Page 1

WeddingInvitation,Christening, FirstHolyCommunion, MortuaryCards&ReligiousGoods

Contact : Sharaf Manzil, 1st Floor, 650 J.S.S. Road, 2nd Dhobitalao Lane, Mumbai 400002 Tel.:22019010/22057394 Email:davidprinters@gmail.com Email:bryan@vsnl.com Vol.19 No 12

Price: Abroad: <. 8.00 India: <. 4.00

Mumbai June 15, 2013

ÇèÃÝ ÓæPæãvÝìb ËÍæàӅ Íݦ

9&ÊÝ ÊÜÓÝìaæã EvÝӅ _kÈ|Ûo ?ur|æur

I<j<} : 05-06-1950

Aj"ÚjÜ} : 25-06-2004

AjDo~à <ur|A} Øobà =oBoÚ} DoàÛj"<} :j"Auà Eur DjàDoÚ} aDurÈàÓ} <oàA} qa" :j"Øur %ÛoD} AurÚoDjÚ} qDo‰?ur Aur|Ô} qAjt¥Ç Óoèo§à:}!

;kj"AuÑ ØoàAjO{} <o:oÈà

(10AoÇ =o<oÚ} AoÖ})

:j"Wà AurÔoè} ælj"T~à :

: Úu|<o : abšO"Aj{} : Au|O{}‹ q^ YOt<}

Úu|Bo¶ dZ‹ XOtÚo q^ O""ØoOt AurÔoè} =j\ : Úu|Aj"àÛ} ?ur|æur (Aj"ÙoªÚ}) Aj""P"àÛ}

ÊæãWÝaæã ÊÜÃÝÕaæã EWÝxӅ Duù"à;oà =oÙošÇ<} a"<j"Ùoà AjÖur<}ä AjÚoà =oÙošÇ<} ]|D} Ôu?u ]Doà =oÙošÇ<} Ej=ku‰ AjÖur<}ä Aj"e<u Øo?u æoÚo DoàÛj"<} :j"Auà Eur DjàDoÚ}å Wa:} :j"Øuà AurÔo Aj"OtŒDoÖuà DjÔo¿Çà DjAuà Durd®ÓoÒ"Öuà :jBuà ;u|A} vlÚoà:uÖuà =u?oÇ DjAuà q:oà íjìÚ} qAu"¥à Y:uà ØoA}‹ %ÚošÇÚ}h" æluã@ :j"ØoÇ AurÔoÖur ]AuÑ =oPºàAuÑ¥ <o EoDu‰à :j"Øuà :uràÛ} =kjù:} %Ôo†D} :jÚ}h" :j"Óo ú;o‹àÖ} aDurÈàÓ} EoàA} Djúr¥ <oå ?oàæl} qA}x :j"Óo ]?uà ;uAo<}ä !_~?uàO{} ;uAoÓ} qàÓoºÚ} ÚoAuÑ<} ÖofD} AjÚoœà X|ÖjÚ} ØoA}‹ DuAo :j"Auà !_~bO{} R^‹Ôur|f _kÔj~ØuÓ} bÙ}š=kjšAjÚ} (bAu"àKY #Dox?oÖoÇ ælj"ÔoÇ~àÓ} iùh"š ;u|A} vlÚoà:} ^Ajt@ ØobO{} :j"à ^:oÈ@ :j"ØoÇ :oÇ Wa:oà:}å

Au"|Y ÚurZÈÔjD} (X|ÖjÚ}) I<j<}: 04-01-1932 ;uAo]<}: 24-06-2012 AurÔoè} ;kj"A}: ;u| !?uÓ}œ q^ ;u| ddbOt ÚurZÈÔjD} EoàU æluãÜ} : Øur|<} q^ _k?urAu"<} EoàU

:j"Øuà Wa:} =kjèo]Ó} ú?ošõÇ DurAjtÇÓ} ØoàA} Dj;oà Ajà;j<} Ôur=oà:} :oÖoÇ :j"Óo Au"èurà] Dj;oà Boà\-DjAjt;ko<} ;uAo?oÔu¥à æuDoàA} AjtÔur<} ;koÛ}ä _È\ AurÔo<} EjjÚuÇÓo ]|D} AjO{}È DjT~à ;nkoA}‹ AurÔoÖoÇ æluã@ä :j"Auà Eur DjàDoÚ} DoàÛj"<} EoÇÖ} Ir<oÖoÇ 24 :oYúÚ} )Ó} AjÚ}œ Djà=o‰<oä \Öur %Ôo†D} ÓoÛ}‹ä \ÖoÇ !:o¶Ç îo\Ú} DoDo®Öur aBuA} AjtÔo‰à q^ e ;j"îoæljY:} Bjâ;oŠ‡àIb !_~:oå \Öur ;j"/îuD}‰ æloA} :

Øur|<} ÚurZÈÔjD} q^ ù"KAj{} R^‹Ôur|f


‘]AuÑ’

June 15, June 15, 2013 2013

a"?oTÈD} úr?uØ} B.Sc., 2013 =jb:oàB} ù"å BjÚj?} aå =ku<o~àZD}

;kj"A} : iÈ| a<uœàÙ} =ku<o~àZD}ä (!bš=o;uä DjÚj=oZ-NàÙoºè})äAj""àNO{} ù?oº úràùÜ} Au?u‘|Ú} (Dur|dÒ"Bj<oÖur DjPEoÔoÚ} q^ iÈ|Aj"\ !=uÑb<} aå =ku<o~àZD} =jû:jr‰Ú} EoàUå 2013 AjDo~ÖoÇ (D}(D} d æurÛ}~ =jY|ú›à:} 89.27% !àÓ} ÓoÛ}‹ Zdªàù›<} q=o®Otšàå ;n k o <u ä úa?oÀ Eu r |búrÈD} úr<u º àÙ} EuãDjrx?oU \ a;oÇ]nk~Ü} ØoAo‹Doå ‘]AuÑ’ :oÓo %?ošd:o q^ :oÖoÇ Aj""ÓošõÇ iÓoŒÓ} NÚuà AjtÔo‰å

2013 AjDo~ÖoÇ B.Sc., =jY|ú›à:} ù?oÇÜ}=jûÚ} a"?oTÈD} úr?u|Wà:} 45 a;oÇ]nk~à =jh"x 41 a;oÇ]nk~à^ Zdªàù›<} !=o®A}‹ 90% AjO{}È !àÓ} q=o®Otš:}å

q^ ù"AjtY !<j"Bo Aurà:u|Úur<} 99.6% q=o®A}‹ úr?u|WÓ} R|:}~ EoÛošõÇå ‘]AuÑ’ä a"?oTÈD} úr?u|WÖoÇ _È^œ=o?}ä =oÈ;koÇ=jÓ}ä qÛjf:} Aj"àÛjf q^ %\‰|Ü}~ Øo?ošõÇ DjA}~ a;oÇ]nk~àÓ} Boælod¢ =oKOt‰ q^ %?ošd:oå Aj""ÓošõÇ AjDo~à^ úr?uWÖuà <oàA} %àÖošõÇ Aj"ÙoªÓ} =oAuÑà] Aj"ÀÜ} qBu:oå

ÆWÝ°aÝ »ÝíWÝÃæãàñÜÕÊÝaæ ÃÝӅ ÃÝӅ EÇÝÉӅ

PHARMACEUTICALS LEADERSHIP AWARD 2010

Øur|Du=k} q^ qàØub<} Z'Dur|Øo

Joseph & Angeline D'Souza 16-06-2013

AurÔoÖoÇ ÛuZ q^ Ajta"¶ Ir<} 16 :oYúÚ} qOt‰Úo DjÓofà 10 AjÚoÚ} Aj"EoÓofä !à;ku|Y =jÑA}~ Doàå ;ura"^Ó} DoaÒr #Dox?oÖoÇ úr=u?oà:} PÔo‹Öur æloàÔoÈèur|:jœA} qÖjÚjÜ} ùÚo¥õÇ :j"Ajtxàä qa" :j"a"¥à ælj"T~à q^ <o:oÈà ;uAoÓ} AjÀÛo Óoèo§<} !Ôo~à ]:oàA} q^ :j"Ajtxà ?oàæl}-qA}xä Nè}-ælj?oh"x qBuA}‹ DjAu~DjŒÚoUà aàÖo®Ú} qi|Ao~;oà :j"Au"¥Ú} AjtÔo‰àA}å %?ošD} =oKOt‰:} :

Shri Joseph D'Souza Chairman, Osworld Scientific Equipments Pvt. Ltd. receiving the Award from the Governor of Maharashtra on 26th June 2010

ælj"T~à q^ <o:oÈà


!

June 15, 2013

Óoèu r Óo ;n k o A}‹ %ØoºÛoÓ} =jûDj‰Ó} 19 !àúr 12 Aj""àNO{} Ir<} 15, 2013 Aur?} : ;u|Boà:} < 4.00 a;u|Bo0:} : < 8.00

DIVO, Illustrated Konkani Weekly, 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai 400 001. Tel.: 2269 3578, 2265 4924, Fax: 22 - 2264 0996 E-Mails: secular@vsnl.com, secular@sezariworld.com, divo@mtnl.net.in Websites: www.secularcitizen.com & www.sezariworld.com 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

Djà=o;jR|O{}

=jÈ;ko^ ØoàA}x Aur|]ÖurÇ íjìÛo AurZ

ÔuràOtà:} Djà=}?ošõÇ æloÚj\|O{} I<j:o =oX~ÖoÇ ÚocÄ|O{} ÚoØ}ÓoÚj@àÖoÇ NDuxà:} <jÚàu ;jÈ Aur|]Ó} 2014 #Duºà:} ØoàA}x qDo¥õÇ ÚocÄ|O{} Öj"<oAoÖur ‘vØu_’ =oZ‰Öur =jÈAj""î} ØoA}‹ aàÖj"<} ÓoÛuršå IY Eur Öj"<oA} ‘vØu_’ Wúšà Øo?oÇÚ} <jÚuà;jÈ Aur|] æloÚj:oÖur =jÈ;ko<} Aj"à\È Øo:ur?ur :uà GàZ:}å Ôu?u:oÇ 12 AjDo~à ;nkoA}‹ Ôj"IÚo:} ÚoØoÇÖur Aj""îu?} Aj"à\È ØoAo‹Dur¥ <jÚu|à;jÈ Aur|]ä q:oà ;u|BoÖur =jÈ;ko<} Aj"à\È Øoàa¥à Djº=o®à =jèuA}‹ qDoå DjYDj"AjtÚ} Ôu?u:oÇ )Ó}-;u|Û} AjDo~à ;nkoA}‹ q_š qBo aa;k} ÓoO"~ùÈAjtà^ !=jÈ:jÇÓë} Y\<} ;oGA}‹ qOtšå =jûÜ} <jÚ|u à;jÈ Aur|]ÖoÇ Aj""îu?} Aj"à\È ÖoÇ ÓoèoÚ} Ôj"IÚo:oà:} Ôur|;oÈ îoàÛ} ØoA}‹ ÙuÈ|O{}‹ Ej"?oŒh"šå eà;j" Aj""dšAj{} ;jàÔur DjæoÚ} eà;j" q^ Aj"dšAj{} ?urÓoÖoÇ DjàEoÚoÓ} ÓoÚjÜ} Øo?urå !\| ?oàæ} Ao;} aAo;} Öj?uršå ?urÓoÖoÇ Aj"\ Aj""îoÚ} eà íjìK<oà qIr<} Wa Wa qDoå <jÚu|à;jÈ Aur|] EoÓo IAoæoŠÚ} Aj"ÀÜ} DjæloÚ} ?ur|Ó} %POt‰å !Dj?uà )Ó} G:} <jÚu|à;jÈ Aur|]ÖoÇ <oàAoÖuÚ} qDo‰<o ;u|BoÖur ?ur|Ó} GàÖoÇ Y\<} ØuÚo?} Öj"<oAoà:} :oÓo IAoæ} ]:ur?ur :uà Au|è}Ö} DoàÔur‰?urå :oÇ iAoO{} <jÚu|à;jÈ Aur|]Öur DjºæoA} eKšÚoÓ} DjY ùÒ"~:}å :urä ‘vØu_’ X|AjtàÓ} DoàÔo:o íuìA}‹ AuÖoR q_šÖ} Ej"ù"Aj{} ÖjPàA}x ÖjÛ} îoO{}œ ù:o~å EoÖoÇ Aja~à ;u|BoÓ} )Ó} ùKªÚ}Ao] eà;jr ;kjAjt~àÖuà q^ DjAo~]kÓoY qÛjf:} ?oælo:}T Aj"Àf¿ vlÚoà:} DjæloÚ} ?ur|Ó} %ÖoÚj"<} qDo:}å ‘vØu_’ÖoÇ qÛjèo‰ññÇà:} ù<o~KÓo q^ +YDoœà:} R:uà DjùxÛ} Øo?uà qa" DjA}~ ØoÜoàA}å IÚ} !Djb =oÛ}‰ ú|à;oÈà:} =j;uºÚ} qh"š :jÚ} DjÔo¿õÇ ;u|Boà:} R:uà DjùxÛ} q?}Œ DjàîoÇ:oàÖuà Eo?} ØoàA}x qDo:} :uà q:oà DoàÔuràA}x !Do;k}Çå ‘vØu_’ =oÛ}‰ )Ó} Øo\|O{}Ao] =oÛ}‰ ØoA}‹ q]à ;nkoA}‹ q=uњ ÔjrÜ} ;oùA}‹ qOtšå ;u|Boà:ošõÇ DjæloÚ} =jÈ;u|Boà^ EoÇ =oZ‰ÖoÇ q^ :oàÖoÇ DjEjÒr|T ;jèoà^ q?}Œ DjàîoÇ:} ?urÓoÓ} ùcª?oàä ;jTŠ?oà q^ WAoU :jDuàÖ} qD}‰ N]ÓoU Eo^ ú?oÇ Aj"ÀÜ} =j:oÈà^ q^ EuÚ} Ajt;kjÇAjtà^ qa" DjAo~à^ AoÖ}?ušà qDoå q:oà <jÚuà;jÈ Aur]Ó} Öj"<oAoÖur Aj""îub ú?ušàÖ} vW_Öur %àÖurš q^ AjtÀP£Ûur =kjûÛoY (?}å úå qÛoº^ q^ :oÖuÇ DjàTà EuÚ} DjæoÚ} %àÖušà =kjûÛoY aÚur|;k} ;oùA}‹ =jO{}œ ÚoAošõÇ:} Aj"ÀÜo‰<o ‘vØu_’ =oZ‰ vl:jÚ}Ö} (ùºÙ} <o Aj"Àf¿ ÔjØo?} ;oGA}‹ ]:oå IÚ} ‘vØu_’ =oÛ}‰ q=ošõÇ vl:jÚ}Ö} AjÇAjd°:} qÛjf:} ùÚj"àÓ} DjÓo<o :jÚ} ;u|BoÖuà qÛjf:} ùBuà Doàælof:} Aj"Àèu¿à DjAo?} %;u:oå #:ušàÖ} <jeà qDo‰à vØu_ÖoÇ Dj:uÈ =jà;o DjæloÚ} EuÚ} íjìKÓ} qDo:} IBuà ‘qÚ} (D}(D}’ä ‘a(Ö}_’ä ‘iAjDu|<o’ä DjàÕ} =jYAoÚ}ä #:oÇ]ä Eu DjA}~ :oÇ =oZ‰Ó} q=o_š Ej"ù"à q;u|B} ]|A}‹Ö} qDo:}ä EoÖu iAoO{} ‘vØu_’<} EuÚ} ?oÀ<} =oZ‰àÓ} DoàÔo:o íuìA}‹ ‘(<}Z(’ Aj"Àèu¿à DjàíjìK<} ÚjÖošà q^ EoÇ =jÈ:uÇ|Ó} =oZ‰Öuà q=o=ušà ;kur|ÚjÜ} qDoå ;nkurZà ;kur|ÚjÜoà DjàíjìK<oà:ošõÇ EuÚ} =oZ‰àÖoÇ ;kur|ÚjÜoàÓ} :oè} =jÛo<oà:} :jBuàÖ} aÚur|;k}h" Au:o:}å !Buà Aj"ÀÜo‰<o !Dj?r u DjÓo~Ú} ú|à;oÈà:} ùBuà qÛjf:} ÖjPÒr‰?ur q^ ;u|BoU =jÈÔj\ R\š ØoO{}‰? !à:jÚocÄO{} =oàAo†õÇÖuÚ} !Dj?oÇ qÛjf:oÖur ;u|BoÖuÚ} R:uà =jYÜoAj{} Øo:ur?ur? !ià Djæol Ú} DjAo?oà DjEjØ} ØoA}‹ ?urÓoàÖoÇ Aj"\à^ %;uàA}x ?oÔošõÇà:}å Aj""îošõÇ ]Doà^ ;u|BoÖoÇ ØuÚo?} (bDoAoàÖur :o=} ?urÓoÖuÚ} ÖjÛuràÓ} ?oÔo‰<oä ÚocÄ|O{} =oZ‰ AuÑÙoÓ} æuræur AjtÚj"àÓ} Dj"Új" Øo:u?urÇå Aj":j;oÚ} Aj":} ]|A}‹ =kjDu‰?u Aj BoÜu =jÜo<} Aj":} ]:u??u

AuÑ|O{}Ö} æu|?} îoO{}‰ Øo?oÇÚ}?

qOtx?ošõÇ<} Au Ñ àÙ} Öoæu¥àä e|<} ùâ:o‰ññÇà : =oDjx?} Aj"IrYÒ"Ú}ä =uÈàÖ} æo=oO{}‹ q=u š DoÛu \|<} Aj D o~àÖu ;kj"AuÖuÚ} !:o‰ññÇÖoÚ} ú?ušà q^ Do:} AjDo~àÖuä IOtDj";ko ÖjbÒ"Ó}ä :oÖoÇ )Ó} DjOtÈ<} =oÛ} ú?ušà - eà ;ur|<} íjìZ:oà =oÙošõÇ ]Doà^ æuàÔj"¿Úoà:} DjàæljAošÇ %=oÈà:} ?oÀ<} ;kj"AuÑ qDuš?urÇ qAjÒr qÓoà:o<} æljÚošõÇà:}å ‘qAjt¥õÇÖ} íjìÚo qAjt¥Ö} ælj"ÔoÇ~àÓ} ælj;jÈ\ <oå !]k Ó } ù<}~ Öj b OtàÓ}! æo=jO{} æloAoà DjàTà ;koúª <u à Üu ‰ æl j h "®àÓ} ù"Ùo¶à:} DurÛu¥à !=oOtÖuà Øo?oàå GàÖu íj ì ZÒ" ;o;ošõÇàU ÓoAjt:j"ÚoO{} Ej"Dox:} q^ N?o:oxÚ} ùY:} Aj " ÀÜ} DoàÔuràÓ} ØoOt‹å AuÑ|O{}Ö} æu|?} îoO{}‰ Øo?oÇÚ}!’ !Buà q=uš <uàÜu‰ ;kj"Aoàaià \à :oàU vlÚoà:} q^ ÓoAu§@ AoàK"<} íuì:o:}å qAjOtà^ :oàÖoÇ ?oÀ<oà ælj"ÔoÇ~àÖuÚ} ]|D}Úo:} ;urèur ;jAjÚu¥à !^AoO{}~ Øo?oàå %ØoºÛoÓ} Ò"àAu¥à q^ =koO{}œ ØoàAu¥à ;nkurÛuà; Ôj"_:} íjìÛu¥à ÖjZ:} qDo Aj"ÀÜ} qa" ØoÜoàA}å ?oÀ<} ælj"ÔoÇ~àÓ} ?uãàTÓ} DjAj"§@ <oå ;o;ošõÇàÖu =jûDošAu®àÓ} \à Djb|DoÒ"<} Nb Øo:o:}å :oàÖoÇ qàÔoÚ} Eo:} ?oÒ"š?u Aufà =jÈ\Úur|;k} ùY¥ä qú›|=} ;oGàa¥ Bo]nk :oàÓoà <oå =uÑèj"<} Öj"úr<} ÓoÜu£àA}x \à ÓoàO{} <uÜoà:}å N?o:oxÚ} Djà=ošõÇ <jà:jÚ} íjìÛ}?ušà DjŒC}ª DoàÔuràÓ} \à DjÓo<oà:}å ;kjîur ND}?ošõÇ<} \à BuA"u ~A}‹ Új";o<} ùÚo‰:} iAoO{} _k O t~;} ]<oà:}; R:oÇÓ} \à ùàÔo?} Øo?oÇà:}å :oÇ AjO{}È !Dj?oÇ !ùÈAj"Üoà^ <obDoO{} qDoå ;koÓoª ÖuÓoÇ~àÓ} Ao=jÚu¥ DjbàÔ} Óoa"O{} qDo:} Eoà! !Dj ? oÇ !<oEj " :oàÓ} æl j " ÔoÇ~à^ Nb ØoOt‹Bu à Aj À Z?oà^ä =j È :u | Ó} ØoA}‹ dé|Otà^ä Aj""àÔjÛ} Öj:oÈO{}

íu ì ØoO{}å Öj b æl j " ÔoÇ~àÓ} Öj?oÇà-;o;ošõÇà DjàTà ;koÛo‰<o (Djh"Èà-;kjh"Èà Øo?oÇÚ}h") :oàÖuÚ} ;urèur ;jAjÚu¥à NÚuàå ÖjbOtàÓ} q=jû†àÓ}ä =uÑBuàA}x (ÖjZ:}ä :jAjè} :jAjè}) Öj?oÇàÓ} q^ ;o;ošõÇàÓ} Djf¢ ]àA}x <jØurå Au r ÔoAj " OtŒDoÖu r Dj Œ B}~ GàÖur q^ ÓoAjt:j"Ú} DjŒB}~ GàÖu r Aj " ÀÜ} dé| ]|C}ª =où"~àÓ} ØoÜoå e ØoÔj"È:oxO{} íuì:o<o ;j"æoA} <jÀO{} BoÜu=Ü j } %=u Ñ Ç|Ô} ùÚu ¥ àå Ej Ú u Ç Óo ;o;ošõÇÓ}ä Ej Ú u Ç Óo Öj ? oÇÓ} ;j"æoAo<} =jèuØu Aj"ÀÜ} <oå qAjt?} DuàAošõÇÚ}ä dé|Ò"U %T‰ùrÛ} ;u î ošõÇÚ} ;o;ošõÇàÖur qæušD} AuTàÖ} %;uÈ|R:} Øo:oå =j Ô j ~ Ù} Dj à ;j æ l o ~à^ ;o;ošõÇà^ q^ Öj ? oÇà^ ÖjbOtàÓ} :jBuà dé|OtàÓ} Eo:} ?oOt‹:ošõÇÚ} :oàÓoàO{} =koOtŠõÇàÖuà q^ EuÚoàÓ}h" q;oOtÖu à ØoAo‹Doå ÓoAj""ùŒÜ} ÖjÛur<} qOtšà Øo?ošõÇ<} !Dj?uà ^O"à:jÈÜ} ÔjØ}~å —=koÈ;} aå Øuå a"<u|Ø}å

^:jèoÒ"Öur Aj"Ej:}º

BjY|Ú} q^ =jYDjÚ} DjºÖj, Aj"ÀÜu¥ ^:jè} ;jAjÚošõÇÚ} Ajt:}È EjÚuÇÓošõÇÖuà qÚur|Ô}Ç (ælj?oh"x) NY %ÚuràÓ} DjÓo‰ Aj"ÀÜ} ;oú‰Ú} DoàÔur<} qDo‰å Aj"^D} q=ušà BjY|Ú} q^ íjìÚ} ^:jè}-^Aj"~è} ;jAjÚo‰ =jûÜ} =jYDjÚ}? e )Ó} !Do;k}Ç Ôur|cô« (DjàÔj:}) ØoA}‹ Ôu?oÇ Aj"ÀÜuÇ:}å Do;k}ÇÖ} <o Aj"ÀÜ} ?uÔj"<} ?uîuÇ:}å =jYDjÚ}Ao:oAjÚjÜ} ^:jè} ;jAjÚj"àÓ} Au|è} úrÜoÓ} qDo? ?ur|Ó} ÚjDo‰ññÇÚ} Öj?o‰<o Aj GàO"œY æljàAo‰<o R:uà :jY îoA}‹ q^ _Òr<} qDo‰:}å ÚjDo‰ññÇÚ} ùÖurÈ ùÚo‰:}å úèoÇ Dobä =u|=jÚoàä ÓoÔoŠà ù"Ûuxä =ošdªÓ} ;nkuã?urÇä æoÙuršõÇ #:oÇ] AjD"j ‰àÖur ÚjDo‰ññÇ ;uÔoà^ä v|Öoà^ä ÔoÛj~<oà^ ;oèur- ;oDo‰<} IAur ùÚo‰:}å ùÖoÈõÇ Ûjæo’õÇà:} Õo?u¥à =jÈO":}‹ a"À<j:} úr@| ùÚj " àÓ} Aj Ö o<oà:}å ÓoÚj Ü }

