Page 1

A¥WRW¨WWR

A¥WRW¨WWR & £WZxW¨WWT 20 yW¨Wc¥£WT, 2013

V¨WW¥WWyW

AWLc ©Wa¦WWg©vW

IW§Wc ©Wa¦WhgR¦W

©WWÈLc : 17:54 ˜WvW: 06:56

2

¥WZn¦W äWVcThyWZÈ vWW¡W¥WWyW (XPoWkY ©WcÅyNoWkcP¥WWÈ)

A¥WRW¨WWR 30.9/14.8 @¨WPhRTW 32.3/16.5 @TWLIhN 33.3/14.9 @ ©WZTvW 34.0/20.4

rWW§WWIY ¤WWTc ¡WPY & §WoyW ˜©WÈoWc XI.¥WY.Ac ~150 ©WZxWYyWZÈ ¤WWP¹È ¨W©Wa§WvWY IWT ¨WWPL ¡WW©Wc NlWXSI ¡Wh§WY©Wc XPNcCyW ITY yWX§W¦WW¥WWÈ 10.8 XPoWkY,

oWcTIW¦WRc ¥WhPYSW¦W ITc§WY £Wc X§W¥WhMYyW ¡WIPWC

AWTNYAhAc ~4600yWh RÂP SNIW¦Whg ¥WWX§WIc XT–WW¥WWÈ pWTc L¨WZÈ ¡WPÛZÈ ¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR

§WoyW ©W¥WWThV ©WXVvWyWW ˜©WÈoWh¥WWÈ XI.¥WY.Ac ÝW. 150 Lc¨WZÈ FGrWZ ¤WWP¹È ¥WcU¨W¨WW VZyPWC I¡WyWYyWY ©WhyWWNW IWTyWc ¥WhPYSW¦W ITYyWc X§W¥WhMYyW Lc¨WY §WWÈ£WW AWIWTyWY IWT £WyWW¨W¨WWyWZÈ vWcyWW ¥WWX§WIyWc ¤WWTc ¡WPÛZ Kc. ¥WÈoWU¨WWTc ©W¨WWTc ¥WVc©WWuWW §WoyW ˜©WÈoW¥WWÈ LB TVc§WY AW¨WY £Wc §WWÈ£WY IWT NlWXSI ¡Wh§WY©Wc ¨WWPL ©WIe§W ¡WW©WcwWY XPNcCyW ITY Kc. ýc Ic 20 ÔN §WWÈ£WY AW £WÈyWc IWTyWc ýc¨WW ¥WWNc ¥WhNY ©WÈn¦WW¥WWÈ TWVRWTYAh vWc¥WL TVYäWh I¹vWaV§W ¨WäW E¥WNY ¡WPvWW NlWXSI ý¥W wWB LvWW £WÈyWc IWT AWTNYAh IrWcTY¥WWÈ §WB L¨WWB Kc. AWTNYAhyWW XyW¦W¥W X¨WÜö ¥WhXPSW¦W ITW¦Wc§WY AW £WÈyWc IWTyWc ©WWÈL ©WZxWY XPNcCyW ITY TnWWB VvWY. ýc Ic oWWPYyWW ¥WWX§WIyWc XT–WW¥WWÈ pWTc L¨WZÈ ¡WPÛZÈ VvWZÈ. ¨WWPL ©WIe§W ¡WW©Wc ¥WÈoWU¨WWTc ©W¨WWTc 11.40 ¨WWo¦Wc ¥WÜyW I§WTyWY AcI X§W¥WhMYyW Lc¨WY §WWÈ£WY IWT v¦WWÈwWY yWYIUY VvWY. ýc Ic vWc IWT¥WWÈ £§WcI XS§¥W §WWoWc§WY Vh¨WWwWY PY©WY¡WY XRyWcäW ¡WT¥WWTc vWc IWT ThIY

VvWY. ¡Wh§WY©Wc vW¡WW©W ITvWW vWc IWT nWTcnWT X§W¥WhMYyW yW VvWY, ¡WTÈvWZ VZyPWC ©WhyWWNW IWTyWc ¥WhPYSWC ITYyWc X§W¥WhMYyW Lc¨WY §WWÈ£WY £WyWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. IWTyWY §WÈ£WWC ¨WxWWT¨WW Ic ¥WhPYSW¦W IT¨WW ¥WWNc AWTNYAhyWY ¥WÈLTa Y §WYxWY yWVà Vh¨WWwWY ¡Wh§WY©Wc IWT XPNcCyW IT¨WW vWL¨WYL äWÝ ITY VvWY. Vø AW IWTyWc XPNcCyW IT¨WWyWY IW¦Wg¨WWVY rWW§WY TVY VvWY v¦WWÈ ¡WWÈrW X¥WXyWN¥WWÈ L vWc L ˜IWTc ¥WhPYSWC ITc§WY ©WScR TÈoWyWY £WYø §WWÈ£WY IWT yWYIUY VvWY AyWc ¡Wh§WY©Wc vWc IWTyWc ¡WuW ThIY VvWY. ¡Wh§WY©Wc vW¡WW©W ITvWW AW £WÈyWc IWT ¡WW§WPY Ac¥W.¨WY.S§WcN¥WWÈ TVcvWW äWäWYyW¤WWB äWWVyWY Vh¨WWyWZÈ ýuW¨WW ¥W¬¦WZÈ VvWZÈ. LcyWY ýuW wWvWW ¥WWX§WI äWäWYyW äWWV RhPY AW¨¦WW VvWW. NlWXSI ¡Wh§WY©Wc äWäWYyW äWWVyWc £WÈyWc IWTyWh AWTNYAhyWh ¥Wc¥Wh AW¡WvWW vWcAh RÂP ¤WT¨WW ¡WVhÄr¦WW VvWW. ýc Ic ©WWÈLc £WÈyWc IWTyWh Ý.4600 RÂP ¤WTW¨WW¦Wh VvWh. 12 I§WWIyWZÈ 20 VýT AyWc £WVWToWW¥WyWZÈ 38 VýT ¤WWP¹È : ¥WhPYSW¦W ITW¦Wc§WY ©WScR IWTyWZÈ A¥WRW¨WWR äWVcT¥WWÈ 12 I§WWIyWZÈ ¤WWP¹ 20 VýT s¦WWTc ¥WÜyWyWZÈ IWTyWZÈ ¤WWP¹È 25 VýT §WcvWW VvWW. £WVWToWW¥W ¥WWNc ©WScR IWTyWZÈ 125 ÝX¡W¦Wc XI§Wh¥WYNT AyWc ¥WÜyW IWTyWZÈ 150 ÝX¡W¦WW XI§Wh¥WYNTyWW ¤WW¨Wc ¤WWP¹È ¨W©Wa§WvWW VvWW.

