Page 1

A¥WRW¨WWR

A¥WRW¨WWR & ¥WÈoWU¨WWT 3 XP©Wc¥£WT, 2013

V¨WW¥WWyW

AWLc ©Wa¦WWg©vW

IW§Wc ©Wa¦WhgR¦W

A¥WRW¨WWR 31.5/16.4 @¨WPhRTW 31.0/19.6 @TWLIhN 31.5/17.2 @ ©WZTvW 33.0/22.07

pWTShP rWhTYAh¥WWÈ pWTpWWNYAhyWY ©WÈPh¨WuWYyWc x¦WWyWc §WC ¡Wh§WY©W vWȯW óWTW ITW¦Wc§Wh ˜¦WhoW

yWhIT-IW¥W¨WWUW ©Wh©WW¦WNY¥WWÈ XNXSyW-wWc§WY yWVà §WC LC äWIc oWcN E¡WT X©WI¦WZXTNY ¡WW©Wc ©WW¥WWyW L¥WW ITW¨W¨Wh ¡WPäWc AW¨WvWY-LvWY ¨WcUWAc rWcXIÂoW IT¨WWyWY ¡WuW ©WarWyWW ¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR äWVcTyWW ¡WXç¥WyWW X¨W©vWWTh¥WWÈ wWvWY pWTShP rWhTYAh¥WWÈ ¥WhNW ¤WWoWyWW XI©©WWAh¥WWÈ pWTpWWNY, TW¥W§WW, IW¥W¨WWUW Ic IW¥W¨WWUY £WWCyWh VWwW Vh¨WWyWY ¤WavWIWUyWY pWNyWWAh ¡WTwWY SX§WvW wW¦WZÈ Kc. AWwWY V¨Wc AW ˜IWTyWY pWNyWWAh ANIW¨W¨WW ¥WWNc ¡Wh§WY©Wc ©Wh©WW¦WNY¥WWÈ LvWW AwW¨WW vWh £WVWT XyWIUvWW yWhITh-IW¥W¨WWUWyWc XNXSyW, wWc§WY vWc¥WL Ay¦W IhB ¡WuW ˜IWTyWh ©WT ©WW¥WWyW oWcN E¡WT X©WI¦WhXTNYyWY IcX£WyW¥WWÈ L¥WW ITW¨W¨WW

©WarWyWW AW¡WY Kc. AcN§WZÈ L yWVÃ, nWW§WY VWwWc ©Wh©WW¦WNY¥WWÈ oW¦Wc§WW yWhIT Ic IW¥W¨WWUW IäWZÈ ¡WuW ©WWwWc §WByWc yWYIUc vWh rWcI IT¨WW ¡WuW ©WarWyWW AW¡WY Kc. ýc Ic AW ©WarWyWW ¥WhNW ¤WWoWyWY ©Wh©WW¦WNYAhyWW X©WI¦WhXTNY oWWPeyWc A¡WWC Kc AyWc vWcyWh A¥W§W äWÝ IT¨WY RYxWh Kc. vWWLcvWT¥WWÈ VhNc§W oWkWyP ¤WoW¨WvWY ¡WWKU AW¨Wc§WW ¨Wd¤W¨WY oWc§Wcm©WY NW¨WTyWW AcI S§WcN¥WWÈ ¨úöWyWY IcT NcIT vWTYIc yWhITY AW¨Wc§WY V©WW£WVcyW ¡WT¥WWT yWW¥WyWY ¥WXV§WW £Wc L I§WWI¥WWÈ Ý.4.75 §WWnWyWW RWoWYyWW rWhTY oWB VvWY. s¦WWTc AO¨WWXP¦WW AoWWE AWÈ£WW¨WWPY¥WWÈ TVcvWW X£W§PTyWW pWT¥WWÈwWY pWTpWWNY ThIPW Ý.5 §WWnW rWhTYyWc TÓrWßT wWB oW¦Wh VvWh. AW X©W¨WW¦W yWhITh-pWTpWWNY óWTW rWhTYAh ITWC Vh¨WWyWW ©WÈn¦WW£WÈxW XI©©WW äWVcT¥WWÈ £Wy¦WW Kc. LcwWY V¨Wc ¡Wh§WY©Wc AW ˜IWTyWY ©WarWyWW AW¡WY Kc.

^ ¨W©¯WW¡WZT X¨W©vWWT¥WWÈ AW¨Wc§WY £WÈoW§WWAhyWY ©Wh©WW¦WNYAh, ¨Wd¤W¨WY NW¨WTh, Ac¡WWNe¥WcyN ©WXVvWyWY ©Wh©WW¦WNYAh Ic s¦WWÈ oWcN E¡WT 24 I§WWI ¥WWNc X©WI¦WhXTNY oWWPe vWVcyWWvW TVc Kc vWc¨WY Lo¦WWAc ©WarWyWW AW¡WY Rc¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. AWN§WZÈ L yWVà yWWyWY yWWyWY ©Wh©WW¦WNYAh¥WWÈ ¡WuW rWhIYRWThyWc ©WarWyWW AW¡W¨WWyWY IW¥WoWYTY rWW§WY TVY Kc. Ac¥W.Ic.TWuWW., ¡WYAWC ¨W©¯WW¡WZT ¤WavWIWU¥WWÈ wW¦Wc§WY rWhTYAh¥WWÈ yWhIT AwW¨WW vWh pWTpWWNY XN¡W AW¡WYyWc rWhTY ITW¨WvWW Vh¨WWyWZÈ SX§WvW wW¦WÈZ Kc. LcwWY yWhIThpWTpWWNY AyWc IW¥W¨WWUWAh óWTW wWvWY rWhTYAh ANIW¨W¨WW AW yW¨WvWT ˜¦WW©W VWwW xWT¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh Kc.