DjAjÒ"Öur =jYÜoAj{} ØoA}‹ Ôu?o Aj"ÀÜ} DjAur§AuÇ:}å vb†àÔoà\šà-íjìÚoà ;nkoA}‹ æl o O{}È ùÖu r È %Ûj O t‰:}ä æoà;oŒàÖoÇ iZOtàÖuÚ}ä ÚjDo‰ññÇ ;u Ô oà^ q^ Au Ñ L]àÖu Ú }ä DoAjtWÓ} ÓoÓoœà^ =o<} îoA}‹ ;nkj"Óo‰:}ä _Ò"A}‹ AuÑàÓo‰:}å îoÜoà-_|Aj < oà DoàÛo‰:}å Eu r Ùu ? oàä DoAj ~ I^Ó} YmÓoÜoÇà^ îoÜ} aæloÛo‰:}å ØuAo® q]kà Eo:}-=oàO{} ^:jè} ùÚu¥àä qOtŠ<oà Do=k} ;kj"àa¥àä <oÀÜ} ùÚu¥àä AjDoéà ;kj"A}‹ ^:jè} ;jAjÚu¥àä ^Aj"~è} îoÜ} :jOtÚ} ùÚu¥à EjÚuÇÓošÖuà ù:j~A}Ç DjAuà Aj"<oÓ} æljÔo‰ qDuÇ:}å =jûÜ} :jBuà ÓoàO{}¥ NEj":uÓ} íjìÛu¥à ]Dur<} Ò"|<oå q]kà BjY|ÚoU ^:jèoO{}å %=oÈà:} íjìÚoUä =jYDjÚoUä qD}=oD} Ao:oAj Ú j Ü oàUä ù"Ùo¶Uä Aj"<oUä aÖoÚoàUä DjAjtØuU q^ ;u|BoU ^:jèoO{}ä ^Aj " ~èoO{} Dj N ~ÚoO{} ùÈAjt<j"DoÚ} Auèo-Óoèo =jÈÓoÚ} ùÚ}‹ Ôu ? oÇÚ}ä qDošÇÚ}ä ÚoAošÇÚ}ä Dj à DoxÚ} ^:jèoÒ";oºYà =jÈ:uÇ|Ó} AjÇR‰ ;nkjàO{} æoèo¢àA}x q^ Új":o ùÚj"àÓ} Do;k}Ç Øo:oå Euà ÓoAj{} (ÓošõÇÖuà vP"x?} <jeà NÔoÚ} =jÑÜ}~ DjAjtØuÖuà ØoAo‹Do‰å !Buà Uà:ošõÇÚ} q^ ÓoOt~Új"_à Do;k}Ç ú?oÇÚ} Ajt:}È Aj"<}ä BjY|Ú}ä íjìÚ} q^ DjAjtØ} Dj;oà ^Aj"~è}-^:jè} %ÚuràÓ} Do;k}Ç ØoO{}‰å —YU¥DuÚoàA}ä AjDjO{}

q]à q^ q:oà

‘]AuÑ’ÖuÚ} e?o† DuÚoAuÑä arÚoÚur|Û} eÜuà NÚjàa¥à ?u|G<oà NYà ?oÔo‰:}å \Üu DoàÔo¥õÇ NYà qOt¥õÇ ÓoèoÚ}ä q]kšà æuÜoœàä =uÑÜurD}ä qOt¥õÇ ælj"ÔoÇ~àÓ} Új"Öo<oà:} :uà NÚuàå Eur ‘=koD}ª=kjûÛ}’ Óoè} Øo?ošõÇ<} îoÜoU ÚjrÖ} q^ qBo ÖjÛošõÇå Ôj"Øur§ AjÖur<} _Øo§ qOtšàå DjÔu¿à ÚuZAu"|Û} ØoàA}x =oAošàå qOt¥Ç ælj"ÔoÇ~à^ îoàAo¥õÇ îoÜoÖuÚ}ä :oàÖoÇ AjÀZ?oà^ Öj:oÈO{} íuìØoO{}å îoÜoà:} ar:}ä W@Ò"à:} ^|:} Doàæl o èo¿õÇÚ} æl j ? oh"x Doàæloèj"àÓ} Djb|D} ØoO{}‰å —a|Üo _Úu|Úoä ÔjàWAj"Úmj (!à;ku|Y)


"

June 15, 2013

(Djà=jÑÚ}® ÓoPŒ^Ó})

- bÒr dúº|Úo !:jr‰Ú}

qa" ;nr uk Ûu =oaªà ÚoAu¿Úoà æoà]k¥Ç qDo‰å ;nkurÛu =oaªà AoÚoÇÚ}ä ;nkurÛu =oaªà ÚuàAuÚ}ä q^ ;nkurÛu =oaªà Djº=o®à:}å !Djbà ÚoAu¿Úoàä æoà;kj"àÓ} æloYÖ} Djb|D}å =jÑÜ} :oàÓoà íjìÙ}ª ;kj@~Ú} æoà;k}?ošÇ æoà;k o ŒNY æofº <oå \à ;nkurÛoÇÖ} ù›Üoà^ ;kjY® DjAjt Øo:o:}å :jY ÚoAu¿Úoà æoà]k¥ qa" DurZ<oàA}å :j B u à Ö} Øo?u à Aj " ÀØu ;nkjàO{}ä Dj"ÙuÇÚ} ÔoàAoÓ} Ôu?ošÇ AuèoÚ}å ‘EoÇ =oaªà :jY ÓoØoÚ} ØoÚu =jû:oå AjtTÚ} AjtTÚ} Aj"ÀÜo‰<oä Ò"àAo¥Ç AjÚoœ qa" qDoàA}T <oàT?’ !Du à Ej Ú u Ç Óo Aj Ú oœNYä qàAjûŠàh" ÚjÛuràÓ} Dj"Új" ú?uà AjtàO{}‹å ‘Ò"àAo¥Ç AjÚoœ =jèuOtà’ Aj"ÀÜ} ^DoÈA}‹ ÓoÜu£àA}x =jèu?uàå :jY EoÇ =oaªà q<} Aj";kuà qÒršå ‘Óo?uàÚu EjÚuÇÓ} =oaªà AjtTÚ} AjtTÚ} ùÚo‰O{}ä AjtTÚ} ú;oèoä Aj " ÀØu N Y Øo:o<o ÓoØoÚ} Øo:oh"¢?’ Øo?uà q<} ÖjZ‰Ó} %POt‹ q^ :oÜu :uràÛ} %Ôu‰à ú?ošÇ %=oÈà:}ä q_|?} <oä Øo?u à Ö} Aj"Àèo¿ÇNYå ØoO{}‰ä =jÑÜ} AjtÀÓo )Ó}Ö} Aj"e<ur Dj"X Aj"Àèuàå ‘Djh"ÈÓ} íjìÙ} ùÚ}‹ AjÖ}å Ò"àAo¥Ç AjÚoœ ÓoØoÚ} ;jAjÚoÇà’ Aj"ÀÜo?ur q<}å Øo?uàä DuãYÓ} Dur;kj"àÓ} Dj"Új" ú?uàå ]DoÓ} (Óo ÖuÛoºàÓ} =j è u à Au Ñ ¥ )Ó} <j A u Ñ Ö}

ÊÝÃÝÂÅ ¸Ýí«…ÇæÉí ÃÝÊæÛÅ

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

!<j"æljA}å :oàÖu ;nkurÛoÇàÖu ZAj t àÛ} æl o YÖ} aU:}Èå :oà:j"à ;nkurÛoÇàÖuà DoàÔu¥à Øo?oÇÚ}ä :uà )Ó} ÖuÛ"j à æloYÖ} Dur|iO"?}å ‘Aj"ÀØuà B.Sc., Øo?oàä ÓoØoÚo %=oÈà:} M.Sc., ùÚj"àÓ} qDo Aj"ÀÜo?uàå’ ‘:jBuà R:oÇÓ}ä IÚ} ælj"T~à Øo\:} Øo?oÇÚ}?’ Aj"Àèo¿ÇÓ}ä ‘ælj"T~à ùÚu¥à Aj"ÀØoÇ Eo:oà:} qDoä úr?uWÓ} Ôu?oÇÚ} ;nkurZà Aj Ú oœà =k u È àÛoœà DoàÔo:o (àØur|O{} ùÚuÇ:}å ælj"T~à AjtTÚ} =jèuOtà :j"à YÙoO{}† Øo:o<o’ Aj"ÀÜo?uàå EjÚuÇÓo <urAoÈÇàÓ} !DuàÖ} DoàÔo‰ qDu‰?uà :uàå q<uÇÓošÇÖuà ;j"DuÈàÖ} : ‘=jÒ"šà úr|Ù}~ Au"Úu|Ø} ØoA}‹ AjÖ}å q<uÇÓ} =oaªà Dj"ÙuÇÚ} Ò":o<o a|Øo EoÛ}‹ Ò"ä AjtTÚ} ÓoØoÚ}’ Aj"ÀÜo?uàå q<uÇúšà aU:}È ÖuÛj"à : ‘EoàA} ÛoÛo AjtAjt¶Ó} (RšÖ} ;kj"A}å ÓoØoÚo %=oÈà:} :j"AuàÖ} qAjt¥Ç íjìÚo ÚoAuÑàÓ} Ò"Øuå R:oÇÓ} EoàA} (;urè} ÛoÛo Aj t Aj t ¶Ó} Du r Û}‹ (Ršà ÚoAu Ñ àÓo‹å ’ !Bu à q^R| DjæloÚoàÖuà qÒrx<} Aj"ÀW :jRš _Doà:j"Ú} Øobå :jBuà )Ó};ur|<} Do]à ÖuÛoºh"à Au"f¿àä =jÑÜ} EoàAuàÖ} ^|æ} ]|A}‹ Öj"úr<} ÓoÜu£?uàå Dj"ÙuÇÚ} =kuÈàÛoœà DoàÔo:o (àØur|O{} ùÚoÇà Aj"ÀÜ} qh"?uršàå EoÇ Dj h "ÈúÖoÇ ;k j A j t ~<} Dj " X ÓoæloÚ} Øobå :jBuà EoàA} AjÀÛurš iRŒ <jeàå #?uRÄù?} Z=uњ|Ajt ùÚ}‹ä q:oà <jiæo<} ù"AuãÙoà:} !Au"Yù<} ùà=u^à:} ÙuR‹iO"<} ØoA}‹ ÓoAj{} ùÚo‰àå NÚur Doàæloè}ä AjÚoœÓ} )Ó} Aj"e<ur Dj"Xä !Buà Aj"ÀØoÇ

;j"DoÈÇ DjÚ}º îuràúšÖoÇ +Óo‰à =oÈD} ‘úr|<}œ’ %\‰|Aj{}

qÒ"šAoÚ} EoàA} æuàÔj"¿Ú} qh"?ošõÇAuèoÚ}ä ;oú‰Ú} ØoAo‹Do¥Ç AjtÀÓo ùX|Ü} Buè} q^ îuràRš Dj"Új" Øobå EoàA} ÚoA}?ošõÇ EurÙu?o ?oÔoœÚ} qD}?ošõÇ ‘Ôj"Új"ÚoI =koÚj¶d’Ó} Ôu?ošõÇ AuèoÚ} :oà@ ‘úr|<}œ’ ]?uàå EoàA} #\šà AjÚoœà;nkoA}‹ AjOt§=jÜ} ùÚ}‹ qDoà q^ #:ošõÇ ?urÓoÓ} aa;} îuràúš +Óo‰à ]?oÇà:}å EoàAuà q^ Aj"ÀØoÇ ù"Ùo¶ÖoÇà^ Ao=jÚošõÇà:}å :jÚ}h" EoÇ DjÚ}º +Óo‰à=oÈD} ‘úr|<oœ’<} ]?urš =jÈæoA} %\‰|Aj{} ØoAo‹Do ;uù"<} EoàA} :j"Ajtxà Boæodx ]:oàå q^ Aj""ÓoÚ} Aj"ÀØu;nkjàO{} Ò"àAo¥Ç _ÛuDo‰àÓ} îuràúšÓ} ‘úr|<}œ’ AjYºàÖ} NÚu=jÜ} Øo:u?uàå Dr. H. Pundalik, Hutti Gold Mines - 584 115.

Aj"ÙoªÓ} qDoå =jÑÜ} q:oà ÔoàAoà:} Öu Û oÇà =oÈD} ÖuÛoºàÖ} ÖjÛ} iÓošÇà:}å :oÇ AjYºà AjtÀÓo DoàÔ}?ušà ÖuÛj"à Au"èu¥ ùC}ªÖ} Aj"ÀÜuÇ:}å :j B u à -!Bu à Aj " ÀÜ} EoÇ =oaªU Dj"X ÓoæloÚ} ØoA}‹ä =oXà ù"AuãÙoÓ} æloO{}È DjÚr u šàå Aj " "àNO{} Dj E oÚo )Ú}=u Ñ |Úoªà:} Au | h"ªàÔ} Eur?oà:} NDur<} EoÇ =oaªU Dj"X Uà:j"<} qDo‰àä Aj"ÀØoÇ Aj""îoÚ} )Ó} ÖuÛj"à Ò"|A}‹ä ‘if you don’t mind, shall I seat here?’ Aj"ÀÜo?uàå ÖuÛoº<} aÖoÚo‰<oä ‘O’sure’ Aj"ÀÜ}

q=o_àÖ} Aj"ÀØoÇ :uràÛo ;nkoA}‹ %:oÈà æloO{}È =jZšàå ;ur|<} æuÔoà ÓoÜu£A}‹ :uà Aj"ÀØoÇ ù"i<} NDušàå DjÔu¿à Eur?} îob qDo‰<oä EoÓo EoàÔoÖ} ØoÔur Au"èur¿T|ä ÖuÛj"à Øo?ošÇ<} ;ur|<} æuÔoà EoÛj " àÓ} Du r ÛošÇà:} #a"ÔuÈ|Cj<} Ôu|XÚ}ä AjtÀÓo =jû@ ]:u<oà:} Uà:ušà Aj"<oà:}Ö}å :uà NDošÇ %=oÈà:}ä %:oÈÓ} %:oÚ} Au"èo‰<oä :oÜuà :oÖur ÔoàA}ä <oàA} DjÔu¿à DoàÔušàå b|Øo :oÖuà <oàA}ä ÔuràOtà :oÖur ÔoàA} #:ušà ùf:} Øo?uàå :oÖoÇ %=oÈà:} Aj"ÀW DjY‰å EoàAuà Ajt:}È Aj"ÀW DjT¿ W@àÖ} :oÖoÇ Aj""îoÚ} ;jAjYšå Aj""GÇ ØoA}‹ EoÇ =oaªà DuãYÓ} =jèu?urš aCjO{} DoàÔuràÓ} aDjÚuršà <oå =jÒ"šà i|;o %?uã?ušà ÖuÛj"àä Euà DjÔu¿à qOtx?oÇ %=oÈà:} :oÖuà AjÚj‰<} q^ %?urÜuàh" N]š Øo?uàå æloYÖ} Djèu¢<} %PàA}x ?oÔušàå EoÓo EoàA} =jDjà;k} Øo?oàä ;uù"<} EoÖu ;nkjàO{} N;ošAj Ü } qh"š Uà:u š à EoàAuàå #:ošÇÚ} =košOtª vl:jÚ} AuÖuà (<oàA}œAu"àÙ} Øo?uàä q^ qa" %ÙošÇàA}å :oÖuà :uà IÛ} æu|Ô} EoàAuà ÓoÜu£?uàå qa"¥ d|Ù} aaàÔjÛ} qDošÇYä :oÜu (Ú}EurDuªDoùÛu %PA}‹ DoàÔo:o NDu¥NY ú?uàå AjtTÚ} ;j"æoO{} =oAo‰ Aj"ÀÜoDjÚ}ä R:uà DjÔu¿à %?uã?oÇàA} :uà

AjtÀÓo q:oà DjÔu¿à %ÛoDoÓ} Ò"<oå ‘ :j " à Ôu r àOtà =oAošh"¢ ?’ ‘ <o ’ Aj " Àèu à EoàAuàå )Ó} =oaªà ÔuràOtà =jèud Øo?oÇÚ} :j"à _DurÖ} ØoàA}x qDoO{}å AjtÀÓo Dj:}Ö} ]Dušàå ÔuràOtà:} qAu"¥à Bu:} qDoä æl o Ù} qDo q^ ;j"æoàO{}‰ ÛoÛoU ùDjªAj{} RšO"YàÔ} ùà=u ^ qDoå aWXàÔoÚ} ù"AuãÙ} Ò":oà Aj " ÀÜo?u à å q<u Ç Ó} =oaªà Dj"ÙuÇÚ} Au:o<oàä ;j"æoO{} ;nkoA}‹ EoàA}h" :j"Óo ùà=u^ ]:oà Aj"ÀÜo?uàå :oÖuà Duà?}š <jàNÚ}ä =ku|D} NrÓ} ]?uàå ;j"æoO{} =košO{}ª ;uàAušàå =jûÜ} qAu"¥à %?urÜu ÓoæloÚ} ØoàA}x <o:}?ušàå :uà ;uàAuÑ<} Ôu?uàå Au:o<o Aj"ÀØuà ÓofØ}h" AjÀÚ}‹ Ôu?uàå Aj""àNO{} ;nkoA}‹ ;j"æoh"¥Ç AoÙ} æloYÖ} Aj"Xº ]dšå =košO{}ª =jÚj:} ù"AuãÙoÓ} %ælušàå ÓoØoÚoÓ} =oXà =oXà ùÚ}‹ qD}?ošÇ AjtÀÓoä EoÇ ÖuÛoº<} N<oÒ"šàå q^ EoàA} q:oà :oÓo Uà:j"<} _DurÖ} Øo?uràå ;uAo<}àÖ} ;koÛ}?ušà ÖuÛj"à Uà:ušà EoàAuàå !Buà Uà:oà Uà:oàä ù"AuãÙ} =oAušàå q^ #:ošÇ vl : j Ú } Aj " ÀØu à AoÚoÇAjÒ"šà ÚoAu¿Ú} RZ Øo?ušàå q^ :u à EoàAu à AoÚoÇÚ} qDo‰<oàÖ} æoà;k}?ušàå )Ó} Aj t Ùu r A} Ôu r àOtà:} Øo?oÇÚ}ä ;j"DurÈ ÔoàAoà:}å ù"AuãÙ} =oA}?uršÖ} :oÓo =kuÑ|<} ú?uàå =kuÑ|<} qA}ª +=k} Dja~D}å :oÜu ]?ošÇ DjÔo¿Ç <jàNÚoàÓ} ÛoO{}š ú?uàå DjT¿à æu r ÔoD} <j à NÚoàå =k u | D} NrÓoÚ} Du r ;k u š àä :oÖoÇ <oàAoUà Dj T ¿à ÓoØoYÖ} Au"f¿àå ;ur|<} ]|D} ÓoAjtÓ} Ôu?urà<oàå ælj?oÒ"xÖuà ^|æ} ]?uà q^ ;ur|<} ]|D}h" :oÓo #àKÚ}<uÙoÚ} Dur;kj"<}àÖ} =oBoÚ} ú?uå Aj " ÀW !Aj D o° =j è u A }‹ä EoàA} =u|h"àÔ} ÔuD}ª ÚoàAo¥Ç íjìÚo¥Çà^ Aj"ÀØur aÖoÚ} ú?urå EoàAuà ÔoàAoà:} Djh"ÈÓ} =j è u b šä %=oÈà:} AoÙu Ú } æluÙ}?ošÇ ÖuÛoº aCoÇà:}ä DjÔu¿à

DoàÔušàå :ur !àù?} æloYÖ} DjAjt;ko^ q^ ØoÜoYå :oÜu DjÔu¿ qOtx?oÇ %=oÈà:}ä Aj t ÀÓo Dj A u r §àÖoÇNY Aj " ÀÜo?u r ä )Ú}=u Ñ ÚoªÚ} Eur?} îob qDo‰<oä :j"à (úršÖ} NDur<} qD}?ušà =jèu:o<oä :oÇ ÖuÛoºÓ} :j"à Do;kur ]DuršO{}ä ;uù"<} :uà :j"ØoÇ ?oTà Ò"|A}‹ NDušàå AjtTÚ} :j"Auà Djh"ÈÓ} =jèu?urš aCj O {} DoàÔu š àO{} q^ ÖuÛoºàUà <jÓošàO{} úbàh" Aj " ÀÜ} ]Do‰å :j " W Óo@ qOtx?ošÇ %=oÈà:}ä :uàh" )Ó} ÖuÛj"àä :oÓoO{} ]Dušà qDu‰?uàä ÖuÛoºàU æloY <jÓošà ùÚo‰å :j"W ÖjÚoæ} WÚjAoÇà Aj"ÀÜ}å :uà Eur îuè} îuèu¿à qDu‰?uàå aDjÚ} :oÓoä :j"Óo DoàÔ}?ušà ÖuÛj"à <jeà :uàå q<uÇÓ} =oaªà ÔoàAoÓ} Ôu?ošÇ AuèoÚ} NÚuà ÖuÛj"à =jèuA}‹ ÓoØoÚ} Øo Aj"ÀÜo?urå q:oà Uà:oà EoàA}ä Aj"ÀØoÇ _BoÇ N"]k<}ä Aj"ÀØuà DjAjt;ko<} EoàAuàÖ} =oÛ} ùÚ}‹ ÓoÜu£?uàå EoàAuà Aj"<} ú?ušà Øo?oÇÚ} ;ko-=jà;oÈ ÖuÛoºà =jh"xä (úšà :jY AjtÀÓo DoàÔ}?ušà ÖuÛj"à Au"èu‰à úrÜo® q^ :jBuà ú?ušà Øo?oÇÚ}ä q<oÓ} q^ AjtàO{}xh" G"i Øo\ qD}bšå (;urè} ú?ošÇ ÖjrRÓ} ;uAo?oTà æljÔoœÜuà AjtÔo‰à q^ Doàå ?urÚuDo?oTà %=oxÚ} AjtÔo‰àä Ò"àAo¥Ç Dj"ÙuÇÚ} NÚuà ÖuÛj"à =koAuÑ ùÚo¥Ç îo\Ú}å =oÛ} Øo?oÇ %=oÈà:} Nr;k} Ò"àa¥ GàO{}å :jDuà EoàAuà ú?ošÇNY q^ úrÜu :jY ùÚj"àÓ} Uà:ošà Øo?oÇÚ}ä :jBuà vP"x?} ùÚj"àÓ} AjÖo<oÓo:}å :j"Au"¥àÖ} DjAjt;ko<} _Ûo†ÇÚ} Øo:u?uà iAoO{} NÚuà=jÜ} ØoàAu¥à <oå qa" Uà:oàA} Aj"ÀDj"‰ä =jÑÜ} ØoàAu¥à qAjt¥Ç <jiæoà:ušà Ajt:}Èå ;uù"<} AoÚoÇÚ}ä ÚuàAuÚ} q^ Djº=o®à:} ÚoAu¿Úoà æoà;ko¥Ç N;ošÓ}ä Aj"Ir’‡:} ;kj@~Ú} qAu"¥à ÚoAu¿Ú} æoà;koÇ q^ Djà:urD} =oAoÇàå l


#

June 15, 2013

æloAoÛo‰Öuà AjÚ}œ 11.10.2012 - 24.11.2013

±ÜËñ…Å Añݾ$Âaæí ¨æOæ B¯ ÁáOæ (6) ;uAoÖur =jÑ:}ä ØuI"RÈ|D}‰ DjàDoYà qO{}?urš =kjù:}‰ Aj"<o»ù"èoU DurÛjºÜ} ùÚj"àÓ} ( :oàÓoà =o:oxàU Aj t _k ]àAo¥ÇÓ}) Ajt:}È <jÀO{}ä NÔjÚ} Aj"<o»ù"èoÓ} æloÔuAjà:} ùÚo¥ÇÓ}; Aj"ÀèoÇÚ} Aj"<o»à^ AoO{}ª îurÙuà Öj"ùOtšÇÚ} =oAj<o; :oà@à Øo:o\:ušà NÚuà ùYØoO{}å NÚu à ùÚ}‹ WÒ"àAu Ñ ¥ Bu A j Ù } ;u A o<} Aj " <o»àÓ} ]?oå !Dj ? oÇ DjùÚo:j¶Ó} (positive) q^ qBoAo] (optimistic) ]BoªAuÑ Ao=j Ú }‹ qa" Öj ? ošÇÚ}ä AuTàÖ} qa" =jY_ÓoÒ"Ó} =oAo‰àA} q^ q;k o Ç\¶Ó} AoÛoAjè} qAu"¥ ;nkjàO{} Ò":oå Aj"<o»à ;nkjàO{} %Ajtfä Au Ñ Ûo®Çà^ æl j Ú j š ?u à ä %ÖoàNè} ØoàA}x Do;k}Ç qDu¥à AjÇR‰:}º qDo (passionate nature)å Eur DjºæloA} :oÖu #:ošÇÓ} ^BjŒù›=o\ (GàÖuO{} ù"iÓ} Ajt?urº<} <o)å %Ajtf DjºæloAoà:} aBu|D} Djù:} qDoå EoÓo Eros #ÚurD} Aj"ÀÜo‰:}å úrÜoÖuà =uÈ|ÚjÜ} (direction, inspiration) Au"èo‰ä :u ù"iÓ} DjºæloA} PÓo‰ q^ :oÇ =jÈÓoÚ} RÈOtè} Øo:oå Aj"<o» ;nkjàO{}