oWWPYyWY §WÈ£WWB pWNWPYyWc ¥WÈL½TY §Wc¨WY ¡WPc

¡WWÈrW ¨WªWg¥WWÈ ¡WVc§WY ¨WnWvW ¡WIPW¦Wh

^ ¡WWÈrW ¨WªWgwWY ¥WWTY AW £WÈyWc ¥WhPYSW¦W ITc§WY IWT ¥WWoWhg E¡WT vWh STvWY VvWY AyWc ˜©WÈoWh¡WWvW £WVWToWW¥W ¡WuW LvWY VvWY. Av¦WWT©WZxWY ¡Wh§WY©W Ic AWTNYAhAc m¦WWTc¦W ¥WWTY AW IWT ThIY yWwWY. äWäWYyW äWWV, IWT ¥WWX§WI

16 ÔNyWY IWTyWc §WÈ£WW¨WY 20 ÔN ITWC ^ äWäWYyW¤WWByWY ¥WhPYSWC ITc§WY £WÈyWc IWTyWY ¥WaU §WÈ£WWC 16 ÔNyWY Kc. Lc ¡WdIY ©WScR IWTyWY §WÈ£WWB 3 ÔN ¨WxWWTYyWc 19 ÔN s¦WWTc ¥WÜyW IWTyWY §WÈ£WWC 4 ÔN ¨WxWWTYyWc 20 ÔN IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. Lc AWTNYAhyWW XyW¦W¥W X¨WÜö Kc.

Ac©W.Ac§W.ITuW, ¡WYAWC NlWXSI

AcT¡WhNgyWW nWWyWoWYITuWyWY ˜Xÿ¦WW vWcL, 10 I¡WyWYAc T©W RWnW¨¦Wh

y¦WaM ByW£Whm©W XyWuWg¦WyWoWTwWY TWuWY¡W ©WZxWYyWW £WWÈxWIW¥W vWhPW¦WW

A¥WRW¨WWR & A¥WRW¨WWR äWVcTyWW XyWuWg¦WyWoWT oWTyWWUWwWY TWuWY¡W vWTS LvWWÈ 18 ¥WYNTyWW NY¡WY ThP E¡WT oWcTIW¦WRc £WWÈxWIW¥Wh vWWuWY Rc¨WW¦WW VvWW LcyWW IWTuWc NlWXSI ý¥WyWY ©W¥W©¦WW ©WýgvWY VvWY. yW¨WW ¡WXç¥W MhyWyWW Ac©NcN-NYPYAh X¨W¤WWoW óWTW ¥WÈoWU¨WWTc NY¡WY ThP nWZ§§Wh IT¨WWyWY IW¦Wg¨WWVY ITWC VvWY. Lc¥WWÈ 6 Ih¥WgäW¿¦W§W Acm©WNcyäW, 45 ÿh©W ¨Wh§W, 82 AhN§WW vWwWW 25 äWcP ˜IWTyWW £WWÈxWIW¥Wh R¹T ITW¦WW. XyWuWg¦WyWoWT ThP TvyW¡§WWMW Ih¥¡W§Wc–WwWY AL¼yg W AWÕ¥W vWTS LvWWÈ ThP E¡WT rWWT R¹IWyWhyWW Acm©WNcyäWyW, 3 ÿh©W ¨Wh§W AyWc K AhN§WW vWhPW¦WW VvWW.

pWWN§WhXP¦WWyWW rWWuWm¦W¡WZTYyWY 4 R¹IWyWh ©WY§W A¥WRW¨WWR & ¥¦WZXyW.yWW yW¨WW ¡WXç¥W MhyWyWW oWhvWW ¨WhPe¥WWÈ Ac©Wø VWB¨Wc £WYAc©WAcyWAc§W NlcPÃoW ©WcyNTyWY ¡WW©Wc AW¨Wc§WY nWZ§§WY Lo¦WW¥WWÈ oWcTIW¦WRc Tý X¨WyWW TcPY ¥WY–W ÿhIÃN ¡§WWyNyWZÈ £WWÈxWIW¥W wWB TéWZÈ VvWZ LcyWc ANIW¨W¨WW ©WY§W ITW¦WZÈ VvWZ. s¦WWTc rWWuWm¦W¡WZTY X¨W©vWWT¥WWÈ ¨WoWT TýAc rWWT R¹ I WyWhyWW oWc T IW¦WRc £WWÈxWIW¥W ITW¦WW VvWW. ¥¦WZXyW.yWW ¡WXç¥W MhyWyWW Ac©NcN X¨W¤WWoWc rWWT R¹IWyWh ©WY§W ITY RYxWY VvWY.

