Page 1

¨WPhRTW

¨WPhRTW & oWZTZ¨WWT 26 XP©Wc¥£WT, 2013

AWLc ©Wa¦WWg©vW IW§Wc ©Wa¦WhgR¦W

V¨WW¥WWyW

©WWÈLc : 19:25 ˜WvW: 06:07

2

¥WZn¦W äWVcThyWZÈ vWW¡W¥WWyW (XPoWkY ©WcÅyNoWkcP¥WWÈ)

A¥WRW¨WWR 31.4/26.1 @¨WPhRTW 34.0/26.4 @TWLIhN 31.4/25.2 @ ©WZTvW 30.9/26.8

X¨WIW©W¥WWÈ X¨W¨WWR & ©Wc¨WW©WRyW óWTW ~24 IThPyWWÈ IW¥WhyWY äWÝAWvW ITWB

rWTuW rWa¥WYyWc E¥WÈoW¤WcT £WWUB©WZyWc AW¨WIWT

§WhIW¡WguW¥WWÈ K£WTPWwWY X¨W¨WWR X¨W¨WWR 01

£WWL¡Wc¦WYyWW yWW¥Wc IW¦Wgÿ¥W ¡WuW vWc¥WyWY vW©W¨WYT L yWXV @äWVcT¥WWÈ V¨Wc I¹§W 80 £WoWYrWW wW¦WW @102 IThPyWW nWrWcg £Wc ©NcXP¦W¥W £WyWäWc

X¨W¨WWR 02

£Wc I§WWI ©WZxWY §WW§W£WWoW ¨WWUh ThP £WÈxW ITW¦Wh

X¨W¨WWR 03

yWcvWWAhAc yWW¥WhyWW E§§WcnW¥WWÈ ©Wc¨WW©WRyWyWW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ 50 ¤WWÈoWTh ¨WWNÛh NIW xWWTW©W¤¦WhyWY oWcTVWLTY

AN§W X£WVWTY ¨WWL¡Wc¦WYyWh Ly¥WXRyW, ¡WuW ShNW yWTcyÏ ¥WhRYyWW AN§WX£WVWTY ¨WWL¡Wc¦WYyWW Ly¥WXR¨W©Wc ¦Whý¦Wc§WW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ vWc¥WyWW Ly¥WXR¨W©WyWh E§§WcnW VvWh ¡WuW ShNh yWTcyÏ ¥WhRYyWh AyWc ˜¤WWTY ¥WȯWY yWYXvWyW ¡WNc§W AyWc Fýg¥WȯWY ©WWdT¤W ¡WNc§WyWW ShNW VvWW ¡WuW £WWL¡WWBøyWh ShNh RcnWW¦Wh yW VvWh.

¤WW©IT y¦WaM.¨WPhRTW ©Wc¨WW©WRyWyWWÈ ~24 IThPyWWÈ IW¥WhyWÈZ nWWvW¥WZVavWg, §WhIW¡WguW £WZxW¨WWTc IT¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh VvWh. äWVcT¥WWÈ £Wc £WoWYrWW, £Wc£WY X©¨WX¥WÈoW¡Wa§W, T©vWW, AWÈoWuW¨WWPY, ¡WWB¡W§WWByW, ©WXVvWyWÈZ §WW§W£WWoW X©¨WX¥WÈoW¡Wa§W ¡WW©Wc ýVcT ¥WWoWg E¡WT §WhIW¡WguW, nWWvW¥WZVavWg IT¨WW¥WWÈ K£WTPWwWY X¨W¨WWR ©Wýg¦Wh Kc AW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ ˜¤WWTY ¥WȯWY yWYXvWyW ¡WNc§Wc ©WÈ£WhxWyW ITvWWÈ LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic ¨WPhRTW¥WWÈ ~24 IThPyWWÈ IW¥WhyWÈZ wWvWWÈ ¨WPhRTW¨WW©WYAhyWc SW¦WRh ¥WUäWc. äWVcT¥WWÈ £Wc £WoWYrWWyWh E¥WcTh wWvWWÈ 80 £WoWYrWW wWäWc AyWc äWVcT ¨WxWZ VXT¦WWUÈZ £WyWäWc. ©WWÈ©WR £WWUZ¤WWBAc vWc¥WyWY oWkWyN¥WWÈwWY ~40 §WWnW £Wc£WY X©¨WX¥WoW¡Wa§W ¥WWNc SWU¨¦WW Kc vWc AWyWÈRyWY ¨WWvW Kc AyWc vWcAh X¨WIW©WyWWÈ IW¥Wh ¥WWNc IThPh ÝX¡W¦WW SWU¨Wc Kc. ¡WWX§WIW ¡WW©Wc LcN§WY ¥WäWYyWTY ¨WxWZ Vh¦W vWc ¨WxWZ ©WWTY TYvWc IW¥W ITY äWIc Kc vWc¨WY yWhÄxW §WB yW¨WW BLyWcTh ©Wc¨WW©WRyWyWc ¥W¬¦WW Kc vWc¥W AW¨WIW¦WWg VvWW. ¨WPhRTWyWW ¦WZ¨WWyWh ¥WWNc ~102 IThPyWW nWrWcg £Wc ©NcXP¦W¥W vWd¦WWT wWB TéWWÈ Kc AyWc NaÈI ©W¥W¦W¥WWÈ ¦WZ¨WW T¥WvW¨WYThyWc §WW¤W ¥WUäWc. ¥Wc¦WT ¤WTvW äWWVc ¡WuW ©Wc¨WW©WRyWyWW AW¦WhLyWyWY Ý¡WTcnWW TL½ ITvWWÈ LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic, VW§W¥WWÈ ©Wc¨WW©WRyW §WhI¤WWoWYRWTYwWY T©vWW £WyWW¨Wc Kc ¡WuW vWcyWY äWÝAWvW ©WWÈ©WR £WWUZ¤WWBAc ITY VvWY AyWc ©WWd˜wW¥W T©vWh vWc¥WyWW X¨W©vWWT¥WWÈ £WyWW¨¦Wh VvWh.