DoAj t <}Ç ØoA}‹ ;u r |<} =uÈ|ÚjÜoà qDo:} Aj"ÀÜuÇ:}å )Ó} ù"ZÖoÇ Ao Új Ô o‰Aj t DoÖu AuÑà;urAo®ÇàÖuàä q^ )Ó} !:o¶ÇÖu Au Ñ à;u r Ao®ÇàÖu à (Ôo?oà:}ÔoÚoàÓ} 5, 16-17)å !Dj ? u r Ö} eBoÚu r Úu r Aj t ÔoÚoàÓ} bGš?oÇ =j:oÈà:}hr (8, 1-13) Doà =oA}š ùÚo‰å ÚjÔo‰AjtDoÖoÇ AuÑÛo®Çà^ Ej"DoxàAu¥ ùÚu‹Ó} ‘=jÈÖur¥|;j<}’ q^ !:o¶ÇÖoÇ !:uÈÔoà^ %AjtèoàAu¥ ùÚu‹Ó} ‘=uÈ|ÚjÜ}’ Aj"ÀÜo‰:}å Aj"<o»Ó} G"i qDo Øo?ošÇ<}ä :oÜuà GàÖu à O{} aàÖu Ç :} =jÈÖur¥|;j<} Ao =uÈ|ÚjÜ}å :oÖu aàÖurAu®Ó} DjY ØoA}‹ :oÖu =oBoàA} Øo@ Øo:o:} q^ RÈÒ"Ó} ;uàAo‰:}å BoY|YÓ} Ej à :oÚ} Ej " Dox?u r šÇ Au Ñ à;u r Au Ñ ®Ç Au T àÖ} %ÖoàNè} ØoA}‹ ^O"à:j È ÜoÓ} Ò"àAo¥ÇÓ} qO"x<oà:}å NÔjÚ} Aj"<o»Ó} :urÇ :oàÖur Ôj"?oAj{} ùÚo‰:}å %ÖoàNè} Øo?u r šÇ AuÑà;urAuÑ®Ç AuTàÖ} !ùÈAj{} AuÑÛur®Ç Øo:o:}å q:oà :oàÓoà :oàÛj"àÓ} Djù<oDo‰à :urÇ Aj"^D} ;ko;uri ùÚo‰å !ùÈAj{} AuÑÛur®Ç

- =koÈ;} aåØuå a"<u|Ø} ;nkoàNOt‰<o =o:jÓ} Øo:oå !à:jDjxÚo‹à:} !=oÈ;k} (guilt) Új U :} Øo:oå Aj " <o»ÖoÇ DoºvlAjt<oÖuÚ} \æur =jÛo‰å q=o® ;nkjàO{} =o:jÓ} ^Bu:o Aj"Àf¿ =jÈFo qDjš?ur =ja:}È !:o¶ÇÓ} dº|ÓoÚ} ùÚj"àÓ} Djù<oå ;uAoÖoÇ %:oÈÖur aAjÚ} : ‘Eur )Ó} ^O"Aj{} Aj"ÀØu ;nàjk O{} ]Dur<} Ò":oå EoàAuà NÚuà ùÚj"àÓ} Aj"<} ú?ošÇ AuèoÚ}hrä AoO{}ªÖ} AjtÀÓo q=o®ià Au Ñ Ûo‰å Aj " ÀØoÇ Óoèo§Öu Ôj"àÛoÒ"à:} ;uAoÖoÇ ^O"Aj{} BoDoé aBoÇà:} EoàA} Djà:urDo‰àå =jÑÜ} Aj"ÀW aÖoÚ} DjR‰ =jDjà;} ùÚo‰ :oÇ ÓoOtŠÇ aÚur|;k} Újs""I‰?ur q<uÇ|Ó} ÓoÒrŠ Aj"ÀØoÇ ù"Z aBoºà^ Ajd‰ ùÚo‰ :uà AjtÀÓo ]Do‰å Eur

Aj"ÀØoÇ ù"ZaBoºÇà^ AoAjûÚj‰?oÇ =o:oxÖur AjtÀÓo Ôj"?oAj{} ùÚo‰å ùDj?ur ^ælo~T Aj"^D} EoàA}!’ (ÚurAjtÔoÚoàÓ} 7, 21-24)å !Djb !ùÈAj{} AuÑ|Û} DjÓo†àÓ} ;kurDo‰ q^ ^Úoi :jBuà DjPºÜuUà <jùÚo:j¶Ó} æljÔo®à Ej"DoxOtå !Dj x :} æl o AoÛo‰Uà EoÇ æljÔo®àÓ} Nb Øo:o:}å R:oÇÓ} ÚjÔo‰AjtDoÓ} îo?} ØoA}‹ WÒ":o:} \à ÚjÔo‰AjtDoÖu !=u | ú› =j Ú o¶Üu WÒ":o:}å ÚjÔo‰AjtDoU !=u|Óëo ØoAo‹Do !ùÈAj{} AuÑÛo®ÇàÓ} ;ko;uri ùY¥å ÖjÛoAj:} Aj"^D} Eu !=u|ú› AjO{}È IO{}‰ ØurZ<oà:}å ÓoÚjÜ} ÚjÔo‰AjtDo =jÚo¶Üu :u WÒ":o:}å ÚjÔo‰AjtDoÓ} îo?} ØoA}‹ WÒ"àA}x qa" iR¥ ÔjÚ}§Ö} <oå \ a;oÇ qAjtxà DoºæloaÓ} ØoA}‹ (instinctively) ùf:} qDo; q_»Ö} Ò":oå GÚoÇ æloAoÛo‰Ç ;nàjk O{} )Ó} ØoÔjÈ\ä )Ó} T<oÇ<} ^Bu:oå æl o AoÛo‰ÇÓ} q=u ® à ú?u š æloDoAu®Öur Aj"ÀÜu§ DjOt‰<oÓ}ä :oÖoÇ ;jæoØoÓ} q^ ùÚo‹ÇàÓ} DoàÛo‰à Aj"Àèur¿ %Ôo†D} qDo q^ :ur :oÖu ;nkjàO{} RÈOtè} (operative) Øo:o; RÈOtè} ØoàAo¥ÇÓ}ä q=o®à ;nkjàO{} ÓoAj{} ùÚo¥ÇÓ}ä æloAoZ‰ G"i AjÀÚo‰ q^ DurÛo‰å q:oà DjàOt’‡ =jÚo¶Üuä ÚjÔo‰AjtDoÖoÇ AuÑÛo®Çà =jÈÓoÚ} :ur WÒ"<oå R:oÇÓ} :ur =j Y _ÓoÒ"Ó} (adulthood) =oAoš Øo?ošÇ<} ØoÜoºÒ"<} (with maturity) q_š Öo?} ÖjAjtxÜ} Aurèj"<} EoÛo‰å q<uÇ|ú ù"i<} q=o® ;nkjàO{} ;uAoÖur Aur|Ô} (=ja:}È !:ur¶) ÚoØ} ùÚo‰ Aj"Àèu¿à T<oÇ<} (awareness) :oÖu vl:Ú j } ù"ÚoŒä ;uAoU Djù:} ØoA}‹ =jYAjÚj‰<} Øo?oÇ; R:oÇÓ} :jDj?uà =uÈ|:j<} :oÜuà ú?oàå DjàOt’‡ =jÚo¶Üu BoY|YÓ} WÜuà Ajt:}È :ur DoÚo‰; q;koÇ\¶Ó} Wa:} æloAoÛo‰<} (ù"ÚuŒ<}) :ur WÒ":oå q=o®Öur !]kÓ} Aur|Ô} ùÚo¥Ç ;uAoÖur %Ôo†D}ä :oÖu EoØu È à:} ÖjAj""xàÓ} :oÓo =uÈ|Y:} ùÚo‰å !Dj?oÇ æloAoÛo‰Ç<} q=ušà q;k o Ç\¶Ó} W|Aj < } Ôjàvl|ÚoÒ"<} ÓoÜu£?oàå :ur

=kjù:}‰ Aj"^D} Ajt:}È <jÀO{}ä :ur AoDj‰aÓ} ØoA}‹ ‘æloAoZ‰’ Øo?oå R:uà :ur =o:uÇ:oä :uà ÖobÖoÇ Ao <jÛo‰ÇÖoÇ Ejà:oÓ} :ur =oAjOt‰å EuÇ DjàT‰Ó} ;uAoÖuà %:jÚ} ÔjAoO{} ]:o : ‘q:o EoàA} :j " Aj t xà DoàÔo‰àä !:o¶Ç =j Ú o¶Üu à Öj ? oå ú;j è o ÚjÔo‰AjtDoÖurÇ AuÑÛur®Ç :j"a" ;ko;uri ùY¥<oà:}å R:oÇÓ} ù"ZÖu r Au Ñ Ûu r ®Ç !\¶Ó} q;j Ú o»àÓ} aÚu r |;k } q^ !\¶Ó} q;j Ú }» ù"ZÖoÇ Au Ñ Ûo®ÇàÓ} aÚu r |;k } å (ÓoAu"ÓoÖuÚ} :urÇ aÚur|;k} Øo?uš AjYºà :j"a" ùÚj"àÓ} q=u|R›:o:} :uà :j"Au"¥ AjYºà ùÚj"àÓ} ØoOt‹å =jÑÜ} !:ur¶ :j"Ajtxà ÖjPOt‰ Øo?oÇÚ} :j " a" ^O"Aj { }BoDoéîo?} (=o:oxÖoÇ ^O"Aj{}) <oà:}å’ (Ôo?o:}ÔoÚoàÓ} 5, 16-18)å RÈd‰| æl o AoÛo‰ÇÓ} Aj " <o»Dj à Ot’‡ < } <j À O{}ä NÔj Ú } =j a :}È !:o¶Ç<} Öj P A}‹ Aj À YØoO{}å ‘æloAoà<urä qa" ÚjÔo‰AjtDoÖu q=u | ú›Ó} Dj Y ØoA}‹ WÒ"àAo¥ÇÓ} M"@ <jÀO{}å R:oÇÓ} ÚjÔo‰ AjtDo =jÚo¶Üuà :j"a" WÒ"Bo:} Øo?oÇÚ} :j " a" Aj " Új ‰ ?oÇ:}å =j Ñ Ü} !:o¶ÇAj Y ºà :j " Aj t ¥Ç Új Ô o‰Aj t DoÖoÇ îu r ÙoÇ ùÚo‹ÇàÖu r <oD} ùÚo»:} Øo?oÇÚ} :j"a" WÒ":j?oÇ:}å’ (ÚurAjtÔoÚoàÓ} 8, 12-13)å æl o AoZ‰ !:o¶Ç =j Ú o¶Üu à WÒ":o! l

Melisa Beauty Parlour (Trained at Vidal Sasson UK) Hair cuts, Colouring, Perm, Straightening hair spa:

(Beauty Packages for just Rs. 800/- Includes Facial Waxing hands & legs, Manicure, Pedicure & Bleach) Contact:

Caroline D'Cunha

9594728081


$

June 15, 2013

ÊÜÞW… B¯ ñÜáPÝ ñæí Çݸæ¤Çíæ ¸æãvÜ¿å… B¯ ñÜáPÝ ñæí EWæ¤í hÝñæÇíæ PÜÐÝrí, A®ÝÌÃÝíaÝ hÝÙÝíñæÉ ÓÜápæãíP…, ÓÝíñÝí »ÜPݤí ÇÝXí ÊÜÞWÝÂí Çݸ…ÇÝÉ$ E±ÝRÃÝíP…, PÝÙÝjaÝ WÜáívÝÁá ¥Ýʅ° AWÝìí ©ÊÝÂí

=ja:}È !:o¶õÇÓ} AjtÔu®à

!Ôo~à ;jÚ}: æuršÓo aÜu Új"å 300; (Óo æuršÓoÓ} Új"å 400; =jÈ:uÇÓ} ÖjZ:} æuršÓoÓ} Új"å 200; <urAu<oà / AjtT®à Új"å600

AjtÔu®à

!îoÇ DjàDoÚoà:} ØuI"ÖoÇ æur|A} =ja:}È Óoèo§Öuà æljR‰Ó} qÚo;kj<}ä :oÖur Aur|Ô} q^ AuãæljA} :jBuà EurT¿Ó} ØoàA} q:oà q^ DjAj~:oà! ) ØuI"ÖoÇ =ja:}È Óoèo§ä :j"Øuà ÚoØ} qAjtxà Ò"|àA}å ØuI" ælurèoÇ q^ îo?o‰ññÇ Óoèo§ÖoÇä ùÚ} ÓofØ} Aj"ÀØuàä :j"ØoÇ Óoèo§ Doú~àå ØuI"ÖoÇ =ja:}È Óoèo§ä Øo :j"à Aj"ÀW NÖoaå ) :j"à qØoÇ=oàÖoÇ íjìÛo®Úo q^ ^ÚoDjš?oÇàÖoÇ q;koÚoä Doà Ir;oä qAjtÀ =oDj:} a<jà\ ùÚ}å [Euà AjtÔu®à ]DoÓ} <ur|A} =oaªàä <ur|A} ]|D} =jOt~à:} Aj"ÀÜuràÓ} ØoO{}å qÙoºõÇ ]Do vl:jÚ} :j"ØoÇ AjtÔo®õÇÖur =kjè} ?oælj‰?urå Euà AjtÔu®à ú]àÖ} AjÇ;nk}~ ØoàAu¥à <oå :j"Øur %=oxÚ} q^ :oÇ aBoÇà:} =jÈÔjK"àÓ} aDo<o~Óoå — Øur|<} =ku<o~àZD} q^ ù"KAj{}ä æuàÔj"¿Ú}

æl o Ôu A j à :} ù"Ùo¶?oTà Aj t Ô}?u r š %=oxÚ} Au " èu r ¿ :oàÓoà Óoèo§ ;nkoA}‹ !Ôo~à ]:oàä Au | è} Øo?ošõÇÓ} =jBo¥:o‰=} =oAo‰àå — Dub<} _Úu|Úoä !à;ku|Y

) =ja:}È !:o¶õÇä :j"à Aj"ÀØoÇ W@Ò"à:} DjA}~ DjàT‰ DjT~0ÖoÇ %ØoºÛo<} =jèjàAu¥à ;uÜu0 AjtÀÓo ]:oO{} q^ Aj"ÀØoÇ W@Ò"ÖoÇ BuAjÙoU AoÙ} ;oùOt‰O{}å Aj"ÀØoÇ W@Ò"ÖoÇ EjÚuÇ|Ó} íjìZÒ" :j"à AjtÀÓo DoàÔo:} ]:oO{}å :j"à ]:oO{} ;uãaÓ} ;u@à ælurÔj"œàÓ} q^ aDurÈàÓ} DjA}~ AoO{}ª EuÚoà^0 AjtÀÓo ú?ušàå ;uù"<} Aj"ÀØoÇ EoÇ ?oÀ<}BoÇ AjtÔo®õÇ ;oºYà :j"Øur %=oxÚ} æloAjûÛo‰à q^ æloD} ]:oà R R:ošõÇhr AjÀÛ} DjàDoY AjDj"‰0ÖoÇ AuÑÀÛo‹õÇ0 Aj""îoÚ} :j"ØuÇ ;nkoA}‹ AuÔo¿ÖoÚ} qBu<o q^ Dod®Ó} q<jà;oà:} AoàÙub ØoàA}x qBuA}‹ ÚoAo‰0å qAu"<}å

=ja:}È !:o¶õÇ ?oTà AjtÔ}?urš %=oxÚ} Au"èur¿å Óoèo§ ;nkoA}‹ !Ôo~à ]:oå — APU (Dubai)å

Doàå Ir;} æo=o ?oTà Aj t Ô}?u r š %=oxÚ} Au"èur¿å :oÓo Óoèo§ ;nkoA}‹ !Ôo~à ]:oàå :oØoÇ Aj"I\<} q^R| %=oxÚ} Au"èuràA}x AjtÔo‰àå — Øudà:oä ÕoÙ}úr=jÚ}

!Ôo~à ;jÚ} æuršÓo aÜu

Új"å 300

(Óo æuršÓoÓ}

Új"å 400

=jÈ:uÇÓ} ÖjZ:} æuršÓoÓ} Új"å 200 <urAu<oà / AjtT®à

Új"å600

æloå I"Øu AoØoÖu AjtÔu® Új".2500

=ja:}È !:ur¶õä AuPàù@ AjtàO{} q^ ^:oÇ;jÚ} DoOt’@ ?oTà AjtÔ}?urš %=oxÚ} Au"èur¿å :oàÓoà — JS (Dubai)å Óoèo§ ;nkoA}‹ !Ôo~à ]:oå

=ja:}È !:o¶õÇÓ} AjtÔu®à ) =ja:}È !:o¶õÇä :j"à Aj"ÀØoÇ W@Ò"à:} DjA}~ DjàT‰ DjT~0ÖoÇ %ØoºÛo<} =jèjàAu¥à ;uÜu0 AjtÀÓo ]:oO{} q^ Aj"ÀØoÇ W@Ò"ÖoÇ BuAjÙoU AoÙ} ;oùOt‰O{}å Aj"ÀØoÇ W@Ò"ÖoÇ EjÚuÇ|Ó} íjìZÒ" :j"à AjtÀÓo DoàÔo:} ]:oO{}å :j"à ]:oO{} ;uãaÓ} ;u@à ælurÔj"œàÓ} q^ aDurÈàÓ} DjA}~ AoO{}ª EuÚoà^0 AjtÀÓo ú?ušàå ;uù"<} Aj"ÀØoÇ EoÇ ?oÀ<}BoÇ AjtÔo®õÇ ;oºYà :j"Øur %=oxÚ} æloAjûÛo‰à q^ æloD} ]:oà R R:ošõÇhr AjÀÛ} DjàDoY AjDj"‰0ÖoÇ AuÑÀÛo‹õÇ0 Aj""îoÚ} :j"ØuÇ ;nkoA}‹ AuÔo¿ÖoÚ} qBu<o q^ Dod®Ó} q<jà;oà:} AoàÙub ØoàA}x qBuA}‹ ÚoAo‰0å qAu"<}å =ja:}È !:o¶õÇ ?oTà AjtÔ}?urš %=oxÚ} Au"èur¿å Óoèo§ ;nkoA}‹ !Ôo~à ]:oàA}å — JS & AA (Dubai)å


%

June 15, 2013

©àӅ&WÝÅӅ hæãwcí Ë«Ý®Ýí

¯ÉÃR£ï:

- ¥sÉ°Pïì K. r’¸ÉÆÃeÁ fAiÉÄAªÁÑå SÁwgï ªÀÄ£Áê÷å£ï PÁªÀiï PÀjeÁAiÀiï ªÀÄíuï ¸ÀPÁØA¤ ªÀiÁAzÀÄ£ï WÉvÉè¯ÉA ¤AiÀĪÀiï eÁªÁ߸Á. ¸À¨sÁgï ¥Á«Ö D«Ä ªÀÄíuÁÛAªï “gÀZÉè¯Áå zɪÁPï ¥ÉǸÀÄAPï PÀ¼ÁÛ, » ¸ÁAVÚ Rj eÁªÁ߸Á. ¥ÀÅuï vÉÆ, ªÀÄ£Áê÷åPï eÁAi À i ï D¸ï¯ÉèA ¸ÀPÀÌqï WÀgÁZÁå zÁgÁ ¨sÁAiÀiïæ ºÁqïß ¢Ã£Á ªÀ vÉÆAqÁPï ¯ÁAiÀiÁß ªÀÄí¼ÉîA¬Ä ¸Àvï eÁªÁ߸Á. zɪÁZÉA £ÁAªï ¸ÁAUÉÆ£ï, PÁªÀiÁ xÁªïß ¥ÀAiÀiïì gÁªÉÛ¯ÁåA¤,“zsÁ ¨ÉÆmÁA gÀhÄgÀAiÀiÁèå ²ªÁAiÀiï, ¥ÁAZï ¨ÉÆmÁA vÉÆAqÁPï ¥ÁªÁ£ÁAvï ªÀÄí¼ÉîA ¸Àvï «¸ÉÆæAPï ¸Ázsïå £Á. DªÀiÁÌA fêÀ£ï ¸ÁgÀÄAPï UÀeïð D¸ÉÆÑ÷å ¸Àªïð ªÀ¸ÀÄÛ ¸À°¸ÁAiÉÄ£ï ªÉļï¯ÉÆè÷å eÁ¯Áågï, DªÉÄÑ §j D¸ÁÑ÷å ºÉgÁAPï vÁAZÉÆ ¢Ã¸ï-UÁæ¸ï ªÉļÉÆÛ£Á. DªÀiÁÑå ¨sÀAªÁjAa ºÀAiÉÄðPï ªÀåQÛ, JPÁ £À»A vÀgï D£ÉåPÁ ªÁmÉ£ï DªÀiÁÌA PÀĪÀÄPï ¢vÁ£Á, D¥Áè÷å ¢Ã¸ïUÁæ¸Áa SÁwæ PÀvÁð. zɪÁa ªÀiÁAqÁªÀ¼ï vÀ¹ D¸Á. ¥ÀÅuï, DvÁAZÁå ¢¸ÁA¤ ªÀĤ¸ï

¸Áéyð eÁ¯Á. ¢Ã¸ï UÁæ¸ï eÉÆqÁÛA, eÉÆqÁÛA, ªÁ¥ÀÅöæAPï eÁAiÀiÁß vÀ¸À¯ÉÆ D¤ ©üUÀqÉÆè¯ÉÆ ¸ÁªÀiÁ£ï, ªÀ¸ÀÄÛ ªÀ ¸ÁºÉvï «PÀÄ£ï ªÉļÉî¯É ¥ÀAiÉÄì ¨ÉƯÁìAvï ZÉ¥ÀÅ£ï, oÀQÌ ªÀĤ¸ï D¥Éè ºÁvï ¥sÁ¥ÀÅqÁÛ. D¥ÉÚA vÉÆ ªÀiÁí¯ï ¢¯ÉÆè ªÀÄí¼ÉîA G¥ÁæAvï vÉÆ £ÉUÁvÁð. ºÉÆAzÉÆé£ï gÁAªÉÑA §gÉA ªÀÄ£Áê÷åa dvÀ£ï WÉA«Ñ » «±ÉÃ¸ï ªÀi Á AqÁªÀ¼ï zɪÁa QvÁåPï, xÉÆqÉÆ ¯ÉÆÃPï SÁ¸ï xÀgÁ£ï oÀgÁ«Pï ªÀåªÀ¸ÁAiÀiÁA¤ ªÉǼÁì¯Á. vÁZÁå PÉëÃvÁæAvï vÉÆ ¥Àæ«Ãuï eÁªÁ߸Á zÉPÀÄ£ï, ¯ÉÆPÁ£ï vÁZÉgï ºÉÆAzÉÆé£ï gÁªÁeÁAiÀiï ¥ÀqÁÛ. DªÀiÁÑ÷å WÀZÉðA PÁªÀiï D«Ä QvÉèA §gÉA PɯÁåj, ªÀiÁ¹î ¥ÁUÉÑA, ªÀiÁ¸Á SÁwgï PÀÄAPÁØA-¨ÉÆPÉæ ªÀiÁað «zÁå DªÉÄѯÁVA D¸ÁV? £Á. w DªÉÄѯÁVA £ÁvÉè¯Áå£ï D¤ C¸ÉA ¸À¨sÁgï PÁªÀiÁA DªÉÄÑ ªÀ«ðA eÁAiÀiÁßvÉè¯Áå£ï, ¸ÀA¥ÀÇuïð xÀgÁ£ï D«Ä ºÉgÁAZÉgï ºÉÆAzÉÆé£ï gÁAªÉÑA ¥ÀqÁÛ. vÁå ¢±É£ï ªÀÄÄA§AiÀiï ±ÀºÀgï PÉÆuÁ¬ÄÌ G¥Áé²A ¸ÉÆr£Á ªÀÄíuÁÛvï D¤ vÉA ±ÉA§gï oÀPÉÌ ¸Àvï. eÁªÁ߸Á. ¸À¨sÁgï ªÀ¸ÁðA D¢üA, ºÁAªï ªÀÄÄA§AiÀiÁÑ÷å ¥sÉÇèÃgÁ

¥sËAl£ï (¥Àæ¸ÀÄÛvï ºÀÄvÁvÀä ZËPï) ªÀÄí¼ÉîPÀqÉ PÁªÀiï PÀZÁåð ªÀ¸ÁðA¤, ¸ÀPÁ½A ¥ÀæUÀnÑA eÁ¬ÄÛA EAVèµï ¢¸Á½A D¸ï°èA. ¥ÀÅuï zÉÆ£ÁàgÁA “ E«¤AUï £ÀÆå¸ï N¥s ï EArAiÀiÁ” D¤ “¦üæà ¥Éæ¸ïì §Ä¯Éèn£ï” ªÀÄí½îA zÉÆÃ£ï ¥ÀvÁæA D¸ï°èA. KeÉAmÁA D¤ ¸À¨ï KeÉAmÁA ªÀÄÄSÁAvïæ wA ªÁZÁà÷åA ¥ÀAiÀiÁðAvï ¥ÁªÁÛ°A. ¥sËAl£ÁAvï ¯ÉÃ¥ï UÀ°è ªÀÄí¼Áågï ¨sÁjZï £ÁAªÁrÝPï, QvÁåPï ºÁvÁA¥ÁAAiÀiÁAZÉÆå UÁAn, ¸ÀAzï D¤ ºÁqÁA WÀqÀÄìAZÉ ¥Á¹ð, ¸ÀÆwð EvÁå¢ ºÁqÁAZÉ ªÀAiÀiïÓ vÁå UÀ¯ÉèAvï, D¦èA Qè¤PÁA zÀªÀ£ïð, ¸ÉªÁ ¢vÁ¯É. DvÁA vÁPÁ WÉÆUÁ ¹ÖçÃmï ªÀÄíuï £ÁAªï. DPÀµÀðuÁZÉÆ G¥ÁAiÀiï vÁå ªÉÇÃt Z Áå JPÁ ¥ÉÇAvÁgï, ¥Á¹ð ¯ÉÆPÁa CUÉåj D¸ÉÆ£ï, PÀIJ£ï UÀAzsÁZÉ gÀÄPÁ PÀÄqÉÌ, zsÀÄA¥ï EvÁå¢ «QÑ ¥Á¸ÁåðAa KPï DAUÀqï D¸ï°è D¤ vÁZÉ ¸ÀªÀiÁ ªÀÄÄSÁgï, KPï ¨s À AiÀiÁå (AiÀÄÄ.¦. ¤ªÁ¹) zÉʤPï D¤ ºÉgï ¥ÀvÁæA «PÀÄ£ï zÀAzsÉÆ ZÀ®AiÀiÁÛ¯ÉÆ. zÉÆ£ÁágÁA ¸ÀĪÀiÁgï zÉÆÃ£ï ªÀgÁAZÉgï vÁuÉ «PÉÆÑ÷å ¥ÀæwAiÉÆ vÁPÁ ¥Á«vï eÁ¯ÉÆå ªÀÄítÛZï, vÉÆ ªÀíqÁè÷å£ï ¨ÉÆèÉÆ

FERNANDES PROPERTY SOLUTIONS AT MIRA ROAD (E) MUMBAI

UNDER CONSTRUCTION PROJECTS ARUNUDAY COMPLEX @6000 per sq ft. 1 BHK - 600 sq ft., 2 BHK -900 sq ft. IDEAL ENCLAVE @ 6000 per sq ft. 1BHK - 630 & 660 sq ft. DEV PARADISE @ 6500 per sq ft. 2 BHK - 945, 1050 sq ft., 3 BHK - 1295 READY POSITION IDEAL ENCLAVE @ 6000 per sq ft. 1 BHK - 590 to 630 sq ft. RITU GLORIOUS @ 5700 per sq ft.