BRTS

¡WWÈrW ¨WªWgwWY Av¦WÈvW FGrWW ¤WWPc £WÈyWc IWTyWc ˜©WÈoWh¥WWÈ ScT¨WWvWY VvWY

£W©W©NcyPyWh ýcnW¥WY RT¨WWýc

AW¦WZ¨WcRg yWY 32 £WcOIh ¡WT ˜¨WcäWyWY IW¦Wg¨WWVY A¥WRW¨WWR & TWs¦WyWY X¨WX¨WxW ©WTIWTY AW¦WZ¨WcRg AyWc ©¨WXyW¤WgT AW¦WZ¨WcgR Ih§Wcýc¥WWÈ 32 £WcOIh nWW§WY ¡WPvWW oWZLTWvW AW¦WZ¨WcgR X¨W¤WWoW óWTW vWW. 23 yW¨Wc¥£WTc AcIXR¨W©WY¦W XTäWSX§WÈoW VWwW xWTWyWWT Kc. AW ˜Xÿ¦WW¥WW ˜¨WcäW ¥WcU¨W¨WW ¥WWoWvWW X¨WàWwW¿AhyWW Sh¥Wg vWW. 19wWY21 RTX¥W¦WWyW AhyW§WWByW PWEyW§WhP ITYyWc ¤WTWäWc. X¨WàWwW¿AhAc Sh¥Wg ¤W¦WWg ¡WKY 23¥WYAc ˜¨WcäW ¥WWNc AnWÈPWyWÈR Ih§WcL¥WWÈ VWLT TVc¨WWyWZÈ TVcäWc. Ih§WcýcyWc ˜¨WcäW IW¦Wg¨WWVY vWW. 30 yW¨Wc¥£WT ©WZxWY IT¨WWyWY ¥WÈLT½ Y AW¡WY Kc.

TWs¦W¥WWÈ ÔIWvWW ©WvWvW OÂPW ¡W¨WyWhyWc ¡WoW§Wc yWX§W¦WW¥WWÈ OÂPYyWh ¡WWTh oWoWPYyWc 10.8 XPoWkYAc ¡WVhrWvWWÈ ©W¥WoWk yWX§W¦WW OÂPÈo¹ WWT £WyWY oW¦WZÈ Kc. vWc¥WL OÂPY ¡W¨WyWhyWZÈ ýcT AWoWW¥WY rWWT XR¨W©W¥WWÈ ¦WwWW¨WvWÊ TVc¨WWyWY ©WȤWW¨WyWW Vh¨WWwWY A¥WRW¨WWRyWZÈ §WpWZvW¥W §WpWZvW¥W vWW¡W¥WWyW RhQ XPoWkY oWoWPYyWc vWW¡W¥WWyW 13.0 XPoWkY ©WZxWY ¡WVhÄrWc vWc¨WY A¥WRW¨WWR 14.8 äWI¦WvWW Vh¨WWwWY OÂPYyWZÈ ˜¥WWuW yWX§W¦WW 10.8 ¨WxWäWc. 12.9 TWs¦W¥WWÈ ˜¨WvWgvWW ©WvWvW OÂPW IÂP§WW 13.0 ¡W¨WyWhyWyWc ¡WoW§Wc A¥WRW¨WWR PY©WW ©WXVvW TWs¦WyWWÈ ¥WhNW¤WWoWyWWÈ oWWÈxWYyWoWT 13.5 äWVcThyWZÈ §WpWZvW¥W vWW¡W¥WWyW ¥WWÈP¨WY 14.3 oWoWPYyWc 17 XPoWkYwWY AhK¼È yWhÄxWW¦WZÈ Kc. s¦WWTc yWX§W¦WW¥WWÈ ©W¥WoWk TWs¦WyWWÈ vW¥WW¥W äWVcTh¥WWÈ X©WMyWyWZÈ ©WiwWY AhK¼È 10.8 XPoWkY ©Wcŧ©W¦W©W §WpWZvW¥W vWW¡W¥WWyW ©WWwWc OÂPo¹È WWT £WyWY oW¦WZÈ VvWZ.È ¥WÈoWU¨WWTc A¥WRW¨WWRyWZÈ §WpWZvW¥W vWW¡W¥WWyW ©WW¥WWy¦W ITvWWÈ 14.8 XPoWkY yWhÄxWW¦WZÈ VvWZÈ. ©WWÈLyWWÈ 6.00 ¨WWo¦WW £WWR ArWWyWI äWÝ wW¦Wc§WWÈ OÂPW ¡W¨WyWyWc IWTuWc ©W¥WoWk äWVcT¥WWÈ IWXvW§W OÂPYyWZÈ ¥WhL¼È STY ¨W¬¦WZÈ VvWZ.È vWc¥WL AWoWW¥WY rWWT XR¨W©W¥WWÈ A¥WRW¨WWRyWZÈ §WpWZvW¥W vWW¡W¥WWyW ÿ¥WäW RhQ XPoWkY oWoWPYyWc 13.0 XPoWkY ©WZxWY ¡WVhÄrWäWc vWc¨WY äWm¦WvWW Kc.

ARWuWY, ©WRʤWW¨W AcÅyL.yWc BRTS ©NcäWyWwWY L¨WW-AW¨W¨WW A¥WRW¨WWR AcT¡WhNg¥WWÈ T©W ¦WZXyW.¥WWÈ E²WT¨WVY ¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR

¥WZ§WWIWvW §WcyWWT 10 I¡WyWYAh

A¥WRW¨WWR ©WXVvW RcäWyWW 6 LcN§WW AcT¡WhNgyWW nWWyWoWYITuWyWY IcyÏ ©WTIWT óWTW VWwW xWTW¦Wc§WY ˜Xÿ¦WW vWcL wWC oWC Kc. AW ˜Xÿ¦WWyWW ¤WWoWÝ¡Wc A¥WRW¨WWRyWY ARWuWY ¡WhNg©W AyWc ©WRʤWW¨W AcÅyL. ©WXVvW 10 LcN§WY I¡WyWYAhAc ¥WÈoWU¨WWTc A¥WRW¨WWR AcT¡WhNgyWY ¥WZ§WWIWvW §WC v¦WWÈ VW§W E¡W§W£xW ©WZX¨WxWWAh ©WXVvWyWY ¥WWXVvWY ¥WcU¨WY VvWY. ¨WxWZ¥WWÈ VW§W rWW§WY TVc§WY AWTAcSm¦WZ ˜Xÿ¦WW £WWR XP©Wc¥£WTyWW £WYý ©W¡vWWVwWY £WYPÃoWyWY ˜Xÿ¦WW äWÝ IT¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. AW AÈoWc AcT¡WhNg ©Wa¯Wh ¡WW©WcwWY ¥WUvWY ¥WWXVvWY ¥WZL£W RcäWyWW ¨WxWZ 15 LcN§WW AcT¡WhNgyWZÈ nWWyWoWYITuW ITWC TéWZÈ Kc Lc¥WWÈ ˜wW¥W vW£Wßc A¥WRW¨WWR E¡WTWÈvW L¦W¡WZT, §WnWyWE, rWcyyWC, Ih§WIWvWW AyWc oWZ¨WWVWNY AcT¡WhNgyWZÈ nWWyWoWYITuW IT¨WWyWY ˜Xÿ¦WW äWÝ IT¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. AW ˜Xÿ¦WWyWW ¡WoW§Wc A¥WRW¨WWR AcT¡WhNgyWc V©vWoWvW ITY vWcyWZÈ ©WÈrWW§WyW IT¨WW ¥WWNc IcyÏ ©WTIWT óWTW AWÈvWTTWÖlY¦W ©vWTc NcyPT ˜Xÿ¦WW VWwW xWT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY LcyWW ¡WoW§Wc ˜wW¥W AWTAcSm¦WZ

# ARWuWY ¡WhNg©W AcyP ©WcM X§WX¥WNcP. # ©WRʤWW¨W AcXyL. ˜W. X§W. # øAc¥WAWT oWka¡W # ø¨WYIc ˜hLcmNÊ©W # Ac©©Wc§W ByÎW˜hLcmNÊ©W X§WX¥WNcP. # Nh¦WhNW N¹äWh BÅyP¦WW ˜W. X§WX¥WNcP. # Ac©©WWT ˜hLcmNÊ©W (BÅyP¦WW) X§W.. # AWCAc§W AcyP £WYAcSAc©W NlWy©W X§W. # AWCAWT£WY ByÎW©NlmrWT Pc¨W§W¡W©Wg X§W. # PYAWTAc ByÎWIhyW ˜hLcmNÊ©W ˜W. X§W.

X¨W¨WWRW©¡WR ¡Wa ¨ Wg I¹ § W¡WXvW PWc . AWRcäW¡WW§WyWW ©W¥W¦W¥WWÈ AWrWWTW¦Wc§WW E²WT¨WVY nWTYRY Ii¤WWÈPyWY vW¡WW©W ©WY£WYAWByWc ©WhÄ¡W¨WW X©WÅyPIcN ©W¤¦W PWc. XV¥WWÈäWZ ¡WNc§Wc oWZLTWvW ¦WZXyW.yWW IW¦WgIWTY I¹§W¡WXvW Ph. ¥WZI¹§W äWWV ©W¥W–W ¥WWoW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. WuWc vWc¥WyWY ¥WWoWuWY¥WWÈ IéWÈZ Ic ¡WZ¨Wg ©WÈrWW§WI I¡WyWY 700 IThP ThIäWc vWcI¹§¥W¡WXvW ¡WXT¥W§W X¯W¨WcRYyWW ©W¥W¦W¥WWÈ AcT¡WhNgyWZÈ ©WÈrWW§WyW VWwW¥WWÈ §WcyWWT ¨WªWg 2008¥WWÈ Ý. 4.90yWW ¤WW¨Wc Ý. 25 I¡WyWYyWc ˜wW¥W vW£Wßc AhKW¥WWÈ AhK¼È §WWnW E²WT¨WVY X©WÅyPIcNyWY ¥WÈLT½ YwWY 700 IThP ÝX¡W¦WWyWZÈ ThIWuW IT¨WZÈ ¡WPäWc. nWTYRWB VvWY E¡WTWÈvW ¨WªWg 2010¥WWÈ Lc¥WWÈ VW§W AcT¡WhNg ¡WT rWW§WZ ˜hLcmNÊ©W Ý. 3.66yWW ¤WW¨Wc Ý. 30 §WWnW 24 ©WXVvW ¤WX¨Wª¦W¥WWÈ äWÝ wWyWWTW ˜hLcmNÊ©W ¡WcLyWY E²WT¨WVY nWTYRWB VvWY. ¡WuW Lc vWc I¡WyWYyWc L ¡WaTW IT¨WW ¡WPäWc. X©WÅyPIcN ©W¤¦WyWW IéWW ˜¥WWuWc PWc. (XTm¨WW¦WPe ShT m¨WhX§WXSIcäWyW) ¥WÈoWW¨WWC ¡WW§Wc yW¨WyWYvW ˜IWäWyW ¡WW©WcwWY ¨WoWT VvWY. Lc¥WWÈ 18 LcN§WY I¡WyWYAhAc AW¨WcRyW NcyPTc 40 §WWnW E²WT¨WVY 24 ¡WcLyWY I¦WZf VvWZÈ. Ý. 4.74yWW ¤WW¨Wc nWTYRY VvWY.

