Page 1

o§Wc¥WT ¤WuW©WW§WY yWVÃ Vh¦W vWh £WYø ¨WnWvW yWoWWPW ¡WT PWy©W yWVÃ ITZÈ

XIrWyW¥WWÈ VWB NcI ¥WoW AyWc s¨Wc§WTY £Whm©W¥WWÈ yWcI§Wc©W AcP ITh

deepikasays

Vh¥WPcIhTUUU

û ¤WW©IT yWcN¨WIg & <TW¥W-§WY§WW>yWZÈ oWYvW <yWoWWPW ©WÈoW Qh§W £WWLc> ¡WTyWW RYX¡WIWyWW PWy©WyWY nWa£W ˜äWÈ©WW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. IVc¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc Ic RYX¡WIWAc AW oWYvW¥WWÈ £Wc©N ¡WTSh¥Wgy©W AW¡¦WZÈ Kc. LcyWh Õc¦W vWc ©WÈL¦W §WY§WW ¤WuW©WW§WYyWc AW¡Wc Kc. vWcuWc IéWZÈ Ic <¥WcÄ AcI äWh¥WWÈ AW oWYvW ¡WT £WYø ¨WnWvW PWy©W IT¨WWyWh ˜¦WW©W I¦Whg ¡WuW yWW ITY äWIY, IWTuWIc ¤WuW©WW§WY ©WWwWc yWVhvWW. vWcyWZÈ IVc¨WZÈ Kc Ic ¤WuW©WW§WY X¨WyWW AW oWYvW TL½ yWW wWB äWIc.

X¥WýLyWh AÈRWL AW¡WvWY AW pWXP¦WWU

A¥WRW¨WWR & ¥WÈoWU¨WWT

3 XP©Wc¥£WT 2013

Before after

¥WcyWcL¥WcyN SÂPW AcyW.TpWZTW¥WyW

TuW£WYTc ˜YvW¥WyWh §WZI £WR§¦Wh newlook

¢¦WaMyW Plc©WyWY ©¡WcXäW¦WWX§W©N

§W W m§WWX©WI AyWWX¥WIc AyWc ¡WcBÅyNÂoW WY Wgy PWy©WT KWvWY VvWY. 25 ¨Wª hyWY o I WW ¥ U WW IT¨WW Wc £Wc L¼P¨WW £ WY. ¨W¦W¥WWÈ v £WyWY rWaIY Vv ¥WWvWW

AyWWX¥WIW ˜hPmN

AW ©WhSW Ý¥WyWY äWh¤WW ¨WxWWTäWc

¥WVWv¥WW oWWÈxWYyWY xWhvWYyWc ScäWyW NlcyP £WyWW¨WYyWc vWc xWhvWY ©WWPYyWh Iy©Wc¡N §WByWc AW¨WY. R¹XyW¦WWyWW ˜n¦WWvW XPMWByW©Wg¥WWÈ ¡WhvWWyWW yW¨WW AyWc XÿAcXN¨W X¨WrWWT ©WWwWc AyWWX¥WIW nWyyWW A§WoW vWTY AW¨Wc Kc, LuWW¨Wc Kc s¦Whv©WyWW ¡WÈvW: Fashion is fusion AyWWX¥WIW nWyyWWAc ©WhyW¥W I¡WaTyWc ScäWXyW©vWW £WyWW¨WY Kc. vWcyWh ¢¦WaMyW Pl©c W ¡WVcTYyWc ©WhyW¥WyWW RTcI Lo¦WWAc ¨WnWWuW wW¦WW Kc. Ih§WIWvWWyWY AW XPMWByWTyWc ScäWyW ©WWwWc IhB IyWcmäWyW yWwWY. vWcyWY ¥WWvWW AWXNg©N AyWc £WVcyW ¡WcBÅyNÂoW vWwWW s¨Wc§WTY XPMWBXyWÈoW ©WWwWc ýcPW¦Wc§WY Kc. vWcyWZÈ ©IcXrWÈoW ©WWTZÈ VvWZ.È AWXÎIyW Ncm©WNWB§WyWW AcI ¡WZ©vWIwWY vWcyWc ScäWyW¥WWÈ T©W ¡WPÛh. vWcyWc ¡WhvWWyWW ©IcrW £WyWW¨¦WW. vWcyWY AcI XPMWByWyWc 1998¥WWÈ R¥WWXuW¦WW ScäWyW Ac¨WhPe ¥W¬¦Wh VvWh.

