Page 1

(Mangaloreans from Mangalore, Mumbai, Gulf and Worldover)

Readymade Wedding Gowns, Christening Sets, First Holy Communion Dresses & All other Wedding Accessories and Thermocole Decoration, also Available at

Good Proposals Wide Choices of Catholic Brides and Grooms Available Contact :

Royal Christian Family

Sharaf Manzil, 1st Floor, 650 J.S.S. Rd, 2ndDhobitalaoLane,Mumbai400002

99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai 400001 Tel.: 022-22693578, 22654924 E-mail: secular@vsnl.com Web: www.royalchristianfamily.com

Tel.: 2207 4223 Email: bryan@vsnl.com

Email:davidprinters@gmail.com Vol.20 No 11

Mumbai June 14, 2014

66ÊÝ g®Ý¾ ©ÓÝaæ EÇÝÉӅ

‘]AuÑ’ÖoÇ

Dj"Au~Ú} ;nkoA}‹ qØ} =jOt~à:} =oXàæur ]|A}‹ ‘]AuÑ’ÖoÇ =jÈÔj\ îo\Ú} Dj:: j } a"À<j:} ÓoÛur¥õ DjAo~àÖoÇ AjfxÖur ?urÓo AurÔoè} iÈ| d_È Djà_Ôu<} EoÇÖ} Ir<} 13 :oYúÚ} q=uњ 66AuÑ I<o¶ ]AjD} qÖoÚj"œÖoÇ Bj"æl} Djà;jælo~Ú} :oÓo ?oàæ} qA}xä Nè} ælj?oh"x q^ :oÖo DjA}~ ÓoAjtàÖuÚ} q^ ù"Ùo¶àÖuÚ} ;u|A} ;koÚoè} qi|Ao~;oà AuÑ:j"à] Aj"ÀÜ} AjtÔo‰àA}å ‘]AuÑ’ q^ ‘;j DuùrÇ|PÚ} dXI<}’ =j:oÈà :oÖoÇ AoAoÈÓ} Dj;oàÖ} M"@ ØoAo‹Do:} :jBuàÖ}¥ :oàÖoÇ Aj""ÓošõÇ Òr|I<oàÓ}h" :oÖur Djà=jÑÜ}~ DjEjÓoÚ} qBu:o:}å ‘]AuÑ’ q^ ‘;j DuùrÇ|PÚ} dXI<}’ =j:oÈàÖo DjàNà]k DjA}~ aAjÚo îo\Ú} :oÓo Djà=jÓ}~ ùÒ"~:}:

d_È Djà_Ôu - 9821589600 / 28899609

Price: Abroad: <. 8.00 India: <. 4.00

PÝhÝÅ hÝñæÈí hæãwí, ÓÜÊÝÇÝíaÝ ÊݨÝÙÝíñ…!

PÔ}‹ä Eoà:j"à ÖjÛoAj:} DjÔur¿Ç ÔjØob IBuà ùC}ªä AoO{}ªä %Ô}È - Dj º Új r =}ä %Ô}È - Aj : j ~ <}ä ;j " æoA}ä =k j û ÛoÚoÖu à -æl j a CoÇÖu à q^ ?uãàTÓ} DjàT‰ÖoÇ aCjOtàUà Dj A o?oà q^ ù":j r Ej ? oà qÙo=jû<} qDo‰:}å eà DjA}~ DjAo?oà ÓoØoY ØurÛoÇàÓ} EjÒ"~Ó} íjìÛuÇä EjÒ"~Óo ]Do Ao;oèoà:} ?u r K"<}àÖ} qDo‰:}å #CoªÔj:}ä Aur|Ô} Øu r Ûo‰<o !Dj ? u à Dj A o?} qDo<oå ØoO{} Øo?oÇÚ} #CoªÔj:} ØurZšä Aur|Ô} ú?urä <oÓo Øo?oÇÚ} DurÛušà !Buà qDo‰<o PÔ}‹ Aj ÓoØoÚ} Aj"Àèo¿õÇ DjàT‰ aCoÇà:} Nà;kj<}

IÚ} (Óo ØurÛoÇ<} GÚoÇ Aj"<o<}ä DjÔo¿õÇ Djú‰<}ä Aj"<o<} -Óoèo§<} (ÓoAu"ÓoÖur Aur|Ô} ú?o :jÚ} eà %:oÈà AoO{}ª ØurÛo‰<o ØoÒ"‰à Uà:o=} ØoA}‹ qDo<oà:}å NÔoÚ} Au r Aoè} ØoA}‹ qDu Ç :}å ÔjØu~Öuà ØoAo‹Do‰å AjO{}È DoàÔ}bšà ÓoØoÚo R:oÇÓ} PÔ}‹ ØurÛ}bšà eà DjàNà]k %:oÈà ùYmÜ} Aj"ÀÜ} Aur|Ô} ùÜo~Úoà Úo:} ]|D} (13AoÇ =o<oÚ} AoÖ}) qAjtxà \à AoÖo‰<o ùèo‰å :jY

¥Àæ±ÀA¸Á SÁwgï RAAiÉÄÑA zs À gÉÑA RAAiÉÄÑA ¸ÉÆqÉÑA ªÀÄíuï ¨s À ÄUÁåðAPï KPï ¸ÀªÀĸÉåA eÁAªïÌ ¥ÁªÁè. DvÁAZÁå ¨s À ÄUÁåðAPï xÀAAiÀiï ºÀıÁgÁÎAiÀiï ZÀqÁè÷å. JPÁ PÀIJ£ï ¨sÀÄVðA ZÀvÀÄgï D¤ ZÀÄgÀÄPï eÁ¯ÁåAvï. D£ÉåPÁ PÀIJ£ï ¥Àj¹Üw ©UÀqÁèå. ¸ÀA§Azsï, ªÉÆÃUï,

JPÀémï, PÀÄlªÀiï ºÁ嫲A aAvÀÄAPï PÉÆuÁPïZï ªÉÃ¼ï £Á eÁ¯Á. WÀgÁAvï DªÀAiÀiï¨Á¥ÀAiÀiï xÁªïß ¨sÀÄUÁåðAPï «ZÁgï¯ÉèA ¸ÀPÀÌqï ªÉļÁÛ. Deï ¨sÀÄVðA ªÉIJ£Á §j eÁ¯ÁåAvï ªÀÄí¼Áågï ZÀÆPï eÁA«Ñ£Á. Deï PÁ¯ï ºÀAiÉÄðPÁ WÀgÁAvï KPï ªÀ zÉÆUÁA ¨sÀÄVðA. DªÀAiÀiï-¨Á¥ÀAiÀiï ¨sÀÄUÁåðAPï ¸ÀPÁ½A GlAiÀiÁÛvï, n¦üãï vÀAiÀiÁgï PÀvÁðvï, ¨sÀÄUÁåðAPï ¥ÁAªïÌ ¥Ángï ¨ÉÃUï Wɪïß E¸ÉÆ̯ÁZÁå ¨ÁUÁè ¥ÀgÁåAvï ¥Áªïß ¥ÁnA ªÉvÁvï. ¥ÀgÀvï zÉÆ£Áàgï, D¥Àªïß ºÁqÀÄAPï §¸ïì ªÀ ¥ÉæöʪÉÃmï ªÁºÀ£ÁA D¸Ávï. ¨ÁQZÉÆ ªÉüï lÆå±À£ï, n«, ºÉÆêÀiïªÀPïð, qÁå£ïì PÁè¸ï ªÀÄíuï

ÓoØoÚ} ØoA}‹ =jèu ù"KAj{} ÚjÖj"<} =jèu

»ÜáWÝÂìíb BÍÝ B¯ ©ÍÝ —

‘]AuÑ’ Djà=o;jÓ}ä Aj"àÛjf q^ iàN]k

dÆ£ï ªÀÄ»£ÉÆ ¥ÀgÀvï DAiÀiÁè. ²PÁà vÉ«ê£ï zsÁå£ï ¢ÃAªïÌ, fuÉåa D±Á, CvÉæUï, ¥ÀAiÀiïì zÀªÀgïß ¸ÁQð ¢±Á ¸ÉÆzsÀÄ£ï ªÀÄvï ZÀÄgÀÄPï PÀgÀÄAPï ¨s À ÄVðA D¬ÄÛA eÁ¯Áåvï. Deï ²PÁà ±ÉvÁAvï ªÁzÁ¼ï GmÁèA, ¥ÀæUÀw eÁ¯Áå. PÀA¥ÀÇålgï D¤ EAlgï£Émï vÀ±ÉAZï ºÉgï ªÀiÁzÀåªÀiÁzÁéjA vÁAZÉA fêÀ£ï, ªÀåQÛvïé, ¨s Á ¸ï, aAvÁ¥ï ¸ÀPÀÌqï §zÀ¯ÁèA. ¨sÀÄVðA PÀ¸À¯Áå ¸ÀAVÛPï D±ÉvÁvï, ¯Á¯ÉvÁvï vÉA ªÀír¯ÁAPï ¸ÀªÉÆÓ£ï WÉAªïÌ C¸Ázs ï å eÁ¯ÁA. fuÉåa D±Á D¤ ¢±Á PÀ¸À° ªÀÄíuï aAvÀÄ£ï ªÀÄÄSÉèA ªÉÄÃmï PÁqÀÄAPï ¨sÀÄVðA aAvÀÄ£ï D¸Ávï.

¸À¨sÁgï ¨sÀÄVðA ªÁAPÁØ÷å ªÁmÉ£ï ªÀZÉÆ£ï PÀAUÁ¯ï eÁ¯ÁåAvï. ªÀír¯ÁA¤ ¸ÁAUï¯ÉèA ¨sÀÄVðA DAiÀiÁÌ£Á eÁ¯ÁåAvï, vÀgï PÉÆuÁPï zÀĸÉÆðAZÉA? ¥Àj¸Àgï vÀ±ÉA D¸Á. ¸ÀàzsÁðvïäPï ¸ÀA¸ÁgÁAvï D«Ä fAiÉĪïß D¸ÁAªï. ¸ÀàzsÉÆð, ¥Àæ±À¹Û,

- ¨Á¥ï LªÀ£ï ¸ÉÆÃeï PÁªÉÄð°vï

¨sÀÄUÁåðAPï ¸ÀPÁ½A GmÉÆ£ï ¤zÉÆ£ï ªÉvÁ ¥ÀgÁåAvï DªÀAiÀiï¨Á¥Á¬ÄÑ ªÉ¼Á¥ÀnÖ vÀAiÀiÁgï D¸ÁÛ. C±ÉA ¸ÀévÀAvÁæAiÉÄ£ï ªÁqï¯Áè÷å ¨s À ÄUÁåðAPï PÀµïÖ-¸ÀAPÀµïÖ QvÉA ªÀÄíuï ¸ÀªÀiÁÓ£Á eÁ¯Áåvï. RAAiÀiï PÀ±ÉA D¸ÁeÁAiÀiï, QvÉA PÀjeÁAiÀiï ªÀÄíuï PÀ½vï £Á. (16AoÇ =o<oÚ} AoÖ})


‘]AuÑ’

June June 14, 14, 2014 2014

10&ÊÝ ÊÜÓÝìaæã EvÝӅ

GET-TOGETHE

Aj{zYD} a"<u|ID}

of

Brides & Grooms Entries are accepted now for JUNE 2014 Royal Christian Family 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Nr. GPO, Fort, Mumbai 400001

Tel.: 022-22693578, 22654924

Email: secular@vsnl.com / secular@sezariworld.com

‘©Êæä ÓÜPÜRv… ÓÝíWÝñÝ ÊæáÙÝÂí’ ËÍæàӅ AíPæã Dj=uªàNÚ} 8 :oYújÖur ‘]AuÑ DjùxÛ} DoàÔo:o Au"èoÇà’ aBu|D} !àúr ØoA}‹ qDur‰?urä Aurà\ Doh"’@ÖoÇ =kuDo‰Ó} DjàNà;k} Øo?ošõÇ N=o~àÓ} DoºÔj:} qDoå ?u|GÓoà^ q_šà N=o~à 10-8-2014 vl:jÚ} ;koÛ}‹ ]|àA}x EoÇ Aj""Óoà:}È %?ur ]:oàA}å :jÛurA} ùÚj"<} qh"bš N=o~ %=oÈà:ošõÇ !àÓoÇà^ =oO{}œ ùÚu‰?oÇàA}å aBu|D} !àÓoÇà:} =jÈùÙ} ùÚu¥ îo\Ú} #d‰EoÚoàä Djà;ku|B} AuèoÚ} ;koÛ}‹ ]|àA}x a<jà\ ùÚo‰àA}å EoÇ !àÓoÇà:} qh"?ošõÇ ØoeÚo:oà:urš ;nkurÛur AoàÙur ‘]AuÑ =jûÚjDoxÚ}’ ØoA}‹ ]:u?oÇàA}å —DjàÖoPÓ}

(ÔoàAoà:} : NàÙoºè} - ?urÚuÙurª)

AjtÀPÓ} : AurYD} DurÛo =kuùªYä æoO"x?o =j\ : æu^‹ a"<u|IDoÖur I<j<} : 01-04-1926 ;uAo]k<} : 20-06-2004 ùcª W@ä Gf¶:} <o:}?urš AoA}È :j"Auà ú?urO{} DjÔo¿Ç ?urÓo?oTà AjtOtAurÔo<} :j"à AoAjûÚuršO{} ælj"ÔoÇ~àÓ} :jDuà íjìÚoÜoÇÓ} AurÔo<} AoÛjÒ"šàO{} DjÔo¿ÇàÓ} NÚoÇ æluDoÓ} =oAuÑ<} :j"à Ôu?urO{}å ;uAoÖoÇ q=jAo®ÇÓ} G"Bu<} =oèur ]?urO{} :j"ØoÇ q;u|Aoœ<} Óoèo§à qa"¥à ià;ur<} Ôubà %Ôo†D} :j"Øur Dj;oàÖ} qAjt¥Ç Óoèo§à:} %Úur‰?ur DoDjÜ} Dj"î} :j"Óo ?oælurà DjT~à ÚoØoà:}å

±Ü¿ÞÉ$ ÊÜÓÝìaæã EvÝӅ

ddbOt Z’Dur|Øo Aj"?oÛ}

I<j<} : 19-03-1927

AurÔoè} q^ ;uRAjà:} qAjO{} :j"à qa"¥ ùjCoªà-Aoàaª<} AurÔo<} úbO{} I:j<} ù"Ùo¶U Wa:oà:uš ùC}ª-;jrÓ} Ôj"_:} ;nkjÚo<} DurDušO{} RÈd‰ Aur?oà^ WÒ"àA}x qAjtxà iùÒ"šàO{}å

Aj"ÚjÜ} : 15-06-2013

Djà=uÑ<} Ò":o AjD}~ )Ó} ØoA}‹ AuÔo¿ÖoÚ} %ÛoD} :j"Øur qDur‰?ur WAuÑä W@ qa"¥ DjÚoDjÚ} AjtÔo‰àA} qa" :j"Øu =oDj:} EoÇ DjàDoYà AjtÔur<} ;koÛ} qAu"¥Ú} æuDoàAoà DjT~àUàå

eÖoÇ !:o¶õÇÖoÇ Boà\ îo\Ú} EoÇÖ} Ir<} Aj"e<oÇÖoÇ 15 :oYúÚ} qOt‰Úo DoàØuÚ} 5-15 AjÚoÚ} +?u~Aj{}ä Aj"?oÛ} PrÛ}œ~ Doh"’@ÖoÇ #ÔjØu~à:} AjDo~Öuà arD} ;jAj?o~àä DjA}~ \ÖoÇ ù"Ùo¶àÖoÇÓ}ä DuãÚoÇàÓ} q^ AurÔoÖoÇà:} q=jAu®à ]:o:}å

=jû:}ä ;kj"AuÑä Dj"<urä ØoàAjàO{}ä <o:oÈà q^ =uÑL"‰Úoàå

;u| Aj{zYD} a"<u|ID} EoàÖoÇ !:o¶ÇÓ} Boà\ Au"èo¥Ç îo\Ú} :oÖoÇ ;j"/îu|D}‰ =j\Üu<}ä =jû:oà^ä ;kj"Aoà^ä Dj"<oà^ä ØoàAjàO{} q^ <o:oÈà^ä :jDuà =uÑL"‰Úoà^ä Ir<} 22 :oYúÚ} qOt‰Úo 10AoÇ AjDo~ÖoÇ %ÛoDoÖuà arD} æluKàAo¥Ç AuèoU AurÔoU e Óo@Ó}å


!

June 14, 2014

Óoèu r Óo ;n k o A}‹ %ØoºÛoÓ} =jûDj‰Ó} 20 !àúr 11 Aj""àNO{} Ir<} 14, 2014 Aur?} : ;u|Boà:} < 4.00 a;u|Bo0:} : < 8.00

DIVO, Illustrated Konkani Weekly, 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai 400 001. Tel.: 2269 3578, 2265 4924, Fax: 22 - 2264 0996 E-Mails: secular@vsnl.com, secular@sezariworld.com, divo@mtnl.net.in Websites: www.secularcitizen.com & www.sezariworld.com

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

Djà=o;jR|O{}

Aur] DjÓo~ÚoÖurÇ æloDoAuÑ®õÇ

Öj"<oAo q]à q^ Öj"<oAo %=oÈà:} =jÈ;ko<} Aj"à\È Aur]ä ;u|BoÖoÇ ?urÓoÓ} æloDoAuÑ®õÇ ùY:}‰ qOtšå “qÖu¥ ]<} qÒ"àÔuà” Aj"Àèu¿à :oÖuà ‘DuršÔj<}’ qIr^ Ùu|=} ÚuúrÛo~ NYà DjÔo¿õÇ<} AoØu‰| qDoå Ir<oÖoÇ 9 :oYúÚ} ÚoCjÄ=j\ =jÈLæ} Aj""GW~<} ;ur|<}h" Dj;j<oàÓ} DoàÔo:o ]?ošõÇ æloCjÜoà:}O{} =jÈ;ko<} Aj"à\È Aur]Öur ‘(ØuàÛo’ aBu|C} Y\<} qÙo=jû<} qD}?uršå ;u|BoU q]nk~Ó} =jYd°\ ùCoªàU qDo Aj"ÀÜ} qOtx:oàA} Øo?oÇY =jÈ;ko<} Aj"à\ÈÖoÇ æloDoAo®õÇàÓ} (;urè} Aj"ÀÜoDjÚ} vP"x?} NÔo~?} <oå ÔjØu~ÖoÇ AjDj"‰àUà Aur?oà q^R AoÛur<}Ö} qDo:}ä DjÓo~Y îo:oÇ^ ?uràÖ} ]?oÇ iAoO{} GàU|O{} ÓoAjtà ØoOt‹à:}å ælj?oÒ"x q^ iù›Ü} ú›|:oÈà^ ?oÔur¥ GÖ}~ DoAjt<}Ç ?urÓoÖoÇ a"\ æloO{}È Ôu?oå ;nkurÛoÇ ÔjZ|D} _ÛuàÓ} ÔjrÜ} ùÚj"àÓ} ;oú‰Ú} ?oÓoà^ ;j"Ûj" íuì:o:} q^ Eur ;j"Ûj" DoAjt<}Ç q^ ;j"æo¿õÇ ?urÓo<} GàO{} ;nkoA}‹ EoÛur¥? íjìÚoà vÛoÚoàUà Aur?oà qÓoDoÓ} :uàÓošõÇà:}å )Ó} NÚuà ÓoAj{} qD}?ošõÇ AjÇR‰Ó}O{} q=ušà Djº:o/Öuà vÛoÚ} ùÖoÇ~ \\š :oàÓ} ØoOt‹å ÚoCjÄ=j\ÖoÇ æloCjÜoà:} =jÈ;ko<} Aj"à\ÈÖur (ØuàÛo 10 aCjOtàÖuÚ} %ù"š<} ;jÚ}?urš qDoå 1å ÔjY|æ}ÓoÒ"Öuà ^Aj"r~P<}ä 2å AjtÀÔo~Ò"ÖuÚ} ^O"à:jÈÜ}ä 3å ùâi DoÔurfä 4å ú|à;}È q^ ÚoØoÇàÖuà (ùºX:} :oè} Au"|è}ä 5å DjAo~àÓ} =oÚj;jBj~Ó} q^ Auèo ^O"AjtàU Òr|Ô}Ç DjÓo~Y Du|Aoä 6å #ÔjAj<u~à<}œ Aj"ÀèoÇÚ} q;kj"^Ó} :oà\ÈÓ} Y\<} qK=uš?uà qÛjf:}å 7å %;urÇ|Ô} AjÇAjDoO{} ù:u~?oÇàÓ} DjÚjèj:oä 8å Øuræ} RÈÒ"Bj<} Aj"ÀèoÇÚ} ?urÓoÓ} ælj=jÑ~Ú} ÓoAjtàÖu qAoxD}ä 9å ;u|BoÖoÇ =jÈÔj:uÓ} Òr|Ô}Ç DjAjš:oÇàÖuà ÚjÖj<}ä 10å =jÈAoD} q^ DjàDjÂ\å AjOtšõÇ aCjOtàÖuÚ} DjAj~Do;koÚjÜ} Y\<} NÚu=jÜ} ùÚur¥õÇ æloDoAuÑ®Ç Aur]Öur DjÓo~Ú} ùÚu‰ qOtšå =jûÜ} :urÇ ùBurÇ ù:u~?u Aj"Àèo¿õÇ aBoÇà:} ùDj?uàO{} Òr|Ô}Ç aAjÚjÜ} (;urè} DjÓo~Úo ;nkoA}‹ Ò"|àA}x <oå q;ošõÇ DjÓo~Úo<}h" EoÇ Y\ÖurÇ ;jÚjND}‰ æloDoAuÑ®Ç ú?uršÇ qDo:} q^ :urÇ =kjù:} æloDoAuÑ®Ç ØoA}‹Ö} %?oÇ~:}å :jBuàÖ} EoÇ DjÓo~ÚoÖurÇO{} æloDoAuÑ®Ç =kjù:} %:oÈà^ q^ ÓoÔoŠÚ} Ajt:}È %Úo<o Øo?oÇÚ} =jûÚur Aj"ÀÜ} ?ur|Ó} qBuA}‹ qDo:}å q:oà DjÓo~Ú} =j;uºÖuÚ} Ò"|A}‹ =kjù:} ;nkurÛu ]|D} Øo?u Ajt:}Èå :oàUà Òr|I<oà q^ ;kur|ÚjÜoàÖuà ÚjÖj<} ùÚj"<} ?urÓoÓ} ;oùàAo¥õÇÓ} :oàÓoà ;nkurÛoÇ Aj"e<oÇàÖur Au|è} ]|àA}x =koAuÑ !Buà EjÚuÇúršO{} Ajt<o‰å =jÈ;ko<} Aj"à\È Aur]<} “=jEj?u BzÖoPO{} æo;}Au"à ÚoAj{} Aj"à]Ú}” Euà DoàÔur<} !?}Œ DjàîoÇ:} ?urÓoÓ} (Óo Y\Öuà ;kuãÚ} ]?oà Aj"ÀÜuÇ:} q^ Euà ;kuãÚ} îoO"Aj{} %Úurà Aj"Àèu¿à qAu"¥à AjtÔu®àå =jÈØo =jÈælj":}º qD}?ošÇ ;u|Boà:} ;koa"~Ó} Y\<} q?}Œ q^ NEj" DjàîoÇ:} qD}?ošÇ Aj";kuà AjtOtAurÔo<} :jBuà Boà\DjAjt;ko<u<} WÒ"àa¥à Y|:} EoÇ ;u|Boà:} ÔjØ}~ qDoå q:oàÖur DjÓo~Ú} ;koa"~Ó} Y\<} NEj"DjàîoÇ:oàÖur Øo?ošÇ<} e ÔjØ}~ ÚjÖj"<} EoZ¥ IAoæoŠY :oàÖoÇ AoàÙoÇÓ} qOtšÇå

=uÑYœO""àù"?o #à;j"?u§<}œ

=uÑYœO""àù"?oä qàØoàU Úo@ ØoAo‹Du ¥ Aj " YÒ"Ó} Dj A j " _~bš ?oÀ<} #Ôj Ø }~ =koÈ^œDjx<} Au"èoÖuà =oèu®à ØoAo‹Doå =u Ñ YœO""àù"?o Aj"ÀèoÇÚ} ?oÀ<} Dj"Ao:} Aj"ÀÜ} !;nk}~å ;j"v¿ÓoÒ"Ó} AuàÔjš?oÇ =koÈDoxÓ} AjÀÛ} aDo‰Ú} ØoÔur <oÓo qD}?u r šå Øu I " q^ Aj"YÒ"=jYà ÔjY|æoà Doú~à WÒ"àA}x =koÈDox<} ^;ko~Ú} ú?uršå æu^]R‰<} +ZŠÖoÇà^ Eur ?oÀ<} ØoÔur =koÈDoxÓ} ;o<} ú?uršå ?oÀ<} Dj " Ao:} =u Ñ YœO""àù"?o Aj " Àèo¿õÇÓ} =koÈDox<} Djàú|\Ó} Aj":jšæ} ?oÒršå Aj"YÒ"U ^BjxèjàÓ} ùrD} e ?oÀ<} Dj " Ao:}å EoàÔoDj Ú } ;u A oÖu r =j Ñ :} Ôjvl~à DjàNAuњ q^ EoàÔo ;n k o A}‹ Dj à DoYà qÒršå =k o È^œDj x <} Au " èo<}hr Aj"YÒ"ÖoÇ ^:jè} ^Aj"~è} Ôjælo~ ;nkoA}‹ ÚjU:} ØoA}‹ ^;ur~|i =jY]kà:} AoÛur<} =kèj }_ÓoÒ"Ó} Ò"|àA}x ØoO{}å EoÇ BuAjÙo<} =koÈDox<} Euà =uÑYœO""àù"?o úrAuà:} q=ošõÇ Au"èoÖuà AjtàO{}íjìÚ} ù<}~ íuì:ušàå EoàÔoDjÚ} AjtÔu®à ù<}~ qDo‰<o )Ó} =oaªà Aj"YÒ"<} =koÈDoxÓ} DoàÔušà : ‘:j"Óo R:uà ØoO{} :uà aÖoÚ}? DjÓo†à^ =o:oxaÜ} WÒ"A}‹ ;uAoÖur Aur|Ô} ùYØu Aj"ÀÜ} !:uÈÔo¥Ç :oÜu aÖo?u~à : ‘EoÇ #ÔjØu~Ó} æluÙ} ]|A}‹ AjtÔu®à ùÖo~ IÚ} (ÓošÇÓ} :oÖoÇ =o:oxàU