AWÈoWXP¦WW óWTW ©WhyWZÈ §WW¨WyWWTW ¨Wc¡WWTY ©WW¥Wc RWuWrWhTYyWWc©WhyWWyWYIcRWuWrWhTY ©W ¥WWNcwWäWc ¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR

XPTcINhTcN AhS Tc¨Wy¦Wa CyNcX§WLy©W óWTW äWXyW¨WWTc oWZLTWvW ¥Wc§W¥WWÈ AW¨Wc§WW 34 XI§Wh ©WhyWW AyWc 32 XI§Wh rWWÈRYyWY ANIW¦WvW £WWR AW ©WhyWZÈ §WW¨WyWWTW IcN§WWI ¨Wc¡WWTYAh ¡WT RWuWrWhTYwWY ©WhyWZÈ §WW¨W¨WWyWY I§W¥W ¡WuW RWnW§W wWC äWIc Kc. Lc ¨Wc¡WWTYAh ¡WZTW¨WW AW¡W¨WW AW¨Wc Kc vWc¥WyWY ¡WW©WcwWY ¨WxWZyWc ¨WxWZ ¥WWXVvWY ¥WÈoWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc AyWc XyW¨WcRyWh §Wc¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. PYAWTAWCyWW ©Wa¯WhyWZÈ IVc¨WZÈ Kc Ic

¥WZÈ£WC¥WWÈ Lc AW¦WWvWIWTh ¡WW©WcwWY ©WhyWZÈ ¥WÈoWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ Kc vWcN§WW L ¤WWoWYRWT AW ©WhyWZÈ ¥WÈoWW¨WyWWTW A¥WRW¨WWRyWW ¨Wc¡WWTYAh Kc. A¥WRW¨WWRyWW ¨Wc¡WWTYAh ¨WvWY L AW ©WhyWc RWuWrWhTYyWW ¥WWoWcg RcäW¥WWÈ pWa©WWPW¦WZÈ Kc. ©Wa¯WhyWW LuWW¨¦WWÈ AyWZ©WWT Av¦WWTc £WVZ AhKW ¨Wc¡WWTYAh AW ©WhyWZÈ §Wc¨WW ¥WWNc ©WW¥Wc AW¨WY TéWWÈ Kc AyWc AW ¨Wc¡WWTYAhAc I¦WW R©vWW¨Wcýc AW¡W¨WW vWcyWY ýuW yWW Vh¨WWwWY ¨WxWZyWc ¨WxWZ IWoWXU¦WW vWc¥WyWY ¡WW©WcwWY ¥WÈoWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨WY TéWWÈ Kc.

¥Wx¦W¡Wa¨Wg Sc¨WXTN

A¥WRW¨WWR¥WWÈ ©WhyWZÈ RWuWrWhTYwWY §WW¨W¨WW ¥WWNc R¹£WC AyWc wWWC§WcyP Sc¨WXTN Kc AyWc IcN§WWI RWuWrWhThyWc AcN§WZÈ ¥WWøgyW ¥WUc Kc Ic vWcAh X£WMyWc©W I§WW©W¥WWÈ ¥WZ©WWSTY ITc Kc. AW E¡WTWÈvW ¥WZÈ£WC¥WWÈ R¹£WC, XT¦WWxW, A¥WWyW, ¥W©IvW, £WVcTYyWwWY ¥WhNW¡WW¦Wc ©WhyWZÈ RWuWrWhTYyWW ¥WWoWcg RcäW¥WWÈ AW¨Wc Kc LcyWW ¥WhNW¤WWoWyWW oWkWVIh oWZLTWvWyWW ¨Wc¡WWTYAh Vh¦W Kc.

Iy¦WW ¡WxWTW¨Wh ©WW¨WxWWyW ¥WXuWyWoWTyWW 30 X©WXyW¦WT X©WXNMy©W R¡WvWYyWW §WoyWø¨WyWyWY VWS ©WcyrWZTY FL¨WWäWc Lc §WhIhyWc §WoyW IT¨WWyWY BrKW Vh¦W vWc¥WyWY X©WXyW¦WT X©WXNMy©W IWEÅy©W§W ¡WW©Wc ATø ¥WÈoWW¨WWC VvWY AyWc L¨WW£W¥WWÈ vW¥WW¥W R¡WvWYAhyWW A§WoW ©WÈ©wWWyWh AyWhnWh ˜¦WhoW I¹§W 30 ATø AW¨WY VvWY. AWoWW¥WY £WZxW¨WWTc ©WWÈLc ¥WXuWyWoWTyWW ¡WZXyWvW AWÕ¥W nWWvWc A¥Wc A§WoW §WoyW ITW¨WWäWc X©WXyW¦WT X©WXNMyW ¦WZoW§Wh ¥WÈoW§W Sc‹TW yWVYÈ ¤WTc

¤WiX¥WI äWZI§W . A¥WRW¨WWR m¦WWTc¦W ITW¨¦WÈZ yWwWY, AyWc vWc ¡WuW X©WXyW¦WT X©WXNMyWhyWW STY §WoWj vWh IRY¦W yWVÃ. vWVc¨WWThyWY EL¨WuWY Vh¦W Ic £§WP PhyWcäWyW Ic¥¡W Ic ¡WKY T¥WvWhv©W¨W, AW IWEXy©W§WyWW vW¥WW¥W ©W¤¦Wh vWcyWY EL¨WuWY ©WWwWc ¥WUYyWc L ITc Kc. IWEXy©W§WyWW Ih-AhXPeyWcNT oWh»¨WR§WW§W ¤WoWvWY¦WWyWW LuWW¨¦WWyWZ©WWT, A¥Wc ¯WuW ¥WXVyWW AoWWE A¥WWTW oWk¡a WyWW ©W¤¦W ©W¥W–W AW ˜IWTyWW §WoyW ˜©WÈoWyWc EL¨W¨WWyWh ˜©vWW¨W ¥Wam¦Wh VvWh. IWEXy©W§W óWTW Lc X©WXyW¦WT X©WXNMyW R¡WvWYAc §WoyW ø¨WyWyWW 50 ¨WªWg ¡WaTW I¦WWg Vh¦W vWc¥WyWW L ˜XvWIWv¥WI §WoyW ITW¨W¨WWyWW yWßY I¦WWg.

