Issuu on Google+

2

¤WW©IT

AcPX¥WäWyW Ac§WNg

¥WXuW¡WW§W ¦WZXyW¨WX©WgNYyWW oWkcs¦WZAcN AyWc ¡Wh©N oWkcs¦WZAcN IhX©Wg©W¥WWÈ ˜¨WcäW ¥WXuW¡WW§W ¦WZXyW¨WX©WgNYyWW oWkcs¦WZAcN AyWc ¡Wh©N oWkcs¦WZAcN IhX©Wg©W¥WWÈ ˜¨WcäW IuWWgNIyWY ¥WXuW¡WW§W ¦WZXyW¨WX©WgNYyWW ¡Wh©N oWkcs¦WZAcN, oWkcs¦WZAcN AyWc ©WXNgXSIcN IhX©Wg©W¥WWÈ ˜¨WcäW ¥WWNc X¨WàWwW¿Ah ATø ITY äWIc Kc. ýy¦WZAWTY £WcrW ¥WWNc Ac¥WAc©W©WY NcI AyWc £WcrW§WT AhS VhN§W ¥WcyWcL¥WcyN AcyP NlW¨Wc§W AcyP NºXTM¥W ¥WWNc ATø ITY äWIWäWc. Ac¥WAc©W©WY Ih©Wg¥WWÈ ATøyWY Kc§§WY vWWTYnW 31 XP©Wc¥£WT AyWc VhN§W ¥WcyWcL¥WcyN ¥WWNc Kc§§WY vWWTYnW 13 XP©Wc¥£WT Kc. AW E¡WTWÈvW ¡Wh©N oWkcs¦WZAcN XP¡§Wh¥WW CyW s¨Wc§WTY ©Wc§©W AcyP XTNc§W Ah¡WTcäWy©W vWwWW ©WXNgXSIcN Ih©Wg ByW §WW¦W£WkcTY AcyP ByWST¥WcäWyW ©WW¦Wy©W¥WWÈ ¡WuW ˜¨WcäW ˜Xÿ¦WW rWW§WZ Kc.

§WW¦WIWvW Ac¥WAc©W©WY NcI : AW Ih©Wg Ac¥£WcPcP X©W©N¥©W, Ac¥£WcPcP

¨WW¦WT§Wc©W NcIÊyWh§Wø, ¥WcXPI§W ©Wh¢N¨WcT AyWc ¨WYAc§WAc©WAWC XPMWCyW¥WWÈ E¡W§W£xW Kc. LcyWc ¥WWNc £WYC Ic £WYNcI XPoWkY¥WWÈ AhKW¥WWÈ AhKW 50 NIW LÝTY Kc. VhN§W ¥WcyWcL¥WcyN AcyP NlW¨Wc§W AcyP NºXTM¥W : xWhTuW-12 ¡WW©W

X©W§WcmäWyW ˜h©Wc©W vW¥WW¥W IhX©Wg©W ¥WWNc ATø ITyWWTW X¨WàWwW¿AhyWZÈ ¥WcXTN X§W©N £WyWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. LcyWh AWxWWT m¨WhX§WSWCDoW ¡WTY–WW¥WWÈ ¥WcU¨Wc§WW ¥WWIg VäWc. AW IhX©Wg©W¥WWÈ ˜¨WcäW ¥WWNc IhC ˜¨WcäW ¡WTY–WW ¦WhýäWc yWVÃ.

SY

Ac¥WNcI IhX©Wg©WyWY I¹§W SY Ý.2,88,000 Kc. s¦WWTc ¨Wc§§WhT BÅy©NNÛZN AhS NcIÊyWh§Whø¥WWÈ AW Ih©WgyWY I¹§W SY Ý.2,76,000 Kc. VhN§W ¥WcyWcL¥WcyNyWY I¹§W SY Ý.1,36,000 Kc. VdRTW£WWRyWY BÅyP¦WyW BÅy©NNÛZN AhS VhN§W ¥WcyWcL¥WcyN AcyP I§WyWTY¥WWÈ AW Ih©WgyWY ¨WWXªWgI SY Ý.70 VýT Kc.

AyWcI XP¡WWNg¥WcyNÊ©WyWc Nh¡W TcÅyIÂoW ¥WXuW¡WW§W ¦WZXyW¨WX©WgNYyWW AyWcI XP¡WWNg¥WcyNÊ©WyWc ¨¦WÅmvWoWvW TcÅyIÂoW¥WWÈ ¡WuW pWÑÈ ¥WV²¨W ¥WUc§WZÈ Kc.

1.

¥WXuW¡WW§W BÅy©NNÛZN AhS NcIyWh§WhøyWc 2011¥WWÈ RcäWyWY ˜XvWÅ×vW ¥WcoWcXMyW BÅyP¦WW N¹PcAc 21¥Wh TcyI AW¡¦Wh VvWh. B§WcmNlhXyWm©W ShT ¦WZ.Ic. ©W¨WcgAc vWcyWc NhrWyWY 50 AcÅyLXyW¦WXTÈoW Ih§WcL¥WWÈ ©wWWyW AW¡¦WZÈ Kc.

2.

3.

4. ¥WXuW¡WW§W BÅy©NNÛZN AhS

¥WXuW¡WW§W ¦WZXyW¨WX©WgNYyWY VhN§W ¥WcyWcL¥WcyN BXy©NNÛZNyWc ¡WuW RcäW¥WWÈ ¯WYø ©W¨WgÕc× Ih§WcLyWZÈ ©wWWyW ¥WUc§WZÈ Kc.

I©vWZT£WW ¥WcXPI§W Ih§WcL, ¥WXuW¡WW§WyWc AWEN§WZI AyWc BÅyP¦WW N¹PcyWW ©W¨Wc4Ac NhrWyWY 20 ¥WcXPI§WIh§WcLyWY ¦WWRY¥WWÈ ¥WZIY Kc. PcyN§W Ih§WcLyWc ¡WuW NhrWyWY 15 Ih§Wcýc¥WWÈ ©wWWyW ¥WUc§WZÈ Kc.