=jY=jÑÜ}~ Ajt_k Au"èuràÓ} ØoO{}’å =o:oxàU Djà=jÑÜ}~ Aj t _k Aj " ÀèoÇÚ} =u š <oY #à;j " ?u § <}œå Øu I "<} q^ Aj"YÒ"<} DjO{} Õob q^ =koÈDox<} ;kjAj{}~DjæluùÛu¥à Euà #à;j"?u§<}œ AjtÔur<} íuì:ušàå !Ôur|D}‰ 2 :oYúÚ} EoÇ Dj"AoèoÇÖur =koÈ^œDox<} Au"|è} %Ôo†D} ÓoÛo‰ q^ qÖjÚjÜ} ù:o~å :oÇ ]|D} Euà =uš<oY #à;j " ?u § <}œ Dj A u " |D}‰ æl o Ao;n k o Ç~à^ GàÖoO{} #ÔjØu~Ó} æluÙ} ]|A}‹ä Bj:o~à =oè}‹ Øur|Û}‹ íuìAuÇ:}å Doà:} !<}‹ =koO"YÖoÇ (IO{}šÚu r |Û}ä Aj " àÔj " ¿Ú} ) úr=u ? oÖo q?o‰Ú} =uÑYœO""àù"?o #à;j"?u§<oœÓ} DjAj"_~bš ØoAo‹Doå DjAo~à^ =o=oaÜ} ØoA}‹ ;u|A} AurÔoU ÚjrÖ} ÖoúràÓ} ØoO{} Aj"Àf¿ !=u|Óëo Doàå =koÈDoxU :jBàu !îo¡Ç =koÈ^œDjx<} =jàÔo†Uh" ØoAo‹Doå — iÈ| Au"bxä EurDuŒÙ}å

Öu?uaI<oU =o:urÈ<} qddU Doà:} ÓošÚo

vl:jb~ Ajt;}È ØoAo‹D}bš Doàå ÓošÚo Ùu ? u a I<oU =o:urÈ<} Øo?oÇå 1958 AjDo~ =o=o _O""D} æoÚoAoÇ<} \Óo Eur Ajt<} =koAuÑ ú?urå \U =jÚæ j } AjDo~<} AjD}~ !Ôur|D}‰ 11 :oYúÚ} ;kA j {j }~ Djæol qÖjÚÜ j } ù:o~å Eu vl:j?u~ Ajt]ÈÓ} Ùu?uaI<oU =o:urÈ<} Aj"ÀÜ} =oÖoÚo¥õÇÓ} ÓoÚjÜ} ùDj?uà? qddÖoÇ =kjAjÚur<u Aj"à:j<} ù"Ùo¶à:} 1194 Aj D o~ \ I?o¶bšå q^ Doàå ;oa"Ot<ur úrAuà:oÓ} Au:o =jOt~à:}

ÖoÚ} AjÚoœàÖuà ‘Ôu|dÄÓ}’ ÔjrÜ} Øo?uà

ÖoÚ} AjÚoœàæljÚ} EoàA} ‘Ôu|dÄÓ}’ _Ûu<} Ajèjºèo‰bàå ;j"RAjYºà ]|D} Úo:} =uÑÙoÓ} Eo:} ;oàN"<} ;kjÚ}‹ NDjØu =jÛo‰?uàå R:ošõÇ ;oú‰Úoà?oT¥à +Óo‰à ú?oÇÚ}h" DjAjt;o<} <o:}?ušàå ælj"Úo¢õÇàÓ} =jèuàA}x ùB}ª Øo:o:} ;uù"<} ù"èoÚo ÚoAuÑàÓ} Dj"Új" ú?uàå %=oÈà:} æuàÔj"¿Ú}ÖoÇ aúrª|YOt qDjŒ:uÈà:} ]bšà +Óo‰à îu?oÇÚ}h" ÓoàO{} NÚu=Ü j } ØoàA}x <o ;uù"<} :j"Au"¥à qO""Úuº|]Ó} ‘=kÑu š|Úo’ Ao=jÚ"j àÓ} Dj"Új" ùÚ}‹ \|<} Ej=o‰ññÇà^àÖ} Djà=jÑÚ}® ÔjrÜ} Øobàå q:oà ;ko AjÚoœà Djà_šà :jÚ}h" Aj"ÀØuà ‘Ôu|dÄÓ}’ q^ =uÑÙoà:} ;jrÓ} =jÚj:} Dj"Új" ØoàA}x <oå ØuAo®îoÜoà:} #?ušà ÖjÛj"Üuà Øo?uà :jÚ} ‘=kuњ|Úo’ DuAo‰à q^ =uÑÙoU ælj?oh"x ÚoÓo‰àå Smt. K. Sujatha Kengeri Upanagara, Bangalore - 560 060.

úrúrÚo<ur Aj"Àèo¿õÇ ÚoAu¿Úoà:} WÒ"bšå ;n k j à O"œÚ} Ôu È |D}‰ BjÒ"šÖuà W|Aj<} \Óo ?oæl}?ušà :jÚ}hr ?oÀ<jŒÜoÚ}Ö} \Üuà ;j"æo¿õÇà ;koÓoªõÇàÖur Ej"Durx ;kj?ur~å q=o®Ó} îod¢ GÖo~ îo\Ú} ]?uš =jÒ"» Aj"ÀèoÇÚ} =u Ñ úÙ} Aj " ^ ;j " æo¿õÇàÖu r Ç ÔjØr u ~ Dj";koDj"~àÖoÓ} \ ]:obå ÚoAu¿Úo vl:j?oÇ~ G"Bo?oÒ"à^ q=o®Ó} Nà]k ùÖo~Ó} \Üu DurÛušà <oå NÔoÚ} ÚoAu¿Úo ;n k o A}‹ =j O {}œ WÒ":u ? oÇ ÔjY|æoàÖuÚ} q_š <j;Új } ÖjÚh j "š q^ q=u š à Ôj " Aj t <} íjì"àAo†Ò"šàå GY ;jrÚ};jâcª Aj"ÀèoÇÚ} q=uњ =koÒrŠ-q;oO{} :oÇÔ} ù<}~ =u?oÇÖuà !]kÓ} ù<}~ ;j"æo¿õÇàÖuà NÚu=jÜ} qBuàAu¥à q^ Dur;u¥àå Eur BuÔj"Ü} ÓošÚo ;nkjàO{} =jI~èo‰?urå q=uš W@Ò"ÖoÇ !ú|YÖoÇ AjDo~à^ ÓošÚo !DjºD}° ØoA}‹ Eoà:j"èo‹Ú} qD}bšå <j:o?oà =jæu~Ó} Úo\Öo a"DoÓ} Doàå ;oa"OtÖur vl:j?u~ Ajt]ÈàÓ} ?oÔoœÚ} qDo¥Ç Doà =koÈDoxÖoÇ ;uAoèoÓ} AuÖoÇÓ} =jAj~@¢ qD}bšå æloO{}È AuÖoÓ} :urÖ} )Ó} qAoxD} :oàÓoàå ÓošÚoU DuAo ùÖu~ îo\Ú} ;nkurÛurÇ Ajt]È =oXà ÚoAuÑàÓ} qÒr‰ññÇ Øo?urÇå =jÑÜ} q=jûÜ} ùBuàh" Dj";kod~:oà Aj"ÀÜ} :oàÓoà DjÓo†àÓ} ;koZšàå q:oà ÓošÚo (RšÖ} Øobå q^ \Óo ùYmÜ} (ù"œ=j~Ü} æljÔušàå :u;o‹à \Üuà q=ošõÇ AurÔoÖoÇ ØuI"?oTà iÜ} %Öo?ur~ : ‘qØ}ä :j"ØoÇ I?o¶ ]DoO{} AjtÀÓo !Djb =jYd°\T?’ :jù›Ü} \ÖoÇ ù"ÛoU AuÑL;} %T‰ Øob ; Xåaå =j Û oŠõÇÚ} ]Du ¥ NY Doàå =koÈDoxÖoÇ #ÔjØu~à:ušà =kuD}‰ qÖjÚjÜ} \Óo Aj""îoAj""Sà ]Dušàå R:oÇÓ} EuÚ} dDjªÚoàÖoÇ Djà:urDo îo\Ú} ÓošÚo<} q_š ;ko;urDoxO{} :oÇÔ} úbšå GÚu à Doà\=j Ü } ^Bu : o q=uÑôïïš Doº;n}k ~ DoàÛj"<} =u?oÇÓ} =koÒrŠ ]àAo¥Çà:}å Doà:} ÓošÚoU W@ !Dj ? oÇ ;j r Ú};j B j ~ <oU Øo?ošÇ<} ;kjAj{}~ Djælu<} \Óo Ùu?uaI<oU =o:urÈ<} Aj"ÀÜ} =oÖo?o~àå ^Doº;nko~<} WÒ"àAo¥ÇÓ} q^ ;j"æo¿õÇ ÔjY|æoàÖur RÈOtè} Ej"Durx ;kjÖoÇ~Ó} Doà:} ÓošÚo qAjtxà Au"|?}=kjàÓ}‰ ØoAo‹Doå — =koÈ;} aåØuå a"<u|Ø}å


"

June 14, 2014

:oÖu æljÚu‰ ;nkoA}‹ ù"=o~ AjO{}È ù"=o~ - =koÈ;} aåØuå a"<u|Ø} Aj"<o»ù"è} qi|Ao~;oà^ä PaxÓ} :jBuà !\¶Ó}ä æljÚjšb ù"få qa" ;uAoUà ÚjÖo‹àä Aj À O{}å ;u A o<} qAj t xà Új Ö o‹àÖoÇ ÔoÈAoÚ}Ö} Du r Ûj " àÓ} <oå qAj t xà q^Ó}hr %àÖušà Do°<} íjì<} ]àAo¥ÇÓ} :oÜu AurÔo<} q^ ØoÜoºÒ"<} Ò"a§?u š àå ØuI"RÈDo‰ Aj""Óoà:}È =ja:}È !:o¶õÇ;oºYà qAjtxà :oUà ælj"T~à ùÖu~à Òr|I<} :oÖu Dj à DoÚoÖu Új Ö u ‹ q]àÖ} ^a"~:} Øo?ušà Au|è}Óoè} ælj\~ Øo:o<o ÓoO"~Ôj:} Øo?oàå ælj\~ Øo?ošõÇ Óoèoà:} Aj"ÀèoÇÚ} <jAoÇ ùÚoÚoà:} qa" WÒ":oàA}å <j A u Ñ ùÚoÚ} Aj " ÀèoÇÚ} ;u A oÖu r =j Ñ :} Aj"<o»=jÜ} íuìA}‹ DjàDoYà qh"?u rš #\EoD}å RÈd‰| æloAo;nk}~ =koAuÑ Øobšà qa"ä q:oà Aj " ÀèoÇÚ} =j È Dj " ‰:} Óoèoà:}ä ØuI"RÈDo‰Ó} dº|ÓoÚ} ù<}~ :oÖuDjàTà (ùºK"<} WÒ":oàA}å =o:oxàU Ajt_k Ajt:}È <jÀO{}ä NÔoÚ} =ja:}È

Ò"Ot:}åååå

!:o¶õÇÓ}hr qa" ØurÛošä íuì:ošå e qa"¥ AoDj‰aÓ} ]Bo q:oàå Aj"<o»ù"èoÓ} qi|Ao~;oà^ æljÚ}?ošõÇÖur BuAuÑÙ} Eur Aj"<o»à^ ;uAoDjAr u Ú} æloÔuAàj :} q^ G:oaÜ} ØoàAo¥ÇÓ}å æloÔuAjà:jŒÜ} q^ G:oaLŒÜ} =o=} DoàÛ}?uš N"<oÇ]ÖuÚ} ÚjU:} Øo:oå RÈDo‰ ;nàjk O{} =koAuÑ Øo?ošÇ æuDoàAoàU DjAj"§@ %;u:oå ØuI"RÈDo‰U +èjÓ} =jY_ÓoÒ"ÖoÇ Ejà:oÚ} =oÈ=}‰ Øo:oå Øu I "RÈD}‰ =j a :}È !:o¶Ç<} æljÚjš?ur q^ =ja:}È !:o¶ÇÓ} ]àAuÑ¥ Aj"ÀÜ} ùf:} Øo:oå Euà q;koÇ\¶Ó} T<oÇ<} (;uAoÖuà %:jÚ} !;kjÇO"<} ú?ošÇ<} Ò"àAu¥à) Óoèo§à:} %N§Ot‰ )Ó} qàAuцä =ja:}È !:o¶ÇÖu à Do‹<} Øu r Ûu r ¥å Óo;nkurbÓoà ;nkjàO{} Eur qàAuц ;kjAj{}~Djælu<} q^Ó}hr ÚjU:} ùÚj"àÓ} <oå Doàå =oA}š qa" úrÜ} Aj"ÀÜ} DjºC}ª bîo‰ : ‘:j"a" ;uAoÖuà Aj"à]Ú} q^ ;uAoÖur !:ur¶ :j"Au"¥ ;nkjàO{} vÛoÚ} ù<}~ qDo Aj"ÀÜ} :j"a" <uÜoà:}?’ (1 úrYà:} 3ä16)å q<uÇ|ùÛu NÚjOt‰ : ‘:j"Aur¥Ç ù"Z =ja:}È !:o¶ÇUà Aj"à]Úoà

æloÔ} íuìOt:}åååå

Aj"ÀÜ} :j"a" <uÜoà:}? :urÖ}¥ !:ur¶ :j"Au"¥ ;nkjàO{} Ajd‰ ù:o~ <jÀO{}? ;uAo<}Ö} :oÓo )Ó} ;uÜu ùDur :j"Ajtxà ]?o! :j"a" :j"a"¥Ö} qD}‰ <jÀO{}å Aj:u~à Aur|?} ]|A}‹ :j"Ajtxà aú‰ íuì:ošõÇ:}å ;uù"<} :j"Au"¥ ù"Z<} ;uAoÓ} Aj"eAjt ]Ot’. (1 úrYà:} 6, 13)å Euà q;koÇ\¶Ó} Dj:} qAu"¥ Aj"\à:} GàÖuràA}x ØoO{} q^ Óoèo§à:} WÚuràÓ} ØoO{}å :u;o‹à :jAjè} :jAjè} Ej " Du r xàÖu r %ÛoD} :u à Øo:u ? u à å :j " à q^ EoàA} ØoAo‹DoàA} =ja:}È !:o¶õÇ<} ælÚj }bšà - <jrÇAu"Ùur=kÑu ÚurO{}å !Djb =jÈFo Nèo]kÓ} ØoA}‹ Ò"àaŠå ‘ EoàA} =o\x ’ Aj " Àf¿ <jÓoÚo:j¶Ó} !d¶:oO{} qAu"¥ ;nkjàO{} ]nkÚoOtšå ;uAoÖur %Ôo†D} ÓoÛo‰<o !Djbà ùèjàR:} æljÔo®à Ej"Dox:o:} iAoO{} DjàæljÈa"Ó} q^ íjì<oUà æljÔo®à %Ajtèj"<} Ò"<oà:}å ØuI" ;nkjàO{} (ùºK"<} WÒ":o<o qa" =o\x <jÀO{} NÔjÚ} ;uAoUà ælj"T~à Aj"Àèu¿à íjì<}Do°<} qAu"¥Ú} =jÈæloA} Õob<oå RÈDo‰ ØuI" ;nkjàO{} qAjtxà ?oæl}?ušà =jÒ"šà q^ Aj"Ej:oºÖuà æuDoàA}

#<oAjt ØurÛo:}åååå

úràù@ æloCo Aj"àÛjè} Aj"EoÚoCjÄ ÖjPA}‹ Aj:o~ :

ñÝÇæíñ… Óܳ«æãì -

2014

Talent Contest - 2014 ÔoO"<}ä æloCjÜ} q^ <oÖ}

(úràR® æloCuà:} Ajt:}È - Only in Konkani language)

;urÛuà q^ =jàÔjÛ} - ?oÀ<o ;nkoA}‹ AjÀÛoàÓ} qAoxD} qDoå

I"?oO{} 20, 2014 qOt‰Úo ;j<o‘ÚoàÖo I"D}‰ 3.00 AjÚoàÖuÚ} <uEoÚ} Eur|?}ä +?u~Aj{} #ÔjØu~ ?oÔjœÚ}ä Aj"?oÛ} =ji¥Aj{}ä Aj""àNO{}-400 062.

=jÈAu|B} =j:oÈà îo\Ú} ;jOtù<}~ Djà=jÓ}~ ùÚo :

iÈ| dY?} ùDu‰b<ur-9819922270, iÈ| ú<u‹:} IrØo:}~ (ú^‹) 9820571238, iÈ| AoPªÚ} Z’Dur|Øoä ØuYAu"Y - 9322211307ä iÈ|Aj"\ æu<uZÓoª Úuæu?urš - 9820293817ä iÈ| _|KÚ} Z’Dur|Øo - 9833241529ä iÈ| ?ur|Úu<}œ Z’Dur|Øo - ùAjt^ - 9821308750 Aj DjàDo°ÇÖoÇ #:jÚ} Do°^|O{} Doà;oÇàÓ} Djà=jÓ}~ ùÚoå

ùDj?urh" Bj"?}x <oå

DjAo~àÓ} DoºÔj:} qDoå

ØoAo‹Do qAu"¥à ;jj:}‰=jÜ} Aj " ÀèoÇÚ} ;u A oUà æl j " T~à Aj"Àèu¿à ;uÜu q^ æloÔ}å ‘Øur úrÜ} RÈDo‰ ;nkjàO{} (ùºK"<} WÒ":oä :ur )Ó} <ja ÚjÖo‹ Øo:oå’ (2 úrYà:} 5ä17). ÖjZ:} - ‘úrÜu :oÓo dº|ÓoÚ} ú?ur q^ :oÖuÚ} aBoºD} ÚmuAuњ :oàÓoà DjÓo†àÓ} :oÜuà ]?uà EjÓ}x ;u A oUà æl j " T~à ØoàAu ¥ à ’å (I"AoàA} 1ä12). q^Ó}hr — ‘:j " a" Dj A u " |D}‰ ^ØoÓ}hr æl o Ao;n k o ~ Aj t Y=k j : } Øu I "RÈDo‰ÖoÇ (ùºàÙoà:} ;u A oUà æl j " T~àå ’ (Ôo?o:}ÔoÚoàÓ} 3ä26)å æl j " Ôu ~ =j Ü o ;n k o A}‹ ØoÜu ‰ =j Ü oÓ}ä :u r àÛoŒià iÓ}?ošõÇ ;n k o A}‹ Dj A j " §Üu < } q=o®h"?ošõÇÓ} : ‘q:oà EoàA} R:uà DoàÔo‰à :uà Uà:j"<} =jèuOtå ;oOt§Öur EjÓ}x;oÚ} ælj"ÔoÇ~=oÈÒ"Öur qDo :u;urè} =jOt~à:}ä DjÔu¿ qd‰Öur :ur ;kj^ AjÀO{} :jYä :ur )Ó} Ôj"?oAjt=jYà Doº:jà:}È <o:jš?ur Aj " ÀÜu Ç :}å qa"¥ d°\h" :oÖuNYÖ} qD}bšå qAjt¥Ç æl j " ÔoÇ~=j Ü oÚ} Dj à DoÚoÖoÇ Aj"rè} :j:oºàU qa" Ôj"?oAj{} ÖoRÈ ù<}~ qD}?ošõÇàA}å’ ( Ôo?o:}ÔoÚoàÓ} 4 ä 1 - 3 ) å ælj"Ôu~=jÜoÚ} Aj"ÀèoÇÚ} DjAj"§@ <o:jš?oÇ =oàAo†Ú}å DjæoÚ} ù;nkurbÓ} æloAo]nk~ :oàÖoÇ ælj"Ôu~=jÜoÚ}Ö} %?oÇ~:}å !;nk}~ DjAjt§<oDo‰à :uràÛoŒià Aj t T®àä ?oÀ<j Œ ÜoÚ} iÓ}?u š =j Y Ö} q:oàh" Aj " ÀÜo‰:}å ØoÜoºÒ"ÖoÇ Ejà:oÓ} (=jY_ÓoÒ"ÖoÇ q^ =k j è }_ÓoÒ"ÖoÇ ) %:u r ÈàÓ} <oà:}å :u r àÛoŒià :u | D}~ ù:o~:}å =jÑÜ} ;uAoÖuà %:jÚ} !;k j Ç O"<} ùY<oà:}å æl j " Ôu ~ =j Ü oÖoÇ q^ <u Ü oÚ}=j Ü oÖo Ôj " ?oAj { } =j Ü oà:} qDo:}å ;u A oÖoÇ %:oÈU Aj t Eu : } <oDo‰à íuì:}bšà q]šà AjtT®à qDo :j i à q:oàh" Aj " ÀÜo‰:}å øàÙoà^ AjtÔo®õÇAufà R:uà íuìrèo‰ :uà :o@ :oàÖoÇ Óoèo§à^ Wù"<} ;kjÚj"àÓ} <oå :oàÖuà !;k o Ç\¶Ó} WÜu à :o@à q=o®àA}x <o Aj"ÀÜuÇ:}; ;uAoÖur !dš Djà;u|B} æoO"’?oà:}

qÙo=ošå æl j R ‰=j Ü oÖoÇ bDoàAoà^ <jÀO{}å æoOt’?o ;nkoA}‹ i|;o q;koÇ\¶Ó} DjAj"§@ q^ ØoÜoºO{} ù;nkurbÓoà^ q=o®àA}x =u È |:j < } ùÖu ~ à ÔjØ}~å =ja:}È !:o¶õÇaià Doà =oA}š !Dur aAjÚ} ]:o : ‘=jÑÜ} q=ošõÇ =ja:}È !:o¶õÇ %;uià ;uAo<} qAjtxà EurÇ DjàT‰ %Ôo†=uÑÇ ú?oÇ:}å R:oÇÓ} =ja:}È !:ur¶ DjA}~ AjDj"‰àU ;u A oÖoÇ Ôj r àÛ} Dj à T‰àU ?uÔj"<} Dur;o‹ ù:o~å Aj"<o» DjàOt’à:} Aj"<o» ;nkjàO{} qDo :ur !:ur¶ iAoO{} EuÚ} úrÜ} :oÖu vl:j?u~ Ôj"Ù} DjAur§<} íuì:}? :jBuàÖ} ;uAoÖu Ôj"Ù} ;uAoÖur !:ur¶ iAoO{} EuÚ} úrÜ}Ö} <uÜoå qa" íuì:oš :ur !:ur¶ DjàDoÚoÖur <jÀO{}ä NÔj Ú } ;u A o ;n k o A}‹ qa" ØurÛjš?urå :oÖuAja~à qAu"¥ AjO{}È AuÑ:uš?oÇ ;uÜoÇàU +èjÓ} ;kjÚj"àÓ} qa" DjÓo‰àA}å’ (1 úrYà:} 2ä 10-12)å qa"¥ Aj " :} !\¶Ó} Dj : oàÓ}ä a"Du ‰ ÚoàÓ} %ØoºÛoàa¥ =ja:}È !:o¶õÇ<}å AoÖj"<} q^ !;kjÇO"<} ù<}~ %:j è } Dj A j " §?u š à =j a :}È !:o¶ÇÖoÇ q;k o Úo<} Ôj " àÛoÒ"<} !;n k } ~ Øo:o Ajt:}È <jÀO{} :uà Dj:} WÜuÇà:} Ao=oU~ ØoÜoºO{} ?oælo‰å :oÇ Dj:oU æljàAj‰Ü}hr Wù"<} ;k j Ö o~Ó} qa" Dj Ó o‰àA}å ‘=ja:}È !:o¶õÇ Ò" ;uàAuÑ<}ä q^ =koàùO{} DjT~à ;nkoA}‹ä %ØoºÛoÖuà :j"Øuà R|Ü}~’ Aj " Àèu r ¿ %;o¢Ú} qAj t ¥Ç Óoèo§à:} %Aj t èu r <}àÖ} qDuràÓ} ØoO{}å Öj Û oAj : } RÈDo‰àAoàÓ} =ja:}È !:o¶õÇU NY AjtEu:} q^ +èjÓ} <oå :ur :oàÖoÇ Óoèo§à^ Ajd‰ ù:o~ Aj"Àf¿ =jÈFo :oàÓoà Djà:urDoÖuà ÓoÚjÜ} ØoàA}x <oå :oÖoÇ =uÈ|ÚjÜoÓ} Óo<} ]àa¥ DjAjO{} :oàÓoà <oå AjÀÛ} ÖjÛoAj:} æloAo]nk~ ?ur|Ó} ù"ZÖoÇ DoºæloaÓ} Ej à :oÚ} WÒ":oå :oàÖu à DoAjt<}Ç WÜuà q;koÇ\¶Ó} =oàAo†õÇÖu à <j À O{}å Dj à DoÚoà:} qDošÇÚ}hr Dj à DoYà Ôj Z %:u r È<} WÒ"àAo¥ÇÓ} RÈd‰| æloAo;nk}~ qAjtxà =jà:oEoº<} ]:oå (q^Ó}hr qDo)


