Page 1

A¥WRW¨WWR NhUW¥WWÈ vWÈZ ¥WUc ¥WyWc AyWc AcIWÈvW¥WWÈ VZÈ äWhxWZÈ ¥WyWc

4

A¥WRW¨WWR & ©Wh¥W¨WWT

18 yW¨Wc¥£WT, 2013

XyWªSUvWW & xWh. 11-12 ©WW¦Wy©W¥WWÈ m§WW©WÝ¥W NYXrWÈoWyWW I§WWIh pWNÛW

©Wc¥Wc©NT ¡WöXvWyWh VcvWZ X©Wö yW wW¦Wh ©Wc¥Wc©NT ¡WöXvW Ic¥W RWnW§W ITY VvWY

@X¨WàWwW¿AhyWW ©WvWvW ¥Wa§¦WWÈIyW ¥WWNc ©Wc¥Wc©NT X©W©N¥W RWnW§W ITWC VvWY

xWh. 11-12 ©WW¦Wy©W¥WWÈ ¨WWXªWgI ¡WTY–WW ¡WöXvW¥WWÈ xWh. 11 ©WW¦Wy©WyWZÈ ¥WVv¨W TéWZÈ yWVhvWZ. X¨WàWwW¿AhyWc ©Iº§W¥WWÈ xWh. 11yWh ¥WW¯W K ¥WXVyWW A¤¦WW©W ITW¨WYyWc ©WYxWW xWh. 12yWZÈ XäW–WuW §Wc¨WWyWY STL ¡WPWvWY VvWY. AcI©WWwWc AWnWW ¨WªWgyWh A¤¦WW©Wÿ¥W ¦WWR TWnW¨WWyWY MÈMN VvWY. AWwWY ©Wc¥Wc©NT ¡WöXvW RWnW§W ITYyWc xWh. 11yWW ¥WV²¨W ©WWwWc I§WW©WÝ¥W NY»rWoW XyW¦WX¥WvW £WyWc vWcN§WW ¥WWNc ©Wc¥Wc©NT ¡WöXvW RWnW§W ITWC VvWY.

¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR

R©W ¨WªWgyWh VvWh. vWc ©Ia§WcwWY AW¨¦Wh v¦WWTc vWcyWW pWTyWY £WVWT F¤WÈZ VvWÈ,Z pWTyWY £WVWT F¤WW TVc§WW §WhIhyWW rWVcTW oWȤWYT ¥WÈVvWW,wWyWNhUÈvWcv¦WWTcZ NhUWyWY yWøI ¡WVhÄr¦Wh v¦WWTc §WhIh vWcyWY vWTS R¦WWyWY yWLTc ýcC TéWW VvWW. IhCIc vWcyWW ¥WWwWW E¡WT VWwW ScT¨WY ¨VW§W £WvWWP¦WZÈ vWh, IhCIc vWcyWW oWW§W E¡WT VWwW ScT¨¦Wh AyWc AcIc vWcyWW VWwW¥WWÈ TVc§WZÈ RSvWT §WC §WYxWZÈ, vWc pWT¥WWÈ RWnW§W wW¦Wh, vWcuWc ýc¦WZÈ, vWcyWW ¥W¥¥WY nWa£W TPY TéWWÈ VvWWÈ. vWc ©WYxWh ¥W¥¥WY ¡WW©Wc oW¦Wh. vWcyWY ¥W¥¥WYAc vWcyWc nWhUW¥WWÈ £Wc©WWP¦Wh AyWc vWcyWc ¨WUoWY nWa£W TPY. vWcuWc ýc¦WZÈ vWh Ay¦W §WhIh ¡WuW TPY TéWWÈ VvWWÈ. vWc £WxWWyWY ©WW¥Wc AWç¦WgyWY yWLTc ýcC TéWh VvWh, vWcuWc IhCyWc IC ¡WaK¦WZÈ yWVà AyWc IhCAc vWcyWc TP¨WWyWZÈ IWTuW AW¡¦WZÈ yWVÃ. ¥WÈwWyWyWY yWWyWIPY £WVcyW VcvW Vø AcI L ¨WªWgyWY VvWY vWc pWhXP¦WW¥WWÈ pW©WpW©WWN ©WaC TVY VvWY. wWhPY¨WWT ¡WKY £WxWW pWTyWY £WVWT yWYI¬¦WW. ¥WÈwWyWyWY ¡WPhäW¥WWÈ TVcvWY AcI ¨¦WXmvWAc vWcyWW VWwW¥WWÈ RhuWY ¡WIPW¨WY AyWc vWcyWc §WC vWc AWoWU rWW§WvWh VvWh. ©¥WäWWyW¥WWÈ ¡WVhÄr¦WW ¡WKY vWcyWW VWwW¥WWÈ AXoyW AW¡¦Wh, AyWc £WkW”uWyWW yWW ©W¥Wý¦W vWc¨WW ¥WȯWhrrWWT ¨WrrWc vWcuWc AXoyW AW¡¦Wh VvWh. XR¨W©Wh ¡W©WWT wW¦WW AyWc ©WoWWAh ¡WhvWWyWW pWTc LvWWÈ TéWWÈ VvWWÈ. pWT¥WWÈ ¥WÈwWyW-VcvW AyWc vWcyWW ¥W¥¥WY X©W¨WW¦W IhC yVhvWZÈ. pWuWW XR¨W©Wh ¡WKY ¥WÈwWyWc ¥W¥¥WYyWc ¡WaK¦WZÈ <¡W¡¡WW pWTc I¦WWTc AW¨WäWc ?> AyWc v¦WWTc vWcyWY ¥W¥¥WY vWcyWc yWøI §WC ¨WUoWY nWa£W TPY VvWY. vWc ýcvWh Ic ¥W¥¥WY ThL ¡W¡¡WWyWW ShNh ©WW¥Wc AoWT£W²WY ITvWY, AWÈnWh £WÈxW ITY £Wc VWwW ýcPY F¤WY TVcvWY AyWc ¡WKY ¡WhvWWyWY AWÈnWh §WaKY yWWnWvWY VvWY. vWc XR¨W©W ¡WKY ¥WÈwWyWc ¡WhvWWyWY ¥W¥¥WYyWc ¡W¡¡WW AÈoWc IhC ©W¨WW§W ¡WaK¦Wh yVhvWh. ¥WÈwWyW Lc¥W Lc¥W ¥WhNh wWvWh oW¦Wh, vWc¥W vWc¥W vWcyWc ¨WWvW ©W¥WývWY oWC. vWcyWW ¥W¥¥WY ¡W¡¡WWyWZÈ ˜c¥W §WoWj VvWZÈ, £WÌWc §WoWj ¡WVc§WWÈ AyWc ¡WKY ¡WuW nWa£W ˜c¥W¥WWÈ VvWW. vWcyWW ¡W¡¡WWyWc ¡WhvWWyWY ScmNTY VvWY. vWc ©WWÈLc vWc ScmNTYwWY pWTc ¡WWKW STY TéWW VvWW v¦WWTc NlIc ¥WWTc§WY NßTyWc IWTuWc vWc¥WyWZÈ ¥WhvW yWY¡Ws¦WZÈ VvWZÈ. AWXwWgI TYvWc IhC ¥WZäIc§WY ¡WPc vWc¥W yVhvWY, ¡WuW ¥WÈwWyWyWY ¥W¥¥WY ¥WWNc ¡WXvW oWZ¥WW¨W¨WWyWh AWpWWvW ¥WhNh VvWh. ¥WWuW©WyWY nWhN vWcyWY VWLTY ITvWW oWcTVWLTY¥WWÈ ¨WxWZ ©WW§WvWY Vh¦W Kc. ¥WÈwWyWyWY ¥W¥¥WY ýuWvWY VvWY, Ic vWcyWh ¡WXvW V¨Wc yWwWY TéWh ¡WuW vWcyWZÈ ¥WyW vWc ¨WWvW ©¨WYIWT¨WW vWd¦WWT yVhvWZÈ. vWcyWY A©WT vWcyWY vWX£W¦WvW E¡WT wW¨WW §WWoWY VvWY. ¥W¥¥WYyWY Å©wWXvW ¥WÈwWyW ©W¥Wø äWIvWh VvWh, IRWrW vWcyWW IWTuWc L vWcyWZÈ £WWU¡WuW vWcyWWwWY RaT LvWZÈ TéWZÈ Vh¦W vWc¨WZÈ §WWoWvWZÈ VvWZÈ. vWc £Wh§WvWh yVhvWh, ¡WuW vWcyWZÈ ©WvWvW x¦WWyW ¥W¥¥WY vWTS TVcvWZÈ VvWZÈ. ¥W¥¥WYyWc vWc AcI§WY L¼¨Wc AcN§Wc vWcyWY ¡WW©Wc LC £Wc©WvWh VvWh. ¥WÈwWyW VcvWyWZÈ nWa£W x¦WWyW TWnWvWh VvWh. VcvW V¨Wc ©Ia§Wc L¨WW §WWoWY VvWY. vWc vWcyWc ¡WhvWWyWY ©WWwWc ©Ia§Wc §WC LvWh. TY©Wc©W¥WWÈ K¼¡WWCyWc vWc ýcC §WcvWh VvWh Ic vWcyWY £WVcyWyWc IhC vWI§WYS vWh yWwWY yWc. vWcyWW Aýu¦WW ¥WWyW©W¡WNc ©¨WYIWTY §WYxWZÈ VvWZÈ Ic V¨Wc ¥W¥¥WY AyWc VcvWyWY L¨WW£WRWTY vWcyWY Kc, AcN§Wc L vWc vWc¥WyWY yWWyWY ¥WhNY nWZäWYAhyWZÈ x¦WWyW TWnWvWh VvWh. ¥WÈwWyW Ih§WcLyWW £WYý ¨WªWg¥WWÈ VvWh. AcI ©WWÈLc vWcyWY ¥W¥¥WYyWY KWvWY¥WWÈ R¹nWW¨Wh F¡WP¦Wh. vWc ¥W¥¥WYyWc XT–WW¥WWÈ £Wc©WWPY VhÅ©¡WN§W ¡WVhÄr¦Wh, ¡WuW ¥WhPȹ wWC rWam¦WZÈ VvWZÈ. vWc ¡WhvWWyWY ¨WY©W ¨WªWgyWY EÈ¥WT¥WWÈ ¡WVc§WY ¨WnWvW ¡WhI ¥WaIYyWc TP¦Wh VvWh. ¡W¡¡WW oW¦WW v¦WWTc vWcyWc ¥úv¦WZ äWZÈ IVc¨WW¦W vWcyWY nW£WT yVhvWY. ¡W¡¡WWyWY oWcTVWLTY¥WWÈ ¥W¥¥WY vWcyWY ©WWwWc Kc vWc¨Wh AVc©WW©W VvWh, ¡WuW V¨Wc vWcyWc §WWo¦WZÈ Ic vWc AcI§Wh ¡WPY oW¦Wh. NhUW ¨WrrWc AcI§WW ¡WPY L¨WWyWh AVc©WW©W PTW¥WuWh Vh¦W Kc. ¥W¥¥WY oWC v¦WWTc VcvW Vø R©W ¨WªWgyWY VvWY. ¥WÈwWyW VvWh vWcyWW ITvWWÈ ¨WxWWTc ¥WhNh wWC oW¦Wh. V¨Wc vWc AcI§Wh L VcvWyWY ¥W¥¥WY AyWc ¡W¡¡WW ¡WuW VvWh. Ih§WcLyWW ¯WYý ¨WªWg¥WWÈ ¥WÈwWyW VvWh v¦WWTc vWcyWh ¡WXTrW¦W X¨WäWWnWW ©WWwWc wW¦Wh. AW¥W L¼¨Wh vWh ¨WWvWyWY äWÝAWvW vWh X¨WäWWnWWAc L ITY VvWY. ¥WÈwWyW s¦WWTc ¨WWvW ITvWh v¦WWTc X¨WäWWnWW ¥WÈwWyWyWY AWÈnWh¥WWÈ ýcC vWcyWY ¨WWvW ©WWȤWUvWY VvWY. pWuWY ¨WnWvW äW£Rh ITvWWÈ AWÈnWh pWÑÈ £Wh§WvWY Vh¦W Kc. X¨WäWWnWWyWc ¥WÈwWyW ¡W©WÈR VvWh. vWcyWc §WWo¦WZÈ ¥WWuW©Wh ©WWTW vWh Vh¦W Kc, ¡WuW ¥WWuW©Wh AWN§WW ¡WuW ©WWTW Vh¦W Kc vWc¨WZÈ ¥WÈwWyWyWc ¥W¬¦WW ¡WKY §WWo¦WZÈ VvWZÈ. X¨WäWWnWW ¥WÈwWyWyWW pWTc ¡WuW LvWY. VcvW ¡WuW X¨WäWWnWWyWc ¥WUY nWa£W TWø wWvWY VvWY. I¦WWTcI ¥WÈwWyW-VcvW AyWc X¨WäWWnWW ©WWwWc ST¨WW ¡WuW LvWW VvWW. ©WW¥WWy¦W TYvWc ¥WÈwWyW £Wh§WvWh L yWVÃ, ¡WuW I¦WWTcI ¥WÈwWyW ¨WWvW ITc vWh VcvW AcIR¥W V©WY ¡WPvWY, AyWc IVcvWY <äWZÈ ¨WWvW Kc ¥WWTh ¤WWC £Wh§Wc ¡WuW Kc> ¡WKY VcvW AyWc X¨WäWWnWW ¥WÈwWyWyWY nWa£W ¥WMWI ITvWWÈ VvWWÈ. Ih§WcL ¡WaTY wWvWWÈ ¥WÈwWyWyWc AcI ©WTIWTY IrWcTY¥WWÈ yWhITY ¡WuW ¥WUY oWC. X¨WäWWnWW ¥WÈwWyWyWc ¥WU¨WW ¥WWNc vWcyWY AhXS©Wc ¡WuW LvWY VvWY. AcI ©WWÈLc AhXS©W KaN¦WW ¡WKY ¥WÈwWyW AyWc X¨WäWWnWW £WcOW VvWW. v¦WWTc X¨WäWWnWWAc ¡WaK¦WZÈ, <vWZÈ ¥WWTY ©WWwWc §WoyW ITYäW.> ¥WÈwWyW äWay¦W¤WW¨Wc X¨WäWWnWW ©WW¥Wc ýcC TéWh VvWh. vWcuWc IhC L¨WW£W AW¡¦Wh yWVÃ, ¡WKY vWh X¨WäWWnWW ThL ¥WÈwWyWyWc ¡WaKvWY AyWc vWc ¨WWvW NWUY LvWh VvWh. s¦WWTc VcvWc ¡WhvWWyWW ¤WWCyWc ¡WaK¦WZÈ, <¤WWC, ¥WyWc X¨WäWWnWW ¤WW¤WY vWTYIc oW¥Wc Kc. vWyWc yWwWY oW¥WvWY ?> ¥WÈwWyWyWW rWVcTW E¡WT AcI VW©¦W VvWZÈ. vWcuWc ¡WhvWWyWY £WVcyWyWW ¥WWwWc VWwW ¥WaIvWWÈ IéWZÈ, <ATc ¨WWV ¥WWTY VcvW ¥WhNY wWC oWC, vWZÈ ¥WWTY ¡WuW XrWÈvWW ITc Kc.> VcvWc oWZ©©Wh ITvWW IéWZÈ, <¤WWC, ¨WWvW £WR§Wh yWVÃ, ¥WyWc L¨WW£W AW¡Wh.> ¥WÈwWyWyWh rWVcTh oWȤWYT wWC oW¦Wh. vWcuWc ¡WhvWWyWW VWwWyWY TcnWWAh ©WW¥Wc ýc¦WZÈ AyWc ¡WKY VcvW ©WW¥Wc ýcvWWÈ IéWZÈ, <¥WyWc X¨WäWWnWW oW¥Wc Kc, ¡WuW ¥WWTY ¡WVc§WY L¨WW£WRWTY vWZÈ Kc, vWZÈ ©WW©WTc ý¦W vWc ¡WVc§WWÈ VZÈ ¥WWTW ©WZnWyWY I§¡WyWW ¡WuW ITY äWIvWh yWwWY.> X¨WäWWnWWAc nWWvWTY AW¡WY VvWY Ic ¡WhvWc ¡WuW VcvWyWZÈ x¦WWyW TWnWäWc, ¡WuW ¥WÈwWyW vWd¦WWT wW¦Wh yWVÃ. £WYø vWTS X¨WäWWnWWyWW ¡WXT¨WWTyWW R£WWuWyWc IWTuWc X¨WäWWnWWAc ¡WXT¨WWT óWTW yWßY ITc§WW ¦WZ¨WI ©WWwWc §WoyW ITY RYxWWÈ. wWhPWÈ ¨WªWhg ¡WVc§WWÈ ¥WÈwWyWc ¡WhvWWyWY £WVcyW VcvWyWW §WoyW nWa£W xWW¥WxWa¥WwWY ITW¨¦WWÈ, V¨Wc vWc AcI§Wh L TVc Kc. vWc v¦WWTc ¡WuW X¨WäWWnWWyWc ˜c¥W ITvWh VvWh AyWc AWLc ¡WuW ˜c¥W ITc Kc, ¡WuW X¨WäWWnWW AWLc IhC Ay¦WyWh ˜c¥W wWC oWC Kc. I¦WWTcI ˜©WÈoWh¡WWvW ¥WÈwWyW AyWc X¨WäWWnWW ©WW¥W©WW¥Wc wWC ý¦W Kc v¦WWTc X¨WäWWnWW ¡WaKc Kc, <vWZÈ Ic¥W Kc> v¦WWTc vWc L¨WW£W AW¡Wc Kc, <£W©W Ah§WTWCN.> ¡WuW L¨WW£W ¡WaTh wWvWWÈ ¡WVc§WWÈ yWLT ScT¨WY §Wc Kc. X¨WäWWnWWyWc nW£WT Kc Ic ¥WÈwWyW nWhNZÈ £Wh§Wc v¦WWTc AWÈnWh¥WWÈ AWÈnWh X¥W§WW¨WYyWc ýcvWh yWwWY.