exquisite creations ¡WVc§WW ©WW¥WWyW TWnW¨WW ¥WWNc ©WÈRºIyWh E¡W¦WhoW IT¨WW¥WWÈ AW¨WvWh VvWh. AWLc ¡WuW vWc¨WW L ©NhTcL £Whm©W E¡W§W£xW Kc. AW TYvWc XPMWByWT £Whm©W¥WWÈ ©WW¥WWyW AW¨WY LäWc AyWc vWc X©WXNÂoW ¥WWNc ¡WuW IW¥W AW¨WäWc.

oWkaX¥WÈoW XN¡©WU

¨VWBN-oWh§P IhÅ¥£WyWcäWyW AyWWX¥WIWyWY X©WoyWcrWT ©NWB§W Kc. AW X©W¨WW¦W £WkWBN I§W©WgyWY ©WWwWc X¥Wm©W AcyP ¥WcrW ITYyWc TcäW¥WyWW RhTWyWY Ac¥£Wkh¦WPTY, ¡WcrW ¨WIg, IN ¨WIg, LTY, LTRhäWY, ¥WZIäc W ¨WIg ¨WoWcTc vWcyWW Pl©c WyWc A§WoW £WyWW¨Wc Kc. vWcyWc pWWpWTW nWa£W ¡WÈ©WR Kc. xWhvWYyWc yW¨WZÈ ScäWyW ©NcN¥WcyN AW¡WyWWTY AyWWX¥WIW ˜wW¥W ¤WWTvWY¦W XPMWByWT Kc, vWcuWc ¡WhvWWyWW ScäWyW §Wc£W§W <AyWW-X¥WIW>yWh §WÈPyW¥WWÈ ©NhT Ah¡WyW I¦Whg Kc. vWc XyW¦WX¥WvW TYvWc §WÈPyW ScäWyW ¨WYI¥WWÈ ¡WhvWWyWY VWLTY AW¡Wc Kc.

XrWI §WZI AW¡WäWc AW VWB XV§W äWaM VWB XV§W äWaM¥WWÈ ¨¦WÅmvWv¨W ýc¨WW ¥WUc Kc. AW vW¥WyWc ¥WW¯W XrWI §WaI yWVÃ, ¡WuW §WcPY §WaI ¡WuW AW¡Wc Kc. tip1- AVà ýcB §Wh Ic vW¥Wc Ic¨WW ˜IWTyWY XV§W ¡WVcTYyWc ©WTUvWWwWY rWW§WY äWIäWh. tip2- IhB ¡WuW A¨W©WT ¡WT ¡WVc§WY ¨WnWvW XV§W ¡WVcTYyWc pWT¥WWÈ rWW§W¨WWyWY ˜cÅmN©W LÝT ITh. tip3- ýc XV§W ¡WVcTYyWc PWy©W IT¨Wh Vh¦W vWh, vWcyWY ˜cÅmN©W ¡WuW ¡WVc§WWÈ ITY §Wh.

AWXwWgI ©WÈINyWh ©WW¥WyWh ITh

©W§WWV ©WarWyW Ac©WAc¥WAc©W ITh 9200001174

¦WaNʦWa£W ¡WT §WWcIX˜¦W TWcL ¦Wa-NÛa£W ¡WT ¯WuW A£WL ¨WYXP¦WWc ýc¨WW ¥WUc Kc. AW¨WWc IcN§WWI AVà ýcCAc.

