Page 1


‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

‘]Auђ q^ ‘DuùrÇPÚ} dXI<}’ =j:oÈÖur

AjtOtAurÔoÖur (ùºX:} =jàÔjÛ} qÒr‰ Øo?o ùÚj"àÓ}

18 ©ÓÝaæí 9 ¨æàÍÝíaæí ¿ááÃæã౅ ¿Þ£ÅP… ±Ü¿å…¡

The Secular Citizen and Divo Weekly Friendly Group Organising

March 29, 2014 March 29, 2014

:j"Óoh" DoºÔj:} qDo

18 days 9 Countries Tour of WESTERN EUROPE

Italy, Vatican, Switzerland, Germany, Netherlands, Belgium, France, Portugal, Spain

Highlights: Vatican City, Sistine Chapel, Museum, St. Peter's Basilica. Veneice, Padova - St. Anthony's Shrine, Assisi - St. Francis Shrine, Rome - Coloseum, Roman Forum, Trevi Fountain, St. John the Latern Church, St. Mary Major Church, St. Paul Church, Holy Steps, Rotondo - Padre Pio. Engelbert - Mt. Titlis with Titlis Rotair and Ice Flyer. Cologne - Schaffhausen Rhine Falls, Cathedral. Amsterdam - Brussels. Parish - Eiffel Tower, Lourdes - Catholic pilgrimage centre. Loyola - St. Ignatius of Loyola. Fatima - visit Our Lady of Fatima Church, visit to holy sites. and more.

Includes all important sights and pilgrimage centres

Group Leaving on 19th May 2014

Includes l Airfare l Visas l Accommodation in Hotels l Travel Insurance l Luxury A/C coach l sightseeing l Tips & Gratuities l Daily Breakfast, Lunch & Dinner l Water l English Speaking Licensed Guide. A Few Seats Are Available, Book Early

For more details Contact :

The Secular Citizen / Divo : 22693578, 22654924

Susan: 9820473103

l

Cyprian : 9821589600, 28899609

l

John : 9820384060


March 29, 2014 March 29, 2014

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

©ÊæäP… A¼ÊÜޮݮ… aæ±æí EPÜÇݤíʅ B¯ EÇÝÉӅ ±Ýo¿Þ¤íʅ

‘]AuÑ dé|OtàÖur aBu|D} !àúr’ \DoÈõÇ =oaªà =jÈÔjK"àÓ} ;kuãÚo<} Aj""ÓoÚ} DjÚ}?ošõÇ ‘]AuÑ’ úràR® Ej=ko‰èoÇÓ} !v<jà;j<} =oKOt‰àA} q^ DjA}~ æloÔ} íuì:}?ošõÇ dé|OtàÓ} BoæloD} Aj"ÀÜo‰àA} q^ ‘]AuÑ’<} ÓoÛo¥Ç ùC}ªAoaªàÓ} :oÖur =jÈ\=kjè} ?oælurà] Aj"ÀÜ} NÚuà qBuA}‹ qAur¥ DjEjÓoÚ} ‘]AuÑ’Ó} Dj;oà æloDjOt‰àA}

ÆáËhÝ ´æ®ÝìíwӅ ´ÝůÕӅ ´æ®ÝìíwӅ PÝÔÕ¿Þ B¯ PÜáoÊÜå…

! !


" "

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|=oÈO{} mC} !àúr 2014 qa"¥ DoÙ} Aj Dj:j‰Ú}

]AuÑ dé|OtàÖur aBu|D} !àúr’ =jÈÔjK"œàÖo ‘]AuÑ’ úràR® Ej=ko‰èoÇÓ} !vlAjt<o<} %?ošd:o q^ DjA}~ NÚuà AjtÔo‰à / ‘

March 29, 2014 March 29, 2014

qAjt¥õÇ íjìÚoà:} qAur¥Ö} ;jælo~Ú} \ Aj"ÀÜo‰ EoàA} ;kj^<}ä e Aj"ÀÜo‰ q=jûÜ} Ôj"Óo~<}ä R:oÇÓ} Eur ØoAo‹Do dé|OtàÖur DjàDoÚ}å AurÔoè} dé|Otà<urä æoà;ko ùAj"Ú} q^ ù"Ùo¶-DjAjtØuÖuà ùÚo %;oŠÚ}å Bj"æl}-Djà;ku|Bj DjAuà arÚoÚur|Û} ;nkoA}‹ : Eu?u<} =ku<o~àZD}ä d?ud‰<} Z’d?oºä RÈd‰<} <jIÚu:} q^ d?ud‰<} Z’Dur|Øoä ;nko<u (qa" Ò"@-Ò"@)

MRS. CATHERINE D’MELLO 2/35,New Geetanjali, Siddharth Nagar, Mumbai-400062 Tel: 28737117 ‘]AuÑ’ =j:oÈ<} \DoÈõÇ =oaªà dé|OtàÖur aBu|C}

!àúr ÓoÛu¥à qAjtxà DjA}~ dé|OtàÓ} EuAtj ¶ÇU ÔjØo?} ØoAo‹Doä Euà ÓoÛ}?ušà Au"|Ù} ‘]AuÑ’ Aj""îošõÇ AjDo~à^ Aj""à;jÚ"j œ<} AjÀÚj"à] Aj"ÀÜ} ‘]AuÑ’Ó} NÚuà AjtÔur<} DjA}~ dé|OtàÓ} %?ošD} =oKOt‰àå

Mrs. Mary Bibiana Pinto & Fly Amboli, Mumbai Tel.: 26303508

qAjt¥õÇ ÓoºÛjÈD} ù"Ùo¶à:} Dj"AjtÚ} 48 dé|Òr q^ ÖjbÒr qDo:} q^ qAjt¥õÇ ù"Ùo¶à:} dé|OtàÓ} q^ ÖjjbOtàÓ} AjÀÚur‰ Ajt<}ä ÔzÚjA} q^ Aur|Ô} ;o;ošõÇà ;nkoA}‹ Au"èo‰ Euà DoàÔuràÓ} AjtÀÓo ÖjÛ} q^ ÖjÛ} Djà:urD} q^ !vlAjt<} æljÔo‰å qAjt¥õÇ ù"Ùo¶:ošõÇà DjA}~ dé|Otà :j=ku~<}ä DjàDoÚoà:ošõÇ DjA}~ dé|OtàÓ} “Aj"eèo ]AjDo” %?ošD} =oKA}‹ä Aj"ÀØoÇ _k?oÇ;o DjAuà DjAo~àÓ} NÚuà AjtÔo‰à q^ Eur Bj"æl}- Djà;ku|B} =oKOt‰àå DjAuàä ‘]AuÑ’ Óoælo~ÚoÇàÓ} Öu=uà %ù?}‹ Boælod¢ =oKOt‰àå —=kuњdœ ÓoºÛjÈD}ä =jÑ<o (ù?o¶Z)


March 29, 2014

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

#

Óoèu r Óo ;n k o A}‹ %ØoºÛoÓ}

=jûDj‰Ó} 19 !àúr 52 Aj""àNO{} AjtÖ}~ 29, 2014 Aur?} : ;u|Boà:} < 20.00 a;u|Bo0:} : < 30.00

DIVO, Illustrated Konkani Weekly, 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai 400 001. Tel.: 2269 3578, 2265 4924, Fax: 22 - 2264 0996 E-Mails: secular@vsnl.com, secular@sezariworld.com, divo@mtnl.net.in Websites: www.secularcitizen.com & www.sezariworld.com

AurDurÚ}

- YÙo !P"’ùÓ}~

24

îoÜo ;nkoA}‹ååå

- ú]nkÈ<} Z’Au"?urš

25

dé| %ØoºÛoÖuàåååå

- Ôuš|ZD} a"<u|ID}

26

=ja:}È !:o¶õÇÖuàåååå

- *Y<} :oúrÛu

27

dé|Ò"Ó} dé|Ö}åååå

- æljO{}® (Ajt¶ AoD}

29

dé| ;kjAj{}~ åååå

- YÙo !P"’ùÓ}~

31

=jYÖjO{} : Eu?u<} ÔjrZ<urÀ

- Dj"Do<} ù"Au?urš

32

=jvšÓ} =uÑÈaÛuàÙ}åååå

- bZOt ZDur|Øo

33

dé|OtàÓ} !vl<jà;j<} åååå

- Dj"Do<} ù"Au?urš

7

;uAoÓ} DoàÔo:oåååå

- a|Úo =ku<o~àZD}

34

dé|Ò" æljàAoYàååå

- _È|Ot ZDur|Øo

8

qÛjA} ;jAjÚ}?uršåååå

- bbš a"Úoà;o

35

qAjO"Ά}

- ÙuÈdœ =uYD}

9

;jAj{} Aj"K<}ååå

- ú]nkÈ<} Z’Au"?urš

36

qAjh"¥ ^Ajt@ íjìZ

- (a"¶ ZAu"?urš

10

Aj"<oBoà\

- _È|Ot ZDur|Øo

38

Ôjælo~à:ošõÇ ÖuÛj"àåååå

- *Y<} :oúrÛu

11

Aj"ÀW Ajta"¶ åååå

- Prd ÚurZÈÔjD}

39

qAjO{} \ååå

- Eu?u<} Ôj"Z<urÀ

12

dé| Aj"<o»õÇù"èoÓ} åååå

- Úu|Öj?} ÚurZÈÔjD}

41

Aj"Y Pr;k}~ Doh"Ά}

- æljO{}® (Ajt¶ AoD}

13

dé|Otà ;nkjàO{}ååå

- ú]nkÈ<} Z’Au"?urš

42

ÖuÛoºà ælj"ÔoÇ~àUåååå

- Ôuš|ZD} a"<u|ID}

14

AurÔoÖuà iàAu‰à

- (a"¶ Z’Au"?urš

43

:jDuà q]kàåååå

- Øurh"š<} ÛuDo

15

dé|Ò"U eAj"¶:}

- Prd dúº|Úo

45

)Ó} =kjû?}ååå

- _È|Ot ZDur|Øo

16

Virginia Saldanha

-

46

íjìÚ} AjÓo‰à

- Au"|Y vå _àÙur

17

Öjb Aj dé|Ò"Öoåååå

- Øodà:o ?ur

47

NÚoÇ ælj?oÒ"xà:}ååå

- _k?ura"<o dúº|Úo

18

^Doº]nk~ ÔoO{}

- YÙo !P"’ùÓ}~

48

a;oÇ]nk~à ;nkoA}‹ååå

- bæuÚo Dur|Ø}

19

=kjXxÚoÇ =jû:oÓ}åååå

- a^‹=kuÈ|Û} Úu|Ôur

49

Aj"ÀØoÇ Ôj@:}åååå

- Eu?u<} Ôj"Z<urÀ

20

dé| %ØoºÛ}åååå

- :u?o¶ AjtÛo‰

50

dé| DjAo~àÓ}åååå

- Øudœ Z’Dur|Øo

21

AoÙ}

- ÓoÇ;nkjY<} ÚurZÈÔjD}

51

úrÜ} _Ùoªd

- _È|\ IrbÒ"Ù} _àÙur

22

dé|OtàÖur ]AjD}

- dd?oÇ Z’úr|Do‰

52

qa"¥ AurÔoè}åååå

- dd?oÇ Z’úr|Do‰

23

Flora D'Souza


$

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

March 29, 2014

:j"Ajt¥Ç ù"Ùo¶à:} ÚurDoÖuà ÓoÒ"~à ÔoàAo¥Ç Y\-YAoØu =jÈÓoÚ} AuÑØuàä AjtÔu®àä AuÑÀAuÑÇä ?oAoŠ:u ÔoA}‹ DuræljàA}x :jDuàÖ} EuÚ} Óoh"~à úràú®à:} q^ #àTšCoà:} ÖjPA}‹ AjÀÚj"àÓ} !=u|R›:o:} :jÚ} Djà=jÓ}~ ùÚo:

aBu|D} DjrÖj<}

Eur dé|OtàÖur aBu|D} !àúr Øo?ošõÇ<} q^ ØoÔoÇÖoÇ !æloAo<} Dj;oàU N=o~àä Doàùè} Óo@ q^ EuÚ} ?u|G<oà EoÇ !àÓoÇà:} =oO{}œ ùÚj"àÓ} <oà:}å Ò"àAuÑ¥ ‘]AuÑ’ä 20AoÇ AjDo~Öur =jÒrš !àúr ØoAo‹Doä :oÇ !àÓoÇ:} Dj;oàU ?u|G<oà =oO{}œ ùÚu‰?oÇàA}å —Dj"Do<} ù"Au?uršä DjàÖoPR

‘dà;nko’<} ÕoO{} ÔjrÜ} Øo?urš ‘Nothing short of a Miracle’ EoàA} DjrxKÚo ;nkoA}‹ =jÛur<} Øo?urš ÕoO{} R\šà AjÓo‰à ú?oÇY AjÀÛ} ØoA}‹ qh"?urš q^ (Óo Aj"e<oÇ AjO{}È EoàA} ùCurª<} q^ vlàÒ"A}‹ qD}?uršàå !Dj?oÇ AuèoÚ} qAjt¥Ç AjfxÖoÇ Dj"à;jY æoPDj"NÈAj"LÇà Aj"Àèu¿<} qAjtxà ‘dà;nk}’U AjèjÓ} ùÚ}‹ ]bå \ÖoÇ íuìrAoÓ} Øo?ušà SÜ} ÔjrÜ} ØoA}‹ :ur Aj"Úo®à:urš AoàÖ}?urš Aj"Àèu¿à \Üuå ‘dà;nk}’ =jûDj"<} (ÓoÖ} Ej=ko‰ññÇ<} Aj"ÀØoÇ =oàOtÖur ÕoO{} ÔjrÜ} Øo?uršå ‘is nothing short of a Miracle’. Sri. K. Thomas, Cooke Town, Bangalore - 560 084.


‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

March 29, 2014

D

jR|O jà=o;

{}

%

Ô÷à¿ÞíP… A¼®Üí¨Ü®… -

Dj"Do<} ù"Au?urš

Ôu?u:oÇ \|<} AjDo~à ;nkoA}‹ Dj:j:} qa" ‘]AuÑ dé|OtàÖur aBu|D} !àúr’ ÓoÛj"<} qOtšõÇàA}å dé|OtàÖoÇ !àÓoÇà:} =kjù:} dé|Otà^ bî}bšà ?u|G<oà ülo=jû<} :oàÖu vl:jÚ} qD}bš dé|-Djù:} q^ bîu®-:o?uà:} EoÇ ‘]AuÑ dé|OtàÖoÇ !àÓoÇ’ ;oºYà :j"Au"¥ Aj""îoÚ} ;jAj?o~àå ‘]AuÑ’ÖoÇ AjDo~à Aj";kuà =jÈÓoi:} ùÖo~ DjæloÚ} aBu|D} !àÓoÇ Aj";kuà dé|OtàÖur aBu|D} !àúrh" )Ó} ØoAo‹Doå dé| DjàOt’‡ ;oºYà qAjtxà qAjO"ŒÜ} ?oælošàå e ØoAo‹Do ÚjÖo®Úo<} qAjtxà ]bš )Ó} !Aj"r?}Ç Óo@Ó}å =kjù:} )Ó} dé| Ajt:}È <jAoÇ æoèoÓ} EoÇ DjàDoY I?}¶ ]àA}x DjÓo‰ Aj"ÀÜo‰<o dé|Ò"Öur =o:}È EoÇ DjàDoÚoà:} R:urš Aj"Ej:oºÖur :uà ;oGA}‹ ]:oå (Óo ;o;ošõÇ<} Doú~à Ajèox?oÇÚ}ä dé| )Ó} DuræloÒ"U æoašä AurÔoÖur DoÔurÚ}ä PØuU îoàXå \Üu ùÖoÇ~ DoRÈ_kDoÓ} ÔjÛ} <oå =jûÜ} ;nkurÛu ;o;uš \Óo Ajèox<oà:} :uà æur|A} æuØoÚoÒ"U ÔjØo?} <jeàT? EoÇ !àÓoÇà:} dé|Otà^ bî}bšà ?u|G<oà AoÖo‰<oä dé|Otà ?oTà qDu¥à ;uÜuà ;o;ošõÇàÖoÇàÓ}h" vP"x?} %Üu <o Aj"Àèu¿ ;koàN"<} DoàÔuÇ:}å )Ó} dé| Djº:jà:}È Y\<} q_šà Uà:o‹à qKA}‹ bîu® ;oºYà EuÚoà Aj""îoÚ} ;jAjÚj"àÓ} Djîo‰:} Aj"Àèu¿à Eur !àúr Új"I" ùÚj"<} ;oGOt‰å dé|OtàÓ} q=ušà EjÓ}x ?oæluràÓ} DjàDoÚ}æljÚ} æljÚoUà =jÈO":o‹à Öj?ur<} qDo:}å DjæloÚ} dé|Òr q_š Bo]nk ;oGàAo¥õÇà:} O"Bjdº Øo?oÇà:}å Øo?oÇY dé|OtàÖuÚ} Bur|CjÜ} EjÚuÇÓo ÔoàAoà:} ÖjP:}‰ qDoå Euà qa" Aj:j~Ajt<} =j:oÈàÖuÚ}ä Xåaå Öu<j?oàÖuÚ} AoÖj"<} q^ =jèuA}‹àÖ} qDoàA}å ;uù"<} dé|OtàÖoÇ Ajt<}-Dj<o¶<oÖuÚ} Újs""Ø} q^ Aj""îoÚ}àh" ØoÇY qDu‰?uàÖ}å EoÇ !àÓoÇàÓ} ?u|G<oà ;koÛ}?ošõÇ ?u|GRà^ q=ošõÇ DoEjDo ;oºYàä EuÚ} dé|OtàÓ} ?u|G<oà NÚjàA}x %:u‰|I<} q^ ;kuãÚ} ]?oà Aj"ÀÜuÇ:}å DjæloÚ} dé|Otà^ q_šà ?u|G<oà ;koÛj"<} ]?oÇà:}å EjÚuÇÓošõÇ<} NÚoÇ Y\<} NÚjA}‹ q=ošõÇ Aj"\à\šà æljÔo®à %ÖoÚošõÇà:}å :j"a"¥ a"À<j:} Dj"=kjè} Øo?oÇä !DuàÖ} q^ Aj""îoÚ}h" :j"a"¥ bS® AoÀèur<} ÚoAuÑà]å N=o~à ;koÛ}?ošõÇ DjA}~ dé|OtàÓ} EoàA} Aj"<j/=jÑAj~R ;u|A} NÚuà ùÚj"à Aj"ÀÜo‰àå EoÇ =oaªà EoÇ aBu|D} !àÓoÇÓ} #d‰EoÚoàÖur DjEjÓoÚ} ?oæluràÓ} <o Aj"ÀÜ} æuØoÚoÒ"<} DoàÔoØoO{} =jÛo‰å !àúr =jèu:o<oàÖ} :j"Ajtxà ùèu‰?uàå #d‰EoÚoà (Óo =j:oÈÖur =oXÖur GÜur ØoAo‹Do:}å R:uàO{} ØoàA} DjA}~ dé|OtàÓ} !à:jÚocÄO{} dé|OtàÖur ]AjD} DjàæljÈAjt<} =oè}?ošõÇ Djà;jælo~Ú} %?ošD} =oKA}‹ :j"Ajt¥õÇ Aj""îošõÇ DjA}~ NÚoÇ AoAoÈÓ} O"Bjdº AjtÔo‰à :j"Ajt¥õÇ DjA}~ Do;kj<oàÓ} AoGL"<} Óoèo§ÖoÇ Ôj"àÛoÒ" ;nkoA}‹ ;u|A} NÚuà ùÚj"à Aj"ÀÜo‰à q^ DjA}~ dé|OtàÖur DjEjÓoÚ} Aj""îoYàh" qBu:oàå qîuÈ|Ó} Eur !àúr O"Bjdº Y\<} =jÈÓoi:} ùÚj"àÓ} DjEjÓoÚ} ]?ošõÇ EjÚuÇÓošõÇÓ} EoÇ ;oºYà ;u|A} NÚuà ùÚj"à Aj"ÀÜo‰àå


&

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

March 29, 2014

Ô÷àÁá »ÜíÊÝÄí ÓÜÊÝÄ ¹Ûçà ªÀÄí¼Áågï ¸ÀA¥ÀÇuïðPÁAiÉÄPï ¥ÁªÁ£Ávï¯ÉÆè zÁzÉÆè

- Cj¸ÉÆÖl¯ï

ºÁAªï UÁAiÀiÁÛA «¸ÁÛgï UÀÄqÁåPï, w UÁAiÀiÁÛ JzɱÁå UÀÄqÁPï

- CªÉÄjPÀ£ï UÁzï

ZÉqÀÄA ¨sÀÄUÉðA ¥É¯ÁåPï ¢, zɪÁ ªÀiÁíPÁ ZÉPÉÆð ¢

- CxÀªÀðªÉÃzï

KPï ¹Ûçà DªÁå ªÀiÁvÉåZÁå ªÀÄÄzÁå¥ÀjA

- §AUÁ½ UÁzï

¹Ûçà zÁzÁè÷åZÁå PÁªÀiÁAvï ¸ÁAUÁwuï D¸ï°è, ¥sÀÅqÉAAiÀiï D¸ÉÛ°, D¢A UÁzÁåAvï DvÁA zÀ¥sÀÛgÁAvï

- JqÉƯïá »lègï

zÉƼÁåA¤ ¥À¼É°è ¸ÉƨsÁAiÀiï zÉƼÁåAPï ¥sÁAiÉÆÝ ¢vÁ£Á ¸ÉƨsÁAiÉÄZÉA ®ÄPÁìuï PÀj£ÁPÁ d¸ÉA KPï vÁªÁðnPï zÀAiÀiÁða ¥ÀjZÀAiÀiï D¸Á vÀ¸ÉA JPÁ ¹ÛçÃAiÉÄPï D¥ÉÚA ªÉÆÃUï PɯÁè÷å zÁzÁè÷åa ¥ÀjZÀAiÀiï D¸ÁÛ

¦æÃAiÀiÁ ±À°ð r’¸ÉÆÃeÁ ¥Á®qÁÌ, ªÀ¸ÀAiÀiï

- ºÉÆ£ÉÆgÉ zÉ ¨Á¯ÁÓPï

JPÁ ¹ÛçÃAiÉÄ£ï RZïð PÀZÁåðPï¬Ä ZÀrvï zÀÄqÀÄ eÉÆqÉÆÑ eÁªÁ߸Á AiÀıÀ¹é zÁzÉÆè, vÀ¸À¯Áå zÁzÁèåPï ¸ÉÆzsÀÄ£ï PÁqÀÄAPï ¸ÀQÑZï eÁªÁ߸Á AiÀıÀ¹éà ¨ÁAiÀiïè. - ®Æ£Á l£Àðgï PÁAAiÀiï vÀj ¸ÁAUï¯ÉèA vÀÄPÁ eÁAiÀiï vÀgï zÁzÁè÷åPï «ZÁgï, PÁAAiÀiï vÀj PɯÉèA vÀÄPÁ eÁAiÀiï vÀgï ¨ÁAiÉÄèPï «ZÁgï

- ªÀiÁUÀðgÉmï xÉåZÀgï

¸ÀzÁAZÉ¥ÀjA, ºÀgï ªÀÄÆSÁð ¥ÁmÁè÷å£ï KPï ±ÉæõïÖ ¨ÁAiÀiïè D¸ÁÛZï- eÉÆÃ£ï °APÀ£ï KPÁ ¹ÛçÃAiÉÄZÉA ¤Ãeï £ÀUï ªÀÄí¼Áågï wZÉA £ÀqÉÛA D¤ ¤¸À̼Ààuï

- ªÀĺÁvÁä UÁA¢ü

ºÀgï ±ÉæõïÖ zÁzÁè÷å ¥ÁmÁè÷å£ï zÉÆ¼É UÀÄAªÁØAa ¨ÁAiÀiïè D¸ÁÛZï - fªÀiï PÁåj ¹ÛçÃAiÉÄa ªÀÄvï zÁzÁè÷å¥Áæ¸ï ¤vÀ¼ï, w vÀªÀ¼ï vÀªÀ¼ï §¢èvÁ

- M°ªÀgï ºÀgï¥sÉÇqïð

PÉzÁ¼Á ¥ÀAiÀiÁðAvï ºÁAªï ¹Ûçà eÁªïß gÁªÉÇAPï ¸ÀPÁÛA vÉzÁ¼Á ¥ÀAiÀiÁðAvï zÁzÁè÷åZÁå ¸ÀA¸ÁgÁgï gÁªÁÛA

- ªÀÄ°ð£ï ªÉÆ£ïgÉÆÃAiÀiï

¹ÛçÃAiÉÄa ¸ÉƨsÁAiÀiï wZÁå zÉƼÁåA¤ ¥À¼ÉeÉ. QvÁåPï w wZÁå PÁ¼ÁÓa ªÁmï dAAiÀiï ªÉÆÃUï ªÀ¹Û PÀvÁð

- Dræ ºÉ¥ï§£ïð.

zÁzÁèå£ï RAAiÀiÁÑ÷åAiÀiï ¹ÛçÃAiÉĸÀªÉA ¸ÀAvÉƸÁ£ï fAiÉĪÉåvÁ, eÉzÁß ¥ÀAiÀiÁðAvï ªÀÄí¼Áågï vÁuÉ wZÉÆ ªÉÆÃUï PÀvÁð ¥ÀAiÀiÁðAvï- M¸ÀÌgï ªÉʯïØ KPï ¹Ûçà JPÁ zÁzÁè÷åPï §zÀÄèAPï JPÁªÉ¼Á ªÀiÁvïæ ¸ÀPÁÛ, vÉÆ ªÉÃ¼ï ªÀÄí¼Áågï vÉÆ ¨Á¼ÉêA D¸ÁÛ£Á

- £ÀvÁ° ªÀÅqï

ªÀÄ£Áê÷åZÉA ªÀÄÄRªÀļï vÁa DvïäZÀjvÁæ, ¹ÛçÃAiÉÄZÉA ªÀÄÄRªÀļï wZÉÆ PÁ®à¤Pï ªÁªïæ

- M¸ÀÌgï ªÉʯïØ

-


March 29, 2014

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

'

BÊÜ¿á³O…

AjÀO{}! qAjO{} q=ošÇ ælj"ÔoÇ~Ó} 9 Aj"e<u =uÑÙoà:} ;jAjÚ}‹ q=ušà ÚjÔo:} AoÀèjA}‹ q=ošÇ æoèoÓ} I?}¶ ]:oå q=uњ =o<ur ]|A}‹ q=ošÇ æoèoÓ} \ AjÀÛ} ùÚo‰å Úo:}]|D} )Ó} ùÚ}‹ ^|;} ùèur<} q=ošÇ ælj"ÔoÇ~U \ I:j<} íuì:oåååå #:oÇ]å Euà qAjtxà ùf:} qD}?ušàÖ}! q^ qa" DjæloÚ} qAjOtà^ !<ur’‡|Ô} ú?oå =jÑÜ}ååå! EoÖo %=oÈà:} qAjh"¥ IAoæoŠY R:uàåååå? qØ}Óo?o¥Ç EoÇ <jAoÇ O""Ôoà:} ÖjbÒr q=uњ =o:}È DjAjt îuèo<oà:} :jDuà ]Do‰å I?}¶ ]?ušàÖ} q=jûÜ} qAjO{} Øobà Aj " Àèu ¿ à vÚj " ;} íu ì :ošÇÚ} =oAo<oå :oÇ æl j " ÔoÇ~ÖoÇ AoÛoAjf =jAjt~Üu ælj"ÔoÇ~U I:j < } íu ì àA}x ØoO{}å IAoæoŠY AjeDj"<} ÓoÜu£àA}x ØoO{}å qa"¥à ælj"T~à ;uAoUà ÚjÖo‹àå \à ;uAoUà ælj"T~àä qAjtxà ;uAo<} :oàU IAoæoŠY AjeDj"<} ÓoÜu£àA}x ]?oàå qa" :uà DoÓoÇ~ Y\<} AjeDj"<} íuì:ošàTååå? qØ}Óo?} qAj Ò r ælj"ÔoÇ~Ó} =jûÚu‰à \|<} Aj"e<u ØoàAo¥Ç =jÒ"šàÖ} ÓoAjtÓ} AjÖuràÓ} Dj"Új" ùÚo‰:}å q=ošÇ

:oÇ <uàK"èoÇ æoèoÓ} qOtÖoÇ Eo\à ]|A}‹ Aj ;jAjÚ}‹ ÓoAjtÓ} Au:o:}å qOt GàU æloD} %POt‰ :uà ælj"Ôu~à iÓo‰å qAjO{} GàU æloD} %POt‰ ;n k j à O{} æl j " Ôu ~ à %PàA}x Ôj"DjŒÛo‰å ælj"ÔoÇ~=jÜoÚ}Ö} ù<j r ‘ÇÚj s "<}å æl j " ÔoÇ~U AjtàO{}æloD} GàU? qAjh"¥ æloD} Aj qOtU æloD} !<uÇÓo ù"i<} æoè} qOtR| AjtAjt¶! qAjO{}xh" AjtAjt¶! qAjO{} DoàØuÚ} ÓoAjt ;nkoA}‹ Ò":o<o ælj"Ôu~à qOtÓ} %?ur AjtÚo‰ AjtAjt¶åååå AjtAjt¶åååå ùAj{}å ;nkjàO{} =j:j"~<} ù<jr‘ÇÚjs"<}å q:oà ælj"Ôu~à #Dox?oÓ} AjÖuràÓ} Dj"Új" ùÚo‰å #Dox?o ;n k o A}‹ =oXà Ò":j Ö } #Dox?oà:} R:uà íjìÛušàä :uà DoÚoàB} (Óo æl j " ÔoÇ~Ó} qAjO{}ùÛu DoàT¥ q:j"ÚoO{}ååå qAjO{}ùÛu %PàA}x ælj"Ôu~à !:uÈÔo‰ååå =jÑÜ} R:uà ùÚu¥à? qAjO{} DoàØuÚ} q_kDo ;nkoA}‹ =j û ÚoDj Ü u < } Ò":oå q^ æl j " ÔoÇ~àÖu r Ç Óo@Òr qÒrxàÖu \:ušà ]nkÚoDjÜ} \Óo <oå q_kDoà:urš =jûÚoDoÜuÖur ÚoÔ} ælj"ÔoÇ~ÖuÚ} ÓoÛo‰å Uúx AjÔurÖ} ND} !”ä Øo?uàåååå ælj"ÔoÇ~U q:j"ÚoO{} <j=jàO{}¥ Øobå AjtTÚ} ælj"ÔoÇ~Ó} ^|;}

Ò"|àA}x Øobå æl j " ÔoÇ~à DoàÔo:o ;ur|<} Djæ}Š EoDur<} îu è u r <} %PàA}xä Au | è} =oBoÚ} ùÖu~à DurÛ}‹ ælj"Ôu~à ^;ošÇ %=oÈà:} :oÖu ú|D} =uÑBuA}‹ä :oÓo Ôo?oÓ} %Au" ]|A}‹ Aur|Ô} ùÚur¥åååå ælj"Ôu~à q:oà =oÈÒ"Ó} =oAušàå úr?uWÓ} AjÖr u àÓ} Dj"Új" Øo?uàå =jÑÜ} ælj"Ôu~à úr?uWÓ} Ò":o Aj <o Euà qAjO{}x =jèàu Ao¥ \:ušà =jûDj~:} <oå ælj"Ôu~à AjÀÛ} Øo?oàå :oU IAoæoŠY :uà Aj :ur íuì:ubà Aj"Àèu¿à Uà:o=}å EoÇ q;kj"^Ó} ÓoèoÚ} qa" qAjOtà^ ælj"ÔoÇ~Ó} NÚuà iùàA}x qAjtxà Au|è} <oå ælj"ÔoÇ~à^ ùDuà qDoØuåååå ùDuà <uÀDoØuåååå :oàU IAoæoŠY R:uàåååå :uà iúràÓ} qAjtxà Au|è} <oå ælj"ÔoÇ~àÓ} qAur¥ qAurbÓ} Au|è} ]|àA}x <o :jY ælj"ÔoÇ~ÖoÇ Eo:oà:} =uÑúÙ}Aj"^ ØoO{} \:uš ]:oàA}å :u =j Ò "» R:oÇÓ} %=j Ò r|Ô} ùÚo‰O{} ? :u à aÖoÚj " àÓ} AjÖo<oàA}å qa" qAjOt^àÖ} æl j " ÔoÇ~Ó} =oÛ} Dj A j Ò r iùOtšÇ:} :jDuà AjtÀÓo æljÔo‰å qØ}Óo?} AjÀZ?oàùÛu æuDoàA} AjtÔu¥à :jÚ} <oàÖ} <oå =oÈO{} =jèuàA}xh" :oàÓoà ùf:} <oå qh"?ošÇ Ôu ? ošÇàÓ}

- ÙuÈdœ =uYD}ä !à;ku|Y (=jÑå)

‘AoÙ}œ!=} ’ ‘ a_k ’

Aja~à íjìÚoà:} ù"Ùo¶Öuà %PAu®à Nà;k}Ö} Øo?oà Aj"ÀÜuÇ:}! (ÓoAu " Óo Dj à =j Ó }~Ö} <oå Djà=jÓ}~ =kùj :} AuræoOtšÖurå íj ì Úo vl : j Ú } qh"?u š àÖ} Au r æoOtšÖu Ú } æu r Ùoà ;k o àN"àÓ} Dj " Új " ú?u à Ö}å îo:o<o-ØuAo‰<o-%POt‰<o Aj"<} =jÑÚo AuræoOtšÖuÚ}å Aj";koÇ<u Úo\à =jOt~à:} ‘AoÙ}œ !=}’ AjÚoà \à 2 ØoàaŠ:} Aj 3 ØoàaŠ:}ä AuræoOtšÖur ?oO{}ª a"@a"@ ØoA}‹àÖ} qDo‰å (Óo ÚjrAjt ;nkoA}‹ !<uÇÓo ÚjrAjtÓ} q=jÒ"§ Øo?oÇY Au"DuID}å !Duà Øo?oÇÚ} qAjt¥Ç ælj"ÔoÇ~à ;nkjàO{} (ÓoAu"Óo AjtOtAur|Ô} ùDur %;uàAuÑ¥? IÚ} íjìÚoà:} (ÓoAu"Óo Djà=jÓ}~ <oä (ÓoAu"Óo %PAu®à <oä :jÚ} qa" qAjÒr qAur¥ =o:}È DjAjt îuèo‰àA} R:uàåå? EoàÔo qAu"¥à qAj O "ŒÜ} ]Du r <} Ò":o R:uàåå? Aj À O{}ä qa" Dj A }~ qAj Ò r ØoÔu à ØoAoÇàå


‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014æl j " ÔoÇ~àÓ} NY AoÙ} ;oGAoÇàå qAjt¥Ç ælj"ÔoÇ~àÖur NÚur =kûj ÛoÚ} ÔjØ~u Öurå AjÀO{}! =jÒ"»h" ÔjØu~Öuå =jÑÜ} qa" qAjt¥Ç íjìÚoÖuÚ} q^ q_kDoÖuÚ} ;ur<}h" ùÛu DjAt j DjA{j } æu?<u }œ ;j A j Ú j " àÓ} ØoO{}å qa"¥à ælj"T~à :j<o~Xà Øo?oÇà:} ;u ù "<} :oàÓoà æl u C oªàA}x vlàÒ":oàA} ØoàA}x =jûÚurå :oàÓoà \]º?ošÇ Aja~à \à ÚoÔoÚ} Øo:o:}å %=oÈà:} q=o®Öur Aur|Ô} ùY¥à<oà:} Aj"Àèu¿à æluÇà vlÚoà:} qAjtxà æljÔo‰ ØoàA}x =jûÚur! Aj""îoÚ} \à ÓoAjtÓ} =oAu‰bà q^ qAjtxà \à ÓoàÚmoèu‰bà Aj"Àèur¿ ;j"æoA} qAjtxà ;kurDo‰ ØoàA}x =jûÚur! :jDàu Uà:ošÇÚ} \ GàZ:} ÖjrÓ}! ?oÀ<} ;nkoA}‹àÖ} :oàÓoà NÚuà AjtÔj~;jBj~<} ]<oàA} :jÚ} =oÈÒ"Ó} =oAošÇ %=oÈà:} :oàÓoà N";kjºà:oxO{} Ò":jÖ} \à qAjtxà ;j"Úoœ:ubà q^ Aj"ÀÜu‰bàä :j"a" qAjtxà Doú~à AjtÔj~;jBj~<} ]|àA}x <o ;uù"<} qØ} qa" !dàå l

Aj"e<oÇÖur /ååå AjDo~Öur %Ôo†D} / !Ôo~à

#d‰EoÚ} ;jÚ} B/W

DjÔu¿à =o<} Új"å 10,000 !;ku~à =o<} Új"å 7,000 Óo?uŠà =o<} Új"å 5,000 ù^C}ª Dj"Ao:} Új"å 3,000

March 29, 2014

BÊÜÀác ¯ÊÜÞ~ Zw qAjO{}ä AjtàO{}ä <oàA} ÔoØo‰ EjÒ"~ÓošõÇÖo WæuÚ} EjÒ"~Óo =j\ÈúÖo =o<oà^ R|:}~ ÔoØo‰ q^ =jÈDoÚ} Øo:o qAjO{} \ qAjO{} úr|Ü}àÖ} <o EoÇ ælj"a"Ú} ÔoàAoÓ} :ur ÚoO{} :jY| qAjO{}x :ur =jÑ:} Aj"Àèu¿à Dj:}

-

(a"¶ ZAu"?uršä ;uÚuæuãO{}šå

<ur|A} Aj"e<u AoAjA}‹ I?}¶ ]?ur æoèoàÓ} =oèo®õÇà:} ^;oA}‹ ÔoOt‰b Ôo<oà ælj"T~à ?oÀ<} qDo‰<o ÚjÛo‰<o =o<ur ]|A}‹ ælj"Ó} ;nkoàNOt‰b R|D} %Au" ]|A}‹ úràÛoÙur ù:o~b =o<ur îoàA}x Óo=oÛ} AuÑà;oA}‹ DoDjŒ:o<o G"B} Øo:obå qAjO{}x (Óo qD}bšà ælj"T~à qÙ} IÜoà ælj?oh"x vÔj"†<} ælj"ÔoÇ~àÓ} ;oú‰ÚoDji~<} Aj:o~<o aÖoÚ} ùY ;oú‰Ú} R:ošõÇ ælj"ÔoÇ~àÓ} =o<ur ]?oO{} EoDur<}Buà Øo=} ]b Dj:} %Öo<}~ =oÈO{} ØoA}‹ Eo:o =oOtàÓ} a"Òr~=jÛo‰<o EoÇ Ajt:oYÒ"Ó} úrÜu Doàæoèu¿à ælj"T~à =jûDj"ŒDo‰<o !N?} qAjOt¥ ;urèoÇà^ ;j"Óoà ;uàašà ;kj:u~Ú} =jÛo‰<o :u;o‹à qAjO{}x æljÔušà ælj"T~à I?o¶:o<o Aoèo¥ %;oxÓ} DurÛ}?ušà Øo?oÇÚ} e GNÚ} qÒrx<} ;koAuÑ<} qÒrš aÔoÚ} æo=} :oÖu?oTà DoàÔur<} ÚjÛo?oTš q=uš ùC}ª ;jrî} aÔoÚ} æo=oà^ ælj"IÒ"šà ]:oà :j"Óo Aj"I:} ;j"DoÈõÇ ]Do IO{}‰ =uÑ\ ]b ælj"ÔoÇ~à Aj""ÓoÚ} Doàæoè}‹ ;jAjÚ} ù"Ûo vl:jÚ} Õo?}‹ v|Ô} q:oà \ Aj"ÚjÜ} =oaš ùrÛ} \U ^ú=jû<} ælj"T~à DjùxÛ} DoàÔo:o Au"f¿à ;kj<} \Öuà AoàÙu ùÚj"<} ù"Ûo vl:jÚ} qD}bš =uÑ\ DurÛjh"š :o@ AjÀÛo Djà:urDo<} UàÖoÚu ù"æoÇià_Òr q^ ÓoÛo~Öj"Úur ;oúr<} ælj"T~à ùàÔo?} Øobàå

l


March 29, 2014

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014WÜ»ÝìíñÝÉ$ aævÜáí »ÜãÅOÝaæí ÃÜá¨Ý®… AjtàO{} :j"à Aj"ÀØu AurÔoÖu AjtàO{} Ôjælo~à:} :j"ØoÇ EoàA} Dj"ÚjR›:} qDoà AjtàO{} R:oÇÓ} AjtÀÓo Ôjælo~à:} WAuià AjtÚj"àÓ} Uà:oO{} Ôjæl}~ ÓoÛo¥ÇÓ} :j"à EurdŒÙošÓ} qOtšÇO{}Aj"r R:uà AoO{}ª :j"Óo EoàAuà ú?oà AjtàO{} :j"à Dj;oà AurÔoU Aj"ÀW AjtàO{} PÔoÛ} ÓoZ<oÓo DjàDoÚoà:} AjtÀÓo EoÛ} AjtàO{}

;uAo<} ÚjÖ}?ošÇ EoÇ Durvl:} DjàDoÚoà:} AjtàO{} Ò"|A}‹ AjtÀÓo :j"Øu DoàÔo:o WÒ"àa¥ qBo AjtàO{} ú]àÖ} ;j"GOt‹ :j"Óo æloD} e Aj"ÀW AjtàO{} æoæoÓ} q^ :j"Óo AurÔo<} Doàæloèo‰à AjtàO{} :j"àÖ} Aj"ÀØoÇ DjàDoÚoà:urš DjÔ}~ AjtàO{} EoàA} :j"ØoÇ Óoèo§Öur ù"Ûurx AjtàO{} <oD} ùY<oÓo :j"àÖ} AjtÀÓo Dj;oà ØoO{} AjtàO{}å Ôjælo~à:} EoàA} qDoà :j"Øu Eo?}-Öo?} DjAjt§:oà AjtàO{} :j"à ÚjÛo‰<o EoàA}h" ÚjÛo‰à AjtàO{} :j"à EoDo‰<o EoàA}h" EoDo‰à AjtàO{} :j"à vlÚoà:u<} æljÚo‰<o EoàA}h" qÓoà:oà AjtàO{} :j"à Aj"ÀØur W|A} q^ DjAj~D}º AjtàO{} ;j"DuÈà ÓoàO{} <oÓo :j"à (RšÖ} qDošÇÚ} =jûÚur AjtàO{} DjàDoÚoà:} Ò"|A}‹ æoæoÓ} q^ æljOt®ÇàÓ} AjèurxàÓ} ] AjtàO{} :j"ØoÇ Ej;koÇ~à:ušà !Aj"â:} ;jr;k} ÖoúràÓ} ] AjtàO{} :j"Ajt¥Ç AurÔo<} AoÛur<} ;kj"A} ØoA}‹ WÒ":oà AjtàO{} DjŒBo~<} :j"Øo %DoxÇÚ} NDuràÓ} qBu:oà AjtàO{} Aj"ÀØu AjtàO{}-AjtÀÓo WAuià AjtY<oÓo AoàÖjO{} AjtàO{} :j"ØoÇ ù"ZÖur =jAj"~è} q^ &æl} íuìàA}x ?o?u:oà AjtàO{} AjtÀÓo =o\Ò" AjtàO{} :j"Øur EoàA} Aur|Ô} ùÚo‰à AjtàO{}å R:oÇÓ} :j"à =jû:oÓ} qBu:oO{} AjtàO{} EoàA} ;kj"A} R:uà %Üu AjtàO{} DjA}~ :j"ØoÇ ÓoAjtà:} :j"Óo Aj"I:} ùÚo‰à AjtàO{}

NÚuà iúr<} Ej"BoÚ} Øo:oà Euà :j"Øuà ;kj"A} AjtàO{} ÛurùªÚ} Ot #àW^O"Ú} ØoàA}x qBu:oà AjtàO{} ÖuÛj"àÖ} íjìÚoÖur %ØoºÛ} AjtàO{} :oÇ %ØoºÛoà:} :j"Au"¥à <oàA} Úur|Bj<} ùÚo‰à AjtàO{}å

ÖuÛu Øo?oÇY DjùxÛ} GàO{} iÓo‰:} AjtàO{} iÓo<oDo‰à æljàAuÑ<}-îuèur<} DjAjÒ"Öu Ôj"?oAj{} AjtàO{} ÖuÛj"à ù"Ùo¶Ó} :jDuà ;u|BoÓ} <oàA} EoÛo‰ AjtàO{} îuèo-=jà;oÇÙoà:} iÓoŒà:} ÖuÛj"à Aj""îoÚ} AjtàO{} qÒrx<} Ôjèj¢èoÇà ÚjÛo‰O{}Aj"r vlàÒ"<oÓo ;kuãÚ} íuì AjtàO{} DjàDoÚoÓ} AjtÚ} Ôj"fä DjàDoÚ} qAjtxà =uÑd<o AjtàO{} AjtàO{} %POt‹àO{} :j"à ÚjÛ}?ušà Dj"DoxÚuš?uà qOtx:oà AjtàO{}å Dj:}‰ DoàÔo‰à ÖuÛoºàÓ} EjÓ}x q^ iÓo=} ]?oÇÚ} AjtàO{} ;kj"AuÓ} ;ur|:} ]àa¥ Ot =uÑd¥ ÔjØ}~ <o AjtàO{} =jû:oàÖoÇÓ}h" AjÀÚu‰à ÓoAj{} qØ} ;kj"A} ùÚ}‹ ;oGOt‰ AjtàO{} ÖuÛoºàùÛu qAjO{} Doú~à AurÔoÖuà ÓofØ} qDo‰ AjtàO{} )Ó} ;kj"A} <jeà qDo‰à =j\Ü}ä æljO{}®ä qAjO{} ØoA}‹ DuAo ]:oà AjtàO{} (;urè}Ö} ÖoÚ} ;kj"AuÑ qD}bš :j"à æloT qAjO{} AjtàO{} ÖuÛoºàU qAjO{} AoÙuÚ} =jÛo<oDo‰<oä íjìÚoà:} =jÛur<} Au"bš GàO{} AjtàO{}å DjàDoÚoà:} ÖuÛoºà ælj"ÔoÇ~àÖuÚ} ØoàAo¥Ç !:o‰ÇÖoÚo aCoÇà:} Uà:oO{} :j"ØoÇ æoèoÖur Ôur|è} ØoàAuÑ¥ <oÓo Aj"ÀÜ} GÔo~:oO{} :j"Øuà qAjÒ"¥à ÓofØ} ;j"îo<} q^ úrÛoœÜu<} æljÚošàAj"r AjtàO{}åååå AjtàO{} :jDuà ÓoàO{} <o EoàA} :j"ØuàÖ} AjtàO{} Új";o<} Aj"ÀØuà qÒrx<} qAjO{} Aj"ÀW DjT¿Ö} Ôjèur<} Ôub ^AjtÜu RÈ|Ú}ÈåååÚ}åååÚ} qAoØo DjàTà DjA}~ Djà=o;j?uà Aj"ÀØoÇ AurÔoÖoÇ qAjO{}x EoÇ DjàDoÚoÓ} q;u|A}œ AjtÔur<} bàæoÖo ÓoèurÓoÖoÇ DjàDoÚoà:} ab|<} Øobà EoàA}å l

- *Y<} :oúrÛuä ø?u~Aj{}-Ajt?oÛ}å
‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

BÊÜ¿å… £ BÊÜ¿å…c

Dur|^Ot :oÖo qAjO{}x ÓoàÙoèo‰?u à å ú;oèoO{} ;j"îu|D}‰ qDo‰?uàå (Óo ?oÀ<}BoÇ Ejè¿u à:} )Ó} ;j"N~èuà ù"KAj{} WÒ":o?uàå :oàÓoà ;ko AjDo~à Aj"ÀÜoDjÚ} æl"j T~à <o:}bšàå DjùxÛ} Doà:oà æljÓo‰àùÛu qàÔurÜ} Õo?ošõÇ %=oÈà:} )Ó} Durvl:} ÖuÛj"à æl j " Ôu ~ à :oàÓoà I?o¶?u à å Dur^Ot \Öo qAjO{}NYÖ} ÓoI"èu ;urèu Durvl:} Ôo?}å ;u A o<} æu r ÚoÇ DoÓoÇ~ Újr=oà:} :oÓo EoÇ DjàDoÚoà:} EoÛ}?ušàå

Dur|^OtÖur æo=jûO{} <j è oÇÖo Óoîo~<oÇà:} Aj t Ç<u I Ú} ØoA}‹ ÓoAj { } ù:o~?u r å qAj O {} íj ì Úo ?oTàÖ} ;nkurZà =kjû?oàÚjs"Ûoàä AurTÈà qæur?oÇàÖur q^ #?ošõÇ :j Ó o~Úu Ö u r =u Ñ |D} ù:o~bå )Ó} ]|D} !Bu à íjìÛušàR| qAjO{}‹ DoàØuÖo i:oÓ} q;o<} ;j A j < }~ :oà;j"è} Õo?}‹ æloO{}È ;nr uk Zà ?oàÓo†à EoÛj"àÓ} Ôubšå i:} Úoà]®Ú} iØo‰?uàå Dur|^Ot ;u r |<} Aj D o~àÖu à ?oÀ<} ælj"Ôu~à %Ùur<} Úoà]®Öo

Ej=o‰ñÇ Ej=o‰ññÇÓ} ;oú‰Úoà?oTà AuÖuà ‘úr|<oœ’AjYºà ÚoAušà

qa" ;j"æoOtà:} qDo‰<o Aj"ÀØoÇ ;j"DoÈÇ ÖuÚoxõÇÓ} æoèo»=jÜo;nkoA}‹ Ej=o‰ñÇ Ej=o‰ññÇÓ} aBu|D} Buè} ØoA}‹ ;kjÚox?} æljÚur<} :o=} Ò":o?urå Ej=o‰ñÇ Ej=o‰ññÇÓ} qDjŒ:uÈÓ} AjÖr u <} æoèo»Ó} +Óo‰à ælÚj àj Au¥à Dj;oàÖuà q^ æuØoÚoÒ"Öuà Øo?ušàå ÖuÚoxõÇÓ} ;ur|<} AjÚoœà æljÚo‰<o qa" æuàÔj"¿Ú} Ò"|A}‹ Ajd‰ úbå :jÚ}h" Buè}-;kjÚox?}-:o=} Ej=o‰ñÇ Ej=o‰ñÇÓ} Ò"àAuÑ¥ ÚoAj<o Øo?urå qAjt¥Ç íjìÚo Aj""ÓoÚ}Ö} qD}?ošÇ Rš^Óoà:ošÇ ;oú‰Y‹Ó} DjO{}‰ =jûÚur ØoA}‹ Ôu?uàå ;uù"<} æuàÔj"¿Ú} ÖoAj"ÚoI=uÙuà:ošÇ ælj"Úo¢õÇàÖu qDjŒ:uÈÓ} AjÖur<} DjÚ}º :j=od® úbå _ÛuÖu ÖjY:uÈaià DjAj"§?uš ;oú‰Y‹<} DjÔur¿ úr|Ú}œ =u^œb<} #àØuù»<oà NÚjA}‹ ]bšà \à EoÛ}‹ qh"šàå Aj"ÀØoÇ DjÚ}º ?oT»?oÇà^ ‘:u;uBoÇ æoèo»õÇÓ} ?oàæ} qAuŠÓ} =u^œb<} ]àAu¥à AjtÚuÓoÚ} ØoàA}x =jûÚur’ Aj"ÀÜur<} ØoÔj"È:}ÓoO{} DoàÔ}?ošõÇ<} EoÛ}bšà #àØuù»<oà :jiàÖ} ;jAjYšàå !Dj?oÇ AuèoÚ} ‘=jèuOtà’ Aj"ÀÜur<} ‘úr|<}œ’ #?ušà #?ušà ]|àA}x Dj"Új" ú?uà (ÓoÖ} Ej=o‰ñÇ<} Aj"D}‰ Dj";oÈ=} Øo?uà q^ Ej=o‰ññÇ Ej=o‰ññÇÓ} Ò"àa¥ Buè}-;kjÚox?}-:o=} ÚoAuÑ<} qÒršå q:oà !ÙoÈ AjÚoœà %:jYšà :jÚ}h" Aj"ÀØoÇ ÖuÚoxõÇÓ} e _Ûo =jÚj:} Ò"|àA}x <oå Smt. T. Pinto, 921, 7th Cross, Bangalore - 560 060.

