Page 1

RNI No. 61846/95

1 ¨ÉƼÀÄÌAeÉ, ªÀÄÄ°Ì D¤ ¨sÀA«ÛZÁ ªÀoÁgÁA¤ ‘¢ªÉÇ’ D¤ ‘zÀ ¸ÉPÀÆå®gï ¹ngÀhÄ£ï’ ¥ÀvÁæAPï CUÁðA, ªÀUÀðtÂ, E¹ÛºÁgÁA AiÀiÁ ºÉgï ªÀåªÀºÁgÁ SÁwgï ªÀ¯ÉÃj0iÀÄ£ï r’¸ÉÆÃeÁ ºÁPÁ ¸ÀA¥ÀPïð PÀAiÉÄðvï

Wedding Invitation, Christening, First Holy Communion, Mortuary Cards & Religious Goods

Contact :

Subscriptions and Advertisements for ‘The Secular Citizen’ and ‘Divo’ in Balkunje, Mulki and sorrounding area are accepted: Valerian D'Souza

Sharaf Manzil, 1st Floor, 650 J.S.S. Road, 2nd Dhobitalao Lane, Mumbai 400 002 Tel.:2201 9010 / 2205 7394 Email:davidprinters@gmail.com www:davidcompany.com

Vol.24 Issue No 4

9845596295 / 8971863106

Mumbai

- Mangaluru

April 21 - 27, 2018

(Total 16 Pages)

¸ÀA¸ÁgÁZÉÆ £Á¸ï DqÁAªÁåA,

Price : India: `. 10.00

¸ÀUÉÆî ¸ÀA¸Ágï KPï ¨sÀÆRAqï eÁAªïÌ gÁPÀÄ£ï gÁAªÁåA Deï ¸ÀA¸ÁgÁgï zsÀgïä, eÁvï, PÁvï, zÉñÁaå UÀqï, £ÀíAiÀiï GzÁÌZÉA ªÁAmÁ¥ïEvÁå¢ PÁgÁuÁ¤A zsÉéÃµï ªÁqÁèè. ºÀgÉåÃPï zÉñï UÀqï gÁRuï PÀgÀÄAPï D¥Áèöå ¸ÀA¥ÁtÆä¼ÁAvÉÆè ZÀrvï ªÁAmÉÆ RaðvÁ. ºÁPÁ KPï zÁSÉÆè-¨sÁgÀvï, aãÁ D¤ ¥ÁQ¸ÁÛ£ï. 14-2-1990ªÉgï, DªÉÄjPÁZÁå £Á¸Á ( NASA) ¸ÀA¸ÁÜöå£ï, ªÉÇÃAiÉÄeÁgï CPÁ±ï £ËPÉ ªÀÄÄPÁAvïæ, ºÉÆ ¸ÀA¸Ágï PÀ¸ÉÆ ¢¸ÁÛ ªÀÄíuï ¸ÀÆgÀå ªÀÄAqÀ¯Á ¨sÁAiÀiïæ ªÀZÀÄ£ï vÀ¹éÃgï PÁqÁÛ£Á, ¸ÀUÉÆî ¸ÀA¸Ágï PÉêÁ¯ï KPï ¤¼ÉÆì w¨ÉÆ vÀ¸ÉÆ ¢¸ÉÆè. qÉÆ. eÉj ºÉÆ ¸ÀA¸Ágï 200

«Ä°èAiÀiÁ ªÀgÁìA D¢A ¸ÀVî zÀgïÚ KPï ¨sÀÆRAqï eÁªïß D¸ÀÄ£ï ¨sÉÆAªÉÇÛt GzÁÌZÉÆ ¸ÁUÉÆgï D¸ÀįÉÆè. vÁZÉ G¥ÁæAvï AiÀÄÄgÉÆ¥ï, KµÁå, DªÉÄjPÁ D¤ D¸ÉÖç°AiÀiÁ D¸É «AUÀqï eÁ¯É. vÀªÀ¼ï ¨sÀgÁvï KPï ¢é¥ï eÁªïß D¸ÀįÉÆè. «AUÀqï eÁ¯Éè ¨sÀÆRAqï ¥ÀgÀvï E¯Éè-E¯Éè ¯ÁVA ¸ÀgÁÛvï C¤ ¥ÀgÀvï KPï ¢Ã¸ï JPÀÄZï ¨sÀÄRAqï eÁvÁ¯ÉÆ. ºÁPÁ KPï zÁSÉÆè-¢é¥ï eÁªïß D¸ÀįÉÆè ¨sÁgÀvï KµÁå RAqÁPï D¥ÉÆÖ£ï »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀgÀévï eÁ¯ÉÆ. ºÉÆ ¸ÀA¸ÁgÁZÉÆ EwºÁ¸ï eÁ¯Áågï, ¤qÉÆØÃr ªÀÄí£ÁêZÁå ¸ÁéxÁð£ï Deï ¸ÀA¸Ágï

zÁrÑA aãÁ D¤ ¨sÁgÀvÁ£ï PÀgÁgÁPï zÀ¸ÀÌvï WÁ¯Áåjà QvÉAZï PÀj£Á¸ÁÛA gÁªÁèöåAvï. zÉPÀÄ£ï gÁeï PÁ¨sÁðjAZÉgï ¯ÉÆPÁ£ï D¤ ªÀiÁzÀåªÀiÁ¤A zÀ¨sÁªï UÁ®ÄAPï 1992 E¸ÉéAvï ¸ÀA¸ÁgÁZÁå 1700 «eÁߤA¤ ¸ÀA¸ÁgÁZÉÆ £Á¸ï DqÁAªïÌ , ªÀÄí£ÁêPÀļÁPï eÁUÀét ¢°è. vÀªÀ¼ï fªÀAvï C¸ÀįÁå £ÉÆÃ¨É¯ï ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgï ¯Á¨Éè¯Áå ºÀgÉÃPï «eÁߤA¤ ºÁPÁ zÀ¸ÁÌvï WÁ°è. ºÁå eÁUÁéuÉPï 25 ªÀgÁìA ¸ÀA¥ÁÛvï. ºÁå ªÉ¼Ágï, 13-112017ªÉgï ¸ÀA¸ÁgÁZÁå 184 CªÉÄjPÁZÉÆ CzÀåPïê qÉÆ£Á¼ïØ zÉñÁAZÁå 1500«eÁߤA¤, £Á¸ÁZÉ UÀrgï ¥ÁªÁè. gÁdPÁgÀtÂAPï ªÀÄÄPÉèA læA¥Á£ï eÁUÀwÃPï ºÀÄtìuï ¥ÀgÀvï zÀĹæ eÁUÀét ¢¯Áå. J°¸ÁAªï ªÀĺÀvÀéZÉA CqÁAªÁÑöåPï PɯÉèA ¥Áåjøï zɱÁAZÁå gÁeïPÁgÁtÂAZÉgï ²ªÁAiÀiï ¸ÀA¸ÁgÁZÉA gÀPÀëuï PÀgÁgï E£ÁÌgï PɯÁA. CvÀå¢üPï MvÀÛqï WÁ®Ä£ï, ¥Àj¸Àgï ( 6ªÁå ¥Á£Ágï ªÁZï) £ÀíAiÀiï. ºÁåZï SÁwgï ¥ÁZÉé UÉÃ¸ï ªÁvÁªÀgÀuÁPï


April 21 - 27, 2018

2

ºÁ§ðgï ¯ÉÊ£ï mÉæöÊ£ï CAzsÉÃj xÁªïß UÉÆgÉUÁAªï ¥ÀAiÀiÁðAvï

«.n. (CSMT) xÁªïß ¸ÀÄrÑ ºÁ§ðgï ¯ÉÊ£ï mÉæöÊ£ï ©æn±ï PÁ¼Á xÁªïß D¢ ¨ÉAqÁæ ¥ÀAiÀiÁðAvï D¸ï°è. ©ænµÁA¤ ºÁ§ðgï ¯Éʤgï ¨ÁAzï¯Éè ¯ÉÆAPÁØZÉ ¸ÁASÉ ±ÉA¨ÉÆgï ªÀ¸Áð xÁªï᪎ ªÀÄdÆãvï D¸Ávï D¤ DvÁA¬Ä ¯ÁSÉÆ ¯ÉÆPÁAa ºÀeÁgÉÆA mÉæöʤgï D¹Ñ dqÁAiÀiï ªÁíªÀAiÀiÁÛvï. DªÉÄÑ D«Ä ¨ÁAzÀ¬Ä¯Éè ¸ÁASÉ 10 ªÀ¸ÁðA¤ ¥sÀÅmÁÛvï. G¥ÁæAvï ¨ÉAqÁæ ¥ÀAiÀiÁðAvï AiÉÄA«Ñ ºÁ§ðgï ¯ÉÊ£ï 40 ªÀ¸ÁðA D¢A CAzsÉÃj ¥ÀAiÀiÁðAvï ªÁqÀ¬Äè D¤ ®UÀãUï 40 ªÀ¸ÁðA ZÀ°è D¤ CAzsÉÃj KPï PÉÃAzïæ (Junction) eÁªÁ߸ï¯ÉèA. DvÁA ¸ÉAlæ¯ï gÉʯÉé SÁvÁå£ï vÉA CAzsÉÃj xÁªïß UÉÆgÉUÁAªï ¥ÀAiÀiÁðAvï ªÁqÀAiÀiÁèA. DvÁA «.n. (CST) xÁªïß ¸ÀÄmÉÆ£ï CAzsÉÃj xÁªïß eÁªïß ¥ÁnA ªÉZÁå §zÁèPï UÉÆgÉUÁAªï ¥ÀAiÀiÁðAvï AiÉÄvÀ°. ºÉA PÁAiÉÄð ºÁåZï ¥sɧæªÀj 27 vÁjPÉgï DAiÉÆÃfvï PɯÉA. JPÁ ¢¸ÁPï «n xÁªïß 91 mÉæöÊ£ï ¸À«ð¸ï CAzsÉÃj ¥ÀAiÀiÁðAvï D¸ï¯ÉèA DvÁA gÀzïÞ eÁªïß UÉÆgÉUÁAªï ¥ÀAiÀiÁðAvï D¸ÉÛ¯ÉA. vÀ±ÉAZï ¥À£Éé¯ï xÁªïß CAzsÉÃj ¥ÀAiÀiÁðAvï 18 UÁrAiÉÆ ªÉZÉÆå vÉÆå CAzsÉÃjZÁå §zÁèPï UÉÆgÉUÁAªï ¥ÀAiÀiÁðAvï AiÉÄêïß ¥ÀgÀvï ªÉvÀ¯ÉÆå. CAzsÉÃjZÁå ¥ÀæªÁ¹PÁAPï E°è ªÉ¼Á ¥ÀnÖ D¤ ºÉgï vÁAa WÀĸÀàqï UÉÆAzÀ¼ï eÁvÀ¯ÉA. CAzsÉÃj xÁªïß §¸ÉÆ£ï ªÉvɯÁåAPï DvÁA G¨É gÁªÉÇ£ï ªÀZÁdAiÀiï ¥ÀqÀÛ¯ÉA. UÉÆgÉUÁAªï ¥ÀAiÀiÁðAvï PÀZÁåð §zÁèPï ‘¨ÉÆj«°’ ¥ÀAiÀiÁðAvï PɯÉèA vÀgï ªÀiÁíPÁ ¥sÁAiÉÆÝ D¸ï¯ÉÆè. PÁgÀuï ºÁAªï ‘¨ÉÆj«°’ gÁªÁÛA??

eÉÃPÀ¨ï ¸ÀPÀð¯ï xÁªïß ZÉA§Ägï ¥ÀAiÀiÁðAvï ªÉÆ£ÉÆ gÉÊ¯ï ºÁåZï ¥sɧæªÀjAvï ¥ÀAiÉÄèAZï oÀgÁ¬Ä¯Áè÷å ¥ÀæªÀiÁuÉ MMRDA ºÁAtÂA ªÉÆ£ÉÆ gÉʯÉéZÉA GzÁÏl£ï PɯÉA. » ªÉÆ£ÉÆ gÉʯï ZÉA§Ägï xÁªïß ªÀĺÁ®Që÷ä ¸ÉÖñÀ£ï ¯ÁUÀìgï D¸ÁÑ eÉÃPÀ¨ï ¸ÀPÀð¯ï ¥ÀAiÀiÁðAvï AiÉÄvÀ°. ZÉA§Ägï xÁªïß eÉÃPÀ¨ï ¸ÀPÀð¯ï ¥ÀAiÀiÁðAvï nPÉmï 40 gÀÄ¥ÀAiÀiï. ZÉA§Ägï xÁªïß eÉÃPÀ¨ï ¸ÀPÀð¯ï ¥ÀAiÀiÁðAvï 18 ¸ÉÖñÀ£ÁA D¸Ávï. 1. ZÉA§Ägï ¸ÉÖñÀ£ï 2. Dgï. ¹. ªÀiÁUïð 3. ¥sÀnð¯ÉʸÀgï mˣﲥï 4. ¨sÁgÀvï ¥ÉmÉÆæðAiÀĪÀiï 5. ªÉÄʸÀÆgï PÉÆ®¤ 6. ¨sÀQÛ ¥ÁPïð 7. ªÀqÁ¯Á r¥ÉÇ 8. f.n.© £ÀUÀgï 9. CAmÉÆ¥ï »¯ï 10. DZÁAiÀÄð DvÉæ £ÀUÀgï 11. zÁzÀgï F¸ïÖ 12. £ÁAiÀÄUÁAªï 14. CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgï 15. «ÄAmï £ÀUÀgï 16. ¯ÉÆêÀgï ¥ÀgÉïï 17. aAZï ¥ÉÇQè 18. eÉÃPÀ¨ï ¸ÀPÀð¯ï. «Ã¸ï Q¯ÉÆ«ÄÃlgï ¯ÁA¨ï, ¤ªÀiÁuÉ ¸ÉÖñÀ£ï ¸ÉÆqïß 17 ¸ÉÖñÀ£Á ¸ÀPÁ½A ¥À¬Äè ªÉÆ£ÉÆgÉʯï 5 ªÉÇgÁgï ¸ÀÄmÉÛ°. D¤ ¤ªÀiÁuÉ ªÀÄzsÁå£É gÁwA ¨ÁgÁ ªÉÇgÁgï. JPÁ ªÉÇgÁPï 31 Q¯ÉÆ«ÄÃlgï ªÉUÁ£ï zsÁAªÉÛ°. ºÀAiÉÄðPÁ 15 «Ä£ÀÄmÁAPï KPï mÉæöÊ£ï ¸ÀÄmÉÛ°. 6 PÉÆZï (qÀ¨Éâ) D¸ÉÛ¯É JPÉÃPÁAvï 145 ªÀÄ£ÁêA¤ §¸Éåvï. ®UÀãUï 2 ¯ÁSï ¥ÀæªÁ¹ JPÁ ¢¸ÁPï ¥ÀAiÀiïÚ PÀvÁðvï. zsÀPÁ̪ÀÄÄQÌ D¹Ñ £Á. ªÉ¼Ágï D¥Áè÷å pPÁuÁåPï ¥ÁªÉåvï. 2460 PÉÆgÉÆqï RZÁð£ï ºÉA DAiÉÆÃd£ï PɯÁA. DvÁA ºÉA ªÉÄ£ÉeïªÉÄAmï D¤ M¥ÀgÉñÀ£ï ¯ÁgÀì£ï DAqï l¨ÉÆð PÀA¥É¤ ZÀ®ªïß D¸Á. ºÀAiÉÄðPï wÃ£ï ªÀ¸ÁðPï ªÉÄ£ÉeïªÉÄAmï §¢è eÁvÁ. ¸ÀªÀèvï §j D¸Á vÀjà ºÁAªï ¥ÀAiÀiïÚ PÀZÉÆð£Á. PÁAAiÀiï vÀjà UÀqÀâqï eÁAiÀiïÛ ªÉÆ£ÉÆ gÉÊ¯ï ªÀAiÀiï ªÀÄzsÉAZï gÁ«è vÀgï ºÁAªï ªÉÆ£ÉÆ eÁªïß GvÀð¯ÉÆA. ªÀAiÀiïæ xÁªïß ¸ÀPÀAiÀiïè GqÉÆAPï eÁAªÉÑ £Á.

6 PÉÆgÉÆqï RZÁð£ï ¨ÉAqÁæZÁå vÀ¼Áåa ¸ÉƨsÁAiÀiï ªÁqÀ¬Äè ¨ÉAqÁæ ¸ÉÖñÀ£Á ¯ÁUÀìgï ¨sÀgï¯Áè÷å ¹nAvï D¸ÁÑ ¥Áæaãï vÀ¼ÉA ¸ÀéZïÒ ¨sÁgÀvï ¯ÉÆPÁ£ï ªÉÄí¼ÉA PÀ£ïð zÀªÀ¯ÉðA. UɯÉvÁå ¸Ávï ªÀÄ»£Áå ¥ÀAiÉÄèA ªÀÄĤ¹¥Á°n£ï PÉÆgÉÆqÁ ªÀAiÀiïæ RZÀÄð£ï vÁAvÉÆè ºÀeÁgï l£ï PÀZÉÆæ ªÉÄí¼ÉA PÁqïß ¤vÀ¼ï PɯÉA D¤ UÀÄAqÁAiÀiï PÉ°. DvÁA ªÀÄĤ¹¥Á°n (£ÀUÀgï¥Á°PÁ) 6 PÀgÉÆqï RZÀÄð£ï vÁa ¸ÉƨsÁAiÀiï ªÁqÀAªïÌ ¯ÁUÁè. D¸ï¥Á¸ÁÑ £ÁUÀjPÁAPï «£ÀAw PɯÁ Qà ºÁå vÀ¼ÁåAvï ªÉÄí¼ÉA PÀj£ÁPÁvï D¤ PÀZÉÆæ GqÀAiÀiÁßPÁvï ªÀÄíuï. 6 PÀgÉÆqï gÀÄ¥ÀAiÀiï RZÁð£ï eÁAªÁÑ ºÁå PÁªÀiÁAvï vÀ¼ÁåZÁå ¨sÉÆAªÀÛt ¸ÀPÁ½A ZÀ¯ÉÛ¯ÁåAPï ªÁmï D¸Á PÀvÉð¯É. GzÁPï ¤vÀ¼ï PÀvÀð¯É. ºÉgÁAPï vÀ±ÉA ªÀiÁí®ÏqÁåAPï §¸ÉÆAPï §¸ÁÌ PÀ£ïð ¢vÀ¯É. 200 ªÀ¸Áð CzÉè ºÉA ¥ÀÅgÁvÀ£ï (Heritage) ¸Áé«Ä «ªÉÃPÀ£ÀAzÁZÁå £ÁAªÁgï ªÉǯÁAiÉÄÛ¯É. Led ¯ÉÊmï WÁ¯ïß DPÀ¶ðvï PÀvÉð¯É. C² ¸ÉƨsÁAiÀiï GgÉÆA¢ ¯ÉÆPÁAPï §j §Æzï AiÉÄêïß ¸ÀéZïÒ ¨sÁgÀvï £ÀAiÀiï vÀjà ¸ÀéZïÒ ªÀÄÄA§¬Ä GgÉÆA¢.

nPÉmï £Á¸ÁÛ ¥ÀAiÀiïÚ PɯÁè÷åA xÁªïß 130 PÀgÉÆqï ¥sÁAiÉÆÝ DªÉÆÑ ¨sÁgÀwÃAiÀiï ¯ÉÆÃPï UÉæøïÛ eÁAªï zÀĨÉÆî ZÉÆgÀàuÁaA PÁªÀiÁA PÀZÁåðAvï ºÀĵÁgï, gÁdPÁgÀtÂ¬Ä vÀ±ÉAZï. vÀÄ«Ä eÁuÁAvï DAiÀiÁè÷åªÁgï ¤gÀªï ªÉÆâ, qÉʪÀÄAqï ªÁå¥Áj 13500 PÀgÉÆqï ¨ÉÃAPÁ xÁªïß jÃuï Wɪïß ¥ÀgÁj. ®°vï ªÉÆâ QæPÉmÁAvï PÀgÉÆqÁUÀmÁè÷å£ï ¥sÀ¸Àªïß ¥ÀgÁj, DªÉÆÑ UÁAªï ¨sÁªï «dAiÀiï ªÀÄ®å 9 ºÀeÁgï PÉÆgÉÆqï Wɪïß ¥ÀgÁj. vÀ±ÉA ºÉgï ®UÀãUï 1900 zÀAzɪÁ¯É ¨ÉAPÁPï vÉƦ ¢Ãªïß ¥ÀgÁj eÁ¯Áåvï vÀjà xÉÆqÉ ºÁAUÁ °¥Áè÷åvï. ¸ÀPÁðgï D¤ DªÀiÁÑ÷å ªÉÆâ vÁAZÁ ¥ÁmÁè÷å£ï ¯ÁUÁÑ ¥Áæ¸ï UɯÉvÁå ZÁgï ªÀ¸Áð xÁªïß PÉÆAUÉæ¸Á ¥ÁmÁè÷å£ï ¯ÁUÁè D¤ DªÀiÁÑ ¥ÀAiÀiÁê£ï zÉÃ±ï «zÉÃ±ï ¨sÉÆAªÁÛ. ¸ÀA¸ÁgÁAvï RAAiÉÆÑ¬Ä ¥ÀæzsÁ£ï ªÀÄAwæ EvÉè zÉÃ±ï ¨sÉÆAªï¯ÉÆè £Á. ºÉÆ ªÉvÁ ¥ÀÅuï vÉ DªÀiÁÑ zÉñÁPï AiÉÄ£ÁAvï. ºÁuÉA D¥À¬Ä¯Áè÷å£ï zÉÆÃUï vÉÃUï DAiÀiÁè÷åvï. ¸ÉÆjæ ºÁAªï DA¨Áågï xÁªïß PÀÄA¨Áågï GqÉÆèA. ªÀ¬Äè UÀeÁ¯ï vÀĪÀiÁÌA PÀ½vï D¸ï°è. nPÉmï £Á¸ÁÛA zsÀgï¯Áè÷åA xÁªïß 130 PÉÆgÉÆqï ¥sÁAiÉÆÝ eÁ°è vÀĪÀiÁÌA PÀ½vï £Á. ªÀÄÄA§AiÀiÁÑ ¸ÉAlæ¯ï gÉʯÉé£ï 2017 d£Égï xÁªïß 2018 d£ÀªÀj ¥ÀAiÀiÁðAvï nPÉmï £Á¸ÁÛA ¥ÀAiÀiïÚ PɯÁè÷åA xÁªïß vÁAPÁA zÀAqÁ gÀÄ¥Ágï 130 PÀgÉÆqï dªÉÆ PɯÁåvï. 24 ¯ÁSï ¥ÀæªÁ¹ D¤ 22 ¯ÁSï PÉù ®UÉÃeï ¨sÀj£Ávï¯ÉÆè÷å D¸Ávï. ¯ÉÆÃPï xÉÆqÉ ¥Á«ÖA aAvÁ Qà zsÀgÁè÷ågï ¥À¼ÀªÁåA ªÀÄíuï, nPÉnPï PÉÆuÉ ¯ÁAiÀiïß gÁA«Ñ. PÉÆÃuï ZÉPï PÀvÁð EvÁå¢ E¯Éè E¯ÉèA vÉA EvÉèA eÁvÁ. §gÉ §gÉ ²Qà ªÀ §gÉÆ ¥ÁUï D¸ï¯Éè ¥ÀæªÁ¹ nPÉmï £Á¸ÁÛA ¥ÀAiÀiïê PÀvÁðvï ¸ÀÄmÁè÷ågï ¸ÀÄmÉÆè ªÀÄíuï. ªÀiÁíPÁ w UÀvï AiÉÄÃAªïÌ £Á. ºÁA mÉæöʤZÁå UÀqÉÝAvï ZÀqÉÆAPï eÁAiÀiÁßvï¯Áè÷å vÉzÁ¼Á PÀÄAmÉÆ£ï PÀÄAmÉÆ£ï Handicap (¥ÀAUÁØZÁå) qÀ¨Áâ÷åAvï ZÀqÁÛA. zsÀgÁè÷ågï ºÁAªï¬Ä UɯÉÆA???

ªÀiÁ¸ï SɯÁågï AiÉĪÉÆÌAqÁPï ªÉvÁvï, ªÀiÁ¸ï §Azï PÀgÁ

ºÁå d£ÉgÁAvï ªÀÄÄA§AiÀiïÛ¯Áå÷PÁA¢«° G¥À£ÀUÀgÁAvï «ÄÃgÀvï xÁªïß D¬Ä°è God man zsÁ«ÄðPï ¥sÀÅqÁj ¸ÀAV ªÉļÉÆ£ï ºÀeÁgÉÆ ¯ÉÆPÁA¤ ¥ÀűÁðAªï PÁqÉÆè. D¤ ¨ÉÆÃ¨ï ªÀiÁ£ïð G¼ÉÖ eÁ£ÁégÁAPï ªÀiÁ£ïð PÀÆægï PÁªÀiÁA PÀ£ïð ªÀiÁ¸ï SɯÉÆè AiÉĪÉÆÌAqÁPï ªÉvÁ, ªÉÆ£ÁÓwPï ªÀiÁj£ÁPÁvï ªÀÄíuï ¨ÉÆèÉÆ WÁ¯ÉÆå. PÁA¢«° (¥ÀǪïð) ºÀeÁgÉÆ ¯ÉÆÃPï dªÉÆè. ¯Ëqï ¹àÃPÀgÁgï ¨ÉÆèÉÆ ªÀiÁj¯ÁUÉè. ºÁå ¸Àªïð DvÀªÀðuÁPï ¥ÉÇ°¸ÁA¤ vÁAPÁA ¥ÀªÀðtÂÎ ¢°è.

vÉ ªÀÄíuÁ¯É ¥ÁQ¸ÁÛ¤ ªÀĤ¸ï ªÉÆ£ÁÓw ¥Àj eÁ¯Áåvï D¤ ºÁgÁè÷åvï PÁgÀuï vÉ ªÀiÁ¸ï SÁvÁvï. (¸ÀA¸ÁgÁAvï C©üªÀÈ¢Þ eÁ¯Éè gÁµïÖç ¸ÀAiÀiïÛ ªÀiÁ¸ï SÁvÁvï) “£ÉÆ£ï ªÉeï SÁ£ÉªÁ¯ÉÆ ±ÀgÀªÀiï PÀgÉÆ” £ÁgÉ ¯Áªïß ¨ÉÆèÉÆ ªÀiÁ£ïð UɯÉ. gÁAzÀéAiÀiï SÁAiÀiÁ. ¥ÀÅuï gÁAzÀéAiÀiï (vÁå gÀhÄqÁAPï¬Ä) fêï D¸Á. vÁAPÁA QvÁå PÁvÀjdAiÀiï. "«ÄÃgÀvï ¤ªÁ¹ ¹zÀÞUÀÄgÀÄZÉ D«Ä r¹¥À¯ï. ªÀiÁ¸ï ¸ÉÆqÁ gÁAzÀéAiÀiï SÁAiÀiÁ. ªÀiÁ¸ï SɯÁè÷å£ï ªÀÄ£Áê¥Àuï ¥Áqï eÁvÁ." ºÁå ¥ÀűÁðAªÁPï ©üAAiÀiÁ£ï gÀ¸ÁÛ÷å zÉUÉgï vÁAvÁå D¤ ªÀiÁ¹î «PÉÛ¯ÁåA¤ xÉÆqÁå WÀqÉå vÁAa ¸ÁªÀiÁVæ °¥À¬Äèè. ¸ÁzÀÄ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. zɪÁ£ï ¸ÁAUÁè dvÀðgï vÀÄ«Ä ªÉÆ£ÁÓwAPï ªÀ f«APï ªÀiÁvÁðvï vÉA ¥ÁvÀPï D¤ vÀĪÀiÁÌA ¸ÀUïð £ÀAiÀiï AiÉĪÉÆÌAqï ªÉļÉÛ¯ÉA. DªÉÆÑ ¯ÉÆÃPï ¦¸ÉÆ, ¦±ÁåAPï¬Ä ¸ÁAUÁvï ¢vÁ. ¸ÁzsÀÄAPï¬Ä ¸ÁAUÁvï ¢vÁ D¤ ZÉÆgÁAPï¬Ä ¸ÁAUÁvï ¢vÁ.

¥sÁæ¤ì¸ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï PÁ¹ìAiÀiÁ

ºÁAUÁ ªÉÆ£ÁÓw ¥Áæ¸ï ªÀÄ£Áêa RĤ D¤ ZÀ°AiÀiÁAZÉgï CvÀåZÁgï eÁvÁ. C¸À¯É ªÀíqÉè ªÀíqÉè ¸ÁzÀÄ ¸ÁAvï ZÉÆÃgï D¤ ®ÄmÉgÉ eÁªïß ¸ÁA¥ÀqÁè÷åvï. vÉÆ ¨ÉÆÃ¨ï ªÀiÁgÀÄA¢ D«Ä ªÀiÁ¸ï SÁªÁåA.

PÀ¼À«Ú

ªÉVAZï ‘¢ªÉÇ' ZÁå ¥Á£ÁA¤ AiÉÄvÁ «Ä¤ ¸ÁAPÀ¼ï PÀxÁ §gÀAiÀiÁÚgï : D°é£ï ¥À¸À£Áí ªÁZÀÄAPï vÀAiÀiÁgï gÁªÁ...


3

April 21 - 27, 2018

/ ùÚurA}‹ qD}?urš :oàÖur

PÁ¼ÉÆPÁ xÁªïß GeÁéqÁPï

¥ÀĸÀÛPï 24 !àúr 4 Aj""àNO{} J¦æ¯ï 21 - 27, 2018 ªÉƯï : zÉñÁAvï ` 10.00

DIVO, Illustrated Konkani Weekly, 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai 400001. Tel.: +91 9820473103, 9820485389 E-Mails: secular@sezariworld.com / secular@vsnl.com Website: www.sezariworld.com

Djà=o;jR|O{} PÉÆAQÚ ¨sÁ¸ï D¤ D«Ä ¸Áämïð ¥sÉÇãï, CAvÀeÁð¼ï D¤ vÁZÁåQà ¥ÀAiÉÄè n.« D¬Ä¯Áè÷å ªÀ«ðA ¯ÉÆPÁA ªÀÄzsÉA ªÁZÁàa gÀÆZï zÉA«è. ºÉƯÁPï ªÀZÉÆ£ï £ÁlPï D¤ ¸ÀAVÃvï PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁA ¥À¼ÀAªÉÑ GuÉ eÁ¯ÉA. vÁZÁåQà ZÀqï PÉÆAQÚ ¸Á»vÁåPï §gÉÆZï ªÀiÁgï ¥ÀqÉÆè. PÀ£Àßqï °¦AvÁè÷å PÉÆAQÚ ºÀ¥sÁÛ÷å¼ÁåAPï, ªÀiÁ¹PÁAPï vÀ±É ¥ÁQëPÁAPï xÉÆqÁå ªÀ¸ÁðA ¥ÀAiÉÄèA §gÉÆZï «PÉÆæ D¸ï¯ÉÆè. ªÁaà PÉÆAQÚ ¥ÀvÁæAPï gÁPÉÆ£ï gÁªÁÛ¯É. JPÁzÁªÉ¼Á ¥ÉǸÁÖgï DAiÉÆè£Á eÁ¯Áågï ªÁaà ZÀqÀàqÁÛ¯É, gÁUÁgï eÁvÁ¯É QvÁåPï D¬Ä¯Áß ªÀÄíuï «ZÁgÁÛ¯É ¸ÀAiÀiïÛ. ¥ÀÅuï DvÁA PÉÆAQÚ ¥ÀvÁæAPï ªÁaà GuÉ eÁ¯Áåvï. PÉÆuÁPï¬Ä ªÁZÀÄAPïZï £ÁPÁ. zÉÆãï-wãï PÁtÂAiÉÆ, ¯ÉÃR£Á D¤ R¨ÉÆæ ¸ÉÆqÁè÷ågï zÀĸÉæA QvÉA D¸Á ªÀÄí¼ÉîA KPï ¸ÀªÁ¯ï dgÀÆgï «ZÁgÁÛ¯É. ºÉA ¥sÀPÀvï DªÀiÁÑ PÉÆAQÚ ¥ÀvÁæAPïZï £ÀAiÀiï ºÉgï ¨sÁµÉZÁ ¥ÀvÁæAPï, §ÄPÁAPï¬Ä »Zï UÀvï. Deï PÁAAiÀiï rªÀiÁAqï D¸Á eÁ¯Áågï ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀªÀiï, vÀ«Ä¼ï D¤ PÀ£Àßqï ¨sÁ¸ÁAZÁ ¥ÀvÁæAPï E¯ÉÆè «PÉÆæ D¸Á. PÉÆuÉ JPÁè÷å£ï D¥Áè÷å ¥ÀæPÀ±À£Á SÁ¯ï xÉÆqÉ §ÄPï ¥ÀæPÀmï PɯÉ, GUÁÛªÀuï ¸ÀªÀiÁgÀA¨sï zÀªÀgÉÆè. §ÄPï GUÁÛªÀuï eÁ¯Áå G¥ÁæAvï ºÉƯÁAvï D¸ï¯Áè÷å ZÀqÀÄuÉ 300 ¯ÉÆPÁA¤ djà JPÉåPï ¥Àæw WÉwè vÀgï PÉÆAQÚ ¸Á»vÁåPï E¯ÉÆè vÀjà ¸ÀºÀPÁgï ¯Á¨sÉÆÛ. ¥ÀÅuï £Á. PÉÆuÁ¯ÁV D«Ä KPï ¥Á«ÖA «ZÁgÉèA, ¥sÀ¯ÁuÁå ¥ÀæPÀ±À£Á xÁªïß §ÄPï ¥ÀæPÀmï eÁ¯Á-vÀÄAªÉA WÉwèV? ªÀÄíuï.

