Page 1

¤WWTvWyWZÈ ©WWdwWY MP¡WY X¨WI©WvWZÈ AnW£WWT

oWZLTWvW¥WWÈ

©Wcy©Wcm©W

19983.61

XyW¢NY

5,928.40

©WhyWZÈ

30,400.00

¡WWK§Wh 19,895.10 ¡WWK§Wh 5906.15

¡WWK§Wh 30,300.00

oWZLTWvW

I¹§W ¡WWyWW - 30 18 + 4 (X©WNY ¤WW©IT) + 8 (IUäW)

£WZxW¨WWT

yW¨WY XR§VY & Ph¥Wc©NYI TWÈxWuWoWc©WyWW X©WX§WyPTyWW ¤WW¨W¥WWÈ Ý. 3.50yWh ¨WxWWTh wWC äWIc Kc. ¡WcNlhX§W¦W¥W ¥WȯWW§W¦Wc vWcyWY XIÂ¥WvW Ý. 3.46 ¨WxWWT¨WWyWY vWwWW XP§WThyWW IX¥WäWyW¥WWÈ 9 NIWyWh ¨WxWWTh IT¨WWyWY ¤W§WW¥WuW ITY Kc.

pWhPW ¥WWNc X˜¡WcCP IWEyNT

TZϘ¦WWoW & X˜¡WcCP Ncm©WY AyWc AhNh XT–WWyWY ¥WWSI V¨Wc IcRWTyWWwW LvWWÈ ÕöWUZAh ¥WWNc pWhPWyWZÈ X˜¡WcCP IWEyNT äWÝ ITW¦WZÈ Kc. oWiTYI¹ÈP¥WWÈ oWQ¨WW§W ¥WÈPU X¨WIW©W XyWoW¥WyWW IcyÏ óWTW vWcyWZÈ ©WÈrWW§WyW IT¨WW¥WWÈ AW¨WäWc.

yWÈ£WT-3yWW ¥Wh£WWC§W §WhyrWT óWTW 12.20 ¨WWo¦Wc KhPW¦WZÈ VvWZÈ.

»I¥WvW ~ 3.00

Ph§WT

¡WWK§Wh 61.79

A¥WRW¨WWR & 9 AhmNh£WT, 2013

AWLyWZÈ ¥WcoWcXMyW

AW©Wh ©WZR-5, X¨Wÿ¥W ©WȨWvW : 2069

100.00

49,300

vWSW¨WvW 800.00

61.80

vWSW¨WvW 0.01

rWWTWyWW rWhTyWc y¦WW¦WyWh IhTPh!

AW©Wh¥WWÈ AªWWQY ¥WWVh§W, yW¨WTWX¯W xWh¨WWC @ ¥WcpWh nW¥Wd¦WW yWVÃ ITc vWh §WY§WW RZIWUwWY ¡WWIyWh ©WhwW ¨WUY LäWc : £Wc¨WPW ¨WWvWW¨WTuWyWW IWTuWc ThoWrWWUWyWY ¤WYXvW

nWc§Wd¦WWAh XyWTWäW ¨WYLUY ¡WPvWWÈ AyWc

vWuWW¨WWwWY rWWTyWWÈ ¥WhvW

¤WW©IT yWcN¨WIe. A¥WRW¨WWR

¡úw¨WY-2yWZÈ ©WSU ¡WTY–WuW

£WW§WW©WhT & ¡úw¨WY-2yWZÈ AhXP©WWyWW rWWÈRY¡WZT nWWvWcwWY ©WvWvW £WYý XR¨W©Wc ©WSU ¡WXT–WuW ITW¦WZÈ VvWZZÈ. vWcyWc AWCNYAWT ¡WXT©WTyWW

¡WWK§Wh 48,500

vWSW¨WvW 22.25

TWs¦WyWW ¥WhNW ¤WWoWyWW X¨W©vWWTh¥WWÈ VU¨WWwWY ¤WWTc ¨WT©WWRyWW IWTuWc nWcPºvWh yWZI©WWyWwWY VvW˜¤W

