Page 1

¨WPhRTW

¨WPhRTW & oWZTZ¨WWT 26 XP©Wc¥£WT, 2013

AWLc ©Wa¦WWg©vW IW§Wc ©Wa¦WhgR¦W

V¨WW¥WWyW

©WWÈLc : 19:25 ˜WvW: 06:07

2

¥WZn¦W äWVcThyWZÈ vWW¡W¥WWyW (XPoWkY ©WcÅyNoWkcP¥WWÈ)

A¥WRW¨WWR 31.4/26.1 @¨WPhRTW 34.0/26.4 @TWLIhN 31.4/25.2 @ ©WZTvW 30.9/26.8

X¨WIW©W¥WWÈ X¨W¨WWR & ©Wc¨WW©WRyW óWTW ~24 IThPyWWÈ IW¥WhyWY äWÝAWvW ITWB

rWTuW rWa¥WYyWc E¥WÈoW¤WcT £WWUB©WZyWc AW¨WIWT

§WhIW¡WguW¥WWÈ K£WTPWwWY X¨W¨WWR X¨W¨WWR 01

£WWL¡Wc¦WYyWW yWW¥Wc IW¦Wgÿ¥W ¡WuW vWc¥WyWY vW©W¨WYT L yWXV @äWVcT¥WWÈ V¨Wc I¹§W 80 £WoWYrWW wW¦WW @102 IThPyWW nWrWcg £Wc ©NcXP¦W¥W £WyWäWc

X¨W¨WWR 02

£Wc I§WWI ©WZxWY §WW§W£WWoW ¨WWUh ThP £WÈxW ITW¦Wh

X¨W¨WWR 03

yWcvWWAhAc yWW¥WhyWW E§§WcnW¥WWÈ ©Wc¨WW©WRyWyWW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ 50 ¤WWÈoWTh ¨WWNÛh NIW xWWTW©W¤¦WhyWY oWcTVWLTY

AN§W X£WVWTY ¨WWL¡Wc¦WYyWh Ly¥WXRyW, ¡WuW ShNW yWTcyÏ ¥WhRYyWW AN§WX£WVWTY ¨WWL¡Wc¦WYyWW Ly¥WXR¨W©Wc ¦Whý¦Wc§WW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ vWc¥WyWW Ly¥WXR¨W©WyWh E§§WcnW VvWh ¡WuW ShNh yWTcyÏ ¥WhRYyWh AyWc ˜¤WWTY ¥WȯWY yWYXvWyW ¡WNc§W AyWc Fýg¥WȯWY ©WWdT¤W ¡WNc§WyWW ShNW VvWW ¡WuW £WWL¡WWBøyWh ShNh RcnWW¦Wh yW VvWh.

¤WW©IT y¦WaM.¨WPhRTW ©Wc¨WW©WRyWyWWÈ ~24 IThPyWWÈ IW¥WhyWÈZ nWWvW¥WZVavWg, §WhIW¡WguW £WZxW¨WWTc IT¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh VvWh. äWVcT¥WWÈ £Wc £WoWYrWW, £Wc£WY X©¨WX¥WÈoW¡Wa§W, T©vWW, AWÈoWuW¨WWPY, ¡WWB¡W§WWByW, ©WXVvWyWÈZ §WW§W£WWoW X©¨WX¥WÈoW¡Wa§W ¡WW©Wc ýVcT ¥WWoWg E¡WT §WhIW¡WguW, nWWvW¥WZVavWg IT¨WW¥WWÈ K£WTPWwWY X¨W¨WWR ©Wýg¦Wh Kc AW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ ˜¤WWTY ¥WȯWY yWYXvWyW ¡WNc§Wc ©WÈ£WhxWyW ITvWWÈ LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic ¨WPhRTW¥WWÈ ~24 IThPyWWÈ IW¥WhyWÈZ wWvWWÈ ¨WPhRTW¨WW©WYAhyWc SW¦WRh ¥WUäWc. äWVcT¥WWÈ £Wc £WoWYrWWyWh E¥WcTh wWvWWÈ 80 £WoWYrWW wWäWc AyWc äWVcT ¨WxWZ VXT¦WWUÈZ £WyWäWc. ©WWÈ©WR £WWUZ¤WWBAc vWc¥WyWY oWkWyN¥WWÈwWY ~40 §WWnW £Wc£WY X©¨WX¥WoW¡Wa§W ¥WWNc SWU¨¦WW Kc vWc AWyWÈRyWY ¨WWvW Kc AyWc vWcAh X¨WIW©WyWWÈ IW¥Wh ¥WWNc IThPh ÝX¡W¦WW SWU¨Wc Kc. ¡WWX§WIW ¡WW©Wc LcN§WY ¥WäWYyWTY ¨WxWZ Vh¦W vWc ¨WxWZ ©WWTY TYvWc IW¥W ITY äWIc Kc vWc¨WY yWhÄxW §WB yW¨WW BLyWcTh ©Wc¨WW©WRyWyWc ¥W¬¦WW Kc vWc¥W AW¨WIW¦WWg VvWW. ¨WPhRTWyWW ¦WZ¨WWyWh ¥WWNc ~102 IThPyWW nWrWcg £Wc ©NcXP¦W¥W vWd¦WWT wWB TéWWÈ Kc AyWc NaÈI ©W¥W¦W¥WWÈ ¦WZ¨WW T¥WvW¨WYThyWc §WW¤W ¥WUäWc. ¥Wc¦WT ¤WTvW äWWVc ¡WuW ©Wc¨WW©WRyWyWW AW¦WhLyWyWY Ý¡WTcnWW TL½ ITvWWÈ LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic, VW§W¥WWÈ ©Wc¨WW©WRyW §WhI¤WWoWYRWTYwWY T©vWW £WyWW¨Wc Kc ¡WuW vWcyWY äWÝAWvW ©WWÈ©WR £WWUZ¤WWBAc ITY VvWY AyWc ©WWd˜wW¥W T©vWh vWc¥WyWW X¨W©vWWT¥WWÈ £WyWW¨¦Wh VvWh.

