Page 1

(Mangaloreans from Mangalore, Mumbai, Gulf and Worldover)

Readymade Wedding Gowns, Christening Sets, First Holy Communion Dresses & All other Wedding Accessories and Thermocole Decoration, also Available at

Good Proposals Wide Choices of Catholic Brides and Grooms Available Contact :

Royal Christian Family

Sharaf Manzil, 1st Floor, 650 J.S.S. Rd, 2ndDhobitalaoLane,Mumbai400002

99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai 400001 Tel.: 022-22693578, 22654924 E-mail: secular@vsnl.com Web: www.royalchristianfamily.com

Tel.: 2207 4223 Email: bryan@vsnl.com

Email:davidprinters@gmail.com Vol.19 No 34

Price: Abroad: <. 8.00 India: <. 4.00

Mumbai November 16, 2013

gÇݾ ©ÓÝaæ ÃÝӅ ÃÝӅ EÇÝÉӅ

Øur|<} Wå Au"àÛur<oœ !àæur|bä !à;ku|Y

Mobile: 9820384060

<jAàu NÚ} 20 :oYúÚ} Øur|<} Wå Au"àÛur<oœ<} q=uњ I?o¶ ]|D} qÖjÚj"œàÖoÇ Dj"Djà;jælo~Ú} :oÓo ?oàæl} qA}xä Nè} ælj?oh"x q^ :oÖo bîu ® Öu Ú }ä AoAoÈÖu Ú } ;u A oUà ;k o Úoè} qi|Ao~;oà AuÑ:j"à] Aj"ÀÜ} AjtÔo‰àA}å

²væÓݤ ¥Üí¿å… ±Ý±Ýaæí BÈíWÜ®… Ao\Óo<oà:ošõÇ DuãàÙ} _|KÚ}œ qàÔo®à:} =o=o =koÈ^œD} Eo@ ?urÓoÖuà ;koÇ<} :oàÖu ;nkjàO{} Ò"àAu¥ :jDjb )Ó} ;jOtè} ù^~ ùÚ}‹ ;oGh"šå Ot\ÈÓoàÓ} DoºÔj:} ùÚ}‹ qDo‰<o :o@ ‘<jrÇÚur<j?} KrÇAj"Ú}’ Au"à;oºÖoÇ iÚoàU ÔoàÙ} ;jrÓ} EoÇ _Ûu ;nkoA}‹ Aj è j º èo¥õÇ _Ûu | Do‰Ó} ;n k u r ÛoÇ a"<j"ÙoàÓ} q=ošõÇ æoAo¿õÇà:} Au|àÔ} AjtÚ}‹ qbàÔj<} ú?uàå

±Ý±Ýaæí ®ÜÊæí ÈÓÝíʅ

—Djà=o;jÓ}ä Aj"àÛjf q^ iNà]k

=o=o<}ä Ao\Óo<oà:} Öj?}?ošÇ (Óo %=oxY DjàDur° ÖjPàAo¥Ç AjÇR‰ÖoÇ PÔo‹à:} q=jûÜ} :oàÖu DoàÔo:o qDoà Aj"Àèu¿à ;oGA}‹ ]?uà q^ IAj{}?ošÇ ælj"ÔoÇ~àÓ} G"i ú?uàå ØurÛoÇ<} DoÓoÈAu"à:} ØurÛ}?ošÇ %=oÈà:} æloO{}È Au:o<o =o=o<} :oàÓoà DjOtÈÇàNY DoºÔj:} ú?urå :oàÖu DoàÔo:o =kuÑ|Ùur ÓoZšä æljR‰Óoà DoàÔo:o arDo %=oÈà:} Au"èu¥à #:oÇ] ÓoAjtà ùÚ}‹ q=ošÇ q;košÇ =o=oàÖoÇÓ}h" )Ó} <jAuà bDoàA} :o@à Djº:o/ ù<}~ ;oGOtšàå l

BACHELORS & SPINSTERS £ÀªÉA§gï 3, 2013ªÉgï PÀ¯ÁAUÀuÁAvï ZÀ¯ï¯Áè÷å ªÀiÁAqï

GET-TOGETHER

A grand gathering to get acquainted with boys and girls of matching age group who are in search of a suitable Life-Partner of their choice with an ultimate view to matrimony.

Places are limited ! Book Your Seat Early !! Royal Christian Family 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Near GPO., Fort, Mumbai 400001 Tel.: 022 - 22693578, 22654924 Email: secular@vsnl.com

-¸ÉƨsÁuï ‘PÀ¯ÁPÁgï ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgï’ zÀ¨ÁfPï PÁAiÀiÁðAvï 143« ‘ªÀÄíAiÀiÁßå½ ªÀiÁAa’ ªÀÄÄA§AiÀiÁÑ å ¥sÁªÀiÁzï ¸ÀAVÃvï PÀ¯ÁPÁgï ²æà PÉ¤ß (PÉ£Éßvï gÀhÄÄeÁmÉð), ºÁZÁå ¥ÀAUÁØ

xÁªïß ¸ÀAVÃvï PÁAiÉÄðA ¸ÁzÀgï eÁ¯ÉèA.

l

%=oÈà:} :oÇ AjÇR‰Öuà :uràÛ} q=ošõÇ Eo:oà^ =uÑBuàAo¥Ç Y\Ú} ;kjÚušàä :oÓo R|D} ]?ur q^ %=oÈà:} qi|Ao~;} ]?uàå Eu r Aj Ç R‰ ‘ <j r ÇÚu r =kuãæurÈAj"ÙurdD}’ EoÇ _Ûuà:} Ajèjºèo¥õÇ Au"à;oºÖoÇ iÚoà ;nkoA}‹ %æur§àAo¥Ç _ÛuÓ}ä ‘AjtÒr Rš^Ó} YDjÖ}~’ DjàDur° EoàÖu ;nkoA}‹ Dj"BjrÈCo íuìA}‹ qDoå DjAt j Øu<} ÔjÜ®u à ùY<o:}?ošÇà ;nàjk O{} =o=o<} Ej"Durx ;oGàAu¥à Euà )Ó} AjÀÚu‰à ÓoAj{} ØoAo‹D}?ušàå !DuàÖ} q]kà úã] ØoA}‹D}?ošÇ :j<o~ÙoÇÓ} æluÙ} ]bšä =j:oÈàÓ} Øo_ ]?uršÇä =kÑu |<oàÓ} =jÈ:j"Ç:j‰Ú} ]?ušàä ^ÚoiÈ:} Øo?ošÇ Do°^O{} ?u r ÓoÓ} Du ã àÙ} _|KÚ}œ DjæloàÔo®à:} ØuAoÜ} ]?ušà eà :oUà EurT¿úÓ} =o:}È Øobšà ÓoAjtà Aj"ÀÜuÇ:}å <jAuàNÚ} 6 :oYúÚ} =o=o<} Euà Ajt<oÖuà qbàÔj<} ú?uàå l


November 16, 2013

Úoà;o=} ià;o=} ÔjÚ}§ =jÛur¥Ç AjDj"‰: 1/4 R?ur DoÔj"å 1 Óoà:}?urš <oÚ}šå 100 ÔoÈAj{} ÓoI"Öu Aur|O{}å 50 ÔoÈAj{} RB}a"BurÇå 1 ÖoÀÖuà ù"?uÚ} )èoÇà _Ùurå 1/4 R?ur Ôur|Û} Aj 1 úr=} DoùÚ} (ÖjZ:} ØoO{} :jÚ} Ao=jÚuÇ:})å 1 Au"Øo ù"?uÚ} :jr=}å a"|Ù} Új"UÓ}å ùY¥ Y|:}: DoÔj" ;nkurÛur Au|è} vlI:} Õo?}å <oÚ}š AoK"<} ;oÙ} =o:jè} Úur|D} ÓoÛ}å Ôur|Û} SÚjA}‹ Ôoè}‹ ÓoÜu£å (Óo qOtŠ<oà:} =o:jè} Úur|D}ä DoÔj"ä Ôur|Û} Aj DoùÚ} :jr=oà:} æloØ}?uš Aur|O{} q^ RB}a"BurÇä )èoÇà _Ùur Õo?}‹ %ù"†àÓ} ;jAÚj }ä arÙ} Új"UÓ} Õo?}å DoÔj" %ùÛošÇ %=oÈà:} ;oÙ} Úur|D} Õo?}‹ G:jx:u Ò":jÖ} %Øur Nà;k} ùÚ}å AuÑÚ}‹ ;oÙ}Ö} ;jAjÚ}å =o:jè} ùY<oÓoå

‘±æãÈ®…’ * %;oxÛu !à;o~?ošÇ d°:uÚ} q^ =uã?}œ qÚjàvlÓ} Ejà:oÚ} %=ox:o~å * \DoÈÇ ]Do ÚjÔo:} =oØoÖu~à ÚoAjOt‰å * EoÔu®Öu ;j"N~?} Øo?uršÇ iÚur-AuÑ@Š Nèo]kÓ} ;jAj:o~å * %;oxÛu !à;j~?ošÇ d°:uÚ} !à:jAj"~è} ÖjP<} Djb|D} ùÚo‰å * =jÚj:} Nè} Au"èoBuà ùÚo‰å 200 (à(?} dDošÇà^ aÓoÈõÇàÓ} =jÛošå

Western Ghats Pharmaceuticals C-8, Kumbalgodu Indl. Est., Bangalore-560074

Ph: 080-28437439 / 28437832 E-mail: westernghatspc@yahoo.co.in Website: www.westernghatspharmaceutical.com

]AuÑ =j:oÈU AjÔj~@ ;jÚ} \|<} AjDo~0Ó}

=oàÖ} AjDo~0Ó} a;uBoÓ} (Óo AjDo~Ó}

“qa"¥à úràR® =j:oÈà q^ æloD}” No..... Aj " ÀÜo‰:} qAj t ¥Ç AoÖo‰à Øo?oÇÚ} (ÓošÇÖoÇ

-ÔuÈ|D} Z’ùrÈØ}

DoÔoÖuà AuÑÚ}‹

;uBoà:} (Óo AjDo~Ó}

)Ó} Uà:o=}

Új"å 250

Új"å 700 Új"å 1000 Új"å 2500

‘]Auђ =j:oÈÓ} AjÔj~@ <ja|ùâ:} ùÚj"àÓ} Aj <ja æljÚj"àÓ}ä AjÔj~ÜuU ;jÚ} i|;o æoàÓoÇÓ} DjùO{}š ]?ošõÇ GàÖoh" ‘]Auђ (ÓzàAoªÓ} ;koÛuÇ:}å Bank : Model Co-op Bank Ltd., Branch : Fort, Mumbai Account Name: DIVO Account No. 013120100000013 ISFC code: HDFC0CMODEL Bank: Citizen Credit Co-op Bank Ltd., Branch : Colaba, Mumbai Account Name: DIVO Account No. 000000000000524 ISFC code: CCBL0209003

*AjØ} ;koÛošõÇ %=oÈà:} =uÑ<oà;oºY 22693578 Aj #Au"Otš;oºYà secular@vsnl.com ùèjOtå

- Øur|Du=k} P"aD} DoDo‰<}

qAjt¥Ç RÈDo‰àA} úràR® DjAt j Øuà:} Øoh"‰à úràR® =j:oÈà ØoOt‰Ç AjÚoœà ;nkoA}‹ Öj?ur<} qOtšÇà:}å ;nkurZà (;urè} =koAuÑ :uà ÓoÚjÜ} <oDo‰<o Nà;k} =jÛošÇà:}å ;nkurZà N"Ûur<} Ôu ? oÇà:}å ;n k u r Zà DoºD} DurÛj"àÓ} ùCoª:o:}ä ;nkurZà ?urÓoÖoÇ DjEÓj oÚoà:}ä %;oÚ} Aj"<oÖo ;o^à ;nkoA}‹ qIr<} =jÈDoÚoà:} qDo:}å ;nkurZà =j:oÈà Ajt:}È Øoh":o‰Ç Y\<} Aj""îoÚ} AjÖur<}ä DoAjtØuUà :jDuà úràR® Doe:oÇÖuà <oàA} Dj Ô o¿Ç Dj à DoÚoà:} =j È DoÚ} ùÚj"àÓ} =oAošÇà:}å q:oàÖoÇ EoÇ AjtÀÔo~Ò"ÖoÇ ÓoèoÚ} úràR® =j:}È ÖjPàAu¥à :uà ÖjPÒ"‰?oÇàÓ} Ajt:}È :oÖu ùC}ª ùf:} qDo‰:}å :oàÓoà NÚur DjEjÓoÚ} Au"èo<oä !vlÚj"UUà ?u|G<o <oà:}ä =j:oÈÖo GÖo~àÓ} ØoO{} \:ušà ØoeÚoà:oà Au"èo<oà:}ä úràR® =j:oÈÓ} AjÔj~Üu æoà]k<oà:}å ;n k u r Ûu Aj " \à:} #àÔu š àÛ} #àTšC}Ö} ØoO{} Aj"ÀÜ} îurZ ÓoÛu¥ä úràR® ?u|G<oà BuÜ} Aj"ÀÜ}àÖ} Uà:u¥à !Dj?oÇ Dj à ;j æ l o ~Ú} úràR® =j : oÈà ;kjOtÈ<} =jÈÓoi:} ùÚu¥à )Ó} !ØoÇ=}Ö} Dj O {} Aj " ÀÜ} DoàÔuÇ:oå Euà q:oàÖo ;nkurZà úràR® =j:oÈà ÖjPÒ"‰?oÇàÓ} GàZ:} ùf:} qDoàå DuAuÖoÇ Aj"<ur|æloAo<u<} eà =j:oÈàä Öj P h"?ošÇ<} qAj t xà æuràNO{}-Aj"àÔj"¿Ú} !Dj?oÇ Bj E j Ú oà^ Eu Ú } Øo\àÖu r æloDoàÖur ?ur|Ó} !vlAt j <o<} ?uîo‰ q^ Eur )Ó} %;urÇ|Ô} NÚurÖ} Aj"ÀÜo‰å q:oàÖoÇ ]Doà^ #àTšCo Aj""îoÚ} úràR® æloD} #bš =oX Øo?ošÇNY ]Do‰å =jÈAj""î} ØoA}‹ BjEjÚoà:} Ajd‰ ùY¥à RÈDo‰àAoà íjìÚoà:} úràR® æloD} %POt‹à:}å úràR® =j:oÈà íjìÚo EoZ<oà:}ä íjìÚoà:} úràú® aCoÇà:}ä úràR® =j:oÈà aCoÇà:} :oàÓoà Aj t Eu : } ]<oà:}å #àTšCo<} Yes.....

RÈDo‰àA} DjAjtØuà:} ÖjÛoAj:} úrÜ}h" \\šà ;j"v¿à <oà:}å =jûÜ} )Ó} úràR® =j:}È íjìÚo EoÛj"àÓ} <jÔo~:o:}å ÓoÚjÜ} R:uà qDuràÓ} =jûÚur? (Óo ]DoÓ} ;n k u r Zà Ej Ø oÚoà^ #:j Ú } aCjOtàÓ} =jÒ"» GU~:o:}å =jûÜ} (Óo úràR® =j:oÈàÓ} AjÔj~@à æoà;k} Aj"ÀèoÇÚ} ;j"/îoà ÓoÛo‰:}å \:ušà Ajt:}È <jeàä EjØoÚ} DjAo?oàåååå :oà:j"à R:uà qDo? R:uà qAjtxà ?oæl}? qAjt¥Ç íjìÚoà^ Aj"ÀDj"‰ úràR® =j:oÈà Ò":o:}åååå AoÖj"àÓ} =jûDur~:} <oå =jÑÚo =kjXà \ iàùè} DoàÔo‰:}å úràR® =j\Èúr|;jÇAjtÖoÇ DuAuà:} eà;j" Aj""dšAj{} RÈDo‰àA} AoAoÈZ qD}?uš \à <uÜoà:}å qAjt¥Ç ælj"ÔoÇ~àÓ} úràR® =j:oÈÖur Aur|Ô} æoèjŒÜoà ;nkoA}‹ iùÒ"§å úràR® =j : oÈà Au r ?oÓ} EoÛ}‹ AoÖj"<}ä ælj"ÔoÇ~àÓ} AoÖj"àÓ} ]ØoO{}å :oàÓoà =jèuA}‹ \àh" úràR® AoÖj"àÓ} iÓo‰:}å EjÚuÇÓo qOt‰Úo ]|D} úràR® =j:}È AoÖj"àÓ} :j"a" DoàÔoØoO{}å ælj"ÔoÇ~àÓ} ùf:} <o :jÚ}ä :oàÓoà úràR® AoÖj"àÓ} NÚjàA}xä =j:oÈÖur Aur|Ô} :oàÓoà iùOt§O{}å úràR® AoÖu‰?oÇàÓ} úràR® =j:oÈà íuìàA}x ù"Aj"Ó} ]ØoO{}å Ej Ú u Ç Óo RÈDo‰àA} ù"Ùo¶à^ )Ó} ^;ko~Ú} qØ} ùYØoO{}å “Aj"ÀØoÇ íjìÚoà:} EuÚ} AjDj"‰ qD}?ošÇNY 1-2 úràR® =j:oÈàÓ} AjÔj~@ æoà;koà Aj " ÀÜ} æoà;k } bš qDošÇÚ} Y^|Aj?} ùÚo‰à” Aj"ÀÜ}å =j:oÈà\š ØoÜoºO{} q=o®Ó} <oÓo :jY EuÚoàÓ} ù"Aj"Ó} ùÚo‰à Aj"Àèu¿à Uà:o=} ØoOt§O{}å :j D u à Øo?ošÇ<}àÖ} qØ} Aj"àÔj"¿Ú}-æuràNO{} BjEÚj oà\šà úràR® =j : oÈà 50 Aj Ú oœàÓ} a"Óoºbš DuAo ]:o:}å Xåaå =jèuàA}x-Úoà;j"àÓ}EuÚ} ÓoAjtà ùÚj"àÓ} Au|è} aæloÛ} ùÚo‰àA}å qa"¥àÖ} úràR® =j:oÈà AoÖj"àÓ} qèoœO{} ùÚo‰àA}å ú;oèo qa" qAjt¥Ç ÚoÙoAjfà Aj";kuà #bš =jûDj~:} ùÚo‰àA}ä :u;oèo Ajt:}È úràR® =j:oÈà AoÖj"àÓ} Øo:oå ú;oèo :j"à )Ó} úràR® =j:}È Aur?oÓ} íuìA}‹ AoÖo‰O{} :u;oèo :j"Auà Uà\ØoO{} :oÖoÇ =oXà AoA}È ú?ošÇÖur ]DjŒÛur‰ :ur ÔoÈD} Au:oå EoàA} )Ó} úràR® =j:}È

]DoÖurä íjìÚur¥ GÖ}~ Au:o Aj"ÀÜ} Uà\ØoO{}å \:ušà Ajt:}È <jeà úràR® æloDuÖur Aur|Ô} ùÚo‰àå \à %ÚuràÓ} Aj"ÀØuà =jÈO":}‹ ùÚo‰àå EuÚoàÓ}h" \ æl o D} AoÖj " àÓ} NÚj à A}x iùOt‰àå qAjt¥Ç DjAj"";oÒ"U æloD} Aj""îoÚj"œ<} AjÀÚuràÓ} (Óo DoDoº ùÜoÖuà =jÈO":}‹ Aj"ÀØoÇ Eo\à ;nok A}‹ ùÚo‰à Aj"ÀÜ} Uà\Øuå !Du :j"Auà Uà:ošÇÚ} qa"¥ !=jûÙ} AurÔoè}ä ÚurDoè} úràR® AjtO{} æloD}ä úràR® =j:oÈà ú]àÖ} qèurº<} AuUà <oà:}åååå :uà GàZ:}å q:oàÖoÇ EoÇ ]Do^à úràR® q^ #àTšC} æloDuÖuàÚ} (Óo Y\Öuà Újs""Ø} Dj"Új" Øo?oÇå =j û Ü}åååå EoÇ Új s ""Øoà:} AjtO{}-æloD} úràú®Ó} ú]àÖ} DurÛ}‹ ]|<o Øo?oÇÚ}ä qa"¥à úràR® =j:oÈàä æloD} W|a %Úo‰bå \à ú]àÖ} Aj"Úo<oå qAjt¥Ç íjìÚoà^ e æloD} %Ph"š :jÚ} qa"¥à ælj"T~à \à AurAoè} æloD} ?oÀ<} ;nkoA}‹ iÓo‰:}å <o :jÚ} EjÚuÇÓ} ælj"ÔoÇ~à^ úràR® AjtO{}æloD} iúràÓ} úràR® ÓošdÓ} AjÖoØoO{} =jÛo‰å =j:oÈà Eo@ AoÖošÇÚ} :oÇ ælj"ÔoÇ~àÓ} Öj"K"Óoàä ùAj<oàä Øur|Ó}œä ?oÀ<} Óo@Òrä ?u|G<oà #:oÇ] NÚjàA}x :oÇ ælj"ÔoÇ~àÓ}h" íj ì Úo¥ÇàÓ}h" %:u ‰ |I<} ]ØoO{}å EoÇ aCoÇà:} :oàÓoà NÚjàa¥ ØoÜoºO{}ä ivÚoà AjtEu:} ]ØoO{}å !Duà ú?ošÇ Aja~à :oàÖoÇ íjìÚoà^ úràR® =j:oÈà Ò":ubàå :oÇ =j:oÈ^à :oÖuà ?u|G<oà =jèjàa¥ G"i Øo:jÚ} Aj""îoÚ}h" q^Ó}h" NÚjàA}x %Au";} Ò":ubå ;j"dÈà =j:oÈà EoÛj"àÓ}h" Aj"<} Ò":u?uàå ØoOt‰Ç ?u|GÓoUà AjèjÓ} Doe\Ó} AoA}È ØoÜoºO{}ä EoÇ =j:oÈà ;oºYà EjÚuÇÓo úràR® ?u r ÓoàÖoÇ íj ì Úoà^ =oAoØoO{}å úràú® îo\Ú} Doe\Ó} AoA}È ú?ošÇ EjÚuÇÓo =j<oÇ~-<jAoÇ ?u|GÓoU ÔoàAoU Aj è j Ó } ]àAu ¥ àh" =j : oÈà^ ÔjØ~u Öuàå :j"a"¥ !vl=oÈO{} “úràR® =j : }È q^ æl o D} ” ‘ ]Au Ñ ’ =j : oÈÖu Ú } ]ØoO{} Aj " ÀÜ} a<jà\å Euà ?u|G<} Aj"ÀW îod¢ !vl=oÈO{} Aj"ÀÜ} DjAjt§Otå


!

November 16, 2013

Óoèu r Óo ;n k o A}‹ %ØoºÛoÓ} =jûDj‰Ó} 19 !àúr 34 Aj""àNO{} <jAuàNÚ} 16, 2013 Aur?} : ;u|Boà:} < 4.00 a;u|Bo0:} : < 8.00

DIVO, Illustrated Konkani Weekly, 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai 400 001. Tel.: 2269 3578, 2265 4924, Fax: 22 - 2264 0996 E-Mails: secular@vsnl.com, secular@sezariworld.com, divo@mtnl.net.in Websites: www.secularcitizen.com & www.sezariworld.com 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

Djà=o;jR|O{} %Úja® )Ó} DjºæoA}ä ùàIrD}=jÜ} <jeà

ùDj?oÇ <j ùDj?oÇ Y\Ú} %Úja® ùU~ ØoAo‹Do )Ó} Aj"<o»Ç DjºæloA}å 40-50 AjDo~à q]kà íjìU~ dé| =jOt»àU !Ûj¥Ü} qh"š R Aj"Ûuxà:}ä æljÜuÇ~à^ä q?o‰Y vl:jÚ} Aj GàO{} :jY b=uÑ<} ;jAj?u~?u =jÒ"» ÓoÛ}‹ ÔjØ}~ \d~:obå EuÚ} =oÈ@Otà Aj";kuà =jOt»àU Ao=oÚ} <oå =jûÜ} îoÜoà AuÑa~ IAj"A}‹ ;jAjU~ YAoØ} NÚoÇÖ} Aj"<o§\à Aj";kàu qDoå îoÜoà AuÑa~ IAj"àAo¥õÇà:} Aj""Òr DjA}~ BuÈ|C}ª Aj"ÀÜuÇ:}å :oàÖoÇ AjÇAjDu°ÖuÚ} Aj"<o»<} NÚuÖ} DjàBur|;k} ú?oÇ:}å ;j"Ûj"ä îoÜoà AuÑa~à q^ #:jÚ} !AjBjÇÓ} AjDj"‰ IAj"A}‹ ;jAjÚ}?ošõÇ<} ù"KAj{}ä ÔoàA}ä BjEjÚ}ä ;u|B} :jBuà DjAjtØoÓ} %=jÒr|Ô} Øo:oå %Úja® úbš AjD}‰ä !Ûj¥@ÖoÇ AuèoÚ} %=uÑõÇ|ÔoÓ} =jÛo‰å iAoO{} EoÇ ;oºYà Dj"ÚjÓëo q^ <uã\Ó} q;koÚ}h" Au"èo‰å q:oà Xåaå q^ EuÚ} Ajt;kjÇAjtà^ Ò"àa¥à ØoeÚo:oà =jèuA}‹ aBu|D} ØoA}‹ O""AjIÜ} ÔjØu~ æloO{}È GÖ}~ ùÖu~à DjÔo¿õÇà^ ]Dur<} Ò":oå q^ !Buà GÖ}~ ùÚj"àÓ} :uä )Ó} =kuBj<} Aj AjÀÛ}=jÜ} Aj"ÀÜ} DjAj"§:o:}å GàO{}DjÚ} R\š ÔjØ}~ qDo \:ušÖ} GÖ}~ ú?ošõÇ<}ä %Ú}?ušä EuÚ} Aj"Ej:oºÖoÇ ÔjØo~àÓ} %=ox:o~ q^ Euà æur|A} ?oæl};oO"Ó} ØoAo‹Doå %ÚjAu®U DjAjO{} ?urÓo ;nkjàO{} EoÛu¥ îo\Ú} æub§O"Aj{} ;u|Boà:}ä ØoÔj\Ó} æuàÓo<} 1925 #Duºà:} EjÚÇu Óo AjDo~ !úrª|NÚ} 31 :oYÓ}ä %ÚjAu®Öur ]|D} ØoA}‹ =oèur¥ ^L~O{} ú?ur q^ e =jÚjà=jÚo qIr^ ÖoP" qDoå DjàDoÚoà:ošõÇ ?urÓo<} %ÚjAu®Öur Aj"Ej:}º DjAur§<} q=ošõÇ ØurZÖur )Ó} ^i¥:} AoàÙur %ÚjàAuÑ¥ æur|A} NÚuàå :jBuàÖ} Eur %ÚjO{}?urš ;j"Ûj" æuàÓo:} ;jAjÚur¥å EoÖuÚ} AoÛ}h" Au"èo‰ q^ !Ûj¥Üu AuèoÚ} ÓoÛj"<} %=jÒr|Ô} ùÚj"àR Øo:oå Òr|Ô}Ç %Úja® æur|A} %=jÒr|ÔoU Øo?oÇÚ}ä Óoèur æoØoÚ} :jDjb %Úja® Ajt:}È qÒr|Ô}Ç q^ AjtÚuÓoÚ} ØoAo‹Doå EoÖu Aja~à DjAjtØoà:} AuÑa~ qDur<}h" ùâ\È|Aj{} %Üuà=jÜ} íjìÛj"<} EoÛj"<}ä !]kÓ} Aur?oÓ} aù"<} ;jÔj?o’Ø} ùÖu~ DjAjtØ} ;urÈ|e EoÖur =koÒrŠ íuì:j?u ØoAo‹Do:}å DjàDoÚoà:} qh"¥ I<jDjàîoÇ 700 ùÚurÛoàÓ} a"Óoº?oÇä Eoà:uš 100 ùÚurÛ} ?ur|Ó} ÔjY|æ} qDur<} =uÑÙoÓ} <oDo‰<o Dj;oàh" %=oºià ^;u‰?u qDo:}å q<uÇÓo AoÙu<} DjæloÚ}ùÛu ØuAoÜ} îoÜ} =oÛ} Øo:oä aæloÛj"<} %ÛjOt‰:}å !Au"YÓo :jDj?oÇ ÔoàAoà:} 40% Aj"ÀÜoDjÚ} îoÜoà AuÑAu~Öuà <oD} Øo:oä Euà îoÜ} ælj"ú<} Ajèjºèu‰?oÇàÓ} ?oNÒ"»à ú?ušà Øo?oÇÚ}? %Úja® ùÚj"àÓ} Djù<oà:} :jD? j u ÔjY|æ} ?ur|Ó}h" DjàDoÚoà:} NÚuÖ} qDo:}å q<u|Ó} AjtÀP£ÛoÇàÖur æuàÓoà:} îo:ur qDo‰ä :u DjÚ}?ošõÇ AuèoÚ} :oàÖoÇ ;j"ÛoºÓ} AoÚuDoŠÚ} úrÜ}Ö} qDo<oå Eur ;j"Ûj" æuàÓoÖoÇ Ajt?uxÖur Øo:oå úÈZÙ} ÓoÛ}~ ]àAo¥õÇ æuàÓoàÓ} :j<o~ÙoÇà^ GÖ}~ ùÖoÇ~ DjAjÒ"Öur NÚur !à;oØ} qDoå EoÖur \à æuàÓoà NÚur =koÒrŠ íuì:o:} q^ ?ur|Ó} æuàÓoÖu YÜoxY Øo:o:}å qa" ?oÀ<}-?oÀ<} YÜoàÖu à ;k j " P~Óë } ùÚj " àÓ} <j Ø u r å ;u ù "<} æl j " ÔoÇ~àÓ} ?oÀ<}=jÜoÚ}Ö} %ÚjAu®U DjAjO{} ?oàA}xØoO{}å