2 BHK - 910 & 1000 sq ft.

1 BHK 1 BHK 2 BHK 2 BHK -

RESALE FLAT 32,50,000 - IDEAL ENCLAVE 36,00,000 - MIRA BHAYANDER Rd. 65,00,000 - MIRA BHAYANDER Rd. 66,00,000 - SHANTI PARK.

2 BHK ROW HOUSE - 81,00,000 with front & back open place.

CONTACT : Mr. Fernandes - 9322632712 Ph : 28123473 / 28125222 A/16, Shanti Shopping Centre, Opp. Rly. Station, Mira Road (E).

ªÀiÁgÀÄAPï ¯ÁUÁÛ¯ÉÆ. “vÁeÁ R§gï, vÁeÁ R§gï.... ªÀÄgï UÀAiÀiÁ... ªÀÄgï UÀAiÀiÁ... ®Ämï UÀAiÀiÁ... ®Ämï UÀAiÀiÁ...”. ¸Áé¨sÁ«Pï eÁªïß, PÉÆuï ªÉįÉÆUÁAiÀiï? PÉÆuÁPï ®ÄmÉèA UÁAiÀiï? ªÀÄí½î DvÀÄgÁAiÀiï D¸ï¯ÉÆè ªÀĤ¸ï, ¥ÀvÁæA RjÃzï PÀvÁð¯ÉÆ D¤ ¸Àªïð ¥Á£ÁA ZÁ¼ÀÄ£ï eÁvÀZï, ªÀiÁvÉA SÉÆ¥ÀÅð£ï ªÉÇUÉÆ gÁªÁÛ¯ÉÆ. ªÉįÁè÷åa ªÀ ®ÆnAvï ªÀAavï eÁ¯Áè÷åa PÁAAiÀiï R¨Ágï vÁå ¥ÀvÁæA¤ D¸Á£Ávï°è. JPÁ zÉÆ£ÁágÁA, ¸ÀĪÀiÁgï wÃ£ï ªÀgÁAZÁå ªÉ¼Ágï, ¸ÀPÁè gÀ¸ÁÛåZÉgï UÀ¯ÁmÉÆZï UÀ¯ÁmÉÆ! ¨sÀAiÀiÁåZÉÆå ¨ÉÆèÉÆ - ¥sËAl£Á xÁªïß PÁAAiÀiï «n. (DzsÉèA ¨ÉÆj §AzÀgï ªÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvï ¹.J¸ï.n) ¥ÀAiÀiÁðAvï DAiÉÆÌAPï ¯ÁUÉÆè÷å. ªÀiÁVgï PÀ¼ÉÆ£ï D¬Ä¯Áèå ¥ÀæªÀiÁuÉ, ¨sÀAiÀiÁåZÁå ¸ÀzÁAZÁå WÉÆõÀuÁA xÀAAiÀiï ZÁ¼Áé¯Áè÷å JPÁ ¥Á¸Áåð£ï vÁPÁ ¸À¸Àðjvï ªÀiÁgï¯ÉèA RAAiÀiï. ¸ÁªÀiÁ£ïå xÀgÁ£ï ¯ÉÆPÁaA D¤ ªÁZÁà÷åAaA ªÀÄ£ÁA ªÉÇqÀÄAPï eÁAiÀiÁßAvï zÉPÀÄ£ï, vÁAPÁA DPÀµÀÄðAZÁå GzÉÝñÁ£ï C¸ÉA WÉÆõÀuÁA PÀgÀÄAPï ¥ÀqÁÛ ªÀÄíuï ¨sÀAiÀiÁå£ï ¥Á¸ÁåðPï ¸ÁAUÀÛZï, «µÀAiÀiï ªÁqÉÆè£Á. ªÉÆUÉƯÁåð£ï PÉ°è QvÁ¥sÀvï «PÉÆæ ªÁqÀAªÁÑ÷å ¢±É£ï,

ªÁå¥Ágï PÀaðA ªÀÄ£Áê÷åA, aAw£Á¸ÁÛ£Á, vÉÆAqÁPï D¬Ä¯ÉèA ªÀÄíuÁÛvï D¤ ¸ÁAUÁÛvï. KPï ¢Ã¸ï ºÁAªï ªÀÄíeÁå DªÀAiÀiïÌ Wɪïß, ªÀiÁ¹î ºÁqÀÄAPï ªÀÄíuï ªÀiÁPÉðnPï UɯÉÆA. ªÀiÁ¹î «PÁÑå PÁªÀiÁAvï, ¹ÛçÃAiÉÆ ¨sÁjZï ºÀıÁågï. ªÀiÁPÉðnZÁå DªÀgÀuÁAvï ¥Áªï¯ÉèAZï, ¸ÀÄgÀÄ eÁ¯ÉÆå ªÀÄÄAiÉÆð ªÉÆUÉƯÁåðAZÉÆå!“DªÉÇ CAPÀ¯ï, Deï ¸ÀĪÀiÁðAiÀiï ºÉÃ. JPÉèA ªÀÄíuÁ¯ÉA. “vÁeÁ vÁeÁ ºÉÃ. zÉÃSï ¯ÉÆÔ E¸ÉÆuÁZÉA UÁ®Äàmï GUÉÛA PÀ£ïð zÁPÀAiÉÄèA vÁuÉ. “vÀÄA ªÀ¼ÁÌvÁAiÀiï ªÉ vÁPÁ?” ¸ÀªÁ¯ï ªÀÄíeÁå DªÀAiÉÄÑA. ““ªÀiÁ¹î WÉvÁè÷ågï £À»AªÉ ªÀ¼ÀPï zÀªÀað vÁtÂ.””ªÀÄíf eÁ¥ï. wZÁå ªÀÄwAvï QvÉA UÀÄAªÁÛ¯ÉA vÉA ºÁAªï £ÉuÁ. “ªÉÆÃ¯ï «ZÁ£ïð ¥À¼É.” ¸ÀÆZÀAiÉÄèA wuÉ. “ QvÉA ªÉÆïï? ” «ZÁ¯ÉðA ºÁªÉA. “ “ w¤êA ” ¸ÁAUÉèA ªÉÆUÉƯÁåð£ï, KPï ¥Á«ÖA ªÀi Á íPÁ D£ÉåÃPï ¥Á«ÖA ªÀÄíeÁå DªÀAiÀiïÌ ¥À¼Éªïß. D«ÄÑ ¥ÀæwQæAiÀiÁ ¥À¼ÉeÁAiÀiï D¸ï¯ÉèA ªÉÆUÉƯÁåðPï. ±ÉA§gï ¥Án - ¥sÀÅqÉA ¥À¼É£Á¸ÁÛ£Á, ªÀi Á AAi À i ï ß ¸ÁAUÉÆ£ï ¸ÉÆqÉèA. “PÁAiÀiï, PÁAiÀiï, PÁAiÀiï?” ZÁ¼Áé¯ÉA ªÉÆUÉƯÉðA. “

‘±æãÈ®…’ * %;oxÛu !à;o~?ošÇ d°:uÚ} q^ =uã?}œ qÚjàvlÓ} Ejà:oÚ} %=ox:o~å * \DoÈÇ ]Do ÚjÔo:} =oØoÖu~à ÚoAjOt‰å * EoÔu®Öu ;j"N~?} Øo?uršÇ iÚur-AuÑ@Š Nèo]kÓ} ;jAj:o~å * %;oxÛu !à;j~?ošÇ d°:uÚ} !à:jAj"~è} ÖjP<} Djb|D} ùÚo‰å * =jÚj:} Nè} Au"èoBuà ùÚo‰å 200 (à(?} dDošÇà^ aÓoÈõÇàÓ} =jÛošå

Western Ghats Pharmaceuticals C-8, Kumbalgodu Indl. Est., Bangalore-560074

Ph: 080-28437439 / 28437832 E-mail: westernghatspc@yahoo.co.in Website: www.westernghatspharmaceutical.com


&

June 15, 2013

“vÉA QvÉA vÀÄA ¥ÀAiÉÄè

¥Á«ÖA ªÀiÁPÉðnPï ¥ÁªÁè÷åAiÀiï V ªÀ ªÀÄÄA§AiÀiïÌ £À« ¥ÁªÁèåAiÀiï?” ¸ÀªÁ¯ï ªÉÆUÉƯÁåðZÉA. ¸ÉÊjPï ¤«ÄðvÁvï ªÀiÁAAiÀiïß eÁ¥ï PÁrè£Á. ªÀiÁíPÁ vÁå ªÉÆUÉƯÁåðPÀqÉ vÀPïð PÀgÀÄAPï £Ávï¯ÉèA. zÉÆÃ£ï ªÉÄmÁA PÁreÁAiÀiï vÀgï, zÀĸÁæå ªÉÆUÉƯÁåð£ï ºÁPï ªÀiÁ°ð. “ ¥ÁA¥ÉèmÁA D¸Ávï. f«A, f«A D¸Ávï....” vÁPÁ PÁ£ï ¢£Á¸ÁÛ£Á, D«Ä ªÀÄÄSÁgï ªÉvÁAªï ªÀÄíuï ¸ÀªÀiÁÓ¯Áè÷å ªÉÆUÉƯÁåð£ï ¥ÀvÀÄð£ï ºÁPï ªÀiÁ°ð. ªÀiÁ¹î ªÀiÁígÀUï D¸Á vÀj ªÁfâ ªÉÆ¯ï ¯ÁAiÀiÁÛA D«Ä ¥sÀÅqÉA ZÀªÀiÁ̯ÁåAªï.” “EPÉØ AiÀiÁ CAPÀ¯ï... ZÁAUÁè ªÀiÁí¯ï DºÉ. WɪÀÅ£ï eÁ. ¨sÀUÁ vÀj “ E¸ÉÆuÁ ¥Áæ¸ï, ¥ÁA¥ÉèmÁA eÁwvï ªÀÄíuï DªÀiÁÌA zÉÆUÁA¬ÄÌ ¨sÀUÉèA zÉPÀÄ£ï D«Ä zÀĸÁæå ªÉÆUÉƯÁåð vÉ«ê£ï UÀÄAªÁè÷åAªï. “ PÀ¹A ¢°AAiÀiï? ”

ºÁªÉAZï eÁªïß «ZÁ¯ÉðA. ¸À¬ÄêA gÀÄ¥ÀAiÀiï eÉÆrAi É ÄPï zÉÆ¼É ¸ÀPÁè PÀÄ¥ÁðuÁåPï ¯Áªïß eÁ¥ï ¢° ªÉÆUÉƯÁåð£ï. ªÀiÁ¹î ªÀiÁígÀUï D¸Á ªÀ £Á vÉA ºÁAªï £ÉuÁ. ¥ÀÅuï ªÉÆUÉƯÁåðA¤ ªÉƯÁA ªÁqÀAiÀiÁè÷åAvï ªÀÄíuï PÀ¼ÀÛZï, ªÀiÁAAiÀiïÌ ¸ÁAUÉÆ£ï, KPï Q¯ÉÆ ¨ÉÆPÁæ÷åZÉA ªÀiÁ¸ï ªÉí¯ÉèAZï §gÉA ªÀÄíuï ºÁAªï ªÉÄmÁA PÁqÁÛ£Á, ªÉÆUÉƯÁåð£ï, ºÁAªÉA C¥ÉÃQë£Ávï¯Éè GzÁÎgï PÁqÉè.“ºÁªÉA ªÀÄí¼ÉA £À»AªÉ Deï ªÀiÁ¹î ªÀiÁígÀUï ªÀÄíuï, ¥ÀÅuï vÀÄPÁ ªÀÄíuï ªÀiÁvïæ ºÁAªï eÉÆr ¥ÁA¬ÄêA gÀÄ¥ÁåAPï ¢vÁA. Wɪïß ªÀZï. D¤ ¥sÁ¯ÁåA AiÉÄêïß ¸ÁAUï PÀ²A D¸ï°èA ªÀÄíuï ¥ÁA¥ÉèmÁA!! AiÉÄ ºÁAUÁ AiÉÄ.” zÀĨÁªÁPï EqÉA vÁå ªÉ¼Ágï, ªÀÄíeÁå DªÀAiÉÄÑA vÉÆAqï ¥À¼ÉeÁAiÀiï D¸ï¯ÉèA vÀÄ«Ä. “F¸ÉÆuï¬Ä £ÁPÁ, ¥ÁA¥ÉèmÁA¬Ä £ÁPÁvï. D«Ä ªÀiÁ¸ï PÁuÉϪïß WÀgÁ AiÀiÁ. ªÀiÁíPÁ vÀÄeÉPÀqÉ UÀeÉðZÉA G®AªïÌ

;uAo;uÜuàä ^DjÔo~Öuà WÜuà %;oÓ} W|Aj<} ØoAo‹Doå qØ} %;ox îo\Ú} ;u|BoÖoÇ NEj " :u | Ó} Ej Ú } ÚoØoÇà^ _Ò"àAo¥Ç %;oxÖuà DjAj"DuÇàä Ôjàvl|Ú} Új"=oÚ} ;koÚjÜ} ùÚ}‹ NDošàå ;nkurÛu !Duà Aj"ÀÜo‰:}ä ?uîo‰:} q^ Uà:o:} R| \DuÈà Aj"EoO"";}Š‡ (Újs""Ø}) %;ox îo\Ú}Ö} Aj %;ox !æloAo ÓoÚjÜo ^a"‰à ØoàA}x Do;k}Ç

D¸Á.” “DvÁA, eÁ¯ÉA QvÉA ªÀÄíuï vÀj ¸ÁAUï ¸Á¬Äât” wPÁ gÁUï D¬Ä¯ÉÆè ªÀÄíuï ºÁAªï ¸ÀªÀiÁÓ¯ÉÆèA. “ “vÉA ªÉÆUÉƯÉðA vÀÄeÉA PÉÆuï¬Ä ¸ÀA§Azs ï V? ” ªÀÄíeÁå DªÀAiÉÄÑA vÉÆAqï ¸ÀUÉîA vÁA¨Éê¯ÉèA. “zÉPÀÄ£ï vÀÄA ªÀi Á íPÁ ªÀi Á PÉðnPï AiÉÄÃAªïÌ D¤ ªÀiÁ¹î ºÁqÀÄAPï ¸ÉÆr£Ávï¯ÉÆèAiÀiï. £Á eÁ¯Áågï ¸À¬ÄêA gÀÄ¥ÁåAa ªÀiÁ¹î, vÉA vÀÄPÁ ¥ÁA¬ÄêA gÀÄ¥ÁåAPï ¢eÁAiÀiï eÁ¯Áågï PÁgÀuï QvÉA ªÀÄíuï vÀÄA ªÀiÁíPÁ ¸ÁAUï ” wPÁ ¸ÀªÀiÁÓAiÀiÁÓAiÀiï vÀgï ªÀiÁíPÁ vÉÆ KPï ºÀ¥sÉÇÛ ¯ÁUï¯ÉÆè. ZÀÄAVØ EAVèµï, »A¢ ªÀ UÀÄeÁæy ¥ÀvÁæA §mÁéqÉ PÀZÉð ¨sÀÄUÉð KeÉAmï QvÉA ¥ÀÅgÁ PÀvÁðvï vÉA ¥À¼ÉeÁAiÀiï vÀÄ«Ä. “gÉÃAiÀiÁèZÉA CªÀÏqï! 50 duÁA R¯Á¸ï!, “£ÀªÁæ÷åPï «ÃPï ¢Ãªïß ®UÁqï PÁqÀÛZï, ªÀíPÉè£ï fêÁÏvï PɯÉÆ!, D¤ QvÉA QvÉA WÉÆõÀuÁA vÁAaA. zs É ÆuÁé xÁªïß ¸ÀÄmÉè¯Áå ¨sÁuÁ §j vÁAa zsÁAªï. C¸À°A WÉÆõÀuÁA

ÃÝÑóà¿å… ÓÜí±Ü£¤

E¨ÝP…

qDoå ;uù"<} %;oxÖu ;nkuàæoÇ<} ;n k u à æu AoàÖj à A}x =u Ö oÛu ¥ à qOt¥Ç aCjAj{} d°:uÖoÇ ÓoèoU Aj""GÇ:jAj{} ÔjØ}~ ØoAo‹Doå %;ox æov‰<} ;u|BoÖoÇ EjÚ} ÚoØoÇà^ ælO j t<jÓ} =jYd°\ %;u?oÇå %;ox Ao=oÚu® æov‰<} =jû<jÚ}aÖoÚ} ùÚu¥à ÔjØu~Öuà ØoA}‹ Ôu ? oàå #ØoÈÒ"?} :jDj?oÇ ;u|Boà:} !:jÇà:} %ÜoÇ Ajt=oÚ} =oA}œ =jÛo‰å =jÑÜ}

:oÇ ;u|Bo<} %;oxÖur Aj"Ej:}º DjAur§<} =oA}œ q^ =oAoœ %;oxÖu r Òr|Ô}Ç Y\Ú} Ao=oÚ}ä IAj"a®ä ^Òr|W:} Y\Ú} %;ox Ao=oÚ} DjAuà ;nkuàæoÇ<} ;nkuàæur %;oxÖur Aj"Ej:}º q^ %=uÑÇ|Ô} DjAur§<} q:oà #ØoÈÒ"?} :oÇ ^a"‰à

ú|D} Újs"Ûu¥ Djà=jÑÚ}® ÚoAošõÇ:}

ä

DjŒàÛjbvD}ä Új"ÇAjtÙuãÛ} !:j~ÚuãXD}ä PàæuÔurä DjOtXùä DuÉßñã<} q^ Aj"Dj?}ÓoÇÖ} ;nkoA}‹ Ajèjºèo‰:} :jÚ} :oÇ AjèjºèoÇà ;nkoA}‹ Dj"Ùoxå ‘EjC~ j ’å

DvÁA GtÂA eÁ¯ÁåAvï. ft ¸ÁgÀÄAPï ªÁZÁà÷åPï D¤ «PÉÛ¯ÁåPï ¥ÀvÁæAa UÀeïð D¸Á. ¯ÉÆÃPï ¥ÀvÁæAa ªÁmï gÁPÉÆ£ï D¸ÁÛ. AiÀiÁAwæPï ftÂAiÉÄa ªÀÄgÀhiÁ ¥sÁAvÁågï D«Ä ¤zÉÆ£ï D¸ï¯Áèå ªÀSÁÛ, JdAmÁAZÉÆ D¤ vÁAZÁå ¸ÀºÁAiÀÄPÁAZÉÆ ªÁªïæ ¸ÀÄgÀÄ eÁvÁ. D«Ä WÀgï ¨sÁAiÀiïæ ¸ÀZÉð D¢üA, vÁt ¥ÀvÁæA §mÁéqÉ PÀaðA PÀ£ïð, ZÀrvï D¸ï ¯Áè÷åAwèA xÉÆrA ¥ÀÅt «PÀÄ£ï, vÉ D¥Á¥Áè÷å WÀgÁ ¥ÁªÉè D¤ ¢¸Á ªÀÄzsÁè÷å zÀĸÁæ÷å ªÁªÁæPï vÀAiÀiÁgï eÁ¯É. ºÉA ¯ÉÃR£ï ¸ÀA¥ÀAªÁÑ÷å D¢üA zÉÆÃ£ï ªÀÄÄRå «µÀAiÀiï vÀĪÀiÁÌA ¸ÁAUÁeÁAiÀiï ªÀÄíuï ªÀiÁíPÁ ¢¸ÁÛ. ¥ÀvÁæA §mÁéqÉ D¤ «PÉÆæ PÀZÉð ¨sÀÄUÉð, D¥Áè÷å ªÀÄwAPï D¬Ä°èA WÉÆõÀuÁA gÀZÁÛvï. “ gÉÃAiÀiïè UÁrAiÉÄZÉA ©ügÁAPÀļï CªÀÏqï. ±ÉÃA¨Ágï ªÀ¤ð C¢ü P ï ªÉÄ¯É D¤ C¸ÀASÁåvï ¯ÉÆÃPï WÁAiÉįÁ ” ªÀÄíuï JPÉÆè ¨sÀÄUÉÆð zsÁAªÉÇ£ï D¸ÁÛ£Á,

qAjtxàä ú|Újèoà:} Aj"Dj"‰ ;nkjÚoàUà qO""Úuº|]Ó} AjÓo‰à Au"èo‰:} :jY|ä Aj"ÀØoÇ Ò"Øo¶^Öu ú|D} Újs"Ûu¥ ÚoAjàA}x DjúràÓ}<oà:}å qa" æuàÔj"¿Ú} qh"?ošõÇAuèoÚ} qAjt¥Ç DjOtÈÇ<} iÈ| AoPªÚo<} :j"Ajt¥Ç AjÓo‰àaià æloYÖ} EurÔo¿=} %ÖoÚ}‹ ;nkurZà AjÓo‰à qAjtxà æoà;j"<} ]bàå Eoà:ušà ‘ÙuÈD}œ’ %=jÒr|Ôj"œ<} Aj"ÀØu Ò"Øo¶^Öu ú|D} Újs"Ûu¥ Djà=jÑÚ}® ÚoAošõÇ:} Aj"ÀÜ} :j"Ajtxà =j:oÈ Aj""Óoà:}È \èj"œàÓ} Djà:urD} =oAo‰àå :j"Au"¥à ‘dà;nk}’h"| qAjtxà æloYÖ} %=oxÚo‰å æuàÔj"¿Ú};nkoA}‹ :j"a"¥à +Óo‰à EoÛjA}‹ qa" DjÓo†àh" Ao=oÚ}‹ qDoàA}å Sri K.V. Kuruvilla, Kokkatt, Poovarani - 686 577.

