Page 1

Ajt?oÛ}ä AjtPº@ :jBàu ælàj a‰Öo AjÚom Úoà^ ‘]AuÑ’ q^ ‘;j DuùrÇPÚ} dXÚjs"<}’ =j:oÈàÓ} !Ôo~àä AjÔj~@ä #d‰EoÚoà Aj EuÚ} AjtEu\ u Ó}œ Z’Dur|ØoÓ} îo\Ú} iÈ| =kb Djà=jÓ}~ ùÒ"~:}

Readymade Wedding Gowns, Christening Sets, First Holy Communion Dresses & All other Wedding Accessories and Thermocole Decoration, also Available at

Subscriptions and Advertisements for ‘THE SECULAR CITIZEN’ and ‘DIVO’ in and around Malad, Malwani are accepted :

Sharaf Manzil, 1st Floor, 650 J.S.S. Rd, 2ndDhobitalaoLane,Mumbai400002 Tel.: 2207 4223 Email: bryan@vsnl.com

Mr. FELIX D’SOUZA

Email:davidprinters@gmail.com Vol.19 No 16

9869716768 / 28891267 Price: Abroad: <. 8.00 India: <. 4.00

Mumbai July 13, 2013

®ÜÊÝ PÜ¥æãÈP… ÖèiíW… ÓæãÓÝÀárP… Ÿá®Ý© ´ÝñæãÅ [ÝÇæã

Aj""àNÒr¥ q;koY vD}Œ qÔu‹?urš ÔuÈ|dO"D} N"<oÇ] =ko:urÚ} Õo?o‰<o

EoÇÖ} Ir<} 27 :oYúÚ} =j < u º ?} aBj º ]|=} <j Ô j Ú } EoàÔoDjÚ} ‘ØurÇ|\ ÚudÛu^œ’Ó} Aj " "àNÒr¥ q;k o Y vD}Œ qÔu ‹ ?u r š Ôu È |dO"Do<} qi|Aj~Öj<} ùÚj"<} N"<oÇ] =k o :u r Ú} Õo?u r å EoÇ DurDoh"ªà:} Dj;jDjÇ:}º =kjù:} ù;nkurbÓoà îo\Ú}Ö} ?oælu‰?uàå ?oTàÖ} ‘ Øu I " ÚoOtU ’ EuùªÚ}ä Øuåvåä Au"X?o†ä Øur|Du=k}å

#ÔjØ}~ä ‘a<uœàÙ} =o?uršX’ #Dox?}ä eÚj<jà;o^ ÔoÛj~<} q^ Aj t ]Èà^ Öj P àAu ¥ à =oÈÒ"Do‰Öuà íjìÚ} (Old Age Home) qDoå Aj " "àNO{} ;n k o A}‹ 1 1/ 2 Aj Ú oàU AoÙ}ä Aj " "àNàO{}‰ ÚoAu ‰ ?oÇàÓ} ?oTàÖ} q<u Ç Ó} íj ì Ú} Aj"ÀÜuÇ:}å EoàÔoDjÚ} ?oTàÖ} <jAuà

=jÈAur|KÚ} iÈ| IrÛ} =ku<o~àZD} ‘ #àKÚ}

<u B j < j ? } )Ú}=u Ñ |Ù}~ ’ ØoàAo¥õÇÓ} Aj " àIrY ?oæl o šõÇå DoàÔo:oÖ} ?oÔoœÚ} =j<ºu ?}ùI~:} AoÙuÚ} <jAuà Úu|?uº| Duª|Bj<}h" ØoàAo¥õÇÚ} qDoå aBj º ]|=} <oàAoàU ù;nkurbÓ} EzWàÔ} DurDoh"ª (;j"DoÈõÇ =o<oÚ} AoÖ})

ÕoP"<} ‘]AuÑ’Ó} )Ó} ]Bo ]bå :oÖoÇ Aj"Ir’‡:} a"À<j\ÖoÇ AoAoÈ<} qØ} ‘]AuÑ’ :oÇÖ} ]Bu<} Öj?r u <} qDoå úràR® Doe:}Ç ú›|:}È AurÚoO"Do<} q=ošõÇ aa;k } Új Ö j < oà ;oºYà )Ó} Ôu È |D}‰ æl j à ÛoÚ} ØoA}‹ Új Ö j " <} EoÛošàå AjtàO{}æloCuà:} :oUà EjÚÇu Ó} ÚjÖ<j oà Aur:oÇàNYà =jI~èo‰:} q^ GèoÇàNYà =jAj"~èo‰:}å :oÖur AoA}È AoGL"<} DjæloÚ} =jûÚjDoxÚ} :oÓo Dur;kj"<} qOtšõÇ:}å Øuåvå AurÚoO"D}-æ - oæ} ‘]AuÑ’ =j:oÈÖuÚ} Dj"Au~Ú} ;nok A}‹ NÚuÖ} !vlAt j <} qD}?uš AjÇR‰å :oàÖurÇ !;nko~æljY:} Óo@Òrä ùa:o q^ ?u|G<oà ‘]AuÑ’ÖuÚ} qIr^ AoÀèur<} qDo:}å ‘]AuÑ’ :oàÓoà NYà ælj?oh"x AjtÔo‰ä 80 AjÚoœÖoÇ I?o¶ ]DoÖu ÚoD}-ÚoD} %?ošD} =oKOt‰ q^ NÚoÇ ælj?oÒ"xà:} qDur<} 100-AuÑ I?o¶ ]AjD} qÖjÚÜ j } ùÚu¥à æloÔ} :oàÓoà =koAuÑ ØoàaŠà Aj"ÀÜ} qBu:oàå —]AuÑ Djà=o;jÓ}ä Aj"àÛjf q^ iNà]kå

‘ ]Au Ñ ’ Öu r Do°=j Ó } Dj à =o;j Ó } Øu å vå Au r ÚoO"D} æoæoÖur 80-AuÑ I?o¶ ]AjD} :oÖoÇ ÖjAo¢à =jû:oà^

(Aj"a~<}ä

Øur|Du=k}ä EuùªÚ} q^ _|KÚ}) EoÇÖ} Ir<} 29AuÚ} AjÀÛo ;jæoØu<} qÖjYœ?urå AurÚoO"D} æoæoÖu ù"KAj{} )Ó} Pù›ÜoÖuà q^ DjAo~àÓ} )Ó} AjtÔj~;jB~j <oÖuà ØoAo‹Doå AurÚoO"D}ä =j\Ü} Au"X?o† DjàTà ÖuàNrÚoà:} Ajd‰ ùÚj"<} qDo:}å :oàÓoà :oÖoÇ Au"Ùoà^ Öj?u¥ ÖoÚ} =jû:}ä ÖoÚ} AjtOtŒd Dj"<ur q^ 8 AurÔoè} <o:oÈà qDo:}å 1995 (_È?oà:} ‘ ]Au Ñ ’ Dj " Új " Øo:o<o Øu å vå AurÚoO"D} æoæo<} :oÖur Gf¶:} <o:}?urš AoA}È

Øuåvå AurÚoO"D} æoæ}ä =j\Ü} Au"X?o†ä ;ur|<} =jû:}ä \|<} Dj"<ur q^ \|<} <o:oºà DjàTà


2

A¼®Üí¨Ü®…

Jessica Carol SSC 92.82% ;kj"A} : iÈ| Øur|Du=k} q^

Delna Clarissa SSC 85.64% ;kj"A} : iÈ| Ûura"^Ó} q^

Gabroila Reema Lewis 10th Std., 97% ;kj"A} : iÈ| ÔurÛ}_kÈ| q^

Nikhita D’Souza SSC 89.64% ;kj"A} : iÈ| ÛuYÓ} q^

iÈ|Aj"\ ÔuÈÙoª ?ur|æurä iÈ|Aj"\ ddbOt _àÙurä ù"?o~ EoàUå ù"?o~ EoàUå ù"?o~ Eur|búrÈD} EuãDjrx?oU \à a;oÇ]nk~Ü} ØoAo‹Doà:}å

iÈ|Aj"\ b|<o P"aD} ù?oÇÜ}=jûÚ} EoàUå ù?oÇÜ}=jûÚ} a"?oTÈD} #àTšC} a"ZO"Aj{} #Dox?oU \à a;oÇ]nk~Ü} ØoAo‹Do

iÈ|Aj"\ =j=u~Bj"»Aj?} Z’Dur|Øo ØuYAu"Y EoàUå <o:} : ?ur|Úu<}œ Z’Dur|Øoä ØuYAu"Y (:oúrÛu) ØuYAu"Y DuãàÙ} qÇàK^ #Dox?oU \à a;oÇ]nk~Ü} ØoAo‹Do Princita Alisha Nallasopara SSC 89.45% ;kj"A} : iÈ| qÇàK^ q^

iÈ|Aj"\ =jÈa"èo Au"àÛur<oœ æuèo¶Ü} EoàUå 2013 AjDo~ÖoÇ (D}(D} d æurÛ}~ =jY|ú›à:} %àÖuš !àÓ} ÓoÛ}‹ Zdªàù›<} q=o®Otšà :j"Ajtxà ‘]AuÑ’ %?ošd:o q^ Aj""ÓošõÇ iÓoŒÓ} NÚuà AjtÔo‰å

‘©Êæä ÓÜPÜRv… ÓÝíWÝñÝ ÊæáÙÝÂí’

ËÍæàӅ AíPæã

Dj=uªàNÚ} 8 :oYújÖur ‘]AuÑ DjùxÛ} DoàÔo:o Au"èoÇà’ aBu|D} !àúr ØoA}‹ qDur‰?urä Aurà\ Doh"’@ÖoÇ =k u D o‰Ó} Dj à Nà;k } Øo?ošõÇ N=o~àÓ} DoºÔj:} qDoå ?u|GÓoà^ q_šà N=o~à 15-8-2013 vl:jÚ} ;koÛ}‹ ]|àA}x EoÇ Aj""Óoà:}È %?ur ]:oàA}å :jÛurA} ùÚj"<} qh"bš N=o~ %=oÈà:ošõÇ !àÓoÇà^ =oO{}œ ùÚu‰?oÇàA}å aBu|D} !àÓoÇà:} =jÈùÙ} ùÚu¥ îo\Ú} #d‰EoÚoàä Djà;ku|B} AuèoÚ} ;koÛ}‹ ]|àA}x a<jà\ ùÚo‰àA}å EoÇ !àÓoÇà:} qh"?ošõÇ ØoeÚo:oà:urš ;nkurÛur AoàÙur ‘]AuÑ =jûÚjDoxÚ}’ ØoA}‹ ]:u?oÇàA}å —DjàÖoPÓ}

‘]AuÑ’

July July 13, 13, 2013 2013

ÍÝí£ ÓÝ«Ü®Ý, ¸æíWÜáÛÅ, B«Ý£¾P… A«Ü¿ᮅ ±ÜıÝp… BÃÜí»…

Øo?urš ØoAo‹Doå Doàå =koÈDoxÖur q^ Doà ÓošÚoÖur dŒY:} q^ :o@à ;kÚj }¶DjæÓul } ]?urš ;oOt§ =jûàØur ùDj?ur Aj"Àèu¿à !;kjÇO"<} q^ DjàBur|;k<j } EoÇ ú|à;oÈà:} Öj?o‰å =koÈ^œDjx<} aiC}ª=jÜoÓ} q^ !d¶:oÒ"Ó} qh"<}‹ Újr=} ]àAu¥à =uÈ|:j<} EoÇ !;kÇj O"<} ú|à;oÈà:} ØoA}‹Ö} qDoå !;kjÇO"<o DjAuà

Ir<oÖoÇ 15AuÚ} ‘ Boà\ Do;kj<oà:}’ (Óo=jûU<oàÖuà Úu\Ú} :jBuà !;kjÇO"<} ú|à;}È) =koÈ^œDjx<} q;koÇ\¶ùŒÜoÖur =jY=oÙ} qÚjàæl} Øo?urå ]Úuúr‰Ú} =koÈ;} Ûu^D} Au|ÔjDo DjàTà EuÚ} OtIÓoà^ arD} æluKA}‹ä EoÇ ;ko Aj"e<oÇàÖoÇ úr|ÚoœÓ} Dj " Úoº:} ]bå Eu r !;kjÇO"<} =oY=oÙ} =koÈ^œDjx<} ;koY¶Ó} æloA}æljh"®àÓ} DjàNà]k:} PT‰ Öo?}ÖjAjtxÜ} Aurèj"<} EoZ¥ :jÚu’\ EoàÔoDjÚ} ]:o:}å =koÈ^œDjx<} !;kÇj O"<} ú|à;}È (FISI = Franciscan Institute of Spirituality India) Aj"Àèu¿à <oàA} EoÇ DjàDo°ÇÓ} ]?oàå _kW AjÚom Ú} =oÈùâ\Ó} DuræloÒ"<} DjÚoºàÓ} qùY»:} ùÚo‰å arD} æluÙuràAu¥ :jdº|Úu DjàTàä !;kjÇO"<} =jàÔo†Öur =kÑu ÙurO{} ülo=ošÇå ]Úuúr‰Ú} Ûu^D} Au|ÔjD} OtIÓ} <uÀDo®Ú} qDoå (=jOtšõÇ =o<oÚ} ;nkoA}‹)

ù"i<} Do°=j < } ØoA}‹ ?u r |Ó} ÚoAuÑ<} qDoå <jAoÇ DurDoh"ªÖur =jÈAur|KÚ} iÈ| IrÛ} =ku<o~àZD} ØoAo‹Dur<} aBj º ]|=} EzWàÔ} Du r Doh"ª ØoàAo¥õÇ îo\Ú} :oÜu NYÖ} a"À<j:} ú?oÇå DoàÔo:oÖ} Øu I " ÚoOtÖu #ÔjØu~Ó} :oÜu aÔoÚo DjàTà DjæloÚ} _kÔj~ØoàÓ} AjÖur<} =jÈAur|Bj<} ùÚ}‹ ;o<} IAj"A}‹ ]?oàå ØurÇ|\ ÚudÛu^œ DurDoh"ªà:} )Ó} æuÛ} ÚjrAj{} q^ ;ur|<} æuÛ}ÚjrAj{} =k u š Ùoà æoà;k o ‰:}å )Ó}æu Û } Új r Aj t à:} 590 )YOt qDu r <} Aur?} 22 ?oî} q^ ;ur|<} æuÛ} Új r Aj t à:} 900 )YOt qDu r <} Au r ?} 33 ?oî}å I"?oO{} 31 Aj " ÀÜoDj Ú } ?u r |àUàÔ} _YÒ"Û} ?u î o<} =k u š Ùoà N"Ó} ùÚu ‰ ?oÇàÓ} Öj;jÚ} =kjûX AjÀO{}È 250 Új"=oÇàU

YOtO{}‰h" qDoå íu ì àA}x Aj " <} qD}?ošõÇà^ DurDoh"ªÖoÇ Óoælo~ÚoÇàÓ} Djà=jÓ}~ ùÚuÇ:}å l


!

July 13, 2013

Óoèu r Óo ;n k o A}‹ %ØoºÛoÓ}

=jûDj‰Ó} 19 !àúr 16 Aj""àNO{} I"?oO{} 13, 2013 Aur?} : ;u|Boà:} < 4.00 a;u|Bo0:} : < 8.00

DIVO, Illustrated Konkani Weekly, 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai 400 001. Tel.: 2269 3578, 2265 4924, Fax: 22 - 2264 0996 E-Mails: secular@vsnl.com, secular@sezariworld.com, divo@mtnl.net.in Websites: www.secularcitizen.com & www.sezariworld.com 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

Djà=o;jR|O{} qAu"¥à ;kjO{}È GàO{} AjtOtÔ} Øo?oà?

Ir<oÖoÇ 1 :oYúÚ} Aj""àNO{}ä ÔurÚuÔoàA} Dua"<jYà:} )Ó} ÚocÄO{} ?oh"Ó} DjA"u ¶|è} Öj?r u šå EoàÔoDjÚ} Djæol Ú} DjAt j ØuÓ} ;kr u Do¥õÇ aCjOtàÖuÚ} %PAu®à Øo?uàå EoàÖu =jh"x (Óo AjtÀP£ÛoÇ AjÇR‰<} AjtàÛ}?urš aCjO{} Ajt:}È DjAt j Øuà:ošõÇ aBu|D} ØoA}‹ O""AjIÜoàÓ} ;urèu %Ôu‰ ùÚu¥ :jDj?ur Øo?oå q=jûÜ} q=o®Ó} ;u|A} DjAu"Do‰àÓ} Aj"Àèo¿õÇ NY qØ} qa" WÒ":oàA}å qAjtxà qAjt¥õÇ =u?oÇUä (ÓoAu"ÓoU =jAo~ <oå qAu"¥à ;kjO{}È q^ RÈDo‰àA}=jÜ} GàO{} AjtOtÔ} Øo?oà? ØurØ}~ a"<u|ID} (Ó} <oàAoZ†Ó} AjÇR‰å Aj""àNàO{}‰ :oÓo Ajèox<o:urš úr@ <o Aj"ÀÜuÇ:}å :oÜu qAu"¥à ;kjO{}È GàO{} AjtOtÔ} Øo?oà? Aj"Àèu¿à DjAo?} DjAjtØu Aj""îoÚ} ;jAjÚušàå :oÜu ;nkurÛurÇ DjàT‰ ?urÓo Aj""îoÚ} ;jAjÚu¥à ;kjO{}È íuì:ušàå :urÇ ;nkurÛurÇ DjàT‰ ØoAo‹Do:}: 1å qØ} #ÔjØ}~Ajt:uÖoÇ AjÀZ?oàÓ} ?urÓoÖoÇ ÔjØo~àU =jAo~<oä :oàÓoà :u qOtx<oà:}å 2å ?urÓo =jOt~à:} =oàAo¥õÇ :jDj?oÇ #ÔjØ}~ Ajt:uU Djù:} ÔjØ}~ qDoå 3å #ÔjØ}~ Ajt:uà:} q^ DjAjtØuà:} ;kjO{}È Aj"Àèur¿ aCjO{} AjtOtÔ} Øo?oå 4å #ÔjØ}~ q^ !vlAjâ]Šå 5å qAu"¥à =kûj ÛoÚjŒÜ} !Djx:}ÓoÒ"Ó} Doà=jÛošàå qAjt¥õÇ GàÖoO{} AjÇR‰ÖuÚ} !<oÇO{} Øo:o<oä qa" :oàÖoÇ Aj"I:uÓ} AuÖoÇ N;ošÓ}ä DuræloO{} =jè:u oàA} Aj q<uÇÓo AoÙu<} Öj"úr<} ÓoÜu£:oàA}å #ÔjØ~u ÖoÇ Aj DoAjtWÓ} DjàÕ}DjàDo°õÇ^ qAjtxà îoOtAjtàÖu !;kjÇÓë}=jÜ} ØoO{}ä =j]º ØoO{} AoA}È ùÚj"àÓ} qèoœO{} DurZ<oä EuÚoàÓ} !AoxD} ]àA}x <oÓoå qa" vlàAjûõxÚu q^ :jRš æoÔurºàÖoÇ :jDj?u Øo?oÇàA} Aj"ÀèoÇÚ} %Üu Øo:u?uà? qAur¥ vlàAjûõxÚur I?}¶ =jèA u }‹ EuÚ} DjAt j Øuà^ EoDo¥õÇ :jD? j r u Óoè} qOtšå qAjt¥õÇ #Durx?oàÓ} Do°^O{} Ôj"àÛo q^ ÚoIRO{} =kjûÛoY æluCoªOt‰:}å DjÓo~Y Óoælo~Yä ÚoØ}Ç DjÓo~Ú} qAjt¥õÇ AjtÔo®õÇàÓ} vP"x?} ÔjAj"<} ]<oà:}å RÈDo‰AoàÓ} DjÓo~Y îo:oÇà^ <u|Aj"Ó} ùÚj"àR DjÓo~Y îo:ur q^ Aj"à\È =oX ù:o~:}å =jèuOt R:j"‰<} qAu"¥à vlàAjûõxÚuà=jÜ} =o:oèoÓ} =oAošà :uà! qa" qà:jYÓ} Y\<} _kÔ~j Øu vl:Új }ä DjAt j Øu vl:Új } Djæol Ú} IÜoàÓ} Dj<o¶<} ùÚo‰àA}ä =jûÚjDoxÚ} ]:oàA}å =jûÜ} EuÖ} =jûÚjDoxÚ} ?oæl}?ušä Dj<o¶<} ú?uš ÖjÛoAj:} AjÇR‰ä Aj""îoÚ} O"BjDuºUà Au"Ùoà ÖjÛur<} %àÖošõÇ iGÚoÓ} R:oÇÓ} =oAo<oà:}? Gàh"¢ qa" AoÙ} Öj"úr<} qDoàA} Aj"Àèu¿à GàZ:}å =kDu o‰àä ÔjA"j ¶:oà ùÚj"àÓ} qa" ú;o‹O{} Aj""îoÚ}å =oÙurÇ~ _R‹Óoà DurZ<oàA}å qAjtxà qÚoAjtÖuà Wa:} ØoO{}ä YD}x íuìàA}x vP"x?} <oÓoå ‘Dj"BuÔo:}’ Aj"Àèo¿õÇ æl"j :o<} qAjtxà :oÖoÇ Aj""X vl:Új } ;koàN"<} ;jAj?o~à :jBuà ]Do‰å :jÚ} EoÖu ;nkoA}‹ qAjtxà Dj"Ùox ùd ?oælu‰b? =o=o =koÈ^œD} Aj"ÀÜo‰ #ÔjØ}~Ajt:o qØ} _Ûu|D}‰ !AjD°u Ö ‡ Úu } qDoä ÓoÚjÜ} qa" æloàO{}:ošõÇ AjtàÜoxõÇNYàä Nà;k} ;oÚoà vl:jÚ} WÒ"A}‹ qDoàA}å æloOtšõÇ DjàDoÚo aCoÇà:} qAjtxà ÓoàO{}¥ =jÛr u <} AjÖr u àÓ} <oå :ur qAjtxà #ÔjØ}~Ajt:uU ;oÚoà q^ AuÑà@‰ %:oÈbš #ÔjØ}~Ajt:o ÚjÖj"<} EoÛj"àÓ} %ælo~ ]:oå EoÖuÇ îo\Ú} qa" DoàÛ}?ušà ;kjO{}È =jÚj:} (ÓoªàO{} ùÚj"àÓ} ØoO{} q^ EoÖu îo\Ú} !=oOtàÓ} =kjûÛ} ùÚj"àÓ} qDošõÇY :jOtÚ} qDuràÓ} ØoO{}å DoEjD} q^ ;kO j {}È RÈd‰ DjAt j ØuU AjèÓj } <jeàT? qAjt¥õÇ AjtÀP£ÛoÇ^ DoEjD} q^ ;kjOtÈ<} ]Bo ]?ošõÇ<} qØ} qa" DjàDoÚoÚ} !]kÓ} DjàîoÇ<} qDoàA}å qØ} qAjt¥õÇ DjAt j Øuà:} =jÈÔj\ ØurÛj"àÓ} EjÚÇu Óo AjÇR‰ ?oTà !Dj?oÇ DoEjD} q^ ;kjOtÈU IæurÚ} ÔjØ}~ qDoå <o Øo?oÇÚ} Aj""îurš Óoè} q^R !]kÓ} ùCoªàÖur Øo:ur?urå