§WW§W£WWoW ThP ¥Wc¦WT AyWc ¥WȯWYAc oWcTVWLT £Wc xWWTW©W¤¦Wh £Wc I§WWI £WÈxW yWcvWWAhyWWÈ yWW¥WhyWh E§§WcnW m¦Whg oWcTVWLT ¨WPhRTW. §WW§W£WWoW ¥WcByW ThP ¡WT ¨WPhRTW. AN§WWRTW nWWvWc y WW ©Wc¨WW©WRyWyWh IW¦Wgÿ¥W Vh¨WWwWY §WW§W£WWoW X£WkLwWY ˜vWW¡WyWoWT vWTS L¨WWyWW ¥WWoWcg £WcXTIcN E¤WY ITY Rc¨WWB VvWY. ¥WWoWcg ¥WW¯W IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ LyWWTWyWc L AcyNlY A¡WWvWY VvWY. vWc X©W¨WW¦WyWWÈ ¨WWVyWrWW§WIhyWc Ay¦W ¥WWoWcgwWY L¨WWyWY STL ¡WPY VvWY. ©Wc¨WW©WRyWyWW IW¦Wgÿ¥WyWW IWTuWc £W¡WhTc 2 I§WWIwWY ¨WxWZ ©W¥W¦W ¥WWNc T©vWh £WÈxW ITY Rc¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh VvWh.

¨WPhRTW. ©Wc¨WW©WRyWyWW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ ¥Wc¦WT ¤WTvW äWWVc äWVcT ¤WWL¡W ˜¥WZnW ¤WTvW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ xWWTW©W¤¦W XLvWZ

PWÈoWT VWLT yW Vh¨WW KvWWÈ vWc¥WyWY VWLTY Vh¨WWyWY yWhÄxW §WYxWY VvWY AyWc oWcTVWLT xWWTW©W¤¦WhyWWÈ yWW¥Wh §WYxWWÈ VvWWÈ.AW X©W¨WW¦W vWc¥WuWc ©wWW¦WY ©WX¥WXvWyWW Ax¦W–W Ph.XVvWcyÏ ¡WNc§WyWW VhÚWyWc ©wWW¦WYyWW Ph.XVvWcyÏ ¡WNc§W vWc¨Wh E§§WcnW I¦Whg VvWh. vWc¨WY L TYvWc, ˜¤WWTY ¥WȯWY yWYXvWyW ¡WNc§Wc ¡WuW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ oWcTVWLT xWWTW©W¤¦Wh TWL¼ X¯W¨WcRY, ¦WhoWcäW ¡WNc§WyWWÈ yWW¥WyWh ýuWc IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ vWcAh VWLT Vh¦W vWc¥W ¦WWRY¥WWÈ §WnWW¦Wc§WWÈ yWW¥Wh ¥WZL£W ¨WWÈrWyW ITY E§§WcnW I¦Whg VvWh. AW E¡WTWÈvW, TyW ShT ¦WZXyWNYyWW IW¦Wgÿ¥WyWY yWhÄxW §WB vWc¥WuWc RcäW¥WWÈ ©WWdwWY ¥WhNY ¥WcTcwWhyW -TyWShT ¦WZXyWNY ¨WPhRTW¥WWÈ ¦WhýB VvWY AyWc TcIPe ©wW¡WW¦Wh VvWh vWc¨Wh ¡WuW ¤WWÈoWTh ¨WWNÛh VvWh.

I¦WWÈ I¦WWÈ IW¥WhyWÈZ §WhIW¡WguW-nWWvW¥WZVavWg? T©vWc ~1.24 IThPyWW nWrWcg @ AN§WWRTW¥WWÈ ~25 §WWnWyWW nWrWcg 300 Ac¥WAc¥W §WWByWyWc XäWSN AN§W EàWyWyWZÈ §WhIW¡WguW IT¨WWyWh äWZ¤WWTȤW @ ©WWÈ©WR ~40 §WWnWyWW nWrWcg £Wc£WY @ P¤WhB ¨WWpWhXP¦WW ThP E¡WT X©¨WX¥WÈoW¡Wa§WyWZÈ nWWvW¥WZVavWg ~3.32 IThPyWW nWrWcg T©vWW @ yW¨WYxWTvWY nWWvWc £WoWYrWWyWÈZ @ OcITyWWwW ©¥WäWWyWwWY SvWc¡WZTW §WhIW¡WguW rWWT T©vWW ©WZxWY T©vWW @ §WW§W£WWoW NWÈIY ¡WW©Wc ~2.10 IThPyWW nWrWcg ©WÈ¡WyWÈZ §WhIW¡WguW @ 40 ¥WYNT XTÈoW ThP E¡WT I¹£WTØT ¥WWoWg¨WWUW ~3.53 @ ©WZäWcyWwWY Õc¦W©W ©Iº§W ©WZxWYyWW

@ @ @ @

IThPyWW nWrWcg T©vWWyWh äWZ¤WWTȤW pWWpWTcXN¦WW I§¨WNg vWTS¨WT©WWRY oWNT £WyWW¨W¨WWyWh äWZ¤WWTȤW ~2.15 IThPyWW nWrWcg nWTYRc§WY ¥WäWYyWTYyWZÈ §WhIW¡WgguW ~2 IThPyWW nWrWcg £WÈxWW¦Wc§WY 22 AWÈoWuW¨WWPYyWÈZ §WhIW¡WguW ¡W©WÈRoWY ¡WW¥Wc§WW BLyWcThyWc XyW¥WÒI VZI¥WyWZÈ X¨WvWTuW