ªÀíqÁè÷å£ï ºÉgï WÉÆõÀuÁA PÀvÁð¯ÉÆ. “ JPÁè÷åPï oÀPÀAiÉÄèA, ¨Á«Ã¸ï eÁ¯É” D¤ G¥ÁæAvï, D£ÉåÃPÁè÷å£ï ¥Àvïæ WÉvÀZï, D£ÉåPï PÀÄqÁì¯ÉÆ, “vɫøï eÁ¯É” ªÀÄíuÁÛ¯ÉÆ vÀj, vÉÆ QvÉA ªÀÄíuÁÛ vÁZÉgï PÉÆuÁAiÉÄÑA UÀªÀÄ£ï ªÀZÁ£Ávï¯ÉèA. KPï ¢Ã¸ï JPÁ ¥ÀæSÁåvï PÉƯÉfZÉÆ £ÁAªÁrÝPï ¥ÉÇæ¥sɸÀgï, D¥Áè÷å ªÀ½ÌZÁå ¥ÀvÁæA §mÁéqÉ PÀvÉð¯ÁåPï gÁªÀªïß KPï ¸ÀªÁ¯ï PÀj¯ÁUÉÆè.“UɯÁèå xÉÆqÁ墸ÁA xÁªïß, vÀÄA ªÀiÁíPÁ, JPÁ ªÀÄ»£Áå DzsÉè CAPÉ ¢Ãªïß D¸ÁAiÀiï. vÉA QvÉA?” ¨sÀÄUÁåð£ï ±ÁAvï ¥Àt eÁ¥ï ¢° “ ¸ÁAiÀiÁâ ” ªÀÄíuÁ¯ÉÆ vÉÆ. “ vÀÄA EwºÁ¸ÁZÉÆ ¥s Á ªÀiÁzï ¥ÉÇæ¥sɸÀgï ªÀÄíuï ºÁAªï eÁuÁ. vÀÄPÁ ¥Á±Ágï eÁ¯Áè÷å PÁ¼ÁZÁå EwºÁ¸ÁAvï ZÀqï C©ügÀÆZï D¸Á zÉPÀÄ£ï ºÁAªï vÀÄPÁ UɯÁè÷å ªÀÄ»£ÁåaA ¥ÀvÁæA ¢Ãªïß D¸ÁA” l

:

æur|A} ;nkurÛoÇ %;ox ^a"‰à ?uÔj"<} æu|DoO{} DoÔjºf q^ îoÜo %:oŒ;j < } ùÚ}‹ a;u|BoàÓ} ?uÔj"<} =oÚmjOt‰:}å Aj " ÀÜu § îoÜo Au Ñ a~ Eu Ú } ;u | BoàÓ} Új = k } ‰ ùÚo‰:}å ùÚurÛoà^ =jR~ ÖoP<} (Foreign Currency) ØurÛo‰:}å qAjt¥Ç æloÚj:} ;u|Boà:} DjA}~ ÚoØoÇà^ #ØoÈÒ"?o =oÈD} \;urÛoÇ AoàÙoÇÚ}Ajt=oÚ} ælj=jÑ~Ú} =oA}œ =jÛo‰ :jY \:ošÇÖ} AuÔo<} :uà %;oÓ} AjÖur<} ;jOt~Ó} DuAo~:oå Ej"<oèoÇ ÔjAu"~æljY:} ÖoÚ} Aj " e<oÇà^ %;ox îo\Ú} Újs"T†àä AurDurÚ}ä AjtÚoAjtYä G"^ Duã:} ùÚo‰:}å Ôof-iÚo=} Ò"Ùo‰:}å !<uã\Ó} Y\Ú} %;ox aæloÛ} ùÚo‰:}å %;ox AoÇ=oÚ};jà;kur Duã:} ùÚo‰:}å ;j"æo¿ÇàÓ} %;ox ;nàuk æoÇ îo\Ú} Dj:O j t‰:}ä

- YU¥ DuÚoàA}ä AjDjO{} Új Û j O t‰:} q^ Aj " Úo®Ó} ?uÔj"<} AuàÔo¥ÇÓ} Aj Bu:oxÚoÇà^ q:j¶Ej:oÇ ú?oÇÚ}h" ;nkjàO{} úrÜ}h" AjÖo<oå EoÇ !æloAo<} %;oxÓ} ÚocÄO{} Djà=j\‰ Ajtà;j"<} ?uù"<} =oAoœ %;oÓ} ;k@ j ~à:} WÚjàA}x DjAuà aa;k} Új"=oà^ DoIA}‹ - IAj " A}‹ aa;k } %=oO{} ú?oÇÚ}ä Doàæloè}‹ %;ox Ao=oÚ} ú?oÇÚ} ÚoCoÄÖoÇ AjÀÛ}IO{}‰ EoÇ ÚoÓoœ ÓoDo‰ÖoÇ DjAj"DoÇÓ} =jYEoÚ} ØurÛuÇ:} q^ DjÔur¿ DjàDoÚ} =oÖurº ùÚuÇ:} Aj"Àèu¿à Ajt:}È GàZ:} ØoAo‹Doå l


'

June 15, 2013

AÊÜ Ó Ü Ì Ã … &21 Aj""0;jYœ?oÇ “R:uà

_Ò":oO{}?” :uà aÖoY?oÔušà :oÖo îoà;oÚ} Eo:} ;j A j Ú }‹å “Ò";u r è} =jÚoÇà:} vO"YÖuÚ} qDoO{} Aj Eu Ú } !Aj t ?oàUà =jY_ÓoO{} ØurÛošõÇO{}?” “EoàA} N;j " šàÓ} <o ØurW~!” :ur Aj"ÀÜo?urä :uà %æl u à ØoA}‹ (=oÙ}~Au " àÙoÖo æoÚo ù"i<} Au:o<oå “q^ EoàA} N;oš?oÇà W<j"‹?” :uà ;j"úš?oÇ DjºÚo<} aÖoY?oÔušàå “Øo=}ä :j"àÖ} NÚoÇ<} ØoÜoàO{}!” :ur Aj"ÀÜo?urå ØurW~<} q=o®Ó}Ö} (Ó} ZÈàÓ} :jOtÚ} ú?uà q^ Úu_kÈ IÚu | KÚoà\š (Ó} æu r :}š vO"Ú} %T‰ ùÚj"<} W<j"‹Ó} ]bå “q;ušõÇ=jYÖ}!” DoàîoÇ AjÒ"šà =jÈùÚjÜ} %ÛoDoà:} EoÛj"<} :uà Aj"ÀÜo?uàå “DjA}~ q;ušõÇ=jYàÖ}å” W<j"‹<} :oÖoÇ Eo:oà\š æur:}š íuì\šå “Øur<oD} ØoÜoà?” :uà aÖoY?oÔu š à q=ošõÇ Ôj ? oDoà:u r š (Ó} íu ì rÙ} DuAuÑ<}å “Øur<oD} ØoÜoà?” <u Ü oà !” “ Øu r <oD} EoèoºÒ"<} Øo=} ]b W<j"‹<}å “q^ úrÜo ;nok A}‹hr ùDj?uàÖ} b=jàA}x <o ØurW~å” “Aj t a"¶ Öj Û } ùCoªb W<j"‹?” W<j"‹<} ælj"Øoà %Ûjh"šà “dà\Au " à:oàÓ} Eu r Au | è} <j À O{} !” :u r Aj " ÀÜo?u r GU:oÒ"<}å “Aj"àÔj"¿Úoà:} DjæoÚ} DjàT‰ íjìÛošõÇ:} q^ íjìÛur<}àÖ} qDo:}å :j"àAuà =oXà Ò"àAuÑ¥ Au|è} q:oà qOtš Øu r W~å EoàAu à =jY=jÑÜ}~ <jÓëo :jOtÚ} ú?oÇ q^ :oÇ =jAjt~Üuà qa"à “qa"à ?” :u à æl j à Au Ñ ÈõÇ AjO{}È ùY?oÔušàå “ EoàAu à Du r ?u r š Au r Ûj " àÓ} <o Øu r W~ !” W<j"‹Öo ;urèoà:urš :u|A} ØurW~Ó} ]Do<oDo‰à Ôu?ur <oå “Aj"ÀW ÖjrÓ} Øob W<j"‹!” :uà Aj"ÀÜo?uàå “=oXà !Ûu|Ø} Aj D o~à #\š !Doºæl o aÓ} ØoAo‹D}bšà Rä AoDj‰a|ù:o

-

ÓÝíPÜم PÝ~ —64

R:uà Aj"Àèu¿à EoàA} aDoÈ?oÇà!” :uà ù›Üoà æljÚ} Öj"=} ÚoAušà q^ :oÇ %=oÈà:} Aj"ÀÜo?uàå “íjìÚ} DoàÛ}?ošõÇ ;nkurÛoÇÖ} íj ì àÙoÇ vl : j Ú } qAj O {} !Ajt<j"C} Y\Ú} Aj"ÚjÜoÓ} +èjÔ} Øo:o<o ;u|Boà:}Ö} qD}bšà EoàA} —” “Aj"àÔj"¿ÚoÓ} Ò"Ajû<} R:uà ùÚj"àÓ} Djú‰àO{}?” :ur dÔuÈÙ} =uKh":}‰ aÖoY?oÔuršå Ejèo‰U îuràRš :oÓo qh"šå “GàÖo Eo:uÚoà^à :j"à :oàÖuÇ?oTà Újs"Øu‰àO{}? q^ U|à:} :j"à qh"?ušàÖ} Øo?uàO{} :jÚ} Au " Zù?} Aj " Ûj ~ Ú} Aj " ÀÜ} bZOt DjÚjèoà =oÙošõÇ<} Au:uà =jûÜ} :j"ØuÇ vl:jÚurš %Øur =o?oº:ur?” “:ur %Øur q:oà =jÚo‰ññÇ<} WAoÇèur ùYIO{} W<j"‹?” “ :u Ç Ö} îo\Ú} EoàA} qOtšà!” “q:oà Au|è} qh"<}‹!” “=j:oÇ~<} =j:oÇ~<} :uàÖ} DjAo?} :j"à ùÚo‰O{}? :j"Óo Aj"ÀØuÚ} =o:uÇ@ <o?” qAu " ¥à “ Aj " ÀØu à Újs""ØoàÔoÜ} ùBuà qDo Aj"Àèu¿à :j"Auà DoàÔušà<oO{}å” W<j"‹<} vO"YÓ} íuìrÙ} AjtÚušå “ ù"Zà:} ú<j œ Ú} Öj Ú }Öu Ç =j Y à bZOtÖu r Ç ;oAuњõÇ NfC}ª Y\Ú} :j"ØoÇ

ù"Ùo¶ÖuÚ} GàÖošõÇ:}”ä :ur q_šà %:oÈà aàU?oÔuršå “æuàIa"<} =jY=jÑÜ}~ qAjtb Øo?o q^ :oÖoÇÓ}h" AjÚo‰ññÇ Ajt=o<} bZOtÖur Ôj"?oAj{} Øo?oå Úu r O{}Öu à ÓoàO{} DoàÔoIO{} Aj"ÀÜ} <oå =jûÜ} !Ûu|Ø} AjÚoœà^à (Ó} aU:}È DjàÔj:} Aj"ÀØoÇ ÔjAj"<oÓ} Ôu?oÇ ØurW~!” “ùDjb \?” dÔuÈXÖuÚ} (Ó} NfC}ª ;kjAj{}¶ AjtÚurš W<j"‹<}ä :oÖuÇ ;urèu %Ièu¿ q^ ØurW~ÖoÇ ;urèoÇàÓ} Au"èu¿å “æuàIa"<} q^ ÚurO{} - !AoxD} Au"èo:} :jÚ} — bZOtU G"<} ùÚj"àÓ} =oXà DjÚoBu<oà:}!” “ùDj?oÇ Eja";oYÖuÚ} :j"à Euà Aj"ÀÜo‰O{}?” “RÈa"<j?} DoÒrx?urW! bZOtÖo :oÈÜo<} :oÇ ;o;ošõÇàÖu Ú } <j = j û Dj à ù:}º ÖjÚoBuà ú?oàå bZOtU GY Bo]nk R:oÇà:}hr <o Aj"ÀÜ} :u ØoÜoà:} Ot ØoÜoà Øo?oÇ:} =jûÜ} %Ôo‰ññÇ<} Ajtà;j"<} íu ì :ošõÇÚ} ]Dj Œ Ûu r ‰ññÔoÈD} Au"èoDur <o Aj"ÀÜ} DjA}~ Tèj"<} Aj{z<} Øo?oÇ:}å” “=jûÜ} ú;urè} =jÚoÇà:}?” “NÚuàÖ} DjAo?}!” W<j"‹ Dj"úr EoDur EoDuršå “:j"Øurä Eurä ;nkurÚoÒ"Öur DjàDoÚ} DoàÛj"<} :j"à =oXà Ò"àA}x

?oÔošàO{}å” “ :j " àAu à Aj t ÀÓo Øo=} ]b<oàO{}!” “æuàIa"<}ä ÚurO{} q^ qAu"¥õÇ Aj";kuà ùDj?urÖ} Djà=jÓ}~ <o :jY EoàA} :oàÖuÚ} ;urèur ;jAjûÈ<} qDoà ØurW~ä =oÙošõÇ !Ûu | Ø} Aj D o~à ;n k o A}‹ <oàA}AjÚ} RÈa"<j?} ?urO"Ú} EoàA} ØoàA}x <o :jY EoÇ \|<oàÓ} - æuàIa"<}ä ÚurO{} q^ bZOt - EoàÓoà NÚoÇ<} EoàA} +èurxàÓ} ?oÔošàå :o@à %æl o Ú}?ošÇ Ï"YúrÀÖo =oÔj Ú oàU N"<oÇ;}Ö} Eo?u r àÓ} ?oÔošÇ Øu r W~å EoÖur !à;oØ} :oàÓoà qDo =jûÜ} \à Ajtà;j"<} íuìàA}x :jOtÚ} <oà:}å” “ :j " à +=oÚoÇà^à %POt‰O{}!” “ØudœÓo PA}ØurO{} ØoA}‹ :j"àAuà ùi q^ ùDjb W@ DoYšO{} Aj"ÀÜ} EoàA} <uÜoàå :j"à Aj"ÀØoÇ?oTà qD}?ušàO{} Aj"ÀèoÇÚ} =kjù:} -=kjù:}-W_œ úr?o _|Aj<oAja~à” :ur ^|ÚjD} EoDurš EoDuršå “ :j " Øu r EoDu r Dj " úr Øoh"à:} qOtš W<j"‹!” “AjÀO{} W_œ úr?o<}h" Aj"ÀØoÇ :oèoÇÓ} BuÀè} ]b <oå” (ÓoÖo,Üu ä dÔu È Ù} _Yà:} UÛj"~<} q^ vOtYU æur:}š ;uÔu<} ;jAj<}~ W<j"‹<} :oÓo q=ošõÇ AuàÔuà:} íuì:ušàå %:oÈà :oàÖuÇ Aj";kàu <oD}bšàå %:oÈàÓ} :uÇ íjìZÒ" ùDj?uàÖ} Do°<} <oD}?ušàå DjæoÚ} Auèo <jà:jÚ} — “:j"à ;nkjÓošàO{} :jÚ} qa" =ko?oÇà %?urAuõÇ:}!” :ur :oÖo Új D o¶èoÇ úDoà^à æu r Ùoà îuÀèjh":}‰ Aj"ÀÜo?urå “EoàA} Dj ; oàÖ} :j " Øu Ç NÔu š Ó} qDur‰?uràå” “<o!” Aj"ÀÜo?uà :uà :oÖoÇ AuàÔuà:ušà Dj"Ùur<}å “EoàA} d°a":oà:} qDoàå AjtÀÓo DjA}~ qÒrxàÓ} ØoO{} q^ :j"àAuà AjtÀÓo DjA}~ DoàÔoIO{}å” W<j " ‹ä q=ošõÇ æu r Ùoà :j " ]Ò"àÓ} =j è u A }‹ ;n k u r Zà ù›Üoà æljÚ} NDuršå “:j"Øur Øur<oD} bZOtÖur iD} Øo?o Aj " Àèu ¿ à :j " à NEj " Bo ØoÜoàO{}å” “ ;n k u r ÛoÇÖ} Au è o q]à EoàA} ØoÜoà Øobàå ” I"Ôj"?} a"Y¥à;o^Öuà =jÈùÚjÜ}

W<j " ‹Ó} :oÜu Aj " ÙoºõÇ<} aAjY?uàå “ùDjbà Aj"<o»à :j"a"à!” :ur %;o¢Úuršå “Øur<oDo :jDj?ur _DoàÙ} Øu(Aj{}dà:} qDo‰ Aj"ÀÜo‰<oàO{} :oÓo DoÓoÇ~ AoÙuÓ} EoÛj"àÓ} :j"a" DjRšà<oà:}?” “ EoÇ ‘ :j " a"à:} ’ :j " à úrÜoÓ} DuAj~Ot‰O{} W<j"‹?” :u à ;j " úš?oÇ Dj º Úo<} aÖoY?oÔušàå “Aj"àÔj"¿Úoà:} :u r :oUà Dj à =j < j r ‹èoà Du r ;k j " àÓ} Ôu ? o GàO{}å :oÖoÇ?oTà qD}Öo ;kj<o<} :u r Öj à ;oÈÓ} Aj Ö j " <} ÔoÛoAurZ ÕoP"àÓ}hr DjÓo‰å :oÓo Aj"àÔj"¿Úo¥õÇ (Óo ù"Ùo¶<} Eo:} %úrš<} úrÛu~|ÚurÀ ù"Ùo¶Ó} ]?u r š GàO{}å EoàAuà =o=oŒU q^ bZOtU ù;nko :oÓo aAjY:o<o :oUà ià\;} Aj"àÔj"¿ÚoàÓ} íjì"àAuš q^ :ur q=ošõÇ GÚoÇ ù"Ùo¶Ó} =oXà ØurÛ}‹ íuìàAu¥Ç îo\Ú} bZOtÖu =oàO{} ?uàAo‰ ØoÒ"§O{} Aj"Àèur¿ Aj"ÀØur !à;oØ}!” “=kjù:} !à;oØ}?” :ur ;urèu !i|Ú} ùY?oÔuršå “EuÚ} ùDj?àu hr æloAj<} :j"ØuÇ ;nàjk O{} <o?!” “ æl o Aj < } ! q^ :u à a| Øur<oDo ;nkjàO{}?” :uà ‘=kjè}¿’ ùÚj"<} EoDušàå “Eur W<j"‹ä Eur W<j"‹!” :uà %;o¢Úušàå “Aj"ÀØoÇ =oàOtU Aj"à;} ù"àÙuràa® q:oàhr qDo Aj"ÀØoÇ ÚoOtå” :ur Ajt:uà :jÔj"œ<} NDuršå “Ø u r < o D } h r ;nkjàO"œÚ}Ö} qD}Öuà qAjtxà =k o OtŠõÇÖu à Ö} Øo:u ? u à å ” %=oÈà:} ^|è} DoºDoDjàTà :ur Aj"ÀÜo?urå “DjA}~ ùAjÛurÇ :o:oàÖoÇ ØoÔoÇà^à qDo:} ØurW~å “Øur<oDo :jDj?uh" _Bu qDo:}T ?” :u r ;j"æoAo<}Buà aÖoY?oÔuršå “ Aj " àÔj " ¿Ú} q^ æl j à a‰à bZOtÓ} #:u š =oÙoša Au"èo‰<o EoàÔoÖur Ò"úrš GàÖo ?uÓoÓ}?” q^Rhr “ :j " à Aj""îoÇàBoÓ} Ò"àA}x<oàO{} W<j " ‹ !” :u à Aj " ÀÜo?u à å “ Aj " àÔj " ¿Úoà:} Aj t ÀÓo +èurxàU W_œ Ôj?o~Ó} =jû@ +èox?oÇà:}?” (ÖoP" qDo)
June 15, 2013

¯ÉÃR£ï

- «Ä°Azï «ÄgÁAzÁ (=jOtšõÇ =o<oÚ} ;nkoA}‹)

UɯÁèå ªÀ¸Áð, ªÀÄÄA§AiÀiÁÑå JPÁ ¦üUÀðeÉAvï gÉwgï ZÀ¯ÁÛ°. vÁå ¸ÀAzÀ¨sÁðgï G®¬Ä¯Áè÷å ¥Á¢æ ¨sÁªÁ£ï C¸ÉA ªÀÄí¼ÉîA : ¸ÀA¸Ágï gÀZÀÛZï, PÀæªÉÄÃuï zɪÁ£ï DzÁAªïÌ gÀZÉÆè. JPÀÄìgÉÆ DzÁAªï D¦èA ¸ÀévÁaA PÁªÀiÁA PÀgÀÄAPï ¸ÀPÉÆè £Á zÉPÀÄ£ï vÁuÉ KªÉPï gÀZÉèA. Kªï DzÁAªÁÑ÷å ¨ÉÆÃjAvï D¸ï°è. ¥ÀÇuï DzÁAªÁÑ÷å ftÂAiÉÄAvï, KªÉZÁå ¥ÀævÀåPïë ºÁdgÀàuÁ ªÀ«ðA, DzÁAªï ¸ÀA¥ÀÇuïð eÁ¯ÉÆ ªÀÄíuÉåvï. vÁå ¥Á¢æ ¨sÁªÁZÁå aAvÁßAPï ºÁAªï ªÉÄZÉÆé¯ÉÆA. ¥ÀÅgÀĵï QvÉA¬Ä PÀgÀÄAPï ¸ÀPÁÛ eÁ¯Áåj, vÁZÁå PÁAiÀiÁðAPï ¥sÀ¼Á¢Pï PÀZÁåðPï ¹ÛçÃAiÉÄZÉÆ ¥Ávïæ UÀeÉðZÉÆ eÁªÁ߸Á. PÉ£ÀqÁZÁå Ew ºÁ¸ÁAvï, «±Éøï eÁªïß, 1812ªÁå gÀhÄÄeÁ ªÉ¼Ágï, zsÀAiÀiïæ ¥ÀæzÀ²ð¯Áè÷å ZÀªÁÎAa ¸ÉªÁ ªÀ¼ÉÆÌ£ï, ¸ÀPÁðgÁ£ï C¢üPÀævï jw£ï vÁAPÁA ªÀiÁ£ï ¢AªÉÇÑ ¤tðAiÀiï PɯÁ.. vÁAZÉ ¥À¬ÄÌ vÉÃUï ¥ÀÅgÀĵï D¤ KPï ªÀÄ»¼Á D¸Á. wZÁå ªÀĺÀvïé ¥ÀÇuïð ¸ÁºÀ¸Á ªÀ«ðA, PÉ£ÀqÁZÁå ¸ÉʤPÁA¤, CªÉÄjPÁZÁå

ÇèÃÝ ÓæPæãvÝìb ËÍæàӅ Íݦ ÓÝP…Õ ©àíʅR EÃÝÉ Â¥ÜíÀác ÊÜÞ£! ¸ÉʤPÁAPï PÀ¸ÉA ¸À°é¯ÉA ªÀÄí¼ÉÆî zÁSÉÆè, EwºÁ¸ÁZÁå ¥ÀŸÀÛPÁA¤ ºÁZÉ D¢üAZï ¸ÉªÁð¯Á. ¯ËgÁ ¸ÉPÉÆqïð vÁå ¹ÛçÃAiÉÄZÉA £ÁAªï. “PÉ£ÀqÁZÁå ¸ÉʤPï EwºÁ¸ÁAvï, ¯ËgÁ KPï ¨ÉÆÃªï ªÀĺÀvÁéa ªÀÄ»¼Á eÁªÁ߸Á. w £ÁAiÀÄUÀgÁa ¤ªÁ¹ eÁªÁ߸ï°è. ºÁåZï dÆ£ï 22 vÁjPÉgï, wZÁå ¸ÉêÉZÉÆ ¸ÀA¥ÀÇuï𠫪Àgï ¯ÉÆPÁ ¸ÀªÉÆgï AiÉÄvÉƯÉÆ D¤ wZÁå ªÁªÁæa Rj ªÀ¼ÀPï d£ÀvÉPï ¸ÀA¥ÀÇuïð xÀgÁ£ï ¥Áæ¥ïÛ eÁvÉ°.” ªÀÄíuÁ° PÉgÉƯÁAiÀiïß ªÉÄPÉÆ«ÄðPï, f eÁªÁ߸Á ¯ËgÁZÁå ¥ÉÇtÄÛgÁZÁå ¥ÉÇtÄÛgÁa D¤ vÁå ¥ÉÇtÄÛgÁa zsÀĪï. vÉA ªÀ¸ïð 1813 eÁªÁ߸ï¯ÉèA. dÆ£ï 22 vÁjPÉgï, QéãÀì÷Ö£ï ªÀÄí¼ÉîPÀqÉ wZÁå ¥sÁªÀiïð ºËeÁAvï CªÉÄjPÁZÉ ¸ÉÆeÉgï gÁªï¯Éè. vÁå ¥sÁªÀiïð ºËeÁa dvÀ£ï WÉAªÉÑA, ¸ÁA¨sÁ¼ÉÑA wZÉA PÁªÀiï eÁªÁ߸ï¯ÉèA. C¸Àé¸ïÜ ¥Àw eÉêÀiïì, ¸ÀªÉA ¥ÁAZï ¨sÀÄUÁåðAa ¸ÉªÁ w PÀvÁð°. Dmï ªÀÄ»£ÁåA D¢üA, CªÉÄjPÁZÁå ¸ÉÊ£Á¯ÁVA gÀhÄÄeÁAvï WÁAiÉįÁèå D¥Áè÷å