§WW§W£WWoW ThP ¥Wc¦WT AyWc ¥WȯWYAc oWcTVWLT £Wc xWWTW©W¤¦Wh £Wc I§WWI £WÈxW yWcvWWAhyWWÈ yWW¥WhyWh E§§WcnW m¦Whg oWcTVWLT ¨WPhRTW. §WW§W£WWoW ¥WcByW ThP ¡WT ¨WPhRTW. AN§WWRTW nWWvWc y WW ©Wc¨WW©WRyWyWh IW¦Wgÿ¥W Vh¨WWwWY §WW§W£WWoW X£WkLwWY ˜vWW¡WyWoWT vWTS L¨WWyWW ¥WWoWcg £WcXTIcN E¤WY ITY Rc¨WWB VvWY. ¥WWoWcg ¥WW¯W IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ LyWWTWyWc L AcyNlY A¡WWvWY VvWY. vWc X©W¨WW¦WyWWÈ ¨WWVyWrWW§WIhyWc Ay¦W ¥WWoWcgwWY L¨WWyWY STL ¡WPY VvWY. ©Wc¨WW©WRyWyWW IW¦Wgÿ¥WyWW IWTuWc £W¡WhTc 2 I§WWIwWY ¨WxWZ ©W¥W¦W ¥WWNc T©vWh £WÈxW ITY Rc¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh VvWh.

¨WPhRTW. ©Wc¨WW©WRyWyWW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ ¥Wc¦WT ¤WTvW äWWVc äWVcT ¤WWL¡W ˜¥WZnW ¤WTvW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ xWWTW©W¤¦W XLvWZ

PWÈoWT VWLT yW Vh¨WW KvWWÈ vWc¥WyWY VWLTY Vh¨WWyWY yWhÄxW §WYxWY VvWY AyWc oWcTVWLT xWWTW©W¤¦WhyWWÈ yWW¥Wh §WYxWWÈ VvWWÈ.AW X©W¨WW¦W vWc¥WuWc ©wWW¦WY ©WX¥WXvWyWW Ax¦W–W Ph.XVvWcyÏ ¡WNc§WyWW VhÚWyWc ©wWW¦WYyWW Ph.XVvWcyÏ ¡WNc§W vWc¨Wh E§§WcnW I¦Whg VvWh. vWc¨WY L TYvWc, ˜¤WWTY ¥WȯWY yWYXvWyW ¡WNc§Wc ¡WuW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ oWcTVWLT xWWTW©W¤¦Wh TWL¼ X¯W¨WcRY, ¦WhoWcäW ¡WNc§WyWWÈ yWW¥WyWh ýuWc IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ vWcAh VWLT Vh¦W vWc¥W ¦WWRY¥WWÈ §WnWW¦Wc§WWÈ yWW¥Wh ¥WZL£W ¨WWÈrWyW ITY E§§WcnW I¦Whg VvWh. AW E¡WTWÈvW, TyW ShT ¦WZXyWNYyWW IW¦Wgÿ¥WyWY yWhÄxW §WB vWc¥WuWc RcäW¥WWÈ ©WWdwWY ¥WhNY ¥WcTcwWhyW -TyWShT ¦WZXyWNY ¨WPhRTW¥WWÈ ¦WhýB VvWY AyWc TcIPe ©wW¡WW¦Wh VvWh vWc¨Wh ¡WuW ¤WWÈoWTh ¨WWNÛh VvWh.

I¦WWÈ I¦WWÈ IW¥WhyWÈZ §WhIW¡WguW-nWWvW¥WZVavWg? T©vWc ~1.24 IThPyWW nWrWcg @ AN§WWRTW¥WWÈ ~25 §WWnWyWW nWrWcg 300 Ac¥WAc¥W §WWByWyWc XäWSN AN§W EàWyWyWZÈ §WhIW¡WguW IT¨WWyWh äWZ¤WWTȤW @ ©WWÈ©WR ~40 §WWnWyWW nWrWcg £Wc£WY @ P¤WhB ¨WWpWhXP¦WW ThP E¡WT X©¨WX¥WÈoW¡Wa§WyWZÈ nWWvW¥WZVavWg ~3.32 IThPyWW nWrWcg T©vWW @ yW¨WYxWTvWY nWWvWc £WoWYrWWyWÈZ @ OcITyWWwW ©¥WäWWyWwWY SvWc¡WZTW §WhIW¡WguW rWWT T©vWW ©WZxWY T©vWW @ §WW§W£WWoW NWÈIY ¡WW©Wc ~2.10 IThPyWW nWrWcg ©WÈ¡WyWÈZ §WhIW¡WguW @ 40 ¥WYNT XTÈoW ThP E¡WT I¹£WTØT ¥WWoWg¨WWUW ~3.53 @ ©WZäWcyWwWY Õc¦W©W ©Iº§W ©WZxWYyWW

@ @ @ @

IThPyWW nWrWcg T©vWWyWh äWZ¤WWTȤW pWWpWTcXN¦WW I§¨WNg vWTS¨WT©WWRY oWNT £WyWW¨W¨WWyWh äWZ¤WWTȤW ~2.15 IThPyWW nWrWcg nWTYRc§WY ¥WäWYyWTYyWZÈ §WhIW¡WgguW ~2 IThPyWW nWrWcg £WÈxWW¦Wc§WY 22 AWÈoWuW¨WWPYyWÈZ §WhIW¡WguW ¡W©WÈRoWY ¡WW¥Wc§WW BLyWcThyWc XyW¥WÒI VZI¥WyWZÈ X¨WvWTuW