#

June 14, 2014

AoZ¥à Aur?oàä æljâCoªÖoÚ} ;nkoàNàAuÑ¥ =jÈDo‰=} aCjO{} Eoà:j"à qÙo=jû<} æu à Óoà:} qD}?u r š *Aj Ø } AoÛu‰?uå =jèuA}‹ ?oÔj" ùÒ"~:}å qD}?ušå 1000ä 500 q^ 100 Eur =jÈDo‰=} R:uà ØoAo‹D}?urš N;ošAjÜuà:ušà Aj""GÇ !àB} Új"=oÇàÖu <urÙ} Új;}Š ú?u :jÚ} ;u|BoÖuà q]nk~Ó} DjAj"DuÇà 1å qOt¥Ç AjÇAjEoÚoà:} 2å7 1 <j Ô u Š <} ØoàAu Ñ ¥ Öj ? u r ¥ Òr|Ô}Ç Y\<} ^àAoÚj"àÓ} ?oî} ùÚurÛ} Új"=jO{} (Óo æljâCoªÖoÚ} Y\Öur ;jà;kur !;nkj~ÓoÈà\<} 5 Djr:oÈàÖur ]DoÓ} æuàÓoÖoÇ AjÇAjEoÚoÖoÇ ÚoAuщ?urå =jÈDo‰=} EoÇ =jYà AjtàÛ}?urš =j;jŠ:uà^ Öj?oAjÜuÚ} qDoä q^ 2å æuš|Ó} Aj"^ - Óoèur ;j"Ûj" qDoå (Óoù;j AjDo~Ó} 800 ?oî} qD}?urš AuãÙ} Aj"^ Øo:ur?ur 1å #<jxAj{}-ÙuÓ}œ : :jBuà q:oà ùÚurÛ} Új"_OtàÖur AjeAoÙ} Aj <j=jàO{}¥ Øo:ur?urå qAjt¥Ç ;u|Boà:} 56 Y\àUà Øo:o :j Ú } EoÇ <j A oÇ 3å AoÚuDoŠÚ} <o:}?uš æu|àÓ} Ùu Ó oœà qDo:}å \à ÓoÛ}‹ ^O"Ajtà:} æloYÖ} AoÛoAjè} îo:u ä qd‰Uà Au r èo’Ó} :u à Ó}bšà Au r ?oàä íj ì Úoàä %Ûj à A}x ØoO{}å =j Ñ Ü} Øo:ubå æloOtšõÇ ÔoàAo ;nkoA}‹ qAjt¥Ç 2 å q:oà =k j ù :} 20 Úm j ú x =kušÙoàä æloàÔoÚ}ä I"AuPšY ;u | BoÓ} Ò"àAo¥Ç Aj D j " ‰àÓ} Aj Ç Aj E oÚ} Aj t :}È æu à Óoà #:oÇ] ;uàAo‰<o !Dj?u _Ûo Aj t :}È #à=u Ñ |Ù}~ - Ûj r ÇX Aj""Óoà:}È Øo:o :jÚ} 80 Úmjúx qD}?uš AuTàÖ} NÚu Øo:u?uå qDoØoO{}å <jÔj;} ;j"Ûoº-AjÇAjEoÚ} Y\Ú} 4å Ôu|àÔ}AoÚ} - =j O t»Çà 2å 100ä 500 q^ 1000 Új"=oÇàÖu Öj?o‰å :uà Dur;kj"<} ÓoÛj"àÓ} e îo\Ú} Öjb¥àä ÖjPàa¥àä íjìZ¥àä <ur|Ù} Új;}Š ùYØoO{}ä =kjù:} <ja =j;jŠ:} =koOtŠõÇU Øo:ubå !ùÈAjtà ÚoAu‰bàå 10 q^ 50 Új"=jO{} Eu <ur|Ù} 3å æloÚj:oà:urš 78 Úmjúx ?ur|Ó} 5å <jÔj;} =jÒ"» ]|A}‹ !ùÈAjtà Ajt:}È ÖoP" ;jAjYØoO{}å ]DoÓ} =kùj :} 20 Új"=jO{} Ajt:}È ùÖu~ AjeAoÙ} ÚoAu‰?uå 3å ùDj?urO{} ÖjZ:} Aur|?} GU~:o:} Aj " Àèu ¿ à ùèu r <} 6å ÚuWDoªÚ} %ÜoÇ Aur?oÖuà qD}?u r š =j O t»ÇàÖu r qOtšàå ;nkurÛu 20 Új"=jO{} ;oùA}‹ AjÀZš qD}‰ N]Ó} AjÇAjEoÚ}ä æu|àRàÔ} AjÇAjDo° Øo?oÇY GU~<oà:}å :jÚ} EoÇ íuìàAu¥à _Buà=jÜ} ÚoAu‰?uàå Y\Ú} ùYØoO{}å ÖuÓ}xä ZZä DjÔo¿õÇ ?urÓoÓ} 1000 Új"=oÇàÖur 7å 10 Új"=jO{}ä 50 Új"=jO{} Óoèur ;j"Ûj" ÓoÛj"àÓ} æloYÖ} q<}?oO{}‹ Aj #?uúrÄ|^Ó} <ur|Ù} R:oÇÓ} ØoO{}? =j;jŠ:} Ao=oYØoO{}å q;oO{} ÙuÓ}œ q^ 56 ÙuÓ}œ DjAj"DoÇà qDo‰:} Øo?ošõÇ<} Óoèur ;jà;kur ÚoAuщ?urå 4å ú|B} ;j"Ûj" (Óo ØoÔoÇ ÓoÛošõÇÚ} ØoàAuÑ¥ ?oæl} ;n k o A}‹ q<u Ç Óo ØoÔoÇÓ} 1å ÓoAjt¢Ú} AjÔ}~ íjìÚoà^ æu|àRàÔ}-ÙoÈ<uœù›<} ÙuÓ}œ Dj°èoà:jÚ} ù:o~<o #:uršÖ} ÖjÛ} =jÒ"» EoÛj"àÓ} ?oÔu‰?uä ØoÇYÒ"Ó} EoÛošõÇÚ} ;j"Ûj" Aj"Àèu¿à _kÓ}œ-^O"Aj{} q^ GÖ}~ ùÚj"àÓ} %ælo~ ØoàAuÑ¥ ?oæl} ?oÔj" ùYØoO{}å ;oùÒ"‰?uå ù"Ùo¶à^ ÖjÛ} IÜ} 1å æu|àRàÔ} ÙoÈ<uœù›<} ÙuÓ}œ 5å DjÓo~ÚoÓ} q;oO{} ØoàAu¥ ÓoAj{} ù:o~:} :jÚ} q^Ó}h" ØoYÒ"Ó} qÒ"šà :jÚ} 2 Úmjúx îo\Ú} )Ó} dàÔj?} =uÑàO{}ª NÚuà Øo:u?uàå ;nkoA}‹ 0å7 Úmjúx DjÓo~ÚoÓ} q:oà ÙuÓ}œ dDjªAj{} æuàÓoÖo Aj""Óoà:}È 2å =uÙurÈ|?}ä Z|W?}ä ÔoÇD} 16 ?oî} ùÚurÛ} Új"=jO{} EoÛ}‹ æuàRàÔ} AjÇAjEoÚ} ÙuÓ}œ !Bu à 56 Ùu Ó oœà ;u à Ao‰<o Úua<jrÇ Y\Ú} q;oO{} ]:ur?ur 2 Úmjúx ;nkoA}‹ 0å7 Úmjúx !Buà EjÒ"~Óo AjDj"‰àÖuà Aur|?} 32 :jÚ} q:oà 14 ?oî} ùÚurÛ} Úmjúx ;nkoA}‹ 52 Úmjúx ;uàAu‰?uàå Új"=jO{} Au"èo‰å 3å ÙuÓoœà ;nkoA}‹ Öj"ÓoY íuìàA}x 2å æu|àRàÔ} våXåXå dDjªAj{} Do;k}Ç <o Øo?ošõÇ<} Óoèur ;j"Ûj" Aj""îoà:}È 50 Úmjúx ;j"ÛoºÖuà <ja|ùâ:} ùÚj"àÓ} Aj <ja æljÚj"àÓ}ä AjÔj~ÜuU ;jÚ} i|;o IAj " àA}x bà=j A }x AoÙ} AjeAoÙ} Øo?uà :jÚ} 2000 ;nkoA}‹ 2500 ?oî} ùÚurÛ} æoàÓoÇÓ} DjùO{}š ]?ošõÇ GàÖoh" ‘]Auђ (ÓzàAoªÓ} qd¥<oå 4 å%;u r Ç|Ô} ú›|:oÈà^ Új " =j O {} Au " èo‰<o Ùu Ó }œ ;koÛuÇ:}å AoÛoAjè} Øo:ubå Djº %;jÇa" AjeAoÙ} 1 Úmjúx ;nkoA}‹ 0å7

=j Ñ <oà:} !;n k j ~ ÓoÈà\ <oàAoÖur DjàDur° qDoå Eoà:uš ÖjÛoAj:} Dj;jD}Ç då(å Dj<j;} ØurÛ}?uš qDur<} ;u|BoÖoÇ q]n k ~ Ó} aCj O tÖu Ú } Dj à Bu r |;k j < } ù:o~:}å EoÇ !;n k j ~ ÓoÈà\ Dj à íj ì K<oÖu r =jÈAj""î} AjÇR‰ !Új"Ü} æurR?} )Ó} =jÈDo‰=} íuìA}‹ Aur]Ó} Öj"<oAjÜoÖoÇ q]kà æluÙuršå :oÓo Aur]?oTà =kjù:} 9 a"<j"Ùoà %PàA}x Au|è} ]?urš :j Y =j È Do‰=} #:u r š ù":jrEj?}æljY:} Øo?ur R| Aur]<} ;ur|<} AuÑÚoà :oÖu DjàTà GU~bàå ?u|î} :j=oDo®Ú} ÖoÙu~Û} (ÓzàÙuàÙ} q^ #àW^O"Ú} Dj ; j D }Ç qDo¥õÇ =j û Üu à :ošÇ !;nkj~ÓoÈà\ DjàDo°õÇ<} ;u|BoÇÖo q]n~k Ó} AjÇAjDo° aCoÇà:} DjPEo ]àAo¥õÇ =jÈDo‰=oÖur aCjO{} Au r ]Ó} Öj " <oAo q]k à ùèjh"?uršå ;u|Boà:} AoÛur<} qDo¥õÇ ÓoèoÇ ;j"Ûoº aCoÇà:}ä AoZ¥à Au r ?oàä Aj t ÀÔo~O{}ä æljâCoªÖoÚ} :jDjbà DjAj"DoÇàä ?ur|àÖ} ]àAuÑ¥ä ÓoÜu£àAu¥à AjDjrbÖuà %Üu=jÜ}ä æu|ÓoÚ} :j D j b à Dj A j " DoÇàä ;n k j Ú oAj è } Y\àUà ÙuÓoœàä !Djx:} ØoA}‹ Ò"àAuÑ¥ %;urÇ|Ô} ;jà;kurä úãÔoYÓ} AoÛj à Au ¥ àä æljÒr|:oŒ;j<} DjAj"DuÇàä NÚuà qÛjèu‰à ùBuà ]AuÇ:}? #:oÇ]

‘]Auђ =j:oÈÓ} AjÔj~@

Bank : Model Co-op Bank Ltd., Branch : Fort, Mumbai Account Name: DIVO Account No. 013120100000013 ISFC code: HDFC0CMODEL Bank: Citizen Credit Co-op Bank Ltd., Branch : Colaba, Mumbai Account Name: DIVO Account No. 000000000100524 ISFC code: CCBL0209003

*AjØ} ;koÛošõÇ %=oÈà:} =uÑ<oà;oºY 22693578 Aj #Au"Otš;oºYà secular@vsnl.com ùèjOtå

NOW IN MIRA ROAD NEAR DIVINE MERCY CHURCH AND NAIGAON (E) NEAR DON BOSCO SCHOOL

NEW BOOKINGS, UNDER CONSTRUCTION, READY POSSESION AND RESALE BUNGLOWS, FLATS, SHOPS, FROM REPUTED BUILDERS AND DEVELOPERS 0% BROKERAGE ON NEW BOOKINGS Contact : MELVIN SIMON 9892404968 / 9619983225 / 8097667899

LEWIS PROPERTIES Shop No.7, Suvidha Palace, Next to Cinemax, Beverly Park, Mira Road (E), Dist. Thane Email : lewis_properties@yahoo.com

ÚmjúxÓ} %Üu ú?oÇÚ} Eur ;jà;ur qIr<} ØurÚo<} Öj?ur‰?urå 3å ÙuÓ}œ DjàNà]k #<}ùAj{} ÙuÓ}œ îo:urä q_kDoàä #:oÇ] ÔjØ}~ qd¥<oà:}å Ùu Ó }œ *Aj Ø } æu | àÓoà^ Du ª |Ù}ä Du à KÈ?} ZdÄÓ}ª æu|àÓoà^ æljÒ"~:}å 4 å Ùu Ó }œ %Üu qD}?ošÇ<} ?ur|Ó} Eu AjeAoÙ} =jDjà;k} ÖjÛ} ù:u~?uå 5 å Ùu Ó oœ ;n k o A}‹ Öj " úr<} úrÜ}h" AjÖo<o Øo?ošõÇ<} Dj Ó o~ÚoÓ}h" =j Ò "» Öj Û } Au"èo‰<o Òr|I<oà aCoÇà:} Gà:} ùU~ ÔjØ}~ qd¥ <oå 6 å aBu | D} Òr|I<oàÓ} våXåXå ÙuÓ}œ 1 Úmjúx qD}?ušàå 1å2 Úmjúx Aj 0å2 Úmjúx AoÛjOtšõÇY| 4 ?oî} ùÚu r Û} Új " =j O {} DjÓo~ÚoÓ} Au"èu‰?uå

EuÚ} Y\Öu =koÒ"Š

1å qØ}Ö} Euà Óo<jr<} ?oÔušà

:jÚ} DjÔo¿õÇ AjDj"‰àUà Aur?oà ;uàAu‰bàå Aj"<ur|ÚjàI<} _k?}¶íj ì Úoà^ Dj Ô o¿õÇà^ =u È |ù›Ó} AoÛu‰?uå NDoœà YÓëo =jÈAoD} DjAoO{} Øo:ubàå 2åDoàæloè} íuìàAo¥ AjÇR‰àÖoÇ Eo:oà^ ÖjÛ} =jÒ"» Au"èu‰?uå 3åaúrÈä íuìàAu¥àä aú¥à #:oÇ] AoÛu‰?uàå 4åEjÒ"~Ó} AjDj"‰àU )Ó}Ö} =oaªà Ôj Ø }~ ZAj t àÛ} AoÛo‰<o %;jÇAjtàÓ} Nè} Au"èu‰?uàå 5åÖjZ:} q;oO{} DjÓo~ÚoÖurä ælj?oh"x iù›Ü}ä DoAjtWÓ} q^ Eu Ú } ú›|:oÈà^ a^Òr|Ô} ùÒ"~:}å 6åY|Ü}ä Y|Üo Ajh"š %@ AoÛ} #:oÇ] Dj"àÓoà^ Ò":ubå 7 åDj A j t Øu Ö u Ú } Öj Û }?u r š ;jæoA} %Üur Øo:ur?urå 8 å Dj º Ö}º - Dj Ó o~Ú}ä Dj º Ö}¥ DjAjtØ}ä %æur§àÓ} Do;k}Ç Øo:u?uàå 9å =kušÙoàä ØoÔu #:oÇ]àUà Aur?oà ;uàAu‰bàå 10åa;u|Boà^ Új=k}‰ %Üu Øo?uà :jÚ} qa" Gà:} ùU~ ÔjØ}~ =jZ¥ <oå 11 åqà:j Y Ó} :j B u à Eu Ú } Òr|I<oàÓ}h" =jÒ"» Au"èu‰?uå 12 åDj A j t Ø} AoO{}ª Ôj"?oAj{}=jÜo ;nkoA}‹ Dj"Ùox ØurÛu‰bàå —X|Aj{} ]AuÑ


$

June 14, 2014

ÊÜÞW… B¯ ñÜáPÝ ñæí Çݸæ¤Çíæ ¸æãvÜ¿å… B¯ ñÜáPÝ ñæí EWæ¤í hÝñæÇíæ PÜÐÝrí, A®ÝÌÃÝíaÝ hÝÙÝíñæÉ ÓÜápæãíP…, ÓÝíñÝí »ÜPݤí ÇÝXí ÊÜÞWÝÂí Çݸ…ÇÝÉ$ E±ÝRÃÝíP…, PÝÙÝjaÝ WÜáívÝÁá ¥Ýʅ° AWÝìí ©ÊÝÂí

!Ôo~à ;jÚ}: æuršÓo aÜu Új"å 300; (Óo æuršÓoÓ} Új"å 400; =jÈ:uÇÓ} ÖjZ:} æuršÓoÓ} Új"å 200; <urAu<oà / AjtT®à Új"å600

æloÔuAjà:} I"Øu AoØoÓ} AjtÔu®à

ØuI"Öuà =ja:}È ÓofØ}

Aj"YÒ"Öuà G:oaÜ} ÓofØ} EoàÖu ? oTà Aj t Ô}?u r š %=oxÚ} Au"èur¿ :oàÓoà Óoèo§à ;n k o A}‹ !Ôo~à ]:oàå —Aj{zYD} =ku<o~àZD}ä qDoœAj{}

=ja:}È !:o¶õÇÓ} AjtÔu®à ) =ja:}È !:o¶õÇä :j"à Aj"ÀØoÇ W@Ò"à:} DjA}~ Dj à T‰ Dj T ~0ÖoÇ %ØoºÛo<} =jèjàAu¥à ;uÜu0 AjtÀÓo ]:oO{} q^ Aj"ÀØoÇ W@Ò"ÖoÇ Bu A j Ù oU AoÙ} ;oùOt‰O{}å Aj"ÀØoÇ W@Ò"ÖoÇ EjÚuÇ|Ó} íjìZÒ" :j"à AjtÀÓo DoàÔo:} ]:oO{}å :j"à ]:oO{} ;uãaÓ} ;u@à ælurÔj"œàÓ} q^ aDurÈàÓ} DjA}~ AoO{}ª EuÚoà^0 AjtÀÓo ú?ušàå ;uù"<} Aj"ÀØoÇ EoÇ ?oÀ<}BoÇ AjtÔo®õÇ ;oºYà :j"Øur %=oxÚ} æloAjûÛo‰à q^ æloD} ]:oà R R:ošõÇhr AjÀÛ} DjàDoY AjDj"‰0ÖoÇ AuÑÀÛo‹õÇ0 Aj""îoÚ} :j"ØuÇ ;nkoA}‹ Au Ô o¿ÖoÚ} qBu < o q^ Dod®Ó} q<jà;oà:} AoàÙub ØoàA}x qBuA}‹ ÚoAo‰0å qAu"<}å —ø?o¢ !à;oÈ;uä !à;ku|Y

!Ôo~à ;jÚ} æuršÓo aÜu

Új"å 300

(Óo æuršÓoÓ}

Új"å 400

=jÈ:uÇÓ} ÖjZ:} æuršÓoÓ} Új"å 200 <urAu<oà / AjtT®à

Új"å600

æloå I"Øu AoØoÖu AjtÔu® Új".2500

) æloÔuAjà:} I"Øu AoØ}ä :j"à qAur¥ BoÚur\ ØoAo‹DoO{}å DjT~à ;nkoA}‹ ;uAoUà æuDoàAoà qAjtxà AoàX:} qDoO{}å :j"Øuà Wa:} qAjtxà )Ó} q;jB}~å :j"Auà Uà:}bš AoÙ} qAjt¥ RÈd‰| WÜuÇÓ} Au"|?}=koàÓ}‰å :uÇÖ} AoÙu<} qa"àhr Öj?o¥Ó} :j"Øu ;nkoA}‹ =uÈ|ÚjÜ} íuì:oàA}å qAjtxàÖ} :j"Øo Ôur=oà:} DjAj"_~:oàA}å æloÔuAjà:} I"Øu AoØ}ä ;uAoÖo AurÔo<} :j"Øuà ÓofØ} =uK‰?uàå :j"Øu WÜuÇà:} ;uAoÖur !=jYa":} Aur|Ô} :j"Auà æurÔuršO{}å :urÖ} Aur|Ô} EjØoÚurà ?urÓoÓ} AoàÙo¥Ó} :j"à Dj"Ûj"œZ:} Øo?urO{}å qà;oxÚoà:} N"Ûur<} q=ošõÇ WÜuÇU AoÙ} EurÔo†Ò"š?oÇà Dji~à :j"à ;oàAuњO{}å :oàÓoà Wa:oÖuà %:jÚ} =jÔj~Ù} ùÚ}‹ä DoÓoÈAu"à:} ]|A}‹ä ;uAoDji~à EoÛušàO{}å Euà a"DoàA} ù:o~<o :j"Óo =jûÚoDjÜ} Øobš Aj"ÀÜ} <oå ùC}ª Aj"Àèu¿ :j"Auà ?uúš<oàO{}å qDj?ur dŒY:} qAjt¥hr Óoèo§à^ RÚjš:} Ôo?}å ;uAoÖuà %:jÚ} =jÔj~Ù} ùÚj"àÓ} qa"¥à Óoèo§à %ælu~D}‰ ùÚ}å =u?oÇÖu NÖoAu aCoÇà:} Uà:j"àÓ} qAjtxà iùO{}å æloÔuAàj :} I"Øu æo=oä ;j"N~èoÇàÖurä ùCoªà:} q^ _Ûuà:} qD}?ošÇàÖur :j"Auà aBu|C} Aur|Ô} ú?urO{}å :oàÖo ÔjÚo§àÓ} :j"à =oAuњO{}å :oàUà ;j"îoà :j"Auà =jûdšàO{}å :oàÖo WÜuÇà:} <jAuÑ æljAj~Dur EoÛuršO{}å ØuI"Öo ?oÀ<oà-æoàAo†àÖo AurÔo q^ DuAu iAoO{} qa"¥ W@ Djà=jÑÜ}~ Øoàa¥<o Aj"Àèu¿à :j"Øu WÜuÇ AjtY=ko:} iùOtšàO{} qDo‰àä ØuI"Öuà Doú~à ;j"N~èoÇä _ÛuDo‰àä ùCoªà:} qD}?ošÇ ;nkjàO{} =jèuàA}x q^ :oàÖu DuAuÓ} ?oÔuràÓ} qAjtxà =uÈ|Y:} ùÚ}å I"Øu æo=oä EoÇ DjàDoYà ;uAoÖuà Eo:uÚ} :j"à ØoAo‹DuršO{}å ;uAoU aBu|C} Aj"I:} :j"Øu DjAuà qD}bšå DjæoÚoàÓ} ;uAoÖur q;koÚ} Au"èoDur ú?urO{}å qØ} DjÔo~ ÚoØoà:} ;uAo DjàTà :j"à qDoO{}å ;nkjàO{} ;nkoA}‹ :j"W AurÔoè} ]|C}ª qAu"¥Ú}ä :j"Øo æljÓo‰àÖuÚ} ÔoP"<} qDoO{}å qAu"¥ Wa:} :j"Óo %Ôu‰à ùÚo‰àA}å qAjt¥ WÜuÇà:uš ùC}ª q^ ;jrî}ä _ÛoæuØoÚoO{}ä :j"Øu Aj""ÓoÚ} EoÛo‰àA}å qAjt¥ ÔjØo~àÓ} :j"à =oA} q^ qAu"¥ =oDj:} ;uAo?oTà AjtÔ}ä EoÇ íjìÛuÇ EoÇ Aj"ÀØoÇ ÔjØo~à =oDj:} ;uAo?oTà a<j\ ùÚ}å (Aj{z<}=j@ :j"ØurÇ ÔjØur~ %ÖoÚ})

æloÔuAjà:} I"Øu AoØ}ä ;uAoÖo AurÔoè} AuàÔu ;nkoA}‹ ú]àÖ} =jO{}œ AjÖuràÓ} DurZ<oÓoå ;j"Do¶<oàÖo DjÚ}º =oDoà ;nkoA}‹ qAjtxà Úoúr<} AjÚ}å æloAoÛo‰Ó} qÛ} AuÖo DjàT‰àÓ} Nb ØoàA}x ]|<oÓoå ØuI"<} ;oùh"?ošÇ AoÙu<} Öj?ur<}ä Aj"ÚuÇ AjtÒ"Öo Ôur=oà:} ÚoAuÑàÓ} qAjtxà :j"Øur q;koÚ} ]|å qBuà )Ó} ]|D} EoÇ qAjt¥ DjàDoY =jOt® %=oÈà:} :j"Øu DoàÔo:o ;uAoÖo DjT~àÖo íjìÚoà:} DoDo®Ó} WÒ"àAu¥à æloÔ} qAjtxà Au"èoDuà ùÚ}å qAu"<}å (Euà AjtÔu®à æljR‰=jÜo<} 9 ]|D} ùÚu¥àå GàZ:} ØoA}‹ AjtÔ}?urš %=oxÚ} Au"èj‰?urå %=oxÚ} Au"è}?ušàÖ} =koO{}œ ùÚj"àÓ} ØoO{})å

æoÔuAjà:} I"Øu AoDoùÛu AjtÔ}?urš %=oxÚ} Au"èur¿å :oÓo Óoèo§à ;nkoA}‹ !Ôo~à ]:oà q^R| %=oxÚ} Au"èuràÓ} AjtÔo‰àå —Øudà:o _àÙurä ÕoÙ}ù"=jÚ}

=ja:}È !:o¶õÇÓ} AjtÔu®à ) =ja:}È !:o¶õÇä :j"à Aj"ÀØoÇ W@Ò"à:} DjA}~ DjàT‰ DjT~0ÖoÇ %ØoºÛo<} =jèjàAu¥à ;uÜu0 AjtÀÓo ]:oO{} q^ Aj"ÀØoÇ W@Ò"ÖoÇ BuAÙ j oU AoÙ} ;oùOt‰O{}å Aj"ÀØoÇ W@Ò"ÖoÇ EjÚuÇ|Ó} íjìZÒ" :j"à AjtÀÓo DoàÔo:} ]:oO{}å :j"à ]:oO{} ;uãaÓ} ;u@à ælr u Ôj"œàÓ} q^ aDurÈàÓ} DjA}~ AoO{}ª EuÚoà^0 AjtÀÓo ú?ušàå ;uù"<} Aj"ÀØoÇ EoÇ ?oÀ<}BoÇ AjtÔo®õÇ ;oºYà :j"Øur %=oxÚ} æloAjûÛo‰à q^ æloD} ]:oà R R:ošõÇhr AjÀÛ} DjàDoY AjDj"‰0ÖoÇ AuÑÀÛo‹õÇ0 Aj""îoÚ} :j"ØuÇ ;nkoA}‹ AuÔo¿ÖoÚ} qBu<o q^ Dod®Ó} q<jà;oà:} AoàÙub ØoàA}x qBuA}‹ ÚoAo‰0å qAu"<}å —vvOt<o Ôur|Aj{}œ ;j"æoO{}

