Page 1

(Mangaloreans from Mangalore, Mumbai, Gulf and Worldover)

Readymade Wedding Gowns, Christening Sets, First Holy Communion Dresses & All other Wedding Accessories and Thermocole Decoration, also Available at

Good Proposals Wide Choices of Catholic Brides and Grooms Available Contact :

Royal Christian Family

Sharaf Manzil, 1st Floor, 650 J.S.S. Rd, 2ndDhobitalaoLane,Mumbai400002

99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai 400001 Tel.: 022-22693578, 22654924 E-mail: secular@vsnl.com Web: www.royalchristianfamily.com

Tel.: 2207 4223 Email: bryan@vsnl.com

Email:davidprinters@gmail.com Vol.20 No 7

Mumbai May 17, 2014

Price: Abroad: <. 8.00 India: <. 4.00

ÓÝ«ÝÃÜO… ´ÜÈñÝíÍÝbí ÓÜ̱ݡí PÜÎí ©ÓÝñ…¤?

ÖjÛoAj:} DjÔo¿õÇàÓ} Djº=o®à =jÛo‰:}å ?oÀ<} æl"j ÔoÇ~à ;nok A}‹ AjÀÛoà-AjtÀ:oYà DjÔo¿õÇàÓ} Djº=o®à =jZ¥à DoºæloaÓ}å 2ä 3 Aj " e<u 2 ä 3 Aj D o~àÖo ælj"ÔoÇ~àÓ} Djº=o®à =jÛošõÇÚ} qa" :oàUà aU:oÈàä Aj:j~<oà =j è u A }‹ EoDo‰àA}å =j Ñ Ü} qAjtxà qAjt¥Ç DjÔo¿õÇ Wa:oà:} =j Û }bšà Dj º =o®à ?u | î} qDo:}T? %Ôo†D} qDo¥Ç =oÈD} aDurÈ<} ÔubšàÖ} Djº=o®à ÖjÛ} qDo‰:}å DjàBur|;kj<} ú?ošõÇ DjàBur|;kjÓoà^ !i !vl=oÈO{} ]?oÇR ælj?oÒ"xà:} qD}?ošõÇ Öj Û oAj : } Aj Ç R‰àÓ} Dj A j ~ Do;koÚjÜ} (ÓoÖ} Y\Ú}ä Djº=o®à =j Û o‰:}å :j B u à :oàÖu r =jYÜoAj{}h" (ÓoÖ} Y\Ú} qD}?u r š =j è u à A}x Au " èo¿å Aj"\ÖuÚ}ä Au"à;oºÖoÇ iÚoàÖuÚ} (ÓoÖ} Y\Ú} =jÈæloA} Õo?o¥Ç “ Dj ª Z - +=k } - ZÈ|Aj { }œ ” =jYÜoàAjtÖur =kjb:oàB} !Buà

DoàÔo‰å Dj º =o®à^ Öj Û oAj : } =kjb:oàB}ä qAjtxà AjtOtÔ} Øo?u š NYàä ùDj ? oÇO{} !Ûj¥Üuà:} Doà=o†?uš NYàä Øoèoà:} =jÛ}?ušNYàä Wa» AjtÚ}?ušNYàä !Buà Òr|Ô}Ç =jYEoÚoU AoÙ} Au"èo<oDo‰<o íjì"àAo†àa¥àh" ØoAo‹Do‰:}å !Buà qDo‰<o Djº=u®bšà Aj Djº=o®à

=jÛ}bš AjÇR‰ :oÖo Uà:oŒ Djú‰ÖoÇ q;k o ÚoÖu Ú } \à Du r Ûj à A}x =jÈO":}‹ ù:o~å ÖjÛoAj:} aU:}È Y\Ú} :oàÓoà íjì"DoŒÛoOt‰<o ælur|A} ;nkurZà Ajt:}È GY Aj NY DjAj"§@ =jYEoÚ} ]:o:}å ÓoÚ} vlÔjÛošàä AoEj<} vlÔjÛošàä Aj AoÚoÇÚ} %ælo‰ EoÇ AuèoÚ} :j"a" ÓoÚoÚ} qDuràÓ} =jûÚurä Aj :oÖu NÔuš<} qDuràÓ}

ÎÊÝìíñ… ¨æãWÝí ŸÅ¨ÜÃÝíP… ¿ÞgQ ©àûÝ

%Ûj"_ ]Ò"DuØ} Do°=j<} Øo?oÇ %=oÈà:} ]Ò"DuWÖoÇ Ejà:oÚ} =jh"š OtIR ]|Óëo (øÛ}Š) ]àa¥ DuÚuAj"^ q;košÇ AjDo~ Aj"rÛj"æuèu¿ #ÔjØu~à:}

Øobš :jÚ} EoÇ AjDo~ :jDj?uà DjAjtÚjàæl} æuÈ|Do‰Úo Au"| 8 :oYúÚ} !AjÚ} ?u|Z +=k} Eu?}‰ #ÔjØ}~-iAo~à Eoà:j"à 2 NÈ;j Ú oàÓ} OtIR ]|Óë o

%Ûj"_Öur vlD}Œ æur|Ajt| Øu Ú o?}† *DoÓ} ?u r |æu r EoàÖoÇ Eo\à ;nkoA}‹ ]|Óëo ?ovlšå

(12AoÇ =o<oÚ} AoÖ})

=jûÚurå !Buà Djº=oÜ} =jÛo‰<o :j " a" ÛoÈO"ºÚ} ØoA}‹ qDo<oà:} :uà GÚuàå æuÈ|Ó}ä (ùœ?u|KÚ} Duª|YàÔ} <o ØoàA}x =jûÚurå :j"a"àÖ} ÛoÈh"ºàÔ} ù<}~ qDu r àÓ} =j û Úu r ä Aj ÛoÈO"ºÚoÖoÇ ù"i<} ÓoÚo vl:Új } ^;ur<} qDuràÓ} =jûÚr u å :j"Ajtxà ÛoÈh"ºàÔ} Ò"|àA}x =jûÚur Aj ÓoàO{}¥ ùf:} <o ØoàA}x =jûÚr u å :j"a" ÓoÚ} AjtÀbÓ} ØoàA}x =jûÚurä Aj AjtÀPÓ} <jÀO{} ØoàA}x =jûÚurå =jÑÜ} !dà Djº=o®à =jÛuràÓ} ÓoÚjÜ} R:uà? ÓoÚjÜ} :uàÖ} AoÚoÇ AjÒ"šà Djº=oÜ} \:ušàÖ}å #Dox?}ä Djrx?} DjàNà;k} qD}?ošõÇ AjÇR‰àÓ} =jZ¥à Djº=o®à =jY|ú› Do?oÓ} AjÖuràÓ} Au|è} Øo?u r ä Øo_àÖu à =j : }È NÚjOt‰<o =oAuњO{} !Djbà ;jâBoÇà ]Do‰:}å ;nkjàO{} =oAošõÇ %=oÈà:} :j"Ajtxà ùf:} Øo:oT EoàA} ÓoàO{} iúràÓ} <oä AuTà-AuTà DjAo?oà Øo_àÖuà =jÈB}‹ =u|=jÚ} Eo:oàÓ} Au"èo‰å EoÖu r !;n k } ~ :j " Aj t xà Wa:oà:} DjŒ;koÇ~Ó} =jèuàA}x qDo‰å :oU ;jrî} :j"Ajt¥Ç Aj"\à^ Ôj"AuÑ<} qDo‰å !Buà GY ØoÜoºO{} <oDo‰<o :j"a" ÓoèurÓoà:} Doà=jÛo‰:}å !Buà Djº=o®à =jÛo‰<o WÜuÇà:} ÖjrRU AoÙ} ;k j ? oÇ~Ú} Aj Ôu r à;u r è}?ošÇ =j Y d°:u à :} qDošõÇÚ} qD}?ošõÇ Y\à^ Djº=o®à =jÛo‰:}å EoàÔo :j"à ùDj?oÇ =jYd°:uà:}Ö} Doà=jÛošO{} :oÇ =jYd°:u =jÈÓoÚ} Eurà;urº<} :j"Óo Djº=oÜ} =jÛo‰å ;nkurZ =jYd°\ DjAjt ùÚj"àÓ} Do;k}Ç <oå !Buà qAjtxà ùè}?ošõÇ AuèoÚ} :j"a" úrÜoh"x =kuÑ|<} ù:o~:}å :jÚ} :uà ?oÔo<oä ?oÔošõÇÚ} :uà Úur|àÔ} <jàNÚ}ä #àKÚ}<uÙ} Doú~à ÓoAj{} ùY<oä ù<uù›<} Doú~à Au"èo<oä :j"Ajtxà Doú~à ùf:} ØoOt‹ Aj ù"ZÖur

GàÖurh" )Ó} æloÔ} Doúr~ ÓoAj { } ùY<oå Aj ;j " DoÈõÇ Aj Ç R‰?oTà i|;o Dj à =j Ó }~ =jÈDo‰=} ØoOt‹å aAjt<}ä AoEj<}ä ND}œä Úu | ?u º | #:oÇ] ;k j Ú j " àÓ} ;koàAo‰<o Öj"Óo‰ Aj ÙoÈ_kÓoà:} Aj EjAoAjt<} =jYd°\ DoR~ <oDo‰<o Öj"Óo‰:}å Aj"Ej:oºÖoÇ ÓoAjtÓ}ä îuèoÓ} a"XàÔoÓ} æluÙuÓ} =oAo‰<o Au|è} Øo?urå !Djbà Djº=o®à =jÛo‰:} :jÚ} :j"a" qAoxà:} Aj"Ej:oºÖur ^L~O{} íuìàA}x Dj?oº?oÇ:}å :j"Aur¥ ^L~O{} Öj"úrš q^ :oÇ îo\Ú} :j"Ajtxà ùYmÜ} =jÈO":o‹U ÔjØ}~ qDoå ;n k u r Ûu =oaªà :j " Aj t ¥Ç AurÔoÖur Aj"^D} Ej"BoÚ} <oä _Ûu à :} qDo ÕoÒ"?oä Aj"Üo~ÖoÇ d°:uÚ} qDo !Buà Djº=o®à =jÛo‰:} R:oÇÓ} :j"Ajt¥Ç Aj"\à:} Aur|Ô}ä Uà:o‹àä DjA}~ :j"Ajtxà Aj :j"Ajt¥Ç ù"Zà:uršõÇ iÚur :j"Ajtxà EoÇ d°:u Ó } Aj < }~ =oAj O t‰:} Øo?ošõÇ<} !Buà íjìÛo‰å :j"Ajtxà AuÔo¿ÖoÚoÖuà æluÇà ND}?ošõÇ<} !Buàh" íjìÛuràÓ} Do;k}Ç qDo‰å :j"Ajtxà ÚoÙoAofà^ä ÓoAjtà^ #:oÇ] ØoÔoÇà ;n k o A}‹ AuÔo¿ÖoÚ} ØoàAu¥à qDo‰<o !Dj?oÇ Djà;jælo~^àh" !Dj?oÇ Y\àUà Djº=o®à =jÛo‰:}å ;nr uk ÛoÇà^ =oXÓ} ?oÔur<} æl u C oªOtšõÇÚ} Aj (ù"œÚoÇ Dj " Ao:oÇà^ Øo<oºÚoàU vlÚoà:} qDošõÇÚ} !Djbà Djº=o®à Aj U:oÈà ^;uà:} !=jÑÈ=} ]DuràÓ} =jûÚurå úrÜuàh" AoÚoÇÚ} AuÀ?uà Aj Ôu?urà Aj GàO"œÚ}h" %;oxà:} Aj Gà;oxà:} =jÛr u šà !Buà Djº=o®à =jÛo‰:} :jÚ} ;uãeÓ} Y\<} UR:uœU ÔjØ}~ qDuràÓ} =jûÚurå :oÇ îo\Ú} ;oú‰ÚoàÓ} Aj Òr|Ô}Ç DjPEo ]:u?oÇ AjÇR‰àÓ} æluÙu¥à NÚuàål


May 17, 2014

AñÝöaÝÅ, Æãp…ÊÜÞÅ »ÝÃÜñÝíñ… ÊÜÞñ…Å ®Ü×í -

qa" qAjt¥Ç æloÚj:oà:} Ajt:}È !\| ÖjÛ} PrÙ}AjtÚ}ä Öj b OtàÖu Ú } !:o‰ÇÖoÚ} Aj"ÀÜ} Aj"ÀÜo‰àA} q^ Ao;} ùÚo‰àA}å æloÚj:o ;nkoA}‹ ;nkurÛoÇ ]DoàÓ} ú<jÛo qh"?ošÇ AjtÀÓo ]DoèoÇ Gæu È - =j : oÈà^ EoàÔoDj Ú }h" (ù"œÚoÇ Öj b OtàÖu Ú } !:o‰ÇÖoÚ} Øoàa¥àä íjìÚoà^ ÖurY Øoàa¥ä =jàÔo† Aj";kàu AjtÚoAjtY Øoàa¥ä

=jDjàa¥àä íjìZ:oà íjìÛur<} qDo:}å :urÇ GæurÈ AoÖj"<} AjtÀÓo (Óo AoÙu<} æuØoÚ} :jÚ} ;j"DoÈÇ AoÙu<} æloÚj:o æloOtšÇ ;u|Boà^ =jOt~à:} !Djbà íjìZ:oà íjìÛo‰:} Aj"ÀÜ} =kjù:} æloÚj:} Ajt:}È ;j"C}ª ;u|B} Aj"ÀÜ} Aj"\à:} qD}bšà Uà:o‹à =jO{}œ Øobàå e Ôj Ø o?} EoàÔoDj Ú } æl u Ù u š ?oÇ Aj f xÖoÇ?oTà

<ja|<}ä ù"?u»|ùÚ} (ú<jÛo)

%POt‰<o :ur Aj"ÀÜo?urä “ úÈßãAj{}œ qÚ} (A}YAu|Ú}” EjÚÇu Óo ;u|Boà:} eà íjìZ:oà íjìÛo‰:}å !Au " YÓoà:}ä Új i Otà:}ä #àÔu š àÛoà:}ä qO"Úu š à Ûoà:}h" ÓoàO{} %@ <oà:}å :jBàu =jèàu A}x Ôu?oÇÚ} æloÚj:oà:} íjìZ¥à íjìZ:oà a;u|Boà^ íjìÛo¥Ç íj ì Z:oà \\šà ;k o Új " Ü} qDo<oà:}å ÓoAj{} ùÚj"àÓ} DjÓo<o:ušä

P"K"<} îoàAu¥ Aj"^D} !Au"YÓo :j D j ? oÇ ;u | Boà^ Ej Ø oÚoà^ qDo:}å AoÙu<} Öj?ur<} AuÖoÇ a;u|i ØoàA}ä ;u|iä ?urÓoÓ} Ôj<}‹ ;oùA}‹ (Aj Dj"Y) ;j"Ûj" P"Ùo‰:}å ]|<o Øo?oÇÚ} W|A} ÓoÛo‰:} Aj " Àèu ¿ à Aj t ÀÓo qÒrxàÓ} Au"èu¿àå =oÈÒ"Do‰àä (ù"œY Ajd‰ ùÚj " <} qDo¥Ç íj ì Úoà^ PrÙ}AjtÚ} Øo:u| qDoå W|A}

ÓoÛ}‹ P"K"<} AjÀÚu¥à )Ó} ùDjæ}Ö} Øo?oàå EoÇ aià Öj:oÈO{} íuìØu Aj"ÀÜ} DjÓo~Ú} :jAjè} :jjAjè} ?urÓoàÓ} eBoÚu ]:oå (Óo %:oÈ<} DoàÔu ¥ à Øo?oÇÚ} DjàDoÚoÖoÇ Dj"Au~Ú} ;nkoA}‹ !Buà íjìÛur<} qOtšà q^ DjA}~ Aj"<o»ù"è} !Dj?oÇ íjìZ:oà^ Au":uÚ} ØoA}‹àÖ} qDo <jeàT? l

ÊæãàW… B¯ ÍÝÄàÄP… APÜÐÜìO… AurÔoÖur GÚur !;nk}~ ùf:} <o:}?uš EoÓo =uÈ|Aj{} Aj"ÀÜo‰:}å Euà =kjù:} BoY|YÓ} qùCj ~ Ü} ØoAo‹Du r <} :j:j"Œ:ur~ Óoè} Ajt:}È %Öu~ :jD? j r u ØoAo‹Do‰å Øur úrÜoÓ} AurÔoÖur Aj"Ej:}º q^ Aur|Ô} ùf:} <o:ošõÇÚ} :jDj?u AurÔoÓ} Do;nkj~Ó} :jY| ùDu ù:u~?uå AurÔoÓ} ØoO{} DjAj"=j~Ü}ä =uÈ|Ajtà:} qDuràÓ} ØoO{} :oÇÔ} Dj A u à Nb;o<}h" Aj:ur~ =o:}È îuèo‰å =jÑÜ} qh"¥ O""Aj_f¢ Ot :j<u~ I<oàÔ} Aj " Ïæl j Y :} W|Aj < oÓ}Ö} Au r ÔoWa:} ?u Ó o‰:}ä Aj t <o‰:} q^ DjAjt§:o<oä AoOtªÓ} Nb Øo:o:}ä =jÛo‰:}å =uÈ|Aj{} Aj"ÀÜu§ $BjºÚ}ä =uÈ|Aj{} Aj"ÀÜu§ =jÑØo DjAuà

=uÈ|Aj{} )Ó} úr|Aj"?} æloAj<o ØoAo‹Doå =uÈ|AjtÖoÇ =kjù:} ùPŒ<o ;nkoA}‹àÖ} Aj"<o»ÇÖuà Aj"<} Úur|AjtàU:} Øo:oå GÚuà DoàÔu¥à Øo?oÇÚ} =uÈ|AjtU AoîoÇÖ} !AjB}Ç ØoAo‹Doå e|Ú} ÚoàØoä Úu r |a"Òr I"ÇbÒ"Ù}ä iY| =k j Ú o;} EoàÓoà =uÈ|Ajt<} !Aj"Ú} ú?oàå ùaä ?u|GÓ} EoàÖurÇ ù;nko Óo;j à NY q^ ?u | GÓoà^ =uÈ|AjtÓ} !?zRÓ} aiC}ª Aj t =oÚ} ?u ù "<} =j a :}È

Ajtà;ošàå qØ} Aj t :}È =u È |Aj t U =jYæloCo N;urš<}àÖ} Ôu?oÇå =uÈ|Aj{} )Ó} =ku|Bj<} Øo?oàå EoÓo Au r ÔoÚu r |Ô} ú?oàå Au r ÔoÖu r GÚu r !;n k } ~ Dj A j t §<oDo‰<o :j D j ? oÇà^ =uÈ|AjtÓ} BoY|YÓ} qùCj~Ü} ú?oà q^ ?uÓošàå :o:j"Œ:oÇ~ AuèoÓoèoÓ} =jû:u~à Aur|Ô} ùÜo~ÚoàÓ} Au r ÔoÖu à !Au r bÓ} Au r |?} ùf:} ØoOt‹å :jÚ} :jDj?u AurÔoÓ}

:j<oÇ~ =oÈÒ"Ú} ]|D} qúYÓ} ‘:j"Au"¥à AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ}’ %=oxÚušà AjtÀÓo Dj"AjtÚ} Do:oÙ} AjÚoœà;nkoA}‹ AjtÀÓo =uÑÙoÖu %=j;}È qD}?ušå q^ Úo:} ÓoAj{} WÚjºÜ} ØoOt‹ ØoàAu¥àä =uÑ|Ù} !?oxà;ur<} Ò"àAu¥àä îuèur‹Ç Ò"àAuÑ¥Çä ùÚu‰?oÇàÓ}ä Óo?} =uÑ|Ù} æljÚ}?ošõÇNY ØoA}‹ ;kuàÓ} Ò"àAu¥ä ÔoÇdÄÓ} KÈN?} q^ ;nkurÛu=oaªà DuàKÚoà^ ÓoAj{} Úo\Ó} ùX|Ü} =uÑÙox@–#:oÇ]å ;oú‰ÚoàÖurÇ Ôj"è}Òr =jÈÒr|I<} =jÛr u šõÇ<oà:}ä qO""Úuº|]Ó} +Óo‰à ùÚu‰?oÇàÓ}ä _à:oÖoÇ ú?oÇÚ}h" DjAoxDoO{} ?ovš<oå ;ur|<} Aj"O{}<oÇàq]à ‘AuDªj Ú}‹ ÕoÙoœ’Öuà %=j;oÈ AjYºà qàÔ} AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ}aià ØoÜo ØoA}‹ä =uÑÙox@ qD}?ošõÇ Djà;jÚo’à^ íuìàA}x Aj"Ó}~ Øo:o :jÚ} Dj"Új" ú?uàå EoÇ AjYºà =uÑÙoà:} !?oxà;ur<} Ò"àAu¥à ÚoAušàå AoO{} æljÚur<} Ò"àAuÑ¥ ÚoAuњä q_»Ö} ælj"Ó} ?oÔuràÓ} Dj"Új" Øobå ælj?oÒ"xÖuà N"DjªÚ} q:oà GàÖoÇh" îoÜoÓ} Aj"ÀØoÇ =uÑÙoà:} =jÈAu|B} qDo Ajt:}<jÀàO{}ä ØoA}‹ ÓoAj{} ùÚo‰å NÚoÇ ;nkjÚo<} WÚjºÜ} Øo:oå Sri Raymond Lobo, Kengeri, Bangalore - 560 060. Djº:oAj"â:} “=kuÑÚudªkkÓo”

Doàæloèu‰?u Aj Úoú‰?u :jY ùBuàå BoY|YÓ} qùCj~Ü} ;nkurÛoÇÖ} ]Doà^ä Aj"e<oÇà^ Aj AjDo~ vl:Új } :j"Ùur<} Au:o Aj q=u»àÖ} AjtOtÔ} Øo:o<o Aur|Ô} ;nkjàÛ} =jÛo‰å AurÔoÖuà <oD} Aj AurÔo ØurZÒ"à:} :j"Ùo=kjûÙ} Øo:oå %=oÈà:} :oàÓoà (ÓoAu"ÓoÖur DjEjAoD} NÚur ?oÔo<oå Do:} I?}¶ Aj I<o¶à:j Ú }ä Óoèo<j " Óoè} AurÔoà:} aBoºd ÚoAo‰àA} Aj " ÀÜ} Uà:}bšà q=u » àÖ} ù›Üovl:jÚ} (ÓoAu"Óo DurÛ}‹ Öj?o‰:}å íjìZÒ"<} AuÔo¿ÖoÚ} q=o®Ot‰:}å AurÔoÓ} !a¥:} Aj"Àèu¿=jYà aDj:o~:}å EoÖur !;nk}~ !Dur <jeà R| qOt¥Ç O""Ôoà:} GÚur =uÈ|Aj{} Aj Aur|Ô} %ÚuràÓ} <o Aj"ÀÜ} Uà:j"àÓ} ØoOt‹å qØ} ?uÔj"<} Øoh"‰ =uÈ|a" qDo:} Øur q=ošõÇ DoàÔo\-DoàÔo\@Ó} =ja:}È Aj"<o<} Aur|Ô} ù:o~:}?uÓo‰:}å (ÓoAu"Óo îo\Ú} W|A} ]|àA}xh" =oXà DjÚo<oà:}å =jÑÜ} !Dj?oÇ =uÈ|a"àÓ} Aj Au r ÔoÖoÇ Øu r ÛoÇàÓ}h" W@ælÚj } DoàÔo:o Wa:} DoÖu~à !Do;k}Ç Øo:oå ;nkurÛu =oaªà =jYd°\ :oàÖoÇ AoÙuÚ} qÛ} Au:oä DjæloÚ} =oaªà DjAjtØ} q^ ;n k u r ÛoÇ Dj à ;j æ l o ~à^ Aj"Ir’Y ;kurDo‰å (ÓoAu " ÓoÖoÇ qAu r bÓ} =u È |Aj t à:} :j " Ùo=k j û Ù} ØoOt‹Ò" Aj"ÀÜ} Uà:o=} Aj qBu:o:} Øo?oÇÚ} :jDj?oÇà^

- YU¥ DuÚoàA}ä AjDjO{} (ÓoAu " ÓoÖu Ú } !=oÚ} ælj=jÑ~Ú} AoàÙoÇÚ} aBoºD} q^ =o:uÇ@ ;jAjÚj"àÓ} =koAuÑå q^ Eu à Aj : u ~ à Ôj Ø u ~ Öu à ØoAo‹Doå AurÔoÖuà =jàÖoàÔ} I:j~Ú} #?ušà :jY| Eo?ušà Øo?oÇÚ} Öj:oÈO{} íuìØoO{} q^ Óoèo§ Aj"<o ;nkoA}‹ Doú~à aÖoÚ} ù<}~ Uà:j " <} =jèuàA}x ØoO{}å ÓoàO{} :jY| ÔuãÚ} DjAj"§@ %;ub Øo?oÇÚ} =j O {}œ Dj Ö u ~ à =j È O":}‹ ùYØoO{}å =oXà =k j û Ûu à ÓoàO{} Uà\<oDo‰<o !AurœÚo<} )Óo<uR ùrÛuš AurÔoæoà;k} AurÛu¥ aÖoÚ} vP"x?} ùY<oÒ"å EoDuràÓ} Aj"<} #Öo, <o:ošõÇY| EoDuràÓ} =jÛo‰å “ùDur qDoO{}T?” Aj"ÀÜ} aÖo:o~<o NÚu r qDoà Aj"ÀÜuràÓ} ?oÔo‰å :jBuà qDo‰à AurÔo:oÚj"à ùBuà Öj?o‰T| Aj " ÀÜ} aÖo?ošõÇ~Ú} NÚoÇ<}àÖ} Öj?o‰ Aj"ÀÜ} DoàÔur<} AjtOtAurÔo<} Wa:} DoÚj"àÓ} =uÖoÛj"àÓ} =koAuÑå l


!

