Issuu on Google+

¤WWTvWyWZÈ ©WWdwWY MP¡WY X¨WI©WvWZÈ AnW£WWT

oWZLTWvW¥WWÈ

oWZLTWvW

I¹§W ¡WWyWW -18

äWZÿ¨WWT y¦WaM ByW£Whm©W §WW§WZyWY ý¥WYyW ATø SoWW¨WWC

TWÈrWY & MWTnWÈP VWCIhNcg TWLRyWW ©WZ˜Y¥Wh §WW§WZ ˜©WWR ¦WWR¨WyWY ý¥WYyW ATø SoWW¨WY Kc . pWW©WrWWTW Ii¤WWÈP¥WWÈ §WW§WZ ˜©WWR VW§W TWÈrWYyWY X£WT©WW ¥WZÈPW Lc§W¥WWÈ ¡WWÈrW ¨WªWgyWY ©Wý IW¡WY TéWW Kc. ©WWÈ©WR LoWRYäW äW¥WWgyWY ý¥WYyW ATø ¡WT ©WZyWW¨WuWY 22 yW¨W¥Wc¥£WT ¡WT ¥WhIºS TWnWWC Kc.

¡úw¨WY Lc¨WW oWkVyWY äWhxW

¨WhXäWÈoNyW & X¨W°WWyWYAhAc AcI TV©¦W¥W¦W ¡WTÈvWZ ¡úw¨WY Lc¨WW RcnWWvWW oWkVyWY äWhxW ITY Kc. Ic¡W§WT 78£WY yWW¥WyWh AW oWkV ¡úw¨WYyWW IR LcN§Wh L Kc AyWc vWc ©WiT¥WÈPUyWW AcI vWWTWwWY 400 ˜IWäW ¨WªWg RºT Kc. AW oWkVyWZÈ RU AyWc pWyWvWW ¡úw¨WY Lc¨WW L Vh¨WWyWZÈ ¥WyWW¦W Kc.

V¨Wc ¨WhNT˜aS ©Wc§WShyW AW¨WäWc

¨WhXäWÈoNyW & X¨W°WWyWYAhAc AcI Ac¨WY £WcXT¦WT XS§¥W vWd¦WWI ITY Kc LcyWWwWY ©Wc§WShyW ©WXVvWyWWÈ C§WcmNhXyWm©W oWcLcNÊ©WyWc ¥WXVyWWAh ©WZxWY nWWTW ¡WWuWY¥WWÈ Pº£WWPY TWnWh vWh ¡WuW vWcyWc IäWZÈ wWäWc yWVÃ. X¨W°WWyWYAhAc AcNX¥WI §Wc¦WT XP¡WhXMäWyWyWh E¡W¦WhoW ITYyWc IhXNÂoW ¥WWNcyWY AW XS§¥W vWd¦WWT ITY Kc.

¨WªWg 11 B AÈI 161

A¥WRW¨WWR & 1 yW¨Wc¥£WT, 2013

AW©Wh ¨WR-13, X¨Wÿ¥W ©WȨWvW : 2069

£¦WaThÿcNÊ©WyWY IW¥WoWYTY¥WWÈ TWLIY¦W V©vW–Wc¡W ANIW¨W¨WW ©W¨WhgrrW ARW§WvWyWh RZThoWW¥WY rWZIWRh

A¥W§WRWTh yWcvWWAhyWW ¥WiXnWI AWRcäW yW ¥WWyWc: ©WZ˜Y¥W ¡WYNYAWB . yW¨WY XR§VY

AcI ¥WV²¨WyWW rWaIWRW¥WWÈ oWZTZ¨WWTc ©W¨WhgrrW ARW§WvWc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic A¥W§WRWThAc TWLIY¦W yWcvWWAhyWWÈ ¥WiXnWI AWRcäWhyWZÈ ¡WW§WyW yW IT¨WZÈ ýcBAc. ©WWwWh ©WWwW, A¥W§WRWThyWY ¨WWTȨWWT wWvWY £WR§WYyWW X©W§WX©W§WWyWc nWvW¥W IT¨WW AyWc TWLIY¦W V©vW–Wc¡WwWY vWcAhyWc £WrWW¨W¨WW ¥WWNc vWc¥WyWWÈ IW¦WgIWUyWc ©WZXyWXçvW IT¨WWyWZÈ ©WZrWyW I¦WZf Kc. A¥W§WRWThyWW IW¥WIWL¥WWÈ AW¥Wa§W ScTSWTyWY ¤W§WW¥WuW ITYyWc y¦WW¦WWxWYäW Ic.Ac©W.TWxWWIbªuWyWyWY Ax¦W–WvWW¨WWUY £WcÄrWc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic ©WÈ©WRc AcI Ac¨Wh IW¦WRh pWPY IWQ¨Wh ýcBAc L Ic Lc A¥W§WRWThyWY XyW¥WÒÈI, £WR§WY AyWc vWc¥WyWY ©WW¥WcyWWÈ XäW©vW¤WÈoWyWW ¡WoW§WWÈ ¨WoWcTcyWZÈ XyW¦W¥WyW ITY äWIc Kc. A¥W§WRWThyWY IwWUvWY ©vWT Ic XoWTW¨WNyWZÈ ¥WZn¦W IWTuW TWLIY¦W V©vW–Wc¡WyWc oWuWW¨WYyWc ©W¨WhgrrW ARW§WvWc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic A¥W§WRWThAc TWLIY¦W yWcvWWAh óWTW A¡WW¦Wc§WW ¥WiXnWI

