Page 1

A¥WRW¨WWR NhUW¥WWÈ vWÈZ ¥WUc ¥WyWc AyWc AcIWÈvW¥WWÈ VZÈ äWhxWZÈ ¥WyWc

4

A¥WRW¨WWR & ©Wh¥W¨WWT

18 yW¨Wc¥£WT, 2013

XyWªSUvWW & xWh. 11-12 ©WW¦Wy©W¥WWÈ m§WW©WÝ¥W NYXrWÈoWyWW I§WWIh pWNÛW

©Wc¥Wc©NT ¡WöXvWyWh VcvWZ X©Wö yW wW¦Wh ©Wc¥Wc©NT ¡WöXvW Ic¥W RWnW§W ITY VvWY

@X¨WàWwW¿AhyWW ©WvWvW ¥Wa§¦WWÈIyW ¥WWNc ©Wc¥Wc©NT X©W©N¥W RWnW§W ITWC VvWY

xWh. 11-12 ©WW¦Wy©W¥WWÈ ¨WWXªWgI ¡WTY–WW ¡WöXvW¥WWÈ xWh. 11 ©WW¦Wy©WyWZÈ ¥WVv¨W TéWZÈ yWVhvWZ. X¨WàWwW¿AhyWc ©Iº§W¥WWÈ xWh. 11yWh ¥WW¯W K ¥WXVyWW A¤¦WW©W ITW¨WYyWc ©WYxWW xWh. 12yWZÈ XäW–WuW §Wc¨WWyWY STL ¡WPWvWY VvWY. AcI©WWwWc AWnWW ¨WªWgyWh A¤¦WW©Wÿ¥W ¦WWR TWnW¨WWyWY MÈMN VvWY. AWwWY ©Wc¥Wc©NT ¡WöXvW RWnW§W ITYyWc xWh. 11yWW ¥WV²¨W ©WWwWc I§WW©WÝ¥W NY»rWoW XyW¦WX¥WvW £WyWc vWcN§WW ¥WWNc ©Wc¥Wc©NT ¡WöXvW RWnW§W ITWC VvWY.

¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR

R©W ¨WªWgyWh VvWh. vWc ©Ia§WcwWY AW¨¦Wh v¦WWTc vWcyWW pWTyWY £WVWT F¤WÈZ VvWÈ,Z pWTyWY £WVWT F¤WW TVc§WW §WhIhyWW rWVcTW oWȤWYT ¥WÈVvWW,wWyWNhUÈvWcv¦WWTcZ NhUWyWY yWøI ¡WVhÄr¦Wh v¦WWTc §WhIh vWcyWY vWTS R¦WWyWY yWLTc ýcC TéWW VvWW. IhCIc vWcyWW ¥WWwWW E¡WT VWwW ScT¨WY ¨VW§W £WvWWP¦WZÈ vWh, IhCIc vWcyWW oWW§W E¡WT VWwW ScT¨¦Wh AyWc AcIc vWcyWW VWwW¥WWÈ TVc§WZÈ RSvWT §WC §WYxWZÈ, vWc pWT¥WWÈ RWnW§W wW¦Wh, vWcuWc ýc¦WZÈ, vWcyWW ¥W¥¥WY nWa£W TPY TéWWÈ VvWWÈ. vWc ©WYxWh ¥W¥¥WY ¡WW©Wc oW¦Wh. vWcyWY ¥W¥¥WYAc vWcyWc nWhUW¥WWÈ £Wc©WWP¦Wh AyWc vWcyWc ¨WUoWY nWa£W TPY. vWcuWc ýc¦WZÈ vWh Ay¦W §WhIh ¡WuW TPY TéWWÈ VvWWÈ. vWc £WxWWyWY ©WW¥Wc AWç¦WgyWY yWLTc ýcC TéWh VvWh, vWcuWc IhCyWc IC ¡WaK¦WZÈ yWVà AyWc IhCAc vWcyWc TP¨WWyWZÈ IWTuW AW¡¦WZÈ yWVÃ. ¥WÈwWyWyWY yWWyWIPY £WVcyW VcvW Vø AcI L ¨WªWgyWY VvWY vWc pWhXP¦WW¥WWÈ pW©WpW©WWN ©WaC TVY VvWY. wWhPY¨WWT ¡WKY £WxWW pWTyWY £WVWT yWYI¬¦WW. ¥WÈwWyWyWY ¡WPhäW¥WWÈ TVcvWY AcI ¨¦WXmvWAc vWcyWW VWwW¥WWÈ RhuWY ¡WIPW¨WY AyWc vWcyWc §WC vWc AWoWU rWW§WvWh VvWh. ©¥WäWWyW¥WWÈ ¡WVhÄr¦WW ¡WKY vWcyWW VWwW¥WWÈ AXoyW AW¡¦Wh, AyWc £WkW”uWyWW yWW ©W¥Wý¦W vWc¨WW ¥WȯWhrrWWT ¨WrrWc vWcuWc AXoyW AW¡¦Wh VvWh. XR¨W©Wh ¡W©WWT wW¦WW AyWc ©WoWWAh ¡WhvWWyWW pWTc LvWWÈ TéWWÈ VvWWÈ. pWT¥WWÈ ¥WÈwWyW-VcvW AyWc vWcyWW ¥W¥¥WY X©W¨WW¦W IhC yVhvWZÈ. pWuWW XR¨W©Wh ¡WKY ¥WÈwWyWc ¥W¥¥WYyWc ¡WaK¦WZÈ <¡W¡¡WW pWTc I¦WWTc AW¨WäWc ?> AyWc v¦WWTc vWcyWY ¥W¥¥WY vWcyWc yWøI §WC ¨WUoWY nWa£W TPY VvWY. vWc ýcvWh Ic ¥W¥¥WY ThL ¡W¡¡WWyWW ShNh ©WW¥Wc AoWT£W²WY ITvWY, AWÈnWh £WÈxW ITY £Wc VWwW ýcPY F¤WY TVcvWY AyWc ¡WKY ¡WhvWWyWY AWÈnWh §WaKY yWWnWvWY VvWY. vWc XR¨W©W ¡WKY ¥WÈwWyWc ¡WhvWWyWY ¥W¥¥WYyWc ¡W¡¡WW AÈoWc IhC ©W¨WW§W ¡WaK¦Wh yVhvWh. ¥WÈwWyW Lc¥W Lc¥W ¥WhNh wWvWh oW¦Wh, vWc¥W vWc¥W vWcyWc ¨WWvW ©W¥WývWY oWC. vWcyWW ¥W¥¥WY ¡W¡¡WWyWZÈ ˜c¥W §WoWj VvWZÈ, £WÌWc §WoWj ¡WVc§WWÈ AyWc ¡WKY ¡WuW nWa£W ˜c¥W¥WWÈ VvWW. vWcyWW ¡W¡¡WWyWc ¡WhvWWyWY ScmNTY VvWY. vWc ©WWÈLc vWc ScmNTYwWY pWTc ¡WWKW STY TéWW VvWW v¦WWTc NlIc ¥WWTc§WY NßTyWc IWTuWc vWc¥WyWZÈ ¥WhvW yWY¡Ws¦WZÈ VvWZÈ. AWXwWgI TYvWc IhC ¥WZäIc§WY ¡WPc vWc¥W yVhvWY, ¡WuW ¥WÈwWyWyWY ¥W¥¥WY ¥WWNc ¡WXvW oWZ¥WW¨W¨WWyWh AWpWWvW ¥WhNh VvWh. ¥WWuW©WyWY nWhN vWcyWY VWLTY ITvWW oWcTVWLTY¥WWÈ ¨WxWZ ©WW§WvWY Vh¦W Kc. ¥WÈwWyWyWY ¥W¥¥WY ýuWvWY VvWY, Ic vWcyWh ¡WXvW V¨Wc yWwWY TéWh ¡WuW vWcyWZÈ ¥WyW vWc ¨WWvW ©¨WYIWT¨WW vWd¦WWT yVhvWZÈ. vWcyWY A©WT vWcyWY vWX£W¦WvW E¡WT wW¨WW §WWoWY VvWY. ¥W¥¥WYyWY Å©wWXvW ¥WÈwWyW ©W¥Wø äWIvWh VvWh, IRWrW vWcyWW IWTuWc L vWcyWZÈ £WWU¡WuW vWcyWWwWY RaT LvWZÈ TéWZÈ Vh¦W vWc¨WZÈ §WWoWvWZÈ VvWZÈ. vWc £Wh§WvWh yVhvWh, ¡WuW vWcyWZÈ ©WvWvW x¦WWyW ¥W¥¥WY vWTS TVcvWZÈ VvWZÈ. ¥W¥¥WYyWc vWc AcI§WY L¼¨Wc AcN§Wc vWcyWY ¡WW©Wc LC £Wc©WvWh VvWh. ¥WÈwWyW VcvWyWZÈ nWa£W x¦WWyW TWnWvWh VvWh. VcvW V¨Wc ©Ia§Wc L¨WW §WWoWY VvWY. vWc vWcyWc ¡WhvWWyWY ©WWwWc ©Ia§Wc §WC LvWh. TY©Wc©W¥WWÈ K¼¡WWCyWc vWc ýcC §WcvWh VvWh Ic vWcyWY £WVcyWyWc IhC vWI§WYS vWh yWwWY yWc. vWcyWW Aýu¦WW ¥WWyW©W¡WNc ©¨WYIWTY §WYxWZÈ VvWZÈ Ic V¨Wc ¥W¥¥WY AyWc VcvWyWY L¨WW£WRWTY vWcyWY Kc, AcN§Wc L vWc vWc¥WyWY yWWyWY ¥WhNY nWZäWYAhyWZÈ x¦WWyW TWnWvWh VvWh. ¥WÈwWyW Ih§WcLyWW £WYý ¨WªWg¥WWÈ VvWh. AcI ©WWÈLc vWcyWY ¥W¥¥WYyWY KWvWY¥WWÈ R¹nWW¨Wh F¡WP¦Wh. vWc ¥W¥¥WYyWc XT–WW¥WWÈ £Wc©WWPY VhÅ©¡WN§W ¡WVhÄr¦Wh, ¡WuW ¥WhPȹ wWC rWam¦WZÈ VvWZÈ. vWc ¡WhvWWyWY ¨WY©W ¨WªWgyWY EÈ¥WT¥WWÈ ¡WVc§WY ¨WnWvW ¡WhI ¥WaIYyWc TP¦Wh VvWh. ¡W¡¡WW oW¦WW v¦WWTc vWcyWc ¥úv¦WZ äWZÈ IVc¨WW¦W vWcyWY nW£WT yVhvWY. ¡W¡¡WWyWY oWcTVWLTY¥WWÈ ¥W¥¥WY vWcyWY ©WWwWc Kc vWc¨Wh AVc©WW©W VvWh, ¡WuW V¨Wc vWcyWc §WWo¦WZÈ Ic vWc AcI§Wh ¡WPY oW¦Wh. NhUW ¨WrrWc AcI§WW ¡WPY L¨WWyWh AVc©WW©W PTW¥WuWh Vh¦W Kc. ¥W¥¥WY oWC v¦WWTc VcvW Vø R©W ¨WªWgyWY VvWY. ¥WÈwWyW VvWh vWcyWW ITvWWÈ ¨WxWWTc ¥WhNh wWC oW¦Wh. V¨Wc vWc AcI§Wh L VcvWyWY ¥W¥¥WY AyWc ¡W¡¡WW ¡WuW VvWh. Ih§WcLyWW ¯WYý ¨WªWg¥WWÈ ¥WÈwWyW VvWh v¦WWTc vWcyWh ¡WXTrW¦W X¨WäWWnWW ©WWwWc wW¦Wh. AW¥W L¼¨Wh vWh ¨WWvWyWY äWÝAWvW vWh X¨WäWWnWWAc L ITY VvWY. ¥WÈwWyW s¦WWTc ¨WWvW ITvWh v¦WWTc X¨WäWWnWW ¥WÈwWyWyWY AWÈnWh¥WWÈ ýcC vWcyWY ¨WWvW ©WWȤWUvWY VvWY. pWuWY ¨WnWvW äW£Rh ITvWWÈ AWÈnWh pWÑÈ £Wh§WvWY Vh¦W Kc. X¨WäWWnWWyWc ¥WÈwWyW ¡W©WÈR VvWh. vWcyWc §WWo¦WZÈ ¥WWuW©Wh ©WWTW vWh Vh¦W Kc, ¡WuW ¥WWuW©Wh AWN§WW ¡WuW ©WWTW Vh¦W Kc vWc¨WZÈ ¥WÈwWyWyWc ¥W¬¦WW ¡WKY §WWo¦WZÈ VvWZÈ. X¨WäWWnWW ¥WÈwWyWyWW pWTc ¡WuW LvWY. VcvW ¡WuW X¨WäWWnWWyWc ¥WUY nWa£W TWø wWvWY VvWY. I¦WWTcI ¥WÈwWyW-VcvW AyWc X¨WäWWnWW ©WWwWc ST¨WW ¡WuW LvWW VvWW. ©WW¥WWy¦W TYvWc ¥WÈwWyW £Wh§WvWh L yWVÃ, ¡WuW I¦WWTcI ¥WÈwWyW ¨WWvW ITc vWh VcvW AcIR¥W V©WY ¡WPvWY, AyWc IVcvWY <äWZÈ ¨WWvW Kc ¥WWTh ¤WWC £Wh§Wc ¡WuW Kc> ¡WKY VcvW AyWc X¨WäWWnWW ¥WÈwWyWyWY nWa£W ¥WMWI ITvWWÈ VvWWÈ. Ih§WcL ¡WaTY wWvWWÈ ¥WÈwWyWyWc AcI ©WTIWTY IrWcTY¥WWÈ yWhITY ¡WuW ¥WUY oWC. X¨WäWWnWW ¥WÈwWyWyWc ¥WU¨WW ¥WWNc vWcyWY AhXS©Wc ¡WuW LvWY VvWY. AcI ©WWÈLc AhXS©W KaN¦WW ¡WKY ¥WÈwWyW AyWc X¨WäWWnWW £WcOW VvWW. v¦WWTc X¨WäWWnWWAc ¡WaK¦WZÈ, <vWZÈ ¥WWTY ©WWwWc §WoyW ITYäW.> ¥WÈwWyW äWay¦W¤WW¨Wc X¨WäWWnWW ©WW¥Wc ýcC TéWh VvWh. vWcuWc IhC L¨WW£W AW¡¦Wh yWVÃ, ¡WKY vWh X¨WäWWnWW ThL ¥WÈwWyWyWc ¡WaKvWY AyWc vWc ¨WWvW NWUY LvWh VvWh. s¦WWTc VcvWc ¡WhvWWyWW ¤WWCyWc ¡WaK¦WZÈ, <¤WWC, ¥WyWc X¨WäWWnWW ¤WW¤WY vWTYIc oW¥Wc Kc. vWyWc yWwWY oW¥WvWY ?> ¥WÈwWyWyWW rWVcTW E¡WT AcI VW©¦W VvWZÈ. vWcuWc ¡WhvWWyWY £WVcyWyWW ¥WWwWc VWwW ¥WaIvWWÈ IéWZÈ, <ATc ¨WWV ¥WWTY VcvW ¥WhNY wWC oWC, vWZÈ ¥WWTY ¡WuW XrWÈvWW ITc Kc.> VcvWc oWZ©©Wh ITvWW IéWZÈ, <¤WWC, ¨WWvW £WR§Wh yWVÃ, ¥WyWc L¨WW£W AW¡Wh.> ¥WÈwWyWyWh rWVcTh oWȤWYT wWC oW¦Wh. vWcuWc ¡WhvWWyWW VWwWyWY TcnWWAh ©WW¥Wc ýc¦WZÈ AyWc ¡WKY VcvW ©WW¥Wc ýcvWWÈ IéWZÈ, <¥WyWc X¨WäWWnWW oW¥Wc Kc, ¡WuW ¥WWTY ¡WVc§WY L¨WW£WRWTY vWZÈ Kc, vWZÈ ©WW©WTc ý¦W vWc ¡WVc§WWÈ VZÈ ¥WWTW ©WZnWyWY I§¡WyWW ¡WuW ITY äWIvWh yWwWY.> X¨WäWWnWWAc nWWvWTY AW¡WY VvWY Ic ¡WhvWc ¡WuW VcvWyWZÈ x¦WWyW TWnWäWc, ¡WuW ¥WÈwWyW vWd¦WWT wW¦Wh yWVÃ. £WYø vWTS X¨WäWWnWWyWW ¡WXT¨WWTyWW R£WWuWyWc IWTuWc X¨WäWWnWWAc ¡WXT¨WWT óWTW yWßY ITc§WW ¦WZ¨WI ©WWwWc §WoyW ITY RYxWWÈ. wWhPWÈ ¨WªWhg ¡WVc§WWÈ ¥WÈwWyWc ¡WhvWWyWY £WVcyW VcvWyWW §WoyW nWa£W xWW¥WxWa¥WwWY ITW¨¦WWÈ, V¨Wc vWc AcI§Wh L TVc Kc. vWc v¦WWTc ¡WuW X¨WäWWnWWyWc ˜c¥W ITvWh VvWh AyWc AWLc ¡WuW ˜c¥W ITc Kc, ¡WuW X¨WäWWnWW AWLc IhC Ay¦WyWh ˜c¥W wWC oWC Kc. I¦WWTcI ˜©WÈoWh¡WWvW ¥WÈwWyW AyWc X¨WäWWnWW ©WW¥W©WW¥Wc wWC ý¦W Kc v¦WWTc X¨WäWWnWW ¡WaKc Kc, <vWZÈ Ic¥W Kc> v¦WWTc vWc L¨WW£W AW¡Wc Kc, <£W©W Ah§WTWCN.> ¡WuW L¨WW£W ¡WaTh wWvWWÈ ¡WVc§WWÈ yWLT ScT¨WY §Wc Kc. X¨WäWWnWWyWc nW£WT Kc Ic ¥WÈwWyW nWhNZÈ £Wh§Wc v¦WWTc AWÈnWh¥WWÈ AWÈnWh X¥W§WW¨WYyWc ýcvWh yWwWY.