¦WZXyW. ©W²WWxWYäWhyWh Vh§W XNXIN¥WWÈ Kc§§WY pWPYAc oWhNWUh XyWMW¥WZÚYyW¥WPoWWȨW ¨WrrWc F.Y.Bcom ©¡WcXäW¦W§W NlcyW

AWLc yWY ¡WTY–WW¥WWÈ £WcOI ¨¦W¨W©wWWyWW xWWÈXxW¦WW ©WýgäWc AcS¨WW¦WyWW X¨WàWwW¿AhyWc ˜wW¥W oWkW©Wc ¥WX–WIW : Vh§W XNXINyWW IWTuWc Vh£WWUh ¤WW©IT y¦WaM.¨WPhRTW Vh§W XNXIN¥WWÈ ©Wýg¦Wc§WW K£WTPWyWW IWTuWc AW¨WvWYIW§Wc AcS.¨WW¦W.£WY. Ih¥WyWY ¡WTY–WW¥WWÈ £WcOI ¨¦W¨W©wWWyWY ATWLIvWW ©Wýg¦W vWc¨WY äWI¦WvWW Kc. ¦WZXyW¨WX©WgNYyWW AcS¨WW¦W £WYIh¥WyWW X¨WàWwW¿AhyWY oWZܨWWTwWY ˜wW¥W ©Wc¥Wc©NTyWY ¡WTY–WW äWÝ wWB TVY Kc. AW ¡WTY–WW¥WWÈ X¨WàWwW¿AhyWc £WcOI ¨¦W¨W©wWW ¥WWNcyWY Vh§W XNXIN AhyW§WWByW ¥Wc U ¨W¨WWyWY ©Wa r WyWW AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. ¡WTÈvWZ Ac¥WIc©WYAc§W X©W©N¥W(I¥¡¦WZNTWBMÊP)¥WWÈ 6500 ¡WTY–WWwWYgAh ¡WdIY ¥WhNW ¤WWoWyWW X¨WàWwW¿AhyWc ¤WUvWWÈ ¡WTY–WW IcyÏh SWU¨WY Rc¨WWvWW PYyW AyWc AcIMW¥WyWY IW¥WoWYTY ©WȤWWUyWWTW ˜Wx¦WW¡WIhyWc ScI§NY¥WWÈ RhPY L¨WWyWY STL ¡WPY VvWY. ¦WZXZ yW.Ic¥¡W©W E¡WTWÈvW NcIyWh§Whø ScI§NY vWc¥WL ˜vWW¡WX©WÈV ¡WXT©WT¥WWÈ ¡WTY–WW¥WWÈ ¤WWTc Vh£WWUh wWW¦W vWc¨WY äWI¦WvWWyWc x¦WWyW¥WWÈ TWnWY ¡WTY–WW IcyÏh¥WWÈ £WcOI yWÈ£WTh ©WZxWWTYyWc §WnW¨WWyWY STL ¡WWP¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY.

X¨W¨WWR 04

VL¼ 300 ¡WTY–WWwW¿AhyWc Ac©WAc¥WAc©W ¥W¬¦WW yWwWY

AcS¨WW¦W £WYIh¥WyWY ˜wW¥W ©Wc¥Wc©NTyWY ¡WTY–WW ¥WWNc 6500 ¡WTY–WWwWYgAh yWhÄxWW¦WW Kc. ¡WTY–WWwWYgAhyWc AhyW§WWByW Vh§WXNXIN PWEyW §WhP ITY Rc¨WWB Kc ¡WuW ¡WTY–WW IcyÏh¥WWÈ ScTSWT AW¨¦WW Vh¨WWyWY oWÈxW AW¨WvWWÈ ScI§NY ©W²WWxWYäWhAc yWWvWW§WyWY TýyWW XR¨W©Wc ScI§NY¥WWÈ AW¨WYyWc vW¥WW¥W ¡WTY–WWwW¿AhyWW ¥Wh£WWB§W yWÈ£WT E¡WT yW¨WY £WcOI ¨¦W¨W©wWW vWc¥WyWW £WcOI yWÈ£WT ©WWwWcyWW Ac©WAc¥WAc©W I¦WWg VvWW. ýcIc, ¥WhPY ©WWÈL ©WZxWY 300 ¡WTY–WWwWYgAhyWc ¥Wc©WcL ¥W¬¦WW yWwWY.

...vWh ¡WTY–WW APxWh I§WWI ¥WhPY äWÝ ITWäWc

AcS¨WW¦W £WYIh¥WyWY ¡WTY–WWyWh ©W¥W¦W ©W¨WWTc AWO wWY 11 ¨WWo¦WWyWh Kc. ¡WTÈvWZ, £WcOI ¨¦W¨W©wWW¥WWÈ AÈxWWxWaÈxWY ©Wýg¦W vWc¨WÈZ XrW¯W E¡W©¦WÈZ Kc. AW ©WÈýcoWh¥WWÈ, ¡WTY–WW APxWh I§WWI ¥WhPY äWÝ ITW¦W vWc¨WZÈ ¥WyWWB TéWZÈ Kc.