May 17, 2014

Óoèu r Óo ;n k o A}‹ %ØoºÛoÓ} =jûDj‰Ó} 20 !àúr 7 Aj""àNO{} Au"| 17, 2014 Aur?} : ;u|Boà:} < 4.00 a;u|Bo0:} : < 8.00

DIVO, Illustrated Konkani Weekly, 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai 400 001. Tel.: 2269 3578, 2265 4924, Fax: 22 - 2264 0996 E-Mails: secular@vsnl.com, secular@sezariworld.com, divo@mtnl.net.in Websites: www.secularcitizen.com & www.sezariworld.com

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

Djà=o;jR|O{} <jAuà ÚoIR|O{} Ao:oAjÚjÜ} q^ qa"

Öj"<oAjÜu ;oºYà ;u|Boà:} )Ó} <jAuà ÚoIR|O{} Ao:oAjÚjÜ} %:jŒ<}‹ Øo?oà qDo‰à EoÇ Ao:oAjÚjÜoà:} q?}Œ DjàîoÇ:oàÖuà W|a:} ùBuà ÚoAo:} Aj"Àèu¿à )Ó} Uà:oŒÖur aCjO{} qAu"¥ Aj""ÓoÚ} qDoå <jAuÑ DjÓo~Ú} ùDj?oÇ ;kur|ÚjÜoà^ Aj""ÓoÚ} Au:j?urä DjàíjìK<oà Wà q?}Œ DjàîoÇ:oÖuÚ} !:o‰ÇÖoY q^ qùÈAj"Ü}ÓoY ØoA}‹ qDo:}å EoàU ;urY DjZè} DurÛur‰?ur Aj !à;j"~<} ;kj:ur~?ur Aj"Àèu¿à DjAo?} qAu"¥õ Aj""ÓoÚ} qØ} %æluà qDoå =oÙošõÇ DjæloÚ} AjDo~à^ aa;k} ;kjAjt~àÖoÇ !?}Œ DjàîoÇ:oÖuÚ} qùÈAj"Ü}ä !:o‰ÇÖoÚ}ä G"^ä :oàÖoÇ Djà=j\‰Öuà <oD}ä #:oÇ] ;u|BoÖoÇ DjæloÚ} æloÔoà^ Øo?ušà qa" =j:oÈà^ AoÖošà q^ Öu<j?oà^ ;uÓošàå <jAoÇ DjÓo~ÚoÖoÇ qÛjèu‰à:} !Djbà ùâ:o‰Çà qAjtxà =jÚj:} )Ó} =oaªà <jAoÇ<} =jèuàA}x Au"èu‰bà? !Buà Øo?oÇÚ} qa" aàÖurš?ur DjÓo~Ú} Öj"RÖur Øo:j?ur IÚjrÚ}å Djà=}?ošõÇ AjDo~à^ ;nr uk ÛoÇ ÚoØoÇà^ Djæol Ú} ÓoÒ"Š-Óo<jr<oà !Buà ÚjÖj"<} EoZšàTä q?}Œ DjàîoÇ:oà aÚur|;k}ä ;kjAjt~à aÚur|;k} :jBuà ;nkurÛoÇ Aj"ÙoªÓ} Djàa;ko<o aÚur|;k} qDur<}h" aàÖj"<} qh"?ošõÇ ;nkurÛoÇ =oZ‰àÖoÇ =jÈ\^]kà^ ÚoØ}Ç a;ko<} Djæluà:} NEj"Aj":o<} =oD} ùÚj"<} íuì\šàå ?urÓo<} úbš YmÓo AoÚoÇÚ} %vlšå IÚ} <jAuÑ DjÓo~Ú} =jÈÔj\i|?} ØoA}‹ æloÚj:oÖoÇ DjA}~ =jØu~Ó} )Ó} DjAjt<} ;uú¥à =jÈO":}‹ ù:o~ Øo?oÇÚ} DjA}~ ;u|B}Aod ^Øoh"x æloTå qØ} qAjt¥õÇ DjAjtØuÖu aàÖj"<} qh"?uš =jÈ\^]k ú|à;}È Aj ÚoØ}Ç a;ko<}Djæluà^ vP"x?} <oà:} Aj"ÀÜuÇ:}å Euàä qa" ÚoØ}ÓoÚjÜ} )Ó} ælj"Dur~ îuè} :oà:j"à qa" Au":uÚ} ØoàAu¥à <jÀO{} Aj"Àèur¿ eBoÚur (;urè} Aj"ÀÜoDjÚ} qAjt¥õÇ O""AjIÜoàÓ} ]|A}‹ qh"?u r š =j È \=k j è }å IÚ} qØ} qAu " ¥ Aj " ^D} ÚoØ}ÓoÚjÜoà:} N=jÑ~Ú} Ajt=o<} qD}?uš :jÚ} qØ} Ao:oAjÚÜ j } qAu"¥ îo\Ú} ;j"DuÈàÖ} qDu‰à q^ :uà qAu"¥ =jú›<} qDu‰àå DoAjtWÓ} =oàAo†õÇÖuÚ} q]nk~Ó}ä DoAjtWÓ} q^ ÚoIR|O{} Eu \|^ ú›|:}È qAjtxà qa"¥ Dj"ÚjÓëo Úoúr<} EoÛo¥ÇÓ} q^ =jÈÔj\ ØurÛo¥õÇÓ} æur|A} Aj"Ej:oºÖuå q]nk~Ó} Aj"ÀèoÇÚ} AoÇ=oÚ}ä %;urÇ|Ô}-ú›|:}È DoAjtWÓ} Aj"ÀèoÇÚ} %àÖuš DjÓo~Y q^ îod¢ Ej";uŠ q^ ÚoIR|O{} Aj"ÀèoÇÚ} ú|à;}È q^ ÚoØoÇà^ Öj"<oAoà:} Wúr<} =jÈ\^]k:}º ùÖu~àå =jOtšõÇ Dj"Ao:uÖuÚ} EoÇ ]Bu<} qAu"¥à Uà:o=} N;j"šàU ÔjØ}~ qDoå %=oÈà:} qDj?oÇ Òr|I<oàÓ} Òr|Ô}Ç ÓoO"~ùÈAj{} ÚjÖj"<} EoÛu¥àå qOt¥õÇ =jYd°:uà:} qa" =kjù:} #ÔjØ}~ q^ DjAjtØ} EoÖoÇ qAjÚjÜoà vl:jÚ}Ö} qAur¥ DjàDoÚ} Ôj"àAuÑ<} qDoå ;u|BoÖoÇ ÖjK"AjXÓoà^ qAu"¥à æloT;oÚ}=jÜ} <oàÖ} Aj"Àèo¿õÇ =oàAo†õÇàÓ} =oAošàå =kjù:} æurÙoà^ Au"Øo¥õÇ \:ošõÇ æur|A} ;nkurÛoÇ IÜoà^ :oàÖoÇ Djºà:} a"À<j:u<} ;u|B} DuAuà:} q_š AjèjÓ} ÓoOtAj{} ú?oÇå ;uù"<} qOt¥õÇ <jAoÇ ÚoIR|O{} Ao:oAjÚjÜoà:} qa" qAur¥ =o:}È GàOt¥õÇ æloDu<} îuèuràÓ} Djú‰?oÇàA} q^ Aj""ÓošõÇ Öj"<oAoÓ} qa"¥ :jOtY q:oà ;nkoA}‹ Dj"Új" Øo:ub Aj ØuAu"A}‹ qîuÈ|ÖoÇ íjìZÒ" =jÚj:} qOt¥õÇÖ} =jYd°:uÓ} =jÚo‰ññÇ<} :uràÛ} ]|àA}x ?oÔu‰?oÇàA}? ^;ko~Ú} q^ IAoæoŠY =jÑÜ}~=j@ qa"¥Ö}å

Aj"àÔj"¿Ú} Aj""àæuã Úu|?} =jÑÚjÓ} AjtEu:}

]AuÑ (_È?} 12 !àÓoÇÖo =o<} Djàîur 8 EoÖuÚ} %Ûj"_ q^ AjDjO{}Úur|Û} Duª|Bj<oà:} (;urè} Úoa® <o:uš?oÇ Úu|?oàÓ} 3 Aj"e<oÇ îo\Ú} =oÈÒr|TÓ} Úoa® ]?ošõÇaià ülo=ošàå =jÑÜ} Euà Úu|?} R:ošõÇ AuèoÚ}ä GàÖoÇ ]Do Úu|?} Djàîur #:oÇ] aAjÚ} <o:uš?oÇ<} ?urÓoÓ} EoÇ Úu|?oà^ XúÙ} N"RxàÔ} ùÚj"àÓ} ùC}ª Øo:o:}å :oÇ ;uù"<} ]AuÑ AoÖoŒõÇà îo\Ú} DjÔur¿ aAjÚ} EoàÔo ]?oå 1 åÛu E oÈÛj r <} ;n k o A}‹ ùrÖj"Au|b AuÖuà Úu|?} Djàîur 12288 Úu|?}ä Aj"àÔo¿Úo DjÓofà 10å55 AjÚoÚ} AjDjO{}Úur|Û}ä 12å30 AjÚoÚ} =j<uº?}ä 22å20 AjÚoÚ} Aj"Ûo¢àA} q^ N";koºÚo DjÓof 1å12 AjÚoÚ} %Ûj"_ q^ 3å10 AjÚoÚ} Aj"àÔj"¿Ú} Iàù›<} =oAo‰å 2 åùrÖj " Au | b ;n k o A}‹ ÛuEoÈÛjr<} AuÖuà Úu|?} Djàîur 12287 Úu|?}å Dj"ÓoÈÚo Úo\à 22 å 40 Aj Ú oÚ} Aj " àÔj " ¿Ú} Iàù›<}ä 23å46 AjÚoÚ} %Ûj"_ q^ Dj<oºÚo DjÓofà 1å30 AjÚoÚ} Aj " Ûo¢àA}ä 11 å 00 Aj Ú oÚ} =j<uº|?} q^ 12å50 AjÚoÚ} AjDjO{} =oAo‰å 3 å!Aj " â:}Dj Ú } ;n k o A}‹ ùrÖj"Au|b AuÖuà Úu|?} Djàîur 12484 Úu|?} DurAjtÚo DjÓofà 1055 AjÚoÚ} AjDjO{} Úur|Û} 12å30 AjÚoÚ} =j<uº|?}ä 22å10 AjÚoÚ} Aj"Ûo¢àA}ä q^ Aj"àÔo¿Úo DjÓofà 1å12 AjÚoÚ} %Ûj"_ q^ 3 å 10 Aj Ú oÚ} Aj " àÔj r ¿Ú} Iàù›<oÓ} =oAo‰å 4 åùrÖj " Au | b ;n k o A}‹ !Aj"â:}DjÚ} AuÖuà Úu|?} Djàúr 12483 Úu|?} N";oºÚo Úo\à 20 å 40 Aj Ú oÚ} Aj " àÔj " ¿Ú} Iàù›<}ä 21å46 AjÚoÚ} %Ûj"_ä q^ Aj"Ûo¢àA} æuÈ|Do‰Úo DjÓofà 1å30 AjÚoÚ}ä =j<uº|?} 11å00 AjÚoÚ} q^ 12å50 AjÚoÚ} AjDjO{} Úur|Û} =oAo‰å 5å (<o~ù"èjAj{} ;nkoA}‹ =jÑ<o AuÖàu Úu|?} Djàîur 22149 Úu|?} Aj"àÔo¿Úo q^ Dj"ÓoÈÚo ;j<oŒÚoà 12 å 35 Aj Ú oÚ} Aj " àÔj r ¿Ú} Iàù›<}ä 13å50 AjÚoÚ} %Ûj"_ä

17å10

AjÚoÚ} Aj"Ûo¢àA} q^ N";koºÚo Dj<oºÚo DjÓofà 2å35 AjÚoÚ} =j<uº|?}ä 5å50 AjÚoÚ} DjÓofà =jÑ<o =oAo‰å 6å=jÑ<o ;nkoA}‹ (<o~ù"èjAj{} AuÖàu Úu|?} Djàîur 22150 Úu|?} N";oºÚo q^ qOt‰Úo DoàØuÚ} 18å45 AjÚoÚ} =jÑ<o 21å25 AjÚoÚ} =j<uº|?}ä æuÈ|Do‰Úo q^ DurAjtÚo DjÓofà 5å55 AjÚoÚ} Aj"Ûo¢àA}ä 10 AjÚoÚ} %Ûj"_ q^ 11å20 AjÚoÚ} Aj"àÔj"¿Ú} Iàù›<} =oAo‰å 7åAj"àÔj"¿Ú} Iàù›<o ;nkoA}‹ !Ej¶;oæo;} AuÖàu Úu|?} Djàîur 09419 Aj"àÔo¿Úo Úo\à 21å30 AjÚoÚ} Aj"àÔjr¿Ú} Iàù›<}ä 22å36 AjÚoÚ} %Ûj"_ä N";koºÚo DjÓofà 3å30 AjÚoÚ} Aj"Ûo¢àA}ä 14å40 AjÚoÚ} =j<uº|?}ä 16å30 AjÚoÚ} AjDjO{} =oAo‰å 8 å!Ej ¶ ;oæo;} ;n k o A}‹ Aj"àÔj"¿ÚoÓ} Ò"àAu¥à Úu|?} Djàîur 09420 Aj"àÔo¿Úo 00å50 AjÚoÚ} AjDjO{}ä 2å15 AjÚoÚ} =j < u º |?}ä 13 å 10 Aj Ú oÚ} Aj " Ûo¢àA}ä 17å 30 Aj Ú oÚ} %Ûj"_ q^ DoàØuÚ} 19å30 Aj Ú oÚ} Aj " àÔj " ¿Ú} Iàù›<} =oAo‰å Úu|?} Djàîur 09419 q^ 09420 ;ur^| )Ú} ùàZ|Bj<}† Úu|?oà ØoAo‹Do:}å 9 å\ÈAu à Ûj È Aj t ;n k o A}‹ ^ØoAj""]Š|<oÓ} AuÖuà Úu|?} Djàîur 22633 æuÈ|Do‰Úo DjÓof 2å40 AjÚoÚ} Aj"àÔjr¿Ú} Iàù›<} 4å02 AjÚoÚ} %Ûj"_ä 8å25 AjÚoÚ} Aj"Ûo¢àA}ä 18å10 AjÚoÚ} =j<uº|?} q^ 19å40 AjÚoÚ} AjDjO{} Úur|Û} =oAo‰å 10 å^ØoAj " "]Š|<o ;n k o A}‹ \ÈAuàÛjÈAjtÓ} AuÖàu Úu|?} Djàîur 22634 Dj<oºÚo Úo\à 21å45 AjÚoÚ} AjDjO{} Úur|Û}ä 23å30 AjÚoÚ} =j<uº|?} q^ qOt‰Úo DjÓofà 9å00 AjÚoÚ} Aj"Ûo¢àA}ä 13å16 AjÚoÚ} %Ûj"_ q^ 14 å 45 Aj Ú oÚ} Aj " àÔj r ¿Ú} Iàù›<} =oAo‰å 11 å(?}åXåXå ;n k o A}‹ ùrÖj"Au|b AuÖuà Úu|?} Djàîur 22113 Aj"àÔo¿Úo q^ Dj<oºÚo DoàØu Ú } 16 å 55 Aj Ú oÚ} (?}åXåXå ;nkoA}‹ Dj"Ùur<}ä 17å20 AjÚoÚ} ;nko<uä 18å10 AjÚoÚ} =j<ºu |?} ØoA}‹ N";koºÚo qOt‰Úo DjÓofà 2å25 AjÚoÚ}

Aj"Ûo¢àA}ä 6å22 AjÚoÚ} %Ûj"_ q^ 8å15 AjÚoÚ} Aj"àÔjr¿Ú} Iàù›<oÓ} =oAo‰å 12 å ùrÖj " Au | b ;n k o A}‹ (?}åXåXå AuÖuà Úu|?} Djàîur 22114 Aj " àÔo¿Úo æu È |Do‰Úo ;j < oŒÚoà 12 å 35 Aj Ú oÚ} Aj " àÔj " ¿Ú} Iàù›<}ä 13å 50 AjÚoÚ} %Ûj"_ä 17å10 AjÚoÚ} Aj"Ûo¢àA}ä Aj"àÔo¿Úo Dj"ÓoÈÚo DjÓofà 2å35 AjÚoÚ} =j<uº|?}ä 3å30 AjÚoÚ} ;nko<uä 4å10 AjÚoÚ} (?}åXåXå =oAo‰å 13å Úu|?} Djàîur 12217 ùrÖj"Au|b ;nkoA}‹ ÖjàZ|íjìÛ} AuÖuà DurAjtÚo Dj<oºÚoÖuà 20 å 40 Aj Ú oÚ} Aj " àÔj r ¿Ú} Iàù›<}ä 21å46 AjÚoÚ} %Ûj"_ä Aj"àÔo¿Úo qOt‰ÚoÖuà Úo\à 1å30 AjÚoÚ} Aj"Ûo¢àA}ä 11å00 AjÚoÚ} =j<uº|?} q^ 12å50 AjÚoÚ} AjDjO{} Úur|Û} =oAo‰å 14 å Öj à Z|íj ì Û} ;n k o A}‹ ùrÖj"Au|b AuÖuà Úu|?} Djàîur 12218 æuÈ|Do‰Úo Dj<oºÚo DjÓofà 10å55 AjÚoÚ} AjDjO{} Úur|Û}ä 12å30 AjÚoÚ} =j<uº|?}ä 21å05 AjÚoÚ} Aj"Ûo¢àA}ä Dj"ÓoÈÚo qOt‰Úo 00å42 AjÚoÚ} %Ûj"_ q^ 2å25 AjÚoÚ} Aj"àÔjr¿Ú} Iàù›<oÓ} =oAo‰å 15 å(?}åXåXå ;n k o A}‹ (<o~ù"èjA{j } AuÖàu DuŒBj?} Úu|?} Djàîur 01065 Aj"àÔo¿Úo 13å20 AjÚoÚ} (?}åXåXå 13å40 AjÚoÚ} ;nko<uä 14å45 AjÚoÚ} =j<uº|?}ä Aj " Ûo¢àA} N";k o ºÚo 1å 55ä %Ûj"_ 7å02 q^ 8å45 AjÚoÚ} Aj"àÔjr¿Ú} Iàù›<oÓ} =oAo‰å 16 å(<o~ù"èj à ;n k o A}‹ (?}åXåXå AuÖuà DuŒBj?} Úu|?} Djàîur 01066 æuÈ|Do‰Úo 8 AjÚoÚ} Aj"àÔjr¿Ú} Iàù›<}ä 9å18 AjÚoÚ} %Ûj " _ä 12 å 55 Aj Ú oÚ} Aj"Ûo¢àA}ä Dj"ÓoÈÚo =j<uº|?} 1å25ä ;nko<u 2å20 q^ 3å10 AjÚoÚ} (?}åXåXå =oAo‰å 17 å \Új " <j ? u º |b ;n k o A}‹ (?}XX AuÖuà DuŒBj?} Úu|?} 01068 DurAjtÚo DjÓof 1å45 AjÚoÚ} Aj"àÔjr¿Ú} Iàù›<}ä 3å04 AjÚoÚ} %Ûj"_ä 6å15 AjÚoÚ} =j<uº|?}ä 18å52 AjÚoÚ} ;nko<uä 19å30 AjÚoÚ} (?}åXåXå =oAo‰å 18 å (?}åXåXå ;n k o A}‹ \Új"<j?uº|b AuÖuà Úu|?} DuŒBj?} 01067 Dj"ÓoÈÚo 14å20 AjÚoÚ} (?}XX 14å50 AjÚoÚ} ;nko<uä 15å35 AjÚoÚ} =j<uº|?}ä Dj<oºÚo DjÓof 1å55 AjÚoÚ} Aj"Ûo¢àA}ä 7å02 AjÚoÚ} %Ûj"_ä q^ 8å45 AjÚoÚ} Aj"àÔjr¿Ú} Iàù›<} =oAo‰å —+bAjÚ} Z’DurØoä qàØu?urÚ}


"

May 17, 2014

BÊÜÞc$ ÊÜá£b, iÊÝb, ŸÇÝÀáR BÊÜÞc$ iËñÝaæÅ Öæãí¨æãÌ®… BÓÝ qa" DjA}~ (ÓoAu"ÓoÖoÇ Dj à Nà;k o à:}ä Au r Ôoà:}ä #CoªÔj \ à:}ä WÒ":oàA}å ;nkurZà Aj"<o»Çà NÚoÇ DjÓo~Y ÓoAj t Ú} qDu r <} NÚu r Doàæloè}ä ÔzÚjA}ä íjì<oÖuÚ} WÒ":o:}å q^ ;nkurZà NY qD}‰ - N]Ó} Øu r |Û}‹ Aj"Ï"ÖuÚ} WÒ":o:}ä q^ ;nkurZà (ÓoAu"Óo AurÔo<} WÒ":o:}å %=oÈà:} ^Ajâ:}‰ Øo:o<o EuÚoà ;nkoA}‹ Au"èur¥ Ajt<}ä ÔzÚjA}ä %Üu %Üu ØoA}‹ Ò":oå !Buà =oÈO"ºà:} Øo:o<o ÓoàO{} Au"èo<oå NÚoÇ #CoªÔj \ <}ä AurÔo<}ä ælj"ÔoÇ~à-æoèoà DoàÔo:o AurÔo<} WÒ"bšàä :oàÓoàh" )Ó} ]|D} =jÑÚo DurÛ}‹ AjÖuràÓ} qDoå :jAjè} qa" æuØoÚ} ØoOt‹Do‰<o ;jrî} =oAo<oDo‰<o ùBuà WÒ"àAu¥à Aj"Àèo¿õÇ aCoÇà:} AjtÀÓo )Ó} ?u|G<} AoÖo‰<o =uÈ|ÚjÜ} ?oælušàå Euà :j"Ajt¥ Aj""ÓoÚ} ;jAjÚj"àÓ} EoàA} G"i Aj:o~àå AoÖoŒõÇàÓ} EoÇ

Aja~à =jÈÒr|I<} ØoàA}xh" =jûÚur Aj"ÀÜ} Aj"ÀW !vl=oÈO{}å qdÄ|OtÖoÇ aÒ"<o‹à:} Øur|<} Aj"Àèur¿ )Ó} AjÇR‰ qD}?u r šå :u r úrÜo aCoÇà:}h" ÖjÛ} AurÔo<} Ot ÚoÔo<} WÒ"<oDo‰<o DjÓo†àÖuÚ} !vlAjt<} ;jAj<}~ ÔzÚjA} ]|A}‹ WÒ":o?u r å :oÖoÇ ÔzÚjAo Aja~à :oÓo DjÓo†à^ Doà:} Aj"ÀÜ} Ajt<} ]|àA}x Dj"Új" ú?uàå Euà =jèuA}‹ :oÖuùÛu DjA"j §@ ØurÛj"àÓ} qh"?ošõÇ (Óo Aj Ç R‰<} :oÖu ùÛu < } !Bu à aÖo?u~àå :j"ØoÇ W|Aj<oà:} Aj"ÀD}‰ ÖjÛj"Üu íjìÛošàä DjæloÚ} ùC}ª!<oºÚoà :j"ØuÚ} qOtšõÇà:}å =jÑÜ} GàOt¥õÇÖ} Djà;jælo~Ú} :j"ØoÇ Aj"\Öuà DjAj":ur|P<} :j " Au à Eu r Ôo†Ot‹Do‰<o WÒ"àA}x ÓoÚjÜ} R:uà? EoÓo ÓoÚjÜ} “)Ó} AuÑiàÔ} Au"i<}” Aj"ÀÜo?ur Øur|<}å EoàA} :jAjè} 8 Ot 10 AjDo~àÖur ælj"Ôur~å :jAjè} Aj À Ûu š à Új s ""Ø} Öj ? o‰?u à å

‘=kuњ|Úo’AjYºà NÖoA} Øo?urà

æuàÔj"¿Ú} aúrª|YOt qDjŒ:uÈà:} ÓoÛ}?ošõÇ ‘æu|YO"à a"|?}’ (Ó}œÚu|ÖoÇ q;oÚo<} ;oú‰Úoà^ AjtÀÓo ‘=uÑÙoà:} !PœÚ} Øo?oàä +=jÚu|Bj<} ùY¥ ÔjÚ}§’ Aj"ÀÜ} DoàÔ}?ušàå ]|D} ù"bÖuÚ} ]|D} DoÚo¥Ç AjtÀÓo +=jÚu|Bj<} Do;}Ç <o:}?ušà q^ æluà ]Dušàå qAjt¥Ç Dj;oàÖoÇ ;oú‰Úo<} ]?uršõÇ (àÙu|dÛ} q^ EuÚ} Ôj"fÒr DuA}‹ ÚoAuњà :jÚ}h" ]Doà]|D} ;jrÓ} ÖjÛur<} ÖjÛur<} Ò":obå !Dj?oÇ AuèoÚ} +fxÖoÇà^ ]?ušà ‘=kuњ|Úo’ _Ò"àA}x Dj"Új" ú?ošõÇ =jOtšõÇ ]Do ;nkoA}‹Ö} ;jrÓ} %@ ØoA}‹ ;uÛo Aj"O{}<oÇ<} Djà=jÑÚ}® ÔjrÜ} Øo?uràå ‘=kuњ|Úo’ AjYºà NÖoA} Øo?uràå

GàUÖ} AjDj"‰ Au"èo<oDo‰<o ùC}ª Øo:o?uå qAu"¥à AjDj"‰Ú}h" %àN"¿àÓ} IÜ} <o:}?ušå ÚoD} ÚoD} Aj D j " ‰Ú} UÓošÖu à ä ÕoAj t Öu à ÚoD} =j Û o‰?u à å qAjtxà Aj"ÀD}‰ ;j"v¿ÓoO{} qD}bšå qAur¥ DuØoY æloYÖ} ÔuÈ|D}‰ ØoAo‹D}?uršå :oàÔuÚ} NÚu r Ç Au r ?o]k Ó } Aj D j " ‰ qD}?uršõÇå :oÓo Újs""ØoÓ} AjÖr u àÓ} q=jA®u à qÒ"šàå :jAèj } :oÜu æoO{}š æl j " ÔoÇ~àÓ} ÔoàAoÓ} ;k o Û}‹ :oÖu r Ç Au r ?o]k Ó } ;n k u r Ûu r Ç Aj D j " ‰ qAu"¢Ú} ;jAj<}~ :ur Újs""ØoÓ} Ôu?r u å qAu"¢Ú} ;jAÚj }?ošõÇ AjD"j ‰à =j h "x Au Ñ iàÔ} Au " i<}h" qD}?u š àå Au : o<o Au Ñ iàÔ} Au"i<} :j"a" %=jÒrTœOt <o:ošõÇÚ} :uà =oÛ} Øo:o Aj"ÀÜ} DoàÔušàå q^ %=jÒr|Ô} ùU~ Y|:}h" qAjtxà iùh"šå !Buà EoàAuàÖ} EoÖur %=jÒr|Ô} ú?urå qAjtxà æloY Djà:urD}å =jÑÚo Au"Àèuà AjDj"‰Ú} :oà:j"à qa" Õo?ušàå !Buà Au"i<} qAjtxà æloYÖ} AurÔoU AjD}‰ ØoàA}x =oašå !Buà ÖoÚ} =oàÖ} AjDo~à =oBoÚ} Øobàå AjtÀÓo DjÓo†àÖoR| Au"i<oÖur ÖjÛ} Aur|Ô} qD}?uršå Új s ""Ø} ÚoAu š àå qAu r ¥ DuØoY =oXà qÒršå qAu"¢Ú} ;nkoA}‹ DjA}~ :oÖurÇ AjDj"‰ DoTœ?ošõÇ %=oÈà:} AuÑiàÔ} Au"i<} AjÚj"àÓ} qÒršå EoàA} ]|àA}x qOtx?o‹å :oÖuùÛu

PÛoO{} úbå ú]àÓ}Ö} ]|<o Aj"ÀÜ} EjÚm} ùÚj"àÓ} ?oÔuršàå :jAjè} Aj"ÀØoÇ qAjO{}‹ AjtÀÓo Au r Ôo<} Dj i ~<} NDu r <} =uÑK"š<} ;kj<}~ !Buà DoàÔušàå “=jû:o Euà Au"i<} :oÜu qAu"¢Ú} ;jAjÚ}?ušà :ur Aj:o~ Aj"ÀÜoDjÚ} AurÔo<} :oU I:j<} ùÚj"àÓ} %=jÒr|Ô} ùÚj"àÓ}ä :oÜu DoàÔ}?ušàå q:oà :ur AjÀÚuràÓ} qOtšå (;urè} Aj"ÀÜoDjÚ} )Ó} Óo@Ó} ØoA}‹ qAjtxà %=jÒr|Ô} ùÚj"àÓ} ]?ušà Aj"ÀÜ} ;uAoÓ} !Ôo~à ]å q:oà :ur Aj:o~ Aj"ÀÜ} ;j r î} =oàAo¥R| (;u r è} Aj"ÀÜoDjÚ} ;j"DoÈõÇàU AjD}‰ qAjtxà Óo@Ó} ØoA}‹ ]bš Aj"ÀÜ} Djà:urD} =oAuÑ<} ;uAoÓ} !Ôo~à” ] Aj"ÀÜobå Aj"ÀØoÇ qAjh"¥à %:oÈà Aj"ÀØuà W|Aj<} N]š?oTšàå %=oÈà:} R:uà AjtÀÓo Au"èo¿õÇY| ;j"DoÈõÇà^ ]?oÇY| \ ;uAoU Óo@Ó} Aj"ÀÜ} EoàAuà Uà:ušàå )Ó} ]|D} Aj"ÀØuà AurÔoè} )Ó}Ö} æl j " Ôu ~ à Új Ô o‰ÖoÇ ú<jœÚo<} Ajèjºèur<} Aur:o~<o Aj"ÀØoÇ Aj"\Ó} ;jrî} æljÔošõÇY| \ ;u A oU Óo@Ó} (;u r è} Aj"ÀÜoDjÚ} :oÜu AjtÀÓo ]bš q:oà =oXà ÓoÜu£àaŠ :oU G"i Aj"ÀÜ} EoàAuà Uà:ušàå #\šà AjDo~à ;uAo<} AjtÀÓo Aj"ÀØoÇ ;k j " Au Ó } =u Ñ Dj " àÓ}ä Au r |Ô} ùÚj"àÓ} ]?ušà <jÀO{}T Aj"ÀÜ} EoàAuà Uà:j"àÓ} Dj"Új" ú?uàå

Sri Krishnappa, Dubasipalya, Bangalore-560 059.

