Page 1

©WZTvW

19 yW¨Wc¥£WT, 2013

yWWTW¦WuWyWY ¡WvyWY ýyWIYyWY ©WZTvW ¡Wh§WY©W óWTW ¡WZK¡WTK CRPC ¥WZL£W ¨WhTyN B©¦WZ ITY XyW¨WcRyW AW¡W¨WW £Wh§WW¨WWB ¤WW©IT y¦WaM. ©WZTvW ýyWIYyWW 1996¥WWÈ §WoyW wW¦WW VvWW

R¹ªI¥Wg Ic©W¥WWÈ yWW©WvWW STY TVc§WW yWWTW¦WuW ©WWÈByWY ¡WvyWY ýyWIYyWZÈ ©WZTvW ¡Wh§WY©W óWTW XyW¨WcRyW §Wc¨WW¦WZÈ Kc. ýyWIYyWc ¡Wh§WY©W ©W¥W–W VWLT wW¨WW ¨WhTyN ¥WhI§W¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ VvWZÈ. ýyWIYAc ©WZTvW¥WWÈ IhB A°WWvW ©wWUc Ac©WY¡WY äWh¤WW ¤WZvWPWyWc ¡WhvWWyWZÈ XyW¨WcRyW AW¡¦WZ È VvWZ È . ýc I c , ýyWIYyWW XyW¨WcRyWyWY X¨WoWvWh AW¡W¨WWyWh ¡Wh§WY©Wc ByIWT I¦Whg ýyWIY VvWh. LVWÈoWYT¡WZTW ¡Wh§WY©W ©NcäWyW¥WWÈ AW©WWTW¥WyWW ¡WZ¯W yWWTW¦WuW ©WWÈB EScg ¥WhNW ¤WoW¨WWyW X¨WÝxxW äWVcTyWY ¦WZ¨WvWYAc R¹ªI¥WgyWY SXT¦WWR yWhÄxWW¨WvWW yWWTW¦WuW ©WWÈB ¡W§WW¦WyW wWB oW¦Wh Kc. ¡Wh§WY©WyWY xWT¡WIP NWU¨WW ¥WWNc SWÈSW ¥WWTY TVc§WW yWWTW¦WuW ©WWÈByWc rWWTc vWTSwWY pWcT¨WWyWY ¨¦WZV TrWyWWyWW ¤WWoW Ý¡Wc ©WZTvW ¡Wh§WY©W óWTW yWWTW¦WuW ©WWÈByWY ¡WvyWY ýyWIYyWc ©WYAWT¡WY©WY 160 ¥WZL£W ¨WhTyN B©¦WZ IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ VvWZ.È ¨WhTyN ¥WUvWWyWY ©WWwWc L yWWTW¦WuW ©WWÈByWY ¡WvyWY ýyWIY ©WZTvW ¡Wh§WY©W ©W¥W–W XyW¨WcRyW AW¡W¨WW ¥WWNc VWLT wWB VvWY. ©WZTvWyWW PY©WY¡WY äWh¤WW ¤WZvWPW ©WXVvW ¥WXV§WW ¡Wh§WY©WyWY E¡WÅ©wWXvW¥WWÈ ýyWIYAc ¡WhvWWyWZÈ XyW¨WcRyW yWhÄxWW¨¦WZÈ VvWZ.È yWWTW¦WuW ©WWÈByWY ©WWwWc ýyWIYyWW §WoyW wW¦WW v¦WWTwWY §WByWc Av¦WWT ©WZxWYyWY ¨WWvWyWc XyW¨WcRyW¥WWÈ ¨WuWY §Wc¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. yWWTW¦WuW ©WWÈByWZÈ §WoyW AyWc v¦WWT £WWR vWcyWW ¨WvWgyW AÈoWcyWY X¨WoWvWhyWY ¡WuW ¡Wh§WY©Wc ¥WWXVvWY ¥WcU¨WY Kc.c ýyWIYyWW XyW¨WcRyW £WWR ¡Wh§WY©W óWTW V¨Wc äWZÈ IW¦Wg¨WWVY IT¨WW¥WWÈ AW¨WäWc vWcyWW ¡WT £WxWWyWY yWLT ¥WÈPW¦Wc§WY Kc.

¥Wx¦W ˜RcäWyWW ¤Wh¡WW§WyWY ¥WZU ¨WvWyWY Ac¨WY ýyWIY EScg XäW§¡WW Rc¨W XÿªyWWyWYyWW 1996¥WWÈ yWWTW¦WuW ©WWÈB ©WWwWc §WoyW wW¦WW VvWW. ¥Wx¦W ˜RcäWyWW TvW§WW¥W yWøI AW¨Wc§WW ¡WrWcToWW¥W nWWvWc yWWTW¦WuW ©WWÈB AyWc XäW§¡WWyWW §WoyW ©W¥WWThVyWZÈ AW¦WhLyW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ VvWZÈ. §WoyW £WWR XäW§¡WWyWZÈ yWW¥W £WR§WW¨WYyWc ýyWIY IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ VvWZÈ.

yWWTW¦WuWyWW ¡WTWÿ¥WhwWY pWTKhPÛZÈ yWWTW¦WuW ©WWÈB AyWc AW©WWTW¥WyWW ¡WTWÿ¥Wh ýcByWc ýyWIY VvW˜¤W wWB oWB Vh¨WWyWZÈ IVc¨WW¦W Kc. yWWTW¦WuW ©WWÈByWW IWTyWW¥WWAhwWY IÂNWUYyWc ýyWIYAc A§WoW TVc¨WWyWY ¥WWÈoWuWY ITY VvWY AyWc yWWTW¦WuW ©WWÈBAc ýyWIYyWc ByRhT¥WWÈ £WÈoW§Wh ¡WuW §WB AW¡¦Wh Kc. VW§W¥WWÈ ýyWIY ByRhT¥WWÈ ¡WhvWWyWW ¥WWvWWX¡WvWW AyWc £WcyWyWY ©WWwWc TVcvWY Vh¨WWyWZÈ ¡WuW ¡Wh§WY©WyWZÈ IVc¨WZÈ Kc.

