Page 1

WeddingInvitation,Christening, FirstHolyCommunion, MortuaryCards&ReligiousGoods

Contact : Sharaf Manzil, 1st Floor, 650 J.S.S. Road, 2nd Dhobitalao Lane, Mumbai 400002 Tel.:22019010/22057394 Email:davidprinters@gmail.com Email:bryan@vsnl.com Vol.19 No 9

Price: Abroad: <. 8.00 India: <. 4.00

Mumbai May 25, 2013

BÊæác ¿ááÊÜgO… B¯ ¨æàÍÝaæí »ÜËЅ qÒr¥ DjÓo~Ú} ;u|BoÖuà qÛjf:} ÖjPOt‰<o-;u|BoÖuà æljaC}Ç æloYÖ} ùCoªàÖoÇ =jYd°:uà:} qDo :jDuà ]Do‰å Ûubš :jBàu EjÚÇu Óo ÚoØoÇÖu Aj"à\È æl j È CoªÖoÚoà:} æl j Ú u r <} Ôu?oÇ:}å qAu"¥ ÚoØ}ÓoÚj@ ÖjÛoAj:} AjtÀ:oÚu q^ Aj"Úo‰ =jÚoÇà:} ù;u?} q^ Dj<o¶<} Du r Ûj " àÓ} G"i <o:}?u š ØoAo‹Do:}å ;u | Boà:} - =ob~Au " àÙ} q^ a;ko<} Djæluà^ ÓoÜu£àAu¥ ^L~O{} q^ ^;ko~Ú}ä :oÇ ^;ko~Úo =oÙošÇ<} Øoàa¥à =jÈùÚjÜoà =jèu:o<o ;u|BoU q]n~k Ó} =jYd°\ DjùO{}š =jÛ}bš ùèo‰å qAjtxà vÈXCoà ;nkoA}‹ Djº:jà:}È ?oælošàå =jÑÜ} qAjt¥Ç ÚoØ}ÓoÚj@ ;nkoA}‹ Doº:jà:}ÈÇ

Au"èo¿à Aj"ÀÜ} DoàÔuràÓ} ùC}ªå R:oÇÓ} Aj " ÀèoÇÚ} qAu " ¥ ÚoØ}ÓoÚj@ AuÑÙoÓ} ;koÚoè} =j Ò "» GÖj " ~<} Öj " <oA} Wúr<} =oX~ AjtY=ko:}ä Aj Djº:jà:}È ÚoAuÑ<} DjÓo~Úoà:} æloT;oÚ} Øo:o:}å )Ó} =oaª AuÑ|Ù} Au"èur¿ä %=oÈà:} q=ušà íjìÚ}ä ù;u?}ä =jÒ"» ùDu ùÚu¥ä q=ošÇ ù"Ùo¶ÖoÇàÓ} q^ q=o®Ó}Ö} GÖj"~àÓ} =jÒ"» IAur ùÚu¥àä Eur :oàÖur !à:}Ç <o:}?urš AoA}Èå qAjt¥Ç RÈDo‰àAoàÓ} =jèA u oÇà ;u|Boà:} 2% qD}?urš ?ur|Ó} ;u|BoU 35% - 40% #Dox?oàä EurdŒÙošàä =uÈßãAj"Yä EuãDjrx?}ä úr?u W Öj P A}‹ qDošÇY ÚoIROtà:} Ot Dj Ó o~Y ÓoAjtà q=o®àAo¥Çà:} qa" =oXà %ÚošÇàA}å

qØ}Óo?} =jàÖoO":oà:} qAur¥ ?ur|Ó} #bš %ælo~ ;oGàA}x ?oÔošå :jDàu Ö} a;ko<} Djæloä ?ur|ù Djæluà:}h" qAjt¥Ç ?urÓoàÓ} %Au";oºÚ} ÚoAuÑàÓ} Ej"Au";} ;oùa¥à ÔjØ}~ qDoå qØ}Óo?} NÚu - NÚu Óoîo~<uä #?uRÄdXÖuà =jAjÚ} =ušàÙoà EzÚjs{} %ælu Øo:o<o qAj t ¥Ç :j < o~ÙoÇà^ ÔoàAoà:}Ö} NYà ÓoAjtà NÚur =kjûÛoÚ} =jèuàAuÑ¥ !AoxD} qDoå DjæloÚ} RÈDo‰àA} úr?uW^ IAS, KAS, Public Commission

=jYÓëo ]|A}‹ ÔoàAoà:}Ö} NYà ÓoAjtàä Ej";uŠ q=o®AuÇ:} q^ DoàÔo:oÖ} ÔoAoà:} qAu r ¥õÇÖ} =j @ ¢?} =j Û }bš

ælj"àO{} WAoè} ùÒ"~:}å ælj"ÔoÇ~àÓ} iÓo=} Øo?oÇ %=oÈà:} æuràNO{}ä Ôj?}‘ä !Au"YÓoä a;uBoàÓ} ;koÛo¥õÇR q=ošÇÖ} ÔoàAoà:} NÚu r Ej " ;u r Š q=o®A}‹ qAjO{}æo=jO{} DjàTà ÚoAuÑ<} ;u|BoU q^ qAjO{}æo=oh"¥ DuAo ùÚj"<} Wa:oà:} ælj=jÑ~Ú} O"Bjdº ØurÛuÇ:}å :j<o~ÙoÇ Öj?oÇ-ÖjbOtàÓ} Aj"ÀW a<jà\ ÔoàAoà:}Ö} NYà =uÈßãAu|Ù} Ot ÔjAj<}~Au"àÙ} ÓoAjtà =jèA u }‹ä =j@¢?} =jÛ}?ošÇ ælj"àO{}‰ íuìrèur<} q=ušà W|Aj < } qAj O {} - æo=oO{} DjàTà NÚoÇ ;nkjÚo<} DoÚj"àÓ} Do;k}Ç qDoå qØ} a;u|BoàÓ}

‘©Êæä ÓÜPÜRv… ÓÝíWÝñÝ ÊæáÙÝÂí’

ËÍæàӅ AíPæã

Ôu b šà ]|D} Au : oà - Au : oà qAjO{}-æo=oÒ"¥àä ù"Ùo¶Uà Aj è j Ó } aDu r È<} Au : o:}å qAjO{}-æo=oO{}x qDoÈõÇà^ Aj DuØoÚoÇà^ =jèuØoO{} =jÛo‰å qØ}Óo?} ÔoàAu ¥ à q]n~k Ó} Ao:oAjÚÜ j } NÚuà qDoå ælj"àO{} qD}?ošÇà^ NYà ÓoAjtà q=o®A}‹ ælj"àO{}‰ AjtÛ}-AjtZä =kjû?oà-Újs"Ûoà AjÚoœÓ} )Ó} _|Ó} ]àAu¥à ælo:} ?oA}‹ îoÜo AuÑa~ %:oŒ;j<} ùÚuÇ:}å IÚ} ælj"àO{} =j@¢?} ;jAjÚošÇÚ} Øu|àA}x-îoàA}x EoÛu¥à ùDuà? (8AoÇ =o<oÚ} AoÖ})

ÆWÝ°aæ ÃÝӅ ÃÝӅ EÇÝÉӅ 9-5-1968

Dj=uªàNÚ} 8 :oYújÖur ‘]AuÑ DjùxÛ} DoàÔo:o Au"èoÇà’ aBu|D} !àúr ØoA}‹ qDur‰?urä Aurà\ Doh"’@ÖoÇ =kuDo‰Ó} DjàNà;k} Øo?ošõÇ N=o~àÓ} DoºÔj:} qDoå ?u|GÓoà^ q_šà N=o~à 15-8-2013 vl:jÚ} ;koÛ}‹ ]|àA}x EoÇ Aj""Óoà:}È %?ur ]:oàA}å :jÛurA} ùÚj"<} qh"bš N=o~ %=oÈà:ošõÇ !àÓoÇà^ =oO{}œ ùÚu‰?oÇàA}å aBu|D} !àÓoÇà:} =jÈùÙ} ùÚu¥ îo\Ú} #d‰EoÚoàä Djà;ku|B} AuèoÚ} ;koÛ}‹ ]|àA}x a<jà\ ùÚo‰àA}å EoÇ !àÓoÇà:} qh"?ošõÇ ØoeÚo:oà:urš ;nkurÛur AoàÙur ‘]AuÑ =jûÚjDoxÚ}’ ØoA}‹ ]:u?oÇàA}å —DjàÖoPÓ}

- Úu|Aj"àÛ} ?ur|æur

45

9-5-2013

DoPº;urÚ} q^ qÔu‹D} Z’Dur|Øo :j"a" :j"Ajt¥õÇ PÔo‹Uà 45 AjDo~à Djà=jh"?ošõÇ Djà;jælo~Ú} ?oàæ} qA}x NY ælj?oh"x AjtÔo‰àA} q^ ÚoD} ÚoD} %?ošD} =oKOt‰àA}å

=jû:}ä Dj"<ur q^ <o:oÈà BjàùÚj=jûÚj


May 25, 2013

xÉÆqÁå ªÀ¸ÁðA D¢üA, JQè «zsÀªï ªÀiÁZÀÄѨÁAiÀiï, zÉÆUÁA zsÀĪÁA ¸ÁAUÁvÁ D¥Áèå WÀgÁAvï gÁªÁÛ°. zɪÁ¢ü£ï eÁ¯Áè÷å zÁzÁè÷åZÁå ¥ÀwuÉPï «zsÀªï ªÀÄíuÁÛvï. wZÉÆ ¥Àw, ªÀiÁ¸Éð¯ÁªÀiï, wZɯÁVA PÁeÁgï eÁAªÉÑ D¢ü A «zs À Ägï eÁ¯ÉÆè, ªÀÄí¼Áågï, vÁa ¥À¬Äè ¥Àwuï ªÉÄ°è zÉPÀÄ£ï vÉÆ, ªÀiÁZÀÄѨÁAiÉįÁVA zÀĸÉæA PÁeÁgï eÁ¯ÉÆè. ºÉ¯É£ï ªÀiÁZÀÄѨÁAiÉÄa ¸ÀévÁa zsÀĪï. ªÀiÁ¸Éð¯ÁªÀiÁZÁå ¥ÀAiÀiÁèå zs À ĪÉZÉA £ÁAªï vÉdÄÓ. ªÀiÁZÀÄѨÁAiÀiï ºÉ¯É£ÁZÉÆ ªÀÄí¸ïÛ ªÉÆÃUï PÀvÁð° vÀgï, vÉdÄÓPï PÁAmÁ¼ÁÛ°. vÁPÁ zÉSÁÛ£Á wPÁ eÁAiÀiÁßvï¯ÉèA. ºÉ¯É£Á ¥Áæ¸ï vÉdÄÓ ¸ÀÄAzÀgï ªÀÄíuï wPÁ ªÉƸÉÆgï eÁvÁ¯ÉÆ. vÉdÄÓPï D¥Áè÷å ¸ÉƨsÁAiÉÄa ¥ÀªÁð £Ávï°è zÉPÀÄ£ï, D¦è ªÀi˲ D¥ÁÚZÉgï QvÁåPï aqÁÛ ªÀ gÁUï PÀvÁð ªÀÄíuï vÁPÁ PÀ¼Á£Ávï¯ÉèA. WÀgÁ ©üvÀ¯ÉðA PÀµÁÖAZÉA PÁªÀiï vÉdÄÓZÁå ªÁAmÁåPï AiÉÄvÁ¯ÉA, WÀgÁAvï ¤vÀ¼ÁAiÀiï zÀªÀað, gÁAzÉÑA, zsÀÄAªÉÑA, ²AªÉÑA, GA§Ä¼ÉÑA, ¸ÉÆ¥ï ºÁqÉÑA, UÉƪÁðAPï zÀĨÉÆAªÉÑA EvÁå¢ PÁªÀiï vÁuÉ PÀjeÁAiÀiï D¸ï¯ÉèA. vÁPÁ PÉÆuÁ¬ÄÑ PÀĪÀÄPï ªÉļÁ£Ávï°è. ¥sÀPÀvï ¥ÀÅ¥ÀÅðgÉ DAiÉÆÌAPï ªÉļÁÛ¯É. ºÉuÉ, ºÉ¯É£ÁZÁå ªÁAmÁåPï PÁAAiÀiï PÁªÀiï ¥ÀqÁ£Ávï¯ÉèA. D¸ï¯Áè÷åAwèA §jA DAVèA £Éí¸ÉÆ£ï vÁuÉ ¥ÉAmÉAvï ¨sÀAªÉÇAPï ªÉZÉA D¤ ªÀÄgÀhiÁ ªÀiÁað. «ZÁvÉð¯ÉA PÉÆuï¬Ä £Ávï¯ÉèA D¤ vÁZÁå DªÀAiÀiïß vÁPÁ eÁAiÀiï vÀ¸ÉA ZÀ¯ÉÆAPï ¥ÀªÀðtÂÎ ¢°è. vÉdÄÓ ¥Án eÁ¥ï ¢£Á¸ÁÛ£Á, ªÀi˱ÉZÉÆ gÁUï ¸ÉƸÀÄ£ï, ¥ÀÅ¥ÀÅðgÉ DAiÉÆÌ£ï, £ÀªÀÄævÉ£ï D¤ ºÁ¸ÉÆ£ï, ¢Ã¸ï ¸ÁvÁð¯ÉA eÁ¯Áåj, ªÀi˱ÉZÉA PÁ½eï ªÉƪÁ¼Á£Ávï¯ÉèA D¤ ¨sÀAiÀiïÚ ºÉ¯É£ÁZÉÆ ªÉÆÃUï ªÉļÁ£Ávï ¯ÉÆè. vÀ£ÁðlàuÁZÁå ºÀÄA¨Áægï ¥ÁªÉè¯Áå vÉdÄÓa ¸ÉƨsÁAiÀiï ¢¸ÁA¢Ã¸ï ªÁqÁÛ°, wvÉè vÁZÉ PÀµïÖ ªÁqÁÛ¯É. zsÀÄªï ºÉ¯É£ÁPï §j ¸À¬ÄæPï ªÉļÁ¸ÉA PÉ°èA wa ¥ÀæAiÀÄvÁßA ¤¥s À ð¼ï eÁvÁ°A. D¬Ä¯Éè £ÀªÉæ vÉdÄÓZÉÆ ºÁvï ªÀiÁUÁÛ¯É. vÉA

-

¨ÉÆzsï PÀxÁ (CªÀ¸Àégï: 116)

=jÈælj";oD}

ÇæTÝ»ÝÁãÉ AíWÝÇݱ… ¥À¼Éªïß, ªÀiÁZÀÄѨÁAiÉÄZÉÆ gÁUï ªÀĸÀÛPÁPï ZÀqï¯ÉÆè. KPï ¢Ã¸ï, ºÉ¯É£ÁPï QvÉAV DA¨É SÁA«Ñ D±Á eÁ°. vÁuÉ ¨sÀ¬ÄÚPï G¯ÉÆ ªÀiÁ¯ÉÆð. “C¼ÉUÉÆ vÉeÉÆÓ” ºÁPï ªÀiÁ°ð ºÉ¯É£Á£ï. “ªÀiÁíPÁ DA¨É SÁA«Ñ D±Á eÁ¯Áå. vÀÄA ªÀZï... RAAiÀÄìj ªÀZï.... ¦Pï¯Éè D¤ §gÉ DA¨É ºÁqïßAiÉÄ. gÀÄaPï D¤ ¥ÀªÀÄð½Pï D¸ÁeÁAiÀiï vÉ. ¥sÀªÀiÁðAiÉÄèA ºÉ¯É£Á£ï. vÉdÄÓ£ï ¸ÀªÀiÁÓAªÉÑA ¥ÀæAiÀÄvïß PɯÉA. “ºÁå »AªÁZÁå IÄvÀÄAvï DA¨É ªÉļÉÑ vÀj RAAiÀiï xÁªïß? vÉA¬Ä gÀÄaPï D¤ ¥ÀªÀÄð½Pï?” “ “vÀÄA, ¥Áqï ¥Àqï¯Áèå ZÉqÁé ” PÉAPÁ¯ÉðA ºÉ¯É£ï “ ªÀÄíeÁå GvÁæPï ªÀiÁ£ï ¢£ÁAAiÀiï vÀÄA? vÀÄeÉÆ KPï ¸À¨ïÝ ¬Ä ªÀiÁíPÁ DAiÉÆÌAPï £ÁPÁ. ªÀZï D¤ DA¨É ºÁqï. ºÁr£Á eÁ² vÀgï, vÀÄPÁ fêï zÀªÀaðA £Á ºÁAªï” zsÀĪÉZÁå ¥ÀPÉë£ï DªÀAiÀiï ªÀiÁZÀÄѨÁAiÉÄ£ï zsÀ«ÄÌ ¢° vÉdÄÓZÁå ¥ÁnZÉgï zÉÆãï wãï UÀÄzÀÄ ZÀqÀAiÀÄÛZï, vÁZÁå UÀ¼ÁåPï UÀaÑ ¢Ãªïß wuÉ vÉdÄÓPï WÀgÁ ¨sÁAiÀiïæ ¯ÉÆmÉèA. KPï vÀgï gÁvï D¤ vÁZÉ PÀµïÖ ªÁqÀAªïÌ ªÀÄí¼Éî§j »Aªï! gÀqÉÆ£ïAZï vÉdÄÓ gÁ£Á vÉ«ì£ï ZÀªÀiÁ̯ÉA. ¨sÁAiÀiïæ ªÀÄ£Áê÷åa gÀhļÀPï £Ávï°è. ºÉuÉvÉuÉ UÀÄAªÉèA. PÁAAiÀiï G¥ÁAiÀiï ¢¸ÉÆè£Á. vÁPÁ ¨sÀÄPï ¯ÁUï°è. vÁå ªÉ¼Ágï, vÉdÄÓ£ï ¥ÀAiÉÄè ¥Á«Ö, D¥ÁÚPï ªÀÄgÀuï D¬Ä¯ÉèA vÀgï §gÉA eÁvÉA ªÀÄíuï aAvÉèA. CbÁ£ÀPï, vÁa ¢ÃµïÖ ¨ÉÆÃªï ¥ÀAiÀiïì ¢¸ÁÑå GeÁéqÁZÉgï ¥Àrè. G¨sÁgï GUÁÛ÷å ¸ÀĪÁvÉgï ªÀÄzsÉA GeÉÆ ¥Élªïß zÀªÀ¯Éð¯Áå ¥ÀjA ¢¸ÁÛ¯ÉÆ. ¸ÀPÀÌqï D±Á ¸ÁAqÁèå G¥ÁæAvï, zsÀAiÀiïæ Wɪïß vÉdÄÓ vÁå ¸ÀĪÁvÉPï UɯÉA. ªÀíAiÀiï, GUÁÛå eÁUÁågï ªÀÄzsÉAZï GeÉÆ ¥ÉmÁÛ¯ÉÆ D¤ vÁZÁå ¨sÀA«ÛA ¨ÁgÁ, JPÁ DPÁgÁZÉ, ªÀíqï ¥sÁvÁæZÉ PÀÄqÉÌ D¸ï¯Éè. vÁAZÉgï PÉÆuïV §¸ÉÆ£ï D¸ï¯Éè. vÁAZÉ ¥À¬ÄÌ vÉUÁAZÉ PÉÃ¸ï ¦PÉè¯Áå §j ¢¸ÁÛ¯ÉA vÀgï, ºÉgï wÃ£ï ¥ÁæAiÀiï eÁ¯Éè§j ¢¸ÁÛ¯É. ºÉgï vÉUï vÀ£Éð D¤ ¸ÉÆ©üvï D¸ï¯Éè vÀgï, ¤ªÀiÁuÉ wãï D¤Pï¬Ä ¯Áí£ï ¢¸ÁÛ¯É.

vÉ ¸Àªïð ªÉÇUÉZï GeÁåPï zÉSÉÆ£ï gÁªï¯Éè. ªÀ¸ÁðZÉ ¨ÁgÁ ªÀÄ»£É eÁªÁ߸ï¯Éè vÉ! ¸ÀPÁØA ªÀ¤ð ªÀíqï eÁªÁ߸ÁÑå d£ÉgÁZÉ PÉøï D¤ SÁzï«Ä²AiÉÆ ¦Pï¯ÉÆèå. vÁZÁå ºÁvÁAvï ¯Áí£ï KPï ¨ÉÃvï D¸ï¯ÉèA. vÁAPÁA ¥À¼Éªïß vÉdÄÓ ©üAAiÉįÉA. G¥ÁæAvï ¯ÁVA ¸ÀgÉÆ£ï, zsÀAiÀiÁæ£ï vÁuÉ G®AªïÌ ¸ÀÄgÀÄ PɯÉA.“vÀÄA ºÁAUÁ¸Àgï QvÁåPï DAiÀiÁèAAiÀiï? QvÉA eÁAiÀiï vÀÄPÁ? “ “ªÀiÁíPÁ ¦Pï¯Éè, ¥ÀªÀÄð½Pï D¤ gÀÄaZÉ DA¨É eÁAiÀieÁ¥ï ¢° vÉdÄÓ£ï. “ “ºÁå IÄvÀÄAvï DA¨É PÀ¸É eÁAªÉÑ D¤ ¦PÉÑ?” d£ÉgÁ£ï vÉdÄÓPï «ZÁ¯ÉðA. “ºÁAªï vÉA eÁuÁ, ¥ÀÅuï ªÀÄíf ¨sÀAiÀiïÚ ºÉ¯É£ï D¤ vÁa DªÀAiÀiï ªÀiÁZÀÄÑ DAn£ï DA¨É ºÁqÀÄAPï ªÀiÁíPÁ ¥sÀªÀiÁðAiÀiÁèA. ºÁAªï vÉ WÀgÁ ªÀíj£Á eÁ¯Áågï wA ªÀiÁíPÁ fªÉ²A ªÀiÁvÉð°A. ªÀÄíeÉgï zÀAiÀiÁ PÀgÁ D¤ DA¨É ªÀiÁíPÁ RAAiÀiï ªÉĽÛvï ªÀÄí¼ÉîA ¸ÁAUÁ.” ¥ÀgÁvÉèA vÉdÄÓ£ï. d£ÉgÁ£ï ªÀiÁZïð ªÀÄ»£ÁåPï ¸ÁAUÉèA“¨sÁªÁ, ºÁå ZÀ°AiÉÄPï ªÀÄdvï PÀZÉðA PÁªÀiï vÀÄeÁå ªÁAmÁåZÉA eÁªÁ߸Á. “ vÁZÁå ºÀÄPÉäPï ¥Á¼ÉÆ ¢Ãªïß, ªÀiÁZïð GmÉÆè. vÀ¸ÉA PÀvÁð£Á, ºÁvÁAvÉèA ¨Évï vÁuÉ ªÀAiÀiïæ GPÀ¯ÉèA D¤ vÁåZï §gÁ§gï, IÄvÀÄ §zÉÆè£ï D¬Äè. ªÁvÁªÀgÀuï ¥ÁZÉéA eÁ¯ÉA.“eÁAiÀiï wvÉè DA¨É «ÃAZï, vÉdÄӔ vÀÄvÁð£ï ¸ÀUÉîA PÁªÀiï eÁAiÀiÁÓAiÀiï ªÀÄí¼Áî÷å CxÁð£ï ªÀiÁZÁð£ï vÉdÄÓPï ªÀvÁÛAiÀiï PÉ°. DgÁªïß WÉvÉè¯É DA¨É Wɪïß, WÀgÁ ZÀªÀiÁ̯ÉA vÉdÄÓ. ºÉ¯É£ÁPï D¤ ªÀiÁZÀÄѨÁAiÉÄPï CeÁå¥ï ¢¸ÉèA. DA¨ÁåAZÉÆ ¥ÀªÀÄð¼ï £ÁPÁPï DzÁ¼ÉÆî. “RAAiÀiï xÁªïß ºÁqÉèAiÀiï ºÉ DA¨É? ” PÀÄvÀĺÀƯÁ£ï «ZÁj¯ÁVèA DªÀAiÀiï D¤ zsÀĪï. ºÉ¯É£Á£ï ªÀÄmÁé÷å£ï eÁ¥ï ¢°. ¸ÀPÀÌqï DA¨É DªÀAiÀiïß D¤ zsÀĪɣï zÀªÀ¯Éð. vÉdÄÓPï KPï¬Ä ¢¯ÉÆ£Á ªÀ vÁZÉÆ G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÉÆè£Á. zÉÆãï-wÃ£ï ¢Ã¸ï ¥Á±Áågï eÁ¯É. DªÀAi À i ï zsÀĪÉZÉA zÀĸÉæA ¥sÀªÀiÁðuï

DAiÉÄèA. “zsÁAªï D¤ Deï DªÀiÁÌA PÁdÄ ºÁqÀÄ£ï AiÉÄ. ¦Pï¯ÉÆèå PÁdÄ eÁAiÀiï DªÀiÁÌA.” vÉdÄÓ£ï D¦è RAvï vÉÆAqÁZÉgï zÁPÀ¬Äè. “ZÀ¯ï, ªÀZï, ¤PÁ¼ï ºÁAUÁZÉA. ªÀiÁíPÁ ¥Án eÁ¥ï ¢£ÁPÁ ” aqÉÆ£ï G®¬Äè ªÀiÁZÀÄѨÁAiÀiï. “PÁdÄ ºÁr£Á eÁ² vÀgï vÀÄPÁ G¨sÉAZï aj£ï.” ªÀiÁZÀÄѨÁAiÉÄ£ï vÁPÁ WÀgÁAvÉèA ¯ÉÆlÄ£ï ¨sÁAiÀiïæ WÁ¯ÉA D¤ ©üvÀ¯ÉÆð ¨ÉÆïïÖ ©VݯÉÆ. zÀÄSÉøïÛ vÉdÄÓ ¥ÀvÀÄð£ï gÁ£Á vÉ«ì£ï UɯÉA. ºÁå ¥Á«ÖA¬Ä vÉ ¨ÁgÁ duï §¸ÉÆ£ï D¸ï¯Éè, vÉdÄÓ£ï zÉSÉèA. vÉA vÁAZÉ ¸À²ð£ï UɯÉA. ““¨sÁUɪÀAvï ªÀÄ£Áê÷åA£ÉÆ, ªÀiÁíPÁ gÀÄaPï, gÉƸÁ¼ï D¤ ¦Pï¯ÉÆèå PÁdÄ eÁAiÀiï ” SÁ¯ÉÛ¥Àt ¸ÁAUÉèA vÉdÄÓ£ï. “ “ºÁå PÁ¼Ágï PÁdÄ ¦PÁÛvï ªÉ vÀgï?” eÁ¥ï ¢° d£ÉgÁ£ï. “ºÁAªï eÁuÁ” vÉdÄÓ£ï ªÀÄí¼ÉA. “ªÀÄíeÁå ¨sÀ¬ÄÚPï D¤ ªÀi˱ÉPï ¦Pï¯ÉÆèå PÁdÄ eÁAiÀiï. PÁdÄ SÁA«Ñ D±Á vÁAPÁA eÁ¯Áå. vÉÆå ªÉí¯Áå ²ªÁAiÀiï ªÀiÁíPÁ WÀgÁAvï jÃUï ªÉĽѣÁ....” vÉdÄÓ ¸ÁAUÁvï UɯÉA. d£ÉgÁ£ï dÆ£ï ªÀÄ»£ÁåPï »±ÁgÉÆ PɯÉÆ D¤ vÁå vÉQzï, d£Égï vÁZÁå §¸ÉÌgï §¸ÀÛZï, dÆ£Á£ï D¥Áèå ºÁvÁAwè ¨ÉvÁÌn ªÀAi À i ï æ G¨s Á °ð. vÁAZÉ ªÀÄÄSÁgï d¼ÉÆ£ï D¸ÉÑA DUÉÖA ªÀíqï eÁ¯ÉA D¤ GeÁåZÉÆå f¨ÉÆ ªÀAiÀiïæ ¸À¯ÉÆåð. vÁZÉ §gÁ§gï, ªÁvÁªÀgÀtAvï zsÀUï ªÁrè, ¸Àæ¶Ö §zÁè°. ¥sÀůï, ¥sÀ¼ÁA ¢¸ÉÆAPï ¯ÁVèA D¤ PÁdÄZÉ gÀÆPï ¥Á¯Éªïß, gÉƸÁ¼ï, ¦Pï¯ÉÆèå PÁdÄ ¢¸ÉÆèå. ¥ÉÇvÉA¨sÀgï PÁdÄ ºÁqïß D¬Ä¯Áè÷å vÉdÄÓPï ºÉ¯É£ï D¤ ªÀiÁZÀÄѨÁAiÉÄ£ï ¸ÀªÁ¯ÁA PÉ°A. “ªÀAiÀiïæ zÉÆAUÁæPÀqÉ PÁdÄZÉ ªÀÄí¸ïÛ gÀÆPï D¸ï¯Éè D¤ vÁå gÀÄPÁA ªÀAiÉÆèå PÁdÄ gÀhÄqÀªïß ºÁqÉÆèå ºÁªÉA” vÉdÄÓ£ï «ªÀgï ¢¯ÉÆ. ºÉ¯É£ï D¤ vÁZÁå DªÀ¬ÄÑ D±Á ªÁqÉÆ£ï ªÉvÁ£Á, vÁAPÁA ¥ÉÇt¸ï SÁA«Ñ D±Á eÁ°. wA ºÁqÀÄAPï, vÉdÄÓPï vÁt WÀgÁ ¨sÁAiÀiïæ ¯ÉÆlÄ£ï WÁ¯ÁÛ£Á, ¥ÉÇt¸ï ºÁr£ÁvÁè÷ågï fêï PÁqÉÛ¯ÁåAªï ªÀÄíuï ¨sɵÁÖAiÉÄèA.

