Page 1

RNI No. 61846/95

1

Wedding Invitation, Christening, First Holy Communion, Mortuary Cards & Religious Goods

Aj"àÔj"¿Ú} q^ æljàa‰Öo AjÚmoÚoà^ ‘]AuÑ’ q^ ‘;j DuùrÇPÚ} dXÚjs"<}’ =j:oÈàÓ} !Ôo~àä Aj Ô j ~ @ä #d‰EoÚoà Ot Eu Ú } Aj Ç Aj E oÚo îo\Ú} iÈ| ?u r Úu < }œ q?oºYD} EoÓo

Contact :

Djà=jÓ}~ ùÒ"~:}

Subscriptions and Advertisements for ‘The Secular Citizen’ and ‘Divo’ in Mangalore area are acepted:

Sharaf Manzil, 1st Floor, 650 J.S.S. Road, 2nd Dhobitalao Lane, Mumbai 400 002 Tel.:2201 9010 / 2205 7394 Email:davidprinters@gmail.com

Mr. Lawrence Alvares

08139958222

www:davidcompany.com

Vol.23 Issue No 51

Mumbai

- Mangaluru

March 17 - 23, 2018

C©üªÀÈ¢ÞZÁå D±Áé¸À£Á ªÀÄÄSÁgï wæ¥ÀÅgÁZÉÆ ªÀiÁtÂPï ¸ÀPÁðgï ±ÀgÀuï eÁ¯ÉÆ ¥ÁmÁè÷å 20 ªÀ¸ÁðA xÁªïß wæ¥ÀÅgÁAvï zÀPïë DqÀ¼ÉÛA ¢Ãªïß D¸ï¯ÉÆè ªÀiÁtÂPï ¸ÀPÁðgï ºÁå ¥Á«ÖA eÁ¯Áè÷å «zsÁ£ï¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÁAvï ¸À¯Áé¯ÉÆ ªÀÄí¼ÉîAZï KPï CeÁ¥ï±ÉA ¢¸ÁÛ. ¨sÀæµÁÖZÁgï, ¯ÉÆÃAZï, ¸Àé¥ÀPÀë¥Ávï QvÉA ªÀÄíuï £ÉuÁ¸ï¯ÉÆè ªÀiÁtÂPï ¸ÀPÁðgï - 20 ªÀ¸ÁðA gÁdénÌ ZÀ®ªïß ¸ÀUÁî÷å ¸ÀA¸ÁgÁgïZï £ÁAªï ªÉí¯ÉÆè ¥ÁæªÀiÁtÂPï ªÀĤ¸ï - ªÀÄÄRåªÀÄAwæ, DqÀ¼ÉÛA PÀ±ÉA eÁAiÀÄÓAiÀiï ªÀÄí¼ÉîA zÁRªïß ¢¯ÉÆè wæ¥ÀÅgÁZÁ ªÀĺÁ£ÀĨsÀªï ªÀåQÛ ªÀÄí¼Áågï ZÀÆPï eÁA«Ñ £Á. ¸ÁzÉÆ ªÀåQÛ, ¸ÀgÀ¼ï £ÀqÉÛA ¸ÁZÁ ¸ÉƼÁªÉÇ ºÀj±ÀÑAzïæ eÁªÁ߸ÉÆè ªÀiÁtÂPï ¸ÀPÁðgï! KPï «zÁåyð £ÁAiÀÄPï, KPï ¹.¦.JªÀiï. gÁdå PÁAiÀÄðzÀ²ð, ¥Á°mï§ÆågÉÆ ¸ÀzÀ¸ïå eÁªïß ¤gÀAvÀgï 4 ¥Á«ÖA gÁeÁåZÉÆ ªÀÄÄRåªÀÄAwæ eÁªïß DqÀ¼ÉÛA ZÀ®AªÉÑA ªÀÄí¼Áågï wvÉèA ¸ÀÄ®¨sï £ÀAiÀiï. ¸ÀUÉÆî ¸ÀA¸ÁgïZï «fävï ¥ÁA«Ñ UÀeÁ¯ï ».

ªÀÄÄRåªÀÄAwæ eÁªïß ¤µÀ̼ÀAPï D¤ ¥ÁæªÀiÁtÂPï ¸ÉªÁ ¢¯Áå ªÀÄí¼Áågï DªÀiÁÑ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÁéPï KPï UËgÀªï ªÀÄíuÉåvï. QvÉè±ÉV D¥ÀÅuï ºÉA PÀvÁðA vÉA PÀvÁðA ªÀÄíuï ¸ÁAUÉè¯É D¤ ¨sÀæµÁÖZÁgï ªÀÄÄPïÛ PÀvÁðAªï ªÀÄíuï UÁd¬Ä¯Éè DqÀ¼ÁÛ÷åa ¥sÀÅmÁÌ¬Ä zsÀ£ïð ªÀÄÄPÁgï ªÀZÉÆAPï eÁAiÀiÁ߸ÁÛ£Á ¨sÀæµÁÖZÁgï D¤ ºÉgï D¥sÁæzÁAPï ¥ÀqÉÆ£ï DqÀ¼ÉÛA ¸ÉÆqïß zsÁAªÁè÷åvï. DªÉÆÑ ©.J¸ï. AiÉÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà ¥ÀAiÀiÁðAvï

vÁåZï ¨sÀæµÁÖZÁgÁPï ¯ÁUÉÆ£ï dAiÀiÁèPï ¥Áªï¯ÉÆè DvÁA vÁa ¥ÁæAiÀiï GvÀ¯Áåð vÀjà ªÀÄÄSÉ¯ï ªÀÄAwæ eÁA«Ñ ¸À¥ÁÚ zÉSÁÛ!

KPï ¸ÀgÀ¼ï ªÀåQÛ, zÀĨÁî÷å ¨sÀæµÁÖZÁgïZï PÀÄmÁäZÉÆ, wvÁè÷åZï ¸ÀgÀ¼ï¥ÀuÁ£ï gÁeÁåZÉÆ GqÀAiÀiÁÛA ªÀÄíuï

AoÖj"àÓ} Öj"Óo<oÓoà:} Ò"àAuÑ¥ !àúr

]AuÑ dé|OtàÖur aBu|C} !àúr 2018

PÁqïß ±À¥Àxï

WÉvï¯ÉÆè ¢°è ªÀÄÄRåªÀÄAwæ PÉÃfæªÁ¯ï¬Ä Deï ¸À¨Ágï ¥ÀæPÁgÁAZÁ ¸ÀĽ UÀÄArAiÉÄAvï MzÁÝqÁÛ. ¹.¦.JªÀiï DqÀ¼ÉÛA D¸ï¯Áè÷å PÉÃgÀ¼ÁAvï ªÀÄÄSÉ¯ï ªÀÄAwæ ¦tgÁ¬Ä «dAiÀÄ£ï, vÁå ¥ÀAiÉÄè GªÀÄä£ï ZÁAr ºÁAZÉgï¬Ä ¸À¨Ágï ¥ÀæPÀgÀuÁAZÉ D¥ïªÁzï D¸Éè. ¥ÀÅuï ºÁå ¸ÀªÁð «gÉÆÃzsï wæ¥ÀÅgÁZÉÆ ªÀiÁtÂPï ¸ÀPÁðgï ¤Ãmï G¨ÉÆ D¸ÉÆè. vÁZÉ «gÉÆâü ¥ÀAiÀiÁðAvï vÉÆ KPï ¤vÀ¼ï ªÀĤ¸ï ªÀÄíuï ªÀiÁ£ÁÛ¯É.

(Total 16 Pages)

Price : India: `. 10.00

eÁªïß ¢vÁ¯ÉÆ. vÁa ¥ÀPÁë ºÉÆVîPÉPï ¥Ávïæ eÁ¯ÉèA. vÁZÁ RZÁðPï 5000/- gÀÄ. ¥ÀÅuï KPï ¸Áämïð ¥sÉÇÃ£ï ¢vÁ°. G¥ÀAiÉÆÃUÀÄìAPï AiÉÄ£Ávï¯ÉÆè ºÁåZï ªÀiÁtÂPï ¸ÀPÁðgÁZÁ ªÀiÁtÂPï ¸ÀPÁðgï, zÉñÁZÁ £ÁAªÁgï KPï E-ªÉÄïï D¤ ºÉgï ¥Àæ¹zïÞ L.n ¹.E.M.’APï Lr¬Ä £Á, ¥sÉøï§ÄPï, PÀA¥É¤AZÁ néÃlgï, ªÁlì¥ÁAvï¬Ä vÉÆ ªÉļÉÆAPï ¤gÁPÀ¹ð¯ÉèA. ºÁå £Á. vÁa ¥Àwuï ¥ÀAZÁ° ªÀ«ðA wæ¥ÀÅgÀ D£ÉåPï ¹°PÁ£ï ¨sÀmÁÖZÁAiÀÄð wwèZï ¥Àw ªÁå° eÁAªÉÑA ZÀÄPÉèA. ¸ÁQð ¥ÁæªÀiÁtÂPï. PÉÃA¢æAiÀiï ¸ÀªÀiÁeï PÀ¯Áåuï «¨sÁUÁAvï KPï C¢üPÁj eÁªïß D¹è. D¥Áè÷å ¥ÀAiÀiÁÚPï ¸ÉÊPÀ¯ï jPÁë ªÁ¥ÀvÁð°. ªÀiÁtÂPï ¸ÀPÁðgÁ£ï wæ¥ÀÅgÁZÁ ¯ÉÆPÁA SÁwgï ¸À¨Ágï gÀZÀ£ÁvÀäPï PÁªÀiÁA PɯÁåAvï. zÉñÁZÁ D¤ gÁeÁåZÁ ¨sÀzÀævÉ SÁwgï PÀpuï ¤zsÁðgï ºÁwA WÉvÁ¯ÉÆ. ¨ÁAUÁè zÉòAPï gÁeÁå xÁªïß zsÁAªÁتïß ±ÁAw ¸Áܦvï PÉ°è. gÁeÁåAwè PÁ£ÀÆ£ï ªÀåªÀ¸ÁÜ ¸ÁQð ZÀ¯ÁÛ°. ¯ÉÆPÁA¤ D¥ÉèA WÀ£ï ¸ÁA¨Á¼ïß ¥ÀæeÁ ¥Àæ¨sÀÄvÁéZÉ §gÉ £ÁUÀjPï eÁAªïÌ vÉÆ ªÁªÀÅgÁè. §AUÁ° ªÀÄļÁZÁ D¢ªÁ¹ ¯ÉÆPÁAZÉÆ «±Áé¸ï D¤ ªÉÆÃUï vÁuÉA D¥ÁڬįÉÆè.

¸ÀA¸ÁgÁZÉA ¥ÀjªÀvÀð£ï KPï ¤AiÀĪÀiï ¸ÀªÉÆÓAZÁAvï ªÀiÁtÂPï ¸À¯Áé¯ÉÆè. AiÀÄĪÀ ¦¼ÉÎPï vÁZÉgï D¸ï¯ÉÆè ¨sÀªÀð¸ÉÆ zÀAqÀ¼ï¯ÉÆè. rfl¯ï DªÁ̸ÁAPï UÀĪÀiÁ£ï PÀj£Á¸ÁÛ£Á ¯ÉÆPÁAZÁ gÁUÁPï §° eÁ¯ÉÆ.

D¤ ºÁZÉÆ ¥sÁAiÉÆÝ ªÉÆâ£ï WÉvÉÆè. ZÀÄ£Áªï ¥ÀæZÁgÁAvï ¸ÀPÁðj PÁªÀiÁUÁgÁAPï ¸ÁvÉéA ¥Éà PÀ«Ä±À£ï ¯ÁUÀÄ PÀvÁðA ªÀÄí¼ÉîA D±Áé¸À£ï ¢¯ÉA. ªÉÆâ£ï ºÁAUÁZÁ ¯ÉÆPÁAPï C²A D±Áé¸À£ÁA ¢°A Qà ¸ÀUÉîA DPÁ¸ï D¤ ¸ÀUïðZï ¨sÁ¸ÁAiÉÆè. vÁAZÁå ºÁå ¨sÁ¸ÁªÁÚ÷åPï ¨sÀįÉÆ£ï wæ¥ÀÅgÁZÁ ¯ÉÆPÁA¤ ªÀiÁtÂPï EvÉÆè ¸ÀdÓ£ï D¤ ¸ÀwÛ ªÀĤ¸ï ¸ÀPÁðgÁPï UÁ¢AiÉÄ xÁªïß ¯ÉÆPÁAZÉÆ ªÀÄÄRåªÀÄAwæ ¸ÀPÁè zÉAªÀAiÉÆè! D¸ÁÑ ªÀiÁtÂPï vÁZÉA GUÉÛA DqÀ¼ÉÛA, ¸ÁzÉA eÁªïß ¸ÀĪÀiÁgï 500 ¢Ã¸ï fêÀ£ï, wæ¥ÀÅgÀ ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï ¸ÀPÁðgÁ£ï ¸À®éAªÉÑA ªÀÄí¼Áågï GvÀÛgï ¥ÀǪïð gÁeÁåA¤ ¨sÁgÀvÁZÁ PÀªÀÄÄ夸ÀA ¥ÀPÁëAPï KPï zsÀSÉÆZï ¸ÀAiÀiï. ¸ÀvÀvï ©.eÉ.¦.’£ï ZÀ®¬Ä¯Áè÷å KPï D±ÁQgÀuï eÁªïß EvÉèA §gÀAiÀiÁè÷å G¥ÁæAvï ZÀÄ£Áªï ¥ÀæZÁgÁZÉÆ ¥sÁAiÉÆÝ ªÁqÀè¯ÉÆ. vÁZÁ ¸À®éuÉZÉA PÁgÀuï vÁAPÁA ªÉļÉÆî! ¥ÀAaéÃ¸ï ¹.¦.JªÀiï. C¸À¯Áå ªÀåQÛPï KPï ¸ÀévÁ: QvÉA ªÀÄíuï eÁuÁ eÁAªÉÑA ªÀ¸ÁðAZÉÆ PÁgï £Á. D¥ÉèAZï ªÀÄí¼ÉîA ¥ÀæAiÀÄvÀ£ï PÀAiÀiÁðA. ¥ÀAiÉÄèA ¸ÀPÁðgï G¸Á¼ÉÆî. KPï WÀgï £Á. ¨ÉÃAPÁA¤ PÁgÀuï vÁZÁ ¥ÀPÁë ©üvÀgïZï PÉÆAUÉæ¸Áa ¹Üw ZÉƪÉÛA zÀAiÀiÁtÂÃAiÀiï D¥Áè÷å ¥Àwuï, ¨sÀÄVðA, ¨sÁªï PÁªÀiÁUÁgÁAPï eÁ¯Áå. ¨sÀ¬ÄÚAZÁ £ÁAªÁPï a®ègï ªÉÃvÀ£ïAZï ªÉļÉÆ£ï D¸ÉèA 2019 ªÀ¸ÁðAvï ZÀ¯ÉÆAPï zÀÄqÁéa GgÀ«Ú ¥ÀAiÀiÁðAvï vÁå ªÀ«ðA vÁAZÉ ªÀÄzsÉA D¸ÁÑ ªÀĺÁ ZÀÄ£ÁªÁPï £Á. »±ÁAZÁ ªÀiÁPÉðnAvï ªÀÄĪÀÄÄðgÉÆ D¸ÉÆè. D¥ÀÅuï dvÀðgï PÉÆAUɸï D¤ ¨sÁVzÁgï £ÀAiÀiï ºÉÉgï »±É¬Ä £ÁAvï. ¨É£Á«Ä RÄzïÞ ¥ÀæeÁvÀAvïæ ¥ÀPÁë amï¥sÀAqï ¸ÁAUÁvÁ AiÉÄêïß JPÁZï £ÁAªÁgï¬Ä PÁAAiÀiïÑ £Á. eÁ¯Áågï¬Ä D¸ïÛ§¢Pï £Á. D¸ÉÑA ªÀÄí¼Áågï ¥ÀæPÀgÀuï, gÁ¶ÖçÃAiÀiï ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌ zsÉÆÃgÀuÁSÁ¯ï JPÀémÁ£ï DªÀAiÀiÁÑ vÀ¥sÉð£ï 0.118 ¸ÉAmïì ¥ÀæPÀgÀuï, 10 ºÀeÁgï ²PÀëPÁAZÉ gÀhÄeÉè £ÁAvï vÀgï ªÉÆâPï wæ¥ÀÅgÁZÁ ¸À®éAªïÌ ©ü®Ä̯ï eÁAªÉÑA £Á. eÁUÉÆ, vÉÆ¬Ä ¨sÀ¬ÄÚ ¸ÀAV £ÉêÀÄPÀàuï ªÁAlÄAPï D¸Á. d£Égï ºÉÊPÉÆrÛ£ï gÀzïÞ PɯÉèA. ºÁå ¥sÁvÁæAZÁ zɪÁPï ¥ÀÇeÁ 18 vÁjPÉgï ZÀÄ£Áªï Cfð ªÀ«ðA ªÀiÁtÂPï ¸ÀPÁðgÁZÉ PÀ£ïð ªÀiÁUÁè÷ågï ªÉļÁ£Á ¨sÀvÁð£Á vÁZÁå ºÁvÁAvï ¸ÀAPÀµïÖ DªÁqï¯Éè. vÀ¸À° UÀvï eÁvÉ°. PÁ« D¸ï¯Éè gÀÄ¥ÀAiÀiï 1520. ¸ÀĪÀiÁgï 7 ¯ÁSï ¨ÉPÁj gÁeïå ¸Áܦvï eÁªïß ºÉgï ¨ÁåAPÁAvï PÉêÀ¯ï 2410/- PÁªÀiï £Á¸ÁÛ£Á ¤gÁ² eÁ¯Éè. zsÀªÀiï𠧺ÀÄvÉÃPï ªÀiÁAiÀiÁUï ªÀÄíAiÀiÁß÷åPï ªÉļÉÆÑ ¸ÁA¨Á¼ï 2015 ªÀ¸Áð CUÀvÀð¯Á eÁAªïÌ¬Ä ¥ÀÅgÉÆ. 26,315/gÀÄ. ªÀiÁtÂPï ¨sÁgÀvÁa w¹æ UÉÃmï ªÉà - £À«Ã£ï PÀįÉêÃPÀgï ¸ÀPÁðgï D¥Áè÷å ¥ÀPÉëPï zÁ£ï D¥sï EArAiÀiÁ ªÀÄí¼Áî÷å


March 17 - 23, 2018

2

¥À«vïæ UÀAUÁ £ÀíAAiÀiï ¨sÁªÁqÁÛa vÀQè ¥sÀqÁ¥sÀqï eÁ¯Áå GvÀÛgï ¥ÀæzÉÃ±ï ªÁgÀuÁ¹Avï ªÁí½Ñ £ÀíAAiÀiï w »AzÀÄ zsÀªÀiÁðZÁ ¥À«vïæ GzÁÌZÉÆ ªÁí¼ÉÆ. d±ÉA ªÀÄĹèªÀiï ºÀeÁÓPï ªÀZÉÆ£ï ‘gÀhĪÀiï gÀhĪÀiï’ GzÁPï vÉA ¨sÁUɪÀAvï ªÀ ¥À«vïæ GzÁPï ºÁqÁÛvï d±ÉA D«Ä DUÉäAvï ªÀ ¨ÉAeÁgï GzÁPï zÀªÀvÁðAªï vÀ±ÉA UÀAUÁ £ÀAAiÉÄÑA GzÁPï »AzÀÄ zsÀªÀiÁðPï ¥À«vïæ eÁªÁ߸Á.

£ÀíAAiÀiÁÑ ¥À«vïæ¥ÀuÁ£ï UÀAUÁ ¤vÀ¼ï GZÁåð ¥Áæ¸ï ZÀqï «zÀƵÀuÁ£ï ªÉÄí½ eÁªïß AiÉÄvÁ. GvÀÛgï ¥ÀæzÉñÁAvÉÆè ¯ÉÆÃPï UÀAUÁ £ÀíAAiÀiïÌ ‘UÀAUÁ’ ªÀÄíuÁ£ÁAvï ‘UÀAUÁf’ ªÀÄíuï D¥ÀAiÀiÁÛvï wPÁ vÉÆ ªÀiÁ£ï eÁªÁ߸Á. 1. » UÀAUÁ £ÀíAAiÀiï GvÀÛgï »ªÀiÁ®AiÀiÁZÁå UÀAUÉÆÃwæ xÁªïß zÉAªÉÇ£ï AiÉÄvÁ

»AzÀÄ zsÀªÀiÁðZÉÆ ¯ÉÆÃPï 2. ºÁå ªÀĤ¸ï ªÉÆvÁð£Á vÁZÁå

£ÀíA¬ÄÑ

¯ÁA¨ÁAiÀiï

eÁvÁ UÀAUÁ AiÀĪÀÄÄ£Á D¤ ªÉÆgÉÆ£ï UÀAUÁAvï ¸ÀgÀ¸Àéw. ºÁå UÀAUÁ, AiÀĪÀÄÄ£Á, G¥ÉåvÁvï. ¸ÀgÀ¸Àéw ¸ÀAUÀªÀiÁAvï ¯ÉÆÃPï ºÉA ªÉÄí¼ÉA ªÀ PÀĸï°è ¨sÁªÁqÁÛ£ï ¥ÁvÉåuÉ£ï ªÉįÁè÷å C¢üðA ºÀįÁà¬Ä°è ªÉÆrA ªÀÄ£ÁêAPï ºÀįÁàªïß ºÁqï¯ÉÆè UÀAUÁPï zÀƶvï PÀvÁðvï UÉƨÉÆgï ºÁå ¸ÀAUÀªÀiÁAvï D¤ ªÁvÁªÀgÀuï ¥Áqï ªÁí¼ÀAiÀiÁÛvï. xÉÆrA PÀvÁð. ©üªÉÆðvï ‘UÀAUÁ’ ªÉÆrA¬Ä ºÁqïß ºÁAvÀÄ QvÉè ªÀÄíuï ¸ÉƸÉÛ¯ÉA, ¸ÉÆqÁÛvï. ºÉÆå w¤Ã £ÀAAiÀiï PÉÆuÁPï ªÀÄíuï ¸ÁA¨Á¼ÉÛ¯É. D¯ÁºÁ¨ÁzÁAvï ªÉļÁÛvï. ¨sÁªÁqïÛ ªÁqï¯Áè÷å ¥Àj xÉÆqÁåAZÉÆ CAzsï «±Áé¸ï  ºÁå ªÁgÀuÁ¹ ªÀ ZÀqï eÁ¯Á. vÉ vÁZÉA PÁªÀiï D¯ÁºÁ¨Ázï ºÁAUÁ¸Àgï PÀ£ïð zsÀªÀiïð ¥Á¼ÁÛvï ¢¸ÁPï 30 ªÉÆqÁåAZÉA ¥ÀÅuï ºÉgÁAZÉA D¤ CAwªÀiï ¸ÀA¸ÁÌgï eÁvÁ. ¨s Á AiÀ i Áè ÷ å ªÁvÁªÀ g À u ÁZÉ A  ¢¸ÁPï 300 aAw£ÁAvï. ¯ÉÆÃPï ºÀįÁà¬Ä¯Áè÷å ªÉÆqÁåAZÉÆ UÉƨÉÆgï ºÁqïß ¸ÀAUÀªÀiÁAvï ªÁí¼ÀAiÀiÁÛvï.

» ¨sÁUɪÀAvï ªÀ ¥À«vïæ UÀAUÁ ªÁAZÉÆAªïÌ zÀƶvï £Á PÀgÀÄAPï

 ¢¸ÁPï

60 Q¯ÉÆ  1986 E¸ÉéAvï gÁfÃªï ¥ÀÇeÁ ¥Ámï PɯÉÆè UÁA¢ü£ï KPï AiÉÆÃd£ï PÉÆÃAiÀiïæ (¥sÀůÁA ºÉgï PɯÉèA Qà GzÁPï ¥À«vïæ D¤ ªÀ¸ÀÄÛ) ºÁå ¸ÀAUÀªÀiÁAvï ¤vÀ¼ï GgÁdAiÀiï zÀƶvï ¸ÉÆqÁÛvï. eÁUÉÆ ¤vÀ¼ï eÁAiÀÄÓAiÀiï, ¥ÀÅuï ªÀåxïð.  ªÀ¸ÁðPï ®UÀãUï

vÁ¼ÁåPï “¥À«vïæ GzÁPï” UÀAUÁ d¯ï ¸ÉÆqÁÛvï. ªÀĤ¸ï ªÉįÁå G¥ÁæAvï vÁPÁ ºÀįÁàAiÀÄÛZï vÁZÉÆ UÉƨÉÆgï UÀAUÁ £ÀAAiÀiïÛ ¸ÉÆqÁÛvï. fêï D¸ï¯Éè ªÀĤ¸ï fuÉåAvï KPï ¥Á«ÖA vÀjà UÀAUÁ ªÀZÉÆ£ï £Áíªïß vÁAa ¥ÁvÁÌA zsÀĪïß AiÉÄvÁvï. ±ÉA¨ÉÆgï PÀgÉÆqï »AzÀÄ D¸ï¯Áè÷å ºÁå »AzÀĸÁÛ£ÁAvï vÁAZÁå ¨sÁªÁqÁÛ£ï UÀAUÁ

33,000 ªÀÄÈvï PÀÄrZÉÆ  2009 E¸ÉéAvï National CAwªÀiï ¸ÀA¸ÁÌgï Ganga River Basin eÁvÁ. Authority ºÁAtÂA ªÉÄí¼ÉA 2,525 Q¯ÉÆ «ÄÃlgï D¸Á. UÀAUÁAvÉè PÁqïß GzÁPï  ªÀ¸ÁðPï 16,000 l£ï ¤vÀ¼ï zÀªÀ£ïð ¥ÀæzÀÄåµÀ£ï 3. UÀAUÁ £ÀíAAiÀiï ¨sÁgÀvÁZÁå ¯ÁAPÀÄqï ªÉÆrA ¸ÀÄzsÁ¹ðdAiÀiï ªÀÄíuï ¥ÀAiÉÄê 11 gÁeÁå xÁªïß ¥Á±Ágï ºÀįÁàAªÁÑPï ªÁ¥ÀvÁðvï. D¤ ªÉüï UɯÉÆ. ¥ÀÅuï eÁvÁ.  ªÀ¸ÁðPï 800 l£ïß ªÉÆrA GzÁPï ªÉÄí¼ÉAZï. GvÀÛgï GvÀÛgïRAqï, D¤ ¯ÁAPÀÄqï ºÀįÁà¬Ä¯ÉÆè  “£ÀªÀiÁ¬Ä UÀAUÉ” ªÀÄí¼Áî÷å ¥ÀæzÉñï, ªÀÄzsÀå ¥ÀæzÉñï, UÉƨÉÆgï dªÉÆ eÁvÁ. ²gÉÆ£ÁªÀiÁSÁ¯ï ªÉÆâ gÁd¸ÁÜ£ï, ºÀjAiÀiÁuÁ,  ªÀ ¸ ÁðPï 250 xÁªïß 300 ¸ÀPÁðgÁ£ï UÀAUÀªÀiÁäPï »ªÀiÁZÀ¯ï ¥ÀæzÉñï, ªÀ Ä Èvï PÀ Ä r (ªÉ Æ rA) (UÀAUÁ) ¤vÀ¼ï PÀgÀÄAPï bÀwÛøïUÀqï, gÀhiÁRðAqï, CzsÉð ºÀįÁàªïß UÀAUÁAvï PÁAiÉÄð xÉÆqÁå ªÀÄÄPÉ°APï ©ºÁgï, ªÉ¸ïÖ ¨ÉAUÁ¯ï, qÉ°è. GqÀ¬Ä°èA D¸ÁÛvï. ¸ÀªÀĦð¯ÉA. UÀAUÁ £ÀíAAiÀiï GvÀÛgï ¥ÀæzÉñÁZÁå ªÁgÀuÁ¹  eÁAiÉÆÛ÷å ¯ÉPÁPï £Ávï¯ÉÆè÷å £ÀAiÀiï vÉZï ¤vÀ¼ï eÁAªïÌ ¥À«vïæ eÁUÁågï wÃ£ï £ÀíAAiÉÄÑ ªÉÆ£ÁÓwAZÉÆå PÀÄr £ÁAvï. ¸ÀAUÀªÀiï D¤ ¸ÀªÀiÁªÉñï

PAMELA WADIA Meet Pamela Wadia for designs fitted to perfection from simple A-line styles to fabulous Ball Gowns Excellent bead work & Embroidery - Any size or Shape, as per your budget.

BRIDAL GOWN BRIDES MAIDS DRESSES FLOWER GIRLS DRESSES COMMUNION DRESSES WESTERN FORMAL WEAR READY WEDDING GOWNS ALSO AVAILABLE Mob: 9322277790, 66959482 www.ready2wed.in

¥sÁæ¤ì¸ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï PÁ¹ìAiÀiÁ E¸ÉéAvï Water Resources PÀ«Än£ï Ministry of Water Resources ¸ÀAWÀl£ï WÀqïß UÀAUÁ ¥ÀÅ£ÀgÁªÀvÀð£ï D¤ ¤vÀ¼ï PÀjdAiÀiï ªÀÄíuï ZÁgï ªÀ¸ÁðA eÁ°A PÁAAiÀiï ¥sÁAiÉÆÝ£Á.

 2014

 ¸ÀAPÀmï

ªÉÆZÁð ¸À«Äw DvÁA ¤vÀ¼ï GzÁPï zÀªÀ£ïð £ÀíAAiÀiïÌ ªÁAZÀªïß ¸ÀªÁð¢üPï ¤vÀ¼ï ªÁvÁªÀgÀuï ¢ÃAªïÌ ¥ÉZÁqÁÛ.

ºÀeÁgÉÆ ªÀ¸ÁðA ¥ÀÅgÁvÀ£ï £ÀíAAiÀiï. ¥ÀÅgÁvÀ£ï ¨sÁªÁqïÛ, ¥ÀÅgÁvÀ£ï jÃvï jªÁeï, ¥ÀÅgÁvÀ£ï zsÁ«ÄðPï PÁ¬ÄðA ªÀÄ£ÁêAZÁå DvÁä÷å PÀÄrAvï jUÉÆ£ï UɯÁåAvï. ªÀÄ£ÁêZÁå ªÀÄ£ÁAvÉè ªÉÄí¼ÉA PÁqÉåvï. ¥ÀÅuï UÀAUÁAvÉè ªÉÄí¼ÉA PÁqÀÄAPï PÀµïÖ. ªÉÄí¼ÉA D¸ÉÆA, PÀĸÀqï D¸ÉÆA, ªÉÆrA PÀĸÉÆA, WÁuï ¥ÀqÉÆA ¯ÉÆÃPï ªÉÄí¼ÉÆ eÁAªï D¤ G¯ÉÆ eÁAªï ¨ÉªÀiÁ£ï ¦ügï© ªÉÄgÁ ¨sÁgÀvï ªÀĺÁ£ï - eÉÊ »Azï

^:oÇ;oÚ} Doh"’Ü}ä Doà ?u r Úu D }ä æoèurÓ} ØuI" q^ AuPàù@ Doh"’Ü} EoàÖuà Aj"I\<} AjtÔ}?urš %=oxÚ} Au"èur¿å EoàÓoà Óoèo§ ;nkoA}‹ !Ôo~àå —)Ó} æljR‰Ó}ä arÚoÚur|Û}


3

March 17 - 23, 2018

WÀgÁuÉA ¸ÀÄgÀQëvï GvÉð¯ÉA... D¤ vÀÄ«ÄA¬Ä ¸ÀÄgÀQëvï D¸ÉÛ¯Áåvï...!!!