¥WZ§WWIWvWYyWZÈ TXL©NT ¥WcyNcCyW IT¨WW ©WarWyWW

I¹XT¦WT, Ay¦W rWYL¨W©vWZ AW¡W¨WWyWW £WVWyWc rWhT ©Wh©WW¦WNY¥WWÈ pWa©WYyWc rWhTY ITY LvWW TVcvWW Vh¦W Kc. LcwWY ¡Wh§WY©Wc X©WI¦WhXTNY oWWPeyWc TXL©NT ¥WcyNcCyW IT¨WW ©WarWyWW AW¡WY Kc.

13 ¨WªWg¥WWÈ ©Iº§Wh, X¨WàWwW¿, XäW–WIh pWNÛW ¡WuW £WLcN 4 oWÑÈ ¨Wx¦WZÈ

13 ¨WªWg¥WWÈ 63 VýT X¨WàWwW¿, 1492 XäW–WIh, 107 ©Iº§Wh pWNY oWC VL¼ ¡WuW 22 NIW £WWUIhyWc §WnWvWW-¨WWÈrWvWW AW¨WPvWZÈ yWwWY XL°WcäW ¡WT¥WWT . A¥WRW¨WWR

A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.©Ia§W £WhPeyWZÈ Kc§§WWÈ 13 ¨WªWg¥WWÈ £WLcN Ý.140 IThPwWY ¨WxWYyWc 651 IThPc ¡WVhÄrWY oW¦WZÈ Kc ¡WuW vWcyWY ©WW¥Wc X¨WàWwW¿AhyWY XäW–WuWyWY oWZuW¨W²WW vWh ©WZxWT¨WWyWc £WR§Wc OcTyWY OcT Kc. Kc§§WW 13 ¨WªWg¥WWÈ äWVcT¥WWÈ 107 ˜WwWX¥WI äWWUWAh pWNY, 63 VýT X¨WàWwW¿Ah pWNÛWÈ, 1492 XäW–WIh pWNÛWÈ, 358 X¨WàW ©WVW¦WIh pWNÛWÈ, 129 ¡Wa¨Wg ˜WwWX¥WI ¨WoWhg pWNÛWÈ, 128 ¡Wa¨Wg ˜WwWX¥WI XäW–WIh pWNÛWÈ AyWc 5889 ¡Wa¨Wg ˜WwWX¥WI X¨WàWwW¿AhyWh pWNWPh wW¦Wh AW¥W KvWWÈ IhC TV©¦W¥W¦W IWTuWwWY ¥¦WZXyW. ©Iº§W£WhPeyWZÈ £WLcN rWWT oWÑÈ ¨WxWY oW¦WZÈ Kc. AW ©WÈýoc Wh¥WWÈ AWN§WW £WxWW yWWuWWÈ nWTcnWT ý¦W Kc m¦WWÈ vWc ©W¨WW§W Vø AyWZ²WT TéWh Kc. A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.©Ia§W £WhPeyWW L AcI ©W¨Wc¥g WWÈ L £WVWT AW¨¦WZÈ Kc Ic, A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.©Ia§W £WhPeyWW 22 NIW X¨WàWwW¿AhyWc ¨WWÈrWvWW-§WnWvWW AW¨WPvWZÈ yWwWY. A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.Ih¡WhgTcäWyW ©WÈrWWX§WvW A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.©Ia§W £WhPe¥WWÈ ¨WªWg 2000-01yWY ©WW§W¥WWÈ äWWUWAhyWY ©WÈn¦WW 563 VvWY Lc 2013-14yWY ©WW§W¥WWÈ pWNYyWc 464 wWB oWB Kc. AW ©W¥W¦WoWWUW¥WWÈ L ˜WwWX¥WI äWWUWAhyWW X¨WàWwW¿AhyWY ©WÈn¦WW 2.23 §WWnWwWY pWNYyWc 1.60 §WWnW, ˜WwWX¥WI äWWUWyWW XäW–WIhyWY ©WÈn¦WW 5021wWY pWNYyWc 3589, X¨WàW ©WVW¦WIhyWY ©WÈn¦WW 653wWY pWNYyWc 295 wWB oWB Kc. AW¥W, Kc§§WWÈ 13 ¨WªWgwWY ©WvWvW ¥¦WZXyW. ©WÈrWWX§WvW äWWUWAh, XäW–WIh AyWc X¨WàWwW¿AhyWY ©WÈn¦WW¥WWÈ pWNWPh ýc¨WW ¥WUY TéWh Kc. ¡WTÈvWZ X¨WXrW¯W X¨WThxWW¤WW©W vWh

12 ¨WªWg¥WWÈ X¨WàWwW¿ ¡WWKU wWvWh ©WTcTWäW nWrWg ¨Wx¦Wh 2000-01 ~4812 2001-02 ~5032 2002-03 ~4850 2003-04 ~5659 2004-05 ~5832 2005-06 ~6296

2006-07 ~8050 2007-08 ~10237 2008-09 ~9684 2009-10 ~13948 2010-11 ~18159 2011-12 ~18002

AWO ¨WªWg¥WWÈ ©Ia§W £WhPeyWW £WLcN¥WWÈ xWTnW¥W ¨WxWWTh ¨WªWg £WLcN 2006-07 165.91 2007-08 169.94 2008-09 19.90 2009-10 286.81