¥Wx¦W˜RcäWyWW KÃR¨WWPW AWÕ¥WwWY AW¨WY yWWTW¦WuW ©WWÈByWY ¡WvyWYyWc ¡Wh§WY©Wc ¨WhTyN B©¦WZ ITYyWc L¨WW£W AW¡W¨WW ¥WWNc £Wh§WW¨WvWW yWWTW¦WuW ©WWÈByWY ¡WvyWY ýyWIY ¥Wx¦W ˜RcäWyWW KÃR¨WWPW AWÕ¥WwWY ©WZTvW AW¨WY VvWY. R¹ªI¥Wg Ic©W¥WWÈ yWW©WvWW STvWW yWWTW¦WuW ©WWÈByWY ¡WvyWY ýyWIYyWc ¡Wh§WY©Wc IcN§WWI ©W¨WW§Wh ¡WZKʦWW VvWW. nWW©W ITYyWc yWWTW¦WuW ©WWÈByWW £WcIoWkWEyP AyWc ¨WvWgÑI È yWc §WoWvWW ˜êh X¨WäWcªW VvWW. ýc Ic, vW¡WW©W AXxWIWTY óWTW AW ©W¨WW§Wh vWc¥WL vWcyWW L¨WW£Wh AÈoWc oWZ¡vWvWW TWnW¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc AyWc ¥WW¯W yWWTW¦WuW ©WWÈByWW £WcI oWkWEyP vWc¥WL VW§W¥WWÈ vWc IhyWY ©WWwWc m¦WWÈ VhB äWIc vWcyWY L X¨WoWvWh ¡WT x¦WWyW AW¡¦WZÈ Vh¨WWyWZÈ LuWW¨WWB TéWZÈ Kc.

yWWTW¦WuWyWc ¤WWoWcP¹ Ic¥W ýVcT I¦WWg, XT¨WYMyW ATø ¡WT 20¥WYAc ©WZyWW¨WuWY ©WZTvW: yWWTW¦WuW E¡WTWÈvW vWcyWY AcI ©WcX¨WIW AyWc ©WWxWIyWc ©WZTvW IhNe óWTW ¨WhyNcP ýVcT IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WW VvWW. LcyWY ©WW¥Wc £WrWW¨W ¡W–WyWW ¨WIY§W I§¡WcäW Rc©WWC óWTW ©WcäWy©W IhNe¥WWÈ TY¨WYMyW ITY VvWY. AW TY¨WYMyW ATø ¡WT V¨Wc 20¥WY yW¨Wc¥£WTyWW ThL ©WZyWW¨WuWY wWyWWT Kc. §WhAT IhNe óWTW AoWWE R¹ªI¥WgyWW AWTh¡WY yWWTW¦WuW ©WWÈB, ©Wc¨WI VyWZ¥WWyW AyWc ©WWXxWIW L¥WyWWyWc ©WYAWT¡WY©WY 82 ¥WZL£W ¨WhyNcP ýVcT I¦WWg VvWW. AW VZI¥W ©WW¥Wc £WrWW¨W ¡W–WyWW ¨WIY§Wc ©WcäWy©W

IhNe¥WWÈ TY¨WYMyW ATø ITY VvWY. AWLc AcXPäWyW§W ©WcäWy©W LL ¡WY.¡WY.äWWVyWY IhNe¥WWÈ TY¨WYMyW ATø ¡WT ©WZyWW¨WuWY wW¨WWyWY VvWY. ýc Ic, AW Ic©W¥WWÈ AWLc vWWTYnW ¡WPY VvWY. AW ATø ¡WT V¨Wc 20¥WYyWW ThL ¨WxWZ ©WZyWW¨WuWY wWäWc. yWhÄxWyWY¦W Kc Ic IhNe óWTW vW¥WW¥WyWc 11¥WY yW¨Wc¥£WTyWW ThL ¤WWoWcPȹ ýVcT ITW¦WW £WWR ¡Wh§WY©Wc RcäW¤WT¥WWÈ vW¥WW¥WyWW ¡Wh©NT rWhÄNWP¨WWyWY IW¥WoWYTY ¡WuW äWÝ ITY RYxWY Kc.¡Wh§WY©Wc yWWTW¦WuW ¥WWNc ÝX¡W¦WW 5 §WWnWyWZÈ ByWW¥W ¡WuW ýVcT I¦WZf Kc.

oWÈoWW AyWc AWO ©WWXxWIW L¦WZ.I©NPY¥WWÈ VyWZ¥WWyWyWY AWoWhvWTWyWY ©WZyWW¨WuWY 20¥WYAc yWWTW¦WuW ©WWÈByWY ©WcX¨WIW oWÈoWW AyWc oWWȤWhC AWÕ¥W¥WWÈwWY ¡Wh§WY©Wc MP¡WY ¡WWPc§WY Ay¦W AWO ©WcX¨WIWyWW AWLc £W¡WhTc ¯WuW I§WWIc TY¥WWyP ¡WZTW wWvWWÈ Vh¦W vW¥WW¥WyWc IhNe ©W¥W–W TL½ ITWC VvWY. AWLc ©WTIWT ¡W–Wc AcIc¦WyWW ¨WxWZ TY¥WWyP ¥WWÈoW¨WW¥WWÈ AW¨¦WW yWVvWW AcN§Wc vW¥WW¥WyWc L¦WZXPä¦W§W I©NPY¥WWÈ ¥WhI§WY A¡WWC VvWY. £WrWW¨W ¡W–WyWW ¨WIY§W óWTW AWLc L AWO ©WcX¨WIWAhyWY ý¥WYyW ATø TL½ ITY Rc¨WWC VvWY.

IhNe óWTW ¤WWoWcP¹È ýVcT ITW¦Wc§WWÈ yWWTW¦WuWyWW ©Wc¨WI VyWZ¥WWyW EScg IiäW§Wc xWT¡WIPwWY £WrW¨WW ¥WWNc AWoWhvWTW ATø ITY VvWY. AW ATø ¡WT AWLc ©WZyWW¨WuWY RT¥¦WWyW ©WTIWT ¡W–Wc ¥WZRvW ¥WWoWvWW AW Ic©W¥WWÈ £WZxW¨WWT AcN§Wc Ic 20¥WY yW¨Wc¥£WTyWW ThL ¨WxWZ ©WZyWW¨WuWY IT¨WWyWZÈ yWßY ITW¦WZÈ VvWZÈ. E§§WcnWyWY¦W Kc Ic ¤WWoWcP¹Ah¥WWÈ yWWTW¦WuW AyWc VyWZ¥WWyWc AWoWhvWTW ATø ITY Kc. L¥WyWWAc IW¦WRWIY¦W ©WTU §WYxWY yWwWY.