¥ÀwPï gÀuÁAUÁÚAvÉèA §Ä§ÄðgÉA ªÉÇqÀÄ£ï wuÉ WÀgÁ ºÁqÀÄ£ï vÁa dvÀ£ï PÉ°è. ¥ÀAiÀiÁÚgï ªÉZÁå ¯ÉÆPÁPï ¨sÀÄPï xÁA§AªïÌ w ¸ÀvÁÌgï PÀvÁð°. CªÉÄjPÁZÁå vÁå ¸ÉʤPÁAPï £ÁRıɣï wuÉA ¸ÉêÁ ¢°è. CªÉÄjPÁZÁå ¸ÉʤPÁA¤ ¯ËgÁPï KPï ¸Á¢ü ªÀåQÛ ªÀÄíuï ¯ÉSï¯ÉèA zÉPÀÄ£ï wa PÁAAiÀiï ¥ÀªÁð PÀj£Á¸ÁÛ£Á D¤ wPÁ ©üAAiÉÄ£Á¸ÁÛ£Á vÉ G®AiÀiÁÛ¯É. vÁå ¸ÀĪÁvÉ xÁªïß ¸ÀĪÀiÁgï 32 Q¯ÉÆ«Älgï ¥ÀAiÀiïì vÉÆgÀ¯ïØ ªÀÄí¼ÉîPÀqÉ dªÉÄè¯Áå ©ænµï ¸ÉʤPÁAZÉgï ºÀ¯ÉÆè PÀZÁåð vÁAZÁå AiÉÆÃd£Á ¨Á©Û£ï vÉ G®AiÀiÁÛvï ªÀÄí¼ÉîA ¯ËgÁZÁå UÀªÀÄ£ÁPï UɯÉA. ¥Án-¥sÀÅqÉA ¥À¼É£Á¸ÁÛ£Á, ¯ËgÁ ¨s Á AiÀiïæ ¸ÀgÉÆ£ï ¥ÁAAiÀiï ªÁmÉ£ï ZÀ¯ÉÆ£ï UÉ°. ©ænµï ¯É eÉêÀiïì ¦ümïÔ V§â£ÁPï ¸ÀévÀB ¨sÉmÉÆ£ï, CªÉÄjPÁZÁå ¸ÉÆeÉgÁAZÉÆ GzÉÝñï PÀ¼ÀAªÉÑA wZÉA «Ä¸ÁAªï wuÉ eÁåj PÀgÀÄAPï D¸ï¯ÉèA. w vÉÆgÀ¯ïØ ªÉZÁåPï ¨sÁAiÀiïæ ¸À°ð. vÁå ªÉ¼ÁZÁå ¹ÛçÃAiÀiÁA¤ £Éí¹Ñ ªÀiÁtÄìUÉa ªÀÄĸÁÛ¬ÄÌ ¯ÁA¨ï ¥ÁAAi À i Á AUÉÆüï zsÀUÉÆè £Éí¸ÉÆ£ï, DªÁeï

=ošdªÓ} DjÚj§Y ^Új‘è} Øo?ošõÇ AuèoÚ} ‘dà;nk}’ %=oxÚušà

‘1991 I"<oà:} ;nkoA}‹ 1992 Au"| =jÚ}Otà:} )Ó} AjÚjD}æljÚ} Aj"ÀØoÇ =oàOtàÓ} Øo?urš ÕoO{} ÔjrÜ} ØoàA}x qO"x<o:}?uršå DjæoÚ} ;oú‰Ú} q^ DjæoÚ} ;nkjÚoàUà +Óo‰à <jÙurºàÓ}<oà:}å EoÇ Aj";uà ;ur|<} AuAuÔo¿õÇ qDjŒ:uÈà^ =ošdªÓ} DjÚj§Y Aj""Óoà:}È Skin Grafting ú?ušà :jÚ}h" ;ur<}h"=oaªà Óo:} ^úr¿<} qh"š q^ ÕoO{} aBu|D} ÔjràÛ} q^ AjÀÛ} Øo?uršå :oÇ %=oÈà:} ‘dà;nk}’ =jûDj"àÓ} Dj"Új" ú?uàå aBu|D} ;jrÓ} q^ Ej"P=} qD}?urš :ur ‘dà;nk}’ =jûD}?ošõÇ ùrÛuš ÚoAuњ q^ Oct. 92 vl:jÚ} ÕoO{} Djà=jÑÚ}® æljÚur<} Ò"|A}‹ ÔjrÜ} Øo?urå ;ur|<}=oaªà =ošdªÓ} DjÚj§Y ú?oÇ %=oÈà:} Óo:} =jÚj"‰<} Ò":oT <oàT Aj"ÀÜ} ;j"æoAuÑ<} qD}?uršà EoàA} Óo:} AjtàÛj"<} qh"bš =jèuA}‹ ad¶:} q^ Djà:urD} =oAuњàå Sri Simon Furtado (q:oà ;uAo]<}) Mattikere, Bangalore -560 054

DjA}~ _Ûuà ;nkoA}‹ qa"¥ ælj?oh"x NY %ÚoØu :jÚ} qAu"¥à bAjÚ} NÚoÇ d°:uà:} qDoØu q^ Euà Do;k}Ç ØoÒ"§ :jÚ} W|AoÖuà !Aj"â:} DjA}~ ÔjÚu§Öuà; q^ :uà ØoAo‹Do Djº:j/ !Aj"â:} “=kuÑÚudªÓo”

PÀj£ÁvÉè¯É ªÉÆZÉ ªÁ¥ÀÅöæ£ï, w JPÀÄìj ¹Ûçà ¥sÀÅqÉA ¸À°ð. ªÁmï zÁPÀAªÉÑ vÀ¸À°A RA¬ÄÑAZï «zsÁ£ÁA wZɯÁVA £Ávï°èA. vÉÆgÀ¯ïØ ªÉa ¢±Á wPÁ C¥Àjavï. ¥ÁA¥Á½A UÀÄqÉ, ªÉÄÃgÉÆ GvÉÆæ£ï wuÉ ¥ÀAiÀiïÚ ªÀÄÄSÁ¹ð¯ÉA. vÉÆgÀ¯ÁØa ªÁmï «ZÁAiÉÄðvï ªÀÄí¼Áågï, KPï¬Ä ªÀĤ¸ï wPÁ ¨sÉmÉèA £Á. vÀ¸ÉA eÁ¯Áè÷å£ï, vÉA ¥ÀAiÀiïÚ wZÁå ªÀÄmÁÖPï PÀgÀAzÁAiÉÄZÉA eÁªÁ߸ï¯ÉèA. 16 ªÀgÁA¤ xÀPÉè° w, vÉÆgÀ¯ïØ ¥Á«è. ªÀÄļÁZÉ ¤ªÁ¹ wPÁ ¨s É mÉè. wuÉ D¬Ä¯ÉÆè GzÉÝÃ±ï ¸ÀªÀiÁÓvÀZï, ªÀÄÆ¼ï ªÁ¹AZÁå ªÀÄÄSɯÁå£ï wPÁ PÀĪÀÄPï ¢° D¤ ¦ümïÓ V§â£ÁPï ¨sÉmÉÆAPï wPÁ ¸Ázsïå eÁ¯ÉA. wZÁå ¸ÁºÀ¸ÁZÉÆ ¥sÀ¼ï eÁªïß, CªÉÄjPÁZÉA AiÉÆÃd£ï ¸À¯Áé¯ÉA. Qéãïì lªï£ÁAvÉèA CªÉÄjPÁ-©ænµï ¸ÉʤPÁA ªÀÄzsÉèA vÉA gÀhÄÄeï 1812 ªÀ¸ÁðZÁå MPÉÆÖçgï 13 vÁjPÉgï eÁ¯ÉèA ªÀÄí½î ¸À¨sÁgÁAa ¸ÀªÀÄÓt eÁªÁ߸Á. vÉA gÀhÄÄeï 1813 ªÀ¸ÁðZÁå dÆ£ï 24 vÁjPÉgï eÁ¯ÉèA ªÀÄíuï EwºÁ¸ï PÀ¼ÀAiÀiÁÛ. ¯É ¦ü m ïÓ V§â£ÁZÁå DzÉñÁ ¥ÀæªÀiÁuÉ PÉêÀ¯ï ªÀÄÆ¼ï ªÁ¹A¤ ©ænµï ¸ÉʤPÁA¯ÁVA ªÀiÁAqï¯Áè÷å vÁå KPï ªÀiÁvïæ gÀhÄÄeÁAvï CªÉÄjPÁZÁå ¸ÉʤPÁAPï PÀpuï £ÀµïÖ eÁ¯ÉÆè ªÀÄíuÁÛvï. vÁZÉ G¥ÁæAvï vÁt ¥ÀvÀÄð£ï gÀhÄÄeï ªÀiÁAqÉÑA ¥ÀæAiÀÄvïß PɯÉA £Á. xÉÆqÁå ªÀÄ»£ÁåA G¥ÁæAvï, vÁt KPï ±ÀºÀgï ºÀįÁàAi É ÄèA D¤ ±Á¹évï ªÀÄí¼Éî§j vÉÆ UÁAªï ¸ÉÆqïß UɯÉ. ¥ÀvÀÄð£ï vÉ ¥Án AiÉÄÃAªïÌ £ÁAvï. vÁå ±ÀºÀgÁPï ¥Àæ¸ÀÄÛvï “£ÁAiÀÄUÁgÁ M£ï zÀ ¯ÉÃPï” ªÀÄí¼ÉîA £ÁAªï ¢¯ÁA. vÁå ¸ÀĪÁvÉgï ¯ËgÁZÁå

PÀÄmÁäa D¸ïÛ-§¢Pï D¸Á. vÁåZï ¸ÀĪÁvÉgï, CªÉÄjPÁZÁå ¸ÉʤPÁAPï, ªÀÄÆ¼ï ªÁ¹A¤ ¸À®é¬Ä¯ÉèA. wZÁå vÁå «²µïÖ ¸ÁºÀ¸ÁZÁå GUÁظÁPï ¸ÀägÀtÂAiÀiï PÀgÀÄAPï ºÁåZï dÆ£ï 22-24 vÁjPÉgï £ÁAiÀÄUÀgÁ N£ï zÀ ¯ÉÃPï ºÁZÁå JPÁ ¸ÉƨsÁAiÉÄZÁå «±Á¯ï ªÉƼÉî¯Áå ¥ÁAAiÀiï ªÁmÉPï wZÉA £ÁAªï ¢A«Ñ vÀAiÀiÁj PɯÁå. ¸Àªïð xÀgÁa ZÀvÁæAiÀiï Wɪïß, LwºÁ¹Pï PÀÄgÀÄAa dvÀ£ï WÉvÁè÷å. vÉA PÁªÀiï £À»AZï ZÀjvÁæPÁgÁA¤ D¤ ¨ÁAzsÁªÀ½ZÁå PÁªÀiÁAvï ¥Àæ«Ãuï eÁªÁ߸Éè¯ÁåA¤ ºÁwA WÉvÁèA. xÀAAi À i ï §UÉè£ï gÁeï-gÀ¸ÉÆÛ D¤ ¯ÁUÁìgï “ ªÉ¯ÉèAqï” PÁ¯ÉéA” D¸Á. GUÁÛªÀuÉZÁå ¸ÀA¨sÀæªÀiÁPï ºÁdgï eÁvɯÁåAPï D¤ vÁå ¢¸Á ¨sÉmï ¢vɯÁåAPï ¸Àªïð xÀgÁAa ¸ÀªÀèvï ¯Á¨sÁ¸ÉA D¤ ¸ÀA¥ÀÇuïð ªÀiÁºÉvï ªÉļÁ¸ÉA ªÀåªÀ¸ÁÜ PɯÁå. “E¯ÉèA ªÁåAiÀiÁªÀiï PÀAiÀiÁðA D¤ ZÀ¯ÁÛA, ZÀ¯ÁÛA LwºÁ¹Pï eÁuÁéAiÀiï eÉÆqÁåA” ªÀÄí¼ÉîA WÉÆõÀuï ¨s É mï ¢vɯÁåAPï ¢¸Á ¸ÁPÉðA ¥ÀæzÀ²ðvɯÉ. GUÁÛªÀuÉZÁå ¢¸Á, ¨sÉmï ¢AªÁÑ÷å JPÉPÁè÷å£ï PÉ£ÀqÁZÉ 25 qÉÆ®gï ¥sÁjPï PÀgÀÄAPï D¸ÉÛ¯É. G¥ÁæAvÁè÷å ¢¸ÁA¤, ¸ÀªÁðAPï ¥sÀÅAPÁåPï ¥ÀæªÉÃ±ï ªÉļÉÆÛ¯ÉÆ. ¯ËgÁ ¸ÉPÉÆqÁðZÁå £ÁAªÁ£ï ¸À¨sÁgï GvÁàzÀ£ÁA PÉ£ÀqÁAvï vÀAiÀiÁgï eÁvÁvï eÁ¯Áåj, wZÁå £ÁAªÁ£ï vÀAiÀiÁgï eÁªïß «PÁæ÷åPï ªÉļÉÑA L¸ïQæêÀiï ªÀiÁvïæ ¯ÉÆÃPï Rƨï SÁAiÀiïì PÀvÁð. l
June 15, 2013

®Ü±ÜâíÓÜP… ®ÜÊæäÅ (4) - (D}å ?ur|æurä ù"à;o=jûÚ}

“=jÑÜ} Ûu?ošä :j"à ÓoØoY

dé|åååå q:oà qa"à !Buà ú?oÇÚ}åååå?” ab‘ <oÔo~?urå “ Aj À O{}ä qa"à !Bu à ú?oÇÚ}ä Dj A j t Ø} R:u à Aj"ÀÜo:}? !Buà :j"à Uà:o‰O{} Aj"Àèu¿à EoàA} NÚuà ù<}~ ØoÜoàå =j Ñ Ü} Dj A j t Øu Ó } vlàÒ"A}‹ Aj"ÀW Ôj:} !i Øobå qa"à I:j~Ú} vlàÒ"<oDo‰<o úr|Z‰à:} ÓoØoÚ} Øo?ošÇàA} Øo?oÇÚ}ä qØ} Djà:urDoÖoÇ DoÔu r Úoà:} %=u Ç :oÇàA}å N;ošÓ} Aj"ÀØoÇ AjÀZ?oà^ Ej Ù oªÓ} ?oÔu r <} Aj " ÀØoÇ !à:jDjx<o~ aÚur|;k} EoàA} Ûurb‘ DjàTà q?o‰YUà Au"Ùoà Öj Û }?ošÇ<} R:u à =k o ÒrŠ Øo?ur? qØ} Aj"ÀØoÇ EoÇ =jYd°:uà:} EoàA} Ajèjºèo‰<o Aj"ÀØoÇ ù"Au"xÓ} - Ajt<jdÓ} q^ BoY|YÓ} úr|Ü} qDo? DjAjtØ} Ot Aj"ÀWà AjÀZ?oà R:uàO{} ùÚj"àÓ} DjÓo‰:}? q:oà :jràÖ}¥ Aj"ÀØur q;koÚ}å EoÇ ùCoªà:ušà :j"Auà Ajt:}È AjtÀÓo Do?oºÚ} ùÒ"~:}!” Ûu?oš q=ušà ÓofØ} %Ôu‰à ùY:}‰ qD}?ušàå “ØoO{}‰ Doh"’@ä EoàA} :j"ØoÇ ù"Au"xÓ} :jOtÚ}å DoàÔ} q:oà Aj""Rš AoÙ} R:uà? qa"à =uÑèur<} ;koàAoÇà??” ab‘<} aÖo?u~àå “:oU Óoãà ÔjØ}~ <oàä” Aj"ÀÜo?uà Ûu?ošå “Aj"ÀØuùÛu<} Djà_ AoÙ} qDoå EoàA} qAjt¥õÇ aÔoÚoùÛu<} AjÖur<} :oÓo GY ÔjØo?} DoàÔo‰àåååå!” “<oÓo Ûu?ošåååå <oÓoä :jBuà ùY<oÓoå :j"à :jBàu ùd~ Øo?oÇÚ} Aj"ÀØuà <oàA} =oÛ} Øo:u?uàå EoàA} Dj P Eo Dj a "\Öu r qÛjèo‰ññÇ;oÚ}å qAur¥ aÔoÚ}

Aj"ÀØu aBoÇà:} R:uà Uà:jràÓ} qDoåååå ?” ab‘<} Gà:} %Öob~å “ EoàA} :j " Óo Aj " ;k u à EoZ<oàå Aj"ÀØu q^ Ûurb‘ aBoÇà:} Ajt:}È DoàÔo‰àå GY Ôj Ø o?} DoàÔj ‰ Ö}¥ä ;oú‰Úo AjtY=ko:} Új"Øoº:} ]|A}‹ä AuÔo¿ÖoÚ} AjtÔo‰àå #ÔjØ}~Ajt:uÖoÇ Óo<jr<o =jAjt~Üuà AjÀÓo?} Ot <jAuÑÈ <j=jûàDjÓ} Øo?oÇÚ} DjDjÚoÒ"<} AuÔo¿ÖoÚ} Au"èo‰ Aj"Àèu¿à îo\Èä” Ûu?oš<} aAjd~?uàå “Ò"Óo;oAuèo :j"à :j"ØoÇ =j È O":o‹à:} Dj ? oºd Øo?oÇÚ}åååå?” “:oÇ aBoÇà:} :j"à _kRÚ} ùY<oÓoæoä” Aj"ÀÜo?uà Ûu?ošå “qØ}-ÓoÀ?} qAjt¥Ç DjAj"Z‰à:} Au Ô o¿ÖoÚ} Au " èu r àÓ} =j Ò "šàÖoNY ùC}ª<oà:}å _kÔj~Ø} aÔoÚo<} NY i=koÚjD} ùÚ}‹ vDoŒÓ} Y=uÑ|Ù} ;koÛošÇÚ} Dj D oÚoÒ"<} <obš_k ú |Bj < } Au"èo‰å qAur¥ aÔoÚ} Aj"ÀØuÚ} æloY NÚur qDoå <jÀO{} qDo‰à EoAuà ú;oèoO{} :oÖuÖ}¥ùÛu ù"AjtœÚ} ØoàAu¥à Øo?ošõÇ<}ä :ur Aj"ÀW DjT¿ Óo@ ØoÜoàå :jBuà qDo‰à :ur AjtÀÓo GàZ:} ØoA}‹ ù"AurÓ} ù:j~?ur Aj"Àèur¿ æl j A j ~ Du r qDoå EoàA} =ko?oÇàÖ}¥ aÔoÚoÓ} æluÙur<} ÔjØu~Uà ÓoAjtà Dj"Új" ù:o~àä” Ûu ? oš<} ?oàæl } %DoºD} DurÛuršå “ØoO{}‰ä EoàA} :j " Óo Dj A }~ IO{}‰ Aj t Ôo‰àä ” Aj"ÀÜo?ur Ûurb‘å “;u|A} NÚuà ùÚj"àä” EoDušà Ûu?ošå “qa"à =j:oÇ~<} ú;oèo Au"èu¥à?” DoàÔ}?ošÇ “ :j " Au à AuèoÚ}åååå! =jÑÜ} EurÙu?oà:} <oÓoæo Ûu ? ošåååå !” ab‘ <oÔo~?urå

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

]AuÑ =j:oÈU AjÔj~@ ;jÚ}

;uBoà:} (Óo AjDo~Ó} \|<} AjDo~0Ó}

=oàÖ} AjDo~0Ó} a;uBoÓ} (Óo AjDo~Ó}

Új"å 250

Új"å 700 Új"å 1000 Új"å 2200

“R:oÇÓ}? =jÒ"» GÖo~:o:}

Aj"ÀÜur<} :j"Óo æluÇà ]Do‰T?” Ûu?oš<} ùÛjÓ}x DjAo?} ú?uàå “=jOt»ÇàU AjÀZš ÔjØo?} <jÀO{}å =jÑÜ} :j"à Ôj"Ao~Ú} Øoi Aj"ÀÜur<} æluÇà ]Do‰ä” ab‘<} q_šà æljÔo®à %Ôo†_à úbàå “;j " DoÈÇ GãàDj Ú } qa"à Au"èo¿ÇY| Óoãà =jÈÒr|I<} <oàä” Aj"ÀÜo?uà Ûu?ošå “Ôj"Ao~Ú} ØoàAu¥à Ot ØoOt‹Do‰<oà ÚoàAu¥à qAjt¥õÇ Eo:oà:} qDoå :j " à Xåaå =jèjOt‹àA}Au? DjÓo~Ú} ]|D}Úo:} ØoeÚo:} ]:o úrÜo îo\Ú}? :oÖur =koÒrŠ úr|Ü} %KOt‰ ? ÓoØoY Aj " <o»Çà <jÀO{} NÔoÚ} qAu"¥ :jDb j àÖ}¥!” Ûu?oš<} ab‘Ó} DjAj"§Ò"šàå #:ošõÇÚ} :o@ q=o=ošõÇ íj ì U~ AoÙ} ;k j b ~å ab‘ Uà:u|D}‰ ØoA}‹ä =kjûÛušà W|Aj<} ^Otèj"àÓ} ?oÔuršåq:oà Ûu?oš i|;o aÔoÚo Djd~à Ôu?uà q^ DjT¿ ÔjØo?} qDo:}i :oÜuà aÔoÚoÓ} DoàTšå q^ Ûurb‘ ;nkoA}‹ AuÔo¿ÖoÚ} AjtÔuršå “ EoàA} :oÇ aBoÇà:} Doúr~ aÖoÚ} ù<}~ =jèjOt‰à q^ %=oÈà:} :j"Óo ùèjOt‰àä”

Aj " ÀÜo?u r aÔoÚ}å “Ûu r b‘ q:oà ù"AuO{}ª qDo Aj"ÀÜo‰Ö}¥ EoAuà :oÇ aBoÇà:} :oÖoÇ _kÔj~Ø} aÔoÚoÓ} NÚjOt‰<oä :oÇ ÓoÔoŠU Ò"|Ó} =jÈ\ Ôj?o‘ÖoÇ vDoŒÓ} - q]k | Ó} Aj t <o]Ó} ;ur:urÚ} ÔuÈAurbšÓ} ;koÛo‰àå :j"Auà DoàÔ}?ušà Dj:} Aj"ÀÜur<} AjtÀÓo æljÔo‰ :jY|ä ;oú‰Úo<} Ûu r b‘U =j Y Óë o ù<}~ DjX~_kú|Ù} ]|Øuå ;oú‰Úo<} ]bš DjX~_kú|Ù} q^ :j"Øuà DoàÔo=} Ò"|Ó} ØoO{}‰ Øo?oÇÚ}ä :uà EoàA} qAjt¥Ç vDoŒÓ} ;k o Û}‹ä :j " Aj t ¥Ç AuÔo¿ÖoÚoÓ} i=koÚjD} ù:o~àå :u ; u r è} =j O t~à:} :j " à DjAj";o<u<} ÚoA}å ;uAoÖuà æuDoàA} :j"Óoä AjÖ} :j"Øuîo\Ú} EoàA} Dj;oàÖ}¥ AjtÔo‰àä” aÔoÚo<} q=u Ñ š Eo:} %æo?ur~å Ûu ? oš<} Dj à :u r DoÖu r Ç a"YmÒr AjtY:}‰ íjìU~ AoÙ} ;k j b ~àå ;k j @ ~Ó} Óoèu r Ó} =j Û u r <} qÒrš Øo?oÇYä æloO{}È Ôu?ušà ÖuÛj"à íjìÚo Ò"|àA}x<o:}?ušà =jèurA}‹ä Øur|O{}œ Ôura"ª ?oàæl} ÓoÛ}‹ æloO{}È =jèuã:}‰ qDo‰<oä :uà DjÚoÚoà Au"Ùoà ÓoZ:}‰ Ò"àAu¥à

KATHIRINE TOURS AND TRAVELS

* CAR Rentals for out stations, local * Tickets: Air, Rail, Bus * Passport Contact :

Traiza- 7738904137

=jèurA}‹ \Óo DjAj";ko<} Øo?uàå “Gãà Ôu?ušàO{}Ôur =jû:o :j"àåååå?” \Üuà q:j"ÚoÒ"<} aÖo?u~àå “Gãà AuÖuà AjtAj"¶åååå Ôubšà #ÔjØu~Ó}å aÔoÚoùÛu<} %POt‰à-%POt‰à #?urš Au|è} Ôu?uråååå!” Au : o<o “ GãàO{} DoàÔu r <} Aj Ö oØu =j û :oä ” qAjO{}‹ DjAj"§Ò"šàå Dj"AjtÚ} qÙ} Aj"e<oÇà %=oÈà:} Ûu?ošU qBo Dj"=kjè} Øobå aÔoÚoÖoÇ a"À<j:u<} :oÓo #ÔjØ}~Ajt:u<} Ûurb‘ ;nkoA}‹ AuÔo¿ÖoÚ} Aj"àIrÚ} ú?urå ‘_Ûu|Do‰<} qBu?ušàO{} ;jr;}ä ;oú‰Úo<} ]?uàO{} ;jr;}’ Aj"Àèo¿ÇNY Øo?uà Ûu?ošÓ} ;nkurÛoÇÖ}¥ Ej=ko‰Ç vl : j Ú } ab‘ q^ Ûu ? oš ÓoØoÚoÖoÇ æoà;oà:} Ò"ùºXšàå Ò"Óo :u à =oÚ} ;kj"Au<}ä qAjOt¥Ç EjÙoªÓ} ?oÔu r <}ä INÚ};j D u ‰ <} Aj"Àèo¿ÇNY :uà Ûurb‘ùÛu<} ÓoØoÚ} Øo?ušà Øo?oÇY|ä qØ} :oÖu ;n k o A}‹ Au Ô o¿ÖoÚ} Au"è}?ušà Ûu?ošä q=ošÇ =uÈ|a" ab‘?oTà ÓoØoÚ} Øo:o<o Øur|OtœÖuà EjÙ} Dj?oº?uà! l

Tiny Parties or Lavish Weddings we take care of them all

6DA-NFHAII

Caterers

Contact: : Brazil Colaco

28949812, 28932497 Cell: 9820124036

Shop No. 1, Sai Complex, Kanderpada Extn., Dahisar (W), Mumbai 400068 Email: brazilcolaco@rediffmail.com

Johnelvis D’souza Compere & Master of Ceremonies for Corporate Events, Private parties like Weddings, Anniversaries, Birthdays, Christening, Communions etc Also Event Management for all the events mentioned above specializing in Theme parties & UV parties.