£WÈxW VhO ¡WW©Wc s¦WWTc äW£Rh nWaNY ¡WPc Kc v¦WWTc AWÈnWh pWÑÈ £WxWZÈ IVcvWY Vh¦W Kc

TWs¦WyWW XäW–WuW X¨W¤WWoW óWTW xWhTuW 11-12 ©WW¦Wy©W¥WWÈ ¨WWXªWgI ¡WTY–WW ¡WöXvWyWc IWTuWc I§WW©WÝ¥W NYXrWÈoW wWvWZÈ yWVhvWZÈ AyWc X¨WàWwW¿Ah m§WW©W¥WWÈ AW¨W¨WWyWc £WR§Wc NÛaäWyW AWxWWXTvW wWC oW¦WW VvWW. ©Iº§W NYXrWÈoW ¥WW¯W yWW¥WyWZÈ L TVY oW¦WZÈ VvWZÈ. AW ¡WXTÅ©wWXvWyWh EIc§W §WW¨W¨WW AyWc X¨WàWwW¿AhyWÈZ ©WvWvW ¥Wa§¦WWÈIyW wWW¦W vWc ¥WWNc ©Wc¥Wc©NT ¡WöXvW RWnW§W ITWC VvWY. AW ¡WöXvW RWnW§W ITWvWW Ac¨WY A¡Wc–WW VvWY Ic m§WW©WÝ¥W NYXrWÈoW XyW¦WX¥WvW wWäWc AyWc X¨WàWwW¿ ©Iº§W NYXrWÈoWyWc ¥WV²¨W AW¡WvWh wWäWc. ýcIc Å©wWXvW F§WNWyWY £WoWPY Kc.