y¦WaM ByW£Whm©W Ac§W¡WYø ~ 3.50 ¥WhÄpWh wWäWc

rWWÈRY

vWSW¨WvW 88.51

AX¨WTvW rWW§WZ TVc§WY rWh¥WW©WWyWY X©WMyWyWW ¡WoW§Wc AW ¨WªWcg ¥WcpW©W¨WWTYAc yW¨WTWX¯W xWhB yWWnWY Kc. AW©Wh ¥WW©W¥WWÈ AWªWWQ ¥WXVyWW Lc¨Wh ¨WT©WWRyWh ¥WWVh§W ý¥Ûh Kc AyWc VLZ AWoWW¥WY XR¨W©Wh¥WWÈ ¡WuW AW¨WZÈ ¨WWvWW¨WTuW RºT yWVà wWW¦W vWc¨WY AWoWWVY ¨WrrWc nWcPvº WhwWY¥WWÈPYyWc nWc§Wd¦WWAh¥WWÈ XyWTWäWW E¤WY wWB Kc. rWWT yWhTvWW ©WZxWY ¨WT©WWRyWW AW¨WW oW¥WyWyWW IWTuWc ©WZȨWWUY ¥WWNY¨WWUW oWT£WW ¥WcRWyWh IWR¨W XIrWP¥WWÈ ScT¨WW¦WW VvWW AyWc TWL¦WyWW IcN§WWI ¤WWoWh¥WWÈ oWT£WWyWZÈ AW¦WhLyW ¡WPY ¤WWÈo¦WZÈ VvWZÈ. 

... AyWZ©WÈxWWyW ¡WWyWW yWÈ. 15

m¦WWÈ IcN§Wh ¨WT©WWR ©wWU BDrW §WY§WY¦WW, TWLIhN 4.5 PY©WW 04 FyWW, nWcP£Wk”W 03 ¥WVc©WWuWW, IPY, ¨WPW§WY, £WoWRWuWW 2.5

A¥WRW¨WWR¥WWÈ ¤WWTc ¨WT©WWRyWc IWTuWc ¨WWC£WkyN yW¨WTWX¯W¥WWÈ ¡WWuWY STY ¨W¬¦WZÈ VvWZÈ.

¤WWTcwWY VU¨WW ¨WT©WWRyWY ©WȤWW¨WyWW

A¥WRW¨WWR : ¨WWvWW¨WTuW¥WWÈ ¤WcLyWZÈ ˜¥WWuW ¨WxW¨WWyWc ¡WoW§Wc äWVcT¥WWÈ yW¨WTWX¯W RTX¥W¦WWyW ¨WT©WWR ¯WWNI¦Wh Kc. 2010¥WWÈ ¡WuW yW¨WTWX¯W¥WWÈ £WcwWY ¯WuW XR¨W©W ¨WT©WWR ¡WP¦Wh VvWh. vWc¥WL AWoWW¥WY ¯WuW XR¨W©Wh RTX¥W¦WWyW ¡WuW A¥WRW¨WWR¥WWÈ ¤WWTcwWY VU¨WW ¨WT©WWRY MW¡WNWÈ ¡WP¨WWyWY ©WȤWW¨WyWW Kc. Lc¥WWÈ £WZxW¨WWTc ¤WWTc, oWZܨWWTc ¥Wx¦W¥W AyWc äWZÿ¨WWTc VU¨WW ¨WT©WWRY MW¡WNW ¡WP¨WWyWY ©WȤWW¨WyWW Kc.

oWWÈxWYyWoWT IhNcg ¡Wh§WY©WyWc AW©WWTW¥WyWZÈ ¨WhTÈN AW¡¦WZÈ @ ¡WYXPvWWyWY ¢XT¦WWR ¥WhPY Vh¨WW KvWWÈ vWw¦W Vh¨WWyWZÈ A¥WRW¨WWR ¡Wh§WY©W ¥WWyWc Kc ¤WW©IT y¦WaM. A¥WRW¨WWR

©WZTvWyWY ¦WZ¨WvWY E¡WT £WUWvIWT oWZLWT¨WWyWW Ic©W¥WWÈ rWWÈRnWcPW ¡Wh§WY©Wc ¥WÈoWU¨WWTyWW oWWÈxWYyWoWT IhNg¥WWÈ ýcxW¡WZT Lc§W¥WWÈ TVc§WW AW©WWTW¥WyWW NlWy©WST ¨WhTÈNyWY ¥WWoWuWY ITvWY IhNg ýcxW¡WZT IhNgyWc A¥WRW¨WWRyWW Ic©W ¥WWNc AW©WWTW¥WyWY I©NPY A¥WRW¨WWR ¡Wh§WY©WyWc AW¡W¨WW AWRcäW AW¡¦Wh VvWh. ©WZTvWyWY £Wc ¡WYXPvWWAh óWTW IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc§WY ¡Wh§WY©W SXT¦WWR¥WWÈ yWWTW¦WuW ©WWÈC ©WW¥Wc ©WZTvW¥WWÈ AyWc AW©WWTW¥W ©WW¥Wc A¥WRW¨WWR¥WWÈ oWZyWh yWhÈxWW¦Wh VvWh.... AyWZ©WÈxWWyW ¡WWyWW yWÈ. 15