AW©WWTW¥WyWW IcXäW¦WTyWY vW¡WW©W¥WW £WcyW£WÂTY ¨¦W¨WVWThyWh ¤WWÂPh SZNäWc ¤WW©IT y¦WaM. ©WZTvW AW©WWTW¥W AyWc yWWTW¦WuW ©WWÂByWW IWTyWW¥WWAh AÈ È o Wc ©W²WW¨WWT ¡Wh§WY©W SXT¦WWR yWhÂxWW¦WW £WWR LhxW¡WZT ¡Wh§WY©WvWh AW©WWTW¥W ©WZxWY ¡WVhÂrWY äWIY Kc ¡WTÂvWZ ©WZTvW ¡Wh§WY©W yWWTW¦WuW ©WZxWY ¡WVhÂrW¨WW¥WW ©WSU TVY yWwWY. AW©WWTW¥WyWW LhxW¡WZT AWÕ¥W¥WW TVcvWW AyWc AWXwWgI ¨WVY¨WN ©W ¤ WWUvWW IiXäWIyWc ¡Wh§WY©W oWZ¡vW TWVc ErWIY §WW¨WYyWc vWcyWY ¡WZK¡WTK ITY TVY Kc AyWc

vWc¥WW ¡Wh§WY©WyWc IcN§WYI rWhÂIW¨WyWWTY X¨WoWvWh VWwW §WWoWY Vh¨WWyWZ  IVc¨WW¦W Kc. ©Wa¯WhyWW LuWW¨¦WW ˜¥WWuWc, AW©WWTW¥WyWW LhxW¡WZT AWÕ¥WyWW IiXäWI ¨WWuWY ¡WW©Wc AW £WW¡W£WcNWyWW vW¥WW¥W AWÕ¥WhyWW AXwWgI ¨¦W¨WVWThyWY X¨WoWvWh TVcvWY VvWY. X£W§PThwWY ¥WWÂPYyWc ¨Wc¡WWTYAhyWc AW¡W¨WW¥WW AW¨WvWY TI¥W AÈoÈ Wc vWc¥WL X¨WRcäW¥WWÂwWY RWyWyWW yWW¥Wc O§W¨WWvWY TI¥WyWY X¨WoWvWh ¡WuW ¡Wh§WY©WyWc VWwW §WWoWY Vh¨WWyWZ IVc¨WW¦W Kc.

AW vW¥WW¥W X¨WoWvWhyWZ ¡Wh§WY©W óWTW ÿh©W ¨WcXTXSIcäWyW IT¨WW¥WW AW¨¦WW £WWR L ©W²WW¨WWT ýVcTWvW IT¨WW¥WW AW¨WäWc Ac¨WZ ¥WWyW¨WW¥WW AW¨WY TéWZ Kc. VW§W¥WW ¡Wh§WY©WyWc yWWTW¦WuW ©WWÂB AyWc AW©WWTW¥W AWÕ¥WyWW AWXwWgI ¨¦W¨WVWTh ©W¤WWUyWWTW IiXäWI ¨WWuWYyWY vW¡WW©W¥WW IcN§WYI rWhÂIW¨WyWWTY X¨WoWvWh ¡WuW VWwW §WWoWY Vh¨WWyWZ IVc¨WW¦W Kc ¡WTÂvWZ ¡Wh§WY©W AW vW¥WW¥W X¨WoWvWh ¦Who¦W ©W¥W¦W AW¨Wc v¦WWTc L ýVcT ITäWc Ac¨WZ VW§W¥WW ¨WvWWgB TéWZ Kc.

˜¥WhRyWY TY¥WWyP TY¨WYMyW ¡WT AWLc ©WZyWW¨WuWY

AcI AoWkuWY ~ 25 §WWnW¥WWÂ ©WcNYÂoW IT¨WW SWÂSW ¥WWTvWh VvWh

yWWTW¦WuW ©WWÈByWY ©WcX¨WIW oWÈoWWyWW ¡WXvW ˜¥WhR X¥WÕWyWY Tco¦WZ§WT ý¥WYyW ATø AyWc TY¥WWyP TY¨WYMyW ATø ¡WT V¨Wc ¡WKYyWY ©WZyWW¨WuWY AW¨WvWYIW§Wc AcN§Wc Ic ¥WÈoWU¨WWTyWW ThL wWyWWT Kc. AWLc AW £WÈyWc ATø ¡WT ©WZyWW¨WuWYyWY vWWTYnW ¡WPY VvWY. oWÈoWWyWY xWT¡WIPyWW £WYý L XR¨W©Wc ¡Wh§WY©Wc ER¦W¡WZTwWY ˜¥WhRyWY ¡WuW xWT¡WIP ITY VvWY.

©WZTvWyWW LVWÂoWYT¡WZTW AWÕ¥W¥WW ¦WhoW ¨WcRWÂvW ©WX¥WvWYyWh Ac I AoWk u WY LhxW¡WZ T Lc § W¥WW AW©WWTW¥WyWc ¥WUY AW¨¦Wh Vh¨WWyWZ vWwWW vWc ThIPW ÝX¡W¦WW T¡W §WWnW §WByWc ©WcNYÂoW ITW¨WY Rc¨WW ¥WWNc ¡WuW SWÂSW ¥WWTvWh Vh¨WWyWZ IVc¨WW¦W Kc AyWc ¡Wh§WY©W óWTW ¦WhoW ¨WcRWÂvW ©WX¥WvWYyWW AW AoWkuWYyWY ˜¨úXvWAhyWc ¡WuW TPWT¥WW §Wc¨WWB Vh¨WWyWZ IVc¨WW¦W Kc.

RcäWyWW yW¨WW ˜xWWyW¥WȯWY IhuW? L¦WhXvWªWYAh ITäWc AWoWWVY ¤WW©IT y¦WaM . ©WZTvW

AWoWW¥WY §WhI©W¤WW rWaÈNuWY¥WWÈ RcäWyWW ¨WPW˜xWWyW vWTYIc yWTcyÏ ¥WhRY VäWc Ic ¡WKY TWVZ§W oWWÈxWY Ic ¡WKY IhB ¯WYø L ¨¦WXIvW vWcyWY AWoWWVY ©WZTvW¥WWÈ AW ¥WXVyWWyWW AÈvW¥WWÈ ¥WUyWWTW L¦WhXvWªW ¡WXT©WȨWWR¥WWÈ IT¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. äWVc¥WWÈ 69¥WWÈ L¦WhXvWªW ¡WXT©WȨWWR AW¦WhXLvW ITW¦Wh Kc. vWc¥WWÈ L¦WhXvWªW –Wc¯Wc wWvWW ©WÈäWhxWyWh E¡WTWÈvW ©WWȘvW ¡WXTÅ©wWXvW ¡WT AWoWWVY IT¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. AW¨WvWY vWW.30 yW¨Wc¥£WT AyWc vWW.1 §WY XP©Wc¥£WTc rWhI £WýT nWWvWc AW¨Wc§WW IWyWø¤W¨WyW Vh§W¥WWÈ §WhIhyWc AW rWrWWg¥WWÈ ýcPW¨W¨WW ¥WWNc AW¥WȯWuW Kc. ©W¨WWTyWW R©W ¨WWo¦WWwWY ©WWÈLyWW