<¦WWXT¦WWÈ>yWZÈ oWYvW

BaarishYaariyanFullSong (Official)|HimanshKohli, Rakul Preet

ýc¨WW¦Wh- 10.5 §WWnW ¨WWT ©W¥W¦W- 3.01 X¥WXyWN <¦WWXT¦WWÈ>yWZÈ yW¨WZÈ oWYvW ¨WT©WWRyWZÈ ©Wh¢N Th¥WcÅyNI oWYvW Kc. oWYvWyWW äW£Rh AyWc ©WÈoWYvW X¥WwWZyWyWZÈ Kc.

AyWWX¥WIWyWc ©WhyW¥WyWW ¡WXT¨WWT ©WWwWc ©WWTW ©WÈ£WÈxW Kc. vWc ©WhyW¥WyWY X˜¦W XPMWByWT Kc. <AcrWPYAWBAc§W BÅyP¦WW I¹v¦WhT ¨WYI-2008>¥WWÈ AyWWX¥WIWyWW I§WcmäWyWwWY ©WhyW¥Wc vWcyWZÈ Tc¥¡W Pc£¦Wa I¦WZf VvWZÈ. ©WhyW¥W ¥WWNc vWcuWc XS§¥W <XR§VY 6>,<AW¦WäWW> AyWc <¤WWoW X¥W§nWW ¤WWoW>yWW Plc©W XPMWByW I¦WWg Kc. AW X©W¨WW¦W ©WhyW¥Wc IWyW XS§¥W ScÅ©N¨W§WyWh §WaI ¡WuW AyWWX¥WIWAc XT¦WW I¡WaT ©WWwWc ¥WUYyWc vWd¦WWT I¦Whg VvWh. AW X©W¨WW¦W ITYyWW I¡WaT, X£W¡WWäWW £WW©WZ, RYX¡WIW ¡WWR¹IhuW, AX©WyW, yWcVW xWaX¡W¦WW Lc¨WY ¥WhPyWg AX¤WyWc¯WYAh vWcyWY ©NWB§WyWW AcwWXyWI ¨WcT ¡W©WÈR ITc Kc. AyWWX¥WIWyWY xWhvWY ©WWPY¥WWÈ ©WhVW A§WY. s¦WWTc ITYyWW I¡WaTc vWcyWY XPMWByWT ¢§WhT§W AyWWTI§WY ¡WVcTY Kc.

SW©N AcyP ¢¦WaXT¦W©W XS§¥WWcyWW ©NWT ¡WWc§W ¨WWcITyWZÈ ¥úv¦WZ û ¤WW©IT yWcN¨WIg & XP©Wc¥£WTyWY ¡WVc§WY ©W¨WWT ¤WWTvWY¦W RäWgIWc ¥WWNc ¡WuW RZ:nW ¤WTY TVY VvWY. A¥WcXTIW äWXyW¨WWT ©WWÈLwWY äWWcI¥WWÈ VvWZÈ.pWaÈNuWWc ¡WT rWW§WYyWc vWcyWc ¡Wc¡W©Wg PW¦W¡WTyWZÈ X¨W°WW¡WyW I¦WZf VvWZÈ. vWcyWY ¥WW ScäWyW ¥WWcP§W VvWY. X¡WvWW ©WSWByWZÈ IW¥W ITvWW VvWW. ¡WWc§W £Wc ¨WªWgyWWc VvWWc v¦WWTwWY ¥WWcPX§WÈoWyWZÈ IW¥W ITvWWc. Nc§WYX¨WMyW äWWc Lc¨WW Ic <VWB¨Wc N¹ Vc¨WyW>,<VaM xW £WWc©W> AyWc <xW ¦WÈoW AcyP xW Tc©N §Wc©W ¡WuW vWcyWc I¦WWg Kc. 1986¥WWÈ 13 ¨WªWgyWY EG¥WT¥WWÈÈ VWcTT IWc¥WcPY<¥Why©WNT ByW xW m§WWcMc Nc >wWY vWc XS§¥WWc¥WWÈ AW¨¦WWc. AW X©W¨WW¦W Ac¨WW IcN§WW¦W TWc§W AW¨¦WW, Lc¥WWÈ 1998¥WWÈ AW¨Wc§WY IWc¥WcPY XS§¥W <¥WYN xW PºP§©W>wWY vWc wWWcPWc §WWcIX˜¦W wW¦WWc.¡WuW ¡WWc§W ¨WWcNTyWY AWcUnW £WyWY 2001¥WWÈ X¨WyW PYM§WyWY ©WWwWc AW¨Wc§WY <xW SW©N AcyP xW ¢¦WaXT¦W©W>. AW ÎcyrWWBMYyWY ©WWvW¥WY XS§¥W AW¨WvWW ¨WªWcg