=jàÔjÛ} ÓoAj{} (X|Aj{} AjÓ}~) DoAj~I^Ó} ^:jèoO{}

Dj A j t Øu à :} !<u | Ó} DoAj~I^Ó} YmÓo@à qDo‰:}å Úuã?} Duª|Cj<}ä ND}œ Do°<jÓ} (DuªàÛ})ä Úuã?oà q^ NDoœàä aAj t <} ;n k j è }ä %;oÇ<oàä ;jOt~ :jÛ}ä AoÖj<oPOtä #ÔjØ}~ä Aj"à]Ú}ä #Durx?oà Dj"Ao:}ä æuàÓoà DjAuà DjÚoxY ;j=kj‰Úoàä DoAj~I^Ó} Óoù"D} !Duà Øoh"‰à YmÓo@à-Dj"Ao:} qDo:}å EoàÖur (Óo<uú Y\Ú} ?u r |Ó} Ao=oÚ} ùÚo‰å ;uù"<}àÖ} EoÓo DoAj~I^Ó} Dj"Ao:} ?uîo‰:}-Ajt<o‰:}å !=oº;} DurÛošÇÚ} q^ Doú~à DoàÔu ¥ à Øo?oÇÚ} NEj":u|Ó} AjO{}È %?uš|î} ú?ošÇ DjA}~ YmÓo@à Aj Dj"Ao:urÇ ú;oèo =j è u à A}x Ôu ? oÇY !DjºDo°Ò"<} q^ Au"Àfà ØoA}‹ qd¥à ]Du r <} Ò":o:}å aBu | C}=j @ ND}œ - Úu ã ?} Do°<jÓoà^ä ;jOt~:jÛ} q^ %;oÇ<oà - ÔoÛj ~ <oà Dj A u à Aj t Ôo~à^ Au " Àèu à - Ôj b |Ø} ;urèoÇàÓ} ]Do‰ q^ <j;uÈÓ} Doà=jÛo‰å Euà DjÔ¿u à úr|Ü} ùÚo‰? =jvšÓ} Aj"ÀÜu§ ?ur|Ó} q^ ;u|BoU I<j:oÖ} ØoAo‹Do <j e àT ? :oÇ - :oÇ Ym Ó oÜoÇà Óoa"~Ó} q^ !]kÓoY ?uÔj"<} !DuàÖ} ùÚo‰:}ÔoO{}? !Duà Uà:j"àÓ} q^ æuØoÚoÒ"Ó} ÓoÚjÜ} Øo:oå =o<} - :j à æoù" îoA}‹ä AjtÚurÔ} q^ æoà;koŒàä ;urÚuä AuÑL] DjAuà iZOtàÖuÚ} ;nkj"úr<} :oàæu†à q^ Au"èj"xÙuà ùÚo‰:}å ND}œ Do°<jÓoàä Úuã?uº ^?oŠÜoà <jeà qDo‰à =jÈAod Dj ° èoàÖu Ú } ÓoÔj ; } - =j : oÈà UÛj " ~<} Aj " "Ûj " †<} %ÛjOt‰:}ä =u|=jÚ} ZBo»à^ ÓoÔoŠà ;nkuã?oÇà^ä %;oxÖoÇ æoÙušà^ îoÜo-_|Aj<oà AjDj"‰ EoÛ}‹ Ao=oÚ}‹ %=oÈà:} îob Øo:j Ö } q^ q=u š à ÓoAj { } \Úoœ:jÖ} =kjèoà Dobä %Ú}?ušà

DoàÛ}?u š à Øu A oÜ} - îoÜ} _|Aj < } ;n k j à O{} - EoàÔo DoàÛo‰:} q^ ià=o†Ot‰:}å <oÓoY Aj D j " ‰àÓ} Eu Ü u : u Ü u %ÛjOt‰:}å ÖjÚjàZ (ÔjKÚoà) æljÚur<} AuÑAjt‰:o:}å (øAjÚ} =kuњ| Øo:oå) !Duà DoAj~I^Ó} Do°<oYmÓoÜoÇàU ;uDoºÙ} ùÚj"àÓ}Ö} ØoO{}T? EuÜu-:uÜu ÕoÜ}=j È ;j r Cj Ü } aDo‰ÚoàA}x =k o Au Ñ T ? q=u š à íj ì Ú} Ao:oAjÚjÜ} ^:jè}-^Aj"~è} ;jAjY<oàA}T? qàÔo=oàÔoU ^:jèoO{} Doàælof<oàA}T? =jûÜ} DoAj~I^Ó} YmÓo@à Dj " Ao:u à Ó} R:oÇÓ} Au " Àèu à ;jrc:} ùÚo‰àA}? q=o=ušàÖ} qÚur|Ô}Ç-æl? j oÒ"xÓ} _Ûu-iÛuÓ} Doà=o†Ot‰àA} <jeàT? Euà úr@ Ôjàvl|Ú}=j@ R:oÇ Uà\<o? ;uù"<} DoAj~I^Ó} ^:jèoO{} )Ó} =jàÔo† ÓoAj{} (X|Aj{} AjÓ}~) ?u ù "<} :oÇ ù"i<} ;k o Ç<} AoÀèjàA}x =koAuÑå — YU¥ DuÚoàA}ä AjDjO{}

EjÚuÇ|Ó} DjàT‰Ó} Au|è} ØoO{}

)Ó} ]|D} Aj"ÀèoÇÚ} 24 AjÚoà q^ \:uršÖ} Au|è} EjÚÇu |Ó} ]|D} qAjtxà ?oælur¥å Eu qAuŠà:} qa"¥à DjT¿à ÓoAjtà qa" ùYØu :uà !^AoÚ}Çå ÖjZ:} Au|è} úrÜoÓ}Ö} Au"èo<oå ÓoAj{} Aj ù^~ R:ušàO{} R\šO{} ?oÀ<} ØoàA} Aj AjÀÛ} ØoàA}ä ØoO{} Au|è} :uà ùÚo¥ÇÓ}å ;nr uk ÛoÇ ùÚo‹ÇàÓ} ælr u |A} %Üur Au|è} =oAo‰ :jÚ} EuÚ} ;nkurÛoÇ ùÚo‹ÇàÓ} ÔjØ}~ ?oàæl} Óoè}ä a"<j"Ùoà Ajt:}È <jÀO{}ä NÔjÚ} Aj"e<u q^ AjÚoœàå GU~?uršä =oBoÚ} Øo?urš q^ aæloÛ} ú?urš Au|è} Ôu?urÖ}ä vP"x?} =jÚj:} =oXà Au"èu¥NY <oå Euà Dj : } Dj A o~àÓ} ùf:} qDošÇÚ}h"ä :uà Ajt<j"<} Djæol Ú} IÜoà WÒ"<oà:}! ?oÀ<} ?oÀ<} ]Dj Œ Z‰à ÓoAjtà UPšÚ} ]Do‰:}ä =jÑÜ} qAur¥ ØoÒr‰ Au|è} \à Tèo‰:}å

Dj;oàÖoÇ ÔjØo~àÓ} Aj"ÀÜu§ Øu à Ao¥ÇÓ}ä îoàAo¥ÇÓ}ä _Ò"àAo¥ÇÓ}ä <oÀàAo¥ÇÓ}ä <uÀDo¥ÇÓ}ä ^;o¥ÇÓ}ä ^:jè} ùÚo¥ÇÓ}ä Úoà;oŒÓ}ä ;kj"AoŒÓ} q^ EuÚ} DjàT‰àÓ} Aj"ÀÜo‰<o %ØoºÛ}?urš ]|D} DjÚur<} N"Ûo‰ä Úo:} =oBoÚ} ØoA}‹ DjÓoè} Ò":oå ‘]|D} R:uš AuTà ;koàAo‰:}’ Aj"ÀÜo‰àA} qa"å AuèoÓ} ÚoùÜ} <o; :ur =oBoÚ} ØoA}‹àÖ} qDoå IÚ})Ó} ÓoAj t Ó} Aj ù<u~Ó} Au|è} !AjB}Ç Aj"Àèu¿à Dj:} DjÓo†à^ Wù"<} ;kjYØuå #\šà \\šà ÓoAjtà qDo:} Aj"ÀÜ} :jRš Ej"<} ú?oÇÚ}ä \à ÓoAjtà ØoOt‹à:}å N;ošÓ} )Ó} =oÙošÇ<} )Ó} ÓoAj{} qÚjàæl} ùYØu q^ Aj""ÓoYœØu; :u;o‹ Au|è} Ôu?šu NYà ÓoAjtàh" Djà=o‰:}å Uà:j"<} NDošÇÚ} ÓoAjtà vP"x?} ØoOt‹à:}å ùÚj"àÓ} Dj"Új" ú?oÇÚ} q_»àÖ} qîu|Ú} Øo:o:}å GàÖoO{} ÓoAjtÓ} Au|è} ÖjÛ} ØoO{}ä :uà ælÚj oÖuà ÓoAj{} Aj"ÀÜ} =oXà Õob¥ DjAjO{} ÖjÛoAj:} AjÇR‰àÓ} ;kurDo‰å =oXà ;j A j Ú u š ?u à ÓoAj { }ä ØoOt‹Do‰à =oXàÖ} %Úo‰ q^ qAjtxà æuØoÚoO{} ]:oå a;oÇ]nk~à^ iúràÓ} ÔjèoO{} ú?uš=jYàå qØ} ùYØu Øo?urš AoA}È qØ}Ö} ùÚ}‹ Aj""TŠ?urš NÚur; =oXà ú?oÇÚ} ÓoAjtÖur ælurÚur (ùŠAj{} IÛoÒ"Öur Øo:oå ùYØu Øo?ušà ùY<oDo‰à %Úo‰å Doà:} P"aD} úr?uWà:} iÓo‰<o EoàA} úr?u Ø } æu|àÛoà:} qD}?uršàå EjÚuÇ|Ó} ]|D} DoàØuÚ} qAjtxà !æloÇD} qDo‰?urå qAjtxà :jڒu \ ]àAo¥Ç ØuWº:} OtIÓo<} qAjtxà )Ó} ;kuÇ|O{} ]?urš: ‘ùCoªàÖuà =jÒ"šà iú¥à!’ Djb|D} qD}?ušà %=oÈà:}å EoÇ =uÈ|ÚjÜo ;oºYà ùCoªàÖoÇ ÓoAjtàÓ} Eo:} Õo?o¥ÇÓ} qa" iÓošÇàA}å R:ošÇh" :oÈDoÖuà ÓoAj{} :uà ØoàaŠä ùÚo‰à ùÚo‰àä :uà Djà=o‰ q^ ÔjèoO{} ùY<oDo‰à ÓoAj{} qÚjàæl} ú?urš Aj"^D} WÓo‰å AoO{}ª ÓoAjtà^ qa" Au | è} vP"x?} aæl o Û} ùY<oÒ"å R:oÇÓ} Au|è} ;uAo<} qAjtxà ]?ušà/]àAu¥à %U:} q^ !Aj"r?}Ç ;uÜuàå — iÈ| Au"bxä EurDuŒÙ}


"

July 13, 2013

¨ÜüO… »ÝÃÜñÝaæí ¹hæ²aæí ÊÜáÖÝ«ÝÌÅ PæãÓÝÛÇæí 1992 ;jDuàNÚ} 6 :oYúÚ}ä æovÈ Aj"d|] úrDo¿A}‹ ?urÓoUà ;koY¶Ó} æljÔo®à øÙ}ä EoÇ ;ur|<}h" =oZ‰^à AuÑÛošÇ:}å

ØoÔoA}‹ä DjàÔj=jYAoÚoÖoÇ q;koÚo<}ä vØu_<} ù<o~KÓoà:} ?oÀ<} AoÙ} qDo úbš \ AoÛo:}‰ Ôub q^ ;jR›L æloÚj:oà:} vØu_Öur ÚoØ} ÚjDur‰ä ù<o~Kù Aj""îoà:}È =jÈAu|B} Øo?urå 2004 #Duºà:} vØu_<} ÖjZ:} NDox Øur|Û}‹ä I<j:o;jèo DoàÔo:o Au"èur<} !]kÓoÚ} q=o®Òršå ;ur|<} AjÚoœà %=oÈà:}ä 2008 #Duºà:} ù"AjtÚj Doºar<} Aj""îu?} Aj"à\ÈÖuà ù;u?} vØu_ÖoÇ O"ZO"rÚj=oŒÓ} ]|ØoO{} qD}?ušàå =jÑÜ} ù"AjtÚjDoºar<} Aur|D} ú?ošÇ<}ä DjÚoxÚ} =jÛurš q^ O"ZO"rÚj=oŒ ÚjÛur<}àÖ} ?urÓo DjAurÚ} Ôu?ur q^ 2008 #Duºà:} 224 ù;u?oà qD}?ošÇ a;ko<jDjæluà:} 110 NDox Øur|Û}‹ä ;jR›Ü} æloÚj:oà:} =jÒrš vØu_ DjÚoxÚ} !]kÓoÚoÓ} qÒršå vØu_Öur ;jR›L æloÚj:oà:} !]kÓoÚ} =jÈAu|BoÓ} Aj"Eo;oºÚ} %Ôo‰AjÜ} Øo?ur Aj"ÀÜ} ?uúšàå =jÑÜ} Øo?uà ;j"DuÈàÖ}¥å Aj"Eo;koºÚ} æoà;kuš?oÇ<}àÖ}¥ :ur úrDo¿Òrš Ajt:}È <jÀO{}ä vØu_Öu AoÙ}Ö}¥ Nà;k} úbå =jYÜoAj{} ØoA}‹ä 2013 AjtÖo~à:} Øo?ošÇ <jÔjÚj=obú Öj"<oAjÜuà:} q^ Au"| 5 :oYúÚ} Øo?ošÇ Öj"<oAjÜuà:} vØu_ \DoÈÇ Do°<oÚ} ÚoAušàå =jXª -1 Eoà:j"à ]?ošÇ =jÈÓoÚ}ä 2008 #Duºà:}ä 34.76 Úmjúx øÙ} íuì:uš?oÇ ÓoàÔuÈDoÓ} 80 dX ?oælur<} ;j"DoÈÇ Do°<oÚ} qD}?uš :jÚ} 2013 #Duºà:} 36.54 Úmjúx øÙ} íuìA}‹ä 122 dX Wúr<} DjŒC}ª NEj"Aj":} ?oælošå vØu_Ó} 2008 #Duºà:} 33.86 Úmjúx øÙ} (ÓoàÔuÈDoÖoÓ}h" %Üu) Au"èur<} 110 dX ?oælušà :jÚ}ä 2013 #Duºà:} 19.95 Úmjúx øÙ} Au"èur<} ú|Aj?} 40 NDox ?oæošÇ:}å =jÑÜ} I<j:o;jèoÓ} 20.10 Úmjúx øÙ} Au"èur<}ä 40 dX Øur|Û}‹ ;j"DoÈÇ Do°<oÚ} qDoå 2013 #Duºà:} DjÔo¿Ç ÚoØ}Ç Ejà:oÚ} 2008 #Duºà =oÈD} ú|Aj?} 2 Úmjúx ÖjZ:} øÙ} Au"èo¿Ç:}ä =jÑÜ} 42 dX ÖjZ:} ?oæošÇ:}å 2008 #Duºà:} vØu_ÖoÇÓ}h" ÖjÛ} øÙ} Au"èo¿ÇY dX Ajt:}È 30 %ÜurÇ Au"è}?uršÇå ÓoàÔuÈDo<} ù<o~KÓoà:} WúràÓ} (;jåùå q^ %Ûj"_ W?urš DurÛ}‹) úåWå_å q^ vå(D}åqÚ}ådå ÓoÚjÜ} ØoAo‹Do:}å vØu_Öu

DjàÔ} =jYAoÚoÖur =jÈÒr|ÔoPO{} DjPº?o:ùÚoAjf =jÈ;u|BoÓ}ä DjàÔj =jYAoÚo<} ‘eà;j":jºÖur’ =jÈÒr|ÔoPO{} :jDuà ú?ušàå =jYÜoAj{} ØoA}‹ 2004 q^ 2008 #Duºà^à ÖjÛoAj:} ;jåùå q^ %Ûj"_ W?ošÇÖurÇ NDox vØu_Ó} ?oæuršÇå %Ûj"_à:} Óoù~è} q^ ;jåùå W?ošÇà:} æuèj‰àÔjZä NàÙoºè}ä %èo¿?} q^ Aj"rÛjv]È Ajt:}È ÓoàÔuÈDoÓ} ?oæuršÇå =jÑÜ} 2013 #Duºà:} =kjb:oàB} DjAjt %?urª ÚoAošàå %Ûj"_à:} Óoù~è} q^ ;jåùå W?ošÇà:} Dj"èjÇ Ajt:}È vØu_Ó} ?oæur<} 10 dX ÓoàÔuÈDoÓ}ä ;ur<} vØu_Ó} q^ )Ó} Djº:jà:}È !æljÇ]nk~Ó} ?oælošÇå EoÇ =oaªà ÓoàÔuÈD} AjÀÛ} !à:jÚo<} WÓošàå :uà =jXª - 2 Eoà:j"à DjŒC}ª qDoå ;oÓošÇÓ} Aj"àÔj"¿Ú} ;jR›Ü} (dX) EoàÔo 2008 #Duºà:} vØu_ 8760 øÙo^à Wúšà :jÚ}ä EoÇ =oaªà EoàÔo ÓoàÔuÈDoÖur ØuåqÚ}å ?ur|æur 12 EjØoÚ} øÙoàÖoÇ !à:jÚo<} WÓošå %Ûj"_à:} 2008 #Duºà:} vØu_ 2,479 øÙoà^à Wúšà :jÚ}ä EoàÔo EoÇ =oaªà ÓoàÔuÈDoÖur =jÈAur|;} Aj";koºÚoØ} 39,524 øÙoàÖoÇ !à:jÚo<} WÓošå Aj""ÓoÚ} R:uà? ÓoàÔuÈDo<} NÚuà qÛjèu‰à ]?uà :jÚ}ä ÓoàÔuÈDoÓ} æljaB}Ç qDoå ú|à;}È DjÚoxÚoÖoÇ =jÈDj"‰:} =jYÔj:uÓ} =jèjOtšÇÚ}ä ù<o~KÓoà:} ÓoàÔuÈDoÓ} æljaB}Ç qDošÇ=jYà ]Do<oå %Ûj"_ W?ošÇà:} 34 Úmjúx q^ ;jåùå W?ošÇà:} 44 Úmjúx ?ur|Ó} qIr<}h" vØu_Ó} øÙ} ]:oàå O"ZO"rÚj=oŒ q^ ÚuZ† æloA} =jÚj:} vØu_ ù"i<} Ao ù"AjtÚj Doºa" vØu_ DjàTà Ôu?oÇÚ} qØo=} =oàAu¥à R:uàÖ} <oå ;uù"<}ä Dj;oŠÇÓ} ;jR›Ü} æloÚj:oÖuà vØu_ Aj"Eo;oºÚ} úrDo¿?oà :uà GÚuàä =jÑÜ} ÓoàÔuÈDo<} ÖjrÓ} ú?oÇÚ}ä ;koY¶Ó} !Ajt?} AoàKr<}ä =jÚ:j } vØu_ ù<o~KÓoà:} úrDo¿?u¿à ;oºÚ} %æoÚj"àÓ} DjÓo‰?uàå I<j:o;jè}ä (D}åZå_å*å q^ EuÚ} ?oÀ<} ?oÀ<} =oZ‰^à íuìàAu¥à øÙ}ä vØu_Ó} Aj"Eo;koºÚ} æoà;j"àÓ} q;oÚ} Øo:o?uå

=jXª - 1- 2008 q^ 2013 #Duºà:} ÓoàÔuÈD} q^ vØu_Ó} øÙ} =oÛ}‰

2008 #Duºà:}

dX

2013 #Duºà:}

dX

ÓoàÔuÈD}

34.76

80

36.54

122

vØu_

33.86

110

19.95

40

ØuZ(D}

18.95

28

20.10

40

úåØuå_å

-

-

9.84

6

vå(D}åqÚ}ådå

-

-

2.69

4

Úmjúx øÙ}

Úmjúx øÙ}

?

;ur| ØuY ^Ûur†|Z

=jXª - 2 - 2008 q^ 2013 #Duºà:} ;jåùå q^ %Ûj"_ W?ošÇà^ vØu_ q^ ÓoàÔuÈD} øÙ} ú›|:}È

2008 #Duºà:}

vØu_Ó} øÙ}

2008 #Duºà:}

ÓoàÔuÈDoÓ} øÙ}

W|Ó} q^ !à:jÚ}

2013 #Duºà:}

vØu_Ó} øÙ}

2013 #Duºà:}

ÓoàÔuÈDoÓ} øÙ}

W|Ó}

1. æuãà;jrÚj"

62,196

54,226

vØu_ - 7,970

51,128

82,277

ÓoàÔuÈD} - 31,149

2. ù"à;o=jûÚ}

71,695

46,612

vØu_ -2,51,083 14,524

39,952

Djº:jà:}È -

3. %Ûj"_

58,920

56,441

vØu_ - 2,479

47,344

86,868

ÓoàÔuÈD} - 39,524

4. Óo=jû

45,961

44,994

vØu_ - 967

50,927

52,782

ÓoàÔuÈD} - 1,855

5. Óoù~èj

54,992

56,529

ÓoàÔuÈD} - 4,537 65,039

60,785

vØu_ - 4,254

6. æuèj‰àÔjZ

43,425

59,528

ÓoàÔuÈD} - 16,103 58,789

74,530

ÓoàÔuÈD} - 15741

7. Aj"rÛ}v]È

34,841

44,744

ÓoàÔuÈD} - 9,903 4,81,380

53,180

ÓoàÔuÈD} - 4800

8. Aj"àÔj"¿Ú} dX %:j‰Ú}

70,057

55,631

vØu_ - 14,426 64,524

69,897

ÓoàÔuÈD} - 5373

9. Aj"àÔj"¿Ú} ;jR›Ü} (Aj"àÔj"¿Ú}) 60,133

51,373

vØu_ - 8,760

55,554

67,829

ÓoàÔuÈD} -12,275

10. Aj"àÔj"¿Ú} (%èo¿?})

43,669

50718

ÓoàÔuÈD} -7,049 40,339

69,450

ÓoàÔuÈD} - 29,111

11. NàÙoºè}

60,309

61,560

ÓoàÔuÈD} - 1,251 63,815

81,665

ÓoàÔuÈD} - 17,850

12. =jû:jr‰Ú}

62,056

45,180

vØu_ - 16,876 62,056

66,345

ÓoàÔuÈD} - 4,289

13. Dj"èjÇ

61,144

56,822

vØu_ - 4,322

64,540

vØu_ -1,373

65,913


#

July 13, 2013

GPæãÌqñ… ±Ýw¤ ÊÜáíñ…Å, ±Ü¨æÌ TݣÅ ÃÝgQà¿å… ñÜíñ…Å

}ª C | ] lv:jYš

“q=jûÜ} NÚur Øo?oÇÚ} ÔoàA} NÚur” Aj"ÀÜo¥ Ôo]Ó}

!Óo¶<} ùÚj"<} Aj"Àèo¿ÇNY “q=jûÜ} Ajt:}È NÚurä EuÚ} =jÑÚo W|Úur” Aj"ÀÜ} Uà:u¥ / %Ûu¥ ÚoIR|O{} =kûj ÛoY qAjt¥ ;u|BoU Ôj:} =o=oèo :ua»à ?urK"àÓ} ?oÔošÇ:} Aj"À@¥à G"Üoà Iæur’Ú} Øo?oÇà:}å Eua»?uà G"Ü} ØoA}‹ Djà=uš?oÇ 17 AjDo~à ;nkoA}‹ vEoÚ} =oÈà:oÇà:} (úrºX:} =oZ‰àÖur DjÚoxÚ} íjìÛj"<} qÛj è u ‰ à Öj P A}‹ qDu š ?oÇ I<j:o;jè} (JDU) q^ æloI=o Aj";kàu hr AuÔo¿ÖoÚ} I?o¶?ur (16.6.13) q^ Ò"àAo¥ Öj " <oAoà:} GàOt¥O{} =oZ‰Ó} NEj"Aj":} Au"èo<oDur¥ DjàælA j } RÚoš?urå :oÇ NÚoNÚ} 7 ÚocÄ|O{}ä 87 =oÈà\|O{} q^ BuàNÚo AjÀO{}È =jÈ;u|iÓ} ( ?u r |ù?} ) =oZ‰àÖo æloÚj:oà:} (úrºX:} =oZ‰àÖuà ÚoIR|O{} ]nkÚ} Øo?uàå ;u | BoÖo =j È Ôj \ =j Ú } qÛjèo‰ÇÓ} q^ Dj";koÚjÜoà/ Òr|I<oà ÓoÚoÇàÓ} ú;o‹àO{} qÛjxè} EoÛu¥à Aj"ÀèoÇÚ} <oÓ} YÔjA}‹ ;kàj ÛoèoàAu¥à (úrºX:} =oZ‰àÖuà ÚoIR|O{} ÓoàO{} <jAuàÖ} <jÀO{}å 1975 #à]Úo Ôoà]kÖo :j"Ú}‰ =jYÔj:u Aja~à ((Aj"Úu§^œ) <oÓ} ÚjÔjÛuš?oÇ aÚur|;k} =oZ‰^ 1977 I<j:o =oÛ}‰ ÚjÖj"<} q^ =jÈ;ko^ #à]ÚoÓ} Dj P ºA}ï‹ =j ] º ØurÛuš?oÇ :jAjè} ;nkoA}‹ Euà ÚoIR|O{} Ej " èu r ºèu r àÓ} ?oÔošàä q:oàO{} \Új"xÙu ÚjÖo‰! îo\Ú} “ NÚu à =j Ü o (úrºÙoÇà - =jÈÔj\=jÚ} qÛjè‰u à ÚmjÚoAoÇà” Aj"ÀÜo¥ %:oÈà^ DoàÔo:o Ò"àAu ¥ =k j û Ûk o Y %=oÈà:} “!]kÓoÚ} Aj""Xà:} EoÛoÇà q=ošÇ =oZ‰ÔoÚoàÓ}Ö} Aj À O{}È AuÑÛoÇà” Aj"ÀÜo¥ Doº;nko~Ó} Nb Øo?ošÇ<} (úrºX:} =oZ‰àÖu à qÛj è u ‰ à qAj t ¥ ;u|Boà:} NÚox:} ØoàA}x <oàå =jOtšÇ Dj"Ao:uÚ} NEj"Aj":o<} DjÓo~Ú} æloà;uš?oÇ =oZ‰Öuà qÛjèu‰à ^|ÙoÒ"<} ÖjP"àÓ} Dj Ó o‰ä æoà;oŒDoÓ} Nb