ù"Ûoà:} %ØoÇà:} îuèo?oÔušàå Eo:oÓ} Ej"<} ?oÔu‰Ö} %ØoÇÖuà îurb:} ÓoÛ}‹ !Dj?oÇ DjrÛo‰ññÇ AjO{}È Õo?uà DjrÛo‰ññÇàÓ} %Øur =uÙuršå úr?oºÖuà íjìÚ} Øo?ošõÇ<} AoÚoÇAuÔo<} %Øur íjìÚoÓ} =u Ù u r šå %Øu r =u Ù o‰<o Du r |^Ot vl Ò "?u à å q^ RàÓoÈÙ} Aj t b~å qAj O {}‹ ælj"ÔoÇ~Öur :oèur qÒrx<} ;koàAuÑ<} qh"šå q^ q=ošõÇ ælj"ÔoÇ~Ó} NÖoA} ú?uàå Du r |^OtÖo qAj Ò "¥à Aj""DjxÚ} ?oDo‰ q^ ùYmÜ} ;urèoÇàÓ} AjtÚ} Øo:oå q^ \ q=o®Öur ;urèur EurÔo†Ot‰å R\š|àO{} AjÓo‰à ú?oÇY| \Öuà Aj""DjxÚ} a;jrÈ=} ]Do‰?uàå Dur|^OtÖo æo=oO{}x ÓoAjtÓ} AjÖuràÓ} qD}?ošõÇ<} \Ö}¥ ÖoÚ} AjDo~à ælj:o~<o #Dox?oÓ} ;oG?} ù:o~å !Buà ælj"Ôu~à #Durx?oÓ} AjÖur<} q:oà ;koAoÇ ÓošdÓ} =oAo‰å Dur|^OtÓ} q=ošõÇ qAjO{}‹ #Durx?oÓ} Ò"àa¥ <o G"i ;oùOt‰?uàå :uà ÓoàÙoèo‰?uàå \Öuà a;jrÈ=} Aj""DjxÚ} =jèubš :oÓo ;j"DoÈõÇ ælj"ÔoÇ~à Aj""ÓoÚ} PØ} ]Do‰bå !Bu à qDo‰à :oàÖo

March 29, 2014

#Du r x?oà:} qAj O {} æo=oOtàÖur ]|D} qD}?uršå qAjO{}x q=jAu®à ]|àA}x æloY <jÔo~:o?uàå :oÖo æo=oO{}x DoàÔo‰å =j=oŒ =ko?oÇ qAjt¥ #Durx?oà:} Újù›ÓoàÖur ]|D} :j"à Ò" Aj"ÀÜo?uàå EoàA} q^ Ajta"¶ IÚjrÚ} Ò":u?oÇàA}å Ajta"¶ <oÓoä <oÓo =j=oŒ :j"à Ajt:}È Ò"å =j=oŒ :j"à Ajt:}È Ò" Ajta"¶ <oÓoå :jBuà ØoOt‹ =jû:o Ajta"¶ :j"à Aj"ÀèoÇÚ} W|A} DurÛo‰å :j"ØoÇ îo\Ú}Ö} \Öo WAoU =jAo~<oDo‰à :j"Óo %ØoÇ ;nok A}‹ AoàÖjÒ"šàå <o Øo?oÇÚ} :j"à qØ} qAu " ¥ DoàÔo:o qDu‰<oàO{}å qØ} \ :jBuà ]DuràÓ} :j"àÖ} ÓoÚjÜ}å Dur|^Ot Aj"ÀÜo?uà “R:uà? EoàA} ÓoÚjÜ}å” Aj À O{} =j û :oä Aj " ÀÜ} íj ì Û}bš Dj à Ôj : } æo=j û O{} ;kj"AuÓ} DoàÔo‰å Dur|^Ot Ôjèj¢èoÇà ÚjÛo‰ q^ ]àv Õo?}‹ ælurÔoœÜuà AjtÔo‰å l

- Eu?u<} Ôj"Z<urÀä

AjDjO{} (=jå)


‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

March 29, 2014

ÊÜáÄ Æ㫅ì ÓÝÀáºO…

Aj"Y ;uAoU AjtàO{}ä ØuI"U qAjO{} :jDuàÖ} Doàå I"ØuU =j\Ü}å :oÇ ;uù"<} \Óo =ja:}È Djæluà:} AjÀÚu‰à Do°<} qDoå \Óo æloÔuAàj :} Aj"Y Aj"ÀÜ} Dj A }~ æl o Ao]n k ~ Aj t <j " <} íuì:o:}å \Öuà DjT~à íuìÜuà %=oÈà:} EoÇ DjàDoÚoà:} aa;k } - Óoèoà^ä aa;k } ØoÔoÇà^ ]cªÓ} =j Û u r <} Aj"<o»Çà^ ;uAoÖur Aur|Ô} ùÚj"àÓ} \Üu %?ur ]?urå EoÇ ]DjAo®Çà =uãR =jÈAj""î} ;ur|<} ]DjAuÑß®Ç =koÈ<oœà:ošÇ Pr;k}~ BjEjÚoà\š q^ =uÑ:j"~Ôj?oà:ošÇ =ko\Ajt BjEÚj oà\šå Pr;oœ~à:} Aj"YÒ"U ]DjA}®å DoÔurfÔoÚoU ;kj"A} 14 Aj Ú oœàU N<o~;u : } -Dj " vÚj " Aj"Àf¿ Úo<oà:} IèjA} aàÖj"àÓ} Ôu?ošÇ AuèoÚ} Aj"Y \Óo ]cªÓ} =jZšå eÓo =kuæuÈÚ} 11 ;nkoA}‹ I"?oO{} 16 =jOt~à:} 18 =oaªà ]cªÓ} =jZšå :jAjè} ;n k o A}‹ Pr;k } ~ Bj E j Ú } Aj " YÒ"ÖoÇ æl j R ‰ÓoàU q^ !ØoÇ=oàÖuà BjEjÚ} ØoA}‹ =jYAj:j~<} Øo?uàå Ajt:}È <jeà ù;nkurbÓoàÖuà ú|à;}È ØoAo‹Du¥à Úu r |Aj { } Bj E j Ú } %=oÈà:} ;k o a"~Ó} :j D u à !;k o Ç\¶Ó} W@Ò"Öuà =jÈAj""î} ú|à;}È

Øo?uàå

1890- AoÇ

Aj Ú oœ =o=o bOtàA} :uÚoAoÇ<} Pr;k}~ Doh"’@Öuà =kuD}‰ =jÒ"š =oaªà :oæ}œ~ ]Ò"DuWà:} !]kùâ:} ;nÚjk o<} =oÖoÚušàå 1907-AoÇ AjÚoœ =o=o _O""D} ;k o AoÇ<} Pr;k}~ Doh"’@Öuà =kDu }‰ DjÔo¿Ç =ja:}È Djæluà:} DjàæljÈAj""àÓ} !]kùâ:} ;nkjÚo<} =jÔj~K"àÓ} =jÔj~X® ]bå Ajt:}È <jeà Aj"YÒ"aià =jÈ:uÇ|Ó} AjtÔu®à q^ a"DoÖuà Nb;o<} ælK u àA}x =jAj~@¢ ]bå EoÇÖ} %=oÈà:} EoYà-EoYà^ Aj"YÒ"Öu æljR‰Ó} Pr;k}~ BjEÚj oÓ} Ò"|àA}x Dj"Új" Øo?uå Pr;k}~ AjtÒ"<} \|<} Djà;ku|B} DjàDoÚoÓ} =oKÒ"šå 1å N<o~;u:oÓ} DoàÔo?oTš :

EoÇ DjàDoÚoà:} EoàA} :j"Óo Djà:urDj’‡Y:} ùÚur¥Ç æloDoAuÑ®Ç ]àa¥ <oå NÔoÚ} Aj""îošÇ DjàDoÚoà:} :j"à Djà:urDj’‡Y:} Øo:ur?urO{}å 2å =oÈU:oÖur Djà;ku|B} : =o\x Aj " <o»àÖu =j : j ~ Au ® =oDj º :} ;uAo?oTà AjtÔ}å =oÈU:} =oÈU:} =oÈU:} :j"Auà %æluà ÚoA}?ošÇ ØoÔoÇÖur %Aur íuìå Újs"YÖuà %;oÓ} _Ò" q^ :oà:j"à :j"ÓoÖ} ;kj"å Aj"YÒ"<} N<o~;u:oÓ} eBoÚur ]?ošÇùÛu<} !Øo=oàU Újs"Ú} %æo§bå EoÇ Újs"YÖoÇ %;oxà:} N"Û}bšà _Ûu|Do‰à ÔjrÜ} Øo:o:}å qIr<}h" ÔjrÜ} ØoA}‹ qDo:}å 3å =ja:}È DjæluÓ} Djà;ku|B} : ?urÓo<} EoàÔoDjÚ} EoYàEoYà^ Ò"ØoO{} Aj " ÀÜ} OtIÓoà Aj""îoà:}È ?urÓoÓ} ùèjO{}å EoàA} EoàÔoDjÚ} %vlà ÚoA}?ošÇ ØoÔoÇÚ} )Ó} úr=u?} æoà]kØoO{}å 1858AoÇ AjÚoœ AjtÖ}~ 25AuÚ} Aj"YÒ"<} N<o~;u:oÓ} ]?ošÇ ]DjAu®à:} \ !d DoàÔo?oTš : EoàA} =o=}-G:} <oDo‰<o Ôjvl~à Dj à æl j A u š bàå EoÇ Dj à ;k u | Bo AjtY=ko:} Aj"Y =ja:}È DjæluÖuà =jÈ\Újr=} q^ =ja:}È DjæluU

!

- æljO{}® (Ajt¶ AoD}ä æur|èoÚ} !Dj"~?o Óo<uºàÙ}ä Új"ØoO{}å

qAjO{} Aj"ÀÜ} Aj"<o»Çù"èoÓ} \Üu ;oGA}‹ ]?uàå Pr;k}~ AjtÒ"Öuà =kuD}‰ : Pr;k o ~à:} Aj " YÒ"<} N<o~;u:o?oTà ú?uš a<jà:uÓ} ?oÔur<} ;nkjàO{} )Ó} æodbÓo æoà]kšå :jDàu Ö} 1907-AoÇ AjDo~ =o=o _O""D} ;koAoÇ<} =kæ u Èu Ú} 11AuÚ} \ÖoÇ Ajt<oÓ} =kuD}‰ qDo ùÚ}‹ DjÔo¿Ç =ja:}È DjæluÓ} :uà aDo‰ÚoÒ"šàå :jDàu Ö} =kDu o‰Ó} aBu|D} AjtÔu®à q^ a"DoU Y|:} ]bå EoÖo =jÒ"šà =o=o bÒr :uÚoAoÇ<} 1878-1905 Euà =kDu }‰ !]kùâ:} Aj"ÀÜ} =jÔj~Ùušàå =kuæuÈÚ} 11-AuÚ} DjàæljÈAu"¥à Pr;k } ~ Doh"’@Öu à =k u D}‰ <j a |ùâ:} ú?ošÇ arDoÖoÇ ÔjÈà;nok à:} Dj¶ÚjÜ} ØoA}‹ ]?oàå ;u A oU G"i ùÚj " àÓ} Aj " Y qAjtxà =uÈ|ÚjÜ}å Dj;oàÖ} ;uAoU G"i úbš


"

Aj"Y ;uAoU AjtàO{} qAjt¥Ç RÈd‰ Wa:oÓ} =uÈ|ÚjÜ} q^ q;jB}~å Pr;ko~Ó} ælÙ u } ]?urš Ej Ø oÚu r à ?u r |Ó} Aj " YÒ" Aj " "îoà:}È Øu I "?oTà AjtÔur<} :oàÓoà _Ûu-iÛuà\šà ^àAoÚj"àÓ} AjtÔo‰ Ajt:}È <jeà :oàÖur æloAo;nk}~ íjìÙ} ùÚ}‹ =oXà Ò":oå ØuI"<} q=ošÇ a"DoàAoà:} _ÛuDo‰àÓ} ÔjrÜ} ú?uà q^ :uàÖ} a"DoàA} Aj"Y q=ošÇ =j û :o Øu I "?oTà AjtÔur<} Öj?ur<} AjÀÚo‰å Pr;ko~Ó} æluÙ} ]bšà EjÚuÇRšà æloAo;nko~à:} ]nkÚ} ØoA}‹ Eur !<ur’‡|Ô} EuÚoàÓ} AoàÙo‰:}å _ÛuDo‰àÓ} q=jû†<} ÔjrÜ} ú?urš ØuI" qIr<} ù"ZÖu _Ûu<} ùCoª:u?oÇàÓ} q=jû†<} ÔjrÜ} ùÚo‰ä Aj"Àèo¿ÇÓ} Pr;k}~ AjtÒ"Öuà BjEjÚ} )Ó} DoÓ}œå ;nkjàO{} ;nkoA}‹ =oXà Ò"àAo¥Ç =jh"x ;nkurZà NY ælj?oh"x ØurZ<oà:} :jY ;uAoÖoÇ G"BuÓ} îob‰Ajt<} Õo?}‹ q=uš ùC}ª DurDj"àÓ} \à G"Bu<} :jOtÚ} qDo:}å Pr;ko~à:} Øoàa¥à DjA}~ !ØoÇ=oà DjàDoÚoÖoÇ AuÑÛo®ÇàÓ} q^ <od‰Ó}=jÜoÓ} PæoŠ?ošÇ Aj"<o»ÇàÓ} =oÈU:} q;koÚ}‹ ;uAoU AjèjÓ} ;kjÚj"àÓ} %?ur ]:o:}å ;uAoU G"iÖ} q_š G"i Aj"ÀÜ} ;u|A}-;jr:oÓ} IAoæ} ]bš Aj"Yä ;uAoÖoÇ G"BuÓ} îob‰Ajt<} Õo?}‹ ØuI"Öur =oÙošA} ùÚj"àÓ} qAjtxà %?ur ]:oå l

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

March 29, 2014

aævÝÌí »ÜáWÝÂìíb »ÝX&BÊÜ¿å…

#cªÜoÇàÖuà AurÔoè} DjàæloCjÜ} : (Óo ]Do DoàØuÚ} EoàA} #Ôj Ø u ~ ?oTà Öj ? u r <} Au:oDo‰<o AjtÀÓo )Ó} Aj"ÀW q]kš DoàÔo\Ü} Au"f¿å \Öuà <oàA} Øudà:oå \Óo Aj"ÀW AjèjÓ} ùèuràÓ} <oå EoàAuà :oÓo DjAjt§Ò"šàä %Ôo†D} EoÛjÒršå EoàA} q^ :j"à ;k o AoÇ Óošdà:} qDo‰<o DoàÔo:oÖ} qD}?ošÇàA} %Ôo†D} qDoT Øudœ :j"Óo? Aj"ÀÜ} aÖoÚušàå :u;oèo :oÓo :jù›Ü} %Ôo†D} qÒrš q^ Aj"ÀÜo?uà “Euråååå AjÀO{}åååå AjÀO{}åååå Doh"’@ä q:oà ùèu¿à” Aj"ÀÜob q^ AjtÀÓo =uÑK"š<} ;kjÚušà \Üuå “q:oà :j"à R:uà ùÚo‰O{}? GàO{} Ôu?ušàO{}?” Aj"ÀÜ} EoàAu aÖoÚušà :oÓoå “!èuæoä :j"à qO{}x Aj"ÀW Óo@ä AjtÀÓo :uÔoà IÜoà ælj"T~àå \à ÖuÛoºà ælj"T~àÖ}ä Aj"ÀØur <jAuÑÈ ?oÀ<} ælj"T~à qDo‰<o ú<j œ Úo _Ûu < } Ajèurºèur<} !à:jÚurš q^ EoàAuà :oÇ ælj"ÔoÇ~àU I:j<} ÓoÜu£Øu =jZšå Aj"ÀW ;koa Øo?ušàÖ} ÓoØoÚ} Øo?ušàå EoàAuà Aj"ÀD}‰ ùÛu NÚuà ÓoAj{} ùYØu Aj " ÀÜ} (_šú|Bj < } Õo?u š àå =j Ñ Ü} Aj t ÀÓo GàO"œÚ}h" ÓoAj{} Au"èuràÓ}

<oå AjtTÚ} EoàA} Aj"ÀØoÇ æl"j ÔoÇ~àÓ} Aj"ÀØoÇ qAjO{}ÔuÚ} DurÛ}‹ Ôj?o‘Ó} Ôubàå qAjO{} Aj"ÀW Aj"ÀØoÇ ælj"ÔoÇ~àU I:j<} íuì:obå Dj"AjtÚ} a|D} AjDo~à EoàAuà æloOtšÇ ÔoàAoà:} ÓoAj{} ú?uàå æl"j T~ AjÀÛ} Øobàå ÖuÛoºà ælj"ÔoÇ~àÓ} NÚuà iÓo=} EoàAuà ]?uàå :oàÓoà NÚu ?uã=k}=oK‹~Ú} Au"èu¿å \à q:oà NÚoÇ ØurZÓ} =oAošÇà:}å \:ošÇÚ} Aj";kuàÖ} EoàA} )Ó} %PAu®à %Ph"šà “:j"Øuà qÒrx<} Aj"ÀD}‰ G"i Øob Øudœ AjtÀÓoä :jÚ} :j"à q:oà Aj"ÀD}‰ Djà:urDo<} qDoO{} Aj"ÀÜ} Uà:oà” Aj"ÀÜ} :oÓo EoàAuà aÖoÚušàå “AjÀO{}ä GàZ:} Aj"ÀWà æl"j T~à AjtÀÓo ;uAoNYà ùÚo‰:}å Ajta"¶ :j"Auà Aj"Úu¥à <oÓoä :j"Auà qDo‰à Aj " ÀÜoDj Ú } qAj t ¥Ç DoàÔo:oÖ} Dj à :u r Do<} WÒ"ØoO{} Aj"ÀÜ} DoàÔo‰O{} Aj " ÀÜ} Aj " ÀÜobàå Aj t ÀÓo :oàÖoÇ íjìÚo Ôu?oÇÚ} ÓoàO{} ÓoAj{} ùÚj"àÓ}h" DurZ<oà:}å :j"à AjÔuÖ} ND} Aj"ÀÜo‰:}å =jÑÜ} AjtÀÓo AjÔuÖ} NDuràÓ} Øo:oTä Aj"ÀØuà Aj"<} ÚoAo<o Ot EoàAuà R:uàh" ÓoAj{} ùÚ}‹àÖ} ÚoàAu¥àå AjtÀÓo =oXà %POt‹à:}ä AjtÀÓo AurÔo<} =j è u : o:}ä Öj ? u r <} (RšÖ} AjÖo<oÓo Ajta"¶ Aj"ÀÜo‰:}å

Ej " BoÚ} <o Øo?oÇÚ} EurdŒÙošÓ} q=jA}‹ AjÀÚo‰:}å AjtÀÓo EoDjOt‰:}å” “Eoàåååå AjÀO{}T Øudœä NÚuà :j"à Aj"ÀD}‰ PRx Øudœ” Aj"Àèuà EoàAuàå =jÚj:} EoàAu \Óo Aj"Àèuà “Euà DjA}~ :j"Auà ÓoÛ}?ošÇ ùCoªàÖur =kjè} :j"Óo Au"èur¿å ^Øoh"x æljh"®å IÚ}:jÚ} (Óo Újs"ÛoàÖur NÚur =uÑ|D} qa" ú?oÇÚ} :oÓo NYà-=kjû?oà q^ =kjè} qAjtxà GàZ:} ?oælo‰ <u” Aj"ÀÜ} \ÖoÇ %PÜoÇ AjO{}È EoàAu à )Ó} =k o :u r Ú} %ÛjÒršå “ Aj À O{} æo Aj t ÀÓo =o;oÈÇæo?oTà #?ušDuà ÓoAj{} qDoå qa" !<uÇÓ} =oaªà DoàÔo:o Au"èoÇà Aj"ÀÜobå :j"Óo =jûDj~:} qDošÇÚ} qAu"¢Ú} )Ó} =oaªà Ò"” Aj"Àèuà EoàAuà \Óoå “NÚuà æoO{}-æoO{}” Aj"ÀÜ} Ôub \å AjtÀÓo \Öuà qÒrx<} Aj"ÀDj"‰ Djà:urD} Øo?urå l

- Ôuš|ZD} a"<u|ID}ä Aj"rÛ}v]È


‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

ñÜÓæí B—í - AÓæí BñÝí

March 29, 2014

:j<o~KŒÜ} Wa:} Aj"Àèo¿õÇ æu r šÔ} Du r Œ|ÙoàÖu r )Ó} Dj"à;jÚ} !àúrå qa" qAjt¥Ç Aj À Z?oà?oTàå :oàÖoÇ O"Aj=oÈÒ"ÖoÇ íjìZ:oàacà aÖo:o~<o (Óo Y\Öu r Djà:urD}ä (Óo ;nkjÚoU %ælo~ :oàÖoÇ :uràÛoÚ} =jèuàA}x Au"èo‰å Djæol Ú} Aj"Otšà Öj?r u <} #Dox?oÓ} Ôu?uršä =oXà íjìÚo Ò":o<o :jÜoÖur ælurÚur :júšÚ} AoÀAjA}‹ EoÛ}?uršå DoàØuÚ} æoæ}-AjtàO{}ä æloA}-æljh"® qAurÚuÖoÇAuèoÚ} íjìÚoà:} qDur<} qèoœÒ"<} Aj !;koÇ~ ^;uÚ} Aj"Àèur¿ :u|D}~ä DjÓofàÖuà Dj;oà arD} =o;oÈõÇæoÖoÇ qàæoÇÚj"ÓoÖu ÖurÚ}?uš qàæu :j<o~Ùu DoàÔo:o Au"èur<} ÓoÛ}?urš ÓoI"Öur DurÚurå O""AjDjàÖoP<oà:} îuè}?urš ÛoÈAjtä ÓoI"ÖoÇ Új"Óo=jà;o ØoàæoÖoÇ Új"ÓoÖoÇ ÓoÙoÇÖur PA}!!! Eur =jÑÚo DjàT‰ :urÇ qAjt¥?oTà AoàK"<} íuì:o<o :oàÖuà :j<o~KŒÜ} ÚjàÔoè} ØoA}‹ qD}?ušà <jeàT ??? !Dj?àu Uà:o=} GàZ:} qAjtxà Aj"\Ó} Au:oå EoÖu DoàÔo:o :o@ Wa:oà:} Do;k j < } ùÚj " àÓ} ÓoÛ}?uš ùC}ªä qAjtxà qØ} :o@ ]àAu¥à Dj"î} R:uàÖ}

AoàA}ª <oDo‰<o qa" iú¥à iÓo=}ä qa"¥ Dj"îoè} W@ ùC}ª-AoàA}ª Aj"Àèo¿õÇ DjæoŠÖur !;n}k ~ ùèjOt‹Do‰<o AoÔjOt‰:} <jeàT? Eoà:j"àÖ} ùèo‰ :oàU W@åååå =jûÜ} EoàAuà Dj;oàÖ} :oàÖoÇ :uràÛoà:} ;nkoA}‹ qÒrxàÖu à )Ó} Dj : } q^ DoAj t <}Ç ØoA}‹ Dj æ l o Ú} AjÀZ?oà^ DoàÔu¥à )Ó} AoÓ}Ç AjtÀÓo aW¶:} ù:o~å :uà ØoAo‹Do “qØ} ;uAoÖo ;jÒ"<}ä Aj " ÀØoÇ ùCoªàÓ} =j È \=k j è } Au"èo¿å” Eoàåååå :oàU =o:uÇ@ä ;uAoÖuÚ} :oàÖur æloAoÛ}‰ q^ ;u|A} vlÚoà:}åååå ^|Ø} ØoA}‹ EurT¿úÓ} =o:}È Øobšå #:ušà flash back =jûÚurå q:oà qa" :j<o~Ùuå ‘The present & future of India’ ùdà qDoàA} ? qAu " ¥à Wa:} 4- ?u ã <oàÖoÇ Aj " ÀèoÇÚ} HighwayÚ} long drive ØoàA}x =oAošàå ùDjbÖ} !Ûjxè} <oå Aj""îošõÇ<} AoEj<} Ò"|:} Aj"Àf¿ vl Ú oà:}Ö} <oå R:oÇÓ} ? ‘Hardwork’ Aj"Àèo¿õÇ DjæoŠÖur !;n k } ~ qAj t xà ùf:} ØoOt‹:u š NYà qAj t ¥Ç AjÀZ?oà^ aBu|D} Ôj"Ajt<} ]?oà ;uù"<}å qAjtxà Wa:} Aj"ÀèoÇÚ} Google (Website) Auæ}DoOtªNYàå R:uà ØoO{}

:uà qAjtxà :oÇÖ} íjìZÒ" Au"èoØoO{}å <o :jÚ}??? Øo?uà Wa:} #:ošõÇÚ} Djà=ušàå !Duà R:oÇÓ} ?? Ej Ò "~Óo Aj t ;k j Ç Aj t Öu Ú } Dj ; oàÖ} DoAjt<}Ç ØoA}‹ AoÖj"àÓ} Au"f¥ GæoÚ} ‘W|Aj<oà:} Ej:oBjå ;uù"<} W|Ao£:} Euà !Duà R:oÇÓ}? NEj " Bj / Eu à qAj t xà Aj À Z?oà^ ]?ošõÇ Dj " S Wa:oÖur =jYÜoAj{}T? Aj qa" qAu"¥à Wa:} !iDu‰<} G"i qD}?ošõÇ=j Y à WÒ"A}‹ Wa:oà:} DjPº@ ØurÛ}bšT %:j‰Ú} æloÚj:oà:} q:oà ;nkjàZå DoàØuÚ} Ej"<}--E"j ^ ÖoÀ _Ò"àa¥ Aj"ØoÖ} ;j"dÈå !DuàÖ} EoàA} Aj " ÀØoÇ =k u È àÛoœà DoàÔo:o Aj"d‰ ù:o~<o Aj"ÀØuà AuræoO{}š qAoØ} ùY?oÔušàå !ÚuAoÀ AoÙ}œ! q=oÖuÚ} AjtÀÓo )Ó} Au " Du Ø } qDo Aj " ÀÜ} DoàÔuràÓ} qAoØ} ù:o~?uàå \ Au"DuØ} AoÖj"<} AjtÀÓo (Óo ;nkjÚoU æuØoÚoO{} æljTšå (Óo :j < o~ÙoÇU =k u | D}æu r Ó}œ Duª|Öj"D} \ ØoAo‹D}bšå qØ} Aj " ÀØu à #àKÚ}<u Ù } Dj A j t <o:}?u š àå ÙoO{}¶ =oD} ùÚj"àÓ} EoàA} Aj"ÀØoÇ =j=oŒ Ajta"¶ DoàÔo:o %PàAo¥ÇÚ} =jÛuršàå :u;oèo AjtÀÓo ùèu¿à

#

- Øurh"š<} ÛuDo

!?ošæo;} - ^Óo~Ü} Aj"ÀØoÇ =j=oŒ-Aj"Ajt¶Ó} Aj"ÀØur R:urš Ej"Durx qDoä R:urš Aur|Ô} ù:o~:} \à Aj"ÀØur Aj"ÀÜ}å AurÔoè} AoÖoŒõÇä eà %:oÈà NEj " Bj / :j " Óoh" Uà:oŒ DoÔurÚoÓ} AjÀÚ}‹ =oAjÒ"‰bàå qØ} qa" R:oÇÓ} !Duà Øo?oÇàA}? qa" R:uš IÜ} :j<o~Ùu DoàØuÚ} qAurÚuÖoÇ Au è oÚ} íj ì Úo qDoàA} ? ù"Ùo¶à:} íjìÚoà:} ØoàA} ÚoÙoAjfacà qAjtxà ùf:} qDoT ? EoÖu a cà qa" qAu " ¥h":ošõÇÓ} aAj " Du r ~ ùYØoO{} <jeà? DoàØuÚ} íjìÚo Ò":o<o Aj t a"¶<} R:u à Ö} ù<}~ ;jAjÚj"àÓ} <o Øo?oÇÚ} qAjtxà ÚoÔ} Ò":oå Aj"EoæloÚj:oÖur =jÒrš æloÔ} Dj"Új" Øo:oå R:oÇÓ} úr?uW ;nkoA}‹ íjìÚo :oÇ ]Do ú(=k} dä _Øo§-EjÙ}ä ÛurAj{}ä <urD}_Øo§Ó} AjÖo<oDo‰<o


‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

$

i|;o qh"?ošõÇàA} ;uù"<}å Ajta"¶<} R:oÇÓ} Úoà;j"àÓ} <o EoÖuacà qAjtxà =jAo~<o Ajta"¶<} Úoà]<o:}bš Ajt:}È ÖjrÓ}å qAjO{}-æo=oO{}‹ ùC}ª ÓoÛ}‹ qAjtxà iÓo=} ]àAu¥àå =j Ñ Ü} qa" úr?u W à:} ÔjAj"¶:oà AjtY¥àå ?uã=k} #Ø} BurÙ}~ Au"|Ó} #Ù} dº|Ù} ù?}š Eur <o Eur Aj"Àf¿à =oàÖ}

?uã<oà qAjtxà Óo<oà^ Dj;oàÖ} YàÔ} Øo:o:}å =jÑÜ} :oÖur ^ÔjrÛo;nk}~ Uà:j"<} DjAur§<} íuìàAu¥à =u|Bj<}œ qAjtxà <oå :j<o~KŒÜoÚ} qDoàA} DjÔu¿à ÔjÒ"Èà-ÔjÒ"Èà ]Do‰å qAjtxà $C}ª - Aj " à:}È Aj " d‰ - îu è } ÔjØ~u Öuå =jÑÜ} Euà =jÑÚo qAjtxà Wa:} Aj"Àèo¿õÇ vb†àÔoÖoÇ úràRÈÙuÖuà DuàXÈàÔ} ú|Aj?} ;nkurÛoÇÖ} AuèoÖur q;koÚ}å

HP… ´ÜâDž ¸ÀÄgÀƦ ZÀ° QvÉA, PÀÄgÀƦ zÁ° QvÉA ªÀiÁíPÁ ªÉí¯Áågï eÁ¯ÉA UÉæøÁÛ £Áj QvÉA, ªÉÄøÁÛ ¥ÉÇÃj QvÉA -¦æÃAiÀiÁ r’¸ÉÆÃeÁ ¥Á®qÁÌ, ªÀ¸ÀAiÀiï ªÀiÁvÁågï ªÀiÁí¼Áî÷ågï eÁ¯ÉA. ²Qà EeÉߣïð eÁvÁ, gÁA¢àuï PÀÄeÉߣïð eÁvÁ WÁ®Ä£ï WÉAªÁÑ÷åPï gÉhįÉÆ eÁAmÉA ªÀiÁqÉØA eÁvÁ, xÉÆAmÉA PÀÄqÉØA eÁvÁ GªÀiÁåPï ¢vÁA ¥ÉǯÉÆ. ªÀÄdÆãvï gÁªÉîgï¬Äà ¸ÀAiÀiï, PÉƯÁé ¸ÁªÉîgï¬Äà ¸ÀAiÀiï £ÀíAiÀiïVà vÉÆ KPï D¸ÉÆæ ªÀiÁígÁ PÀĽ eÁvÁ, ±ÉígÁ zsÀĽà eÁvÁ D±É£Á ºÁAªï zÀĸÉÆæ. ®WÁß eÉÆqÉA eÁvÁ, «ÃWÁß ªÉÆqÉA eÁvÁ ºÁAªï ¥sÀgÀPï PÀj£Á zÉêÁ¸ÁÜ£ï eÁvÁ, ¨sÀÄvÁ ¸Áuï eÁvÁ ºÁAªï ªÀiÁgÀUï PÀj£Á. ªÉÇqÁÛAvÉÆè ¥ÉÇøï eÁvÁ, gÁ£ÁAwè WÀĸï eÁvÁ ºÉA ºÁAªï ¸ÀUÉîA ¸ÉƸÁÛA ¥sÀÅUÁ£ïð D¸Áè÷ågï eÁvÁ, £ÉUÁ£ïð zÉƸÁè÷ågï eÁvÁ ºÁAªï ¥sÀůÉÆ£ïAZï D¸ÁÛA ¸ÀĪÁ¸ï ¢ªÀÅ£ïAZï WÀĸÁÛA ¸ÉƨsÁAiÀiï ¥sÁAPÀªïßAZï ºÁ¸ÁÛA.

:uàÖ} qAu"¥à Wa:} <jeàå qOt‰Ú} - Du r à:} æloÔuAjà:jŒ@ Doàæloè}å ;uAoÖoÇ ;ko %=o;uDoà:urš )Ó}å :oÇ =oDj º <} qa" qOt‰ÚoÖu à arDoÓ} AuÖuàå )Ó} ÚjØuÖur ]|D} :urh" DjÓofà AuTà %ÙoØoO{}å ùCoªà^ æloO{}È DjÚur<} Ajta"¶ÖoÇ Aj:o‰Ò"Ó} ?oÔur<}T ID}ª R?o~?ošõÇ AurÔoÓ} æluÙuràÓ}T qa"¥ AjÀZºÓoO{} ;oùA}‹T AuÖuàå #Ôj Ø u ~ Öu =oÙu š æoàÓ} :j < o~ÙoÇàÓ}Ö} Aj " ÀÜ} qAjt<j:} ú?ošõÇ=jYà AjÖur<} NDu¥àå DuAjt~àAoà :u;oèo AuræoOtšÚ} îuè¥u àä Ôj=Œu AjtÚu¥ Eu ØoAo‹Do:} qAu"¥ RÈDo‰àA} O"r:oUà Pù›Üoàå qØ} qa" R:uš :j<o~Ùu _k Ô j ~ Öu Ø oÇ Du A u î o\Ú} DjàíjìK<oU ælj\~ Øo:oàA}? qa" AuÖuà R:oÇÓ} Aj"ÀèoÇÚ}ä _R‹ÓoÓ} Aj Ö u r àÓ} Au " èo‰ä Aj " ÀØu r æu r O{}=k u È àÛ} =uÈdÛuàÙ}ä Aj"ÀØuà Ôj?}~ =kÈu àÛ} Du ú ÈKY ;u ù "<} EoàA} DjàíjìK<oà:} qDoàå GàZ:} ØoA}‹ qAu " ¥ :j < o~Ùu %ælu~Ajà:}ä :o?uà:}Ajà:} ?urÓoAurÔoè} =jÑÜ} EoàAuà :j"Au"¥Aj""îoÚ} ;jAj?u~ aÖoÚ} \:ušÖ} ^|Ø}å qAur¥ æloAoÛ}‰ Buèu?oå ;uAoÖuà %:oÚ} AoÖj"àÓ} PØ} ]Do‰å DjÓofà arDoÓ} AjÖr u àÓ} <oÓoå Aj"ÀØu =kuÈàÛ}œ AjtÀÓo :jAt j Du ù:o~:}å AjÀZ?oà ùÛu<}

March 29, 2014

æuDoàA} AjtÔuràÓ} PØ}å DoR~ qAu r Y Ò"|<oä R:oÇÓ}ä Dj " Aj t Ú} ]Do %=oÈà:} qAurYÖoÇ AuèoÚ} íjìÚo qDoàå qAurY aDj<}~ Ôu?oÇååå “iÓ}Úu KrÇBj<oÓ} AjÖ}Úuä arDoÓ} AjÖo<o Øo?oÇÚ} AjÀÛ} <jeàå =jà;oÈ EjØoÚ} æoà;košõÇ:} NÚuà ù<}~ iÓ} eà ØoAo‹Do:} q;kj"^Ó} qAjO{} æo=oh"¥à %:oÈàå \à q=ošõÇ ælj"ÔoÇ~àÖuà æljaC}Ç Újr_:} ùÖo~à:}Ö} Aj " Ô}‹ Øo?oÇà:}å =j Ñ Ü} Wa:oà:} !\| ÔjØu~Öuà q=ošõÇ ælj"ÔoÇ~Ó} DjAur§àAu¥à aDurÈ<} Ôu ? oÇà:}å ;u ù "<} qAj t xà :j<o~ÙoÇàÓ} Wa:} ùDuà Ò":oä :jDuà WÒ"àA}x !Do;k}Ç Øo:oå #?ušBu ùC}ª qOtšõÇÚ} ^Úoi Øo:oàA}å :j<o~KŒÜoÚ} qa" R:uà Ôj f œ:oàA} ? :u à Ö} qAj t ¥ Aj " "îošõÇ _èu ¢ Ó} ]|àA}x Dj Ó o‰àA}å EoàA} Aj " ÀØoÇ Aj""îošõÇ _èu¢Ó} )Ó} q;jB}~ ØoàA}x =oAoØoO{}å Eu à ú|Aj?} iÓo=} Ajt:}È ]|àA}x DjÓo<oå :oàÖuDjàTà W|Aj<oUà Aj{z?oÇàh" ÔjØu~Uàå !Duà Øo?oÇÚ} Ajt:}È qØ} qAjtxà qa"¥à AjÀZ?oà q;jB}~ ùià ØoàA}x =oAošõÇà:} :oÇÖ} Y\<} qa"¥ Aj""Sš _f¢ qAjtxà q;jB}~ Aj"ÀÜuràÓ} Djú‰bå EoÇ ]Bu<} qAjtxà ÖjPàA}x qa"¥à AjÀZ?oà q;koÚ} Øo:ubà Aj"Àèur¿ Aj"ÀØur æljAj~Durå l


March 29, 2014

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

ZÅ ÊÜPݤí l

l

l

l

l

%

- Au"|Y vvOt<j _àÙurä !à;k|u Yå

ù"AoèoÇÖoÇ ÚurDoÓ} #?urš (èoÖur _Ùurä DoùÚ} Õo?}‹ _Ò"?oÇÚ} Aj"":o‰<o Ej"?ur=} qDošõÇÚ}ä =uÑÙoà:} Ej"?ur=} qDošõÇÚ}ä %Üu Øo:oå ÛjOtvXD} <o:}?ošõÇàÓ} ÕoO{} Øo?oÇÚ} AurÀàA} ?oOt§O{}å AurÀàA} ÚjÔo‰DoÈA} ÚoAjOt‰å ÕoO{} ÔjrÜ} ØoàA}x %=ox:o~å G:} %Úo<oå Dj;oàh" qàÔoÓ} :u|?} =jûDj"<} <oÀ?ošõÇAja~à Óo:} :j^~ ]Do‰å (Óo;oAuèo DjÔo¿õÇ qàÔoÓ} :u|?} =jûDj"àÓ} ØoOt‹:ošõÇÚ} :júšÓ}ä Óo<oàÓ}ä =oàOtàÓ} =jûDu¥à NÚuàå AoÇOtAj{} ù:o~<o ù=o?oÖuÚ} ÕoAj{} qOtšõÇÚ}ä %DoºD} æljÚo<} Öj?o:} Øo?oÇÚ} ù"ZU !]k~ Djù:} îob Øob Aj"ÀÜ} ?u|î}å :jù›Ü} AoÇOtAj{} ÚoAjOtå Aj""èoº;} qD}?ošõÇà^ Ôur|Û} :oÓ} _Ò"?oÇÚ} ÚjÔo‰DoÈA} %Üur Øo:oå qàæurÙ} :oÓ} _Ò"?oÇÚ} ÚjÔo‰DoÈA} ÖjÛ} Øo:oå 4ä 5

l

:j"fœ=o<oà ;koÛoA}‹ :oÓo a"YOtà arÙ} æljÚj"œ<} ;j"RÖoÇ ;oà:oÓ} ;jAj?oÇ~Ú} ;oà:} ;jrÓ} ÚoAo‰å

Du|æ}) (=jŒ?} AoO{} ÖjÛjOt‰å =oàOtàÓ} Dj"Ø}ä ÔoàX ;jrÓ} qD}?ošõÇà^ (=jŒ?} îoàAu¥à NÚuà <jeàå

l( l

l l

l

l

l

qàæurÙ} =kjèoàÖur Úur|D} ;jr;koÓ} æljÚj"œ<} _Ò"<oÒ"å qàæurÙ} ÚurDoÓ} q^ ;jr;koÓ} (ÓoAu"Óo aÚur|;k}å :jDuà ú?oÇÚ} WAj~ÜuÓ} :urà;uÈ Øo:o:}å )Ó} ÔošD} :oÓoÓ} )Ó} ù"?uÚ} arÙ}ä !;ku~à ù"?uÚ} eàÔ} æljDj"~<} _Ò"?oÇÚ} !W|Ü}~ ÔudÄÓ} ÔjrÜ} ØoàA}x %=oxÚo‰å AurÀàA} GàÖoh" ÓoÚjÜoÓ} ?oÔur<} &æl} Ot Ej"<} %;oxÓ} æljÚj"œàÓ} <jØurå Ej"<} %;oxÓ} q^ AurÀàAoÓ} (ÓoAu"Óo aÚur|;k}å Aj"<o»ÇÖoÇ qàÔoÓ} DjAoxD} ;nkjÚo<} aÓoNYàå Dj;oà )Ó} ?oÀ<} ù"?uÚ}æljÚ} :jr=} DuàA}?ošõÇ<} WAj~ÜuÓ} NÚuàå AoO{} ^àAoÚo‰å ÖjÛ} :jr=} NÚuà <jeàå ÖjÚoæ} ÖjÛo‰ä !W|Ü}~ Øo:oå !;ku~à ØoO",è} ælj"ÔoÇ~àÓ} Øo?oÇÚ} !;koÇ~ÖoÇ !;ku~à _Ùur )Ó} ÔošD} :oÓoà:} æljÚj"œ<} _Ò"?oÇÚ} =o:jè} %;oxÛu :jù›Ü} ÚoAo‰å ;ur|<} ù"?uÚoà ù^ŒÚu vÒr )Ó} ÔošD} %;oxà:} Úo:}æljÚ} vlIA}‹ DjÓofà :uà %;oÓ} Ôoè}‹ _Ò"?oÇÚ} îuèur®õÇ ^àAoÚo‰:}ål


‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

&

æoPx^ ;nkoA}‹ -

- _k?ura"<o dúº|Úoä=kuÚoÚ} æloÚj:oà:} qO""Au~]Ó}ä O""<o^ä (?u r |=j \ ä Eura"Òr=j\ !Duà DjæloÚ} ;nkjÚoUà AjÓo‰à Öo?u‰Ú} qDo:}å Eoà:j"à (?ur|=j\ (MBBS, MD) ;oú‰ÚoàÓ} îoO{}œ ÖjÛ}å =oBo¥:}Ç ÔoàAoà^ Du ã :} (?ur|=j\Ö} ØoO{}å qÒ"šAoÚ} RÈDj¶D} =kuDo‰ Djà;jvl~à EoàA} ÔurOtà Aj"ÀØoÇ =jû:o SVD OtIÓo DjàTà æljàAjûàÓ} Ôu?ošÇ Aufà ;nkjàO"œÚ} Ajd‰ ùÚo¥Ç qÔu‹?} Aj"Àèo¿Ç 60 AjDo~à =oÈÒ"ÖoÇ AjÇR‰<} AjÓo‰à aià %?urA}‹ AjtÀÓo !Duà DoàÔušà - “AjtÀÓo (?ur|=j\Ó} ;oú‰Ú} q^ AjÓo‰à ØoOt‹à:}ä EjÚuÇÓo (?ur|=j\ AjÓo:} íuì:ošÇÚ} ‘DuãÛ}-#=kuÓ}ª’ qDo:}å =jÒ"» ]|A}‹ AjÓo‰ íuìàa¥ NÚoÇ æl j ? oÒ"xÓ} iAoO{} ‘DuãÛ}-#=kÓu }ªœ’ (Side-Effects) ØoA}‹ AuTà AurÚj"àÓ} <jÀO{}å ;uù"<} EoàA} (?ur|=j\Ó} AjÓo‰à íuì<oå” :oÖu %:oÚ} qÒrx<} AjtÀÓo EoDur qÒršÇå EjÚuÇÓo (?ur|=j\ AjÓo‰Ó} ‘DuãÛ}-#=kÓu }ª’ qDo Aj " Àèu ¿ à EoAu à hr

March 29, 2014

ŸÃÝ »ÜÇÝÁáRíñ… iÁãÊæÂñ… & ÊÜáØhÝÂŸÄ qOtx?oà Ajt:}È <jeà AjÓo‰ DjàTà Au"f¥ AjÓo‰ - AjtEu:} UXÚ} Du ã :} :u à NÚu ã ?oàå Uà:oÇàä (ÓošÇÓ} “Ejd‰ =oO{}” qDoå :jAjè} ;oú‰Ú} :oÓo 21 ]|D}; ]DoÓ} 3 ?uÓoÚ} îoàA}x Ôj"èurÇ ]:oå =uÑÙo vl:Új } Ôu?ošÇ Ôj"fOtàÓ} R:uà ùf:} =oOt îo\Ú} Ajt:}È ;uù"<} =oO{} æoY|Ó} ùÚj"àÓ} ØoO{} Aj"ÀÜ}? )Ó} =oaªà =uÑÙoÓ} =oAušb Ôj"f :oÖur =jÈæloA} DjÔo¿Ç ù"ZÚ} Õo?o‰å :jDuà =oO{} DurÛ}‹ EuÚ} ØoÔoÇà^ :u ù"ZÖu æloÔ} DoÚux qDošÇY =jÈæloA} =jÛo‰ ;uù"<} :oÓo ‘DuãÛ}-#=kuÓ}ª’ Aj"ÀÜo‰:}å EoÇ æloÔoàÓ} _Ûo <oà :jY AjÓo‰Öur =jÈæloA} =jÛo‰Ö}¥!!! =uÑÙoÓ} íuì:uš?oÇ Ôj"fÒ"Öur =jÈæloA} =kjù:} Ejd‰ =oO{} (q<uÓoP" Úur|Ôj)ÖuÚ} Aj t :}È =j Û oØu Aj " ÀÜu r àÓ} Øo:oAu? ;uù"<} Ôj"f (?ur|=j\ ØoàA} Aj Eu r a"Òr|=j \ ä O""<o^ =jÈæloA} DjÔo¿Ç ù"ZÚ} =j Û o‰å Eu à ùf:} <o:ošÇ qÔu‹?oÖuà %?urAu®à qÒrx<} AjtÀÓo EoDur qh"?uršÇå (?ur|=j\ AjÀÓo:} NÚuà <jeà Aj"ÀÜu‰?oÇà Eura"Òr| =j\ä qO""Au~]Ó}^ä O""<o^ Y\ÖoÇ Új s "ÛoÇ - =o?oÇÖu à AjÀÓo:} NÚuà Aj"ÀÜu¥à ùBuà? )Ó} ;oúrš ]:oà ‘]AuÑ’ =j:oÈÓ}

?u|G<} NÚjàAo¥ îo\Ú} EoàA} ÕoÙoÚ} Óo=uÇ :urÙoÓ} Ôubšàå ;nkjàOt¥Ç 7-8 Új"ÓoÚ} AurÀàAo Aj""D}å :oà:ušà AurÀàA} ÓoÛ}‹ AjtÀÓohr ]?ušàå NEj"Bj/ :jD? j àu “!=jÑÙ} AurÀàA}” EoÇ 85 AjDo~à^ EoAuà îu?ušà <oàå æloÚj:oà:} 20-25 ùà=u^ Au r ÀàA} aÓo‰:}å Eoà:j " à =koAjt;} ùà=u^hr qDo:}å :jY :oÇ AurÀàAoÇR EoAuà îu?ošÇ !=jÑÙ} AurÀàAoR Úo:}-]|D} =kjÚjÓ} qDoå Eur =kjÚjÓ} R:oÇ qÒrš? æloÚj:oà:} AurÀàA} aR¥ ùà=u ^ ?oîu r à R?u r AurÀàA} EoÛo‰ :jY GàO{} ;nkoA}‹ ? Aj";kjÇ=jÈ;u|B} q^ Aj"EoÚoCjÄ ÚoØoÇà^ =kjù:} ÚjrÓ}-Újs"Ûoà ?oA}‹; :oà:ošÇ =k j û ?oà ;n k o A}‹ Au r ÀàA} (ÓoªàO{} AurÀàAo-Aj""Doà^ ú?oÇY ; =k u Ú oÚ} _k Ô j ~ WÖoÇ

?urÓoÓ} :uà =oàAu¥à <oàå :oÇ ;uù"<} AjÀÛ} ùà=u^à^ aú¥à !=jûÙ} AurÀàA} <jeàå :oà:j"à Ôur|Û} (Jaggary)ä DoùÚ} q^ æloàÔoÚo ÚjàÔ} æljYœ:o:}å q:oàÖoÇ ?urÓoÓ} q?u=o?oÇàUàä AjÓo‰à-Újs"ÛoàUà Aj À èj Ó } <oàå :j D u à qDo‰à qO""Au ~ ]Ó}ä O""<o^ä Eura"Òr|=j\ AjÓo‰à DjA}~ DoYxà Aj"ÀÜuràÓ}h" ØoOt‹å EjÚuÇÓo Y\ÖoÇ AjÓo‰Ó} :oÖuàÖ} =oÈAj""GÇ:o qDoå =jÑÜ} ÔjØu~ \:ušà Ajt:}È îoA}‹; DurÚur _Ò"<oDo‰àä dÔu È Ù} AuÑZ<oDo‰àä EjÚuÇÓo ]Do )Ó} íjìàÙur AoRàÔ} ú?oÇÚ} R:uàÖ} AjÓo‰à <oDo‰à NÚoÇ æl j ? oÒ"x<} WÒ"Au Ç :} Aj " ÀØoÇNY - :j " a"à R:u à Aj"ÀÜo‰:}? l

‘=kuњ|Úo’ AjYºà AuÑ|àÓ} %;oxÛu ÚoAušà

(úà Úo\à \|<} AuÑÚoÚ} AjtÀÓo (ÓoÖo¥Üuà =uÑÙoà:} Aj""Ûur†<} Ò"|A}‹ AuÑ|àÓ} %;oxÛu Dj"Új" Øo?uàå DjÓofà Dj AuÑÚoà Øo:o<o Djà=jÑÚ}® ;nkjRšàå Ôj"Úoº;oÚ} qD}?ošõÇ<} æluÇàh" ]DuràÓ} Dj"Új" Øo?uàå R:oÇÓ} \:ušà DjÓofà ;oú‰Ú} Au"èuràÓ}h" !Do;k}Ç qD}?ušà q^ Aj"ÀØur íuìrA} Ôj?o‘à:} qD}?ošõÇà<} EuÜu:uÜu ;koàAuÑàÓ}h" úrÜ}h" <o:}?ušà \:ošõÇÚ} ‘=kuÑôïïš|Úo’Öur %ÛoD} qÒrš q^ íjìÚoà:} qD} ?ušà ‘=kuÑôïïš|Úo’ ÓoÛ}‹ #?ušà #?ušà Öoúr<} _Ò"àA}x Dj"Új" ú?uàå Do;oÚ}® !ÚuŠà ò<}œ ‘=kuÑôïïš|Úo’ îob Øo:o<o AjtÀÓo AuÑÚurÛ} Ò"àAu¥ Djà=jÑÚ}® ÚoAušå ;jr<o‘Úo =jûÛuà q^ ;ur|<} =oaªà ‘=kuÑôïïš|Úo’ DuA}‹ =uÑÙoà:} Aj""Ûur†àÖuà q^ %;oxÛuh" ÚoAušàå DoàØu vl:jÚ} Djà=jÑÚ}® ÔjrÜ} Øobàå íjìÚoà:} ‘=kuÑôïïš|Úo’ qD}?ošõÇ<} EoàA} NÖoA} Øobàå Smt. H.D'souza, K.S. Town, Bangalore - 560060.


‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

March 29, 2014

'

˨ݦìí ¥Ýʅ°, ÎûÜQP…

‘WÜáÃÜáÊÜí¨Ü®Ü’ ªÉÄʸÀÆgï ±ÀºÀgÁAvÁèöå JPÁ EAVèÃµï ªÀiÁzsÀåªÀiÁZÁå ¥ÁæxÀ«ÄPï E¸Á̯ÁAvï ZÁ½¸ï ªÀ¸ÁðA¨sÀgï ºÁAªÉA ²PÀëQZÉÆ ªÁªïæ PɯÉÆ. ºÁåZï ±Á¼ÉAvï DSÉæZÁå zsÁ ªÀ¸ÁðA¤ ºÁAªï ªÀÄÄSÉ¯ï ªÉĹÛçuï ( head mistress) eÁªÁ߸ï°èA. C¸ÉA, 2011 ªÁå zÀ¸ÉA§gï 31Pï ºÁAªï ªÀÄíeÁå ²PÀëQ ªÀÈvÉÛ xÁªïß ¤ªÀÈvïÛ eÁ°A. ±Á¼ÉAvï ºÁAªï ªÁªïæ PÀgÁÛ£Á, ªÀiÁíPÁ ¸ÀPÁ½A £ÉÆêï xÁªïß ¸ÁAeÉgï ¥ÁAZï ¥ÀgÁåAvï KPï WÀr ¥ÀŸÀðvï £Ávï°è. ±Á¼ÉAvÁèöå 500 ¨sÀÄUÁåðAa D¤ ¥ÀAzÁæ duÁA ²PÀëQAa dªÁ¨ÁÝj, vÁAZÁå ¸ÁA¨sÁ¼ÁZÉA, mÉPÁìZÉA, gÀeÉZÉA ¯ÉÃSï¥ÁPï, ¨sÀÄUÁåðAPï zÀ£ÁàgÁA eɪÁÚZÁå ªÀåªÀ¸ÉÜa R§qÁÝj EvÁå¢... D¸ï°è eÁ¯Áèöå£ï, ¤ªÀÈvÉ G¥ÁæAvï WÀgÁ ªÀiÁíPÁ ¢Ã¸ï ªÀZÁ£Á eÁ¯É. E¸Á̯ÁZÁå ¨sÀÄUÁåðAZÉÆ, ²PÀëQAZÉÆ D¤ ¸ÀPÁØAZÉÆ GqÁ¸ï AiÉÄÃAªïÌ ¸ÀÄgÀÄ eÁ¯ÉÆ. ¥ÀÇuï xÉÆqÁå ¢¸ÁA ©üvÀgï, ¸ÉeÁgÁÑöå, PÀÄmÁäZÁå, WÀgï-¥Àæ ª Éñï PÁ¬ÄðA, PÁeÁgÁA, d¯Áä ¢¸ÁZÉ

¸ÀA¨sÀæªÀiï D¸ï°èA. ¸Àªïð, D¥ÀªÁÚöå ¥ÀvÁæA zÉSÁÛ£Á, ºÁå ¸Àªïð PÁAiÀiÁðAPï ªÀiÁíPÁ DvÁA E¸Á̯Áa gÁmÁªÀ¼ï £Ávï¯Éè ¤«ÄÛA, ºÁdgï eÁAªïÌ ¸Ázsïå eÁ¯ÉA. ¥ÁmÁ¥Ámï, PÀÄmÁäAwèA PÁeÁgÁA, PÉÆrAiÀiÁ¼ÁAvï, ªÀÄqÀAvÁågÁAvï, ªÀÄÄA§¬Ä D¤ CºÀäzÁ¨Ázï ªÀÄíuï, ºÁå ¸ÀUÁîöå PÁAiÀiÁðA¤ ¨sÁUï Wɪïß, PÀÄmÁäZÁå ¨sÁªï¨sÀ¬ÄÚA, ¸ÀAiÀiÁæöåA-zsÀAiÀiÁæöåA ¸ÀªÉA, UÀªÀÄävÁA PÉ°A. C¸ÉA ¢Ã¸ï ¥Á±Ágï eÁ¯Éè PÀ¼ÉÆAPïZïÑ £ÁAvï. ºÁAªÉA ¤ªÀÈvï eÁ¯ÉèA ¨ÉÆÃªï §gÉA eÁ¯ÉA ªÀÄíuï aAvÉèA! JPÁ ¢¸Á, 2000ªÁå ªÀgÁìAvï ºÁAªÉA ¥ÁAZÉé xÁªïß ¸ÁvÉé PÁè¹ ¥ÀAiÀiÁðAvï ²PÀAiÉÄè¯Áå, £ÀA¢Ã±ï ªÀÄí¼Áîöå «zÁåyðZÉA ¨ÉAUÀÆîgï xÁªïß ªÀiÁíPÁ ¥sÉÇãï DAiÉÄèA D¤ vÁuÉ vÁa ªÀ¼ÀPï ¸ÁAVè. vÁZÉ ¸ÀAVA vÉzÁßA ²Pï¯Áèöå, ¨ÉAUÀÆîgï ±ÀºÀgÁAvï, ¨ÉAPÁAvï, ¸ÉÆÃ¥sïÖªÉÃgï D¤ EAf¤AiÀÄjAUï PÀA¥É¤Avï EvÁå¢... §gÁå ºÀÄzÁÝöågï D¸ï¯Áèöå 10 duÁA «zÁåyðAZÉÆ ¥ÀAUÀqï, ºÁAªï DvÁA ¤ªÀÈvï eÁ¯ÉÆè

«µÀAiÀiï ¸ÀªÉÆÓ£ï, ªÀiÁíPÁ ¨sÉmï ¢Ãªïß, ¥sÀ¼ÁA-¥sÀůÁA C¥ÀÅð£ï, ªÀiÁ£ï-¸À£Áä£Á ¸ÀªÉA, ‘UÀÄgÀĪÀAzÀ£À’ PÀgÀÄAPï ¨ÉAUÀÆîgï xÁªïß ªÉÄʸÀÆgï AiÉÄAªïÌ vÀAiÀiÁgï eÁ¯ÉÆè. ºÁå SÁwgï vÁuÉA ªÀÄíf ¥ÀªÀðtÂÎ ªÀiÁVè D¤ ºÁAªÉA «zÁåyð eÁªÁ߸Éè¯Áå ¨sÀÄUÁåðA xÁªïß, vÀ£ÁðlàuÁPï ¥Áªï¯Áèöå ºÁå ªÀÄíeÁå «zÁåyð AiÀÄĪÀduÁAPï ¥À¼ÉAªÉÑA D¤ vÁAPÁA ¨sÉmÉÑ G¨sÉð£ï, ªÀíqÁ Rıɣï vÁAPÁA PÀ¨Áèvï ¢°! £À«ÄAiÀiÁgÉè¯Áå ¢¸Á, xÉÆqÁå ªÉÊAiÀÄQÛPï PÁgÀuÁ ¤«ÄÛA, vÁAZÉ ¥À¬ÄÌ ZÀªÁÎAPï AiÉÄAªïÌ ¸Ázsïå eÁAªïÌ £Á. C±ÉA vÁå ¢¸Á, ºÁAªÉA

-

°¨ÉgÁ ¸ÉÆÃeï, ªÉÄʸÀÆgï

¥ÁAZÉé xÁªïß ¸ÁvÉé PÁè¹ ¥ÀAiÀiÁðAvï ²PÀAiÉÄè°A 6 duÁA ¨sÀÄVðA, AiÀÄĪÀduÁA eÁªïß ªÁqÉè°A vÀ£ÁðnA, DªÉÄÎgï D¬ÄèA. vÁAZÉ ¥À¬ÄÌ ¥ÁAZï duï ZÀ¯É D¤ JQèZï ZÀ°. D¬Ä¯Éè vÀPÀëuï vÁt ¸ÀªÁðA¤, JPÉPÁèöå£ïAZï ªÀÄíeÉ ¥ÁAAiÀiï D¥ÀÅØ£ï, ªÀÄíeÉA D²ÃªÁðzï ªÀiÁUÉèA. RgÉAZï eÁªïß, ºÁå ªÉ¼Á ªÀÄíeÉA PÁ½eï ¨sÀgÉÆ£ï DAiÉÄèA. £ÁPÁ-£ÁPÁ ªÀÄí¼Áågï¬ÄÃ, zÉƼÁåA¤ ¸ÀAvÉƸÁaA D¤ vÀÈ¥ÉÛaA zÀÄSÁA GzÉ°A!
ºÁå ¥ÀAUÁØZÉÆ ªÀÄÄSÉ° £ÀA¢Ã±ï eÁªÁ߸ÉÆè¯ÉÆ. ºÉÆ ¨sÀÄUÉÆð, UËqï-¸ÁgÀ¸Àévï PÉÆAPÉÆÚ. ªÀÄw£ï ZÀÄgÀÄPï D¤ ²PÁàAvï ºÀıÁgï D¸ï¯ÉÆè. vÉzÁ¼Á vÁZÉA G®ªÉÚA ¨ÉÆêïZï GuÉ D¸ï¯ÉèA. £ÀA¢Ã±ï EAf¤AiÀÄjAUï PÀgÀÄ£ï DvÁA, ¨ÉAUÀÄîgÁAvï ¸ÉÆÃ¥sïÖªÉÃgï PÀA¥É¤Avï ªÁªïæ PÀgÀÄ£ï D¸Á vÀj, ¥ÁAZÉé xÁªïß ¸ÁvÉé ¥ÀgÁåAvï ºÁAªÉA PɯÁèöå, PÀ£ÀßqÀ D¤ EAVèÃµï ¥ÁoÁAZÉÆ vÁuÉ D¤ ºÉgÁA¤ C©üªÀiÁ£Á£ï GqÁ¸ï PÁqÉÆè. ºÁAZÉ ¥À¬ÄÌ D¸ï¯ÉèA JPÉèAZï ZÉqÀÄA ªÀÄí¼Áågï, ¦æAiÀiÁ. ²PÁàAvï ºÉA ºÀıÁgï D¸ï¯ÉèA. “PÁè¹Avï D«Ä ¨sÀÄVðA ¸ÀgÁéA vÀÄPÁ PÀpuï ©üAAiÉÄvÁ¯ÁåAªï, ¥ÀÇuï vÀÄAªÉA JPÁèöå «zÁåyðPï¬Ä ªÀiÁgï ¢¯ÉÆè D«Ä ¥À¼É¯ÉÆè £Á. wvÉèAZï £À»A, ¥ÁæxÀ«ÄPï ±Á¼ÉAvï wÃ£ï ªÀ¸ÁðA vÀÄAªÉA DªÀiÁÌA ²PÀAiÉÄè¯ÉA ªÀÄļÁªÉA EAVèõï D¤ PÀ£ÀßqÀ ²PÁ¥ï Deï ¥ÀgÁåAvï DªÀiÁÌA ¸ÀªÁðAPï C©üªÀiÁ£Á D¤ UËgÀªÁZÉA eÁAªïÌ ¥ÁªÁèA. ºÁå zÉPÀÄ£ï D«Ä ¸ÀªÁðA, vÀªÀ¼ï-vÀªÀ¼ï ¨ÉAUÀÄîgÁAvï ¸ÁAUÁvï ªÉļÁÛ£Á, vÀÄeÉÆ D«Ä GqÁ¸ï PÁqÁÛAªï.” C±ÉA vÁuÉ «ªÀjìvÁ£Á, «dAiÀÄPÁAvï, ¥ÀÅgÀÄ

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

µÉÆÃvÀÛªÀiï, gÁWÀªÉÃAzÀæ D¤ ¸Á¢Pï CºÀäzï ºÁt ¸ÀªÁðA¤ ®UÀãUï ¨ÁgÁvÉgÁ ªÀ¸ÁðA DzsÉè ¥ÁAZÉé xÁªïß ¸ÁvÉé ¥ÀAiÀiÁðAvÁèöå ²PÁàZÉ DªÉÝZÉ ¨sÀ¥ÀÇðgï GUÁظï, «AZÁÚgï PÁtÂAiÉÆ ªÀÄÄSÁgï ºÁqÉÆèöå. ºÁAvÀÄA, ±Á¼ÉZÉA ¨ÁåAqï, ¸ËÌmï ¥ÀAUÁØZÉÆ ¥ÀæªÁ¸ï, ¸ÀÆ̯ïqÉÃZÉ £ÁZï D¤ ¥ÀzÁA EvÁå¢... ªÀÄíuÁÛ£Á, vÉÆ C¥ÀÅgÁâAiÉÄZÉÆ ¢Ã¸ï PÁ¨Ágï eÁ¯ÉÆè PÀ¼ÉÆAPïZï £Á! ºÁå «AZÁÚgï «zÁåyðA¤ ªÀiÁíPÁ ªÀiÁ£ï¸À£Áä£ï PɯÁå G¥ÁæAvï, DªÀiÁÑöå WÀZÁåð UÁqÀð£ÁAvï ªÀÄíeÉ ¸ÀAªÉA gÁªÉÇ£ï PÁqÉè° vÀ¹éÃgï, DvÁA ªÀÄíeÁå zÉƼÁå ªÀÄÄSÁgï D¸Á D¤ »A DvÁAaA AiÀÄĪÀduÁA, Dzs À ĤPï E-ªÀiÁzs À åªÀiÁ ªÀiÁj¥s Á vï, JPÀémÉÆ£ï, JPÁªÉÄPÁ Dzs Á gÀÄì£ï¸ÀÄzsÁgÀÄì£ï D¤ ªÀÄíeɯÁVA ¸ÀA¥ÀPïð zÀªÀgÀÄ£ï D¸Ávï. ºÁAªÉA ²PÀëuï ¢¯Áèöå C¸À¯Áå ºÀeÁgÉÆA «zÁåyðAPï §gÉÆ ¥sÀÅqÁgï ¯Á¨sÉÆA¢ ªÀÄíuï ºÁAªï zɪÁ¯ÁVA vÁAPÁA §gÉA ªÀiÁUÁÛA D¤ ªÀÄíeÉ ²PÀëQZÉ ªÀÈvÉÛ xÀAAiÀiï, C©üªÀiÁ£ï D¤ ¸ÀAvÉÆ¸ï ¥ÁªÉÇ£ï, ¸ÀªÉð¸ÀàgÁ zɪÁPï CUÁðA l ¢vÁA!

March 29, 2014

ÊÜáØhÝ WÜ~ñ… ÊÜÞÓÜrÃÝaæã

ÃÝW…

EoàA} qÙoºÇ Óošdà:} iÓo‰bà Ôj@:} Aj"ÀÜo‰<o vlàÒ":obà AjtDjªÚ} Ò":jÖ} Óoà=o‰bà :oÓo =jèuA}‹ æoàÓo =jà;o b=o‰bà

- Eu?u<} Ôj"Z<urÀä

AjDjO{} (=jå)

)Ó} ]|D} !Duà íjìÛušà qOtxOt Ôj@:} AjtDjªÚoÓ} :oèur AuÑ|Û}‹ %Pàa¥ DjAjO{} Aj"ÀØoÇ #Coª<} :oÖoÇ :oèoÇÖuà <jùx?} ÓoÛušà ÚoÔo<} AjtDjªÚoÖuà ÚjÔo:} ùÛjxÛušà ÓoÛurš ÛjDjªÚ} AjtÚurš #CoªÖoÇ Ajt:oÇÓ} ÛjDjªÚ} ?oÔurš ;j"DoÈÇÖoÇ Óo<jŒÙoÇÓ} AjtDjªÚo<} #CoªÖu ú|D} ;kjÚ}‹ AuÑÛuš ÚoÔo<} :oÖuà Ajt:uà AuÑ@ŠÓ} q_ª?uà #CoªU :jRš =kjûXšä ÚjÔo:} AoÀèu¿ßñà Euà =jèuA}‹ EoàA} æloO{}È ;koàašàå ;koàAuÑ<} AjÖur<} EuÛ}AjtDjªÚoÓ} GæoÚ} ]b DjT¿à X|ÖjÚoà q^ ælj"T~à IAur Øobà #CoªÖuà Ajt:uà ÚjÔo‰ÖoÇ úràÛoà:} N"Ûušàå !àN"?u<}œ qÒ"šà #CoªÓ} EurdŒÙošÓ} AuÀ?uà =uÑbD} qÒ"š q^ AjtDjªÚoÓ} Nà]k:} Õo?uàå ;nkurÛoÇÖ} ]Doà^ GæoÚ} qh"š AjtDjªÚo<} Øuã?oà:} ÔjèoŒD} ÓoÜu£?ur Aj"Úo¥Ç =jÒ"šà ;ur|<} Djæ}Š ÓoÔoŠÚ} NÚjh"?uš “ælj"ÔoÇ~ AjtÀÓo Ajt=k} ùÚ}” ÚoÔo<} :j"Óo EoàAuà AjtÚušà :j"Øuà EoàAuà ÚjÔo:} AoÀÚjÒ"šà

qØ} AjtÀÓo Euà W|Aj<} <oÓo Øo:o :j"a" úr@ Aj"ÀØu îo\Ú} =jBo¥:o‰=} ùY<oÓo:} Aj"ÀW ÖjrÓ} Øob Aj"ÀÜ} EoàA} Óoèo§à ;nkoA}‹ Öj"Öj"~Úo‰à :j"a" DjùxÛ} AjtÀÓo Ajt=k} ùÚu‰?oÇ:} Aj"ÀÜ} =o:uÇ:oàål


March 29, 2014

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

Ô÷à ÓÜÊÝìíP… ÊæáàƖíP…¤

]AuÑ ØoAo‹Do DjAo~àÓ} %ØoºÛ} ]àa¥ AjD}‰å Ôj"?uræ} ØoAo‹Do DjAo~àÓ} DuræloO{} ]|A}‹ qùDj"~àU AjD}‰å ]AoÇ ;nkoA}‹ %ØoºÛ} Au"èo‰<oä :oÖu =oÙošÇ<} Óoèu r Ó} qDo‰å Ôj"?uræ} G"àÙo‰<o :oÖuDjàTà ÓoàÙu qDo‰:}å :jDuàÖ} )Ó} ÖuÛj"à ælj"Ôu~à I?o¶:o<oä :uà íjìÚoà:} AoÛo‰<oä DjAo~àÓ} q=o®ià qùc~:} ùÚo‰<oä :j<o~KŒÜoÓ} Au"|Ù} :uàÓo‰<o :oÖoÇ DuræloÒ" DjàTà :oÖoÇ W|Aj<oà:} Djæol Ú} ;nÚjk oàÖu ùC}ª Aj DjA"j DuÇ qDo:} Aj"Àèu¿à %Ôo†D} ;jAjÚu¥à æur|A} ÖjÛ} ÔjØu~Öuàå (Óo ]AoÇÓ} NÚuà :u|?} Õo?}‹ä ^:jè} ;jAjÚošÇÚ} :ur NÚur =jI~èur<} DjAo~àÓ} =jÈÓoD} ]?uš=jYà :urÙoà:} Ôj"?uræoÖoÇ Újs"ÛoÖur =uÑ|D} NÚur ú?oÇÚ} qùc~Ó} Ôj"?uræ} ]?ošÇ=j Y à (Óo Öj b Ò"Ó} ?oÀ<} ælj"Ôu~à ;nkoA}‹ NÚur AjtOtAur|Ô} ]|A}‹ DjA}~

- Øudœ Z’Dur|Øoä Dj"Új:jx?}

;nkjÚoÖuà %:u‰|I<} ?oælušà :jÚ} :u à æl j " Ôu ~ à íj ì Úoà:}ä #Dox?oà:}ä úr?uWà:}ä q=ošÇ DuØoÚo =jYDjÚoà:} :jDàu Ö} DjÔo¿Ç DjAt j Øuà:} :uà )Ó} %;oEjÚÜ j } ØoA}‹ DjAo~àÓ} Au"|P‘àÓ}‰ ØoàA}x =oAu‰?uàå =jOtšÇ Dj"Ao:uÚ} DjAo~àÓ} Au"|P‘àÓ}‰ q;jB}~ ØoA}‹ qDo qa"¥ Au r Ôoè} qAj O {}ä Aj"YAjtàO{}å qàÓoºÚ}=j@ ØuI" æoèoxU qAjO{} ØoA}‹ ;k u ã Úo<} q=u š à W|Aj < } Aj " "à;j Ú j " œ<} Aj À Ú}‹ Dj Ô o~ DjàDoÚoÖoÇ ÚoOtU Ajt:o Dj A }~ dé|OtàÓ} q^ ÖjbOtàÓ} ;kuãÚo]Ó} Aj""îub ØoàA}x =oašå #à]ÚoÔoà]k ä =j È \æl o =oX|?}ä Du r |^OtÔoà]k :jDj?oÇ Aj""îu?oÇà^ ÚoC}Ä Öj?ur<} AuÀ?oÇÚ} Aj"YÒ"ÖoÇ q;jBo~à^ Öj?}?ošÇ Aj";jÚ} :uÚØ u o :jD? j r u Ç ^Doº;n}k ~ dé|Òr ^Ôj ~ \ÓoàÓ} ù"Aj " Ó} ùÚ}‹ Doà\Ü} ØoàA}x =oAošÇà:}å dDjªÚ} Úo@ Aj"YOt :jDjbà AjtZ‰Ú} q=uњ W|A} Nb;o<} ùÚ}‹ q=o®Ó} AjtÚ}?ošÇ Aj"<o»Ó} Dj " Ùox Au " èoDu à ùÚj " àÓ} =oAošÇà:}å qDu Ä |bOtU Ôu š |ZD} Du ª ã<}œ q=ošÇ =j \ Ó} q^

æl j " ÔoÇ~àÓ} WAu à Ö} Ej"?oŒh"?ošÇ ùa"~àÓ} \Üu æljTœ?uàå !Duà DjæloÚ} dé|Òr qAjtxà æljÔoœÜoÇÖur dŒY:} iùA}‹ ;j"DoÈÇàÓ} Au"|P‘àÓ}‰ ØoàA}x =oAošÇà:}å ùPŒ<o ÖzAošä Dj " ^:o abO"Aj{}œ :jDb j à æoEoÇÓoBoÓ} =oA}bšàä îuèo Au"ã;o<oÚ} Du r vl ¥ àä iÓoŒ ú›|:oÈà:} =j I ~f¥à Du r æl o Ò"ÖoÇ Dj à DoÚoà:} <oàAoÛu š bàä ;kuãÚo<} q=ošÇ ;u|Bo îo\Ú} Újs""W¥àå qDjŒ:oÈÇà^ ;oú‰Ú} ØoA}‹ä <jD}~ ØoA}‹ DjAo~àÓ} q_š AurÔoæljY:} q^ ^Doº;nk}~ DuAo ]àa¥àä iÓoŒ-ú›|:oÈà:} Gf¶:} <oDo‰<o AoA}È ]àa¥àä q^Ó}h" aa;k } ú›|:oÈà^ R:uàÖ} EurT¿Ó} qBu<oDo‰<o Ôj"Ùo<} ÓoAj{} ùY¥à ;j"æo¿Ç;koÓoªÇàÓ} q^ ÔjØu~Ajà:oàÓ} ù"Aj"Ó} ùÚ}‹ :oàU DuAo ùY¥à DjæloÚ} îob‰à =jÑÜ} AjÀY‰à dé|Òr qAu"¥ Aj";kuà qDo:}å !Djbà q;jB}~ dé|Òr qAjtxà Au"|P‘àÓ}‰ ØoAo‹Do:}å :j Ú } qAj t ¥Ç AoÛu r <} Ò"àAo¥Ç Öj b OtàÓ} q^ dé|OtàÓ} qa" Ajt<o<} q^ ÔzÚjAo<} ?uù"àÓ} ØoO{}å qØ}Óo?} Øoàa¥à aa;k } ;nkjÚoUà ;j"CjÂ:oÇà Ûubšà:} Øo?ušà ‘^;j~Ot’Öuà íjìZ:}äAj " @=o?oà:} Øo?u š à Au ã ;j Ç R|O{} a;oÇ]n k ~ ^Öu à íjìZ:}å qAjtxà Uà:oI<jÓ} ùÚo‰:}å :oÇ æloO{}È ]Doà]|D} íjìZ¥à æljOt<jÓ} íjìZ:oà 3-4 AjÚoœàÖoÇ <uàÜo‰Ç ælj"ÔoÇ~à ;nkoA}‹ :j<o~ÙoÇ ÖjbOtàÓ} q^ dé|OtàÓ} íjìÚo ;nkoA}‹ æl o O{}È Au " |Ù} ;j A j Ú u ¥ à vlàOtÖuà ØoàA}x =oAošàå ‘!:oÇÖoÚ}’ Aj N?o:oxÚoÖur æl j " :} ;n k u r ÛoÇ ÓoAj " "RàÓ} ÖjbOtàÖuà W|Aj<} Dj:o‰Ç<oD} ùÚj"àÓ} ;j"DjŒÙoOt‰å Aj"YAjtàO{} dé|OtàU q^ Öj b OtàU BoÚu r \Ü} ØoAo‹Doå \ ú;oèoh" qAu"¥ DjàTà qDo Aj"Àèu¿à qa" %Ôo†D} ;jAYj ØoO{}ä q^ ;kãu Úo<} qa"¥à Au"Ùoà ÓoZØoO{}å ùDj?oÇÖ} DjàT‰à^ vlàÒ"àA}x <jØurå qAj t ¥Ç Au r Ôoè} qAj O {}‹ Aj"YÒ"AjtÒ"<} ùDuà æoèox ØuI"Ó} I:u‹<} Doàæloèu¿àT :jDuàÖ} DjA}~ dé|OtàÓ} q^ Öj b OtàÓ} \ Úoú‰b q^ Doàæoèu ‰ bå :j Ú } Dj ù xÛ} dé|OtàÖoÇÓ}h" Aj À Y‰à ØoAo‹Do¥Ç Aj"YÒ"U Aj"I:} qa" AjtÔoÇàå ØoàaŠ \ qAjtxà Dj A o~àÓ} q;j B }~ q^ Au"|P‘àÓ}‰å l


‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

March 29, 2014

PæãO… ²pÝrÔ? :oÇ ÔoàAuÑ¥ ÚoO{} æloYÖ} ;kja"~C}ªå :oÓo EuÚoàÖuÚ} vl A j " ~:} Öj Û }å úrÜ}h" ùCoªà:} qDo Aj"ÀÜ} ùèo¿ÇÚ} æloàÔoÚ}ä Új"=uàä ;j"Ûj"ä AjD"j ‰Ú} q^ R:uàh" Eo:oà:} qÚoA}‹ ]:o?u r q^ ùCoªà:u š à ^àAoÚj"<} Dj"îo<} WÒ"Duà ùÚo‰?urå )Ó} ]|D} ÚoO{} q=ošÇ Új;okn ÖuÚ} NDur<} !]kÓoY q=ušà ÚoØ} ùDuà =jèuA}‹ íuì:o:} Aj " ÀÜ} Dj A u r §àÖu îo\Ú}å ?urÓoà^ Ïr=o†Çà^ vÛoÚ} ùÚ}‹ ÚoàAo¥Ç ØoÔoÇÚ} qÒršå =jÑÜ} :ur ØoÔur q:oà Aj"ÀDj"‰ Dj " ;k u r È<} ?u r |Ó} æl o YÖ} Djà:urDo<} WÒ":o?urå ;nàjk O{} (Óo ÔuÈ|Do‰ÖoÇ íjìÚo Aj " "îoÚ} )Ó} Aj Ç R‰ vl Ó }

AjtÔur<} qD}?uršå ÚoOtÖuà Új;nk} :uÜu Ò"àAu¥à =jèuA}‹ :oÇ Ôu È |D}‰ Aj " <o»ÖoÇ vl ú Ó} ÚoAo<oDo‰<o i|;o :u r ÚoOtÖoÇ Új;nko Dji~à qÒršå ÚoOt<} q=ušà Új;nk} ÚoAjÒ"šàå ÚoOtÓ} :oÇ AjÇR‰<} Eo:} Øu r Ûj " <} Aj t <} ú?u r å ÚoOt<urä :j"a" ;jOtè} q^ %;oÚ} Aj"<oÖu Aj"ÀÜ} EoàAuà qOtx?oàå úrÜu R:u à h" aÖoÚošÇÚ} <o Aj"ÀÜo<oDo‰<o ù"Aj"Ó} ùÚo‰:} Aj"Àèu¿à qÒrx<} EoàAu à ;k j O tÈ<} :j " Aj t xà qÛoÒ"šàå “ØoàaŠååå :j"à úrÜ}? :j"Óo Aj"ÀØu ;nkoA}‹ R:uà ØoO{}?” Aj"ÀÜ} aÖoY ÚoO{}å ÚoOtà<u r ä :j " Aj t ¥ ÚoØoà:u r š æl o YÖ} ;j " Úo

‘±æãÈ®…’ * %;oxÛu !à;o~?ošÇ d°:uÚ} q^ =uã?}œ qÚjàvlÓ} Ejà:oÚ} %=ox:o~å * \DoÈÇ ]Do ÚjÔo:} =oØoÖu~à ÚoAjOt‰å * EoÔu®Öu ;j"N~?} Øo?uršÇ iÚur-AuÑ@Š Nèo]kÓ} ;jAj:o~å * %;oxÛu !à;j~?ošÇ d°:uÚ} !à:jAj"~è} ÖjP<} Djb|D} ùÚo‰å * =jÚj:} Nè} Au"èoBuà ùÚo‰å 200 (à(?} dDošÇà^ aÓoÈõÇàÓ} =jÛošå

Western Ghats Pharmaceuticals C-8, Kumbalgodu Indl. Est., Bangalore-560074

Ph: 080-28437439 / 28437832 E-mail: westernghatspc@yahoo.co.in Website: www.westernghatspharmaceutical.com

;jâCuªAjà:} Aj"^D} EoàA}å AjtÀÓo )Ó} Aj"rÙ}æljÚ} i:} Au"èo<oDo‰<o EoàA} ælj"ú<} ùàÔo?} Øo?oàå ;ur|<} ]|D} ;nkoA}‹ EoàA} %=oºdà qDoà Aj"ÀÜ} ÚjÛr u <}àÖ} q=o®U d°\ %ÖoY?oÔurš :ur Aj"^D}å ÚoOtÖuà :uràÛ} æoAušàå %=oÈà:} “:j"Øu ùÛu<} R:uà qDo :uà ]” Aj"ÀÜo?urå :j " Aj t xà ]àAu ¥ :j D j b Aur?o]kÓ} AjD}‰ Aj"ÀØu ùÛu ÓoàO{} <oå DjÓofà AjtÀÓo (ÓošÇ<} #bš vlÓ} ]?ušà qDoååå Aj"ÀÜ} <jÔur~<} q=ošÇ ?oÀ<} =u Ñ :oÇà:u š =oàÖ} :oà;j " Au"I"<} ÓoÛ}‹ q=ošÇ Eo:oà:} ;kjÚj"<} ÚoOtÓ} ]?uå ÚoO{} :u dº|ÓoÚ} ùÚj " <} R:u à Ö} DoàÔo<oDo‰<o i|;o ÚoAu¿ÚoÓ} Ôu?urå q=o®Ó} R:uàÖ} ]|<oDo‰<o q=o®ùÛu qD}?ošÇ Aj"rÙ}æljÚ} :oà;o¿à:uš =oàÖ} ùÜ} :oà;j"è} %Üu ùÚj"<} ÚoO{} ÖjP‰Ö} ÚoAuњAj"rå Eur ÚoO{} )Ó} Aj " Eo _Ùoªd ØoÒ"§å Aj"<oà:}Ö} ÚoOtÓ} iÚo=uњ :urå =jÑÜ} q=ošÇ íjìÚo =oAuÑ<} :oà;j" ÓoÛo‰<o æloàÔoÚoÖuà )Ó} <oÜu Doà=jÛušà :oÓoå ;uù"<} =jÑÚo :oà;j"è} ;kjY®Ó} AuÑ:uršå q^ :oÓo =j : oÇ~<} ÖoÚ} æloàÔoÚoUà <o@à Doà=jZšàå

-

_È|\ IrÇbÒ"Ù} _àÙurä Aj"Ûjà:oÇÚ}

ülu! Euà R:uà <jAo?} =oàÖ} Ajt:}È æloàÔoÚoUà <o@à qDo:}ååå q:oà :oÓo q=u®à ÚoOtÓ} =oàÖ} ùÜ} :oà;j"è} ]?urš %ÛoD} qÒršå :jAèj } vlÓoY q=o®h":ošÇÓ} Öj"Öj"~Úuršå ül u å åå ÚoOtÓ} _Ùoªd Aj"^D} Aj"ÀÜ} EoàAuà :oÓo Ò"Ùušàå =jÑÜ} ^|Ø} _Ùoªd EoàA}Ö}å ÚoOt<} aÖoÚo‰<o Aj " ÀØu ù Ûu qD}?u r š Eu r Aj"rÙ}æljÚ} :oà;j"è} ]?urš :jÚ} EoàA} AjÀÛ} ÔuÈ|D}‰ Aj"^D} Øo:uràå ^ÚoBu < } Aj À Û} )Ó} %DoºD} DurÛuršå AurÔoè} AoÖoŒÇà<urä e )Ó} Óo@å EoÇ Óo@Ò";oºYà bDoàA} qAjtxà R:uà Au"èo‰ Aj"ÀèoÇÚ} : qa" ÖjÛoAj:} EoÇ vlÓoÚoÇ æloDu<} _Ùoªd ØoA}‹ qAu"¥ùÛu qD}?ošÇà:} EuÚoàÓ} qa" ]|àA}x =oXà DjÚo‰àA}å :u ; oèo qa"àh" EoÇ vlÓoÚoÇNYà qa"àh" _Ùoªd Øo?oÇàA}å l


March 29, 2014

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

!

BËác ÊæãWÝم ÆãÔ Ëá®æàgӅ (ÆãÔ) ù<j‹Ûoà:} )Ó} Ôo;} qDo : “Aj"r\~ Uùx;o;jÚjr R|\~ ;urÛj†;j"” Aj"ÀÜ} AjtÀÓo ]Do‰å e Ôo;} PrdæoO{} :jDj?oÇ Aj"Eo<} AjÇR‰:}º qD}?ošÇàÓ} ú?oÇ Aj"ÀÜ}å \U ?oàæloO{} 5 _k|Ù}å Durvl:} ÔurY <oIrÓ} W|A} \Öu r å )Ó} =oaªà =jèu?oÇÚ} =jÚj:} )Ó} =oaªà Ôj"àAuÑ<} =jèuAoÇà Aj"ÀÜu¥NY qDur¥ \Öur <oIrÓ} ;nkjÚoÖur W|A}å qa"¥ Prd æoO{} I?o¶bš Aur\OtàÖur ÔoàA} Aj"ÀÜ} <oàA} =jÛ}?ošÇ =jû:jr‰Úoà:}å EoàAu à DoàÔu ¥ à Øo?oÇÚ} =j û :j r ‰ÚoÖu r iù›ÜoÖu r iPŒÓoÚ} Aj""| qÇàK^ =j:oÈAuÑå =jû:jr‰Ú} Aj"àÔj"¿Úo ;nkoA}‹ 50 Råarå =jO{}œ qDur¥ Dj"à;jÚ} ÔoàA}å AjtÛ}-AjtZÒrä Ôo;u:urÙoà^ Durælur¥ Dj"à;jÚ}

- dd?oÇ Z’úrDo‰ aúrÈ|b

ÔoàA}å EoÇ Dj"à;jÚ} Ôoàa¥ Aj"Ir’‡:} dé| qa"¥ Prd æoO{}å e Ajt<uD}‰ Øur<} ÛoO"D} q^ Aj t <u d ‰Ü} Du Ú o_k < } ØurÛoÇàÓ} 1935 I<jAjY 7 :oYúÚ} I?o¶bšå 10 IÜoà ælj"ÔoÇ~à =jh"x ÖjAu‰à ælj"Ôu~à ØoA}‹ I?o¶bå íj ì Úoà:} :ur|Ù}-Ôo;u qDošÇÚ}h" íjìÚu¥à Ôo;oÇàÖuà ÓoAj{} ùÚ}‹ =j:oÈAuÑ =o;oÈÇæo<} Do°_:} ú?ošÇ =jû:jr‰Úo¥Ç DuãàÙ} _k?ura"<o #Dox?oÓ} \à Au:obàå EoÇÖ} #Dox?oà:} DjùxÛ} ælj"ÔoÇ~à^ :oàÖuà iÓo=} ú?uàå \Üu AjtTÚ} Ôj " =j û ~Úo¥Ç Úu r |Øo a"d‰Óo úr<uºàÙ} #Dox?oà:} q=ušà ÙuÈã^àÔ} Aj""ÔurŠ<} =jû:jr‰Ú} DuãàÙ} _k?ura"<o #Dox?oà:} #?urš :u|à=} iù›R ØoA}‹ ÓoAj{} ú?uàå 1966 #Duºà:} \Öuà ÓoØoÚ} Aj t <u D }‰ Øu r <} a"<uIDo ùÛu Øo?uàå =jÒ"šà \à Aj""àNO{}-DoO"<} ÚoAo‰bàå \Óo ;urÔoà ælj"T~àå AjÀÛurš =jÑ:}å ;koúªà ;kj"A} Pa|<oÓ} 1975-à:} !AjÚ} ?u|Z q=k} Ôj"Û} Óz^œ?} EoÇ DoO"<} Duª|Cj<o?oTà qDo¥Ç #Dox?oÓ} Õo?o‰<o q=jûÜ} :oÇ #Dox?oà:} =uÈãAj"Y #Dox?oU iù›R ØoA}‹ DuAo~bå ;nàjk O{} \ qDo‰<o \Öur

íjìÚoxÚ} !à:jÚuršå \Öur AjÀÛurš =jÑ:} q=ošÇ ù"Ùo¶à DoàÔo:o O""å(D}å(å qDoå ;kj"A} aúrÈ|b qDo¥ ?ur|Ó}-ÔzÚjA} Óoà=ušÓoœà:} WÒ":oå qAj O {} Prd YÙoO"Û}~ Øo?oÇ %=oÈà:} ;k"j Au DoàÔo:o aúrÈ|b ÚoAuÑàÓ} qh"šå PrdæoO{} DoO"<oà:} qDo‰<o =jÒ"šà DoŠ‡=j<} Øo?ušàä a;k j A } æoOtšà îo\Ú} “Eur|=} (àÛ} ?uã=k}” DjàDur° \Üu &W~:} ú?urå eà a;kjA} q=u Ñ š a"DoÖu r DoRÈ_k D } æluKOt‰<o !Duà AjtÔo‰:}: “qa" a;kA j } dé|Òr AurÔoÖur DoRÈ_kD} :j"Óo æluKOt‰àA} q^ AjtÔo‰àA}å :j"Øu?oTà =jÚj:} (ÓoªàO{} Øo?ošÇ ù"Ùo¶à^ Öj Û } q^ Öj Û } Au r |Ô} Ò"àAo¥ÇÓ} a;kjA}=jÜ} )Ó}

Bo=} <jeàä :ur )Ó} æluD}å :oÇ ælDu oà:} ÚoAuÑ<} DjÔo~Ú} qDo¥Ç q=ošÇ =j\ÖoÇ AjtÔo®ÇàÖoÇ Dj D oÒ"îo?} q=ošÇ ælj"ÔoÇ~àÖuà DjàÚjù›Ü} ùÚu¥àå q:oàh" qAjtxà RÈDo‰àA} DjAjtØuà:}h" a;kjA} dé|Ò"Ó} úr<o»Ó} ;jAjÚo‰:}å ÓoØoÚo Au è oÚ} ù"Ùo¶àÖoÇ NÚoÇ ÓoOt~ AuèoÚ} \Óo Aj""îoÚ} Ò"|àA}x DurZ<oà:}å \ÖoÇ ;o;ošÇÖoÇ Aj " Úo® Au è oÚ} AjÀúšæloCu<} <uÀDjOt‰:}å q^ :oÓo Ajt:uÇÓ} =oàAo¥Ç AuèoÚ} \Uà ÓoàÓo®à =kjûKOt‰:} q^ \ÖoÇ ;o;ošÇÖoÇ =u Ù u à :} %ÛjOt‰:}å e YAoØ} =jO{}œ ùÚj"àÓ} qAur¥ Eur “Eur|=} (àÛ} ?uã=k}” (qBo RÚjÜ}) DjàDur° Aj"I:} ùÚo‰å ;j"îoà:} qD}?ošÇ a]kºàÓ} a;kjA}=jÜ} Aj"ÀèoÇÚ} )Ó} ^ÚoBuÖuà Wa:} <jeàå =jÑÜ} %Ùur<} %æluà ÚoàAu¥à )Ó} ;uAoÖuà q=jAu®à ØoAo‹Do q^ ;j"DoÈÇàÓ} qBo ]àAu¥à )Ó} ØuI"Öuà a"DoàA} ØoAo‹Do Aj"ÀÜ} iùOt‰ä PrdæoO{} Euà ÓoAj{} Dj;oà ùÚo‰bå 1999- à:} PrdæoO{} aúrÈ|b “Eur|=} (àÛ} ?uã=k}” DjàDo°ÇU Do°=jR Øobå \Öuà =jÒ"šà %:jÚ} qAjtxà :j"a"


"

Aj t ÀÓo PrdæoO{} Aj"ÀÜo<oÓo:}å “eO"Ú} $Ø} Prd” DoàÔo Aj"ÀÜo‰bå q:oà ;nr uk ÛoÇ AjDo~à =jÒ"šà qh"?ošÇ )Ó} #àTšC} dYO"?oU <oO"ú NY “eO"Ú} #Ø} Prd” Aj"ÀÜo Aj " ÀÜo‰bå Aj À O{}ä :oÇ eÚu r h"<oNYÖ} qa"¥ PrdæoO{} qD}bšå W|Aj<oà:} Aj"ÀDj"‰ %Au"À;} qD}bšå <oIrÓ} Øo?oÇY ?u r àÓo† ^a"~:} Øo?ošÇ WAoNY ;kjâÛk} Aj"<oUå =jÑÜ} ;nkurÛoÇ AjDo~à =jÒ"šà \Óo Óoèo§U _Ûo Öj Û } Øobå Óoèo§Öuà +=jÚ|u Bj<} Øo?ušàå \Óo ÖjÛ} ÚuD}ª ØoO{} qD}?ušàå =jÑÜ} \Öur %Ûur‰ DjºæloA} \Óo NDuràÓ} ]|<o Øo?urå \ ú;oèoh" qAu"¥ùÛu DoàÔo‰bå “ EoàA} Au Ñ Ôu Ö } Nd¥à Aj " ^D}T ? ” EoàAu DoàÔu ¥ à Øo?oÇÚ} %Ôo†D} %Úo<o ØoàAu¥NYà BuàæurÚ} AjDo~à WÒ"àAo¥Ç =oÈD} Dj ù xÛ} ?urÓoàÖoÇ Aj"<oà:} BoBjº:} %Úu¥NYà ;nkurZàÖ} AjDo~à WÒ"àAu¥à NÚuàå PrdæoO{} _ÛuÓ} vlàÒ"<oDo‰<o q=uњ AoA}È ùÚo‰bå #Ôj Ø u ~ à:} (_Do‰?} AoÖo‰bå )Ó} ÚuùªÚ} \ ØoAo‹D}bšå #àTšCoà:} ØoàaŠ úràú®à:} ØoàaŠ AjÀÛošÇ :oèoÇ<} DjŒC}ª %:oÈà^ \ÖoÇ AoÖoŒUà %:oÈà q:oàh" qAjt¥Ç Óo<oà:} ÔoØo‰:}å ;j " æo¿Çà ;n k j à O{}

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

ÔjØ~u Ajà:oà ;nàjk O{} \Óo !=oÚ} ;jOtèoO{}å ÔjØu~ %=oxÚo îo\Ú} \Öu ;nkjàO{} Ôu?ošÇ Aj"<o»ÇàÓ} \ îob Eo:oà^ ;koZ<o:}bšå ùi DjÔo~ÚoØoU AjtàO{} (Doh"’Ü}) qAjtxà ÔjØu~ qÓoà:oà:} =oAo‰ä :jDuà e aúrÈ|bU Prd Doh"’Ü} aúrÈ|bÖoÇ Ôj Y |æoàÖoÇ Ôj Ø o~àÓ} =oAo‰bå Dj ; oà Dj " Ûj " œÛoÒ"<} <oÖu r <} %Ûur<} qd¥ PrdæoO{} qAjt¥Ç ]cªÓ} Ò":oå “Eur|=} (àÛ} ?uã=k} Aj"rA}Au"àÙo” ÖoÇ Aj"ÀDj"‰ a]kºàÓ} \ ÔjØu~à:} =oAošÇå \ÖoÇ q^ q:oà úrZ~<uKÚ} ØoA}‹ qDo¥Ç ÔuÈÙoª Dj ? o†<oÀ :j D j ? oÇ ^Doº]n k ~ dé|Otà Aja~à qAjt¥Ç “Eur|=} (àÛ} ?uã=koà”:} \ÖoÇ =oÈD} ÖjÛ} Au"àNÚ} (ùºX:} qDo:}å !i qD}bš qa"¥ ‘?uràÓoÛ} ?u|Z’ PrdæoO{} 16 ZDuàNÚ} 2013 !à:jYšå \ DjàDoÚoÓ} !à:jÚošÇY qAjt¥Ç :jDj?oÇ “Eur|=} (àÛ} ?uã=k}” à:} q:oà (Dur|dÒ"|Bj<} Øo?ošÇ DjàDo°ÇÖoÇ dé|-a]kºàÖoÇ Aj"<ur|=jK?oà:} Dj;oà %Úu‰bå qAu"¥Ç :jD? j oÇ ÔjØ~u Ajà:oà îo\Ú} ;uAoùÛu ù"=o~ AjtÔur<} ;koÛu‰b Aj"Àèur¿ ælA j o~Dur qAjtxà qDoå (=ko| !?uÓ}œ ÓoAo~?urä Úur|IY Öj Ö }~ - Ôu r Úu Ô oàAoà:} qD}?ošÇ :u;oèo ülo=}?ošÇ ?u|G<oU DjEoO{} íuì:ošÇå) l