¥WW¯W ¤WkÖWrWWTyWh X¨WIW©W wW¦Wh

2010-11 393.48 2011-12 446.30 2012-13 472.83 2013-14 651.00

äWVcTyWZÈ §WpWZvW¥W vWW¡W¥WWyW ¨WxWvWWÈ oWT¥WY¥WWÈ ¨WxWWTh

¡WhvWWyWW IW¥WyWW I§WWIhyWY ©WW¥Wc ¡WoWWT ¨WxWWTWyWY ¥WWÈoWuWY ©WWwWc £WYAWTNYAc©W £W©W ©Wc¨WWyWW 30 LcN§WW yWWTWL PlWB¨WT TX¨W¨WWTc VPvWWU ¡WWPc vWc¨WY Å©wWXvW F¤WY wWvWWÈ IhyNlWmNT AyWc AXxWIWTYAh¥WWÈ RhPxWW¥W ¥WrWY oWC VvWY. A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.yWW ©W²WWxWYäWhAc ¥WhNW E¡WWPc £WYAWTNYAc©W ©Wc¨WW¥WWÈ ©WTm¦WZ§WT ÝN äWÝ I¦WWg VvWW vWcwWY AW ÝNh E¡WT £W©W ©Wc¨WW £WÈxW wWW¦W vWh ©W²WWxWYäWhyWY AW£WÜyWW IWÈITW wWB ý¦W. vWcwWY vWWvIWX§WI xWhTuWc yWWTWL PlWB¨WThyWc ¥WyWW¨WY §Wc¨WW¦WW VvWW. ¥¦WZ X yW.yWW ©W²WWxWYäWhAc

©WhyWYAh XT©WWCI§P AyWc RWuWrWhTYyWW ©WhyWW ¡WT AWxWWXTvW

A¥WRW¨WWR AcT¡WhNg ¡WT ©WhyWWyWY AW¦WWvW 5 ¨WªWgyWW vWXU¦Wc ¡WVhÄrWY XyW¥WcªW nWWnWXT¦WW . A¥WRW¨WWR

A¥WRW¨WWR AcT¡WhNg ¡WT ©WhyWWyWY AW¦WWvW ¡WWÈrW ¨WªWgyWW vWXU¦Wc ¡WVhÄrWY oWC Kc. XR¨WWUY AyWc v¦WWT£WWRyWW ¥WXVyWW¥WWÈ RT ¥WXVyWc L¦WWÈ 18wWY 30 NyW ©WhyWZÈ A¥WRW¨WWR¥WWÈ AW¦WWvW wWvWZÈ VvWZÈ LcyWY ©WW¥Wc rWW§WZ ¨WªWcg ©W¨WW©WhwWY £W©Wh XI§Wh ©WhyWWyWY AW¦WWvW wWC Kc. oWZLTWvWyWW ©WhyWYAh ©WTIWTyWY yWYXvWwWY pWNc§WY AW¦WWvWyWW IWTuWc XT©WWCIX§WÈoW oWh§P AyWc RWuWrWhTYyWW ©WhyWW ¡WT AWxWWXTvW wWC TéWW Kc. PYAWTAWC Lc¨WY AcLy©WYAhyWW RWuWrWhTY PW¥W¨WWyWW IPI ˜¦WW©WhyWW IWTuWc £WýT¥WWÈ ©WhyWWyWY AKvW ¨WvWWgC TVY Kc. AcI ©W¥W¦Wc RcäWyWY I¹§W AW¦WWvWyWW 33 NIW ©WhyWZÈ AW¦WWvW ITvWW A¥WRW¨WWR AcT¡WhNg ¡WT Av¦WWTc ©WhyWWyWW ¡WW©Wg§W ýc¨WW ¥WUvWW yWwWY. AW¦WWvW ¡WTyWW XyW¦WȯWuWh £WWR ©WhyWWyWY AW¦WWvW¥WWÈ pWTnW¥W pWNWPh wW¦Wh Kc. vWcyWZÈ AcI IWTuW A¥WRW¨WWR¥WWÈ £WhyPcP ¨WcT VWE©W ˜v¦Wc I©N¥W VWE©WyWY ERW©WYyWvWW ¡WuW L¨WW£WRWT Kc. AWwWY

IcN§WWI ©WhyWYAh ¡WuW ývWc R¹£WC LCyWc RWuWrWhTYwWY ©WhyWZÈ §WW¨W¨WW ¥WWNc §W§WrWW¦WW Kc AyWc AW §WW§WrW¥WWÈ ¡WIPWC oW¦WW Kc. ©WhyWWyWW AW¦WWvWIWT VTcäW AWrWW¦WgyWZÈ IVc¨WZÈ Kc Ic <©WTIWTyWY yWYXvWyWW IWTuWc ©WhyWWyWY AW¦WWvW £WÈxW wWC oWC Kc AyWc X£WMyWc©W ¡WPY ¤WWÈo¦WW Kc.> £WZX§W¦WyW £WýTyWW ¨Wc¡WWTYAh ¥WZL£W ©WhyWWyWY AW¦WWvW ¥WWNc ¥WW¯W £Wc yWhX¥WyWcNPc AcLy©WY Kc AyWc vWcAh nWa£W FGrWZÈ X˜X¥W¦W¥W §Wc Kc. AW E¡WTWÈvW IW¦WRWyWY AWÈNYpWaÈNY AcN§WY £WxWY TWnW¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc Ic £WYø AcLy©WY vWd¦WWT ¡WuW wWvWY yWwWY. ©WW¥WWy¦W TYvWc XR¨WWUY¥WWÈ RcäWyWW §WhIh ©WhyWWyWY ©WWTY Ac¨WY nWTYRY ITc Kc AyWc v¦WWT£WWR AcyWAWTAWC §WoyWhyWY X©WMyW rWW§WZ wWW¦W Kc Lc¥WWÈ ©WhyWWyWY ¥WhNW¡WW¦Wc ¥WWoW TVc Kc. ¥WWuWcIrWhI rWhI©WY ¥WVWLyWyWW ˜¥WZnW VªWg¨WxWgyW rWhI©WYyWZÈ IVc¨WZÈ Kc Ic <30 NIW Lc¨WZÈ XT©WWCI§W ©WhyWZÈ AW¨Wc Kc AyWc Av¦WWTyWY Å©wWXvW¥WWÈ ThIWuWIWTh ©WhyWZÈ nWTYRvWW yWwWY vWcwWY £WZX§W¦WyWyWY ¥WWÈoW pWN¨WWyWW IWTuWc M¨WcTWvWyWY ¥WWÈoWyWc ¡WVhÄrWW¦W Kc.>