ù":jà:}È “ÖurÚo‰<o DoàÔo:o-Újs"Ôu†à AoàÙo‰<o %DjàAu¥à” AoØoà:}È! ØoÔj\Ó} !\ AjÀÛ} =jÚo§ÚoØ} Aj"ÀÜ} <oàAoÛuš?uà q^ 1200 a"bO" ?urÓoàÓ} AoAjàAu¥à qAu"¥à æloÚj:} :jBuàÖ} BuàNÚurà ÚoIR|O{} =oZ‰ AjYºà \:ošÇÖ} Ôj"àÛoÒ"à:ošÇ Ôjb|Ø} ÚoIR|Otà:} N"Ûošàä ?urèo‰ q^ Ajèjºèo‰ Aj"ÀÜuÇ:}å EjÚuÇÓo =oZ‰Öur Aj""úb (ùAj""Ç^Do‰àÓ} DurÛ}‹) Aj"à\È/=jÈ;ko^ ØoàAo¥ Djº=o®à:} Ej"èj"ºèo‰<o q^ :oÇ îo\Ú} Aj":j;oÚoàÓ} æur?oœà:} ÕoP"àÓ} +;oŠÛo‰<o EjÚuÇÓo =oZ‰Öuà :jà:}È Doº;nko~Öuà/;j"ÚoBuÖuà ù":jà:}È - (Z <uÙurª ØoàA}x =oAo‰å EoÇ AjYºàÖ} qAjt¥ ;u|BoÓ} GàOt¥O{} =oZ‰<} NEj"Aj":o<} qÛjèu‰à ÖjPàa¥ Y|:}Ö} NÖoAuU/DjAjt;ko<uÖu ØoAo‹Doå :oÖo N;oš (úrºXà:} =oZ‰àÖur DjÚoxÚ} qOtšÇÚ} Dj:o‰Ç<oD}å Euà GàZ:} Aj"ÀÜ} 1977 #Duºà:} úràÔuÈD} =oÛ}‰ BuAoª?ošÇ :jAjè} ;nkoA}‹ Új"I" Øo?oàå I<j:o =oÛ}‰ <oàAo<} (úrºÙuš?urÇ úràÔuÈD} aÚur|]k =oZ‰ ú|à;}È DjÚoxÚ} æloà;j"àÓ} DjúršÇ :jY (I<jDjàÕ} DjàTà) ?ur|Ó} ;jèoÖo ÖjÚjÜ} dàÕo<} =jÈ;ko^ AurÚoY§ ;u|Doh" aÚur|;k} _k:jrY q;oYšå ;j"DoÈÇ AjÚoœ AurÚoY§ ;uàAo‰<o ÖjÚjÜ} ÖjÛurš q^ \DoÈÇ AjDo~ =jÛurš - 1980 Öj"<oAoÓ}/ úràÔuÈDoÓ} AoÙ} ]|A}‹å 1996 Öj"<oAoà:} æloI=oÖo 16 NDoxàÓ} I<j:o;jèo<} =oXàæur ]?ošÇ<} AoI=uh" =jÈ;ko^ Øo?ur =jûÜ} !aBoºD} ÚmjÚoAo<} 16 ]Do^àÖ} ;uàAuњå I<j:o;jèoÖo ;u|AuÔzÛoÓ} (11 Aj"e<u) q^ Ôj"ØoÈ?oÓ} (9 Aj"e<u) =jÈ;ko^ ùÚj"<}. 1998 DjÚoxÚ} =jÛo‰<o NDA (úrºÙ} I?o¶?urå q:oà æloI=oÓ} eà;j" ÚjàÔ} DoÚjA}‹ q^ Aj""dšAjtàÓ} Djà:j"C}ª ùÚj"àÓ} NàÔo?o¥ Aj"Aj":o<} q^ vEoÚo¥ ^\B} ù"AjtÚo<} <jAuÑ =kuÛjÚj?} =kjÈàÙ} íjìÛoš q^ ÖjY:oÈ =jÚo‰Ç<} NÚjàA}x Uà:ošà! ØoOt‹Do‰à æoèoº:o Aj"ÀÜu¥à Dj:} æloÚj:oà:} Ajt:}È <jÀO{} DjàDoÚoÖo Ajt:oÇÚ}hr (223 ÚoCoÄà) Új"I" Øo?oàå ;j"DoÈÇ Dj"Ao:uÚ} (ÓoÖ} =oZ‰Ó} EjÚÇu Ó} =oaªà W|Ó} ?oælošÇÚ} \ DjAoxD} DjÚoº]kÓoY Uà:oŒÓ} Nb Øo:o q^ (ÓoÖ} AjÇR‰ / ù"Ùo¶Öo Ej à Ôoà:} iÚox:o Aj " ÀÜu ¥ à Dj : }hr Új s "èox:oå Eu à =jÚo§ÚoØoÓ} NÚuà <jÀO{}å !Au " YÓoä #àÔu š àÛ}ä =koÈ<}œä qDuÄ|bOtä ú<oÛoä I=o<}ä :u<ox úrYOt :jDj?oÇ %àÖošÇ ÚoCoÄà^ ;ur|<}àÖ} =oZ‰àÖur =jà:oÙ} Öj?o‰ q^ !]k Ó oÚ}hr N;j " š<}àÖ} qDo‰å Eua»?oÇ :uà=oÚ} qAjt¥ :ja"èo‹Ûj"ä ú|Újèjä ù<o~Kùä NàÔo?}ä =jàØoæ}ä ÚoIDo°<} =oÈà:oÇà^ ;ur|<} =oZ‰àÖuà ÚoIR|O{} ÖjÛ} Ajt=o<} ]Do‰ä qÛj è o‰Ç =j à :oÙ} ÖjPOt‰! =jûÜ} ØoàA} ú|à;oÈà:} ( Ûu b š ) Ot =oÈà:oÇà^ (úrºX:} =oZ‰ DjÚoxÚoÖuà qÛj è u ‰ à îob Doº]n k ~ ÚoIR|OtÖu à q^ =oZ‰ =j ù ›=o:oÖu à ØoA}‹àÖ} %Úu‰?uàä =jÈÔj\ / Dj";koÚjÜoàÓ} <u Ô oÚu ‰ ?u à Aj " ÀÜ} GàZ:} %ÖoÚuÇ:}å Aj""ú?} =oZ‰Ó} =oXàæur ]àAuÑ¥Ç UPšÚ} =oZ‰

îob Aj"à\ÈDjàîoÇÓ}ä =oZ‰ <oàAoÓ}ä q=ošÇ Øo\Ó} / =oÈà:oÇÓ} ÖjÛ} Ajt<}/;o<} ?oælo¥ÇÓ} AoAjûÚo‰:} iAoO{} ;u|BoÖo ØuÚo?} NÚuà=jÜoÓ} <j À O{} Aj " ÀÜu ¥ à =j : oÇ~<} =j : oÇ~<} Új " I" Øo?oàå ;jâBoªà:oÓ} : 2009 úràÔuÈD} (úrºÙoÓ} (UPA) =oXàæur ]bš ùÚj"Üo^]kU ÛoÈAj""Ó} (DMK) :jAjt¿àÓ} #Øo ]àAo¥ :ja"èo‹Ûj"Öo AurÔoÈàÓ} AjtÚo¥ /;kÚ j o¥ iÈ|PàÓoÓ} Nr;} iùàA}x EjÙ} ;kÚj "j <}ä Aj"<jDo°=} ÚjÖ"j <} q;košÇ AjDo~ úràÔuÈD} (úrºÙo ;nkoA}‹ æloO{}È =jZšå :oÇÖ}=jYà NàÔo?oà:} q=ošÇ :j â ÜoAj " "?} =oZ‰ÔoÚoàÓ} (TMC) Dj;oà ÚjÔ¿u ]àAo¥ ùAj""Ç^D}‰ DjÚoxÚoÓ} (CPM) ^Óo¿A}‹ ÚoC}Ä=j\ qÛjèu‰à ÚmjÚoOt§O{} Aj"ÀÜ} EjÙ} ;kjÚušb Aj"Aj":o æoÇ<jY§ (2009 Úuã?uº Aj"à\È ) 2011 Öj"<oAoà:} Wúr<} Aj""ú?} Aj " à\È Øo:j Ö } =j È ;k o ^ Aj " <j A u r |Ej < oÓ} ]Ôu r <uÔoÚj"àÓ} =oašå q:oà %Ùo‰NDo‰<o ú|à;oÈÓ} îuàÛo‰! q=ošÇ =koOtŠÇ îo\Ú} =oXàæur ]|A}‹ä Aj"à\È =j]º ØurÛj"<} q_šàÖ} :jà:oÈà/ Aj " à:oÈà ØoÇY ùÚj " àÓ} +;oŠÛu r ¥Ç UPšÚ} =oZ‰

^Aj t Üu à aRÈ:} ùÚj " àÓ} =oAo‰:} Aj"ÀÜ} :ja"è}<oÛj" !Üo® ÛoÈAj""Ó} (ADMK) Öo IO"Pb:o<} 1998 æloI=o (úrºÙo (NDA) Dj à Tà ;oùOtšàå æoÚoAoÇ ?ur|Ó}Djæluà:} 182 NDoxàÖo æl o I=oÓ} 10 NDoxàÖu r =oXàæur ]?ošÇ IO"Pb:o<} 13 Aj"e<oÇà^ :ur ^Óo¿A}‹ =j È ;k o ^ AoI=u h rÓ} qÛ} Õo?urä DjAjt:oÖo ØurØ}~ =ku<o~àZDo<}ä I<j:o;jèoÖo Ôj"ØoÈ?o<} Új";ko<} ú?oÇY qOtxb<oå =j û Ü} 1999 Öj"<oAoà:} (:uÚoa ?ur|Ó}Djæol ) AoI=uh"U æloI=o =jÚo‰Ç<} WRš (182) q^ 9 UPšÚ} =oZ‰àÖo DjDoÒ"<} DjÚoxÚ} íjìÛj"àÓ} DjRš (NDA (úrºÙ})å %Øurº =oàO{} ;jAÚj "j <} vl:Új } DjÚuš?oÇNY =jÈ;ko^ AoI=uhr 5 AjDo~à %Úuršä =jûÜ} 1999 ÓoY¢?o AjYºà =jÛuršå :oÓohr ÓoÚoÜ} qDo : =j È ;k o ^ Øo?ošÇ :j ù ›Ü} AoI=uhr ?oEurÚ} Ot:oÈ ùÚj"<} æloÚj:}-=oÓ} (=jÈ;ko^ BjY|=k}) DzEo;}~ ÚjÖj"àÓ} +;oŠÛurš :jY :oÇÖ} AjDo~ ÓoY¢?} GÚ}¢ AjtàÛuš?oÇ I<jÚ? j } Aj""BoÚj=ko<} a"bXÈ qÛjèu‰à ÚmjÚoA}‹ æloÚj:} ;kuº|i ælurÔo®à Iæur’Ú} úbàå :oÓo Nr;}

iGàA}x AoI=u h r +=oº?ur<o Øo?ošÇ<} =jÚu§<} Eo:} DurÛuršå :oÇ Aj Y ºà Öu r AoŠAoÇ ?u r |Ó}Dj æ l u Ó } 2004 Öj"<oAoà:} úràÔuÈD} =oÛ}‰ \úx AjÀO{}È qh"š (145 NDoxàä æloI=o 138 Ajt:}È) q^ 13 =oZ‰àÖo q;koÚo<} (úrºX:} DjÚoxÚ} (UPA) íjìÛj"àÓ} DjRšå :u r (úrºÙ} 2009 Öj"<oAoà:}hr AjÀO{}È =jÛr u š q^ =k j û ÛošÇ 2014 Öj " <oAoà:}hr íj ì Ù} %Új à A}x +;oŠÛo‰å EoÇ (úrºÙoÓ} íjìÙ} %ÚuràÓ} Do;k}Ç qDoä úràÔuÈDo¢Ú} (Óo Aj " <o<} =j È ;k o ^ <u À Új " Öo ù"Ùo¶Ó} Aj t <} !Új " Œ<} AjàBoAjè} qÛjè‰u à Aj""ÓoÚj"àÓ} :jOtÚ} qDo‰<o =oXàæur ]àAuÑ¥ UPšÚ} =oZ‰ îob Aj"à\È/DjàDo°Ç =j;uº<} Djà:j"B}ª ØoA}‹ %Úo‰:}å Aj"ÀèoÇÚ} =jÈ;ko^Öo/ =j;ºu ;oÚ} Dur|^Ot Ôoà]kÖo %:oÈà aÚur|;k}=jÜ} vlP"x?} <oàå =jûÜ} EuÚ} (úrºÙoà:} DjEjÓoÚo N;oš ùÖo,Ù} ÖjÛ} ]Do‰å :jBàu Aj"ÀÜo‰<oä (úrºX:} =oZ‰àÖur DjÚoxÚ} ØoàA} úràÔuÈDoîo?} Ot æloI=o q]k|<} Djb|D} ;nÚjk o<} qÛjè‰u à ÖjPàA}xä Óo<jr<oà ÚmjÚoàA}x Dj Ó o<oå 2009 ;n k o A}‹ ?ur|Ó}DjæluÓ} qh"?ošÇ 363 ÚmjÚoAoà =jh"x UPšÚ} 96 Aj t :}È Aj " àIrÚ} Øo?u å (=oÈà:oÇà^ ;koÛuš?u 85 :jBàu Ö} %ÚošÇ:}å =oXàæur ]àAuÑ¥ =oZ‰ <júÈ ùÚo‰:} Øo?ošÇ<} Ôj Ú u § Öu / Aj " Ej : oºÖu Aj À O{}È =j Û o<oà:}å ;j â Boªà:oÓ} : ?ur|Ó} Djæluà:ošÇ 543 NDoxà =j h "x 33% dé|OtàÓ} arDj ? o\ ]àA}x NÛo¢ æl o Új : oà:u r šÇ =oZ‰ qOtx<oà:}å q<u Ç Ó}ä Dur|^OtÖo qBuÖur îoÜo Dj " Új Ó ë o Úm j Ú oA}‹ 67% æloÚj\|OtàÓ} 1-3 Új"=oÇàÓ} Au Ñ a~ 30 R?u r ]àAu ¥ à Òr|I<} ØoÇY ØoàAu Ñ ¥ DjàæljA} <oà!


$

July 13, 2013

ÊÜÞW… B¯ ñÜáPÝ ñæí Çݸæ¤Çíæ ¸æãvÜ¿å… B¯ ñÜáPÝ ñæí EWæ¤í hÝñæÇíæ PÜÐÝrí, A®ÝÌÃÝíaÝ hÝÙÝíñæÉ ÓÜápæãíP…, ÓÝíñÝí »ÜPݤí ÇÝXí ÊÜÞWÝÂí Çݸ…ÇÝÉ$ E±ÝRÃÝíP…, PÝÙÝjaÝ WÜáívÝÁá ¥Ýʅ° AWÝìí ©ÊÝÂí

!Ôo~à ;jÚ}: æuršÓo aÜu Új"å 300; (Óo æuršÓoÓ} Új"å 400; =jÈ:uÇÓ} ÖjZ:} æuršÓoÓ} Új"å 200; <urAu<oà / AjtT®à Új"å600

Doà:} qà:ur^ùÛu AjtÔu® ) ælur|A} ^Djxè} Doà:} qà:ur^! qàØoà DoÓoÇ~ :j"Øo ^DjxèjŒÜoAja~àä qàØoàùÛuä qàÓoºÚoÇàÖuÇ ÚoÜuÇ Aj"YÒ"ùÛu q^ ^DjxèjŒÜoÖo ÚoOtùÛuä ØuI"ùÛu - DjèoAjf<} %PàA}x :j"à =koAuÑ Øo?urO{}: ;jOt ;jAj<}~ Aj"ÀØuÚ} )Ó} AurÔoU ]|C}ª Õo?}å DjæoÚ} IÜoàÓ} :j"Øur ?ur|æ} q=jÛ}?ušAja~àÖ} ^DjxèjŒÜoÖuà ;uÜuà Au"èo‰?uà: ) Doà:oä :j"Øo =j;uº;oÚ} AjtÔo®õÇ Aja~àä Øur|Û}‹ ] AjtÀÓo ^DjxèjŒÜ} !:o¶õÇÖuà q^ ù"ZÖuàä Uà:u‹<}ä DjæoŠ<} Aj ù<u~<} EoÇ qàØoàÖo BuÔj"ÜoÓ} qÛ}ä EoàAu =o:jÓ} q;ko<o~Do‰<o :j"Øo DuÚo_kÓ} ^DjxèjŒÜoÖur =oÙošA} ùÖu~ îo\Ú}ä Aj"ÀØu aDuºä Aj"ÀW Aj":} q^ Aj"ÀØuà ÓofØ} ^:jè} ùÚ}å :j"Auà #:urš ÖjÛ} Aur|Ô} ú?ošõÇ ØuI"Öo ;urèoÇàÓ} q^ ;u|A}-AurÔoÖo AjtÒ"Öoä Aj"YÒ"Öo ;urèoÇàÓ} EoàAuà Ajt<urºàÖu îo\Ú}ä ^DjxèjŒÜoÖur Durvl:} BuÔ"j Ü} Aj"ÚoDjÚ} EoàAuà q;koÚj"àÓ} AjtÀÓo ù"=o~ Øur|Û}‹ ]å :j"Øo AjtÔo®õÇ Aja~à DjÔo~ÚoØoà:} AjtÀÓo YÔjO{}; q^ !:o¶õÇ ;nkjàO{} ^:jè} qDur<} Au"?ošõÇàÓ} Ajt:}È Euà æloÔ} =oAuÑ Øo:o ;uù"<}ä NÚuà q^ æloÔuAjà:} Aur<}~ Aj"ÚuràÓ} AjtÀÓo ù"=o~ Øur|Û}‹ ]å qAu"<}å ) ^DjxèjŒÜoÖo ;kurAoÇ =kjû?oä ;j"N~èoxÒ"ÖuÇ &àÖ} ;uSä îo?u‰=jÜoÖo ^|Ø} qDoÇ~ä æloÔuAjà:jŒÜoÖo =jI~fÓ} <uú:oÈä ) !<jà;j’Y:} Doà:} qà:ur^ä ;u|A}-=jû:oÓ} :j"Øo Eo:oà:} íuìàAuÑôï¥ Doº]Ó} %=oxÚ} :j"Óo =koAuÑ Øo?ur :j"ØuùÛu =jÚo:j"<} AjtÔo‰à: :j"Øo =j;uº;oÚ} q;koÚoîo?} AjtÀÓo ÓoÜu£å ;uAo<} :j"Óo ]?ošõÇ DjæoÚ} ;uÜoÇà =jh"xä qÖjOt~àÖuà ;uÜuà aBu|D} ØoAo‹Doå Aj"ÀØuÚ} vAj"~:} ;jAjÚ}ä q^ EoÇ Aj"ÀØuÇ AjÀÛ} ÔjØu~à:} AjtÀÓo =oA}ååååå DjùxÛ} !ùÈAj{} Aur|Ô}ä Aj"ÀØo Óoèo§à:urš =jO{}œ ùÚ}å Aj"ÀØoÇ =o:oxàU GY ;j":î}ä q^ ;uAoÖur q^ Aj"ÀØoÇ =u?oÇÖur Aj:ur~ Aur|Ô} AjtÀÓo Øur|Û}‹ ]; q^ !Buà EuÇ WÜuÇà:} aBoºDo<} DurAjtÇU ÖoRÈ EoàAu ù<}~ä :j"Øu DoàÔo:o DoDo®Öo DoDo®Ó} :oÓo EurÔjè"j œàÓ}ä :oÓo ælr u Ôj"àÓ} q^ !<jà;} ]|àA}xä DjÔo-ÚoØoà:} AjtÀÓo =oAjO{}å qAu"<}å —a?u‘ôßÈ|Û} Z’Dur|Øoä Aj""P"àÛ}-Aj""àNO{}

Doà =koÈ^œD} DoAuÚ}ä Doà:} ?urÚu<}œä Doà:} !à:ur<}ä æloÔuAjà:} I"Øu AoD} EoàÖu ?oTà AjtÔ}?urš %=oxÚ} Au"èur¿å :oàÓoà Óoèo§à ;nok A}‹ !Ôo~à ]:oàå Au | è} Øo?ošõÇÓ} =jBo¥:o‰=} =oAo‰àå q^R| %=oxÚ} Au " èu r àÓ} AjtÔo‰àå — Aj"a~<}

ÓoÈDo‰ q^ ù"KAj{}ä ÔuràAo

Aj"e<oÇÖur /ååå AjDo~Öur %Ôo†D} / !Ôo~à

#d‰EoÚ} ;jÚ} ùPšÚoà:}

DjÔu¿à =o<} Új"å 15,000 !;ku~à =o<} Új"å 9,000 Óo?uŠà =o<} Új"å 6,000 ù^C}ª Dj"Ao:} Új"å 3,500

!Ôo~à ;jÚ} æuršÓo aÜu

Új"å 300

(Óo æuršÓoÓ}

Új"å 400

=jÈ:uÇÓ} ÖjZ:} æuršÓoÓ} Új"å 200 <urAu<oà / AjtT®à

Új"å600

æloå I"Øu AoØoÖu AjtÔu® Új".2500

AjtÔu®à

!îoÇ DjàDoÚoà:} ØuI"ÖoÇ æur|A} =ja:}È Óoèo§Öuà qÚo;k<j }ä AuãælA j }ä Aur|Ô} q^ EurT¿Ó} q:oà q^ Dj;oàÓoè} ØoàaŠå ØuI"ÖoÇ =ja:}È Óoèo§ä :j"Øuà ÚoØ} Ò"|àA}ä qØoÇ=oàÖoÇ íjìÛo®Úoä Doà Ir;oä qAu"¥ =oDj:} a<jà\ ùÚ}å ^ÚoDuš?oÇ q;koÚoä Doà Ir;oä qAu"¥ =oDj:} a<jà\ ùÚ}å Euà AjtÔu®à ]DoÓ} <ur|A} =oaªàä <ur|A} ]|D} =jÚoÇà:} Aj"ÀÜoØoO{}å qÙoºõÇ ]Do vl:jÚ} :j"ØoÇ AjtÔo®õÇÖur =jÈ\=kjè} Au"èur‰?urå Euà AjtÔu®à ú;oèoÖ} AjÇ;nk}~ ØoàA}x <oå :j"Óo %=oxÚ} Au"èj‰Ö} :oÖu aBoÇà:} =jÈÔjK"àÓ} aDjÚo‹Óoå —a?u‘ôßÈ|Û} Z’Dur|Øoä

Aj""P"àÛ} - Aj""àNO{}

THANKS-GIVING Dr. Valerian Sequeira turns 75 on July 14 He praises JHVH through

Jesus Christ

“gDž¾” ;u A oÖo ;j Ò "<}àÖ}ä Ej Ú u Ç ÓošÇ<} I?u r ¶àAu Ñ ¥ ØoAo‹Doå ÚjÖo‹Ú} ;u|A}Ö} ØoAo‹Doå Ej Ú u Ç ÓošÇÓ} I?o¶ ;nkoA}‹àÖ} #:uršÖ} GÖ}~ä #:uršÖ} q;oO{}ä WÒ"àa¥ Y|:}ä Aj"Úo®U Y|:}; Euà DjùxÛ} ;u|A} Dj"Au~Ú} ;nkoA}‹àÖ} ^L~O{} ùÚo‰å Ej Ú u Ç ÓošÇÓ}ä q=u Ñ šÖ}¥ Aj"Àèur¿ä DjºæloA} ;u|A} ]:oå :oÇ :oÇ DjºæloAoÖoÇ Aj"<o»<} :oÇ:oÇ Dj º æl o Ao =j A j t ~Üu WÒ"àA}x ØoO{}å Aj""îoÚ} ÚoÔoÖo Aj"<o»<} =oXà =k j û Ûu à =j è u < oDo‰<o WÒ"àAu¥à DjEjØ} ØoAo‹Doå

