Page 1

¤WWTvWyWZÈ ©WWdwWY MP¡WY X¨WI©WvWZÈ AnW£WWT

oWZLTWvW¥WWÈ

oWZLTWvW

I¹§W ¡WWyWW -18

äWZÿ¨WWT y¦WaM ByW£Whm©W §WW§WZyWY ý¥WYyW ATø SoWW¨WWC

TWÈrWY & MWTnWÈP VWCIhNcg TWLRyWW ©WZ˜Y¥Wh §WW§WZ ˜©WWR ¦WWR¨WyWY ý¥WYyW ATø SoWW¨WY Kc . pWW©WrWWTW Ii¤WWÈP¥WWÈ §WW§WZ ˜©WWR VW§W TWÈrWYyWY X£WT©WW ¥WZÈPW Lc§W¥WWÈ ¡WWÈrW ¨WªWgyWY ©Wý IW¡WY TéWW Kc. ©WWÈ©WR LoWRYäW äW¥WWgyWY ý¥WYyW ATø ¡WT ©WZyWW¨WuWY 22 yW¨W¥Wc¥£WT ¡WT ¥WhIºS TWnWWC Kc.

¡úw¨WY Lc¨WW oWkVyWY äWhxW

¨WhXäWÈoNyW & X¨W°WWyWYAhAc AcI TV©¦W¥W¦W ¡WTÈvWZ ¡úw¨WY Lc¨WW RcnWWvWW oWkVyWY äWhxW ITY Kc. Ic¡W§WT 78£WY yWW¥WyWh AW oWkV ¡úw¨WYyWW IR LcN§Wh L Kc AyWc vWc ©WiT¥WÈPUyWW AcI vWWTWwWY 400 ˜IWäW ¨WªWg RºT Kc. AW oWkVyWZÈ RU AyWc pWyWvWW ¡úw¨WY Lc¨WW L Vh¨WWyWZÈ ¥WyWW¦W Kc.

V¨Wc ¨WhNT˜aS ©Wc§WShyW AW¨WäWc

¨WhXäWÈoNyW & X¨W°WWyWYAhAc AcI Ac¨WY £WcXT¦WT XS§¥W vWd¦WWI ITY Kc LcyWWwWY ©Wc§WShyW ©WXVvWyWWÈ C§WcmNhXyWm©W oWcLcNÊ©WyWc ¥WXVyWWAh ©WZxWY nWWTW ¡WWuWY¥WWÈ Pº£WWPY TWnWh vWh ¡WuW vWcyWc IäWZÈ wWäWc yWVÃ. X¨W°WWyWYAhAc AcNX¥WI §Wc¦WT XP¡WhXMäWyWyWh E¡W¦WhoW ITYyWc IhXNÂoW ¥WWNcyWY AW XS§¥W vWd¦WWT ITY Kc.

¨WªWg 11 B AÈI 161

A¥WRW¨WWR & 1 yW¨Wc¥£WT, 2013

AW©Wh ¨WR-13, X¨Wÿ¥W ©WȨWvW : 2069

£¦WaThÿcNÊ©WyWY IW¥WoWYTY¥WWÈ TWLIY¦W V©vW–Wc¡W ANIW¨W¨WW ©W¨WhgrrW ARW§WvWyWh RZThoWW¥WY rWZIWRh

A¥W§WRWTh yWcvWWAhyWW ¥WiXnWI AWRcäW yW ¥WWyWc: ©WZ˜Y¥W ¡WYNYAWB . yW¨WY XR§VY

AcI ¥WV²¨WyWW rWaIWRW¥WWÈ oWZTZ¨WWTc ©W¨WhgrrW ARW§WvWc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic A¥W§WRWThAc TWLIY¦W yWcvWWAhyWWÈ ¥WiXnWI AWRcäWhyWZÈ ¡WW§WyW yW IT¨WZÈ ýcBAc. ©WWwWh ©WWwW, A¥W§WRWThyWY ¨WWTȨWWT wWvWY £WR§WYyWW X©W§WX©W§WWyWc nWvW¥W IT¨WW AyWc TWLIY¦W V©vW–Wc¡WwWY vWcAhyWc £WrWW¨W¨WW ¥WWNc vWc¥WyWWÈ IW¦WgIWUyWc ©WZXyWXçvW IT¨WWyWZÈ ©WZrWyW I¦WZf Kc. A¥W§WRWThyWW IW¥WIWL¥WWÈ AW¥Wa§W ScTSWTyWY ¤W§WW¥WuW ITYyWc y¦WW¦WWxWYäW Ic.Ac©W.TWxWWIbªuWyWyWY Ax¦W–WvWW¨WWUY £WcÄrWc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic ©WÈ©WRc AcI Ac¨Wh IW¦WRh pWPY IWQ¨Wh ýcBAc L Ic Lc A¥W§WRWThyWY XyW¥WÒÈI, £WR§WY AyWc vWc¥WyWY ©WW¥WcyWWÈ XäW©vW¤WÈoWyWW ¡WoW§WWÈ ¨WoWcTcyWZÈ XyW¦W¥WyW ITY äWIc Kc. A¥W§WRWThyWY IwWUvWY ©vWT Ic XoWTW¨WNyWZÈ ¥WZn¦W IWTuW TWLIY¦W V©vW–Wc¡WyWc oWuWW¨WYyWc ©W¨WhgrrW ARW§WvWc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic A¥W§WRWThAc TWLIY¦W yWcvWWAh óWTW A¡WW¦Wc§WW ¥WiXnWI