March 29, 2014

ÊæãÓæãÅ

AjÓo:} <o AurDoÈÖuà DoàÔo=} AjtÀP£ÛoÇàÖuà I?o¶à:}Ö} vlà AuÑà=ošà AurDoÈÖuà Dj:} Euà Aj"<o»Ç-W|Aj<oÖuà

ØoàaŠ :jÚ} (ÓoÖ} ÚjÔo‰Uà Ot ù"Ùo¶ DjàNà;koUà ØoàaŠ:} DuØoY Ot AjfxUà qdšà :jÚ} q=o®ÖoÇÓ}h" NY %Doèu‰bà RÙoèoà AurDoÈUà #:urš ùYmÜ} %Øur :ur AurDoÈÖur DurDj"<} AjÀÚuràÓ} æloYÖ} ùCoªàÖur q=o®Ó}Ö} IèjOt‰ WAuÑ ù<urÇ~ :oÖurÇ ;uàAo¥ÚoÖurÇå DjàDoÚoà:} q=o® =oÈD} AjÀÚur‰ úrÜuàh" qDuràÓ} <jØur AurDoÈÖurÇ Ôj"_:} ù"O""úr‰Ç DjAur§<} íuìàA}x æloYÖ} ùCoªàÖurÇå AurDurÚ} AoÙ} DurZ<o EuÚoàÓ} q=o® =oÈD} Aj""îoÚ} ;j"DoÈÇÓ} =oXà DjÚo<o ùèjàÓ} ?oàAo¥ÇÓ} =u?oÇÖoÇ NÚoÇ <oàAoÓ}å AurDurÚ} =o:jÓ} Aj"<o»Çù"èoÓ} AurDoÈ^a"‰à ÓoOt‹<} PÔoÛ} ÓoÛurš qæu?oÓ} AurDoÈÖur aÚur|;k} ùÚo‰ =ja:}È =jûDj‰Ó} :oèur®Ç AurDoÈÖurÇ ;kurDo‰<o %?ur AjtYOtà ;uAoÓ}ål

- Y|Ùo !P"’úÓ}~

ø?u~Aj{}ä Ajt?oÛ}å


March 29, 2014

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

#

TÝOÝ ¥Ýʅ° ÊÜPݤÚí WÜãO… B¯ q±…Õ :jRš-=kjÛo-=kjÛ} : æl= j Ñj ~Ú} AjtDu¿Öuà Du|Aj<} ùÚo:}å AjtDu¿ ;nkoA}‹ +Au"|Ôo-3 :u?oà:ošÇ Du|Aj<oAja~à :jRš-=kjÛo=kjÛ} AjtOtÔ} Øo:oå :jDuàÖ} q?oÇÖuà Du|Aj<} ú?oÇÚ} Dj"Ø} q^ ;jrÓ} NY Øo:oå qÚ}Aj t Úu ¥ à : “ TÈ|<} X| ” Óoèo§Öu AuÑ|?}º vl:jÚ} IAur Øobš ÖjÚoæ} =o:jè} ùÚ}‹ ÚjÔo‰Öj?oAjÜ} DjÚjè} ;nkjÚo<} Öj?oAjÜuAja~à Óoèo§Õo:}ä qÚ}AjtÚu¥à qÛoOt‰å :jDàu Ö} =oÖuº-ÖoÀÒ"à:} ù"Z vl:jÚ} ÚjÔo‰-DjàÖoÚ} DjÚèj } ;nÚjk o<} Aj qAu " ¥à #Aj t Ç^ dDj ª Aj { } Aj"Ir’‡:} ùÚo‰ q^ AjI<} %Üu ùÚo¥Çà:} !Ajº?} AjÓo:} ØoAo‹Doå TÈ|<} - X| DjàDoÚ}æljÚ} ?ur|Ó} EoÖuà Du|Aj<} ùÚo‰:}å ^|;} =jÛo<o? AurÀàA} _Ò"?oÇÚ} ^|;} NY =jÛo‰å AurÀàAoà:} Aj"\Ó} Boà:} ùÚu¥ Dj:}º qD}?ošÇ<} Aj " ^D} Boà:} ØoA}‹ ^;uÓ} Au|àÔ} AjtÚo‰å !Dj‰Ajt : ;kjAj{}¶ qD}?ošÇà^ _OtA} Aj"ÀDj"‰ îoOt§O{}å Dj ; oà ^;o¥Ç =j Ò "šà _OtAoÖu à =u | D}ª ùÚ}‹ Ej;koÇ~Ó} “?u|=}” ?oOtšÇÚ} %DoºD} ÓoÛj"àÓ} Djb|D} ØoA}‹

^;uà:} ;kr u d¥ îuràRš %Üu ùÚo‰å q<u Ç |Ó} !Aj º ?} Aj Ó o:} _OtAoÖu à vl : j Ú u š à æl o Ô} =o:jè} Óo=oà ùÚ}‹ ÖoÚ}=oàÖ} ù"?uÚoà AurÀàAoà:} vlI:} ;jAjÚ}‹ ;ur|<} AjÚoà %=oÈà:} ú|Aj?} AurÀàAoàÖuà %;oÓ} ;ur|<} Au"Øo ù"?uÚoà _Ò"àA}x ]?oÇÚ} BoºD} <j f Ò"à:} IAu r Øo?u š à ;jÓo~?} Óo:j"È<} AjÖur<} %DoºD} DjÚjè} ;nkjÚo<} íuìàA}x Aj"I:} Øo:oå !;nkj~ÚuãXD} : Ajtd¿ ÖjZ:} =jÈAjtÜoÚ} îoOt:}å æoàÔu†ä :oÚušä Kr<oä DuãAur<}ä #DurÜ} :u?oà ;nkoA}‹ øAu"|Ôo-3 qÇdÛ} Dj"Ø}-;jrÓ} %Üu ùÚo‰å :jDuàÖ} q=ošÇ AjI<oÖuÚ} ^O"à:jÈÜ} IÚjrÚ} ;jaÈØoO{}å EoÛoàÖu %=j;}È : qÜoD} æl j = j Ñ ~Ú} îoOt:}å qÜoDoà:} øDurº=uÑÚuãd|D} qÛoàAu¥à AjtÇàÔj^|D} EoÛoà=kuÈù¥Ú} Øo?ušà ØurÛu¥à ÓoAj{} ùÚo‰å Aj t dÓ} ØoàAu ¥ :oÈD} : dé|Otà^ ælj=jÑ~Ú} úr|<}~=ušÓ}œ îoOt§O{}å Z=uÈBj<} EuÚ} Aj"\Öu ælurÚ} %Üu ùÚj"àÓ} úr|<}~-=ušÓ}œ Aj"I:} ùÚo‰å øÙ}œ - ;j r ;k o Uà îoÜoà îoOtå

ÛuAu"^œOt : %Ôo†D} %Üu ØoA}‹ DjàùCoªà:} qD}?ošÇà^ %\‰|Aj{} îoÜ} Óo?oºÖuà AjtD} îoàA}x ØoO{}å Euà AjtD} îu?oÇÚ} Au"à;oºÖurÇ iÚur DjÚèj } ;nkjÚo<} Öj?oAjÜuÚ} ;jAjûÈàÓ} Ys"àÓ} (Zinc) Dj:}º Aj"I:} ùÚo‰å j Ñj ~Ú} Du|Aj<} Buè} : ?urd®Öuà æl= ùÚoå :júšà:} ;oÙ} Øobš Buè} =o:jè} ùÚj"àÓ} ?urDj"Ü} ÓoAj{} ùÚo‰å :jDuàÖ} úr?uDurÄ|?} ^O"à:jÈÜoÚ} ;jAÚj "j àÓ} Aj"I:} ùÚo‰å ]DoÓ} ;ur|<}-\|<} =oúr¿ WAuÑÇ Öoæur<} îu?oÇÚ} EoÙo~U _Ûo =jO{}œ ùÚo‰å æuÈ|D}ª-ú<jœÚ} : ÔuràAoàU ù@æoÈ<} q^ úæuØ} ælj=jÑ~Ú} îoOt:}å dé|Otà ;nkjàO{} #DurÄ|W<} NÚoÇ =jÈAjtÜoÚ} DjAj":ur|?} ;jAjûÈàÓ} Aj"I:} ùÚo‰å qPœÚ} : úæu|Ø} îoOt:}å Ôu d ÄÓ} - qPœÚ} NÚu à ùÚu ¥ à úa"ù?} úæu|Ø} Du|Aj<o Aja~à ÔjrÜ} ùÚo‰å NšÛ}-=uÈBj»Ú} : øbA}-:u|?} ØuAo®à:} Úoà;j"àÓ} Ao=oÚ} ú?oÇÚ} NšÛ}-=uÈBj»ÚoÖu :oÈD} %Üu Øo:o:}å Du?uY =o<oà îoÜoà:}-Ao=oÚošÇÚ} :oà:j"à Au " èu ¥ à úa"ù?} =u È Bj » ÚoÓ} :oæuà:} ;jAjÚo‰å

- ú]nkÈ<} Z’Au"?urš æuãà;jrÚ}

ÛjOtvX|D} : æurÈYùb q^ æl j " àO{} Öj Ü oÇà:} Au " èu ¥ à úrÈ|a"O" (Chromium) #<}Dj"b<} :jOtÚ} ØoàA}x ÚjÔo‰à\š DoùÚ} ^O"à:jÈÜoÚ} ;jAÚj o‰å RZ‹-Durª|<} : øÚuàØ} ]DoÓ} 4-5 îu?oÇÚ} Buè} úr?uDr u Ä|?} Aj"r:oà:uš =ko:urÚ} _Ùur ùÚ}‹ Aj"r:o;oºYà æloO{}È %ÛjàAu¥à ÓoAj{} øÚuàØ} Úur|D} ùÚo‰å \:ušàÖ} <jeà úr?uDr u Ä|?} %Üu ùÚo‰å úr?ur<} (Colon) ú<jœÚ} ØoàAu¥à qÛoOt‰å %;oxÛu : (ÓoÓoœÖuà %=j;}È) =uÑ=oO{} q^ =u|ÚoàÖuà Du|Aj<} ÖjZ:} =jÈAjtÜoÚ} ú?oÇÚ} aÙoa"<} - d æl j = j Ñ ~Ú} +;jTœ:oå =u|Úoà:} <où"~Ù} ælj=jÑ~Ú} qD}?ošÇ<} %;oxÛu æoà;ku¥à qÛoOt‰å Au"à;oºÓ} :oÈÜ} ]|A}‹ %Ôo†DoÖu r !æloA} qÛoOt‰å l


$

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

March 29, 2014

Ô÷à EhÝÌvÝaæí ÖÝñæÅ

íjìÚoà:ušà Úo\Öuà DjAj"DuÇà : qAu"¢Ú} Aj"ÀØoÇ æloAo DoàÔo:o :oÖur )Ó} $C}ª qh"?uršå DoàØuÖur Au|è} Øo?ošÇ<} EoàAuà :oÓo ÖoÀ q^ =k j è oÀÚ} ]?u r å ;o;k u r i %PA}‹ä EoDjA}‹ä qa"¥ NY AjèjÓ} q^ ùÚ}‹ ;jK"ª<} :oÓo ;koÛuršå ]àÛur NÚur :j<o~Ùurä våúrAj{}å iÓ}?uršå %PàAu¥à Aj"ÀDj"‰ ;koÚoè}å :ur Ôu?oÇ %=oÈà:} :oU Ôj Ø o?} Aj " ÀØoÇ æl o Ao<} Aj"ÀØu?oTà DoàTšå Aj"ÀØur æloA} =o;oÈÇæ} Øo?ošÇ<} EjÒ"~úršh" :oàÖoÇ íjìY¥à DjA"j DuÇà Aj"ÀØoÇ ;jK"ª-=o;oÈÇæo ?oTà DoàÔo‰bàå :jDuà :o@àh" :oàÖu Dj A j " Du Ç ;j K "ª?oTà DoàÔ}?ušàå q^ :uà DjAj"DuÇà :oÜu Aj"ÀØu?oTà DoàÔušå aCjO{} :oÜu !Duà Dj"Új" ú?u r å “ !èu Au Ñ À^Ò" :u r ælj"Ôur~ Aj"ÀDj"‰ DjAj"DoÇà^ qD}?uršå =o=} :oÖur æo=jO{} Aj"ÀDj"‰ DurÚur _Ò":oä íjìÚo æoÒ"š?oTà Újs"ÔjÛo‰ä æl"j ÔoÇ~à ?oTà Újs"ÔjÛo‰ä ælj"ÔoÇ~àÓ} ùàÛo=jÙuª AjtÚo‰å :jDuà Eur ÚoØu|B} AjtÀP£Ûur Øo?ošÇ<} íj ì Ú};oÚ} Dj Ô u ¿ à Eu r Ö} Doàæloè}‹ AjÀÚo‰å EoÓo Ajt:}È #?ušDuà :ur vlÒ":oå” !Duà

Aj"ÀÜo?urå Eoà AjÀO{}Tåååå ;jÙurª? ùDj?uà DjAj"DuÇà Eoæo EoàÖuå !DuàÖ} qDo‰à ;ur|<} AjDo~à %=oÈà:} :oÇ ÚoØu|BoÖuà ÓoØoÚ} Øo?u à å qAj t xà q=jh"?ušàä EoàA} Ôubšàå :oÖoÇ %=oÈà:} )Ó} Aj"e<oÇ %=oÈà:} :oàÔu Ú } :o@ ?oÀ<}Buà ÔuÙ}-K"Ôu;Új } ;jAÚj šu å ;nkjàO{} EoàA} q^ Aj"ÀØur <jAÑu È Ôu?oÇàA}å :oÇ ]Do Aj"ÀDj"‰ ÔjÛ}Š-ÔjAj"¶:}å qa" Ôu?ošÇ NYÖ} :oÖoÇ Ajta"¶<} AjtÀÓo =uÑK"š<} ;kjÚušàä R|D} ]?uå :oÖur ÛoÇZh" qAu"¥?oTà %PÒršå =jÑÜ} :oÓo =jèu:o<o :ur #:urš Z|DuàÙ} qD}?uršTä æu A u Ñ † Aj " ÀÜ} úrÜ}h" DoàT¥<oà:} :oÓoå NÚoÇ Aj " Ot~]<} q=j û Ü} )Ó} Aj À Ûu r š Aj " ^D} Aj " Àèu ¿ NY ;oGOt‰?urä q^ :oÓo =oXà Au"èur¥ ÔzÚjA} qBu:o?urå EoàA} q^ Aj"ÀØur EuØo¶^h" :oÖu ? oTà NÚu à ùÚ}‹ %POtšÇàA}å #?ušBoÇ Auèo<} :oÖoÇ Aj t a"¶<} qAj t xà vl : j Ú } q=jÒ"šàå Ò"Ot qAu"¥à íjìÚ} =jèuOt Aj"ÀÜobå íjìÚ} æloY Durvl:}å ù"Ûoà-ù"Ûoà DjT¿à

;oGh"šàå <jAuà (ZBj<} úbšà Új r Aj t à -Øu A o®Öu à Új r Aj { } -Eur?} Euà DjA}~ ;oGA}‹ !îu È |Ó} “ EoàAu à Aj " ;ošÇ Eur?oà:} ^;u¥à” Aj"ÀÜobå “:jÚ} :j"ØoÇ <jAoÈÇ<}?” Aj"ÀÜ} EoàAu DjAo?} ú?uàå :oÓo “:ur :ua»?oÇ ÚjrAjtà:}” Aj"ÀÜob \å “:jÚ} :uà R:uà :j"a" DoàÔo:o ^;o<oà:}T?” Aj"ÀÜ} EoàAu =j:oÇ~<} DjAo?} ú?uàå “:oÖoÇ DoàÔo:o ^;u¥à EoàAuà DurÛ}‹ Dj " Aj t Ú} Aj D o~à Øobà ” Aj"ÀÜobå AjtÀÓo Euà qÒrx<} Aj"ÀDj"‰ æu Ø oÚ} Øo?u à å EoàAu Aj"\à:}Ö} Uà:ušà :jÚ} qAjt¥Ç íjìÚo vl:jÚ} !Dj?u DjAj"DuÇà qDošÇÚ} Euà DjA}~ Doú~à ùYØoO{} Øo?oÇÚ} EoÓo dé| ØoAo‹Do Aj""GÇ )Ó} AjÓo:}å q=ošÇ Ò"Øo¶<oÇÖur íjì"Ù} æloO{}È ùèjOt‹Do‰<o :oÓo DoÓoÇ~ AoÙuÓ} EoÛj"àÓ} :oÖoÇ æoÒ"šÓ} Ajt:}È :uà Do;k}Ç Øo:oå EoÓo _kÔj~Ø} =o]È Ot EuÚ} Úu\Úur Ot AjtÔo®ÇàU ÔjØ}~ <o Aj"ÀÜ} EoàAuà Uà:ušàå IÚ}:jÚ} \à DoàÔo:o (ÓoÖ} ù"Ûoà:} ^;}bšà :jÚ} !Dj?u DjAj"DuÇà Ò":uà <o qD}?ušà Aj"ÀÜ} EoàAuà Aj"\à:}Ö}¥ Uà:ušàå

- Ôuš|ZD} a"<u|ID}ä Aj"rÛ}v]È

:jÚ} AurÔoÖoÇà<urä dé| DjA}~ ùÚj"àÓ} DjÓo‰å dé| )Ó} Aj"YÒ"Öuà q;jB}~ Aj"ÀÜuÇ:}å (Óo dé|Ò"<} Aj"YÒ"<} Óo<o <jÔYj BjEÚj oà:} ÓoØoÚoÓ} Ôu?ošÇ :jAèj } ùDuà ØuI"?oTà DoàÔur<} !Øo=} ùÚuÇ:uàT :jDuàÖ} íjìÚo vl:jÚ} ØoàAu¥ DjAj"DuÇ q=ošÇ æl"j ÔoÇ~à ?oTà DoàÔur<} DjA}~ Doú~à ùÚuÇ:}å ælj"T~à AjÀÛ} ØoA}‹ qDošÇÚ} Aj t :}È DoàÔoØoO{}å ?oÀ<oàÓ} DoàÔo<oÓo:}å Euà GàZ:} Do;k}Ç Øo:oå íjìÚoà:} ÓoèurÓ} =jÛošÇÚ} %ØoºÛ} EoÛuÇ:}å EoÛu¥à ÓoAj{} dé|Ò"<} IÚjrÚ} ùÚuÇ:}å l

Aj"e<oÇÖur /ååå AjDo~Öur %Ôo†D} / !Ôo~à

#d‰EoÚ} ;jÚ} ùPšÚoà:}

DjÔu¿à =o<} Új"å 15,000 !;ku~à =o<} Új"å 10,000 Óo?uŠà =o<} Új"å 7,000 ù^C}ª Dj"Ao:} Új"å 4,000


March 29, 2014

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

±ÜËñ…Å Añݾ$Âaæí ÊæãÇݗP… iàÊÜ®…

æo=}ä =jÑ:} q^ =ja:}È !:ur¶ Eu :uÔ}h" ;u|A} Au"èur<} )Ó} ;u|A}å EoÇ a"Du‰ÚoÖur Ôj"Ù} qa" ØoÜoàA}å =ja:}È !:ur¶ \DurÈ AurÔoÖur q^ Dj:oÖur ;u | A} qAu " ¥à W|Aj < }àÖ} N;j"šàÓ} DjÓo‰ :jDj?urå qAu"¥à =o\x Wa:} DoàÛj"<} ;uAo<} æloDoh"?ušà ØurÛj"<}ä DjÔo~Ú} =oAuÑàÓ} ÔjØ}~ qDu¥à DjA}~ =ja:}È !:o¶Ç;oºYà qAjtxà Au"èo‰å Eu r æo=oÖu r !:u r ¶ æo_‰Øo¶ AjtY=ko:} qAjtxà Au"èo¿ qDo‰à qa" ;uAoUà æl"j T~à Øo?oÇàA}å æloAoÛo‰ AjtY=ko:} Øu I "Ó} qAu r ¥ Du r a" q^ DurÛjºÜoŠÚ} Aj"ÀÜ} Óoèo§ ;nok A}‹ Ajtà;j"<} íuì:ošÇÚ} Euà =ja:}È !:o¶ÇÖuà ;uÜuà qAjtxà =oÈ=}‰ Øo:oå Euà ;uÜuà ;uAo<} qAjtxà =jûàÓoÇÓ} ]?oàå :oÓo Aur|?} ]|àA}x <oå qa"¥ =o\x W@ N;j"š<} NY W@ q;koYDuà ;uAoÖu %=j;u|D} =oèj"<} Dj:o-^\<} WÒ"?ošÇàÓ} Euà =koAuÑ Øo:u?àu å =ja:}È !:o¶ÇÖuà Wa:} æur|A} Aur?o]kÓ}å ØuI" DjAuà WÒ"àAu ¥ àå =j a :}È !:o¶Ç AjtY=ko:} ;uAoU ØoÜoºO{} q^ T<oÇ<} Au"èo‰å \ Aj"<o»Ç<} qÙo=j û àÓ} ØoOt‹ :j D j b ØoAo‹Doå =jûÜ} e ØoÜoºO{} qa"àÖ} ØurÛj"àÓ} ØoO{}å qa" =jÒ"šà ØuI" úrÜ} Aj"ÀÜ}

Aj è u r xàÓ} ØoO{}å Øu I "Ó} Dur;kj"<} DoDurŒ<} :ur Au"èj‰Ö} qAu"¥à Wa:} N;j?u‰?uàä q^ =ja:}È !:ur¶ qAu"¥Ú} ÚoØ} ùÚur‰?urå :jDuàÖ} !:ur¶ æo=oä =jû:o ØuI"U AjèÓj } ùÚ}‹ ]:ur?urå =ja:}È !:ur¶ qAu"¥ vl:jÚ} Ò"àAo¥ÇÓ} qa"¥ ùrÛ} !:ur¶ q^ Aj"<} ^:jè} qDuràÓ} ØoO{}å =o\x Wa:} Djà=jÑÜ}~ DurÛ}‹ ]|A}‹ qAjtxàÖ} îob ùÚ}‹ ØuI"ÖoÇ !:o¶ÇÓ} qAu"¥ vl:jÚ} =jÈAu|B} ØoàA}x :jOtÚ} ùÚj"àÓ} ØoO{}å :u;oèo =ja:}È !:ur¶ qa"¥ ùrÛ} q^ !:ur¶ ^:jè} ùÚo‰å :jAjè} qAjtxà =o:oxà æljÔoœ?urš !<j"æljA} Øo:oå EoÖu Aja~à !:o¶ÇÖuà Boà\Öuà W|Aj<} qAjtxà =koAuÑ Øo:oå =j a :}È !:o¶ÇÓ} :jOtÚoO{} ØoA}‹ ;uAoÖuà %:oÚ} Dj;oà AoÖj"<} ^Otè}‹ :oÇ =jAjt~Üu WÒ"àAu¥àå ØuI" qAu " ¥?oTà æu ã N?o ;oºYà %POt‰å :oÇ q\¶Ó} :oèoÇÓ} Óo<} ]àAu¥à ;uAoÖur AjÀÚur‰ %=j;uD} æoYÓoÒ"<} =oèj"<} (ÓoAu"ÓoÖur Aur|Ô} ùÚur¥å :oàÓoà q;koÚ} ]àAuÑ¥ä :oàU DuAo ùY¥å Euà ;uAoÓ} ÖjÛ} q^ ÖjÛ} Au"Öoº:oå ;uAoÖur q^ qAur¥ DjàNà;k} íjìÙ} ØoA}‹ ;uAo<} %Ph"?ušà Doú~à DjAt j §:oå =ja:}È !:ur¶ qAu"¥ vl:jÚ}

Ò":j Ö } qa" Dj à DoÚoÖoÇ G"Bo?oxÒ" =oÙošÇ<} AjÖo<oDo‰<o N;ošbšà Aj"<o»Çà Øo:oàA}å DjàDoÚoÖoÇ Do°=j<u ;nkoA}‹ DjÔo~ÚoØo aCoÇà:} b=uÑ<} qDuš?oÇ Ôj"_:} DjàT‰ aCoÇà:} ùèjOt‰å ;uAoÖoÇ %:oÈàÖur !;n}k ~ !\¶Ó} ;nÚjk o<} qa" DjAjt§:oàA}å ùDuà ØuI" DjàDoYà qDo‰<o ?urÓo?oTà Au Ñ =oYà Aj " "îoà:}È %POt‰?urä q^ iDoàÓ} Ôj"_:} :oÖur !;nk}~ DoàÔo‰?urå iDoà DoàÔo:oÖ} qDo‰?u r q^ ælàj Ao‰?urå qØ}h" :urÖ} ØuI" q]kàä q:oà q^ DjAj~;oà qAu"¥ DoàÔo:o !:o¶Ç<} WAuÑ qDoå qa" :oÖu iD} Øo?oÇÚ} qAjtxàh" :uàÖ} ùÚo‰ q^ qAu"¥ DoàÔo:oÖ} WÒ":oå ;u|A} qAjtxà ?urÓoÓ} :oÖu?oTà EoÛj"àÓ} =ja:}È !:o¶ÇUà ;u@ ]|A}‹ Eo:uÚoà ùDuà Ao=oÚo‰àå qa" DjùxÛ} RÈDo‰U ùrÛ} q^ \Öu Doà;ku ;uù"<} :oÖu G"Cu<} :ur eà ;u@ :oU %;oÚ} ùrÛ} æoà;kj"<} EoÛj"àÓ} =koAuÑ ùÚo‰å eà ;u@à :urÖ} =ja:}È !:ur¶ IÜ} (ÓošÇÓ} :oÖu G"Bu =jÈÓoÚ} AoàK"<} ]:oå ;u @ à eà ØoAo‹Do:} : ;kjAj{}~;jr:}ä =jÈAo]ä iúrÜoŠÚ}ä !ÖjOt~à ùÚu‰?uä _Ûo ÔjrÜ} ùÚu‰?uä =u?oÇU DuAo ùÚu‰?uä qÛjè‰u ;oÚ} q^ aa;k}

%

- *Y<}ä :oúrÛu

(ø?u~Aj{} Ajt?oÛ})

æloDoà^ %PÒ"‰?uå eà ;u@à (ÓoAu"ÓoÖoÇ ÔjØo~à =oDjº:} %=jÒr|Ô} ùY¥àå =jûÜ} EoÇ DjA}~ ;uÜoÇà =oÈD} qAj t xà !GàÛ} æloAo;n}k ~ä ælA j o~Dur q^ Aur|Ô} qDuràÓ} ØoO{}å Eoà:j"à DjÔo¿Çà =oÈD} Au r |Ô}Ö} Bu È |C}ª ØoAo‹Doå eà ;u@à EuÚoàÖoÇ q;oOt =oDjº:} Øo?ošÇ<} qAjtxà (ÓoAu"ÓoÖur Aur|Ô} IÚ} <o:ošÇÚ} ;u@àh" ÓoàO{}¥ =jÈÒr|I<} <oà:}å ;uAoÖoÇ %:oÈà =jÈÓoÚ} :oÖoÇ ÚoØoà:} YÔo¥Ç =j Ò "šà ØoOt‰Ç ùCoªà:ošÇ<} %:urÈ<} =oAoBuà ùÚo‰å qa"¥ =jYÓëo :ur ùÚo‰å qa" ;uÜoÇà^ AoAjûÚo‰<o ØoÒ"‰ ùC}ªDjàùC}ªä !<oºÚoà qAu"¥Ú} Ò":jÖ} qDo‰:}å EuÜu Duã:o<} ØuI"ÖoÇ %:oÈà îo\Ú} qa" =ja:}È !:o¶Ç<} AoAjûÚo‰<o ÔurÚurØ} Õo?}‹ Ò":o q^ ØuI"Öuà <oàA} qD}?ošÇàÓ}


&

ùcª:o q^ ;jTŠ:oå =jÒ"šà qAjtxà :oÈD} Øo:o:}å ùÈAu"Ü} )Ó} Boà\-Dj A j t ;k o <u Ö u à W|Aj < } qAjtxà =koAuÑ Øo:oå !Du à qa" ;u Ü oÇà^ AoAjûÚo‰<oä ùCoªà:} Doà=jÛo‰<o ;u|A} qAjtxà DurÛ}‹ Õob<oå NÔoÚ} qAjt¥Ç =jú›Ó}Ö} qDo‰å ØuI" Aj"ÀÜo‰ : “vlàÒ"<oÓoä ÕoNÚo‹<oÓoä EoàA} :j"Au"¥ DoàÔo:oÖ} qDoàå :j"Ajtxà Doàæloèo‰à q^ ÚoùºÜ} ùÚo‰àå ;u|A} Aur|Ô}Ö} Øo?uš Aja~à qa"¥ :oÓo aDjÚ} =jÛo<oå qAu"¥à EuÚoàÓ} NÚuà ú?ušà M"Ü} :ur ;jaÈ<oå ;uù"<} ØuI"Öuà ÓoAj{} ùÚo‰Do‰<o Ò"àAo¥Ç ùC}ª-;jÔoŠà îo\Ú} =j a :}È !:o¶ÇUà =kjèoàh" qAjtxà ;kjAjt~Ó} #<oAj{} ùDuà ]:oå ùCoªà AuèoÚ} Aj"<o»Çà^ qÙo=jûàÓ} ØoOt‹:ušà DjAjt;ko<} ;u|A} qAjtxà =koAuÑ ùÚo‰å =ja:}È !:o¶ÇUà =kèj oà eà : Aur|Ô}ä Djà:urD}ä DjAjt;ko<}ä Du r d®ÓoO{}ä ;j O tèoO{}ä NÚu=Ü j }ä aBoºd=jÜ}ä ælr u èu=Ü j }ä Djº;jAj"<} eà =ja:}È !:o¶ÇUà =k j è oà :oÖoÇ <oàAo<} AoAjûÚu‰?oÇàÓ} :oàÖoÇ ÓoAjtU Aj"IrY ùd ]:oå DoàÔo:oÖ} =ja:}È !:ur¶ ;uAoU ØoÜoºO{} qAjtxà ]:oå EoÖu Aja~à DjÔo~ÚoØoÖoÇ b=u Ñ <} qD}?ošÇ Ôj " ÙoUà Dur;ko‹à ùÚj"àÓ} qa" DjÓo‰àA}å ùDuà DjàDoYà <j;Èu <} I?o¶?oÇÚ} DjàDoY ù"Ùo¶Öur qa" Doà;kur Øo:oàA}å :jDuà q\¶Ó} ;nkjÚo<}

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

I?o¶?oÇÚ} ØuI"Öur Doà;kur qa" ØoàA}x =oAo‰àA}å ØuI"Ö} DoàÔo‰ : “;urèoÇà^ ;uîuràÓ} <oä Óo<oà^ qÒrxàÓ} <oä Aj"<o»ÇàÖoÇ Óoèo§à^ YÔuràÓ} <oå R:uà DjùxÛ} ;uAo<} :jOtÚ} ùÚ}‹ ;jAjÚošà ØuI"Öur Aur|Ô} ùÚu‰?oÇàÓ}å” ØuI"Öur Aur|Ô} ùÚu‰?oÇàÓ} ;u A o<} qAj t xà ;k o ÓoªÇàÓ} ØoÒr‰Ç DjàT‰ %Ôo†=uÑÇ ú?oÇ:}å R:oÇÓ} =ja:}È !:ur¶ DjA}~ AjDj"‰àU ;uAoÖo ÔjràÛ} Djú‰U Dur;ko‹à ùÚo‰å qa" íuì:oš :ur !:ur¶ DjàDoÚoÖur <jeàå DjàDoÚ} EoÓo Ajèr u xàÓ} DjÓo<o ;uù"<}àÖ} =ja:}È !:o¶Ç Aja~à qAu"¥Ú} AuÑ:uš?oÇ ;uÜoÇàU AjèÓj } ;kÚj "j àÓ} DjÓo‰àA}å Eur Dj:oÖur AurÔoÖur =ja:}È !:ur¶ ØurÛj"àÓ} qa" <jAoÇ<} !:o¶Ç<} I?ur¶àÓ} ØoO{}å )Ó} ÔuràAoàÖur ùÜ} Ajt:uÇà:} =jÛur<} ù"Dur<} =j<r u ~ AjÖr u <} <jAÑu ùÜ} Ò":oT :jDuà qAu"¥à =oÙušà AoO{}ªWa:} Djà=jÑÜ}~ DurÛ}‹ <jAuà Wa:} WÒ"?oÇÚ} Euà AjÀÚu‰à ;uÜu qAjtxà Au"èo‰å =ja:}È !:o¶ÇÖu à Wa:} qAj t ¥Ç W|Aj < oà:} Dj à :u r D} q^ DjAt j ;ko<} EoÛo‰å qAu"¥à DjàDoYà =jO{}® NÚoÇ ;nkjÚo<} DoÚoÇàä Au"?oÇ %=oÈà:} ØuI" DoàÔo:o DjÔo~Ú} WÒ"AuÇ:}å =ja:}È !:o¶ÇÖoÇ ØoÜoºÒ" aCoÇà:} DjàDoÚoÓ} qÙo=jûàÓ} ØoOt‹å =j a :}È !:u r ¶

ØoÜoºÒ"U qAj O {} q^ æljàÛoÚ}Ö}å æo=oÓ} !:o¶Ç<} q^ Dj:o<} qÚo;ko<} ùÚ}‹ “!æo’ æo=o” Aj"ÀÜ} %?ur AjtÚj"àÓ} Do;k}Ç Øo:oå ;uAoUà !Ôo~à AoG@® ùÚj"àÓ} Djb|D} Øo:oå (ÓoAu"ÓoÖur Aur|Ô} ùÚj"àÓ} AurÔoè} ÓofØ} =koAuÑ Øo:oå ÚoÔ}ä AurDurÚ}ä EjÔàu ä EjàÓoÚ} DjàDoÚoU qBo DjAoxD} DjÔu¿à AoO{}ª qAu"¥ ;nkoA}‹ =jO{}œ DjÚo‰å =ja:}È !:o¶ÇÖo ØoÜoºÒ" Aj""îoÚ} !AurbÓ} ]a~à æloàÔoÚ}ä Új"=uà-Aur\Otà DjÔ¿u à Úu|àA} q^ Ajt\å =ja:}È !:ur¶ ùCoªà-!<oºÚoà AuèoÚ} :jRš ^|Ù} ;kjYDuà ùÚo‰ q^ !\¶|Ó} Djù:} q^ Nè} ]:oå ;oa;oÖo =jû:o Do?o¶àA} ÚoOtùÛu ;uAo<}ä “:j"Óo R:uà ØoO{} :uà aÖoÚ} Aj"Àèo¿ÇÓ} Do?o¶àA}‹ =j Ø u ~ Ó} ^\<} Öj?ur<}ä NÚoÇ q^ AoOtª Aj " ;k u r š =k j Ú j Ó } Dj A u r §àÓ} ØoÜoºO{} AjtÔ}bšå ;uù"<} ;uAo<} :oÓo ØoÜoºÒ" DoàÔo:o ælj=jÑ~Ú} DjàDoY ÔuÈ|D}‰ÓoO{}ä ?oàæl}-qA}x q^ qi|Ao~;oà^ æljÚušàå !Duà Øoh"‰à AjÚoœà Do?o¶A}‹ =jØu~Ó} Boà\<}ä ØoÜoºÒ"<} ^|:} ùÚj"<} ]bå qAu r ¥ Au r Ôoè} ;u | A} Aj t Ô}?ošÇàÓ} æl j = j Ñ ~Ú} Aj t =o<} =j a :}È !:u r ¶ =oÚmjOt‰å =ja:}È !:o¶ÇÓ} aa;k} <oàAoà^ Ajèox:o:}å Újs"Û}-AoÚuàä %Øurä :u|?}ä =oAoÇ~ Új"=oÚ} Újs"YÖuà %;oÓ}ä

March 29, 2014

Aoèu¥à %;oÓ} #:oÇ]å ùDuà AoÚuà =jYDjÚ} ^:jè} ùÚo‰à :jDuà %Øur DjÔu¿à AoO{}ª ùÔur~<} æljd¶:oå AoÀèu¥à %;oÓ} ù"DoÛoO{} Au"Àèuà ùDo‰è} qÛ} ÚoAo<oDo‰à AoÀèo‰ q^ :uà %;oÓ} ^:jè} qDo‰å Újs"YÖuà %;oÓ} ^:jè} q^ æl? j oÒ"xÖuàå ØuI"ÖuÚ} =ja:}È !:u r ¶ =oAoÇ~ Új " =oÚ} ;uàA}?uršå =oAoÇ~ Újr=} Dj;oà îo?ur‰ä Do;kr u q^ ælr u èurå ;kA j Ñu ä ^:jè} q^ ^DjxèjŒÜoÖur Djàú|:}å EoÖur DjÔo¿ÇàÖur !;n}k ~ =ja:}È !:o¶ÇÖuà Wa:}-^:jè}-^Aj"~è} q^ =o:oxaÜ} :oà:j"à Au"Àèuà Aj"Àèu¿àÖ} <oå =ja:}È !:ur¶ WAuÑ q^ GÚurå :ur ú]àÓ}Ö} Aj"Úo<oå îob qa"¥ ùrÛ} Aj"Úo‰ q^ Ajt\ Øo:oå !:ur¶ AjÖur<} ;uAo Aj""îoÚ} Újs"Ûu‰Ó} %ælu ÚoAo‰å =ja:}È !:ur¶ =ja:}È q^ =j;uº;oÚ} ;u|A}å ;uAo<} Aj"Àèoà : “æo=o q^ ØuI" aÚur|;k} %POtšÇÚ} æljÔoœÜu Au"èo:}å =jûÜ} =ja:}È !:o¶Ç aÚu r |;k } Ôu ? oÇÚ} Ot %POtšÇÚ} DjT~à q^ EoÇ DjàDoYà ú]àÖ} æljÔoœÜu <oå” qa" EoÇ DjàDoYà NÚoÇà:ušà NÚu =uãBoà^ Aur?oÓ} ÓoÜu£àA}x ØoOt‹:ušà =ja:}È !:o¶ÇÖuà Wa:} WÒ"AoÇàå DjAu~DjŒÚoÖur Aur?o]kÓ} !:ur¶ Boà\Öurä ØoÜoºÒ"Öurä T<oÇ<uÖur q^ AurÔoÖur !:ur¶ qAu"¥ DjA"u |Do‰à DjAuà ÚoØ} ùÚj"à] Aj"ÀÜ} l AjtÔoÇàå


March 29, 2014

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

'

Ô÷àÁáP… Ô÷àa… Ÿ¨ÜáÉíP… ÓÜPݤ

ar<o ÚoØu|B} q^ Úuã<oÖuà (úšàÖ} Au r Ôoè} æoè} ØoAo‹D}?ušàå ælj"T~à <oDo‰<o Gà:} ùÚ}‹ qD}?ošÇ ØurÛoÇÓ} ;o<}-AjtÔu®à-=oÈU:o DoàÔo:o =j O t»àÖoÇ q;k o Úo<} I?o¶?ušàå I?o¶?ošÇ :jù›Üo æl j " ÔoÇ~Ó} )Ó} #àØu ù ›<} ]|àA}x qD}?ušàå :oàÖur *AjØ} 50,000 ØoAo‹D}?uršå ;uù"<} ú;oèoh" ælj"ÔoÇ~Ó} ?oîoàÖuà ælj"Ôu~à Aj"ÀÜu¥à qD}?ušàå ÚoØu|B} æu|àÓ} Au"<uIÚ} ØoAo‹D}?uršå Úuã<o úr?uWà:} ?uù¥ÚjÚ} ØoAo‹D}bšå ar<o I?o¶?ošÇ %=oÈà:} :oàÓoà ;j " Du È à æl j " Ôu ~ à I?u r ¶àÓ} <o:}?ušàå AjO{}È ;jAjÚošÇÚ} ÓoAuÑ¿ AuÑY:} DjùO{}š ;jAÚj ošÇÚ} Aj " rO{} Aj À Y:} Aj " Àèo¿Ç Aj"<ur|æloAo<} ar<o AoÛušàå ØoO{} Øo?ušà :oÓo Au"èo‰?uàå :oÜu DoàÔ}?ošÇNYà :oU qOt :oÓo ùÚo‰bå qAjO{}-æo=jO{} :oàÖoÇ :oàR AjÀÚo‰Ç AurÔo<} :oÓo =jèjOt‰bàå :oÖu qAjû¢Ü} úrÜuàh" \]º?u<oà:}å :oÓo ØoO{} :jDuà :uà ùÚo‰?uàå EoÇ Aja~à ar<o Doº]nk~ :oUÖ} G"i-#Öo,-!:uÈÔo =jAjt~Üu :uà AoÛušàå #Dox?oà:} úr?u W à:}

ar<oU ÖjY:oÈ ØoÜoD}bšà :oÓo \]º<o:}bšàå ÔuÈ|Do‰àÔub Öj b ÓoÚ} -qOt DoàÔo:o #Dox?oÓ} Au : o?u à å Aj À Û} Øo:o<o :uàÖ} ÛuÈãA} ùÚo‰?uàå ar<oÓ}h" !EjàæloA} ÖjÛo‰?uå q=jûÜ} ÔuÈDo‰àÔub Öjbå qAjO{} ?uù¥ÚoÚ}ä æo=jO{} Au"<uIÚ} ;uù"<} AjtÀÓo ÓoàO{} %Üuà <oä EoàA} úrÜoÓ}h" ?uR<o Aj"Àèur¿ Aj"<ur|æloA} :oàÖu ;nkjàO{} %Ùur<} ]Do‰?urå Öjb R\šh" AjÀÛ} Ot ÔuÈ|D}‰ \ ØoàaŠå \ ;j"DoÈÇU qD}‰å Aj )Ó} <o )Ó} ]|D} \Üu \Öuà íjìÚ} DurÛj"àÓ} qDoÖ}å :j D u à Ö} ar<oÖu à iÓo=} Øo?ušàÖ} :oÓo DuãYúr Ò"|àA}x Dj"Új" Øo?urÇå =jÑÜ} ar<o <urAoÈÇÓ} Ot :oÖoÇ íjìÚo¥ÇàÓ} Ot ù"Ùo¶Ó} )Ó} <o )Ó} !Ajû¢Ü} Dur;kj"<} \ÚjDoxÚ} ùÚo‰?uàå æo=oO{}x #\š Gà:} ?oTšT ÓoØoÚ} ú?oÇÚ} <urAoÈÇÓ} îo?} ØoO{}‰T? íjìÚo¥ÇàùÛu AuÑà;o:}T? eà DjAo?oà :oÓo ;kurDo‰bàå :ur e ÔjØo?} DjæloÚ} :oÖoÇ AjfxÖoÇ :j < o~ÙoÇàùÛu DoàÔo‰?u r å !îuÈ|Ó} ÚoØu|BoÖoÇ #CoªÖur =jÑ:} RÚjÜ} EoÓo :oÜu aàÖuršå

RÚjÜ} Úoú|BoÓ} )Ó}Ö} =jÑ:}ä q^ Ûurb (úšàÖ} ÖuÛj"àå AurÔoè} q^ ;u|A} vlÚoà:uÖuà ù"KAj{} :uà ØoAo‹D}?ušàå RÚjÜ} úr?uØ} Øo?ušàÖ} (Aj{}åvå(å ùÚ}‹ NÚoÇ ÓoAjtÚ} qD}?uršå :oÓo =jèu:o<o úrÜ}h" :oÖoÇ AurÔoÚ} =jÛu¥à :jDj?uà :oÖuà Újr=} ØoAo‹D}?ušàå !Duà RÚjÜ} ]àÛu r Aj t <oO{} :j D u à Durælo‰?urå RÚj Ü } :j A j è } - :j A j è } ÚoØu|BoÔuÚ} Ò":o?urå :jAjè} ar<o :oÖu?oTà NY DjèoAjè} ;j A j Ú }‹ qD}?u š àå RÚj Ü oÓ} ar<oÖu DjA}~ ÔjrÜ} ØoÜo qD}?ušå RÚjÜ} ùDjbh" IAoæ} ]<oDo‰à ar<oùÛu AurÔo<} %POt‰?urå ar<oÖoÇ æo=oO{}‹ !<uÇÓ} ÖjbÒ"Ó} EoÛ}‹ =uÑDuxà ú?uàå :oÖuàh" iÓo=} ØoA}‹ Ò":o?uàå ar<o Ajt:}È :oÖuùÛu %POt‹:ušàå ÚoØu|B} q^ :oÖur $C}ª Úoú|B} q^ RÚjÜ} )Ó} +=jŒà;} ùÚ}‹ ar<oÓ} RÚj Ü oùÛu ÓoØoÚ} ùÚj " àÓ} Uà:ušàå ar<o ùDuàh" ÓoØoÚoÓ} +=ušàå DoàÔo:oÖ} =uÑDoxÇ ÖjbÒ"Öuàh" ÓoØoÚ}å Ôu È |Do‰àÔu ? u à ÓoØoÚ} æl o YÖ} Ôj ; oŠèoÒ"<}

- æljO{}® (Ajt¶ AoD}ä æur|èoÚ} !Dj"~?o Óo<uºàÙ}ä Új"ØoO{}å

Dj à æl j È Aj t <} ÚoØu | B} q^ Úoú|Bo<} DoàÔo:o Au"èur<} DjàæljÈAjt<} !îu|Ú} ú?uàå æo=oO{}‹ ar<oÓ} ØoO{} Øo?ušà =jÑÚo ÓoÜu£A}‹ ]?ušàå RÚj Ü } Aj t :}È ÓoàO{} %POt‹Do‰à ar<oÓ} :oÜu dº|ùYœ?uàå ar<oÓ} =jÒ"šàÖ} :oàU Aj è j Ó } qD}?ošÇ<} Djà:urDo<} qD}?ušàå ar<oÓ} æloO{}È ÓoAjtÓ} AjÖr u àÓ} <oÓo qD}?ušàå (ÓošÇÖoÇ !]kÓoÚo îo?} qDuràÓ} :uà vP"x?} :jOtÚ} <o:}?ušàå íjìÚoà:} Xåaå =jèuA}‹ ^;ur<} Au|è} =oBoÚ} ùÚo‰?uàå ar<oÖuà PÔ}‹ ØoA}‹ ;ur|<} AjDo~à^ )Ó} Öuúr~ ælj"Ôur~ ;uAo<} :oàÓoà =koAuÑ ú?u r å RÚj Ü } q^ ar<o æl j " ÔoÇ~Öu r NÚu r Au r |Ô}


‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

!

ùÚo‰bàå =jÑÜ} Úo\Ó} Öuúr~ %ÙošÇÚ} ar<o %Ùo<o:}?ušàå :oU I:j<} qOt Aj""îoà:}È ùÚjOt‰?uàå RÚjÜoÓ} q^ :oÖoÇ qAjO{}xæo=oO{}x EoÇ aCoÇà:} Aj"ÀD}‰ æl j Ô o‰?u à å Øo?oÇY \à %POt‹:}bšàå !Du à qDo‰à ar<oÖoÇ ÖuÓoÇ~ Úur<oÓ} :o=} Dj"Új" Øo?urå ]DoÓ}h"-Úo\Ó}h" ^;o<o:uršå ;oú‰ÚoÖoÇ AjÓo‰<} Ôj r Ü} Øo?oÇY qOtÓ} qOtx<oDo‰<o qAj O {}x ;kurDo‰?urå ar<oÓ} =jûÚur Øo:o?uàå RÚjÜ} íjìÚo Ò":o<o Öuúr~ ÚjÛo‰å ar<o ^;ošàä ÚoÔo<} ÖuÓoÇ~Ó} %ù?o‰ q^ ;nok àNOt‰ä Øo?oÇY :ur qAjO{}

Dj i ~à Aj Ö u r àÓ} %Úo†:oå RÚjÜoÓ} ÚoÔ} Ò":oå ar<oÓ} ÚoÔo<} ;kuàú® Õo?o‰å ælj"Ôu~à ÚjÛo‰<o :j"à ^;ošàO{}Tåååå :j"à qAjO{}Tååå Ot qOtåååå? qAjO{} !Duà Aj"ÀDj"‰ %POt‰å ar<o =oXà Øo=} ]:oå !Duà Újs"Ôu†à Øo:oå :jù›Ü} ar<o :oÖoÇ æuÔoà:} AjDj"‰Ú} Õo?}‹ =oXà íjìÚo æloO{}È DjÚ}‹ Au:oå RÚj Ü } ar<o Ôu ? u š àÖ} =kuÑ<oÚ} =jÑÚo DjàT‰ ÚoØu|BoÓ} \fœ:oå æo=jO{} RÚjÜoÓ} DoàÔo‰ : “:j"à ÓoàO{} vlàÒ"<oÓoå Aj " e<oÇ vl : j Ú } :u à =oXà Ò"àAo¥NYà qa" ùÚo‰àA}å íjìÚo qÒ"šàÖ} ar<o AjÔuÖ}¥ ^;o‰å Øu|àA}x %KOt‰<o ØuAo‰-^;o‰å úr@ R:uà Aj"Àèu¿à

AuÑ|Aj" AuÑ|KÚ} – R:oÇÓ} %=oxÚo‰?