¦WZXyW. ©W²WWxWYäWhyWh Vh§W XNXIN¥WWÈ Kc§§WY pWPYAc oWhNWUh XyWMW¥WZÚYyW¥WPoWWȨW ¨WrrWc F.Y.Bcom ©¡WcXäW¦W§W NlcyW

AWLc yWY ¡WTY–WW¥WWÈ £WcOI ¨¦W¨W©wWWyWW xWWÈXxW¦WW ©WýgäWc AcS¨WW¦WyWW X¨WàWwW¿AhyWc ˜wW¥W oWkW©Wc ¥WX–WIW : Vh§W XNXINyWW IWTuWc Vh£WWUh ¤WW©IT y¦WaM.¨WPhRTW Vh§W XNXIN¥WWÈ ©Wýg¦Wc§WW K£WTPWyWW IWTuWc AW¨WvWYIW§Wc AcS.¨WW¦W.£WY. Ih¥WyWY ¡WTY–WW¥WWÈ £WcOI ¨¦W¨W©wWWyWY ATWLIvWW ©Wýg¦W vWc¨WY äWI¦WvWW Kc. ¦WZXyW¨WX©WgNYyWW AcS¨WW¦W £WYIh¥WyWW X¨WàWwW¿AhyWY oWZܨWWTwWY ˜wW¥W ©Wc¥Wc©NTyWY ¡WTY–WW äWÝ wWB TVY Kc. AW ¡WTY–WW¥WWÈ X¨WàWwW¿AhyWc £WcOI ¨¦W¨W©wWW ¥WWNcyWY Vh§W XNXIN AhyW§WWByW ¥Wc U ¨W¨WWyWY ©Wa r WyWW AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. ¡WTÈvWZ Ac¥WIc©WYAc§W X©W©N¥W(I¥¡¦WZNTWBMÊP)¥WWÈ 6500 ¡WTY–WWwWYgAh ¡WdIY ¥WhNW ¤WWoWyWW X¨WàWwW¿AhyWc ¤WUvWWÈ ¡WTY–WW IcyÏh SWU¨WY Rc¨WWvWW PYyW AyWc AcIMW¥WyWY IW¥WoWYTY ©WȤWWUyWWTW ˜Wx¦WW¡WIhyWc ScI§NY¥WWÈ RhPY L¨WWyWY STL ¡WPY VvWY. ¦WZXZ yW.Ic¥¡W©W E¡WTWÈvW NcIyWh§Whø ScI§NY vWc¥WL ˜vWW¡WX©WÈV ¡WXT©WT¥WWÈ ¡WTY–WW¥WWÈ ¤WWTc Vh£WWUh wWW¦W vWc¨WY äWI¦WvWWyWc x¦WWyW¥WWÈ TWnWY ¡WTY–WW IcyÏh¥WWÈ £WcOI yWÈ£WTh ©WZxWWTYyWc §WnW¨WWyWY STL ¡WWP¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY.

X¨W¨WWR 04

VL¼ 300 ¡WTY–WWwW¿AhyWc Ac©WAc¥WAc©W ¥W¬¦WW yWwWY

AcS¨WW¦W £WYIh¥WyWY ˜wW¥W ©Wc¥Wc©NTyWY ¡WTY–WW ¥WWNc 6500 ¡WTY–WWwWYgAh yWhÄxWW¦WW Kc. ¡WTY–WWwWYgAhyWc AhyW§WWByW Vh§WXNXIN PWEyW §WhP ITY Rc¨WWB Kc ¡WuW ¡WTY–WW IcyÏh¥WWÈ ScTSWT AW¨¦WW Vh¨WWyWY oWÈxW AW¨WvWWÈ ScI§NY ©W²WWxWYäWhAc yWWvWW§WyWY TýyWW XR¨W©Wc ScI§NY¥WWÈ AW¨WYyWc vW¥WW¥W ¡WTY–WWwW¿AhyWW ¥Wh£WWB§W yWÈ£WT E¡WT yW¨WY £WcOI ¨¦W¨W©wWW vWc¥WyWW £WcOI yWÈ£WT ©WWwWcyWW Ac©WAc¥WAc©W I¦WWg VvWW. ýcIc, ¥WhPY ©WWÈL ©WZxWY 300 ¡WTY–WWwWYgAhyWc ¥Wc©WcL ¥W¬¦WW yWwWY.

...vWh ¡WTY–WW APxWh I§WWI ¥WhPY äWÝ ITWäWc

AcS¨WW¦W £WYIh¥WyWY ¡WTY–WWyWh ©W¥W¦W ©W¨WWTc AWO wWY 11 ¨WWo¦WWyWh Kc. ¡WTÈvWZ, £WcOI ¨¦W¨W©wWW¥WWÈ AÈxWWxWaÈxWY ©Wýg¦W vWc¨WÈZ XrW¯W E¡W©¦WÈZ Kc. AW ©WÈýcoWh¥WWÈ, ¡WTY–WW APxWh I§WWI ¥WhPY äWÝ ITW¦W vWc¨WZÈ ¥WyWWB TéWZÈ Kc.