¡WöXvW¥WWÈ ©WZxWWTh IT¨WWyWY TL½AWvW ITY Kc

^©Wc¥Wc©NT ¡WöXvW¥WWÈ XäW–WuWyWW XR¨W©Wh pWNvWW Vh¨WWwWY xWh. 11¥WWÈ £WhPe óWTW §Wc¨WWvWY ¡WTY–WW¥WWÈ ScTSWT IT¨WWyWY TLaAWvW ITY Kc. xWh. 11yWY ©Ia§W I–WWAc ¡WTY–WW §WCyWc vWc¥WWÈ ¥WcU¨Wc§WW ¥WWm©WgyWZÈ 10wWY20 NIW ¥WV²¨W xWh. 12yWY ¡WTY–WW¥WWÈ AW¡WY äWIW¦W vWc¨WZÈ ©WarWyW oWZLTWvW XäW–WuW £WhPeyWc I¦WZf Kc. -Ph. XITYN ýcªWY, RY¨WWyW £W§§WZ¤WWC ©Iº§W, IWÈIXT¦WW

m§WW©WÝ¥W NYXrWÈoW ¥WWNc ©Wc¥Wc©NT RYO yWßY ITW¦Wc§WW 120 NYXrWÈoW XR¨W©Wh ¡WaTW wWvWW yWwWY, LcyWc IWTuWc X¨WàWwW¿yWc m§WW©WÝ¥W NYXrWÈoWwWY X¨W¥WZnW wW¨WWyWY STL ¡WPY AyWc XäW–WuW ¡WöXvW L Ac¨WY wWC oWC Kc Ic ErrW NIW¨WWTY ¥WcU¨W¨WW

Õ¥W ¥WȯWY X¨WxWWyW©W¤WWyWc oWc T¥WWoWcg RhTc Kc: IhÄoWkc©W @TWs¦W¡WW§WyWW ©WÈ£WhxWyW¥WWÈ AW¡Wc§WY ¥WWXVvWYwWY X¨W©WÈoWvW ¥WWXVvWY ¥WȯWYAc oúV¥WWÈ AW¡WY ¤WW©IT y¦WaM, oWWÈxWYyWoWT TWs¦W¡WW§WyWW oúVyWc ˜¨WrWyW¥WWÈ Lc VIYIvW TL½ IT¨WW¥WWÈ AW¨WY Vh¦W vWcyWWwWY vWÚyW X¨W¡WTYvW ¨WWvW TWs¦WyWW AcI ¥WȯWYAc X¨WxWWyW©W¤WW¥WWÈ ¡WaK¨WW¥WWÈ AW¨Wc§WW ˜®yWyWW §WcXnWvW L¨WW£W¥WWÈ ITvWW vWcAh oúVyWc oWcT¥WWoWcg RhTvWW Vh¨WWyWY äWÈIW ¨¦WmvW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. oW¦WW ¨WªWcg 23¥WY ýy¦WZAWTYAcc oúVyWc ©WÈ£WhxWvWWÈ TWs¦W¡WW§W I¥W§WWøAc Õ¥W AyWc ThLoWWT X¨W¤WWoW óWTW ITW¦Wc§WY IW¥WoWYTYyWZÈ AW§WcnWyW I¦WZf VvWZÈ. AW¥WWÈ vWc¥WuWc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic, TWs¦W¥WWÈ AhmNh£WT 2012 ©WZxWY¥WWÈ I¹§W 1,43,000 Õ¥W¦WhoWYAhyWY yWhÄxWuWY IT¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc AyWc 28,000 Õ¥W¦WhoWYAhyWc ©Wc¢NY Nº§©WyWY XIN AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc, ¡WTÈvWZ vWWLcvWT¥WWÈ

L 30¥WY ©W¡Nc¥£WTwWY ¯WYø AhmNh£WT RTX¥W¦WWyW X¨WxWWyW©W¤WWyWZÈ Lc NºÈIȹ ©W¯W ¦Whý¦WZÈ VvWZÈ vWc RTX¥W¦WWyW oúV¥WWÈ TL½ wW¦Wc§WY ˜®yWh²WTY¥WWÈwWY vWWT¨Wc§WY X¨WoWvWh ýcvWWÈ Õ¥W AyWc ThLoWWT ¥WȯWYAc TWs¦W¡WW§Wc IVc§WY X¨WoWvWh ITvWW vWÚyW X¨W¡WTYvW ¥WWXVvWY oúVyWY ¥WcL ¡WT ¥WaIY Kc. IhÄoWk©c WyWWÈ X¨WT¥WoWW¥WyWWÈ xWWTW©W¤¦W vWcLÕY£WVcyW ¡WNc§Wc ¡WaKc§WW ©W¨WW§WyWW L¨WW£W¥WWÈ ¥WȯWYAc IéWZÈ VvWZÈ Ic, AcX˜§W 2011wWY Õ¥W¦WhoWYAhyWY yWhÄxWuWYyWY ˜Xÿ¦WW äWÝ ITWC Kc, ¡WTÈvWZ vWcAhyWc ©Wc¢NY XIN AW¡W¨WWyWY ¦WhLyWW oWZLTWvW ¥WIWyW AyWc Ay¦W £WWÈxWIW¥W Õ¥W¦WhoWY I§¦WWuW £WhPe nWWvWc A¥W§W¥WWÈ yWwWY. AW AÈoWc ¡WaK¨WW¥WWÈ AW¨WvWW vWcLÕY£WVcyWc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic, AW ¨WWvW ©WWrWY Kc AyWc nWhNh L¨WW£W AW¡WYyWc AyWc nWhNY ¥WWXVvWY oúV¥WWÈ TL½ ITYyWc TWs¦WyWW ¥WȯWY ¥WW¯W oúVyWc L yWVÃ, ¡WTÈvWZ TWs¦WyWW §WhIhyWc ¡WuW oWcT¥WWoWcg RhTY TéWW Kc.