* BufÖoÇ WAoÖoÇàÓ} (ú;o‹àh"| Buè} Øo:u?oÇàÓ}) :oàU Buè} qÛoàA}x. * æoèo»àÖoÇ =uÑÙo Öoæu®Ó}-<jO"œY¢Ó} (Natural) ‘ÔuÈã=} AuÑ|KÚo’ =jYàä * æoèo»àÓ} Doà=oÈ;oh"Ó} +Óo‰à Ôj"è}Òr SÚjA}‹ ]|àA}xä * =uÑÙoà:} :jBuà q^xÙuà:} _ÛuàÖoÇ RÈa"AjYºà Ao ;jà:oàAjYºà Ò"àAo¥Ç

%=j;oÈõàÓ}ä * :ur|àÛ} Öo=uŒ-Öo=uŒ Øo:o :jÚ}ä Ao :ur|àÛ} Dj"úà Dj"úà Øo:o :jÚ}ä * ælj"Úo¢õÇàÖoÇ :jBuà AjÀÛoàÖoÇ !WÚo®Ò"ÖoÇ %;oxÛuÓ}ä * ØuAo® %=oÈà:} =uÑ|Ù} æljÚ}?ošõÇ=jYà ØoA}‹ aBu|D} ;kuàÓ} Ò":o:} :jÚ}ä * ?uÓoAjÚ}‰ Øu|A}‹ Ao AjÚj¢<o:}?ušà îoÜ} îoA}‹ ;kj"àAjÚ} (Dj"Úu) ;kuàÓ} Ò":o:} :jÚ}ä * AuÑ|àÓ} %;oxÛuÓ}å !Dj?oÇ =uÑÙoÖoÇ/q^xÙuÖoÇ _ÛuàÖoÇ Djà;jÚo’Ú} =koAuÑ:oÇ Ajt=oÚ} (?u|N?oÚ} ]?ošõÇ =jÈÓoÚ}) AuÑ|Aj" AuÑ|KÚ} #?ušBuà a"|Ù} æljÚj"œ<} _Ò"?oÇÚ} %\‰|Aj{} =jYEoÚ} ?oæo‰å Öj:oÈO{}: AjO{}È ]?uš %\‰|Aj{} +Óo‰ ÔjrÜ} Au"èjØu :jÚ} ‘<jO"œY¢Ó}-!dš!=jûÙ}’ AuÑ|Aj" AuÑ|KÚ} DuàA}x ØoO{}å <jRš AuÑ|Aj" AuÑ|KÚoà:} +Óo‰Öu ÔjrÜ} <oà:}å AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ} íuì:o<o ‘WESTERN GHATS’ ùà=u^Öuà <jO"œY¢Ó}!dš-!=jûÙ} Aj"ÀÜ} aÖoÚ}‹ îo\È ùÚ}‹ íuìOt:}å

aÖoY<oà:}å =uÑDuxà ælãu Ü} Bob :oÖoÇ <u r AoÈÇ DoàÔo:o Djà:urDo<} qDu¥à :o@ (ÓoAu"Óo G"Bo?} ùÚu¥à =jè:u o<o ar<oÓ} RÚjÜoÖurä Öuúr~ Bur<oÖur %Ôo†D} Ò":oå :oÖuùÛu úr@ %POt‹:}bšà Ot :oÓo ÔzÚjA}-Ajt<} Au"èo<o:}?urš =jèuA}‹ ar<oÓ} Aj"ÀDj"‰ æljÔo‰å BobùÛu q=o®Öu à ÓoAj { } DoàÔo‰<o :uà ÔjÜu®à ùY<oå Dj ù xÛ}h" BobÓ}Ö} Eu r Ôj f œ:o:}å :oÖu ù Ûu Ö } %PàAu¥à =jèA u }‹ ar<oÓ} æloY| æljÔo‰å :oÖoÇ DoºvlAjt<oÓ} AjtÚ} NDo‰å Úo\Ó} ^;}?ošÇ Au è oÚ} Bob q^ :oÖoÇ <urAoÈÇÖuà G"Bob %PAu®à :oàÖu r Ç EoDu r ar<oÓ} ;koàAoÇàDuà æljÔo‰å q=jûÜ} RÚj Ü oùÛu G"Bo?oÒ"<} %POtšÇàT ? DjÔur¿ ]|D} ^;ur<} Xåaå =jèuA}‹ =oBoÚ} ú?oÇY q=o®Ó} R:ošÇ AurÔo<} :ur =jèu:o?urå :oÇ íjìÚoà:} q=o®Ó} R:urš Aur|Ô} Ajt<} Au"èo‰?ur Aj"Àèu¿à :uà ^Otèo‰å qAjO{} DoàÔo‰ : ÖuÛoºÓ} ÓoØoÚ} ùÚ}‹ ]?oÇ %=oÈà:} :oÖuà íjìÚ}-<urAoÈÇÖuà ù"èoÚ} :uà DuãÚoÇàNYàå Dj"<} íjìY¥ Úo@å ;kj^<}ä :j"Óo RÚjÜo \:urš NÚur æl"j Ôur~ GàO{} Au"èo:}? :j"Øur æoè} Bur<} qAjO{}x Uà:j"<} R:ušà ÚjÛo‰T? ;uù"<} RÚjÜoùÛu AjÖur<} Ajt=k} AjtÔ}å q^ NÚoÇ<} ÚoA}å ar<o NÚuà ùÚ}‹

March 29, 2014

qOtx:oå )Ó}h" IAoæ} ]|<oå ;ur|<} ;j"îoà ÔjèjA}‹ ù"ÛoÓ} Au:oå !Du à Ö} )Ó} Aj " e<u r =oBoÚ} Øo:oå ar<o æloÔur<}æl o Ôu r <} Au : oå úrÜoùÛu %POt‹å AjÀZ?oàÖoÇ +_ŒÔu<} Bob ar<oÓ} DjAt j %POt‰å :j"Óo ælj"ÔoÇ~àÖur Aur|Ô} qD}?urš Øo?oÇÚ} :j"à EoàÔo ÚoAu‰<oàO{}å :j"à qAjO{} ØoàA}x =koAuÑ <jeàå Aj"Àèu¿àÖ} ar<o BobÖoÇ Óo<j"œ?oÓ} ]:oå :jù›Üo ar<oÖur æo=jO{} ÚoØu|B} qAjO{} Úuã<o ar<oÓ} DjAjt %POt‰:}å Euà :oÖuà íjìÚ} :oÖur <jAuÑÈ q^ :uÔoà íjìY¥à Aj"<o»àå Euà íjìÚ} qAu"¥à %=oÈà:} :oàÖuà ØoAo‹Doå :j"Øuà íjìÚ} :j"ØoÇ <urAoÈÇÔuÚ}å EoàÔo :j"à DjÒ"Èà Ajt:}Èå Euà qOtx?ušàÖ} ar<o q=o®Öuà AjDj"‰Ú} ÓoÜu£A}‹ qh"?ošÇ NYÖ} =oXà Ò":oå RÚjÜ} Úoú|B} íjìÚo Ò":o<o ar<o Öu Ó oÇ~Ó} îu è j O t‰å íj ì Úoà:} Dj Ó o†à DoàÔo:o æl j Ú oœ:oå Öu Ó oÇ~Ó} I:j < } qOtÓ} ]|<oDo‰<o q=jûÜ}àÖ} ùÚo‰å DjÓo†à :oÖoÇ ùÛu AurÔo<} Öj?o‰:}å ar<o DjÔu¿àÖ} N;j?o‰å NY =j\Ü} ØoA}‹ä ælj"ÔoÇ~Ó} NY qAjO{} ØoA}‹ä AjtàO{}-AjtàAoÓ} AurÔoU Dj"<} ØoA}‹ WÒ":oå (Óo dé|Ò"Ó} dé|Ò"<}àÖ} N;j"šàÓ} Do;k}Ç qDoå l


March 29, 2014

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

!

Ô÷à «ÜÊÜå…ì ÓÜíÓÜ¢£ B¯ ÎPݱ… Dj A j t Øu à :} GàÖu r h" ;kjAj{}~ q^ DjAjtWÖurÇ Y\YAoW Doàæl o è}‹ IÔj A }‹ ;jAjÚurš?urÇ BuÈ|O{} dé|Ò"Öur ØoAo‹Doå æljR‰=jÜ} iùAo¥Çà:} \Öur =o:}È AjÀÚur‰å q=ošÇq=ošÇ ;kjAjt~ =jÈÓoÚ} AjtÔu®àä Új Ø oÚ}ä =j Ñ Øoä %=oºD} ùÚo¥Çà:} \ æloYÖ} =jÈa|Ü}å ;k o a"~Ó} Dj à T‰à^ dé| ælur|A}Ö} æloAj<o:j¶Ó}å \ÖoÇ GàÖoh" qBo-qÓoàÓëoà^ Ot ùC}ª-!<oºÚoà^ IO{}‰ AjÀÚu¥ ùDj?h u " %=oO{} \Óo úr@ DoàT‰:}ä ùC}ª q^ GÖ}~ ?uR<oDo‰<o :uà DjÔu¿à q=o®àA}x \ :jOtÚ} qDo‰å :jDàu Øo?ošÇ<} ;nkurÛu qf» Aj"^D} ;uAoÖoÇ q^ ;k j A j t ~ÖoÇ <oàAo<} Doà\=jÜoÖur Au|D} =oàÔj"Ú}‹ dé|Ò"Ó} AjtàúrÛ} ùÚ}‹ \Öuà DjAj~D}º P"Ùo¥Çà:} O"Bjdº Øo:o :jY dé|Ò"ÖoÇ ;urèoÇàÖuà ;koà=jÜ} %Ôu‰à ØoOt‹å qOt¥Ç EoÇ =k j X xÚoÇ DjàDoÚoà:} ;uAoÖoÇ <oàAo<} ùÚurÛoàU qD}‰ IAurA}‹ Aj"Øo AjtÚu¥ DjAt j Ø}-Õo:jÓ} Gà\aÜu WÒ":o:}å !Dj ? oÇ Aj " <o» =jOt~à:} Óo<jr<oÖur Eo:} =oAošÇY :u r “ ^Úo=oÈ]k ” Aj"ÀÜur<} DjAj";nkj~<} ùÚj"àÓ} dé|ÒrÖ} Aj;oŠÛo‰:}å Doà\=j Ü oÖoÇ =j Û oŠÇ

=oÙošÇ<} ùDjbà ^|Ö} ÓoAjtà :u ùÚo‰:} Aj"Àèu¿à dº|ÓoÚ} ùÚj"àÓ} \à :jOtÚ} qDo<oà:}å !Dj?oÇ dé|OtàÓ} æljR‰Ajà:} ;uAuÑ:} Aj"ÀÜu¥àT Ot Ajt<jdÓ} _Ûu|D}‰ Aj"ÀÜ} Uà:u¥à Aj"Àèu¿à DjAjt§<oå ?uîoÖoÇÓ}h" ÖjÛ} !Aj"â:} Øo?oÇY a|Ó} Øo:o Aj"ÀÜo‰:} ØoÜoYå íjìÚo vl:jÚošÇ Ot ù"Ùo¶ Aj";košÇ DjAj"DoÇàÖur =jYEoÚ} Otà\ÈÓ} Y\Öuà AjtÔu®à Ot GàÖoO{} Otà\ÈÓ} :oà\ÈÓoÖuà DoàÔu®à =o:uÇàAu¥à !Dj?oÇ aCjOtàÖuÚ} Au|è} aæloÛu¥à Dj;oàÖuà Øo?oàå !Dj?oÇàÖu ;urèu %Ôu‰ Øo:o<o ØoOt‰Ç ùC}ª-<jCoªàÓ} \à Nb Øobšà qDo‰:}å ;nr uk ÛoÇàÓ} qàÔurAuÑ®Ç ùÚu¥à _Duà qDo‰å ?oÀ<}-?oÀ<} DjàT‰ aCoÇà:} qàÔjAuÑ®Ç ùÚu¥à ;uAo ;nàjk O{} q^ Doà:oà ælÓj o‰à?oTà AjÇAjEoYÓ} ;nkjÚoàU =o:uÇ@å ?oÀ<} - æl j " ÔoÇ~àÓ} “ :j " à ØuAošÇÚ} :j"Óo ÖurúšÙ} ]:oà” Aj"Àèu¿NYà ;uAoÖur Aur|Ô} !=jYa":}å :ur qAu"¥?oTà R:uàh" =oXà qBu<oå =o:uÇÜu<} AjtÔ}?ušà :ur ]:o Aj"Àèur¿ aBoºD} R:oÇÓ} <o? ÚjÖu‹ÖoÇ Djú‰ÖuÚ} ;jAÚj šu ?oÇ \:urš aBoºD} ÚjÖo‹ÚoÖoÇ Djú‰ÖuÚ} ;jAÚj r u š?ur :jÚ} DjAjtØuà:} !^C}ª DjàT‰

íjìÛur¥Ç %ÜurÇ Øo\:}å úrÜoOt¥Ç æl j " ÔoÇ~Ó} !=jEjÚj"œ<} :oU Nb æluKàa¥ä ;k j < } - ]AoÇ~ÖoÇ qBu < } q=ošÇÖ} ÖuÛoºà ælj"ÔoÇ~àÓ} Aj":ošv Aj"<o»Öur ÔoÈD} ùÚu¥àå q=o®?oTà =jOt»àU !Ûj¥@ qDošÇÚ}h" Y|Ü} ÓoÛ}‹ :jY qàÔj A }® =k o YÓ} ùÚj " àÓ} Au Ñ ;oŠÛu ¥ à ;n k u r ÛoÇ DjAj"";oOtà^ qa" =jèuAuÇ:}å Ej = k o ‰Çà:ošÇ Öj Û oAj : } ]Doà^ GàOt¥Ç - GàOt¥Ç DjàT‰à^ %=oºD} ùÚu¥àå ;nkurÛoÇ Dj A j " ";oOtà^ Ej = k o ‰ÇÖu ÖjÛoAj:} ]|D} GàO{} <o GàO{} AjtÔo®Ç-IAjt:uàÓ} EoIÚ} ØoàAu¥àå EoÇ DjàT‰à^ dé|OtàÖur DjàîurÖ} ÖjÛ}å dé| ØoàaŠ ÖjÛ} iRŒ Ot %Üu Ot !iRŒ DjAjtØuà:} ;k j A j { }~ -Dj à Dj  \ Y\ - YAoW Doàæloè}‹ q=ošÇ Aj""îošÇ _èu¢Ó} EjDo‰à:jÚ} úbš R|:}~ dé|Ò"U ØoAo‹Doå :jY \Óo EoÇ DjàT‰ ;n k j à O{} Boæl o Du ¢ U Ot ;j"Dur~ÜoÇU =jAo~<oå R:oÇÓ} Euà DjA}~ \ÖoÇ W|Aj<oÖur AoàÙur ØoAo‹Doå EoÇ îo\Ú} \Óo iÓoŒU ÔjØ}~ <o:}bšå æoèj Œ Üo ;n k o A}‹ =j è u A }‹ä qÒrx<}ä DjAur§<} íuì:}?uršÇ DjàT‰ \ÖoÇ W|Aj<o =jOt~à:} =oAošÇ:}å :jDuà \ÖoÇ-Djà:j:u

- Y|Ùo !P"’úÓ}~ä +?u~Aj{}

;n k o A}‹ Dj à :j : u Ó } =oa:} Øo?oÇ:}å dé|Ò"ÖoÇ W|Aj < oÓ} ùDj?uàÖ} Aur|?} <o:}?ošÇ :oÇ Óoèo ;nkoA}‹ ;o;ošÇ;oºYà Ot ù"Ùo¶à:ošÇ EuÚ} dé|;oºYà \ R\š Bur|c:} Øo?oÇY ;kjAj{}~DjàDjÂ\ Y\-YAoWà^ qÚoA}‹ íuì:ošàå q;k j " ^Ó} ÓoèoÖoÇ iRŒ <oYÓ} Euà Doàæloè}‹ AjÀÚuràÓ} ùC}ª Øo:o:}ä :jY AjtP£ÛoÇàÖuà ]Au~à Doàæloèj"àÓ} \ Aj;oŠÛo‰å qOt¥Ç ÓoèoÚ} dé| ÖjbOtà îo\Ú} iÓo=} ÖjÛ} Aj"Ej:oºÖuà ØoAo‹Doå ;nkurÛoÇ ÔoàAoà^ä Bj E j Ú oà^ä iRŒ dé|Otà;oºYà ÖuÛoºà ælj"T~à iÓoŒ Aj à U:} Øo:o:}å qÒ"šAoÚ} =j:oÈà^ qÒ"š?oÇ (Óo GæuÈ =jÈÓoÚ} #Dox?oU _È^œ=o?} #Dox?oÓ} qh"?ošÇ ÖuÛoºà ælj"ÔoÇ~àÓ} Óošdà:} ÚoAjOt‹Do‰<o q=ošÇ íjìÚu¥à ÓoAj{} ùÚj"àÓ} ;koÛo‰bå R:ušà PØu æ l j Y :} íj ì Z:} Eu à å ØoOt‰ÇùÛu Ôj Y |æ} íj ì ÚoÜoÇà:ošÇ Öj b OtàÓ} iÓo=} ]:oàA} Aj " Àèu r ¿ æljAo~Dur ]|A}‹ =jÔo~àAoà:}


‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

!

AjÀÚ}‹ =koà:oÇ ;nkoA}‹ Aj";koÇ<u =jOt~à:} íuìrèjàAuÑ¥Ç iRŒ dé|Òr DjAt j Øuà:} ÓoàO{} %Üu <oà:}å EoàÖu Aj";kuršÇ ;nkurÛurÇ Dj A j t Ø} Dj " ;k o Új Ü u à :} AoAjûÚr u ¥Çh" qDo‰:}å :jD? j oÇà^ q=o®Ó}Ö} Dj " ;k o ÈOtšÇÚ} DjAjtØuÓ} NÚu=jÜ} ØoO{}‰å dé|OtàÖu r ]Aj D } qÖoÚj " œàÖoÇ dé|OtàÓ} ÔzÚjAoÖuà :jY qAjt¥Ç ;u|Boà:} #:uršÇ ÔoàA}-Ejèur¿Ç qDo:} !Dj?uàh" )Ó} ]|D} qÖjÚjÜ} Øo:o Aj"Àf¿ GNÚ} Duã:} <oå Eur ]|D} qÖjYœ?ošÇ<} :oàÓoà ùDj?r u Djà:urD} ?oælo‰å ;nàjk O{} EoàÔo dé| - Dj à íj ì K<oÖu à qÖj Ú j Ü } q^ dé|OtàÓ}

EurÔjè"j œàÖuà æloCjÜ} Euà DjA}~ DjAur§<} íuìàAuÑ¥ !AoxD} Duã:} :oàÓoà <oå :oàÖu îo\Ú} EjDu~àÖoÇ NYà Eur ]|D} %;u:oä N"Ûo‰å EjDu~àÖoÇÖ} ÚoÙoAjf Aj";kàu W|Aj<oÖur )Ó} ]|D} Djà=o‰å GàOt¥Ç ]Do qAj t ¥Ç ;u|Boà:ošÇ úr<o»-úr<o»à\š dé|Öjb iR›:} Øo:ub :u;o‹à \Üu (;urè} Doàæloè}?ošÇ ;kjAj{}~DjàDjÂ\ Y\-YAoWÖoÇ ]AoÇ~=uÑÙušà:} iù›ÜoU )Ó} =uÑXš æljY‰ Øo:ub :oÇ Auèo qAjt¥Ç ;u|Boà:} Eur ]|D} !;nok ~ælYj :} q^ dé|Otà îo\Ú} ;o;kurDoxÒ"Öur Øo:ur?urål

‘=kuÑÚudªÓo’ä ‘=kuњ|Úo’ä ‘dà;nk}’ä ‘úr|<}œ’ä ‘ÙuÈD}œ’ä ‘AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ}’ä ‘úr|?ur†ôßÈ=}œ’, ‘EjCj~’– Au"èu¥ ØoÔu DEALERS : (Mangalore/Udupi) All Medical Stores & General D.K. Stores. Mumbai : All Mangalore and Canara Stores Bangalore : Cash Pharmacy, All Saints Departmental Stores, Gururaja Pharmacy, Foster Pharma & New Mangalore Stores. Goa : Martino Lobo Tel.: 0832-2250695 / 2256626 : Salal General Stores Tel: 0832-2862941 Chikmagalure : Sharma Ayurvedic Bhandar. Tel.: 08262-34318, 30382 Bhatkal : Krapalaya Health Centre Tel: Mob: 9448712749 AGENTS Mysore Bangalore Mumbai Hyderabad

: M. D’Souza, Tel: 247221. : Albert Mascarenhas, Tel: 080-25733700 : Lydia M. Fernandes, Tel: 022-26770604 : Hilda Lobo, Tel: 022-65116704 : Stany Mendonca, Tel.: 27536948

qAjt¥ AjÓo‰à Aja~à æurÚuà=jÜ} Øo?ošÇ^ä qAjtxà EoÇ aèoDoÓ} NÚjA}‹ ;oÛuÇ:}å WESTERN GHATS PHARMACEUTICALS C-8, Kumbalgodu Indl. Estate Bangalore 560 074. Tel: (080) 28437832 / 28437439 E-mail: westernghatspc@yahoo.co.in

AjÇR

ÖjO Y j = ‰

{}

March 29, 2014

ÖæÇ殅 WÜãw®æãØ

;uAo]<} Óod¶Ú} q^ Óoa"~Ü} Aj";nkoO"D} EoàU ;kj"A} ØoA}‹ \ I?o¶bå \Öur I?o¶ ]AjD} 30 +úrª|NÚ} ØoAo‹Doå \ ØuÚo?}† ÔurZ<urÀ EoU =j\Ü} ØoAo‹Doå q^ !à:ur^Òr ÔurZ<urÀ EoU qAjO{}å Eu ? u < } Aj " àÔj " ¿Úoà:ošÇ æuèo¶Üoà:} I?o¶bå q^ \ Aj"";o;nkj~ ù"Ùo¶Ó} DuAo~bš ØoAo‹Doå \ ;uAo]<} vCj=} vå Aj"";o;nk}~ q^ =ko| Øuåvå Aj " ";o;n k j ~ EoàU Dj h "È ØoAo‹Doå iAo~à:ošÇ DuãàÙ} Au"|YD} úr?uWà:} \ iRš q^ X|ÖjÚ} ÙuÈã^àÔ} Xådå(Ö}å \Üu (Aj{}å#å(D}å úr?uØ}æuàÔj"¿Ú} EoàÔoDjÚ} ú?uàå Dur|dOt?urWà:} \Üu æu|Öj"PÚ} +=k} qÙ}œ~ =j]º Øu r Zš q^ Aj " "àNO{} O"r^Ajd~X ;nok A}‹ AjtDjªD}~ ZTÈ Au"f¿å Djrx?} Au"<uØ} Au"àÙ} Eoà:j"à \Üu aBu|D} Y\Ú} =j]º q=o®h"š q^ e Zå(D}å(Aj { }å =j ] º (D}å(<}åZåXå O"r^Ajd~X Aj""àNO{} EoÖu ;nkoA}‹ ?ovlšå Aj""àNOtà\š ÔuÈ|D}‰ Ajd‰ ØoAo‹Do¥Ç =uÛj†Ú} Úur|Û} Eoà:ošÇ a?oš :u Ú u Ø o EuãDjrx?oà:} X|ÖjÚ} ØoA}‹

\Üu 24 AjDo~à DuAo ]?oÇå \ Aj D j O {} úràR® Au ? u ‘ |Ú} (Dur|iÒ"|Bj- <oU Doà;kr u q^ Aj " EoÚoCj Ä úràR® (Du r |dÒ"|Bj < oU ùa"X Au " àNÚ} ØoAo‹Doå “ _å Z ’ Du r |Øo ]Au Ñ Doe:}Ç =jûÚjDoxÚ} 2011” =jÈBjd‰ \Óo ?oælošÇå \ #àTšC} úrO"Ú} vdd EoÖur Doà;kur :jDuà DuãàÙ} AjtOtx?} _kÔj~Ø} Ajt@Ó}=jûÚ} -AjDjO{} EoU AoÚoÛur Doà;kurå úã?oD} ælA j <j } DurDoh"ªU \ !;kÇj R›Ü} ØoA}‹ ;ur|<} AjDo~à \Üu DuAo ]?oÇ q^ =oàÖ} AjDo~à \ Doà;kurh" ØoAo‹D}bšå \ )Ó} ?u|GR ØoAo‹Doå \ ]Dj Œ Ûo‰Ç WÜu Ç à:} íj ì Z¥à íj ì Z:oà q^ DoAj t WÓ} aCjOtà AjO{}È Óo@Òrä ?u|G<oàä ùAj<oà NÚjOt‰ q^ úràú®Ó} DuAo ]|A}‹ qDoå

-

Dj"Do<} ù"Au?urš


March 29, 2014

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

±Ü¹ÉP… ±æäÅËvæíp… ´Üív… :uÚuØ}æoÒ"Ó} qÙ} IÜoà ælj"T~àå 16 IÜoà <o:oÈàå q^ 7 IÜoà =uÑL"‰Úoà qDo:}å :jY \Öu ù Ûu =j Ò "» <oà:}å :j < o~KŒÜoÚ} Aj " e<oÇÓ} 30ä 000 Új"=jO{} Doàæloè} ØurÛo‰b \å vÈXC} ùà=u^à:} AoA}È úbš q:oà ;j"Ûj" <oDo‰<o Du Ø oÚoÇà ?oTà Aj t Ôu r <} îoàa¥ Ôj:} qOtšÇå :jÚ} ;j"Ûj" %ÚjàAuÑ¥ ùDur? æu | àÓ} %Új A u ® - îo:u r ä _kùœÛ}ä aAjtä Bu|Ú}ä æuràÛ}ä ZæuàÖjÚ}ä <uBj<j?} Du|aàÔ}œ DjX~_kú|Ù}ä Aj"à\š-#<jxAj{}dx|Aj{}ä RDo<}-aÓoD} =j:}Èä #å_å(=k}å q^ _å_å(=k}å EoÇ DjA}~ ;nkjÚoAjè} %ÚurAo®Çà =j h "x =j v šÓ} - =u Ñ ÈaÛu à Ù} =kjàÛ} æur|A} NY %ÚjAu® Y|:} ØoAo‹Doå ÓoAj t Ó} Au : u ? oÇàÓ} (à=uњh"D}-=uÑÈaÛuàÙ}-=kàj Û} (EPF) qDuš?oÇNYà ^Ôj]:} AoA}È <o:uš?oÇàÓ} =jvšÓ}=uÑÈaÛuàÙ}-=kjàÛ} (P.P.F.) ú|à;}È DjÓo~Úo<} Dj"Ao~:} ú?oå GàÖoh" æl o Új \ O{} =jØu~<} :jDuàÖ} ?oÀ<o<} (Minors) Duã:} 15 AjDo~à qAuŠÓ} P.P.F. îo:ur =uÑ|D}ª-q_k|D}ä Duª|Ù}-æu|àÓ}-q=k}-#àZOtä EuÚ} ÚocÄ|ùâ:} æu|àÓoà q^ qÒ"šAoÚ} *d*d* æu|àÓoà:} %Ôur‰ ùÚuÇ:}å !îo¡Ç æloÚj:oà:}

(ÓošÇ<} =kjù:} )Ó} P.P.F. (ÓzàÙ} %Ôu‰à ùÚuÇ:}å q<}?oO{}‹ Aj Ç Aj D o° qOtšÇ %=oÈà:} _å_å(=k}Ó} íjìÚo NDur<}àÖ} ;j"Ûj" æoà;kÇu :}å ù^C}ª 500 q^ ÔjYC}ª 1 ?oî}; (Óo AjÚoœà:} (Financial year) æoà;kÇu :}å _å_å(=k}å Eoà:j"à (Óo Au"|IÚ} (18 AjÚoœà Aj^~à AjÀÛ}) AjÇR‰<} G";}Š‡ q^ Au"ã<jÚ} (18 AjÚoœà DjùÒrš) ù"Ûj"œ<} DoàÔo:o )Ó} ?oî} Új " =j O {} ;j A j Ú u Ç :}å (Óo ù"Ùo¶ÖoÇ Eu r úš - <j A oÈÇ ælj"ÔoÇ~à^ DoàÔo:o ;ur|<} _å_å(=k} -îo:oÇà^ )ú|Ó} ?oî} Aj"ÀÜoDjÚ} +K"ªÓ} 2 ?oî} ;jAjÚuÇ:}å EjÒ"~Óo AjDo~ _å_å(=k}å AoÛ} ú|à;}È DjÓo~Ú} ^;ko~Ú} ùÚo‰å Euà DjÓo~ÚoÖoÇ Y|Ü} =j:}È q;koÚoÖuÚ} ^;ko~Ú} Øo:oå EoÇ Aj D o~ 8 å 7% AoÛ} ]:oå EjÒ"~Óo Aj"e<oÇÖoÇ 5 :oYú ;nok A}‹ 30/31 :oYú Aj";košÇ ù^C}ª æu?<u oœ AjO{}È ?u|î} Õo?o‰:}å :oÇ ;uù"<} EjÒ"~Óo Aj"e<oÇÖoÇ 5 :oYú q]kà _å_å(=k}å-Ó} ;j"Ûj" Õo?oÇÚ} NÚuàå !Duà ?u|î} Õobš AoÛ} EjÒ"~Óo AjDo~ÖoÇ AjtÖ}~ 31 :oYúÚ} úÈZÙ} ùÚo‰:}å :oÇ ;uù"<} ÖjùÈNZ† Au"èo‰å AjÚoœÓ} ;jAjÚuš?u )Ó} ?oÓ} 80 C Duù›<o =jÈÓoÚ} q;oO{}

!!

(P.P.F.) -EÃÜÊæ¡aæã ùY<oå !îuÈ|Ó} Au"èo¥ =jÑÚo =jOt»àÓ}h" q;oO{}-Dj"àÓ} (Income Tax) <oå EoÇ a;ko<oÓ} (ú§Aj{}ª-(ú§Aj{}ª(ú§Aj{}ª Y|:} Aj"ÀÜo‰:}å ÛuãÚuÓ}ª ÙuÓ}œ úr|Û} Dj"Ao~:} Øo?oÇ %=oÈà:}h" e (ú§Aj { }ª (ú§Aj{}ª-(ú§Aj{}ª Aj""à;jÚj"<} Au:o Aj"ÀÜ} DjÓo~Úo<} ùèuã?oàå 15 AjDo~à %=oÈà:} Au"ÖjrÇÚ} Øo?oÇÚ}h" 16 AoÇ AjÚoœ vl:jÚ} =oà=oàÖ} AjDo~ÖoÇ qAuŠÓ} R:ošÇh" =oaªà Aj""à;jÚj"<} AjÀÚuÇ:}å Aj""à;jÚj"<} AuÀ?ošÇ Aj Ú oœàÓ} R:u à Ö} ;j " Ûj " ;jAjY<oDo‰à Aj Aoc~Ó} ;j"Ûj" ;jAÚj Çu :}å ;jAÚj šu ?oÇ ;j"ÛoºÓ}h" AoÛ} Au"èo‰å _å_å(=k}å Dj"Új" ú?ošÇ AjDo~ ;nkoA}‹ 7 AjDo~à =oÙošÇ ÖurAo‰Ç AjÚoœ ;jAjÚuš?oÇ ;j"ÛoºÖur 50 Úmjúx ;j"Ûj" =oXà ÓoÛuÇ:}å !Buà =oXà ÓoÛuš?u =jÒ"»Ö} EoÇ AjDo~Öuà ùà:} ØoA}‹ ÙuÓ}œ Yæu|Ù} Au"èo¥Ç îo\Ú} =j Ú j : } _å_å(=k } å æoà;kuÇ:}å !Duà =jèu?oÇÚ} 15 AjÚoœàÖur îo:ur =kjù:} 6 AjÚoœàÖur Aj"ÀÜuÇ:}å 15AoÇ AjÚoœ qDuš?oÇ ;j"Ûoºà:ošÇ 60 Úmúj x ;j"Ûj" =oXà ÓoÛuÇ:}å Y|Ü} Dj A j š :oO{} : _å_å(=k}å %Ôu‰à ú?ošÇ \DoÈÇ AjDo~ ;nkoA}‹ ;j"DoÈÇ AjDo~ qDuš?oÇ æu|?u<oœÖur 25 Úmjúx ;j"Ûj" Y|Ü} ØoA}‹ íuìA}‹ 36

ÓÜÌW…ì

- bZOt ZDur|Øoä AjDjO{}

ùà:oà^ :ur =oXà ]AuÇ:}å q:oà qAjtxà 8å7 AoÛ} _å_å(=k}å ;nkoA}‹ Au"èo‰ =jšD} :oÓo 2 Úmjúx ÖjZ:} Aj"ÀèoÇÚ} 10å7 Úmúj x AoÛ} ]ØoO{} =jÛo‰å 36 ùà:oà vl:Új } =oXà ]|A}‹ :jÚ} 4 Úmjúx ÖjZ:} Aj"ÀèoÇÚ} q:oà 14å7 Úmúj x AoZÚ} æljYØoO{} =jÛo‰å =jÑÜ} Do:oºÇ AjDo~ ;nkoA}‹ æu|?u<oœà:urš !àiÓ} æloÔ} =oXà ÓoÛur¥ DjAjš:oO{} qDuš?oÇ<} Y|Ü} ]|<oà:}å <ura"<uBj<} : _å_å(=ko Ó} (ÓošÇ Aj^~à ÖjZ:} <ura"^ <urà;ja® ùÚuÇ:oå e <ura"^ ØoO{} \:ošÇ =oaªà N]šh" ùÚuÇ:oå <ura"<uBj<} ú?oÇÚ} Aj"Úo® %=oÈà:} ;j"Ûj" ÓoÛj"àÓ} <ura"^Ó} Djb|D} Øo:oå (ùŠAj { } æl j A o~DoÇÖu à : _å_å(=koåÓ} æloÚj:} DjÓo~ÚoU ælj;jÈ\ qDoå (ÓošÇU q]nk~Ó} =jYd°\ ÔjàÔoÔj\Ó} =oAošÇÚ}h" DjA}~ úrZ‰ !]k|<} qOtšÇY _å_å(=k}å Eoà:urš =jÑÚo ;j"Ûj" AjÇR‰ùÛuÖ} %Úo‰å =uÑÈaÛuàÙ}


!"

=kjàÛoÖuà Óo<jr<} Euàå Aj Ò "šæl o Ú} =j è j O t‰<o qùCj~Ó} Aj"ÀÜ} ]Do<o :jY =jÈÖoÚ} <oDo‰<o q:oà 8.7% Úmjúx ÔuÚuàX AoÛ} Au"f¥ =jvšÓ} =uÑÈaÛuàÙ} =kjàÛ}å Aj"ÀèoÇÚ} _å_å(=koåà:} Õo?u¥ =jÒ"» qAjtxà Au"f¥ AoÛ} q^ !îuÈ|Ó} Au"èu¥à æu|?u<}œ DjAo~ AjO{}È q;oO{} Dj"àÓ} <oå :oÇ ;uù"<} =jvšÓ} =uÑÈaÛuàÙ} =kjàÛoÓ} %ÚjAu®Öur DjÔ}~ Aj"ÀÜo‰:}å EjÒ"~Óo ‘]AuÑ’ AoÖoŒÇ<} Do;k } Ç Øo:o\:u r š ;j " Ûj " _å_å(=k o åà:} ;j A j Ú }‹ %=oÈà:}Ö} EuÚ} Òr|I<oà ù"ià ]|C}ª Õo?oÇÚ} NÚuàå :jDuà q]nk~Ó} =jYd°\ AoO{}ª qD}?ošÇ :j<o~ÙoÇà^ EoÖur )IàÙ} Øo?oÇÚ} NÚuàå l

DjA}~ _Ûuà ;nkoA}‹ qa"¥ æl? j oh"x NY %ÚoØu :jÚ} qAu"¥à bAjÚ} NÚoÇ d°:uà:} qDoØu q^ Euà Do;k}Ç ØoÒ"§ :jÚ} W|AoÖuà !Aj"â:} DjA}~ ÔjÚu§Öuà; q^ :uà ØoAo‹Do Djº:j/ !Aj"â:} “=kuÑÚudªÓo”

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

March 29, 2014

¨æÊÝP… ÓÝíWÝñÝ [æʅ° ÊÝʅŠPÜÃÝÂí )Ó} =o;oÈÇæ} DjÓofà <ur|A} (9) AjÚoÚ} (Óo _ÛuDo‰Ó} æluÙ} ]àA}x Ôu?urå AoÙu Ú } Öj ? o‰<o )Ó} DoÔjºfÔoÚ} q=ošÇ :urÙoà:} æloYÖ} EoDur<}-<oÖur<} qD}?uršå =o;oÈÇæo<} Euà =jèuA}‹ DoÔjºfÔoÚoà ?oTà aÖoÚušà : “R:oÇÓ} DoOt’ #:ušà EoDu r <} - <oÖu r <} qDoO{}?” :oÓo DoÔjºfÔoÚ} “EoÇ Auèo æuèuà #:ušà NÚuà Øo?oàT DoàÔu¥à <jeàå :oÇ ;uù"<} EoàA} æl o YÖ} G"Bu < } qDoàå” :oÓo =o;oÈÇæ} Aj"ÀÜo?ur “DjÔu¿à ÓoAj{} DurÛ}‹ ;uAoÓ} !Ôo~à ]å”

:u;oèo :oÇ DoÔjºfÔoÚoÓ} ÚoÔ} qÒrš q^ Aj"ÀÜo?ur “EoàAuà q^ Aj"ÀØoÇ æoÒ"š<} DjÓofà 5 AjÚoà ;nkoA}‹ DoàØuÚ} 7 AjÚoà Aj"ÀÜoDjÚ} ÓoAj{} ú?oàå ;uAo<} R:uà ú?oà? :ur ÓoàO{} ÓoAj{} ùÚj"àÓ} Ò"|àA}x <oå a"À<j:} EoàAuà q^ Aj"ÀØoÇ æoÒ"š<} úbå” :oÓo =o;oÈÇæ} qÒrx<} i|;o Ôu?urå 5 Aj Ú oœà %=oÈà:} =o;oÈÇæ} =jÚj:} :oÇ AoÙu<} q<uÇÓo íjìÚo æluÙ} ]|àA}x Ò":o?urå AoÙuÚ} Ò":o<o :urÖ} DoÔjºfÔoÚ} Ajt:oÇÓ} Eo:} ;kjÚ}‹ ND}?uršå :oÓo =o;oÈÇæo<} aÖoÚušà “R:uà DoOt’åååå R:oÇÓ} æloY Gà\<}

-

a|Úo =ku<o~àZD}ä !à;ku|Y

qDoO{}?” :oÓo DoÔjºfÔoÚ} “R:uà ùÚu¥àåååå EoÇ AuèoÚ} æuèuà ÓoàO{} ØoàA}x <oä ;uAoÓ} qAu"¥Ú} ÚoÔ} qOtšå” :oÓo =o;oÈÇæ} “:j"a" ;urÔoàh"‹ a"À<j:} ùÚj"àÓ} <o?” “a"À<j:} Aj"ÀDj"‰ ú?oÇ =ko;jÚ}å R:uuà ùÚu¥à qAu"¥à NOW IN MIRA ROAD <ji|æ}” NEAR DIVINE MERCY CHURCH :oÓo =o;oÈÇæ} “5 AjÚoœà AND NAIGAON (E) NEAR DON BOSCO SCHOOL =jÒ"šà EoàA} qh"?uršàä :oÓo NEW BOOKINGS, UNDER CONSTRUCTION, READY POSSESION AND RESALE BUNGLOWS, FLATS, EoàAuà DoàÔušà “æuèuà NÚuà SHOPS, FROM REPUTED BUILDERS AND Øo?oÇÚ} ;uAoÓ} !Ôo~à ] DEVELOPERS 0% BROKERAGE ON NEW BOOKINGS Aj"Àèo¿ÇÓ}ä ;uAo<} ÓoàO{} Contact : MELVIN SIMON a"À<j:} ùÚj"àÓ} <oä q^ qØ} 9892404968 / 9619983225 / 8097667899 a"À<j:} ÖjÛ} ú?oÇO{} Aj"ÀÜ} DoàÔo‰O{} q^ æuèuà ØoàA}x <o Aj"ÀÜ} DoàÔo‰O{}å” ;uù"<} ;uAoÓ} DoàÔo:o PROPERTIES Shop No.7, Suvidha Palace, Next to Cinemax, íuìA}‹ a"À<j:} ùÚ}ä ;u|A} :j"Óo Beverly Park, Mira Road (E), Dist. Thane ;koÚoè} ]:ur?urå l Email : lewis_properties@yahoo.com

LEWIS


March 29, 2014

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

BvÜʅ ¨ÜÊÜÅÇæãÉ ¨æãÙæã - bbš a"Úoà;jä Øu=jûŒ !ù’Ú} æo;}CoÖoÇ ;j è o’Úoà:} v|Ú}N?} qD}?ošÇ=j Y à iAj Ú oIdàEj Aj"Àèo¿Ç ÚoOtÖo ;jèo’Úoà:} Ôu r |<j r - Új s t Aj " Àèu r ¿ )Ó} N";kjºà:} Aj"^D} qD}?uršå iAjÚoI dàEj a"]nk?uÖur ÚoO{}å a"]n k ? u Ö oÇ ?u r Óoà Aj " ;k u à Ôu r |<j r Új s t acà Óo@Òr q:oàh" =jÈÖjb:} qDo:}å :oà\š )Ó} Óo@ ØoAo‹Do : qÛjA} ;jAjÚ}?urš ;urèurå Ôu r |<j r Új s tU =j È d]Š‡ ]Doà]|D} AoZ¥ =jèuA}‹ :oÖoÇ aÚur|]kàÓ} æloY AurDurÚ} Øo:o?urå :u :oÖuà <oàA} =oÛ} ùÚj"àÓ} qAoxD} Dur;ko‰?uå )Ó} =oaªà :o@ DjAo~à^ Au"èur<} (Óo-)ÓoR› =jàZ:oÓ} ÚoOtÖoÇ ;jælo~Úoà:} íuìàA}x ÚoOtÖuÚ} Aj:j‰Û} Õo?urå :oàÖoÇ G"Bu =jÈAjtÜu ÚoOt<} =jàZ:oÓ} ;jælo~Úoà:} íuì:uršå ;nkurÛoÇ ]Doà %=oÈà:} ÚoOt<} :oÇ =jàZ:oÓ} ?oTà q=jA}‹ “EoàAuà )Ó} DjAo?} ú?oÇÚ} :j " Óo ÚoÔ} Ò"àAu Ñ ¥<oAj " r ” Aj " ÀÜ} ;jOtèoÒ"<} aÖoÚušàå “aÖoÚoä :oà:j"à ÚoÔ} R:oÇÓ}? :j"a" AjtÀÓo qDurÈ

]?oä” Øo=} ]b =jàZ:o<}å “:j"Óo I?o¶ ;nok A}‹àÖ} )Ó} ;urèurT?” ÚoOt<} aÖoÚušàå “ø :uàååå T|åååå \ )Ó} AjÀZš Óo@ Dj:} DoàÔošÇÚ}ååå” R:u à h" ØoàA} Dj : }Ö} DoàÔ}å “=jÈæl"j ä EoÓo ÓoÚjÜ} Øo?urš :j"Ajt¥Ç ;jælo~Úoà:}Ö} qDoå” “ R:u à ? Aj " ÀØoÇ ;jæol ~Úoà:}åååå” “ Aj À O{} Aj " Eo=j È æl j " ä Ôu r |<j r Új s t Aj " ÀÜ} :oÖu à <oàA}å” ÚoOtÓ} !ØoÇ=} Øo?uàå :oÜu Aj""à;jYœ?uàå “)Ó} =oaªà )Ó} vlÚoàù"è} =jYÔj:} qh"š Aj " ÀØu Ú }å Aj " ÀØu r æo=j O {} DjÚuršå qa" æoÈEj¶Ü}ä :oU RÈOtùAjt~ ùYØuå æoÈEj¶ÜoàÓ} ØuAoÜ} ]|Øuä ;o<} ùYIO{}ä :oÇ DjAo~Ó} Aj"ÀØu?oTà =jÒ"» <o:}?u š å EoàA} Aj " ÀØoÇ ÔoàAu Ñ ¥Ö} ØoAo‹D}?ošÇ Ôur|<jrÚjst ?oTà Ôu?uràå :oÜu Aj"ÀW Óo@ DjT¿ qÒrx<} =jÒ"» ØoO{} Øo?oÇÚ} EoàA} ]:oà =jÑÜ} )Ó} Bj:}~å :u =jÒ"» =koYÓ} ùÚo‰à Aj"ÀÜoDjÚ} Aj"ÀØur )Ó} ;urèur :oÖu?oTà qÛjA} ;jAjYØoO{}å ;j"DurÈ %=oO{} <oDo‰<o EoàAuà Aj"ÀØur ;urèur qÛjA} ;jAjÚuršå q^ EoàA} +ùxL® Øo?uràå =jàZ:oUà %:oÈà qÒrx<} ÚoOtÓ} :oÖu A j O {}È ;j O t qh"šå <jeà qDo‰à Ôur|<jr

Aj O {}È ÚoÔ}h" qÒršå Ôur|<jrÓ} q=jA}‹ “=jàZ:o<} DoàÔ}?ušà DoàÔur<} Euà Dj:}T?” Aj"ÀÜ} aÖo?u~àå Ôu r |<j r ;n k u r Ûu r Au | è} Uà:j"àÓ} =jÛuršå =jàZ:oÖoÇ %:oÈàÖur !;n}k ~ :oÓo DjAt j §?urå =jÑÜ} q=ošÇ :uràÛoÚ} ÓoàO{} ælÔj o®à ;oGOt‹Do‰à :oÜu Aj"Àèuà “AjÀO{} =jÈælj"å :oÜu ;urèur Aj"ÀØu?oTà qÛjA} ;jAÚj ošå =jÒ"» =koYÓ} ùÚ}‹ =oXà AjÀÚuràÓ} !^Ó}h" ;ur|<} Aj"e<oÇàÖur AoÒrŠ qDoå ;ur|<} Aj"e<u =oBoÚ} ØoA}‹ Ò":o?uå EoÇ Auèo Ôur|<jr RÈOtè} Øo?u r å :oÜu iÓoÚuÔoÚoàÖoÇ q^ ùDoO{} ÔoÚoàÖoÇ ù"Au " x<} ØoÒ"‰ Aj"<o§\àÖu ;urèu (ÓoªàO{} ùÚ}‹ AjÓo‰à:} Õo?}‹ ;jAjÚušå ^Ôj]:} ]Do DjÔu¿à ;jælo~Ú} æljÚur<} AuÑAjt‰:o?uàå Ôu r |<j r Új s t R:u à ùÚo‰ =j è j Ò "§ Aj " ÀÜ} Dj ù xÛ}h" q:j"ÚoÒ"<} Úoúr<} qDušå :oÖu aÚur|]k Ajt:}È Djà:urDo<} =jûÔ}?ušå ÚoO{} ;j æ l o ~ÚoÓ} qh"?uršÖ} )ÓoR› =jàZ:o<} =jOt»àÖuà =uÑ:uà Ôur|<jrÓ} ]|A}‹ ÔjAo~<} Aj"Àèuà “;kjÚ} :j"Øu =jÒ"» q^ ]| Aj"ÀØur ;urèurå” Ôur|<jr<} =jOt»àU ;nkuãb ÓoÜu£bå q^ :oÖoÇ Aj""îoÚ} )Ó} ?oÀ<} =uK"?} ;jAjÚ}‹

!#

Aj"Àèuà “Eoà:j"à :j"Øur ;urèur GàÖur Aj"ÀÜ} =jèuA}‹ ÓoÜu£å” =jàZ:o<} =jèu?uàå =uK"?oà:} ØoÒ"‰ ;u r èu qDo:}å :u r ÕoNÚu r šå Øo?oÇY| ;oGOt‹Do‰à Aj"ÀÜo?urå “Eoà:j"à Aj"ÀØur ;urèur <oå” “<o R:oÇÓ}? <oå :oà:j"àÖ} qDo :j"Øur ;urèurå q:}¶ aBoºDo<} DoàÔo:}‰ Ôur|<jr<} Aj " "îoYœ?u à å :j " Óo :j " ØoÇ ;urèoÇU AjÀèjÓ} aDjÚošÇ Aj"ÀÜ} ]Do‰å ØoàA} q:oà )Ó} ÓoAj{} ùÚ}å :j"Øur !<uÇ|Ó} ;urèur ÓoÛ}‹ ]å :oÖoÇÖ} ÚjàÔoÖur \:ošÇÖ} IÛoÒ"Öurå :j"Øur ;urèur EoàA} Dur;kj"<} ]:oàå =jàZ:} q:oà íjìÛj’Ûuršå :oÜu :jù›Ü} aÖoÚušà “=jÑÜ} EoàAu Aj"ÀØur ;urèur ÓoÛur¥ ùDur? =jÒ"šà ÓoÛ}‹ ]?uršO{} <jeàT? :jDàu Ö}åååå Ôur|<jr<} Øo=} ]bå =jàZ:oÓ} ÕoAj{} Dj"ÙuràÓ} ?oÔuršå :oU ?uàZ Ôj"Ûj"¢Zšå “ vl Ò "<oÓo =j à Z:o ” ÚoOt<} ;kuãÚ} ]?uàå =jÑÜ} :oÖuà æluÇà q^Ó}h" ÖjÛušàå “:j"ØoÇ ;urèoÇU AjÀèjÓ} <oàT?” úrÜuàT AjÇàÔ}Ç Y\Ú} aÖoÚušàå =jàZ:oÖu Eo:}-=oàO{} ;jÛjŠÛuràÓ}?oÔušå ÚoOtÓ} DjT¿ DjàÔj:} DjAjt§bå :oÇ =jàZ:oÓ} :oÜu qDo°<oà:urš ;koàAo†Òršå Ôur|<jrÖoÇ N";kºj à:oxÒ"Ó} :oÓo l NEj"Ajt<} ?oælušàå


‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

!$

R?ur æurÓoÈÇ AjtD} (Öur=}œä Bur|P†Ú} _|D})ä 1 R?ur æloDj¶\ :oà;j"è}ä 5 _OtA} =o:jè} Óo=oà ùÚ}‹ ;jAjÚ}ä 2 Au"Øo ù"?uÚ} q?oÇ?urd®Öur =u|D}ªä 4 úr=oà ;kàj O{}ä 5 :j<r u Ç~ a"Do~àÔurÇ æoYÓ} úrÖjÚ} ùÚ}ä 1 ù"?uÚ} a"ÚoœàÔu _Ùurä 3 úr=oà ù^ŒÚ} æloW æoYÓ} úrÖjrÚ} ùÚ}ä 1 /2 úr=} AuÑÛo‰?oàA} =o<oà æoYÓ} úrÖjÚ} ùÚ}ä 4 (èurä 6 ?uràÔoàä 1 ù"Ûurx \úDo?}ä 1 ù"?uÚ} Óoèuà a"Yàä 6 \ú =o<oàä 3 bàæoÇàÖur Úur|D}ä 1 /2 úr=} ;jr;koà:} Ua"ªælÚ j } ú|DjÚ} vlI:} ;jAÚj }ä 2 úr=oà :u|?}ä 4 Au"Øo ù"?uÚ} :jr=}ä Új"U =jÈAjtÜu a"|Ù}å 1

¨ÜÊÜå… ÊÜáo®… ¹Ä¿Þ~ qèu<} AoK"àÓ} 2 ù"?uÚ} ùDjxDurä 6 Dj"úrÇ Óoi¶Y a"ÚoœàÔurÇä 10 ÓoI" vÒrä 8 N;o¶àä 10 _Do‰ä 2 ù"?uÚ} DoWÚoä 1/2 ù"?uÚ} EjfŠ_Ùur a"Rœà:} Õo?}‹ æoYÓ} =u|D}ª ùÚ}å :jOtÚ} ùY¥ Y|:} ;u r |<} úr=oà :u | ?} :o=jA}‹ _OtA} :oàæur† Øo:o Aj"ÀÜoDjÚ} ù"ù"~Y:} æloI"<} aàÔjÛ} ;jAjÚ}å Aj t D} ;k j " àA}‹ q?oÇ ?urd®Öur =u|D}ª æljY»å ;kjàO{}ä æloI"<} ;jAjÚurš?ur !;kur~

bPÜ®… PÜáÊÜÞì

R?ur úràvÒ" AjtD} Ejèo‰Öu ù"Ûux ùÚ}‹ arÙ} q^ EjfŠ _Ùur ?oA}‹ä #?ošÇ :u?oà:} æloI"<} ;jAjÚ}å (EoÛoà aàÔjÛ} ú?ušà AjtD} qDošÇÚ}h" Öj?o‰å) 4 _OtA} a"Rœà:} Õo?}‹ =u|D}ª ùÚ}ä 5 ÙurAu"Ùu a"Rœà:} Õo?}‹ =u|D}ª ùÚ}å qèu<oÓ} 8 Dj"úrÇ a"ÚoœàÔurÇä 1 ÖoÀÒ" ù"?uÚ} WÚuàä 1/4 ÖoÀÒ" ù"?uÚ} NZBu|=}ä 1 #àÖ} \úDo?}ä !;k~u à ÖoÀÒ" ù"?uÚ} EjfŠ _Ùurä 2 ÖoÀÒ" ù"?uÚ} ù^ŒÚ}ä 1/2 ÖoÀÒ" ù"?uÚ} 1

AoàÙur _OtA}ä bàæoÇÖur Úur|D}ä ù^ŒÚ}-æloWä =jû]<oä ÔjÚjAj{} Aj"Do?urä _OtA}ä æloØ}?ušà :u|?}ä a"ÚoœàÔu _Ùurä :j<r u Ç~ a"ÚoœàÔurÇä Új"U =j È Aj t Üu arÙ} Aj t DoÓ} æljÚj"œ<} 4 AjÚoà ;jAjÚ}å ;oÙ} :ur=ošÇà:} :jr=} :o=jA}‹ AoK"<} ;jAjÚuš?uà qèu<} =oàÖ} a"<j"Ùoà æoYÓ} %ØoÚ} æloØ}å Aj"Do?o ?oA}‹ ;jAjÚuš?uà AjtD} Õo?}‹ NÚuà ùÚ}‹ ;ur|<} a"<j"Ùoà Öoè}‹ Új"U =jÈAjtÜu a"|Ù} æljÚj"œ<} ;koà=u® Nà;k} ùÚ}‹ iIàA}x DurÛ}å 1 úr=} :oØo RÈ|Aj{} NÚuà

AjtÚ}‹ ;jAjÚ}å RÈ|Aj{} <o:ošÇÚ} DoDoàA}ä 6 ?u r àÔoàä 8 ;j";koU DoO{} (Aj"?oO{}) a"YOtàä 4 (èurå DjA}~ AjDj"‰ a"Rœà:} Õo?}‹ =u|D}ª ùÚ}å ?oÀ<} %ØoÇÚ} :u r AoÇÚ} :jOtÚ} ùY¥ Y|:} æloI"<} qèu<} AoK"<} ;jAÚj }å ;oÙ} EoàZÒ"à:} AjtD} 2 Au"Øo ù"?uÚoà ùDjxDurä 4 æloØ}?ušà :u|?} ÔjÚjAj{} Øo?oÇ Au"Øo ù"?uÚoà ÓoI" æurÒrä 4 %=oÈà:} AoÙ}?urš _OtA} Au"Øo ù"?uÚoà ÖoÚ}-Aj"ÔjØ} æloØ}å :oà:j"à ;ur|<} ÖoÀÒ" (EurÇ vÒr qàT†à^ Au"èo‰:}å ù"?uÚoà q?oÇ-?urd®Öuà =u|D}ª ÖoÇÚ} æloÔoàÖurÇ vÒr îoD} Õo?}‹ä ;ur|<} a"<j"ÙoàæljÚ} ù"Ajt~ ùÚj"àÓ} Ao=oÚo‰:}). æloI"<} ÓoI"ä ÖoÚ}Aj"ÔjØ}ä 3 _OtA} :u ? oà:} ùDjxDur q^ _OtA} AoK"<} æloI"<} aàÔjÛ} ;jAjÚ}å ÓoI"ä ;j A j Ú }?u š à =u | D}ª ?oÀ<} ùDjxDurä ÖoÚ}Aj"ÔjØ} vÒr %ØoÇÚ} æl o Ø}å =oàÖ} :u r AoÇÚ} #?u š à Ej " <oœÜ} a"<j"Ùoà æloI"<} Ò":o<o AjtÚ}‹ä æloØ}?oÇ _OtAo ÙurAu"Ùur =jÑÇY Õo?}‹ NÚuà DoàÔo:o Ôjà;k} AoÙ}å Öoè}‹ æloØ}?ušà AjtD} Õo?}

March 29, 2014

;j"DoÈÇ :ur=ošÇà:} Aj"ÀD}‰ %;oÓ} Djèjœèur<} qOtšÇ %=oÈà:} æloDj¶\ :oà;j"è} ;kj"A}‹ )Ó} G:jx:ur qOtšÇ %=oÈà:} %;oÓ} Aoè}‹ %Ûj O {}å #?u š à arÙ} :oà;o¿Ó} æljY»å !;ku~à AuÑÚ} AjtD} iØošÇ %=oÈà:} AjtDo AjO{}È i:} AuÑ:}å i:o AjO{}È æloØ}?urš _OtA}ä ú|DjÚ} æl j Y »?u š à ;j r ;k } Bu L A}‹ä Aurè}?ošÇ ÔuràAo _Ùoà:} ;n k o b i|?} ùÚ}‹ =j à ;oÈ a"<j"Ùoà æoYÓ} %ØoÚ} vYOt@ ;jAj{} ùÚ}å ØuAo‰<o ÓoÛ}‹ Ej"<ur^ Øu|àA}x ]å Óoú†Öur ÚoOt‰ DoàÔo:o ;jAjÚ}å q^ qèu<oÖuà %;oÓ} Õo?}‹ ùZ Ejè}‰ ùÚ}å Új"U =jAjt~Üu arÙ} æljÚj"œ<}ä 10 a"<j"Ùoà iØošÇ %=oÈà:} RÈ|Aj { } Õo?}‹ NÚuà Öoè}å =oàÖ} a"<j"Ùoà %=oÈà:} ælj"àO{} ;jAjÚ}å ZBo»à:} ÓoÛ}‹ ù^ŒÚ} æloW BuÜoA}‹ ÔjÚjAj{} qDo‰<o Au"ØoÚ} q=oà Aj #ÛošÇà DoàÔo:o îoàA}x ]å Euà =j Ó oº<} ùÚj " àÓ} #?u š à DoOtÈÜ} q^ a"À<j : } ÓoZØoO{} =j Û o‰å =j û Ü} îoàA}x Új"UÓ}ä =jAj"~fÓ} ?oÔo‰å =kDu o‰à-=jæ~u àÓ}ä PÔo‹ÓoOt~àÓ} Euà =jÓoº<} ùÚ}‹ ØuAo®Öur !PàÓoÚ} AoÛjOtå


March 29, 2014

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

¨ÜáPÝÅ ÊÜÞÓÝb ÃÜX¤

R?u r Aj t Doè} ;j"ÓoÈAjtD}ä 1/4 R?ur ÓofØ}ä #?ušà ÚjÔo:}ä AjtD}ä ÓofØ} q^ ÚjÔo:} %ù"†<}ä ?oÀ<} æoY|Ó} ù"Ûux ùÚ}ä 6 Au"Øo ù"?uÚ} æo=ko:} Aj"Do?urä 1/2 ù=} iúr~ Aj :j"Ajt¥Ç Új"U =jAjt~Üuä 1 AuÑèuà Óoà:}?urš <o?}~ :urAoÇÚ} æloI"<} ÓoÛ}ä 5 \ú =o<oàä 5 :j<urÇ~ a"Do~àÔur ?oàæl} Óo:jÚ}ä 1 #àÖ} q?uà æoYÓ} ià;}ä 4 _OtA} ià;}å 1

:jOtÚ} ùY¥ Y|:}

;oÙ} EoàZÒ"à:} æoYÓ} %ù"†<} Óo:jÚuš?uà AjtD}ä ÓofØ}ä ÚjÔo:} Õo?}‹ä æo=ko:} Aj"Do?urä iúr~ä \ú=o<oàä 4 ?uràÔoàä 2 (èurä

1ù"Ûurx \úDo?}ä ià;o=} q^

arÙ} ælÚj "j œ<} Ejè}‰ %ØoÇÚ}ä Aj t DoÖu à %;oÓ} Dj " Óo‰ Aj " ÀÜoDj Ú } iIO{} q^ ælj"àO{} ;jAjÚ}å ÚjT‰ #bš ;n k j à Û} Øo?oÇ %=oÈà:}ä æloØ}?urš <oÚ}š æljY»å =jÚj"‰<} æoYÓ} %ØoÇÚ} NÚuà Öoè}‹ä =oàÖ} a"<j"Ùoà iIO{} q^ %Øur Nà;k} ùÚ}å ÔjÚjAj{} qDo‰<o Au"ØoÚ} AjtàÛ}å qàæurÙ} %Üu =jÛošÇÚ}ä #?u r š iúr~ Aj #?u š à qAjtœÜuÖuà %;oÓ} Õo?}‹ :j " Aj t ¥Ç Új " U =j A j t ~Üu Úoà;u Ç :}å úrÜoÓ} =oàOtàÖuàä ;kuràú¿Öuà Aj DuràZÒ"Öuà AjtD} Aj EuÚ} GàOt¥Çh" æloÔoàÖuà AjtD} æljÚj"œ<} ÚjT‰ Úoà;uÇ:}å

!%

¨ÜáPÝÅ ÊÜÞÓÝaæí Cí¨Ý¨… 1

AjtD}å

R?ur AuÑæoÖuà ;j"ÓoÈ Õo?}‹ DoàÔo:o AoÙ}å

!èu<oÓ} 10 ?u r d®æu r Òrä 10 Dj"úrÇ a"Do~àÔurä 1 ù"?uÚ} WÚuàä 4 _OtA}ä 4 (èurä 4 Au " Øo ù"?u Ú } iúr~ä 8 a"YOtàä 1/2 ù"?uÚ} EjfŠ _Ùurä 1 Au"Øo ù"?uÚ} DoùÚ}ä 6 ?uràÔoàä 1 ù"Ûurx \ú Do?}ä 3 Au"Øo ù"?uÚ} :u|?}ä Új"U =j A j t ~Üu arÙ}å ØoO{} Øo?oÇÚ} #?ušà qAjtœÜuÖuà %;oÓ}å Dj " úrÇ a"Do~àÔu r ä ?uràÔoàä \úDo?}ä WÚuàä a"YOtà q^ (èur :urAoÇÚ} æloI"<} qèu<} AoÙ}å iúr~ä #?urš qAjtª<uÖuà %;oÓ}ä _OtA}ä EjfŠ _Ùur qèu<oÓ}

:jOtÚ} ùY¥ Y|:}

AjtDoUà =o:jè} Óo=oà ùÚ}‹ä :u?oà:} æloI"<} ÓoÛ}å :oÇÖ} :u?oà:} qèu<} :u|?} AjO{}È ^Bu:o Aj"ÀÜoDjÚ} æloØ}å ùZ Ejè}‰ ;oÙ} ØoàA}x DurÛ}å AjtD} iØo‰<o ;ur|<} \ú =o<oàä ÖoÇÚ} AuÑÛo‰?oàA} =o<oà æljY»å ælj"àO{} ;jAjÚo¥Ç =oàÖ} a"<j " Ùoà =j Ò "šà DoùÚ} æljYœå AjtD} iØošÇ %=oÈà:} ælj"àO{} ;jAjÚ}å Ôj Ú j A j { } - Ôj Ú j A j { } qDo‰<o =oàAoà (æuÈÛ}†) DoàÔo:o ØuAo‰<o ;jAÚj } q^Ó}h" ÚjrÖ} ÖjÛuràÓ} DoàÔo:o Dj?o;} ;jAjÚošÇÚ} ØuAo®U ÚjrÖ} ÖjÛo‰å

bPÜ®… Çæãȱæ䱅

R?u r Uù<} ?u r b=u Ñ =} ( Úu Z Au " |Û} Au"èo‰)ä 2 :oà\Otàä 2 Au"Øo ù"?uÚ} úr<}~=košÚ}ä 2 ÖoÀÒ" ù"?u Ú oà q?oÇ - ?u r d®Öu r =u|D}ªä 1 bàæoÇ Úur|D}ä 2 Au"Øo ù"?uÚ} AjtDo _Ùurä1/2 ù"?uÚ} a"YOt _Ùurä Új"U =jAjt~Üu arÙ}ä 1/2 ù=} ;kjàO{}ä 1/4 ù"?uÚ} AuÑàAuÑàä 1 Ua"ª øÚuàØ} ùPÚ}ä 1 Au"Øo ù"?uÚ} :u|?}å 1

/2

Eu r Ç Dj A }~ Aj D j " ‰ Uù<} ?urb=uÑ=oÓ} NÚuà æljÚj"œ<} ;ur|<} AjÚoà ;jAjÚ}å :oà\Otàä Ua"ªæl j Ú } a"YOt _Ùu r ä Ua"ªæl j Ú } arÙ}ä úr<}~=k o šÚ} - ú]nkÈ<} Z’Au"?urš :oà\OtàÓ} æljYœå Óoh"šà:} æuãà;jrÚ} :u|?} :o=ošÇ %=oÈà:} Uù<} ?u r b=u Ñ =} :oà\Otà:} =u|=jÚoà:} ÓoÛ}å (ÖjZ:} :u|?} N"ÛjA}‹ä ÙurDoªÖoÇ _ÙoÇà:} =u|=jÚ} AuÑ|Û}‹ ÓoÜu£:oå) ?u r èj A }‹ :oàæu » à Øo:o ÔjÚjAj{} îoàA}x ]å Aj " ÀÜoDj Ú } æl o Ø}å XBj r Ç

DjŒàÛjbvD}ä Új"ÇAjtÙuãÛ} !:j~ÚuãXD}ä PàæuÔurä DjOtXùä DuÉßñã<} q^ Aj"Dj?}ÓoÇÖ} ;nkoA}‹ Ajèjºèo‰:} :jÚ} :oÇ AjèjºèoÇà ;nkoA}‹ Dj"Ùoxå ‘EjC~ j ’å


!&

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

March 29, 2014

ÊÜá®ÝÍÝí£ [ªÀÄ£Á±ÁAw PÉÆuÁPï £ÁPÁ? ºÀAiÉÄðPÉÆè ªÀÄ£Á±ÁAwPï DAªÉØvÁ. PÀgÉÆqÁAa

D¸ïÛ D¸Áè÷åj ªÀÄ£Á±ÁAw £ÁvÁè÷ågï ¸ÀUÉîA ªÀåxïð. ¨ÉÆA§AiÀiÁAvï gÀ¸ÁÛ÷å-zÉUÉA¤ fAiÉÄA«ÑA eÁ¬ÄÛA duÁA DªÀiÁÌA ¥À¼ÉAªïÌ ªÉļÁÛvï. vÁAZɯÁVA zÀÄqÀÄ£Á, eÉÃAªïÌ PÉÆPÉÆ £Á, £Éí¸ÉÆAPï ¥Á¥ÉÇ £Á, ªÀiÁvÁåPï D¸ÉÆæ £Á, ¥ÀÇuï vÁAvÁè÷å xÉÆqÁåA¯ÁVA PÀgÉÆqÁA¤ ªÉƯÁAªïÌ eÁAiÀiÁßvï¯ÉèA ¢ªÉðA D¸Á. RAAiÀÄìgï ¥ÀqÁè÷åj D¥ÀŨÁðAiÉÄa ¤Ãzï wA ¤zÁÛvï. QvÁåPï, vÁAZɯÁVA ªÀÄwa ±ÁAw D¸ÁÛ.]

-

¦æÃAiÀiÁ ±À°ð r’¸ÉÆÃeÁ ¥Á®qÁÌ, ªÀ¸ÀAiÀiï

vÀgï ªÀÄvï ±ÁAvï zÀªÀgÀÄAPï PÀ¸À¯É G¥ÁAiÀiï D¸Ávï. 1.

PÉzÁßA¬Ä ¨ÉÆjAiÀiÁAZÉgï ZÀrvï zsÁå£ï ¢. PÉzÁßA¬Ä D±ÁªÁ¢ eÁ.

2.

PÉzÁßA¬Ä ZÀrvï UÀA©üÃgï eÁAiÀiÁßPÁ.

3.

ºÉgÁA¯ÁVA ZÀrvï ºÉÆAzÉÆé£ï gÁªÁ£ÁPÁ, zɪÁ£ï vÀÄPÁ Qwè²A vÀÄfAZï ªÀÄí½îA zÉtÂA ¢¯ÁåAvï, wA ºÉgÁA ¸ÀªÉA vÀÄPÀÄ£ï ¥À¼É£ÁPÁ.

4.

vÀÄeÁå ¸ÉeÁgÁåPï vÀÄf UÀeïð D¸Á vÀgï vÁPÁ PÀĪÀÄPï PÀgÀÄAPï ¥ÁnA ¸ÀgÁ£ÁPÁ. eÁAiÀiÁß vÀgï vÁPÁ vÁZɬÄvÁè÷åPï ¸ÉÆqï.

5.

PÉzÁßA¬Ä gÁUï ªÀ ºÀUÉA ªÀÄwAvï zÀªÀj£ÁPÁ.

6.

D¢üA WÀqÉÆ£ï UɯÁè÷å ¸ÀAVÛAa ¨sɵÉÖAZï ¥ÀªÁð PÀj£ÁPÁ.

7.

ºÉgÁA SÁwgï ºÀAiÉÄðPï ¢¸Á QvÉA vÀj §gÉA PÀgï.

8.

¸ÀªÀiÁeÉAvï ¨sÀ¸ÉÆð£ï fAiÉÄ, PÉzÁßA¬Ä ºÉgÁAPï ªÀAzÀ£ï PÀgï.

9.

gÀZÀ£ÁvÀäPï ¸ÀAVÛAvï ZÀrvï ªÀÄUïß eÁ.

10. vÀÄPÁ ¢¯Áè÷å zÉuÁåA SÁwgï zɪÁPï CUÁðA ¢, DªÀiÁÌA ±ÁAw eÁAiÀiï ªÀÄwa,

zÉPÀÄ£ï w DªÉÄÑ xÁªïßAZï DgÀA¨sï eÁA«Ý.

11. ¸ÀzÁA ¸ÀPÁ½A E¯ÉÆè ªÉüï zsÁå£ï, ¤AiÀiÁ¼ï, AiÉÆÃUÀ PÀgÀÄAPï zÀªÀgï. 12. vÀÄeÁå ¥É¯ÁåPï PÉzÁ¼Á¬Ä ¨sÀVê, vÁuÉ vÀÄeÉ xÀAAiÀiï PÉ°èA C£ÀßqÀàuÁA Dlªïß vÀÄf vÀQè «gÁgï PÀj£ÁPÁ.

»A ¤AiÀĪÀiÁA ¥Á½ê vÀgï vÀÄPÁ ªÀÄ£Á±ÁAw D¥ÁÚAªïÌ ¸Ázsïå eÁvɯÉA.


March 29, 2014

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

ÊÜáØi ÊÜÞËá¾ BÀáÉ®Ý....

qØ} Øu<uÙoÖuà ÓoØoÚ}å æuà;jrÚ} #ÔjØu~à:} aAu|Ó}Øu<uÙ} EoàÖuà ÚuDuŒÚ} qD}?ušàå q=ošÇ íjìÚo ;nkoA}‹ Øu<uÙ} ÚuDŒu ÚoÓ} æloO{}È DjÚo‰<o q?o‰Y Aj""îoÚ} æuDoàAoÓ} :oÓo ÚoAjh"?ušàå ù"Ùo¶Uà AjÀZ?oà æuDoàA} ]:o<o ?oÀ<oà :oÓo Eo:} Au"èjA}‹ %Au" ]:obàå ;k j A oÇ <u À Do®Ú} Øu < u Ù } æloYÖ} Durælo‰?uàå :jY :oÖu ;u r èu ;j " /îoà^ æl j Ú }?u š å æo=oO{}‹ æuDoàA} ]|A}‹ “ÚjÛo<oÓo =jû:o” Aj"ÀÜo‰<o :oÓo ØurÇÚo<} ;jrî} qÒ"šà ÓoÚjÜ} :oÖoÇ Ajta"¶<} :oÓo æuDoàA} ]|àA}x <o:}?ušàå q;košÇ ]Do Úu r DoÓ} :u à æu D oàAoÓ} ÚoAo‰<oàh" :oÖoÇ Ajta"¶<} :oÓo æuDoàA} ]|àA}x <o:}?ušàå ÚurDoÓ} NDo‰<o DjÓo†à^ :oÓo Úur|D} =jûD}?uršå =jÑÜ} :oÖoÇ Ajta"¶<} :oÖoÇ Óo^à :oèuºÓ} :u | ?} Õo?u à <oå ù=o?oÓ} :u?oÖur G"YD}h" ÓoÛj"àÓ} <oå q^ Úur|D}h" =jûDj"àÓ} <oå :uà Dj Ô u ¿ àÖ} ^Úoi Øo?u š àå æo=oO{}‹ q^ æloAo<} :oÓo DjAjt;ko<} ú?ušàå Øo?oÇÚ}h" :oÖuà Aj"<} q^ ÓofØ} Aj"ÀDj"‰ ;j"/îušàå Du‰?oš q^ W|Aj<oÖuà NÚoÇ ;u | A} -vl Ú oà:u Ö u à ù"KAj { }å

W|Aj<} Ôj?o‘à:} íuìrèo‰?urå Du‰?oš q=ošÇ ;urÔoà ælj"ÔoÇ~à Dj à Tà vØu ã à:} ÚoAo‰?u à å ælj"T~à ;urÔoàO{} iÓo‰bàå Øu|Dj<} æoÚoa ùÚo‰<o Øu<uÙ} ;k o Au à :} iÓo‰?u à å Du ‰ ?oš íjìÚoà:} qDur<} ælj"ÔoÇ~àÓ} Doàæloèo‰?uàå qa¥:} )Ó} ]|D} AjtÔo®ÇÖoÇ =jàÔo†Uà Du‰?ošÔuÚ} Ò":o:}å q^ AjtÔo®Ç aCoÇà:}ä AoàØu ? o aCoÇà:} <j a Ö} iùA}® ]:o:}å Du‰?ošÓ} :o@ ]àa¥ iùA}® qÒrx<} G"i Øo:oä q^ \à Aj"<o»Çà =jÚo‰Ç<}=j Ú o‰Ç<} Ò"|A}‹ Du ‰ ?ošÓ} #ÔjØ}~ Ajt:u ;nkoA}‹ =jO{}œ ùÚ}‹ :oàÖoÇ =jàÔo†Ó} ù<uºÛj‰Ú} ùÚo‰:}å Øu|Dj<} q^ Øu<Ù u } Uà:o:} q_š qAjO{} R:uà #\š N;j?ošÇå Dj;oà qAurÚu AuèoÚ} qAurY :u|Do~ AuèoÚ} :u|D}~ Aj"À@¥ qAjO{} q:oà Aj"ÀÜoàÖ} <oå Øu<uÙ} aÖoÚo‰ : “Ajta"¶ R:oÇ qAjt¥Ç íjìÚoà:} qAurY-:u|D}~ <oå =oAo<o:}?ošÇÓ} q?o‰YÚ} qD}bš æloÔuAjà:} ù"Ùo¶U #AjtØ} ÓoÛošÇO{}ä q?o‰YÖur ?oO{}ª ÓoÛošO{}ä Dj;oà a"DoÓ} AuU :j"à qOt‰Úoh" R:oÇÓ} a"DoÓ} AjÖo<oàO{}?” \:ošÇÚ} Øu|Dj<} Ò"|A}‹ =oAo‰ q^ æljh"®Ó} DoàÔo‰ : “EoàA}h"

Uà:o?u r à Aj t a"¶ R:u à N;jš?oÇT Aj"ÀÜ}”. Du ‰ ?oš ;u r Ôoàh" ælj"ÔoÇ~àÓ} DoàÔo:o NDjA}‹ q_š <ja iùA}® :oàÓoà iùOt‰å =jÑÜ} ælj"T~à q:oà :j<o~Xà Øo?oÇà:}å :oàÓoà qAjh"¥ iùA}® NY ?oÔo<oå \à ;urÔoàh" #ÔjØu~ÖoÇ EuÚ} ÖjK"AjXúà^ =o:}È íuì:obàå Øu|Dj<} DoàÔo‰ : “Ajta"¶ :j"à R:oÇÓ} !Duà ùÚo‰O{}? Dj;oàO{} a"DoÓ} Au : obO{} Dj Ó ofà DoàØu Ú }å qAu r Y - :u | D}~ AjtÔu®à Aj"ÀÜur<} AoàØu?} AoÖj"àÓ} qAjtxà ]:obå =jÑÜ} q:oà :j " à R:u à #\š N;j?ošÇO{}? :j " Aj t xà qØ} ;n k o A}‹ AoàØu?o aià DoR~ iùA}® EoàA} ]:oàå q^ :oÇ AjtÔo®ÇÖoÇ =jàÔo†U AjèjÓ} ùÚ}‹h" ]:oàå :j"a" Aj"ÀØu DoàÔo:o Ò"ØoO{}å =jÑÜ} ;urÔoàO{} ælj"T~à qAjO{} DoàÔo:o Aj Ö o<oà:}å q^ #ÔjØ}~ Ajt:u ;nkoA}‹ =jO{}œ AjÖo<oà:}å íjìÚoà:} ;ur|<} =jàÔjÛ} Øo?ošÇ<} íjìÚoà:ušà DjAt j ;ko<} =oÛ} Øo:oä W|Aj<} ÔoàAoÓ} Ò":o<o íj ì Úu ¥ à Ao:oAjÚjÜ} :oÓo ^Úoi ùÚo‰å Øu|Dj<} iÓo=} ØoA}‹ NÚoÇ

-

!'

iÈ|Aj"\ Prd ÚurZÈÔjD} úrÛu~?}

ÓoAjt<} =jÔo~àAoÓ} =oAo‰å q^ :oÖuà ÓoØoÚ}h" ;nkjàO{}¥ Øo:oå Øu<uÙ} <jd~àÔ} iúr<} <jD}~ Øo:oå q^ :oÜu ÓoAj{} ùÚo¥Ç qDjŒ:uÈà:} aAu|ÓoU AjèjÓ} Øo:oå aAu|Ó} :o=o ^a"‰à ;ur|<} ]|D} qDjŒ:uÈà:} (Z¶Ù} Øo:oå :jAjè} :oÇÖ} AoÛo~à:} Øu<uÙ} ÛjrÇX <jD}~ ØoA}‹ qD}?ošÇ<} aAu|ÓoÓ} Øu<uÙoÖuà Aj"OtŒd %PAu ® à q^ Ôj r Ü} NÚu ?oÔo‰:}å Øu<uÙoÓ} aAu|ÓoU Öo?}-ÖjAjtxÜ} NY ?oÔo‰ q^ Aj"\à:} Uà:o Aj"ÀèoÇÚ} AjtÀÓo !Dj?urÖ} <jAuÑÈ Au"èuràÓ} ØoO{}å \|<} ]Doà^ aAu|Ó} qDjŒ:uÈ ;nkoA}‹ ZDo¥Ø}~ Øo:o<o :oUà qAj O {} - æo=j O {} ;urÔoàO{} qDjŒ:uÈÓ} :oÓo q=jA}‹ AjÀÚuràÓ} Ò":o:}å :j A j è } Ûj r ÇÙu Ú } qD}?ošÇ


"

Øu<uÙoÓ} =jèuA}‹ :oàÓoàh" G"i Øo:oå aAu|Ó} qAjO{}x eBoÚu r ]:oå q=o®Ó} Au"Öjº?oàä :j"Óo =jDjà;k}T? Aj"ÀÜ}å aAu|ÓoÖoÇ qAjO{}x ØudœæoÒ"Ó} q=ošÇ =jû:oU aàÖjA}® NY ?oÔo‰ä q^ \à (ÓoAu"Óo AjèÓj } aÖoÚ}‹ ;nr uk ÛoÇ ]Doà^ Øu<uÙoÔuÚ} =oAo‰:}å Øu < u Ù oÖu r æo=j O {} W|Aj<} DuãÚoÇàÓ} DoºÔj:} ùÚo‰å Du‰?oš íjìÚo <o:}bšå aAu|ÓoU qAjO{} Uà:o ÖuÛoºU qAjO{} ;kj"AuÓ} DuãYÓ} =jèuàA}x Ò":o:} Aj"ÀÜ} ùf:} qDošÇÚ}h" R:oÇÓ} íjìÚoà:} Úoaš<o? Euà ØoÜo ØoA}‹ W|Aj<} DoàÔo‰ Du‰?oš ;nkurÛoÇ ÔjØu~<} æloO{}È Ôu?oÇå :jAèj } Øu<Ù u } qh"?ošÇ DuãÚoÇàÓ} ;nkjàÛ}-_|Aj<} íuìA}‹ æloO{}È Ò":oä q^ :oàÖu Aj""îoÚ} NDur<} DoàÔo‰ “ qàX Aj " ÀW Aj t a"¶ #ÔjØ}~Ajt:u ;nkoA}‹ æloO{}È Ôu?oÇå =jÑÜ} Aj"ÀØur ÛoÇZä Aj"ÀØur æloA} q^ EoàA} AjÖuràÓ} <oàA}å q^ :jY qa" AjÖo<oàA}å Euà :j"a" ØoÜo ØoàAu¥àå Eur aCjO{} :j"Ajtxà ùèur<} =jDàj ;k} Øo?oÇÚ} Ajt:}È :j"a" Aj""îoÚ} DjÚuÇ:}å <o :jÚ} <oÓoå ÓoØoÚo %=oÈà:} ÓoàO{} ÚjÔ¿u ØoàAu¥ <oÓoå ;uù"<} :j"Ajtxà =jDàj ;k} <o :jÚ} qAjtxà ÓoàO{} æuØoÚ} <oå Øu<uÙoUà %:oÈà qÒrx<} aAu|ÓoÖoÇ qAjO{}æo=oO{}x æloY G"i Øobå R:oÇÓ} :uà ;kuãÚo<} Doú~à

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

%PÒ"šàå ;uù"<} aAu|ÓoU qAjO{} W|Aj<oùÛu DoàÔo?oTš “Aj"ÀØo =jDjà;kuU Dj"<} AjtÀÓo Au"f¿å :j"Au"¥à ÖuÛj"à =jDjà;k} Øo?uà q^ Aj""îurš aCjO{} %PAoÇà” q^ \Üu Øu<uÙoÓ} =uÑK"š<} ;kjÚ}‹ :oÖoÇ ù=o?oÓ} %Aur ]?urå I<uÚ} 26 :oYúÚ} aAu|Ó} Øu<uÙoÖuà ùÚoÚ} Øo?uàå 3 Aj " e<oÇ %=oÈà:} :oàÖu à ÓoØoÚ} Aj " ÀÜ} Úm j Ú oÒ"šàå ;ur<}h" íjìÚoà^ ÓoØoÚoU :jOtÚoO{} Øo:jÖ} qD}bšå Du‰?oš Ajt:}È GàÖoh" DjàT‰à:} Au":uÚ} ØoOt‹:}bšå \Óo q:oà ùDj?urÇh" Y\-YAoW =jDjà;k} <o:}?uršÇå (_È?} 20 :oYúÚ} ÓoØoÚoÖur ]|D} <ja"OtÚuršå ÓoØoÚoÖoÇ ;ur|<} ]Doà q]kà Øu<uÙoÖoÇ ÚurDoÖuà ÓoÒ"~à :oÇ ]Do DuãYà ù"Ùo¶Uà DuØoY !Duà DjAo~à Djà:urDo<} qDo‰<o AjÀÓo?} Øu<uÙ} Ajt:}È Gà\C}ª qD}?ušàå ÚurDo ÓoÒ"~à Dj"Új" ùÚo‰<o (Aj{}ådå aAjÚjÜ} ]:o?urå AoÛoÇ Ôj"Óo~Ú} AjtÔo®Ça]k Öj P àA}x :j O tÚ} Øo?u r å _k Ô j ~ Øu Ö u r ÓoW:u r Ú}h" EoIÚ} qD}?uršå EurúšÓ} æu D oàAoàÓ} %æl u à ú?u à å AjtÀP£ÛoÇà^ EurúšÓ} æuDoàA} ]?uàå Du‰?oš Ajt:}È q=ošÇ ;k"j AuÓ} æuDoàA} ]|àA}x qÒ"šà <oå íu ì rAo<} W|Aj < o<}ä =jû:o<} Øu|Dj<o<} DoàÔošÇY Du ‰ ?oš æu D oàA} ]|àA}x

qOtx?uà <oå <jaà DuãYà ?uÔ"j <} Úu r Do ÓoOt~Ó} qh"bšà !ØoÇ=} =oašàå “ùDjb qAjO{} Eoæo e” Aj"ÀÜ} %;o¢Yšàå úrÜu R:uà Aj"ÀèoÇY Du‰?oš ;k"j AuÓ} æuDoàA} ]|àA}x qÒ"šà <oå q=ošÇ ;k"j AuÖàu Gà\C}ª :uràÛ} Duã:} \Óo ]Dušà <oå !Duà ÚurDo ÓoÒ"~à Djà=ušàå qØ} (_È?} 20 :oYÓ} Øu<uÙ}-aAu|ÓoÖoÇ W|Aj<oà:} ælur|A} Aur?o]Ó} ]|D}å DjÓofàÖ} Øu<uÙ} qAjO{}x =jÚo:o‰?uàå “_š|Ø} Aj t a"¶ä qØ} :j"ØoÇ ;kj"AuÖuà ÚuDuŒÚ}å :j"Auà qØ} #ÔjØu~Ó} Ò"|àA}xÖ} ØoO{}å” Du‰?oš<} Øo=} ]b <oå :jY Øu<uÙ} Uà:o?uà Aj"ÀØoÇ Ajta"¶Ó} Aj"ÀØur GàZ:} Aur|Ô} qDoå q^ \ qØ} GàZ:} #ÔjØu~Ó} Ò":ubå ØuI" Aj"ÀØoÇ Ajta"¶ÖoÇ Aj"\Ó} %ØoºÛ} ] Aj"ÀÜ} Aj"\à:}Ö} AjtÔo?oÔušàå EurÓo?} Øu<uÙ} ÚuDuŒÚoÓ} æloO{}È DjÚo¥Ç q]kà q?o‰Y Aj""îoÚ} æuDoàAoÓ} ÚoAjÒ"šàå =jÒ"šà æo=oO{}‹ q=ošÇ ;k"j AuÓ} =uÑK"š<} ;kjÚ}‹ æuDoàA} ]?uàå q=ošÇ ;kj"AuÖuà ;j"îu|D}‰ q^ ^Úoi :uràÛ} =jèuA}‹ :oÓoh" ;jrî} qÒ"šàå q=ošÇ ;kj"AuÓ} ?oÀ<jŒÜoÚ} =jÒ"šà æuDoàA} AjtÔuràÓ} iùh"?ušà qAjO{} Du‰?oš<}àÖ}ä q^ qØ} q_š ;kj"A} ÓoØoY æluDoÓ} =oàO{} :uàÓo‰<o q=ošÇ qAjO{}?oTà

March 29, 2014

æuDoàA} AjtT¥ ÔjØ}~ qDo‰<o :oÇÖ} qAjO{}‹ :oÓo æuDoàA} ]?uà <oå æu D oàAoÖu à ÓoÒ"~à Djà=jA}‹ Øu<uÙ} ÚuDuŒÚoÓ} ;u|A} :uà=ošÓ} Ò"|A}‹ =oAušàå q?o‰Y Aj""îoÚ} aAu|Ó} q^ Øu<uÙ} %vlà qD}bšàå :jY #ÔjØu~ vl:Új } Øu<Ù u oU ]|C}ª qAjO{}x Dur]k?oTšå Øu<uÙ} Aj"\à:}Ö} %;o¢Úušà “Aj"ÀW Ajta"¶ qh"š <oåååå” ;u|A} ØoO{}ä ;uAoÖuà íjìÚ} <oÓoå ;u|A} ØoO{}ä =j Ñ Aj ~ Øoà^ iùh"?u r š æloAoÛ}‰ <oÓoå (I"AoàA} 2:26) =oAu~ aú‰?oÇàÓ} ØuI" Aj"ÀÜo?ur “ÓoÛo :u EoàÔo ;nkoA}‹ Aj"ÀØoÇ æo=oÖuà íjìÚ} AoÇ=oÚoU Doà:} ùY<oÓo:}å” ØuI" ;u|A}-:uà=ošÓ} Aj"ÀØoÇ æo=oÖuà íjìÚ} Aj"ÀÜo?urä Aj"ÀèoÇÚ} ;uAoÖuà íjìÚ}å :jÚ} :oÇÖ} ;uAoÓ} =o:uÇ:oà Aj"ÀÜ} DoàÔu‰?oÇà^ :oÇÖ} ;uAoÖoÇ íjìÚo R:oÇÓ} Ò"|àA}x <jØur? e Óo@ <j e à NÔoÚ} DjæloÚoàU W@å ù"Ùo¶à:urš )Ó} Doà;kur ;j"DoÈÇ =jàÔo†Ó} AjÖo:} :jÚ} :uà íjìÚ} Øo:o Dj A j t ;k o <u Ö u à vÛoÚ}å i=oOtà^ ØuI"ÖoÇ ;kjÔošÇÓ} DurZ‰ Õo?ušNYàå qAjt¥ Aj";košÇ æloAoÛo‰ÖoÇ Aj"àK=o Aja~à !<o’‡AoZ‰ qAjtxà !Óo¶<} ùÚj " àÓ} qa"àÖ} ÓoÚj Ü } Øo:oàA} <jeàT? l


March 29, 2014

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

"

Ô÷à ÊÜá®ÝÏ$ÂPÜáÙÝP… ¨æÊÝaæí HP… ÊÜØÃæ¤í ¨æOæí AjÀO{}ä EoàA} )Ó} dé| ØoA}‹ Eu aCjO{} DoàÔuràÓ} qBu:oàå dé| ØoAo‹Do Aj"<o»Ç ù"èoÓ} ;uAoÖuà AjÀÚu‰à ;uÜuàå ;uAo<} ÚjÖo‰<o ;o;urš q^ dé| ùÚj"<} ÚjÖušàå ;uAo<} ;o;ošÇÓ} Új֚u àå %=oÈà:} ;u|A} Djà:urD} Aj G"i <o Øo?urå R:oÇÓ} Aj"ÀèoÇÚ} :ur (ù"œÚur qDuršå ;uù"<} ;uAo<} æoÒ"šÓ} Aj dé|Ò"Ó} ÚjÖušàå !Buà dé| ;uAoÖuà AjÀÚu‰à ;uÜuà ØoàA}x =oaš Aj"Àèo¿Çà:} ùDj?urÖ} ;j"æoA} <oå AjÀO{}ä dé| DjàDoÚoà:} (Óo ù"Ùo¶à:} aa;k} Y\Öur =o:}È îuèo‰å =jÒ"šà qAjO{}ä ;kj"A}ä æoO{}šä AjÀZšAjtàO{}ä Dj"<}ä <o:} !Duà dé| ØoAo‹Doå :jDàu Ö} \ dé| :oÇÔoU q^ AurÔoU Djàú|:}å DjæloÚ} =oaªà \ÖoÇ :oÇÔo Aja~à DjæloÚ} ælj"T~à NÚoÇ AoÙuÓ}ä Ej";oŠÇÓ} <oàA} ØurÛj"àÓ} =oAošÇà:}å dé| ù"Ùo¶à:} NY :jÚ} :uà ù"Aj{} æloÔuAjà:} ØoàA}x DjÓo‰å ùDuà Aj"YÒ"AjtÒ"Öuà ù"ÙoAj{} \ÖoÇ

dé|OtàÖur !àúr ùDur ?oÔurš? ‘]AuÑ’ Djà=o;jÓoÓ}

=j:}È NÚjàAu¥à

îo?u‰=jÜoAja~à \ÖoÇ AjÀO{} Aj"Àèo¿Ç %:oÈà ;oºYàä \ÖoÇ Do;ku=jÜo Aja~à DurÛjºÜ} :jDuàÖ} :uà ù"ÙoAj{} æloÔuAjà:} ØoàA}x =oAušàå ;n k u r Ûu =oaªà qa" =j è u : oàA} dé|OtàÓ} Ajt;kjÇAjtÖoÇ =jÈæloAo;oºYà :oàÓoà ?uãàTÓ} AjD"j ‰NYà %Ôu‰à =j è u : o:}å ØoeÚo:oà:}ä _k?o¶à:} !Duà \ AjDj"‰=jYà Aj îuèoÖoÇ AjDj"‰=jYà Aj"^D} =jèu:oå =jÑÜ} dé| ú|Aj?} AjD}‰ Ajt:}È <jeàä NÔoÚ} Durvl:}Dj"à;jÚ} ;uAo<} ÚjÖ}bš dé|å ;u|A} ØoAo‹Do Aur|Ô} q^ :u r Au r ÔoÖoÇ æoà;k o à:} WÒ":oå !\| AjÀÚu‰à ØoAo‹Do ;u | A} Aj " ^D} Øo?u r å DjàDoÚoà:} (Óo dé|Ò";oºYàå ;u A oUà Aj " eAj t à qa" =jèu:oàA}å qAjtxà Aj"I:} ùÚur‰?ur Aj"ÀèoÇÚ} ØuI"<} DoàÔ}?u r š =j a :}È !:u r ¶ Ò":ur?urå (I"AoàA} : 14-16) dé| R:uàÖ} Uà\<oDo‰<o ù"Ùo¶Öo NÚu=Ü j o îo\Ú} AoA}È ùÚo‰å \ ÓoAj{} ùÚo‰å \ÖoÇÖ} Eo:oà^ \ \Öur Eo:} IÚjOt‰å Úoà;j"àÓ}ä ;kj"àA}xä ØoÛj"AjtÚj"àÓ}ä ^:jè} ùÚj"àÓ}å \ ØoAo‹Do ;u|A} vlÚoà:uUå \ÖoÇ ælj"ÔoÇ~àÓ} ;u|A} vlÚoà:u<} AoÛuràÓ} iùOt‰å ùC}ª ÓoÛ}‹

íu ì rèo‰å Do]k - æl u r f Öj Û } æljÔo®à^ æljÚ}bšå \ GàÖoO{} =jYd°:uÓ} Dj";koÚj"œ<} AjÀÚo‰å !Duà ;uAo<} AjÀÚu‰à ;uÜuà ØoA}‹ qAjtxà \Óo ]?ušà qDoå Euà ;uÜuà DjæloÚ} =oaªà EurÔo†A}‹ íuìàA}x =jèu:o:}å ;nr uk ÛoÇ ù"Ùo¶à^ ÖuÛoºà æl"j T~à I?o¶:o Aj"ÀÜo‰<o Ôjælo~à:} qDo‰<o :oàÓoà Ôjælo~=o:} ùÚj"àÓ} =jèu:o:}å =jÑÜ} úrÜ} ØoÜo :oÇ ælj"ÔoÇ~àÖu qÙu-aÙuä ;jrî}ä ^ÚoDjŒÜ}ä DjàDoÚ} ;uîur¥ Aj"<ur|æloA} DjàDoÚ} =jèàu a¥ qBo !Djb =jYd°\ úrÜ} Dj A u r §<} ]:u b à ? Dj æ l o Ú} %;oEjÚjÜoà =jèu:oàA}å ùÖoÈÇ Ûjæo’Çà:} ÖuÛoºà ælj"ÔoÇ~àÖuà æljrÈÜ}å dé| ;uAo<} qAjtxà ]?ušà AjÀÚu‰à ;uÜuà \Óo qAjO{} ØoA}‹ q=jOtšàå ;uù"<} q;oàA} :oÖoÇ æoÒ"šÓ} )A} Aj"ÀÜ} q=jOt‰å R:oÇÓ} \ DjAo~àU qAjO{}å qAjO{} ØoàAu¥à æloÔ} dé|Ò"Ó} Aj t :}È d|a":} Øo?oàå ;u|A} DjÔo¿Ç ØoÔoÇà^ ÚoAuÑàÓ} qBu:oå ;uù"<} :oÜu dé|OtàÓ} ÚjÖušàå qAjO{} Aj dé| NY :jÚ} :uà ù"KAj{} NÚuà ØoàA}x DjÓo‰å qAjO{} ú;o‹àO{} ù"Ùo¶Öuà NÚu=jÜ} qBu:oå ;uù"<} Doàå Øur<} AjtY aOt^‹ Aj"ÀÜo‰ :

-

Úu|Öj?} ÚurZÈÔjD}ä ÓoAo~Ú}å

BuÔj"Ü} qAjOt¥Ç Óoèo§ ;nkoA}‹ AoÀèu r <} æl j " ÔoÇ~àÖoÇ Óoèo§à:} =oAo‰å æl"j T~à R:uàh" ;j " /îoà:} - ^ÚoBu à :} æuØoÚoÒ"à:} qDošÇÚ} qAjO{} Dj Œ à;j < } ùÚj " àÓ}h" Dj Ó o‰å ælj"ØoAjÜ} ]|àA}x DjÓo‰å Doàå !Ôu r d‰<oU qAj O {} Doàå Aur^Óo q=ošÇ =jû:o îo\Ú} DjæloÚ} AjÚoœà AjtÔo‰å EoÖur =j Y ÜoAj { } ØoA}‹ Doà:} !Ôu r d‰<} Doà:} ØoàA}x =oAuњå !Duàu !îu|YÓ} DoàÔu¥à :jÚ}ä Uà:oÇà dé| <oDo‰<o qDur¥ DjàDoÚ} Aj qAjO{} <o:urš DjàDoÚ} R:uà ØoàA}x =oAuщ?urå Dj T ¿à qa" qOtšÇàA} dé|Ò";oºYà-qAjO{};oºYàå \ ØoAo‹Do :oÇÔoU Aj"r\~ :jÚ} ;u A oÖu à Aj À Úu ‰ à ;u Ü u à DoàæloèoÇàå :oàÓoà ÔzÚjA} Ajt<} ]AoÇàå !Duà qAur¥ DjàDoÚ} NÚoÇà:urš NÚur ùÚj"àÓ} Eo:o:}-Eo:} ]AoÇàå l


‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

"