©WW¦Wy©W ScI§NYwWY X¨W¨WWR? Ic¨WY TYvWc ýuW wWB? ©WW¦Wy©W ScI§NY nWWvWc £WcOI yWÈ£WT¥WWÈ ©WZxWWTW yW wWvWWÈ oWZܨWWTc AcS¨WW¦W £WYIh¥WyWY ¡WTY–WW¥WWÈ X¨W¨WWRyWY äWÝAWvW v¦WWÈwWY wWW¦W vWc¨WY ¨WIY Kc. K£WTPh ¨WW¬¦WW £WWR vWc¥WWÈ ©WZxWWTW IT¨WWyWY I¨WW¦WvW ¥WhPY ©WWÈL ©WZxWY IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. ¡WTÈvWZ, ©WW¦Wy©W ScI§NY¥WWÈ £WcRTIWTY RWnW¨WWvWWÈ vWcyWY A©WTh v¦WWÈ ýc¨WW ¥WUäWc.

K£WTPW AÈoWc ¡WXTÅ©wWXvW ýuW¨WW ¥WWNc Ih¥W©Wg ScI§NYyWW PYyW ˜W. ¡WXT¥W§W ¨¦WW©WyWh ©WÈ¡WIg IT¨WWyWh ˜¦WvyW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh VvWh. ¡WTÈvWZ, ¡WXT¥W§W ¨¦WW©WyWW ¡WZ¯Wc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic, vWc¥WyWY vWX£W¦WvW ©WWTY yW Vh¨WWwWY ©WaB TéWW Kc.

IWEÅy©W§WTh ¡WuW ¥WhNW ¤WWoWyWW oWcTVWLT

£WZxW¨WWTc ¦Whý¦Wc§WW ©Wc¨WW©WRyWyWW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ AWÈoWUYyWW ¨WcQc oWuWW¦W vWcN§WW IWEÅy©W§WTh VWLT TéWW VvWW AyWc AXxWIWTYAh AyWc X¨WàWwW¿AhyWY ©WÈn¦WW ¨WxWZ ýc¨WW ¥WUvWWÈ vWc ¡WuW rWrWWgyWh X¨WªW¦W £Wy¦Wh VvWh.

Ac.©WY.©WZ¡WTSW©N ©¡Wc.Nlyc W rW§WW¨W¨WWyWY ýVcTWvW ITY KcAW ©¡Wc.NlcyW ¨WW¦WW TvW§WW¥W, RWVhR, ¨WPhRTW, ©WZTvW, ¨WW¡WY AyWc ¨W©WB ThP wWB ¡W©WWT wWäWc.XyWMW¥WZÚYyWwWY äWZÿ¨WWT vWW.27 XP©Wc¥£WTc TW¯Wc 9.35 I§WWIc E¡WPY TX¨W¨WWT vWW.29¥WYAc ©W¨WWTc 4 I§WWIc ¥WPoWWȨW ¡WVhÄrWäWc. s¦WWTc ¥WPoWWȨWwWY AW NlcyW TX¨W¨WWT vWW.29 XP©Wc¥£WTc ©WWÈLc 6.55 I§WWIc E¡WPY ¥WÈoWU¨WWT vWW.31 XP©Wc¥£WTc XyWMW¥WZÚYyW nWWvWc ©W¨WWTc 6.05 I§WWIc ¡WVhÄrWäWc.

¤WW©IT y¦WaM.¨WPhRTW yWWoWXTIhyWW ¡WT©Wc¨WWyWW ¡Wd©Wc yWTcyÏ ¥WhRY ITvWW ¥WhÄpWY IWT nWTYR¨WWyWZ ¥Wc¦WTyWZ ©W¡WyWZ ThUWB oW¦WZ Kc AyWc vWcyWY rWrWWg £WZxW¨WWTc ¤WWL¡WY ¥WhTrWc TVY VvWY. ¥WZn¦W¥WȯWY yWTcyÏ ¥WhRY ©IhX¡Wg¦Wh ø¡WyWh E¡W¦WhoW ITc Kc v¦WWTc ¥Wc¦WTyWc ¥WhRYyWc Ah¨WTNcI ITYyWc Shr¦WZgyWT IWT §Wc¨WWyWZ ©WaM¦WZ VvWZ. ù~86 §WWnWyWW

¤WW©IT y¦WaM.¨WPhRTW

OÂPY pWN¨WWyWc IWTuWc §WpWZvW¥W vWW¡W¥WWyW 15.9 XPoWkY ©WZxWY FGrWZÈ LvWWÈ OÂPYyWY A©WTIWTIvWW¥WWÈ pWNWPh yWhÄxWW¦Wh VvWh. ¡WTÈvWZ äWVcT ¥WWwWc XR¨W©W¤WT E²WT-¡Wa¨Wg XRäWW¥WWÈwWY ˜XvW I§WWIyWW 9 XI.¥WY.yWY MP¡Wc ÔÈIW¦Wc§WW £WXSe§WW ¡W¨WyWyWc IWTuWc

äWVcTY LyWh ¡WTcäWWyW wW¦WWÈ VvWWÈ. V¨WW¥WWyW X¨W¤WWoW óWTW AW¨WvWYIW§Wc ¡WuW OÂPW ¡W¨WyWyWhyWZÈ AWÿ¥WuW TVc¨WWyWY äWI¦WvWW ¨¦WIvW ITWB Kc. äWXyW¨WWT AyWc TX¨W¨WWTc A©WéW OÂPY ¨WvWWg¦WW £WWR ©Wh¥W¨WWTwWY OÂPYyWZÈ ˜¥WWuW ©WvWvW pWNY TéWZÈ Kc. ©Wh¥W¨WWTc OÂPYyWh ¡WWTh 13.2 XPoWkY, ¥WÈoWU¨WWTc 14.2 XPoWkY yWhÄxWW¦WW £WWR £WZxW¨WWTc §WpWZvW¥W vWW¡W¥WWyW 1.7 XPoWkY ¨WxWYyWc 15.9