“q;koÚ} ØoàAoÇ (ÓoAu"Óo”

æoÒ"šÖu Dj"Új"œÚu : :j"Øur Aur|Ô} AjtÀÓo ] EoàA} :j"W !;ko~àT@ :j"Øur ÚoÔ} \Óo ] \ :j"W Aur<o~^]k ùi~ :jÚ} :j" Aur|Ô} Aj"ÀØur Øo:j?urO{} :j"à aBoºD} Aj"ÀØur Øoi :jÚ} :j"à Ôj"?oAj{} \Öur ùÚu‰b DjA}~<oB} :j"Øurå - iÈ|Aj"\ Prd ÚurZÈÔjD} AjtÀÓo Au"f¿ä W|Aj<} DoYœ \Óo AuàTœä ùÔur~<} AurYœ ;koÚoè} ØurÛo‰O{}ä \Óo AuàÔo‰O{} íjìÚo Ò":oO{}ä AjtÀÓo îuàÛo‰O{} ælj"ÔoÇ~àÓ} <oà Aur|Ô} :j"Øur qÛurDoÓ} Øo:o :oàÖur =jûDj"ŒDurå

úrÛu~?}

IÚ} :j"Óo EurÖ} AuÑDur DoDo®Ó} DoàÛu‰bà DoàÔo:} :j"Øur qOt¥Ç<} DurÛ} \ DurÚoÇ æoXš \Óo ?oÔur<} íjìÚoà:} Øu|àA}x <oà AoXš aDjÚ} \ DjT¿ W@à =oXš AurÔo<} WÒ" W@à Aj""Ršå íuìrAoÖu =jûÚj"ŒÚu : Au:oO{} :jÚ} AjÖ} AjtY =jh"šÖ} EoÛošÇ EoàAuà ;urY Aur:ur~?urà EoàA} EoÇÖ} íjìYà YÜoxÚoÇ<} íuì:ošÇ íjìÚoU Öoaå ælj"ÔoÇ~àÖu qÙoaÙu : =j=oŒ :j"àAuà AurÖu~à <oÓo !<o;nk} qAjtxà ùÖu~à <oÓo DurÚur :j"Óo q^Ó} <oÓo “q;koÚ} ØoàAoÇ (ÓoAu"Óoå”

“Euà W|Aj<}ä R:uà ØoAo‹Do?” )Ó} Aj"^D} Aj"ÀèoÇÚ} ùrÛ} q^ !:ur¶ ØoAo‹Do:}å !:o¶ÇÖo Djà:urDo DoàÔo:o ùrZÖur Djà:urD}hr Au"èo<o Øo?oÇÚ} W|Aj < oà:} DoAj"ÚjDoÇä W@ Djà:urDo<} Öj?o<oå arD}ä AjtÔu®àä DjàDoYÓ} G"Bo?oO{} qAjtxà ÔjØu~Öuà ØoAo‹Doå <o Øo?oÇÚ} Wa:} æuØoÚoÒ"Öuàä AjÇ;nk}~ ØoàA}x =oAo‰å :oÇ ;u ù "<} Aj " <o»Ç<} ;uãaÓ} ÓoO"~ùÈAjt DoàÔo:o <oKÓ}ä îuè}ä d<u|Ajt :jDj?oÇ ÓoO"~ùÈAjtà^ æloÔ} íuìA}‹ AjtÔu®àä Úu\ÚurÇä BuAjt~àA}ä arD} DoÓoÈAu"à:oU æluÙura® ùYØoO{}å Dj à DoYÓ} q^

- DoPº;urÚ} Z’Dur|Øoä BjàùÚj=jûÚj

;uãaÓ} ;ur<}h" DoàÔo:o íuìA}‹ WÜuÇà:} WÒ"ØoO{}å ;uù"<} <oàAoZŠÓ} ùa “Bubš” <} DoàÔ}?ušNY Öj?oÇà: “AoÙ} $Ø} ]D} ?uã=k}ä #=k} =kjû?}š ø=k} ú|Ú} )àÛ} <ur| ÙoO{}¶ä Duª|àÛ} )àÛ} DuŒ|Ú} ]| vO"rXD}ä _k|?} EzA} #Ù} ÛoÇ<}œ” Euà Uà:j"<} W@ DoÚj"àÓ} =jèuAoÇàå


%

June 14, 2014

ÓoÈà\ÓoY ùa !?uÓoœàÛjÚ} =jûix<} =j û ix<} - !?u Ó oœàÛj Ú } =jûix<} Aj"ÚjÜ} =oAuÑ<} 214 AjDo~à =oBoÚ} Øobàå Euà <oàA} Aj t :}È úrÜoh"x aDurÈàÓ} ØoàAu¥à <oå ÚjCjÇ<} ùaä Óo;jàNYÓoÚ}ä <oKRD}‰ ØoA}‹ qDu š ?oÇ EoÜu Ôj"?oAj{}TYà:} qDo¥Ç I<j:Óu }ä Doº:jà:oÈÇU AjèjÓ} ùÚ}‹ ]|A}‹ q=ošÇ DjæoŠ‡à^ <jAuà Öuã:j<}Ç ]|A}‹ DjºÚoØ}Ç ÓoÈà\Öur <oO"Ó} ØoA}‹ <oàAoÛ}?uršå :oÖurÇ ùâ\Òr AoÖj"àÓ} ;k j Ú ošÇÚ} :oà:u š aÖoÚ}ä W|Aj < oà\šà Aj { z?oÇà q:oàO{} !æloÇD} ùÚoÇà :jDuà æljÔo‰å :oÖoÇ bîu®à\š BjR‰ =jYÖjO{} Øo:oå ;j"N~?}ä Bur|c:} Aj"<oÓ} :oÜu ]?urš æljAo~Dur aBu|C} Aj"Ej:oºÖur ØoAo‹Doå qOt¥Ç ÓoèoÚ}h" :oUà ÓoAoÇà - ùa:oà Új i Ot<oàÓ}Ö} <j À O{} qDo‰<o =oi¥Ajt:oÇàÓ}hr ^|Ø} Újr=oÚ} ]cªÓ} =jÛo‰å :oÖuà æloAj<oi|?} ùa Aj"<}ä !<o‹ÇOt aÚu r |;k } %Kh"?u r š qAoØ} )Ó} ÓoÈà\Ö} %æo§h"š Aj"ÀèoÇÚ} :uà ÓoàO{} Do;koÜo~Öuà ÓoAj{} <jÀO{}å EoÖur I?}¶ ÚjCoÇÖoÇ =jÈd;}Š‡ æur|O"Ú} ù"Ùo¶à:} Øo?u r å :oÖu r qØu r ä =jÜur§ÖoÇ ù"Ùo¶Ó} ]|C}ª AuÀ?oÇÚ}ä :u;o‹àÖoÇ ÚoO{} =j È æl j " :oºàÖu Öj Z ®à - ;u à a® ;uîošÇÚ} =jûix<oÓ}ä q=ošÇ ù;nkoÓo;jàNYÖoÇ =o:oÈàÓ} EuÚoà úrÜoh"x Dur;kj"<} AuU

Ôj Ø }~ <o:}bšå :oÖoÇ AjtÀP£ÛoÇà^ Duã<oà:} DuAo úbšå q=ošÇ qØoÇ - æo=oOt¥Ç ÓoèoÚ} )Ó} (Duª|Ù} =jûix<} =jèuA}‹ qD}?uršå =jûÜ}ä :oÓo q=ošÇ Dj à Au | ;j < } i|?} Aj"<o:uR;} :jâ_‰ úbš DjàÔj:} Aj"ÀèoÇÚ} :oÖoÇ æo=oO{}x :jDuà æo=ošÇÓ} qDo¥Ç =kuàÖ} Doe\ AjO{}È qDur¥ Aur|Ô}å Eu ;urT| =kuÈàÖ} æloCuÖur ÔoÛk} !æloÇD} ú?uš ØoAo‹D}?ušå Euà EoÖoÇ Doe:}Ç aÓoDoÓ} =uÑ|CjÓ} Øo?uà Aj"ÀÜuÇ:}å æoO{}Új<}ä Bubšä R|Ù}œ Eu ùa =jûix<oÖu :oÖoÇÖ} =oÈÒ"Öu DjA"j Óob<} ØoA}‹ qDušå æoO{}Új<} ùaÖoÇ W|Aj<} Buãb<} =jûix<o AjO{}È ØoÒr‰ =jÈæloA} Õo?oå =jûix<oÖoÇ íjìÚoÜoÇÓ} q^ ÚoO{} íj ì ÚoÜoÇÓ} NÚu r DjàNà;k} qDošÇÚ}h" =jûix<oÓ} Ajt:}È ÚoO{}ä =jÒrš ØoAo‹Do¥Ç ÚjsrÚ} !?uÓoœàÛjÚo AjO{}È GàO{} <o:urš ÚoÔ} qD}?uršå :oÖu à ÚoOtè} qÛj è u ‰ àä æljàAoYà Öj?u¥à Bur|CjÜ}ä :oÇ Aja~à ?urÓoàÓ} ØoàAu¥ ùC}ª:urà;uÈä :oÈD} Euà :oÓo DurDo<oà Øo?ušàä :jY ?ur|Ó} :ur|àÛ} Du r Z<oDo‰<o Aj Ô u r Ö} qD}?uršå ÚoOt aÚur|;k} )úÓ} =oaªà :jAjè} :jAjè} aÛjàN<} Újr=oÚ}ä Djà;jæl}~ Au"èo‰<o i|;o =jûix<} NÚjàA}x ?oÔuršå aùPŒÓ} Nb ØoA}‹ :oÈD} íuì:}?ošÇ ?urÓoÓ} :oÖu aÖoÚ} Au " Öoº?oÔu š å :oU ?ur|Ó}_ÈO":o ÖjÛo:} Ôubå Euà qÛjèu‰à ÖjPÒ"‰?oÇàÖu ;urèu

úràúš?oÇ=jYà Øo?uàå =jûix<oÓ} qDušb DjÓo~Y-<zùYä æloOtšÇ ÚoC}Ä îo:uà:} :ur ÓoAjtÓ} qD}?uršå =jÑÜ}ä :oÖu Aj"ÙoªÓ} ;nkjàO"œÚ} :oÓo ÖjZ:} ÓoAj{} <oDu š àå EoÇ Aj a ~à :oÓo Aj""Ó}‰Aj"<o<} ÖjZ:} :urà;uÈ <oDo‰<o q=u š à NÚo=} Aj""à;jÚj"œàÓ} !<jrx?} Øo?uàå EoÇ ÓoèoÚ} :oÓo ÓoAjÇùa:oà^ %ù"š<} ;kjÚuršå aÛjàN<oà :oÖuà =jÈæloa Eo:uÚ} Øo?uàå :ur DoAjt<}Ç ?u r ÓoàÓ} ØoO{} Øo?u r š Øo?urå ?u|GÓoàÖoÇ =kjàÔu‰Ú} :ur =jÒrš Újs"èurxàÓ} ?oÔuršå =jÈ\cª:} ?u|GÓoàÖur Djàîur :oÓo =jÈBjàDo ùY?oÔuršå ?u|GÓ} DjAj"";oOtà^ :oÓo q;koÚ} ÔzÚjA} =oÈ=}‰ Øo?urå ÚoOtU Ym|Óo ùÚo¥Çà:} :ur ^=jûÜ} Øo?urå EoÇ AuèoÚ} :oUà ;ur|<}-\|<} ùa:o DjàÔjÈE} =jÈÔjÙ} Øobàå Euà DjA}~ =jèuA}‹ ÔjAj"<} ]àAo¥Ç Dj Ó o~ÚoÖu ;u r èu %ØoÇúàÛo æloCu<} :oàæu† Øo?uå :oÓo :ur )Ó} !=oÈ]k Aj " Àèo¿Ç <j ; u È à:} =j è u à A}x ?oÔuršå =jYÜoAj{} ØoA}‹ :oU Dj Ó o~Y <zùY N]š Øobå !Óo¶<oÖoÇ Y\à:} :oÖu?oTà Aj : j ~ <} ùY?oÔu š å EoÖoÇ (Duª|ÙoÖoÇ æljàAoàYà =uÑbD} =oÚu ;jAjY?oÔušå (Óo Y\à:} :oÓo q=ošÇ íjìÚoÖ} Nà]k:} ú?ošÇ=jYà Øo?uàå #:ušà íjìÛošÇY =jûix<o<} NÚjàAu¥à ÚoAjÒ"šà

REQUIRED ON RENT 1/2 BHK approximate carpet area 500 - 600 sq. ft. around Byculla, Tardeo, Grant Road, Colaba OR Outright Purchase Contact :

Basit Faith : 9221394374 OR email : basitfaith2013@rediffmail.com

ælj?oÒ"xÖuà !Aj"â:} WAoÓ} ;nkjàÛoO{} ]|A}‹ ;uãeÓ} :jBuà Ajt<jdÓ} Dj"Ûj"œÛoO{} AoÛjàAu¥à “=kuÑÚudªÓo” ;u|B}a;u|Boà:} ?oîurà ?urÓoÓ} NÚuà=jÜ} ]|A}‹Ö} qDu¥àä qAjt¥Ç =jûAj~ØoàÖuà <uãDjT~Ó} ;uÜàu å

<oå !Dj?oÇ AuèoÚ} ÚoO{} ÚjstÚ} !?uÓoœàÛjÚ} Aj"ÚjÜ} =oAuњå 1825 #Duºà:} ?urÓo<} ;j à Ôu r qÚj à vl œ ?u r å =k j û Ûu à Ò"àAo¥Ç ÓoÈà\Ó} vlÚoàù"è} Újr=} qÒ"šàå ÓoÈà\ÓoYàÖoÇ :uràÛoà:} =jûix<oÖoÇ ùa:uàUà AoîoÇà qD}bšàå Eo:oà:} :oÜu NÚjh"?uš NrÓ} qD}?ušå ÚoO{} ÚjstÚ} ^úr|bO"<}ä =jûix<oÓ} q=j A u ® à ;k o Z?oÔu r šå :u r qh"?uršÖ}ä “EoÇ ;jàÔoÇà:} :j " à qDoh"¢ ?” Aj " ÀÜ} aÖoY?oÔuršå “ EoàA} ÔoàAoà:} <o:}?uršàä :jY qD}?ušùÛu ;nok A}‹ æl o Ô} íu ì :o?u r à ” Aj " ÀÜ} Öj?oú<} Øo=} ]?ošÇ =jûix<o<} ÚoOtÓ} G"B} ú?uàå =jÑÜ}ä vl:jÚošÇ vl:jÚ} :ur ;jàÔur Öur|ÚoàU BzO{}~ =jÈBjàDo ùÚo‰?urå EoÇÖ} AuèoÚ} :oÖoÇ WÜuÇ DjàDoÚoà:} )Ó} <jâ:oÇàT@ (ÛoÇ<jœÚ}) =jÈAu|B} Øobå :ur \ÖoÇ Au r Ôoà:} N"Ûu r <} Ôu?urå ÖjàÖj?} dé| ØoA}‹ :uà Ajt:}È :oÓo Aj":ošæ} ;jAjÚ}‹ q=ošÇ ;nkjèo Eo:oÚ} <oÖjàA}x ?oÔušàå :oÖu?oTà :uà ÓoØoÚ} Øo?oÇY DjæloÚ} =jûÚj"Coà DjàTàä Aj""GÇ ØoA}‹ ÚoOt?oTàhr =uÈ|AjtÖur îuè} îuèo‰?uàå eÖur ÚoOt?oTà qDur¥ DjàNà;k} =jûix<oÓ} NÚur ÔzÚjA}O""Ó}‰ ÓoAj { } ùY<oDo‰<o Au " èu r ¥ Doàæloè}ä <oàAoÓ} Ajt:}È qd¥ <zùY ?ovlšå =j \ Üu Ö u à ÚoOt?oTà Aj:j~<}ä #CoªÔj:} =jûix<oÓ} _Doà:j"Ú} ùY?oÔušàå :oÇÖ} AuèoÚ} :oU “ú=jª<oU ;kj"A}” Aj"Àf¿ Óo;jàNY =jÈÔjÙ} Øobå e Óo;jàNY :oÓo DjàDoÚ}æljÚ} ?urÓo ;nkoA}‹ =jÈd]Š‡ ?oæljOtšå Új i Otà:u š à ùrÈÚ} ÚoO{} Óoælo~Ú} :oÇ ÓoèoÖur ÚjÔo‰ AoÀèu r ä #\EoD} EoÇ Óo;jàNÚuà:} aDo‰Ú} ;nkjÚo<} ?urÓoÓ} AoÖj"àÓ} Au"èur¿å =jûix<oU R|:}~ :oÖoÇ EjÒ"~Ó} Doe:}Ç ùâ\ DjàTà AoÛur<}àÖ} Ò":obå q=uњ W|Aj<o<j"æljA} q=ošÇ ùâ\Otà^ aAjÚj"œ<} \:ošÇÖ} Ajta"~Ó} ;nkjÚo<} NÚjOt‰?urå

- Ùur^ Au"àÛur|<oœä ^Ûur†|Z ;j"æoO{}å

)Ó} =oaªà (Óo AjÇR‰<} q=ošÇ =j\@U ^à;oä îuèj"xèoà ú?ošÇAufà :oÓo DurDj"àÓ} Ot qÒrxàÓ} Øo?uà <oå ÚoÔo<} =uÙur<} :oÓo :ur Újs"Ôo†ÇÓ} qE(oº<} ]?oÔu r šå EoÇ Újs"Ôo†Çà:} :ur !=o£:o Aja~à ÕoÒ"A}‹ ;nkurÛoÇÖ} ]Doà^ :ur Aj"ÚjÜ} =oAuњå Aj"Úo‰<o :oÓo =k j ù :} 38 Aj Ú oœàU =oÈO{}å Ir<} Aj " e<u r !?u à ÓoœàÛj Ú } =j û ix<oÖu r ]ºBj:ovŠÖoÇ AjDo~Öur (I<j<} 6 Ir<} 1799) EoÇ DjA}~ BuÈ|C}ª ùaÖoÇ Dj¶ÚjÜo;nk}~ ØoA}‹ ÚjCoÇà:uš Doe:}ÇÚjdÓ} :oÜu NÚjh"?uš <oKÓ}ä <oÙ}Ç Aj"Eur|:jœA}ä ùa:o AoÖj<} q^ :oÖoÇ ùâ\Otàaià ÖjÖo~ ùY¥à ÓoO"~ùÈAjtà aBu|C} Bjâ;uŠà‡ :} qÖjYœ:o:}ä Djà=o;j<} ú?ošÇ :oÖoÇ ùâ\OtàÖu r úr|_ æl o Coà:j Ú } ØoA}‹ ÚjCoÇÖoÇ aa;k} æloCuà^ =jÈÔjÙ} Øo:jÖ} qDo:}å )Ó} Aj"Eo<} ùaÓ} ?oælr u ¥ Eur ÔzÚjA} ^Øoh"x AjÀÚur‰ ØoAo‹Doå !?u Ó oœàÛj Ú } =j û ix<oÖoÇ bîu ® à ^a"‰à AoÀèur<} qh"bšà ÓoAoÇàä ÓoÈà\ÓoYàÓ} =kjûÛuà ÖjAurxàÓ} Nè} ]|àA}x ?oTšàå :j?oºY Aj^~à bîu®U BjR‰ Nèo]kÓ} Aj"ÀÜ} EoÇ ^a"‰à qAjtxà ;oGA}‹ ]:oå Ôj"?oAj{}TYÖur !æloÇD} ØoA}‹ Ôu?r u šä Djº:jà:}È qBo <o:}?uršä DjAjtØuÓ} q=ošÇ DjæoŠ‡à^ <jAjÖu|:j<} æljÚj"<}ä Doº:jà:oÈÇU AjèjÓ} ùÚ}‹ ]|A}‹ä !<o‹ÇOt aÚur|;k} qAoØ} %KA}‹ä Újs""Øur<} W|A} ]?ošÇ EoÇ Aj " Eo<} ùaÓ} :j R š æoÔoOt§O{} Aj " ÀèoÇÚ} !\BjO{} ØoàAu¥à <oå


&

June 14, 2014

Aj"Xº

ù;nko

Aj " ÀØoÇ Aj t Ao¿ÇÓ} ;urÔoàÖ} ælj"T~àå dà\ q^ Øu d œå dà\ Pù›Üoæl j Y :} O""Aj\å Øudœ Ajt:uœà DoAu¿àå =jûÜ} Dj"Új"_h" <jÀO{} NÔoÚ} ù"Új"_h" <jÀO{} Aj"ÀÜuÇ:uàå qa"¥à vÛoÚoà :oÇÖ} AoÛoÇÖoÇ ;ur|<} =uÑà:oà^ qdšàå 2 AjÚoœà =oXà-=kjûÛuà =oÈÒ"Uà eà ;urÔoàO{} ælj"T~àå ;urÔoàO{} úr?uØ} iÓo‰bàå AjÚoœà ;koàAo‰bàå :oàÓoà Djh"ÈúrÇh" Ò":o?urÇå =jûÜ} qh"?u š ÔoÈO{}xä dà\Ó} îoO{}œ ùÚo‰?uå :ur )Ó} qOt‰Ú} arDoÓ} qh"?urš AjtAj{} )Ó} GæoÚ} EoÛ}‹ qh"?uršå :oÇ DoàØuÚ} Öu Û oºàÖoÇ Dj h "ÈúÓ} IÜ} Ò":u ? u Aj " ÀÜ}å DoàØu Ú } qh"?ošÇ ÔoÈOtxÓ} dà\Ö} =jDjà;k} Øo?uàå Ôj?o‘ÔoÚ} <jAoÈÇÓ} ÖjÛ} ÚjØo <o:uš?oÇ Aja~à PÔ}‹ :j"Úo‰<} ØoàA}x ØoO{} qDušàå <j A oÈÇÔu ? oÇàÓ} Öj Z ‰Ó} Djh"È <o:uš?oÇ Aja~à DjA}~ IAoæoŠY q^ :o@ Eu r úšÔu ? ošÇàÓ}Ö} Du r Zšå æloàÔoÚ} -BjâàÔoÚ}, Óo=o†à DoZÒr #:oÇ] dà\Ôu?oÇ^àÖ} ÓoZØoO{} =jZšå Aj"<} <o :jY dà\ DjàTà Øudœ<}àÖ} æloO{}È DjÚoØoO{} =j Û u š àå Aj : o‰Ò"Ó} q^ INÚ};jDu‰Ó} ?oÔur<}å PÔ}‹ æl u r |A} ?oTà qD}?ušàå <jAoÈÇÔu?oÇàÓ} DjA}~ AjDj"‰ ;oùOt§O{} =jÛ}?uš ^a"‰à :oÇ ]Do :oàÖoÇ íjìY¥

WÜá²ñ…¤ [Ý£R ! EurúšÔuÚ} <jAoÈÇÔubà IAj{}bšàå Óo=o†à - DoZÒr =j È ;j i ~:} Øo?urÇå q:oà æloàÔoÈ <jÔ} ÓoÛj"àÓ} !?o¶Ú} %T‰ úbå ) Aj t àÒ"¢åååå Øu I " Du r a"Otåååå æo=u È åååå Eu r úšÖoÇ qAj O {}‹ Rèj à Ö} AjtYšå )Ó} RàÓoÈÙ} ]bå æloàÔoÚ} GàO"œÚ} =oAušà? DjAo~à ÔjÛj’Zšàå vl:jÚ} ;koàašå EurúšU qAjO{} I"Ao<} iYà Dj " Ó}bš Au r ^àÖ} Øobšå WAjà:} #AjtØ} R:uà Øo?uà? R:u à íj ì Ûu š à ? Dj A j ? oàÖu r iàAjÚ}åååå! \ %PàA}x DjRš<oå \Üu =kjù:} !?o¶YÓ} æur|Ù} Øurúšàå æloàÔoÚ} EoÛ}?ušà ùàÛu~à ]Do‰?uå =jûÜ} DjA}~ <jÔ} <j=jàO{}¥ Øo?ušà! Öu r Y .....! <j A oÈÇÔu b à %;o¢Yšä úrÜuà úb ØoAuÇ:}? q:oàÖ} “=uÑbDoàÓ} q=jOt”å ;nkjÚoAjè} DoàÔuš q^ +ÓoxÜu! Aoùr¶?oà q^ =kjAjt~Üoà EurúšÖuà Aj""GAj"è} ÚjÛj"xÚuà Øo?ušàå ;urèoÇà:jr<} ;nkuàæu Ôjèo‰?uå EoÇ qh"<}‹ AuèoÚ} EoàA} ;nkjàO"œÚ} =oAuњàå dY?oä Buaªà :jY qÒršO{} =jû:o :j"àå =jèu ùDj?uà !<oEj":} Euà! úrÜoÖur Eur Õo:}! úrÜoÖur qDo ØoAuÇ:} Eoà:j"à Eo:}? AjtAjtÖu !ÓošD}! ÕoNÚo‹Óo AjtAjtå DjA}~ Doú~à Øo:u?åu ;u|A} qDoå Õo\x ØoàA}ä =o\x Buaªà :jY ^\ ÓoÙoÇÚ} %ælur Øo:ur?urÖ}å :jDuàÖ} Øo?oÇÚ} =jûÚur =jû:oå ùDurO{} :j"à qDoO{} <jÀO{}T qAur¥ C.I.D. \ Djh"ÈÓ} :j"Xšå

Aj"ÀØoÇ AjtÔo®õÇà:} Dj;oà :j"Øur %ÛoD} ÓoÛo‰à

úr|KTY;nkoA}‹ Aj"O"rœÚ}-æuàÔj"¿Ú} qa" XÈ=oŒÓ} æloO{}È DjÚo¥õÇ qAurœÚo<} G:jx\ Óo_k Aj"ÀØoÇ qàÔoÚ} ià=uÑ<} ØoàÔuÚ} AjÀÛ} IO{}‰ %ØoÇÖur =kuÑÛ} qh"?uršå XÈ=}Œ Öj"ùàA}x <oÓo Øo?ošõÇ<}ä ;oú‰ÚoùÛu AjÖur<} +ù:} =jûDj"<} DoàÔo:oÇ DjAuà æloO{}È DjÚuršàå Aj"O"rœÚoà:} æluràAo‰à æluràAo‰à ;jrÓ} aBu|D} Øobš \ íuìA}‹ ;j"DoÈÇ ]Do æuàÔj"¿Ú} =oAo‰<o =oàOtàÖuÚ} ù?oœàA} <uÀDuràÓ}h" Djù<o Øo?uràå æuàÔj"¿Úoà:} Aj"Ùuº ‘Bur|Ú}ªôœ’ <uÀDur<} Ôu?urà :jÚ}h" Öj?uràÓ} ØoOt‹:}?ušàå EjÚ})Óo ØoÔoÇÚ} ND}œ ÚoA}?ušùÛu ;nkjàO{}¥ ÚoAo‰?urà q^ ;j"R<} AuÑèjºèo‰?uràå AjtTÚ} DoàØuÚ} Dur_kOt úrAuà:oà:} ÖoÀ DuAo‰<oä Ej"?oŒ?ošõÇ DjÔo¿õÇ ØoÔoÇÚ} =o:jè} Óo=jûD} DurÛjA}‹ ‘dà;nkoà’:} vlIh"?ošõÇ =oàÖ}Ö} a"<j"Ùoà^ Aj"ÀW ;jrÓ} Djà=jÑÚ}® ÚoA}bš q^ EoàAuà DoÚuxà Öj?u¥à =jèuA}‹ Aj"ÀØur AjÀZ?} ‘This is like a biblical miracle’ Aj"ÀÜ} %;o¢Úuršå =oXà úr|KTY AjÖur<} ‘dà;nk}’ =jûDo‰à =jûDo‰àä (ÓoÖ} Ej=o‰ññÇ<} Aj"ÀØur ÕoO{} Djà=jÑÚ}® ÔjrÜ} Øo?ur q^ :oÇ ;uù"<} ‘dà;nk}’ Dur;j"<} ÓoÛ}?ošÇ :j"Øur EoàA} Dj;oà AjtÔo®õÇà:} %ÛoD} ÓoÛo‰àå Br. Yogappan, The Friary, Kotagiri 643 217.