vÉdÄÓ ¥ÀvÀÄð£ï vÁåZï zÉÆAUÁæ vÉ«ê£ï UɯÉA D¤ xÀAAiÀiï §¸ÉÆ£ï D¸ï¯Áè÷å ªÀiÁívÁâj ªÀÄ£Áê÷åAPï vÁuÉ ºÀQÃUÀvï ¸ÁAVè. d£ÉgÁZÁå GvÁæPï ªÀiÁ£ï ¢Ãªïß ¸À¥ÉÖA§gï ªÀÄ»£ÉÆ GmÉÆè. ¸ÉÆzsÀÄ£ï vÁuÉ ªÀíqÉÆè KPï ¥sÁvÀgï ªÀÄÄSÁgï ºÁqÉÆè. vÁZÉ ªÀ¬Äè zsÀÄ¼ï ¥sÁ¥ÀÅrè D¤ TuÁ£ï ªÀÄí¼Éî§j ¥ÁvÀgï D¸ï¯ÉÆè vÉÆ, ¥ÉÇt¸ï eÁªïß ¥ÀjªÀwðvï PɯÉÆ. ¥ÉÇt¸ï ºÁqï ¯Áèå vÉdÄÓPï ¥À¼Éªïß, ºÉ¯É£ï D¤ ªÀiÁZÀÄѨÁAiÀiï CeÁå¦èA. “RAAiÀÄìgï ªÉļÉÆîUÉÆ ¥ÉÇt¸ï vÀÄPÁ?” «ZÁgï PɯÉÆ vÁtÂ. zÉÆAUÁæZÉgï D¤Pï¬Ä D¸Ávï ªÀÄíuï vÉdÄÓ£ï vÁAPÁA ¸ÁAUÉèA. “vÀgï vÀĪÉA D¤Pï¬Ä xÉÆqÉ ºÁreÁAiÀiï D¸ï¯Éè. ºÁqÁÛ£Á, vÀĪÉAZï PÁAAiÀiï SÁAªïÌ £ÁAAiÀiï ªÀÄÆ?” vÉdÄÓ£ï QvÉèA ¸ÁAUÁèåj, wA ¥ÁwAiÉÄ°A £ÁAvï. D¥ÀÅuïAZï ªÉvÉ°A D¤ ZÀqï ¥ÉÇt¸ï ºÁqÉÛ°A ªÀÄíuï ºÉ¯É£ï £Éí¸ÉÆ£ï ¨sÁAiÀiï ¸À¯ÉðA. DªÀAiÀiïß QvÉèA ¸ÁAUÁèåj, DAiÀiÁ̯ÉA£Á. zÉÆAUÁæZÉgï vÁPÁ vÉ ¨ÁgÁ ªÀiÁívÁâj ªÉļÉî. vÁAZÁå ¸ÀªÁ®APï G¼ÉÆÖ÷å eÁ¦ ¢¯ÉÆå ºÉ¯É£Á£ï. ªÀiÁívÁâj ªÀÄ£Áê÷åAPï zÀÄSÉèA zÉPÀÄ£ï vÁt ªÁvÁªÀgÀuï §¢è¯ÉA. xÀAAiÀiï zsÁgÁ¼ï ¥ÁªïÑ ¥ÀqÉÆè D¤ ªÁgÉA ªÁqÁÛ£Á, »Aªï¬Ä ZÀqï eÁ¯ÉA. ºÉ¯É£ï »AªÁ£ï DAPÀÄqÉèA. vÁZÉ ºÁvï-¥ÁAAiÀiï UÁgï eÁªïÌ, vÁZÉÆ fÃªï ¥sÁvÁæ §j WÀmï eÁ¯ÉÆ. eÁ¬ÄÛA ªÀgÁA gÁPÉèA ªÀiÁZÀÄѨÁAiÉÄ£ï. zsÀĪÉa wuÉ ªÁmï ¥À¼É°. D¦è zsÀĪï QvÁåPï D¬Äè£Á ªÀÄíuï aAvÀÄ£ï D¸ÁÑå ªÀiÁZÀÄѨÁAiÉÄPï zÀĨÁªï eÁ¯ÉÆ. “ºÉ¯É£ï ¥ÉÇt¸ï SÁAªÁÑå CAUÁ¯Á¥Á£ï xÀAAiÀiïÑ gÁªÉÇAPï £Á ªÀÄÆ?” vÉÆ zÀĨÁªï ¤AªÁZÉð SÁwgï, w ¸ÀévÀB £Éí¹è D¤ zsÀĪÉZÁå ¸ÉÆzsÉßPï zÉÆAUÁæ vÉ«ì£ï UÉ°. vÀÄ¥sÁ£ï §¼ï eÁ¯Éè ¤«ÄÛA, wPÁ PÁAAiÀiï PÀgÀÄAPï eÁ¯ÉA£Á. ªÀÄÄSÁgï ªÉvÁ£Á, w, ºÉ¯É£Á§j PÀµÁÖAPï ¸ÁA¥Àrè D¤ wPÁ¬Ä ªÁmï ZÀÄQè. vÉdÄÓ vÁAa ªÁmï gÁPÉÆ£ï gÁªÉèA ¥ÀÅuï wA ¥Án D¬ÄèA £ÁAvï. vÀ¸ÉA eÁ¯Áèå£ï WÀgï, ±ÉvÁA D¤ UÉƪÁðA vÉdÄÓPï ¥sÁªÉÇ eÁ°A.


!

May 25, 2013

Óoèu r Óo ;n k o A}‹ %ØoºÛoÓ} =jûDj‰Ó} 19 !àúr 9 Aj""àNO{} Au"| 25, 2013 Aur?} : ;u|Boà:} < 4.00 a;u|Bo0:} : < 8.00

DIVO, Illustrated Konkani Weekly, 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai 400 001. Tel.: 2269 3578, 2265 4924, Fax: 22 - 2264 0996 E-Mails: secular@vsnl.com, secular@sezariworld.com, divo@mtnl.net.in Websites: www.secularcitizen.com & www.sezariworld.com

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

Djà=o;jR|O{}

O""AjIÜoàÖur ÚoIROtà:} DjRÈO{} =o:}È ØoO{}

ÚoØ}ùÚjÜ} ;u|BoÖuà qÛjf:} ÖjPOt‰å )Ó} %:j‰Aj{} ÚoØ}ùÚjÜ} ;u|BoÓ} NÚuà qÛjf:} ]:o q^ ;u|BoU =jÈÔj\ Øo:oå ÚoØ}ùÚjÜ} ØoAo‹Do (Ó} ;u|BoÖuà qÛjf:} ÖjPAu¥àä ÚoIRO{} =jÓë} Doàæloèu¥àä ;u|BoÖoÇ =jÈÔj:uÓ} Òr|Ô}Ç AjtÔj~;jBj~<} ùÖu~à aFo<}å )Ó} GÚur ÚoØ}ùÚj@ ;u|BoÓ} Òr|Ô}Ç =kjûÛoÚjŒÜ} ]|àA}x DjÓo‰å q^R DjbDoÒ"<} DoàÔu¥à Øo?oÇÚ} ;u|BoÓ} Aj ;u|BoÖoÇ GàÖoO{} aæloÔoÓ} ÚocÄ|O{} ;kur|ÚjÜoà DjAuà =koAuÑ:uà =kjûÛoÚjŒÜ} ]|A}‹ =jÈÔj:uÖoÇ AoÙuÓ} AjÀÚu¥ßñà ØoAo‹Do GÚuà ÚoØ}ùÚjÜ}å ÚoØ}ùÚjÜoU Dj"Úoº:} :j<o~Ù}=jÜo ;nok A}‹àÖ} Øo?oÇÚ} !<j"ælA j } q^ Òr|ÔjÇ:o AoÛo‰å ÚoØ}ùÚjÜ} ÖjPA}‹ AjY¥ :jælu~\ ùÈAjt<j"DoÚ} q=o®Ò"§ Øo?oÇÚ} :oU Dj"Ao~:} :j<oÇ~ =oÈÒ"Ú} =oÈÚjàæl} ùÚj"<} Aj""îoYœ?oÇÚ} EoÇ aFo<oÖuà AjtEu:} q^ ÔoÇ<} æur|A} Òr|Ô}Ç Y\<} q=o®Ò":}å qAjt¥õÇ ;u|BoÓ} Djàa;ko<} ?oæ}?ošõÇ :ua»<} ;nkoA}‹ qa" =jèu:oàA} =oÈÒ"Do‰à^Ö} ÚoØ}ùÚjÜ} ÖjPA}‹ AjÚu¥àå :oàÓoà AjtEu:} Òr|ÔjÇ:o qDo GÚuàä :jBuàÖ} :oàÖuà ?oTà DjæloÚ} AjDo~àÖur !<j"æljA}h" qDoå :u ;u|BoÓ} NÚoÇ æloDu<} Ajèox:o:} q^ ;u|BoÓ} R:uà ÔjØu~Öuà :uà :oàÓoà ùf:} qDoå Do;koÜ}~ Djº:jà:}È ?oæl}?ošõÇ Dj"Au~ÖoÇ ÓoèoÚ} ÚoIROtà:} =oÈAj""GÇ:u<} O""AjIÜoàÓ} qùc~:} ØoàA}x %:u‰|I<} <o:}?ušà Aj"ÀÜuÇ:} N;ošÓ} :u;oèo :j<o~Ùu Du|<o;jèoÖoÇ aa;k} íjìKÓoàÓ} DuAuÑ~<} ;u|BoÓ} q_š Du|Ao ]|àA}x Aj""îoÚ} DjÚo‰?uå Du|<o ;jèoà:} DuAo~?ošõÇ O""AjIÜoàÓ} aBu|D} Ajt<} q^ Aj"Ot~;} ?oælo‰bå ?urÓoÓ} :oàÖuÚ} AjÀÚur‰ !vlAjt<} qD}?uršå q:oà Óoè} N;j?ošõä O""AjIÜ} ÖjÛoAj:} ‘EurbAjûÛ}-æurbAjûÛ}’ :jDj?oÇ q;kj"^Ó} !à;oØoàÓ} qùc~:} ØoàA}x ?oÔošå ‘ÔušAurÚ}’ DjàDoÚ} :oàÓoà ?oT»?ur Øo?oå EjÚuÇúršO{} <oàA} q^ AjÀZºÓoÒ" =oÙošõÇ<} PæoŠ?oå ;u|B}æljÓ}‰ O""AjIÜoà Aj";kuà ØoÔur<} Ò"àa¥ ]Do<oå \:ušàÖ} <jeà qOt¥õÇ ÓoèoÚ} Aj":o]kÓoÚ} qDur<}h" 30% ;o;uš q^ 40% dé|Òr AuÑ|Ù} Õo?ur¥ q=uњ ÓoÒrŠ =of<oà:}å 2004 #Duºà:} 50% æloÚj\|O{} 30 AjDo~à Aj :oÖoÇR %ÜoÇ =oÈÒ"Öu qD}?uš Øo?oÇÚ}ä 543 :ušà =kùj :} 35 ?ur|Ó}Djæol Dj;Dj }Ç (6%) 35 AjDo~à vl:jÚušà qD}?uš Aj"ÀÜo‰<o ;u|BoÖoÇ ÚoØ}ùÚjÜoà:} O""AjIÜoà^ ÖjZ:} DjàîoÇ<} qDu¥à ÔjØu~Öuàå =oÈÒ"D}‰ ÚoØ}ùÚj@ ùDj?oÇO{} =jÈAj""î} DjàT‰àÖuÚ} :jºY:} ^;ko~Ú} íuìàA}x Au|è} ÓoÛo‰:} Aj ^æoà Aj""îoÚ} EoÛo‰:} Øo?oÇÚ} O""Aj ÚoØ}ùÚj@ :jºY:} ^;ko~Ú} íuìàAo¥õÇà:} q=uњ =o:}È îuèo‰:}å IÚ} ;u|BoÖuà ÚoØ}ùÚjÜoàÖuà Óoælo~Ú} =oÈÒ"D}‰ q^ O""AjIÜ} Dj;jDoÇà Aj";kuà DjAjtDjAj{} qÒ"šà Øo?oÇÚ} æloÚj:oÖoÇ ÚoIRO{} AjÇAjDu°à:} iRŒä DjAj"§ÜuÖuà Dj;jDjÇ:}º AoÛu‰?uà q^ =jÈÔj:uÖoÇ Au|Ôoà:} 40%AoÛoAjè} ØoàA}x Do;k}Ç Øo:u?uàå qAjt¥õÇ DjAt j Øuà:ošõÇ O""AjIÜoàÖoÇ DjàîoÇà:} !]kÓoàB} :j<o~Ùu q=ošõÇ AuèoÖur ;j"Új"=jÒr|Ô} ùÚ}‹ qDo:}å IY :o@ ;u|BoÖoÇ ÚoØ}ùÚjÜoàU ÔjØ}~ DjAr u §<} :oàÖur Au|è} Òr|Ô}Ç RÈOt:j¶Ó} Y\<} GU~?oÇÚ} q;kj"^Ó} =jÈÔj\i|?} æloÚj:} íjìÛj"<} EoÛj"àÓ} )Ó} IAoæoŠY :oàU Øo:ub :uà GàZ:} q^ !Buà íjìÛo¥õÇ îo\Ú} DjAjtØuà:ošõÇ =kjûÛoÚoÇà^ O""AjIÜoàÓ} %ælo~ä Ej"Au";} q^ AjtÔj~;jBj~<} ùY¥ ÔjØ}~ qDoå

iËñÝíñæÉí Zwñ…

ar<o Z ’ Du r |Øoä arÚoÚur|Û}- eÖuà ?u|G<} ‘#àTš|C}-aàTš|C}’ AoÖo‰<o Aj t ÀÓoO{} EoÇ #àTš|Co aBoÇà:ušà íjìZ:} %ÛoDoÓ} qÒ"šàå Euà Do;koÜ}~ 30 AjDo~à q;kušà íjìZ:}å DjùxÛ} Junior K.G. AuÖoÇ ælj"ÔoÇ~àÓ} qAur¥ aúrÈ|bÖur :oÇ AuèoÖur _È^œ=o?} =k o | Aj < j ~ <} Z’Dur|Øo :oàÖoÇ qAjO{} Aj æo=jO{} DoàÔo:o #àKÚ}AjÑÇ ÓoÜu £ :o?u r å qa" qAj t ¥ æl"j ÔoÇ~àÓ} =o;oÈÇæ} R:uà =jÑÚo aÖoÚo‰?u r Aj " Àèu ¿ à iùA}‹ ;jAjÚ}?ušàå =jÑÜ} _È^œ=o?} #àTšCoà:} aÖoÚo‰ä Aj"ÀØur ÖuÛur :ur|àÛ} =kjûÔjA}‹ NDoš. )Ó}h" Øo=} ]|<oå EoàA} :oÓo DoàÔ}Úuåååå DoàÔ}Úuåååå Aj"ÀÜ} úràú®à:} DoàÔo‰àå qAur¥ <oKÓ} =o;oÈÇæ} =jèjã:u ÚoAošå qîu|YÓ} =o;oÈÇæ} qAu"¥ AjO{}È ÚoÔoÚ} ØoàAu¥ DurÛ}‹ä :j"a" íjìÚo úràR® %Pã:o:}T|? Aj"ÀÜo?urå $D}ª #àZO"<} =o]È Øo?oÇY úràú®à:} Dj"Ûkoè} aÖoY?oÔuršå EoàAuà AjÀO{}È =ko;jÚ} Aj"Àèo¿Çù›Üoä q:oà :j " a" Aj Ö o Aj " ÀÜ} ;urÔoàh"x ;oÛušàå RÈDo‰àA} Øo?ošÇ<} :oÓo Admission Au"è}?ušàå Aj À O{}ä æl j " ÔoÇ~àÖu à =jÒ"šà #Dox?} :oàÖuà íjìÚ}å æl j " ÔoÇ~à^ íj ì Úo úràR® iÓo<o:ošÇÚ}ä #Dox?oà:} úràR® iùOt‰:}T? ÔoàAoà:} q:oà iúràÓ} Dj"Új" ú?oàå =jÑÜ} æu r àNO{} qIr<} Dj " Új " ØoàA}x <oå ælj"ÔoÇ~à^ q_š AjtàO{}-æloD} q=ošÇ qAjO{} ;nkoA}‹ iú¥àä %Ú}bš æloD} #Dox?oà:} iÓo‰:}å Ôu?ošÇ Ej=ko‰Çà:} EoàA} Aj"ÀØoÇ ÔuràOt¥Ç friends DoàÔo:o (Óo Ôu r àOt¥Çä úràR®ä Ajâà;oÖoÇ DoàØuÚ} Ôubšàå ;nàjk O{} DjT¿à <jaà-=j^~à =j;oà aa;k} ù?oÓoÚoà^ ÔoA}‹ ;oGh"šàå qîu|YÓ} =j;oà

íjìÛo®ÚoàÓ} =kjû?oàÖuà :j"Úu q^ Ot]d‰Óo ]|A}‹ Dj < o¶<} qD}?uršå )Ó} BuÈ|C}ª =j;oà íjìÛo®YàÖur =jÑ:} Dj:oxÚ} dº|ùÚj"œàÓ} qh"?uršå q_šà æljÔo®à :ur #àTšC} æloDuà:} DoàÔo?oÔuršå ?ur|Ó} úràR® %PO{} Aj"ÀÜo‰?urå DjàDoÚo<} ?urÓoà îo\Ú} =j;oà íjìÛ}bš ùAj h "\È q=ošÇ æl j " ÔoÇ~Ó} úràR® iúràÓ} aDjYš qDu‰bå q^ :oÇ ]DoÖu Aj""îu?} DjÒ"Èh" q_šà æl j Ô o®à #àTšCoà:} DoàÔo‰?uå úràú®à:} %PàA}x ;urÔoàÓ}h" Ò"<o:}?ušàå qa" DjAjtWà:} AjÀZšàä úràú®à:} %POtšÇÚ} ?ur|Ó} R:uà Uà\:} Aj"Àf¿à ÓoAu§@ qAjtxà qDoå qa"àÖ} úràR® %POt‹:ošÇÚ} qa"¥ æloD} úr|Ü} %PO{}‰? —dd?oÇ Z’úr|Doªä

aúrÈ|b

^O"à:jÈÜoÓ} Ò"|<o:uršÇ DjàT‰

=jÈAoDoÓ} AuÖuà Òr|I<} qAu"¥àå ;ur|<} Ùuà=uÑ ùÚ}‹ 25 IÜoà æloO{}È DjÚošÇàA}å DjT¿ a?u A oY =j h "šÖ} úbšå Dj Ó ofàÖoÇ Óo_k - =k j è oÚoÓ} Úm j Ú oO"š?u Au è oÚ} ^i¥:} ØoÔoÇÓ} =oAošÇàA}å 9 AjÚoÚ} ;nkjàO{} ;nkoA}‹ Dj"ÙošÇàA}ä R:oÇÓ} qa" <oÀàAu¥à Òr|I<} ú?ošÇ <jàOtùÛu =oAuÑàÓ} ;ur|<}-!ÛuØ} AjÚoà ØoO{} Aj"ÀÜ} !à;oØ}å ;nkjàO"œÚ} æoÚo AjÚoà q]kà =oAošÇÚ} <oÀàAo¥ÇÓ} ØoO{}\:urš Au|è} qAjtxà Au"èo‰å qAu"¥à =uš|<} DoÚuxà ÓoAj{} ùÚo‰?uà; G"i qD}?ošÇàA} qa"å =kjûÛuà Ò":o<o AoEj<oàU ?oàæl} Do?} ÚoAošÇ; qa"àO{} ÚoàAu¥àÖ} =jÛušàå =jà;oÈ-a|D} a"<j"Ùoà Djà_šàå R:uà Øo?oà Aj"ÀÜ} GNÚ} ÓoZšå ÚjDo‰ÇÚ} NÔušÖoÇ Ôj"ÛoÇU Ajt\ =jÛošÇå Ajt\ ÓoÛošÇ iAoO{} AoEj<oà

=oBoÚ} ØoàA}x Do;k}ÇÖ} <oå Ajt\ ÓoÛj"àÓ} ;kÚj ošÇ Øo?ošÇ<} Aj""îoÚ} AuÖoÇÓ} AuTàÖ} AoÙ} Øo:o Aj"ÀÜ} æljAo~Dur ?oæluršå )Ó} AjÚ} =oBoÚ} Øo?uà; q<uÇ|Ó} AjÚ} =oBoÚ} Øo?u à å ;j " dÈ AoÙ} ;k j Y ¥ Aj"ÀèoÇÚ} :oÇ _R‹Ó} ;nkjèoÓ} AuÔur¿ ÚjDur‰ <oàÖ}å Ajt\ ÓoÛ}‹ AoEj<oàÓ} AjÖj"àÓ} DurÛo‰<oä EoàÔoÖ} DoÛuæoÚo Øobàå qa"¥ AjtàÛoAjè} ;k j à Ûj b š q^ Dj Ó o†à^ =jû=jû~ÚuràÓ} qÚjàæl} ú?uàå ;nkurZà DjÚoxÚoÓ} q^ ;nkurZà ÓoAu"?oÇàÓ} ;j"Úoœbà; ;nkurZà qAu"¥à æu|Û}PÓ}x Aj"ÀÜ} GBu~bàå <jàO{}ùÛu qa" =oAuÑàÓ} Ôj è oO{} Øo?ošÇ<}ä NÚu à Ôj"àÛoÒ"Öu %;oÓ} qDjš?uùÛu Eu Ú oà^ Aj Ö u r <} Øo?u š àå <oÀàAo¥ÇÓ} =k o Au Ñ :u r ØoÔurO{} qAjtxà Au"èur¿<oå <jàO{} :jZÚ} îoàAo¥ÇÓ}îoÜ}ä îuèo¥ÇÓ}-îuè} qa" EoÛ}?u š å :oà:u š à !;k u ~ à æloO{}È ÓoÛj"àÓ} !AoxD} Au"èu¿à <oå Ôj"DjŒÛ}Ö} Ôj"DjŒÛ}! Dj Ô u ¿ à ^O"à:j È ÜoÚ} qDošÇÚ} q^ Dj Ôu ¿ à qAu "¥ AjtàÛjAjèu =jÈÓoÚ} Ôu?oÇÚ} Aj t :}È qAj t xà Aj " <o»àÓ} Djà:urD} q^ ;ko;urDoxO{}å <o :jÚ} qa" ÖjÛjŒÛo‰àA} q^ íjìÛj’Ûo‰àA}å qAjtxà æloYÖ} ùC}ª Dj";koÚj"œ<} íuìàAo¥ÇÓ} q^ Durd®Ó} ÚoàAo¥ÇÓ}å GàÖoO{} AjÔo‰ R:uàO{} íjìÛuÇ:} Aj"Àèo¿Ç Dj:oU qAjtxà aDjÚ} =jÛo‰å qAj t ¥Ç ^O"à:j È ÜoÚ} GàÖuàO{} <oå ^O"à:jÈÜ} qDošÇÚ} :u à !Dj à =j Ñ Ú}®å Djà=jÑÚ}® ^O"à:jÈÜ} qDu¥à ;uAoùÛu Ajt:}Èå qAjtxà Úoú¥à q^ Doàæloèu¥à :oÜuàÖ}å GY Aj"D}‰ Öj"ùA}‹ä EjÚuÇ|Ó}hr Øo:o\:uš ØoÔjrÈ:oxÒ"<} qa" ùYØoO{}ä q^ ùÚu Ç :}å Øo?oÇÚ}hr Aj " <o»Öu à ^O"à:jÈÜ} ú;o‹à Öj"Óo‰ Aj"ÀÜ} DoàÔuràÓ} ùC}ªå :oÇ æloO{}Èä =j È ùâ:u Ö oÇ aúr|=oàÖu Ú } qAjtxà ^O"à:jÈÜ} <oàÖ}å DjÚ}º ^O"à:jÈÜ} ùÚj‰?oÇÖuÚ} aBoºD} ;jAÚj }‹ qa" WÒ"àAu¥à! —iÈ| Au"bxäEurDuŒÙ}


"

May 25, 2013

ÊÜÞa…ì ÊÜá×®æã - Øuåvå AurÚoO"D} úràæur Do;} Õob:o Dj"ú®à ùà:oÚ} ùÚo‰ <j] DjAoxD} AoÀèoª :jèoÇ I?} =jÈIèoª ]Do‰ Dj"à;jÚ} Aj"OtŠ<} aBo?} DjrOt~ÖoÇ %ØoºÛoÓ} ?oÀ<oÓ} q^ AjÀÛoÓ} ÓoAjt<} Au"èo‹ !AoxD} ÔurAo~à ÖjÚo‰:} DjAoxD} DjÔo¿Ç<} qDo Djà:urD} G"Bo?} Duã<}Ç Dj?oº?ošÇ=jY ;kurA} :ur =jO{}œ =jO{}œ =jO{}œ =jY ÚjrÓ}-ÚjstÛoà EoDo‰:} Djà:urD}æljY:} ]Do‰:} Dj"Ot~Ó} ]:o:} DoºÔj:} G"Bu<} =kjû?oà-=kjû?ur<} qOtšÇà:} =jAj"~è} æljY:} Øo?oÇà:} Dj"Òr~ Ò"àAuÑ¥ =jèuA}‹ DoèjÓ} EoDo‰ =kjû?ur<} DurælošÇ =jâ]nkº EjÒ"~Ó} ]Bu<} ;uràÔoÈ :júšÚ} %æoÚ} Ôura¿ NDošÇ:} DjæoÚ} ùÚ}‹ Do]à ÔoO"<oà _Doº\:} DjA}~ Aj"<oà Dj"Òr~ ÖjÛur<} Ò":o’ÓoDoÚ} Aj"âÔoà ;nkjàO{} ;nkjàO{} =uÑèoª:} Újs"Y AuÔo<} AoÀèoª:} AurÛoà ?ur|A} ?ur|A} Öj?o‰:} æoYÓ} Aob ;kj?o‰:} Aj"èjæ} ^:jè} =oA}œ =oBoÚ}å 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

]AuÑ =j:oÈU AjÔj~@ ;jÚ}

;uBoà:} (Óo AjDo~Ó} \|<} AjDo~0Ó}

=oàÖ} AjDo~0Ó} a;uBoÓ} (Óo AjDo~Ó}

Új"å 250

Új"å 700 Új"å 1000 Új"å 2200

S O P H I A

SPECIAL HOME

(A Charitable Trust for the Mentally Challenged) Mentally Challenged children need your help, even to survive

Won’t you give a helping hand? “Whenever you helped one of these least important of mine, you did it for ME.”