March 29, 2014

Ô÷à¿Þí ¥Üí¿å… «æãÓæcí ÊÜáãñÝaæí C®…´æPÜÏ®… dé|Otà ;nàjk O{} Djæol ÚoàÓ} AjDo~à:} )Ó} =oaªà Aj DjæloÚ} AjDo~à %=oÈà:} Aj"":oà:} <j à W ØoA}‹ íj ì Ûu Ç íj ì Ûu Ç Aj"":uràÓ} ØoàAu¥à Aj"":ur<} Øo?oÇ %=oÈà:} Ej"?ur=} Dj"Ùu¥à DjùOtšõÇ =uÑÙoà:} ;jrÓ} ;nr uk Ûu =oaªà :o=} eàA} îoA}‹ Ò"àAu¥à EoÇ _ÛuÖuà Pù›Ü} Aj"ÀÜ} DjAjt§ØoO{}å e _Ûo dé|OtàÖo Òr|^;oºYà æuÇRª|YOt vl:jÚ} DjÚur<} Aj"":oÖo =uÑDoxõÇà:} DjÚr u <} <jàW Aj"":oà:} ælDj "j ~<} Aj"":oà:} ÚjàÔ} N;jš:oå ;nkurÛu =oaªà Aj " r:oÖu r Új à Ô} ;jr;oNYà Øo?oÇÚ} ;nkurÛu =oaªà ÚjÔo‰NYà =oDoÇÚ} Øo:oå :oÇ NÚoNÚ} ;nàuk æu ;nàuk æu Aj"r:} Dj " Ùu ¥ à a"<j " Ùo a"^Ùo<} ÓoÓoœÓ} ;koàAu¥à Pù›Ü} ]Dur<} qOtšõÇÚ} :j ù ›Ü} Aj " r:}

:j=oDj"<} %Öo¥Ú} ùÖu~à !]kÓ} Ôj Ø u ~ Öu à å EoÇ _Ûu Ó } (àXNÒr|XÓ} íuìàAu¥à !]kÓ} ÔjØu~Öuàå :jÛjA} ù<}~ ;oú‰Úo Dji~<} Ôu?oÇÚ} _Ûo ÖjÛ} ØoA}‹ Aj"":oÖo =uÑDoxõÙoÇÓ} q^ RZ‹Ó} ælo;jÓ} ØoàAuÑ¥ DjàæljA} qDo‰å :oÇ ;uù"<} !Dj?uà _ÛuÖuà Pù›Ü} ]Dur<} qh"?ošõÇ ùrÛuš Au Ñ Óo:} ùÚj " àÓ} íj ì èoO{} ùY<oÓo:}å Új " rY<} #<}=k u ù ›<} ØoàA}x Aj""GÇ ÓoÚjÜ} eà ]Dur<} Ò":o:}å %;oxÛu ØoA}‹ ;kj"A}‹ =oXà ;nkoA}‹ Aj " "ÓoÚ} =j û DošõÇÚ} Ià:j " dé|OtàÖo Ôj"=}‰ ØoÔoÇÚ} vl:Új } =jÈAu|B} ØoA}‹ Aj"r:oÖo =uÑDoxÙoÇ :j";uÇÚ} =oAo‰å dé|Otà^ Dj à æl u r |Ôo =jÒ"šà Ôj"=}‰ ØoÔoÇÚ} ^:jè} ùY<o:}?ošõÇ :u;oèo æoÇRª|YOt

Parents of R.C. Mangalorean Spinster, 32 years age, Ht. 5’ 4”, Wheatish Complexion, B. Engg. Mumbai University, software Engineer, working abroad (E.U.) since 5 years, seeks the alliance from well qualified R.C. Bachelors preferably Mangaloreans / Goans with sound health and good family backgrounds. Age around 32-36 years. Relocation / transfer possible. Available for personal contact in April 2014. Please contact Mob.: 09869627640 email : newalliance09@gmail.com

Òr|^;oºÚo vl:jÚ} =jÈAu|B} íuì:o:}å RZ‹ Du?oº<} qD}?ošõÇà ;nkjàO{}Aj"r:} DjÚjè} ;nkjÚo<} æloO{}È =jÛo<o Øo?oÇÚ} EoÇ Aj"r:oÖuà #<}=kuù›<} ØoàA}x Do;k } Ç qDoå Ûj O tvX|D} qD}?ošõÇà ;n k j à O{} EoÇ #<}=k u | ù›<oÖu à Öj Z :} =jÈAjtÜoÚ} dé|Òr Ajèr u ºèo‰:}å %;oxÖuà Du|Aj<} N=jÑ~Ú} Ajt=o<} _Ò"ØoO{}å AjtdÓ} =of Nà;k} ØoA}‹ Au"<ur=uÑA} =oA}?ošõÇ dé|Otà ;n k j à O{} #Du r Ä|Øu < } EoAu r ~<oà:} N;ošAj Ü } =jYAj:j~<} ØoOt‹:ošõÇ AuèoÚ} Aj"r:oÖuà #<}=kuù›<} íjìÛuÇ íjìÛuÇ Dj"Új" ØoO{}‰å dé|Òr Au|BoAjâ\‰ Ôj"à:j"<} Dj æ l o Ú} ;o;ošõÇà ;n k o A}‹ Djàælur|Ô} q;oÖo~à ;nkjàO{} EoÇ _ÛuÖuà Pù›Ü} !]kÓ} =jÈAjtÜoÚ} ]Dur<} Ò":oå Új"rY<} #<}=kùu ›<o ;nok A}‹ =jO{}œ DjÖu~à Do;kj<}å Aj " r:} ;k o àNr<} ;kj<o~Óo:}å Aj"":uràÓ} Øo:o<o :jù›Ü} æo:}ÚjrAjtÓ} AuU DjAO j {} ùÚo:}å Djàælr u |Ô} ùÖo~ =jÒ"šà q^ %=oÈà:} æo:} ÚjrAjtÓ} AjÖr u <} ^:jè} ùÚo:}å ]DoÓ} %ÜoÇÚ} ;ko ÔošD} %;oÓ} IÚj r Ú} _Ò"å #<}=k u ù ›<} Dj " Új " Øo:o<o

- ú]nkÈ<} Z’Au"?urš æuãà;jrÚ}

%;oÓ} _Ò"àAu ¥ à Öj Û } =jÈAjtÜ} Du|Aj<} ùYØoO{}å Aj"r:oà:} IAur Øobš <jàW %;ox ;oºYà æloO{}È Õo?o‰å dé|Otà^ vl:? j ~u à AjD"j ‰Ú} ÙoO{}ª ÕoP"àÓ} <jØurå :oÇ Aja~à AoÚuà AjÖuràÓ} #Ûuà Au"èo<oDo‰<o ÕoAj{} vl:jÚ} WÚur<} _ÛuÖàu Pù›Ü} ]Dur<} Ò"|:}å dé|Otà^ AjtdÓ} =of Øo:o<o ^:jèoÒ" ;nàjk O{} !]kÓ} Öj:oÈO{} ÓoÜu£ØoO{}å q=ošõÇ Ôj"=}‰ ØoÔoÇÖuà ]DoÓ} ;ur|<} \|<} =oaªà =oÇÛ} N;j"š<} ^:j è } ùÖu ~ à æl j ? oÒ"xÓ} %:j‰Aj{}å úÈ|<}æoÇY IrD}ä úã;}æoY ÛoÈà =kÑj ÈÙ}œ îu?ošõÇ<} Aj"r:oU <jàW =jO{}œ ùÚj"àÓ} îoÛj"à Õo?o‰å :jBuàÖ} !<oD} AjïÀÛo =jÈAjtÜoÚ} îu?ošõÇ<} Aj"r:oÖuà #<}=kjù›<} =jO{}œ ;jAjûÈàÓ} Aj";j:} ù:o~å l


March 29, 2014

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

"!

ÊæãWÝaæí ÎíÊæ¤í

ù"èjrÖo~ <jàO{} =j?ur‰Z Aj"ÀØuà íjìÚ}å Aj"ÀØoÇ qAjO{} æo=oO{}x EoàA} (úršÖ} =jÑ:}å =jûDj"<} Õo?urš =uÑèurå DjÓoš ;jAj?oÇ~Ú} Aj"rO{} AjÚo:} AjO{}È ;jA? j oÇ~Ú} ÓoAuÑô¿ AjÚo:} Aj"Àèo¿õÇ DoàÔu® =jÈÓoÚ} æl o YÖ} Au r Ôo<} q^ úràÛoÙoÇ<} AoÔjÒ"šà Aj"ÀØoÇ ;o:oÚoà^å Aj"ÀØoÇ =j=oŒÓ} =uàÙuà:} ØurAu¿U Aj D j " ‰ÚoU qàÔj Û } qD}bšå Aj t a"¶ íj ì Öu r ~ EoÚ}æoÚ} =jèjOt‰bå íjìÖo~ ÓoAjtÓ} æloO{}È q^ vl:jÚ} Aj"ÀÜ} ;urÔoà DuaÓoàå EuÜu :uÜu æljàAuÑàÓ} ÓoÚ}å ;j"æur¿ :jY| AurÔoè} Aj"OtŒd qAjt¥ ÓoÚoÓ} =o:uÇÜuÖur ÖoPÓ}å qAj t xà ØoO{} =j û \~ qD}‰N]Ó} ;j"Ûj" æloàÔoÚ} qD}?u š àå EoàAu à %àÖu š à iÓo=} ØurZØu Aj"Àf¿ qBo Aj"ÀØo qAjO{} æo=oh"¥å NÚur <oàAoZŠÓ} ;oú‰Ú} ØoÒ"§ Aj"Àf¿ qBo Ajta"¶ vl:jÚ}å %àÖurš #Øu‹Ú} ØoÒ"§ Aj"Àf¿ qBo Aj"ÀØo =j=oŒUå Aj"ÀØoÇ ;o:oÚoàU qBo qÓoàÓëo ;oú‰Ú} Aj #Øu‹Ú} ØoÒ"§ Aj"ÀÜ} AjtÀÓo ùèo‰<o AjtÀÓo Ajt:}È NÚur q;jB}~ iù›Ó} ØoÒ"§ Aj"Àf¿ q:j"ÚoO{}å Aj"ÀØoÇ æljàAj‰@ =oXà qD}?ošõÇ ælj"ÔoÇ~àÓ} Aj""ÓoÚ}

EoZØuä q]nk~Ó} d°\Ôj\à:} Aj;oŠÛo¥ :jBuàÖ} !;koÇ~Ú}Ö} iÓo=} ÚoAjh"?ošõÇ ælj"ÔoÇ~àÓ} Aj""úšà iÓo=} Au"èoDoú~à ùYØu Aj"Àf¿ q:j"ÚoO{} Aj"ÀØu ;nkjàO{} qD}bšå Aj"ÀØuà ZTÈ iÓo=} Djà=}?ušàå =jOtšõÇ AjÔo~à:} %\‰|Ü}~ ØoA}‹ Zdªàù›<} EoàAuà ØurÛ}?ušàå Aj""ÓošõÇ iÓoŒ îo\Ú} Aj"ÀØoÇ =j=oŒ<} !W~ =j:}È EoÛ}?ušàå :oÇ (Óo ]Do =j=oŒ Ajta"¶ DjàTà Eoàa| Óo_k =kjèoÚ} DuAo‰?uràå \:ošõÇÚ} =jû:o :j"W Aj""Rš q?ur|Öj<} R:uà :j"Auà NÚuà #Øu‹Ú} ØoÒ"§ Aj"ÀÜ} EoàAuà Uà:ošàå =j=oŒ<} :oU #Öo, AjtÀÓo ùèjh"šå q^ !W~ Ajt:}È EoÛ}‹ Aj"ÀØo Eo\à ]bå ülu ülu :oÜu )Ó} <oàAoZŠÓ} ;oú‰Ú} ØoÒ"§ Aj"Àf¿ qBo AjtÀÓo qDoå !Buà !W~ =j:}È EoÛ}‹ Aj"ÀØoÇ Eo\à ]:o<oä AjtÀÓo #Øu‹Ú} Øoàax| <oÓo q^ AjO{}§ Øoàax| =jDjà;} <oå EoàAuà )Ó} %\‰|Aj{} iù›Ó} ØoÒ"§ Aj"ÀÜ} Uà:ošà Aj"ÀÜ} Aj"ÀW !vl=oÈO{} :oàÓoà ùèjh"šå q:oà íjìÚoà:} Dj"Új" Øo?ur úràæoÇÓoÙ}å Boà:} qD}?ušà Ao:oAj Ú j Ü } vÔj " †<} !Dj A j t ;k o <u Ö u à qAj Ú j Ü } !;o~?u à å =j = oŒÖu à __~YDoàA} ÖjÛo:}‰ Au:o?uàå :oÖo %?urÜoÇÓ} :oè} =jÛoBuà

Ajta"¶h" ;oO{} Õo?o‰bå =j Ñ Ü} :oàÖo %?u r ÜoÇ ùù~ÚoÇàÓ} =kjûÛ} ùY<oDo‰à EoàAuà Aj{z<} Doàæoèu¿àå íjìÚoà:} ùÚjà;oO{} ÖjZšå =j=oŒ<} Aj"ÀØu aià aÔoÚ} æo=oùÛu<} _Ot~;} ]bå aÔoÚo<} AjtÀÓo q=jàA}x ;koÛušàå :oÓo îob‰Ajt<} Õo?}‹ EoàA} aÔoÚo Aj " "îoÚ} %æurà Øo?uràå q^ Aj"ÀW #Öo, :oÖu Aj""ÓoÚ} ;jAjb~å AuYÔj"Û} æur|A} NÚuà Øo?uà =jû:oå :j"ØoÇ NÚoÇ Uà:oŒÓ} ;u|A}Ö} :j"Óo q;koÚ} ]:j?urå :j"ØoÇ =j=oŒ Ajta"¶Ó} EoàA} DjAjt§Ot‰àå ;uAoÖuà æuDoàA} :j " Óoå ^:j è } Dj A j " §Üu æ l j Y :} aÔoÚoUà %:oÈà qÒrx<} AjtÀÓo Aj:r u ~ Djà:urD} Øo?urå q^ DoàÔo:oÖ} ;kjO{}È Au"èu¿àå Aj " ÀØu à Aj t Ôu ® à ;u A o<} qOtx?uàå Djº=oÜ} Aj"ÀØuà ØoY Øo?uàå iù›Ó} :jælu~\ ØurÛošõÇ %=oÈà:} qAjt¥Ö} #ÔjØu~Öo EuãDjrx?oà:} iù›Ó} ØoA}‹ ÓoAj{} Au"èu¿àå Aj"ÀØoÇ Dj"XÒ" AuèoÚ} DoàØuÚ} iÓoŒà:} ÔjØ}~ qD}?ošõÇ ælj"ÔoÇ~àÓ} Aj"I:} ]:o?u r àå :oàÓoà ùf:} <o:}?ušà bDoàA} iùOt‰?uràå !Buà DjA}~ a;oÇ]n~k àÓ} EoàA} Au r ÔoÖu r Au " dé ØoàA}x =oA}?uršàå :oÇ #Durx?oà:}

-

(a"¶ ZAu"?uršä ;uÚuæuãO{}šå

Aj"ÀØur Gf¶:} <oDo‰<o =oàÖ} AjDo~àÖur AoA}È Øo:o<o AjtÀÓo æuèo¶Ü} #Dox?oà:} Aj Ô }~ Øo?u r å ù;n k u r bÓ} æur|Ûo~Öo q;u|Bo =jÈÓoÚ} Aj"ÀØoÇ AoAoÈÓ} ;nkjàO"œÚ} EoàA} ælj\~ Øo?uràå :oÇ #Durx?oà\| EoàAuà Aj"ÀØur AoA}È Aj""ÓoDj"~<} Au?urå a;oÇ]nk~àÖo AurÔoÖur iù›Ó} ØoàA}x =oAuњàå EoÇ #Durx?oU ^:jèoO{} ùÚj"àÓ}ä Au"dé Au"d‰@~àÓ} #Durx?oÓ} ÔjØ}~ =jÛur¥õÇ AjDj"‰ EoÛj"àÓ} EuÜuà :uÜuà #Dox?oÓ} DjàNà;k} Øo?ušà ÓoAj{} ùÚj"àÓ} Dj"AjtÚ} =jàUº|D} AjDo~àU :j<o~X Öjb q=uњ AoA}È IAoæoŠÚu < } Doàæoèo‰bå ÔurÚoÇÓo\U Ôj"Üu|D}‰ Ajt<} AjtL"œÔuU <oY ?oàæ} =oà\ \Öo =oXÚ} îuèo‰<o æur|A} !=jûæo~O{} ]Do‰bå ÔjèoÇà:} æoY|Ó} Öuã<} \U DuræloO{} AoÛjOt‰bå Aj"<} _DurºàÖuà <oIrÓ} %?urÜuà :uràÛoÚ} !Aj"âúr EoDur <oàA} \Öuà dà\ \Öo ÖobÓ} q^ NÚoÇ


""

<jÛo‰ññÇÓ} EoàA} Au"Öoº?uršàå \Óo EoàA} AurÔo<} iàAu‰à Aj"ÀÜ} q=jOt‰?uràå :ur )Ó} ùÚoè} ]|D} DoÄßñãÓ} qD}?ošõÇ<} ÚjDo‰ññÇÚ} GàU|àh" AoEj < oà qBoÚ} =oBoÚ} ØoOt‹:}bšàå AjÚoà DoàØuUà =oàÖ} Øobšàå q_k | D} ÚjrAjtà:} NDur<} EoàAuà íj ì Úo Au Ö u à ùBu à Aj " Àèo¿õÇ Uà:o‹à^ Aj"Ô}‹ Øo?uršàå dà\ #Durx?oUà =jÑÚo ;oÚoà Nà;k} ù<}~ ^AjtÜu q_k|D} ÚjrAjtÓ} qÒ"šàå Dj Ú } :j " à R:oÇÓ} EoàÔoÖ} NDošO{}å qØ} DuÄñßãÓ} Øo?ošõÇ<} :j"Óo íjìÚo AjÖuràÓ} !Do;k}Çå :j"à qØ} qAu"¢Ú} ÚoA}å :j"ØoÇ íjìÖo~àÓ} =kuÑ<} ù<}~ GNÚ} \fœ Aj"ÀÜo?uà :uà EoDo‰ññÇ Aj""GAj"èo<}å ØoO{}‰ iàAo‰ññÇ :j"à ú;oèo q=jOt‰O{}T Aj"ÀÜ} Úoúr<} qD}?uršàå :jAj"DoÇà^ Øo=} ]b EoàAuàå #Durx?o ;nkoA}‹ =j=oŒ Ajta"¶Ó} =kuÑ<o;oºYà GNÚ} \fœb EoàAu à å GàÖoO{} ÖuÛoºà DoàÔo:o Ò";u r è} Aj Ö o<o:}?u r šàå EoàA} qØ} =jÒ"š=oaªà dà\ DoàÔo:o AjÀÛo q:j"ÚoÒ"<} :oÖo íjìÚo Ôu?uràå :oÖo qAjO{}‹ AjtÀÓo NÚur DoºÔj:} ú?urå q^ NDox ]bå íjìÚ} ?oÀ<} :jY ^:jè} q^ Durvl:} qD}?ušàå dà\<} Ej"<ur^ Óo_k EoÛ}‹ :oÖo <jIrÓ} Eo:oà^ AjtÀÓo ]bå EoàAuà íjìèoO{} ùY<oDo‰à ;u|A}NÚuà ùÚj"à

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

Aj"ÀÜ} _Ò"?uràå \:ošõÇÚ} vl:Új } ù"Ûo ;nok A}‹ úàÓo<}~ úràRš ÓoÛur¥ :oèur AjtÀÓo qOtx?urå qàX| :j"Øur Ò"Øo¶^àT| úràRš ÓoÛo‰å aÖo<}~ DurÛušà EoàAuà dà\Öo qAjO{}?oTàå \Üu æuØoÚoÒ"<} :jRš EoPh"šå Aj"ÀØur q<} EoàA} _O""d iÓo‰<o Óoèo§ Õo:o<} Aj"ÚjÜ} =oAoš DjÚ} Aj"ÀÜo?uà :uà ÚjÛj"xÚoÇ :oèoÇ<}å Ò"| DjÚ} vl:jÚ} Ò" :oÜu AjtÀÓo ù"ÛoÓ} q=jA}‹ Aj<}~ EurÖ}¥ Aj"ÀØur =j\ DjÚ} q;košõÇ AjDo~ qAu"¥à ÓoØoÚ} Øo?ušàå íjìÚo vl:jÚ} ;jÔ} Øo:o Aj"ÀÜ} :ur qàÔo®à:} ^;u r <} #?u r š aBuA} íuì:o?urå AjtÚuÓoÚ} Új s "ÔošÜu à qÒ"šàå :oÖu ;ur<}h" =oO{} Ej"?oŒ?u DjÚ}å :ur ^;}?ušùÛu<}àÖ} qDoå :oÖo AjÓo‰ îo\Ú} Aj"ÀØuà æloàÔoÚ} !ÛjA} ;jAj?o~àå q:oà %?oÇ~ e )Ó} Öuã<} Ajt:}Èå !Buà dà\Ot DoàÔo‰<o Aj"ÀØoÇ :jèo¶ÙoÇÓ} íjìÛj¢Ûur AjtÚ}?ošõÇNYà Øo?uàå EoàA} ;n k j K Ó}x Øo?u r àå \:ošõÇÚ} ÚjDo‰ññÇÚ} AoEj<oà ÖoP" Øobšàå íjìÚo AuU q?ur|Öj<} EoàAuà úbå Aj"ÀØoÇ æuÔoà:urš æuàÓoÖur ÖuÓ}NrÓ} ÓoÛuršå )Ó} ÖuÓ} NÚjA}‹ dà\Öo Eo:oÓ} ]bå íuì dà\ e ÖuÓ} =ko?oÇ æuàÓoÓ} AjÖr u <} =jÒ"» EoÛ}å q^ :j"Øuà æloàÔoÚ} DurÛjO{}å !Buà :oÓo DoàÔur<} æljÚo]kÓ} Au"Ùoà^ íjìU~ AoÙ} ;kjb~ EoàAuàål

March 29, 2014

ú|D} Újs"Ûu¥ Djà=jÑÚ}® ÚoAošõÇ:}

ä

qAjtxàä ú|Újèoà:} Aj"Dj"‰ ;nkjÚoàUà qO""Úuº|]Ó} AjÓo‰à Au"èo‰:} :jY|ä Aj"ÀØoÇ Ò"Øo¶^Öu ú|D} Újs"Ûu¥ ÚoAjàA}x DjúràÓ}<oà:}å qa" æuàÔj"¿Ú} qh"?ošõÇAuèoÚ} qAjt¥Ç DjOtÈÇ<} iÈ| AoPªÚo<} :j"Ajt¥Ç AjÓo‰àaià æloYÖ} EurÔo¿=} %ÖoÚ}‹ ;nkurZà AjÓo‰à qAjtxà æoà;j"<} ]bàå Eoà:ušà ‘ÙuÈD}œ’ %=jÒr|Ôj"œ<} Aj"ÀØu Ò"Øo¶^Öu ú|D} Újs"Ûu¥ Djà=jÑÚ}® ÚoAošõÇ:} Aj"ÀÜ} :j"Ajtxà =j:oÈ Aj""Óoà:}È \èj"œàÓ} Djà:urD} =oAo‰àå :j"Au"¥à ‘dà;nk}’h"| qAjtxà æloYÖ} %=oxÚo‰å æuàÔj"¿Ú};nkoA}‹ :j"a"¥à +Óo‰à EoÛjA}‹ qa" DjÓo†àh" Ao=oÚ}‹ qDoàA}å Sri K.V. Kuruvilla, Kokkatt, Poovarani - 686 577.

ÎÅà ÃÝZÊÜ®… GӅ. (=jÈN?} Djú‰ BuÈ|C}ª)

ÓÜÊÜáÔÕí ÓÜ»ÝÅ BÓÝÉ$ÂÅÀã ±ÜÄÖÝÅÀã ÓÜ»ÝÅ BÓÝñ…!

q;kšu àä q:oàÖuà q^ =kûj ۚu à :j"Øuà NÚuà-AoO{}ª ØoÜoØoàA}x !=u|R›:oO{} Øo?oÇÚ}ä úrÜoÒr¥ =uÈ|Aj{} ùÚj"àÓ} Aj úrÜoÓ}hr q=uњ-q=ušà ùÚj"àÓ} Uà:ošàO{} Øo?oÇÚ}ä ;j"Do¶<oàU vlÚoà:} q^ ;j"Do¶<oàùÛu :j"Óo IO{}‰ Au"èoØoO{} Aj"ÀÜo‰O{} Øo?oÇÚ}ä Au"?ošõÇà q^ DjOt‰<oàÖurÇ ;kuri qDošõÇÚ}ä ;j"ÛoºU !Ûj¥Ü} Øo?oÇÚ}ä =jO{}® ùU~ :j"Óo q=u|Óëo qDur<}ä :j"à W|Ó} ØurZ» Aj Dj?oºi Aj"Àèu¿à DjAur§àÓ} qBu?oÇÚ}ä Djà:j‰:} AjtÔo‰O{} Aj æl"j T~à I?ur¶<} AoàÖo<oà:} Øo?oÇÚ}ä =jY|ú›à:} %\‰|Ü}~ ØoàA}x %Au";} qDošõÇÚ}ä :j"ØuÚ} q^ :j"ØoÇàÖuÚ} úrÜuàhr Øo;j" ú?oÇÚ}ä Nù~:} ØurZ» Aj"Àèo¿õÇ q:j"ÚoÒ"Ú} qDošõÇÚ} q^ EuÚ} DjA}~ qBo q^ !Ûj¥Ü} qDošõÇÚ} — EoÇ DjA}~ =jYEoÚo îo\Ú} qAjtxà æluÙo q^ :j"a"¥ aÚoÚoO{} =jO{}œ ùÚo :

SRI RAGHAVAN S.

Sri Gayatri Jyotishalaya, Shop No. 9, Triveni Co-op. Hsg. Society, Bldg. No.4, Shastri Nagar, Road No.1, Opp. Siddharth Hospital, Goregaon (W), Mumbai - 400 104

Mobile : 9821208928


March 29, 2014

)Ó} Öu Û j " à æl j " Ôu ~ à I?o¶?oà Aj"ÀÜ} DoàÔj‰Ö} ø Öu Û j " àT Aj " ÀÜo‰:}å Öu Û u r Øo?oÇÚ} æu r Úu à qD}?u š à Aj"ÀÜo‰:}å ÖuÛj"à Aj ÖuÛur R:uà =kjÚjÓ}å qAjO{}‹ q^ æo=oO{}‹ Öu Û oºÓ} æl o =u Ñ :u à iÓo=} ]?oÇÚ} ùDjbÖ} vlÚoà:} <oå ÖuÛoºà :oàÖo #:ošõÇÓ} :oàU :oàU æurY AoÙ} Dur;kj"<} ÓoÛo‰:}å ÓoAjtÓ} =oAošõÇ AjtTÚ} ØoÒr‰ q;koÚ} íjìÚoÓ} ]:o:}å AjtÀP£Ûuà Øo?oÇÚ} =oÙošõÇ æoàAo†àÓ} iÓoŒà:} q;koÚ} ]:o:}å q:oà dé|Òr q_k|Doà^ ÓoAj{} ù:o~:}å ;nkurZà X|ÖjÚoà q^ ;nkurZà Ôj A j < }~Au " àÙ} q_k | Doà^ qDo:}å q:oà ùà=j Ñ ÇKÚ} iúr<} NÚoÇ DoàæoèoÖuÚ} qDu r <} íj ì Úoà:} ù"Aj " Ó} ]:o:}å %=oÈà:} ÓoØoY Wa:oà:} íuìrAoÓ} q;koÚ} ]:o:}å q^ NÚoÇ ;nkjÚo<} ÚoAuÑ<} DjAjtØuà:} <oàA} EoÛo‰:}å ;nkurÛoÇàÓ} æurYà :o?u à :oà qDu r <} %=j Ò r|Ôj " œ<} <oàA} EoÛo‰:}å q]à \úx ÖuÛj"à Aj"ÀÜo‰<o ?oÀ<}=uÑÜoÚ} ;jAj:o~bàå ÓoØoÚ} Øo?oÇ %=oÈà:} Aj t àO{} Aj t àAo Dj i ~<} ÚoAuÑ<} íjìU~ ÚoÙoAjè} ù<}~ íjìÚ} DjàDoÚ} Doàæoèo‰bàå AjtàO{} AjtàA} Dj"<uÓ} Ajt<} ]:obàå æl j " T~à Øo?oÇ %=oÈà:} AjtàO{}AjtàA}

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

"#

Ô÷àÁáb ×ÊÜá¾ñ…

q;k o Ú} ]:obàå q:oàh" :jBuàÖ} Öj?ur<} qDoå DjùxÛ} (Óo dé|Ò" ;nkjàO{} qDoå DjAt j Øuà:} NÚu=Ü j o<} ÚoAuÑ<} ØoÒr‰ Ajt<} EoÛuÇ:oå dé| ÓoØoÚo %=oÈà:} \Öuà ÓoAj { } ØoA}‹ qDo íj ì Ú} Doàæoèu¥àå ÔjÓo~Ú} Doàæoè} EoÛ}‹ ]:oå \Óo ælj"ÔoÇ~àÓ} Doàæoèu¥àå #Dox?oÓ} ;koÛu¥àå %àæurèu¥àä Úoà;o=} Aj"ÀÜo‰<o ùCoªàÖuà W|Aj<} Do:o~:}å q_k | DoÓ} Au Ö u r Ç dé|Òr DoàØuÚ} Ò"|A}‹ N=jÑ~Ú} ÚoÙoAj è } ù<}~ qDo‰:}å q:oà q:oà #\š AjtÔo~O{} Øo?oÇT| ;urÔoàh"x íuìrA} æoÒ"šÓ} ÓoAj{} ùÚj"àÓ} =jÛo‰å Dj A j t Øu à :} NÚoÇ ;n k j Ú o<} ÚoAuÑàÓ} ælj"ÔoÇ~àÓ} %àU Do°<oÚ} ;jAjÚj"àÓ} =uÖoÛo‰:}å AjtàO{}AjtàAoàÓ} DurÛ}‹ aàÔjÛ} AuU q?ur|Öj<} dé|Òr ùY<oà:}å q^ I:j~Ú} ú?uà DjAjtØuà:} %Üu=jÜ} Ò":oå Øo:o \:ušà (úrºÙ} AjtOt AurÔo<} Öj?ur<} AjÚuràÓ} dé|Òr =uÖoÛo‰:}å ÓoØoÚ} ù<}~ ]?oÇ AjtTÚ} :oàÖo qAjÒr¥ q^ æo=oÒr¥ %ÛoD} ÓoÛ}‹ R:u|àh" ÔjØ}~ qDoT Aj"ÀÜ} aÖo:o~:}å q^Ó} iÓ} Øo?oÇÚ} ;n k u r ÛoÇ ]DoàÓ} AjÖur<} q;koÚ} ]:o:}å

qAjO{}x ælj"ÔoÇ~à ;nkjàO{} aBu|D} Aur|Ô} qDo‰å ÛoOt‹ Aj"Àèo¿õÇ dé|Ò"Öur íuìrA} iÓ} ØoA}‹ !à:j ? u r ~å (Óo Aj"e<oÇÖo a"Do %=oÈà:} \Óo DoàÔu r àÓ} qh"šàÖ} ælj"ÔoÇ~àÓ} qBjÈAjtà:} ;jAjÚ}å q^ q=o®ÔuÚ} ÓoAjtÓ} ÚoA} Aj"ÀÜ}å Euà ÛoOt‹<} #<oxÚ} ú?uàå 7 AjDo~àÖo EuYÓ} q^ =oàÖ} AjDo~àÖo dd?oÓ} DurÛ}‹ AuÑÖuràÓ} \Öuà dé| ØoAo‹D}?ušà ÓofØ} æl"j ÔoÇ~àÓ} DurZ<o Aj"ÀÜobå ;j"DuÈà ÓoAj{} qÒ"šà ælj"ÔoÇ~àÓ} ùàO{} ;jAjÚ} q^ Ôj?o‘Ó} ;j"æoO{} Au:oà Aj"ÀÜ}å :uà \Üu #<oxÚ} ú?uàå Úo\à ælj"T~à ^;}?uš ùÛu \ =jèjOt‰å ØuI"Öo Óoèo§Ó} q^ Aj t Ôo‰ W|Aj < } Aj " "à;j D j " ~àÓ} q;k o Ú} ]| Aj"ÀÜ} ;j"DoÈõÇ ]Do i|;o Óo_kÒ" úr=oÓ} AuÑ:j"<} ÓoAj{} aÖoÚo‰å ;nkjàO{} \ ÓoAjtÓ} ÚoAo‰å ælj"ÔoÇ~àÓ} Úoà;j"<} ;jAj<}~ EuYÓ} NY Nr;k} DoàÔur<} æljh"®Ó} NÚuà ù<}~ =jèuãØu Aj"ÀÜ} Dj;oàO{} ÓoAjtÓ} Öj?o‰å ÔuÈ|D}‰ÓoO{} \ qBub<oå dé| ØoA}‹ ælj"ÔoÇ~à Dji~<} Úoašå :oàÓoà iÓo=} ]|àA}x AuÑ;oŠZšå =o]È Ajt]È \Óo Aj t à;o‰bàå æl j " ÔoÇ~àÓ} Doàæoè} _kÈ| ú?urå e:ošà:}

- Prd dúº|Úoä Aoúr?o

EuY<} Úoà;jO{} úbå UúrèurÇ =k j û ?oà Ôj " à:j " <} aù"àÓ} Ajtú~XÓ} ;koÛušàå ùCoªàÖuà W|Aj<} ÛoOt‹<} Do?u~àå ælj"Ôu~à #:ušà NÚuà ù<}~ \Üu AoÛjÒ"šàTå EuY =o]È ØoàA}x Ôu?r u å ÖuÛoºÓ} NÚoÇùÛu ÓoØoÚ} ù<}~ ]?uàå Euà ØoA}‹ qDo dé|Ò"Öuà ÓofØ} q^ eAj"¶:}å dé|OtàÖur ]|D} qÖjÚjÜ} ù:o~<o ;u A oùÛu Aj t ÔoÇà úrÜuàÖ} qAjtxà %Üu=Ñu ÜoÚ} ?u R <oDo‰<o qAj t xà Aj"Ot~]<} ?uù"àÓ} AjtÔoÇàå l

Doà Ir;} ;n k o ;u Š AoÖo Aj " I\<} Aj t Ô}?u r š %=oxÚ} Au"èur¿å Óoèo§à:} ;nkoA}‹ !Ôo~à ]:oàä Au|è} Øo?ošõÇÓ} =oDo¥:o‰=} =oAo‰àå — =odx<} Dj?o†<oÀä ØuYAu"Y


"$

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

March 29, 2014

Mrs. VIRGINIA SALDANHA Sacred Heart Church, Santacruz (W)

Widow with three children, and now grandmother of 8. B.A. with Economic bias. Taught Catechatics in my parish school and Sunday School from 1978 – 1993. Did 4 years of the Theology for the Laity Course conducted by the St. Pius College Goregaon. In the Archdiocese of Bombay : Worked with the Diocesan Pastoral Centre on the new syllabus for Cathecatics. First Executive Secretary of the Women’s Desk in the Archdiocese from 1992 – 2000. Organized Woman’s Day rallies every year. Organized training programmes to help women change their mindset so as to help other women through the parish women cells. Parish Women’s Cells were linked to the Community Centres in many parishes to encourage all women to work together on women’s issues. Executive Committee of the Justice & Peace Commission from 1991 – 1998. APC member for one term National Level : Executive Secretary of the CBCI Commission for women from 1998 – 2004. During this time established the regional network in the Commission and set up regular training programmes in the regions. Founder member of Indian Women Theologians Forum. Committee Member of Indian Christian Women Movement. At the International Level : First Executive Secretary of the Federation of Asian Bishops’ Conferences’ Women’s Desk from 19962010 Executive Secretary of the FABC Office of Laity & Family from 2000 - 2010 In the Executive Council of Pax Christi International from 1997 – 2004. Served on the Board of Union of Catholic Asian News from 2008 to 2013. Presently work to provide Gender Education in Cyberspace to students from around the world, through the Catherine of Siena Virtual College. On the Coordinating Committee of Ecclesia of Women in Asia, a group of Asian Women Theologians that organizes meetings every two years in different parts of Asia. Writing : Have written and published through St. Paul’s a book of awareness sessions titled “Woman Image of God”. Edited two volumes of “Discipleship of Asian Women – at the Service of Life” published by Claretians. Write articles for Catholic newspapers/journals both in India and International. Contributed chapters to books on topics of Justice, Peace and Women.

-Flora D'Souza


March 29, 2014

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

"%

aÜÈ ÊÜ Ô÷àÁáaÝ ÓæãÃÜOÝb WÜv…

ÖjÛoAj:} ØoA}‹ Öjb Aj dé| Dj A j " §Üu U q^ Dj A j t ;k o <u U Aj"r\~ ØoAo‹Do‰å !Duà Aj"ÀÜ} :oàÓoà ùDuàh" ÖjPOtšÇÚ} Øo:o Aj"ÀÜ} DjAur§<} íuìàAu¥à Aj"rî}~=jÜ}å Öjb Aj dé| R\š DjAjt;ko^T \\šÖ} ÚoTC}ª ØoàA}xh" Do;k}Ç qDoä =jÈ:uÇ|Ó} ØoA}‹ !N?} Öjb Aj dé|Ò"ÖuÚ} !:o‰ÇÖoÚ} ÖjPOtšÇÚ}å qa" qAjt¥Ç ælàj a‰à =jèãu ?oà q^ =jèuA}‹ qDoàA}T Öjb ØoAo‹Do ;j"DoÈÇàÖuà qàÔjÜ} Durælàj Au¥à =kãu ?}å ÓoØoY W|Aj<} =oÈÚjàæl} Øo:jÖ} \Óo q=ošÇ íjìÚoÖuà ;oÚ} Nà;k} Aj"ÀÜu§ qAjO{}-æo=oÒ"¢Ú} DjÒ"Èà ØoA}‹ Aj Ö u r àÓ} =j Û o‰å ^ØoÓ}h" ;uAo<} ^a"~bš e YAoØ} Aj aàÖjA}® DjàDoÚoÖu Dj"Au~Ú} ;nkoA}‹àÖ} Öj?ur<} qOtšÇå =jûa~?urÇ dé|Òr ÓoØoÚ} Øo:jÖ} ØoàA} q=uњ =j\ !<j r x?}Aj à :} Aj Dj A }~ Do;koÚjÜ} Aj"^D} Aj ;j"æur¿ q=ošÇ <j i |æoà:} ;u A o<} :oÓoÖ} =koAuÑ ú?urš Aj"ÀÜ} Uà:j"<} ;o;ošÇÓ} q=ušà W|Aj<} DjAj"_~:} ùÚo‰bàå R:ušBoÇ ÖjbOtàÓ} ÓoØoÚ} Aj"Àèu¿à R:uà Aj"ÀÜ} =jûÚu‰à ØoÜo ØoàAo¥Ç q]k à Ö} qAj O {} -æo=j O {} ÓoØoÚ} ùÚ}‹ ]:o:}å :oàÖoÇ

Ajt:oÇAjÒ"šà AuÑØuà Eoèjr ùÚo¥ÇÓ}å EoÇ Aufà :oÇ ÖjbÒ"Ó} WÒ"àA}xh" <jeà Aj"ÚuràÓ}h" <jeà :jDuà W|Aj<} DoYØoO{} =jÛo‰å Aj"ÀØoÇ ;urèoÇà Aj""îošÇ (Óo ù"Ùo¶ acà DoàÔu ¥ à Øo?oÇÚ} ;o;urš <oàAoÛ}?urš Aj"^D} Aj"ÀÜ} Öjb <ubšÓ} ÓoØoÚ} ùÚ}‹ ]:o:}å <ubšÖur æo=jO{} ÔuÈ|D}‰ Aj"^D} q^ \Óo íjìÚoà:} R:uàO{} %Üu <o:}?u š àå íj ì Úo - <j A j x Úoà ;jAjÚ}bšàå (ù"@|D} AjÚoœàÖo =oÈÒ"Ú} \Óo Úur^ Aj"Àèo¿Ç Ôo;uæu|DoO{} qD}?ošÇ q^ iRŒ Aj"<o»Ó} ÓoØoÚ} ùÚ}‹ ]:o:}å :jAjè} ÖjÛoAj:} iRŒ Aj"^D} <o:}?uš q^ :oÇ AoÛoÇà:} Úur^Öuà iÓo=} q^ ;kuãÚ} DjæloÚoàÓ} ù"Au"xÓ} Aj q;koÚoÓ} =jÛo‰å #ÔjØu~à:} AoÛoÇà:} Dj A o~àÓ} Aj f xÖu r q^ <oàAoÛ}?urš Úur^ =koAjt;} AjÇR‰ ØoAo‹Do‰å ]|D} Au:oàAu : oà Úu r ^Ó} q^ <u b šÓ} (ÓoAjO{}È )Ó} ælj"T~à Øobà íjìÚ}æljÚ}‹å EoÇ Aja~à q^ ;nkurÛoÇ AoO{}ª DjAjÒ"Aja~à íj ì Ú}N]Ó} Eu r Ôo†àAo¥ d°\Ò"Ú} Ò":oå q=ošÇ ;jAšj :uÓ} ?oÔur<} Úur^Öur æloÒrš qÛjàNÚ} q^ ?urÓoÓ} ;oGàAu¥ îo\Ú} :oàR=oÈD} Aj À Úu ‰ à

?urÓoÓ} ;o<} Aj ù"Aj"Ó} ùÚj"àÓ} Aj Ö u r <} qD}?u š à Dj A }~ EurÔo†Ot‰å AoÛur<} Ò"àAo¥Ç ælj"ÔoÇ~àÓ} <uDo®Ó}-ØuAo®Ó} #Dox?oU Aj""Do‰h"x ?oÔur<} DjAj"ùÙ}ª =oAo<oå #:ošÇÚ} AoÛur<} qh"?ošÇ AjtÀP£ÛoÇ ;kj"AuÖuà ÓoØoÚ} ùYØoO{} =jÛo‰å :oÇ îo\Ú} q=uњ íjìÚ}ØoÔur ælj"àO{} ;nkurÛoÇÖ} =jOt»à îo\Ú} !ÛjA} ;jAjÚo‰å =jÑÜ} %=oÈà:} DurÛjàA}x :oàÓo<oDo‰<o íuì:}?ošÇ Aj"<o»Ó} =koÒrŠ Øo:oå (Óo %=oÈà:} )Ó} íjìÚ} N]š ùÚu‰Ö} Au:oå :jYÓ}h" Dj"îo<} AoÛ}bš <u b šæoO{} )Ó} Dj æ }Šh" ÓoZ<oå \Óo :uràÛ} %Ôu‰à ùÚj"àÓ} qAoxD} <o:}?uršå \ q=ošÇ íuìrAoU vlA"j ~:} =oAo‰ q^ æloY ùCoªà^ q=uš ]|D} ?urÙo‰å q:oàÖoÇ =jÈAjtÜu :jAjè} dé|Òr ÓoAj t Ó} Aj Ö o<o:}?u r šÇå íj ì Ú}æl j Ú } æl"j T~à qDo‰bà Øo?ošÇ<} íjìÚ} q^ :oàÓoà Doàæloèj"àÓ}Ö} :oàÖu r Au | è} Au : o?u r å q:oàÖoÇ =jÈAjtÜu )Ó} Ot ;ur|<} ælj"T~à <jeàå <ur|A};ko ælj"T~à íjìÚoà:}å DjùxÛ} iÓo=} iÓo‰bà æl j " T~àÖ} Øo?ošÇ<} íjìÚur¥ GÖ}~ AuÖur ùCoªàÖuà ØoAo‹D}?ušàå

- Øodà:o ?ur

ÓoàIrÚ} AjtÔ}~ ælj"ÔoÇ~àÖoÇ =uÑÙo îo\Ú} æo=j O {} ;n k j à O{} - EoàÔo ;j"DoÈÇàùÛu Y|Ü} íuìA}‹ íjìÚ} ÖjPA}‹ qDo‰å EoÇ AuèoÚ} Y|Ü} ]?ošÇ ÓoAj""R ;o;ošÇàU <j;jÚ} Úur^ÖoÇ æl"j ÔoÇ~à AjO{}È =jÛo‰å Du r vl : }‰ Öj b Òr :oàÖoÇ ;u r èoÇàÓ} :u r =o‰:} q^ GàÖo<} :oàÓoà ÔoÈdOtà Aj " Àèu ¿ acà Du r ;o‹à ùY:} qDo‰:}å EoÇ =uãR Úur^Öuà ;koúªà ;kj"A} Øu^‹Ó} Aj"ÀD}‰ ùC}ª DurdØoO{} =jÛo‰å ?oÀ<jŒÜo ;nkoA}‹ Doú~à Øu|àA}x-îoàA}x Au"èo<o q^ íjìÚo¥Ç ÔjØu~Ó} ?oÔur<} Aj :oÖoÇ ÓošdÓ} ?oÔur<} æloO{}È =jÛušà :jÚ} ÚjDo‰ÇÚ} ælur|A} vlÚoà:u<} Öj?oØoO{} =jÛo‰?uàå ælur|A} ;nkurÛur ?ur|Ó} Öj?o¥Ç :oÇ ÚjDo‰Çà^ :oU \ =kjû?}?ošÇ qàÔoU DuræloO{} =jèA u }‹ ;nr uk Ûu !<o‹Z :j<o~Ùu Duãù?oà AjO{}È Ò"|A}‹ ;kjîu¡ AjtÚj"<} qàÔoÓ}


"&

Eo:} ÕoP"àÓ} =j È O":j < } ùÚo‰?uå :jYÓ}h" Øu^‹ æo=oO{}x DoàÔu r àÓ} vl Ò ":oä q^ qAjO{}x Ajt:}È \fœ:oå R:oÇÓ} æo=jO{} ú;oèoO{} :o=}?urš qDo‰?ur ;uù"<}å Øu^‹Ó} Ajt:}È qàÓoºÚ} Doh"’@ÖuÚ} ælur|A} =o:uÇ@ q^ ú;oèoO{} \Öu?oTà :uà AjtÔur<} qDo‰?uàå Øu^‹U qAjO{}h" q=ošÇ íuìrAoÓ} vlàÒ":obå e ØoAo‹Do q;košÇ ÓoèoU !Aj D o°å íj ì Úoà:} (ÓošÇÖuàÖ} ÚoØoàA} ÖjPàAu¥àå

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

q:oàh" BjEjÚoà^ %Ôo‰Ç<} !Dj b à !ùÈà - ù:j " ~àAoà AoÙuÚ}ä NDoœÚ} q^ ÙuÈã^Ú} íjìÛo‰:} \à qa" =jjèu:oàA}å )Ó} ]|D} (úrš ÓoAj""R ;o;urš Úur^Ó} q=jûÜ} :j"ØoÇ ;kj"AuÖoÇ <oàAoÚ} ØoÔur ùÚ}‹ ]:oà Aj"ÀÜ} DoàÔur<} Øu^‹Ó} :oÖu NÚoNÚ} ÚuWDjªÚ}-q_kDoÓ} AjÖuràÓ} q=jOt‰å æo=oOt¥Ç %:oÈÓ} aÚur|;k} AjÖo<oDo‰<o <oG"Bu<} Øu^‹ :oÇ Aj"<o»ÖoÇ ÓoÚoÚ} Au:oå %=oÈà:} Øu^‹Ó} :u r ÓoÚoÚ}Ö} NDu r àÓ}

¯ÓÝ̦ì WÝ¿å… æur|A} Do]k Aj"<o§:} \ ÔoO{} qAjt¥Ç ;u|Boà:} Ajt<o‰:} \Óo AjtàO{} - YÙo !P"’ùÓ}~ +?u~Aj{} \ÖoÇ ;jr;koà:} Öj?o‰ DjæloÚoàÖuà Wa:} ælj"ÔoÇ~à-æoèoàÓ} ;jr;k} \Öuà Doº]kÓ} !Aj"â:} ÔurÙoÇà:} \ DuræloÒ"U ;u|a =uÑDo®ÚoÓ} AurÔoU Úo@ :jÜ} ælo:uÜ} \Öuà îoÜ} ;jr;ko<} =koYÓ} ùÚo‰ ;kj^OtÖuà M"Ü} AoDoÈÓ} \ÖoÇ ;kj^<} NÚjOt‰ ^|D} ;jr;k} Øo:o Aj"<o»Çælj"ÔoÇ~Öur ÔoÈD} AoDoÈÓ} Aj"^D} ùÚo‰ ;jr;ko AjàU:} æoèoÓ} q=ošÇ =jèuA}‹ ÔoO{} ÚjÛo‰ Aj"\à:}å ;jrî} q=o®h":ošÇÓ} Tèj"<} æoèoÓ} q=ošÇ AurÔo<} ?uàAuÑ<} Aj"<o»Ç Eo\à DjAj~D}º !=jû~<} Uà:o‹à Aj"\à:} Aj"^D} æljÚošà Doº;nko~<}å %PàA}x \Óo Ò"|<o :jY AuèoÚ} ;kj^OtÓ} %?ur ùY ;jr;k} ÓoÛj"àÓ} Ò" Aj"Àèu¿à q=jAu®à R:ušà AjÀÚu‰à ;uAo<} \Óo ]?oà ;uÜuå