£WÈxW VhO ¡WW©Wc s¦WWTc äW£Rh nWaNY ¡WPc Kc v¦WWTc AWÈnWh pWÑÈ £WxWZÈ IVcvWY Vh¦W Kc

TWs¦WyWW XäW–WuW X¨W¤WWoW óWTW xWhTuW 11-12 ©WW¦Wy©W¥WWÈ ¨WWXªWgI ¡WTY–WW ¡WöXvWyWc IWTuWc I§WW©WÝ¥W NYXrWÈoW wWvWZÈ yWVhvWZÈ AyWc X¨WàWwW¿Ah m§WW©W¥WWÈ AW¨W¨WWyWc £WR§Wc NÛaäWyW AWxWWXTvW wWC oW¦WW VvWW. ©Iº§W NYXrWÈoW ¥WW¯W yWW¥WyWZÈ L TVY oW¦WZÈ VvWZÈ. AW ¡WXTÅ©wWXvWyWh EIc§W §WW¨W¨WW AyWc X¨WàWwW¿AhyWÈZ ©WvWvW ¥Wa§¦WWÈIyW wWW¦W vWc ¥WWNc ©Wc¥Wc©NT ¡WöXvW RWnW§W ITWC VvWY. AW ¡WöXvW RWnW§W ITWvWW Ac¨WY A¡Wc–WW VvWY Ic m§WW©WÝ¥W NYXrWÈoW XyW¦WX¥WvW wWäWc AyWc X¨WàWwW¿ ©Iº§W NYXrWÈoWyWc ¥WV²¨W AW¡WvWh wWäWc. ýcIc Å©wWXvW F§WNWyWY £WoWPY Kc.