¥WWNc X¨WàWwW¿yWc m§WW©WY©W AyWc nWWyWoWY NÛaäWyWyWWÈ äWTuWc L¨WWyWY STL ¡WPY Kc. m§WW©WÝ¥W NYXrWÈoW vWTS X¨WàWwW¿yWc ¡WWKW §WW¨W¨WWyWW VcvWZyWh ÓooWh ÔNY oW¦Wh Vh¨WWyWY X©wWXvW ©WýgC Kc. ¥WcXPI§W-BLyWcTY-SW¥Wg©WY Lc¨WW

§Wh Ih©N VWCNcI AhNh¥WcäWyW ¡WT ¨WIgäWh¡W ¦WhýäWc ¤WW©IT y¦WaM.A¥WRW¨WWR AWBAWBNY oWWÈxWYyWoWT¥WWÈ AWoWW¥WY 28wWY 30 yW¨Wc¥£WT ©WZxWY §Wh Ih©N VWCNcI AhNh¥WcäWyW X¨WªW¦W ¡WT ¨WIgäWh¡WyWZÈ AW¦WhLyW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ Kc, Lc¥WWÈ X¨WX¨WxW ˜IWTyWW EàhoWh AhKW nWrWgc ¨WxWWTc oWZuW¨W²WW¨WWUWÈ Ev¡WWRyWh Ic¨WY TYvWc ¡WcRW ITY äWIc Ac AÈoWcyWÈZ ¥WWoWgRäWgyW AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. AW ¨WIgäWh¡W¥WWÈ AcXyLXyW¦WXTÈoWyWW X¨WàWwW¿Ah AyWc ˜hPÊ m äWyWyWh AyWZ¤W¨W xWTW¨WyWWTWAh ¤WWoW §WcäWc. AWBAWBNYyWW Ax¦WW¡WI ˜h. AcyW. TW¥WXÿªyWyWh ©WÈ¡WIg ITvWW vWc¥WuWc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic, VW§W¥WWÈ ¥WÈRY rWW§WY TVY Kc AyWc ¥WWoW¥WWÈ pWNWPh wW¦Wh Kc v¦WWTc AhKW nWrWgc ¨WxWWTc oWZuW¨W²WW¨WWUWÈ Ev¡WWRyWh Ic¨WY TYvWc ¡WcRW ITY äWIW¦W Ac I¡WyWYAh ¥WWNc ¦W–W ˜®yW £WyWY oW¦Wh Kc. AWwWY §Wh Ih©N VWCNcI AhNh¥WcäWyWyWZÈ ¥WV²¨W ¨WxWY ý¦W Kc.

oWZLTWvWyWc ¡§WcNSh¥Wg £WyWW¨WY ¥WhRYyWY B¥WcL ¥WcIAh¨WTyWZÈ IW¥W wWW¦W Kc

yWcäWyW§W Acs¦WZ. ©WX¥WN¥WWÈ TWs¦W £WVWTyWW Ax¦WW¡WIh §WW¨W¨WW I¨WW¦WvW ¤WW©IT y¦WaM. A¥WRW¨WWR

¥WZn¦W¥WȯWY yWTcyÏ ¥WhRYyWY B¥WcL ¥Wc I Ah¨WT IT¨WWyWZ È IW¦Wg ýuWc ©WTIWTyWW X¨W¤WWoWhAc VWwW xW¦WZf Vh¦W vWc¨WWÈ AW¦WhLyWh wWC TéWWÈ Kc. TWs¦WyWW AcoWkYI§rWT X¨W¤WWoWc AcoWkY ©WX¥WN, Ih-Ah¡WTc X N¨W ©WX¥WN, ¨WWVyW¨¦W¨WVWTyWY ©WX¥WN, ¡WcNhl X§W¦W¥WAcyWøgyWY ©WX¥WNyWZÈ AW¦WhLyW I¦WZf VvWZ.È V¨Wc XäW–WuW X¨W¤WWoW óWTW 11,12¥WY ýy¦WZ A WTY AW©W¡WW©W ¥WVWv¥WW ¥WÈXRT¥WWÈ yWcäWyW§W Acs¦WZIäc WyW ©WX¥WN2014yWZÈ AW¦WhLyW wWB TéWÈZ Kc, Lc¥WWÈ E²WT˜RcäW, X£WVWT, TWL©wWWyW, ¥Wx¦W˜RcäW, ¥WVWTWÖl ©WXVvW Ay¦W TWs¦WyWW Ax¦WW¡WIh-X˜Xy©W¡WW§WhyWc VWLT TWnW¨WW XäW–WuW X¨W¤WWoW IW¥Wc §WWoWY oW¦WÈZ Kc.

IiäW§¦W X¨WyWWyWWyWc IW¥Wc §WoWWPWvWW APrWuW

oWZLTWvWyWY Ih§Wcýc¥WWÈ IcN§WW¦W X˜Xy©W¡WW§Wh AyWc Ax¦WW¡WIh Kc Ic Lc¥WyWY ¡WW©Wc Ah§W BÅyP¦WW yWcN¨WIg Kc KvWWÈ XäW–WuW X¨W¤WWoWc IW£Wc§W yW Vh¦W vWc¨WW §WhIhyWc IW¥Wc §WoWWPvWW ©WTIWTY I¥WgrWWTYAh Ay¦W TWs¦WyWW ©WÈ¡WIhg ¥WcU¨W¨WW MMa¥WY TéWW Kc. Lc¥WyWY ¡WW©Wc yWcN¨WIgyWWÈ OcIWuWWÈ yWwWY vWc¥WyWc IW¥Wc §WoWWPWvWW ©WX¥WNyWc ©WSU IT¨WW¥WWÈ APrWuW F¤WY wWC TVY Vh¨WWyWh AWÿhäW Sc§WW¦Wh Kc.

TVc¨WWyWY AyWc Tc§W¨Wc XNXINyWY ¨¦W¨W©wWW ITWäWc

¦WZ¡WY, X£WVWT, ¥Wx¦W˜RcäW, AhXT©©WW, IuWWgNI ©WXVvWyWWÈ TWs¦Wh¥WWÈwWY Ax¦WW¡WIh-X˜Xy©W¡WW§WhyWc §WW¨W¨WW ¥WWNcyWY I¨WW¦WvW XäW–WuW X¨W¤WWoW óWTW VWwW xWTWC Kc. AW ¥WWNc XäW–WuW X¨W¤WWoWyWW ErrW AXxWIWTYAh óWTW ©WTIWTY Ih§WcýcyWW m¥WgrWWTYAhyWc IW¥W ©WhÄ¡WW¦WÈZ Kc. RTcIyWc I¦WW TWs¦W¥WWÈwWY Ic¨WY AyWc IcN§WY ¨¦WXmvWAhyWc §WW¨W¨WW vWcyWh NWoWcgN AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh Kc.