Contribute generously for a worthy cause Cheques/DDs to be made in favour of

“SOPHIA SPECIAL HOME” (DDs to be made payable in Mumbai)

Contributions are Tax exempted u/s 80G of the Income Tax Act. Trust Reg. No. E-17657-98 (Mumbai)

SOPHIA SPECIAL HOME

191/5312, Geetanjali, Pantnagar, Ghatkopar (East), Mumbai - 400 075 (India) *A few seats are available for Mentally challenged girls above 18 years. Contact : 93222 43924 / 2812 3924, E-mail : sophiaspecialhome@yahoo.com Web Site : www.sophiaspecialhome.org www.sezariworld.com

bDoàAoàæljY:} Aj"Xº Óo@:

BÊܿ共ÜO… )Ó} =oaªà )Ó} ÔuÈ|D}‰ dé| ;u A oèoà:} Aj Ö u r <} ]àæuÇÚ} ;uAoùÛu<} !Buà ?o?uA}‹ AjtÔuràA}x ?oTšå Ò" Dj T ~àÖo ;u A oæo=oä AjtÀÓo :j"Auà EoÇ DjàDoÚoà:ušà Dj A }~ Dj " î} ]?oàO{}å ùDj ? u à Ö} %Üu à =j Ü } ùÚj"àÓ}<oàO{}å NÚurä iRŒä Ôj"ÜuD}‰ä Aj"ÀØur Aur|Ô} ùÚur¥ :jDj?ur ;o;urš ]?oO{}å =jÑÜ} DurAjtÇä :j"Auà AjtÀÓo qAj O {} ØoàAu ¥ à æl o Ô} ^Aj " "~àÓ} <oàO{}å EoÇ Aja~à EoàA} q^ Aj"ÀØur =j\ ]|D}-Úo:} GÔo~:oàA}å EoÇ îo\Ú} :j"Wà R:uàhr Bj : o~à qDo:} Øo?oÇÚ} EoàA} Ajtà;j"àÓ} :jOtÚ} qDoàå ;jOt ùÚ}‹ AjtÀÓo qAjO{}=jÜoÖuà æloÔ} =koAuÑ ùÚ}å EoÇ dé|Ò"Öuà Dj;oàO{} Aj t Ôu ® à qÒrx<} =j û Úu r Øo?urš ;u|A} \Öo Aj""ÓoÚ} )Ó} Bj:}~ ;jAjÚo‰å :uà :j"Auà =oèo¿ÇÚ}ä :j " Øu à Aj t Ôu ® à EoàA} qOtx:ur?urå q:oà Öj ? } íj ì Úo q^ =k o ?oÇà Ò":o<o ;j<o‘Úoà ØuAo®Ó} NÚuà =j A j " ~fÓ} q^ Doº]C}ª AuÑ|<}~ ùÚ}‹ EoÛ}å Euà qOtxbš dé| ;koàAoà-;koàa íjìÚo =oX Au:o<oä AoÙuÚ} Au " èo¥Ç !àT†ä Au Ñ <o~Ó} ØoO{}~ =jÛur¥ :jDj?urÇ DjA}~ AjDj"‰ ÓoÜu£A}‹ íjìÚo =oašå

;j " DoÈÇ ]Do !:j Ç ]k Ó } =jAj"~fÓ} íjìAj"¢a":} AuÑ|<}~ :jOtÚ} ùÚ}‹ :uà ÓoÜu£àA}‹ ;uAoÖo ;jBj~<oÓ} \ ;uAoèoÓ} =oAuÑàÓ} =jÈO":}‹ ùÚo‰<oä AoÙu Ú } Øoh"‰à ;j " v¿àä !<o;nk}ä a@¢àä ù"Z~àä Aur^àä ù"Zà:} &Ü} qD}bšà DjæloÚ} æl j " T~à \ÖoÇ Au Ñ |<o~ÖoÇ =jAj"~èoÓ}ä ;koàAuÑ<} Ò"|A}‹ ÚuAuÑÛ} Õob?oTšàå q^ :oÇ ælj"ÔoÇ~à^ Új";o<} Dj"Új" ú?uàå qAj t xà ;n k u r Ûu à ;n k u r Ûu à Ö} AuÑ|<}~ ]å qAjtxà ælj"Ó} ?oÔošÇå Aj"ÀÜo¥Ç :oàÓoà :uÜuàEuÜuà ?urK"<} \ AuT¢à-AuT¢à ;uAoèoÓ} =oAo‰å q^ ;uAoÓ} %?ur AjtÚ}‹ DoàÔo‰ä q=jûÜ} AuÑ|<}~ EoÛ}‹ qOtšÇ Aj"ÀÜ}å ;u|A} aÖoY : dé|Ò" :j"à ùi qh"š? ÓoÚoÚ} Aj %ælurA}‹? <oä Aj"ÀÜob EoàA} =oO{} AoÙu<} ÖjPA}‹ qh"šàå :jÚ} :j " Óo AoÙu Ú } úr@àhr Au " èu r àÓ} <oà:}å ;u A o<} Dj A o?} Õo?u à ! Au " f¿à ....! Au"f¿à....! DjæloÚ} ælj"T~àä !<o;nk}ä a@¢àä Aur^àä ù"Z~à #:oÇ] \Üuà íjìÛ}bš AoÙu Ajh"š ÔjØo?} aAjYœ:o<o ;uAoÓ} ÚoÔ} Ò"|A}‹ ;u|A} Aj"ÀÜo?ur ÚoÔo<} : Ej:}‰ _BoÇ! dé|Ò"! :oÇ AoÙu AjOtšÇ ælj"ÔoÇ~àÖuà Új";o<}ÚjÛu®àä aèo=}ä ælj"ú îo\Ú} ùÚu¥à ÚjÛu®à qÒrx<} :j"ØoÇ &àæoà:ušà qAjO{}=jÜ} ØoÔuà ØoàA}x <oàT? :oàÖoÇ ÚjÛo®ÇÓ}

DjæoÚ} æur\š ‘úr|<}œ’ PàÛj<oÓ} AjÀÚ}‹ Ôu?oÇà:}

PàÛj<} ;nok A}‹ ÚjØÚu } qAu"¢Ú} qh"?ošõÇ qAjt¥Ç DjOtÈÇàÖoÇ 12 AjÚoœàÖoÇ ælj"Úo¢õÇÓ} ;kjÚox?} æoà;j"<} aBu|D} îuràRš ÓoàÛur<} ÓoàÛur<} Ò":obå PàÛj<oà:} qDo‰<o ;nkoA}‹ e îuràRš qD}bš GàO{}å EoàÔoDjÚ} ;oú‰Úoà?oTà ;oùA}‹ aa;} îuràúšUà +Óo‰à Ao=jÚošõÇÚ}hr :j:ox?oÓ} Ajt:} NÚu=jÜ} ]Do‰?uàå qa" )Ó} æur|:}š ‘úr|<}œ’ EoÛ}‹ ]DoÓ} \|<}=oaªà ]|àA}x Dj"Új" ú?uàå ;ur<}Ö} ]Doà^ :oÖuà ;kjÚox?} =o:jè} ØoA}‹ Dj"ÙuràÓ} Dj"Új" Øo?uà q^ îuràRš ÚoAuÑ<} qh"šå %=oÈà:}hr ]DoÓ} ;ur|<}=oaªà ‘úr|<}œ’ Aj""à;jY?uà q^ îuràRš Djà=jÑÚ}® Úoašå =jÒ"šà #àTšB} +Óo‰à ]:o<o ØuAur<} qD}?urš ælj"Úur¢ DoÚurx Dj"Ûj"œZ:} Øo?urå ù"ZU =jÈ\Úur|;jÓ} Djù:} AoÛjàAo¥Ç îo\Ú} ]DoÓ} ;ur|<}=oaªà ‘úr|<}œ’ ]|A}‹Ö} qOtšõÇàA}å =jÒ"šà GàÖuàh" +ù:} íuìàA}x qOtx<o:}?urš ælj"Úur¢ ‘úr|<oœ’Öu Új"UAjYºàä qa" ]àAo¥Ç=jÒ"šàÖ} qAjtxà %ÛoD} ùÚo‰?urå e Djh"Èà =oXà PàÛj<oÓ} Au:o<o DjæoÚ} æur\š ‘úr|<}œ’ æoà;j"<} AjÀÚ}‹ Ôu?oÇà:}å K. Devananda, 579, K.S. Town, Bangalore 560 060.

- ÔuÈ|D} Z’ùrÈØ} ;j O tAj " Otä Au r |Ô} Aj " OtŒD} :j " Øu à qAjO{}=jÜoÖur Aj"OtŒD} %Ajtèur<} Ò"|àA}x <oàT? :j " Øu à ÓofØ} æl j " ÔoÇ~àÓ} AuàÔuràÓ} !:uÈÔuràÓ} <oàT? :oàÓoà AurÔo<} %Au" ]àA}x :j"Óo q:j"ÚoO{} Ò"àA}x <oàT? dé|Ò"U Øo=} <oå \Óo PØ} æljTšå q_š :jRš Dj ù O{}š æl o Ôoh"šå ;u | A} Aj"ÀÜo?ur : :j"Óo :j"ØoÇ ]Do¥Ç ;urèoÇ Aj""îošÇ ælj"ÔoÇ~àÖur Aur|Ô} :j"Auà ùÚj"àÓ} <oàO{}? :jÚ} EoàAuà :j"Óo ]àAo¥ :j"ØoÇ Ôjælo~à:ošÇ <ur|A} Aj"e<oÇ %=oÈà:} DjàDoÚ} =jèuàAo¥ æoèoxÖur :j"à Aur|Ô} ùDur ùY»? :oÇ ;uù"<} :j"Auà AjtÔ}?ušà AjtÀÓo ]àA}x :j"Óo ØoOt‹å dé| \U ÖjrÓ} Ajèoxbå Ajt=k} \Üuà ;uAoùÛu<} AjtÔušà q^ Aj"ÀÜob \ä DurAjtÇà EoàA} DjAjt§bàå :j"à AjtÀÓo R:uà DoàÔuràÓ} q=u|R›:oO{} q^ qBu:oO{} Aj"ÀÜ}å DurAjtÇä EoàA} q:oàÖ} ;koàAoà;koàaà ;koàAo‰å ÚjDo‰Ç^àä Ôj ? ošÇ^àä v|]^àä ÖjÚjàÛoÇà^-Ïr=o†Çà^ q^ ;n k j à O{} - EoàÔo qD}?ošÇ !<o;nk} ælj"ÔoÇ~àÓ} (ÓoªàO{} ùÚ}‹ Aj"ÀØuà íjìÚ}ä ælj"ÔoÇ~àÖuà íjìÚ} ùÚ}‹ :oàÓoà =uÑDo‰àå :j " Au à Aj t ÀÓo )Ó} æoè} aÖoÚ}?ošÇÓ} DjæoÚ} ælj"T~à )Ó}Ö} =oaªà ]bàå q^ qAjO{}=jÜoÖuà æloÔ} =koAuÑ ú?ošÇÓ} EoàA} :j"Øur Óoèo§ ;nkoA}‹ %=oxÚ} æoAjûÛo‰àå =jÈ:uÇ|Ó} ØoA}‹ :j"Auà Aj"ÀW Aj":} %ØoºÛoA}‹ Doº;nk}~ DoàÛj " àÓ} =oAu Ñ ú?ošÇÓ} EoàA} :j"Óo !Ôo~à ]:oàå


#

May 25, 2013

æloAoÛo‰Öuà AjÚ}œ 11.10.2012 - 24.11.2013

±ÜËñ…Å Añݾ$Âaæí ¨æOæ B¯ ÁáOæ \È|)Ó} ;uAoÖur \DurÈ IÜ}ä æo=o q^ =jû:o ;nkoA}‹ %N§?uršä Aj"ÀÜ} ;u|A}BoD}é qAjtxà iùOt‰å æo=o q^ =j û :o Aj " ;u r š æoà;} (relationship)ä q=}‰=jÜoÖoÇ AurÔoÖur (of intimacy and allure) :ur ØoAo‹Doå æo=o =jû:oÓ} :ur (ùºÙoOt‰ q^ :oàÓoà (ÓoAu"Óo ;nkjàO{} _DoºOt‰å )Ó} aBu|D} q^ !DoAj t <}Ç <j A j " r<oÇÖu r Aur|Ô} (agape) :ur ØoAo‹Doå q=ošÇ DjºÚj"=o<} ÚjÖjš?oÇ Aj"<o»àÓ} q=ošÇ !:o¶Ç<} Aj"ÀèoÇÚ} q=ošÇ DjºæloAo<} q^ WAo<}ä æljÚu¥à Òr|I<} ØoAo‹Dušà æo=oÖuàå R:oÇÓ} qa" :oÓo ?oTà DjÚj"<}ä :oU DjèoAjè} ùÚj"<}ä :oÖu DjAurÚ} qa" æloÔuAjà:} q^ G:oaÜ} ØoàAo¥ÇÓ} ((=kØ u }ÔoÚoàÓ} 1, 3-4) å =o:oxÓ} ( Aj " \ÖoÇ !à;oxÚoÓ} q^ Óoèo§ÖoÇ îurÙu=jÜoÓ}) Nb Øo?ošÇ Aj"<o»ù"èoÓ} Dj"Új" Øo?uà ;uAoÖuà æluÇà q^ q=o®UÖ}

PØ}! (%:jŒ\‰ 3, 10)å =o=} q;oÚu¥ q]à ‘;o;urš q^ æoO{}š ;urÔoàO{} a@¢à qdšàå =jÑÜ} :oàÓoà PØ} ]Dj<o\šå’ (%:jŒ\‰ 2, 25)å ;uAoU qFo aÚjº?oÇ <jà:jÚ}ä ‘:oàÖu ;urÔoàÒ"¥ ;urèu %Ôu‰ Øo:o:} q^ q=jûÜ} a@¢à qDo:} Aj"ÀÜ} :oàÓoà DjAj"§:oå’ q^ ‘:j"à GàO{} qDoO{}?’ Aj"Àèo¿Ç DjAo?oÓ} Aj"^D} !i Øo=} ]:o : ‘:j"à æoÔuà:} Öj?o‰<o :j"Øur qAoØ} EoàAuà qOtx?u r å EoàA} aÜu r ¢ qD}?u r šàå ;u ù "<} EoàA} vlÒ"?urà q^ b=uњàå’ (%:jŒ\‰ 3, 7-10)å !à:jDjxÚo‹à:} =o:jÓ} qDjš?u EjÚuÇ|Ó} AjÇR‰Ó} qØ}hr !DjbàÖ} æljÔo®à Aj"ÀÜu§ æluàä PØ} q^ b=jÜ}å :jDjb AjÇR‰ =jèu:o Újs"Z‰ ùÚ}‹ DjØo ]àAo¥Ç ;u A oÓ}ä R:oÇÓ} :oÖoÇ T<oÇ<oÖuÚ} ÓoèurÓ} aDo‰Úošå =o=} ÓoàÙoèj"<} :oU Ajt_k AjtÔošÇÚ}ä \ AjÇR‰ %ØoºÛoÓ} Ò":oå Au r ÔoÖu r Óoù"è}‰ ;oúràAuÑ¥ ;u|A} :oÓo ]Do‰å Euà DjÔu¿à RÈOtè} ØoàAu¥à

ú|D} Újs"Ûu¥ Djà=jÑÚ}® ÚoAošõÇ:}

ä

qAjtxàä ú|Újèoà:} Aj"Dj"‰ ;nkjÚoàUà qO""Úuº|]Ó} AjÓo‰à Au"èo‰:} :jY|ä Aj"ÀØoÇ Ò"Øo¶^Öu ú|D} Újs"Ûu¥ ÚoAjàA}x DjúràÓ}<oà:}å qa" æuàÔj"¿Ú} qh"?ošõÇAuèoÚ} qAjt¥Ç DjOtÈÇ<} iÈ| AoPªÚo<} :j"Ajt¥Ç AjÓo‰àaià æloYÖ} EurÔo¿=} %ÖoÚ}‹ ;nkurZà AjÓo‰à qAjtxà æoà;j"<} ]bàå Eoà:ušà ‘ÙuÈD}œ’ %=jÒr|Ôj"œ<} Aj"ÀØu Ò"Øo¶^Öu ú|D} Újs"Ûu¥ Djà=jÑÚ}® ÚoAošõÇ:} Aj"ÀÜ} :j"Ajtxà =j:oÈ Aj""Óoà:}È \èj"œàÓ} Djà:urD} =oAo‰àå :j"Au"¥à ‘dà;nk}’h"| qAjtxà æloYÖ} %=oxÚo‰å æuàÔj"¿Ú};nkoA}‹ :j"a"¥à +Óo‰à EoÛjA}‹ qa" DjÓo†àh" Ao=oÚ}‹ qDoàA}å Sri K.V. Kuruvilla, Kokkatt, Poovarani - 686 577.

AuDjªÚ}‹ ÕoÙ}œ ‘AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ}’ ^ØoR| æloY =jÈæoa:} ØoAo‹Do

qAjtxà ?oÀ<}=jÜoÚ};nok A}‹ AuÑ|Aj"AuÑKÚoU DjAO j {} qAjt¥Ç AjtÀP¢ÛoÇà^ iùh"?ošõÇ<}ä qa"¥ =uÑÙoU ælj?oh"x ú;oèoh" æloY NY qD}bšå :oÇ ÓoèoÚ} (úrš =oÈO"ºà:} :oÖoÇÖ} íjìÚoà:} AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ} :jOtÚ} ùÚ}‹ qAjtxà Aj"O{}<oÇ Aj"O{}<oÇÓ} EoÛj"<} ]:o?urå Eur =oÈO"ºà:} íjìÚo Ò"àAuÑ¥ ÚoAošõÇ%=oÈà:} qAjtxà qàT†Öuà AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ} EoàÛj"Ó} Dj"Új" ú?uàå :jÚ}h" qàT†Öuà AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ} u Ôo‰b íuìrÙ}-íuìrÙ} _Ò"?oÇÚ}h" AuÑ|Aj"AuÑKÚoU \ÓoœÜ} :uràÛoà:} ælr Øo?oÇÚ}h" =uÑÙoà:} NÚu=jÜ} ØoOt‹:}?ušàå =jÈ:uÇ|Ó} ØoA}‹ AjtÀÓo ?oÀ<};nkoA}‹ îu?ušà ØuA}?ušà #?ušà ÖjÛj"Üuà Øo?oÇÚ} ;kj"àAjÚ} (Dj"Úu) ;kuàÓ} Ò"|A}‹ =uÑ|Ù} Gèjxèu¥à qD}?ušàå qàT†Öuà AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ} ;nkurÛu=oaªà DjT¿ æur|:}š îob ú?oÇÚ}h" %=oxÚoÓ} =jÛj<oDo‰à æloY ùBoª:obàå :j"Au"¥à ‘AuDªj Ú}‹ ÕoÙoœ’Öuà AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ} Au"èuràÓ} Dj"Új" Øo?oÇ%=oÈà:} EoàA} q:oà Dj"BuÔo:} qDoàå ÔjÚu§ÖoÇ AuèoÚ} )Ó} Ùu|N?}DjrŒ<} :j"Ajt¥õÇ AuÑ|Aj"AuÑKÚoÓ} #?ušà a"|Ù} Õo?}‹ _Ò"?ušàÖ} =uÑÙoà:} Aj"D}‰ Dj"Ó} Øo:oå ;kj"àAuÑÚ} ;kuàÓ} q^ =uÑÙoÖu Aj""Ûur†@ <oàÖ} Øo?oÇå Smt. L. D’Souza, Kinnigoly - 574 150.

- =koÈ;} aåØuå a"<u|Ø} Aj"<o»Öu DjAj"§Üuà:} Aj"ÀèoÇÚ} æl o AoÛo‰à:}å æl o AoÛ}‰ ØoAo‹Do q;koÇ\¶Ó} %ØoºÛ}; ;uAo<} =ja:}È !:o¶Ç;oºYà ]àa¥ DjA"j §@ (understanding) q^ ØoÜoºO{} (wisdom)å ;uAo<} ØuI" Aj""Óoà:}È %Ôo†=u ú?uš ÚjEjD}Ç æloAoZ‰ Wù"<} ;k j Ú j " àÓ} Dj Ó o‰ Aj " ÀèoÇÚ} æloAoÛo‰àUà Dj:oà Ajtà;o‰ Dj:o¶<o‰! :jBuà Øo?ošÇ<} RÈd‰| æloAoÛ}‰ )Ó} %U:} ù"ÚoŒ Ao ;uÜuå qAjtxà Euà ;uÜu =koAuÑ Øo?oà; ;uAoÓ} !Úo¢àå Euà ;uÜu qa" q:oà Ao=oÚ}‹ RÈOtè} ùYØoO{}å =ja:}È !:ur¶ ØuI"RÈDo‰ÖoÇ =oD}x a"Du‰ÚoÖur =kjè} : =o:jÓ} Aj " <o»à Aj " ;u à +à=j û <} DjOt‰<o<} ;uAoÓ} ]?uà Újr=} Aj"<o»ù"èoÓ} ælBu oªàAu¥à q^ DjØo ]àAu¥àå ;uAo ;nkjàO{} qD}?ušà qùCj~Ü} q^ ælj"?} ÓoÛ}‹ä

:oÖu ;nàjk O{} ÓoAu§@ q^ vlÚoà:} %N§h"šå Aj"<o»Ó} ;u|A} ‘aÜur¢ Ao <oÔur†’ :jBuà ;uÓo‰ Aj"ÀÜ} ÔoIÒ"šàå Aj " <o»Öu r DoºvlAjt<} q^ DoºÔjAjÈA} úrDo¿Òršå q=jûÜ} !Òr|Ô}Çä <o=koAuÑ Aj"Àf¿à æljÔo®à Aj"<o»à ;nàjk O{} DurÚuxA}‹ qh"šàå ;uAoÖu <j;uÈ ;nkoA}‹ Aj"^D} b=uÑàÓ} ?oÔuršå e =kjXàÖoÇ æo=oh"¥ AjtÀÚuÓoÚ} =kjÙ}å %ØoºÛo ;nkoA}‹ %ØoºÛ} ØoAo‹Djš?oÇ Øu I "RÈDo‰<} Dj O t‰<oÓ} =oÛoA} ùÚ}‹ :oU =kjÙ} aæoZš q^ Dj:} %Ôo†=uà ú?uà R ;u|A} Aj"<o» ;nkjàO{} q=ušà DoÚuxà DjºÚjr=} ;uÓo‰ q^ Aj"<o»àÓ} q_šà ælj"Y¢à Aj"ÀÜ} AuàÔo‰å q=uњ =jÑ:} q^ q_š ;kj"A} ØoàAu¥à æloÔ} (privilege) :oàÓoà ]|A}‹ä :oàÓoà Òr|Ô}Ç ùÚo‰å :oàÖu ;nkjàO{} íjì<} :jDuà æljÚ}¶ DjIOt‰å ØuI"RÈDo‰<} q=ošÇ ùBoªà Aj"Úo® WAjà:jŒÜo ;oºYà ( =oD}x a"Du ‰ Ú} ) =o:oxÖu r ä Aj " Úo®Öu r q^ DjOt‰<oÖur <oD} ú?urå q^ :oÖuÚ} =o:uÇ?ošÇàÓ} qAjtxà WAjà:jŒÜoÖuà ;uÜu Aj"ÀÜu§ =ja:}È !:u r ¶ =oKÒršå ;u A oÖu <j ; u È Öu r %ØoºÛ} qAu r ¥ Øo?urå qa" q:oà ØuI"RÈDo‰ ;nkjàO{} aBoºD} ÚmuAoš; ;uù"<} qa" :oÖur Djà;u|B} dº|ÓoÚ}

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 | 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 “ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ” 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 “ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ” 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ( 19:15) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

?oÀ<} Óo@ N;j"šàÓ} W@ - 75

ÓÝÄR ²vÝ

;oú‰Úo<} Öj Û } ØoÔj"È:oxÒ"<} (Óo _ÛuDo‰U =jY|Óëo úbå :oÖu ;urèu q^ W|æ} =jYÓëo ú?oÇ %=oÈà:} :ur Ò"|A}‹ ù;u ? oÚ} NDu r š q^ R:u à T| - æo (ÛjºÚ}† ZAu"?urš (D}åaåZå Uà:j"àÓ} ?oÔuršå ;oú‰Úoæoä AjtÀÓo ùDjbh" _Ûo qDošÇÚ} DjŒC}ª Aj"ÀØu Aj""ÓoÚ}Ö} DoàÔur<} DurÛoå Aj"ÀØuùÛu #:ušà ;kjO{}È qDoR|ä GàÖoÇh" DjàT‰àÓ} EoàA} vlÒ"<oå EoàA}h" DjŒC}ª DoàÔuràÓ} qBu:oà R|ä :j"Óo ùDjbÖ} _Ûo <oå :j"W AjÀZš _Ûo Aj"ÀèoÇÚ} :j"Øuà qf»=jÜ}å :j"à AjÀÛ} )Ó} qf» ;oú‰Úo<} :oÓo Øo=} ]bå qèoœO{} Aj"<o»Ó} =oÛ} ^;uà:} Õo?o‰ä YùAjtÇ Aj"<o»<} ælj"úàAu¥à =jÛu‰?uà Aj"ÀÜur®Ç

ùÚo‰àA} q^ :ur WÒ"àAo¥ÇÓ} =uÈ|:j<} ùÚo‰àA}å ØuI"ÖoÇ WAj à :j Œ Üoà:} qAj t xàO{} AoàÙur qDoå ØuI"ÖoÇ WAjà:jŒÜoà:} AoàÙur : ‘q=ošÇ #Coªà =oDj:} q=uњ W|A} ]àAu¥ =oÈD} AjÚr u ‰ Aur|Ô} ;j"DurÈ <o’ (I"AoàA} 15, 13) q=ošÇ ùBoªà Aj"Úo® ;oºYà ØuI"<} Euà Új"I" ú?oàå æloAoZ‰ Eur !Dj?ur Aur|Ô} Ajt<j"<} íuì:oä q=ošÇO{} Wa:oÖur ;kuÇ|O{} ùDur íuì:oå Øu I "ÖoÇ ùBoªàAj " Úo®Öu r =j È \=k j è } :oÖu WAj à :j Œ Ü} Aj"ÀèoÇÚ} =o:oxà AjO{}Èä DjOt‰<o aÚj";k} q^ Aj"Úo® AjO{}È IO{}‰å EurÇ \|<} DjàT‰ Aj"<o»Ó} !]kÓ} ;kurDo‰:}! Aj"<o»Öu Djú‰<} :urÇ ^Újr¶P<} ùÚj"àÓ} !Do;k}Çå =jÚj:} =jÚj:}ä GàÖuO{} =jY]kà:} W|A} ]àA}x DoAj"]nk~ qDo¥Ç ;uAoÓ} qDo Djù:} =o:oxÓ}ä Aj"Úo®Ó} q^ DjOt‰<oÓ} DjP"ºàa¥å úr|Ü} ;uAoÖoÇ :jBuà =u?oÇÖoÇ Aj"OtAurÔo îo\Ú} q=uњ q;oO{} :oÇÔ} ùÚo‰ä :oÓo WAj à :j Œ ÜoU ù"ÚoŒ =oÈ=}‰ Øo:oå :jDj?ur W|A} ]àAo¥ÇÓ} ÓoAu§<o R:oÇÓ} :oÖu ;nkjàO{} =o=} <o; :oÖu ;nkjàO{} WÒ":o =ja:}È !:ur¶ Aj"ÀÜu§ ;uAoÖur Au r |Ô} ! :oÖu à Ôj " Aj t <} DjY¢àÖoÇ AjDj"‰àÖuÚ} ú|à]È:} ØoA}‹ qDoå !Bu à DoàÔo‰ ;u A oÖu à %:jÚ} : ‘RÈDo‰ DoàÔo:o IÚ} :j"Auà WAjà:} Øo?oÇ:} :jÚ} DjY¢àÖurÇ AjDj"‰ :j"a" !:uÈÔoå ;n k j à O{} RÈ|D}‰ ;u A oÖoÇ %ØoºÇÓ} NDj"<} qDoå DjàDoY AjDj"‰àÓ} ÔjAj"<} ]|<oDo‰<o DjY¢àÖoÇ AjDj"‰àÓ} ÖjÛ} Aj"<} ]Otå R:oÇÓ} :j"a" Au"?oÇ:} q^ :j"a"¥ W@ RÈDo‰ DjAuà ;uAo ;n k j à O{} b=u Ñ <} qDo .’ (úr?urDuœÔoÚoàÓ} 3, 1-3)å GÚu r æl o AoÛ}‰ !Dj ? oÇ Wa:oÓ} qAjtxà %?ur ]:oå ]:oå ]Dj<o:ošÇ q;koÇ\¶Ó} a"Du‰ÚoàÓ} ÖjZ:} Ôj"Ajt<} ]àAo¥ÇÓ} !dš æloAoÛ}‰ :j"Óo AjtÀÓo ;kjâÛ} ùÚo‰å


$

May 25, 2013

ÊÜÞW… B¯ ñÜáPÝ ñæí Çݸæ¤Çíæ ¸æãvÜ¿å… B¯ ñÜáPÝ ñæí EWæ¤í hÝñæÇíæ PÜÐÝrí, A®ÝÌÃÝíaÝ hÝÙÝíñæÉ ÓÜápæãíP…, ÓÝíñÝí »ÜPݤí ÇÝXí ÊÜÞWÝÂí Çݸ…ÇÝÉ$ E±ÝRÃÝíP…, PÝÙÝjaÝ WÜáívÝÁá ¥Ýʅ° AWÝìí ©ÊÝÂí

!Ôo~à ;jÚ}: æuršÓo aÜu Új"å 300; (Óo æuršÓoÓ} Új"å 400; =jÈ:uÇÓ} ÖjZ:} æuršÓoÓ} Új"å 200; <urAu<oà / AjtT®à Új"å600