¡WöXvW¥WWÈ ©WZxWWTh IT¨WWyWY TL½AWvW ITY Kc

^©Wc¥Wc©NT ¡WöXvW¥WWÈ XäW–WuWyWW XR¨W©Wh pWNvWW Vh¨WWwWY xWh. 11¥WWÈ £WhPe óWTW §Wc¨WWvWY ¡WTY–WW¥WWÈ ScTSWT IT¨WWyWY TLaAWvW ITY Kc. xWh. 11yWY ©Ia§W I–WWAc ¡WTY–WW §WCyWc vWc¥WWÈ ¥WcU¨Wc§WW ¥WWm©WgyWZÈ 10wWY20 NIW ¥WV²¨W xWh. 12yWY ¡WTY–WW¥WWÈ AW¡WY äWIW¦W vWc¨WZÈ ©WarWyW oWZLTWvW XäW–WuW £WhPeyWc I¦WZf Kc. -Ph. XITYN ýcªWY, RY¨WWyW £W§§WZ¤WWC ©Iº§W, IWÈIXT¦WW

m§WW©WÝ¥W NYXrWÈoW ¥WWNc ©Wc¥Wc©NT RYO yWßY ITW¦Wc§WW 120 NYXrWÈoW XR¨W©Wh ¡WaTW wWvWW yWwWY, LcyWc IWTuWc X¨WàWwW¿yWc m§WW©WÝ¥W NYXrWÈoWwWY X¨W¥WZnW wW¨WWyWY STL ¡WPY AyWc XäW–WuW ¡WöXvW L Ac¨WY wWC oWC Kc Ic ErrW NIW¨WWTY ¥WcU¨W¨WW

Õ¥W ¥WȯWY X¨WxWWyW©W¤WWyWc oWc T¥WWoWcg RhTc Kc: IhÄoWkc©W @TWs¦W¡WW§WyWW ©WÈ£WhxWyW¥WWÈ AW¡Wc§WY ¥WWXVvWYwWY X¨W©WÈoWvW ¥WWXVvWY ¥WȯWYAc oúV¥WWÈ AW¡WY ¤WW©IT y¦WaM, oWWÈxWYyWoWT TWs¦W¡WW§WyWW oúVyWc ˜¨WrWyW¥WWÈ Lc VIYIvW TL½ IT¨WW¥WWÈ AW¨WY Vh¦W vWcyWWwWY vWÚyW X¨W¡WTYvW ¨WWvW TWs¦WyWW AcI ¥WȯWYAc X¨WxWWyW©W¤WW¥WWÈ ¡WaK¨WW¥WWÈ AW¨Wc§WW ˜®yWyWW §WcXnWvW L¨WW£W¥WWÈ ITvWW vWcAh oúVyWc oWcT¥WWoWcg RhTvWW Vh¨WWyWY äWÈIW ¨¦WmvW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. oW¦WW ¨WªWcg 23¥WY ýy¦WZAWTYAcc oúVyWc ©WÈ£WhxWvWWÈ TWs¦W¡WW§W I¥W§WWøAc Õ¥W AyWc ThLoWWT X¨W¤WWoW óWTW ITW¦Wc§WY IW¥WoWYTYyWZÈ AW§WcnWyW I¦WZf VvWZÈ. AW¥WWÈ vWc¥WuWc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic, TWs¦W¥WWÈ AhmNh£WT 2012 ©WZxWY¥WWÈ I¹§W 1,43,000 Õ¥W¦WhoWYAhyWY yWhÄxWuWY IT¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc AyWc 28,000 Õ¥W¦WhoWYAhyWc ©Wc¢NY Nº§©WyWY XIN AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc, ¡WTÈvWZ vWWLcvWT¥WWÈ

L 30¥WY ©W¡Nc¥£WTwWY ¯WYø AhmNh£WT RTX¥W¦WWyW X¨WxWWyW©W¤WWyWZÈ Lc NºÈIȹ ©W¯W ¦Whý¦WZÈ VvWZÈ vWc RTX¥W¦WWyW oúV¥WWÈ TL½ wW¦Wc§WY ˜®yWh²WTY¥WWÈwWY vWWT¨Wc§WY X¨WoWvWh ýcvWWÈ Õ¥W AyWc ThLoWWT ¥WȯWYAc TWs¦W¡WW§Wc IVc§WY X¨WoWvWh ITvWW vWÚyW X¨W¡WTYvW ¥WWXVvWY oúVyWY ¥WcL ¡WT ¥WaIY Kc. IhÄoWk©c WyWWÈ X¨WT¥WoWW¥WyWWÈ xWWTW©W¤¦W vWcLÕY£WVcyW ¡WNc§Wc ¡WaKc§WW ©W¨WW§WyWW L¨WW£W¥WWÈ ¥WȯWYAc IéWZÈ VvWZÈ Ic, AcX˜§W 2011wWY Õ¥W¦WhoWYAhyWY yWhÄxWuWYyWY ˜Xÿ¦WW äWÝ ITWC Kc, ¡WTÈvWZ vWcAhyWc ©Wc¢NY XIN AW¡W¨WWyWY ¦WhLyWW oWZLTWvW ¥WIWyW AyWc Ay¦W £WWÈxWIW¥W Õ¥W¦WhoWY I§¦WWuW £WhPe nWWvWc A¥W§W¥WWÈ yWwWY. AW AÈoWc ¡WaK¨WW¥WWÈ AW¨WvWW vWcLÕY£WVcyWc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic, AW ¨WWvW ©WWrWY Kc AyWc nWhNh L¨WW£W AW¡WYyWc AyWc nWhNY ¥WWXVvWY oúV¥WWÈ TL½ ITYyWc TWs¦WyWW ¥WȯWY ¥WW¯W oúVyWc L yWVÃ, ¡WTÈvWZ TWs¦WyWW §WhIhyWc ¡WuW oWcT¥WWoWcg RhTY TéWW Kc.