=o=oÖo <jAoÇ Uà:oŒ ;nkoA}‹ iÓoÇà

“=o=o AjtÀÓo =uÈ|ÚjÜ} ]:o ” Aj " ÀÜ} =oÖoÚu š ?oÇ

_k ? u r a"<o

dúº|Úo<} (26.10.13) ?oÀ<}i ÖjrÓ} q;koÚošÇ : =o=o =koÈ^œDo<} <oàA} íuì:uš?uà Doàå =koÈ^œD} DoAuÚo ;nkoA}‹ <jeà NÔoÚ} ;j " æo¿ÇàÓ} Doàæl o èu ¿ ?oÇ / AoÀAjh"?ošÇ Doàå =koÈ^œD} qdd AjYºà =uÈ|Y:} ØoA}‹å =o=o<} q=ošÇ %\‰Aj{} %:oÈà / ;uS Aja~à qAjtxà =uÈ|ÚjÜ} ]bšà íjìZ:oà : 1. =o=oÖo EjÓoxÖuà Ao\Óo<} ÚoAu¿Ú} (ùŠAj{} qÛjàNÚoÖuà Aj " ÀÜ} :u r q:oàO{} Ao\Óo<oà:ošÇ (Óo Do;k o Ç EurÙu?oà:} WÒ":o! 2. ù;nkurbÓ} #ÔjØ}~ ÔjØu~ æloO{}È Ôjælo~=o:oÓ} îuàÛo‰ä Auã;jÇRO{} / DjAjtWÓ} ÔjØu~<} (ælj?oh"x/Aj"ÚoÇ;} ÚoúràÓ}) :jY =jÚjº@¢ #<oxÚ} DoÚuxà <jeà ( qO"Úu š àÛoà:} æl o Új \ O{} ;oú‰Ú}‹ä Dja:oÓ} qDjŒ:uÈ<} Ôjælo~=o:} #<oxÚ} ú?ošÇ<} Ôjæl}~ aÓoè} ØoA}‹ DjYš (17.11.12) q^ #ÔjØ}~Ajt:o ØoÔj\Ó} îuàÛoŒÓ} Nb Øob!) 3. !Øu~àÙuã<oà:} qÖ}~vlD}Œ ØoAo‹Do‰<o ;koa"~Ó} DzEo;o~ îo\Ú} Aj""dšAj{} q^ I";uAoà Dj à Tà Aj t Ôo®Ç IAj t :} ÖjPOt‰?ur! 4. Ao\Óo<oà:ošÇ Ajt]ÈàÓ} AoÇ=oY Aj"<ur|æloA} DoàÛj"<} ù"=o~è} EoDur =koàùàA}x q^ Au r Ôoè} qAj Ò r¥ =o:}È =oAjàA}x DoàÔušà! 5. EoÇ DjàDoÚoà:} úrÜohrx q=jûÜ} ^:jè} !à:jDjx<o~Öurä q\¶Ó} BuÔj"ÜoàÖur Aj"ÀÜ} =oÖoÚj"àÓ} Do;k}Ç <o Aj"ÀÜ} %ÖoÚušà! 6. :oÇÖ} =jY !DoºæloaÓ} ?uãàTÓ} DjºæloAoÖuhr ;uAoÖur Aur|Ô} ùÚj"àÓ} DjÓo‰:} q^ <od‰Ó} Uà:oŒÖu h " Aj " <o»=j Ü o<} =j I ~èo‰:}

Øo?ošÇ<} :jDj?oÇàÓ} îuàÛu¥à / NeCoxÚ} Õo?u¥à DoÚuxà <jeà Aj"Àèuà! 7. =j;uºÖuà qAjt?} Aj"<o»ÇÓ} EjàÓoY ùÚo¥ÇNY Ao\Óo<oà:ošÇ ;koa"~Ó} qÛjèu‰;oÚoàÓ}h" Dj A o~]k Ó oÚj Œ ÜoÖu à úrÛ} ?oÔošà q^ :uà ÔjrÜ} ùÚj"àÓ} q=j û Ü} AoAj û Úo‰à Aj " ÀÜ} =oÖoÚušàå 8. =oÈ;u|iÓ} vlDoŒàÓ} q=ošÇ ;u|A} =jÚu§Öuà NÚuà=jÜ}/ælj;jÈ\ =j è u à A}x Öj Û } !]k Ó oÚ} qDoØoO{} q^ =jÚu§ ;nkoA}‹ (Óoªh"?u š à ;o<} Dj A }~ Ao\Óo<oÓ} ;koÛo¥Ç N;ošÓ} ;j " æo¿ÇàÖoÇ Aj " I:u Ó } GY¥ØoO{}! 9. OtIÓoà^ NÚoÇ ÔurAo¿ÇNY q=uњ Au|è} q=ošÇ BufOtàÓ} ]ØoO{}ä :oàÓoà DoàÛj"<} =jO{}œ AuU Ot:oÈ / DjàæljÈAjtà qÛoOt§O{}å =o=oUà eà Aoùr¶?oà q^ =uÈ|ÚjÜoà DjA}~ BuÈ|C}ª Ôura¿ Øo?ošÇ (Óo AjDo~ vl:jÚ} (13.3.13 ;nkoA}‹) Aj"ÀÜo‰<o Ao\Óo<} ÚoAu¿Ú}ä ;koa"~Ó} qÛjèu‰;oÚ} q^ #ÔjÚ}§Ajt:uU ;u r :u r <}~ (DOGMA) / ]|C}ª AjÀ:oÇ~ =jYAj:j~<o<} !PàÓoÚoæljY:} ØoàA}x =jûÚur DjAàu q:oà =jR~ eàÛoÓ} Ôu?r u šÇ BufÒr =oXà Ò"àA}x =jûÚur! — (Z <uÙurª

GÚoÇ <jAoÈÇàÓ} NY GæoÚ}

2008 AjÚoœà:} !^?oÖuà

ÓoØoÚ} !^:oùÛu Øo?u à å ÓoØoÚ} Øo?ušàÖ} !^:o<} <jAoÈÇ q^ íjìÚo¥àùÛu Újs"Ôu†à Dj"Úoº:} ú?uàå <jAoÈÇÓ} :oÖoÇ ù"Ùo¶ä DjàNà]kÓoà q^ a":oÈà Aj""îoÚ} ‘!Ao¶<} ’ ú?uàå !^?o<} DuŒBj?} Au"Úu|Ø} (Ó}ª 1954 =j È ÓoÚ} Aj t <j d Ó} ùrÈÚj : oÖoÇ !;k o ÚoÚ} ‘ÛuãAuÑ|Úoœ’Ó} !W~ Õobšå íjìÚo qh"?ošÇ EjÚuÇ|Óo DjOtÈÇà Aj""îoÚ} <urAoÈÇacà %?uªà

%POt‰?uàå <jAoÈÇÓ} DjàT|:} Aj"ÀèoÇÚ} ÖjÛ} qDjÓ}‰ :jY :oÇ aCoÇà:}h" Ej P "x<} %POt‰?uàå q=ošÇÖ} ù"Ùo¶ä DjOtÈÇà q^ DjàNà]kÓoàä #Coªà Aj""îoÚ} !^?oÓ} Ajt<jdÓ} ;j Ô u r Š@ Au " èo‰bå Ej Ú u Ç |Óo íjìàÙoÇÓ} ;j=‰jk ÚoÓ} =kÑu |<} ùÚo‰ Øo?ošÇ<} ÓoAj t Aj O {}È Ôj"Ajt<} ]|àA}x ØoOt‹:ušàå úrÜoh"x AurÔo<} =jèu<o:ušàå ù"Ùo¶;oÚoàÓ} Aj AjtàA}Aj t àO{}x Du ã :} Aj " ÚoÇ;} ]|<o:ušàå ù"Ùo¶ DjàNà]kàÓ} ùcª:o?uà q^ :oàÖuùÛu¥ =jÒ"» AuÑ|Û}‹ íuì:o?uàå úrZ‰<} !^:oÓ} 5 <urXDoà ;koZšàä :jY :uà EoIÚ} ØoàA}x <oå AjR|?o ;oºYà Øo=} Du ã :} ]|Ao‹å :oÇ ;u ù "<} !^?o<} ]?ušà ;jrÚ} úrZ‰<} Dj:} Aj"ÀÜ} Ajtà;j"<} íuì:ušà q^ :oÓo )Ó}=jR›O{} ØoA}‹ (Ex-Parte) \|=}~ ]?u à å ÓoØoÚ} ‘Új;}Š’ ú?uàå qÒ"šAoÚ} ú|à;}È Dj Ó o~Úo<} Öj b Òr / dé| EoàÖuÚ} !:o‰ÇÖoÚ} ÖjÛur<} Ò"àAu¥à =jèuA}‹ ;o;ošÇàÖuÚ} ùYmÜoÒ"ÖurÇ ÚuÔr u È EoÛošÇà:}å ÖuÛoºà EurÇ ÚuÔurÈ AoOtªÓ} Ao=oÚj"<} ÖuÛoÇ/<jAoÈÇà ;nkoA}‹ ;j"Ûj" (ÓoªàO{} ùÚo¥Çà:}ä æluCoªàA}x Ao=jÚo‰:}å :oÇ ;u ù "<} æu à Ôj " ¿Ú} Bu À Úoà:} ‘Bur|c:j ÔjàÛjà]Új Djàíjì’ Dj"Új" Øo?oàä ÚuÔr u È ;o;ošÇ- dé|Ò"Ó} Dj A j t <} qDu r àÓ} ØoO{} iAoO{}ä dé|Otà^ ;o;ošÇàÓ} ;kjAj""xàÓ} ØoàAu¥NY qDuràÓ} <jØurå -—_k?ura"<o dúº|Úoä =kuÚoÚ}

DurAjtÇ ØuI"Öu %Ajtèu Aur|Ô}-Djà:urD} æljÔurš

Øur<} Wå Au"àÛur<oœä :j"Auà NÚjh"?ušà “æloÔuAjà:} ØoÔoÇÓ} =jO{}®” AoÖj"àÓ} NÚuà ?oÔušàå AjtÀÓoh" AjÖur<} qh"?ošÇ NYà Øo?uàå :j"Auà DjÔu¿à aAjÚj"œ<} Óoàh"àÖ} aDurÈàÓ}<oàO{} qDu r ‰?u r O{}å NÚu à ùÚ}‹ NÚjh"?ošÇÓ} :j"Óo Aj"ÀDj"‰ ;u|A} NÚuà ùÚj"àå —;j"bœ<} Au|ÔjD}ä Aj""àNO{}


"

November 16, 2013

iàÊÜ®… - ZwñÝí (3)

(q;košõÇ !àÓoÇ ;nkoA}‹)

EoàA} Dj ‰ æ}Š‡ Øobàå Aj t :oÇÚ} Au r èoæ} úrDo¿?ošÇNY Øo?ušàå :jù›Ü} ;j " /îoÖu r Ç Új s "Y Aj " ÀØoÇ ;u r èoÇà:j " <} ;u à Au Ñ àÓ} ?oÔuršÇå Eo:}-=oàO{} DjT¿Ö} Aj"ÀW ùrÛ} Óoà=uÑàÓ} ?oTšå \:ošõÇÚ} AjtàO{} Aj"ÀW Eo:oà:} %;oxU ÙuÈ| íuìA}‹ æl o O{}È qh"šå EoàA} Aj t àO{}?oTà ;k o àašà “AjtàO{}åååå AjtàO{}åååå =j=oŒ <o AjtàO{}å” ?oTà =oA}?ošÇ a"<oÇ~Aj t <} AjtàOt¥ Eo:oà\š ÙuÈ| íuì\š q^ EoàAuà AjtàO{}x Au|àÔ} AjtYšå Aj"ÀØuà ÚjÛu®à AjÀÛ} Øo?ušàå “ R:u à Aj " ÀÜo‰O{} =jû:oåååå ? =ko;jÚ}åååå R:uà Øo?u à ? R:u à Aj " ÀÜo‰ b|<oåååå?” aÖoÚušà AjtàO{}‹ ÓoàO{}¥ DjAjt§<oDo‰<oå :o@ qAjtxà ;urÔoàh"x NDjÒ"šàå a"<oÇ~Aj { } AoÙoÚ}?ošÇ AjtàOt¥Ç ;urèoÇà:} ;urèur Õo?}‹ Ôj à vl | ÚoÒ"<} Aj"ÀÜo?ur “=kubœ æoÒ"ååå Uúx ;kjO{}È íuìåååå Wa:oU íjìZ:oà úrÜ}Ö} Úurù"àÓ} DjÓo<oåååå b|<oÖu r =j = oŒ ND}œ !=o£:oà:} Aj"ÚjÜ} =oAošåååå” Aj t àO{} ND}?ošÇ ?oTàÖ} Új r Ó} Øobšå \ qAoØo<} ÚjZš<oåååå AoÀèo¥Ç ;j " /îoÖoÇ Új s "Y<}åååå AoÙoÚ}?ošÇ ;u r èoÇà^ DjÔo¿ÇàÓ} =jèuàA}x ?oTšàå EoàA} ùYmÜ} Y\Ú} ÚjZšå Au r |<}~ Øo:o =j Ú oÇà:} ÚjZšàåååå =jûÜ} :oÇ ÚjÛo®Ç Aj""îoÚ} AjtÀÓo Aj"ÀØuà Wa:} ]Do‰?uàå EoàAuà AjtàO{} q^ æloAo îo\Ú} WÒ"ØoO{}å ;j " DoÈÇAu f à EoàA} ÚjÛ}bšà Aj"ÀØoÇÖ} æloAo<} Aj"ÀØoÇ q^ ^Bj¥?o Aj";košÇ AurÔoÓ} ;j"DjŒKOt‰<oåååå ælj"ÔoÇ~=jÜo ;nkoA}‹åååå _åO""ådå =j Ú oÇà:} qa" DoàÔo:o iÓ}?ošÇàA} q^ DjEjØ} ØoA}‹ qa" AurÔoÚ} =jÛ}?ošÇàA}å ^Bj¥?} ÔjY|æ} íjìÚoÜoÇà:uršå æo=jO{} ]|D} Aj " IrY ùÚ}‹ æl o ÛoÇÖoÇ

íjìÚoà:} ÚoAo‰?urå iÓoŒà:} æloYÖ} %:j‰Aj{} q^ =jÈ;nkjAj{}å DurxPÚ}i=} q^ _kÔj~ØuÖoÇ ù"Au"x<} :oÜu :oà\ÈÓ}-Dj<j] Øu r Û}bšå æu à Ôj " ¿Úo¥Ç (Óo Ajte\-:jà:jÈBoD}é ùà=u^à:} ÓoAjtÓ} ?oÔ}?uršå ;ur|<} AjÚoœà =oBoÚ} Øobšàå :oÇ Aj";kuà :oÖur æo=j O {} !ùd¶Ó} Aj " Új Ü } =oAuњå qAjO{}x ÖjÛ} :u|à=} (ù"œÚuà ÔoàAoà:} DurÛu¥à :oÓo =j D j à ;k } <o:}?u š àå :u à h" æloÛoÇÖoÇ íjìÚoà:}! ÔoàAoà:} =oA}?ošÇ :oÜu aÖoÚušà : “b|<o qa" ÓoØoÚ} ØoAoÇà?” EoàAuà “Eoà” Aj"Àèu¿àå :oÇÖ} ]|D} DoàØuÚ} :ur qAu"¢Ú} =oAuњ Ajtàh"¥ ùæoš:} íuìàA}x q^ íjìÛušà ;j"DuÈàÖ}!! Aj " ÀØu r Eo:} :oÜu ÓoØoÚoà:} AjtÔuršå AjtàO{}x qAjt¥ DjàNà;koacà =jh"šÖ} ØoÜoºO{} qD}bš - R:oÇÓ} EoàAuà \Óo q]kàÖ} ùf:} ú?ušàå “:j"a"¥ ;urÔoàU G"i =jû:oåååå Aj"ÀW ÓoàO{} qÛjxè} <oå ;kj"A} Aj"ÀØuà NÚoÇ?oTà =oAo‰åååå EoÖoÇÓ}h" AjÀÛ} AjtÀÓo R:uà ØoO{}? =jûÜ} AjtÀÓo Gà:} Aj"ÀØoÇ =jû:o aPœ<oU; :ur ÖjÛ} vlÔjÛošå qAjt?} q^ <jBoÇÖoÇ !]k|<} Øo?oå íjìÚoà:} Dj;oà^|:} îuDo‰àAoà Öj?ošÇà:}å (Óo íjìZÒ"Öuà DjAjt;ko<} <oå vlA"j ~:} b|<oåååå ÓoAjtÓ} Au:o Aj " ÀÜ} íj ì Ú} Öj ? ošàä \ ;urèoÇà:} ;j"/îoà ÓoZ?oTšå \:ošÇÚ} aPœ<} vl:jÚ} YÔuršå :oàæu† ;urèu - ùDj?uà :jY AjDj"‰Ú} - æloÔur<} ÓoàÙur Øo?urš :ur ^Bj¥?oÓ} =jèuA}‹ :oÖuà :uràÛ} Óoèu Øo?uàå AjtàOt¥Ç ;urèoÇà:} ;j"/îoà =jèuA}‹ :ur q^Ó}h" UÛurš “:j"à R:oÇÓ} ÚjÛo‰O{}? q^ Eur R:oÇÓ} qOtš?” ^Bj¥?oÓ} =j è u A }‹ Aj À ÛošÇ :oèoÇ<} ÔjØo~?urå aPœ<oÓ} q^ ^Bj¥?oÓ} q]kà ;nkoA}‹ IAjt<o:}?ušàå ÓoÚjÜ} ^Bj¥?} :oÓo DjAjt§àA}x :oÖoÇ DoàÔo:oÇ ;nkoA}‹ =jO{}œ ùÚ}‹ä :oÖoÇ AoO{}ª DjAjÒ" ;nkoA}‹ =jO{}œ ùÚu¥à =jÈO":}‹

ùÚo‰?urå )Ó} ]|D} !Duàhr íjìÛušà - :oÜu ^Bj¥?oÖuÚ} Eo:} %ù?uršå “ aPœ<}åååå Uúx Ej è j r %PO{} =jû:oåååå ^Bj¥?o<} b|<oÖur Eo:} AjtÔoš q^ EoàAuà Aj"ÀW +_ŒT ]?oÇ” AjtàO{} DoàÔo‰bå :uà qÒrx<} aPœ<oÖur ÚoÔ} ^O"à:jÈÜo æloO{}È Ôu?ur ÚoÔo<} ùÛjxÛurš :urå “ Eu à ú;o‹àÖ} Do;k } Ç ØoàAu¥à <oå IÚ} :j"a" EoÇ acà )Ó} Au"|Ù} Aj""îoÚ} íuì:ušàåååå =jYÜoAj{} Doúr~ ØoàAuÑ¥ <oå AjtàO{} q^ b|<o Öj:oÈÒ"<} qOtxOt IÚ} :j"a" )Ó} Au"|Ù} Aj""îoÚ} ÓoÛu š à EoàA}åååå ” Aj " ÀÜ} DoàÔur<} :ur ÚoÔo<} =oX Aj " "îoÚ} =oDoÒr AjtY?oÔuršå :oÜu %Ph"bšà %:oÈà q^ ]bš ;kja"x - #\š Ôj b |Ø} <obDoÒ"U q^ ùÚm u r |Ú} - ^Bj ¥ ?} %Ùu r <} EoàAuà %Ùu¥à =jè<u oDo‰<o íjìY¥à Au"Ùoà ;uàAuÑ<} ÖjP‰Ö} ÚoAuњå ;j"DoÈÇ ]|D} ÓoAjt ;nkoA}‹ EoàA} ^Bj¥?oÔuÚ} =oašàå ^Bj¥?oÖoÇ AjtàO{}‹h" Aj"ÀØur DoºÔj : } ú?u r å ÓoàO{}¥ íjìÛo<o:}?ošÇ=jYàä AjtÀÓo Aj"ÀWÖ} PØ} æljÔo‰bå EoàA} ND}?ošÇùÛuÖ} :jRš =jà;oà Õo?}‹ ÚjZšàå “Sorry qàXåååå ^Bj¥?oÓ} Aj"ÀØu îo\Ú} <oÓo Øo?uš qÒrxàÓ} Au"èu¿àåååå” “<o =jû:oå !Buà DjàDoÚoà:} íjìÛo‰ q^ qØ} :uà qAjt¥ q^ :j"Ajt¥Ç Aj";kuà íjìÛušàå ÖjÛoAj:} ØoA}‹ !Djbà íjìZ:oà qAjt¥Ç Aj"<o»Çà ;nkoA}‹Ö} qAjtxà Au"èo‰:}å :j"à Aj"<} ?oÀ<} ùY<oÓoå ;uAo?oTà AjtÔ}ä DjÔ¿u à NÚuà Øo:u?uàå” Aj"ÀW :jRš =uÑBuA}‹ \ Aj"ÀÜobå “ b|<oåååå ” Au r |A} Aj";kj"Ú} :oèoÇ<} ^Bj¥?o<} AjtÀÓo q=jOt‰<oä EoàAuà :oÖu Aj O {}È Aj " ÀW ]|C}ª íjì"àAo†h"šå “qO{}xåååå Aj"ÀØoÇ q^ :j " ØoÇ Aj " ;k u r š Au r ÔoÖu r DjàNà;k} :ur GÚurä ]nkÚ} qDo :uà qa" ;urÔoàh" ØoÜoàA}

q^ GàOt¥Çhr Y\<} :ur BoBjº:} ÚoAuщ?urå DjàDoÚoU GàUhr :où:} :oÓo qÛ} Ò"|àA}x DjR¥ <oä ØoàaŠ :ur aPœ<}hrå aPœ<oNY qD}?ošÇà ;nkoA}‹ q^ R:uà !=u|R›:} b|<o? qAjt?}-<jBj Du|Aj<j ;nok A}‹ :ur ]nÚk oÇÚ} qDo<oå :oUà %:oÈà Aj"<oà:} ;jAjÚ}‹ íu ì àAu ¥ à _Bu à =j Ü }å dà\Au"à:oà:} qD}?ošÇ qa" DjAj":ur|P<} Doàæloèu¥à NÚuàå ;uù"<} æloAjûÓ} ØoOt‹Óoå DjAj"àID}=jÜo<} ÓoAj{} Eo\à íuìAoÇàå” =j û Ü} EoàA} Djà=jÑÜ}~=j@ iÓo~bšàå Øo=} ]àAo¥Ç =j Y d°:u Ú } EoàA} <o:}bšàå :u r Aj " ÀØoÇ Aj " "îoÚ} Ò"|A}‹ %ælur Øo?urå Aj"ÀØu ;ur|<}h" Eo:} :oÖo Eo:oà:} íu ì A}‹ Aj " ÀÜo?u r ä “ b|<oä EoàA} DoàÔo‰à :uà qO{}xå qh"¥ =j Y d°\ä aPœ<oU Ajt<jdÓ} q^ BoYYÓ} Eo?} =jèu:o<oä AjtÀÓo ]Do<o qa" ÓoØoÚoÓ} Aj " "îu š à Au " |Ù} Õo?u¥à Doú~àå æloY ^;ko~Úo<} qh"?uršà EoàA}ä ;ur|<}\|<} Aj"e<oÇ<} ÔoàAoà:} ÓoØoÚ} ØoA}‹ :j " Óo q^ AjtàO{}x íuìA}‹ æuàÔjr¿ÚoÓ} AuÖuàå =jûÜ} DjT¿à Aj"ÀWà Òr|I<oà AoÀèu r <} Ôu b å ;uù"<} b|<oåååå qa" )Ó} ^;ko~ÚoÓ} Ò"AoÇàåååå EoàA} AjtàO{}x íuìA}‹ æuàÔj"¿Ú} Au:oà q^ =jYd°\ Dj";kurÈàÓ} ÚoÓo‰àå Au r |Ô} qAu r ¥ GÚu r q^ ^L~O{} ;kjâÛ} - qAu"¥ =kjûÛuš ÚjDu‰ GàO{} <o GàO{} :jY )Ó} Øo:u?uÖ}å EoàA} :j"Øu ;nkoA}‹ ú;oèoÖ} AuÔur¿ ØoàAuÑ¥ <oå EoàA} :j " Óo Úoúr‰?u r à b|<oåååå qîu|Ú} =jÚoÇà:} EoàA} Úoúr‰?uràå GàO"œY qDuràä ùDuràh" qDuràä EoàA} :j " Øu r Ö} qDu r ‰?u r àåååå b|<oåååå :j"ØurÖ}åååå” :oÖur :oèur Ôj;j¢]:} Øo?uršå EoàA} :oÓo =jY=jÑÜ}~ DjAt j §bàå EoàAuàh" Øo=} ]bå “ØoO{}‰ ^Bj¥?}åååå EoàA}h" =jYd°:uÓ} îob‰Ajt<} Õo?o‰àä EoàA}hr :j"Óo Úoú‰bàåååå