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|C} !àúr - 2018 ùDur ?oÔurš? aAj"Dur~-DjrÖj<oà =oÙošÇ Do:} Aj D o~à ;nkoA}‹ ‘]AuÑ’<} dé|OtàÖur aBu|C} !àúr ÓoÛj"<}ä ;oúrš Do°_:} ú?oà Aj"Àèu¿à qÒrx<} AjtÀÓo Øo?urš Djà:urD} AjÀÚur‰ ØoAo‹Doå :j"Ajtxà DjAo~àÓ} ‘ ]Au Ñ ’ Aj " àÛj f Ó} EoàA} Boæl o dx =oKOt‰å :j Du à Ö} EjÚuÇÓo AjDo~à :j"Aur¥ AoA}È Aj""ÓoÚj"œ<} AjÀÚj"<}ä DjÔo¿Ç DjàDoÚ}æljÚ} ‘]AuÑ’U R|:}~ AoÛu r à]ä Öj Û u r à] - Eu à ØoAo‹Do Aj"ÀØuà îo?u‰à AjtÔu®àå =oÙošÇ Do:} AjDo~à ;nkoA}‹ ‘]AuÑ dé|OtàÖur aBu|C} !àúr ’ ÓoÛj " àÓ} Dj E j Ó oÚ} :j D u à Ö} %:u ‰ |I<} ]?ošÇ Dj A }~ dé|OtàÓ} ‘ ]Au Ñ ’ Dj à =o;j R Dj " Do<} æoO{} ;ur^| Eo:} ØurÛj"<} Ajt<} æoÔoOt‰ Ajt:}È <jÀO{} Eur aBu|C} !àúr ÓoÛj"àÓ} aa;k} Y\^àä aa;k} ;nkjÚo<}ä q]nk~Ó} Aj " I:} ]|A}‹ Dj E j ù Yœ?oÇ Dj A j ~ iÈ| qP’Ù}~ Ûj N "šÇå Z’Dur|Øoä =koÈ^œD} =ku<o~àZD}

“£Á ¸ÁAiÀiÁâ DeïPÁ¯ï ªÁZÀÄAPï ¥ÀŸÀðvï RAAiÀiï D¸Á? D¤ vÀ±ÉA QvÉA ªÁZÀÄAPï ªÀÄ£ï eÁ¯ÉA eÁ¯Áågï ¸Áämïð ¥sÉÇãï D¸Á £ÀA¬ÄÎ?” C±ÉA vÉÆ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ! wÃ£ï ªÀÄAiÀiÁß÷å G¥ÁæAvï vÉÆ ¥ÀæPÁ±ÀPï ¨sÉmÉÆè. D«Ä «ZÁgÉèA §ÄPï ¸ÀUÉî «PÀÄ£ï UɯÉV? “DªÀiÁÑ ¯ÉÆPÁA PÀqÉ KPï ±ÉA¨ÉÆgï gÀÄ¥ÀAiÀiï £ÁAvï KPï §ÄPï ªÉƯÁPï WÉAªïÌ. vÉÆ ¸ÀĸÁ̯ÉÆð. w¤ê ¥ÀæwAiÉÆ PÁqïß wÃ£ï ªÀÄAiÉÄß eÁ¯É, JzÉÆ¼ï ¥ÀAiÀiÁðAvï «PÉè ¥sÀPÀvï 50 §ÄPï!” C±ÉA ¸ÁAUÁÛ£Á DªÀiÁÌA vÁa ©üªÀÄðvï ¢¹è. DªÀiÁÌA PÉÆAQÚ ªÁZÀÄAPï £ÁPÁ, G®AªïÌ £ÁPÁ, ¥ÀvÁæA £ÁPÁvï, §ÄPï £ÁPÁvï D¤ ¥ÀzÁAZÉÆå ¹r¬Ä £ÁPÁ eÁ¯Áåvï. vÀjà DªÀiÁÑ ªÀÄzsÉè xÉÆqÉ PÉÆAQÚAvÉè RgÉÆRgï ªÁªÁær PÉÆAQÚ ¸Á»vïå «PÁÑPï eÁ¬ÄÛ PÀĪÉÆPï PÀvÁð. WÀgÁ WÀgÁA¤ ¨sÉmï ¢Ãªïß D¥Áè÷å ¥ÀvÁæZÉÆ «PÉÆæ ªÁqÀAªïÌ ¥À¼ÉvÁ. R±ÉðvÁ, ¥ÀqÁÛ xÉÆqÉ ¥Á«ÖA ¤zÁÛA¬Ä! ªÉÆUÁ¼ï ªÁZÁà÷å Deï ¥ÁæAiÉĸïÛ D¤ PÀ£Àßqï °¦ eÁuÁ¸Éè ¨ÉÆmÁA¤ ªÉÄeÉåvï wvÉè PÉÆAQÚ ¥ÀvÁæAPï, ¥ÀŸÀÛPÁAPï ¥ÁnA¨ÉÆ ¢vÁvï. ¥ÀÅuï QvÀÄÛ£ï ¥ÀAiÀiÁðAvï? eÉ D¼Áé¯É eÁ¯Áågï vÁAZÁå eÁUÁågï £À« ¦½Î PÉÆAQÚ ¸Á»vïå §ÄPï, ¥ÀvÁæA EvÁå¢ WÉwvïV ªÀÄí¼ÉîA ¸ÀªÁ¯ï. PÉÆAQÚ ¨sÁ¸ï GgÁdAiÀiï, w G®AiÀÄÓAiÀiï D¤ ¥sÀůÁdAiÀiï ªÀÄíuï ¸ÀªÀðAiÀiï PÉÆAQÚ D±ÉvÁvï ¥ÀÅuï PÁAiÀiÁð£ï PÀ£ïð zÁRAªÉÑ ªÀÄÄPÁgï AiÉÄwvïV?

¨sÀ¯ÁAiÉÄÌZÉA CªÀÄÈvï ¸Éªï¯Áèå ªÀ«ðA ªÀÄ£ÁêåAZÁ gÀUÁÛa, °ªÀgÁa, QqÉßa vÀ±ÉA EvÀgï «±ÁéåAa ±Áw ªÀÈ¢Þ eÁvÁ eÁ¯Áèå£ï; ¥ÁæAiÉÄZÁ ¥Àæ¨sÁªÀ£ï, PÁªÀiÁZÁ ¨sÀgÁ£ï ªÀ EvÀgï PÁgÁuÁA ªÀ«ðA ¸ÀÜVvï eÁ¯ÉÆèå PÀÄrZÉÆå PÁAiÀiÁðªÀ½ ¥ÀÅ£Àgï GvÉÛÃfvï eÁªïß f«vï ¨sÀ¯ÁAiÉĄ̈sÀjvï eÁvÁ.

ÓodœOtä EuY Úuæu?uršä EuÚo?}† ÓoÇDu‰b<urä AuÑPªÚ} N":u?uršä ÔoÇvÈÒ"?} Au"àÛur<oœ q^ EuÚoàÓ} Óoèo§ÖoÇ Ôj"àÛoÒ" ;nkoA}‹ ;u|A} æurÚuà ùÚj"à Aj"ÀÜo‰å Ajt:}È <jeàä EjÚuÇÓo AjDo~à ‘]AuÑ’ !vlAjt^àÖur Dj E j Ó oÚ} qBu : oà - eà ØoAo‹Do:} Dj"Do<} æoÒ"U îo?u ‰ =j Ü oUà %:oÈàÖu r DoÔurÚ} ØoAo‹Doå Ajt:}È <jeà DjAo~àÓ} \à !æloY ØoAo‹Doå æu ; n k j ^ æl j O {}® Aj t Y qàØ} æu à ;j " Ú} - eÖu à =oàÖ} ÖjbOtàÖuà Do;kj<} - Óo@Ò"à:} Aj"Eoä <ur|Aoä EurÔošä a"?ox q^ \Øo~ - eà =oàÖ} ÖjbOtàÖuà aBu|C} Do;kj<} ‘]AuÑ’ AoÖoŒÇ îo\Ú} ;oúrA}‹ ]?oà Ajt:}È <jeà ;o;ošÇ Aj " "ÓoÚ}ä Dj æ l u à :} =kjûÛuà DjÚur<}ä AurÒ"§?oTà DoàÔur<} :oàÓoà <oÇO{}-^|:} ]|àA}x ØoO{}ä #DoÈÒ"?} DjAj"";oÒ"à:} !Djbà ÓoÈà\ %KA}‹ ;u A o<}àÖ} EoÇ =oàÖ} IÜ} Öj b OtàU =oÛ}‰ íuìA}‹ <oÇO{}-^\Öuà \|=}~ä AurÒ"§ Aj""îoà:}È ]?ošÇ Aja~àä qØ} DjÓo~Úo<} ÖuÓoÇ~àÓ} q^ ÖuÛoºàÓ} / dé|OtàÓ}ä Dj A j t Dj A j { } qD}‰ Aj À Z?oà^ Dj A j t <} Y\^à AoàK"<} (ÓoÖ}¥ Y\<} AoàK"<} ]|ØoO{} Aj"ÀÜ} DjÓo~Úo<} Óo<jr<} Aj""îoà:jÚ} q;u|B} ØoÇY ú?oàå q^ qØ} ÖuÓoÇ~ æl"j ÔoÇ~ DoàÔo:oä ÖuÛoºà ælj"T~à q=ošÇ qAjO{}æo=jO{} DoàÔo:o DjAjt;ko<u<} W|Aj<} DoÚj"<} qDo:}å Dj"Do<} æoÒ"<} ÔzÚjA} Djà=o;jR ØoA}‹ä Eur dé|OtàÖu r !àúr Eu Ú } dé|Otà DjàTà Ajt:u AjtÚošàå \ÖoÇ Djà=o;jR|O{} ?u|G<oà:} dé|Otà^ úbšà æurYà ÓoAjtàä aa;k} Y\à^ä aa;k} ØoÔoÇà^ä aa;k} ÔoàAoà^ ÓoAj{} ùÚ}‹

Eo:} qØ}ååååå DjÔur¿ ;u|B}Ö}¥ dé|OtàÖoÇ Eo\à ÓoAj { } ùÚj"àÓ} DjÓo‰å R:uršO{} ;oÚj"Ü} Óoèo§ÖoÇ ;o;ošÇÓ}hr DjAjt AoÙu Ú } EoÛj " àÓ} dé|Òr DjÓo‰:} Aj"Àèu¿à \Öuà Djà=o;jRh" =o<oà:} æu r Úu à ùÚj " <}ä DjÓo†àÓ} DjAjt§ Doú~à AjL~<} ú?oàå Euà \ÖoÇ Djà=o;jR|O{} ?u|G<oÓ} \Óo ;u|A} æurÚuà ùÚj " à Aj " ÀÜo‰àå Dj Ó o†à^ AoUØoO{} Øo?ušà ?u|G<} ØoAo‹Do Dj"Do<} æoÒ"Öuàå ÔoÇvÈÒ"?} Au"àÛur<oœ æu|àÛo Dj à Tà ;oOt§àÖu à Au Ñ Øu à Ajt<o<} Djà:urDo<} dº|ÓoÚ} ùÚo‰<oä Au"X?o† Au"àÛur<oœ q=ošÇ ;kj"AuÓ} Úur|D} =jûDo‰<oä %Ú}?ošÇ Öj b Otà^ q^ dé|Otà^ Úur|D} =jûDo‰<oä AuÑaÒr ÔoOt‰<o ;o;ošÇà^ AuÑaÒ"Ó} DoàÔo:} ]:oDo‰<oä EoàÔoDjÚ} \;urÛur Djà:urD} =oÈ=}‰ Øo:oå Ajt:}È <jeà DjAo~àU Aj"<o Djà:urDoÖoÇ %AjtèoÇà^ æljÚo‰:}å ÚurDoÖuà æu | àÛ} qD}?ošÇ ^a"‰à :j^~à - =j^~àä <uraà :u?oxà %Ùu r <} ÛoÇ<}œ ùÚo‰<o NDur<} qD}?ošÇàÓ} NDuràÓ} ØoOt‹å \àhr ÛoÇ<}œ ùÚo‰:}å <o?o~Öur Úur|D} Ajt:}È ÚurDoÖoÇ ÓoOt~Ó} %=jÒr|Tœ:o:}å ;j"DoÈÇ- ;j"DoÈÇ =kjèoàÖur Úur|DoÓ} qDjŒ;} <oàå NÔoÚ} =kjèoàÖur Úur|D} :o<} ?oÔ}?ošÇàÓ} ]AuÇ:o Ao EuÚoà^ _Ò"AuÇ:}å ú]nÈk <} Z’Au"?urš æuãà;jrÚ} eÖuà Úoà;oŒÖur úr<urœ )ùŠAj{} =ku|Aj"D} Øo?oàå $DjªÚoÓ} ;j"ÓoÈAjtDoÖur Dj?o;}ä ;j"ÓoÈ AjtDoÖuà aàÛo?}ä Dj"ÓoÇ q^ WAoÇ Aj"Dj?oÇ<} úràv æoW¥ q^ :jà;jrY Uù<} Euà :jOtÚ} ùY¥ Y|:}ä ØoO{} =jÛur¥õÇ AjDj"‰ q^ DjA}~ Øo?oÇ %=oÈà:} Au"ØoÚ} AjtàÛu¥à Y|:} - Euà DjA}~ $DjªÚ} =kuDo‰Ó} ùÚj"àÓ} \Üuà Úud_ ]?oÇ:}å \Óo ;u|A} NÚuà ùÚj"à Aj"ÀÜo‰ q^ \ÖoÇ Úud_Ó} Øuã:} AjtÔo‰àå =jÚj:} DjAu"|D}‰ dé|OtàÓ} EoàA} æurÚuà AjtÔo‰àå q^ :oàÖoÇ AoAoÈÓ} :oàÓoà Øuã:} AjtÔo‰àå ‘]AuÑ’Öur !vlAjt^ q^ ?u|GÓ} =koÈ^œD} úrÚuOtä ÓoDjÚjÔur|Û}


April 21 - 27, 2018

4

¨sÉÆÃªï ©ügÁAPÀļï RĤ! 2

D±Á£ï ¸ÁAUï¯ÉèA DAiÉÆÌ£ï gÀ« aAvÁªÀÄUïß eÁ¯ÉÆ. D±Á£ï PɯÉèA ¤eÁ¬ÄÌ §gÉAZï ªÀÄíuï vÉÆ M¥ÉÇè. ¸ÀPÁÌ÷å WÀgÁ £Ávï¯Áè÷å ¸ÀAzÀ¨sÁðA¤ D±Áå£ï gÀ« ¸ÀAVA PÀÄrZÉÆ ¸ÀA§Azsï zÀªÀgï¯ÉÆè. ºÉÆ SÉ¼ï ¸ÀĪÀiÁgï vÉÃA¥ï ZÀ¯ÉÆ£ï D¸ï¯ÉÆè. KPï ¢Ã¸ï gÀ« ¸ÀPÁÌ÷åZÁ WÀgÁ xÁªïß ªÉvÁ£Á, ¸ÀPÁÌ÷åZÁ ªÀÄ£Áê÷å£ï ¥À¼ÀAiÉÄèA. vÁuÉ D¥ÉÇè zÀĨÁªï ¥ÀjºÁgï PÀgÀÄAPï gÀ«Pï «ZÁgÉèA- “vÀÄA ¸ÀPÁÌ÷åZÁ WÀgÁ UɯÉÆèAiÀiï?” “vÀÄA PÉÆÃuï...?” «ZÁj¯ÁUÉÆè.

gÀ«

“ºÁAªï ¸ÀAvÉÆõï. ¸ÀÀPÁÌ÷å KPï UÀÄAqÁ ªÀÄíuï ºÁAªï eÁuÁ. vÀÄA vÁZÉÆ ¸ÁAUÁwV?” ¸ÀAvÉÆõÁ£ï ¸ÀPÁÌ÷åPï zÉéõÀÄAZÉ £Àl£ï PÀgÀÄ£ï «ZÁgÉèA. “vÁZÉÆ ¨ÁAiÉÄèZÉÆ”

£ÀAiÀiï,

vÁZÁ

“ªÀÄí¼Áågï...?” “ªÀÄí¼Áågï, ºÁAªï D±ÁZÉÆ ¨ÉÆAiÀiï¥sÉæAqï. ¸ÀPÁÌ÷å d§gïzÀ¸ÉÛ£ï D±Á ¸ÀAVA PÁeÁgï eÁ¯ÉÆè. zÉPÀÄ£ï ºÁAªÉA ZÉÆgÉå£ï D±Á ¸ÀAVA ªÀÄíeÉÆ ¸ÀA§Azsï PÁAiÀĪÀiï zÀªÀgÁè” “¸ÀPÁÌ÷åPï PÀ¼Áî÷ågï....? vÀÄPÁ ¸ÀPÁÌ÷åZÉA ¨sÉåA ¢¸Á£Á....?” “QvÉA PÀjvï....? ºÁAªï ©üAAiÉÄ£Á vÁPÁ. ªÀiÁíPÁ ªÀiÁgÉÑ D¢A vÁZÉAZï ªÉÆqÉA ºÁAªïZï ¤zÁAªïÌ D¸ÁA. PÀ±ÉA¬Ä ¥ÉÇ°¸ï vÁPÁ PÁAAiÀiï PÀgÀÄAPï ¸ÀPÁ£ÁAvï. ¥ÉÇ°¸ÁAZÉA PÁªÀiï ºÁAªï PÀgÀÄ£ï ºÉÆ ªÁqÉÆ ¸ÀÄzsÁæAiÀiÁÛA.” ªÀÄíuï ºÁ¸ÉÆ£ï gÀ« UɯÉÆè. vÁå ªÀÄ£Áê÷å£ï gÀ«aA PÁªÀiÁA D¤ gÀ«ZÉA zsÉÊgï ¸ÀPÁÌ÷åPï ªÀZÀÄ£ï ¸ÁAUÁÛ£Á, gÀ«ZÁ fuÉåZÉA DAvïå ¸ÀPÁÌ÷å£ï °RÄ£ï eÁ¯ÉèA. D±ÁZÉÆ

WÀrvï

«ZÁgï PÀj£Á¸ÁÛA ªÀ vÁPÁ PÁAAiÀiï PÀj£Á¸ÁÛA ¸ÀPÁÌ÷å D¥Áè÷å ºÉgï zÉÆÃUï ¸ÁAUÁw D¯ÁÜ¥sï D¤ ¨sÉÆÃqÁgÉ ¸ÀAVA gÀ«ZÁ ¨sÉÆAmÉPï ¯ÁUÉÆè. 1989-Avï, CPÉÆÖ§gï ªÀÄ»£ÁåAvï, gÀ«a ¨sÉÆÃªï ©ügÁAPÀļï jw£ï RĤ eÁ°è UÀeÁ¯ï ¸À¨ÁgÁAPï CdÆ£ï JZï. eÉ. UÉÆëAiÀĸï GUÁظï D¸ÉÆAPï ¥ÀÅgÉÆ. w D±ÁPï vÁå RÄ£É嫲A RĤ aAvÁÛ£Á, DvÁAAiÀiï R¨Ágï ªÉ Ä ¼ï°è D¤ vÉA ¯ÉÆPÁAZÁ DAUÁa ¯ÉÆÃAªï gÀUÁÛaA zÀÄSÁA gÀqï¯ÉèA. G© eÁvÁ.... ¥ÀÅuï ªÀÄÄSÁgï ¥ÀqÉÆAPï gÀ« D¥Áè÷å WÀgÁ D¸ï¯ÉÆè. ©üAAiÉįÉèA. ¸ÀjÃvÁ£ï ¸ÁAeÉZÁ ¸Ávï ªÉÇgÁgï, ªÀÄÄSÁgï ¸ÀgÉÆ£ï, ¯ÉÆPÁZÁ vÁZÁå WÀgÁ vÉÃUï ªÀĤ¸ï ªÀÄwAvï RĤUÁgÁAZÁ vÁ¯Áéj Wɪïß jUÉè. gÀ«£ï «gÉÆÃzsï ¥Àæw¨sÀl£ï PÀgÁÛ£Á, ¥ÁnA ¥sÀÅqÉA QvÉA¬Ä PÀgÉÑ ¯ÉÆPÁ£ï wZÉÆ ¸ÁAUÁvï D¢A vÁAtÂA vÁPÁ GPÀ¯ÉèA. ¢¯ÉÆè D¤ RĤUÁgï SÉÊzï vÁZÁ WÀgÁ xÁªïß vÁPÁ eÁ¯Éè. vÉ ©ügÁAPÀļï RĤUÁgï £ÁUÉÆØ PÀgÀÄ£ï ¸ÀÄuÁå¥ÀjA ¥ÉÇ°¸ÁAZÁ vÁ¨ÉPï ¥ÁªÀÛZï, ªÉÇqÀÄ£ï ªÉ¯ÉA. gÀ«Pï vÁAtÂA PɯÉÆè÷å ¸À¨Ágï vÁå £ÀªÀÄÆ£Áågï £ÁUÉØA RÄ£ÉÆå, §¯ÁvÁÌgï D¤ ªÉÇqÀÄ£ï ªÀgÀÄ£ï ªÀiÁgÁÛ£Á, D¥Áæzsï GeÁéqÁPï DAiÉÄè. gÀ«ZÉÆå ¨ÉÆèÉÆ DAiÉÆÌ£ï, ZÁgï ªÀgÁìA PÉÃeï PÉÆrÛA¤ ªÀoÁgÁAvÁè÷å ¸À¨ÁgÁA¤ vÉA ¯ÁA§Ä£ï, ¤ªÀiÁuÉ vÁå CªÀiÁ£Àĵï RĤAiÉÄZÉA zÀȱï vÉUÁA¬ÄÌ ¸ÀgÁÌgÁ£ï ¥Á±ÉåZÉÆ ¥À¼À¬Ä¯ÉèA vÀj, PÉÆuï¬Ä ¥Á¸ï CA¢ð¯ÉÆ!!! gÀ«ZÁ ªÀÄdwPï DAiÉÆè£Á. C¸À¯É C¥Áæzsï DvÁAAiÀiï QvÁåPï, PÉÆuï¬Ä ªÀÄzsÉA PÀqÉ£ï WÀqÉÆ£ï DAiÀiÁè÷ågï, vÁZÉA¬Ä DAvïå ¸À¨Ágï D¸Ávï D¤ D«ÄA DªÀiÁÑ÷å vÁåZï vÀ¯ÁéjA¤ eÁvÉA ªÀÄí¼ÉîA fªÁZÁ ©üAAiÀiÁ£ï, vÁå RArvï. RĤUÁgÁAZÉA DªïÌ gÀ«ZÁ PÀÄrPï vÁ¸Áªïß ¯ÁA§AiÀiÁÛAªï. ¸ÀjÃvÁ ¥ÀjA vÁ¸Áªïß ºÁvï ¥ÁAAiÀiï, PÀÄqÉÌ ªÀÄÄSÁgï ¸ÀgÉÆ£ï, zsÉÆA¥Áæ PÀÄqÉÌ PÀgÀÄ£ï ªÀiÁgÀÄ£ï ¸ÀUÁî÷å ¸ÀPÀAiÀiïè °¥À¬Ä¯ÉèA zsÉÊgï ªÀoÁgÁAvï vÁZÁ PÀÄrZÉ PÀÄqÉÌ ºÀzsÁåðAvï dªÀĪïß, D«ÄA ²A¥Áتïß, vÀQè ªÀgÀÄ£ï vÁZÁ D¥ÁæzsÁåAPï zsÀgÀAiÀiÁè÷ågï, WÀgÁ vÁAtÂA GqÀ¬Ä°è. D¥Áæzsï §¯ÁvÁÌgï D¤ vÀ¸À° ©ügÁAPÀļï RĤ ¥À¼Àªïß RĤAiÉÆ DzsÁgÉÛ¯ÁåAZÉgï ¯ÉÆÃPï, AiÉƪÉÆÌAqï ºÉAZï §AzÀqï AiÉÄêïß, KPï D¤ zÀĸÉæA £Á ªÀÄíuï aAvÀÄ£ï ¢Ã¸ï ¸ÀªÀiÁfAvÉè D¥Áæ¢üZï vÀQè WÀÄAªÉÇ£ï ¥Àqï¯ÉÆè. ªÀiÁAiÀiÁUï eÁAªïÌ ¸ÁzsÀåvÁ ²ªÁAiÀiï RĤUÁgÁA¤ D¸Á. ¸ÀévÁB ¥À¼À¬Ä°èA zsÀ«ÄÌ ¸ÉÊvï ¢°è, PÉÆuÉA¬Ä PÀªÀiÁðA, DªÀiÁÌA £ÁPÁvï vÁå RÄ£É嫲A ¥ÉÇ°¸ÁAPï vÉ ®¥sÉØ ªÀÄíuï ªÉÇUÉZï ¸ÁAUÁè÷ågï, eÉʯÁPï ªÉZÁ §¸ÁÑ÷§zÁèPï, D«Ä ªÀÄÄPÁgï ¥ÀAiÉÄèA vÁAZÉA¬Ä ªÉÆqÉA ¸ÀgÉÆ£ï ¸ÀªÀiÁeï ¸ÀÄzsÁæAªïÌ vÀ¸À¯ÉAZï gÀÆ¥ï WÉvɯÉA ¥À¼ÀAªïÌ eÁAiÀiï!!! ªÀÄíuï. vÁå ©üAAiÀiÁ£ï PÉÆuï¬Ä ªÀÄÄSÁgï ¸ÀgÀÄAPï  £Ávï¯ÉÆè.

eÁuÁéAiÀiï

- jaÑ ¸ÉgÁAªï, ªÀ¸ÀAiÀiï

¥sÉÇÃmÉÆUÁæ¦ü: GwÛêÀiï ºÀªÁå¸ï ªÀ C©ügÀÆZï DAiÀiÁÑ÷å PÁ¼Ágï ®UÀãUï ¸ÀªÁðAPï GwÛêÀiï ¥sÉÇÃmÉÆUÁæ¦ü PÀZÉðA ºÀªÁå¸ï D¸ÁÛ. vÁå SÁwgï ¥sÀPÀvïÛ §gÉÆ PÁåªÀÄgÁ D¸Áè÷ågï ¥ÁªÁÛ. ¥ÀÅ«ðA gÉÆïï D¸ï¯Éè PÁåªÀÄgÁ D¸ÉÆ£ï vÁå ¤«ÄÛA ¥sÉÇÃmÉÆ ªÀ gÀÄ¥ÉÚA §gÉA D¸ÁV £Á ªÀÄí¼ÉîA PÀ¼ÉÆAPï C¸Ázsïå eÁªÁ߸ÉèA. ¥ÀÅuï Deï ªÀiÁvïæ rfl¯ï PÁåªÀÄgÁ ¸ÀUÁî÷å£ï G¥À®¨ïÝ D¸Ávï. ºÁZÉ xÁªïß GvÀÛªÀiï ¥sÉÇÃmÉÆUÁæ¦ü PÀgÀÄAPï ¸ÀPÁÛvï vÁå SÁwgï PÉêÀ¯ï PÁåªÀÄgÁZïÑ D¸ÁeÁAiÀiï ªÀÄí½î UÀeïð £Á. Deï PÉêÀ¯ï §gÉÆ GwÛêÀiï PÁåªÀÄgÁ D¸ï¯ÉèA ªÉƨÁAiÀiïè ZÀqÁªÀvï duÁA £À«Ã£ï ¸Áämïð¥sÉÇÃ£ï «PÉÛA WÉvÁvï. vÁå ¤«ÄÛA ºÀgÉåPÁè÷åPï ªÀÄ£Á eÉÆPÉÛA ¥sÉÇÃmÉÆUÁæ¦ü PÀgÀÄAPï eÁvÁ. vÁå ²ªÁAiÀiï DAiÉÆÑ PÀ°AiÀÄÄUï ªÀ ZÁ¯ÉÆÛ PÁ¼ï ¸ÀªÁðAPï JPÁªÉÄPÁ ¸ÀA¥ÀPÁðAvï D¸Éåvï vÀ¸À¯ÉÆ eÁªïß UɯÁ. zÉPÀÄ£ï RAaAiÀiï KPï £À«Ã£ï ¸ÀAUÀvï £ÀAiÀiï vÀgï £À« UÉÆÃ¶Ö ¥ÀqÁè÷ågï PÀÆqÉè ¥sÉÇÃmÉÆZÁå ¸À¸ÁAiÉÄ£ï ¸ÉÆòAiÀÄ¯ï £Émï ªÀQðAUï xÁªïß ªÁAlÄ£ï WÉAªïÌ ªÀ ±ÉÃgï PÀgÀÄAPï eÁvÁ. ¥ÁªÁì¼Áå ¢¸ÁA¤ £ÀªÉA ¸ÉÆàmï (eÁUÉÆ) ¸ÉÆzsÀÄ£ï ¥ÀAiÀiÁðAvï (¥ÀæªÁ¹) ¥sÉÇÃmÉÆ PÁrÑ C©ü¯Á±Á zÀªÀvÁðvï. ºÁå ¢¸ÁA¤ ¥sÉÇÃmÉÆ PÁqÀÄAPï D¸Áè÷ågï xÉÆqÁå ¸ÀAVÛAPï zsÁå£ÁAvï zÀªÀZÉðA D¤ eÁuÁ eÁAªÉÑA UÀeÉð-ªÀÄeÉðZÉA eÁªÁ߸Á. ºÀÄ£Á¼Áå UÀªÉÄðZÁ ¢¸ÁA¤ ¥sÉÇÃmÉÆ PÁqÀÄAPï ¥ÀæPÁ¸ï D¤ GeÁéqï §gÉÆ D¸ÁÛ ªÀiÁvïæ ¥ÁªÁì¼Áå ¢¸ÁA¤ eÁAiÉÄÛ ¥Á«ÖA DPÁ¸ÁPï PÁ½A ªÉÆqÁA GzÉvÁvï. ªÁgÉAªÁzÁ¼ï¬Ä D¸ÁÛ. vÉzÁß ¥ÀæPÁ¸ï D¤ ªÁvÁªÀgÀuï ¸ÀéZïÒ¸ÀàµïÖ D¸Áè÷ågï ¥sÉÇÃmÉÆUÁæ¦ü PÀAiÉÄðvÁ. ¥Áªïì gÁªÁè÷å G¥ÁæAvï ¯ÉUÀÄ£ï xÀAqï ªÁvÁªÀgÀuÁAvï ªÁgÉA-GzÁPï «Ä²ævï eÁUÁåZÉÆå §gÉÆ ¥sÉÇÃmÉÆ PÁqÀÄAPï ¸ÀPÁÛvï. ¥ÀÅuï ¥ÁªÁìAvï PÁåªÀÄgÁ ©üeÁ£Á±ÉA ZÀvÁæAiÀiï WÉAªÉÑA UÀeÉðZÉA eÁªÁ߸Á. ¸ÀzÁA JPÁZïÑ ¥ÀzÀÞwgï ¥sÉÇÃmÉÆ PÁqÉÑ ¥Áæ¸ï ¥sÉÇÃmÉÆ PÁqÁÛ£Á £ÀªÉ ¥ÀæAiÉÆÃUï PÀgÀÄAPï eÁAiÀiï. GzÁÌAvï ¢¸ÉÑA ¥Àæw©A¨ï ªÀ ¸Á«î PÁåªÀÄgÁAvï ¦üZÁgï PÀgÀÄAPï ¥ÉZÁrdAiÀiï D¤ §j² £ÉʸÀVðPï ¥sÉÇÃmÉÆ PÁqÉÑA ¥ÀæAiÀÄvïß PÀjdAiÀiï. dvÀðgï ªÁlgï¥ÀÇæ¥ï PÁåªÀÄgÁ D¸Áè÷ågï §j vÀ¹éÃgï (¥sÉÇÃmÉÆ) AiÉÄAªÁÑAvï QAavï zÀĨÁªï £Á. ¢±Á ªÀ DAUÀ¯ï §zÀ¯ÉÑ ¨Á©Û£ï ¸ÁAUÉÑA eÁ¯Áågï ¸ÀzÁA ºÀAiÉÄðPï ¥Á«ÖA G¨ÉA gÁªÉÇ£ïAZï ¥sÉÇÃmÉÆ PÁqÉÑ ¥Áæ¸ï §¸ÉÆ£ï, ¨ÁUÉÆé£ï, ¢A¨Éågï §¸ÉÆ£ï ¥sÉÇÃmÉÆ PÁqÉåvÁ. xÉÆqÁåAPï C¸Ázsïå ªÀÄíuï ¨sÉÆUÁè÷åjà G¥ÁæAvï ¸ÀªÁÌ¸ï ¸ÁPÉðA eÁvÁ D¤ §j vÀ¹éÃgï PÁqÀÄAPï ¸ÀPÁÛvï. eÁAiÉÄÛ duï xÉÆqÉ ¥Á«ÖA PÁåªÀÄgÁAvÉè ¸Àªïð «AZÀªïß ªÀ ««zsï jw (Options) ªÁ¥Àj£ÁAvï. vÉzÁß ¸ÀA¥ÀÇuïð PÁåªÀÄgÁZÉA ¸ÁPÉðA C¨sÁå¸ï PÀ£ïð ¥sÉÇÃmÉÆ PÁrdAiÀiï. eÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀiï G¥À®¨ïÝ D¸ÁvïV D¤ £ÉuÁAvï eÁ¯Áågï ªÁ¥À£ïð dgÀÆgï Rıï eÁªÉåvÁ. ªÉUÉîZïÑ «ZÁgï PÀ£ïð £ÉʸÀVðPï ¥sÉÇÃmÉÆ PÀ±ÉA PÁqÉåvÁ ªÀÄí¼ÉA aAvÀÄAPï ¥ÉZÁrdAiÀiï. vÁåZï ¨sÀAV ªÀ ¥ÉÇf±À£Ágï ¨sÁªÀ£ÁAPï pPÀAªÉÑ ¥Áæ¸ï PÁAAiÀiï vÀjà ªÉUÉîAZï PÀZÉð ¥ÀæAiÀÄvïß PÁåªÀÄgÁZÁå DzsÁgÁgï ¸Ázsïå PÀgÀÄAPï «Äí£Àvï PÀjdAiÀiï. PÉÆAPÉÚAvï ¤vÀ¼ï, ¸ÀéZïÒ D¤ ¸ÀàµïÖ ¥sÉÇÃmÉÆUÁæ¦ü ¨Á©Û£ï ¸ÁAUÉÑA eÁ¯Áågï PÉÆAQÚ ¥ÀvÁæA¤ vÀ¹éÃgÁå ¸ÀªÉA R¨ÉÆæ ¢AªÉÇÑ÷å ºÉ¼ï¯ÉÆè ¨sÁwäzÁgï ²æà gÉÆ£ïì §AmÁé¼ï ºÁPÁ «ÄPÁé¯ÉÆè ºÉgï PÉÆtÂà £Á ªÀÄíuÉåvï. vÁPÁ ºÁAªï ZÉ¥ÉA GPÀ¯ïß C©ü£ÀAzÀ£ï ¥ÁlAiÀiÁÛA D¤ G¯Áè¹vÁA ¸ÀªÉA vÁZÁå ºÁå ªÁªÁæPï dAiÀiïÛ C¥ÉÃQëvÁ D¤ vÁZÁå ¸ÀA¸ÁÜ÷åPï ¸Àªïð §gÉA ªÀiÁUÁÛA.