& 9619056699

Johnelvis8782@gmail.com

402/A Sai Complex, Siddharth Nagar, Vakola Pipeline, Santacruz (E), Mumbai –55
June 15, 2013

hægáQÅÓݤ ŸÄ ±ÝÅÊÜááSÂñÝ hæãvÜáíP… ±æÅàñÜ®… PÜÃÝÂí ;n k u r ÛoÇ =oaªà qa"à UPšÚ} Aj"ÀÜ} Uà:uš?oÇ (Óo Aj Ç R‰U =oÈAj " "GÇ:oä ùi ÖjÛur<} Au:o :uà :j"a"à ÔjAj"<} ]|A}‹ =j è u ? oàT| ? =u Ñ Úo¥ =uÑ|Ú} úrÜ}T| ØoAo‹Dušà (úšà Öu Û j " à ùÈAu " |Ü} qAj t ¥ Wa:oà:} ÖjÛ} =oÈAj""GÇ:o íuìA}‹åååå qa"à íuìàAo¥ BjÚoª ;nkoA}‹ä Djº=u®àAo¥ Djº=o® AjÚu|Ô} :oÖu D j à Tà DoàÔo‰àA}ä !vl=oÈO{} aÖoÚo‰àA}å :oÖoÇ =uÑ<oÓ} DjÓofà %ÙošÇ ùrÛuš (DuœAu"¶DoÓ}ä ÓoAjtÓ} Au:o<o :oÜuà ‘NÚuà AjtÔu¥à’ä :oÖoÇ ;nkoA}‹ )Ó} NÚuà %:oÚ} - Euà DjÚ}º :oÖoÇ ;nkoA}‹ Au"èo¥Ó} qa"à !:uÈÔo‰àA}å EoÇ Aufà ØuI"<} ]bšà GYà %:oÈàä AuÑ=oY AjtY=ko:} iúrA}®ä Öj"úr<} :jY| qAjt¥ Aj"\Ó} Ò"|<oå )Ó}Ö}¥ )Ó} ]|D} ÖuÛoº<} =uÑ|<} ùÚj"àÓ} <oà :j Ú } R:oÇ Aj " ÀÜ} :j " a"à Újs"ÔjÛo‰:}? !Buà Újs"Ôur†àÓ} ‘Aur|Ô}’ (ÓoAu"Óo AuãÚ} ‘EjÓ}x’ EoÛ}‹ ]:oå Euà EjÓ}x AoÛur<} Ò":o<o qAjt¥ Wa:oà:} :oÇ ÖuÛoºÖuà =oÈAj""GÇ:o ÖjÛo‰å =jÑÜ} qAjt¥ îo\Ú} ÚjÔo:}

AoÚjA}‹ G"ÚoœÚ} Au"?ošÇ ØuI"U =oÈAj""GÇ:o qAjt¥ Wa:oà:} R:oÇ ÖjÛo<o? íj ì Úo æl o A} - æl j O {}®ä qAjO{}-æo=jO{}ä æoO{}šælj"ÔoÇ~à^ qa"à <o:ošÇ AuèoÚ} qAj t xà Öj Û } =oÈAj " "GÇ:o ]:o:}ä qa"à :oàÖoÇ DoàÔo:o qDu r àÓ} ØoO{} Aj " ÀÜ} qàAu†:o:}å qa"à ÓoAj{} ùÚo¥ä Au r Ôo<} qDo¥ä Dj à Nà;k } ;jaÈ?ošÇ ;j=kj‰Úoà:} qAjtxà :jD? j r u Ö}¥ =oÈAj""GÇ:o qDoT|? e =oÈAj""GÇ:o qa"à Øur|Û}‹ íu ì :ošÇT| ? Øu I " Au r Úu r <} Aj Ú oœà 2000 Øo?oÇY| Dj à Dj Ú oæl j Ú } a"bOtÔj Ù u š ?u r ÓoAj " ;u à :oÜu à ‘ ùBu à ’ =oÈAj""GÇ:o ØurZš? )Ó} íjìZ Uà:ur<} =jèuOtå Aj"ÀØoÇ ?u|G<oà:uš aCjO{} :j"a"à +=uѺàÓ} =jûÚr u å DjEA j "j :} <oà Aj"ÀÜuràÓ} =jûÚurå =jÑÜ} Aj"ÀØoÇ Uà:oŒÓ} :j"a"à <jÀO{} Aj"ÀèoÇY| AjtÀÓo Djúã?} Õo?}‹ %?uãBu<oà:}å !Dj?uà %:oÚ} )Ó} ÔjràÛ} Uà\Œä Doe\ä ÓoÈà\ÓoYä ?u | GÓ} Aj t :}È %?uràA}x DjÓo‰å EoAuà DoàÔu¥à EoÇ DjàDoÚoÓ} NÚuà ?oÔuràÓ}

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 | 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 “ ?” 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 :“ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ” 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ( 7:8) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

?oÀ<} Óo@ N;j"šàÓ} W@ - 78

ÓæãÔ¡PÝ¿å…

aÒ"<o‹ä ?urÓoU ù"AurÓ} AjtÔur<} !<o;nk} ælj"ÔoÇ~àU ÖoRÈ ùÚo‰bå )Ó} ]|D} \ (Óo EurÙošÓ} Ôubå ;nkjàO{} (Óo Au"ØoAjO{}È :u|Ô} IÜ} NDur<} - æo (ÛjºÚ}† ZAu"?urš (D}åaåZå I"ÔoÚ} îu è u r <} qD}?u š å Au"ØoAjO{}È =jOt»àU ÚoD} qD}bšå R:uàh" ù"AurÓ} Au"èo:} Aj"Àèo¿Ç #Úo;oÇ<} \ :oàÖu?oTà Ôub q^ :oàÖuùÛu =jÚo\?oTšå vlÓ} AjtÔuràÓ} PØ} ]Do<o :j"Óo (ÓošÇ<} ØurÇ|Ú} ùÚ}‹ aÖoÚušàå q<uÇÓošÇ<} \Óo Ôof ]|àA}x Dj"Új" ú?urÇå aÒ"<o‹ AuÑÔu:} ÚoAuÑ<} qOtx:obå \DoÈÇ<} EoÇ ;urÔoàOt¥ÇR| ÖjÛ} ÚoÔo<}àÖ} \Óo =jèjÒ"šàå aÒ"<o‹<} :j"Ao?ur ÓoÛ}‹ :ur|àÛ} Do=k} ú?uà q^ îo?u‰=jÜo<} aÖoÚušà æloAoà<urä :j"a" Øuà R:uà ú?uà Aj"ÀØu îo\Ú} ú?uàå q:oà =jû@| ;jOtùÚ}‹ Aj"ÀØoÇ !<o;nk} ælj"ÔoÇ~à îo\Ú} R:uà =jû@| ]Otå :uÔoàh"‹ PØu<} :jRš =jà;o Õobå q^ aÒ"<o‹ùÛu<} Ajt=k} AjtÔur<} Au"Øo AjO{}È qD}?uš =jÑÚo =jÒ"» \Óo ]|A}‹ :u DjAoxD} EurÙu?o ;nkoA}‹ æloO{}È qÒ"šå ÔjÚoº =oÈD} Durd®ÓoO{} NY %=jå

<oà :jÚ}ä Au"Öurº<o :jÚ} Aj"ÀØoÇ AuãÚ} ÚoÔ} ÓoZ<oDo‰à Aj"ÀØoÇ NÚoŒàUà =uÑZ®i ùÚuÇ:}å =jÑÜ} AjtÀÓo ‘#Ôur‹|Ú}’ ùÚo‹à:}å #Ôu r ‹|Ú} ú?oÇY| :oàÖoÇ %:oÈ^àä :u r àÛo^àä %ÛoDoà:} qÛ} Ò"àAuÑ¥ AjÇR‰ EoàA}å Aj"ÀW ‘=oÈAj""GÇ:o’ EoAuà :ji AoÛuã?oÇå :j"Ajtxà :j"Ajt¥ ÓoØoY Wa:oà:}ä a":}È =jàÔo†à:}ä AurÔoæoà;oà:}ä ;j=kj‰Úoà:} :j"a"à Aj"ÚoÇ;} ]àAo¥ AjÇR‰ÖoÇ Aj"\à:} !Djb =oÈAj""GÇ:o :j"Ajtxà :u ]:o:}T|? :j"Ajt¥ DjÚ}º Uà:oŒàÓ} :uà Au"Öoº<o Øo\:} :jY| GàÖohr Aufà :j " a"¥ =oÈAj " "GÇ:o :j " a"à EurÔo†Ot‹Buà :j"a"à =jèuàA}x qDoå Ûo<} æoÈAo‹Öuà ‘] aàU úr|Û} ’ ØoàA} Au " ãù?} æu Ò "§àÛoÖu à ‘] W|Új s "D} =u | =j Ú }œ ’ ØoàA} Aj " ÀØoÇ Wa:oà:} EoAuà ØuI"Ó} ]àa¥ =oÈAj""GÇ:o %Üuà ùÚj"àÓ} DjúràÓ} <oà:}å Aj"ÀØoÇ EjÚ} Au"Ùoà:} ØuI"U =oÈAj""GÇ:o æur|A} %àUšå :oÓo EoàA} ‘#Ôur‹|Ú}’ ùÚj"àÓ} DjÓo<oå

:j"ØoÇ ;j=‰jk Úoà:} )Ó} ]|D} q_k|D}æoO{} Ò"|<o :jÚ} :j"Óo ùÚj x Úu Øo:o:}å :oÖoÇ (R|<}=jÜoÖoÇ ÓoAjtAjYºà :ur \:ošÇ Aj " ÙoªÓ} :j " Aj t xà ‘=oÈAj""î}Ç’ Øo?oå 2006 Au"| Aj"e<oÇà:} æoO{}š q^ 8 Aj"e<oÇÖoÇ ælj"ÔoÇ~à DjàTà ÚoAu Ñ àÓ} vÛoÚ} <o:ošÇ Aj""àæuãOt¥ AjDjO{} BuÀÚoà:} =oAo‰<oä :oÇ BuÀÚoÓ} EoàA} R:uàÖ} <uãàä úrÜ}àÖ} <uãàå =jÑÜ} ;nkuãà =kušÙoà:} ÚoAuÑ<} Aj D j O {} Doà:} #<oD} ?urÒr?o _kÚj¢Wà:ošÇ RÈ|d‰| æloàAo†àÓ} Au"èur<}ä úràR® arD} Dj"Úoº:} Øo:oÖ}åååå Aj " ÀW =oÈAj " "GÇ:o AoZšå EoàA} úràR® úrÒ"Ú} Au"dé Øo?uràå Ej=ko‰ÇÓ} ;ur|<} ]|D} T:oà !æloÇD}å qOt‰ÚoÖur _kÚj¢Ø} ùèjAuÑ®Ç #àTšC} æloBu ;nkoA}‹ úràú®Ó} :jÚj§Ü} ùÚj"<} q?o‰YÓ} AjÖur<} Dj"Ûoè}ä DjŒC}ªä DjÚoºàÓ} DjAr u §àÖoÇ Y\Ú} AoÖu r àÓ} ?oÔu r šàå qØ} EoàÔo Aj"ÀW =oÈAj""GÇ:oä Aj"ÀW *ÛuàXX - R:uàä R:ušà :uà AjtÀÓo ùf:} qDoä Euà %Üuà

‘=kuњ|Úo’AjYºà (àÙodÛ} Ôj"fÒr ÚoAjÒršÇ

Aj"ÀØoÇ ÓoAjtÖoÇ ælurÚoAjYºà Do;oÚ}® 8 AjÚoœàæljÚ} AjtÀÓo ‘Euã=jÚ} (dZX’ qDur<} ‘Ôu|dÄÓ}’ ØoA}‹ ùBjª:o?uràå Dj;oà DjæoÚ}=oaªà ‘(àÙodÛ}’ Ôj"è}Òr DuAo‰?uràå :j:ox?oÓ} NÚu=jÜ} ]DošõÇÚ}h" ]|D} Au:oàAu:oà ÖjÛ} q^ ÖjÛ} Ôj"è}Òr Duàa¥ ÔjÚ}§ =jÛ}bšå EoÇ Ôj"è}OtàAjYºà Aj"ÀW ælj"Ó} q^ WÚjºÜ} aCjAj{} dŠ‡:uÓ} =oA}bšå qúYÓ} ‘=kuњ|Úo’ DuàA}x Dj"Új" ùÚ}‹ =kjù:} =jà;oÈ ]Doà^ Aj"ÀØuà ‘Ôu|dÄÓ}’ ÔjrÜ} Øo?uàå q:oà !=jÑÈ=} ‘=kuњ|Úo’ EoÛ}‹ DuAo‰àå ælj"Ó} q^ WÚjºÜ} æloY NY qDoå Sri M.S.S. Sarma, Chikkadapally, Hyderabad - 580 020.

NOW IN MIRA ROAD NEAR DIVINE MERCY CHURCH AND NAIGAON (E) NEAR DON BOSCO SCHOOL

NEW BOOKINGS, UNDER CONSTRUCTION, READY POSSESION AND RESALE BUNGLOWS, FLATS, SHOPS, FROM REPUTED BUILDERS AND DEVELOPERS 0% BROKERAGE ON NEW BOOKINGS Contact : MELVIN SIMON 9892404968 / 9619983225 / 8097667899

LEWIS PROPERTIES Shop No.7, Suvidha Palace, Next to Cinemax, Beverly Park, Mira Road (E), Dist. Thane Email : lewis_properties@yahoo.com

+bAuÚ} Z’Dur|Øoä qàØu?urÚ} ØoOt‹Buà EoàA} ^Újà:jÚ} AoA}È ùjÚu‰| qDoàå =jÑÜ} e =oÈAj""GÇ:oä e *ÛuàXX Ôu?oÇY| =jÚj:} \ Øu r Ûu Ç :}å =j Ñ Ü} Aj " ÀØoÇ ?oT»?oÇà AjÇR‰ =jh"x úrÜ} (ÓošÇÖoÇ ;urèoÇ^à Aj"ÀØoÇ ;nkuãà æuØoÚoO{} AjÇÓ}‰ ú?oÇÚ}ä :u à Aj " ÀØoÇ<} Du r Dj " àÓ} AjÚ"j àÓ} Do;k}Ç <oàå :jÚ} #Coªà Aur;uàä Dj-AoAoÈÛoÇà Aur;uàä ù"Ùo¶ Aur;uà qa"à qDo‰<oà :oàÓoà qAu"¥Ú} <oG"i R:oÇ %æo§:o? qa"à R:uàÖ} ùY<oDo‰à qf» Øo?ošÇ AuèoÚ}ä ^cxÈO{} qDošÇ AuèoÚ} EuÚoàÓ} qAu"¥Ú} æuØoÚoO{} %æur§<} qa"à <oàG"i ;oúã:oàA}å iÓo<oDo‰à =ku|?} Øo?oÇÚ}ä ;j=kj‰Úoà:} ÓoAj{} ùY<oDo‰à ÚoAošÇÚ} :u úrÜoÓ} Au"Öoº:o:}? “Eur ØoàAuÑ¥ AjÇR‰ <uãà” Aj"Àèur¿ Aj"<ur|æloA} :oàÖoÇ ;nkuãà %æo§:oå ÓoAj{} ùY<o:urš ;o;urš æoO{}š/ ælj"ÔoÇ~àÖoÇ :o:oœÚoÓ} +èjÔ} Øo:oå EjÚ} ]|D} Újs"Ôu†àä úràù"<} %PàAu¥àä æluCuªàÖ} Újs"Ôu†àä !Ao¶<} ùÚu¥àä ;oÔ} ]|A}‹ %PàAu¥àä !;n}k ~<oDo‰à ^ÚjšÓëo - !Buà ÖjÛ}† Aur|Ô} ùÚo¥ AjÇR‰R| =jO{}œ ;jAjûÈàÓ} ÓoÚoÜ} Øo:o:}å GàU AjÇR‰ <oDo‰àä :oÓo =j è u < oDo‰àä :oÖoÇ?oTà %?u < oDo‰à qAjtxà )Ó} Duù"à;} Duã:} ÚoAu Ñ àÓ} ØoOt‹ Aj " ÀÜ} æurÔo‰T| \Ö}¥ AjÇR‰ qAjtxà ùÈAu"|Ü} <oÓo Øo:oå qAjtxà ù?oAj{} +èox<oä =jÈ;ko^ dàÔ} %?u ã <oä NÖj ¥ <} =u Ñ |<} qAoØ} ú?oÇY| %Rš<o Aj"ÀèoÇY| qAjtxà æuØoÚ} <oà - =jÑÜ} NÚoÇ <jÛo‰Ç AjYºà qa"à DjAjtØuà:} =oÈAj""GÇ:o ØurÛoÇà - ØuI"RÈDo‰NYå l


!

June 15, 2013

Úoà;o=} ià;o=} qàæoÇÖur Dj?o;}

-ÔuÈ|D} Z’ùrÈØ}

ÔjÚ}§ =jÛur¥Ç AjDj"‰ : 4 úr=oà qÛj"xèu ú?uš qàæoÇÖu ù"Ûuxå 1 Dj"R a"ÚoœàÔ}å 1 AjÀÛurš _OtA}å 1 AuÑèuà Óoà:}?urš <oÚ}šå 1 Au"Øo ù"?uÚ} a"ÚoœàÔu _Ùurå 2+1/2 ÖoÀÖuà ù"?uÚoà DoDoàA}å 1 /4 ÖoÀÖuà ù"?uÚ} EjfŠ _Ùurå a"|Ù} Új"UÓ}å ;nkurZà æuAo =o<oàå 1 Au"Øo ù"?uÚ} :u|?}å 1 :jY‹ a"ÚoœàÔ}å 1/4” q?uàå 2 Au"Øo ù"?uÚ} Óo:jÚ}bš ù^ŒÚ} æloWå ùY¥ Y|:} : DoDoàA} a"Rœà:} Õo?}å _Ùur Øo:oÖ} Óoà:}?urš <oÚ}šä a"ÚoœàÔu _Ùurä EjfŠ _Ùur Õo?}‹ Aj"Do?ur ùÚ}å (Óo qOtŠ<oà:} Eur Aj"Do?urä a"|Ù} Új"UÓ}ä ù"Ûux ú?uš qàæuä ià;}bš :jY‹ a"ÚoœàÔ}ä _OtA}ä q?uàä ù^ŒÚ} æloWä a"|Ù} æljYœå :o=}?ošÇ :u?oà:} DoDoàA} Õo?}‹ =kjûK‰Ö} æuAo=o?ur Dj"R a"ÚoœàÔ} Õo?}‹ =kuÑÜ}® æloØ}å ^AošÇ %=oÈà:} Dj?o;oÓ} AuÑ|:}å

An Appeal Sir, My Son, Allan Almeida, 26 years old (a parishioner of St John the Evangelist Church, Marol, Andheri (E),) met with a road accident on March 19, 2010. Since then, we have been visiting various hospitals such as Riddhi Vinayak Critical Care & Cardiac Center-Malad, Nanavati Hospital-Vile Parle, Saifee Hospital-Charni Road, Jaslok Hospital-Grant Road etc. For some time we had admitted him in a private nursing home, as my wife Olga and I are senior citizens. We have spent over Rs 35 lakhs to date. My son Allan is diagnosed with severe Traumatic Brain Injury (Diffuse Axonal Injury). He is not fully conscious and he is dependent for his daily needs, as he is completely bedridden. We have two physiotherapists to give him regular exercise. The monthly expenses are almost Rs 45,000/- and that is beyond our means. Kindly draw a cheque favouring Mr. Cyril Almeida A/ c - 1206937952 Central Bank of India, Andheri (E) and send it to Mr. Cyril Almeida, resident of C-9, Ankur Hsg. Soc., Kadamwadi, Marol, Andheri (E), Mumbai - 400 059. Cyril Almeida, Andheri (E).

AuÑ|Aj" AuÑ|KÚ} – R:oÇÓ} %=oxÚo‰?

* BufÖoÇ WAoÖoÇàÓ} (ú;o‹àh"| Buè} Øo:u?oÇàÓ}) :oàU Buè} qÛoàA}x. * æoèo»àÖoÇ =uÑÙo Öoæu®Ó}-<jO"œY¢Ó} (Natural) ‘ÔuÈã=} AuÑ|KÚo’ =jYàä * æoèo»àÓ} Doà=oÈ;oh"Ó} +Óo‰à Ôj"è}Òr SÚjA}‹ ]|àA}xä * =uÑÙoà:} :jBuà q^xÙuà:} _ÛuàÖoÇ RÈa"AjYºà Ao ;jà:oàAjYºà Ò"àAo¥Ç

%=j;oÈõàÓ}ä

* :ur|àÛ} Öo=uŒ-Öo=uŒ Øo:o :jÚ}ä Ao :ur|àÛ} Dj"úà Dj"úà Øo:o :jÚ}ä * ælj"Úo¢õÇàÖoÇ :jBuà AjÀÛoàÖoÇ !WÚo®Ò"ÖoÇ %;oxÛuÓ}ä * ØuAo® %=oÈà:} =uÑ|Ù} æljÚ}?ošõÇ=jYà ØoA}‹ aBu|D} ;kuàÓ} Ò":o:}

:jÚ}ä * ?uÓoAjÚ}‰ Øu|A}‹ Ao AjÚj¢<o:}?ušà îoÜ} îoA}‹ ;kj"àAjÚ} (Dj"Úu) ;kuàÓ} * AuÑ|àÓ} %;oxÛuÓ}å Ò":o:} :jÚ}ä !Dj?oÇ =uÑÙoÖoÇ/q^xÙuÖoÇ _ÛuàÖoÇ Djà;jÚo’Ú} =koAuÑ:oÇ Ajt=oÚ} (?u|N?oÚ} ]?ošõÇ =jÈÓoÚ}) AuÑ|Aj" AuÑ|KÚ} #?ušBuà a"|Ù} æljÚj"œ<} _Ò"?oÇÚ} %\‰|Aj{} =jYEoÚ} ?oæo‰å Öj:oÈO{}: AjO{}È ]?uš %\‰|Aj{} +Óo‰ ÔjrÜ} Au"èjØu :jÚ} ‘<jO"œY¢Ó}-!dš!=jûÙ}’ AuÑ|Aj" AuÑ|KÚ} DuàA}x ØoO{}å <jRš AuÑ|Aj" AuÑ|KÚoà:} +Óo‰Öu ÔjrÜ} <oà:}å AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ} íuì:o<o ‘WESTERN GHATS’ ùà=u^Öuà <jO"œY¢Ó}!dš-!=jûÙ} Aj"ÀÜ} aÖoÚ}‹ îo\È ùÚ}‹ íuìOt:}å