¥WWNc X¨WàWwW¿yWc m§WW©WY©W AyWc nWWyWoWY NÛaäWyWyWWÈ äWTuWc L¨WWyWY STL ¡WPY Kc. m§WW©WÝ¥W NYXrWÈoW vWTS X¨WàWwW¿yWc ¡WWKW §WW¨W¨WWyWW VcvWZyWh ÓooWh ÔNY oW¦Wh Vh¨WWyWY X©wWXvW ©WýgC Kc. ¥WcXPI§W-BLyWcTY-SW¥Wg©WY Lc¨WW

§Wh Ih©N VWCNcI AhNh¥WcäWyW ¡WT ¨WIgäWh¡W ¦WhýäWc ¤WW©IT y¦WaM.A¥WRW¨WWR AWBAWBNY oWWÈxWYyWoWT¥WWÈ AWoWW¥WY 28wWY 30 yW¨Wc¥£WT ©WZxWY §Wh Ih©N VWCNcI AhNh¥WcäWyW X¨WªW¦W ¡WT ¨WIgäWh¡WyWZÈ AW¦WhLyW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ Kc, Lc¥WWÈ X¨WX¨WxW ˜IWTyWW EàhoWh AhKW nWrWgc ¨WxWWTc oWZuW¨W²WW¨WWUWÈ Ev¡WWRyWh Ic¨WY TYvWc ¡WcRW ITY äWIc Ac AÈoWcyWÈZ ¥WWoWgRäWgyW AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. AW ¨WIgäWh¡W¥WWÈ AcXyLXyW¦WXTÈoWyWW X¨WàWwW¿Ah AyWc ˜hPÊ m äWyWyWh AyWZ¤W¨W xWTW¨WyWWTWAh ¤WWoW §WcäWc. AWBAWBNYyWW Ax¦WW¡WI ˜h. AcyW. TW¥WXÿªyWyWh ©WÈ¡WIg ITvWW vWc¥WuWc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic, VW§W¥WWÈ ¥WÈRY rWW§WY TVY Kc AyWc ¥WWoW¥WWÈ pWNWPh wW¦Wh Kc v¦WWTc AhKW nWrWgc ¨WxWWTc oWZuW¨W²WW¨WWUWÈ Ev¡WWRyWh Ic¨WY TYvWc ¡WcRW ITY äWIW¦W Ac I¡WyWYAh ¥WWNc ¦W–W ˜®yW £WyWY oW¦Wh Kc. AWwWY §Wh Ih©N VWCNcI AhNh¥WcäWyWyWZÈ ¥WV²¨W ¨WxWY ý¦W Kc.

oWZLTWvWyWc ¡§WcNSh¥Wg £WyWW¨WY ¥WhRYyWY B¥WcL ¥WcIAh¨WTyWZÈ IW¥W wWW¦W Kc

yWcäWyW§W Acs¦WZ. ©WX¥WN¥WWÈ TWs¦W £WVWTyWW Ax¦WW¡WIh §WW¨W¨WW I¨WW¦WvW ¤WW©IT y¦WaM. A¥WRW¨WWR

¥WZn¦W¥WȯWY yWTcyÏ ¥WhRYyWY B¥WcL ¥Wc I Ah¨WT IT¨WWyWZ È IW¦Wg ýuWc ©WTIWTyWW X¨W¤WWoWhAc VWwW xW¦WZf Vh¦W vWc¨WWÈ AW¦WhLyWh wWC TéWWÈ Kc. TWs¦WyWW AcoWkYI§rWT X¨W¤WWoWc AcoWkY ©WX¥WN, Ih-Ah¡WTc X N¨W ©WX¥WN, ¨WWVyW¨¦W¨WVWTyWY ©WX¥WN, ¡WcNhl X§W¦W¥WAcyWøgyWY ©WX¥WNyWZÈ AW¦WhLyW I¦WZf VvWZ.È V¨Wc XäW–WuW X¨W¤WWoW óWTW 11,12¥WY ýy¦WZ A WTY AW©W¡WW©W ¥WVWv¥WW ¥WÈXRT¥WWÈ yWcäWyW§W Acs¦WZIäc WyW ©WX¥WN2014yWZÈ AW¦WhLyW wWB TéWÈZ Kc, Lc¥WWÈ E²WT˜RcäW, X£WVWT, TWL©wWWyW, ¥Wx¦W˜RcäW, ¥WVWTWÖl ©WXVvW Ay¦W TWs¦WyWW Ax¦WW¡WIh-X˜Xy©W¡WW§WhyWc VWLT TWnW¨WW XäW–WuW X¨W¤WWoW IW¥Wc §WWoWY oW¦WÈZ Kc.

IiäW§¦W X¨WyWWyWWyWc IW¥Wc §WoWWPWvWW APrWuW

oWZLTWvWyWY Ih§Wcýc¥WWÈ IcN§WW¦W X˜Xy©W¡WW§Wh AyWc Ax¦WW¡WIh Kc Ic Lc¥WyWY ¡WW©Wc Ah§W BÅyP¦WW yWcN¨WIg Kc KvWWÈ XäW–WuW X¨W¤WWoWc IW£Wc§W yW Vh¦W vWc¨WW §WhIhyWc IW¥Wc §WoWWPvWW ©WTIWTY I¥WgrWWTYAh Ay¦W TWs¦WyWW ©WÈ¡WIhg ¥WcU¨W¨WW MMa¥WY TéWW Kc. Lc¥WyWY ¡WW©Wc yWcN¨WIgyWWÈ OcIWuWWÈ yWwWY vWc¥WyWc IW¥Wc §WoWWPWvWW ©WX¥WNyWc ©WSU IT¨WW¥WWÈ APrWuW F¤WY wWC TVY Vh¨WWyWh AWÿhäW Sc§WW¦Wh Kc.

TVc¨WWyWY AyWc Tc§W¨Wc XNXINyWY ¨¦W¨W©wWW ITWäWc

¦WZ¡WY, X£WVWT, ¥Wx¦W˜RcäW, AhXT©©WW, IuWWgNI ©WXVvWyWWÈ TWs¦Wh¥WWÈwWY Ax¦WW¡WIh-X˜Xy©W¡WW§WhyWc §WW¨W¨WW ¥WWNcyWY I¨WW¦WvW XäW–WuW X¨W¤WWoW óWTW VWwW xWTWC Kc. AW ¥WWNc XäW–WuW X¨W¤WWoWyWW ErrW AXxWIWTYAh óWTW ©WTIWTY Ih§WcýcyWW m¥WgrWWTYAhyWc IW¥W ©WhÄ¡WW¦WÈZ Kc. RTcIyWc I¦WW TWs¦W¥WWÈwWY Ic¨WY AyWc IcN§WY ¨¦WXmvWAhyWc §WW¨W¨WW vWcyWh NWoWcgN AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh Kc.