XT§WYM wW¨WWyWY Kc AyWc ˜YX¥W¦WT ¡WT AW ¨WnWvWc ¡WWc§W yWVà VWc¦W. X¨WyW PYM§W, PʨWcyW TWcI ýcyW, AWcX§WX¨W¦WW ¨WWB§P, MWc ©Wc§PWyWW, LÅ©NyW £WY£WT, XTVWyWW, LcX©WIW Ac§£WW, Lc¥©W ÎcIWc,TWcyW§P AcX¥WXTrW AyWc AyWcI VWcX§W¨WaPyWY VÅ©vWAWcAc R¹:nW ¨¦WmvW I¦WZf VvWZÈ.¡WWc§WyWW ©WV-I§WWIWT AyWc XyWRcgäWI VÈ¥WcäWWÈ vWcyWY XR§WoWYTY AyWc IW¥WyWc §WByWc ©W¥W¡WguWyWY ˜äWÈ©WW ITvWW TéWW Kc. vWc <SW©N AcyP ¢¦WaXT¦W©W> Lc¨WY ¥WWcNY ÎcyrWWBMYyWW ©NWT TVY rWaI§c WW AyWc £WWU¡WuWwWY o§Wc¥WT¥WWÈ ø¨Wc§WW ¡WuW R¹XyW¦WWwWY RºT yW VvWWc. AWyWZÈ ˜¥WWuW vWcyWW óWTW ITc§WW ¡WTWc¡WIWTY IW¦Wg Kc. vWcyWc 2010¥WWÈ VcvWY¥WWÈ AW¨Wc§WW ¤WaI¡W ¡WKY AcI ©WÈ©wWW £WyWW¨WYyWc IW¦Wg äWÝ I¦WZ.f R¹XyW¦WW¥WWÈ AW¨Wc§WY Ay¦W Lo¦WWAWc ¡WTyWY AWSvWWc Lc¥W Ic ¤WaIÈ¡W, LU˜§W¦W Lc¨WW IW¥WWc¥WWÈ ¡WuW vWcyWc ¦WWcoWRWyW AW¡¦WZÈ Kc.

