Page 1

2

¤WW©IT

AcPX¥WäWyW Ac§WNg

¥WXuW¡WW§W ¦WZXyW¨WX©WgNYyWW oWkcs¦WZAcN AyWc ¡Wh©N oWkcs¦WZAcN IhX©Wg©W¥WWÈ ˜¨WcäW ¥WXuW¡WW§W ¦WZXyW¨WX©WgNYyWW oWkcs¦WZAcN AyWc ¡Wh©N oWkcs¦WZAcN IhX©Wg©W¥WWÈ ˜¨WcäW IuWWgNIyWY ¥WXuW¡WW§W ¦WZXyW¨WX©WgNYyWW ¡Wh©N oWkcs¦WZAcN, oWkcs¦WZAcN AyWc ©WXNgXSIcN IhX©Wg©W¥WWÈ ˜¨WcäW ¥WWNc X¨WàWwW¿Ah ATø ITY äWIc Kc. ýy¦WZAWTY £WcrW ¥WWNc Ac¥WAc©W©WY NcI AyWc £WcrW§WT AhS VhN§W ¥WcyWcL¥WcyN AcyP NlW¨Wc§W AcyP NºXTM¥W ¥WWNc ATø ITY äWIWäWc. Ac¥WAc©W©WY Ih©Wg¥WWÈ ATøyWY Kc§§WY vWWTYnW 31 XP©Wc¥£WT AyWc VhN§W ¥WcyWcL¥WcyN ¥WWNc Kc§§WY vWWTYnW 13 XP©Wc¥£WT Kc. AW E¡WTWÈvW ¡Wh©N oWkcs¦WZAcN XP¡§Wh¥WW CyW s¨Wc§WTY ©Wc§©W AcyP XTNc§W Ah¡WTcäWy©W vWwWW ©WXNgXSIcN Ih©Wg ByW §WW¦W£WkcTY AcyP ByWST¥WcäWyW ©WW¦Wy©W¥WWÈ ¡WuW ˜¨WcäW ˜Xÿ¦WW rWW§WZ Kc.

§WW¦WIWvW Ac¥WAc©W©WY NcI : AW Ih©Wg Ac¥£WcPcP X©W©N¥©W, Ac¥£WcPcP

¨WW¦WT§Wc©W NcIÊyWh§Wø, ¥WcXPI§W ©Wh¢N¨WcT AyWc ¨WYAc§WAc©WAWC XPMWCyW¥WWÈ E¡W§W£xW Kc. LcyWc ¥WWNc £WYC Ic £WYNcI XPoWkY¥WWÈ AhKW¥WWÈ AhKW 50 NIW LÝTY Kc. VhN§W ¥WcyWcL¥WcyN AcyP NlW¨Wc§W AcyP NºXTM¥W : xWhTuW-12 ¡WW©W

X©W§WcmäWyW ˜h©Wc©W vW¥WW¥W IhX©Wg©W ¥WWNc ATø ITyWWTW X¨WàWwW¿AhyWZÈ ¥WcXTN X§W©N £WyWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. LcyWh AWxWWT m¨WhX§WSWCDoW ¡WTY–WW¥WWÈ ¥WcU¨Wc§WW ¥WWIg VäWc. AW IhX©Wg©W¥WWÈ ˜¨WcäW ¥WWNc IhC ˜¨WcäW ¡WTY–WW ¦WhýäWc yWVÃ.

SY

Ac¥WNcI IhX©Wg©WyWY I¹§W SY Ý.2,88,000 Kc. s¦WWTc ¨Wc§§WhT BÅy©NNÛZN AhS NcIÊyWh§Whø¥WWÈ AW Ih©WgyWY I¹§W SY Ý.2,76,000 Kc. VhN§W ¥WcyWcL¥WcyNyWY I¹§W SY Ý.1,36,000 Kc. VdRTW£WWRyWY BÅyP¦WyW BÅy©NNÛZN AhS VhN§W ¥WcyWcL¥WcyN AcyP I§WyWTY¥WWÈ AW Ih©WgyWY ¨WWXªWgI SY Ý.70 VýT Kc.

AyWcI XP¡WWNg¥WcyNÊ©WyWc Nh¡W TcÅyIÂoW ¥WXuW¡WW§W ¦WZXyW¨WX©WgNYyWW AyWcI XP¡WWNg¥WcyNÊ©WyWc ¨¦WÅmvWoWvW TcÅyIÂoW¥WWÈ ¡WuW pWÑÈ ¥WV²¨W ¥WUc§WZÈ Kc.

1.

¥WXuW¡WW§W BÅy©NNÛZN AhS NcIyWh§WhøyWc 2011¥WWÈ RcäWyWY ˜XvWÅ×vW ¥WcoWcXMyW BÅyP¦WW N¹PcAc 21¥Wh TcyI AW¡¦Wh VvWh. B§WcmNlhXyWm©W ShT ¦WZ.Ic. ©W¨WcgAc vWcyWc NhrWyWY 50 AcÅyLXyW¦WXTÈoW Ih§WcL¥WWÈ ©wWWyW AW¡¦WZÈ Kc.

2.

3.

4. ¥WXuW¡WW§W BÅy©NNÛZN AhS

¥WXuW¡WW§W ¦WZXyW¨WX©WgNYyWY VhN§W ¥WcyWcL¥WcyN BXy©NNÛZNyWc ¡WuW RcäW¥WWÈ ¯WYø ©W¨WgÕc× Ih§WcLyWZÈ ©wWWyW ¥WUc§WZÈ Kc.

I©vWZT£WW ¥WcXPI§W Ih§WcL, ¥WXuW¡WW§WyWc AWEN§WZI AyWc BÅyP¦WW N¹PcyWW ©W¨Wc4Ac NhrWyWY 20 ¥WcXPI§WIh§WcLyWY ¦WWRY¥WWÈ ¥WZIY Kc. PcyN§W Ih§WcLyWc ¡WuW NhrWyWY 15 Ih§Wcýc¥WWÈ ©wWWyW ¥WUc§WZÈ Kc.