:jDuà %Ú}?uš Aj"e<uh" =oBoÚ} Øo?uå I<uÚoÖur Aj"e<ur :urå dà\Ó} =jÚj:} )Ó} Djh"ÈÓ} %;u b å <j A u Ñ È Dj r Ù} NrÙoàÔoÚ}å ;jOt~-:oÚoº Aj Ò rš %=j - ù_:o<oÖu r Ej";uŠ;oÚ}å DjA}~ =jÒ"šàÖoÇ Djh"ÈúNY IAu"šàå æloàÔoÚ}BjâàÔoÚ} AjZšAjtàOt¥ ]cªÓ} Õo?o‰à Aj " ÀÜ} DoàÔu r <} AjtAjtÔubà !\| ØurÔoDoÜu<} EoÛ}‹ qh"bšàå <o :jÚ} !îur¡ ]|D} AjtÀ:oÚuÇÖurÇ =jûÔuÙurÇ q^ Ôj<o~f úrÜu DurDur¥Ç qDuršÇ? Djh"ÈÓ} IAjt¥ÇAufà \Üu =k j û Kh"?u š à æu r Aj { } Ajta"Ò"<} Ajt:}È =jûD}x ú?ušå =kjûÛošÇ Ej=ko‰Çà:} PÔ}‹ ;jAjÚ}?ušàå =jûDj~:} <oDo‰<o :jOtY Öj?o‰bå ÚurDoÖoÇ 2 ]Doà] <jAoÈÇÔub iNà]k qh"šå æl o àÔoÚ} - Bj â àÔoÚ} Aj À Úo¥Ç ^æo<}å =jûÜ} AjtAjtÔu?oÇàÖuà <ji|æ} îurÙuå =jOtšÇ PÔo‹ Au f à íj ì Û}?u š ÇNYä EoàÔoDjÚ}h" :uàÖ} íjìK<oÖuà =jÚj:} =jû<oÚjAj:j~<} íjìÛ}?ušàå <jAoÇ<} EoÛ}?uš æloàÔoÈ-<jÔ} DjÔu¿à <j=jàO{}¥ Øo?ušå Øoº?oAj " "S G:j x :u r <} %Ajtè}?urš (KAj{}æurAj{} :j D u à Eu ã Ûu r ÈI<} æu r Aj { } (ÓoÖo‘Úo Du r ‘K<} Øo?u š å =jÈ\=kjè} ØoA}‹ AjtAu"ÇU B.P. Öj Û u r <} \Üu Eoà:j " è}‹ q=o®h"?ušàå dà\ ÖoRÈ ùÚo‰<o Øudœ ÔoàA} æljàAo‰?uàå (Óo Ej=ko‰Çà:} æuàÔj"¿ÚoÓ} =oA}?urš EoàA} ÔoàAoà:} ;uàAo‰<oä AjtÀÓo AjtAjtÔu?uà q=jA®u qÒ"šàå “AjtAjt” Aj"Àèuà

EoàAuàä “EoÇ _ÛuÓ} EoàA} AjÓo:} ØoÜoå :j"a" Ajt:}È AjtÀ:oÚuÇÖuà :uràÛ} Nà;k} ùÚoå” :uà qAu"¥Ú} DurÛ} Øo=} AjtAjtUå \Óo qØ} <o\ÔuÚ} =oOt‰àå Ôoàa¥ AjÓo‰à^ =jÈaÜ} qD}bš AjtÀ:oY <o\ÔuÚ} =oašå :oÇÖ} Aufà Øudœ Au"Ùoà ÖjÛušàå :oÜu :o<u Ó } Du à Aj ‰ Ö}ä EoàAu à !]kÓoÚoÖoÇ :oèoÇ<} %ÖoÚušàå EoàA} C.I.D. Öur Aj"^D} Aj"Àèu¿à ØoÜoà:}Aj"r :j"a"? :jÚ} EoÇ íjìÚoà:} AjtÀÓo ;nkurÛu ÓoAj{} qDoå EoàAuà DoàÔo‰ AjÚ|u Ô} úrÜuàÖ} Au"|Ù} æloO{}È ;jAjûÈàÓ} <jØurå DjAo~à +_šàå =jûÜ} =jà;ošÇ <j;uÈ<} ÔjAj"<} ùÚ}‹ qDuš?oÇ EoàAuà ØudœÖuà Aj""GAj"è} Ajt:uœà DoAu¿?ušàDuà ;uîušàå DjAo~à æloO{}È Ò"|A}‹ NDoå Ej"ù"Aj{} %ÖoYš EoàAuàå DjÓo†à^ :jDuàÖ} ú?uàå q:oà DoàÔo Aj"Àèuà EoàAuà Ôj:o‰<}å “EoÇ DjàDoY æloàÔoÚoU qBo DjAo~àÓ} qDoå =jûÜ} DoàÔo Aj t ÀÓoä \ qBo dé|OtàÓ} Öj Û }T Aj ;o;ošÇàÓ}?” “dé|OtàÓ} #bš ÖjÛ}” Øudœ %PÒ"šàå “:jD? j oÇ dé|Otà =jh"x (úšà :j"à R:oÇ ØoàA}x <jØur?” EoàA}åååå ?” “ R:u à ad¶:oxÒ"<} %ÖoÚušà Øudœ<}å AjtØoÚ} ;urèu ;koà=jû<} ;jr;k} _Ò":o GàO{}! Øudœ Aur<u Øo?uàå “a"DjªÚ} Úurdœ ù"X<urÀÓ} Ajèox:oh"¢ :j"à?” DjA? j } Aj"ÀØuàå

‘úr|<oœ’AjYºà qa" DjÚ}º Dj"BuÔ} qDoàA}

DjÓofà %ØoºÛo¥õÇ q]à;nkoA}‹ Úo\à Aur;oÇ<u%=oÈà:} =jÚ}Otà:} AoEj<oà =oBoÚ} ØoA}‹ qDo¥õÇ Aj""ú?} AjtÚo¢;uÔuÚ} qAu"¥à íjìÚ} q^ íjìÚoÓ} ?oÔur<} qàÔjÛ} qD}?ošõÇ<}ä ;kj"àAjÚ} q^ Óoèu ;kj"fAjYºà qAjtxà DjÚoºàÓ} æloY ùB}ª Øo:o?uå ú;oèoh" :oèoÇùÛu îurÚj"§àÖuà q^ AjO{}È AjO{}È îuràRš Ò":obå :oèoÇùÛu iÚurx<} qDu¥à ;kjÚjx?} Dj"ÙuràÓ} qOtx<o:}?ušàå qAu"¢Ú} ÚoAuÑàÓ} qh"?ošõÇ DjOtÈõÇàÖu i=koÚjDuAjYºà qa" DjÚoºà^ ‘úr|<}œ’ íuìàA}x Dj"Új" ú?uàå ‘úr|<}œ’ Dj"Új" ùÚ}‹ ;ur|<}-\|<} ]Doàvl:jÚ} ;kjÚox?} =o:jè} ØoA}‹ Dj"PæoÒ"<} Dj"ÙuràÓ} Dj"Új" Øo?uà q^ AjO{}È AjO{}È Ò"àa¥ îuràRš DjÚoºà;nkjàO{} ÚoAuÑ<} qh"šå q:oà qa" DjÚoºà^ DjÓofà q^ Úo\Ó} ‘úr|<}œ’ Aj""ÓoÚj"<} AuÀ?oà q^ îuràúš;nkoA}‹ Dj"BuÔ} qDoàA}å Sri K. Thomas, Brigade Road, Bangalore - 560 025.

- Úur<o?}† _Úu|Ú}ä qàØu?urÚ}

“Aj À O{}å :u r Aj " ÀØoÇ AjfxÖurå” “ <j À O{}åååå :j " Øu r æurO{} =kuÈàÛ}å”

Øudœ iYà Dj"úšàå Úu r dœÓ} EoàA}h" Ajèox:oà Øudœå AuuTàÖ} :j"Au"¥à PÔ}‹ ØoàAo¥ÇÚ} qDoå =jÒ"šà Úu W Dj ª ÚoÖoÇ ;j = k j ‰ Úoà:} ! %=oÈà:} #Ôj Ú u § à:}åååå qÒrxàU Dj A o~à ad¶:oxÒ"<} æljYšàå “ :j " Au à Au ? u š à :u à æloàÔoÚ}h" ÚurdœÔuÚ} qDo <jÀO{}T. \à qAjO{}-=jÑ:} ;urÔoàÖ} ÚoAo‰:} <jÀO{}T?” “AjÀO{}å Aj"ÀWà AjÀZ?oà Aj " ÀØu à PÔ}‹ ùÚj " àÓ}Ö} :jOtÚ} <oà:}å :oàÓoà =kjù:} dà\ÖuàÖ} =jÛošàå” “:j"Óo Djh"ÈÓ} Ò"àA}x Ajt:uœà =oX <jÀO{}T” q:oà Ajta" %Ph"šå “;uù"<} :j"Auà æurO{} =kuÈàÛ} ;kjÚuršO{}å qa" :j"Óo <oÓo Øo?oÇàA}å” ØudœÖoÇ ;urèoÇà^ ;j"Óoà æljYšàå “;ur<}h" =oaªàÖu æl o àÔoÈ - <j Ô } :j " Au à %Do¿Ò"šO{} q^ ÚurdœÔuÚ} b=jÒ"šàO{}” q:oà AjtAj{} %PÒršå “:j"à Ôj"_:}‰ Õo\xå” ÚmN j ùx ùÚ}‹ Øudœ :oÖoÇ =oàOtà Aj""èoà:} Dj=j~Ûušàå “q:oà AjtÀÓo Ajt=k} ùÚoå” qAjÒr¥ Eo:}h" :oÜu ;kjÚuršå “&Ù}” %PÒrš AjtAj{}å Úurdœ Øo?oÇÚ} Úurdœ! :j"Øuà NÚuà AoO{}ª :j"ØuàÖ}å :j " Øu à h" PÔ}‹ (ÓoÖ} AjtÙoºà:} ØoàaŠå (EoÇ ù;nkoÓ} q;koÚ} ?oælošå :oÇ ?u|GÓoÓ} EoàA} M"@å)


'

June 14, 2014

AÊÜ Ó Ü Ì Ã …&23 \à (ÓoAu"Óo qBu:obà :jY q=o®ÖoÇ vlÚoà:u<} q=uÑšÇ DuãàvÓ} AuÑÛur®Ç ;oàN"<} ;kjÚ}‹ ;nkurÛu =oaª q=o®ÖoÇ ;urèoÇà æloO{}È q=o®ÖoÇ AuÑÛo®ÇàÓ} !AoxD} ]|àA}x =jèu:obàå q=u® R:uà ú?uà? ùÚm u r |Ú} ;n k j Ú o<} :oàÓoà æluCoªÒ"šàå ÓoØoÚ} ØoA}‹ ;ur|<} AjDo~à %=oÈà:} \à DoàÔo:o qh"šà :j Y :u à Óoèo§à:} Úuràæur<} Ôu?šu à ælÇu à =j û Úu ‰ à Ôu ? u à <oå Úo:o¥Ç ÓoèurÓoà:} Øo?oÇY|ä ù"Ûo vl:Új } Sè} Õo?}‹ )Óoà:oà:} qDošÇY| EoàA} íjìÚoà:} qDoà Aj"Àf¿ Dj"=}‰ =jÈFo :oàÖoÇ Aj"\à\š =jûY‰ =jûDur<} Ôub<oå Euà )Ó} ÓoÚjÜ} ØoAuÇ:} AjtÛj"‰ÖoÇ ù"i<} =kjè} RÚoš<o ØoàAo¥ÇÓ}? üluä !Buà Uà:u¥à _Bu = j Ü } ! !Bu à Gàh"| íjìÛ}?ušà qDo? :jY \Óo DjAjt;ko<} <oå R:uà :jY )Ó} <ja q?urÖj<} Dur]kØuå )Ó} ]|D} AjtÛj"‰ qèu<} AoÙoª<o vØo§æoO{} Aj"ÀÜobä “ Aj t Ûu r ‰ä =u Ñ |Ú} R^‹Ôur|f Doà:uà:} Aj"ÀØur Aj t Öo¥Aj t Aj { } =j è u à A}x Au"èur¿å :oÓo =jèuA}‹ R\šàià Aj D o~à Øobšà úrÜo®å Dj"î};j"î} aÖoÚ}‹ Øo:uÖ}ä Ajta" ;nkurÛu ]|D} ;nkoA}‹ Aj t à;u È Ú}Ö} qDoå \Óo =jèu:u?oÇU Ôj:} <oå q=u®àÖ} \U ÖoRÈ ùY¥ Aj"ÀÜo?urå R^‹Ôu r |f =j û \Ò" :oàÖu à íjìÚ}å” “ :j " a" \Óo =j è u à A}x Au Ñ ÀÖoØu qD}?u š à^Ò" AjtàO{}?” “:uàÖ} EoàA} Uà:obàå Ôu?oÇÚ} )Ó} Ej=Ñuk ‰ælÚj } ÚoàAu¥à Aj"ÀÜ} Uà:ošàå AurÚoÓoèo =jû@ AjtAu"ÇU )Ó}-;ur|<} ]|D} ÖoRÈ ùÚj"àÓ} Au"èj:}å AjDo~à \Óo !h"»à Øobà úrÜo®å qÙ} IÜoà ælj"T~à qDur^| ÔjØu~ AuèoÚ} (úšà =j û @ =oAu š àAu ? æoÚo ælj"ÔoÇ~àU qAjO{} AoÙuÚ} =jÛur<} Au"bš GàO{}å \U ÖoRÈ ùÚ}‹ AjtÀÓo :jY #?ušà =j Ñ <} Au " èu r à] ” Aj " ÀÜ} vØo§æoO{} Eodšå

ÓÝíPÜم PÝ~ - Øuåvå AurÚoO"D}

±æäpÝaæã EÇæã “AjÀO{} AjtàO{}ä GàZ:} DoàÔuràÓ} <oå \ Uúx NY<o Aj""ÓoÚ} qDo‰<o =uÑÙoÚoÇNY Aj " ÀÜ} Aj t Öo¥Aj t Aj t <} Øu|àA}x DjAjt ØoOt‹:}?ušàå” ØoA}‹ :j"a" AuÑÀÖoØuå”

\ Ôu?oÇÚ} íjìÚoà:} q=jûÜ} q^ qà:u r ^ ;u r ÔoàÖ} %Úo‰àA} Aj"Àèu¿à :oÖoÇ Öj"Új"Ó} Aj"\Ó} Ôu?uà q^ :oÖuà :uràÛ} PØu<} :oàæu»?uàå AjtàO{}‹ Aj " ÀWà Uà:o‹ :u r àÛoÚ} AoUšàÔoO{} Aj"Àèur¿ ;j"æoA} ØoA}‹ :oÜu :u r àÛ} Ôj"àAo†Ò"šàå vØo§æoÒ"<} =jèu?oÇY| =jèu<o:ušNY ú?uàå \ÖoÇ :uràÛoÚ} )Ó} !Aj"âúr EoDur Újs"èox?ur q^ AjtOtÓ} Øo?urå “ :j Ú } NÚoÇ ÓoAj t Ó} ÔjèoO{} R:oÇÓ}? qØ}Ö} =u|Ø} Øu|A}‹ æloO{}È DjÚo‰àå qØ} úr|Ü} ]|D} ? Dj " ÓoÈÚ} <jÀO{}Au? Ò"àAo¥Ç æuÈ|Do‰Úo R^‹Ôurf Doà:uÓ} AuÑÀÖur<} íjìÚo Ò":oàå” “ØoO{}‰ AjtàO{}å” “ íj ì Úo Uúx ØoÔj " È:u < } ÚoA}å ÓoèurÓ} Øo?oÇ %=oÈà:} æl o O{}È Au Ñ ÀÖo<oÓoå ÓoèurÓoà:} <oÀàA}x AuÀ:oO{} Øo?oÇÚ} qà:ur^Ó} DoàÔo:o íuìA}‹ AuÑÀÖ}å” “NÚuà AjtàO{}å” EoàAu à “ qà:u r ^Ó} Óo?}Ö} DoàÔošàå Aobà:} =o<oà G"àÙoª Aj"ÀÜ} ]Do‰å EoàA} vl:Új ošÇ AoÙu<} R^‹Ôurf AuÀ:oàå AuÀ:o<o qà:ur^Ó} DoàÔur<} AuÀ:oàå” =u|Ø} Øu|A}‹ä ÔjØu~Uà #bšà AjDj"‰Úoà =uÑXš æoà;kj"<} vØo§æoO{} =jû\Ò" æloO{}È DjYšå AuÀ:o<o =jÚu‰à =jÚu‰à Dj"<uÓ} Öj:oÈO{} DoàÔuràÓ} aDjYš<oå q=ošÇ Ajta"Ò" aCoÇà:} Dj"<uÓ} DoàÔo‰<o \Üu qDo :jBuà

DoàÔ}?u š àå =j û Ü} q=u ® \ Ajtà;uÈÚ} =jÛošÇ Aj"Àèuàå NÚuà Uà:j"<} DoàÔušàå ;u|A} AjtÀÓo ælurTœ:j?ur !Buà Uà:j"<} Ôub \å #\šà Aj D o~à Aj t Ûj " ‰ AjtàO{} DoàÔo:o qD}?ušà :jY qØ} \ Ôu?oÇ %=oÈà:} :oÖoÇ Aj " \à:} %æu r ¢Ü} q^ æuØoÚoO{} ælurÔo¥Ç N;ošÓ} :oU Aj":} AoÚoÇÚ} %æ}?ošÇ W<oœÚ} Eoèj" Øobšå ÓoØoÚ} Øo?ošÇ Dj"Au~Ú} Ej;koÇ~à:} ;jjÛjŠ‡Û}?ušNY =jÚo‰Ç<} qØ} :oÖu à ÓofØ} ;j Û j Š ‡ Û u r àÓ} ?oÔušàå Uà\<o:ušNY qAjO{} ;nr uk Ûu ]|D} æl o O{}È Ôu ? ošÇ<} qà:ur^Ó}h" (Óo ;nkjÚoÖur Dj à :u r D}Ö} Øo?u r šå \à ;urÔoàO{} aAjÚj"àÓ} ØoOt‹ :jDj?oÇ (Óo íjìZ:oU AoÙ} ÚoÓo‰:}Buà ]Dušàå ;ur<o‘Úoà EjBu~àÖoÇR| AuT¢à qà:ur<} Øu|àA}x qÒršå “æloY æl"j Ó} ?oÔošÇ AjtÛur‰å Úoà;j"<} Øo?uàT <o?” “qØ} R:uà qæo #:ušà AuTà æl j " Ó} ?oTš ? Aj t O{} <o Aj"ÀÜ}T? EoDur<} aÖoÚušà AjtÛj"‰<}å “úrÜ} ØoÜo? qØ} :j"Auà AoÀÛ}?ušà ØuAoÜ} ;ko;uri ØuaØoO{}” “EjBu~à R:uà !;ku~à =uÑ|Ù} ØuAo‰?oÇ:}T?” “:jBuàÖ} Aj"ÀÜ} U|à:}å” “ Aj " ÀØu à Úoà;j = } NÚu à <o:}?ušàT Aj :j"Au"¥Ç WæuÓ} ÚjrÖ} <o:}bš?” “;ur|^| <jÀO{}å AjtàO{}

AjtÛj"‰<} ?ur|A} ?oTà Ò"|A}‹ qà:ur^ÖurÇ Wæur’ %ù?}‹ :oÖuà =uÑ|Ù} =uÑBu?uà q^ ‘Öj" Öj" Öj"’ =uÑÙoÓ} <oDo‰à =uÑ|Ù} =oXÓ} Ôu?oàå ‘Öj" Öj" Öj"’ q:oà AuT¢à AoÀÛu¥à NÚuàå” !BurÇ !;nk}~ <o:}?uršÇ ÔjØob Óoà:jA}‹ EoDur<} (ÓoAu"Óo ù"Öj"?urÇ ùÚ}‹ \à Øu|A}‹ %Xšàå Aj t Ûj " ‰ %DoªÇUà qOtŠ<oàä AoÙuršÇ ÓoÜu£A}‹ :urÛoùÛu ;kj"àA}x AjÀÚ}‹ Ôu?uàå qà:ur<} ;nkjàh"|à qÒršå :oÜuàO{} ;nkurZà qOtŠ<oà ;k j " bàå Aj t Ûj " ‰ =u Ñ Ù}æl j Ú } EoDušàå “Eur <oKÓ} R:ošÇ ]DoàÖu r =j è u Ø u Aj t ÀÓo ” Aj"ÀÜo?uà :uàå %=oÈà:} qà:u r ^<} =o<}=kuÑÛ} îo:o<o AjtÛj"‰ÖoÇ :uràÛoà\| )Ó} ùDjÚ} q^ Dj"=oY =kuÑÛ} Öoæo‰à Öoæo‰àä AjtÛj"‰Öu AuÑàÙ} vàÛoNY :oàæu† Øo?uå :oÜu Dur=oÇÚ} ;nkoA}‹ ‘_kUÓ}’ ùÚ}‹ _|Ó} qàÔo®à:} %Ûj h "šå =j û Ü} Øu|A}‹ !;ku~à AuÑÚ} %:jÚošÇY| qà:ur^ =jÚu‰à e:ošÓ} AuÀÖoÇ GæuÈÚ} <o! (DurèoAuÑ !;koÇO{} DjAjt=}‰)

!;koÇO{} - 17 qà:ur^ÖoÇ e:ošà:} ÖurY!