2

©WZTvW & ¥WÈoWU¨WWT

¡WWÈrW ¨WWo¦WW ©WZxWYyWY ¥WcTwc WhyW rWrWWg¥WWÈ L¦WhXvWªW ø°WWªWZZAhyWc AW¨W¨WW ¥WWNc nWZ§§WZÈ AW¥WȯWuW Kc. vWc¥WWÈ TWs¦W AyWc RcäWyWW yWW¥WWÈXIvW L¦WhXvWªWh ¡WuW ¤WWoW §WcäWc. (1) AWoWW¥WY ©W¥W¦W¥WWÈ äWcT£WýT AyWc ©WhyWW rWWÈRY £WýTyWZÈ ¥WWIcNg Ic¨WZÈ TVcäWc ?(2) £WUWvIWTyWW IWTuWh ¨WoWcTc ©WXVvWyWW X¨WªW¦Wh ¡WT L¦WhXvWªW X¨WªW¦WI ˜¨WrWyW IT¨WW¥WWÈ AW¨WäWc (3) vW¥WWTh Ly¥W äWW ¥WWNc AyWc I¦WW oWkVhyWc AWXxWyW wW¦Wh vWc X¨WäWc X¨W©vúvW rWrWWg VWwW xWTWäWc.AoWkuWY L¦WhXvWªW äWW©¯WY ¥WVcäW ¡WNc§W ( ¡WTWäWT¥W)yWY AWoWc¨WWyWY¥WWÈ RcäW AyWc TWs¦WyWW L¦WhXvWªWh ©WZTvW nWWvWc vWc¥WyWW L¦WhXvWªWh ©WÈäWhxWyWh TL½ ITäWc.

AR§WW-£WR§WY AÈXIvW ¡WNc§Wc £WVcTYyW¥WWÈ AWv¥WVv¦WW ITY VvWY, §WWäW AcT¨WcMyWW ¡WW¡Wc TMUY

©WZTvWyWW AÈXIvWyWY §WWäW ¥WZ£È WByWc £WR§Wc L¦W¡WZT ¡WVhÄrWY Ah¥WWyW AcT¨WcMyWY £WcRTIWTY, IhNWyWW ¥úvWI ¥WhV¥WR A§WYyWY §WWäW ¥WZÈ£WB ¥WhI§WY Rc¨WW¥WWÈ AW¨WY ¤WW©IT y¦WaM. ©WZTvW, L¦W¡WZT

IhNW¥WWÈ £Whm©W nWh§¦WZÈ vWh ¥WhVÂ¥WRyWc £WR§Wc AÈXIvWyWY §WWäW

£WcVTYyWyWY Ah¥WWyW AcT¨WcMyWY £WcRTIWTYyWc IWTuWc ©WZTvWyWW AcI ¦WZ¨WWyWyWY §WWäW ¥WZÈ£WByWc £WR§Wc L¦W¡WZT ¡WVhÄrWY oWB VvWY. s¦WWTc IhNWyWW AWxWcPyWY §WWäWyWc ¥WZÈ£WB T¨WWyWW ITY Rc¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. L¦WZ¡WZTwWY AWxWcPyWW ©¨WLyWh §WWäWyWc §WByWc IhNW nWWvWc vWc¥WyWW pWTc ¡WVhÄr¦WW AyWc AÈXvW¥WX¨WXxW ¥WWNc IhXSyW nWh§¦WZÈ v¦WWTc Ah¥WWyW AcT¨WcMyWY A¥WWyW¨WY¦W £WcRTIWTY AÈoWc vWc¥WyWc n¦WW§W AW¨¦Wh VvWh AyWc vWc¥WuWc Vh£WWUh ¥WrWW¨WvWW AWnWTc AW §WWäWyWc ¥WÈ£Z WB ¥WhI§W¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. ©WȤW¨WvW: ¥WÈoWU¨WWTyWW ThL ¥WZÈ£WB nWWvWcwWY AW £WyyWc ¥úvWIhyWW ©¨WLyWhyWc §WWäW AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. X¨WoWvWh AyWZ©WWT, ©WZTvWyWW ¥WZU ¨WvWyWY Ac¨Wh AÈXIvW I¹¥WWT yWW¥WyWh 23 ¨WªWgyWh ¦WZ¨WWyW £WVcTYyW¥WWÈ B§WcINlYä¦WyW vWTYIc IW¥W ITvWh VvWh. v¦WWÈ vWcuWc wWhPW XR¨W©Wh ¡WVc§WW AWv¥WVv¦WW ITY §WYxWY VvWY. AÈXIvWyWY §WWäWyWc £WVcTYyWyWY

Ah¥WWyW AcT¨WcMyWY A¥WWyW¨WY¦W ¤Wa§WyWc §WYxWc ©WZTvWyWW ¦WZ¨WWyW AÈXIvWyWY §WWäWyWc ¥WZÈ£WCyWc £WR§Wc L¦W¡WZT ¥WhI§WY Rc¨WWC VvWY. L¦W¡WZT¥WWÈ ¥WhV¥¥WR A§WYyWY §WWäW Vh¨WWyWZ ¥WWyWYyWc vWcyWW ¡WXT¨WWLyWh äW£WyWZ £Whm©W §WC oW¦WW VvWW AyWc £Whm©WyWc nWh§WY IWQÛÈZ VvWÈZ. ¡WTÈvWZ äW£W ©WZTvWyWW AÈXIvWyWY Vh¨WWyWZ £WVWT AW¨¦WZ VvWZÈ. vWcwWY §WWäWyWZ £Whm©W nWZ§WY L¨WWyWc IWTuWc L¦W¡WZT¥WWÈ AÈXIvWyWW äW£W ¡WT STYwWY IcX¥WI§W §Wc¡W §WoWW¨WWäWc AyWc äW£WyWc L¦W¡WZTwWY XR§VY wWCyWc ¥WZÈ£WC ¡WVhÄrWWPWäWc. E¡WTWÈvW AW äW£W £WR§W¨WWyWY pWNyWWyWc §WYxWc äW£W AyWc vWc AÈoWcyWW R©vWW¨Wcø ¡WZTW¨WWyWY rWIW©WuWY £WWR L ¡Wh§WY©W äW£W £Whm©W ©WhÄ¡WäWc v¦WWT £WWR vWcyWc ©WZTvW nWWvWc §WW¨W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc.

Ah¥WWyW AcT¨WcM óWTW §WW¨W¨WW¥WWÈ AW¨WY TVY VvWY v¦WWTc AÈXIvWyWY §WWäWyWc ¥WZ£È WByWc £WR§Wc AcT¨WcMyWW ©NWSc L¦W¡WZTyWY ¢§WWBN¥WWÈ T¨WWyWW ITY RYxWY VvWY. £WYø vWTS AW X¨W¥WWyW¥WWÈ L TWL©wWWyWyWW IhNW X¨W°WWyW yWoWT nWWvWc TVcvWW ¥WhV¥WR A§WYyWY §WWäW ¡WuW T¨WWyWW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. ¥WhV¥WR A§WYyWZÈ oWvW vWW.12¥WYyWW ThL VWNe AcNIc yWW IWTuWc ¥WhvW wW¦WZÈ VvWZ.È Ah¥WWyW AcT¨WcMyWW ©NWSyWY £WcRTIWTYyWc IWTuWc ¥WhV¥WR A§WYyWY §WWäW L¦W¡WZTyWc £WR§Wc ¥WZ£È WB T¨WWyWW ITY Rc¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY.

