Issuu on Google+

A¥WRW¨WWR

A¥WRW¨WWR & ¥WÈoWU¨WWT 3 XP©Wc¥£WT, 2013

V¨WW¥WWyW

AWLc ©Wa¦WWg©vW

IW§Wc ©Wa¦WhgR¦W

A¥WRW¨WWR 31.5/16.4 @¨WPhRTW 31.0/19.6 @TWLIhN 31.5/17.2 @ ©WZTvW 33.0/22.07

pWTShP rWhTYAh¥WWÈ pWTpWWNYAhyWY ©WÈPh¨WuWYyWc x¦WWyWc §WC ¡Wh§WY©W vWȯW óWTW ITW¦Wc§Wh ˜¦WhoW

yWhIT-IW¥W¨WWUW ©Wh©WW¦WNY¥WWÈ XNXSyW-wWc§WY yWVà §WC LC äWIc oWcN E¡WT X©WI¦WZXTNY ¡WW©Wc ©WW¥WWyW L¥WW ITW¨W¨Wh ¡WPäWc AW¨WvWY-LvWY ¨WcUWAc rWcXIÂoW IT¨WWyWY ¡WuW ©WarWyWW ¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR äWVcTyWW ¡WXç¥WyWW X¨W©vWWTh¥WWÈ wWvWY pWTShP rWhTYAh¥WWÈ ¥WhNW ¤WWoWyWW XI©©WWAh¥WWÈ pWTpWWNY, TW¥W§WW, IW¥W¨WWUW Ic IW¥W¨WWUY £WWCyWh VWwW Vh¨WWyWY ¤WavWIWUyWY pWNyWWAh ¡WTwWY SX§WvW wW¦WZÈ Kc. AWwWY V¨Wc AW ˜IWTyWY pWNyWWAh ANIW¨W¨WW ¥WWNc ¡Wh§WY©Wc ©Wh©WW¦WNY¥WWÈ LvWW AwW¨WW vWh £WVWT XyWIUvWW yWhITh-IW¥W¨WWUWyWc XNXSyW, wWc§WY vWc¥WL Ay¦W IhB ¡WuW ˜IWTyWh ©WT ©WW¥WWyW oWcN E¡WT X©WI¦WhXTNYyWY IcX£WyW¥WWÈ L¥WW ITW¨W¨WW

©WarWyWW AW¡WY Kc. AcN§WZÈ L yWVÃ, nWW§WY VWwWc ©Wh©WW¦WNY¥WWÈ oW¦Wc§WW yWhIT Ic IW¥W¨WWUW IäWZÈ ¡WuW ©WWwWc §WByWc yWYIUc vWh rWcI IT¨WW ¡WuW ©WarWyWW AW¡WY Kc. ýc Ic AW ©WarWyWW ¥WhNW ¤WWoWyWY ©Wh©WW¦WNYAhyWW X©WI¦WhXTNY oWWPeyWc A¡WWC Kc AyWc vWcyWh A¥W§W äWÝ IT¨WY RYxWh Kc. vWWLcvWT¥WWÈ VhNc§W oWkWyP ¤WoW¨WvWY ¡WWKU AW¨Wc§WW ¨Wd¤W¨WY oWc§Wcm©WY NW¨WTyWW AcI S§WcN¥WWÈ ¨úöWyWY IcT NcIT vWTYIc yWhITY AW¨Wc§WY V©WW£WVcyW ¡WT¥WWT yWW¥WyWY ¥WXV§WW £Wc L I§WWI¥WWÈ Ý.4.75 §WWnWyWW RWoWYyWW rWhTY oWB VvWY. s¦WWTc AO¨WWXP¦WW AoWWE AWÈ£WW¨WWPY¥WWÈ TVcvWW X£W§PTyWW pWT¥WWÈwWY pWTpWWNY ThIPW Ý.5 §WWnW rWhTYyWc TÓrWßT wWB oW¦Wh VvWh. AW X©W¨WW¦W yWhITh-pWTpWWNY óWTW rWhTYAh ITWC Vh¨WWyWW ©WÈn¦WW£WÈxW XI©©WW äWVcT¥WWÈ £Wy¦WW Kc. LcwWY V¨Wc ¡Wh§WY©Wc AW ˜IWTyWY ©WarWyWW AW¡WY Kc.

^ ¨W©¯WW¡WZT X¨W©vWWT¥WWÈ AW¨Wc§WY £WÈoW§WWAhyWY ©Wh©WW¦WNYAh, ¨Wd¤W¨WY NW¨WTh, Ac¡WWNe¥WcyN ©WXVvWyWY ©Wh©WW¦WNYAh Ic s¦WWÈ oWcN E¡WT 24 I§WWI ¥WWNc X©WI¦WhXTNY oWWPe vWVcyWWvW TVc Kc vWc¨WY Lo¦WWAc ©WarWyWW AW¡WY Rc¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. AWN§WZÈ L yWVà yWWyWY yWWyWY ©Wh©WW¦WNYAh¥WWÈ ¡WuW rWhIYRWThyWc ©WarWyWW AW¡W¨WWyWY IW¥WoWYTY rWW§WY TVY Kc. Ac¥W.Ic.TWuWW., ¡WYAWC ¨W©¯WW¡WZT ¤WavWIWU¥WWÈ wW¦Wc§WY rWhTYAh¥WWÈ yWhIT AwW¨WW vWh pWTpWWNY XN¡W AW¡WYyWc rWhTY ITW¨WvWW Vh¨WWyWZÈ SX§WvW wW¦WÈZ Kc. LcwWY yWhIThpWTpWWNY AyWc IW¥W¨WWUWAh óWTW wWvWY rWhTYAh ANIW¨W¨WW AW yW¨WvWT ˜¦WW©W VWwW xWT¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh Kc.