ITWT ¤WÈoWwWY ¥WWÈPYyWc VhNc§WyWW yWW¥W £WR§WW¨WW ©WZxWYyWW Ic©WyWh pWNyWWÿ¥W # AWC.AcrW.ø. Ac SWC¨W ©NWT VhNc§W rW§WW¨W¨WW AhoW©N 2008¥WWÈ XäW¨WW ©Wv¦WW oWka¡W ©WWwWc ITWT I¦Whg. # AWC.AcrW.ø.yWc AW VhNc§W 20 ¨WªWg ©WZxWY rW§WW¨W¨WW AyWc ¨WxWZ 5 ¨WªWgyWZÈ Acm©NcyäWyW AW¡W¨WW £WW£WvWc ©WÈ¥WXvW ©WxWWC. # AcX˜§W 2013¥WWÈ XäW¨WW ©Wv¦WW oWka¡Wc AW ITWT vWhPY yWWnWvWW ©W¥WoWk ¥WW¥W§Wh IhNg¥WWÈ ¡WVhÄr¦Wh VvWh. # VWCIhNcg AWÈvWTTWÖlY¦W I–WWyWY VhNc§W £WyWW¨W¨WW-rW§WW¨W¨WW AÈoWcyWW ITWT ©WÈ£WÈxWc OcT¨¦WZÈ Ic ¥WcyWcL¥WcyN AcoWkY¥WcyN ¤WÈoWyWW IWTuWc £WkWyP Ic NlcP¥WWIgyWW VIyWh ¤WÈoW wWvWh yWwWY.

oú¡WyWY(AWC.Ac r W.ø) ATøyWc SoWW¨WvWW ¦WZIcyWW Pc¨W§Wh¡WT XäW¨WW ©Wv¦WW oWk¡Z WyWY vWTScuW¥WW VZI¥W I¦Whg Kc. AWyWh AwWg Ac Kc Ic VW§WyWW ©WÂLhoWh¥WW AW SWC¨W ©NWT VhN§WyWc ÿWEyW ¡§WWMWyWY Lo¦WWAc XäW¨WW ©Wv¦WW oú¡WyWY £WkWÂPwWY L AhUnWWäWc. L©NY©W AWT.PY. IhOWTYAc AW¡Wc§WW

¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR

vWWLcvWT¥WWÈ £WYAWTNYAc©W £W©W ©Wc¨WW¥WWÈ ©WTm¦WZ§WT ÝNyWY ©Wc¨WW äWÝ ITY VvWY Lc¥WWÈ PlWB¨WThyWW IW¥WyWW I§WWIh ¨WxWY LvWW VvWW LcwWY TX¨W¨WWTc IcN§WWI PlWB¨WTh yWWTWL wW¦WW VvWW. vWcAhAc ©WTm¦WZ§WT ÝN E¡WT £W©Wh rW§WW¨W¨WWyWY yWW ¡WWPY RYxWY VvWY LcwWY vWWvIWX§WI xWhTuWc IhyNlWmNT ©WZ¤WWªWX£WkL RhPY AW¨¦WW VvWW vWc¥WuWc PlWB¨WTh ©WWwWc ©W¥WWxWWyWIWTY ¨W§WuW A¡WyWW¨WYyWc vWcAhyWc ¥WyWW¨WY §WYxWW VvWW. AW AÈoWc Pc¡¦WZNY ¥¦WZXyW. IX¥WäWyWT AWLg¨W äWWVc LuWW¨¦WZÈ Ic,<£WYAWTNYAc©W £W©W ©Wc¨WWyWW AcI ¡WuW PlWB¨WT VPvWWU E¡WT oW¦WW yW VvWW.> s¦WWTc IhyNlWmNT ¡WÈIL oWWÈxWYAc LuWW¨¦WZÈ Ic,<©Wh¥W¨WWTc AcI ¡WuW ÝN E¡WT £W©W ©Wc¨WW £WÈxW TVY yWwWY. vW¥WW¥W ÝNh E¡WT TW£WcvWW ¥WZL£W £W©W ©Wc¨WW rWW§WZ TVY VvWY.> vW©W¨WYT ¤WW©IT