I¥¦WZXyWIcäWyWyWc BÅyP¦WW N¹PcyWY 2012yWW TcÅyIÂoW¥WWÈ RcäW¥WWÈ ¡WWÈrW¥WZÈ ©wWWyW ¥W¬¦WZÈ Kc.

Ay¦W IhX©Wg©W AÈoWc X¨WoWvW¨WWT ¥WWXVvWY ¥WWNc §WhoWCyW ITh...

www.dainikbhaskar.com

yWh§WcL äW£R AcI ©WTnWW, AwWg A§WoW-A§WoW AÈoWkcø¥WWÈ Ac¨WW AyWcI äW£Rh Kc Lc ©WWȤWU¨WW¥WWÈ AcI ©WTnWW §WWoWc Kc, ¡WTÈvWZ vWcyWZÈ ©¡WcX§WÈoW, AwWg AyWc E¡W¦WhoW A§WoW-A§WoW Vh¦W Kc.

Your

You’re

B Your is a possessive pronoun, as in ‘your car’ or ‘your blog’.

B You’re is a contraction of ‘you are’ as in: ‘You’re wrong when you write ‘your’ when you mean ‘you are’.

It’s

Its

B It’s a contraction of ‘it is’ or ‘it has’, like : ‘It’s an apple.’

B Its is a possessive pronoun, as in : ‘This picture has got its own creativity.’

Affect

Effect

B Affect is a verb, as in : 'Your ability to communicate clearly will affect your income.'

B Effect is most often a noun as in : 'The effect of poor education on a person’s income is well documented.'

Then

Than

B The word ‘then’ can have a variety of meanings, including ‘at a point in time’ or ‘in addition to’.

B The word ‘ than’ is used to compare two different things: 'This is bigger than that.'

Fewer

Less

B If you can count it, use ‘fewer’. Like: 'Rohan has written fewer poems since he got a job.'

B If you cannot, use ‘less’. Like: 'Rita has less incentive to do what I say.'

©W¨WW§W AyWc ©WarWyWh ¥WWNc Ac©WAc¥WAc©W ITh

9200001174 AwW¨WW C¥Wc§W ITh

education@dainikbhaskargroup.com yWcäWyW§W AWBXP¦WcäWyW y¦WaM Ý¥W

¨WPhRTW

¨WPhRTW & ¥WÈoWU¨WWT 10 XP©Wc¥£WT, 2013

©WȦWZmvW rWcXTNY IX¥WäWyWT óWTW vWW.13¥WYAc VWLT TVY nWZ§WW©Wh IT¨WW vWWIYR

BCAyWY rWaN È uWY ¦WhL¨WWyWW

¥WZÚc 8 VhÚcRWThyWc yWhXN©W @ rWaÈNuWY £WÈxWWTuW X¨WTZö wWvWY Vh¨WWyWY ¥WhVyW IW§WcgITyWY TL½AWvW

E¥WcR¨WWTY¡W¯W nWÈcrW¨WWyWW AÈXvW¥W XR¨W©Wc rWaÈNuWYXrW¯W ©¡WÖ £Wy¦WZÈ

42 £WcOIh ¥WWNc 85 E¥WcR¨WWTh ¥WcRWyW¥WWÈ

¤WW©IT y¦WaM. ¨WPhRTW

£WY©WYAcyWY rWaÈNuWY £WÈxWWTuW X¨WÜö ¦WhL¨WWyWW ¥WZÚc ©WȦWZmvW rWcXTNY IX¥WäWyWT óWTW 8 VhÚcRWThyWc yWhXN©W SNIWTY vWW.13yWW ThL rWcXTNY IX¥WäWyWTyWY IrWcTY¥WWÈ VWLT TVc¨WW LuWW¨WW¦WZÈ Kc. £WY©WYAcyWW ©W¤¦W ¥WhVyW IW§WcIg T óWTW ©WȦWZmvW rWcXTNY IX¥WäWyWTyWY IrWcTY¥WWÈ vWW.7yWW ThL TLaAWvW ITWB VvWY Ic £WY©WYAcyWW £WÈxWWTuW 11©WY, 19 AyWc 30AWB AyWZ©WWT £WY©WYAc¥WWÈ ˜¥WZnW, E¡W˜¥WZnW, ¥WȯWY AyWc nWýyWrWYyWW VhÚW ¥WWNc rWaÈNuWY ¦Whø äWIW¦W yWVÃ. rWaÈNuWY ¥WW¯W ¡WcNlhyW, AWø¨WyW ©W¤¦Wh, ¦WZXyW. ˜XvWXyWXxW, Ay¦W m§W£W vWwWW ¥WÈPU, E¡W¡WcNhlyW, ©WW¥WWy¦W ©W¤¦Wh, ©Ia§©W ˜XvWXyWXxW, XyW¦WZmvW ©W¤¦Wh ©WXVvW I¹§W 17 ¡Wh©N ¥WWNc L ¦Whø äWIW¦W. vWc £WWR AW rWaÈNW¦Wc§W ©W¤¦Wh L ˜¥WZnW, E¡W˜¥WZnW, ¥WȯWY, nWýyWrWYyWY XyW¥WÒI ITY äWIc. VW§W vWW.15yWW ThL A¡WW¦Wc§W rWaÈNuWY AcyWcm©WÊrWT-5-Ac,5-£WY AyWZ©WWT <¨WhBP Ac£W BXyWXäW¦Wh> Kc. vWW.15¥WYAc rWÈNa uWY ¥WW¯W ¨¦W¨W©wWW¡WI ¥WÈPUyWW ©W¤¦WhyWY L IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc AyWc ˜¥WZnW, E¡W˜¥WZnW, ¥WȯWY AyWc nWýyWrWYyWY XyW¥WÒI rWaÈNW¦Wc§W ©W¤¦Wh óWTW L ITW¦W vWc¨Wh XyWRcgäW AW¡W¨Wh. ©WȦWZmvW rWcXTNY IX¥WäWyWT óWTW XrWTW¦WZ A¥WYyW, ©W¥WTXLvWX©WÈV oWW¦WI¨WWP, TWIcäW ¡WTYnW, ©WÈL¦W ¡WNc§W,©WXrWyW R§W¨WY, AÜuW oWWÈxWY AyWc ¨¦W¨W©wWW¡WI ¥WÈPUyWW vW¥WW¥W ©W¤¦WhyWc VWLT TVY nWZ§WW©Wh IT¨WW LuWW¨WW¦WZÈ Kc.