¥WZ§WWIWvWYyWZÈ TXL©NT ¥WcyNcCyW IT¨WW ©WarWyWW

I¹XT¦WT, Ay¦W rWYL¨W©vWZ AW¡W¨WWyWW £WVWyWc rWhT ©Wh©WW¦WNY¥WWÈ pWa©WYyWc rWhTY ITY LvWW TVcvWW Vh¦W Kc. LcwWY ¡Wh§WY©Wc X©WI¦WhXTNY oWWPeyWc TXL©NT ¥WcyNcCyW IT¨WW ©WarWyWW AW¡WY Kc.

13 ¨WªWg¥WWÈ ©Iº§Wh, X¨WàWwW¿, XäW–WIh pWNÛW ¡WuW £WLcN 4 oWÑÈ ¨Wx¦WZÈ

13 ¨WªWg¥WWÈ 63 VýT X¨WàWwW¿, 1492 XäW–WIh, 107 ©Iº§Wh pWNY oWC VL¼ ¡WuW 22 NIW £WWUIhyWc §WnWvWW-¨WWÈrWvWW AW¨WPvWZÈ yWwWY XL°WcäW ¡WT¥WWT . A¥WRW¨WWR

A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.©Ia§W £WhPeyWZÈ Kc§§WWÈ 13 ¨WªWg¥WWÈ £WLcN Ý.140 IThPwWY ¨WxWYyWc 651 IThPc ¡WVhÄrWY oW¦WZÈ Kc ¡WuW vWcyWY ©WW¥Wc X¨WàWwW¿AhyWY XäW–WuWyWY oWZuW¨W²WW vWh ©WZxWT¨WWyWc £WR§Wc OcTyWY OcT Kc. Kc§§WW 13 ¨WªWg¥WWÈ äWVcT¥WWÈ 107 ˜WwWX¥WI äWWUWAh pWNY, 63 VýT X¨WàWwW¿Ah pWNÛWÈ, 1492 XäW–WIh pWNÛWÈ, 358 X¨WàW ©WVW¦WIh pWNÛWÈ, 129 ¡Wa¨Wg ˜WwWX¥WI ¨WoWhg pWNÛWÈ, 128 ¡Wa¨Wg ˜WwWX¥WI XäW–WIh pWNÛWÈ AyWc 5889 ¡Wa¨Wg ˜WwWX¥WI X¨WàWwW¿AhyWh pWNWPh wW¦Wh AW¥W KvWWÈ IhC TV©¦W¥W¦W IWTuWwWY ¥¦WZXyW. ©Iº§W£WhPeyWZÈ £WLcN rWWT oWÑÈ ¨WxWY oW¦WZÈ Kc. AW ©WÈýoc Wh¥WWÈ AWN§WW £WxWW yWWuWWÈ nWTcnWT ý¦W Kc m¦WWÈ vWc ©W¨WW§W Vø AyWZ²WT TéWh Kc. A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.©Ia§W £WhPeyWW L AcI ©W¨Wc¥g WWÈ L £WVWT AW¨¦WZÈ Kc Ic, A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.©Ia§W £WhPeyWW 22 NIW X¨WàWwW¿AhyWc ¨WWÈrWvWW-§WnWvWW AW¨WPvWZÈ yWwWY. A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.Ih¡WhgTcäWyW ©WÈrWWX§WvW A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.©Ia§W £WhPe¥WWÈ ¨WªWg 2000-01yWY ©WW§W¥WWÈ äWWUWAhyWY ©WÈn¦WW 563 VvWY Lc 2013-14yWY ©WW§W¥WWÈ pWNYyWc 464 wWB oWB Kc. AW ©W¥W¦WoWWUW¥WWÈ L ˜WwWX¥WI äWWUWAhyWW X¨WàWwW¿AhyWY ©WÈn¦WW 2.23 §WWnWwWY pWNYyWc 1.60 §WWnW, ˜WwWX¥WI äWWUWyWW XäW–WIhyWY ©WÈn¦WW 5021wWY pWNYyWc 3589, X¨WàW ©WVW¦WIhyWY ©WÈn¦WW 653wWY pWNYyWc 295 wWB oWB Kc. AW¥W, Kc§§WWÈ 13 ¨WªWgwWY ©WvWvW ¥¦WZXyW. ©WÈrWWX§WvW äWWUWAh, XäW–WIh AyWc X¨WàWwW¿AhyWY ©WÈn¦WW¥WWÈ pWNWPh ýc¨WW ¥WUY TéWh Kc. ¡WTÈvWZ X¨WXrW¯W X¨WThxWW¤WW©W vWh

12 ¨WªWg¥WWÈ X¨WàWwW¿ ¡WWKU wWvWh ©WTcTWäW nWrWg ¨Wx¦Wh 2000-01 ~4812 2001-02 ~5032 2002-03 ~4850 2003-04 ~5659 2004-05 ~5832 2005-06 ~6296

2006-07 ~8050 2007-08 ~10237 2008-09 ~9684 2009-10 ~13948 2010-11 ~18159 2011-12 ~18002

AWO ¨WªWg¥WWÈ ©Ia§W £WhPeyWW £WLcN¥WWÈ xWTnW¥W ¨WxWWTh ¨WªWg £WLcN 2006-07 165.91 2007-08 169.94 2008-09 19.90 2009-10 286.81

