Page 1

Aj"Ûjà:oÇÚ}-æuèj‰àÔjZ :jmDuà æljàa‰àÖo AjÚmoÚoà^ ‘]AuÑ’ q^ ‘;j DuùrÇPÚ} dXÚjs"<}’ =j:oÈàÓ} !Ôo~àä AjÔj~@ä #d‰EoÚoà Aj EuÚ} AjtEu\ îo\Ú} iÈ|Aj"\ :u?o¶ AjtÛo‰Ó} Djà=jÓ}~

Readymade Wedding Gowns, Christening Sets, First Holy Communion Dresses & All other Wedding Accessories and Thermocole Decoration, also Available at

ùÒ"~:}

Subscriptions and Advertisements for ‘THE SECULAR CITIZEN’ and ‘DIVO’ in and around Madanthyar-Belthangady area are THELMA accepted: Mrs.

Sharaf Manzil, 1st Floor, 650 J.S.S. Rd, 2ndDhobitalaoLane,Mumbai400002 Tel.: 2207 4223 Email: bryan@vsnl.com

Email:davidprinters@gmail.com Vol.18 No 49

MADTH Mumbai March 16, 2013

9482042454

Price: Abroad: <. 8.00 India: <. 4.00

aÜÇÝÂ&aÜÈÁáaÝ ÓÜíTæÂñ… ÓÜÊÜáñæãàDž ¼WÜvݤ®Ý.... Ôjælo~:} R?o~?ušà æoè} Öu Û j " à æl j " Ôu ~ à Aj " ÀÜ} ùè}?ušàÖ} :oÓo Ôjælo~à:}Ö} <oD} ùÖu ~ àä Eu r AoA}È DjæoÚ} :u|à=} ;nkoA}‹ Öj?ur<} qOtšå ;nkurÛoÇ =jÈ;u|Boà^ æu r |A} a=j Y |:} ;n k j Ú o<} Öj?ur<} qDoå EoÖu Aja~à ØoàAuÑ¥ =jYÜoAj{} Ajt:}È :u æljT<oà:} Øo?oÇY Aj""Rš _f¢ æljÔu‰b :uà IÚjrÚ}å !BuàÖ} Øo?oà U|<oÖoÇ ÔoàAoà^å U|<oà:} :oàÖoÇ <jAoÇ AjDo~ÖoÇ Djà;jælo~Ú}

ù"Ùo¶àU DoàÔo:o Au"èo‰:} q^ :oÇ AuèoÚ} q=ošõÇ AoÛ}?ošõÇ ælj"ÔoÇ~àÓ} DuãYúU ÔjØo?}h" ÖjPOt‰:}å :oÇ ÔoàAo¥Ç Au à Új s "r ]Ò"DuWà:ošõÇ (Óo ù;nkurbÓ} _kÔj~Øuà:} qÒ"šAoÚ} ÓoØoÚ} ØoàAo¥õÇ Öj ? oÇ q^ Öj b Ò" îo\Ú} Øo?ošõÇ (Óo IAjt\à:} 30 Aj D o~à Dj ù OtšÇ Öj ? oÇ ÖjbOtà Aj";kuà aBu|D} Y\<} DjAj":ur|P<} Öj"Ó}?ušà ]Dur<} ?oÀ<} Dj à îu Ç <} Dj A j t Øu à :} Öj ? oÇà Aj " "ÓoÚ} =k j ù :}‰ 25 qÒ"šàå Öj ? oÇàÖoÇ aBu | D} qDu ¥ à ]Du r àÓ} ?oÔu š àå ÖjbÒr qD}?uršõÇ Aj"ÀèoÇÚ} DjàîuÇ Aj""ÓoÚ} ÖjbÒr æur|A} IAjt\à:} EoIÚ} Øo?ošõÇ 50 ;urÔoà Öj?oÇàÓ} )Ó} Öjb EoÇ

Y\<} DjAj":ur|P<} Öj"úr<} Ôu?ušà Do=k} ]Dur<} qÒ"šàå U|<oà:} ;nkurÛoÇ Óoèo q]à Dj Ó o~Úo<} ú?ošÇ ù"Ùo¶Ó} )Ó} ælj"Ôu~à =uÑbd Aj""ÓoÚ} ÖjÛoAj:} ù"Ùo¶^ (Ó} ÖuÛur ælj"Ôu~à Ajt:}È ;jAj<}~ ÖuÛj"à ælj"ÔoÇ~àÓ} ‘ (æu r Bj ~ <oà ’ ;oºYà Ôjælo~à:} <oD} ú?uàå EoÖur =j Y ÜoAj { } qOt¥õÇ :j<o~ÙoÇàÓ} ÓoØoÚ} ØoàA}x (8AoÇ =o<oÚ} AoÖ})

ËãÃÝÃæãàvÝíñ… B«Ý£¾P… ¿Þ£ÅP… ±Ü¿å…¡ «ÆgÁgÉÆÃqï ¸ÁA. dÄZÉa ¦ü U Àðeï vÀ±ÉAZï qÉÆAVæ ¦UÀðeÉZÉ AiÀÄĪÀPï ªÀÄAqÀ¼ÉZÁ ¥ÉæÃgÀuÁSÁ¯ï DzsÁåwäPï AiÀiÁwæPï ¥ÀAiÀiïÚ «ÆgÁgÉÆÃqï ¦üUÀðeÉ xÁªïß GvÀÛ£ï ªÉ®APÀt ¦üUÀðeÉ

¥ÀgÁåAvï D¸Á PɯÉèA. ºÁå AiÀiÁwæPï ¥ÀAiÀiÁÚAvï ¯ÁVì¯Áå zs Á ¦ü U ÀðeÉZÁ ¯ÉÆPÁA¤ ¨sÁUï WÉvÉÆè. DªÉÄè¯Áå Ai À i Á wæPÁAZÉ ¥ÀAiÀiïÚ «ÆgÁgÉÆÃqï ¦üUÀðeÉ xÁªïß gÁwPï 11 ªÉÇgÁgï

¥ÁægÀA¨s ï eÁ¯ÉA. «UÁgï ¨Á¥ï zÉƫĤPï vÀ±ÉAZï ºÉgï ªÀÄÄSɯÁåA¤ ¢ªÉÇ ¥Élªïß AiÀiÁwæPÁAPï §gÉA ªÀiÁUÉèA. G¥ÁæAvï ¥ÀűÁåðAªÁgï AiÀiÁwæPÁA¤ ¸ÁAUÁvï ¢¯ÉÆ. ªÀiÁVÚA, VvÁA-UÁAiÀÄ£ÁA¤ vÀ±ÉAZï

eÉdÄ£ï ZÀ¯ï°è RÄgÁìa ªÁmï ¤AiÀiÁ¼ïß 5000 Ai À i Á wæPÁA¤ ¨s À QÛ¥ÀuÁ£ï ¥ÀűÁåðAªÁAvï ªÁAmÉÆ WÉvÉÆè. ºÉÆ Dzs Á åwäPï ¥ÀűÁåðAªï GvÀÛ£ïZÁå ªÉ®APÀt ¦üUÀðeÉAvï ¥À«vïæ «Æ¸ÁZÁ §°zÁ£Á

G¥ÁæAvï CSÉÃgï eÁ¯ÉÆ. ¥ÀAiÉÄè ¥Á«ÖA D¸Á PɯÁè÷å ºÁå Dzs Á åwäPï ¥ÀAiÀiÁÚAvï AiÀiÁwæPÁA¤ ¢¯ÉÆè ¸ÀºÀPÁgï ¤eÁ¬ÄÌ ºÉÆVîPÉZÉÆ. ºÉA AiÀiÁwæPï ¥ÀAiÀiïÚ DzsÁgï D¤ ¸ÀºÁAiÀiï ¢¯Áè÷åAPï D«Ä zÉÃªï §gÉA PÀgÀÄA ªÀÄíuÁÛAªï. —¨Á¥ï LªÀ£ï


March 16, 2013

¨æãஅ PÝÙÝjí HP… hÝñÝ®Ý.... ft ªÀÄí¼Áågï, vÀÄA xÀPÉÆ£ï AiÉÄvÁ£Á ªÀÄíeÁå G¸ÁÌ÷ågï vÀÄPÁ «±Éªï ¢Ãªïß, w ¥ÀÅgÁ¸Àuï G¨ÁÑ÷å ¦¸ÉƼÁå d±É G¨Éƪïß ªÀÄíeÁå G¸ÁÌ÷ågï vÀÄPÁ ¸ÀUÁî÷å ¸ÀA¸ÁgÁZÉ ¸ÀÄSïZï zÁPÀAªÁå ªÀÄíuÉÆ£ï aAvï¯Éè.. zÁPÀÄÖ¯Áå ¨Á¼Áêå ¥ÀjA ªÀÄíeÁå £ÀzÉæZÁå ¨sÀÄA«gï ¨sÀ¸Éƪïß, vÀÄf gÁPÉÆéuï PÀvÀð¯ÉÆ ªÀÄí½î D±Á D±Éªïß. vÀÄA zÉzɸÀàçgï eÁvÁ£Á vÀÄeÁå vÁå zÉƼÁåAvÁèå£ï zÉA«Ñ zÀÄSÁ ¥ÀŸÀÄAPï ¸Ázsïå vÀgï vÁå £ÁeÉÆPï zÉƼÁåAvÁè÷å¤ PÉ¢AZï JPïZï KPï zÀÄPÁ xÉA¨ÉÆ zÉAªÁ£Á¸ÁÛ£Á ¥À¼ÉA«Ñ. vÀÄeÁå vÁå PÉøÁAZÁå gÁ²¤A ¸ÀÄUÀAzsï ªÉÇA¥ÁÑå vÁA¨Áê÷å UÀįÉƨÁPï ªÀÄíeÁåZï ºÁvÁ¤A ¸ÀeÉÆAiÀÄÛ¯ÉÆ ªÀÄíuÉÆ£ï aAvï¯Éè. vÁå ªÀÄ£ï ªÉƪÁîå UÁ¯Á¤ ªÀÄíeÁå ªÉǯÁìuÉèå¯Áå ªÉÇAmÁZÉÆ ¸Àà±ïð PÀað D±Á... ¥ÀæxÉéZÉÆ ¥Àæ±ÁAvï eÁUÉÆ ªÉƯÁPï Wɪïß vÀÄeÁå G¸ÁÌ÷ågï ¸ÀéUÁða ¨sÀ¸ÁÌ D¥ÁÚªïß, vÀÄeÁå zÉƼÁå¤ » ¸Àªïð ¸Àé¥ÁÚA ¨sÀvÀð¯ÉÆ ªÀÄíuÉÆ£ï aAvï¯Éè. ¥ÀÅuï vÁå WÉÆgï ¤zÉAvï ¨ÁAzï¯Áèå ¸Àé¥ÁÚ¤ vÁAwè xÉÆrA¬Ä ¸ÀvÁZÁå GeÁéqÁPï AiÉÄAªïÌ ©üAiÉÄvÁ£Á. PÁ¼ÁÓ-²gÁ¤ vÀÄeÉ £ÁAªï ºÁAªÉ °¥ÉǪïß §gÀAiÀiÁè vÀj vÉÆ zÉêï vÉA ªÀÄíeÁå £À¸ÁâZÁå PÀ¥Á¯Ágï §gÀAªïÌ QvÁåPï «¸Áæ¯ÉÆ???. ºÁå ¸ÀA¸ÁgÁZÉ ¥ÀAiÀiÁÚZÉ VÃvï vÀÄeÁå vÁ¼ÁåPï vÁ¼ÉÆ ¢ªïß UÁªÁåA ªÀÄíuï aAvï¯Éè. ¥ÀÇuï VvÁAZÁå ¸ÀĪÉðZÁå ¥ÀAQÛ¤Zï vÀÄeÉÆ vÁ¼ÉÆ ªÀiÁAeÉÆé£ï UɯÉÆ. ºÉÆ ¦AeÉÆÌgï, zÉzɸÀàçjvï JPÉÆqÉÆ vÁ¼ÉÆ UÁAiÉÆÛ eÁ¯Áåj PÀ¸ÉÆ. ºÁAªÉ ZÀ¯ÁÑ÷å ºÀAiÉÄðPÁ ªÀÄíeÁå ¥ÁAªÁØ÷å ªÀÄÄPÁèå£ï vÀÄeÁå

ªÉÄmÁAZÉÆ WÀÄvïð D¸ÉÆ£ï ºÁAªÉ¬Ä vÁZÁå §gÁ§gï ªÀÄÄPÁè÷å gÀ¸ÁÛ÷ågï vÁAvÁè÷å£ï ¥Á±Ágï eÁAªÁå ªÀÄíuÉÆ£ï aAvï¯Éè. ¥À¬Äè zÉÆ£ï ªÉÄÃmÁ PÁqï°èZï vÀÄA RAAi À i ï ªÀiÁAiÀiÁUï eÁ¯ÉAiÀiï? ºÁå JPÀÄìgÁåA fuÉåa RAwa ªÀeÁ£ï KPï vÀgï, vÀÄA RAZÉ¬Ä PÁgÀuï £Á¸ÁÛ ªÀiÁíPÁ ¸ÁAqÀÄ£ï UɯÁèå zÀÄPÁZÉÆ ¨Ágï D¤ vÀÄeÁå wgÀ¸ÁÌgÁZÁå ¢¶Ö¤ PÁ¼ÁÓPï vÉÆ¦Ñ zÀÄSï «AUÀqï. xÉÆqÁå PÀëuÁPï vÀÄeÁå ²ªÁAiÀiï ªÀÄÄPÉè f«vï DgÁAiÀiÁÛ£Á DPÁ¸ÁPï ¢Ã±ïÖ ¯Áªïß vÀÄeÉ gÀÄ¥ÉÚ ¤AiÀiÁ¼ïß PÁ½eï gÀqÁÛ£Á PÉÆuÉAV ¥ÀPÁåð ¸ÁAUÁvÁ fAiÉÄA«Ñ D±ÁZï zÀĸÉÆàmÉÆ£ï ªÉvÁA ªÀÄ£ÁêåPï PÀ±ïÖ AiÉÄêïß PÀAUÁ¯ï eÁªïß f«vïZï £ÁPÁ d±ÉA zÉƸÁÛ£Á vÉÆ RAZÁå zɪÁPï ¤AiÀiÁ¼ÀÄAPï ªÉZÉ £ÀíAiÀiï §UÁgï vÁPÁ JPï ªÀÄeÉÆâvï ¨ÁªÉÇî vÁa zÀÄPÁA ¤¸ÁæAªïÌ eÁAiÀiï vÀ±É ¨sÉÆUÁÛA. vÁå ©üeï¯Áè÷å ªÀÄwPï ±ÉPÉAªÉÑ KPï G¨sï ºÀzsÉðA vÉÆ D±ÉvÁ. zÀÄPÁA ¥sÀŸÉÆÑ KPï £ÁdÆPï ºÁvï vÉA vÁA¨Éê¯Éè zÉÆ¼É GZÁvÁðvï, DvÁA ºÁAªÉ ¸Àé¥ÉÚ°è RAZÉ¬Ä ¸Àé¥ÁÚ¬Ä ªÀÄíeÁå PÁ¼ÁÓZÉgï RAZÉƪïÌ DAiÀiÁÌ£ÁAvï. ºÁvÁAZÁå vÁ¼Éégï vÁå zɪÁ£ï PÁAvÀ¬Ä°è RAaAiÀiï £À¸Áâa VÃmï ªÀiÁíPÁ vÀÄeÁå ªÉj ªÉa wà ¢¸Á£ÁAvï. PÀ¥Á¯Ágï vÁuÉA bÁ¥ï°è KPï CPÀëgï¬Ä DªÀiÁÑå «Ä®£ÁAvï ªÉļÁ£ÁAvï. ¸Àvï vÀgï ªÉÆUÁA D«ÄÑ zÉƤA¬Ä PÁ¼ÁÓ KPï eÁAªïÌ eÁAiÀiï D¹Ñ PÀ¨Áèvï vÁå gÀZÁßgÁa £ÀíAiÀiï ¥sÀPÀvï vÀÄeÁå PÁ¼ÁÓa. vÀÄeÁå PÉøÁAa ¥ÁAw ºÁ¯Éƪïß ªÀÄíeÁå zÉƼÁå »²£ï zÉPÁÛ£Á ªÉļÉÆÑ »±ÁgÉÆ ¸ÀUÁîå fuÉåZÁå CSÉÃjPï ¥ÀAiÀiÁðAvï §¼ï ¢Ãvï. vÀÄeÉÆ vÉÆ KPï PÀëuÁZÉÆ ºÁ¸ÉÆ ªÀÄíeÁå ¸ÀUÁ÷îå f«vÁPï GeÁéqï ºÁqÉÆÑ vÀ¸À¯É QuïðZï eÁAiÀiïÛ. ªÀÄíeÉ

¸ÀUÉî f«vï vÀÄeÁå ¸ÁAUÁvÁ fAiÉÄA«Ñ D±Á ªÀÄíeÁå f«vÁZÁå ¸ÀA¨s À æªÀiÁZÉÆ ¥Áªïì vÀÄeÁå fuÉåAvï ªÉÇvÀÄAPï eÁAiÀiï. zÀÄSï ªÀiÁvïæ ªÀÄÆAiÀiÁAZÁå ¥ÁAAiÀiÁ wvÉèAAiÀiï vÀÄeÁå f«vÁAvï AiÉÄ£Á±É ºÁAªï ¸ÁA¨Á¼ÀÛ¯ÉÆ. ¥ÀÇuï zɪÁ£ï DªÀiÁÌ zÉÆUÁA¬ÄÌ KPï zÀĸÁæ÷å SÁwgï gÀZÀÄAPï £Á vÀgï. ªÀÄíeÁå gÀhÄqïPÁ¼ÁÓZÁå ²gÁAvÀįÁå¤ gÀUÁÛa zÀÄSÁA zÉAªÉÛ° w RArvï. ¥ÀÇuï DªÀiÁÑå PÁ¼ÁÓa UÁAZï vÁuÉ UÁAZÀ¬Ä¯Áèå vÀgï ºÁA vÁå PÁ¼Áå ¸ÀÄmÁgï D¤ vÀÄA vÁå DAeÁZÁå zsÀªÁå gɸÉàgÁZÁå £Éí¸ÁÚgï EUÀeÉða wA ªÉÄmÁA ZÀqÉÆ£ï ¸ÀªÁð ªÀÄÄSÁgï ®UÁß ¨sÁ¸À«Ú ¨sÉlAiÀiÁÛ£Á. D«ÄÑ zÉÆUÁA¬ÄÑ PÁ¼ÁÓ JPï eÁvÉ°. ºÁå ¸ÀA¸ÁgÁAvï ºÀAiÉÄðPÉÆè D¥ÉÚ D±É¯Áå RAZÁåAiÀiï JPÁ ªÀ¸ÀÄÛPï gÁPÉÆ£ï D¸ÁÛ RAAi À i ï . vÀ±ÉAZï ºÁAªï¬Ä KPï RgÉÆA ªÉÆV eÁªïß ªÀÄíeÁå PÁ¼ÁÓ PÀÄqÁÌåPï vÀÄPÁA D¤ vÀÄeÁå »±ÁgÁåPï gÁPÉÆ£ï D¸Á. GzÁÌAvï §ÄqÀè¯ÉÆ ªÀAiÀiïæ GlÄ£ï G¸Áé¸ÁPï D±ÉAªÉÇÑ vÀ¸À¯ÉÆ ªÀÄíeÉÆ ªÉÆÃUï ºÉÆ vÀÄPÁ ªÀÄíeÁå fuÉåAvï D¥ÁÚAªÉÇÑ. fuÉåAvÁèå CSÉÃjZÁå G¸Áé¸Á ¥ÀAiÀiÁðAvï vÉÆ ªÀÄíeÉ xÀAAiÀiï fªÁuïZï D¸ÀÛ¯ÉÆ... JPÁ RgÁå ¥ÉæëÄa vÁZÁå JPÀÄìgÁåA PÁ¼ÁÓAvÁè÷å£ï ªÉÇwÑ RvÀÌw ¨sÉÆUÁÚA »A. D¥ÁÚ£ï D±É° ZÀ° vÁZÁå ftÂAiÉÄAvï vÁPÁ ªÉļÁ£Á ªÀÄíuÉÆ£ï PÀ¼ÉÆ£ï¬Æ wZÁå AiÉÄuÁåPï ºÉÆ fêï gÁPÉÆ£ïZï D¸ÁÛA. £À²¨ÁPï vÉÆ gÀqÁÛA. zɪÁPï vÉÆ zÀĸÁðvÁ. ¥ÀÅuï vÁuÉA D±É¯ÉÆè vÉÆ fêï vÁPÁ «¸ÉÆæ£ï ¥ÀPÁåð ¸ÁAUÁvÁ ªÀÄeÉa ft fAi É ÄªïßZï D¸ÁÛA. vÀgï¬Ä vÁPÁ vÉA eÁAiÀiï. ºÁPÁ D«ÄA QvÉA ªÀÄíuÉåvï RgÉÆA ªÉÆUï???...

AiÀiÁ ¦±É¥Àuï ..???? ¸À¨sÁgï ¢Ã¸Á xÁªïß ¸ÁAUÁvÁ WÀÄAªÉÇ£ï KPï zÀĸÁæåPï d±É fAiÉĪïß, CPÉæÃPï zÉÆ£ï PÁ¼ÁÓA CAzÀÄð£ï ¨ÁAzï¯ÉÆè÷å ¨sÀªÀð±ÁåZÉÆ UÁAnAiÉÆ RAZÁåAiÀiï JPÁ zÀĨsÁªÁZÁå PÁgÀuÁPï vÀÄmÁÛ£Á zÉzɸÁàçgï eÁªïß fªÁÏvÁ vÀ¸À° ¨sÀAiÀÄAPÀgï PÀævÁå WÀrÑ ¸ÀA¨sÀªï D¸ÁÛvï. ºÁå PÀoÉÆÃgï ¥Àj¹ÜvÉAvï ªÉÆUï ªÀÄí¼Áågï vÁå zÉƤ¬Ä fªÁPï PÁAoÁ¼ÉÆ d¸ÉÆ eÁªïß ªÉvÁ. ºÁå ¢Ã¸Á¤A DAiÀiÁÑå DzsÀĤPï ªÉÆÃUï PÀuÁðgÁAPï ºÉÆ ªÉÆÃUï ªÀÄí¼ÉÆî ¸À¨ïÝ ªÉüï GvÉÆæAZÁåPï G¥ÁÌgÁPï ¥ÀqÉÆÑ vÀ¸À¯ÉÆ vÀ±ÉAZï zÉÊ»Pï D±Á xÁA¨ÁÑåPï ¸ÀºÀeÁ¯ÉÆè eÁ¯Áèå£ï, ºÁå ªÉÆÃUï ªÀÄí¼Áîå ¥À«vïæ ¸À¨ÁÝZÉÆ CxïðZï ¨sÀ±ïÖ eÁªïß UɯÁA. ¥ÀÅuï RgÉÆ ªÉÆÃUï RAAiÀiï ªÁqÁÛA, RAAiÀiï ¨Á¼ÁÛ RAAiÀiï gÁeï PÀvÁð ªÀÄí¼ÁîåPï zÉÃPï eÁªïß zÉƼÁå ¢²ÖPï DªÀiÁÑ÷å ¸ÀªÀiÁeÉAvï ªÉÄeÁàPï ªÉļÉÆÑå vÀ¸À¯ÉÆå xÉÆrA PÁ¼ÁÓA gÀhļÁÌwvï. JPÁ PÀIJ£ï zÉÆãï PÁ¼ÁÓ ªÉļÉƤ ªÉÆUÁZÉÆ Cxïð ¸ÀªÀiÁÓ£Á¸ÁÛ, vÉÆ C£ÉÊwPï QæAiÉÄPï ªÁ¥À£ïð CAvï eÁªïß AiÉÄvÁ¸ÁÛ£Á, PÀëuÁPïZï ¸ÀUÉî «¸ÉÆæ£ï, D£ÉåPÁè÷å w²£ï vÀQè UÀÄAªÁتïß JPÁ PÀëuÁPï DPÀ²ðvï eÁAªÁÑ÷å ºÁå ¢Ã¸Á¤, ªÉÆÃUï ªÀÄí¼Áågï ¥À«vïæ. vÉÆ C¥ÀÅmï ªÀiË£ï vÉÆAqÁ xÁªïß ¨sÁAiÀiïæ ¥ÀrÑ ¨sÁªÀ£Á ªÉÆUï eÁvÁ£Á zÉƼÁåA¤ PÁæAw GmÉÆ£ï PÁ¼ÁÓAvï AiÉĪïß gÁeï PÀvÁð. vÁå RgÁå ªÉÆUÁAvï PÁ¬ÄAZï Rvï ¯ÁUÉÆAªïÌ ¢£Á¸ÁÛ, vÉÆ ¸ÁA¨sÁ¼ïß ªÀÄwAvï DmÉƪïß JPÁZï ¹ÛçÃAiÉÄZÉÆ ¸ÁAUÁvï D±Éªïß D¥ÁÚZÉ PÁ½eï vÁPÁZï CªÀiÁ£Àvï PÀ£ïð zÀªÀ£ïð vÁå ªÉÆUÁa ¹AwªÉÄAvÁ ¨sÁªÀ£Á ¸ÁAUÉÆPï zsÀAiÀiïæ ¥ÁªÀ£Á¸ÁÛ ªÀ¼ÉÆé¼ÉÆÑ÷å vÉÆå QvÉÆèå PÁ¼ÁÓ DdÆ£ï¬Ä DªÀiÁÑå

- !^?} <jØuÈ:}

DuŒ|O{}‹ (æuãà;jrÚ}) ¸ÀªÀiÁeÉAvï D¹Ûvï £ÀíAiÀiïV ..????? zÉêï PÁAAiÀiï ªÀÄ£Áê÷åPï vÁuÉA D±É¯Éè ¢ªÀÅ£ï vÁPÁ ¸ÀÄT PÀgÀÄ£ï G¥ÁæAvï xÉÆqÉA ¥Á«Ö vÁZÉ ¯ÁUÉÑ PÁuÉÎvÁ vÉA RArvï. ¥ÀÅuï JPÁ RgÁå PÁ¼ÁÓ£ï D±É¯Éè vÉA vÁPÁ ¢ªÀÅ£ï G¥ÁæAvï vÁZÉ ¯ÁUÉÑ ªÉÇqÀÄ£ï WÉvÁ£Á.... vÁå ¤gÁ² PÁ¼ÁÓPï ZÁgï¬Ä PÀIJ¤ PÁ¼ÉÆPïZï DªÀævï eÁvÁ eÁAiÀÄÓAiÀiï. ªÀ¸Áð¤ JPÁèåPïZï D±Éªïß ±ÉA¨ÉÆgï ¹AwªÉÄAvÁ¤ ºÀeÁgï AiÀiÁzÉÆå PÁ¼ÁÓAvï dUÀªïß G¥ÁæAvï vÉA ¸ÀUÉî ¦üZÁgï eÁvÁ£Á PÀAUÁ¯ï eÁªïß gÀqÁÑå PÁ¼ÁÓa ¨Éƨï vÁå zÀĸÁæå PÉ¥Áàå PÁ£ÁAPï DAiÀiÁÌ£Á eÁvÁ. ¥ÀÅuï xÉÆrA ºÁAUÁ RgÁå ªÉÆUÁZÉ ªÀÄĸÁÌgï ¸ÀªÀiÁeÉPï °¥ÉǪïß ¸ÀA¸ÁgÁZÁå ¢²ÖPï vÉA zÉÆVA ¥ÀQðZï eÁªïß D¸ÁÛvï. “zɪÁ£ï eÉÆr¯Á vÉA ªÀĤ¸ï ªÉÆr£Á eÁAªï” ªÀÄíuÁÑå ¸ÁAVÚ DªÀiÁÑ÷å ¸ÀªÀiÁeÉAvï ZÁ°Û vÀgï¬Ä KPï eÁAªïÌ vÀqÉÆàAZÁå zÉÆãï PÁ¼ÁÓAPï ªÀAiÀiïæ §¸ÉÆ£ï vÉÆ zÉêï vÁAZÁå «Ä®£ÁPï RAAiÀiï vÁ¼ï ªÉļÀAiÀiÁ߸ÁÛ CªÀÄÄæPÉÆ ºÁ¸ÉÆ ºÁ¸ÁÛ£Á ºÁå zÉÆUÁAAiÀiÁÑå PÁ¼ÁÓA¤ vÉÆ ºÀįÉÆ¥ï GeÉÆ eÁªïß GjÑA CPÉæÃa D±Á ¨sÀ¸ïä eÁvÁ PÉÆuÁÚ. C±É D¸ÁÛA, ºÉA ¸ÀUÉî zÀÄSï ªÀiÁíPÁZï QvÁåPï? fuÉåZÁå CPÉæÃZÁå WÀrAiÉÄ ¥ÀAiÀiÁðAvï D¥ÁÚ£ï D±É¯Áèå ªÀÄ£Áê÷åZÉÆ GUÁظï PÁqÀÄ£ï vÀj vÉÆ RgÉÆ ªÉÆÃUï fªÉÇ zÀªÀÅöæ£ï ¥ÀPÁåð ¸ÁAUÁvÁ fAiÉÄA«Ñ DªÉÄÑ ªÀÄzsÉA ¸À¨sÁgï D¸Ávï. (13AoÇ =o<oÚ} AoÖ})


!