- eÉ. ¦. PÀÄn£ÉÆí, ¥À°ªÀiÁgï

PÁ¼ÉÆPÁ xÁªïß GeÁéqÁPï

¥ÀĸÀÛPï 23 !àúr 51 Aj""àNO{} ªÀiÁZïð 17 - 23, 2018 ªÉƯï : zÉñÁAvï ` 10.00

DIVO, Illustrated Konkani Weekly, 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai 400001. Tel.: +91 9820473103, 9820485389 E-Mails: secular@sezariworld.com / secular@vsnl.com Website: www.sezariworld.com

Djà=o;jR|O{} D«Ä ±ÁuÉ eÁAiÀÄÓAiÀiï ¥sÀÅqÁè÷å zÉÆÃ£ï ªÀÄ»£ÁåA¤ PÀ£ÁðlPï «zsÁ£ï ¸À¨sÉPï ZÀÄ£Áªï WÉÆövï eÁvɯÉA. ¥ÁmÁè÷å ¸À¨Ágï ªÀÄAiÀiÁß÷åA xÁªïß ©eɦ-PÉÆAUÉæ¸ï ªÀÄÄPïÛ PÀ£ÁðlPï ªÀÄí¼ÉÆî £ÁgÉÆ Wɪïß ¥Àæ¸ÀÄÛvï ¸ÀPÁðgÁZÉgï D¥sÁæzï ªÀiÁArvïÛ ¥ÀæZÁgï PÀ£ïðAZï D¸Á. KPï ¥Á«ÖA dAiÀiÁèPï ªÀZÉÆ£ï D¬Ä¯Áè÷å D¤ 75 ªÀ¸ÁðAa UÀqï GvÀgÉè¯Áå AiÉÄrAiÀÄÆgÀ¥ÁàPï ªÀÄÄPÉÆè ªÀÄÄRå ªÀÄAwæ ªÀÄíuï WÉÆövï PɯÁA D¤ vÉÆ D¥Áè÷å ¸ÁAUÉÆqÁåAPï Wɪïß PÀ£ÁðlPÁAvÉè UÁAªÁ£ï UÁAªï ¨sÉÆAªÀÅ£ï ¸ÀPÁðgÁPï AiÉÄlÄ£ï D¸Á. ©eɦ ¥ÀPÉë ªÀÄzsÉè eÁAiÉÄÛ duï AiÉÄrAiÀÄÆgÀ¥ÁàPï «gÉÆÃzsï D¸Ávï ¥ÀÅuï vÁAZÁ ºÉÊPÀªÀiÁAqÁ ªÀÄÄPÁgï DªÁeï £ÁvÉè¯Áå ¸ÉªÀPÁA ¥Àj eÁ¯Áåvï. ºÁZÉÆ ¥ÀjuÁªÀiï ªÀiÁvïæ PÉÆAUÉæ¸ÁPï ¥sÁAiÀiÁÝ÷åZÉÆ eÁvÁ ªÀÄíuÉåvï. D£ÉåPÁ ªÁmÉ£ï zÉÃªÉ UËqÀ D¤ vÁZÉÆ ¥ÀÇvï ºÉZï. r. UËqÀ ©eɦ¬Ä £ÁPÁ, PÉÆAUÉæ¸ï¬Ä £ÁPÁ ¸ÀPÁðgï gÀZÀÄAPï DªÀiÁÌA CªÁÌ¸ï ¢AiÀiÁ ªÀÄíuï ¥ÀæZÁgï PÀvÁð. D¤ ºÉuÉ PÉÆAUÉæ¸ï D¥ÉÚ ZÀÄ£ÁªÁ ªÉ¼Ágï ¢°è ¨sÁ¸Á«Ú 95 oÀPÉÌ eÁj PɯÁå ªÀÄíuï ¥ÀwæPÁA¤, n.«. ZÁå£É¯ÁA¤, ¸ÉÆòAiÀÄ¯ï «ÄrAiÀiÁzÁéjA ¥ÀæZÁgï PÀ£ïðAZï D¸Á. ªÀÄÄSÉ¯ï ªÀÄAwæ ¹zÀÞgÁªÀÄAiÀÄå ºÁå ¥Á«ÖA¬Ä DªÉÆÑZï ¸ÀPÁðgï ªÀÄíuï ªÀÄÆmï ªÀiÁ£ïð ¸ÁAUÁÛ. ©eɦ PÉÆAUÉæ¸ÁPï eÁwÃAiÀiï zÀAUÁåAPï ¥ÁnA¨ÉÆ ¢vÁ ªÀÄíuï ¨ÉÆÃmï eÉÆPÁÛ - PÉÃAzÁæ£ï ¢¯ÉÆè zÀÄqÀÄ RAAiÀiï UɯÉÆ ªÀÄí¼ÉîA ¸ÀªÁ¯ï PÀvÁð. eÉrJ¸ï-PÉÆAUÉæ¸ï gÉÊvÁAPï vÀ±ÉA ¥Án GgÉè¯ÁåAPï PÁAAiÀiïÑ PÀj£Á ªÀÄíuÁÛ. ¸ÀVîA D±Áé¸À£ÁA mÉƼÀÄî ªÀÄíuÁÛ. eÁ¯Áåjà PÉÆAUÉæ¸Á£ï ¥ÁmÁè÷å ¸ÁqÉZÁgï ªÀ¸ÁðA¤ eÁAiÉÄÛA PɯÁA. vÁAtÂA PɯÁè÷å PÁªÀiÁAZÉÆ «ªÀgï PÀ£ÁðlPï ¸ÀPÁðj ªÉ¨ï¸ÉÊngï ¥À¼ÀªÉåvÁ. DªÀiÁÑZï ªÀÄAUÀÄîgÁAvï ²æà eÉ. Dgï ¯ÉÆèÉÆ£ï ¥ÁmÁè÷å ¸ÁqÉ ZÁgï ªÀ¸ÁðA¤ PÉ°èA §jA PÁªÀiÁA ¢¯Éè £ÀªÉ PÉÆAQæmï gÀ¸ÉÛ, ¢°è zÀĨÁî÷åAPï PÀĪÉÆPï, PÉÆuÁa WÀgÁA ¥ÀvÁð¯Áè÷åPÀëuï vÁå WÀgÁ ¥ÁªÉÇ£ï ¢°è ¸ÀºÁAiÀiï, zÀĨÁî÷å PÀÄmÁäAPï WÀgÁA ¨ÁAzÉÑA AiÉÆÃd£ï (PÁªÀiï ZÁ®Ä D¸Á) EvÁå¢ ¥À¼ÉvÁ£Á ±Á¸ÀPÁ£ï vÁvÁAZÁ PÉëÃvÁæAvï eÁ¬ÄÛA §jA PÁªÀiÁA PÉ°èA. vÁå vÁå PÉëÃvÁæZÁ ¯ÉÆPÁAPï PÀ½vï D¸Á. ¥ÁmÁè÷å ¸ÁqÉZÁgï ªÀ¸ÁðA¤ eÁ°èA PÁªÀiÁA, vÁå D¢A C¢üPÁgÁgï D¸ï¯Áè÷å ©eɦ ¸ÀPÁðgÁ£ï PÉ°èA £ÁAvï. ©eɦ ¸ÀPÁðgï DvÁA PÉÃAzïæ zsÀ£ïð 22 gÁeÁåA¤ D¸Á. GvÀÛgÁAvï Qæ¸ÁÛAªÁAPï JzÉƼïZï PÁ« gÀAUÁZÉ vÉÆAzÉæ ¸ÀÄgÀÄ eÁ¯Áåvï. eÁAiÀiÁÛ÷å gÁeÁåA¤ Qæ¸ÁÛªÁAPï ««zsï gÀÄ¥ÁA¤ »A¸Á ªÉļÉÆ£ï D¸Á. vÁåZï ©eɦ gÁeÁåAvï PÀ£ÁðlPÁAvï 2008 ªÀ¸Áð ªÀÄAUÀÄîgï D¤ ºÉgï ±ÀºÀgÁA¤ Qæ¸ÁÛAªÁAPï ¢°è EeÁ D«Ä «¸ÉÆæAPï £ÁAªï. ºÁå ZÀÄ£ÁªÁAvï D«Ä §gÉZï ±ÁuÉ eÁAiÀÄÓAiÀiï. ªÀÄ£Áê¥Àuï D¤ ¸ÉêÉZÉÆ zsÀªÀiïð D¸ï¯Áè÷å GªÉÄzÁégÁPï D«Ä «AZÀÄ£ï PÁqÀÄAPï eÁAiÀiï, ºÉA GqÁ¸ÁAvï zÀªÀZÉðA.

WÀgÁZÁå ¨sÉÆAªÀÛt ¨ÉƯÉà D¸Ávï eÁUÀÄvï gÁªÁ...! DeïPÁ¯ï ºÀAiÉÄðPï PÀqÉ£ï DAiÉÆÌAPï ªÉļÁÛ, ¥ÉÃ¥ÀgÁA¤ ªÁZÀÄAPï ªÉļÁÛ, n.«’ZÁå £ÀÆå¸ÁAvï zÁRAiÀiÁÛvï, xÀAAiÀiï ZÉÆÃj eÁ°, ºÁAUÁ ZÉÆÃj eÁ°, xÀAAiÀiï ZÉÆÃgï jUÉè, ¨ÁUÁèA ¥sÉÇrèA, d£É¯ÁA ¤PÁî¬ÄèA, ©ÃUÁA ¥sÉÇrèA, ¥ÁPÁåZÉA £À¼É PÁqÉè, C±ÉA ¸À¨Ágï PÀqÉ£ï DAiÉÆÌAPï ªÉļÁÛ, ºÁPÁ PÁgÀuï JPïZïÑ. WÀgÁAvï PÁªÀiÁAaA ªÀÄ£Áê D¸Ávï vÁAZÉ xÁªïß R¨ÉÆæ DgÁAiÀiÁÛvï, WÀgÁAvï JPÀÄìjA eÁA«Ý, DeÉÆ ªÁ Df ¨Á¥ÀAiÀiï/DªÀAiÀiï JPÀÄìjA D¸ÁÛ£Á, ¸ÉeÁaðA ªÁ ¥sÀ¯ÁðAUÁ ¥À¬Äê°A AiÉÄêïß R¨Ágï PÁqÁÛvï. ¥ÁæAiÉÄZÉA ¸Àvï ¸ÁAUÁÛvï, QvÁåPï vÁAZÉA ªÀÄ£ï ¨sÀÄUÁåðA §jA D¸ÁÛ. JPÉÃPÉè D¸ï¯Áè÷å WÀgÁ AiÉÄêïß ¸ÀÄSï-zÀÆSï G¯Éƪïß ¨sÀÄVðA RAAiÀiï gÁªÁÛvï, £ÁvÁæA RAAiÀiï gÁªÁÛvï ªÀÄí¼ÉîA «ZÁ£ïð KPï ¢Ã¸ï aAw£Ávï¯Áè÷å ªÉ¼Ágï WÀgÁA¤ jUÁÛvï. WÀgÁAvï JPÀÄìjA PÉÆÃuï gÁªÁÛvï

ªÀÄí¼ÉîA PÀ¼ï¯ÉèAZï UÉÆvÀÄÛ D¸ï¯Éè ªÀĤ¸ïZï WÀgÁA¤ jUÁÛvï. UÀ¯ÁáAvï D¸ï¯Áè÷å ªÀÄ£ÁêAaA WÀgÁA ¸ÉÆzsÀÄ£ï PÁqÁÛvï. ¥ÁæAiÉĸÁÛA ¯ÁVA «ZÁ¯Áåðgï xÉÆrA ¸Àvï ¸ÁAUÁÛvï QvÁåPï wA JPÀÄìjA, vÁAPÁA PÉÆuÁAAiÉÆÑ DzsÁgï £Á ¨sÀÄVðA ¥À¼ÀAiÀiÁßAvï. £ÁvÁæA DAiÀiÁè÷ågï¬Ä D¬ÄèA. DvÁAZÁå ºÉÊmÉPï ¸ÀA¸ÁgÁAvï vÀ£ÁðmÉ-vÀ£ÁðnA «°Ã£ï eÁvÁ£Á, ¥ÁæAiÉĸïÛ DªÀAiÀiï, ¨Á¥ÀAiÀiï D¸ï¯Éè PÀqÉ£ï PÉÆÃuï ªÉvÁ...! ªÉÆUÁZÁåA£ÉÆ, ªÁZÁà÷åA£ÉÆ ºÉA ªÀÄwAvï zÀªÀgÁ, WÀgÁAvï PÉÆtÂà eÁA«Ý, ¥ÁæAiÉĸÁÛAPïJPÁè÷åPï/ JPÉè÷åPï ¸ÉÆr£ÁPÁvï. PÉÆÃuï £Á vÀgï PÉÆÃuï ªÀÄítÂà zsÀĪÉÇ ªÁ ¥ÀÅvÁA¤ ¸ÁAUÁvï ¢Ãªïß gÁªÁè÷ågï vÁAPÁA¬Ä zsÉÊgï ªÉļÁÛ, ªÀÄwPï ¸ÀAvÉƸï eÁvÁ. WÀZÉÆð WÀÄmï ¨sÁAiÀiïæ ªÀZÁ£Á, ¥ÁæAiÉĸÁÛAPï DzsÁgï eÁvÁ£Á, WÀgï¬Ä ¸ÀÄgÀQëvï GvÁð. ¨ÉƯÁà÷åAPï WÀgÁ ©üvÀgï jUÉÆAPï DªÁÌ¸ï ªÉļÁ£Á. zsÉÊgÁ£ï gÁªÁ D¤ ªÀír¯ÁAPï ¸ÁAUÁvï ¢AiÀiÁ vÉzÁ¼Á vÀĪÉÄÑA

¥ÁmÁè÷å xÉÆqÁå ºÀ¥sÁÛ÷å xÁªïß ¢ªÉÇ ¥Àvïæ ªÁZÀÄAPï ZÀqï §gÉA ¯ÁUÁÛ. ¥ÀævÉåÃPï eÁªïß ¯ÉÃRPï ²æ ºÉZï. eÉ. UÉÆëAiÀĸÁa PÁtÂAiÀiÁA gÀÄ¥Ágï AiÉÄA«Ñ §¥ÁðA ªÁZÀÄAPï §jA ¯ÁUÁÛvï. ¸ÁAUÁvÁ ²æà Jr £ÉmÉÆÖ, jaÑ ¸ÉgÁAªï ºÁAaA §¥ÁðA ªÀiÁíPÁ ZÀqï RIJ ¢vÁvï. xÉÆqÁå ªÀ¸ÁðA D¢A ¦ü¯ÉƪÉÄ£Á ¹PÉéÃgÁa ¨Á®Ì¤ xÁªïß ªÀiÁívÁ¼Áå SÁ¯ï §¥ÁðA AiÉÄvÁ°A. wA ªÁZÀÄAPï gÁPÉÆ£ï gÁªÁÛ¯ÉÆA... DvÁA w ¢¸Á£Á... RAAiÀiï ¥ÁªÁè÷åUÁAiÀiï? PÉƪÉÄr QAUï ¥sÁæ¤ì¸ï PÁ¹ìAiÀiÁ, ²æà eÉj ¤qÉÆØÃr, ²æà qÉÆ°á PÁ¹ìAiÀiÁ, £ÉƩ⠨ɼÀÛAUÀr D¤ ºÉgï ¸À¨Ágï §gÀAiÀiÁÚgÁAaA §¥ÁðA eÁuÁéAiÀiï ¢vÁvï, eÁAiÀiÁÛ÷åAa £ÁAªÁA §gÀªÉåvï ¥ÀÅuï ¥ÀvÁæAa ¥Á£Á ZÀqï eÁAiÀiÁßAiÉÄ ªÀÄí¼Áî÷å EgÁzÁå£ï ¸Àªïð §gÀAiÀiÁÚgÁAPï §gÉA ªÀiÁUÁÛA ¢ªÉÇ xÀAAiÀiï C©üªÀiÁ¤

- £ÉƧðmï r’¸ÉÆÃeÁ £ÀAvÀÆgï

ªÀiÁUï D¤ vÀÄPÁ vÉA ¯Á¨ÉÛ¯ÉA ¨ÉÆqÀAiÀi D¤ vÀÄPÁ vÉA GUÉÛA eÁvɯÉA PÀµÁÖA, C£ÁégÁAZÁå eÁ¼ÁAvÉè ¸ÀÄmÉÆAPï, ¸ÁAvÁA ¨sÀPÁÛA ¯ÁVA ªÀiÁUÁåA ¯Á¨ï¯Áèå G¥ÁÌgÁAPï, PÁ¼ÁÓZÁå UÀÄAqÁAiÉÄ xÁªïß CUÁðA ¢ªÁåA !Ôo~à ;jÚ}: æuršÓo aÜu Új"å300; (Óo æuršÓoÓ} Új"å400; =jÈ:uÇÓ} ÖjZ:} æuršÓoÓ} Új"å200; <urAu<oà / AjtT®à Új"å600

Aj " ;j Ú } :u Ú u Ø o ?oTà AjtÔ}?urš %=oxÚ} Au"èur¿å Óoèo§ ;n k o A}‹ !Ôo~à ]:oàå q^R| %=oxÚ} Au"èuràÓ} AjtÔo‰àå

Roopa Suares, Kurla


March 17 - 23, 2018

4

¥ÉæÃgÀuï WÉdAiÀiï 19 C±ÉA...

¸ÀévÁ: ªÀAiÀiïæ «±Áé¸ï zÀªÀgÁ - PÀAUÀuÁ gÀuÁªÀvï D¥Áè÷å GwÛêÀiï £Àl£Á SÁwgï PÀAUÀuÁ£ï wÃ£ï ¥Á«ÖA gÁ¶ÖçÃAiÀiï ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgï ¥Àæ±À¹Ü WÉvÁè. ºÁå £ÀnZÁ ¸ÀAWÀµÁð «²A D«Ä ªÀÄÄPÁgï ªÁZÁÛAªï. PÀAUÀuÁ gÀuÁªÀvï £Àl£ÁZÁå ¦±É¥ÀuÁ ªÀ«ðA WÀgÁ xÁªïß ¥sÉÇüïß zsÁAªÉÇ£ï¬Ä Deï w

D¥ÉAr¸ÉÊn¸ï: ¥ÉÇmÁAwè UÀA©üÃgï fêï WÉA«Ñ ¦qÁ D¥ÉAr¸ÉÊn¸ÁZÁ EvÀgï ®PÀëuÁ ªÀÄzsÉA ¸ÁªÀiÁ£ïå eÁªïß 101-105º EvÉÆè vÁ¥ï AiÉÄvÁ. ¨sÀÄSï ¯ÁUÁ£Á. vÀQè WÀÄAªÉǼï AiÉÄvÁ, fêï WÁ§vÁð; ªÁAiÀiÁZÉ eÁAiÉÄÛ vÉÆAzÉæ eÁvÁvï. ¥ÉÇmÁZÁ zÁªÁå PÀIJPï ¸ÀPÀAiÀiÁè÷å ¨sÁUÁAvï PÀpuï zÀÆSï D¤ ¸ÀÄeï -

¸ÀévÁ:ZÁå ¥ÀæAiÀÄvÁߣï D¥ÉÇè eÁUÉÆ ¯ÉÆPÁAZÁå PÁ¼ÁÓA¤ ygï PɯÁè÷å wuÉA D¥Éè C£ÀĨsÀªï ªÁAlÄ£ï WÉvÁè÷åvï. “ºÁAªï ¯Áí£ï D¸ÁÛ£ÁAZï ºÀnÖ ¸Àé¨sÁªÁa eÁªïß D¹èA. ¥ÀævÉåÃPï ¸ÀAUÀvï ZÉqÁéA SÁwgï D¤ ZÉqÁåA SÁwgï ªÉVî QvÁåPï? C¸À¯ÉA ¸ÀªÁ¯ï ªÀiÁíPÁ ¸ÀzÁAZï ¥ÀqÁÛ¯ÉA. ªÀÄíeÉÆ UÁAªï »ªÀiÁZÀ¯ï ¥ÀæzÉñÁAwè KPï ºÀ½î. vÁå ºÀ¼ÉîAvï ZÉqÁéAPï JPÁ «avïæ jw£ï ªÁUÀAiÀiÁÛ°A. KPï ªÀĤ¸ï ªÀÄíuï ¸ÀévÀAvïæ ¤tðAiÀiï WÉAªïÌ C£ÀĪÀÄw £Áwè. C¸À¯Áå ªÁvÁªÀgÀuÁAvï ºÁAªï ªÁqÉÆ£ï AiÉÄvÁ°A. ªÀiÁíPÁ ªÀÄíeÁ ¸ÀévÁ:ZÁå «ZÁgÁA£ÀĸÁgï fAiÉÄdAiÀiï D¸ÉèA. ªÀÄíeÁ ¨sÀ«±ÁåAvÁè÷å ¥sÀÅqÁgÁ ¸ÀA§A¢ü ¸ÀévÁ: ¤tðAiÀiï WÉdAiÀiï D¸ï¯Éè. ¥ÀÅuï ªÀÄíeÁ WÀZÁð ¥ÁgÀA¥ÀjPï ªÁvÁªÀgÀuÁAvï vÉA ¸Ázsïå £Ávï¯ÉèA. ªÀÄíeÁ WÀaðA ªÀiÁíPÁ zÁPÉÛVð ²PÀAªïÌ aAvÁ°A. ¥ÀÅuï ªÀiÁíPÁ £Àl£Áa, ¦ü¯ÁäAa D±Á ¥ÀAiÉÄè xÁªïßAZï D¹è. ºÁAªÉA ªÀÄíeÁ ¥sÀÅqÁgÁ ¨Á©Û£ï «ZÁgï PÀgÀÄAPï ªÀÄíeÁ ªÀír¯ÁA ¯ÁVA E¯ÉÆè ªÉÃ¼ï «ZÁ¯ÉÆð D¤ ªÀÄífA ¸ÀévÁa ¸À¥ÁÚA ¸ÁPÀgï PÀgÀÄAPï ªÀÄÄA§¬Ä ¥Á«èA. ªÀÄÄA§AiÀiï ªÀiÁíPÁ ºÉA £ÀªÉA ±ÀºÀgï eÁªÁ߸ÉèA. ºÁå ±ÀºÀgÁAvï ªÀÄíeÉÆ ªÀ½ÍZÉÆ PÉÆÃuï¬Ä £ÁvÉÆè. vÁAvÀÄ¬Ä ªÀĺÀvÁéZÉA QvÉA ªÀÄí¼Áågï ªÀiÁíPÁ EAVèµï G®AªïÌ ©ü®Ä̯ï AiÉÄ£ÁvÉèA. ºÉÆå ¸ÀUÉÆî÷å CqÀ̽ ºÁAªï C©ü£ÉÃwæ eÁAªÁÑ gÀ¸ÁÛ÷ågï D¸ÉÆè÷å. ªÀÄÄA§¬Ä ¸ÁPÁåð ±ÀºÀgÁAvï ¸ÀévÁ:Pï ¸ÁA¨Á¼ÉÑA¬Ä KPï ¥ÀAxïªÁí£ï eÁªÁ߸ÉèA. ªÀÄíeÉgï JPÉåÃPï ¥Á«ÖA C² ¥Àj¹Üw DAiÀiÁè÷å Qà eɪÁuï¬Ä ªÉļÁ£ÁvÉèA. ªÀÄíeÁ ¥ÀAiÀiÁè÷å ¹£ÉªÀiÁ ¥ÀAiÀiÁðAvï ªÀÄíeÉÆ ºÉÆ ¸ÀAWÀµïð ¸ÀÄgÀÄ D¸ÉÆè. ‘UÁåAUï¸ÀÖgï’ ºÉA ªÀÄíeÉA ¥ÀAiÉÄèA ¦ü¯ïä ¥ÀæzÀ±Àð£ÁPï ¥ÀqÉè D¤ vÁPÁ AiÀıÀ¹é ªÉĽî, vÁZÉ ¸ÁAUÁvÁ ªÀÄíf ¥Àæ¹¢Þ ªÁrè. PÁqÉè¯Áå PÀµÁÖAPï ¥sÀ¼ï ªÉļÉÆî. Deï ªÀÄíeÉ ¸ÁQðA ¸À¨Ágï ZÉqÁéA ¸ÀévÁ:a ªÀ¼ÀPï ¸ÁÜ¥À£ï PÀZÁåðPï PÀµïÖ PÁqÁÛvï. vÁAPÁA D¤ ºÉgÁAPï ¸ÁAUÉÆAPï EvÉèAZï D±ÉvÁA Qà vÁAtÂA ¸ÀévÁ: ªÀAiÀiïæ «±Áé¸ï zÀªÀjdAiÀiï. ¸ÀévÁPï ¹éÃPÁjdAiÀiï.

MATRIMONIAL

MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic spinster (Born in April 1973), 5’ 5” tall, looks much younger to her age, good looking, fair complexion with qualifications, B.Com. (Mumbai), M.B.A. Finance (Canada), M.B.A., (H.R.) and Diplomas in I.T. (NIIT), Comp. (Aptec), and Cert.Ind Acct. (I.C.A.), working in good position. Graduate / Post Graduate unmarried R.C. Bachelors upto 47 years, employed in good position and well settled in Mumbai or abroad. Contact email.: bellwether77@yahoo.com OR Mob.: 9892700617

D¥ÉAr¸ÉÊn¸Áa ®PÀëuÁA D¸ÉÆAPï ¸ÀPÁÛvï. D¥ÉAr¸ÉÊn¸ï KPï UÀA©üÃgï ¥ÉÇmÁAwè ¦qÁ eÁªÁ߸Á. ¥ÀÅmÉÑ ¥ÀAiÉÄè aQvÁì ¯Á©üè vÀgï §gÉA D¸Á. D¸ÀàvÁæ÷åA¤ UɯÁågï vÀÄgÀAvï aQvÁì ¢vÁvï. ¸ÁPÁåð

ªÉ¼Ágï aQvÁì ªÉ Ä ¼Á£ÁvÁè ÷ ågï D¥ÉAr¸ÉÊn¸ï ¥ÀÅmÁÛ, ¥ÀÅmÁè÷ågï ¥ÉÇmÁAvï QvÉA vÀjà eÁªïß fÃªï ªÉZÉÆ ¸ÀAzÀ¨sïð ZÀqï D¸ÁÛ. D¥ÉArPÁìPï ¸ÀÄeï D¬Ä¯Éè ªÀ«ðA D¥ÉAr¸ÉÊn¸ï eÁAªïÌ ¸ÀPÁÛ. D¥ÉArPïì ¸ÁzsÁgÀuï JPÁ ¨ÉÆmÁ wvÉÆè ¨sÁUï D¸ÁÛ. vÉÆ DtÂÌmÉPï eÉÆqï¯ÉÆè D¸ÁÛ. eÁå eÁUÁågï ¸ÀÄeï AiÉÄvÁ. ºÁå ªÀ«ðA gÀUÁÛ ¸ÀAZÁgï ¸ÁPÉÆð eÁAiÀiÁß; ºÁå ªÀ«ðA xÀAAiÀiï

UÁåAVæ£ï eÁvÁ; D¤ ¥ÀÅmÁÛ. D¥ÉAr¸ÉÊn¸Á ªÀ«ðA ¥ÉÇmÁAvï zÀÄPÁÛ. ¸ÀĪÉðgï zÀÆPï Gt D¸ÁÛ, PÉzÁ¼Á vÀjà G¨ÁÓvÁ. ªÀiÁVgï ¥ÉÇmÁZÁå zÁªÁå PÀIJ£ï » ¸ÀÄeï ZÀqÁÛ D¤ zÀÆPï ¸ÉƸÀÄAPï eÁAiÀiÁß. 48 WÀAmÁå ©üvÀgï aQvÁì ¯Á¨sÁdAiÀiï £Á eÁ¯Áågï ¥ÀÅmÁÛ. zÀÆPï ¸ÉÆqÁè÷ågï zÀĸÉæA ®PÀëuï 101-105º vÁ¥ï AiÉÄAªÉÇÑ. fêï WÁ§vÁð, ªÉÇÃAPï D¸ÁÛ, ¨sÀÄSï ¯ÁUÁ£Á, ªÁAiÀiï ZÀqÁÛvï.

¸ÀA¸ÁgÁAwèA «fävÁA xÉÆrA

D¯Áì«ÄgÁAvÉèA ¥sÀůÁAZÉA K®ªÀiï ºÉƯÉèAqÁAvÉèA D¯Áì«Ägï ±ÀºÀgï D¥Áè÷å ¥sÀůÁAZÁ K®ªÀiÁPï ¯ÁUÉÆ£ï ¸ÀA¸Ágï¨sÀgï ¥Àæ¹zïÞ eÁ¯ÁA. CSÁå ¸ÀA¸ÁgÁAvï Cwà ªÀíqï gÀÄ¥Ágï ¥sÀůÁAZÉA K®ªÀiï ºÁAUÁ eÁvÁ. D¯Áì«Ägï ¸ÀA¸ÁgÁAvÉèA w¸ÉæA Cwà ªÀíqï K®ªÀiÁZÉÆ eÁUÉÆ eÁªÁ߸Á. ºÁå eÁUÁåZÉÆ DPÁgï 990000 ZÀzÀgï ¦ün «Ælgï D¸Á. ºÁAUÁ¸Àgï GuÁågï 2 PÀgÉÆqï ¥sÀůÁAZÉA K®ªÀiï eÁvÁ. ªÀÄzÀ¸ïð qÉà D¤ ªÁ¯ÉAmÉÊ£ï qÉà ¢¸ÁA¤ 10 oÀPÉÌ ªÁqÁÛ. K®ªÀiï PÀZÉð ¥ÀAiÉÄèA ¥sÀůÁA 30 ¥Á«ÖA ¥ÀjÃPÁë PÀvÁðvï D¤ G¥ÁæAvï vÁAPÁA, A1-A2 C±ÉA UÉæÃqï ¢vÁvï. D¯Áì«Ägï K®ªÀiï §eÁgÁAvï, ºÉƯÉèAqï, PÉãÁå, E¸ÁæAiÉįï, ExÉƦAiÀiÁ, JPÁéqÉÆgï, dªÀÄð¤, PÉÆ®A©AiÀiÁ EvÁå¢ zÉñÁA xÁªïß ºÁAUÁ ¥sÀůÁA AiÉÄvÁvï. vÀ±ÉA ºÁAUÁ xÁªïß ¥sÁæ£ïì, EmÉ°, ¨É°ÓAiÀĪÀiï, EAUÉèAqï, LAiÀÄgÉèAqï, DªÉÄÃjPÁ EvÁå¢ zÉñÁAPï ªÉívÁvï. ¤AiÀiÁðvï eÁvÁvï. D¯Áì«Ägï ±ÀºÀgï ºÉƯÉèAqÁa gÁeïzsÁ¤ DªÀiï¸ÀÖqÀðªÀiï ¯ÁVA D¸Á. ªÀÄzsÀå PÁ¼ÁAvï vÉA ±ÀºÀgï ªÀiÁ¹î ¥Á®£ï, ¥À±ÀÄ ¥Á®£ï EvÁå¢AZÉA ªÀĺÀvïé¥ÀÇuïð PÉÃAzïæ eÁªÁ߸ÉèA. 19ªÁå ±ÀvÀPÁAvï ºÁAUÁ¸Àgï ¥sÀůÁAZÁ UÁzÁåAZÉgï ZÀqï zsÁå£ï ¢Ãªïß ¸ÀĪÀiÁgï 600 ¥ÀæPÁgÁAa ¥sÀůÁA ºÁAUÁ GvÀà£ïß eÁvÁvï. ¢¸ÁPï 2 PÀgÉÆqï ¥sÀůÁA ¸ÁAUÁvÁ 2 ¯ÁSÁA ªÀAiÀiïæ gÀhÄqÁA «PÁÛvï. D¯Áì«Ägï K®ªÀiï eÁUÁåa ¸ÁÜ¥À£Á 1928 ªÀ¸Áð eÁ°. ºÁAUÁZÁ K®ªÀiÁa zÀgï ¸ÀA¸Ágï¨sÀgï ¥sÀůÁAZÉA ªÉÆÃ¯ï ¤²Ñvï PÀvÁðvï. PÁgÀuï ¥sÀůÁAZÁ ¤AiÀÄðwAvï ºÉƯÉèAqÁZÉÆ 60 oÀPÉÌ ¨sÁUï D¸Á. ºÁAUÁ xÁªïß ¤AiÀiÁðvï eÁAªÁÑ ¥sÀůÁA ¥À¬ÄÌ lÄ°¥ï, ««zsï ¥ÀæPÁgÁZÉ UÀįÉƨï, qÉfZÉ ««zsï ¥ÀæPÁgï, DQðqï, qÉ¥ÉÇr¯ï, D¤ ºÉgï ¥sÀůÁAZÉÆ ¸ÀªÀĪÉñï D¸Á. K®ªÀiÁZÉA ¸ÀAZÁ®£ï E¯ÉPÉÆÖç¤Pï jwgï eÁvÁ. RjÃzï PÀvÉð¯É ZÀqÁªÀvï ¥ÀÅgÀĵï D¸ÁÛvï. vÉ JPÁ ¯Éʤgï PÀA¥ÀÇålgÁ ªÀÄÄPÁgï §¸ï¯Éè D¸ÁÛvï. K®ªÀiÁa gÀRªÀiï¬Ä E¯ÉPÉÆÖç¤Pï jwgï PÀvÁðvï.