¥WW¯W ¤WkÖWrWWTyWh X¨WIW©W wW¦Wh

2010-11 393.48 2011-12 446.30 2012-13 472.83 2013-14 651.00

äWVcTyWZÈ §WpWZvW¥W vWW¡W¥WWyW ¨WxWvWWÈ oWT¥WY¥WWÈ ¨WxWWTh

¡WhvWWyWW IW¥WyWW I§WWIhyWY ©WW¥Wc ¡WoWWT ¨WxWWTWyWY ¥WWÈoWuWY ©WWwWc £WYAWTNYAc©W £W©W ©Wc¨WWyWW 30 LcN§WW yWWTWL PlWB¨WT TX¨W¨WWTc VPvWWU ¡WWPc vWc¨WY Å©wWXvW F¤WY wWvWWÈ IhyNlWmNT AyWc AXxWIWTYAh¥WWÈ RhPxWW¥W ¥WrWY oWC VvWY. A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.yWW ©W²WWxWYäWhAc ¥WhNW E¡WWPc £WYAWTNYAc©W ©Wc¨WW¥WWÈ ©WTm¦WZ§WT ÝN äWÝ I¦WWg VvWW vWcwWY AW ÝNh E¡WT £W©W ©Wc¨WW £WÈxW wWW¦W vWh ©W²WWxWYäWhyWY AW£WÜyWW IWÈITW wWB ý¦W. vWcwWY vWWvIWX§WI xWhTuWc yWWTWL PlWB¨WThyWc ¥WyWW¨WY §Wc¨WW¦WW VvWW. ¥¦WZ X yW.yWW ©W²WWxWYäWhAc

©WhyWYAh XT©WWCI§P AyWc RWuWrWhTYyWW ©WhyWW ¡WT AWxWWXTvW

A¥WRW¨WWR AcT¡WhNg ¡WT ©WhyWWyWY AW¦WWvW 5 ¨WªWgyWW vWXU¦Wc ¡WVhÄrWY XyW¥WcªW nWWnWXT¦WW . A¥WRW¨WWR

A¥WRW¨WWR AcT¡WhNg ¡WT ©WhyWWyWY AW¦WWvW ¡WWÈrW ¨WªWgyWW vWXU¦Wc ¡WVhÄrWY oWC Kc. XR¨WWUY AyWc v¦WWT£WWRyWW ¥WXVyWW¥WWÈ RT ¥WXVyWc L¦WWÈ 18wWY 30 NyW ©WhyWZÈ A¥WRW¨WWR¥WWÈ AW¦WWvW wWvWZÈ VvWZÈ LcyWY ©WW¥Wc rWW§WZ ¨WªWcg ©W¨WW©WhwWY £W©Wh XI§Wh ©WhyWWyWY AW¦WWvW wWC Kc. oWZLTWvWyWW ©WhyWYAh ©WTIWTyWY yWYXvWwWY pWNc§WY AW¦WWvWyWW IWTuWc XT©WWCIX§WÈoW oWh§P AyWc RWuWrWhTYyWW ©WhyWW ¡WT AWxWWXTvW wWC TéWW Kc. PYAWTAWC Lc¨WY AcLy©WYAhyWW RWuWrWhTY PW¥W¨WWyWW IPI ˜¦WW©WhyWW IWTuWc £WýT¥WWÈ ©WhyWWyWY AKvW ¨WvWWgC TVY Kc. AcI ©W¥W¦Wc RcäWyWY I¹§W AW¦WWvWyWW 33 NIW ©WhyWZÈ AW¦WWvW ITvWW A¥WRW¨WWR AcT¡WhNg ¡WT Av¦WWTc ©WhyWWyWW ¡WW©Wg§W ýc¨WW ¥WUvWW yWwWY. AW¦WWvW ¡WTyWW XyW¦WȯWuWh £WWR ©WhyWWyWY AW¦WWvW¥WWÈ pWTnW¥W pWNWPh wW¦Wh Kc. vWcyWZÈ AcI IWTuW A¥WRW¨WWR¥WWÈ £WhyPcP ¨WcT VWE©W ˜v¦Wc I©N¥W VWE©WyWY ERW©WYyWvWW ¡WuW L¨WW£WRWT Kc. AWwWY

IcN§WWI ©WhyWYAh ¡WuW ývWc R¹£WC LCyWc RWuWrWhTYwWY ©WhyWZÈ §WW¨W¨WW ¥WWNc §W§WrWW¦WW Kc AyWc AW §WW§WrW¥WWÈ ¡WIPWC oW¦WW Kc. ©WhyWWyWW AW¦WWvWIWT VTcäW AWrWW¦WgyWZÈ IVc¨WZÈ Kc Ic <©WTIWTyWY yWYXvWyWW IWTuWc ©WhyWWyWY AW¦WWvW £WÈxW wWC oWC Kc AyWc X£WMyWc©W ¡WPY ¤WWÈo¦WW Kc.> £WZX§W¦WyW £WýTyWW ¨Wc¡WWTYAh ¥WZL£W ©WhyWWyWY AW¦WWvW ¥WWNc ¥WW¯W £Wc yWhX¥WyWcNPc AcLy©WY Kc AyWc vWcAh nWa£W FGrWZÈ X˜X¥W¦W¥W §Wc Kc. AW E¡WTWÈvW IW¦WRWyWY AWÈNYpWaÈNY AcN§WY £WxWY TWnW¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc Ic £WYø AcLy©WY vWd¦WWT ¡WuW wWvWY yWwWY. ©WW¥WWy¦W TYvWc XR¨WWUY¥WWÈ RcäWyWW §WhIh ©WhyWWyWY ©WWTY Ac¨WY nWTYRY ITc Kc AyWc v¦WWT£WWR AcyWAWTAWC §WoyWhyWY X©WMyW rWW§WZ wWW¦W Kc Lc¥WWÈ ©WhyWWyWY ¥WhNW¡WW¦Wc ¥WWoW TVc Kc. ¥WWuWcIrWhI rWhI©WY ¥WVWLyWyWW ˜¥WZnW VªWg¨WxWgyW rWhI©WYyWZÈ IVc¨WZÈ Kc Ic <30 NIW Lc¨WZÈ XT©WWCI§W ©WhyWZÈ AW¨Wc Kc AyWc Av¦WWTyWY Å©wWXvW¥WWÈ ThIWuWIWTh ©WhyWZÈ nWTYRvWW yWwWY vWcwWY £WZX§W¦WyWyWY ¥WWÈoW pWN¨WWyWW IWTuWc M¨WcTWvWyWY ¥WWÈoWyWc ¡WVhÄrWW¦W Kc.>