March 16, 2013

Óoèu r Óo ;n k o A}‹ %ØoºÛoÓ} =jûDj‰Ó} 18 !àúr 49 Aj""àNO{} AjtÖ}~ 16, 2013 Aur?} : ;u|Boà:} < 4.00 a;u|Bo0:} : < 8.00

DIVO, Illustrated Konkani Weekly, 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai 400 001. Tel.: 2269 3578, 2265 4924, Fax: 22 - 2264 0996 E-Mails: secular@vsnl.com, secular@sezariworld.com, divo@mtnl.net.in Websites: www.secularcitizen.com & www.sezariworld.com

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

Djà=o;jR|O{} DjAj"DoÇàÓ} DjAjt;o<} ú;oèo?

=o=o æu<uZÓ}ª DurèoAoÇ<} =uæluÈÚ} 28 :oYúÚ} ÚoW<oAu" ]?oÇ %=oÈà:} q:oà qa"¥ #ÔjØ}~Ajt:o =o=} DoOt’ aÜuà Y\ Øo?oÇä Aj"ÀÜo‰<o (Óo Y\Öur Bjr<}Ç Aj îob=jÜ} ^Ajt~Ü} Øo?ušà ]Dur<} Ò":oå #KbÖoÇ ÚoCoÄà:}h" Dj;oŠõÇÓ} DjÓo~Ú} <oå =o=} DoOt’<} ÚoW<oAu"à ]|A}‹ <jAuÑ =o=} DoO{}’ aàÖo‰ =jOt~à:} (Óo Y\Öuà îob=jÜ} %;u?oàå =o=} DoOt’ÖoÇ ÚoW<oAu"à %=oÈà:} DjæloÚ} !à:jÚocÄ|O{} íjìZ:oà Øobàå EoÇ íjìZ:oàÖur =jYÜoAj{} DjæloÚ} ;u|BoàÖuÚ} Øo:oå :jBuàÖ} =o=} DoOt’Öuà dOtDjÜ}h" ú;o‹O{} îob Øo:o<o :oÇ AuèoÖoÇ íjìZ:oàÖur :oÖuÚ} =jYÜoAj{} =jÛo‰Ö}å qØ} DjàDoÚoÚ} N;ošAjÜ} Øo:u qDo‰<oä Uà:o‹U N;ošAjÜ}h" Øo:u qDo‰å DjæloÚ} ;nkjÚoàÖu aa;k} DjAj"DuÇO{} #ÔjØ}~ Ajt:u Aj""ÓoÚ} %æu qDo:}å aBu|D} ØoA}‹ dé|OtàÖu OtIÓ}=jÜ}ä !Au"|YÓoà:} q^ EuÚoàùÛu Øobšà OtIR| Doxà;j?oå ù;nkurbÓ} #ÔjØ}~ Ajt:o DoàÛj"<} EuÚ} =jàÔo†à DjàTà AuÖàu ä !à:jÚ} ;ka j "~|O{} PÔo‹à q^ :oÖu DjA"j DuÇå (Óo ÓoèoÚ} O""Úur|=} ælj=jÑ~Ú} ù;nkurbÓoà^ æljÚur<} Ôu?ušà qØ} :oÇÖ} O""Úur|=oà:} ;kjAjt~àÓ} Do°<} Ajt<} <o Øo?oàå Durvl:} Durvl:} #ÔjØur~ ?ur|Ó} <oDo‰<o Y:urÇ Øo?oÇ:}å ?urÓoà^ æljR‰=jÜoàÓ} =oÙ} ú?oÇ Aj"ÀÜo‰<o Aj""ÓoÚ} e =jYd°\ ùi ÚoAo:}? qØ} DjàDoÚoÚ} DjA}~ ;kjAjt~à =oÈD} Aj""dšAj{} ;kjAjt~àÖur ?ur|Ó} AjÀÛ} DjàîoÇ<} AoÛur<} qDoå (;urè}Ö} DjæoÚ} ÚoCoÄà Aj""dšAj{} ;kjAjt~àU YAoØ} =oèo‰:} ;nkurÛoÇ ÚoCoÄà^ EuÚ} ;kjAj{}~ =oèj"àR qÛjº?o~ä EuÚ} ;kA j t j ~àÖuÚ} Djæol Ú} qÛjxèurÇä Nà;j<oä ÓoÒ"Š EoÛj"<} ?urÓoà^ :oàÖoÇ ;kA j t j ~à:} Ò"Buà ;jæoA} ÕoP"<} qDo:}ä =oAo<o:}?ošõÇÓ} !<oÇO{} q^ æljè} Ao=j?u~?u ;oúšO{} DjæloÚ} qDo:}å qAjt¥õÇ DjAt j ØuÖÚu } qa" qØ} <j;Új } AjtÚošõÇÚ} \ÖuÚ} DjA"j DuÇ q^ !<oºÚoà AoÛur<}Ö} qDo:} iAoO{} \à %@à ØoàA}x qOtx<oà:}å qa" q:oà DjàDoÚ}æljÚ} ià=uц<} qDoàA} Aj"ÀÜo‰<oä qAjt¥õÇ !d¶:oÒ"ÖuÚ} qØ} DjAo?} %æluà Øo:oå AjÇAjDoO{} q^ q]nk~Ó} ÔjØo~à Aj""ÓoÚ} qAu"¥à ;koa"~Ó}ä DoAjtWÓ} q^ DoàDjÂ\Ó} W|a:} Gàh"¢ AoÙ} Öj"úr<} AuÖuà ]Dur<} Ò":o q^ qa"à R:uàÖ} ùÚj"àÓ} DjÓo<oàA}å !Buà Øo?oÇÚ} qa" qAu"¥à ÔuÈ|D}‰ ;oO{}§ ùBuà %ÚjÒ"‰?oÇàA}å qOt¥õÇ ØoÔj\ùÚjÜoà q^ N;ošAjÜu Aj""ÓoÚ} qa"¥ q]n~k Ó} ÔjØ}~ =jÈAj""î} Do°<} íuì:oå qAu"¥à DjA}~ ;koÇ<} Aj"<} EoÖuÚ} ú|à]È:} Øo:o<o æoRÖu DjA}~ aCjO{} AoÙ} Öj"úr<} Au:o:}å =jYÜoAj{} ØoA}‹ ù"Ùo¶ (úrºÙ} q^ DjAjt;o<} <oD} Øo:oå AjÀZ?oàÖuà AjtÀP£ÛoÇàÖuà AjtÔj~;jB~j <} <oDo‰<o ù"Ùo¶Uà EuÚ} Dj;Dj oÇà Öj"RUà Au"Ùoà ÓoÛo‰<oä Öj"úr<} =jÛo‰<o Au|è} %:oÈ?urš qDo‰å ;koa"~Ó} Aj"@OtÚoÇàÖur =o:}È q^ IAoæoŠY qØ} ÖjÛ} ØoA}‹ !\¶|Ó} ÔjØur~ \Dj"~ÖoÇ q^ DjAjtØ} æoà;j"<} EoÛo¥õÇÖoÇR q=ušàÖ} qD}‰ N]Ó} AoÛjàAo¥õÇà:} ÖjÛ} ÔjA"j <} ]:o:} :jBàu ]Dur<} Ò":oå ;uù"<} DjAjtØuà:urš DoAjt<}Ç Aj"^D} DjAj"DoÇà^ ÖjÛ} q^ ÖjÛ} N"Ûur<} Au:o iAoO{} :oÇ DjAj"DoÇàÓ} Òr|Ô}Ç =jYEoÚ} GàÖoO{} AoÙu<} :oÓo ]cªÓ} =jÛo<oå qØ} DoAjt<}Ç Aj"^D} Euà DjA}~ DjEj<} ùÚj"<} qDoä =jûÜ} ú;urè} Aj"ÀÜoDjÚ}?

;kjÚ}¶Djæluà:} ?oh"ÓoàÖur =o:}È

qîoÇ #àZOtÖoÇ ù;nkurbÓoàÖuà DjàíjìK<} (All India Catholic Union-AICU)ä EoU =jh"š Djælo I"?oO{} Aj"e<oÖoÇ qú|YÓ} Ûubšà:} IAj{}bšå %:j‰Ú} æloÚj:oÖoÇ 15 ]Ò"DuWà ;nkoA}‹ 100 AjO{}È =jÈ\^] EoÓo EoIÚ} qD}?ušå ;kjÚ}¶Djæluà:} :oàÖoÇ EjÓoxà q^ IAoæoŠYà aià Aj t Eu : } ]àAo¥ÇÓ} q^ Øu r Ûo¥ÇÓ} ?oh"Ó} DoàÔo:o qO{}?uš; vD}Œhr EoIÚ} qD}?u š å Ao\Óo<} ;j"DoÈÇ aB}ºDjælu<} #ÔjÚ}§Ajt:uà:} ?oh"ÓoàÓ} qDu¥à Do°<} :jBàu =o:}È aAjY?o; ?oh"Óoà^ :oàÖu r =o:}È DjRÈ|O{} Y\<} îuèjØoO{} Aj"ÀÜ} %?ur ]?oå Eur =o:}È _kÚj¢ØuÖoÇ q^ ]Ò"DuWÖoÇ Aj"ÙoªÚ} ?oh"ÓoàÓ} AoDo‰aÓ}

Y\<} =koAuÑ ØoÒ"§ Aj"Àèur¿ ^Új®O{} AICU Djæ<ul } íuì:}?urš q^ :ur ÓoÚjÇÔj:} ùÚj"àÓ} Dj"Új" ú?uršå #ÔjÚ}§Ajt:uà:} ;ur|<} Ejà:} qDo:}: q;koÇ\¶Ó} Ejà:} q^ qÛjèu‰à Ejà:}å q;koÇ\¶Ó} Ejà:} RÈ|d‰| æloAoÛo‰U iúrA}® q^ ;u|A}Dj"‰\ q^ EoàÓoà PT‰ Øo?uršÇ DjàT‰ qÙo=o‰å Eoà:j"à ?oh"ÓoàÓ} ÖjZ:} =o:}È <o Aj " ÀÜu Ç :}å =j Ñ Ü} qÛj è u ‰ à aæloÔoà:} DjRÈ|O{} =o:}È ?oh"Óoà^ íuìàAo¥ÇÓ} NÚjrŒÚ} !AoxD} qDoå =j Ñ Ü} ?oh"ÓoàÖur AoàÙur :oàÓoà DurÛ}‹ ]àAo¥ÇÓ} ÖjÛoAj:} vD}Œ q^ OtIÓ} qÒ"‰<oà:}å Ao\Óo<} ;j"DuÈ aB}ºDjælu<} ?oh"ÓoàÓ} R\šà DjÚ}º EjÓoxà ]?oÇà:} Aj"Àèu¿à DjæoÚoàÓ} ùf:}Ö} <oå vDoŒà^ q^ OtIÓoà^ DoàÔ}?ušà ÓoAj{} ùÚo¥ÇÓ} Ajt:}È ?oh"Ó} <jÀO{}å

NÔj Ú } qÛj è u ‰ à Aj Ú o¢à:} Òr|I<oà Újr_:} ùÚo¥Çà:}ä ^ÚoŠÚ} íuìàAo¥Çà:} :oàÓoà RÈOtè} qDoå :oàÖur DjEjÓoÚ} íu ì àAo¥ÇÓ} ;k j Ú }¶Dj æ l u Ö oÇ Aj""ú?oÇà^ =oXà DjÚj<oÒ"; :oàÖur =o:}È îuèo¥ÇÓ} :oàÓoà =u Ñ È|:oœE} ]|ØoO{}å ?oh"ÓoàÓ} =o:}È Aj t :}È <jÀO{}ä IAoæoŠYO{} qDo Aj"Àèu¿à Uà:j=} AoÀèu¿à q^ æloDoæloD} Öjbšå !Dj ? u r Ç q^Ó}hr 6 IAjt:urÇ ÖjP"àÓ} qDo:}; qú|YU 2013 AjÚoœ =kæ u Èu AjYà:}å GàO"œÚ} Aj"ÀÜ} Ò";urè} ^i¥:} ØoàA}x <oå EoÇ æloAoÛo‰ÖoÇ AjÚoœ ?oh"Óoà^ :oàÖuà ;nK jk D}°=jÜ}(passivity) DoàÛj"<}ä ;kjÚ}¶Djæluà:} :oàÖur =o:}È (:oàÓoà qd¥à EjÓoxà :jBàu IAoæoŠY) G"Bu<} q^ ;kO j tÈ<} dº|ÓoÚ} ùÚ}‹ä _kÚj¢ØuÖoÇ :jBuà ]Ò"DuWÖoÇ Ejà:oÚ} :o@à RÈOtè} ØoàAo¥ÇÓ} =kûj Ûàu DjÚoØu Aj"ÀÜ} AICU <} ?oh"ÓoàÓ} %?ur ]?oå :oàÖoÇ EjÓoxàU q^ IAoæoŠÚuàU AjtEu:} q^ DjAur§@ ?oh"ÓoàÓ} ]àa¥ úrÜu? EoÇ DjAo?oU Øo=} Aj"Ej:oºU ØoAo‹Do! —=koÈ;} aåØuåa"<u|Ø}

hæ±Üâ³íñ… Æ㨅ì ÓÝÀáº~P… Óܮݾ®… Aj"àÔj"¿Úo¥ Øu=jûŒ _kÔ~j Øuà:} 11.2.2013 Au Ú } Pr;}~ Doh"’@Öo =k u D o‰ Dj à ;j v l ~ à \U AjÀZºÓoO{} =oÖoÚj " àÓ} ;u | A} =j Ú u § <} NÈEj ; } =j û Bo~àA} Do;j Ú } ú?u r å DoàØu Ú } 6 Aj Ú oÚ} =u Ñ bÒ"^ AoÛoÇà:ošÇ \Öo ÔurÈÙurª Ej"WÈà IAur<}ä AjtÔo®Ç qÚo;kj<} æluKA}‹ q^ \U æloÔuAjà:} #AjtØ} =jPšRxà:} AoAjA}‹ Øu = j û Œ #Ôj Ú u § Ó} æl j R ‰=j Ü o<} =jûBo~àA} ÓoÛuršå Dj"AjtÚ} 1000 æloAoÛo‰Ç^ Eo\à Ao:} q^ úrà:} íuìA}‹ä AjtÔu®àùà\Ôur ÔoA}‹ !RÈDo‰àAoàÓ} %\‰Aj{} ;u|Ó} =oKh"šå q^ #ÔjÚu§à:} =ja:}È Nb;o<} æluKÒ"šàå

Øu = j û ŒÖo Au ã Ù} =k j š Aj Ú }œ Dur|iO"?} DjYºD} DjàÕo<} Aj " "îu | PŒÜ} íu ì :u š ?oÇ EoÇ qÚo;ko<o Aufà æo=} Øuåvå Dj ? o†<o<} Doh"’@Öo Aj " Ej : oºaià T<oÇ<oæl j Y :} DuAjt~àA} ]|A}‹ !PàÓoÚ} ]:o<o Dj º O"Aj { }Du | Aj Ó oà^ ÚjàÔoè} ]AoÇàÖur q^ Ôj<o~f qAoØoàÖur AuãæljA} PùA}‹ ÓoÚuÇà DuræljÒ"šàå Nb;o<o %=oÈà:} DjÚoºàÓ} îoÜ} _|Aj<oÖur Dj:oxÚ} ]|A}‹ 3

AjÚoàÖuà æljR‰=jÜ} Djà=jÒ"šàå Dj Ú oºàÓ} æl j R ‰=j Ü } %ØoÚj"àÓ} q^ %?ošDoU :jâ_‰ æl u r Ôj " àÓ} !AoxD} ]àAu ¥ à ÓoÚjÇùÈAj{} aÔoÚ}æo=} <uPœ<} q?u ¶ |ÛoÖo Aj t Ú}¢;j B j ~ <} %\‰Aj{} DjEjÓoÚ}ä ÔjràÛ} Dj E j Ò r|Ô} q^ aBu | C} =uÑÈ|:oœEo<} q=jûæo~Ò"<} ØoÇY Øo:o<o q?o‰Ú}-ælj"T~à q^ b|I<} q=k} Au"|Yä Ôura¿Ó} Aj"àÛjf DjàÕ}-DjàDo°Ç^ O"Bjdº —(Z <uÙurª úbå


"

March 16, 2013

æloAoÛo‰Öuà AjÚ}œ 11.10.2012 - 24.11.2013

aÜvÜ¿å… BÊæãc »ÝÊÝv…¤ =jÚo‹Ç GÚoÚoà:} AurÒ"§ )Ó} <oàAoZŠÓ} =jÈAo]å :ur æloYÖ} ælurèur ØoAo‹D}?urš :jÚ}hrä #ØoÈÒ"?} =jÚu§Öuà %=oÈKŒÜ} :oÖoÇ<} DurDj"àÓ} ØoOt‹:u š àå :j D j ? oÇà Dj A j " Otà^ :u r :oàÓoà DjÚjœY:} Ò"Ùo‰?urå =jÚj:} =jÚj:} \ =jÚo§ ;uAoÓ} %bª ÚoAo‰bå ;uAoÖu Óoù"f‰Ó} q^ ;jÒ"Ó} ÔjÛ} <o ÔoO{}? #ØoÈÒ"?} ?urÓoÓ} ;uAoÖoÇ Au r Ôo ;n k j à O{} EoÛo¥ÇÓ} AurÒ"§ Djúrš <oå ?urÓoÖoÇ Gf¶:} <o:jš?oÇ q^ a_È|:} Øo?ošÇ %=oÈKŒÜoÓ} ælurÔoœÜu Au"èo:}ÔoO{}? Euà DjAo?} AurÒ"§Ó} ;kurDo‰?uàå ;ko %=j;u|D} íuìàAo¥ÇÓ} :ur d<oO{} ;uràÔoÈÚ} ;uAoÓ} Au"èj"àÓ} Ôu?uršå Öof|D} ]|D} Öof|D} Úo\ :u r ;n k j à O"œÚ} %Úu r šå :oÓo Úoúr<} ÚoAjš?oÇ ?urÓoÖuà Dj O tÈÜ} Öj " úšàå :o@à æloàÔoÈÖuà )Ó} AoDj"Èà =uÙušà q^ :oU =jÑØo ùÚ}‹ DjàæljÈAj{} ú?u r å ;u r àÔj Ú } ;u à Aj û <} Ò"àAo¥Ç AurÒ"§<} Euà ;jâB}Ç =jèu?uàÖ} :ur ?urÓoÖuÚ} ÚoÔo<} =u Ù u r šå Eo:oà^ Doàæoè}‹ EoÛ}?u r šÇ %=j ; u D oàÖu r Ç ;u r |<} =kjfÒrä AurÒ"§<} ;uràÔoÈ ;nkjèoÚ} %ÛurA}‹ AurÛuršÇå æloàÔoÈÖuà AoDj"Èà ?oDj"<} _Ùu r ú?u à å :u r _Ùu r %;oxà:} æljÚj"œ<}ä :uà %;jÓ} ?urÓo<} _Ò"Buà ú?uàå :oU

e ùYmÜoO{} ;uAoÓ} Ajt<jºb <oå ;u | A}hr ?u r ÓoÖu Ú } ÚoÔoÚ} Øo:o?urä =jÑÜ} ;j"DuÈ íjìZÒ" :oàÖuÚ} AurAoèj‰?urå ( ]º\^O"Aj { } 9, 1-29) å æloDoO{}?ošÇ ÔoàAoÓ} AuÖuà æloÔ} AurÒ"§Ó} =koAuÑ ØoOt‹å ÓoÚjÜ} Aj"ÙoºÇ<} !Buà ]?oà; ‘EoàA} æloÔuAàj :} ;u|A} Aj"ÀÜ} #ØoÈÒ"?} =jÚu§ Aj""ÓoÚ} :j"Auà Aj t ÀÓo %ù"š<} ;kÚj "j àÓ}<oàO{}’å (]º\^O"Aj{} 32, 51)å EoÇ Au r Ò"§ÖoÓ}hr Øu I "RÈ|D}‰ Bu È |C}ª R:oÇÓ} EjÚuÇ|ÓoàÓ} !]kÓ} ùÚ}‹ q=ošÇ ùCoªà q^ G"Úoœ Aj"Úo®à:}ä :oÜuà ;uAoÖuà æloÔuAjà:jŒÜ} =jÈDoÚošàå DjOt‰<oÓ} Y|Ô} GàO{}¥ ]|àA}x <oå ^CjxèjàÓ} q^ ^ÚurŠ|i Wa:oÓ} N"<oÇ;} =j Û o‰å Øu I "Öu Ú } aBoºD} ÚmA u ‰j ?oÇàÓ} =koAuÑ Øo:o ØuI"Öur =ja:}È !:ur¶ä q^ Eu ù"ÚuŒà:} q^ EoÇ %ØoºÛoà:} :oàÓoà =oÈ=}‰ Øo:o Dj A u r §@ \à ØoAo‹Do:} Aj"ÀÜ} ;uAoUà æl j " T~àå :oàÖu à ;n k j à O{} Ò";urè} ^BuA}‹ qDjšb ÖoÓoÈ Ôj"?oAjtU !d¶:oO{} ùÚo¢:o q^ ;j:}‰=jÜoU !d¶:oO{} (=jÑ:} ;kj"AuÑ Aj"Àf¿ =jÈFo) ÚjU:} Øo:oå :jDj?uà EjÓ}xä :jDjb Djù:} ØuI" ;nkoA}‹ \à ØurÛj"<} íuì:o:} (I"AoàA} 1, 12)å ØuI"RÈDo‰Ó} æloAoÛo‰<} dº|ÓoÚ} ú?oÇÚ} qa"¥ ‘!d¶:oO{}’ =jYAjÚj‰<} Øo:oå AoO{}ª DoàZ¥ q^ NÚuà ùY:}‰ AuU DoAj"]nk~

Aj"ÀØoÇ AjtÔo®õÇà:} Dj;oà :j"Øur %ÛoD} ÓoÛo‰à

- =koÈ;} aåØuå a"<u|Ø} ØuI"Ó} dº|ÓoÚ} ú?uš AjÇR‰Ó} ?oælo‰å Eur dº|ÓoÚ} (acceptance) ØoÒ"§ Aj O "ÇR‰Ó} (personal)ä DjºG"BuÖur (optional) q^ =jY_ÓoÒ"Öur (serious, adult), =kùj :} a]kY\àÖur q^ DjàDoxYÓ} (liturgical and dº|ÓoÚ} sacramental) =jYAjÚj‰<} EoZ<oå R:oÇÓ} q;koÇ\¶Ó} =jYAjÚj‰<} ØoàAu¥à ù"Zà:} <j À O{}ä NÔj Ú } T<oÇ<oà:}å !Dj?uà =jYAjÚj‰<} Öo?} (behaviour) N]š:o; Uà:o‹à^ q^ ælurÔo®à^ %Új<oä ùÚo‹Çà^ RÈOtè} Øo:oå qAjtxà ù;nr uk bÓoàÓ} =ja:}È Do‹<} Au"èo¿àä =jÑÜ} qAjt¥Ç æoèo»=jÜoÚ}å :oÇ æoè}=jÜoÚ} qAj t xà Dj A u r §@ <o:}bšå %=oÈà:} N"]=jÈÓoDoÓ} qa" =oAošÇàA} ; q^Ó}hr AoÛošÇà:}å æoèj Œ ÜoÖu r æo_‰Ø}¶ =jY_ÓoÒ"ÖoÇ (adult) Ejà:oÓ} :j"Auà EoàAuà EoÛoš? ú;o‹à? Eur ^ÚoŠ‡Ú} T<oÇ<} (conscious) =j;nkoÚ} ú;o‹à íuì:oš? :oÇ q<ur’‡ÔoÖur %Ôo†D}

qDo ? Dj æ oÚ} ù;n k u r bÓoà^ Aj O "ÇR‰Ó}ä îodx q^ =j Y _ÓoÒ"Öu r æo_‰Ø}¶ íuìàA}x<oàT Aj"ÀÜ}! q=o® ;n k j à O{} =j Y Aj Ú j ‰ <} Øo?oà Aj"Àèur¿ q<ur’‡Ô} DjæoÚoàÓ} q^Ó}hr ØoàA}x <oå :jDj?oÇàÖur æo_‰Ø}¶ ØuÚo?} ØoA}‹ %Úoš ; :oàÖu r Ö} îoDuxÖur ØoàA}x <o ;uù"<} =jYAjÚj‰<oÖuà DjAo?} :oàÖu ;nkjàO{} %;u<oå :jDjb =jÈFo :oàÓoà Ò"àA}x<oå ù;nkurbÓ} æloAoZ‰ arDoÓ} Ò":o:}ä AjtÔo®Çà IAjt:oÇà^ æl o Ô} íu ì :o:} ; ØoÒ"‰à ;uAoDjŒÜ} q;koÚo‰:}å =jÑÜ} Eu ;oºYà :oàÓoà ‘ ;j h "ºÓ} q<ur’‡Ô}’ (God experience) Øo?o Aj"Àf¿ æloD} vP"x?} %POt‹à:}å qa" ælÓj }‰ q;koY¥ ;jh"ºÓ} q<ur’‡Ô} ØurÛo¥ÇÓ}å EoÇ q<ur’‡Ôo Aj""Óoà:}È qa"¥ W@Ò" Bj h "š =j Y Aj Ú j ‰ <} ØoàAo¥ÇÓ}å ú;o‹à qAu"¥ ;nkjàO{} NÚuà ùY:} AuU DoAj"]nk~ ÖjÛo‰ :u;o‹à qAu"¥à Wa:} =jYAjÚj‰<} Øo:oå Euà Ajt=} Ao=jÚ}‹ qAjt¥Ç Wa:oÖuà aBuš|CjÜ} qa" ùYØoO{}å NÚuà ùY:} AuÖoÇà:} Doà\=jÜ} qÙo=jû<} qDoå qAjt¥Ç æluDoÖurÇ ]DjŒÛur‰Ç IAoæoŠÚurÇ ùÚo¥Çà:} qDo Doà\=jÜoÖur =jÒrš Ejà:}å ;nkjàO"œÚ} qd¥à q^ Ò"àa¥à DjÚ}º ÓoAjtà ;u|A}AurÔoÖoÇ =uÈ|ÚjÜo<} (NÚoÇ BuAjÙo<})

Ej=o‰ñÇ Ej=o‰ññÇÓ} ;oú‰Úoà?oTà AuÖuà ‘úr|<oœ’AjYºà ÚoAušà

qa" ;j"æoOtà:} qDo‰<o Aj"ÀØoÇ ;j"DoÈÇ ÖuÚoxõÇÓ} æoèo»=jÜo;nkoA}‹ Ej=o‰ñÇ Ej=o‰ññÇÓ} aBu|D} Buè} ØoA}‹ ;kjÚox?} æljÚur<} :o=} Ò":o?urå Ej=o‰ñÇ Ej=o‰ññÇÓ} qDjŒ:uÈÓ} AjÖr u <} æoèo»Ó} +Óo‰à ælÚj àj Au¥à Dj;oàÖuà q^ æuØoÚoÒ"Öuà Øo?ušàå ÖuÚoxõÇÓ} ;ur|<} AjÚoœà æljÚo‰<o qa" æuàÔj"¿Ú} Ò"|A}‹ Ajd‰ úbå :jÚ}h" Buè}-;kjÚox?}-:o=} Ej=o‰ñÇ Ej=o‰ñÇÓ} Ò"àAuÑ¥ ÚoAj<o Øo?urå qAjt¥Ç íjìÚo Aj""ÓoÚ}Ö} qD}?ošÇ Rš^Óoà:ošÇ ;oú‰Y‹Ó} DjO{}‰ =jûÚur ØoA}‹ Ôu?uàå ;uù"<} æuàÔj"¿Ú} ÖoAj"ÚoI=uÙuà:ošÇ ælj"Úo¢õÇàÖu qDjŒ:uÈÓ} AjÖur<} DjÚ}º :j=od® úbå _ÛuÖu ÖjY:uÈaià DjAj"§?uš ;oú‰Y‹<} DjÔur¿ úr|Ú}œ =u^œb<} #àØuù»<oà NÚjA}‹ ]bšà \à EoÛ}‹ qh"šàå Aj"ÀØoÇ DjÚ}º ?oT»?oÇà^ ‘:u;uBoÇ æoèo»õÇÓ} ?oàæ} qAuŠÓ} =u^œb<} ]àAu¥à AjtÚuÓoÚ} ØoàA}x =jûÚur’ Aj"ÀÜur<} ØoÔj"È:}ÓoO{} DoàÔ}?ošõÇ<} EoÛ}bšà #àØuù»<oà :jiàÖ} ;jAjYšàå

úr|KTY;nkoA}‹ Aj"O"rœÚ}-æuàÔj"¿Ú} qa" XÈ=oŒÓ} æloO{}È DjÚo¥õÇ qAurœÚo<} G:jx\ Óo_k Aj"ÀØoÇ qàÔoÚ} ià=uÑ<} ØoàÔuÚ} AjÀÛ} IO{}‰ %ØoÇÖur =kuÑÛ} qh"?uršå XÈ=}Œ Öj"ùàA}x <oÓo Øo?ošõÇ<}ä ;oú‰ÚoùÛu AjÖur<} +ù:} =jûDj"<} DoàÔo:oÇ DjAuà æloO{}È DjÚuršàå Aj"O"rœÚoà:} æluràAo‰à æluràAo‰à ;jrÓ} aBu|D} Øobš \ íuìA}‹ ;j"DoÈÇ ]Do æuàÔj"¿Ú} =oAo‰<o =oàOtàÖuÚ} ù?oœàA} <uÀDuràÓ}h" Djù<o Øo?uràå æuàÔj"¿Úoà:} Aj"Ùuº ‘Bur|Ú}ªôœ’ <uÀDur<} Ôu?urà :jÚ}h" Öj?uràÓ} ØoOt‹:}?ušàå EjÚ})Óo ØoÔoÇÚ} ND}œ ÚoA}?ušùÛu ;nkjàO{}¥ ÚoAo‰?urà q^ ;j"R<} AuÑèjºèo‰?uràå AjtTÚ} DoàØuÚ} Dur_kOt úrAuà:oà:} ÖoÀ DuAo‰<oä Ej"?oŒ?ošõÇ DjÔo¿õÇ ØoÔoÇÚ} =o:jè} Óo=jûD} DurÛjA}‹ ‘dà;nkoà’:} vlIh"?ošõÇ =oàÖ}Ö} a"<j"Ùoà^ Aj"ÀW ;jrÓ} Djà=jÑÚ}® ÚoA}bš q^ EoàAuà DoÚuxà Öj?u¥à =jèuA}‹ Aj"ÀØur AjÀZ?} !Dj?oÇ AuèoÚ} ‘=jèuOtà’ Aj"ÀÜur<} ‘úr|<}œ’ #?ušà #?ušà ]|àA}x ‘This is like a biblical miracle’ Aj"ÀÜ} %;o¢Úuršå Dj " Új " ú?uà (ÓoÖ} Ej=o‰ñÇ<} Aj"D}‰ Dj";oÈ=} Øo?uà q^ Ej=o‰ññÇ Ej=o‰ññÇÓ} =oXà úr|KTY AjÖur<} ‘dà;nk}’ =jûDo‰à =jûDo‰àä (ÓoÖ} Ej=o‰ññÇ<} Aj"ÀØur ÕoO{} Djà=jÑÚ}® ÔjrÜ} Øo?ur q^ :oÇ ;uù"<} ‘dà;nk}’ Dur;j"<} ÓoÛ}?ošÇ Ò"àa¥ Buè}-;kjÚox?}-:o=} ÚoAuÑ<} qÒršå q:oà !ÙoÈ AjÚoœà %:jYšà :jÚ}h" Aj"ÀØoÇ ÖuÚoxõÇÓ} e _Ûo =jÚj:} Ò"|àA}x <oå :j"Øur EoàA} Dj;oà AjtÔo®õÇà:} %ÛoD} ÓoÛo‰àå Br. Yogappan, The Friary, Kotagiri 643 217. Smt. T. Pinto, 921, 7th Cross, Bangalore - 560 060.