¨WPhRTW. £WY©WYAcyWW VhÚcRWThyWY rWaÈNuWYyWZÈ AWLc XrW¯W ©¡WÖ wWB oW¦WZÈ Kc. Lc¥WWÈ I¹§W 42 £WcOIh ¥WWNc 85 E¥WcR¨WWTh ¥WcRWyW¥WWÈ Kc. ˜¥WZnW¡WR ¥WWNc XrWTW¦WZ A¥WYyW AyWc ©W¥WTXLvWX©WÈV oWW¦WI¨WWP ¨WrrWc ©WYxWh LÂoW wWäWc. 2002¥WWÈ ¡WXT¨WvWgyW ¡WWXNgyWW yWW¥Wc XrWTW¦WZ A¥WYyW, ©WÈL¦W ¡WNc§W, ©W¥WTXLvWX©WÈVyWY ¡WcyW§Wc £WY©WYAcyWY ©W²WW ¤WWTc MÈMW¨WWvW

¯WuW Sh¥Wg TR wW¦WWÈ AL¦W oWW¦WI¨WWP AyWc ¡WTWoW ¡WNc§Wc ¥W.©W. ¦WZXyW¨WX©WgNY vWTSwWY E¥WcR¨WWTY yWhÄxWW¨WY VvWY. ¡WTÈvWZ vWcAhyWc ¦WZXyW¨WX©WgNY vWTSwWY yWhX¥WyWcN ITW¦WW yW Vh¨WWwWY vWcAhyWZÈ E¥WcR¨WWTY ¡W¯W rWaÈNuWY AXxWIWTYAc TR I¦WZf VvWZÈ. AW E¡WTWÈvW ¥WVcRÄ Y äWcnWyWZÈ E¥WcR¨WWTY ¡W¯W ¡WuW TR ITW¦WZÈ Kc.Ic¥W Ic vWc¥WyWc IhB ¡WuW m§W£W vWTSwWY yWhX¥WyWcäWyW ¥W¬¦WZÈ yW VvWZÈ.

£WÈxWWTuWyWZÈ nWhN¹È AwWgpWNyW ITW¦WZÈ Kc ^ AL¦W oWW¦WI¨WWP AyWc ¡WTWoW ¡WNc§Wc £WY©WYAcyWZÈ £WÈxWWTuW NWÈIY ¦WZXyW.yWY ¡WT¨WWyWoWY LÝTY yWwWY vWc¥W LuWW¨¦WZÈ ¡WTvWZ VIYIvW¥WWÈ vWcAhAc £WY©WYAc £WÈxWWTuWyWZÈ nWhNZÈ AwWgpWNyW I¦WZf Kc

X£WÈR¹I¹¥WWT äWWV, rWaÈNuWY AXxWIWTY.

OÂPYyWW rW¥WIWTW¥WWÈ vW©ITh ¡WuW rW¥Wm¦WW

©WTRWT Ac©NcNyWY I¡WyWY AyWc 4 £WÈxW ¥WIWyW¥WWÈ rWhTY

# ©WTRWT Ac©NcNyWY I¡WyWY¥WWÈwWY ~40 VýTyWW 2 Ac©WYyWY rWhTY # XyWMW¥W¡WZTWyWY ©Wh©WW¦WNYyWWÈ £Wc ¥WIWyWh¥WWÈ vW©IThyWh VWwWScTh ¤WW©IT y¦WaM . ¨WPhRTW ©WTRWT Ac©NcN¥WWÈ AW¨Wc§WY I¡WyWY vWc¥WL äWVcTyWW LZRW-LZRW X¨W©vWWTyWW 4 £WÈxW ¥WIWyW¥WWÈ vW©IThAc ¯WWNIY ThIP, RWoWYyWW, §WhIT AyWc Ac©WYyWW £Wc ¦WZXyWN ©WXVvW ~1.11 §WWnWyWY ¥WvWWyWY rWhTY ITY STWT wW¦WW VvWWÈ. A§WIW¡WZTYyWY I¹ÈL ©Wh©WW¦WNY¥WWÈ TVcvWW £WWR§W I¹¥WWT¤WWB ©WVWyWYyWY ©WTRWT Ac©NcN¥WWÈ AW¨Wc§WY I¡WyWY £WÈxW ITYyWc oW¦WW £WWR ©Wh¥W¨WWTc ©W¨WWTc ¡WTvW AW¨WvWWÈ vW©IThAc I¡WyWYyWW I¡WWEyP¥WWÈ ˜¨WcäW ITY £WVWTyWY vWTS SYN ITc§WW ~40 VýTyWY XIÂ¥WvWyWY Ac©WYyWW £Wc ¦WZXyWNyWY rWhTY ITY STWT wWB oW¦WW VvWWÈ. ¨WWpWhXP¦WW ThP Ib ª uWWÕ¦W P¹¡§Wc–W¥WWÈ TVcvWW ¨Wc¡WWTY ¡WT©Wh²W¥W Ib¡WW§WRW©W ¡WÈý£WYyWW ¡WvyWY £WY¥WWT Vh¨WWwWY vWc¥WyWW ¤WWB-¤WW¤WYyWW pWTc oW¦WW VvWWÈ. oWvW 7¥WY £W¡WhTc pWT £WÈxW ITYyWc oW¦WW £WWR 8¥WYAc £W¡WhTc 12:

30 I§WWIc ¡WTvW STvWWÈ £WcPÝ¥WyWWc RT¨WWýc vWhPYyWc vW©IT XvWýTY¥WWÈwWY ThIP, rWWÈRYyWW RWoWYyWW AyWc pWXP¦WWU ¥WUY ~40300yWY ¥WvWWyWY rWhTY ITY ¤WWoWY K½NÛW VvWWÈ. oWh¯WY ThPyWW TX¨WyWoWT¥WWÈ TVcvWWÈ vWcL§W£WVcyW yWY§W ¡WNc§Wc SXT¦WWR yWhÄxWW¨WY VvWY Ic vWc¥WyWW X¡WvWW ¥WVcäW¤WWB ¡WNc§WyWZÈ ¥WIWyW XyWMW¥W¡WZTWyWY ©Wc¨WWoWkW¥W ©Wh©WW¦WNY¥WWÈ AW¨Wc§WZÈ Kc. vWcAh VW§W¥WWÈ A¥WcXTIW Vh¨WWwWY vWcL§W£WVcyW pWTyWY ©WȤWWU TWnWc Kc. äWXyW-TX¨W RTX¥W¦WWyW vW©IThAc pWTyWY £WWTYyWY XoWk§W IWQY AÈRTwWY XPMWByW ITc§WY ©WWPYAh yWÈoW 13 XIÂ¥WvW ~30 VýTyWY rWhTY ITY VvWY. vW©IThAc AW L ©Wh©WW¦WNY¥WWÈ TVcvWW X©WXyW¦WT X©WXNMyW TX©WI§WW§W oWuWW¯WWyWW pWTyWWÈ vWWUWÈ vWhPÛWÈ VvWWÈ. AN§WWRTWyWW yWWTW¦WuWX¨W§WW¥WWÈ TVcvWW XIvW¿¤WWB TuWKhP¤WWB ¡WNc§W oWvW 5¥WYAc pWT £WÈxW ITYyWc oW¦WW £WWR 8¥WYAc ¡WTvW STvWWÈ vWc¥WyWW pWT¥WWÈ rWhT NhUIYAc nWc§W ¡WWPÛh Vh¨WWyWZÈ LuWW¦WZÈ VvWZÈ. vW©IThAc §WhnWÈPyWY oWkY§WyWc ¥WWTc§WZÈ §WhI vWhPY §WWIPWyWW I£WWN¥WWÈ SYN ITc§WZÈ §WhIT IWQYyWc §WB oW¦WW VvWWÈ. ~1VýTyWY XIÂ¥WvWyWW §WhIT¥WWÈ ¥WIWyWyWW ˜h¡WN¿yWW IWoWUhyWY rWhTY wWB LvWWÈ vWc¥WuWc Lc¡WY ThP ¡Wh§WY©W ©NcäWyW¥WWÈ SXT¦WWR yWhÄxWW¨WY Kc.

£WWR L¦W¨WÈvW §Wc§WcyWc nW©WcPY V©vWoWvW ITY VvWY. vWc £WWRwWY ˜wW¥W¨WWT £WY©WYAcyWY 2013yWY rWaÈNuWY ¤WWTc T©WWI©WY¤WTY £WyWY Kc.E¡W˜¥WZnWyWY £Wc ¡Wh©N ¥WWNc Ph.XLvWcyÏ ¡WNc§W, TWIcäW ¡WTYnW, T¨WYyÏ VhNW AyWc ©WXrWyW R§W¨WY ©WXVvW rWWT E¥WcR¨WWTh ¨WrrWc LÂoW wWäWc.¥WȯWY¡WR ¥WWNc AÈäWZ¥WyW oWW¦WI¨WWP, ©WYAWT ¥WhXVvWc, XITuW ¥WhTc, ©WÈL¦W ¡WNc§W AyWc äWd§WcªW yWoWTäWcO ©WXVvW

¡WWÈrW E¥WcR¨WWTh ¨WrrWc LÂoW wWäWc. nWýyWrWYyWY AcI £WcOI ¥WWNc A¥Wa§W øIT AyWc AyWÈvW ByR¹§WITc E¥WcR¨WWTY ITY Kc.¥WcyWcXLÂoW IX¥WXN ¡Wc N l h yWyWY ¥WV²¨WyWY AcI ¡Wh©N ¥WWNc A¥Wa§W øIT AyWc XrWTW¦WZ A¥WYyWc MÈ¡W§WW¨¦WZÈ Kc.¥Wc.IX¥WXN ¨WW.¡WcNlhyWyWY AcI ¡Wh©N ¥WWNc Ph. XLvWcyÏ ¡WNc§W AyWc ©W¥WTXLvWX©WÈV oWW¦WI¨WWPc E¥WcR¨WWTY ITY Kc.

AXLvW §Wc§WcyWc E¥WcR¨WWTY ¡WTvW nWcÈrW¨WW ¥WWNc R£WWuW ITW¦WWyWh AW–Wc¡W ¨WPhRTW. £WY©WYAcyWW VhÚcRWThyWW rWZÈNuWY LÂoW¥WWÈ ¥WcyWc»LoW IX¥WXN AhXPeyWTY ¥Wc¥£WTyWY ¡Wh©N ¡WTwWY XrWTW¦WZ A¥WYyWyWY ¡WcyW§W¥WWÈwWY ©¨W. L¦W¨WÈvW §Wc§WcyWW ¡WZ¯W AXLvW §Wc§Wc óWTW ITW¦Wc§WY E¥WcR¨WWTY AÈoWc X¨W¨WWR ©Wýg¦Wh Kc. AXLvW §Wc§WcyWc ©W¥WTXLÂvWX©WÈV oWW¦WI¨WWPc £Wh§WW¨WYyWc E¥WcR¨WWTY ¡WTvW nWcÄrW¨WW ¥WWNc R£WWuW ITW¦WZÈ Vh¨WWyWh X¨W¨WWR rWrWWg©¡WR £Wy¦Wh VvWh.