I¥¦WZXyWIcäWyWyWc BÅyP¦WW N¹PcyWY 2012yWW TcÅyIÂoW¥WWÈ RcäW¥WWÈ ¡WWÈrW¥WZÈ ©wWWyW ¥W¬¦WZÈ Kc.

Ay¦W IhX©Wg©W AÈoWc X¨WoWvW¨WWT ¥WWXVvWY ¥WWNc §WhoWCyW ITh...

www.dainikbhaskar.com

yWh§WcL äW£R AcI ©WTnWW, AwWg A§WoW-A§WoW AÈoWkcø¥WWÈ Ac¨WW AyWcI äW£Rh Kc Lc ©WWȤWU¨WW¥WWÈ AcI ©WTnWW §WWoWc Kc, ¡WTÈvWZ vWcyWZÈ ©¡WcX§WÈoW, AwWg AyWc E¡W¦WhoW A§WoW-A§WoW Vh¦W Kc.

Your

You’re

B Your is a possessive pronoun, as in ‘your car’ or ‘your blog’.

B You’re is a contraction of ‘you are’ as in: ‘You’re wrong when you write ‘your’ when you mean ‘you are’.

It’s

Its

B It’s a contraction of ‘it is’ or ‘it has’, like : ‘It’s an apple.’

B Its is a possessive pronoun, as in : ‘This picture has got its own creativity.’

Affect

Effect

B Affect is a verb, as in : 'Your ability to communicate clearly will affect your income.'

B Effect is most often a noun as in : 'The effect of poor education on a person’s income is well documented.'

Then

Than

B The word ‘then’ can have a variety of meanings, including ‘at a point in time’ or ‘in addition to’.

B The word ‘ than’ is used to compare two different things: 'This is bigger than that.'

Fewer

Less

B If you can count it, use ‘fewer’. Like: 'Rohan has written fewer poems since he got a job.'

B If you cannot, use ‘less’. Like: 'Rita has less incentive to do what I say.'

©W¨WW§W AyWc ©WarWyWh ¥WWNc Ac©WAc¥WAc©W ITh

9200001174 AwW¨WW C¥Wc§W ITh

education@dainikbhaskargroup.com yWcäWyW§W AWBXP¦WcäWyW y¦WaM Ý¥W

¨WPhRTW

¨WPhRTW & ¥WÈoWU¨WWT 10 XP©Wc¥£WT, 2013

©WȦWZmvW rWcXTNY IX¥WäWyWT óWTW vWW.13¥WYAc VWLT TVY nWZ§WW©Wh IT¨WW vWWIYR

BCAyWY rWaN È uWY ¦WhL¨WWyWW

¥WZÚc 8 VhÚcRWThyWc yWhXN©W @ rWaÈNuWY £WÈxWWTuW X¨WTZö wWvWY Vh¨WWyWY ¥WhVyW IW§WcgITyWY TL½AWvW

E¥WcR¨WWTY¡W¯W nWÈcrW¨WWyWW AÈXvW¥W XR¨W©Wc rWaÈNuWYXrW¯W ©¡WÖ £Wy¦WZÈ

42 £WcOIh ¥WWNc 85 E¥WcR¨WWTh ¥WcRWyW¥WWÈ

¤WW©IT y¦WaM. ¨WPhRTW

£WY©WYAcyWY rWaÈNuWY £WÈxWWTuW X¨WÜö ¦WhL¨WWyWW ¥WZÚc ©WȦWZmvW rWcXTNY IX¥WäWyWT óWTW 8 VhÚcRWThyWc yWhXN©W SNIWTY vWW.13yWW ThL rWcXTNY IX¥WäWyWTyWY IrWcTY¥WWÈ VWLT TVc¨WW LuWW¨WW¦WZÈ Kc. £WY©WYAcyWW ©W¤¦W ¥WhVyW IW§WcIg T óWTW ©WȦWZmvW rWcXTNY IX¥WäWyWTyWY IrWcTY¥WWÈ vWW.7yWW ThL TLaAWvW ITWB VvWY Ic £WY©WYAcyWW £WÈxWWTuW 11©WY, 19 AyWc 30AWB AyWZ©WWT £WY©WYAc¥WWÈ ˜¥WZnW, E¡W˜¥WZnW, ¥WȯWY AyWc nWýyWrWYyWW VhÚW ¥WWNc rWaÈNuWY ¦Whø äWIW¦W yWVÃ. rWaÈNuWY ¥WW¯W ¡WcNlhyW, AWø¨WyW ©W¤¦Wh, ¦WZXyW. ˜XvWXyWXxW, Ay¦W m§W£W vWwWW ¥WÈPU, E¡W¡WcNhlyW, ©WW¥WWy¦W ©W¤¦Wh, ©Ia§©W ˜XvWXyWXxW, XyW¦WZmvW ©W¤¦Wh ©WXVvW I¹§W 17 ¡Wh©N ¥WWNc L ¦Whø äWIW¦W. vWc £WWR AW rWaÈNW¦Wc§W ©W¤¦Wh L ˜¥WZnW, E¡W˜¥WZnW, ¥WȯWY, nWýyWrWYyWY XyW¥WÒI ITY äWIc. VW§W vWW.15yWW ThL A¡WW¦Wc§W rWaÈNuWY AcyWcm©WÊrWT-5-Ac,5-£WY AyWZ©WWT <¨WhBP Ac£W BXyWXäW¦Wh> Kc. vWW.15¥WYAc rWÈNa uWY ¥WW¯W ¨¦W¨W©wWW¡WI ¥WÈPUyWW ©W¤¦WhyWY L IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc AyWc ˜¥WZnW, E¡W˜¥WZnW, ¥WȯWY AyWc nWýyWrWYyWY XyW¥WÒI rWaÈNW¦Wc§W ©W¤¦Wh óWTW L ITW¦W vWc¨Wh XyWRcgäW AW¡W¨Wh. ©WȦWZmvW rWcXTNY IX¥WäWyWT óWTW XrWTW¦WZ A¥WYyW, ©W¥WTXLvWX©WÈV oWW¦WI¨WWP, TWIcäW ¡WTYnW, ©WÈL¦W ¡WNc§W,©WXrWyW R§W¨WY, AÜuW oWWÈxWY AyWc ¨¦W¨W©wWW¡WI ¥WÈPUyWW vW¥WW¥W ©W¤¦WhyWc VWLT TVY nWZ§WW©Wh IT¨WW LuWW¨WW¦WZÈ Kc.