s¦WWTc ©WZTvWyWW AÈXIvW I¹¥WWT yWW¥WyWW ¦WZ¨WWyWyWY §WWäWyWc ¥WZÈ£WByWc £WR§Wc L¦W¡WZT ¥WhI§WY AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. ¥WhV¥WR A§WYyWW ©¨WLyWh vWh L¦W¡WZT AcT¡WhNe nWWvWcwWY vWcyWY §WWäW ¡WuW §WB AW¨¦WW VvWW ¡WTÈvWZ s¦WWTc vWc¥WyWc nW£WT ¡WPY Ic Lc §WWäW vWc¥WyWc ©WhÄ¡W¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc vWc ¥WhV¥WR A§WYyWY yWwWY AcN§Wc vWc¥WuWc AcT¡WhNe ¡WT LByWc Vh£WWUh ¥WrWW¨¦Wh VvWh. AWnWTc Ah¥WWyW AcT¨WcM¥WWÈ vW¡WW©W ITvWW vWc¥WyWc n¦WW§W AW¨¦Wh VvWh Ic, ¥WhV¥WR A§WYyWY §WWäW

xWh¨WWuW & X¨W¦WT I¥W IhM¨WcAc rWh¥WW©WW ¡WKY ¡WWX§WIWyWY XrWÈvWW E¤WY ITY

¯WuW ¥WW©W IhM¨Wc Ah¨WTS§Wh wWvWWÈ X¨W¦WTyWW Vc O ¨WW©W¥WWÈ L¥WYyW £Wc © WY ¥WVWyWoWT ¡WWX§WIyWW IX¥W®yWT, X©WNY BLyWcT ©WXVvWyWW AXxWIWTYAh ©¡WhN X¨WMYN ¡WT, SWEyPcäWyWyWc IhB ¡WuW ˜IWTyWZÈ yWZI©WWyW yWwWY

¤WW©IT y¦WaM . ©WZTvW oWvW rWh¥WW©WW ©WvWvW ¯WuW ¥WXVyWW Ah¨WT¢§Wh Lc¨WY VW§WvW¥WWÈ TVc§WW X¨W¦WT I¥W IhM¨WcAc rWh¥WW©WW¥WWÈ yWVà ¡WuW rWh¥WW©WZ ¡WaÜÈ wW¦WW ¡WKY ¡WWX§WIWyWW vWȯWyWc ¥WWNc XrWÈvWW F¤WY ITY Kc. X¨W¦WTyWW PWEyW©NlY¥W¥WWÈ L¥WYyW¥WWÈ ©WcN§W¥WcyN wW¦WZÈ Kc(L¥WYyW £Wc©WY oWC Kc). AWyWc§WYxWc ¡WWX§WIWyWW IX¥WäWyWT, X©WNY BLyWcT ©WXVvWyWW AXxWIWTYAh AyWc XyWªuWWvWhAc ©Wh¥W¨WWTc X¨W¦WTyWY ©WWCN X¨WXMN IT¨WWyWY STL ¡WPY VvWY. ýcIc, ˜WwWX¥WI vW¡WW©W¥WWÈ PWEyW©NlY¥W¥WWÈ ¥WaIW¦Wc§WW IhÄÿYNyWW vWhXvWÈoW m¦Wa£W nW©WY oW¦WWÈ VhC L¥WYyW yWYrWc ©WcN§W¥WcyN wW¦WZÈ Kc ¡WTÈvWZ ©NlmrWTyWc IhC nWW©W A©WT wWC yWVà Vh¨WWyWh AX¤W˜W¦W ¥WUvWWÈ ¡WWX§WIWyWc VWäWIWTh wW¦Wh Kc . vWc ¥ W KvWWÈ ¡WWX§WIWAc AWoWW¥WY rWh¥WW©WW ¡WVc§WWÈ AW IhÄÿYNyWW m¦Wa£W FGrWIW¨WYyWc STY ©WcyP §Wc¦WTyWZÈ §Wc¨WX§WÈoW ITW¨W¨WW ¥WWNcyWY IW¥WoWYTY ITW¨W¨WW ¥WWNcyWY vWd¦WWTY ITY Kc. vWW¡WYyWRY E¡WTyWh X¨W¦WT I¥W IhM¨Wc oWvW 25¥WY L¼§WWCyWW XR¨W©WwWY Ah¨WT¢§Wh wWC TéWh Kc. ¨WrrWc £Wc-rWWT XR¨W©WyWc £WWR ITvWWÈ 91 XR¨W©WwWY §WWoW§WoWWN £WÈxW IhM-¨WcyWc IWTuWc TWÈRcT-IvWWToWW¥W ¨WrrWcyWh ©WcvWZ £WÈxW wWC rWam¦Wh VvWh. rWhI£WýTwWY ¥WZ o W§WY©WTW AyWc VhPY£WÈ o W§WW ©WZxWYyWh T©vWh ©W¨WWT, £W¡WhT, ©WWÈL rWßWý¥WyWY X©wWXvW¥WWÈ L TéWh VvWh. AcN§Wc, IhM¨Wc £WÈxW wW¦Wh VvWh v¦WWTc ¡WWX§WIWyWc ¥WWNc XrWÈvWW yWVvWY ¡WTÈvWZ vWcyWW E¡WTwWY ¡W©WWT wWvWWÈ ¨WWVyWrWW§WIh ¥WWNc XrWÈvWW VvWY. Ic¥WIc, TWÈRcT, TW¥WyWoWT ¥WcByWThP ¡WT TVc y WWTWAh ©Nc ä WyW, rWhI, »©WoWuW¡WhT Ic IvWWToWW¥W vWTS L¨WW

©WȤW¨WvW: ¥WÈoWU¨WWTyWW ThL AÈXIvWyWY §WWäW vWcyWW ©¨WLyWhyWc AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc Ac¨WZ ©WZTvW nWWvWc TVcvWW AÈXIvW I¹¥WWTyWW IWIW ˜X¨WuW ¡WNc§Wc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ. ¥WhV¥WR A§WYyWY §WWäWyWc ¡WuW AW ˜IWTc L vWcyWW ¡WXT¨WWTLyWhyWc ¥WÈZ£WB nWWvWcwWY AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc.