Øu A oÜ} ØoA}‹ !;k u ~ à AuÑÚ} Øo?oÇY| qà:ur^ %Ùur¥ ]Do<oå Ej B u ~ à ;u r <o‘Úoà Øu A }?u r šÖ} e:ošÓ} ;koàAo‰?urå qØ} GæuÈÚ}Ö} <oå íjìZÒ" íjìZÒ"ä qàÔ}

AuÑèoOt‰å “=oXà:} R:uàT ;jrÓ} =jÛošÇ AjtÛur‰å =oÙ} Uúx Ôjdª:oÒ"?” AjtÛj"‰<} qà:ur^Öur Wæur’ %ù?}‹ :oU =oÙ} =jûDj"àÓ} ;kjYšå “%Ejràä :jBuà <jÀO{}å EoàA} +Au"‰à ^;o‰àå :j"à :u?o<} Uúx Ôjdªå” qà:ur^ vl:jÚ} ù"Ûoà:} AjÀÖur<} Ajtà]È DurÛjA}‹ +Au r ‰Ö} ^;u r šä ;u r èu ;k o à=j û <}å #?ošÇ Au è o<} :u?oÖur úrèj"œ?ur ÓoÜu£A}‹ AjtÛj"‰ vl:jÚ} qÒ"šàå I<u?o ;nkoA}‹ Dj"Ot~Uà RÜo~à vl:jÚ} \èoªbàå “Dj"Ot~Öuà AuÑ:} vl:jÚ} =jÛoªå :oà:j"à :j"Auuà R:ušà ÚjÔjÛošÇY| Dj"úr<} AuÀ:oå I<u?} q^ ;oÚ} Nà;k} ùÚ}å !;k o Ç~ Óoèu r Óoà:} :u ? } =jûDošÇÚ} æloY NÚuàå” qAoØ} ÓoZ<oDo‰à Aj t Ûj " ‰<} íu ì rAoU qFo =of¿å ù"Ûoà:} Óoèu r Ó} =oDoÚuršå <jAoÇÖ} ÓoØoY ØurÛoÇNY \à (ÓoAu"ÓoÖoÇ AuàÔuà:} b|<} Øobàå 10 AjDo~à ælurÔj"àÓ} <o:}?ušà Doº:j à :}È qØ} :oàÓoà Au"è}?ušà q^ :oÖur =jûÚur‰ =koÒrŠ :o@à ØurÛuršå !Bu à ä q;oàA} q^ (Au<} ælj"a" Auãàù"Ùoà:} ælurÔ}?ušà Dj"î} qà:ur^<} q^ AjtÛj"‰<} :oÇ (ù"œÚoÇ íj ì Úoà:} æl u r Ôu š àå q=u š à ?oÀ<}Buà úr?oºÖuà íjìÚ} :oàÓoà Aj " EoÚoØoÖoÇ ÚoAu¿ÚoNYà ]Dušàå “ Aj t ÀÓo R:u à ]Do‰ ØoÜoàO{} AjtÛur‰?” I<u ? o “ GàO{}ä æloO{}ÈT?” Aj"ÀÜ} AjtÛj"‰<} I<u?oùÛu Ò"|A}‹ \èu¿àå “ :j " à )Ó} N";j " Š AjtÛur‰å” ]Do‰ “ R:u à T Aj"ÀÜo?oÇ:}?” “ ]Do‰ Aj " ÀèoÇÚ}ä ;urèoÇàÓ} <jÀO{}Ôur ÖuÛoºå” <j À O{} “ ;u r èoÇà^ Øo?oÇÚ} Óo<oà^ =jèuàAu¥àÒ"?” =kjXxÚoÇ ÚoÔo<} Aj t Ûj " ‰<} :u r àÛ} Ôj"àAo†Ò"šàå (ÖoP" qDo)
June 14, 2014

PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ «Ä¯Ágï PÀ¯ÁåtÄàgï - gÀÄ¥ÉÇåÃvÀìªï PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ PÀ¯ÁåtÄàgï - gÀÄ¥ÉÇåÃvÀìªï, ¦gÀÎeï ¢Ã¸ï D¤ £À«ÃPÀÈvï w¸Áæå ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªï ¸Á¯ÁZÉA GzÁÎl£ï 26-042014ªÉgï ¦gïgÀÎeÉZÉÆ UÉÆ.¥À. G¥ÁzÀåPïë ªÁ®Ögï ¹j¯ï ¦AmÉÆ PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁPÀ¯ÁtÄàgï CzsÀåPïë ¥sÉ°ì ®Ä«¸ï ºÁAZÁå ªÀÄÄPɯÉÆàuÁgï ZÀ¯ÉèA. ¥sÁ|

«°èAiÀĪÀiï UÉÆ£Áì°é¸ï, ¸ÁÜ¥ÀPï DwäPï ¤gÉÝñÀPï D¤ «UÁgï ¨Á| ¸ÉÖä ©. ¯ÉÆèÉÆ ºÁAZÁå ªÀÄÄPɯÉÆàuÁgï «Ä¸ÁZÉA §°zÁ£ï eÁ¯ÉA. «Ä¸Á G¥ÁæAvï «UÁgï eÉgÁ¯ï ªÉƤìAeÉÆgï ¨Á«Û¸ï «Ä£ÉÃeï ºÁt wzÉÆqÁå ¸ÀA¨sÀæªÀiÁZÉAGUÁÛªÀuï PɯÉA. ªÀÄÄPÉ¯ï ¸ÉÊgÉÆ, zÉÆ| ¦°¥ï

ÃÝí¨Ý³ PÜávÝíñæÉ ×ÍÝÃæ

- ÔuÈ|D} Z’ùrÈØ}

* #ÛuršÇ %ùÛj‰<o :o=}?ošÇ :urà;oÈÇÖo %;oxà:} bàæoÇU !;ko~àä qAjtœÜ} #bši Ao 45 vàvš Õo?oÇÚ} :urà;urÚ} vl:jÚošÇ<} Óoèur ØoOt‹å * Ej"<} ^Du‰à íjìÙ} ;oà=ošÇÚ} æuèuœ:oå \úxBu %Ôu‰à ;jAjYØoO{}å * ÔjÚu§ AjY‹ ÖjZ:} ^Du‰à EjÚ} )Ó} =oaª Ej"<} ùÚj"àÓ} <urØurå * ^A}bšà ^d‰à =ošdªÓ} qOtŠ<oà:} (container) Õo?}‹ _kÈ|IÚoà:} ;jAjÚošÇÚ} 2-4 ]Doà

%=oÈà:} æloO{}È ;jAjÚ}‹ =jÚj:} Ej"<} ùÚ}‹ ØuAuÇ:}å * 2-4 <oÚ}š =jÒ"šàÖ} Óoà:j"<} _kÈ|IÚoà:} ;jAjÚošÇÚ} Úoà;o‰<o ÔjÛj’Û} ùY¥ ÔjØ}~ =jÛo<oå * ;j"DoÈÇ ]DoÖoÇ ^Do‰ÇÓ} qèu<} q;košÇ ]Do AoK"<} _kÈ|ØoÚoà:} ;jAjÚošÇÚ} ^Du‰à ùÚo¥Ç ]Do

ùÚuàÙ} Ôu?oÇÚ} Gà:} <oå * ^d‰à Ej"<} ùÚo‰<oà æoY|Ó} %ØoÇÚ} ú?oÇÚ} NÚuàå * =uÑèoÇàÖuàä Dj<o‹Öuàä =o<oŒèoÇÖuà q^ q=oÖuà _|Ù} #?ušà-#?ušà %Úošà :jÚ} (ÓoÖ} qOtŠ<oÓ} Õo?}‹ _kÈ|Ø} ú?oÇÚ} 2-3 ]Do %=oÈà:} :oÓo Óoà:}?urš <oÚ}šä DoùÚ}ä #?uršDur ÚjAuÑ Ao ÔuràAoàÖuà _|Ù} æljÚj"œ<} æloRÈ ùÚuÇ:}å * Ajtd¿ Ao AjtD} Dj"X ùÚ}‹ Eo:oU Ao qOtŠ<oU eAjtœÜ} AjÖo<o Øo?oÇÚ} #?uršDur ?urÜo¥Öur æurè} (ùZ) DoÚjOtšÇÚ} ùrÛuš AoD} Au:oå * =košÙo^à WÒ":u?oÇà^ Ajtd¿-AjtD} ;kj"?uš %;oÓ} Úoà;o¥ ù"Ûoà:} dàÓoà:} Õo?o¥ N;ošÓ} ÙurÒ"Ùošà:} Õo?oÇÚ} q^ =kjšB} ú?oÇÚ} q^ ;nkurÛu ;nkuàæu _k<oO{}š Õo?oÇÚ} Úoà;oŒ ùrÛoà:} eAjtœÜ} Ò"<oå * Úoà;jºO{}ä :jY‹ a"ÚoœàÔ}ä q?uàä bàæuä ÙurAu"Ùu q^ EuÚ} DjÚ}º Úoà;jºO{} <jrÇD} =u=jÚoà:} æoà;j"<} a-aàÔjÛ} =ošdªÓoà:} æoà;j"<} _kÈØo§à:} ;jAjÚošÇÚ} Úoà;oºO{} 7-8 ]|D} =oÛ} ØoOt‹å * ù^ŒÚ} æoWä AjÀÛj‰?oàA} q^ æuAo =o?ur Ejè}‰ ;nkjàÛ} ù"ÛoxÇà:} æoà;j"<} =ošdªÓoà:} Õo?}‹ _kÈØo§à:} ;jAjÚošÇÚ} :oØo %Úo‰å 2-3 ]DoÓ} )Ó} =oaª =jèuØuå * ÖjZ:} ^d‰à úbšà %ÚošÇÚ} ÔjÚu§Ó} =jÛu¥à \\šàÖ} Ao a-aàÔjÛ} qOtŠ<oà^ Õo?}‹ _kÈ|Ø} ùÚuÇ:}å * Úoà]¥ Úoà;jºO{} =oUºÖ} %ÚoØu :jÚ} =kuÑÜo®Ó} 1 ÖoÀÖuà ù"?uÚ} %Z;} ÕobØuå * <oÚ}š Õo?o¥Ç ^Do‰ÇÓ} :u|?} Õob<oDo‰<oà ^d‰à Úoà;ošÇÚ} WAoÓ} NÚuàå <oÚ}š-:u|?} Øo:o \:ušà %Üuà %=u|Ô} ú?oÇÚ} NÚuàå * úrb =kjšAjÚ} Úoà;u¥ :jÚ} ^:jè} ùÚ}‹ &æ} a"ÙoÖo %;oxà:} ;nkurÛur Au|è} vlI:} Õo?oÇÚ} :oà:j" qD}?uš RZ æloO{}È Ò":o:}å * q:oàÖo dª?oÖo qOtŠ<oàÓ} qZ :oàæoÇU qDo‰:} Øo?ošÇ<} :oÓo vàvš Ao qAjtœÜ} <oà :jÚ} bàæoÇÖu DjÚ}š íjìiª?oÇÚ} qOtŠ<} ^:jè} Øo:oå * =kuÑÜo®à:} æuAo=o?ur :oØo %ÚoØu Øo?oÇÚ} =kuÑÜ} ùZÒ"Ó} AuÑ:o¥ 7-8 Duù"àÛo =jÒ"šà ÕobØuå * =uÑèuàä Dj<o‹ Ao q=oàÖu _|Ù} ;nkurÛuàÖ} %Úošà Øo?oÇÚ} :oÓo æuràNO{} ÚjAo Ao AjtOtŠ æljÚj"œ<} 2-3 AuÑÚoà ;jAjÚ}‹ =kjûÔurA}‹ =uÑèu æloØošÇÚ} Új"UÓ} Øo:o:}å * =oX~ Aj ØuAo® %=oÈà:} %Új"bšà ^d‰à Ej"<} ùÚ}‹ ØuAo®Öo Au"ØoÚ} ;jAjÚ}‹ :oÓo ù"ÚurŒÜ} ;koà=ošÇÚ} ^d‰à æuèu»<oà:}å

®Ä«¸ï, PÀ£ÁðlPÀ ZÉÃA§gïì D¤ EAqÀ¹Öçà DzsÉÆè CzÀåPïë÷ ºÁt §gÉA ªÀiÁUÉèA. «UÁgï ¨Á| ¸ÉÖä ©. ¯ÉÆèÉÆ£ï §gÉÆ AiÉĪÁÌgï ªÀiÁUÉÆè. UÉÆ. ¥À. G¥ÁzÀåPïë ªÁ®Ögï ¹j¯ï ¦AmÉÆ ºÁtÂA G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÉÆè. ªÉ¢ZÉgï ªÀiÁ|¨Á| ª À Ä º É Ã ± ï r ’¸ É Æ Ã e Á ¸ÀºÀAiÀiÁPï «UÁgï, JAmɤ ¹PÉéÃgÁ PÁAiÀiÁðzÀ²ð ªÉÄAUÀÆèjAiÀiÁ£ï «Ä¯ÁVæ¸ï ¸ÉƸÁ¬ÄÖ, ªÉÄÃqÀªÀiï »®Ø r ’¹ ¯ Á é UÉÆ. ¥À. PÁAiÀiÁðzÀ²ð ºÁdgï D¸À°èA. EeÉßgï ¢Ã¥ÀPï ¥s É £ÁðAr¸ÁPï ¸À£Áä£ï PɯÉA. PÀxÉÆ°Pï ¸À¨s Á PÀ¯ÁåtÄàgï CzsÀåPïë ¥sÉ°ì ®Ä«¸ï D¤ eɹAvÁ ¯ÉƨÉÆ£ï PÁAiÉÄðA ZÀ®AiÉÄèA. G¥ÁæAvï ¸ÁAUÁvÁ eɪÁuï D¸ï¯ÉèA. ªÉâ PÁAiÉÄðA ¸ÁAeÉgï £À«ÃPÀævï w¸Áæå ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªï ¸Á¯ÁAvï gÉPÀÖgï ¨Á| ¸ÉÖä ©. ¯ÉÆèÉÆ ºÁAZÁå CzÀåPïë¥ÀuÁgï ZÀ¯ÉèA. ªÀÄÄPÉ¯ï ¸ÉÊgÉ eÁªïß PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ Grà ¥ÀæzÉñï CzsÀåPïë J¯ÁæAiÀiï QgÀuï PÁæ¸ÉÆÖ, PÀ¯ÁåtÄàgï ªÁgÁqÉÆ CzsÀåPïë ºÀÆå§gïÖ

®Ä«¸ï, ªÁ¯ÉAnãï r’¸ÉÆeÁ ºÁdgï D¸ï¯Éè. ªÀiÁ|¨Á| ªÀĺÉñï r’¸ÉÆÃeÁ ¸ÀºÀAiÀiÁPï «UÁgï, UÉÆ. ¥À. G¥ÁzÀåPïë ªÁ®Ögï ¹j¯ï ¦AmÉÆ, UÉÆ. ¥À. PÁAiÀiÁðzÀ²ð ªÉÄÃqÀªÀiï »®Ø r’¹¯Áé, ªÉ¢ZÉgï D¸ï°èA. PÁAiÀÄð ªÉ¼Ágï DzsÁèöå UÉÆ. ¥À. G¥ÁzÀåPÁëAPï D¤ PÁAiÀiÁðzÀ²ðAPï, DzsÁèöå UÀÄgÁÌgÁAPï, PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÉZÁå DzsÁèöå CzsÀåPïë D¤ PÁAiÀiÁðzÀ²ðAPï ¸À£Áä£ï PɯÉA. vÀ¸ÉAZï AiÀÄĪÀPÀ®PÁgï ¥ÀæeÉÆÃvï qɸÁ, ªÀQÃ¯ï ¯ÉÆf£ÉÆ r’¸ÉÆÃeÁ, ¹.J. ¥ÀzÀ«ÃzÀgï ¹PÉéÃgÁ, ¥sÀÅqÁgï ¥ÀæwµÁÖ£ï ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgï ¯Á¨Éè¯Áå UÁ©æAiÀÄ¯ï ®Ä«¸ï, PÉÆêÀįï r’¸ÉÆÃeÁ D¤ eÉƸÁé ®Ä«¸ï ºÁAPÁ ¸À£Áä£ï PɯÉA. PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ PÀ¯ÁtÄàgï CzsÀåPïë ¥sÉ°ì ®Ä«¸Á£ï §gÉÆ AiÉĪÁÌgï ªÀiÁUÉÆè D¤ PÁAiÀiÁðzÀ²ð PÉÆèn¯ÁØ gɨɯÉÆè£ï G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÉÆè. ªÀiÁVgï ªÁqÁåªÁgï ¸ÁA¸ÀÌÈwPï PÁgÉåA ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯ÉèA. ¤±Á gɨɯÉÆè D¤ ¤±Á PÁæ¸ÉÆÖ£ï PÁAiÉÄðA ZÀ®AiÉÄèA.

qúYÓ} ‘:j"Au"¥à AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ}’ %=oxÚušà AjtÀÓo

Dj"AjtÚ} Do:oÙ} AjÚoœà;nkoA}‹ AjtÀÓo =uÑÙoÖu %=j;}È qD}?ušå WÚjºÜ} ØoOt‹ ØoàAu¥àä =uÑ|Ù} !?oxà;ur<} Ò"àAu¥àä îuèur‹Ç Ò"àAuÑ¥Çä =uÑ|Ù} æljÚ}?ošõÇNY ØoA}‹ ;kuàÓ} Ò"àAu¥ä ÔoÇdÄÓ} KÈN?} q^ ;nkurÛu=oaªà Úo\Ó} ùX|Ü} =uÑÙox@–#:oÇ]å ;oú‰ÚoàÖurÇ Ôj"è}Òr =jÈÒr|I<} =jÛuršõÇ<oà:}ä qO""Úuº|]Ó} +Óo‰à ú?oÇÚ}h" DjAoxDoO{} ?ovš<oå ;ur|<} Aj"O{}<oÇàq]à ‘AuDªj Ú}‹ ÕoÙoœ’Öuà AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ}aià ØoÜo ØoA}‹ä =uÑÙox@ qD}?ošõÇ Djà;jÚo’à^ íuìàA}x Dj"Új" ú?uàå EoÇ AjYºà =uÑÙoà:} !?oxà;ur<} Ò"àAu¥à ÚoAušàå AoO{} æljÚur<} Ò"àAuÑ¥ ÚoAuњä q_»Ö} ælj"Ó} ?oÔuràÓ} Dj"Új" Øobå q:oà GàÖoÇh" îoÜoÓ} Aj"ÀØoÇ =uÑÙoà:} =jÈAu|B} qDo Ajt:}<jÀàO{}ä NÚoÇ ;nkjÚo<} WÚjºÜ} Øo:oå Sri Raymond Lobo, Kengeri, Bangalore - 560 060.
June 14, 2014

æloÚj\|O{} aFo^ - Dj"NÈAj"LÇ Öjà;jÈBu|GÚ} (1910-1995) Dj"NÈAj"LÇ Öjà;jÈBu|GÚ} aDoAoÇ BuÓo†õÇÖur æur|A} <oàAoZŠÓ} aFo^ ØoAo‹Doå 1983 #Du º à:} <u ú :oÈàÖoÇ W|Aj<j ÖjÓoÈaià :oÜu Dur;kj"<} ÓoÛu š ?oÇ AoAoÈÓ} æl z :j B oDoéÖu à <u r |æu ? } #<oAj{} ?oælušàå 1930AoÇ AjDo~ ælz:jBoDoéà:} <ur|æu?} =jÈBjd‰ ØurÛurš?ur DjÚ} dåaå ÚoAj " <}ä Öj à ;j È Bu | GÚoÖu r æo=u Ñ š ØoAo‹Doå Öj à ;j È Bu|GÚo<} <ur|æu?} =jûÚjDoxÚ} ?oælr u š AoA}È ú?uršå DjàDur;} a;oÇ]n k ~ ØoA}‹ qDo‰<oä Aj"ÀèoÇÚ} :oÖoÇ 20 AjDo~àÖoÇ =oÈÒ"Ú} :oÖoÇ DjàBur|;kj<u =jÈÓoÚ}ä GàÖoh" (Óo <uú:oÈU ;jÈAjÇÚoiä Dj"Òr~ :jDj?oÇ DoAj t <}Ç <u ú :oÈÖoÇ 1å 44 =oaªàÖoR| %@ qDošõÇÚ} Ajt:}Èä :uà <uú:}È ;kjAuà ù"èo¿ Ejà:oÓ} Au:oä <o :jÚ}ä :uà Dur‘|K<} ØoA}‹ Au:oå EoÓo q:oà Öjà;jÈBu|GÚ} a";nk} Aj"ÀÜo‰:}å Öjà;jÈBu|GÚoÖur æo=jO{} Dj " NÈAj " LÇ !O"ÇÚ} )Ó} DjÓo~Y !]kÓoY q^ qAjO{} d|:o æur|A} N";kjºà:} dé|å 19å10å1910AuÚ} ?oEur|Úoà:} Öjà;jÈBu|GÚ} I?o¶?urå :oÖuà Aj""èoAuà iÓo=} Aj";oÈDoà:} Øo?uàå ;nkjàOt¥Ç <oàAoZŠÓ}

=u È dÛu ^ œ úr?u W à:} ælz:jBoDoéà:} :oÜu ZTÈ iÓo=} ØurÛušàå q=ošõÇ 18 AjDo~àÖoÇ =oÈÒ"Ú}Ö} ‘ #àZO"<} I<j~?} q=k} _kWÓ}œ’ Eoà:j"à DjàDur|;} =jÈNà;} :oÜu =jÈÔjÙ} ú?oÇ:}å 1930 #Duºà:} ZTÈ iÓo=} Øo:j Ö } æl o Új : } DjÓo~ÚoÖoÇ a;oÇ]nk~Au|:j<o îo?}ä #àÔušàÛoÖoÇ ú|àvÈØ} O"r^Ajd~XÓ} ælj\~ Øo?urå ;nkjàO{} qÚ}å(Ö}å =zPÚ} q^ _å(å(Aj{} ]kÚoÓ} :jDj?oÇ <oàAoZŠÓ} aFo^àÖu r Djà=jÓ}~ Øo?urå 1933 #Duºà:} ú|àvÈØ} O"r^Ajd~X ;nkoA}‹ ÛoùªÚu|Ù} =j]º ØurZšå 1936 #Duºà:} !Au"|YÓoÖoÇ UÓoÔur O"r^Aj d ~XÓ} =u Ñ È=k u D j Ú } ØoA}‹ ælj\~ Øo?urå :oÇ ]|D} ;nkoA}‹ Aur:o~ =jOt~à:} 21 å 8 å 1995 !Au " |YÓoà:} %Úu r šå <u r |æu ? } =j È Bj d ‰ ?oælo‰<oä :ur !Au"|YÓoÖur <oÔjYÓ} ØoA}‹ qD}?uršå (D}å Öj à ;j È Bu | GÚo<} aa;k} ú›|:oÈà^ DjàDur|;} ú?oÇ:}å :oàÖu =jh"x =jÈAj""î} ØoAo‹Do:} 1å <uú:oÈàÖuà ÚjÖj<} q^ !à:}Çå 2å <uú:oÈàÖoÇ Bod‰ÚoÓ} Dj à Nà;k } Øobš Y?uXaX d;oŠà:}å 3å <uú:oÈàÖuà ^AjtÜu Ejà:}ä ‘Óoèur Újà;}È’å

(D}å Öj à ;j È Bu | GÚoÓ} ù<o~Kù Dj à T|:} q^ Doe:oÇà:} aBu | D} qDj Ó }‰ qD}bšå Ùur?}DoªO{} N<o~Û} BoE}ä :u r |Aj " D} Eo;u ~ ä Xå(D}å #?oÇÙ} — EoàUà =jûDj‰Óoàä ùa:o :ur AoÖj"<} q<jà;} æljÔo‰?urå :oÓo q=ošõÇ a;oÇ]nk~àÖu aBu|D} Aur|Ô}å 1957 #Duºà:} :oÖoÇ ;ur|<} U|<oÖoÇ a;oÇ]n~k àÓ} <ur|æu?} =jÈBjd‰ ?oæl}bšå :ur !Au"|YÓoÖur <oÔjYÓ} :jY æloÚj:} q^ æloÚj:oÖoÇ aFo<o aià :oÓo Ej"Durx qD}?u r šå æl o Új : oÖoÇ <oàAoZŠÓ} aFo<}DjàDu° q^ aFo^ DjàTà :oÓo ?oT»?ur DjàNà;k} qD}?uršå Aj";oÈDoà:} ‘ÚoAjt<j"IAj{} #<}dªKrÇÙ} q=k} Au";nkuAu"XÓ}œ’ Do°=j<}

ælj?oÒ"xÖu eBoÚu

NšÛ} =uÈBj»Ú} qD}?ošõÇà^ Aj""èur EoÖur Úur|D} ÓoÛ}‹ _Ò"IO{}å ÖjÛ} NšÛ}=uÈBj»Ú} qD}?ošõÇà^ Aj""èur Dj;oàO{} îoàAu¥à ÔjØu~Öuàå

ÙurAu"ÙurÖur Úur|D} %;oxà:} æljDj"~<} íuìrÙ} ælj<}~ ?urèjA}‹ _Ò"?oÇÚ} :uràÛoà:uš =kuÑÛ} ÚoAo‰:}å l

?