ITWT ¤WÈoWwWY ¥WWÈPYyWc VhNc§WyWW yWW¥W £WR§WW¨WW ©WZxWYyWW Ic©WyWh pWNyWWÿ¥W # AWC.AcrW.ø. Ac SWC¨W ©NWT VhNc§W rW§WW¨W¨WW AhoW©N 2008¥WWÈ XäW¨WW ©Wv¦WW oWka¡W ©WWwWc ITWT I¦Whg. # AWC.AcrW.ø.yWc AW VhNc§W 20 ¨WªWg ©WZxWY rW§WW¨W¨WW AyWc ¨WxWZ 5 ¨WªWgyWZÈ Acm©NcyäWyW AW¡W¨WW £WW£WvWc ©WÈ¥WXvW ©WxWWC. # AcX˜§W 2013¥WWÈ XäW¨WW ©Wv¦WW oWka¡Wc AW ITWT vWhPY yWWnWvWW ©W¥WoWk ¥WW¥W§Wh IhNg¥WWÈ ¡WVhÄr¦Wh VvWh. # VWCIhNcg AWÈvWTTWÖlY¦W I–WWyWY VhNc§W £WyWW¨W¨WW-rW§WW¨W¨WW AÈoWcyWW ITWT ©WÈ£WÈxWc OcT¨¦WZÈ Ic ¥WcyWcL¥WcyN AcoWkY¥WcyN ¤WÈoWyWW IWTuWc £WkWyP Ic NlcP¥WWIgyWW VIyWh ¤WÈoW wWvWh yWwWY.

oú¡WyWY(AWC.Ac r W.ø) ATøyWc SoWW¨WvWW ¦WZIcyWW Pc¨W§Wh¡WT XäW¨WW ©Wv¦WW oWk¡Z WyWY vWTScuW¥WW VZI¥W I¦Whg Kc. AWyWh AwWg Ac Kc Ic VW§WyWW ©WÂLhoWh¥WW AW SWC¨W ©NWT VhN§WyWc ÿWEyW ¡§WWMWyWY Lo¦WWAc XäW¨WW ©Wv¦WW oú¡WyWY £WkWÂPwWY L AhUnWWäWc. L©NY©W AWT.PY. IhOWTYAc AW¡Wc§WW

¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR

vWWLcvWT¥WWÈ £WYAWTNYAc©W £W©W ©Wc¨WW¥WWÈ ©WTm¦WZ§WT ÝNyWY ©Wc¨WW äWÝ ITY VvWY Lc¥WWÈ PlWB¨WThyWW IW¥WyWW I§WWIh ¨WxWY LvWW VvWW LcwWY TX¨W¨WWTc IcN§WWI PlWB¨WTh yWWTWL wW¦WW VvWW. vWcAhAc ©WTm¦WZ§WT ÝN E¡WT £W©Wh rW§WW¨W¨WWyWY yWW ¡WWPY RYxWY VvWY LcwWY vWWvIWX§WI xWhTuWc IhyNlWmNT ©WZ¤WWªWX£WkL RhPY AW¨¦WW VvWW vWc¥WuWc PlWB¨WTh ©WWwWc ©W¥WWxWWyWIWTY ¨W§WuW A¡WyWW¨WYyWc vWcAhyWc ¥WyWW¨WY §WYxWW VvWW. AW AÈoWc Pc¡¦WZNY ¥¦WZXyW. IX¥WäWyWT AWLg¨W äWWVc LuWW¨¦WZÈ Ic,<£WYAWTNYAc©W £W©W ©Wc¨WWyWW AcI ¡WuW PlWB¨WT VPvWWU E¡WT oW¦WW yW VvWW.> s¦WWTc IhyNlWmNT ¡WÈIL oWWÈxWYAc LuWW¨¦WZÈ Ic,<©Wh¥W¨WWTc AcI ¡WuW ÝN E¡WT £W©W ©Wc¨WW £WÈxW TVY yWwWY. vW¥WW¥W ÝNh E¡WT TW£WcvWW ¥WZL£W £W©W ©Wc¨WW rWW§WZ TVY VvWY.> vW©W¨WYT ¤WW©IT