©WW¦Wy©W ScI§NYwWY X¨W¨WWR? Ic¨WY TYvWc ýuW wWB? ©WW¦Wy©W ScI§NY nWWvWc £WcOI yWÈ£WT¥WWÈ ©WZxWWTW yW wWvWWÈ oWZܨWWTc AcS¨WW¦W £WYIh¥WyWY ¡WTY–WW¥WWÈ X¨W¨WWRyWY äWÝAWvW v¦WWÈwWY wWW¦W vWc¨WY ¨WIY Kc. K£WTPh ¨WW¬¦WW £WWR vWc¥WWÈ ©WZxWWTW IT¨WWyWY I¨WW¦WvW ¥WhPY ©WWÈL ©WZxWY IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. ¡WTÈvWZ, ©WW¦Wy©W ScI§NY¥WWÈ £WcRTIWTY RWnW¨WWvWWÈ vWcyWY A©WTh v¦WWÈ ýc¨WW ¥WUäWc.

K£WTPW AÈoWc ¡WXTÅ©wWXvW ýuW¨WW ¥WWNc Ih¥W©Wg ScI§NYyWW PYyW ˜W. ¡WXT¥W§W ¨¦WW©WyWh ©WÈ¡WIg IT¨WWyWh ˜¦WvyW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh VvWh. ¡WTÈvWZ, ¡WXT¥W§W ¨¦WW©WyWW ¡WZ¯Wc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic, vWc¥WyWY vWX£W¦WvW ©WWTY yW Vh¨WWwWY ©WaB TéWW Kc.

IWEÅy©W§WTh ¡WuW ¥WhNW ¤WWoWyWW oWcTVWLT

£WZxW¨WWTc ¦Whý¦Wc§WW ©Wc¨WW©WRyWyWW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ AWÈoWUYyWW ¨WcQc oWuWW¦W vWcN§WW IWEÅy©W§WTh VWLT TéWW VvWW AyWc AXxWIWTYAh AyWc X¨WàWwW¿AhyWY ©WÈn¦WW ¨WxWZ ýc¨WW ¥WUvWWÈ vWc ¡WuW rWrWWgyWh X¨WªW¦W £Wy¦Wh VvWh.

Ac.©WY.©WZ¡WTSW©N ©¡Wc.Nlyc W rW§WW¨W¨WWyWY ýVcTWvW ITY KcAW ©¡Wc.NlcyW ¨WW¦WW TvW§WW¥W, RWVhR, ¨WPhRTW, ©WZTvW, ¨WW¡WY AyWc ¨W©WB ThP wWB ¡W©WWT wWäWc.XyWMW¥WZÚYyWwWY äWZÿ¨WWT vWW.27 XP©Wc¥£WTc TW¯Wc 9.35 I§WWIc E¡WPY TX¨W¨WWT vWW.29¥WYAc ©W¨WWTc 4 I§WWIc ¥WPoWWȨW ¡WVhÄrWäWc. s¦WWTc ¥WPoWWȨWwWY AW NlcyW TX¨W¨WWT vWW.29 XP©Wc¥£WTc ©WWÈLc 6.55 I§WWIc E¡WPY ¥WÈoWU¨WWT vWW.31 XP©Wc¥£WTc XyWMW¥WZÚYyW nWWvWc ©W¨WWTc 6.05 I§WWIc ¡WVhÄrWäWc.

¤WW©IT y¦WaM.¨WPhRTW yWWoWXTIhyWW ¡WT©Wc¨WWyWW ¡Wd©Wc yWTcyÏ ¥WhRY ITvWW ¥WhÄpWY IWT nWTYR¨WWyWZ ¥Wc¦WTyWZ ©W¡WyWZ ThUWB oW¦WZ Kc AyWc vWcyWY rWrWWg £WZxW¨WWTc ¤WWL¡WY ¥WhTrWc TVY VvWY. ¥WZn¦W¥WȯWY yWTcyÏ ¥WhRY ©IhX¡Wg¦Wh ø¡WyWh E¡W¦WhoW ITc Kc v¦WWTc ¥Wc¦WTyWc ¥WhRYyWc Ah¨WTNcI ITYyWc Shr¦WZgyWT IWT §Wc¨WWyWZ ©WaM¦WZ VvWZ. ù~86 §WWnWyWW

¤WW©IT y¦WaM.¨WPhRTW

OÂPY pWN¨WWyWc IWTuWc §WpWZvW¥W vWW¡W¥WWyW 15.9 XPoWkY ©WZxWY FGrWZÈ LvWWÈ OÂPYyWY A©WTIWTIvWW¥WWÈ pWNWPh yWhÄxWW¦Wh VvWh. ¡WTÈvWZ äWVcT ¥WWwWc XR¨W©W¤WT E²WT-¡Wa¨Wg XRäWW¥WWÈwWY ˜XvW I§WWIyWW 9 XI.¥WY.yWY MP¡Wc ÔÈIW¦Wc§WW £WXSe§WW ¡W¨WyWyWc IWTuWc

äWVcTY LyWh ¡WTcäWWyW wW¦WWÈ VvWWÈ. V¨WW¥WWyW X¨W¤WWoW óWTW AW¨WvWYIW§Wc ¡WuW OÂPW ¡W¨WyWyWhyWZÈ AWÿ¥WuW TVc¨WWyWY äWI¦WvWW ¨¦WIvW ITWB Kc. äWXyW¨WWT AyWc TX¨W¨WWTc A©WéW OÂPY ¨WvWWg¦WW £WWR ©Wh¥W¨WWTwWY OÂPYyWZÈ ˜¥WWuW ©WvWvW pWNY TéWZÈ Kc. ©Wh¥W¨WWTc OÂPYyWh ¡WWTh 13.2 XPoWkY, ¥WÈoWU¨WWTc 14.2 XPoWkY yWhÄxWW¦WW £WWR £WZxW¨WWTc §WpWZvW¥W vWW¡W¥WWyW 1.7 XPoWkY ¨WxWYyWc 15.9