¨WPhRTW. £WY©WYAcyWW VhÚcRWThyWY rWaÈNuWYyWZÈ AWLc XrW¯W ©¡WÖ wWB oW¦WZÈ Kc. Lc¥WWÈ I¹§W 42 £WcOIh ¥WWNc 85 E¥WcR¨WWTh ¥WcRWyW¥WWÈ Kc. ˜¥WZnW¡WR ¥WWNc XrWTW¦WZ A¥WYyW AyWc ©W¥WTXLvWX©WÈV oWW¦WI¨WWP ¨WrrWc ©WYxWh LÂoW wWäWc. 2002¥WWÈ ¡WXT¨WvWgyW ¡WWXNgyWW yWW¥Wc XrWTW¦WZ A¥WYyW, ©WÈL¦W ¡WNc§W, ©W¥WTXLvWX©WÈVyWY ¡WcyW§Wc £WY©WYAcyWY ©W²WW ¤WWTc MÈMW¨WWvW

¯WuW Sh¥Wg TR wW¦WWÈ AL¦W oWW¦WI¨WWP AyWc ¡WTWoW ¡WNc§Wc ¥W.©W. ¦WZXyW¨WX©WgNY vWTSwWY E¥WcR¨WWTY yWhÄxWW¨WY VvWY. ¡WTÈvWZ vWcAhyWc ¦WZXyW¨WX©WgNY vWTSwWY yWhX¥WyWcN ITW¦WW yW Vh¨WWwWY vWcAhyWZÈ E¥WcR¨WWTY ¡W¯W rWaÈNuWY AXxWIWTYAc TR I¦WZf VvWZÈ. AW E¡WTWÈvW ¥WVcRÄ Y äWcnWyWZÈ E¥WcR¨WWTY ¡W¯W ¡WuW TR ITW¦WZÈ Kc.Ic¥W Ic vWc¥WyWc IhB ¡WuW m§W£W vWTSwWY yWhX¥WyWcäWyW ¥W¬¦WZÈ yW VvWZÈ.

£WÈxWWTuWyWZÈ nWhN¹È AwWgpWNyW ITW¦WZÈ Kc ^ AL¦W oWW¦WI¨WWP AyWc ¡WTWoW ¡WNc§Wc £WY©WYAcyWZÈ £WÈxWWTuW NWÈIY ¦WZXyW.yWY ¡WT¨WWyWoWY LÝTY yWwWY vWc¥W LuWW¨¦WZÈ ¡WTvWZ VIYIvW¥WWÈ vWcAhAc £WY©WYAc £WÈxWWTuWyWZÈ nWhNZÈ AwWgpWNyW I¦WZf Kc

X£WÈR¹I¹¥WWT äWWV, rWaÈNuWY AXxWIWTY.

OÂPYyWW rW¥WIWTW¥WWÈ vW©ITh ¡WuW rW¥Wm¦WW

©WTRWT Ac©NcNyWY I¡WyWY AyWc 4 £WÈxW ¥WIWyW¥WWÈ rWhTY

# ©WTRWT Ac©NcNyWY I¡WyWY¥WWÈwWY ~40 VýTyWW 2 Ac©WYyWY rWhTY # XyWMW¥W¡WZTWyWY ©Wh©WW¦WNYyWWÈ £Wc ¥WIWyWh¥WWÈ vW©IThyWh VWwWScTh ¤WW©IT y¦WaM . ¨WPhRTW ©WTRWT Ac©NcN¥WWÈ AW¨Wc§WY I¡WyWY vWc¥WL äWVcTyWW LZRW-LZRW X¨W©vWWTyWW 4 £WÈxW ¥WIWyW¥WWÈ vW©IThAc ¯WWNIY ThIP, RWoWYyWW, §WhIT AyWc Ac©WYyWW £Wc ¦WZXyWN ©WXVvW ~1.11 §WWnWyWY ¥WvWWyWY rWhTY ITY STWT wW¦WW VvWWÈ. A§WIW¡WZTYyWY I¹ÈL ©Wh©WW¦WNY¥WWÈ TVcvWW £WWR§W I¹¥WWT¤WWB ©WVWyWYyWY ©WTRWT Ac©NcN¥WWÈ AW¨Wc§WY I¡WyWY £WÈxW ITYyWc oW¦WW £WWR ©Wh¥W¨WWTc ©W¨WWTc ¡WTvW AW¨WvWWÈ vW©IThAc I¡WyWYyWW I¡WWEyP¥WWÈ ˜¨WcäW ITY £WVWTyWY vWTS SYN ITc§WW ~40 VýTyWY XIÂ¥WvWyWY Ac©WYyWW £Wc ¦WZXyWNyWY rWhTY ITY STWT wWB oW¦WW VvWWÈ. ¨WWpWhXP¦WW ThP Ib ª uWWÕ¦W P¹¡§Wc–W¥WWÈ TVcvWW ¨Wc¡WWTY ¡WT©Wh²W¥W Ib¡WW§WRW©W ¡WÈý£WYyWW ¡WvyWY £WY¥WWT Vh¨WWwWY vWc¥WyWW ¤WWB-¤WW¤WYyWW pWTc oW¦WW VvWWÈ. oWvW 7¥WY £W¡WhTc pWT £WÈxW ITYyWc oW¦WW £WWR 8¥WYAc £W¡WhTc 12:

30 I§WWIc ¡WTvW STvWWÈ £WcPÝ¥WyWWc RT¨WWýc vWhPYyWc vW©IT XvWýTY¥WWÈwWY ThIP, rWWÈRYyWW RWoWYyWW AyWc pWXP¦WWU ¥WUY ~40300yWY ¥WvWWyWY rWhTY ITY ¤WWoWY K½NÛW VvWWÈ. oWh¯WY ThPyWW TX¨WyWoWT¥WWÈ TVcvWWÈ vWcL§W£WVcyW yWY§W ¡WNc§Wc SXT¦WWR yWhÄxWW¨WY VvWY Ic vWc¥WyWW X¡WvWW ¥WVcäW¤WWB ¡WNc§WyWZÈ ¥WIWyW XyWMW¥W¡WZTWyWY ©Wc¨WWoWkW¥W ©Wh©WW¦WNY¥WWÈ AW¨Wc§WZÈ Kc. vWcAh VW§W¥WWÈ A¥WcXTIW Vh¨WWwWY vWcL§W£WVcyW pWTyWY ©WȤWWU TWnWc Kc. äWXyW-TX¨W RTX¥W¦WWyW vW©IThAc pWTyWY £WWTYyWY XoWk§W IWQY AÈRTwWY XPMWByW ITc§WY ©WWPYAh yWÈoW 13 XIÂ¥WvW ~30 VýTyWY rWhTY ITY VvWY. vW©IThAc AW L ©Wh©WW¦WNY¥WWÈ TVcvWW X©WXyW¦WT X©WXNMyW TX©WI§WW§W oWuWW¯WWyWW pWTyWWÈ vWWUWÈ vWhPÛWÈ VvWWÈ. AN§WWRTWyWW yWWTW¦WuWX¨W§WW¥WWÈ TVcvWW XIvW¿¤WWB TuWKhP¤WWB ¡WNc§W oWvW 5¥WYAc pWT £WÈxW ITYyWc oW¦WW £WWR 8¥WYAc ¡WTvW STvWWÈ vWc¥WyWW pWT¥WWÈ rWhT NhUIYAc nWc§W ¡WWPÛh Vh¨WWyWZÈ LuWW¦WZÈ VvWZÈ. vW©IThAc §WhnWÈPyWY oWkY§WyWc ¥WWTc§WZÈ §WhI vWhPY §WWIPWyWW I£WWN¥WWÈ SYN ITc§WZÈ §WhIT IWQYyWc §WB oW¦WW VvWWÈ. ~1VýTyWY XIÂ¥WvWyWW §WhIT¥WWÈ ¥WIWyWyWW ˜h¡WN¿yWW IWoWUhyWY rWhTY wWB LvWWÈ vWc¥WuWc Lc¡WY ThP ¡Wh§WY©W ©NcäWyW¥WWÈ SXT¦WWR yWhÄxWW¨WY Kc.

£WWR L¦W¨WÈvW §Wc§WcyWc nW©WcPY V©vWoWvW ITY VvWY. vWc £WWRwWY ˜wW¥W¨WWT £WY©WYAcyWY 2013yWY rWaÈNuWY ¤WWTc T©WWI©WY¤WTY £WyWY Kc.E¡W˜¥WZnWyWY £Wc ¡Wh©N ¥WWNc Ph.XLvWcyÏ ¡WNc§W, TWIcäW ¡WTYnW, T¨WYyÏ VhNW AyWc ©WXrWyW R§W¨WY ©WXVvW rWWT E¥WcR¨WWTh ¨WrrWc LÂoW wWäWc.¥WȯWY¡WR ¥WWNc AÈäWZ¥WyW oWW¦WI¨WWP, ©WYAWT ¥WhXVvWc, XITuW ¥WhTc, ©WÈL¦W ¡WNc§W AyWc äWd§WcªW yWoWTäWcO ©WXVvW

¡WWÈrW E¥WcR¨WWTh ¨WrrWc LÂoW wWäWc. nWýyWrWYyWY AcI £WcOI ¥WWNc A¥Wa§W øIT AyWc AyWÈvW ByR¹§WITc E¥WcR¨WWTY ITY Kc.¥WcyWcXLÂoW IX¥WXN ¡Wc N l h yWyWY ¥WV²¨WyWY AcI ¡Wh©N ¥WWNc A¥Wa§W øIT AyWc XrWTW¦WZ A¥WYyWc MÈ¡W§WW¨¦WZÈ Kc.¥Wc.IX¥WXN ¨WW.¡WcNlhyWyWY AcI ¡Wh©N ¥WWNc Ph. XLvWcyÏ ¡WNc§W AyWc ©W¥WTXLvWX©WÈV oWW¦WI¨WWPc E¥WcR¨WWTY ITY Kc.

AXLvW §Wc§WcyWc E¥WcR¨WWTY ¡WTvW nWcÈrW¨WW ¥WWNc R£WWuW ITW¦WWyWh AW–Wc¡W ¨WPhRTW. £WY©WYAcyWW VhÚcRWThyWW rWZÈNuWY LÂoW¥WWÈ ¥WcyWc»LoW IX¥WXN AhXPeyWTY ¥Wc¥£WTyWY ¡Wh©N ¡WTwWY XrWTW¦WZ A¥WYyWyWY ¡WcyW§W¥WWÈwWY ©¨W. L¦W¨WÈvW §Wc§WcyWW ¡WZ¯W AXLvW §Wc§Wc óWTW ITW¦Wc§WY E¥WcR¨WWTY AÈoWc X¨W¨WWR ©Wýg¦Wh Kc. AXLvW §Wc§WcyWc ©W¥WTXLÂvWX©WÈV oWW¦WI¨WWPc £Wh§WW¨WYyWc E¥WcR¨WWTY ¡WTvW nWcÄrW¨WW ¥WWNc R£WWuW ITW¦WZÈ Vh¨WWyWh X¨W¨WWR rWrWWg©¡WR £Wy¦Wh VvWh.