5

April 21 - 27, 2018

KPï §j PÀxÁ

¨sÀgï¯ÉÆè PÉƼÉÆì

PÀȵÁÚ D¤ CdÄð£Á KPï ¥Á«ÖA ZÀ¯ÉÆ£ï ªÉvÁ¯É RAAiÀiï. ªÀiÁUÁðgï JPÉÆè ©üPï ªÀiÁUÉÆÛ¯ÉÆ ©üPï ªÀiÁUÉÆ£ï D¸ï¯ÉÆè. vÁPÁ ¥À¼Àªïß CdÄð£Á ‘DAiÉÆå ¥Á¥ï, fAiÉÄA«Ý’ ªÀÄíuï KPï UÉÆt ¨sÁAUÁgÁaA £ÁtÂA ¢vÁ. ºÉA ¥À¼Àªïß ªÀiÁUÉÆÛ¯ÉÆ ¨sÁj Rıɣï WÀgÁ UɯÉÆ RAAiÀiï. vÁuÉA ªÁmÉgï D£ÉåPÁè÷åPï ©üPï ªÀiÁUÉÛ¯ÁåPï zÉPÉèA. vÁPÁ vÁå UÉÆtÂAiÉÄAwèA zÉÆÃ£ï £ÁuÁåA ¢°è vÀgï vÁPÁ PÁAAiÀiï ¥sÀgÀPï ¥ÀqÉÛ£Á. ¥ÀÅuï vÁuÉA vÀ±ÉA PÁAAiÀiï PÀj£Á¸ÁÛA vÉÆ ªÀÄÄPÁgï ZÀ¯ÉÆè.

vÁåZïÑ ªÀiÁUÁðgï ¥ÀgÀvï ©üPï ªÀiÁUÉÆ£ï D¸ï¯ÉÆè RAAiÀiï. vÁåZïÑ ªÁmÉ£ï ªÉZÁ CdÄð£Á£ï vÁPÁ D¥Àªïß UÀeÁ¯ï QvÉAV ªÀÄíuï

wvÁè÷ågï JPÁ ZÉÆgÁ£ï ºÉA ¥À¼Àªïß vÁZÉ ¯ÁVA AiÉÄêïß vÁZɯÁUÉÑA ¸ÀUÉîA £ÁUÀAiÉÄèA. zÀĸÁæ÷å ¢¸Á xÁªïß vÉÆ ¥ÀAiÉÄèAZÉ §jZïÑ

vÁZɯÁVA «ZÁ¯ÉðA. vÁPÁ ªÀĸÀÄÛ ¨ÉeÁgï eÁ¯ÉA. ¥ÀgÀvï KPï ªÀeïæ ¢¯ÉA. vÉA ªÀ£ïð ªÉvÁ£ÁA¬Ä ¥ÀAiÉÄèAZÉ §jZïÑ, D£ÉåPÉÆè ªÀiÁUÉÆÛ¯ÉÆ D¸ï¯ÉÆè.

vÉzÁ¼Á¬Ä ºÁuÉA vÁPÁ PÀĪÉÆPï PÀgÀÄAPï ªÀÄ£ï PɯÉA £Á. WÀgÁ D¬Ä¯ÉèAZï vÉA ªÀeïæ ªÀeïæ GzÁÌAvï §ÄqÉÆ£ï JPÁ PÉƼÁêAvï zÀªÀ£ïð ªÀiÁAiÀiÁUï eÁ¯ÉèA. ¥ÀgÀvï ¨ÉeÁgï eÁ¯ÉÆè ªÀiÁUÉÆÛ¯ÉÆ, ¥ÀAiÉÄèAZÉ §jZïÑ ©üPï ªÀiÁUÉÆ£ï D¸ï¯ÉÆè. ºÉA ¥À¼É¯ÉÆè CdÄð£Á ²æà PÀȵÁÚPÀqÉ£ï ‘vÁZÉA zÀÄgÁzÀȵïÖ ¥À¼É’ ªÀÄíuÉÆ£ï ¸ÀVî PÁt ¸ÁAUÁÛ. ¥ÀÅuï ²æà PÀȵÁÚ, vÁZÉ §zÁèPï KPï £ÁuÉA ¢, ¥ÀÅgÉÆ. GgÀįÉèA ¥À¼É ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. CdÄð£ÁPï ºÉA «avïæ ¢¸Áè÷åjÃ, vÁuÉA vÀ±ÉAZï PɯÉA. ¤zÉÆè. vÁa ¨ÁAiÀiïè, GzÁPï ºÁqÀÄAPï ªÀÄíuï vÉÆZïÑ PÉƼÉÆì £ÀAAiÀiïÌ ªÀ£ïð UÉ°. GzÁPï ºÁqïß ¥ÁnA AiÉÄvÁ£Á, vÁAvÀÄ zÀªÀgï¯ÉèA

DªÉÆÑ ¨sÁgÀwÃAiÀiï ¯ÉÆÃPï D¥Áè÷å ªÉƨÁAiÀiÁèAa ZÀvÁæAiÀiï ZÀqï WÉvÁ ªÀÄ£ÁêAZÁåQÃ... - £ÀPÀÄ¯ï ¨sÁgÀwÃAiÀiï ¯ÉÆÃPï D¥Áè÷å ¯ÉÆPÁAa dvÀ£ï WÉAªÁÑ §zÁè D¥Áè÷å ªÉƨÁAiÀiÁèAa ZÀqï dvÀ£ï WÉvÁ! C±ÉA JPÁ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀÄÄPÁAvïæ PÀ¼ÉÆ£ï DAiÀiÁèA D¤ ¥ÉÇgÁÑ DAiÀiÁÛgÁZÁå ¢¸Á¼Áå ¥ÀvÁæA¤ w R¨Ágï ¥ÀæPÀmï eÁ¯Áå. ºÉA ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ï ‘ªÉÆmÉÆgÉƯÁ’ ªÉƨÁAiÀiïè PÀA¥É¤ vÀ¥sÉð£ï ZÀ®AiÀiÁèA. vÁAZÁ ¯ÉSÁ ¥ÀæPÁgï 47 oÀPÉÌ ¨sÁgÀwÃAiÀiï, vÁAvÀÄA¬Ä vÀ£Éð duÁAUï D¥Áè÷å ¸Áämïð ¥sÉÇãÁZÉÆ eÁAiÉÆÛ ªÉÆÃUï PÀvÁðvï, vÁa dvÀ£ï¬Ä WÉvÁvï, wwè vÉ D¥Áè÷å ¸ÀA§A¢üPÁAZÉÆ ªÉÆÃUï PÀj£ÁAvï, WÀgÁAvï D¸ï¯Áè÷å ªÀír¯ÁAPï, ªÀiÁí®ÏqÁåAPï PÁAAiÀiïÑ ¯ÉQ£ÁAvï ªÀÄíuï ºÉÆ j¥ÉÇmïð ¸ÁAUÁÛ. £É¤ì EmÉÆÌqï ªÉÄAzÁéZÉÆ, ªÀÄ£ÁZÉÆ D¤ £ÀqÁÛ÷åZÉÆ vÀeïÕ ¸ÁAUÁÛQà (ºÁªÁðqïð «.«) D«Ä vÀ£ÉðA d£ÁAUï DªÀiÁÑ f«vÁZÉgï ¤AiÀÄAvÀæuï zÀªÀgÀÄAPï ZÀÄPÁÛAªï. ¸ÀĪÀiÁgï 53 oÀPÉÌ ¯ÉÆPÁA¤ C±ÉA ¸ÁAUÁèA Qà vÁAZÉ ‘¨É¸ïÖ ¥sÉæAqï’ vÁAZÉA ¸Áämïð ¥sÉÇãï. ¨sÁgÀvÁAvï C±ÉA ªÀÄíuÉÛ¯ÁåAZÉÆ ¸ÀASÉÆ 65 oÀPÉÌ D¸Á. ¥ÉÇãÁ ¸ÀAVA f«vï - ¨sÁgÀvï ¥ÀAiÀiÁè÷å ¸ÁÜ£Ágï D¸Á 64 oÀPÉÌ ¥ÀmÉÖZÉgï ºÉÆ DAPÉÆØ zÁRAiÀiÁÛ. ««zsï £ÀªÀÄÄ£É ªÁ¥ÀgÀÄ£ï ºÉÆ ¸ÀA±ÉÆÃzsï PɯÁ vÁAvÀÄ 44 oÀPÉÌ ¯ÉÆÃPï ¸ÁAUÁÛvï Qà vÁAZÉÆ ¸À¨ÁgÉÆÑ ªÉÃ¼ï ¥sÉÇ£ÁPï JmÉAqï PÀ£ïð ªÉívÁ. ¥sÉÇ£ÁZÉgï ¢ÃµïÖ WÁ¯Áå ²ªÁAiÀiï vÁAZÉÆ ¢Ã¸ï ¸ÁUÁì£Á. D£ÉåPï UÀeÁ¯ï C² Qà eÉ 1990-2000 ªÀ¸ÁðA ªÀÄzsÉA d¯Áä¯Éè D¸Ávï vÉ ZÀqï D¤ ZÀqï ¸Áämïð ¥ÉÇ£ÁAZÉgï D¥ÉÇè C¢üPï ªÉÃ¼ï ¸ÁvÁðvï. vÁåZï ¥ÀæªÀiÁuÉ 53 oÀPÉÌ ¯ÉÆÃPï C±ÉA¬Ä ¸ÁAUÁÛvï Qà ¥sÉÇãÁZÉgï ZÀqï ªÉüï RZÀÄðAPï £ÁPÁ. ¸ÀĪÀiÁgï 65 oÀPÉÌ ¯ÉÆÃPï aAvÁ Qà vÁAZÉA ¸Áämïð ¥sÉÇãï RAAiÀiï ¨sÁAiÀiïæ ¥ÀÅt ¥ÀqÉèA eÁ¯Áågï D¥ÉèA f«vïZï UɯÉA ªÀÄí¼Áî÷å RAw£ï §ÄqÁÛvï. ªÉƨÁAiÀiÁèZÉA ¦±ÉA¥Àuï DªÀiÁÑ ¨sÁgÀwÃAiÀiÁAPï E¯ÉèA ZÀqïZï vÀjà ¸ÀĪÀiÁgï 46 oÀPÉÌ ¯ÉÆÃPï ¸Áämïð ¥sÉÇãÁ ªÁ¥Àj£Á AiÀiÁ ªÉVAZï ªÁ¥ÀÅöæAPï ¸ÀÄgÀÄ PÀað C¯ÉÆÃZÀ£ï D¸Á ªÀÄíuÉÆÑ¬Ä ¯ÉÆÃPï D¸Á.

ªÀÄ£ÁêZÉÆ ¨É¸ïÖ ¥sÉæAqï 47 oÀPÉÌ vÀ£ÉðA d£ÁAUï D¥Áè÷å ªÀÄ£ÁêAZÁQà ¸Áämïð ¥sÉÇ£ÁAZÉÆ ªÉÆÃUï PÀvÁðvï. 65 oÀPÉÌ ¯ÉÆÃPï ªÀÄíuÁÛ vÁAaA ¸Áämïð ¥sÉÇ£ÁA vÁAZÉ ¨É¸ïÖ ¥sÉæAqïì. 64 oÀPÉÌ ¨sÁgÀwÃAiÀiï ¥sÉÇãï f«vÁZÉA ¸ÀAvÀÄ®£ï D¸Á ªÀÄíuÁÛ. 77 oÀPÉÌ ¯ÉÆÃPï dvÀðgï vÁAa ¥sÉÇ£Á ºÉÆUÁجÄÛvï eÁ¯Áågï vÉ ªÀÄw»Ã£ï eÁªïß ¥ÀqÉÆAPï D¸Ávï RAAiÀiï!

jZÀÑqïð «ÄgÁAzÀ eÉ¥ÀÅöà

¨sÁAiÀiïæ ªÉÇAPÁÛ. ºÉA ¥À¼É¯ÉÆè ºÉÆ ‘ªÉļÉîA ªÉļÉîA’ ªÀÄíuï ¨ÉƨÁmï WÁ¯ÁÛ. vÁåZïÑ ªÉ¼Á, vÁå ªÁmÉ£ï ªÉZÁ ZÉÆgÁPï » ¨ÉÆèï DAiÀiÁÌvÁ. D¥ÀÅuï DvÁA ²PÁð¯ÉÆA ªÀÄíuï KPï £ÁuÉA D¸ï¯ÉÆè ºÉÆ, aAvÀÄ£ï D¥ÉÚA ZÉÆgï¯ÉÆè gÀ¸ÁÛ÷ågï ZÀ¯ÉÆ£ï ªÉvÁ£Á, ªÀiÁ¯ï ¥ÀÇgÁ ¥ÁnA ¢Ãªïß ªÉÆUÁæZÁ eÁ¼ÁAvÉèA ZÀ¯ÁÛ. ZÀÄPÉÆAªïÌ KPï ªÀiÁ¹î ºÉgÁAPï §gÉA PɯÁågï vÁZÉ MzÁÝqÀÄ£ï D¸ï°è. ºÉA ªÀ¤ð ZÀqï §gÉA DªÀiÁÌA ¥À¼É¯Áè÷å ºÁuÉA » ªÀiÁ¹î eÁvÁ ªÀÄí¼ÉîA RgÉÆÃPÀgï ¸Àvï Wɪïß zÀĸÉæA QvÉA vÀjà PÀgÁåA eÁªÁ߸Á. ªÀÄíuï, w ªÉƯÁªïß zsÁPÁÖ÷å (DzsÁgÁ£ï) DAiÀiÁÝ£ÁAvï WÁ°. vÁZÉ ©üvÀgï D¸ï°è ªÀiÁ¹î, D¥Áè÷å  vÉÆAqÁAvï D¸ï¯ÉèA ªÀeïæ

¨sÀÄgÁÎ åAaA DªÀAiÀiï-¨Á¥ÀAiÀiï ‘¹AxÁ’Pï D¤ vÀĪÀiÁÌA IÄt eÁªÁ߸Ávï

ºÁAUÁ¸Àgï ªÀÄíeÉPÀqÉ D¸ï¯ÉèA ‘¹Axï’ zÉÆUÁA ºÀįÁà¯Áèå ¨sÀÄgÁÎåAPï ¨sÁjZï G¥ÁÌgÉèA. zÉƤà ¨sÀÄjÎA JPÁ ºÀ¥ÁÛå ©üvÀgï UÀÆuï eÁ°A. ‘¹AxÁ’£ï D¥ÀÅgÁâAiÉÄ£ï UÀÆuï PɯÁèåPï ¨sÀÄgÁÎåAaA DªÀAiÀiï-¨Á¥ÀAiÀiï ‘¹AxÁ’Pï D¤ vÀĪÀiÁÌA IÄt eÁªÁ߸Ávï. D£ïJPÁ ¨ÁgÁ ªÀgÁìAZÁå ¨sÀÄgÁÎåPï GeÉÆ ¯ÁUÉÆ£ï zÉƤà ¥ÁAAiÀiï ºÀįÁà¯Éè, D¤ vÁPÁ ZÀ¯ÉÆAPï eÁAiÀiÁßvï¯ÉèA. ‘¹Axï’ ¥ÀŸÀÄ£ï JPÁZï ºÀ¥ÁÛå£ï vÉA ¸ÁgÉÌA §gÉA eÁ¯ÉA D¤ ¸ÀªÀiÁ ZÀ¯ÉÆAPï ¸ÀPÉèA. vÀĪÀiÁÑå MPÁÛAZÁå «Ä¸ÁAªÁPï ¸Àgïé dAiÀiïÛ ªÀiÁUÁÛA. Rev. Marian Miranda, Itarsi, M.P.

‘¥ÉÊ°£ï’ GzÁÌqÉ CAzÁð¯Áèå ¹ÜvÉgï D¤ ¥Éʯïì DgÀA©üPï ºÀAvÁgï G¥ÁÌvÁð. w¸Áæå ¢¸Á gÀUÁvï ¥ÁeÁZÉðA gÁªÀAiÀiÁÛ. ºÁUÉÚZÉ zÀħð¯ï eÁ¯ÉÆèå ²gÉƪÉÇtÂÝ §¼Á¢üPïzÀªÀvÁð. GzÁÌqÉ CAzÀð¯Áèå ¹ÜvÉgï CAvÀªÀÄð¼ï ZÀ®£ï ¸À°Ã¸ï PÀgÁÛ. ¥ÀgÀvï §¼ï ªÉļÁ±ÉA PÀgÁÛ. 200 JAJ¯ï ¹¸ÁèåA¤ «PÁæåAPï ¥ÀqÁè.

Western Ghats Pharmaceuticals C-8, Kumbalgodu Indl. Est., Bangalore-560074

Ph: 080-28437439 / 28437832 E-mail: westernghatspc@yahoo.co.in Website: www.westernghatspharmaceutical.com


April 21 - 27, 2018

6

(¥ÀAiÀiÁè÷å ¥Á£Ágï xÁªïß) gÀPÀëuï PÁ£ÀÆ£ÁA G¯ÉÆ ¢¯Á.

£Á. gÀZÀÄAPï L) ªÁrÑ ºÀÄ£Áìuï CqÁAªïÌ – PÁ¼ÉÆ EAUÉÆî vÀ¸À¯ÉA EAzÀ£ï G¥ÉÆåÃUï PÀgÉÑA CqÁAiÀiÁÓAiÀiï

1992 eÁUÀéuÉuÉZÉ ¥ÀæªÀÄÄSï «±ÁAiÀiï ºÉ eÁªïß D¸ÀįÉè :

C) ¥ÀæPÀÈw C¤ ªÀÄí£ÁêPÀļï JPÁ ªÉÄPÁ «gÉÆÃzsï ¢±Á¤A C¥ÉÆÖAªÁÑöå (collission) ¹ÛvÉgï C¸Ávï. ªÀÄí£ÁêPÀļÁZÉgï AiÉÄA«ÑA D£ÁégÁA CqÀAªïÌ, ¥Àj¸Àgï £Á¸ï CqÁAiÀiÁÓAiÀiï. D) MeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÁPï §ÄgÁPï eÁªïß ¯ÉÆPÁZÁå ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌZÉgï ªÁAiÀiïÖ ¥ÀjuÁªÀiï eÁvÁ zÉPÀÄ£ï ºÉA CqÁAiÀiÁÓAiÀiï. E) zÀAiÀiÁðAwèA fë £Á¸ï eÁªïß AiÉÄvÁvï ºÉA CqÁAiÀiÁÓAiÀiï. G) gÁ£ÁAZÉÆ £Á¸ï CqÁAiÀiÁÓAiÀiï H) fêï-ªÉÊ«zïå (biodiversity) ««zsï f« JPÁªÉÄPÁ ºÉÆAzÉÆé£ï C¸Ávï. ºÁZÉA gÀPÀëuï PÀjeÁAiÀiï. J) ªÁqÉÆÑ duÁ ¸ÀASÉÆ » ¥Àæyé ¸ÉƸÀÄAPï ¸ÀPÁ£Á. ºÁZÉA ¤AiÀÄAvÀæuï eÁAiÀiÁÓAiÀiï. K) CvÁAZÉ ªÁqÁªÀ½ZÉ ªÉÃUÁPï DªÉÄÑA ¥Àj¸Àgï ZÀqï PÁ¼ï ¸ÉƸÀÄAPï ¸ÀPÉÑA

vÁAZÁå ¸ÀPÁðgÁ¤A ¥Àj¸ÀgïgÀPÀëuÉaA ¤Ãvï C¥ÁÚAiÉÄêA MvÀÛqï UÁ®ÄAPï G¯ÉÆ ¢¯Á.

ªÀÄí£ÁêPÀļÁPï «eÁߤAa zÀĹæ eÁUÀétÂ-2017

¥ÀAaéÃ¸ï ªÀgÁìA G¥ÁæAvï ºÁAvÉè ZÀrvï «±ÀAiÀiï 1992 ¥ÀjAZï C¸Ávï vÀjà ¥ÀæªÀÄÄPï RAAiÀiï C¸ÁAªï? «eÁߤA¤ ºÁAvÀÄA 1992 E¸ÉéAvï zÀ¸ÀÌvï PɯÉè¬Äà C¸Ávï - ºÁt 1992 eÁUÁét ªÉÆïï-ªÀiÁ¦Ú PÀgÁÛ£Á JPÁ «±ÁAiÀiÁAvï ¸ÉÆqÀÄ£ï GgÉè¯Áå «±ÁAiÀiÁ¤A ¸ÀÄzÁgÀuï eÁAªïÌ £Á ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï ZÀrvï £Á¸ÁZÁå RIJ£ï ªÉvÁ vÉA Ravï PɯÁA. PÉêÁ¯ï NeÉÆÃ£ï ¥ÀzÀgÁZÁå «±ÁAiÀÄAvï ¸ÀÄzÁgÀuï eÁ¯ÁA. ºÉgï «±ÀAiÀiÁA¤ ¥ÀæAiÀÄvïß ¥ÁªÁ£Á. zÁSÁèöåPï ¤vÁ¼ï GzÁÌ fë 81%, zÀAiÀiÁð fë 36% D¤ ¨sÀÆ«Ä ªÉʯÉÆå 35%, 19702012 ªÉÆzÉA £Á¸ï eÁ¯Áåvï. ¨sÀÄ«Äa ªÁrÑ ºÀÄ£Áìuï CqÁAªïÌ – PÁ¼ÉÆ EAUÉÆî vÀ¸À¯ÉA EAzÀ£ï G¥ÉÆåÃUï PÀgÉÑA GuÉA eÁAªïÌ £Á D¤ PÁ§ð£ï-qÉÊ-DPÉìöÊqï ªÁvÁªÀgÁuÁAvï ZÀqÉƪïß C¸Á. vÉA CAQ-CA±ï ¢Ãªïß «ªÀgÀuï ¢¯ÁA. » ¥Àæyé £Á¸ï eÁA«Ñ CqÁAªïÌ ¥ÀgÀvï eÁUÁét ¢Ãªïß ¯ÉÆPÁ£ï D¤ ªÀiÁzÁåªÀiÁ¤A vÁAZÁå-

Matrimonial 6822. KUWAIT : Mangalorean Roman Catholic Spinster, (Born in November 1982), Ht. 5’ 4”, Wheatish Complexion, Edn. B.Sc. Post Graduate in Mumbai University, Teacher in Kuwait. Contact email : pereiralucy2017@ yahoo.com Tel: 00965-60402765 / 9867308911

MATRIMONIAL

MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic spinster (Born in April 1973), 5’ 5” tall, looks much younger to her age, good looking, fair complexion with qualifications, B.Com. (Mumbai), M.B.A. Finance (Canada), M.B.A., (H.R.) and Diplomas in I.T. (NIIT), Comp. (Aptec), and Cert.Ind Acct. (I.C.A.), working in good position. Graduate / Post Graduate unmarried R.C. Bachelors upto 47 years, employed in good position and well settled in Mumbai or abroad. Contact email.: bellwether77@yahoo.com OR Mob.: 9892700617

«±ÀAiÀiï ºÁå ¥ÀjA C¸Ávï: • gÁ£ÁAZÉÆ C¤ ¸ÀܽÃAiÀiï fëAZÉÆ £Á¸ï CqÁAªÉÇÑ • SÁuï «¨ÁqÉÑA CqÁAªÉÑA • ¸ÀgÁéAPï ¥ÀævÉÃPï eÁªïß ZÀ°AAiÀiÁAPï ¨ÉÆgÉA ²PÁ¥ï ¢Ãªïß, ¸ÀéAiÀÄA ¥ÉæÃjvï eÁªïß PÀÄmÁä AiÉÆÃeÁ£ï ºÁwA Wɪïß duÁ ¸ÀASÉÆ ¤AiÀÄAvÀæuï PÀgÉÆÑ • ¥ÉmÉÆæïï, PÁ¼ÉÆ EAUÉÆî EAzÀ£ï eÁªïß G¥ÉÆåÃUï GuÉÆ PÀgïß, ¥ÀgÀvï G¥ÉÆåÃUï PÀjÑA EAzsÀ£ïªÁgÁåa ¸ÀPÀvï-¸ÀÆAiÀiÁða ¸ÀPÀvï EvÁå¢ ªÁ¥ÁjÑ D±ÉA PÁ§ð£ï qÉÊ DPÉìöÊqï D¤ EvÀgï ¥ÁZÉé UÉøï eÉ ªÁvÁªÀgÀuÁ ªÀ«ðA ºÀÄuÁìuï ZÀqÁAiÀiÁÛvï ºÁAZÉA ¥ÁæªÀiÁuï GuÉA PÀgÉÑA

DªÉÆÑ ¥Ávïæ PÀ¸À¯ÉÆ?

¨sÁgÁvÁZÉÆ dt ¸ÀASÉÆ D¤ PÁ¼ÉÆ EAUÉÆî CzÁjvï PÉÊUÁjPÉÆ ¸ÀA¸ÁgÁgï ¥Àj¸ÀgÁZÉA ¸ÀªÀÄvÉÆïÁ£ï ¥Áqï PÀgÁÑAvï ªÀíqï ªÁAmÉÆ WÉvÁvï. ªÁvÁªÀgÀuï ªÉÄí¼ÉA eÁªïß DªÀiÁÑ ±ÉgÁA¤ fAiÉÄAªÉÑA PÀ¸ÁÖAZÉA eÁ¯ÁA. DªÀiÁÑZï ¨sÀAªÉÇÛt ¢Ã±ïÖ WÁ¯Áågï ¥Àj¸Àgï 25 ªÀgÁìA PÀ±ÉA C¸ÀįÉèA D¤ DvÁA PÀ±ÉA D¸Á vÉA D«Ä ¥À¼ÀAiÀiÁÛAªï. vÁå zÉPÀÄ£ï ¥Àj¸Àgï gÀPÀëuï PÀgÁÑAvï ªÉQÛUÀvï dªÁ¨ÁÝj D«Ä ¥À¼ÉÆAPï C¸Á. vÁZÉ ¸ÁAUÀvÁZïÑ, ¸ÀPÁðgÁZÉgï ¥Àj¸Àgï gÀPÀëuÉaA ªÉÄmÁA ºÁwA WÉAªïÌ D¤ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀiï ºÀAvÁgï ªÀiÁAzÀÄ£ï WÉvÀè¯ÉA PÀgÁgï PÁAiÀiÁðPï ºÁqÀÄAPï zÀ¨sÁªï WÁ®ÄAPïeÁAiÀiï.

‘PÉÆãïì’ ªÀjéA ¸À¨Ágï ªÀgÁìAa ±É¼ï, ²APÉÆ, SÉÆAQè gÁ«è

ªÀÄíeÉ AiÉÄeÁä¤Pï ¸À¨Ágï ªÀgÁìA xÁªïß ±É¼ï, ²APÉÆ, SÉÆAQè, ¸ÀzÁAa eÁ°è. xÉÆqÉ ¥Á«ÖA ±É¼ï ZÀqï eÁªïß G¸Áé¸ï PÁqÀÄAPï¬Ä PÀ±ïÖ eÁvÁ¯É D¤ G¸Áé¸ï PÁqÁÛ£Á ¨ÁjÃPï DªÁeï AiÉÄvÁ¯ÉÆ. ¸À¨Ágï xÀgÁAaA MPÁÛA PÉ°è wA vÀvÁ̯ÁPï ªÀiÁvï G¥ÁÌgÁÛ°A D¤ MPÁÛAZÉÆ G¼ÉÆÖ ¥ÀjuÁªÀiï ¨sÉÆVeÉ D¸ï¯Éè. C±ÉA D¸ÁÛA, 1993 E¸ÉéAvï wZÉZï MvÁÛAiÉÄPï ¯ÁUÉÆ£ï ºÁAªÉA zÉÆÃ£ï ¨ÉÆwè ‘PÉÆãïì’ ºÁqÉèA. wuÉ ¢¸ÁPï ZÁgï ¥Á«ÖA JPÉÃPï mÉç¯ï¸ÀÆà£ï ‘PÉÆãïì’ ¸ÉAªïÌ ¸ÀÄgÀÄ PɯÉA. wZÉ D¤ DªÉÄÑ «fävïPÁAiÉÄPï, wa ±É¼ï, ²APÉÆ, SÉÆAQè gÁªÉÇ£ï D¬Äè D¤ G¸Áé¸ï PÁqÀÄAPï PÀ±ïÖ eÁAªÉÑA vÉA ¸ÀA¥ÀÇgïÚ gÁªÉèA. Our Thanks to you for bringing out this wonder ‘CONS’ cough medicine. Sri Albert Ferrao (DvÁA

zɪÁ¢£ï)

Cooke Town, Bangalore - 5.

‘]AuÑ’ #d‰EoÚ} ;jÚ} Ad. Tariff

Full Page DjÔu¿0 =o<} -- Centre Spread Aj"]šà 2 =o<oà - - Half Page !;ku~à =o<} -- Quarter Page Óo?uŠà =o<} - - 1/8 Page 1/8 =o<} --

B/W Rs. 1 0,000 Rs. 18,000 Rs. 7,000 Rs. 5,000 Rs. 3,000

Colour Rs. 15,000 Rs. 25,000 Rs. 10,000 Rs. 7,000 Rs. 4,000

Panels (Each) =u<j?} ((ÓoÓ}) - - -- Rs. 2,000 Col. Cms. úrå Duå arKÚ} - - Rs. 100 Rs. 125 Front Page 100% extra Aj""î} =o<oÓ} 100% ÖjZ:} Back Page 50% extra =oÙošõÇ =o<oÓ} 50% ÖjZ:}

Thanksgiving !Ôo~à Without Block æuršÓoaÜuà Rs. 300 One Block (Óo æuršÓo DjàTà Rs. 400 Each additional Block EjÚuÇÓo ÖjZ:} æuršÓoÓ} Rs. 200 Novena/Holy Spirit Prayer AjtÔu®à Rs. 600 St. Juze Vaz Novena Prayer Rs. 2500 e ;jÚ} 1-1-2017 ;nkoA}‹ ?oÔj" Øo:o

]AuÑ =j:oÈU AjÔj~@ ;jÚ} ;uBoà:} (Óo AjDo~Ó}

\|<} AjDo~0Ó}

Új"å 500

Új"å 1200 Új"å 2000 Új"å 3500

=oàÖ} AjDo~0Ó} a;uBoÓ} (Óo AjDo~Ó}

‘¢ªÉÇ’

¨ÁåAPï JPËAªïÖ

£À«ÃPÀÈvï PÀgÀÄAPï ªÀ £À« ¨sÀgÀÄAPï, ªÀUÀðuÉa zÀgï ²ÃzÁ RAZÁ¬Ä ¸ÀPÀAiÀiïè ¢¯Áèå '¢ªÉÇ' ¨ÁåAPï JPËAªÁÖPï zsÁqÉåvï.

¸ÀàAqÀ°©¸ï, gÀÄåªÀiÁmÉÊqï CvÀðgÉÊn¸ï, ®A¨ÉUÉÆ, ¸ÀAiÀiÁnPÀ, ¸ÉàçÊ£ï D¤ ªÀĸÀ¯ïPÁåZï xÁªïß ªÀ¼Àé¼ÁÛvï vÀgï vÁå ªÀ¼Àé¼ÁåA xÁªïß ¸ÀÄmÁÌ. ‘ºÀµÀð’.

oR

oR

Bank : Model Co-op Bank Ltd., Branch : Fort, Mumbai Current Account Name: Divo Current Account No. 013120100000013 ISFC code: HDFC0CMODEL Bank: Citizen Credit Co-op Bank Ltd., Branch : Colaba, Mumbai Current Account Name: Divo Current Account No. 2090031000000524 ISFC code: CCBL0209003 Bank: The Mangalore Catholic Co-operative Bank Ltd., Branch : Hampankatta, Mangalore Current Account Name: DIVO Current Account No. 002011100000478 ISFC code: IBKL0078MCC

LªÀeï zsÁqÁèå G¥ÁæAvï ¥ÉÇ£ÁAzÁéj 22693578 ªÀ EªÉÄAiÀiÁèzÁéjA secular@vsnl.com PÀ¼ÀAiÀiÁ.


7

April 21 - 27, 2018

vÀļÀÄ ¦ü¯ïä ‘¥ÀqÁجĒ Pï gÁµïÖ ¥Àæ±À¹Ü 65'ªÁå gÁ¶ÖçÃAiÀiï ¦AvÀÄgÁA ¥Àæ±À¹ÜAvï vÀļÀÄ ¦AvÀÄgï ‘¥ÀqÁجĒPï ¥ÁæzÉòPï «¨sÁUÁAvï Cw GvÀÛªÀiï ¥Àæ±À¹Ü ¥sÁªÉÇ eÁ°.

ªÀÄzsÉA UËgÀªÁZÉA ¸ÁÜ£ï ¢¯ÁA.

R¨ÉÆæ ªÀÄmÁé÷å£ï

vÁåZï ¥ÀjA J¦æ¯ï 8 vÁjPÉgï ¥ÀÇAd¯ïPÀmÉÖAvï D¸ÁÑ ²æà gÉƧmïð r’¸ÉÆÃeÁZÁ WÀgÁ ªÀÄAUÀÄîgï xÁªïß ªÀÄí¼Áågï ±ÀºÀj ¨sÁUÁA xÁªïß PÀ«AZÉÆ ¥ÀAUÀqï ¸ÁAeÉZÁ 4 ªÉÇgÁAPï ¥ÁªÉÇè. ¸ÀĪÁðvÉPï PÁ¦ü ¥sÀ¼Áígï eÁvÀZï PÀ« UÉÆÃ¶Ö ¸ÀÄgÀÄ eÁ°. » PÀ« UÉÆÃ¶Ö SÁåvï ¯ÉÃRPï D¤ PÀ« ²æà ¸ÁÖ÷å¤ ¨É¼Á ºÁAtÂA D¥Áè÷å «²µïÖ ±Éʯɣï ZÀ®¬Äè.

ºÉA ¦AvÀÄgï ¤vÁå£ÀAzï ¥ÉÊ ºÁuÉA ¤ªÀiÁðuï PɯÉèA D¤ C¨sÀAiÀiï ¹AºÁ£ï ¤zÉÃð±À£ï ¢¯ÉèA.

zɪÁ¢Ã£ï ²æà zÉëPï Cw GwÛêÀiï £Àn ªÀÄí½î ¥Àæ±À¹Ü ¯Á¨sÁè D¤ ²æà DPÀëAiÀiï PÀĪÀiÁgÁPï CvÀÄåvÀÛªÀiï £Àmï ¥Àæ±À¹Ü ¯Á©üè. vÉ®ÄUÁAvÁè÷å ¨ÁºÀħ°-2 ¦AvÀÄgÁPï ¯ÉÆPÁªÉÆUÁ¼ï ¦AvÀÄgï ¥Àæ±À¹Ü ¯Á¨sÁè÷å.