ú?oÇÚ} Aj"ÀèoÇÚ} =u?oÇÖoÇ =k o OtŠÇ îo\Ú} ú?oÇÚ}ä qAur¥ Doº;nk}~ DjAoxD} %Üur %Üu r Øo:o ; q;k o Ç\¶Ó} (;j h "ºÓ} ) W|A} AoÛj " <} Ò":oå qAu"¥ ;nàjk O{} =jYAjډj <} ØoA}‹Ö} qDo Aj"ÀÜuÇ:}å !Dj?u =jY]kà:} Doà =oAošUà %:oÈà : ‘q:oà WÒ":oà EoàA} <jÀO{}ä RÈ|D}‰ Aj"ÀØu ;nkjàO{} WÒ":o’ä (Ôo?o:}ÔoÚoàÓ} 2, 20) qAjt¥ÇO{} W@Ò"Ó} PT‰ Øo:o:}å ùDj?ur RÈ|D}‰ Aj"ÀÜ}hr Doà =oA}š DjŒC}ª ùÚo‰ : ‘q:oà EoàAuà WÒ"àAu¥à BoY|YÓ} Wa:} RÈDo‰ ;nàjk O{} æloAoÛo‰<} EoàA} WÒ":oà; EoÇ RÈDo‰<} Aj"ÀØur Aur|Ô} ú?o q^ q=o®Ó}Ö} Aj " ÀØu îo\Ú} DjA"j YŒ?o’ (Ôo?o:}ÔoÚoàÓ} 2, 20)å ØuI"RÈ|D}‰ Aj"Àèu¿à <oàA} ÓoÛo‰Ö}ä :j"ØuAj"ÀØu ;nkjàO{} Ej"DjxØoO{} Új"=u®à :j"Øur Aj"ÀØur Aur|Ô} ú?ošÇ q^ qAu"¥ îo\Ú} q=uњ =oÈÜ} ]?ošÇ ØuI"RÈDo‰Öuà! Euà _à:j"Ú} ØoÒ"§ ‘Aur|Ô} ùÚo®ÚoÖuà’ (picture of a Lover) å ØuI"Uà _à:j"Úoà q^ #AjtW ;uÓo‰<o ùDj?uà Új"=u®à qAjt¥Ç Aj " \à:} íj ì "àAo‰ ? =k j ù :} G"Úoß œ Ú} Au " ?ošÇ DurÛjºÜoŠÚoÖuà? ;nkjàO"œÚ} !=jYa":} Aur|Ô} G:jx:ur¥O{} qAj t ¥Ç T<oÇ<oÓ} Ò":o ? AurÔoÖuà _à:j"Ú} qAu"¥Ú} =j È æl o A} Õo?o‰ ? qa"¥à æl u r Ôo®à %Aj t èoOt‰ ? Au r ÔoÖu à T|:} qAj t ¥Ç Óoèo§à^ Ej"Djx:o ? R:oÇÓ} %Ajtèj"<} Ò"àA}x <jØur! ‘ Új " =u ® à :j " Øu à Øu I " Óoèo§à:} GàÖošà AjtÀÓo ØoO{} Aj"ÀÜ} :j"Óo aàÖoš IÚ} AjtÀÓo Au"èo‹àO{}ä W|A} Aj"ÀØur %Úo‹ä EjÚuÇ|Óo %DoºDo<} :j"Óo ?uîoš! Øu I "ä Øu I " ; Au r |Ô} EoàAuà ú?o R:urš :j"Øur ØuI" Aj"ÀØoÇä EoàAuà :j"Óo ú]àÖ} ;j"ùàA}x <jØur!’


March 16, 2013

Óo@

- Øuåvå AurÚoO"D} Aur;oÇ<} Úo:}! =jâ]nkº DjT¿ Óoèu r ÓoÖoÇ qAj Ú j Ü oà:} b=uÑ<} Ôu?oÇå ;nkjàO{} EoàÔo ;nkurZà <uú:oÈà ÓoèurÓoà:} AjtØoÈàÖu ;urèu a"@x?ošõÇNY Aj"èo’Ú} Ys"f¶èo‰:}å Öjà;}È %;uàA}x q^ ;nkurZà AuÑÚoà æoR qDo:}å AoÚoÇÖu r Ç Ej"Ò"b q^ ÔjÚur¥@ ÖjÛur<} Ò":oå ;n k j à O{} EoàÔo ÚoÓoœÓoDo‰Öu ÚjrÓ} Aj"èo’Ó} ?oÔo‰:} — ÓoèurR DjàDoÚoÖu q=j û Ü} Aj t :}È Úoùºb Aj"Àèu¿NYå =jh"»?oÇ<} ;jÚoÇUà ?oÀÚoà Gf¶:} <oDo‰à :jZÓ} q=uѪàÖuà ùÚoè} ÔoO"<} Óo<oàÓ} q=oª:oå Dj"R®à q=ošõÇ ÔuràÙuÚoà^ Dj"BuÔo:} ^|;} ÓoÛo‰:} :jY æur?uŒ q^ AoÔ}ä úr?u q^ AoÔj"Ùoà ælj"úbšà =u Ñ Ùoà íu ì A}‹ Ôu r Úu r Ø} AjtY:}‰ Úo<oà:ošõÇ íuìr|Ú} !à;oxÚoà:} iÓoÚuÓ} æloO{}È DjÚošõÇà:}å EoÇ ^ÚoBuÖoÇ ÓoèurÓoà:}ä %;u º ÔoUà ?oÀÚoà Ej Ú u Š à NÛjOt‰Do‰àä =jBo¥:o‰=oÖur vlÚoàù"è} %Øur \Öuà ;kÛ j Šj Ûu¥à ÓofØ} Ej"?oŒOt‰Do‰<oä :oÇ =k o :oÈÙ} ;u r àÔoÈ ;u Ô u < }ä æur?oÇà:ošõÇ ÓoàÙoÇàÓ} q^ =oàOtà =jà;ošÇ Dj"aOtàNY :ur=o¥õÇ æoYÓ} =ko:oÈàÓ} =jÚoº ùY<oDo‰à \à Au"Ùoà ÓoÛo‰å ;ur|<} ]|D} ;nok A}‹ qD}‰AuD}‰ Øo?u š à \Öu à <u À Dj Ü } q^ _Dj"Ûjš?u ú|D}ä =jBo¥:o‰=oUà ;j"Óoà ÔjèjA}‹ =kuÑàÛoÓ} Ôu?uš ;urèuä =uÑÙoÓ} q<}%;jÓ} <oDo‰à Dj"Ó}bš W|æ} q^ Au Ñ |àÙ}ä qAoØ} <oDo‰à Új Û u r <} a;j r È=} Øo?u à :uràÛ}ä \ÖoÇ EjÚoŠõÇà:ušà :j"=ko<} AjY®:o:}å =jûÜ} ;uÔÖ u àu Úo<} q^ =oàOtà =jà]šà GÛoŒà iAoO{}ä <o úr|Ü} ;n k j à O{} )Ó} <j Ú }Aj " ^D} =jèuàA}x \U ;j"ÚjŠBo q^ =koAuÑàÓ} vÚj¶:}å <o úr|Ü} ;nàjk O{} <jÚ}Aj"^D} %ÖoÚj"àÓ} ;ur|<} ælj"ØoAjÜuUà %:oÈàä AuÑ:j"àÓ} :uràÛoà:} ;ur|<} íuìrÙ} %;jÓ} q^ =jûDj"àÓ}

±ÜÍÝcñݤ±ÝaÝ EhÝÂíñ…!

AjtÚj¢Y:}ä Au"ÙoÖuÚ} =ko:urÚ} ;jAjÚ}‹ :oÖuÚ}

dDušà:ušà #?ušBuà %;jÓ} AuÑ:j"<} æurÙoU AjØoÈU Aj""] ÓoÛ}‹ =ko:oÈÖuÚ} íjìiª:oå q=o®Ó} ØoO{} \:ušà :jOtÚ} Øo:jÖ} =ko:urÚ} %ù?}‹ q=ošõÇ %ØoºõÇ Eo:oÖu :oèuºÚ} Õo?}‹ :uràÛoùÛu AjÀÚo‰<oàÖ}ååå \Öu vlØ}?ušà ;urèu! DoÚuxà ùÚj " àÓ} \Öu à qàÔu š à q^ æoà;j"àÓ} \Öuà _Dj"Ûuš?u ú|D}å (ÓoÖo,Üu \ ÚoAo‰å \Öu EjÚoŠõÇà:ušà ;kjÛjŠÛu EjØoÚ} AoàÙoÇà^ AoÛur<} ÓofØ} =kjûÙoªBuà ]Do‰å \Öu Eo:}=oàO{} Új r Ó} Øo?oÇ:} ! ;u r èoÇàU ]|C}ª (ÓoÖ} ØoÔoÇÚ} GàÖošõÇ ;uràÔoÈÖu :júšÚ}ä Aj"èo’Öu =oÙ}æl"j àÒ"¥Ú} ]Do¥ñÇ :oÇ Aj " Ir’:} æoà;oŒÖuÚ}! Úo<oà:uš ù"ÓoÚu q^ ;j Ú oÇU Ôu r Úu r Ø} EoàÔoDjÚ} qOtx<oå =kjù:} :oÇ ;urèoÇàÓ} :ur=o¥õÇ ÓoèurÓoà:} :jY \U ]|C}ª GàÖošõÇ :oÇ æoà;oŒÖuÚ}! îurÙoÇ Aj"<o»àÓ}ä DoàR¿à^ æoà;j"<} ;jaÈ?ošõÇ G"^ÔoÚoàÓ}ä !:oÇÖoYàÓ}ä P"ÙoxÚoàÓ} q=ošõÇ =uÑÙoà:} b=jA}‹ ;jaÈ?ošõÇ :oÇ vlÚoàù"è} Nà]îo<oÇÖuÚ} \U ]|C}ª GàÖo‰! )Ó} íjìZNÚ} \ ÚjrÓ} Øo:o! \Öu Eo:}-=oàO{} ‘ÔjÛj ÔjÛ’j Óoà=o‰:}å íuìr|Ú} Ao;jè} \Öuà ÓofØ} EoPOt‰å :oÇ ^Úu r Š|B} Aj " <o»Ó} EoÇ G"^ÔoÚoà Aj";kuàä !:oÇÖoYà Aj";kuà EoàAuà ùDur Õo?ur? R:oÇÓ} Õo?ur? EoÇ ælj"ú?ošõÇ AoÔoà Aj";kàu ä :oÇ <uàÙu BufÒ"Ó} EoàAuà Nb ]bAj"r! GàOt¥õÇ ;kjOtÈ<} EoàA} :oÖu Aj""ÓoÚ} %æuà ÚoAuÑà? Aj"ÀØuà PØo¶Ûuà :uràÛ} :oÓo ùBuà ;oùàA}? ‘=oXà-=kjûÛuà =jèu<oDo‰àä EoÇ Úo:o¥Ç !à;oxÚoà:}ä !=oOtàU =jÚoº ùY<oDo‰ä =j B o¥:o‰=oÖoÇ %ØoÇà:} ?oDur<}ä :oÖu Aj""ÓoÚ} :j"Øuà úrBu Û }Š %Ôo†=u à ùÚj " àÓ} æloO{}È DjÚošàO{}å :j"ØoÇ íuìrAoÓ} ÓoàO{} #?uršDur eBoÚur ]|<oDo‰ä #:uš ùC}ª

ÓoÛ}‹ EoàÔo Aj " ÀÜoDj Ú } =oAošàO{} q^ q:oà =oXà DjÚo‰à Aj"ÀÜo‰O{}? Aj""ÓoÚ} ;jaÈ?ušà Au"|Ù} =oXà ÓoZ<oÓo! vP"x?} ÓoZ<oÓo! úrBuÛoŠÖoÇ :oèoÇ<} ÔurÚurØ} AjtYš q^ \ %Ûur<} =jZšå ‘AjÀO{}ä #:ušà ;kjO{}È íuìA}‹ EoàA} EoàÔo =jÚoÇà:} =oAošõÇàå :oÓo Aj"ÀØu !à:jDjxÚ}‹ %ÔjÛošõÇ iAoO{} AjtÀÓo Au"?oÇY Boà\ Au"f¥<oå ;uAo AjtÀÓo íjìÙoO{} ]|’ GÚoÇ Óoèo§<} Aj t Ôu ® à \Üu q^ ;k j O tÈ<} Aj " "ÓoÚ} Au " Ùoà ÓoZšàå _k Ö oÚ} ú?ošÇ =j È Au | B} ;oÚo?oTà ?oà=oÇàAoÖoÇ Aj " à;} %ØoºÛoà:} )Ó} =oÚoÇÔoÚ} %æur qD}?urš \Óo ]Duršå qAurœÚo<} \Üu Ajt:oÇ AjO{}È Bu?ur ;koà=jû<} q=ušà :u r àÛ} b=j Ò "šà q^ !]ÓoÚoUà Au"Ùoà ÓoÛ}‹ =oÚoÇ DjY»à =oašå ‘ úr|Ü} ;n k j à O{} ? EoÇ Aur;oÇ<} Úo\Ú} EoàÔo R:oÇÓ} qOtšõÇO{}?’ :oÖoÇ %:oÈàU =j Ú oº ùY<oDo‰à \ Aj""ÓoÚ} Ôub q^ =oÚoÇ Aj""ÓoÚ} %v Úoašå ‘ EoàA} úr|Ü} Aj " ÀÜ} ØoÜoàO{}?’ \Üu !]ÓoÚoÖoÇ :oèoÇ<} aÖoÚu š àå :u r àÛo AjÒ"šà AjDj"‰Ú} ÓoZ<oDo‰àå ‘ÚjDo‰ññÇ AjOtšõÇ vlÓoY@ NY ]Do‰O{} q^ Aj t ÀÓo æl u C oªOt‰O{} ? ^ùèo‰O{} q:oàÖ} EoàÔo;n k o A}‹ Ao ?urK"<} ÕoP"à?’ :oÖoÇ Óo<o?oTà AjÖr u <} \Üu ?ur|A} :oèoÇ<} R:uà :jY DoàÔušà q^ Bu?ur %ù?}‹ q=ušà :uràÛ} ;oùÒ"šàå =oÚoÇÔoÚ} qÚ} AjtÚ}?ošõÇNY ÚjrÓ} Øo?urå

\ÖoÇ =oàOtà =jÛurš q^ ælurÔoœÜu AjtÔušàå ‘q:oà %PA}‹ NDuràÓ} Au|è} <oå ;oÚ} %Ôu‰à ùÚ} q^ I"AoàA}x Nà;uà:} ;jaÈ?ošõÇ ù"Ûo?oTà AjtÀÓo AjÀÚ}å =jûÜ} EoàA} EoàÔoà qh"bš GNÚ} Aj"<o»Ó} Ajt:}È <jÀO{} ;kjY®Ú} Öj?u¥ Aj""Ò"Ó} DjO{}‰ ùèuràÓ} <jØur ùèu¿à Øo?oÇÚ} =ko?oÇà ;nkoA}‹ :j"à EoàÔoÖur =oÚur <jÀO{} NÔoÚ} EuÚoàNY ùh"Š ØoA}‹ EoÇÖ} Nà]îo<oÇà:} ù"Du‰?urO{}å’ ‘;jAj"¶Otä AjtÀÓo Ajt=k} ùÚ} ;k j ^ ^å Eu r íj ì "Ù} úrÜoÓ}Ö} ùèur¥ <oå’ #:ušà Aj"ÀÜur<} :oÜu =jÈAu|B};oÚ} %Ôu‰à ú?uàå vlOt<} :oÖu Eo:} Óoà=o‰?uå ÔjAÚj ‹j Ú} qP"’úÚoÖur Du|<o=j\ ØoAo‹Do¥Ç DjÚoŠÚ} iAjtàa¥ =j\Ü} AjtÚj¢Y:} EoÇ !<j"U:} AuèoÚ}ä EoÇ qD}‰AuD}‰ <uÀDo®Ú} qh"?urš a"Du‰Ú} Ajt:}È :oÓo DjAjt§?ur<oå ‘ úrÜoÓ} Au " èu r àÓ} qOtšÇ:} ;kj^^?’ æu r |A} <jAj"â:oÒ"<} :oÜu aÖoÚušàå ‘Aj"ÀØoÇ íjìÚoà:} ÓoAj{} ùÚ}‹ qD}?ošõÇ I"AoàA}x ;ur|<} ]Doà =j Ò "šà ùh"Š ùÚ}‹ EoàÔoDjÚ} Nà;uà:} Õo?oå’ ‘ æu r |A} NÚu à ;k j ^ ^ ’ Aj " ÀÜu r <} =oÚoÇÔoÚo<} ?oà=oÇàAoÖoÇ %ØoºÛoÓ} \Óo vl:Új } q=jA}‹ AuÀ?uàå I"AoàA}x ùh"Š ùÚ}‹ ;jaÈ?ošõÇ ù"ÛoÖuà ;oÚ} :oÜu %Ôu‰à ú?uà q^ ?oà=oÇàA} \Öu?oTà ]?urå ‘EoàA} =jÈAu|B};oÚo æloO{}È ÚoAo‰à ;k j ^ ^ ’ Aj " ÀÜu r <} =oÚoÇÔoÚ} Öj?uršå AjtÚj¢Y:o<} ù"ÛoÖuà ;oÚ} Nà;k} ú?uà q^ ?oà=oÇàA} ;kjY®Ú} ;jAjÚuršå

#

Öoa Õo?}‹ ;nko?uà %Ôu‰à ùÚur¥ qAoØ}ä ;oÚ} %ÔjÛur¥ qAoØ} I"Aoàa¥ qYŠ ^|;} Dj"KàA}x =oAuњå AuÑ@‰Ó} AuÑÜurx<} ND}?uš ùÛuÖ} :ur Ï"Au " :o?u r å Eo:oà =oàOtàÓ} :oÖoÇ DoàR¿à^ æoà;}?u š àå Nà]îo<}ä ;kj"fà:} q^ DofOtàÖoÇ Ôu r àÙu Ú oà^ q^ ;k j Y ®Ú} %à;oÈàÖoÇ vXOtà^ ælÚj }?ušà I"AoàAu¥à DjÔ¿u à qàÔ} EoÇ UÓošà:} N"Ûur<}ä :oÖuà :uràÛ} Óoèuà a;jrÈ=} Øo?ušàå ?oà=oÇàAoÖu r %ØoºÛ} :oÖoÇ ;urèoÇàÓ} AjtÚuršå ;urèuà íjìCj"ª<} :ur =jèuàA}x =jÛuršå Dj"ÚuºÚ} :oÓo ÓoàO{} ]Do<o Øo?uàå R:oÇÓ}ä \ ÓoèoÇ <u À Do®à:} qh"bš ; qàÔ}=oàÔ} EoPOt‹Do‰à %v ÚoA}bšå =jûÜ} (úÖ} íjìZÒ"<} :oU ]|C}ª \ÖuÚ} Ôub q^ :ur ÓoP"N"?ur Øo?urå :ur %Ùur<} %æur ÚoAuњå Óoèu à <u À D}bšä :u r àÛ} b=j h "bš )Ó} dé q=o® Aj""ÓoÚ} %v ÚoA}bš :oÓo ]dšå :ur ÓoàO{}¥ DjAt j §<oDo‰à ‘úr|Ü} :j"à? EoÇ Aur;oÇ<u Úo\à EoàÔo Rååå Rååå :oÇÓ} qOtšõÇO{}?’ :ur ÕoÔu?urå AjtÚj¢Y:o<} æur|A} DjAoxD} q=ošõÇ :uràÛo AjÒrš Bu?ur ù"iÓ} Au Ñ à;oÒrš q^ æoÔurº<} ?oà=oÇàA} q=ošõÇ :uràÛo?oTà ;kjÚuršå )Ó} íj ì ZNÚ} I"AoàA}x \U +èurÓ} Au"f¿<oå =jûÜ} ;j"DuÈà íjìZÒ" :ur \Óo +èox?urå DjÚoŠÚ} dAjtàa¥ æoO{}šä AjtÚj¢Y:}ä q_š ;kj^<}å :ur qØoÇ=uњå \ Aur;oÇ<} Úo\àä EoÇ íuìr|Ú} !à;oxÚoà:} EoàÔo R:oÇÓ} qOtšõÇ :uà :ur Uà:j"àÓ} Ôu?ur <oå =jûÜ} \U vÚj¶:}æljY:} !AjDo‰ =jèuA}‹ :u r ùèj º èu r ¿å :oÖoÇ ;urèoÇà:ošõÇ<} ;j"ÓoàU Újs"Ú} AoÀf¿å q=j û Ü} Eu d°:u Ó } =oAuÑàÓ} \Ö} ÓoÚjÜ} Aj"Àèu¿à :ur aDjÚuršå (ÓoÖo‘Úo :ur ]àvÒ"Ú} =j Û u r š q^ îo?u‰=jÜo<} æoÔurº<} \ÖoÇ =oàOtàÖur %Aur íuì:uršå (6 AoÇ =o<oÚ} AoÖ})


$

AjtÚj¢Y:} !ØoÇ=} =oAuÑ<} =oXà DjYšå ‘;kj^^ :j"à EoàÔo? EoÇ Ò"AurxàÛoÓ} :j"à R:oÇÓ} =oašO{} ? :j " Øu :u r àÛ} æur|A} a;jrÈ=} Øo?oà!’ AjtÚj¢Y:o<} Øo=} ]b<o NÔoÚ} æoÔu r º<} \Üu I"AoàAo¥õÇ æoAo¿õÇàÓ} ;kjÚ}‹ %ù?ušàå \Öu Eo:} Óoà=o‰:} :uà I"AoàA}x ]Do<oDo‰à ÚoAušà<oå ‘ EoÇ æl j O t<j Ó } Ò"AurxàÛoÓ} EoàAuàÖ} :j"Óo ?urÙurš I"AoàA}å =jûÜ} :j"à EoàÔo ÓoàO{}¥ Gà:}ä æuØoÚoO{} <oDo‰à Boà\Ú} !DoO{} q^ AjtÀÓo =jèu! =jèu Aj"ÀØuà :uràÛ}! :j"Óo Nà;uà:} Õo?ošÇ EoÇ ;ur|<} ]Doà^ EoàAuà ælurÔ}?ušà Ò"AurxàÛ} :j"ØoÇ Ò"AurxàÛoÓ} DjY ú?oÇÚ} Úo:} ]|D} =kjÚjÓ} qDoå’ u T» ;k^j ^å EoàAuà ‘AjtÀÓo ælr Uà:ušàä :j"à DjÚoŠÚ} dAjtàA} ;kj^Ot DoàÔo:o Djà:urDo<} qDoO{} Aj"ÀÜ}å ‘Djà:urD}? Ej! Ej! Ej! EoàA} =j B o¥:o‰=oÖoÇ %ØoÇà:} ?oDu r <} qDoàå EoàAu à Uà:}?ušàä qBu?ušà (R| ØoÇY Øo?u à <o I"AoàA}å :j " à EoàÔo Nà]îo<oÇà:} Øo?oÇY Djà:urDo<} qDoO{} q^ EoàA} ÚoAu¿Úo DoÚoxõÇ íjìÚoà:} qDur^ Ò"AurxàÛoÖu ;kjÔ}Š ælurÔo‰àå ‘:jBuà R:oÇÓ} Øo?uà ;kj^^?’ u oÇ ;ur|<} ]|D} ;nok A}‹ ‘Ôu?: AjtÀÓo ØuAo® îoÜoà:} ÚjrÖ} <oå æl"j Ó} Au"?oÇå Úo\à vP"x?} ^|;} =jÛo<oå ùrD} N]š:oàä ØoÔu r N]š:oàä æl o O{}È %;oÇ<oà:} æluràAo‰à; :jY Aj"\Ó} DjAjt;o<} <o :j"ØuÚ} EoàAuà qÚur|=} AjtàÛ}?ošõÇ AuèoÚ} :j"Auà :ur <uÔoÚ} ú?u r <oàO{}ä Aj " ÀØu Ú } %=oÈÙurš<oàO{}ä AjtÀÓo iÚo=k} Õo?ur<oàO{}å :j"Øuà AjtA}‹ Aj"ÀØoÇ úrBuÛoŠÓ} íjìÛj£ÛoÇ NY q=oª?uàå’ j :j"Óo æl"j ØoAjÜ} ]|<o?’ ‘;k^ ‘EoàA} R:uà DoàÔurà Aj"ÀØoÇ =o:oxÖu à =oÈU:} ? :j " à íj ì Úoà:} <o:}?u š à íjìZÒ";nkoA}‹ :ur N;j?ošå Aj"ÀØoÇ %:oÈÓ} =oèur ]|A}‹ :oÜu :j"Óo Nà;uà:} Õo?ušà íjìZÒ" ;nkoA}‹ :ur AuÔur¿Ö}

March 16, 2013

Øo?oå úrÜoO{} ?oTà %POt‹ä Aj"ÀØu?oTà DjO{}‰å EoàAuà Aj"D}‰ Do;j<} ú?uàå ÓoàO{} =koÒrŠ Øo?ur<oå #\šà AjÚoœà AjtÀÓo AuàÔj"<} ;kjÚ}‹ Aj"ÀØuÖ} =oDu¿à:} ^;o‰?urå q:oà Aj"ÀØu ;nkoA}‹ =jO{}œ AjÖur<} AuÔo¿õÇÖ} ù"Ûoà:} ^;o‰å :oÖuÚ} ]|C}ª ;jAjÚ}‹ qDoà EoàA}ä ;ur|<} ]|D} ;nkoA}‹ ÔjAjÚj‹ÚoÖoÇ ÚoAu¿ÚoÓ} :ur AjÖo<oå ‘NÚur <o’ Aj"ÀÜ} Djà;ku|B} ;koÛošå R:uà :jY :oÖu Aj"\à:} Óoà:jOt‰å’ ‘R:uà ØoAuÇ:} ;kj^^?’ ùÚo‰O{} ‘ <u Ü oÚoÇNY I"AoàA}?’ ‘GàZ:} <o ;kj^^’ ‘:jÚ} qO{}xä ;ur|<} AjÚoœà ;nkoA}‹ :j"à qAu"¢Ú} ÓoAjtÓ} qD}?uršO{}å Ôj"?oAj{} Aj"ÀÜ} :j"Óo q_kÈÓo;nkoA}‹ EoÛ}?uršå :j"W ÓoAjtU Öj:j"ÚoO{}ä :j"W ù"ZU q^ Aj"\U Öo?oRä :j"Øuà Do;u=jÜ}ä :j"Øuà îo?u‰=jÜ} =jèuA}‹ Aj"ÀØoÇ =j\Ó} æur|A} Djà:urD} Øo?urå :j"ØuÚ} ÖjÛ} q^ ÖjÛ} IAoæoŠY Õob q^ ^AjtÜuàä GØo<oU Öoa DjO{}‰ :j"ØoÇ Eo\à +_œbå #:urš aBoºD} :oÓo :j"ØuÚ}å =jÒ"šà Dj;oà íjìÚoà Ò"àAuÑ¥ :ur !=jÑÈ=} Ò"|àA}x ?oÔuršå íjìÚoà:} íuìrA} <o q^ :j"Øu :jDj?urä ù"Z<} q^ Aj"<o<} Aj t ÀÓo _BoÇÚ} Õo?u r šä íj ì Úoà:} Öu r a|D} Au Ñ Úoà ]cªÓ} =jÛo‰<o ÚjÔo‰-AjtDoU úr|Ü} dé| :oÓo ælj"?o<o ØoO{}‰ DoàÔ} I"AoàA}?’ I"AoàA}Öuà AjtA}‹ :oÖoÇ EjØoÚ} %:oÈà =oÈD} ÖjÛ} =jYÜoAj{}ÓoY ØoA}‹ \Óo ]Dušàå \ ÚjZšä Ôjèj¢èoÇà ÚjZšå I"AoàA} R:uà Øo=} ]:j?ur? ‘Aj"ÀØoÇ íuìrAo<} :j"ØuÚ} Djà=jÑÜ}~ aBoºD} ;jaÈ?uršå :j D j ? oÇ Aj " <o»Öu Ú } q=u š Ö} æoÒ"š<} !:oÇÖoÚoÖu r qÚur|=} AjtàÛurš Øo?oÇÚ} :ur R:uà ùY:}? Aj"ÀØuà %:jÚ} qÒrx<} :oÖur :j"Óo Nà;uà:} Õo?ur :jY :oÖuà úrBuÛ}Š Óoà:j O t‰Bu à ]Do‰å :j " Óo Nà;uà:} Õo?uš íjìZÒ";nkoA}‹ :oÜu Aj t ÀÓo =j O {}œ ú?oå EoàA}Ö} Ôj " <oÇàAoxÚ} Aj"Àèu¿NYå’ ;k^j ^ä !Djbà !<oºÚoà qAjt¥Ç DjÔo¿ÇàÖu WÜuÒ"à:} )Ó} <o