IWTc§WY£WWoWyWW AW¥Wk¡WW§WY Ih¥¡§WcI©W¥WWÈ AW¨Wc§WW SYX§WÈo©W £¦WaXN IcT¥WWÈ vWd¦WWT wW¨WW ¥WWNc AW¨Wc§WY ¥WXV§WW ù~4.50 §WWnWyWW RWoWYyWW ¤Wa§WY oW¦WW £WWR rWhTWB oW¦WW VvWW. AW AÈoWc £¦WaXN ¡WW§WgTyWY ©WÈrWWX§WIW AyWc vWcyWY AWX©W©NyN ©WW¥Wc äWÈIW RäWWg¨WvWY SXT¦WWR yWhÄxWW¨WWB Kc. ¨WW©WuWW ThP ¡WTyWY ýcoW©Wg ¡WWIe ©Wh©WW¦WNY¥WWÈ TVcvWWÈ 45 ¨WªW¿¦W ©WÈoWYvWW£WVcyW ¥WaIcäW¤WWB rWhI©WY NWB§©WyWY R¹IWyW xWTW¨Wc Kc. vWW. 29 yW¨Wc¥£WTyWW ThL vWc¥WyWW ¡WZ¯W XyW©WoWgyWZÈ

¡WW§WgTyWY ©WÈrWWX§WIW AyWc AWX©W©NyNc vWd¦WWT IT¨WW RWoWYyWW IWQÛW VvWW : SXT¦WWR¥WWÈ £Wc ¥WXV§WW ©WW¥Wc äWÈIW

§WoyW Vh¨WWwWY vWc A h ¡WXTXrWvW I§¡WyWW£WVcyW IWyW©WÃoW ýR¨WyWc v¦WWÈ vWW.28 yW¨Wc¥£WTc vWd¦WWT wW¨WW ¥WWNc oW¦WWÈ VvWWÈ. IWTc§WY£WWoWyWW AW¥Wk¡WW§WY Ih¥¡§WcI©W¥WWÈ AW¨Wc§WW SYX§WÈo©W £¦WaXN IcT yWW¥WyWW ¡WW§WgT¥WWÈ vWcAh ¡WVhÄr¦WW £WWR ©WÈrWWX§WIW I§¡WyWW£WVcyW AyWc vWcyWY AWX©W©NyN ©WhyWZ vWc¥WyWc vWd¦WWT IT¨WW ¥WWNc AcI Ý¥W¥WWÈ £Wc©WWPÛWÈ VvWWÈ. AW vWd¦WWTY RTX¥W¦WWyW ¥WXV§WWAc ¡WVcTc§WY ©WhyWWyWY £WZáY, £Wkc©W§WcN, ¡WVWcÄrWY IWQYyWc AcI £WWLZ ¥WaI¦WWÈ VvWWÈ. vWd¦WWT wW¦WW £WWR ¥WXV§WW EvWW¨WU¥WWÈ RWoWYyWW §WYxWW X¨WyWW LvWY TVY VvWY. vWcyWc vWW.30yWW ThL ¦WWR AW¨WvWWÈ £¦WaXN

IcTyWY ©WÈrWWX§WIWyWc ShyW ITY ¡WaKvWWÈ ¯WuW £WZáYAh Vh¨WWyWZÈ LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ. vWcAh STY vWd¦WWT wW¨WW oW¦WWÈ v¦WWTc AW £WZáYAh I§¡WyWW£WVcyWyWc ¡WTvW AW¡WY LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic vW¥WWTY ¨W©vWZAh ¥WcÄ ©WWrW¨WYyWc I£WWN¥WWÈ ¥WaIY TWnWY VvWY. vWW. 7 XP©Wc¥£WTc ¥WXV§WWyWc x¦WWyW¥WWÈ AW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic £¦WXaN ¡WW§WgT¥WWÈ PW¦W¥WÈPyWh £Wk©c W§WcN, ©WhyWWyWh £Wk©c W§WcN AyWc ¡WVWcrÄ WY ¥WUY I¹§W ~4.50 §WWnWyWW RWoWYyWW ¡WuW ¤Wa§WY oWB VvWY. Lc ¡WTvW ITW¦WW yWwWY. AW AÈoWc vWc¥WuWc I§¡WyWW£WVcyWyWc ¡WaKvWWÈ vWc¥WuWc AW¨WY ¨W©vWZ Vh¨WWyWh ByWIWT ITY BX¥WNcäWyWyWY s¨Wc§WTY TVY Vh¨WWyWZÈ IéWZÈ VvWZÈ. ©WWrWW RWoWYyWW ¥WWTY ¡WW©Wc

B©WW ¥W©WYVyWW Ly¥WXRyWc äWVcTyWWÈ Rc¨WUh ThäWyWYwWY MUVUY FOÛWÈ @ XnWk©vWY §WhIhAc AcI£WYýyWc yWWvWW§W ¡W¨WgyWY äWZ¤WcrKWAh ¡WWO¨WY @ SvWcoWÈL rWrWg ¡WW©Wc ¥WZn¦W¥WWoWg ¥WWoWg ¨WWVyW ¨¦W¨WVWT ¥WWNc £WÈxW ITW¦Wh ¤WW©IT y¦WaM. ¨WPhRTW Ev©W¨WX˜¦W ¨WPhRTW¥WWÈ £WZxW¨WWTc äWWÈXvW, ©WRʤWW¨WyWW vWc¥WL ©Wv¦W AyWc ˜c¥WyWh E¡WRcäW AW¡WyWWT ¤WoW¨WWyW B©WZyWW Ly¥WXRyW AyWc XnWk©vWY xW¥WgyWW ¡WX¨W¯W ¡W¨Wg yWWvWW§WyWY VªWhg§§WW©W¡Wa¨WgI EL¨WuWY ITWB VvWY. yWWvWW§WyWY Ev©WWV¡Wa¨WgI EL¨WuWYyWW wWyWoWyWWN ¨WrrWc £WZxW¨WWTc äWVcT¥WWÈ