- qbº<} =jDj<o‹ä

ù?oÇL"ŒÚ}ä <ja-Aj""àNh" Dj ; oà Dj A j ~ :oàå EoàA} :j"WàÖ} qDu‰bàåååå qîu|Ú} =jOt~à:} :j"Óo Úoú‰bàå” Aj"ÀØu ;nkjàO{} qh"?ušà ^Bj¥?o<} :uà Aj"ÀØu ;nkjàO{} qDo ú?ušàå EoàA} ÚjZšà <oåååå :oàÓoà q;u|A}œ AjtÔur<} EoàA} íjìÚo =oašàå Øobš ÔjØo?} AjtàO{}x \fœbå \ ÚjZšåååå EoàA}hr ÚjZšàåååå ùYm|Ü} ÚjZšàåååå DjT¿ Úo:} ÚjZšàåååå =jûÜ} EoÇ ÚjÛo®Ç Aj " "îoÚ} Aj " ÀØu à Wa:} ]Do‰?uàåååå AjtàO{} q^ ^Bj¥?}å ****

=kuÑàÛo AjÒ"šà AjtÔu®à Djà=j‰Ö}ä =kuÑàÛoÖuÚ} )Ó} ?oTœb ]|C}ª ÕoP"àÓ} Aj""îoÚ} DjÚo‰<oä Aj"ÀØoÇ æl"j ØoàÖuÚ} )Ó} Eo:} Ò"|A}‹ NDuršå ØoÔjâ:} Øobšà EoàA}ä =oXà =jÚur‰<} =jèuÒ"šà - :ur ^Bj¥?}å <oÓo-<oÓo Aj"ÀèoÇY ;j"/îoà Aj"ÀØoÇ ;urèoÇà\šà ;uàAuÑàÓ} ?oTšàå “ ^Bj ¥ ?}åååå ^Bj ¥ ?}åååå EoàA} !<o;nk} Øobà ^Bj¥?}å EoàA} (ù"œYà Øobà ^Bj¥?}å” “<o b|<oåååå :j"à (ù"œÚuà <oàO{}å EoàA} qDoàå ” Aj"ÀØoÇ æljàAoYà Eo:} Õo?}‹ :oÜuà AjtÀÓo ?oTà AuÑÛušàå :oÖoÇ Ej;ok Ç~Ú} Ajt:uà :uàù"<} EoàA} Új Z šàåååå ;u r èu ;koà=jû<} EoàA} Aj"ÀØuà ÚjÛu®à ;nkoàæuràÓ} =jÈO":}‹ ùÚo‰bà :jY EoàA} ÖjÛ} q^ ÖjÛ} Ej"DuxA}‹ ÚjÛuràÓ} ?oTšàå ;nr uk Ûu ]|D} =oBoÚ} Øo?uå =jÚj:} ^Bj¥?} AjtÀÓo Au"èur¿å “Öj?} b|<oåååå Aj"ÀØoÇh" =j=oŒÖoÇ =kÑu àÛoÚ} ?oT»?oÇ<} <j;jÚ} Õo?oÇà - :ur qAu"¥ =oDjº:} ;uAo?oTà AjtÔur<} ;koÛur‰?urå” ;urÔoà^ =kÑu àÛo ?oÔoœÚ} ÚoAuÑ<} AjtÔušàåååå :oàÖoÇ AjtÔo®Ç<}åååå qAu"¥à W|Aj<} Dj Ó oÚo:j ¶ Ó} ØoàA}x qD}?u š àåååå W|Aj < oÖoÇ íjìZ:oà^ qAjtxà )Ó} ú?ušàål


#

November 16, 2013

æloAo;nko~Öuà AjÚoD}

hægáQÅÓݤbí £à®… ÊÜáÖÜñÝÌbí ®ÝíÊÝí Do‹^Ó} I"AoàA}‹ ØuI"Ó} ]?ušà \DuÈà <oàA} ØoAo‹Do : AuÑÀÚu:}å (I"AoàA} 3, 29)å ‘AuÑÀù?} úrÜoU :ur AuÑÀÚu:}’ Aj À O{} Au Ñ ÀÚu : } Au Ñ Àù?} ØoAo‹Do:} )Ó} Øu r Ûu à ; ú;o‹àO{} DoàÔo:oä ØoàAo¥ÇÓ} =j\ =j\Ü}å ;uAo<} Eu à <oàA} q=o®Otšàå #Øoh"Ot =jÈAo] NÚuOt‰ : ‘DjAu~DjŒÚoÖoÇ Eo:oà:} :j"à Aj " eAu " Öu r Aj " "ù"Ù} Øo:jbO{} q^ :j"ØoÇ ;u|BoÓ} PÔ}‹ Øo?u r š Aj " ÀÜ} =oÖoÚj‰bàä R:oÇÓ} DjAu~DjŒÚ} :j"Øu ;nkjàO{} Djà:urDo‰ q^ :oÖuùÛu :j"ØoÇ ;u|BoÖuà PÔ}‹ Øo:j?uàå IBuà )Ó} :jÚo‹Ùur (ú qàÓoºÚ} ÖjbÒ"ùÛu PÔ}‹ Øo:oä :jBuà :j"Øur ÚjÖo‹Ú} :j"ØuùÛu PÔ}‹ Øo:j?ur; q^ IBuà )Ó} <jAuÑÈ q=uš Eurúš ;nkjàO{} Djà:urDo‰ :jBuà :j"Øur ;u|A} :j"Øu ;nkjàO{} Djà:urDo‰å (#Doh"Ot 62, 3-5)å ;u|A} AuÑÀÚu:} Aj"Àèur¿ %?uš|Ó} æoO"’?oà:} ;nkjàO{} EoàÔo ^Bu:oå EurØuOt =jÈAo] !Buà %ÖoÚo‰ : ‘ \Óo EoàA} ælj"PO"‰?ur q^ !ÚjÜoÇà:} AjÀÚj‰?urà q^ AurAoèoÒ"<} \ÖuùÛu %PO"‰?urà EoàA} :j"Óo DoDo®Ó} Aj"ÀW =j\Ü} ùÚj " <} íu ì :j ? u r àå Aj À O{}

ælj?oÒ"xÖuà !Aj"â:} Ôja"~ WAoÖo Óo?u\Öo DjæoÚoà ;nkuãà %Dur¶Û} qD}bš\ ‘=kuÑÚudªÓo’ Aja~à Djà=jÑÜ}~ ÔjrÜ} Øo?oÇå Djr : ;nkjàÛoÒ"Öo WAoÖo Óo?u\Öo Aj"<o»à ;nkuãà %Dur¶Û} qDo :jÚ}ä :jDj?oÇà^ “=kuÑÚudªÓo” DuàA}x <jØurå

aBoºd=jÜo<} EoàA} :j"Óo Aj"ÀW =j\Ü} ùÚj"<} íuì:j?uràå’ (2, 16-22). ;u|A} AuÑÀÚu:} Aj " Àèu ¿ à Uà:j = } =j Ú o‹Ç GÚj Ú oà:}hr qDoå qîoÇ Aj"<o»ù"è} ØoAo‹Do ;uAoU Au Ñ Àù?} q^ e Au Ñ Àù?} !d¶:oO{} IÚ})Ó} AjÇR‰:} d|a":} ØoAo‹Doå AuÑÀÚu:} AuÑÀù?} ØoAo‹Do )Ó} !=j Ñ Ú}º æoà;}ä (ÓoAu " ÓoÖoÇ qùÚj » Üo<} qÚjàæl} ØoàAuÑ¥ q^ W@æljÚ} æoèu r ¥å Au Ñ ÀÚu : } Au Ñ Àù?} (ÓoAu " Óo ;n k j à O{} aBoºd AurÔoÖur DjAj"YŒ:} DjàNà;k} Dj " Új " ùÚo‰:} q^ !Dj ? oÇ DjàNà;ko Aj""Óoà:}È ;urÔoà qD}bšà )Ó} Øo:o:}å :oàÖu Aj " ;u à ^Bu : o Dj è oAj è }ä !\¶|O":o (intimacy) q^ Eu Djèu¢à:} (ÓoAu"Óo ;nkoA}‹ :o@à R:uàÖ} =oXà ;jAjÚj"àÓ} <oå :oàÖur Aj"OtŒd q^ %Ajtf Aur|Ô} Ôj"àÛoO{} (depth) qBu:o; Ôj"àÛoO{} ^Újà:jY Djh"ÈÓ} Aurf¥å :j"K<o:urš GÚjÚ} :oàÖu Aj";kàu ÚjU:} Øo:oå

Euà ØurÛuà q:oà WÒ":o !\¶|O":uU ù"ÚoŒ (grace of intimacy)å q=o®Ó} dº|ÓoÚ} ú?ošÇà ?oTàä q=uš =jÚu§?oTàä ;u|A} qBu:o !Dj?ur PÔo‹ æoà;} (marriage bond)ä AuÑÀÚu:} Au Ñ Àúš Aj " ]š !\¶|O":o Aj"ÀèoÇÚ} =j\=j\Ü} Aj";urš DjàNà;k} (spousal relationship). <jAoÇ GÚjÚoà:} ;kÚj }¶Djæol ØoAo‹Do ØuI"RÈ|D}‰ AuÑÀÚu:oU AurÔoU AuÑù?}ä :oÖu?oTà Dj è oAj è u < } WÒ"àa¥ q^ q=o®Ó}Ö} :oÓo DjAj"YŒ:} ùY¥å ;kjÚ}¶DjæluÖur W@Ò" ;kuÇ|O{} Eur Aj"ÀÜu§ q=ošÇ <urAoÈÇ?oTà q=}‰:oO{}ä Au r ÔoDj f ¢ (intimacy)å Aj"<o»ù"èo<} Aj"ÀèoÇÚ} qa" EjÚuÇÓošÇ<} ;uAo?oTà ÚjU:} ùYØu Øo?ošÇ DjàNà;koÖuà Új " =u ® à ØoAo‹Do <u r AoÈÇ EurúšÖoÇ æoà;oÖuàä PÔo‹ Wa:oÖoÇ !<ur’‡|ÔoÖuàå =jÑÜ} ØuI"DjàTà æloAo;nkoÇ~<} :uà WÒ"àAu¥à q;koÇ\¶Ó} =j;nkoÚ} (in a mystical way)å DjæoÚ}

¨ÉÆzsï PÀxÁ (CªÀ¸Àégï: 0)

Doà:oà^ !Dj?uà WÜuà DoÚošàå qddÖur Doàå =koÈD}x q^ Doàå ÓošÚo !Dj ? u !\¶|O":u < }ä ØuI"Ó} :oàÖur AuÑÀÚu:} Aj"ÀÜ} íuìA}‹ WÒ"bšà ØoAo‹Do:}å <jAoÇ GÚjÚoà\š ÔjAoO{}: ØuI"RÈ|D}‰ DjàDoYà qÒrš =kùj :} DurÛjºÜoŠÚ} ØoA}‹ <jÀO{}ä NÔjÚ} =ja:}È !:o¶ÇÓ} ]àAuÑ¥ <jrÇAu"Ùur=kÑu ÚurD} q^ AuÑÀÚu:} Aj"Àèo¿Ó} DjŒB}ª :jBuà AurX Ôj A oO{} qDoå Eu ]ià æloAo;nok Ç~àÖuà Ôj"Ajt<} Ajt:}È AjÖj"àÓ} <oå ØuI"U W@Ò" Bj h "š avl < }‹ ØoAo‹D}bšå ‘qa"ä Do‹^Ó} I"AoàAu¥ q^ =k o YØu A oàÖu iD} %=oD} ùÚo‰:}å =j Ñ Ü} :j " Øu iD} %=oD} ùY<oà:} R:oÇÓ} ? ØuI"U Øo=} U|:} ]|A}‹ AoUOtàå ‘AuÑÀÚu:} q=o®à DoàÔo:o qDo‰<o ÓoØoÚoÖoÇ AuÑÀAo¿Çà^ %=oD} ùÚuÇ:oAu? vP"x?} <o! AuÑÀÚu:} :oàÖu| DoàÔo:o qDo‰ =jÚoÇ<} :o@à %=oD} ùÚj " àÓ} ØoOt‹å ’ (AjtÚ}x 2, 18-19; Ajt:uA} 9, 14-15; PrÓ} 5, 33-34)å

-

=jÈælj";oD}

²Qì ÓÜáOæíÊÝZp…

JPÁ gÁ£ÁAvï zÉÆUÁA ªÉÄAqÁæ÷åAZÉA ©ü g ÁAPÀļï gÀhÄUÉØA eÁ¯ÉA. zÉÆUÁA¬ÄÌ PÀpÃuï gÁUï D¬Ä¯Áè÷å£ï, JPÁªÉÄPÁZÉ ªÀiÁAqÉØ D¥ÀÅÖ£ï vÉ gÀhÄÄeÁÛ¯É. zÉÆUÁA¬ÄÑ ²AUÁA d¨ÉÆâgï D¸ï°èA. vÁåZï ªÁmÉ£ï ¨sÀÄPɯÉèA KPï ¸ÀÄuÉAªÁWÀmï ¥Á±Ágï eÁvÁ¯ÉA D¤ vÁa ¢ÃµïÖ vÁAZÉgï ¥ÀqÉè¯Áå£ï, vÉA vÁAPÁA ¥À¼Éªïß gÁªÉèA. ‘¸À¯Áé¯Áè÷å ªÉÄAqÁæZÉA ªÀiÁ¸ï ªÀiÁíPÁ SÁAªïÌ ªÉļÉÛ¯ÉA’ ªÀÄí¼Áî÷å D±É£ï vÉA ¸ÀÄuÉAªÁWÀmï xÀAAiÀiïÑ §¸ÉèA. zÉÆUï¬Ä ªÉÄAqÉæ xÀPÁè÷åj, ¥ÀÅgÁ¸Àuï zÁRAiÀiÁ߸ÁÛ£Á, JPÁªÉÄPÁZÉ vÀPÉè D¥ÁÖªïß

®qÁAiÀiï PÀvÁð¯É. WÁAiÀiï eÁªïß, ªÀiÁAqÁØ÷åA xÁªïß gÀUÁvï ªÁí¼ÉÆAPï ¯ÁUÉèA vÀj vÁAZÉA gÀhÄÄeï ¸ÀA¥ÉèA £Á, xÁA¨ÉèA £Á. gÀUÁÛZÉÆ ªÁ¸ï £ÁPÁPï D¥ÁÖvÁ£Á, ¸ÀÄuÉAªÁWÀmï, gÀhÄUÀqÁÑ÷å ªÉÄAqÁæåA ¸À²ð£ï ªÉZÁåPï ¥ÁAAiÀiï PÁr¯ÁUÉèA. zsÀtÂðZÉgï ¥ÀqÉÆ£ï gÀUÁvï ªÀåxïð ªÉvÁ ªÀÄíuï aAvÀÄ£ï, ªÀÄÄSÁgï ¸Àgï¯ÉèA ¸ÀÄuÉAªÁWÀmï PÀæªÉÄÃuï zÉÆÃ£ï ¬Ä ªÉÄAqÁæ÷åAZÁå ªÀÄzsÉA ªÀZÉÆ£ï, fÃ¨ï ¨sÁAiÀiïæ PÁqïß, f¨ÉZÉgï gÀUÁvï ¥ÀqÁ¸ÉA ¸ÁzsÀ£ï PÀgÀÄAPï ¯ÁUÉèA. vÁå ªÁmÉ£ï JPÉÆè ¸ÁzsÀÄ ªÀĤ¸ï ªÉvÁ¯ÉÆ. vÁa ¢ÃµïÖ vÁå ªÉÄAqÁæ÷åAZÉgï D¤

¸ÀÄuÉAªÁWÀmïZÉgï UÉ°. “ RAAiÀiÁÑ÷å £ÀªÀÄÄ£ÁåZÉA ¸ÀÄuÉAªÁWÀmïUÁAiÀiï ºÉA? vÁå zÉÆUÁA¬Ä ªÉÄAqÁæ÷åA ªÀÄzsÉA ¥ÀÅt vÉA ²PÁð¯ÉA eÁ¯Áågï, vÁZÉA QvÉA eÁAiÀiïÛ ªÀÄí¼ÉîA vÁPÁ ¥ÀqÉÆ£ï ªÀZÉÆAPï £Á. RArvï eÁªïß vÉA ªÀÄvÉð¯ÉA” ªÀÄíuï aAw¯ÁUÉÆè. D¤ eÁ¯ÉA¬Ä vÀ¸ÉAZï. gÀUÁvï zsÀtÂðZÉgï ¥ÀqÁ£Á¸ÉA ªÀÄÄSÁgï, D¤Pï¬Ä ªÀÄÄSÁgï UɯÉèA ¸ÀÄuÉAªÁWÀmï JPÁZÁÒuÉ zÉÆUÁAAiÀiï ªÉÄAqÁæ÷åA ªÀÄzsÉA ²PÁð¯ÉA D¤ xÀAAiÀiïÑ vÁZÉÆ fêï UɯÉÆ. °¸ÁAªï: ¯ÉSÁªÀvÉÆð DAUÁ¯Á¥ï PÉÆuÁ¬ÄÌ §gÉÆ £À»A.

- =koÈ;} aåØuå a"<u|Ø} Au Ñ ÀÚu : } qDo ;u ù "<} Ajâ:oàA} PÔo‹Öur Aj"ÀèoÇÚ} ÓoØoÚoÖoÇ qÖjÚjÜoÖur; Eur )Ó} DjàNÈAj{}ä )Ó} =jÚjæ} (a celebration, a festivity)ä iAoO{} )Ó} ;j " ÓoÖu à ä Aj"Úo®Öuà íjìÚ} <jÀO{}å ÓoØoÚo AjtÙoºà:} qDj"àÓ} ØoO{} Djà:urD} q^ qÖjÚÜ j }; %=oD} q^ Djà:o=} vP"x?} <jÀO{}å R:oÇÓ} ;uAoÖur =jÑ:} DjàDoYà qOtšä Aj"<o»à DjàTà Ajd‰ ùÚo‰ ØoA}‹ AuÑÀÚu:} (bridegroom)å EoÇ AuÑÚu:oU EoWÈ DjT¿ =jY]k N]š:oå =j B o¥Ç:o‰=} q^ Bj " ]Š‡ | ùÚj Ü oÖu r Ç ùÚu r ®Ç Djà=jOt‰å <urAuÑÈ Eurù?} Aj " ÀèoÇÚ} AoÛoAj è u Ö u r ä =j Y _ÓoÒ"Öu r Ej à :}å \à ;u r ÔoàO{} AoÛošÇà:}ä DjAr u §ÜuÓ} qOtšÇà:}; Aur|Ô} R:uà Aj"Àèu¿à T<oÇ<} :oàÓoà qDoå Au r ÔoÖoÇ Dj ú‰Ó} \ =o:uÇ:o:}å ;uù"<} !Dj?ur DjàNà;k} qDo ùÚo¥ÇÓ} q^ WÒ"àAo¥ÇÓ} \à qh"‰à Øo?oÇà:}å =j\ =j\Üu Aj";kuà ^BuàAuÑ¥ ?oT»?ur q^ ÔjràÛ} æoà;} ( !\¶|Ot:u Ö u r æoà;}) Aj"<o» =j;nkoÚ} Ajt:}È <jÀO{}ä NÔjÚ} Aj"<o»-;jh"ºÓ} Ejà:oÚ}hr qDuÇ:} Aj"ÀèoÇÚ} ;u|A} =jû:oÖuà Aj"<o»=jÜ} ÔjAoO{} ]:oå ØuI"RÈDo‰ ;nkjàO{} ()Ó} AjÇR‰ ;nkjàO{}) ;ur|<} DjàOt’‡à )Ó} IÜ} Øo:j:}å ;u|A} DjàO{}’‡ PÔ}‹ Øo:o Aj"<o» DjàOt’‡?oTàå ;u|A} DjàO{}’‡ AuÑÀÚu:} q^ Aj"<o» DjàO{}’‡ AuÑÀù?} ØoA}‹ !\¶|O":uÖur (intimacy) æoà;} WÒ":o:}å Au Ñ ÀÚu : } (<u r Au Ñ È ) ØoA}‹ ØuI"RÈ|D}‰ DjàDoYà WÒ"?urš; q:oàO{} AuÑÀÚu:} RÈ|D}‰ qAu"¥ DjàTà q^ qAu"¥ Aj";kàu WÒ"A}‹ qDoå q=}‰:oÒ"ÖoÇ æoà;oÓ} :ur qAjtxà %?ur ]:o! qAur¥ =j\ ØoàAo¥ÇÓ} qBu:o!


$

November 16, 2013

ÊÜÞW… B¯ ñÜáPÝ ñæí Çݸæ¤Çíæ ¸æãvÜ¿å… B¯ ñÜáPÝ ñæí EWæ¤í hÝñæÇíæ PÜÐÝrí, A®ÝÌÃÝíaÝ hÝÙÝíñæÉ ÓÜápæãíP…, ÓÝíñÝí »ÜPݤí ÇÝXí ÊÜÞWÝÂí Çݸ…ÇÝÉ$ E±ÝRÃÝíP…, PÝÙÝjaÝ WÜáívÝÁá ¥Ýʅ° AWÝìí ©ÊÝÂí

!Ôo~à ;jÚ}: æuršÓo aÜu Új"å 300; (Óo æuršÓoÓ} Új"å 400; =jÈ:uÇÓ} ÖjZ:} æuršÓoÓ} Új"å 200; <urAu<oà / AjtT®à Új"å600

AjtÔu®à

PÜãv… ùrÛ} Aj"ÀW R\š Dj"à;jÚ} G:oaÜ} ;uAoÓ} ]àa¥ îurÙu aÖoÚ} DoàÛ}bš Au"Àf ùY<oDo‰<o =oXà ]àa¥ ;uAoÖoÇ G"Bu =jÈÓoÚ}:oÓo DjAj"=jû~àU ùrÛ} Aj"ÀW Durvl:} Dj"à;jÚ} íuìàaŠ ;u|A} ù"ZÖur ÚjÖo‹Ú}

? Ûurúº?} ?urAu"<}

!dš- <jRš AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ}

Aj"YÒ"Öuà G:oaÜ} ÓofØ}

ØuI"Öuà =ja:}È ÓofØ}

EoàÖu?oTà AjtÔ}?urš %=oxÚ} Au"èur¿ :oàÓoà Óoèo§à ;n k o A}‹ !Ôo~à ]:oàå

—Aj{zYD} =ku<o~àZD}ä Aj""àNO{}

!îoÇ DjàDoÚoà:} ØuI"ÖoÇ æur|A} =ja:}È Óoèo§Öuà qÚo;kj<}ä AuãæljA}ä Aur|Ô} q^ EurT¿Ó} q:oà q^ Dj;oàÓoè} ØoàaŠå ØuI"ÖoÇ =ja:}È Óoèo§ä :j"Øuà ÚoØ} Ò"|àA}å qØoÇ=oàÖoÇ íjìÛo®Úo Doà Ir;oä qAu"¥ =oDj:} a<jà\ ùÚ}å ^ÚoDuš?oÇ q;koÚoä Doà Ir;oä qAu"¥ =oDj:} a<jà\ ùÚ}å Euà AjtÔu®à ]DoÓ} <ur|A} =oaªàä <ur|A} ]|D} =jOt~à:} Aj"ÀÜo ØoO{}å qÙoºõÇ ]Do vl:jÚ} :j"ØoÇ AjtÔo®õÇÖur =jÈ\=kjè} Au"èur‰?urå Euà AjtÔu®à ú]àÖ} AjÇ;nk}~ ØoàAu¥à <oå :j"Øur %=oxÚ} q^ :oÇ aBoÇà:} =jÈÔjK"àÓ} aDo<o~Óoå —=kuњ|Y<}

Aur^Óo =ku<o~àZD}ä ÕoÙ}úr|=jÚ}å

Doàå Ir;oÓ} <urAu<oÖuà AjtÔu®à ) æloÔuAàj :} Doàå Ir;oä !=uÑDj‰?} q^ Aj t Z‰Úoä =j a :j È :u à :} Bu È |C}ª q^ !ØoÇ=oà^ ÔuÈ|D}‰ ØoAo‹Do¥õÇä ØuI" RÈ|Do‰ÖoÇ ?oT»?oÇ Dj à Nà]k Ó oä ÔjØ~u Ajà:oà^ AjtÔuš?oÇ AuèoÚ} :j"W aBu|D} DjDoO{} æur|A}Ö} =o\Ò"Üu<} ]:u?oÇä Aj"ÀØoÇ Óoèo§ÖoÇ Ôj"àÛoÒ" ;nkoA}‹ EoàA}

Doà:} qà:u r ^ ?oTà AjtÔ}?urš %=oxÚ} Au"èur¿å :oÓo Óoèo§ ;nkoA}‹ !Ôo~à ]:oàå

—=kubœ ÓoÛur~Øoä úàèu’Ù}-æurèo

Aj"e<oÇÖur /ååå AjDo~Öur %Ôo†D} / !Ôo~à

#d‰EoÚ} ;jÚ}

:j"Øur !DurÈ Dur;ko‰à q^ Aj"ÀØoÇ ÔjØo~àÓ} =oàAu¥îo\Ú} ;uAo<} BuÈ|C}ª Djù:} ]?ošõÇ :j"Øu?oTà EoàA} AjtÔo‰àä Aj"ÀØoÇ ÔjØu~ÖoÇ AjtÔo®à:} Aj"ÀW ù"Aj"Ó} ùÚ}å :j"ØoÇ <oàAoÓ} DjAo~à^ AjèoxDuà q^ :j"W DjDoO{} :o@ AjtÔoDuà ùÚu‰bà Aj"ÀÜ} æloD} ]:oàå \|<} qAjt¥õÇ æo=oä \|<} <jAtj <} Aj"YÒ" q^ \|<} q<jà;} æo=o Aj"ÀÜ}å

Doàå Ir;oä qAu"¥ =oDjº:} q^ :j"W DjDoO{} AjtÔu‰?oÇà =oDjº:} a<jà\ ùÚ}å qAu"<} (%=oxÚ} Au"èu‰Ö} =koO{}œ ùÚj"àÓ} ØoO{}) —=kuњ|Y<} Aur^Óo =ku<o~àZD}ä ÕoÙ}úr|=jÚ}å

AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ} Aj"ÀèoÇÚ} R:uà? Aj"<o»ÖoÇ =uÑÙoÖoÇ q^ !^xÙuÖoÇ NÚu ælj?oÒ"x îo\Ú} <jO"œY¢Ó} ;uÜuà ØoAo‹D}?ošõÇ AuÑàAoÇ;nkoA}‹ Bodé|O{} (Scientific) Y\<} :jOtÚ} ùÚur¥ AuÑàAoÇ Dj:j"å <jRš AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ} Aj"ÀèoÇÚ}– ‘;nkuãAur|?} RÈDjª?}œ’ Aj"ÀÜur<} Au"èu¥à a"|Ù} ((Duœ<}œ) %;oxà:} SÚjA}‹ ]àAu¥à :jDj?uàå Euà %;ox=jYàÖ} ]Do‰å (Duœ<oœÖur ÕoÙ} q^ \ÓoœÜ} NY qDo‰ :jÚ}h" +Óo‰ =jÈæoA} qDj<oå EoÓo Aur|?}h" æloY %Üuàå !dš AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ} =o:jè} ^Do=jYà ]Do‰å AuÑàAoÇÖur :oØo ÕoÙ} q^ \ÓoœÜ} qDo‰å _Ò"?oÇ %=oÈà:} =uÑÙoà:} Dj"BuÔ} Øo:oå !dš AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ} ?oàæ} qAuŠÓ} EoPO{}<oDo‰à ;jAÚj ošõÇÚ}ä :oà:ušà emulsified AuÑàAoÇÖuà :u|?} #?ušBuà AuÔu¿à ØoA}‹ %=uÇ:oå !Dj?uà AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ} ?oÀ<oà;nkoA}‹ AjÀÛoà =jÚ}Otà:} DjÚoºàÖoÇ =uÑÙoU q^ !^xÙuU ælj?oÒ"x ÚoÓo‰å Western Ghats ùà=u^Öuà AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ} <jO"œY¢Ó}-!dš-!=jûÙ} ØoAo‹Doå