¥WhNY ©WÈn¦WW¥WWÈ XäW–WuWX¨WRh AW¨Wc vWc¨WZÈ AW¦WhLyW

11 AyWc 12¥WY ýy¦WZAWTYAc ¥WVWv¥WW ¥WÈXRT¥WWÈ AW¦WhXLvW yWcäWyW§W Acs¦WZIcäWyW ©WX¥WN¥WWÈ ©W¥WoWk RcäW¥WWÈwWY ¥WhNY ©WÈn¦WW¥WWÈ XäW–WuW XyWªuWWvWh AW¨Wc vWc¨WÈZ AW¦WhLyW ITW¦WZÈ Kc. ¤Wa¡WcyÏ»©WV rWZPW©W¥WW, XäW–WuW ¥WȯWY

ErrW A¤¦WW©Wÿ¥WyWh £WcM xWh. 11-12 ©WW¦Wy©W oWuWW¦W Kc. ©Iº§W XäW–WuWyWW AW £WÈyWc ¨WªWg¥WWÈ X¨WàWwW¿AhyWc E²W¥W oWZuW¨W²WW¨WWUZÈ XäW–WuW ¥WUY TVc AcN§WW ¥WWNc ©Wc¥Wc©NT ¡WöXvW A¥W§W¥WWÈ ¥WaI¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. AW ¡WöXvW¥WWÈ X¨WàWwW¿yWY ˜ITuW RYO Nc©N RWnW§W ITWC VvWY. AW Nc©NyWW AWxWWTc ŨWàWwW¿ IcN§WZÈ ©W¥Ws¦Wh, IcN§WZÈ VL¼ vWcyWc ©W¥WL¨WWyWZÈ £WWIY Kc vWcyWÈZ ¥WZ§¦WWÈIyW ITYyWc V¨Wc vWcyWc NYXrWÈoW Ic¨WY TYvWc AW¡W¨WWyWZÈ vWc yWßY IT¨WWyWZÈ VvWZ,È ¡WTÈvWZ Å©wWXvW Ac¨WY wWC Ic ©Wc¥Wc©NT ¡WöXvW £WY£WWQWU XäW–WuW Lc¨WY wWC oWC AyWc A¤¦WW©Wÿ¥W Lc¥W vWc¥W ¡WaTh ITYyWc K¼áW wW¨WWyWY ¨úXvW XäW–WIh¥WWÈ ˜¨WvW¿ oWC Kc. rWW§WZ ¨WªWcg äWd–WXuWI ¨WªWg L¼§WWC¥WWÈ äWÝ wW¦WZÈ VvWZÈ. ˜wW¥W ©Wc¥Wc©NT ¥WhPZÈ äWÝ wW¦WZÈ AyWc vWc¥WWÈ ¡WuW ÕW¨WuW-yW¨WTWX¯WyWW vWVc¨WWThyWc IWTuWc TýAh ¨WxWWTc AW¨WY VvWY. ¨WUY ©Iº§WhAc ˜wW¥W AyWc ¯WYý

AWXäWªW AWrWW¦Wg . A¥WRW¨WWR

A¥WRW¨WWR ©WXVvW oWZLTWvW AyWc RcäW¤WTyWc ©WcyNl§WWBÍP AcT IÅyPäWXyWÈoWyWZÈ pWc§WZÈ §WWo¦WZÈ Kc. ¥WhNY ¥WhNY X£WŧPÂo©W, VhNc§©W Vh¦W Ic yWWyWW¥WWÈ yWWyWY £WW£WgT äWh¡W Vh¦W vWh ¡WuW ©WcyNl§W Ac©WYyWZÈ KhoWZÈ £WcyWT ¡WT ýc¨WW ¥WUc Kc, ¡WTÈvWZ oWWÈxWYyWoWT ¡WW©Wc AWIWT §WC TVc§WY oWZLTWvW ByNTyWcäWyW§W SWByWWÅy©W¦W§W NcI-X©WNY (XoW¢N X©WNY)¥WWÈ RWnW§W wWvWWÈ vW¥WyWc ¨WWvWWyWZIXº §WvW V¨WW yWVÃ, ¡WTÈvWZ OÂPZÈ ¡WWuWY OÂPWoWWT ITY RcäWc. XoW¢N X©WNY¥WWÈ ©WcyNl§WY Ac©WYyWW L½yWW¡WZTWuWW Iy©Wc¡NyWc £WR§Wc <XPÅ©NlmN IºX§WÈoW X©W©N¥W> (PY©WYAc©W)yWc A¡WyWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh Kc. AW Iy©Wc¡N oWZLTWvW¥WWÈ L yWVÃ,

AW©WWTW¥W ©WW¥Wc A¥WRW¨WWR AyWc vWc¥WyWW ¡WZ¯W yWWTW¦WuW ©WWÈB ©WW¥Wc ©WZTvW¥WWÈ yWWcxWW¦Wc§WY R¹ªI¥WgyWY SXT¦WWR TR IT¨WW ¥WWNc oWZLTWvW VWCIWcN¥g WWÈ £WÈyWc LuWc m¨WWcXäWÈoW X¡WXNäWyW ITY VvWY. AW X¡WXNäWyW ¡WT ¡W–WIWTWcyWY TL½ A WvWyWW AÈ v Wc VWCIWc N g y WW y¦WW¦W¥WaXvWg Ac. Lc. Rc©WWC ©Wh¥W¨WWTcc rWZIWRWc ýVcT ITäWc.AW©WWTW¥W AyWc vWc¥WyWW ¡WZ¯W yWWTW¦WuW ©WWÈCAc ¡WWcvWWyWY ©WW¥WcyWY SXT¦WWR TR IT¨WW VWCIWcN¥g WWÈ m¨WWcXäWÈoW X¡WXNäWyW ITY VvWY. AW AÈoWcyWY ©WZyWW¨WuWY¥WWÈ AW©WWTW¥WyWW ¨WIY§Wc IWcNg ©W¥W–W TL½AWvW ITY Ic, A¥WWTY ©WW¥Wc R¹ªI¥WgyWY SXT¦WWR 11 ¨WªWg £WWR £WRÊBTWRW¡Wa¨WgI IT¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. s¦WWTc £WYø vWTS ©WTIWT vWTSwWY m¨WWcXäWÈoW X¡WXNäWyWyWWc X¨WTWcxW ITvWW TL½AWvW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY Ic, AW©WWTW¥W AyWc vWc¥WyWW ¡WZ¯W ©WW¥Wc R¹ªI¥WgyWY SXT¦WWRyWY vW¡WW©W¥WWÈ ¥WL£WavW ¡WZTW¨WW ¥W¬¦WW Kc.