‘±æãÈ®…’ * %;oxÛu !à;o~?ošÇ d°:uÚ} q^ =uã?}œ qÚjàvlÓ} Ejà:oÚ} %=ox:o~å * \DoÈÇ ]Do ÚjÔo:} =oØoÖu~à ÚoAjOt‰å * EoÔu®Öu ;j"N~?} Øo?uršÇ iÚur-AuÑ@Š Nèo]kÓ} ;jAj:o~å * %;oxÛu !à;j~?ošÇ d°:uÚ} !à:jAj"~è} ÖjP<} Djb|D} ùÚo‰å * =jÚj:} Nè} Au"èoBuà ùÚo‰å 200 (à(?} dDošÇà^ aÓoÈõÇàÓ} =jÛošå

Western Ghats Pharmaceuticals C-8, Kumbalgodu Indl. Est., Bangalore-560074

Ph: 080-28437439 / 28437832 E-mail: westernghatspc@yahoo.co.in Website: www.westernghatspharmaceutical.com

NOW IN MIRA ROAD NEAR DIVINE MERCY CHURCH AND NAIGAON (E) NEAR DON BOSCO SCHOOL

NEW BOOKINGS, UNDER CONSTRUCTION, READY POSSESION AND RESALE BUNGLOWS, FLATS, SHOPS, FROM REPUTED BUILDERS AND DEVELOPERS 0% BROKERAGE ON NEW BOOKINGS Contact : MELVIN SIMON 9892404968 / 9619983225 / 8097667899

LEWIS PROPERTIES Shop No.7, Suvidha Palace, Next to Cinemax, Beverly Park, Mira Road (E), Dist. Thane Email : lewis_properties@yahoo.com

-æljå (Ajt¶ AoD}ä

!Dj"~?ošõÇ úr<uºàÙ}å EoÖoÇ %=oÈà:} Aj"<o»Ç Dj à Nà;k } ä ùC}ª - ;j r î}ä #CoªÔj:}ä qD}‰-N]Ó}ä DjùxÛ} ;uAoU Óo@Ó} Aj"ÀÜ} EoàAuà Uà:j"àÓ} Dj"Új" ú?uàå eà Uà:o‹à Aj"ÀØuà W|Aj<}àÖ} N;j"šàÓ} ÓoÚjÜ} Øobàå =jÑÜ} Euà DoàÔuràÓ} qÒrxàÓ} R:ušà DjbD}Tä =jÑÜ} =oèj"àÓ} \:ušà Dj"Pæl} <jÀO{} Aj"ÀÜ} Uà:oÇàå ]DjŒÛu‰à qa" =u|=jÚoÚ} AoÖo‰àA}ä XåaåÚ} =jèu:o‰àA}å AoEj<} (RœÛuàÙ} ØoA}‹ (ÓoÖ} ù"Ùo¶Uà ÖjAo¢à Au"bàå æoO{}x (RœÛuàÙ} ØoA}‹ #àW^O"Ú} iÓ}?urš ælj"Ôur~ !à:j?ur~å <oÀàA}x Ôu ? u š :j < o~Ùu Dj " fÒ"Ó} iúr~<} Aj " Új Ü } =oAu š å #:oÇ]å Euà ;jrî}ä ùèjºèu :oàÖoÇ ù"Ùo¶ÖoàÓ} qAjO{} æo=oO{}x ùYmÜ} DurDj"àÓ} ØoOt‹Do‰<o ;nr uk ÛoÇàÓ} (ÙuÓ} Øo:oå ;nkurZà Aur:o~:}å =jÑÜ} e DjùxÛ} ;uAoU AjtàÛoAjè}å ;nkurÛur :u|à=} qAjt¥Ç DoàÔo:o ÚoAuÑàÓ}ä qAj t xà %=j Ò r|Ôj " œàÓ} qAj t xà :oàÖu r Au r |Ô} !<ur’‡Ôj"œàÓ} ;uAo<} )Ó} Óo@Ó} ØoA}‹ qAjtxà ]bšå :oÓo ØoO{} Øo:o<o :ur Aj : o~å Eu à Dj : } qa" ^Otèo¿õÇÚ} qAu"¥à ;jrî} #?ušà %Üu ùÒ"~:}å =jÑÜ} Øur<oUà %:oÈà qa" qa"¥à ù<}~ íuìàAo¥ :jAjè} ØuI"Ö} qAjtxà ù"Aj"Ó} ù:o~?urå qAu"¥à W|Aj<}h" DjAt j ;ko<uÖàu Dj"î} Djà:urDoÖuà ØoàA}x =oAu‰?uàå


#

May 17, 2014

?oÀ<} Óo@ N;j"šàÓ} W@

ËÍÝÌ Ó … Bj E j Ú oÖoÇ (Óo Ôu È |D}‰ Aj"<o»<} GæuÈ =j:oÈÚ} )Ó} - æo| (ÛjºÚ}† ZAu"?urš ØoeÚo:} ülo=jÒ"šàå (D}åaåZå “GÚo¥Ó} =jÒ"» ØoO{} :jÚ} N";koºÚo DjÓofà 10 ;nkoA}‹ 12 AjÚoà vl:jÚ} q=ošÇ GØo<oÓ} Ò"|A}‹ AjÀÚu¥àå” ?urÓoÓ} EoÇ ØoeÚo:o AjO{}È aBoºD} <o:}?uršå ;nkurÛoÇ ;j"æo¿ÇàUà <jÓošà ùÚu¥ îo\Ú} :oÜuà Euà Øoe|Úo:} Õo?oà Aj"ÀÜo?uå Dj"AjtÚ} #ÓoÈ AjÚoÚ} (úrš AjÇR‰ !aBoºDo<} Aj"Àèu¿NY qÒršå :oÜuà q_š ÔjØ}~ DoàTšå GØo<oŠÚo<} :oÇ AjÇR‰Ó} =jÒ"» ]|A}‹ q;u|B} ]?ur R| :u =jÒ"» q=ošÇ ÔjØo~à îo\Ú} GÚj"¥àÓ}å Dj"AjtÚ} DoÛu #ÓoÈ AjÚoÚ} q^ ;ur|Ô} AjÇR‰ qÒ"š q^ GÚo¥ æov‰<} =jÒ"» íuìA}‹ ;nkjàO{} ;nkoA}‹ æloO{}È qÒ"šå q:oà :oÇ Øoe|Úo:oU Dj:} ÔjØo?} Úo<oÓ} %Øur =uÙ}?ošÇNY =oÖoYšå :oÇ ÔuÈ|D}‰ Aj"<o»ÖoÇ íjìÚo Aj""ÓoÚ} ?urÓoU îuÙ} Øobå =jûÜ} :oÇ Auèo ]DoUà æoÚo AjÚoà %:jÚ}‹ Øobšàå Aj"ÀØuà %;oÚ}=jÜ} :j"ØoÇ ;urèoÇàÓ} :ur=o‰? (Ajt:uA} 20:15)

aÜÊæãRÊÝÂí iÊÝم »ÝÊÝvݤ®… AjÚoœÖur ^AjtÜur Aj"e<ur ;jDuàNÚ} EoÖu q]à Øobà AjDo~à DjæoÚ} BuàæurÚ} DjÔu¿ ØoÜoà:} Euà Dj:} DjàDoÚ}æljÚ} Euà qa" Ajt<o‰àA} EuÚ} ;u|BoàNÚ}|| )Ó} ]|D} qîuÈ|Ó} %;u:ur?ur :ur ]|D} ^AjtÜur Øo:ur?ur EjÒ"~Ó} ÔoàA}hr !à:}Ç Øo:ur?ur Aj"<o»=jÑ:} Aj"eAu"æljY:} ØoA}‹ Ò":ur?ur|| DoDo®Ó} ;uAoUä \ íjìÛoAjè} aU:}È :oU \ä AjtàÛoAjè} æur|A} =ja:}È AjtÔoØoO{} ;uù"<} DjàDoYà ØoàAo¥ÇÓ} :ji Ii DjÔo~Ú} Øo:o :oU G"i|| Aj"<o»=jû:o<} ]?oÇà:} \à æloDoa® %Ôo†DoÓ} EoZØoO{} q:oàÖoÇ ]Doà^ æloDoa® %=oxÚu‰b WÒ"àA}x \ W@ R:oÇÓ}ä qa"¥ W@àÖ} ØoAo‹Do )Ó} Óo@|| NY W@ WÒ"àAo¥ÇÓ} DurAjtÇ<} aàÖurš G"YD} Aj"<o»<} Aj"<o»=jYà WÒ"àAo¥ÇÓ} WÒ"?ur Aj"<o»NYÖ} Aj"<o»ÖoÇ DurÛjºÜuÓ} %=oxÚurš :ur G"YD} qAur¥ )Ó}Ö} æljAo~Durä :urÖ} G"YD}|| <jAjt<} G"Úoœä qAjt¥Ç (ÓoÖ} æljAo~BoÇ qAu"¥ Ajh"šà !<oºÚoà AjÖuràä EoZ<o ØoàA} ^ÚoBo ØoàA} qAjt¥Ç DoDo®Öo Dj"îoU qBoå G"ÚoœÖo DoAu¿à:} ÖjAurxàÓ} Au"èuràä æloAoÛo‰U ]Bo||

- TÚj"’Wä :oúrÛu

ñÝaæ ±ÜıÜäÃÜ¡ñæ ¥Ýʅ° úr|Ü} q=o®?oTà qD}?ušà AoàK"<} íuì:o :oÖu ;n k j à O{} NÚu = j Ü } ^Bu : oå NÚu = j Ü } qAj t xà =u È |Új Ü } ]:o<o qa" %;oÚ} Øo:oàA}å ;u|A} !Ôj@:} NÚurå :oÜuà ]àa¥à DjA}~ ;u@à :oÖoÇ NÚu=jÜo ;nkoA}‹ Ò":o:}å ;uAo ;nkoA}‹ úrÜ} Ò":o :oÖu ;nkjàO{} NÚu=jÜ} qDo‰Ö}å ;uAo ;nok A}‹ qh"?ošõÇ ØuI"RÈDo‰ ;nkjàO{} NÚu=jÜ} %;j à Û} ^Bu : o?u à å :oU !d¶:oO{} ‘:ur NÚuà ùY:}‰ Ôu?ur’ Aj"ÀÜ} _à:oÈOtšàå (;kjAj{}~ ;j":oàUà ùâ:oÇà 10, 38). Doà =oA}š Øu I "Ó} %;uŠ|Dj"<} bÓo‰ : ‘:oÖu ;nàjk O{} Aj t :}È Dj T ¿ ;j h "ºÓ} Djà=jÑL~:o DoÓëo:} ;nkjÚo<} vÛoÚ} ù:o~å :oÖuÖ} %;uià Wa:oÖu Djà=jÑL~:uÓ} :j"a" =oAošõÇ:}å’ (úr?urDuœÔoÚoàÓ} 2ä 9-10)å ;uù"<} ØuI"Öu ælj:u~ ;nkoA}‹ ù"=u~ AjO{}È ù"=o~ qAjtxà Ò"àa¥å dº|ÓoÚ} ù:u~?oÇàÓ} q^ aBoºD} ;jAj:u~?oÇàÓ} ?ov¥ ù"=o~ : Øu I "Ó} dº|ÓoÚ} ú?oÇÚ} q^ :oÓo Dj:o¶<ošõÇÚ} :j ù ›Ü} )Ó} =j Y Aj : j ~ <} DjàNAo‰; ù"Zà:} <jÀO{}ä q;koÇ\¶Ó} T<oÇ<oà:}å Au"WÓ} <jAj"r<oÇ<} vP"x?} <jÀO{}ä NÔj Ú } ;u A oÖu à %:j Ú } DjAj"§Üu<} íuì:}?uš ^a"‰àå R:oÇÓ} e Aj t Eu : }ä Eu r æloAoÛo‰Öur =jÈÓoD} ;uAoÖuà %:j Ú } EoÛo‰å q=u » àÖ} R:uàh" íjìÛj<oå ùDur ØuI"Ó} dº|ÓoÚ} ù:o~O{}ä :jBuàÖ} :oÖuà %:oÚ}hr dº|ÓoÚ} ùÚj"àÓ} qDoå ØuI" ;nkoA}‹ Ò"àa¥ ù"=o~ (;uÜàu ä DoAj"]n~k ä EjÓ}xä Djù:}) ùDjb Aj"ÀÜ} Doàå I"AoàA} Dj Œ C}ª bîo‰ : ‘ q=o®Ó} dº|ÓoÚ} ú?ošõÇ DjAu"|Do‰àÓ} Aj"ÀÜu§ q=ošõÇ <oàAoÖu Ú } aBoºD} ;jAj:u~?oÇàÓ} ;uAoUà ælj"T~à ØoàAu¥à EjÓ}x :oÜu ]?uàå’ (I"AoàA} 1ä12å) <ja !d¶:oO{} EoÛu¥à Euà ;uÜuà (EjÓ}x) ØuI"Ó} dº|ÓoÚ} ú?ošõÇ IÚ} (ÓošõÇÓ} ?oælo‰å =j a :}È Do‹Do‹ÖoÇ Dj à DoxÚoà:}Ö} Eu à Ej Ó }x

qAjtxà =koAuÑ Øo:oå Ôj"?oAj{}ä ÖoùÚ}ä vlÓoYä =j;u~|i Aj"Àf¿ !d¶:oO{} Du r à=o‰ q^ ;uAoÖur =jÑ:} (;uAoU ;kj"A} Aj"Àf¿ !d¶:oO{} ÚjU:} Øo:oå R:oÇÓ} =o:jÓ} ;kj"A}‹ AjÖur<} =ja:}È \È)Ó} ;uAoÖur Aur|Ô} Óoèo§à:} Ò":oå æo_‰Ø}¶ íuì:jš?ur ØoàA}x =oAo‰ =ja:}È !:o¶ÇÖuà vÛoÚ} (1úrYà:} 3ä 16)å Euà =jYAj:j~<} !;koÇ\¶Ó} ;nkjèoÚ} DjàNAo‰å æo_‰Ø}¶ íuì:uš?oÇÖu DjA"j §ÜuÓ} :uà Ò"|àA}x ØoO{}å :oÖoÇ T<oÇ<oà:} :uà ÚuràN"àÓ} ØoO{}å ;uAoÖoÇ %:oÈU iùA}® (;ur:ur<}~) :oÓo ]|A}‹ :oÖu ;nkjàO{} e =jÈFo ÚjU:} ùÚj"àÓ} ØoO{}å e AjÀÛoàU IAoæoŠYå q:oà ;u|A} Øo?o æloAoÛo‰ññÇÖur æo=jûO{}å q^ æloAoZ‰ Øo?o ;uAoÖur =jÑ:} (;uAoU ;kj"A})å =kjù:} =o:jÓ} Ajt:}È ;kj"A}‹ AjÖj"àÓ} <oå DoàÔo:oÖ} qOtšõÇ <ja !d¶:oO{} : ;uAoUà ælj"T~à Aj " Àf¿å e ØoÔj â \ qAj t ¥Ç AjtÀP£ÛoÇàÓ} <o:}bšÔoO{}? R:oÇÓ} Eu !d¶:oÒ"Ó} PT‰ Øobšà AjtT®à :o@ íjìÛj"àÓ} <oà:}! ;uAoÖuà %:jÚ} :o@ AoÖj"àÓ} <o :uà GàZ:}; :oàÓoà :uà iúràA}xhr <o ]Do‰! æloAoZ‰ =o\x Aj"ÀÜ} ;oàN"<} DoàÔošà ; æl o AoZ‰ ;u A oUà ælj"T~à Aj"Àèo¿õÇÓ} Aj"Ej:}º ]|àA}xÖ} <o! Aj " ^D} =o\x Aj " Àèu r ¿ <jÓoÚo:j¶Ó} Aj"<ur|æloA} qAjt¥Ç Doà=jÈ;oh"Ó} æloAoÛo‰à:} æljÚj"<} qDoå =o\x Aj"Àèo¿õÇ æo@»ÚoÇ<} qAj t xà <uÀDjOtšõÇà:} q^ :jDjbàÖ} AjtT®à =oÈ;nkj~<oà qAu"¥ ]DurŒÛu‰ AoÙušà:} îoÜ} ØoA}‹ AoÛošõÇà:}å Euà æuèu»?ušà îoÜ} qAjtxà AjÔur~àAu¥=jYà ú?oàå Djà=jÈ;oh"Ó} AurÛj"àÓ} qa" q:oà qÒ"‰<oàA}å ;uAoÖuà %:jÚ} AuÔur¿Ö} ]:o Djà;u|B} : ‘úrÜ} (úrš RÈDo‰ ;nkjàO{} WÒ":o :jÚ} :ur )Ó} <ja ÚjÖo‹å =j<u~à :uà Ôu?uà q^ DjÔu¿à <jAuà Øo?oàå Euà DjÔu¿à ;uAoÖuà ÓoAj{}å (2 úrYà:} 5ä17)å RÈDo‰ Øu I " ;n k j à O{} (ùºK"<} Aj"ÀèoÇÚ} :oÖuÚ} aBoºD} ;jAÚj }‹ WÒ"àa¥ Aj Ç R‰ =o:oxàÓ}

- =koÈ;} aåØuå a"<u|Ø} qDuràÓ} !Do;k}Çå :jDj?u AjÇR‰ ;nàjk O{} ;uAoÖur Aur|Ô} ^Bu:o; \ ØoAo‹Do ;uAoÖur =jÑ:} Aj ;uAoU ;kj"A}å =o\x Aj"Àèo¿õÇ !Aj¶Ot~;uÓ} \ AjèjÔ} ØoA}‹ vP"x?} <oå \Öu ;nkjàO{} ^Bu:o !vl A j t <} q^ ÔzÚj A }å ;uAoÖur =jÑ:}/;kj"A} Aj"Àèu¿à DoºvlAt j <}! \ =jÈFo \Öu ;nàjk O{} ÚjU:} Øo?oÇå qa"¥à ÖjÛoAj:} AjtT®à ‘qa" =o\x’ Aj"Àèo¿õÇ <jÓoÚo:j¶Ó} ]BoªAoÇ ;nkoA}‹ %æo§?oÇà:}å qa" ;uAoUà ælj"T~à (Ôo?o:}ÔoÚoàÓ} 3ä 26; 4ä1-7; ÚurAjtÔoÚoàÓ} 8ä14 -17 ) Aj"Àèur¿ ;uAoÖoÇ %:oÈ<} =j Ô j ~ Ù} ùÖu r ~ Djà;u|B} aÖoÚ}=jÑY:} Y\<} qKOtšõÇÚ}ä q^ Euà Dj:} T<oÇ<oÓ} <u K OtšõÇÚ} (Doà=jÈ;oh"Ó} Uà:j=} q^ æljÔj=} %:urÈ<} AuU ÔjØ}~) :u;o‹à =o\x Aj"Àf¿ !d¶:oO{} =jYAj:j~<} ØoO{}‰ úrÜo®å =oèoà ÚuràNš?ur <jÓoÚo:j¶Ó} Aj " <u r |æl o A} Ej " Aj " "ª<} Ej"àæurèur¥ :jÚ}hr úrÜuà? ù;nkurbÓ} =jØo~ ;uAoÖoÇ %:oÈÖuà !;kjÇO"<} ùY<o Øo?ošõÇ<} !Djbà Aj"Ej:oºUà Dj : oà :o@à Wù"<} ;k j Ú j " àÓ}<oà:}å N;ošÓ} =jÚjà=jYÓ} iùA}® ÓoàRÈÜ} Õo?uš=jYà íjìÙ} NDošõÇå îod¢ ^Otèo<} q^ !;kjÇO"<o<} qa" ;uAoUà ælj"T~à Aj"Àèu¿à ù"=u~ <uÀDoÜ} qa" ØoA}‹ <uÀDoØoO{} q^ :oÇ íjì<o<} WÒ"ØoO{}å R:oÇÓ} Doà I"AoàA} DjºC}ª DoàÔo‰ : ‘R:urš Au r |Ô} æo=o<} qAu " ¥Ú} AuÑ:oš; ;uAoUà ælj"T~à Aj"ÀÜ} qAj t xà q=j O tšÇà:}å ^ØoÓ}hr qa" q:oà ;uAoUà ælj"T~àå’ (1I"AoàA} 3ä1-3)å Eu à æl o Ô}ä ;u Ü u à ä Ej Ó }x Djà:urDo<} qa" dº|ÓoÚ} ùÖu~à q^ :oÇ íjì<o<} WÒ"àAu¥à! (q^Ó}hr qDo)


$

May 17, 2014

ÊÜÞW… B¯ ñÜáPÝ ñæí Çݸæ¤Çíæ ¸æãvÜ¿å… B¯ ñÜáPÝ ñæí EWæ¤í hÝñæÇíæ PÜÐÝrí, A®ÝÌÃÝíaÝ hÝÙÝíñæÉ ÓÜápæãíP…, ÓÝíñÝí »ÜPݤí ÇÝXí ÊÜÞWÝÂí Çݸ…ÇÝÉ$ E±ÝRÃÝíP…, PÝÙÝjaÝ WÜáívÝÁá ¥Ýʅ° AWÝìí ©ÊÝÂí

!Ôo~à ;jÚ}: æuršÓo aÜu Új"å 300; (Óo æuršÓoÓ} Új"å 400; =jÈ:uÇÓ} ÖjZ:} æuršÓoÓ} Új"å 200; <urAu<oà / AjtT®à Új"å600

AjtÔu®à

!Ôo~à

!îoÇ DjàDoÚoà:} ØuI"ÖoÇ æur|A} =ja:}È Óoèo§Öuà qÚo;kj<}ä AuãæljA}ä Aur|Ô} q^ EurT¿Ó} q:oà q^ Dj;oàÓoè} ØoàaŠå ØuI"ÖoÇ =ja:}È Óoèo§ä :j"Øuà ÚoØ} Ò"|àA}ä qØoÇ=oàÖoÇ íjìÛo®Úoä Doà Ir;oä qAu"¥ =oDj:} a<jà\ ùÚ}å ^ÚoDuš?oÇ q;koÚoä Doà Ir;oä qAu"¥ =oDj:} a<jà\ ùÚ}å Euà AjtÔu®à ]DoÓ} <ur|A} =oaªàä <ur|A} ]|D} =jÚoÇà:} Aj"ÀÜoØoO{}å qÙoºõÇ ]Do vl:jÚ} :j"ØoÇ AjtÔo®õÇÖur =jÈ\=kjè} Au"èur‰?urå Euà AjtÔu®à ú;oèoÖ} AjÇ;nk}~ ØoàA}x <oå :j"Óo %=oxÚ} Au"èj‰Ö} :oÖu aBoÇà:} =jÈÔjK"àÓ} aDjÚo‹Óoå —Au"|R›Aj{} ?ur|æurä ÕoÙ}úr|=jÚ}

!Ôo~à

æl o Ôu A j à :} ù"Ùo¶?oTà Aj t Ô}?u r š %=oxÚ} Au " èu r ¿ :oàÓoà Óoèo§ ;nkoA}‹ !Ôo~à ]:oàä Au | è} Øo?ošõÇÓ} =jBo¥:o‰=} =oAo‰àå —=uÈd?oš

_Úu|Úo !à;ku|Y

Øu I "Öu à =j a :}È ÓofØ}ä q^ Doàå !à:ur<} ?oTà AjtÔ}?urš %=oxÚ} Au " èu r ¿å :oàÓoà Óoèo§à ;n k o A}‹ !Ôo~à ]:oàå q^R| %=oxÚ} Au"èuràÓ} AjtÔo‰àå —iÈ| =košdÛ} ÚurZÈÔjD}

q^ ù"KAj{}

!Ôo~à ^:oÇ;oÚ} Doh"’Ü}ä Doà:} qà:ur<} q^ Aj";jÚ} :uÚuØoÖo Aj " I\<} Aj t Ô}?u r š %=oxÚ}

æloÔuAjà:} I"Øu AoØoÓ} AjtÔu®à ) æloÔuAàj :} I"Øu AoØ}ä :j"à qAur¥ BoÚur\ ØoAo‹DoO{}å DjT~à ;nkoA}‹ ;uAoUà æuDoàAoà qAjtxà AoàX:} qDoO{}å :j"Øuà Wa:} qAjtxà )Ó} q;jB}~å :j"Auà Uà:}bš AoÙ} qAjt¥ RÈd‰| WÜuÇÓ} Au"|?}=koàÓ}‰å :uÇÖ} AoÙu<} qa"àhr Öj?o¥Ó} :j"Øu ;nkoA}‹ =uÈ|ÚjÜ} íuì:oàA}å qAjtxàÖ} :j"Øo Ôur=oà:} DjAj"_~:oàA}å æloÔuAjà:} I"Øu AoØ}ä ;uAoÖo AurÔo<} :j"Øuà ÓofØ} =uK‰?uàå :j"Øu WÜuÇà:} ;uAoÖur !=jYa":} Aur|Ô} :j"Auà æurÔuršO{}å :urÖ} Aur|Ô} EjØoÚurà ?urÓoÓ} AoàÙo¥Ó} :j"à Dj"Ûj"œZ:} Øo?urO{}å qà;oxÚoà:} N"Ûur<} q=ošõÇ WÜuÇU AoÙ} EurÔo†Ò"š?oÇà Dji~à :j"à ;oàAuњO{}å :oàÓoà Wa:oÖuà %:jÚ} =jÔj~Ù} ùÚ}‹ä DoÓoÈAu"à:} ]|A}‹ä ;uAoDji~à EoÛušàO{}å Euà a"DoàA} ù:o~<o :j"Óo =jûÚoDjÜ} Øobš Aj"ÀÜ} <oå ùC}ª Aj"Àèu¿ :j"Auà ?uúš<oàO{}å qDj?ur dŒY:} qAjt¥hr Óoèo§à^ RÚjš:} Ôo?}å ;uAoÖuà %:jÚ} =jÔj~Ù} ùÚj"àÓ} qa"¥à Óoèo§à %ælu~D}‰ ùÚ}å =u?oÇÖu NÖoAu aCoÇà:} Uà:j"àÓ} qAjtxà iùO{}å æloÔuAàj :} I"Øu æo=oä ;j"N~èoÇàÖurä ùCoªà:} q^ _Ûuà:} qD}?ošÇàÖur :j"Auà aBu|C} Aur|Ô} ú?urO{}å :oàÖo ÔjÚo§àÓ} :j"à =oAuњO{}å :oàUà ;j"îoà :j"Auà =jûdšàO{}å :oàÖo WÜuÇà:} <jAuÑ æljAj~Dur EoÛuršO{}å ØuI"Öo ?oÀ<oà-æoàAo†àÖo AurÔo q^ DuAu iAoO{} qa"¥ W@ Djà=jÑÜ}~ Øoàa¥<o Aj"Àèu¿à :j"Øu WÜuÇ AjtY=ko:} iùOtšàO{} qDo‰àä ØuI"Öuà Doú~à ;j"N~èoÇä _ÛuDo‰àä ùCoªà:} qD}?ošÇ ;nkjàO{} =jèuàA}x q^ :oàÖu DuAuÓ} ?oÔuràÓ} qAjtxà =uÈ|Y:} ùÚ}å I"Øu æo=oä EoÇ DjàDoYà ;uAoÖuà Eo:uÚ} :j"à ØoAo‹DuršO{}å ;uAoU aBu|C} Aj"I:} :j"Øu DjAuà qD}bšå DjæoÚoàÓ} ;uAoÖur q;koÚ} Au"èoDur ú?urO{}å qØ} DjÔo~ ÚoØoà:} ;uAo DjàTà :j"à qDoO{}å ;nkjàO{} ;nkoA}‹ :j"W AurÔoè} ]|C}ª qAu"¥Ú}ä :j"Øo æljÓo‰àÖuÚ} ÔoP"<} qDoO{}å qAu"¥ Wa:} :j"Óo %Ôu‰à ùÚo‰àA}å qAjt¥ WÜuÇà:uš ùC}ª q^ ;jrî}ä _ÛoæuØoÚoO{}ä :j"Øu Aj""ÓoÚ} EoÛo‰àA}å qAjt¥ ÔjØo~àÓ} :j"à =oA} q^ qAu"¥ =oDj:} ;uAo?oTà AjtÔ}ä EoÇ íjìÛuÇ EoÇ Aj"ÀØoÇ ÔjØo~à =oDj:} ;uAo?oTà a<j\ ùÚ}å (Aj{z<}=j@ :j"ØurÇ ÔjØur~ %ÖoÚ})

æloÔuAjà:} I"Øu AoØ}ä ;uAoÖo AurÔoè} AuàÔu ;nkoA}‹ ú]àÖ} =jO{}œ AjÖuràÓ} DurZ<oÓoå ;j"Do¶<oàÖo DjÚ}º =oDoà ;nkoA}‹ qAjtxà Úoúr<} AjÚ}å æloAoÛo‰Ó} qÛ} AuÖo DjàT‰àÓ} Nb ØoàA}x ]|<oÓoå ØuI"<} ;oùh"?ošÇ AoÙu<} Öj?ur<}ä Aj"ÚuÇ AjtÒ"Öo Ôur=oà:} ÚoAuÑàÓ} qAjtxà :j"Øur q;koÚ} ]|å qBuà )Ó} ]|D} EoÇ qAjt¥ DjàDoY =jOt® %=oÈà:} :j"Øu DoàÔo:o ;uAoÖo DjT~àÖo íjìÚoà:} DoDo®Ó} WÒ"àAu¥à æloÔ} qAjtxà Au"èoDuà ùÚ}å qAu"<}å (Euà AjtÔu®à æljR‰=jÜo<} 9 ]|D} ùÚu¥àå GàZ:} ØoA}‹ AjtÔ}?urš %=oxÚ} Au"èj‰?urå %=oxÚ} Au"è}?ušàÖ} =koO{}œ ùÚj"àÓ} ØoO{})å