nWrWcg yW¨WY IWT nWTYR¨WWyWZ ©Wc¨WW©WRyWyWW äWW©WIhyWc ¤WWTc ¡WPc vWc¥W §WWoWvWW AWnWTc TWLXI¦W XIÂ¥WvW rWaI¨W¨WY yWW ¡WPc vWc ¥WWNc yW¨WY IWTyWY nWTYRY¥WWÈ ¡WÈrWT ¡WWPY Rc¨WWyWh XyWuWg¦W §Wc¨Wh ¡WP¦Wh VvWh. ˜RcäW ¤WWL¡W ˜¥WZnW, ¥WȯWYAh, ˜RcäW VhÚcRWTh £WZxW¨WWTc ¨WPhRTW¥WWÈ AW¨¦WW VvWW ¥Wc¦WTyWc yW¨WY IWTwWY ¨WÈXrWvW TVc¨WWyWh ¨WWTh AW¨WvWW vWcyWY rWrWWg ¤WWL¡WY ¥WhTrWc TVY VvWY AyWc ©Wc¨WW©WRyWyWW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ,©W¦WWø VhÅ©¡WN§W¥WWÈ ÎZN X¨WvWTuW¥WWÈ,©WWÈ©WRyWY ¡WZ Å ©vWIW X¨W¥WhrWyW ©WXVvWyWW IW¦Wgÿ¥Wh¥WWÈ ¥Wc¦WTyWY oWWPY rWrWWg¥WWÈ TVY VvWY .

vWW¡W¥WWyW FGrWZÈ oW¦WZÈ ¡WuW ¡W¨WyWyWZÈ ýcT ¨Wx¦WZ:È AWLc ¡WuW ¡W¨WyW ÔÈIWäWc

£¦WaXN ¡WW§WgT¥WWÈ ¥WXV§WWyWW ~4.50 §WWnWyWW RWoWYyWW rWhTW¦WW ¤Wa§WyWh ¤WhoW

äWVcTyWh XÿXç¦WyW ©W¥WZRW¦W ˜WwWgyWW IT¨WW ¥WWNc E¥WNY ¡WPÛh

¥WhRY ITvWWÈ ¥WhÄpWY oWWPY vWh yWW L AW¨WY yWc, ©W¨Wg¯W rWrWWg

vW¥WW¥W IWT nWTYR¨WWyWZÈ ¨WPhRTW.¥WZ©WWSThyWW xW©WWTWyWc ¡WVhÄrWY ¥WZ§WvW¨WY TnWWvWWÈ ¤WWL¡WY ¨WU¨WW XyWMW¥WZÚYyWwWY ¥WPoWWȨW ¨WrrWc ¥WhTrWc rWIrWWT

Vh§WXNXIN X¨WàWwW¿Ah TWvWwWY PWEyW§WhP ITY äWIäWc vWc ¥ W L¨WW£WRWT ˜Wx¦WW¡WIyWc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ ¡WTÈvWZ ˜Wx¦WW¡WIyWY yWLT¥WWÈ IcN§WWI X¨WàWwW¿Ah ¡WW©Wc Vh§W XNXIN Vh¨WWyWZÈ AW¨¦WZÈ VvWZÈ. AW X¨WàWwW¿Ah £WcOI ¤WW©IT y¦WaM. ¨WPhRTW ¨¦W¨W©wWW ýc¨WW AW¨¦WW v¦WWTc vWc¥WyWc yWÈ£WT ¥W¬¦Wh yW VvWh AyWc vWcyWW IWTuWc XP©Wc¥£WTyWW AÈXvW¥W ©W’WVyWW ˜WTȤW K£WTPh x¦WWyW E¡WT AW¨¦Wh VvWh. ©WWwWc OÂPYyWZÈ ýcT pWNÛZÈ Kc. £WZxW¨WWTc

PYyWyWY vWX£W¦WvW ©WWTY yWwWY, ©WÈ¡WIe yW wWB äWI¦Wh

©WZnWXP¦WW VWLT TéWW VvWW AyWc §WW§W£WWoW nWWvWcyWW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ xWWTW©W¤¦W ¥WyWYªWW ¨WIY§W VWLT TéWW VvWW. ¡WTÈvWZ, Ay¦W xWWTW©W¤¦Wh ¦WhoWcäW ¡WNc§W AyWc TWLcyÏ X¯W¨WcRY VWLT TéWW yW VvWW.XyW¥WȯWuW ¡WX¯WIW¥WWÈ rWWT xWWTW©W¤¦WhyWh E§§WcnW VvWh KvWWÈ AW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ £Wc xWWTW©W¤¦Wh oWcTVWLT TéWW VvWW.

B©WZyWW Ly¥WXRyW AyWc XnWk©vWY xW¥WgyWW ¡WX¨W¯W ¡W¨Wg yWWvWW§WyWY VªWhg§§WW©W¡Wa¨WgI EL¨WuWY ITWB VvWY. äWVcTyWW S²WcoWÈL nWWvWcyWW rWrWg¥WWÈ ¤WWX¨WI ¥WXV§WWAc £WWUB©WZyWW rWTuW rWa¥¦WW VvWW.