IWTc§WY£WWoWyWW AW¥Wk¡WW§WY Ih¥¡§WcI©W¥WWÈ AW¨Wc§WW SYX§WÈo©W £¦WaXN IcT¥WWÈ vWd¦WWT wW¨WW ¥WWNc AW¨Wc§WY ¥WXV§WW ù~4.50 §WWnWyWW RWoWYyWW ¤Wa§WY oW¦WW £WWR rWhTWB oW¦WW VvWW. AW AÈoWc £¦WaXN ¡WW§WgTyWY ©WÈrWWX§WIW AyWc vWcyWY AWX©W©NyN ©WW¥Wc äWÈIW RäWWg¨WvWY SXT¦WWR yWhÄxWW¨WWB Kc. ¨WW©WuWW ThP ¡WTyWY ýcoW©Wg ¡WWIe ©Wh©WW¦WNY¥WWÈ TVcvWWÈ 45 ¨WªW¿¦W ©WÈoWYvWW£WVcyW ¥WaIcäW¤WWB rWhI©WY NWB§©WyWY R¹IWyW xWTW¨Wc Kc. vWW. 29 yW¨Wc¥£WTyWW ThL vWc¥WyWW ¡WZ¯W XyW©WoWgyWZÈ

¡WW§WgTyWY ©WÈrWWX§WIW AyWc AWX©W©NyNc vWd¦WWT IT¨WW RWoWYyWW IWQÛW VvWW : SXT¦WWR¥WWÈ £Wc ¥WXV§WW ©WW¥Wc äWÈIW

§WoyW Vh¨WWwWY vWc A h ¡WXTXrWvW I§¡WyWW£WVcyW IWyW©WÃoW ýR¨WyWc v¦WWÈ vWW.28 yW¨Wc¥£WTc vWd¦WWT wW¨WW ¥WWNc oW¦WWÈ VvWWÈ. IWTc§WY£WWoWyWW AW¥Wk¡WW§WY Ih¥¡§WcI©W¥WWÈ AW¨Wc§WW SYX§WÈo©W £¦WaXN IcT yWW¥WyWW ¡WW§WgT¥WWÈ vWcAh ¡WVhÄr¦WW £WWR ©WÈrWWX§WIW I§¡WyWW£WVcyW AyWc vWcyWY AWX©W©NyN ©WhyWZ vWc¥WyWc vWd¦WWT IT¨WW ¥WWNc AcI Ý¥W¥WWÈ £Wc©WWPÛWÈ VvWWÈ. AW vWd¦WWTY RTX¥W¦WWyW ¥WXV§WWAc ¡WVcTc§WY ©WhyWWyWY £WZáY, £Wkc©W§WcN, ¡WVWcÄrWY IWQYyWc AcI £WWLZ ¥WaI¦WWÈ VvWWÈ. vWd¦WWT wW¦WW £WWR ¥WXV§WW EvWW¨WU¥WWÈ RWoWYyWW §WYxWW X¨WyWW LvWY TVY VvWY. vWcyWc vWW.30yWW ThL ¦WWR AW¨WvWWÈ £¦WaXN

IcTyWY ©WÈrWWX§WIWyWc ShyW ITY ¡WaKvWWÈ ¯WuW £WZáYAh Vh¨WWyWZÈ LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ. vWcAh STY vWd¦WWT wW¨WW oW¦WWÈ v¦WWTc AW £WZáYAh I§¡WyWW£WVcyWyWc ¡WTvW AW¡WY LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic vW¥WWTY ¨W©vWZAh ¥WcÄ ©WWrW¨WYyWc I£WWN¥WWÈ ¥WaIY TWnWY VvWY. vWW. 7 XP©Wc¥£WTc ¥WXV§WWyWc x¦WWyW¥WWÈ AW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic £¦WXaN ¡WW§WgT¥WWÈ PW¦W¥WÈPyWh £Wk©c W§WcN, ©WhyWWyWh £Wk©c W§WcN AyWc ¡WVWcrÄ WY ¥WUY I¹§W ~4.50 §WWnWyWW RWoWYyWW ¡WuW ¤Wa§WY oWB VvWY. Lc ¡WTvW ITW¦WW yWwWY. AW AÈoWc vWc¥WuWc I§¡WyWW£WVcyWyWc ¡WaKvWWÈ vWc¥WuWc AW¨WY ¨W©vWZ Vh¨WWyWh ByWIWT ITY BX¥WNcäWyWyWY s¨Wc§WTY TVY Vh¨WWyWZÈ IéWZÈ VvWZÈ. ©WWrWW RWoWYyWW ¥WWTY ¡WW©Wc

B©WW ¥W©WYVyWW Ly¥WXRyWc äWVcTyWWÈ Rc¨WUh ThäWyWYwWY MUVUY FOÛWÈ @ XnWk©vWY §WhIhAc AcI£WYýyWc yWWvWW§W ¡W¨WgyWY äWZ¤WcrKWAh ¡WWO¨WY @ SvWcoWÈL rWrWg ¡WW©Wc ¥WZn¦W¥WWoWg ¥WWoWg ¨WWVyW ¨¦W¨WVWT ¥WWNc £WÈxW ITW¦Wh ¤WW©IT y¦WaM. ¨WPhRTW Ev©W¨WX˜¦W ¨WPhRTW¥WWÈ £WZxW¨WWTc äWWÈXvW, ©WRʤWW¨WyWW vWc¥WL ©Wv¦W AyWc ˜c¥WyWh E¡WRcäW AW¡WyWWT ¤WoW¨WWyW B©WZyWW Ly¥WXRyW AyWc XnWk©vWY xW¥WgyWW ¡WX¨W¯W ¡W¨Wg yWWvWW§WyWY VªWhg§§WW©W¡Wa¨WgI EL¨WuWY ITWB VvWY. yWWvWW§WyWY Ev©WWV¡Wa¨WgI EL¨WuWYyWW wWyWoWyWWN ¨WrrWc £WZxW¨WWTc äWVcT¥WWÈ