IhB R£WWuW ITW¦WZÈ yWwWY ¥WyWc ©W¥Wý¨WW¦Wh VvWh ^ AXLvW §Wc§Wc ©WWwWc ¥WWTc vWc¥WyWW ©¨W.X¡WvWW L¦W¨WÈvW §Wc§WcyWW ©W¥W¦WwWY ©WÈ£WÈxW Kc. vWcAh ¥WhVyW IW§WcgIT ©WWwWc oWh§S Ih©Wg ¡WT AW¨¦WW VvWW. v¦WWÈ A¥Wc ©WWwWc £Wc©WYyWc rWW ¡WYxWY VvWY. v¦WWTc vWc¥WyWY E¥WcR¨WWTY AÈoWc rWrWWg wWB VvWY. vWc¥WyWc ER¨WWTY ¡WTvW nWcÄrW¨WW ¥WWNc A¥WWTW vWTSwWY IhB R£WWuW ITW¦WZÈ yWwWY.

©W¥WTXLÂvWX©WÈV oWW¦WI¨WWP

©WWOhR¥WWÈ McTY R¨WW oWNoWNW¨WY ¦WZ¨WWyWyWh AW¡WpWWvW ¨WPhRTW. ¨WPhRTW XL§§WWyWW P¤WhC vWW§WZIWyWW AcI ¦WZ¨WWyWc AoW¥¦W IWTuWh©WT ¡WhvWWyWW pWTc EGRT ¥WWT¨WWyWY McTY R¨WW oWNoWNW¨WY AW¡WpWWvW ITvWWÈ rWIrWWT ¥WrWY L¨WW ¡WW¥WY Kc. P¤WhC vWW§WZIWyWW ©WWOhR oWW¥W¥WWÈ TVcvWW 19 ¨WªW¿¦W A§¡WcäW¤WWC ¨W©WW¨WWAc ¡WhvWWyWW pWT¥WWÈ £Wc XR¨W©W AoWWE IhCI AoW¥¦W IWTuWh©WT EGRT ¥WWT¨WWyWY R¨WW oWNoWNW¨WY VvWY. LcyWc IWTuWc vWc £Wc¤WWyW wWvWWÈ vWcyWc vWWvIWX§WI P¤WhCyWY ˜¥WZnW ©¨WW¥WY VhÅ©¡WN§W¥WWÈ ˜wW¥W ©WWT¨WWT AwWcg nWäWcPW¦Wh VvWh. Ac ¡WKY vWcyWc ¨WxWZ ©WWT¨WWT AwWcg ©W¦WWø VhÅ©¡WN§W¥WWÈ §W¨WW¦Wh VvWh s¦WWÈ vWcyWZÈ AWLc ©W¨WWTc ©WWT¨WWT RT¥¦WWyW ¥WhvW yWY¡Ws¦WZÈ VvWZÈ.

^¥WyWc ¥WhVyW IW§WcgITc £Wh§WW¨WWvWWÈ A¥Wc oWh§S Ih©Wg ¡WT oW¦WW VvWW. s¦WWÈ ©WXrWyW R§W¨WY, AL¦W oWW¦WI¨WWP vWc¥WL ©W¥WTXLvWX©WÈV óWTW ¥WyWc L¼yWW ©WÈ£WÈxWhyWc ¦WWR ITYyWc E¥WcR¨WWTY ¡WTvW §Wc¨WW Sh¥Wg ¡WT ©WVY IT¨WW ¥WWNc LuWW¨WW¦WZÈ VvWZÈ. A¥Wc ©WWwWc rWW ¡WuW ¡WYxWY VvWY.