TWs¦W¥WWÈ §WhAT §Wc¨W§Wc ÔÈIWvWW E²WT¡Wa¨W¿¦W ¡W¨WyWyWc ¡WoW§Wc A¥WRW¨WWRyWZÈ §WpWZvW¥W vWW¡W¥WWyW ¨Wx¦WZÈ Kc, LcyWc ¡WoW§Wc §WhIhAc OÂPYyWY X©WMyW¥WWÈ ¡WuW oWT¥WYyWh AyWZ¤W¨W I¦Whg VvWh. vWc¥WL A¥WRW¨WWR ©WXVvW TWs¦WyWWÈ X¨WX¨WxW äWVcThyWWÈ §WpWZvW¥W vWW¡W¥WWyW¥WWÈ ¨WxWWTh wW¦Wh Vh¨WWyWZÈ ýuW¨WW ¥W¬¦WZÈ Kc. V¨WW¥WWyW X¨W¤WWoWyWW LuWW¨¦WW ¥WZ L £W ©Wh¥W¨WWTc A¥WRW¨WWRyWZ È ¥WV²W¥W vWW¡W¥WWyW 31.5 XPoWkY AyWc §WpWZvW¥W vWW¡W¥WWyW 16.4 XPoWkY yWhÄxWW¦WZÈ VvWZÈ. AcN§Wc Ic A¥WRW¨WWRyWZÈ §WpWZvW¥W vWW¡W¥WWyW TX¨W¨WWT ITvWWÈ 0.8 XPoWkY ¨Wx¦WZÈ VvWZÈ. LcyWc IWTuWc äWVcT¥WWÈ XR¨W©W RTX¥W¦WWyW oWT¥WYyWZÈ ˜¥WWuW ¨Wx¦WZÈ VvWZÈ. A¥WRW¨WWR E¡WTWÈvW TWs¦WyWWÈ yWX§W¦WW, ¤WZL, TWLIhN, A¥WTc§WY AyWc ¨W§W©WWP Lc¨WWÈ äWVcThyWWÈ §WpWZvW¥W vWW¡W¥WWyW¥WWÈ ©WW£WT¥WvWYyWW XIyWWTc XT¨WTÎyN nWWvWc yW¨Wh oWWPgyW vWWLcvWT¥WWÈ L ýVcT LyWvWW ¥WWNc nWZ§§Wh ¥WZIW¦Wh Kc. XäW¦WWUWyWY Ô§WoWZ§WW£WY OÂPY¥WWÈ ¨WVc§WY ©W¨WWTwWY X¨W©vWWTyWW ¥WhXyWfoW ¨WhI©WgyWc AW TYvWc rWVc§WIR¥WY ¥WWNc AcI yW¨WZÈ AWVʧWWRI ©wWU ¥W¬¦WZÈ Kc. AW¥WWÈ ¡WuW ¥¦WZXyW. vWȯW óWTW ©W¨WWTc 8 ¨WWo¦WW ¡WuW ¨WxWWTh yWhÄxWW¦Wh Vh¨WWyWZÈ ýuW¨WW L ¡WXç¥W ©WZxWY AcyNlY ÎY TWnWvWW XäW¦WWUWyWY ©W¨WWTc A¥WRW¨WWRYAhyWW yW¨WW oWWPgyW¥WWÈ ýuWc yW¨WW ¥WhXyWfoW ¨WhI©Wg F¥WNY ¡WPÛW Vh¦W vWc¨WZÈ LuWWC TéWZÈ Kc. ¥W¬¦WZÈ Kc.

©WhyWWyWY pWNc§WY AW¦WWvW

¨WªWg AW¦WWvW (NyW¥WWÈ) 2008-09 142 2009-10 125 2010-11 160 2011-12 157 2012-13 104 2013-14 78

6 XI§Wh ©WhyWWyWh §Wc¨WW§W yWwWY XPTcIhNTcN AhS Tc¨Wy¦Wa CyNcX§WLy©WAc ¥WZÈ£WCwWY oWZLTWvW ¥Wc§W¥WWÈ AW¨Wc§WZÈ 34 XI§Wh ©WhyWZÈ AyWc 30 XI§Wh rWWÈRY ¥WWuWcIrWhIyWW ¯WuW AWÈoWXP¦WWAh ¡WT RThPW ¡WWPYyWc ¡WIPY ¡WWPÛW £WWR AW¦WWXvWvW 6 XI§Wh ©WhyWW ¥WWNc RW¨Wh IT¨WW ¥WWNc IhC ¡WuW ¨Wc¡WWTY AWoWU AW¨¦WWÈ yWwWY.AW K XI§Wh¥WWÈwWY ¥WhNW¤WWoWyWW oWh§P £WWT Kc. K ¨Wc¡WWTYAh 8.5 XI§Wh ©WhyWW ¥WWNc RW¨Wh I¦Whg Kc.

rWZIWRh AcrW.AWC.ø. -XäW¨WW ©Wv¦WW oWka¡W ¨WrrWc £WkWyP NlcP¥WWIg VI £WW£WvWc X¨W¨WWR¥WWÈ VWBIhNgyWh äWI¨WvW¿ rWZIWRh

Lh vW¥Wc Ac © W.ø. VWC¨Wc ¡WTwWY XyW¦WX¥WvW yWYIUvWW VäWh vWh AcI ÿWEyW ¡§WWMW yWW¥WyWY SWC¨W ©NWT VhN§WyWZ yWW¥W ¨WWÂr¦WZ VäWc. AW VhN§WyWZ yWW¥W wWhPW ©W¥W¦W ¡WVc§WW £WR§WWCyWc XäW¨WW ©Wv¦WW oWk¡Z WyWW yWW¥Wc wWB oW¦WZ AW ¡WWKU L¨WW£WRWT Kc £Wc AWÂvWTTWªNlY¦W I–WWyWW VhN§W oWkZ¡W ¨WrrWc yWh X¨W¨WWR, LcyWY ¡WT oWZLTWvW VWCIhNgc AcI ¥WVv¨W¡WauWg rWZIWRh AW¡¦Wh Kc.AWÂvWTTWªNlY¦W I–WWyWY VhN§Wh £WyWW¨W¨WW AyWc rW§WW¨W¨WW AÈÈoWc wWvWW ITWThyWW AwWgpWNyW ©W¥WWyW AcI rWZIWRW¥WW VWCIhNgc OcT¨¦WZ Kc Ic,¥WcyWcL¥WcyN AcoWkY¥WcyNyWW ¤WÂoWyWW IWTuWc £WkWyP Ic NlPc ¥WWIgyWW VIyWh ¤WÂoW wWvWh yWwWY. A¥WRW¨WWRyWW Ac©Wø VWC¨Wc ¡WTyWY SWC¨W ©NWT VhN§W AÈÈoWcyWW X¨W¨WWR¥WW VWCIhNgc ByNT IhyNYyWcyN§W VhNc§©W