5

March 17 - 23, 2018

zÁAqÉ°ZÁ gÁ£ÁAvï £ÀªÀ¯ï...! “zÁAqÉ°ZÁå gÁ£ÁAvï Deï ªÉ¼Á ¥ÀÅ«ðAZï ¸ÀÄAiÉÆð GzɯÁ PÉÆAPÀuÁZÁ vÁ¯ÉAvÁAZÉgï ¥ÀűÀÌ¼ï ¥ÀæPÁ¸ï ¥sÁAPÉÆAªïÌ gÁªÁè zÁAqÉ°ZÁ gÁ£ÁAvï Deï £ÀªÀ¯ï PÁAAiÀiï WÀqÉÛ¯ÉA UÁAiÀiï ¸ÀÄQÚ-¸ÁªÁÓA, Qæ«ÄQmÁAa ¥Á¸ÀÆ£ï GªÀiÁ¼ÁÛ DvÀÄgÁAiÀiï” ¥sɨÉægï 9... gÁwZÁ £ÉÆÃªï ªÉÇgÁgï ªÀÄAUÀÄîgï xÁªïß ¸ÀÄmï¯ÉèA §¸ïì ¸ÀPÁ½A ¸À ªÉÇgÁgï zsÁgïªÁqï ¥ÁªÉèA. zsÁgïªÁqï xÁªïß ¥ÀgÀvï zÉÆÃ£ï ªÉÇgÁAa §¸Áìa ªÁmï. gÀ¸ÁÛ÷åZÁ zÉƤà PÀIJA¤ PÉƨÁa PÀȲ. xÉÆqÁåZï ªÉ¼Á£ï DªÉÄÑA §¸ïì zÀAqÀPÁgÀuÁåZÁ gÁ£ÁAvï jUÉèA. D¤ vÀªÀ¼ï gÀ¸ÁÛ÷å ªÀAiÉÄè PÉÆ¯É GqÉÆ£ï gÁ£ÁPï zsÁAªÉÑA zÀȱïå ¥ÀAiÉÄè ¥Á«Ö ¥À¼ÀAªïÌ ªÉļÉîA.

¸ÁÜ£ïªÀiÁ£ï ªÀÄí¼Áî÷å «±ÀAiÀiÁZÉgï ZÀ¯Éè¯Áå «±Éøï G¥À£Áå¸ï PÁAiÀiÁðAvï ²æà UÉÆÃPÀįïzÁ¸ï ¥Àæ¨sÀÄ, CT¯ï ¨sÁgÀvï PÉÆAPÀt ¥ÀjµÀzÉZÉÆ CzsÀåPïë, ²æà ªÀ°è PÁéqÀæ¸ï, PÉÆAPÀt AiÀÄĪÀ ¸Á»w D¤ ²æà ¥ÀÇuÁð£ÀAzÀZÁj, G¥À£Áå¸ÀPï PÉÆAPÀt «¨sÁUï, ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£ï ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ, PÁtPÉÆÃuï, ºÁAtÂA ºÁå ¸ÀAªÁzÁAvï ¥Ávïæ WÉvÉÆè.

ZÁPÉÆ£ï gÀAUÀ£ÁxÀ ªÀAiÀiïæ ¨sÁ¸Á¨sÁ¸ï ZÀ°è. qÁ| ¸À¨sÁAUÀuÁPï ªÀZÉÆ£ï jUÉÑA ¥Àæ¨sÁ ¨sÀmï ‘PÉÆAPÀt ¸Á»vïå AiÉÆÃd£ï D¸ï¯ÉèA. D¤ ¨sÁµÁAvÀgï’ «±ÁåAvï ‘PÉÆAPÀt §eÁgï’ UÁrAiÉÄ£ï G®¬Äè. qÁ| ¸ÀgÀAiÀÄÄ ¥Àæ¨sÀÄ£ï ¥ÀűÁðAªÁa ¸ÀĪÁðvï ‘PÉÆAPÀt ¨sÁµÉa ¹ÜwUÀw’ PÉ°. ¥ÁmÁè÷å£ï D¸Éè¯Áå «±ÁåAvï D¦èA ¨sÉÆUÁÚA qÁ| GzÀAiÀiï ºÉÆ£ÁߪÀgÁÑ ‘ªÀÄzÀgï vÉgÉeÁ’ GZÁjèA. ¨ÁåAqÁZÁ £ÁzÁPï ¸ÀUÉÆî gÁAiÀÄÌgÁ£ï ‘GAZÁè÷å ²PÁàAvï zÁAqÉ°ZÉÆ ¯ÉÆÃPï £ÁZÀÄAPï PÉÆAPÀtÂ’ «±ÁåAvï ZÀZÁð ¯ÁUÉÆè. ªÁmÉ zÉUÉ£ï ZÀgÉÆ£ï PÉ°. ²æêÀÄw GµÁ £ÁAiÀÄPï AiÀÄĪÀduÁAPï D¸Éè¯É zÀÄPÁæ ¦¯É ¸ÀAiÀiïÛ ºÁAtÂA ZÀgÉÑA gÁªÀªïß ¥ÀűÁðAªÁa ¸ÀAzÉÃ±ï ¢¯ÉÆ.

zÀĸÁæ÷å ¢¸Á ¸ÀPÁ½A 2017 ªÀ¸ÁðZÁ DPÁqÉ«Ä UËgÀªï ¥Àæ±À¹Ü ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgï «eÉÃvÁA PÀqÉ£ï ¸ÀAªÁzï ZÀ®ªïß PÁAiÉÄðA DgÀA¨sï PɯÉA. ¸Á»vïå «¨sÁUÁAvï ¥Àæ±À¹Ü ¯Á¨sï¯ÉÆè ºÉgÉÆ°àAiÀÄĸï, PÀ¯Á «¨sÁUÁAvï ¥Àæ±À¹Ü ¯Á¨sï¯ÉÆè ²æà NA UÀuÉñï, eÁ£À¥ÀzÀ «¨sÁUÁAvï ¥Àæ±À¹Ü ¯Á¨sï¯ÉÆè ²æà ªÀĺÁzÉÃªï ªÉýåÀ, qÁ| CgÀ«Azï ±Á£ï¨sÁUÁZÁå ªÀÄÄSÉîàuÁSÁ¯ï ¸ÀAªÁzï ZÀ¯ÉÆè.

ºÁAZÁå ¥ÁmÁè÷å£ï ¯ÉÆPÁAZÉÆ £ÁZï.

¸ÉƨsÁAiÀiï ¥À¼ÉvÁ¯É.

¹¢Þ

DªÉÄÑA ªÀÄƼï D¦üæPÁAvï, D¦üPÁAvï, D¦üæPÁAvï

¥ÉæêÀiï ªÉÆgÁ¸ï ºÁå wÃ£ï ¢¸ÁAZÁå PÁAiÀiÁðAvï ¸À¨Ágï ªÀÄÄSÉ¯ï ¸ÀAiÀiÁæ÷åA¤, gÁdQÃAiÀiï £ÁAiÀÄPÁA¤ ¥Ávïæ WÉvÉÆè D¤ ¸ÀUÉÆî zÁAqÉ° UÁAªï ºÁå £ÀªÁ¯ÁPï ¸ÁPïì eÁ¯ÉÆ.

PÀgÉeÁäAvï DwäPï ªÁqÁªÀ¼ï - 5

¨sÁUɪÀAvï PÀÄmÁªÀiï

¥ÀAiÀiÁè÷å ¢¸Á UÀĪÀiÁÖAZÁ £ÁzÁ£ï PÁAiÀiÁðZÉA GzÁÏl£ï eÁ¯ÉA. UÀĪÀiÁÖ J£ï. eÉ. ¸Á¼ÉÆAPÉ PÁAiÀiÁðZÁ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£Áa GvÁæA G®AiÉÆè. ²æà Dgï. ¦. £ÁAiÀiïÌ ºÁAtÂA CzsÀåQëÃAiÀiï ¨sÁµÀuï PɯÉA. gÀAUï gÀAVÃ£ï ¸ÁA¸ÀÌöÈwPï PÁAiÀiÁðA¤ ¸ÀUÉÆî ¢Ã¸ï ¸ÀA¨sÀæªÀiÁ£ï ¸ÉƨsÀAiÉÆè.

D«ÄA ºÀAiÉÄðQèA PÀÄmÁäAvï d¯ÁävÁAªï D¤ PÀÄmÁäAvï ªÁqÁÛAªï. §gÉA D¤ ªÁAiÀiïÖ zÉÆ£ï¬Ä PÀÄmÁäA xÁªïß AiÉÄvÁ. zÉÃªï ©ügÁAvï, zɪÁZÉÆ ªÉÆÃUï, dvÀðgï DªÀiÁÑ PÀÄmÁäAvï D¸Á vÀgï wA PÀÄmÁäA zɪÁPï ªÉÆUÁaA eÁvÁvï. vÁå PÀÄmÁä xÁªïß ¥ÁzÁæ÷å¨ï, ¹¸ÀÖgÁA G¥ÁæAvï ©ü¸ïà, PÁrÝ£Á¯ï eÁ¯Éè D¸Ávï. dvÀðgï PÀÄmÁäAvï ¨É¨ÉÝ¥Àuï, ¥ÉÇeÉØA¥Àuï D¸Á vÀgï wA PÀÄmÁäA ªÁAiÀiïÖ ZÁ°Pï ªÀZÉÆ£ï zÉAªÁÑgÁZÁ ºÁvÁAvï ªÉvÁvï, vÁAa ¨sÀÄVðA¬Ä vÁåZï ªÁmÉ£ï ZÀ¯ÁÛvï. £ÀdgÉvï UÁAªÉÑ KPï ¥À«vïæ PÀÄmÁªÀiï ¨sÁUɪÀAvï PÀÄmÁªÀiï eÉdÄ-ªÀÄj-dÄeÉZÉ PÀÄmÁªÀiï eÁªÁ߸ï¯Éè. ºÉA PÀÄmÁªÀiï DªÀiÁÌA ºÀAiÉÄðPÁ Qæ¹Û PÀÄmÁäPï DzÀ±ïð D¤ zÉTªÀAvï eÁªÁ߸Á. ¸Àªïð ±ÉUÀÄuÁA¤ ¨sÀ¯Éð¯É vÁå PÀÄmÁäZÉgï zɪÁaA «AZÁÚgï D²ÃªÁðzÁA D¸ï°èA. dÄeÉ KPï ¤wªÀAvï ªÀĤ¸ï ªÀÄíuÁÛ ¥À«vïæ ¥ÀŸÀÛPï, zɪÁZÉ G¥Àzɸï D¤ zɪÁa ¤AiÀĪÀiÁA vÉÆ ¥Á¼ÀÛ¯ÉÆ, zÉêï vÁZÉ ¸ÁAUÁvÁ D¸ï¯ÉÆè ªÀÄjAiÉÄPï WÀgÁ ºÁqÀÄAPï ©üAiÉÄ£ÁPÁ ªÀÄí¼Áî÷å ªÉ¼Ágï, ¯Áí£ï ¨Á¼ÁêPï Wɪïß Ff¥ÁÛPï ªÀZï ªÀÄí¼Áî÷å ªÉ¼Ágï, Ff¥ÁÛ xÁªïß ¥ÁnA D¥À¬Ä¯Áè÷å ªÉ¼Ágï, D¤ eÉdÄ zɪÁ¼ÁAvï ¸ÁAqÉè¯Áå ªÉ¼Ágï vÁuÉA ªÀÄjAiÉÄPï D¤ ¨Á¼ÀPï eÉdÄPï ¨sÀ¥ÀÇðgï ¸ÀºÀPÁgï ¢¯ÉÆ. ¸ÀÄvÁgÁåZÉA PÁªÀiï PÀ£ïð D¥ÉèA PÀÄmÁªÀiï vÁuÉA ªÁqÀAiÉÄèA, ªÀwð dªÁ¨ÁÝj vÁuÉA WÉvï°è. ¸ÁA. dÄeÉ PÀÄmÁäAvï ºÀAiÉÄðPÁ zÁzÁè÷å ªÀÄ£ÁêPï KPï zÉÃSï eÁªÁ߸Á. eÉzÁßA ¹«ÄAiÀiÁA«Ñ GvÁæA “ºÉÆ ¨Á®Pï ¸À¨Ágï E¸ÁæAiÉįÁPï GmÉÆAPï D¤ ¥ÀqÉÆAPï PÁgÀuï eÁvÀ¯ÉÆ, ¸À¨ÁgÁAZÉ CAvÀ¸ÀÌ£ÁðZÉ WÀÄmï ¨sÁAiÀiïæ ¥ÀqÉÛ¯É D¤ zÀÆSï JPÁ zÁjZÉ vÀ¯Áéj ¨sÁ±É£ï vÀÄeÉA PÁ½eï ¥sÁ¦ìvÁ¯ÉA” ªÀÄíuÁÛ£Á ªÀÄjAiÉÄ£ï eÁ¬ÄvÉÛA ¸ÉƸÀÄ£ï ªÉí¯ÉA, SÁªÉÚA xÁªïß RĸÁðªÀÄĽA ¥ÀAiÀiÁðAvï wuÉA eÉdÄPï ¸ÁAUÁvï ¢¯ÉÆ. eÁ¬ÄvÉÛA zÀÆSï wuÉA ¸ÉƸÉèA. zɪÁa PÀÄ¥Áð wuÉA D¥ÁÚ¬Äè. zɪÁ£ï wPÁ DªÀiÁA ¸ÀªÁðAa DªÀAiÀiï PÀ£ïð DªÀiÁÌA ¢¯Áå. ºÁå ¸ÀA¸Áj PÀµÀÖvɯÁå ºÀAiÉÄðPÁ DªÀAiÀiÁAPï w DzÀ±ïð eÁªÁ߸Á. ºÀAiÉÄðPÁ zÁzÁè÷å£ï D¥Áè÷å ¥ÀwuÉZÉÆ ªÉÆÃUï PÀgÀÄAPï eÁAiÀiï. ¸ÁA. ¥Áªïè ¸ÁAUÁÛ ªÉÆÃUï ªÉƸÉÆgï PÀj£Á, ªÉÆÃUï zÀAiÀiÁ¼ï, ªÉÆÃUï ¸ÉƹÚPï, ªÉÆÃUï ¸ÀUÉîA ¸ÉƸÀÄ£ï ªÀvÁð D¤ ¸ÀUÉîA ¸ÀvÁä£ÁÛA. PÀÄmÁäAvï dvÀðgï ªÉÆÃUï £Á vÀgï D«Ä PÁ¬ÄAZï G¥ÁÌgÁPï ¥ÀqÉÑ£ÁAªï. DªÀiÁÑ ¨sÀÄUÁåðAPï eÁ¬ÄvÉÛ ¥ÀAiÉÄê RZÀÄð£ï ²PÁ¥ï ¢vÁAªï, vÁAZÁ ²PÁà ¥ÀæPÁgï PÁªÀiÁA ªÉļÉÆAPï PÀµïÖ eÁvÁvï, ºÁå ªÉ¼Ágï D«Ä vÁAPÁA aqÁAªÉÑ, ¨sɵÁÖAªÉÑA D¸ÁÛ, wA ¥ÀjÃPÉëAvï ¥sÉÃAiÀiïè eÁ¯Áè÷å ªÉ¼Ágï, ¥sÁªÉÇvÉÆå ¸ÉÊjPÉÆ ªÉļÁ£Ávï¯Áè÷å ªÉ¼Ágï vÁAPÁA eÁ¬ÄvÉÛA G®AªÉÑ D¸ÁÛ, RAAiÀiï ¥ÀÅt ªÀZÉÆ£ï ¥ÉÇmï ¨sÀgï ªÀÄíuÁÛvï, ºÉA ¸ÀUÉîA D«Ä DqÁAiÀÄÓAiÀiï, PÀÄmÁäAvï §gÉA¥Àuï ºÁqÀÄAPï zɪÁPï ªÉÃ¼ï ¯ÁUÁ£Á. ºÉA ºÀAiÉÄðPÁ DªÀAiÀiï ¨Á¥ÁAiÀiïß eÁuÁA eÁAiÀÄÓAiÀiï, D¤ ¨sÀÄUÁåðA¤ ¥ÁæAiÀÄéAvï DªÀAiÀiï ¨Á¥ÁAiÀiïÌ ««AUÀqï zÀªÀZÉðA D¸ÁÛ, vÁAa ZÁQæ PÀgÀÄAPï eÁAiÀiÁß zÉPÀÄ£ï DªÀAiÀiïß zsÀĪÉUÉgï AiÀiÁ ¨Á¥ÁAiÀiïß ¥ÀÅvÁAUÉgï zÀªÀZÉð D¸ÁÛ, PÀÄrAvï wA ªÀiÁívÁjA eÁ¯Áågï¬Ä ªÉÆÃUï ªÀiÁívÁgÉÆ eÁAiÀiÁß ªÀÄí¼ÉîA GqÁ¸ï D¸ÉÆA¢, vÁAPÁA eÁvÁ wvÉèA ¸ÁAUÁvÁ zÀªÀZÉðA ¥ÀæAiÀÄvïß PÀgÁåA. PÀÄmÁä f«vÁa ¥ÀrÚ PÁeÁj ¸ÀA§AzsÁZÁ ¥sÀÅmÁªÀ½ xÁªïß DgÀA¨sï eÁvÁ. ªÉÆÃUï, vÁåUï, ¸ÉÆqï-zÉÆqï, ¸ÉƹÚPÁAiÀiï xÀAAiÀÄìgï D¸Á£Á. PÀÄmÁäAwè ªÉÆqÁA JPÁªÉÄPÁ «±Áé¸ï D¤ zɪÁPï aqÉÆÌ£ï gÁªÁè÷ågï ªÀiÁvïæ ¤vÁîvÁvï. ¨sÁUɪÀAvï PÀÄmÁªÀiï DªÀiÁÌA KPï DzÀ±ïð eÁªÁ߸Á, ¨sÁUɪÀAvï PÀÄmÁªÀiï DªÀiÁÌA ¸ÀzÁAZï ¸ÀºÀPÁgï ¢vÁ, DªÀiÁÑ vÉÆAqÁgï ¸ÀzÁAZï eÉdÄ-ªÀÄjdÄeÉ ªÀÄí¼ÉîA GvÀgï ¤gÀAvÀgï ªÁí¼ÉÆA¢, ¨sÁUɪÀAvï PÀÄmÁäZÉÆ DzsÁgï ªÀiÁUÉÆ£ï PÀgÉeÁäAvï DwäPï ªÁqÁªÀ¼ï ªÁqÀªÁåA.

PÉÆAPÀt ¨sÁ±ÉPï gÁ¶ÖçÃAiÀiï

- J¯ï. eÉ. r’¸ÉÆÃeÁ, §æºÁäªÀgï

zÀAqÀPÁgÀuÁåAvï ¥Áªï¯ÉèAZï ºÁå

§¸ïì ¸ÉÆ©üvï

DªÉÄÑA ¥ÀŪÀðeï D¦üæPÁAvï, D¦üPÁAvï, D¦üæPÁAvï ºÁå WÁmÁPï DAiÉÄè, WÁmÁPï DAiÉÄè, WÁmÁPï DAiÉÄè ºÁå WÁmÁPï PÉÆÃuïgÉ ¨Ázï±Á? PÉÆÃuïgÉ ¨Ázï±Á? PÉÆÃuïgÉ ¨Ázï±Á? ¹¢Þ ¨Ázï±Á, ¹¢Þ ¨Ázï±Á, ¹¢Þ ¨Ázï±Á ¹¢Þ ¨Ázï±ÁAZÁå £ÁZÁPï gÁ£ÁAvÁè÷å ªÉÆgÁA¤ ¸ÀAiÀiïÛ D¥ÉÇè £ÁZï gÁªÀAiÉÆè.

¸ÀÄAzÀgï gÁ£ÁAvï GqÀĦ ºÉÆÃmÉ¯ï ¢¸ÉèA. £ÁqÁAvÁè÷å ZÁgï¬Ä PÀIJ£ï PÉÆAPÀt ªÀiÁ£ÀåvÉÆÃvÀìªï-25 °Sï¯Éè ¨ÁªÉÖ ªÀÄAzï ªÁí¼ÁÑ vÁå ²ÃvÀ¯ï ªÁgÁåAvï ¥Àl ¥Àl PÀ£ïð GqÁÛ¯É. ¸ÀUÁî÷å gÁ£ÁAvï £ÀªÀ¯ï UÁeÁÛ. zÀAqÀPÁgÀuÁåPï Dgï. AiÀÄÄ. zÉñï¥ÁAqÉ AiÉÄÃAªïÌ D¸Á. PÉÆAPÀuÁa ªÀíréPÁAiÀiï UÁeÉÆAPï D¸Á. wÃ£ï ¢¸ÁAZÁå ºÁå ¸ÀA¨sÀæªÀiÁPï UÁAªÉÇÑ ¯ÉÆÃPï vÀAiÀiÁgï eÁªïß DvÀÄgÁAiÉÄZÁ vɪÉÄmÁåAZÉgï gÁPÀÄ£ï gÁªÁè.

ºÁAZÁå ¥ÁmÁè÷å£ï UËqÀ ¸ÁgÀ¸Àévï ¨ÁæºÀäuï, PÀÄtÂâ, C±ÉA ªÉªÉUÁî÷å ¥ÀAUÁØA¤ D¥Á¥Áè÷å ¸ÀA¸ÀÌöÈwZÉA ¥ÀæzÀ±Àð£ï PɯÉA. DPÉæÃPï D¸ï¯ÉÆè zÁAqÉ°ZÁ Qæ¸ÁÛAªÁAZÉÆ ¥ÀAUÀqï. ¸ÁAvÁPÉÆè¸ï, DAeï¨sÀqÉÑ PÉÆAPÀt ¥ÀzÁAPï £ÁZÀÄ£ï D¸ï¯Éè. PÉÆAPÀuï £Éí¸ÁÚgï 2017 ªÀ¸Áða ¥ÀŸÀÛPï ¥Àæ±À¹Ü ¸ÉƨsÁÛ¯É zÁzÉè D¤ ¹ÛçÃAiÉÆ ¯Á¨sï¯Áè÷å ‘§Azsï’ ¥ÀŸÀÛPÁZÉÆ ¥ÀűÁðAªÁZÉÆ fªÁ¼ï ¯ÉÃRPï ²æà ªÀ°è PÁéqÀæ¸ï D¤ eÁAªïÌ ¥Á«èA. ²æà gÁªÀÄZÀjvÀ ¥ÀŸÀÛPÁZÉÆ ±ÉªÉÇnA ¥ÀűÁðAªï ¯ÉÃRPï ²æà «±Àé£Áxï ±ÉÃmï, ªÀZÉÆ£ï gÀAUÀ£Áxï ¸Á¯ÁAvï ºÁAZÉå ¸ÀAVA ¸ÀAªÁzï jUÉÆè. ¸ÀUÁî÷å zÁAqÉ°ZÉÆ ZÀ¯ÉÆè. PÁAiÀiÁðPï D¬Ä¯Áè÷å UÁAªï PÉÆAPÀuÁa UÉæøïÛ ¸À¨Ágï ¥ÉæÃPÀëPÁA¤ ¥Àæ±À¹Ü ¸ÀA¸ÀÌöÈw ¥À¼Éªïß «fävï eÁ¯ÉÆ. «eÉÃvÁA PÀqÉ£ï ¸ÀAªÁzï RAAiÀiï ¥À¼É¯Áågï¬Ä ¯ÉÆÃPï ZÀ¯Éƪïß ªÉí¯ÉÆ. ªÉƨÁAiÀiÁèA¤ ¥ÀűÁðAªÁZÉA zÀĸÉÆæ ¢Ã¸ï ¥ÀűÁðAªÁZÉÆ awæÃPÀgÀuï PÀZÉðA ¥À¼ÉvÁ£Á ¢Ã¸ï. zÁAqÉ°ZÁå ºÁå PÁAiÀiÁð xÀAAiÀiï vÁAa ‘M¼ÁAUÀuï’ ªÉÄÊzÁ£Á xÁªïß G¨Áð GoÉÆ£ï ¢¸ÁÛ°. ¥ÁægÀA¨sï eÁ¯ÉÆè ¥ÀűÁðAªï w¸Áæ÷å ¢¸Á PÉÆAPÀt ¨sÁ¸ï, ¸ÀUÁî÷å zÁAqÉ°a ¸ÉƨsÁAiÀiï ¸Á»vïå D¤ ¸ÀAWÀl£ï ºÁZÉ


March 17 - 23, 2018

6

CHRIS PERRY- SONGITACHO JADUGAR Chris Perry ho Konknni songitak novi dixa divpi zavn gelo. Zorui mornnan tachi jinn sompli, torui kallzak dhadosponn divpi tacho songitacho avaz ozun kana kodde ghunvta.Tachem vije sarkem songit Konknni songitachea agllea-vegllea sonvsarant pavoita ani aikupeank bhul ghalta. Konknni songitak,avoddte ani khopovpachea panvddear pavovpachea proitnank taka ies favlam. Tacho zolm Moddganvchea Bodd'dde vaddeant Novembrache 25 tarkher 1928 vorsa zalo. Agostinho Pereira ani Espiciosa Pereira kuttumbantlea nnov zannantlo Chris dusro put. Tannem Kunkollechea Lily D'Costa kodden logn kelem ani tankam char put Miles,Giles, Glenn ani Errol asat. Errol devadhin zala. Christovam Pereira hem tanchem niz nanv punn tannim tem mottvem korun Chris Perry pottkorlem. Boreach Goenkaram bhaxen,Chrisachea rogtant songit aslem ani songituch tachem soglem aslem. Tancho fankivont bhav Joe Perry hannim Hindi cholchitranim alto sax vazovn aplem nanv kurkuttan kantovn dovorlam. Aple khas tiatr Noxibantlo Nhovro, Padricho Lob, Vid Mog Kornaranchem tannem machier dakhoile. Svota songit vachunk ani borovpak to xiklo, hem tanchem khaxeleponn asa.To sompeponnim funkechim zoxem saxaphone, trumpet ani murli (flute) toxench hatant vazovpachim vazontram zoxem keyboard, petti, piano ani gitar vazoitalo. Punn trumpet tachi khas zavn asli. Cha, cha cha cho raza mhonn fank zoddunk pavlo. Cherry Pink and the apple blossom white hi nanvaddloli songit rochna aplea trumpeti udexim usvas soddnastana vazovn tannim prekxokanak (audience) montrmugdh (enthrall) keleat. Hea khatir Man with the Golden Trumpet hem nanv tannem zoddlam. Tanchem purvilem songit Columbia ani H M V rekorddancher aikunk melltta zantunt mukhel tiatrist C Alvares, Ophelia, Mohana, M. Boyer,Star of Arossim, Alexinho de Candolim... gailolim aikunk mellttat jim vinyl rekorddancher asat. Fuddem, to Kolkatta, Delhi, Madras xaramni chok'k (posh) hottelamnim vazovnk gelo. Hindi filmi ud'degant tannim proves kelo ani thoim ponchvis vorsam Hindi film songitkarancho adari rnhonnun kam pollelem. Tanchea jadvacho sporx (touch) zaitea Hindi filmamni dista chodd korun Kabhi Kabhi, Trixul... Konknni songitachea dekhaveak tannim kantaramni jazz songit bhitor kaddun kranti haddli.Lorna sarkea huxar gavpeachi liploli fixalkai (talent) sodun kaddun tacho faido ghevun tichea vangdda mell zulloilo, dekhun Konknni bhavonddam tanchea upkarant asat. Abghat kelo, Red Rose, Tum ani Hanv, Calangute, Nachom-ia Kumpasar, Bebdo, Ugddas, Sorg tujea dolleanim,Lisboa, Amerikak Pavxi, Noxibak Roddttam...Lornachea godd ani bollixtt tallean gailolim ozun sade toxench suxikxit ugddas kortat. Tony Carr hannim gailolim Cu Cu Ru Ru, Maddancho Soro, Kalliz Boong Bang Zata, hinvuim loukik zaleant. Tannim Konknni songitachi vollokh thor kolakarank zoxem Mohamad Rafi, Asha Bhonsle, Usha Uthup hankam korun dili. Mohamad Rafiche koifar (rhapsody) haddpi Bom Jezuchea re Konventant, Maria, kantaramni Konknni songitacho suvad ghevpeanchi kallzann jikhlim.Usha Uthup hannim aplea oddlainnea tallean Meu Amor, Tum ani Hanv.. hankam tallo dila. Fankivont tiatrist H. Britton hannim tanchea songitacher kantaram gaileant tanchim nanvam Marialina, Kazarachem Utor, Bandra Festak, Bus Conductor, Dukrachim Chevrisam..." Tachea songitacho dorzo mhan songitkar Miles Davis, Charles Parkar ani Chic Correia hanchea xim sor kortat.To aplea kallzantsun songit boroitalo ani tem rochun, manddun bosoitalo ani tantunt Goencho suvad zhollkota. Konknnichem poilem rongit cholchitr Bhuianrantlo Monis 1978 vorsa tannim nirmoilem zantunt namnechi gavpi Asha Bhonsle title kantar gaita. Durdoivan tem borem cholunk na karonn tem Hindi filmanche pod'doticher bosoilolem ani tachi orth sonkolp (budget) unnem aslo. Tache songit khell-Nhovro Mhozo Devchar, Tum ani Hanv, Lob Padricho ani Sankistanv iesvont zavunk pavleat. Taka Best Composer tosrip 1974 vorsa favlam. Tachea songitacher Lornan gailolim kantaram borinch famad zaleant. Punn tanchi hi zoddi eka kontradak lagun fiskottunk pavli.1975 vorsa Chris Mumboi soddun, chok'k hottelamni apli fixalkai dakhovpak Dubai gelo, karonn thoinchea lokak adinch mudrailolem songit posont zaina punn tankam jivem (live) songit zai.Tannem Dubai songit xalla sthapli zoim piano, keyboard, dhol-kaxichem toxench funkechea vazontranchem proxikxonn divunk laglo. London Trinity College-chea vidheartheank toiar kortalo. Carnival in Goa, From Dubai with Love, Mhoji Maim, Poilo Kiss heo tancheo gazloleo kesetti asat. Legends kesett Canada xarant mudrailea. Konneim besur gailear tankam cholnaslem. Nachom-ia Kumpasar hea famad Konknni filmant tachea vis kantarancho upeog kela. Janeracher 2ver 2002 vorsa to devadhin zalo ani tachea interak tachem famad kantar Adeus vazovpant ailem ani taka Isidore Dantas nimanno adeus korpant ailo. Hea mhan songitkarak mhozo solam.

ØoÔur aùÈ=oÓ} qDo NØoŒõÇà:} ùÚjàæoÚ} EoàÔoDjÚ} 7 DuàÙ}œä ØoÔur qDur<} :oà:j"à ;ur|<} æuÛ}ÚjrAjtÖuà íjìÚ} æoà;}?ušà aÓoÈ=oÓ} qDoå Djà=jÓ}~ ùÚo :

9967107948

ªÀÄļÁåZÉÆ ¸À¯Ázï

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ÷å ªÀ¸ÀÄÛ:

¨ÁjÃPï PÁ¥ÁA PɯÉÆè ªÀÄļÉÆ, 2 PÀįÉgÁA ªÀÄÄAUÉÆ ºÁqï¯ÉÆè ªÀÄÆUï, ¯Áí£ï PÀÄqÉÆÌ D¯ÉA, 1 vÀ¤ð «Ä¸ÁðAUï, ZÁgï ¥ÁAZï ¥ÀŢãÁa ¥Á£ÁA, PÀ¤àgÉ ¥Á¯ÉÆ, gÀÄa vÉQzï «ÄÃmï, eÁAiÀiï eÁ¯Áågï ²PÉÆð E¯ÉÆè¸ÉÆ / ZÁmï ªÀĸÁ¯Á AiÀiÁ E¯ÉÆè¸ÉÆ °A¨Áå gÉÆøï. PÀað jÃvï: ªÀAiÀiïæ ¸ÁAUï¯ÉÆè÷å ¸ÀUÉÆî÷å ªÀ¸ÀÄÛ §gÉÆå ¨sÀ¸ÀÄð£ï 10 «Ä£ÀÄmÁA PÀIJ£ï zÀªÀjdAiÀiï vÉzÁ¼Á ªÀÄļÁåZÉÆ ªÁ¸ï ZÀ¯ÁÛ, G¥ÁæAvï ªÁqÀÄAPï eÁAiÀiï.