¥WYXP¦WW I¨WTcL ANIW¨W¨WW AW©WWTW¥W ©WZ˜Y¥W¥WWÈ ¡WVhÄr¦WW

yW¨WY XR§VY : ©WoWYTW ¡WT R¹ªI¥WgyWW Ic©W¥WWÈ Lc§W¥WWÈ TVc§WW AW©WWTW¥Wc Ic©WyWY ©WZyWW¨WuWYyWZÈ ¥WYXP¦WW óWTW I¨WTcL ANIW¨W¨WW ¥WWNc ¥WÈoWU¨WWTc ©WZ˜Y¥W IhNgyWh ©WÈ¡WIg I¦Whg Kc. rWYS LÅ©N©W ¡WY. ©WvWXäW¨W¥WyWY Ax¦W–WvWW VcOUyWY £WcyrW ©W¥W–W AW¨Wc§WW AW ¥WZÚc £WcyrWc AW©WWTW¥WyWc ¦Who¦W ATø RWnW§W IT¨WW IéWZÈ Kc AyWc AW AÈoWc ¨WxWZ ©WZyWW¨WuWY 21 AhmNh£WTc yWßY ITY Kc. AcP¨WhIcN X¨WIW©WX©WÈpWc R§WY§W ITY Ic ¥WYXP¦WW ¡WT ©WZyWW¨WuWY RTX¥W¦WWyW AÈI¹äW TWnW¨Wh ýcCAc yWVYvWT vWc¥WyWc ¦Who¦W y¦WW¦W yWVà ¥WUc.

IWT, N¹-¨VY§W©Wg, NY¨WY, Ac©WY ¡WT §WhyW ©W©vWY wWC

©WY¥WWÈxWk¥WWÈ RR¿Ah ¤WoW¨WWyW ¤WTh©Wc... ¡WWyWW yWÈ.16

TWs¦W¥WWÈ I¥Wh©W¥WY ¨WT©WWRwWY A§WoW A§WoW £WyWW¨Wh¥WWÈ rWWT ¨¦WÅmvWyWW ¥úv¦WZ wW¦WW Kc. oWWÈxWYyWoWTyWW P¤WhPWyWW ¨Wý¡WZTyWh ý§W¥WX©WÈV ©Wh§WÈIY £W¡WhTc nWcvWT¥WWÈ IW¥W ITvWh VvWh v¦WWTc ¨WYLUY ¡WPvWW vWcyWZÈ ©wWU ¡WT L ¥úv¦WZ wW¦WZÈ VvWZÈ. IrKyWW TW¡WT vWW§WZIWyWW ¥WWyWoWQ¥WWÈ ¥WÈoWU¨WWTc ©WWÈLc rWWT ¨WWo¦WWyWY AW©W¡WW©W Qº¨WW¥WWÈ ¡WWÈrW ¦WZ¨WWyW IhvWT¥WWÈ IW¥W ITY TéWW VvWW, v¦WWTc Qº¨WW ¡WT AWIWäW¥WWÈwWY IbªuW¤WXoWyWY ¡WWÈrWc¦W ¦WZ¨WWyW ¡WT ¡WPY VvWY, Lc¥WWÈwWY ¡WTcäW yWY§WW Ih§WY (E.¨W. 25)yWZÈ ¥WhvW yWY¡Ws¦WZÈ VvWZÈ. ¡WÈrW¥WVW§WyWW MW§WhR vWW§WZIWyWW IWTO oWW¥Wc ©W¨WWTc ¡WPc§WW ¨WT©WWRyWc yWRY ¡WZ§W E¡WTwWY ¨WVcvWY wWB VvWY. yWhITYAc LvWWÈ AW ¡WZ§WyWc ¡WoW¡WWUW ¡W©WWT IT¨WWyWh ˜¦WW©W ITyWWTWc XäW–WI Pº£WY oW¦WW VvWW.