¥WhNY ©WÈn¦WW¥WWÈ XäW–WuWX¨WRh AW¨Wc vWc¨WZÈ AW¦WhLyW

11 AyWc 12¥WY ýy¦WZAWTYAc ¥WVWv¥WW ¥WÈXRT¥WWÈ AW¦WhXLvW yWcäWyW§W Acs¦WZIcäWyW ©WX¥WN¥WWÈ ©W¥WoWk RcäW¥WWÈwWY ¥WhNY ©WÈn¦WW¥WWÈ XäW–WuW XyWªuWWvWh AW¨Wc vWc¨WÈZ AW¦WhLyW ITW¦WZÈ Kc. ¤Wa¡WcyÏ»©WV rWZPW©W¥WW, XäW–WuW ¥WȯWY

ErrW A¤¦WW©Wÿ¥WyWh £WcM xWh. 11-12 ©WW¦Wy©W oWuWW¦W Kc. ©Iº§W XäW–WuWyWW AW £WÈyWc ¨WªWg¥WWÈ X¨WàWwW¿AhyWc E²W¥W oWZuW¨W²WW¨WWUZÈ XäW–WuW ¥WUY TVc AcN§WW ¥WWNc ©Wc¥Wc©NT ¡WöXvW A¥W§W¥WWÈ ¥WaI¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. AW ¡WöXvW¥WWÈ X¨WàWwW¿yWY ˜ITuW RYO Nc©N RWnW§W ITWC VvWY. AW Nc©NyWW AWxWWTc ŨWàWwW¿ IcN§WZÈ ©W¥Ws¦Wh, IcN§WZÈ VL¼ vWcyWc ©W¥WL¨WWyWZÈ £WWIY Kc vWcyWÈZ ¥WZ§¦WWÈIyW ITYyWc V¨Wc vWcyWc NYXrWÈoW Ic¨WY TYvWc AW¡W¨WWyWZÈ vWc yWßY IT¨WWyWZÈ VvWZ,È ¡WTÈvWZ Å©wWXvW Ac¨WY wWC Ic ©Wc¥Wc©NT ¡WöXvW £WY£WWQWU XäW–WuW Lc¨WY wWC oWC AyWc A¤¦WW©Wÿ¥W Lc¥W vWc¥W ¡WaTh ITYyWc K¼áW wW¨WWyWY ¨úXvW XäW–WIh¥WWÈ ˜¨WvW¿ oWC Kc. rWW§WZ ¨WªWcg äWd–WXuWI ¨WªWg L¼§WWC¥WWÈ äWÝ wW¦WZÈ VvWZÈ. ˜wW¥W ©Wc¥Wc©NT ¥WhPZÈ äWÝ wW¦WZÈ AyWc vWc¥WWÈ ¡WuW ÕW¨WuW-yW¨WTWX¯WyWW vWVc¨WWThyWc IWTuWc TýAh ¨WxWWTc AW¨WY VvWY. ¨WUY ©Iº§WhAc ˜wW¥W AyWc ¯WYý

AWXäWªW AWrWW¦Wg . A¥WRW¨WWR

A¥WRW¨WWR ©WXVvW oWZLTWvW AyWc RcäW¤WTyWc ©WcyNl§WWBÍP AcT IÅyPäWXyWÈoWyWZÈ pWc§WZÈ §WWo¦WZÈ Kc. ¥WhNY ¥WhNY X£WŧPÂo©W, VhNc§©W Vh¦W Ic yWWyWW¥WWÈ yWWyWY £WW£WgT äWh¡W Vh¦W vWh ¡WuW ©WcyNl§W Ac©WYyWZÈ KhoWZÈ £WcyWT ¡WT ýc¨WW ¥WUc Kc, ¡WTÈvWZ oWWÈxWYyWoWT ¡WW©Wc AWIWT §WC TVc§WY oWZLTWvW ByNTyWcäWyW§W SWByWWÅy©W¦W§W NcI-X©WNY (XoW¢N X©WNY)¥WWÈ RWnW§W wWvWWÈ vW¥WyWc ¨WWvWWyWZIXº §WvW V¨WW yWVÃ, ¡WTÈvWZ OÂPZÈ ¡WWuWY OÂPWoWWT ITY RcäWc. XoW¢N X©WNY¥WWÈ ©WcyNl§WY Ac©WYyWW L½yWW¡WZTWuWW Iy©Wc¡NyWc £WR§Wc <XPÅ©NlmN IºX§WÈoW X©W©N¥W> (PY©WYAc©W)yWc A¡WyWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh Kc. AW Iy©Wc¡N oWZLTWvW¥WWÈ L yWVÃ,

AW©WWTW¥W ©WW¥Wc A¥WRW¨WWR AyWc vWc¥WyWW ¡WZ¯W yWWTW¦WuW ©WWÈB ©WW¥Wc ©WZTvW¥WWÈ yWWcxWW¦Wc§WY R¹ªI¥WgyWY SXT¦WWR TR IT¨WW ¥WWNc oWZLTWvW VWCIWcN¥g WWÈ £WÈyWc LuWc m¨WWcXäWÈoW X¡WXNäWyW ITY VvWY. AW X¡WXNäWyW ¡WT ¡W–WIWTWcyWY TL½ A WvWyWW AÈ v Wc VWCIWc N g y WW y¦WW¦W¥WaXvWg Ac. Lc. Rc©WWC ©Wh¥W¨WWTcc rWZIWRWc ýVcT ITäWc.AW©WWTW¥W AyWc vWc¥WyWW ¡WZ¯W yWWTW¦WuW ©WWÈCAc ¡WWcvWWyWY ©WW¥WcyWY SXT¦WWR TR IT¨WW VWCIWcN¥g WWÈ m¨WWcXäWÈoW X¡WXNäWyW ITY VvWY. AW AÈoWcyWY ©WZyWW¨WuWY¥WWÈ AW©WWTW¥WyWW ¨WIY§Wc IWcNg ©W¥W–W TL½AWvW ITY Ic, A¥WWTY ©WW¥Wc R¹ªI¥WgyWY SXT¦WWR 11 ¨WªWg £WWR £WRÊBTWRW¡Wa¨WgI IT¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. s¦WWTc £WYø vWTS ©WTIWT vWTSwWY m¨WWcXäWÈoW X¡WXNäWyWyWWc X¨WTWcxW ITvWW TL½AWvW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY Ic, AW©WWTW¥W AyWc vWc¥WyWW ¡WZ¯W ©WW¥Wc R¹ªI¥WgyWY SXT¦WWRyWY vW¡WW©W¥WWÈ ¥WL£WavW ¡WZTW¨WW ¥W¬¦WW Kc.