wWY §WoW¤WoW 110 XI¥WY RºT Ih§WWT oWh§P XS§P Kc. AW XS§P¥WWÈ §WoW¤WoW 200 NyW ©WhyWZÈ R£WW¦Wc§WZÈ Vh¨WWyWZÈ AyWZ¥WWyW Kc. vWcyWY £WýT »I¥WvW 60 IThP AWÈI¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. ©WWvW XR¨W©W ¡WVc§WWÈ AW oWh§P XS§P AÈoWc ©W¥WWrWWT ˜IWXäWvW wW¦WW VvWW. Lc¥WWÈ LuWW¨WW¦WZÈ Ic AWoWW¥WY ¨WªWcg AcX˜§W ¥WXVyWWwWY AVà STY nWhRIW¥W äWÝ wW¨WWyWY ©WȤWW¨WyWW Kc. ýcIc ©WhyWWyWY nWWuW¨WWUW AW X¨W©vWWT¥WWÈ TVcvWW AcI £WWUI ¡WW©Wc X£W§WI¹§W ¡Wd©WW yW VvWW. ¥WW¯W 10 ¨WªWgyWY EG¥WT VvWY. vWc xWhTuW-4¥WWÈ ¤WuWvWh VvWh Ic vWcyWW ¥WWvWWX¡WvWWyWZÈ AcI AI©¥WWvW¥WWÈ XyWxWyW wWC oW¦WZÈ. IhCAc AW AyWWwW £WWUI ¡WT x¦WWyW AW¡¦WZÈ yWVÃ. AcI XR¨W©W vWc £W©W¥WWÈ £Wc©WYyWc £WcÄoW§WZTZ ¡WVhÄrWY oW¦Wh. vWcyWW ¡WW©Wc IäWZÈ VvWZÈ yWVà AWwWY vWc £W©W©NcyP¥WWÈ L TVc¨WW §WWo¦Wh. Lc IW¥W ¥WUc vWc IT¨WW §WWo¦Wh. xWY¥Wc-xWY¥Wc vWcuWc £W©WIyPmNThyWh X¨WØW©W øvWY §WYxWh. Ac vWc¥WyWc ¥WWNc rWWX©WoWWTcN RhPYyWc §WC AW¨WvWh, £W©W ¡WWIg IT¨WW¥WWÈ ¥WRR ITvWh. AW KhITh 24 I§WWI £W©W ©NcyP ¡WT L TVcvWh Vh¨WWyWc IWTuWc vWcyWY yWLT AVÃyWW IcN§WWI A©WW¥WWXLI vW²¨Wh ¡WT ¡WuW ¡WPY VvWY. NºÈI ©W¥W¦W¥WWÈ L vWc ¥WhNW¤WWoWyWW XnW©©WWIWvWTÈZAh-rWhTyWc AhUnW¨WW §WWo¦Wh VvWh. wWhPW ©W¥W¦W £WWR vWcuWc AW §WhIhyWY ¥WWXVvWY ¡Wh§WY©WyWc AW¡W¨WWyWZÈ äWÝ I¦WZf. AcI ¡WKY AcI AW¨WW oWZÈPWvW²¨Wh ¡WIPWvWW oW¦WW. AcI ¨WnWvW vWh vWcuWc AcI AWnWY oWcyoWyWc ¡WIPW¨WY RYxWY. ¥WW¯W rWWT ¨WªWg¥WWÈ L vWcuWc £W©W ©NcyPyWc AW¨WW XnW©©WWIWvWTZÈAh AyWc oWZÈPWvW²¨WhwWY ¥WZmvW ITY RYxWZÈ. vWcyWY £WVWR¹TYyWZÈ vWcyWc ByWW¥W ¡WuW ¥W¬¦WZÈ. vWcyWc IuWWgNI ¥WWoWg ¡WXT¨WVyW XyWoW¥Wc Vh¥WoWWPeyWY yWhITY AW¡WY RYxWY. AW yWhITYyWY ©WWwWc L vWcuWc ¡Wh§WY©WyWW nW£WTYyWZÈ IW¥W ¡WuW rWW§WZ TWn¦WZÈ. Kc§§WWÈ 20 ¨WªWg¥WWÈ vWc VýTh XnW©©WWIWvWTZÈ AyWc oWZÈPWvW²¨WhyWc ¡WIPW¨WY rWam¦Wh Kc. vWcuWc yWßY I¦WZf Kc Ic £WyWY äWIäWc v¦WWÈ ©WZxWY vWc nWZR ¡WhvWWyWZÈ yW©WY£W pWPäWc. vWWLcvWT¥WWÈ L vWcuWc TWs¦WyWW oúV¥WȯWYyWc ¡W¯W §WnWYyWc Vh¥WoWWPeyWW L¨WWyWhyWc ¨WxWZ ©WZX¨WxWWAh AyWc äWÅmvWAh AW¡W¨WW AyWZThxW I¦Whg Kc. AW ¡W¯W¥WWÈ vWcuWc Vh¥WoWWPeyWW L¨WWyWhyWW AyWcI ERWVTuWh ¡WuW TLa I¦WWgÈ Kc. ©WWwWc L vWcuWc yWWyWW-¥WhNW oWZyWWAhyWh ©WW¥WyWh IT¨WWyWY ©WTIWTyWc AcI £§¦Wa X˜yN ¡WuW AW¡WY Kc. IuWWgNI¥WWÈ Vh¥WoWWPeyWW §WoW¤WoW 30 VýT L¨WWyW Kc. AW vW¥WW¥WyWh A¨WWL ¥WZXyWTWL¼ £Wy¦Wh Kc. T©W˜R ¨WWvW vWh Ac Kc Ic TWs¦WyWW oúV¥WȯWY ¡WuW ¥WZXyWTWL¼yWW A¨WWLyWc yWÈLTAÈRWL ITY äWm¦WW yWwWY. vWc¥WuWc Vh¥WoWWPeyWW L¨WWyWhyWc ©WZX¨WxWWAh AyWc äWÅmvWAh AW¡W¨WW ¥WWNcyWY ˜Xÿ¦WW äWÝ ITY RYxWY