IhB R£WWuW ITW¦WZÈ yWwWY ¥WyWc ©W¥Wý¨WW¦Wh VvWh ^ AXLvW §Wc§Wc ©WWwWc ¥WWTc vWc¥WyWW ©¨W.X¡WvWW L¦W¨WÈvW §Wc§WcyWW ©W¥W¦WwWY ©WÈ£WÈxW Kc. vWcAh ¥WhVyW IW§WcgIT ©WWwWc oWh§S Ih©Wg ¡WT AW¨¦WW VvWW. v¦WWÈ A¥Wc ©WWwWc £Wc©WYyWc rWW ¡WYxWY VvWY. v¦WWTc vWc¥WyWY E¥WcR¨WWTY AÈoWc rWrWWg wWB VvWY. vWc¥WyWc ER¨WWTY ¡WTvW nWcÄrW¨WW ¥WWNc A¥WWTW vWTSwWY IhB R£WWuW ITW¦WZÈ yWwWY.

©W¥WTXLÂvWX©WÈV oWW¦WI¨WWP

©WWOhR¥WWÈ McTY R¨WW oWNoWNW¨WY ¦WZ¨WWyWyWh AW¡WpWWvW ¨WPhRTW. ¨WPhRTW XL§§WWyWW P¤WhC vWW§WZIWyWW AcI ¦WZ¨WWyWc AoW¥¦W IWTuWh©WT ¡WhvWWyWW pWTc EGRT ¥WWT¨WWyWY McTY R¨WW oWNoWNW¨WY AW¡WpWWvW ITvWWÈ rWIrWWT ¥WrWY L¨WW ¡WW¥WY Kc. P¤WhC vWW§WZIWyWW ©WWOhR oWW¥W¥WWÈ TVcvWW 19 ¨WªW¿¦W A§¡WcäW¤WWC ¨W©WW¨WWAc ¡WhvWWyWW pWT¥WWÈ £Wc XR¨W©W AoWWE IhCI AoW¥¦W IWTuWh©WT EGRT ¥WWT¨WWyWY R¨WW oWNoWNW¨WY VvWY. LcyWc IWTuWc vWc £Wc¤WWyW wWvWWÈ vWcyWc vWWvIWX§WI P¤WhCyWY ˜¥WZnW ©¨WW¥WY VhÅ©¡WN§W¥WWÈ ˜wW¥W ©WWT¨WWT AwWcg nWäWcPW¦Wh VvWh. Ac ¡WKY vWcyWc ¨WxWZ ©WWT¨WWT AwWcg ©W¦WWø VhÅ©¡WN§W¥WWÈ §W¨WW¦Wh VvWh s¦WWÈ vWcyWZÈ AWLc ©W¨WWTc ©WWT¨WWT RT¥¦WWyW ¥WhvW yWY¡Ws¦WZÈ VvWZÈ.

^¥WyWc ¥WhVyW IW§WcgITc £Wh§WW¨WWvWWÈ A¥Wc oWh§S Ih©Wg ¡WT oW¦WW VvWW. s¦WWÈ ©WXrWyW R§W¨WY, AL¦W oWW¦WI¨WWP vWc¥WL ©W¥WTXLvWX©WÈV óWTW ¥WyWc L¼yWW ©WÈ£WÈxWhyWc ¦WWR ITYyWc E¥WcR¨WWTY ¡WTvW §Wc¨WW Sh¥Wg ¡WT ©WVY IT¨WW ¥WWNc LuWW¨WW¦WZÈ VvWZÈ. A¥Wc ©WWwWc rWW ¡WuW ¡WYxWY VvWY.