AWRcäWh ¡WT IhB IW¦Wg¨WWVY yW IT¨WY ýcBAc AyWc A¥W§WRWThAc yWcvWWAh vWTSwWY ¥WUc§WW §WcXnWvW ©WȨWWR óWTW ¥WUc§WW AWRcäW ¡WT L IW¦Wg¨WWVY IT¨WY ýcBAc. ErrW y¦WW¦WW§W¦WyWY £WcÄrWc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic A¥W§WRWTyWc AcI XyWXçvW y¦WayW²W¥W IW¦WgIWU AW¡W¨WWwWY ¥WW¯W ¨¦W¨W©WW¦W AyWc A©WTIWTvWWyWc ˜hv©WWVyW ¥WUäWc, Ac¨WZÈ yWwWY ¡WuW ©WWTZ ©WÈrWW§WyW ¡WuW ¥WUäWc. £WcrÈ Wc vW¥WW¥W TWL¦W AyWc IcyÏ ©WTIWT E¡WTWÈvW IcyÏ äWWX©WvW ˜RcäWhyWc LuWW¨¦WZÈ Kc Ic A¥W§WRWThyWc ©WZXyWXçvW IW¦WgIWU AW¡W¨WW ¥WWNc ¯WuW ¥WXVyWWyWY AÈRT XyWRcäg W ýTY IT¨WW. £WcrÄ Wc Ac ¡WuW LuWW¨¦WZÈ Kc Ic IcyÏ AyWc TWs¦W ©WTIWThAc X©WX¨W§W ©WX¨WgX©W©W £WhPgyWY TrWyWW IT¨WY ýcBAc. ˜IWäWX©WÈVyWW XI©©WW¥WWÈ ¨WXT× ¡Wh§WY©W AXxWIWTYyWc XyWXçvW IW¦WgIWU AW¡W¨WW ¥WWNc ¡Wh§WY©W ©WZxWWTW ©WÈ£WÈxW¥WWÈ ¨WPY ARW§WvW óWTW AoWWE A¡WW¦Wc§WW AWRcäW ¡WT ©WZ˜Y¥Wc AW rWaIWRh AW¡¦Wh Kc. yW¨Wh rWaIWRh A¥W§WRWThyWc AWMWRY AW¡W¨WW AyWc vWcyWW IW¥WIWL¥WWÈ ©¨WvWȯWvWW ©WZXyWXçvW IT¨WW¥WWÈ ¥WRRÝ¡W wWäWc.

©WZ˜Y¥WyWY £WcyrWyWW ¥WV²¨WyWWÈ ©WarWyWh

@ A¥W§WRWThAc TWLIY¦W yWcvWWAhyWWÈ ¥WiXnWI AWRcäWhyWZÈ ¡WW§WyW yW IT¨WZÈ ýcBAc, ¥WW¯W §WcXnWvW AWRcäWyWh L A¥W§W IT¨Wh @ ¨WWTȨWWTyWY £WR§WY AyWc TWLIY¦W V©vW–Wc¡W NWU¨WW A¥W§WRWThyWWÈ IW¦WgIWUyWc ©WZXyWXçvW IT¨Wh ýcBAc. @ A¥W§WRWThyWY XyW¥WÒÈIh, £WR§WY AyWc vWcyWY ©WW¥WcyWW XäW©vW¤WÈoWyWW ¡WoW§WWÈ ¤WT¨WW ¨WoWcTcyWW XyW¦W¥WyW ¥WWNc ©WÈ©WRc AcI IW¦WRh pWP¨Wh ýcBAc. @ TWL¦W AyWc IcyÏY¦W ©vWTc X©WX¨W§W ©WX¨WgX©W©W £WhPgyWY TrWyWW IT¨WY ýcBAc.