æloå I"Øu AoDoùÛu AjtÔ}?urš %=oxÚ} Au"èur¿å :oÓo Óoèo§à ;nkoA}‹ !Ôo~à ]:oà q^R| %=oxÚ} Au"èuràÓ} AjtÔo‰àå —úršX?o† =uÈdœ q?u¶|Ûoä ;j"æoO{}

Au"èur¿å :oàÓoà Óoèo§à ;nkoA}‹ !Ôo~à ]:oàå q^R| %=oxÚ} Au"èuràÓ} AjtÔo‰àå

—Øudœ Z’Au"?uršä qà;ku|Yå

!Ôo~à

^:oÇ;jÚ} Doh"’Ü}ä AuPàù@ AjtàO{}ä DuãàÙ} ?urÚu<}œä DuãàÙ} Ir;} q^ æoèurÓ} ØuI" ?oTà AjtÔ}?urš %=oxÚ} Au"èur¿å :oàÓoà Óoèo§à ;nkoA}‹ !Ôo~à ]:oàå q^R| %=oxÚ} Au"èuràÓ} AjtÔo‰àå —Øudà:o ÓoÛur~Øoä Aj"àÔj"¿Ú}

Doàå Ir;oÓ} <urAu<oÖuà AjtÔu®à ) æloÔuAjà:} Doàå Ir;oä !=uÑDj‰?} q^ Aj t Z‰Úoä =j a :j È :u à :} Bu È |C}ª q^ !ØoÇ=oà^ ÔuÈ|D}‰ ØoAo‹Do¥õÇä ØuI" RÈ|Do‰ÖoÇ ?oT»?oÇ Dj à Nà]k Ó oä ÔjØ~u Ajà:oà^ AjtÔuš?oÇ AuèoÚ} :j"W aBu|D} DjDoO{} æur|A}Ö} =o\Ò"Üu<} ]:u?oÇä Aj"ÀØoÇ Óoèo§ÖoÇ Ôj"àÛoÒ" ;nkoA}‹ EoàA} :j"Øur !DurÈ Dur;ko‰à q^ Aj"ÀØoÇ ÔjØo~àÓ} =oàAu¥îo\Ú} ;uAo<} BuÈ|C}ª Djù:} ]?ošõÇ :j"Øu?oTà EoàA} AjtÔo‰àä Aj"ÀØoÇ ÔjØu~ÖoÇ AjtÔo®à:} Aj"ÀW ù"Aj"Ó} ùÚ}å :j"ØoÇ <oàAoÓ} DjAo~à^ AjèoxDuà q^ :j"W DjDoO{} :o@ AjtÔoDuà ùÚu‰bà Aj"ÀÜ} æloD} ]:oàå \|<} qAjt¥õÇ æo=oä \|<} <jAtj <} Aj"YÒ" q^ \|<} q<jà;} æo=o Aj"ÀÜ}å

Doàå Ir;oä qAu"¥ =oDjº:} q^ :j"W DjDoO{} AjtÔu‰?oÇà =oDjº:} a<jà\ ùÚ}å qAu"<} (%=oxÚ} Au"èu‰Ö} =koO{}œ ùÚj"àÓ} ØoO{}) —ØurDu=k} Z’Dur|Øoä ù"?o~å


%

May 17, 2014

ÊÜÞÊæÏ®… ©ÈÉ ±æäqÉ - bÒr dúº|Úoä !:jr‰Ú} EoàAuà ælj"ÔoÇ~=jÜoÚ} úbšà =u Ñ RÈ=j Ü oàä q:oà %Ôo†DoÓ} Ò":o<oä Aj"ÀÓo Aj " ÀWÖ} PØ} ]Do‰ q^ EoDu r àR| Ò":oå ;n k u r Zà =u Ñ RÈ=j Ü oà ;j " DoÈÇ ælj"ÔoÇ~àÖurÇ =jèuA}‹ ú?uršõÇå æoR ;nkurÛurÇ ælj"ÔoÇ~ Aj"\<} ú?u r šÇå =j Ñ Ü} Dj Ô u ¿ à ælj"Ôu~à=jÜ} ÓoàO{}¥ Gà:}æuØoÚoO{} <oDo‰<o =oBoÚ} ØoA}‹ Ôu?oàå ælj"ÔoÇ~=jÜoÚ} qD}?u r š Dj à :u r D} q:oà Aj"ÀØoÇ Aj""GAj"èoÚ} <oå :u ; oèo EoàAu à =u Ñ RÈ=j Ü o ú?oÇY|ä Aj"ÀØoÇ AjÀZ?oà^ DurDj"<} AuÀ?oàå =jÑÜ} qØ} Aj " ÀØoÇ æl j " ÔoÇ~à^ Öj r R ù:o~<oä AjtÀÓo DurDj"àÓ} ØoOt‹å æl j " ÔoÇ~=j Ü oÚ} EoàAuàh" ÖjrR ú?uršõÇ Aj"Àèu¿à aDj:o~àå =jOtšõÇ Dj"Ao:uÚ} qØ} Aj " ÀØu r =j Ñ :} iÓo<o:}?ošõÇ AuèoÚ}ä =uÑRÈ ú?ošõÇ AuèoÚ}ä Aj"ÀØur ÚoÔ} :oèuºÓ} ÖjÛo‰å )Ó} Óoè} qD}?urš EoàAuà úbšàõ =uÑRÈ=jÜoàä #:uršõÇ q^ \:uršõÇ <jÀO{}å #Dox?oÓ} Au:o Ò":o<oä AoÙuÚ} úrÜuàh" Ôu r Ao~àÓ} Öj Ú j à A}x æoà;košà:} Øo?oÇÚ}ä :oàÓoà DurÛ}‹ DurÛu¥àå \à ÔurAo~à úrÜo - úrÜoÖoÇ Ôo;oÇÓ} AjÖur<}ä úrÜo-úrÜoU ùâc îoO{}‰ Aj " Àèu ¿ à Uà:o=} Aj"ÀØoÇ Aj"\à:} Ò"|àA}x <oå :oÇ )Ó} ]|D} (Óo Dj"ÜoÇÓ} =ko:jÚ} AjtÚ}?ošõÇÓ}ä :oÇ Dj"ÜoÇ<} AjtÀÓo ;koàAo†A}‹ EoÛ}‹ Aj " ÀØoÇ ù"?oÇÓ} Öoæu r <} ÖoÚ} ;oà:} Úuràæ}?ušå AjtàO{}‹ qDjŒ:uÈÓ} Aj À <}~ 14 #àØu ù ›<oà ]Auã?ošõÇ<} AoàÖuršà EoàA}å :jY| Dj"ÜoÇàÓ} =ko:jÚ} AjtÖu~à Du r Ûj " àÓo‹å R:oÇÓ} Aj " ÀW Nr;k}h" Dj"ÜoÇUÖ} ia"ªå :oÇ )Ó} ]|D}ä #Dox?o ;nkoA}‹ =oXà Ò":o<oä AoÙu Ú } RKªÜo®ÖoÇ Ôo;oÇà:} NYà

Aoàh"¢ Øo?oÇà:}å qa" ;nr uk ÛoÇ =uÑRÈ ælj"ÔoÇ~à^ä \à ÓoÛ}‹ NÚu æur|?} ú?uå :oÖoÇÖ} Ôo;oÇà:} :u r È| æo?} îu è o¿õÇàA}å íj ì Öo~à^ =j è u A }‹ qAj t xà ;koàAo†Ò"šàå ;j"DoÈõÇ ]|D} AjtàO{} arDo ;nkoA}‹ =oXà Ò":o<oä q;kuš ]|D} qa" îuè}?ošõÇ AoàÒ"¢à :urÈ| îuèo aCoÇà:} ùà=ušãàÙ}å :oà:j"à Aj"ÀØuà <oàA}h" qh"?ušàå Øo?uà EoàA} ;ur<o‘Úoà a"Do ;nkoA}‹ qh"?ušàÖ}ä Aj"ÀØur aÖoÚ}å q?o‰Y Aj " "ÓoÚ} ;k j @ ~Ú} BuÚ}NÚ} arÙ} Õo?}‹ä :oÖuÚ} AjtÀÓo ]àv Õo?uãb AjtàO{}‹å ÖjrR ú?oÇÚ} Ajtàh"¥ iÓëo ùYmÜ} q^ \Óo :oÇ AuèoÚ} úrÜuàh" qÛoàAu¥NYà <oå îuè} îuè} Aj"ÀÜ}ä Aj"ÀØur Ôur|è} Øo?urå R:uàT| Aj"ÀØuà <ji|æ} NÚuà qD}?ušàå !Öo<jÓ} æuràNO{} ;nok A}‹ Aj"ÀØur æo=jûôï Œ qh"?uršå :oÓo Aj"ÀW vlAj"~:} ]dšå “AuÑÀ<uÇ Óo?uà ÖuÛoÇÓ} arÙo AjO{}È ]àv Ôo?uã?oÇO{}ä =k o ?oÇà =oà:oÇÚ} Aj À Û} ØoàAu Ñ ôï¥ æl j " Ôu r ~ :u r ” Aj"ÀÜo?urå “:j"Óo Ôur:j"‰<o :oÖu r Ç =u Ñ RÈå Úu r à_ qDo‰<oàÖ} æloTœØuå AjÀÛ} Øo?oÇ %=oÈà:} ØoOt‹å” !Buà :oàÖu Aj";kàu %?urÜu ÖoP" qDo‰<oä EoàA} ?u r |A} %Ùu r <} æl o O{}È Ôu ? u š à AjtàO{}x GæoÚ}Ö} <oå ælj"ÔoÇ~=jÜoÖuà DoàÔuràÓ} Ôu ? oÇÚ} Aj " "Ôu r ŠàÖu à <oå îuèoÖuà AjtÀÓo æloYÖ}¥ _Buàå :oà:j"à RÈúÙ} Aj"ÀèoÇÚ} Øo?uàå Øu|àA}x îoàA}xh" <oÓoå :oÇ )Ó} ]|D} Dj<oºÚo DoàØuÚ} !L®=j Œ æl j Ù oÖoÇ Eu r Ùu ? o Aj""ÓoÚ}ä AjtÔo~;uÔuÚ} RÈúÙ} îuèuràÓ} Ôu?uršàå =jàÖj"<} AjtÚ}?urš æur|?} ;kjÚj"àÓ}ä æur?oÓ}Ö} =jèuA}‹ ;koàAuњàå æur|?} ;kj?ur~å =jÑÜ} EoàA} Ajt:}È æurÙo<}ä =kûj Ù}?uš ÔošD} Õo?ošõÇ ÚoiÚ}ä ÔošDoÖo úràAu¥<} Aj"ÀØoÇ =oàOtàÖoÇ =jà;ušà AjtD} \|<} #àÖ}æljÚ} ià;ušàå ÚjÔo‰Öu AoÀè}å îuè} Nà;k}å !L®=jŒ NÙo<} ÓoÛ}‹

;jAjÚ}?ušà N^Ot<} EoÛ}‹ Aj"ÀØoÇ =oàOtàÓ} æoà;kušàå æljÙ} ú;oèoO{} N^Ot<} Õob<o:}?uršå DjÔo¿õÇà^ AjtÀÓo %ù?}‹ Duãù?oÚ} NDjA}‹ íjìÚo EoÛ}‹ Du r Ûu š àå Aj t àÒ"¥à Øur|Ú}Ö} Øur|Ú}å æoæoÖu AjtÚ} =jÛu¥ Ajt:}È æoRå ;j"DoÈõÇ ]Do Aj t àO{}‹ îoà;oÇÚ} NDjA}‹ qDjŒ:uÈÓ} AuÀ?uàå ;nkjàO{} ;oú‰Úo<} =oàO{} iàAu Ñ àÓ} ;k j ? u ~ àå Aj t ÀÓo ;kjÚj"àÓ} ;ur|Ô} ùà=zàÛjÚ}ä (Rš <j D }~å :j Y | EoàAu à ù"ZŒ?ošõÇ<} Dj"a ;oú‰ÚoÖoÇ æurÙo vl:jÚ}å Aj"ÀØur =oàO{} iàAu ¥ à Du r Û}‹ :u r q=u š Ç æurÙoÓ} æu|àÛu|Ø} ùÚj"àÓ} Ôu?urå =oXà Ò":o<oä q^Ó} ;urÔoàÓ} q=jA}‹ EoÛ}‹ qÒrš AjtÀÓo ;kjÚj"àÓ}å ùBuàh" =oO{} iàAuÑôïïšå ;ur|<} ]DoàÓ} )Ó} =oaªà ÛuÈdœàÔoÓ} q=jÒ"šàå ;n k u r Ûu ]|D} ;oú‰ÚoÖo Eo:oÓ}h" æu|àÛu|Ø} qD}?ušàå Aj"e<ur ?oÔuršä ÕoO{} ÔjrÜ} ØoàA}xå Uà:oà Uà:oà Uà:o<oàä EoàAuà ú?ošõÇ æloYÖ} ùÚmur|Ú} ù:j"~àAoÖur %Ôo†D} qÒršå :oÇ ]|D} AjtàO{} q^ æoæ}ä qAjt¥ úÓoÖoÇ AurÔur?oÇ~Öo íjìÚo Ôubšà ;jOt~ ;uÔuÚ}å =oXà Ò":o<o Úo:} Øobšå DoàÔo:o Dj"Ajt~O{} q^ æoàÔu† Ajtd¿ EoÛ}bšä :o@ Ò":o<oå EoàA} :o:oä Aj"ÀØoÇ AjÀÛošõÇ ælh j "®<} AjtÀÓo %KÒ"šà Ua"® ;kjÚj"àÓ}å :oÜu qàÔo®à:} Ajtd¿ Dj"X úbå æoàO{}ùÛu ;kj"àA}x Ôu?uàå EoàA} Ua"® ÓoÜu£A}‹ =oÙošõÇ<} Ôu?uràå (Óo ù"àÛošõÇà\š ;kj"àA}‹ “ ù"àÛu š à ]|Úu ” Aj " ÀÜo?u à å :u;oèo Aj"ÀW ^|;} Dj"Xšå =oXà qàÔo®à:} AjÖur<} =jèu:o<oä qAu"¥à úr?u¢à ù"àÛošõÇ ù"i<} NDur<}ä Dj"Ajt~Ò"Öu ù"Ûux NÚu ù<}~ îo:oå ÖoÚ} ù"Ûux Ajt:}È %?oÇ~:}å æoR =jÑÚo îoA}‹ ÓoæoÚ}å æoæoÓ} Aj t d¿ Aj"ÀèoÇÚ} W|A}å AjtàO{} qèu<} AoÙo‰<o :ur æloW¥ :jOtY ù:o~å AjtàO{}x ?ur|A} Ò"|A}‹ DoàÔu š àå æoæoÓ}

ùBuàh"ä AjtàO{}‹ æloO{}È ;koÛušàå qD}?uš ÖoÚ} ù"Ûux :oÓoÖ} æloI"<} ]?uå ùBuàh" :oÇ ]|D} AoàÖošõÇàA}å Aj"ÀØoÇ :júšÓ} ÖjÛ}?urš ÚoÔ} Dj Ó ofàh" ;u à Au Ñ àÓ} <o:}?uršå Aj"ÀØoÇ (Óo #CoªÓ} DoàÔo:o ÓoÜu£?uàå úr?o¢õÇÖoÇ ÔjèoÇÓ} ;urY æoà;kj"<} AuÑ|Û}‹ AuÀ?uàå æloYÖ} ØurÇÚo<} =oA}œ Ò":o?u r å ÚoÔ} :j ú šÓ} ÖjÛ}?ošõÇ<}ä =oA}œh" ùèuràÓ} <oå ;nàjk O"œÚ} Do;koÜ}~ %;oxÓ} AoÀèu ¥ à Aoè}å ;n k j à O"œÚ} %æloÚoÒ" ;nok A}‹ %;oÓ} =jZ¥ä æu r ?oÇ vl : j Ú } Ôj " àZå úr?o¢õÇÖoÇ ÔjèoÇÓ} æoà;k}?uršõÇ ;urYÒ"ÖoÇ !<uÇ|Óo =uÑà:oÚ} )Ó} =ko:urÚ} æoà;kj"<}ä =oXà Aj""ÓoÚ} =jèu<oDo‰<oä Ôj"àÛuÇÓ} ?urK"<} Õo?uàå íjìÚo =oXà Ò":o<o ÚoÔ} #?urš #?urš ^:ur¿<} Ò":o?urå :jBuà ùÚj"àÓ} <jØur qD}?ušà úrBuÛ}Š AjtÀÓo Óoà:jOt‰<o Aj":} _Doà:j"Ú} Øo:obå =jÑÜ} ÖjrÓ} ù<}~ Øobšå :jBuàÖ} íjìÚo qÒršàå )Ó} íjìZÒ" =oXà Aj Ö u r <} úr?o¢õÇÓ} AoàÖjOtà Aj"ÀÜ} ælÔj šu àå =jÑÜ} \ æljOt<jÓ} Ôj"àZå EoÇÖ} Uà:o‹à^ NDu r <} qDo‰<o úr?u¢à qàÔo®à:}å ^Øoh"x :oÇ AuèoÚ} AjtÀÓo Øo?urš Djà:urD} DoàÔu r ¥ <j À O{}å Aj " Eo !=oÈ;koà:urš ;uAo<} AjtÀÓo ÚoÓ}?uršå ;uAoÓ} !Ôo~à ]bàå !Bu à æl j " ÔoÇ~=j Ü oÚ} EoàAuà úbšà =uÑRÈ=jÜoàä q:oà %Ôo†DoÓ} Ò":o<oä EoDuràÓ} Ò":oå :oÇ )Ó} ]|D} arDo ;nkoA}‹ =oXà íjìÚo Ò"|A}‹ä =u | Ø} Øu | A}‹ ØobšÖ}ä AjtàO{} Aj"ÀÜobä “AjtAu» íjìÚo AjÖ}ä \Üu ]?ušà Doàæloè}‹ EoÛ}‹ Ò"” Aj"ÀÜ} EoàA} Ôu ? u r àå DoàØ} Aj " ÀÜoDj Ú } ;nkjàO{}¥ îuèur¿àå %=oÈà:} AjtAu»<} ]bš =uÑXš íuìA}‹ íjìÚo =oXà qÒršàå qAj t ¥ ØoÔoÇÖoÇ qÓoxÛoÇ ùÛu =oA}?ušàÖ} =uÑÙušà:} R:uà qDo :uà =jèuàa¥ qBoå ;nkjàO{}¥ ;k j @ ~Ú} qD}?ošõÇ Úu à Au Ú } NDuršàå :j"Ao?ur Úur|?} ù<}~

úrAu Ñ è}‹ ÔoàÙ} Õo?}‹ æoà;k}bšå ÔoàÙ} DurÛjh"šå :j"Ao?oÇÖur Úur|?} qDo :jDur =oXà Ôj"àAo†Òršå :j"Ao?oÇ vl:jÚ} ÓoàO{} <oå :j"Ao?ur qDo :j D u r Ö} úrAu Ñ è}‹ æoà;kuršå íjìÚo Ò"|A}‹ =uÑXš AjtàO{}x ]bå ;nkurÛoÇ Auèo<} Aj t àO{} %àÖoNè}ä “AjtAu»<} !iÖ} ]bšT =uÑXš” aÖo?u~à AjtÀÓoå “AjÀO{}” Aj"Àèuà EoàAuàå Dj:} DoàÔuràÓ} vlÒ"?uràå Aj"ÀØoÇ AjÀÛošõÇ æljh"®Ó} ;koÛušà AjtAu»ÔuÚ}å ælO j {}® =oXà Ò":o<o Ajta»h" qh"šå q:oà EoàA} iÓo~?uràå Uà:ušà EoàAuà q^ Dj:} DoàÔušàå %=oÈà:} Dj Ô o¿õÇàÓ} qÓoxÛoÇùÛu q=jA}‹ AuÀ?uàå =u Ñ Xš Du r Ûu ã ?u r š ØoÔu r ;oùÒršå DjÔo¿õÇà^ ÚuàAuà:} Dur;kušàä =jû<oÇ<} ÚuàAu vl:jÚ} ;ur^| Óo<oUà Au"f¿àå ÚuàAu vl:jÚ} ùià Ôubšàå DjÔo¿õÇàÓ} !Øo=}å :oÇ æloO{}È EoÇ #:ošõÇ AuèoÚ} úr@| EoÇ AoÙu<} AjÖo<o:}?ušàä q^ Ôu?oÇY| úrÜoÖoÇh" ]cªÓ} =j Û o <o:}?ušà :uà ;j"DuÈà !Øo=}å “Dj:oÇÖuà qD}?ošõÇ<} Au"èu¿à” Aj"ÀÜob Ajta»å :u;oèo ùèu¿à Aj t ÀÓo =u Ñ Ùu š à:} R:u à qD}?ušàT Aj"ÀÜ}å =jÒ"šàÖ} DoàÔ}?ušà Øo?oÇÚ} #\š DjT¿ ÔjÛj’Û} Øo\h" <oå æoO{}š Aj"<o»ÇàÓ} æloàÔoÚoU qBo Öj Û }å Aj t àO{}x Óo<oUà qDošõÇY|ä æo=j û Œ<} <j a à EoÛ}bšà =jèuA}‹ä AjtàO{}‹ AjtAu»Ó} aÖo?u~à qDu‰?uàä \Üu ]:oà Aj"Àèuà qDu‰?uàå ælj"ÔoÇ~=jÜoÚ} ÖjÛo‰A} Ej Ò "~úrš =u Ñ RÈ=j Ü oà q;ko:o~å q^ q:oàUà ælj"T~à :jÚ} DoàÔu¥àÖ} <oÓoå =jÑÜ} ?oÀ<jŒÜoÚ} =uÑRÈ qD}bšà ælj"T~à AjÀÛ} Øo?oÇ %=oÈà:} ÖjÛo‰A} æloYÖ} Do]à Øo:o:} Aj " ÀÜ} qOtx?oàå ;n k u r Ûu <oàAoZŠÓ} Aj"^D} ?oÀ<jŒÜoÚ} æloYÖ} =uÑRÈ qD}?ušå AjÀÛ} Øo?oÇ %=oÈà:} æl o YÖ} <oàAoZŠÓ} :u Øo?oÇ:}å

+


&

May 17, 2014

Euà :o@ :oàÖoÇ WÜuÇ ÖjY:oÈ =j û Dj ‰ Óoà^ NÚj A }‹ Õo?oàå ælj"T~à =uÑRÈ ØoàA}x ;nkurÛoÇ AoàÙoÇ<} AjÀZ?oàh" ÓoÚjÜ} ØoAo‹Do:}å =jOtšõÇ Dj"Ao:uÚ} ælj"ÔoÇ~à^ AjtÔ}?ušà ]?ošõÇ Aja~à q^ ?oÀ<} ;nkoA}‹àÖ} :oàÖu r Ç Öj r R \]º<o:}?ošõÇAj a ~à ;j " Du È à Dj æ l o Ú} Dj à T‰à æl j " ÔoÇ~àÓ} b=jh"?ošõÇ<}ä ælj"T~à ÖjrR q;koÚj"àÓ} =oAo‰:}å ælj"T~à qa"¥à Au r ÔoUà Øo?oÇY| :oàÖoÇ ælj?oÒ"x îo\Ú} úrÛj"À Aj Ó o:} ]|A}‹ ùBu à :oàU æl j ? oh"x Doàæl o èo‰àA}T| :jBuàÖ} ælj"ÔoÇ~=jÜoÚ} ;nkoA}‹ :oàÓoà \;j"º<}ä :oàÖuà æljaC}Ç æoà;kj"<} EoÛoÇàå l

!Ôo~à

Aj " ;j Ú } :u Ú u Ø o ?oTà AjtÔ}?urš %=oxÚ} ?oæuršå \Óo Óoèo§à ;nkoA}‹ !Ôo~à ]:oàå — DuàÛoÈä Aj""àNO{}

^:oÇ;koÚ} AjtàO{}

Aj"YÒ"Öuà G:oaÜ} ÓofØ}

AuPàù@ Doh"’Ü} Pr;}œ~ Doh"’Ü} DoAjû;} Doh"’Ü}

ØuI"Öuà =ja:}È ÓofØ}

æloå q?ur‘<urœ

Doà:} ?urÚuj<}œ

a"?oÚ} Doh"’Ü}

Doà:} I"AoàA} AoàØubD}‰

Doà:} :uÚuØo

=ja:}È DoÓoÈAu"à:}

EoàÖu?oTà AjtÔ}?urš %=oxÚ} Au"èur¿ :oàÓoà Óoèo§à ;nkoA}‹ !Ôo~à ]:oà q^Ó}h" %=oxÚ} Au"èuràÓ} AjtÔo‰à q^ Au|è} Øo?ošÇÓ} =jBo¥:o=} =oAo‰àå — Aj"a~<} ZDur|Øoä Aj"Djx:}

Dreamzz

Beauty Lounge only for Ladies Shop No.1, Saint Bridget’s Enclave, Vakola Bridge, Santacruz East, Mumbai - 400 055 NEETA TARIBAGIL / MINAL PATEL

9867319632 / 9920088056

Unik Caterers For Weddings and All Occasions Lucian / Ida

9820111603/ 9224261108/ 65788344

Gharkul Society, B/6, 1st, Siddharth Nagar, Vakola, Santacruz (E), Mumbai - 400055 Email: unik.caterers@gmail.com Save Rs 250/- per day for 21 years & get 35,000/- per month on your retirement for lifetime & 50 lakhs for family. For further details contact:

Mr. JOHN FERNANDES

(Member of MDRT – The Premier Association of Financial Professionals) (Award in Financial Planning – India thru CII – U.K) (Member of the Chairman Club for agents – LIC)

Mobile No:- 9820253459 / 9820608034 Tel No:- 25773458 / 59 Email: johnzeena@gmail.com

U can contact for FREE POLICY SERVICING / DEATH CLAIMS/HEALTH INSURANCE POLICY

ÓÜÀáÅí hÝʅ° BÀáÈÉ

æloÚj:oÓ} qh"bš :j"à qa"¥ Djh"È ØoA}‹ BjEjÚoà^ ;uàašä Ejèo¿õÇà^ YTš :oÓo EoÓo ?oÔur<} AuàÔur<} Úoaš :j"à qAjt¥Ç DoàÔo:o<}å ;jDuàNÚ} :oYÓ} )Ó} <jAjtÇ?o~ ]|D} :j"Øur =kuD}‰ GàO{} :j"Óoä îoÇD}‰ :j"à qAjtxà =jàUº|D} AjDo~à %:j:o~:} :j"à Ò"|A}‹ =oXà :j"à AjÖo<oàO{} R:oÇÓ} qAjtxà DurÛ}‹å aDo‰Úur<}àÖ} ÚoAošõÇO{} R:oÇÓ} AuàÔur<} qAjt¥Ç ÔoàAoÚ} ;u|BoÚ} :j"àÖ} \ä :j"àÖ} \ä PØo¶Z _Ûo-)O{}†ôߜ æljÚur<} ÖjÚur<} Au:o ]Doà]|D} Aj""DoxÚoÚ} qAjt¥Ç vlÚoà:} qÓoà:} ^ÚoD}ä %;uº|Ô}ä Óoèo§à-Aj"<oà:} qÓoà:} qØ} :oÓoä =ko?oÇà Aj"ÀÓoå íuìrAoÓ} )O{}†ôߜä æoÒ"šÓ} )O{}†ôߜ ú;o‹à ú;o‹à æoèoàÖoÇ ÚjÔo‰à\| )O{}†ôߜ Óoà=o¥Ç Eo:oà^ ]:o:} Y=uÑ|Ù}~ ;oú‰ÚoÖoÇ Eo:oà^ DjºC}ª Øo:o ?u:oÈà^å ^Úo=oÈ;koÇàÓ} ?oDjOt‰O{} :j"à ú;o‹ b=o‰ä ú;o‹à %Dj:oO{}ä ùèo<o ØoÔjÈÜ} ]:u qDo \ )O{}†ôߜ _Ûo ^Úo=oÈ;koÇàÓ} AuàÔo‰ R:oÇÓ} \ ùèo<oå ùOt~à \Öuà !à:}Ç <oÓo \Öur ]|D} ;koàAo†Otà \Óo =oXà IèjA}‹ ùÚj"<} <oD} \Öuà <oàA}Ö} <oÓo qAjt¥Ç ;u|Boà:} <oÓo qAjtxà \ Djh"Èä ;koàAo†Otà \Óoå =j;u~i Djh"È \ä <oÓo \ qAjtxà ;koàAo†Otà \Óo AuT¢ ;koàAo†Otà \Óoå