¡WoWWT ¨WxWWTWyWY ¥WWÈoW ¥WZÚc IhyNlWINTc yW¥WvWZÈ ýcn¦WZÈ

©WZ¤WWªWX£WkL nWWvWcyWW XT¨WTÎyNyWW yW¨WW oWWPgyW¥WWÈ yW¨WW ¥WhXyWfoW ¨WhI©Wg

Ac©Wø VWC¨WcyWY VhNc§W ÿWEyW ¡§WWMW V¨Wc XäW¨WW Ic¥W £WyWY? vWcL©W ¥WVcvWW . A¥WRW¨WWR

oW¦WW, ©Wc¨WW TW£WcvWW ¥WZL£W rWW§WZ

¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR

(E¡WThmvW £WLcNyWW AWÈIPWÈ IThP¥WWÈ Kc)

^ A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.©Ia§W £WhPeyWZÈ £WLcN ¨Wx¦WZÈ Kc ¡WuW vWcyWY ©WW¥Wc äWWUWAh, X¨WàWwWYgAh, XäW–WIh ©WXVvW Ay¦W ˜IWTyWW I¥WgrWWTYAh pWNÛWÈ Kc. IVc¨WW nWWvWT vWh ¥¦WZXyW. ©Iº§W £WhPg óWTW ©Iº§WhyWW X¨WIW©W AyWc X¨WàWwW¿AhyWW I§¦WWuW ¥WWNc IThPh ÝX¡W¦WW nWrWg¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. ¡WTÈvWZ AW ÝX¡W¦WW X¨WàWwW¿AhyWW I§¦WWuWyWc £WWR ITvWWÈ £WYø Lo¦WWAhAc nWrWWgvWW Vh¦W vWc¥W §WWoWY TéWZÈ Kc. AW¥W IThPh ÝX¡W¦WWyWZÈ £WLcN KvWWÈ £WWUIhyWc oWZuW¨W²WW©W¤WT XäW–WuW ¥WUY TéWZÈ yWwWY. ¥¦WZXyW. ©Iº§W £WhPg VcOUyWY ©Iº§Wh pWNY AyWc vWcyWY AÈRTyWW XäW–WIh pWNÛW AyWc Kc§§Wc vWh X¨WàWwW¿Ah ¡WuW pWNY oW¦WW. vWcwWY IThPh ÝX¡W¦WW ¨WW¡WTYyWc £WWUIhyWh X¨WIW©W wWW¦W vWc¥WyWc oWZuW¨W²WW©W¤WT XäW–WuW ¥WUc vWcyWY »rWvWW ©W²WWxWYäWhyWc yWwWY. ¥WW¯W ©Ia§W £WhPe¥WWÈ vWh ¤WkÖWrWWTyWh X¨WIW©W wW¦Wh Kc. V£WY£W ¥Wc¨W, ©Iº§W £WhPgyWW ¡Wa¨Wg ©W¤¦W

Ac Kc Ic AW oWWUW¥WWÈ TV©¦W¥W¦W TYvWc A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.yWZÈ ©Ia§W £WhPeyWZÈ £WLcN AW 13 ¨WªWg¥WWÈ Ý.140 IThPwWY ¨WxWYyWc 651 IThP wWB oW¦WZÈ Kc. AW¥W KvWWÈ A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.©Ia§W¥WWÈ ¤WuWvWW 22 NIW £WWUIhyWc §WnWvWW-¨WWÈrWvWW AW¨WPvWZÈ yWwWY. s¦WWTc 18 NIW £WWUIhyWc ¨WWÈrWyW-§WcnWyW ¥Wx¦W¥W I–WWyWZÈ Kc. AW ©WÈýoc Wh¥WWÈ ¥¦WZXyW. óWTW SWU¨WW¦Wc§WW IThPhyWW £WLcNyWW yWWuWWÈ nWTcnWT m¦WWÈ ý¦W Kc vWc¨Wh ©WUoWvWh ©W¨WW§W ¡WcRW wW¦Wh Kc.

BRTSyWW yWWTWL PlWB¨WT ¥WWyWY

yWhITh XN¡W AW¡WYyWc rWhTYAh ITW¨Wc Kc ©Wh©WW¦WNYAh¥WWÈ X©WI¦WhXTNYyWc ©WarWyWW A¡WWB Kc

äWVcTYLyWhyWW ¡WT©Wc¨WWyWY I¥WWuWYyWh ¥¦WZXyW. ©Iº§W £WhPg¥WWÈ ¨¦W¦W

2

¥WZn¦W äWVcThyWZÈ vWW¡W¥WWyW (XPoWkY ©WcÅyNoWkcP¥WWÈ)

©WWÈLc : 17:53 ˜WvW: 07:05

rWZIWRW¥WW vWc¥WuWc OcT¨¦WZ Ic £WÂyWc ¡W–Wh ¨WrrWc wW¦Wc§Wh ITWT Ac LhCyN ¨WcyrWT AcoWkY¥WcyN yWwWY. AyWc AW ITWT AÅóvWY¦W Kc Ac¨WY TLaAWvW ¡WuW ¥WWyWY äWIW¦W Ac¥W yWwWY. ITWT¤WÂoW £WR§W wW¦Wc§WW yWZI©WWyWyWW ¨WUvWT AÈÈoWc IhNgc NWÂm¦WZ Ic AW Ic©W¥WW ITWT¤WÂoW ¥WWNc ¨WUvWT rWZI¨W¨WW ¥WWNc XyWuWg¦W IT¨WW ¥WWNcyWW LÝTY ¡WW©WWAh