©WWT ©W¥WWrWWT ©WY£WYAc©W©WY £WhPeyWY ¡WTY–WW 1§WY ¥WWrWgwWY äWÝ

©WZTvW & £WhPgyWY ¡WTY–WWyWW ¡WPpW¥W ©WÈ ¤ WUW¨WW §WWo¦WW Kc . AWLc ©WY£WYAc©W©WY £WhPeyWY xWhTuW R©W AyWc £WWTyWY ¡WTY–WWyWY vWWTYnW AWLc ýVcT wWC VvWY. ýc Ic, Vø ©WZxWY ¡WTY–WWyWh ©WÈ¡WauWg IW¦Wgÿ¥W ýVcT ITW¦Wh yWwWY. AWoWW¥WY XR¨W©Wh¥WWÈ oWZLTWvW £WhPeyWY ¡WTY– WWyWh ¡WuW IW¦Wgÿ¥W ¡WuW ýVcT wWW¦W Ac¨WY ©WȤWW¨WyWW XäW–WuW LoWvW ©WWwWc ©WÈIUW¦Wc§WWÈ ©Wa¯WhAc ¨¦WmvW ITY VvWY. AWLc ýVcT ITW¦WZ VvWZ Ic ©WY£WYAc©W©WY £WhPeyWY ¡WTY–WW 1§WY ¥WWrWgwWY §Wc¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. ¡WTY–WWyWh X¨WoWvW¨WWT IW¦Wgÿ¥W AW¨WyWWTW ©W¥W¦W¥WWÈ ýVcT IT¨WW¥WWÈ AW¨WäWc Ac¥W ©Wa¯WhAc IéWZÈ VvWZÈ.

19 IThPyWW X¨WIW©WIW¥WhyWW AÈRWLyWc §WY§WYMÈPY

X¨W¦WTyWW PWEyW©NlY¥W¥WWÈ L¥WYyW £Wc©WY oWC VvWY. ýcIc PWEyW©NlY¥W¥WWÈ ¥WaIW¦Wc§WW IhÄÿYNyWW vWhXvWÈoW m¦Wa£W nW©WY oW¦WWÈ VhC L¥WYyW yWYrWc ©WcN§W¥WcyN wW¦WZÈ Kc ¡WTÈvWZ ©NlmrWTyWc IhC nWW©W A©WT wWC yW VvWY.

<©NlmrWTyWc IhC yWZI©WWyW yWwWY>

rWh¥WW©WW ¡WVc§WWÈ ©WcyP §Wc¦WTyWZÈ IW¥W ITW¨WWäWc

©Wh¥W¨WWTc AXxWIWTYAhyWY ¥WZ§WWIWvW RTX¥W¦WWyW X¨W¦WTyWW VcO¨WW©W¥WWÈ (PWEyW©NlY¥W)¥WWÈ X©WÈoWuW¡WhTwWY ¤WTY¥WWvWW vWTSyWW XV©©WW¥WWÈ Lc IhÄÿYNyWW m¦Wa£W Kc vWc £Wc©WY oW¦WWÈ VvWW. AcN§Wc, oWvW rWh¥WW©WW¥WWÈ ¡WWuWYyWW ¨WVcuWyWW §WYxWc yWYrWc L¥WYyW¥WWÈ ©WcN§W¥WcyN wW¦WZÈ VäWc Ac SX§WvW wW¦WZÈ VvWZÈ. ýcIc, vWcyWWwWY X¨W¦WTyWW SWEyPcäWyW¥WWÈ A©WT yWwWY wWC vWc¨WZÈ vWWTuW Iy©W§NyN ¡WW©Wc ¥W¬¦WZÈ VvWZ.È ýcI,c Lc IhÄÿYNyWW m¦Wa£WyWY yWYrWc L¥WYyW¥WWÈ ©WcN§W¥WcyN wW¦WZÈ Kc, vWcyWc AWoWW¥WY rWh¥WW©WW ©WZxWY¥WWÈ ©WTnWZÈ ITW¨WY Rc¨WWäWc.

¡WWX§WIWyWY NY¥WyWY X¨WXMN ¡WKY AcI £WW£WvW E¡WT ¡WVhÄrWW¦WZÈ VvWZÈ Ic, X¨W¦WTyWW SWEyPcäWyW¥WWÈ IhC nWW©W A©WT yWwWY. ýcIc, Lc IhÄÿYNyWW m¦Wa£W £Wc©WY oW¦WWÈ Kc, vWcyWc FÈrWIYyWc vWcyWY yWYrWc TcvWYyWZÈ Lc §Wc¦WT Kc vWc STY ©WTnWZÈ ITYyWc IhÄÿYN m¦Wa£WyWc ¡WWKW ©WcN§W IT¨WWyWY IW¥W ITW¨WWäWc. AWoWW¥WY rWh¥WW©WW ¡WVc§WWÈ AW IW¥WoWYTY ¡WaTY ITW¨WY Rc¨WWäWc, LcwWY STY ¥WXVyWWAh ©WZxWY X¨W¦WT Ah¨WT¢§Wh wWW¦W vWh ¡WuW IhC XrWÈvWWLyWI X©wWXvW yWVà EÚ¤W¨WY äWIc, vWc¨WZÈ ¡WWX§WIWyWW X©WNY BLyWcT ©¡Wcä¦W§W ©Wc§WyWZÈ IVc¨WZÈ Kc.

¥WWNc vWwWW IvWWToWW¥W, ¨WTWKW, »©WoWuW¡WhT, ¨WcPThPyWW §WhIhAc ýc TWÈRcT vWTS AW¨W¨WW L¨WW Lc §WhIh IhM¨WcyWh L E¡W¦WhoW ITvWW VvWWÈ, vWc¥WuWc oWvW L¼§WWC ¥WXVyWW¥WWÈ 25¥WY L¼§WWCAc Av¦WÈvW ¤WWTc ¨WT©WWR £WWR IhM¨Wc £WÈxW TVcvWW ©WvWvW ¯WuW ¥WXVyWW rWßWý¥WyWY X©wWXvW ¨WcO¨WW ¥WWNc ¥WL£WaT wW¨WZÈ ¡WPÛZÈ VvWZÈ. X¨W¦WT E¡WTyWW NlWXSIyWZÈ ¤WWTuW yWVcÜ X£WkL ¡WT AW¨WY rWam¦WZÈ VvWZÈ. ¨WWVyWhrWW§WIhAc

äWWV¡WhT, yWWuWWȨWN AyWc rWhI£WýT X¨W©vWWT ©WvWvW rWßWý¥WyWY X©wWXvW¥WWÈ S©WWCyWc L¨WW ¥WWNc y Wh X¨WI§¡W A¡WyWW¨¦WW ¨WoWT K½NIh yWVvWh. XR¨WWUYyWW vWVc¨WWTyWW XR¨W©WhyWY AoWWE Ah¨WT¢§WhyWY X©wWXvW £WÈxW wWC VvWY. AcN§Wc ¥WWÈP ¥WWÈP X¨W¦WT nWZ§§Wh ¥WaIW¦Wh VvWh. AWyWc§WYxWc ¨WWVyWrWW§WIhyWY ¥WL£WaTY RºT wWC VvWY. ýcIc, V¨Wc Ah¨WT¢§Wh wW¦WW ¡WKY