- DoPº;urÚ} Z’Dur|Iä BjàùÚj=jûÚj

EoDj"xÚoÇ :uràÛoÖoÇ Aj"<o»<} EuÚoàÓ} Djà:urDj’‡Y:} ùÚ}‹ WÒ"àAu¥à DjAt j àÖ} ØoAo‹Doå ;j"îu|D}‰ DjºæloAoÖoÇ Aj"<o»<} EuÚoàÓ} ;jrî} ]àAu¥àhrä DoºæloaÓ} ØoAo‹Doå ;oÛo†Ç Dj º æl o AoÖoÇ Aj"<o»<} EuÚoàÓ} ;kurDj"<} Aj ÓoàÚmoèoÇ Y\Ú} WÒ"àAu¥àhr DoºæloaÓ}Ö} DjO{}å Dj à DoÚoà:} ;u A o<} qAjtxà ÚjÖ}?ošÇ %;uŠ|Bo =jAjt~Üu WÒ"A}‹ qAur¥ I?}¶ qa" Do;nkj~Ó} ùÚoÇàå

Úoà;o=} ià;o=} :oà;o¿Öo ÚjAoÇUà Aj""Xšà

-ÔuÈ|D} Z’ùrÈØ}

ÔjÚ}§ =jÛur¥Ç AjDj"‰ : 1/2 R?ur :oà;o¿Öur ÚjAuÑå 1 AuÑèuà <oÚ}šå 8 úr=} %;jÓ}å 3 Au"Øo ù"?uÚoà DoùÚ}å a"|Ù} Új"UÓ}å ùY¥ Y|:} : )Ó} <ur<}dªÓ} qOtŠ<oà:} %;jÓ}ä <oÚ}šä DoùÚ}ä a"|Ù} SÚjA}‹ ÓoÜu£A}‹ qOtŠ<} %ØoÇÚ} ;jAjÚ}‹ ÚjAuÑ Õo?}‹ NÚuà Öoèu‰Ö} ÚoA}å =jà;o ?oÔuràA}x DurZ<oÓoå DjùxÛ} %;oÓ} Dj"Óo‰AjÚu|Ô} Öoè}‹àÖ} ÚoA}å %=oÈà:} %Øur Nà;k} ùÚ}å q:oà _|Ù} %;oxU Buè} Eo:oÓ} ?oÔurA}‹ NÚuà Aur|è}‹ ÓoÜu£A}‹ AjÀÛošÇ (Óo bàæoÇÖo Ôo:oÈ \:ušà _|Ù} Eo:oÚ} ÓoÜu£A}‹ Aj""Xšà ùÚ}‹ :urà;oÈà:} :o=}?ošÇ %;oxÚ} ;jAjÚ}å 20-25 a"<j"Ùoà %ùÛj‰Ö} %Øur Nà;k} ùÚ}å DjÓofàÖo <oDoªÇÓ} Aj""Xšà :jOtÚ}å DoùÚ} Õob<o :jÚ} ;j"ÓoÈ AjtD} ú?ošÇ AuèoÚ} æur|A} %=oxÚo‰:}å Ej=o‰ñÇ Ej=o‰ññÇÓ} ;oú‰Úoà?oTà AuÖuà ‘úr|<oœ’AjYºà ÚoAušà

qa" ;j"æoOtà:} qDo‰<o Aj"ÀØoÇ ;j"DoÈÇ ÖuÚoxõÇÓ} æoèo»=jÜo;nkoA}‹ Ej=o‰ñÇ Ej=o‰ññÇÓ} aBu|D} Buè} ØoA}‹ ;kjÚox?} æljÚur<} :o=} Ò":o?urå Ej=o‰ñÇ Ej=o‰ññÇÓ} qDjŒ:uÈÓ} AjÖur<} æoèo»Ó} +Óo‰à æljÚjàAu¥à Dj;oàÖuà q^ æuØoÚoÒ"Öuà Øo?ušàå ÖuÚoxõÇÓ} ;ur|<} AjÚoœà æljÚo‰<o qa" æuàÔj"¿Ú} Ò"|A}‹ Ajd‰ úbå :jÚ}h" Buè}-;kjÚox?}-:o=} Ej=o‰ñÇ Ej=o‰ñÇÓ} Ò"àAuÑ¥ ÚoAj<o Øo?urå qAjt¥Ç íjìÚo Aj""ÓoÚ}Ö} qD}?ošÇ Rš^Óoà:ošÇ ;oú‰Y‹Ó} DjO{}‰ =jûÚr u ØoA}‹ Ôu?uàå ;uù"<} æuàÔj"¿Ú} ÖoAj"ÚoI=uÙuà:ošÇ ælj"Úo¢õÇàÖu qDjŒ:uÈÓ} AjÖur<} DjÚ}º :j=od® úbå _ÛuÖu ÖjY:uÈaià DjAj"§?uš ;oú‰Y‹<} DjÔur¿ úr|Ú}œ =u^œb<} #àØuù»<oà NÚjA}‹ ]bšà \à EoÛ}‹ qh"šàå Aj"ÀØoÇ DjÚ}º ?oT»?oÇà^ ‘:u;uBoÇ æoèo»õÇÓ} ?oàæ} qAuŠÓ} =u^œb<} ]àAu¥à AjtÚuÓoÚ} ØoàA}x =jûÚur’ Aj"ÀÜur<} ØoÔj"È:}ÓoO{} DoàÔ}?ošõÇ<} EoÛ}bšà #àØuù»<oà :jiàÖ} ;jAjYšàå !Dj?oÇ AuèoÚ} ‘=jèuOtà’ Aj"ÀÜur<} ‘úr|<}œ’ #?ušà #?ušà ]|àA}x Dj"Új" ú?uà (ÓoÖ} Ej=o‰ñÇ<} Aj"D}‰ Dj";oÈ=} Øo?uà q^ Ej=o‰ññÇ Ej=o‰ññÇÓ} Ò"àa¥ Buè}-;kjÚox?}-:o=} ÚoAuÑ<} qÒršå q:oà !ÙoÈ AjÚoœà %:jYšà :jÚ}h" Aj"ÀØoÇ ÖuÚoxõÇÓ} e _Ûo =jÚj:} Ò"|àA}x <oå Smt. T. Pinto, 921, 7th Cross, Bangalore - 560 060.


%

July 13, 2013

æloAoÛo‰Öuà AjÚ}œ 11.10.2012 - 24.11.2013

aÜvÜ¿å… BÊæãc »ÝÊÝv…¤ <jAoÇ GÚjÚoà\š ØuI"U Bj " æl } AoÚo‰ AoÖošÇÚ} æloAoÛo‰aià Øoh"‰ AjtEu:} ?oælo‰å ØuI"Ó} I";uAoà?oTà q^ I";u A } <j À O{} qDj š ?oÇà?oTà Dj à =j Ú }x qD}?u r šå I";u A } ?u r |Ó} AurÒ"§ÖoÇ Djà=jÈ;oOtîo?} AoÛur<} qO{}?urš :jÚ}hrä :oàÖur æloAoÛ}‰ %:jè} q^ %Üur Aj"ÀÜ} ØuI" :oàÓoà %Ôo‰Ç<} DoàÔo‰å q=ošÇ iDoàÓ}hr ‘R:u r š %Üu r :j"Aur¥ æloAoÛ}‰!’ Aj"ÀÜo‰å (Ajt:uA} 6, 30; 14, 31; AjtÚ}x 4, 40; Ajt:uA} 16, 8). ;uAo aBoÇà:} #\š AjtEu:} q^ AurÒ"§Öur ÓoÒrŠ qDj"<}hrä I";uAoàÖur æloAoÛ}‰ R:oÇÓ} %Üur q^ !Djx:}? ÓoÚjÜoà DjæoÚ} ]AuÇ:}å Aj"Ej:oºÖuà

ÓoÚjÜ} Euà Aj"ÀÜuÇ:}å :oàÖur ;u|A} ØoAo‹D}?urš ÚoO{}ä DoO{}’ q^ ;kj^; :o@à Aur|Ô} ùÚur¥ <jÀO{} NÔjÚ} :o@à vl Ò "A}‹ ÖoRÈ ùÚu r ¥ q^ qÚo;kj<} ùÚur¥å EoÇ ;uAoÓ} Újr=} Újr=} =jèu?oÇÚ} :ur ?ur|Ó} Aj"Úo‰ Aj"ÀÜ} :oàÓoà DoàÔ}?ušàå EoÇ ;uAoÓ} ÖjZ:} ?oTà DjÚ"j àÓ} vP"x?} ØoOt‹å ?ur Óo<} :oÖu ;n k oA}‹ \úx =jO{}œÖ} ÚoAjûàÓ} ØoO{}å Eur ;u|A} :oàÓoà :oÖu AuàÔuà:} qÚoOt‹ä NÔj Ú } :oÖoÇ =oOtà:jèo ÚoAjOt‰å ;u|A} !Du r <j À O{} :j Ú }hrä I";uAoàÖu Aj"\à:} ;uAoÖuà !Dj?uà Új"=u®à GàÖj"<} Ôu?ušàå æloAoÛ}‰ Aj"ÀèoÇÚ} Djà=jÚ}x q^ DjàNà;k}å !]kÓoÚ} q^ AjÀÛjŒÜ} qD}?ušùÛu ?oT»?ur

- =koÈ;} aåØuå a"<u|Ø} æoà;} Do;k}Ç <o Ao !]kÓ} ùBoªàÖurå DjàNà;k} %:jè} Øo?oÇÚ} =o:uÇ@O{} %@å R:oÇÓ} :oU !d¶:oO{} :oàÓoà ùf:} ØoOt‹å AjÇR‰:}º ùDj?uà Aj"ÀÜ} DjAj"§<o :jÚ} ?oT»?ur æoà;} ÚjU:} ØoàAuÑ¥ :jÚ}hr ùDur? ;uù"<} ;uAoÖoÇ =jû:o<} DjàDoÚoÓ} Ò"àa¥ ÔjÚ}§ =jZšä ;uAoÖuà GÚuà q^ ^|Ø} Új"=u®à

%Ôo†=u ùÚo¥ÇÓ}å ‘æo=}’ ;uAoÓ} Aj"ÀèoÇÚ} Aur|Ô} ùÚo¥Çä Óoù"è}‰ ;oùàAo¥Çä ?oTà q=jàAo¥Ç q^ AuàÔuà:} qÚoàAo¥Ç :jDj?oÇ æo=j û O{} ;u A oÓ} Øu I "<} qAjtxà %Ôo†=uÑ ú?oå !Dj?oÇ ;u A oÓ} dº|ÓoÚ} ùÚj " àÓ} I";uAoàÓ} ùB}ª AjtÚušå :oÖu iùAu®Ó} :u aÚj";k} ÚoAušå Aj"<o»ù"è} !]kÓoÚoÓ} q^ AjÀÛjŒÜoÓ} æloYÖ} =jDàj ;k} ùÚo‰å !]k Ó oÚ} q^ Aj À Ûj Œ Ü} qD}?ošÇàÓ} ÔjAoÈA} q^ Ajt<} ]:o; :oàU =jûØo ùÚo‰å Aur|Ô} ùÚo¥Ç ;uAoÖoÇÓ}hr AjÀÛjŒÜ} q^ !]kÓoÚoÓ} ;oùàAo¥Ç ;uAoÓ} ÖjZ:} qàAu†:oå R:oÇÓ} =jûØo ( ÖoRÈä qÚo;k j < } ) ùÚj " àÓ} Djb|D}; Aur|Ô} ùÚj"àÓ} ùB}ªå Aur|Ô} ùÚo¥ÇÓ} Aj"<o»ù"è} EoÇ Dj à DoÚoà:ošÇàÓ} aàÖo‰ä :oàÖu?oTà DjèoAjè} ÚjÖo‰å ÖoRÈ ùÚo¥ÇÓ} Aj"<o»ù"è} ;uAoÓ} aàÖo‰ä :oU =j û Øo ùÚo‰å ]Dj<o:ošÇ ;uAoÖur Aur|Ô} ùÚj"àÓ} \:ušà Djb|D} <jÀO{}å =u?oÇÖur Aur|Ô} ùÚ}‹ Aj"ÀèoÇÚ} :oàU DuAoÖoRÈ ùÚ}‹ ;uAoÖur Aur|Ô} qa" Új"I" ùÚj"àÓ} qDoå =j Ñ Ü} ;k j Ú }¶=k j û ÛoY ;u | A} Dj"‰:uÖurÇ Y\^\ ?oàæ} ùÚo‰:} q^ ;uAoÖur Aur|Ô} :oà:j"à qÙo=j û <} qDo Aj " Àèu ¿ =j Y à iùOt‰:}; \:uršÖ} Aj"Ej:}º =u?oÇÖu DuAÓu } ]|<oà:}å OtIR Aj Ú o¢Ó} Eu à ;n k j è } :oàÖu !d¶:oÒ"Ó} :j B u à :oàÖoÇ !d‰:oºÓ} ÔjÚu§Öuàå ?oh"Ó} =jÚ§u Ó} :oàÖoÇ ^O"à:jÈÜoîo?} ;jAjÚo¥ÇÓ} e )Ó} AoÙ}å GÚur æloAoÛ}‰ ;uAoÖur Aur|Ô} qAu"¥ ;nkjàO{} )Ó} %Ajtèur (dynamism) ùÚo‰; q^ ùÚj"àÓ} ØoO{}å RÈDo‰àA} æloAoZ‰ Uà:o R :ur )Ó} Dj"‰\ ùÚur¥ AjÇR‰ Aj"ÀÜ} (adorer, worshiper) iAoO{} :oU Aur|Ô} ùY¥ !d¶:oO{} (lover of God) :oÖu ;nàjk O{} q^Ó}hr RÚuršàÓ} <oå Ej Ú u Ç |Ó} RÈDo‰àA} (æloAoZ‰) ØoAo‹Do ‘Aur|Ô} ùÚo®Ú}’ (a lover), =jÒrš ;u A oÖu r Au r |Ô} q^ %=oÈà:} =u?oÇÖur Aur|Ô}å e ØoAo‹Do æl o AoÛo‰ÇU =jÈ;nkjAj{} !d¶:oO{}ä =jÒ"šà

(4)

AjÇR‰:}ºå =j Ò rš q^ =j È ;n k j A j { } %=j;uD} ØoAo‹Do : DjÔo¿Ç Óoèo§<}ä DjÔo¿Ç !:o¶Ç<}ä DjÔo¿Ç Aj"<o<} q^ DjÔu¿ Djú‰<} :j"ØoÇ ;uAoÖur Aur|Ô} ùÚ}å (AjtÚ}x 12, 30)å ;uAoU DuAoÖoRÈ ùÚ} Aj"ÀÜ} bG"àÓ} <o; NÔjÚ} Aur|Ô} ùÚ} Aj"Àèoàå =jÑÜ} ù;nkurbÓ} =jÚu§<} Eur %=j;uD} ;j"DuÈÖ} Y\<} aBuš|CjÜ} ùÚ}‹ íuì:ošå Aur|Ô} Aj"Àèo¿Ç %:oÈÓ} qÚo;kj<} Aj"ÀÜ} !;nk}~ ]?oå !Dur !;nk}~ ]àAu¥=jYà :oàÓoà =uÈ|ÚjÜ} Au"èo¿àå :jBàu Øo?ošÇ<} RÈd‰| ;kÚj }¶Dj"‰:uÖr u ;kÚj }¶ Øo?o q^ ØoA}‹Ö} Ò":oå ;kjÚ}¶ Aj t OtAu r ÔoÖu r ùÚo¥ÇÓ} q^Ó}hr Öj Û } =u È |:j < } !^AoÚ}Çå Aur|Ô} <o Aj"Àèur¿ Ao;} <jÀO{}å NÔjÚ} qAur¥ Aj"Ej:}º Dj"‰:uÖuÚ} Ôu?oå Euà q;koÇ\¶Ó} qÛjèo‰Ç AjÚo¢Ó} =koOtŠÇÖuà Øo?ošÇ<} !Dj?u =jY]kÓ} :ur AjÚ}¢ $Ù} Õo?o‰å ;u|A}Dj"‰\ NÔu š Ó} DoY<oDo‰à ;u | A} AurÔoÓ} qa" ÖjZ:} Ôj"Ajt<} ]|ØoO{}å Aj t OtAu r |Ô} ØoàaŠ qa"¥ Aj " Ej : oºU ;u|A}Dj"‰\å qa"¥ =jÈDj"‰:} ;u|A}Dj"‰\ <jùÚo:j¶Ó} (negative) q^ =j B o¥:o‰=} (purgative) ]BoªAoÇÖuÚ} æoà;j"<} qDoå qAu " ¥ Dj " ‰:u Au è oÚ} Au r ÔoÖoÇÓ}hr Öj Z :} %Ôo†D} =o:oxàÖu r q^ !Òr|Ô}Ç=jÜoÖur Ò":oå qa" Dj T ¿ ‘^Úo’‡ T =o\x ’ Aj " Àf¿ !d¶:oO{} qAu"¥Ú} ;nko=ošÇ Øo?ošÇ<} qa" <o=koAuÑ =jÚo§’ Aj"Àf¿ PØ} qAjtxà æljÔo‰å DoºvlAt j <oÓ} =uÑÈ|:oœE} ]àa¥ ;u|A}Dj"‰\ qa"¥ <jÀO{}å qa" ;uAoUà æl"j T~à Aj"ÀÜ} ØuI"Öur Djà;u|B} ;oàN"<} =jÚj¢Ù} ùÚo‰ Øo?oÇÚ}hr ù;nr uk bÓ} æloAoZ‰ qIr<}hr ÖoÓoÈ=jY WÒ":oä ÖoÓoÈ=jY AjtÔo‰å ;uAoÖoÇ =oOtàÓ} =jÛo‰ iAoO{} :oÖu Au à Ôu à :} YÔj " àÓ} <j Ú o¢:oå ØuI"ÖuÚ} æloAoÛ}‰ ;jAjÚ}‹ WÒ":u ? oÇ :j " W Aj " ÀW !d¶:oO{} ùDjb? :j"à EoàA} úrÜ}?


&

July 13, 2013

(q;košõÇ !àÓoÇ ;nkoA}‹)

!Új"ÜoÖuà q^ DjEj<oÖuà ÓoØoÚ} Ôj;oŠèoÒ"<} Øo?uàå DjEj<oÖoÇ æo=oO{}‹ :oàÖu îo\Ú} AjÀZš qDjŒ:}È æoà;k"j <} ]bå \à ;urÔoàh" ;nkjàO{} ÓoAj { } ùÚj " àÓ} ?oTšàå !Új"ÜoÓ} qAjÒr¥ %Ôo†D} Ò":o<o \Óo =kuÑ|<} ùÚo‰?ur q^ =jÒ"» ;koÛo‰?urå Y|:oæoO{} q=ušà <ji|æ} Uà:j"<} ÚjÛr u àÓ} ?oTšå q=u®à =j è u ã ?u š à Dj º =oÜ} Dj Ô u ¿ à úrDur¿<} =jÛ}?ušàå (Óo =jû:o îo\Ú} R:uà DjÔu¿à ùÚj"àÓ} <o :urÖ} =jû:} \Óo aÖoÚo‰ “R:uà :j"Auà ú?uàå ” Uà:j"<} \ Dj"DoxÚo‰bå AjÚoœà ;koàašàå !Új"ÜoÓ} =jÑ:} I?o¶?urå :oÓo :o@à Bur<} Aj"ÀÜ} <oàA} ]?uàå :oÓo 2 AjÚoœà Øo:o<o :oÓo íuìA}‹ =j\Üu DoàÔo:o =jÒ"š =oaª ÔoàAoàÓ} qÒršå Y|:oæoO{} q=ošÇ <o:oºÓ} =jèuA}‹ DjÔu¿à aDjYšå (Óo Ej=ko‰Çà:} \à =oXà Ôubàå !Új"ÜoÖur =jÑ:} AjÀÛ} ØoA}‹ Ò":o?urå !Új"Ü} q^ DjEj<o :oàÖoÇ ÓoAjtà:} (ùŠAj{} vYs" Øobšàå :oàÓoà (ÓoAu"Óo %PàA}x DjO{}‰ ÙoO{}¶ Au"èo<o:}?uršå !Új " Ü} q:oà q<u Ç Óo qDjŒ:uÈÖoÇ æoà;koŒà:} Au":uÚ} ØoA}‹ qD}?uršå Y|:oæoÒ"Ó} Au|è} Au"è}?ošÇ AuèoÚ} :ur =kuÑ|<} ùÚo‰?urå ;nkurÛu =oaªà Aj"e<ur %:jÚo‰?urå :oÖoÇ

±ÜÍÝcñݤ±… ÓoAjtà:} :oÓo Úo:}-]DoU =k j Ú j Ó } ùèo<o:}bšå Y|:oæoÒ"<} ÓoAj { } ùÚu ¥ à Du r Ûj " àÓ} <o:}?u š àå \Óo qØ}Óo?} (ù"œÚjŒÜ} æljÔo‰?uàå q=ušà <ji|æ} Uà:j"<} \ ÚjÛo‰bå )Ó} ]|D} q=o®Öur =jÑ:} q=o®?oTà Ò":u r ?u r q^ ÚoAuщ?ur Aj"Àèo¿Ç æljAj~BoÇ<} \ ]|D} DoÚo‰bå ;nr uk ÛoÇÖ} AjÚoœà %=oÈà:} !Új"Ü} )Ó} <oàAoZŠÓ} ;oú‰Ú} Øo?urå Ûo| !Új"Ü} Aj"ÀèoÇÚ} ?ur|Ó} GàO{} GàO{} ;nkoA}‹ :oÖu ? oTà Aj Ó o‰ îo\Ú} Ò":o?urå Aj"e<oÇà:} )Ó};ur|<} =oaªà :oÓo æloOtšÇ ÔoàAoàÓ}hr Aj Ö oØoO{} =jÛu‰?uàå ;nkjàO"œÚ}h" :oÜu <oàA} ØurÛušàå !Új"ÜoàÖur =jÑ:} Bur<} ZTÈà:} iÓo‰?urå =j O t»àÖoÇ ÚoiÚ}Ö} :u r AoÛo‰?urå :oÜu aÖoÚ}?ušà :oÓo Au"èo‰?uàå =jOt»ÇàU Aj"ÀDj"‰ ;uDoºÙ} ùÚo‰?urå ZTÈ ØobšÖ} :oÓo M.B.A. îo\Ú} U.S.A. :ur Ôu?urå !Új"Ü} q^ DjEj<o Úo:}]|D} AoAj û Úo‰bàå <oàA} :jBàu Ö} Aj"ÀDj"‰ =jÒ"» :o@ ØurÛušå ;u r |<} Aj Ú oœà^ M.B.A. Djà=jA}‹ Bur<} =oXà qÒršå !Új"Üo<} :oÓo )Ó} NÚuà vØu‹D} Õo?}‹ ]àA}x Uà:ušàå q^ :ur =jÈDo‰=} Bur<o?oTà ÓoÛuršå :u;oèo Bur<} Aj"ÀÜo?ur “ÛuÇZ AjtÀÓo æuràNOtà:} ÓoAj{} ùÚj"àÓ} Aj"<} <oå EoàAuà

‘±æãÈ®…’