TWs¦W¥WWÈ §WhAT §Wc¨W§Wc ÔÈIWvWW E²WT¡Wa¨W¿¦W ¡W¨WyWyWc ¡WoW§Wc A¥WRW¨WWRyWZÈ §WpWZvW¥W vWW¡W¥WWyW ¨Wx¦WZÈ Kc, LcyWc ¡WoW§Wc §WhIhAc OÂPYyWY X©WMyW¥WWÈ ¡WuW oWT¥WYyWh AyWZ¤W¨W I¦Whg VvWh. vWc¥WL A¥WRW¨WWR ©WXVvW TWs¦WyWWÈ X¨WX¨WxW äWVcThyWWÈ §WpWZvW¥W vWW¡W¥WWyW¥WWÈ ¨WxWWTh wW¦Wh Vh¨WWyWZÈ ýuW¨WW ¥W¬¦WZÈ Kc. V¨WW¥WWyW X¨W¤WWoWyWW LuWW¨¦WW ¥WZ L £W ©Wh¥W¨WWTc A¥WRW¨WWRyWZ È ¥WV²W¥W vWW¡W¥WWyW 31.5 XPoWkY AyWc §WpWZvW¥W vWW¡W¥WWyW 16.4 XPoWkY yWhÄxWW¦WZÈ VvWZÈ. AcN§Wc Ic A¥WRW¨WWRyWZÈ §WpWZvW¥W vWW¡W¥WWyW TX¨W¨WWT ITvWWÈ 0.8 XPoWkY ¨Wx¦WZÈ VvWZÈ. LcyWc IWTuWc äWVcT¥WWÈ XR¨W©W RTX¥W¦WWyW oWT¥WYyWZÈ ˜¥WWuW ¨Wx¦WZÈ VvWZÈ. A¥WRW¨WWR E¡WTWÈvW TWs¦WyWWÈ yWX§W¦WW, ¤WZL, TWLIhN, A¥WTc§WY AyWc ¨W§W©WWP Lc¨WWÈ äWVcThyWWÈ §WpWZvW¥W vWW¡W¥WWyW¥WWÈ ©WW£WT¥WvWYyWW XIyWWTc XT¨WTÎyN nWWvWc yW¨Wh oWWPgyW vWWLcvWT¥WWÈ L ýVcT LyWvWW ¥WWNc nWZ§§Wh ¥WZIW¦Wh Kc. XäW¦WWUWyWY Ô§WoWZ§WW£WY OÂPY¥WWÈ ¨WVc§WY ©W¨WWTwWY X¨W©vWWTyWW ¥WhXyWfoW ¨WhI©WgyWc AW TYvWc rWVc§WIR¥WY ¥WWNc AcI yW¨WZÈ AWVʧWWRI ©wWU ¥W¬¦WZÈ Kc. AW¥WWÈ ¡WuW ¥¦WZXyW. vWȯW óWTW ©W¨WWTc 8 ¨WWo¦WW ¡WuW ¨WxWWTh yWhÄxWW¦Wh Vh¨WWyWZÈ ýuW¨WW L ¡WXç¥W ©WZxWY AcyNlY ÎY TWnWvWW XäW¦WWUWyWY ©W¨WWTc A¥WRW¨WWRYAhyWW yW¨WW oWWPgyW¥WWÈ ýuWc yW¨WW ¥WhXyWfoW ¨WhI©Wg F¥WNY ¡WPÛW Vh¦W vWc¨WZÈ LuWWC TéWZÈ Kc. ¥W¬¦WZÈ Kc.

©WhyWWyWY pWNc§WY AW¦WWvW

¨WªWg AW¦WWvW (NyW¥WWÈ) 2008-09 142 2009-10 125 2010-11 160 2011-12 157 2012-13 104 2013-14 78

6 XI§Wh ©WhyWWyWh §Wc¨WW§W yWwWY XPTcIhNTcN AhS Tc¨Wy¦Wa CyNcX§WLy©WAc ¥WZÈ£WCwWY oWZLTWvW ¥Wc§W¥WWÈ AW¨Wc§WZÈ 34 XI§Wh ©WhyWZÈ AyWc 30 XI§Wh rWWÈRY ¥WWuWcIrWhIyWW ¯WuW AWÈoWXP¦WWAh ¡WT RThPW ¡WWPYyWc ¡WIPY ¡WWPÛW £WWR AW¦WWXvWvW 6 XI§Wh ©WhyWW ¥WWNc RW¨Wh IT¨WW ¥WWNc IhC ¡WuW ¨Wc¡WWTY AWoWU AW¨¦WWÈ yWwWY.AW K XI§Wh¥WWÈwWY ¥WhNW¤WWoWyWW oWh§P £WWT Kc. K ¨Wc¡WWTYAh 8.5 XI§Wh ©WhyWW ¥WWNc RW¨Wh I¦Whg Kc.

rWZIWRh AcrW.AWC.ø. -XäW¨WW ©Wv¦WW oWka¡W ¨WrrWc £WkWyP NlcP¥WWIg VI £WW£WvWc X¨W¨WWR¥WWÈ VWBIhNgyWh äWI¨WvW¿ rWZIWRh

Lh vW¥Wc Ac © W.ø. VWC¨Wc ¡WTwWY XyW¦WX¥WvW yWYIUvWW VäWh vWh AcI ÿWEyW ¡§WWMW yWW¥WyWY SWC¨W ©NWT VhN§WyWZ yWW¥W ¨WWÂr¦WZ VäWc. AW VhN§WyWZ yWW¥W wWhPW ©W¥W¦W ¡WVc§WW £WR§WWCyWc XäW¨WW ©Wv¦WW oWk¡Z WyWW yWW¥Wc wWB oW¦WZ AW ¡WWKU L¨WW£WRWT Kc £Wc AWÂvWTTWªNlY¦W I–WWyWW VhN§W oWkZ¡W ¨WrrWc yWh X¨W¨WWR, LcyWY ¡WT oWZLTWvW VWCIhNgc AcI ¥WVv¨W¡WauWg rWZIWRh AW¡¦Wh Kc.AWÂvWTTWªNlY¦W I–WWyWY VhN§Wh £WyWW¨W¨WW AyWc rW§WW¨W¨WW AÈÈoWc wWvWW ITWThyWW AwWgpWNyW ©W¥WWyW AcI rWZIWRW¥WW VWCIhNgc OcT¨¦WZ Kc Ic,¥WcyWcL¥WcyN AcoWkY¥WcyNyWW ¤WÂoWyWW IWTuWc £WkWyP Ic NlPc ¥WWIgyWW VIyWh ¤WÂoW wWvWh yWwWY. A¥WRW¨WWRyWW Ac©Wø VWC¨Wc ¡WTyWY SWC¨W ©NWT VhN§W AÈÈoWcyWW X¨W¨WWR¥WW VWCIhNgc ByNT IhyNYyWcyN§W VhNc§©W