)Ó} ]|D} Ò":oÖ}ä ;kjO{}È DoàZ<oDo‰à ;uAoÖuÚ} qa" aBoºD} ;jAjÚurš :jÚ} qAjtxà :jDj?oÇ !<oºÚoàÓ} :uràÛ} ]|àA}x ;kjO{}È q^ q;oÚ} Au"èo‰å EoàAuà Aj"ÀØoÇ =j\Ó} Õo:} ú?urä Aj"ÀØoÇ ÓoAj""R ØoèoÓ} :j"à Doà=jÛurš <oàO{} Aj"ÀÜ} :j " Øu Ú } =k j X xÚu r qÚu r |=} Aj t àÛj " <} :j " Óo EoÇ Ò"AurxàÛoÓ} ?urÙurš q^ q:oà EoàA} ^ÚoBu Ö oÇ úràÛoà:} N"Ûošàå ;u|A} AjtÀÓo ælurT»:}?’ :j " à q:oà ‘ ;k j ^ ^ä =j B o¥:o‰=oÖoÇ %ØoÇà:} ?oDo‰O{}å ;uAo<} ÚjÖ}bš EjÚ})Ó} AjÇR‰ ÖjrÓ} ùÚo‰å =jûÜ} W AjÇR‰ q_š ÖjrÓ} +èox:o q^ :oÖuà ælurÔoœÜu AjtÔo‰ä \ AjÇR‰ ;uAoÓ} ?oTàå AjtÀÓo :j"ØuÚ} vP"x?} ÚoÔ} <o ;k j ^ ^å AjtÀÓoO{} ;uAo<} EoÇ %ØoÇÖu =j Y ú›Ó} NDj O tšå EoàA} Eoà:j"à %\‰|Ü}~ Øo:j?urà q^ EoÇ Nà]îo<oÇ ;nkoA}‹ æloO{}È Ò":j?urå ‘=jûÜ} R:uš Aj"Ò"‹ä R\šà AjÚoœà EoÇ Ò"Au r xàÛoà:} ?oDj ‰ ?u r O{} ? úrÜoÖoÇ =o:oxÓ} úrÜoÓ} iÓëo? :j"Óo EoàA} Dj"Ùox ]|àA}x qOtšõÇ I"AoàA}å :j"Óo EoàA} EoÇ Nà]îo<oÇà:ušà Dj"KOt‰à q^ Doº:jà:}È ]:oàå’ ‘<o ;kj^^ä <o; :uà vP"x?} Do;k}Ç <oå Aj"ÀØur =oÈÜ} :j"Ùo‰ =j Ú oÇà:} EoàA} Dj Ú oŠÚ} dAjtàA} ;kj^OtÖur aBoºd ÖoúrÚ} ØoA}‹ qDj‰?uràå :oÜu AjtÀÓo Dj"Ùox ]?oÇÚ} Ajt:}È EoàA} æloO{}È Ò":j?uràå’ ‘ùDur DjÚoŠÚ} dAjtàA} :j"Øur ;kj^ä :jBuà EoàA} :j"W ;kj^<} <jÀO{}? :j"Óo Dj"Ùox ]àAuÑ¥ !]ÓoÚ} AjtÀÓo <o?’ ‘:j"ØuÚ} EoàAuà !:oÇÖoÚoÖuà =uÈ|:j<} ú?uà Aj"ÀÜ} <jÀO{}T ;k j ^ ^ :j " Au à Aj t ÀÓo iÓë o ]AjOtšÇO{}? q:oà :j"AuàÖ} AjtÀÓo Dj"Ùoxà ]?oÇÚ} ;kj^ R:uà Uà:j"àÓ} qDo? DjÔo¿õÇ ÔoàAo¥õÇ ?urÓoÓ} e GNÚ} ùèo¿Çå :u R:uà Uà:j"àÓ} qDo:}? <o ;k^j ^å :jD? j àu Doº:jà:}È AjtÀÓo <oÓoå úr<o»Çà:} ;n k o A}‹ Aj"<o»à:} EoÛ}?ošõÇ Aj"Eo<} AjÇR‰ññÓ} EoàA} aBoºD}Õo:} ùÚur¥à<oå’

‘ I"AoàA}ä :j " à Aj t ÀÓo

DjAjt§?ur<oàO{}å EoàA} :j"Óo =jÚj¢Ù} ;nkjÚo<} Dj"Ùoxà ]|àA}x Ò"|àA}x <oå :j"Auà EoàÔo;nok A}‹ =u Ñ |è}‹ Aj Ö u r àÓ} Aj " I:} ùÚj"àÓ} qOtšõÇàå EoàAuà DjT¿ AjÇAjDo‰ ú?oÇå :j"Auà Úo:o-Úo:} EoÇ ÔoàAoà:} ;nkoA}‹ æloO{}È =j Û oØu å Aj t TÚ} Aj " ÀØu Ú } ;j"æoA} =jÛošõÇY =jÛo<o:ošõÇY ÓoàO{} =kjÚjÓ} =jÛu¥à<oå R:oÇÓ} EoàAuàO{} Aj"ÀW a?uAoY ú?oÇå’ ‘Aj"ÀèoÇÚ}? EoàAuà q^ :j"Auà DoàÔo:o =uÑèu¥à Aj"ÀÜ}?’ ‘<oä I"AoàA}ä EoàA} :j"Øu AoÙuÚ} qÛjxè} Øoàa¥à<oå Aj"ÀW AoÙ} EoàA} ;kjÚu‰bàå \à !Dj‰b ^|Ù}Ö} AoÙ}ä \Óo íjì"àa† ØoàA}ä =oXà Ò"àa¥ DjAjš:} ØoàA} qd¥<oå Aj"ÀW AoÙ} AjtÀÓo DjŒB}ª ]Do‰å :j"Óo Dj"Ùox <oÓoå =jûÜ} AjtÀÓo ØoO{} AjtÀÓo GY Dj"Ùox ØoO{}ä I"AoàA}å :j " ØoÇ Eo:oà =oàOtàÓ} ?uràÓo†ÖurÇ DoàR¿ qDo:}å =jûÜ} :urÇ :j"KAuÇ:}å Aj " ÀØoÇ Óoèo§à:u r šõÇ DoàR¿ Dj"PæoÒ"<} :j"Ùur¥õÇ <jÀO{}! :urÇ :j"Kàa¥ AoÙ} )Ó}Ö} qæu¿ e!’ ;oAuÑ Eo:} \ %ù?}‹ ;kjÚo‰ q^ q=ošõÇ ÖjAo‰ññÇ æurÙoÖuÚ} Újs"èj§f¥ AjØoÈ-Aj""] ;oùOt‰å \Öur Aj":jšæ} DjAjt§?urš I"AoàA} qÓoà:uršå ‘<o ;k^j ^å’ :oÜu =jÚo\‰?uàå ‘Euà Au"|Ù} :j"à vP"x?} ÓoZ<oÓoå :j " Øu r qAu r bÓ} W|A} qDu r Eu r Ôo†Ot‹Óoå Eu à Dj Ô u ¿ à :j : oxbÓ} - Au T àÖ} :j " à aDjÚu‰bO{}å DjÚoŠÚ} dAjtàA} ;kj^ :j"Óo GàZ:} ?oTà ùÚj‰?ur q^ AjtÀÓo aDjÚj‰?oÇ:}å :oÖoÇ %:oÈàÓ} Óo<} ]|<o:}?ušà æloBu<} AjtÚj¢Y:o<} =oÚoÇÔoÚoÓ} q=jàA}x ;ur|<} :ofÒr =uÙuršõÇå =oÚoÇÔoÚ} ;koàAuÑ<} qÒršå ‘=kjÚo¶O{} ;kj^^’ :oÜu Eo:} ØurÛušå ‘=jèu EoÇ ùh"ŠÓ}å q:oàÖ} :oÖurÇ DoàR¿ ÓoÛ} q^ :oÓo <oÀLO{}å :oÖoÇ qàÔoÚ} Øo?ošõÇ ÕoOtàÓ} +ù:} ?oO{}å :oÓo <uÀDuràÓ} ^:jè} AjDj"‰Ú} ]|å q^ :oÓo EoàÔo ;jAjÚo¥õÇ =jÒ"š ùrÛ} NÚuà ùÚ}‹ ^:jè} ùÚ}å DjAjt§?uà?’ ‘AjÀO{} ;kj^^’

#:ušà DoàÔur<} AjtÚj¢Y:} Újs"ÔošÜoÇ AuÔo<} æloO{}È Öjbšå q:oà \Öuà úrBuÛ}Š ØoÒ"‰à Eoèj"à Øo?ušàå q=uš W@Ò":} =jÒ"š =oaªà ÓoàO{} :jY ØurÛušà Aj"ÀÜ} \Óo ælurÔušàå ‘q:oà %Úušà ^AjtÜuà )Ó} ÓoAj{}å :uà Øo?uà Øo?oÇÚ} Aj " ÀØoÇ !:o¶õÇÓ} Boà\ Au"èu‰bå’ Do:} Aj"Otšõà =jO{}œ qDo¥õÇ ;u|Ajûèo;nàjk O{} \Üu qAurœÚoUà Au"Ùoà ÓoZšàå ;u | Aj û èoÖoÇ qàÔo®Ó} =oAo‰<o =koà:oÇUà =oàÖ} AuÑÚoà Øo\:}å =koà:oÇÖur Dj"ù"È %;uàA}x q^R| Au|è} qDoå =j â ]n k º q:oàO{} ÓoèuràÓoà:} N"ÛošõÇå Aj"<o»U ØoÔ} - Aj t Ô} <oå \ÖoÇ :uràÛoÚ} :jâ=u‰Öur qAj""âúr EoDur Újs"èox:oå ;u|AjûèoÖoÇ Au"ÙoÚ} ;urèu ;koà=jû<} \ NDo‰ q^ ÔjràÛ} ^Otèoà:} Aj"Ô}‹ Øo:oå qÚoŠÇ AuÑÚoÖur ^Otè} Øo:jÖ} \ ;urèu %ÔjÛo‰å æoØuºvl:jÚ} Eo:} Õo?}‹ )Ó} ?oÀ<} :u?ur‰ =ko:urÚ} q^ %;ox<} æljÚ}bš )Ó} ddš æloO{}È ÓoÛo‰å Au"ÙoÖuÚ} =k o :u r Ú} ;j A j Ú }‹ :oÖu Ú } dDu š à:u š à #?u š Bu à %;j Ó } AuÑà:j"<} æurÙoU Aj""] ÓoÛ}‹ =ko:oÈÖuÚ} íjìiª:oå q=o®Ó} ØoO{} \:ušà :jOtÚ} Øo:jÖ} =k o :u r Ú} %ù?}‹ q=ošõÇ %ØoºõÇ Eo:oÖu :oèuºÚ} Õo?}‹ :uràÛoùÛu AjÀÚo‰<oàÖ}ååå ‘ÚoA} AjtÚj¢Y:}!’ qOtx:o )Ó} Ôjàv|Ú} :oèur! ÓoP"N"b ØoA}‹ vlOt<} \ ÖoÚ}h" æluràAj‰@ ]|C}ª ÖjÚjOt‰å úrÜ}h" ]Dj<o! ‘ÚoAjO{} :j"Øuà _Bu=jÜ}! W|A} EoÛur¥ q^ W|A} ÓoÛur¥ DjA~u DjŒÚo ;uAo<} Ajt:}Èä Öj?} q:oàÖ} :j " ØoÇ íu ì rAoÖu =oDu¿Ó} q^ aDjÚ} :j"W q]š W|Ü}å Eoà:j"àÖ} qDo :j"Øuà Do?oºDoàA}!’ %=oÈà:} Aj t A}‹ååå úrÜoÖu r :oèu r Eu r ? I"AoàAu Ñ ¥ Ao q=ošõÇ Ao !à:j D j x Úo‹Öu r ? ;urÔoàÒr¥? Eo:oà:ušà a|Ó} \ =jO{}œ %Ûj O t‰ q^ :j â =u ‰ ÖoÇ !à:j D j x Úo‹<} íj ì Úo ù"i<} l Au"Ùoà ÓoÛo‰å


%

March 16, 2013

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 18 16 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 “ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 (2013) ” 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 : 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 “ ” 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 “ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 ( 10% 35% 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 (RSS) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 ) ! 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 ” 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 (20.1.13) / 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 2001 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456

}ª C | jYš ] vl:

ÇæãàP… ÓÜ»Ý aÜá®Ýʅ ¯ÊÝÃæãc ®Ý ±ÜÃæjb »ÜáP…

:j"Ajtxà AoD} AjtÚo‰T Ot <oàTä =jÑÜ} ÚoIR|O{} Aj : j " ~?oà:}ä æl o Új : oà:} ØuÚo?} Öj"<oA} EoÇÖ} AjDo~à vl:jÚ} Aj"ÀÜu¥à AoÚuà Iæur’Ú} AoÀèuràÓ} ?oÔošàå æoI=oÖu à Uà:o=} q^ eBoÚu r Ö} EoÓo Aj " rè} ÓoÚoÜ} Øo?oÇÚ} :o@ %Djh"bšà ^æoà ;ur|<} úràÔu È D} =k j û ÛoY Eu a »?oÇ ]Doà^ ú|DjY qÓoà:}Ao;} Aj"ÀÜ} Do;koÇ =jÚu§Ej"WÈà ÖjÛ} q^ ÖjÛ} %PàA}x ?oÔošÇ:} q^ :oÇ AoÙu<} ú|à;}È íjìÚ} eà;j " Aj " à\È ià;k u qÓoà:}Ao] Úocª|O{} DjºO"Aj{} Du|AjÓ} DjàÕ} q^ NIÚjàÔ} ;jè} EoàÖo Dj:uÈ =jà;o DjBjD}é ivÚoà ÖjPOt‰:} Aj"ÀÜu¥à Aoùr¶?} ]?uà å æloI=oÖur q<uÇÓ} ;j"æoA} #Duºà:} Ûu b š =oYšAu " àÙo Aj À O{}È Ej ? u r š ùÚj " <} 12 Dj " Új Ó ë o ;jèoÖoàÓ} AjtÚuš?oÇ q^ 2007 #Duºà:} =koBuU iÓëo Aj"àIrÚ} Øo?ošÇ !=kjÚjs"?} Ôj"Új"Ó} 9.2.13 AuÚ} qa¥:} =koi ]b q^ \EoÚ} IOtšà:}Ö} ùrÛ} ^ú_bå #Doša" qÓoà:}Ao;o N;oš eà;j" qÓoà:}Ao;} Aj"ÀÜ} =oÖoÚu¥ ÓoÚuÇà Do;koÇ Aj""dšAjtàÓ} Djà:j"C}ª ùÚj"àÓ} Øo?oÇÚ} qÓoà:}Ao] Ôj"Új"Ó} qa¥:} =koi Do;koÇ eà;oºàÓ} ælj"IàA}x )Ó} Aj"Eo ù":jà:}Èä EoÇÖ} Aj D o~ Öj " <oA} AjtàÛj"<} WúràÓ} Aj"ÀÜo‰ æloI=o! 2009 #Duºà:} aàÖjA}® qh"bš =jà;oÈa ?ur|Ó}Djælo 2014 Au"Otà:} Djà=o‰ =jûÜ} 2013 I"?oO{}-!ÔurDo‰à:} =oAoœ ÓoèoU NDox Djà=j‰Ö} Dj à Dj ; } ^Óo¿A}‹ Öj " <oA} AjtàÛj"àÓ} q:oàÖur DjÚoxÚ} (UPA) ÚoC}Ä=j\Ó} i=koÚjD} ùÚj"àÓ} =jûÚur Aj"À@¥ GæoÚ} %æo‰å ÚoIR|O{} =jàZ:oà =jÚo¶Üu EoÇ NØuÙ} !]kAu|Bj<o AuèoÖ} (21.2.13) NàÔo?oÖo Aj"Aj":o æoÇ<jY§<} (:jâLAj"r?} úràÔuÈD})ä %:j‰Ú} =jÈ;u|BoÖo Aj " "?oO"Aj { } dàÕo<}

qa¥:} Öj"<oA} AjtàÛošÇÚ} ÚoIR|O{} =oZ‰àÖu \Új"xÙu ^i¥:}!

N;ošAjtà AjtàÛj"<} Aj":j;oÚoàÖo ]iªà:} q=ošÇ qÛjèo‰ÇÓ} ùY =jûDj"àÓ} +;oŠÛo¥ æloI=oÖo Eo:oà\š :o?oºÚ} ^Óo¿àAo¥ îo\Ú} úràÔuÈD} (úrºÙoÖo (UPA) DjÚoxÚo<} q:oà <jAuà ÓoÚjÇùÈAj{} ÖoP" ú?oàå Do;oÇ eà;oºàÓ} DjAjt;ko<} ùÚo¥ îo\Ú} Aj""àNO{} Ej:o‰ÇÓoàÛoÖo !I¶?} ùDoæoÓ} q^ Ûubš =oYšAu"àÙo Ej?ošÇÖo !=kjÚjs"?} Ôj"Új"Ó} qa¥:} =koi ]?oÇå =jûÜ} G"æoèu¿?oÇ Aj""dšAjtàÓ} - (Z <uÙurª Aj""?oAj{} =jûDj"àÓ} !?}ŒDjàÓoÇ:} Aj"ÀÜ} DjÚoxY ÓoAjtà^/a;oÇ DjàDo°Çà^ arDj?o\ ]?oÇ q^ Aj";jÚoDj (;koY¶Ó} #Durx?oà) ÖjPàA}x =jÚjº@¢/q;koÚ} ]?oä =kjûDošOt‰å ;j"DoÈÇ ù"i<} æloI=o qAoØ} ùÚj"<} R|:}~ q=o®àA}x AoAjûÚo‰ q^ DjÚoxÚoÓ} UÛoA}‹ iÚoxàA}x +;oŠÛo‰å !=kjÚjs"?} Ôj"Új"Ó} =koi ]?ošÇÓ} :uÜu =oRDo‰<oà:} #Doša" =kjûÛoY^ =jÈ\æljK<} ùÚo‰<o =o:}È íuì:uš?oÇ Óoi¶|Ú} #Doša" =kjûÛoYàÓ} ;u|B};urÈ|e Aj"ÀÜ} =oÖoÚj"àÓ}ä =oD}=uÑ|Ú}ª ^Óo¿àA}x q^ aÖoÚjÜoÓ} ùO{}Š ùÚj"àÓ} aÖoÚo‰å :oÇÖ}=jYà 780 Råarå qùÈa":} Óoi¶|Ú} ÔjZÚ} 43 ivÚoà AjtàÛj"<} DjBjD}é :jÚu’\ ØurÛo¥ Dj"AjtÚ} 2000 ØuEo]àÓ} <oD} ùÚj"àÓ} ÔjÛ} %PšàÔjÜ} ùÚo¥ qÓoà:}Ao]àÓ} AjtÚj"àÓ} q^ =oXàæur ]àAo¥ =oRDo‰<oÓ} æluBoªàA}x +:o‰O{} ùÚo‰å Óoi¶|Úoà:} Dj"ÚjÓëo ;jèoÓ} ÖjZ:} !]kÓoÚ} aÖoÚo‰å =jûÜ} )Ó} vlÚoà:} qDo : ÚoIR|O{} T<oÇ^àÖo !à;oØo =jÚo¶Üu =kjûÛošÇ ?ur|Ó}Djælo Öj"<oAoà:} úràÔuÈDoÓ} îob 144ä æloI=oÓ} 132 NDoxà ?oælur<} =oZ‰ (úrºÙoÖur îuè} Új":o ØoO{}‰!

( Dj A j t Ø}Ao] =oÛ}‰ ) q^ q<u Ç Óo q?u r Öj < o =j Ú o¶Üu Óoi¶|Úo¥ +AjtÚ} !N"Š?oš<} q:oàU Úu|Bj<} a?uAoY (PDS) (<u|Bj<j?} úr<j‘Úu<}œ) =oXàæur ^Óo¿A}‹ ;j " æo¿ÇàÖo Eo\à

^ÓošàAu Ñ ¥ Dj à æl j A } qDoå NàÔo?oÓ} q]nk~Ó} Aj"I:} ]|<o:uš?oÇ îo\Ú} q^ a;u|i DjàDo°ÇàÓ} Y|Ô} ]?ošÇ îo\Ú}ä %:j‰Ú} =jÈ;u|Boà:ošÇ NEj"IÜ} DjAjtØ}=oÛ}‰ AjtOtAj\Ó} Nr;} iùOt‹:ošÇ îo\Ú} q^ Óoi¶|Úoà:ošÇ Aj""dšAjtàÓ} Aj""?oAj{} =jûDo¥ îo\Ú} Aj"Àèo¿Ç ÓoÚoÜoà^å Aj";koÇà:jÚ} Ot qa¥:} ?ur|Ó}Djælo Öj"<oAo îo\Ú} úràÔuÈDoU :jOtY ælÚj o<} Öj?o‰ : AjÀh"šà ;ur|<} =jÈùÚjÜoà iAoO{} 18.1.13 Au Ú } ÚoIDo‰<oà:ošÇ IO{}=jûÚoà:} Öj?šu ?oÇ úràÔuÈD} Uà:j<} ivÚo Au f à Du r |^Ot Ôoà]k Ö o eBoÚoÇ<} ?urÓoàÓ} ælj"PàAo¥ îo\Ú} îoÜo ælj;jÈ\ Òr|I<} :jOtÚ} ú?uàå :uà EoÇÖ} NØuÙ} !]k A u | Bo<oà:} Aj " àIrÚ} ùÚjA}‹ 1.4.13 ;nkoA}‹ ;u|BoÖo 75% =j Ú u § Ó} (13 ;j " æo¿Ç =oÈà:oÇà^ä Aj"ÀèoÇÚ} IAj""¶ Óoi¶|Ú} q^ !DoœAj" :ua»<} 90% =jÚu§Ó}) %ÜoÇ Aur?oÓ} îoÜo AuÑa~ Au"èo¥NY ú|à;}È DjÚoxÚ} AoAjûÚr u ‰?urå Eoà:j"àÖ}

æoÇàÓoà;oºYà ;j"Ûj" Au"èur‰?urä AuÑAu~Ó}å Aj À OtšÇ îoÜo Au Ñ a~ ælj;jÈ:uNYÖ} (=kjûÛ} DuùrÇYX v?} ) ;j " æo¿ÇàÖo Eo\à =j Y EoÚ} d|;o Au " èo¥NY (æoÇàÓo ;oºYà) DjæoÚ} AjDo~à q]kà ^Új";urÇ|Ô} ^AoÚjÜo îo\Ú} Ejè¿u à:ošÇ ?urÓoà îo\Ú} Dj"Úoº:} ú?ošÇ Òr|I<oà:}hr N;ošAjÜ} ú?oÇå %;urÇ|Ôo æl; j Èj \ Òr|I<} (Aj"Eo:o¶ Ôoà]k ÚocÄ|O{} Új r Új ? } (à=u Ñ šO{}Au " àÙ} ÔoÇÚjàX (Ó}ª - MGNREGA) ÔoàAoà^ Dj";koÚjÜoà ùY¥à ÓoAjtà (AjtÚurÔ}ä :ur|Û}ä ;urÚurä Doàúrä %;oÇAj<}ä íjìÚoàä #Durx?oà ) ú|à;}È DjÚoxÚoÖo GØo<o ;nkoA}‹ ØoÇY ùÚo¥ îo\Ú}å =jûÜ} Ò";urè} íjìÛuš?oÇ =jÚo¶Üu <oàAo :uR:} ÓoAjtU =jXªä ÓoAjt¢ÚoàU =k j X xÚoÇ <oàAoàU =j X ªä !;k o Ç~Ú}Ö} Nà;k } =j Z ¥à ÓoAjtà Aj"ÀÜo¥ æljâBoªÖoÚo<} Euà Òr|I<} Ajèjºèo‰å 20092012 qAu Š à:} Dj Ú oxÚo<} 129000 ùÚu r Û} Új " =j O {}

]?oÇ:} :jY ÔoÈAj{} =jàÖoO":} ÓoÚo’ÚoÇà^ îob 25% Ajt:}È GÚj"¥<} %Ú}?ušà =koÚošà ;uù"<} EoÇ =kjûÛuà Ôoàa¥ ÓoAjt¢ÚoàU Aj"IrY d|;o æoÇàÓo;oºYà a?uAoY Øo:ubå GàZ:} ØoA}‹ =jÚu§ ;nkoA}‹ Boælod¢ ØurÛu¥à Òr|I<} DjAuà Aj":} q=o®àAu¥à Do;kj<} Euàå úràÔuÈDo<} q;urš AuãæljA} q^ ?urÓo =jÈæloA} =oXà ØurÛo¥ îo\Ú} EoÇ NØu Ù } !]kAu|Bj<oà:} DjæoÚ} <jaà Òr|I<oà Aj"àIrÚ} ùÚo¥Ó} ùAj"Ú} æoà;košà! :oÇ =jh"xà dé| Aj":j;oÚoàÓ} (ùŠAj { } Dj à :j " C}ª ùÚu r ¥ Ajt<}æljàÔ} - !:o‰ÇÖoÚo aÚur|;k} ÚmjÚoA} ((àX Úu|=} +Y†<j<}œ) DjÓo†à =oÈD} AjÀO{}È qDoå 17.12.13 Ûubš NDoœà:} Øo?ošÇ !:o‰ÇÖoÚo aÚur|;k} qîoÇ æloÚj:oà:} =jÈ\æljK<} Újs"èo‰<o ØoÔj"È:} Øo?urš DjÚoxÚ} (Óo Aj"e<oÇ vl:jÚ} IdªD} Aj A j t ~;oºYà :j ^ x Öj P A}‹ q^ 3.2.13 Au Ú } ÚoC}Ä=j\ ;oºYà ÚmÚj oAoÓ} ;jDxj :} íu ì A}‹ EoÇ NØu Ù } !]k A u | Bj < oà:} Aj " àIrÚ} ùÚj"àÓ} +;oŠÛo‰å !:o‰ÇÖoYàÓ} W|AoaŠ iÓëo Nb Øobš Au"?oÇÚ}

AjDo~à N;oš =koiä AjDo~à AjOtšÇàÓ} ùYmÜ} iÓëo Aj"ÀÜu¥à Óo<jr<} \;jºÜ} EoÛo¥ EoÇ ÚmjÚoAoÓ} qÛ} Ò"àA}x æloI=o DjAuà EuÚ} =oZ‰àÓ} Do;k}ÇÖ} <oàå dé|OtàÓ} aiC}ª Dj"ÚjÓëo ]àAo¥ EoÇ ÚmÚj oAo Aja~à úràÔuÈD} æloYÖ} ?urÓo AurÔoè} Øo:u?uàå aÚur|;k} =oZ‰àÓ} ;kjîur ]àA}x Aj"Àèo¿ÇNY q]nk~Ó} Aj"à\È U;jàNÚo<} EoÇ NØuÙ} !]kA|u Bj<oà:} q<uÇÓ} íjìÛj¢Ûur ;jAjÚošå :oÇ =jÚo¶Üu ÔuÈ|D}‰ æloÚj\|Otà AjÀO{}È aiC}ª q;oOt Dj " àÓ} Óo<j r <} q:oà qDo¥ q^ Dj"àÓo AjO{}È ØoÚuÇÓ} Ò":j?àu GàZ:} ØoA}‹ úràÔu È DoÖo Aj " "àÛoDoÚ} =oÓoà îurAjàAu¥à ÓoÚjÇùÈAj{} q^ æloI=oÓ} =uÑÙoEj"P=} !Djx:} =jÈÖoÚ} ]àAu¥à ÓoÚuÇàå Ò";urè} =jÚoÇà:} ?oÀ<}AjÀÛ} Öj"R ;oùA}‹ DjÚoxÚoU Aj"ÚoÇ;} ÓoÛu¥à æloI=o q:oà q_š ^Bo^ N;j"š<} îob Do;oÇ =jÚu§Ó} Au"Öoº<o:uršÇ DjàT‰ ÚjÔj"†àÓ} %æuà ÚoAošàå :oÇ AoÙu < } : 1) !DoœAj t à:} NEj"Aj":} ØoA}‹ AoÛo¥ ;ko ?oî} æoàÔoš ;u | i ^ÚoiÈ:oàÓ} ( úràÔu È DoÖu Aj":j;oÚ}) =oXà ;oÛu¥à ùÈAj{} :j " Úo‰<} íu ì ØoO{}å 2) iÈ|PàÓoà:ošÇ :ja"è} =jÚu§Ó} ÚoIR|O{}/DjAjtWÓ} Dj"Ùox <u Ô oÚo¥ Dj Ú oxÚo aÚu r |;k } aBjºDjàDo°ÇÓ} ;jrÚ} ]|ØoO{}/ q]nk~Ó} ùÈAj{} íuìØoO{}å 3) Óoi¶|Úoà:} %Ùo‰-NDo‰<o ;u|B};urÈ|e Aoùr¶?oà q^ Nà;kjÛ} ÚjÖo¥ aæljI<}ÓoY =k j û ÛoYàÓ} :j " Úo‰<} Nà]k ùYØoO{}å 4) :uPàÔoL DjAuà 50 =j È ;u | iÓ} =oÈà:oÇ ÚjUØoO{}ä Aj"ÀÜ} æuræoÙo‰å q^ úràÔu È DoÖu à ^æl o ~Ôj Œ Ü} ØoA}‹ (Óo =oÙošÇ<} )Ó} DjÚoxY/aæloÔo !]k Ó oYàUà æl j â BoªÖoY !ùÈAj t à %ØoºÛj " àÓ} ?oÔošÇà:}å Eua»<}ä ^:jè} Aj"à\È qà:ur^hr N;ošAjtÓ} l Nb Øo?o!