- Ôuš|ZD} Úu|Ôur


'

May 17, 2014

AÊÜ Ó Ü Ì Ã …&19 “ EoàAu à :oÇ !;n k o ~Ú}

DoàÔ}?ušà <jÀO{}Úu =jû:oå :j"Óo q:oà R\šàåååå \|D} ØobT? qIr^| qàÓoºÚ} qDoO{}å NÚuàBuà ÖuÛj"à =jèuA}‹ ÓoØoÚ} Øoi Øo?oÇÚ} Au r Úo‰<o :uràÛoÚ} ^|D} DurÛj"àÓ} Aj"ÀÜ} )Ó} IÜ} qDo:} ^Ò"?” “:uà AjÀO{} vØo§Au"Çä =jûÜ} AjtÀÓo ÖuÛj"à-TÛj"à Dur;kj"àÓ} =jûDj~:} <oå” “:uà DjÔu¿à EoàA} =jèu:oàÚuå :j"à =kjù:} Eoà Aj"ÀÜ}å ” vØo§æoÒ"<} q=u® =jèjh"?ošÇ Djh"Èú aCoÇà:} =jûÚur‰ aAjÚ} ]?u r å Öu Û oºÖoÇ &Üo aCoÇà\| ÓoàO{} b=jÒ"šà<oå \Üu b=jÒ"šà q^ ÓoØoÚo %=oÈà:} a"àÔubÓ} ùèu¿àä :ur Ôj?oÙur ùÚj"àÓ} qDoå Aj"ÀØu Aj Ò rš ÚoÔ} =o=} :oÇ Öu Û oºÖu Ú } ÓoÛj " àÓ} qDoå ;uù"<} =jÒ"šàÖ} DoàÔu¥à NÚuà <jÀO{}Au?” Uà:ušà \Üuå a"àÔu?} Uà:j"àÓ} =jÛuršå q?urÖj<} ÓoàO{} AoO{}ª <jÀO{}å íjìÚoà:} )Ó} æoO{}š qDo:} :j Ú }ä Úoà;j " <} ÕoP"àÓ}ä _ÛoiÛo Ò"|A}‹ Ajtà;uÈÚ} =jÛuršà Øo?oÇÚ} Doàæof:}å ØuàAu¥-îoàAu¥ ùC}ª Øo?oÇÚ} <u W æl o :oÓ} AuÑÀÖo:}å q^ Aj""GÇ R:uà Aj"ÀèoÇÚ}ä q=u®à ÚoÔo<} Ôof DurAošÇÚ} :oÓo qÒrxàÖurÇ <oà:} =j Ú o‰Ç<} EoDu r š a"àÔu?}å vØo§Au"R| EoDur qÒršÇå “q:oà Aj"dxÚurÇ ùÚur¥ Au|è} <jÀO{}å” “AjÀO{} Doú~àå ;ur|:} q^ ÓoàO{} ]:o:} vØo§Au"Ç?” “\|àh"| qAu"¥NY ;j"v¿àÚuå :jY ;kj"AuÖoÇ Óo<oà:} ù"Ûoxà q^ Ôj è oÇà:} ùYO"Aj " @ ÕoP"àÓ} +=ošÇà:}å :oÖu AjO{}È ;ur|<} AjÚo ;ur|:} ]|àA}xh"| :jOtÚ} qDo:}å aBu|D} <jÀO{}å =jûÜ} :oàU ;j"v¿ÓoO{} DjAur§<} qa" ]?ušà ÓoÜu£àAu¥à NÚuàå” “R:uà Aj"ÀÜoªO{}Ôu :j"à? AjtÀÓo G"i qDo Øo?oÇÚ} Óo<o-ÔjèoÇà:} ;jÚjND}‰ Õo?}‹ ;ko AjÚo ;ur|:} ]àa¥à ù"Ùo¶à qDo:}!” “!èu a"àÔubä :j"à Eo:}=oO{} íj ì Ù} qD}?u r š :j<o~Ùurå :oàÖoÇ =jOt»^ :j"

ÓÝíPÜم PÝ~ - Øuåvå AurÚoO"D}

±æäpÝaæã EÇæã AjÀÛ} ØoàAuÑ¥<oàO{}å :j"Au Aj"<} ú?oÇÚ} :oÖu =oÈD} EjØoÚ} AoàÙoÇà^ ØurZ»å :jY :j"Auà DoàÔ}?ušÇ îo\Ú} EoàA} aÖoÚo‰àå” “:j"à aÖoÚ} Aj DurÛ}å ÖoÚ} AjÚo ;ur|:} Au"èo¿Ç iAoO{} EoàA} ÓoØoÚ} ØoOt‹å ” a"àÔub<} íjìÙ}ª DoàÔušàå :oÖuÇ %=oÈà:} vØo§æoO{} ;ur|<} =oaª ùAj"¶Øu æoP"‰ Óoa"‰ÔuÚ} Ôubå ;ur|<} =oaªà a"àÔubÓ} Au"f¿ q^ ^AjtÜu Djh"ÈÓ} íjìÙ} Øobå ÓoàO{} ÖjÛ} Ôura§ <oDo‰à a"àÔubÖuà ÓoØoÚ}h"| Øo?uà q^ úrBuà <ja AjÀù?} ØoA}‹ a"àÔubÖoÇ íjìÚo =jÈAu|B} Øo?uàå ÓoØoÚ} Øo?ušÇ ;j"DuÈÇ ]Do DjÓofà a"àÔu?} qàæoÇ =j;oºÓ} Ôu?ur qàÔoÚoÖoÇ EurÙu?oÓ}å Aj"ÀèoÇÚ}ä qàÔoÚoÖuÇ æoÒ"šÓ} TYØoÓ} Au"èuràÓ}å “ùBu à O{} ;u A o<} :j " ØoÇ Aj"\Ó} Õo?uàå EoàA} ú;oèo ;nkoA}‹ DoàÔo‰bà :j"Óo )Ó} AjÀù?} EoÛ}ä DjÔ¿u à Doú~à Øo:o Aj"ÀÜ}å” TYØo Djà:urDo<}àÖ} %PÒ"šàå “AjÀù?} Ôub ÓoÙoà:}! Aj"ÀØoÇ <jAu AjÀúš aCoÇà:} %PàA}x Ò"|àA}x <oå Aj"ÀØu q^ :j"Øu aCoÇà:} %POtà qa"å” :j"Óo ÚjstàÓ} ?oÔošÇå :j"Auà AjtÀÓo ÓoæoÚ} ÓoÛušàO{}å q:oà :oÇ =o=} ÖuÛoºÖur Ôur|è} ùÚo‰O{} “:uràÛ} ;koà=} æu ù "=k o ! W|æ} Doàæoè}‹ %PO{} ! <o Øo?oÇÚ} Aj " "èoà:} ;n k o A}‹ Au Ñ |Û}‹ ÓoZ<}!” “:j"Øuà EoàAuà (;urè} qOtx?uà q^ DurDušàå q^ Aj""ÓoÚ} Durd¥à<oå ^ùè} EoàÔo

;nkoA}‹!” TYØo %ÖoàNè} Øo?u à å :oÖoÇ :u r àÛoU DuræoO{} AjtOtÓ} Øobš q^ :uà a;jrÈ=} Øo?ušàå îuràÖ} AjtÚj"àÓ} :jOtÚ} Øo?ošÇ <oT@NY :u ]Dušàå “Ejåååå! Ejåååå ! Ejåååå!” AjÀÛošÇ<} EoDurš a"àÔu?}å “ÚoÔ} qOtšÇÚ} :j"à Aj"EoÓof æloBu<} Durælo‰O{}å Ejåååå! Ejåååå! Ejåååå! úrBuà :j"Øu Aj""ÓoÚ} Au"?uà!” !Buà Aj"ÀÜur<} a"àÔu?} Aj""ÓoÚ} DjÚurš q^ TYØoÓ} q=ošÇ æoAo¿Çà^ qÚoàAu¥à Do;kj<} ùY?oÔuršå _ù"è} ^DjÚuš?oÇ W<oœ<} TYØo :oÖoÇ AuÛurxèoà:ušà Dj"Ùušà q^ Aj""ÓošÇ ;oÚoà:ošÇ<} Dj"ÚjàX AjtÚ}‹ ;koàAušàå a"àÔu ? } æoà;oŒDoà:} Doà=jÛuršå %Ôo‰Ç AjtÔo~Ú} =j R ~ Aj " <o»ÇÖoÇ æoÒ"šÓ} ;koàAo†A}‹ AjÀÚu¥à Øo?oÇY| ùBuà? Euà ;jfŠÚ} æoO{}š qØ} #:ušà %=oÈÙušà! ÚoA}ä :j"Óo iùOt‰à Nr;}! qØ} :j"Óo :j"Øu #:ošÇÓ} DurÛoªàå =ko?oÇàÖur ]|D} qDu r ‰?u r ^Ò" ? Aj " ÀØoÇ Eo:oà:ušà îoA}‹ :j"Óo ÖjÚjæ} Aj t àZš q^ Aj " ÀØu Ú }Ö} %=oÈÙušàO{}!” :ur DjÔur¿ ]|D} a"àÔu?} íjìÚo Ôu?ur<oå GàO{} GàO{} æl u r àAu Ñ šå :oÖoÇ Aj " \à:} ;u à Ao¥Ú} YÔ}?u r šå #:ošÇ AjDo~à ;nkoA}‹ EoÇ !æu¿i TYØoÓ} R:uà DjÔ¿u à q=u® ]?uà<o? AjtÔur<} EoÛ}‹Tä Öur|Ú}‹ EoÛ}‹T aÖoÚušà #:ušà æloàÔoÚ} ùÚ}‹ Õo?uàå :oÜu DoàÔ}bšà Óo=o†à ÓoÜu£A}‹ ]bàå :oÇ vlÓoY qàÔoÚo<} :oÓo R:uà ]?uà? =jûÜ} qØ} )Ó} íjìZÒ" vl:jÚ}

aDjÚušà <jÀO{}? (:uÚoAuÑ !;koÇO{} DjAjt=}‰)

!;koÇO{} - 14 qàÔoÚoÖoÇ EurÙu?oÓ} %Øur ?oh"?urš a"àÔu?} íjìÚo =oAo‰<o AuÑÚoà Úo\Uà ;ko Øobšàå æoLàÔj Z ÖoÇ Ôj Û j à Ôoà\š qàæu r Ù} Dj " Ú} _Ò"?oÇ %=oÈà:} :ur R^‹ÔurfÖoÇ Ôj Û j à Ôoà:u r šh"| Du r Úu r _Ò"?uršå \:urš qAjt?oÚ} :ur íj ì Úo =oA}?u š àÖ} aU:}È Aj"ÀÜoØoO{}å Púr<} Púr<} TYØoÓ} q^ qàÔoÚoÓ} Ôof DurAuÑ:}‰ Ej"àÓoÚu ù"K"ª<} :ur íjìÚo¥Ç qàÔo®Ó} =oAuњå AuÑÚoà Úo\Uà #ÓoÈ Øobšàå “GàO{} Ôu?uàO{} TØoÇ~ä vl:Új } R:oÇ b=uÑ<} NDošàO{}?” qàÔo®à:} ÚoAu Ñ <} :u r Újstàù"èoª?urå :oU W|æ} qÛ} =jÛoªbå íuìrAoU !AjDo° =jèA u }‹ úrBuà vlOt<} :oÙušA}‹ Ôu?uàå =j Ò "šàÖ} íu ì rA} Ò":o =jOt~à:} Øua<oDo‰à NDur<} :oÖur W|A} ælj"ú<} ùàÔo?} Øo?uršå ^|;} Gèur<} :oÖoÇ ;urèoÇàÓ} ØuAj{} Ò":obå NÚuà Øo?uà a"àÔub<} DoàÔ}?ušà :oÓo qÒrxàÓ} <o Aj"ÀÜ}å )Ó} =oaª Uà:ušà :oÜu DuØoÚo Aj À Öu r <} vØo§Au " Ó} q^ qà:ur^Ó} DoàÔu¥à Aj"ÀÜ}å =jûÜ} :o@ Ò"|A}‹ ùÚu¥à Øo?oÇY| R:uà? “ úr|Ü}Ôu r vl : j Ú } ? TØoÇ~T úrBuà? úr@| ØoàaŠå æloO{}È Ò"|ä EoàA} Nr;} iùOt‰àå EoàA} a"Bu r Ç qD}?urš ;o;uršå úrÜ} AjtÀÓo

qÛoOt‰ =jèu:oàå” úrBuà ÖurAuxà:} ND}?ušà %Ùur<} Dur=oÇÚ} qÒ"šàå “:j"à úr|Ü}? TØoÇ~NY ]Do<oàO{} :j"àå :j"Óo úrÜu q=jÒ"šà?” j } Ò"Otå Úoà;}?ušà “vl:Ú ú;o‹ ^AuÑ<} Ôu?uàå :j"Ajtxà Úoúr<} Úoúr<} =jûÚr u Øo?uàå” úrBoÇ<} DoàÔušàå “(ÓošÇ<} AjtÀÓo ‘^ùè}’ Aj"ÀÜ} æloO{}È Õo?uàå :j"à vl:jÚ} q=jOt‰O{}å aU:}È DjàDoÚ} Eur!” úrBoÇ<} :oÖoÇ æoAo¿ÇÓ} ;kjÚ}‹ vl:jÚ} q=jA}‹ AuÀ?uàå a"àÔubÓ} )Ó} =oaª :oÖur Eo:} ù"Ûj"Œ<} DurÛoÇà Aj"ÀÜ} ælurÔušàå =jûÜ} úrBoÖur Eo:} :oÖoÇ Eo:oÓ} ?oÔ}?uršÖ} R:uàT N;ošAjÜ} :oÖu ;nkjàO{} ØoA}‹ qh"šå ‘Eoà Ej"à’ ùY<oDo‰à vl:jÚ} Ôu?urå úrBo<} (Óo Öuàæoà:} Ej"<} %;oÓ} EoÛ}‹ :uràÛ} ;kj"àA}x ]?uàå %=oÈà:}ä Úoà;}?ušà =jÚu‰à Ej"<} ùÚ}‹ AoÛušàå Dj"ÓoÇ AjtDu¿U ùZ úbšå a"àÔubÖoÇ =uÑÙoà:} Dj"Ú} q^ DurÚur æljÚur<} ælj"Ó} <o:}bšå Eo:o<} i:} Óo?u r A}‹ Óo?urA}‹ ;ur|<} %àZÒr ØuAuњ q^ %Ùuršå úrBo<} Eoà:j"è}‹ ]?ošÇ Ajtà;uÈÚ} Au Ñ Au r ‰Ö} =j Û u r šå \:ošÇ qAj t ?oÚ} :u r íj ì Úo =oA}?ušàÖ} )Ó} !ØoÇ=}! ;nkurÛoÇÖ} íjìZOtà^ ^;oÈ ;u|a<} :oÓo q=ošÇ Doº]k|<} ú?urå úrBu à UAu " ®ÖoÇ %ØoºÛoÓ} íu ì rAoÖoÇ qàÔoÖuÚ} ]|C}ª ÖjÚA j }‹ NDušàå :oÖoÇ qàÔoà:} R:u à Bu à Øo?u à å (;u r è} :oÓo ;o;ošÇÖur Djà=jÓ}~ <o:}?uršå :ur _Ò"?o q^ q=o®Ó} =jO{}œ ùÚo‰ Aj"ÀÜ} :uà ØoÜo Øo?oÇY| ùDur =jû@ :oÓo ælurèoA}‹ q=o®ùÛu AuÑZØoO{} Aj"Àf¿ AuÑZ® :oÖu ;nkjàO{} Nè} Øobå :oÜu a"àÔu b ÖoÇ úDoàÓ} =uÑBu?àu ä :oÖoÇ =oX AjOtšÇ<} Eo:} ÖjÚjÒršå :oÖu =oO{} UZ†?uå =jûÜ} a"àÔu?} EoÇ DjàDoÚoà:} <o:}?uršå :uà Øo?ošÇ<} úrBoÓ} ;kjO{}È ÖjÛušàå :oÜu a"àÔubÓ} ?ur|A} =j Y ‰?u r q^ %;oÚu r ^;oÒršå (ÖoP" qDo)
£Á¹ÛPï ªÀÄí¼Áågï zɪÁPï ¥ÁvÉå£ÁvÉÆè, zsÀªÀiïð ¥Á½£ÁvÉÆè, vÀ±ÉA ªÀÄí¼Áågï CvÉÆä £Ávï¯ÉÆè KPï ªÀÄ£ÁÓvï. ªÀÄ£ÁÓwAPï eÁuÁéAiÀiï £Á, aAvÀÄAPï ¸ÀPÁ£ÁAvï ¥ÀÇuï vÀÄA aAvÀÄAPï ¸ÀPÁÛAiÀiï D¤ ªÀÄ£ÁÓw PÀgÀÄAPï ¸ÀPÁ£ÁwèA ªÀíqï, ªÀíqï PÁªÀiÁA PÀgÀÄAPï ¸ÀPÁÛAiÀiï, vÀgï vÀÄPÁ ¸ÀÆ¥Àgï ªÀÄ£ÁÓvï ªÀÄíuÉåwÎÃ? vÀÄPÁ CvÉÆä ªÀÄí¼Áî÷åZÉÆ Cxïð ¸ÁAUÁeÁAiÀiï ¥ÀqÉÆè QvÁåPï ªÉÆ£ÁÓwAPï £Á £À»AVÃ? CvÉÆä eÁªÁ߸Á ªÀÄ£Áê÷åZÁ ©üvÀgï D¸ÉÆÑ D£ÉåÃPï [¹àjvÁZÉÆ fêï\ ºÉÆ §gÉA QvÉA, SÉÆmÉA QvÉA ªÀÄíuï vÁZÁå CAvÀ¸ÀÌ£Áð ªÀÄÄSÁAvïæ G®AiÀiÁÛ. vÁZÉ ¥ÀæPÁgï PÉÆuï §j PÀ¤ð DzsÁgÁÛ vÉÆ ¸Á¯Áégï eÁvÁ. PÉÆuï SÉÆn PÀ¤ð DzsÁgÁÛ vÉÆ £Á¸ï eÁvÁ. PÉÆuï ºÉÆ vÁ¼ÉÆ ¥ÀgÀvï ¥ÀgÀvï E£ÁÌgï PÀgÁÛ vÁZÉA CAvÀ¸ÀÌ£ïð ªÀÄgÁÛ. SÉÆmÉ¥ÀuÁZÉÆ UÀįÁªÀiï eÁvÁ. vÀÄA ºÁPÁ PÁAAiÀiï [¸ÉÊPÉƯÉÆf\ ªÀÄíuÁÛAiÀiï D¸ÉÆÛ¯ÉÆAiÀiï. ªÀíAiÀiï! vÀÄeÁ GvÁæ¤AZï ¸ÁAUÉÑ eÁ¯Áågï ºÁAvÀÄA ¥Éǹnªï D¤ £ÉUÉnªï aAvÁßA D¸Ávï, ¥Éǹnªï aAvÁè÷ågï vÀÄeÁå §¯ÁAiÉÄÌPï §gÉA, £ÉUÉnªï eÁ¯Áågï §¯ÁAiÉÄÌPï ªÀíqï ¸ÀAPÀµïÖ. ¥À¼É ºÉÆå xÉÆqÉÆå «eÁÕ£ÁZÉÆ C«µÁÌgï : «ªÀiÁ£ÁA ¥ÁAiÀiÁêZÁAQà ZÀqï, duÁAPï vÁAZÁå

DjŒàÛjbvD}ä Új"ÇAjtÙuãÛ} !:j~ÚuãXD}ä PàæuÔurä DjOtXùä DuÉßñã<} q^ Aj"Dj?}ÓoÇÖ} ;nkoA}‹ Ajèjºèo‰:} :jÚ} :oÇ AjèjºèoÇà ;nkoA}‹ Dj"Ùoxå ‘EjC~ j ’å

-

¤ ºÉ

æ

¥Ég

®ÝÔ¤PÝP…....

Új"å600

¥ÀÅuï xÉÆqÉ ¥Á«ÖA PÁªÀiï PÀj£ÁAvï. zÀȵÁÖAvÁPï zÀAiÀiÁðAvï ¨s À AiÀiÁ£ÀPï vÀÄ¥sÁ£ÁA, ZÀAqÀªÀiÁgÀÄvÁA AiÉÄvÁvï ºÁPÁ ¯ÁUÉÆ£ï ¨sÀAiÀÄAPÀgï ªÁgÉA-ªÁzÁ¼ï D¸ÁÛ. ¨sÁjZï ²gÁAzsÁjZÉÆ-¥Áªïì ¥ÀqÁÛ, WÀgÁA PÉƸÀ¼ÁÛvï, gÀÆPï-gÀhÄqÁA ªÉÆqÉÆ£ï ¥ÀqÁÛvï, UÀÄqÉPÉƸÁ¼ÁÛvï, £ÀíAAiÀiÁÑå GzÁÌPï ¨É¼ÉA §ÄqÁÛ, ªÀĤ¸ï ªÁ¼ÉÆ£ï AiÉÄvÁvï, ªÀÄ£ÁêPÀļÁPï C¥Ágï £ÀµïÖ eÁvÁ. xÉÆqÉ ¥Á«ÖA xÉÆqÁå UÁAªÁ¤ D¤ xÉÆqÁå gÁµÁÖçA¤ ¥Áªïì £Á¸ÁÛ£Á ¸ÀÄQzsÁqï C±ÉA D¸ÉÆ£ï §UÁð¯ï. SÁuÁ ªÀ«ð £Á. ªÀ¸Áð£ï ªÀgÀ¸ï ¥Áªïì ¥ÀqÉÆ£ï §gÉA ¨É¼ÉA eÁAªÁÑå eÁUÁågï ¥Áªïì £Á. ¨É¼ÉA eÁAiÀiÁßvÁè÷å ªÀÄgÀĨsÀÄ«ÄA¤ UÀeÉð ¨ÁAiÉÆè ¥Áªïì gÉÆÃUï, ¦qÁ... xÉÆqÉ ¥Á«ÖA ¨sÀAiÀiÁ£ÀPï ¨sÀÄAAiÀiÁÌ¥ï eÁvÁ, WÀgÁA, ªÀírè ªÀírèA PÀmÉÆÖ£ÁA ¥ÀqÉÆ£ï ºÀeÁgÁA¤, ¯ÁSÁA¤ ¯ÉÆÃPï ªÉÆgÁÛ. xÉÆqÉ ¥Á«ÖA ¸ÀÄAiÀiÁðZÁ «±Éõï vÁ¥ÁPï ¯ÉÆÃPï ªÀÄgÁÛ ºÉÆå ¸Àªïð ¸À馅 JPÁZï ¸ÀªÀÄvÉÆî£ÁZÉgï QvÁåPï PÁªÀiï PÀj£ÁAvï? ºÁAªÉ ¸ÀĪÉðgï §gÀ¬Ä¯ÉèA JPï ¸ÁzsÁuïð ªÀĤ¸ï, ªÀÄ£Áê÷å£ï vÀAiÀiÁgï PɯÁè÷å ªÀ¸ÀÄÛAZÉgïZïÑ CeÁ¥ï ¥ÁªÁÛ. D¤ ºÁAUÁ¸Àgï, vÀÄA JPï eÁuÁéAiÉÄZÉÆ ªÀĤ¸ï, ªÀAiÀiïæ §gÀ¬Ä¯Áè÷å xÉÆqÉÆå ¨sÀÄ«ÄZÉÆå D¤ ¨sÀÄ«ÄAvÉÆè÷å ¸À馅 D¤ vÁAa PÁªÀiÁA ¥À¼Àªïß vÀÄPÁ PÁAAiÀiï CeÁ¥ï eÁAiÀiÁßAV? vÁAZÉ, ««zsï jwgï ªÀÄíuÉÓ ¸ÁzsÉA gÀÆ¥ï AiÀiÁ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPï gÀÆ¥ï ¥À¼Àªïß vÁZÁ ¥ÁmÁè÷å£ï PÉÆÃuï JPï [M¥ÀgÉÃlgï\ D¸Á ªÀÄíuï vÀÄPÁ ¨s É ÆUÁ£ÁAVÃ? RArvï eÁªïß JPï [¸ÀPÀvï\ D¸Á £À»AVÃ?

æloå I"Øu AoØoÖu AjtÔu® Új".2500

Ò"àAo¥õÇ !àÓoÇà:} AoÖ}

Á

¸ÁªÀiÁ£Á ¸ÀªÉA CAvÀæ¼Ágï eÁªïß d¼ÉÆÑ ¸ÀÄAiÉÆð, G¨sÁÛ. ¥À¼É w A GzÉvÁ£Á KPï ¢ªÉÇ ªÉƨÁAiÀiÁèA ¯Áí£ï ªÀ¸ïÛ, JzÁå ªÀqÁè÷å ¨s À Ä«ÄPï ¸ÀA¸ÁgÁZÁå RAZÁAiÀiï GeÁéqï ¢vÁ, §ÄqÁÛ£Á PÉÆ£Áê÷åPï D¸Áè÷åjà xÉÆrA PÁ¼ÉÆPï eÁvÁ. vÀªÀ¼ï £ÀA¨ÁæA z s Á A § Ä £ ï CAvÀæ¼Ágï AiÉÄvÁ zsÁPÉÆÖ G®ªÉåvï. JPÁªÉÄPÁZÉA ¢ªÉÇ, ºÁZÉÆ GeÁéqï ¦AvÀÄgï ¥À¼ÉAªïÌ¬Æ JPÁ ªÀÄ»£ÁåAvï ¯Áí£ï CªÁ̸ï D¸Á. D¤ wA ªÀíqï eÁªïßAZï D¸ÁÛ PÀA¥ÀÇålgï ¥À¼É QvÉA, QvÉA ºÁPÁ ªÀÄíuÁÛvï ZÀAzïæ. PÁªÀiÁA PÀgÁÛvï! vÉA ¥ À ¼ É w A C A v À æ ¼ Á g ï ¥À¼ÀAªïÌ D¤ ¸ÁAUÉÆAPï ªÉÄdÄAPï eÁAiÀiÁß wwèA, D¤ vÁZÉgï PÁªÀiï PÀgÀÄAPï ¥Àdð½ÑA, gÀhļÀÓ½ÑA vÁgÁA. ªÀÄíf vÀQè¬Æ ¥ÁªÁ£Á, ¥À¼É ¨sÀÄ«Ä ¨sÀAªÁjA D¸ÉÆÑ ºÁvï¬Æ PÁªÀiï PÀj£ÁAvï. «±Á¯ï UÀÆAqï ¸ÁUÉÆgï G¥ÁæAvï ªÀĤ¸ï ZÀAzÁægï PÉzÁßA ±ÁAvï D¤ PÉzÁ¼Á ¥ÁªÁè D¤ UÀȺÁPï C±ÁAvï. C±ÁAvï D¸Áè÷å gÉÆPÉmÁZÉgï [gÉƨÉÆmÁ\Pï vÀªÀ¼ï vÁZÁå ªÀÄÄPÁgï PÉÆÃuï? zsÁqÀÄ£ï xÀAAiÀiï xÁªïß g Á ª Á v ï vÉÆ ¨s À Ä«ÄPï ¥s É ÇÃmÉÆ QvÁåPï¬Æ vÉÆ GZÁA§¼ï zsÁqÀÄAPï ¸ÀPÁÛ ºÉA ¸Àªïð zÀAiÉÆð Vüïß ¸ÉÆqÁÛ. PÀgÀÄAPï ¨sÀÄ«Ägï xÁªïß EvÉÆè GZÁA§¼ï D¤ »±ÁgÉÆ ¢ÃAªïÌ ¸ÀPÁÛ. ¨sÀAiÀiÁ£ÀPï eÁ¯Áåjà C¤Qà ªÀĸïÛ, ªÀĸïÛ D¸Á QvÉè÷å±Áå £ÀíAAiÀiÁZÉA GzÁPï vÉA ¸Àªïð vÀÄA eÁuÁAAiÀiï... ªÁí¼ÉÆ£ï DAiÀiÁè÷åjà ºÉA ¸Àªïð KPï ¸ÁzsÁuïð QvÉÆè¸ÉÆ vÁAvÀÄA ¥Áªïì vÁZÁå ªÀÄ£Áê÷åPï PÁA¬ÄAZï ª É Ç v Á è ÷ å j à Cxïð eÁAiÀiÁßwè D¤ ¨sÀAªÉÇÛtA ªÉÇÃqïß zÀªÀgÉÆè a A v À Ä A P ï e Á A i À i Á ß w è VÃmï GvÉÆæ£ï ªÀZÁ£Á; ©ügÁAPÀļï UÀeÁ¯ï. ¥ÀÇuï ºÉA ¸Àªïð E v Á è ÷ å DªÀiÁÑ zÉƼÁåA ªÀÄÄPÁgï ¸ÁUÉÆgÁZÉA «zsÉÃAiÀÄàuï D¸ÁÛ£Á JPÁ CeÁ¥Á¥ÀjA ¥À¼É. §zÁèPï ¨sÀÄ«ÄZÉgï D ¸ Á è å j à ª À Ä £ Á ê ÷ å Z Á vÀgï ²gÁAzsÁjA¤ ¢Ã¸ï eÁuÁéAiÉÄ£ï PɯÉA ªÀÄíuï gÁvï ¥Áªïì ªÉÇvÉÆè, D«Ä ¥ÁvÉåeÉAiÀiïZïÑ ¥ÀqÁÛ. zsÀjÚgï vÀ±ÉA £ÀíAAiÀiï Dªïæ v À ± É A Z ï D ª À i Á Ñ ¨sÀgÉÆ£ï zɸÁémï PÀgÁÛ. ¨s À AªÁjA D¸ÉÆÑ ºÉÆ C¸À¯Áå zÀAiÀiÁðPï¬Æ ¸ÉÆ©üvï ¸ÀA¸Ágï ¥À¼ÉvÁ£Á ¸ÀÄQÛ-¨sÀjÛ D¸Á - ¸ÀÄPÉÛgï ªÀÄ£Áê÷åZÁ aAvÁßAPï GzÁPï GuÉ eÁvÁ; D¤ PÀ¸À¯ÁåZÉA §¼ï ªÉļÁÛ ºÉA GzÁPï RAAiÀiï ªÉvÁ ¥À¼ÉªÁåA; vÁAvÉÆè÷å xÉÆqÉÆå ªÀÄíuï PÉÆÃuï £ÉuÁ. vÀ±ÉAZï ¸À馅 ¸ÁAUÉÆÑ÷å eÁ¯Áågï ¨sÀgÉÛgï GzÁPï ZÀqÁÛ D¤ - DPÁ¸Ágï GeÁåZÉA DUÉÖA ºÉA RAAiÀiï xÁªïß ¥ÁnA ;j"DoÈÇ DjÚ}º îuràúšÖoÇ +Óo‰à =oÈD} ‘úr|<}œ’ %\‰|Aj{} qÒ"šAoÚ} EoàA} æuàÔj"¿Ú} qh"?ošõÇAuèoÚ}ä ;oú‰Ú} ØoAo‹Do¥Ç AjtÀÓo ùX|Ü} Buè} q^ îuràRš Dj"Új" Øobå EoàA} ÚoA}?ošõÇ EurÙu?o ?oÔoœÚ} qD}?ošõÇ ‘Ôj"Új"ÚoI =koÚj¶d’Ó} Ôu?ošõÇ AuèoÚ} :oà@ ‘úr|<}œ’ ]?uàå EoàA} #\šà AjÚoœà;nkoA}‹ AjOt§=jÜ} ùÚ}‹ qDoà q^ #:ošõÇ ?urÓoÓ} aa;} îuràúš +Óo‰à ]?oÇà:}å EoàAuà q^ Aj"ÀØoÇ ù"Ùo¶ÖoÇà^ Ao=jÚošõÇà:}å :jÚ}h" EoÇ DjÚ}º +Óo‰à=oÈD} ‘úr|<oœ’<} ]?urš =jÈæoA} %\‰|Aj{} ØoAo‹Do ;uù"<} EoàA} :j"Ajtxà Boæodx ]:oàå q^ Aj""ÓoÚ} Aj"ÀØu;nkjàO{} Ò"àAo¥Ç _ÛuDo‰àÓ} îuràúšÓ} ‘úr|<}œ’ AjYºàÖ} NÚu=jÜ} Øo:u?uàå Dr. H. Pundalik, Hutti Gold Mines - 584 115.