- ªÀi˲


7

March 17 - 23, 2018

GzÁPï GgÀAiÀiÁ, fÃªï ªÁAZÀAiÀiÁ “GzÁPï GgÀAªÉÇÑ ¸À¨Ágï ªÁmÉÆ D¸Ávï D¤ vÉÆå vÀĪÉÄÑ ¯ÁVA D¸Ávï”.

dªÉÄè¯ÁåAPï GzÉÞñÀÄ£ï G®¬Ä¯Áè÷å ¨Á| ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï ªÉÄAqÉÆ£Áì£ï “ªÀiÁ¸ÀÖgï D¥sï ¸ÉgɪÀÄ¤Ã¸ï ªÀĺÁ °ÃqÀgïì” eÁªÁ߸Ávï ªÀÄíuï ¸ÁAUÉèA. vÁAZÁ zÀPïë ¤ªÀðºÀuÁSÁ¯ï

R¨ÉÆæ ªÀÄmÁé÷å£ï

UÀªÉÄðZÉ ¢Ã¸ï ¸ÀÄgÀÄ eÁ¯Áåvï. ºÉå ªÀ«ðA GzÁPï GuÉ ªÉļÉÑ ¸ÀAzÀ¨sïð ZÀqï D¸Ávï. ºÉA ªÀÄwAvï zÀªÀgÀÄ£ï ®Æqïìð ¸ÉAlæ¯ï ±Á¼É£ï KPï AiÉÆÃd£ï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯ÉèA. ¥sɨÉægï 26 vÁjPÉ xÁªïß ªÀiÁZïð 2 vÁjÃPï ¥ÀAiÀiÁðAvï ¯ÉÆPÁAPï eÁUÀét ¢AªÉÑ ¥ÀAiÉÄèA «zÁåyðAPïZï GzÁPï PÀ±ÉA GgÀªÉåvï ªÀÄí¼Éî «²A ªÀiÁºÉvï ¢AªÉÑA PÁAiÀÄðPÀæªÀiï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯ÉèA. ºÁå PÁAiÀiÁða ¸ÀĪÁðvï ±Á¼ÉZÉÆ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á¯ï ¨Á| gÉƧmïð r’¸ÉÆÃeÁ£ï GzÁÌZÉÆ ºÁvï ¥ÀA¥ï ZÁ®Ä PÀgÀÄ£ï PÉ°. ¥ÁAZÁé÷å ªÀUÁðZÁ «zÁåyðA¤ D¤ nÃZÀgÁA¤ ¥sÀÅqÀPÁgï Wɪïß GzÁPï PÀ±ÉA GgÀªÉåvï ªÀÄí¼ÉîA ««zsï ªÉÄmÁA¤ ¸ÁAUÉÆ£ï ¢¯ÉA. GzÁPï QvÉèA ªÀåxïð eÁvÁ ªÀÄí¼ÉîA «zÁåyð¤AZï ¸ÁAUÉÆ£ï ¸ÀPÁØAPï «fävï PɯÉA. «zÁåxÁåðA¤ ¸ÉÆèÃUÀ£Á §gÀªïß ºÁqï°è. wA ªÁZÀÄ£ï eÁvÀZï GzÁÌa zɸÁémï PÀ² DqÁªÉåvï ªÀÄí¼Éî «²A w½ì¯ÉA. ¥ÁæA±ÀÄ¥Á¯Á£ï GzÁÌa GgÀ«Ú PÀjdAiÀiï ªÀÄí¼Éî «²A G®ªïà ¢¯ÉA. DPÉÃgï PÀZÉð ¥ÀAiÉÄèA GzÁPï eÁvÁ wvÉèA GuÉ RaðdAiÀiï ªÀÄíuï G¯ÉÆ ¢¯ÉÆ.

¸ÀÄgÀvÀÌ¯ï ¦üUÀðfAvï zÁAvÁAZÉA PÁåA¥ï

¸ÀUÉîA PÁAiÉÄðA ¸ÀÄ®°vï ¥Àt ZÀ¯ÁÛ. «±ÉÃ¸ï ªÀÄí¼Áågï zÉƤà ¢AiÉĸÉfAZÉ PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀPï ªÀiÁUÁÚ÷åPï ªÀĺÀvïé ¢vÁvï vÀ±ÉAZï DzÁè÷å jw jªÁfAPï¬Ä «¸Áæ£ÁAvï. vÁAa G®ªÁàa jÃvï §j D¸ÉÆ£ï vÁå vÁå ¸À¤ßªÉñÁA ¥ÀæªÀiÁuÉ PÁAiÉÄðA ZÀ®ªïß ªÀað jÃvï DPÀµÀðtÂAiÀiï D¸ÁÛ. C±ÉA vÁAtÂA ¸ÁAUÉÆ£ï §gÉA ªÀiÁUÉèA.

PÉÃgÀ¼ÁAvï AiÀiÁdPÁPï fªÉ²A ªÀiÁ¯ÉÆð ªÀiÁZïð 1 vÁjPÉgï ¸ÁA. xÉƪÀĸï CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀiï ¥ÀÇ£ï±Évï ºÁZÉÆ gÉPÀÖgï eÁªÁ߸ï¯Áè÷å ¨Á| PÉëëAiÀÄgï xɯÁPÁvï (52) ºÁAZÉÆ ¸ÀÄjAiÉÄ£ï fêï PÁqÁè ªÀÄíuï J£ÁðPÀÄ®ªÀiï, CAUÁAiÀÄ° DZïð ¢AiÉĸÉfZÁ DqÀ¼ÁÛ÷åzÁgÁA xÁªïß ¥ÀæPÀmï PɯÁA. ¥ÉÇ°¸ï ¸ÁQæ¹Û£ÁPï ¸ÉÆzsÀÄ£ï D¸Ávï. QvÁåPï ªÀÄí¼Áågï ºÁå AiÀiÁdPï D¤ ¸ÁQæ¸ÁÛ£ÁPï ªÀÄ£À¸ÁÜ¥ï D¸ï¯ÉÆè RAAiÀiï. AiÀiÁdPÁPï ªÀiÁ£ïð zsÁAªÁÛ£Á vÁPÁ ¥À¼É¯ÁA RAAiÀiï. AiÀiÁdPÁZÁ eÁAUÉ ¯ÁVA ¥ÁAiÀiÁPï ¸ÀÄjAiÉÄ£ï PÁvÀ¯Éð¯É ªÀ«ðA gÀUÁÛ²gï ¥sÀÅmÉÆ£ï eÁAiÉÄÛ gÀUÁvï ªÁí¼ï¯Áè÷å£ï vÁZÉÆ fêï UɯÁ ªÀÄíuï R¨Ágï.

¥sɨÉægï 25 vÁjPÉgï DAiÀiÁÛgÁ ¢¸Á ¸ÀÄgÀvÀÌ¯ï ¦üUÀðfAvÁè÷å ICYM WÀlPÁ£ï ¸ÀÄgÀvÀ̯ÁÑ ²æäªÁ¸ï D¸ÀàvÉæZÁ ¸ÀºÀPÁgÁ£ï zÁAvï vÀ¥Á¸ÉÚZÉA PÁåA¥ï D¸Á PɯÉèA. ²æà qÉƤ ¸ÀĪÁj¸ï ¦üUÀðeï UÉÆ«î ªÀÄAqÀ¼ÉZÉÆ G¥ÁzsÀåPïë, ¦üUÀðeï «UÁgï ¨Á¥ï ¥Áªïè ¦AmÉÆ, qÁ| ²æà «zÁå, qÉAl¯ï «¨sÁUÁa ªÀÄÄSÉ°, ²æà §£Áðqïð r’¸ÉÆÃeÁ, ¦üUÀðeï UÉÆ«î ªÀÄAqÀ¼ÉZÉÆ PÁAiÀÄðzÀ²ð, PÀÄ| nãÁ gɨɯÉÆè ICYM D¤ªÉÄÃlgï ªÀÄzÀgï vÉgɸÁ rãÀj D¤ PÀÄ| QèÃmÁ r’¸ÉÆÃeÁ PÀ£ÁðlPï ICYM PÉÆ-Drð£ÉÃlgï ºÁdgï D¸ï°èA.

ºÉA ¥ÀÇ£ï±Évï zÀAiÀiÁð xÁªïß 1200 ¦ün GAZÁAiÉÄgï D¸Á D¤ xÀAAiÀiï ªÉa ªÁmï ¸ÁQð £Á. ªÉÆÃmÁgï ªÁºÀ£Á ªÀAiÀiïæ ªÀÄíuÁ¸Àgï ªÀZÁ£ÁAvï. AiÀiÁdPÁPï zÉÆ£ÁàgÁAZÁ ªÉ¼Ágï ªÀiÁ¯Áð D¸ÁÛA vÀPÀëuï vÁPÁ D¸ÀàvÉæPï ªÀgÀÄAPï eÁAªïÌ £Á eÁ¯Áè÷å£ï vÁZÉÆ fÃªï ªÁAZÀAªïÌ eÁ¯ÉA £Á RAAiÀiï.

¸ÀÄgÀvÀ̯ï WÀlPï CzsÀåPïë ¸ÀA¢Ã¥ï r’¸ÉÆÃeÁ£ï AiÉĪÁÌgï ªÀiÁUÉÆè. qÁ| ²æà «zÁå£ï ¦üUÀðeïUÁgÁAPï GzÉÞñÀÄ£ï ¨sÁµÀuï PɯÉA. vÁAvÀÄ vÁAtÂA zÁAvÁZÁ ¤vÀ¼ÁAiÉÄ «²A §jZï ªÀiÁºÉvï ¢°. ¨Á| ¥Áªïè ¦AmÉÆ£ï ICYM D¤ ²æäªÁ¸ï D¸ÀàvÉæZÁ ²§AzÉZÉÆ ªÁªïæ ªÁRuÉÆè. ¸ÀĪÀiÁgï 106 ¦üUÀðeïUÁgÁA¤ ºÁå PÁåA¥ÁZÉÆ ¥sÁAiÉÆÝ eÉÆqÉÆè. 10 duï zÁPÉÛgï ¸ÉªÁ ¢ÃAªïÌ ºÁdgï D¸Éè.

²æà ²ªÀ±ÀAPÀgï PÀ£ÁðlPï j£ÉªÉ§¯ï J£Àfð qɪÀí®¥ïªÉÄAmï °«ÄmÉqï ºÁZÉÆ, JfJªÀiï, ºÁuÉA ºÁå PÁAiÀiÁðPï ZÀ¯ÁªÀuï

ªÀÄAUÀÄîgï-Grà ¢AiÉĸÉfAvÁè÷å J«ÄìAZÉA ¸ÀºÀ«Ä®£ï ºÁåZï ªÀiÁZïð 3 vÁjPÉgï ¸À£ÁégÁ ¢Ã¸ï GràAvï ªÀiÁ¸ÀÖgï D¥sï ¸ÉgɪÀĤøï AiÀiÁ£É PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀPÁAZÉA zÉÆ£ï¬Ä ¢AiÉĸÉf ¯ÉPÁgï ¸ÀºÀ«Ä®£ï dªÉÄèA. ¨Á| ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï ªÉÄAqÉÆ£Áì Grà ¢AiÉĸÉfZÉÆ ZÁ£Àì®gï D¤ ¨Á| qɤ¸ï qÉ’¸Á GràZÉÆ ¦.Dgï.M ºÁAtÂA ºÁå PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁPï ZÀ¯ÁªÀuï ¢¯ÉA.

¸ÁA. DUÉ߸ï PÉƯÉfAvï ‘VæãÉPïë÷Ö’ ¸ÁA. DUÉ߸ï PÉƯÉfZÁ JPÉÆ£ÉÆ«ÄPïì D¤ ¦üfPïì «¨sÁUÁ£ï ªÀiÁZïð 2 vÁjPÉgï VæãÉPïë÷Ö AiÀiÁ£É ¸ÉÆïÁgï GeÁð D¤ «Ãeï PÀ² ªÁ¥ÀAiÉÄðvï ªÀÄí¼Éî «²A zÉÆÃ£ï ¢¸ÁAZÉA PÁAiÀÄðPÀæªÀiï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯ÉèA.

¢¯ÉA. ºÁå PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁAvï ¨sÁVzÁgï eÁAªïÌ D¥ÁÚPï ¨sÉÆÃªï ªÀíqï RIJ eÁvÁ ªÀÄíuï vÁuÉA ¸ÁAUÉèA. “KREDL 1996 ªÀ¸ÁðAvï ¸ÁÜ¥À£ï eÁ°è. KPï £ÉÆÃqÀ¯ï Jeɤì eÁªïß PÁªÀiï PÀvÁð ªÀÄíuï ¸ÁAUÁ¯ÁUÉÆè. £À« vÀ±ÉA £À«ÃPÀÈvï GeÁð PÀ² ªÁ¥Àað ªÀÄí¼ÉîA vÉ ¥À¼ÉvÁvï vÀ±ÉAZï xÉÆqÁå PÉƯÉeï «zÁåyðAPï ºÁå ¨Á©Û£ï vÀ¨sÉðw ¢vÁvï. ºÁå zÉÆÃ£ï ¢¸ÁAZÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁ ªÀ«ðA RArvï eÁªïß «zÁåyð ¸ÉƯÁgï «ÃeÉ «²A ZÀrvï ªÀiÁºÉvï WÉvɯɔ C±ÉA vÁAtÂA ¸ÁAUÉèA.


March 17 - 23, 2018

8

C§ÄzÁ©Avï PÉ.¹.M J¦æ¯ï 27 vÁjPÉgï D¸Á PÀZÁð ¸ÁA¸ÀÌöÈwPï PÁAiÀiÁðPï ¥ÀæªÉñï DªÀÄAwævï PÀvÁð 2018 J¦æ¯ï 27 vÁjPÉgï C§ÄzÁ©AvÉèA PÉ.¹.M ªÀíqï ªÀÄmÁÖgï PÉÆAQÚ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPï PÁAiÀiÁðªÀ¼ï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqÁÛ. “PÉÆAQÚ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPï ¢Ã¸ï” £ÁAªÁgï ¸ÀPÁ½A 10.30 xÁªïß ¸ÁAeÉZÁ 5 ªÉÇgÁA ¥ÀAiÀiÁðAvï ZÀ¯ÁÑ ºÁå PÁAiÀiÁðPï ¨sÁUï WÉAªïÌ RIJ D¸ï¯Áè÷åAPï ¥ÀæªÉÃ±ï ¥ÀvÁæAPï D¥ÀªÉÚ ¢¯ÁA. ºÁå PÁAiÀiÁðPï ¥ÀæªÉÃ±ï ¥sÀÅAPÁåPï D¸ÀÛ¯ÉÆ D¤ ¸ÁzÉA eɪÁuï D¸ÉÛ¯ÉA ªÀÄíuï DAiÉÆÃdPÁA¤ ¸ÁAUÁèA.

zÀĨÁAAiÀiïÛ ‘eÁAªÀAiÀiï £ÀA.1’ DrAiÉÆ j°Ã¸ï ¸ÁAUÁw QæAiÉÄñÀ£ï ªÀÄÄA§AiÀiï ºÁAZÁ ¥ÀæxÀªÀiï ¤ªÀiÁðuï - ‘eÁAªÀAiÀiï £ÀA. 1’ ºÁa DrAiÉÆ ¹rZÉA GUÁÛªÀuï ºÁåZï ªÀiÁZïð 1 vÁjPÉgï ¸ÀÄPÁægÁ ¢Ã¸ï zÀĨÁAiÀiï PÀgÁªÀiÁAvÁè÷å «¤ßøï gɸÉÆÖÃgÉAmï DrmÉÆÃjAiÀĪÀiÁAvï eÁ¯ÉA. ¸ÁAUÁw QæAiÉÄñÀ£ï ¤ªÀÄð¥ÀPÁA vÀ¥sÉð£ï «vÀgÀuïPÀgï ¸ÀAzsÁå QæAiÉÄñÀ£ïì, PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPï GvÀÛªÀiï «Ä£ÉeÁ£ï ºË¸ï¥sÀůï eÁ¯Áè÷å ¸À©üPÁAPï ¸ÁéUÀvï ªÀiÁUÉÆè D¤ ¥Àæ¸ÀÄÛvï PÁ¼ÁZÁ PÉÆAQÚ ¦ü¯ÁäAZÁå ¹ÜwUÀw «²A G®ªïà ¢¯ÉA. DAiÀiÁè÷åªÁgï vÀAiÀiÁgï eÁªïß ¥ÀæzÀ²ðvï eÁ¯Áè÷å PÉÆAQÚ ¦ü¯ÁäAZÁ ªÀAiÀiïæ D¦è C©ü¥ÁæAiÀiï ¸ÀªÀiÁÓ ¸ÁPÉðA ¸ÁAVè. PÉÆAQÚ ¯ÉÆPÁ£ï DªÀiÁÑ PÉÆAQÚ ¦ü¯ÁäAPï GUÁÛ÷å£ï ¸ÁéUÀvï ¢ÃdAiÀiï D¤ PÉÆAPÉÚPï GAZÁAiÉÄPï ¥ÁªÀAiÀÄÓAiÀiï ªÀÄíuï ¸ÁAUÉèA.

«ÄmÁa SÁ¸Àðuï G¥ÀAiÉÆÃUÁPï ¥ÀqÁÛ eɪÁÚa gÀÆZï ZÀqÀAªïÌ ªÁ¥ÀvÁðvï eÁ¯Áågï vÁåZï «ÄmÁZÉ ºÉgï ¥sÁAiÉÄÝ ¥À¼ÀªÁåA. ªÀiÁ¸Éî mÁAQa ¤vÀ¼ÁAiÀiï: ªÀiÁ¸Éîa mÁåAPï ©üvÀ¯Áåð£ï ¤vÀ¼ï PÀvÁð£Á JPÁ ¸ÀàAeÁPï «ÄÃmï ¯Áªïß WÁ¸Áè÷ågï mÁåAQZÁ ©üvÀgï D¸ï¯Éè zÁUï/RvÁA ¤vÀ¼ï eÁvÁvï. ¦üæqÁÓa ¤vÀ¼ÁAiÀiï: GzÁÌAvï «ÄÃmï D¤ SÁAªÉÇÑ ¸ÉÆqÁ ¨sÀ¸ÀÄð£ï vÁå GzÁÌ£ï ¦üæqïÓ ©üvÀ¯Áåð£ï D¤ ¨sÁAiÀiÁè÷å£ï ¥ÀŸÁè÷ågï ¨ÁjZï ¤vÀ¼ï eÁvÁ. PÀ¸À°A¬Ä RvÁA D¸ï°èA ¤vÀ¼ï eÁvÁvï. ªÉÄeÁa ¤vÀ¼ÁAiÀiï: vɯÁAvï E¯ÉèA «ÄÃmï WÁ¯Á. vÉA vÉÃ¯ï ªÉÄeÁZÉgï WÁ¯ïß ªÀ¸ÁÛç PÀÄqÁÌ÷å£ï ¥ÀŸÁ. D¸ï¯Éè PÀ¸À¯ÉAiÀiï RvÁA £À¥ÀAAiÀiïÑ eÁvÁvï. ¥ÀqÉÝ D¤ PÀıÀ£ï PÀªÀgÁA: ¥ÀqÉÝ D¤ PÀıÀ£ï PÀªÀgÁA zsÀÄvÁ£Á rleÉðAmï ¦mÁåPï E¯ÉèA «ÄÃmï WÁ¯ïß zsÀįÁågï ¥ÀqÉÝ D¤ PÀªÀgÁA ¥Àdð½Pï eÁvÁvï. E¹Ûça ¸À¥ÁAiÀiï: E¹ÛçZÁ xÀ¼Ágï zÁmï CAmï±ÉA dªÀiï¯ÉèA D¸ÁÛ. vÀªÀ¼ï E¹Ûçà vÁ¥Àªïß «ÄÃmÁZÉgï ¨sÀAªÁØAiÉÄÓAiÀiï D¤ G¥ÁæAvï ªÀ¸ÁÛç PÀÄqÁÌ÷åAvï ¥ÀŹdAiÀiï. ªÁwZÉÆ ¥ÀæPÁ¸ï: ªÁvï ¥ÉlAªÁÑ ¥ÀAiÉÄèA «ÄmÁZÁå GzÁÌAvï xÉÆqÉÆ ªÉÃ¼ï ©üdAiÀÄÓAiÀiï. G¥ÁæAvï ¥ÉlAiÀiÁè÷ågï ZÀqï ªÉÃ¼ï ¥ÀæPÁ¸ï ¢vÁ. QZÀ£ÁAvÉÆè ¸ÀàAeï: ¸ÀàAeï «ÄmÁ GzÁÌAvï ©üdªïß zsÀĪïß ¸ÀÄRAiÀiÁè÷ågï vÉÆ ¨Á½é AiÉÄvÁ.

DªÀAiÉÄÑA IÄuï!

JPÁ ¸ÁAeÉgï KPï ¨sÀÄUÉÆð D¦è DªÀAiÀiï ¸À²ðA DAiÉÆè D¤ KPï ¯ÉÃPï §gÀ¬Ä¯ÉèA PÁUÁzï vÁuÉA wPÁ ¢¯ÉA. DªÀAiÀiïß ¯ÉÃPï ªÁZÉèA. vÀuï PÁvÀgÉè¯ÁåPï gÀÄ. 50.00 ¸ÀUÉÆî ºÀ¥sÉÇÛ gÀƪÀiï ¤vÀ¼ï zÀªÀgï¯Áè÷åPï gÀÄ. 30.00 DAVØ ªÀZÉÆ£ï D¬Ä¯Áè÷åPï gÀÄ. 10.00 zsÁPÁÖ÷å ¨sÁªÁPï ¥À¼É¯Áè÷åPï gÀÄ. 20.00 PÀZÉÆæ ªÀ£ïð GqÀ¬Ä¯Áè÷åPï gÀÄ. 10.00 §gÉ ªÀiÁPïð PÁqï¯Áè÷åPï gÀÄ. 50.00 eÁí¯ï eÁqïß ¤vÀ¼ï PɯÁè÷åPï gÀÄ. 30.00 dĪÀiÁè 200.00 DªÀAiÀiïß ZÉPÁåðPï ¥À¼É¯ÉA. ¥ÀAiÀiÁêAZÁ ¤jÃPÀëuÉ£ï vÉÆ wPÁZï ¥À¼Éªïß gÁªï¯ÉÆè. wuÉA ¥É£ïß WÉvÉèA D¤ vÁåZï PÁUÁÝZÁ ¥ÁmÁè÷å£ï §gÀAiÉÄèA. £ÉÆÃªï ªÀÄíAiÉÄß vÀÄPÁ ªÀÄíeÁ ¥ÉÇmÁAvï ªÁíªÀ¬Ä¯Áè÷åPï - PÁAAiÀiïÑ £Á vÀÄA D¸Àé¸ïÜ eÁ¯Áè÷å ªÉ¼Ágï gÁwAZÉA ¤Ãzï R¼ïß, vÀÄeÉ SÁwgï ªÀiÁUÉÆ£ï vÀÄf dvÀ£ï PɯÁè÷åPï

- PÁAAiÀiïÑ £Á

EwèA ªÀ¸ÁðA vÀÄAªÉA ªÀÄíeÉ ¨sÀAUï PÁqï¯Áè÷åPï D¤ EwèA zÀÄ:SÁA ªÁí¼ÀAªïÌ PɯÁè÷åPï

- PÁAAiÀiïÑ £Á

¸ÀPÀÌqï ¸ÁAUÁvÁ WÁ¯ÁÛ£Á ªÀÄíeÁ ªÉÆUÁZÉA ªÉÆïï - PÁAAiÀiïÑ £Á ¥sÀÅqÉA QvÉA WÀqÉÛ¯ÉA ªÀÄí¼Áî÷å ©üAAiÀiÁ£ï D¤ RAw£ï Rað¯Áè÷å gÁwAZÉA ªÉÆïï

- PÁAAiÀiïÑ £Á

vÀÄPÁ ¢¯Áè÷å SɼÁÑ÷å ªÀ¸ÀÄÛAZÉA, SÁuÁZÉA, ªÀ¸ÀÄÛgÁZÉA D¤ vÀÄeÉA £ÁPï ¥ÀAiÀiÁðAvï ¥ÀŸï¯Áè÷åZÉA - PÁAAiÀiïÑ £Á C±ÉA JzÉƼï vÀÄeÉÆ PɯÁè÷å EvÁè÷å ªÉÆUÁZÉA ªÉÆïï - PÁAAiÀiïÑ £Á ºÉA ªÁZï¯Áè÷å ZÉPÁåðZÉ zÉÆ¼É zÀÄ:SÁA¤ GªÀiÁ¼Éî. vÁuÉA DªÀAiÀiïÌZï ¥À¼É¯ÉA D¤ ªÀÄí¼ÉA, “ªÀiÁªÀiÁä, ºÁAªï vÀÄeÉÆ ªÉÆÃUï PÀvÁðA...!” G¥ÁæAvï vÁuÉA vÁåZï PÁUÁÝgï ªÀíqï CPÀëgÁA¤ §gÀAiÉÄèA:

“¥ÀÅvÉðA ¥sÁjPï eÁ¯ÉA!” * * * * *

C¢üð nPÉmï ¸ÁªÀiÁ£ïå eÁªïß gÉʯÁA¤ ¨ÁgÁ ªÀ¸ÁðA ©üvÀgÁè÷å ¨sÀÄUÁåðAPï C¢üð nPÉmï D¸ÁÛ. KPï ¥Á«Ö KPï ¹Ûçà D¥Áè÷å ¯Áí£ï zsÀÄªÉ MlÄÖPï gÉʯÁgï ¥ÀAiÀiïÚ PÀ£ïð D¸ÁÛ£Á nPÉmï vÀ¥Á¸ÁÚgï AiÉÄêïß D¸Á vÉA ¥À¼Éªïß wuÉA zsÀĪÉPï ªÀÄí¼ÉA, “GqÁ¸ï zÀªÀgï, n.¹ vÀÄf ¥ÁæAiÀiï «ZÁjvï. vÀªÀ¼ï vÀÄAªÉA zsÁ ªÀ¸ÁðA ªÀÄíuÁdAiÀiï...” n.¹’£ï AiÉÄêïß ZÉqÁé¯ÁVA «ZÁgÉèA, “¥ÁæAiÀiï...?” “zsÁ ªÀ¸ÁðA” DªÀAiÀiïÌ RIJ eÁ°. “¨ÁgÁ PÉzÁ¼Á eÁvÁvï?” “mÉæÃAiÀiÁß ªÀAiÉÄèA zÉAªï¯Áè÷å vÀPÀëuï...!” * * * * * ¦eÁÓ ªÁ¯Á UÁæAiÀiÁÌPï: vÀÄeÉA ¦eÁÓ ZÁgï PÀÄqÉÌ PÀjeÉV ¸À?” UÁæAiÀiïÌ : ZÁgïZï ¥ÀÅgÉÆ. ¸À PÀÄqÉÌ SÁAªïÌ eÁAiÀiÁß ªÀiÁíPÁ!

- jaÑ ¸ÉÆeï ªÁ¯É¤ìAiÀiÁZÁ ¸ÀAUÀæºÁAvÉèA

Our Branch Office at MANGALURU : The Secular Citizen, DIVO Konkani Weekly and Royal Christian Family Netravathi Building, 2nd Floor, Balmata Road, Mangaluru 575001 Tel.: +91 8139958222

Subscriptions, Advertisements, Registrations are accepted here


9

March 17 - 23, 2018

‘£À²Ã¨ÁZÉÆ SÉ¼ï’ - DªÉÄê wPÉêA ªÁmÁì¥ï D¤ ¥sÉÃ¸ï §ÄPï - 2

ªÁmÁì¥ï D¤ ¥sÉÃ¸ï §ÄPï PÉÆuÉA ¸ÉÆzsÀÄ£ï PÁqÁè vÁPÁ D«Ä ±Á¨sÁ¹Ì ¥ÁlAiÀÄÓAiÀiï. QvÁåPï ªÀÄí¼Áågï ºÁå zÁéj eÁAiÀiÁÛ÷å ¯ÉÆPÁPï ¥sÁAiÉÆÝ eÁ¯Á ªÀÄí¼Áågï ZÀÆPï eÁA«Ñ £Á. ¤Ãeï eÁªïß ªÀiÁíPÁ ªÀiÁvïæ ºÁå zÉÆ£ï¬Ä ¸ÀAVÛA¤ eÁAiÉÆÛ ¥sÁAiÉÆÝ eÁ¯Á ªÀÄíuï GUÁÛ÷å£ï ¸ÁAUÁÛ. “£À²Ã¨ÁZÉÆ SÉ¼ï” ¦AvÀÄgÁZÉÆ ¥ÀæZÁgï PÀgÀÄAPï ªÀiÁíPÁ eÁAiÉÆÛ DzsÁgï eÁ¯Á. ªÀÄíeÉA ¦AvÀÄgï ¥sÀ¯ÁåuÁ eÁUÁågï ¥ÀæzÀ²ðvï eÁvÁ ªÀÄíuï ¥sÀPÀvï ¸ÀAzÉÃ±ï ¢¯Áågï ¥ÁªÁÛ. ªÀÄíeÁå UÀÆæ¥ÁAvï D¸ï°è ªÀåQÛ JPÁè÷å xÁªïß zÀĸÁæ÷åPï ªÀÄíuï WÀqÉå£ï vÉA ºÀeÁgÉÆA ¯ÉÆPÁAPï ºÉÆ ¸ÀAzÉÃ±ï ¥ÁlAiÀiÁÛvï. ºÁå zÁéj RAZÁå¬Ä JPÁ eÁUÁågï ¦AvÀÄgï ¥ÀæzÀ²ðvï eÁvÁ£Á GuÉ ªÀÄí¼Áågï w¤êA-ZÁjÑA ¥ÉæÃPÀëPï dªÀiÁÛ. C±ÉA ¦AvÀÄgï AiÀıÀ¹é xÀgÁ£ï ¥ÀæzÀ²ðvï eÁvÁ D¤ ªÀÄÄPÉèA ¥ÀæzÀ±Àð£ï ¥ÀæzÀ¸ÀÄðAPï ªÀiÁíPÁ GªÉÄzï AiÉÄvÁ. DvÁA ºÁAªï ¥sÀPÀvï ªÁmÁì¥Á «²A §gÀAiÀiÁÛA. DeïPÁ¯ï PÉÆuÁZÁå ºÁwA ¸Áämïð ªÉƨÁAiÀiïè D¸Á vÉÆ RArvï eÁªïß ªÁmÁì¥ï G¥ÀAiÉÆÃVìvÁ ªÀÄíuÉåvï. ¸ÀPÁ½A GmÁÛ£Á ‘UÀÄqï ªÉƤðAUï’ ªÀÄí¼ÉÆî ¸ÀAzÉÃ±ï ¥À¬Ä¯ÉÆè D¸ÁÛ. vÁå ²ªÁAiÀiï ºÉgÁAZÉ ««AUÀqï xÀgÁAZÉ ¸ÀAzÉñï D¸ÁÛÛvï. xÉÆqÉ ¸ÁAvÁ-¸ÁAwtÂZÉA gÀÄ¥ÉÚA, £ÉƪɣÁ, «Ä¸ÁA ºÁå «±ÁåAvï w½ìvÁvï vÀgï D¤ xÉÆqÉ PÁeÁgï, PÀĪÀiÁÎgï, ªÉÇíÃ¯ï ªÀ ºÉgï PÁAiÀiÁðAZÁ D¥ÀªÁÚ÷åPï ªÁmÁì¥Á zÁéj PÀ¼ÀAiÀiÁÛvï. PÉÆÃuï ªÀÄgÀuï ¥ÁªÁè, PÉÆuÁZÉA ªÀÄ»£ÁåZÉ, ªÀ¸ÁðZÉA «ÄÃ¸ï ºÉA ¸Àªïð ªÁmÁì¥Á zÁéjA ¢vÁvï. ¥ÀÅuï xÉÆqÉA ¥Á«ÖA ºÁå «² ¥sÉÇãÁgï w¼ÀÄìAPï «¸ÀvÁðvï. dgï ¸ÀAzÉÃ±ï ªÉļï¯Áè÷å ªÀåQÛ£ï ªÁmÁì¥ï GUÉÛA PÀgÀÄAPï £Á. vÁå ªÀUÁÛ D¥ÀªÉÚA ¢¯Áè÷åZÁå PÁAiÀiÁðAPï vÉÆ ¥ÁªÁ£Á. C±ÉA eÁ¯Áè÷å£ï xÉÆqÉ ¸ÀA§Azsï ¥Áqï eÁ¯Éè zÁSÉèAiÀiï D¸Ávï. eÁAiÉÄÛ ªÀåQÛ ªÉƨÁAiÀiÁègï ªÁmÁì¥ï D¸Áè÷ågï¬Ä D¬Ä¯ÉèA ¸ÀAzÉñï