J¦æ¯ï 23 vÁjPÉgï ¸ÀA¸Ágï CAvïå UɯÉvÁå ªÀ¸Áð ¸À¥ÉÖA§gï 23 vÁjPÉgï ¸ÀA¸Ágï ¸ÀUÉÆî GzÁÌAvï §ÄqÀÛ¯ÉÆ ªÀÄíuï ¥Á²ÑªÀiÁvïå zÉñÁAZÁ xÉÆqÁå ªÉUÁå¤PÁA¤ ¸ÁAUï¯ÉèA D¤ eÁAiÉÆÛ ¯ÉÆÃPï ©üAiÉĪïß UɯÉÆè. vÁåZï ¥ÀjA ºÁåZï J¦æ¯ÁZÁ 23 vÁjPÉgï ºÉÆ ¸ÀA¸Ágï £Á¸ï eÁvÀ¯ÉÆ ªÀÄíuï ¸ÁAUÁèA. DzsÁgï QvÉA: ¥Á²ÑªÀiÁvï zÉñÁA¤ D¸ÁÑ ‘PÁ£ï¹àgɹ yAiÀÄj’ ªÀÄí½î ¸ÀgÀt ¹zÁÞAvïZï PÁgÀuï ªÀÄíuï ¸ÁAUÁèA. ¥Á±ÁÑvïå ¯ÉÆPÁ£ï ¥ÁvÉåAªÁÑ gÉ«¯ÉñÀ£ï ¥ÀŸÀÛPÁAvï CzsÁåAiÀiï 12:1 zÀĸÁæ÷å ¥ÁågÁAvï ¥Àæ¸ÀÆvï¥ÀuÁZÁ zÀÄQ£ï G¨ÉA gÁªï¯Áè÷å ZÀ°AiÉÄZÁå ªÀiÁvÁågï ¸ÀÄAiÀiÁðPï D¥Áè÷å ¥ÁAiÀiÁA ¥ÀAzÁ ZÀAzÁæPï zÀªÀgÉè¯É «² «ªÀgï ¢¯Á. ZÀ° PÀ£Áå gÁ²ZÉA ¥ÀæwÃgÀÆ¥ï ªÀÄíuï ¸ÁAUÁÛvï, ¸ÀÄAiÉÆð D¤ ZÀAzïæ PÀ£Áå gÁ²Pï ¥ÀæªÉñï PɯÁågï DvÁA D¸ï¯ÉÆè ¸ÀA¸Ágï £Á¸ï eÁªïß £ÀªÉÇ ¸ÀA¸Ágï d¯ÁävÁ. vÁå ªÉ¼Ágï zÀĸÉæ ¥Á«ÖA d¯ÉÆä£ï AiÉÄAªÁÑ eÉdÄ Qæ¸ÁÛPï £ÀªÉÇ ¸ÀA¸Ágï ºÁ¸ÉÆ£ï ºÁ¸ÉÆ£ï ¸ÁéUÀvï PÀvÁð ªÀÄíuï ¸ÁAUÁèA. ºÁå ¸À¤ßªÉñÁAvï ºÁåZï ªÀÄ»£ÁåZÁå 23 vÁjPÉgï ¸ÀÄAiÉÆð D¤ ZÀAzïæ PÀ£Áå gÁ²Avï ¥ÀæªÉñï eÁvÁvï eÁ¯Áè÷å£ï ¸ÀA¸ÁgÁZÉA £Á¸ï RArvï ªÀÄíuï ¸ÁAUÁèA.

¥ÁQ¸ÁÛ£ÁZÁ ªÀiÁf ¥ÀæzsÁ¤ µÀjÃ¥ÁZÁ gÁdQÃAiÀiï fêÀ£ÁPï CAvïå «zÉñÁA¤ DPÀæªÀiï jwgï D¸ïÛ ¸ÀAUÀæºï PɯÉè «²A ¥À£ÁªÀiÁ ¥ÉÃ¥Àgï zÁSÉè GUÁÛqÁPï D¬Ä¯Éè ªÀ«ðA ¥ÁQ¸ÁÛ£ÁZÁ ¸ÀĦæêÀiï PÉÆrÛ£ï ªÀiÁf ¥ÀæzsÁ¤ µÀjÃ¥ÁPï vÁZÁ f«vÁ«Ý ¥ÀAiÀiÁðAvï RAZÁ¬Ä ZÀÄ£ÁªÁPï gÁªÉÇAPï DqÁé¯ÁðA. ¥ÁAZï ¤wzÁgÁA¤ ºÉA ZÁjwæPï wÃ¥ï𠢯ÁA. µÀjÃ¥Á ¸ÁAUÁvÁ vÉ º À j ÃPï-E-E£ï¸Á¥s ï ¥ÀPÉëZÁ ¥ÀæzsÁ£ï PÁAiÀÄðzÀ²ð dºÁAVÃgï vÁjÃ£ï »ZÉgï¬Ä ¤µÉÃzsï GZÁgÁè.

PÀ«vÁ læ¸ÁÖ xÁªïß ¥ÀÇAd¯ïPÀmÉÖAvï PÀ« UÉÆÃ¶Ö ¥Àæw JPÁ ªÀÄ»£ÁåAvï ªÀÄAUÀÄîgÁÑ vÀ±ÉA ºÉgï ¥ÀæzÉñÁA¤ PÉÆAQÚ ¯ÉÆÃPï ªÀ¹Û D¸Éè¯É PÀqÉ PÀ«vÁ læ¸ïÖ ¥ÁmÁè÷å ¸À¨Ágï ªÀ¸ÁðA xÁªïß PÀ«vÁ UÉÆÃ¶Ö ZÀ®ªïß DAiÀiÁèA D¤ PÀ«vÁ §gÀAiÉÄÛ¯Áå D¤ ªÁZÉÛ¯Áå PÉÆAQÚ PÀ«ªÀAiÀiÁðAPï ¯ÉÆPÁA

vÁå ¥ÀAiÉÄèA DAqÀÄæ J¯ï. ªÀiÁºÉvï ¢°. «²A ¨sÉÆêï

PÀ«vÁ læ¸ÁÖZÉÆ ReÁAa ²æà r’PÀÄ£Áí£ï PÀ«vÁ læ¸ÁÖ «²A ²æà JZÉѪÀiï ¥É£Áð¯Á£ï ‘PÀ«vÁ’ D¥ÀŨÁðAiÉÄZÉÆ «ªÀgï ¢¯ÉÆ.

WÀZÉÆð AiÉÄeÁä£ï ²æà gÉƧmïð r’¸ÉÆÃeÁ zsÀ£ïð 16 PÉÆAQÚ PÀ«A¤ D¥Á¦èA «AZÁÚgï zÉÆzÉÆãï PÀ«vÁA ªÁZÀÄ£ï dªÉÄè¯Áå 55+PÀ«vÁ gÀ¹PÁAPï ¨sÀ¥ÀÇðgï ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ï ¢¯ÉA. ¸ÀĪÁðvÉPï PÀ«vÁ læ¸ÁÖZÉÆ UÀÄPÁðgï ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÁì£ï AiÉĪÁÌgï ¢¯ÉÆ vÀgï WÀZÉÆð AiÉÄeÁä¤ ²æà gÉƧmïð r’¸ÉÆÃeÁ£ï zsÀ£ÁåªÁzï ¢¯É.

JPÁ PÀgÉÆqï¥Àw£ï D¥Áè÷å ¥ÀwuÉPï PÁAAiÀiïÑ zÀªÀj£Á¸ÁÛ£Á ¨sÁqÁåPï D¸Éè¯ÁåAPï D¥ÉÇè «Ã¯ï PɯÉÆ .

ªÉÆuÁð vÀtÂgï D¸ÁÑ ªÀÄ£ÁêZÁ vÀPÉèAvï QvÉA AiÉÄvÁ ªÀÄí¼ÉîA ¸ÁAUÉÑA PÀµïÖ. JPÁ 94 ªÀ¸ÁðAZÁå PÀgÉÆqï¥Àw£ï KPï ¥ÀAiÉÆì¬Ä D¥Áè÷å ¨ÁAiÉÄèPï zÀªÀj£Á¸ÁÛ£Á wPÁ ¤UÀðwPï PÀ£ïð ¸ÉÆqÁèA. D¥Áè÷å ftÂAiÉÄZÁ DPÉæÃZÁ WÀrAiÀiÁA¤ vÁuÉA «Ã¯ï §gÀ¬Ä¯ÉÆè. vÁAvÀÄ vÁuÉA D¥Áè÷å ¥ÀwuÉPï PÁAAiÀiï zÀªÀgÀÄAPï £Á ªÀiÁvïæ £ÀAiÀiï wZÉA £ÁAªï¬Ä G¯ÉèÃSï PÀgÀÄAPï £Á. vÁå ªÀåQÛZÉA £ÁAªï «£ÉÆáÃqïð ºÁqïÓ D¤ wZÉA eÁ£ï xÁA¥Àì£ï. D¥ÉÇè ¸ÀUÉÆî zÀÄqÀÄ vÁZÁ WÀgÁAvï ¨sÁqÁåPï D¸ï¯Áè÷åZÁå £ÁAªÁgï PɯÁåvï. PÁgÀuï ¨sÁqÁåPï gÁªÉÇ£ï D¸ï¯Éè, vÁAtÂA ºÁqÁÓZÁ ¤ªÀiÁuÁå ¢¸ÁA¤ §jZï DwäÃAiÀÄvÁ zÁR¬Ä°è RAAiÀiï. EwèA ªÀ¸ÁðA ¸ÁAUÁvÁ fAiÉįÁè÷å ¥ÀwuÉPï D¤ 4 ¨sÀÄUÁåðAPï vÉÆ ¤UÀðwPï PÀ£ïð UɯÁ RAAiÀiï!

zÁAvÁAa ¨Á½é ZÀqÉÆAPï »A ¥ÁAZï «zsÁ£ÁA ªÁ¥ÀgÁ zÁAvï WÁ¸ÉÑA DªÉÄÑA ¸ÀzÁAZÉA PÁªÀiï. zÁAvÁAZÁå EqÁåA¤ ²PÁð¯ÉèA SÁuï ¤vÀ¼ï PɯÉè ªÀ«ðA ¸À¨Ágï ¦qÉA xÁªïß gÁPÁÛ. zÁAvï ¤vÀ¼ï zÀªÀgÉè¯É ªÀ«ðA zÁAvÁAPï QÃqï SÁAiÀiÁß. §gÉÆ PÀ£ïð WÉÆmï ¨sÀ£ïð vÉÆAqÁAvï GgÀįÉèA SÁuï ¨sÁAiÀiïæ PÁqÉåvï fªÁPï eÁAiÀiï ¥ÀÅvÉðA §gÉA SÁuï eɪÁuï ¸É«dAiÀiï. ¥Àæwà JPÁ ªÀ¸Áð zÁAvÁAa ¥ÀjÃPÁë PÀgÀA«Ñ UÀeïð.


April 21 - 27, 2018

8

‘ºÉ¨ÉâlÄÖ gÁªÀÄPÀÌ’ ¦AvÀÄgÁPï gÁµïÖç ¥Àæ±À¹Ü 2017 ªÀ¸ÁðZÁ 65’ªÁå gÁ¶ÖçÃAiÀiï ¥Àæ±À¹ÜAZÉA ¥ÀæPÀl£ï eÁ¯ÁA. PÀ£ÀßqÀ ¦AvÀÄgï ‘ºÉ¨ÉâlÄÖ gÁªÀÄPÀÌ’ ¦AvÀÄgÁ GwÛêÀiï ¥ÁæzÉòPï ¦AvÀÄgï ¥Àæ±À¹Ü ¯Á¨sÁè÷å. ºÁå ¦AvÀÄgÁAvï PÀ£Àßqï ¥Àæw¶Övï £Àn vÁgÁ£ï C©ü£ÀAiÀÄ£ï PɯÁA.

¸ÁA. xÉÆêÀĸï PÉÃgÀ¼ÁPï D¬Ä¯ÉÆè? ¹ÃgÉÆ ªÀÄ®¨Ágï EUÀeïð ªÀiÁvÉAvï D£ÉåPï ¸ÀªÀĸÉÆì GzɯÁ. ¸ÁA. xÉÆêÀÄ¸ï ¸ÉÆ«ÄAiÀiÁZÉÆ D¥ÉǸÀÛ¯ï RgÉAZï PÉÃgÀ¼ÁPï D¬Ä¯ÉÆè AiÀiÁ £Á? ªÀÄí¼ÉîA zÀĨÁªÁZÉA ¸ÀªÁ¯ï zsÉƸÀÄAPï ¯ÁUÁèA. wÃ£ï ¢¸ÁA D¢A ©ü¸ïà VêÀVð¸ï ªÀiÁgï PÀÆj°AiÉƸï, eÁPÉƨÁa ¹jAiÀÄ£ï EUÀeïð ºÁuÉA ¸ÁAUÁè Qà ¸ÁA. xÉÆêÀĸï PÉÃgÀ¼ÁPï AiÉÄÃAªïÌ £Á D¤ vÁuÉA GAZÁè÷å eÁwAZÁPï ªÀÄvÁAvÀgï PÀgÀÄAPï £Á. C±ÉA vÁuÉA ªÀÄí¼ÁA.

PÁgÀuï ¸ÁAUÉÑA vÀgï ¸ÁA. xÉÆêÀĸï PÉÃgÀ¼ÁPï D¬Ä°è PÀ¸À°Zï ¸À§¨ï £Á. KPï ¥ÁvÉåt D¸Á Qà ¥ÀAiÀiÁè÷å ±ÀvÀªÀiÁ£ÁAvï ¸ÁA. xÉÆêÀĸï PÉÃgÀ¼ÁPï ¥Áªï¯ÉÆè D¤ ¨ÁæºÀäuÁAPï Qæ¸ÁÛAªï eÁªïß zsÀªÀiÁðAvÀgï PɯÁåvï ªÀÄíuï ¸ÁAUÁÛvï. RgÉA vÀgï ¨ÁæºÀäuï PÉÃgÀ¼ÁPï zÉñÁAvÀgï eÁªïß D¬Ä¯Éè ¥sÀPÀvï ¸ÁvÁé÷å ±ÀvÀªÀiÁ£ÁAvï. ¥ÀÅuï xÉÆqÉ duï Qæ¸ÁÛZÉÆ ¥ÁmÁèªï PÀvÁð¯É.

Do:} AjÚoœà;nkoA}‹ EoàA} =uÑÙo ;j"R<} Ajèjºèo‰?urà q^ Aj"ÀØu æoÒ"š ælj"Úo¢ÇàÖoÇ =uÑÙoÖoÇ ÔoÈDoîo\Ú} íuìrèuràÓ} ùB}ª AjtÚo‰?uå úrÛ}Otè}ÖoÇ <oàAoZŠÓ} qDjŒ:uÈ;nkoA}‹ Dj Aj"O{}<u +ù:} ú?oÇ %=oÈà:} ÚoA}bš =uÑÙo ;jrÓ} \<} Ö} Aj"O{}<oÇà^ =jÚj:} Dj"Új" Øobå :oÇ %=oÈà:}h" DjæoÚ} ;oú‰ÚoàUà/AjOt§àUà +Óo‰à ú?oÇÚ}h" NÚu=jÜ} ØoàA}x <oå

qúYÓ} :j"Au"¥à ‘]AjÇ òCj] =kuÑš|Úo’ íuìàA}x Dj"Új" ú?uàå \|<} Ej=o‰ñÇà^Ö} =uÑÙo;jrÓ} ÚoAuÑ<} qh"š q^ q:oà DoÚurx qDoàå Sri Joachim D’Souza, Nainad 574 233.

PÉøï gÀhÄqÉÑ ¸ÀA¥ÀÇgïÚ gÁªÁè åvï DªÀiÁÌA, PÉÃgÀ¼ÁAvï ªÀĸÀÄÛ xÀgÁAaA D0iÀÄÄgÉéâPï ªÀPÁÛA ªÉļÁÛvï vÀjÃ, ªÀÄíeÁå AiÉÄeÁä¤ZÉ PÉøï gÀhÄqÉÑ gÁªÀAªïÌ ¸ÀPÉÆAPï£ÁAvï. D«Ä ¨ÉAUÀÄîgï D¬Ä¯ÁèåªÉ¼Ágï DªÀiÁÑå ¸ÀAiÀiÁæå£ï ²æà ªÁ®ÖgÁ£ï vÀĪÀiÁÑå ªÀPÁÛA«²A ¨sÁjZï ºÉÆUÁî¥ï GZÁgïß xÉÆrA ªÀPÁÛA DªÀiÁÌA ¨ÁAzÀÄ£ï ¢°A. ºÁAvÉèA ‘mÉæ¸ïì’ G¥ÀAiÉÆÃUÀÄì£ï ªÀÄíeÉ AiÉÄeÁä¤ZÉ PÉøï gÀhÄqÉÑ ¸ÀA¥ÀÇgïÚ gÁªÁèåvï ªÀÄíuï vÀĪÀiÁÌA ¥ÀvÁæ ªÀÄÄPÁAvïæ w¼ÀÄìAPï ¸ÀAvÉÆ¸ï ¥ÁªÁÛA. vÀĪÉÄÑA ‘¹Axï’¬Äà DªÀiÁÌA ¨sÁjZï G¥ÁÌgÁÛ. ¨ÉAUÀÄîgïxÁªïß vÀÄ«ÄÑA MPÁÛA ºÁqÀªïß D«Ä ¸ÀPÁØA¬Ä ªÁ¥Ágïß D¸ÁAªï. Sri K.V. Kuruvilla, Kokkatt, Poovarani - 686 577.

«Ä¯ÁVæ¸ï PÉƯÉfAvï “DªÉÄÑA zÁAiÀiïÓ” UÀĪÀiÁÖAZÉ ¸Àvïæ JPÁ ¢¸ÁZÉA ‘DªÉÄÑA zÁAiÀiïÓ’ PÉÆAPÀt ¯ÉÆÃPïªÉÃzï UÀĪÀÄmï ªÁeÉÆA«Ñ ²PÀªïÚ, ªÀÄAUÀÄîgï «±Àé«zÁ央AiÀiï PÉÆAPÀt CzsÀåAiÀÄ£ï ¦ÃoÁZÁå ¸ÀºÀAiÉÆÃUÁ£ï 2018 J¦æ¯ï 7 vÁjPÉgï «Ä¯ÁVæ¸ï PÉƯÉf£ï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqÉèA. ºÁå PÁAiÀiÁðAvï «Ä¯ÁVæ¸ï PÉƯÉfZÁå ¥ÀzÁAZÉA D¤ £ÁZÁZÉA ¥ÀæzÀ±Àð£ï PɯÉA. «PÀÖgï ¸À¯ÁØ£Á, ²æà ªÀiÁåQëªÀiï ¸À¯ÁØ£Á D¤ UÀĪÀÄmï ªÁíeÉÆA«Ñ jÃvï D¤ UÀĪÀiÁÖAZÁå

¹gÉÆà ªÀÄ®¨Ágï EUÀeïð DqÀ¼ÉÛzÁgï ºÁAZÉÆ ¥Àæw¤¢ü D¤ ªÀiÁ®ÏqÉÆ AiÀiÁdPï J£ÁðPÀįÁA DAUÀªÀÄ°è ¢AiÉĸÉfZÉÆ ¥sÁ| ¥Áªïè vɯÁPÀmï¬Ä ºÁå ¸ÁAUÉÚPï ¸ÀºÀªÀÄvï D¸Á.

‘=kuÑš|Úo’AjYºà Do:} AjÚoœàU =uÑÙo ;jrÓ} Úoaš

¥ÀÅuï ¹ÃgÉÆ ªÀÄ®¨Ágï Qæ¹Û ¥ÀAUÀqï DvÁA¬Ä, ªÀiÁ£ÁÛ Qà ¸ÁA. xÉÆêÀÄ¸ï ¥ÀAiÀiÁè÷å ±ÀvÀªÀiÁ£ÁAvï ¨sÁgÀvÁPï D¬Ä¯ÉÆè ªÀÄíuï.

PÉÆAPÀt ²PÁà÷åA¤ ¯ÉÆÃPïªÉÃzï UÀĪÀÄmï PÀ¯ÁPÁgï eÁªÁ߸ÉÑ ²æà ²æà ªÁ®Ögï r’¸ÉÆÃeÁ ºÁAtÂA ¥ÀzÁAa eÁuÁéAiÀiï ¢°.

qÁ| dAiÀĪÀAvï £ÁAiÀÄPï, ¸ÀAAiÉÆÃdPï, PÉÆAPÀt CzsÀåAiÀÄ£ï ¦ÃoÀ ªÀÄAUÀÄîgï «±Àé «zÁ央AiÀiï, ºÁAtÂA PÉÆAPÀt ¸ÀA¸ÀÌöÈw D¤ ¯ÉÆÃPïªÉÃzï ªÁíeÁAvÁæa UÉæøïÛPÁAiÀiï ²PÁà÷åAPï PÀ¼À¬Äè. «Ä¯Ágï PÉƯÉfZÉÆ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á¯ï gÉ. ¥sÁ. ªÉÄÊPÀ¯ï ¸ÁAvÀĪÀiÁAiÉÄgÁ£ï PÁAiÀiÁðZÉA CzsÀåPïë¥Àuï WÉvÉèA. ªÀÄÄPÁè÷å ªÀ¸Áð xÁªïß ²PÁà ¸ÀªÉA ¯ÉÆÃPïªÉÃzï ªÁídAvïæ eÁªÁ߸ÁÑ÷å UÀĪÀiÁÖAZÉA ²PÀ¥ï D¤ UÀĪÀiÁÖA ¥ÀzÁA ²PÀAiÉÄÛ¯ÁåAªï ªÀÄíuï PÀ¼ÀAiÉÄèA. qÁ| CgÀ«Azï ±Á£ï¨sÁUï, ¸ÀAAiÉÆÃdPï, ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgï PÉÆAPÀt «¨sÁUï, ªÀÄAUÀÄîgï «±Àé«zÁ央AiÀiï, qÁ| zÉêÀzÁ¸ï ¥ÉÊ, gÉf¸ÁÖçgï, PÉÆAPÀt ¸Á»vÀå DPÁqÉ«Ä, ²æà ¥ÉêÀiï ªÉÆgÁ¸ï, ¸ÀAZÁ®Pï, «Ä¯ÁVæ¸ï PÉƯÉeï PÉÆAPÀt «¨sÁUï, ªÉâgï D¸ï¯Éè. PÀÄ| eÉÆ«mÁ gÉÆræUÀ¸ï »uÉA PÁAiÉÄðA ZÀ®ªïß ªÉí¯ÉA. ®«ÃmÁ ¦gÉÃgÁ, ¸ÀºÀ ¸ÀAZÁ®Q, PÉÆAPÀt «¨sÁUï ºÁAtÂA ¯ÉÆPÁPï zsÀ£ÀåªÁzï ¢¯É.

æuàÔjr¿Ú}-EoDj<}-Aj"àÔjr¿Ú}-ÓoÚ}AoÚ} Úo\Öuà Úuã?} <urAoÇ ?oã^Ú}

<jàå 16517 / 16518 - æuàÔjr¿Ú} dXAu"ãDjrÚ}-EoDj<-j Aj"àÔjr¿Ú} Úo\Öuà Úuã?} :oå0812-2007 AuÚ} =oÈÚjàæl} Øo?uàå =jûÜu %ZŒ q^ ÓoÚ}AoÚ} W?ošÇàÖo ?urÓoÓ} !d ÚoI;ko^ æuàÔjr¿ÚoÓ} AjÖuràÓ} =jÈÒr|I<oÓ} =uÑZš<oå Úuã?} ÓoÚ}AoÚ} Aj"ÀÜoDjÚ} aDo‰YœØuã Aj"ÀÜ} %ZŒ Úuã?uº Ot\È Djàíjì<} <uãM":jÇ Úuã?uº?oTà R\š a<jà\ ú?oÇY ØoOt‹:}?ušà =jèurA}‹ Djàíjì<} Ajt<o]kÓ} ù<o~Kù Euãúr|Ùo~à:} YÙ}Ôob !^YÙ} DjàíjìÖo =jÚ} ØoA}‹ \|=}~ Øo?uàå q^ Euà Úuã?} <jàå 16523 / 16524 - ØoA}‹ :oå18.10.2012 AuÚ} ÓoÚjAoÚoÓ} aDj‰ÚjÜ} Øo?uàå :oÇ =jAjt~Üuà Euà Úuã?} DjÓofà 10.38 AjÚoÚ} %ZŒ Úuã?uº Duª|Cj<oÓ} Ò"|Øuãå =jûÜ} Aj"àÔjr¿Ú} Duàå Úuã?uº ^?oŠÜoà:} ùLr®Ú} AuÖoÇ Úuã?oÖo æloÔoÓ} =oÈ;o<}Ç ]|A}‹-ÓoÚ}AoÚ} Úuã?oÓ} a_È|:} Au|è} ùÚj"àÓ} Dj"Új" ú?ošÇ<}ä Euà Úuã?} %ZŒä =oAo‰<o DjÓofàÖo 10.38 AjÚoÚ} =oàAo¥ N;ošÓ} 1-1/2 AjÚoà Au|è} ùÚ}‹ =oAo‰å EoÇ Aja~à %ZŒ ÓoÚ}AoÚo¥Ç =oÇDuàIÚoàÓ} æloYÖ} ùù~Ú} Øo:o?uå EoÇ vl : j Ú } 180 Råa"|å æu à Ôj r ¿Ú} O"BjAjà:j=jûÚ}-<uPAj"àÔjP-EoDj<} ?uã<} DjæloÚ} AjDo~à ØoOt‹Do‰<o æoR =jÛ}bš ?oã<} I<jAjY 2017AuÚ} ØoA}‹ Aj""ÔoŠb q^ <jàå 22679 / 22680- O"BjAàj :j=ûj Ú}-EoDj<} #àKÚ}dX Úuã?}ä :u;o‹àÖur Úuã?} Aj"à\È iÈ| Dj"Úu|B} =jÈælj"<} :oå 26-03-2017 AuÚ} %;o£K<} úb q^ EoÇ

?uã<oÚ} =uã?uà Úuã?} ÖoP" Øo?uàå e <ura æuàÔjr¿Ú}-<uPAj"àÔjP-EoDj<} ?uã<} 78 Råa"|å %Üu qDur<}ä Úuã?} 2 ;nkoA}‹ 2 1/2 Ôjàå AuT¢à =oAuÑàÓ} Do;k}Ç qDoå %ZŒ Úuã?uº Ot\È Djàíjì<} =j:oÇ~<}ä =j:oÇ~<} Euà Úo\Öuà Úuã?} <urAoÇ æuàÔjr¿Ú}-<uPAj"àÔjP-EoDj<} ?uã<oÚ} =oÈÚjàæl} ùYØuã Aj""Ü} æurÚuã?oÇY| <uãM":jÇ Úuã?uº<} ÔjÜu®Ö}¥ ú?uà<oå ùÛu|Ó} DjàíjìÖo a<jà\Ó} Ajt<} ]|A}‹ EoÇÖ} 10-02-2018 Dj<oºÚo DoàØuÖo 7.15 AjÚoÚ} æloãÚ}DjÚ}‹ä ;j"DuÈ ]Do Aj"ÀÜu§ä qOt‰Úoä DjÓofà 6 AjÚoÚ} Aj"àÔjr¿Ú} Duàå =oAo‰å q^ 6.20 AjÚoÚ} Euà Úuã?} ÓoÚ}AoÚ} Ò"àA}x Dj"Ùo‰ q^ DjÓofà 7.50 AjÚoÚ} %Ûj"_ =oAo‰å EjÚuÇÓo N";oºÚoä æuÈDo‰Úoä Dj"ÓoÈÚo q^ Dj<oºÚo Euà Úuã?} æuàÔjr¿Ú}-<uPAj"àÔjP-EoDj<j <urAoÇ ?uã<oÚ} q^ qOt‰Úoä DurAjtÚo q^ Aj"àÔo¿Úo q]š æuàÔj"¿Ú}-Au"ãDjrÚ}-EoDj<j-Aj"àÔjr¿Ú} ?uã<oÚ} Ò":oå :oå10-02-2018 Dj<oºÚo DoàØuÖo 7.15 AjÚoÚ} Dj"Ù}?ušà Euà Úuã?} ;j"DuÈ ]Do Aj""Üu§ :oå11.02.2018 qOt‰Úo DjÓofà 7.50 AjÚoÚ} %ZŒ Duª|Cj<oÓ} =oAušàå :oÇ ]|D} %ZŒ Úuã?uº Ot\È Djàíjì<} Euà Úuã?} DjàæloÈAjtÒ"<} DoºÔj:} ùÚ}‹ %?ošD} qÖjYœ?uàå :oÇ ;uù"<} %ZŒ q^ ælr u AoYàÖo DjAo~à^ EoÇ Úuã?oÖur Dj;"j =jÒr|Ô} ùÚ}‹ íuìØuã Aj"ÀÜ} %ZŒ Úuã?uº Ot\È DjàíjìÖur !;kjÇÓë} qÚ}å(?}åÛoO"D} a<jà\ ùÚo‰àå


9

April 21 - 27, 2018

C±ÁAvÉZÉA ªÁgÉA, ¥sÀÅqÁjAZÉA ©ügÉA, gÁdQÃAiÀiï ¸ÁgÉA! ©üvÀjè ¢Ã±ïÖ

D¤ ¸À¨Ágï ¥ÀæUÀw AiÉÆÃd£ÁA, ®VÛ PÁ£ÀÆ£ÁA ¸ÀªÉA UÀeÉðaA §zÁèªÀuÁA ¨Á©ÛA ¸ÀAªÁzï ZÀ®AiÀiÁ߸ÁÛA UÀeÉðZÉ »±ÁgÉ G¸ÀAiÀiÁ߸ÁÛA, ZÀÄQ w¢é£Á¸ÁÛA SÁ° ¨ÉÆÃmï eÉÆPÉÑA, D¥Áæzsï ªÀiÁAqÉÑA D¤ ¨sɵÁÖAªÉÑA £ÀqÉÛAZï CSÁå ¸ÀA¸ÁgÁPï zÁRAiÉÄèA. vÁZÉ ªÀAiÀiïæ 2014 xÁªïß DqÀ¼ÉÛA ZÀ®AªÉÇÑ ¸ÀPÁðgï DvÁA AiÉÆÃUïå £ÀíAiÀiï ªÀÄíuÉÑA ¥ÁZÁgÀÄ£ï “¨sÀªÀð¸ÉÆ £ÁA ªÀÄíuÉÆÑ oÀgÁªï” (NCM) ªÀiÁAqÀÄAPï aAvÉèA.

D«Ä ¸À¨Ágï PÀÄmÁäAPï ¥À¼ÀAiÀiÁèA, WÀgÉÑ ¥ÀÇvïZï DªÀAiÀiï-¨Á¥ÁAiÀiïß zÀªÀ¯ÉÆð¯ÉÆ ¨sÀªÀð¸ÉÆ ¤¥sÀð¼ï PÀgÀÄ£ï D¤ Dqï ªÁmÉgï ZÀªÉÆÌ£ï PÀÄmÁäZÉA £ÁAªï D¤ ¥sÀÅqÁgï zɸÁémÉÑA zÉPÁèA. Deï DªÉÄÑ gÁdQÃAiÀiï ¥Àæw¤¢ü eÁAªï «zsÁ£ï ¸À¨sÉAvï D¤ ¸ÀA¸ÀzÁZÁ (¥Á°ðªÉÄAmï) ¯ÉÆÃPï D¤ gÁeï ¸À¨sÉAvï ¥ÁqÁj ¥ÀÅvÁ§jZï dªÁ¨ÁÝj vÁå ªÀ«ðA UÀeÉðZÁ ¸ÀAVÛAPï £ÉUÁgÀÄ£ï ªÉÃ¼ï ¸ÀAzÀ¨sïð eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ ¸ÀAªÁzï, ¥Áqï PÀvÁð£Á C¸À°Zï wzÀéuï D¤ ªÀÄAdÄgÀàuï ¤gÁ±Á ¨sÉÆUÁÛ. ¸Àªïð ¨ÁQ ¥ÀqÉè¯Áå£ï ¸À¨Ágï ºÁåZï ¥sɨÉægï ªÀÄ»£ÁåAvï AiÉÆÃd£ÁA-PÁ£ÀÆ£ÁA eÁåj ¸ÀA¸ÀzÁAvï ¸ÀĪÁðvÉè¯Áå eÁ°A£ÁAvï. vÁå ²ªÁAiÀiï DyðPï §eÉmÁZÁ D¢üªÉñÀ£Á xÉÆrA AiÉÆÃd£ÁAªÉ½A §ºÀıÁ ¥sÀÅqÉA eÁAªïÌ PÁ£ÀÆ£ÁA SÁ° £ÁAªÁ D¸ÉÑ ¥ÁæAwÃAiÀiï D¤ eÉgÁ¯ï vÉQvï jw£ï vÁ¼Áå£ï ªÀAiÀiïæ ZÀÄ£Áªï ªÀÄwAvï zÀªÀgÀÄ£ï ¥ÀqÉÆè÷å. DªÉÄÑ ¥Àæw¤¢ü DvÁAZÁ EqÁåAvï xÉÆrA ¥ÀæzsÁ¤ ¸ÀªÉA ¥ÁrÛPï zsÀÄAªïÌWÀrvÁA d¯ÉÆä£ï zÉñÁAvÉèA »tÄìAPï ¯ÁUÉè. gÁdQÃAiÀiï ªÁvÁªÀgÀuï vÁå ªÀiÁj¥sÁvï D¢A 130 ©üUÀqÉèA! WÀAmÉ ZÀ¯ÉÆÑ ¸ÀAªÁzï ºÁå ªÀiÁgÁÑAvï zÉñÁZÁ ¥Á«ÖA SÁ° 12 WÀAmÁåAZÉÆ ¸ÀĦæêÀiï PÉÆrÛ£ï zÉñÁZÁ eÁ¯ÉÆ! “zÀ°vï/D¢ªÁ¹ ¥ÀeÉðZÁ

SɼÁAa ZÀjvÁæ-18

ªÉÃAiÀiïÖ °¦ÖAUï (dqÁAiÀiï) GPÀ¯ÉÆÑ Sɼï dqÁAiÀiï GPÀ¯ÉÆÑ SÉ¼ï ¨sÉÆÃªï ¥ÀÅgÁvÀ£ï eÁªÁ߸Á. DxÉèmïì (zsÁA«à) dqÁAiÀiï GPÀ¯ÁÑ SɼÁA¤ ¥Ávïæ WÉvÁ¯É. VæÃPï zÉñÁAvï DzÁè÷å M°A¦Pï SɼÁA¤ dqÁAiÉÄZÉ ¥sÁvÀgï GPÀ¯ÉÑ ¸ÀàzsÉð D¸ÁÛ¯É. Qæ¸ÁÛ ¥ÀÅ«ð 776-393 ZÁ ªÀ¸ÁðA¤ dqÁAiÀiï GPÀ¯ÉÆÑ Sɼï wvÉÆè ¥Àæ¹zïÞ eÁAªïÌ £ÁvÉÆè. 1900 ªÀ¸Áð dqÁAiÀiï GPÀ¯ÁÑ SɼÁgï xÉÆrA ¤AiÀĪÀiÁA gÀaèA D¤ AiÀÄÄgÉÆÃ¥ÁAvï ºÉÆ Sɼï SɼÉÆAPï ¸ÀÄgÀÄ PɯÉÆ. 1800 ªÀ¸Áð G¥ÁæAvï dªÀÄð¤, ¥sÁæ£ïì D¤ ¸ÁÌA¢¤«AiÀÄ£ï zÉñÁA¤ CxÁðvï qÉ£ïªÀiÁPïð ºÁå zÉñÁA¤ dqÁAiÀiï GPÀ¯ÉÆÑ SÉ¼ï ¥sÁªÀiÁzï eÁ¯ÉÆ ªÀÄíuÁÛvï. CxÀðgï ºÉ¤AUï (dªÀÄð£ï) 5 ¦ün 10 EAZÁ GAZÁAiÉÄZÁ ºÁå ªÀÄ£Áê£ï 210 ¥ÁAªÁØAZÉA ªÀd£ï GPÀÄè£ï ¯ÉÆPÁAPï «fävï PɯÉA. vÁuÉA MlÄÖPï 448 ¥ÁAªÁØ dqÁAiÀiï GPÀ¯ïß vÁå ¢¸ÁA¤ zÁSÉÆè PɯÁ. vÁå G¥ÁæAvï PÁ¯ïð ¥sÉæræPï ªÀÄÄå®ègï D£ÉåPï dªÀÄð£ï SɼÁÎr vÉÆ D¥ÁÚPï ‘¸ÁåAqÉÆÃ’ ªÀÄíuï D¥ÀAªïÌ ¯ÁUÉÆè. vÁuÉA D¥Áè÷å ºÁvÁZÁ ªÀÄzsÁè÷å ¨ÉÆmÁ£ï 600 ¥ÁAªÁØ dqÁAiÀiï GPÀÄè£ï ±Á¨sÁ¹Ì D¥ÁÚAiÀiÁè÷å. DAiÀiÁè÷åªÁgÁÑ ªÀ¸ÁðA¤ dqÁAiÀiï GPÀ¯ÁÑ ¸ÀàzsÁåðAvï eÁAiÉÄÛ SɼÁÎr ¨sÁUï Wɪïß D¸Ávï.