May 17, 2014

AiÉÄvÁ, PÉÆuïAZï £ÉuÁ. zÀAiÀiÁðAvï RAAiÀiÁÑ÷å, RAAiÀiÁÑ÷å PÁ¸ÁÛZÉÆå ªÉªÉUÉÆî÷å ªÀiÁ¸ÉÆî÷å QvÉA QvÉA vÁZÉ UÁvïæ ¸ÀVðA (ªÉƼÁâ ªÀ¬ÄèA ªÉÆqÁA) xÁªïß AiÉÄAªÉÇÑ vÉÆ ¥Áªïì - GzÁÌ ªÀ«ðA ¨sÀÄ«Ägï Q¯ÉÆðAa SÁuÁ ªÀ«ð, vÀuï, gÀÆPï gÀhÄqÁA, vÉÆ ¥ÁZÉÆé gÀAUï QvÉÆè ¸ÉÆ©üvï, vÉ UÀÄqÉ zÉÆAUÉÆgï, xÉÆqÁå eÁUÁåA¤ §gÀ¥ï ¥ÀqÉÑA... Qwè w ¥ÀæPÀÈvÉZÉ ¸ÉƨsÁAiÀiï. CAvÀæ¼Ágï G©ÑA wA ¸ÀÄQÚA Qwè gÀAUÁ¼ï D¤ QvÁè÷å £ÀªÀÄÄ£ÁåªÁgï D¸Ávï. zsÀtÂðgï ZÀgÉÆÑ÷å vÉÆ fªÁݼÉÆå D¤ vÉÆå gÁ£Àémï ªÉÆ£ÁÓvÉÆå QvÉÆè÷å eÁwA vÁAvÀÄ. D¤ G¥Áæ A vï §Äzs Á éAvÁÌAiÉÄ£ï ¨s À gÉè° KPï «avïæ ªÀÄ£ÁÓvï vÁå ªÀÄ£ÁÓvÉPï ªÀÄíuÁÛvï ªÀĤ¸ï. ºÁAvÀÄA ©ü®Ä̯ï eÁw £ÁAvï, ¥sÀPÀvï ¹Ûçà D¤ ¥ÀÅgÀÄµï ªÀÄí¼ÉîA zÉÆÃ£ï °AUï. D¤ ºÁå ªÀÄ£Áê÷åZÁ UÀeÉð SÁwgïZï ªÀÄíuï D¸Á PɯÉÆè÷å xÉÆqÉÆå ªÉÆ£ÁÓw - UÁAiÀiï, ªÉƸï, ¨ÉÆPÉæ, ±É½AiÉÆ, ªÀiÁeÁgï, ¥ÉmÉÆ, WÉÆqÉÆ PÀgÉA, PÀÄAPÁØA EvÁå¢... D¤ ¨sÀÄ«Ägï ªÁí¼ÉÑA ªÁgÉA ºÀgÉåPÁ fªÀAvï fëPï ºÁa UÀeïð D¸Á. ºÉÆå ªÀAiÀiïæ §gÀ¬Ä¯ÉÆè÷å ¸Àªïð ¸ÀA¸ÁgÁAvÉÆè÷å gÀZÉÆß÷å ¸ÁPÁðå D¤ ±ÁAvï jw£ï PÁªÀiï PÀgÁÛvï vÀgï ºÀAiÉÄðPÁ f«Pï ¨ÉÆgÉA.

!Ôo~à ;jÚ} æuršÓo aÜu

Új"å 300

(Óo æuršÓoÓ}

Új"å 400

=jÈ:uÇÓ} ÖjZ:} æuršÓoÓ} Új"å 200 <urAu<oà / AjtT®à
May 17, 2014

»ÜáWÝÂì±ÜOÝÅ ©ÈÉ »ÝӅ

vÁå ¸ÀĪÁvÉ xÁªïß ¸ÀĪÀiÁgï 3 ªÀÄAiÀiÁèA ¥ÀAiÀiïì D£ÉåPÁ RtÂAiÉÄAvï §¸ÉÆ£ï D¸ÁÑå ¸ÉÆeÉgÁAPï, dªÀÄð£ï ºÀ¯Áè÷åa R¨Ágï ªÉĽî. vÁå ºÀ¯Áè÷åAvï ¸À¨sÁgï duï WÁAiÉįÁåvï zÉPÀÄ£ï, vÀÄvÁð£ï ªÉÊzÀQÃAiÀiï ¸ÁºÉvï zsÁqÁÑ÷åPï ªÀvÁÛAiÀiï PÉ°è. 2 zÁPÉÛgï, 2 JA§Ä¯É£ÁìA D¤ ªÉÊzÀQÃAiÀiï ¸ÁºÉvï Wɪïß, zÉqÁ ªÀgÁ ©ü v Àgï xÀAAi À i ï ¥Á«èA. WÁAiÉįÁè÷åASï aQvÁì ¢Ãªïß, UÀA©üÃgï xÀgÁ£ï WÁAiÉįÁè÷åAPï «Ä°næ D¸ÀàvÉæPï ¸ÁUÀÄìAa ªÀåªÀ¸ÁÜ eÁ°. ¸ÀĨÉÃzÁgÁ£ï, ¯ÉºÁß ¹AWÁZÁå WÁAiÉįÁè÷å eÁAUÁèPï ¨ÁåAqÉÃeï UÀÄmÁèAªïÌ aAvÉèA D¤ D¥Éè ºÁvï ªÀÄÄSÁgï ªÉí¯É. ¥ÀÅuï ¯ÉºÁß ¹AWï vÁPÁ DAiÀiÁ̯ÉÆ£Á. “vÉÆ KPï a®ègï WÁAiÀiï eÁ¯Á” ªÀÄíuï vÁuÉ aQvÁì WÉAªïÌ wgÀ¸À̹ð¯ÉA. GeÁéqÀÛZï D¥ÀÅuï ¸ÀévÀB vÁa aQvÁì PÀvÉÆð¯ÉÆA ªÀÄíuï ¨sÁ¸ÁAiÉÄèA. ¨ÉÆÃzsÁ ¹AWï xÀPÉè¯Áå£ï, vÁuÉ ªÀvÁÛAiÀiï PÉ°£Á. vÁPÁ JA§Ä¯É£Áì ZÉgï WÁ¯ÉÆ. ¯ÉºÁß ¹AWÁPï ¥Án ¸ÉÆqÉÑA ¸ÀĨÉÃzÁgÁPï ªÀÄ£ï £Ávï¯ÉèA. “ “£Á, £Á ”” ¯ÉºÁß£ï ªÀvÀÛqï WÁ¯ÉÆ. “ vÀÄA ¸ÀĨÉÃzÁgï ¨ÉÆÃzsÁ ¹AWÁPï ¥ÀAiÉÄèA ªÀígï, “ºÀoï zsÀ¯ÉðA ¯ÉºÁß ¹AWÁ£ï “vÀÄPÁ vÀÄeÁå ¥ÀwuÉa ±À¥Àxï - vÁPÁ vÀÄ«Ä ¥ÀAiÉÄè ªÀígÁ.”” “ “ D¤ vÀÄA QvÉA

ªÀĺÁgÀhÄÄeÁ ªÉ¼Áa gÀuÁAUÁÚAwè »A¢ PÁt PÀvÁðAiÀiï?”” “¸ À Ä ¨ É Ã z Á g Á P ï ¥ÁªÀAiÀÄÛZï, JA§Ä¯É£ïì ¥Án zs Á qÁ. ºÁAªï ¸ÀPÁ½A AiÉÄvÉƯÉÆA. ªÀÄíf ¹Üw wwè ªÁAiÀiïÖ £Á. ºÁAªï ªÀÄíeÁå ¥ÁAAiÀiÁAZÉgï G¨sÉÆ D¸ÁA ªÀÄí¼ÉîA vɪÀiï ¢¸Á£ÁAV? vÀ¸ÉA ªÀjhÄgÁ ªÀÄíf dvÀ£ï WÉAªÁÑåPï ºÁAUÁ D¸Á.” eÁAiÉÆÛ ªÉÃ¼ï ¸ÀPÀÌqï ªÀiË£ï D¸ï¯ÉèA. xÉÆqÁå ªÉ¼Á£ï ¸ÀĨÉÃzÁgï ¨ÉÆÃzsÁ ¹AWÁPï ªÉí¯ÉÆV £Á ªÀÄíuï ¯ÉºÁß ¹AWÁ£ï «ZÁ¯ÉðA. “ “ DvÁA vÀÄA¬Ä JA§Ä¯É£ÁìZÉgï §¸ï. ” ¸ÀĨÉÃzÁgÁ£ï ¯ÉºÁß ¹AWÁPï ¥sÀªÀiÁðAiÉÄèA. “D£ÉåPï ¥Á«ÖA vÀÄA vÀÄeÁå ¥ÀwuÉPï °SÁÛ£Á, ªÀÄíeÉ ¥ÀæuÁªÀiï PÀ¼ÀAªïÌ «¸À£ÁðPÁ. vÀÄeÁå WÀgÁ ¥ÁªÁèå G¥ÁæAvï, wZÁå C¥ÉÃPÉëZÉA ¥Á®£ï ºÁAªÉA PɯÁA ªÀÄíuï wPÁ vÀÄAZï eÁªïß ¸ÁAUï. wZÉA ºÀgÉåPï ªÁPÉåA GvÁæ£ï GvÁgï ºÁAªÉA ªÀiÁAzÁèA .ªÀÄíuï PÀ¼ÀAiÀiï.” JA§Ä¯É£ÁìA ªÀÄÄPÁgï ¸À°ðA. vÁZÉ ¥ÀAiÉÄèA ¸ÀĨÉÃzÁgÁ£ï, ¯ÉºÁß ¹AWÁZÁå ¨ÁªÁî÷åPï zsÀ£ïð, «ZÁ¯ÉðA “vÀĪÉA ªÀÄíeÉÆ fêï gÁPÉÆèAiÀiï D¤ ªÀÄíeÉÆ ¥ÀÇvï ¨ÉÆÃzs Á ¹AWÁPï §ZÁªï PɯÉÆAiÀiï. ºÁAªÉA wPÁ §gÀAªÉÑ vÀ¸À¯ÉA PÁAAiÀiï £Á. D«Ä vÉUï¬Ä WÀgÁZï

Au"ãÔuÈ|<} ÚoAošõÇ Ajt:}È <jÀO{}ä aBu|D} ú|D} Újs"Ûu¥h" ÚoAuš

Aj"ÀØu Ò"Øo¶^Ó}ä iÈ|Aj"\ =oÚjº:jAt j ¶Ó} DjæoÚ} AjÚoœà ;nok A}‹ ‘Au"ãÔuÈ|<}’ :júš =kjÛo=kjÛ} qD}bš \ DjæoÚ} ;nkjÚoàUà R\šà AjÓo‰à ú?oÇÚ}h" ÔjrÜ} ØoàA}x qOtx<o:}bšå qAjt¥Ç +fxÖoà^ qAjtxà :j"Au"¥DjY»à q=jA}‹ EoÛ}?ošõÇ AuèoÚ} :j"a" ]?ošõÇ ‘ÙuÈDoœ’ AjYºà ‘Au"ãÔuÈ|<}’ ÚoAošõÇ Ajt:}È <jÀàO{}ä \Öu ú|D} aBu|D} Újs"Ûu¥h" ÚoAošõÇ:}å #:ušàÖ} <jÀàO{} qDo‰àä æuàÔj"¿Úoà:} W?oš =jàÖoh"\ %=o;jÇR»Ü} ØoAo‹D}?ošõÇ \Óo q=ošõÇ AoAoÈà:} :júš =jûÚoDjÜ} Øoàa¥h" %@ Øo?oÇ q^ æurY| ^|;} =jÛo‰å Sri Laxmanappa, K.S. Town, Bangalore - 560 060.

ªÉvÁAªï. zÉPÀÄ£ï wPÁ ¸ÁAUÉÑA D¸ï¯ÉèA vÀĪÉAZï wPÁ ¸ÁAUÉvï.” “ “vÀÄA UÁrAiÉÄAvï §¸ï. vÀÄPÁ ¸ÀAzsÁæ¥ï ªÉļÁÛ£Á, vÀÄA wPÁ §gÀªïß PÀ¼ÀAiÀiï. ºÁAªÉA vÀÄPÁ ¸ÁAUÉèA ªÀÄíuï §gÀAiÀiï D¤ w ¸ÀªÀiÁÓvÉ°.”” UÁrAiÉÄ£ï ªÉÃUï zsÀvÁð£Á, ¯ÉºÁߣï D¥Éè zÉÆ¼É zsÁA¥Éè. vÁuÉ ªÀjhÄgÁPï G¯ÉÆ ¢¯ÉÆ D¤ ¦AiÉÄAªÁÑå SÁwgï GzÁPï «ZÁ¯ÉðA. ªÀÄíeÁå ¥ÉAPÁÖZÉÆ gɪÁجįÉÆè ¥sÉmÁ ¸À¢¼ï PÀgÀÄAPï ¸ÁAUÉèA. “ºÁAªï ¸ÀUÉÆîZï ©üeÁèA”’ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ vÉÆ. -5-

ªÀÄZÁåð ¥ÀAiÉÄèA ªÀÄ£Áê÷åa ªÀÄvï JPÁ ¥ÁmÁè÷å£ï JPÁ «µÀAiÀiÁZÉgï ¸ÀéµïÖ vÀ¸ÉA ¤vÀ¼ï eÁvÁ. DzsÉè GUÁØ¸ï ¤AiÀiÁ¼ÁAvï AiÉÄvÁvï. vÁå zsÀÄAªÁæ£ï ¢ÃµïÖ ªÀÄAzï eÁAiÀiÁß. ¯ÉºÁß ¹AWï 12 ªÀ¸ÁðAZÉÆ ¨sÀÄUÉÆð. D¥Áè÷å ªÀiÁªÁîåZÁå PÀÄmÁäPï ¨sÉmÉÆAPï vÉÆ CªÀÄævÀìgï DAiÀiÁè. ¥ÀvÀÄð£ï ¥ÀvÀÄð£ï vÉÆ JPÁ 8 ªÀ¸ÁðAZÁå ZÀ°AiÉÄPï zsÀAAiÀiï «PÉÛ¯ÁåZÁå ªÀ gÁAzÀéAiÀiï «PÁæ÷åPï ªÉļÁÑ÷å DAVØAvï ¨sÉmÁÛ. vÁPÁ ¸À¬ÄæPï eÁ¯ÁåV ªÀÄí¼ÉîA KPïZï ¸ÀªÁ¯ï vÉÆ wPÁ «ZÁvÁð. ºÀAiÉÄðPï ¥Á«Ö “bÉvïÛ” ªÀÄí½î KPïZï eÁ¥ï ¢Ãªïß zsÁAªÁÛ vÉA. KPï ¢Ã¸ï wPÁ aqÁAªÁÑ÷å GzÉÝñÁ£ï vÉÆ ZÀ¯ÉÆ wPÁ vÉAZï ¸ÀªÁ¯ï «ZÁvÁð D¤ vÁPÁ w eÁ¥ï ¢vÁ “ªÀíAiÀiï, ªÀiÁíPÁ PÁ¯ï ¸À¬ÄæPï eÁ¯Áå. ¹¯ÁÌ£ï ªÉÄmÉè° ªÀÄíf“NrÚ ¥À¼ÉvÁ£Á vÀÄPÁ PÀ¼Á£ÁAV?” w eÁ¥ï DAiÉÆÌ£ï ¯ÉºÁß ¹AWï zÀÄSï¯ÉÆè.... vÁPÁ

gÁUï D¬Ä¯ÉÆè ªÀÄíuÉåvï, ¥ÀÅuï QvÁåPï gÁUï CAiÉÆè eÁªÉåvï? vÉÆ GUÁظï AiÉÄêïß, ªÀjhÄÃgÁ ¹AWÁPï vÁ£ï ¯ÁVè. “ªÀiÁíPÁ ¦AiÉÄAªÁÑ÷åPï E¯ÉèA GzÁPï ¢” «ZÁ¯Éð vÁuÉ. ºÉA WÀrvï 25 ªÀ¸ÁðA DzsÉèA. DvÁA ¯ÉºÁß ¹AWï 77 gÁAiÀÄá¯ïì ºÁAvÀÄA, D¦ü¸Àgï eÁªïß, dªÀiÁzÁgÁZÉÆ ºÀÄzÉÆÝ ¸ÁA¨sÁ¼ïß D¸Á. vÁå 8 ªÀ¸ÁðA ¥ÁæAiÉÄZÁå ZÀ°AiÉÄZÉÆ GUÁظï vÁPÁ ©®ÄÌ¯ï £Á. wPÁ vÉÆ PÉzÁßA¬Ä ¨sÉmï¯ÉÆè ªÀÄí¼ÉÆî GUÁØ¸ï ¸ÉÊvï vÁPÁ DvÁA £Á. vÁZÁå ¨sÀÄAAiÀiÁÑ÷å ªÁz﫪ÁzÁPï ¯ÁUÉÆ£ï JPÁ ºÀ¥sÁÛ÷åa gÀeÁ Wɪïß vÉÆ UÁAªÁPï UɯÉÆè. D¤ vÁåZï ªÉ¼Ágï vÁZÉA gÉfªÉÄAmï gÀuÁAUÁÚAvï ¥sÀÅqÉA ªÉa vÀAiÀiÁj PÀvÁð zÉPÀÄ£ï, “vÀÄvÁð£ï ¥Án AiÉÄ” ªÀÄí¼ÉÆî ¸ÀAzsÉñï vÁPÁ ºÀ¸ÁÛUÀvï eÁ¯ÉÆè. vÁå ¸ÀAzsɱÁ ¸ÀªÉA D£ÉåÃPï ¸ÀAzs É Ã±ï vÁPÁ ¥Áªï¯ÉÆè. ¸ÀzÁðgï ºÀgÀhiÁgÁ ¹AWï D¤ vÁZÉÆ ¥ÀÇvï ¨ÉÆÃzsÁ ¹AWï vÁåZï gÉfªÉÄAmÁAvï gÀhÄÄeÉÆAPï gÀuÁAUÁÚAvï ªÉvÁvï ªÀÄíuï. ****** ¸ÀĨs É ÃzÁgÁPï ¯ÉºÁß ¹AWï ªÀÄí¼Áågï ¨sÁjZï RIJ. zÉPÀÄ£ï ¯ÉºÁß ¹AWï vÀÄvÁð£ï DAiÉÆÛ eÁ¯ÉÆè. WÀgÁ ©üvÀgï ªÀZÉÆ£ï D¥Áè÷å ¥ÀwuÉPï ¨sÉmÉÆè. ¸ÀĨsÉÃzÁgÁ£ï dªÀiÁzÀgï ¯ÉºÁß ¹AWÁPï GzÉÝñÀÄ£ï ªÀÄí¼ÉA. “ªÀÄíf ¥Àwuï ¸ÀzÁð¤ð vÀÄPÁ ªÀ¼ÁÌvÁ RAAiÀiï, ©üvÀgï ªÀZï, vÀÄeɯÁVA w QvÉAV G®AªïÌ D±ÉvÁ.” “ ¤eÁ¬ÄÌ w ªÀiÁíPÁ ªÀ¼ÁÌvÁUÁAiÀiï?” ¯ÉºÁß ¹AWï aAvÀÄAPï ¯ÁUÉÆè. vÁAa ¨sÉmï PÉzÁ¼Á eÁ°èUÁAiÀiï? PÀÄmÁäZÁå ªÀ¸ÉÛAvï w D¥Áè÷å WÀgÁAvï gÁªï°è £Á. vÀgï,

5

- ¥sÉ°Pïì K. r’¸ÉÆÃeÁ PÉ£ÀqÁ

vÁAa ¨sÉmï eÁA«Ñ PÉzÁ¼Á? zÁgÁ ¯ÁVA ¥ÁªÀÛZï, ¯ÉºÁß ¹AWï gÁªÉÇè. “vÀÄPÁ ªÀÄíf ªÀ¼ÀPï D¸Á?” “ “£Á. ºÁAªï ªÀ¼ÁÌ£Á.”” “ “vÀÄPÁ ¸ÉåjPï eÁ¯Áå?” “bÉvï!!” “ªÀíAiÀiï, PÁ¯ïZï ªÀÄíf ¸ÉåjPï eÁ¯Áå. ªÀÄíf NrÚ ¥À¼É. ¹¯ïÌ ¸ÀÄvÁ£ï w vÀAiÀiÁgï PɯÁå CªÀÄævÀìgÁAvï.”” ªÀÄwAwèA aAvÁßA ZÁ¼ÁÛ£Á, ¯ÉºÁß ¹AWÁZÉÆ ¨s É eÉÆ ¤vÀ¼ÉÆî. D¥Áè÷å PÀIJ£ï w¼ÉîA vÁuÉ. ºÀzsÁåðZÁå UÀÄqÁ xÁªïß ¥ÀvÀÄð£ï gÀUÁvï ¥ÁeÁgÀÄAPï ¯ÁUï¯ÉèA. “ ªÀjhÄÃgÁ, ¦AiÉÄAªïÌ E¯ÉèA GzÁPï eÁAiÀiï ªÀiÁíPÁ. ” ¸ÀĨs É zÁgÁZÉA ¸Àé¥Áuï ¥sÀÅqÉA ¸À¯ÉðA.” “ vÀÄPÁ ¥À¼É¯ÉèAZï, ºÁAªï vÀÄPÁ ªÀ¼ÁÌ°èA. ªÀiÁíPÁ vÀÄeÉ xÁªïß KPï G¥ÁÌgï eÁAiÀiï. DªÉÄÑA (77 gÁAiÀÄá¯ïì) gÉfªÉÄAmï §ºÁzÀÆgÉ SÁwgï £ÁAªï ªÉí¯ÉèA. gÁµÀÖç¥ÀwZÉA ¥ÀzÀPï vÁPÁ ¥s ó Á ªÉÇ eÁ¯ÉèA. ¯Éå¯Á¥ÀÅgÁAvï ¸ÀPÁðgÁ£ï ªÀiÁíPÁ KPï ¨sÀÄAAiÀiï ¢°è. ªÀÄ»¼ÁAZÉA gÉfªÉÄAmï ¸ÀPÁðgÁ£ï QvÁåPï D¸Á PɯÉA£Á? ªÀiÁíPÁ ZÀªïÎ ¥ÀÅvï d£Áä¯É, ¥ÀÅuï JPÉÆè¬Ä ªÁAZÉÆè£Á.” ******* ¸ÀĨs É ÃzÁgÁa ¥Àwuï “PÀ¸ïì” PÀ£ïð gÀrè. vÁå gÀqÁÚ÷å ªÀÄzsÉA wuÉ PÀÄrì¯ÉA “DvÁA zÉÆÃUï G¯Áåðvï - ¥ÀAiÉÆè ªÀÄíeÉÆ ¥Àw ¸ÀĨsÉÃzÁgï ºÀeÁgÁ ¹AWï D¤

+
May 17, 2014

¨ÉÆÃzsÁ¹AWï. vÀÄPÁ GUÁظï D¸ÉÆAPï ¥ÀÅgÉÆ. vÁå ¢¸Á, vÉÆ WÉÆqÉÆ GZÁA§¼ï eÁ¯Éè vÉzÁ¼Á, xÀAAiÀiï «PÉÛ¯ÁåZÁå DAVØ ªÀÄÄSÁèå£ï, GZÁA§¼ï eÁ¯ÉÆè WÉÆqÉÆ ¥Á±Ágï eÁvÁ£Á, ºÁAªÉA ªÀÄíf NrÚ ¸ÉÆqÀ¬Ä°è D¤ WÉÆqÁåZÁå zÉÆ£ï¬Ä ¥ÁAAiÀiÁA ªÀÄzsÉA ¥ÀqÉè¯Áå ªÀiÁíPÁ, vÀĪÉA zÉÆãï¬Ä ºÁvÁA¤ GPÀÄè£ï §ZÁªï PɯÉèAAiÀiï. ªÀÄíeÁå ¥ÀwZÉÆ D¤ ¥ÀwZÉÆ fêï vÀĪÉA C¸ÉAZï gÁPÉÆAPï eÁAiÀiï. » vÀÄPÁ ªÀÄíf «£ÀAw.”” w D¥Áè÷å PÀÄqÁPï ¥ÁnA ªÉvÁ£Á ºÀĸÁÌvÁð°. ¯ÉºÁß ¹AWï¬Ä gÀqÁÛ¯ÉÆ. “ªÀjhÄgÁ ¹AWï ªÀi Á íPÁ ¦AiÉÄAªïÌ GzÁPï ¢.” ¯ÉºÁß ¹AWÁ£ï QgÁvï ¹AWÁPï ªÉÃAUï ªÀiÁ°ð “¨sÀAiÀiÁå” ªÀÄíuÁ¯ÉÆ vÉÆ. “ªÀÄíf vÀQè GPÀÄè£ï, vÀÄeÁå G¸ÀÌ÷ågï zÀªÀgï²V. ªÀjhÄÃgÁ£ï vÀ¸ÉAZï PɯÉA. “ºÁå ¥Á«ÖA æoPx^ ;nkoA}‹

- _k?ura"<o dúº|Úo =kÚu oÚ}

qÒ"šAoÚ} EoàAu à NÚjh"bšà æoPx^ ;nkoA}‹ ?u | G<oà AoÖj " <} a|Üoä ÔjàW|Aj"Úmj q^ ddbOtä aúrÈ|b Eo@ ‘]AuÑ’ =j:oÈÖuÚ} NÚjh"bš !vl=oÈO{} AoÖj"<} EoÇ 85 AjDo~à =oÈÒ"Y| Aj " ÀØoÇ Óoèo§Ó} =k o àÙu =kjûÙošõÇ:}å ‘]AuÑ’ =j:oÈÓ} DjæoÚ} AjtEu:} ]àa¥à ?u|G<oà ‘dà;nk}’

zsÁgÁ¼ï DA¨É ¦PÉÛ¯É. D«Ä zÁzÉƲ SÁªÁåA. D«Ä zÉÆUï¬Ä d¯Áä¯ÉèA ªÀ¸ïð vÉA. » R¨Ágï DAiÉÆÌ£ï, ªÀjhÄÃgÁZÁå zÉƼÁåA¤ zÀÄSÁA ¨sÀ°ðA. xÉÆqÁå ¢¸ÁA G¥ÁæAvï, ¥s Á æ£ïì D¤ ¨É°ÓAiÀĪÀiï zÉñÁAZÉÆ R¨ÉÆæ bÁ¥ÉÇ£ï DAiÉÆè÷å: 68« dRªÀiï D¤ ªÀÄævÁAa ¥ÀnÖ. UÀA©ü à gï xÀgÁ£ï WÁAiÉĪïß ªÉįÁ dªÀiÁzÁgï ¯ÉºÁß ¹AWï. ªÀÄÆ¼ï ¯ÉÃRPï: ZÀAzÀæzsÁgï ±ÀªÀiÁð, UÀįÉÃj ±ÀªÀiÁð - ¸ÀªÀiÁ¥ïÛ ºÁå PÁtAiÉÄ xÁªïß KPï »A¢ ¦ü¯ïä vÀAiÀiÁgï PɯÉèA 1960 ªÀ¸Áð ¦ü¯ÁäaA ¥ÁvïæzÁgÁA ¸ÀĤ¯ï zÀvïÛ. £ÀAzÁ, 1960 ªÀ¸Áð ¦ü¯ïä vÀAiÀiÁgï eÁªïß ¥ÀæzÀð±À£ÁPï ¥Àqï¯ÉèA.