RWoWYyWW oWW¦W£W wW¨WW AÈoWc ©NWSyWY ¡WaKvWWK äWÝ ¨WW©WuWW ThPyWY ¥WXV§WWyWc ¡WZ¯WyWW §WoyW¥WWÈ £¦WaNY ¡WW§WgT¥WWÈ vWd¦WWT wW¦WW £WWR ~4.50 §WWnWyWW RWoWYyWW ¤Wa§WY L¨WWyWZÈ ¤WWTc ¡WP¦WZÈ VvWZÈ. §WoyW¥WWÈ ¡WVhÄrW¨WWyWY EvWW¨WU¥WWÈ AW ¥WXV§WW £Wk©W§WcN AyWc ¡WhÄrWW ¤Wa§WY oWB VvWY. vWcuWYyWc AO¨WWXP¦WW £WWR ¦WWR AW¨WvWW vWcyWc ©WÈrWWX§WIyWc ¡WaKvWW ByWIWT I¦Whg VvWh. AW AÈoWc IWTc§W£WWoW ¡Wh§WY©W ©NcäWyW¥WWÈ SXT¦WWR yWhxWW¨WWB VvWY. vW¡WW©W AXxWIWTY ¡WYAc©WAWB ¡WNuWYAc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic SXT¦WWR §WYxWW £WWR V¨Wc A¥Wc SY§WYo©W £¦WaNY IcTyWW ©NWSyWY ¡WaK¡WTK ITY TV¦WW KYAc. vÛWT£WWR AWoWUyWY vW¡WW©W ITWäWc.

yWwWY, IRWrW IhB ©NWSyWY ¨¦WXIvW Ic oWkWVIc §WYxWW VäWc vWWc ¡WaKY ýcBäW vWc¨Wh L¨WW£W AW¡¦Wh VvWh. ¥WXV§WWAc ©WÈrWWX§WIWyWc A¨WWTyW¨WWT ¡WaKvWWÈ RWoWYyWW TVY oW¦WWyWh ByWIWT I¦Whg VvWh. AWnWTc ¥WXV§WWAc SYX§WÈo©W £¦WaXN

IcTyWY ©WÈrWWX§WIW AyWc vWcyWY AWX©W©NyN ©WW¥Wc IWTc§WY£WWoW ¡Wh§WY©W ©NcäWyW¥WWÈ ~4.50 §WWnWyWW RWoWYyWWyWY rWhTY¥WWÈ ©WÈPh¨WuWYyWY äWÈIW RäWWg¨WvWY SXT¦WWR yWhÄxWW¨WY VvWY. ¡Wh§WY©Wc AW AÈoWc oWZyWh yWhÄxWY vW¡WW©W VWwW xWTY Kc.

XPoWkYAc ¡WVhÄrWvWWÈ ©W¨WWTc vWc¥WL ©WWÈLc OÂPY pWNY VvWY. ¡WTÈ v WZ £WZ x W¨WWTc E²WT-¡Wa ¨ Wg XRäWW¥WWÈwWY ˜XvW I§WWIyWW 9 XI.¥WY. yWY MP¡Wc ©WZ©W¨WWNW ¥WWTvWh ¡W¨WyW ÔÈIWvWWÈ TWVRWTYAh, ¨WWVyWrWW§WIh ¡WTcäWWyW wW¦WWÈ VvWWÈ. V¨WW¥WWyW X¨W¤WWoW óWTW AW¨WvWYIW§Wc ¡WuW OÂPW ¡W¨WyWyWhyWZÈ AWÿ¥WuW TVc¨WWyWY äWI¦WvWW ¨¦WIvW ITWB Kc.

oWZLTWvWY¥WWÈ ¤WÅmvWoWYvWh: B©WZ Ly¥WyWY IwWWyWY yWWXNIW

yWWvWW§W ¡W¨Wcg Rc¨WUh¥WWÈ XnWk©vWY oWW¦WI¨úÈRhAc ©WÈoWYvWyWW ©WaT AyWc vWW§W ©WWwWc oWZLTWvWY¥WWÈ ¤WÅmvW oWYvWh oWWB ¤WoW¨WWyW B©WZyWW AWoW¥WyWyWh AWyWÈR ¨¦WmvW I¦Whg VvWh.Lc¥WWÈ ¥WhNY ©WÈn¦WW¥WWÈ ÕöWUZAh ýcPW¦WW VvWW. XnWk©vWY ©W¥WZRW¦Wc AcI£WYýyWc yWWvWW§W ¡W¨WgyWY äWZ¤WcrKWAh ¡WWO¨WY VvWY.s¦WWTc £WYø vWTS IcN§WWI Rc¨WUh¥WWÈ BäWZyWW Ly¥WyWY IwWWyWW ¡§WhNyWZÈ AW¦WhLyW ITYyWc yWWNYIW Lc¨WZÈ AW¦WhLyW ITW¦WZÈ VvWZÈ LcyWh ¤WWX¨WIhAc ÕöW¤WcT ¥WWu¦WZÈ VvWZÈ.

AW¨Wc§WWÈ Rc¨WUh¥WWÈ ¦Whý¦Wc§WY X¨WäWcªW ˜WwWgyWW ©W¤WWAh¥WWÈ ¥WhNY ©WÈn¦WW¥WWÈ XnWk©vWY ÕöWUZAh E¥WNÛW VvWW. TWX¯WyWW ©W¥W¦Wc Rc¨WUh ThäWyWYwWY MUVUY EOÛWÈ VvWWÈ. AWLc £WZxW¨WWTc XnWk©vWY ©W¥WZRW¦Wc ¤WoW¨WWyW B©WZyWW ˜WoWNÛ¡W¨WgyWY xWW¥WxWa¥WwWY EL¨WuWY ITY VvWY. yWWvWW§W ¡W¨Wcg äWVcT¥WWÈ AW¨Wc§WWÈ Rc¨WUh ¡WdIY ©WcXyNyWTY ¥WcwWhXP©N rWrWg,