æoèurÓ} ØuI"Ó} <urAu<}

) ØuI"ä :j"Auà DoàÔošàO{} “AjtÔo q^ :j"a" íuì:u?oÇ:}å Dur;ko q^ :j"Ajtxà Au"èu‰?uàä q^ u |A} NÛjOt q^ :j"Ajtxà %Ôu‰à Øo:u?àu å” :j"ØoÇælr æloÔuAjà\ AjtÒ"ä Aj"ÚuÇÖo Aj"I\ÖuÚ} =o:uÇA}‹ EoàA} NÛoOt‰àä Dur;ko‰à q^ AjtÔo‰à; q^ :uà AjtÀÓo Au"èoDuà ùÚ}å (:j"W ÔjØ}~ %ÖoÚ}) ) ØuI"ä :j"Auà DoàÔošàO{}ä “Aj"ÀØoÇ <oàAo<} R:uàO{} :j"a" AjtÔošõÇÚ}ä Aj"ÀØur DjT~àÖur æo=} :j"Ajtxà ]:ur?urå” :j"ØoÇ ælr u |A} æloÔuAàj \ AjtÒ"ä Aj"ÚuÇÖo Aj"I\<} EoàA} îon?‰u =j@ q^ !]kÓ} ÔjØu~<} :j"ØoÇ æo=oùÛu :j"Øu <oàaà AjtÔo‰à :uà :j"ØoÇ æo=oùÛu :j"Øu <oàaà AjtÔo‰à :uà AjtÀÓo =koAuÑ ùÚ}å (:j"W ÔjØ}~ %ÖoÚ}) ) ØuI"ä :j"Auà DoàÔošàO{}ä “DjÔ}~ q^ DjàDoÚ} DjÚo:}ä =jÑÜ} Aj"ÀWà %:oÈà DjÚod<oà:}”ä :j"ØoÇ ælur|A} æloÔuAjà\ AjtÒ"ä Aj"ÚuÇÖo Aj"I\<} EoAuà AjtÔu¥à :uà AjtÀÓo ?oæl‰u ?uà Aj"ÀÜ} GàZ:} ælA j o~Dur qDoå (:j"W ÔjØ}~ %ÖoÚ}) — b|<o ?ur|æurä ;j"æoO{}

B/W

DjÔu¿à =o<} Új"å !;ku~à =o<} Új"å Óo?uŠà =o<} Új"å ù^C}ª Dj"Ao:} Új"å

9,000 6,000 4,000 3,000

!Ôo~à ;jÚ} æuršÓo aÜu

Új"å 300

(Óo æuršÓoÓ}

Új"å 400

=jÈ:uÇÓ} ÖjZ:} æuršÓoÓ} Új"å 200 <urAu<oà / AjtT®à

Új"å600

æloå I"Øu AoØoÖu AjtÔu® Új".2500

‘úr|<}œ’ AjYºà DjæoÚ} AjÚoœàU Buè}ä iàúrä îuràRš Úoaš Aj"ÀØu Ò"Øo¶^Ó} DjæoÚ} AjÚoœà ;nkoA}‹ Buè}ä iàúrä îuràRšä Dj;oàU Øobšå ;nkurÛu =oaªà Buè} ÖjÛ} ØoA}‹ %DoºD} ÓoÛj"àÓ}h" ùB}ª Øo:o?u q^ %DoºD} ÓoÛo‰<o æoY|Ó} qAoØ} Ò":o?urå DjæoÚ} ;nkjÚoàUà +Óo‰à úbš \à :j:ox?oÓ} Ajt:} %=oxÚo‰bà q^ +Óo‰àÖur %èurª =jYÜoAj{} ælurTØu qD}?ušå !Buà qDo‰àä 1993 #Duºà:} \ÖuÖ} +:o‰Ò"Ó} ?oÔur<} EoàAuà ;ur|<} æur\š ‘úr|<}œ’ EoÛušàå \Üu ]DoÓ} ÖoÚ} =oaªà (ú|Ó} Ùu|N?}DjrŒ<} ‘úr|<}œ’ DuàA}x Dj"Új" ú?uàå \Öu q^ qAu"¥ aW¶:}ÓoÒ"Ó}ä \U Buè}ä iàúrä îuràRš ÚoAuÑ<} qh"š q^ %DoºD} ÓoÛj"àÓ} ùB}ª ØoàAu¥à :uà Djà=jÑÚ}® ÚoAušàå Our Thanks to you for bringing out this wonder ‘CONS’ cough medicine. Sri Albert Ferrao (q:oà ;uAo]<}) Cooke Town, Bangalore - 5.

7-8 AjÚoœàU ‘Au"ãÔuÈ|<}’ :júš =kjÛo=kjÛ} ÔjrÜ} Øob

!Au"YÓoÖoÇ ‘Duª|Ùoœ’à:} ÓoAj{} ùÚ}‹ qDo¥õÇ AjtÀÓo q;ošõÇ Do:}-qÙ} AjÚoœà ;nkoA}‹ ‘Au"ãÔuÈ|<}’ :júš =kjÛo=kjÛ} qD}bšå DjæoÚ} ;nkjÚoàUà aBu|D} Aur?oUà R\šà AjÓo‰à ú?oÇÚ}h" Aj"O{}<u q^ AjÚoœà ;koàAo‰<o :júš =kjÛo=kjÛ} (frequency and intensity) ÖjÛur<} ÖjÛur<} qh"bšå !Dj?oÇ AuèoÚ} Aj";oÈD} ;nkoA}‹ Aj"ÀØur æloA} iÈ| (D}å AoDj";u|Aj<o<} ;koÛ}‹ ]?ušà ‘ÙuÈD}œ’ :u|?} ;j"æoAo<}Buàä :oÖu +:o‰Ò"Ó} ?oÔur<} %=jÒr|Ôj"œàÓ} (:oèuºÚ} ;jAjÚj"àÓ}) Dj"Új" ú?uàå AjtÀÓoÖ} ad¶:} ùÚ}‹ :j"Ajt¥õÇ ‘ÙuÈDoœ’AjYºà Aj"ÀW :júš =kjÛo=kjÛ} %@ %@ ØoA}‹ \|<} Aj"O{}<oÇà^ Djà=jÑÚ}® Úoašå Aj"ÀØoÇ æloAo Aj""Óoà:}È q^R| ‘ÙuÈD}œ’ EoÛjA}‹ Eoàa| Ao=jÚo‰à q^ DjæoÚoàÓ} ]|A}‹ :oàÓoàh" AurDj"‰ æurÚuà=jÜ} qDoå !Au"YÓoÓ} :jBuà Ò"Úur=oÖoÇ ÚoBoÄàÓ} :j"a"àÖ} ‘ÙuÈD}œ’ (Ó}œ=uÑ|Ú}ª ú?uà :jÚ} ?oúrà ?urÓoÓ} æurÚuà=jÜ} Øo:uàå Sri S. Gopalan, Boca Raton, Florida - 33486


%

November 16, 2013

: ;nko ù a"^

»ÜáWÝÂìí¯ BaÜÃÜO… PæÇæãÉ B¸Ýaæ㠟¥…ìvæà

ù?oÇL"ŒÚ} “DoàØuÖur qDu r È ” qBj È Aj t à:} :oÇ ]DoÖoÇ ;u r <o‘ÚoàÖu à Aj t ÀP£ÛoÇàÖu à Øu A oÜ} Øo:o?uàå ;nkjàO"œÚ} qh"?ošÇ qÛj è u ‰ ;oÚ} ?u r |æoAj t <} DjAo~àÓ} ØuAoÜ} Øo:jÖ} AjtÔo®Ç Do?oà:} Ò"|àA}x DoàÔu š à Aj " "GÇ aCj O {} DoàÔuràÓ} qD}?uršå AjtÀP£Zà DjT¿à Do?oà:} IAj"‰Ö} ?ur|æoAj{} :oàÓoà %;uŠ|Dj"<} %POtšÔuršå “AurÔoÖoÇà<ur Eur qDurÈ Aj " ÀW qAj O {} ;u A o]k < } Øo:j Ö } EoàAu à (;u r è} =jOt~à:} NÚoÇ æloCu<} Öj?ur<} AuÀ?oå =jûÜ} q:oà AjtÀÓo =oÈO{} Øobä EuÚ} ÚoÙoAjf qDo:}å :jDuà Aj"ÀWà æl j " T~à a;u | Boà:} qD}?ošÇAja~à AjtÀÓo ;nàjk O{} AuÖuà =jÛošàå ;j"DuÈ IÜ} KÈD}ª Aj qDurÈ ÖjPàA}x Ej"Au";} ;oùOt‹à:}å :oÇ Aja~à Eur qDurÈ Nà;k} ùÚj"àÓ} Uà:ošàå :jDuà Aj"ÀÜ} :j"Ajtxà ÚjDo‰ÇÚ} DoàZ<oä :j"a" ]?uš Aj""àÔjÛ}

;j"DoÈÇ qDoÈÇàÓ} ]|A}‹ :j"Ajtxà ;nkjàO{} æljY‰ ùÚo‰à Aj :j"Ajt¥Ç ælj"ÔoÇ~à^ :j"Ajtxà q=jA}‹ AuÀ?oÇÚ} :j"Au"¥à Új"Dj"Aj{} =oXà ]:oàå :j"a" ÕoNÚo‹Óo:}å úrÜ}h" NÚur Ajt<uD}‰ Eur qDurÈ ÖjPàA}x =kjûÛuà qOtšÇÚ} :oÖoÇ !]k<} ]:oàå EoÓo Dj"AjtÚ} 4 AjÚ}œ Aj"ÀÜoDjÚ} Au|è} qDo” Aj"ÀÜ} ?ur|æur :oÖoÇ íjìÚo Ôu?urå aCj O {} qÒrx<} =oÈÒ"Do‰àÓ} æuØoÚ} Øo?uàå #:ušà NÚuà íjìÚ} DoàÛj"àÓ} :oàÓoà G"i <oå EoàÔoDjÚ} \à (ÓoAu " Óo Eu r à;u r º<} WÒ":obàå NÚu à Øo?u à ä ØuAoÜ} =jÒ"šà Øo?ušàå <o :jÚ} ØuAoÜ} :oàÓoà Új"Öu‰à <oå ;ur<o‘Úoà ^|;} ÓoÛu‰?oÇàÓ} ^|;} =jO{}œ Ôubå ælj"ÔoÇ~à^ íjìÚo q=jA}‹ AjÀÚur<} (Óo =jû:o ;nkjàO{} 4 Aj"e<u q<uÇÓo =jû:o ;nkjàO{} 4 Aj"e<u !Duà =oèu®à N;j"šàÖuà :oàÓoà <oÓoå Eoà:j"à ÖjÛ} Uà:u‹àÓ} Aj è j Ô } Øo?u r š Aj " ÀèoÇÚ} ?urÚuDoAj{}å qDoÈÇà:} :urÖ}

ÖjÛ} =oÈÒ"Öur AjtÀP£Ûur q^ =j<ur~å EoàÔoDjÚ} EjÚuÇúršh" :oÖur Aur|Ô} ùÚo‰bàå ÖjÛ} ØoA}‹ :oU I:j<} íuìàAu¥à b|<oå :jDuà =jèuàA}x Ôu?oÇÚ} ?urÚuDoAj{} (ù"œÚur <jeàä :oÓo :uÔoà æl"j T~àå =jÒrš ÚurNÙ}~ :uÔoà ælj"ÔoÇ~à DjàTà PàÛj<} qD}?uršå ;j"DuÈà Dub<} íuìrAo q^ 2 æl j " ÔoÇ~à Dj à Tà !Au"YÓoà:} WÒ":o?uàå \DurÈ qà:ur<} ;j"æoO{} ÓoAjtÚ} qDoå 7 AjÚoœà q]kà q_š =j\Ü} DjÚ}?ošÇ AuèoÚ} Aj"Úo®Ó} DjT¿à (ÓoªàO{} Øobšàå Aj"e<oÇàÖuà arD} ùÚ}‹ ?u r Úu D oAj t aCoÇà:} ÓoàO{} Uà\<oDo‰<o \à =oXà Ôubàå :uÔoà ælj"T~à q^ <o:oÈà qDur<}h" ?urÚuDoAj{} (ù"œÚur Øo?urå qîuÈ|Ó} ?urÚuDoAj{} 1012 =oaªà Uà:j"<} íjìÚ} q^ ØoÔu r aù"<} :u =j Ò "» qBjÈAjtàÓ} ]|A}‹ 5 AjÚoœà q]kà EoÇ qDoÈÇà:} AjDu‰Ó} qh"?uršå q:oà ?urÚuDoAjtÓ} 80 AjÚoœà %:jÚ} =oÈO{}å

Dj Ô u ¿ à q;k u š à Uà:j " <} ?urÚuDoAj{} aBoÈà:uÓ} Ôu?urå 5 AjÚoÚ} %Ùur<} ÖoÀ _Ò":o<o úrZOtè} Doà:} ØurDu=k}œ #àW^O"Ú} úr?uWà:} iúr¥ :oÖur <o:j" :oÓo Au"èuràÓ} qh"?uršå !Úu| EoÓo úrÜu #:uš AuTà GæoÚ} ]bÔoO{}? “qæo :j"Óo )Ó} Djà:urDoU GæoÚ}å Ò"àAo¥Ç qOt‰Úo EoàA} :j"Óo q=uÑ<} AjÀÚuràÓ} Ò":oàå )Ó} ØurZ Aj""Do‰h"x :jOtÚ} ;jAÚj }ä q^ :j"Wà ;j"dÈàh" <o:oÈà qOtšÇà:}å qBj È Aj t ÖoÇ Aj À Z?oàU ùæoš:} íu ì :ošÇ Aj"ÀÜ} Dj"î}-;j"î} %PA}‹ Ôu?urå ùf:} ú?ošÇ =j È ÓoÚ} qOt‰Úo DjÓofà <o:j" Úur^ ÓoÚ} íuìA}‹ qÒršå ÓoÚ} Ejè¿u ùÛu AjÖo<oDo‰<o %Ûj"_ Ò"|A}‹ <oàAoZŠÓ} R]O"rÚ} EurÙu?oùÛu ÚoAušàå ;nkjàO{}¥ =j O tšÇ Aj t fÒ"Ú} qDo¥Ç Bu|CjO"<j A.C. Eur?oÓ} AjtÀÓo AuÑZ:} íuìA}‹ Ôu?urå Eur?} Dj Ô u ¿ à =k j û ?oà^ - =k j û Ôo¢Çà^ <u K Ò"š?u à å úrÜoÖu r T

ÓÝí. ±Ý¨æÅ ²Áã ÓæãËá¿ÞaÝ ±ÝÍÝíÊÝíaæã WÜáñ…ì q;koÚo<} bîo‰ :

- Prd dúº|Úo Doàå =o;uÈ _ÒrÖur %Ôo†D} qa" ÓoÛur¥ NÚurå :ur Dj=ªu àNÚ} 23 AuÚ} Aj"ÚjÜ} =oA}?urš ]|D}å ØoOt‰Ç ?urÓoà^ :oÓo =jèu?oà :oÖoÇ arDoÖoÇ Nb;o<oÓ} EoIÚ} Øo?oÇà:}å ÕoOtàÖu %Au" íu ì :ošÇ:} q^ ù"Aj t œÚoà Øo?oÇà:}å =o;uÈ _Òr I?o¶?urš 1887 #Duºà:} Au"|OtÖoÇ 25 Au Ú } #Ùu b à:ošÇ _Ò":ubœ<oà:}å qÙ} IÜoà ælj"ÔoÇ~à =jh"xà:urš Eur

(úršå ?oÀ<} =oÈÒ"Ú} Bu:oà:} ÓoAj{} ùÚ}‹ä ù"Ùo¶Ó} q;koÚ} :ur ]àA}x ?oÔuršå :oÇ DjAuà :oÖuà iÓo=}h" NÚoÇ ;nkjÚo<} Øo?uàå #ÔjØu~à:} DuAo ]àa¥ä T:oà Ôoàa¥àä AjtÔu®à ùÚu¥à ØoA}‹ qD}?ušà :oÖuà Dj;oàÖuàå (úrš :j < o~Ùu r Óo=j û U<} OtIÓ} :oàÖoÇ ÔoàAoÚ} ælÙ u } ]?u r š ØoÒr‰Ç Doàå=k o È^œDoÖu r Ç Óo@Òr DoàÔo‰?urå Euà qÒrx<} 1903 #Duºà:} 15 AjÚoœàÖuÚ} :ur Aj t úr~^à:ošÇ Óo=j û U<} =koÈ]àÖoÇ <uraiÒ"Ùuà:} æljY‰ Øo?urå 1910 #Duºà:} OtIÓ} Øo?urå qàÔjAo®Ç %=oÈà:} :ur ;j à Ûj A u Ñ ß ® Ç - %=oºD} ùÚj " <} :oÓoÖ} iÓëo ]:o?urå 1918 #Du º à:} Du r a"OtÖoÇ =oBoàAoàÖu Ôj":}~ ù"ZÚ} :oÖoÇ %;u?uå :u æl o ?oÇ<} =k o _œ?u š Aj " ÀÜ} ÚjÔo‰Aja~à ùèu¿àå :ur :u;o‹à

;k j Y ®Ú} úrDoèu r ¿?u r å ÕoOtà:ošÇ<} Új Ô o:} AoÀèo‰?uàå 50 AjÚoœà :oÖoÇ ù"ZÖuÚ} ÕoO{} qD}?ušå ù"ZÖu EuÚ} æloÔ} Doú~à ÓoAj{} ùÚo‰?uå :ur AjD"j ‰ÚoàÖu ù"Ûux æoà;ko‰?urå 15-16 AjÚoà ù"AjtœYà:} :ur GU~:o?u r å ù"Aj t œYÖu r Aj t Z‰Ú} Aj " ÀÜ} <oàA} =jÛ}?ušàå =o:oxà b=jOtšÇÚ} :oÓo ùèo‰?u à å aDoÈ?oÇÚ} %Ôo†DoÚ} EoÛo‰?urå Øoh"‰à ;u @ à :oÓo qD}bšàÖ}å !;jâBjÇ:oä Dj"AoD} ù"Zà:} aBu|C} Ej"<oœ@ =uÑÈ=kudä _Ûo ÔjrÜ} ùY¥ Djù:} Óoèo§à AoU¥ Djù:}ä æur|A} ?oàæl} qAuŠÖuà ØoÔjÚjÜ} - eà DjA}~ G"Üoà qD}bšàÖ}å :oÖu Dj i ~à qh"?urš ?ur|Ó} q\¶Ó} q^ DoAjtWÓ} %=oxÚ} ØurÛo‰?urå =o;uÈ _Òr ;nkoA}‹ )Ó} Doº]kÓ} =jAj"~è} Ò":o?urå :urh" :oÖoÇ ;uÜoÇà =jh"x )Ó}å :ur =jAj"~è} Øoàæu¿à =kjû?}ä

bbš =kjû?}ä Ôj"?uræ} Doº;oNY qDo‰?u r å =o;u È _Òr<} !ØoÇ_à AoA}È Aj"ÀDj"‰ ú?oå _Ûo ÔjrÜ} ùY¥à ;u@à qD}?ušàå ùCoª:u?oÇàÓ} Dj"BuÔoÖuà íjìÚ} %æloÚ}?ušàå 1968 Dj=uªàNÚ} 22 AuÚ} DjÓofà 5 AjÚoÚ} arD} ælK u Ò"šàå Euà :oÖuà ^AjtÜu Nb;o<}å ;j"DoÈÇ ]Do 23 AuÚ} =koà:oÇÖoÇ 2.30 AjÚoÚ} :ur Aj"ÚjÜ} =oAuњå ØuI" Aj"Y I"Øu eà :oUà %:oÈà ^Ajt@ ØoàA}x =oašàÖ}å PÔj’Ô‡ } 1,00,000 ?urÓoÖoÇ %=jd°\à:} :oU Aj"Úo®U Y|:} Øobå 1999 #Duºà:} Au"| 2 AuÚ} =o=} DoO{}’ I"AoàA} =oA}š ;j"DurÈ :o@ :oÓo æloÔuAjà:} Aj"ÀÜ} =oÖoÚušàå 2002 Ir<} 16 AuÚ} =o=o<} Doà:} Aj"ÀÜ} =oÖoÚušàå AjtÔoÇà qa" Doàå =k o È;} _ÒrùÛu Øu I "ÖoÇ AurÔo<} <uKO{} qAjtxà Aj"ÀÜ} q^ _ÛuDo‰àÓ} æl? j oh"x Øur|Û}‹ ] Aj"ÀÜ}å

- Øur|Ø}~ä úrèo?}TY N;n}k ~Ûu| Aj DjàælÈj Aj{} qÖjÚÜ j } ùÚo‰:} Aj"ÀÜ} EoàAuà Uà:ušàå Au"ØoÚ} ;jAjÚ}?ošÇ ú|RÖuÚ} 80 <jàNÚ} =jèuA}‹ AjtÀÓo ùf:} Øo?u à å q=o®Öu r I?o¶]|D} Aj t ÀÓo ùf:} ùY<oDo‰<o qÖjYœ:o:} Aj"ÀÜ}å <o:oÈà DjT¿à qh"bšà Aj"ÀØoÇ ù"Ùo¶Öu Doà;ku DuãÚu EoIÚ} qD}?ušå <o:oÈà =jh"x Dub<oÖur =jû:} Úur|Bj<} U.S.A. ;nkoA}‹ ÔoàAoà:} îoOtAj{} AjDu‰Ó} qh"?u r š Aj " ÀÜ} ùèu ¿ àå Doà=jÈ;oOt =jÈÓoÚ} ú|Ó} Óo:j"È<}ä <o:oÈà DjT¿à AjtÀÓo R|D} ]|A}‹ AjtÀÓo íuìA}‹ <oDo‰<o Aj " ÀØu à qàÔ} ;j " îu r àÓ} ?oÔu š àå =j û Ü} <o:oÈà DjAo~à qDo‰<o Aj"ÀWà ælj"T~à R:uà Ò"|àA}x <oà:} Aj"ÀÜ} AjtÀÓo æuØoÚ} Øo?uà Aj"Àèo¿Ç Uà:u‹àÓ} AjèÔj } Øo?ušà =jèA u }‹ Dj"^?} “R:uà Uà:oO{} qæo? :j"Óo =ko?oÇà DjÓofà :j"ØoÇ qBjÈAjtà:} AjÀÚj"<} =oAjOt‰àå” ;j"DoÈÇ DjÓofà qBjÈAjtÖoÇ Ôu | XùÛu Ò":o<o Aj " ÀØoÇ AurÔoÖuà b|<o AjtÀÓo DoºÔj:} ùÚj"àÓ} Úoúr<} qD}?ušàå “R:uà qæo? I?o¶ ]DoU =oX~ ÔjAj"¶:}T? :j"ØoÇ 80 AoÇ AjÚoœÖoÇ I?o¶ ]DoÓ} :j"ØoÇ <o:oÈà^ :j"Óo R:uà Óo@Ó} ]?oÇ ?” #:ošÇ ;j æ oØu < } I?o¶]|D} qÖjYœbšà <o:oÈà Óo@Ó} ]àA}x aDjYšà qDuÇ:}å b|<o îo\Ú} )Ó} ú|R ù"Ûurx ?u r Úu D oAj t <} æoà;k j " <} EoÛ}?uršä b|<oÓ} ]?urå “qæo :j"Óo )Ó} NY GæoÚ} qDoå Eur qAur¥ “DoàØuÖr u qDurÈ” :j"Øur <o:j" Úur|Bj<} ÖjPàA}x =kjûÛuà DjÚoš” Aj " ÀÜo‰<o ?u r Úu D oAj t Ó} Úur|Bj<} ?uræoAjtÖoÇÓ}h" %æloÚ} qD}?ušNY ]Duršå (ù;nkoAjDj"‰ - q;koÚo<})


&

November 16, 2013

AñÝöaÝÅ -

iÈ|Aj"\ Prd ÚurZÈÔjD} úrÛu~?}

*Y<oÖoÇ ;urèoÇà^ ;j"/îoà Ôjèo‰bàå Gà\<} \U ùrÛ} æloÔur<} ÓoàÙur Øobšå íjìÛuÇ =oaªà vl:jÚ} ù"ÛoÓ} \èo‰bå \U )Ó}Ö} ;kj"A} =košaOt GÙošÇÚ} ^;ur<} qD}?ušàå DjÓofà ;jAjÚ}?urš Óo_k-=kèj oÀÚ} Au"ØoÚ} :jDr u Ö} qD}?uršå =košaOt Ajt<jdÓ} ;nkjÚo<} ùCoª:o?uàå *Y<o<} Uà:}?ušàä q=o®Öuà )Ó}Ö} æoè} ?oÀ<} ;nkoA}‹ iúràÓ} Ej"BoÚ} qD}?ušàå æo=jO{} :oÖur :uà ?oÀ<} qDo‰<oàÖ}

!Aj£ÛoÓ} Nb ØoA}‹ DjÚ}?uršå :oU qBo qD}bš =košaOtÓ} NÚuà ùÚ}‹ iùA}‹ NÚoÇ =kûj ÛoÚoÓ} =oAjOt§O{} Aj"ÀÜ}å ;uù"<} *Y<o<} ÔoàAoà:} =košaOtÖuà EoO{}Djrx?} iÓo=} Øo:jÖ} BuÀÚoà:uš (ú úr?uWÓ} ælj\~ ú?ušàä q^ ?oÔoœÚ}Ö} (Óo EurDuª?oà:} :oÓo ÚoAoŒU a?uAoY úbšå =košaOt æloÚoa iúr<} qDo‰<oä DjÓofà EurDuª?o ;nok A}‹ úr?uWÓ} Au:o<o )Ó} ]|D} :oÖuà !=jEjÚjÜ} Øo?uàå )Ó} ÓoÚ} :oÖoÇ ?oÔoœÚ} Ò"|A}‹ ÚoA}?ušà :uà ØoÜoå %=oÈà:} :oU Aj":} Aj"à;} ØoA}‹ qh"š :uà R:uà ùÚo‰ - GàO{} Au:o :oÓo

ùèo<o Øo?uàå =kjû?ur<} Ò"àAu¥à =kjû?} !:o‰ÇÖoYà^ _Dj"†<} DurÛ}?ušàå =košaOtU ùrÛ} DjT¿ ;j"/S<} æljÚ}bš %PàA}x :oÓo W|æ} Dj"Ùo<o\šå ÓoèurÓ} Øo:o<o :oÓo ÓoÚoÚ} EurDuª?oùÛu<} DurÛ}‹ ÓoÚ} =oBoÚ} Øo?u à å =k o šaOt Eu r Du ª ?o vl : j Ú } YÔo‰<o AoÛj~<o<} aÖoÚ} ú?urå :uà %PàAo¥Ç d°:uÚ} <o:}?ušàå ;uù"<} \Üu *Y<oÓ} =kuÑ|<oÚ} ùèj Ò "šàå *Y<} vl à Ò"b =košaOt<}hr \Óo =kÑu <} ú?uà“Aj"a"¶ AuTà Ò" AjtÀÓo q=jA}‹ AjÀÚ}å AjtÀÓo ÓoàO{} :oàÓo<oä AuTà Ò" Ajta"¶å” \:ošÇÚ} *Y<} íjìÛj’Ûur<}