DoàÔur<} ?oÔoœÚ}Ö} qD}?ošÇ (Óo vb†àÔoà:} Aj Ö u r <} ;nkurÛoÇ Auèo<} =oXà Ò":o q^ R:uàT ^æo<} :uà q_kD} Nà;k} qDo Aj " ÀÜo‰å %=oÈà:} EurÙu?oà:} NDur<} ÖoÀ-<jDr u ª ùÚo‰<o :ur Aj"^D} AurÔoÖurÇ ÔjØob Dj"Új" ùÚo‰å Øu^‹ :oÇ Aj"<o»acà ;nkurÛurÇ ÔjØob ØoÜo qD}?ošÇ Aja~à :oÖoÇ GàÖoÇh" %:oÈÓ} =uÑÈ|:oœE} ]|<oä q^ q=o®Ó} íjìÚo AjÀÚ}‹ =oAjO{} Aj"ÀÜo‰å AoÙuÚ}h" :ur q=ošÇ ÓoÚoÚ} Dji~<} ù"i<} NDuràÓ} q=jOt‰<o :uà =oÙošÇ dXÚ}Ö} NDo‰å :oÜu q=o®Ó} Eo:} ?oOt‹Du à ØoÔj"È:} íuì:oå :jYÓ}h" :ur ;o;urš =jÚ:j }-=jÚ:j } Aj:o‰Ò"Öuà q^ N"Bu ~ à %PAu ® à %POt‰<o q=jûÜ} :jDj?uà ælj"Ôu~à <jeà q^ :ur ÖjÛ} aÚoÚ} ùY:} Øo?oÇÚ} q=jûÜ} NDoœÚ} íjìÚo Au:oà Aj"ÀÜo‰å q^ R:uàO{} INÚ};jd‰ ùY» :jÚ} ÖoP" ÓoÚoÚ} ;nkoA}‹ %Ûu‰bà Aj"ÀÜo‰å :jAjè} :oÇ Aj"<o»Ó} Øu^‹Öo æo=oO{}x ]?ošÇ %:oÈÖur %ÛoD} Ò":o q^ Bovl:oÒ"<} :oÓo íjìÚo =oAuÑàÓ} Uà:oå q_š qBo Aj =j È O":}‹ Dj " =k j è } ØoàA}x <o:}?ošÇ<} :oÇ ;o;ošÇÖoÇ ;urèoÇà:} ;j"/îoà ;uàa¥à Øu^‹ =jèu:oå DjÔo¿Ç AoÙuÚ} Øu^‹ Doh"’Ü} AjtÒ"ùÛu q=o®Ó} ÚoúràÓ} AjtÔur<} qD}?ošÇ<} \ :oÓo ÚoÓo‰å q^ :u à

March 29, 2014

Bovl:oÒ"<} íjìÚo =oAo‰å íj ì Úo =oAj ‰ Ö} Dj A }~ ÔjØo?} :uà q=ošÇ qAjO{}x DoàÔo‰ q^ Aj"ÀÜo‰ “æo=oO{}x qD}‰ ]:oà Aj"ÀÜ} =kjDjA}‹ q=o®Ó} !<o‹ÇOt<} :oÇ Aj"<o»<} q=jA}‹ Au?ušà Aj"ÀÜ} ùèjOt‰å” Eoà:j"à R:uà bDoàA} qa" iÓo‰àA}T Aj"ÀèoÇÚ} qd‰ÖoÇ Aj ØoÔoÇÖoÇ qæušDo<} AoÛ}?ošÇ ;k j " Au Ó } =j R ~ ;o;ošÇDj A u à ;k o Û}bš æo=oh"¥ Öj r Ó}å =j\ÜuÓ} GàÖuàh" %PàA}x ]<oDo‰<o q=uњÖ} !]kÓoÚ} ;o;ošÇ<} ÖjPàAuÑ¥å EoÇ Aufà qAj O {}‹ vl à Ò"<oDo‰<o ;o;ošÇÓ} R:uà AoO{}ª íjìÛuÇ:} Aj"Àèu¿acà DjAj"§@ ]ØoO{} qD}bšå q<uÇÓ} aCjO{} íjìÚo¥Ç q;oOt=oÈD} Aj " <o»àÖu r Dj à îu r Öj Û } qD}?ošÇ<} ;j " N~èoxÒ"<} WÒ"àAu ¥ àå =u?ur ù"Aj"Ó} ùÚo‰ Aj"Àèur¿ =kjXxÚur æljAo~Dur EoÇ DjAo~à ÓoÚjÜoà ^a"‰à !<oEj":oà qAu"¥ Aj";kuà íjìÛo‰:}å íjìÚ} ØoOt§O{} :jÚ} qAj O {} - æo=oO{}‹ q^ ælj"ÔoÇ~à^ DoàÔo:o Au"èur<} a"Dur¿<} ÚoàAu¥àå (ÓoAu"Óo NÚoÇ AoOtªU DjAj"§@ íuìA}‹ ^L~O{} íuìàAu¥à q^ EoÇ DjAo~à:ušà Úoúr<} AjÀÚuràÓ} Aj"YÒ"Öur q;koÚ} AjtÔur¥ q^ ;u|A} vlÚoà:u<} WÒ"àAu¥àål


March 29, 2014

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

"'

´ÜqRÃÝ ±ÜâñÝP… ¸Ý±Üâ¿å… PÜÍæí ŸÃÝ ÊÝpæP… ÖÝvݤ !<uÇ|Ó} =oÈÚjàæl} Øo?uàå q:oà !a":} q=ošõÇ AuÑÖoÇà:} ÙuãAj{} =jèO j t‰å DjÔr u ¿Ö} Ôjےj Ûurš :urå AjÚoà DoàØuUà 6 AjÚoàå q:oà q=uњ =j=oŒ GàZ:} ÚoÔoÚ} Øo:oå q^ Aj""ÓoÚ} ÓoÚ} AjtÀÓo :ur vP"xb| ]àAuÑ¥ <oå ÓoÚoÓ} ;nkurÛu ÖjÛ} ÔjØu~Öuà Y=u|Y qD}?u š à =j = oŒå !Bu à =k j X AjtÚj"àÓ} :ur ^;ko~Ú} ù:o~å ÓoÚ} íuìA}‹ q=ošõÇ æo=oÓ} =oXà q=jA}‹ EoÛj"àÓ} Au:oå q^ :ur úr<o»Ó} Boà:}=j@ ÚoAošå DurYÈ =j=oŒ ÔoÇÚuWà:} ÓoÚoÓ} #?ušà ÖjÛ} Y=u|Y ÓoAj{} =uÑÛušàå ;uù"<} ?u|Ù} Øo?uà !Buà :oÜu Aj"Àèuà q^ =j=oŒÖuà :uràÛ} =jè? u àu å !a":oÓ} q=ošõÇ æo=oÖo Aj""GAj"èoÚ} Újs"èjx?ušà :uà Doú~à :uà aDjÖo~=jYà <o :jBuà æljÔo‰å q^ :oÖur =j=oŒ !Buà Aj"ÀÜo‰å !a":} :j"Auà EoÇ ;n k j Ú oU =k j Ù } Aj t U~ qOtx:o<o Aj"ÀØuà ÓofØ} ÚjÛo‰ !a":} q=ošõÇ æo=oÓ} 18 =jû:oå =j=oŒ R:oÇÓ} :j"à !Buà Aj"Otšà =jO{}œ DurÛo‰ q^ %POt‰O{}å EoàAuà =kjÙ} =oXà ÔoÇÚuWÓ} =oAo‰å DoàØuÖo DoàÔuràÓ} <o Aj"ÀÜo‰ !a":}å 4 AuÑÚoàÓ} q^R| Aj"D}‰ Au|è} qDoå q:oà NÔuš<} =jèjOt‰<o !a":oÓ} q^ Øo=} q=ošõÇ :ur =jèu:o _k?}¶ ]nkÒ"KÚoàå æo=oO{} ;nkoA}‹ Au"èo‰å :j"Auà Euà æloYÖ} æurÚuà Øo?uàå q^ Ò"|àA}x Au|è} Øo?ušà =jèuA}‹ ]nÒ k "KÚoÓ} :ur Ôu?r u å q^ _k?}¶ EoàAuà ÔoÇÚuWÓ} =kuÑ|<} ù<}~ =j è u à A}x =j Û u r šå Au è oÖu à aÖo?u~àå q^ :j"Auà ÓoÚ} ÔjAj"<}àÖ} :oÓo <o Øo?uàå :jOtÚ} Øo?oà Øo?oÇY| :uà )Ó} _k?}¶ !à:}Ç Øo?uàå q^ Au Ñ Új " àÓ} <o Aj " ÀÜ} :u;oèo !a":} ú|Aj?} 16 AjDo~àÖur ælj"Ôur~å iÓoŒà:} Ej"BoÚ} <jÀO{} :jY| Öj"Új"Ó} ælj"Ôur~ :urå ÛuÈßñãaàÔ} ùÖur~ Au|è} :ur <jÀO{} Øo?oÇY| q=ošõÇ æo=o DoàÔo:o :ur ÓoÚ} ÛuÈßñãA} ùÚj"àÓ} iÓ}?uršå qØ} :oÖur =j=oŒ :oÓo DoàÔo‰å =jû:o !a":} AjtÀÓo Dj"AjtÚ} 18 Aj " Otšà =j O {}œ ÓoAj t Ó} AjÖuràÓ} qDoå =jû:o :j"Auà Aj t ÀÓo :oÇ ØoÔoÇÓ} DurZØoO{}å q^ %=oÈà:} ?oÔoœÚ} qDo¥ ÔoÇÚuWà:} ÓoÚ} Dj a ~D} ùÚj " àÓ} :j " Au à ;jAjYØoO{}å DoàØuÚ} 4 AjÚoà vl:jÚ} Aj"ÀØuà ÓoAj{} Øo:j?uàå q^ :j"Auà AjtÀÓo q=jA}‹ íjìÚo Aj Ú j " àÓ} Ò"|àA}x ØoO{}å !a":} ælr u |A} Djà:urD} =oAo‰ R:oÇÓ} q=ošõÇ =j=oŒ<} q=uš AjO{}È ÓoÚ} ÛuÈßñãA} ùÚj"àÓ} DjÓo‰ Aj"ÀÜ} æljAj~Dur ;jAj?o~å

ÔoÇÚuWÖoà^ AjtÀÓo DoàÔušàå q:oà !a":oÖo ù"Zà:} PØu Ö u r iàAu Ñ Ú} =oBoÚ} Øo?urå q_š ÖjrÓ} :ur ØoÜo Øo?urå q^ Dj:} R:uà :uà %Öo<}~ :oÜu DoàÔušàå q=ošõÇ =jû:o<} DoàÔuš?uà æo=oO{}‹ æuØoÚoÒ"<} DjA}~ qOtx?uàå =jû:o !a":} Aj"ÀÜo?ur :urå :oÖur =j=oŒä AjtÀÓo :j"Øu Aj O {}È <j À O{} NÔoÚ} Aj"ÀØurÖ} ÚoÔ} qÒršå EoàA} )Ó} æo=j û O{} ØoA}‹ GàO"œÚ}T| Öj"úr<} =jÛošàå #:ošõÇ Aj D o~à^ DoàÔo:o WÒ"A}‹ :j " à Dj : } :j " ØoÇ æo=oO{}?oTà DoàÔu r àÓ} =oXà Dj?ur~O{}å æo=oO{} ?oTà Dj:} DoàÔuràÓ} =oXà DjÖo~ =jû:oÓ} EoàAuà Ò";urè} AurÔo<} AjÀÛ} ú?urå Euà Uà:o<o EoàA} PØ} ælurÔo‰à Aj"ÀØoÇ %ÜoÇ=jÜo ;nkjàO{}å !a":o<} q=ošõÇ =j=oŒùÛu DjA}~ ;nÚjk o<} ælr u ÔoœÜu AjtÔušàå q^ :oÖo æo=oO{}‹ q=ošõÇ =jû:oÓ} NY Nr;k} iùàAuÑ¥ %=oO{} Uà:j"<} Øo?uršå q^ !a":} ùèj º èu r ¿å :oÖu r æo=jûO{} ÓoÚoÚ} ÖjÛuràÓ} <oå NÔoÚ} 18 Aj"OtšàU AoÙ} :ur Öj?r u àÓ}?oÔuršå !a":o<} æo=oO{}x DjAr u §àÓ} ú?ušà DjA}~

-

a^‹=kuÈÛk} Úu|Ôur vØuãäAj"àÔjr¿Ú}

=jÈO":j<} ^=kj~è} Øo?ušàå 18 Au " ã?oà æo=j û O{} Öj ? o‰<o !a":o<} ÓoÚoÚ} (úršÖ} +èjr q=ošõÇ æo=oÓ} DoàÔo:} ]|A}‹ Ò"ØoO{} =uÑÛušàå Euà ;uÓo‰<o !a":oÖuà ÓofØ} Újۚu àå q=ošõÇÖ} =j = oŒ<} =jûÚoDoÜu<} ;j"ú|D}‰ Aj"<o<} q^ Óoèo§<} ùÚjD} ÓoÛj"<} =oO{} ÓoÛu¥à =jèàu Au¥à !a":oÓ} )Ó} aDurÈàÓ} ØoOt‹ :jDj?uà íjìZ:} ØoàA}x =oAušàå Ajt:}È <jÀO{} q^ Aj""ÓoÚ} Aj"ÀØoÇ =j=oŒÓ} :jBuàÖ} Aj"ÀØoÇ ;uAoÓ} ;j"ú¥ :jDj?uà R:uàÖ} ùÖur~<o Aj"Àèur¿ ^ÖuA} :oÜu ú?urå Djº:oÖo DoRÈ_kDo<} qAjO{} æo=oO{}‹ ælj"ÔoÇ~àÓ} NÚoÇ AoÙuÓ} EoÛj"àÓ} Do;k}Ç qDoå q^ :jD? j oÇ #Úo;oÇÖuÚ} ;uAoÖuà qi|Ao~;} qDoå Euà qa" íjìÖo~ AjÀZ?oà^ DjAur§àÖuà NÚuàå l


‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

#

Óo@

March 29, 2014

Ô÷à EhÝÌv… B¯ PÝÙæãP…

Djà:ur|CoÖoÇ Dj"îoà:} Dj Y :o ar:} a"Au Ñ ~<} Aj " "îoÚ} Ôu ? u š àå íu ì rA} =jÔo~àAoà:} q^ :uà q=ošÇ :u Ô oà æl j " ÔoÇ~à DoàÔo:o ÔoàAoà:} Durvl:}-Dj"à;jÚ} NàÔuršä ÚoØ} ÚjDo‰ÇU :jÛ}ä _Ò"Ù}-ÓoÚ}ä Djº:o/ DjY:o ÛuÈãaàÔ} ùÚo‰?uàå íjìÚoà:} ÓoAjtÓ}-Aj"^D}ä ælj"ÔoÇ~àÓ} #Dox?oÓ} AjÀÚ}‹ EoÛj"àÓ} ÛuÈãAjÚ}å !Duà DjY:o íjìÚoà:} Ajt;oAu"NYà WÒ":o?uàå =jèuàA}x DjY:o ;kjÛjàÔ} WAoÖuà q^ ÔurÚo»Ç-Óo\Öuàå Aj";kjÇAj{} Aj"ÙoªÖoÇ DjY:oÖoÇ æo=oO{}‹ q=oÇ (ÓošÇÖ} ;k"j AuÓ} _åO""ådå iÓo=} ]?ušàå =jÑÜ} Ôj?o‘à:} NÚoÇ ÓoAjtÚ} qD}?ošÇ Djà:ur|CoÓ} DjY:oÖoÇ ÓoAj t U Ôj Ø }~ <o:}bšå Djà:ur|C} q=ošÇ (ÓošÇÖoÇ Doàæloèo<} q=ošÇ ù"Ùo¶Ó} :jDàu ÔjØ}~ =jÛošÇÚ} AjtàAoÛoÇ ù"Au"xÖur Eo:} ]:o?urå íjìÚoà:} (ù"œÚuà NDur<} Xåaåä a|ZÒr =j è u A }‹ä =u|=jÚoà AoÖj"<} æur|Ú} Øo?ošÇ DjY:oÓ} æloO{}È æljàa¥ qBo Øobå DoàØuÖuà ÓoÚ} íuìA}‹ DjAoxD} :uà Bur=oà æljàAušàå R:uà-NÚuà :uà-Euà Aj"ÀÜo‰<o DjY:oÓ} DjæloÚoàU AjèjÓ} Øobå Dj à Õoà^ :oÓo Du A j ~ Ò"šàå

DjàÕoà ;nok A}‹ ùšæo’àÓ} DjAoxD} :uà =oAušàå ùšæo’à:} dé|Otà ;nkoA}‹ ;o;ošÇàU AjèjÓ} :oÓo Øobå ùšæo’à Aj"ÀÜ} DjY:oÓ} DjAoxD} íjìÚo¥Ç IAoæoŠÚuU aDjÚ} =jÛuràÓ} Dj"Új" Øobå Úo\Ó} Au|è} %:jÚ}‹ :uà íjìÚo Ò"|A}‹ =oAo‰?uàå íjìÚoà:} :uà Djà:ur|C} ÔoàAoÓ} qh"?ošÇ AuèoÚ} :oÓo DoàÔo:} ]àAo¥Ç îo\Ú}ä =kjàù›<oà:} Ôu?ošÇ AuèoÚ} :uàh" #?ušDuà íuì:o?uàå :uà ÖjÛ} <jeà Aj"Ot~;u :uR;}å q:o-:oà :oÖuà qAjtb ÖjÛ} Øo?ušàå íjìÚoà:} AuèoÚ} ;u A oDj Œ Ü} <o Øo?u à å ælj"ÔoÇ~àÖuÚ} ?oÀ<}-?oÀ<} aCjOtàÖuÚ} ÚoÔ} ÓoÛur¥ä :oàÓoà AjtÚu¥à Dj"Új" Øo?uàå Djà:ur|Co<} AjDo~Ó} )Ó} =oaªà ÔoàAoÓ} Ò"|A}‹ ;ur|<} Aj"e<u ÚoAuÑ<} AuÖuà qD}?ušàå DuØoYà DjY:oÓ} NYà ùÚ}‹ qD}bšàä q^ DjY:oÓ} EjÚuÇÓ} íjìZÒ" =jè:u obàå Djà:ur|CoÖoÇ íjìÚo¥ÇàÓ} e GæoÚ} Au"f¿å Djà:ur|CoÖoÇ q^ ù"Ùo¶ÖoÇ Aj"Ot~;u îo\Ú} :oÖuà :uràÛ} ;koà_ØoO{} =jÛušàå !ØoÇ=} Øo?u à å Au r \à:}Ö} :u à Aj"ÀÜo?uàå Djà:urC} ;kj^OtU vAj " ~:}å Öu Û oºà æl j " T~à AoÛur<} Ò":o:}å EoÇ æoÒ"šÓ}

R:u à Øo?u à å e æoO{}š Aj"Ot~;}Ajà:} íjìÚoÜoÇU Aj"Ot~;} ÓoÛo‰å R:uà =jû@ Aj " ÀØoÇ AoàÙoÇÖu à ÓoAj { } EoàA} ù:o~àå Aj"ÀØur ;kj^ EoàAuà DoàÔ}?ušà DjAj"§:j?urå :oÜu AjtÀÓo ú?ošõÇ ù"Au"xÖuà #?ušà :jY| MrÜ} =koYÓ} ù:o~àå :j<o~ÙoÇ<} DjY:oÓ} ÓoÚoÚ} Ò":o<o ;jOt~ :jZÓ} ;nkjàO{} EoàÔo q=jA}‹ Aj<}~ ÖjZ‰Ó} _Ò"àA}x ]àAu¥à =uÈ|:j<} ú?uàå :j<o~ÙoÇÓ} Aj":ošæo<}àÖ} q_š qBo ØoY ùÚj"àÓ} Uà:ušàå DjY:oÖo íjìÚoà:} ;o;urš <o :uà DjæloÚoàÓ} ùf:} qDoå :jBuà DjY:oÓ} (Óo Aj^~à )Ó} Durvl:} ÖuÛoºà ælj"T~àÖ}å :oÇ Úo\à :oÜu ;jOt~ :jZÚ} DjY:oÓ} #?ušà ÖjZ‰Ó} _Ò"àA}x ]|A}‹ :uà qAjt?oÚ} qDo :uà =jèuA}‹ :oÓo q=ošõÇ AuàÔuà:} íuìA}‹ EoàA} :j"Øur Aur|Ô} ù:o~à Aj"ÀÜo?urå #?urš Au|è} Uà:j"<} DjY:o Aj"ÀÜo?uàå EoàA} ÓoØoYä :uÔoà æl"j ÔoÇ~àU qAjO{}ä qa"¥ Øo:} aàÔjÛ} EoàA} :j"ØoR| =oÈÒ"<} AjÀÛ}å :jÚ} R:uà AurÔoÓ} =oÈO{} <oå DurÛ} :j"ØoÇ Ajt:oÚoÇ íu ì rAoÓ}ä Aj " ÀØoÇ?oTà ;jÚjND}‰ qDoå EoàA} :j"ØoÇ Øo\Ó} Ò":oàå :j"Øo?oTà ÓoØoÚ} Øo:oàå qa" ;urÔoà

-

:u?o¶ (D} AjtÛo‰ä DoDo‰<} Aj"Ûjà:oÇÚ}å

GàO{} =jû@| =jO{}œ AjÖur<} WÒ"AoÇàå NÚuà Aj"ÀÜo?uà DjY:oä :oÇ ÓoèoÇ Úo\à :oÖo AuàÔuà:} ÔjràÛ} b=uÑ<}ä DjY:o<} =oXà Aj""ÓoÚ} Uà:ušà<oå :j<o~ÙoÇ<} DjY:oÓ} ÔjAj"¶:} _Ò"àA}x ]?u à å Aj " ;k o Ç<} %:j b ~å ?ur|A} DjY:oÓ} %ÙuràÓ} Nè} ù<}~ ÓoÚoÚ} NDjA}‹ íjìÚo EoÛušà :j<o~ÙoÇ<}å DjY:oÓ} Doú~à Öj?uràÓ} ØoOt‹:}?ušà :uà ;nkjàO{} ;nkjàO{} PÓo‰?uàå :j<o~ÙoÇ<} :oÓo Nè} ù<}~ íjìÚo vl:jÚ} EoÛušàå DuØoYà DjA}~ ^;}bšàå íjìÚo vl:jÚ} YÔo‰<o Dj ¶ Bo<} Aj { z<}å ;urÔoàO{} ?ur|A} DjY:oÖo ù"ÛoÓ} Ôu b àå Dj Ó ofà Dj;oàÖo=jYà ælj"T~à %Xšàå qOt<} :oàU :jOtÚoO{} úbå ;k j ^ ^U vl A j " ~:} Uà:j " <} æl"j ÔoÇ~àÓ} #Dox?oÓ} ;koÛj"àÓ} æoT?} ÓoÛo‰<o ;oÚo?oTà qD}?uš ;o;ošõÇÖu Bjr =jèu?u qOt<}å

Ò"àAo¥õÇ !àÓoÇà:} AoÖ}


March 29, 2014

“qO{}xÚu

DjÔu¿à aù"<} Øo?u à ä Eu r ØoÔu r =j û @| qDu r à]å :j " ØoÇ qØoÖoÇ ÓoèoÚ} úrW~ÔjÙošÇ<} qD}bš qD}‰ eà æljàÛoœ?} ÖoÖoÚ} \Au Ñ ~ æoà;k o ‰bàå Aj ù xP" Aj"Djr;u Ò"|A}‹ AjÓošàÖuà AjÓošàÓ} Ôu?oÇY %Ú}?uš ÖoÚ} :júš Aj"ÀÜoDjÚ} =jûÚur qD}?ušàå =j Ñ Ü} :j " Au à Gæu È aÜu <o ú?uàO{}å ælj"àO{}, æloàÔoÚo :jdš AuÑàæur<} qd¥ e Dj"Ao:} =jû@ AuÑèj"œ<} %ÚjO{}Úuå” “ Øo?u à T :j " à úrÜ} aÖoÚj"àÓ} :j"ØoÇ æo=oO{}Ôub qD}‰T?” “AjÀO{}Úu Aj"ÀØoÇ æo=oO{} Ôub Aj"ÀØu GæuÈaÜu aù"<} îu?uàO{}å :j"Øur æo=jO{} ØoàAo¥Ç =kûj Ûu :ur Aj"ÀØur íuìrA} ùèu¿àT?” “ Eu r ùf:} <o:}?u š àå EoàA} :j " ØoÇ íu ì rAoÖu r =jÑ:}T? EoàAuà Uà:ušàä AjÇàÔ}Ç ùÚj " <} EoDo‰<o ÓoAu | YÓ} DurDj"àÓ} ØoàA}x <oå” “=jûÚur DoOt’ I?}¶ ]?ošÇ qAjO{}x !Óo¶<} ùY<oÓoå” “ !èu Ô u r Úoà]®Öu r ÔuræurÚ} ÓoÛo¥Ç N"Ûj"x?oÇÓ} Euà <oÓoå Do@~-G"àÙur qDo¥Ç ØoÔoÇÚ}Ö} qDurà]å R:oÇÓ}Úu <oÓoä :oÜu DoàÔo¥Çà:} ÖjrÓ} R:uà qDo? Aj"Y-Aj"Ôu-ù"AjtÚjä \<}-Aj"ÔjNDjAj Aj"ÀÜur<} úràÛoÙo<} ù"Dur<} :j"Óo AjÀÛ} ú?uàå :jAèj }

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

ÊÝp…

úbš ÖjrÓ} q:oà ùèo‰å” “!èu Ô u Aj t À:oÚu Dj = o~ DoàÔo:o ÔoàÒrŠèoà^ %Ûu¥à <oÓoå” “AjÀO{}Úu AjÀO{}å I?}¶ ]bš qAjO{}ä Eo:} ;kjÚ}bš æoO{}š ÔoàÒrŠè} Øo:oå <oÀ@Ò"à\š R|Û} Øo:oå :j"ØoÇ æo=oOt¥Ç ÓoèoÚ} ù":j‰ÙoªÚ} :oà;o¿Aj""Ûu !Ûur¥<} qDo‰?uå ùà?u’à:} :u?o ù"\Òr æljÚur<} qDo‰?urÇå qØ} ù":urÇÖ} Y:urÇ =j Û ošÇ:}å ùàb’ Aj " "?oÇÚ} Ôu?oÇå” “:oÓo EoàA} ÓoÚjÜ}T Aj Ó ošàTä =u Ñ Ùoà:} qh"?ošÇàÓ} ]àAo¥=j Y à ;o;k u r i Aj " <o<} ]:o<o ;urÛj†ÓoxÓ} ÓoàO{} æljÔuràÓ} <oàTä úrÜuàT Ajt:oÇÓ} AjtÚ} Øo?oå =u Ù }ª - ùa"¶ Eo@ Óo<jr<} EoÛušàÖ}å Aj"ÀØoÇ =oXà Aj""îoÚ} Uà\<oDo‰<o “Ez;j" Doºa" #AjÚj" <jAj"¶ =oÈAjt@ù +ùxP"å úrZä <jAj"¶;u|<jr qú›|=jaPš Aj"ÀÜo‰<o :j"Óo Öj"Ú}È ååå ØoàA}x <oàT? ;koà:} )Ó} AoàÙur ]|A}‹ %Ú}?ušà ;jAjÚ}?ušà Øo?oÇÚ} ÔoàAoà:} N"Ûj"‰ Ôur?} Ò":urT? íuìrAo<} q^ æoÒ"š<} AjÀÛošÇ ;o^àÖoÇ

-

ÓoÇ;nkjY<} ÚurZÈÔjD}ä ùÙoŒZå

Dj à :j : u = j Y à ]|A}‹ Boæl o d¢ ØurZØu qD}bšT? úrÙo~Ó} Ôu ? oÇY qAj t xàÖ} IO{}‰ Øo:uàå” “ NÚu à DoàÔo‰O{}å \à úrÜ}? :oàÖoÇ =jÑAj~Øoà ;n k o A}‹ qa"¥à Au Ñ Óošàå :oàÖu?oTà Ôu|Ü}-U|Ù} q^ Ôu|Ü} ]bš Úji|;} qdšå :o@ NÚoÇ<} qa"¥ DuAo ú?oÇå :oàÓoà Aur|D} ú?oÇÚ} ;u|A} qAjtxà ælTj œ:}T? =jèu :oàÓoà ]?ošÇà:} NÔo~?} <jeàä :j"Auà %Ú}?ušà Ajâ]Š‡ ú?ušà Øo?oÇÚ} Aj""Ûuh" qDu‰ä ;ko^àh" æljY‰à :u|?}h" AuÑAjt‰:uàå =jÑÜ} :j"à AjÀÛošÇ :j"àÛj" ÚoOt=jYà ÚoØ} AjtÚj"<} %Ajt~?} îoà;oÇÚ} Õo?}‹ Aj"à:j<oÖur AoÚuDoŠÚ} :jDur !]kÓoÚ} ÖjPOtšÇÚ} úrÜ} ?uîo‰? æljàÙ}œ Øo\Öur Aj"Àèo¿Ç Ej à ÓoÚo<} æu r ÙoàÓ}h" Aj""]Òr iúr~<}ä ÔjèoÇà:} <j Ô } ÕoP"<}ä úràæoÇ ÓoÙoàÓ}ä Óoàæo¿àÓ} Aj"ÀÜur<} ;j " Ûj " %;oÓ} ú?oÇÚ} Aj""ÛoÇà:urš R:ušà :oà;j"è}

#

ÓoÛo‰ \\šà =jOt~à:} íjìÙ}ª %Úo:}å Do:} - Du | Ú} ùf» %Úo:}T? :ur Aj""Ûurä Aj""Ûur ØoA}‹ %Úo<oå ælo:uÜo<} ú?ušà q=ušàh" Újr=} EurÔo†Ot‰å “R:uà æuræoÙ}ä =oÈO{} Øo?oÇY :j " Øu à :u r àÛ}h" ÚoAo<oå “Aj;oP !;nko~?o =jàÛ};} =jûÛo;} qàÛo?” EoàAuà ú?ušà DjA}~ :j"Óo !Ûuº ]Do‰å :j"ØoÇ Dj"<u<} ùÚu¥à Doú~à? :uà NÚuà qDošÇÚ}å” “:oÓo R:uà Øo?oàÚuä :uà Øo?ošÇ<} ;ko AjDo~à ;nkoA}‹ :j"Øu DoàÔo:o ]|D} ÓoÛo‰å ;j"DuÈà úr@ Øo?oÇÚ} ;koàAuÑ<} Au:uàå” “ Eu à R:u à ;k o àAu Ñ àÓ} %ÜuàT? =jÑÜ} EoÖo Dj"=o~Ó} úrÜ} Ej"àÔo‰ä :oU Óo?u\ !Duà ØoàA}x :j"à ÓoÚjÜ}ä ÓoØoÚ} ØoA}‹ Ò":o<o úàèo’ÇÖo AurÓoÇ=jYà qD}?ušàå :j"Auà ]?ošÇ Dj"îo<} !Duà Øo?oàå =j è u <oÓo Øo?u š à ùÚ}‹ Aj t ÀP£ÛoÇàÖu à ;oO{}§ EurÔo†Ot‹Óoå “=jèuÔu :j"a" AjtàO{}Dj"<u<} R:uà DoàÔošÇY R:ušà æuræoÙošÇY Aj Ajt:uà DjÓoš =oàO{} AjO{}È ú?oÇY EoàA} Aj""îoÚ} ;jAjÚ}?ušà Au"|Ù} =oXà ÓoZ<oå ØoÔur :j"ØoÇ=jYà ;o<} ]|<oå :j"Ajtxà AoÙuÚ}h" Õob<oå íjìÚo æljàa‰Öur )Ó} (úrÈ ØoÔur ;jAjÚo‰àå” Ò"àAo¥õÇ !àÓoÇà:} AoÖ}


‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

#

aúrÈ|b DuãàÙ} Øur|Du=k}œ #ÔjØu~à:} dé|OtàÖur ]AjD} AjtÖ}~ 9 :oYúÚ} qÖjd~?urå R:oÇÓ} :ur ]|D} ØoAo‹D}?urš qOt‰Ú}å DjÓofà 10 AjÚoàÖuÚ} dé|Otà îo\Ú} =kuD}‰ arD} æluKA}‹ 11 AjÚoÓ} ùr=j<} íu ì :}bšà dé|Òr Aj À ÛošõÇ Eur?oà:} Ia"šàå DjÓofàÖur ÖoÀ q^ =kèj oÚ} Øo?oÇ %=oÈà:} Djælo Dj"Új" Øobå DjæluÚ} _kÔj~Ø} aÔoÚ} Aj t <o]k Ó } æo=} qà:u r ^ Z ’ Du r |Øo q^ DjEoO"Ó} OtIÓ} Aj"àÛjf Aj t <o]k Ó } æo=} Du ã Aj " <} ?ur=uØ}ä Ajt |æo| DjàW|A} =jÈDo;}ä Ajt|æo| DjU<} ?ur=uØ} q^ Ajt<o]kÓ} æo=} Ùur|^ Úur|v<}œ EoÇ DjæluÚ} EoIÚ} qD}?u š å _k Ô j ~ Ø} aÔoÚ} qà:ur^ Z’Dur|Øo<} :oÇ ]Do dé|Otà aCoÇà:} q^ :o@ ùÖo~ ÓoAj t à aCoÇà:} %PA}‹ä :oÇ ]DoU !;kjÇR›Ü} Aj t <u d ‰Ü} Du b <} =oX|?} aCoÇà:} \à DoAjt<}Ç dé| qDur<} DoAjtW îo\Ú} \Üu ùÖo~ AoAoÈ îo\Ú} %Ph"šå

Ô÷à¿Þíaæã ©ÊÜӅ

q^ \Óo dé|Otà :j = k u ~ <} %Aj"<} Du?}š EoÖoÇ =jÈ\^]k<} =kjû?oàÖur :j"Úur ]|A}‹ DoºÔj:} ú?urå =jÒ"šà iÈ|Aj"\ Øudœ ÚurNÙ}~ Z’Dur|Øo eÖo ;nok A}‹ :jæu~\ ØurÛ}?ošõÇ ælj"ÔoÇ~à ;nkoA}‹ DoºÔj:} <oÖ} Øo?urå !;kjÇR›Ü} iÈ|Aj"\ Dub<} =oX|?} eÜu q=jûÜ} Aj"àÔj"¿Ú} I?o¶bšà =oX|?} ùdà Øobà Aj"ÀÜ} ;nr uk ÛoÇ %:oÈà^ DoàÔušàå =jÒ"šà íjìÖu~à ÓoAj{} q=o®A}‹ ælj"Ôur~ NÚoÇ Ej";oŠõÇÓ} =oAošõÇ %=oÈà:} q=ošõÇ íjìÓo~Úo q^ æl j " ÔoÇ~ÖoÇ q^ íj ì Öo~ ?u r ÓoàÖoÇ Dj E j Ó oÚo<} DoAj t WÓ} ÓoAj { } ùÖo~ aCoÇà:} %Ph"šå DoAjt<}Ç I<j:o q=uњ ù:j~A}Ç aDj<}~ Öj?o‰<o :oàÓoà q=ošõÇ ù:j~AoÇ acà ØoÔj Ú j Ü } ùÖu ~ àå ;oîošõÇÓ} : ùÖu r È Au"è}?ošõÇ;nkjàO{} Õo?o‹Do‰<o :ur ùÖoÈõÇÖoÇ Ûjæo’õÇà:} ÕobDuà ùÖu~àå EoÇ ÓoAjt ;nkoA}‹ \Üu

First Medi-claim plan for people suffering from DIABETES. Policy covers from day one along with Cashless benefits.PremiumalsoeligibleforTAXbenefitu/s80(D) For further details contact:

Mr. JOHN FERNANDES

(Member of MDRT - The Premier Association of Financial Professionals) (Award in Financial Planning - India thruCII - U.K) (Member of the Chairman Club for agents - LIC)

Mobile No.:- 9820253459 / 9820608034 Tel. No:- 25773458/59 Email: johnzeena@gmail.com

U can contact for FREE POLICY SERVICING/ DEATH CLAIMS/HEALTH INSURANCE POLICY

q=ušà DoAjtWÓ} AoA}È Dj"Új" ú?urå DjÓo~ÚoÓ}Ö} æur|Ù} ;oGàAo¥ N;ošÓ} DjAo~à^ Au"èur<} ÓoAjtà ú?oÇÚ} ùDuà ÓoAj{} Dj"=kjè} Øo:o Aj"Àèu¿à \fœ?uàå dé|OtàÓ} !<o‹ÇO{} Øo:o<o ØoàÙoÇ ?u r ÓoàÓ} !<o‹ÇO{} Øo:o<o \ :oàÖu DoàÔo:o DjÓo~Úo aÚur|;k} Új s ""Øo‰å \ÖoÇ æl o Cj Ü oà %=oÈà:} dé|Otà ;nkoA}‹ <oÖ} q^ <oK"xèu r qD}?u r šå ù"Ùo¶à:} dé| q^ =jûÚj"C} DjAt j <}å \à ;urÔoàO{} ù"Ùo¶à ÖjPàa¥à ;ur|<} ÖjÓoÈàå ;uù"<} ;u r ÔoàO{} Dj A j t <}å EoÇ aCoÇà:} <oK"xèu îu è j A }‹ ;oGÒ"šå ù"Ùo¶à:} dé| =oÈD} =jûÚj"C} BuÈ|C}ª <jeàä dé|=jûÚj"Co<} (ÓoAu"ÓoÓ} aBoºd ÚoAuÑ<} DjEjÓoÚo<} WÒ"?oÇÚ} Ajt:}È ù"KAj{} Bovl:oÒ"<} ÚoAo‰å Euà :oàÖoÇ <oK"xèoÇÖur %;uŠ|B} ØoAo‹D}?uršå 300 AjO{}È dé|Òr IAur

March 29, 2014

Øo?uršõÇå EoàÓoà DjAo~àÓ} DurŒ|Ù}-=uÈßñãØ} RÙ}ª-úràÙuD}ª q^ aa;k} îuè} qDo ú?ušå WÓ}?ošõÇàÓ} =uÈßñãØ} Au"èu¿àå :oÇ ]Do 11 ;nok A}‹ 1 AjÚ} Aj"ÀÜoDjÚ} dé|Òr q=ošõÇ íjìÖur~ AoA}È aDj<}~ EoÇ dé|OtàÖo ]Do Dj à :u r Do<} =o:}È íu ì A}‹ qD}bšàå íjìU~ dé| Djà:j"C}ª qDošõÇÚ} íjìÖur~ ?ur|Ó}h" Dj à :j " C}ª qDo‰å Eu à EoÇ dé|OtàÖoÇ ]Do ùèu r <} qÒ"šàå dé|Otà =uãR !\| BuÈ|C}ª q^ ÔuÈ|D}‰ dé| Aj"ÀèoÇÚ} qa"¥ Aj"Y AjtàO{} Aj"Àèu¿à qÒrx<} AjtÀÓoh" Djà:urD} Øo?urå AjÀO{} Aj"YAjtàO{} îob‰ ØoA}‹ DjÔo~-DjàDoÚoÖoÇ ÚoOtU qAjO{} Øobå q^ DjùxÛ} Djà:j\ ;nkoA}‹ EurÔo¿=oÓ} =o:}È Øobå ;ur<oŒÚoàÖoÇ ØuAo® %=oÈà:} DjAo~à^ <oÖ} ùÚj‰Ö} Djælo Djà_šå Eur ]|D} qDo ù<}~ DjÔo¿õÇ dé|OtàÓ} Djà:urD}æljY:} ú?ošõÇ DjAo~àÓ} ;u|A} NÚuà ùÚj"à] Aj"ÀÜ} !îu|Ú} ù:o~àå - iÈ|Aj"\ dd?oÇ Z’úr|Do‰ä aúrÈ|b

Unik Caterers For Weddings and All Occasions Lucian / Ida

9820111603/ 9224261108/ 65788344

Gharkul Society, B/6, 1st, Siddharth Nagar, Vakola, Santacruz (E), Mumbai - 400055 Email: unik.caterers@gmail.com


March 29, 2014 March 29, 2014

Ûur|Úo ?ur|æur

I?}¶: 28. 8. 1938 Aj"ÚjÜ} : 24. 2. 2013

#! #!

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

ù"à;o=jûÚ} _kÔ~j Øuà:} ù;nr uk bÓ} DjæU ul !;kÇj R›Ü}ä ;ur|<} AoOtŠÇàÓ} AoÛoÇU Ôj"Óo~<}~ä dé|-DjàíjìK<oU ÓoO"~;ji~ q^ \DoÈÇ øZŠU Dj;jD}Ç ØoA}‹ :j"Auà aiC}ª DuAo ]?oÇO{}å =jÈ:uÇ|Ó} ØoA}‹ Dj;oàÖ}¥ :j"Øuà EoDu‰à Aj""GAj"è}ä AurÔoè} %PAu®àä :jDuà :j"Auà ]?urš Aur|Ô} q^ Aj"OtŒD} AoÛoÇÔoÚoà aDurÈàÓ} DjÓo<oà:}å =jÑÜ} DjAu~DjŒÚ} ;uAo<} q_š G"i ØoÇY ù<}~ä EoÇ DjàDoÚoà:ušà :j"Øu ùC}ª-Ajèjºèu Aj""Ó}‰ ù<}~ä :j"Óo DoDo®ÖoÇ W|a:oÓ} q=jA}‹ Aubå qa"à DjA}~ :j"ØoÇ ù"Ùo¶ÖoÇ ;jrÓoà:} AoàÙub Øo:oàA} q^ :j"ØoÇ !:o¶ÇÓ} DoDo®Öur aBuA} AjtÔo‰àA}å — ‘]AuÑ’ Djà=o;jÓ} q^ Aj"àÛjf

¨Ý¨ÝÉ$Âíaæ㠨ܸÝìÅ .... Ô÷à¿Þíaæ WÝÅaÝÅ!

WÀgï, PÀÄlªÀiï D¤ ¸ÀªÀiÁeï, ¸ÁA¨sÁ¼ÉÆÑ å ¹ÛçÃAiÉÆ D«Ä ¢¸Á£ï-¢Ã¸ï ªÁrÑ-ªÀiÁíUÁðAiÀiï, D«ÄÑ-¥Àj±Á¤ ºÀAiÉÄðPï ªÀ¸ÀÄÛPï ªÉÄfeÉ ¥ÀqÁÛ, ¥ÀAiÀiÁê÷åA¤ » eÁªÁ߸Á D«ÄÑ ¹ÛçÃAiÀiÁAa, ft D¤ PÁtÂ.

PÁ¯ï wvÉè-¢¯É, Deï EvÉè-¢¯É, zÁzÉè PÀvÁðvï PÀPÁðgï zÀÆzsï °lgÁPï ZÁ½¸ï, ¸ÁqÉ ZÁ¹ðA gÀÄ¥ÉÊ UÁå¸ï ¹°AqÀgï ¨É¨ÉÆÝ WÉÆªï ¸ÁAUÁÛ ºÀeÁgï gÀÄ¥ÉÊ, ¨ÁAiÉÄèZÁ ºÀqÁÝ÷ågï WÁ¯É DgÉ ¨É¨ÁÝ÷å ….. vÀÄPÁ ¸ÁAUÉÑA PÁ¯ÉA, zÉƤê gÀÄ¥ÉÊ Q¯ÉÆ D¯ÉA! ªÀiÁvÁåPï ªÉÇqÁè÷ågï ¥ÁAAiÀiÁAPï AiÉÄ£Á, ¥ÁAAiÀiÁAPï ªÉÇqÁè÷ågï ªÀiÁvÉA zsÁA¥Á£Á vÀjQà vÉA ¸ÀªÀiÁ-£Á, ºÉA ¸ÀªÀiÁ-£Á, zÁzÉè DªÉÄÑ UÁAiÀiÁÛvï UÁ£Á «ÄÃmï-«Ä¸ÁðAUï, vÁAzÀļï-¸ÁPÀgï, fAiÉÄAªÉÑ eÁ¯Áåvï ªÁAzÉ DgÉ zÁzÁè÷å …. vÀÄPÁ ¸ÁAUÉÑA QvÉA, ¥ÁªÀÅuÉêA gÀÄ¥ÉÊ Q¯ÉÆ PÁAzÉ! ¹ÛçÃAiÉÆ D«Ä eÁªÁ߸ÁAªï, zɪÁaA «AZÁÚgï gÀZÁßA D¸ÀàvÉæAwèA £À¸ÁðA, PÉƪÉAvÁAwèA ¹¸ÀÖgÁA, E¸Á̯ÁaA nZÁgÁA ¢¸ÁZÁ ZÉÆ«Ã¸ï ªÀgÁA ªÁªÀÅvÁðAªï, DªÀiÁÑ÷å ¸ÁQæ¦ü¸ÁPï ªÉÆÃ¯ï £Á, gÉÃ¥ï-gÉÃ¥ï ¸ÀzÁAa-mÉÃ¥ï, PÁªÀÄÄQ-zÁzÉÆè DªÀiÁÌA fAiÉÄAªïÌ ¸ÉÆr£Á. ºÉà PÁªÀÄÄQ zÁzÁè÷å ZÀvÁæAiÀiï vÀÄPÁ, DªÀiÁÑ÷å R¨ÉæPï AiÉÄãÁPÁ ºÉà ¥ÉÇ°¸ï ¨sÁªÁ, C£Áß åAiÀiï WÀqÁÛ£Á, ¨ÉÆïïì ºÀÄ£ï PÀ£ïð ¸Áéyð eÁAiÀiÁßPÁ ºÉà ¸ÀPÁðgÁ, D¥ÁæzsÁåAPï ²PÁë ¢£Á¸ÁÛ£Á, ¥ÀAiÀiÁê÷åAPï ¨sÀįÁ£ÁPÁ D«Ä ¸ÀA«zsÁ£ÁAvï jUÉÛ¯ÁåAªï, ¸ÀPÁðgÁPï ºÁ®AiÉÄÛ¯ÁåAªï, ªÀiÁVgï ¥À±ÁÑvÁ¥ï ¥ÁªÁ£ÁPÁ. ªÉÃ¼ï §zÀ¯Áè PÁ¼ï §zÀ¯Áè, §zÀ¯Áè ¸ÀUÉÆî ¸ÀA¸Ágï ¸ÀA¸ÁgÁPï DvÁA PÀ½vï eÁ¯ÁA, ¹ÛçÃAiÉÆ £À»A D«Ä ¯ÁZÁgï, WÁ°£ÁPÁvï wZÉgï §»µÁÌgï, PÀj£ÁPÁvï wZÉÆ CvÁÛåZÁgï, ¢AiÀiÁ wPÁ ¸ÀA¥ÀÇuïð C¢üPÁgï, ¸ÀªÀiÁeï eÁvÉ° ¸ÀÄT-¥ÀjªÁgï.

¥sÉÆèÃgÁ r’¸ÉÆÃeÁ, eÉjªÉÄj (PÀ¯Áär)


#"

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

#"

Royal Christian Family

March 29, 2014 March 29, 2014

happy to announce the next

Come, make the best choice of your life-Partner

GET-TOGETHER OF BRIDES AND GROOMS

on Sunday 6th April 2014 from 10 A.M. to 4 P.M.

Places are limited! Book Your Seat Early !!

at, Bandra West, Mumbai 400050.

A grand gathering to get acquainted with boys and girls of matching age group who are in search of a suitable LifePartner of their choice with an ultimate view to matrimony. l Participants list and other details will be sent 15 days prior to the get-together. l Lunch, snacks, etc, will be provided at the Get-together. l Royal Christian Family is having the experience of organising over 60 get-togethers in the past. l The meet covers good family boys and girls

LIMITED ENTRIES - REGISTER EARLY Royal Christian Family

99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Near GPO., Fort, Mumbai 400001 Tel.: 022 - 22693578, 22654924 Email: secular@vsnl.com


March 29, 2014 March 29, 2014

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

‘]AuÑ dé|OtàÖur aBu|D} !àúr’ ¯ï \DoÈõÇ =oaªà =jÈÔjK"œàÓ} Aj""îoÚ} DjÚ}bš ÔjØo?} AjÀÛo Djà:urDoUå ‘]AuÑ’ úràR® Ej=ko‰èoÇÓ} !vlAjt<o<} %?ošd:o q^ DjA}~ NÚuà AjtÔo‰à

EuY Úuæ? u ru š q^ ù"KAj{}

HARRY REBELLO Managing Director

Fleet Owners & Transport Contractors 214, Shrikant Chambers, Beside R.K. Studios, Sion-Trombay Road, Chembur, Mumbai-400 071. Works :

Mars Garage, Opp. R.K. Studios, Sion-Trombay Road, Chembur, Mumbai - 400 071

## ##


Regd. No. MH/MR/South-138/2012-14 Regd. No.MNG/462/2012-14 Published every Saturday & Posted Saturday March & Monday every 29,of2014 ‘]Au Ñ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014 Licenced to Post without prepayment Licence No.SK/WPP//MNG/105/2012-14 week. Posted at Mumbai Patrika Channel Sorting Office, Mumbai -1

RNI No. 61846/95

#$

Posted on Monday/Tuesday/Wednesday of every week from Mangalore RMS

#$

‘]AuÑ’ dé|OtàÖur aBu|mC} !àúr 2014

March 29, 2014

Printed and Published by Lawrence Coelho at DIVO, 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Harihar Nivas, Fort, Mumbai - 400 001. Tel.: 2269 3578, 2265 4924, Fax.: 2264 0996. Printers : The Secular Citizen, Fort, Mumbai - 400 001. Editor: Lawrence Coelho

DIVO Konkani Weekly Vol.19 No.52 dated 29th March 2014  

DIVO Konkani Weekly, Published from Mumbai, India

DIVO Konkani Weekly Vol.19 No.52 dated 29th March 2014  

DIVO Konkani Weekly, Published from Mumbai, India

Advertisement