AWRcäWh ¡WT IhB IW¦Wg¨WWVY yW IT¨WY ýcBAc AyWc A¥W§WRWThAc yWcvWWAh vWTSwWY ¥WUc§WW §WcXnWvW ©WȨWWR óWTW ¥WUc§WW AWRcäW ¡WT L IW¦Wg¨WWVY IT¨WY ýcBAc. ErrW y¦WW¦WW§W¦WyWY £WcÄrWc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic A¥W§WRWTyWc AcI XyWXçvW y¦WayW²W¥W IW¦WgIWU AW¡W¨WWwWY ¥WW¯W ¨¦W¨W©WW¦W AyWc A©WTIWTvWWyWc ˜hv©WWVyW ¥WUäWc, Ac¨WZÈ yWwWY ¡WuW ©WWTZ ©WÈrWW§WyW ¡WuW ¥WUäWc. £WcrÈ Wc vW¥WW¥W TWL¦W AyWc IcyÏ ©WTIWT E¡WTWÈvW IcyÏ äWWX©WvW ˜RcäWhyWc LuWW¨¦WZÈ Kc Ic A¥W§WRWThyWc ©WZXyWXçvW IW¦WgIWU AW¡W¨WW ¥WWNc ¯WuW ¥WXVyWWyWY AÈRT XyWRcäg W ýTY IT¨WW. £WcrÄ Wc Ac ¡WuW LuWW¨¦WZÈ Kc Ic IcyÏ AyWc TWs¦W ©WTIWThAc X©WX¨W§W ©WX¨WgX©W©W £WhPgyWY TrWyWW IT¨WY ýcBAc. ˜IWäWX©WÈVyWW XI©©WW¥WWÈ ¨WXT× ¡Wh§WY©W AXxWIWTYyWc XyWXçvW IW¦WgIWU AW¡W¨WW ¥WWNc ¡Wh§WY©W ©WZxWWTW ©WÈ£WÈxW¥WWÈ ¨WPY ARW§WvW óWTW AoWWE A¡WW¦Wc§WW AWRcäW ¡WT ©WZ˜Y¥Wc AW rWaIWRh AW¡¦Wh Kc. yW¨Wh rWaIWRh A¥W§WRWThyWc AWMWRY AW¡W¨WW AyWc vWcyWW IW¥WIWL¥WWÈ ©¨WvWȯWvWW ©WZXyWXçvW IT¨WW¥WWÈ ¥WRRÝ¡W wWäWc.

©WZ˜Y¥WyWY £WcyrWyWW ¥WV²¨WyWWÈ ©WarWyWh

@ A¥W§WRWThAc TWLIY¦W yWcvWWAhyWWÈ ¥WiXnWI AWRcäWhyWZÈ ¡WW§WyW yW IT¨WZÈ ýcBAc, ¥WW¯W §WcXnWvW AWRcäWyWh L A¥W§W IT¨Wh @ ¨WWTȨWWTyWY £WR§WY AyWc TWLIY¦W V©vW–Wc¡W NWU¨WW A¥W§WRWThyWWÈ IW¦WgIWUyWc ©WZXyWXçvW IT¨Wh ýcBAc. @ A¥W§WRWThyWY XyW¥WÒÈIh, £WR§WY AyWc vWcyWY ©WW¥WcyWW XäW©vW¤WÈoWyWW ¡WoW§WWÈ ¤WT¨WW ¨WoWcTcyWW XyW¦W¥WyW ¥WWNc ©WÈ©WRc AcI IW¦WRh pWP¨Wh ýcBAc. @ TWL¦W AyWc IcyÏY¦W ©vWTc X©WX¨W§W ©WX¨WgX©W©W £WhPgyWY TrWyWW IT¨WY ýcBAc.