ªÁa£ÁAvï. zÉPÀÄ£ï PÉzÁßA¬Ä ªÁmÁì¥ÁZÉgï ¸ÀAzÉñï zsÁqÁÛ£ÁAAiÀiï eÁAiÉÄÛA aAwdAiÀiï ¥ÀqÁÛ. KPï ¸À¨ïÝ ZÀÆPï eÁ¯Áågï G¥ÁæAvï eÁAiÉÄÛ ¸ÀªÀĸÉå G¨ÁÓvÁvï. ¥ÁmÁè÷å ¢¸ÁA¤ ªÀÄíeÁåZï JPÁ PÀÄmÁäZÁ ¸ÁAzÁåPï d¯Áä ¢¸ÁZÉ ¸ÀAzÉñï zsÁqÁÛ£Á JPÁ ¸À¨ÁÝa ZÀÆPï WÀqÉÆ£ï vÁPÁ ªÀÄíeÉ xÀAAiÀiï ªÀÄ£Á¸ÁÜ¥ï G¨ÁÓ¯ÉÆ. Rj ¸ÀAUÀvï EvÉèAZï Qà ‘ºÉ¦à §vïðqÉà ¥Á¸ÀÌ¯ï’ ªÀÄíuï ¸ÀAzÉñï zsÁqÁÛ£Á ‘P’ D¸ï¯Áè÷å eÁUÁågï ‘R’ ¥ÀqÉÆ£ï ¥Á¸À̯ï D¸ï¯ÉèA gÁ¸À̯ï eÁ¯ÉèA. zÉPÀÄ£ï PÉzÁ¼ÁAiÀiï ºÁAªï §gÉA EAVèµï §gÀAªÁÑ÷å ªÀUÁÛ PÉÆtÂà vÀj ¨sÁqÁåZÁå ªÀåQÛPï ¸ÉÆzsÁÛ. ºÁå ªÁmÁì¥Á zÁéjA JPÁ ªÁmÉ£ï §gÉÆ G¥ÀAiÉÆÃUï eÁ¯Áåj xÉÆqÁåA¤ ºÁZÉÆ ¥sÁAiÉÆÝ GlAiÉÆè ªÀÄí¼Áågï ZÀÆPï eÁA«Ñ £Á. DeïPÁ¯ï D¼Éä GzɯÁè÷å§j ªÁmÁì¥ÁZÉ UÀÆæ¥ï GzÉvÁvï. xÉÆqÉ ªÀÄÄPÁè÷å ªÀåQÛPï «ZÁj£Á¸ÁÛA vÁAvÀÄ vÁPÁ PÀÄrìvÁvï. ªÀiÁíPÁZï JzÉÆ¼ï ¥ÀAiÀiÁðAvï ¥À£Á߸Á ªÀAiÀiïæ UÀÆæ¥ÁAvï ªÀÄíeÉA £ÁAªï ¸ÉªÁðAiÀiÁèA D¸ÉÛ¯ÉA. ºÁAªï ªÀiÁvïæ ªÀÄíeÁå ¦AvÀÄgÁZÉÆ ¥ÀæZÁgï ¸ÉÆqïß zÀĸÁæ÷å RAAiÀiÁÑAZï ¸ÀAVÛA¤ ªÉÄvÉgï eÁAiÀiÁß. PÉÆuï¬Ä RAAiÀiÁÑ¬Ä UÀÆæ¥ÁAvï ºÉgÁAPï ¸ÉªÀðAiÀiÁÛ£Á ªÀÄÄSÁè÷å ªÀåQÛ£ï «ZÁZÉðA ¤AiÀĪÀiï D¸Á. ¥ÀÅuï xÉÆqÉ UÀÆæ¥ÁAvï 250 ¸ÁAzÉA eÁAªÉÑ SÁwgï ªÉļï¯Áè÷å ªÉļï¯Áè÷å ªÀåQÛAPï ¸ÉªÀðAiÀiÁÛvï. RAAiÉÆÑAiÀiï UÀÆæ¥ï WÀqÁÛ£Á vÁå vÁå UÀÆæ¥ÁaA ¤AiÀĪÀiÁA eÁ»Ãgï PÀgÀÄAPï D¸Ávï. ¥ÀÅuï xÉÆqÉ vÁAaA ¤AiÀĪÀiÁA ªÁa£Á¸ÁÛA D¥ÉèA ªÀåQÛUÀvï ¸ÀAVÛ vÁAvÀÄ ¢vÁvï. zÁSÁè÷åPï dgï PÉÆtÂà JPÁè÷åZÉ zɪÉA ¢ÃAªïÌ ¨ÁQ D¸Á eÁ¯Áågï

ºÉ¤æ r’¹¯Áé, ¸ÀÄgÀvÀ̯ï 98206 25113

zɪÉA ¢ÃAªïÌ D¸ÁÑ ªÀåQÛ¯ÁVA ²ÃzÁ ¸ÀA¥ÀPïð PÀZÉÆð. dgï vÉÆ DAiÀiÁÌ£Á vÀgï PÉÆÃmïð, ¥ÉÇ°¸ï ¸ÉÖõÀ£ï ªÀ ¯ÉÆPÁAiÀÄÄPïÛ D¸Á. vÁAPÁA ¸ÁAUÉåvï. QvÁåPï ºÉÆå ¸ÀAVÛ ªÉÊAiÀÄQÛPï eÁ¯Áè÷å£ï vÁAtÂA vÁAZÉ ªÀÄzsÉAZï ¸ÉÆqïzÉÆqï PÀgÀÄAPï eÁAiÀiï. vÉA ¸ÉÆqïß C¸À¯Áå ªÁmÁì¥ï UÀÆæ¥ÁAvï ¥ÀæZÁgï PɯÉÆ ªÀÄíuÁÛ£Á D¥Éè zɪÉA ªÉļÁÛ ªÀÄíuï aAvÉÑA ¤eÁ¬ÄÌ ºÁ¸Àå¸Ààzï eÁªÁ߸Á. KPï ¨ÉÆÃmï ªÀÄÄSÁgï zÁRAiÀiÁÛ£Á Ggï°è ZÁgï ¨ÉÆmÁA D¥ÁÚPïZï zÁRAiÀiÁÛvï ªÀÄí¼ÉîA aAvÀÄAPï eÁAiÀiï. ¸Àvï PÉzÁ¼ÁAiÀiï §ÄqÁ£Á. ¥ÀÅuï ªÉÃ¼ï ¯ÁUÁÛ. C¸À¯Áå ¸ÀAVÛA¤ eÉÆ UÀÆæ¥ï ZÀ®AªÁÑ ªÀåQÛ¯ÁVA ºÀAiÉÄðPï ¸ÁAzÁåAZÉA ªÉƨÁAiÀiïè £ÀA§gï D¸ÁÛ. vÀPÀëuï vÁuÉA vÁå ªÀåQÛPï w¼ÀÄìAPï eÁAiÀiï. xÉÆqÉ UÀÆæ¥ï C±É¬Ä D¸Ávï, PÉÆAQÚ «±ÁåAvï PÀ¸À¯ÉÆAiÀiï ¥ÀæZÁgï ¢¯Áågï vÀPÀëuÁZï vÁPÁ vÁAZÁå UÀÆæ¥ÁAvÉè PÁqÁÛvï. PÉÆAQÚ ¨sÁ±É SÁwgï ¸ÉªÁ ¢AªÉÑA D«Ä PÉÆAPÉÚAvï RAaA¬Ä PÁ¬ÄðA eÁvÁvï vÀgï vÁZÉÆ ¥ÀæZÁgï ¢AªÉÑA ¨sÉÆêï UÀeÉðZÉA. UÀeïð £Ávï¯ÉÆè÷å ¸ÀAVÛ UÀÆæ¥ÁAvï AiÉÄwvï eÁ¯Áågï vÁAPÁA ¥sÉÇ£Á ªÀÄÄSÁAvïæ w¼ÀÄìAZÉA. RAZÁAiÀiï PÉÆAQÚ PÁAiÀiÁðAPï ¸ÀévÁ ºÁdgï eÁªïß vÁZÉÆ «ªÀĸÉÆð ¢AªÉÇÑ. PÉÆuÁAiÉÄÑA DAiÉÆÌ£ï £ÀAiÀiï, D¦è ¥Ámï D«ÄAZï xÁ¥ÀrÑ ¸ÁQ𠢸Á£Á. C±ÉA PɯÁè÷å£ï ªÀiÁvïæ ºÉ UÀÆæ¥ï ¨Á¼ÉÆéAa ¸ÁzsÀåvÁ D¸Á. ¥sÉÃ¸ï §ÄPÁ «²A ¸ÁAUÀÄA vÀgï QvÉèA §gÀAiÀiÁè÷ågï¬Ä ¥ÁAªÉÑA £Á. ºÁAvÀÄ eÁAiÉÆÛ÷å PÀ½vï £Ávï¯ÉÆè÷å ¸ÀAVÛ ¥À¼ÀAªïÌ D¤ ªÁZÀÄAPï ªÉļÁÛvï. ºÁå ¥sÉÃ¸ï §ÄPÁAvï PɯÉÆè ¥ÀæZÁgï ZÀqï D¤ ZÀqï ¯ÉÆPÁAPï ¥ÁªÁÛ eÁ¯Áè÷å£ï ºÁå ¢¸ÁA¤ R¨Éæ ¥Àvïæ ªÁaÑAiÀiï UÀeïð £Á. ¸Àªïð «µÀAiÀiï ¥sÉøï§ÄPÁAvï AiÉÄvÁvï. ºÉA KPï ªÀiÁzsÀåªÀiïZï ªÀÄíuÉåvï. ºÁå ¥sÉÃ¸ï §ÄPÁ zÁéj ²ÃzÁ ¸ÀAªÁzï ZÀ®ªÉåvï. PÉÆAPÉÚAvÉè ¸ÀAVÃvï ¸ÁAeï vÀ±ÉA WÀgÁ ªÀ WÀgÁ ¨sÁAiÀiïæ eÁA«ÑA PÁ¬ÄðA ²ÃzÁ ¥Àæ¸Ágï

PÀgÀªÉåvÁ. QvÉèAAiÀiï ¥sÉøï§ÄPï ««AUÀqï £ÁAªÁA¤ GUÉÛ PÀgÉåvï, eÁAiÀiÁÛ÷å ªÀ¸ÁðA D¢A WÀqï¯ÉÆè÷å ¸ÀAVÛ D¤ vÀ¹éÃgÉÆå ¥Àæ¸ÀÄÛvï ªÀÄí¼Éî§j zÁRªÉåvï. WÀgÁ §¸ÉÆ£ï ®AqÀ£ï, DªÉÄÃjPÁ D¸Á ªÀÄíuÉåvï. eÁAiÀiÁÛ÷å ªÀ¸ÁðA D¢A ¸Àgï¯Áè÷åAZÉÆ GUÁظï DvÁAAiÀiï fªÁ¼ï zÀªÀgÉåvï. ºÁå ¥sÉøï§ÄPÁ zÁéjA PÀgÉÆqÉÆ ¯ÉÆPÁAZÉÆ ¥sÁAiÉÆÝ eÁ¯Á, vÀ±ÉAZï ¥ÀæZÁgï¬Ä §gÉÆZï ªÁqÁè. DeïPÁ¯ï ¥sÉøï§ÄPÁ zÁéjA PÉÆAPÉÚAvï eÁAiÉÆÛ÷å CAvÀeÁð½ GzɯÁåvï D¤ PÉÆAPÉÚa ¸ÉªÁ ¢Ãªïß D¸Ávï. vÁAPÁA

¥sÀÅqÁgÁZÉÆ PÉÆ£ÉÆì:

D«Ä IÄt eÁªÁ߸ÁAªï. xÉÆqÁåA¤ ºÁZÉÆ ªÁAiÀiïÖ jw£ï ¥sÁAiÉÆÝ eÉÆqÁè ªÀÄíuï ºÁAªÉA ¸ÁAUÉåvï. ¥ÁmÁè÷å ¢¸ÁA¤ JPÁ vÀ£ÁðmÁå£ï BMW PÁgÁZÁå PÀIJ£ï gÁªÉÇ£ï ¸É°á PÁqïß eÁAiÀiÁÛ÷å ZÀ°AiÀiÁAPï ¥sÀ¸ÀAiÀiÁèA ªÀÄí¼ÉîA ºÁAªÉA ¥sÉøï§ÄPÁgï ªÁZÁèA. C¸À¯ÉÆåZï eÁAiÉÆÛ÷å ¸ÀAVÛA GUÁÛ÷å£ï ¥ÀæZÁgï PÀ£ïð G¥ÁæAvï ZÉÆj ¸ÁA¥ÀqÁÛ£Á eÉʯÁPï UɯÉèAiÀiï zÁSÉè D¸Ávï. xÉÆqÉ zsÁ«ÄðPï vÀ±ÉA eÉdÄ, ªÀÄjAiÉÄaA ¦AvÀÄgÁA WÁ¯ïß eÁ¬ÄÛ «fävÁA WÀqÁÛvï ªÀÄíuï ¸ÀAzÉñï zsÁqÁÛvï. ºÉA ¸ÁPÉðA £ÀAiÀiï. RA¬ÄÑ ªÀ¸ïÛ dgï DªÀiÁÑ ¥sÁAiÀiÁÝ SÁwgï ¢°è D¸ÁÛ£Á vÁZÉÆ D«Ä §gÉÆ G¥ÀAiÉÆÃUï PÀgÀÄAPï eÁAiÀiï. vÉzÁ¼Á ªÀiÁvïæ RAZÉAiÀiï «zsÁ£ï ¸ÀÄ¥sÀ¼ï eÁvÁ D¤ vÀ±ÉAZïÑ eÁAªï.

 ªÀÈwÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ï -16

UÁæºÀPï ¸ÉªÉAvï ¥sÀÅqÁgï (Career in Customer Service)

RAZÉÆ¬Ä KPï GzÉÆåÃUï zÀgÁ - Deï ¥Àæwà KPï GvÁàzÀ£ï PÀA¥É¤ PÀ¸ÀÖªÀÄgï ¸À«ð¸ï «¨sÁUï D¸Á PÀvÁð D¤ vÁå PÁªÀiÁ SÁwgï ¥sÁªÉÇvÉ GªÉÄzÁégï «AZÁÛ. GzÉÆåÃUï RAZÉÆ¬Ä eÁA«Ý-E£ÀÄêgÉ£ïì ªÁå¥Ágï ¸ÀA¸ÉÆÜ, ¨ÁåAQAUï, gÀRA D¤ a®ègï ªÀ»ªÁmï EvÁå¢ ¸ÀA¸ÁÜ÷åA¤ UÁæºÀPï ¸ÉªÁ «¨sÁUï Deï D¸ÁÛZï. UÁæºÀPï ¸ÉªÁ ªÀÄí¼Áågï D¬Ä¯Áè÷å UÁæºÀPÁAPï vÁAZÁ ªÀÄ£Á ¸ÁQð ªÀ¸ïÛ ¢A«Ñ, vÁå ªÀ¸ÀÄÛAZÉÆ «ªÀgï ¢AªÉÇÑ, ªÉƯÁAvï ¸ÉÆqïzÉÆqï PÀgÀA«Ñ EvÁå¢ EvÁå¢. UÁæºÀPï ¸ÉªÁ «¨sÁUÁPï ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgï ¥À¢ézÁgï eÁAiÀiï ªÀÄíuï £Á. f¨Éa ZÁ®Qà D¤ PÁªÀiÁa G¨Áð D¸Áè÷ågï ¥ÀÅgÉÆ. rVæ ²PÁ¥ï ªÀĸÀÄÛ ¥ÁªÁÛ ªÀ PÀ¸ÀÖªÀÄgï ¸À«ð¸ï r¥ÉÇèªÀiÁ ²PÀëuï PÀ£ïð ¸Ànð¦üPÉÃmï WÉwè eÁ¯Áågï PÁªÀiÁ RArvï eÁªïß ªÉļÁÛvï. ºÀAiÉÄðPÁ ªÀ¸Áð ºÁå PÉëÃvÁæAvï PÁªÀiÁAa ªÁqÁªÀ¼ï eÁªïßAZï D¸ÁÛ eÁ¯Áè÷å£ï eÁAiÉÆÛ÷å ªÉPɤì GzÉvÁvï. ºÁå PÉëÃvÁæAvï ¸ÁA¨Á¼ï¬Ä §gÉÆ ªÉļÁÛ D¤ D¥ÀŨÁðAiÉÄ£ï ¢Ã¸ï PÁqÉåvÁ. UÁæºÀPï ¸ÉªÁ «²A ²PÀëuï ¢AªÉÑ xÉÆqÉ ¸ÀA¸ÉÜ D¸Ávï. ºÉå «²A UÀÆUÀ¯Ágï UɯÁågï ¥ÀÇuïð ªÀiÁºÉvï ªÉļÁÛ.

Matrimonial 6822. KUWAIT : Mangalorean Roman Catholic Spinster, (Born in November 1982), Ht. 5’ 4”, Wheatish Complexion, Edn. B.Sc. Post Graduate in Mumbai University, Teacher in Kuwait. Contact email : pereiralucy2017@yahoo.com Tel: 00965-60402765 / 9867308911


March 17 - 23, 2018

10

ºÀAPÁjÑA ªÀvÀÄð¯ÁA zÉñÁAvï PÉAPÁjÑA ªÁPÀÆä¯ÁA ©üvÀjè ¢Ã±ïÖ

jÃuï Wɪïß, ¥ÁnA ¥sÁjPï PÀj£Á¸ÁÛA CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀiï ªÀvÀÄð¯ÁAvï (NPA) ¥À U ÁðAªÁAPï D¤ eÁUÀwPï ªÉâgï DªÉÆÑ zÉñï KPï GwÛêÀiï gÁ¶ÖçÃAiÀiï ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPï ¸ÀAWÁ£ï (RSS) vÀªÀ¼ï vÀªÀ¼ï DgÁ¨ÁAiÀiï ¥ÀgÁj eÁ¯Áè÷å «²A DvÁA ¨sÀ¥ÀÇðgï ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvïé, ªÉªÉUÁî÷å ¢AªÁÑ §j »AzÀĸÁÛ£ï eÁªÁ߸Éè¯Áå ¨sÁgÀvÁAvï ¸À£ÁvÀ£ï zsÁ«ÄðPÁAPï DAiÀiÁÌvÁ. D¢A ¸ÀA¸ÀÌöÈwZÉA ¥Àdð½Pï «Ä®£ï (d£À¸ÀASÁåAvï 80 oÀPÉÌ) ªÀÄí¼Áågï »AzÁéAPï zÀÄRAªÉÑA QvÉAZï eÁAªïÌ «dAiÀiï ªÀ Ä ¯Áè ÷å£ï D¤ eÁwªÁzï-zsÁ«ÄðPï £ÀeÉÆ. »AzÀÄvÁé ªÀÄí¼Áågï ¸À£ÁvÀ£ï ¸ÀªÀiÁfPï ªÉƯÁA ¥ÀªÀiÁðuÉ ¸ÀªÀiÁ£ï ¨ÁåAPÁAvï PÀgÉÆqÉÆA jw ¤w ªÀÄzsÉA ¸ÀªÀiÁfPï ¸ÀªÀiÁfPï PÁ£ÀÆ£ï (UCC) eÁåj eÁAiÀÄÓAiÀiï D¤ ºÉgï zsÁ«ÄðPÁAZÉÆ UÀmÁè÷å£ï WÁvï ¸ÀªÀÄÓuÉZÉA «Ä±Àæuï ªÀÄíuï SÁ¹Î jw-¤w gÀzïÞ PÀjdAiÀiï (ºÀAiÉÄðPï ®Uïß, «ZÉÒÃzsÀ£ï, d¯ïä D¤ PÀgÀÄ£ï EAUÉèAqÁPï £ÁAªÁqÁè. ¥ÀÅuï ªÀAiÀiïæ ²PÀëuï UCC SÁ¯ï) ºÁå ªÀ«ðA ªÀÄĹèªÀiÁAPï/Qæ¸ÁÛAªÁAPï PÀµïÖ D¸ÉÛ¯É. zsÁAªÉè¯Áå§j DvÁA ¸ÀgÉÑA vÉA ¸ÀPÁèAiÀiï zÉAªÁÛ «avïæ ªÁPÀÆä¯ï ºÉA: DªÀiÁÑ 103 ªÀ¸ÁðAZÁ mÁåQì ZÀ®AªÁÑ ªÉÄÊPÀ¯ï ¥ÀAeÁ¨ï £Áå±À£À¯ï ªÀÄí¼Áî÷å §j ¸ÀévÀAvÁæZÁå ¸ÉÆeÁZÉA: “¸À£Áä£ï-¥Àæ±À¹Û-¥ÀÅgÀ¸ÁÌgï G¥ÁÌgÁßAvï ªÀiÁíPÁ ¦qÉ ²qÉ ¨ÁåAPÁ xÁªïß 71 ªÀ¸ÁðA¤ §j ¥ÀæUÀw, ªÉ¼Á PÀĪÉÆPï PÀZÉð PÉÆuï¬Ä £ÁAvï (23 ¥sɨÉægï)”. ªÀiÁ£É¸ïÛ §ºÀıÁ zÉÆUÁA¤ 11400 §j vÁAPï, §gÉA §¼ï JPÀÄìgÉÆ fAiÉÄvÁ, zÉPÀÄ£ï ¥ÀjºÁgï ¸ÁAUÁÛA “mÁåQì ¸ÁA. DAvÉÆ£ï PÀgÉÆqï D¤ ºÉgÁA¤ DgÁ¬Ä¯Áè÷å §j ¨sÁgÀvÁ£ï D¸Áæ÷åZÁ UÀeÁðAPï ªÁ¥À¯Áåðgï ¨Á¥ï M¤¯ï RArvï ¸Àªïð 17 ¨ÁåAPÁA xÁªïß ¸À¨Ágï GuÉA¥ÀuÁA¬Ä UÀeÁðAPï ¥ÁªÀÛ¯ÉÆ, GvÀgï ¥ÁæAiÉÄgï ¨sÀzÀæw-«±Éªï ¯Á¨sÉÆÛ¯ÉÆ”. 61,000 PÀgÉÆqï jÃuï dªÀÄAiÀiÁè÷åAvï ªÀÄí¼Áî÷å§j Wɪïß ªÀiÁAiÀiÁUï ¢¸ÁÛ D¤ wA DvÁA ¦¯ÁA «¨sÁqï 5) eÁ¯Áè÷嫲A eÁAªïÌ ¥ÀÅgÉÆ, QvÁè÷å zÀÄqÁéZÉÆ DAiÀiÁÌvÁ. PÁqÁÑ ¤¨sÁðUÀàuÁ£ï zÉñÁZÁ zÉñÁAvï DvÁA ¥Á¼ÁA zÀĨÁî÷å-UÉæøÁÛA ªÀÄzsÉÆè vÁå ªÀ«ðA RBI £ï vÀ¤Ì ªÀÄļÁPï £ÀµïÖ-¨sÀµïÖ PÀgÀÄAPï gÉÆA¨ÉÆAPï ¸ÀPÉè°A. 1) CAvÀgï D¤ ºÉgï RUÁðA ¯ÁUÁè÷åAvï ªÀÄíuÉÑAAiÀiï ¨sÀæµÁÖZÁgï 2) ¥sÀÅqÁjAaA zÁmï eÁ¯ÁåAvï. ¤¨sÁðV ZÀ®AiÀiÁÛ£Á vÀ¸À¯É SÁvÉ (NPA) 800000 PÀgÉÆqï gÀÄ¥ÁåAZÉ gÀhļÁÓvÁ. ºÉA ºÀuɧgÁ¥ïV? DPÀæªÀiÁA 3) zsÁ«ÄðPï ¨sÁgÀvï ªÀiÁvÁ ºÉA ¸Àªïð D¸ÉÑ vÉ ¢¸ÁÛvï. ªÀÄ£À¸ÁÛ¥ï 4) ¸ÀPÁðj zÉSÁÛ D¤ gÀqÁÛ. ¨ÁåAPÁA¤ juÁ SÁvÉ wvÁè÷å §ºÀıÁ EAVè±ï ¸ÀPÁðgÁ£ï ªÀiÁ¥Á£ï D¸ÉÆAPï ªÀÄÄPɯï WÀqï¯ÉÆè JPÀémï DvÁA PÁgÀuï ¨sÀæµÁÖZÁj ¸ÀPÁðj «¨sÀd£ïPÁj ºÁvÁA¤ vÀÄmÁÛ- C¢üPÁj D¤ ¨ÁåAPï C¢üPÁj ©°èAiÀiÁqïìð ¥sÀÅmÁÛ! ªÀÄíuï ¸ÀàµïÖ eÁ¯Á, §ºÀıÁ zÀȱÁÖAvÁPï PÁ²äÃgï «zsÁ£ï 10 oÀPÉÌ ¨ÉƯÁìAvï WÁ®ÄAPï. ¸À¨sÉAvï eÁ¯ÉèA WÀrvï C¸À¯Áå 23 C¢üPÁjAPï vÀ£ÉÌPï ¥À¼ÀªÁåA: ¨Ád¥Á ¸ÁAzÉ G¨É PÀgÀÄAPï ¸ÀPÁðj CVC UÀrgï ªÀÄÄ£ÁßAiÉÆ DzsÁgÁÑ ¸ÀA¸ÁÜ÷å£ï ªÀ¢ð ¥ÁlAiÀiÁè÷åj E¸Áè«Ä DPÁAvïªÁ¢APï eÁAªÉÑA ¢¸Á£Á. ¨ÉAqÁÛ£Á D¤ ¥ÁnA¨ÉÆ vÀ¤Ì ¤w£ï ZÀ¯Áè÷ågï ²¥sÁgÀ¸ï ¢AªÁÑ ¥ÁQ¸ÁÛ£ÁPï PɯÉè/¨sÀzÀæw £Á¸ÁÛA jÃuï ¢¯Éè ªÀÄÄzÁð¨Ázï ªÀÄíuï ¥sÀÅqÁj/C¢üPÁj ²PÁðvÁvï! ²gÁ¥ÁÛ £ Á ¸À P Áðgï ZÀ ® AªÁÑ ©°èAiÀiÁqïìð - ©üvÀgÉÆè Sɼï - JPÁ ªÀíqï gÉAPÁÖAUÀįÁPï ¸À£ÁvÀ£ï zsÀªÀiÁðSÁ¯ï ªÉÄeÁZÉgï zÀªÀ¯Éð¯Áå ¨ÉÆqÁðAvï (PÉÃgÀªÀiï ¨ÉÆqÁð¥ÀjA) PDP ¥ÁrÛ ¸ÁAzÉÆ CPÀâgï Q¯Áð°è ªÁqÉ è ° ¨sÁgÀwÃAiÀiï fAzÁ¨Ázï” zÀªÀ¯Éð¯Áå wãï ZÁgï gÀAUÁ¼ï ¥Áè¹ÖPï ¨ÉƯÁAPï ¨ÁjPï “¥ÁQ¸ÁÛ£ï ¨ÉƨÁn¯ÁUÉÆè ¥ÀeÁð GAZÁè÷å eÁwAZÁ zÁAqÁå£ï PÀÄlÄÖ£ï, ¨ÉƯÁAPï ¨ÉÆqÁðZÁ PÉÆ£ÁêPï D¸ï¯Áè÷å ªÀÄíuï (¥sɨÉægï 19) D¤ QvÁå ºÁwA ªÀĸïÛ PÀµÁÖ¯Áè÷å£ï §ÄgÁPÁ ©üvÀgï WÁ¯ÉÑ. ªÀÄíuï «ZÁvÁð£Á “vÉ¬Æ ¸ÀévÀAvïæ eÉÆqÉè¯Áå G¥ÁæAvï ©°èAiÀiÁqïð SÉ¼ï ¥ÀAiÉÄè ¥Á«ÖA 1400 E¸ÉéAvï ¥sÁæ£ïì D¤ ªÀÄĹèªÀiï D¤ ºÁAªï¬Ä ¤ÃZï eÁwZÁåAPï GPÉÆèAPïEAUÉèAqÁAvï Sɼï¯ÉÆè; ¥ÀÅuï ©üvÀgï £ÀAiÀiï §zÁè ¨sÁAiÀiïæ ªÀÄĹèªÀiï” ªÀÄíuÉÑA ¸ÀªÀÄxÀð£ï ¸ÀªÀèvÁA ¢ÃAªïÌ ¸ÀPÁðgï vÀj vÁAPÁA GUÁÛ÷å ªÉÄÊzÁ£Ágï d±ÉA QæPÉmï. G¸ÀAiÀiÁèUÉÆè. ºÉA DAiÀiÁÌ: ªÁªÀÅvÁð D¥Áè÷å ¥sÁAiÀiÁÝ÷åPï ªÁ¥ÀZÉð ©°èAiÀiÁqïð - £ÁAªï ¥sÁæ£ïì AiÀiÁ ¥sÉæAZï ¨sÁµÉA¤ ‘©¯ÉèÃ’ ¥sÁvÉÆgï ªÀiÁgÉè¯Áå ±ÉA§gÉÆA gÁdQÃAiÀiï ¥sÀÅqÁj §¼ÀéAvï AiÀÄĪÀduÁAPï ¸ÀPÁðgÁ£ï ªÀÄí¼Áî÷å ¸À¨ÁÝ xÁªïß DAiÀiÁèA. DAiÀiÁè÷åvï. ¸ÀÄmÁÌ ¢¯Áå D¤ ¥ÀjºÁgï eÁªïßAZï Ceï ºÀ A iÉ Ä ðPÉ Æ è ¥sÀÅqÁj ©ænµÁA¤ ©°èAiÀiÁqïð SɼÁPï DªÉÄjPÁPï ºÁqï¯ÉèA. zsÀ£ï ¨sÁ¸ÁAiÀiÁè, ²PÁ¥ï (PÀªÀÄÄ夸ÁÛAPï ¸ÉÆqÀÄ£ï) DªÉÄjPÁAvÁè÷å PÉƯÉƤA¤ ºÉÆ SÉ¼ï ¸ÉʤPï C¢üPÁj ªÀÄÄPÁgÀÄAPï. d « Ä £ Á Ý g ï / D ¹ Û ªÀAvï/ SɼÉÆAPï ¯ÁUï¯Éè. D¤ ¥sÁvÉÆgï DqÁAªïÌ PÀgÉÆqï¥Àw eÁªÁ߸Ávï ªÀiÁvïæ D¥Áè÷å fªÁPï £ÀAiÀiï D¥Áè÷å ªÁPÀÆä¯ÁA¤ 1830 ªÀ¸Áð ©°èAiÀiÁqïìð ¥Á®ðgÁA G©A eÁ°A. ªÀíqï vÁAPÁA ¨ÁAzÉ è ¯ Áå ¸É Ã £Á¢ü PÁj ºÀAPÁgï, PÀÄmÁä ¸ÁAzÁåAPï ¸Á¯ÁA¤ ¥ÁPÁå ¥ÀAzÁ ºÉÆ Sɼï SɼÉÆAPï ¯ÁUÉè. 1878 «gÉ Æ Ãzs ï PÉ Æ rÛ A vï ªÁåeï ªÀ¸Áð ºÁå SɼÁZÉÆ ZÁåA¦AiÀģﲥï Sɼï SɼÉî. PÀÄ¥ÁA G¸ÀAiÀiÁÛvï, vÁAZÁ ªÀiÁAqÁè, ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï ºÀÄfæA ¸ÀPÁðj/«Ä°næ ºÁå SɼÁZÉÆ ¨ÉÆÃqïð JPÁ ªÉÄeÁZÉgï zÀªÀvÁðvï «Ä°næ ±ÁAw oÀgÁAªïÌ C¢üPÁjAPï ªÀÄAiÀiÁðzïZï vÉA ªÉÄÃeï 9 ¦ün ¯ÁA¨ï D¤ 4.5 ¦ün gÀÆAzï D¸Á. ¥Á¸ÁAiÉÆ ªÀiÁvÁð£Á ¯ÉÆÃPï ¯Á¨s Á £Á, UÀįÁªÀiÁZÉA ¨ÉÆÃqÁðZÁ ZÁgï PÉÆ£ÁêA¤ §ÄgÁPï D¸Ávï. ¨ÉÆÃqÁðZÁ GZÁA§¼ï eÁvÁ zÉPÀÄ£ï ¸ÁÜ£ïZï ¯Á¨sÁÛ. JPÁ PÀIJPï ªÀiÁvÉA D£ÉåPÁ PÀIJPï ¥ÁAAiÀiï ªÀÄíuï D¥ÀAiÀiÁÛvï. «Ä°næ ¤PÁîAªïÌ «ZÁvÁð, qÉ°èZÁ (Head & Foot) qÉ°è ¸ÀPÁðgÁPï PÁ²äÃgÁa zÀȱÁÖAvÁPï AAP ¸ÁAzÁåA¤ ¸ÀPÁðj ©°èAiÀiÁqÁìðZÉ ¨ÉƯï gÀÄPÁqÁ xÁªïß G¥ÁæAvï DAiÀÄéj RAvï £ÁPÁ ªÀÄíuï ¥ÁZÁvÁð. PÁAiÀÄðzÀ²ðPï ªÀiÁgÉè¯Áå£ï zÉPÀÄ£ï PÁ²äÃgÁAvï «Ä°næ (¥sɨÉægï 19) ¸Àªïð C¢üPÁjA¤ xÁªïß PÀvÁð¯É. DvÁA WÀmï ¥Áè¹ÖPÁ xÁªïß vÀAiÀiÁgï PÀvÁðvï. JPÉÃPï ¨ÉƯï 5.5 O£ÁìA xÁªïß 6 O£ÁìA EvÉÆè dqï DqÀ¼ÉÛA xÁ¥ÀÅAPï ¨Ád¥Á- §»µÁÌgï xÁ¥Áè, ªÀÄÄPɯï D¸ÁÛ. KPï zsÀªÉÇ ¨ÉƯï D¸ÁÛ - eÁå ¨ÉÆrAiÉÄ£ï ºÁå zsÀªÁå RSS/¸ÉãÁ¢üPÁj «ZÁvÁðvï! ªÀÄAwæ£ï ªÀiÁ¦ü ªÀiÁUÀÄAPï vÀ±ÉA ªÀÄíuÁÛ£Á PÀÄvÀAwæ «ZÁ¯ÁðA D¤ vÉ D¥sÁæ¢ ¨ÉƯÁPï PÀÄnÖ¯Áè÷åPÀëuï ªÀiÁgï ¯ÁUï¯ÉÆè ¨ÉÆ¯ï ªÀÄÄPÁgï xÉ Æ qÁåA¤ ªÁå¥Ágï-PÉ Ê UÁjPï vÁZÁ ºÀÄPÉäPï ¥Á¼ÉÆ ¢£ÁAvï, zsÁAªÁÛ. wÃgï ¸ÁPÉÆð D¸Áè÷ågï §ÄgÁPÁ ©üvÀgï ¥ÀqÁÛ. zsÀªÁå ¨ÉƯÁPï ‘PÀÆå’ ¨ÉƯï D¤ vÁå PÀÄlÄÖAZÁ zÁAqÁåPï ‘PÀÆå’ §ÈºÀvï PÀgÁÑ ¤¨Á£ï, zÉñÁZÁ ªÀÄÄPÉ¯ï ªÀÄAwæ RÄzïÞ gÁf ¸ÀPÁðj ¨ÁåAPÁA xÁªïß ¥ÀAZÉwÌ PɯÁåj C¢üPÁj ¹ÖPï ªÀÄíuÁÛvï.