;koàAuÑ<} qh"šå ;k"j AuÓ} =jèA j }‹ aÖoYä “R:uà Øo?uà =jû:o?” “Ajta"¶ qa" íjìÚo Ot EjÙ} ùY?oÔušà =košaOtå :uà ;j"DuÈà R:uàÖ} %Ot‹:}?ušàå *Y<} ;kj"AuÓ} íjìÚo EoÛ}‹ qh"bšå ;kj"AuÖu ùC}ª ØoÜo Øobå Aj " ÚoÇ] îo\Ú} =uÑbDoàÓ} ùà=uš|Ù} ú?uà <oå !DjbàÖ} !ÛjrÓ} Dj:oà R\šà qd‰:}? GàO{} qDo æl; j Èj \ ÖjbOtàÓ}? ?oÀ<} <u@‰à ;nok A}‹ O""AjIÜo =jÚoÇà:} !=jEjÚjÜ} q^ !:o‰ÇÖoÚ} Dj ; oàÖu à Øo?oàå !=ošÇ ;nok A}‹ q^ =u?oÇà ;nkoA}‹å *Y<o :jDj?urÇ qAjÒr =košaOt :jDj?urÇ ÖjbÒr ùDjb ØoOt‹Óo :oàU !à:jDxj <o~U

Óoà:ja®? Öj"RaÜu :o@ æljT¥ DjØo! Ûubšà:} Dj IÜoà ;o;ošÇà^ (Óo ÖjbÒ"U ùrÛ} =o_œ:o<o ùDj ? u à ØoOt‹Óo \Öu à qùÈà;j<}! !Djbà qùÈà;j<oà Dj;oàU Øo?oÇà:} EoÇ ]Doà^å ;nr uk Zà ùèo‰:}ä ;nr uk Zà b=o‰:}å !Dj?oÇ ÓoAj""R !=oÈ;koÇàÓ} ]|àA}x ØoO{} iÓëo =koiÒ"Uå <o :jÚ} Au"èo:}T æl; j Èj \ qAjt¥Ç ?oÀ<}-AjÀÛ} ÖjbOtàÓ}? Aj <o :jÚ} ØoO{}‰T ^Aj"r~P<} EoÇ !:o‰ÇÖoYàÖuà? AjtÔoÇà qa" EoÇ ÚurØoÚ} Aj t Ò"Ó} Dj A j " _~?ošÇ !úrª|NÚ} Aj"e<oÇà:} \Ö} Aj " YAj t àO{} !:o‰ÇÖoY ÓoAj " "ÓoÇàÖoÇ ;u r èoÇàÓ} AjtàÛ}bšà úrAo¿à ÓoÛ}‹ %ÛjàaŠ q^ DjA}~ ÖjbOtàÓ} NÖoa Au " èu r à] Aj " ÀÜ} AjtÔoÇàå l

]AuÑ ÓoÜuÇà DjŒ;kur~ 2013-2014

NEj"Ajt<oà q^ =uÑÈ|:oœE} DjàæloAj<} Aj"Xº Óo@: =jÒ"šà : < 5,000; ;j"DuÈà: < 2000; \DuÈà: < 1000

L iAoO{}

iAoO{} ?

dº|ùâ:} ú?ošõÇ EjÚuÇÓo ÓoÜuÇÒ"Ó} < 1200/- *AjØoÖuà =uÑÈ|:oœE} DjàæloAj<} qDu‰?uà

(Eoà:j"à Új"å 200 <jÔuŠ<} + ‘]AuÑ’ (Óo AjDo~U NEj"Ajt<} AjÔj~@ Új"å 250 + ‘;j DuùrÇPÚ} dXI<}’ (Óo AjDo~U NEj"Ajt<} AjÔj~@ Új"å 250 q^ + (Ó} (ÛjºÙo~h"Ø}Au"àÙ} YæuÙ} ÓoÛ}~ Új"å 500 !Buà = I"Ajtš Új"å 1200 qK=o‰:}å)

Djºà:} ÓoPŒ^Ó} Aj"Xº Óo@ NÚjO{} Aj EuÚ} æloDuà\š æloBoà:jÚ} ùÚ}

^O"Ajtà q^ ÚuÔurÈ :

Aj"Xº Óo@ : 1000 DjæoŠà ;nkoA}‹ 3500 Dj;oŠ‡à vl:jÚ} qDuràÓ} ØoO{}

Eur DjŒ;kur~ <jAuàNÚ} 2013 ;nkoA}‹ qúrª|NÚ} 2014 =jÚoÇà:} qDj‰?urå (2) EoÇ qAuŠ vl:jÚ}ä DjŒ;koÇ~à:} æloÔ} íuì:u?oÇà^ä ;koÛo¥ EjÚuÇ|Óo ùâ\Ò"ÖuÚ} ‘]AuÑ Óo@ DjŒ;kur~ 2013-2014’ Aj"ÀÜur<} %?uš|Ó} ùÚj"àÓ} ØoO{}å !Buà %?uš|Ó} <o:}?uršõÇ ùâ\Òr DjŒ;koÇ~Ó} íuì<oàA}å (3) (ÓošõÇ<} R:uršõÇO{} ÓoÜurÇ ;koÛuÇ:}å =jÑÜ} :urÇ Djºà:} Aj æloBoà:}È ú?uršõÇ :jBuà !=jÈÓoi:} qDur<} NÚoÇ Buã?uà:} NÚuã?uršõÇ qDuràÓ}ØoO{}å (4) dº|ÓoÚ} ú?ošõÇ EjÚuÇ|Óo ÓoÜuÇÓ} Új"=jO{} 1200/- *AjIÖuà =uÑÈ|:oœE} DjàæloAj<} =koAuÑ Øo:u?uàå (Eoà:j"à Új"å 200 <jÔuŠ<} + ‘]AuÑ’ (Óo AjDo~U NEj"Ajt<} AjÔj~@ Új"å 250 + ‘;j DuùrÇPÚ} dXI<}’ (Óo AjDo~U NEj"Ajt<} AjÔ~j @ Új"å 250 q^+ (Ó} (ÛjºÙo~h"Ø}Au"àÙ} YæuÙ} ÓoÛ}~ Új"å 500 !Buà = I"Ajtš Új"å 1200 qK=o‰:}å) (5) ÓoÔoŠÖo (ÓoÖ} ù"i<} ^:jè} !ù›Úoà^ NÚjh"?ošõÇ EjÚÇu |Óo ÓoÜuÇÖuÚ} :j"Au"¥à DjÔ¿u à <oàA}ä Djà=jÑÜ}~ aèoD} q^ Ùub=kuÑ|<} <jàNÚ} ;oÛj"àÓ} ØoO{}å (DoàÔo:oÖ} (Ó} :jdº|Ú} q^ #Au"|O{}š ;koÛošõÇÚ} NÚuà) (7) :j"Ajt¥ Eo:} =jÈ\Ò"Öuà <jù?} :j"a" DoàæofØoO{}å qh"bšà GàUO{} NÚoŒà =jÚj:} ùÚu¥0 <oàA}å (8) DjŒ;koÇ~Öo qAuŠ vl:jÚ} dº|ÓoÚ} ú?ošõÇ ùâ\Ò"0ÖuÚ} DjŒ;koÇ~U qaŠ Aj""ÔoŠ?ošõÇ <jà:jÚ} \|<} aàÖo®Ú} ùâ\OtàÓ} EoÇ Djùh"šà Nà=jÚ} NEj"Ajt<oà =koAuÑ Øo:ubà : Aj"Xº Óo@ : =jÒ"šà: Új"å 5000, ;j"DuÈà: Új"å 2000, \DuÈà: Új"å 1000. (9) dº|ÓoÚ} ú?ošõÇ q^ NEj"Ajt<oà ?oæl}?ošõÇ EjÚuÇ|Óo ùâ\Ò"Öuà EjÓ}x ‘]AuÑ’ =j:oÈÖuà ØoA}‹ %Úu‰?uàå EjÚuÇ|Óo aCjOtà:} Djà=o;jÓoÖuà \|=}~ !à\Aj{} ØoAo‹Du‰?uàå (1)

ùâ\Òr ;oÛj"àÓ} aèoD}:

Divo Literary Contests 2013-2014 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort- Mumbai-400 001.

æloÔuAjà:} ù"Ùo¶?oTà AjtÔ}?urš %=oxÚ} Au"èur¿ :oàÓoà Óoèo§ ;nkoA}‹ !Ôo~à ]:oàä Au|è} Øo?ošõÇÓ} =jBo¥:o‰=} =oAo‰àå

Úu|W<o _Úu|Úo

www.rcmatrimonials.com for Mangaloreans, Goans, Anglo Indians, East Indians, North & South Indian Catholics and all Christian Communities We place your Matrimonial Profile on our website for one full year Rs. 400/- (only) for ladies & Rs. 500/- (only) for gents No payments when you find that wonderful partner of your dreams! (Your name, address are not disclosed if you prefer a private profile) For details please contact : 022 26048822 / 9820800480 Convent Avenue, Santacruz West, Mumbai 400 054 Email : rcmatrimonials@gmail.com

NOW IN MIRA ROAD NEAR DIVINE MERCY CHURCH AND NAIGAON (E) NEAR DON BOSCO SCHOOL

NEW BOOKINGS, UNDER CONSTRUCTION, READY POSSESION AND RESALE BUNGLOWS, FLATS, SHOPS, FROM REPUTED BUILDERS AND DEVELOPERS 0% BROKERAGE ON NEW BOOKINGS Contact : MELVIN SIMON 9892404968 / 9619983225 / 8097667899

LEWIS PROPERTIES Shop No.7, Suvidha Palace, Next to Cinemax, Beverly Park, Mira Road (E), Dist. Thane Email : lewis_properties@yahoo.com


'

November 16, 2013

q^ qAoxD} ]?oÇÚ} =oXàæur qDo DjÚ}å” :u r =k j Ù o=k j Ù } Aj " ÀÜo?u r “Aj"ÀWà %:oÈà ;jOt ùÚj"<} qOtxå” qú›|=} ÓoÛj"<} Õo?o! Aj""à;jYœ a"| =uãå” íj ì Ûu š à “ ;k j < j Ç Ao;} ! !Buà—” :ur q:oà DjÔo¿õÇ úrZ‰Ó} =k j û Û} ùY?oÔu r šå “ ^ÚoBu < } q^ ÚoÔo<} ;u;uDoÉÚ} Øo?ošõÇ ØurW~<} :uÇ Úo\à bZOtÖuÚ} =koÚ} AjtÚurš AjÀO{} =jûÜ} :ur =koÚ} :oÓo ?oÔo<oDo‰à Óoèu r Óoà:ošÇ<} =oBoÚ} Øo?urå Öj:"j Ú} bZOt q=jûÜ} Au"bàÖ} Aj"ÀÜ} ;oùàAu¥Ç îo\Ú} ;j=}Œ ùÚj"<} GÙošõÇÚ} qÛ} =jÛušàå %=oÈà:} Øo?ošõÇ ÔjÛj’Ûu|à:} DjAo~àhr ;koàaš =jûÜ} æuàIa"<} q^ ÚurO{} =oXà qÒ"šàä R:oÇÓ}? “ :oàÓoà ;u r Ôoàhrxä bZOtÓ} =koÚ} ?oÔuràÓ}Ö} <o Aj"Àèur¿ ;j"æloA} Øo?uršå q^ =kûj ۚu àhr :jDàu Ö} Eu =oXà Ò":o<o bZOt W|Ajà:}Ö} qD}?ušàå %=oÈà:} íjìÛ}?ušà Do;kuà ÚoØoàA}Ö} Aj"ÀÜ} e úr|Û}‰ DjAr u §à]å æuàIa"<oÓ} q^ ÚurO{}Ó} bZOtÖuÚ} qD}?urš ;uº|B} q^ EjÔuà EoàÔoDj Ú } qD}?ošõÇàÓ} =jYU:}Ö}å =jYd°\ =jèurAoÇ — =k o Ú} Aj t Ú}‹ Øu r W~ ;k o àAu š àå :oU _Dj " ‰?} ;nkjàO"œÚ}Ö} =jÛur<} qDoå EoÖoÇR AjÚur‰ qAoxD} EuÚ} qDo? æuàIa"<o<} =koÒrŠ ØurÛurš q^ bZOtU G"<} úb!” úrZ‰à:} =j Ú o‰ñÇ<} Ôj"I"¢ØoÇÖuà ?oÀÚ} %Ùušàå “ qú›|=}ä qú›|=}ä Dj Ú oDj Ú } qú›|=} !” ;u Û o =oàOtàÖuÚ} %ælur Øo?ur iÈ|=j\ ÚoA}å “íjìÛoŒà DoàÔu¥õÇ îo\Ú} e úr|Û}‰ %vl ØoàA}x <o DjÚ}å AjR|?oÖuà Euà AjÚj‰<} :j:jù›Ü} ÚoAjÒ"šO{}!” :ur W<j"‹Ó} æurÙ} ;oùOtšÔuršå Z’Au"?urš<} =jYd°\Ò"Öuà ;nkurÚj"à q=ušõÇ Eo\à íuì:ušàå =jÈ;nkjAj{} ØoA}‹ :oÜu úrZ‰à:} IAu " š?oÇàÓ} ;n k o àNÒ"šàå %=oÈà:} — “EoàAuà DoàÔu¥õÇ =jÚoÇà:} :j"àAuà DjOtÈÜ}

EoàA}hr iÓošà qD}?u š õÇ Au f à Aj t ÀÓo aÖoÚ}?ušà :jÚ} EoàA} Øo=} DjÚ}!” u oª _Dj"‰?uÓ} ]:urà qD}?uršàå” “NÚoNÚ}! æuÚÙ “ R:u à Aj " ÀÜo‰O{} a" | Ôj"èoÇàÖuà Rš=} :j?oD} ùY¥ Bo]n k æu à Ia"<oÓ} qDo:} ÚoA}?” “AjR|?} =uãÖuà Euà :jÓ}~ Aj"ÀÜ} :j"à =o:uÇ:oO{}?” “Doú›| ÓoÙoÇà:} ÚoAuÑ<} q^ Ao;} úrZ‰Öo <jÛo‰ññÇÓ} #:ošõÇ =jO{}œ qD}Öo æub|=koÖo aÚj " ;k } Aj " ÀÜ} EoàA} Au"ØoÚ} qD}ÖoÇ æuÚuÙoªÓ} =o:uÇ:oàå G"^Ò"Öuà =jÈùÚjÜoà +èu r xàÖu r æu à Ia"<} AjtÀÓo ÓoàO{} <jaà <jÀO{}å Eo:uÚoàÖo Aj"ÙoºÓ} =jYL:}Ö} !Dj?u <oKÓ} ùÚo¥õÇ N;ošÓ} q=ušõÇ ùú›;oY‹Ó} :ur Doú›| Aj"ÀÜ} EoàA} ?uÓo‰àå” Z’Au"?uršÖo Aj""GAj"èoÚ} ÓoÙoÇà:} %ælur ùÚj"à] q^ !vlAt j <oÖur EoDur SÜ} ælÚj } EoàA} \Óo qÛ} DjAo?oà Õo?o‰à!” %;uA}‹ AjtO"Ô} Øo?urå “\ =jYd°\ Ò"àa¥ <o!” “:jÚ} :ur I<jÚ|u KÚ}?” :oÜu aÖoÚušàå “úrÜu :ur Nà;k} ú?ur GU:} Aj"ÀÜo?ur W<j"‹å “ :j Ú }ä :j " à R:u à q^ úrÜu :ur ÖoP" ú?ur?” “:uà Dur;kj"<} ÓoÛu¥à ÓoAj{} !=u|R›:oO{}?” Z’Au"?urš<} aÖoÚušàå qAjt¥Ç =uÑbDoàÖuà!” “ Øu r W~^Ot qÔo:o “Aj":jšæl}?” u Ö} DjÚ}!” GL¢@|:} a"Úoà;oÖuÚ} qD}bš e ú|Ø} “Do;kr :oèur ÓoÛurš W<j"‹<}å DjÓo~Y =k o Au Ñ \ N"<oÇ;} q^ AjR|?} iÈ|=j\ ÚoAo<} %æluà Új"Øoº:urÇ <oD}bš Aj"Àèo¿õÇ ú?ošõÇ EoÇ ú|WÓ} N"<oÇ;}Ö} ÓoÚoÜoÓ} ?oÔur<} Új;}Š‡ <oå ØurW~Ó} bZOtU G"<} ùYIO{} q^ æu à Ia"<} ùÚj"àÓ} R\šà ÓoÚoÜoà qD}bšàå ÚurO{} q^ ØoO{} :jÚ} \\šàÖ} EuÚoàÓ} qD}bšàå ÔjØ}~ Aj"ÀÜ} DjÓo~Y AjR|?oÓ} =jYd°\ Aj"ÀÜ} =koAuÑ\à Dur;ko‹à ]DošõÇÚ} - Øur<oDoÖuÚ} Dje:} ùY<oDo‰ (ÓošõÇÓ} qÚur|_ :j^x ÖjPÒ"§O{} q^ :j^x ØoàAu§ ÓoÙoÇà:} %æluà ùÚu¥à <jÀO{}å” AjÚu|Ô} EoÇ :uÔoàÓ} ùDjªZà:} “GàUà q^ ùDjbà Dur;ko‹à ;jaÈIO{}!” úrZ‰à:} =oàÖ} ù›Üoà =uÑbDoà^ ùÚj"àÓ} <oà:}?” “=oÇÚo_k<}‹ =jÈÒr|Ô}! :uÇ =jÚoÇà:} ùDj?uàÖ} íjìÛušà <oå “ Eu r ?u r Û}~ä Eu r Úo\à :j à æoà:} qD}?ošÇ DjAo~àÖuÚ} q^ :o@à <uD}?ošõÇ ?urÛ}~!” Aj"Àèo¿õÇ %;o¢Úo bæoDoàÖuÚ} Eur =jÈÒr|Ô} NÚoNÚ} æuàIa"<} Doú›| ÓoÙoÇà:} q=ušõÇ ]àvÒ"àÖuÚ} R:oÇÓ} ÖjPàA}x <o?” “R:u à Aj " ÀÜo‰àO{} a" | úrDoèu r ¿å “EoàAu à G"<} ùÚj"àÓ} <oå AjÚjÚo@ AjtÀÓo ÚoA}?” “:jAjè} e ÔjØ}~ Aj"ÀÜ} NÖoA} ùÚ}å ØurW~ AjtÀÓo Ajt=k} ùÚ}å” ]DuràÓ} <oä DjÚ}!” Z’Au"?urš<} !;nko~æljY:} “ q^ q:oà ?” W<j " ‹<} <j;uÈ<} W<j"‹Ó} =jèuÒ"šà =jûÜ} aÖoÚušàå “a"| =uã! Öj:oÈO{}ä DjAo?oà R:uàÖ} Aj"Àèuà <oå W<j"‹<} Doú›| ÓoÙoÇ =jÚoÇà:} Au"Ùoà EoàA} ùÚo‰àå” Z’Au"?urš<} ;urèu AoÙoÚušå ÓoZšà q^ Eo:} :u a »<} EuÚ} ùDj?u Ao;} :j"ØuÇ ?oTà ÕoP"<} æuàIa"<oÓ} :oÜu %ælur ú?urå “NÖoAuÖu AoÙ} qDo:}?” “æuàIa"<} q^ bZOt (Ó}Ö} qDo a"| a"Úoà;oå” PÔ}‹ ØoàAo¥ÇÚ} qD}bšàå :ur Aj"ÀÜo?urå “:j"àAuà Dj:} EuàÖ} (Ó} ÓoÚoÜ} =jûÚur DoàÔ}Öu à NÚu à å Aj " ÀØu Ú } æuàIa"<o<} bZOtU G"<} =o:uÇ@ ;jAjÚ}å” Eo:oà:urš ?urÓoÙur :oÖoÇ DoAjtxÚ} :oÜu ùÚj"àÓ}å” îuèjÒršå “Dj:} %ÖoÚ}!” “Aj":jšæl}?” “EoàAuà Dj:}Ö} DoàÔu¥à!” “bZOt<} æuàIa"<oÖo qDjx:} AjÇR‰:oºÓ} GàÖo ;nÚjk o<} <oÓ} _f?oÔurš æuàIa"<}å _èo¿ Aj"ÀÜ} EoàA} ØoÜoà “=jûÜ} :oÇ ;jf;}È +DjxÚo<} DjÚ}å DjÓo~Y AjR|?o<}ä Doú›| AjtÀÓo =kjDjÒršå” ÓoÙoÇà:} EoàA} %æl u r (ÖoP" qDo) “:uàÖ}

AÊÜ Ó Ü Ì Ã … &27 Aj""0;jYœ?oÇ “ Au | è}

-

ÓÝíPÜم PÝ~ —84

Doàæloèur<}ä Öj"=} NDoIO{} a"| ÚoA}å” (Óo ^|è} DoºDo DjàTà ÚoA} NDuršå “EoàAuà Aj"Ûj~Ú} ùÚj"àÓ} u š æuàIa"<}å “ØurW~ <o!” ÚjÛr Aj"ÀØoÇ dº|Ù} ;kj"Au EoàAuà DjæoÚ} AoOtªà ú?oÇà:}å EoàA} Dj"ª_Û} AjÀO{} =jûÜ} EoàAuà Aj"Ûj~Ú} ùÚj"àÓ} <oå” :ur Eo:} ØurZ?oÔuršå “bbš Au"|YU qÜ} ÕoP"<} EoàA} DoàÔo‰àå EoàAuà bZOtU G"<} ùÚj"àÓ} <oå” “a"| a"Úoà;o!” æuræoÙurš Z’Au"?uršå “Eur <oKÓ} :j"àAuà q:oàÖ} Nà;k} ùYIO{}å :j"Óo %PàA}x EoàA} qAoxD} ]:ur?uràå :jAjè} =jÚoÇà:} :j"àAuà :uràÛ} ;koà=oIO{} q^ #àTšC} %PàA}x <jØurå” Euà DjA}~ Øo:o<o W<j"‹ q=ošõÇ Eo:oà:ošõÇ ?urÓoÙoÇ DjàTà îuèo‰?urå :oÖoÇ ^èo» ;urèoÇà^ RÙoèoà qD}bšàå “AjtÀÓo ;nkurZà DjAo?oà aÖoÚj"àÓ} qDo:} a"| =uã” Aj"ÀÜo?ur Z’Au"?uršå “=jûÜ} a"| a"Úoà;oÓ} <jÀO{}ä :j"Óo!’ “EoàA} :jOtÚ} qDoàä DjÚ}!’ “å38 æuÚuÙoª _Dj"‰?uà:} (Ó}Ö} =koÚ} %Üur qD}?uršå ;ur|<} <jÀO{}å :j"àAuà DoàÔu¥õÇ =jYà æuàIa"<o<} bZOtU

G"<} úbš :jÚ} ;ur|<} =koÚ} %Üu qDoIO{} qD}?ušå” “NÚoNÚ} DjÚ}! æuÚuÙoªÖuà Rš=} N;j"šàÓ} =kjù:} =jà;oÈ Duù"àÛoÖur Au|è} ?oÔo‰ DjÚ}å” “ q^ æu Ú u Ù oªÖu à Rš=} :j?oD} ùÚj"àÓ}?” j r u Aj"ÙoºõÇ qAuŠ “+DjxÚo :jD? vl:jÚ} _Dj"‰?} :j?oD} ùÚj"<} ]:ur?ur q<uÇ|úrš qDuràÓ} Do;k}Ç qDo DjÚ}!” “ :j " àAu à Aj " ÀÜu § à :j Ú }ä !Dj?ur (Ó} qAoxD} Durèo :oYúÖuÇ Úo\à %;u:? j r u Aj"Àèo¿õÇ Ej"Au"]<} Ôj"èoÇàÖuà Rš=} íuìA}‹ æuàIa"<} æljàAo‰?ur?” EoàA} :j B u à ÓoàO{} Aj"ÀÜo<o DjÚ}!” Øo=} ]b W<j"‹<}å “DjÓo~Y AjR|?o<} ‘+=j<} (àÛ} BjÙ}’ ú|Ø}ä ‘AuÑKÚ}ÙoO{}Œ’ ú|Ø} Aj"ÀÜ} ØoeÚ} ú?ošõÇ EoÇ ú|Wà:} R:uš N"ÚoàÓ} qDo:} Aj"Àèu¿à ;oùA}‹ ]àAu¥à =jÈO":j<} ùÚo‰ \:ušàÖ}å” u A}x “AjtÀÓohr :uàÖ} =jèà ØoO{} a"| =uã!” Z’Au"?uršÖo :oèoÇà:} IAoæoŠÚuÖr u ælA j {j }~ ÖjÛur<} Ò":o?urå “GàÖohr DoR›àÖu à q^ Új " Øoº\àÖu à DoàÔo=} Dj A j " àID} ;j"æloAoàÖoÇ æloO{}È Aj"ÀÜu§ Beyond Reasonable Doubt

qDošõÇ GY:} :uà DoàÔo=} eÖ}¥ <j À O{} GàUhr úr|Û}‰ Ajtà;j"<} íuì<oå”
November 16, 2013

¨æãÙæ

¥À¼É ZÉqÁåZÁå ZÉqÁéZÁå ªÉÆUÁPï ¥ÀæxÀªÀiï gÁ0iÀiï¨sÁj eÁªÁ߸Ávï vÁAZÉ vÉA ¥ÀżÀQvï zÉƼÉ

ÓÝËÛ

¸Á«î ºÁAªï d¯Áä xÁªïß ¸ÁAUÁw vÀÄeÉÆ ¨Á¥À0iÀiï £ÉUÁjvï DªÀ0iÀiï ¸ÁArvï ¨Á0iÀiïè ¸ÉÆrvï ¨sÀÄjÎA «¸ÀjÛvï PÀÄlªÀiï £ÁPÁjvï PÁ¼ÉÆPÁAvï ºÁAªï ¢¸Á£Á vÀj ¸ÉÆqÉÆÑ £Á vÀÄeÉÆ DSÉæÃZÁå WÀr0iÉÄ ªÀiÁwAiÉÄ ¥ÀAzÁ ¥sÉÇAqÁAvï ¥ÀÅgÁÛ ¥À0iÀiÁðAvï ¸ÁAUÁw vÀÄeÉÆ ¸Á«î ºÁAªï