R¡WvWYAhyWW ˜vWYIWv¥WI §WoyW ITW¨W¨WWyWW KYAc. vW¥WW¥W R¡WvWYAhyWc §WoyW A§WoW ITW¨W¨WWyWW VhB vWc¥WyWc ¥WÈoWU ScTW yWVYÈ §Wc¨WPW¨WW¦W. AW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ L ýcPWCyWc ¥WXuWyWoWT¥WWÈ TVcvWW 87 ¨WªW¿¦W Rc¨WcyÏ ¡WÈPÛW £WZxW¨WWTc vWc¥WyWY ¡WvyWY ¤WÏW£WVcyW ¡WÈPÛW ©WWwWc STY §WoyW IT¨WWyWW Kc. Rc¨WcyϤWWByWW LuWW¨¦WWyWZ©WWT ¥WcÈ s¦WWTc ¤WÏW ©W¥W–W §WoyW IT¨WWyWh ˜©vWW¨W ¥Wam¦Wh v¦WWTc vWcuWc Ac¨WZ IYxWZ Ic V¨Wc 67 ¨WªWcg äWÈZ STY¨WWT §WoyW IT¨WWyWW, ¡WuW ¡WKY ¥WcÄ vWcyWc ¥WyWW¨WY §WYxWY VvWY. A¥WWTW RYITWAh X¨WRcäW¥WWÈ TVc Kc ¥WcÄ s¦WWTc ©IWC¡W ¡WT ¥WWTW RYITWyWc AW ¨WWvW ITY v¦WWTc vWc pWuWh nWZäW wW¦Wh. AWnWW ¡WXT¨WWTc A¥WyWc äWZ¤WIW¥WyWWAh ¡WWO¨WY AyWc Sc©W£WZI ¡WT §WoyWyWW ShNhoWkWS A¡W§WhP IT¨WWyWZÈ IéWZÈ. §WoyW I¦WWg ¡WKY A¥Wc VyWY¥WayW IT¨WW yWVYÈ ¡WuW ¤WoW¨WWyWyWW RäWgyW IT¨WW ¥WWNc LBäWZÈ.

¥WWNc Ih¡Whg. ©WWBI§W ¤WWPc AW¡WäWc

nWTYRYyWY vW¡WW©W CBIyWc ©WhÄ¡W¨WW ¥WWoW @©WWBI§WrWW§WI ¡WW©WcwWY 3 VýT XP¡WhXMN, 200yWZÈ ¤WWP¹È ¨W©Wa§WWäWc A¥WRW¨WWR : oWZLTWvW ¦WZXyW¨WX©WgNYyWW

¡WWÈrW RW¦WIWyWW RWÈ¡Wv¦Wø¨WyW £WWR STY §WoyW! LTW X¨WrWWTh vWh Ic yWWyWW ¤Wa§WIWAhyWc vWc¥WyWW RWRW-RWRYyWW §WoWj §WWC¨W ýc¨WW L yWVÃ, ¡WTÈvWZ ©WWwWc-©WWwWc nWTW ýyWd¦WWyWW L§©WWwWY ¥VW§W¨WW ¡WuW ¥WUc vWh..! äWVcTyWW ¥WXuWyWoWT¥WWÈ TVcvWW X©WXyW¦WT X©WXNMy©W óWTW AcI yW¨WvWT ¡WVc§W AWRTYyWc V¨Wc AW¨Wh L IWÈCI T©W˜R ˜¦WhoW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY TéWh Kc. X©WXyW¦WT X©WXNMyW IWEXy©W§W yWW¥WyWY ©WÈ©wWWyWW ©W¤¦Wh §WoWjø¨WyWyWW 50 ¨WªWg ¡WaTW ITY rWam¦WW Vh¦W vWc¨WW £WZMoZ WhgyWW AWoWW¥WY £WZxW¨WWTyWW ThL STY ˜XvWIWv¥WI §WoyW ITW¨W¨WWyWW Kc. X©WXyW¦WT X©WXNMy©W oWka¡W óWTW äWVcT¥WWÈ AyWcI ˜IWTyWW IW¦Wgÿ¥W ¦WhL¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc ¡WTÈvWZ §WoyW

IyWZ¤WWC ¡WNc§W, ¡WYAWTAh

¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR

A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.yWh BRTS ÝN ¡WT <©WWCI§W äWcXTÈoW>yWh yW¨Wh vWZßh

PYAWTAWCyWY 34 XI§Wh ©WhyWW Ic©W¥WWÈ IW¦Wg¨WWVY

vWȯW £WYAWTNYAc©W IhXTPhT vWc¥WL £W©W©NcyP £WyWW¨W¨WW ¡WWKUh §WWnWh ÝX¡W¦WWyWh xWZ¥WWPh IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc.AW¥W vWh £WYAWTNYAc©WyWh RT¨WWýc £W©W £W©W©NcyP ¡WW©Wc AW¨Wc v¦WWTc L RT¨WWýc nWa§Wc Kc. ¡WTÈvWZ ¥WcCyWNcy©WyWW A¤WW¨Wc RT¨WWý £WoWPY Vh¨WWwWY nWZ§§WW TWnW¨WW ¡WPvWWÈ Vh¨WWwWY oW¥Wc v¦WWTc IhC ¥WhNY R¹pWgNyWW ©WýgC äWIc Kc.

^ oWWPYyWY ¥WWP¨WWUY SY ¨W©WZ§W¨WY ¡WPc. SY ©WW¥WWy¦WTYvWc Ý. 2300 LcN§WY wWW¦W Kc. KvWWÈ ¡Wh§WY©Wc IB I§W¥W §WoWWPY Kc vWcyWW AWxWWTc AWnWY ˜Xÿ¦WW yWßY wWW¦W Kc. oWWPYyWY §WÈ£WWB pWNWPYyWc vWcyWY ¥WÈL½TY AWTNYAh ¡WW©WcwWY §Wc¨WY ¡WPc Kc. AWTNYAhyWY ¥WÈL½TY X¨WyWW oWWPYyWW ¥WWUnWW¥WWÈ ScTSWT IT¨Wh oWcTIW¦WRc Kc.