¢üPÁÌjÑA £ÀªÀ¯ÁA, ¥sÀÅqÁjA¤ G¸ÀA«ÑA ºÀAPÁj ¸ÀªÁ¯ÁA?

SɼÁAa ZÀjvÁæ-16

 (Z <uÙurª ¨ÁUÁ£ÁAvï. vÁAPÁA §ºÀıÁ «gÉÆÃzsï ¥ÁrÛAZÉÆ ¥ÁnA¨ÉÆ D¸Á, qÉ°è ¸ÀPÁðgï C¸ÀÌvï ªÀÄíuÉÑA PÀ½vï D¸Á! ¸ÀPÁðj C¢üPÁjAPï D¥Áè÷å ªÀÄÄnAvï zsÀgÀÄAPï aAvÁÑ «zsÁ£ï ¸À¨sÁ/¯ÉÆÃPï ¸À¨sÁ ¥sÀÅqÁjAZÁ UÀªÁðPï «ÄÃvï £ÁA ªÀÄíuÁÑPï zÀȱÁÖAvï eÁªïß ¨ÉAUÀÄîgï MLA ºÁj¸ÁZÁ ¥ÀÅvÁPï ¤«ÄÎAiÉÄvï. D¥Áè÷å «ÄvÁæA ¸ÀAV ºÉÆÃmɯÁPï UɯÉÆè vÉÆ zÀÄQZÉÆ ¥ÁAAiÀiï ²ÃzÁ zÀªÀ¯Éð¯Áå JPÁ vÀ£ÁðmÁåPï §qÀAiÉÄèA ªÀiÁvïæ £ÀAiÀiï D¸ÀàvÉæPï ªÀZÉÆ£ï ¨sɱÁÖAiÉÄèA. DvÁA ¨Á¥ÀAiÀiï ºÁj¸ï ªÀiÁ¥sï ªÀiÁUÁÛ, vÁPÁ ¸ÀÄlAªïÌ. PÉÃgÀ¼Á PÀªÀÄÄ夸ïÛ ¥sÀÅqÁj£ï D¥Áè÷åZï ZÀªÀiÁÑ PÀ£Áð JPÁ PÉÆAUÉæ¸ï ¸ÁAzÁåPï ®UÁqï PÁqÉèA, D¥ÁÚ «gÉÆÃzsï GqÉÛ¯ÁåAPï wZï UÀvï ªÀÄíuï ¨sɵÁÖAiÉÄèA. ºÉA GUÁÛ÷å£ï, ¸ÀUÁî÷å¤vÁè÷å£ï UÀĦvï ZÀ¯ÁÛ ºÉA DPÀæªÀiï. ªÀÄĹèªÀiï ¥sÀÅqÁj MªÁ¬Äì ¥ÁQ¸ÁÛ£ÁPï GUÁÛ÷å£ï ¨ÉAqÁÑAPï, ªÀÄĹèªÀiÁAPï zÉéòvɯÁåAPï ²PÁë ¢ÃAªïÌ ¯ÉÆÃPï ¸À¨sÁ PÁ£ÀÆ£ï «ZÁgÁÛ, ¨sÁgÀvÁPï ¨ÉAqÁÑ PÁ²äÃgÁÎgÁAPï ²PÁë £ÁPÁV ¥ÀÅuï «ZÁvÁð£Á “vÉ ¨sÁgÀwÃAiÀiï £ÀAiÀiï” ªÀÄíuï ¨sÁ¸ÁÛ. ºÉA DAiÀiÁÌ: d£ÀgÀ¯ï gÁªÀvÁ£ï “§AUÁ¯ï, £ÉÃ¥Á¼ï, ¨sÀÆvÁ£ï, ¨ÁAUÁè ¸ÀAzsÉAvï °¥Éè¯Áå E¸Áè«Ä gÀhÄeÁgÁåAPï zsÀZÉðA PÀµÁÖAZÉA, ¤gÁ²ævï ¨ÁAUÁè zÉñïAZï gÁdQÃAiÀiï ¥sÀÅqÁj vÁAPÁA D¸ÉÆæ ¢vÁvï, DªÀiÁÌA Dqï gÁªÁÛvï” ªÀÄíuï ¥ÁZÁvÁð£Á ªÀíqÉÆè UÀ¯ÁmÉÆ eÁ¯ÉÆ. xÀAAiÉÄÑ ¥sÀÅqÁj DªÀiÁÑ ¸ÉÆeÉgÁAPï ¥ÁnA¨ÉÆ ¢AªÁÑ §zÁè “d£ÀgÀ¯ï gÁªÀvï DAiÉÆÃUïå” ªÀÄíuÁ¯É. «²µïÖ ¸ÀAUÀvï »: PÉÃAzïæ ªÀÄAwæ PÉ£ÁgÁZÉÆ ºÉUÉØ! “»AzÀÄvÁé «gÉÆÃzsï G®AªÉÑ, D¥ÉèA ªÀÄÆ¼ï £ÉuÁ¸ÉÑ, ¨sÁgÀwÃAiÀiï £ÀAiÀiï” ªÀÄíuÁ¯ÉÆ (¥sɨÉægï 19), D¤Pï¬Ä ¥sÀÅqÉA ¸ÀgÀÄ£ï, “¨ÉAUÀÄîgï-ªÉÄʸÀÆgï ¯ÉÆÃPï ¸ÁPÉðA PÀ£ÀßqÀ G®AiÀiÁß, DªÀiÁÑ PÉ£ÁgÁAvï ªÀiÁvïæ PÀ£ÀßqÀ ¥Àdð¼ÁÛ”


11

March 17 - 23, 2018

ZÀqï ªÉÆÃUï PɯÁågï...?

3

“§gÉà ¥ÀAiÉÄê ªÉļÁÛvï C²ZïÑ ªÀÄÄPÁgï ªÀZÉÆA "PÀÄA¥Ázïæ", ªÀÄÄA§AiÀiï eÁ¯Áågï w ªÀírè UÀeÁ¯ï J®Äè¨ÁAiÀiï. vÀÄPÁ ªÀĸïÛ £ÀAiÀiï. ¥ÀÅuï zÀĸÉæA KPï xÁåAPïì, ¥ÉæÃeï zÀ ¯ÉÆqïð” ¨ÉÆAiÀiï-¥sÉæAqï D¸ï¯ÉÆè. w ¸ÀªÁ¯ï D¸Á. * * * ¸Àvï UÀeÁ¯ï vÁuÉA °¥Àªïß “QvÉA ¸ÀªÁ¯ï?” D¤Qà ²PÉÆAPï vÁAa ft PÁAAiÀiïÑ ‘ªÀiÁíPÁ eÁAiÀ i ï, EvÁè ÷ å ªÉ V A ºÁAªï “ºÁAªï UÀĪÁðgï eÁAiÀiïß PÀµÁÖA «uÉA ªÀÄÄSÁ¸ÀÄð£ï eÁ¯Áågï...?” UÉ°. ¸É«æ£ï zÉÆÃ£ï ªÀ¸ÁðA PÁeÁgï eÁAiÀiÁß’ ªÀÄí¼ÉA. DvÁA D¬Ä°èA §j ¸ÉÊjPï “vÀÄA vÁa RAvï PÀj£ÁPÁ. ©üvÀgï wÃ£ï ¥Á«ÖA UÁAªÁPï ¸ÉÆrÑ £ÀíAiÀiï ªÀÄí¼Áî÷å SÁwgï ºÁAªï JzÉƼïZïÑ zÉÆÃ£ï ªÀZÉÆ£ï DAiÉÄèA. UÁA«ÑA “§gÉÆà ¨sÀÄUÉÆð, vÀÄA ¥Á«ÖA UÀĪÁðgï eÁ°èA. ¨sÁjZïÑ Rıïê. ¥ÀÅuï DvÁA vÁZÉ P À q É £ ï eÁ ¥À Å vÁ” C±É A ªÀÄ»£ÉÆ eÁvÁ£Á vÉÆ KPï ¸ÀªÁ¯ï G¨ÉA eÁ¯ÉA. ªÀiÁ«Ää£ï ªÀiÁíPÁ ¸ÁAUÁÛ£Á, UÁAªÁPï ªÀZÉÆAPï gÀeÁ ¸É«æ£ÁZÉÆ UÀ¨sïð PÁqï¯ÉÆè ºÁAªÉA RıÉãï M¦àV ¢° ¢vÁ. vÉzÁ¼Á zÁPÉÛgÁ ¸À²ðA zÁPÉÛgï ªÀÄíuÁ¯ÉÆ- “C±ÉA ªÀ¸ÁðA ©üvÀgï D¤ ªÀÄ»£Áå ©üvÀgï ªÀÄíeÉA ªÀZÉÆ£ï ‘¸Á¥sï’ PɯÁågï zÉÆãï PÁeÁgï eÁ¯ÉA. PÁeÁgï eÁ¯ÉA. vÉÆ ¸Àªïð RZïð wãï UÀ¨sïð PÁqÉÆÑ ªÀÄí¼Áågï eÁ¯Áè÷å PÀëuÁ ¸À¨Ágï zÁzÉè ¥À¼ÀAiÀiÁÛ. DªÉÄÑA PÁªÀiï vÀÄeÉÆ fêï j¸ÉÌgï D¸Á. aAvÁÛvï ‘D¥ÉÚA ¨sÀÄUÉðA eÁvÁ£Á, WÀaðAAiÀiï Rıïê ºÁZÉ G¥ÁæAvï vÀÄAªÉA PÀZÉðA «Ä²£ï PÁuÉϯÁA’ eÁvÁvï. ºÁAªï gÀeÉgï ªÉVÎA UÀ¨sÉð¸ïÛ eÁ¯Áågï vÀÄA ªÀÄíuÉÆ£ï. vÀ±ÉA ªÀÄíeÉÆ £ÉƪÉÇæ DAiÀiÁè÷åA D¤ vÁAZÉ SÁwgï PÀµÁÖAvï ¸ÁA¥ÀqÉÛ¯ÉAAiÀiï.” vÉA «Ä²£ï R¼Á£Á¸ÁÛ£Á ªÀĸïÛ ¥ÀAiÉÄê ºÁqïß DAiÀiÁè÷åA » UÀeÁ¯ï vÁuÉA UÁAªÁ G¥ÀAiÉÆÃUÀÄìAPï ¯ÁUÉÆè D¤ ªÀÄíuÉÆ£ï. D«Ä ºÁå UÁAªÁPï xÁªïß ¥ÁnA AiÉÄvÀZïÑ ¨sÀwð £ÉÆÃªï ªÀÄ»£ÁåA¤ AiÉÄAªÉÑ eÁ¯Áåjà QvÁåPï zsÀ¤AiÀiÁPï PÀ¼À¬Äè D¤ vÁZÉ DªÀiÁÌA KPï ZÉqÀÄA ¨sÀÄUÉðA ¸É«æ£ï? ¥ÀAiÀiÁêA SÁwgï xÁªïß ¸ÀÄmÁÌ «ZÁ°ð. ¥ÀÅuï d¯Áä¯ÉA. vÉzÁ¼Á ªÀÄíeÁå £ÀAiÀiïªÉ? UÁAªÁAvï gÁªÉÇ£ï vÉÆ PÀ§Æ¯ï eÁ¯ÉÆ £ÁA. WÉƪÁZÉÆ ºÉƨÉÆð¸ï wPÉÌ QvÉA ªÀiÁw SÁA«Ñ? vÉÃAAiÀiï “D«Ä wPÉÌ ZÀvÁæAiÀiï PÀAiÀiÁðA” GuÉÆ eÁ¯ÉÆ D¤ ªÀÄíf vÀÄA WÉƪÁPï ¸ÉÆqïß WÀÀgÁ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ vÉÆ. “¥ÀÅuï vÀÄPÁ ZÀgÁ¨ï fgï°è eÁ¯Áè÷å£ï, AiÉÄêïß §¸ÁèAAiÀiï. ºÁå ¸ÉÆqÀÄAPï eÁAiÀiÁß. QvÁåPï ºÁAªï ¨sÀÄUÁåða dvÀ£ï vÀ£ÁðmÁå ¥ÁæAiÉÄgï vÀÄA ªÀÄí¼Áågï vÀÄeÉ wvÉèA §gÉA PÀZÁåðgï ¥Àqï°èA. ¥ÀÇuï ºÁAUÁ D¬Ä¯Áè÷å£ï vÀÄfA ¨sÀÄUÉðA ªÀiÁíPÁ JzÉÆ¼ï ¨sÀÄUÁåðPï zÉÆÃ£ï ªÀÄ»£É zÉÆãï PÁªÀiÁA eÁ¯Áè÷å§j ªÉļÉÆAPï £Á D¤ ªÉļÉÑAAiÀiï eÁAiÀÄÓAiÀiï eÁ¯Áågï, ªÀÄíeÁå eÁ°A. ºÁAªï ¥À¼É QvÁè÷å £Á. PÁgÀuï vÀÄAªÉA PÉzÁ¼ÁZïÑ WÉƪÁPï vÁuÉA PÁuÉίÁè÷å ¸ÀAvÉƸÁ£ï D¸ÁA. vÀ±ÉAZïÑ £ÁA ªÀÄí¼Éî£ÁAAiÀiï...!” C±ÉA «Ä²£ÁZÉÆ ¥ÀvÁåð£ï GqÁ¸ï vÀÄAªÉAiÀiï D¸ÁdAiÀiï ªÀÄíuÉÆ£ï vÁuÉA vÁPÁ ºÀeÁgï DAiÉÆè D¤ vÁuÉA ªÀiÁíPÁ ªÀÄíuÉÆ£ï ªÀÄíf D±Á. QvÉA ¢gÁªÀiï ¢¯É. ¸É«æ£ÁZÁå ¥ÀvÁåð£ï zsÉƸÀÄAPï ¸ÀÄgÀÄ ªÀÄíuÁÛAiÀiï vÀÄA?” zÉƼÁåAvÁè÷å£ï ¸ÀAvÉƸÁaA PɯÉA. ¥ÀÅuï ºÁAªï wvÁè÷å “ªÀiÁíPÁ ªÀÄ£ï £Ávï¯ÉèA. zÀÄPÁA UÀ½îA! ªÉVÎA M¥Áé°£ÁA. vÁPÁ ªÀĸïÛ vÀjà » GZÁA§¼ï PÀÆqï C±ÉA D¸ÁÛA ¸ÀÄPÁægÁ gÁUï DAiÉÆè. ªÉÇV gÁªÉÇAPï DAiÀiÁÌvÁªÉ ¢Ã¸ï ¸ÀzÁAZÉ §j EUÀeÉðPï “vÀgï vÀÄA ªÀÄíeÉPÀqÉ£ï J®Äè? DvÁA aAw£Á¸ÁÛA «Ä¸ÁPï UɯÁè÷å ªÉ¼Ágï PÁeÁgï QvÁåPï eÁ¯ÉèAAiÀiï?” zɪÁ£ï ªÀÄíeÉgï ¨É¸ÁAªï DZÁ£ÀPï ¥sÁæ¤ì¸ï ªÀÄí¼Áî÷å vÁZÉA ¸ÀªÁ¯ï. WÁ¯ÁA ªÀÄíuÉÆ£ï aAvÀÄ£ï vÀ£ÁðmÁåa vÁPÁ ªÀ¼ÀPï “PÁeÁgï eÁAªÉÑA ªÀÄí¼Áågï ªÉÇUÉA gÁAªÉÑA” eÁ°. G¥ÁæAvï ºÀAiÉÄðPÁ ºÀAiÉÄðPÁ ªÀ¸Áð KPï ¨sÀÄUÉðA “vÉAZïÑ GvÀÛªÀiï ¸É«æ£ï. ¸ÀÄPÁægÁ wA ¨sÉnèA D¤ PÀgÀÄAPï £ÀAiÀiï,” ºÁAªÉA QvÁåPï ªÀÄí¼Áågï ºÉA WÀgÁuÉ vÁAa ZÀAUÁÎAiÀiï ªÁqÉÆ£ï RqÀPïÌ eÁ¥ï ¢°. vÀjà ¨Áj §gÉA. SÁAªïÌ, eÉÃAªïÌ ªÉÆUÁZÁå gÀÄPÁaA ¥Á¼ÁA vÁuÉA vÁZÉA ºÀmïÖ ¸ÉÆqÉèA £Éí¸ÉÆAPï D¤ ¥ÁAUÀÄæAPï vÁAZÉ xÀAAiÀiï gÉÆA¨ÉÆ£ï, £Á. §UÁgï ¸ÀVî gÁvï ªÀiÁíPÁ ªÉļÁÛ£Á zsÀ¤ DªÀiÁÌA PÁeÁgÁZÉÆ ¥Àæ¸ÁÛ¥ï AiÉÄvÁ£Á ¸ÀvÀAiÀiÁèUÉÆè. ¸ÁA¨Á¼ï ¢ÃAªïÌ PÁAAiÀiï ¸É«æ£Á£ï vÁa fuÉå PÀxÁ “DvÁA QvÉA ªÁmï zɪÁ?” ¸ÀÄgÁvï PÀj£ÁA. DªÉÆÑ÷å vÁPÁ ¸ÁAVè. ºÁAªÉ A zɪÁPï G¯ÉÆ PÀÄr PÀµÉÆÖAPï ¸ÉÆr£Á. JPÁ “ªÀÄíeÉA J¸É¸É°ì eÁ¯ÉèA ¥ÁPÁå ©üvÀgï ¸ÀPÀÌqï ªÉļï¯Áè÷å ªÀiÁvïæ. ºÁAªï vÉzÁ¼Á ªÀiÁ¯ÉÆð D¤ vÁuÉA ªÀiÁíPÁ §j eÁ¯ÉA. vÀgï ºÁZÉ ªÀvÉðA ªÀĸïÛ ¸ÉÆ©üvï D¤ fªÁ£ï ªÁmï zÁR¬ÄèZïÑ. ‘vÀÄeÉ DªÀiÁÌA QvÉA eÁAiÀiï?” ¥ÀÅràrÃvï D¸ï°èA. ¸À¨Ágï vÀ¸À°A ¨sÀÄVðA DeïPÁ¯ï zÀĨÁAiÀiï ªÀZÉÆ£ï §gÉà ¥ÀAiÉÄê “¥ÀÅuï PÉÆuÁ¬ÄÌ PÀ¼Ávï vÀ£ÁðmÉ ªÀiÁíPÁ UÀj WÁ°vïÛ D¸ï¯Éè. vÁAvÁè÷å JPÁè÷åZÁ PÀªÀiÁAiÀiÁÛvï. vÀÄAªÉAAiÀiï wZïÑ eÁ¯Áågï?” C±ÉA UÀjAiÉÄPï ºÁAªï ²PÁð°A. ªÁmï zsÀað §j’ “PÉÆuÁ¬ÄÌ PÀ¼ÉÑA vÀjà vÁuÉA vÁZÉÆ ¥sÁAiÉÆÝ ªÀÄíeÉA CAvÀ¸ÀÌ£ïð ªÀÄíeɯÁVA PÀ±ÉA? ºÁå WÀZÉÆð WÀÄmï eÉÆqÀÄAPï ªÀĸïÛ ¥ÀæAiÀÄvïß G®¬Ä¯Áè÷å§j ªÀiÁíPÁ ªÀÄíeÉ xÁªïß AiÀiÁ vÀÄeÉ PɯÉA. ¥ÀÅuï vÉÆ ¸À¯Áé¯ÉÆ. ¨sÉÆUÉèA. ºÁAªÉA vÁå vÁ¼ÁåPï xÁªïß ªÀiÁvïæ ¨sÁAiÀiïæ ªÀZÉåvï. vÀjà ªÀÄíeÁå fªÁAvï ªÀĸïÛ Rıɣï M¦àV ¢° D¤ JPÁ D«Ä zÉÆUÁAAiÀiï JPÁZïÑ DmÉ«mÉ G¨ÁÓ¯É D¤ ºÁAªï ªÀÄ»£Áå ©üvÀgï ªÀÄíeÁå ¨Á¼ÁêPï zÉÆÃtÂAvï D¸ÁAªï ªÀÄítÛZïÑ ªÀÄíeÁå PÀÄrPï ¸ÁA¨Á¼ÀÄAPï ªÀiÁ«ÄäZÁå ºÁvÁAvï ¢Ãªïß, PÉÆuÁ¬ÄÌ PÁAAiÀiï PÀ¼ÉÑA PÀµÁÖ°A. vÀ±ÉA D¸ÁÛA ªÀÄíeÁå ºÁAªï zÀĨÁAiÀiï ¥Á«èA. ¸ÀªÁ¯ïZïÑ AiÉÄãÁ.” (¥sÀÅqÁè÷å CAPÁåAvï) ªÀíqÁè÷å ¨sÀ¬ÄÚPï KPï ¸ÉÊjPï “eÁAiÀiïÛ vÀgï... D«ÄÑ ft D¬Äè. ¥ÀÅuï vÁPÁ ¥ÀAiÉÆèZïÑ

D¸Áæ÷åAvï ªÀír¯ÁA PÉzÁßA AiÉÄvÁvï, vÀÄ«Ä DªÀiÁÌA ªÉļÁÑ÷åPï D±Éªïß D¸ÁAªï, KPï ¥Á«ÖA vÀĪÀiÁÌA ¥À¼ÉAªÁÑPï AiÉÄAiÀiÁvï ¨sÀÄUÁåðA£ÉÆ, KPï ¥Á«ÖA ¢ÃµïÖ WÁ¯ÁÑ÷åPï GvÁæA zÀÄSÁA¨sÀjvï, ªÉļÁÛvï DªÀiÁÌA DAiÉÆÌAZÁåPï D¸Éæ vÉ ¥ÁæAiÉĸÁÛAZÉ ªÁqÉÆ£ï UɯÁåvï, ¸ÀUÁî÷åA¤ ¥ÉÇøï PɯÉÆ, vÁAtÂA ¨sÀÄUÁåðAZÉÆ ¥ÀÇuï vÁAtÂA ¯ÉÆmÉèA, ºÁAPÁA D¸Áæ÷åA¤ ¨sÀÄUÁåðAPï D«Ä, ¸ÀPÀÌqï ¢vÁAªï ¥ÀÅuï xÉÆqÁåA ¸ÀAVÛA¤ D«Ä ¥ÁnA GvÁðAªï ªÀiÁíUÁðAiÀiï ªÁqï¯Áè÷å ºÁå ¸ÀA¸ÁgÁAvï WÉƪï, ¨ÁAiÀiïè, zÉÆUÁAAiÀiï gÁvï ¢Ã¸ï WÉƼÁÛAªï ¨sÀÄUÁåðAPï D«Ä, ¥ÀAiÀiïì zÀªÀvÁðAªï ¨sÀÄVðA ¨sÁAiÀiÁè÷å£ï, ¸ÀAvÉƸÁ£ï D¸ÁÛvï ¥ÀÅuï ©üvÀ¯Áåð£ï wA, PÀUÁðvÁvï GUÁظï zÀªÀvÁðvï wA ºÀAiÉÄðPÁ «µÀAiÀiÁAZÉÆ ªÀíqï eÁvÁ£Á, PÀ£Éð£ï zÁPÀAiÀiÁÛvï DªÀiÁÑ vÁå ZÀÄQAZÉÆ ¥Éèà ¸ÀÆ̯ÁAvï zÀªÀvÁðAªï vÁAPÁA ¯Áí£ï D¸ÁÛ£Á gÀqÁÛvï xÀAAiÀiï, D±Éªïß DªÀiÁÑ ªÉÆUÁPï ªÀíqï eÁvÀZïÑ PÀÄmÁªÀiï vÁAtÂA ¨ÁAzÁÛ£Á DªÀiÁÌA wA ¥ÁªÀAiÀiÁÛvï D¸Áæ÷åZÁå vÁå PÀÄqÁAvï...

- E¯Á¸ï C®AUÁgï

ºÁ¸ÉÆ

ªÀiÁí®Pï gÁUÁ£ï ZÁPÁæPï: EvÁè÷å ªÀiÁíUÁðAiÉÄ PÁ¼Ágï ZÀ¥ÁvÉPï QvÁåPï EvÉèA vÀÆ¥ï ¯ÁAiÀiÁÛAiÀiï?” ZÁPÉÆgï : ¸ÁAiÀiÁâ ªÀÄíf ZÀÆPï eÁ°. RgÉA ¸ÁAUÉÑA eÁ¯Áågï ZÀÄPÉÆ£ï ªÀÄíf ZÀ¥Áw vÀĪÀiÁÌA ¢°! * * * * * DªÀAiÀiï (qɤ¸ÁPï) ¸ÀPÁ½A ¸ÀPÁ½A ¨ÉƲ D¤ PÀįÉgï Wɪïß RAAiÀiï ªÉvÁAiÀiï? qɤ¸ï : ªÀiÁ¸ÉÛgÁ£ï ¸ÀPÁ½A ¸ÀPÁ½A vÁeÁ ªÁgÉA SÁAiÀÄÓAiÀiï ªÀÄíuï ¸ÁAUÁèA! * * * * * ¸ÀÄgÉñï : dgï ºÁAªï zÉÆãï Q¯ÉÆ ¸ÁPÀgï SÁAiÀiïß eÁ¯Áågï vÀÄA ªÀiÁíPÁ QvÉA ¢²? gÁeÉñï : ºÁAªï QvÉA ¢ÃAªï? ¢AªÉÑA D¸ÉèA vÉA zÁPÉÛgïZï ¢vÀ¯ÉÆ. * * * * * ¸ÀÄgÉñï : K ªÀĺÉÃ±ï ºÁAªÉA zÉÆ¼É zsÁA¥Áè÷åjà ¢¸ÁÛªÀÄÄ? ªÀĺÉñï : ªÀ¬ÄÎ? QvÉA ¢¸ÁÛ vÀÄPÁ? ¸ÀÄgÉñï : PÁ¼ÉÆPï * * * * * ¦qɸïÛ : zÁPÉÛgÁ¨Á, ªÀiÁíPÁ ªÀÄíeÁå zÉƼÁåA ªÀÄÄPÁgï zÁUï ¢¸ÁÛvï. zÁPÉÛgï : ºÁAªÉA vÀÄPÁ £ÀªÉA ªÉÇÃPïè ¢¯ÉèA vÁZÉÆ ¥sÁAiÉÆÝ eÁ¯ÉÆ £Á? ¦qɸïÛ : eÁ¯ÁV eÁ¯Á, vÉ zÁUï ªÀiÁíPÁ DvÁA ªÉÇqÉè ¢¸ÁÛvï! * * * * *


March 17 - 23, 2018

12

¸ÀªÀĸÁåAPï ¥ÀjºÁgï - 8

qÉʪÉǸïð-®Uïß ªÉÆqÉÑ C£ÀĪÀA²Pï D¸ÁÛV?

DªÉÆìgï eÁ¯ÉÆ ªÉÆuÁðZÉÆ G¯ÉÆ!

WÀrvï

“¸ÉÆqï....¸ÉÆqï, eÁAªÉÑA £Á vÀÄPÁ ZÀqÉÆAPï....” ¯ÉÆPÁA¤ vÁPÁ ¨ÉÆÃ¨ï ªÀiÁjè! ¥ÀÅuï WÀĸÀàqï¯ÉÆè gÀ« zsÀgï¯ÉÆè ºÁvÁ¼ÉÆ ¸ÉÆqÀÄAPï ¸ÀPÉÆè£Á. mÉæöÊ£Á ¸ÁAUÁvÁ, mÉæöÊ£ÁZÁ ªÉÃUÁ£ï zsÁAªÉÇ£ï D¸ÉÆÑ gÀ« ZÁ®Ä mÉæöÊ£ï zsÀgÀÄAPï¬Ä ¸ÀPÉÆè£Á. ¯ÉÆPÁA¤ vÁPÁ DzsÁgï ¢Ãªïß ©üvÀgï WÉAªïÌ ¥ÀæAiÀÄvÀ£ï PɯÉA ¥ÀÅuï ¸Ázsïå eÁ¯ÉA£Á. CSÉæÃPï ¥sÁè÷åmï ¥sÉǪÀiïð ¸ÀA¥ÉèA D¤ gÀ«£ï ºÁvÁ¼ÉÆ ¸ÉÆqÁÛ£Á, gÀ« ²ÃzÁ ¥sÁè÷åmï¥sÉǪÀiïð D¤ ¥ÁmÁåZÁ ªÀÄzsÉA ¥ÀqÉÆ£ï, mÉæöʤaA ¥ÁnèA gÉÆzsÁA gÀ«ZÁ UÉƪÉÄÖ÷å ªÀíAiÀiÁè÷å£ï ¥Á±ÁjèA!!!