!Au"YÓoà:}Ö} R:uà :jY ùÚj"àÓ} Uà:ošàå” =jû:oÖur ^;ko~Ú} qÒrx<} !Új " Ü} aW¶:} Øo?urå !Új"Ü} Aj"ÀÜo?urä “:j"à qAur¥ (úršÖ} =jÑ:}å qAu"¥ #:ušà AjeAoÙ} qDo‰<o :j"Óo æloOtšÇ ÔoàAoàÓ} R:oÇÓ} AjÖoØoO{} =jû:oä =ko?oÇà DjÓofà Euà DjÔu¿à úrÜoÓ}? Eur ;j"Ûj"ä qD}‰ úrÜo îo\Ú} EoàAuà ØurÛušà? :j"ØoÇ îo\Ú} <jÀO{}T? :j"Auà =jO{}œ AjÖr u <} ÚoAošÇÚ} qAjtxà EoàÔo úr|Ü} qDo?” Bur<} Aj";kuàÖ} %PA}‹ Aj"ÀÜo?ur “ÛuZ AjtÀÓoh" Aj"ÀW Aj"Àf¿ )Ó} qBo qDoå :j"à R:oÇÓ} :j"Øur ÔoàA}ä :j"ØoÇ qAjO{}x íjìÚ} DurÛ}‹ EoàÔo ;koàAjû<} qh"?uršO{}ä EoàÔo R:oÇÓ} ÚoAuњO{}? :j"Óoh" ÔoàAoà:} :j " ØoÇ qAj O {} DoàÔo:o ÚoAuÑ<} ÔoàAoà:} ÓoAj{} ùÚj"àÓ} ØoàA}x<oàT? q:oà Aj t ÀÓo R:oÇÓ} DoàÔo‰O{}? ;j"Ûj"ä qD}‰ IAur ùÚj"àÓ} EoàAuà DoàÔ}?ušàT? DjAo~àUà Ajta"¶ ÛuZ !DuàÖ} ùÚo‰:}å” :oÇ Au è oÚ} !Új " ÜoÓ} Bur<oU %:oÈà qÒrx<} q=ošÇ

ælj?oÒ"xÖuà !Aj"â:}

DuA}?ošõÇ Aja~à Aj"<o»ÇàÖo ÚjÔo‰Uä bAjÚoUä RÛu‹U :jBuà #:jÚ} aBoºõÇàU Bo\ * %;oxÛu !à;o~?ošÇ d°:uÚ} q^ =uã?}œ qÚjàvlÓ} Ejà:oÚ} %=ox:o~å * \DoÈÇ ]Do ÚjÔo:} =oØoÖu~à ÚoAjOt‰å Ajâ]Š‡ Øo:o Øo?ošÇ<}; * EoÔu®Öu ;j"N~?} Øo?uršÇ iÚur-AuÑ@Š Nèo]kÓ} ;jAj:o~å =oÈÒ"Öo =jÈæloAj<}ä * %;oxÛu !à;j~?ošÇ d°:uÚ} !à:jAj"~è} ÖjP<} Djb|D} ùÚo‰å ÓoAjtÖo æljÚo<} Aj * =jÚj:} Nè} Au"èoBuà ùÚo‰å #:jÚ} ÓoÚoÜoà Aja~à 200 (à(?} dDošÇà^ aÓoÈõÇàÓ} =jÛošå Dj°T:} Øo?uršÇ ù"ZÖurÇ Western Ghats Pharmaceuticals C-8, Kumbalgodu Indl. Est., Bangalore-560074 ÓoOt~Ajf =jû<jÚ} Ph: 080-28437439 / 28437832 %:u‰|W:} ØoA}‹ Wa:} E-mail: westernghatspc@yahoo.co.in Website: www.westernghatspharmaceutical.com ælj?oÒ"xæljY:} Øo:oå

qAj Ò r¥ %Ôo†D} qÒršå DjæloÚ} AjÚoœà =jÒ"šà EuàÖ} %:oÚ} EoàAu à q=o®ÖoÇ AjtàO{}x ]?ušàå qØ} Aj"ÀØoÇ =jû:o<} q:oà AjtÀÓo DoàÔo‰<o AjtÀÓo R:ušà ;j"îušà? :uàÖ} Aj"ÀØoÇ qAjO{}x DoàÔ}?ošÇ AuèoÚ} \Óo R:ušà ;j"îušà<o ØoO{}‰? \ !N?}ä q;koÚ} <o:}bšä (ù"œY Aj"ÀW AjtàO{} R\š Gà\<} q^ ;j"/îu<} Ajèjºf¿ úrÜo®? =jÒ"š =oaªà :oÓo :oÖur !<j"æljA} Øo?uršå :ur (úršÖ}¥ ÚjrAjtÓ} AjÖur<} ØurÇ|Úo<} ÚjÛuràÓ}?oÔuršå :oU =j \ Ü} Dj E j < o Ôu È |D}‰ÓoÒ"<} AoÛ}?u š à Øo?ošÇ<} :oÓo Eu à Dj Ô u ¿ ùèo<o:}?ušàå !Új"ÜoÓ} q:oà qAj Ò r¥ %Ôo†D} qÒršå qØ}Óo?} ÓoAjtà:} :ur vYs" qD}?ošÇ<} =kÑu |<} ùÚj"àÓ} :oÓo ØoOt‹:}?ušàå qAj O {}x :oÜu =k u Ñ |<} ùÚj"àÓ} =kuÑ|<} ?oÒršå íjìÚo Y|:oæoO{} <o:}?ošÇ<} =kuÑ|<oÚ} :oÓo Øo=} Au"f¿<oå ;uù"<} :oÜu Y|:oæoO{} ÓoAj{} ùÚo‰ :oÇ =kuùªYÖuà <jàNÚ} qD}?ošÇ<} ;n k j à O{} :oÜu à =kuÑ|<} ?oÒršå :u;oèo :oÓo ùèu¿àT Y|:oæoÒ"Ó} qDjŒ:uÈà:} ;oG?} ú?u š àå ù"ZÖoÇ !Dj x :oxÒ"<}ä Uà:o‹à^ \ ùàÔo?} Øobšå \ Eoà:j"èo®Ú} =jÛ}bšå ÖjÛ} Øo?ošÇÓ} \Óo qDj Œ :u È à:} ;oG?} ú?u š àå DuØoY¥à \U GNÚ} íuì:obàå :o@ Dj"AjtÚ} =oaªà !Új"ÜoÓ} =kuÑ|<} ú?uršå =jÑÜ} !Új"Üo<} =kÑu |<} Yd|A} ùÚj"àÓ} <o:}?ušàå Y|:oæoO{} q=ošÇ =jû:oÓ} =jèuàA}x qBu:obå e DjT¿ GNÚ} !Új " ÜoÓ} ùèo‰<o :u r Öj " Öj " ~Úu r šå ;u r <oŒÚoàÖu à =k u š ß ã Ù} ;k j Ú }‹ :u r i|;o Y|:oæoÒ"Ó} ;j A j Ú }?ošÇ qDjŒ:uÈÓ} =oAuњå qDjŒ:uÈÖoÇ îoÙuÇÚ} ^;}?ošÇ qAjh"¥ :oÓo AjèjÓ} Au"èuràÓ} ùC}ª Øo?uå æoÔur<} ÓoàÙur Øobš q_š qAjO{}ä ú|D} DjÔu¿ \Öu _Ó}?ušå ;urèoÇà^ Ajt:}È \

qÇ^œ?oš qÇP<} Úuæu?uršä AjDjO{} %POt‰bå !Új " ÜoÓ} =jèuÒ"šàÖ} \ÖoÇ ;urèoÇà:} ;n k o A}‹ ;j " /îoà ;u à Au Ñ <} qh"šàå R:uà DoàÔuràÓ} \ qBu:obå =jÑÜ} \ DoàÔuràÓ} DjRš<oå !Új"Üo<} \Öur Eo:} ;kÚj o‰<o \Üu ;urèu ;koà=ušå \Öur W|A} q=ošÇ =jû:oÓ} =jèuàA}x Úoúr<} qD}?uršå =jÚj:} \Üu ;urèu %Ôu‰ ú?u q^ %BoÇ =jà;o qD}?ušà ?oÀ<}Buà )Ó} ùAjÚ} !Új"ÜoÓ} \Üu ]?uàå !Új"Ü} :uà R:uà Aj"ÀÜ} =jè:u o<o æuàÓoÖur =oD}NrÓ} q^ EuÚ} ÓoÔoŠà qD}bšàå !Új"Üo<} ;koÛ}?ošÇ =jOt»Öuà ?u|î} qD}?ušàå \Üu :oà:urš )Ó} Új " =j O {} Dj O {}‰ GÖ}~ ùY<oDo‰<o :jBuàÖ} æuàÓoà:} IAur ú?ušàå !Új"Ü} ;j"/îoà æljÚ}?ošÇ ;urèoÇà^ qAjO{}x =jèu:o<o \Üu ;urèu ;koà=}?ušå \Óo :oÜu EoPOt‰<o \ %ÙuràÓ} <oå \Öur =oÈÜ} Ôu?uršå !Új"Ü} Ôjèj¢èoÇà ÚjÛuršå Ej Ø oÚ} ?u r ÓoÖu r W|A} %Új h "?u r š EoàA} )Ó} <oàAoZŠÓ} ;oú‰Ú} Djº:o/ qAj Ò r¥ W|A} %Úu r àÓ} DjúràÓ} <oå qAjO{} îo\Ú} R:uàÖ} ùÚj"àÓ} Djúršà <oå =jOt»àÖoÇ <oàAoÖoÇ q^ íjì<j:uÖoÇ qBuÓ} ?oÔur<} EoàA} Aj " ÀØoÇ qAj O {}x aDoÈ?uràå “AjtàO{}” Aj"ÀÜ} !Új"Ü} AjÀÛošÇ<} ÚjÛuràÓ}?oÔuršàå :oÓo ælj"IÒ"‰bà ;nkjàO{} úrÜ}àÖ} <o Øobšàå =jBo¥:o=o<} :ur Öj"Öj"~Úuršå ú;ur AjÀÛurš Õo:} EoàAuà ú?ur? EoÓo AjtÀÓo Ajt=k} qDoT? =jûÜ} R:uà =koÒrŠ? DjÔu¿à Djà=uÑ<} Øo?ušàå =j Ò "» qDu r <} ;u A oÖu r %=j;uD} EoàAuà AurÛ}?urš AjtÀÓo %Ôo†D} qÒršå l


'

July 13, 2013

ftÂAiÉÄZÉA ¤AiÀĪÀiï :

- ¥sÉ°Pïì J. r’¸ÉÆÃeÁ ²¸ÉÛ«uÉ ft PÁAAiÀiïÑ £À»A. zÀÄqÀÄ, UÉæøïÛPÁAiÀiï, ªÀ²Ã¯ÁAiÀiï ªÀ vÁæuï G¥ÁÌgÁ£Á. ²¸ÉÛ ªÀ«ðA ªÀÄ£Áê÷åZÉA ¸ÀÄzsÁgÀuï eÁvÁ; vÉÆ ²PÁÛ, ¸ÀªÀiÁÓvÁ, ¥ÀæUÀw PÀgÁÛ D¤ C¸ÉA, ¸ÀA¸Ágï §zÀ¯ÁÛ. ²¸ïÛ £Ávï°è vÀgï, D«Ä D¢ü ª ÀiÁ£ÀªÁ §j fAiÉÄvÁAªï. ºÀAiÉÄðPÁ ²¸ÉÛ¤«ÄÛA §gÉ¥Àuï eÁ¯ÁA D¤ eÁªïßAZï D¸Á. ªÀÄmÉéA eÁAªï ¯ÁA¨sï, DªÀiÁÌA ¯Á¨sÉè¯Áå DªÁÌAvï D«Ä QvÉèA vÀj eÉÆqÁèA. ¤AiÀÄ«Ävï ªÉ¼Á¥ÀnÖ, PÁAiÀÄðPÀæªÀiï, D¤ vÁå ¥ÀzÀÞvÉA ¤«ÄÛA eÉÆqÉÆè¯ÉÆ C£ÉÆãÃUï D¤ UÀ½ì°è eÁuÁéAiÀiï DªÀiÁÌA ¥s Á Ai À i Á Ý÷åa eÁªÁ߸ï°è. DªÉÄѯÁVA D¸ï¯ÉèA ¸ÀPÀÌqï ºÉÆUÁتïß ªÀZÁvï, ¥ÀÅuï C£ÉÆãÃUï, ²¸ïÛ, ²PÁ¥ï, eÁuÁéAiÀiï D¤ ºÉgï xÉÆrA zÉtÂA DªÉÄÑ xÁªïß PÉÆuÉA¬Ä ®ÄlÄ£ï ªÀígÉÆAPï eÁAiÀiÁß. JPÁ §ÄzsÀéAvÁ£ï C¸ÉA ªÀÄí¼ÁA“eÉÆ ªÀĤ¸ï SÁ¯ÉÛ¥Àuï eÁuÁ, vÉÆ ºÉgÁAPï ¥sÀªÀiÁðAªïÌ ¸ÀPÁÛ. ºÉA ªÁPïå D¤ vÁAvÀÄA UÀÄAvï°èA GvÁæA CxÁð¨sÀjvï vÀ¸ÉA §ÄzsÀéAvÁÌAiÉÄaA eÁªÁ߸Ávï. ft ¸ÁxÀðPï PÀjeÁAiÀiï vÀgï ªÀÄ£Áê÷å£ï ²¸ïÛ ¥Á½eÁAiÀiï. ¨sÀÄUÁåð¥ÀuÁgï, E¸Á̯ÁPï D¤ PÉƯÉfPï ªÉZÁå ªÀ¸ÁðA¤, D«Ä QwèA SÁ°ÛA D¤ ²¸ÉÛaA eÁªÁ߸ï¯Áè÷åAªïV, vÁåZï ªÀiÁ¥Á£ï D«Ä dªÁ¨ÁÝgï ªÀåQÛ D¤ ¨sÀ«µÁåZÉ ±ÁyªÀAvï ¥sÀÅqÁj eÁvɯÁåAªï ªÀÄí¼ÉîA ¸Àvï eÁªÁ߸Á.

ÓÝÌ»ÝËP… ÎÓæ¤b i~ ¸Ýí«æ¤È ¿áÍÜÓæÌb PÝ~ ¸ÀévÁBa ²¸ïÛ DªÀiÁÑå DªÀAiÀiï¨Á¥ÁAiÀiïÌ, ²PÀëPÁAPï D¤ ªÀír¯ÁAPï D«Ä SÁ¯ï eÁAªÉÑA ªÀÄí¼Áågï ²¸ÉÛZÉÆ KPï ªÁAmÉÆ ªÀiÁvïæ. ªÀĺÀvÁéa vÀ¸ÉA ²¸ÉÛa jÃvï ªÀÄí¼Áågï, D«Ä CAvÀjPï ²¸ÉÛZÉA D¤ ¸ÀévÁBZÁå ²¸ÉÛZÉA ¥Á®£ï PÀgÀÄAPï eÁAiÀiï. EArAiÀiÁAvï ¥Áæaãï PÁ¼Ágï ¸ÀévÁBZÁå ²¸ÉÛPï C¢üPï ªÀĺÀvïé ¢vÁ°A D¤ ¥Àæ¸ÀÄÛvï PÁ¼Ágï eÁ¯Áåj, ¸Àªïð xÀgÁAZÁå fêÀ£ï ¥ÀzÀÞvÉA¤, ±ÉæõïÖ ªÀÄ£Áê÷åA¤ wZï jÃvï ZÀ®ªïß ºÁqÁè÷å ªÀÄí¼ÉîA DªÀiÁÌA ¢¸ÁÛ. ¸ÀévÁBa ²¸ïÛ ªÀÄí¼Áågï DªÀi Á Ñ÷å ¨sÀUÁÚAZÉgï D¤ ªÉÇqÁÚ÷åAZÉgï ¤AiÀÄAvÀæuï zÀªÀZÉðA. DªÉÄÑgï vÁå ¸ÀªÀAiÀiÁA¤ ªÀ RAAiÀiÁÑ÷å¬Ä ¸ÀªÀAiÀiÁA¤ dAiÀiïÛ ªÀíj£ÁAiÉÄ ªÀ ¤AiÀÄAvÀæuï PÀj£ÁAiÉÄ ªÀÄí¼ÉîA vÀvïé ¥Á¼ÉÑA ªÀÄí¼Áågï ²¸ÉÛZÉA KPï ¤AiÀĪÀiï. ºÁPÁ zsÀæqï ¤ZɪÁa UÀeïð D¸ÁÛ. “DªÀiÁÌA RIJ D¸Á eÁ¯Áåj, ªÀÄ£Áê÷å ¸ÉÊA¨s ï C¸ÀÌvï eÁªÁ߸Á” ªÀÄí½î ¸ÁAVÚ ªÀÄíeÉ §j, vÀÄ«Ä RAAiÀiï £Á RAAiÀiï ¥ÀÅt DAiÀiÁ̯Áå D¸Éåvï. vÉA D¥ÀÅmï ¸Àvï eÁªÁ߸Á.

DvÁA, WÀµÀðuÁA £ÁPÁvï EArAiÀiÁAvï ©ænµï ¸ÁªÀiÁæeïå±Á» ZÀ¯ÉÆ£ï D¸ÁÛ£Á, zÉñÁPï ¸ÀÄmÁÌ ¢ªÀAªÁÑ÷å GzÉÝñÁ£ï ¢¯Áè÷å G¯ÁåPï, «zÁåyðA¤A¬Ä PÁ£ï ¢¯Éè D¤ vÀ¸ÉA, «zÁåyðA¤ ©ænµÁA «gÀÄzsï WÀµÀðuÁA¤ ¨sÁUï WÉvÉÆè. vÁAvÁè÷å xÉÆqÁåA¤ ²PÉÑA ¸ÉÆqÉèA D¤ CqÀ¼ÉÛA ZÀ®AiÉÄÛ¯ÁåAPï vÉÆAqï ¢¯ÉA; vÁAZÁå ºÀÄPÉäZÉA G®èAWÀ£ï PɯÉA. vÁå ªÉ¼Ágï C¸À°A ¥Àæw¨s À l£ÁA G¥ÁÌ°ðA. ¥ÀÅuï DAiÀiÁÑ÷å PÁ¼Ágï, wA

WÀµÀðuÁA G¥ÁÌaðA £ÁAvï; ¥sÁAiÀiÁÝ÷åPï ¥ÀrÑA £ÁAvï. Deï DªÀiÁÌA EArAiÀiÁAvï ¸ÀªÀiÁzs Á £Éa (±ÁAvÉa), JPÀémÁa D¤ ¨ÁAzsÁªÀ¼Éa CvÀåAvïå UÀeïð D¸Á. ²PÀëuÁZÁå PÉëÃvÁæAvï DvÁA gÁdQAiÀiï ¥ÁrÛ ¸ÉªÁð¯Áåvï. D¥ÉÇè ¸Áéyð GzÉÝñï eÁåj PÀZÁåðPï vÉ ¯ÉÆPÁaA ¨sÀUÁÚA eÁUÀAiÀiÁÛvï, zÀĨÁªï G¨ÁÓAiÀiÁÛvï, D¤ ¨sÁªÀ£ÁA ZÁ¼ÀéAiÀiÁÛvï. C²Qà AiÀÄĪÀPï vÉA §gÉA ªÀ ªÁAiÀiïÖ ªÀÄí¼ÉîA aAvÀÄAPï ªÀZÁ£ÁAvï. zÁPÉë £Á¸ÁÛ£Á, »A¸ÁZÁgÁZÉÆå ªÁmÉÆ «AZÁÛvï. vÁAZÁå WÀgÁA¤ C¸ÀªÀiÁzsÁ£ï ¥À¼ÉAªïÌ ªÉļÁÛ. ¨Á¥ÀAiÀiï JPÁ ¸ÀPÁ½A xÁªïß gÁvï ¥ÀAiÀiÁðAvï WÉƼÁÛ vÀgï DªÀAiÀiï, PÁªÀiÁPï ªÉvÁ ªÀ WÀgÁAvï D¸ÁÛ. ¥ÀÅuï ¸ÀPÀÌqï ¨sÀÄUÁåðAa dvÀ£ï WÉAªïÌ ¸ÀPÁ£Á. E¸Á̯ÁAvÉè D¤ PÉƯÉfAvÉè ²PÀëPï, PÁè¹AvÁèå «Äw ¨sÁAiÀiÁèå «zÁåyðAPï ²PÀAªïÌ ¸ÀPÁ£ÁAvï. KPÉPÁ PÁè¹Avï 60/70 «zÁåyð D¤ ²PÀëPÁZÁå ¸ÁªÀÄxÉðPï CºÁé£ï ¢AªÉÑ vÀ¸À¯É «µÀAiÀiï vÁAZÁå ªÁAmÁåPï UɯÉè D¸ÁÛvï.

D²¸ÉÛaA RÄuÁA E¸Á̯ÁAvï ªÀ PÉƯÉfAvï eÁAªÁÑ÷å ªÀĺÀvÁéZÁå ¥ÀjÃPÉëPï vÀAiÀiÁj eÁªïß, ¸ÀzÁA ¸ÀPÁ½A 4 ªÀgÁAZÉgï GmÉÆ£ï C¨sÁå¸ï PÀgÀÄAPï D¸ÁÛ. ¸ÀPÁ½A ªÉ¼Ágï GmÁeÁAiÀiï ªÀÄí¼Áî÷å SÁwgï, zÀªÀ¯ÉÆð¯ÉÆ “ J®gÁªÀiï ” ªÁíeÁèåj, ¥ÀvÀÄð£ï ¤zÉÆAPï ªÉZÉA ªÀÄí¼Áågï w JPÁ xÀgÁa C²¸ïÛ ªÀÄíuÉåvï. ¯ÉSÁ ¨sÁAiÀiïæ eÉAªÉÑA-SÁAªÉÑA §¯ÁAiÉÄÌPï §gÉA £À»A ªÀÄíuï eÁuÁ¸ÉÆ£ï, CAUÁ¯Á¥ï ¯ÁUï¯Éè §j SÁAªÉÑA ªÀÄí¼Áågï w¬Ä C²¸ïÛ.

C²¸ÉÛZÉ zÉÆãï xÀgï D¸Ávï - ¸Áé¨sÁ«Pï D¤ C¸Áé¨sÁ«Pï. E¸Á̯ÁZÁå ªÀ PÉƯÉfZÁå PÁè¹A¤ «zÁåyð DªÁeï PÀvÁðvï, PÁUÁÝAZÉ ZÉAqÀÄ PÀ£ïð JPÁªÉÄPÁZÉgï GqÀAiÀiÁÛvï, ¸ÀÄPÁÚ÷åA§j D¤ ªÉÆ£ÁÓwA §j ¨ÉƨÉÆ ªÀi Á vÁðvï, ¸ÀAVÃvÁZÉÆå mÉæ ªÁídAiÀiÁÛvï, WÀgÁ xÁªïß ªÀ ¨sÁAiÀiÁè÷å ¸ÉÆÖ¯ÁA xÁªïß ºÁqï°èA SÁuÁA SÁvÁvï ªÀ PÁè¹ ºÁdgï eÁAiÀiÁ߸ÁÛ£Á “ zÁAr ” ªÀiÁvÁðvï ªÀíAiÀiï vÀgï, w ¸Áé¨sÁ«Pï xÀgÁAa C²¸ïÛ eÁ°. ¨sÀÄUÁåðA xÀAAiÀiï D¤ «zÁåyðAPÀqÉ vÉÆå C²¹Û D¸ï¯ÉÆè÷å D¤ DvÁA¬Ä D¸Ávï. §ÄzsÀéAvï D¤ ¸ÀªÀÄÓt D¸ï¯ÉÆè ²PÀëPï, vÁå D¤ vÀ¸À¯Áå EvÀgï ¸ÀªÀĸÁåAPï ºÀvÉÆÃnAvï WÉAªïÌ eÁuÁ. ¸ÉƹÚPÁAiÀiï D¤ C£ÉÆãÃUï D¸Éè¯Áå£ï, vÉÆ vÁAaA ªÀÄ£ÁA UÀÄAªÁتïß ²PÁàZÉgï ªÉÇqÀÄAPï ¸ÀPÁÛ.