nWrWcg yW¨WY IWT nWTYR¨WWyWZ ©Wc¨WW©WRyWyWW äWW©WIhyWc ¤WWTc ¡WPc vWc¥W §WWoWvWW AWnWTc TWLXI¦W XIÂ¥WvW rWaI¨W¨WY yWW ¡WPc vWc ¥WWNc yW¨WY IWTyWY nWTYRY¥WWÈ ¡WÈrWT ¡WWPY Rc¨WWyWh XyWuWg¦W §Wc¨Wh ¡WP¦Wh VvWh. ˜RcäW ¤WWL¡W ˜¥WZnW, ¥WȯWYAh, ˜RcäW VhÚcRWTh £WZxW¨WWTc ¨WPhRTW¥WWÈ AW¨¦WW VvWW ¥Wc¦WTyWc yW¨WY IWTwWY ¨WÈXrWvW TVc¨WWyWh ¨WWTh AW¨WvWW vWcyWY rWrWWg ¤WWL¡WY ¥WhTrWc TVY VvWY AyWc ©Wc¨WW©WRyWyWW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ,©W¦WWø VhÅ©¡WN§W¥WWÈ ÎZN X¨WvWTuW¥WWÈ,©WWÈ©WRyWY ¡WZ Å ©vWIW X¨W¥WhrWyW ©WXVvWyWW IW¦Wgÿ¥Wh¥WWÈ ¥Wc¦WTyWY oWWPY rWrWWg¥WWÈ TVY VvWY .

vWW¡W¥WWyW FGrWZÈ oW¦WZÈ ¡WuW ¡W¨WyWyWZÈ ýcT ¨Wx¦WZ:È AWLc ¡WuW ¡W¨WyW ÔÈIWäWc

£¦WaXN ¡WW§WgT¥WWÈ ¥WXV§WWyWW ~4.50 §WWnWyWW RWoWYyWW rWhTW¦WW ¤Wa§WyWh ¤WhoW

äWVcTyWh XÿXç¦WyW ©W¥WZRW¦W ˜WwWgyWW IT¨WW ¥WWNc E¥WNY ¡WPÛh

¥WhRY ITvWWÈ ¥WhÄpWY oWWPY vWh yWW L AW¨WY yWc, ©W¨Wg¯W rWrWWg

vW¥WW¥W IWT nWTYR¨WWyWZÈ ¨WPhRTW.¥WZ©WWSThyWW xW©WWTWyWc ¡WVhÄrWY ¥WZ§WvW¨WY TnWWvWWÈ ¤WWL¡WY ¨WU¨WW XyWMW¥WZÚYyWwWY ¥WPoWWȨW ¨WrrWc ¥WhTrWc rWIrWWT

Vh§WXNXIN X¨WàWwW¿Ah TWvWwWY PWEyW§WhP ITY äWIäWc vWc ¥ W L¨WW£WRWT ˜Wx¦WW¡WIyWc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ ¡WTÈvWZ ˜Wx¦WW¡WIyWY yWLT¥WWÈ IcN§WWI X¨WàWwW¿Ah ¡WW©Wc Vh§W XNXIN Vh¨WWyWZÈ AW¨¦WZÈ VvWZÈ. AW X¨WàWwW¿Ah £WcOI ¤WW©IT y¦WaM. ¨WPhRTW ¨¦W¨W©wWW ýc¨WW AW¨¦WW v¦WWTc vWc¥WyWc yWÈ£WT ¥W¬¦Wh yW VvWh AyWc vWcyWW IWTuWc XP©Wc¥£WTyWW AÈXvW¥W ©W’WVyWW ˜WTȤW K£WTPh x¦WWyW E¡WT AW¨¦Wh VvWh. ©WWwWc OÂPYyWZÈ ýcT pWNÛZÈ Kc. £WZxW¨WWTc

PYyWyWY vWX£W¦WvW ©WWTY yWwWY, ©WÈ¡WIe yW wWB äWI¦Wh

©WZnWXP¦WW VWLT TéWW VvWW AyWc §WW§W£WWoW nWWvWcyWW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ xWWTW©W¤¦W ¥WyWYªWW ¨WIY§W VWLT TéWW VvWW. ¡WTÈvWZ, Ay¦W xWWTW©W¤¦Wh ¦WhoWcäW ¡WNc§W AyWc TWLcyÏ X¯W¨WcRY VWLT TéWW yW VvWW.XyW¥WȯWuW ¡WX¯WIW¥WWÈ rWWT xWWTW©W¤¦WhyWh E§§WcnW VvWh KvWWÈ AW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ £Wc xWWTW©W¤¦Wh oWcTVWLT TéWW VvWW.

B©WZyWW Ly¥WXRyW AyWc XnWk©vWY xW¥WgyWW ¡WX¨W¯W ¡W¨Wg yWWvWW§WyWY VªWhg§§WW©W¡Wa¨WgI EL¨WuWY ITWB VvWY. äWVcTyWW S²WcoWÈL nWWvWcyWW rWrWg¥WWÈ ¤WWX¨WI ¥WXV§WWAc £WWUB©WZyWW rWTuW rWa¥¦WW VvWW.