PÀ¸À¯ÉA ªÀÄgÀuï zɪÁ? «¸ÀÄæAPï ¸Ázsïå eÁAiÀiÁß vÀ¸À¯ÉA ªÀÄgÀuï vÁå ©üªÉÆðvï gÀ«ZÉA!! ‘ºÁAªï ªÉvÁA gÉƧmïð’ ªÀÄíuï ¸ÁAUÉÆ£ï UɯÁè÷å gÀ«aA GvÁæA ¤ªÀiÁtÂA eÁªÁ߸ï°èA ªÀÄíuï ªÀiÁíPÁ PÀ¼ï¯ÉèA vÀgï, ºÁAªï vÁPÁ PÉ¢AZï ªÀZÉÆAPï ¸ÉÆqÉÆÛA £Á. vÉÆ zsÁAªÉÇ£ï ¥ÁmÉÆ PÉÆæ¸ï PÀgÀÄ£ï, ¥sÁè÷åmï¥sÉǪÀiÁðgï ¥ÁªÁÛ£Á, mÉæöÊ£ï ¸ÀÄmÉÆ£ï eÁ¯Éè. vÀjÃ, vÁå mÉæöÊæ£Á ¥ÁmÁè÷å£ï QvÁåPï zsÁAªÉÇè vÉÆ ©üªÉÆðvï gÀ«? QvÉA w mÉæöÊ£ï DSÉæÃa eÁªÁ߸ï°è? w mÉæöÊ£ï ¸ÉÆqÀÄ£ï E¯ÉÆè ªÉüï gÁªï¯ÉÆè vÀgï, zÀĸÁæ÷å mÉæöÊ£Ágï ¸ÀÄgÀQëvï zɪÁ PÁPÀÄîvï PÀgï! ªÀÄíeÉA ¥ÁªÉÇÛ£Á D¥Áè÷å WÀgÁ.....? PÁ½eï ¨ÉƨÁmÉèA!! ¯ÉÆPÁa “ºÁAªï ªÀÄíeÁ ¨sÉÆUÁÚAPï ºÁPï ¨ÉÆèï eÁ°!!! ¸ÉƸÀÄAPï ¸ÀPÁ£Á¸ÁÛA vÀPÉè÷å«Ãuï eÁ¯ÉèA gÀ«ZÉA zÉƼÁåA¤ zÉA«ÑA zÀÄSÁA, ±ÀjÃgï, ¥ÁmÁå ªÀAiÉÄèA xÉÆqÁåZï ªÉ¼Á D¢A ªÀÄíeÉA PÁqÀÄ£ï PÁªÀiÁUÁgÁA¤ vÁå PÀqÉ£ï G¯Éƪïß UɯÁè÷å ®ÄUÁÖZÁ ¸ÉÖçZÀÑgÁgï ºÁqÀÄ£ï gÀ«Pï aAvÀÄ£ï RUÁðvÁ£Á, zÀªÀgÉèA! vÉA ±ÀjÃgï ®UÀâUï gÀ«ZÁ ±ÀjÃgÁ xÁªïß «AUÀqï ¥ÁAZï «Ä£ÀÄmÁA ªÀAiÀiïæ eÁ°è vÀQè Wɪïß AiÉÄAªÉÑA GqÉèA! vÁZÉ ºÁvï ¥ÁAAiÀiï vÉA ©ügÁAPÀƼï D£ÉåÃPï ºÉ«ê£ï vÉ«ê£ï GqÁÛ¯É. zÀÈ±ï ¥À¼Àªïß vÀQè WÀÄAªÉÇ£ï UÀ¼ÁåAvÁè÷åAvï RvÀÌvÉA ¥sÉAqï ¯ÁVÎAZï §¸ÉÆèA! xÉÆqÁåA¤ ¥sÉAqï gÀUÁvï G¸Á¼ÁÛ¯ÉA! QAPÁæmï ªÀiÁ°ð; D¤ xÉÆrA ¯ÉÆÃPï zÉÆ¼É ªÀíqï PÀgÀÄ£ï vÉA ªÀÄvï ZÀÄPÉÆ£ï ¥ÀrèA!!! ©ügÁAPÀƼï CªÀÏqï ¥À¼Àªïß JPÉÆè PÁªÀiÁUÁgï ¸ÀĪÀiÁgï gÀÆPï eÁ¯ÉÆè!. E¯Áè÷å ªÉ¼Á£ï ¥ÀAiÀiïì PÁvÀÄæ£ï ¥ÀqÉÆ£ï D¸ï°è gÀ«ZÉA ±ÀjÃgï xÀAqï eÁ¯ÉA. gÀ«a vÀQè Wɪïß DAiÉÆè. gÀ«ZÁ ªÀÄíeÁ zÉƼÁåAvÁè÷å£ï zÀÄSÁA vÀPÉèZÁ PɸÁAPï vÁuÉA zsÀgï¯ÉèA! ªÁí½îA. xÉÆqÁåZï ªÉ¼Á’¢A vÉA «avïæ D¤ «zÀÆæ¥ï zÀȱï vÉÆ ªÀÄíeÉ PÀqÉ£ï G¯Éƪïß ¥À¼Àªïß AiÉƪÉÆÌAqï ºÉAZï D¸ï¯ÉÆè. ¥sÁ¯ÁåA vÁuÉA ªÀÄíuï ¥À¼ÉvɯÁåAPï ¨sÉÆUÉèA PÁªÀiÁPï gÀeÁ PÁqï°è vÁZÁ eÁAªïÌ¬Ä ¥ÀÅgÉÆ! w vÀQè UÀ¨sÉð¸ïÛ ºÉÆPÉèPï zÁPÉÛgÁPï ºÁqÀÄ£ï vÁå ªÀÄí£Áê÷å£ï gÀ«ZÁ zÁRAªïÌ ªÀgÀÄAPï.

2

JZï. eÉ. UÉÆëAiÀÄ¸ï ±ÀjÃgÁPï ªÉļÀ¬Äè. E¯Áè÷å ªÉ¼Á ¥ÀAiÉÄèA ¥À¼À¬Ä¯Áè÷å gÀ«a vÀQè ªÀiÁíPÁ ºÁå £ÀªÀÄÄ£Áågï ¥À¼ÀAªïÌ zɪÁ£ï ¥sÁªÉÇ PɯÉA? vÁå vÀPÉèZÁ ªÀÄÄSÁªÀļÁ ªÀAiÉÄè zÉÆ¼É ¸ÀUÉîZï ¨sÁAiÀiïæ D¬Ä¯Éè. ¨sÉÆÃªï ©ügÁAPÀƼï D¤ «zÀÆæ¥ï vÉÆ ¢¸ÁÛ¯ÉÆ. ¥ÉÇ°¸ÁA¤ AiÉÄêïß gÀ«ZÁ ¨ÉƯÁìA¤ ªÉļï¯ÉÆè÷å ªÀ¸ÀÄÛ ºÀ¸ÀÛUÀvï PɯÉÆå D¤ E¯Áè÷å ªÉ¼Á£ï, gÀ«ZÉA ¤fÃðªï ±ÀjÃgï GPÉÆè£ï ªÀgÀÄ£ï vÉ UɯÉ! zɪÁ! PÀ¸À¯ÉA vÁå ©üªÉÆðvï gÀ«Pï PɯÉAAiÀiï? QvÁåPï?? UÀ¨sÉð¸ïÛ ºÉÆPÉè£ï PÀ±ÉA eÁAªïÌ ¥ÀÅgÉÆ???

ªÀÄgÀuï ¥sÁªÉÇ vÁZÁ ¸ÉƸÉèA

ªÀíAiÀiï, C¸À°A ©ügÁAPÀÆ¼ï ªÉÆuÁðA¬Ä DªÀiÁÌA ¥ÀvÁæA¤ ªÁZÀÄAPï ªÉļÁ£ÁAvï. ¥À¼ÉvɯÁåAPï ªÀiÁvïæ R¨Ágï D¸ÁÛ, ²ªÁAiÀiï ºÉgï ¯ÉÆÃPï ¸ÀUÉÆî £ÉuÁj eÁªÁ߸ÁÛ!!! ºÉÆ ¸ÀA¸Ágï eÁªÁ߸Á ¥sÀPÀvïÛ £ÁAªÁrÝPï ªÀÄ£Áê÷åAZÉÆ. vÁAZÉÆå ¯Áí£ï ¯Áí£ï ¸ÀAVÛ DªÀiÁÌA ªÁZÀÄAPï ªÉļÁÛvï, D¤ D«Ä GvÁðAªï ¥sÀPÀvïÛ PÁ¼ÉÆPÁAvï!!!

¸ÀªÁ¯ï: ºÁAªï 85 ªÀ¸ÁðAZÉÆ £ÁUÀjPï - DvÁA¬Ä PÀ£Àì®Ö¤ì PÀ£ïð §gÉAZï eÉÆqÁÛA. DªÀiÁÌA KPï ¨sÀÄUÉðA ZÉqÀÄA, vÁa ¥ÁæAiÀiï DvÁA 55. PÁeÁgï eÁªïß ¨Á¼ÀAvÀàuÁPï D¬Ä°è w ¥ÁnA ¥ÀwZÁå WÀgÁ ªÀZÉÆAPï £Á. wZÉA ¨sÀÄUÉðA ªÀÄíf £Ávï 35 ªÀ¸ÁðAa, wuÉA¬Ä PÁeÁgï eÁªïß qÉʪÉǸïð WÉvÁè. vÁå £ÀAvÀgï wZÉA zÀĸÉæA ®Uïß eÁ¯ÉA. vÀjà w wZÁ ¥Àw ¸ÁAUÁvÁ gÁªÁvï ªÀ RAZÁ¬Ä PÁªÀiÁPï ¯ÁUÁvï ªÀÄí¼ÉîA ¢¸Á£Á. ®Uïß ªÉÆqÉÑA C£ÀĪÀA²Pï D¸ÁÛV? ªÀÄíeÉ G¥ÁæAvï w D¥Áè÷å DªÀAiÀiï vÀ±ÉA DfAiÉÄa dvÀ£ï WÉvÉ°V ªÀÄí¼ÉîA ¸ÀªÀiÁÓ£Á, QvÉA PÀAiÉÄðvï? dªÁ¨ï: vÀÄ«Ä ªÀiÁí®ÏqÉ ¥ÁæAiÉĸïÛ D¸ÉÆ£ï vÀjà eÉÆqÁÛvï D¤ PÉÆuÁAiÀiÁÑ ºÀAUÁgï £ÁAvï vÉA DAiÉÆÌ£ï ¤eÁ¬ÄÌ ¸ÀAvÉÆ¸ï ¨sÉÆUÁÛ. vÀĪÀiÁÑ «Äí£ÀvÉZÉgï zɪÁZÉA D²ÃªÁðzï D¸Á vÀ±ÉA eÁ¯Áè÷å£ï D¥Áè÷å JPÁZï zsÀĪÉPï vÀÄ«Ä ¸ÁA¨Á¼ÁÛvï. eÉzÁß vÀÄ«ÄÑ zsÀÄªï ¨Á¼ÀAvÀàuÁPï D¬Äè D¤ G¥ÁæAvï ¥ÁnA UÉ°Zï £Á. EvÉèA §gÀAiÀiÁèA vÁPÁ PÁgÀuï QvÉA ¥Àj¹Üw PÀ² D¸ï°è ªÀÄí¼ÉîA vÀÄ«Ä PÁAAiÀiïÑ §gÀAªïÌ £Á. ®UÁß D¢A ZÉqÁå ZÉqÁé£ï JPÁªÉÄPÁAZÁ ¸ÀA¥ÀPÁðAvï AiÉÄêïß, JPÁªÉÄPÁa C©ügÀÆZï eÁuÁ eÁA«Ñ UÀeïð. PÁgÀuï ®UÁß G¥ÁæAvï PÀļÁgï-ªÀiÁAªÁqÉÆ ºÁAZÉ ªÀÄzsÉA DyðPï, ¨sËUÉÆðPï D¤ PÀÄlÄA©Pï ¥Àj¹ÜwAvï ªÀĸÀÄÛ vÀ¥sÁªÀvï D¸Áè÷ågï, ZÉqÁéAPï vÁå ¥ÀæªÀiÁuÉ ºÉÆAzÉÆéAPï PÀµïÖ ¨sÉÆUÁÛvï. vÀÄ«ÄÑ £Ávï 35 ªÀ¸ÁðAa D¸ÉÆ£ï wuÉA¬Ä ®UÁß £ÀAvÀgï qÉʪÉǸïð WÉvÁè, vÁå G¥ÁæAvï zÀĸÉæA ®Uïß eÁªï᪎ vÀĪÉÄÑ ¸ÀAVAZï ZÀqÀÄuÉ gÁªÁÛ - ºÁå «±ÁåAvï ¥ÀAiÀiÁðAvï vÀÄ«Ä PÁAAiÀiïÑ §gÀAªïÌ £Á. wuÉA eÉzÁß zÀĸÉæA ®Uïß PɯÉA vÁå ªÉ¼Ágï w DyðPÀvÉAvï WÀmï D¹èV? AiÀiÁ ¸Àªïð PÁgÀuÁPï vÀĪÀiÁÌA ¨ÉÆÃmï eÉÆPÁÛ°! ºÁå ªÀAiÀiïæ ¸ÀªÉÆÓ£ï WÉAªïÌ eÁAiÀiï. vÀĪÀiÁÑ DyðPï §¼Á ªÀ«ðA vÀĪÀiÁÑ zsÀĪÉPï wZÁ ¥ÁAiÀiÁ ªÀAiÀiïæ G¨ÉA gÁªÁ±ÉA vÀÄ«Ä PÁAAiÀiï PɯÉA £Á. ¥ÀÅuï £ÁwPï GwÛêÀiï ²PÀëuï ¢Ãªïß wPÁ wZÁ ¥ÁAiÀiÁA ªÀAiÀiïæ gÁªÁ±ÉA PÀZÉðA PÁªÀiï vÀĪÉÄÑA ªÀÄíuï vÀÄ«Ä aAvÀÄAPÁß D¸Éåvï. w zÀĸÉæA ®Uïß eÁvÁ£Á, wZÁå £ÉƪÁæ÷åZÁ WÀað ¥Àj¹Üw PÀ² D¹è vÉA vÀjà vÀ¥Á¸ÁèA? 85 ªÀ¸ÁðAZÉ vÀÄ«Ä Deï £ÁwZÁ £ÀqÁÛ÷å ªÀ«ðA, wa RAvï PÁrÑ vÀÄ«Ä ªÁfâ eÁªÁ߸Á. vÁå SÁwgï vÀÄ«Ä vÀĪÀiÁÑ £Áw¯ÁVA «ZÁgï «¤ªÀÄAiÀiï PÀ£ïð ¸ÀªÉÆÓ£ï WÉAªÉÑA §gÉA. zsÀÄªÉ£ï ®Uïß ªÉÆqÉèA ªÀÄíuÉÆ£ï £Áw£ï¬Ä ªÉÆqÉÑA ¥À¼Àªïß vÀĪÀiÁÑ ªÀÄ£ÁAvï “®Uïß ªÉÆqÉÑA C£ÀĪÀA²AiÀiïV?” ªÀÄíuï vÀÄ«Ä «ZÁgÁèA. C±ÉA PÁAAiÀiï £Á. ¥ÀÅuï Deï ªÀÄ£Áê£ï ¤«Äðvï PɯÁ ºÉÆ qÉʪÉǸïð. D¢A qÉʪÉǸïð ªÀÄí¼Áågï ¯ÉÆÃPï £ÁPÁgï ¨ÉÆmÁA ZÀqÀAiÀiÁÛ¯ÉÆ. DvÁA ºÁå DzsÀĤPï PÁ¼Ágï vÀ±ÉA PÁAAiÀiï ªÁAiÀiïÖ ¨sÉÆUÁ¥ï £Á. DvÁA ºÀAiÉÄðPÁè÷å eÉÆqÁåAPï ®Uïß eÉÆqÁÑAvï ®eï ªÀÄí½î £Á. zÉPÀÄ£ï vÀÄ«Ä vÀĪÀiÁÑ £ÁwPï ¸ÀàµïÖ ¸ÁAUÉÆ£ï vÀĪÀiÁÑ G¥ÁæAvÁè÷å ¥Àj¹ÜvÉPï vÉÆÃAqï ¢ÃAªïÌ vÀAiÀiÁgï PÀað UÀeïð! WÀgÁAvï D¸ï¯Áè÷å vÉUÁA¬Ä ¹ÛçÃAiÀiÁAPï ¸ÀàµïÖ ¸ÁAUÉÆ£ï ¸ÀªÉÆÓt ¢A«Ñ §j. - JqÉÆéPÉÃmï ªÀÄzsÀÄVÃvÁ ¸ÀÄSÁvÉäÃ

æloÔuAjà:} ù"KAj{} q^ Doà:} !à:ur^Öu Aj"I\<} AjtÔ}?urš %=oxÚ} Au"èur¿å :oàÓoà Óoèo§ ;nkoA}‹ !Ôo~à ]:oàå — Au"|aD} P"aD}ä ;nko<u


13

March 17 - 23, 2018

vÀgï PÀgÁåA QvÉA? WÀÄmÁ£ï ªÀZÉÆ£ï CAd°PÀqÉ jf¹Ûç PÁeÁgï eÁAªï? vÀ±ÉA eÁ¯Áågï G¥ÁæAvï gɸÉàgÁPï PÉÆuÁAiÀiÁѤà CqÀ̼ï PÀgÀÄAPï eÁªÉÑA £Á. ¥ÀÆuï ¸ÉÊgÁZÉA QvÉA eÁAiÀiïÛ? vÁPÁ PÉzÉÆ ªÀíqï DWÁvï eÁAiÀiïÛ. fÃªï ©üà PÁqïß WÉvï eÁ¯Áågï...? £ÉƪÀÄð£ÁZÉÆ fêï xÀxÀðgÉÆè. vÁå ²ªÁAiÀiï CAd° ¸ÉÊgÁPï zsÀUÉÆ PÀgÀÄAPï ©®Ä̯ï vÀAiÀiÁgï £Á. vÉA C¸À¯Áå PÁeÁgÁPï M¥ÉÆAZÉA £Á. aAvÁÛ aAvÁÛA £ÉƪÀÄð£ï ºÀvÁ±ï eÁªïß AiÉÄvÁ¯ÉÆ. DªÀAiÀiï PÀqÉ G®AªÉÑA §j £Ávï¯ÉèA. ªÀÄjAiÉÆPï PÁ¼ÁÓWÁvï eÁ¯Áå G¥ÁæAvï w RAw£ï ¯ÁZÁgï eÁ°è. «AiÉƯÁPï ªÀÄjAiÉÆZÉÆ CdÆuï ªÀvÉÆð ªÉÆÃUï C¸ï¯ÉÆè. ¥Àæ¸ÀÄÛvï w £ÉƪÀÄð£ÁPï ¸ÉÊgÁPÀqÉAZï PÁeÁgï eÁAªÁÑPï ªÀvÀÛAiÀiï PÀZÁð «²A aAvÀÄ£ï D¸ï°è. eÁAiÉÄÛA DlAiÀiÁèöå G¥ÁæAvï £ÉƪÀÄð£ï JPÁ ¤zsÁðgÁPï DAiÉÆè. eÁvÁ vÉA eÁA«Ý. ¸Àªïð UÀeÁ¯ï ¸ÉªÀÄì£ÁPï w½ìvÀ¯ÉÆA. vÉÆ ªÀÄíeÉÆ D¥ïÛ FµïÖ. ¸ÀªÀÄÓ¯ÉÆ vÀgï §gÉA. £ÁeÁ¯Áågï vÉÆZï PÀ¸À¯ÉÆ vÀjà ¤zsÁðgï WÉA«Ý. xÉÆqÁå ªÀÄmÁÖPï ªÀÄíf ªÀÄvï vÀjà ºÀ¼ÀÄ eÁvÀ°. ¸ÀAzÀ¨sïð ¥À¼Éªïß £ÉƪÀÄð£ï ¸ÉªÀÄì£ÁPï JPÁAvÁAvï ªÉļÉÆî D¤ ¨ÉÆêïZï PÀµÁÖA¤ ¸Àªïð ¸ÀAVÛA vÁuÉ vÁZÉ ªÀÄÄPÁgï zÀªÀgÉÆèöå. ¸ÉªÀÄì£ÁPï ªÉƼÁ¨ï PÉƸÉÆî£ï ¥ÀqÉè¯É §j eÁ¯ÉA. EvÁèöå ªÀ¸ÁðA xÁªïß gÁPÉÆ£ï gÁPÉÆ£ï DvÁA ºÉÆ D¥Áèöå ¨sÀ¬ÄÚPï wgÀ¸ÁÌgï PÀvÁð. vÀgï ¸ÉÊgÁZÉÆ ¥sÀÄqÁgï QvÉA? eÁAiÉÆÛ ªÉüï aAvÀÄ£ï eÁvÀZï ¸ÉªÀÄì£Á£ï wÃ¥ïð GZÁgÉèA. “£Á £ÉƪÀÄð£ï ªÉüï PÉzÁ¼ÁV GvÀgÁè. DvÁA vÀÄA ¸ÉÊgÁPï ¸ÁArê eÁ¯Áågï vÁPÁ ¥sÀÄqÁgï £Á eÁvÀ¯ÉÆ. vÀĪÉA vÁZÉ PÀqÉ PÁeÁgï eÁAªÉÑAZï ¥ÀqÀÛ¯ÉA. zÀÄ¹æ ªÁmï £Á.”

«dAiÀiï

Doàùè} Óo@ 19 £ÉƪÀÄð£ï ¸ÀUÉÆîZï DPÀÄqÉÆè. PÉÆuïAZï ªÀiÁíPÁ ¸ÀªÀiÁÓ£Á..! vÁuÉ ¸ÉªÀÄì£ÁPÀqÉ ¥ÀgÁvÉèA. “JPÀZÁÒuÉ wÃ¥ïð ¢Ã£ÁPÁ. WÀZÁðA PÀqÉ «ZÁ£ïð ¥À¼É, vÀÄ«Ä aAvÀÄ£ï ¥À¼ÉAiÀiÁ.ªÀÄ£ï £Ávï¯Áèöå ªÀÄ£Á£ï ºÁAªï ¸ÉÊgÁPÀqÉ PÁeÁgï eÁ¯ÉÆA vÀgï vÁPÁ PÀ¸À¯ÉA ¸ÀÄSï ¢ÃªïÌ ¸ÀPÀÛ¯ÉÆA?” ¸ÉªÀÄì£ÁPï gÁUï DAiÉÆè. “¸ÉÊgÁPï ¥ÁæAiÀiï Qwè eÁ° vÉA vÀÄA eÁuÁAAiÀiï. vÀÄeÉA D¤ ¸ÉÊgÁZÉA PÁeÁgï D¸Á ªÀÄíuï ¸ÀUÉÆî ¸ÀA¸Ágï eÁuÁ. vÀÄPÁ vÁuÉ ¥Àw ªÀÄíuï Wɪïß eÁ¯ÁA. gɸÉàgï ªÀiÁvïæ ¨ÁQ D¤ DvÁA vÀÄA vÁa UÉÆ«ÄÖ arØvÁAiÀiï?” “¥À¼É ¸ÉªÀÄì£ï, ªÀiÁíPÁ ¸ÉÊgÁZÉÆ ºÀĸÉÆÌ D¸Á zÉPÀÄ£ïAZï ºÁAªï ºÁå ¥ÀæPÀgÀuÁPï ¥sÁªÉÇ vÉÆ ¥ÀgÁågï ¸ÉÆzsÀÄAPï ¥À¼ÉvÁA, ºÁAªï PÁeÁgïZï eÁAiÀiÁß ªÀÄí¼Áågï ªÀiÁíPÁ PÉÆuÉ DqÁAªÉÑA D¸ÁAiÉÄ? ºÁAªÉA D¤ CAd°£ï ªÀZÉÆ£ï jf¸ÀÖqïð PÁeÁgï eÁªÉåvï. PÉÆuÉ CqÁAªïÌ eÁvÁ? D«Ä zÉÆUÁ¬Äß ºÉÆ UÁAªï ¸ÉÆqïß D¤ RAAiÀiï ªÀZÉÆ£ï PÁeÁgï eÁªïß fAiÉĪÉåvï. PÉÆuÉ QvÉA PÀÄgÀAPï eÁvÁ? ªÀiÁíPÁ ¸ÉÊgÁZÉÆ ºÀĸÉÆÌ D¸Á zÉPÀÄ£ï ºÁAªï vÀ±ÉA PÀgÀÄAPï C¥ÉQë£Á.” “vÀÄPÁ ¸ÉÊgÁZÉÆ ºÀĸÉÆÌ D¸Á eÁ¯Áågï CAd°Pï «¸ÉÆæAZÉA ¥ÉæÃvÀ£ï PÀgÉåvï £ÉÃ?” “vÉA ¸Ázsïå eÁ¯ÉèA vÀgï D«Ä ºÁAUÁ vÉå «µÁåAvï G®ªïß §¹Ñ UÀeïð D¹Û £Á.”

“vÀÄPÁ ¥ÉÆZÁð ¥ÉÆÃgï ªÀ¼ÉÆPï eÁ¯Áèöå vÁå CAd°Pï «¸ÉÆæAPï eÁAiÀiÁß. EwèA ªÀ¸ÁðA vÀÄPÁ D¥Áèöå PÁ¼ÁÓAvï ¸ÁÜ£ï ¢¯Áèöå ¸ÉÊgÁPï DvÁA vÀÄPÁ «¸ÉÆæAPï ¸ÀÄ®¨sï eÁvÀ¯ÉA £À»AV?” £ÉƪÀÄð£ï zÉzɸÀàgï eÁ¯ÉÆ. “ºÁAªï QvÉA PÀgÀÄA, ¸ÉªÀÄì£ï?¸ÉÊgÁ PÀqÉ G®ªïß ¥À¼É D¤ vÁa ¥ÀæwQæAiÀiÁ ªÀiÁíPÁ ¸ÁAUï.” “¥ÀæwQæAiÀiÁ vÀÄPÁ C£ÀÄÌ¯ï £À»A eÁ¯Áågï QvÉA PÀvÀð¯ÉÆAiÀiï?” “vÁå «µÁåAvï ºÁAªï DvÁA QvÉA ¸ÁAUÉÆA?” “vÀÄAZï QvÁå ¸ÉÊgÁPÀqÉ G®AiÀiÁßAAiÀiï?” “wvÉèA zsÀAiÀiïæ ªÀiÁíPÁ D¸ï¯ÉèA eÁ¯Áågï ºÁAªï vÀÄeÉÆ DzÁgï ¸ÉÆzsÉÆÛAV? ¸ÉªÀÄì£ï, aAvÀÄ£ï ¥À¼É... vÀÄAZï ºÁå ¥Àj¹ÜvÉAvï D¸ï¯ÉÆèAiÀiï vÀgï QvÉA PÀvÉÆðAiÀiï?” “DvÁA vÀĪÉA vÀ±ÉA G®ªïß ªÀiÁíPÁ ¸ÀA¢UïÞ ¥Àj¹ÜvÉAvï ¯ÉÆmÉÑA £ÁPÁ.” ¸ÉªÀÄì£ï ªÀÄíuÁ¯ÉÆ, “ºÁAªÉA ªÀÄíuÉÑA eÁ¯Áågï vÀÄA DªÉÄÎgï AiÉÄÃ, ¸ÀPÁØA §¸ÉÆ£ï G®ªÁåA.” “K zɪÁ! ¸ÉÊgÁZÉA JPÁèöåZÉA vÉÆÃAqï ¥À¼ÉAªïÌ zsÀAiÀiïæ £Ávï¯ÉÆè ºÁAªï vÀÄeÁ qÉr-ªÀÄ«Ää PÀqÉ PÀ±ÉA G®AªïÌ ¸ÀPÀÛ¯ÉÆA? vÉA ¸Ázsïå eÁ¯ÉèA vÀgï ºÁAªï PÉzÁ¼ÁV vÀĪÉÄÎgï AiÉÄvÉÆA. vÀÄeÉPÀqÉ gÀÄzÁ£ï PÀvÉÆð £Á.” “ºÁAªïZï RÄzï ªÀÄíeÁ ¨sÀ¬ÄÚPÀqÉ ºÁå «µÁåAvï PÀ¸ÉÆ G®AiÀÄÛ¯ÉÆA vÉA ºÁAªï £ÉuÁ. ºÁAªï

PÀ¸À¯ÉÆZï ¨sÀªÀð¸ÉÆ vÀÄPÁ ¢Ã£Á. ªÀÄíeÁ ¨sÀ¬ÄÚPï WÁvï eÁAªÉÇÑ ªÀiÁíPÁ ¸ÉƸÁ£Á. vÀjQà DªÉÆìgÉÆ£ï PÁAAiÀiï ¥sÁAiÉÆÝ £Á. QvÉA eÁvÀ¯ÉA ¥À¼ÀªÁåA. ¥ÀjuÁªÀiï PÀ¸À¯ÉÆ eÁ¯Áåjà dªÁ¨ÁÝgï vÀÄAZï...” £ÁdÆPï «µÀAiÀiï. ¸ÉÊgÁPÀqÉ ²ÃzÁ G®AªïÌ ¸ÉªÀÄì£ÁPï¬Ä zsÀAiÀiïæ ¥ÁªÉèA £Á. vÉå gÁwA ¸ÉÊgÁ D¤ ¨Á¥ÀÄAiÀiï ¤zÉÆAPï ªÉvÀZï vÁuÉ CªÀAiÀÄÌqÉ ¥Àæ¸ÁÛ¥ï ¸ÁAUÉÆè. °ÃgÁPï zÀSÉÆ §¸ÉÆè. ¸ÉÊgÁZÉÆ ¥sÀÄqÁgï QvÉA? ºÁå DWÁvÁAvÉèA vÁuÉ ‘jPÀªÀgï’ eÁAªÉÑA PÉzÁ¼Á? ¤gÁ¸ï eÁªïß PÁAAiÀiï PÀ£ïð ©üà WÉvï eÁ¯Áågï...? £ÉƪÀÄð£Á£ï C±ÉA PÀ±ÉA PÀZÉðA? ºÉA ¸Ázsïå £Á. £ÉƪÀÄð£Á£ï ¸ÉÊgÁPÀqÉ PÁeÁgï eÁAiÉÄÓvïÛ.... “¥ÀÆuï ªÀiÁA,” ¸ÉªÀÄì£ï ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. “zÀ¨Áªï WÁ®ågï £ÉƪÀÄð£ï ¸ÉÊgÁPÀqÉ PÁeÁgï eÁvÀ¯ÉÆZï. ¥ÀÆuï vÁAvÀÄA vÁZÉA ªÀÄ£ï £Á eÁ¯ÉA eÁ¯Áågï ¸ÉÊgÁPï vÉÆ PÀ¸À¯ÉA ¸ÀÄSï ¢vÀ¯ÉÆ?” “vÀÄA QvÉA £ÉƪÀÄð£Á ¥ÀPÉë£ï G®AiÀiÁÛAiÀiï? vÉÆ ¸ÉÊgÁPÀqÉ PÁeÁgï eÁ¯ÉÆ £Á eÁ¯Áågï ¸ÉÊgÁPï RAZÉA ¸ÀÄSï ªÉļÀÛ¯ÉA? £ÉƪÀÄð£ï vÁPÁ ªÉļÉÆî eÁ¯Áågï ªÀiÁVgï vÉA ¸ÀUÉî ¥À¼Éªïß WÉvɯÉA. PÁeÁgï eÁ¯Áå G¥ÁæAvï £ÉƪÀÄð£Á£ï CAd°Pï «¸Áæ£Á¸ÁÛA PÀ±ÉA gÁAªÉÑA?” “¥Àj¹Üw ¸ÀªÉÆÓ£ï CAd°Zï ¥ÀAiÀiïì ¸ÀgÁèöågï §gÉA D¸Á.”