vWÈRºTIWÈP¥WWÈ ©WZäWY§W äW¥WWgyWY SWÈ©WY ¥WWS

yW¨WY XR§VY : 18 ¨WªWg ¡WVc§WWÈ ¡WvyWY yWdyWW ©WVWyWYyWc ¥WWTYyWc vWÈRTa ¥WWÈ £WWUY ¥WaI¨WWyWW Ic©W¥WWÈ RhXªWvW OTc§WW ©WZäWY§W yW¨WY XR§VY : RcäWyWY £Wc AoWkuWY äW¥WWgyWc ©WZ˜Y¥W IhNcg ¥WÈoWU¨WWTc TWVvW ©WTIWTY £WcyIh - ¡WÈý£W yWcäWyW§W AW¡WY VvWY.ARW§WvWc vWcyWc wW¦Wc§WY £WcyI AyWc AhXT¦WcyN§W £WcyI AhS ¥úv¦WZRP yWY ©WýyWc E¥WTIcR¥WWÈ vW£WRY§W Ih¥W©Wcg AhNh, NY¨WY, Ac©WY, XÎL Lc¨WY ¨W©vWZAh ¡WT §WhyW 2.5 NIW ©W©vWY ITY yWWnWY Kc. ¡WYAcyW£WYAc IWT §WhyWyWW ¨¦WWLyWW RT AcI NIWwWY ¨WxWZ pWNWPYyWc 10.65 NIW ITY yWWn¦WW Kc. N¹ ¨VY§WT ¨WWVyWh ¥WWNcyWY §WhyWyWW ¨¦WWLRT pWNWPYyWc 12.25 NIW I¦WWg Kc. XÎL, NY¨WY, Ac©WY Lc¨WY ¨W©vWZAh ¥WWNc ¡W©WgyW§W §WhyWyWW RT pWNWPYyWc 12.75 NIW I¦WWg Kc. Ah£WY©WYyWY AhNh §WhyWyWW ¨¦WWLyWW RT pWNWPYyWc 12 NIW ITW¦WW Kc.

ITY Kc.Ac¥W ¡WuW Vd¦WWxWWTuW AW¡WY Kc Ic IW¦Wg¨WWVY ¡WaTY wWvWWÈ ©Wý ¨WxWZ pWNWPY äWIW¦W Kc.vWc ¡WVc§WWÈ yWYrW§WY ARW§WvW AyWc XR§VY VWBIhNcg ©WZäWY§WI¹¥WWTyWW A¡WTWxWyWc <TcTc©N AhS TcT> ¥WWyWYyWc  ... AyWZ©WÈxWWyW ¡WWyWW yWÈ. 15

<oWhP ¡WWXNgI§W>yWW X¨W°WWyWYAhyWc XSXMm©WyWZÈ yWh£Wc§W

AcÄo§WNg AyWc XVo©W

AcLy©WY. ©NhIVh¥W X£Wk N yWyWW ¡WYNT XVo©W AyWc £WcŧL¦W¥WyWW ÎWyIhC©W AcÄo§WNgyWc <oWhP ¡WWXNgI§©W> XwW¦WTY £WR§W AW ¨WªWcg ¤WiXvWIäWW±WyWZÈ yWh£Wc§W ¡WWXTvWhXªWI AW¡W¨WWyWY ¥WÈoWU¨WWTc ýVcTWvW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. 84 ¨WªW¿¦W XVo©W AyWc 80 ¨WªWYg¦W AcÄo§WNcg oW¦WW ¨WªWcg vWc¥WyWY XwW¦WTY AW¡WY VvWY. XVo©W AyWc AcÄo§WNcg §WoW¤WoW 50 ¨WªWg ¡WVc § WWÈ 1964¥WWÈ AW X©WöWÈvW AW¡WY RYxWh VvWh.oW¦WW ¨WªWcg 4 L¼§WWCAc ©¨WYNÊMT§WcyPyWW XLXyW¨WW yWøI ©WYCAWTAcyWyWW §WWLg VcPlhyW Ih§WWCPT nWWvWc ¥WaU¤WavW ¡WWXNgI§WyWY äWhxW AÈoWcyWW ˜¦WhoWh¥WWÈ ¡WuW £WyyWcyWY AW XwW¦WTYyWc ©W¥WwWgyW ¥W¬¦WZÈ VvWZÈ. AW ˜¦WhoW¥WWÈ XVo©W £WhMhyW äWhxWY IWQ¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh VvWh. 

... AyWZ©WÈxWWyW ¡WWyWW yWÈ. 15

¨WªWg 11 B AÈI 138 B ¥WVWyWoWT RdXyWI ¤WW©IT L½wW 13 TWs¦W B 66 AW¨úX²W

oWZLTWvW @ ¥WVWTWÖl

¥Wx¦W¡WkRcäW @ K²WY©WoWQ @ TWL©wWWyW @ VXT¦WWuWW @ yW¨WY XR§VY @ rWÈRYoWQ @ ¡WÈý£W @ XV¥WWrW§W˜RcäW @ E²WTWnWÈP @ MWTnWÈP @ L¥¥WZ-IWä¥WYT

¥WVWTWÖl

A¥WRW¨WWR @ ¥WZÈ£WC @ £WcÄoW§WZTZ @ ¡WZuWc @ L¦W¡WZT @ CÈRhT

7 TWs¦W @ 17 ©NcäWyW

Gujarat samachar newspaper  
Gujarat samachar newspaper  

divyabhaskar:Find all Gujarati News, Indian Gujarati News Paper, gujarat samachar epaper, sandesh gujarati news paper in DivyaBhaskar.com Re...

Advertisement