Doàå Ir;oÓ} <urAu<oÖuà AjtÔu®à

!Ôo~à

;u ã aÓ} Óoù"f‰ ùÛu à AjtÔ}?urš %=oxÚ} Au"èur¿å :oÓo Óoèo§à ;nkoA}‹ !Ôo~à ]:oàå q^R| %=oxÚ} Au"èuràÓ} AjtÔo‰àå Au|è} Øo?ošõÇÓ} =jBo¥:o‰=} =oAo‰àå ddbOt q?oºYD}ä Aj""àNO{}

!Ôo~à

Dj æ oÚ} !<oºÚoà:u š Aj t ÀÓo Úoúr<} EoàAu à qBu ? u š à DjAjt;o<} AjtÀÓo =koAuÑ Øo?ošÇ îo\Ú} !Ôo~à q^ EurÔo¿=} :j"Óo AjtÒ"å — e?o†

=ku<o~àZD} Aj""àNO{}

!Ôo~à

) æloÔuAjà:} Doàå Ir;oä !=uÑDj‰?} q^ AjtZ‰Úoä =ja:jÈ:uà:} BuÈ|C}ª q^ !ØoÇ=oà^ ÔuÈ|D}‰ ØoAo‹Do¥õÇä ØuI" RÈ|Do‰ÖoÇ ?oT»?oÇ DjàNà]kÓoä ÔjØ~u Ajà:oà^ AjtÔuš?oÇ AuèoÚ} :j"W aBu|D} DjDoO{} æur|A}Ö} =o\Ò"Üu<} ]:u?oÇä Aj"ÀØoÇ Óoèo§ÖoÇ Ôj"àÛoÒ" ;nkoA}‹ EoàA} :j"Øur qDurÈ Dur;ko‰à q^ Aj"ÀØoÇ ÔjØo~àÓ} =oàAu¥îo\Ú} ;uAo<} BuÈ|C}ª Djù:} ]?ošõÇ :j"Øu?oTà EoàA} AjtÔo‰àä Aj"ÀØoÇ ÔjØu~ÖoÇ AjtÔo®à:} Aj"ÀW ù"Aj"Ó} ùÚ}å :j"ØoÇ <oàAoÓ} DjAo~à^ AjèoxDuà q^ :j"W DjDoO{} :o@ AjtÔoDuà ùÚu‰bà Aj"ÀÜ} æloD} ]:oàå \|<} qAjt¥õÇ æo=oä \|<} <jAtj <} Aj"YÒ" q^ \|<} q<jà;} æo=o Aj"ÀÜ}å

Doàå Ir;oä qAu"¥ =oDjº:} q^ :j"W DjDoO{} AjtÔu‰?oÇà =oDjº:} a<jà\ ùÚ}å qAu"<}å (%=oxÚ} Au"èu‰Ö} =koO{}œ ùÚj"àÓ} ØoO{}) — DjY:o ÛoO"D}ä ù"AuãÙ}

Doàå Ir;oÓ} <urAu<oÖuà AjtÔu®à

) æloÔuAjà:} Doàå Ir;oä !=uÑDj‰?} q^ AjtZ‰Úoä =ja:jÈ:uà:} BuÈ|C}ª q^ !ØoÇ=oà^ ÔuÈ|D}‰ ØoAo‹Do¥õÇä ØuI" RÈ|Do‰ÖoÇ ?oT»?oÇ DjàNà]kÓoä ÔjØ~u Ajà:oà^ AjtÔuš?oÇ AuèoÚ} :j"W aBu|D} DjDoO{} æur|A}Ö} =o\Ò"Üu<} ]:u?oÇä Aj"ÀØoÇ Óoèo§ÖoÇ Ôj"àÛoÒ" ;nkoA}‹ EoàA} :j"Øur qDurÈ Dur;ko‰à q^ Aj"ÀØoÇ ÔjØo~àÓ} =oàAu¥îo\Ú} ;uAo<} BuÈ|C}ª Djù:} ]?ošõÇ :j"Øu?oTà EoàA} AjtÔo‰àä Aj"ÀØoÇ ÔjØu~ÖoÇ AjtÔo®à:} Aj"ÀW ù"Aj"Ó} ùÚ}å :j"ØoÇ <oàAoÓ} DjAo~à^ AjèoxDuà q^ :j"W DjDoO{} :o@ AjtÔoDuà ùÚu‰bà Aj"ÀÜ} æloD} ]:oàå \|<} qAjt¥õÇ æo=oä \|<} <jAtj <} Aj"YÒ" q^ \|<} q<jà;} æo=o Aj"ÀÜ}å

Doàå Ir;oä qAu"¥ =oDjº:} q^ :j"W DjDoO{} AjtÔu‰?oÇà =oDjº:} a<jà\ ùÚ}å qAu"<}å (%=oxÚ} Au"èu‰Ö} =koO{}œ ùÚj"àÓ} ØoO{}) — DjY:o ÛoO"D}ä ù"AuãÙ}

Doàå Ir;oÓ} <urAu<oÖuà AjtÔu®à

) æloÔuAjà:} Doàå Ir;oä !=uÑDj‰?} q^ AjtZ‰Úoä =ja:jÈ:uà:} BuÈ|C}ª q^ !ØoÇ=oà^ ÔuÈ|D}‰ ØoAo‹Do¥õÇä ØuI" RÈ|Do‰ÖoÇ ?oT»?oÇ DjàNà]kÓoä ÔjØ~u Ajà:oà^ AjtÔuš?oÇ AuèoÚ} :j"W aBu|D} DjDoO{} æur|A}Ö} =o\Ò"Üu<} ]:u?oÇä Aj"ÀØoÇ Óoèo§ÖoÇ Ôj"àÛoÒ" ;nkoA}‹ EoàA} :j"Øur qDurÈ Dur;ko‰à q^ Aj"ÀØoÇ ÔjØo~àÓ} =oàAu¥îo\Ú} ;uAo<} BuÈ|C}ª Djù:} ]?ošõÇ :j"Øu?oTà EoàA} AjtÔo‰àä Aj"ÀØoÇ ÔjØu~ÖoÇ AjtÔo®à:} Aj"ÀW ù"Aj"Ó} ùÚ}å Aj " ;j Ú } :u Ú u Ø o ?oTà :j"ØoÇ <oàAoÓ} DjAo~à^ AjèoxDuà q^ :j"W DjDoO{} :o@ AjtÔoDuà Aj t Ô}?u r š %=oxÚ} ùÚu‰bà Aj"ÀÜ} æloD} ]:oàå

?oæu r šå \Óo Óoèo§à ;nkoA}‹ !Ôo~à ]:oàå — qbD} Aj";nkoO"D}ä aÚoÚ}

!Ôo~à ;jÚ} æuršÓo aÜu

Új"å 300

(Óo æuršÓoÓ}

Új"å 400

=jÈ:uÇÓ} ÖjZ:} æuršÓoÓ} Új"å 200 <urAu<oà / AjtT®à

Új"å600

æloå I"Øu AoØoÖu AjtÔu® Új".2500

\|<} qAjt¥õÇ æo=oä \|<} <jAtj <} Aj"YÒ" q^ \|<} q<jà;} æo=o Aj"ÀÜ}å

Doàå Ir;oä qAu"¥ =oDjº:} q^ :j"W DjDoO{} AjtÔu‰?oÇà =oDjº:} a<jà\ ùÚ}å qAu"<}å (%=oxÚ} Au"èu‰Ö} =koO{}œ ùÚj"àÓ} ØoO{}) — =koÈ^œD} <urÚur<oÀä ù"AuãÙ}

^:oÇ;oÚ} Doh"’@ ùÛu AjtÔ}?urš%=oxÚ} Au"èur¿ä \Óo Óoèo§;nkoA}‹ !Ôo~0 ]:oàå Au|è} Øo?ošõÇÓ} =jBo¥:o‰=} =oAo‰å

—AjtYÒr dúº|Úo q^ ù"KAj{}

Úoà;o=} ià;o=} æuAo =o?oÇÖu DuŒBj?} ÖuX®

-ÔuÈ|D} Z’ùrÈØ}

ÔjÚ}§ =jÛur¥Ç AjDj"‰: 1 úr=} æuAo=o?urå 2 ÖoÀÖuà ù"?uÚoà a"ÚoœàÔu _Ùurå 2 úr=} <oÚoš _Ùurå (;j"îo<o^ Au"èo‰) Ao (Óo <oÚošÖuà úræuÈàå 1/4 ÖoÀÖuà ù"?uÚ} EjfŠ _Ùurå 2 æurÒr ?urDj"Ü}å 1/4” q?uàå 2 Ua"ª eàÔ}å 2 Au"Øo ù"?uÚoà :u|?}å a"|Ù} Új"UÓ}å 1/2 ÖoÀÖuà ù"?uÚ} DoDoàA}å 2 UàÖoÚoÇ \\š qAjtœÜ}å ùY¥ Y|:}: :u|?} Ao=oÚ}‹ DjÚ}º AjÒrš DoàæoÚ} %N"§<} ÓoÛ}å æuAo =o?urhr :u?oà:} %v§å %=oÈà:} %v§bš DjA}~ AjDj"‰àÓ} EjfŠ _Ùurä qAjtœÜ} q^ a"|Ù} Új"UÓ} Õo?}‹ AoK"<} ÓoÛ}‹ :o=}?ošÇ :u?oà:} DoDoàA} =kjûK‰Ö} Eur AoÙ}?urš AjtDo?ur NÚur ùÚ}‹ æloI"<} ÖuX® :jOtÚ} ùÚ}å aåDjrå: e ÖuX® Dj"AjtÚ} ]|D} ;jAjÚuÇ:}å #ÛuršÇä =uÑèu îoàA}x Új"UÓ} Øo:oå AjtÜoxà-Aur\Otà

-

ÓÝWÜÌÙæWÝÅ B¯ Nãvæã (úrš DoÔj º èu Ô oÚ} q=ošÇ íuìrÛoÇÓ} Ôo;oÇà:} ÖjÚjOt‰?urå ;nkurÛoÇ Au|èo<} :oàÖoÇ Aj""îošÇ - Øur|<} Wå Au"àÛur|<oœ !àæur|bä !à;ku|Y AjtÔo~ AjOtšÇ<} ÛkoÓoh":oàÖur )Ó} =jàÔjÛ} ;koàAuÑ<} Ò"àAuÑ¥ DoÔjºèuÔoÚoàÓ} ]Duršå :oÜu vlàOt<} :u Öur|Ú} ;kjÚj"àÓ} Ò":o:} Aj"ÀÜ} Uà:j"<}ä q=ošÇ íuìrÛoÇÓ} q=jÒ"šàå EoàÔo AuT¢ Ò"ä q^ æoÔurº<} ÚoA}å EoàA} :j"ØoÇ =oXÚ} ÖjÛo‰àå %=oÈà:} qa" ;koàAoÇàå ;nkjàO{} =jèu Öur|Ú} qÒ"šå :u AjtÀÓo q^ :j"Óo ;kjÚ}‹ AjÀY‰:} Aj"ÀÜo?urå :uà qÒrx<} :oÖoÇ íuìrÛoÇ<} ÓoàO{} ÔjÜu®àÖ}¥ ú?uà <oå DoÔjºèuÔoÚo<} =j:j"~<} íuìrÛoÇÓ} q=jÒršå íuìrÛur DjAoxD} Ò"|A}‹ ;kj^OtùÛu Ao;o ùÚj"àÓ} ?oÔuršå EoàAuà R:oÇÓ} vlàÒ"àAu¥à? AjtÀÓo AuÀ?oÇÚ} :u Aj"ÀØu ù<o~ ÓoAj{} ùÚjÒ"‰?uå :o@ :j"Øuà ÓoAj{} ú?oÇÚ} Ot :oàÖu ú?oÇÚ} AjtÀÓo R:uà =kjÚoÓ} =jÛo‰? :j"à Øo?oÇY| AjtÀÓo ÓoàO{} =kjûàÓoÇÓ} =uÑd<oàO{}å íuìrÛoÇ<} Óo<} EoPOt‹:}?uš =jèA u }‹ DoÔjºèuÔoÚ} (úršÖ} vl:jÚošÇ AoÙu<} ;koàAuњå ;koàAo‰<o q=ošÇ #:ošÇÓ} :ur Aj"ÀÜo‰ : ùDj?u ]|D} qOtšÇ:} Aj"ÀÜu¥à? Aj"^D} Ajt:}È <jeàä Aj"<o§:}hr =jOt~à:} ÓoÒrŠ %POt‰ q^ DoàÔ}?ušà qOtx<oå q^ Aj""îoÚ} ùDj?u ]|D} =jÑÚo Ò"àA}x qDo:} úrÜo®! EoÇ ælj"a"Ú} WÒ"àAu¥à Aj"ÀèoÇÚ} )Ó} AuÑØuàÖ} Øo?uàAj"r? #:ošÇÚ} ÖurÚoà^ Ò"|A}‹ :oÓo AuÛur Õo?}‹ ;kjÚj"<} AuÀ?uàÖ}å

‘±æãÈ®…’ * %;oxÛu !à;o~?ošÇ d°:uÚ} q^ =uã?}œ qÚjàvlÓ} Ejà:oÚ} %=ox:o~å * \DoÈÇ ]Do ÚjÔo:} =oØoÖu~à ÚoAjOt‰å * EoÔu®Öu ;j"N~?} Øo?uršÇ iÚur-AuÑ@Š Nèo]kÓ} ;jAj:o~å * %;oxÛu !à;j~?ošÇ d°:uÚ} !à:jAj"~è} ÖjP<} Djb|D} ùÚo‰å * =jÚj:} Nè} Au"èoBuà ùÚo‰å 200 (à(?} dDošÇà^ aÓoÈõÇàÓ} =jÛošå

Western Ghats Pharmaceuticals C-8, Kumbalgodu Indl. Est., Bangalore-560074

Ph: 080-28437439 / 28437832 E-mail: westernghatspc@yahoo.co.in Website: www.westernghatspharmaceutical.com


%

May 25, 2013

®Ü±ÜâíÓÜP… ®ÜÊæäÅ - (D}å ?ur|æurä ù"à;o=jûÚ}

qAu"¥à DuØoY Øur|O{}œä Dj"AjtÚ} !ÙoÈ AjDo~àÖuàä úr?uWÓ} Au:o?uàå :uà îuèo =jà;oÇÙoà:} #:ušà Ej"BoÚ} R :oÓo æloàÔoÚoUà =j;Ój oà Duã:} ?oælošÇà:}å =jÑÜ} :uà iÓoŒà:} Ajt:}È æloYÖ}¥ =oXàå :oÇ îo\Ú} :oÓo KrÇBj<} ]|àA}x ÚjrN<} Aj"Àèur¿ :j<o~Ùur Ò":o?u r å :u r ?u Ó oxà iùàAo¥Çà:} æloYÖ}¥ Ej"BoÚ}å :u r æu r |A} ;j " æo¿Ç ù"Ùo¶à:u r šä ;k o IÜoà ælj"ÔoÇ~à =uãR Ò"úršå aU:}È R:u à T Aj " ÀèoÇÚ} !Bu à iùOt‰à -iùOt‰à Øoã\‰à IÜoà Au r ÔoÚ} =j Û }bšà EoAuà =jèuã?oÇà:}å !BuàÖ}¥ íjìÛušà Øur|O{}œ q^ ÚjrN<o Aj";kuàå \à AurÔoÚ} =jÛur<} ÓoØoÚoÖur =jÈDo‰A} Ò":o<oä :ur Aj"D}‰ _Ò":o Aj"Àf¿ GæoÚ} Au " è}?ošÇ<} Øur|OtœÖo AjÀZ?oà^ \ DuãYÓ} AurZšå Dj æ l o Ú} Aj D o~à ’ ]à ÓoØoÚ} Øo?ošÇ ØurOtœÖo AjÛošÇ æljã@Ó}-bbšÓ}ä ;urÔoà ælj"T~à (ÖuÛoºà) I?ur¶<} ÓoØoÚoÓ} :jOtÚ} Øobšàå bbšÖur íuìrA}-ØuYä DjæloÚ} AjDo~à ;j"æoO{} qD}?urš Øo?ošÇ<}ä æurY| Øur|Û} qDur<} Ôj?o‘à:ušà ‘Ej"<}%;oÓ}’ Dj;oàÖ}¥ BuÓo‰?urå qÖo<oÓ} Ò"|Ó} ]|D} :oÖuà ÓoAj{} Ôu?ošÇ<} :ur æuràNO{} =oXà qÒršå Dj;oà Buù"<} qD}?u r š ÔoÈO{}xä q:oà æuØoÚoÒ"Öuà ^|æ} ]|A}‹ ;ko;uri _Ò"àA}x?oÔuršå IAur ù<}~ ;jAjÚ}?uš =jÒ"» %;oÓ} Øo:o<oä íjìÚoà:ušà DjAjt;ko<} _Ûo†ÇÚ} Øo?uàå bbšU :j R š <oÜu Ç à:ošÇ æl o ÜoNY :o=o‰<oä :u à íuìrAoÓ} Öj"úr<} %PàA}x ?oÔušàå =jYÜoAj{} ØoA}‹ æuæoŠÇ ØuY<} =uàÓoªÖur æu?}ª ÓoÛ}‹ bbšU =jûØo úbå Euà =jèr u A}‹ æl"j ÔoÇ~àU æuræoÙ}

Øo:obå \à Aj";kuà Ò"\:} Øo?oÇÚ} :oàÓoàO{} #?u š =jÛo‰?u Øo?ošÇ<} \à vlàOt<} Óoà=o‰bàå Aj t P£Ûu à Ûu ? oš q_š úr?u | Ø} \Dj " ~<} q:oà ÓoAj t Ó} ?oÔ}?u š àå :oÖoÇ ;j=kj‰Úoà:} Ò"|Ó} ]|D} aU:}È Dj à Ôj : } íj ì Zšå Ûu ? ošÖo ù"i<}àÖ}¥ æu r Du r ¥ Dj"=jÚ}AoO"§Ú} ab‘ DuàÛ}aÖ} îo:o<oä :oà:urš Ò"|Ó} :oÜuà Ûu?ošÓ}hr ]?urå Aur|<} <oà :jY| ;oú›ÜuÓ} ?oÔur<} :oÜuà dº|ùd~?urå :ur îo:oà-îo:oà Ûu?oš<} aÖo?u~à “Eoà:j"à ùDj?uà ØoÇAj{} Õo?oà? æloY NÚur qDoå” “:u a"Ó}œ=kÑj ÈÙ}åååå” ab‘<} Aj"ÙoºÇ<} Øo=} ]bå “:uà AjtÀÓoO{} ÓoÜu¢Øuåååå X<o‹Ó} R:uš DjÚ}?” “ ül u ! :j " à Aj t ÀÓo Dj Ú } Aj"ÀÜo<oÓo Ûu?ošåååå ab‘ Aj"ÀÜ} q=jO{}å” “øåúå DjÚ}åååå DurYÈåååå ab‘å :j"Auà AjtÀÓo ØoÇAjtÖuà Aur|?} DoàÔušà<oàO{}?” ;u r |<} “ X<o‹Ó} Új"=jO{}åååå æo!” ab‘ EoDuršå “:uà :j"Óo ØoO{} Øo?oÇÚ} EoàA} EoÛ}‹ ]:oàå” “ØoO{}‰åååå ;kjÚ} =jÒ"»ä” Ûu?oš<} q=uњ =jD}~ %Ôur‰ ú?urå “<oÓo Ajtåååå =jÒ"»à R:uà ;koàAo‰:}Au? :j"à =jã?uàÖ}¥ =jÒ"» ]|A}‹ Aj t ÀÓo #<}Dj ? }ª ù:o~O{}å” ab‘Uà AurAoè} %:oÈà q^ Aj"OtŒD} :oÖo ?oTà ùÚj"àÓ}?oTšàå ]|D} Au:oàAu:oà :o@à %PàAu¥àä EoDu¥à Öj Û o:}‰ Au : o<oä Au r ÔoÖo Új r ÓoUà =oèoà %;u A }‹ä Óoèo§Öo ÔjràZÒ"à:} =oašàå Aur|Ô} Aj"ÀèoÇÚ} R:uà Aj"ÀÜur<} <u Ü oD}?ošÇ Ûu ? ošÓ}ä \à ;urÔoàO{} ‘:u|Øoæ}’ _ù¥Ú} =jèurA}‹ qDo‰<oä AurÔoU GY ÚjrÖ} ùf¿å Dj"Au~Ú} q=u®à ÖjrÓ} úb Aj"ÀÜur<} :oÓo ælÔj šu à Øo?oÇY|ä %=oÈà:} Ò"Óo;n k j Ú oÖu à Dj A j t ;k o <} Djà:urD} æljÔuršå

]|D} =oBoÚ} ØoA}‹ Aj"e<u ?urèo‰<o æuràNO{} qDu¥ Øoã:u‰ ‘AurÔoÖu ØoÔu’ - A - "j ?o’Ú} e?}ä <u|Bj<j?} =oÓ}~ä I"Ej" v|Ö} #:oÇ] qAj O {} - æo=oOt¥ \èj"AjèuxaÜu Ûu?oš<} =jèurA}‹ q^ AurÔoU ^|Ø} ÚjrÖ} =jèurA}‹ Øobšå EoÇ ]Do^ \à ÓoØoÚo aBoÇà:} %PA}‹ qD}bšàå “EoàA} :j"Óo =jDàj ;k} qDoà Øo?oÇÚ}ä :j"Øu?oTà ÓoØoÚ} ØoàA}x GàÖoÇO{} íj ì Ûu Ç :jOtÚ} qDoàå =jÑÜ} :j"Wà AjÀZ?oà :j"Óo +_ŒT ]|<o Øo?oÇÚ}åååå!” :oÇ Úo\à I"Ej" v|ÖoÚ} ab‘<} Ûu?ošÓ} q=ošÇ AuàÔuà:} !Z¥:}‰ Aj"Àèuàå “:j"Auà :jBuà Aj"ÀÜuràÓ} ÓoÚoÜ} R:uà AurÔo?” Ûu?oš aÖoYå “\à Óoãà qÛjxè} EoZ‰:} Aj"ÀÜur<} :j"Óo ælurÔo‰T?” “AjÀZ?oà :j"Wà Aj"ÀL‰Ö}¥ä :j"à :oàÓoà Aj"ÀØu =oÈD} ÖjÛ} NÚoÇ ;nkjÚo<} Ajèox:oO{}åååå :oÇ aBoÇà:} EoàA} R:u à ØoÜoà ? q:oà íj ì èoO{} ùY<oDo‰<oä :j"à :oàÖu?oTà aÖo<}~ =jèuä” Aj"ÀÜo?ur :urä :oÖoÇ AuÑàÙoàU ÔurÛoœÜ} ÖoÓo:}‰å “AjtÀÓo æluÇàÖ} ]Do‰ä” Aj"ÀÜo?uà Ûu?ošå “Aj"ÀW Ajta"¶ Ò"|Ó} =oaªà <oà Aj"ÀÜo:} Øo?oÇÚ}ä qú|Ú} =jOt~à:} \Öu EjÙ} DurZ¥ ÔoÈh"xÜ} <jÀO{}å” “\Üuà <oà Aj"ÀèoÇÚ} qa"à R:uà ùÖu~à Ajt ?” ab‘<} aÖo?u~àå “AjÀO{}ä R:uà ùÖu~àåååå :j"à DoàÔ} =jèr u AoÇà?” Ûu?oš<} :uàÖ}¥ DjAo?} :oÓo =oXà aÖo?u~àå “<oà Aj"ÀèoÇÚ} qa"à Óoãà ?oÀ<} ælj"T~à <jÀO{}å qa"à GàZ:} ØoA}‹ úrZ‰à:} Aj Ö u r <} Úu W Dj ª Û} ÓoØoÚ} ØoàAu¥àå R:uà Aj"ÀÜo‰O{} :j"à?” ab‘<} q=ošÇ Aj"\à:ušà DoàÔušàå “q:oà qa"¥ =jYd°\ !i ÚoAošÇ Råååå qAjtxà ;j"dÈ AoÙ}Ö}¥ <oàå GàÖoh"x EoàA} Djà;jæl}~ =jèurA}‹ \Öu?oTà aÖo:o~àä” Ûu?oš<} DoàÔušàå

;j " Du r È ]|D} Dj < oºÚ}å Ûu?ošÖur æo=jO{} ‘DjÓo~Y’ _Ò"A}‹ Ôj"Óo~ÚoNY æloCjÜ} ]:o<oä Ûu?oš Durvl:} Óo=oÛ} <uÀDur<} æloãÚ} Dj?u~àå “Gãà Au : oO{} =j û :o ?” qAjO{}‹ aÖo?u~àå “<urAoÈÇÓ} Au"èuràÓ} !” :oÜu à ]bš Aj " Xº Øo=} qÒrx<} Øur|OtœÓ} ÔjÛj¢Ûur AjtÚ}?ošÇNY Øo:o<oåååå “ R:u à Aj " ÀÜo‰àO{} ÚoàÛoš?” æuræoXš \å “Óo?u¥à _|?} :j"àä :o:oÇà:ušà Doú~à æl o O{}È Ò"|àA}x<oàO{}å Aj"ÀÜo‰àO{} R:uàåååå <jAoÈÇÓ} Au"èuràÓ}?” “Aj"ÀØoÇ =kjûÛošÇõ<jAoÈÇÓ} Au"èuràÓ}åååå!” Ûu?ošU Øo=} :uràÛoà\š æloO{}È =jÛo¥Ç’]à Øur|OtœÖuà ;nko=oÛ} :oÖuà Óo<j"œ?} vàÛo†NY :oàæu†à ùY?oÔušàå “úrÜo?oTà %POt‰O{} Ôur :j"à?” “DurYÈ Ajta"¶ä” Aj"ÀÜo?uà Ûu?ošå “Aj"ÀW ÖjrÓ} Øobå EoAuà :j"Óo (;urè}Ö}¥ GY ÔjØo?} DoàÔoØu qD}bšå =jÑÜ} :j"a"à ;urÔoàO{} EoàA} q^R| ‘?oÀ<} æoèu»Çà’ Aj"Àèo¿ÇNY Uà:j"<} qDo:} Øo?ošÇ<} EoàAuà :oÇ aBoÇà:} :j"Ajtxà DoàÔušà<oåååå!” Ûu?oš aAjd~:}‰ Ò":o<oåååå “ q:oà :j " à Aj t ÀÓo Óo@Òrà DoàÔo<oÓoåååå R:uà ÔjØo?} \ Dj"Ûoè} DoàÔ}ä” qAjO{} qAurœb~å “:jÚ} qO{}x Ajta"¶!” Ûu?oš<} q=ošÇ AurÔoU ælj"\ qAjO{} Aj""ÓoÚ} DurÛjh"šå :ur aAjÚ} qÒrx<} Øur|O{}œ %ØoÇÖur îoàæurÖ}¥ Øobå ÓoÚoÜ}åååå Ò"Óo Óo?oÚ} bbšÖoÇ æljh"®Ó} Øur|OtœÓ} qh"bš DuãYÓ} :oÇÖ} ab‘Öo !àù?} Új r v<oU Du ã YÓ}å =j Ñ Ü} Øur|OtœÓ} :oÖu?oTà ÓoØoÚ} ØoàAu¥à Aur|<} qDošÇY|ä :oÜuà :oÖu?oTà ÓoØoÚ} ØoàA}x <jØr u Aj " ÀÜu r <} :oÖo Aj À Z?o^ :oR|;} ]bšå q^ !æu ¿ :oÖurÖ}¥ æloA} qØ} Ûu?ošÖur