¥WcTcL X©WMyW¥WWÈ L 4 ©N¹XP¦Wh ¡WT vW¨WWB IW¦Wg¨WWVY

X¨WyW©W, ¡§WcLT, Åm§WI AyWc vW©W¨WYT¡WT ©WX¨Wg©W Ncm©WyWY NY¥Wh ¯WWNIY

¤WW©IT y¦WaM . ©WZTvW

Vø PhI¦WZ¥WcyNyWY vW¡WW©W rWW§WY TVY Vh¦W ©WX¨We©W Ncm©W rWhTYyWh SYoWT £WVWT ¡WP¦Wh yWwWY. ¥Wh£WWB§WyWW L¥WWyWW¥WW ©NZXP¦Wh xWWTIhyWW xWÂxWW ¡WT A©WT ¡WPY Vh¨WWwWY AXxWIWTYAhAc ©WX¨We©W Ncm©W rWhTY MP¡WY ¡WWP¨WW ¥WWNc AcPY rWhNYyWZ LhT §WoWW¨W¨WZ ¡WPäWc Ac¥W ¥WWyW¨WW¥WW AW¨Wc Kc. ¡WTÂvWZ, ¥WcTL c X©WMyW ¡WuW ¡WZTLhäW¥WW ý¥WY rWZIY Vh¨WWwWY Av¦WWTc ©NZXP¦Wh¨WWUW ¨¦W©vW Kc. AW ©W¥W¦WoWWUWyWc L x¦WWyWc §WB AWnWW ¨WªWgyWY AWIWTuWY IT¨WW¥WW AW¨WäWc vWh ©NZXP¦Wh¨WWUW ¡WT ¥WhNh £WhL AW¨WY ¡WPc vWc¨WY äWI¦WvWW Kc. AWLc ©WX¨We©W Ncm©WyWY X˜¨WcXyN¨W NY¥W óWTW £W¡WhT £WWR äWVcT¥WW IvWWToWW¥W, ¤WWoWU,

©WX¨We©W Ncm©W X¨W¤WWoWc I¥¥WT I©WY Kc. AoWWE NlW¨Wc§©WyWc v¦WWÂwWY ÝX¡W¦WW 12 §WWnWyWY Ncm©W rWhTY MP¡WY ¡WWP¦WW £WWR AWLc X˜¨WcXyN¨WyWY NY¥W óWTW äWVcT¥WW ýuWYvWW rWWT ShNh ©NZXP¦Wh xWWTIhyWY yW¨W £WkWyrW ¡WT vW¡WW©WyWh xW¥WxW¥WWN äWÝ IT¨WW¥WW AW¨¦Wh VvWh. VW§W ¥WcTL c X©WMyW ¡WZTLhäW¥WW äWÝ wWB Kc AyWc vW¥WW¥W ShNh ©NZXP¦Wh ¨WWUW §WoyWyWW AhPg©Wg¥WW £WYMY Kc vWc¨WW L ©W¥W¦Wc ©WX¨We©W Ncm©WyWY vW¡WW©WwWY ShNh ©NZXP¦Wh¨WWUW¥WW ©Wh¡Wh ¡WPY oW¦Wh VvWh. vW¡WW©WIvWWg AXxWIWTYAhAc IéWZ Ic

L¦W¡WZTyWc £WR§Wc ¥WZÈ£WB T¨WWyWW ITY Rc¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc AyWc ©WZTvWyWW AÈXIvWyWY §WWäWyWc ¥WZÈ£WByWc £WR§Wc L¦W¡WZ T ¥WhI§WWB Kc . AWnWTc AcT¨WcMyWW ©WÈrWW§WIhAc L¦W¡WZT nWWvWcwWY AÈXIvWyWY §WWäWyWc ¥WZÈ£WB §WW¨W¨WWyWY ¨¦W¨W©wWW ITY Kc AyWc

£Wc NlW¨Wc§W©WgyWc v¦WWÈ vW¡WW©W ¦WwWW¨WvW ©WZTvW: ©WX¨Wg©W Ncm©W X¨W¤WWoW óWTW äWY¨W¥W NlW¨Wc§©W¥WWÈwWY ÝX¡W¦WW 12 §WWnWyWY ©WX¨Wg©W Ncm©W rWhTY MP¡WY ¡WWP¦WW £WWR £WYý L RX¨W©Wc ©¨W¡WyWY§W AyWc AÈXIvWW NlW¨Wc§©WyWc v¦WWÈ vW¡WW©W IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. £WÈyWc Lo¦WWAc vW¡WW©WyWW rWhwWW XR¨W©Wc ¡WuW IÂB ¥WU¦WZ yWwWY. AXxWIWTYAhAc IcN§WYI Lo¦WWAc ©WY§W ¥WW¦WZ¶g Vh¨WWyWZÈ IVc¨WW¦W Kc. ýc Ic, AW ¨WWvWyWc ©W²WW¨WWT ©W¥WwWgyW ¥WU¦WZ yWwWY. £WÈyWc NlW¨Wc§©WyWY AhXS©W ¤WWoWU AyWc yW¨W©WWTY £WýT¥WWÈ AW¨WY Kc.

rWiNW£WýT ¥WcByW ThP, ¡WW§Wgc ¡WhByN ¨WoWcTc X¨W©vWWT¥WW X¨WyW©W, ¡§WcLT, Åm§WI AyWcvW©W¨WYT ShNh ©NZXP¦Wh¥WW vW¡WW©W äWÝ ITY VvWY. AXxWIWTYAhyWW LuWW¨¦WW ¥WZL£W ShNh ©NZXP¦Wh xWWTIh TXL©Nläc WyW xWTW¨WvWW Vh¨WW KvWW vWc¥WyWY Ncm©WyWY rWaI¨WuWY ©WÂvWhªWIWTI yWVvWY. vW¡WW©W

AÈoÈ Wc ¨WxWZ ¥WWXVvWY AW¡WvWW ©Wa¯WhAc IéWZÂ Ic VW§W RTcI ˜IWTyWW £WY§W rWIW©WuWYyWY IW¥WoWYTY rWW§WY TVY Kc. AXxWIWTYAhyWc äWÂIW Kc Ic LcN§WW oWkWVI AW¨WvWW VvWW vWcN§WWÂ rWh¡WPc £WvWW¨W¨WW¥WWÂ AW¨WvWW yWVvWW AyWc AhKZ NyWgAh¨WT £WvWW¨WYyWc ©WX¨We©W Ncm©W rWhTY AWrWT¨WW¥WWÂ AW¨WvWY VvWY.