AXLvW §Wc§Wc. ©¨W.L¦W¨WÈvW §Wc§WcyWW ¡WZ¯W

AcI£WYýyWY ¡Wh§W nWh§W¨WWyWW X©W§WX©W§WWyWY äWÝAWvW

£WY©WY©WYAWC ©WcÿcNTY ©WÈL¦W ¡WNc§W nWhNY TYvWc nWcPºvW £Wy¦WWyWY SXT¦WWR @nWcvWYyWY L¥WYyW¥WWÈ nWhNY TYvWc yWW¥W RWnW§W ITW¦WWyWY SW¥WgT AcIäWyW oWka¡WyWW I¥W§WcäW ¥WVcvWWyWY TLaAWvW ¤WW©IT y¦WaM. ¨WPhRTW £WY©WYAcyWY rWaÈNuWYyWW ¡WPpW¥W ¨WWoWY TéWW Kc v¦WWTc rWaÈNuWY ¡Wa¨Wcg AcI£WYýyWc yWZI©WWyW ¡WVhÄrWWP¨WW ¥WWNc ¨¦WÅmvWoWvW ¡Wh§W nWh§W¨WWyWW nWc§WyWY V¨Wc äWÝAWvW wWC Kc. LcyWW ¤WWoWÝ¡Wc £WY©WY©WYAWCyWW ©WcÿcNTY AyWc ©W¥WTXLvWX©WÈV oWW¦WI¨WWP La w WyWW ¥WL£Wa v W E¥Wc R ¨WWT ©WÈL¦W ¡WNc§W nWhNY TYvWc I¥W§WcäW ¥WVcvWW nWcPºvW £Wy¦WW Vh¨WWyWY SXT¦WWR I§WcINT ©W¥W–W wWB Kc. AW AÈoWc ¡W¯WIWThyWc ¥WWXVvWY AW¡WvWWÈ I¥W§WcäW ¥WVcvWWAc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic ©WÈL¦W äWWÈXvW§WW§W ¡WNc§W AyWc vWc¥WyWWÈ ¤WW¤WY oWYvWW£WcyW s¦WhXvWyÏ ¡WNc§Wc AWuWÈR XL§§WWyWW AWÈI§WW¨W vWW§WZIWyWW nWPh§W oWW¥WyWY ©W¨Wcg yWÈ£WT 297/1 ¡WdIYyWY L¥WYyW vWW. 18/7/96yWW ThL nWTYRY VvWY. AW L¥WYyWyWY oWW¥W RSvWTc ScTSWT yWhÄxW 1634 RWnW§W ITY ¥WÈLTa IT¨WW¥WWÈ AW¨WvWWÈ £WÈyWcyWWÈ yWW¥W nWcPvº W vWTYIc RWnW§W wW¦WWÈ VvWWÈ. ¡WTÈvWZ AW ©W¥W¦Wc ©WÈL¦W ¡WNc§WyWh nWcPvº W vWTYIcyWh RWnW§Wh TLa wW¦Wh yW VvWh. KvWWÈ vWcyWY yWhxW ¥WÈLTa IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY.AW yWhÄxW ¥WÈLaT wW¦WW £WWR ©WÈL¦W ¡WNc§Wc 2/7/2010yWW ThL X©WÈxWThN nWWvWc £§WhI yWÈ£WT 175yWY L¥WYyW ¨WcrWWuW TWnWY VvWY. ¨WPhRTW oWkW¥¦W ¥WW¥W§WvWRWT óWTW AWÈI§WW¨W ¥WW¥W§WvWRWT ¡WW©Wc RWnW§Wh ¥WÈoWW¨WY AxWaTY X¨WoWvW Vh¨WW KvWWÈ yWhÄxW ¥WÈLTa IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. yWhÄxW ¥WÈLTa IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VhC vWcyWc TR IT¨WWyWY ¥WWÈoWuWY ©WWwWc I§WcINTyWc ¡W¯W §WnW¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh Kc.

©WYxWY

¨WWvW

I¥W§WcäW ¥WVcvWW,©W¤¦W,

SW¥WgT AcIäWyW oWka¡W

£WY©WYAc Ic IhC ©W¤¦W ©WWwWc §Wc¨WWRc¨WW yWwWY ¥WW¯W ©WÈL¦W ¡WNc§WyWY X¨WoWvWh I¦WW IWTuWwWY IQW¨WY?

¥WWXVvWY ¥WUY VvWY LcwWY AW X¨WoWvWh IQW¨WY.

£WY©WYAcyWZÈ IhC LawW vW¥WyWc NcIh AW¡Wc Kc

£WY©WYAc Ic vWcyWW IhC ©W¤¦W ©WWwWc §Wc¨WWRc¨WW yWwWY.

AW ¥WZÚh ¥WW¯W AcI L yWW¥WyWY ¡W©WÈRoWY Ic¥W?

¥WWXVvWY ¥WW¯W AcI L ¨¦WÅmvWyWW yWW¥WyWY ¥WUY VvWY.

AW ¥WW¥W§Wc äWZÈ ¥WWÈoWuWY ITY Kc. I§WcINTyWc ¡W¯W §WnWY yWhÄxW TR IT¨WW ¥WWÈoW ITY Kc.

£WRyW–WYyWh RW¨Wh ITWäWc ^ 1997¥WWÈ IhNg¥WWÈwWY ˜h£WcN §WC nWcPºvW vWTYIc yWW¥W RWnW§W I¦WZf Kc. AW ˜h£WcN ©WW¥Wc IhC RW¨Wh ¡WcXyPÈoW yWwWY. 25 ¨WªWg ¡WKY AW ¥WW¥W§Wc ¥WZÚh E¤Wh IT¨WWyWZÈ IWTuW ©W¥Wý¦W vWc¨WZÈ yWwWY. ¥WyWc £WRyWW¥W IT¨WW ¥WWNc TrWW¦Wc§WZÈ ªWPʦWȯW Kc. AW¨WWÈ vW²¨WhyWc nWZ§§WWÈ ¡WWP¨WW ¥WWNc £WRyW–WYyWh RW¨Wh ITWäWc.

©WÈL¦W ¡WNc§W, ©WcÿcNTY, £WY©WY©WYAWC

¥WWTW ýuW¥WWÈ yWwWY ^ ©WÈL¦W ¡WNc§W óWTW nWcvWYyWY L¥WYyW Ic¨WY TYvWc nWTYR ITWC Ic vWcyWY SXT¦WWR wWC Vh¦W vWh vWc ¥WWTW ýuW¥WWÈ yWwWY. ¥WWTW AXxWIWT –Wc¯W¥WWÈ yW VhC ¥WyWc AW AÈoWc IhC ýuW yWwWY.

X¨WyWhR TW¨W, I§WcINT

¦WZXyW.¥WWÈ KcPvWY wWvWY ANIW¨W¨WW ¥WWNc ¡WoW§WWÈ ¤WTWc

¥W.©W.¦WZXyW¨WX©WgNYyWY IWc¥W©Wg ¢cI§NYyWW ¥WcByW X£WŧPÂoW nWWvWc X¨WàWXwWgyWYyWY KcPvWYyWh £WyWW¨W £Wy¦Wh VvWh. AW £WyWW¨WyWW X¨WTWcxW¥WWÈ X¨WàWXwWgyWYAWc vWwWW Ay¦W X¨WàWwW¿ yWcvWWAWc óWTW £WcyWTh ©WWwWc RcnWW¨Wh ITW¦WW VvWW.