¡WoWWT ¨WxWWTWyWY ¥WWÈoW ¥WZÚc IhyNlWINTc yW¥WvWZÈ ýcn¦WZÈ

©WZ¤WWªWX£WkL nWWvWcyWW XT¨WTÎyNyWW yW¨WW oWWPgyW¥WWÈ yW¨WW ¥WhXyWfoW ¨WhI©Wg

Ac©Wø VWC¨WcyWY VhNc§W ÿWEyW ¡§WWMW V¨Wc XäW¨WW Ic¥W £WyWY? vWcL©W ¥WVcvWW . A¥WRW¨WWR

oW¦WW, ©Wc¨WW TW£WcvWW ¥WZL£W rWW§WZ

¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR

(E¡WThmvW £WLcNyWW AWÈIPWÈ IThP¥WWÈ Kc)

^ A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.©Ia§W £WhPeyWZÈ £WLcN ¨Wx¦WZÈ Kc ¡WuW vWcyWY ©WW¥Wc äWWUWAh, X¨WàWwWYgAh, XäW–WIh ©WXVvW Ay¦W ˜IWTyWW I¥WgrWWTYAh pWNÛWÈ Kc. IVc¨WW nWWvWT vWh ¥¦WZXyW. ©Iº§W £WhPg óWTW ©Iº§WhyWW X¨WIW©W AyWc X¨WàWwW¿AhyWW I§¦WWuW ¥WWNc IThPh ÝX¡W¦WW nWrWg¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. ¡WTÈvWZ AW ÝX¡W¦WW X¨WàWwW¿AhyWW I§¦WWuWyWc £WWR ITvWWÈ £WYø Lo¦WWAhAc nWrWWgvWW Vh¦W vWc¥W §WWoWY TéWZÈ Kc. AW¥W IThPh ÝX¡W¦WWyWZÈ £WLcN KvWWÈ £WWUIhyWc oWZuW¨W²WW©W¤WT XäW–WuW ¥WUY TéWZÈ yWwWY. ¥¦WZXyW. ©Iº§W £WhPg VcOUyWY ©Iº§Wh pWNY AyWc vWcyWY AÈRTyWW XäW–WIh pWNÛW AyWc Kc§§Wc vWh X¨WàWwW¿Ah ¡WuW pWNY oW¦WW. vWcwWY IThPh ÝX¡W¦WW ¨WW¡WTYyWc £WWUIhyWh X¨WIW©W wWW¦W vWc¥WyWc oWZuW¨W²WW©W¤WT XäW–WuW ¥WUc vWcyWY »rWvWW ©W²WWxWYäWhyWc yWwWY. ¥WW¯W ©Ia§W £WhPe¥WWÈ vWh ¤WkÖWrWWTyWh X¨WIW©W wW¦Wh Kc. V£WY£W ¥Wc¨W, ©Iº§W £WhPgyWW ¡Wa¨Wg ©W¤¦W

Ac Kc Ic AW oWWUW¥WWÈ TV©¦W¥W¦W TYvWc A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.yWZÈ ©Ia§W £WhPeyWZÈ £WLcN AW 13 ¨WªWg¥WWÈ Ý.140 IThPwWY ¨WxWYyWc 651 IThP wWB oW¦WZÈ Kc. AW¥W KvWWÈ A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.©Ia§W¥WWÈ ¤WuWvWW 22 NIW £WWUIhyWc §WnWvWW-¨WWÈrWvWW AW¨WPvWZÈ yWwWY. s¦WWTc 18 NIW £WWUIhyWc ¨WWÈrWyW-§WcnWyW ¥Wx¦W¥W I–WWyWZÈ Kc. AW ©WÈýoc Wh¥WWÈ ¥¦WZXyW. óWTW SWU¨WW¦Wc§WW IThPhyWW £WLcNyWW yWWuWWÈ nWTcnWT m¦WWÈ ý¦W Kc vWc¨Wh ©WUoWvWh ©W¨WW§W ¡WcRW wW¦Wh Kc.

BRTSyWW yWWTWL PlWB¨WT ¥WWyWY

yWhITh XN¡W AW¡WYyWc rWhTYAh ITW¨Wc Kc ©Wh©WW¦WNYAh¥WWÈ X©WI¦WhXTNYyWc ©WarWyWW A¡WWB Kc

äWVcTYLyWhyWW ¡WT©Wc¨WWyWY I¥WWuWYyWh ¥¦WZXyW. ©Iº§W £WhPg¥WWÈ ¨¦W¦W

2

¥WZn¦W äWVcThyWZÈ vWW¡W¥WWyW (XPoWkY ©WcÅyNoWkcP¥WWÈ)

©WWÈLc : 17:53 ˜WvW: 07:05

rWZIWRW¥WW vWc¥WuWc OcT¨¦WZ Ic £WÂyWc ¡W–Wh ¨WrrWc wW¦Wc§Wh ITWT Ac LhCyN ¨WcyrWT AcoWkY¥WcyN yWwWY. AyWc AW ITWT AÅóvWY¦W Kc Ac¨WY TLaAWvW ¡WuW ¥WWyWY äWIW¦W Ac¥W yWwWY. ITWT¤WÂoW £WR§W wW¦Wc§WW yWZI©WWyWyWW ¨WUvWT AÈÈoWc IhNgc NWÂm¦WZ Ic AW Ic©W¥WW ITWT¤WÂoW ¥WWNc ¨WUvWT rWZI¨W¨WW ¥WWNc XyWuWg¦W IT¨WW ¥WWNcyWW LÝTY ¡WW©WWAh