AXLvW §Wc§Wc. ©¨W.L¦W¨WÈvW §Wc§WcyWW ¡WZ¯W

AcI£WYýyWY ¡Wh§W nWh§W¨WWyWW X©W§WX©W§WWyWY äWÝAWvW

£WY©WY©WYAWC ©WcÿcNTY ©WÈL¦W ¡WNc§W nWhNY TYvWc nWcPºvW £Wy¦WWyWY SXT¦WWR @nWcvWYyWY L¥WYyW¥WWÈ nWhNY TYvWc yWW¥W RWnW§W ITW¦WWyWY SW¥WgT AcIäWyW oWka¡WyWW I¥W§WcäW ¥WVcvWWyWY TLaAWvW ¤WW©IT y¦WaM. ¨WPhRTW £WY©WYAcyWY rWaÈNuWYyWW ¡WPpW¥W ¨WWoWY TéWW Kc v¦WWTc rWaÈNuWY ¡Wa¨Wcg AcI£WYýyWc yWZI©WWyW ¡WVhÄrWWP¨WW ¥WWNc ¨¦WÅmvWoWvW ¡Wh§W nWh§W¨WWyWW nWc§WyWY V¨Wc äWÝAWvW wWC Kc. LcyWW ¤WWoWÝ¡Wc £WY©WY©WYAWCyWW ©WcÿcNTY AyWc ©W¥WTXLvWX©WÈV oWW¦WI¨WWP La w WyWW ¥WL£Wa v W E¥Wc R ¨WWT ©WÈL¦W ¡WNc§W nWhNY TYvWc I¥W§WcäW ¥WVcvWW nWcPºvW £Wy¦WW Vh¨WWyWY SXT¦WWR I§WcINT ©W¥W–W wWB Kc. AW AÈoWc ¡W¯WIWThyWc ¥WWXVvWY AW¡WvWWÈ I¥W§WcäW ¥WVcvWWAc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic ©WÈL¦W äWWÈXvW§WW§W ¡WNc§W AyWc vWc¥WyWWÈ ¤WW¤WY oWYvWW£WcyW s¦WhXvWyÏ ¡WNc§Wc AWuWÈR XL§§WWyWW AWÈI§WW¨W vWW§WZIWyWW nWPh§W oWW¥WyWY ©W¨Wcg yWÈ£WT 297/1 ¡WdIYyWY L¥WYyW vWW. 18/7/96yWW ThL nWTYRY VvWY. AW L¥WYyWyWY oWW¥W RSvWTc ScTSWT yWhÄxW 1634 RWnW§W ITY ¥WÈLTa IT¨WW¥WWÈ AW¨WvWWÈ £WÈyWcyWWÈ yWW¥W nWcPvº W vWTYIc RWnW§W wW¦WWÈ VvWWÈ. ¡WTÈvWZ AW ©W¥W¦Wc ©WÈL¦W ¡WNc§WyWh nWcPvº W vWTYIcyWh RWnW§Wh TLa wW¦Wh yW VvWh. KvWWÈ vWcyWY yWhxW ¥WÈLTa IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY.AW yWhÄxW ¥WÈLaT wW¦WW £WWR ©WÈL¦W ¡WNc§Wc 2/7/2010yWW ThL X©WÈxWThN nWWvWc £§WhI yWÈ£WT 175yWY L¥WYyW ¨WcrWWuW TWnWY VvWY. ¨WPhRTW oWkW¥¦W ¥WW¥W§WvWRWT óWTW AWÈI§WW¨W ¥WW¥W§WvWRWT ¡WW©Wc RWnW§Wh ¥WÈoWW¨WY AxWaTY X¨WoWvW Vh¨WW KvWWÈ yWhÄxW ¥WÈLTa IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. yWhÄxW ¥WÈLTa IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VhC vWcyWc TR IT¨WWyWY ¥WWÈoWuWY ©WWwWc I§WcINTyWc ¡W¯W §WnW¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh Kc.

©WYxWY

¨WWvW

I¥W§WcäW ¥WVcvWW,©W¤¦W,

SW¥WgT AcIäWyW oWka¡W

£WY©WYAc Ic IhC ©W¤¦W ©WWwWc §Wc¨WWRc¨WW yWwWY ¥WW¯W ©WÈL¦W ¡WNc§WyWY X¨WoWvWh I¦WW IWTuWwWY IQW¨WY?

¥WWXVvWY ¥WUY VvWY LcwWY AW X¨WoWvWh IQW¨WY.

£WY©WYAcyWZÈ IhC LawW vW¥WyWc NcIh AW¡Wc Kc

£WY©WYAc Ic vWcyWW IhC ©W¤¦W ©WWwWc §Wc¨WWRc¨WW yWwWY.

AW ¥WZÚh ¥WW¯W AcI L yWW¥WyWY ¡W©WÈRoWY Ic¥W?

¥WWXVvWY ¥WW¯W AcI L ¨¦WÅmvWyWW yWW¥WyWY ¥WUY VvWY.

AW ¥WW¥W§Wc äWZÈ ¥WWÈoWuWY ITY Kc. I§WcINTyWc ¡W¯W §WnWY yWhÄxW TR IT¨WW ¥WWÈoW ITY Kc.

£WRyW–WYyWh RW¨Wh ITWäWc ^ 1997¥WWÈ IhNg¥WWÈwWY ˜h£WcN §WC nWcPºvW vWTYIc yWW¥W RWnW§W I¦WZf Kc. AW ˜h£WcN ©WW¥Wc IhC RW¨Wh ¡WcXyPÈoW yWwWY. 25 ¨WªWg ¡WKY AW ¥WW¥W§Wc ¥WZÚh E¤Wh IT¨WWyWZÈ IWTuW ©W¥Wý¦W vWc¨WZÈ yWwWY. ¥WyWc £WRyWW¥W IT¨WW ¥WWNc TrWW¦Wc§WZÈ ªWPʦWȯW Kc. AW¨WWÈ vW²¨WhyWc nWZ§§WWÈ ¡WWP¨WW ¥WWNc £WRyW–WYyWh RW¨Wh ITWäWc.

©WÈL¦W ¡WNc§W, ©WcÿcNTY, £WY©WY©WYAWC

¥WWTW ýuW¥WWÈ yWwWY ^ ©WÈL¦W ¡WNc§W óWTW nWcvWYyWY L¥WYyW Ic¨WY TYvWc nWTYR ITWC Ic vWcyWY SXT¦WWR wWC Vh¦W vWh vWc ¥WWTW ýuW¥WWÈ yWwWY. ¥WWTW AXxWIWT –Wc¯W¥WWÈ yW VhC ¥WyWc AW AÈoWc IhC ýuW yWwWY.

X¨WyWhR TW¨W, I§WcINT

¦WZXyW.¥WWÈ KcPvWY wWvWY ANIW¨W¨WW ¥WWNc ¡WoW§WWÈ ¤WTWc

¥W.©W.¦WZXyW¨WX©WgNYyWY IWc¥W©Wg ¢cI§NYyWW ¥WcByW X£WŧPÂoW nWWvWc X¨WàWXwWgyWYyWY KcPvWYyWh £WyWW¨W £Wy¦Wh VvWh. AW £WyWW¨WyWW X¨WTWcxW¥WWÈ X¨WàWXwWgyWYAWc vWwWW Ay¦W X¨WàWwW¿ yWcvWWAWc óWTW £WcyWTh ©WWwWc RcnWW¨Wh ITW¦WW VvWW.