Ac��W.Ac©W. ¦WZXyW. ¥WWÈ rWYS AcIWEyNyNyWh IWÈNWUh vWWL ¡WVcT¨WW IhC vWd¦WWT yWwWY

Vh¥W©WW¦Wy©WyWW XäW–WIyWc AcIWEyNyWY L¨WW£WRWTY! L¨WW£WRWTY Vh¥W ©WW¦Wy©WyWW XäW–WI Ih¥W©WgyWW XäW–WIc IW¥WoWYTY ©WȤWWUY VhÚW ¡WTwWY 4 XR¨W©W¥WWÈ XyWTý L¦W©¨WW§WyWc AW¡W¨WWyWY STL ¡WPY Kc. AoWWE AW Lo¦WW ¡WT L TWøyWW¥WZÈ AW¡WY RYxWZÈ ¤WW©IT y¦WaM. ¨WPhRTW ¥W.©W.¦WZXyW.¥WWÈ §WWÈ£WW ©W¥W¦WwWY nWW§WY ¡WPc§W rWYS AcIWEyNyNyWY Lo¦WWyWh IWÈNWUh vWWL ¡WVcT¨WW IhC vWd¦WWT wWvWZÈ yWwWY. LcyWW IWTuWc AcIWEyNyWY

¥WaI¨WW¥WWÈ AW¨Wc§W Ih¥W©Wg ScI§NYyWW XäW– WIc ¥WW¯W 4 XR¨W©W¥WWÈ L VhÚW ¡WTwWY TWøyWW¥WZÈ AW¡WY RYxWZÈ VvWZÈ. wWhPW ©W¥W¦W ¡WVc§WWÈ ¦WZXyW.¥WWÈ ©WW¥Wc AW¨Wc§W rWcI AyWc PlW¢N Ii¤WWÈP¥WWÈ V¨WW§WWyWW rWYS AcIWEyNyN ¤WTvW äWWVyWc ©W©¡WcyP ITW¦WW VvWW. AWwWY

rWYS AcIWEyNyNyWY Lo¦WW nWW§WY ¡WPvWWÈ s¦WWÈ ¦WZXyW.yWY IhC ¨¦WÅmvWyWc ¥WaI¨WWyWW £WR§Wc TWs¦W ©WTIWT óWTW Pc¡¦WZNäc WyW ¡WT AW Lo¦WW ¤WT¨WWyWZÈ yWßY IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ VvWZÈ. ¡WTÈvWZ ©WTIWTc Lc AXxWIWTYyWc Pc¡¦WZNäc WyW ¡WT L¨WW£WRWTY ©WhÄ¡WY VvWY vWc ¡WuW VWLT wW¦WW yW VvWW. LcwWY AcIWEyNyWY ThXLÈRY IW¥WoWYTY ¥WWNc ¦WZXyW. vWȯW óWTW Ih¥W©Wg ScI§NYyWW AcI XäW–WIyWY XyW¥WÒI IT¨WW¥WWÈ AW¨WY

VvWY. ¡WTÈvWZ AW XäW–WIc yWW ¡WWPvWWÈ Ih¥W©Wg ScI§NYyWW £WYý XäW–WIyWc L¨WW£WRWTY ©WhÄ¡W¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. AW XäW–WIc 4 XR¨W©W ©WZxWY IW¥W I¦WWg £WWR VhÚW ¡WTwWY TWøyWW¥WZÈ AW¡WY RYxWZÈ VvWZ.È Lc £WWR nWW§WY ¡WPc§WY AW Lo¦WW ¡WT AcIWEyNyWW IhC ýuWIWTyWc ¥WaI¨WWyWW £WR§Wc ¦WZXyW. ©W²WWxWYäWhyWc Vh¥W ©WW¦Wy©W ScI§NYyWW XäW–WI XyWTý L¦W©¨WW§WyWY XyW¥WÒI IT¨WWyWY STL ¡WPY VvWY.

CMyWY ¨WYXP¦Wh IhySTy©W¥WWÈ AXxWIWTYAh ¨¦W©vW, IrWcTYAh ©WayWY VW§WWIY

¤WW©IT y¦WaM. ¨WPhRTW ¨WPhRTWyWW AWÈoWuWc vWW.15 XP©Wc¥£WTc ©WTRWT ¡WNc§WyWY ¡WZu¦WXvWXwW XyWX¥W²Wc TWs¦W ©WTIWTyWW E¡Wÿ¥Wc TyW ShT ¦WZXyWNYyWh IW¦Wgÿ¥W ¦WhýyWWT Kc. AW IW¦Wgÿ¥WyWY ©WTIWTY vWȯW óWTW vWPW¥WWT vWd¦WWTYAh ITWB TVY Kc. Lc AvWÈoWgvW TyW ShT ¦WZXyWNYyWW IW¦Wgÿ¥WyWW X¨Wä§WcªWuW ¥WWNc ¥WZn¦W¥WȯWY yWTcyÏ ¥WhRYAc oWWÈxWYyWoWTwWY X¨WXP¦Wh IhySTy©W óWTW AWLc ¦WhLc § WY £WcOI¥WWÈ AXxWIWTYAh ¨¦W©vW TVcvWWÈ ©WTIWTY IrWcTYAh ©WZ¥W©WW¥W £WyWY

vWW. 15¥WY XP©Wc¥£WTc ¦WhýyWWT TyW ShT ¦WZXyWNY IW¦Wgÿ¥WyWY ©WTIWTY vWȯW óWTW vWPW¥WWT vWd¦WWTYAh : ATLRWTh AN¨WW¦WW