A¥W§WRWThyWc TWLIY¦W V©vW–Wc¡WwWY RºT TWnW¨WW IW¦WgIWU ©WZXyWXçvW IT¨WW ©WarWyW A¥W§WRWThyWY IW¦Wg¨WWVYyWc XyWª¡W–W AyWc ©¨WvWȯW £WyWW¨W¨WW ¥WWNc vWcAhyWWÈ IW¦WgIWUyWc ©WZXyWXçvW IT¨WW ©WarWyW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ Kc. LcwWY vWcAhyWY IW¥WoWYTY¥WWÈ TWLIY¦W V©vW–Wc¡WyWc NUY äWIc AyWc £WR§WYyWZÈ TWLIWTuW ¡WuW £WÈxW wWB ý¦W. A¥W§WRWThyWW IW¦WgIWUyWc y¦WZyW²W¥W ©W¥W¦W ¥WWNc ©WZXyWXçvW IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc vWh vWcAhyWY IW¦WgäWd§WYyWc ˜hv©WWVyW ¥WUc Kc AyWc ©WZ©WÈrWW§WyW ˜©wWWX¡WvW wWB äWIäWc.

¤WWL¡W-©WÈ©WRY¦W £WhPeyWc XR§VY VWBIhNgyWY yWhXN©W TW¥W LcO¥W§WWuWYAc vWc¥WyWY VIW§W¡WáY ©WW¥Wc RW¨Wh I¦Whg Kc ¡WYNYAWB. yW¨WY XR§VY

¥WhRY-¨WWL¡Wc¦WY £WWIWvW

LcO¥W§WWuWYAc ¡WhvWWyWY K£WYyWc VWXyW ¡WVhÄrWWP¨WW £WR§W 50 §WWnW ÝX¡W¦WWyWY ¤WWL¡WyWW ©WÈ©WRY¦W £WhPeyWW ©W¤¦Wh ¡WW©Wc ¥WWoWuWY ITY Kc. ýc Ic vWc¥WuWc ¤WWL¡WyWW VW§WyWW ¨WPW˜xWWyW¡WRyWW E¥WcR¨WWT AyWc ¤WavW¡Wa¨Wg ¨WPW˜xWWyW AN§W X£WVWTY ¨WWL¡Wc¦WYyWc RW¨WW¥WWÈwWY £WWIWvW TWn¦WW Kc. vWc¥WuWc £WhPeyWW XyWuWg¦WyWc TR£WWvW§W ýVcT IT¨WWyWY IhNg ¡WW©Wc ¥WWoWuWY ITY Kc.

¤WWL¡WyWW ©WÈ©WRY¦W £WhPe¥WWÈwWY rWW§WZ ¨WªWgyWW ¥Wc ¥WXVyWW¥WWÈ VIW§W¡WáY IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc§WW TWs¦W©W¤WWyWW ¤WavW¡Wa¨Wg ©W¤¦W AyWc ¨WXT× ¨WIY§W TW¥W LcO¥W§WWuWYyWY vWc¥WyWY VIW§W¡WáYyWc ¡WPIWTvWY RWnW§W IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc§WY ATøyWh L¨WW£W AW¡W¨WWyWh XR§VY VWBIhNgc ¤WWL¡W AyWc vWcyWW ©WÈ©WRY¦W £WhPeyWc AWRcäW AW¡¦Wh Kc. ¤WWL¡W AyWc ¤WavW¡Wa¨Wg ¨WPW˜xWWyW AN§W X£WVWTY ¨WWL¡Wc ¦ WY AyWc VW§W¥WWÈ ¤WWL¡WyWW ¨WPW˜xWWyW¡WRyWW E¥WcR¨WWT yWTcyÏ ¥WhRY ©WXVvW ¡W–WyWW ©WÈ©WRY¦W £WhPeyWc LcO¥W§WWuWYyWY ATø AÈoWc 2014yWY 30¥WY ýy¦WZAWTY ©WZxWY¥WWÈ L¨WW£W AW¡W¨WWyWh XR§VY VWBIhNg y WW ýc B yN Tø©Nl W T Vc¥WWyWY ¥W§Vh¯WWAc AWRcäW AW¡¦Wh Kc.¥W§Vh¯WWAc LuWW¨¦WZÈ Ic ˜XvW¨WWRYAh (¤WWL¡W AyWc vWcyWW ©WÈ©WRY¦W £WhPeyWW ©W¤¦Wh)yWc ©¡WYP ¡Wh©N AwW¨WW I¹XT¦WT óWTW ©W¥Wy¦W ¡WWO¨W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc.

IWä¥WYT¥WWÈ ¥Wh©W¥WyWY ¡WVc§WY XV¥W¨WªWWg

IWä¥WYT nWYuWyWW §WcV AyWc oWZ§W¥WoWg¥WWÈ ¥Wh©W¥WyWY ¡WVc§WY XV¥W¨WªWWg wWC Kc. §WÚWnWyWW §WcV¥WWÈ vWh vWW¡W¥WWyW -1.8 XPoWkY wWC oW¦WZÈ Kc, s¦WWTc oWZ§W¥WoWg¥WWÈ -0.2 XPoWkY vWW¡W¥WWyW yWhÄxWW¦WZÈ Kc.


Gujarat news paper