X£WVWTYAhyWW ˜c¥WyWW IWTuWc VZÈ AWLc øX¨WvW K¼È : ¥WhRY

Nh¡WY ¡WVcT¨WWyWZÈ nWW©W ¡W©WÈR yW ITvWW ¥WZn¦W¥WȯWY yWTcyÏ ¥WhRY TX¨W¨WWTc X£WVWT-oWZLTWvW ¥Wd¯WY ©WÈpWyWW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ X£WVWTyWW ¥WxWZ£WyWY V©vWIUW¨WWUY Nh¡WY ¡WVcT¨WWyWY yWW yWVhvWW ¡WWPY äWm¦WW.

@¡WNyWW X¨W©ShNyWW ¥WZÚc X£WVWT¨WW©WYAhyWY ˜äWÈ©WW ¤WW©IT y¦WaM, oWWÈxWYyWoWT vWWLcvWT¥WWÈ L ¡WNuWW nWWvWcyWY ©W¤WW RTX¥W¦WWyW wW¦Wc§WW ÕcuWY£Wö £Wh¥£W X¨W©ShNyWY pWNyWWyWW ¡WXT˜c–¦W¥WWÈ X£WVWT¨WW©WYAh, vWc¥WyWY AcI ©W¥WWL vWTYIcyWY äWÅmvWyWY ˜äWÈ©WW ITvWW ¥WZn¦W¥WȯWY yWTcyÏ ¥WhRYAc §WWoWuWY©W¤WT A¨WWL¥WWÈ TX¨W¨WWTc IéWZÈ VvWZÈ Ic, X£WVWTY §WhIhyWW ˜c¥WyWW IWTuWc AWLc vWcAh øX¨WvW Kc. X£WVWT-oWZLTWvW ¥Wd¯WY ©WÈpW(£WYoW¥WW©W) óWTW <KO ¥WVW¡W¨Wg > AyWc oWZ L TWvWY <yWavWyW¨WªWg>yWY ©WȦWZmvW EL¨WuWY XyWX¥W²Wc ¦WhL¨WW¥WWÈ AW¨Wc§WW <X£WoW¥WW©W ©WWÈ©IbXvWI ¥WVhv©W¨W 2013> ˜©WÈoWc oWZLTWvW¥WWÈ ©wWW¦WY wW¦Wc§WW X£WVWTYAhyWc ©WÈ£WhxWvWWÈ vWc¥WuWc IéWZÈ VvWZÈ Ic, ©W¥WWL AyWc ¨¦WÅmvWyWY äWÅmvW äWZÈ Kc vWcyWh ¡WXTrW¦W A©W¥WWy¦W, X¨W¡WTYvW AyWc ©WÈINyWW ©W¥W¦W¥WWÈ vWc¥WyWY ¨WvWgÒI ¡WTwWY wWW¦W Kc AyWc 27¥WY AhmNh£WTc ¡WNyWW¥WWÈ Lc wW¦WZÈ vWc ýcC VZÈ ©¡WÖ¡WuWc IVY äWI¹È Ic vW¥WWTW ˜c¥WyWW IWTuWc AWLc vW¥WWTY ©WW¥Wc VZÈ ø¨WvWh F¤Wh K¼È.

NcmyWh§Whø OÂPI ¥WWNc ©WcyNl§WWBÍP Ac©WY ¡§WWyN yWVÃ, OÂPWÈ ¡WWuWYyWh E¡W¦WhoW ITWäWc ©W¥WoWk RcäW¥WWÈ ˜wW¥W ¨WWT XoW¢N X©WNY¥WWÈ A¡WyWW¨WWC TéWh Kc. R¹£WC Lc¨WW RcäWh¥WWÈ PY©WYAc©WyWc ©WSUvWW ¥WUc§WY Kc. PY©WYAc©W vWd¦WWT IT¨WW ¥WWNcyWh nWrWg Ay¦W X¨WI§¡Wh ITvWWÈ AhKY Vh¦W Kc AyWc Ac©WY ITvWWÈ AhKY nWrWWgU AyWc ¡W¦WWg¨WTuWyWc AyWZIºU TVc vWc TYvWc OÂPI AW¡WvWY Vh¨WWwWY XoW¢N X©WNY¥WWÈ AW X©W©N¥WwWY OÂPI ¥WcU¨W¨WWyWh ˜hLcmN A¥W§W¥WWÈ ¥Wam¦Wh Kc. ©WcyNl§WWBÍP Ac©WY X£WŧPÂo©W¥WWÈ ¡WWB¡W§WWByW¥WWÈwWY OÂPY V¨WWwWY ¨WWvWW¨WTuW OÂP¹È TnWW¦W Kc s¦WWTc XPÅ©NlmN Iº»§WoW X©W©N¥W¥WWÈ OÂPWÈ ¡WWuWYwWY XoW¢N X©WNYyWZÈ vWW¡W¥WWyW OÂP¹È TVcäWc. R¹£WCÅ©wWvW BNYAc AcÅyLXyW¦W»ToW IÈ¡WyWYyWc AW ˜hLcmNyWY IW¥WoWYTY ©WhÄ¡WWC Kc. AW ˜hLcmN ¡WauWg wW¨WWyWY vWd¦WWTY¥WWÈ Kc. ©WȤW¨WvW: 2013yWW AÈvW ©WZxWY¥WWÈ AW X©W©N¥W IW¦WgTvW wWC LäWc.

¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR

X£WVWT-oWZLTWvW ¥Wd¯WY ©WÈpWyWh ©WWÈ©IbXvWI ¥WVhv©W¨W ¦Whý¦Wh

XoW¢N X©WNYyWc XrW§P TWnWäWc OÂPZÈ OÂPZÈ ¡WWuWY @RcäW¥WWÈ ˜wW¥W ¨WWT oWZLTWvW¥WWÈ IW¦WgTvW wWäWc <XPÅ©NlmN Ia»§WoW X©W©N¥W>