;ur| ØuY ^Ûur†|Z

ùÚj"àÓ}ä” #:oÇ] Øo=}å :ur =uÑÈ=kuDjÚ} qBu:o?urä :u r æl j " Ôu r ~ Aj " ÀÜo?u r ä vå(dœå ù<}~ (Aj{}å(dœå ù<}~ä úr|UàÔ} Du à KÚ} Õo?o‰àååå” q:oà =jÒ"» =jÈAj""Ó}å _åO""ådå úbš æloÚj:oU iù›Ü} Aj"à\È ØoA}‹ *å*åXå q^ *å*å(Aj { }å =k u Ñ È=k u D j Ú oàÓ} ÛuãÚuùªÚoàÓ} <u|Aj"Ó} ÓoÚjÜ} Øo?oÇÚ} iÓo=} R:oÇÓ} ? EoÖoÇ Uà:oŒ îo\Ú} qØ} ;jR›Ü} úrYOt q^ U|<oä aFo<oà:} æloÚj:oÓ} DjùO{}š Õo?}‹ä Aj O {}È Ôu ? oÇà:}å æl o Új : oÖu à *åX vØu ‹ D} !Au"|YÓo q^ O"rÚur|=oÖoÇ Eo:oà:} qDoå :o@ :oà:oàÖoÇ ælj"ÔoÇ~àÓ} ÓoAjtà ]?oÇÚ} qAur¥Ç #àW^O"YàÔ} úr?uW Nà;k } ä #Øu ‹ Ú} AoÙu Ú } !!! ;u ù "<} Aj " rè} aFo<oÓ} Aj"Ej:}º ]AoÇàå Dj"NÈAj"LÇ Öjà;jÈBu|GÚ} :jDj?oÇ aFo^àÓ} qDo ùOt~àå

e?o†æoÒ"Öuà EoDo<o:}?ošõÇàÓ} EoDuràÓ} Ùur^Ó}

l

l

ùÚj"àÓ} :ur ÓoÚjÜ} Øo?oå ÚoAjt<j"IAj{} EoÖoÇ dé|Ò"Ó} q]nk~Ó} ù"Aj"Ó} Au"èoi ùÚj"àR| :ur AoAjû?o~å :ur UÓoÔurà:} íjìÚo vl:jÚ} =jûÛuºà <uÀDo‰?ur q^ ù<o~Kù Dj à T|:} qOtx:o?urå Dj"NÈAj"LÇ Öjà;jÈBu|GÚ} O""Aj I ÜoàÓ} DoàÔo‰?u r ä “DjàDoÚoà:} Aj"Eo<} Aj"^D} I?o¶<oà:}ä q=ošõÇ =jÈO":o‹<} q^ AoAoÈ<} Aj"^D} Aj:ur~ Øo:oå” æloÚj:oà:}ä q:oà aFo<} DjàBur|;kj<uÓ} BuÈ|C}ª DjàDu° qDo:}å DjàBur|;kj<uÓ} ;koÚoè} !AoxD} qDo:}å DjàBur|;kj<} ùÚj"àÓ} q:oà a;u|BoÓ} AuU Ôj Ø }~ <oå =j Ñ Ü} q:oà æloÚj:oà:} Ej"BoÚ} O""AjIÜ} *å*åXÓ} Au:o:}å <oàAoZŠÓ} #àW^O"YàÔ}ä úr?u W Ó} Au:o:}å =jÑÜ} Ej"BoÚ} ælj"Ôu~ ‘ Aj " "èoAoÇ aFo<oÓ} ’ AjÖo<oà:}å R:oÇÓ} *åXå-à:} Au " èo¿õÇ=j Y à EoàÔo =j Ò "» Au"èo<oà:}å EoÇÖ} AjDo~ 95 Úmjúx !àÓ} _åO""ådå aFo<oà:} Au"è}?uš ælj"Ôu~ä (Óo úr?uWà:} vå(dœÓ} Du A o~?u å :j A j è } =uÑÈ=kuDjÚo<} aÖo?u~àä “:j"Auà #:uš NÚu !àÓ} qDur<}h" R:oÇÓ} vå(dœ íuì:ušàO{}?” “aFo^ ØoàA}xä DjàBur|;kj<}

- <urv’ ?ur|æurä

æuèj‰àÔjZ-ù?oÇÜ} Djà]k ;jrÓ} qD}?ošõÇà^ AuÑAoÇÖuà :u|?} AjtbB} ú?ošõÇ<} =koÒrŠ Øo:oå

;oÈú› dé|OtàÖuà ;jr;k} AoÛjOt‰å dé|OtàÖo Dj°<oà^ ;jr;k} %Üu Ò":o :jÚ} :oàÓoà ;oÈú› îoàA}x ]Otå

l

îurÚurØ} - ;nkjÚoAjè} Óo\Öo _ÛuAja~à Óo\Ú} R:u|àO{} Øo?oÇÚ} DoDoºÖo :u?oà:} Ejèj;} æljDj"~<} Ej"<} ùÚ}å Ôoè}‹ æoÙušà:} æljÚj"<} ;jAjÚ}å l

Úo\à ^;o¥ q]kà Øu|C}ô«Aj";k} ÖjrÜ}~-5ÔoÈà !;ku~à ù"?uÚ} Bj";}Š‡ :jr=} Aj ;u|Û} ù"?uÚ} AuràA} æljDj"~<} %=oÈà:} ;jr;k} _Ò"?oÇÚ} GàÖoÇO{} AjÇR‰Öuà BjY|Ú} ;oÙuà AurÙuà Øo:oå

l

X|ÖuÚ} Bovl X|ÖuÚ} Bovl X|ÖuÚ} Bovl

: ØuI"Öur æo=jûO{} úr|Ü}Úu Bovl? : Doàå I"Øuå : :ur R:uà ÓoAj{} ù:o~?urå : :ur Aj"ÚoÖur ÓoAj{} ù:o~?ur? : :j"Óo ùBuà ùèu¿à q^ :j"Óo úrÜu DoàÔušà? : :j"AuàÖ} <jÀO{}Au X|ÖjÚ} iùh"?ušà ù<j‹Ûj N"Óoà:ušàå

!AjÚj" Aj"Új;j úPDj AjtÛj"\‰;jŠÚj"å X|ÖuÚ} : :j"Óo úràú®à:} aÖo?u~àå Új"ÓoÖuà ÓoAj{} ù:o~?ur Aj"ÀÜuràÓ} ØoOt‹Ò"Úuä Aj"ÚoÖur Aj"ÀÜo‰O{}å Bovl : DurYÈ X|ÖuÚ} ;j"DuÈ =oaªà Új"ÓoÖuà Aj"ÀÜo‰àå

æloAo<} aÖo?u~à æuràNO{} ;nkoA}‹ qh"?ošõÇ æljh"®ùÛu<}

WÚuà ;nkjàÛ} %;oxà:} AoK"<} :oÖur =u|D}ª Ôj";j;oºÚoÖuÚ} ;jAj?oÇ~Ú} Aj""èoº;u ;nkoA}‹ Aj""R‰ Au"èo‰å !Buà 10 ]|D} ú?oÇÚ} ÚjÔo:} Aoèu¥à Nà;k} Øo:oå

:j"à Ò":o<o æoAuÑWÓ} R:oÇÓ} q=jA}‹ EoÛj"àÓ} <oàO{} æoÒr? æoAuÑW (úršÖ}ä R:urš %ÛoD} Ò":o úrÜo®å

Úoà;o¥ AuèoÚ} ÓoAj{} ù:o~<o ù"ZU Óo:} æloØošõÇÚ} :oÇ YmÓoÜoÇÚ} :j"Újà:} Kr:}=u|D}ª EoÖur ?u|=} ?oOtå :oÇ AuèoÚ} =uÑÛ} Ò"àAu¥ Nà;k} Øo:o:}å

æljO{}® : :jBuà æoAuÑWÓ} EoàA} <o Øo?oÇÚ} %æur¢Ü} <oÚuä qa"¥ DuØo~<} WbšæoO{} qDo =jèuä \ NY Aj"^D} Dj";kod~:oä ùBuàh" (ØuD}ª ù:o~:}å l

l

l
June 14, 2014

I<o¶]DoÖu %?ošD} EoàA} ØoAo‹Doà NÚur Ôura¿ :j"a" ØoAo‹Do:} Aj"ÀW Buf æloAo;nko~à:} IÚ} :j"a"à Bufà ù"ÚoŒ ]:oà EoàA} DjÚjºO{} Óofà || ØuI" ØoAo‹Do :ur NÚur Ôura¿ :oU =jÚo§ :oÖo eàÛoU Buf qDuràÓ} =jûÚur \ ;kja Aj Óof ÚjÔo:} :oàæu†à IÚ} ÓofØ} ^:jf ||

ÔjÛo~Z Doàå æurDo‰ÇàA} _kÔj~Ø} aÔoÚ} æo=} AjtÓ}~ Dj?o†<oä Óo=jûU<} q^ DjA}~ _kÔj~Ø}ÔoÚoàÖu =jÈÜoAj{}å

Aj"àÔjr¿Ú} :uà %;uà\Öuà Úur|Aj{} Aj"àÔjr¿Úoà:} qDo :uà “aOt^‹ Eur|Aj{}” ;nkjàO{} qD}?uš ùÚo‰:} :oàÖuà :oàÖuà ÓoAj{} :oàÖoÇ( ÓoAjtÓ} Aj"IrY :urÖ}¥ ÕoAj{}|| =ji¥Aj{} ùÚoAjfÚ} Aj"àÔjr¿Ú} ]Ò"DuØ} EoÇ ]Ò"DuWÖur vlD}Œ !|Ajt|;ur| P"aD} Dur|Ø} RÈd‰| =jÚu§Öu :u RÈd‰| ;oO{}§ qAjt DjÚoºàÓ} :u AurÔoÖu Óo?} q^ qØ} || Ir<oU :oY|Ó} \ )Rº|D} qAjt¥ Ôura¿ æo=oàÖur I<o¶]|D} Djà=jh"?u :o@ 71 AjÚoœàÖu ]|D} æoAuDj:j‰Ú} AjÚoœÖo ]DoÖu :oàÓoà %?ošD} ÚoD} ÚoD} || ]Ò"DuWÖu DjÚ}º AjtÔo‰àA} Djà:urDj’‡Y:} I<o¶]|D} I<o¶]DoÖu %?ošD} :oàÓoà ÚoD}ÚoD} Úoúrà]ä Doàæloèj"à] :oàÓoà Doà P"aD} a<j\ ùÚj"àä :oàÖu =oDjº:} EjÚuÇÓ} ]|D}|| :oàÖuÚ} qAur¥ æljÚoºDurä aBoºD} Dj;oà qAur¥ Aur|Ô} q^ Aj"OtŒD} AjtÔo‰àA} :oàÖu?oTà :oàÖuà æuDoàA} qAur¥ Dura" ØuI" RÈD}‰ :oàÖu DjAuà qDuràA} ||

- TÚj"’W :oúrÛu

]AuÑ =j:oÈU AjÔj~@ ;jÚ} \|<} AjDo~0Ó}

=oàÖ} AjDo~0Ó} a;uBoÓ} (Óo AjDo~Ó}

Új"å 250

Új"å 700 Új"å 1000 Új"å 2500

Aj"e<oÇÖur /ååå AjDo~Öur %Ôo†D} / !Ôo~à

Aj"e<oÇÖur /ååå AjDo~Öur %Ôo†D} / !Ôo~à

B/W

ùPšÚoà:}

#d‰EoÚ} ;jÚ}

DjÔu¿à =o<} Új"å 10,000 !;ku~à =o<} Új"å 7,000 Óo?uŠà =o<} Új"å 5,000 ù^C}ª Dj"Ao:} Új"å 3,000

Aj"<ja

AurÔoè} Ajt<uDo‰ /Ajt<ud‰@ä

Doà =u;j"ÈÖur =oÙošAoŠÚ} =o=}DoO{}’ q=uÑDj‰?oàÖu =oÙošAoŠÚ} :u vlD}Œ DoO{}’ ù"ÚoŒ ]àAuÑ¥ DoPº;urÚ} DoO{}’ :oÖu ;nkjàO{} <o ùDj?uàÖ} qO{}’ ||

;uBoà:} (Óo AjDo~Ó}

Doàå æurDo‰ÇàA} _kÔj~Ø}ä ÔjÛo~Z-Aj"Ûjà:oÇÚ}

#d‰EoÚ} ;jÚ}

DjÔu¿à =o<} Új"å 15,000 !;ku~à =o<} Új"å 10,000 Óo?uŠà =o<} Új"å 7,000 ù^C}ª Dj"Ao:} Új"å 4,000

:j"Au"¥à Aj""ÓoÚ} e qa"¥ Aj"<ja ;jAjÚj"àÓ} G"i AjÀÚo‰àA}å ÔjÛo~Zä Aj"àÔj"¿Ú} ]Ò"DuWU <ja _kÔj~Ø}ä Aj"Ûjà:oÇÚ} _kÔj~ØuÖur )Ó} AoàÙur ØoAo‹D}?ušà Euà %=jú|à;}Èå Aj"àÔj"¿Úur¥ Ôura¿æo=} !|Ajt| P"aD} =oA}š DurØ}ä Eo@à 06-10-2013AuÚ} qOt‰Úo !]kùâ:} ;nkjÚo<} _kÔj~Ø} Aj"ÀÜ} Do°_:} úbå !Buà !d°:oºÓ} qh"bš e ]Ò"DuWU 114a q^ æuèj‰àÔjZ AoÚoÛoÇU 11a _kÔj~Ø} Ôura¿ æo=oà^ä =ja:}È \È:uºÓ} DjAj"_~?ošÇä ù<o~Kù Óo=jûU<} =o;oÈÇæoàÖoÇ I:u‹îo?} ]bå e _kÔj~Ø}ä æuèj‰àÔjZ-Aj"rÛjv]È ÚjDo‰ÇÚ}ä æuèj‰àÔjZ ;nkoA}‹ 12 Råa"|å q^ Ôj"Új"AoO"<júÚu ;nkoA}‹ 7 Råa"|å =jO{}œ qDoå EoàÔoDjÚ} úr=u?} <oä ;uù"<} qOt‰ÚoÖuà a"|D} #Durx?oÖoÇ Eur?oà:} Øo:oå 25 AjÚoœà q]à EoàÔoDjÚ} úr=u?} æoà;j"àÓ} ?urÓo<} AjÀÛo %Au"]<} :jOtÚoO{} úbš :jY|ä :oàÖu Djº=jÜ} ØoÇY ØoàA}x <oå <ja _kÔj~Ø} !d°:oºÓ} qOtšÇå =jÑÜ} #ÔjØ}~ q^ aÔoÚoÓ} ÚoAuÑàÓ} íjìÚ} <oàå ?urÓoÖur !\¶Ó} ÔjØur~-;u|A}Dj"‰\ä DoÓoÈAu"à:}ä a"|D}ä ælj"ÔoÇ~àÓ} ;ur:ur<}~ DjùxÛ} #Durx?oÖoÇ Eur?oà:} Øo:o:} Øo?ošÇ<} #Durx?} qD}?ošÇ ]Doà^ =jYd°\ æur|A} ùCoªàU ØoàA}x =oAošÇå EoàÔoDjÚ} ;u|A}Dj"‰:uÓ}ä ?urÓoÓ} DoàÔo:o Ò"|àA}x #ÔjØ}~ q^ aÔoÚoÓ} ÚoAuÑàÓ} íjìÚoU ÔjØ}~ qDoå <jAoÇ<} Do°_:} Øo?ošÇ _kÔj~Øuà:} Dj"AjtÚ} 80 ù"Ùo¶à qDo:}å Euà _kÔj~ØuÖur ÖjZ:} ?ur|Ó} ;j"æur¿ q^ DoÔurºèuÔoÚ} :jY NÚoÇ Aj"<oÖurå <ja #ÔjØ}~ q^ aÔoÚoÓ} AjDu‰Ó} íjìÚ} Aj"ÀÜo‰<o EoÇ AjtÚo¢Ò"ÖoÇ ÓoèoÚ} Új"=jO{} ;ur|<} (2) úrÚurÛ} :jY Øo:o?urå qAjt¥Ç ?urÓoÖur ælj=jÑ~Ú} DjEjÓoÚ} qDo :jY| Euà AjÀÛ} Òr|I<} =uÑà:oÓ} =oAuÑàA}x =kjù:} :oàÖuDj‰Rà !Do;k}Ç ØoAo‹Doå ;uù"<} :j"Ajt¥Ç %;oÚ} Aj"<oU ù"AurÓ} ]|A}‹ qAu"¥à Euà Djº=jÜ} ^|Ø} ùÚj"àÓ} DjEjÓoÚ} ]|Øu Aj"ÀÜ} qa"¥ îob‰ a<jà\å :j"Ajt¥Ç %;oÚ} Aj"<o îo\Ú} qa" Dj;oàÖ} a"DoÖoÇ Nb;o<o Aufà AjtÔo‰àA}å ;uAoUà aàÖo®Ú} qi|Ao~;oà qAjt¥Ç =o:urÈ<} Doà æurDo‰ÇàA} Aj""Óoà:}È AjtÔo‰àA}å :j"Au"¥à ;o<} EoÇ =jYà ]AuÇ:}: =o:urÈ<} Új"=jO{} 10,00,000/- q^ ÖjZ:}ä Do°=jÓ} Új"=jO{} 5,00,000/- q^ ÖjZ:}ä =uÑ|CjÓ} Új"=jO{} 1,00,000/- q^ ÖjZ:}ä e:jUà:jÓ} Új"=jO{} 50,000/- q^ ÖjZ:}ä ;o^ Új"=jO{} 25,000/- q^ ÖjZ:}å :j"a" G"Bu<} ]àAu¥ ;o<} R:ušàO{} :uà ØoàA} qa" %=oxY Aj"<o<} dº|ÓoÚ} ùÚo‰àA} q^ ;uAoU aàÖo®Ú} qi|Ao~;oà :j"Ajt¥Ç ù"Ùo¶ÖuÚ} AjtÔo‰àA}å :j"Au"¥à ;o<} EoÇ DjùOtšÇ aèoDoÓ} ZåZå/ÖuÓ}x Aj""Óoà:}È ;koÛj"àÓ} îob‰ a<jà\å The Parish Priest, St. Sebastian Church Building Fund, Gardady. S.B. A/c No. 33524496780, State Bank of India, Belthangady Branch. IFSC Code : SBIN0003356 Ao Fr. Mark Saldanha OFM Cap. Parish Priest, St.Sebastian Church, Gardady, Belthangady Tq., D.K.574 217. Mob: 9916742885.

_kÔj~Ø} aÔoÚ}ä %=o;kjÇÓë} q^ _kÔj~ØuU ;u|A}=jÈØoä Doàå æurDo‰ÇàA} _kÔj~Ø}ä ÔjÛo~Zå Ôura¿æo=oU i=koÚjD} : Doà:} æurDo‰ÇàA} _kÔj~Ø}ä ÔjÛo~Zä æuèj‰àÔjZ Aj"àÔj"¿Ú} ]Ò"DuWU <ja _kÔj~Ø}å ÔjÛo~Z ù;nkurbÓ} ?urÓoÖoÇ !\¶Ó} ÔjØo~à =oDur:} 2013ä !úr‰|NÚoÖoÇ 6 :oYúÚ} Doà æurDo‰ÇàA}x DjAj"_~bš <ja _kÔj~Ø} Do°=j<} ú?oÇå EoàÔoDjÚ} #ÔjØ}~ <oä a"|D} q^ ;u|A}Dj"‰\ #Durx?oÖoÇ Eur?oà:} Øo:oå e Aj"<ja GY ØoAo‹Do q^ G"Bu<} i=koÚjD} ùÚo‰å %;oÚ} Aj"<oÖoÇ ;o^àÖuÚ} ;uAoUà ;koÚoè} qi|Ao~;oà AjtÔo‰àå

+!|Ajt|;ur| P"aD} =oA}š DurØ}

Aj"àÔj"¿Úur¥ ;kjÚo¶;kjÇÓë}


!

June 14, 2014

PÝhÝÅ hÝñæÈí hæãwí, ÓÜÊÝÇÝíaÝ ÊݨÝÙÝíñ…! (=jOtšõÇ =o<oÚ} ;nkoA}‹)

DoàÔo:o qDo‰:} Øo?ošõÇ<} Aj Ú oàUà Aj Ú oà DoàÔo:o GU~:o:} Øo?ošÇ<} =jY|ú› Y\<} (ÓoAu"ÓoÓ} =oR~:o<o R:u š ùC}ª qOtšÇÚ}h" vlàÒ"<oDo‰<o ]|D} ÓoÛo‰:}å AoO{}ª qD}?u š àh" NÚu à Aj"ÀÜ} Ajèurx<} (ÓoAu"ÓoÓ} Dj " ;k o d~:o:}å IÚ} !Bu à íjìÛušà <o :jÚ} DjAjtWÖuÚ} AoO{}ª =jYÜoAj{} =jÛo‰å IÚ} \à ÓoØoY W@ EoÇ ;kuÇ|Ot<} WÒ":o:} :jÚ} :oàÖuà ÓoØoY

DjŒàÛjbvD}ä Új"ÇAjtÙuãÛ} !:j~ÚuãXD}ä PàæuÔurä DjOtXùä DuÉßñã<} q^ Aj"Dj?}ÓoÇÖ} ;nkoA}‹ Ajèjºèo‰:} :jÚ} :oÇ AjèjºèoÇà ;nkoA}‹ Dj"Ùoxå ‘EjC~ j ’å

Wa:} Ymú‰?uàä q^ Dj;oàO{} :oàÓoà Au r |Ô} =j è u à A}x Au"èur‰?ur :uà GàZ:} q^ Euà Dj:} ØoAo‹Doå =jûÚj"Co îo\Ú} dé|Ò"Ó} ÚjUš Øo?ošõÇ<} =jûÚ"j C} q:oàh" Aj"<oÓ} qh"?ušNYà Aj:j~<} ù:o~:} !Buà ÓoØoY dé|Òr ;j"Do~:o:}å q^ qa" ú?oÇÚ} R:u à Öj r Ó} ? qAj t xàh" ;o;ošõÇàNYàÖ} qBo Uà:o=} <oàT !Buà qØ} DjAo?} Nè} ØoA}‹ qOtšàå EoÇ N;ošAjÜu Aja~à qØ} PÔ}‹ Aj"Àf¿ DjàÔj:} =jÒ"»ä ?u ã àTÓ} Dj à Ôj : }ä Au r |Ô}ä aÖu,|;j<} EoÇ DjàT‰à^ =jÈAj""Ó} Y\àÖur =o:}È îuèo‰å q;košõÇ ÓoèoNYà %;oÚ} Aj"<}ä :oÇÔ} Eu Ú oàÖoÇ Dj A j " §Üu Ó } Óo<} ]àAu¥àä DoàÔo:oÇÖuÚ} aBoºD} ;jAÖ j ~u à AjÇR‰:oºÖuÚ} Do°<oÖuÚ} Aj " Ot~;} ]àAu ¥ à #:oÇ] <j=jàO{}¥ Øo?oàå GÚur Aur|Ô} qDošõÇÚ} Ajt:}È :uà PÔ}‹ AurÔoÖuàå AurÔoÖuà ÓoØoÚ} ØoàaŠ Aj ;koa"~Ó} Nà;kj<oÓ} AjèjÔ} ØoA}‹ ;koa"~Ó} Aj"à]Úoà^ Øo?ušà PÔ}‹ ØoàA} :uà =kèj o]kÓ}

W@ WÒ"A}‹ =kjèoæljY:} ÚjrÓ} ØoàA}x DjÓo‰ :uà GàZ:}å NÚur ÚjrÓ} NÚuà =kèj } ]:ur?ur Aj"ÀÜ} DoàÔ}?ušNYàä NÚuà ÓoØoY W|Aj<} NÚuà ù"KAj{} ÚjÖo‰ :uà GàZ:}å ùBuà )Ó} ÚjrÓ} AoÚuà= o A } œ -A u Ñ | : } -A o ; o è } #:oÇ]àÓ} =kjûÛ} ù<}~ q_šà =oèoà ;kYj ®Ú} ÚuràNA}‹ EjØoÚ} AjDo~à W@ Do:o~å :jBàu Aur|Ô} Aj"Àèur¿ qDošõÇÚ} (Óo ÓoØoY Øu r ÛoÇ<} aa;k } Y\àÖoÇ ùCoªàÓ} =kjûÛ} ù<}~ Új"ÓoNYà q=uš =koàÙu îur?u #:oÇ] ÓoÛošõÇÚ}h" =kjûÛuà W|Aj<} DoÚj"<} ;kYj ®Ó} NÚuà =kèj } ]|àA}x qDo‰å :jBuà ÓoØoY Wa:oÖuà ^O"Aj{} ØoA}‹ qDo‰å ÓoØoY Wa:oà:} ælj"T~à ØoOt‹à:} <j=jûàDjù:}º q^ ÓoØoY ØurÛoÇà Aj";kuà ØoOt‰ññÇ dé|OtàÖu r ä =j û Új " CoàÖu r DjEjAoD} ;nkurÛoÇàÓ} ÔjØu~Öur ØoAo‹DošõÇÚ} ælj"T~à <oÓo:} !Bu à Uà:o=} qDošÇÚ}ä AjÇvlÖoÚ} Uà:o‹à qDošõÇÚ} :uà PÔ}‹ aÖu,|;j<} ØoOt§O{} Aj ùYØoO{}å :jBuàÖ} =kjDjA}‹ Au r DoÈf Uà:o‹à^ ÓoØoÚ} Øo?oÇà:} :jÚ} \àh" aÖu¥|;j<}

DjàÔjÈEjÓ} :

?ur|Úu<}œ Z’Dur|Øo-ùAjt^

)Ó} Dj"Üuà :j"Øur Au"dé Øo?urš :jÚ}åååå AurÔoUà Aj"<o»à íjìÚo qh"šà Aj"ÀÜo‰<oä :oàÓoà æluÙuràÓ} Aj""ÓoÚ} ;koàAuщO{}å Eo:oÓ} qh"?urš !AoxD} ú;o‹àÖ} AjÇ;nk}~ AjÖuràÓ} ]:ur<oàO{}å ;kjTÖoÇ ]Do^à ÖjÛ} %;oÓ} _Ò"A}‹ä Új"ÓoAj""èo aBuA} íuì:urO{}å Ej"<oèoÇ ]Do^à :jÜoÚ} ^;ur<} =oXÓ} ;nkjàÛoO{} ]:urO{}å ;nkjàÛuÇÖoÇ ]Do^à i:jè} AoÚoÇÓ} :uràÛoÚ} íuìA}‹ä G"Bo?} =oAuщO{}å ]Do Aj";kuÔo:} ù"àÓo†-^;} ÓoÛ}‹ %Ùu‰Ö}ä Eo:}-=oO{} DurÛ}‹ qàÔ} AuÑ|è} ÓoÛur‰O{}å EuÚoà^ :oàU ÔjÛ} %:j?u~?oÇ AuèoÚ} :oàÓoà ØoÔjÒr‰O{}å :j"Óo =koOtŠÇÖuà Aj"ÀÜu‰Ö} DjAo~àÓ} îo?} ØoA}‹ ÚoAuщO{}å EuÜu-:uuÜu ;koàAuÑ<}ä %ÛjxÜo Õo?}‹ îuèur‰ qDur‰O{}å EuÚoàÖur Ôj"Ajt<} :j"Øuà ;nkjàO{} AuÑÛ}‹ Djà:urD} =oAuщO{}å =kjù:} )Ó} íjìúr~Ü} =oA}bš :jÚ}ä Öoæur‰<oàO{}å :j"Óo úrÜu R:ušà =oaªà Ôja§ ú?oÇY|ä =jAo~ ùY<oDo‰<oä :oàU #CoªÔj:} ù:ur~O{}å %ælu~<} q^ %:oœEo<} ØuAuщO{}å =jûÜ} =uÑ|Ù} ælj:u~Ö} ØuàAu¥à ÚoAjÒr‰O{}å :j"ØoÇ =jDjà;kuU GàUO{} AjDj"‰ Ajt:uÇà:} =jÑ<}~ ;jAjÚ}bš :jÚ} \ Au"èo‰ Aj"ÀÜoDjÚ} %d‰:urO{}å ^Cjx=jÙ} q^ aBoºd Øo:urO{}å ?oàæl} AoÙ} Öj?ur<} :oÖur q<jà;} ØurÛur‰O{}å N<oAjÙ} ù:ur~<oàO{}å EuÚoà ;nkjàO{} R:uàO{} AoO{}ª AoO{}ª íjìÛo‰<oä Dj‰æ}Š‡ ØoA}‹åååå :oÖuà?oTà NDur<}åååå (<oÓ} íjìDj"ª<}) :oàÓoà ælj"ØoAjÜ} ]:urO{}å åååå)Ó} Dj"Üuà I:j~Ú} :j"Øur Au"dé Øo?uršä !Dj?urÇ ;nkurÛu DjàT‰à :j"à iúr‰O{}åååå!