A¥WRW¨WWR¥WWÈ rWWT XR¨W©W¥WWÈ OÂPY ¨WxWäWc

X¨WRcäWh¥WWÈ ©WWCI§W äWc»ToWyWY yWI§W

@nWWyWoWY ¡WWN¿yWc 1 ÝX¡W¦WWyWW ¤WWPc ©WWCI§W ©NcyP £WyWW¨W¨WW L¥WYyW ¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR

A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.Ih¡WhgTcäWyWyWW ©W²WWxWYäWhAc V¨Wc £WYAWTNYAc©W £W©W ©NcyP ©WZxWY ¡WVhÄrW¨WW ¥WWNc ¥WZ©WWSThyWc ¤WWPc ©WW¦WI§W AW¡W¨WWyWh AcI yW¨Wh ˜¦WhoW VWwW xW¦Whg Kc Lc¥WWÈ V¨Wc A¥WRW¨WWR äWVcTyWW AÈLX§W rWWT T©vWWwWY AWTNYAh ©WZxWYyWW £WYAWTNYAc©W IhXTPhT¥WWÈ AW¨Wc§WW rWWT X£WkLyWY yWYrWc A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW. ©WW¦WI§W ©NcyP £WyWW¨W¨WW ¥WWNc nWWyWoWY IhyNlWmNTyWc AcI ÝX¡W¦WWyWW NhIyW ¤WWPc L¥WYyW AW¡WäWc Lc¥WWÈ IhyNlWmNT ©WW¦WI§W ¡WWIgyWY ©WZX¨WxWW F¤WY ITäWc. ¥WZ©WWSTc ¡WhvWWyWW XyW¨WW©W©wWWyWcwWY £WYAWTNYAc©W £W©W ©NcyP ©WZxWY ¡WVhÄrW¨WW AW ©WWCI§W ¥WWNc Ý.3 VýTyWY XP¡WhXMN AyWc ¥WWX©WI Ý.200yWZÈ ¤WWPZÈ ©WW¦WI§W ¥WWNc rWaI¨W¨WWyWZÈ TVcäWc. AW yW¨WvWT ˜¦WhoWyWh AWäW¦W äWVcTYLyWhyWc ©WW¦WI§W rW§WW¨WvWW AyWc ýVcT ¡WXT¨WVyW ©Wc¨WWyWh E¡W¦WhoW ITc vWc ¥WWNc ˜cXTvW IT¨WWyWh Kc. ýc,Ic £WYø vWTS A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.yWW ©W²WWxWYäWhAc äWVcTYLyWhyWc ©WW¦WI§W E¡W¦WhoW ITäWc Ic Ic¥W vWcyWh IhB¡WuW ˜IWTyWh yWYP Ac©Wc©W¥WcyN ©W¨Wcg Ic ©Wc¥¡W§W ©W¨Wcg I¦WWg X¨WyWW ©W¥WoWk ˜hLcmN A¥W§W¥WWÈ ¥WaI¨WWyWY RTnWW©vW AoWW¥WY ©Nc. IX¥WXN¥WWÈ ¥WaIäWc. AWoWW¥WY 1 AcX˜§W 2014wWY ˜WTȤW wWäWc AyWc ¡WWÈrW ¨WªWgyWh IhyNlWmN AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW. Ih¡WhgTcäWyWyWW ©W²WWxWYäWh AWTNYAhwWY AÈLX§W rWWT T©vWW ©WZxWYyWW yW¨W £WYAWTNYAc©W £W©W ©NcyPyWY ¡WW©Wc ©WW¦WI§W ©NcyP F¤WW ITäWc Lc¥WWÈ 1 VýT ©WW¦WI§W ¥WZIWäWc. ¥WZ©WWSTyWc Ý.3 VýTyWW XP¡WhXMN AyWc ¥WWX©WI Ý.200 ¤WTYyWc ©W¤¦W £WyWW¨WY vWcyWc ©¥WWNg IWPe AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. AW IWPeyWY ¥WRRwWY ©W¤¦W £WyWc§WW ¥WZ©WWSTyWc pWTcwWY £W©W ©NcyP ©WZxWY AW¨W¨WW ¥WWNc ©WW¦WI§W A¡WWäWc Lc ©WW¦WI§W §WByWc ¥WZ©WWST pWTc ¡WuW LB äWIäWc, ©W¨WWTc £W©W ©NcyP E¡WT AW¨W¨WW ¥WWNc vWc ©WW¦WI§WyWh E¡W¦WhoW ITY äWIäWc. ˜wW¥W 1 VýT ©W¤¦W £WyWY oW¦WW £WWR ÿ¥WäW: ©W¤¦W ¡WW©Wc XP¡WhXMNyWY XIÂ¥WvW ©WW¦WI§WyWY XIÈ¥WvW £WTh£WT ITY Rc¨WWäWc. AW¥W AcI ©WW¦WI§W ¥WZ©WWST nWTYRY äWIc vWcN§WW ÝX¡W¦WW¥WWÈ ¥WZ©WWST ¡WW©WcwWY XP¡WhXMN §WByWc ©WW¦WI§W A¡WWäWc LcyWZÈ ¥WWX©WI Ý.200 ¤WWP¹È ¨W©Wa§WWäWc.

äWVcTyWW X©WXyW¦WT X©WXNMyWyWc ¥WSvW¥WWÈ ¥WZ©WWSTY ¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR

A¥WRW¨WWR ¥¦WZ X yW.Ih¡Whg T c ä WyW óWTW äWVcTyWW 64 ¨WhPe¥WWÈ X©WXyW¦WT X©WXNMyW ¥WWNc nWW©W yWoWT ¦WW¯WWyWZÈ ¡WZXyWvW AWÕ¥W nWWvWc ©WWÈLc ¡WWÈrW I§WWIc AW¦WhLyW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ Kc Lc¥WWÈ §WoyWyWh IW¦Wgÿ¥W äWÝ wWäWc. Lc¥WWÈ RTcI 20¥WY yW¨Wc¥£WTwWY 17¥WY XP©Wc¥£WT R¡WvWYyWc A§WoWwWY oWhT ¥WVWTWL ©W¥W–W ©WZxWY¥WWÈ X©WXyW¦WT X©WXNMyWyWc X¨WyWW¥WZ§¦Wc £Wc©WWP¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. Lc¥WWÈ R¡WvWY AcI£WYýyWc yWoWT¦WW¯WW ITW¨W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc ¨WT¥WWUW ¡WVcTW¨WäWc. vWc¥WyWh V©vW¥WcUW¡W Lc¥WWÈ äWVcTyWW AdXvWVWX©WI ©wWUh ITW¨W¨WWäWc AyWc vWcAh AcI£WYýyWc I©WWT £WvWW¨WWäWc. A¥WRW¨WWR äWVcTyWW RTcI nW¨WPW¨WäWc. RTcI R¡WvWYyWc X¨WRW¦W ©W¥W¦Wc AcI ¨WhPg AhXS©W¥WWÈ ¦WW¯WW IT¨WW ¥WWÈoWvWW ¥WYOWByWZÈ £Whm©W AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. X©WXyW¦WT X©WXNMyWyWY yWhÄxWuWY wWäWc Lc¥WWÈ ThL ©WWÈLc rWWTwWY AWO ¨WWo¦WW RWRW-RWRYyWW §WoyW ITW¨W¨WW ©WZxWY yWoWT¦WW¯WW ITW¨W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. £WWUIh Ev©WWVY X©WXyW¦WT X©WXNMyWyWc oWWÈxWYAWÕ¥W, 30 R¡WvWYAhyWW £WWUIh-£WWUIYAh §WoyW ©WW£WT¥WvWY XT¨WTÎÈN, XIP©WX©WNY ITW¨W¨WW Ev©WWV RcnWWPÛh VvWh. vWc¥WyWW §WoyW vWwWW IWÈIXT¦WW §WcI ÎÈN Lc¨WW ©wWUh ¥WWNc ¡WVc§WWwWY vWd¦WWTY ITY TWnWY Kc. RWRW£WvWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. A¥WRW¨WWR¥WWÈ RWRYyWc äWcT¨WWyWY AyWc ¡WWyWcvWT ¡WVcTW¨WWäWc. Ih¡WhgTäc WyW óWTW ¨W§Pg VcXTNcL ¨WYIyWY IcN§WWI ¡WXT¨WWThAc RWRWyWc xWW¥WxWa¥WwWY §WoyW EL¨WuWYyWW ¤WWoWÝ¡Wc AW yWoWT¦WW¯WWyWZÈ ¥WÈP¡W¥WWÈ §WW¨W¨WWyWY vWd¦WWTYAh ITY Kc. AW¦WhLyW ITW¦WZÈ Kc.

X¨WØyWW X¨WIX©WvW äWVcT Lc¨WW Ic, §WÈPyW, VcÄoWýE, ¡WcTY©W, ¥WhyNlY¦W§W, £Wh©NyW Lc¨WW X¨WRcäWY äWVcTh vWwWW £WcÄo§WhT AyWc VcÏW£WWR Lc¨WW ¤WWTvWY¦W äWVcThyWY yWI§W A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.IT¨WW LB TéWZÈ Kc.

SYPT £W©WhyWY ¨WWvWh A¤WTWBAc A¥WRW¨WWR äWVcT¥WWÈ £WYAWTNYAc©W £W©W ©NcyP ©WZxWY ¥WZ©WWSThyWc ¡WVhÄrWWP¨WW ¥WWNc IcyÏ ©WTIWTc IThPh ÝX¡W¦WWyWY SYPT £W©Wh AW¡WY VvWY Lc¥WWÈwWY 100 SYPT £W©Wh vWh E¡W¦WhoW X¨WyWW AcAc¥WNYAc©W Pc¡Wh¥WWÈ ¡WPY TVY Kc s¦WWTc 300 LcN§WY SYPT £W©Wh AcAc¥WNYAc©WyWW ÝNh E¡WT RhPW¨WWB TVY Kc. ¥¦WZXyW. yWW ©W²WWxWYäWhAc ¥WZ©WWSThyWc £WYAWTNYAc©W ©NcyP ©WZxWY ¡WVhÄrWWP¨WW ¥WWNcyWY SYPT £W©WhyWh E¡W¦WhoW vWh ITvWW yWwWY V¨Wc ¥¦WZXyW.yWY ©WW¦WI§W AW¡WYyWc ¥WZ©WWSThyWc £W©W ©NcyP ©WZxWY ¡WVhÄrWWPäWc.

¥WWX©WI ¤WWP¹È ¨W©Wa§WäWc ˜wW¥W ¨WªWg

£WYL¼È ¨WªWg

¯WYL¼È ¨WªWg

~200 ~300 ~400 rWhwWZÈ ¨WªWg ¡WWÈrW¥WÈZÈ ¨WªWg XP¡WhXMN ~500 ~600 ~3000

ÿ¥WäW: ©WW¦WI§WyWY XIÈ¥WvWyWY £WTh£WT XP¡WhXMN

I¦WW X£WkLyWY yWYrWc ©WW¦WI§W ©NcyP

@XäW¨WTÈLyWY X£WkL @AcB©WY X£WkL @Vc§¥WcN ©WIg§W X£WkL @AWBAWBAc¥W X£WkL

5 ¨WªWg £WWR NcyPTh £WVWT ¡WPWäWc A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.Ac ©WW¦WI§W äWcXTÈoWyWh ¡WW¦W§WhN ˜hLcmNyWh IhyNlWmN Ac¥W¨WW¦W£WY¨WW¦WIc yWW¥WyWW nWWyWoWY IhyNlWmNTyWc £WWTh£WWT AW¡WY Rc¨WW¦Wh Kc. ¡WWÈrW ¨WªWgyWW ¡WW¦W§WhN ˜hLcmN £WWR ¥¦WZXyW. NcyPTh £WVWT ¡WWP¨WW¥WWÈ AW¨WäWc.

National news In Gujarati  
National news In Gujarati  
Advertisement