©Wc¥Wc©NTyWY ˜wW¥W I©WhNY (©W¥WcXN¨W Ac©Wc©W¥WcyN) ©W¡Nc¥£WT¥WWÈ §Wc¨WWyWY ýVcTWvW ITY VvWY, LcyWc §WYxWc ©Iº§WhyWW XäW–WIhAc Lc¥W vWc¥W ITYyWc ˜wW¥W AyWc ¯WYLW ©Wc¥Wc©NTyWh A¤¦WW©Wÿ¥W ¡WaTh ITY RYxWh VvWh. Lc A¤¦WW©Wÿ¥W 120 XR¨W©W¥WWÈ ¡WaTh IT¨WWyWh Vh¦W vWc A¤¦WW©Wÿ¥W 70 XR¨W©W¥WWÈ ¡WaTh ITW¦Wh VvWh. APxWW XR¨W©WhyWW XäW–WuWIW¦Wg¥WWÈ A¤¦WW©Wÿ¥W EvWW¨WU¥WWÈ XäW–WIhAc ¡WaTh I¦Whg VvWh. AW ¡WKY ©W¡Nc¥£WT¥WWÈ ¡WTY–WW §Wc¨WWC LvWWÈ ¥WhNW ¤WWoWyWW X¨WàWwW¿Ah ©Iº§Wc AW¨WvWW £WÈxW wWC oW¦WW Kc, LcyWc IWTuWc XäW–WIhyWc vWh ¥Wý ¡WPY oWC. AW ©WWwWc nWWyWoWY NÛaäWyW m§WW©WY©W¨WWUWyWc ¡WuW vWPWIh ¡WPY oW¦Wh VvWh. ýcIc AW IhC yW¨WWByWY ¨WWvW yWwWY. AW¨WY Å©wWXvW RT ¨WªWcg ©Wýg¦W Kc vWc¨WZÈ ©WW¦Wy©WyWW XäW–WuW ©WWwWc ©WÈIUW¦Wc§WW XäW–WIhyWZÈ L IVc¨WZÈ Kc.

AW©WWTW¥W, ©WWÈCyWY m¨WhXäWÈoW ATø ¡WT AWLc rWZIWRWc

65wWY 80 NIW ©WZxWYyWY ¨WYL£WrWvW AcTIÅyPäWyWyWY ©WTnWW¥WuWY¥WWÈ AW ˜hcLcmNyWc IWTuWc 65 NIWwWY 80 NIW ©WZxWYyWY ¨WYLUYyWY £WrWvW wWW¦W Kc. E¡WTWÈvW, vWcyWY Ah¡WTc»NoW Ih©N nWa£W AhKY Vh¨WWyWY ©WWwWc <LcN§Wh E¡W¦WhoW vWcN§WY rWZI¨WuWY>yWW xWhTuWc ¨W¡WTWäWIWTyWc vWcyWZÈ X£W§W AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. PY©WYAc©WwWY x¨WXyW ˜RºªWuW, oWc©W, ¨WWB£WkcäWy©WyWY ©W¥W©¦WW ERʤW¨WvWY yWwWY. ˜RºªWuW¥WZmvW AyWc ¡W¦WWg¨WTuWyWc ©WWyWZIºU Vh¨WWyWZÈ AW ˜hLcmNyWZÈ ©WiwWY ¥WhN¹È ¡WW©WZÈ Kc.

Iy©Wc¡NyWc PY©WYAc©W ©WWwWgI ITäWc

XoW¢N X©WNYyWW oWkYyW X£W»§PoWyWW Iy©Wc¡NyWc PY©WYAc©W ©WWwWgI ITäWc. XoW¢N X©WNYyWW V¨WW¥WWyWyWc AyWZIºU AW¨Wc vWc¨WY AW X©W©N¥W Kc AyWc vWcyWWwWY IW£WgyW PW¦Whm©WWBPyWZÈ ˜¥WWuW ¡WuW pWNäWc. X©WNY¥WWÈ 24 I§WWI-7 XR¨W©W AW X©W©N¥W IW¦WgTvW TVcäWc, vWc¥W XoW¢N X©WNYyWW ¥WcyWc»LoW XPTcmNT T¥WWIWÈvW MWAc IéWZÈ VvWZÈ.

§WhIh X¨WIW©W MÈnWc Kc, X¨W¤WWLyW yWVÃ ¥WhRYAc RcäWyWY X¨WX¨WxWvWW¥WWÈ AcIvWWyWY nWaX£WyWc AcI vWWIWvW oWuWW¨WY AyWc vWcyWc ¥WL£WavW IT¨WWyWY VWI§W ITvWW IéWZÈ VvWZÈ Ic, AWLc RcäWyWW §WhIh X¨WIW©W MÈnWc Kc, X¨W¤WWLyW yWVÃ.

oWWÈxWYyWY 150¥WY L¦WÈvWYyWY vWd¦WWTY AWLwWY

¥WhRY IéWZÈ VvWZÈ Ic, ý¡WWyWyWc VL¼ 2020yWY AhX§WÅ¥¡WI oWc¥©WyWW ¦WL¥WWyW £WyWW¨W¨WWyWh XyWuWg¦W ¡WuW wW¦Wh yWVhvWh KvWWÈ 2011wWY vWd¦WWTYAh AWRTY ©W¥WoWk RcäW¥WWÈ vWcyWh AcI ¥WWVh§W ©WLg¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh VvWh. AW¡WuWW RcäW¥WWÈ ¡WuW ¡WWÈrW ¨WªWg £WWR ¥WVWv¥WW oWWÈxWYyWY 150¥WY Ly¥WL¦WÈvWY AW¨WY TVY Kc vWh äWZÈ vWcyWY EL¨WuWYyWY Av¦WWTwWY vWd¦WWTYAh IT¨WY ýcCAc.

<£WYoW¥WW©W>wWY <X£WoW£Wh©W> ¦WWR AW¨Wc Kc

©W¥WWTȤWyWc ©WÈ£WhxWvWWÈ ¥WhRYAc IéWZÈ Ic, ¥WcÄ AW¦WhLIhyWc ©WarW¨¦WZÈ Ic vW¥WWTW ©WÈoWOyWyWZÈ yWW¥W <£WYoW¥WW©W> Kc vWc ©WWȤWUYyWc <X£WoW£Wh©W>yWY ¦WWR AW¨Wc Kc. vWh äWW ¥WWNc AW ©WÈoWOyWyWc <X£WoW ¥Wd¯WY ©WÈpW> IVYyWc AhUnW¨WW¥WWÈ yW AW¨Wc.

¡WXT¨WvWgyWyWh AWTȤW X£WVWTwWY wWäWc>

X£WVWTyWW ¡Wa¨Wg ¥WȯWY AyWc ¤WWL¡WyWW yWcvWW XoWXTTWLX©WÈVc IéWZÈ VvWZÈ Ic, Lc L¦W˜IWäW yWWTW¦WuWc ©WÈ¡WauWg ¡WXT¨WvWgyWyWZÈ Lc AWVʨWWyW AW¡¦WZÈ vWc ¡WXT¨WvWgyWyWh AWTȤW oWZLTWvWwWY wW¦Wh VvWh vWc¥W ¥WhRYAc RcäW¥WWÈ ©W²WW ¡WXT¨WvWgyWyWY VWI§W ITY Kc AyWc vWc ¡WXT¨WvWgyWyWh AWTȤW X£WVWTwWY wWäWc.

17ahmedabad news in gujarati  
17ahmedabad news in gujarati  

Latest Breaking News In Gujarati, National news In Gujarati, Gujarati News paper in india

Advertisement