C²¸ÉÛaA ¥ÀæzÀ±Àð£ÁA C¸Áé¨s Á «Pï C²¸ïÛ, DªÀiÁÑå zÉñÁAvÁèå «zÁåyðAZÉA fêÀ£ï ©üUÁØAiÀiÁÛ. UÀeÉð ¨sÁAiÀiïæ vÁt »A¸ÁZÁgÁaA ªÀÄĵÀÌgÁA PÀaðA, ¥ÀjÃPÉëAvï £ÀPÀ̯ï PÁqÉÑA D¤ ¥ÀjÃPÉëZÁå ¸Á¯ÁA¤ £ÀzÀgï zÀªÀZÁåð C¢üPÁjAZÉgï ºÀ¯Éè PÀZÉð EvÁå¢ C¸Áé¨sÁ«PÀvÁ ¥ÀæzÀ²ðvÁ. D«ð¯Áå ªÀ¸ÁðA¤ «zÁåyð AiÀÄĪÀPï, eÁwÃAiÀiï WÀµÀðuÁA¤, ¯ÁAiÀiï ®Æmï D¤ ©ügÁAPÀÄ¼ï »A¸ÁZÁgÁA¤ ¥Ávïæ zsÁj eÁvÁvï. ¥ÁæA±ÀÄ¥Á¯ÁPï D¤ ²PÀëuï PÉëÃvÁæAZÁå C¢üPÁjAZÉgï d§gï zÀ¹Û ZÀ®AiÀiÁÛvï. ²¸ïÛ - ¨s À AUï PÀZÁåð ºÁå WÀl£ÁAPï vÁ¨ÉAvï zÀªÀgÀÄAPï vÀÄvÁð£ï ªÉÄmÁA PÁrÑ UÀeïð D¸Á.

ftÂAiÉÄAvï ±ÉæõïÖ ¸ÀAVÛ WÀqÀÄ£ï ºÁqÀÄAPï D¸Ávï vÀgï, ¸ÀvÀvï ¥ÀæAiÀÄvïß D¤ C¨sÁå¸ï PÀgÀÄAPï D¸Á. vÉÆ GzÉÝñï eÁåj PÀgÀÄAPï, ¸ÀévÁBa ²¸ïÛ ¥Á½eÁAiÀiï. ¥Áæaãï Væøï zÉñÁAvï qɪÉÆ¹Û£ï £ÁAªÁZÉÆ ¯ÉÆÃPï-¦æAiÀiï ¨sÁµÀuï ¢«à ªÀÄíuï £ÁAªÁqï¯ÉÆè. G®AiÀiÁÛ£Á vÁPÁ UÁUï AiÉÄvÁ°. vÉA GuÉ¥Àuï ¤AªÁZÁåð SÁwgï, vÉÆ zÀAiÀiÁð vÀrgï ªÀZÉÆ£ï, xÀAAiÀiï D¸ï¯ÉÆè ¯Áí£ï KPï ¥sÁvÀgï vÉÆAqÁ ©üvÀgï zÀªÀ£ïð, zÀAiÀiÁð PÀIJ£ï vÉÆAqï PÀ£ïð ¨sÁµÀuÁA ¢vÁ¯ÉÆ D¤ C¸ÉA vÁå GuÉ¥ÀuÁZÉgï vÁuÉ dAiÀiïÛ eÉÆqÉèA. ¸ÀévÁBa ²¸ïÛ ¥Á¼ÀÄAPï vÉÆAqÁ ©üvÀgï zÀAiÀiÁð ªÉ¼Égï ªÉļÉÑ ¥sÁvÀgï zÀªÀað D¤ ¨sÁµÀuÁA ¢A«Ñ UÀeïð £Á. vÀj D¸ÁÛA, ¯Áí£ï ¸ÀAVÛA¤ D«Ä ²¸ïÛ D¥ÁÚªÉåvÁ. ¸ÀPÁ½A ªÉVA, ¤AiÀÄ«Ävï ªÉ¼Ágï GmÉÑA, ªÁåAiÀiÁªÀiï PÀZÉðA, ªÉ¼Ágï eɪÁuï-SÁuï ¸ÉAªÉÑA D¤ ºÁwA WÉvï¯ÉèA PÁªÀi ï ¸ÀA¥ÀÇuïð PɯÁå ²ªÁAiÀiï CzsÁåðgï ¸ÉÆr£Á eÁAªÉÑA - ºÁå ¸ÀAVÛA ªÀ«ðA D«Ä ²¸ÉÛZÉA ¥Á®£ï PÀgÀÄAPï ²PÉÆAPï eÁAiÀiï. l

DjŒàÛjbvD}ä Új"ÇAjtÙuãÛ} !:j~ÚuãXD}ä PàæuÔurä DjOtXùä DuÉßñã<} q^ Aj"Dj?}ÓoÇÖ} ;nkoA}‹ Ajèjºèo‰:} :jÚ} :oÇ AjèjºèoÇà ;nkoA}‹ Dj"Ùoxå ‘EjC~ j ’å
July 13, 2013

!;koÇ\¶Ó} æljR‰<} Øob Do;jÚ}

AjDjOtà:} úràR® Úu\Ú}

ú<jÚo (Dur|dÒ"|Bj<} Aj""àNO{}ä ÛurÓ}OtÛ}~ Úur|Û}ä ù"ÛoÖuà =kuD}‰ qÖjÚjÜ}

]:o: YU¥ DuÚoàA}ä AjDjO{}

EoÇÖ} Ir<oÖoÇ 29 :oYúÚ} Dj<oºÚo ]|D} AjDjO{} !àæoZ Úur|Û} qDo¥Ç Doàå ?urÒ"?oš #ÔjØu~à:} úràR® AjtÔo®Ç IAjt:} =jàÔjÛ} Eo@ Aj t àÛj " <} EoÛ}bš úràR® Úu\Ú} AjÀÛo ?urÓo DjàîoÇ<} æljÚ}bšå Dj"Au~Ú} AjtT®àä T:oàä ÔoO"<oàä R|:j ~ <oà q^ =ja:}È =jûDj‰ÓoÖoÇ ;uAo %:oÈà ^a"‰à iÈ| bÔurY Dur|Ø} q^ iÈ|Aj"\ q^‹ a"Úoà;o<} Úu\Ú} ÖjPA}‹ AjÀÚo‰<oä AjtÔo®Ç IAjt:uÖur Aj""GÇ iúrÜoŠÚ} æl o A} =k o È^œD} _Úu | Úo<} %PA}Œ ]?uàå æloA} a<jO{} ?ur|æur<} RÈDo‰àA} =jÈØuà:} úràR® ù"Ùo¶à^ ;u A oÖoÇ AjtàÛoAjèu æov‰<} æljR‰Ó} Durà=oÇ %:oÈà^ )Ó} AjÚ}ælÚj } iùA}® ]bå =ko;jÚ} =jÈBoà:} Dj?o†<oÀ<} a"DoU DjEjæluKa® ùÚo‰<o iúrÜoŠÒ"Ó} %:oÈà^ DuAjt~àA} (=jÈDjàÔ}) ]?ur q^ qîu Y Ó} =k j û ÛošÇ Dj = u ª àæoÈÖoÇ 8 :oYúÚ} vlDoŒÖoÇ íjìÚo?oTà qDo¥Ç Ôu r <o§?u r Ôod~Ot #ÔjØu~à:} DjÓofà ;ko AjÚoÚ} Aurà\ =kuD}‰ qDo ú?oàå q^ Euà ]Ò"DuW Aj"ÙoªÚ} vDoŒÖoÇ ù"Au " x<} q^ RÈDo‰Öu r %ØoºÛ} AjtÔo®Ç IAjt:uÖoÇ DjEjÓoÚo<} ^Òr|W:} ú?oà Aj"ÀÜ} ùèjÒ"šàå AjDjOt¥Ç vlDoŒ<} qÖ}~vlD}Œ =kubÓ}œ Aj"Öo;ur<} =ko;jÚ} =jÈBoà:} Dj ? o†<oÀÓ} ]Ò"Du W Öu r Aj"àÔj"¿Y RÈDo‰àA} ?urÓoÖur !;koÇ\¶Ó} AjÀZ?} ØoA}‹

<u|Aj"Ó} ú?oà Aj"Àèu¿à ùèur<} qOtšàå AjDO j tà:} úràR® AjtÔo®Ç IAjt:uaià EoÇ q]kà ‘]AuÑ’ Ir<} 8 :oYúÖoÇ !àÓoÇÚ} DjaDo‰Ú} AjtEu:} ùèja® ]?oÇå ?urÓoÖoÇ =koOtŠÇÓ} =jÚ:j } Eur aAjÚ} ]:oàå 1) Ajt@ù"ŒÚ} ^Aj"~?o Ajt:o EuãDjrx?oà:} EjÚuÇÓo Dj<oºÚo DoàØuÚ} 6 AjÚoà ;nkoA}‹ 7.30å 2) !àæoZ Úu r |Û} #Ôu ‹ |iO"D} ?u r Ò"?o #ÔjØu~à:} EjÚuÇÓo DurAjtÚo DoàØuÚ} 6 AjÚoà ;nkoA}‹ 7.30å 3) Dj"Òr|Ô} <jÔjÚ} <jØuÈ:} úr<uºàÙ} EuãDjrx?oà:} EjÚÇu Óo Aj"àÔo¿Úo DoàØuÚ} 6 AjÚoà ;nkoA}‹ 7.30å 4) Du ã àÙ} !Ôu r d‰<} EuãDjrx?oÖoÇ Eurb =koÇa"b ùAj""Ç^Xà:} EjÚuÇÓo qOt‰Úo DoàØuÚ} 4.30 AjÚoà ;nkoA}‹ 6å 5) <oOt¢àA} $D}ª Ûur<} æurDurx EuãDjrx?oà:} RÈDo‰Öur %ØoºÛ} <oàAo<} EjÚuÇÓo æuÈDo‰Úo DoàØuÚ} 4.30 AjÚoà ;nkoA}‹ 6 AjÚoà =jÚoÇà:}å aåDjrå: GàÖoÇ Aj"e<oÇà:} =oàÖurº Dj<oºÚ} Ò":oTä :oÇ Aj"e<oÇÖoÇ ^AjtÜoÇ =oàÖoºÇ Dj<oºÚo ]Doà^ Úu\Ú} ;jAjÚu¥à Òr|I<} AjtàÛošà qDo‰àä =kjûZš Úu\Ú} EoÇÖ} Ò"àAo¥Ç !Ôur|D}‰ Aj"e<oÇÖoÇ 31 :oYúÚ} =oàÖoºÇ Dj<oºÚo ]|D} vlDoŒÖoÇ ^AoDo?oTà qDo¥Ç Ôu r <o§?u r Ôod~Ot #ÔjØu~à:} ;jAjÚošÇå Au|è} Dj Ó ofà 10 Aj Ú oà ;n k o A}‹ DoàØuÚ} 4 AjÚoà AjÚu|Ô}å l

ælj"Úo¢õÇàUà qAjO{}-æo=jO{} ‘dà;nko’Ó} q^ :j"Ajtxà M"@ ØoAo‹Do:}

EoàÔoDjÚ} Aj"ÀØuùÛu qD}?ušà ‘dà;nk}’ ;urÔoà Ej"?oŒ?ošõÇ ælj"Úo¢õÇàÓ} æloYÖ} %=oxÚušàå ;ur^| ælj"Y¢à (Óo Ej=o‰ñÇ vl:jÚ} ÔjrÜ} Øobàå ‘dà;nko’<} q=jûÚo’Ò"<} ÔjrÜ} ú?ošõÇÓ} ælj"Úo¢õÇàUà qAjO{}-æo=jO{} ‘dà;nko’Ó} q^ :j"Ajtxà M"@ ØoAo‹Do:}å q<}(Óo æoÚo AjÚoœàÖoÇ ælj"Úo¢õÇÓ} %Øur ?oÔur<} ;ur^| =oàO{} Ej"?oŒ?ušä q^ :oÓo Öj?uràÓ} ØoOt‹:}?ušàå ‘dà;nk}’ =jûDj"<} (ÓoÖ} Ej=o‰ñÇ<} :uà DoÚuxà NÚuà Øo?uà q^ DjAjt Öj?uràÓ} Djúšàå :j"Ajt¥õÇ +Óo‰àÖoÇ a"DoàAoÓ} DjÚ}º IO{}‰ AjtÔo‰àå Rev. Marian Miranda, Itarsi, M.P.

Ò"AoxÚ} AjtÔuršå iÈ| =koÈ^œD} DoÇbDo<} Ajà]?uàå ?oAoŠ:u ;ura"<urD} T:oà DjAuà ÓoÒ"~à Djà=jÒ"šàå iÈ| (Zº<} ÚurZÈÔjDo<} ÓoÒ"~à ÖjPÒ"šàå ù"ÛoÖu r Do°=j Ó } ;u | qÔj d ª<} Z ’ Du r |Øo q^ ;uAo]<} Øo?ošÇ ù"Ûoà:ošÇ DjA}~ Doà;koÇà =oDjº:} Ir<} 22, 2013 Dj<oºÚo DoàØuÚ} 7.00 AjÚoÚ} arD} æluKÒ"šàå ú<j Ú o (Du r |dÒ"|Bj < } Aj""àNO{}ä ÛurÓ}OtÛ}~ Úur|Û}ä ù"ÛoÖoÇ Doà;koÇà^ä ù"ÛoÖoÇ EuÚ} Aj""îu?oÇà DjAuà Au"èur<}ä q=ošÇ ù"ÛoÖur =o:urÈ<} Doàå qà:ur^ÖoÇ Ajt<oÓ} Ir<} 23ä qOt‰Úo DjÓofà 7.00 AjÚoÚ} Úur|IÚ} AjtÒ"ÖoÇ ;u|A} :uà=ošà:}ä úràR® æl o Cu < } !Ôo~à a"DoUà Nb;o<} æluKÒ"šàå ;u r <o‘Úoà qDo ú?ošÇ ÓoOt~Ó} ÚurIÚ} _kÔj~ØuÖu aÔoÚ} Aj t | æo | =k o ÈÇàÓ} =ku<o~àZD} EoIÚ} qD}?ušå q=ošÇ %?urAoŒà:} :o@ ù"ÛoÖoÇ Aj"Ej:oº aCoÇà:} q^ =kuD}‰ arD} æluKàAo¥Ç =oÙurš %;uŠ|B} R:uà? EoÖu aià DjAr u §@à ]bå ù"ÛoÖur !;kÇj Óë} iÈ| Aj{zYD} _àÙurä DjÒ"È

ØoA}‹ iÈ| qdª<} Z’Dur|Øoä iÈ| EuY dúº|Úo q^ iÈ| =oA}š _àÙur Au|]Ú} qD}?ušå Doàå qà:u r ^ÖoÇ <u r Au < o Dj A u à ÓoOt~U Dj"Ao~:} úbå iÈ| bÒr <urÚur<oÀ<} AjtÔo®Ç a]k ÖjPA}‹ AuÀbå iÈ| =jÈa|Ü} ÛoO"Do<} DjA}~ DjOtÈÇàÓ} Aj t <oÖu r q^ íj ì <oÖu r

EoÇ ÓoOt~Ó} =jÈ:jÇÓë} q^ =jÚur|Óë} Y\<} DjEjÓoÚ} ]?ošÇ DjAu"|Do‰àÓ} ;u|A} NÚuà ùÚj"àå Doà:} !à:ur^Uà ;koÚoè} qi|Ao~;oà :j"Au"¥Ú} q^ :j"Ajt¥Ç ù"Ùo¶ÖuÚ} =jÛurà Aj"ÀÜ} AjtÔo‰àA}å :jdº|Ú} q^ Aj]k~: (Zº<} ÚurZÈÔjD}

zÁ¬ÄÓ-zÀĨÉÊ J°¸ÁAªï 2013-2015 zÀĨÉÊAvÉÆè £ÁAªÁrÝPï PÉÆAQÚ ¸Á»vïå GzÀgÀÎvÉPï ªÁªÀÅgÉÆÑ ¸ÀA¸ÉÆÜ zÁ¬ÄÓ zÀĨÉÊ ºÁZÁ ¸ÀÄAPÁuï ¸À«ÄwZÉA J°¸ÁAªï ¸ÁÜ¥ÀPï ¸ÁAzÉÆ D¤ ¸ÁÜ¥ÀPï ¸ÀAZÁ®Pï qÀAiÀiÁ£ï r’¸ÉÆÃeÁZÁ WÀgÁ dÆ£ÁZÁ vÉgÁ vÁjPÉgï ZÀ¯ÉÆ£ï ªÉ¯ÉA. 2013-2015 ªÀgÁìAZÁ DªÉÝPï ¸ÀAZÁ®Pï eÁªïß gÉƤ ¨ÉÊAzÀÆgï, ¸ÀºÀ-¸ÀAZÁ®Pï eÁªïß £Á£ÀÄ ªÀÄgÉÆïï D¤ Rd£ÁÝgï eÁªïß ¸ÀĤïï PÉÆÃmÁ «AZÀÄ£ï DAiÉÄè. zÀĨÉÊAvï ªÀÄAUÀÄîgÁÑ PÉÆAQÚ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiÁAvï £ÁAªï ªÉ¯ÉÆè gÉƤ ¨ÉÊAzÀÆgï KPï GwÛêÀiï PÁgÉåA ¤gÁéºÁPï eÁªïß ¸ÀgÁéAPï ªÀ½ÌZÉÆ. PÉÆAQÚ

gÉƤ ¨ÉÊAzÀÆgï ¸Á»vïå ±ÉvÁAvï ªÀÄmÁé÷å PÁtÂAiÉÄAaA PÀæ² vÁuÉ PɯÁå. UÁAiÀÄ£ï ±ÉvÁAvï KPï HAZÉèA vÁ¯ÉAvï eÁªïß D¸ÉÆÑ gÉƤ ¨ÉÊAzÀÆgï, ¢ªÀAUÀvï «°á gÉ©A§¸ÁPï D¥ÉÇè DzÀgïê ªÀÄuï ¯ÉPÁÛ. ¥sÁQªÀAvï §gÀAiÀiÁÚgï £Á£ÀÄ

ªÀÄgÉÆïï UÀÆAqï aAvÁàZÉÆ «ªÀÄgÀêPï. DAiÉÄèªÀgï gÀAUïªÀÄAZÁgï D¥Éè £Àl£Áa ¸ÁªÀÄjÜ vÁuÉ gÀÄdÄ PɯÁå. ¸ÀĤïï PÉÆÃmÁ£ï ªÀÄmÉÆé÷å PÁtÂAiÉÆA D¤ PÀ«vÉA¤ D¥ÉèA ¸Á»vïå C©üªÉPïÛ PɯÁA. eÁAiÉÄÛ ªÀgÁìA D¢A ¥ÀAiÀiÁÚjZÉgï vÁZÉÆ ‘©AiÉÆ £Ávï¯ÉÆè÷å PÀĪÁ¼É’ ªÀÄuÉÆÑ ºÁ¸ïå «¨sÁUï ¯ÉÆPÁªÉÆUÁ¼ï eÁ¯ÉÆè. DzÉÆè ¸ÀAZÁ®Pï ¸ÉÖä ¤gÀÄqÉ£ï ¸Àgïé ¸ÁAzÁåAZÉÆ G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÉÆè D¤ £ÀªÁå ¸À«ÄwPï ¨ÉÆgÉA ªÀiÁUÉèA. PÉÆAQÚ ¸Á»w ¸ÉÖãï CUÉÃgÁ ºÁuÉ ªÁ®Ögï £ÀAzÀ½PÉ ¸ÀªÉA J°¸ÁAªï ZÀ¯ÉÆ£ï ªÉ¯ÉA. -¨sÁwä.
July 13, 2013

hæuã gÊÝ®…

ñÝí¸æãx WÜáÇæ㸅 O""Ôj=jûÚj"C} Ò"|<oà:} Dj;oàO{} ÚoúràÓ} =jÛo‰à AjÚoœà EjØoÚ} æloT qa"à (ÓoÖ} O""Ôoà:} ;uîuš :oàÓoà DjæoÚ} DjæoÚ} Doº:jà:oÈÇÖoÇ Újs""Øo ;jOt~à:} !Aj"â:oÖuà ùPB} %Ùušà %;ub qØ} !Aj"â:} íjìZ æloÚj:} Ajt:uÖuà Bo=} Dj"Ùušà :j"ÙuršÇ DoàR¿ Durælušà Doº:jà:}ÈÇ RY|Ù} Durælušà :oÖuÚ} ‘<uEj"È’ Ajt@Ó} :oàæur† Ôj"?uræ} Duræurš Ej;koÇ~Ú} Ajt@Ó} :j"à ^|Ø} AjÀO{} ‘IAoEjÚ}’ Aj""ù"Ù} <oDurš :j"à ÚoO{} ù"AjÚ} æloÚj:} Ajt:uÓ} AurÔoè}

Ôu?ur æo=jÑ DoàÛj"<} DjÔu¿à SÜo<} (Óo W|A}Ö} !;kur~ :j"Ùurš :jBuà ælurÔušà :j"Óo ùÚmur|Ú} eàDuÓ} Øo?ur Nb !eàDuÖur ÚoØo :oÇ ]|D} :j"àAuà Aj"Àf¿à !Bj"ÈæljY:} %:oÈà GàÖošÇà:} Óoèo§à:} qAjt¥Ç =jâ]nkº<} DjÔo¿Ç æljAj~BoÇUà R|Üo~à ]?urš =jÈIº?} Dj"Òr~ qØ} !Dj‰Aurš ?oîurà æloÚj:} AodàÓ} !à;koxÚoà:} Buaª?ur

WÜuÇ %ØoºÛ} ]àAuÑ¥ ]AuÑ DoDo®Ó} =o?oº?ur =jûÜ} Eur %ØoºÛ} <o b=j‰?ur DjàDoÚ} DjÚo =jOt~à:} %Új‰?ur Aj"<o»àÖoÇ Óoèo§à^ :ur GàÖj‰?ur ‘=jàÖji|?}’ =oàÖ} Ôj"ÜoàÖu Doàúº =oàÖ} ;kj<o<} ]AoÇ~<} qd‰ N;ox<} æoà;kušO{} :j"àAuà ÚoCoÄà Aj";kuà-Aj"Ir’‡:} ÔoàÖ}! <oDušà :j"Óo %Üu Aj"<o ØurR‰ =j\Ü} Au"f¿ æu?u¢È|Û}ä æoàÛj"àÔ}ä ÓoÒrÈä ]bš ÖoÚ} Eu ù"à;u (úrºÙoÖu ‘ùAj"?}’ <oàAoU úr|Aj"?} ùÚu‹U GÛoŒ N"<oÇ;} EoàÔo =jZš =jûÜ} \ ;u|B}æljR‰ Aj"ÀÜoª:} \ ;jr:} Eu ;nkjKD}‰ ;kur|ÚjÜoÖu Óoèo§à:} Øob ØoÔjÈ:} ÔuræurÚ} =kjûàù"<} æloO{}È DjÚušà ú|àÛ} DoDuœÚ}ä Dj"ÓoÚur‹ X|Ùur AuÔur¿Ç :jY :oàÖurÇ AoÙur b=uÑ<} qDušà (;urè} Öj?uš :j"ØoÇ =oÙošÇ<} DoàÛuršO{} DjÔur¿ AuãæljA} a?oD} ]|A}‹ q;koÚ} AurÙur DoàÛušàO{} Dj"S W|Aj<} ØoÇ ]|D} :j"àAuà ^;ko~Ú} ú?urO{} æloÚj:} Øob =oAj<} !ÔurDo‰ÖuÇ =jà;oÈAuÇ Úo\à :jÚur‹ =kjû?ur‰ æuràÔur IDur æoAu ÖofD} AjÚoœà q]kà :jÚu‹à qAu"¥à I<oàÔ} ;uãaÓ} =uÈ|Y:} %:oÈà :j"Wà =kjû?ušà :j"ØuÇ Eo\à =koàùA}‹ Øob !Aj"Ú} Ao@ =jAj"~è} qîoÇ IÔoÓ} ‘DjAj~O{} ;kjAjt~à (Ó}Ö} DjAjt<}’ íjìÛoÇà qa"à qÒ"¥Ç Úo\à Aj"ÀèuàO{} DjÔo¿ÇàÓ} ùÚoÇà <jAjt<} ^Aur~Ü} qAu"¥à qAjt¥ÇÖ} Eo\à ØoàaŠ eà;j" ØoàaŠ Aj""dšAj{} DjàDoÚ} DjÔur¿ ^;ur<} qDo‰à ØoàaŠ RÈDo‰àA} ØoàaŠ =od~ Dj"ÙuxÓ} <jAoÇ ØoÔjÈ:} qa"à DjÔu¿O{} qa"à Aj"^D} =jÒ"š úrÚurÛoà^ =jZšà Óo^à DjAj~O{} qa"à æloÚj:} Aod Dj"æloT :oÇ Aj";koÇ<} Úo\à Eoà:j"àÖ} qa"à Úoúrà Doº:jà:}ÈÇ Úur|AjtàÖjÓ} eà %:oÈà EuàÖ} Øo?uà :j"Øuà WÜuÇ Aj"à:}È %;uº|ÔoUà %Xšà ?oÀÚoà æljAj~BoÇUà =koàRšà :oÚoà %Xš %æo~ %Ùurš %Ajtèur ùAj"?o =j\ä #à]Úo _:o &àÖ} &àÖ} %Ùurš %?ošD} AoÀèur úrÚurÛ} ælj"ÔoÇ~àÖur :j"à ÖoÖo bSšàO{} =j:oÈà - æljYšO{} ÖjY:oÈ =jûÜ} DjàDoÚ} :j"Óo Ajèjx:ur?ur <jÀO{} AjtÀ Aj"^D} ÖjY:oÈ íjìÛjš?ur NÔoÚ} q=ošÇ æloÚj:} Ajt:uÓ} DurÛjA}‹ Ôj"?oa" !à;koxÚoà:urš Aj""R‰ÖoÇ %ØoºÛoÓ} EoÛjš?ur a|Ú} =jû:}È ;kuãÚo]Ó}! ;u|B} =uÈ|a" Nèo]kÓ}!! ÓofØ} !:uÈÔ} æljÚur<} ÚoÓo‰ =jû<jI~<o¶Ó} qOt¥Ç AjÓo‰å

- Øuåvå AurÚoO"D}

qAjt¥Ç ;u|BoÖu IAo<} ùÚo‰:} ;u|BoÖuà Újù›Ü} qÓoà:oÖoÇ íjìZÒ"Ú} GàÖoÇO{} ØoÔoÇÚ} W|A} :oàÖur Õo?}‹ YDuxÚ} ;u|B}AodàÖur Øo:o:} q;koÚ} ^Doº]nk~ :oàÖur AoA}È AoGL"àÓ} <o %:oÚ} ;u|BoÖu ÚoØ}ùÚj@ æljàAoÛur ÓoÛo‰:} Eubúr=jªÚoà^ :ur Ôu?urä Eur qÒršä GæoÚ} Ajt;kjÇAjtà^ NÚuà AoO{}ª qDo ;uAoÖoÇ Eo:oà^ =oAoœà:}ä qAoÈà:} DuAo IAo<oàU úrÜoh"x aDurÈàÓ} <o Øoàa¥ ;kj<}Ç ØoAo‹Do ùrD} :oÇ qAjh"¥ =jû:oÓ} q=ošÇ ;u|BoÓ} !_~?ušU ùAj<} Euà bîo‰à GæoÚ} qh"š ùAjtàÛoÚ} ÛuY?oÖoÇ Aj"Úo®U EuÚoàÓ} NÖoA} ùÚo‰à-ùÚo‰à Eubúr=jªÚo<} :oU Nb íuì\š

- YÙo !P"’ùÓ}~ +?u~Aj{}

AjèjÓ} AjtÀÓo <o :jY :oU !vlAjt^ EoàA} ;u|BoÖoÇ ]k|Ú} Dj"=jû:oÈàU DuPrÇÙ} ùÚ}‹ !_~:oà e Bjâ;oŠ‡àIb !:o¶ÇÓ} ?oælurà Boà\ DoDo®Uå

AuÑ|Aj" AuÑ|KÚ} – R:oÇÓ} %=oxÚo‰?