ATLRWT I¡WyWYyWY vWTScuW¥WW yWwWY. XäW¨WW ©Wv¦WW oWka¡W vWTSwWY ©WYyWY¦WT AcP¨WhIcN I¥W§W X¯W¨WcRYAc TLaAWvW ITY VvWY Ic, VhN§W äWÜ IT¨WW¥WW pWuWh X¨W§W£W wW¦Wh VvWh Lc ¥WWNc AWC.AcrW.ø. L¨WW£WRWT Kc. PY©Wc¥£WT 2010yWY Lo¦WWAc 2013 ©WZxWY VhN§W äWÜ wWB äWIY yWVhvWY. LhIc AWC.AcrW.ø. yWY R§WY§W

VvWY Ic XäW¨WW ©Wv¦WW oú¡Wc ©W¥W¦W©WT yWWuWW yW rWZI¨WvWW ˜hLcmN¥WW X¨W§W£W wW¦Wh VvWh. LhIc IhNgc yWhÂx¦WZ VvWZ Ic AW ¥WWNc ATLRWT AWC.AcrW.ø. oú¡Wc IhC ¡WuW ˜IWTyWW ¡WZTW¨WW TLZ I¦WWg yWwWY. AWC.AcrW.ø. oú¡W vWTSc TLaAWvW ITWC VvWY Ic AW AcoWkY¥WcyN vWhPY äWIW¦W Ic XT¨WhI ITY äWIW¦W Ac¨WZ yWwWY. VhN§W äWÜ wW¨WWyWY AuWYAc VvWY v¦WWTc L AW ITWTyWh ¤WÂoW ITW¦Wh AyWc IhC ¡WuW ývWyWY yWhNY©W ¨WoWT XäW¨WW ©Wv¦WW oWkZ¡Wc ITWT vWhPY yWWn¦Wh. AW ¥WWNc wW¦Wc§WZ yWZI©WWyW oWuWY äWIW¦W Ac¥W yWwWY IWTuW Ic VhN§W rWW§WZ wW¦WW £WWR Ic¨WY rWW§WäWc AyWc IcN§WY AW¨WI wWäWc Ac oWuW¨WW ¥WWNc IhC Sh¥g¦WZ§WW yW VhC äWIc.AW ©WWwWc Ac¥W ¡WuW TLaAWvW ITWC VvWY Ic AWC.AcrW.ø. Ac XäW¨WW ©Wv¦WW oú¡W ©WWwWc oWh¡WyWY¦W ¥WWXVvWY ¡WuW äWcT ITY VvWY. LcyWZÈ yWZI©WWyW oWuWY äWIW¦W AcN§WZ yWwWY.

15 XP©Wc¥£WTc A¥WRW¨WWR¥WWÈ <TyW ShT ¦WZXyWNY> ¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR

TWs¦W ©WTIWT óWTW ©WTRWT ¨W§§W¤W¤WWB ¡WNc§WyWY X¨WäWWU IRyWY ˜XvW¥WW <©Ncr¦WZ AhS ¦WZXyWNY>yWZÈ XyW¥WWguW wWB TéWZÈ Kc. 15¥WY XP©Wc¥£WTyWW ThL ©WTRWT ¨W§§W¤W¤WWB ¡WNc§WyWY ¡WZ u ¦WXvWXwW XyWX¥W²Wc Rc ä W¤WT¥WWÈ 565 Lo¦WWAc TyW ShT ¦WZXyWNYyWZÈ AW¦WhLyW ITW¦WZÈ Kc Lc¥WWÈ TWs¦WI–WW TyW ShT ¦WZXyWNYyWZÈ AW¦WhLyW ¨WPhRTW nWWvWc ITW¦WZÈ Kc. A¥WRW¨WWR XL§§WW I–WWyWh ˜hoWkW¥W 15¥WY XP©Wc¥£WTyWW ThL A¥WRW¨WWR äWVcTyWW XT¨WTÎÈN ¨W§§W¤W©WRyW nWWvWc ¦WhýäWc Lc¥WWÈ XT¨WTÎÈN ¨W§§W¤W©WRyWwWY L¥WuWY£WWL¼ ThP E¡WT ByI¥WNc – W ©WIg § W, L¥WuWY£WWL¼ XT¨WTÎÈN Ac˜hrW¡WT, XT¨WTÎÈN ¨W§§W¤W©WRyW ¡WTvW Ac¥W 2.5 XI.¥WY.yWY TyW ShT ¦WZXyWNY ¦WhýäWc Lc¥WWÈ AcI §WWnW §WhIh ¤WWoW §Wc vWc¨Wh RW¨Wh ¥¦WZXyW.yWW ©W²WWxWYäWhAc I¦Whg Kc.

y¦WaM ByW£Whm©W

ýVcT¥WWÈ oWÈRIY IT¨WW £WR§W 2174yWc yWhXN©W A¥WRW¨WWR & A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.Ac 1§WY yW¨Wc¥£WTwWY 30 yW¨Wc¥£WT ©WZxWYyWW ©W¥W¦WoWWUW¥WWÈ ýVcT¥WWÈ oWÈRIY ITyWWTW 2147 äWVcTYLyWhyWc yWhXN©W SNIWTY VvWY. £WY¡WYAc¥W©WY AcmN VcOU ¨WhPeyWW ©WZ¡WT¨WWBMTY ©NWS óWTW IhNg¥WWÈ 944 SXT¦WWRh RWnW§W ITWB VvWY. Kc§§WW 30 XR¨W©W¥WWÈ 15922 XI§Wh X£WyW AWTho¦W˜R nWhTWIyWh yWWäW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh VvWh E¡WTWÈvW ¥Wh£WWB§W IhNg óWTW Ý.13.82 §WWnWyWh RÂP ¨W©Wa§WW¦Wh VvWh s¦WWTc Ý.873 §WWnWyWh ¨WVY¨WNY rWWLg ¨W©Wa§¦Wh VvWh.