Eo:} aÖo<}~ Aj " "ÓoÚ} qOtšå :uà Uà:o‰<o :oÓo R:uà ælurÔo<oÓo? :oÖuà Aj""GAj"è} Dj Ô u ¿ àÖ}¥ :oàæu † à Øo?u š à Ûu?oš<} ;uúšàå :jY| :oÜuà ;kãu Ú} íuì:ušà q^ Aj"Àèuà “R:uà Øo?uà Ajta"¶?” “Øobà :j"Wà ùAjt~à! :j"Auà Dj:o‰Ç<oD} ú?uàO{}!” \ ÖjÛjŒZšå “EoAuà :jDušà R:uà AoO{}ª ú?u à Aj t a"¶ ?” Ûu ? oš<} =j:oÇ~<} qAjOt¥ %:oÈàÖur Aj " :ošæ} Dj A j " §<oDo‰à aÖo?u~àå “:uà R:uàO{} qDurà! :j"Auà :oÇ ÖuÛoÇùÛu<} ÓoØoÚ} ØoàA}x EoàA} vP"x?} DurZ¥<oà!” \ DjLœ@šå “ :oÖu à GÚu à ÓoÚoÜ} EoAuà DjAj"§AuÇ:}T Ajta"¶?” Ûu ? oš<} îo?u ‰ =j Ü o<} aÖo?u~àå :u;oèo Øur|Otœ<} q=ošÇ :j < o~Ùu r ŒÜoÚ} ùDu r ÚjrN<oÖur Aur|Ô} ú?urš q^ :u ; o‹à \ÖoÇ qAj O {} æo=oO{}‹ ÓoØoÚoÓ} !Z† EoÛ}bš Ôj Ø o?} Dj A }~ aAj D j " ~<} DoàTšå =j Ñ Ü} Ûu?ošÓ} æljÔušà R Euà DjA}~ q=ošÇ qAj Ò r¥ Doº;n k } ~ iAoO{} ;j"DuÈà ÓoàO{}¥ <jÀO{}å DurAjtÚo ]|D} ÓoAjtÓ} Ôu?ošÇAuèoÚ} Ûu?oš<} DjT¿ ÔjØo?} ab‘Ó} aAjDj"~<} DoàTš q^ aÖo?u~à - “:j"à q:oà R:uà Aj"ÀÜo‰O{}?” “qa"à úr|Z‰à:} ÓoØoÚ} ØoAoÇàæoå :oÖo q]à :j"à Ò"|Ó} îuè} îuèuràÓ} =jèuå :j"à q:oà ;ur|<} Aj"ã<oÇàÖuà Ôj"Ao~Ú} qDoO{} Aj"ÀÜur<} Ajta"¶Ó} DoàÔ}å :u;o‹à \ \Öuà Aur|<} N;j"šàÓ} =jûÚurå ab‘U q?urÖu<} Ûu?ošÓ} æloYÖ}¥ =jDjà;k} Øobå :oÇ ]|D} :uà ÓoAjt ;nkoA}‹ íjìÚo Ôu?ošÇ AuèoÚ} ÖoÀ _Ò"A}‹ Øo:j Ö }¥ä :u à úrÜoO"xÛu %POt‹Do‰à Aj D j " ‰Ú} N]š<oDo‰<o q=ošÇ GÙošÇÚ} qÛ} =jÛušàå (ÖoP" qDo)


&

May 25, 2013

±ÝQÓݧ®… QñÝÂP… AÓÜÈí “¯àa…&PÜâñݤÂí” B«ÝÃݤ

;n k u r ÛoÇ Aj Ú oœà q]k à EoàAu à Xåaå - Öu Ú } )Ó} vlÚoàù"è} ;jâB}Ç =jèu?ušà : Aj""dšà =jàÔjÛ} (Óo ÚjDo‰Ç<} Au:o?urå :oàÓoà AoÙuÚ} )Ó} eà;j" Aj"^D} Au"èur¿å :o@ :oÓo ;kjÚ}‹ Wa»à AjtÚurš q^ :oÖu à Új Ô o:} Dj " YÒ"Öu Ú } Õo?}‹ Dj"Y AjO{}È ;kÚj }‹ :oàÖoÇ “!?oš ” ;u A oÓ} =oÈ;n k j ~ <} ú?uà!! ùDj?uà ;jâB}Ç? =oRDo°<} !Djbà ^|Ö}ùâ:o‰Çà q;koÚj"àÓ} ÓoÚjÜ} ØoAo‹Doä æoÔoŠ;oÖur Gb=k}! (æo;jBjE}). :ur DoàÔj‰?ur GàO{} : “ Dj à DoÚoà:} Aj " "dšà ?u r Óoà^ Aj t :}È WÒ"Øu å Aj " "dšà <j e à Øo?ošÇà^ Aj"ÚoØoO{}ä Aj""dšà-;kjAj{}~ BuÈ|C}« ØoAo‹Doå DjÔur¿ DjàDoÚ} Aj""dšà ØoO"œÚ} qAjtxà ^|;} <oå” !Dj b à “ !<o‹Z ” q^ ^|Ö}-ùâ:oÇà Aj""dšà ?urÓo<} q;koYØu Aj"ÀÜ} #Došà BoD}é DoàÔo<oå =jÑÜ}ä :oàÖur ;u|A}ä “!?oš : Aj"EjAj"¶;}” EoÜu !eàDo Ao=jÚošÇÚ}hrä Aj"Óox q^ Aj"]|<o Aj";kuÔo:} Újs""Ø} ØoÒ"» ú?ušà! !Buà :o@ DoàÔu¥à )Ó}ä ùÚu¥à Ajt:}È q<u|Ó}å qAjt¥Ç Duã<oÇ ;nok A}‹ AjtÚ} îoA}‹ Ôu ? u š à =oRDo°<} =jÚo‰Ç<} qAjtxà Öoèjºh":}

Øo?oÇÚ}ä :uà GàZ:} <oD} Øo:u?uàå :oÖu?oTà !L" BjDoéà qDošÇÚ}hrä \à U|<o<} ]bšàå qAu"¥?oTà !Au"YÓo<} ]bšà BjDoéà qDu‰bå :oÖoÇ AjtY=ko:} ;nkurÛoÇ íjìàÙoÇ^ =oRDo°<oÖuà <oàA} - <oBuà ùÚuÇ:o Aj"ÀÜo‰:}! qAu r ¥ ;u | B} Boà\ !=u|R›:oå !<oAjBjÇÓ} Újs""Ø} Aj"ÀèoÇÚ} ùÚurÛoà^ =jÒrœh" Aj Ç ;n k } ~å Aj " <o»Ç W|A}hr <jC}ªå q]kà AjtÔoà :j?oºY<} Újs""Ø} Öj?o‰<o Duã:}ä EjØoÚoà^ Du ã <} Aj " Úo‰?u à å q:oà !L"BjDoéà Aja~à DjÔr u ¿ DjàDoÚ} <oD} ØoàA}x Do;k}Ç qDoå ;j"DoÈÇ Aj"EoÚjs""Øo AuèoÚ} I=o<oÖoÇ eÚu r iAj t q^ <oÔoDoR BjEÚj oàÖuÚ} !Au"YÓo<} æurAj{} Õo?ušå :oÇ AuèoÚ} “!L" aRÚjÜ}” DjÔo¿Ç I=o<oà:} aDo‰Új"<} ?oîoà^ ?ur|Ó} Au " ?u r šå ?oîu r ?u r |Ó} ÕoÒ"?uršå vlAj"~:} =oA}?ošÇ !Au " YÓo<} :oÇ =k j û Ûu à GàÖoÇhr (Óo ÔoàAoÖuÚ} :jDj?u æurAj{} ÕoP"àÓ} <oà:}å q:oà Ajt:}È ÕoP"àÓ} :jOtY Öj?o‰å U|<oÖuÚ} !Au"YÓoÓ} )Ó} ;urèur qDo GàO{}å ;n k u r ÛoÇ ]Doà q]k à =oRDo°<} Duã^Óoà^ qAjt¥Ç ÔjZ vl:jÚ} !\ùÈAj"Ü} ùÚ}‹ qAjt¥Ç Duã^ÓoàÓ} AjtÚ}‹ä %=oÈà:} :oàÖuà iD} Óo=jû<} :oàÖoÇ

Life Insurance Corporation (LIC) / GIC / Mediclaim / Mutual Fund / ELSS Scheme /SIP / STP / MIP / Pancard / Infrastructure Bond / Company fixed Deposits / Bank FD with special offer / PMS etc. Service for all existing policies. “Change yourself if you wish to change the world” Contact : ILENS BARRETTO Ph.: 9833243554 / 29208899 Email : ilens@rediffmail.com

- aåvå æoÚuÙurª ÔoàAoà:} AuÀ?ušà GàO{}å Euà GæoÈèoÇà^ qa" AoÖo‰àA}å Euà ùâ:}Ç q=o®Öuà <jeà Aj"ÀÜ} =oRDo°<} DoàÔo‰ Øo?oÇÚ}hrä :oÓo Új"Øoº\ Au"èo¿Ç:}å Euà ùâ:}‰Ç ;ur|<} ;u|Bo Aj";kÔu o:} Újs""Ø} ùÚj"àÓ} %:u‰|I<} ]:o!! qAur¥ æloÚj:} ;u|B} Boà\ !=u|R›:oå qAjtxà Újs""Ø} <oÓoå =oRDo°<} q:oà Durú~?oàå R:oÇÓ}? :oàÓoà U|<o q:oà ù"Aj"Ó} ]|A}‹ qDoå :ua»<} !Au"YÓohr ]:oå :oàÓoà q:oà úrÜoÖoÇ qàÔoÚ} =jÛoÇà Aj"ÀÜ} æljÔo‰ ØoOt§O{}å Aj Ò "š Dj A }~ íj ì Z:oà ;uîo‰<o qAjtxà q:oà ]Do‰Tä Újs""Ø} ØoàA}x Do;kjÇ:o qDoå Eua»<} !Buà qDo‰<oä :ua»<} U|<o W;}Š‡ q^ EjÔuà ;jAjÚ}‹ =j Ú j D j Œ Ú} Ôof Ò"K"<} Újs""ØoÓ} :jOtÚoO{} ùÚ}‹ qDoå q:oàä !Au"YÓo q^ #àÔu š àÛ} :j D j b à ÚoCoÄà I=o<oÖoÇ ù"Au"xÓ} Ôu?oÇÚ}ä ;ur|<} Újs""Øoà DoàÔo:o Au " èu r <} )Ó} \Du È à Aj"EoÚjs""Ø} DjàDoÚoÚ} Øo:oä Aj"ÀÜ} ]Do‰å EoÓo ÓoÚjÜ} ?oÀ<}å I=o<} q^ U|<o Aj " ;k u Ô o:} ;j O t~Ôj Û } aCoÇà:} Aj"<jDo°=} %æo§?o! :ur ;nok àæo<o Øo?oÇÚ}ä Újs""Ø} ØoàAuÑ¥ DjàæljA} qDoå :oÇ AuèoÚ} úrÜ} %Úo‰? Ot úr|Ü} Aj"Úo‰? :uà DoàÔuràÓ} ØoOt‹å =oRDo°<} (Óo;o AuèoÚ} !L"BjDoéà Ao=oY:} Øo?oÇÚ}ä æloÚj:oÖur !;kur~ AoàÙur ?ur|Ó} Aj"Úo:}ä Ot ÕoOtà^ N"Ûo:}! DoàÔuràÓ} ØoOt‹å

BÊæác ¿ááÊÜgO… B¯ ¨æàÍÝaæí »ÜËЅ (=jOtšõÇ =o<oÚ} ;nkoA}‹)

ÚoIROtà:} ÚoIRO{} q^ DjÓo~Y ÓoAjtà íuìA}‹ ÔoàAoà:}Ö} Dj"îoÖuà W|Aj<} q=ošÇ qAj O {} - æo=oO{} ù"Ùo¶ DjàTà DoÚuÇ:}å qØ} q=ošÇ qAjO{}-æo=oO{}ùÛu ælj"ÔoÇ~àÓ} ]|àA}x Au|è} <oå Ùu b aI<oàä Au r æoOtšà ?oÀ<} qDo‰<oàÖ} qAjt¥Ç ælj"ÔoÇ~àÓ} ÚuAo†A}‹ qDo‰<o ælj"ÔoÇ~àU Aj":} iÓoŒà:} %@ä Ùu b aI<} q^ AuræoO{}š Ajt;kjÇAjtà^ ÖjÛ} Øobš ]Dur<} Ò":oå qAjO{}-æo=oO{}‹ DoàØu Ú } qAu r Yä :u | D}~ä ØuAoÜ}ä ælj"ÔoÇ~à DoàÔo:o ùÚ}‹ :oàÖoÇ aÖoÚoàÓ} DjEjÓoÚ} q^ DjPEo ]|A}‹ ælj"ÔoÇ~àU AjtÔj~;jBj~Óoà Aj :oàÖoÇ #CoªàNY DjàNà;k} qDur<} ælj"ÔoÇ~àÓ} :oàÖuà Aj""îušà ÓoAj{}ä Aj""îurš æluD} aàÖj"àÓ} DjPEoÔoÚ} ØoÒ"§å ælj"ÔoÇ~àÓ} ?oÀ<} ;nkoA}‹àÖ} qAjO{} æo=oO{}‹ ù"Ùo¶Öuà Au r ?}ä æl o A}æl j h "®Öu DjàNà;k}ä DuØoÚoÇà DoàÔo:o æljÚoœ:o<o =oèj"àÓ} ØoO{} Øo?uš ^O"Aj{}ä Y|:}-^|:} iùh"?ošÇ<} AjÀÛ} Øo?oÇ %=oÈà:} ù"Ùo¶Öuàä qAjt¥Ç DjAjtØuÖuà q^ ;u|BoÓ} NÚuà <oàA} EoÛu‰bàå æl j " ÔoÇ~àÓ} Dj Ó o~Y ÓoAjtàä æuàÓoà Ot =uÈãAu|Ù}

Óoîo~<oÇà^ ÓoAj{} ùÚj"àÓ} %:u‰|I<} ]|ØoO{}å q=ošÇ ÔoàAoà:} %;jÇAj{} ÖjPA}‹ Aj ÚoIROtà:} =o:}È íuìàA}x %:u‰|I<} ]|ØoO{}å qAur¥ RÈDo‰àA} ?ur|Ó} ÖjÛoAj:} Dj:oÖoÇ AoÙu<} Öj ? u r <} ?u r |àÖ} Ot æljÈCoªÖoÚ} ùÚo¥Çà:} æloYÖ} =oXàå qAj t ¥õÇ <j A oÇ :j<o~ÙoÇàÓ} ÚoIROtà:} =o:}È íuìàA}x =uÑÈ|:oœE} ]|ØoO{}å AuÑ|Ù} ]|àA}x Òr|Ô}Ç qD}?ošÇà^ Aj":j;o<oà:} =o:}È íuìØuå R:oÇÓ} ;nr uk Ûu =oaªà ;nr uk ÛoÇÖ} AuÑÙoà^ Wúr<} Ò"àA}x Do;k}Ç qDo‰å EjÚuÇÓo AuÑÙoÓ} Aur|?} qDoå q:oà qAjt¥Ç O""AjIÜoàÓ} NÚuà iÓo=}ä æl j a C}Ç Aj t Ôu r <} q=u š à iÓo=} NÚuà iúr<} q=ošÇÖ} ÔoàAoà:} NÚur =kjûÛoÚ} ùÚ}‹ íuìàaŠ:} Aj"Àèu¿à U:oà=} Aj"\à:} ;jAjÚj"<} Euà ?u|G<} bîošàå

Aj"e<oÇÖur /ååå AjDo~Öur %Ôo†D} / !Ôo~à

#d‰EoÚ} ;jÚ} B/W

DjÔu¿à =o<} !;ku~à =o<} Óo?uŠà =o<} ù^C}ª Dj"Ao:}

Új"å Új"å Új"å Új"å

9,000 6,000 4,000 3,000

A®Ý° Â¿å… AjtYÔj"ZÖoÇ Aj""îošÇ =ko:oÈÚ} úràvÒ"Öuà %Doèu¿à ÚjÔo:} ?uàAuÑàÓ} Ôu?ošÇ =uÙoÇÓ} AjtÚušà ;kj"àA}‹ ÓoÛ}?ošÇ =oAoœÓ} Øo?uà<oå

- dª|Aj<}

Au"àÛur<oœ

BovÖoÇ qàT† Aj""îoÚ} %Doè}?ošÇ AjtDo ù"ÛoxÇÓ} îoàA}x Ôu?ošÇ =uÙoÇÓ} AjtÚušà (ÓoAu"ÓoUà AjtDoà îo:u?oÇ Aj"<o»ÇàÓ} AjtÚušà <o ]Ao¿ÖoÇ qàÔo® ;uÔuÚ} %Ûjh"?ošÇ %DoªÇ îur?oÇÓ} aàÖj"<} îo:u?oÇ =uÙoÇÓ} ;koàAo†Ò"šà Aj"<o»Çà vl:jÚ} YÔ}?ošÇ Duã:o<oÓ} ;koàAo†àA}x Øo?uà<oå


'

May 25, 2013

AÊÜ Ó Ü Ì Ã … &20 Aj""0;jYœ?oÇ “ Ôj " Û} !”

:u r q_š vÈ|=k}ú|Ø} q^ Eo:oà:ušà ;uã^Ó} =j:}È ;uÔu<} ;jAjûÈ<} Ùub=kuÑ|<oDji~à Ôu?ur q^ ÚjrAj{} Dja~DoÖuà <jàNÚ} ?oÔjA}‹ DjÓofàÖo <oDoªõÇÖuà +Ûj~Ú} :oÜu ]?uàå :oU DoªO{}šä Ym|a q^ ÛkjàÔ} =jèuA}‹ ØudœÓo G"B} Øo?uàå W<j"‹ =uã \:urš EuàÛjœAj{} :ur vP"x?} <j À O{} =j û Ü} Øur<oDoÖo AjÇR‰:oº ;nkoA}‹ä <u D oŒ ;n k o A}‹ æl o àÔoÚoÖo Aj " "]Otà ;n k o A}‹ Ôu È |D}‰ÓoO{} q^ O"Bj d º =uÑàAo‰bå Öub=kÑu |<} =oXà SèoA}‹ Øur<oD} Dj"îoè} qDj<oÖuÚ} æurDuršå ;uã^Ó} :oÜu aàÖušà q^ \dÈT Ot Öja‰ =uÑb :oÜu %Dj h "šå q:oà Au r |A} GÙošõÇÚ} Ôj " Xš ØoA}‹ ND}?ušà; ^O"à\È:} EjAuÑ ;nkjàÛ} qD}?uršå “ :j " Øu Ú } Aj Ú j Ú o@ bZOt<} iÚj = } Õo?uršAj"r?” Øur<oDoÖuà DjAo?} ØoAo‹D}?uš qa¥:} q^ :uÇ DjÓofàÓ} !Djàæljà]:}å “Aj"Üo~Öur iÚj=}?” :oÜuà ù"Zœ?uàå “ (Ó} =oaªà <j À O{}ä DjæoÚ} =oaªà!” ØudœÓo<} Øo=} ]b N"èj"’èoÇ EoDoÇ DjàTàå “;uã^Ó} =j:oÈÖuÚ} EoÇ iÚj = oà aià ÓoàO{} qOtšà?” Øur<oDo<} Ôjàvl|ÚoO{} Doàælof¿àå “:ur iÚj=} ØurW~^Ot qÔo:o a"Úoà;oÓ} ?oÔošå ØudœÓo!” :ur Aj"ÀÜo?ur %ælur ØoA}‹å “R:uà %POt‰O{} :j"à?” “ Øu r W~^Ot qÔo:o a"Úoà;o Ot :oÖoÇ ù"ZÖu !àB}-TàB} =jÑ<o ;nok A}‹ UúxDu =jO{}œ (úÇ Ys"YÒ"à:} aBuA} íuì:o:} Ot ù"Do‰:}å” :oÖo Aj " "GAj " èoÚ} q:oà Dj O t‰<oÖu r Ö} EoDu r %;u?urå “=jèuå Euà AoÖ}!” :ur ;uã^Ó} =j:}È ØudœÓoÓ} ]?oÔuršå “EoàÔoDjÚ}ä EoÇ úrPAjtà:}å” q^ ØudœÓo<} AoÖušàå “ Øu r W~^Ot qÔo:o a"Úoà;o Au"?oà!” Aj"ÀÜo?ur

-

ÓÝíPÜم PÝ~ —61

Øur<oD}å “?oàæ} WÒrà ØudœÓo PA}ØurO{}!” ;u ã ^Ó} =j : }È Øu d œÓoÖo æurÙoà Aj";kušà Ôjèu¿àå “:j"à _Dur Øo?oO{}!” :uà Aj " ÀÜo?u à å “ EoÇ Gæu È Öu r =j Y ÜoAj { } ùDj ? u r ØoO{}‰ Aj"Àèur¿ !à;oØ} :j"Óo qDo?” Øur<oDo<} q=ošõÇ Eo:oÓ} qD}?ošõÇ æloàÔoÚoÖo ØoAj{}~<} îoZx =uÑBubå :oÇ AjÚjÚo@Ó} ùDjb =jû@ Djù:} qDo Aj"Àèu¿à GU:} Øoh":} Ò":o!” “Aj"ÀØoÇ vÛoÚoÖuÚ} EoÇ GæuÈÖur ùDj?ur =jYÜoAj{} ØoO{}‰ Aj " ÀÜ} :j " à Uà\<oO{}!” :uà RèjàÖušàå “Ajta"¶ä ?udšä W<j"‹ EoàÓoà Dj:} ÔjØo?} ùf:} ùY<oà :jÚ} —” (ÓoÖo‘Üu GÙošõÇ AjÒ"šà :uà Ùub=kuÑ|<o Dji~à %æušà =j û Ü} \:ošõÇÖ} Au | Ôo<} Øu r <oDo<} :oÓo Ôu r =} Aj t Új " <} qÛoÒ"šà q^ GÙošõÇÚ} =oXà %ÛjÒ"šàå “Euà (Ó} _Buà=jÜ} :j"à ùY<oÓoä Öj b Ò"!” ÚoÔo<} <jÀO{} :jY %;uº|Ôo<} Øur<oD} Óoà=o‰?urå “Euà (Ó} _Buà=jÜ} :j " à ùY<oÓoå :j " ØoÇÖ} =oàOtàÓ} ù"ÚoÛ} ;jaÈ<oÓo!” “GY DjàÔj:} W<j"‹Ó} q^ Ajta"¶Ó} ùèjàAu¥à _Buà=jÜ} Aj"ÀÜ} :j"à Aj"ÀÜo‰O{}?” :oÖo ;urèoÇà^à ;j"Óoà %;ubšàå

“:j"Øur

Aj":jšæl} :jY ùDj?ur?” “:j"Óo WùàAuÑ¥!” qD}ÖoÇ “ Ôj æ l u ~ D}‰ Ajta"¶Ó} e GNÚ} Au"èj"<} ;kjîur NDo:} :jÚ} R:uà ØoO{}‰ Aj " ÀÜ} :j " à Uà\<oàO{} Øur<oD}; Aj"ÀØur W<j"‹ —ä #:ušà DjA}~ Øo:o<o AjÚjÚo@Ó} GàZ:} ØoA}‹ ùDjb =jû@ Djù:} qDo Aj"Àèu¿à Ajt:}È :j"ØoÇ Aj"\Ó} Ôu?uàå” “d°a":oà:} Ò" ØudœÓo!” :ur Aj"ÀÜo?ur Dj"îoDj<oÖuÚ} NDj"<}å “e =jYd°\ NÚoÇ<} Uà:j"<} =jèuOtšÇ EoàAuà q^ Dja"|Úo<}å” “Aj " ÀØu à <oàA} Øu d œÓo <j À O{} !” :u à Aj " ÀÜo?u à ælj"ÔoÇ~à^à EjÙ} ùÖuÇ~=jYàå “EoàA} :j"Ajtxà ;urÔoàhrx =o:uÇ<oàå” :uà Ùub=kuÑ|<oÓ} =jèu?oÔušàå “æuràNO{} BjEjÚoà ;nkoA}‹ Aj"àÔj"¿ÚoÓ} =kuÑ|<} ùÚu¥à Aj"ÀØuAa j ~à !Do;k}Ç Aj"ÀÜ} :j"à Uà:oO{}?” “:j"Óo GàÖuàhr !Do;k}Ç <jÀO{}!” ùAjtÈõÇÖo ;oÚoU Óoà_Ü} AoÀØo‰<o Aj"ÀÜo?ur Øur<oD}å “=jûÜ} :j"à =kuÑ|<} ùYBuà <oàO{}å EurÇ DjàT‰ =kuÑ|<oÖuÓ} #:jÇ;nk}~ ùÚur¥õÇ <jÀO{}å :uÇ îo\Ú} qØ}Ö}ä qOt¥õÇÖ} Dj Ó ofàÖo =košOtªÖuÚ} EoàA} Aj"àÔj"¿Ú} Au:oà :j"ØuÇ îo\Ú}!”

<o =o:uÇÜu<}ä :uà :oÓo =jèu?oÔušàå “=jûÜ} (Ó} =kuÑ|<} úr?} Øur<oD} —” “=oÈõÇRªù?} Øo!” Aj"ÀÜo?ur :ur ;oÚ} %Ôu‰à ùY:}å æuÈ|Ó} =k o DoªU Ùu r Èbš ?u r K"<} Au | O"ªÚ} vl : j Ú } qÒršå “!Aj£Û} Øo?oà \:ušàÖ} q^ =j:oÈà^à R:uršhr æljAo~Dur <o Aj"ÀèoÇY qa"¥ qa"¥ Aj"<o»à AoàÖošõÇà:} Aj " Àèo¿ïÇ æljAo~DoÇ<} DjAo~à qDo‰:}å “!Buà qDo‰à ùDjbhr GNÚ} :j"ØoÇ Ajta"¶Ó} ùf:} ùÚu¥ _Bu Aj"àÔj"¿Úoà:} qDo:} Aj"Àèu¿à EoàA} =o:uÇ<oà —” “=o=oŒÓ} q^ AjÚjÚo@Ó} EoàA} =o:uÇ<oàå” “:j"ØoÇ æo=oÒ"¥à Ôj"Û} PÓ} bbš Au"|YÖo %;jÚoà:} qDo‰<o ØudœÓo PA}ØurO{}ä æuàIa"<} q=ošõÇ ù"ZÚ} qDu¥õÇ DjA}~ Újà;k}È Nà;k} ;jAjÚj‰?urå ;ur|<} íjìàÙoÇà vl:jÚ} EoàA} Aj"àÔj"¿Ú} =oAo‰à - aå*å_å XúÙ} úrº|Ùo AjtÀÓo Au"èo¿ =jûÜ} :j"àAuà vP"x?} q^ GàZ:} ØoA}‹ Aj"àÔj"¿Úoà:} qDo¥õÇ úrÜohr ?oTàå úrÜohr ?oTà Djà=jÓ}~ ùYià <o Aj " Àf¿ æl o D} Aj t ÀÓo ]|IO{}å” <oDoªÇÖuà v?}š ;j D j x :} ùÚj " <} Øu r <oDo<} Au|O"ªÚoÓ} =oXà ]?uàå “ =j û Ü} R:oÇÓ} ? ùDj ? u à ÓoÚoÜ}ä ùDj?uà ÚoàØoàA}?” “:j"àAuà Ò";urè} WÒ"A}‹ qD}?ošõÇ q^ =kjûÛuà WÒ"àA}x qDo¥õÇ DjàDoÚoÖoÇ AoàÙoÇÓ} Øu r W~^Ot qÔo:o a"Úoà;o<} Aj " Új Ü } =oA}?ušàÖ} NÚuàå aàÖjA}® :j"Wå :j"Óo DuàÙurÚ} EurÙu?oÖo EoÇ Új"Ajtà:} _kÖoÚ} ùÚj"<} EoàA} Au Ñ Do<oàå =j û Ü} =o:uÇÜu<} :j"Óo EoàÔoDjÚ} DurÛj"<} Au:oàå” %=oÈà:} Aj { z<}=j @ à :o@à <oDurª ú?urå Øur<oD} Ôu?oÇ <jà:jÚ} =kjù:} Dja"|Ú} :oÓo æluÙuràÓ} qÒrš =jûÜ} AjeAoÙ} iAoO{} q^ Øu(Aj{}d iAoO{} EuÚ} ùDj?uàÖ} :ur %PÒrš <oå ØudœÓo PA}ØurOtÖo DzP:u îo\Ú} Øu(Aj{}d-<} EjÚuÇ|Óo <jÛo‰ññÇà:} Djà;ku|B} qD}?urš Øu(Aj{}dÖur ;u|A} ØoAo‹Do Øur<oD}å

ÖoÚ} ]Doà^ =oXà qÒrš Øur<oD}å :uÇ DoàØuÚ} Øu(Aj{}d-Öo ÓoÚoÖuÚ} æloO{}È Ôu?ušà ØudœÓo DuàÙurÚoÓ} =oXà Ò":o<o Øur<oD} ?urv’à:} NDj"<} qD}?uršå ØudœÓoU ]|C}ª :oÖuÚ} =jZš <o Øo?ošõÇ<} :uà i|;o b=koª Dji~ Ôu?uà q^ :uà DjùO{}š Ò":uÖ} vl:Új } YÔur<} ;oÚ} - N":oàA} ;oàæo‰à Aj"ÀÜo‰<o _ù"è} YÔ}?ušõÇ=jYà Øur<oD} vl:jÚ} YÔuršå b=koªÖuà ;oÚ} Nà;k} Øo?uàå “:j"ØuÇ ;nkjàO{} NÚuàÖ} =jYAj:j~<} Øo?oà!” :oÖuÚ} ]|C}ª ÖjÚjA}‹ Aj"ÀÜo?ur :urå “Pù›Üoà q^ G"Üoà NYàÖ} qDo:}å =ko?oÇ ;nkoA}‹ qAjtxà ;jÚjND}‰ ÓoAj{} qDu‰?uà!” “ qØ} ;n k o A}‹ R:oÇÓ} <jÀO{}?” “%PàA}xh" iÓošàO{}! ÖoÚ}Ö} ]Doà vl : j Ú } NàÙoºèo¥õÇ æluàÓoÈõÇ ÔurÚoºU ;kj"A} q=jûÜ} <jÀO{} Aj"ÀÜ} :j"à Új"I" ùÚo¥õÇÚ} qDoO{}!” ØudœÓo<} (Ó} ?oàæ} DoºD} DuAuњå EoÇ Øur<oDoÖur %ÛoD} :jY ØoAuÇ:}å :uà Aj"<oà:}Ö} %;o¢Úušàå “ÔoàAoà:} DjA}~ Doú~à qDo?” q^ :oÖoÇ<} ;oàNr<} ;kjÚj"àÓ} Øo?uà <oå Øur<oDo<} :oÓo EoèoºÒ"<} qÚoÒ"šà q^ æljAoÇ~DoÇÖuà qbàÔj<} ]?u à å “ :j " àAu à ;k j O {}È íuìIO{}!” :ur Aj"ÀÜo?urå “q^ ;kjO{}Èä :j"ØuÇ ?oTà ;koÚoè} qDoå” ØudœÓo ;nkjàO{} ;jrÓ} %Ajtèu¿àå “EoàA} W|Ajà:} qDo Aj"ÀÜ} :j"àAuà :oàÓoà DoàÔušà<oàO{}?” b=koªà:} Eu Ú } úr|Ü}hr <o:}?u š NÚoÇÓ}Ö} =jÛušàå Øur<oDo<} Øo=} ]b <o =jûÜ}b=k}ª ÚoAuÑ<} ;oÚ} %Ôu‰à Øo:uÖ} ØudœÓoÓ} qÚoA}‹ ;kjÚj"<}àÖ} :ur Új"Ajt vl:jÚ} YÔuršå ;oÚ} Nà;k} ùÚu‰Ö} íjì"àAuÑ<} :uà :oÓo =kjûÛ} ùY?oÔušàå “:j"W qAjO{}ä bbš Au"|Y q:oà EoÇ DjàDoÚoà:} <o!” :ur EoèoºÒ"<} DoàÔo?oÔuršå :uà ;ur|<} Au"Ùoà =oXà Djښu àå :oÖuà DjAo~àÔ} =ko:uÈA}‹àÖ} Ò":o?uàå (ÖoP" qDo)
May 25, 2013

PæãOÝP… ¨ÜáÃÝÕñÝñ…&ÃÜûÜP…, ÎûÜP… ¿Þ ÓÜÊÜÞh… ? “Ôj"Új";uãAuÑ|æljAjä Ajt:o_:urÈ|ælA j ”j GàO{} Ôubà? R:uà Øo?uà?