©WcyN Lc¥©W ©WY.AcyW.AWB.rWrWg, IcwWX§WI rWrWg, ¥WWwWh¥WW rWrWg AyWc ¡WcÅyNIh©N§W rWrWg ©WXVvWyWWÈ yWWyWWÈ¥WhNWÈ 20 LcN§WWÈ Rc¨WUh¥WWÈ ©W¨WWTc AyWc ©WWÈLc ˜WwWgyWW ©W¤WWyWZÈ AW¦WhLyW ITW¦WZÈ VvWZÈ. TWX¯WyWW ©W¥W¦Wc SvWcoWÈL¥WWÈ ¥WcwWhXP©N rWrWg nWWvWc äWVcTY LyWhyWh ¤WWTc xW©WWTh wWvWWÈ AW ¥WWoWg ¨WWVyW¨¦W¨WVWT ¥WWNc £WÈxW ITW¦Wh VvWh.

y¦WaM ByW£Whm©W

oWOY¦WWAh ©WW¥Wc ýoúXvW ¥WWNc äWhNe XS§¥W

¨WPhRTW & äWVcT¥WWÈ ¡Wh§WY©WyWW yWW¥WyWh R¥W ¥WWTY oWOY¦WWAh ¥WXV§WWAhyWW RWoWYyWW EvWTW¨WY §WaÈN rW§WW¨Wc Kc. vWc AÈoWc ýoúXvW §WW¨W¨WW ¥WWNc £WyWY TVc§WY PhI¦WZ¥WcNTY ¥WWNc äWVcT ¡Wh§WY©W óWTW ¥WWÈL§W¡WZTyWW ¨WPY§W EàWyW ¡WW©Wc oWOY¦WWAh Ic¨WY TYvWc §WaÈN ITc Kc vWcyWZÈ äWaÈXNÂoW I¦WZf VvWZÈ.

©WWÈ©WRyWY X¥WäWyW 2014yWY PW¦WTYyWÈZ X¨W¥WhrWyW ITW¦WZÈ ¨WPhRTW & ¨WPhRTWyWW ©WWÈ©WR £WWUZ¤WWB äWZI§WyWY X¥WäWyW 2014yWY PW¦WTYyWZ X¨W¥WhrWyW ˜RcäW ¤WWL¡W ˜¥WZnW AWT©WY SUR¹Ac I¦WZg VvWZ. ©W¦WWøTW¨W yWoWToúV nWWvWc ¦Whý¦Wc§WW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ ¤WWL¡WyWW ˜RcäW ¥WVW¥WȯWY, E¡WWx¦W–W, £Wc ¥WȯWY vWc¥WL äWVcT XL§§WWyWW xWWTW©W¤¦Wh, VhÚcRWTh, IW¦WgITh ¥WhNY ©WÈn¦WW¥WWÈ AW ˜©WÈoWc E¡WX©wWvW TéWW VvWW. ¥WWø ¨WPW˜xWWyW AN§WX£WVWTY ¨WWL¡WccByWW Ly¥WXR¨W©Wc ¦Whý¦Wc§WW AW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ ˜RcäW ¤WWL¡W ˜¥WZnWc ¨WPhRTWyWW ©wWÈ©WRyWY IW¥WoWYTY X£WTRW¨WY VvWY AyWc vWc¥WuWc EOW¨Wc§WW 350 ˜®yWh ¡WTv¨Wc AX¤WyWÈRyW AW¡¦WW VvWW.

¨WWL¡Wc¦WYyWW Ly¥WXR¨W©Wc ÎZN X£WX©IN X¨WvWTuW I¦WÈZg

©Wc¨WW©WRyW 2 ¨VY§W PhMT nWTYRäWc ¨WPhRTW.©WhX§WP ¨Wc©N XT¥WZZ¨W§W AyWc R£WWuWyWY IW¥WoWYTY ¥WWNc ©Wc¨WW©WRyW 89.87 §WWnW ÝX¡W¦WWyWW nWrWcg £Wc ¨VY§W PhMT nWTYR¨WWyWY ¤W§WW¥WuW ITvWY RTnWW©vW ©wWW¦WY ©WX¥WXvW¥WW TL½ IT¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. VW§W¥WWÈ ¯WuW PhMT ¨WWVyWh Kc. Lc©WY£WY ¥WcIyWW ¨VY§W PhMT nWTYR¨WW ¥WWNcyWY ˜Xÿ¦WW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY.

¨WPhRTW & RcäWyWW ¤WavW¡Wa¨Wg ¨WPW˜xWWyW AN§WX£WVWTY ¨WWLc¡WcByWW Ly¥WXR¨W©W XyWX¥W²Wc vWc¥WyWY XRpWW¦WZg ¥WWNc äWVcT ¤WWL¡W óWTW X¨WX¨WxW VhÅ©¡WN§W¥WWÈ SU-X£WÅ©INyWZ X¨WvWTuW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ VvWZÈ. Lc¥WWÈ,¤WWL¡WyWW ˜RcäW ˜¥WZnW AWT©WY SUR¹yWW V©vWc Ac©WAc©Wø VhÅ©¡WN§W¥WWÈ vWWvIWX§WI ©WWT¨WWT X¨W¤WWoWyWW RR¿AhyWc ÎZN-X£W©IYN AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨¦WW VvWW. AW X©W¨WW¦W, §WpWZ¥WvWY ¥WhTrWWAc L¥WyWW£WWB VhÅ©¡WN§W¥WWÈ ÎZN-X£WÅ©IN X¨WvWTuW I¦WZg VvWZ.

Baroda news in gujarati  

Find all Latest Breaking News In Gujarati, National news In Gujarati, Gujarati News paper in india read more at www.divyabhaskar.co.in

Baroda news in gujarati  

Find all Latest Breaking News In Gujarati, National news In Gujarati, Gujarati News paper in india read more at www.divyabhaskar.co.in

Advertisement