VvWY. AXxWIWTYAh ¨WoWT ¥WZ§WWIWvWY yWWoWXTIhyWc VW§WWIY ¨WcO¨WY ¡WPY VvWY. AWoWW¥WY vWW.15 XP©Wc¥£WTc oWZLTWvW ©WXVvW RcäWyWW X¨WX¨WxW ©wWUhAc TyW ShT ¦WZXyWNYyWh IW¦Wgÿ¥W ¦WhýyWWT Kc. TyW ShT ¦WZXyWNYyWW ¨WPhRTW¥WWÈ ¦WhýyWWTW ¥WZn¦W IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ ¥WZn¦W¥WȯWY yWTcyÏ ¥WhRY E¡WÅ©wWvW TVY ¢§WcoW AhS ITYyWc RcäW¤WT¥WWÈ TyW ShT ¦WZXyWNYyWh ˜WTȤW ITW¨WäWc. AW IW¦Wgÿ¥WyWc ©WSU £WyWW¨W¨WW ¨WPhRTW¥WWÈ Kc§§WW 15 XR¨W©WwWY vWPW¥WWT vWd¦WWTYAh wWB TVY Kc. ¥WZn¦W¥WȯWYAc ©¨W¦WÈ ¨WPhRTW¥WWÈ ¦WhýyWWTW ¥WZn¦W IW¦Wgÿ¥WyWY rWW§WY

TVc§WY vWd¦WWTYAhyWW X¨Wä§WcªWuW ¥WWNc ©Wh¥W¨WWTc X¨WXP¦Wh IhySTy©W óWTW £WcOI ¦Whø VvWY. AW £WcOI¥WWÈ I§WcINT, ¥¦WZ. IX¥WäWyWT, PY.PY.Ah. ©WXVvW I§WcINT IrWcTY, ©Wc¨WW©WRyW IrWcTY AyWc XL§§WW ¡WÈrWW¦WvW IrWcTYyWW ErrWWXxWIWTYAhyWc E¡WÅ©wWvW TVc¨WZÈ STXL¦WWvW VvWZÈ. ¡WXTuWW¥Wc AXxWIWTYAh ©WWÈLc 4 ¨WWo¦WW ¡WKY X¨WXP¦Wh IhySTy©W¥WWÈ ¤WWoW §Wc¨WW I§WcINT IrWcTY ¡WVhÄr¦WW VvWW. LcwWY vW¥WW¥W IrWcTYAh AXxWIWTYAh X¨WyWW ©WZ¥W©WW¥W £WyWY VvWY. RºTRºTwWY AW¨Wc§WW yWWoWXTIhyWc AXxWIWTYAh yWVà ¥WUvWWÈ xWT¥WxWßh wW¦Wh VvWh.

TyW ShT ¦WZXyWXN ¥WWNc yWhcÄxWuWYyWh AWÈI 1.50 §WWnW wW¦Wh I§WcINTc 15 IX¥WXN £WyWW¨WY ©Ncr¦WZ AhS ¦WZXyWXNyWW ˜rWWT ¥WWNc RcäW¤WT¥WWÈ ¦WhýC TVc§W TyW ShT ¦WZXyWXN¥WWÈ ¨WPhRTW yW¨Wh X¨Wÿ¥W ©wWW¡Wc vWc¨WY Å©wWXvW E¤WY wWC Kc. äWVcT¥WWÈwWY äWÝ wWyWWT AW RhP ©WWwWc ¨WPhRTW ¥WcTcwWhyWyWc ¡WuW ýcP¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. v¦WWTc AW XR¨W©Wc äWVcT¥WWÈ RhP¨WW ¥WWNc Av¦WWT ©WZxWY 1.50 §WWnW §WhIhyWY yWhÄxWuWY wW¦WWyWW AWÈIPW ©WW¥Wc AW¨¦WW Kc. Lc¥WWÈ 70 VýT §WhIhAc AhyW§WWCyW AyWc 80 VýT §WhIhAc AhS §WWCyW yWhÄxWuWY ITW¨WY Kc. v¦WWTc AWN§WY ¥WhNY ¥WcRyWYyWc IyNlh§W IT¨WW ¥WWNc vWȯWc nWW©W I¨WW¦WvW IT¨WY ¡WPc vWc¨WY Å©wWXvW E¤WY wWC Kc. 15 XP©Wc¥£WT yWc TX¨W¨WWTyWW ThL RcäW¤WT¥WWÈ ¦WhýyWWT TyW ShT ¦WZXyWXNyWc ¢§WcoW AhS ¨WPhRTWwWY AW¡W¨WWyWZÈ AW¦WhLyW Kc. Lc ¥WWNc ¥WZn¦W¥WȯWY yWTcyÏ ¥WhRY ¨WPhRTW¥WWÈ AW¨W¨WWyWW Kc. AW XR¨W©Wc AcI yW¨Wh CXvWVW©W £WyWW¨W¨WW ¥WWNc ¨WxWZ¥WWÈ ¨WxWZ §WhIh ýcPW¦W vWc¨WW ˜¦WW©Wh vWȯW óWTW äWÝ IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WW VvWW. LcyWW ¤WWoW Ý¡Wc Av¦WWT ©WZxWY 1.50 §WWnW §WhIhAc yWhÄxWuWY ITW¨WY Vh¨WWyWZÈ ©WW¥Wc AW¨¦WZÈ Kc.

TyW ShT ¦WZXyWXN ¥WWNc I§WcINT óWTW 15 IX¥WXNAh £WyWW¨WWB Kc. Lc¥WWÈ I§WcINT, ¡Wh§WY©W IX¥WäWyWT, ¥¦WZ. IX¥WäWyWTyWY Ax¦W–WvWW¥WWÈ 17 ¥WZn¦W AXxWIWTYAh IW¦Wgÿ¥WyWZÈ ©WÈI§WyW ITäWc. TXL©Nläc WyW, ©NcL ¨¦W¨W©wWW, ¥WÈP¡W , ¥WcRWyW ¨¦W¨W©wWW, ¨WYAWC¡WY ¨¦W¨W©wWW, ¥WYXP¦WW ©Wc§W, NlWy©W¡WhNg AyWc ¡WWXI·oW, AWTho¦W, ©WSWC, ¡WWuWY, ©W§WW¥WvWY AyWc ÝN ¨¦W¨W©wWWyWY IW¥WoWYTY ¥WWNc A§WoW IX¥WXN £WyWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc.


Baroda news in gujarati