EoÇ =jûAj~ØoàÖoÇ DoàÔu®àÓ}å Dj=uªàNÚ} 5 :oYÓ} qa" iù›ÓoàÖu r ]|D} qÖjYœ:oàA}å q]kà iù›Ó} Aj " ÀèoÇÚ} )Ó} æl o Y ØoÜoºÒ"Öu r Aj " ^D} ØoAo‹D}?uršå EjÚuÇÓ} Aj"^D} :oÓo Ajt<} ]:o?urå Ôj"Új"<} (iù›Ó}) DoàÔ}?uš DjùxÛ} Dj:} ØoAo‹D}?ušàå ælj"T~à-æoèoàä AjÀÛoà (!iRŒ) iù›ÓoÓ} Ajt<} ]:o?uå q:oà GàO{} Ôub e DoàT®ä R:uà Øo?uà? qØ}Óo?o¥Ç ælj"ÔoÇ~àÓ} GàO{} qDo ÔzÚjA}ä Ajt<}Aj " ÚoÇ;} !=ošÇ iù›Óoà Aj O {}È ? Ot Ajtà -æo=o Aj O {}È ? æl j " T~à Uà:o:} :oàÓoà DjùxÛ} Ôur:j"‰Doå iù›Ó} q^ Újù›Ó} =oXà %ÚošÇà:}å EoÇ q;kj"^Ó} ÓoèoÚ} DjùxÛ} Ùuúr‹?urW q^ =jÒ"»å æl"j Ôu~à I?o¶:o<o =jÒ"»ä I?o¶?ošÇ %=oÈà:} =jÒ"œä #Durx?oÓ} ælYj ‰ ùÚj"àÓ} =jÒ"»ä KrÇBj<oÓ} =jÒ"»ä úr?uWÓ}ä ÓoØoÚoÓ} q^ Aj"Úo‰<oh" =jÒ"»å =jÒ"» <o :jÚ} ;j"æur¿ Øo:o vlÓoYå :j"ØoÇ ælj"ÔoÇ~Ó} #Durx?oà:} ;oG?} <oä Ûur<uBj<} ]|å úr?uWà:}

d|Ù} <oä ;kj"AuÓ} ÓoØoÚ} ùÚj"àÓ} =jÒ"» <oà:}å :jÚ} R:uà? q:j¶Ej:o‰Ç? WÔj"=uœ R:uà ùÚu¥à? úrÜoùÛu DoàÔu¥à? DjAjtØ} îuàÛo‰ä îuèj"xèoà ùÚo‰å DjÓo~Ú} Óo<} EoPOt‹å AuÑ|Ù} ]àAo¥Ç =jÒ"šà DjùxÛ} %Au"|;oºY Aj"ÀÜo‰:}ä EoàA} Euà ùÚo‰àä :uà ùÚo‰àä Euà æoà;ko‰àä :uà =uÑÛo‰àå :j"Aur¥ =oO{} ;kjÚo‰:}ä DjùxÛ} ùÚ}‹ ]:oà Aj"ÀÜo‰:}å AuÑ|Ù} Au"è}?ošÇ :jù›Ü} :j"a" DjùxÛ} =uÑàÛo:} =uÑÛoä :j"a" úrÜ}? EoàA} Ajèox<oä ÓoàO{} ÔjØ}~ <oå “:oàÖuà ÓoAj{} Øo?uà AjO{}§ Au"?ur” DoàT® =jÈAjtÜuå :oÓo ù;u?}ä Ej";urŠ Au"èur¿å q:oà =jèuOt DuræloO{}å %Ôo†D} ;jAjÚo! #àTšCoà:} )Ó} DoàT® qDo “The hand that rocks the cradle rules the world.” qAjO{} ØoAo‹Do =jh"š iù›Ó}å “Aj"<uÒ" Aur;jP =oÚmj Bo?uä :oh"Ò" Aur;jP Ôj"Új"”.

:oÖoÇ %=oÈà:} iù›ÓoàÖuà ÓoAj{} Dj"Új" Øo:oå iù›Ó} :oÇ <uÜo‰Ç æl"j ÔoÇ~Öur Eo:} ;kÚj "j <}, ABCD Ot !q#$% iùOt‰å EjÚuÇÓ} Djæ}Š ælj"Ôu~à q=ošÇ Au " déÜ} / Au " dé@<} iùÒ"šà Wù"<} ;kjÚo‰å iù›Ó} ùDu à %POt‰ä Öo?} ÖjAjtxÜ}ä <uÀDo=}ä %?urÜuà ælj"Ôu~à =jÑÚo =jèu:o q^ iÓo‰å

EoàAuà Aj"ÀØoÇ =oàOtU qBo DurÛ}bš

Aj"ÀØoÇ =oàOtÖuÚ} DoO"x?} =oBoÚ} Øo?ošõÇ<} =oàO{} ù"Durx<} ;jrÓ}-Dj"Ø} æljYšå ;ur|<} ]|D} ;oú‰Úoà^ +ù:}-#àØuù»<oà ]bšà \à =koOtŠõÇÓ} =jÛj<oDo‰<o \DoÈõÇ ]Do Aj"@=o?} qDjŒ:uÈÓ} ;où?} ØoÒ"§ =jÛušàå ;nkjàO"œÚ} =oàOtàÓ} +=jÚu|Bj<} ùÚ}‹ä ;ko ]|D} qDjŒ:uÈà:} ÚoAjA}‹ íjìÚo ;koÛuršå :oà@ ]bšà DjÚ}º +Óo‰à DuA}‹ qDošõÇÚ}h" ]Doà]|D} ;jrÓ} ÖjÛur<} qh"šå =jà;oÈ ]Doà^ =jÚj"‰<} qDjŒ:uÈÓ} AjÖur<} æuàÛuØ} ÓoÛ}‹ =jèjOt‰<oä Du_ªÓ} ØoA}‹ =jÑ Øo?uršå =oàO{} a;jrÈ=} Øo?uršå ;nkjàO"œÚ} ]bšà +Óo‰à DjÚ}º íuìA}‹ qDošõÇÚ}h" NÚu=jÜ} ØoOt‹Do‰<o ÕoO{} a=jY|:} ÔjràÛ} q^ AjÀÛ} Øo?uršå Dj;oà æu|àÛu|Ø} N;j"šàÓ} qD}?ušàå ‘=ošdªÓ} DjÚj§Y Aj""Óoà:}È ù"?oÇU Óo:} ÓoÛ}‹ ÕoOtÓ} NDjOtšõÇÚ} AuTà ÔjrÜ} Øo:o’ Aj"Àèuà ;oú‰Úoà^å “)Ó} ÕoO{} Øo?uršÖ} ÔjrÜ} ØoàA}x <oå ù"?oÇU Óo:} ÓoÛ}‹ q<})Ó} ÕoO{} ùÚur¥ <oÓo” Aj"ÀÜur<} EoàA} íjìÙ} ÚoAuњàå ;oú‰Úoà^ ]bšà +Óo‰à íuìA}‹ ;ur|<} Aj"O{}<u íjìÚoÖ} Eoà:j"èo‹Ú} qD}?uršàå +=jÚu|Bj<} Øo?ošõÇ ]Do;nkoA}‹ =oàO{} :uàúràÓ} ØoOt‹Do‰<o Öj?uràÓ} Djù<o:}?uršàå DjæoÚ} EjØoÚ} ;j"Ûj" GY¥?urš :jÚ}h" ;jrÓ} Dj"Ø} %@ ØoàA}x <o q^ ùÛu|Ó} =oàOtU qBo DurZšå EoÇ AuèoÚ} Aj"ÀØu æljh"®<} Aj";jÚ} qÚu‹DoÄ<o<} AjtÀÓo ‘dà;nk}’ %=jÒr|Ô} ùÚj"àÓ} DoàÔušàå Dj;oà^:} DjæoÚ}=oaªà ‘dà;nk}’ =jûDj"<} qDo‰à ;jrÓ}-Dj"Ø} %@ ØoA}‹ ÕoO{} æljÚuràÓ} Dj"Új" Øo?urå (Óo Aj"O{}<oÇ vl:jÚ} ÔjrÜ} ØoA}‹ ÓoAjtÓ} DuÚoº?uršà =jèuA}‹ ;oú‰ÚoàÓ}h" !ØoÇ=}! Sri Donath D’Almeida, Konkani Writer, Thottam - 576 143.

!=j û Ü} EoÇ dé|Ò"NY / ;o;ošÇNY WÒ"àA}x !=u|R›:oå “TÛjAoT NÔj¢;j" Aj"ÚjAoT NT¢:u?” e ù<j‹Ûoà:} Ôo;} qDoå IÚ}:jÚ} Euà ælj"Ôu~à ?oÀ<}=jÜoÚ} q=uÑšÇ DjAjÒrä =oÛ}N"]kä Öo?}-ÖjAjtxÜ} Dj A j t ùY<oä Ot =of<o Aj""îoÚ} R:uà ØoO{}‰? ;uù"<} íjìÚoà:} q^ #Dox?oà:} qa" Aj À Ûoà^ ?oÀ<}=j Ü oÚ}Ö} DjAjO{} AurZØuä =kjX AjtÚur¥Çä Öu r Úu ¥ àä <j ù x?} ÓoÛu ¥ à =jY|ú›à:}ä =oXà %PàAu¥àå EurÇ =jÑÚo NÚurÇ DjAjÒr <jeà Aj"ÀÜ} DjAjt§ØoO{}å ;uù"<} Dj ù xÛ} qAj O {} æo=oO{}x IAoæoŠY qDoå ælj"ÔoÇ~àÓ} #Dox?oÓ} ;koÛ}?ošÇ :jù›Ü} iù›RU IAoæoŠY Aj " ÀÜ} :oàÖu Ú } Õob<oÓo:}å æl j " ÔoÇ~àÖoÇ Aj " "îoÚ} Ùub=kuÑ|<oÚ}/ Du?}š =kuÑ<oÚ}ä #Coªà -Aj"à:oÈùÛu iù›ÓoàU Aj " ÚoÇ;} ÓoÛ}‹ :oàÓoà e@œ<oÓo:}ä îurZ ÓoZ<oÓo:}å \ Ot :ur )Ó} Aj"^D} :oÖu \ )Ó} Ajâ\‰å EjÚuÇÓ} iù›R/iù›Ó} :oàÖu r =o:}È EoÇ a;oÇ Fo<oà:} DjAur§A}‹ \à :oÖuà ÓoAj{} ùÚo‰:}å “EoàA} NÚur Øo?oÇÚ} ÔoàA} NÚur” EoÇ DoàÔo®Ç =jÈÓoÚ} qa" iù›ÓoàÓ} Ajt<} ]|A}‹ :oàÖoÇ Ajâ:u‰Öur Ajt<} ùÚoÇàå qØ}Óo?} =j : oÈà^ AoÖ}?ošÇ =jÈÓoÚ} Dj"AjtÚ} íjìZ:oà íjìÛošÇà:}å Öu<u‹ãà:} (Óo <urAoÇ(9) ÓošdÖoÇ ÖuÛoÇ<} X|ÖuYÓ} Dj"Y Õo?}‹ úràÖoA}‹

DjŒàÛjbvD}ä Új"ÇAjtÙuãÛ} !:j~ÚuãXD}ä PàæuÔurä DjOtXùä DuÉßñã<} q^ Aj"Dj?}ÓoÇÖ} ;nkoA}‹ Ajèjºèo‰:} :jÚ} :oÇ AjèjºèoÇà ;nkoA}‹ Dj"Ùoxå ‘EjC~ j ’å

úràÖoA}‹ Waià AjtÚušà! =jàØoæoà:} iù›RÓ} <oÔu†à ùÚ}‹ =j û Bo~àA} ÓoÛ}‹ :oÓo !=jAjt<} ú?urå <uÚj"?oà:} ( <j a Aj " "àæu ã ) )Ó} Ôj r È=} Ôj"àÛoà^ _È^œ=o?oÖu AjO{}È qùÈAj"Ü} ùÚ}‹ :oÓo AjtÚ}‹ :oÖu Aj""DoxÚ} Óoèuà ú?uà! %:j ‰ Ú} =j È ;u | Boà:} (Óo úr?uWÖoÇ ælj"ÔoÇ~<} :júšÓ} _Djr‰?uà:} AjtÚj"àÓ} =jÈO":}‹ ú?uàå Dj"AjtÚ} EuÚ} íjìZ:oà íjìÛo‰:}å q:oà !à:j Ú }Øoè}ä ùà=jÑÇKÚ}ä <jaà Öo<u?oàä _ià ùY¥à Du?}š=kuÑ|<oà *=oÇÛ} #:oÇ] =jÑÚo q:oàUà ælj"T~à iÓošÇà:}å #àTšCoà:} Aj"ÀÜo‰:} “This world is a world of Technology” Euà =j Ñ Úo iÓošÇY æl j " ÔoÇ~àÓ} Aj " rè} iù›Ü} iúràÓ} aDjÚo‹Óo:}å AjÀÛoàÓ} ùBuà Aj t <} Dj : oxÚ} ùÚu r ¥ä =oÈÒ"Do‰àùÛu ùBuà %PàAu¥àä íjìÚoà:} AjtÔu®à ÚjØoÚ} Aj""GÇ ØoAo‹Doå qAj t ¥ RÈDo‰àA} íjìÚoà^ Eur|Aj{} ]nkÒ"KÚ} Xåaå EoÛ}‹ä ØuAo‰<oä îo:o<o =jèuàa¥à q^ :oÖoÇ Aj""îoÚ} “DoÓoÈAu"à:oÓ}” Ajt<} ùÚ}‹ ND}?ušNY NDu¥à Ot DjAjt <jeàå qa"¥ DjàDjÂ\ R:uà Aj"ÀÜ} iúã:o? :jAjè} qa" ;j"DoÈÇàÓ} ;j"DurÈ<} =jÈÒr|I<} ØoàA}x =jûÚr u å DjAt j Øuà:} ùBuà ÚoàAu¥à? ùDuà Öj?u¥à? ;nkurÛoÇàÓ} =oÛ} DjAjÒr qDo‰:}å Euà =jÑÚo ;oGOt‰:} ‘ Nrš ’ _k ? o¶à ;n k o A}‹å !à:j Ú }Øoèoà:} Öo<u ? oà qDo:}å qa" qAjO{}æo=oO{}‹ I:j<} q^ ØoÔj"È:} ùYØuå ÖuÛ"j à Ot ÖuÛr u úrÜo DoàÔo:o qDoä :oÖu #C}ª Aj"à:}È úrÜ}? qa" =j è u A }‹ íu ì ØoO{}ä Au | è} %:urÈ<} Ôu?oÇÚ} =koÒrŠ <oå =kjûÙ}?ušà :oà\à (ÓoªàO{} ùÚj"àÓ} Do;k}Ç <oå :jBuàÖ} Øo:o W|Aj<}å AjtÀÓo )Ó} Óo@ %Ôo†D} qh"šå (Óo iù›R aBoÇà:}å (Óo ÚoOt<} )Ó} ]|D} q=ošÇ ;jæo~Úoà:} DjÔo¿Ç Ajt<uDo‰àÓ} q=j A u ® à ]?u à å ÚoOt<}

- Eu?u<} Ôj"Z<urÀä

Aj"";jÚjàÔjZ (AjDjO{}ä =jå) DoàÔ}?oš =jÈAjtÜu DjùxÛ} (úúšÖ} :o@ vl:Új } NDox íuì\šå #àW^O"Ú}ä !R~Ùu Ó }ªä a;j r Cj Ó }ä ÓoO"~;j i ~ä vØu ‹ D}Au " <}ä GØo<oŠÚ} Dj ù xÛ} qh"?u š å qîu È |Ó} ÚoOtÖoÇ Úoùº?oÇ<} (Óo AjtÀ:oY æoO{}š Aj"<o»ÇÓ} Eo:oÓ} ;kjÚ}‹ !=jÛ}‹ EoÛ}‹ qÒršå \Óo =jèu:jÖ} DjùxÛ} %æluà ÚoAuÑ<} \Óo Ajà;j<} q^ <jAj"DoxÚ} ú?urå ÚoO{} (úršÖ} ND}?uršå :oÓo PØ} ]dšå :urO{} DjAoxD} %Ùurš q^ %æluà ÚoA}?uršå :oÓo EoàÖur a"Du‰Ú} ùèuràÓ} <oàå :u r Uà:j " Ó} =j Û u r šå :u r qîu È |Ó} :oàÖu ? oTà aÖoY?oÔurš: AjÀÛuš Ej";uŠ;oÚ} qÒ"šä EoàA} qÒršàå :j"a" úr@àO{} %Ùur<} AjtÀÓo Ajà;j<} ùÚj"àÓ} <oå :j"Aur¥ a"Du‰Ú} R:uà? :oÓo DjùxÛ} %ælàu ÚoAu Ñ <} Aj " ÀÜo?u : “ \ ØoAo‹D}bš qa"¥ Au"déÜ}å” \Öu Aja~à qa" EoÇ Ej";oŠÇÓ} =oAošÇàA}å ÚoOtÓ} Euà qÒrx<} æloY G"c Øobå q^ :oÜuàh" \Óo Ajà;j<} q^ <jA"j DoxÚ} ùÚ}‹ :oàÖoÇ DoàÔo:o NDjÒ"šàå :jÚ} :j"a" Uà:o:} ØoàA}x =jûÚr u ä IÚ}:jÚ} iÓëo Ot iù›Ó} <o:}?uš :jÚ}ä a;oÇ Ot iÓo=} GàO{} qDu‰à qD}?ušàå qa" Aj"<o§\NY qDo‰ÇàA}å qØ} (Óo iù›Óo Aj a ~à Dj Ô u r ¿ DjÓo~Ú} q^ DjàDoÚ} Öj?o‰å Aj"^D} GàO{} ;nkoA}‹ GàO{} =oAo‰å iù›Ü}ä ÔuÈ|Û}ä ÚoÇàÓ} Ot Ej " ;u Š <j e àä iù›Ü} Aj"ÀèoÇÚ} !=ošÇ Aj"<oà:} ^:jè} Óoèo§à:}ä Dj:oÖuàä ^|\Öuàä <oÇOtÖuàä ^:jè} %;oÚ} Aj " <oÖu à ØoàaŠ Aj"ÀÜ} AjtÔoÇàå
May 25, 2013

“«Ä¸ïì, ®ÆPïªÉÄ£ï ºÁå «Ä¸ÁAªÁZÉgï D¥ÁæzsÁåPï zs À gÀÄAPï zÉAªÁè ªÀÄíuï PÀ¼ÁÛ£Á, ªÀiÁíPÁ ¨ÉeÁgï eÁ¯ÉèA. ®ÆPïªÉÄ£ï ªÀÄíeÉÆ SÁ¸ï ¨ÁZÉÆ, eÁa dvÀ£ï ºÁAªÉAZï WÉvï°è. vÁPÁ §gÁå ¥sÀÅqÁgÁPï ¥ÁªÀAªïÌ ºÁAªÉAZï ªÀÄdvï PÉ°è. ªÀÄíeÁ ªÉÆUÁZÉå ¨sÀ¬ÄÚZÁ ¥ÀÅvÁPï ºÁAªï RArÃvï eÁªï᪎ C¥ÁAiÀiï ¸ÀA¨sÀAªïÌ vÀAiÀiÁgï £Ávï¯ÉÆèA. ¥ÀÇuï ®ÆPïªÉÄ£ÁPï ºÁå «Ä¸ÁAªÁ xÁªïß ¥ÀAiÀiïì zÀªÀgÁè÷å ²ªÁAiÀiï, ªÀiÁíPÁ ¤ªÉÇðUï¬Ä £Ávï¯ÉÆè. zÉPÀÄ£ï vÁPÁ ¥sÀPÀvïÛ ªÉįÁåZÉÆ ¥ÉÃmï ªÀiÁgÀÄ£ï, vÁPÁ ¸ÉÆqÀÄ£ï ºÁAªï ªÀiÁAiÀiÁUï eÁ¯ÉÆèA, vÁå ¢Ã¸ï ¹«Ä¹ÛçAvï...... “ºÁAªÉA ®ÆPïªÉÄ£Á xÀAAiÀiï vÁZÁ ¨s À ÄgÁÎ÷å ¥ÀuÁgïZï C£Áß÷åAiÀiï PɯÁ, vÁZÁ ¨Á¥ÁAiÀiïÌ ªÀiÁgÀÄ£ï. ®ÆPïªÉÄ£ÁPï C£Áxï ºÁAªÉAZï PɯÉèA. ¥ÀÇuï ¥s É Çn ªÀiÁgÀÄ£ï ºÁAªï D¥ÁÚPï ªÁAZÀAªïÌ ¸ÀPï¯ÉÆèA. vÁa DªÀAiÀiï, ªÀÄíf ¨sÀAiÀiïÚ qÉÆgÉÆn, D¤Qà vÁPÁ gÁPÉÆ£ï D¸Á. wZÉ SÁwgï ºÁAªÉA ®ÆPïªÉÄ£ÁZÁ ¨Á¥ÁAiÀiïÌ ªÀiÁgï¯ÉèA, vÁå ¥ÁvÁÌa ²PÁë eÁªïß ªÀÄíeÉ ¨sÀ¬ÄÚ£ï vÁå G¥ÁæAvï ªÀÄíeÉA vÉÆÃAqï ¥À¼ÀAªïÌ £Á....... “®ÆPÁZÁ ¨Á¥ÁAiÀiïÌ ªÀÄíeÁ ªÀÄ£Áê÷åA¤ UÀļÉÆ ªÀiÁgÀÄ£ï fªÉ²A ªÀiÁgï¯ÉèA. ¥ÀÅvÁZÉÆ d£Áä ¢Ã¸ï, ¨Á¥ÁAiÉÆÑ ªÀÄuÁð ¢Ã¸ï eÁAªïÌ ¥Áªï¯ÉÆè ªÀÄíeÉ ¤«ÄÛAZï. ºÁAªÉA ®ÆPïªÉÄ£ÁPï D¥ÀºÀgÀÄì£ï. ¨Á¥ÁAiÀiÁÑ÷å ªÉįÁè÷å PÀÄr ªÀÄÄSÁgï ®ÆPïªÉÄ£Á£ï, ªÀiÁíPÁ gÀqÉÆ£ï ±ÁxÁðSÁ¯ï ¨sÁ¸ï ¢°è, ªÀÄíeÉA ªÀÄgÀuï RArvï eÁªï᪎ vÁZÁZï ºÁwA D¸ÀÛ¯ÉA ªÀÄíuï. D¤ Deï vÉA ±Àxïð ¥ÀÇuïð eÁ¯ÉA, vÁZÁ £ÉuÁ¥ÀðuÁ£ï vÀjÃ, RgÁå£ï......” D¥sÉæ¯ïì ¥sÉÇAmÉÆ£ï ªÉÆgÁÛ£Á ¸ÁAUï°èA GvÁæA,

±Üñ椨ÝÄ ÓÝíPÜم PÝ~

ÓÝíPÜم & 45 ¦üAiÉƤ£ï ¸ÁAVèA. DAiÉÆÌ£ï ¸ÀVîA CeÁå¥ï ¥Á«èA. ®ÆPïªÉÄ£ÁPï GUÁظï DAiÉÆè, vÁå ¢Ã¸ï vÁZÉÆ ¨ÁgÁ ªÀgÁìAZÉÆ d£Áä ¢Ã¸ï vÁå ‘gÉÆPï¸ÁÖgï qÁAiÀiïß-E£ïß’ ºÉÆmɯÁAvï DZÁjìvÁ£Á, KPï ¸ÉÆ©Ãvï ¹Ûçà D¬Ä°è; D¤ vÁZÁ ¨Á¥ÁAiÀiïß, wa ªÀ¼ÉÆPï ¨ÉÆ°ÛZï ¸ÁAUï°è. ¥ÀÇuï vÉå ¹ÛçÃAiÉÄ£ï, vÁPÁ D¥Áè÷åZï ¥ÀÅvÁ¥ÀjA ªÉÆÃUï PɯÉÆè D¤ G¯Á蹯ÉèA. vÁå ªÉ¼Á KPï ¥Á«ÖAZÁPï vÁPÁ ¨sÀUï¯ÉèA w vÁaZï DªÀAiÀiï ªÀÄíuï. ¥ÀÇuï xÉÆqÁå ªÉ¼Á G¥ÁæAvï w vÁAPÁA ¸ÉÆqÀÄ£ï UÉ°è. vÁåZï ¢Ã¸ï vÁZÉA C¥ÁºÀgÀuï eÁ¯ÉèA, vÁå ºÉÆmɯÁ xÁªïß; D¤ vÁZÉÆ ¨Á¥ÀÅAiÀiï vÁPÁ ¸Á¸ÁÚPï ¸ÁAqÀÄ£ï, vÁå ªÀÄ£Áê÷åAZÁ ¦¸ÀÄÛ°Pï §° eÁ¯ÉÆè. ***** gÉ«Ä¥Á¸ÁPï D¤ «Ä°AqÁPï ¨sÀAzÁÌuÁåAvï zÀªÀgÀÄ£ï ªÀÄÄSÁè÷å vÀ£ÉÌPï ¸ÉÆqÀÄ£ï AiÉÄvÁ£Á, gÉÆ«Ä£ÁZÁ zÉƼÁåA¤ zÀÄBSÁA D¸ï°èA. ®ÆPïªÉÄ£ï PÁAAiÀiï ªÀÄíuÉÆAPï ¸ÀPÉÆè£Á. “PÉ¥ÀÖ£ï gÉÆ«Ä£Áa dvÀ£ï DvÁA vÀÄeÉå ºÁwA D¸Á. ºÁAªï eÁuÁA, vÉA vÀÄeÉÆ ªÉÆÃUï PÀgÁÛ ªÀÄíuï.......” «Ä°AqÁ ®ÆPïªÉÄ£ÁPï ¥À¼Àªïß ªÀÄíuÁ°. “vÀÄeÉå zsÀÄªÉ£ï ªÀiÁíPÁ ¨s Á ¸ï ¢¯Áå ªÉÄqÁªÀiï, eÉzÁßA ºÁAªï ºÉå PÉÃfAvï