ATLRWT I¡WyWYyWY vWTScuW¥WW yWwWY. XäW¨WW ©Wv¦WW oWka¡W vWTSwWY ©WYyWY¦WT AcP¨WhIcN I¥W§W X¯W¨WcRYAc TLaAWvW ITY VvWY Ic, VhN§W äWÜ IT¨WW¥WW pWuWh X¨W§W£W wW¦Wh VvWh Lc ¥WWNc AWC.AcrW.ø. L¨WW£WRWT Kc. PY©Wc¥£WT 2010yWY Lo¦WWAc 2013 ©WZxWY VhN§W äWÜ wWB äWIY yWVhvWY. LhIc AWC.AcrW.ø. yWY R§WY§W

VvWY Ic XäW¨WW ©Wv¦WW oú¡Wc ©W¥W¦W©WT yWWuWW yW rWZI¨WvWW ˜hLcmN¥WW X¨W§W£W wW¦Wh VvWh. LhIc IhNgc yWhÂx¦WZ VvWZ Ic AW ¥WWNc ATLRWT AWC.AcrW.ø. oú¡Wc IhC ¡WuW ˜IWTyWW ¡WZTW¨WW TLZ I¦WWg yWwWY. AWC.AcrW.ø. oú¡W vWTSc TLaAWvW ITWC VvWY Ic AW AcoWkY¥WcyN vWhPY äWIW¦W Ic XT¨WhI ITY äWIW¦W Ac¨WZ yWwWY. VhN§W äWÜ wW¨WWyWY AuWYAc VvWY v¦WWTc L AW ITWTyWh ¤WÂoW ITW¦Wh AyWc IhC ¡WuW ývWyWY yWhNY©W ¨WoWT XäW¨WW ©Wv¦WW oWkZ¡Wc ITWT vWhPY yWWn¦Wh. AW ¥WWNc wW¦Wc§WZ yWZI©WWyW oWuWY äWIW¦W Ac¥W yWwWY IWTuW Ic VhN§W rWW§WZ wW¦WW £WWR Ic¨WY rWW§WäWc AyWc IcN§WY AW¨WI wWäWc Ac oWuW¨WW ¥WWNc IhC Sh¥g¦WZ§WW yW VhC äWIc.AW ©WWwWc Ac¥W ¡WuW TLaAWvW ITWC VvWY Ic AWC.AcrW.ø. Ac XäW¨WW ©Wv¦WW oú¡W ©WWwWc oWh¡WyWY¦W ¥WWXVvWY ¡WuW äWcT ITY VvWY. LcyWZÈ yWZI©WWyW oWuWY äWIW¦W AcN§WZ yWwWY.

15 XP©Wc¥£WTc A¥WRW¨WWR¥WWÈ <TyW ShT ¦WZXyWNY> ¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR

TWs¦W ©WTIWT óWTW ©WTRWT ¨W§§W¤W¤WWB ¡WNc§WyWY X¨WäWWU IRyWY ˜XvW¥WW <©Ncr¦WZ AhS ¦WZXyWNY>yWZÈ XyW¥WWguW wWB TéWZÈ Kc. 15¥WY XP©Wc¥£WTyWW ThL ©WTRWT ¨W§§W¤W¤WWB ¡WNc§WyWY ¡WZ u ¦WXvWXwW XyWX¥W²Wc Rc ä W¤WT¥WWÈ 565 Lo¦WWAc TyW ShT ¦WZXyWNYyWZÈ AW¦WhLyW ITW¦WZÈ Kc Lc¥WWÈ TWs¦WI–WW TyW ShT ¦WZXyWNYyWZÈ AW¦WhLyW ¨WPhRTW nWWvWc ITW¦WZÈ Kc. A¥WRW¨WWR XL§§WW I–WWyWh ˜hoWkW¥W 15¥WY XP©Wc¥£WTyWW ThL A¥WRW¨WWR äWVcTyWW XT¨WTÎÈN ¨W§§W¤W©WRyW nWWvWc ¦WhýäWc Lc¥WWÈ XT¨WTÎÈN ¨W§§W¤W©WRyWwWY L¥WuWY£WWL¼ ThP E¡WT ByI¥WNc – W ©WIg § W, L¥WuWY£WWL¼ XT¨WTÎÈN Ac˜hrW¡WT, XT¨WTÎÈN ¨W§§W¤W©WRyW ¡WTvW Ac¥W 2.5 XI.¥WY.yWY TyW ShT ¦WZXyWNY ¦WhýäWc Lc¥WWÈ AcI §WWnW §WhIh ¤WWoW §Wc vWc¨Wh RW¨Wh ¥¦WZXyW.yWW ©W²WWxWYäWhAc I¦Whg Kc.

y¦WaM ByW£Whm©W

ýVcT¥WWÈ oWÈRIY IT¨WW £WR§W 2174yWc yWhXN©W A¥WRW¨WWR & A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.Ac 1§WY yW¨Wc¥£WTwWY 30 yW¨Wc¥£WT ©WZxWYyWW ©W¥W¦WoWWUW¥WWÈ ýVcT¥WWÈ oWÈRIY ITyWWTW 2147 äWVcTYLyWhyWc yWhXN©W SNIWTY VvWY. £WY¡WYAc¥W©WY AcmN VcOU ¨WhPeyWW ©WZ¡WT¨WWBMTY ©NWS óWTW IhNg¥WWÈ 944 SXT¦WWRh RWnW§W ITWB VvWY. Kc§§WW 30 XR¨W©W¥WWÈ 15922 XI§Wh X£WyW AWTho¦W˜R nWhTWIyWh yWWäW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh VvWh E¡WTWÈvW ¥Wh£WWB§W IhNg óWTW Ý.13.82 §WWnWyWh RÂP ¨W©Wa§WW¦Wh VvWh s¦WWTc Ý.873 §WWnWyWh ¨WVY¨WNY rWWLg ¨W©Wa§¦Wh VvWh.