&

March 16, 2013

ÊÜÞW… B¯ ñÜáPÝ ñæí Çݸæ¤Çíæ ¸æãvÜ¿å… B¯ ñÜáPÝ ñæí EWæ¤í hÝñæÇíæ PÜÐÝrí, A®ÝÌÃÝíaÝ hÝÙÝíñæÉ ÓÜápæãíP…, ÓÝíñÝí »ÜPݤí ÇÝXí ÊÜÞWÝÂí Çݸ…ÇÝÉ$ E±ÝRÃÝíP…, PÝÙÝjaÝ WÜáívÝÁá ¥Ýʅ° AWÝìí ©ÊÝÂí

!Ôo~à ;jÚ}: æuršÓo aÜu Új"å 300; (Óo æuršÓoÓ} Új"å 400; =jÈ:uÇÓ} ÖjZ:} æuršÓoÓ} Új"å 200; <urAu<oà / AjtT®à Új"å600

!Ôo~à

=ja:}È !:o¶õÇÓ} AjtÔu®à

^:oÇ;oÚ} Aj t Ò"?oTà Aj t Ô}?u r š %=oxÚ} Au"èur¿å \Óo Óoèo§à ;nkoA}‹ !Ôo~à ]:oàå Au | è} Øo?ošõÇÓ} =j B o¥:o‰=} =oAo‰àå —)Ó}

æljR‰Ó}å

!Ôo~à ;jÚ} æuršÓo aÜu

Új"å 300

(Óo æuršÓoÓ}

Új"å 400

=jÈ:uÇÓ} ÖjZ:} æuršÓoÓ} Új"å 200 <urAu<oà / AjtT®à

Új"å600

æloå I"Øu AoØoÖu AjtÔu® Új".2500

DjŒàÛjbvD}ä Új"ÇAjtÙuãÛ} !:j~ÚuãXD}ä PàæuÔurä DjOtXùä DuÉßñã<} q^ Aj"Dj?}ÓoÇÖ} ;nkoA}‹ Ajèjºèo‰:} :jÚ} :oÇ AjèjºèoÇà ;nkoA}‹ Dj"Ùoxå ‘EjC~ j ’å

) =ja:}È !:o¶õÇä :j"à Aj"ÀØoÇ W@Ò"à:} DjA}~ DjàT‰ DjT~0ÖoÇ %ØoºÛo<} =jèjàAu¥à ;uÜu0 AjtÀÓo ]:oO{} q^ Aj"ÀØoÇ W@Ò"ÖoÇ BuAjÙoU AoÙ} ;oùOt‰O{}å Aj"ÀØoÇ W@Ò"ÖoÇ EjÚuÇ|Ó} íjìZÒ" :j"à AjtÀÓo DoàÔo:} ]:oO{}å :j"à ]:oO{} ;uãaÓ} ;u@à ælurÔj"œàÓ} q^ aDurÈàÓ} DjA}~ AoO{}ª EuÚoà^0 AjtÀÓo ú?ušàå ;uù"<} Aj"ÀØoÇ EoÇ ?oÀ<}BoÇ AjtÔo®õÇ ;oºYà :j"Øur %=oxÚ} æloAjûÛo‰à q^ æloD} ]:oà R R:ošõÇhr AjÀÛ} DjàDoY AjDj"‰0ÖoÇ AuÑÀÛo‹õÇ0 Aj""îoÚ} :j"ØuÇ ;nkoA}‹ AuÔo¿ÖoÚ} qBu<o q^ Dod®Ó} q<jà;oà:} AoàÙub ØoàA}x qBuA}‹ ÚoAo‰0å qAu"<}å

— =uXÈÓ} _àÙur q^ ù"KAj{}ä !à;ku|Y

ØuI"Öu =ja:}È ÓofØ}ä AuPàù@ AjtO{} q^ Doà Ir;} æo=o ?oTà AjtÔ}?urš %=oxÚ} Au"èur¿ :oàÓoà Óoèo§ ;nkoA}‹ !Ôo~ ]:oå Au|è} Øo?ošõÇàÓ} =jBo¥:o‰=} =oAo‰à q^ ÖjÛ} %=oxÚ} Au"èuràA}x AjtÔo‰àå —Au"|Yä

NàÙoºè}

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

]AuÑ =j:oÈU AjÔj~@ ;jÚ}

;uBoà:} (Óo AjDo~Ó} \|<} AjDo~0Ó}

Új"å 250

=oàÖ} AjDo~0Ó} a;uBoÓ} (Óo AjDo~Ó}

Új"å 700 Új"å 1000 Új"å 2200

‘±æãÈ®…’ * %;oxÛu !à;o~?ošÇ d°:uÚ} q^ =uã?}œ qÚjàvlÓ} Ejà:oÚ} %=ox:o~å * \DoÈÇ ]Do ÚjÔo:} =oØoÖu~à ÚoAjOt‰å * EoÔu®Öu ;j"N~?} Øo?uršÇ iÚur-AuÑ@Š Nèo]kÓ} ;jAj:o~å * %;oxÛu !à;j~?ošÇ d°:uÚ} !à:jAj"~è} ÖjP<} Djb|D} ùÚo‰å * =jÚj:} Nè} Au"èoBuà ùÚo‰å 200 (à(?} dDošÇà^ aÓoÈõÇàÓ} =jÛošå

Western Ghats Pharmaceuticals C-8, Kumbalgodu Indl. Est., Bangalore-560074

Ph: 080-28437439 / 28437832 E-mail: westernghatspc@yahoo.co.in Website: www.westernghatspharmaceutical.com

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 | 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 : 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 “ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ” 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 :“ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ?” 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 “ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ” 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 : 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ( 17:20) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

?oÀ<} Óo@ N;j"šàÓ} W@ - 67

PÜáÊæáRWÝÅ

=jÈ]|=} (úrš ;j"æur¿ AjÇR‰å GàÖuà :jY| ùrbÖuà ÓoAj{} ùÚ}‹ q=uš æoÒ"šÖuà q^ ;kj"A} qBoÖuà =uÑ|Ù} æljÚo‰?urå =jÈ]|=} q^ :oU æoO{}š - æo (ÛjºÚ}† ZAu"?urš (D}åaåZå Aj^:oÓ} ;uAoAjO{}È q^ :oÖoÇ qi|Ao~;oÖuÚ} Djà=jÑÚ}® æljAj~Dur qD}?uršå \à Dj;oàO{} DjÓofà :jBuàÖ} DoàØuÚ} ;uAoùÛuà AjtÔo‰bàå !Öo<jÓ} :oÇ (Óo ]Do qBoU ælj?oh"x vlÔjZšå DjÚoxY qDjŒ:uÈÖoÇ ;oú‰ÚoÓ} ;oùÒ"šàå ;oú‰Ú} =jÈ]|=oÓ} Aj"ÀÜo?ur =jèu =jÈ]|=}ä :j"W ;kj"A} Aj"ÀDj"‰ æloÔošà q^ :oÓo %ÜoÇÚ} %Üuà )Ó} Aj"e<ur =jû@| =kjè} AjDj"‰ q^ +ù:} ]|Øuå :oÇ ]Do DoàØuÚ} qBoUà qAjO{} æo=jO{} æur|A} ;j"Óo<} NDur<} qD}bšàå =jÈ]|=} q=uš æoÒ"š?oTà Aj"ÀÜo?ur æur|A} :oÈDo<} qa" ;ur|<} =oaªà ØuàAu¥ \:ušà íuìrèj"àÓ} DjÓo‰àA} q^ q:oà qBo îo\Ú} =kjè} AjDj"‰ q^ +Óo‰à GàO{} ;nkoA}‹ EoZ¥à ;uAoAjO{}È ælÚj ºj Dur ;jAÚj oÇå :ur DjÔo¿ÇàU AjtT®à qOtx:oå qa" :oÖu?oTà AjtÔoÇà Aj^:o Aj"ÀÜo?uàå :uÇ Aj";koÇ<} Úo\à =jÚoÇà:} \à AjtÔu®à ùY:} Úoašàå Dj;oàÖu=jYà =jÈ]|=} =koà:oÇÚ}Ö} %Ùuršå :ur :oÖoÇ Ôj"Ûj"œ?o ;nkoA}‹ æloO{}È qÒršå q^ ;nkjàO"œÚ} =kjè} AjDj"‰ qD}?uš =jèuA}‹ :ur qØo=uњå ;u|A} ^Øoh"x DjÔo¿ÇàU AjtT®à qOtx:oå !Buà :ur %;o¢Úuršå Dj"AjtÚ} )Ó} Aj"e<uræljÚ} !BuàÖ} Öj?ušàå qBoU ælj?oh"x NY ØoA}‹ qh"šå =jÈ]|=} q^ Aj^:o ;uAoÓ} ]k<oºDj"àÓ} ?oTšàå :j"Aur¥ æloAo;nk}~ æur|A} !Djx:} ;uù"<}ä GÚuàÖ} EoàA} :j"Ajtxà DoàÔo‰ )Ó} DoDoºÖoÇ ùÜo #:urš æloAo;nk}~ DjO{}‰ :j"Ajtxà qDo:} Øo?oÇÚ}ä EoÇ ;uràÔoÈÓ} EoàÔoÖur %Ùur<} ;nkjàO{} AjÖ} Aj"ÀÜ} :j"a" DoàÔo q^ :ur Au:j?urä :j"Ajt¥Ç<} ùÚj"àÓ} !Do;k}Ç Aj"ÀÜu¥à R:uàÖ} qDu¥à <oå Ajt:uA}

(=jOtšõÇ =o<oÚ} ;nkoA}‹)

Öj b Òr Au " èu r àÓ} ùYm Ü } Øo?oÇ:}å (Óo Dj Ó o~Y qàÓo†õÇ =jÈÓoÚ} ;oùOt‰ä U|<oà:} EjÚuÇÓo AjDo~ 13 a"bOt ‘ (æu r Bj ~ <oà ’ Øo:o:}ä Aj " Àèo¿ÇÚ} Dj à DoÚoà:} Dj A o~àÖoÇR !]k Ó } (æurBj~<oà EoÇ ÔoàAoà:} Øo:u qDo:}å Dj A j " :u r |P<o Aj a ~à %Üu r Ç Öj b Òr I?u r ¶<} qh"?ošõÇ<} Öj b OtàÓ} ÓoØoÚoU Gà:} vP"x?} <o Øo?oÇå =jÑÜ} :j<o~Ùu Öj?u Øu ;j"æo¿õÇ ù"Ùo¶Öu :jBuà q]nk~Ó} Y\<} =oXà qD}?ošõÇàÓ} EurÓo?} Dur;j"àÓ} ùCoªàÖuà Øo?oàå

?oàæl} Óoè} ;nkoA}‹ (Óo DuãYÓ} Dur;o¥õÇ DjàDo°õÇÖoÇ AjtÀPÓoÖoÇ DoàÔu® =jÈÓoÚ} q:oà :j<o~Ùu Öj?u ÖjZ:} DjàîoÇ<} qDur<} ÖjbÒr %ÜurÇ qDo:}å aBu|D} ØoA}‹ ù;nkurbÓoà Aj";kuà ÖjbÒr q^R %ÜurÇ ]Dur<} Ò":o:}å Öj?oÇàU AjÀZ?oà Aj"ÀÜo‰:} qØ}Óo?} íjìÚoà:} Dj"<} EoZ¥ ÔjØo?} æu r |A} ùCoªàU Øo?oÇå DjæoÚ} íjìÚoà^ <jAoÇ ÓoØoY Øu r ÛoÇà Aj " ;k u à Öj b Ò"<} DoàÔu ¥ NYà Öj ? oÇ<} Öj?oØoO{} =jÛo‰å æljrÈÜ} Ej:oÇU ÔjØo?} Aj""îoÚ}h" GàO{} ;nkoA}‹ GàO{} Aj"ÀÜoDjÚ} =oAjO{}‰ Aj " Àèu ¿ à e =j Y d°\ =j è u A }‹ l !à;oØ} ùÒ"~:}å


'

March 16, 2013

AÊÜ Ó Ü Ì Ã … &17 Aj""0;jYœ?oÇ “=ko?oÇà DoàØuÚ} Aj"ÀW

=j È ;n k j A j { } Dj à T|:} DoàØ} =o=oŒ!” Dj;oàÖu=jYà <oÓ} æl j Ú }‹ _Ò"A}‹ qh"?ošõÇ æuàIa"<oÓ} qAj"à:jÈÜ} =j:}È ]?uà ?udš<}å =oÙošõÇ !Ûu|Ø} Aj D o~à^à æu à Ia"<o<} ?u d šÖo GàÖoh" Öj K "Aj X ÓoÇà^ ØoàA}ä =jÈîoÇ\à:} ØoàA} ùDjbÖ} Ej"Au";} ;oùh"bš <oå :ur R:uà ùÚo‰ä ØuAo‰ Ot %=oià ^;o‰ :oÓo =j Û u r <}Ö} <o:}?ušàå W<oœàUà qàÔjÛ} =j@¢?} =jÛ}bšå <o Aj"Àèo¿õÇ AjtÔur<} =jÚo:j"‰<} ?udš ùÛu¥ =jÒ"» :ur íuì:o?urå :oÓo aÖoÚ}?uš ]?ošõÇà:}Ö} ?udšÓ} Dj " î} qD}?u š àå ;j " DoÈÇ GàÖoh" Aj : j " ~?oà^à æo=jO{} =jû:} (ÓoAu"ÓoÖo :jèu¿Ó} AuÑDo<o:}?ušå æuàIa"<o<} qAj"à:jÈÜ} íuì:ušà q^ ;urèu !i|Ú} ùÚj"<} :u à AoÖu š àå “ Aj " rÇWù?} #a‹àÔ}!” :ur Aj"ÀÜo?ur Dur=oÇ AjOtšõÇ #Wülu|ÚoÖuÚ} ;j N Ó}x ùÚj " <} NDj " <}å “!îuÈ|Ó} :jY Aj"ÀØur =jû:} æuàÛ} AjtDjªÚ} Øo?ur! Euà =j è u A }‹ Aj " ÀØu à Øu r W~ Ys"YÒ"à:}Ö} Ej"?oš Ej"?oš <oÖo‰ úrÜo®å AjÚjÚo@Ó} #^ºÙu|Bj<} ]?oàO{}?” ?u d š<} Dj O tÈÜ} Doàæloèu¿àå “<o =o=oŒ!” :ur Aj"ÀÜo?ur “ Dj à T|:} qÒrx=oÇàÓ} aàÖo‰å” “ÛuAj{} #Ù}!” îuàÖurš æu à Ia"<}å :oÇ _DoàÙ} úràÓo®õÇ =jû:o<} ØurW~Öo dà\Au":oÓ} ?oÔur<} :j"ØuÚ} =jÒrœ GU~?ur :jY :j"W O"Bjdº =kjù:} Aj"ÚjÚo@Öo ÔurÛ} æušDo Aja~ qOtšõÇ Aj"Àèu¿à :j"à aDjÚuršO{}?” ?udšä Aj""GAj"è} +èoA}‹ EoDuršå “ EoàA} GàÖu à hr aDurÈàÓ} <oä =o=oŒ!” :ur Aj"ÀÜo?ur ùâ:jÓ} <jAj"â:u|<}å “=jûÜ} aDjÚ}?ušà Øoh":u‰à qDoå” “:j"à æuàÛ} AoÀIA}‹ Aj À Û} Óoæl o ~Ú} ú?u à O{} Aj " ÀÜ} Uà:oO{} :j Ú } AjÚjÚo@Öo Aj"ÙoªÓ} ùDj?ur

-

ÓÝíPÜم PÝ~ —51

=kuÔur~ %Ùoš Aj"Àèu¿à :j"à <uÜoàO{}å %ÛoD} qDoT :j"Óoä EoàA} ú;oèoY Aj"ÀÜo‰?ur Pù"œYÖ} Pù"œYÖu ]|D} Ò":u?u Aj " ÀÜ} ? q:oà :u ]|D} qOtšõÇ:}å Au|Ù} (àÛ} då :j"Wà AoÀØoà:oÈà :j"Auà =kjù:} Aj Ú j Ú o@Öo :oèoàÓ} q^ :oèoÇÓ} AoÀIÒ"§O{} =jۉu bà!” EoÇ %:oÈà NÚoNÚ} q=ušõÇÖ} EoèoºÒ"<} :uà qAj"à:jÈÜ} =j:}È :oÜu _àI"<} Õo?uàå =j û Ü} ?u d š <u r Ò"?} a"Úoà;oU DjàT|:} DoàØ} ;oúš AurÛj"<} =jY=jÑÜ}~ ;nkjÚo<} O"Bjdº Øobå

AÊÜ Ó Ü Ì Ã …&18 Øu d œÓo PA}Øu r O{}Ó} q=o®UÖ} =oÙ} :o=j û †<} q=o®Ó}Ö} Boælodx =oKàAu¥õÇ îo\Ú} ÓoÚoÜoà Dj æ oÚ} qD}bšàå =oÙošõÇ Dj Aj"e<oÇà vl:jÚ} Eu :oÖuà ;j"DuÈà a;u|i =j O {}® Dj Aj " e<oÇà q]à Øu r <oD} Aj " a~<} úrÛu | ~Úu r À<} Øu ( Aj { }dÓ} ØudœÓo PA} ØurOtÖo Eo\à +_œ?oÇ <jà:jÚ} EurÚoà^à Uà:}?ušõÇ=jYà Ot qBu?ušõÇ=jYà Øu(Aj{}dU =jÈÔj\ :jÔoœb <oå “ q:oà Au | è} qOtš AurÔoÖoÇ<urà!” Øur<oDoUà %:oÈà :oÖo Óo<oà^à

ÔoØo‰bàå “q:oà Au|è} qOtšõ EoàAuà ;nkurÛur Óoè} =jÚoÇà:} Øu ( Aj { }d DoàÛj " <} Aj " ÀØu a"DoàA} =jÑÜ}~ ùÚur¥ q^ Aj"ÀØur ØoÔur úr|Ü} íuì:u?uà - IAoæ} Aj"ÀØoÇ %ØoºõÇÓ}Ö} qDo - :j"Ajtxà EoàA} ]:oà Aj"ÀØo AurÔo q^ N=jÑ~Ú} qi|Ao~;oà DjàTà - ØudœÓo PA}ØurO{}!” :uà EoDušàå úr<u‘Úu<}œ ÚjrAjtà:ušà :uà ;jâB}Çä ælj"a" ;nkoA}‹ =oàU‰|D} EjØoÚ} =kjûXà AjO{}È q=jûÜ} NDj"<} qDu¥à æurh"àÔ} 747 XåaådÔu‹?oà Aj""îoà:}È %æluà ùÚu¥õÇ =jYà :oÓo ælurÔušàå PàÛj<} ;nkoA}‹ æuràNO{}x %æo‰?uà :uà aAjt<}å !à:jÚocª|O{} Aj " ÙoªÚ} Öj ? }?ošÇ (Ûj º Ùo~h"§àÔ} úr<u r ‘|Úu <oœà:} ÖoY\ÈÓ} æloÔ} íuìA}‹ =oXà Ò"àAo¥õÇ :oÖo Ajt:oÇÚ} Aj""ù"Ù}Ö} qD}?uršå ;ur|<} Aj " e<oÇà q]à :u à EuràÔ}úr|àÔ}ä ÙurR|Òr q^ dàÔo=jûÚ} AjÖj"<} qh"?ušõÇå <jAoÇ <jAoÇ (ÛjºÙo~h"§àÔ} Aj t ;j Ú u à ÖoÇ Du r ;k u ‹ àÖu Ú }å Øu(Aj{}dÓ} q=jûÜ} GàO{} ;nkoA}‹ GàO{} =oAjÒ"‰bà Aj"Àf¿à îo\È :oÓo qD}bšå ;kj<} :oÖuà =oàO{} ?uàAo‰?uà q^ O"Bjdº :oÖu Eo:}å

æurh"àÔ} 747ÖoÇ =kjD}ª ÓošD} úv<oà:} qD}?ošõÇ :oÖuà Øu A j Ü } Øo?u š à \:u š àÖ}å Boà=u|<} q^ úaOtÚ} EoÇà DjàTà =oÈÚjàæl} Øo?ušà :uà ØuAÜ j } O""Úur|_O"<} =jÓoº<oà Øo:uÖ} =jAj"~fÓ} æloÚj\|O{} =jÓoº<oà^à qîu|O{}È Øo?ušàå ælj"a" ;nkoA}‹ =oàU‰|D} EjØoÚ} =kjûXà AjO{}Èä ùDjbà DjA}~ <jAo?oàå =jÒ"» R:uà DjA}~ ùÚj"àÓ} DjÓo‰:}å :uà q=o®Ó}Ö} aÖoY?oÔušàå ÖoÚ} =oàÖ} ÔošD} Boà=u|<} DuA}?ošõÇ :oÖurÇ iÚur Aj"à;} Y\Ú} Dj]è} Øo?uršõÇ q^ q=jûÜ} ùDj?oÇT Új"UÓ} Boà:j:uà:} %=uÇ:oà Aj"Àèu¿à æloAj<} :oÖu ;nkjàO{} qD}?ušàå Ejèo‰Öuà Pú® DjàTà :uà %æluà Øo?uà q^ :oÖuÚ} Gf¶:} <o:}bš ]|C}ª ;jAjûÈ<} qD}bš ÔjÔj<}DjS :oÖo NÔušÓ} EoIÚ} Øobå “ ùDj b Du A oä a"D} PA}ØurO{}?” “ <o Ûob~àÔ} !” :u à Aj"ÀÜo?uàå “EoàA} qDo¥õÇ :j " Aj t ¥Ç ?zàØoÓ} Au : oàå qD}?ušõÇ =jh"xà &àU VSOP Au"f¥ a?uAoY :j"à ùÚ}!” :uà q=o®Ó} ØoO{} Øo?ošÇ æoÈà;uÖuà <oàA} DoàÔo?oÔušà ÔjÔj<} DjSÒ"ÖurÇ ;urèoÇà æljàAuÑÈõÇ PÙ}ª ùÚj"<} AjO{}È Ôu?urÇå EoÇ a"D}œ PA} ØurO{} ;nkjàO{} ÓošD} qD}bšå Új"UàU ÚjrÖ} qD}bšà q^ ;koÚoè} =jÒ"» qD}?uš - !Buà :uà Uà:o qDu‰?uà Aj"Àèur¿ !à;oØ} ú?ur ØudœÓo<}å “GàZ:} ØoA}‹ :j"ØoÇ =j D j à ;k u U úr<o»Ó} qAj t ¥õÇ æoÚoà:} qDo a"D}œ PA}ØurO{}!” ÔjÔ<j } DjS Eodšå “qAu"¥à ØuAjÜ} :j"Óo =jDjà;k} Øo?uà Aj"ÀÜ} =o:uÇ:oàå” ØudœÓo PA}ØurO{}<} \Öur =uÑ?ur EoèoºÒ"<} =uÑBu?ur q^ AjOtšõÇ ?zàÛoUà Au"Ùoà :u à Öj Û u š àå ;n k j à O"œÚ} qÚoAjtÒ"Ú} =o:ur¿<} :oÜu ;ur|<} Ejèo‰Öu úr<o»Ó} DuAušä DjAoxD} ælur|A} DjAoxD}å NÚuà ØuAjÜ}ä Boà=u|<} q^ úr<o»Ó}ä úv<oà:urš +:j‰Û} Aj"ÀÜo‰<o ØudœÓoÓ} ;urèu qÛ} Øo?urÖ}å R:urš Au|è} =oBoÚ} Øo?ur :uà <uÜoà-úr|Ü}T :oÓo ;uràù"¿<} %KOt‰?u r å =j û Ü}

EoèoºÒ"<}ä Øu d œÓo<} AjtØoÈÖuÇ qèoœÒ"<} ;urèu %Ôu ‰ ú?u å Do¶Ù}~ O""^=k u Ñ Aj " ~Ú} qD}?u r š Dj"ªAjÛ}~ :oÓo ØoÔjOt‰?urå “ Aj t =k } ùÚ} a"D}œ PA}Øur|O{}å :j"W ^|;} =oÛ} ú?ošõÇÓ} !” :u r Aj"ÀÜo?urå “a|D} a"<j"Ùoà vl:jÚ} qAu"¥à Euà aAjt<} æu r àNO{} ;u à Au ‰ ?u à å :u Ç îo\Ú} :j"àAuà :j"ØuÇ NDuxÓ} =oXà Aj D oØoO{} Aj " Àf¿ a<jà\å” :uà ælj"Øoà EoPA}‹ %æluà Øo?uàå “Dj"îoè} DjàT‰à ÖjÛ} :u|à=} æoèoº<oà:} <jÀO{}?” :u à Aj " ÀÜo?u à ùâ:j Ó } ;j"Dj~Au®<}å ?zàØ} îobÖ} qD}?ušà q^ æurh"àÔoÖo #àW<oàÖu r qAoØ} Dj"àO""Œ?ur Øo?uršå “a"D} PA}Øur|O{}!” Dj " Aj Û }~ <j A j " â:u | <} q=jOtšÔuršå ØudœÓo<} :oÓo =j è u Ò ršå R:u à Aj " ÀÜo¥Ç W<oœÚ}å “ EoàA} :j " Øu r !vlAjt^ a"D}œ PA}ØurO{}å DoàÔo:oÖ} EoàA} )Ó} qX~D}ªå ” :oÜu q=ošÇ úr|ÙoÖo N?oœà\šà W_œ úr?oU îob æur:}š æloO{}È ÓoZšå “EoÖuÚ} EoàAuà :j"Øuà Új"=u®à-Øuà XåaåÖuÚ} Ò":o :uà _à:oÈOtšàå” “YO"bš?!” ØudœÓo<} \ îob æur:}š íuì\šå “AjàÛjÚ} =kjû?}!” :uà Aj"ÀÜo?uà :oÇ U:oÈÖuÚ} ]|C}ª ÖjÚjA}‹å “Eoà:j"à )Ó} aBu|Bj:o qDo a"D}œ PA}ØurO{}!” :ur Dj"ªAjÛ}~ q:j"Y:} Øo?urå EoÇ æur\šà:} W_œ úr?o qDo‰<o Eu à _à:j " Ú} ]Do<oå Új à ÔoàÖu r ( Aj Ü o~àÖu r ) a"?o=}Ö} :j D j ? u à ú?oà EoàAuà! =jûÜ} =o<jÓ} _Ò":oà _Ò":oà æur\šÖuÚ} :j"Øuà Új " =u ® à %;u A }‹ Ò":oå XåaåÖuÚ} Ò"àAo¥õÇ W_œúr?o W_œÔj?}~ #d‰EoÚo=jYàÖ}” Øu d œÓo PA}Øu r OtÖu ;urèu !i|Ú} Øo?uä a"a"~Úuš q^ =kjèjŒèur<} %Ôu‰ Øo?uå “:j"àAuà q:o‰à DoàÔ}?ušà =j Ú o‰ñÇ<} DoàÔ} =j û Ü} DjAoxDoÒ"<}å” “EoàAuà ÓoàO{} —” (ÖoP" qDo)
March 16, 2013

q\¶|Ó} AoÛoAjè} - 8

¨æÊÝaæí EñÜÅ BÁãRÊÝÂí

?ur|Ó} ælj"ú:o?ur ØuAo® îo\Ú} <j À O{}ä ?u r |Ó} :o<u:o?ur %;oxÓ} <jÀO{}ä NÔoÚ} DjAu~DjŒÚoÖuà %:oÚ} qÒrxàÓ} (qAurD} 8:11)ä ;uAoÓ} Dur;j‰?oÇàU Óoèo§à Djà:urD} ØurÛo‰:}ä Aj"^D} q=ošÇÖ} Doº;nko~<} ;uAoÓ} aDurÈàÓ} DjÓo‰å DjAu~DjŒÚ} æur|A} Aj:ur~å :oU =j]º Aj \ ~ä :oÖo ØoÜoºÒ"Ó} ar:}Au"|Ú} <oÚ}å ;uù"<} :oÖuà %:oÚ} qOtx:u?oÇàU Óoèo§à Djà:urDo<} =uÙo‰bàå “:j"Øuà <oàA} q^ :j"Øuà %:oÚ} DjÓo†à =oÈD} :j"Auà Aj:u~à ú?oàO{}” (R|:j~<} 138) å Øu I "Öu à %:j Ú } qÒrxàÓ} ?ur|Ó} BjEjÚoà ;nkoA}‹ EoYà-EoYà^ =oàO{} AoÙu<} :oU =oÙ} ;jÚ}‹ Ò":o?urå DjT~àÖo ÚoØo aCoÇà\š NY GæoÚ} qÒrxàÓ} :u r Ò":o?u r å ;uAo<} Aj"<o»Ó} q=o® îo\Ú} Új Ö ošå Aj " <o»<} q=o®Ó}