RWoWYyWW oWW¦W£W wW¨WW AÈoWc ©NWSyWY ¡WaKvWWK äWÝ ¨WW©WuWW ThPyWY ¥WXV§WWyWc ¡WZ¯WyWW §WoyW¥WWÈ £¦WaNY ¡WW§WgT¥WWÈ vWd¦WWT wW¦WW £WWR ~4.50 §WWnWyWW RWoWYyWW ¤Wa§WY L¨WWyWZÈ ¤WWTc ¡WP¦WZÈ VvWZÈ. §WoyW¥WWÈ ¡WVhÄrW¨WWyWY EvWW¨WU¥WWÈ AW ¥WXV§WW £Wk©W§WcN AyWc ¡WhÄrWW ¤Wa§WY oWB VvWY. vWcuWYyWc AO¨WWXP¦WW £WWR ¦WWR AW¨WvWW vWcyWc ©WÈrWWX§WIyWc ¡WaKvWW ByWIWT I¦Whg VvWh. AW AÈoWc IWTc§W£WWoW ¡Wh§WY©W ©NcäWyW¥WWÈ SXT¦WWR yWhxWW¨WWB VvWY. vW¡WW©W AXxWIWTY ¡WYAc©WAWB ¡WNuWYAc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic SXT¦WWR §WYxWW £WWR V¨Wc A¥Wc SY§WYo©W £¦WaNY IcTyWW ©NWSyWY ¡WaK¡WTK ITY TV¦WW KYAc. vÛWT£WWR AWoWUyWY vW¡WW©W ITWäWc.

yWwWY, IRWrW IhB ©NWSyWY ¨¦WXIvW Ic oWkWVIc §WYxWW VäWc vWWc ¡WaKY ýcBäW vWc¨Wh L¨WW£W AW¡¦Wh VvWh. ¥WXV§WWAc ©WÈrWWX§WIWyWc A¨WWTyW¨WWT ¡WaKvWWÈ RWoWYyWW TVY oW¦WWyWh ByWIWT I¦Whg VvWh. AWnWTc ¥WXV§WWAc SYX§WÈo©W £¦WaXN

IcTyWY ©WÈrWWX§WIW AyWc vWcyWY AWX©W©NyN ©WW¥Wc IWTc§WY£WWoW ¡Wh§WY©W ©NcäWyW¥WWÈ ~4.50 §WWnWyWW RWoWYyWWyWY rWhTY¥WWÈ ©WÈPh¨WuWYyWY äWÈIW RäWWg¨WvWY SXT¦WWR yWhÄxWW¨WY VvWY. ¡Wh§WY©Wc AW AÈoWc oWZyWh yWhÄxWY vW¡WW©W VWwW xWTY Kc.

XPoWkYAc ¡WVhÄrWvWWÈ ©W¨WWTc vWc¥WL ©WWÈLc OÂPY pWNY VvWY. ¡WTÈ v WZ £WZ x W¨WWTc E²WT-¡Wa ¨ Wg XRäWW¥WWÈwWY ˜XvW I§WWIyWW 9 XI.¥WY. yWY MP¡Wc ©WZ©W¨WWNW ¥WWTvWh ¡W¨WyW ÔÈIWvWWÈ TWVRWTYAh, ¨WWVyWrWW§WIh ¡WTcäWWyW wW¦WWÈ VvWWÈ. V¨WW¥WWyW X¨W¤WWoW óWTW AW¨WvWYIW§Wc ¡WuW OÂPW ¡W¨WyWyWhyWZÈ AWÿ¥WuW TVc¨WWyWY äWI¦WvWW ¨¦WIvW ITWB Kc.

oWZLTWvWY¥WWÈ ¤WÅmvWoWYvWh: B©WZ Ly¥WyWY IwWWyWY yWWXNIW

yWWvWW§W ¡W¨Wcg Rc¨WUh¥WWÈ XnWk©vWY oWW¦WI¨úÈRhAc ©WÈoWYvWyWW ©WaT AyWc vWW§W ©WWwWc oWZLTWvWY¥WWÈ ¤WÅmvW oWYvWh oWWB ¤WoW¨WWyW B©WZyWW AWoW¥WyWyWh AWyWÈR ¨¦WmvW I¦Whg VvWh.Lc¥WWÈ ¥WhNY ©WÈn¦WW¥WWÈ ÕöWUZAh ýcPW¦WW VvWW. XnWk©vWY ©W¥WZRW¦Wc AcI£WYýyWc yWWvWW§W ¡W¨WgyWY äWZ¤WcrKWAh ¡WWO¨WY VvWY.s¦WWTc £WYø vWTS IcN§WWI Rc¨WUh¥WWÈ BäWZyWW Ly¥WyWY IwWWyWW ¡§WhNyWZÈ AW¦WhLyW ITYyWc yWWNYIW Lc¨WZÈ AW¦WhLyW ITW¦WZÈ VvWZÈ LcyWh ¤WWX¨WIhAc ÕöW¤WcT ¥WWu¦WZÈ VvWZÈ.

AW¨Wc§WWÈ Rc¨WUh¥WWÈ ¦Whý¦Wc§WY X¨WäWcªW ˜WwWgyWW ©W¤WWAh¥WWÈ ¥WhNY ©WÈn¦WW¥WWÈ XnWk©vWY ÕöWUZAh E¥WNÛW VvWW. TWX¯WyWW ©W¥W¦Wc Rc¨WUh ThäWyWYwWY MUVUY EOÛWÈ VvWWÈ. AWLc £WZxW¨WWTc XnWk©vWY ©W¥WZRW¦Wc ¤WoW¨WWyW B©WZyWW ˜WoWNÛ¡W¨WgyWY xWW¥WxWa¥WwWY EL¨WuWY ITY VvWY. yWWvWW§W ¡W¨Wcg äWVcT¥WWÈ AW¨Wc§WWÈ Rc¨WUh ¡WdIY ©WcXyNyWTY ¥WcwWhXP©N rWrWg,