¸ÀAPÀµÁÖA «gÉÆÃzsï PÁ£ÀÆ£Á ¨Á©ÛA (SC/ST Act, 1989)” §zÁèªÀuï ¥ÁZÁjè D¤ vÁAtÂA ¢AªÁÑ ¦üAiÀiÁðzÉ ªÀ«ðA PÀæªÀiï WÉAªÁÑ D¢A «ZÁgÀuï ZÀ®AªïÌ ºÀÄPÀĪÀiï ¢° (ªÀÄí¼Áågï zÀĨÁªÁ£ï/ ªÉƸÁæ£ï ¢A«ÑA ¦üAiÀiÁðzÁA DqÁAªïÌ) ºÁå ªÀ«ðA gÁUÁgï eÁ¯Áè÷å zÀ°vï ¥sÀÅqÁjA¤ ªÀiÁAqÉè¯Áå ZÀ¼Àé¼É ªÀ«ðA DvÁA zÉñÁZÁ ¸À¨Ágï ¥ÀæzÉñÁA¤ GeÉÆ ¥ÉmÁè, §Azsï gÁeï PÀvÁð. ¸ÀPÁðgï ²PÁð¯Á, ZÀÄ£Áªï PÁ¼ï D¤ d£À¸ÀASÁåAvï 30 oÀPÉÌ zÀ°vÁAZÁ ªÀÄvÁ SÁwgï ©üAiÉįÁ, zÉPÀÄ£ï D¦è ºÀÄPÀĪÀiï ¥ÁnA PÁqÀÄAPï ¸ÀĦæêÀiï PÉÆrÛPï «£Àw PÀvÁð, ºÀļÀÄé¼ÁÛ. ºÀÄ£ï ¯ÉÆAPÁqï §qÀAªïÌ gÁPÉÆÑ÷å «gÉÆâü ¥ÁrÛ ¸ÀUÁî÷å¤vÁè÷å£ï DgÁ¨ÁAiÀiï ¢vÁvï.

zÉA«èA, PÀgÀÄ£ï.

Jr £ÉmÉÆÖ ¨sÁ¸Á¬Ä¯ÉèA ¥ÀÅuï JzÉÆ¼ï ¢ÃAªïÌ £ÁvÉè¯ÉA «²µïÖ ¸ÁÜ£ï/ jAiÀiÁAiÀiïÛ (PÉÃAzÁæPï ¢ÃAªïÌ D¸ÁÑ ¸ÀÄAPÁPï ªÀiÁ¦ü, ZÀqï DzsÁgï) ¨sÁnAiÉÄ xÁªïß ¨ÁAUÉÆØ ¸ÀPÀAiÀiïè ¥ÀqÁèågï zsÁªï ªÀiÁgÁÑ PÁªÁî÷åA §j TDP ZÁ ºÁå oÀgÁªÁPï ¸À¨Ágï ¥ÁrÛA¤ ¥ÁnA¨ÉÆ ¢¯Á D¤ ¸ÀA¸ÀzÁAvï UÀ¯ÁmÉÆ gÀZÁè. ¥ÀÅuï ¸ÁAzÁåAZÁ DgÁ¨ÁAiÉÄ£ï ¸ÀzÁA ²eÁÑ PÁgÀuÁ£ï ¹àÃPÀgÁPï ºÁå oÀgÁªÁPï ¥sÀÅqÉA ºÁqÀÄAPï eÁ¯ÉA £Á.

¨sÁd¥Á ¥ÀæzsÁ¤, ªÀÄAwæ ¸ÀPÁðgÁZÁ §gÁå £À²Ã¨Á£ï zÀ°vÁAPï ¨sÀªÀð¸ÉÆ ¢Ãªïß J¦æ¯ÁZÁ ¥ÀAiÀiÁè÷å ºÀ¥sÁÛ÷åAvï ºÀPïÌ ¨sÁ¸ÁAiÀiÁÛvï, ©ügÁAvÉ£ï! ¸ÀA¸ÀzÁa D«Ý ¸ÀA¦è! PÁAiÀiïè ºÀÄ£ï D¸ÁÛ£Á ¨sÁQæ vÁå §gÁ§gï ¸ÀA¸ÀzÁAvï ¨sÁeÁÓ vÀAvÁæ£ï ¸ÀA¸ÀzÁAvï ZÁ®Ä D¸ï¯ÉÆè ¸ÀAªÁzÁ ¸ÀPÁðgÁ «gÉÆÃzsï UÀ¯ÁmÉÆ ¥ÀAvÁmï D¤ DgÁ¨ÁAiÉÄZÉÆ ZÀ¯ÁÛ£Á D¤ ªÉªÉUÁî÷å PÀAvÁæmï vÀvÁ̯ÁPï gÁªÉÇè. ¥ÀÅuï PÁgÀuÁA¤ ZÀqÁªÀvï ZÀqÁªÀvï ¥ÁæAvÁåA¤/±ÉígÁA¤ ¥ÁæAvÁåA¤ ZÀ¼Àé¼ï gÁeï JPÁ£ÉåPÁ ¤¨Á£ï, gÁdQÃAiÀiï PÀvÁð£Á DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÁZÁ PÀÄvÀAvÁæ£ï, ¥ÀeÁð ªÉªÉUÁî÷å ªÀÄÄSÉ¯ï ªÀÄAwæ £ÁAiÀÄÄØ£ï jw£ï ZÀ¼Àé¼ï, ¥Àæw¨sÀl£ï, D¤ vÉ®ÄUÀÄ zÉñÀªÀiï ¥ÁrÛ£ï C²¸ÉÛ£ï §Ärè. (TDP) ¥ÀæzsÁ¤ ªÀAiÀiïæ ¨sÀªÀð¸ÉÆ 1. CBSE ºÉʸÀÆÌ¯ï ªÁ²ðPï £Á ªÀÄíuÉÆÑ oÀgÁªï ªÀiÁAqÁè. ¥ÀjÃPÉëaA ¸ÀªÁ¯ÁA §»gÀAUï TDP ¸ÁAzÉ ¥ÀæzsÁ¤ZÉ ªÀÄAwæ eÁ¯Áè÷å£ï D¤ «zÁåyðAPï eÁªÁ߸Áè÷åjà ºÁå oÀgÁªÁPï ¥ÀvÁåð£ï §¸ÀÄAPï ¥ÀqÉè¯Áå£ï PÁgÀuï ¥ÀæzsÁ¤£ï DAzsÁæPï AiÀÄĪÀduÁA ªÀiÁUÁðPï

ªÉ¸ÀÖgïß WÁmïì ‘ªÉÇêÀĪÉÇÃlgï’ ¤eÁQà ¨sÁj ¥Àæ¨Á«vï eÁªÁ߸Á

DªÀiÁÌA ¯Áí£ï¥ÀuÁgïxÁªïß ªÉÇêÀĪÉÇlgÁa ¸ÀªÀAiÀiï DªÀiÁÑå

ªÀiÁí®ÎqÁåA¤ ²PÀ¬Ä¯Áèå£ï, D«ÄÑ ¥ÉÇmÁa ¨sÀ¯Á¬ÄÌ PÉzÁ¼Á¬Ä ¨sÁj §j D¸ï°è. vÁå PÁ¼Ágï JPÉÆè ¥Áæ0iÀÄéAvï vÁZÁåZï WÀgÁAvï ªÉÇêÀĪÉÇÃlgï vÀAiÀiÁgï PÀgïß DªÀiÁÌA ªÀÄAiÀiï£Áå ªÀÄAiÀiï£ÁåPï ºÁqÀÄ£ï ¢vÁ¯ÉÆ. ºÉÆ ¥Áæ0iÀÄéAvï WÀgÁ AiÉÄAªÉÇÑ gÁªÁèåG¥ÁæAvï DªÀiÁÌA DAVØZÉA ªÉÇêÀĪÉÇÃlgï ºÁAqÀÄPï ¸ÀÄgÀÄ PɯÉA. vÀgï¬Ä DAVØZÉA ªÉÇêÀĪÉÇÃlgï WÉÆmï-WÉÆmï ¦AiÉįÁågï¬Ä ªÉÇêÀĪÉÇlgÁa wPÁìuï vÉÆAqÁAvï ¨sÉÆUÁÛ° eÁ¯Áågï¬Ä ¥ÉÇmÁAvï §gÉ¥Àuï eÁAiÀiÁßvï¯ÉèA. ¥ÀævÉåÃPï eÁªïß ªÀiÁíPÁ ¯Áí£ïxÁªïß SɯÉèA eɪï¯ÉèA E¯ÉèA ZÀqÀÄuÉA eÁ¯Áågï zsÀÄAªÀgï (¸ÀÄgÉ) zsÉAPï AiÉÄêïß ¥ÉÇÃmï R¼À̼ÉÑA D¸ï¯ÉèA. DAVØZÉA ªÉÇêÀĪÉÇÃlgï xÉÆqÉ¥Á«ÖA ¸ÀVî ¨ÉÆÃvïè SÁ° PɯÁågï¬Ä G¥ÁÌgÁPï ¥ÀqÀ£Á¸ÁÛA ¨sÁj PÀ±ÁÖvÁ°A. vÀĪÉÄÑA ‘ªÉ¸ÀÖgïß WÁmÁì’ZÉA ªÉÇêÀĪÉÇÃlgï ªÉļÉÆAPï ¸ÀÄgÀÄ eÁ¯ÁåG¥ÁæAvï ºÁAªï DvÁA ¸ÀıÉUÁvï D¸ÁA. UÀgÉÓZÁå ªÉ¼Ágï KPï mÉç¯ï¸ÀÆà£ï vÀĪÀiÁÑå ªÉÇêÀĪÉÇlgÁPï E¯ÉèA «ÄÃmï WÁ¯ïß ¦AiÉįÉèAZï ¥ÉÇmÁAvï ªÀĸïÛ ¸ÀÄPï eÁvÁ. zsÀÄAªÉÇgï zsÉAPï D¤ ¥ÉÇmÁZÉ ªÀÄÄqÉÆØt £ÁAZï eÁ¯Áå. Smt. L. D’Souza, Kinnigoly - 574 150.

ªÁºÀ£ÁA

§Azsï

2. zÀ°vÁAvï/D¢ªÁ¹APï ¨sÀzÀæw ¢AªÉÑA PÁ£ÀÆ£ï (SC/ST Act) ZÀqÁªÀvï ¥ÁæAvÁåA¤ ZÁ®Ä £ÁA, ¸ÀPÁðgï UÀĪÀiÁ£ï PÀj£ÁAvï ªÀÄíuï ¥ÀwæPÁA¤ ¥sÁAiÀiïì eÁvÁ£Á UÀ¯ÁmÉÆ eÁ¯ÉÆ. 3. zÀ°vÁAPï/D¢ªÁ¹APï ¨sÀzÀæw D¤ jAiÀiÁ¬ÄÛ ¢A«Ñ ¸ÁQð vÀj vÁAZÉ ªÀÄzsÉA D¸ÉÑ D¹ÛzÁgï/ GAZÁè÷å ºÀÄzÁÝ÷åZÁAPï¬Ä jAiÀiÁAiÀiïÛ/¸ÀªÀèvÁA ¸ÀA«zsÁ£Á «gÉÆÃzsï eÁvÁ. 4. C¯ïá ¸ÀASÁåvï ªÀÄí¼ÉÆî ©¯ÉÆè D¤ ®VÛ PÁ£ÀÆ£ÁA ¨sÁgÀwÃAiÀiï ¸ÀA«zsÁ£ÁAvÁè÷å ¸ÀªÀiÁ£ï (Equality) vÀvÁéPï ºÉqÁAiÀiÁÛ D¤ vÁAZÉA £ÀqÉÛA §ºÀĪÀÄwÃAiÀiÁAPï aqÁAiÀiÁÛ. 5. ¸ÀA«zsÁ£ÁAvÁè÷å zsÀªÀiï𠤵ÉàÃPïë (Secular) ¸À¨Ágï zÉñÁAvï ªÀÄAiÀiÁðzï ¯Á¨sÁ£Á, ºÀAiÉÄðPÁ ¸ÀAzÀ¨sÁðgï zsÀªÀiïð ¥ÁZÁgÀÄAPï ¥ÀqÁÛ, ¸ÀPÁðj ºÀÄzÁÝ÷åAPï¬Ä ºÉA ¯ÁUÀÄ eÁvÁ. 6. §ºÀĪÀÄwÃAiÀiï ªÀÄíuÉÆÑ ©¯ÉÆè CxÁð «uÉA eÁ¯Á, zÉñÁAvï »AzÀÄ zÀjzïæ PÀÄmÁäA ªÀÄĹèªÀiï/Qæ¸ÁÛAªï 19 PÀgÉÆqï ¸ÀASÁå ¥Áæ¸ï zÉÆqÁÛ÷å£ï D¸Ávï, «±Éøï jAiÀiÁAiÀiïÛ £Á¸ÁÛA. 7. ¥ÁæAwÃAiÀiï/¯ÉÆÃPï ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÁ ºÀÄA¨Áægï gÁdQÃAiÀiï ¥sÀÅqÁj, zsÁ«ÄðPï UÀÄgÀÄ D¤ ¯ËQPï ¥ÀAUÀqï D¥Áè÷å ¥À w ¸À à ¢ ü ð APï/«gÉ Æ Ã¢ü A Pï ¤ÃZï GvÁæA¤ ¨ÉAqÉÑA ªÁqÁèA. 8. ¨sÉÆgÁå ªÀAiÀiïæ ¨ÉÆPÀÄðn ªÀÄí¼Áî÷å§j ¸ÀĦæêÀiï PÉÆrÛAvï ºÀeÁgÉÆA D¤ ¥ÁæAwÃAiÀiï PÉÆrÛA¤ ¯ÁSÉÆA ¸ÀASÁå£ï ªÁåeï ¯ÉƼÁÛ£Á £ÁåAiÀiÁ¢üñÁA¤ D¥ÁÚ ªÀÄzsÉAZï gÀhÄUÀqÉÑA ZÀqÁèA. ºÁå ¢±Á£ï ¨sÁgÀvÁZÉÆ GAZÉÆè £ÁåAiÀiÁ¢üñïZï (Chief Justice) ¸ÀPÀAiÀiÁè÷åAZÁ ¨ÉAqÁàPï §° eÁvÁ£Á ¥ÁæAwÃAiÀiï GAZÁè÷å PÉÆrÛAZÁ (High Court) wÃ¥ÁðAPï ªÀÄAiÀiÁðzï ¸ÀPÁðgï ¢Ã£ÁAvï. 2018 DyðPï §eÉmï WÀĸÀàqÁAiÀiÁÛ£Á 2019 eÉgÁ¯ï ZÀÄ£Áªï ±ÁAw ¨sÀAUï PÀgÀÄAPï ¥ÀÅgÉÆ!


April 21 - 27, 2018

10

¨sÁV d¯Áä ¢Ã¸ï!

PÉÆAPÀt ªÀÄƼï: zÁªÉÆÃzÀgï ªÀiÁªÉÇÓ EAVèµÁ xÁªïß : eÉ. «. PÁ¯ÉÆð, ºÁ¸À£ï.

‘JPÁ £Á JPÁ ¢¸Á ¨sÀÄUÉÆð ¸ÁPÉÆð eÁvÉƯÉÆ, vÁAPÁ ¥À¼Éªïß KPï ¥Á«ÖA C¥Àªïß ªÀígïß UɯÉÆ. ºÁ¸ÉÆÛ¯ÉÆ ªÀÄíuÉÆ£ï wA ‘vÁPÁ ¥À¼ÉAiÀiÁ.’ vÁuÉ ¥ÁvÉåªïß D¸Ávï. ¥ÀÄuï vÀ±ÉA ªÀÄí¼ÉA. PÉ¢AZï eÁAªÉÑ £Á!’ JPÉÆè ¨sÀÄUÉÆð PÉÆ£ÁêöåAvï wA ¨sÁAiÀiïæ DAiÀiÁèöå £ÀAvÀgï G¨ÉÆ gÁªÉÇ£ï D¸ÉÆè. vÁZÉ qÉÆ. PÉÃPÀðgÁ£ï «ZÁgÉèA. §UÉè£ïAZï KPï RmÉèA ‘ºÁå ZÉPÁåðPï ¥À¼É¯Áå £ÀAvÀgï, D¸ÀįÉèA. vÁZÉ ¨sÁAiÀiïæ vÀÄ«ÄA QvÉèñÁå ªÁAmÁå£ï AiÉÄãÁvÉè §jA KPï £À¹Ã¨ïzÁgÁA ªÀÄíuÉÆ£ï ªÀÄné C¯Áägï Dqï vÀĪÀiÁÌA ¨sÀUÁ£ÁAV? vÀĪÉÆÑ zsÀªÀgï°è. ¨sÀÄUÉÆð ¨sÀÄUÉÆð ¥sÀPÀvï PÉæn£ï (ºÉqÁØ) ZÀqÀÄuÉ CqÉÃeï ¥sÀÄn ªÀÄíuÉåvï. ªÉÄÊPÉÆæ¸É¥sÁ° £ÀíAiÀiï.’ G¨sÁgï D¸ÀįÉÆè. ‘ZÉÊvÀ£ÁåPï UÀÆuï PÀgÀÄAPï vÁZÁ zÉƼÁåA¤ eÁAiÀ iÁßAV qÉÆPÀÖgï?’ ±ÀÆ£ÀåvÁ ¤±ÉvÁ°. ‘ºÉA, vÀÄ«ÄA UÀÆuï ZÉPÁåð£ï £Éí¸ï¯ÉèA ªÀ¸ÀÄÛgï vÁZÉ ªÀjß ªÀÄí¼Áågï QvÉA ªÀÄíuï aAvÁvï ZÀqï ¥Àdð¼ÁÛ¯ÉA. ºÁZÉ ªÀAiÀiïæ ºÉÆAzÉÆé£ï CªÉÆzï. vÀÄ«ÄA ZÉPÁåðZÉA, ¯Á¼ï D¸Á UÀ¼ÉÆ£ï D¸ÉÑA GUÉÛA vÉÆ E¸ÉÆ̯ÁPï ªÀZÉÆ£ï vÉÆÃAqï, ¨sÁAiÀiïæ ²PÁÛ, SɼÁÛ, UÁAiÀiÁÛ ªÀÄíuï ¥ÀqÉÆAPï vÀAiÀiÁgï aAvÁèöågï... ªÀiÁ¥sï PÀgÁ, ºÉA D¸ÉÑ gÀÆAzï zÉƼÉ.. ¸Ázsïå £Á. vÁZÉÆ PÉÆAqÁmÉÆ vÁAZÁ£ï ¥À¼ÉAªïÌ PÀgÁ, vÁZÉÆ ¨sÀ¥ÀÆðgï ªÉÆÃUï PÀgÁ, vÁPÁ Rĵï PÀgÁ.. ºÁå eÁ¯ÉA £Á. ‘vÁå ZÉPÁåða ZÉPÁåðZÉA ¥ÉƸÁ¥ï vÀĪÀiÁÌA ªÀíqï ¥ÀAxÁºÁé£ï ¥ÁæAiÀiï CAzÁeï KPï PÀgÀÄAPï ¸ÀPÁëvïV?... ¨Á«Ã¸ï ªÀÄíuÁÑAvï PÁAAiÀiïÑ zÀĨÁªï £Á...’ ªÀ¸ÁðA!!’ zÁPÉÛgÁ£ï ªÀÄí¼ÉA.

3

¥ÀÄuï ZÉÊvÀ£Áåa ªÁqÁªÀ¼ï zÀĸÁæöåA ¨sÀÄUÁåðA ªÀjß ªÀĸÀÄÛ ¥ÁnA ¥Àqï°è. vÉÆ ªÀĸÀÄÛ ªÉÃ¼ï ªÉÆ£Áå §jA ªÉÇUÉZï gÁªÁÛ¯ÉÆ. xÉÆqÉ ¥Á«ÖA PÁAAiÀiïÑ PÁgÀuï

£Á¸ÁÛA eÉÆåÃgÁ£ï ºÁ¸ÁÛ¯ÉÆ. zÀĸÁæöåA¤ ºÁ¸ÀAªÉÑ ¥ÉæÃvÀ£ï PɯÁåjà ©®ÄÌ¯ï ºÁ¸Á£ÁvÉÆè. ¨sÀÄPï ¯ÁUÉè¯Áå ªÉ¼Á ªÀiÁvïæ gÀqÁÛ¯ÉÆ. zÀĸÁæöå ¨sÀÄUÁåðA §jA ZÉÊvÀ£Àå vÁAPÁ gÁwAZÉ ©®Ä̯ï G¥Àzïæ ¢Ã £ÁvÉÆè. PÉzÁßAAiÀiï ¯Á¼ï UÀ¼Àªïß D¸ÁÛ¯ÉÆ. zÀĹæA ¨sÀÄVðAAiÀiï ¯Á¼ï UÀ¼ÀAiÀiÁÛ°A ªÀÄíuÁåA. ªÀÄÄvÉÆAPï, ºÁUÉÆAPï eÁvÁ£Á PÀ¼ÀAiÀiÁßvÉÆè. ¥ÀÄuï.. ‘ºÁAªï ¥ÁAZï ªÀ¸ÁðaA eÁvÁ ¥ÀAiÀiÁðAvï ©bÁuÉ ©üdAiÀiÁÛ°A ªÀÄíuÉÆ£ï ªÀiÁAAiÀiï ¸ÁAUÁÛ°! ¨ÉÆêÁê ªÀÄíf ¦qÁ vÁPÁ DAiÀiÁèöå!’ ºÀµÀð vÀPïð ªÀiÁAqÁÛ¯ÉA. vÀjà KPï ¢Ã¸ï ZÉÊvÀ£ÁåPï qÉÆPÀÖgï PÉÃPÀðgÁ ¸À²ðA ªÀígÁeÉ ¥ÀqÉèA. ‘qÉÆPÀÖgï, ZÉÊvÀ£Áåa ªÁqÁªÀ¼ï zÀĸÁæöå ¨sÀÄUÁåðA §jA £Á RgÉA vÀjà DªÀiÁÌA vÁå «²A wwè ¦üQgï £Á. vÀÄAªÉ KPï ¥Á«ÖA ¥ÀjÃPÁë PÀgÁåA ªÀÄí¼ÉîAAiÀiï £É, zÉPÀÄ£ï ºÁqÉèA.’ ‘ZÉÊvÀ£Áå ¥sÀPÀvï zÉÊ»Pï ªÁqÁªÀ½Avï ¥ÁnA ¥ÀqÁè ªÀÄí¼Áågï RAvï PÀjÑ UÀeïð £Á CªÉÆzï. D«ÄA vÁa KPï EEG PÁqïß ¥À¼ÉªÁåA.’ zÁPÉÛgï ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. ºÁå ¥ÀjÃPÉëAvï ZÉÊvÀ£ÁåZÁ

ªÉÄAzÁéa ªÁqÁªÀ¼ï ¸ÀºÀeï £Á ªÀÄíuÉÆ£ï PÀ¼ÉÆ£ï DAiÉÄèA. zÀĸÁæöå xÀgÁZÉÆå ¥ÀjÃPÁë ¸ÀÄgÀÄ eÁ¯ÉÆå. qÉÆPÀÖgï PÉÃPÀðgÁZÉÆ zÀĨÁªï PÀgÉÆ eÁ¯ÉÆè. ZÉÊvÀ£ÁåPï PÉæn¤¸ÀA ¦qÉPï

ªÀ¼ÀUï eÁ¯ÉÆè. (CªÀAiÀiÁÑ UÀ¨sÁðªÀ¸ÁÛAvïZï ¨sÀÄUÁåðPï xÉÊgÉÆAiÀiïØ ºÁªÉÆð£ÁZÁ vÁAZÁ£ï ¥ÁvÉåAªïÌ eÁ¯ÉA GuÁå¥ÀuÁ£ï G¨ÉÆÓAa £Á. ºÁå D¢üA vÁt PÀĨÁÓöåAPï zÉÊ»Pï vÀ±ÉA ªÀiÁ£À¹Pï ¥À¼É¯ÉèA. ¥ÀÄuï ºÉÆé ZÉPÉÆð PÀħÓvÁ). PÀĨÉÆÓ ¢¸Á£ÁvÉÆè. ºÀµÁðPï vÀqÀÄéAPï eÁ¯ÉA ‘ºÉA PÀ±ÉA ¸Ázsïå?’ ºÀµÁð£ï £Á. vÁuÉ gÀqÉÆAPï ¸ÀÄgÀÄ «ZÁgÉèA. eÁ¯ÉA. ‘zɪÁ£ï CªÀiÁÌAZï CªÉÆzï vÁå ZÉPÁåðZÉ QvÁåPï «AZÀÄ£ï PÁqÉèA ªÉÇÃAoïZï ¥À¼ÉvÁ¯ÉÆ. xÉÊA qÉÆPÀÖgï?’ xÉÆqÉÆå «Ä²AiÉÆ ¥ÀÄmÉÆ£ï ‘vÉÆ UÀÆuï eÁvÉƯÉÆ D¬Ä¯ÉÆèöå ¢¸ÁÛ¯ÉÆå. vÉÆ ªÀíAiÀiïªÀÄÆ qÉÆPÀÖgï?’ QvÉAZï G®AiÀiï£ÁvÉÆè. ‘vÁZÉ ºÁªÉÆð£ï ªÁqÉÆAPï ‘CªÉÆÑ ZÉÊvÀå£Áå¬ÄÃ...?’ vÁZÉ xÉÆrA ªÀPÁÛA ¢ªÉåvï. xÁªïß GzÁÎgï ¸ÀÄmÉÆè. ¥ÀÄuï CeÁå¥ÁAa ¤jÃPÁë ‘£Á. ºÁPÁ ‘ªÉÄÊPÉÆæøɥsÁ°’ PÀj£ÁPÁvï. vÁa ªÁqÁªÀ¼ï ªÀÄíuÁÛvï. ºÉA d¯Áä xÁªïß vÁå ¦qÉPï ¸ÀºÀeï eÁ¯Éè §jA AiÉÄA«Ñ «PÀ¯ÁAUÁvÁ. eÁvÉ°. vÀÄ«ÄAAiÀiï vÁå ¦qÉ ªÀiÁAqÉÆ ªÁqÁ£Á zÉPÀÄ£ï ¸ÀAV ¸ÉÆqïzÉÆqï PÀgÀÄ£ï ªÉÄAzÀĬÄà ªÁqÁ£Á. ¤ªÀiÁuÉ fAiÉÄeÉ ¥ÀqÉÛ¯ÉA. vÁZÉÆå ªÉÄAzÀÄ vÀ±ÉA PÀÆqï¬Äà UÀeÉÆð ¸ÀªÉÆÓ£ï ¸ÁA¨sÁ½ÑÀ ªÁqÉÆAPï C¸Ààzï £Á¸ÁÛA ªÉQÛ C¢üPï dªÀ¨ÁÝj vÀĪÉÄÑgï PÀĨÉÆÓ eÁvÁ.’ D¸ÉÛ°...’ ‘C¸À¯Áå ¨sÀÄUÁåðZÉA ¨sÀ«±ïå ‘PÉzÉÆ¼ï ¥ÀgÁåAvï qÉÆPÀÖgï?’ QvÉA qÉÆ. PÉÃPÀðgï?’ qÉÆ. PÉÃPÀðgÁ£ï eÁ¥ï ¢° ‘PÀÆqï ªÀíqï £Á, zÉPÀÄ£ï £Á. vÁuÉ ªÉÇPÁÛAa aÃmï ªÉÄAzÀÄ «PÀ¹vï eÁAiÀiÁß. vÁZÉ §gÀªïß vÁAPÁ ¢°. ¸ÀPÀÌqï eÁÕ£ÉÃA¢æAiÀiï vÀl¸ïÜ ‘vÀÄ«ÄA ¥sÁ¯ÁåA ¸ÁPÁ½A eÁvÁvï. vÁa LPÀÆå ¸ÉƼÁ AiÉÄAiÀiÁ. vÀĪÀiÁÌA QvÉAV ªÀAiÀiïæ ZÀrÑ £Á ªÀÄí¼ÉîA ¸Á©vï zÁPÀAªïÌ D¸Á.’ vÉÆ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. eÁ¯ÁA.’ wA ¸ÁPÁ½A AiÉÄvÉ ‘vÁaA CªÀAiÀiï-¨Á¥ÀÄAiÀiï ¥ÀAiÀiÁðAvï qÉÆPÀÖgï QvÉA qÉÆPÀÖgï?..’ ºÀµÁð£ï PÁA¥ÉgÁå zÁPÀAªïÌ D¸Á ªÀÄí¼ÉîA w vÁ¼Áå£ï «ZÁgÉèA. £ÉuÁ¹èA. zÁPÉÛgï vÁAPÁ

ºÉA ¥ÀAxÁºÁé£ï ¹éÃPÁgï PÀgÀÄAPï vÁt ¤Zɪï PɯÉÆè...

¥ÀqÉÆè. ªÉÇÃAPï GzÁÌqÉ. vÁa ¥ÀæwgÉÆÃzsÀPï ¸ÀPÀvï Gt D¸ÀįÁèöå£ï zÉÆ. PÉÃPÀðgÁ£ï ZÀvÁæAiÀiï ¸ÁA¨sÁ¼ÀÄAPï ¸À®ºÁ ¢°è... ‘UÉæÃmï, JºÉqï..’ D¬Äè.

CªÉÆÃzï! UÉÆà zÁPÉÛgÁa eÁ¥ï

CªÉÆzÁPï zÁPÉÛgÁZÉA ¥Àæ¸À£ïß ªÀÄÄPÀªÀļï zÉƼÁåA ªÀÄÄPÁgï DAiÉÄèA. ‘qÉÆPÀÖgï vÀÄAªÉ dgÀÆgï AiÉÄÃeÉ. D«ÄA ZÀqï ¯ÉÆPÁPï C¥ÀAªïÌ £Á. ¯ÁVê¯ÁåAPï ªÀiÁvïæ.’ vÁuÉ C¥ÀªÉÚ ¢¯ÉA. ‘±ÀÆågï. PÉzÁß ªÀÄíuÁAAiÀiï?’ ‘¥ÉƪÁðA ¸À£ÁégÁ qÉÆPÀÖgï. WÀgÁZï.’ ‘ºÁAªï dgÀÆgï AiÉÄvÉƯÉÆA, PÀ¸À°AiÀiï JªÀÄeÉð¤ì GzÉA«Ñ £Á vÀgï..’ ‘RArvï. ªÉüï eÁ¯Áåjà ªÀíqï £Á.’ zÁPÉÛgÁ£ï ¥ÉÆãï zsÀªÀgÉÑ ©üvÉgï vÁPÁ KPï UÀeÁ¯ï «ZÁgÀÄAPï D¸ÀÄ°è. ‘qÉÆPÀÖgï, vÀÄeÉ ¯ÁVÎA QvÉAV «ZÁgÀÄAPï D¸ÀįÉèA..’ vÉÆ aPÉÌ ¥ÁzÉݯÉÆ. ‘QvÉA ¸ÁAUï CªÉÆzï..’