¥WIWyW ¥WWNc ¥¦WZXyW.Ac yW¨WW Sh¥Wg K¡WW¨¦WW

A¥WRW¨WWR & A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.Ih¡WhgTäc WyW óWTW pWTX¨WVhuWW äWVcTYLyWh ¥WWNc BP£§¦WaA©c W AyWc Ac§WAWBø Ac¥W £Wc IcNoc WTY¥WWÈ I¹§W 10 VýT ¥WIWyWh £WWÈxW¨WWyWY ýVcTWvW ITY VvWY. oWvW 27¥WY yW¨Wc¥£WTwWY ¥¦WZXyW.yWW X©WX¨WI ©WcyNTh E¡WT Sh¥Wg X¨WvWTuW äWÝ ITW¦WZÈ VvWZÈ Lc¥WWÈ ¥¦WZXyW.Ac 1 §WWnW Sh¥Wg K¡WW¨¦WW VvWW Lc ¥WW¯W ¡WWÈrW XR¨W©W¥WWÈ nW§WW©W wWB oW¦WW VvWW LcwWY A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW. Ac yW¨WW Sh¥Wg K¡WW¨W¨WWyWh AhPeT AW¡WY RYxWh Kc Lc¥WWÈ yW¨WW 50 VýT Sh¥Wg K¡WW¨W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc.

¥WL½T AXxWIWT ¥WÈrWyWZÈ ¥WVW©WÈ¥Wc§WyW ¦Whý¦WZÈ

A¥WRW¨WWR XL§§WW¥WWÈ IW¥W ITvWW £WWÈxWIW¥W IW¥WRWThyWW ¥WL½TY,©WW¥WWXLI ©WZT–WW,Õ¥WIW¦WRWAhyWW A¥W§WYITuW vWc¥WL ¡WPvWT ˜êh AÈoWc ©WZ¤WWªWX£WkL nWWvWc ¥WVW©WÈ¥Wc§WyW ¦Whý¦WZÈ VvWZÈ. Lc¥WWÈ ©WÈn¦WW¥WWÈ IW¥WRWTh E¥WNÛW VvWWÈ.

©WTnWcL¥WWÈ PlcyWcL §WWByW £WR§WWäWc

A¥WRW¨WWR & §WhI©W¤WWyWY rWaNÈ uWY yWøI AW¨WvWWyWY ©WWwWc ©WTnWcL X¨W©vWWT¥WWÈ ¡WWuWY AyWc PlcyWcLyWW IW¥WhyWY RTnWW©vWhyWc ¥WÈLaTY AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WY TVY Kc. A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.yWW yW¨WW ¡WXç¥W MhyWyWW ©WTnWcL ¨WhPeyWW L¼RW-L¼RW X¨W©vWWTh¥WWÈ PlcyWcL §WWByWh £WR§W¨WW AyWc yW¨WW ¥WcyWVh§W £WyWW¨W¨WWyWW IW¥W ¥WWNc Ý.24.22 §WWnWyWh nWrWg IT¨WWyWY RTnWW©vWyWc ¨WhNT IX¥WNYAc ¥WÈLTa Y AW¡WY RYxWY Kc. AW¥W Plyc WcL §WWByWh £WR§W¨WWyWc IWTuWc ©WTnWcLyWW X¨WX¨WxW ©wWUhAc oWÈRW¡WWuWYyWY ©W¥W©¦WWyWh XyWIW§W wWäWc.

RO ¡WTX¥WäWyW X¨WyWW T©vWW ¡WT £WcSW¥W nWhRIW¥W

A¥WRW¨WWR & A¥WRW¨WWR äWVcT¥WWÈ X¨WX¨WxW AcLy©WYAh óWTW ¥¦WZXyW.yWY AWT.Ah (ThP Ah¡WXyWÈoW) ¡WTX¥WäWyW X¨WyWW L £WcSW¥W TYvWc T©vWWAhyWW nWhRIW¥WyWc §WYxWc äWVcTYLyWh ¥WZäIc§WY¥WWÈ ¥WZIW¦W Kc. äWVcT¥WWÈ ¥¦WZXyW.Ac IThPhyWW nWrWcg ThP £WyWW¨WW¦W Kc. T©vWWAh¥WWÈ IhB¡WuW ˜IWTyWW nWhRWuW AÈoWc RTcI ©WTIWTY Ic AxWg ©WTIWTY AcLy©WYAc ¥¦WZXyW.yWY AWT.Ah. ¡WTX¥WäWyW §Wc¨WY AXyW¨WW¦Wg Kc ¡WuW KvWWȦW IcN§WW¦W XI©©WWAh¥WWÈ ¥¦WZXyW.yWY ¥WÈLaTY X¨WyWW L nWhRIW¥W ITW¦W Kc LcyWW IWTuWc äWVcTYLyWh ¥WZäIc§WY¥WWÈ ¥WZIW¦W Kc.


Ahmedabad news in gujarati