Ac¥W.Ac©W. ¦WZXyW. ¥WWÈ rWYS AcIWEyNyNyWh IWÈNWUh vWWL ¡WVcT¨WW IhC vWd¦WWT yWwWY

Vh¥W©WW¦Wy©WyWW XäW–WIyWc AcIWEyNyWY L¨WW£WRWTY! L¨WW£WRWTY Vh¥W ©WW¦Wy©WyWW XäW–WI Ih¥W©WgyWW XäW–WIc IW¥WoWYTY ©WȤWWUY VhÚW ¡WTwWY 4 XR¨W©W¥WWÈ XyWTý L¦W©¨WW§WyWc AW¡W¨WWyWY STL ¡WPY Kc. AoWWE AW Lo¦WW ¡WT L TWøyWW¥WZÈ AW¡WY RYxWZÈ ¤WW©IT y¦WaM. ¨WPhRTW ¥W.©W.¦WZXyW.¥WWÈ §WWÈ£WW ©W¥W¦WwWY nWW§WY ¡WPc§W rWYS AcIWEyNyNyWY Lo¦WWyWh IWÈNWUh vWWL ¡WVcT¨WW IhC vWd¦WWT wWvWZÈ yWwWY. LcyWW IWTuWc AcIWEyNyWY

¥WaI¨WW¥WWÈ AW¨Wc§W Ih¥W©Wg ScI§NYyWW XäW– WIc ¥WW¯W 4 XR¨W©W¥WWÈ L VhÚW ¡WTwWY TWøyWW¥WZÈ AW¡WY RYxWZÈ VvWZÈ. wWhPW ©W¥W¦W ¡WVc§WWÈ ¦WZXyW.¥WWÈ ©WW¥Wc AW¨Wc§W rWcI AyWc PlW¢N Ii¤WWÈP¥WWÈ V¨WW§WWyWW rWYS AcIWEyNyN ¤WTvW äWWVyWc ©W©¡WcyP ITW¦WW VvWW. AWwWY

rWYS AcIWEyNyNyWY Lo¦WW nWW§WY ¡WPvWWÈ s¦WWÈ ¦WZXyW.yWY IhC ¨¦WÅmvWyWc ¥WaI¨WWyWW £WR§Wc TWs¦W ©WTIWT óWTW Pc¡¦WZNäc WyW ¡WT AW Lo¦WW ¤WT¨WWyWZÈ yWßY IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ VvWZÈ. ¡WTÈvWZ ©WTIWTc Lc AXxWIWTYyWc Pc¡¦WZNäc WyW ¡WT L¨WW£WRWTY ©WhÄ¡WY VvWY vWc ¡WuW VWLT wW¦WW yW VvWW. LcwWY AcIWEyNyWY ThXLÈRY IW¥WoWYTY ¥WWNc ¦WZXyW. vWȯW óWTW Ih¥W©Wg ScI§NYyWW AcI XäW–WIyWY XyW¥WÒI IT¨WW¥WWÈ AW¨WY

VvWY. ¡WTÈvWZ AW XäW–WIc yWW ¡WWPvWWÈ Ih¥W©Wg ScI§NYyWW £WYý XäW–WIyWc L¨WW£WRWTY ©WhÄ¡W¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. AW XäW–WIc 4 XR¨W©W ©WZxWY IW¥W I¦WWg £WWR VhÚW ¡WTwWY TWøyWW¥WZÈ AW¡WY RYxWZÈ VvWZ.È Lc £WWR nWW§WY ¡WPc§WY AW Lo¦WW ¡WT AcIWEyNyWW IhC ýuWIWTyWc ¥WaI¨WWyWW £WR§Wc ¦WZXyW. ©W²WWxWYäWhyWc Vh¥W ©WW¦Wy©W ScI§NYyWW XäW–WI XyWTý L¦W©¨WW§WyWY XyW¥WÒI IT¨WWyWY STL ¡WPY VvWY.

CMyWY ¨WYXP¦Wh IhySTy©W¥WWÈ AXxWIWTYAh ¨¦W©vW, IrWcTYAh ©WayWY VW§WWIY

¤WW©IT y¦WaM. ¨WPhRTW ¨WPhRTWyWW AWÈoWuWc vWW.15 XP©Wc¥£WTc ©WTRWT ¡WNc§WyWY ¡WZu¦WXvWXwW XyWX¥W²Wc TWs¦W ©WTIWTyWW E¡Wÿ¥Wc TyW ShT ¦WZXyWNYyWh IW¦Wgÿ¥W ¦WhýyWWT Kc. AW IW¦Wgÿ¥WyWY ©WTIWTY vWȯW óWTW vWPW¥WWT vWd¦WWTYAh ITWB TVY Kc. Lc AvWÈoWgvW TyW ShT ¦WZXyWNYyWW IW¦Wgÿ¥WyWW X¨Wä§WcªWuW ¥WWNc ¥WZn¦W¥WȯWY yWTcyÏ ¥WhRYAc oWWÈxWYyWoWTwWY X¨WXP¦Wh IhySTy©W óWTW AWLc ¦WhLc § WY £WcOI¥WWÈ AXxWIWTYAh ¨¦W©vW TVcvWWÈ ©WTIWTY IrWcTYAh ©WZ¥W©WW¥W £WyWY

vWW. 15¥WY XP©Wc¥£WTc ¦WhýyWWT TyW ShT ¦WZXyWNY IW¦Wgÿ¥WyWY ©WTIWTY vWȯW óWTW vWPW¥WWT vWd¦WWTYAh : ATLRWTh AN¨WW¦WW

VvWY. AXxWIWTYAh ¨WoWT ¥WZ§WWIWvWY yWWoWXTIhyWc VW§WWIY ¨WcO¨WY ¡WPY VvWY. AWoWW¥WY vWW.15 XP©Wc¥£WTc oWZLTWvW ©WXVvW RcäWyWW X¨WX¨WxW ©wWUhAc TyW ShT ¦WZXyWNYyWh IW¦Wgÿ¥W ¦WhýyWWT Kc. TyW ShT ¦WZXyWNYyWW ¨WPhRTW¥WWÈ ¦WhýyWWTW ¥WZn¦W IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ ¥WZn¦W¥WȯWY yWTcyÏ ¥WhRY E¡WÅ©wWvW TVY ¢§WcoW AhS ITYyWc RcäW¤WT¥WWÈ TyW ShT ¦WZXyWNYyWh ˜WTȤW ITW¨WäWc. AW IW¦Wgÿ¥WyWc ©WSU £WyWW¨W¨WW ¨WPhRTW¥WWÈ Kc§§WW 15 XR¨W©WwWY vWPW¥WWT vWd¦WWTYAh wWB TVY Kc. ¥WZn¦W¥WȯWYAc ©¨W¦WÈ ¨WPhRTW¥WWÈ ¦WhýyWWTW ¥WZn¦W IW¦Wgÿ¥WyWY rWW§WY