¥WIWyW ¥WWNc ¥¦WZXyW.Ac yW¨WW Sh¥Wg K¡WW¨¦WW

A¥WRW¨WWR & A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.Ih¡WhgTäc WyW óWTW pWTX¨WVhuWW äWVcTYLyWh ¥WWNc BP£§¦WaA©c W AyWc Ac§WAWBø Ac¥W £Wc IcNoc WTY¥WWÈ I¹§W 10 VýT ¥WIWyWh £WWÈxW¨WWyWY ýVcTWvW ITY VvWY. oWvW 27¥WY yW¨Wc¥£WTwWY ¥¦WZXyW.yWW X©WX¨WI ©WcyNTh E¡WT Sh¥Wg X¨WvWTuW äWÝ ITW¦WZÈ VvWZÈ Lc¥WWÈ ¥¦WZXyW.Ac 1 §WWnW Sh¥Wg K¡WW¨¦WW VvWW Lc ¥WW¯W ¡WWÈrW XR¨W©W¥WWÈ nW§WW©W wWB oW¦WW VvWW LcwWY A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW. Ac yW¨WW Sh¥Wg K¡WW¨W¨WWyWh AhPeT AW¡WY RYxWh Kc Lc¥WWÈ yW¨WW 50 VýT Sh¥Wg K¡WW¨W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc.

¥WL½T AXxWIWT ¥WÈrWyWZÈ ¥WVW©WÈ¥Wc§WyW ¦Whý¦WZÈ

A¥WRW¨WWR XL§§WW¥WWÈ IW¥W ITvWW £WWÈxWIW¥W IW¥WRWThyWW ¥WL½TY,©WW¥WWXLI ©WZT–WW,Õ¥WIW¦WRWAhyWW A¥W§WYITuW vWc¥WL ¡WPvWT ˜êh AÈoWc ©WZ¤WWªWX£WkL nWWvWc ¥WVW©WÈ¥Wc§WyW ¦Whý¦WZÈ VvWZÈ. Lc¥WWÈ ©WÈn¦WW¥WWÈ IW¥WRWTh E¥WNÛW VvWWÈ.

©WTnWcL¥WWÈ PlcyWcL §WWByW £WR§WWäWc

A¥WRW¨WWR & §WhI©W¤WWyWY rWaNÈ uWY yWøI AW¨WvWWyWY ©WWwWc ©WTnWcL X¨W©vWWT¥WWÈ ¡WWuWY AyWc PlcyWcLyWW IW¥WhyWY RTnWW©vWhyWc ¥WÈLaTY AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WY TVY Kc. A¥WRW¨WWR ¥¦WZXyW.yWW yW¨WW ¡WXç¥W MhyWyWW ©WTnWcL ¨WhPeyWW L¼RW-L¼RW X¨W©vWWTh¥WWÈ PlcyWcL §WWByWh £WR§W¨WW AyWc yW¨WW ¥WcyWVh§W £WyWW¨W¨WWyWW IW¥W ¥WWNc Ý.24.22 §WWnWyWh nWrWg IT¨WWyWY RTnWW©vWyWc ¨WhNT IX¥WNYAc ¥WÈLTa Y AW¡WY RYxWY Kc. AW¥W Plyc WcL §WWByWh £WR§W¨WWyWc IWTuWc ©WTnWcLyWW X¨WX¨WxW ©wWUhAc oWÈRW¡WWuWYyWY ©W¥W©¦WWyWh XyWIW§W wWäWc.

RO ¡WTX¥WäWyW X¨WyWW T©vWW ¡WT £WcSW¥W nWhRIW¥W

A¥WRW¨WWR & A¥WRW¨WWR äWVcT¥WWÈ X¨WX¨WxW AcLy©WYAh óWTW ¥¦WZXyW.yWY AWT.Ah (ThP Ah¡WXyWÈoW) ¡WTX¥WäWyW X¨WyWW L £WcSW¥W TYvWc T©vWWAhyWW nWhRIW¥WyWc §WYxWc äWVcTYLyWh ¥WZäIc§WY¥WWÈ ¥WZIW¦W Kc. äWVcT¥WWÈ ¥¦WZXyW.Ac IThPhyWW nWrWcg ThP £WyWW¨WW¦W Kc. T©vWWAh¥WWÈ IhB¡WuW ˜IWTyWW nWhRWuW AÈoWc RTcI ©WTIWTY Ic AxWg ©WTIWTY AcLy©WYAc ¥¦WZXyW.yWY AWT.Ah. ¡WTX¥WäWyW §Wc¨WY AXyW¨WW¦Wg Kc ¡WuW KvWWȦW IcN§WW¦W XI©©WWAh¥WWÈ ¥¦WZXyW.yWY ¥WÈLaTY X¨WyWW L nWhRIW¥W ITW¦W Kc LcyWW IWTuWc äWVcTYLyWh ¥WZäIc§WY¥WWÈ ¥WZIW¦W Kc.

Ahmedabad news in gujarati  

Latest Breaking News In Gujarati, National news In Gujarati, Gujarati News paper in india read more at www.divyabhaskar.co.in

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you