‘DªÉÆÑ ¨Á¨Á PÀ¸À¯ÉZï G¥Àzïæ PÀgÉÆÑ £Á ªÀÄíuÉÆ£ï CªÉÆzï xÉÆqÁå ªÉ¼Á ¥ÁvÉåvÁAªï. vÀjÃ.. xÁªïß zÁPÉÛgÁPï ¥sÉÆ£ï ¸ÁAUÉÆAPï eÁAiÀiÁß ¥À¼É? WÀÄAªÁØAiÉÄÛvï D¸ÉÆè. ¤ªÀiÁuÉ vÀÄAªÉ DzÉè ¥Á«ÖA vÁPÁ vÀjà ¯ÁUÉèA. ±ÁAvï zsÀªÀgÀÄAPï KPï ¹gÀ¥ï ‘ºÀ¯ÉÆà qÉÆPÀÖgï PÉÃPÀðgï. §gÀªïß ¢¯ÉÆèAiÀiï, GqÁ¸ï D¸ÁV qÉÆPÀÖgï?.. ¥ÉƪÁðA, CªÉÆzï ºÁAUÁ.’ ‘ºÀ¯ÉÆà CªÉÆzï PÀ²A WÀgÁ ¯ÉÆÃPï D¸ÉÆÛ¯ÉÆ.. D¸Ávï? ZÉÊvÀ£Àå PÀ¸ÉÆ D¸Á? zÉPÀÄ£ï, vÁPÁ ±ÁAvï zsÀªÀÅæAPï ¥ÀvÁåð£ï GZÁA§¼ï eÁAªïÌ QvÉA ¥ÀÄt ¢ªÉåvïV?’ xÉÆqÁå vÉA¥Á D¢üA £Á ªÀÄÆ?’ vÉ«ê£ï xÁªïß M¦ü¸ÁZÉA PÁªÀiï PÀgÀÄAPï zÁPÉÛgÁ£ï «ZÁgÉèA. ‘vÀ±ÉA PÁAAiÀiï £Á qÉÆPÀÖgï.’ ªÀÄíuÉÆ£ï CªÉÆzï PÀ¸À°AV ¥sÉʯÁA WÀgÁ ºÁqïß D¬Ä¯ÉÆè. ‘vÀgï QvÉA «±Éøï CªÉÆzï?’ UÀeÉðZÁ xÉÆqÁå zÀ¸ÀÛªÉÃeÁA ‘D«ÄA ZÉÊvÀ£ÁåZÉÆ d¯Áä ªÀAiÀiïæ ZÉÊvÀ£Àå ªÀÄÄvï¯ÉÆè. ¢Ã¸ï ¸ÀA¨sÀæªÀÄÄAPï aAvÁèA CªÉÆzÁ£ï gÁUÁ£ï vÁPÁ qÉÆPÀÖgï.’ xÁ¥Àqï ªÀiÁgï¯ÉèA. ºÁå xÉÆqÉÆ ªÉüï zÁPÉÛgÁ ¯ÁUÉÆ£ï ZÉÊvÀ£Áå£ï zÁPÁ¬Ä°è xÁªïß PÀ¸À°Zï eÁ¥ï D¬Äè ¥ÀæwQæAiÀiÁ «¸ÉÆæAa vÀ¸À° £Á. vÉÆ QvÉA aAvÀÄ£ï D¸Á £ÀíAiÀiï! ¤ªÀiÁuÉ, vÁuÉ KPï ¸ÀÆÖ¯ï GPÀ¯ïß ¨Á¥ÁAiÀiïÌ eÁªÉåvï? ªÀiÁgï¯ÉèA!. wvÉèAZï £ÀíAiÀiï, ZÉÊvÀ£ÁåZÉÆ ¥ÀAiÉÆè vÁå £ÀAvÀgï vÁuÉ PÉÆuÁPÀZï d¯Áä ¢Ã¸ï UÀzÁݼÁAiÉÄ£ï ¸À²ðA AiÉÄÃAªïÌ ¸ÉÆqÀÄAPï ¸ÀA¨sÀæ«Ä¯ÉÆè. zÀĸÉÆæ ¨ÉÆÃªï £ÁvÉèA. ¤ªÀiÁuÉ qÉÆPÀÖgï SÁ¸ÉΣï DZÀgÀuï PɯÉÆè. w¸Áæöå PÉÃPÀðgÁ£ï AiÉÄêïß vÁPÁ d¯Áä ¢Ã¸ÁPï wA ¸ÀÆvÀPÁZÉgï ±ÁAvï PÀgÉÆÑ ¹gÀ¥ï ¨sÀgÀ¬Ä¯Áèöå (¤¶zïÞ PÁ¼ï) D¸ÀÄ°èA. £ÀAvÀgïZï vÉÆ ±ÁAvï eÁªïß ¥À¬Äê¯ÉÆ JPÉÆè ¨Á¥ÀÄà ¸Àgï¯ÉÆè ¤zÉPï ¤¸Áæ¯ÉÆè. ªÀÄí¼ÉîA ¤Ã¨ï vÁt ¢¯ÉèA. ZÀªÉÇÛ ªÉ¼ÁgïZï

DZÀgÀuï ZÉÊvÀ£Àå

PÀgÁÑ ¦qÉ£ï

(¥sÀÅqÁè÷å CAPÁåAvï)


11

April 21 - 27, 2018

ZÀqï ªÉÆÃUï PɯÁågï...?

“¸ÉÆjæ ¨Á vÀÄAªÉA ¥ÀAiÉÄèA “ªÁí... »ÃgÉÆZïÑ ¢¸ÁÛAiÀiï! vÀ£ÁðmÁåA¤ C±ÉA £Éí¸Áè÷ågï ¸ÁAUï¯ÉèAAiÀiï eÁ¯Áågï...?” ¸ÀAvÉƸï eÁvÁ. DvÁA “qÉÆÃAmï ªÀjæ... © ºÉ¦à! eÁ¯Áågï vÀÄPÁ PÉÆtÂà ¯ÁAiÀiïß zɪÁ£ï PÀZÉðA ¸Àªïð DªÀiÁÑ÷å ªÀiÁwðvï.” §gÁåPïZïÑ. ºÁAUÁ¸Àgï “DvÁA JPÁè÷å£ï ªÀiÁgï°è AiÉÄvÀZïÑ D«ÄA JPÀÄìjA. C¸À° ¥ÀÅgÉÆ ¸Á¬Äât D¤ PÉÆuÉAAiÀiï ft PÉÆuÁPï eÁAiÀiï? vÀÄPÁ ºÁAUÁZÉ ZÁgï ªÀÄ»£É PÀ±É ªÀiÁað £ÁPÁ!” “DvÁA vÀÄPÁ PÉÆuÉA ¯ÁUÉè?” ¯ÁAiÀiïß ªÀiÁíPÁ?”

ªÀiÁ°ð

¸ÁAUï

“ºÁAªÉA vÀÄPÁ WÀÄmÁ£ï ¸ÁAUÉèA eÁ¯Áågï vÀÄPÁ ¨ÉeÁgï eÁAªÉÑA£ÁAªÀÄÆ?” “¥ÀAiÉÄèA vÀÄA gÀĪÀiÁ ©üvÀgï AiÉÄ, ¥ÀPÁåð§j ¨sÁAiÀiïæ QvÁåPï G¨ÉÆ gÁªÁèAiÀiï?” vÉÆ ©üvÀgï DAiÉÆè D¤ vÁZÁ PÁ£Á¯ÁVA ªÀZÉÆ£ï ¥ÀŸÀÄà¸ÉÆAPï ¯ÁUÉÆè “¯ÁAiÀiïß ªÀiÁ°ð ºÁåZïÑ ¸É«æ£Á£ï”.

“DªÉÄÑ PÀµïÖ PÉÆuÁPï ¸ÁAUÉÑ ¨Á ¸É«æ£ï? ªÀÄíeÁå £À²Ã¨Á£ï vÀÄA vÁå ¢Ã¸ï «Äøï eÁvÀZïÑ ªÉļÉîAAiÀiï D¤ D«ÄÑ ªÀ¼ÀPï eÁ°. £Á eÁ¯Áågï?” “vÀÄeÉÆ ªÀĤ¸ï?”

£ÉƪÉÇæ

PÀ¸ÉÆ

“ZÀvïÛ! vÁZÉ «±ÁåAvï vÀÄA G®AiÀiÁßPÁ. vÀÄeÉ ªÀÄÄPÁgï vÉÆ PÁAAiÀiïÑ £ÀíAiÀiï. vÀÄA ªÀĸïÛ ¸ÉÆÖçÃAUï D¸ÁAiÀiï. ¸ÀvïÛ ¸ÁAUÉÑA eÁ¯Áågï vÀÄAªÉA D±Á ¨sÁUÀ¬ÄèAiÀiï. “§gÉÆà ºÀıÁgï D¸ÁAiÀiï ªÀÄíf vÀÄA! ºÁAªÉA ¯ÁAiÀiïß ªÀiÁ°ð xÁåAPÀÄå «°á! vÀÄA D¤ ªÀÄíuÉÆ£ï vÀÄPÁ PÀ±ÉA PÀ¼ÉîA?” PÉzÁ¼Á AiÉÄvÀ¯ÉÆAiÀiï? ¥ÀÅuï KPï GqÁ¸ï zÀªÀgï. D«ÄÑ “ªÁAZÁÑ÷å ¨sÀÄUÁåðZÉÆ UÀÆ zÉÆÃ¹Û UÀĦvïÛ GgÁdAiÀiï. ¥À¼ÀAiÀiÁè÷ågï PÀ¼ÁÛ - C² KPï PÉÆuÁPïZïÑ PÀ¼Á£ÁAiÉÄ. UÁzï D¸Á. ºÁAªÉA vÀÄeÁå eÁAiÀiïÛªÀÄÆ?” ¸ÀÄAzÀgï zÉƼÁåA¤ ¥À¼ÀAiÉÄèA. “¥ÀÅuï vÀÄeÁå WÉƪÁPï vÁå zÉƼÁåA¤ ªÉÆÃUï PÀ ¼ Ávï eÁ¯Áågï?” G¥ÉåAªÉÇÑ ¢¸ÉÆè” C±ÉA “ºÉÆ WÀÄmï vÀÄeÉ xÁªïß ªÀÄíuÉÆ£ï vÁuÉA ¸É«æ£ÁPï ºÀ¼ÁÛa ªÉÃAUï ªÀiÁ°ð. ¨sÁAiÀiïæ ¥ÀqÁ£Á eÁ¯Áågï w ªÉÃAUï C² eÁ°V... w PÉÆuÁ¬ÄÌ PÀ¼Á£Á.” ¸ÉÆqÀÄAPï vÉA vÀAiÀiÁgï eÁ¯ÉA “eÁAiÀiïÛ vÀgï ºÁAªï £Á. vÁZÁå ¸ÀUÁî÷å fªÁAvï ªÉvÁA. ºÁZÉ G¥ÁæAvï «Ãeï zsÁAªï¯Áè÷å§j vÁPÁ ¸ÀzÁAAiÀiï AiÉÄÃAªïÌ ¥ÀæAiÀÄvïß ¨sÉÆUÉèA. vÁå ªÉAUÉ£ï vÁAPÁA PÀvÁðA. L ®ªï AiÀÄÆ ¸É«æ£ï” RmÁè÷ågï Dqï WÁ¯ÉA. C¨Éî, “QvÉA «ÃQè M¥sï¬Ä £ÁAV «°á£ï ¥À¼À¬Ä°èA ¸Àé¥ÁÚA ªÀ i ÁíPÁ?” ¸É«æ£ï ºÁ¸ÉèA. RjA eÁ°A. ¸É«æ£ï ªÉÆUÁPï vÉA DAiÉÆÌ£ï «°áPï ªÀĸïÛ ¯Á¯ÉvÁ¯ÉA ªÀÄíuÉÆ£ï vÁPÁ RIJ eÁ° D¤ vÁuÉA D¦è Ravï eÁ¯ÉA. “vÀÄPÁ wwè D±Á D¸ï°è ªÁmï zsÀ°ð. DvÁA ªÀíqÉèA ¸ÀªÁ¯ï eÁ¯Áågï vÀÄAªÉA ªÀiÁíPÁ ²ÃzÁ ¸ÁAUÉåvÉA D¸ï¯ÉèA ¸É«æ£ÁZÁå zÉƼÁåA ªÀÄÄPÁgï £ÀíAiÀiïªÉ PÁ¯ï?” ªÀÄíuÁ¯ÉÆ G¨ÉA eÁ¯ÉA. DvÁA vÁuÉA zÉÆUÁAPï zsÀ¯ÁðA. PÉÆuÁPï «°á. “vÀ±ÉA ¸ÁAUÉÑA ZÉqÁåA¤ zsÀZÉðA D¤ PÉÆuÁPï ¸ÉÆqÉÑA? ªÀiÁvïæ. ZÉqÁéA¤ vÀ±ÉA vÁAa ºÁå zÉÆUÁA¬ÄÌ JPÁªÉÄPÁ D±Á ªÀåPïÛ PÀgÀÄAPï eÁvÁV? PÀ¼Á£Á¸ÁÛA ªÀÄÄSÁ¸ÀÄðAZÉA? vÀÄAªÉA ªÀÄíeÁå zÉƼÁåA¤ QvÁåPï ªÀÄí¼Áågï ²ªÀiÁAªï PÀ±ÉA ªÁZÉèAAiÀiï? vÀ±ÉA ZÉqÉ vÁZÉ PÀqÉ£ï PÁeÁgï eÁvÁ ºÀıÁgï D¸Áè÷ågï vÉ fPÁÛvï. ªÀÄí¼Áî÷å ¨sÀªÀð±ÁåZÉgï vÁuÉA vÁPÁ zsÁ ¯ÁSï gÀÄ¥ÁåAa C¨Éî, vÀÄA fPÉÆèAiÀiï!” PÀĪÉÆPï PɯÁå. vÀgï vÁPÁ “DvÁA vÀÄPÁ PÀ±ÉA ¨sÉÆUÁÛ ¸ÉÆqÉÑA ¸ÀªÁ¯ïZïÑ £ÁA. ¸É«æ£ï? vÀÄf ¥sÀ¸ïÖ £ÁAiÀiïÖ...?” ¸ÁAUÁvÁZïÑ DvÁA vÁPÁ “ªÀÄíf ¥sÀ¸ïÖ £ÁAiÀiïÖ eÁ¯Áå ªÉļï¯Áè÷å «°áPï ¸Àj PɯÁågï, vÁPÁ ²ªÀiÁAªï ¸ÁAiÀiÁâ. ªÀÄíeÉÆ WÉƪï, «°áZïÑ ºÁAªï ¨sÀÄUÉðA PÀZÉðA ¥Áæ¸ï ZÀqï ¥À¸ÀAzï eÁ¯Á. «Ä²£ï ªÀÄíuï aAvÀÄ£ï, vÁPÁ vÀgï zÉÆUÁA¬ÄÌ ¸ÉÆqÉÑA eÁAiÀiï vÀ±ÉA ªÁ¥ÀvÁð¯ÉÆ. £ÀíAiÀiï ªÀÄí¼Áî÷å ¤zsÁðgÁPï ªÀiÁíPÁ vÁZÉÆ PÁAoÁ¼ÉÆ vÉA ¥ÁªÉèA. ¥ÀÅuï vÁAPÁA AiÉÄêïß zÀĨÁAiÀiï zsÁA«èA”. JPÁªÉÄPÁ DªÀiÁÑ÷å ªÉÆUÁZÉÆ Sɼï PÀ¼ÉÆAPï £ÀeÉÆ...!”

¥ÉæÃgÀuï WÉdAiÀiï 20 C±ÉA...

7

QÃwð ¨sÁgÀw

"PÀÄA¥Ázïæ", ªÀÄÄA§AiÀiï vÁaA ªÁí½îA.

aAvÁßA

ªÁgÁågï

«°áPï ªÉÆUÁa §jZïÑ gÀÆZï ¯ÁUï°è. vÉÆ zÀĸÁæ÷å ¢¸Á ¸ÀPÁ½A ¸É«æ£ÁPï mÉ°¥sÉÇãï PÀj£Á¸ÁÛ£ÁAZïÑ vÁZÁå gÀĪÀiÁPï ¥Áªï¯ÉÆè. “CgÉæ... «°á PÀ¸ÉÆ ¸ÀPÁ½A ¥sÀÅqÉA ¥ÁªÉÇèAiÀiï? ªÀiÁíPÁ ¥sÉÇãï PɯÁå ²ªÁAiÀiï vÀÄAªÉA ºÁAUÁ¸Àgï AiÉÄAªÉÑA £ÀíAiÀiï ªÀÄíuÉÆ£ï ºÁAªÉA ¸ÁAUï¯ÉèA £ÀíAiÀiïªÉ?” “¸ÉÆjæ ¸É«æ£ï! vÀÄeÉÆ C¥Àj«Ävï ªÉÆÃUï aAvÁÛ£Á ªÀiÁíPÁ ¸ÀVî gÁvï ¤Ãzï ¥Àrè £Á ªÉÆUÁ! PÉzÁ¼Á KPï ¥Á«ÖA GeÁéqÁÛ D¤ ºÁAUÁ AiÉÄêïß vÀÄPÁ ªÀÄíeÁå ªÉAUÉAvï PÁuÉÏvÁA ªÀÄíuÉÆ£ï ¨sÉÆUÉèA ªÀiÁíPÁ!” “ºÁA-ºÁA vÀgï vÀÄPÁ RjZïÑ ªÉÆUÁa gÀÆZï ¯ÁVè ªÀÄí¼ÉîA ªÀiÁíPÁ ¸ÀªÀiÁÓ¯ÉA. ¥ÀÅuï ¦èÃeï, ºÁZÉ G¥ÁæAvï ¥sÉÇãï PɯÁå ²ªÁAiÀiï ºÁAUÁ AiÉÄãÁPÁ. DvÁA PÀ¸ÉÆÃAiÀiï DAiÉÆèAiÀiï, zÉPÀÄ£ï vÀÄPÁ ¨ÉeÁgï PÀgÀÄAPï £ÁPÁ ªÀiÁíPÁ”, ¸É«æ£Á£ï CzsÁåð ªÀÄ£Á£ï D¥ÉèA ªÀ¸ÀÄÛgï PÁqÀÄAPï ¸ÀÄgÀÄ PɯÉA. «°áPï vÉA ¥À¼Àªïß CeÁå¥ïZïÑ eÁ¯ÉA. ‘ºÉA ¸ÀĪÀiÁgï JªÀgÉr ¨Áånæ§j’. vÉÆ ªÀÄwAvïZïÑ aAw¯ÁUÉÆè. ‘ºÉA RArvï eÁªïß ªÀÄíeÁå ªÉÆUÁ£ï ¦PÉÆ£ï UɯÁA’ “ºÁA... PÁ¯Éѧj ªÉüï PÁr£ÁPÁ, ªÉVÎ-ªÉVÎA... ªÀiÁíPÁ PÁªÀiÁPï ªÀZÉÆAPï D¸Á. ªÀÄíf ªÀiÁívÁj ªÀiÁíPÁ RAZÁåAiÀiï WÀqÉå D¥ÀAªïÌ D¸Á” vÉA ªÀÄíuÁ¯ÉA. C±ÉA ¸ÀPÁ½A ¥sÀÅqÉA vÁAZÉÆ ªÉÆUÁZÉÆ SÉ¼ï ¸ÀÄgÀÄ eÁvÁ£ÁAZïÑ ªÀiÁívÁgÉ£ï ¨É¯ïè ªÀiÁjè D¤ ¸É«æ£ï vÀPÀëuÁAZïÑ GmÉèA. «°áPï QvÉA PÀZÉðA ªÀÄí¼ÉîA ¸ÀªÀiÁÓ¯ÉA £Á. “ºÁAªÉA vÀÄPÁ ¸ÁAUï¯ÉèAªÀÄÆ... vÀ±ÉAZïÑ eÁ¯ÉA. mÉ°¥sÉÇãï PÀj£Á¸ÁÛA DAiÀiÁè÷ågï »ZïÑ UÀvï. ºÁZÉ G¥ÁæAvï ¦üæ eÁvÁ£Á, ºÁAªïAZïÑ vÀÄPÁ D¥ÀAiÀiÁÛA. ¸ÉÆjæ, ¨ÉeÁgï PÀj£ÁPÁ¨Á!” “eÁAiÀiïÛ ªÉÆUÁ, ZÀÆPï eÁ° ªÀÄíf!” «°á ¨ÁvïgÀĪÀiÁPï UɯÉÆ. “DvÁA vÀÄA ªÀZï D¤ ºÁAªÉA vÀÄPÁ ¥sÉÇãï PÀvÀðZïÑ ºÁAUÁ AiÉÄ” ¸É«æ£ï G®AiÉÄèA.

(¥sÀÅqÁè÷å CAPÁåAvï)

» 29 ªÀ¸ÁðA ¥ÁæAiÉÄa ¸ÀªÀiÁeï ¸ÉëPÁ. wuÉA ¥ÁmÁè÷å 4 ªÀ¸ÁðA¤ ¸ÀĪÀiÁgï 900 ¨sÀÄUÁåðAa PÁeÁgÁA DqÁAiÀiÁè÷åAvï ¸ÁAUÁvÁ 150 PÁeÁgÁA ªÉÆqÀAiÀiÁè÷åAvï, QvÁåPï »A PÁeÁgÁA ¥ÁæAiÀiï ¨sÀgÁ£Á¸ÁÛ£Á eÁ°èA. QÃwð ¨sÁgÀw£ï D¥ÉèA fêÀ£ï C£Áxï ¨sÀÄUÁåðAZÁ §ZÁªÉ SÁwgï, ¥ÁæAiÀiï ¨sÀgÁ£Á¸ÁÛ PÁeÁgï eÁvɯÁåAPï D¤ eÁ¯É¯ÁåAPï

KPï ¨sÀªÀð±ÁåZÉA QÃuïð eÁªÁ߸Á. wuÉA ¸ÁgÀy læ¸ïÖ ¸ÀA¸ÉÆÜ 2012 ªÀ¸ÁðAvï GWÀqÉÆè. ¥sÀPÀvï ¨sÀÄUÁåðAaA PÁeÁgÁ DqÁAªïÌ. ºÁå ªÀ«ðA wZÁå fªÁPï ¸À¨Ágï zsÀªÉÆÌ÷å ªÉļÁî÷åvï RAAiÀiï vÉåA¬Ä ºÀ¼Áî÷åA xÁªïß. ¸À¨Ágï gÁdQÃAiÀiï ¥sÀÅqÁgÁåA xÁªï᪎ wZÁ fªÁPï zsÀªÉÆÌ÷å ªÉļÉÆ£ï D¸Ávï. ºÀ¼Áî÷åA¤ D¸ÁÑ xÉÆqÁå PÁ¨sÁðj ªÀÄ£ÁêA xÁªï᪎ wZÁ ºÁå PÁªÀiÁ «gÉÆÃzsï zsÀªÉÆÌ÷å AiÉÄêïß D¸ÉÆè÷å. 2014 ªÀ¸ÁðZÁ AiÀÄĤ¸É¥sï j¥ÉÇmÁð ¥ÀæPÁgï 47 oÀPÉÌ ¨sÁgÀwÃAiÀiï ZÉqÁéAPï vÁAa ¥ÁæAiÀiï 18 eÁAªÉÑ ¥ÀAiÉÄèAZï PÁeÁgï PÀvÁðvï. ¨sÀÄUÁåðAa PÁeÁgÁA DqÁéZÉÆð PÁAiÉÆÝ ¸ÀPÁðgÁ£ï PɯÁå G¥ÁæAvï¬Ä C¸À°A PÁeÁgÁA ¸ÁAUÁvÁ ¹Ûçà UÀ¨sïð ºÀvÁå eÁªïßAZï D¸Á. ºÁå «gÉÆÃzsï QÃwð ¨sÁgÀwãï D¥ÉèA fêÀ£ïAZï ¸ÀªÀĦðvï PɯÁA ªÀÄíuÉåvï.

‘;oÈÓëoYCjª’ä ‘=kuÑÚudªÓo’ä ‘=kuÑš|Úo’ä ‘dà;nk}’ä ‘úr|<}œ’ä ‘ÙuÈD}œ’ä ‘AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ}’ä ‘úr|?ur†ôßÈ=}œ’, ‘EjCj~’– Au"èu¥ ØoÔu Dealers D.K. : (Mangalore/Udupi) All Medical Stores & General Stores. Mumbai : All Mangalore and Canara Stores Bangalore : Cash Pharmacy, All Saints Departmental Stores, Gururaja Pharmacy, Foster Pharma & New Mangalore Stores. Goa : Martino Lobo Tel.: 0832-2250695 / 2256626 : Salal General Stores Tel: 0832-2862941 Chikmagalure : Sharma Ayurvedic Bhandar. Tel.: 08262-34318, 30382 Bhatkal : Krapalaya Health Centre Tel: Mob: 9448712749

Agents Mysore Bangalore Mumbai

Hyderabad

: M. D’Souza, Tel: 247221. : Albert Mascarenhas, Tel: 080-25733700 : Lydia M. Fernandes, Tel: 022-26770604 : Hilda Lobo, Tel: 022-65116704 : Stany Mendonca, Tel.: 27536948

qAjt¥ AjÓo‰à Aja~à æurÚuà=jÜ} Øo?ošÇ^ä qAjtxà EoÇ aèoDoÓ} NÚjA}‹ ;oÛuÇ:}å Western Ghats Pharmaceuticals C-8, Kumbalgodu Indl. Estate Bangalore 560 074.

Tel: (080) 28437832 / 28437439 E-mail: westernghatspc@yahoo.co.in


April 21 - 27, 2018

12

PÁ¯ÉÑ ¦¯É DªÀiÁÌA £ÁAªÁ£ï D¥ÀAiÀiÁÛvï... zÉ| ¥sÉ°Pïì ¸À¯ÁØ£Áí (¥ÁmÁè÷å ªÀÄAiÀiÁß÷åAvï ªÀÄAUÀÄîgÉÆÑ ¥sÁªÀiÁzï «£ÉÆâ £Àmï ¥sÉ°Pïì ¸À¯ÁØ£Áí D¥Áè÷å 69 ªÁå ¥ÁæAiÉÄgï zɪÁ¢Ã£ï eÁ¯ÉÆ. KPï ¨sÉÆÃªï §gÉÆ £Àmï vÀ±ÉAZï £ÁlPï ¤zÉÃð±ÀPï¬Ä eÁªÁ߸ï¯ÉÆè ¥sÉ°Pïì ‘qÉÆ¯ï ¥sɯïè ZÀ¯ï’ ¥ÀAUÁØZÉÆ KPï GwÛêÀiï PÀ¯ÁPÁgï eÁªïß D¸ÉÆè. ºÁAUÁ¸Àgï vÁZÁå f«vÁAwèA xÉÆr WÀrvÁA vÀĪÉÄÑ ªÀÄÄPÁgï zÀªÀgÀÄAPï ¢ªÉÇ RIJ ªÀívÁð)

¥sÁªÀiÁzï ºÁ¸ïå PÀ¯ÁPÁgï D¸ï¯ÉÆè. vÁZÉÆ ºÁ¸ïå ¥À¼Éªïß ¯ÉÆÃPï ¥ÉÇÃmï zÀÄPÁÛ ªÀÄíuÁ¸Àgï ºÁ¸ÁÛ¯ÉÆ. vÉÆ ªÁmÉgï ªÉvÁ£Á C¼É “PÉƪÉÄrAiÀÄ£ï” ªÀZÉÆ£ï D¸Á ªÀÄíuÉÆ£ï ¯ÉÆÃPï ºÁ¸ÁÛ¯ÉÆ. ¥ÀÅuï ºÁ¸ïå PÀ¯ÉAvï ZÀqï DzÁAiÀiï £Ávï¯ÉÆè PÁ¼ï vÉÆ eÁªÁ߸ï¯ÉÆè. vÉÆ KPï ¥Á«ÖA JPÁ ªÀíqï ¦qÉPï ¸ÁA¥ÀqÁÛ D¤ ¸ÀUÉî ¥ÀAiÉÄê ªÉÇPÁÛPï RaðvÁ. ¥ÀAiÉÄê ¥ÁªÁ£Ávï¯Áè÷å ªÉ¼Ágï WÀgÁ WÀgÁA¤ ªÀZÀÄ£ï ©üPï

¥sÉ°Pïì ¨Á¨ï - FgÉ£Á ªÀÄzÉäUï ¥ÀÅ®Ñmï ¨ÉÆqÁ D¥ÀÑmï ¨ÉÆÃqÁ K.N mÉÊ®gï - CªÀÅ zÁzÀA¨É ¥ÀÅ®Ñmï D¥ÁÑmï ¥sÉ°Pïì ¨Á¨ï- ¥ÀůÉìmï ¥ÀAqÁ ¥ÀzÁæqï d£ÁvÁ ¨ÁåAqï. D¥sÉìmï ¥ÀAqÁ Df d£ÁvÁ ¨ÁåAqï KPï PÉÆAPÀt ªÀĤ¸ï vÀļÀÄ £ÁlPÁA¤ ¯ÉÆPÁªÉÆUÁ¼ï eÁ¯ÉÆè eÁ¯Áågï vÉÆ eÁªÁ߸Á ¥sÉ°Pïì ¨Á¨ï. vÉÆ vÀļÀÄ £ÁlPÁaA GvÁæA C±ÉA G®AiÀiÁÛ¯ÉÆVÃ, PÉÆtÂà vÉÆ PÉÆAPÀt ªÀĤ¸ï ªÀÄíuÉÆ£ï aAvÉÑ£ÁAvï, ªÀÄíuÉÆ£ï GUÁظï PÁqÁÛ ¥sÉ°Pïì ¨Á¨ÁZÉÆ ¸ÉeÁj D¤ vÁPÁ UÀÄgÀÄ ªÀÄíuÉÆ£ï ¯ÉPÀÛ¯ÉÆ gÁAiÀÄå¨ï (gÉʪÀÄAqï ¯ÉÆèÉÆ) ºÁ¸ïå PÀ¯Á«zÁAZÉA f«vï wvÉèA ¸ÀAvÉƸÁZÉA eÁªïß D¸Á£Á ªÀÄíuï zÉ| ¥sÉ°Pïì ¨Á¨Á£ï ªÀÄí¼ÉîA D¸Á. KPï ¢Ã¸ï JPÁ ªÀÄÄA§AiÀiÁÑ §¸ÁìAvï, xÀAAiÀiï ¥À¼É “PÁ°AiÀiÁ” ªÀÄíuÉÆ£ï JPÁ ¨sÀÄUÁåð£ï ¨ÉÆÃ¨ï ªÀiÁ°ð. vÉzÁß «dÄ SÉÆÃmÉZÁå ¥ÀÅvÁPï gÁUï DAiÉÆè. D¤ vÉÆ D¥Áè÷å ¨Á¥ÁAiÀiïÌ ¸ÁAUÁ¯ÁUÉÆè, C¼É ¥À¥Áà, vÉÆ vÀÄPÁ PÁ°AiÀiÁ ªÀÄíuÁÛ. ±ÉÆÃ¯É ¦AvÀÄgÁAvï PÁ°AiÀiÁZÉÆ ¥Ávïæ PɯÁè÷å «dÄ SÉÆÃmÉPï ºÉA ¸ÀzÁAZÉ eÁªÁ߸ï¯ÉèA. vÉÆ D¥Áè÷å ¥ÀÅvÁPï ¸ÀªÀiÁzsÁ£É£ï ¸ÁAUÁ¯ÁUÉÆè, PÁ°AiÀiÁ ªÀÄíuÉÆA¢vï, DªÀiÁÑ÷å ¥ÉÇmÁZÉA ¸ÀªÁ¯ï.

EAUÉèAqÁAvï

KPï

zÉgɨÉʯÁPï £ÁlPï ¸ÀàzsÁåðAvï ¥ÀAiÉÄèA ¸ÁÜ£ï: ZÀqï GuÉA 20 ªÀ¸ÁðA DzÉèA WÀrvï ºÉA. ºÀAiÉÄðPÁ ºÀ¥sÁÛ÷åAvï JPÉÃPÁ ¦üUÀðfZÉ £ÁlPï qÉÆ£ï ¨ÉƸÉÆÌ ¸Á¯ÁAvï ¥ÀæzÀ²ðvï eÁvÁ¯É. zÉgɨÉʯÉÑ PÀ¯ÁPÁgï zÉ| ¥sÉ°Pïì ¸À¯ÁØ£ÁZÁå ªÀÄÄSÉ®àuÁgï ¸ÀàzsÁåðPï vÀAiÀiÁgï eÁ¯É.

¥ÉæêÀiï ªÉÆgÁ¸ï

zsÀªÀiÁðxïð ¸ÉªÁ: ©PÀ£ÀðPÀmÉÖZÁå PÁªÉÄð°vï ¨sÁªÁA¤ D¥Áè÷å ªÁ¶ðPï ¥sɸÁÛ ªÉ¼Ágï KPï ¸ÁªÀiÁfPï £ÁlPï SɼÉÆ£ï zÁRAªÉÑA ¸À¨Ágï ªÀ¸ÁðA xÁªïß ZÀ¯ÉÆ£ï D¸ï¯ÉèA. 25 ªÀ¸ÁðA D¢A SɼÉÆ£ï zÁR¬Ä¯Áè÷å ¸ÁªÀiÁfPï £ÁlPÁaA zÀȱÁåA CdÆ£ï¬Ä ªÀÄíeÁå ªÀÄwAvï GgÁè÷åAvï. JPÁ zÀĨÁî÷å WÀZÁð ZÀ°AiÉÄ£ï UÉæøïÛ ZÀ¯Áå PÀqÉ£ï PÁeÁgï eÁªïß ¨sÉÆUÁÑ PÀµÁÖA «±ÁåAwè eÁªÁ߸ï°è £ÁlPÁa PÁtÂ. EvÉÆè §gÉÆ £ÁlPï xÀAAiÀÄìgï SɼÀªïß zsÀªÀiÁðxïð ²PÀëuï ¢¯Áè÷å ²PÀëPÁPï ªÀiÁ£ï PɯÉÆ. ºÉÆ ²PÀëPï eÁªÁ߸Á zÉ| ¥sÉ°Pïì ¸À¯ÁØ£Áí.

£ÁlPï ¥ÀæzÀ±Àð£Á ªÉ¼Ágï ¥ÁmÁè÷å£ï §¸ï¯Áè÷å AiÀÄĪÀduÁA¤ ¨ÉÆèÉÆ WÁ®ÄAPï ¸À Ä gÀ Ä PɯÉA. ªÀiÁUÀÄAPï ¸ÀÄgÀÄ PÀvÁð. ºÉA ¥À¼Àªïß ¥À¼É JzÉÆ ªÀíqÉÆè ¸ÀUÁî÷åAZÁå ªÀÄwAvï zÀĸÁæ÷å PÉƪÉÄrAiÀÄ£ï, ©üPï ªÀiÁUÉÆÑ ¦üUÀðeÉZÉ AiÀÄĪÀduï AiÉÄêïß ªÉøï WÁ¯Á ªÀÄíuÉÆ£ï ¯ÉÆÃPï £ÁlPÁPï CqÀÌ¼ï ºÁqÁÛvï ªÀÄí¼ÉîA aAvÁ¥ï. ¥ÀÅuï ¤Ãeï ºÁ¸ÁÛ¯ÉÆ. DPÉÃjPï KPï zÉÆj ªÉƯÁPï eÁªïß vÉ zÉgɨÉʯÁAvÉèZï WÉAªïÌ¬Ä ¥ÀAiÉÄê £Á¸ÁÛ£Á ¨sÀÄUÁåð ªÀÄwZÉ AiÀÄĪÀduï vÉÆ D¥ÉèA ¥ÁåAmï ¥sÉ£ÁPï eÁªÁ߸ï¯Éè. ¥sÉ°Pïì ¨Á¨Á£ï vÀPÀëuï ¨ÁAzÀÄ£ï UÀ¼Áà¸ï WÉvÁ. ºÉA ¥ÁmÁè ÷å£ï AiÉÄêïß “vÀÄ«Ä ¥sÉ°Pïì ¨Á¨ï ªÀÄíeÉÆ UÀÄgÀÄ ¥À¼Éªï᪎ ¯ÉÆÃPï ºÁ¸ÉÆ£ï ªÀÄíuÁ¯ÉÆ “¥À¼É ¥ÁåAmÁ£ï DªÀiÁÑ÷åZï £ÁlPÁPï G¥Ázïæ gÁAiÀÄå¨ï ¢vÁvïgÉ?” ªÀÄí¼ÉîAZï UÀ¼Áà¸ï Wɪïß ªÉįÉÆ!” ºÁAªÉA ¥sÉ°Pïì ¨Á¨ÁPï » PÁt DªÀiÁÌA, zÉgɨÉʯÁÑ ¨sÀÄUÁåðAPï zɪÁ¢£ï ¥sÉ°Pïì ¨Á¨Á£ï ¸ÁAUï°è. C² eÁªÁ߸Á JPÁ ºÁ¸ïå PÀ¯ÁPÁgÁAa ftÂ. vÉÆ ¸ÀUÁî÷å ¸ÀA¸ÁgÁPï ºÁ¸ÀAiÀiÁÛ D¤ vÁZÁå gÀqÁÚ÷åQà ¸ÀA¸Ágï ºÁ¸ÁÛ.