X£WVWTYAhyWW ˜c¥WyWW IWTuWc VZÈ AWLc øX¨WvW K¼È : ¥WhRY

Nh¡WY ¡WVcT¨WWyWZÈ nWW©W ¡W©WÈR yW ITvWW ¥WZn¦W¥WȯWY yWTcyÏ ¥WhRY TX¨W¨WWTc X£WVWT-oWZLTWvW ¥Wd¯WY ©WÈpWyWW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ X£WVWTyWW ¥WxWZ£WyWY V©vWIUW¨WWUY Nh¡WY ¡WVcT¨WWyWY yWW yWVhvWW ¡WWPY äWm¦WW.

@¡WNyWW X¨W©ShNyWW ¥WZÚc X£WVWT¨WW©WYAhyWY ˜äWÈ©WW ¤WW©IT y¦WaM, oWWÈxWYyWoWT vWWLcvWT¥WWÈ L ¡WNuWW nWWvWcyWY ©W¤WW RTX¥W¦WWyW wW¦Wc§WW ÕcuWY£Wö £Wh¥£W X¨W©ShNyWY pWNyWWyWW ¡WXT˜c–¦W¥WWÈ X£WVWT¨WW©WYAh, vWc¥WyWY AcI ©W¥WWL vWTYIcyWY äWÅmvWyWY ˜äWÈ©WW ITvWW ¥WZn¦W¥WȯWY yWTcyÏ ¥WhRYAc §WWoWuWY©W¤WT A¨WWL¥WWÈ TX¨W¨WWTc IéWZÈ VvWZÈ Ic, X£WVWTY §WhIhyWW ˜c¥WyWW IWTuWc AWLc vWcAh øX¨WvW Kc. X£WVWT-oWZLTWvW ¥Wd¯WY ©WÈpW(£WYoW¥WW©W) óWTW <KO ¥WVW¡W¨Wg > AyWc oWZ L TWvWY <yWavWyW¨WªWg>yWY ©WȦWZmvW EL¨WuWY XyWX¥W²Wc ¦WhL¨WW¥WWÈ AW¨Wc§WW <X£WoW¥WW©W ©WWÈ©IbXvWI ¥WVhv©W¨W 2013> ˜©WÈoWc oWZLTWvW¥WWÈ ©wWW¦WY wW¦Wc§WW X£WVWTYAhyWc ©WÈ£WhxWvWWÈ vWc¥WuWc IéWZÈ VvWZÈ Ic, ©W¥WWL AyWc ¨¦WÅmvWyWY äWÅmvW äWZÈ Kc vWcyWh ¡WXTrW¦W A©W¥WWy¦W, X¨W¡WTYvW AyWc ©WÈINyWW ©W¥W¦W¥WWÈ vWc¥WyWY ¨WvWgÒI ¡WTwWY wWW¦W Kc AyWc 27¥WY AhmNh£WTc ¡WNyWW¥WWÈ Lc wW¦WZÈ vWc ýcC VZÈ ©¡WÖ¡WuWc IVY äWI¹È Ic vW¥WWTW ˜c¥WyWW IWTuWc AWLc vW¥WWTY ©WW¥Wc VZÈ ø¨WvWh F¤Wh K¼È.

NcmyWh§Whø OÂPI ¥WWNc ©WcyNl§WWBÍP Ac©WY ¡§WWyN yWVÃ, OÂPWÈ ¡WWuWYyWh E¡W¦WhoW ITWäWc ©W¥WoWk RcäW¥WWÈ ˜wW¥W ¨WWT XoW¢N X©WNY¥WWÈ A¡WyWW¨WWC TéWh Kc. R¹£WC Lc¨WW RcäWh¥WWÈ PY©WYAc©WyWc ©WSUvWW ¥WUc§WY Kc. PY©WYAc©W vWd¦WWT IT¨WW ¥WWNcyWh nWrWg Ay¦W X¨WI§¡Wh ITvWWÈ AhKY Vh¦W Kc AyWc Ac©WY ITvWWÈ AhKY nWrWWgU AyWc ¡W¦WWg¨WTuWyWc AyWZIºU TVc vWc TYvWc OÂPI AW¡WvWY Vh¨WWwWY XoW¢N X©WNY¥WWÈ AW X©W©N¥WwWY OÂPI ¥WcU¨W¨WWyWh ˜hLcmN A¥W§W¥WWÈ ¥Wam¦Wh Kc. ©WcyNl§WWBÍP Ac©WY X£WŧPÂo©W¥WWÈ ¡WWB¡W§WWByW¥WWÈwWY OÂPY V¨WWwWY ¨WWvWW¨WTuW OÂP¹È TnWW¦W Kc s¦WWTc XPÅ©NlmN Iº»§WoW X©W©N¥W¥WWÈ OÂPWÈ ¡WWuWYwWY XoW¢N X©WNYyWZÈ vWW¡W¥WWyW OÂP¹È TVcäWc. R¹£WCÅ©wWvW BNYAc AcÅyLXyW¦W»ToW IÈ¡WyWYyWc AW ˜hLcmNyWY IW¥WoWYTY ©WhÄ¡WWC Kc. AW ˜hLcmN ¡WauWg wW¨WWyWY vWd¦WWTY¥WWÈ Kc. ©WȤW¨WvW: 2013yWW AÈvW ©WZxWY¥WWÈ AW X©W©N¥W IW¦WgTvW wWC LäWc.

¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR

X£WVWT-oWZLTWvW ¥Wd¯WY ©WÈpWyWh ©WWÈ©IbXvWI ¥WVhv©W¨W ¦Whý¦Wh

XoW¢N X©WNYyWc XrW§P TWnWäWc OÂPZÈ OÂPZÈ ¡WWuWY @RcäW¥WWÈ ˜wW¥W ¨WWT oWZLTWvW¥WWÈ IW¦WgTvW wWäWc <XPÅ©NlmN Ia»§WoW X©W©N¥W>