AiÀĸÀ¹é D¥ÁÚAiÀÄÛ¯ÉÆA, vÉzÁßA vÉA ªÀÄíeÉA eÁvÀ¯ÉA ªÀÄíuï. vÀ±ÉA, ºÁAªï¬Ä gÉÆ«Ä£ÁZÉÆ ªÉÆÃUï PÀgÁÛA, D¤ ªÉVÎAZï vÁZÉ ¸ÀAVA PÁeÁgï eÁvÁA......” ®ÆPïªÉÄ£ï ±ÁAvï¥Àt ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. “ªÀÄíeÁ DªÀAiÀiï¨Á¥ÁAiÀiïÌ eÉʯÁAvï zÀªÀgÀÄ£ï, vÁAPÁA ²PÉëPï ªÀ¼ÀUï PÀgÀÄ£ï, PÀ±ÉA ºÁAªï ªÀÄíeÉA GvÁgï ¥Á¼ÀÄA PÉ¥ÀÖ£ï?” gÉÆ«Ä£ÁZÉÆ vÁ¼ÉÆ ¨sÀgÀÄ£ï D¬Ä¯ÉÆè. “£Á ¥ÀÅvÁ, vÀÄAªÉA D«ÄÑ RAvï PÀjÑ£ÁPÁ. D«ÄÑ ²PÁë D«Ä ¨sÀUÀÄAPï D¸ÁZï. DªÉÄÑ«²A aAvÀÄ£ï, vÀÄAªÉA vÀÄf fÃt vÁåUï PÀjÑ £À»A......” DvÁA gÉ«Ä¥Á¸ï ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. ‘¥ÁæAiÀiïØ D¥sï DªÉÄjPÁ’ (DªÉÄjPÁZÉA CwêÀiÁ£ï) ªÀÄíuï £ÁAªï ªÉļï¯Áå vÁå ªÀeÁæPï ¸ÀgÁÌgÁ£ï ¨ÉÆÃªï ªÀiÁ£Á£ï ¹éÃPÁgï PÀgÀÄ£ï, AiÉÄzÉA ªÀíqï PÁªÀiï PɯÁå ®ÆPïªÉÄ£ÁPï ¨ÉÆÃªï ªÀíqÁ UËgÀªÁ£ï G¯Áè¸ÀÄ£ï, ªÉÄqÁèA¤ £ÉmÉʯÉA. vÁå ªÀeÁæa ºÉÆVîPï, ¥Àæ±ÀA¸Á D¤ ªÀiÁ£ï ¸ÀA¸ÁgÁAvÁè÷å ¸Àªïð ¥ÀvÁæA¤ ªÀíqÁ ªÀiÁ£Á£ï D¤ ¨ÉÆêï UÀA©üÃvÁðAiÉÄ£ï ¥ÁæZÁgï eÁvÁ£Á, ¸ÀUÁî÷å ¸ÀA¸ÁgÁZÁå ªÀzs É ð ¥ÀvÁæA¤ ªÀÄÄSÁè÷å ¥Á£ÁA¤ ®ÆPïªÉÄ£Áa vÀ¹éÃgï ¸ÉÆ©è. ***** ¢Ã¸ï gÁvï ªÁªÀÅöæ£ï, ¸ÀªÀiÁ¸Áå£ï WÀÄAvÀÄ£ï D¸ï¯Éè÷å PÉÃfPï, ¥ÀjºÁgï ¢¯Áè÷å PÉ¥ÀÖ£ï ®ÆPïªÉÄ£ÁPï,

ªÉÄÃdgÁ£ï xÉÆqÁå ¢¸ÁAa gÀeÁ ¢°è. ®ÆPïªÉÄ£ÁPï ¥À¬Ä¯ÉèA vÁZÉ DªÀAiÀiïÌ ¸ÉÆzsÀÄ£ï PÁqÀÄAPï D¸ï¯ÉèA. ªÉVÎAZï wPÁ ªÉļÀÄ£ï D¥ÁÚ¸ÀAVA ºÁqÀÄAPï vÉÆ aAvÁ¯ÉÆ. vÁå JPÁ ¢Ã¸ï gÀeÉgï D¸ï¯ÉÆè ®ÆPïªÉÄ£ï, ¯É¦ü Ö £ÉAmï ¦ü A iÉƤ¸ÀAVA JPÁ ºÉÆmɯÁAvÁè÷å RmÁè÷ågï ¸ÀÄBSï ¨sÀUÁÛ¯ÉÆ. “» D«ÄÑ ¤ªÀiÁt ¨sÉmï ¦üAiÉƤ, Deï eÁAiÀiï eÁ¯ÉèA ¸ÀÄBSï vÀÄA ªÀÄíeÉ xÁªïß D¥ÁÚAi À i ï . ªÀÄíeÁ DªÀAiÀiïÌ ¸ÉÆzsÀÄ£ï PÁqÁè÷å G¥ÁæAvÁè÷å ªÀÄÄSÁè÷å ¢¸ÁA¤ ºÁAªï gÉÆ«Ä£Á¸ÀAVA D¸ÀÛ¯ÉÆA; D¤ ªÉVÎAZï vÁZɸÀAVA PÁeÁgï eÁvÀ¯ÉÆA......” ¨ÉÆÃUÁAvï xÀPÀÄ£ï RIJPï ¤zÉÆ£ï D¸ï¯Áè÷å «uÁÏ÷å ¦üAiÉƤPï GzÉÝøÀÄ£ï ®ÆPïªÉÄ£ï ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. “vÀÄA PÁeÁgï eÁvÁ¬ÄÎ PÉ¥ÀÖ£ï?” ¨ÉeÁgÁAiÉÄ£ï ¦üAiÉƤ ®ÆPïªÉÄ£ÁZÁ ºÀzÁðågï ¥ÀqÉÆ£ï «ZÁj¯ÁUÉèA. e Á ª Á © A v ï ®ÆPïªÉÄ£ÁPï ¥sÀPÀvïÛ ¦üAiÉƤZÁ ¥Ángï ºÁvï ZÀqÉʯÉÆ. “vÁå G¥ÁæAvï ºÁAªï QvÉA PÀgÀÄA PÉ¥ÀÖ£ï?” ¥ÀgÁvï ¦üAiÉƤ «ZÁj¯ÁUÉèA. “vÀÄA, ¸ÉÆ©üÃvï D¸ÁAiÀiï, vÀ£ÁðmÉA D¸ÁAiÀiï, §gÁå ºÀÄzÁÞ÷ågï D¸ÉÆ£ï §jà eÉÆÃqï eÉÆqÁÛAiÀiï. vÀÄA¬Ä vÀÄPÁ ªÀA¨ï¯Áè÷å ZÀ¯ÁåPï ¸ÉÆzsÀÄ£ï PÁeÁgï eÁ, ¦üAiÉƤ. DªÀiÁÑ÷å

r¥ÁmïðªÉÄAmÁAvï ªÀÄíeÉ ¥Áæ¸ï ºÁåAqÀìªÀiï ¸ÀÄAzÀgï vÀ£ÁðmÉ D¦ü¸Àgï eÁAiÉÄÛ D¸Ávï” ºÁ¸ÉÆ£ï ¸ÁAUÁÑ÷å ®ÆPïªÉÄ£ÁZÁ UÁ¯ÁAPï ZÁ¨ÉÆ£ï, ¦üAiÉƤ ªÀiíuÁ¯ÉA“w ¨Á¼ï§Æzï vÀÄAªÉA ªÀiÁíPÁ ¸ÁAVÑ UÀeïð £Á PÉ¥ÀÖ£ï. ªÀiÁíPÁ vÀÄeÉ¥Áæ¸ï ¸ÀÄAzÀgï D¤ ZÀqï ¸ÀÄBSï ¢AªÉÇÑ ZÀ¯ÉÆ ºÉgï ªÉļÉÆÑ£Á. vÀÄA PÁeÁgï eÁ¯Áè÷å ¢¸Á, ºÁAªï gÁf£ÁªÉÄ ¢vÀ°A.....” wvÁè÷ågï zÁgÁa PÁA¦uï ªÁeï¯ÉÆè DªÁeï DAiÉÆÌ£ï ®ÆPïªÉÄ£ï ¥ÉAPÁØPï vÀĪÁ¯ÉÆ Dqï ¨ÁAzsÀÄ£ï zsÁgï PÁqÀÄAPï DAiÉÆè. ªÀÄÄSÁgï ®ÆPïªÉÄ£Áa DªÀAi À i ï qÉÆgÉÆn G©ü D¸ï°è! D¥Éè÷å DªÀAiÉÄÑA gÀÄ¥ÉÚA vÁZÉå ªÀÄwAvï DvÁAAiÀiï awævï eÁªïß D¸ï¯ÉèA. vÉÆ vÀPÀëuÁ wPÁ ªÀ¼Á̯ÉÆ. “ªÀiÁ«Ää.....!!!???” ® Æ P ï ª É Ä £ Á Z Á vÉÆAqÁAvÁè÷å£ï ‘ªÀiÁ«Ää’ ªÀÄí¼ÉÆî ¸À¨sïÝ JPÁZÁágÁ G¸Á¼ÉÆî. “ªÉÄÊ ¸À£ï.....” qÉÆgÉÆn£ï ©üvÀgï ¸ÀgÉÆ£ï ®ÆPïªÉÄ£ÁPï ªÉAUï ªÀiÁjè. “ªÀ¼Á̯ÉƬÄÎ ¥ÀÅvÁ, vÀÄeÉå DªÀAiÀiïÌ vÀÄA?” w ¸ÀĸÁÌjè. “ªÀíAiÀiï ªÀiÁ«Ää, ºÁAªï ªÉVÎAZï vÀÄPÁ ¸ÉÆzs À Ä£ï PÁqÀÄ£ï vÀÄeÉ ¸À²ðA AiÉÄAªÁÑ÷ågï D¸ï¯ÉÆèA. vÀÄeÉå fuÉåAvï QvÉA eÁ¯ÉèA vÉA ºÁAªï «ZÁgÉÆÑ£Á ªÀiÁ«Ää. vÀÄAªÉA ªÀÄíeÉ ¸ÀAVA gÁªÉÇAPï AiÉÄÃAªïÌ eÁAiÀiï. ªÀÄíeÁ qÁåqÁPï ºÁAªÉA ºÉÆUÁØAiÀiÁè÷å G¥ÁæAvï, vÁZÁ GUÁظÀAVA vÀÄeÉÆ GUÁØ¸ï ªÀiÁíPÁ ¸ÀzÁAAiÀiï zÉƸÁÛ¯ÉÆ. ¥ÀÇuï ºÁAªï vÀÄeÉ«²A PÁAAiÀiïÑ £ÉuÁ¸ÁÛA, PÁAAiÀiï PÀgÀÄAPï ¸ÀPÁ£Á eÁ¯ÉÆèA.....” ®ÆPïªÉÄ£ï ¨sÀUÁÚA¤ G¯ÉʯÉÆ. (ÖoP" qDo)
May 25, 2013

¸æÓÝ¿å… NãÙæ¤ÇÝÂíP… aævÝÌí ÊæáÙÝ®Ýíñ…

AuTàÖ} ‘]AuÑ’ÖoÇ =o<oà^ Dj"Új" Øo:o Aj"Xº Doàùè} Óo@

®ÜÎฅÊÜíñ… ®ÜÊæäÅ (D}å ?ur|æurä ù"à;o=jûÚ} EoàÖoÇ bîu® ;nkoA}‹ AoÖj"àÓ} Úoúr<} ÚoAo :j"a"¥ AjÔj~@ <ja|ùâ:} ùÚo Aj <ja æljÚo q^ :j"Ajt¥õÇ DuãÚoÇàÓ} q^ AurÔoÖoÇàÓ} AjÔj~@;oÚ} ùÚo

ÓÜíÓÝÅ EoÇ DjàDoÚoU d°\ R:uà ØoàA}x =oaš ) DurAjtÇà; Aj"^D} R:urš N;urš<} Ôu?oå Dj"Òr~ N;uršàÓ} <o; Öjà;}È N;uršàÓ} <o; Aj qÓoD} N;uršàÓ} <o; =jÑÜ} Aj"^D} R:urš N;urš<} Ôu?urå !Dj?ur Au|è} qÒršT|ä Aj " ^D} =u Ñ Øu r † ØoàA}x =oAu Ñ šà GàO{} Ôu ? oÇYä Új s "Ôu † àä PÛoh"ä ;j à Ôu r ; Aj " ^D} =j û Úu r ‰ <oÔu r † ØoAo‹Do‰àå DjàDoÚ} Aj"Àèo¿Ç a"?ošà:} ;ko^ =jÑÛ} ØoA}‹ Ôu?ošÇNYä úrÜ} ØoÜoä R:ušBu IÜ}ä =jÑÛ} ØoA}‹ Ôu?uä úrÜ}Ö} NÖoA} ØoàA}x =oAuњ <oå Dj"îoà:} %ÛoD} ÓoÛj"àÓ} <oä ;j"/îoà:} %ÛoD} ÓoÛošõÇÚ}ä úrÜ} qÒrxàÓ} NDoš? ;u|A} =jOt~à:} qOtx<oå R:oÇÓ} Dj " îoà:} qa" :oÖu r %Ôo†D}Ö} ÓoÛj"àÓ} <oå Doèox =kjû?oÖur îur?urä %;oÓ} AjO{}È qh"?ošÇNYàä AjO{}È Ò":o; %;oÓ} DjÓoš

Aj t Ö}~ Aj " e<oÇà:} EoàAu à )Ó} !vl = oÈO{} (Óo =j : oÈÚ} NÚj h "šå R:u à T Aj " ÀèoÇÚ} æuràNOtà:ošÇ ÖjbOtàÓ} <jAuÈ Au"èo<oà:} Aj"ÀÜ}å EoÖu aCoÇà:} :jAjè} #bš ÖjÖo~ Øobšå q:oà 45 AjÚoœà %=oÈà:} EoàA} Aj"ÀØuà Ôj"AjtÙ} DjAjt %èuªà NÛjOt‰àå :oÇ :uà=oÚ} qa"¥ DjAjtØ} ;j"v¿ qD}bšå ÖuÛj"à ælj"ÔoÇ~àÓ} qAjO{}æo=jûO{} æuràNO{} íjìÚ} îo:oÇà:} ÓoAjtÓ} ;koÛo‰bàå æuràNO{} Ôu?ošÇ ÖuÛoºùÛu ÔoàAu¥ Öj?u PÔ}‹ ØoàA}x =oX DjÚo‰?uå q:oà ÔoàAoà:} æu|DoO{} ;kjÚj"<} qD}?ošÇ Öu Û oÇùÛu Öu Û oºà ÓoØoÚ} ØoàA}x qOtx<oà:}å EoÓo )Ó} DoÓ}œ ØoAo‹Do Aj"ÀØoÇ 1967

(DjAjtWÓ} DjAj"DuÇà) - ØurØ}~ä úrèo?}TY ;oOt§ÇÖur =jÑ:}å EoÓo qa" R:uršÇ DuãYúrÇ Dur;košÇY íjìÚoÖ} qDo Aj"Àèo¿Ç ÓoÚjÜoàÓ} DuãYÓ} ?oÔuràÓ} <oå :oÇ îo\Ú} :oÜu ÛoÈãaàÔ} ?uãDj<}œ ÓoÛ}‹ )Ó} a"^ Ùuà=uÑ Õo?}‹ %ZŒ :jBuà Djà:uùÙuª ælàj Ao?oÔuršå :jY DuãYÓ} ØoàA}x <oå qîuÈ|Ó} DuãYúÖoÇ ;j?o?oÇÓ} ;kjÚ}‹ :oàÓoà 40 EjØoÚ} Új"=jO{} ]|A}‹ä Ôu?ošÇ ;jDuàæoÈà:} 40 AjÚoœà =oÈÒ"Ú} PÔ}‹ Øo?u r å EoàÔoDj Ú } æuØoÚoÒ"U DjàÔj:} R:uàT Aj"ÀèoÇÚ} \:uš Új"=jO{} ]àAo¥Ç \:u š à :u à ù"ÙoAj { } !<jrx?}Ajà:} <jeàå #?urš ØoÔu r aù"<} :o@ =j Ò "» GU~?uå qØ} qa"¥ Dj A j t Ø} !<j r x?} Øo?oÇå =j O tšÇ

Dj"Ao:uÚ} qAjt¥Ç DjAjtWà:} Öu Û oºà %@ Øo?oÇà:}å qD}bš ÖuÛoºàh" DjT¿à iRŒ ØoAo‹Do:}å Öu Û u Öj Û } iÓo<oà:}å Öu Û oºà q:oà Öu Û oÇÖu r #àKÚ}aA} íuì:o:}å Ôj?o‘ÔoÚoàÓ} q:oà îoO{}œ <oå _kÓ}œ ÓoAj{}ä DjÓo~Y ÓoAj t à:} qD}?ošÇàÓ} aàÖo‰:}å e =j Y d°\ !iÖ} Aj""îoÚj"œ<} Ôu?oÇÚ} qAjt¥Ç ÖuÛoºàÓ} Úo:u¥à DurÛ} ]DoÖuà )Óoà:} ØoÔoÇÚ} (ÓošÇÓ} æl j à Au ¥ à ùC}ªå !Du à Ö} Aj""îoÚj"<} Ôu?oÇÚ} Öj?oÇàU Ôj:} R:uà? ÓoØoÚ} q^ =kjûÛošÇ Dj A j t WÖu à Ôj : } R:u à ? !PŒDjàîoÇ:} ØoAo‹Do¥Ç qa"¥ Ôj:} R:uà? EoÇ Aj"ÀØoÇ !vl=oÈÒ"Ó} ‘ ]Au Ñ ’ Öu ØoÜoY AoUŒ AoUŒÜurÇ R:uà Aj"ÀÜo‰:}?

¨Ý«æãÎ ÖÝÓÝ - e?o† DuÚoAuÑ

- DoPº;urÚ} Z’Dur|Øoä BjàùÚj=jûÚj

Ôu?ošÇ :u;oèo îur?ur DjÓoš Au : oå :j D u à Ö}ä qa"àh" Dj à DoÚoÓ} Eu r à;u r º<} Öj?oØoO{}å <o Øo?oÇÚ} îur?ur N"Ûur<} Ôu?ošÇNYä N"Ûu r <} Au : u ? oÇàA}å WÜuÇà:} =jÒ"» Øur|Û}‹ä NÚoÇ ;n k j Ú o<} Aj Ç Aj E j Y œØoO{}å ÖjàÖj?} AjÇAjEoÚ}ä G"Do~Ó} AoÙ}ä %=oxYä ;j"DoÈÇàU ^à;oä <u Ü oY ØoàAu ¥ àä =u?oÇÖoÇ dé|Ò"Ó} æljh"®NY ?u î u ¥ à qAu " ¥à ÓoAj { } ØoOt§O{}å qa"ä =o=}ä ùAj { }~ ùÚo‰àA}ä Ò"Au r xàÛoÖoÇ AoÙu < } Öj?o‰àA}å qAjtxà ÚoÓ} ) ;uAoå

Boà\<jÔjÚ} arÚoÚur|Û} bbš Wbš bbš Wbš bbš Wbš

: : : : : :

GàO{} AjÖur<} qÒ"šàO{} Wbš? ;urèoÇàÖo ;oú‰Úo Dji~<}å ;urèu qÛ} qÛ} Øo:o:} bbšå R:uà Aj"ÀÜo?ur ;oú‰Ú}? R:uà Aj"ÀÜo‰?ur :oÖoÇ ;urèoÇàÓ} ]Du¥à <oàå ù"Ûur† :urå :j"Óo ùDuà ùèu¿à? :ur AurØoÇ ;urèoÇàÓ} Ùur|Ö}~ Õo?}‹ R:uà qDo Aj"ÀÜ} Dur;ko‰?

*** æoO{}š íuìrA} æoO{}š íuìrA} æoO{}š íuìrA}

: : : : : :

EoàA} :j"Øu?oTà ÓoØoÚ} ØoA}‹ =kjdš DoOt’ :jDuà R:oÇÓ} Aj"ÀÜo‰O{} æo? Aj"ÀW Ajtaœ Aj"ÀÜo‰b :j"à Ej"BoÚ} Aj"ÀÜ}å GàÖoà:} Ej"BoÚ} Aj"ÀÜo‰b? Úoà;j"àÓ}ä AjDj"‰Úoà ;kj"àA}xä íjìÚ} ^:jè} ùÚj"àÓ}å EoàA} ØuàA}x Ajt:}È Ej"BoÚ}å

*** íuìrA} ;oú‰Ú} íuìrA} ;oú‰Ú} íuìrA}

: : : : :

;oú‰Úoæo Aj"ÀØoÇ æoÒ"šÖur W|A} AoàÖjh"?ošÇÓ} ;u|A} NÚuà ùÚj"àå EoàAuà R:uà ú?oà Aj"ÀÜ}ä W|A} AoàÖjOtš ;uAo<}å DjÔu¿à :oÖoÇ Eo:oà:} qDoå NÚuà ;oú‰Úoæo qa" Au:oàA}å Aj"ÀØuà _k|D} ]|A}‹ AjÖoå :uà R:uà ;koÛu¥à qD}?ušà ;uAoÓ} ;oÛo‰àå

***


!

May 25, 2013

(GæuÈ aBuš|CjÜ})

iÖݨÝP… BPÜÑìñ… hÝíÊæc ×í¨Üã ¿ááÊÜP…

!<}ÇAj":oà aÚur|;k} ùÚu¥à ]Dur<} Ò":oå =jÑÜ} q:oà Eu !<}ÇAj":oàÖuhr WEo]àÖoÇ DoàÔo:o æljÚurœ<} Au"èur<} Újs""Øo‰:}å WEo;oÓ} )Ó} <jAàu Aj""GAj"è} ]Dur<} Ò"|àA}x ?oÔošàå :u à a| IAj " "¶ =jÈ;u|Boà:}ä DjYDj"AjtÚ} ;ur|<} ÛjI<} eà;jr IÜ} %ÔjÈÔoa" DjàíjìK<oà DjàTà DoàÔo:o æljÚurœ<} Újs""Øo‰:}å IAj " "¶ q^ Óoi¶ÚoÖu à IAj""¶ä (Óo aæloÔo:oà:}Ö} ÛjI<oà AjO{}È ÖjZ:} eà;jr %Ô}ÈAo] qDo:} Aj " Àèu ¿ à ùèur<} qOtšàå ;nkurÛoÇ :uà=o q]kà “Ûur|Ûo ” W?ošÇà:} !Dj?oÇ %Ô}ÈAo]àÓ} =uÑbD} q^ Duã<o<} DoàÔo:o Au"èur<} ælj?oÒ"xÖuà !Aj"â:} Öj P h"?ošÇ (Óo ÓoOt~ Öj Ú j Ü u à :} Wa»à Aj t <}~ Ôja"~ WAoÖo Óo?u\Öo Õo?ušàå Ûur|ÛoÖoÇ eI"’?} DjæoÚoà ;nkuãà %Dur¶Û} Aj""Øoe]Š‡|<}ÖoÇ %=j W?oš qD}bš\ ‘=kuÑÚudªÓo’ ùAjtàÛjÚ} ØoA}‹ qDo¥Ç EoÖuà Aja~à Djà=jÑÜ}~ ÔjrÜ} <oàA} ù"?}]|=} ù"AjtÚ} BjAjt~ q^ :oÖur DoàÔo\ Øo?oÇå îob;} qb Óoi¶|Y EoàU Djr : ;nkjàÛoÒ"Öo Ej : o‰Ç úbšå Bj A j t ~ EoÇ WAoÖo Óo?u\Öo Aj"<o»à =jÈ;u|Boà:} =uÑbDoàÓ} q^ ;nkuãà %Dur¶Û} qDo :jÚ}ä ælj;jÈ:o =jàÔo†Ó} :júš =kjÛo=kjZÓ} :jDj?oÇà^ “=kuÑÚudªÓo” ÓoÚjÜ} Øo?uršå Eur DjæloÚ} AjÚoœà ;nkoA}‹ G"^Òr ùÚo¥Çà:} DuàA}x <jØurå

qØ}Óo?o¥Ç ]Doà^ WEo;oaià R:ušà NÚjOtšÇY %Üu à Ö} Aj " ÀÜu Ç :}å Eu à WEo;} úrÜo aÚu r |;k } R:oÇÓ} Újs""Øo‰:} Aj"ÀÜ} aÖoÚošÇÚ} :oÓo DoR~ Øo=} Au"èo<oå <od‰Óoà aÚur|;k} qd‰ÓoàÖu à Új s ""Ø}Au | ? qd‰ÓoàÖoÇ aÚu r |;k } <od‰ÓoàÖuà ;kA j {j }~ Újs""Ø}Au|? :uà vP"x?} DjAjt§<oå (Óo ù"i<} Aj""dšAj{} Euà WEo;} Aj"ÀèoÇÚ} ;kjAj{}~ Újs""Ø}

EñÝÅí ÊÜáØií... Doàæloè}‹ AuÀ?oà DurDj"<} qDoà <oÓo AjtÀÓo Aur|Ô}-ÚoÔ} =jO{}œ qDoà AuÑÔurÖ} ÚoAošà W@ Øob ù›ÜoU Djà_š Óo@ %AjtèoÇà^ Øo?uà<oàO{} Aj"ÀW Úo@ <uÜo EoàA} AoTÜ}-<oTÜ} :j"WÖ} G"i ØoàA} Uà:oà EoàA} Djà:urD} Aj"ÀØur ú;ur AjÛurš ;o;kuri Øo:oà DjAu~DjŒÚoÓ} !Ôo~à ]:oà %:oÈà eà Úuràæur<} qDurà :j"Øu ;nkjàO{}!