ÎÊÝìíñ… ¨æãWÝí ŸÅ¨ÜÃÝíP… ¿ÞgQ ©àûÝ (=jOtšõÇ =o<oÚ} ;nkoA}‹)

NÈ;jÚ} ØuÚo?}† Djà]|=} Z’Au"?uršä Doàå I"AoàA} (AoàØubD}‰ #ÔjØ}~-BjàùÚj=ûj Új EoàÔoÖur :jÚ} NÈ;jÚ} Úurbº<} ØurO{} qÚo<oÀä ^:oÇ;koÚ} Doh"’@U #ÔjØ}~ iAo~àùP:jr‰Ú} EoàÔoÖu ØoAo‹Do:}å Úurbº<} #Ôu‹|iO"D} q^ *Y<} EoàÖu =jÑ:} :jÚ} ØuÚo?}† Z’Au"?urš (AjÚDu }ª q^ Aj"YOt EoàÖu =jÑ:} ØoAo‹Do:}å OtIR ]|Óëo DjAjtÚjàæloÓ} q?o‰YÖuÚ} Doàå I"Øu Dua"<jY Øu=jûŒ EoÖur ÚuùªÚ} =ko| ØurDu=k} Aj t X~D} EoIÚ} qD}?u š å Doà:oàU P]<}ä =j a :}È !:o¶ÇÖoÇ EoIÚjŒÜo îo\Ú} AjtÔur<} Øo:jÖ} vDoŒà^ q=uš Eo:} <j A oÇ OtIÓoàÖoÇ

Új"å 700 Új"å 1000 Új"å 2500

îo:oÇÖur =ko| Ûu^D} Ûu’Doä ?oh"Ó} - ^;u ~ |Bj Ó } =k o | =kjZ~<oàÛ} Ôur<oœbºD}ä O""Aj ^;u ~ |Bj Ó } =k o | (Zº<} Z’Dur|Øoä ù"à;o=jûÚ} AoÚoÛur Z|<}-=ko| !^?} Z’Dur|Øoä iAo~à AoÚoÛur Z|<}-=ko| Duª^ :oAuÑÈ q^ EuÚ} =o]È EoIÚ} qD}?ušå Dj:oxÚ} ÓoO"~ùÈAjtà:} vD}Œ q^ EuÚ} OtIÓ} !;kjÇÓë} Do°<oÚ} ND}?u š å iAo~à _kÔj~Ø} Ôura¿Ó} !;kjÇÓë} aPœ<} Z ’ Du r |Øoä ÓoO"~;j i ~ abO"Aj { } Aj " Öo;u r Eo@ vDoŒàÓ} =kjû?oà-:j"Úur ]?urå :jDuàÖ} <jAoÇ OtIÓoàÓ}ä :oàÖoÇ qAj O {} - æo=j O {} EoàÓoàh" =kjû?oà-:j"Úu ]?uå vDoŒà^ <jAoÇ OtIÓoàÖoÇ qAjO{}-æo=jO{} aCoÇà:} %=oxÚoUà %:oÈà ]bàå :jDuàÖ} Aj"àÔj"¿Úo¥Ç vDoŒàÖur =ko| Duª|^ ?ur|æur EoàÖurä Eo@ ]?ošÇ ù"Au"xÖurä %=oxÚ} æl o Aj û Ûu r šå ;u A oÖoÇ Du A u Ó } O""AjÓoàÓ} Ò"|àA}x %?ur ]?urå

qA}x %Üu Øo:oå Aj " \U ælj?oh"x vlÔo†Ot‰å 2008 Aj D o~à:} !Au " |YÓoÖoÇ Ò"|?} O"r^Aj d ~X<} Aj " \ÖoÇ Öj"Új"ÓoÒ"aià DjàBur|]:} ?u | ù<} Au " | 20 :oYúÖoÇ ‘ <j r ÇOtÓ}~ ÙoO{}¶ôß œ ’ ]DoèoÇÚ} =j È ùÙ} ú?u š àå AjtÀ:oY =oÈO{} Bo=} <jÀO{} NÔoÚ} qi|Ao~;} Aj"ÀÜ} NÚj h "?u š àå ;u ù "<}àÖ} #àTšCo<} ‘ ø?}† $Ø} Ôur|?}†’ Aj"ÀÜo‰:}å AjtÀ:oÚu =oÈÒ"Y| R:uà :jY| <jAuàÖ} iúr<} AjÖoØoO{}å :u;o‹à Aj":} ú;o‹àh" vYs" qDo‰å EoàAuà G";}Š =koAj{}~ ælj<}~ =u|<}ÓoÛ}~ ùÚjOtšàå #àKÚ}<u Ù } %Ôu ‰ à ù<}~ <jrÇOtÓ}~ ÙoO{}¶ôߜ AoÖj"àÓ} DjÓo‰àå ‘]AuÑ’ úràR® Ej=o‰ññèuà !à:jÚ}ØofÚ} AoÖo‰àå Euà Dj A }~ EoàA} qÒ"šAoÚ} AjtÀ:oÚoÇ =oÈÒ"Ú} iÓošõÇàå AjtÀ:oY =oÈO{} Aj"ÀèoÇÚ} ÖjÛ} !<ur’‡|Ô} ÖjÛ} iÓo=}

ÖjÛ} =oÈAjt@ùŒÜ} #:oÇ] qDuš?oÇ<} AjtÀ:o=j~Ü} )Ó} æuDoàA}å EoàAuà ?u|G<oà NÚjàA}x ;k j Ú }?u š àÖ} 80 Aj D o~à %:j?oÇ~ %=oÈà:}å EoàAuà NÚjh"?ušà AoÖušbàä Aj"ÀØoÇ ?u|ù<oà^ !<ur’‡|Ô} ælj?o~ Aj"ÀÜo‰:}å EoàA} ú;o‹àh" ùù~ÚoÇaÜu WÒ":oàå :j"a" :j"Ajt¥Ç %:jÚ} =oÈÒ"Ú} qDo Aj"ÀÜu§à ÔoàX ;jrÓ} AjtÀÓoh" qDoå =jÑÜ} ÔoàÙ} ;j"Óo‰ Aj"Àèu¿à M"Üo:j¶Ó} Uà:o=} q=o®Ot‹Do‰<o EoàAuà Aj"ÀW Aj":} Djà:urD} ]àAo¥ DjàÔu‰ ;n k j à O{} Ôj " àAo†A}‹ !à:j Ú }Øoè} Ao=oÚj " àÓ} iRšàå R\š ÔoàX;j r Ó} qDošõÇY| :oÇ Auèo AjtÀÓo :uà ùèo<oå :oÇÖ} ÓoÚj Ü o<} EoàA} =u Ñ WXA} W@ WÒ"àA}x Dj Ó o‰àå %:j Ú } =oÈÒ"Ú} qa" M"Üo:j¶Ó} Uà:u¥àÖ} AjÀÛ} ÖjrÓ}å e ÖjrÓ} <oà ú?oÇÚ} Wa:} <jà;j<} ù:o~å

Ajt:oÇÚ} ;jAjÚušå %=oÈà:} EoIÚ} qD}?ošÇ OtIÓoà^ \Ö} YAoØ} Aj""îoÚ} AuÀbå vDoŒ<} q=ošÇ Du A j t ~àAoÚ} “ OtIÓ}ä OtIÓoU ÔjØ}~ä ;uAo q^ Aj"<o»Ç Aj";kuà Aj";kjÇd° ùÚur¥ AoA}Èä =o]Èà^ ØuI" NY DuAoAoA}È ùYØoO{}å æu r A} îo?ur‰ Øo?ošÇàÓ} :ur ;jr:} ùÚo‰ Aj Djà;ku|B} ]:o” !Duà Aj"Àèuàå Óo=jûU<} =ko| Öu|:j<} ?u r |æu r Eo@ arDoU AjtàÛoAjè} NÚoÇ Y\<} úbšå ]Ò"Du W Öu r Öu < j œ PÚ} =k o | Aj?|u YO"<} Au"àÛur<oœä Ôura¿Ó} aÔoÚ} Ajt| Úur|Bj<} Z’Dur|Øoä ÓoOtŠÇ :jFo =ko | Øu r |<} Au " àÛu r <oœä DoAj ~ I^ù Dj P EoÔoÚ} - Dj à Nà;k } EoÇ

]AuÑ =j:oÈU AjÔj~@ ;jÚ} ;uBoà:} (Óo AjDo~Ó} \|<} AjDo~0Ó}

=oàÖ} AjDo~0Ó} a;uBoÓ} (Óo AjDo~Ó}

Új"å 250

ÊÜÞØñݱÜìO… HP… ¸æÓÝíʅ

Ò":o:}å :oÇ ?u|G<oàaià q_š !vl=oÈO{} NÚjA}‹ ;koZ¥à ælur|A} %Üuå AjtÀÓo =kuÑ|<oÚ} G";}Š Au"èur<} Aj \Óo ùèjO{} Aj"ÀÜ} íjìÖo~àùÛu DoàÔur<} ;koZ¥à ÖjÛ} AoUŒ qDo:}å !Buà Aj"ÀÜo‰<o AjtÀ:oY =oÈO{} ;uAoÖuà æuDoàA} ùBuà ØoAuÇ:oå Aj"Àèo¿õÇaià ?u|G<} NÚjàA}x ØoO{} Aj"ÀÜ} ælurÔošàå qa" Dj;oàÖ} îoàAo¥ îoÜoà:} R:u r šõÇ ÓoÇ?u r Y qDo:} Aj"Àèo¿õÇAjO{}È ù"ZU ælj?oh"x qDo‰å =jÑÜ} Aj"\Ó} NÚoÇ Uà:o‹àÖuà <jrÇXÈÒ"Ù}œ

AjYºà Aj"ÀØur íuìrA} Aj"Úo®à:urš AoàÖurš

16-3-1987AuÚ} Óoèo§Öuà +=jÚu|Bj<} Øo?ošõÇ Aj"ÀØoÇ íuìrAoÓ} ù"?oÇàÖoÇ

Djà;uà:} Øo?urš ?oÀ<} ÕoO{} ÖjÛ} ØoA}‹ ÔuàTÈ<} ØoA}‹ SÜ} Øo?ušà vl:jÚ} #:ušà AjÀÛ} v|è} Øo?ušàTä :oÖur =oXÖur ùÜur q^ =uàÓoªÖoÇ ù"ÙoÖuà EoÛ} %Ôu‰à =jÛur<} ]Do‰?uàå ;oú‰Úoà^ \|<} ]DoàÖur AoÒrŠ ]?urš q^ ;jrÓ} AurÚuràÓ} AurY‘<} #àØuù»<} ÖoP" ;jAjÚ}?ušàå !Dj?oÇ AuèoÚ} Ajt<o]Ó} AuPàÙoO{}‹ ÓoÈDo‰ =o;oÈÇæo<} +èurÓ} ùÚ}‹ ]?ušà ‘dà;nk}’ =jûD}?ošõÇ =jh"?ošõÇ ]DoÖ} ÔuàTÈ<} AoÛu¥à ÚoAušàå aU:}È Aj"ÀèoÇÚ} a_È|:} ;j"RÓ} AurY‘<} ]|A}‹ qD}?ušà ÚoAjÒ"šà :jÚ}h" ‘dà;nko’<} ;jrÓ} Djà=jÑÚ}® Úoašå ]Doà]|D} AjtD} æljÚur<} qÒ"šà q^ (Óo Aj"O{}<oÇ<} Djà=jÑÚ}® ÔjrÜ} Øo?urå ‘dà;nko’AjYºà Aj"ÀØur íuìrA} AurÚo‹à:urš AoàÖuršå Smt. Sundari Balasubramaniam, Bangalore (q:oà ú<jÛo)

ØoO{} =jÛo‰:}å :oÇ ;uù"<} qAjt¥Ç Aj"\U æl? j oh"x ;k<j o:j¶Ó} Uà:oŒAjO{}È Eurà;urº<} qDo‰å :j<oÇ~ =oÈÒ" ;nkoA}‹àÖ} Aj"ÀØu Aja~à Euà Do;k}Ç qDo Aj"Àèu¿à Uà:o=} Aj"\à:} EoàAuà Ôj r àÛ} Úu r àNOtšàå :oÇ ;uù"<} AjtÀÓo %ÛoD} aDjU~ _Ûo 85 AjDo~à %:urÈ<} 86Auà Öj?o‰ :jY| Ò"|àA}x <oå Aj"ÀWà 8 IÜoà ælj"T~à AjtÀP£Ûur Dj?o~ä Aj"ÀWà 13 <o:oÈàä Aj"ÀWà 6 =uÑL"‰Úoà EoàUà <oàAoà q^ ÖjÛo‰A} :oàÖur I?o¶ ]|D} DjO{}‰ EoàA} %ÛoD} ;j A j : o~àå Aj " ÀWà ælj"T~àä Dj"<urä ØoàAjàO{} <o:oÈàä =u Ñ L"‰Úoà Dj A }~ ù"Ûj"œ<} Aj"ÀØoÇ ù"Ùo¶à:} 33 IÜoà qDo:}å \à DjA}~ AjtÀÓo =kuÑ|<oà ù:o~:}å Öj Û o‰A} Aj t À:oÚoÇàÓ} %ÛoD} %Úo<oå EoÓo ÓoÚjÜ} q=o®Ó} =oÈO{} Øob Euà :uà ùÚj"àÓ} ØoOt‹ Aj"ÀÜ} Uà:o:}å !Dj?uà M"Üo:j¶Ó} Uà:o=} %ÛoDoU Djù:} %@ ù:o~å


!

May 17, 2014

eà] _k?}¶ EoD}Ç<jÙ}

hæ㯠ÈàÊÜÅ

qØ}Óo?} ?u r ÓoàÓ} EoDu r àÓ} ØoO{}å =j Ò "» ]|A}‹ úr@| ÚjÛuràÓ} Ò"|<oå Óo@ ?oÀ<} q^ DjaDo‰Ú} qDuràÓ} ØoO{}å Aj"ÀØur ‘AjtÀ:oÚur Öjæu~?o’ <oKÓ} O"Bjdº ;nkjÚo<} 63 =jÈ;jBj~<oà ØoàA}x ÓoÚjÜ} :oà:j"à ØoÒ"‰à EoDuràÓ} qD}?ušàå q]à _k?o¶à:} Ôjàvl|Ú} ù;nkoä ÚjÛu®à Aj";kuà GàO{} :jY #?ušà EoDuràÓ} qD}?ušàå q:oà EoDu r àÓ}Ö} Öj Û } ØoO{}å EoDoÇàÔoÚ} qÒrš Ot ÓoàO{} :jY #bš úrAu"Z úbš Aj"ÀL‰Ö} ?ur|Ó} q=ušà ;jrî} aDj<}~ =uÑ|Ù} æljÚ} EoDo‰å q]à _k ? o¶à:} Aj"EjAj"¶;}ä !DoÈ^ä IÔj]|=} q^ EuÚ} ?oÀ<} EoD}Ç ù?oÓoÚ} qD}?ušå q:oà :u =jÑÚo Aj t OtÔ} Øo?oÇ:}å qÒ"šAoÚ} <oàAoZŠÓ} q^ Doºæl o aÓ} EoDoÇàÔoÚ} Aj"ÀèoÇÚ} Øur|^ b|AjÚ}å Øur^ b|AjÚ} EoÖuà !dš <oàA} Øu r <} =j È ÓoDo Øo<j"Aj"?oå EoÖuà I<j<} 1950ä #Du º à:} qà;k o ÈÖoÇ =jÈÓoDjA{j } Aj"Àèu¿ùÛu Øo?uàå :oÜu

:oÖuà ù?o<oàA} Øur^ b|AjÚ} Aj"ÀÜ} q=o®Ò"šàå Øu r ^ b|Aj Ú } EoÖoÇ æo=oÒ"¥à <oàA} =jÈÓoB} ÚoA} Øo<j"Aj"?o q^ qAjÒ"¥à <oàA} ùÚj"LAj"¶ Øo<j"Aj"?oå =jÑÜ} :ur AoÛur<} AjÀÛ} Øo?urš Aj""àæuãÖoÇ ;koÚoa AjÚmoÚoà:}å ;koÚoa qiOtU !\| AjÀÛ} Øur=jÛ} =jXª ØoAo‹Doå EoU AjtàO{}æloD} ØoAo‹Do :uP"Ôj"å q^ Eur Do\º ÓošD} =jOt~à:} qà;koÈà:} iÓ}?uršå =jOt»àÖoÇ !Ûj¥ÜuÓ} ?oÔur<} Eur =kjûÛuà iúràÓ} <oå :oÜu iÓo=} ÚoAjÒ"šàå íjìÚoà:}h" ùC}ª

‘]Auђ =j:oÈÓ} AjÔj~@ <ja|ùâ:} ùÚj"àÓ} Aj <ja æljÚj"àÓ}ä AjÔj~ÜuU ;jÚ} i|;o æoàÓoÇÓ} DjùO{}š ]?ošõÇ GàÖoh" ‘]Auђ (ÓzàAoªÓ} ;koÛuÇ:}å Bank : Model Co-op Bank Ltd., Branch : Fort, Mumbai Account Name: DIVO Account No. 013120100000013 ISFC code: HDFC0CMODEL Bank: Citizen Credit Co-op Bank Ltd., Branch : Colaba, Mumbai Account Name: DIVO Account No. 000000000100524 ISFC code: CCBL0209003

*AjØ} ;koÛošõÇ %=oÈà:} =uÑ<oà;oºY 22693578 Aj #Au"Otš;oºYà secular@vsnl.com ùèjOtå

qD}?ušå :oÜu Aj""àNO{} Ò"|A}‹ ÓoAj{} ùÚj"àÓ} qÚjàæl} ú?uàå Aj""àNOt¥Ç ÚjDo‰ññÇà^ =u<o‹à aR¥à q^ _kb¶ ù?oÓoÚoàUà <jÓošà ù<}~ :oàÖo qAoØoà^ %PàAu¥àä _kb¶| e|ÚuràUà ÛoÇ<oœà ùU~àå e ù?o ?oÀ<} =oÈÒ"Ú}Ö} Euã;jÚoæo;}ÖoÇ O""ù"K"=jûÚj Aj"Àèo¿õÇ ùÛu :ur iÓ}?uršå Øu r ^ b|Aj Ú } Aj""àNOtà:ošõÇ <oàAoZŠÓ} eà;j"Do°<} - b|AjÚ} ùà=u^à:} ÓoAjtÓ} DuAo~?urå q:oà \ ùà=u^ eà;j"Do°<} O""^bAjÚ} <oàAo<} Aj è ox:oå :oÖu r æo=jûO{} ;nàjk O"œÚ} ÓoAj{} ù<}~ qD}?uršå ;nàjk O"œÚ} :ur ;nàjk Ot¥Ç ÓoAj t ÔoÚoàÖoÇ ÓoO"~ ùÈAjtà:} :ur :oÖuà :o?uà:} ;oùA}‹ DjÔo¿õÇ eà;j"Do°<}b|AjÚoà:} <oàAoZŠÓ} Øo?urå q^ :oÓo ;nàjk O"œÚ} Øur^ b|AjÚ} Aj"ÀÜ} <oàA} ;jAj?u~àå q^ :oÇ ùà=u^ ;nkoA}‹ :ur Øur^ b|AjÚ} Øo?urå :ur :jNDj"œAj" Aj"Àèo¿õÇ <oàAoZŠÓ} DjàT|:} ÓoOt~à:} æl o Ô} íu ì àA}x ?oÔuršå %=oÈà:} <oàAoZŠÓ} Dj à T|:}ÓoÚ} ù?oÇÜ}W q<jà;}W| DjàT|:} ÓoO"~ ùÈAjtà:} æloÔ} íuìA}‹ ?urÓoàÓ} EoDjA}‹ <oàAoZŠÓ} Øo?urå q^ æloÚj:oÖoÇ æloOtšõÇ ÔoàAoàÓ} =jO{}® ùY?oÔuršå :oÖoÇ :oÇ AuèoÚ} !\ AjÀÛ} æloOtšõÇ ÔoàAu¥à ÓoO"~ùÈAj{} =jO{}®

ØoAo‹D}?ušà 1982 #Duºà:} !a":oæ} NÖj¥<oDjàTàå ù?oÇÜ}W-q<jà;}W Eo@ EuÚ} _kb¶ ^Ajt~=jÓoàÓ} q^ ù?oÓoÚoàÓ} Øur^ b|AjÚoU AjèjÓ} ù<}~ ]bšä q^ NÚur Eu r Ôo¿=} ]?u r å (Óo =jÈ;jBj~<oà:} Øur^ b|AjÚoÖuà <jK<} =jèuàA}x Dj"^?} ;j:}‰ qD}?uršå q^ :oÓo =jÈ;nkjAj{} ØoA}‹ :oÖoÇ ‘;j;}~ Óo YDo‰’ _k ? o¶à:} Øu r ^ b|Aj Ú oÓ} qAoxD} ]?urå Øur^ b|AjÚo<} =jÈ;nkjAj{} ØoA}‹ :oU úrAu"Z q^ a"a"RÈ “Ejdú-EjàÔjAjt” Aj"Àf¿ øZÒr úDuÙ} aÓoÈ=oÓ} Õobå :oÇÖ} AuèoÚ} ØoOt‰Ç #d‰EoÚoà^ qÒ"šà :jY =jÈ;nkjAj{} #d‰EoÚ} Euà ØoAo‹Do “ùÖj"Ao-ülo=}” IèoYàÖuà AjÓo:}å 1986 - à:} Eu r |=} 86 Aj"Àèur¿ )Ó} Bur <oàAoZŠÓ} _kb¶ ù?oÓoÚoà DoAjtxÚ} ú?urå %=oÈà:} Dj A }~ _k b ¶ ù?oÓoÚoàÖur eà] q^ Aj";oÈd q^ RÈúÙoÖu EoD}Ç ÓoÛ}‹ )Ó} øZÒr ÓoÇDu Ù } ^Aj t ~Ü} ù<}~ æoØoÚoà:} aÓoÈ=oÓ} Õobå 1999 _k ? }¶ - =k u | Ú} aAoÛ}~ ]Do Øur^ b|AjÚo<} Au " ãù?} Øu ù œ<oÖu à ÛoÇ<}œ =jÈ;jBj~<} ú?oÇY :uà ?urÓoàÓ} q^ _kb¶ ;j"^OtÓ} Au"Öoº?uàå %=oÈà:} :oÓo !æo’D} Aj"Dj‰<oÖoÇ æoWÔjÚ}-_k?o¶à:} æoN"?o?} EoÖu à <j K <} ?oæu š àå :oÜu Ys"| Xåaå ÓoO"~ùÈAjtà:} =o:}È íuì:ošå :ur d|YO"?} XåaåqX~D}ª (Du r |dÒ"|Bj < } EoÖu r =uÈdÛuàÙ} ØoAo‹Doå EoÖur ;koúrª æloA} Øua"¶ Aur|DjD} :urh" æloAoNYà ?oÀ<} EoD}Ç q^ a"a"RÈ ù?oÓoÚ} ØoA}‹ %;uA}‹ Ò":oå EoÜu Ej Ø oÚu r à Új à Ô} Aj"àÖoÚ} EoD}Ç =jÈÒr|Ô} ]?oÇ:}å EoÜu PÔj’Ô} 300 AjO{}È eà] _k?o¶à^ <jK<} ú?oàå 13 =oaªà æu D }ª úrAu"ZO"<} Aj"ÀÜ} _k?}¶

-=koÈ^œD} =ku<o~àZD} ÓodœOt

(AoÛ}~ Ajt<}-Dj<o¶<oÓ} aàÖj " <} qOtšå EoàÓo ;ur|<} æuD}ª úrAu"ZO"<} =jûÚjDoxÚ} Au"èo¿õÇ:}å EoàÖuà Euà =jO{}® 1984 #Duºà:} Øo?uàå 30 AjDo~à Øobàå Eu r )Ó} NÚu r RÈDo‰àA} q^ Ôj à vl | Ú} AjtÔo®õÇÖur Aj"^D}å AjtÔo®õÇ ÔjrÈ=oà:} Ej=ko‰ññÇÓ} ;ur|<} =oaªà AjÖur<} :oàÖu DjàTà ?oàæl} qAuŠàÖuà AjtÔu®à ù:o~å Dj"Øo:o Aj"Àèo¿õÇ ùÛu ÓoØoÚ} Øo?oå )Ó} ;kj"A} Øoa" q^ )Ó} =jÑ:} Øudœå 1998 #Duºà:} ;oAuÑ;} #æoÈeAj{} EoÖoÇ æloAo<} q^D} #æoÈeAj{} ùDoxÚ} EoÜu qDo ú?ošÇ Új à Ô}Aj " àÖ} =jÈ;jBj~<oà:} Øur^ b|AjÚo<} æloÚj:oÖoÇ ÚoC}Ä T|:oÓ}ä ÚoC}Ä ;kjºØoÓ} q^ ÚoC}Ä Djàa;ko<oÓ} !Óo¶<} ù<}~ úrAu"Z ú?oÇ:}å :oÓo æloÚj:} DjÓo~Úo<} Do:} ]|D} Øuã?} DjØo ]|A}‹ Øuã?oà:} Nà;k} ú?u š àå =j Ñ Ü} %=oÈà:} ØoOt‰ññÇ IÜoàÖoÇ Aj"I:u<} q^ ù"Au"x<} :oU Do:} ]DoàU DjØo Ajt=k} ù<}~ )Ó} ]|D} Ajt:}È Øuã?oà:} ;jAj<}~ ;j"DoÈõÇ ]Do æloO{}È DurÛušàå æloÚj:oà:} :ur R:urš AjÀÛ} ØoA}‹ <oàAoZŠÓ} Øo?urš :jY ÓoÒrŠ :oÓo Ajt=k} ùY<oå _kb¶ ù?oÓoÚoà q:oà R\šà AjÀÛ} <oàAoZŠÓ} Øo?oÇà:} Øo?oÇÚ}h" :u =jÑÚo DjÔu¿ ùC}ª ÓoÛ}‹ Aj O {}È qOtšõÇ:}å a";nkj"<}ä !a":oæ} NÖj¥<}ä BoÚj " î} îo<} ØoàaŠä =jÑÜ} q:oà %;uA}‹ Ò"àAu¥ DjÔu¿ æo=oOt¥Çä qæoÖoÇ Aj æloAoÖoÇ NèoÚ} Ò":o:}å ùCoªà ;n k o A}‹ Aj O {}È Ò"|A}‹ <oàAoZŠÓ} Øo?ošõÇ Dj"=jÈd;}Š‡ _kb¶ EoD}Ç ù?oÓoÚ} Øur^ b|AjÚoÓ} NÚuà AjtÔo‰àå úràù@ úrAu"Z RàÔ}å


"

May 17, 2014

DjAo?oàÓ} Øo_

?