- N<o~Û} Øuå úr|Do‰ ù"à;o=jûÚ}

£ï: ¯ÉÃR

ÖÝPÝa… ñÜÅ iàÊÜ®… ÊÜáØOݤñ…

- ¥sÉ°Pïì J. r’¸ÉÆÃeÁ “ “ºÁAiÀiï zɪÁ, ºÉÆ ¸ÀA¸Ágï ªÀÄí¼Áåj QvÉA?” ªÀÄí¼Éî ºÀĸÁÌgÉ ¸ÉÆqÀÄ£ï, ZÀrvï ªÀÄ£Áê÷åA D¦¯ÉÃR£ï: D¥ÉèA zÀÆSï ºÉgÁAPï PÀ¼ÀAªÉÑA ¥ÀæAiÀÄvïß PÀvÁðvï. “ ºÉA fêÀ£ï eÁ¯Áåj QvÉA? ” xÉÆqÉ duï ¸ÀĸÁÌvÁðvï. QvÉA¬Ä eÁAªï. ªÀĤ¸ï ¥ÁæAiÉÄ£ï ªÀíqï eÁvÁ£Á, fêÀ£ï ªÀÄí¼Áågï QvÉA ªÀÄíuï aAvÀÄAPï ¯ÁUÁÛ. ¸ÀPÁØAPï vÁa eÁ¥ï ªÉļÁÛ ªÀÄíuï ºÁAªï ¸ÁAUÁ£Á. eÁ¥ï ¯Á¨sÉè¯É ªÀĤ¸ï, ºÉgÁAPï ¸ÁAUÁ £Á¸ÁÛ£Á, ¸ÀA¥Áè÷åvï eÁAªïÌ ¥ÀÅgÉÆ. ²PÉÑA §Azsï PɯÁågï, fPÉÑA §Azsï eÁvɯÉA ªÀÄíuï ¥ÁmÁè÷å xÉÆqÁå ªÀÄ»£ÁåA D¢ü A n.«.ZÉgï ¸ÀzÁAZï ¥Àæ¸Ágï eÁvÁ¯ÉA. fêÀ£ï QvÉA ªÀÄíuï

¸ÀªÉÆÓAZÉ SÁwgï ²PÉÆAPï eÁAiÀiï, ZÀ¯ÉÆAPï eÁAiÀiï D¤ fPÉÆAPï eÁAiÀiï D¤ ²Pï¯ÉèA vÀ¸ÉA fPï¯ÉèA ¸ÀA¸ÁgÁAvï ¸ÉÆqïß ªÀ ºÉgÁAPï ªÁAlÄ£ï UɯÁågï ftÂAiÉÄZÉÆ GzÉÝÃ±ï ¸ÁxÀðPï eÁ¯ÉÆ ªÀÄíuÉåvï. “fêÀ£ï ZÀ¯ï£É PÁ £ÁªÀiï, ZÀ¯ïvÉ gÀºÉÆ ¸ÀĨsÁB ±ÁåªÀiï...” ªÀÄ£ÉÆÃeï PÀĪÀiÁgÁZÁå “±ÉÆÃgï” ªÀÄí¼Áî÷å »A¢ ¦ü¯ÁäAvï ªÀÄ£ÁßqÉà D¤ ªÀĺÉÃAzÀæ PÀ¥ÀÇgï ºÁt KPï ¥Àzï UÁ¬Ä¯ÉèA. DAiÀiÁÌvÁ£Á DvÁA¬Ä fªÁAvï ¸ÀÆàwð ¨sÀvÁð. vÀ¸ÉA “jhÄAzÀV, PÉʹ AiÀÄºï ¥ÀºÉð ºÁAiÀiï...” ªÀÄí¼ÉîA D£ÉåÃPï ¥Àzï ªÀÄ£Áß qÉà ºÁuÉ “ D£ÀAzï ” ªÀÄí¼Áî÷å »A¢ ¦ü¯ÁäAvï UÁAiÀiÁèA. fêÀ£ï ªÀÄí¼Áågï QvÉA ªÀÄíuï ¸ÀªÉÆÓAPï £Á vÀ¸ÉA vÁå PÀ«£ï ¥Àzï °SÁèA. w¸ÉæA ¥Àzï “zÀĤAiÀiÁ §£Á£ÉªÁ¯É, PÁå vÉgÉ ªÀÄ£ïªÉÄ ¸ÀªÀiÁ¬Ä...” ªÀÄÄSÉÃ±ï ºÁuÉ vÉA ¦ü¯ïä “wøïj PÀ¸ÀªÀiï” ºÁZÉ SÁwgï ªÀÄí¼ÁA. vÉÆ PÀ« zɪÁPï, ¸ÀA¸ÁgÁZÁå gÀZÁßgÁPïZï zÀĸÁð¯Á. KPï ¯Áí£ï ¨sÀÄUÉðA, G¨sÁÑ÷å

¦¸ÉƼÁåPï zÉSÉÆ£ï QvÉèA CeÁå¥ï ¥ÁªÁÛ ªÀÄí¼ÉîA vÀÄ«Ä ¥À¼É¯ÁA D¸ÉÛ¯ÉA. ¥sÁvÀgï, ¥sÀÅ¯ï ªÀ gÀAUÁ¼ï ¸ÉÆAUÉÆð ¥À¼ÉvÀZï vÉA GvÉÛÃfvï eÁvÁ! vÁZÉÆ C£ÀĨsÀªï ªÉUÉÆîZï!! vÁPÁ vÉA ¸Á¹ÚPï DPÀµÀðuï. G¯Áè¸Àãjvï ¸ÀÆàwðzÁAiÀÄPï zÀæ±ïå. ªÀÄíeÁå ¥Àæ¸ÀÄÛvï ¹ÜvÉ£ï ªÀiÁíPÁ ¨sÀÄUÁåð¥ÀuÁZÉÆ C£ÀAzï ¨sÀUÉÆÑ ¸ÀAzÀ¨sï𠢯Á. ¨sÀÄUÁåðA xÁªïß ªÀíqÁA¤ ²PÉÑ vÀ¸À¯ÉA eÁAiÉÄÛA D¸Á. ¸À¨sÁgï PÁgÀuÁAPï ¯ÁUÉÆ£ï, ºÁAªï vÁAa ¥Àæ±ÀA¸Á PÀvÁðA. ¥ÀAiÉÄèA ¥ÀæxÀªÀiï vÁAZÉÆ ºÁ¸ÉÆ ¤ªÀÄð¼ï D¤ ºÁ¸ÉÆAPï vÁAPÁA «±Éøï PÁgÀuï eÁAiÀiÁÓAiÀiï ªÀÄíuï £Á, PÁgÀuï £Á¸ÁÛ£Á ¸ÉÊvï wA ºÁ¸ÁÛvï. wA ºÉgÁA ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆAPï ªÀ ¨sÀ¸ÉÆðAPï ¸ÀPÁÛvï. vÁAPÁA zsÀªÀiïð ªÀ gÁeïPÁgÀuï ºÁAa ªÀ¼ÀPï £Á. D«Ä ¸ÉÆ©üvï ªÀ PÀÄgÀĦ, ªÉÆnA ªÀ ¨ÁjÃPï, zÀÄ©îA ªÀ UÉæøïÛ D¤ UÉÆjA ªÀ PÁ½A ªÀÄí¼ÉîA ¥ÀqÉÆ£ï UɯÉèA £Á. vÁAZÁå ªÀír¯ÁA¤ DqÁévÁð ªÀ DqÁAiÀiÁÛ

AuTàÖ} ‘]AuÑ’ÖoÇ =o<oà^ Dj"Új" Øo:o Doàùè} Óo@ DjAo~àÖoÇ AjfxÖur =koAjt;} ?u|GÓ} iÈ| Øuåvå AurÚoO"DoÖoÇ bîu® ;nkoA}‹

=uÑÙoÖur %?ur

DjŒàÛjbvD}ä Új"ÇAjtÙuãÛ} !:j~ÚuãXD}ä PàæuÔurä DjOtXùä DuÉßñã<} q^ Aj"Dj?}ÓoÇÖ} ;nkoA}‹ Ajèjºèo‰:} :jÚ} :oÇ AjèjºèoÇà ;nkoA}‹ Dj"Ùoxå ‘EjC~ j ’å Aj"e<oÇÖur /ååå AjDo~Öur %Ôo†D} / !Ôo~à

#d‰EoÚ} ;jÚ} ùPšÚoà:}

DjÔu¿à =o<} Új"å 15,000 !;ku~à =o<} Új"å 9,000 Óo?uŠà =o<} Új"å 6,000 ù^C}ª Dj"Ao:} Új"å 3,500

;j"dÈ Doàùè} Óo@

Aur|Ô} :ur ;ur|<} Óoèo§àÖur NÚjOt®Ú} N<o~Û} Øuå úr|Do‰ä ù"à;o=jûÚ}ä AoÖj"àÓ} Úoúr<} ÚoAo :j"a"¥ AjÔj~@ <ja|ùâ:} ùÚo Aj <ja æljÚo q^ :j"Ajt¥õÇ DuãÚoÇàÓ} q^ AurÔoÖoÇàÓ} AjÔj~@;oÚ} ùÚo ‘CINTH’ IS REALLY WONDERFUL qAjt¥õÇ (Óo dDjªÚoÖoÇ æo=oO{}x ÛjOtvXD} qDur<} ÕoO{} ØoA}‹ Dj Aj"O{}<oÇàAjO{}È ùBoª:o?urå qa" :oÓo ]?ušà ‘dà;nk}’ =jûDj"<} ;ur<}Ö} Ej=o‰ññÇà^ :ur ÔjrÜ} Øo?urå q<}(ú déÒ"Ó} CHRONIC ECZYMA qD}?ušà :uàh" ‘dà;n}k ’ Aj""Óoà:}È Djà=jÑÚ}® ÔjrÜ} Øo?uàå qAjt¥õÇ q<}(ÓošõÇ dDjªYÓ} ;nkuãÚurO{}† +=jÚu|Bj<} Øo?ušùÛu ÕoO{} =jÚj"‰<} %Durx<} AoÀAuÑàÓ} Dj"Új" Øo?uršå EjÚ}(Óo ]Do ^:jè} ùÚ}‹ R:ušà ÛuÈdœàÔ} ú?oÇY| ÔjrÜ} ØoàA}x <oå qú|YÓ} ‘dà;nk}’ =jûDj"àÓ} Dj"Új" ú?uàå qAjtxà ad¶:} ú?uš=jYà ÖoÚ}Ö} ]Doà^ ÕoO{} ÔjrÜ} Øo?urå ‘CINTH’ is really wonderful. The healing power of your Medicines is really marvellous. Rev. Mother Mary Regina, Nagercoil - 629 001.

¥ÀAiÀiÁðAvï, vÁAPÁA ¥ÀjUÀvï, ªÀĤ¸ï ªÀ ºÉgï PÀ¸À¯ÉÆ¬Ä ªÀåvÁå¸ï D¸Á ªÀÄíuï ¨sÀUÁ£Á. ¸ÁPÉðA ¸ÁAUÉÑA eÁ¯Áågï, DªÀiÁÌA ªÀír¯ÁAPï vÁå ¸ÀAVÛAPï ªÀíqï PÀað ¸ÀªÀAiÀiï D¸Á. D«Ä ¸ÀPÁØ «µÁåAvï zÀÆgÁA ¸ÁAUÁÛAªï, ¥ÀÅ¥ÀÅðvÁðAªï. zÀæµÁÖAvÁPï : ºÀªÉÇ, ¸ÉÊjA, ¸ÁAUÁw, ¸ÉeÁj, zsÀ¤Pï ªÀUïð, EvÁå¢ «µÁåAvï D«Ä zÀÆgÁA ¸ÁAUÉÑ vÀ¸À¯ÉA eÁAiÉÄÛA D¸ÁÛ. vÁAZÁå ¥ÁæªÀiÁt P ÀvÉ xÀAAiÀiï ºÁAªï ªÉƸÉÆgï PÀvÁðA D¤ xÀlPÁÛA. “vÀÄeÉA ªÀiÁvÉA DvÁA ¨ÉÆÃgï ¢¸ÁÛ. vÀÄPÁ ¥ÁæAiÀiï eÁ° ªÀÄíuï PÀ¼ÁÛ.” ªÀÄíuï ¸ÁAUÉÆAPï wA zÁPÉë£ÁAvï. ¥ÁæAiÉÄ£ï aPÉÌ ªÀíqï, DqÉÆâ¸ÀgÉ ¨s À ÄUÉð vÁAaA ¸ÀÆZÀ£ÁA ¢ÃAªïÌ ¥s À ÅqÉA ¸ÀvÁðvï. ªÀíqÁA D¥ÉèA ¸ÀÄSïzÀÄSï ªÁAlÄAPï ªÀ ¸ÁAUÉÆAPï E¯ÉèA ¥ÀÅt ¥Án PÀwðvï, ¥ÀÅuï ¨sÀÄUÁåðA xÀAAiÀiï vÉ UÀÆuï zsÁgÁ¼ï ¢¸ÁÛvï. vÁAa RAvï, ºÀĸÉÌ, ¸ÀAvÉƸï, zÁzsÉƸÁÌAiÀiï EvÁå¢ vÉ ¸ÁAUÁvÁåAPï ¸ÁAUÁÛvï. ªÀíqÁA xÀAAiÀiï °¥ÉÇ£ï D¸ÁÑ÷å PÀ¥ÀlàuÁ «µÁåAvï ¸ÁAUÉÆAPï ªÀ «ZÁgÀÄAPï vÉ ¥Án PÀj£ÁAvï. vÁAZÉ xÁªïß AiÉÄA«ÑA ¸ÀÆZÀ£ÁA ¯ÉÆÃPï PÀ¯ÁåuÁaA D¤ zÀħð¼ÁåAZÁå »vÁaA eÁªÁ߸ÁÛvï. ¸ÀévÁPï ¸ÀªÀiÁeï¸ÉêÀPï ªÀÄíuï aAvÁÑ÷å ¯ÉÆPÁZÁå ªÀÄwAPï¬Ä gÀhļÁÌ£Ávï¯Éè G¥ÁAiÀiï vÉ ªÀÄÄSÁgï WÁ¯ÁÛ£Á, ºÁAªï¬Ä ¸ÀAvÉÆ¸ï ¥ÁªÁÛA D¤ ªÀÄíuÁÛA : “ªÀíAiÀiï, D«Ä ¥ÀæAiÀÄvïß PɯÁè÷åAvï QvÉA? ºÁPÁZï vÀgï fêÀ£ï ªÀÄíuÁÛvï” ªÀÄí¼Éî GzÁÎgï ªÀÄíeÉ xÁªïß ¨sÁAiÀiïæ l ¥ÀqÁÛvï.

‘=kuњ|Úo’Aja~à +=jÚu|Bj<} ^AoÚušà qAjt¥Ç æu|ùYÖur Dj;oàÖur ÔoÈO{}x (úrš )Ó} ]|D} æu|ùYÓ} qh"?ošÇAuèoÚ} :oÖuà :ur|àÛ} Aj"D}‰ æoA}?ušà =jèuA}‹ EoàAuà ÓoÚjÜ} aÖoÚušàå “=uÑÙoà:} qPœÚ} Øo?oà Aj"ÀÜ} ;oú‰Úoà^ DoàÔošà q^ \|<} ]Doà^ +=jÚu|Bj<oÓ} AjÖuràÓ} qDo” Aj"ÀÜo?urå EoàAuà :oÓo “+=jÚu|Bj<} ;nkurÛoÇ ]DoàÓ} =oXà Õo?}ä EoàA} )Ó} AjÓo:} ]:oàä =jèu” Aj"ÀÜur<} ‘=kuњ|Úo’ EoÛjA}‹ ]?uàå (Óo Ej=o‰ññÇ<}àÖ} :oU =uÑÙoà\š ;jrÓ} Úoaš q^ ;u|Û} Aj"O{}<oÇ<} Djà=jÑÜ}~ ÔjrÜ} Øo?urå ø=jÚu|Bj<oU ÔjØ}~ =jÛuràÓ} <oå q:oà qÙ} AjÚoœà %:jYšà :jY| :ur æurÚoÇ ælj?oÒ"xà:} qDoå Mr. Manohar Jose, Brother’s Bakery, Bangalore - 560 074.


November 16, 2013

®ÜÎฅÊÜíñ… ®ÜÊæäÅ ÊÜáqÌ ÓÝíPÜم PÝ~

6

- (D}å ?ur|æurä ù"à;o=jûÚ}

“ :j " Au à

ùEj ? u à %PàAu ¥ àÚu ? ” Aj " ÀÜob qAjO{}å =jÑÜ} AjtO"x?oÓ} æoAuÑWÓ} Au"èo¥õÇ =oÈD}ä a"bšÓ} Au"èuràÓ} AuU ÖjÛ} qBo Aj"ÀÜur<} \Óo ùBuà ùf:}? ;j"DoÈõÇ ]Do AjtO"x?} æloO{}È Dj Ú u r <} Ôu ? u r Ö}¥å :oÖu à <j i |æ} NÚu à qD}?u š àå íjìÚoà:} a"bš DurÛ}‹ ;j"DuÈà úr|@ <o:}?ušàå Au"è}?urš Dj " Dj à ;j æ l } ~ :o@à =oÛ} ú?ur<oàå ù"ZU qBo æloÔjA}‹ Øo:jÖ}¥ AjtO"x?o<} a"bšÓ} aÖo?u~à — “RÈd‰U R:uà ÔjØo?}?” “ :u à GÚu à Ö}¥ _Bu à Øo?oàä” Aj"ÀÜo?uà a"bšå “AjtDu~?}æoæ} Úo\à ÓoÓoœÓ} Ôu?urš GàO{}å :uà Aj"ÀÜo‰ AuÑ<uÇ Djd~<} Ôu?r u š Aj"ÀÜur<}å ;j"æoAoÖoÇ =o:oxÓ} AjÓo:} <oà Aj"ÀÜo‰:}å :ji Ôj:} Øob eä” :oÜuà qOtxbš ÔjØo?} DoàTšå “NÚuàä q:oà EoàA} æoAuÑWÖoÇ ÔuÚuWÓ} AjÖur<} :oÓo Au"èo‰àå úr@| íjìÚo Ò"àAo¥õÇ =jÒ"šà EoAuà EoàÔo ;n k o A}‹ ^Óoè}?u š à NÚu à å !Bu à Ö}¥ q<u Ç |Ó} =oaªà ÓoàO{} :jY ^|æ} íuìA}‹ Ò":oàä” Aj"ÀÜo?ur :ur Au"Ùoà ÓoZ:}‰å “AuT¢à Ò"|æoåååå AjtÀÓo :j"ØuaÜuà ÚoAuÑàÓ} ØoOt‹å ÓoÀ?} :j " à Dj º =o®à:}hr qOtšO{}å Dj Ô u r ¿ Au | è} :j"WàÖ}¥ Uà:o‹àä” a"bš<} q_šà æljÔo®à aAjd~bàå “ ØoO{}‰æo a"bšåååå Au T ¢à Ò":oàå Aj " ÀW|O{} !AjDo° :j"ØuNYÖ}¥ Øo?oÇä” :ur EoDo:}‰ Ôu?urä ÔuÚuWU AoÙ} ;kj<}~å ;n k j à O{} =oAj ‰ Ö}¥ æoAuÑWÓ} æluÙuršå “RÈd‰U R:uà Ôj Ø o?} æoAu Ñ W ?” :oÜu à aÖo?u~àå “R:uà DoàÔurà AjtO"x?}? EoAuà DoàÔu¥à Øo?oÇÚ} :oÓo ÖjÚoæ} AjtàÛošõÇ!” AjtDu~?}

%PÒršå “ Øo?u à :j Y R:u à ?” AjtO"x?o<} DjAo?} ú?uàå “Øobà :oUà ùAjt~à!” Aj " ÀÜo?u r Aj t Du ~ ?}å “;kj"æoAoÖoÇ RÛoÇ<} :oÖur Au"à;j" ?oÖoÚ} ú?oå ;j"DuÈà ÓoàO{} DoàÔuràÓ} DjÓo<oà EoàA}ä ” Aj t O"x?} æuØoÚoÒ"<} %PÒršå “ÖjZ:} DjAo?oà aÖoY <oDo‰<o AjtO"x?} i|;o íjìÚo Ò"|A}‹ ÔjØo?} aAjd~?oÔuršå :uà qÒrx<} RÈd‰ Öoèoº?uàå “:ur =kjXªàÔ}ååå P"Öur¥ååå æoOtšàÛurååå!” :uà NÛj’Ûušàå “;o;ošõÇ^ R:uà ú?oÇY Öj?o‰å EoAuà \Ö}¥ ÖjrÓ} úbš Øo?oÇÚ} :ur AjtÀÓo Wa»Ö}¥ Ajt:ur~åååå Duã:o<} GàÖur!!” “:oÖo =oOtà Aj""èoà:} W|A} ]|Øu qD}?uršÔur :j"Auà? EoàÔo R:oÇÓ} AjtÚ} ÓoÜu£A}‹ qÒ"šàO{} ?” Aj " ÀÜo?u r AjtO"x?} ÚoÔo<} æljÚur<}å “ÖjrÓ} úrÜoO{} ;nkoA}‹ ØoàA}x Do;koÇ qDoå :j"ØoÇ Aj"\à:} ;kj"æoA} æljÚur<} Ôu?o Øo?oÇÚ} úrÜuà R:uà ùÒ"~:o?” “:oÜuà :j"Óo NÚuà AoÀÚuà Õo?}‹ ;koÛošàT? ;uù"<}àÖ}¥ :j"à :oÖu =oZ‰à:} Au"èur<} %POt‰O{}å Eu à :oÖu à æl"j Ôu~àÖ}¥ <oÓo AjtÀÓo! EoàA} ÓoàO{} :jY îoA}‹ Eur Ôjæl}~ ÓoÛu‰bååå!” :uà EjÙoªÚ} =jÛušàå “ :j B u à ùÖoÇ~ N;ošÓ} Úu ã ?oÖoÇ =oÙoÇÓ} W|A} ]|Ôuråååå AjÖ}!” :oÜuà ælh j "®Ó} ?urÙušàå RÈd‰ æl o AoUà %:oÈà

qÒrx<} ;n k j Ù oúšàå :oÓo GÚuàÖ}¥ W|Ao£:} ùOt~àBuà æljÔušàå ;j"DoÈà íjìÛuÇ ‘<oà’ Aj"ÀÜo?uà q=ošõÇ Aj"\à:}å ‘Eur Ôjæl}~ ÓoÛurš Øo?oÇÚ} Aj"ÀW Aj""Rš W@ Do=k} ØoO{}‰å <o:ošõÇÚ} EoàA} Doà=jÛu‰bà’ — _Buàä q@ºà Uà:o‹à :oÖo Aj"\à:} Ao;oè} %KàA}x ?oTšàå EoÇ :oÖoÇ îurÙoÇ ^;k o ~ÚoÓ} qAj Ò r¥O{} =oXàæur qD}?urš Øo?ošõÇ<}ä ;nkurÛoÇÖ}¥ ]Doà vl:jÚ} :oÜuà ùDj?r u ÇT Ôj"fÒr îoA}‹ Ôjæ}l ~ ÓoÛuršÖ}¥å =kjb:oàB} ØoA}‹ :oÓo qDjŒ:uÈà:} ;oG?} ùYØu =jÛušàå “:oÖo W|AoÓ} YD}x qDoä” Aj"ÀÜo?ur ;oú‰Ú} :oU =jYÓëo ùY:}‰å “:oÓo ÚjÔo:} ]àa¥ ÔjØ}~ =jÛo:}å :oÖur íjìÓo~Ú} GàO{} qDo?” ;oú‰Úo<} DoàÔo‰<o qAj O {} Új Û u r àÓ}?oTšå Aj t O"x?o<} Aj Ö u r <} AjtDu~?oÓ} q=jA}‹ EoÛuršå ‘Ôjæl}~ Ôu?urä’ Aj"Àf¿ Óo@ :ur vP"x?}Ö}¥ =o:uÇ?ur<oàå ÓoÚoÜ} RÈd‰<} EoÖo]’àÖ}¥ ‘Ôjæl}~ ÓoÛu‰bà’ Aj"Àf¿ ;kja"x :oÖo Aj"\à:} qD}bšå :jY| :oÇ íjìÛuÇ :ur DjA}~ aDj?ur~ q^ :oÜuà ÚjÔo‰U Nà;kjND}‰ úbå RÈd‰ Aj"\Ú} <o:}?ušàå AjtDu~?} úrÜoOtšTà %PÒrš<oàå Dj"AjtÚ} ÖoÇÚ} AjÚoà =oBoÚ} Øo:jÖ}¥ä ;oú‰Ú} ÕoAj{} =jûd:}‰ æloO{}È Ò"|A}‹ Aj"ÀÜo?ur — “q^ vlàÒ"àa¥ ÔjØ}~ <oà!” :uà qOtx:jÖ}¥ AjtDu~?} q=ošõÇ íjìÚoU AoÙ} ;kYj ?oÔuršå RÈd‰ä Dj"AjtÚ} qÙ} ]|D}