TVc§WY vWd¦WWTYAhyWW X¨Wä§WcªWuW ¥WWNc ©Wh¥W¨WWTc X¨WXP¦Wh IhySTy©W óWTW £WcOI ¦Whø VvWY. AW £WcOI¥WWÈ I§WcINT, ¥¦WZ. IX¥WäWyWT, PY.PY.Ah. ©WXVvW I§WcINT IrWcTY, ©Wc¨WW©WRyW IrWcTY AyWc XL§§WW ¡WÈrWW¦WvW IrWcTYyWW ErrWWXxWIWTYAhyWc E¡WÅ©wWvW TVc¨WZÈ STXL¦WWvW VvWZÈ. ¡WXTuWW¥Wc AXxWIWTYAh ©WWÈLc 4 ¨WWo¦WW ¡WKY X¨WXP¦Wh IhySTy©W¥WWÈ ¤WWoW §Wc¨WW I§WcINT IrWcTY ¡WVhÄr¦WW VvWW. LcwWY vW¥WW¥W IrWcTYAh AXxWIWTYAh X¨WyWW ©WZ¥W©WW¥W £WyWY VvWY. RºTRºTwWY AW¨Wc§WW yWWoWXTIhyWc AXxWIWTYAh yWVà ¥WUvWWÈ xWT¥WxWßh wW¦Wh VvWh.

TyW ShT ¦WZXyWXN ¥WWNc yWhcÄxWuWYyWh AWÈI 1.50 §WWnW wW¦Wh I§WcINTc 15 IX¥WXN £WyWW¨WY ©Ncr¦WZ AhS ¦WZXyWXNyWW ˜rWWT ¥WWNc RcäW¤WT¥WWÈ ¦WhýC TVc§W TyW ShT ¦WZXyWXN¥WWÈ ¨WPhRTW yW¨Wh X¨Wÿ¥W ©wWW¡Wc vWc¨WY Å©wWXvW E¤WY wWC Kc. äWVcT¥WWÈwWY äWÝ wWyWWT AW RhP ©WWwWc ¨WPhRTW ¥WcTcwWhyWyWc ¡WuW ýcP¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. v¦WWTc AW XR¨W©Wc äWVcT¥WWÈ RhP¨WW ¥WWNc Av¦WWT ©WZxWY 1.50 §WWnW §WhIhyWY yWhÄxWuWY wW¦WWyWW AWÈIPW ©WW¥Wc AW¨¦WW Kc. Lc¥WWÈ 70 VýT §WhIhAc AhyW§WWCyW AyWc 80 VýT §WhIhAc AhS §WWCyW yWhÄxWuWY ITW¨WY Kc. v¦WWTc AWN§WY ¥WhNY ¥WcRyWYyWc IyNlh§W IT¨WW ¥WWNc vWȯWc nWW©W I¨WW¦WvW IT¨WY ¡WPc vWc¨WY Å©wWXvW E¤WY wWC Kc. 15 XP©Wc¥£WT yWc TX¨W¨WWTyWW ThL RcäW¤WT¥WWÈ ¦WhýyWWT TyW ShT ¦WZXyWXNyWc ¢§WcoW AhS ¨WPhRTWwWY AW¡W¨WWyWZÈ AW¦WhLyW Kc. Lc ¥WWNc ¥WZn¦W¥WȯWY yWTcyÏ ¥WhRY ¨WPhRTW¥WWÈ AW¨W¨WWyWW Kc. AW XR¨W©Wc AcI yW¨Wh CXvWVW©W £WyWW¨W¨WW ¥WWNc ¨WxWZ¥WWÈ ¨WxWZ §WhIh ýcPW¦W vWc¨WW ˜¦WW©Wh vWȯW óWTW äWÝ IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WW VvWW. LcyWW ¤WWoW Ý¡Wc Av¦WWT ©WZxWY 1.50 §WWnW §WhIhAc yWhÄxWuWY ITW¨WY Vh¨WWyWZÈ ©WW¥Wc AW¨¦WZÈ Kc.

TyW ShT ¦WZXyWXN ¥WWNc I§WcINT óWTW 15 IX¥WXNAh £WyWW¨WWB Kc. Lc¥WWÈ I§WcINT, ¡Wh§WY©W IX¥WäWyWT, ¥¦WZ. IX¥WäWyWTyWY Ax¦W–WvWW¥WWÈ 17 ¥WZn¦W AXxWIWTYAh IW¦Wgÿ¥WyWZÈ ©WÈI§WyW ITäWc. TXL©Nläc WyW, ©NcL ¨¦W¨W©wWW, ¥WÈP¡W , ¥WcRWyW ¨¦W¨W©wWW, ¨WYAWC¡WY ¨¦W¨W©wWW, ¥WYXP¦WW ©Wc§W, NlWy©W¡WhNg AyWc ¡WWXI·oW, AWTho¦W, ©WSWC, ¡WWuWY, ©W§WW¥WvWY AyWc ÝN ¨¦W¨W©wWWyWY IW¥WoWYTY ¥WWNc A§WoW IX¥WXN £WyWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc.

Baroda news in gujarati  

Find all Latest Breaking News In Gujarati, National news In Gujarati, Gujarati News paper in india read more at www.divyabhaskar.co.in

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you