©Wc¥Wc©NTyWY ˜wW¥W I©WhNY (©W¥WcXN¨W Ac©Wc©W¥WcyN) ©W¡Nc¥£WT¥WWÈ §Wc¨WWyWY ýVcTWvW ITY VvWY, LcyWc §WYxWc ©Iº§WhyWW XäW–WIhAc Lc¥W vWc¥W ITYyWc ˜wW¥W AyWc ¯WYLW ©Wc¥Wc©NTyWh A¤¦WW©Wÿ¥W ¡WaTh ITY RYxWh VvWh. Lc A¤¦WW©Wÿ¥W 120 XR¨W©W¥WWÈ ¡WaTh IT¨WWyWh Vh¦W vWc A¤¦WW©Wÿ¥W 70 XR¨W©W¥WWÈ ¡WaTh ITW¦Wh VvWh. APxWW XR¨W©WhyWW XäW–WuWIW¦Wg¥WWÈ A¤¦WW©Wÿ¥W EvWW¨WU¥WWÈ XäW–WIhAc ¡WaTh I¦Whg VvWh. AW ¡WKY ©W¡Nc¥£WT¥WWÈ ¡WTY–WW §Wc¨WWC LvWWÈ ¥WhNW ¤WWoWyWW X¨WàWwW¿Ah ©Iº§Wc AW¨WvWW £WÈxW wWC oW¦WW Kc, LcyWc IWTuWc XäW–WIhyWc vWh ¥Wý ¡WPY oWC. AW ©WWwWc nWWyWoWY NÛaäWyW m§WW©WY©W¨WWUWyWc ¡WuW vWPWIh ¡WPY oW¦Wh VvWh. ýcIc AW IhC yW¨WWByWY ¨WWvW yWwWY. AW¨WY Å©wWXvW RT ¨WªWcg ©Wýg¦W Kc vWc¨WZÈ ©WW¦Wy©WyWW XäW–WuW ©WWwWc ©WÈIUW¦Wc§WW XäW–WIhyWZÈ L IVc¨WZÈ Kc.

AW©WWTW¥W, ©WWÈCyWY m¨WhXäWÈoW ATø ¡WT AWLc rWZIWRWc

65wWY 80 NIW ©WZxWYyWY ¨WYL£WrWvW AcTIÅyPäWyWyWY ©WTnWW¥WuWY¥WWÈ AW ˜hcLcmNyWc IWTuWc 65 NIWwWY 80 NIW ©WZxWYyWY ¨WYLUYyWY £WrWvW wWW¦W Kc. E¡WTWÈvW, vWcyWY Ah¡WTc»NoW Ih©N nWa£W AhKY Vh¨WWyWY ©WWwWc <LcN§Wh E¡W¦WhoW vWcN§WY rWZI¨WuWY>yWW xWhTuWc ¨W¡WTWäWIWTyWc vWcyWZÈ X£W§W AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. PY©WYAc©WwWY x¨WXyW ˜RºªWuW, oWc©W, ¨WWB£WkcäWy©WyWY ©W¥W©¦WW ERʤW¨WvWY yWwWY. ˜RºªWuW¥WZmvW AyWc ¡W¦WWg¨WTuWyWc ©WWyWZIºU Vh¨WWyWZÈ AW ˜hLcmNyWZÈ ©WiwWY ¥WhN¹È ¡WW©WZÈ Kc.

Iy©Wc¡NyWc PY©WYAc©W ©WWwWgI ITäWc

XoW¢N X©WNYyWW oWkYyW X£W»§PoWyWW Iy©Wc¡NyWc PY©WYAc©W ©WWwWgI ITäWc. XoW¢N X©WNYyWW V¨WW¥WWyWyWc AyWZIºU AW¨Wc vWc¨WY AW X©W©N¥W Kc AyWc vWcyWWwWY IW£WgyW PW¦Whm©WWBPyWZÈ ˜¥WWuW ¡WuW pWNäWc. X©WNY¥WWÈ 24 I§WWI-7 XR¨W©W AW X©W©N¥W IW¦WgTvW TVcäWc, vWc¥W XoW¢N X©WNYyWW ¥WcyWc»LoW XPTcmNT T¥WWIWÈvW MWAc IéWZÈ VvWZÈ.

§WhIh X¨WIW©W MÈnWc Kc, X¨W¤WWLyW yWVÃ ¥WhRYAc RcäWyWY X¨WX¨WxWvWW¥WWÈ AcIvWWyWY nWaX£WyWc AcI vWWIWvW oWuWW¨WY AyWc vWcyWc ¥WL£WavW IT¨WWyWY VWI§W ITvWW IéWZÈ VvWZÈ Ic, AWLc RcäWyWW §WhIh X¨WIW©W MÈnWc Kc, X¨W¤WWLyW yWVÃ.

oWWÈxWYyWY 150¥WY L¦WÈvWYyWY vWd¦WWTY AWLwWY

¥WhRY IéWZÈ VvWZÈ Ic, ý¡WWyWyWc VL¼ 2020yWY AhX§WÅ¥¡WI oWc¥©WyWW ¦WL¥WWyW £WyWW¨W¨WWyWh XyWuWg¦W ¡WuW wW¦Wh yWVhvWh KvWWÈ 2011wWY vWd¦WWTYAh AWRTY ©W¥WoWk RcäW¥WWÈ vWcyWh AcI ¥WWVh§W ©WLg¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh VvWh. AW¡WuWW RcäW¥WWÈ ¡WuW ¡WWÈrW ¨WªWg £WWR ¥WVWv¥WW oWWÈxWYyWY 150¥WY Ly¥WL¦WÈvWY AW¨WY TVY Kc vWh äWZÈ vWcyWY EL¨WuWYyWY Av¦WWTwWY vWd¦WWTYAh IT¨WY ýcCAc.

<£WYoW¥WW©W>wWY <X£WoW£Wh©W> ¦WWR AW¨Wc Kc

©W¥WWTȤWyWc ©WÈ£WhxWvWWÈ ¥WhRYAc IéWZÈ Ic, ¥WcÄ AW¦WhLIhyWc ©WarW¨¦WZÈ Ic vW¥WWTW ©WÈoWOyWyWZÈ yWW¥W <£WYoW¥WW©W> Kc vWc ©WWȤWUYyWc <X£WoW£Wh©W>yWY ¦WWR AW¨Wc Kc. vWh äWW ¥WWNc AW ©WÈoWOyWyWc <X£WoW ¥Wd¯WY ©WÈpW> IVYyWc AhUnW¨WW¥WWÈ yW AW¨Wc.

¡WXT¨WvWgyWyWh AWTȤW X£WVWTwWY wWäWc>

X£WVWTyWW ¡Wa¨Wg ¥WȯWY AyWc ¤WWL¡WyWW yWcvWW XoWXTTWLX©WÈVc IéWZÈ VvWZÈ Ic, Lc L¦W˜IWäW yWWTW¦WuWc ©WÈ¡WauWg ¡WXT¨WvWgyWyWZÈ Lc AWVʨWWyW AW¡¦WZÈ vWc ¡WXT¨WvWgyWyWh AWTȤW oWZLTWvWwWY wW¦Wh VvWh vWc¥W ¥WhRYAc RcäW¥WWÈ ©W²WW ¡WXT¨WvWgyWyWY VWI§W ITY Kc AyWc vWc ¡WXT¨WvWgyWyWh AWTȤW X£WVWTwWY wWäWc.


17ahmedabad news in gujarati  

Latest Breaking News In Gujarati, National news In Gujarati, Gujarati News paper in india

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you