SÂPW Ac Kc Ic

SÂPW Ac Kc Ic, ýc vW¥Wc nWZRyWc R¦WWyWW ¡WW¯W vWTYIc TLa ITh Kh vWh vWcyWWwWY vW¥WWTY K£WY AcI PT¡WhI ¨¦WÅmvW vWTYIc £WyWäWc. AWwWY ýc ø¨WyW ¡WPIWT AW¡WvWZÈ Vh¦W vWh vW¥Wc vWcyWh ©WW¥WyWh ITh. raghu@dainikbhaskargroup.com

rWcyyWB Acm©W˜c©WyWh AcI ©WYyW V¨Wc NY¨WY ¡WT.. replicated..

onlinesurvey

By¨Wc©N¥WcyNU

pWuWY ¨WWT ¤WWTvWY¦W ©¯WYAhyWW ¥WyW¥WWÈ X¨WX¨WxW ˜IWTyWW AWXwWgI PT ERʤW¨Wc Kc. AW PTyWW IWTuWc vWcAh ¦Who¦W I¥WWuWY yWwWY ITY äWIvWW AyWc ¡Wd©WWyWZÈ ¦Who¦W Lo¦WWAc ThIWuW ¡WuW yWwWY ITY äWIvWW. 1) oWTY£W Vh¨WWyWh PT- pWuWY ¥WXV§WWAhyWc PT TVc Kc Ic ýc ¡Wd©WWyWZÈ ¦Who¦W ThIWuW IT¨WW¥WWÈ yWVà AW¨Wc vWh vWcyWY ¡WW©Wc IÂB yWVà £WrWc AyWc LÝT VäWc v¦WWTc vWcyWY ¡WW©Wc ¡Wd©WW ¡WuW yWVà Vh¦W. ¥WWNc vWc nWa£W IÂL©½ W TYvWc ThIWuW ITc Kc. Ic¨WY TYvWc IW£Wa ITäWh: Lc ¨W©vWZAh¥WWÈ ArWWyWI ¡Wd©WWyWY LÝT ¡WPvWY Vh¦W, vWcyWY AoWWEwWY L ¨¦W¨W©wWW ITY TWnWh. £WY¥WWTYyWW ©W¥W¦Wc ©WiwWY ¨WxWWTc ¡Wd©WWyWY LÝT ¡WPvWY Vh¦W Kc. ¥WWNc ¡WhvWWyWW ¡WXT¨WWT ¥WWNc ¥WcXPI§W Byä¦WhTy©W IT¨Wh, LcwWY £WY¥WWTY ¥WWNcyWW ¡Wd©WWyWh ¨¦W¦W yWW wWW¦W. 2) ¨WxWWTh ¥WWoW¨WWyWh PT- ¥WXV§WWAh ¨WxWWTc I¥WWuWY IT¨WW ¥WWoWc Kc, ¡WTÈvWZ, BÅyÿ¥WcyN AwW¨WW yWcoWhXäWAcäWyWyWW ©W¥W¦Wc ¡WhvWWyWW £Wh©W ©WWwWc ¨WxWWTc ¡Wd©WW ¥WWoW¨WW¥WWÈ ˜h£§Wc¥W wWW¦W Kc Ic IWTuWIc vW¥WyWc §WW§WrWY yWW ©W¥WLc. Ic¨WY TYvWc IW£Wa ITäWh: AW PTyWc IW£Wa IT¨WW ¥WWNc ¡WhvWWyWc vWd¦WWT ITh. yWcoWhXäWAcäWyW ©W¥W¦Wc vW¥WWTY ¡WW©Wc ¥WL£WavW IWTuW Vh¨WZÈ ýcBAc Ic vW¥WyWc ¨WxWWTc ¡Wd©WW Ic¥W ¥WUc. £WWR¥WWÈ vW¥WyWc PT yWVà §WWoWc.