¡WWX§WIWyWY XrWÈvWW äWÝ wWC Kc. Ic¥WIc, X¨W¦WTyWW PWEyW©NlY¥W¥WWÈ L¥WYyW £Wc©WY oWC Vh¨WWyWZÈ LuWW¦WZÈ Kc. AWyWc§WYxWc X¨W¦WTyWW ©NlmrWTyWc IhC yWZI©WWyW wW¦WZÈ Kc Ic Ic¥W? vWc ˜êhAc ¡WWX§WIWyWY AIUW¥WuW ¨WxWWTY Kc. ©Wh¥W¨WWTc AW ¥WWNc X¨W¦WTyWY ©WWCN E¡WT IX¥WäWyWT Ac¥W.Ic. RW©W, X©WNY BLyWcT LvWYyW äWWV vWc¥WL Iy©W§NyN AyWc ©¡Wcä¦W§W ©Wc § WyWW AXxWIWTYAhAc X¨WMYN ITY VvWY.

©WzZTvW & ýVcT £WWÈxWIW¥W ©WX¥WXvWyWZÈ ©WZIWyW ©WȤWW¬¦WW ¡WKY Ax¦W–W xWyWø rWW¨WPWyWY AWoWc¨WWyWY¥WWÈ ¨WxWZ AcI¨WWT ©WX¥WXvWyWY £WcOI ¦WhýC VvWY. vWc¥WWÈ 19 IThPwWY ¨WxWZyWh nWrWg ¥WWoWvWW 60wWY ¨WxWZ IW¥WhyWW AcÅ©N¥WcN ¥WÈL½T ITY RYxWWÈ VvWWÈ. A§W£W²W, vWc¥WWÈ IhC X¨WäWcªW X¨WIW©W§W–WY IW¥Wh yWVvWWÈ, KvWWÈ yW¨WW ©W¥WWX¨WÖ X¨W©vWWTh¥WWÈ ˜WwWX¥WI äWWUWyWW ¥WIWyWh, ¨WWÈrWyWW§W¦Wh £WyWW¨W¨WWyWW IW¥Wh ¥WZn¦W TéWWÈ VvWWÈ. ýcIc, ¥WZn¦W IW¥Wh äWVcT¥WWÈ T©vWWyWc ¥WcN§WoWkWEXNÂoW, IWT¡WcN AyWc XTIWT¡WcN IT¨WW ¥WWNcyWW TéWWÈ VvWWÈ.

vWWP¨WWPY yWøI £WÈxW T©vWWc nWZ§§Wh IT¨WW XP¥Wh§WYäWyW

©WZTvW & ¡WWX§WIWyWW TWÈRcTMhyWc ©Wh¥W¨WWTc vWWP¨WWPY ¡WW©Wc XP¥Wh§WYäWyW I¦WZf VvWZÈ. MhyWyWW ©W²WW¨WWT LuWW¨¦WW ˜¥WWuWc oWcC§W NW¨WTyWY oW§WY¥WWÈ AW¨Wc§WY ©Wh¥WyWWwW ©Wh©WW¦WNY ¡WW©Wc wWCyWc LvWh T©vWh £WY¡WYAc¥W©WY AcmNyWY I§W¥W-205 VcOUyWh ýVcT T©vWh Vh¨WWKvWWÈ Nl W XSIyWW A¨WThxWyWZ È IWTuW AWoWU xWTYyWc ©Wh©WW¦WNYyWW §WhIhAc v¦WWÈ rWuWvWTyWY XR¨WW§W E¤WY ITYyWc T©vWh £WÈxW ITY RYxWh VvWh. ýVcT T©vWWyWc £WÈxW ITY Rc¨WW¦Wh VhC AW ¥WW¥W§Wc ©wWW¦WY ©WX¥WXvWyWW Ax¦W–W TWLcäW Rc©WWCyWc SXT¦WWR ¡WuW ITWC VvWY.

X©WX¨W§W¥WWÈ£Wc ¨WªWgwWY xWaU nWWvWZÈ AhNY ERpWWNyW X¨WyWW L rWW§WZ ! ¤WW©IT y¦WaM, ©WZTvW

X©WX¨W§W VhÅ©¡WN§W Ic¥¡W©W¥WWÈ IThPhyWW nWrWcg Av¦WWxWZXyWI ¥WhPÛZ§WT Ah¡WTcäWyW XwW¦WcNT (AhNY) Kc§§WW £Wc ¨WªWgwWY vWd¦WWT wWCyWc EÚpWWNyWyWY TWV ýcvWZ xWZUnWWvWZ VvWZÈ. vWcyWc vW£WßW¨WWT äWÝ IT¨WWyWh ©wWWyWYI X©WX¨W§W vWȯWAc AWnWTc XyWuWg¦W §WC §WYxWh VvWh. AcN§WZÈ L yWVà ©Wh¥W¨WWTc vWc ¥WWNcyWY ¡WZý X¨WxWY ¡WuW AWNh¡W¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY ! TWs¦WyWW AWTho¦W vWȯW óWTW X©WX¨W§W VhÅ©¡WN§WyWW Ic¥¡W©W¥WWÈ IThPhyWW nWrWcg Av¦WWxWZXyWI ¥WhPÛZ§WT Ah¡WTcäWyW XwW¦WcNTyWZ XyW¥WWguW m¦WZf VvWZ.È ýcI,c Kc§§WW £Wc ¨WªWgwWY vWd¦WWT wWC oW¦Wc§WW Ah¡WTcäWyW XwW¦WcNTyWZ EÚpWWNyW IhCyWc IhC

AÈvWTW¦WhyWc §WYxWc ¡WWKU Oc§WWvWZÈ TéWZÈ VvWZ.È Lc vWc ©W¥W¦Wc CyrWWLg ©WZX˜NcyPyN Ph.¨WWPc§W yWcvWWAhyWY vWWTYnWyWY TWV ýcvWW TéWWÈ VvWWÈ ¡WTÈvWZ vWWTYnWh ¥WUvWY yW VvWY. vWh ¨WrrWc rWZÈNuWYyWY AWrWWT ©WÈXVvWW yWPY VvWY Ac¥W IhCyWc IhC IWTuWc ¥WhPÛZ§WT AhNYyWZ EÚpWWNyW ¡WWKU L Oc§WWvWZÈ TéWZÈ VvWZ.È AW X¨W¨WWRwWY VWTY wWWIYyWc AWnWTc X©WX¨W§WyWW ©wWWyWYI ©W²WWxWYäWhAc IhB Ai¡WrWWXTI ERpWWNyWyWY TWV ýc¦WW X¨WyWW L AW XwW¦WcNT rWW§WZ IT¨WWyWZÈ yWßY ITY ©Wh¥W¨WWTc ¡WZý AWNh¡WY VvWY. . ¡WVc§WW oWW¦WyWcI X¨W¤WWoW vWc¥WyWW RR¿yWW Ah¡WTcäWyWwWY äWÝAWvW ITäWc. v¦WWT £WWR vW£WßW¨WWT TYvWc CAcyWNY, AWÈnW, ©WLgTY, AhwWhg¡WcXPI ©WVYvWyWW X¨W¤WWoWhyWY AhNY ¡WuW IW¦WgTvW ITWäWc.

Surat city news in gujarati  
Surat city news in gujarati  
Advertisement