* BufÖoÇ WAoÖoÇàÓ} (ú;o‹àh"| Buè} Øo:u?oÇàÓ}) :oàU Buè} qÛoàA}x. * æoèo»àÖoÇ =uÑÙo Öoæu®Ó}-<jO"œY¢Ó} (Natural) ‘ÔuÈã=} AuÑ|KÚo’ =jYàä * æoèo»àÓ} Doà=oÈ;oh"Ó} +Óo‰à Ôj"è}Òr SÚjA}‹ ]|àA}xä * =uÑÙoà:} :jBuà q^xÙuà:} _ÛuàÖoÇ RÈa"AjYºà Ao ;jà:oàAjYºà Ò"àAo¥Ç

%=j;oÈõàÓ}ä

* :ur|àÛ} Öo=uŒ-Öo=uŒ Øo:o :jÚ}ä Ao :ur|àÛ} Dj"úà Dj"úà Øo:o :jÚ}ä * ælj"Úo¢õÇàÖoÇ :jBuà AjÀÛoàÖoÇ !WÚo®Ò"ÖoÇ %;oxÛuÓ}ä * ØuAo® %=oÈà:} =uÑ|Ù} æljÚ}?ošõÇ=jYà ØoA}‹ aBu|D} ;kuàÓ} Ò":o:}

:jÚ}ä * ?uÓoAjÚ}‰ Øu|A}‹ Ao AjÚj¢<o:}?ušà îoÜ} îoA}‹ ;kj"àAjÚ} (Dj"Úu) ;kuàÓ} Ò":o:} :jÚ}ä * AuÑ|àÓ} %;oxÛuÓ}å !Dj?oÇ =uÑÙoÖoÇ/q^xÙuÖoÇ _ÛuàÖoÇ Djà;jÚo’Ú} =koAuÑ:oÇ Ajt=oÚ} (?u|N?oÚ} ]?ošõÇ =jÈÓoÚ}) AuÑ|Aj" AuÑ|KÚ} #?ušBuà a"|Ù} æljÚj"œ<} _Ò"?oÇÚ} %\‰|Aj{} =jYEoÚ} ?oæo‰å Öj:oÈO{}: AjO{}È ]?uš %\‰|Aj{} +Óo‰ ÔjrÜ} Au"èjØu :jÚ} ‘<jO"œY¢Ó}-!dš!=jûÙ}’ AuÑ|Aj" AuÑ|KÚ} DuàA}x ØoO{}å <jRš AuÑ|Aj" AuÑ|KÚoà:} +Óo‰Öu ÔjrÜ} <oà:}å AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ} íuì:o<o ‘WESTERN GHATS’ ùà=u^Öuà <jO"œY¢Ó}!dš-!=jûÙ} Aj"ÀÜ} aÖoÚ}‹ îo\È ùÚ}‹ íuìOt:}å
July 13, 2013

iàÊÜ®…&ZwñÝí - qbº<} =jDj<o‹ä

ù?oÇ<j"ŒÚ}ä <ja-Aj""àNh" Au"bº<} Aj"ÀØoÇ îoD} #Coªà =j h "x )Ó}å qa" ;urÔ}h" (ÓoÖ} ÔoàAoàÖuå DoàÔo:o ?oÀ<}-AjÀÛ} Øo?ušå DoàÔo:o iÓ}?ušä úr?uWÓ} Ôu?ušå Aj""àNOtà:}h" qa"¥ #CoªÔj:} Dj;oàh" Øo:obå :ur æuàÓoà:} !]kÓoY ØoA}‹ qD}?urš :jÚ} EoàA} (Óo AjÓo‰ ùà=u^ÖoÇ %:oŒ;j<} îo:oÇà:}å AjtÀÓo :oÖoÇ GÚoÚoÓ} q=jAu®à qD}?ušà EurÙu|?} =oÓ}~ qAu<r j Çà:}å Eu r Ùu ? oÖoÇ ù"ià:ošÇ =oR~àÔ} aDo‰Úoà:} ÔoZ =oÓ}~ ùÚj"àÓ} qAj"œÚo<} ÔoZ Öj ? o‰<o ;oAoÇ ù"iÖoÇ ÔoZÒ"Öuà ;oÚ} !Öo<jÓ} %Ôu ‰ à ØoàAu ¥ à ;u î o‰<oä EoàAuà ÔoZÒ"Ó} (Óo<uÓ} æuÈ|Ó} ;nkoàvšå q^ :oÇÖ} Öj"Új"ÓoÒ"<} q^ Öj:"j ÚoÒ"<} ÔoZ =oXà íuì:ušå %Ôu‰à ØoàA}x qD}?ušà ;oÚ} :jDàu Ö} Nà;k} Øo?uà q^ ;nkurÛoÇ Auèo<} %Ôu‰à Øo?uàå )Ó} Aj";kjÇAj{} =oÈÒ"Öur Ajt<uD}‰ ÔoZÒ" ;nok A}‹ æloO{}È =j Û u r š q^ =oX Aj " ÀØoÇ ÔoZÒ"?oTà qÒršå EoàAuà ÔoZÒ"Öu ÔošD} DjÓoš ;uàAjÒ"šå “you are really great!!” :ur %;o¢?u r ~å :oÖoÇ qAoØoà:} \ÚjDoxÚ} Ot iÜ} <o:}?u r šå =j û Ü} )Ó}

q=j û æo~Ò"Öu r =j D j à ;u Ö u r Doº;} qD}?uršå EoàA} <uÜo qD}?uršà GàÖoÇ Y\<} :oÓo =jÈ:j"Ç:j‰Ú} ]àAu¥à :uàå :oÜuà Dj à æl o Cj Ü } #àTšCo<} Aj""îoYœ?uà “IÚ}:jÚ} :j"àAuà AuèoÚ} ÔoZ ÚoAjàA}x <oàO{}ä Aj"ÀØoÇ ÔoZÒ"Öuà ;oÚ}Ö} <jeà NÔoÚ} Aj"ÀØur aDo‰Ú}?urš Eo:}h" _ÙoÇ<}- _Ùur Øo:urå :j " à ^ØoÓ}h" ØoA}‹ =jÈBjàDj^O{} q^ ;uAoUà AjÀY‰à Aj"eAjtà :j"Óoå Aj"ÀDj"‰ ;nàuk Ó}œå” Ajt<uDo‰Uà %:oÈà qÒrx<} EoàA} Aj { z<} ÚoAu Ñ šàå Do;k o Új Ü } ØoA}‹ !Dj ? oÇ Djà;jælo~à^ Aj"^D} q=o®Ó}Ö} GÚuà q^ =u?oÇÓ} Öj"R;oÚ} ÚmjÚoOt‰ Aj Újs"ÔjÛo‰å =jûÜ} EoÇ Aj t <u D o‰Öu à <j Û u ‰ à Doú~à a=jY|:}å DjàDoÚoà:} !Dj?u NÚuÇ Aj " ^D}hr qDo:} Aj " ÀèoÇ Uà:o‹à:urš æloO{}È =jÛur<} EoàAuà Øo=} ]b “øåúå !àù?} - ÖjrÓ} Aj"ÀWÖ} qD}bšå ÔoZ =oR~àÔoÓ} íuì:o<o EoàAuà ØoÔj"È:oO{} DoàæofIO{} qD}?ušàå R:uà ÖjÛ} %Üuà íj ì Û}?u š à :j Ú } EoàA}Ö} IAoæoŠÚ} qD}?urš - Sorry !àù?}” EoàAuà <jAj"È:o =of¿å ÔoZ =oR~àÔoÓ} ?oA}‹ EoàA} DjÓoš ;uàAuњ q^ :oÓo Eo:} Au"èjÒršå \:ošÇÚ} :oU dé| q^ ;kj"A} Aj""îoÚ} Ò"|A}‹ aÖoY “R:uà Øo?uà ÛuZ?” úràú®à:} :uà %PÒ"šà - Aj"ÀØu ù"i<} =jBo¥:o=oU <j;jÚ} AjtÚ}‹å íjìÛ}bš ÔjØo?} :oàÓoà DoàÔo‰<o Aj"ÀØoÇ Öj"Új"ÓoÒ"Ó}

NOW IN MIRA ROAD NEAR DIVINE MERCY CHURCH AND NAIGAON (E) NEAR DON BOSCO SCHOOL

NEW BOOKINGS, UNDER CONSTRUCTION, READY POSSESION AND RESALE BUNGLOWS, FLATS, SHOPS, FROM REPUTED BUILDERS AND DEVELOPERS 0% BROKERAGE ON NEW BOOKINGS Contact : MELVIN SIMON 9892404968 / 9619983225 / 8097667899

LEWIS PROPERTIES Shop No.7, Suvidha Palace, Next to Cinemax, Beverly Park, Mira Road (E), Dist. Thane Email : lewis_properties@yahoo.com

q^ Öj:"j ÚoÒ"Ó} =jÈBjàDo ]àA}x :ur aDoÈ?ur <oå Aj"OtŒd <j ; u È à:} Aj t ÀÓo =j è u A }‹ Aj"ÀÜo?uà “;nkuàÓ}œå” \à Aj""îoÚ} Öjbšà q^ EoàA} =oÙo=oÙ} Öj?o‰<o Aj " ÀØoÇ ùà=u ^Öu r DoàÔo\ Au"èur¿å :oÖu?oTà %POt‰%POt‰ \à GàOt¥Ç AoÙu<} Ôub :u AjtÀÓo DjAur§àÓ} <oå EurÙu?} =oÓ}~ !Au<jrÇÖu RÈDjª?} Eur?} ;oÚ} %Ôo‰àA}x EoàAuà :u æloO{}È AuÑÛo‰<oä AuræoOtšÚ} %PO{}‰ æloO{}È Ò"àAo¥Ç :oÇ ÖjbÒ"<} ;oÚ} æl o O{}È ?u r Ùo‰<o qa"¥ ;urÔoUà ]|C}ª )Ó} Øobå :uà EoDur<} =oX DjÚur<} AjtÀÓo AoÙ} ]:o<oä EoàA} ;oÚ} Eo:o<} %Ôu‰ ;jAjÚ}‹ :oÓo æloO{}È Ò"àAuÑ¥ eBoÚur ú?urå AuræoOtšÚ} %PO{}‰ EoDo‰Ç Aj;j<oà:} :uà æloO{}È =jÛušà q^ =jÚj:} Aj"ÀÜo?uà “;nkuàÓ}œ again”

Aj"ÀØoÇ W|Aoà:} aU:}È æljÔo®à %;ubàå R:oÇÓ} :uà EoàA} <uÜoå =jûÜ} #:ušà :uà GÚuà - “=jh"š æluÙ} !ùDo¶:}ä ;j"dÈ æluÙ} ^Üo~Ò"Ó}å” EoàA} Eur?oà:} vl:jÚ} DjÚuršàå Au"bº<oÖoÇ qAjO{} æo=jO{}‹ Aj""îoÚ} Ò"|A}‹ Aj " ÀØu r DoºÔj : } ú?u r å (ÓoAu"ÓoÖur aÖoÚ}a^Aj"O{} Øo:jÖ} Au"bº<} q^ EoàA} qAj t ¥ a":}È =j à Ôo†à:} æljÚoœ?oÇàA}å AuÑÓo?}-:oÖur =jàÔjÛ} <jAuÑÈ q^ :oÖur )Ó} =jàÔjÛ} Au|]úÖoÇ ;ur<}h" ù"i<} NDur<} (ÓoAu"Óo DjàæloCjÜoà:} Aj"Ô}‹ Øobšàå EoDoÇàÖurä

îuèoÖurä G"Bo?}ÓoÒ"Öur qDoº;} DjÔo¿Ç Ao:oAjÚjÜoà:} =jÈDoÚurš?urå \:ošÇÚ} ÓoO"~^Ao~EjÓ} qAur¥ DoàÔo\ aPœ<} Au"ãÓ} Eo\à íuìA}‹ %ælur Øo?ur q^ Dj A u " Do‰àÓ} =k o | Úu r NÙ}~ Ò"ÜoÇU Dj à ;k u | B} ]|àA}x ?oÔu r šå %æl u à ÚoAu Ñ <} :ofOtà^ DoºÔj:} ]àA}x eBoÚur ùÚ}‹ :ur ;oÚo?oTà =oAuњå =ko| ÚurNÙ}~ :oÇ ÖjbÒ" DoàÔo:o vl:jÚ} DjÚuršå DjÔo¿Çà^ %æluà ØoA}‹ :ofOtà^ =ko| ÚurNÙo~Öur DoºÔj:} ú?urå aPœ<o<} =ko| ÚurNÙo~U AjèÓj } ùÚ}‹ ]bå :jDuàÖ} AjÀÓo?} dà\Ot q^ <jAuÑÈ Au"bº<oU q^ :oàÖoÇ AjÀZ?oàU =jYÖjO{} DoàÔo‰Ö}ä :oÖoÇ ^;u~|Bj<o îo?} Aj""]Ò"Öuà ÓoÒ"~à Dj"Új" Øo?uàå EoIÚ} qD}?ošÇàÖoÇ :j=ku~<} dà\Ot q^ Au"bº<oÓ} Bj"æl} Djà;ku|Bo<} %?ošDj"àÓ} ?oÔušå (Aj{}ådå aPœ<o<} ÓoÒ"~à Aj""à;jYœ?uàå =kuÑùÜoàä a"a"TÈ q^ Ûo<}œ ÖoP" qD}?ušàå !ülo<jÓ} aPœ<o<} DjàT|:} ÚoAuÑàÓ} eBoÚur ]?urå ?ur|Ó} ;nàjk O{}¥ Dj°T:} Øo?urå !ülo<jÓ} DjàT|:} Nà;k} ØoàAu¥àä :uàh" ÛoÇ<}œ æljÚo<} ÖoP" qDo‰<o =jèuA}‹ DjùxÛ} aW¶:} Øobšàå :oÇÖ} Aufà aPœ<o<} EoÇ =jYà ØoeÚ} ú?uà AjtÀÓo ]Do‰ q^ æljÔo‰R - qAur¥ Eur DjàæljÈAj{} G"Bo?oxÒ"ÖoÇ &àÖ} iGÚoÓ} =oAoš q^ G"iÒ" DoÔurÚoà:} qDo‰<oä e Aj"Újst qIr<} AoÛjàA}xä EoàA} qAjt¥Ç Aj";kuà EoIÚ} qD}?ošÇ

‘=kuњ|Úo’ AjYºà AuÑ|àÓ} %;oxÛu ÚoAušà

(úà Úo\à \|<} AuÑÚoÚ} AjtÀÓo (ÓoÖo¥Üuà =uÑÙoà:} Aj""Ûur†<} Ò"|A}‹ AuÑ|àÓ} %;oxÛu Dj"Új" Øo?uàå DjÓofà Dj AuÑÚoà Øo:o<o Djà=jÑÚ}® ;nkjRšàå Ôj"Úoº;oÚ} qD}?ošõÇ<} æluÇàh" ]DuràÓ} Dj"Új" Øo?uàå R:oÇÓ} \:ušà DjÓofà ;oú‰Ú} Au"èuràÓ}h" !Do;k}Ç qD}?ušà q^ Aj"ÀØur íuìrA} Ôj?o‘à:} qD}?ošõÇà<} EuÜu:uÜu ;koàAuÑàÓ}h" úrÜ}h" <o:}?ušà \:ošõÇÚ} ‘=kuÑôïïš|Úo’Öur %ÛoD} qÒrš q^ íjìÚoà:} qD} ?ušà ‘=kuÑôïïš|Úo’ ÓoÛ}‹ #?ušà #?ušà Öoúr<} _Ò"àA}x Dj"Új" ú?uàå Do;oÚ}® !ÚuŠà ò<}œ ‘=kuÑôïïš|Úo’ îob Øo:o<o AjtÀÓo AuÑÚurÛ} Ò"àAu¥ Djà=jÑÚ}® ÚoAušå ;jr<o‘Úo =jûÛuà q^ ;ur|<} =oaªà ‘=kuÑôïïš|Úo’ DuA}‹ =uÑÙoà:} Aj""Ûur†àÖuà q^ %;oxÛuh" ÚoAušàå DoàØu vl:jÚ} Djà=jÑÚ}® ÔjrÜ} Øobàå íjìÚoà:} ‘=kuÑôïïš|Úo’ qD}?ošõÇ<} EoàA} NÖoA} Øobàå Smt. H.D'souza, K.S. Town, Bangalore - 560060.

(2)

Aj"ÀØoÇ a":oÈ ^Bj¥?oÓ} :j"Ajt¥Ç DjAurÚ} EoÛo‰å q^ :oÖu?oTà a<jà\ ùÚo‰àä :u qAjtxà :oÖoÇ úràR® =j ; oà^à Aj " <} _Durºà]å aPœ<} Aj " ÀØu ? oTà qÒršå EoàA} %æl u r Øo?uràå ]|C}ª EoàAuà ælàj a‰à Ôj"àAo†h"šå îoD} ùÚ}‹ :oÇ ÖjbÒ"ÖuÚ}å \U æluÙ} ;ur|<} =oaªà ØoA}‹ Ôubšå =jÒ"šà ÚjDo‰Ç-=oR~àÔoà:}ä ;j"DuÈà Eur?oÖoÇ ;oÚoÚ}ä q:oà #cªÜu DjàTà =oÙošÇ<} %æluà qD}?ušà :uà Aj""îoÚ} DjÚur<} Aj " "îošÇ dXÖu Ú } #cª@ DoàÔo:o Ò"|A}‹ NDušàå Aj"ÀØoÇ =j;oàÖuà ^|Yù›Ü} ùÚ}‹å “ EoàA} Aj Ç Aj D oh"Ó} ÔoàaŒ <jeà =jûÜ} ÔoOt<oà:} Aj"ÀW !vlÚ"j U ;koÚoè}å EoàA} úràR® DjàT|:} DoAjtÈÙ} Eu^È Z’Dur|ØoÖur ùÙoªvlAjt^å :oÓo Aj"ÀØur ÔzÚjA} =jÈùK"œ<} EoàA} :oÖuà Euà T|:} :j"Ajt¥Ç Aj""îoÚ} ;jAjÚo‰à” Aj"ÀÜur<} EoàAuà Aj";kj"Ú} T|:} qa" ÔoOt‰<o|| :oÚo \à Aurèo’Ú} Ièo‰<o || =oÓoÙu =kjû?ur<} %æl u r <} %æl u r <} || Aj " ÀØu ? oTà Ò"Úu Öjà;jAjtAjtåååå” Euà T|:} ÔoÒ"šàå T:o<} =jûPR:} Øo?ošÇ IAj t Ç<} :ofOtàÖu r iàAu Ñ Ú} Au Ñ :u r šå EoàA} Ò"|A}‹ Aj " ÀØoÇ ØoÔoÇÚ} NDuršàå =oÙošÇ<} ;nkoA}‹ä Aj"ÀØoÇ ælj"ØoÚ} )Ó} Eo:} Ò"A}‹ NDuršå EoàA} =oX Ôj"àAuњàå :urÖ} ÔoZÒ"?oTà Au"è}?urš Ajt<uD}‰ q^ :oÇ ÖuÛoºÖur æo=jO{} “Superexcellent-keep it up” :oÜuà %?ošd?uàå EoàAuà Aj""îoÚ} =jèu?uàä :uà AjtÀÓo =jèuA}‹ qàN"Ú} _úr EoDo‰?uàå :oÇ <j;uÈà:} =jDjà;kuÖur ;koÚur qD}?urš q^ EoàA} :oÇ <j;uÈà:} ab|<} Øo?uràå q:oà Aj t ÀÓo ]Do‰ (Aj{}ådå aPœ<oÖo qAoØo<} AjtÀÓo ØoÔuà ú?uàå EoàA} :oÓo Óo<} ]|A}‹ qÒrxàÓ} ?oÔuršàå (ÖoP" qDo)


!