film connection

©WiwWY nWa£W©WaTvW Kc IWL§WyWY AWÈnW û ¤WW©IT yWcN¨WIg & AcI AWcyW§WWByW ©W¨Wc¥g WWÈ IWL§WyWc nWa£W©WaTvW AWÈnW¨WWUY ARWIWT vWTYIc ¡W©WÈR IT¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. Lc¥WWÈ vWcyWc TWyWY ¥WZnWøgyWc ¡WWKU KWcPvWW ˜wW¥W ©wWWyW ˜W’ I¦WgÈZ Kc. AcI Vc§wW ¨Wc£W©WWBNc AW ©W¨Wcg I¦Whg VvWWc, Lc¥WWÈ R¹XyWW¦W¤WTyWW 50 VýT AWcyW§WWByW ¦WaM©Wgc ¨WWcXNÂoW ITY VvWY. ©W¨Wc¥g WWÈ IWL§WyWc 41.7 NIW ¨WWcN ¥W¬¦WW, s¦WWTc TWyWY 39.04 NIW ¨WWcN ¥WcU¨WYyWc £WYý ©wWWyW ¡WT TVY VvWY. X¨WàW £WW§WyW 6.03 NIW ©WWwWc ¯WYý ©wWWyW ¡WT ¡WVWcÄrWY VvWY. ITYyWW I¡WaTyWc 1.4 NIW AyWc IWcÄIuWW ©WcyW äW¥WWgyWc 1.23 NIW ¨WWcN L ¥W¬¦WW VvWW.

XLÂRoWY ¡WPIWT ScÄIc Kc vWh vWcyWh ©WW¥WyWh ITh

£WcÄoW§WZTZ

XS§¥W <LooWW ý©Wa©W>yWW ©WcN ¡WT TuW£WYT I¡WaTyWY AcI yW¨WY AW¨WPvW ýc¨WW ¥WUY. TuW£WYTc AyWZTWoW £WW©WZ ©WWwWc ¥WUYyWc ¥¦WaXMI XPTcmNT ˜YvW¥WyWc ©NWBX§WäW §WaI AW¡W¨WWyWZÈ X¨WrWW¦WZf. £WWR¥WWÈ vWc £WÈyWc ˜YvW¥WyWY VcT ©NWB§W AyWc RWQYyWc IÂBI AW ©NWB§W¥WWÈ §WByWc AW¨¦WW.

meetthedesigner anamika khanna

V¨Wc pWXP¦WWU ¥WW¯W ©W¥W¦W ýc¨WW ¥WWNc L yWwWY, ¡WuW vW¥WWTY §WWoWuWYAhyWc RäWWg¨W¨WW ¥WWNc ¡WuW IW¥W AW¨Wc Kc. PWy©WyWW äWhnWYyW Kh vWh ¢§Wc¥WcyIh PWy©W ITvWY ¦WZ¨WvWY¨WWUY pWXP¦WWU Ý¥W¥WWÈ §WoWW¨Wh. ¡WaýyWW Ý¥W¥WWÈ §W–¥WY ¥WWvWWyWY pWXP¦WWU §WB AW¨Wh AyWc ¦WÈoW I¡W§©WyWW £WcPÝ¥W ¥WWNc AW I¡W§W ¨Wh§W m§WhI £Wc©N Kc.