ÃÜhÝ hÝÈ ÓÜhÝ ÓÜáÃÜá hÝÈ dÆ£ï ªÀÄ»£ÉÆ ¥ÁægÀA¨sï eÁvÁ£Á xÉÆqÁå ¨sÀÄgÁÎ÷åAPï RIJ vÀgï D¤ xÉÆqÁåAPï ¨ÉeÁgÁAi À i ï . gÀeÉZÁ ¢¸ÁA¤ ºÉuÉ vÉuÉ ¨sÀAªÉÇ£ï, ¸ÀAiÀiÁæ÷å zs À AiÀiÁæ÷åAPï ªÉļÉÆ£ï, ºÁ¸ÉÆ£ï £ÁZÉÆ£ï ¥Á±Ágï PɯÉè ¢Ã¸ï PÁ¨Ágï eÁªïß ¥ÀgÀvï E¸Á̯Áa ªÉÄmÁA PÁqÀÄAPï £ÁRIJ. gÀeÉZÉ ¢Ã¸ï vÉ ªÀÄzsÀÄgï, CªÀÄgï D¤ ªÀÄeÉZÉ ¢Ã¸ï. WÀgÁAvï ©AzÁ¸ï ºÁ¸ÁÌgï ¸ÀĸÁÌgï ¸ÉÆqÀÄ£ï, mÉÆQ¸ÁPï ªÀZÉÆ£ï £À«A ¦ü¯ÁäA ¥À¼Éªïß, ¥sÉæAqÁìA ¸ÀAVA ««zs ï eÁUÁåAPï ¨sÀAªÉÇ£ï, ¥ÉÇmÁPï ¨sÀÄPï ¯ÁUÁÛ£Á ªÀír¯ÁAZÉ zÉÆ¼É ZÀÄPÉÆ£ï °¥ÉÇ£ï zÀªÀgÉè qÀ¨Éâ GUÉÛ PÀgÀÄ£ï UÉÆqÉêA SÁªÀÅ£ï ¢Ã¸ï UɯÉèZï PÀ¼Á£ÁAvï. vÀgï ºÉ ªÀÄeÉZÉ ¢Ã¸ï xÉÆqÉZï ¢¸ÁAPï ªÀiÁvïæ QvÁåPï ªÀÄí¼ÉîA ¸ÀªÁ¯ï ¨sÀÄgÁÎ÷åAZÁå ªÀÄw ¥ÀqÁÝ÷ågï G¨ÉÆÓAªÉÑA ¸ÀºÀeï. ¥ÀÇuï ¥Àj¹Üw vÀ¹, ¨sÀÄgÁÎ÷åA¤ ºÁå «¶A ¸ÀªÁ¯ÁA ªÀiÁvïæ WÁ¯Éåvï. ¥ÀÇuï ºÁå ¸ÀªÁ¯ÁAPï eÁ¦£ÁAvï. Deï ¸ÀªÀiÁeÉAvï eÁ¬ÄÛA §zÀèªÀuï eÁ¯Áå, wvÉèA ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï ¥Àæ¸ÀÄÛvï ¥ÀjUÀvÉAvÉ ²PÁ¥ï vÀ±ÉAZï ¸ÀªÀiÁeÉZÁå ºÉgï PÉëÃvÁæA¤ D¸ÉÑA vÉA PÉÆA¦n²£ï ¥À¼ÉAiÀiÁÛ£Á ¨s À ÄgÁÎ÷åAPï ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï ªÀír¯ÁAQ JPÁ jwa ¸ÀeÁ ¸ÀzÁAZï zsÉƸÁÛ. ¥Àæ¸ÀÄÛvï ¸ÀªÀiÁeÉAvï ¨s À ÄgÁÎ÷åAa fuÉå jÃvï «©ü£ïß eÁ¯Áå. n.«. ªÉƨÁAiÀiïè, CAvÀgïeÁ¼Á ªÀ«ðA ¨sÀÄgÁÎ÷åA xÀAAiÀiï D¸ï¯ÉèA £ÉuÉÛA¥Àuï D¥ÉèA¥Àuï GuÉ eÁªïß UɯÁA. ¸ÁAUÁvÀàuÁZÉÆ SÉ¼ï ªÀi Á Ai À i Á Uï eÁ¯Á, JPÀÄìgÀàuÁZÉÆ SÉ¼ï ¸ÀzÁAZÉÆ eÁ¯Á. Deï PÁ¯ï PÀÄmÁäAvï ¨sÀÄgÁÎ÷åAa

ft PÀAUÁ¯ï eÁAªïÌ ¥ÁªÁè÷å. JPÁ ªÁmÉ£ï ¸À¨sÁgï DªÀAiÀiÁAPï ¨sÀÄgÉÎA ¥sÀPÀvï KPï ªÀ¸ïÛ eÁAªïÌ ¥ÁªÁèA. ¨sÀÄgÁÎ÷åAPï UÀ¨sÁðAvï ªÁqÉÆ£ï ªÉvÁ£Á ¨sÀÄgÁÎ÷åAZÉÆ fêï PÁqÉÑA ¸ÁzsÀ£ï ZÀ¯ÁÛ, D¤ xÉÆrA ¨sÀÄgÁÎ÷åAPï ¥Á£ÉÆ ¢¯Áågï D¥ÁÚa ¸Éƨs Á Ai À i ï Gt eÁvÁ ªÀÄíuï ¨sÀÄgÁÎ÷åAZÁå ºÀPÁÌa ¨É¥ÁªÁð PÀgïß D¸Ávï. ªÀÄÄA§AiÀiï vÀ¸À¯Áå UÁªÁAvï DªÀAiÀiï ¨Á¥ÀAiÀiï D¥Á¥Áè÷å PÁªÀiÁAvï ¸ÀUÉÆî ¢Ã¸ï ªÀÄUïß eÁvÁeÁ¯Áè÷å£ï vÁAZÁå ¨sÀÄgÁÎ÷åAPï ºÉgÁAZÁ dvÉßPÁ¯ï ¸ÉÆqïß ªÉvÁvï C±ÉA DAeÁ¼ï ¨sÀÄgÁÎ÷åAPï D¥Áè÷å ¨sÀÄgÁÎ÷å¥ÀuÁZÉ fuÉåPï DqÀ̼ï WÁ¯ïß D¸Ávï. JPÁ ªÁmÉ£ï ¨sÀÄgÁÎ÷åAPï ªÁqÁªÀ¼ÉPï ¸À¨sÁgï PÁ£ÀÆ£ÁA AiÉÆÃd£ÁA D¸Ávï vÀj D£ÉåPÁ ªÁmÉ£ï ¨s À ÄjÎA PÀµÉÆÖ£ï D¸Ávï. ²PÀëuÁZÁå ªÉʨs À «ÃPÀgÀuÁ ªÀ«ðA ¨sÀÄjÎA UÀ¨sÁðAvï D¸Á£ÁÛAZï ¨sÀÄgÁÎ÷åa £ÉÆAzÀ«Ú E¸ÉÆ̯ÁAvï eÁvÁ eÁ¯Áågï G¥ÁæAvï ¨sÀÄgÉÎA ¸ÁgÁÌ÷å jw£ï G®AªÉÑA ¥ÀAiÉÄèAZï £À¸ÀðjZÁ ªÉÄmÁgï ZÀqÁÛ, vÁZÉ G¥ÁæAvï ªÁZï, §gÀAiÀiï, lÆå±À£ÁPï ªÀZï, ¸ÉàµÀ¯ï PÁè¹Avï §¸ï, ¥ÉAPÁqï ºÁ®AiÀiï qÁå£ïì ²Pï ªÀÄíuï ¨sÀÄgÁÎ÷åAZÉgï ªÀvÀÛqï WÁ¯ÁÛvï. C±ÉA ªÁqÉÆ£ï AiÉÄA«ÑA £ÉtÂÛA ¨sÀÄjÎA D¥ÉèA £ÉuÉÛA¥Àuï ±ÁuÉ¥Àuï, zÉêï©ügÁAvï «¸ÉÆæ£ï ¸ÉÆqïß ¤gÁ±É£ï D¸Ávï. ¨sÀÄgÁÎ÷åAZÁå ªÀÄÄRªÀÄļÁgï £ÉuÁÛ÷å¥ÀuÁZÉÆ ¥Àdð¼ï ªÀiÁAiÀiÁUï eÁ¯Á. ¢ªÁåZÁå DPÀ¶ðvï GeÁéqÁPï ¦¸ÉƽA §° eÁ¯Áè÷å§j DvÁAa ¨sÀÄjÎA DªÀAiÀiï¨Á¥ÁAiÀiÁÑ ¤zÁðgÁPï §° eÁªÁ߸Ávï. ¨s À ÄgÁÎ÷åA¤ HAZÁè÷å ¥ÁAªÁØ÷åPï

- =koÈå *Aj<} Z’Dur|Øo ¥ÁªÁdAiÀiï ªÀÄí½î D±Á ºÀAiÉÄðPÁèå DªÀAiÀiï¨Á¥ÁAi À i ï Ì D¸ÁÛ. ¥ÀÇuï ««zsï ºÀAvÁgï vÁAZÁå zÉuÁåAPï C£ÀĸÁgï eÁªïß ¨sÀÄgÁÎ÷åAPï vÀ¨sÉðw ¢¯Áågï vÉA ¨sÀÄUÉðA PÀÄmÁäPï £ÁAªï ºÁqÀÄAPï ¸ÀPÁÛ. vÉA ¸ÉÆqïß ¨s À ÄgÁÎ÷åA xÁªïß ZÀrvï D¥ÉÃPÀÄë£ï ¨s À ÄgÁÎ÷åAZÉgï zÀ¨Áªï WÁ¯ÉÆ vÀgï DSÉæÃPï ¥s Á ªÉÇvÉÆ ¥s À ¼ï ªÉļÁ£ÁvÁè÷å ªÉ¼Ágï ¤gÁ±ÉaA zÀÄ:SÁA UÀ¼ÀÛAªïÌ ªÉüï ZÀqï ¥ÀAiÀiïì D¸Á£Á. ¨sÀÄgÁÎå ¥Àuï ºÀgÉåÃPÁè÷åZÁ fêÀ£ÁAvï ¥ÀæªÀÄÄSï ¸ÁÜ£ï WÉvÁ. eÉA QvÉA ¯Áí£ÀàuÁgï ²PÁÛAªï vÉA ¨sÀÄjÎA fPÉÆ£ï zÀgÁÛvï. ¨sÀÄgÁÎ÷åA ¥ÁæAiÉÄgï ¨sÀÄgÁÎ÷åAPï ªÉļÉÆÑ ¯ÉSÁªÀígÉÆÛ ºÀĸÉÆÌ, PÉÆAqÁmÉÆ ¨s À ÄgÁÎ÷åAPï ªÁAPÁØ÷å ªÁmÉPï ZÀ¯ÉÆAPï PÁgÀuï eÁAªïÌ ¥ÁªÁÛ vÀgï vÁå ªÉ¼Ágï ªÉļï¯ÉÆè ªÉÆÃUï, vÀ¨sÉðw, ¥ÉÇæÃvÁìºï, ªÀÄÄSÁè÷å ºÀAvÁPï ¥ÉæÃgÀuï ¢ÃAªïÌ ¥ÁªÁÛ. DªÀAiÀiï ¨Á¥ÁAiÀiÁA£ÉÆ ZÀvÁæAiÀiï WÉAiÀiÁ. ¨sÀÄgÁÎ÷åAPï fªÁå CAPÉægï ¥s À ůÁÛ£Á Q«ÄÑ£ÁPÁvï, ªÁqÉÆ£ï ªÉvÁ£Á, ¨sÀÄUÁåð¥ÀuÁgï, £ÉuÉÛA¥ÀuÁgï fAi É ÄvÁ£Á vÁAPÁA »tÂì£ÁPÁvï, ²PÁàZÉÆ zÀ¨Áªï vÁAZÉgï WÁ¯ïß vÁAPÁA zsÀtÂì £ÁPÁvï, ¸À®ét D¤ ¤gÁ±Á, JPÀÄìgÀàuï ¨sÀUÁÛ£Á vÁAPÁA ¥ÀgÀvï ¸ÀÄqÀÄìrvï PÀgÁ. DAeÁ¼ï ¨sÀÄUÁåðAPï ¨s À ÄgÁÎ÷å¥ÀuÁgï DªÀAiÀiï ¨Á¥ÀAiÀiï xÁªïß ¯Á¨sï¯ÉÆè ªÉÆÃUï PÉ¢AZï ¤gÁ±Á ºÁr¸ÉÆ£Á. l


"

æoPx^ ;nkoA}‹ - 37

June 15, 2013

»ÝÃÜñÝaæ EíaæÉ QÅËá®ÜDž ÊÜQàDž

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789

qîo¡Ç æloÚj:oà:} DjŒÚurŠ Öj?ur¥ - RÈa"<j?} AjR|?oà^ä úrZ‰à:} Ao;} ùÚ}‹ä :oàÖoÇ Eurå EoÇ ;ur<}h" ú|Ys"à^ : qDoœAj{} Ûu=jÑÇX #<}œ=uùªÚ} qÚu r |_ ùR›;oÚoàÓ}ä AjR|?} dåaå <oÔu|B} Ôu?ur qÚur|_àÓ}ä Dj"Ùox ]àA}x I<jÚj?} úå_å(D}å T?}š EoÜu Dj à a;k o <oà:ošÇ Óo<j r <o q^ :oÇÖ} ;ur<oŒÚoà dv* - _k?ura"<o dúº|Úoä=kuÚoÚ} (Óo ÖuÛoÇÖoÇ Aj"Ajt~àÔoÓ} 900 EjØoÚ} =zàÛ} :oÓo =jÈÓoÚ}Ö}¥ Dj"Ùox ?oæljàAo¥Çà:} qÚu r |=} Öj r Ó} Aj " Àèu ¿ à NrÙoœà^ Aj t Ú}‹ ÕoO{} ]?ušå ;koÚoaà:ošÇ (Óo íjìÚ} ;nkoA}‹ 3 ?oî} íuì:oå qDoå :jDj?urÇ RÈa"<j?} Ao;} =kjÚo¶Ü} Au"èu¿àå æuàÔjr¿Úo¥ Øo?ošÇ<} :ur Au"?o Aj"ÀÜ} ÓoAjtÖoÇ ÖuÛoº<} ?oÛoºÓ} ùÚur¥ =koAjt;} AjR|?} :AjR|?oà =jh"x EoÓo ÖjÛ} 8. iÈ|Óoà:} iAoÛu : 1993 qÚu r |=} qDu r šå =j Ñ Ü} a|Ó} Õo?}‹ ]?ušàå qÚur|_Ó} #Du º à:} ZåZå ià;u < } 1. ÚoAj{} Øu|Úmj¶?o^ : AjÚoœÓ} 2 ;j"Ûj" Au"èo‰å %Ôj"Új"Doºa" =uÑ|D}ªAjtÚjªAj{} Y=uÑ|Úoª DuØoÚo¥Ç<} Õo?ušà Aj"ÀÜ} Ajt<jdÓ} :jF} ;oú‰Ú} q^ ùÚu r Û} #<}ùAj { } Ùu Ó }œ Ej:o‰Ç qÚur|_ Öjà;jÈBu|GÚ} AuãÚ} Ao;} ùÚ}‹ T?}š ^Új=oÈ]k úrZ‰à:} Új"I" ùÚuã?urš AjÇR‰å ^\;oÚo Aj""îoÚ} q=u®à (q;oO{} Dj"àÓ}) æoà;kur¥ q^ Bj R |Úo Gb|b Ej : o‰Ç Øo?urå q:oà =jàØoæ}ä Ûubš Eur Aj""àæuã EuãúrZ‰à:} Ao;} æoÒ"š q^ ;u r Ôoà AjR|?}å EoÓo q]kà Dj¶ÔjšÚ}œ qÚur|_ Bjâ;oŠ‡<jà;j EoàÖur q^ qDoœAjtà:ošÇ qà:jÓ} ùÚo‰å ælj"ÔoÇ~àÓ} Wa»à AjtÚošà ?oO"Ú} Aj"ÀÜo‰?uå q:oà AjR|?}å Ao]àU ú|Ø} :ur íuì:oå ÙoÛo 6. Au ã åØu å ;j D j r ‰Ú} : Aj"ÀÜ} +=oº?uršå ;uù"<} ‘ Ûu a ?}œ !Ûu r ºú|Ù} ’ 3. úå(D}å ]<j ù Új < } : Úu Ô u È Ó} Dj à a;k o <oîo?} (Aj { }åZå(Aj { }åúå Aj " "îu b :oÓo 14 AjÚoœà Øuã?}iÓëo (;uàAo¥ÚoÖur AjR|?}) Aj"ÀÜ} qÚ}å(D}å?ur|;ko aÚj";}Š‡ Aj t <j Ç :o qDoT| Au ã úr|Ó} IO"Pb:o<} =u Ñ |Ùo ? ÚoW|A} Øobšå %=oÈà:} iAoÛu q=jOt‰:}å Djàa;ko<oà:ošÇ vÚošÖur AjR|?}å =jÈDj"‰:} ÓoOtŠÇîo?} Nà;k } ùÚo‰<o Ôoà]k Ej : o‰Çä 1993 Aj " "àæu ã Aj R |?} ØoA}‹ qÒršå Óo<jr<oacà NY ØoÜoºO{} Aj " "àæu ã Dj Ú oxÚoÖu r æoàæ}Du r Œ|Ù} :oÜu Ao;} 68 Aj Ú oœàÖoÇ ]<j ù Úo<} Aj " "R‰ ^\;oÚo<} ^Új=oÈ]k Aj"ÀÜ} q^ ÓoÈD}-(Óo§Aj{} ùY¥ ÖoPR ‘!Ûurºú|Ù} I<jÚj?}! EoÜu ú?u r šÇå EoÇ %=oÈà:} :oÓo ]Au ã bå ÓoàU IÒ"|à;j È Dj º Új D º j \ ià;uÓ} DurÛuršå EoÓo qDoå úrZ‰à:} )Ó} ÚoAj{} Øu|Úmj¶?o^ DjàTà AjR|?} Au ã Ú} G"<u Ç Öu r qÚu r |=}å :oÓo ‘ RÈa"<j ? } IdªD} Du r DoãX ’ Öu r æljÚj:} Bo<} ‘Öur|Y Öur|Y =oaªà Ao;} ùÚj"àÓ} 25 Ajâ\‰ !æloÇD} úbå ùPx:o‰ Øoar<u Ú }ä Dj " Ùox ]àAo¥Çaià !;k j Ç Óë } <u A j t šå )Ó} =oaªà ?oî} íuì:oå %àÖuš úrZ‰<} 8 IÜoàÓ} Öj"=ux Öj"=ux’ _k?o¶à îo\Ú} Eu ã úrZ‰à:} úrZ‰à:} Ao;} ùÚj " àÓ} 7 ]DoàÖu r Ao;} 2. Aj"Ys"|;} Au"Aj"<} : DjAjtØ} =koi \|Ú}Œ ]?ušàå EoàÖoÇ !àÛjÚ}Aj?}†~ ;j"Ûj" íuì:oš ?oîoà^ íu ì :oå ;u r ^| ù"iàÖoÇ Aj R |?oà DuAuÓ} !Üo® EjØoÚu q^ ÙuãÔjÚ} :j=ku~<} Ao;} AjtàÛj"<} 7 Aj"Àèur¿ qÚur|=}å :oÓo ^Új=oÈ]k ;n k o A}‹ Öj ? u r šå :j A j è } 5. dåaå<oÔu | B} : =j È ;k o ^ Au"Aj"<oÖoÇ ù"Ùo¶Öur AjR|?} IÜoàÓ} ^Új=oÈ]k \|Úo¶<} Aj"ÀÜ} úrZ‰<} Aj"ÀÜuràÓ} ]<jùÚj<o<} ÓoàUiÈ| æoÈEj¶Ü} <jÚjdàEjÚoA}ä NrÙo dàÕ}ä Eu r å ‘ Eu Ú oà^ =j è u < o:u š à ]Auã?uàå (ÓošÇÓ} ÙoÈÒ"?} iAoÛuÖur Ao;} ÓoÚjÜ}å 1993 q^ Øoar<} ]|àA}x <jØur ùÇ=jª<} Dj\|B} BjAjt~ EoàÓoà EoàA} =jèuA}‹ úrZ‰à:} úrZ‰Ó} =jû<jÚ}-aÖoÚjÜoÓ} #Du º à:} Dj " ?u A j t <} æu | ùY Aj"ÀÜur¥ AjR|?} æoÈEj¶Ü} <uãà vl : j Ú } Y|Ô} Au " f¿<o :j Y ;oAuÑ-à:} 9 IÜoàÓ} Ej:o‰Ç ;oAuÑ AjtàÛo‰àå e Aj"ÀW ;koÛošàå ;uù"<} :ur Øo\-Újs"Ôu†à ùÚo‰ Øu å (Aj { }å(Aj { }å ?u r |àÖ} 7. Bu|ùÚ} NDj" : úr?urx:o‰ ú?oÇ Aj"ÀÜ} q;košÇ Aj""àæuã \dÈ ]|C}ªå Ôj"P»<} ù"AjtÚ} ;oAuÑ \|Ú}Œ ]àAuÑ¥ dåvå*å Aj"Àèu¿à Aoùr¶?} ]?ušàÖ} G"<uÇ ;oAuÑ Eoà:j"à <j]|Aj{} %àÖošÇ úrZ‰Öur AjR|?}å ùa"Cj<jÚ} qÚ}åZå :oÇTÖuÚ} aBu | C} ^\;oÚ} !W:} iÈ|Ó} Øoar<} Au"f¿å Duã_kÖur q^ ÕoÙ}úr|=jÚ} Øoa"<} ]AjàA}x 15,000 q^ qÚu r |=} qDu r šå EoÓohr æloYEur|Ó} EoÖoÇ Öu|àNÚoÓ} l æoàæ} qÚur|_àÖur AjR|?} 4. ùâCj® :u|Ø}=o?} dàÔ} :j"èjd Ej:oÇ qÚur|_ Øoar<uÓ} 1 úrZ‰<} DurÛuršå

GROOMS MUMBAI : Mangalorean RC Bachelor, aged 35 years, Ht. 5’ 6”, Wt. 80 kgs, Fair Complexion, Edn. 10th + Diploma in Hotel Management, working as a Supervisor in Muscat. Contact Email: martis.leena @yahoo.com OR 9029263886 / 9757411125 (Regd. No. 5857) MUMBAI : Mangalorean RC Bachelor, aged 45 years, Ht. 5’ 11”, Healthy, Fair Complexion, Edn. MS Engineering, workaing as a Deputy Manager, Well settled. Contact Email: srf391967@yahoo.com (Regd. No. 5855) MUMBAI : Mangalorean RC

MATRIMONIALS Bachelor, aged 40 years, Ht. 5’ 6”, Wt. 79 kgs, Wheatish Complexion, Edn.HSC, Having own business of Catering. Contact Email: collin_197@rediffmail.com OR Mob.: 9987226243 (Regd. No. 5843) MUMBAI : Mangalorean RC Bachelor, aged 31 years, Ht. 6’ 2”, Wt. 87 kgs, Wheatish Complexion, Edn.MBA, Banker, well settled. Seeks a bride below 29 years, tall, prefereably Mangalorean. Contact Email: anthony.eternity@gmail.com OR Mob.: 9820863381. (Regd. No. 5842)

Serving Since 32 Years Good Proposals, Wide-choicess of MANGALOREAN le Brides & Grooms A vailab ailabl Write or contact:

Royal Christian Family 99, Perin Nariman Street, 1st Fl, Fort, Mumbai 400 001 Tel. 2269 3578, 2265 4924 Fax: 2264 0996

BRIDES MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster aged 30 years, Ht. 5’ 2”, Wt. 50 kgs, Fair Complexion, Edn. B.Com., CAIIB., working as a Officer in Private Bank. Only Child. Contact : mpascal009@gmail.com OR 9869316408 (Regd. No. 5930) MUMBAI : Mangalorean RC Spinster, aged 27 years, Ht. 5’ 5”, Wt. 68 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.Engg. Doing MBA, working as an Asst. Manager. Contact Email : edwardrebello@gmail.com OR 9869403306 (Regd. No. 5823) MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, aged 29 years, Ht. 5’ 1”, Wt. 45 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.A., IATA, working as a Manager in MNC. Contact e m a i l : gonsalves.julie@hotmail.com OR Mob.: 9920104373 (Regd. No. 5820) MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, aged 29 years, Ht. 5’ 6”, Wt. 68 kgs, Wheatish Complexion,

Edn. MBA., working as a Manager. Contact : email: roopathms@gmail.com / roopathms@yahoo.co.in OR Mob: 9167079898 (Regd. No. 5818) MUMBAI : R.C. parents Mangalorean seek alliance for daughter 34 years, 5.3, post graduate working in senior position. Looking out for a qualified and professionally well settled bachelor with good family background. Reply with details to yopepjo2008@gmail.com OR 9619549005 (Regd. No. 5815) MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, aged 27 years, Ht. 5’ 3”, Wt. 48 kgs, Wheatish Complexion, smart, good natured, Edn. Graduate BMS, working as an Associate, Seeks only Mangalorean boy graduate

and above, Ht. 5’ 6” to 5’ 9” and non smoker, well settled. Contact email : rosy.roche.rebello@gmail.com OR Mob: 9403644066 (Regd. No. 5814) MUMBAI : Mangalorean Mother & Keralite Father Roman Catholic Divorcee, aged 32 years, Ht. 5’ 3”, Wt. 50 kgs, Wheatish Complexion, good looking, Edn. MBA., (Finance), working as a Jr. manager in Bank. Contact email: pamelav88@yahoo.com OR 09966843108 (Regd. No. 5804) MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, aged 26 years, Ht. 5’ 4”, Wt. 60 kgs, Fair Complexion, Edn. B.E. Computer Software, working as a Sr. Software Computer Engineer. Seeks a suitable match. Contact Email : tauro.mary2@gmail.com OR 25906917 (Regd. No. 5803)

Address your replies to :

Øo_ ;koÛj"àÓ} aèoD}

Regd. No. C/o DIVO, (Illustrated Konkani Weekly), 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai - 400 001.

TO PLACE YOUR MATRIMONIAL ADVERTISEMENT HERE CALL 2269 3578 or 2265 4924


June15, 15,2013 2013 June

‘]AuÑ’

# 15


$ RNI No. 61846/95

Regd. No.MNG/462/2012-14 Licenced to Post without prepayment Licence No.SK/WPP//MNG/105/2012-14 Posted on Monday/Tuesday/Wednesday of every week from Mangalore RMS

$

‘]AuÑ’

June 15, 2013 Regd. No. MH/MR/South-138/2012-14 Published every Saturday & Posted on Saturday & Monday of every week. Posted at Mumbai Patrika Channel Sorting Office, Mumbai - 400 001 June 15, 2013

Printed and Published by Lawrence Coelho at DIVO, 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Harihar Nivas, Fort, Mumbai - 400 001. Tel.: 2269 3578, 2265 4924, Fax.: 2264 0996. Printers : The Secular Citizen, Fort, Mumbai - 400 001. Editor: Lawrence Coelho Email: secular@vsnl.com, secular@sezariworld.com

Dvo vol.19 no. 12 dated 15th June 2013  

divo

Dvo vol.19 no. 12 dated 15th June 2013  

divo

Advertisement