qDjŒ:uÈà:} %?u~àå Øo?oÇY :ur :oÓo =jèr u àA}x Ôu?r u <oàå =jÑÜ} ^AjtÜoÇ ]Do Ajt:}È qDjŒ:uÈÖuà ‘v?}š’ =koYÓ} ùÚj"àÓ} AuèoÚ} =oAu Ñ šå RÈd‰Ó} æo=oO{}‹ q=ošõÇÖ}¥ íjìÚo q=jA}‹ Au?uàå ‘=kjûÛuà R:uà?’ Euà AjÛušà DjAo?} :oÖoÇ ;urèoÇ Aj""ÓoÚ} %æuà Øo?uàå =jÑÜ} R:ušà Uà:ošõÇY| :oÖoÇ DjAo?oÓ} :oÓo =koAuÑ\ Øo=} ]dš<oàå Dj"AjtÚ} ;ur|<} Aj"e<u =oBoÚ} Øo:o<o RÈd‰Ó} AjtDu~?oÖur %ÛoD} Dj:jàA}x?oÔuršå :oÇ ]|D} :uà Uà:u | D}‰ ØoA}‹ NDu r <} qD}?ušàå “R:uà Uà:o‰O{} =jû:o?” qAjh"¥à %:oÈà qÒrx<} :uà Aj"ÀÜo?uà — “AjtÀÓo AjtDu~?oÖur Aj"D}‰ %ÛoD} Ò":o AjtAj"¶å AjtÀÓo :oÖu aÜuà WÒ"àA}x Do;koÇ<oàä EoàA} qØ} íjìÚo Ò":oàä” Aj"ÀÜur<} qAjOt¥ Øo_Ó} ÚoÓo<oDo‰àä :uà AjD"j ‰Ú} N;j"š<} íj ì ÚoÖu à Au " |Ù} ;u à Au š àå qAj O {}x :oÖo %:oÈàÖu r !;nk}~ DjAj"§?urå \ ùDj?uàÖ}¥ %PàA}x DjRš<oàå \ ;kj"AuU =oÙ} =jèuã:}‰ Úoašå ;nkurÛoÇÖ} Auèo<} RÈd‰ q=ošÇ íj ì ÚoÖoÇ ;oÚoÚ} =oAo‰<oä AuÑ^ Aj""ÓoÚ}Ö}¥ %v Øobå \Öu ;urèu ÚoÔo<} DjÔu¿Ö}¥ vàÛo†NY Øo?ušàå “úr|Ü} :j"à?” \Öuà aU:}È DjAo?}å “EoàA} úr|Ü} Aj"ÀÜur<} :j"à <uÜoàO{}?” “ Aj À O{}ä EoàA} :j " Óo +èox<o!” \ÖoÇ ùÚmurÚ} Øo=}å RÈd‰<} \ÖoÇ %:oÈàÖuàÔj Ü u ® à ùY<oDo‰<o Au " |Ù} Aj""ÓoÚ} ;jAj?u~àå “ GàO{} Ò":oO{} ?” AuÑ^ :oÓo qÛ} Úoašå” Euà Aj"ÀØuà íjìÚ}å EoÖu vl:Új } :j"Óo Y|Ô} <oà!” \Uà %:oÈà qÒrx<} :uà Dj°æ}Š Øo?uàå “:j"Øuà íjìÚ} :j " ØoÇ Aj t :oÇÚ} ;j A j < }~ AoÀAjO{}å EoàA} vl:jÚ} Ò"|<oå AjtDu~?oÓ} æloO{}È q=j O {}ä ” Aj " ÀÜo?u à :u à ÚoÔo<} æljÚur<}å “úr|Ü} AjtDu~?}? :ur EoàÔo ÚoAo<o!” “AjtDu~?} EoÇ íjìÚoà:} ÚoAo<o?” =jÈ\ DjAo?} RÈd‰Öuàå “vl:jÚ} b=jA}‹ ;jAjÚ}‹ä EoÇ íjìÚo ÚoAo<o Aj"ÀÜo‰O{}? b=jA}‹ ;jAjÚ}ååå q:oà :j"Óo ÖoÇÚ} qD}bšàä Ò"àAo¥õÇ AjDo~à =oàÖ} Øo:ubà!” RÈd‰Uà !@ºà %:oÈà qÒrx<} AuÑ^ úrÈ|;ko<} æljb~å “ ^Óoè} EoàÔo ;nkoA}‹åååå!” \ ?oTà qD}?urš Do@~Öur G"àÙur aàÖo‰<oä RÈd‰ DjÚoÚoà ;nkjàO{} ;nkoA}‹ =oXà íjì"Aušà q^ Aj"ÀÜo?uà — “:j"Øur íuìrA} q:oà AjtÀ:oÚur Øo?o <jÀO{}Auååå q:oà :j<o~ÙoÇ íuìrAoÓ} AoDu ¿ à:} ÓoÜu £ å :j " Øu r Euræur~D} Dj"Ùurà]å :j"Øuà Dj:o‰ññÇ<oD} ØoàA}!” :oÜuà DjÚoÚoà Au"Ùoà ÓoZšàå “ :j " à =j : oÇ~<} EoÇ ;oÚoÚ} Ò"|A}‹ =jèuä :u;oèo :j " Óo ùèu ‰ ?u à å :j " Øu r =oàO{}Ö}¥ Au r |Û}‹ ;jAj:o~àT <oàT =jèu!” \ îuàAo¥bàå RÈd‰ÖoÇ :j<oÇ~ W|Aoà:} R:uà æljÔo‰?uà :uà :oÓo Ajt:}È ùf|:}å ÚoÔoÖoÇ æljÚoÚ} :uà íuìrAoÓ} DurÛ}‹ qh"?ušà Øo?oÇY|ä EoÇ AuèoÚ} :oÓo :ur <oDo‰<o ÚoAuÑàÓ} æloYÖ}¥ ùC}ª Ajt:o~?uå W|Aoà:} :oÛ} - Au Ñ |Û} Øo:obå =oAo<o:}?ošõÇÓ} q=u Ñ š íuìrA}ä :oÖoÇ AuÑ<uÇDjàTà Aj"Újst Ajt:o~ Aj"Àf¿à qÀÛj"Ó} Uà:o‹à Ò":o<oä :uà DjÔu¿àÖ} ùèjºèo‰?uàä Ajèjºèo‰?uàå :jÚ} q:oà R:uà AoÙ}? (ÖoP" qDo)
=koi ]àa¥ Aj"ÀèoÇÚ}ä W|A} ÓoÛur¥å :uà DjAo~àÖu =jAj~Üu¢<}å ØoàA} Aj"^D}Aj"<o§:}ä Aj ÚjrÓ}-Újs"Ûoàå :o@ EoÇ DjàDoÚoà:} WÒ"àA}x <jØurå Aj"<o»ÇàÓ} Øo?oÇÚ}ä :o@à q;k o Ú}?ošÇ Öj r R îo\Ú}å Aj"<o§\àÓ} Øo?oÇÚ} Aj"<o»ÇàÖoÇ ælj"ú îo\Ú} q^ Új r Ó} - Új s "ÛoàÓ} Øo?oÇÚ} Aj"<o»ÇàÖoÇ =koOtŠÇ îo\Ú}å =j Ñ Ü} EoàÔoDj Ú } EoÇ Aj t ÛoÖu r W|A} ÓoÛu r š úrÜoÖoÇh" =koOtŠÇ îo\Ú} <j e àä NÔoÚ} ;u r ÔoàÖoÇ ;j"Do¶<oxÒ"<} Nb ]?urå ÖjÛ} %Üu 50 AjDo~à =oÈO{} ØoO{}‰ EoÇ AjtÛoÓ}å NÚu r ;k j Û j à Ô} ]Do‰?u r å ]Do‰?ur Ajt:}È <jeàä AjÚoœÖoÇ 12 Aj"e<uh" ù"æu =kjûPA}‹ä <oÚ}š/æuràÛoÇà^ Durælo‰?urå úrÜoUO{} ]|C}ª )Ó} =oaªà :oÖuÚ} =jZš :jÚ}ä =jÚj:} )Ó} =oaªà :oU Du r æl o O{} =j è u : o?u å =oÙošÇ =j < o‹D} AjÚoœà^ :oÓo ?urÓoU ]|C}ªÖ} ?oÔošÇ ØoàA}x =jûÚurå q^ qØ} :oÖu Ú } =k o iÒ"Öu à =k j A j t ~Ü} ØoÇY Øo?oàå =oÙošÇ ;ko AjÚoœà^ :oÓo =u Ñ |ÙoÓ} ÓoàO{} <oå ?oAoYD} :ur Øo?oå NÚuà îoA}‹ -_Ò"A}‹ qD}?u r šä :oÖoÇ ;kj^Ot AurZ‰^ÖoÇ ÓoèoÚ}å q^ GàO{} :ur Ôu?oT|ä :oÇ ]|D} ;nkoA}‹ Eur AoÙu Ú } =j Û ošå îoàA}x (Óo ÔoàAoà:} )Ó} ]|D} )Ó} ÚoO{} q=ošÇ íuìrÛoÇ Aj O {}È NDu r <} ÔoàA} æljàAuÑàÓ} æloO{}È DjÚuršå æljàAuÑàÓ} æloO{}È ÔoàAoÚ} Au:o<o :oÓo ÚjDo‰ÇÚ} DjæloÚ} ?ur|Ó} Au"èo‰å :ur :oàÖu ?oTà %PA}‹ :oàÖu ùC}ª-Dj"î} aÖoÚ}‹ Au:o?ur q^ AuÑ:oÖoÇ ;oAuÓ} ÚjDo‰Ç ;uÔuÚ} qD}?ošÇ AjÀÛ}-AjÀÛ} Új"ÓoÖoÇ DoAu¿à:} ÚoAuÑ<} aBuA} íuì:o?urå !Duà Dj"AjtÚ} Aj""îoÚ} :ur =oAuњå :oÓo Djæol Ú} ?ur|Ó} =jèuàA}x Au"èur¿ q^ DjæloÚ} AjÀÛ} -AjÀÛ} ÚjrÓ} Au"èu¿å DjæloÚ} Új"Óoà^ ;nkjÚoAjè} <jAj""<oÇUà =kjèoà Au"f¿àå ÚoO{} Új"Óo Aj""èoà:} ÚoAo‰ä aBuA} íuì:o q^ Aj""îoÚ}

November 16, 2013

ÊÜÞvÝP… ´ÝÎ ©È! _Ò"àA}x Au"èu¥à DurÛoÇàä Dj;oàO{} ÖurÚoÇà ù"ÛoYÖu Dj æ l o Ú} Aj t Ú}h" îoàA}x =jÛo‰?uä AurZ‰^ÖoÇ =jû:oàÖuä “Aj"Úur<} AjÖurà]’ Aj"ÀÜ}å =jÑÜ} Aj"Úo¥Ç N;ošÓ} q^Ó}h" ÖjZ‰Ó} =kjè} :oÜu ]?oàä q^ :uàÖ} :oÖoÇ !à:oÇÓ} ÓoÚjÜ} Øo?oàå AjÀO{} AurZ‰<} EoÇ ÔoàAuÑ¥ <jeàä Do;koÚjÜ} ÖjÛ} %Üu AjÚoœà =jÒ"šà EoÇ ÔoàAo¥Ç ÖjbÒ"?oTà PÔ}‹ Øo?uršå æuràNàO{}‰ æu|ùYà:} ÓoAjtÚ} qD}?ošÇ :oÓoä ÔoàAoÓ} Ò":oà-Au:o<o 10 AjÚoœà^ :uÔoà ÖuÛoºàä %=oÈà:} ;ur|Ô} ØurAu¿ Öu Û u I?o¶?u å %=oÈà:} =j \ Üu Ö oÇ Aj : o‰Ò"<} ÔoàAoà:}Ö} ÚoAu Ñ šå AjtàAoàÖoÇ q;koÚo<} DjÚoxY ØoÔur æuÚurØ} ùÚ}‹ :oà:j"à q=ušà íjìÚ} ù"KAj{} æoà;kj"àÓ} =oAuњå ?oÀ<u»à íjìÚ}ä :oÓo =jûډu à qàÔjÜ}ä q^ æoRÖoÇ AjtÛoà DoàÔo:oä qàÔo® Aj""îoÚ} \|<} AjtÛ}ä ÓoAo:u q=ošÇ <uÜo‰Ç ælj"ÔoÇ~àÓ} ÓoÜu£A}‹ ?oÒ"šå %ØoºÇ ù"iÖu r ÓoAo:u r ?oOt‰<o ØurAo¿Ç =jh"x AjÀÛošÇ =jû:oÓ} q=jA}‹ Aj"ÀÜo?urä “=jû:o ØoRä Eur ÓoAo:ur :j"Óoä :j"Auà Dj;oàO{} :oÖoÇ Aj""èo Aj"":oØu

q^ :oÓo AuTà AjÀÛ} ùYØuå” %=oÈà:} ÚurRÓ} q=jA}‹ Aj"ÀÜo?urä “=jû:o ÚurR Eur ;oAoÇ ù"iÖur ÓoAo:ur :j"Óoä :j"Auàh" Dj;oàh" :oÖoÇ Aj""èo Aj"":oØoO{}å q^ Eur Aj";kurš ÓoAo:ur Aj"ÀØurå EoàA} Aj";kuà R:oÇÓ}T Aj"ÀèoÇÚ}ä :j"a" ;ur|<} ù"i<} Aj"ÀWà ;ur|<} ælj"Øoàä AjtÀÓo q;koÚ} ]àa¥àå =oÛošÖu r :u r Øo?ošÇAja~àä AjtÛoàU ùâc :oÓo ?oÀ<}=jÜoÚ}Ö} ùf:} qD}bšå :oÓo Au"è}?ošÇ 2 (úÈ Dj"Ao:uÚ}ä AjtÛ} ?oA}‹ :oàÖur NÚur =uÑ|D} ú?urš :oÜuå :jDuà qàÔo® Aj""îuš 3 AjtÛ} :oÖu :u|Ô} ÚoO{}å AjtÛoà DoàÔo:o :oÜu q=ošÇ ælj"ÔoÇ~àÖurh" =uÑ|D} ú?oå Eur ØoÔur ú?ošÇ \DoÈÇ AjÚoœ aÓoè} WAoŠè} Öoæur<}ä :oU =j\Ü} :oÓo DoàÛj"<} Au:o<o ælj"T~à ?oÀ<} qD}bšàä :jY qAjÒ"¥à %Üu=Ü j } ælj"ÔoÇ~àÓ} æljÔj"àÓ} ]|àA}x <o :oÜuå q=ošÇ 179 AjÚoœà =oÈÒ"Ú} Eu r Dj à DoÚ} DoàÛo‰<oä æloàÔoÚ} _úr¥ ØoÔur DoàÛj"<} Ôu?uršå DoàÔo:o q=ošÇ :uÔoà ÖuÛoºà ælj"ÔoÇ~àÓ}ä NÚoÇùÛu ÓoØoÚ} ùÚ}‹ ]?ušàå Ôj?o‘à:} qD}?ošÇ =jû:oàÖoÇ ÔjèoÇÓ}

æoà;k}?ušàå :uàÖ} :oÓo AjtÀÚjÔ} =j Û u š àå Ôj ? o‘à:} qD}?ošÇ =jû:oà^ æoæoU ÖoRÈ ùÚo Aj"ÀÜ}ä :oàÖoÇ æoOtšàÓ} íjìÚo DurÛušàå q^ “:j"à ùÚ}ä :j"à ùÚ} Aj"ÀÜ}ä Dj"<oà^ä :j":j"ä Au"-Au"” ú?uàå :oÓo AuTà Aj O {}È ;k o Ûu r šå Aj " Úo®Ó} ÔoàAoÓ} qh"?uš æloæloA}ä 15 ]Doà^àÖ} Aj"e<oÇÖuà arD} ]|A}‹ä æoOtšàÖoÇ iÓo®à^ íjìÚoÓ}ä ØoÔoÇÓ} ÔjÛ} AuÑZšå q^ ÔjÛ} AuÑÛo‰<o qàÔo® Aj""îurš Aj";kurš AjtÛ} Aj";kuà iÓo~?u r å R:oÇÓ} :oÖu Ú } Dj A o~àU ]|C}ª qD}bšå ;ur|<}h" =oZ‰ :oÓo DurÛj"àÓ} :jOtÚ}Ö} <oà:}å ÔoàAo¥Ç ÔjÜ}Ç AjÇR‰àÖoÇ =jàÖj:uxÓ} =kjè} Au"èur¿<oå (Óo AjtÛo îo\Ú} ;ur|Ô} æloæloA} úrZ‰Ó} Ôu?uå :ur AjtÛ} =oÙošÇ 10 AjÚoœà ;nok A}‹ úrZ‰à:} ?urèo‰å ?urèo‰ Aj " ÀÜo¥Ç N;ošÓ}ä :oÓo ?urèjOt‰:}å :oÇ ]|D} úrZ‰Öu à =kjAjt~Ü} qh"?ušàä ‘AjtÛoÓ} Aj""èoà:} ;nok A}‹ Óo:jÚ}‹ ÓoZØu’ Aj"ÀÜ}å ;ur|<} ù"Ùo¶ Aj";kuà <oDjAjt;ko<uÓ} ÓoÚjÜ} Øo?ošÇ :oÜuàÖ} Aj"ÚoØoO{}å ;ko AjÚoœà ;nok A}‹ úrZ‰à:} ?urèur<} qDo¥Ç ú|WÓ}ä AjtÛoÖoÇ Nb;o<o

ÓÝ̦ì hÝ¿Þ°PÝ Öj?o‰å !Duà =kjûÛuà Au:jÖ} ÚoOtÓ} (úrš AjtÀ:oÚur Au"èo‰ q^ :ur )Ó} qàæoÇÖur Úurà=uÑ ?oA}‹ qD}?uršå ÚoOtÓ} :uà ]Do‰å ÚoO{} AjtÀ:oÚoÇ Dji~à Au:o q^ aÖoÚo‰ “qæo :j"à R:uà ùÚo‰O{}?” :u;oèo ÚoOtÓ} AjtÀ:oÚur Øo=} ]:oä “EoàA} qàæoÇÖur Úurà=uÑ ?oOt‰à” ÚoOtÓ} !ØoÇ=} ]Dušàå :oÜu AjtÀ:oÚoÇÓ} aÖoÚušà: “=jûÜ} qæoä :j"Óo #\š =oÈO{} Øo?oÇ q^ q:oà :j"Auà Úurà=uÑ ?oA}‹ AjÀÛ} ú;oèo ØoàAuÑ¥?

:ur AoÛur<} ú;oèo ÚjrÓ} ØoàAuÑ¥ q^ Doa¿ ]àa¥? q^ :u r Új r Ó} Aj À Û} ØoàAu ¥ à q]k à Ö} :j " à Aj " Új Ü } =oAuщ?urO{}ä :j"à R:oÇÓ} Úurà=uÑ ?oOt‰O{}? :j"Óo R:uà =koÒrŠ qDo?” Aj"ÀÜ} ÚoO{} EoDuršå qæ} ÚoOt<} DoàÔ}?ušà qOtx:o q^ EoDo‰å :u r ÚoOtÓ} DoàÔo‰ “EoàÔo Øu ÚjrÓ} :j"à =jèu:oO{} :u DjÔu¿ EoàAuà ?oh"?uš <jeà NÔoÚ} Aj"ÀØoÇ AjtÀP£ÛoÇ<} ?oh"?ušä =jûÜ} q:oà Doa¿ EoàA} íuì:oà

q^ =kjèoàÖoÇ AuèoÚ} =kjèoà îoA}‹ NÚu r %=u Ñ Ç|Ô} ØurÛo‰àå :jDuàÖ} Eur Úurà=uÑ AjÀÛ} Øo:ur?ur Doa¿ q^ =kèj oà ]|àA}x Djúr‰?ur :uà AjtÀÓoÖ} Au"èoØoO{} Aj"ÀÜ} <o :oÖur =koÒrŠ ;j"dÈà ØurÛu‰bàå qæoU Øo=} qÒrx<} ÚoOt<} EurT¿Ó} %ÖoYšå ú;oèo qa" ;j " DoÈÇàÖoÇ Aj D j " ‰àÖu r =k j è } Øu r Ûj " <} Djà:urD} =oAo‰àA}å :uà :o@ qAjtxà ]?ušà ;uÜuà ØoAo‹Doå :o@ :j B u à Uà:}?u š à :j Ú } qa"àh" R:oÇÓ} ;j"DoÈÇàÓ}

- bÒr dúº|Úo !:jr‰Ú}

Aja~àä ;ur|<} ù"Ùo¶Aj";kuàä Dj A j t ;k o <} =oXà Ò"|:} Aj " Àèo¿Ç æl j A o~BoÇ<}ä ^\;oÚo<} ]?ušà =kuãDj?} :uàå =oÙošÇ ;ko AjÚoœà^ Eur AjtÛ} ÔoàAoÚ} æloYÖ} =ku|Aj"D} Øo?oå q:oà úrZ‰Öuà =kuãDj?} qOtšà Øo?oÇYä Aj t Û} Óo:j " ÈàÓ} úr@ Aj " "îoÚ} qÒ"š<oà:}å ‘qAjtxà <oÓo :oÇ Aj t ÛoÖu r iÚo=} ’ Aj " ÀÜo?u å EoÇ Dj A }~ ùÖo¥Ùoà^ä EoÇ Aj t ÛoÓ} q^Ó} Öj Z :} Aj Ú oœà EoÇ DjàDoÚoà:} WÒ"àAu¥à æloÔ} =koAuÑ Øo?uàå ^AjtÜu úrZ‰ÖoÇ Ej"ú¶<}ä =jàÖoOt‰ÖoÇà^ qØ} :oÓo =koi ]bå :oÖuà EoÇ DjàDoY =j O {}® Dj à =u š àå q=ošÇ ;kj^OtÓ} DoàÔo:} ]|àA}x :urh" Ajt:uÇÓ} DoÚuà Øo?urå ;u r ÔoàÖoÇ <oÇOtà:}ä \DoÈÇÓ} !<oÇO{} Øo?uršå qØ}Óo?} DjPº@ q=o®àA}x úrÜ}h" :jOtÚ} <oå ;uAoUà ælj"T~àä qa" :jY ;nkurÛu =oaªà ;u à Ao¥ÚoUà ùâ:oÇà q;koÚo‰àA}å l

a?o¶ ù"X<oÀä iÚo‰Z (aKš)

]:o<o Uà\ØoO{}ä qa" qAj t ¥Ç Aj t P£ÛoÇàÖu à %=jÒr|Tœ?ošÇNY qa" qAjt¥Ç Aj""îošÇàÓ} NÚuà ]?uà :jÚ} \à NÚoÇ ;nkjÚo<} =oP<} ùÚu‰bà q^ :oÖur =koÒrŠ ØurÛu‰bàå qAjt¥Ç AjtÀP£ÛoÇà^ Doº;nk}~ Uà:}?ušà :jÚ} qØ} qAjtxà Euà DjÔu¿à Au"èu‰àT? :jÚ} qa" R:oÇÓ} Doº]n~k ØoàAu¥à?” Aj"Àèuà qæo<} ÚoOtÓ}å ÚoO{} qæo<} DoàÔ}?ošÇ %:oÈà aCoÇà:} Uà:oå qæo aCoÇà:} EurT¿Ó} %ÖoÚo‰ q^ q=ošÇ W|Aj<oà:} )Ó} ^Doº]nk~ ÚoO{} ØoàA}x ^Bj¥h"œ:oå l


!

November 16, 2013

DjàÔjÈE}:

- bbš a"Úoà;oä Øu=jûôŒ Du r vl : } ]Do¥Ç (Óo =u|àÙuà:} )Ó} ÖoAjt;urÚ} q=ošÇ æoÒ"šDjAàu WÒ":o?urå qD}?ošÇà:} :jâ=u‰<} \à ]|D} DoÚo‰bàå =j Ñ Ü} Dj A oxD} ÖoAj t ;u r Ú} q=u š =j Ò "» DjAoxD}-DjAoxD} EurÔo†àA}x =oAuњå ÖjÛ} q^ ÖjÛ} ÓoAj{} ú?oÇÚ}h" :oÖoÇ Eo:oÓ} =jÒ"» Au"èo<o:ošÇ=jYà Øo:o?uàå ^AjtÜu :oÖu?oTà )Ó}

aÝÊÜÞ¨æãÃÝaæÅ ¨æÊÝb ¨Ü¿Þ Øur|Û} AoÀÜur ùÚu¥ \:ušà Ajt:}È ÖoAu"†à %Úušàå :oÜuà :oÖoÇ æoÒ"š?oTà Aj"Àèuà -“EoàA} ;uAoÖuÚ} =o:uÇ:oà q^ R:uà =jû@ NÚu=jÜ} Øo:o Aj"ÀÜ} Uà:oàå :oÇ Úo\à ÖoAjt;urÚo<} :uà ÖoAu"†à Óo:j"È<} NÚu BjrØ} ùÚj"àÓ} Uà:ušà q^ ÖoAu"†à Óo:jÚušàå \:ošÇÚ} :oÓo ùYmÜ} =jûÚoDjÜ} Øo?ošÇ<}ä Óo:jÚ}?ušà ÖoAu"†à Au"ØoÚ} ;jAjÚ}‹ :ur ^;uràÓ} Ôu?urå ;j"DoÈÇ ]Do DjÓofàä :oÜu :oUà Aj t T®à Aj " Àfà q^ æuÈ|Ó}=koD}ª ÓoÜu£?urå %=oÈà:} q_š DoEu:} íuìA}‹ä q=ošÇ

Bur=oÓ} :ur Ôu?urå =jÑÜ} Bur=oà:ušà ;jâB}Ç =jèuA}‹ :oÓo !ØoÇ=} Øo?uàå :oÜu Óo:jÚ}‹ ;jAjÚ}?ušà ÖoAu"†à q:oà æloYÖ} Durvl:} BjrØoà Újr=oÚ} Au"ØoÚ} qD}?ušàå :oÜu :u BjrØ} %ù?}‹ DjrÓ}›¶Ò"<} =jèu?uàå :uà æloY !=jûæo~Ò"<} iàA}?ušàå :oà:j"à )Ó} =jû@ ÖjrÓ} iàAjÜ} <o:}bšå ÖoAjt;urÚ} q=ošÇ íjìÚo ;koàAuњ q^ q=ošÇ æoÒ"šÓ} :u BjrØ} ;oGOtšÔuršå “EoàAuà Aj"ÀØoÇ Wa:oà:} #:uš Durvl:} BjrØ} =jèuàA}x <oà:}” Aj"Àèuà \Üuàå EoàAuà :j"Óo DoàÔuràÓ} <oàT ;u|A} qAjtxà R:uà =jû@

(Du‰?} úrÜoU AuÑÀÓo?}? -Eu^È ØurØ}~ Z’Dur|Øoä æurYaš

: ~ jA"Dur a “ (Du ‰ ?} úrÜoU AuÑÀÓo?}?” )Ó} DoAjtWÓ}ä

DjÓobÓ} q^ úra"Z Aj EoDoÇæljY:} úràù@ <oKÓ} Ôu?u:oÇ <jAuàNÚ} 3, 2013 Au Ú } æu r YašÖoÇ æl j A oÇ Ao:o<j"ùrb:} =jÈæur|;kàj ùÚ} ÚmoúÈ Eur?oà:} O"BjDuºæljY:} ØoA}‹ Djà=j<}‹ Øo?u r å ú<j Ú o úràù@ (Dur|dÒ"|Bj<}ä æurYašÖoÇ qBjÈOtîo?} Øo?urš Eur <oKÓ} Ajt<uD}‰ Øur|Du=k} Z’Dur|Øo æurYaš EoÜu NÚjA}‹ ]ÔjŠBj~Ó} ú?urš ØoAo‹Doå DjYDj"AjtÚ} )Ó} EjØoÚo AjO{}È =uÈ|ù›Ó} Aj"ÀèoÇÚ} Eo?} æljÚ}‹ ?urÓoà^ Eur <oKÓ} æl o YÖ}¥ iDu ‰ <}ä Boà:} Y\<} q^ íjì<o<} =jèuA}‹ AjÀÚo‰Ç G"Bu<} :u q=o=ošÇ íj ì Úo =j Ú o‰?u å “R:uàÖ} =uÑØu†à Ao ;ur|<} !;nko~àÖu DjàAo;} <oDo‰<o !îo¡Ç ù"Ùo¶<} DoàÔo:o Au"èur<} =jèuàAuÑ¥ :jDj?ur

ÛoÈAjt Eur” Aj"Àèu¿à qÒrxàÓ} Au"èu¿àå DjÓobÓ} DoAjtWÓ} DoÚ} Aj ù;nkoAjDj"‰ qDur<}ä Dj"Au~Ú} ;n k o A}‹ !à:}Ç =j Ú oÇà:} ù":jrEj?} q^ ù"Doèoà ;j"Óo‰à Aj"ÀÜoDjÚ} EoDuràÓ} qD}?urš “úra"Z ÛoÈAjt” :uràhr qAj t ¥Ç Aj t O{} - æl o Cu < } =j è u à A}x Au " èu r ¥ !=j Ñ È=} ØoAo‹Doå EoÇ úràù@ ÛoÈAjtà:} =o:}È íuì:}?ošÇ Ej Ú u Ç Óo <j A oÇ q^ =j < oÇ~ ù?oÓoÚoà^ q=o=uњ =o:}È &àÖ} Y\<} Aj"ÀèoÇÚ} BuàNÚ} Úmjúx q=o=ušà :o?uà:} Ôjèj"œ<} “(Du‰?} úrÜoU AuÑÀÓo?}” O"BjDuºæljY:} ØoÒ"»à ú?uà Aj"ÀÜuÇ:}å iÈ|Aj t <} aPÇAj { } Aj"Öo;urä Eu^È Z’Dur|Øoä dY?} Au r ^D}ä Øu r |Ø}~ dúº|Úoä =kubÓ}œ Z’Dur|Øoä Úu r |a"Òr ?u r |æu r q^ Úur<o?}† Z’Dur|Øo ;o;ošÇàÖoÇ =o:oÈÚ} qDur<} iÈ|Aj"\ Eu?<u } <urÚur<oÀä e?o† Z’Dur|Øoä =kÑu šY<} Aj":oO"D}ä *Ûo _Úu|Úo q^ Øu<uÙ} Dj?o†<oÀ dé|Ò"ÖoÇ =o:oÈà^ Durælo‰bàå DjÔo¿ÇàÖuà <jK<} q^ =jÈ;jBj~<} &àÖošÇ Y|\Öuà qD}?ušà Øo?oÇÚ}h"|