KPï ºÁ¸ïå PÀ¯ÁPÁgï ¸ÁAvÁZÉÆ ¥Ávïæ PÀgÀÄAPï ¸ÀPÁÛ:

vÁå JPÁ PÁ¼Ágï ºÁ¸ïå ªÀÄíuÁÛ£Á “qÉƯï, ¥sɯï, ZÀ¯ï” ªÀÄí¼ÉîA £ÁAªï ¯ÉÆPÁZÁå vÉÆAqÁAvï WÉƼÁÛ¯ÉA. qÉƯï, ¥sɯï, ZÀ¯ï ºÁAZÉÆ “ºÁ¸ÁåZÉÆ ¨ÉÆA¨ï” ªÀÄí¼ÉÆî ºÁ¸ïå Sɼï qÉÆ£ï ¨ÉƸÉÆÌ ¸Á¯ÁAvï ¯ÉÆPÁªÉÆUÁ¼ï ºÁå wãï 20 ªÀ¸ÁðA D¢A C±ÉAZï eÁ¯ÉÆè. KPï WÀrvï zÉ| ¥sÉ°Pïì ¨Á¨Á£ï PÀ¯ÁPÁgÁAZÁå ºÁ¸ÁåPï ¸ÀUÉÆî DªÀiÁÌA zÉgɨÉʯÁÑ ¨sÀÄUÁåðAPï PÉÆAPÀt ¯ÉÆÃPï GqÉÆ£ï ¸ÁAUï¯ÉèA GUÁظÁPï AiÉÄvÁ. ¥ÀqÁÛ¯ÉÆ. JPÉÆè £ÉAmÉÆ ¥sÉ°Pïì ¨Á¨ÁPï ¥À¼Éªïß “C¼É, ¥sÉ°¸ï DAiÉÆè!” ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. ºÁPÁ dªÁ¨ï eÁªïß, Deï PÁ¼ÉÑ ¦¯É DªÀiÁÌA £ÁAªÁ£ï D¥ÀAiÀiÁÛvï ªÀÄíuï eÁ¥ï ¢Ãªïß ¥sÉ°¸ï ¨Á¨Á£ï KPï PÁt ¸ÁAVè.

G¥ÁæAvï vÁå ¥Á¢æ£ï ªÉ¢ZÁå ¥ÁmÁè÷å£ï AiÉÄêïß “EvÉÆè §gÉÆ ¸ÁAvÁZÉÆ ¥Ávïæ PɯÉÆè ºÁAªÉA ¥À¼ÀAªïÌ £Á” ªÀÄíuï ¥sÉ°Pïì ¨Á¨Á£ï ¸ÁAUï¯ÉÆè GUÁظï D¸Á.

vÁå ªÉ¼Ágï “RĸÁðZÉÆ dĪÁAªï” £ÁlPÁAvï ¥sÉ°Pïì ¨Á¨ÁPï ªÀÄÄSïå ¥Ávïæ PÀZÉÆð CªÁÌ¸ï ªÉļÉÆî. JPÁ ºÁ¸ïå PÀ¯ÁPÁgÁPï ¸ÁAvÁZÉÆ ¥Ávïæ PÀgÀÄAPï ¸Ázsïå £Á ªÀÄí¼ÉÆî JPÁ ¥Á¢æZÉÆ ªÁzï eÁªÁ߸ï¯ÉÆè. ¥ÀÅuï £ÁlPï ¸ÀA¥Áè÷å

ºÁå §Æzï £Ávï¯Áè÷å AiÀÄĪÀduÁAPï §Æzï D¬Äè. ¥ÀvÁåð£ï £ÁlPÁZÉA ªÀÄÄSÉ®àuï ¥sÉ°Pïì ¨Á¨Á£ï D¥Áè÷å SÁAzÁågï WÉvÉèA. JPÁ ªÀÄAiÀiÁß÷å£ï JPÁ PÉÆAPÀt ºÀ¥ÁÛ÷å¼Áågï zÉgɨÉʯÁPï £ÁlPÁZÉå «AZÉƪÉÚAvï ZÀÆPï eÁ¯Áå ªÀÄí¼ÉîA ¯ÉÃR£ï ¥sÁAiÀiïì eÁ¯ÉA. ¥ÀÅuï ºÁAªÉA ªÀÄíuÉÑA eÁ¯Áågï zÉgɨÉʯÁPï §gÉÆ £ÁlPï ªÉļÉÆ£ï ¥ÀAiÉÄèA ¸ÁÜ£ï ªÉļï¯ÉèA £ÀíAiÀiï. zÉ| ¥sÉ°Pïì ¨Á¨ÁZÁå ªÀÄÄSÉ®àuÁgï ¥ÀAiÉÄèA ¸ÁÜ£ï ªÉļï¯ÉèA ªÀÄíuÁÑPï PÀ¸À¯ÉÆZï zÀĨÁªï £Ávï¯ÉÆè.

UÀÄgÀÄ ªÀÄíuÉÆ£ïAZï D¥ÀAªÉÑA. ªÀiÁíPÁ £ÁlPÁAvï £Àl£ï PÀgÀÄAPï ¥ÀAiÉÆè CªÁÌ¸ï “UÀÄgÀÄ”£ï ¢¯ÉÆè. “¸ÀvÁ ¥ÁmÁè÷å£ï Rvï” ºÁå £ÁlPÁAvï vÁuÉA ªÀiÁíPÁ ‘¹Lr’ ZÉA ¥Ávïæ PÀgÀÄAPï «AZÉèA. ¥ÀÅuï D£ÉåPÁ PÀ¯ÁPÁgÁ£ï vÁPÁ ‘¹Lr’ ZÉÆ ¥Ávïæ PÀgÀÄAPï ªÀÄ£ï D¸Á ªÀÄíuÉÆ£ï ¥sÉ°Pïì ¨Á¨ÁPÀqÉ£ï «£ÀAw PÀvÁð£Á, ªÀiÁíPÁ gÉƤ ªÀÄí¼Áî÷å JPÁ ¦AªÁØ÷åZÉÆ ¥Ávïæ PÀgÀÄAPï ¸ÁAUÉèA. ºÁAªï ºÁå ¥ÁvÁæPï ¸ÁAUï¯ÉÆèA ªÀåQÛ

£ÀAAiÀiï ªÀÄíuï ªÀiÁíPÁ ¨sÉÆUÉèA. ºÁå ªÉ¼Ágï ªÀÄíeÁå UÀÄgÀÄ£ï ªÀiÁíPÁ zsÀAiÀiïæ ¢Ãªïß C±ÉA ¸ÁAUÁ¯ÁUÉÆè. “vÀÄA ¸ÉÖÃfPï ªÀZÀÄ£ï gÁªï Ggï¯ÉèA ªÀiÁíPÁ ¸ÉÆqï” C±ÉA vÁZÁå vÀ¨sÉðw£ï ºÁAªï £Àl£ÁaA ««zsï gÀÄ¥ÁA ²PÉÆèA. “vÀ£ÉðA ¥À£ÉðA ªÉÆ£ÉðA” ªÀÄí¼Áî÷å ZÁ. ¥Áæ. zÉ’PÉƸÁÛZÁå £ÁlPÁPï PÀ¯Á ¸ÀA¥Àvï £ÁlPï ¸ÀàzsÁåðAvï ¥ÀAiÉÄèA ¸ÁÜ£ï ªÉļï¯ÉèA. ºÁå £ÁlPÁAvï ºÁAªÉA «UÁgÁZÉÆ ¥Ávïæ PɯÁågï UÀÄgÀÄ£ï PÁfvÉÆgÁZÉÆ ¥Ávïæ PɯÉÆè ªÀÄíuÉÆ£ï gÁAiÀÄå¨ï GUÁظï PÁqÁÛ. D¤ xÉÆqÉ £ÁlPï “DUÀ¹Ö£ï RAAiÀiï D¸Á” «ÄPï ªÀiÁåPÁìZÁå £ÁlPÁPï UÀÄgÀÄ£ï ¤zÉÃð±À£ï ¢¯ÉèA. ºÁå £ÁlPÁAvï ºÁAªï ¹ªÀiÁAªï ±ÉÃmï («Ä¤¸ÀÖgï) eÁ¯Áågï UÀÄgÀÄ ¥ÉÇ°¸ï PÉÆ£ï¸ÉÖç¯ï eÁªïß D¸ï¯ÉÆè. ªÀÄtÂ¥Á¯ï gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä (j) GqÀĦ ºÁAZÁå D±ÀæAiÀiÁSÁ¯ï qÉÆ| n. JªÀiï. J. ¥ÉÊ CT¯ï ¨sÁgÀwÃAiÀiï £ÁlPï ¸ÀàzsÁåðAvï (1993) DªÀiÁÌA zÀĸÉæA ¸ÁÜ£ï ¯Á¨sï¯ÉèA. A.T ¯ÉÆèÉÆ£ï °Sï¯Áè÷å £ÉƪÉÇæ £ÁlPÁAvï UÀÄgÀÄ ªÀÄÄRå ¥ÁvÁægï D¸ï¯ÉÆè D¤ ªÀiÁíPÁ ¥ÉÇ°¸ï PÉÆ£ïìmÉç¯ÁZÉÆ ¥Ávïæ ªÉļï¯ÉÆè. “D«Ä £Ávï¯Áè÷å ªÉ¼Ágï” ºÁå £ÁlPÁAvï gÉƤ r’PÀÄ£Áí ªÀÄÄRå ¥ÁvÁægï D¸ï¯ÉÆè. gÀªÀiÁ£ÀAzÀ ZÀÆgÁåZÉÆ PÀ£ÀßqÀ £ÁlPï PÉÆAPÀtÂAvï jaÑ ¦gÉÃgÁ£ï CuÁÌgï PɯÉÆè D¤ UÀÄgÀÄ£ï ºÁPÁ ¢UÀݱÀð£ï ¢¯ÉèA. ºÁå £ÁlPÁPï PÀ¯Á¸ÀA¥Àvï £ÁlPï ¸ÀàzsÁåðAvï §ºÀĪÀiÁ£ï ªÉļÁîA. C±ÉA gÁAiÀÄå¨ï D¥ÁÚPï £ÁlPï PÉëÃvÁæAvï D¥Àªïß ºÁqïß £Àl£ÁAvï vÀ¨sÉðvï ¢¯Áè÷å UÀÄgÀÄZÉÆ (¥sÉ°Pïì ¨Á¨ÁZÉÆ) GUÁظï PÁqÁÛ. D¥Áè÷å fêÀ£ÁAvï ¥Àæ±À¸ÁÛ÷åAPï D±É£Á¸ÁÛA £ÁlPï ¥ÀæzÀ±Àð£ÁAvï ¸ÀAvÉÆ¸ï ¥Áªï¯ÉÆè ªÀĺÁ£ï PÀ¯ÁPÁgï eÁªÁ߸Á zÉ| ¥sÉ°Pïì ¸À¯ÁØ£Áí.


13

April 21 - 27, 2018

“ºÉÆ, ªÀÄ«Ääa LrAiÀÄ..... vÉA PÀ±ÉA?” “Deï vÉA ªÀiÁíPÁ ªÉļÉÆAPï D¸ï¯ÉèA. §zÁèPï vÉA ªÀiÁíPÁ PÁUÁzï §gÀªïß zÀªÀ£ïð UÁAªï ¸ÉÆqïß UɯÁA.” “ºÉÆ, vÀ±ÉA vÀgï vÀÄeÉÆ f£ÉƸï EvÉÆè ¦UÀ¼Áî. ªÀ¸ÁðA D¢A ¸À¬ÄæPï eÁªïß Deï ¥sÁ¯ÁåA PÁeÁgï eÁAªÁÌ’¸ÁÑ ¸ÉÊgÁPï ºÉå ¤ªÀiÁuÉå WÀqÉå vÀÄA ¥ÀAiÀiïì ¯ÉÆlÄAPï ¨sÁAiÀiïæ ¸ÀgÁèAiÀiï. vÀÄf D¤ CAd°a ªÀ¼ÀPï ZÁgï ¢¸ÁAa. DvÁA vÉA vÀÄeÉ xÁªïß ¥ÀAiÀiïì UɯÁA zÉPÀÄ£ï vÀÄPÁ ¨sÀUÁÛ £À»AV? zsÀĪÉZÁ ¥sÀÄqÁgÁa ¨sÀzÀæw ¥À¼ÉAªÉÑA ºÀPïÌ DªÀAiÀiïÌ £ÁAV? ¸ÉÊgÁPï PÁeÁgÁa ¥ÁæAiÀiï GvÀgÁèöå. vÁZÉA PÁeÁgï PÉzÁ¼ÁV eÁAiÉÄÓ D¸ï¯ÉèA. vÀĪÉA vÉA ¥ÁnA WÁ¯ÁAAiÀiï D¤ DvÁA ºÉå WÀqÉå vÀÄA vÁZÉÆ ¥sÀÄqÁgï zɸÁémï PÀgÀÄAPï ¯ÁUÁèAiÀiï ªÀÄítÛ£Á ªÀÄíf DªÀAiÀiï PÀ±ÉA ¸ÉƸÀÄ£ï gÁªÀÛ°?” “vÀĪÉA ¸ÁAUÉÑA ºÁAªï ªÀiÁ£ÁÛA. ¥ÀÆuï UÀeÁ¯ï C² £À»A Q ºÁAªï eÁAiÀiï ªÀÄíuï C±ÉA PÀvÁðA. ¸ÉÊgÁPÀqÉ ªÀiÁíPÁ ¸ÉÊjPï eÁ¯Áå ªÀíAiÀiï. EwèA ªÀ¸ÁðA D«Ä ®ªÀgÁìA §j D¸ÁAªï ªÀíAiÀiï. ¥ÀÆuï CdÆ£ï ªÀiÁíPÁ ¨sÀUÉÆAPÁß PÁeÁgï eÁAªÁåA ªÀÄíuï. vÁå SÁwgï ºÁAªï PÁeÁgï ¥ÁnA ¥ÁnA WÁ¯ïß DAiÀiÁèA. D¤ DvÁA CAd° ªÉļÁî G¥ÁæAvï ªÀiÁíPÁ Ravï eÁ¯ÁA ºÁAªï ¸ÉÊgÁZÉÆ ªÉÆÃUï PÀj£Á ªÀÄíuï. DvÁA vÀÄAZï ¸ÁAUï ªÉÆÃUï £Ávï¯ÉèA PÁeÁj fêÀ£ï PÀ±ÉA eÁAiÀiïÛ?” “¸À¬ÄæPï eÁªïß PÁeÁgï eÁAªÉÇÑ ¯ÉÆÃPï QvÉÆè £Á? PÁeÁgï eÁ¯Áå G¥ÁæAvï JPÁªÉÄPÁZÉÆ ªÉÆÃUï PÀ£ÁðAwÎ?” “¥ÀÆuï ºÁAUÁ¸Àgï KPï ¥sÀgÀPï D¸Á. ºÁAªÉA ªÉÆÃUï PÀað ZÀ° ªÉVî D¸Á £À»AV?” “£ÉƪÀÄð£ï, vÀÄf ¥Àj¹Üw ªÀiÁíPÁ ¸ÀªÀiÁÓvÁ. ¸Ázsïå eÁ¯ÉèA vÀgï ¸ÉÊgÁPÀqÉ PÁeÁgï eÁAªïÌ ºÁAªï vÀÄPÁ ªÀvÁÛAiÀiï PÀvÉÆðA£Á. ¥ÀÆuï DvÁA ªÉüï GvÉÆæ£ï UɯÁ.

«dAiÀiï

Doàùè} Óo@ 23 ¸ÉÊgÁ vÀÄeÉÆ ªÉÆÃUï PÀvÁð, vÀÄeÉA CgÁzsÀ£ï PÀvÁð. vÀÄeÉPÀqÉ PÁeÁgï eÁªïß vÀÄeÁ ¸ÁAUÁvÁ fAiÉÄAªïÌ vɪÉÄmÁåA¤ gÁPÁÛ. D¤ DvÁA vÀÄA vÁPÁ ¸ÁArê eÁ¯Áågï vÁa UÀvï QvÉA eÁvÀ°? JPÁªÉ¼Á D¥ÉèA £À²¨ï ªÀÄíuÉÆ£ï ¥Àj¹Üw vÁuÉ ¹éÃPÁgï PÉ° eÁ¯Áåjà ºÁå DWÁvÁAvÉèA jPÀªÀgï eÁAªïÌ vÁPÁ QvÉÆè vÉÃA¥ï ¯ÁUÀÛ¯ÉÆ? vÁZÉ G¥ÁæAvï vÁuÉ ¸Émïè eÁAªÉÑA eÁ¯Áågï vÀªÀ¼ï vÁPÁ ¥ÁæAiÀiï Qwè eÁvÀ°? vÀÄA vÀÄeÉAZï §gÉA¥Àuï aAvÀÄ£ï D¸ÁAiÀiï. ¸ÉÊgÁxÁªïß PÉzÁ¼Á ¸ÀÄmÁÌ eÉÆrÑ, CAd°PÀqÉ PÀ±ÉA PÁeÁgï eÁAªÉÑA.... ¸ÉÊgÁ «µÁåAvï PÁAAiÀiï vÀjà aAvÁèAAiÀiï?” £ÉƪÀÄð£ï ªÀÄítÛ¯ÉÆ vÀjà QvÉA? ¸ÉªÀÄì£ï ¸ÀvïZï G®AiÉÆè. £ÉƪÀÄð£Á£ï ¸ÉÊgÁ «µÁåAvï aAvÁè eÁ¯Áågï ¥sÀPÀvï vÁuÉ D¥ÁÚPï ¸ÀÄmÁÌ ¢ÃeÉ ªÀÄí¼Éî «±ÁåAvï ªÀiÁvïæ. JPÁªÉ¼Á vÁuÉ ªÀÄ£ï ¸ÀªÉÆÓ£ï £ÉƪÀÄð£ÁPï ¸ÉÆqÉèA eÁ¯Áåj G¥ÁæAvï vÉA RÄzï D¥ÉÆè ¥sÀÄqÁgï WÀqÀÄAPï ¸ÀPÀÛ¯ÉAV? ¸ÉªÀÄì£Á£ï ªÀÄÄPÁjì¯ÉA, “CAd° DvÁA vÀÄeÉ xÁªïß ¥ÀAiÀiïì UɯÁA QvÁå? vÀÄeÉ D¤ ¸ÉÊgÁ ªÀÄzsÉA CqÀ̼ï eÁAiÀiÁßAiÉÄ zÉPÀÄ£ï. ªÀÄÄRå eÁªïß ¸ÉÊgÁPï C£ÁåAiÀiï eÁAiÀiÁßAiÉÄ ªÀÄí¼Éî SÁwgï. ¤¸Áéyð vÉA. PÉÆuÉ ¸ÁAUÁèöåjà vÁPÁ eÁAiÀiï eÁ¯Áågï vÁuÉ vÀÄeÉ xÁªïß ¥ÀAiÀiïì ¸ÀgÁeÉ ªÀÄíuï £Ávï¯ÉèA. DvÁA vÀĪÉA CAd°Pï ¸ÉÆzÀÄ£ï ªÉZÁ

§zÁèPï vÉA QvÁå SÁwgï ¥ÀAiÀiïì UɯÁA vÉÆ GzÉÝñï eÁåj PÀgï. vÁPÁ «¸ÉÆæAZÉA ¥ÉæÃvÀ£ï PÀgï. ¸ÉÊgÁZÉÆ ªÉÆÃUï PÀgÀÄAPï ²Pï. ªÉVA vÁZÉPÀqÉ PÁeÁgï eÁ. PÁeÁgï eÁ¯Áå G¥ÁæAvï ¸ÀPÀÌrà ¸ÀªÀÄ eÁvÀ¯ÉA...” £ÉƪÀÄð£ÁPï ¸ÉªÀÄì£Á£ï ¸ÁAUï¯ÁèöåAvï gÁeÁAªï ¢¸ÉèA, ¥ÀÆuï vÉA ¹éÃPÁgï PÀgÀÄAPï vÁZÉA ªÀÄ£ï vÀAiÀiÁgï eÁ¯ÉA £Á. CAd°Pï aAvÁÛ£Á vÁZÉA PÁ½eï ªÀÄÄrð¯Éè §j eÁvÁ¯ÉA. vÉÆ ©üvÀgÁèöå ©üvÀgï PÀ¼Àé¼ÉÆî. CAd°Pï ¥ÀAiÀiïì PÀgÀÄAPï vÁZÉA ªÀÄ£ï DAiÀiÁ̯ÉAZï £Á. WÀgÁ ¥ÁnA DAiÀiÁèöå G¥ÁæAvï £ÉƪÀÄð£Á£ï KPï ¤zsÁðgï PɯÉÆ. vÁuÉ ¸ÉÊgÁPï KPï ¥Àvïæ §gÀAiÉÄèA D¤ zÀĸÉæ ¢¸Á PÉÆjAiÀÄgÁ ªÀÄÄPÁAvïæ ¸ÉÊgÁPï vÁZÁ WÀgÁ ¥ÁlAiÉÄèA. ¥Àvïæ ªÁZÀÄ£ï ¸ÉÊgÁ PÀ¼Àé¼ÉîA. vÁPÁ JPÁ xÀgÁZÉÆ zsÀSÉÆZï eÁ¯ÉÆ ªÀÄíuÉåvï. C±ÉA QvÁå PɯÉAAiÀiï vÀĪÉA? vÉA ¸ÀĸÁÌgÉèA. ªÀÄíeÉÆ ªÉÆÃUï «Qævï PɯÉÆAiÀiï. «±Áé¸ï-WÁvï...! JPÁ WÀqÉå CAd°ZÉgï vÁvÁìgï G§Ó¯ÉÆ. vÉA DªÉÄÑ ªÀÄzsÉA PÀ±ÉA WÀĸÉèA? ¥ÀÆuï CAd°ZÉgï vÁPÁ zÉéõï G¨ÁÓ¯ÉÆ£Á. vÀ±ÉA eÁAiÀiÁßAiÉÄ ªÀÄí¼Áîöå EgÁzÁå£ï £ÉƪÀÄð£Á£ï vÁå ¥ÀvÁæAvï D¥ÁÚPïZï zÉÆö PɯÉèA. CAd°a ZÀÆPï £Á ªÀÄíuï vÁuÉ ¸ÁPÉðA «ªÀgÁ¬Ä¯ÉèA. D¤ ¸ÉÊgÁ SÁwgïZï CAd° D¥ÁÚ xÁªïß ¥ÀAiÀiïì UɯÁA ªÀÄíuï vÁuÉ PÁtÂì¯ÉèA. DvÁA

ºÉA ¥ÀæPÀgÀuï KPï ¥Áqï ¸Àé¥Áuï vÀ±ÉA «¸ÉÆæ£ï DzÉè ¹ÜvÉPï ¥ÁnA AiÉÄÃAªïÌ D¥ÁÚPï xÉÆqÉÆ ªÁAiÉÆÝ eÁAiÀiï, vÁå ªÀgÉUï D¥ÁÚPï D¥ÁÚ¬ÄvÁèöåPï ¸ÉÆqï ªÀÄíuï vÁuÉ G¥ÁÌgï ªÀiÁUï¯ÉÆè. CAd° £ÉƪÀÄð£ÁZÁ f«vÁ xÁªïß ¥ÀAiÀiïì UɯÁA, £ÉƪÀÄð£ï D¥ÁÚ xÁªïß ZÀÄPÉÆ£ï ªÀZÁ£Á ªÀÄíuï ¸ÀªÉÆÓ£ï ¸ÉÊgÁPï ¸ÀªÀÄzsÁ£ï RArvï eÁ¯ÉA. ¥ÀÆuï vÁPÁ DzÉèöå ¹ÜvÉPï ¥ÁnA AiÉÄÃAªïÌ Qwè C«Ý eÁAiÀiï, D¤ vÉå ªÀgÉÃUï vÁPÁ C®Pï ¸ÉÆqÁèöågï vÉÆ CAd°Pï ¸ÉÆzsÀÄ£ï ªÀZÁ¸ÉÆ£Á ªÀÄí¼ÁîöåPï ‘UÁågÀAn’ RAa ªÀÄí½îA aAvÁßA vÁZÉ xÀAAiÀiï GzÉ£Á¸ÁÛA gÁ«èA£ÁAvï. C±ÉA vÁZÉ PÀ¼Àé¼É ¥ÀÄvÉ𠤪Éè£ÁAvï. zÉPÀÄ£ï ¸ÀAzÀ¨sïð ¸ÉÆzsÀÄ£ï ¸ÉÊgÁ£ï £ÉƪÀÄð£ÁZÉA ¥Àvïæ DªÀAiÀiïÌ zÁPÀAiÉÄèA D¤ wZÉPÀqÉ D¥ÉèA C¥ÀzsÉÊgï GZÁ£ïð ¸ÁAUÉèA. °gÁ£ï zsÀĪÉPï zsÉÊgï ¢¯ÉA. D¥ÉÚ ªÀZÉÆ£ï CAd°PÀqÉ G®¬Ä°è UÀeÁ¯ï wuÉ ¸ÉÊgÁPï ¸ÁAVè. DAd° ªÀAiÀiïæ wuÉ C©üªÀiÁ£ï GZÁgÉÆè. ¸ÉÊgÁ SÁwgï vÁuÉ ªÀvÉÆð vÁåUï PɯÁ ªÀÄíuï wuÉ ªÀÄí¼ÉA. KPï ¥Á«ÖA £ÉƪÀÄð£ÁPï wgÀ¸ÁÌgï PɯÉèA vÉA ¥ÀvÀÄð£ï vÁPÁ RArvï ¹éÃPÁgï PÀZÉðA £Á, vÁåZï SÁwgï vÉA vÁZÁ f«vÁ xÁªïß ¥ÀAiÀiïì UɯÁA. ¸ÉÊgÁPï ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï eÁ¯ÉA, ¥ÀÆuï ¥ÀÄvÉðA £À»A. £ÉƪÀÄð£Á ªÀAiÉÄèA C¥ÀzÉÊgï ¥ÀÄvÉðA ¤ªÁgÉèA £Á. ªÀÄíuÉÆ£ï vÁuÉ

zÀĸÉæZï ¢¸Á ªÀiÁjAiÉÆ PÀqÉ ºÉÆ ¥Àæ¸ÁÛ¥ï PÁqÉÆè. ªÀiÁjAiÉÆZÁ ‘ºÁmïð JmÉPÁ’ G¥ÁæAvï ¸ÀzÁAZï ªÀÄí¼Éî§j vÉA vÁPÁ ¥À¼ÉAªïÌ ªÉvÁ¯ÉA. £ÉƪÀÄð£ï D¤ CAd° «µÁåAvï vÁPÁ PÁAAiÀiï PÀ½vï D¸ï¯ÉèA ªÀÄí¼ÉîA vÉA £ÉuÁ. £ÉƪÀÄð£ÁZÁ «£ÀAvÉ SÁ¯ï ªÀiÁjAiÉÆ£ï ¸ÉÊgÁ PÀqÉ vÁå «µÁåAvï vÉÆÃAqï ¸ÉÆqÀÄ£Ávï¯ÉèA. ªÀiÁjAiÉÆ£ï DvÁA ¸ÉÊgÁPï zsÀAiÀiïæ ¢¯ÉA. “vÀÄA PÁAAiÀiï ©üAiÉÄ£ÁPÁ. ªÀiÁíPÁ vÀÄeÉ §UÁgï PÉÆtÂà ¹éÃPÁgï £ÁAvï. D¤ £ÉƪÀÄð£ï ªÀiÁíPÁ «ÄPÉÆé£ï ZÀ¯Á¸ÉÆ£Á. ºÁAªï D¸ÁÛ ¥ÀAiÀiÁðAvï vÀĪÉA ©üAiÉÄA«Ñ UÀeïð £Á D¤ £ÉƪÀÄð£Á zÁéjA vÀÄeÉ PÀIJA G§ÓvɯÉA vÁå ¥sÀ¼ÁPï ªÀÄíeÁ G¸ÁÌöågï SɼÀAiÀiÁèöå §UÁgï ºÁAªï RArvï ªÀZÁ¸ÉÆ£Á...” £ÉƪÀÄð£ÁZÁ ªÀÄwAvÉÆè ‘WÁvï’ PÉÆuÁ¬ÄÌ PÀ½vï £Á. ¸ÉÊgÁ£ï D¥ÁÚPï ¸ÀzÁÝöåPï zsÉƸÀÄ£ÉÆeÉÆ ªÀÄíuÉÆ£ï vÁuÉ vÁPÁ PÁUÁzï §gÀ¬Ä¯ÉèA. vÁPÁ ªÁAiÉÆÝ eÁAiÀiï D¸ï¯ÉÆè CAd°Pï «¸ÉÆæAPï £À»A, §UÁgï ¸ÉÊgÁPï ¨ÁzsÀPï eÁAiÀiÁß±ÉA vÁZÉ xÁªïß ªÉÄPÉÆî eÁAªÁÑPï KPï G¥ÁAiÀiï ¸ÉÆzsÀÄAPï. vÁZÉA ªÀÄ£ï CAd°PïZï aAvÀÄ£ï PÀUÁðvÁ¯ÉA. £ÉƪÀÄð£Á£ï ªÀiÁUÉè¯É §j vÁPÁ eÁAiÀiï ¥ÀÄvÉÆð ªÁAiÉÆÝ ¢ÃAªïÌ ¸ÉÊgÁ M¥ÉèA. ¥ÀÆuï vÉÆ D¥ÁÚPï ¸ÁAr¸ÉÆ£Á ªÀÄí½î ¨sÁ¸ï £ÉƪÀÄð£ÁZÁ GvÁæA¤ vÁPÁ DAiÉÆÌAPï eÁAiÀiï D¸ï°è. zÉPÀÄ£ï £ÉƪÀÄð£Á PÀqÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT G®AªÉÇÑ KPï ¸ÀAzÁæ¥ï eÁAiÀiï ªÀÄíuï vÁuÉ ¥sÉÆ£ÁzÁéjA £ÉƪÀÄð£Á PÀqÉ ªÀiÁUÉèA. (ÖoP" qDo)


April 21 - 27, 2018

14

Grooms

MATRIMONIALS

¸À¬ÄæPÉÆ - ZÀ¯É

6854. MuMBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, (Born in October 1985), Ht. 5’ 6“, Wt. 78 kgs, Tan Complexion, Edn. F.Y. B.Com., working as a Sales Executive. 6789 MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, (Born in December 1989), Ht. 5’ 11”, Wt. 81 kgs, Wheatish Complexion, Edn. MBA in Human Resources, working as a Deputy Manager in Bank. 6723 MUMBAI : RC Bachelor (42) (Born in October 1974), Ht. 5’ 10”, Wt. 76 kgs, Fair Complexion, Edn. HSC., own business. Seeking single and simple orphan girl below 35 yrs. 6666 MUMBAI : Mangalorean R.C. Bachelor (Born in February 1988) Ht. 6’, Wt. 72 kgs, Fair Complexion, Edn. BMS/PGDM, working as a Customer Executive. 6664 MUMBAI : Mangalorean R.C. Bachelor (Born in December 1982) Ht. 5’ 3”, Wt. 68 kgs, Fair Complexion, Edn. B.Com., A.C.A., LLB., C.A. by Profession. 6654 MUMBAI : Mangalorean R.C. Divorcee (Born in October 1980) Ht. 5’ 11”, Wt. 95 kgs, Fair Complexion, Edn. Hotel Management, working asa Asst. Manager in CANADA, 6652 MUMBAI : Mangalorean R.C. Bachelor, (Born in November 1988) Ht. 5’ 10”, Wt. 80 kgs, Fair Complexion, Edn. M.B.A. Marketing, working as an Executive in well known Private Company. 6823. MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, (Born in September 1990), Ht. 5’ 7”, Wt. 76 kgs, Wheatish Complexion, Edn. Mechanical Engineer, serving as 4th Engineer in Anglo Eastern Ship Management. 6650 MUMBAI : Mangalorean R.C. Bachelor, (Born in August 1971) Ht. 5’ 11”, Edn.Undergraduate, Working as a Asst. Manager in a reputed company in Mumbai. 6648. MUMBAI : Mangalorean RC Bachelor (Born in June 1970) Ht. 5’ 6”, Wt. 60 kgs, Wheatish Complexion, Edn. 12th Std., working as a AC Mechanic in Abroad. 6647. MUMBAI : Mangalorean RC Bachelor (Born in January 1982) Ht. 164 cms, Wt. 70 kgs, Wheatish Complexion, Edn. Engineering, working as a Sr. Executive. 6213. MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, (Born in June 1981), Ht. 5’ 7”, Wheatish Complexion,

Grooms

Brides

§j ¸ÉÊjPï D±ÉvÁAiÀiï? ¨sÉmï ªÀ ¸ÀA¥ÀPïð PÀgï ªÀÄÄA§AiÀiï Mumbai:

Royal Christian Family 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai 400001 Tel.: 91-9820485389 / 9820473103

ªÀÄAUÀÄîgï Mangaluru:

Royal Christian Family Netravati Building, 2nd Floor, Balmata Road, Mangaluru 575001 Tel.: 8139958222

Website: www.royalchristianfamily.com Email: royalchristianfamily@gmail.com

UɯÉvÁå 37 ªÀ¸ÁðA xÁªïß ¸ÉªÁ ¢Ãªïß D¸ÁAªï Edn. PGDRM, working as a Manager. 6746 M U M B A I : M a n galorean Roman Catholic Bachelor, (Born in April 1987), Ht. 5’ 10”, Wt. 78 kgs, Fair Complexion, Edn. MBA / BE, Working as a Asst. Manager. 6745 M U M B A I : M a n galorean Roman Catholic Bachelor, (Born in November 1978), Ht. 5’ 9”, Wt. 90 kgs, Wheatish Complex ion, Edn. M.Com., working as a Material Controller in Doha Qatar. 6466. M U M B A I : M a n galorean Roman Catholic Bachelor, (Born in July 1986), Ht. 5’ 8”, Wt. 52 kgs, Wheatish Complexion, Edn. Hotel Management, working as a Team Leader. 6465. M U M B A I : M a n galorean Roman Catholic Bachelor, (Born in April 1976), Ht. 5’ 10”, Wt. 64 kgs, Wheatish Complexion, Edn. MBA in International Toursim Management, Switzerland currently working as Head - Training with a reputed organization. 6463. USA : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, (Born in November 1986), Ht. 5’ 7”, Wt. 65 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.E. (I.T.), working as a Software Consultant. 6743 DuBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, (Born in September 1976), Ht. 5’ 7”, Wt. 76 kgs, Wheatish Complex ion, Edn. BBA., working as a Key Accounts Manager / Sales & Marketing. 6412. MUMBAI : RC Mangalorean, (Born in September 1984), 5’ 8”, MBA working in a financial firm, Mumbai Resident. 6624 MUMBAI : Mangalorean RC Bachelor, (Born in October 1986), Ht. 6’, Wheatish Complexion, Edn. Bachelor in Hotel Management, working on Ship. 6573. VALSAD : Goan / Mangalorean Roman Catholic Bachelor, (Born in February 1986), Ht. 5’ 5”, Wt. 68 kgs, Fair Complexion, Edn. B.E. Mechanical, working as a project engineer in Saudi Arabia .