AjèoxIO{} q^ q=o®?oTà =oXà =jÚo‰IO{} Aj"Àf¿ :oU qBo ØoAo‹Doå qa" ;uAoÖuà %:oÚ} AoÖj " <} :oÖu r ^Otè} ú?oÇÚ}ä ;uAoU G"i qa"à ùÚo‰àA} Øo?ošÇ<}ä qAu"¥ AjtY=ko:} ;uAoÓ} !Ôo~àEu r Ôo¿=} Øo:o:}å qa"¥ !\¶Ó} AoÛoAjè} Øo:ob q^ Dj;oàÖ} qa"à !\¶Ó} îoÜoÓ} q^ _|Aj<oÓ} ælj"ú:u?oÇàA} q^ :o<u:u?oÇàA}å “e =jØo~ q=ošÇ +àÙoà^ AjtÀÓo EurÔo¿=} ]:oä :jÚ}hr :oàÖu ÓofØ} Aj"ÀØu ;nkoA}‹ Øoh":u ‰ à =j O {}œ qDoå ” æoa‰Ø}¶ íuìA}‹ WÒ":jbà qAu"¥ Aj";kuà DjæoÚ} IÜoà =kjù:} RÈDo‰àA} Aj"Àèo¿Ç <oàAo îo\Ú} Aj t :}È WÒ"A}‹ qDo:}å ;uAoÖuà %:oÚ} :oàÖo Óoèo§à^ YÔo<oä ;uAoÖuà %:oÚ} :oàÓo qÒrxàÓ} Au"èo‰ Øo?oÇÚ}hrä \à Aj"\à:} AjY<oà:}å “NÚoÇ Dj"Ao:uÚ} =jÛuš?uà vlà %:oÚ} qÒrx<} Aj"\à:} AjÚu‰?oÇàÓ} DjY ùÚuÇ:}å :jDj?ur =kjè} ]:oä (úrš BuàæurÚ}ä (úrš DoÙ}ä !<uÇúrš \|D} AoàÙoÇ^ (Ajt:uA} 13:23). EoÇ DjàDoÚoà:} !d‰:oºà:} qD}?ošÇ Aj D j " ‰àÓ} qa"à Dj A u r §àÓ} DjÓo<oàA}å Aj"<o»Ó} Wa:} q^

-(?} Øuå Z’Dur|Øoä ù"AuãÙ}

Aj " Új Ü } ]àAu ¥ ;u A o<} Øo?ošÇ<}ä NÚuà q^ AoO{}ª qAu " ¥ Aj " "îoÚ} EoÇ DjàDoÚoà:}Ö} qDoå NÚurÇ ù<urÇ~ ùÚ}‹ WÒ"?oÇÚ} qa" Wa:} ØurÛu‰?oÇàA}ä AoO{}ª ù<urÇ~ ùÚ}‹ qa" WÒ"?oÇÚ} qAj t xà îoÇD}‰ Úoúr<} qDo‰bå !ÚjÜoÇà:} ;uAoÖur :oèu r qOtx?ošÇ %=oÈà:}hr #ØoÈÒ"?} =jØo~ %=oÈÙ}bšä ;uù"<} ÖofD} AjÚoœà ;uAo<} :oàÓo !ÚjÜoÇà:} DoàÛ}?ušàå ;uAoÖuà %:oÚ} qAu " ¥ =oDj : } NÚjOtšàå qa" Wa:} ØurÛo¥Ç =oDj:} :uà ØoAo‹Doå DjÔo¿Ç DjâCuªà:} ;uAoÖu ]cª æloO{}È b=uÑ<} qDjš?uà ÓoàO{}¥ <oàå EoÇ DjàDoYà qa"à R:uàh" q;koÚo‰àA} :uà qAjt¥Ç =u?oÇÖo NÚu=Ü j oÓ} =jÛoBuàä ;uAoÓ} q^ Aj"<o»Ó} Ajt<o‰ :jDj?uà ØoÒ"»à ùÚj"àÓ} =uÈ|:j<} ùÚoÇàå ;uAoÖuà %:oÚ} Dj;oàÖ} qAjtxà Nè} q^ íjìÙoO{} ]àaŠå l

MODEL CO-OP. BANK LTD. Your Development Partner Admin. Office: A-4/1, Golden Valley, Kalina, Santacruz (E), Mumbai – 400 098. Tel.Nos. 3532 4043 / 3223 3390 Fax No.2665 6079 Email. model.bank@rediffmail.com / adm.modelbank@gmail.com

Advocates, Architects, Contractors for Interior Work, Valuers, Security Service Agencies, Printers, Pest Control Services, Servicing of Air Conditioners and Suppliers of Computer Hardware / Parts. Please forward your profiles to the above address / or send through email.

æuràNh"Ó} æurYAjb Úuã?uº Ot\È| DjàíjìÖo DoàÔo:o - %ZŒ Úuã?uº Ot\È| DjàíjìÖuà arXàÔ} EoÇÖ} :oå 27.1.2013 AuÚ} %ZŒ Úuã?uº Ot\È| DjàíjìÖo Ej";uŠ;oÚo^à - æurYAjb Úuã?uº Ot\È| DjàíjìÖo Ej";uŠ;oÚ} q^ Dj;jDoÇà DoàÔo:o - æurYAjb ÚoØu i È| Eu r Ùu ? oÖo DjæloàÔjÜoà:} arXàÔ} ú?uàå EoÇ arXàÔoÓ} qa"à DjùÒ"šà ;ur|<} ÚmjÚoA} íuì:ošÇ:} :1. ù"?o~ Úu ã ?u º Du ª |Cj < } æuràNh" BjEoÚoÖo :uÜox ùÛu<} qDoå ;o;jÚ} ;nok A}‹ æoO"à;jÚ} Aj"ÀÜoDjÚ}ÖoÇ ?urÓo<} Úuã?} ;k j Ú j " àÓ} ù"?o~ Ò"|IO{} Øo?oÇÚ} YÓëo/ÙuRœÓ} Új"å 600 ;nkoA}‹ Új"å 800 ]|IO{}å q^ :oÇ ^vlÛ} ÚjDo‰ÇÚ} Ò"|àA}x :oàÓoà 2 ;nkoA}‹ 3 íjìàÙu ?oÔo‰:}å (EoÇÖ} 7 :oYúÚ} qÚ}å(?}å ÛoO"D} q^ =j\Ü} æurYAjb *d Óo?ur^ ;nkoA}‹ ù"?o~ ÙoÇRœÚ} ;j<jŒÚoà 12.45 Ôjàå æloO{}È DjÚ}bšà ù"?o~ Doàå 3 AjÚoÚ} =oašà q^ ÙoÇRœÓ} Új"å 822/- Øo?uå) :oÇ ;u ù "<} ;o;j Ú } ;n k o A}‹ æoO"à;jÚ} ?urÓoÓ} %=oxÚ}

ØoàAu¥=jYà- æoà;oÈ ;nkoA}‹AjDjO{} Úur|Û} Iàå ØoA}‹ Aj"àÔjr¿ÚoÓ} Ej=o‰ÇÓ} 2 =oaª ;koàAu¥à )Ó} Úuã?} ØoO{}å 2. <jàå 12133/34 Aj""àNO{} d(D}X - Aj"àÔjr¿Ú} Dj"=jÚ} =oD}ª Úuã?oÓ} ;o;jÚ} Úoa® <oå EoÇ Úuã?oÓ} ;o;jÚ} 2 a"å Úoa® ]|IO{}å EoÓo ?oÔur<} æuràNh" ù"i<} æurYAjb Úuã?uº Ot\È| DjàÕ} q^ Aj"àÔjr¿Ú}-%ZŒ ù"i<} ;nkoA}‹ %ZŒ Úuã?uº Ot\È| Djàíjì =jÈO":j<} ùÚo‰àA} Aj"ÀÜ} qa" ^L~O{} íuì:ošàå æu r àNOt¥ ^Aod?oTà a<jà\ :- :j"Ajtxà AjèuràÓ} qD}?ošÇ =kûj ÛoÚoÇàÓ} ;kÚj }‹ EoÓo =jÈO":j<} ùÚoå EoÇ ù"i<} qa"àhr =jÈO":j<} ùÚo‰àA}å qAj t ¥ =j È O":o‹Ó} GàZ:} ØoA}‹ ;u|A} æuDoàA} Õo?o‰ q^ qAu"¥à =jÈO":j<} Dj"=kjè} Øo:u?uà Aj"ÀÜ} æljAo~Dur qDo Aj"ÀÜo‰ qÚ}å(?}å ÛoO"D}å !;kjÇÓë}ä %ZŒ Úuã?uº Ot\È| l DjàÕ}ä %ZŒå

DIVO Illustrated Konkani Weekly Statement of ownership and other particulars FORM IV 1. Place of Publication 2. Periodicity of publication 3. Printer’s name Whether Citizen of India If foreigner, state the country of origin Address 4. Publisher’s name Whether Citizen of India If foreigner, state the country of origin Address 5. Editor’s name Whether Citizen of India If foreigner, state the country of origin Address

Mumbai (Maharashtra) Weekly Lawrence Coelho Yes Not Applicable 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai -400 001. Lawrence Coelho Yes Not Applicable 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai -400 001. Mr. Lawrence Coelho Yes Not Applicable 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai -400 001.

6. Name and address of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one percent of the total capital Lawrence Coelho I, Lawrence Coelho hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated: 16th March, 2013

Sd/Lawrence Coelho Signature of Publisher
March 16, 2013

qÉÆgÉÆnZÁ zÉƼÁåA¤ D¦êAZï zÀÄBSÁA GzÉ°A. ¸ÀAvÉƸÁ£ï ºÁ¸ÉÆ£ï vÀPÀëuÁ wuÉ ®ÆPïªÉÄ£Á£ï D¥ÁÚPï SÁªÀ¬Ä¯Áèå PÉQZÉÆ PÀÄqÉÆÌ ZÁ§Ä£ï Ggï¯ÉÆè PÀÄqÉÆÌ ®ÆPïªÉÄ£ÁZÉÆ ºÁvï zsÀgÀÄ£ï vÁPÁ ¥ÁnA SÁªÀAiÉÆè. ®ÆPïªÉÄ£ÁPï ¥Á«ÖA ZÁPï ¨s À UÉèA w D¦èZï DªÀAiÀiï ªÀÄíuï. vÁZÉ xÀAAiÀiï Gzɪïß D¬Ä¯Áè÷å ¨sÀUÁÚAPï vÁåZï ¥s À gÁ ¸ÀªÀiÁÓ¯Áèå £ÀÆåªÉÄ£Á£ï ¥ÀÅvÁZÁ ªÀÄwPï WÀÄAªÁØAªÉÑA ¥ÀæAiÀÄvïß PÀgÀÄ£ï ªÀÄí¼ÉA“ ¸À£ï, ¨ÁgÁ ªÀgÁìA D¢A, » ¹Ûçà vÀÄA d¯ÁävÁ£Á vÉå D¸ÀàvÉæPï JPÁ UÀeÉð£ï ¥Áªï°è D¤ vÁå ªÉ¼Á ªÀiÁíPÁ wuÉ PÀĪÉÆPï PÉ°è.....” £ÀÆåªÉÄ£Á£ï ¸ÁAUï¯ÉèA DAiÉÆÌ£ï qÉÆgÉÆn£ï PÉÆ¥Á¯Ágï «ÄgÉÆå WÁ®Ä£ï vÁZÉ xÀAAiÀiï ¥À¼ÉvÁ£Á, JPÉå WÀqÉåPï £ÀÆåªÉÄ£Á£ï D¦è ¢ÃµïÖ ¥ÀAzÁ WÁ°. “ PÀ¸À° ªÀÄdvï qÁåqï.....? ” ®ÆPïªÉÄ£ï D¥Áèå ¨Á¥ÁAiÀiïÌ ¸ÀªÁ¯ï PÀgÀÄ£ï DAiÉÆÌAPï ¥Àqï¯ÉÆè, vÉÆ QvÉA ¸ÁAUÁÛ vÉA eÁuÁ eÁAªïÌ. “D¸ÀàvÉæZÉA ©¯ïè ¥sÁjPï PÀgÀÄAPï ªÀÄíeÉ ¯ÁVÎA ¥ÀAiÉÄê GuÉ ¥ÀqÁÛ£Á, »uÉAZï vÉ ¥sÁjPï PɯÉè. vÁå G¥ÁæAvï D«ÄÑ ªÀ¼ÀPï »vÁaAvÁPï vÀ¸À¯Áå EµÁÖUÁwAvï §zÁè°è. vÀ±ÉA eÁ¯Áèå£ï »PÁ vÀÄeÁå d¯Áäa vÁjPï GUÁظï D¸Á. ¸À¨s Á gï ªÀgÁìA G¥ÁæAvï »uÉ DAiÀiÁÑå ¢¸Á ¥ÀgÁvï ªÀiÁíPÁ ¨sÉmÉÑA....” qÉÆgÉÆnPï D¥Áè÷嫲A £ÀÆåªÉÄ£ï PÀ¸À¯ÉÆå ¥s À n ªÀiÁgÀÄ£ï D¥ÀÅuï vÁa DªÀAiÀiï ªÀÄí¼ÉîA ¸Àvï ¥ÀÅvÁ xÁªïß °¥ÀAiÀiÁÛ vÉA DAiÉÆÌ£ï ¨ÉÆÃªï ¨ÉeÁgï eÁ¯ÉA. vÀjà ZÀÆPï waZï D¸ÁÛA, wuÉ PÁAAiÀiï ªÀÄíuÉÆAPï ¸Ázsïå £Ávï¯ÉèA. dvÀðgï Rj UÀeÁ¯ï ¥ÀÅvÁPï PÀ¼Áîågï, E¯Áèå ªÉ¼Á ¥ÀAiÉÄèA D¥ÁÚPï ªÉÆUÁ£ï

±Üñ椨ÝÄ ÓÝíPÜم PÝ~

ÓÝíPÜم & 35 SÁªÀ¬Ä¯ÉÆè PÉQZÉÆ PÀÄqÉÆÌ, vÉÆ wgÁ¸ÁÌgÁ£ï wPÁ ¥À¼Éªïß ªÉÇAPÉƪïß PÁrvï ªÀÄí¼ÉîA ¨sÉåA wPÁ D¸ï¯ÉèA. “Nºï!” ®ÆPïªÉÄ£Á£ï GzÁÎgï ¸ÉÆqÉÆè. “JzÉÆ ªÀíqï G¥ÁÌgï vÀÄAªÉA ªÀÄíeÁ qÁåqÁPï PÀgÀÄ£ï, vÀÄA Qwè ¤¸Áéyð DAn, PÉzÁßAZï vÉÆ GUÁظï fªÁ¼ÁAªïÌ vÀÄA ªÀi Á íPÁ ¥À¼ÀAªïÌ ªÀ ªÉļÀÄAPï AiÉÄÃAªïÌ £ÁAAiÀiï. D¤ Deï §ºÀĵÁ vÀÄA CZÁ£ÁPï ºÁå eÁUÁågï ¥Áªï¯Áè÷å£ï, DªÀiÁÌA ¥À¼Àªïß ¯ÁVÎA D¬Ä°èAiÀiï, ªÀíAiÀiï ªÀÄÆ?” WÀr§gï qÉÆgÉÆn ¥ÀÅvÁPï GªÀiÁ¼ÉÆ£ï AiÉÄAªÁÑ÷å ¨sÀUÁÚA¤ ¥À¼É¯ÁVè. G¥ÁæAvï wuÉ «ZÁgÉèA “vÀÄPÁ vÀÄeÉå DªÀAiÉÆÑ GUÁظï AiÉÄvÁV ¥ÀÅvÁ? wZÉA QvÉA eÁ¯ÉA, vÀÄPÁ d£ÀªÀiï ¢¯Áå G¥ÁæAvï ªÀÄí¼ÉîA vÀÄA eÁuÁA¬ÄÎ?” “vÉÆ GUÁØ¸ï ªÀiÁíPÁ PÉzÁßAZï AiÉÄAªïÌ £Á DAn. DªÀAiÀiï PÉÆÃuï? DªÀAiÀiï ªÀÄí¼Áågï QvÉA? C¸À°A ¸ÀªÁ¯ÁA ªÀ ¨sÀUÁÚA ªÀiÁíPÁ ªÀÄíeÁ qÁåqÁ£ï PÉzÁßAZï ¨sÀUÀAªïÌ ¸ÉÆqÀÄAPï £ÁAvï. ªÀÄíeÉ SÁwgï DªÀAiÀiï¬Ä vÉÆZï D¤ ¨Á¥ÀÅAiÀiï¬Ä vÉÆZï. vÀ¸À°A PÀ¸À°A¬Ä ¸ÀªÁ¯ÁA «ZÁgÀÄ£ï ªÀÄíeÁ qÁåqÁPï ºÁAªï zÀÄTB ¥À¼ÀAªïÌ vÀAiÀiÁgï £Á. vÁZÉå fuÉåAvï QvÉA eÁ¯ÁA, vÉA vÉÆZï eÁuÁ D¤ vÉA vÉÆ PÀ¸ÉÆ ¸ÉƸÀÄ£ï, ªÀÄíeÉ SÁwgï PÀ¸À¯É ¸ÀPÀÌqï vÁåUï PÀgÀÄ£ï ªÀiÁíPÁ ¥ÉǸÀÄ£ï D¸Á ªÀÄí¼ÉîAAiÀiï vÉÆZï eÁuÁA.

ªÀÄíeÉ SÁwgï EvÉèAZï ¥ÀÅgÉÆ, vÉÆ ªÀÄíeÉÆ ªÀĸÀÄÛ ªÉÆÃUï PÀgÁÛ D¤ ªÀiÁíPÁ ¸ÀÄSÁ£ï ¥À¼Àªïß vÉÆ ¸ÀAvÉƸÁ£ï fAiÉÄvÁ. ªÀÄíeÁ qÁåqÁ vÀ¸À¯É ¨Á¥ÀÅAiÀiï ¸ÀA¸ÁgÁAvï ¨ÉÆêï xÉÆqÁå £À²¨ï ªÉÇAvÁAPï ªÀiÁvïæ ¥sÁªÉÇ eÁvÁvï....” ¥ÀÅvÁ£ï ¸ÁAUï¯ÉèA DAiÉÆÌ£ï, qÉÆgÉÆnZÁ PÁ¼ÁÓPï JPÁZï ªÀiÁgÁ£ï ºÀeÁgï T¼É vÉÆ¥ï°è zÀÆPï ¨s À Vè. £ÀÆåªÉÄ£Á vÀ¸À¯Áå zÁzÁèåPï wuÉ ºÉÆUÁتïß D¥ÉèA £À²¨ï fªÉAZï GeÁåAvï ºÀįÁàªïß ¸ÀévÁB vÁAvÀÄA ¯Á¸ÉÆ£ï D¸ÁA ªÀÄí¼ÉÆî C£ÀĨsÀªï wPÁ eÁ¯ÉÆ. “vÉA D¸ÉÆA ®ÆPï. vÀÄPÁ ªÀÄíeÉgï §j C©¥ÁæAiÀiï D¸Á ªÀÄíuÉÆ£ï, » qÉÆgÉÆn Deï ºÁAUÁ ¥Áªï¯Áè÷å£ï PÀ¼ÉîA. ¥ÀÇuï JPÉå ¹ÛçÃAiÉÄ ªÀÄÄSÁgï vÀ±ÉA ªÀÄíuÉÑAAiÀiï ¸ÁPÉðA £À»A ®ÆPï. QvÁåPï ªÀÄí¼Áågï DªÀAiÉÆ vÉÆå DªÀAiÉÆZï. ¨Á¥ÀÅAiÀiï PÉzÁßAZï DªÀAiÉÆÑ eÁUÉÆ ¥ÀÇuïð PÀgÀÄAPï ¸ÀPÁ£ÁAvï. ºÁAªÉA ¥ÀæAiÀÄvïß PɯÁA vÀÄPÁ ¸ÀÄSï ¢ÃAªïÌ ªÀíAiÀiï vÀjÃ, vÀÄeÉå DªÀAiÀiïÌ ºÁAªÉA ªÀĸÀÄÛ «Ä¸ïì PɯÁA.....” “¸ÉÆjæ qÁåqï, ºÁAªï eÁuÁ vÀÄAªÉA ªÀÄíeÉ ªÀiÁ«ÄäPï ªÀĸïÛ «Ä¸ïì PɯÁAAiÀiï ªÀÄíuï. ¥ÀÇuï w zɪÁa RIJ eÁªÁ߸ï°è eÁAªïÌ ¥ÀÅgÉÆ, ºÁAªï d¯ÁävÁ£ÁAZï wuÉ ªÀiÁíPÁ ¸ÁAqÀÄ£ï ªÉZÉA. ¥ÀÇuï qÁåqï ºÉå DAn vÀ¸À° ªÉÆUÁ¼ï D¤ ¸ÉÆ©vï ¹ÛçÃ

¥À¼Àªïß vÀÄAªÉA ¥ÀgÁvï PÁeÁgï eÁªÉåvï D¸ï¯ÉèA £À»AªÉ qÁåqï?” “ DvÁA vÉÆå ¥À£ÉÆåð UÀeÁ° G¯Éƪïß, ºÉÆ vÀÄeÉÆ d£ÀªÀiï ¢ªÀ¸ï ¨ÉÆÃgï PÀZÉÆð £ÁPÁ ®ÆPï....” £ÀÆåªÉÄ£ï vÀPÀëuÁ ¥ÀÅvÁPï ªÀÄíuÁ¯ÉÆ D¤ qÉÆgÉÆnPï ¥À¼Àªïß ªÀÄíuÁ¯ÉÆ, “ vÀÄA QvÉA WÉvÁAiÀiï qÉÆgÉÆn.....?” “ ºÁAªÉA ¦AiÉÄAªÉÑA ¸ÉÆqÁèA £ÀÆåªÉÄ£ï, ªÀiÁíPÁ PÁAAiÀiï £ÁPÁ. ºÁAªï DvÁA ªÉvÁA..... ” qÉÆgÉÆn GmÉÆ£ï G©ü eÁ°. “Nºï ¸ÉÆjæ DAn, vÀÄPÁ ºÁAªÉA £ÉuÁ¥ÀðuÁ£ï PÁAAiÀiï ªÀÄí¼ÉîA ¨ÉeÁgï eÁªïß vÀÄA ªÀZÀÄAPï DªÉÆì£ÁðAAiÀiï ªÀÄÆ? ” ®ÆPïªÉÄ£ï vÀPÀëuÁ qÉÆgÉÆn ¸ÀAVA G¨sÉÆ eÁªïß ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. “ £ÉÆ ªÉÄÊ ¸À£ï..... ” qÉÆgÉÆn£ï ªÉÆUÁ£ï ®ÆPïªÉÄ£ÁZÁ UÁ¯ÁPï ¥ÉDZɪïß ªÀļÉA. “ vÀÄA Ai É ÄzɱÁå ¥ÁæAi É Ägï EvÉèA §gÉA §gÉA G¯ÉÊvÁAiÀiï, dvÀðgï ªÀiÁíPÁAiÀiï vÀÄeÉ vÀ¸À° §Æzï D¤ ¸ÀªÀÄÓt D¸ï°è vÀgï, §ºÀĵÁ ºÁAªï¬Ä ªÀĸÀÄÛ ¸ÀÄBT D¤ vÀÈ¦Û eÁªÁß¹ÛA” G¥ÁæAvï w £ÀÆåªÉÄ£ÁPï ¥À¼Àªïß ªÀÄíuÁ°, “ªÉvÁA £ÀÆåªÉÄ£ï, vÀÄeÁå ¥ÀÅvÁ¸ÀAVA vÀÄA vÀÄeÁå fªÁa¬Ä bÀvÁæAiÀiï PÁuÉÏ....” GvÁæA §gÁ§gï qÉÆgÉÆn xÀAAi À i ï xÁªïß ¥ÁnA ¥À¼É£Á¸ÁÛA ªÀírèA ªÀírèA ªÉÄmÁA PÁqÀÄ£ï UÉ°. ªÉZÁ qÉÆgÉÆnZÁ

¥ÁnZÉgï RAwa ¤UÁ ºÁAvÀÄ½î £ÀÆåªÉÄ£Á£ï. vÉÆ DvÁAAi À i ï vÁuÉ ªÉÆÃUï PɯÁèå vÁZÁ ¥ÀÅvÁZÁ DªÀAiÀiïÌ D¥ÁÚAªïÌ vÀAiÀiÁgï D¸ï¯ÉÆè. D¥Áèå ¨Á¥ÁAiÀiÁÑå zÉƼÁåA¤ PÀ¸À¯ÉAV °¥ÉÇ£ï D¸ÉÑA ¸Àvï ®ÆPïªÉÄ£ï ¸ÀªÉÆÓAZÉA ¥ÀæAiÀÄvÀ£ï PÀj¯ÁUÉÆè. “N, PÀªÀiïM£ï qÁåqï, w UÉ° ªÀÄíuï QvÉAV aAvÀÄ£ï ªÀiË£ï ¸ÁA¨Á¼ÁÑå §zÁèPï ¸ÁAUï qÁåqï, w vÀÄPÁ ¥À¸ÀAzï D¸Á ªÀÄíuï. ºÁAªï wZɯÁVÎA «£ÀAw PÀgÀÄ£ï vÀÄeÉå RıÉPï SÁ¯ï eÁAiÉÄê PÀgÁÛA. ªÀiÁíPÁ¬Ä w ªÀĸÀÄÛ ¥À¸ÀAzï eÁ°. KPï ¥Á«ÖAZÁPï ¨sÀUÉèA, wZï ªÀÄíf DªÀAiÀiï ªÀÄíuï. ¥ÀÇuï vÉA PÀ±ÉA ¸Ázs ï å qÁåqï, ªÀÄíf DªÀAiÀiï ºÁAªï d¯Áä¯ÁèåPÀëuï ªÀiÁíPÁ C£Áxï PÀgÀÄ£ï UɯÁå £À»AV?” “ ªÀiÁíPÁ w ¥À¸ÀAzï D¸Á ªÀÄí¼Áî÷åPÀëuï w ªÀÄíf eÁAªïÌ ¸Ázïå D¸ÁªÉ ¥ÀÅvÁ? w PÉÆÃuï, RAZÁ zÁzÁèåa ¥Àwuï ªÀ DAPÁégï, ºÉ ¸ÀUÉîA eÁuÁ eÁ¯Áå ²ªÁAiÀiï vÉå «²A PÀ±ÉA aAvÉÑA ¥ÀÅvÁ? D¤ zÀAiÀiÁ PÀgÀÄ£ï vÀÄAªÉA wZÉ «²A vÁå CxÁðgï ªÀiÁíPÁ ¸ÁAUÉÆ£ï, ªÀÄíf ¤zï°èA ¨sÀUÁÚA eÁUÀAªÉÑA ¥ÀæAiÀÄvÀ£ï PÀgÀÄAPï £ÀeÉÆ. vÀÄA ªÀiÁíPÁ ¨sÁ¸ï ¢Ã, ºÁå G¥ÁæAvï wZÉ «²A ªÀÄíeÉ PÀqÉ£ï QvÉAZï G¯ÉÆAªÉÇÑ £ÁAAiÀiï ªÀÄíuï.....” “ vÀÄPÁ dvÀðgï wa UÀeÁ¯ï DAiÉÆÌAPï ªÀ wPÁ vÀÄeÉå fuÉåAvï D¥ÁÚAªïÌ RIJ £Á vÀgï, qÁåqï, vÀÄPÁ ¨sÁ¸ï QvÁå, ªÀÄíeÉÆ fÃªï ¢Ãªï߬Äà ºÁAªï vÀÄeÉå RÄ±É «gÉÆÃzsï PÉzÁßAZï D¤ ªÀÄÄSÁgï G¯ÉÆAªÉÇÑ £Á.... ” ®ÆPïªÉÄ£Á£ï ¸ÁAUï¯ÉèA DAiÉÆÌ£ï ¨Á¥ÁAiÀiïÌ ¸ÀªÀiÁzs Á £ï eÁAªïÌ £Á vÀjÃ, vÁuÉ ªÀÄÄSÁgï QvÉAZï ¥ÀÅvÁZÁ ¸ÀªÀÄÓuÉPï ªÉļÀAªïÌ ¸Ázsïå £Ávï¯ÉèA. (ÖoP" qDo)
March 16, 2013