3

vWyWZý ¡WW©Wc vWyWYªWW ¥WWNc ©W¥W¦W yWwWY

û ¤WW©IT yWcN¨WIg & oW¦WW AO¨WWXP¦WW <X£WoW £WWc©W-7>yWW pWT¥WWÈ TVcyWWT ©¡WxWgIWcyWc ¥WU¨WW vWc¥WyWW pWTyWWT ©W¤¦WWc AW¨WvWW VvWW. ¡WuW AT¥WWyW IWcV§WY AyWc vWyWYªWW ¥WWNc vWcyWW pWT¥WWÈwWY IWcB¡WuW ©W¤¦W AW¨¦WZÈ yW VvWZ.È AW AoWWE XR¨WWUY ¡WT ¡WuW vWyWYªWWyWc vWcyWY ScX¥W§WYAc IWcB XoW¢N yW VWcvWZÈ ¥WWcm§¦WZÈ. IVc¨WW¥WWÈ AW¨WY TéWZÈ Kc Ic AT¥WWyWyWY ©WWwWc ¨WxWWTc ¡WPvWZÈ TVc¨WWyWc IWT¥Wc vWyWYªWWwWY vWc¥WyWY ScX¥W§WY yWWTWL Kc. vWyWZý AW ©W¥W¦Wc nWÈPW§WWyWW SW¥Wg VWE©W¥WWÈ TVc Kc, Lc X£WoW £WWc©WyWc §WWcyWW¨WW§WW Å©wWvW pWTwWY AÈRWXLvW 20 X¥WXyWN RºT Kc. AW E¡WTWÈvW vWyWZý ¡WWcvWWyWY ¡WZ¯WYyWc ¥WU¨WW yWW AW¨WY. AW AoWWE AcI B¨WcyN¥WWÈ IWýc§Wc vWyWYªWW X¨WäWc ¨WWvW IT¨WWyWZÈ ¡WuW NW¬¦WZÈ VvWZÈ. ©WWwWc IéWZÈ Ic IW¥W¥WWÈ nWa£W L ¨¦W©vW K¼È AyWc vWcyWY ¡WW©Wc X£W§WI¹§W ©W¥W¦W yWwWY.

û ¤WW©IT yWcN¨WIg & <rWcyyWB Acm©W˜c©W>¥WWÈ äWWVÜnW nWWyW, RYX¡WIW ¡WWR¹IWcuWyWc nWWcUW¥WWÈ §WByWc ¨WWB Å©wWvW I¹URc¨WY ¥WÈXRTyWY 300 RWRTW rWPc Kc. V¨Wc AW ©WYyW NY¨WY X©WXT¦W§W< ¦Wc XTävWW I¦WW IV§WWvWW Vd>¥WWÈ RcnWWäWc. Lc¥WWÈ yWdXyWI(ITuW ¥WcVTW) ¡WWcvWWyWY ¡WvyWY A–WTWyWc §WByWc AW ¥WÈXRTyWY ©WYPYAWc rWPvWWc RcnWW¦W Kc. äWaXNÂoW RTX¥W¦WWyW ITuW 10-12 ©WYPY rWQYyWc £WkcI §WcvWWc AyWc ¡WKY AWoWU ¨WxWvWWc.

Gandhinagar news in gujarati  

Latest Breaking News In Gujarati, National news In Gujarati, Gujarati News paper in india read more at www.divyabhaskar.co.in

Gandhinagar news in gujarati  

Latest Breaking News In Gujarati, National news In Gujarati, Gujarati News paper in india read more at www.divyabhaskar.co.in

Advertisement