July 13, 2013

»ÝWæÊÜíñ… hÝWÝÂP… ±Ü¿å…¡

(q;košõÇ !àÓoÇ ;nkoA}‹)

qa" BoÀØo~ =oAuÑ<} aAjt<oà AjÒ"šà ;uàAj‰Ö}ä qAjt¥Ç b|ÛjÚo<} qAjtxà BoÀØo~ÖoÇ Zaª _k È | Bu r _àÔoà:} qD}?ošÇ ‘ #àZO"<} DoŒO{}œ ’ ÚuDurªÚuàÙoÓ} <jDurª ùÚj"àÓ} AuÀ?uàå EoàÔo AjÛo DoàæloÚ}ä #Zš DoàæoÚ}ä Aj"Do?o ;ur|Do !Duà =jÑÚo qAjt¥Ç %ZŒ EurÙu?oUà îoÜoà qD}bšàå 1 =uš|Ù} R:uàh" íuì q^ 1 ÖoÀ-úr_k íuì !Duà qAjtxà qÛj ~ Ú} qÒ"šàå !Bu à DjÓofàÖur <jDr u ª ØoA}‹ä ù"ZU ^:jèoO{} ØoA}‹ qa" Aj""îošÇ !Ajt¶<} Øur;o~<} =jOt®Ó} AjÖuràÓ} ÚoAošÇàA}å BoÀØo~ =oAo‰<oä ;nkjàO{} ÔuràOtà q^ Eu Ú } ØoÔoÇà ;n k o A}‹ qh"bšà 77 IÜoà qAjt¥Ç ÔjrÈ=oÓ} DoàÔo:o Au"f¿àå BoÀØo~:} qAjt¥õÇ ÔjrÈ=oÖur Djàîur 128 Øo?urå ÔjrÈ=oÓ} Doàæl o èj " àÓ} KrÚoÖu r AjtÀPÓ} iÈ| =oA}š q^ :oUà =jÈAoDoà:} AjtEu:} qD}bšà ;urÔoà DoàÔo\ Dur|^Ot q^ Aj " YOt qAj t ¥Ç Dj à Tà qD}bšàå %=oÈà:} =jÚj"‰<} Øu r ;o~<oÖoÇ !Aj t ¶<} BjEjÚoÓ} AjÖuràÓ} DuùrÇYX ?oh"‹Ú} ÚoAošÇàA}å Eu à Û}æu | Ô} dÍ|<oà:} ÕoP"<} Du ù rÇYX æoÔošà:ošÇ<} vl:jÚ} AjÖur<} æur?oœà:uš UPšÚ} =jÒ"» q^ ÖoaÒr ÓoÛ}‹ :oàÖoÇ Au"ØoÚ} ;jAjÚj"<} =jÚj"‰<} Eo:} AjO{}È ùÚj"<} %æluà ÚoAuÑàÓ} qD}?ušàå !Duà DjÔu¿à Du ù rÇYX Öu R xàÔ} ØoA}‹ =j Ú j " ‰<} qa" Au ã |h"ªàÔ} ÚjrAjtà:} NDošÇàA}å 8.40 AjÚoÚ} =jÚj"‰<} qa" ND}?ošÇ Eur?oÖuà ;oÚ} %Ôu‰à Øo?uàå ?uã^Ú} qa" AjÖur<} NDoœÚ} ÖjÛošÇàA}å ND}œ æljÚ}?ušàÖ} Dj"Ùur<} aAjt<} qD}?ošÇùÛu 5 a"<j " Ùoà^ =oAošÇ %=oÈà:} qa" æurZ~àÔ} =oD} ;oGA}‹ BoÀØo~ ;nkoA}‹ !Ajt¶<} AuÖoÇ aAjt<oÚ} NDošÇàA}å qAjt¥Ç aAjt<oÖuà

=kušßãÙ} <jàNÚ} G9 331å Aj"ÀØuà d|Ù} <jàNÚ} 6B. aAjt<oÖuà <oàA} ‘ )Ú} !Úu | vOt ’ å aAj t <o vl : j Ú } (O"Ú} Eu r Du ª Do<} eBoÚu ]?oÇ %=oÈà:} qa" dÙ} æu?}ª æoà;kjr<} NDošÇàA}å BoÀØo~ 9 AjÚoÚ} aAjt<} Dj"Ùur<} AjO{}È :jBuà Aj""îoÚ} Au:o?uàå BoÀØo~ q^ !Ajt¶<} Aj";kuà 2033 k.m. AoÙ} qDur<} 3,800 _k|Ù} AjOtšÇ<} 742 u àÓ} ?oÔušàå k.m. dŒ|Ûo<} %ælr AjO{}È 67 ZTÈ Ùuà=uÈÖjÚ} ;oGOt‰?uàå XåaåÖuÚ} DjÔu¿ AoÙ} q^ DjT¿ AjtEu:} =jèàu A}x Au"èo‰bå !Ajt¶<oÓ} =oAo‰<o DjÓofàUà AjÚoà 11.20 Øobšàå ( #àZOtÖu r Au | è} 1.50 ;j<o‘ÚoàUàå) aAjt<oÚ} ;nok A}‹ ;uàAuÑ<} qa"¥à EuàÛ}æu|Ôo ÓoÜu£A}‹ qa" #a"¶ÔuÈ|Bj<} q_kDoÓ} Ôu?oÇàA}å EoàÔo qAjtxà Au"Ùoà ;uàAuÑàÓ} Ot ÖjÛr u àÓ} <o:}?ušàå Eur <jAÑu Ö} æoà;k } ?u r š q;k j " ^Ó} )Ú}=uÑ|Ù}~å 2 AjÚoœà q]kàÖ} %;o£K<} Øo?o Aj"Àèu¿à ùèu¿àå qAj t ¥Ç b|Ûj Ú o<} qAu " ¥à DjÔo¿ÇàÖu =oD}=uÑ|Ù}~ ÓoÜu£A}‹ #a"¶ÔuÈ|Bj<oÓ} AuÀ?uàä qa" qAjt¥Ç PÔu|W îo\Ú} Úoúr<} ÚoAošÇàA}å EoàÔo (úúšàÖ} q=o_š æu|ÔuØ} aàÖo‰<o :uÜu qAu " ¥ =oD}=u Ñ Ù}~ #a"¶ÔuÈ|Bj<} Duª|à=} ØoA}‹ qÒ"šàå qAj t xà 3 NDoœà

:jOtÚ} ÚoA}bšàå EoàÔoDjÚ} qa"¥ ;u r ÔoàU æu | Ôu Ø } Ò"|àA}x <o:uš?oÇ<} ÚoúràÓ} =jÛušàå q^ æu|ÔuW aCoÇà:} ùà=ušàO{}ª ]|àA}x =jۚu àå 2.00 AuÑÚoÚ} qa"¥à NDoœà Dj"Xšàå \|<} NDoœà qD}?ošõÇ<} :oàÓoà <j à æoÈà ]bšàå EoàA} 1 <jàNÚ} NDoœÚ} qD}?uršàå Øur;o~<} ;u|B} Dj"AjtÚ} 10000 k.m. \:u r š Aj À Û} qDu r <} Øu r ;o~<oÖu à ÚoØ};ko^ !Ajt¶<}å EoàÔoÖoÇ =jOt»àÓ} Øur;o~<} Z<jÚ} Aj"ÀÜo‰:}å 1 Øur;j~<} Z<jÚ} Aj " ÀèoÇÚ} 1 1/ 2 !Au " Yù<} ÛurPÚ}œå #àZOtÖuà Dj"AjtÚ} 83 Új"å Øo:o:}å EoàÔoDjÚ} RÈDo‰àA} q^ Aj""dšAj{} ?ur|Ó} DjAjtDjAj{} qDoå úrÜ}h" úrÜo?oTà ÓoØoÚ} Øo:o:}å ;ur<}h" Øo\ æloY AurÔo<} WÒ":o:}å GàUhr DjAj"Û}‰ ÓoÜu £ A}‹ WÒ"àA}x Øo:oå úrÜoÖuàh" ÚjÔ¿u <oà:}å NDoœÚ} ND}?ošÇ qa" Dj"AjtÚ} 11/2 AuÑÚoà %=oÈà:} Aj";oælo d|v Aj"Àèo¿ÇùÛu ØuAo®Ó} ÚoAošÇàA}å æloY| Durvl:} q^ AjÀÛušà ;ko <uú:oÈàÖuà EurÙu?}å =jÒ"šàÖ} ;nkjàO{} (ÚuàØ} ú?ošÇ =jAjt~Üu qa" Øu A o®Ó} ?oÔošÇàA}å ?oh"‹Ú} AjÖur<} =jÒ"šà Dj"=} _Ò"àA}x %=oÈà:} Dj?o;} q^ ØuAoÜ}å ØoÒr‰ññÇ <jAj"r<uÖuà Øu A oÜ}ä ØoO{}Øo?u š NY ÓoÜu£A}‹ ØuàAu¥àå úrÜ}h"

ND}œ <jàNÚ} 1 Ú} qD}?urš ‘]AuÑ’ =jàÔjÛ}

AoZ<oà:}å ØuAo® %=oÈà:} dº|Ù} ZB}» qD}?ušàå Aj"Dj"‰ ;nkjÚoàÖuà ú|Ó}ä =jûZàÔ} Aj q^ R:uà =jÑÚo qD}?ušàå =jÒ"šà ØuAoÜ} qa" Øur;o~<oà:} ØuAošÇ %=oÈà:} qAu"¥à ND}œ Dj"Ùur<} qa" ‘Aj{zàÙ} ^æur’ Ôu ? oÇàA}å Eu r Au r Ò"§<} qîuÈ|Öur %DoºD} DurÛ}?urš ØoÔurå qAjt¥Ç EjÚuÇÓo NDoœÚ} (ú|Ó} Øu r ;o~<oÖu NÚu à #àTšC} %PàAu¥ ÔuãÛ} qD}?ušå :u qAjtxà Øur;o~<o aCoÇà:} NDoœÚ} AjtEu:} DoàÔo‰?uå NDoœà^ A.C. qDur<} æloY Durvl:}å æloY ;nkjàÛ} Øo:o?uàå %PàA}x Au"ãÓ} dDjªAj{} qD}bšå NDoœÚ} qAjtxà _Ò"àA}x 1/2 b|KÚ} %;oxU æoXš ]bå 6.00 AjÚoÚ} qa" EurÙu?oÓ} Úo\ ÚoAuÑàÓ} qOtšÇàA}å NDoœÚ} ;nkoA}‹ qa"¥à æuÔoà ÓoÜu£A}‹ EurÙu?oà:} vl:jÚ} DjÚo‰<o qAjtxà _Ò"àA}x ;nàjk Û} _|Aj<} ÓoÜu£A} AuãKÚ} %ælu ÚoA}?ušå æloY Durvl:} q^

- Øur|<} Wå Au"àÛur|<oœ !àæur|bä !à;ku|Y

Aj À Ûu š à Eu r Ùu ? }å qAj t xà ;u r Ôoà - ;u r ÔoàÓ} (Óo ÚjrAjtà:} ÚoAuÑàÓ}å ;nkurÛoÇ ÚjrAjtà^ :uÔoà IÜohr qD}bšàå qa" ÚoàAo¥Ç EurÙu?oÖuà <oàA} EurÙu?} Au " Ùu r È=u Ñ bK<}å 8 AjtèuÇàÖuàå Aj"ÀØuà ÚjrAj{} <jàNÚ} 501. =oàÖoºõÇ AjtèuÇÚ} qD}?ušàå qAjtxà EurÙu?oÓ} AuÖoÇ =jÒ"šàÖ} DoàÔ}?ušàä <oÀA}‹ ^:jè} ØoA}‹ EurÙu?o Dj ù O{}š !àÛj Ú } ÔzÈàÛ} Ejà:oÚ} 7.30 AjÚoÚ} a"DoÓ} EoIÚ} ØoàA}xå Euà qAu"¥à =j Ò "šà arD}å qAj t ¥Ç Ôj r È=oà:} Öu r A}¢ IÜ} OtIÓ} qD}?u š å (úrš

qAu"¥ =jÒ"šà arD}

!àæu r bÖu r ä $D}ª #àZO"<}å (úrš ÔuràOtxÚ} q^ ;ur|Ô} Aj"àÔjr¿ÚoÖuàå !Duà ÖjAo¢à =o]Èà^ DjÔo¿Ç æl o Du < } #àTšC}ä úràR®ä Aj"ÚoYm q^ eà] æloDu<} arD} æluKÒ"šàå arDo %=oÈà:} qAjtxà qAjt¥Ç b|ÛjÚo<} ;j"DoÈÇ ]DoÖoÇ (16 :oYúÖoÇ) =jOt® aCoÇà:} DoàÔušàå DjAoÇ AjtèuÇÚ} qAjtxà 8.30 ;nkoA}‹ 9.30 Aj " ÀÜoDj Ú } Øu A o®U :jOtÚoO{} úbšå Øu|A}‹ qa" q=o=ošÇ ùrÛoà^ AjÖur<} aBuA} íuì:uršå !Dur qAur¥ =jÒrš ]|D} Djà=uњå (=kjûÛuršõ !àúr AoÖ})


"

July 13, 2013

æljàa‰ æljàa† - 1

“]AuÑ” Ej=ko‰ÇèoÇÓ} AjÚj¢@ æoà;oÇà

- bZOt dúº|Úoä AjDjO{}

=oÙošÇ Dj"AjtÚ} 15 AjÚoœà ;n k o A}‹ #\š ;n k j à ÛoO{} Aj " "àæu ã à:} <o\šå I<u Ú } =jOtšÇ Ej=ko‰Çà:} \ 9.3 ZTÈ DubœO"DoÓ} =oašå ùrÛuš AuãÚjDo ;oºYà Ò"àa¥ ‘=kjњ’ _Ûo aDo‰Yšå EoàÔo DjÓoš ]bšà ÖoÚ} W|A} ^Úur|;kjÓ} îoÜoà (immunity-boosting) :j"Ajt¥ ]DurŒÛo‰Ç ØuAo®à:} Au"èurA}‹ ælj?oÒ"xæljY:} ØoAuÇ:}å 1. ÓoÇÚuÙ} : v|Ùo ÓoÇÚurX|<} qDu¥à ÓoÇÚuÙ} qAjt¥ =uÑ_D}ä AoÚoÇ <j f #:oÇ]Öu r Ç íjìÙoO{} ÖjÛjOt‰:}å Euà îoA}‹ =uÑ=oœÖuàä <oÓoÖuàä :uràÛoÖuà ú<jœÚ} =jO{}œ ùÚuÇ:}å Öj = o\ vl : j Ú } ?oàæ} ÓoÇÚu Ù oÖu r Ç ÓoZÒr / ù"Ûu x ;jAjÚ}‹ îoOtå

2. _OtA}ä ?urDj"Ü} : Buè}ä

îu r àRšä ;j Ú ox?} Eu à ;nkjàÛoÒ"ÖoÇ Aj"e<oÇ^à ù"ZÓ} Ò"àa¥ _Ûoå Eu à BoBj º :} qÛoàA}x Úo\à ^;uràÓ} Au:o<o qÚurŠ _OtA} q^ 4 ?urDj"Ü} æurÒr îoOtå :jAèj } ;oú‰ÚoU ÔjÚ}§ qd¥<oå 3. !?uà : îuràRš %Üuà ùÚj"<} ;nàjk ÛoÒ"Uà AuãÚjDoà ù"Z vl:Yj šà Aj"Úuràa¥ Djù:} !?oÇÓ} qDoå :oÇ ;uù"<} :j"a"à _ÒràAo¥Ç ÖoÀà:} !?uà Ôo?}‹ %úrÛoå 4. EjfŠ _Ùur : ;j";oÓ} EjfŠ _Ùur Õo?}‹ _Ò"?oÇÚ} ;jÚox?} ?oTà Ò"|<oå 5. Aj " Do?o ÖoÀ (Tea) : !?oÇU Óo:} ÓoÛ}‹ 6 ù=oŒ %;oxà:} Ôo?oå DjàTà 2 =oÖurº (èurä 4 a"Yàä 1-2-3

ÖoÀ ù"?uÚoà _Ùurä 1/4 ù=} ;jr;} q^ AurÀàA}å ùY¥ Y|:} : Ej"<} %;oxà:} !?uà %R†ØoO{}å %=oÈà:} (èurä a"Yà ÔoP"àÓ} ØoO{}å :uàa| %úrÛošÇ %=oÈà:} ÖoÀ _Ùur Ôo?}‹ G:urx:ur ÔoP"àÓ} ØoO{}å Ôu|D} Nà;k} ùÚ}‹ ;oàú®à ;oà=jû<} 5-7 a"<j"Ùoà ;jAÚj oå ÖoÀ _Ùur #:oÇ] Ôoè}‹ DurÛoå %=oÈà:} Ej"<} ;jr;} æljYœOtå AurÀàA} Ôo?oÇÚ} Ôur|Û} Øo:oå Eoà:j"à =kjù:} 2 ù=oŒà ÖoÀ %Úo‰å !Buà ;nkjàÛoÒ" AuèoÚur¥Ç _Ûo - Buè}ä :o=}ä îuràRšä ;jÚox?}ä RÚu¶à #:oÇ] ;oú‰Úo aÜuà ÔjrÜ} Øo:o:}å ;oú‰ÚoÓ} ]àAu¥ =jÒ"» %Úušå ;oú‰ÚoÖoÇ Rš^ÓoÓ} AuÖu =jÒ"» %Úušå AjÓo‰à qàT† ;n k o A}‹ ;oú‰Úo<} NÚuãh"?uršÇ Ôj"èurÇ íuìàAu¥ =j Ò "»hr %Úu š å !Bu à %Újh"?ošÇ =jOt»^à ‘]AuÑ’ úràR® Ej=ko‰ññÇèoÇÓ} AjÔj~@ æoà;oÇàå l

GROOMS MUMBAI : Mangalorean RC Bachelor aged 32 years. Ht. 5’ 4”, Wheatish Complexion, Edn.B.E. Mech. working as a Manager. Seeks a suitable match. Contact Email : graceydsouza@gmail.com OR Tel.: 26787431 (Regd. No. 5908 MUMBAI : Mangalorean RC Bachelor aged 31 years. Ht. 5’ 5”, Wt. 65 kgs, Wheatish Complexion, Edn. PGDB (Marketing), Working as a Marketing research, Seeks a Simple, honest, Mangalorean girl. Contact : d s o u z a _ d y s o n @yahoo.co.in OR 9821607121 (Regd. No. 5903)

w¼ÉÆìt ¸Á»vïå ¥À±À¹Û 2013” ºÁPÁ ¥s Á ªÀi Á zï PÉÆAQÚ ¯ÉÃRPï, PÁzÀA§jPÀvïð D¤ ¸Á»w ªÀiÁ£É¸ïÛ qÉÆ°á ¯ÉÆèÉÆ, PÁ¹ìAiÀiÁPï «AZÀÄ£ï PÁqÁè. ¥Àæ±À¹Û ªÀiÁ£É¸ïÛ qÉÆ°á ¥ÀæzsÁ£ï PÁAiÉÄðA dįÁAiÀiï ¯ÉÆèÉÆ, PÁ¹ìAiÀiÁPï 21 vÁjPÉgï, DAiÀiÁÛgÁ “PÉÆAQÚ ¸Á»vïå ¥À±À¹Û ¸ÁAeÉZÁå 6.30 ªÉÇgÁgï 2013” GªÁð ¸ÉÆÖÃgÁAvÁèöå ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜöåZÁ ªÀÄAUÀÄîgÁÑöå ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ¸À¨sÁAUÀuÁAvï ZÀ¯ÉÛ¯ÉA. ¸ÀA¸ÁÜöå£ï ªÀ¸Áð£ï ªÀgÀ¸ï ¢AªÁÑöå zÉ| «PÀÖgï ——¤zÉð±ÀPï, ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ gÉÆræUÀ¸ï ¸ÁägÀPï “PÉÆAQÚ

Au"ãÔuÈ|<} ÚoAošõÇ Ajt:}È <jÀO{}ä aBu|D} ú|D} Újs"Ûu¥h" ÚoAuš

Aj"ÀØu Ò"Øo¶^Ó}ä iÈ|Aj"\ =oÚjº:jAjt¶Ó} DjæoÚ} AjÚoœà ;nkoA}‹ ‘Au"ãÔuÈ|<}’ :júš =kjÛo=kjÛ} qD}bš \ DjæoÚ} ;nkjÚoàUà R\šà AjÓo‰à ú?oÇÚ}h" ÔjrÜ} ØoàA}x qOtx<o:}bšå qAjt¥Ç +fxÖoà^ qAjtxà :j"Au"¥DjY»à q=jA}‹ EoÛ}?ošõÇ AuèoÚ} :j"a" ]?ošõÇ ‘ÙuÈDoœ’ AjYºà ‘Au"ãÔuÈ|<}’ ÚoAošõÇ Ajt:}È <jÀàO{}ä \Öu ú|D} aBu|D} Újs"Ûu¥h" ÚoAošõÇ:}å #:ušàÖ} <jÀàO{} qDo‰àä æuàÔj"¿Úoà:} W?oš =jàÖoh"\ %=o;jÇR»Ü} ØoAo‹D}?ošõÇ \Óo q=ošõÇ AoAoÈà:} :júš =jûÚoDjÜ} Øoàa¥h" %@ Øo?oÇ q^ æurY| ^|;} =jÛo‰å Sri Laxmanappa, K.S. Town, Bangalore - 560 060.

MATRIMONIALS MUMBAI : Roman Catholic Bachelor, aged 30 years, Ht. 5’ 10”, Wt. 85 kgs, Fair Complexion, Edn. B.Com., + Post Graduate, well settled in Mumbai, Seeks a suitable good looking, working girl. Contact email : riya.anthony11@gmail.com OR 8390022313 (Regd. No. 5898) MUMBAI : Mangalorean RC Bachelor, aged 29 years, Ht. 5’ 7”, Wt. 65 kgs, light Wheatish Complexion, Edn. M.M.S. in H.R. working as a Sr. H.R. Officer. Email : contactmissmiriam@gmail.com OR 9819985128 (Regd. No. 5893)

Serving Since 32 Years Good Proposals, Wide-choicess of MANGALOREAN le Brides & Grooms A vailab ailabl Write or contact:

Royal Christian Family 99, Perin Nariman Street, 1st Fl, Fort, Mumbai 400 001 Tel. 2269 3578, 2265 4924 Fax: 2264 0996

BRIDES MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster aged 24 years, Ht. 5’ 8”, Wt. 60 kgs, Fair Complexion, Edn. BMS in Marketing, MBA in Retail Management, Working in Retail Sector. Contact email : aarikhalws99@gmail.com OR 9930672317 (Regd. No. 5933) MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster aged 33 years, Ht. 5’, Wt. 62 kgs, Fair Complexion, Edn. B.A., PGDBM, Working as a HR Manager. Contact email: lumfers1954 @hotmail.com OR 9819352481 (Regd. No. 5932) MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster aged 30 years, Ht. 5’ 2”, Wt. 50 kgs, Fair Complexion, Edn. B.Com., CAIIB., working as a Officer in Private Bank. Only Child. Contact : mpascal009@gmail.com OR 9869316408 (Regd. No. 5930) MUMBAI : Mangalorean RC Spinster aged 29 years, Ht. 5’ 2”, Wheatish Complexion, Edn. MBA (Marketing) work-

ing as a Manager. Contact email: diana.g.fernandes @gmail.com OR 25923985 (Regd. No. 5927) MUMBAI : Mangalorean RC Spinster aged 31 years, Ht. 5’, Wt. 50 kgs, Fair Complexion, Edn. M.A. B.Ed., Teacher by profession. Contact email : carol.chitale@yahoo.com OR 9769775073 / 9819442577 (Regd. No. 5926) MUMBAI : Mangalorean RC Spinster aged 29 years, Ht. 5’ 4”, Wt. 50 kgs, Wheatish Complexion, Edn. Master’s, Lecturer by profession. Contact email : easand59 @gmail.com OR 7738805305 (Regd. No. 5923) MUMBAI : Mangalorean R.C. parents, invite alliance for their daughter 26 years, 5’ 4”, fair, good looking, B.Com., working as an H.R. marriage an-

nulled, from qualified settled bachelor age upto 34 years, Contact email : orchidsunrise12 @gmail.com (Regd. No. 5918) BANGALORE : Mangalorean Roman Catholic Spinster, 23 years, beautiful, 5’ 3”, 55 kgs, Wheatish, Edn. MBA (HR) working as a HR Consultant. Seeks a suitable match. Contact : grettadesa@gmail.com OR 9900413499 (Regd. No. 5902) MUMBAI : Mangalorean RC parents invite alliance for their daughter 25 years, 5’ 4”, B.Tech (Computer Engineer) Working for MNC. Seeks well qualified and well settled bachelor with good family values. Kindly reply with profile and recent photograph to email : dmaryln@ymail.com OR 9969285680 (Regd. No. 5901)

Address your replies to :

Øo_ ;koÛj"àÓ} aèoD}

Regd. No. C/o DIVO, (Illustrated Konkani Weekly), 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai - 400 001.

TO PLACE YOUR MATRIMONIAL ADVERTISEMENT HERE CALL 2269 3578 or 2265 4924


July13, 13,2013 2013 July

‘]AuÑ’

# 15


$ RNI No. 61846/95

Regd. No.MNG/462/2012-14 Licenced to Post without prepayment Licence No.SK/WPP//MNG/105/2012-14 Posted on Monday/Tuesday/Wednesday of every week from Mangalore RMS

$

‘]AuÑ’

July 13, 2013 Regd. No. MH/MR/South-138/2012-14 Published every Saturday & Posted on Saturday & Monday of every week. Posted at Mumbai Patrika Channel Sorting Office, Mumbai - 400 001 July 13, 2013

Printed and Published by Lawrence Coelho at DIVO, 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Harihar Nivas, Fort, Mumbai - 400 001. Tel.: 2269 3578, 2265 4924, Fax.: 2264 0996. Printers : The Secular Citizen, Fort, Mumbai - 400 001. Editor: Lawrence Coelho Email: secular@vsnl.com, secular@sezariworld.com

DIVO Konkani Weekly Vol.19 No.16 dated 13th July 2013  

divo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you