ÊæãàW… PÜÅ° PÝhÝÅ hÝñæÅ ¨æÊÝ... ¨æÊÝ... W|Aj<oà:} qa" qAjt¥Ç ;j"/îo ;nok A}‹ aàÔjÛ} ÚoAuÑàÓ} ú]àÖ} Do;k}Ç <oàå Aj"ÀèoÇÚ} Dj : oÖo AoÙu < } Öj P àA}x ù"KAj{} Aj"Àèo¿Ç ;jOt~à:} Dj;oà^:} %=uÇ:oàA}å qa" EoÇ ù"Ùo¶à:} R:ušà ;j"/îoà:} =jÛur<} qDošÇÚ}h" Ot :uà ùf:} qDošÇÚ}h"ä =jÚ:j } =jÚ:j } :oÇ ;j " /îoà:} =j Û u r <} +;oŠÛo‰àA} <jÀO{}T? GàÖoO{} ÖjbÒ"Ó} 20 AjDo~à Øob Ot Öj?oÇÓ} 25 Øob íjìÚo¥ÇàÓ} Gà:} Dj"Új" Øo:oå ùDuàh" :oàÓoà ÓoØoÚ} ùÚ}‹ \à DuK?} ØoÒ"§ Aj"ÀÜ}å =jûÜ} EoÇ =oÈÒ"Ú} R:ušBoÇ Öj?oÇàÓ} NÚuà ÓoAj{} DjAu"|:} qDo<oàå Aj " "ÓošÇ :oàÖoÇ W|Aj<oà:} q;oO{} DjAu"|:} qDo<oàå =jûÜ} Aur|Ô} ùÚj"àÓ} Öu Û j " à Au " èu ¿ à ù"Ùo¶U IAoæoŠY aDurÈ<} :uà ÓoØoÚ} Øo:o:}å ;nkurÛoÇàU DjAjO{} qDoä ú;oèoæo :j " Øu à ÓoØoÚ}ååååå :j"à DuK?} ú;oèo Øo:oO{}åååååå Aj " ÀÜ} !àÓoºÚ} qD}?ošÇàU :jRš îo:o:}å ÓoØoÚ} Aj"ÀèoÇÚ} ú]à AjÀZšà IAoæoŠYå :oà:j" R:uš Dj"î};j"î} Au"èo‰àä ;urÔoÖuà W|Aj<} )Ó} Øo:oå ;urÔoà ;nkoA}‹ )Ó} ù"KAj{} Øo:oå =j û Ü} EoàÖoÇ Aj " ;u à úrÜoÖurT #?urš Aur|Ô} %Üuà Øo?urä ;nkjàO{} Dj"Új" Øo:o ù"Dj"ù"Dj" Ôj?oÙuå îob Aur|Ô} qDošÇÚ} :ur :uràÛoà:} DoàÔošÇÚ} ù"KAj{} ÖjPàA}x ØoOt‹å Aj"ÀèoÇÚ} íjìÚo¥àÖo

!Buà =jÈÓoÚ} Öj?oØu =jÛo‰å Ôo?oÓ} )Ó} R|D} ]?ošÇ ùrÛušà ù"KAj{} Öj?uràÓ} ØoOt‹å Aj"ÀDj"‰ Aur|Ô} ùÚ}‹ qD}bš :oàÓoà R:uàh" #?ušà ÖjÛ}%Üuà Øo?uä DjÔ¿u à AjO{}È=jà;o ùÚo‰:}å EoàA} :j"W Ôj"?oAj{} <jÀO{}ä ÓoØoÚ} ØoA}‹ qh"šä íjìÚu¥à =jÑÚo ÓoAjtà ùÚj"àÓ} <jÀO{} Aj"ÀÜ} %Øur AuÑàÓo‰:}å :j"à AjtÀÓo ØoO{} \:ušà =jÒ"» ]ä :u;oèo Ajt:}È :j"Øuà ù"KAj{} Öj?o‰àå :j"Auà AjtÚošÇÚ}ä Ôof ]?oÇÚ} Öj?o‰ Aj"ÀØoÇ ù"èoÚoàå =o=}åååå Aur|Ô} ùÚ}‹ ÓoØoÚ} Øo?ošÇ ÖjrRÓ} W|Aj<} DjÔu¿à Au r |Ô} ú?ošÇ Öj b Ò"Ó} Djà:urDo<} ;jAYj Øu =jÛo‰å =o=} :uà Ôj"_:}‰ ÚjÛur<} :oÖo æoÒ"šÓ} q=u ® à Øu r Ûu š à =oAo<oDo‰<oà ;j"DoÈÇ?oTà Y|Ü} ÓoÛj"<} DjAjt;ko<} ùYØu =jÛo‰å ;nr uk ÛoÇ dé|OtàÓ} R:uàh" ]?oÇÚ}ä R:u š àh" ]?oÇÚ} :oàÓoà DjAjt;ko<} Aj"Àèu¿à qDo<oå AjtÀÓo :uà ØoO{}ä Euà ØoO{}ä #:ušà æloàÔoÚ}ä =jÒ"»ä qD}‰ä íjìÚ} ØoO{} Aj"ÀÜ} Dj;oà^:} :oàÖo íuìrAoÖur Ôur|è} ùÚo‰:}å ]|D} Ôu?ošÇNY dé|Òr Aur|Ô} ú?ošÇ :oàÖo ;o;ošÇàÓ} Du r Û}‹ Xåaåä #àKÚ}<uÙ}ä æloàÔoÚ}ä =jOt»à =oXà Aur|Ô} Dj"Új" ùÚo‰:}å R:ušBuà dé|Òr <oà:}T| qAu"¥à Aj";kuà? q:oàÖo ]Doà^ qAjt¥Ç íj ì Úoà^ dé|Òr Xåaå dYO"?oàÓ} #:ušà Eurà;urº<} qDo:}Tä :oàÖo ;o;ošÇàÖoR ÖjÛ} Aur|Ô} :o@à =jèjàAo¥Ç

!dš- <jRš AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ}

AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ} Aj"ÀèoÇÚ} R:uà? Aj"<o»ÖoÇ =uÑÙoÖoÇ q^ !^xÙuÖoÇ NÚu ælj?oÒ"x îo\Ú} <jO"œY¢Ó} ;uÜuà ØoAo‹D}?ošõÇ AuÑàAoÇ;nkoA}‹ Bodé|O{} (Scientific) Y\<} :jOtÚ} ùÚur¥ AuÑàAoÇ Dj:j"å <jRš AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ} Aj"ÀèoÇÚ}– ‘;nkuãAur|?} RÈDjª?}œ’ Aj"ÀÜur<} Au"èu¥à a"|Ù} ((Duœ<}œ) %;oxà:} SÚjA}‹ ]àAu¥à :jDj?uàå Euà %;ox=jYàÖ} ]Do‰å (Duœ<oœÖur ÕoÙ} q^ \ÓoœÜ} NY qDo‰ :jÚ}h" +Óo‰ =jÈæoA} qDj<oå EoÓo Aur|?}h" æloY %Üuàå !dš AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ} =o:jè} ^Do=jYà ]Do‰å AuÑàAoÇÖur :oØo ÕoÙ} q^ \ÓoœÜ} qDo‰å _Ò"?oÇ %=oÈà:} =uÑÙoà:} Dj"BuÔ} Øo:oå !dš AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ} ?oàæ} qAuŠÓ} EoPO{}<oDo‰à ;jAjÚošõÇÚ}ä :oà:ušà emulsified AuÑàAoÇÖuà :u|?} #?ušBuà AuÔu¿à ØoA}‹ %=uÇ:oå !Dj?uà AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ} ?oÀ<oà;nkoA}‹ AjÀÛoà =jÚ}Otà:} DjÚoºàÖoÇ =uÑÙoU q^ !^xÙuU ælj?oÒ"x ÚoÓo‰å Western Ghats ùà=u^Öuà AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ} <jO"œY¢Ó}-!dš-!=jûÙ} ØoAo‹Doå

d|YO"?oÖur ùÚo‰:}å íuìrA} (Óo DjÓofà ÓoAjtÓ} Ôu?r u ù"Ùo¶ îo\Ú} ØurÛj"àÓ}å DoàØuÚ} =jûÚoDoÜuà:} qOtšÇÚ}T :oÓo aÖoY<oDo‰ä Ot R:uàÖ} :oÓo ]|<oDo‰<oä :oàÖo AurÔoU d|YO"?o =jèàj Ao¥Çà:} qDo‰:}å ;nkurÛoÇ RÈDo‰àA} íjìÚoà^ EoÇ ;oÚoAoe Aj a ~à Aj t Ôu ® àä qAu r Yä :u | D}~ä ;u A oÖu à %:oÚ}ä (ÓoAu"Óo %PAu®à Euà DjÔu¿à R:uàÖ} qDo<oàå DjÔur¿ Au|è} ;oÚoAoeååå :o@à Xaå =jèjàAuÑ¥ \:urš Au|è} :oàÖo íuìrAoÓ} =jèu?u :jÚ} :uà ù"KAj{} R:ušà Dj"S qDu‰?uà? =jûÚoDjÜuà:} íjìÚo qh"?ošÇ Auèo :oàÓoà R:urš Djà:urD} Øo:urå :oàU =jûÚoDjÜ} DjT¿à =jO{}œ Au\àå =jûÜ} qAur¥Ç dé|Òr !Buà ùÚo‰:}T (Óo;oAuèo :o@à ;oÚoAoe =jèu:o<o Aj"ÀØu?oTà #?u š à %PO{} Aj " ÀÜ} DoàÔošÇÚ} Úo\à Ajtà;uÈÚ} ^;o‰<oà Dj " Új " ùÚo‰:} PÛoO{}åååå !Duà ùÚu¥à qAu"¥à Aj";uà R:ušà dé|Òr <oà:}T|? Uà:j"<} =jèuOtàåååå ;n k u r Ûu dé|Òr Aj " ÀDj " ‰ ÚoTC}ªä EjÚoÀAjtÇNY ùÚo‰:}å :oàÖu íuìrA} =jûÚoDjÜuà:} ^;ošÇÚ}T :oÓo %ÙurA}‹ <o<o Y\àUà ^ælo ]|A}‹ PÛoO{} ùÚu¥à qAu"¥à Aj";uà R\šà IÜoà <oà:}T|? ;nkurÛu =o=oY ;o;ušà æoÒ"š<} R:u à DoàÔošÇY ù"Ùo¶Öo Aj"ÚoÇ;u îo\Ú} DjÔu¿à DurDj"<} AjÀÚo‰:}å ÓoØoÚ} Øo?ošÇ ÖjrRÓ} ;j"/îo ÔjèurA}‹ !Dj?uà ;o;ušà qAu"¥à Aj";uà R:u š à <oà:}T ? !Dj ? oÇàU vAj " ~:} Uà:o?u úr@| qDo:}T? EoÇ DjàDoÚoà:} EjÚuÇÓ} Aj " ^D} Au r |Ô} Du r ;k j " <} æluràAu‰| qDoàå úr|Ü} Aj"ÀØur Au r |Ô} ùÚo‰:}T ? Aj t ÀÓo DjAr u §<} íuì:o:}T? Aj"ÀØuà ùC}ª ;j r î} úr@| qÒrx<} íuì:oT|? Aj"ÀÜ} ØoÒ"‰à IÜ} AurÔo îo\Ú} qBo ùÚ}‹ qDo:}å Au r |Ô} ùÚu ‰ ?oÇà^ :j " a" DjàDoÚoà:} Aj"ÀDj"‰ æloTåååå :jBàu qD}?ošÇÓ} Aur|Ô} ;oùOt‰:} \àhr (Óo AoÙu<} æloTàÖ}åååå

?u|G<} : ù<j‹Ûoà:} : Újr=o !OtÇÚ} úràR®à : Øur|Du=k} P"aD}ä DoDo‰<}

AurÔo îo\Ú} Øoh":u‰ =jÒ"» GÖ}~ ùYØu Aj " ÀÜ} <oàå ^Doº;n k } ~ Au r |Ô} =j O t»à îo\Ú} aRØu Aj"ÀÜ} <oàå =jOt»à îo\Ú} úrÜ} Aur|Ô} ;oùOt‰ä :ur ^|Ø} Aur|Ô} <jÀO{}ä BoBjº:} Aur|Ô}h" <jÀO{}ä ù=jX Aur|Ô}å !Dj?oÇ AurÔoà:} =jÛur<} R\šà ;j"/îoà ÔjèjOt‰?u qAu"¥à Aj";uà <oà:}T|? R:ušàh" IÜoà AurÔoÚ} =jÛur<} ÓoØoÚ} Øo?oÇÚ}h" %=oÈà:} Wa:oà:} AurÔo îo\Ú} Úoúr<} ÚoAo‰:}å R:oÇÓ} Aur|Ô} ùÚ}‹ ÓoØoÚ} Øo:u‰Ú} DoàÔo:oÇ<} Aur|Ô} %Üuà ;oùÒršT Aj"ÀÜ} Ot q^ :u r Au r |Ô} ùÚo¥Ç Aj"<ur|æloAoà:} <oà:}T Aj"ÀÜ} (úrš :oÖo WÜuÇà:} Aur|Ô} DoàÛj"<} =jBo¥:o=} ælr u Ôo‰<oàä ;j"DurÈ :ur Aur|Ô} Au"èuràÓ} Dj;oà !:uÈÔo<} Úoúr<} qDo‰å AurÔoà:} qD}?ušà qùCj~Ü} ;j"DoÈÇ GàÖoÇà:}h" <oå :uà Dj:}å ;uãeÓ} qùCj~Ü} qa"¥ :jRš =oÛ} ùÚo‰å =jûÜ} AurÔoÖuà NÚuà qùCj~Ü} qAu"¥à Aj"<} ÓofØ} %?ošD} ùÚo‰å :oÇ ;uù"<} GÚur Aur|Ô} BuàæurÚ} IÜoà Aj";uà ÚoAošõÇÚ}O" qùCj~Ü} ùÚo‰àåååå Aur|Ô} q=o®Ó} Aur|Ô} ùÚu‰?oÇÓ} ú]àÖ} !<oÇO{} ùY<oàå AurÔoAja~à DjÔu¿à ØurÛj"<} íuìAuÇ:} iAoO{} R:uàÖ} DoàÛj"<} íuì<oàA}å úr|Ü} Aur|Ô} ùÚ}‹ DjÔu¿à DoàÛj"àÓ} =oAuњä Aj"ÀèoÇÚ} GàZ:} :o@à ^|Ø} Aur|Ô} ùÚj " àÓ} <o Aj " ÀÜ} Øo?u å :o:oxbÓ} DjàNà;k} AurÔoÓ} ÔjZœ?oÇÚ} :uà ÖjrÓ}å AurÔoÓ} ùDj?uàhr Y\-YAoW <oà:}å

Ajt:}È ùf:} qDoååå Aj"ÀDj"‰ qBo ùÚ}‹ä DoàÔo\ ØoO{} Aj " ÀÜ} Du r ;k j " <} Au:o:}å Au"èu‰Ú} ÓoØoÚ} ØoA}‹ ù"Ùo¶à:} =oàO{} ;jAjÚo‰:}å ;n k u r ÛoÇ Aj D o~à^ Dj Ô u ¿ à ÓoP"N"P" Øo?ošÇ Au è o ;u A oåååå ;u A oåååå Aj " ÀÜ} ;uAoÓ} EoÓ} æur|æ} AjtÚo‰:}å %=oÈà:} íjìÚoà:} DjAjt;ko<o îo\Ú} Úu\ÚurÇä <urAu<oàä AjtT®àä arDoàä qÚo;j<o<} ;uAoÖur %Ôo†D} ÓoÛo‰:}å “;uAo Aj"ÀØu ù"KAj{} ;j"/îoÖo DoÔurÚoà:} N"Ûošàå :oÖo DjàTà qa" N"ÛošÇàA}ä qAjtxà NÖoA} ùÚ}å EoÇ !<oºÚoà:u š à NÖoA} ùÚ} ;uAo” Aj"ÀÜ} ÚjÛur<} ÚjÛur<} :oàU ;j " /îoà Ôj è u r <} =uÑ?oÇÚ} ;nkoA}‹ EoÇ ælj"a"à:} WÚur<} Au:o:}å !Buà qAu"¥à æl u r àAoYà R\šà IÜoà <oà:}T ? ÓoØoÚ} ØoA}‹ W@æljÚ} ;j"/îo Ôjèur<} Ôj"_:}‰ ÚjÛo‰:}å :j " à ÓoØoÚ} ØoàA}x Uà:oO{} :j Ú } Aj " "ÓošÇ aBoÇà:} Uà:j"<} =jèåu ù"KAj{} Aj"Àèu¿à :oÚj" AoÚoÇ-Ao;jèoÓ} Doà=o†<oBuà :u Bovl:} :jZÚ} =oAjàAuÑ¥ :oÚoºÖur ú|=jª<} :j"à Øoåååå :u;oèo :j"à Dj"îo<} qDu r ‰?u r O{}åååå :j " Øu :oÚj"àhr EoÇ æl"j a"Ú} Bovl:} =jO{}® ùÚu‰?uà :uà GàZ:}ål

DoàÔo:o WÒ"bš ^|Ø} ØoA}‹ Aur|Ô} ùÚo‰:} Aj"ÀÜ} Uà:u¥à <jÀO{}å Euà =jÑÚo ù"KAj { } ùÚ}‹ qD}?ošÇàÓ} Ôur:j"‰å ù"Ùo¶à:} ùDj ? u à ùC}ªä ;j " /î}ä :u r à;u È ä IàØoÙ} qDo :uà ælr u Ô}?ošÇÓ}

9594728081

12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456

- Øur|Du=k} P"aD} DoDo‰<}

Melisa Beauty Parlour (Trained at Vidal Sasson UK) Hair cuts, Colouring, Perm, Straightening hair spa:

(Beauty Packages for just Rs. 800/Includes Facial Waxing hands & legs, Manicure, Pedicure & Bleach) Contact:

Caroline D'Cunha


!

March 16, 2013 (;j"DoÈÇ =o<oÚ} ;nkoA}‹)

»A ¸Àªïð DAiÀiÁÑå ¢Ã¸Á vÁå ªÀåQÛa AiÀiÁzï gÀhÄgÉÆ£ïZï D¸Ávï eÁAiÀÄÓAiÀiï. ºÀAiÉÄðPÁ ¢Ã¸Á wA ºÀeÁgï aAvÁß DmÁªïß JPÉÆr ¸ÁAeï PÀ±ÁÖ¤A ¥Á±Ágï eÁªïß gÁwZÁå ¤zÉAvï ªÀÄÄPÁèå fuÉåa ¸Àé¥ÁÚA ¥ÀÅAeÉƪïß vÁAZÁå fuÉåAvï vÁå ªÀåQÛZÉ AiÉÄuÉ fªÁ¼ïZï zÀªÀÅöæ£ï D¸ÁÛvï... £Áítªïß ¤zÁAiÀiÁèå ¨Á¼Áê÷åZÁå PÀ¥Á¯ÁPï DªÀAiÀiï KPï GªÉÆ zÁA§Ä£ï JPÁ WÀqÉåPï wA ¸ÀAvÉÆ¸ï ¥ÁªÁÛA. ºÉÆ JPÁ DªÀAiÀiï D¤ ¨sÀÄUÁåð ªÀÄzsÉÆè RgÉÆ ªÉÆÃUï. D¦è ¥Àwuï WÀgÁA £Ávï¯Áèå ¢Ã¸Á ¨sÀÄUÁåð ¸ÁAUÁvÁ eɪÁuï ªÁqÀÄ£ï vÁAZÉ ¸ÁAUÁvÁ eɪÁÚPï §¸ÉÆÑ ¨Á¥ÀÅAiÀiï eɪÁÚZÁå CPÉæÃPï PÀÄeÁßAvï KPï zÁ¤ ²vï D¸Á£Ávï¯Éè PÀ¼ÉƤ vÉÆ ¨sÀÄUÁåð¯ÁVA «ZÁj, ¥ÉÇmï ¨sÀ¯ÉðAVà ¨sÀÄUÁåðA£ÉÆ AiÀiÁ D¤ E¯Éè ºÁqïß AiÉÄÃAªï. ºÉÆ eÁªÁ߸Á RgÉÆ ªÉÆUï ¨Á¥ÀAiÀiïÌ D¥Áèå ¨sÀÄUÁåð ªÀÄzsÉÆè. C±ÉA JPÁ PÀÄmÁäAvï JPÁªÉÄPÁ

§¸ÉÆð£ï fAiÉÄvÁ£Á, xÀAAiÀiï fAiÉÄAªÉÇÑ ºÀAiÉÄðPÉÆè ªÀåQÛ DzsÁ¸ÀÄð£ï¸ÀÄzsÁ¸ÀÄð£ï fAiÉÄvÁ. ¥ÀÇuï KPï AiÀÄĪÀPï ªÁ AiÀÄĪÀw vÁå PÀÄmÁäA xÁªïß ¨s Á AiÀiïæ AiÉÄvÁ£Á D¥Áèå §UÉèPï KPï ¸ÁAUÁw D±ÉvÁ vÉzÁ¼Á vÁAZÉ ªÀÄzsÉA WÀqÁÑ÷å «avïæ PÀævÉåa ®PÀëuÁA xÉÆqÁåAPï £Á¸ï PÀvÁð ..¥ÀÅuï xÉÆqÁåAPï §gÁåPï ¥ÀqÁÛA. D¥ÁÚPï wÃgï JPÁAV¥Àuï ¨sÉÆUÁÛ£Á vÁZÁå ¸ÁAUÁvÁ vÁZÁåZï gÀUÁÛ¸ÀA§AzÁZÉ ªÀĤ¸ï ¯ÁUÁìgïZï D¸ÁÛvï vÀj, vÉ JPÀÄì¥Àðuï vÁå ¸ÀA§AzÁ xÁªïß ¤ªÁæAªÉÑA £ÀíAi À i ï vÀ¸À¯É eÁ¯Áèå£ï D¥ÁÚZÁå PÁ¼ÁÓa ¨s Á ¸ï ¸ÀªÉÆÓAZÉÆ AiÀiÁ ¸ÀªÉÆÓAªÁå JPÁ fªÁZÁå ¸ÉÆzsÉßgï vÉÆ D¸ÁÛA. ¨sÁAiÀiÁèå ¸ÀªÀiÁeÉAvï vÉÆå QvÉè eÉÆqÉA ºÁvÁPï ºÁvï zs À gÀÄ£ï ZÀ¯ÁÛ£Á ¥ÀæxÉéZÁå JPÁ PÉÆ£ÁêåAvï ªÀiË£ï CªÀævï eÁ¯Áèå ¸ÀÄAzÀgï eÁUÁågï zÉÆãï PÁ¼ÁÓ D¥Éè CAUï «¸ÉÆæ£ï aqÉÆÌ£ï §¸ÁÛ£Á zÉƼÁåAZÁå ¢²Ö£ï PÀAUÁ¯ï eÁªïß PÁAAiÀiï

¥ÀæwQæAiÀiÁ ¢£Á¸ÁÛ zÉƼÁå ¥ÁAw JPÁZÁÑuÉ zsÁA¥ÀÅ£ï ¸ÉƨsÁAiÉÄPï ªÀÄUïß eÁvÁvï. ¸ÀªÀiÁeï ºÁå ¸Àªïð ®PÀëuÁAPï ªÉÆÃUï ªÀÄí¼Áîå zÉÆÃ£ï ¸À¨ÁÝAvï ¨sÁAzÁÛ. ¥ÀÅuï ºÁå ¸Àªïð «avïæ PÀ£Áåð ¥ÁmÁè÷å£ï DPÀ±Àðuï xÀAAiÀiï °¥ÉÇ£ï D¸ÁÛA eÁ¯Áè÷å£ï RgÁå ªÉÆUÁPï RAAiÀiï EqÉA £Á¸ÁÛ DPÀ±Àðuï ¸ÉÆ©üvï ¥ÉÇlÄÖ ªÀiÁvÉåAZÁå ªÉÆqÉÌAvï zÁA§Ä£ï ZÉ¥ï°è ¨sÁªÀ£ÁA KPï ¢Ã¸ï ºÁvÁZÉÆ eÉÆgï ¯ÁUÉÆ£ï ¥sÀÅmÁÛvï, ¸ÀUÉî £Á¸ï eÁªïß ªÉvÁA. G¥ÁæAvï xÉÆqÉA WÀrAiÉÆ AiÀiÁzï ¸ÀvÀAiÀiÁÛ vÀj ¥ÀvÁåð£ï ¥ÀvÁåð£ï ªÀÄÄPÁjPï vÉA JPÀÄìgÉ PÁ½eï fuÉå ¸ÁAUÁvÉZÁå ¸ÉÆzsÉßgïZï D¸ÁÛA. ¥ÀÅuï xÀAAiÀiï DPÀ±Àðuï £ÁzÁ£ï zÉƼÁåAPï £ÁqÁÛ£Á ¹AwªÉÄAvÁ D¤ ¨sÉÆUÁÚAPï ªÉÆïï D¸Á£Á. ºÉA eÉÆqÉA ¸ÀªÀiÁeÉZÁå ªÀÄÄPÁgï w ªÉÆUï PÀuÁðgÁA ªÀÄí¼ÉÆî ªÉøï WÁ®Ä£ï WÀÄAªÁÛvï vÀj KPï ¢Ã¸ï vÁt D±É°è JPÁªÉÄPÁa zÉÊ»Pï D±Á ¤ªÁævÁ£Á ªÀÄÄPÁgï vÁå

GROOMS MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, aged 29 years, Ht. 5’ 7”, Wt. 56 kgs, Wheatish Complexion, Edn. M.M.S. in H.R. working as a Sr. H.R. Officer. Contact Email : missmiriam@gmail.com OR 9819985128 (Regd. No. 5893) MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, aged 32 years, Ht. 5’ 8”, Wt. 70 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.Com., working as a Microsoft Engineer in Bangalore. Well settled, having own house in Bangalore. Seeks a educated Mangalorean girl from good family background. Contact Email :

fuÉåAvï vÁåUï, ¸ÉƹÚPÁAiÀiï, ¸ÀªÉÆÓt D¸Á£Á eÁ¯Áèå£ï CPÉæÃPï xÀAAiÀiï CAvïZï gÁPÉÆ£ï D¸ÁÛA. C¸À° vÀ¤ð PÁ¼ÁÓ JPÁèå xÁªïß D£ÉåPÁèåZÁå PÁ¼ÁÓAvï GqÁÛ£Á CPÉæÃa vÁAa CªÀ¸ÁÜ Deï JPÉè, ¥sÁ¯Áå D£ÉåÃPÉè, ¥ÉǪÁðPï ªÀÄÄPÉè C±ÉA ªÀÄí¼Áî÷å§j ªÀÄÄPÁgÀÄ£ïZï ªÉvÁA. £ÁzÁ£ï zÉƼÁå ¢²ÖPï ¥À«vïæ-¤vÀ¼ï d¸ÉÆ ¢¸ÉÆÑ vÉÆ ¸ÉÆ©üvï »AªÁ d±ÉA ¥Àdð¼ÉÆÑ ºÉÆ ªÉÆÃUï £ÁdÆPï ºÁvÁ¤A zsÀgÀÄ£ï PÁ¼ÁÓ ©qÁgÁAvï ¨sÀ¸ÀAiÀiÁÛ£Á. vÀqÁàAªÉA ®PÀëuï ºÁZÉ. ºÉÆ »Aªï ¥ÀæPÁ¸Àãjvï ¥Àædé¯ï DAUÁgï ¯ÉÆAªï G¨ÉÆ PÀZÉÆð PÀÄrAvÁèå ²gÁ¤A JPÁ WÀqÉå jUÁvï vÀgï ¸ÀVî PÀÆqï ºÁ¯ÉÆ£ï ©üdÄqï PÀ£ïð ¸ÉÆrÑ ¸ÀPÀvï ºÁPÁ. ¥ÀÅuï ¥ÁnA gÁªÁèågï PÁ¼ÁÓ GrAiÉÆ GqÉÆ£ï D±ÁA ZÀqÀAiÀiÁÛ. »Aªï «¸ÁÛgÉÆ£ï GzÁÌ ¸ÁUÉÆgï eÁ¯Áåj xÁA¨Á£Áv ï¯ÉÆè zÁªï ºÉÆ RAAiÀiï ¥ÀÅtÂà GzÁPï UÉƪÉÄÖPï AiÉÄÃvï ªÀÄí¼Éî ¨sÉåA zÉƼÉA GUÀqïß

MATRIMONIALS lorettag58@gmail.com OR 9323949129 / 9867848489 (Regd.No. 5880) MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, aged 41 years, Ht. 5’ 8’, Wt. 60 kgs, Wheatish Complexion, Edn. 10th std., working abroad as a Technican. Contacat : 25945356 (Regd. No. 5708) BELGAUM: Roman Catholic Bachelor, aged 48 years, Ht. 5.’ 10”, Wt. 62 kgs, Wheatish Complexion, Edn. 12th Std., Self employed. Seeks a simple, humble, godfearing homily girl preferable teacher or nurse. Contact Mob.: 9869222094 (Regd. No. 5806)

Serving Since 32 Years Good Proposals, Wide-choicess of MANGALOREAN le Brides & Grooms A vailab ailabl Write or contact:

Royal Christian Family

99, Perin Nariman Street, 1st Fl, Fort, Mumbai 400 001 Tel. 2269 3578, 2265 4924 Fax: 2264 0996

BRIDES 5892. MUMBAI : Mangalorean Jacobite Syrian Catholic Spinster, aged 31 years, Ht. 5’ 4”, Wt. 62 kgs, Fair Complexion, Edn. B.Com., MBA (Fin) working as a Customers Service. Seeks a suitable match. Contact email : joylyn.lewis@gmail.com OR 28954976 (Date of Birth 2910-1981) 5854. MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, 28 years, Ht. 5’ 2”, Wt. 60 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B. Com., Diploma in Journalism. Working as an Asst. Editor. Seeks a simple, graduate and well settled bachelor. Contact Email : daisy_dsouza2008@yahoo.com OR Mob : 9768515457 / 9833662998 (Date of Birth 1308-1984) 5865. UDUPI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, 27 years, Ht. 5’ 6”, Wt. 68 kgs, Wheatish Complexion, Edn. MBBS, MS., Doctor by profession. Seeks a suitable match. Contact : joycepascalrozario@gmail.com

OR 9880702121 (Date of Birth 07-09-1984) 5829. VALSAD : Goan + Mangalorean RC Spinster, Godfearing, faithful and understanding, aged 27 years, Ht. 5’ 5”, Fair Complexion, Edn. D’Ed., BA, B.Ed., Teacher by profession. Seeks a suitable match Contact Mob.: 09377099024 (12 a.m. to 2 p.m. & 6 p.m. to 10 p.m.) (Date of Birth 6-11-1983) MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Spinster, 28, 5’ 2”, Wt. 62 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.D.S., (Dentist), Doctor by profession. Having own Dispensary. Seeks a Professionaly qualified bachelor. Contact : email : apoline_ubi@yahoo.co.in OR Tel.: 9920283957 (Regd. No. 5850) MUMBAI : Mangalorean Ro-

gÁPÉÆ£ïZï gÁªÁeÁAiÀiï. RAAiÀiï ¥ÀÅt zÉÆãï PÁ¼ÁÓZÉgï gÁeï ZÀ¯Éƪïß ¸Àé¥ÁÚA ªÀÄAl¥ÁAvï zÁvï £Á¸ÁÛA ¤Ãzï ¥Àrè vÀgï, GzÁPï vÀPÉè ªÀAiÀiÁèå£ï ZÀqÉÆ£ï UÀĦvï fÃªï §ÄqÉÆÑ RArvï. G¥ÁæAvï zÉÆUÁA ªÀÄzsÉA RAZÁ¬Ä JPÁ «AZÉƪÉÚPï ªÀÄ£ï ¸ÀvÁAiÀiÁÛ£Á zÉÆãï PÁ¼ÁÓAPï ©qÁgï ¢AªïÌ C¸ÀÌvï PÁ½eï £ÉUÁvÁð. wA zÉÆUÁA¬Ä eÁAiÀiï ªÀÄí¼Éî ºÀmï vÁZÉ CAvïå. CPÉæÃPï wãï PÁ¼ÁÓA wÃ£ï ¢PÁÌAPï ¸ÁAqÀÄ£ï ªÉvÁvï. ¸ÀzÁAAiÀiï aAvÁß ¸ÁUÉÆgÁAvï ¥ÀAiÀiïÚ, GUÁظÁa ¯ÁígÁA GUÁÛå vÉÆAqÁgï ªÀiÁvÁð£Á PÀ±ÉAAiÀiï vÀj G¥Éåªïß vÀqï D¥ÁÚAiÀiÁÓAiÀiï ªÀÄí¼Éî ºÀgï ¥ÀæAiÀÄvïß. CPÉæÃPï fuÉå vÀqï ªÉļÁÛ£Á ¥ÀvÁåð£ï¥ÀvÁåð£ï vÉAZï DPÀ±Àðuï, wAZï ¥sÀnÌj ¨sÁªÀ£Á, DAUÁa ªÉÇrß. zÉÆ£ï-ZÁgï ¢Ã¸ï ¸ÀUïð D¥ÁÚAiÉÆè C£ÉÆãUï. ¥ÁAZÁéå ¢Ã¸Á PÁ¼ÁÓPï WÁvï ¥Á®évÁ£Á ªÁvï GUÁÛå zÉƼÁåAPï ªÀiÁvïæ PÁ¼ÉÆÌPÁ¼ÉÆ ¸ÀA¸Ágï gɪÁØvÁ. l man Catholic Spinster, 30, 5’ 2”, Wt. 56 kgs, Wheatish Complexion, Edn. M.Pharm, Ph.D., Seeks a well settled qualified bachelor. Contact : email : apoline_ubi@yahoo.co.in OR Tel.: 9920283957 (Regd. N. 5849) MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic parents invite alliance for their daughter 25 years, 5’ 4”, Doctor by profession, consultant Homoepath (B.H.M.S.) having own practice in Mumbai, from Mangalorean Bachelors aged upto 30 years, professionally qualified Engineer/ MBA/Doctor/CA preferably based in Mumbai or abroad, well settled with good family values. If interested reply with detailed profile and full size recent photograph to : E m a i l : orchidflor@gmail.com (Regd. No. 5756)

Address your replies to :

Øo_ ;koÛj"àÓ} aèoD}

Regd. No. C/o DIVO, (Illustrated Konkani Weekly), 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai - 400 001.