°gÁ aAvÀÄAPï ¥Àrè. ªÀíAiÀiï, CAd° PÀqÉ G®ªïß vÁuÉ eÁªïß £ÉƪÀÄð£ÁZÉÆ ¸ÀºÀªÁ¸ï ¸ÉÆr±ÉA PɯÁågï PÀ±ÉA? “CAd° RAAiÀiï gÁªÁÛ vÉA vÀÄPÁ PÀ½vï D¸ÁAiÉÄ?” wuÉ ¥ÀÄvÁPÀqÉ «ZÁgÉèA. “ºÁAªï £ÉuÁ” ¸ÉªÀÄì£ï ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. G¥ÁæAvï ¸Àmï PÀ£ïð vÁPÁ GqÁ¸ï DAiÉÆè, vÁå JPÁ DAiÀiÁÛgÁ eɣɫªÁPï ¥À¼ÉAªïÌ ªÀÄíuï £ÉƪÀÄð£ï D¤ ¸ÉÊgÁ ªÀlÄÖPï CAd°Pï ¥ÁAªïÌ UɯÉÆè. £ÉƪÀÄð£ÁZÁ WÀqÀâqÉAvï vÁPÁ vÉå ¸ÀAVÛa «¸Àgï ¥Àqï°è. EvÉèAZï £À»A vÀªÀ¼ï eɣɫªÁZÉgï vÁPÁ DPÀµÀðuï ¥Àqï¯ÉèA. ¥ÀÆuï ¸Àé¨sÁªÁ£ï vÉÆ ZÀ°AiÀiÁAa ¥Ámï zsÀ£ïð ªÉZÉÆ ªÀĤ¸ï £À»A zÉPÀÄ£ï vÁuÉ vÁZÉA wvÉèA UÀuÉÚA PÀgÀÄ£Ávï¯ÉèA. ¥ÀÆuï DvÁA ¥ÀgÀvï vÁPÁ eɣɫªÁZÉÆ GqÁ¸ï DAiÉÆè.vÁuÉ CAd° RAAiÀiï gÁªÁÛ vÉA DªÀAiÀiïÌ ¸ÁAUÉèA. w ªÀÄíuÁ° “vÀ±ÉA eÁ¯Áågï D«Ä ªÀZÉÆ£ï vÁZÉPÀqÉ G®ªÁåA. vÁPÁ ¸ÀªÀÄÓt D¸Á eÁ¯Áågï vÉA eÁªïß ºÁå ®¥sÁØöåA xÁªïß ¥ÀAiÀiïì ¸ÀvÉð¯ÉA. vÉ ¥ÀAiÀiïì ¸ÀgÉèA eÁ¯Áågï £ÉƪÀÄð£ï QvÉA PÀvÀð¯ÉÆ? vÁuÉ ¸ÉÊgÁPÀqÉZï PÁeÁgï eÁAªÉÑA ¥ÀqÀÛ¯ÉA.” “CAd°Pï D«ÄAZï ¥ÀAiÀiïì PɯÉA ªÀÄíuï ¯ÉPÀÄ£ï £ÉƪÀÄð£ï DªÉÄÑgï RĨÁ¼ÉÆî eÁ¯Áågï...?” “RĨÁ¼ÁÛ£Á ¥À¼Éªïß WɪÁåA. ºÁAZÉA PÁeÁgï ygï eÁªïß ªÀ¸Áð eÁ°A ¸ÀUÉÆî ¸ÀA¸Ágï eÁuÁ D¤ DvÁA ¤ªÀiÁuÉå WÀqÉå ªÀÄí¼Éî§j ºÉÆ Sɼï SɼÁÛ. D«ÄAAiÀiï D«ÄÑ ¨sÀzÀæw gÁPÉÆ£ï ªÀgÁeÉ £À»AV?” (ÖoP" qDo)


March 17 - 23, 2018

14

Grooms

MATRIMONIALS

¸À¬ÄæPÉÆ - ZÀ¯É 6833. A U S T R A L I A : Mangalorean RC Bachelor, (Born in November 1986), Ht. 5’ 7”, Wt. 78 kgs, Fair, Handsome, PR Holder, Edn. Masters by Research in Biotechnology from QUT, Australia, 6654 MUMBAI : Mangalorean R.C. Divorcee (Born in October 1980) Ht. 5’ 11”, Wt. 95 kgs, Fair Complexion, Edn. Hotel Management, working asa Asst. Manager in CANADA, seeks an educated, homely, UK bases girl. 6045 MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, (Born in January 1980), Ht. 6’ 2”, Fair Complexion, Handsome, Edn. B.Com., & HTL Management, Working on Cruise Line as Supervisor, 6198 MUMBAI : Mangalorean RC (Born in October 1969), Ht. 5’ 10”, Edn. B.Com., good personality, hailing from God fearing, cultured family, issueless, divorcee by mutual consent, working for Cruise Liner in U.S.A., as Security Supervisor, 6353 MUMBAI : Mangalorean RC Bachelor, (Born in December 1977), Ht. 5’ 11”, Wt. 80 kgs, Fair Complexion, Edn. HSC + Dip. in Catering, working on cruis line in store department. 6507 MUMBAI : Mangalorean RC Bachelor (Hearing Impaired) (Born in September 1989), Ht. 5’ 9”, Wt. 62 kgs, Fair Complexion, Edn. HSC., Dip. in Computer Hardware. Working as a Cashier. 6485 MUMBAI: North Indian R.C. Bachelor, (Born in October 1974), Ht. 5’ 7”, Wt. 75 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.Com., working f o r an MNC in Mumbai as Back Office Executive. 6508 M U M B A I : M a n galorean Roman Catholic Bachelor (Born in October 1986), Ht. 5’ 10”, Wt. 80 kgs, Fair Complexion, Edn. B.E.. working as a Asst. Manager in German Company. 6544. M U M B A I : M a n galorean Roman Catholic Bachelor, (Born in June 1986), Ht. 5’ 11”, Wt. 80 kgs, Fair Complexion, Edn. B.Com., + Diploma, working on Cruise Ship. 6541. MUMBAI : Mangalorean RC (Born in January 1969), Ht. 5’ 10“, Wt. 80 kgs, Wheatish Complexion, Edn. SSC, having own business. 6650 MUMBAI : Mangalorean R.C. Bachelor, (Born in August 1971) Ht. 5’ 11”, Edn.Undergraduate, Working as a Asst. Manager in a reputed company in Mumbai

Grooms

Brides

For Registration and Details contact:

ROYAL CHRISTIAN FAMILY

99, Perin Nariman Street, Fort, Mumbai 400001. Tel.: 022-22654924 or Mob.: 09820485389 Email: info@royalchristianfamily.com website : www.royalchristianfamily.com

Serving since 36 years

6040 MUMBAI : Mangaloren Roman Catholic Bachelor, (Born in July 1983), Ht. 6’, Fair Complexion, Edn. B.Com + IATA working as a Manager for Emirates in Dubai 6648. MUMBAI : Mangalorean RC Bachelor (Born in June 1970) Ht. 5’ 6”, Wt. 60 kgs, Wheatish Complexion, Edn. 12th Std., working as a AC Mechanic in Abroad. 6647. MUMBAI : Mangalorean RC Bachelor (Born in January 1982) Ht. 164 cms, Wt. 70 kgs, Wheatish Complexion, Edn. Engineering, working as a Sr. Executive. 6624 MUMBAI : Mangalorean RC Bachelor, (Born in October 1986), Ht. 6’, Wheatish Complexion, Edn. Bachelor in Hotel Management, working on Ship. 6213 MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, (Born in June 1981), Ht. 5’ 7”, Wheatish Complexion, Edn. PGDRM, working as a Manager. 6113 MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, (Born in August 1976), Ht. 6’, Wt. 80 kgs, Wheatish Complexion, Edn. HSC., Dip. in A.C. Mechanic, 6358 MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, (Born in May 1974), Ht. 5’ 4”, Wt. 65 kgs, Fair Complexion, Edn. B.Com., working as a Admin. Controller in Dubai. 6539. M U M B A I : M a n galorean Roman Catholic Bachelor, (Born in February1982), Ht. 5’ 8”, Wt. 65 kgs, Fair Complexion, Edn. B.Sc., MBA., working for Bank in Dubai. 6424. MUMBAI : East Indian RC Bachelor, (Born in October 1991), Ht. 5’ 11”, Wt. 65 kgs, Fair Complexion, Edn. B.Com., well employed, working as Sr. Customer Care Executive. 6228. MUMBAI : Mangalorean RC Bachelor (Born in December 1972). Ht. 5’ 8”, Wt. 65 kgs., Wheatish Complexion, Edn. S.S.C. A/C Tech. Course, working as a A/C. Technician in Voltas. 6652 M U M B A I : M a n galorean R.C. Bachelor, (Born in November 1988) Ht. 5’ 10”, Wt. 80 kgs, Fair Complexion, Edn. M.B.A. Marketing, working as an Executive in well known Private Company.

¸À¬ÄæPÉÆ - ZÀ°AiÉÆ

6809. BAHRAIN : Mangalorean RC Spinster, (Born in May 1983), Ht. 5’ 8”, Wt. 62 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.Com., Computer, working as a Customer Serivce in Foreign Bank. 6426. MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, (Born in August 1989), Ht. 5’ 3”, Wt. 50 kgs, Fair Complexion, Edn. Bachelors in Physiotherapy, working as a Physiotherapist. 6808. USA : Mangalorean RC Spinster, (Born in August 1984), Ht. 5’ 4”, Fair Complexion, Edn. B.E., M.S. (USA), working as an Engineer in USA. 6678. MUMBAI: Mangalorean RC Spinster, (Born in September 1990), Ht. 5’ 3”, Wt. 50 kgs, Fair Complexion, Edn. BE (IT) MBA - Post Graduate

Marketing, working as a IT & Financial Consultant. 6807. U.S.A. : Mangalorean RC Spinster, (Born in January 1988), Ht. 5’ 6”, Wt. 54 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.E. Computer Engineering, working as a Software Engineer in California. Prefered somone working in U.S.A. 6672. B a ng a lor e : Mangalorean RC Spinster, (Born in April 1985), Ht. 5’ 4”, Wheatish Complexion, Edn. MBBS, DCH, DNB, Doctor by profession. 6702. MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, (Born in April 1989), 5’ 7”, Wt. 70 kgs, Wheatish Complexion, Edn. MBA Finance, working in a Finance Co., Ready to settle abroad. 6492. MUMBAI : Mangalorean Born Again Spinster, (Born in May 1987), Ht. 5’ 3”, Wt. 53 kgs, Wheatish Complexion, Edn. MBA in Finance, PGDM., working for a co-op. Bank in Mumbai. 6770. M A N G A L O R E : Mangalorean RC spinster, (Born in October 1987), Ht. 5’ 2”, Wt. 52 kgs, Wheatish Complexion, Edn. MBBS, Senior Residental Doctor. 6767. M A N G A L O R E : Mangalorean RC spinster, (Born in August 1991), Ht.

MATRIMONIALS 5’ 6”, Wt. 80 kgs, Wheatish Complexion, Edn. M.A. (English), Teacher by profession. 6696. MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, (Born in August 1991), 5’ 1”, Wt. 49 kgs, Fair, Edn. MBA - Finance, working as a Finance Executive in DUBAI. 6692. MUMBAI : Matrimonial alliance is invited for RC Spinster, (Born in February 1990), 5’ 3”, fair, goodlooking, Lecturer, 6569. DUBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, (Born in May 1985), Ht. 5’ 2”, Wheatish Complexion, Edn. MBA - Finance, working as an Accountant in a private sector firm in DUBAI. 6502 MUMBAI : Mangalorean R.C. Spinster, Date “A happy marriage is the union of two good forgivers.” of Birth 14-5-1983, Ht. 5’ 4”, Wt. 65 kgs, Wheatish Complexion, Edn. M.Sc. Nursing, working as a ICU Head in Abudhabi - UAE. Military Hospital, 6604. MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, (Born in 29-11-1981), Ht. 5’ 5”, Wt. 70 kgs, Wheatish Complexion, Edn. S.Y. B.Com., wokring in Dubai. 6602. MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, (Born in 2-7-1981), Ht. 5’ 3”, Wt. 68 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.A., working as a Trainer. 6545. MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, (Born in October 1989), Ht. 5’ 8”, Wt. 65 kgs, Fair Complexion, Edn. MBA Finance, working as a Financial analysist. 6600. MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, (Born in 15-8-1989), Ht. 5’ 3”, Wt. 60 kgs, Wheatish Complexion, Edn. MBA, working as a HR Executive. 6522. MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, (Born in January 1984), Ht. 5’ 6”, Fair, Edn. P.hd., (Australia), Masters in Pharmacy and PhD in Chemistry and biology. 6516. MANGALORE : Mangalorean R.C. Spinster, (Born in November 1989), Ht. 5’ 3”, Wt. 52 kgs, Fair Complexion, Edn. B.E. in Comp. Sc., working as a Software Engineer in Bangalore. 6694. MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, (Born in August 1991), 5’ 4”, Wt. 57 kgs, Wheatish, Edn. MBA - Finance, working as a Trade Finance Assistant in DUBAI. 6513. USA : Mangalorean R.C. Spinster, (Born in May 1985) Parents invite alliance from well educated Mangalorean R.C. Boy under 35

Brides yrs.,working in USA., for their spinster daughter 30 years, 5 Ft., Fair Complexion, Edn. : B.E. Working as a Software Engineer. 6511. MUMBAI : Mangalorean RC Spinater, (Born in November 1990), Ht. 5’ 6”, Wt. 75 kgs, Tan Complexion, Edn. MMS - HR, working as a Jr. Officer HR. 6505. MUMBAI: Mumbai based Mangalorean RC parents invite alliance for their Beautiful daughter, (Born in May 1988), fair, smart, M.B.A., working as an Executive. 6806. M A N G A LO R E : Mangalorean RC Divocee, (Born in March 1984), Ht. 5’ 5”, Wt. 65 kgs, Fair Complexion, Edn. M.Sc. Nurse by profession. 6703. MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, (Born in November 1990), 5’ 3”, Wt. 56 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B. Tech., MBA, Working for MNC. 6557. BANGALORE : Mangalorean Roman Catholic Spinster, (Born in August 1989), Ht. 5’ 1”, Fair Complexion, Edn. B.E. , M.S. in California, working in California, 6701. Mysore : Mangalorean RC Divorcee, (Born in May 1983), 5’ 2”, Wt. 70 kgs, Wheatish Complexion, Edn. MBA, Ph.D., Assistant Prof., by profession. 6601. MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, (Born in 29-3-1989), Ht. 5’ 2”, Wt. 62 kgs, Fair Complexion, Edn. ICWA, Working for Finance Industry. 6570. MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, (Born in December 1991), Ht. 5’ 3”, Wheatish Complexion, Edn. BBI, P.G.D.M. (H.R.), working as an Asst. Manager H.R. 6536 MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, (Born in April 1991), Ht. 168cms, Wt. 64 kgs, Beautiful, Fair Complexion, Edn. Master in Dental, studing PG in Doctorate, Dactor by profession. 6427. MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, (Born in April 1985), Ht. 5’ 4”, Wt. 65 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.E., working as a Sr. Analyst in MNC. 6528. DUBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, (Born in April 1985) Ht. 5’ 7”, Beautiful and Fair Complexion, Edn. Masters in Health, Care (MHA), Employed as a Manager in MNC Dubai, is looking for a suitable alliance between the ages of 32 to 36 with a height 5’ 10” and above.


15

March 17 - 23, 2018

“Bhou-Bhaxik Kovi Sommellon” — Dil’lik Feburache 21ver, 2018 Ontor-raxttriya a vo i b h a x e cho d i s monoupant ailo. Hea nimtan, hea disa, Sahitya Akademin,Dilli, Bhoubhaxik Kovi Sommellon ghoddoun haddlem. Sokallchea 10-30 vorancher hea Sommellonant amchea desantlea 22 Kovi-Koviyotrimni bhag ghetlo. Veg-vegllea vixoyancher manddleleo kovita vachun, tannim prexokank ap-aple avoibhaxechi ruch chakunk dili. Tantuntli ek kovoyotri asli Philomena-bai Samfrancisco; amche bhaxechi, Konknni avoichi,

goddi, chakuck diupi. Hea kariokromachem alraomchem svagot bhaxonn Shri K. Sreenivasrao,Sahitya Akademicho sochiv, hannim, bhov moladik utramin,korun, hazir asleleank yevkar dilo; zalear,Uktavonnachem, uloup, bhov manest Dogri kovoyatri Smt. Padma Sachdev, hinnem kelem. Eka disacho ho kariokrom khupuch rongon ailo, ani sanjecheam panch vorancher,khoxalken soglleamni eka-mekak nirop dilo.

Doàå Ir;o ùÛuà AjtÔ}?urš %=oxÚ} Au"èur¿å :oÓo Óoèo§ ;nkoA}‹ !Ôo~à ]:oàå — Irine Powai

“PÀgÀÄuÁªÀÄAiÀÄ

?oÀ<} Óo@ N;j"šàÓ} W@

Úoùºb ÚoAj"" DjÚjDjº\ #Durx?oÖur Úoùºb ØoAo‹D}?uršå :oÓo AoÖj"àÓ} NÚuràA}x Ò"|<o:}?ušàå #Durx?oÖoÇ Újrb =jÚo¶Üuà

 æo| (ÛjºÚ}† ZAu"?urš (D}åaåZå

!iRŒ Aj"^D} #Durx?oà:} ÓoAj{} ùÚj"àÓ} DjÓo<o:}?uršå EoÇ îo\Ú} :oÓo ÓoAjtà:ušà ÓoÛ}?ušàå ;nkurÛoÇ ]Doà %=oÈà:} :oÓo Óoîo~<uà:} ÓoAj{} Au"èu¿àå Aj"Dj"‰ AjÚoœà ÓoAj{} ú?oÇ %=oÈà:} :ur :oÇ Óoîo~<uÖur AjtÇ<u|IÚ} Øo?urå :ur Aj"Dj"‰ AoàA}ª ÓoÛo‰?ur q^ :ur æljâBoªÖoÚoÖur N;}Š‡ aÚur|]k ØoAo‹D}?uršå ;nkurÛoÇ AjÚoœà %=oÈà:} DjÚjDjº\ #Durx?oÖoÇ Aoi~Ó} ]DoÖoÇ Djà;jY’‡ :ur Aj""ú?} DjÒrÈ ØoA}‹ qÒršå :oÓo DoºÔj:} ùÚo¥Ç Djà;jÚo’‡Ú} =jÈ;ko<} iù›Óo<} :oÓo DjAo?} ú?uàä “Ajt<uDo‰à<urä (Óo;oAuèo :j"Ajtxà AoÖj"àÓ}ä NÚjàA}x Ôur:o‰D}?ušà :jÚ}ä qØ} :j"à R:uà ØoAo‹Do‰?oÇ:}?” “EoÇÖ} #Durx?oà:} Úoùºb ØoA}‹ qDur‰àä” ÚoAj""<} Øo=} ]bå ÚoAj"" DjÚjDjº\ #Durx?oà:} Úoùºb ØoA}‹ ÓoAj{} ùÚo‰?ur Aj"ÀÜ} =jÈ;ko<} iù›ÓoÖoÇ ÔjAj"<oÓ} Ôu?uàå :oÓo G"i Øob q^ :oÜuà ÚoAj""Ó} Boælodx =oKh"šå ØoÜoºO{} ØurÛj"<} íuìä :j"W DjT¿ Djà=j\‰ ]|A}‹ DjAj"§@ ØurÛj"<} íuìå (Aj"ÀÜur®Ç 4:7)

¤UÀðwPÁAZÉÆ D¸ÉÆæ”

ªÀÄAUÀÄîgÁAvï D¸ÁÑöå PÁ¹ìAiÀiÁ ¦üUÀðeÉAZÁå eÉ¥ÀÄà PÀÄqÁàrAvï ¨sÁªï J¯Áå¸ï D¤ vÁZÉA PÀÄlªÀiï “PÀgÀÄuÁªÀÄAiÀÄ” ªÀÄí¼Áîöå £ÁAªÁ£ï ¤UÀðwPÁAZÉÆ D¸ÉÆæ ¥ÁmÁèöå ZÁgï ªÀgÁìA xÁªïß ZÀ®AiÀiïÛ D¸Á. ¥Àæ¸ÀÄÛvï ºÁå D¸ÁæöåAvï PÀÄmÁäA xÁªïß ¸ÁAqÀÄ£ï WÁ¯Áèöå ¤UÀðwPÁAPï, ¥ÁæAiÉĸÁÛAPï vÀ±ÉAZï ¦qɸÁÛAPï D¸ÉÆæ ¢Ãªïß D¸Ávï. JzÉƼïZï ºÁå D¸ÁæöåAvï 50 duÁA ªÀAiÀiïæ §gÉ eÁªïß vÁAZÁå WÀgÁ ¥ÁnA UɯÁåvï. DvÁA ¥Àæ¸ÀÄÛvï 23 duï ¤UÀðwPï D¸Ávï. 2012 E¸ÉéAvï “PÀgÀÄuÁªÀÄAiÀÄ læ¸ïÖ” DgÀA¨sï eÁ¯ÉA. ¨sÁªï CgÀÄuï r’¸ÉÆÃeÁ, ¨sÁªï DAqÀÄæ ªÉÆAvÉÃgÉÆ, D¤ ¨sÁªï «£ÉìAmï ¥Áªïè r’¸ÉÆÃeÁ læ¹Ö eÁªÁ߸ÀÄ£ï vÁAZÉÆ ªÉÆmÉÆ DzsÁgï ¯Á¨sÉÛZï D¸Á. ¦qɸÁÛAPï D¸ÀàvÉæa aQvÁì, ªÀPÁÛAZÉÆ RZïð. SÁuï-eɪÁuï, PÁ¦ü-¥sÀ¼Ágï, PÀgÉAmï, GzÁÌZÉÆ RZïð ªÀÄíuÁÛA£Á ªÀĸïÛ RZïð D¸Á. ¸À¨Ágï GzÁgï zÁ¤AZÁå ¸ÀºÀPÁgÁ£ï ªÀiÁvïæ » ¸ÉƪÀiÁåPï ªÀiÁ£ÉÆéAa ¸ÉªÁ PÀgÀÄAPï vÁPÁ ¸Ázsïå eÁ¯ÁA. vÁZÉ ¸ÀAVA vÁZÉA PÀÄmÁªÀiï vÀ±ÉAZï vÉÃUï duï ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPï vÁAa ¤¸Áéxïð ¸ÉªÁ ¢ÃªïßZï D¸Ávï. ºÁå D±ÁæªÀiÁAvï ZÀrvï eÁUÉÆ £Ávï¯Áèöå£ï zÁzÁèöåAPï ªÀiÁvïæ ¸ÉªÁ ¢vÁvï. ¤UÀðwPï ¹ÛçÃAiÀiÁAaAiÀiï ¸ÉªÁ PÀjeÉ D¤ 200 duÁAPï gÁA«Ñ ªÀåªÀ¸ÁÜ PÀjeÉ ªÀÄí½î D±Á ºÁå ¨sÁªÁa. C¸À¯Áå ªÁªÁæPï PÉÆtÂà dgï GuÁå ªÉƯÁPï ªÁ GzÁgï ªÀÄ£Á£ï eÁUÉÆ ¢vÀ¯É ¥sÀÄqÉA DAiÀiÁèöågï ªÀíqï G¥ÁÌgï eÁAiÀiïÛ. ZÀrvï «ªÀgÁPï ºÁå «¼Á¸ÁPï ¸ÀA¥ÀPïð PÀgÁ :Elias Coelho Karunamaya, Sharwin Compound Jeppu-Kudpady Road Mangalore – 575002.

Website : www.karunamaya.org Phone No. 0824-2418946 Mobile No. 9980296946

BANK DETAILS : KARUNAMAYA, IDBI BANK, FALNIR- KANKANADY BRANCH MANGALORE – 575002 ACCOUNT NO : 0078104000106443 IFSC/RTGS/NEFT Code : IBKL0000078


Regd. No. MCS/099/2018-2020 RNI No. 61846/95 Regd. No.MNG/462/2018-20 Licenced to Post without prepayment Licence No. MR/TECH/WPP-71/SOUTH/2018 Licenced to Post without prepayment Licence No.SK/WPP//MNG/105/2018-20 Published every Saturday dt.17-3-18 & Posted on Saturday / Monday of every week. Posted on Monday/Tuesday/Wednesday of every week from Mangalore RMS Posted at Mumbai Patrika Channel Sorting Office, Mumbai - 400 001

‘]AuÑ’

16

March 17 - 23, 2018

EAzÉÆgÁAvï PÀxÉÆ°Pï ¥ÀvïæPÀvÁðAZÉA D¢ªÉñÀ£ï

Indian Catholic Press Association (ICPA)

¨sÁgÀvÁAvÁè÷å PÀxÉÆ°Pï ¥ÀvïæPÀvÁðAZÉA 23-ªÉA D¢ªÉñÀ£ï ºÁåZï 2018 ªÀiÁZïð 9-10 ªÉgï EAzÉÆÃgï ºÁAUÁ¸Àgï dªÉÄèA. ºÁå D¢ªÉñÀ£ÁAPï ‘¢ªÉÇ’ vÀ¥sÉð£ï ¸ÀĸÁ£ï PÀĪɯÉÆè, ‘¢ ¸ÉPÀÆå®gï ¹nd£ï’ vÀ¥sÉð£ï ¯ÉÆÃgÉ£ïì PÀĪɯÉÆè D¤ ‘gÁPÉÆÚ’ vÀ¥sÉð£ï ¨Á¥ï ªÁ¯ÉÃjAiÀÄ£ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï ºÁtÂA ªÁAmÉÆ WÉvÉÆè. ºÁå PÁAiÀiÁðPï ¨sÉÆ. ªÀiÁ. ©ü¸ïà ¸Á¯ÁézÉÆgï ¯ÉÆèÉÆ ªÀÄÄSÉ¯ï ¸ÉÊgÉ eÁªïß ºÁdgï D¸ï¯Éè.

¸ÁzÀgï PÀvÁð PÀÄvÀƺÀ®âjvï ªÀ¼ÀPï ¢AªÉÑA C©üAiÀiÁ£ï

¸À¯ÁªÀiï ¸ÁzsÀPÁAPï

¸ÀªÀiÁeÉAvï D¤ ¸ÀA¸ÁgÁAvï C¥ÀæwêÀiï ¸ÉêÁ ¢¯Áè÷å PÉÆAQÚ ¸ÁzsÀPÁAZÉÆ GqÁ¸ï PÁqÀÄ£ï ªÀ¼ÀPï ¢AªÉÇÑ WÀtÎtÂÃvï ¸ÀàzsÉÆð PÉÆAQÚ ¸ÀªÀiÁeÉAvÁè÷å ¸ÁzsÀPÁAPï ‘¢ªÉÇ’ ªÁZÁà÷åAZÉÆ ¸À¯ÁªÀiï! “¸À¯ÁªÀiï ¸ÁzsÀPÁAPï” ¸ÀàzsÉÆð

PÉÆAQÚ ¸ÀªÀiÁeï £ÀªÁ¯ÁA¤ Gt £Á. PÉÆAQÚ ¸ÀªÀiÁeÉAvï vÀ±ÉA ¸ÀA¸Ágï¨sÀgï C¥ÀæwªÀiï ¸ÉªÁ ¢°èA PÉÆAQÚA ªÀÄ£ÁêAAiÀiï PÁAAiÀiï Gt £ÁAvï. vÁAa, ºÀAiÉÄðPÁè÷åa ªÀ¼ÉÆPï DªÉÄÑ ªÀÄzsÁè÷å ¸À¨ÁgÁAPï D¹Ñ £Á. C¸À¯Áå ªÀĺÁ£ï ªÀåQÛAZÁ GqÁ¸Á£ï KPï ¸ÀàzsÉÆð D¸Á PÀ£ïð PÉÆAQÚ ¸ÀªÀiÁeÉAvï vÁAa ªÀ¼ÉÆPï £ÁvÉè¯ÁåAPï vÁAa ªÀ¼ÉÆPï PÀ£ïð ¢A«Ñ KPï ¨sÀªïå ¥ÀæQæAiÀiÁ ‘¢ªÉÇ’ ¥ÀvÁægï KPï ªÀ¸ïð¨sÀgï ZÀ®ªïß ªÀígÉÆAPï xÁgÁAiÀiÁèA. ¸ÀàzsÉÆð ZÁ®Ä D¸ï¯Éè §jZï vÁAa ¸ÀAQë¥ïÛ ¥ÀjZÀAiÀiï ¥ÀæPÀmÉÛ¯ÁåAªï.

¸ÀàzsÉÆð C¸ÉÆ:

¸ÀàzsÁåðPï «AZÉè¯Áå £ÁAªÁrÝPï ªÀåQÛAZÁå vÀ¹éÃgÁåAZÉ zÉÆzÉÆÃ£ï ¨sÁUï PÀ£ïð vÉ ‘¢ªÉÇ’ZÁå CAPÁåA¤ ««AUÀqï ¥ÀæPÀmï eÁvɯÉ. ªÁZÁà÷åA¤ vÉ ¥ÀÅAeÁªïß zÀªÀ£ïð, ¸ÁPÉð ¨sÁUï ¸ÉÆzsÀÄ£ï PÁqïß, vÉ ¸ÁAUÁvÁ WÁ¯ïß, ¸ÁQð vÀ¹éÃgï WÀqÀÄì£ï ¸ÀàzsÁåð PÀÄ¥Á£ÁAvï aqÁ̪ïß vÀ¹éÃgÉAvÁè÷å ªÀåQÛZÉA £ÁAªï PÁtÄì£ï ‘¢ªÉÇ’ zÀ¥sÀÛgÁPï ¥Álªïß ¢A«Ñ.

¸Àà¢üðPÁAPï ªÀ¸ïð¨sÀgï E£ÁªÀiÁAZÉÆ ¥ÉUÉÆð

1. ‘¢ªÉÇ’ zÀ¥sÀÛgÁPï ¥Áªï¯Áè÷å ¸ÁPÁåð eÁ¦ZÁå ºÀgÉåPÁ PÀÄ¥À£ÁPï KPï ¤²Ñvï E£ÁªÀiï. 2. ¸Àªïð ¸ÁPÁåð eÁ¦aA PÀÆ¥À£ÁA ¸ÁAUÁvÁ WÁ¯ïß ªÀÄ»£ÁåPï KPï ¥Á«ÖA ¸ÉÆrÛ (ªÀ¸ÁðAvï 12 ¥Á«ÖA) 3. ªÀ¸ÁðZÁ DPÉæÃPï ¸ÁPÁåð eÁ¦aA ¸Àªïð PÀÆ¥À£ÁA ¸ÁAUÁvÁ WÁ¯ïß KPï ‘¨sÀªïå’ ¸ÉÆrÛ.

¸ÀàzsÁåðPï PÀ¸À°Zï ‘¦üÃ’ ¨sÀgÀÄAPï £Á.

¸ÀàzsÁåðAvï ¨sÁUï WÉvÉè¯ÁåAPï ‘¢ªÉÇ’ xÁªïß KPï «±Éøï, DPÀ¶ðPï D¥sÀgï.

ºÉÆ ¸ÀàzsÉÆð ¨ÉÆªï ¸ÀgÀ¼ï D¤ ¸À°Ã¸ï D¸ÉÆ£ï ¸ÀªÁðA¤ ºÁAvÀÄ ªÁAmÉÆ Wɪïß E£ÁªÀiÁA fPÉåvï. ¸ÀázsÉÆð 2-4-2018 DgÀA¨ï eÁªïß 3-4-2019 ªÀÄíuÁ¸Àgï ªÀÄí¼Áågï KPï ªÀ¸ïð ¨sÀgï ZÀ®Û¯ÉÆ.

ZÀrvï ªÀiÁºÉwPï ‘¢ªÉÇ’ ¥Àvïæ ¸ÀvÀvï ªÁZï

zÉPÀÄ£ï WÀ¼ÁAiÀiï PÀj£Á¸ÁÛA DeïZï ªÀUÀðuÁÝgï eÁ

‘¢ªÉÇ’ZÉ ºÀgÉåPï CAPÉ ¨Éƪï DªÀÄƯïå eÁ¯Áè÷å£ï vÉ dªÉÆ PÀ£ïð zÀªÀgï ‘¢ªÉÇ’ ªÀUÀðt zÀgï: JPÁ ªÀ¸ÁðPï gÀÄ. 500 ¥ÁAZï ªÀ¸ÁðAPï gÀÄ. 2000

For NEFT - Bank details Bank: Citizen Credit Co-op Bank Ltd., Branch : Colaba, Mumbai Current Account Name: Divo Current Account No. 2090031000000524 ISFC code: CCBL0209003

DIVO Konkani Weekly ªÀÄÄA§AiÀiï Mumbai: 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai 400001 Tel.: +91 - 9820485389 / 9820473103 ªÀÄAUÀÄîgï Mangalore: Netravati Building, 2nd floor, Balmata Road, Mangaluru 575001 Tel.: 8139958222 Printed, Published, Edited and Owned by Lawrence Coelho, Printed at Plascote Industries, 23, Municipal Industrial Estate, K.K. Marg, Jacob Circle, Mumbai - 400 011 and Published from 99/101, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai - 400 001. Editor : Lawrence Coelho. Email: secular@sezariworld.com Tel.: 9820485389 / 9820473103. Mangalore - Netravati Building, 2nd Floor, Balmata Road, Mangaluru 575001 Mob:8139958222

DIVO Konkani Weekly Vol.23 No.51 dated 17th March 2018  
DIVO Konkani Weekly Vol.23 No.51 dated 17th March 2018  

The Secular Citizen

Advertisement