ùU~ ÔjØ}~ qDošõÇÚ} aÖu,|;j<} ùYØoO{}å <jAuà PÔ}‹ ØoàA}x :oàÓoà qAoxD} ]ØoO{}å GÚur Aur|Ô} Eoà:j"à qDošõÇÚ}h" !Dj b à Dj A j " DoÇà ÓoØoY Wa:oà:} qØ} Nè} Øo?oÇà:}å ;n k u r ÛoÇ dé|OtàÓ}h" <o<o Y\àÖuà ?uãàTÓ} DjAj"DoÇà qDo‰:}å PÔo‹ Wa:oà:} DjàDoÚ} Aj"Àèur¿ Djæ}Š =jÈAj""Ó} Do°<} íuì:o Øo?ošõÇ<} =j\-=j\Üu<} Dj;oàO{} DoàÔo:} ]àAuÑ¥ EjÒ"~Óo ÓoAjtà:}ä EjÒ"~Óo ú›|:oÈà:} ÔjØ}~ ØoAo‹Do‰å ÓoØoÚ} Øo?uà ælj"T~à ØoàA}x <oà:} :jÚ} :jRš =oÛ} ùU~ ÔjØ}~ <oå aÖu,|;j<} ùU~h" ÔjØ}~ <oå úrÜo ;nkjàO{} ùDj?ur &Ü} qDo :uà ÓoØoY ØurÛoÇÓ} ùf:} qDo‰å \à %=oO{} Dur;kj"<} ÓoÛj"àÓ} DjÓo‰:}å =jYEoÚ} ]|àA}xh" DjÓo‰:}å R:oÇÓ} :oàÖu Aj";kuà GÚur Aur|Ô} qDo‰å GÚur Aur|Ô} qDošõÇÚ} ùDj?oÇh" DjAj"DoÇàÓ} =kjûÛ} ùÚj"àÓ} Øo:oå PÔo‹ Øu r ÛoÇAj " ;k u à ù=j Ù }=j Ü } qDuràÓ} <jØurå GÚur Aur|Ô} qD}bšà

ÓoØoY Øu r Zà Dj ; oàO{} (ÓoÖ} Y\<} Uà:o=} ù:o~:}å ælj"ÔoÇ~àÖuà iù›Ü}ä ÓoAj { }ä =k j û ÛoÚ}ä íj ì Ú}ä AjÇAjDoO{} #:oÇ] aCjOtà^å ;nkurÛu AjÇR‰ä =jûÚj"C} Aj dé| ?oÀ<} =oÈÒ"Ú} ;nkoA}‹àÖ} aÚj";}Š‡ DjàOt’ÖoÇ ?uãàTÓ} AjÇR‰à ;nkjàO{} qDjÓ}‰ qD}?uš ØoAo‹Do‰:}å :j B u à ?oÀ<} =oÈÒ"Ú}Ö} ?uãàTÓ} DjàT‰à:} Ajt<jdÓ} DjAj"DuÇà qD}?ušh" ØoA}‹ qDuràÓ} =jûÚurå !Dj?u AjÇR‰ ÓoØoÚ} Øo?oÇÚ}h" Dj";koÚo‹à:}å Eoà:j"à Aj !Dj?oÇ DjàT‰à^ GÚur Aur|Ô} ù:u~?oÇ ØurÛoÇà^ AoO{}ª Uà:j"àÓ} <jØur \:ušàÖ}å PÔ}‹ ùÖu~à EjÒ"~ÓošõÇ<} ÔjØu~Öuàå ÔjØ}~ Aj"Àf¿ YAoØ} DjàDoÚoà:} qDo Øo?ošõÇ<} ÖjÛoAj:} EjÒ"~úrš ÓoØoÚ} Øo:oå :jÚ}h" Aur|Ô} qDu¥àh" ÓoØoÚo q]kàÖ} DjAur§<} íuìàAu¥à ÔjØu~Öuàä <o Øo?oÇÚ} ÓoØoÚ} ØoA}‹ ÓoàO{} =koÒrŠ <oå ÓoØoÚo %=oÈà:} :ur Au"èuràÓ}h" æloYÖ} ùC}ªå —X|Aj{} ]AuÑ

‘±æãÈ®…’ * %;oxÛu !à;o~?ošÇ d°:uÚ} q^ =uã?}œ qÚjàvlÓ} Ejà:oÚ} %=ox:o~å * \DoÈÇ ]Do ÚjÔo:} =oØoÖu~à ÚoAjOt‰å * EoÔu®Öu ;j"N~?} Øo?uršÇ iÚur-AuÑ@Š Nèo]kÓ} ;jAj:o~å * %;oxÛu !à;j~?ošÇ d°:uÚ} !à:jAj"~è} ÖjP<} Djb|D} ùÚo‰å * =jÚj:} Nè} Au"èoBuà ùÚo‰å 200 (à(?} dDošÇà^ aÓoÈõÇàÓ} =jÛošå

Western Ghats Pharmaceuticals C-8, Kumbalgodu Indl. Est., Bangalore-560074

Ph: 080-28437439 / 28437832 E-mail: westernghatspc@yahoo.co.in Website: www.westernghatspharmaceutical.com

7-8 AjÚoœàU ‘Au"ãÔuÈ|<}’ :júš =kjÛo=kjÛ} ÔjrÜ} Øob

!Au"YÓoÖoÇ ‘Duª|Ùoœ’à:} ÓoAj{} ùÚ}‹ qDo¥õÇ AjtÀÓo q;ošõÇ Do:}-qÙ} AjÚoœà ;nkoA}‹ ‘Au"ãÔuÈ|<}’ :júš =kjÛo=kjÛ} qD}bšå DjæoÚ} ;nkjÚoàUà aBu|D} Aur?oUà R\šà AjÓo‰à ú?oÇÚ}h" Aj"O{}<u q^ AjÚoœà ;koàAo‰<o :júš =kjÛo=kjÛ} (frequency and intensity) ÖjÛur<} ÖjÛur<} qh"bšå !Dj?oÇ AuèoÚ} Aj";oÈD} ;nkoA}‹ Aj"ÀØur æloA} iÈ| (D}å AoDj";u|Aj<o<} ;koÛ}‹ ]?ušà ‘ÙuÈD}œ’ :u|?} ;j"æoAo<}Buàä :oÖu +:o‰Ò"Ó} ?oÔur<} %=jÒr|Ôj"œàÓ} (:oèuºÚ} ;jAjÚj"àÓ}) Dj"Új" ú?uàå AjtÀÓoÖ} ad¶:} ùÚ}‹ :j"Ajt¥õÇ ‘ÙuÈDoœ’AjYºà Aj"ÀW :júš =kjÛo=kjÛ} %@ %@ ØoA}‹ \|<} Aj"O{}<oÇà^ Djà=jÑÚ}® Úoašå Aj"ÀØoÇ æloAo Aj""Óoà:}È q^R| ‘ÙuÈD}œ’ EoÛjA}‹ Eoàa| Ao=jÚo‰à q^ DjæoÚoàÓ} ]|A}‹ :oàÓoàh" AurDj"‰ æurÚuà=jÜ} qDoå !Au"YÓoÓ} :jBuà Ò"Úur=oÖoÇ ÚoBoÄàÓ} :j"a"àÖ} ‘ÙuÈD}œ’ (Ó}œ=uÑ|Ú}ª ú?uà :jÚ} ?oúrà ?urÓoÓ} æurÚuà=jÜ} Øo:uàå Sri S. Gopalan, Boca Raton, Florida - 33486


"

June 14, 2014

DjAo?oàÓ} ‘DuãàvÓ} Aur|Ô} q^ ?uãàTÓ} AurÔo Aj";kuà =kjÚjÓ} ’ Øo_ EoÇ ùÚuØo¶à:} :j"Auà ùDj?ur EoÇ Ej=ko‰ñÇÖuà #<oAj{} Idà:oä NÚur|Ûo eÓo =koAuÑ Øo?oàå #<oAj{} ú?u r å =j Ñ Ü} \Üu Aj t ÀÓo

?

?

]:o :

æloAuÑW a|aO"<}ä æuèo¶Ü}å DuãàvÓ} Aur|Ô} q^ ?uãàTÓ} AurÔo Aj";kuà =kjÚjÓ} R:uà DoàÔ} =jèuAoÇà? 4 DuãàvÓ} Aur|Ô} DoºæloaÓ} ØoAo‹Do‰<oä ?uãàTÓ} Aur|Ô} Dj æ l o Ú} =oaªà :o:oxbÓ} ØoAo‹Do‰å DuãàvÓ} AurÔoà:} AjàÖj<}ä ælu|;} q^ %æur¢Ü} qDo<oå l AjtYOtä ØuYAu"Yå \Öur <jAuÑÈ Ôj?o‘à:} qDoå :oÜu R:uš =jÒ"» ;koÛošõÇY| æoO{}š (Rx Új"a Doàæoè}‹ ;jAjY<oå :jDj?oÇ æoÒ"šÓ} :j"à R:uà Aj"ÀÜo‰O{}? 4 æoÒrš ;nkurÛurÇ N";j"Šå ;nkurÛurÇ EjàÓoY q^ ;nkurÛurÇ <u Ü oY qDo‰:}å Ôj ? o‘à:} úrÜoÒ"¥à ÓoAj{} Boiº:} <jÀO{} Aj"Àèu¿à \à <uÜoà:}å æoOtšà<ur ØoÔj"È:}å l #<oD}ä Aj"Úur|?} l

NÚur ^ÖuA} ú?uršO{} 4 ùÚuØo¶à:} DurÚurÖ} <jÀeàä dÔu È Ù}h" Au Ñ Ûu r ¥<oä ;ur<oàh"‰ Wúršà EoàA}å l BoP"ä æurà;u?}å Au"ãÔuÈ|DoÓ} NÚu|Buà AuÑÓo:} DoàÔ} =jèuAoÇàå 4 ÕoÙoAjÒ"šà DuÄD} :júšÓ} ùÚ} =uÈD}œå Au"ãÔuÈ|D} _k^B}å l ÔjY|æ}ä <jà:jrÚ}å AjtÀÓo ‘]AuÑ’ AoÖj"àÓ} NÚur ?oÔo‰å =jÑÜ} :oÓo AjÔj~@ æljU~ :oàÓ} <oå :j"à Aj"ÀW AjÔ~j @ ælij ~T æloAuÑØu - _š|Ø}? 4 GàZ:} ØoA}‹! =jÑÜ} :j"à #:urš ÔjY|æ}Rååå Euà DjAo?} ;koÛo‰<o :j"Øur (ÛuÈD} NÚjàAo¥Ç \:urš ÔjY|æ} Øo?oÇÚ} EoàA} R:uà ùÚj"à? l =oA}šä Ajúr|?o :j"Auà (;urè} R\šà _?oÇ;oà ØurÛošõÇàO{} æoAuÑØu? 4 R:oÇÓ} aÖo?u ~ àO{}ååå æoO{}š Ôj"Ao~Ú} qDoAu? l ÚurZÈÔjD}ä %Ao~å qØ}-Óo?} AurÔo aBoÇà:}Ö} Öj Û } Dj A o?oà

ØoA}‹ (Óo AjDo~U ‘]AuÑ’ AjÔj~@ ?oælošÇ Øo?ošÇ<}ä ‘]AuÑ’ GàOt¥Ç aèoDoÓ} ;koÛj"àÓ} ØoO{} Aj"Àèu¿à aØu|:o<} :j"Újà:} \èj"œàÓ} ØoO{}å —Djà=o;jÓ}

Euà NEj"Ajt<} ]:o :

]AuÑ !vlAjt^ aÖo:o~:}Aj"r? 4 Aj À O{}ä q;oàA} - (Au < } \ÖoÇ Dj à :j \ Öu Ú } æu D oàA} Õo?oà <jÀO{}Au? l *Y<}ä æoÚuæuã?} \à Dj ù xÛ} Aj t ÀÓo Aj " ÀØoÇ <oàAo<} q=jàAo¥Ç N;ošÓ} ÔzÛj " ?u à Aj " ÀÜ} q=jOt‰:}Aj"r? 4 ÔzÛj"?oÇÓ} ÔzAjûô†?uà Aj"ÀÜ} q=jàAo¥ N;ošÓ} æoÈAj"àÛušà Aj"ÀÜ} q=jÒ"‰?u? l Au"X?o†ä Aj"àÔjr¿Ú}å AjtÀÓo ÓoØoÚ} ØoàA}x Aj"D}‰ Aur|<} qDoå =jÑÜ} Aj"\Ó} =j D j à ;k } Øo?u r š <j A u Ñ È Au"èo<oàå R:uà ùÚj"à? 4 EoÇÖ}¥ (_È?oà:} ÚurO"?} RÈBj¥<} =kua"b<} Dj"AjtÚ} 140 :j < o~ÙoÇ Öu Û oÇ - Öu Û oºàÓ} DoàÔo:o EoÛ}‹ä W|Aj < }

GROOMS MUMBAI : Mangalorean RC Bachelor, aged 32 years, Ht. 5’ 10”, Wt. 70 kgs, Wheatish Complexion, Edn. M.S. in USA, Engg. in Mumbai , working as a IT Executive in USA. Contact email : marymeneze@gmail.com / joshuajohn@gmail.com OR9867974086 (Regd. No. 6118) MUMBAI : Mangalorean RC Bachelor, aged 37 years, Ht. 6’, Wt. 80 kgs, Wheatish Complexion, Edn. HSC., Dip. in A.C. Mechanic, working as a AC Technician in Muscat. Contact Tel.: 23733750 Or 968-99694267 (Regd. No. 6113) MUMBAI : Mangalorean RC Bachelor, aged 33 years, Ht. 5’ 5”, Wt. 60 kgs, Wheatish

DoàÔo\ aàÖjràÓ} ù"Aj"Ó} úb GàO{}å :oà:j"à Aj"D}‰ IÜoà WRšà GàO{}å AuT¢àÖ} :jDj?uà q<uÇÓ} DjEa j "P<} ØoàAu¥à qDoå :jÚ} :oà:j"à æloÔ} íuìàA}x =jèuå l =jÈÓoB}ä æuà;j"Ú}Au?}å Ôj?o‘à:ošÇ GàÖo ÚoCoÄà:} ÓoAj{} ú?oÇÚ} NÚuà? 4 GàÖoÇ ÔoàAoà:} ÖjÛ} :u|?} Au"èo‰T ;nkjãàDjÚ} ÓoAjtà #bšà Boiº:} %:o~:}å l PraØoä %_Œ<jàÔjZå qAu " ¢Ú} EoÛ}?u r š ‘ ]Au Ñ ’ DuØoÖoÇ~ \|<}-ÖoÇÚ} íjìÚo^ =jÈÓoB} ]:oAj"r? 4 =uÈO{}§ ;j ?urÛ}! =jûùÙoÓ} :j Y | AoÖo‰:} <j À O{}Au ? q:oàÖoÇ _èu ¢ Ó} úràR® AoÖj"àÓ}Ö}¥ PØ} ]Do‰! l aaO"<}ä Aj""bxå EoAuà \Öur aBoºDo<} Aur|Ô}

MATRIMONIALS Complexion, Edn. Chartered Accountant, working as a Chartered Accountant in a Pharmaceutical Company. Seeks a sutiable Mangalorean girl. Contact email : ronaldroshan2003@ gmail.com OR 9870248167 (Regd. No. 6105) MUMBAI : Mangalorean RC Bachelor, aged 28 years, Ht. 5’ 10”, Wt. 70 kgs, Wheatish Complexion, Edn.B.Com., Hotel Management, working in Dubai in Reputed Hotel invites alliance from professionally qualified R.C. Spinsters with good family values. Contact email : jenefer.nazareth@ gmail.com OR allwynfrnds@ gmail.com OR 9920992660 (Regd. No. 6099)

Serving Since 32 Years Good Proposals, Wide-choicess of MANGALOREAN le Brides & Grooms A vailab ailabl Write or contact:

Royal Christian Family 99, Perin Nariman Street, 1st Fl, Fort, Mumbai 400 001 Tel. 2269 3578, 2265 4924 Fax: 2264 0996

BRIDES MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, aged 25 years, Ht. 5’ 3”, Fair Complexion, Edn. M.com, (Accounting) GNIIT, Working as an Accounts Executive. Seeks a Mangalorean educate and well settled boy below 30 years. Contact email : nishalobo88@gmail.com OR 26324478. (Regd. No. 6089) MUMBAI : Mangalorean R C Spinster, aged 29 years, Ht. 5’3”, Wt. 50 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.Com., Dip. in 3D animation, working. Contact email : nisha.britto@ gmail.com OR 9967366434 (Regd. No. 6063) MUMBAI : Mangalorean Syrian Orthodox Christian Spinster, 33 years, Ht. 5’ 8”, Wt. 62 kgs, Fair Complexion, Edn. MBA, B.Com., working as a Programmer in IT Software. Contact email : rdrgues@gmail.com / rfrancis_55@yahoo.com OR 9167135860 (Regd. NO. 6111) NEW PANVEL : Mangalorean Roman Catholic Spinster, 37 years, Ht. 5’ 1”,

Wt. 56 kgs, Wheatish Complexion, Edn. M.Com., working as a Account’s Manager. Contact email : sl.cispl@gmail.com OR 9820794213 (Regd. No. 6110) NEW PANVEL : Mangalorean RC Spinster, 30 years, Ht. 5’ 7”, Wt. 80 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.Com., Working as a Sr. Accountant. Contacat email : slobo2283@yahoo.in OR 9819747847 (Regd.No. 6109) MIRAJ : Maharastrian Protestant Spinster, 30 years, Ht. 5’ 4”, Wt. 50 kgs, Wheatish Complexion, Edn. M.D.S., (Dentist), Lecturer in Dental College. Contact email : dprebentisch@hotmail.com OR 0233-2211495 (Regd. No. 5108) MUMBAI : Mangalorean R.C. parents, invite alliance for their

Õo:} ú?u r å :j Ú } =k j û Ûu à úrÜoÒr¥ ùDu r Au r |Ô} ùÖur~? 4 )Ó} =oaªà AjtÚ} îu?oÇ %=oÈà\| :j " à bDoàA} iúràÓ}<oàO{}T R:uà? q:oà NÚuà ùÚ}‹ ;jrRÖuà a;ko<} Aj"ÀÜ} q^ DuãYÓ} Dur;j"<} ÓoØoÚ} Øoå l Idà:oä NÚur|Ûoå AjtÀÓo R:uà-R:uà ú?oÇY| ^|;} =jÛo<oàAj"rå R:uà ùÚj"à? 4 :j < o~Ùu r ŒÜoU _Ûo \å Aj " \à:} Ej Ø oÚ} Uà:o‹à Ò"|A}‹ (ÓoAu"Óo q;oèo‰<o Aj"EoÚjs""Ø} Dj"Új" Øo:o q^ ;urèoÇÓ} ;urèur ?oÔo<oàå Uà:u¥à DurÛ} q^ Aur|:} Ejbx ;jAjÚ} q^ NÚuà ù<}~ ÚjØoÚ} ù<}~ ^;uå NY| ^|;} =jÛo‰T <oà =jèuå l Ûur^ä AjtK"àÔoå :j"ØoÇR =jÒ"šà DjAo?oàÓ} Øo_ ]:ub ù"Ajt;}È GàO{} =oAošÇ? 4 ù"à=o;}È !à:j:j~Ö}¥ \ ;j"S ØoA}‹ ^Ajâ:}‰ Øo?oÇå daughter 27 years, 5’ 4”, fair, good looking, B.Com., working as an H.R. marriage annulled, from qualified settled bachelor age upto 34 years, Contact email : orchidsunrise12@gmail.com (Regd. No. 5918) MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic parents of spinster daughter 1973 born, 5’ 5” tall, fair complexion with qualifications of B.Com. (Mumbai), M.B.A. (Finance), M.B.A., (H.R.) and Diplomas in I.T. (NIIT), Comp. (APTEC), and CERT.IND A/ C. (I.C.A.), working in good position. Looking out for a qualified and professional well settled bachelor with good family background in Mumbai or abroad upto 45 years. Kindly apply with recent photo and full detail either to Email : bellwether77@yahoo.com or call mobile No. 9892700617. (Regd. No. 5441)

Address your replies to :

Øo_ ;koÛj"àÓ} aèoD}

Regd. No. C/o DIVO, (Illustrated Konkani Weekly), 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai - 400 001.

TO PLACE YOUR MATRIMONIAL ADVERTISEMENT HERE CALL 2269 3578 or 2265 4924


June 14, 2014 2014 June 14,

‘]AuÑ’

# 15


$ No. 61846/95 Regd. No.MNG/462/2012-14 RNI Licenced to Post without prepayment Licence No.SK/WPP//MNG/105/2012-14 Posted on Monday/Tuesday/Wednesday of every week from Mangalore RMS $

‘]AuÑ’

June 14, 2014 Regd. No. MH/MR/South-138/2012-14 Published every Saturday & Posted on Saturday & Monday of every week. Posted at Mumbai Patrika Channel Sorting Office, Mumbai - 400 001 June 14, 2014

(=jOtšõÇ =o<oÚ} ;nkoA}‹)

zÉPÀÄ£ï QvÉA¬Ä PÀµïÖ AiÉÄvÁ¸ÁÛ£Á vÉ PÀµïÖ zsÉÊgÁ£ï ¥s À Åqï PÀgïß ªÀÄÄSÁgÀÄì£ï ªÀZÉÆ£ï, fuÉåPï Cxïð ¸ÉÆzs À Ä£ï PÁqÁÑå §zÁèPï ºÉuÉ-vÉuÉ ¨sÀÄUÁåðA¤ ¯Áí£ï PÁgÀuÁPï ¯ÁUÉÆ£ï fêÁÏvï PÁuÉÏAªÉÑA ¸ÀzÁAZÉ eÁ¯ÁA. QvÁåPï ªÉÆqÀ£ïð ¨sÀÄUÁåðAPï j¸ïÌ WÉAªïÌ £Á. L¦J¸ï, LJJ¸ï G£Àßvï ºÀÄzÁÝå PÀIJ£ï ªÉÄmÁA PÁr£Á¸ÁÛ£Á ¨ÁgÁ« ²PÉÆ£ï ZÀrvï zÀÄqÀÄ ªÉļÁÑå PÉÆïï

¸ÉAlgÁAvï ¨sÀwð eÁªïß ©AzÁ¸ï D¸Ávï. D¥Á¥Áèå ¸ÀéRıɣï fAiÉĪïß D¸Ávï. PÀÄmÁäa ¥ÀªÁð vÁAPÁA £Á. D¥ÀÅuï D¥ÁÚPï, zÉÃªï ¸ÀªÉĸÁÛAPï ªÀÄí¼Áî÷å ¨sÁ¸É£ï vÁAZÉA f«vï eÁ¯ÁA. DeïPÁ¯ï DªÀAiÀiï¨Á¥ÁAiÀiïß PÉêÀ¯ï ²PÁ¥ï ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï §UÁgï ¨sÀÄUÁåðAPï §gÉA ªÀåQÛvïé gÀƦvï PÀgÀÄAPï D¯ÉÆÃZÀ£ï PÀgÀÄAPï eÁAi À i ï . ²PÁ¥ï UÀeÉðZÉA vÁZÉ ¸ÀªÉA xÉÆqÉÆ ªÉÃ¼ï ¥ÀÅt RZÀÄð£ï, fuÉåZÉ ºÀAvÁ-ºÀAvÁA¤ vÁAPÁA vÀ¨s É ðw ¢ÃAªïÌ eÁAiÀiï. vÁå ªÉ¼Ágï ªÀiÁvïæ vÁAZÉA ªÀåQÛvïé «PÁ¸À£ï eÁvÁ, vÁAaA ¨s À UÁÚA, vÁAaA vÁ¯ÉvÁA, ªÀÈ¢Ý eÁvÁvï. Deï DªÀiÁÑå PÀÄmÁäAvï zÀÄqÀÄ D¤ ZÉqÀÄA D¸Á, ªÁnè D¤ ¨Ánè D¸Á, ¥ÀÅuï PÀÄmÁäf«vï £Á, ªÉÆÃUïªÀÄAiÀiÁà¸ï £Á. vÁåZï PÁgÀuÁPï ¯ÁUÉÆ£ï ²PÁ¥ï ¢°èA DªÀAiÀiï-¨Á¥ÁAiÀiï D¸ÁæåAvï D¥Éè ¢Ã¸ï ªÉÄdÄ£ï D¸Ávï. Deï vÁAwæPÀvÁ ZÀqÁèå, ¥ÀÅuï ªÀĤ¸ï ¦qɸïÛ eÁ¯Á, ¤Ãzï Gt eÁ¯Áå, PÀÄmÁäAvÉÆè ªÀÄAiÀiÁ ªÉÆUÁZÉÆ ¸ÀA§Azsï £Á eÁ¯Á. Deï DªÀiÁÑå PÀÄmÁäAvï PÀÄmÁäAvÉÆè JPÀémï ygï GgÁeÁAiÀiï vÀgï DªÀAiÀiï-¨Á¥ÁAiÀiïß D¥Áèå ¨sÀÄUÁåðAa dvÀ£ï WÉeÁAiÀiï, ZÀÆQ WÀqÁÛ£Á w¢éeÁAiÀiï, ¯Áí£ÀàuÁgï ªÁqÉÆ£ï ªÉvÁ¸ÁÛ£Á PÀµÁÖ«²A ªÀiÁºÉvï ¢eÁAiÀiï. fuÉåAvï j¸ïÌ WÉAªïÌ ²PÁeÁAiÀiï. WÀgÁAvï ¯Áí£ï ¯Áí£ï PÁªÀiÁA PÀgÀÄAPï DªÁ̸ï PÀgïß ¢ÃeÁAiÀiï. C±ÉA ²PÁà ¸ÀªÉA DwäÃPï D¤ ¯ËQPï fuÉåZÁå ªÁqÁªÀ¼É vÉ«êA PÀÄmÁäZÁå ¸ÁAzsÁåA¤ ¨sÀÄUÁåðAa ZÀvÁæAiÀiï WÉwè vÀgï wA ¨sÀÄVðA WÀgÁAvï GeÁéqï ºÁqÀÄAPï ¸ÀPÁÛvï ªÀÄí¼Áågï zÀĨÁªï £Á. l

Printed and Published by Lawrence Coelho at DIVO, 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Harihar Nivas, Fort, Mumbai - 400 001. Tel.: 2269 3578, 2265 4924, Fax.: 2264 0996. Printers : The Secular Citizen, Fort, Mumbai - 400 001. Editor: Lawrence Coelho Email: secular@vsnl.com, secular@sezariworld.com

DIVO Konkani Weekly Vol.20 No.11 dated 14th June 2014  

DIVO Konkani Weekly