A¥W§WRWThyWc TWLIY¦W V©vW–Wc¡WwWY RºT TWnW¨WW IW¦WgIWU ©WZXyWXçvW IT¨WW ©WarWyW A¥W§WRWThyWY IW¦Wg¨WWVYyWc XyWª¡W–W AyWc ©¨WvWȯW £WyWW¨W¨WW ¥WWNc vWcAhyWWÈ IW¦WgIWUyWc ©WZXyWXçvW IT¨WW ©WarWyW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ Kc. LcwWY vWcAhyWY IW¥WoWYTY¥WWÈ TWLIY¦W V©vW–Wc¡WyWc NUY äWIc AyWc £WR§WYyWZÈ TWLIWTuW ¡WuW £WÈxW wWB ý¦W. A¥W§WRWThyWW IW¦WgIWUyWc y¦WZyW²W¥W ©W¥W¦W ¥WWNc ©WZXyWXçvW IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc vWh vWcAhyWY IW¦WgäWd§WYyWc ˜hv©WWVyW ¥WUc Kc AyWc ©WZ©WÈrWW§WyW ˜©wWWX¡WvW wWB äWIäWc.

¤WWL¡W-©WÈ©WRY¦W £WhPeyWc XR§VY VWBIhNgyWY yWhXN©W TW¥W LcO¥W§WWuWYAc vWc¥WyWY VIW§W¡WáY ©WW¥Wc RW¨Wh I¦Whg Kc ¡WYNYAWB. yW¨WY XR§VY

¥WhRY-¨WWL¡Wc¦WY £WWIWvW

LcO¥W§WWuWYAc ¡WhvWWyWY K£WYyWc VWXyW ¡WVhÄrWWP¨WW £WR§W 50 §WWnW ÝX¡W¦WWyWY ¤WWL¡WyWW ©WÈ©WRY¦W £WhPeyWW ©W¤¦Wh ¡WW©Wc ¥WWoWuWY ITY Kc. ýc Ic vWc¥WuWc ¤WWL¡WyWW VW§WyWW ¨WPW˜xWWyW¡WRyWW E¥WcR¨WWT AyWc ¤WavW¡Wa¨Wg ¨WPW˜xWWyW AN§W X£WVWTY ¨WWL¡Wc¦WYyWc RW¨WW¥WWÈwWY £WWIWvW TWn¦WW Kc. vWc¥WuWc £WhPeyWW XyWuWg¦WyWc TR£WWvW§W ýVcT IT¨WWyWY IhNg ¡WW©Wc ¥WWoWuWY ITY Kc.

¤WWL¡WyWW ©WÈ©WRY¦W £WhPe¥WWÈwWY rWW§WZ ¨WªWgyWW ¥Wc ¥WXVyWW¥WWÈ VIW§W¡WáY IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc§WW TWs¦W©W¤WWyWW ¤WavW¡Wa¨Wg ©W¤¦W AyWc ¨WXT× ¨WIY§W TW¥W LcO¥W§WWuWYyWY vWc¥WyWY VIW§W¡WáYyWc ¡WPIWTvWY RWnW§W IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc§WY ATøyWh L¨WW£W AW¡W¨WWyWh XR§VY VWBIhNgc ¤WWL¡W AyWc vWcyWW ©WÈ©WRY¦W £WhPeyWc AWRcäW AW¡¦Wh Kc. ¤WWL¡W AyWc ¤WavW¡Wa¨Wg ¨WPW˜xWWyW AN§W X£WVWTY ¨WWL¡Wc ¦ WY AyWc VW§W¥WWÈ ¤WWL¡WyWW ¨WPW˜xWWyW¡WRyWW E¥WcR¨WWT yWTcyÏ ¥WhRY ©WXVvW ¡W–WyWW ©WÈ©WRY¦W £WhPeyWc LcO¥W§WWuWYyWY ATø AÈoWc 2014yWY 30¥WY ýy¦WZAWTY ©WZxWY¥WWÈ L¨WW£W AW¡W¨WWyWh XR§VY VWBIhNg y WW ýc B yN Tø©Nl W T Vc¥WWyWY ¥W§Vh¯WWAc AWRcäW AW¡¦Wh Kc.¥W§Vh¯WWAc LuWW¨¦WZÈ Ic ˜XvW¨WWRYAh (¤WWL¡W AyWc vWcyWW ©WÈ©WRY¦W £WhPeyWW ©W¤¦Wh)yWc ©¡WYP ¡Wh©N AwW¨WW I¹XT¦WT óWTW ©W¥Wy¦W ¡WWO¨W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc.

IWä¥WYT¥WWÈ ¥Wh©W¥WyWY ¡WVc§WY XV¥W¨WªWWg

IWä¥WYT nWYuWyWW §WcV AyWc oWZ§W¥WoWg¥WWÈ ¥Wh©W¥WyWY ¡WVc§WY XV¥W¨WªWWg wWC Kc. §WÚWnWyWW §WcV¥WWÈ vWh vWW¡W¥WWyW -1.8 XPoWkY wWC oW¦WZÈ Kc, s¦WWTc oWZ§W¥WoWg¥WWÈ -0.2 XPoWkY vWW¡W¥WWyW yWhÄxWW¦WZÈ Kc.

Gujarat news paper  

Latest Breaking News In Gujarati, National news In Gujarati, Gujarati News paper in india read more www.divyabhaskar.co.in

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you