?

]:o :

æloAuÑW #<oD}ä Aj"Úur|?}å EoÇ ùÚuØo¶à:} :j"Auà ùDj?ur NÚur ^ÖuA} ú?urO{}? 4 Ò" =oaªà EoAuà DurÚur q^ dÔuÈÙ} DurZš - =kuÑÚuAjÚ}! l AoÒ"šÙ}ä Aj"rÛj"v]È :j"Auà úrÜoÓ} AuÑ|Ù} ]àA}x Uà:ošàO{} æloAuÑØu? 4 q:oà ;kjÔ} aBu|C} qDoä :o<} ?oÔo‰<o R:uà ùÚu¥à Dj A j t §<oå úrÜ} úrN" =kjûàÓoÇÓ} AoàÙo‰:}ä :oàÓoà Aj"ÀØur AuÑ|Ù} Õo?o‰àå úrN" îu ? ošÇ<} ;oà:} ^:j è } Øo:o:}å ;oZÒr ^Øur§Ç íjìÙ} Øo:o:}å WAj~Ü}h" NY Øo:oå Øuã-IAo<}ä ØuãRDo<} Aj"Àèu¿NYh" Øo?uà <jÀO{}T? ;oà:} Õod<o:}?uš ÔoÒrä =oÛuä íuìrÛuh" úrN" îo:o:} <jÀO{}T? l ddbOtä =jû:jr‰Ú} qàAj û ŠàÖoÇ (bDoàAoà:} l

PÜÃæhݾaæã ¯aæʅ? R:uà aBu|C} :j"Auà ;uîošàO{} æloAuÑØu? 4 Xåaåä =j:oÈàä Øoe|Úo:oàä æloCjÜoà #:oÇ] q;kušNYÖ} qDoå :jDàu =kûj ?oàÖur EoÚ} Õo?u¥ YAoWà:} ;nkurZ N;ošAjÜ} Øo?oÇå =jûBo~àAoÚ} (æoÚo:} Au"| =kjÑ?} Aj =oR¿) =kjû?oà-Ï?u q^ _Dj " Ûu š ?oÇ =k j û ?oàÖoÇ =oú¿àÖur =oA}œ ÚoØ}ÓoÚj@àÓ} Õo?o‰:}å l BoP"ä =jÚj=j;uå EoàA} ÓoØoÚ} Øo:j Ö }¥ä Aj " ÀØoÇ íu ì rAoÓ} Aj " ÀØoÇ Ej:ur|Xà:} EoÛošå =jÑÜ} Du Ø oÚoÇàÓ} Eu à =j è u r àA}x :oàÓo<oàAj"r? 4 Ej:ur|Xà:} Aj"ÀèoÇÚ} :oÖurÇ AoO{}ª DjAjÒr DurÛjOtšÇT Ot :oÓo :j"Øur Ôj"?oAj{} ù<}~ ;jAj?o~O{} :uà =jÒ"šà DoàÔ}å l Øur|<}ä !àæurbå qAjt¥ DjAjtWà:ušà <ja|ùÚjÜ} :j"Óo ùBuà ?oÔo‰ æoAuÑØu? 4 NÚu à ?oÔo‰ Ot <oàä #ÔjØ}~Ajt:u<} ú?ušà DjA}~ qa"à NÚoÇ Aj " <o<} dº|ùDj"~àÖuàå

EoÇ Ej=ko‰ñÇÖuà #<oAj{} dº|Xä æuàI<}=j;jA} eÓo =koAuÑ Øo?oàå #<oAj{} ØoA}‹ (Óo AjDo~U ‘]AuÑ’ AjÔj~@ ?oælošÇ Øo?ošÇ<}ä ‘]AuÑ’ GàOt¥Ç aèoDoÓ} ;koÛj"àÓ} ØoO{} Aj"Àèu¿à aØu|:o<} :j"Újà:} \èj"œàÓ} ØoO{}å —Djà=o;jÓ}

Euà NEj"Ajt<} ]:o :

]AuÑ !vlAjt^ %?ošD}ä :oÈd ;nkurÛu IÜ} :u AurÖo~’]àÖ}¥ :oàÖu r =k u Ñ àÛ} æoà;j " <} ;jAj:o~:}å R:oÇÓ}? 4 :ur Au"?oÇ %=oÈà:} :oÖoÇ ù"Ùo¶U AoàA}ª %@ ØoàAo¥Ç îo\Ú} ØoÒ"§å l a^‹=kuÈÛ}ä æurYašå qØ} - ÓoÀ?} Aj " ÀW Dj " <} ?u r Üo¥ iAoO{} Øu | àA}x qOtx<oàAj"r? 4 R:ušà ]|D} ;no k A}‹? :uà ÓoÚoÜ} DoàÔuràÓ} PØu:o qDu‰?uàå :j"à \Öuà Aj"r:} =jYÓëo ùÚjA}‹ =jèuä ÓoÚoÜ} ùèo‰å l =kujÈàRä Új"ØoO{}å æu r ?oœà:} Ôj " ?u <oà:} Øo?oÇY| qæo’Ú} Dj"Ùo<oà Aj"r? 4 :j"à :oÖuùÛu<} R:oÇÓ} =jÒ"» AjtÔuràÓ} Ôu?uršO{} DoOt’? l

GROOMS MUMBAI : Mangalorean RC Bachelor, aged 34 years, Ht. 6’ 2”, Fair Complexion, Edn. B.Com., & HTL Management, Working on Cruise Line as Supervisor, Seeks an educated, simple, Mangalorean girl above 5’ 5”, Email : marprop111@ gmail.com (Regd. No. 6045) MUMBAI : Mangalorean RC Bachelor, aged 28 years, Ht. 5’ 9”, Wt. 78 kgs, Wheatish Complexion, Edn. HSC + 3 yrs Hotel Management working as a Sr. Rest. Manager. Contact email : stanleef77@ gmail.com OR 9920047343 (Regd. No. 6044) MUMBAI : Mangalorean RC Bachelor, aged 32 years, Ht.

a^œä æuèo¶Ü}å ÖjÚoæ} ùi WÚoàa¥ DoàÔ} =jèurAoÇà? 4 úrÜoU Öj Ú oæ} a^œ ? ælj"ÔoÇ~Uä :j<o~ÙoÇUä #CoªU Ot AjtÀ:oÚoÇU? :uà DjŒC}ª ùèo¿Ç iAoO{} AjÓo:} DoàÔuràÓ} ØoOt‹å l Øu<ua<}ä AoAj"àIrÚ}å ù"Aj t ]ÈU æl j ? oh"x vl Ô j Z š Aj"ÀÜur<} :j"Auà \Öur =o:}È íuì:uršO{}Aj"r? :j"à Euà ÓoAj{} R:urš :u|à=} ù:j~?urO{}? 4 AoÖoŒÇàÓ} =jDjà;} qDošõÇÚ} q<uÇÓ} ;ko AjDo~à! l d_Èä Ajt?oÛ}å ÚoÔoÖoÇ æljÚoÚ} :uà AjtÀÓo DurÛ}‹ ;koàAušàå q:oà ÚjÛur<} NDošàAj"r? 4 :j"à Gà:} ùY<oÓo d_Èå ÚoÔ} ^àAj‰Ö}¥ä :j"Øur Aur|Ô} qDo l

MATRIMONIALS 5’ 11”, Wt. 65 kgs, Fair Complexion, Edn. B.Com., working as an Executive in Financial Bank. Seeks a suitable match. Contact email : wilfredseq@ hotmail.com OR 9833574763 / 9820714172 (Regd. No. 6041) MUMBAI : Mangaloren RC Bachelor, aged 30 years, Ht. 6’, Fair Complexion, Edn. B.Com + IATA working as a Manager for Emirates in Dubai Seeks a humble, godfearing, educated girl. Ht. above 5’ 5”, age below 27 years. Contact email : rebeccasald@ gmail.com OR 9619639323 / 26372210 (Regd. No. 6040)

Serving Since 32 Years Good Proposals, Wide-choicess of MANGALOREAN le Brides & Grooms A vailab ailabl Write or contact:

Royal Christian Family 99, Perin Nariman Street, 1st Fl, Fort, Mumbai 400 001 Tel. 2269 3578, 2265 4924 Fax: 2264 0996

BRIDES MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, 32 years, Ht. 5’ 1”, Wt. 55 kgs, Fair Complexion, Edn. B.Com., MBA (Finance) working as an Asst. Manager. Seeks a suitable match. Contact Email : florineb81@ gmail.com OR 9820233988 (Regd. No. 6098) MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, aged 28 years, Ht. 5’, Wt. 49 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.Com., working as a Sr. Research Associates. Contact email : verita.dsouza@ gmail.com OR 9167719433 / 8879287910 (Regd. No. 6094) MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, born, brought-up and educated in Mumbai, aged 26 years, Ht. 5’ 8”, Wt. 60 kgs, Edn. B.Com., completed diploma in HR, and PGDBA from Welingkar, working for a private company as executive in corporate Accounts. Seeks a well settled match. Contact email : nivedita_dsouza@yahoo.co.in OR 8828477980 / 02512449681 (Regd. No. 6093)

MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, aged 32 years, Ht. 5’ 5”, Wt. 57 kgs, Wheatish Complexion, Edn. MBA, working as Marketing Manager in Bangalore, Contact email : richardathanasius@gmail.com OR 9980555027 (Regd. No. 5973) MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, aged 28 years, Ht. 5’ 5”, Wheatish Complexion, Edn. MBA, well settled. Seeks a boy below 33 years. Contact email: c_dsouza2007@yahoo.com OR 9920384736 (Regd. No. 5972) MUMBAI : RC Mangalorean Spinster, M.Com/MBA (Finance) 28 / 5’2”, talented, with strong family values & from respectable family, working for a bank in Mumbai. Seeks well qualified boy upto 32, reply with recent photo & full

Øo?oÇÚ} =oXà Ò":u?uàå l _k?ura"<oä ÓodœOtå :j"Auà AjtÔ}?ušà DjA}~ ;u|A} :j"Óo ]:oT? 4 AjtÀÓo R:uà =koAuÑ qDo :uà DjA}~ ;u|A} AjtÀÓo ]:o Aj"ÀÜur<} EoàA} =o:uÇ:oà q^ :jâ_‰ Øo:oàå l PrùD}ä Ejà=j<}ùÙoªå qAjt¥ DjAj"Z‰ aÚur|;k} úràR® =j:oÈ^ ?u|G<o ülo_¥à :j"Óo ùBuà ]Do‰? 4 :oÇ =j:oÈÖu Djà=o;jÓ} <od‰Ó} ØoAuÇ:}å :jD? j u q=ošÇ =j:oÈÖuÚ} GÔ}~ AjtÔur<} ÓoÜu£:o:}å l dº|Xä æuàI<}=j;jA}å :j<o~ÙoÇ =oÈÒ"Ú} ÓoØoÚ} <oÓo Aj"ÀÜur<} æljÔušàå q:oà =oÈO{} %:j:j~Ö}¥ Aj"ÀØuà Aur|<} N;urš<} Ò":oAj"rä R:uà ùÚj"à? 4 ‘;oà:} qDo‰<o ÖjÜu îoÒ"§ =j û :o ’ ä Aj " ÀÜo‰b Aj " ÀW AjtàO{}å :j"Auà :j<o~ÙoÇ =oÈÒ"Ú} îu è } îu è u r <}ä =oÈO{} %:j:j~Ö}¥ Aur|<} ú?oàO{}å q:oà :j"Óo DjAjt Øo?urš AjtÀ:oÚur Au"èo‰T =jèåu details to email: smileangel378@yahoo.com OR 9920424282 (Regd. No. 5962) MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, 24 years, Ht. 5, Wt, 55 kgs, Wheatish complexion, Edn. C.A., working for MNC, Seeks a suitable match. Contact email : suzancarvalho89@gmail.com OR 9322295449 / 9769861559 (Regd. No. 5961) MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, 37 years, Ht. 5’2”, Wt, 58 kgs, Wheatish complexion, looks much younger to her age, good looking, smart, Edn. M.A. M.Com., working as a Senior Journalist. Seeks a well educated and well settled bachelor. Contact email : divinemother86@gmail.com OR 9833065385 (Regd. No. 5959)

Address your replies to :

Øo_ ;koÛj"àÓ} aèoD}

Regd. No. C/o DIVO, (Illustrated Konkani Weekly), 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai - 400 001.

TO PLACE YOUR MATRIMONIAL ADVERTISEMENT HERE CALL 2269 3578 or 2265 4924


#

May 17, 2014

Újs"Û} =o?oÇUà AjÓo‰à-

±ÜÄÁá ±ÝÇæã AuãFo^Ó} <oàA} : Streblus Asperlour Eng : Sand Paper Tree [Tooth brush Tree] eà]: ;jEuAo / dOtÚo ù<j‹Ûj: a":jP DjàDjÂ:}: æljr:jAoDo

- Úu|Aj"àÛ} ?ur|æurä Aj""P"àÛ}

Euà Újs"Û} Ot ÚjrÓ} ÔjAu"~ÖoÇ ÔoàAoà^ q^ æljrAj";jÇ Úu|îuÖoÇ NÔušÖoÇ ÔoàAoà^ qDoå æloÚj:}ä iÈ|PàÓoä Aj"?u|iOtä _b_k<}œä ;nkuã?uàÛo<} qDu¥à Újs"Û} Ot ÚjrÓ}å Eur ÚjrÓ} DjY Dj"AjtÚ} 25 =kjûÙ} %æloÚ} qDo‰å #àTšCo<} EoÓo Sand Paper Tree/Tooth brush tree Aj"ÀÜo‰:}å EoÓo ÓoÚjÜ}ä EoUà =o<o ùù~C} ØoAo‹Do:}å qAjt¥Ç ÔoàAoà:} Úo<oà^ä ÚjDo‰Ç-;uÔu<}ä <jÀàO{}-;uÔ<u } EoÖur ÚjrÓ} Ot Újs"Û} qDo‰å æuràNOtà:}h" Eu ÚjrÓ} qDo:}å AjÓo‰Öu ÔjrÜ}: Euà )Ó} %:j‰Aj{} ;nkjàÛoÒ"Öuà AjÓo:}å EoÖu =o?u Ajt:}È ÖjÛ} %=jÒr|ÔoÓ} Ò":o:}å ;o;ošÇàÓ} 65 AjDo~à %=oÈà:} =uÑÈDuªÙ} ÔošÇàÛ} Dj"Ø} Ò":oå ÖjÛoAj:oàÓ} =uÑÈDuªÙ} ÔošÇàÛoÓ} ú<oœÚ} Øo:o Ot DjàæljA} qDo‰å )Ó} Aj"rÙ} =jYÒ" =o?ur NÚur ;kj"àA}‹ 1/2 AjÚ} vlØo:} Õo?}‹ NÚur ;oÛoA}‹ #?ušà WÚuà æljÚj"œ<} 1 1/2 b|KÚ} %;oÓ} ;jAjÚ}‹ 45 a"<j"Ùoà NÚuà %R†Øuå :u;oèo NÚur ùDoO{} Øo:oå Eur ùDoO{} 1/2 AjÚoÓ} )Ó} =oaªàä DjæloÚ} =oaªà _Ò"?oÇÚ} =uÑÈDuªÙ} ÔošõÇàÛ} =jY=jÑÚ}® ÔjrÜ} Øo:oå q^ Øo?uš ;oîuš qDo:}å 2) Aj"r:oÖu %=j;}È qDo:} Øo?oÇÚ} ;nkurÛur =o?ur NÚur ;kj"àA}‹ä NÚur ;koÛoA}‹ 1 ÔošD} %;oxà:} NÚur UZ~Øuä :u;oèo ;oÙ}Durä Øoàv¿ ÚjàÔoà:} IrÇD} Øo:oå :ur Õoè}‹ _Ò"?oÇÚ}ä Aj"r:oÖu %=j;}È =uÑÙoÖoÇ q^xÙuà:} =uÑÛ} qDo:} Øo?oÇÚ} ÔjrÜ} Øo:oå eà =o<oà Ôjælu~Do‰àÓ} NÚuà q^ ;nkjàÛoO{} ]:oå 3) ælj"T~à ØoOt‹:}?ošÇ æoOtšàÓ} AjÒrš ùDoO{} ]DoÓ} )Ó} =oaªà _Ò"?oÇÚ} ælj"T~à Øo:o:}å 4) <urA} Aj"e<u Øo?ošÇ Ôjælu~d‰@àÓ} Eur ùDoO{} ]?oÇÚ}ä æoàèu‰ÚoÖurÇ Ò"Üur AuTàÖ} Ò":o:}å dØuYO"<} <oDo‰<o æoàèu‰Ú} ØoàA}x %=oxÚo‰å 5) EoÖur ùDoO{} _Ò"?oÇÚ} =uÑÙoà:} ú<jœÚ} ØoOt‹ Aj"ÀÜo‰:}å

Aj"e<oÇÖur /ååå AjDo~Öur %Ôo†D} / !Ôo~à

Aj"e<oÇÖur /ååå AjDo~Öur %Ôo†D} / !Ôo~à

B/W

ùPšÚoà:}

#d‰EoÚ} ;jÚ}

DjÔu¿à =o<} Új"å 10,000 !;ku~à =o<} Új"å 7,000 Óo?uŠà =o<} Új"å 5,000 ù^C}ª Dj"Ao:} Új"å 3,000

#d‰EoÚ} ;jÚ}

DjÔu¿à =o<} Új"å 15,000 !;ku~à =o<} Új"å 10,000 Óo?uŠà =o<} Új"å 7,000 ù^C}ª Dj"Ao:} Új"å 4,000

PæãPæã ¨æ ÊÜáÅ

:oÇ (Óo ]Do Aj""àæuãà:ošõÇ Új D o‰ñ ñ Ç Ú} Ùu ú œÖu Ú } =j O {}® ù:o~<o (Óo dÔj‹?o ?oTà vlÓoY (úrš )Ó} aU:}È ùÙuªà ÓoÜu£A}‹ vlÓ} AjtÔo‰?urå <o?o~ ùÙuªà Aj ÓoDoº ùÙuªà :uà ØoàA}x Do;k } Ç <o:}?u š àå ÓoÚjÜ} Euà ùÙuªà ØurAu¿à qDu r <} 3 !àÓo†õÇ=j Y à ]Do‰?uàå =jÒ"šà \:ušà ÔjÜ®u à ]|àA}x <o :jY| %=oÈà:ošõÇ Ej=ko‰ññÇà:} ù<j‹Ûj Ej=ko‰ññèuà :jÚjàÔj =j:oÈÚ} EoÇ ùÙoªõÇÓ} DjàNà]k:} Øo?ošõÇ

Dj"úr<} Újs"ÛuràÓ} ;ko AjDo~à ?oÔo‰:}å DjàDoÚoà:ušà !\| AjÀÛ} =kèj } Aj"ÀÜ} <oàAoÛ}?ošõÇ EoÇ =kèj oU =jY]k !;k~u à arKÚ} =jOt~à:} qDoå ?u r Ûu r dOt Aj t bŠAo Újs"Ûoà Djà:j:uÓ} DuAo~?urš Eur AjtÛ} 40 arKÚ} %àÖoÒ"Ó} AoÛo‰å :oÖo Au r ÛošàU ?oàæloO{} ;ko arKÚ} qDo‰å )Ó} AjtÛ} ;ur^»à AjDo~à =jOt~à:} AoàÖo‰å EoÇ AjtÛoà^ Djæol Ú} Dj"R®à DoAo§à ÖjÛ} ù<}~ ÓoèoÇ ÚjàÔoÖu

=kjèoà aià AoÖošõÇ %=oÈà:} :oÇ vlÓoÚoÇÖur %ÛoD} qÒršå :uà ùÙuªà ØoAo‹D}?ušà DjàDoÚoà:ušà !]kÓ} AjÀÛ} =kjè} úrúr ;u Aj"Ú}å =k u È àÖ} <oaÓoàÓ} ;jOt~à:} :u =jO{}® ù:o~<o ?oÚoà Aj";kuà ;nkurZà aU:}È =kjèoà Au"f¿àå =jèuàA}x ØurAo¿õÇ <o?o~=jYà ]Do¥Ç EoÇ =kjèoàÓ} úrúr ;u Aj"Ú} Aj"ÀÜ} <oàA} ]?uàå EoÇ =k j è oÖu à Aj " rè} DuãÖu?}œ ù";urÈ :jY| AjtÛoÚ} ;nkoA}‹ Újs"Ûur<} DjÓoš =jÛ}bšà =kjèoà ;jOt~Öo %;oxà:ošõÇ ?oÚoà ;oºYà ?oT»?oÇ Aj"ÛjÔoDjxÚ}ä iÈ|PàÓo #:oÇ] ÔoàAoà^ =oAuÑ<} ;nkjàO{} R?ur~<} AjtÛ} ØoA}‹ =kjèoà ]|àA}x ?oTšàå #ÚurºèoÖur Aj <o?o~ AjtÛo=jYà qDo¥Ç AjtÛoà^ eà =k j è oà Øo:o:}å =j è u à A}x Øu r Ao¿õÇ <o?o~=j Y à ]DošõÇÚ}h"ä eà =k j è oà PÔ}NÔ} a|D} ;nkoA}‹ ÖofD} R?u r =j O t~à:} IÛ} qDo‰:}å EoÇ Aj t Ûoà^ =k j û ?oà ØoàA}xä =kjèoà ØoàA}x ÖjÛj"Üu Do:} AjDo~à ÚoÓoØu =jÛo‰å %=oÈà:} Ir<} ØoA}‹

R|Ú} Ajd‰ ù:o~:}å EoÇ AjtÛoàÖuà aBu|CjÜ} R:uàT| Aj"ÀèoÇÚ} =kjù:} æloÒrš AjtÛ} =kjè} ]:oå ;o;ošõÇ AjtÛoÚ} Øo?ošõÇ =kjû?oàÖuà =jÚoÔ} æloOtšõÇ AjtÛoAjOtšõÇ =kjû?oà:} a"iÈ:} Øo:o<o <jAuà =kjè} %æo§:oå PÔj ’ Ô} )Ó} arKÚ}

?oàæloÒ"Öo iAu"ªà:} a|D} =jOt~à:} =kjèoà qDo‰:}å =jÒ"šà <o?o~æuràÛoÇ=jYà =oUºà qD}bšà =jèoà ùÈAu"|Ü} _úr<} Dj " úr<} Ò":o<o Ajt\Ò" ÚjàÔoÓ} N;j?o‰:}å AjtÛ} AjÀÛ} ØoA}‹ =kjèoà ]|àA}x a|D} ;nkoA}‹ ÖofD} AjDo~à ÚoÓoØu =jÛo‰å IAj"~^à:ošõÇ æurK^ù?} ÔoÛj ~ <oà:} ?oh"?ošõÇ AjtÛoÚ} =kjè} Ò"|àA}x 80 AjDo~à ?oTšàå :oÇ æloTà:} qDo¥õÇ æoa|D} EjØoÚ} Új"Óoà =jh"x aèjàæ} ù<}~ =kjè} EoÇ AjtÛo<} ]?ušàå EoÇ úrúr ;u Aj"Ú} =kjèoÓ} ;jOt~<o?}~ ØurAu¿<o?}~ä

?urÚu<}œ (å _Úu|Úoä NÈEo¶AjÚ}å AurÔo=kjè}ä úrúr =kuÈD}œ Ot Du ã Öu ? u š ß ñ ãD} <j Ù } Aj " ÀÜ} %?uš|î} ù:o~:}å Euà =kjè} qÛuºà U?oÇ~Ú} vl:j?oÇ~<} <o?o~=jYà ;kjAoÇ ÚjàÔoU Óoà\¿ qDoå EoÖur Óo:u r _Ó}?ošõÇ #Úu r ºèo =kjèo=jYà ÚjD}æljY:} ØoA}‹ qàæurœ ÔurÛurœ Új"UÖur qDoå O""Úur|=} ÔoàAoà^ ?ur|Ó} Ej Ø oÚoà^ =j Ò "» ]|A}‹ Aur?oÓ} Euà =kjè} íuì:o:}å EoÇ <o?o~Öo %;oxÓ} Dj ° <oÖo ;j r ;k o U Új r Ö} qDur<} ÓoAur|:u‰|IÓ} Djù:} qDoå ?uãàTÓ} ù<u~à:} Djr‘\~ ]:o Aj"Àf¿ =o:uÇ@ ?urÓo Aj";kàu qDoå !<uÇÓ} aiCjª:o R:uàT| Aj"ÀèoÇÚ} EoÇ <o?o~ÖoÇ ùÙuªU qùâ\ dé| I<j < oàÔj = j Y à qDošõÇÚ} =k j û ?oà Dj ° <oÖoÇ qùÚoÚ} q^ ;o;urš =kjû?oàÖur úr|àæ} =jûÚj"C} I<j<oàÔj=jYà ]Do‰å EoÇ =kèj oà ;nok A}‹ Aur|Pª<} æzÈ<} Aj " Àèu ¿ à ?u r |Bj < }ä Boà=jÑ :jBuà #:jÚ} AjÓo‰à :jOtd~:o:}å EoÇ =kjèoàÖoÇ Óoà\¿Öu r Dj r =} æl o YÖ} Dj:}ºæljY:} Aj"ÀÜo‰:}å !=jÑÈ=oÒ"Öuà Euà =kjè} q^ EoÓo Au"èo¥Ç a_È|:} Aur?oîo\Ú} ÖurYOtà Euà O""Úur|=oÓ} Új=k}‰ ù:o~:}å !<j]kùâ:} Y\<} Új=k}‰ ùÖo~Ó} O""Úur|=} DjÓo~Úo<} îoÛj"à Õo?oàå !à:j Ú oÈcÄ|O{} Aj"ÙoªÚ} DjàÚjù›Ü} ]?oàå AoÖoŒõÇàÓ} EoÇ =kjèoàaià ÖjZ:} U:oÈà =jèuàA}x ØoO{} :jÚ} ÔjrÔjr?oÖuÚ} úrúr ;u Aj"Ú} ÙoO{}Œ ú?oÇÚ} U:oÈà DjAuà aZÒr =jèuAuÇ:oå EoÇ úrúr ;u Aj"Ú} <oàAoÚ} DjæloÚ} EurÙu?oà :jBuà a?od æoÚoà %T‰à Øo?oÇà:}å l


$ RNI No. 61846/95

Regd. No.MNG/462/2012-14 Licenced to Post without prepayment Licence No.SK/WPP//MNG/105/2012-14 Posted on Monday/Tuesday/Wednesday of every week from Mangalore RMS

$

‘]AuÑ’

May 17, 2014 Regd. No. MH/MR/South-138/2012-14 Published every Saturday & Posted on Saturday & Monday of every week. Posted at Mumbai Patrika Channel Sorting Office, Mumbai - 400 001 May 17, 2014

Good Proposals Wide-choices of

Catholic Brides & Grooms Available: Contact :

Royal Christian Family 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Nr. GPO, Fort, Mumbai 400001 Tel.: 022-22693578, 22654924

Email: secular@vsnl.com / secular@sezariworld.com

Entries are accepted now for JUNE 2014

GET-TOGETHER

of Brides & Grooms

Serving the community since 33 years

The Secular Citizen and Divo Weekly Friendly Group Organising

Tour of

l

WESTERN EUROPE EASTERN EUROPE l HOLY LAND All important sights and pilgrimage centres

Includes : l Airfare l Visas l Accommodation in Hotels l Travel Insurance l Luxury A/C coach l sightseeing l Tips & Gratuities l Daily Breakfast, Lunch & Dinner l Water l English Speaking Licensed Guide. For more details Contact : The Secular Citizen / Divo Tel.: 22693578, 22654924 Email: secular@vsnl.com / secular@sezariworld.com

Printed and Published by Lawrence Coelho at DIVO, 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Harihar Nivas, Fort, Mumbai - 400 001. Tel.: 2269 3578, 2265 4924, Fax.: 2264 0996. Printers : The Secular Citizen, Fort, Mumbai - 400 001. Editor: Lawrence Coelho Email: secular@vsnl.com, secular@sezariworld.com

DIVO Konkani Weekly Vol.20 No.7 dated 17th May 2014  

DIVO Konkani Weekly published from Mumbai

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you