TO PLACE YOUR MATRIMONIAL ADVERTISEMENT HERE CALL 2269 3578 or 2265 4924


"

March 16, 2013

PÜáÊÜÞÕÅ PÝWݪíñ… ¸Ýí¨æãÉ, ²væÔ¤OæP… ÊæØÇæã “_Ûud‰@Ó} ù"AjtœÚ} ØoOt§O{}”

!Buà (úrš DoàÔuràÓ} qÒršå “AuT¢à Ò"Otä ÔjZD} Øo?oà” #:ušà DoàÔur<} =oXà Ôu?ur

ù"Ajt¢Ú} =ja:}È :u|?}h" ÓoÜu£A}‹ =jÙo=oÙ} EoàA} æloO{}È DjÚ}‹ Ôu?ur _ÛuÔo^~à Dji~à æurDur<} ù"AjtœÚ} \Öuà qÒrxàÓ} ?oÔuršà “ù"AjtœÚ} ØoA}‹ \|<} Aj"e<u Øo?u”

_àÔur~àÓ} ?oTš =o=} _Ûud‰Ü} “ù"Ajt¢Ú} Øo?oÇÚ} =uÑ|Új"Ö} íuì:oš qWÓ} Øo?u Au"I"<} ]|D} \|<}” !Øo=} =oAuњà! Uà:j"àÓ} =jÛurš AjtÀÓo ùdšÖ} <oDo‰à GæoÚ} \|<} ]Doà’]à _ÛuÔo^~Ó} úrÜu :jÚ} EoÛ}‹ ]?ur ù"Ajt¢Ú}? Au"f¿ IAoæ} \U !i “æloÖo<} Aj"ÀØoÇ %=oxÚ} ú?ur ù"Ajt¢Ú} :oÜu ÓoÔoŠà:} æoà;j"<} íjì"Ùo<} AjtÀÓo :ur EoÛ}‹ ]?ur”

DoÓoÈAu"à:oU =u|Ù} %ÔjÛ}‹ ÖuÛoÇ<} ù"Ajt¢Ú} ÓoÛuršÔoO{} Öur|<}~?

Ot ÓoàO{} :oÓoÖ} ]?urš ù"Ajt¢Ú} :uràÛoà:urš ÓoÛ}‹ AuÀ?ur æoà;j"<}? :oÖu?oTà aÖo<}~ =jèuàA}x íjìÚo Dji~à :ur <o Øo?o ÚuÛoÇàÓ}ä ÔurAo~àÓ} ÔurÙoÇà:uš DurÛ}‹ GàO{} =jO{}œ Ôj"ÛoÇÓ} ÖjÚuràA}x Ôu?o =oXà AuÑÖur<}ä a"^~Ó} EoAuà \\|<} =oaªà ú?ur aÖoÚ} “DoÓoÈAu"à:oÖo =uÙuU Öoa DurÛo‰O{} GàOt¥ ØoÔoÇÚ}?” a"ÚjÜ} æoAuÑï† ÔoÔuÇA}‹ DoàÔo‰ “a"Do q]à Öoa AuÑ:o~à a"Do %=oÈà:}ä =j:j"~<} :jiÖ}¥ :j"Ajt¥ Au"ØoÚ} \ ;jAoÚo‰à”

Øo=} :ur ]:o “)Ó} ]|D} ù"Øo‹à:} a"<oÇ~Aj{} ù"Ajt¢Ú} ùY|:} qDurš :oà:urš )Ó} ÓoÛ}‹ä ÓoÔoŠà:} æoà;j"<} AjtAu"ÇÓ} íjì"Ùo<} :ur AjÀÚ}‹ ]?urå æoAo¿ÇàÓ} ;kjÚ}‹ %ÙurA}‹ æurDjh"š Ao\ =uKÒršÇ q?o‰ÚuÚ} “;ura"<urDurx vDurx Aj"ÀÜur<} ù"Ajt¢Ú} Õo?ur \Öu WæuÚ}” Óo@h"| <jÀO{} íjìÛoŒàh"| <jÀO{} ^|Ø} ØoA}‹ AjtÀÓoÖ}¥ Øobš ÔjØo?} qDošÇ^ GàO{} DjAj"Û}‰ iR¥? <jÀO{}T Aj"\à:} Ò":o DjAo?}? q:oàÖo NDoœÚ} =jO{}® ùi~ä úrÛoÇè} AuÖur Ejèu¿Ó} =oa»

:oÜu DoàÔu¥à :u Dj:} Aj"ÀÜur<} NÚuà ùÚ}‹ EoàA} ØoÜo qDuršà =jûÜ} Eur a"Du‰Ú} ùDuršT Aj"ÀÜ} Dur;j"<} ÓoÛj"àÓ} =uÖoÛošÔuršà qa¥:} “æloÖur” AjtÔo~Ú} Au"èur¿ íjìÙ} ;kj<}~ %æur ú?ur Aj""ÓoÚ} ù"Ajt¢Ú} GàÒr¥ AuÀ?uršT Aj"ÀÜ} æluCoªA}‹ ú?ur :oÖur aÖoÚ}

-

=oA}šä Nèj"xàØu

hÝXí hÝÊÝÂí & hÝWÜáÅñ… ÃÝÊÝÂí

Aj"rè}: ÛuråiÈ|Aj"\ qÚ}åØuåùâCo® Au|è}ÓoèoÖoÇ N;ošAjÜu DjàT Aj"<o»ÇàÓ} ?oÔ}?uršÇ AoO{}ª Dj A j Ò rh" Öj Û } DjàîoÇ<} AoÛur<}àÖ} Au:o:} Aj"ÀÜo‰:} :jF} q^ :uà DoÚuxàå =jûÚj"C} DurÚur _Ò":o:}v|Z dÔuÈÙ} AuÑÛo‰:}ä =o<}=uÑÛ} Ôj"Ùoxh" DuAo‰:} :uà GÚuàå =jÑÜ} dé|Òr! q]à :oàÓoà Ôj"Ùo<} EurÇ DjAjÒr qDu š ?u r Ç Øo?oÇÚ} q:oà

Xåaå#:oÇ]àÖuÚ} =jèO j t‰àA}å Eoà:j" :jY‹ I<oàÔ} ÖjÛ}Ö} qDo Aj"ÀÜo‰:} Aj"<j/Bodéå AoO{}ª Dj A j O {} ^O"à:jÈÜo vl:jÚ} qDo<oà:}å NÔoÚ} Aj Ç R‰h" :oàÖoÇ ^O"à:jÈÜo vl:jÚ} Au:o:} q^ !<oEj":oà ÚjÖo‰:}å ^O"à:jÈÜ} Öj"Ó}?uršÇ EurÇ DjAjÒr ;uãeÓ} q^ Ajt<jdÓ} ;nkjÚo<} AjÇR‰àÓ} ùT~:o:}å !Dj?urÇ AoO{}ª DjAjÒr qD}?ošÇ ;o;ošÇà^ :oàÖo =j\Üu DjàTà Djàælur|Ô} q:oà :u qDuÄ|bOtÓ} ‘ÙuÈDoœ’U )I^œ aÖoÚ}‹ qDo:} qDuÄ|bOtà:} qDo¥õÇ qAjt¥õÇ vØu‹D} =oÙo‹ÚoÓ} ú;oèoh" ‘Au"ãÔuÈ|<}’ ú?oÇÚ}h" AoO{}ª =jYÜoAj{} :júš =kjÛo=kjÛ} qD}?ošõÇ<} :j"Au"¥à ‘ÙuÈD}œ’ qa" :oàÓoà ;koÛ}‹ ]?ušàå I?ur¶àÖoÇ æoèoàÖuÚ} =jÛo‰å :oÖu;nkjàO{} Øo?ušà NÚuà=jÜ} =jèuA}‹ :oà@ ÖjÛ} ‘ÙuÈD}œ’ qAu"¥Aj""Óoà:}È dé|Òr ÖjÛo‰A} RÛu‹ÖoÇ _ÛuÓ}ä AuÑÚuã?uà q^ ‘Au"ãÔuÈ|<}’ qD}?ošõÇ EuÚoàÓ} ]?uàå !^xXÖoÇ _ÛuÓ}ä Au"à;oºÖoÇ :oàÖu DjÚoºà ;nkjàO{} Øo?ušà æurÚuà=jÜ} =jèuA}‹ q:oà ;nkjàO"œÚ} _ÛuÓ} +èjÔ} ØoA}‹ Aj"ÚjÜoÓ} :j"Ajt¥õÇ ‘ÙuÈDoœ’U )I^œ :u aÖoÚ}‹ qDo:}å Nb Øo:o:}å Sri L. Devid, Brigade Road, Bangalore - 560 025. ( Ajt^^! R:uà :j"à ùÚo‰O{} NeÚjàÔ} ;nkjÚo<} EurÇ DjAjÒr :oàÖu Aj";kuà AoÛošÇ:}å Aj";koÇ<} Úo\à _Ò"A}‹ ÚjDo‰Çà^ ?u|?u Õo?ur¥Ç dé|Òrh" q:oà O";nku|C}ª Øo?oÇ:}å ÖjÛo‰A} Øur=o†Çà^ WÒ"àAuÑ¥Çå ùšæo’à Aj =oX~à^ !Ajt?} _Ò"A}‹ ÓoÚoà-Au|<o ÖjPA}‹ Eu Ú oàÖu r W|A} ÓoÛu r ¥ !Aj£Ûoà ùÚur¥Ç dé|Òrä EoÇ aià Dj;oà qa" AoÖo‰àA}ä

úràú®Ó}: =jÈÓoB} ù"AjtÚ}

Doh"’@! ^ÖuA} ùÚ}ä q^ EoÇ AoO{}ª DjAjOtà ;nkoA}‹ =jO{}œ DjÚ} Aj"ÀÜ} Aj"ÀÜo‰:} Ajt<jdÓ} :jF}å Aj"<ur|ÚjàI<oÖoÇ EuÚ} DjàT‰ ;nkjàO{} ÔjAj"<} AjÀÚ}å :oà:j"àÖ} :jbš|<} Øoå :oàÖu =j h "x Dj A j t Ø} Du A o )Ó} ØoAo‹Doå AjtÔo®ÇÓ} BjÚjÜ} Øoå ;uAoÖo ÖjÚj@ =jÛ}å “a<oBoÓo?u a=jY|:oä N"]Š‡” Aj"Àf¿ )Ó} DoàT® qDoå EoÇ DoàÔu ® Ó} ;o;ošÇà Dj à Tà dé|Òrh" qDo:}å =jÈ:uÇÓ} ØoA}‹ :jÚu‹ I<oàÔ}å :oàÓoà (dé|-ÖjbOtàÓ}h") dÔuÈÙ}Du r Úu r ØoO{}å Aj t ;j Ó } AjÇDj<oàh" ØoO{}å 40 AjÚoœà vl:Új šu Ç dé| I<oàÔ} dÔuÈÙ} ÖjÛ} !=u | R›:o Dj à Tà !Aj t ?} Du|Aj<}h"å EoÇ DjAjOtà AjYºà

Aj " ;k u à dé| - Öj b Otà AoàØ}ŒÜ}h" Ò"Au Ç :}å Aj"e<oÇÖur DoÈA}h" %èurªDj"èurª ØoAuÇ:}å ú<jœÚ} :jDuà Óoèo§ _Ûuà^h" AjèjºèoAuÇ:} Aj"ÀÜo‰:} :jF}å dé| I<oàÔoÓ} ;o;ošÇAjY‹ AuuT¢àÖ} !Ajt?} ÖjÛo‰å dé| \ Ôjælu~D}‰ qDošÇÚ} =uÑÙoà:ošÇ æoèo»ÇÖu Ú }h" AoO{}ª =jYÜoAj{} Øo:oå I?o¶?ušà :uà WÜuÇà:} ^Úoi ØoOt‹Óoå #àTšCo<} )Ó} DoàT® qDo “Health is Wealth” :jDuàÖ} =kjûÛuà Au:o e DoàT®

“Health is not valued till sickness”

;jâÛk} Aj"<} ùÚ} æljh"® q^ EoÇ DjAj"DoÇ ;nkoA}‹ :j"à GàZ:} =jO{}œ DjÚu‰bO{}å l


#

March 16, 2013

Újs"Û} =o?oÇUà AjÓo‰à- -

PÝÂÃæp…

AuãFo^Ó} <oàA} : Daucus Carota #àTšC} : Carrot ù<j‹Ûj : ÔjI§Yä ÓoÇÚuÙ} DjàDjÂ:} : _à;jAj"rP eà] : =jÈ?urælj<} ÔoIÚ}

aùªÚ} úr<uœDurÓ}

‘WÜuÇ Do;kj<}’ =jûÚjDoxÚ}

- Úu|Aj"àÛ} ?ur|æurä Aj""P"àÛ}

ÔoIÚ} Ot ÓoÇÚuÙoÖuà Aj"rè} !=k}Õo^Do‰<}å DjY Dj"AjtÚ} 5000 Aj Ú oœà ;n k o A}‹ ÓoÇÚu Ù oÖu r %=jÒr|Ô} ú?urš ;oúrš Au"èo‰å RÈå=jÑå 2000 AjÚoœà q]à ;n k o A}‹ ÓoÇÚu Ù oÖu à Aj " Ej : }º #W=o‰à:} Aj Ó o:} q^ Auã;jÇR|Otà:} %=jÒr|Ô} ú?ušà ;oúšà qDo:}å q:oà DjÔo¿Ç DjàDoÚoà:} ÓoÇÚuÙ} :jÓo~Y îo\Ú} Ot AjÓo‰ îo\Ú} %=jÒr|Ô} ùÚo‰:}å EoÖurÇ vlàÒrä =o<oà q^ DjÔur¿ úÚuÙ} aKa"<} Ot W|A} Dj:oº<} æljÚur<} qDoå W|A} Dj:}º ‘(’ä ‘v 1’ä ‘v 2’ ælj=jÑ~Ú} qDoå W|A}Dj:}º ‘(’ qD}?ošÇ<} Dj;oàh" ÓoÇÚuÙoÖur IrD} _Ò"?oÇÚ} Ot :jÓo~Úuà:} %=jÒr|Ô} ú?oÇÚ} ;urèoÇàU ]|C}ª Ôubš =oXà Ò":oå 1-2 Aj"e<u úÚuÙoÖur %=jÒr|Ô} ú?oÇÚ} ;urèoÇàÓ} æloYÖ} NÚuàå P"ú|a"O" Ot ;j"DoÈÇ GàÖoh" ú<jœÚ} ÚurÔoÓ} úÚuÙ} )Ó} AjÓo‰ æloDu<} ÓoAj{} ùÚo‰å (Óo EurdŒÙo?oà:} P"ú|a"OtÖoÇ _ÛuDo‰Ó} q^ \ AoàÖo<oä \Óo ØoO{} Øo?ušà :jDuà îoàA}x ]Otå 1 Aj"e<oÇÖur AoÒrŠ ]?uršå íjìÚo¥ÇàÓ} úrÜuàTä Dj;oàh" ÓoÇÚuÙ} q^ v|Ù}ÚjrÙ} DjAjtDjAj{} æljÚj"œ<} a"|Ù} Õob<oDo‰<o %ùÛ}‹ 6 Aj"e<u îoàA}x ]|àA}x DoàÔ}?ušå \ æoO{}š 6 Aj"e<oÇà^ =jY=jÑÜ}~ NY Øo?ušà ;oúrš qDoå AuÑÓo‰Öu ÔjrÜ} : 1. WAoà:} ^BjÓ}‰ qD}?ošÇàÓ}ä AoÛoAjè} %@ qD}?ošÇ ælj"ÔoÇ~àÓ} Dj;oàh" ÓoÇÚuÙoÖur IrD} ]?oÇÚ} EjÛoà íjìÙ} Øo:o:}å W|A} æljè} Øo:o q^ AoÛo‰å ;urèoÇàU ]|C}ª =oXà Ò":oå 2. úÚuÙoà:} =uRª<} Aj"Àèu¿à !àB} qD}?ošÇ<} Euà úr?uDoÄ?} Óo:jÚo‰å 3. æurÈàúãXD} !Dj‰Aj" qD}?ošÇà^ EjÚuÇ|Ó} ]|D} 1/2 - 1 ?urÙur úÚuÙ} IrD} _Ò"?oÇÚ} NÚuà=jÜ} Au"èo‰å ùÈAu"|Ü} _Ûo ÔjrÜ} Øo:oå 4. Ej;koÇ~à:} ;jÛ};jÛo‰ Øo?oÇÚ}ä 2 úÚuÙ} 1 ÔošD} ;jr;koà:} NÚuà %ùÛ}‹ #?ušà AurÀàA} æljÚj"œ<} _Ò"?oÇÚ} Ej;koÇ~Öur ;jÛ};jÛ} ÚoAo‰:}å 5. %:oxÛu DjAjt ØoOt‹ Øo?oÇÚ} 1/4 ?urÙur ÓoÇÚuÙoÖur IrD} ]DoÓ} 3-4 =oaªà _Ò"àAuÑ¥å =uÑÙoà:} qPœÚ} qD}?ošÇà^ ]DoÓ} 1 Ot 2 ÓoÇÚuÙ} NÚuà ùÚ}‹ Öoæur<} îu?oÇÚ} qPœÚ} ÔjrÜ} Øo:oå 6. 1-2 ÓoÇÚuÙ} NÚuà ;kj"A}‹ ;jàOt DoàÔo:o NÚuà %ùÛ}‹ îu?oÇÚ} Aj"rè}Ao;} ÔjrÜ} Øo:oå 7. RÛu‹à:} =ko:urÚ} qD}?ošõÇà^ úÚuÙoÖur Dj;oàh" IrD} _Ò"àAuÑï¥å =ko:urÚ} =jÑÛ} ØoA}‹ Au:o:}å 8. Djà]Ao:o qD}?ošÇà^ úÚuÙ} q^ :oU æoW DoàÔo:o %ùÛ}‹ îoàa¥å Djà]Ao:o NÚuà Øo:oå úÚuÙ} orange ùPÚoU %=jÒr|Ô} ùYØuä _ÛuÓ} ÖjÛ} NYå

EoÇÖ} AjtÖ}~ 3 :oYúÚ} ÔoÇ<} qBjÈAj{}ä Aj"EoÓofä !à;ku|Y--=jÑA}~ EoàÔoDjÚ} ‘ ù?oRÚj Ü } ’ Dj à Do°õÇ<} =k o Aj t ;} Dj à T|:}ÓoÚ} ‘ Dj à T|:} Új : o‹ ’ aùªÚ} úr<uœDurÓ} ‘?uã=k} ÙoãAj{} (U|A}Au " àÙ} ’ =j û Új D oxÚ} íuìr|i:} ú?urå Eu r =j û Új D oxÚ} Aj À Ûo ;j æ oØo<} !Ôu r |D}‰ 11 :oYúÚ} ù<o~Kù Dj à íj ì Eur?oà:} qOt‰Úo ]|D} DoàØuÚ} 6 AjÚoÚ} =jÈ;o<} ùÚu‰?uàå EoÇ ÓoOt~ÖoÇ =jOtšõÇ DjæluÖu !;kjÇÓë}=jÜ} ‘]AuÑ’ Djà=o;jÓ} ?urÚu<}œ ù"Au?urš<} Ajeœ?uà q^ :oÖoÇ %?ur=oà:} Aj " Àèu ¿ àR|ä iÈ| aùªÚ} úr<uœDurÓ} Eur =jûÚDj oxÚ} ]?urš )Ó} AjÀÚo‰ññÇ Djà:urDoU ÔjØo?} ØoAo‹Doå :oÜu à úràú®Ó} ]?ošõÇ DuAuÓ} ^Øoh"x :oÓo Eur Ajt<} =koAuÑå DjA}~

úràR® ù?ovlAt j ^<} q^ úràR® Aur|Tà^ Euà ÓoÒ"~ Dj"=kjè} ØoàA}x %;oÚ}Aj " <o<} DjEjÓoÚ} ]|àA}x ØoO{}å Au ] Ú} Aj t <oÖu à Du ã Úu à ØoA}‹ DjàT|:} DoAjtÈÙ} Eu^È Z’Du r Øoä Eu Y æu r O{}ä aå Z’d?oºä úšAu"àÙ} ?ur|æurä AuÑPªÚ} Z’Dur|Øo ØuYAu"Yä ?urÚu<}œ Z’Dur|Øo - ùAjt^ä =koÈ^œD} +bAuÚo q^ aùªÚ} úr<uœDur EoIÚ} qD}?ušå EoÇ Dj æ l u à :} Aj " "ÓošõÇ ÓoOt~Ó} AoA}È ]àAo¥ îo\Ú} 3 ùa"X ÚjU:} ú?urÇå ‘=kjàÛ} Úu W àÔ} ’ ä ‘ YDu = k j » <} ’ q^ ‘ùP¥Új?}’ EoàÖu !;kjÇÓë}=jÜ} iÈ| qP’Ù}~ Ûj N ršõÇå Z ’ Du r |Øoä iÈ| ?u r |Úu < }œ ù"Au?urš q^ iÈ| ?ur|Úu<}œ Z’Dur|Øo - ùAjt^ EoàÓoà ùÈAjt<j"DjÚ} AoàK"<} ]?uà æo=} æoÇ_ªD}ª =oO{}œä =kuњ|Úo Z’Dur|Øo ØuYAu"Yä Öo?}œ~ Z ’ ù"<oÀä *Aj < }

‘=kuњ|Úo’AjYºà =uÑÙoà:urš Ej"P=} ÚoAuњ

DjrxKÚ} !Aj¢Ûoà:} =oàOtÓ} Øo?urš ÕoO{} Du_ªÓ} ØoOt‹Buà ;oú‰Úo<} ]?uršõÇ qÇàXNÒr|XÓ} Ôj"è}Òr DuA}‹ AjtÀÓo =uÑÙoà:} ;jrÓ} q^ Ej"?ur=} Dj"Új" Øo?uršå DjæoÚ} ;nkjÚoàUà +Óo‰à îubà :jÚ}h" :j:ox?oÓ} NÚu=jÜ} ØoA}‹ AjtTÚ} =jÚj:} ÖjÛ} Øo:o?uàå Úo\à ^;uràÓ} Ôu?ušùÛu ;j"R<}Ö} DjÓofà AuTà ØoÔ} Øo:obå !Dj?oÇ AuèoÚ} ‘=kuњ|Úo’ DuA}?ošõÇ =jOtšõÇ ‘Ûur|Do’ ;nkoA}‹Ö} Aj"ÀW ;jrÓ} q^ Ej"?ur=} %Üur Øo?urå DoYx ^|;} ØoA}‹ DjÓofà Dj"Ûj"œÛoÒ"<} %ÙuràÓ} Djúršàå ;nkurÛoÇÖ} ]Doà^ DoÚurx NÚur Øo?uràå Sri George Castelino, Nakre P.O., 576 117.

dúº|Úoä (Zº<} æoàØ}ä ÔuÈÔjY dúº|Úo - ^Ûur†|Zä bÒr =ku<o~àZD}ä ÙuÈdœ =uYD}ä _kb=} Z’Dur|Øoä úšAu"àÙ} Z’Dur|Øoä ÚoO"<} Z’Dur|Øoä æuXª <oØ}ä ú^‹ q^ EuÚ} EoIÚ} qD}?ušàå iÈ| =koÈ^œD} +bAuÚo<} ‘ù?oRÚjÜ}’ DjàDo°Ç aià aAjÚ} ]|A}‹ ÓoÒ"~à ^Ao~EjÜ} ú?uàå ?ur|Úu<}œ Z’Dur|Øo ùAjt^<} EoÇ a"|XÔoàÖur %;uŠ|B} aAjÚj"œ<} DoàÔurš q^ ;kj<jÇAo;} ]?uàå —Úur|<}œä NàÙoºè}

ùYmÜ} Ôja"~ WAoÖoàÓ} ;uãeÓ} q^ Ajt<jdÓ} Dj"Ûj"œÛoO{} AoÛuràAuÑ¥ ùDoO{}ä “=kuÑÚudªÓo”å :jBuà DurÚur _Ò"A}‹ ælj?oh"x vlÔjÛošÇ :jBuàä DurÚoÇU W@ DurÛ}‹ ælj?oÒ"xà:} Dj"Ûj"œÛoO{} AoÛuràA}x ÓoÜu£Ot ØuãaÓ} !Aj"â:} ‘=kuÑÚudªÓo’å


Regd. No.MNG/462/2012-14 $ No. 61846/95 RNI Licenced to Post without prepayment Licence No.SK/WPP//MNG/105/2012-14 Posted on Monday/Tuesday/Wednesday of every week from Mangalore RMS

$

‘]AuÑ’

Regd. No. MH/MR/South-138/2012-14 March 16, 2013 Posted on Friday, Saturday and Monday of every week. Posted at Mumbai Patrika Channel Sorting Office, Mumbai - 400 001 March 16, 2013

Printed and Published by Lawrence Coelho at DIVO, 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Harihar Nivas, Fort, Mumbai - 400 001. Tel.: 2269 3578, 2265 4924, Fax.: 2264 0996. Printers : The Secular Citizen, Fort, Mumbai - 400 001. Editor: Lawrence Coelho Email: secular@vsnl.com, secular@sezariworld.com

Divo Konkani Weekly  

Divo Konkani Weekly Mumbai