- Ûurúº?} ?urAu"<}

AjèjÔ} Øo?uršå Eur q^ EuÚ} eà;j r IÜ} Aj " "dšà %Ô}ÈÔoa" DjàTà DoàÔo:o DuAuÑ~àÓ} ÓoÚjÜ} R:uà? (Óo Y\<} =jèu?oÇÚ} %ÔjÈÔoa"àÓ} Ot æljÒr|:oŒ;jÓoàÓ} GàUÖ} Øo:} Ot ;kjAj{}~ qDo<oå :u =k j ù :} æl j Ò r|:oŒ;j Ó }å æljÒr|:oŒ;j<} :oàÖur ;kjAj{}~å :u eà;jr Øo?oÇÚ} R:uà? Ot Aj""dšAj{} Øo?oÇÚ} R:uà? eà;jr IÜ} =jOt~à:} aa;k} Aj""dšà %Ô}ÈAo] DjàíjìK<oà DjàTà DuAuÑ~<} qDuràÓ} ÓoÚjÜ} R:uà? eà;jr %Ô}ÈÔoa" #Dox?} DurÛuš?u !a;oÇAjà:} ØoA}‹ qDo:}å :oàÓoà GàÖu r Ö} %;u r Ç|Ô} <o:}?ošÇ<}ä %Ô}ÈÔoa" DjàíjìK<oà DjàTà DuAuÑ~<} ;j"Ûoº Djà=o;j<} ùÚj"àÓ} AoÙ} ÚjÖo‰:}å :u ;j Ú u r |Ûu ú r|Ú}Ö} ØoA}‹ qDo‰:}å !Dj ? oÇ eà;j r %Ô}ÈÔoa"àÓ} =kjù:} ;j"Ûj" ;jÚur|Ûu ùÚur¥ Ajt:}È %;uŠ|B} ØoA}‹ qDo‰å <j ù œ?}æoY %Ôj È Ôoa" R:oÇÓ} Øo:o:} :uà qa"à ØoÜoàA} <jeàAu|? a;oÇAjà:} O""AjÓ} ØoA}‹ qDošÇYä :oàÓoà :oÇ =jû:ur~ Doúr~ %;urÇ|Ô} ?oælo<oå %;urÇ|Ô} =j\à ;nok A}‹

!<o‹ÇOtÓ} AjèjÔ} Øo?oÇÚ} AjÇAjDu°ÖoÇ aÚur|;k} ÚoAuÑ<} Újs""Øo‰:}å =uÑbDoàÖoÇ æloDoà^ DjAjtØuÖoÇ Bjæl}Šúr|Boà:} EoÓoÖ} Dj ù ›bO{} Aj " ÀÜ} q=jOt‰:}å Djæol Ú} :uà=o ;nok A}‹ Aj"EoÚoCoÄà:}Ö} q:}¶Ej:o‰Ç ùÚo¥Ç Aj " ÙoªÓ} =oA}?ošÇä Y|Üoà:} N"Ûur<} Ôu?uš Úuã:} <jù›bO{} ØoA}‹ qD}?uš Aj"Àf¿ GNÚ}å Ôo;oÇà^ä Bu : oà æloÙoà^ Doú~à æuèuà ØoOt‹à Ot _Óo<oä =jÈùâ\Öur aúr|=} Ot ;n k j Ú oAj è } ÓoÚj Ü oàÓ} ?oÔur<} æuèuà =oÛ} ØoA}‹ P"ÓoœÜ} Øo?oÇÚ}ä :o@à =jÚj:}-=jÚj:} Y|Ü} ÓoZØoO{} =jÛo‰å Y|Ü} =oXà =koYÓ} ùÚj"àÓ} !Do;k}Ç Øo?ošÇ :u;o‹à )Ó}Ö} q:}¶Ej:o‰Ç ùYØoO{} Ot <jù›?}æoÚ} =oÙošÇ<} AjÖoØoO{}å EoÇÖ} Y\à:} ^Új " ;u r Ç|T O""Aj Ó oàÓ} Eu %Ô}ÈÔoa" q=ošÇ ØoèoÓ} Doà=o†Ot‰:}å æljÒr|:oŒ;j<} ÚjÖj"àÓ}Ö} Aj"ÀÜ} GàO{} ;nok A}‹T| =jOt»àÖur AoÀèurÖ} AoÀèur<} Ò":oå :oà:urš ;nr uk Ûur AoàÙur EoÇ <jAuÑ|]:} eà;jr %Ô}ÈÔoa"àÓ} ]?oÇÚ} :u æloYÖ} G"iå ;j"Ûj" =jèuOtšÇÚ} AurÛuàh" :ur|àÛ} %Ôu‰à ùÚo‰

±ÜÄÔ§£ avl<}‹ =jYd°\ AjÇR‰ÖoÇW|Aj<oà:} Ò":o:}å Uà:oÇàä <jàO{} Do?oà:} qA}È Ò"|A}‹ ÔoàA} N"ÛuràÓ} Øo?ur Øo?oÇÚ}ä ?urÓoÓ} DjÚoxY DjEoÒ" iAoO{} qD}=oDo¥Ç

I<j:uÖur DjEjÓoÚ}ä Aj"I:} ØoO{} =jÛo‰å GàO{} !Aj£Û} Øo?uà :jÚ} NÖoA} Øo?ošÇà^à ÕoÒ"?ošÇàU DuAo ùYØu Øo?urš Djà;jæ}l ~ä =jYd°\ Ò":oå !Dj?oÇ =jYd°\Öuä DuAo ùÚ}‹ W@ qa" !;nko~æljY:} ùÚuÇ:}å Aj"e<oÇÖur /ååå AjDo~Öur Aj"<} qDošÇÚ} AoÙ} qDoå “Aj"<jd;jŠÚu AjtÔj~a;u” Aj"ÀÜ} %Ôo†D} / !Ôo~à ‹Ûo DoàT® qDoå )ØuàÙoùÛu #d‰EoÚ} ;jÚ} ù<j AjÖ} Aj"ÀÜo¥Ç =oÈD}ä EoàA} ùPšÚoà:} :oàRà =jÈAjtÜu Do;kj<} ùÚo‰à DjÔu¿à =o<} Új"å 15,000 Aj"ÀÜu¥àÖ} ÖjÛ} Djà=uàå !;ku~à =o<} Új"å 9,000 qf» W@Ò"Ó} !;nk}~ <oå Óo?uŠà =o<} Új"å 6,000 Aur?o]kÓ} Au|è} !<oAjB}Ç ù^C}ª Dj"Ao:} Új"å 3,500

- Ùur^ Au"àÛur<oœä ^Ûur†|Z (;j"æoO{})

Aj"Àèo¿Ç Ôo]=jYàå :jDàu ØoA}‹ eà;jr ÖuÛh u " EoÇ WEo;oÓ} =jOt»à îo\Ú} DuAo~:o:}å ;j"æu¿=jÜ} Aj"<o»Ç ;n k o A}‹ GàÖu h " ùâ:u ‰ à q;k o Új " àÓ} Do;k } Ç Øo:oå !Dj?oÇ eà;jr %Ô}ÈÔoa"àÓ} Aj"e<oÇÓ} Új"å 2,500 Doàæloè} ]:o:}å =jÑÜ}ä :u NP:oxÚo<} =j Ò "» Aj D j r ?} ùÚo‰:} Øo?ošÇ<}ä :oÇ ;j " ÛoºÓ} ?u|î}Ö} <oå DjÓo~Úo<} ùY¥à Óoh"~à %Ô}ÈÔoa" DjàíjìK<oà ùÚo‰:}å Aj"ÀèoÇÚ} ^Új " ;u r Ç|T O""Aj Ó oàÓ} %;urÇ|Ô} ]:o:}å DjÓo~Ú} ;nkjàO{}-EoàÔo ;j"Ûj" =oÛ} ùÚo¥Ç N;ošÓ} ^Új";urÇ|T O""AjÓoàÓ} %;urÇ|Ô} ]àa¥ Òr|I<oà ÕoP"à]å O""AjÓoà^ AoÙ} Öj"R¥ ÖjrÓ} q;k o Y<oDu à :oàÓoà q;koÚj"œà]å

bîo‰: qàæurÚ} _úrä R^‹Ôur|f =oBoÚ} ùÚur¥ä %æur¢ÜuÓ} q^ _ÛuÓ} $Ù} ]:oå :oàÓ} qDošÇÚ}ä ?oÀ<}i ùà=u^ Ot AjeAoÙ} ú?oÇÚ}ä q=ošÇ ÔoÈDo DoàÔo:o EuÚ} ;nkurÛoÇàÓ} ]DjŒÛur‰ ÔoÈD} ?oælo‰å Dj < j ; u r Ç q^ vÚj " ;oà T<oÇ<u < } q^ a"À<j : u < } Au " èo‰:}å :u à ;n k u r ÛoÇàÓ} Ajt:}È Do;k}Çå =u?oÇ îo\Ú} úrÜoÖu ;urèu æljÚur<} qÒ"š :jÚ} :oÓo Aj"<oà:} ;nkoA}‹ )Ó} vÚj";} ]|A}‹ DurÛoÇàå


"

May 25, 2013

ÓoAoÇà-Ï"?u r ù"Øu‹Ú} Aj"ÀØur AuÑÀèur¿ä - ‘_å(?}åvå’ (;u|Ajt|æo| =oA}š úrZ ùÚj"àÓ} <urúr¿ Aj"ÀØur (úrš ù"Øu‹Ú} qDurš <oàAo<} I"Øu #Ajt~àA} IP¶?urš :ur ÔurOtà:} :jY æluràAoš GàO{} ØoÒ"‰ ÔoàA} DjX~_kúÙurÇ Öur|Û} qDo:} ;oúràA}x :urÇ íuìA}‹ qÒrš R:uà Úoà;ušà úrÜoÓ} AoÛušà DurÔušà DoàÔuràÓ} ?oÔurš

P"aD} æur:u?})

Ò"àAo¥õÇ Ej=ko‰ññÇà:} AoÖo _Ûo Øobš æuÈDo‰ÚoUä #ÔjØ}~ <o\š qOt‰ÚoU!

“qÚu #Ajt~àA}” Aj"Àèuà EoAuà “:j"Óo :uà DurI¶<o

ÓoàÓo®àÖuà %;urÓ} =uÑÛo® :ur|Ú} úrZ Új"UÓ} ØoOt‹” “ÓoàÓo®à %;urÓ}ä ÓoàÓo®à %;urÓ}

AurÀÜo:} Ôu?ur AuTà Uà:ušà EoAuàä iúr‰?ur Aj"ÀÜ} qèu<} æoOtšà?oTà

“q=o»?oàU dYD} ú?oÇ $D} AjDo~à q_kÈÓoà:}”

“:o@ ùÖu~à aÖo<}~ :j"à iÓ}”

=o]ÈàÓ}ä vDoŒàÓ} Úoà;j"<} AoÛošà qîoÇ ÔurOtà BuÚoà:}”

AurÀÜur<} :oÓo DoàÔušà vlàÛo-Dur?oàÖo ùÛuÇ<} ØuA}‹ Aj"ÀØuà =uÑÙ} =oÛ} Øo?uà

“ØuræurÚ} ÔurDo‰ÇÓ} ?oÔu¥à ØuAuÑÜ}

“qÚu| =o;}È aÔoÚ}!” Aj"ÀÜo?ur

“æo=ko;}ä #Dj"Œä Dj=o~:u?}ä ÖoÇ=}œ

ÓoàÓo®à AjtÀÓo ;oùOt‰à Aj"ÀÜ} q=jA}‹ AuÀ?ur ù"Øo‹à:} ;nkjàO{} ÖoÚ} ÓoàÓo®à Dj":oÓ} æoà;j"<} SèoÇÓ} %AjtxèoO{}šÇà:}

=jÑÜ} qAjt¥ æoOtš^ ùÖurÇ~ Do;urÇä Új"UÓ} ùÛurÇ :oÖo<} vP"x?} ùÚj"àÓ} ØoOt‹à:} AuÑÛošÇY| \|D} vÛurÇ

“qèu<} AoÙurªÖ}ä eà =uÑ|O{} ÓoàÓo®à

DurÔušà ØoÜo Úoà;j"àÓ} (Óo =uÑÚurD} )Ó} Új"UÖuà =jûZ<}ä ùDoªÛ}~ ùÚj"àÓ}”

POt‰àA}ä æur?o¥àA}ä =kjûÔo;}ä bàT|D}ä arÙ} =j=}œä aà;oP"ä a"<}œä ÓoXšDoàä Úur|D}ªä #à;o;}”

qa¥:} )Ó} ]|D} AjtÀÓo “ÓoàÓo®à %;urÓ} Õoãbš úrZ úri Új"Uš :j"Óo?”

úr|=} æljÚ} %;ox<} ;kj":oà qèu<} Öj"bÚ} ;jAjÚ}‹ Øo:urÖ} %;urÓ} :uÓo AuÑ:o‰à”.

GROOMS MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, aged 32 years, Ht. 5’ 8”, Wt. 70 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.Com., working as a Microsoft Engineer in Bangalore. Well settled, having own house in Bangalore. Seeks a educated Mangalorean girl from good family background. Contact Email : lorettag58@ gmail.com OR 9323949129 / 9867848489 (Regd. No. 5880) MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, aged 35 years, Ht. 5’ 6”, Wt. 80 kgs, Fair Complexion , Edn. 10th + Diploma

ÊÜáÃÝ¡ [Ýíq ÊÝhݤñ… Eo:} ØurÛuš AjÀZ?oà^ ;jOtèoÒ"Ó}åååååååå Dj"Û}úW æljÚj"<} ;j"Ûoº qÙurªÇ íuì:o<oåååååååå (àÛurDj?o‘D} R|Ù}<oBjÓ} %ÚjàAo¥ÇÓ} EjÚo‰èoà ùÚo‰<o q:oà ddÈUà ;j"/îoà ÔjèjA}‹ qà;ur|P<oÓ} ;uàAošÇà:} - Ôuš|ZD} Úu|Ôur ^Cu|;k} ØoÇYÒ"Ó} EoÛj"àÓ} Aj:j‰Û} ÖjÛjàA}x R|Ù}<oBjÓoÓ} q:oà R:uršÇ Dj"Û}úW æljÚj"<o ]àAuÑ¥Ç =jÛu‰?urÇ æljÚj"<o? EjÚo‰èoà ùÚj"àÓ} =oÙošÇ<}-Aj""ÓošÇ<} R:ušBoÇ ?urÓo æoèoàÖurÇ Aj"Úo® ÕoàX AoØur<} qàÔ}aùP DjAj"DoÇàÓ} ?ur|àÖ} ]?oÇ iAoO{} æuràÖur EoPOt‹:ošÇ Óoæo~ÚoÇàÓ}

‘=kuњ|Úo’AjYºà Do:} AjÚoœàU =uÑÙo ;jrÓ} Úoaš

Do:} AjÚoœà;nkoA}‹ EoàA} =uÑÙo ;j"R<} Ajèjºèo‰?urà q^ Aj"ÀØu æoÒ"š æl"j Úo¢ÇàÖoÇ =uÑÙoÖoÇ ÔoÈDoîo\Ú} íuìrèuràÓ} ùB}ª AjtÚo‰?uå úrÛ}Otè}ÖoÇ <oàAoZŠÓ} qDjŒ:uÈ;nkoA}‹ Dj Aj"O{}<u +ù:} ú?oÇ %=oÈà:} ÚoA}bš =uÑÙo ;jrÓ} \<}Ö} Aj"O{}<oÇà^ =jÚj:} Dj"Új" Øobå :oÇ %=oÈà:}h" DjæoÚ} ;oú‰ÚoàUà/AjOt§àUà +Óo‰à ú?oÇÚ}h" NÚu=jÜ} ØoàA}x <oå qúYÓ} :j"Au"¥à ‘]AjÇ òCj] =kuњ|Úo’ íuìàA}x Dj"Új" ú?uàå \|<} Ej=o‰ñÇà^Ö} =uÑÙo;jrÓ} ÚoAuÑ<} qh"š q^ q:oà DoÚurx qDoàå Sri Joachim D’Souza, Nainad 574 233.

MATRIMONIALS in Hotel Management, working as a Supervisor in Muscat. Seeks a sutiable match. Contact Email: martis. leena@yahoo.com OR 9029263886 / 9757411125 (Regd. No. 5857) MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, aged 45 years, Ht. 5’ 11”, Healthy, Fair Complexion, Edn. MS Engineering, workaing as a Deputy Manager, Well settled Seeks a Mangalorean RC graduate working or non working girl. Contact Email: srf391967@yahoo.com (Regd. No. 5855)

Serving Since 32 Years Good Proposals, Wide-choicess of MANGALOREAN le Brides & Grooms A vailab ailabl Write or contact:

Royal Christian Family 99, Perin Nariman Street, 1st Fl, Fort, Mumbai 400 001 Tel. 2269 3578, 2265 4924 Fax: 2264 0996

BRIDES MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, Aged 24, Ht. 5’ 4”, Wt. 55 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.Com., employed as an Administrator. Seeks a suitable match. Contact email : dsouzareena10@gmail.com OR 9920623791 / 7738745831 (Regd. No. 5847) 5836. MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, aged 27 years, Ht. 5’ 2”, Wt. 60 kgs, Fair Complexion, Edn. CA, MBA Fin., working as a Dy. Manager (Accounts & Tax R) Seeks a suitable match. Contact : email: babila29@yahoo.co.in OR Tel: 28779797 (Regd. No. 5836) MUMBAI : Mangalorean RC parents seek alliance for their spinster daughter, 28 years/ 5’2”, Graduate, with good family values, loving and understanding, smart, fair, NZ resident, from qualified RC bachelors upto 32 years with good character and family background, preferably willing to

settle in NZ. Kindly send details and photo to Email : aptell_20@yahoo.co.nz (Regd. No. 5835) MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, aged 24 years, Ht. 5’ 7”, Wt. 85 kgs, Fair Complexion, Edn. CA, CS, working for a Private Equity Firm. Seeks a suitable match. Contact email: miroseq@yahoo.co.in OR 9819910947 / 65243656 (Regd. No. 5834) MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, aged 26 years, Ht. 5’ 4”, Wt. 58 kgs, Wheatish Complexion, Educated working for MNC. Seeks a well settled educated Mangalorean boy. Contact : 28261504 (Regd. No. 5832) MUMBAI : Alliance invited for smart Mangalorean RC girl

from cultured family, 1985 born 5’5”, MBA from premier B-school in Mumbai working as a Manager with India’ss leading brand from postgraduate RC grooms. (Age upto 31 yrs, only). Reply with photographs & details to hanci85@gmail.com (Regd. No. 5831) VALSAD : Goan + Mangalorean RC Spinster, Godfearing, faithful and understanding, aged 27 years, Ht. 5’ 5”, Fair Complexion, Edn. D’Ed., BA, B.Ed., Teacher by profession. Contact Mob.: 09377099024 (12 a.m. to 2 p.m. & 6 p.m. to 10 p.m.) (Regd. No. 5830) MUMBAI : Mangalorean Divocee, aged 56 years, Ht. 5’ 2”, Wt. 80 kgs, Wheatish Complexion, Edn. 5th Std., housewife, seeks a suitable match. Mob.: 9892951305 (Regd. No. 5828)

Address your replies to :

Øo_ ;koÛj"àÓ} aèoD}

Regd. No. C/o DIVO, (Illustrated Konkani Weekly), 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai - 400 001.

TO PLACE YOUR MATRIMONIAL ADVERTISEMENT HERE CALL 2269 3578 or 2265 4924


#

May 25, 2013

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

ÊÜáá퟿Þc$ ÊÝvÝÊÜÚíñæÉ B¯ E¨ÜÃÜYñæaæ ¥æãvæ ÊÜá¿ÞÉ ´ÝñæãÅ 1534

- Ôj"IÚo;nkoÖur ÚoO{} =uÑ|Öj"~TDoàÓ} Aj""Xà:} EoÛj"àÓ} æudœ<} (AjDjO{}) ùÚoÚ} =j:}È ;jDjx:} ùÚo‰å

1662

- =uÑ|Öj"~TD} :oàÖoÇ ÚoO{} ù"àAjY‹ÖoÇ PÔo‹ AuèoÚ} Aj""àNO{} ù";urÈ (]º|=}) ;ur\ Új"=oÚ} vÈXCoàÓ} ]:oå

1668

- $C}ª #àZOt ùà=u^ Aj""àNh"Ó} vÈXCo ;nkoA}‹ æloÛoÇÖuÚ} íuì:oå

1715

- vÈXC} ÔjAj<j~Ú} Öo?}œ~ Nr<} AjÀÛurš Nà;jÚ} æoà;kj"<} qÛjèu‰à ;jà;kur AoÛjOt‰å

1718

- Doàå :urAjtDoU Óo;nku;oÈ?} æoà;ko‰:}å

1736

- =jÈ;nkjAj{} ÛurÓ}OtÛ}~ æoà;ko‰:}å

1784

- ÔjAj<j~Ú} Eur<}~vä Aj"EoPR›¶ ;nkoA}‹ Ajb~ =jÚoÇà:} ÚoØ} ÚjDur‰ æoà;kjOt‰å

1798 1803

- #Duºà:} æloÚj:oà:urš =jÈ;nkjAj{} íuìrÛoÇÖur Úu|D} æoO"x?o qÚjàæl} ØoA}‹ ùÈAu"|Ü} Aj"EoPR›¶ Úu|D} úrDo~Ó} AjÔo~AjÜ} Øo:oå :oÇ ?uÓo =jÈAjtÜu Aj"EoPR›¶ Úu|D} úrDo~Ó} 100 AjÚoœà æljÚo‰:}å - ÖoÚoà:} \|<} AoàÙu =kuÑ|Ù}~ KÈDoªU ælj"àO{} %ØoÇ<} <jC}ª Øo:oå

1833

- Ùz<} Eur?oÖuà æoà;ko=} :jOtÚ} Øo:oå DoAj~I^Ó} ?urXÈ =kjàÛo<} æoà;k}?ušà ùÙurº|Ü} Euàå

1838

- ÙoãAj{}œ +=k} #àZOt Aj:j~Ajt<} (News paper) =u|=jÚ} Dj"Úoº:} Øo:oå EoÇ AjDo~ 175 AjDo~à Øo:o:}å

1853

- #àZOtà:} :uàh" Aj""àNàO{}‰ =jÈ;nkjAj{} Úu|O{}š ?oO{}‹ æuràæu| aåXå ;nkoA}‹ ÚmoÜo =jÚoÇà:} (32 R?ur arKÚ}) (_È?} 16 :oYúÚ} qÚjàæl} Øo:oå

1854

- æuràNOtà:} #àZOtÖu =jÈ;nkjAj{} Dj"\ P"ÔoÙ} :jOtÚj"œàU TÚj@ Dj"Új" Øo:oå Do°=jÓ} ÚzAj<u§ <o<oæloO{} ;oAjÚ}ä Øo\<} =od~å

1857

- æuràæu O""^Ajd~XÖuà Do°=j<}å

1861

- æuràNOt¥ P"Ôoª Óoîo~<oÇà:} !]kÓ} ?oæl}å !Au"YÓoà:} #àZOtÖoÇ P"ÔoªàÖur îoO{}œ AoÛo‰å !Au"YÓoä #àÔušàÛoà:} :jOtÚ} Øo?ošÇ P"ÔoªÓ}

-

=koÈ^œD} =ku<o~àZD} ÓodœOt

1862

îoO{}œ <o Øo:oå - ùÚurÛoà^ Új"=jO{} GÖj"~<} æuràNOtà:ošÇ Do:} ]º|=oàÖoÇ æljàAj‰@ Ajt\ æljÚj"<} 170 Öj;jÚ} Aj"Otšà (ÓoªàA}‹ æuràNO{} BjEjÚoÖuà ÚjÖo=} q^ æoOtx?o aúrªYOt ÔoÛj~<oÖuà %Ôo‰AjÜ}å

1867

- úrÈ=kjÛ}~ Ajtú~XÖuà %Ôo‰AjÜ}å Euà <oàA} Aj""^d=j?} ùa"Bj<jÚ} ‘q;nkj~Ú} úrÈ=kjÛ}~’ EoÖuà <oàA} ]?ušàå

1870

- æuràNO{} ;nkoA}‹ ùPx:o‰ =jÚoÇà:} <jAoÇ DuAuÖur qÚjàæl}å ÖjÖ}~Ôu|Ù} Duª|Bj<oÖuà q;kušà æoà;ko=}å

1873

- I<j:o =jÈ;nkjAj{} Ej:o~è} æuràNOtà:} ùÚ}‹ #àZOt =kuÑÚ} ] #àZO"<}œ %?ur ]:oå

1878

- O""^Ajd~Xä ?uãæuÈY EoO{} úrÙo~Öuà æoà;ko=} Djà=jÑÜ}~ Øo:oå

1881

- Aj"PæoÚ} e?ošà:} %;oÓ} IAur ;jAjÚu¥à NÈEj;} ÓoÒ"~à Djà=o‰å

1884

- DjÚ} _kÚur|Ø} Au"ÀEj:o Aj""^œ=obÙuÖur !;kjÇÓë} ØoA}‹ aàÖj"<} Ò":oå

1885

- <u|Bj<j?} úràÔuÈD} Do°=j<}å =jÈ;nkjAj{} Djælo æuràNOtà:}å

1888

- aúrªYOt Ka"~<jD} (V.T.) æoà;ko=} Djà=o‰ (q:oà ülj:jÈ=j\ iAoW Ka"~<jD} Aj"ÀÜ} <oàA} ]?oà C.S.T.)å

(;

nkur àÖ ÛoÇ A o®Ú jD } ? o~ üol u|G< q]à =o }’ Aj" šÇ: Nr ÀØ })å Ó oÇ oà: }

‘a

1896-98 - æuràNOtà:} =uš|Ô} EoÇ AjtÚuÓoÚ} _Ûu<} DjAj~<oD}å 1904

- :oØ} Aj"Ej?} EurÙu?oÖuà æoà;ko=} Djà=jÑÜ}~å

1904

- G.P.O. (I<jÚj?} =uÑD}ª !_kD}) q:oà V.T. qDu¥à æoà;ko=} Dj"Úoº:}å

1905

- AuÀ|?oœÖur ØurØ}~ÚoO{} ù"àAjÚ} æuràNO{} æluÙ} ]|A}‹ _È<}œ +=k} Au|?}œ Aj"rÇdAjtÖur æoà;oŒ Aj""?oÇ =ko:jÚ} ØoA}‹ N"<oÇ;} Õo?o‰å

1911

- ÚoO{} ØurØ}~ä Úo@ Au"|Y æuràNOtà:} =jÈAu|B}å :oàÖoÇ %Ôo†DoÓ} “Ôu|Ù} Au| q=k} #àZOt” Öur N"<oÇ] =ko:jÚ} Õo?}‹ :oàÖoÇ Eo:oà^

ÓoÒ"~à qÚjàæl}å

1913

- G.P.O. q:oà (V.T.) I<jÚj?} =uÑ|D}ª !_kDoÖuà ùÙurª|Ü} :jOtÚ} q^ %;o£K<}å

1913

- æloÚj:oà:} =jÈ;nkjAj{} eà] _k?}¶ (Aur<u) eà] _k?}¶ _:o ;o;o DoEuæ} =ko?ux ;nkoA}‹ ^Ajt~Ü}å I"?oã 13. (EoÇ I"?oãà:} 100 AjDo~à Øo:oå)

1919

- æloÚj:oà:} :uàh" æuràNàO{}‰ =jÈ;nkjAj{} aAjt<} ;uàAo‰å

1920

- æuràæuãÖuà “Au"Y<} ÛoÈO{}º” Djà=jÑÜ}~ ^Ajt~Ü}å Ajt\à ;jOt~à:} æljÚ}‹ ;kjY®Öuà aDo‰ÚjÜ}å

1921 1924

- æloÚj\|O{} AjDj"‰ÚoàÓ} îoO{}œ ÖjÛjàA}x æloOtšÇ AjDj"‰ÚoàÓ} NeCoxÚ} ùÚj"àÓ} Ôoà]k q^ DoàÔo:oàÖur ÖjK"AjXúr qÚjàæl}å - “Ôu|Ù} Au| +=k} #àZOt”Öuà æoà;ko=} Djà=jÑÜ}~å

1929

- =jOtšÇ =oaªà DjÔo¿Ç æloÚj:oà:} J.R.D. ÙoÙoÓ} =uã?uÙ} ?uãDj<}œ æluÙo‰å

1931

- =jÈ;nkjAj{} ‘%PàAu¥à’ eà] _k?}¶ qPAj{} qÚo ^Ajt~:o !;u~iÚ} #Úo@ ;nkoA}‹ Au"| 14 :oYúÚ} =j;oÇ~Ú}å

1932

- ÙoÙo aAjt<} DjàDur° qÚjàæl}å

1960

- æuràNàO{}‰ ÚoIÇ AoàÙu ØoA}‹ AjÀÛ} AoàÙur q^ =jÈAj""î} BjEjÚ} Aj"EoÚoCoÄÓ} q^ ;nkurÛu %=j<jÔjÚ} Ôj"IÚo:oÓ} ]|A}‹ AoàÙuå

1953

- ÙoÙo aAjt<} DjàDur° qÔjD}ª 1 :oYúÚ} æloÚj:} DjÓo~Úo :oæu<} íuìA}‹ “)Ú} #àZOt” Aj"ÀÜ} <oAj"ùÚjÜ} ùÚo‰å

1967

- =kuNÈAjY Aj"e<oÇà:} =koÈ^œD} =ku<o~àZD} ÓodœOt æuràNàO{}‰ =jÈAu|B}! (EoDo<oÓo:})

1968

- æuràNàO{}‰ =koÈ^œD} =ku<o~àZD} ÓodœOtÖoÇ =jÈ;nkjAj{} <oKÓoÖuà =jÈ;jBj~<} Aj"Øo¢àA} DuãàÙ} Au"|YD} Eur?oà:} 9-3-68å

1995

- æuràNO{} qD}?ušà Aj""àNO{} Øo:oå

!Duà æuràNàh"¥ =oXš Óo@ qîuÚ} Øobå æuràNO{} Aj""àNO{} Øo?uà :jY æuràNO{} qîuÚ} ØoàA}x <oå æuràNO{} ØoàA}ä Aj""àNO{} ØoàA}ä =oA}œ ØoàA}ä T|Aj{} ØoàA}ä ÔjZŠ Aj UÛur†@ ØoàA}ä Úo:} ØoàA}ä ]|D} ØoàA}ä ÕoÜ} ØoàA}ä =jAur~è} ØoàA}å æuràNàO{}‰ WÒ"àa¥ Aj"Øo aàÔjÛ}Ö}å


Regd. No.MNG/462/2012-14 RNI $ No. 61846/95 Licenced to Post without prepayment Licence No.SK/WPP//MNG/105/2012-14 Posted on Monday/Tuesday/Wednesday of every week from Mangalore RMS

$

‘]AuÑ’

Regd. No. MH/MR/South-138/2012-14 May 25, 2013 Published every Saturday & Posted on Saturday & Monday of every week. Posted at Mumbai Patrika Channel Sorting Office, Mumbai - 400 001 May 25, 2013

Printed and Published by Lawrence Coelho at DIVO, 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Harihar Nivas, Fort, Mumbai - 400 001. Tel.: 2269 3578, 2265 4924, Fax.: 2264 0996. Printers : The Secular Citizen, Fort, Mumbai - 400 001. Editor: Lawrence Coelho Email: secular@vsnl.com, secular@sezariworld.com

Dvo19 9all  

Divo Weekly Vol.19 No.9