©WcyN Lc¥©W ©WY.AcyW.AWB.rWrWg, IcwWX§WI rWrWg, ¥WWwWh¥WW rWrWg AyWc ¡WcÅyNIh©N§W rWrWg ©WXVvWyWWÈ yWWyWWÈ¥WhNWÈ 20 LcN§WWÈ Rc¨WUh¥WWÈ ©W¨WWTc AyWc ©WWÈLc ˜WwWgyWW ©W¤WWyWZÈ AW¦WhLyW ITW¦WZÈ VvWZÈ. TWX¯WyWW ©W¥W¦Wc SvWcoWÈL¥WWÈ ¥WcwWhXP©N rWrWg nWWvWc äWVcTY LyWhyWh ¤WWTc xW©WWTh wWvWWÈ AW ¥WWoWg ¨WWVyW¨¦W¨WVWT ¥WWNc £WÈxW ITW¦Wh VvWh.

y¦WaM ByW£Whm©W

oWOY¦WWAh ©WW¥Wc ýoúXvW ¥WWNc äWhNe XS§¥W

¨WPhRTW & äWVcT¥WWÈ ¡Wh§WY©WyWW yWW¥WyWh R¥W ¥WWTY oWOY¦WWAh ¥WXV§WWAhyWW RWoWYyWW EvWTW¨WY §WaÈN rW§WW¨Wc Kc. vWc AÈoWc ýoúXvW §WW¨W¨WW ¥WWNc £WyWY TVc§WY PhI¦WZ¥WcNTY ¥WWNc äWVcT ¡Wh§WY©W óWTW ¥WWÈL§W¡WZTyWW ¨WPY§W EàWyW ¡WW©Wc oWOY¦WWAh Ic¨WY TYvWc §WaÈN ITc Kc vWcyWZÈ äWaÈXNÂoW I¦WZf VvWZÈ.

©WWÈ©WRyWY X¥WäWyW 2014yWY PW¦WTYyWÈZ X¨W¥WhrWyW ITW¦WZÈ ¨WPhRTW & ¨WPhRTWyWW ©WWÈ©WR £WWUZ¤WWB äWZI§WyWY X¥WäWyW 2014yWY PW¦WTYyWZ X¨W¥WhrWyW ˜RcäW ¤WWL¡W ˜¥WZnW AWT©WY SUR¹Ac I¦WZg VvWZ. ©W¦WWøTW¨W yWoWToúV nWWvWc ¦Whý¦Wc§WW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ ¤WWL¡WyWW ˜RcäW ¥WVW¥WȯWY, E¡WWx¦W–W, £Wc ¥WȯWY vWc¥WL äWVcT XL§§WWyWW xWWTW©W¤¦Wh, VhÚcRWTh, IW¦WgITh ¥WhNY ©WÈn¦WW¥WWÈ AW ˜©WÈoWc E¡WX©wWvW TéWW VvWW. ¥WWø ¨WPW˜xWWyW AN§WX£WVWTY ¨WWL¡WccByWW Ly¥WXR¨W©Wc ¦Whý¦Wc§WW AW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ ˜RcäW ¤WWL¡W ˜¥WZnWc ¨WPhRTWyWW ©wWÈ©WRyWY IW¥WoWYTY X£WTRW¨WY VvWY AyWc vWc¥WuWc EOW¨Wc§WW 350 ˜®yWh ¡WTv¨Wc AX¤WyWÈRyW AW¡¦WW VvWW.

¨WWL¡Wc¦WYyWW Ly¥WXR¨W©Wc ÎZN X£WX©IN X¨WvWTuW I¦WÈZg

©Wc¨WW©WRyW 2 ¨VY§W PhMT nWTYRäWc ¨WPhRTW.©WhX§WP ¨Wc©N XT¥WZZ¨W§W AyWc R£WWuWyWY IW¥WoWYTY ¥WWNc ©Wc¨WW©WRyW 89.87 §WWnW ÝX¡W¦WWyWW nWrWcg £Wc ¨VY§W PhMT nWTYR¨WWyWY ¤W§WW¥WuW ITvWY RTnWW©vW ©wWW¦WY ©WX¥WXvW¥WW TL½ IT¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. VW§W¥WWÈ ¯WuW PhMT ¨WWVyWh Kc. Lc©WY£WY ¥WcIyWW ¨VY§W PhMT nWTYR¨WW ¥WWNcyWY ˜Xÿ¦WW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY.

¨WPhRTW & RcäWyWW ¤WavW¡Wa¨Wg ¨WPW˜xWWyW AN§WX£WVWTY ¨WWLc¡WcByWW Ly¥WXR¨W©W XyWX¥W²Wc vWc¥WyWY XRpWW¦WZg ¥WWNc äWVcT ¤WWL¡W óWTW X¨WX¨WxW VhÅ©¡WN§W¥WWÈ SU-X£WÅ©INyWZ X¨WvWTuW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ VvWZÈ. Lc¥WWÈ,¤WWL¡WyWW ˜RcäW ˜¥WZnW AWT©WY SUR¹yWW V©vWc Ac©WAc©Wø VhÅ©¡WN§W¥WWÈ vWWvIWX§WI ©WWT¨WWT X¨W¤WWoWyWW RR¿AhyWc ÎZN-X£W©IYN AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨¦WW VvWW. AW X©W¨WW¦W, §WpWZ¥WvWY ¥WhTrWWAc L¥WyWW£WWB VhÅ©¡WN§W¥WWÈ ÎZN-X£WÅ©IN X¨WvWTuW I¦WZg VvWZ.

Baroda news in gujarati  

Find all Latest Breaking News In Gujarati, National news In Gujarati, Gujarati News paper in india read more at www.divyabhaskar.co.in

Advertisement