ÖjÛoAj:} =uÈ|ù›Óoà^ AjtÔo®ÇU æoO{}š Au " |Y æoO{}ä ÚoØ}ÓoÚo@ æoW?oAj { }ä =uÑ|D}ª AjtDjªÚ} qà:ur<} _Úu|Ú}ä DuãYúrÖur Ajt?ur #à:j"Èä <oKÓoÖur “úra"Z RàÔ}” RDj"‰Öu =o:}È ÖjÛ} q^ ÖjÛ} =jDjà;} ú?uàå “ (Du ‰ ?} úrÜoU AuÑÀÓo?}?” <oKÓoÖuà =jÈ;nA jk {j } =j È ;j B j ~ <} æoO"ŠàÚoà:} Øo?ušàå EoÇ =jÈ;jBj~<oÖur Aj"ÀØur aAj"Dur~ ‘]AuÑ ’ =j:oÈÚ} =jÈDoÚ} Øo?uršå EoÇ <oKÓoÖuà æurYašÖuà ;j"DuÈà =jÈ;jBj~<} ØoAo‹Doå iÈ|Ajt<} ØurDu=k} Z’Dur|Øo q^ :oÖoÇ =jàÔo†<} Øoh"‰ a"À<j:} ÓoÛ}‹ æoOtŠàÚoà:} Øo?ošÇ =j È ;j B j ~ <oÖoÇÓ}h" Öj Û } %\‰Aj{} Y\<} Eur <oKÓ} æurYašà:} =jÈ;jBj~<} ú?ur Aj"Àèo¿ÇÚ} ÖjrÓ} Øoàa¥ <oàå ?oÀ<}-?oÀ<} ÖjrR íjìÛo‰:}; =jÑÜ} :u %ù?}‹ ;kjÚ}‹ qa" “ù"ÚošÇà =jÈAjâ\‰” q=o®A}‹ úràR® ù?oÓoÚoàÓ} DjùO{}š =jÛur<} Õo?o¥ÇR| :oàÓoà =uÑÈ|:oœE} ]?oÇÚ} úràR® æloCuÖuà <jà;j<} Aj %;oŠ‡Ú} ØoO{}‰ Aj " Àèu r ¿ Aj " ÀØu r AjÇR‰Ôj:} !vl=oÈO{}å

NÚu à =j Ü } ùÚo‰ Aj " ÀÜ} ÖoAjt;urÚo<} Øo=} ]bå ÖoAj t ;u r ÚoU æoO{}š BjrØ} !=jûæo~Ò"<} =jèuA}‹ qDo‰<oä )Ó} AoÇ=oYD}‰ :uÜu =oBoÚ} Øo:o?urå :oÜu EoàÖuà %PAu®à qOtx?uà q^ :oÖu ;urèu BjrØoàÖuÚ} =jÛušå “øEur| Eu BjrØ} æloYÖ} NÚu qDo:}å ;j"DoÈÇ úrÜuàh" =jèuàAo¥Ç =jÒ"šà EoàA}àÖ} :u Aur?oÓ} íuì:oå” :oÜu =jOt»ÇàU )Ó} ;nkuãb :oàÖoÇ Eo:oÚ} Õob q^ :ur Bj r Ø} íu ì A}‹ Ôu ? u r å ÖoAj t ;u r ÚoÓ} q^ :oÖoÇ æoÒ"šÓ} Euà =o:uÇàA}xÖ} ØoàA}x <oå ÖoAjt;urÚ} :jù›Ü} Ajtú~XÓ} Ôu?ur q^ ;ur|<} ØurZ AurÖu ùÚu¥ \:ušà ÖoAu"†à EoÛ}‹ qÒršå :oÇ DoàØuÚ} :oÜu :uà ÖoAu"† Óo:jÚušà q^ =jÚj:} :oÇ Au"ØoÚ} ;jAjÚušà q^ íjìÚo AjÖur<} ^;uršå ;j"DoÈÇ ]Do q=ošÇ Bur=oÓ} Ôu?ošÇ :oÓo =jÚj:} )Ó} !ØoÇ=} Úoúr<} qD}?u š àå :oÖoÇ Au"ØoÚ} ;ur|<} ØurZ AurÖu :oÓo =jèuàA}x Au"èu¿å AuTàÖ} TÚoh"x qÒ"š q^ :oÖu AurÖu Aur?oA}‹ AjÀÚ}‹ Ôu?urå q:oà ÖoAjt;urÚoùÛu<} ÖoÚ} ØurZ AurÖu ùÚu¥ \:ušà ÖoAu"†à qD}?ušàå =jÚj:} :ur Ajtú~XÓ} Ôu?ur q^ 4 ØurZ AurÖu ùÚu¥ \:ušà ÖoAu"†à EoÛ}‹ qÒršå ÖoAjt;urÚoÓ} q^ :oÖoÇ æoÒ"šÓ} æloY Djà:urD} Øo?uršå ;nkurÛoÇÖ} :uà=o<} \à ÔuÈ|D}‰ Øobšàå Dj;oàh" Úo\à ÖoAjt;urÚ} ÖoAu " †à Óo:j Ú }‹ Au " ØoÚ} ;jAÚj o‰?ur q^ ;j"DoÈÇ ]Do :oÓo !=jû~æo~Ò"Öu AurÖu =jèuàA}x Au"èo‰?uå ]|D} Au:oà-Au:oà AurÖu Durvl:}-Durvl:} Øo:o?uå )Ó} ]|D} ÖoAjt;urÚ} q=ošÇ æoÒ"š?oTà EoÇ acà %PÒršå :oÜu Aj"Àèuàä “EoàA} Dj"AjtÚ} ]|D} ;nkoA}‹ EoÇ acà Uà:j"<} qDoàå =jÑÜ} Dj;oàh" úrÜ}h" qAjtxà R:oÇÓ} ù"Aj"Ó} ùÚo‰:} Aj"Àèu¿à ùèo<oå” :oÖoÇ æoÒ"š<} Øo=} ]bå “AjÀO{}ä :uà aU:}ÈÖ} DjO{}! AjtÀÓo

ælÔj o‰ qa" Úo\à ØoÔuà ÚoAuÑ<} qAjtxà úrÜ} ù"Aj"Ó} ùÚo‰T Aj"Àèu¿à =oR~ØoO{}å” ÖoAj t ;u r Ú} :j ù ›Ü} +=oº?u r å :oÇ Úo\à ÖoAjt;urÚo<} ;ur|<} ØurZ AurÖu :jOtÚ} ùÚj"àÓ} ØoO{} =jûÚu‰à ÖoAu"†à Óo:jÚušà q^ Au"ØoÚ} ;jAjÚušàå %=oÈà:} =jÛoŠÇ =oÙošÇ<} \à ;urÔoàO{} b=uÑ<} Úoašàå íjìZOtèoÚ} 4 AjÚoà AoÀØo‰<oä ;ur|Ô} Aj"Ùuº O"Óë} ;nkjàO"œÚ} %Ûuš q^ ÓoAj{} ùÚj"àÓ}?oÔušå “øåååå Eu ;ur|Ô} O"Óë} qAjtxà #:urš :u|à=} ;nkoA}‹ ù"Aj"Ó} ùÚ}‹ qD}?u š T ? :oàÖu r qa" %=oxÚ} æloa†ØoO{}” Aj"Àèuà ÖoAjt;urÚoÖu æoÒ"š<}å “AjÀO{}ä :j"Auà DoàÔu¥à DjAjtå =jÑÜ} qa" :oàÖur %=oxÚ} æloAjûÛur¥ ùDur?” aÖoÚušà ÖoAjt;urÚo<}å “ Aj t ÀÓo )Ó} *ZOt Újs"èox?oÇ” Aj"Àèuà \Üuå \Üu :oàÓoà Bj Ù o~àä =uàÙoàä EuÙoà q^ ;ur|<} úr|Ù} iàAu Ñ <} ;j A j Ú u š å ÖoAjt;urÚo<} :oàÖu îo\Ú} ;ur|<} ØurZ AurÖu iàAušå DjÔ¿u à :jOtÚ} Øo?oÇ %=oÈà:}ä :o@ :u à Dj A }~ Au " ØoÚ} AjtàÛj"<} ;jAjÚušà q^ :oàÓoà Úoúr<} Úoašàå Aj";koÇ<} Úo\Ú} ;urÔ}h" O"Óë} Bur=oÓ} %Ûušå Au"ØoÚ} :oàÖu îo\Ú} Aj t àÛj " <} ;jAjÚ}?uršÇ AjDj"‰ q^ AurÖu =jèA u }‹ :oàÓoà !ØoÇ=} Øo?uàå :oàÓoà æloYÖ} G"i Øobå :o@ BjÙo~à Õobàä =uàÙoà iÓo~h"šà q^ EuÙoà Ajt:oÇÚ} ;j A j Y šàå %=oÈà:} Au r Öu =oàOtàÓ} iÓo~A}‹ <oÖu r àÓ} ?oÔu š å :j B u à <oÖur<}-<oÖur<} :u Bur=o ;nkoA}‹ æloO{}È DjÚ}‹ Ôu?uå ÖoAjt;urÚo<} q^ :oÖoÇ æoÒ"š<} :oàÓoà =jÚj"‰<} =jèuàA}x <oå =jÑÜ} \à æur|A} Dj à :u r Do<} ]Do<} - ]|D} =jÈÔj:uÖoÇ AoÙuÚ} ÖjAurxàÓ} ?oTšàå :oàÖoÇ Djà:urDoà:} R:uàÖ} qÛ} Ò"|àA}x <oå


"

November 16, 2013

»ÜÇÝÁáRP… ñÜÓæí ZÃÝP… AÊÜÍÜÂP…, ÓÜá¿Þìbí QOÝìí

æl o Új : oà:ošÇ =oÈU|<} eà;jr ;kjAjt~àU-Doà:oàUDj < oÇdàUà W@ Dj r O"~ =j È ÓoBoÖu Ú } Eu r à;u r º<} qD}bš Y|:}-YAoØ}-DjàDjÂ\ DjT¿ DjrOt~Ó} Ajt<} ]|A}‹ Öj?o‰bå :oÇ =jÈÓoÚ} qØ} #?uRÄdX-Dur|?oÚ}-(<jW~%=jùÚjÜoà #:oÇ] %=uÑÇ|Ô} ùÚ}‹ Dj"Òr~ qAjtxà íjìÚoà^ =jÈIè} ]:oå Dj Ó ofàUà Aj " â;j " Dj"Ot~Uà RÜo~à DjAo~àÓ} NYà ?oÔo‰:}å eàAoèoÇ ]Doà^ Dj T ¿à Dj Ó ofàÖoÇ úr|Aj"?} eàA}-;nkjàÛ}-Ej"<} Ao:oAj Ú j Ü oÖu r q<j à ;} æl j Ô o‰:}å Eu Ú } Au è oÚ} ÔjAu"~à:} Dj"Ot~ ;koAuÓ}

Ôoàvl|ÚoÇ<} ;uîo‰:}å AuÑ|:} qÛoàA}xä ÕoAj{} ^AjàA}x =uÖoÛo‰:}å =jûÜ} EjÚÇu Óo =jÈ:uÇ|Ó} M":j"Aufà DjÓofàÖoÇ AuèoÚ} IÚj‰Ú} 20- a"<j"Ùoà :jY Dj"Ot~ RÜo~Öu r Bu î } qàÔoÓ} ?oæl j O tšÇÚ} qAj t ¥ æl j ? oÒ"xîo\Ú} Aj " ÀDj " ‰ ?oæl};oO"Ó} Øo:oå æl o Új \ O{} Dj à Dj  \à:} Dj " Ot~Ó} W|Aj < };o:o Ajt<o‰:}å AuãFo^Óoà^ ?uÔj"<} q:oà Dj"Ot~Öur ;koA} Aj RÜo~àÓ} Úur|Ô} =jÈ\ÓoÚjÓ} Djù:} ?uù"<} Ajt<jÇ:o ]?oÇå vÈXC} BoDjéØo©àÖoÇ DoàÔu® =jÈÓoÚ} Dj"Ot~ÖoÇ RÜo~à^ Úur|Ôj W|AoL"àÓ} <oD} ùY¥ !;j"’‡:} Djù:} qDo GàO{}å Dj"Ot~ÖoÇ RÜo~à ;nok A}‹ AjÀÛo =j È Aj t ÜoÚ} aÙoa"<} - Zå ?oælo‰å :oÇ ^a"‰à Aj"<o»ÇàUà EoÛoà Aj"Ir’‡:} Øo:o:}å :j D u à Ö} Dj " Òr~ q^ Aj " <o»ÓofØ} EoàÖu Dj A u à Nèo]kÓ} æoà;k} qDo Aj"ÀÜ} Ejâ;jO{} Úur|Ô} :jF} DoàÔo‰:}å

DzÚ}Aj " àÛj è oà:} Ao;oè} Ò":o<o Óoèo§aÓoÚoÖu Újs"Ùux Ò":o:}å :oÇ ^a"‰à Ao;oèo %=oÈà:} Óoèo§ Úur|TàÖur Djàîur AoÛur¥ ]Dur<} Ò":oå !Au"YÓoÖoÇ ;oú‰ÚoàÖoÇ Aj " :o<j " DoÚ} Bj Y Úoà:} ?u r àÓo†Dj : oº !æl o Ao<} ^Ajt~Ü} ØoàAu¥à ÖoAjt†ÇÓo\Öu Úu r |Ô}ä Do‹O""àU ;j"N~P:oä %Dur¶Û}ä ú<jœÚ} Dj A u à Aj " "=u | iàÖoÇ Nà]k Úu r |ÔoàÖu Ú } Dj " Ot~Uà R|Üo~à Òr|Ô}Ç =jÈAjtÜoà:} :oàÖoÇ qàÔoàÔoàÖuÚ} DurÛ}‹=koàùA}‹ !Dj?oÇ =jÈÓoBoÖoÇ Úur|TàÖuÚ} %=jÖoÚ} ùÚo‰:}å Dj " Ot~RÜo~à Bj Y |ÚoÖoÇ æl o OtšÇ Dj A u à vl : j Ú ošÇ æloÔoàÖuÚ}hr Øz=jÖoYÓ} Y\Ú} %=oxÚo‰:}å ;uù"<} ÕoAj{} qOtšÇ %=oÈà:} AuÑ:oÓ} NDo<oÒ"å ;j<oŒÚoàÖoÇ q^ %=oÈà:ošÇ Dj"Ot~ RÜo~àÖur ÓoàO{} =koÒrŠ ?oælo<oå =oAoœèoÇà:ošÇ Ej"<o^a"‰à _ÛuD}‰ ØoàA}x

GROOMS MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, aged 30 years, Ht. 5’ 6”, Wt. 59 kgs, Wheatish Com plexion, Edn. B.Com., D.C.A., working as an Accountant. Seeks a suitable match. Contcat email : fern_sunil@rediffmail.com OR 9029694973 (Regd. No. 5984) MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, aged 26 years, Ht. 5’ 11”, Fair Complexion, Edn. B.Com., MBA, Seeks a Sales Director, Only Child. Seeks a humble, god fearing, kind, Ht. above 5’ 2”, age below 26 years. Contact email :

Do;k}Ç qDo‰å :júšÓ} AuÑ|:} ?oÔuràÓ} DurZ<oÒ"å DjÓofàÖuà Au Ñ |:} Aj t :}È æl j ? oÒ"xÓ} %=oxÚo‰ q^ =koOtŠÇÓoY Øo:oå Dj"Ot~Ó} DjÔo¿Ç DjâcªÖur W|A};o:oÚ} Aj t <o‰:} ?uÓo‰:}å Dj"Ot~ =jÈÓoDoà:}Ö} Aj<jDjŒ\ =oÖoºÇ ;jâAoÇàÖoÇ ù"Au"x<} q=ušà !<}‹ :jOtÚ} ùÚo‰:}å q^ =oÈ@ W|Aj<} =jÈ:jÇÓë} Aj !=jÈ:jÇÓë}=j@ Aj<jDjŒ\àÖuÚ} !Aj P àN"<} - Eu r à;u r º<} qDo‰:}å Dj"Ot~ RÜo~àÖur ;koA}%ØoÇ NÚoNÚ} Do:} Aj"rè} ÚjàÔ} qDo‰:}å BjYÚoÖuÚ} =jZ¥à Dj"Ot~Uà RÜo~à q<uÇ|Ó} Úu r |ÔoàÖu Ú } %\‰|Aj { } %=j Ö oÚ} ØoAo‹Do‰:}å DjÓofàÖoÇ Aur|A} Dj"Ot~ RÜo~à^ DjrO"~ Do‹<}(<oÀÜ}) Aj"ÀÜu¥ Sun Bath ú?oÇÚ} Eur =j È ÓoÚ} WAoÓ} NÚu r Ö} =koOtŠÇÓoY Øo:oå DjrOt~ÖoÇ =jÈÓoDo ^a"‰à ÚjÔo‰;oæloÖuÚ} =jYÜoAj{} Øo:oå BjYÚoU Úur|Ô} =jÈ\ÓoÚjÓ} Djù:}

MATRIMONIALS natashadevelopers@aol.in OR 9820092761 (Regd. No. 5981) MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, age 29 years, Ht. 5’ 9”, Wt. 72 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.Com., MBA, LLB., working with I.T. Co., in HR Legal. Loving, caring, sober with good manners seeks suitable match. Mangalorean, simple working in Mumbai / Navi Mumbai. Contact : 9820545508 OR email : francoroyal@rediffmail.com (Regd. No. 5943)

Serving Since 32 Years Good Proposals, Wide-choicess of MANGALOREAN le Brides & Grooms A vailab ailabl Write or contact:

Royal Christian Family 99, Perin Nariman Street, 1st Fl, Fort, Mumbai 400 001 Tel. 2269 3578, 2265 4924 Fax: 2264 0996

BRIDES MUMBAI : Mangalorean RC parents of spinster daughter 1973 born, 5’ 4 1/2”, fair complexion, well educated and employed in a good position in Mumbai, invite matrimonial alliance of Mangalorean Catholic Bachelor, with graduate or post graduate qualification employed in Mumbai or abroad, with sober habits, good family values, age upto 45 years. Kindly reply with full details with recent photograph to email bellwether 77@yahoo.com Or Call mobile No. 9892700617 (Regd. No. 5441) MUMBAI : Mangalorean RC Spinster aged 31 years, Ht. 5’ 5”, Fair Complex, Edn. Doctor, working as an Asst. Manager in Pharmaceutical company. Only Child. Contact: email: shrlydsz@yahoo.com OR 9930550318 (Regd. No. 5786) PANVEL: Mangalorean RC Spinster, aged 27 years Ht. 5’ 3”, Wt. 50 kgs, Wheatish Complexion, Edn. Graduate, working for HSBC Bank, coming from a well establish business family. Seeks a boy with

good family background, he should be a businessman or a service should earn good. A good person by nature. Contact : 9821594729 OR Email: amritamendonsa@gamil.com (Regd. No. 5643) MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, aged 26 years. Ht. 5’ 3”, Wt. 45 kgs, Fair Complexion, Edn. B.E. Computer, working as a I.T. Consultant. Seeks an educated Mangalorean boy from good family background. Contact : 8879179796 or Email : ajd19@yahoo.co.in (Regd. No. 5621) MANGALORE : Mangalorean RC Spinster, aged 30 years, Ht. 5’ 5”, Wt. 58 kgs, Fair Complexion, Edn. MBBS, MD., Doctor by profession. Seeks a eduated well settled boy from Decent family. Email : lovely_lavender2012@

- YU¥ DuÚoàA}ä AjDjO{} AoÛo‰å BjYÚoÓ} Eo^ ùÚu¥à úr?uDr u Ä?oÖuà =jÈAjtÜ} %Üu Øo:o q^ %=j O ""Ó}‰ úr?uDurÄ?} =jÈAjtÜ} AoÛo‰å ÚjÔo‰;koæ} ^O"à\È:} %Úo‰å ;nkurÛurÇ AoÇ]k-aÓoÚ} NÚu Øo:o:}å ÓoèoxO{} Øo?ošÇ AjÇR‰Ó} :jDuàÖ} ?oÀ<} æoèo»Çà ælj"ÔoÇ~àÓ} ;oú‰Ú} DjÓofà ;n k u r Ûu r Au | è} Dj Ó ofàÖoÇ Dj " Ot~ RÜo~à ;k o Au Ó } NDuràÓ}-;jAjûÈàÓ} DoàÔo‰:}å AjtÀ:oÚoÇàÓ} q^ _ÛuDo‰àÓ} DjÓofà Ej"<oà:} ND}?ošÇ<} Bj Y ÚoÓ} qÚoAj { } -aÚoAj { } =oÈ=}‰ Øo:oå yahoo.com (Regd. No. 5619) MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, aged 27 years, Ht. 5’ 4”, Wt. 58 kgs, Wheatish Complexion, Educated working for MNC. Seeks a well settled educated Mangalorean boy. Contact : 28261504 (Regd. No. 5832) UDUPI : Mangalorean RC Spinster, 24 years, Ht. 5’ 4”, Wt. 65 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.E. (Tele com) Working in BANGALORE. Seeks a suitable match. Contact Email: helenandrade79@gmail.com OR 0820-2546093 (Regd. No. 5864) MUMBAI : Mangalorean R Spinster aged 30 years, Ht. 5’ 2”, Wt. 50 kgs, Fair Complexion, Edn. B.Com., CAIIB., working as a Officer in Private Bank. Only Child. Contact : mpascal009@gmail.com OR 9869316408 (Regd. No. 5930)

Address your replies to :

Øo_ ;koÛj"àÓ} aèoD}

Regd. No. C/o DIVO, (Illustrated Konkani Weekly), 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai - 400 001.

TO PLACE YOUR MATRIMONIAL ADVERTISEMENT HERE CALL 2269 3578 or 2265 4924


#

November 16, 2013

AjtÔu®à

) <jAj"DoxÚ} =koAuÑä Øo?ošÇ ;uAo q^ DurÛurºÜoŠÚo ØuI" RÈ|Do‰ä qAjt¥Ç =o:oxà =oDj:} G"Do~Öuà Aj"ÚjÜ} =jOt~à:} :j"à ùCjª?urO{}ä ) ØuI"Öo æloÔuAjà:}G"Do~ä Øo :j"à GÚur %ØoºÛ}ä ) æloÔuAjà:} G"Do~ä æljÚ} Aj"ÀØur !:ur¶ æurÚoÇ DjàT‰à^ä ) æloÔuAjà:} G"Do~ä :j"Øur Djæ}Š AjtÀÓo !\¶|Ó} W|A} ]àaŠå ) æloÔuAjà:} G"Do~ :j"Øur Djæ}Š AjtÀÓo DjA}~ !=oO{} q^ Aj"Üo~à:ušà ÚoúràaŠä q^ ]|àaŠ AjtÀÓo DoDjÜ} Dj"î}å ) G"Do~Ú} ØurÛ}?ošÇ <jIÚu:oÖo ØuI"ä q:oà q^ Dj;oàÖ}ä EoàA} Aj"ÀØur DoºD} :j"Øu !]k<} ù:o~ =jOt~à:} Aj"ÀW vlAr u ~:} =oA}å ) Ajt<} =koAuÑ Øo?ošÇ ØuI"Öo =ja:}È ÚjÔo‰ :j"Øuà Aj"ÚjÜ}ä WAjà:jŒÜ} q^ DjºÔo~Úur|EjÜ} Dod®Ó} Wa:oÓ} Aj<}~ =oàAu¥à Aj"Àèu¿à æljAj~Do‰àå RÈD}Aj"Do ]Do ØuI" I?ur¶?urš :uà GÚuàä :oÇÖ} ØuI"Ó} ^AjtÜoÇ Dj"ÓoÈÚo G"Do~Ú} Ajt?ur~ Aj"Àèu¿à GÚuàä I"Øu q^ ^úr;uAjt<} ØuI"Ó} G"Do~ AjÒrš DjÓoš ;uAjÒrš q^ ^ú_?ur Aj"Àèu¿à GÚuàä ØuI" WAoà:} Øo?ur Aj"Àèu¿à GÚuàä ØuI" DjÔo~Ú} ÖjÛurš Aj"Àèu¿à GÚuàä :ur AjtÀÓo Aj"ÀØo ;j"Do¶<oàÖo Eo:oà:urš =jÈ:jÇÓë} Ot !=jÈ:jÇÓë} ØoA}‹ Dj;oàÖ} Úoù‰?ur Aj"Àèu¿à GÚuàå ) ;uAo Aj"ÀØoÇä ØuI" RÈDo‰ Aj"ÀW vlAur~:} =oA}ä AjtÒ" q^ Doà I"Øuä Aj"ÀØu =oDur<} AjtÔoå AurÔoèo ØuI" RÈDo‰ :j"ØoÇ ùCoª AjtY=ko:} :j"Øur G"YD} AoAjàA}x q^ ]|àaŠ ù"=o~ä EoAuà :j"Øur =oÙošA} ùÚj"àÓ} qAu"<}å

!Ôo~à

Doàå Ir;}ä Doà ?urÚuD}ä Doàå qà:ur|<}ä a"^<} ØuI"ä ^:oÇ;oÚ} AjtO{}ä AuPàù@ Doh"’Ü}ä ÚurØoÚ} Doh"’Ü} q^ =ko\Ajt Doh"’@ ?oTà AjtÔ}?urš %=oxÚ} Au"èur¿å :oàÓoà Óoèo§à ;nkoA}‹ !Ôo~à ]:oàA}å

Au"è}?ošõÇ DjA}~ %=oxÚoàÓ} Óoèo§ ;nkoA}‹ !Ôo~à ]:oàA}ä :jBuàÖ}¥ q^R| ÖjÛ} %=oxÚ} Au"èuràÓ} AjtÔo‰àA}å — ‘Aj"<ur|Ø} q^ v|<o ÓoÛur~|Øo - =oàÔo¿’ - (ù"AuãÙ})


Regd. No.MNG/462/2012-14 $ No. 61846/95 RNI Licenced to Post without prepayment Licence No.SK/WPP//MNG/105/2012-14 Posted on Monday/Tuesday/Wednesday of every week from Mangalore RMS

$

‘]AuÑ’

November 16, 2013 Regd. No. MH/MR/South-138/2012-14 Published every Saturday & Posted on Saturday & Monday of every week. Posted at Mumbai Patrika Channel Sorting Office, Mumbai - 400 001 November 16, 2013

Printed and Published by Lawrence Coelho at DIVO, 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Harihar Nivas, Fort, Mumbai - 400 001. Tel.: 2269 3578, 2265 4924, Fax.: 2264 0996. Printers : The Secular Citizen, Fort, Mumbai - 400 001. Editor: Lawrence Coelho Email: secular@vsnl.com, secular@sezariworld.com

DIVO Konkani Weekly Vol.19 No.34 dated 16the November 2013  

Divo Illustrated Konkani Weekly, Mumbai, Mangalore, India, Susan Coelho, Lawrence Coelho,

DIVO Konkani Weekly Vol.19 No.34 dated 16the November 2013  

Divo Illustrated Konkani Weekly, Mumbai, Mangalore, India, Susan Coelho, Lawrence Coelho,

Advertisement