¸À¬ÄæPÉÆ - ZÀ°AiÉÆ 6853. DUBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, (Born in February 1989), Ht. 5’ 4”, Wt. 79 kgs, Fair Complexion, good looking, Edn. M.Com., PGDM -HR, working as a HR Assistant in Real Estate Firm in Dubai. 6758. M A N G ALO R E : Mangalorean Roman Catholic spinster, (Born in December 1987), Ht. 5’ 2”, Wt. 48 kgs, Fair Complexion, Edn. MBA in Finance, working for Bank in Bangalore. 6757. M A N G ALO R E :

Mangalorean Roman Catholic spinster, (Born in May 1990), Ht. 5’ 3”, Wt. 51 kgs, Fair Complexion, Edn. MBA (IS), working as a HR in Dubai. 5997. MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, (Born in October 1974), Ht. 5’ 3”, Wt. 70 kgs, Fair Complexion, Edn. B.D.S. Dentist by profession. 6448. MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, (Born in October 1985), Ht. 5’ 4”, Wt. 65 kgs, Wheatish Complexion, beautiful, Edn. B.Com., working as an Asst. HR Officer. 6754. MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic spinster, (Born in July 1991), Ht. 5’ 4”, Wt. 48 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.E. Mechanical, working as a Officer in PSU. 6263. MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, (Born in January 1990), Ht. 5’ 2”, Fair Complexion, Edn. B.Com., Dip. in Mktg., working as a Sales Coordinator. 6325. MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, (Born in July 1986), Ht. 163 cms, Wt.

MATRIMONIALS 62kgs, Fair Complexion,Edn. M.D. (Ophthalmology) Doctor by profession. 6696. MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, (Born in August 1991), 5’ 1”, Wt. 49 kgs, Fair, Edn. MBA - Finance, working as a Finance Executive in DUBAI. 6672. Bangalore : Mangalorean Roman Catholic Spinster, (Born in April 1985), Ht. 5’ 4”, Wheatish Complexion, Edn. MBBS, DCH, DNB, Doctor by profession. 6642. MUMBAI : Goan/Mangalorean Roman Catholic Divorcee, (Born in September 1979), Ht. 5’ 3”, Wt. 60 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.Com., working as a Customer Service, 6638. MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, (Born “A happy marriage is the union of two good forgivers.” in May 1989), Ht. 5’ 2”, Wt. 57 kgs, Wheatish Complexion, Edn. M.Com., Bank Officer. 6632. MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, (Born in November 1989), Ht. 5’ 6”, Wt. 60 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.A., working as a Travel Counsellor in MNC. 6631. MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, (Born in September 1983) Ht. 5’ 7’, Wheatish Complexion, Ph.D., from American University, working as a Senior Healthcare Consultant in a MNC Mumbai. 6668. MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, (Born in February 1989), Ht. 5’ 2”, Wheatish Complexion, Edn. B.Com., MBA in HR, working as a HR Professional in a Tata Group Company. 6694. MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, (Born in August 1991), 5’ 4”, Wt. 57 kgs, Wheatish, Edn. MBA - Finance, working

Brides as a Trade Finance Assistant in DUBAI. 6678. MUMBAI: Mangalorean Roman Catholic Spinster, (Born in September 1990), Ht. 5’ 3”, Wt. 50 kgs, Fair Complexion, Edn. BE (IT) MBA - Post Graduate Marketing, working as a IT & Financial Consultant. 6614. MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, (Born in September 1983), Ht. 157 cms, Wt. 69 kgs, Fair Complexion, Edn. M.Sc., working as a Lab Technologist in Doha Qatar. 6703. MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, (Born in November 1990), 5’ 3”, Wt. 56 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B. Tech., MBA, Working for MNC. 6702. MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, (Born in April 1989), 5’ 7”, Wt. 70 kgs, Wheatish Complexion, Edn. MBA Finance, working in a Finance Co., Ready to settle abroad. 6701. Mysore : Mangalorean Roman Catholic Divorcee, (Born in May 1983), 5’ 2”, Wt. 70 kgs, Wheatish Complexion, Edn. MBA, Ph.D., Assistant Prof., by profession. 6836. CANADA : Parents of RC 26 years spinster, (Born in July 1991), Ht. 5’ 4”, B.A., B.Ed., (Honours) teaching in Canada (Govt. Job) seeks alliance from well-educated Bachelor (Preferably settled in Canada) within 28 to 32 years with good values, height between 5’ 5” to 6’ 2”. 6835. USA : Mangalorean Roman Catholic Spinster, (Born in February 1986), Ht. 5’ 3”, Wt. 54 kgs, Fair Complexion, Edn. M.Phil/ Ph.D., doing Doctoral Studies/Working.

For placing Ads. in The Secular Citizen English Weekly Mumbai The Examiner English Weekly Mumbai DIVO Konkani Weekly

Mumbai RAKNNO Konkani Weekly Mangalore UZVAAD Konkani Fortnightly Udupi and other community publications Contact : Ad-Master 9820473103


15

April 21 - 27, 2018

UÉÆëAiÀĸï PÀÄmÁäZÉA GzÁgï AiÉÆÃd£ï

zɪÁ¢Ã£ï ²æêÀÄw °°è UÉÆëAiÀĸÁ£ï UÀj¨ÁÌAiÀiï ¯ÁVì¯Áå£ï ¥À¼ÀAiÀiÁè eÁ¯Áè÷å£ï, w UÀjèÁAa ¯ÁVì° »vÀaAvÀQ eÁªÁ߸ï°è D¤ D¥Áè÷å vÁAQ ©üvÀjè PÀĪÉÆPï w ¸ÀzÁAZï ºÉgÁAPï ¢vÁ°. wZÁåZï ªÉÄmÁA¤, waZï zÉÃSï eÁªïß ªÀíqï eÁ°èA wZÁå ¨sÀÄVðA¤ ªÉļÉÆ£ï wZÁå £ÁAªÁgï ‘Lilly Goveas Charitable Trust’ ªÀÄí¼Áå £ÁAªÁ SÁ¯ï, ªÀÄĨÁðqï UÁAªÁAvï, gÉƤ UÉÆëAiÀĸÁZÁå ªÀÄÄSɯï¥ÀuÁSÁ¯ï, UÉÆëAiÀĸï PÀÄmÁä£ï ¥ÁæAiÉĸÁÛAPï gÁAªÉÇÑ D¸ÉÆæ ¸ÁÜ¥À£ï PɯÁA. ªÀÄĨÁðqï UÁAªï PÀ¯Áè÷åuï xÁªïß ®UÀâUï 12 Q.«Ä. ¥ÀAiÀiïì D¸Á. ºÁå §gÁå PÁgÁåZÁå ¸ÀÄAzÀgï AiÉÆÃd£ÁPï, ¸ÀĪÀiÁgï 25 JPÁæ÷åAZÉÆ eÁUÉÆ UÉÆëAiÀĸï PÀÄmÁä£ï ‘ºÉÆêÀiï ¥sÉÇÃgï ¢ Jeïqï’ D¸Áæ÷åPï CªÀiÁ£Àvï PÀgÀÄ£ï, ºÁå ¥ÉÇæeÉPÁÖZÉA PÁªÀiï JzÉƼïZï ¸ÀÄgÀÄ PɯÁA. ºÉÆ JzÉÆ ªÀíqÉÆè ¸ÀA¸ÉÆÜ ¸ÀÄgÀÄ PÀgÉÑA KPï ¨sÉÆÃªï ªÀĺÀvÀé¥ÀÇuïð PÁªÀiï eÁªÁ߸Á. ºÁå D¸Áæ÷åSÁ¯ï ¸À¨sÁgï ¥ÁæAiÉĸÁÛAPï vÁAZÁå ¤ªÀiÁuÁå PÁ¼Á KPï vÁAZÉÆ ªÀÄí¼ÉÆî ±Á¹évï D¸ÉÆæ, ºÁå AiÉÆÃd£Á ªÀiÁj¥sÁvï D¸ÀÛ¯ÉÆ. gÉƤ UÉÆëAiÀÄ¸ï ¥ÀAiÉÄèA xÁªïß zsÁ«ÄðPï ªÀÄtÂAiÀiÁjAZÉÆ ¨sÉÆÃªï ¯ÁVì¯ÉÆ «Ävïæ D¤ »vÀaAvÀPï eÁªÁ߸Á eÁ¯Áè÷å£ï, EArAiÀiÁAwèA ¸À¨sÁgï zsÁ«ÄðPï ¨sÁªï ¨sÀ¬ÄÚA vÁPÁ ¯ÁVì¯Áå£ï ªÀ¼ÁÌvÁvï. ºÁå vÁZÁå ¸ÀÄAzÀgï AiÉÆÃd£ÁPï ¸ÁAUÁvï D¤ SÁAzsÁåPï SÁAzsï ¢Ãªïß ªÁªÀÅöæAPï, UÁAªÁA xÁªïß xÉÆqÉ ¥Á¢æ, vÀ¸ÉAZï ªÀÄÄA§AiÀiï D¤ ºÉgï zÉñÁAwè ªÀiÁ¢æA¬Ä AiÉÄvÉ°A. ºÉA ZÁjmɧ¯ï læ¸ïÖ ¥ÁæAiÉĸÁÛAPï D¸ÉÆæ eÁªïß ¸ÀÄgÀÄ eÁvÁ£Á, ªÀÄÄPÁè÷å PÁ¼Ágï D¸Ààvïæ D¤ UÀjÃ¨ï ¨sÀÄUÁåðAPï E¸ÉÆ̯ï D¤ ºÉgï ¸À¨sÁgï AiÉÆÃd£ÁAPï ¥ÀjuÁªÀiï ¢vɯÉA. zÉPÀÄ£ï ºÁå §gÁå PÁªÀiÁPï ²æà gÉƤ UÉÆëAiÀĸï, ²æà ºÉgÁ¯ïØ UÉÆëAiÀĸï, ²æà ºÀÄå§mïð UÉÆëAiÀĸï, ²æêÀÄw ¯ÉÆgÁ ¥sÁæ¤ì¸ï D¤ JZï. eÉ. UÉÆëAiÀÄ¸ï ºÁAPÁA ªÉâgï ¸ÁAUÁvÁ G¨sÉA PÀgÀÄ£ï, ºÁå PÀÄmÁäPï vÀĪÉÄÑA ¸ÀªÉĸÁÛAZÉA ªÀiÁUÉÚA D¤ ¨É¸ÁAªï D¸ÉÆAPï eÁAiÀiï ªÀÄíuï ²æà °AiÉÆ ¥sÉ£ÁðAr¸Á£ï J¦æ¯ï

1 vÁjPÉgï ¸ÁAeÉgï 7 ªÀgÁgï, ¸ÉÊAmï «£ÉìAmï ¥À¯ÉÆèn EUÀeÉðZÁå GUÁÛ ªÉÄÊzÁ£Ágï, ªÀĺÁgÁµÀÖç PÉÆAPÀuï J¸ÉÆùAiÉıÀ£Á£ï zsÀªÀiÁðxï ‘eÉj §eÉÆÓr £ÁAiÀiïÖ’ D¸Á PɯÁèå ªÉ¼Ágï ¸ÁAUÉÆ£ï, UÉÆëAiÀĸï PÀÄmÁäPï ¥sÀůÁAZÉ vÀÄgÉ ¢¯ÉA.

¥sÀÅqÁgÁZÉÆ PÉÆ£ÉÆì:

ªÀÈwÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ï -19

PÀªÀIJðAiÀÄ¯ï ¥ÉÊ®mï vÀ¨sÉðw

¨ÁgÁ«a ¥ÀjÃPÁë GAZÁè÷å ªÀiÁPÁìðA¤ ¥Á¸ï eÁ¯Áågï D¤ UÀtÂvÁAvï §j ªÀiÁºÉvï D¸ï¯Áè÷å vÀgÀÄuï «zÁåxÁåðA¤ PÀªÀIJðAiÀÄ¯ï ¥ÉÊ®mï eÁªÉåvÁ. ¥ÉÊ®mï eÁAªïÌ eÁAiÀiï eÁ¯Áågï vÁAtÂA ¥sÉèöÊmï mÉæäAUï ±Á¼ÉPï ¥ÀæªÉñï WÉAªïÌ eÁAiÀiï. ¥ÉÊ®mï vÀ¨sÉðw GuÉ ªÀÄí¼Áågï 2 ªÀ¸ÁðA, ZÀqï ªÀÄí¼Áågï wÃ£ï ªÀ¸ÁðA. ºÁå ¸ÀA¸ÁÜ÷åA¤ ¥ÉÊ®mï vÀ¨sÉðw eÉÆqÉåvÁ: J. eÉ. Då«AiÉÄñÀ£ï DPÁqÉ«Ä ¨ÉAUÀÄîgï »AzÀĸÁÜ£ï D«AiÉÄñÀ£ï DPÁqÉ«Ä ¨ÉAUÀÄîgï gÁfêï UÁA¢ü D«AiÉÄñÀ£ï DPÁqÉ«Ä ºÉÊzÁgÁ¨Ázï EArAiÀÄ£ï D«AiÉÄñÀ£ï DPÁqÉ«Ä ªÀÄÄA§AiÀiï «AUïì PÉƯÉeï D¥sï D«AiÉÄñÀ£ï mÉPÉÆ߯ÉÆf ¥ÀÅuÉ CºÀªÀÄzÁ¨Ázï D«AiÉÄñÀ£ï JAqï JgÉÆãÁnPïì CºÀªÀÄzÁ¨Ázï D¤Qà ¸À¨Ágï vÀ¨sÉðw PÉÃAzÁæA zÉñÁZÁ ªÀĺÁ£ï ±ÀºÀgÁA¤ D¸Ávï. ZÀrÛPï ªÀiÁºÉvï UÀÆUÀ¯Ágï ªÀZÉÆ£ï WɪÉåvÁ.--

AiÉÄAiÀiÁ ¥À¼ÉAiÀiÁ vÀĪÀiÁÌA §gÉA ¯ÁUÉèA vÀgï ¨É¸ÁAªï vÀĪÉÄÑA DªÀiÁÌA ¢AiÀiÁ


Regd. No. MCS/099/2018-2020 RNI No. 61846/95 Regd. No.MNG/462/2018-20 Licenced to Post without prepayment Licence No. MR/TECH/WPP-71/SOUTH/2018 Licenced to Post without prepayment Licence No.SK/WPP//MNG/105/2018-20 Published every Saturday dt.21-4-18 & Posted on Saturday / Monday of every week. Posted on Monday/Tuesday/Wednesday of every week from Mangalore RMS Posted at Mumbai Patrika Channel Sorting Office, Mumbai - 400 001

‘]AuÑ’

16

ºÁå ªÀiÁí£ï ªÀÄ£Áê¤ D¥Áè÷å ¸ÁzsÀ£ÁAvï PÉÆAQÚ ¸ÀªÀiÁeÉPï GAZÁAiÉÄPï ªÉ¯ÁA D¤ DªÀiÁÌA C©üªÀÄÁ£ÁAa UÉæøïÛPÁAiÀiï ¢¯Áå zÉPÀÄ£ï ºÁå ¸ÁzsÀPÁAPï ¸À¯ÁªÀiï PÀAiÀiÁðA.

PÉ£ÀgÁ PÀxÉÆ°Pï AiÉĸÉÆòAiÉıÀ£ÁZÉÆ (1901-05) ¸ÁÜ¥ÀPï CzsÀåPïë ªÉÄdgï ¹. ¥sÉ£ÁðAr¸ï, ªÉÄAUÀÄîjAiÀÄ£ï «Ä¯ÁVæ¸ï ¸ÉƸÁ¬ÄÖZÉ ¸ÁÜ¥ÀPï (1913) ¦Ãlgï ¦gÉÃgÁ, ¦Ãlgï r¸ÉÆÃeÁ D¤ ¥Áªïè M°ªÉÃgÁ, ªÉÆÃqÉ¯ï ¨ÁåAPï (DzÉèA ªÉÄAUÀÄîjAiÀÄ£ï PÀxÉÆ°Pï PÉÆD¥ÀgÉÃnªï PÉærmï ¸ÉƸÁ¬ÄÖ °.) ºÁZÉÆ ¸ÁÜ¥ÀPï (1916) J¥sï. J. ¹. gɨɯÉÆè, .... AiÉÄAªÁÑ÷å CAPÁåAvï ªÀÄÄPÁgï ªÁZÁ.

E¯ÉQÖçPÀ¯ï PÉëÃvÁæAvï £ÁªÉÄÚAZÉÆ ¸ÁzsÀPï ªÀiÁ£ÉøïÛ UÁ©æAiÀÄ¯ï ªÉÄAqÉÆ£Áì, «¯É¥Á¯Éð. PÉÆAQÚ ¸ÀªÀiÁeÉAvï D£ÉåPï «±ÉÃ¸ï ªÀåQÛ, eÉÆ £À»AZï JPï AiÀıÀ¹éà GzsÉÆåV¸ïÛ §UÁgï ¸ÉêÁ D¤ ¸ÀºÀPÁgï ¢AªÁÑ÷åAvï ¨sÁAUÁgï ªÀĤ¸ï. E¯ÉQÖçPÀ¯ï PÉëÃvÁæAvï vÁZÉA ¸ÁzsÀ£ï PËvÀÄPÉZÉA ªÀÄíuÉåvï. ªÀíqï EªÀiÁgÀwAPï, PÁSÁð£ÁåAPï, ¸ÁÖgï ºÉÆmɯÁAPï OªÀ¯ï zÀeÁðZÉA E¯ÉQÖçPÀ¯ï PÉÆAmÉæPïÖ WÉA«Ñ ±Áy vÁPÁ D¸Á. PÉÆAQÚ PÁAiÀiÁðPÀæªÀiÁAPï ²æà UÁ©æAiÀÄ¯ï ªÉÄAqÉÆ£Áì vÁZÉÆ vÉAPÉÆ D¸Á. ¥sÀPÀvïÛ PÉÆAQÚ ªÉÆVZï £À»A D¥ÀÄmïÖ PÉÆAQÚAiÀiï G®AiÀiÁÛ. ¸ÁzÁå ¸Àé¨ÁªÁZÉÆ ¸ÀUÁî÷å ¸ÀAVA ¨sÀ¸ÉÆðAªÁÑ÷å SÁ¯ÉwZÉÆ. UÁªÁAvï ¨É¼ÀäuïZÉÆ ªÀÄÄA§AAiÀiïÛ CAzsÉÃj ªÁoÁgÁAvï ªÀ¹Û.

PÉÆAQÚ ¸ÀªÀiÁeÉAvÁè÷å GwÛêÀiï ¸ÉêÁ ¢AªÁÑ÷å ¸ÁzsÀPÁAPï ¥ÉÆæÃvÁìºï ¢AªÁå. C¸À¯Áå ªÀåQÛAa ¥ÀjZÀAiÀiï vÀ¹éÃgɸÀAV ªÁZÁà÷åA¤, ¢ªÉÇ zÀ¥sÁÛgÁPï zsÁqÀÄAPï «£ÀAw PÀvÁðAªï.

April 21 - 27, 2018

vÀ¹éÃgÁåAa ªÀ¼ÀPï £Á eÁ¯Áågï QvÉA PÀAiÉÄðvÁ ? vÀÄeÁå ¨sÀ«ÛAZÁå ¸ÁAUÁvÁåAa ªÀÄdvï WÉ. ¥À¬Äê¯Áå EµÁÖA-ªÀÄAvÁæ ¯ÁVA ¥sÉÆãï PÀgÀÄ£ï «ZÁgï. ªÀ¼ÀPï D¸ï¯Áè÷å eÁuÁgÁåAPï ¸ÀA¥ÀPïð PÀgï. vÀÄA QvÉA £ÉuÁAAiÀiï ºÉgÁA ¯ÁVA «ZÁ£ïð dgÀÆgï eÁuÁA eÁªÉåvï. ¥ÀæAiÀÄvïß PɯÁågï ¥sÀ¼ï dgÀÆgï ªÉļÁÛ.

vÀÄA eÁuÁA D¸ï¯Áè÷å ªÀiÁí£ï ªÀåQÛAa ªÀ¼ÀPï ¢ ¸À¯ÁªÀiï ¸ÁzsÀPÁAZÁå ¥ÀAPÉÛÃgï vÉAiÀiï ¸ÉƨÉÛ¯É

vÀÄPÁ PÉÆAQÚ ¸ÁªÀiÁeÉAvÁè÷å ªÀĺÁ£ï ªÀåQÛAa, ¸ÁzsÀPÁAa ªÀ¼ÀPï D¸ÉÛ° f D«Ä £ÉuÁAªï. vÁtÂA ¸ÀªÀiÁeÉAvï D¤ ¸ÀA¸ÁgÁAvï ¤¸Áévïð ¸ÉêÁ ¢¯Áå D¸Éåvï C¸À¯ÁåAa ªÀÄné ªÀ¼ÀPï D¤ vÀ¹éÃgï DªÀiÁÌ zsÁqÀÄ£ï ¸ÀºÀPÁgï ¢ªÉåvï. ¢ªÉÇ zÁéjA vÁAa ªÀ¼ÀPï ¸ÀªÀiÁeÉPï ¢¯Áè÷å£ï vÁtÂA PÉ°è ¸ÉêÁ CªÀÄgï eÁªïß GvÉð°. ¸À¯ÁªÀiï ¸ÁzsÀPÁAZÁå ¥ÀAPÉÛÃgï vÉAiÀiï ¸ÉƨÉÛ¯É. ªÀ¼ÀPï D¤ vÀ¹úÃgÉÆå ¢ªÉÇ zÀ¥sÀÛgÁPï zsÁqÀÄ£ï ¢.

¸ÀàzsÁåðAvï fPï¯Áè÷åAPï E£ÁªÀiÁAZÉ ªÉÇeÉA ºÁqïß DAiÀiÁè÷åvï l.

PÉƪÉÄr QAUï - ¥sÁæ¤ì¸ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï PÁ¹ìAiÀiÁ l. ªÁaà D¤ C©üªÀiÁ¤ - ªÀiÁ£ÉøïÛ eÉÃgÁ¯ïØ D¯ÉäÃqÁ, ¸ÀÄgÀvÀ̯ï l. ¯ÉÃRPï D¤ ¸ÀªÀiÁeï ¸ÉêÀPï - ªÀiÁ£ÉøïÛ J¸ï. ¯ÉÆèÉÆ, ªÀįÁqï l. ²æêÀÄw eÁ£Émï £ÉÆgÉÆ£Áí ‘¸ÉÆæüAiÀiÁ’ ¦ü¯ïä ¤ªÀiÁð¥ÀQ .... ZÀrvï £ÁAªÁA ªÀÄÄPÁè÷å CAPÁåAvï .....

vÀÄeÁå vÀ¥sÉð£ïAiÀiï ¸ÀàzsÁåðAvï fPï¯Áè÷åAPï E£ÁªÀiÁA ¨sÁ¸Áªïß ¸Àà¢üðPÁAPï G¨Áð ¢AªÁÑ÷åPï ªÀÄÄPÁgï AiÉĪÉåvï, ¸ÁéUÁvï D¸Á.

AiÉÄAªÁÑ÷å CAPÁåAvï D¸ÉÛ¯ÉÆå D¤Q ªÀÄgÉhÄzÁgï vÀ¹éÃgÉÆå ªÀ¼ÀPï zsÀgÀÄAPï

¸ÀªÀiÁeÉAvÁè÷å ¸ÁzsÀPÁAZÉÆ GqÁ¸ï PÁqÁåA D¤ vÁAPÁ ¸À¯ÁªÀiï PÀgÁåA

‘¸ÁzsÀPÁAPï- ¸À¯ÁªÀiï’

PÀÆ¥À£ï ºÁAUÁ PÁvÀgï

zÉÆãï vÀ¹éÃgÉÆå eÉÆÃqïß ªÀ¼ÀPï zÁPÀAiÀiï ¸ÀàzsÉÆð

‘¸ÁzsÀPÁAPï ¸À¯ÁªÀiï’ ¸ÀàzsÉÆð

zÉÆãï CzsÉÆåð vÀ¹éÃgÉÆå ¸ÉÆzsÀÄ£ï ªÉļÀAiÀiï D¤ eÉÆqï¯ÉÆè÷å vÀ¹éÃgÉÆå ºÁAUÁ¸Àgï aqÁÌAiÀiï D¤ ªÀ¼ÀPï zsÀ£ïð £ÁAªï §gÀAiÀiï.

F13

F14

F15

F16

F17

F18

¸ÁAUÁvÁZï ¸Àà¢üðPÁAPï zsÁgÁ¼ï E£ÁªÀiÁAZÉÆ ¥sÉUÉÆð

£ÁAªï ___________ £ÁAªï ___________ £ÁAªï ___________

PÉÆAQÚ ¸ÀªÀiÁeï £ÀªÁ¯ÁA¤ Gt £Á. ¸ÀªÀiÁeÉAvï vÀ±ÉA ¸ÀA¸ÁgÁAvï C¥ÀæwªÀiï ¸ÉªÁ ¢°èA PÉÆAQÚ ªÀÄ£ÁêAAiÀiï GtÂA £ÁAvï. vÁAa ªÀ¼ÀPï ªÀiÁvïæ DªÀiÁÌA ¸À¨ÁgÁAPï ¨sÉÆêï Gt ªÀÄíuÉåvï. ¸ÀªÀiÁeÉAvÁè÷å C¸À¯Áå ªÀiÁ£É¸ÁÛAPï-ªÀģɹÛtÂAPï ºÁå ¸ÀàzsÁåð ªÀÄÄSÁAvïæ GqÁ¸ÁPï ºÁrÑ ¨sÀªïå ¥ÀæQæAiÀiÁ ¢ªÉÇ ¥ÀvÁæ zÁéjA ªÀ¸ïð ªÀÄíuÁ¸Àgï ZÀ¯Éƪïß ªÀgÉÆAPï xÁgÁAiÀiÁèA. ¢ªÉÇ ¥ÀvÁæ zÁéjA ¸ÀàzsÁåðZÁå PÁ¼Ágï vÁAa ªÀÄné ªÀ¼ÀPïAiÀiï ªÁZÁà÷åAPï ¯Á¨sÀAªÉÑA ¥ÀæAiÀÄvïß PÀvÉð¯ÁåAªï.

¸ÀªÀiÁeÉAvï, ¸ÀA¸ÁgÁAvï C¥ÀæwªÀiï ¸ÉªÁ ¢¯Áè÷å ºÉgï PÉÆAQÚ ªÀåQÛAa £ÁAªÁA ¢ (GuÁågï GuÉA zÉÆãï, ZÀrvï QwèÃAAiÀiï) (ZÀrvï £ÁAªÁA ªÉUÁî÷å ¥ÉÃ¥ÀgÁgï §gÀªïß zsÁqÉåvï)

£ÁAªÁrÝPï ªÀåQÛ, eÁUÉ ºÁAZÉÆå vÀ¹éÃgÉÆå CzsÉÆåð PÀgÀÄ£ï ªÉªÉUÁî÷å CAPÁåA¤ bÁ¥ÀÄ£ï AiÉÄvÀ¯ÉÆå. vÉÆå ªÁZÁà÷åA¤ ¸ÁPÉÆåð vÀ¹éÃgÉÆå ¸ÉÆzsÀÄ£ï ªÉļÀªïß eÉÆqÉÆÑå D¤ PÀÆ¥À£ÁAvï ¯Áªïß £ÁAªï, «¼Á¸ï D¤ mÉ°¥sÉÆÃ£ï £ÀA§gï §gÀªïß PÀÆ¥À£ï DªÀiÁÌA zsÁqÉÑA D¤ ¸ÀàzsÁåðAvï ªÁAmÉÆ WÉAªÉÇÑ.

vÀÄeÉA ªÀUÀðt £ÀA. __________ o ºÁAªï ªÀUÀðtÂzÁgï £ÀíAiÀiï. ºÁAªï vÀĪÀiÁÑ÷å ¸Àªïð ±ÀvÁðAPï M¥ÁÛA.

1. ¸ÀàzsÁåðAvï ¨sÁUï WÉvï¯Áè÷å ºÀgÉåPÁè÷åPï KPï ¤²Ñvï E£ÁªÀiï 2. D¬Ä¯Áè÷å ¸ÀUÁî÷å PÀÆ¥À£ÁAZÉgï ªÀÄ»£Áå½ ¸ÉÆrÛ (ªÀ¸ÁðAvï ¨ÁgÁ ¥Á«ÖA) fPï¯Áè÷åAPï £ÀUÀzï E£ÁªÀiÁA. 3. ¸ÀUÁî÷åA ªÀ¤ð C¢üPï PÀÆ¥À£ÁA zsÁqï¯Áè÷åPï ¸ÀàzsÁåðZÁå DSÉÃjPï gÀÄ. 5000 «±Éøï E£ÁªÀiï 4. ªÀ¸ÁðZÁå DSÉÃjPï ¸ÀUÁî÷å PÀÆ¥À£ÁAZÉgï ¨sÀªïå ¸ÉÆrÛ. £ÀUÀzï E£ÁªÀiÁA ¸ÀàzsÁåðAvï ¨sÁUï WÉvï¯Áè÷åAPï ¢ªÉÇ xÁªïß «±Éøï, DPÀ¶ðPï D¥sÀgï ºÁå ¸ÀàzsÁåða ¥À¬Äè ¸ÉÆrÛ ªÉÄAiÀiÁZÁå 31 vÁjPÉÃgï eÁvÉ° D¤ G¥ÁæAvÁè÷å ¢ªÉÇ-Avï WÉÆòvï PÀvÉð¯ÁåAªï. ¥sÀÄqÉA ºÀgÉåPÁ ªÀÄ»£ÁåZÁå DSÉæÃPï ¸ÉÆrÛ PÁqÉÛ¯ÁåAªï.

¸ÀàzsÁåðAvï ¨sÁUï WÉvɯÁåA¤ ¢ªÉÇZÉÆå ¥ÀæwAiÉÆà ¸ÁA¨Á¼ïß zÀªÀ¯Áåðgï ªÀÄÄPÁgï ªÀÄdvï eÁvÉ°.

vÁjPï ¸À»

±ÀvÁðA:

1. eÁ¦ ¢ªÉÇ ¥ÀvÁæAvï bÁ¥ï¯Áè÷å PÀÆ¥À£ÁAvï ªÀiÁvïæ zÁreÉ. (gÉhÄgÉÆPïì ªÀ ¥sÉÆmÉÆPÉƦ PÉ°èA EªÉÄÃAiÀiïè PÉ°èA PÀÆ¥À£ÁA ¯ÉPÁPï zsÀZÉð£ÁAªï) 2. £ÁAªï, «¼Á¸ï D¤ ¥sÉÆÃ£ï ¸ÁPÉðA £Ávï¯ÉÆè÷åà eÁ¦ ¯ÉPÁPï zsÀZÉð £ÁAªï. 3. KPÁ PÀÆ¥À£ÁAvï ¥sÀPÀvïÛ wãï eÉÆqï¯ÉÆè÷å vÀ¹éÃgÉÆå ¯ÁªÉåvï. 4. KPÁè÷å£ï QwèÃAAiÀiï eÁ¦aA PÀÆ¥À£ÁA zsÁqÉåvï. ¸ÀVîA ¸ÁPÁåð eÁ¦Aa PÀÆ¥À£ÁA ªÀÄ»£ÁåZÁå D¤ ªÁ¶ðPï ¸ÉÆqÉÛAvï ¯ÉPÁPï zsÀvÉð¯ÁåAªï. ¥ÀÄuï KPÁ «¼Á¸Á xÁªïß ¸À¨Ágï PÀÆ¥À£ÁA D¬ÄèA eÁ¯Áågï ¥sÀPÀvïÛ KPÁ ¸ÁPÁåð eÁ¦Pï ªÀiÁvïæ ¤²Ñvï E£ÁªÀiï ¥sÁªÉÇ eÁvɯÉA. 5. PÀÆ¥À£ÁA ¥ÉƸÁÖgï, PÀÄjAiÀiÁgï PÀ£ïð zsÁqÉåvï ªÀ ¢ªÉÇZÁå ªÀÄÄA§AiÀiï/ ªÀÄAUÀÄîgï zÀ¥sÀÛgÁAvï ¥Á«vï PÀAiÉÄðvï 6. PÀ¸Áè÷åAiÀiï ªÁzï «ªÁzÁAvï ¸ÀA¥ÁzÁPÁZÉA wÃ¥ïð DSÉæÃZÉA 7. ºÉA PÀÆ¥À£ï ¸ÀàzsÁåðZÁå DPÉÃgï ¥ÀAiÀiÁðAvï ªÁ¥ÀAiÉÄðvï

PÀÆ¥À£ï ºÁAUÁ PÁvÀgï

zsÁgÁ¼ï E£ÁªÀiÁAZÉÆ ¥sÉUÉÆð KPÁ ªÀ¸ÁðZÁå DªÉÝ ªÀÄíuÁ¸Àgï

PÀÆ¥À£ï ºÁAUÁ PÁvÀgï

ºÉÆ ¸ÀàzsÉÆð ¨sÉÆÃªï ¸ÀgÀ¼ï D¤ ¸À°Ã¸ï D¸ÉÆ£ï ¸ÀªÁðA¤ ºÁAvÀÄ ªÁAmÉÆ Wɪïß E£ÁªÀiÁA fPÉåvï. ºÁAUÁ¸Àgï PÀ¸À°Zï ¦üà ¨sÀgÀÄAPï £Á.

Your Name: ________________________________________________ Address ___________________________________________________ _________________________________________PIN______________ Phone: _____________________

Subject to Mumbai jurisdiction

PÀÆ¥À£ï zÁqÀÄAPï «¼Á¸ï : DIVO Salam Spordho-2018, 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai 400001 DIVO Vol.24 No.4

PÀÆ¥À£ï ºÁAUÁ PÁvÀgï

Printed, Published, Edited and Owned by Lawrence Coelho, Printed at Plascote Industries, 23, Municipal Industrial Estate, K.K. Marg, Jacob Circle, Mumbai - 400 011 and Published from 99/101, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai - 400 001. Editor : Lawrence Coelho. Email: secular@sezariworld.com Tel.: 9820485389 / 9820473103. Mangalore - Netravati Building, 2nd Floor, Balmata Road, Mangaluru 575001 Mob:8139958222

DIVO Konkani Weekly Vol.24 No.4 dated 21st April 2018  

DIVO Konkani Weekly

DIVO Konkani Weekly Vol.24 No.4 dated 21st April 2018  

DIVO Konkani Weekly

Advertisement