Page 1

=j û àI?}ùÙu ª ä <oOt‹Ûj " ä æu è j ‰ àÔj Z :j m D u à æljàa‰Öo AjÚmoÚoà^ ‘]AuÑ’ q^ ‘;j DuùrÇPÚ} dXÚj s "<} ’ =j : oÈàÓ} !Ôo~àä Aj Ô j ~ @ä #d‰EoÚoà Aj EuÚ} AjtEu\ îo\Ú} (bØo

WeddingInvitation,Christening, FirstHolyCommunion, MortuaryCards&ReligiousGoods

Contact :

Aj";nkoO"D} eÓo Djà=jÓ}~ ùÒ"~:}

Subscriptions & Advertisements for ‘THE SECULAR CITIZEN’ & ‘DIVO’ in and around PunjalkatteBelthangady area are accepted:

Sharaf Manzil, 1st Floor, 650 J.S.S. Road, 2nd Dhobitalao Lane, Mumbai 400002 Tel.:22019010/22057394 Email:davidprinters@gmail.com

ELIZA MATHIAS 9449200676

Email:bryan@vsnl.com Vol.18 No 48

Price: Abroad: <. 8.00 India: <. 4.00

Mumbai March 9, 2013

Ûur|Úo ?ur|æur ;uAo]k<}

Ûu r |Úo ?u r |æu r ä =j \ Ü} ‘]AuÑ’ DjEjDjà=o;jÓ} ØoA}‹ AoA}È ]?ošõÇ iÈ| (D}å ?ur|æur EoàUå 24 =kuæuÈÚ} 2013 qOt‰Úo Úo\à ;nkurÛoÇ :uà=oÖoÇ _Ûu Aja~à \ÖoÇ íjìÚoä ‘Doªô<}ÛurÚo’ ù"à;o=j û Ú} EoàÔoDj Ú } ;u A o]|<} Øobàå \Öu à !à\Aj{} =jO{}® \ÖoÇ íjìÚo ;n k o A}‹ ù"à;o=j û Ú} Úur|ØoO{} Doh"’@ÖoÇ #ÔjØu~à:} DurAjtÚo ]|D} 25 :oYúÚ} 4-30 AjÚoÖoÇ a"Do %=oÈà:} #ÔjØu~ÖoÇ da"déà:} \Óo Ajt\Ò"Ó} =oÒ"šàå \ ‘]AuÑ’ AoUŒ q^ !vlAjt^ ØoAo‹Doå ‘]AuÑ’ \ÖoÇ Aj"Úo® ;nkjàO{} ;j"/î} =oAo‰ q^ \ÖoÇ !:o¶õÇÓ} DoDo®Öur aBu|A} AjtÔo‰àå q^ \Öur =j\ iÈ| (D}å ?ur|æurÖoÇä ælj"ÔoÇ~àÖoÇ q^ ù"Ùo¶;oÚoàÖoÇ ;j"/îoà:} AoàÙub Øo:o q^ ælj"IAjÜ} =oKOt‰å

;jeDjÚ} =ji¥Aj{} DuãàÙ} Prh"D} #ÔjW~Öu q_k|D} q^ #Dox?oÖuà æljAjÇ %Ôo‰AjÜ} =kuæuÈÚ} 24 :oYúÚ} qOt‰Úo DjÓofà 8-30 AjÚoÖoÇ a"Do %=oÈà:} Aj""àNO{} ;kjAj{}~=oÈà:oÇÖur qÖ}~vD}Œä æur| Ajt| ÓoZ~<j?} +Doº?}† ÔuÈ|iO"D} EoÖoÇ Eo\à Øo?uàå Aj""îu|?} DuãÚuà ØoA}‹ Eur|bÓoÈD} Au"èoÖu =uÑÈa^œO"?} Ajt|æo| bÒr Z’Dur|Øoä q;kurš aÔoÚ} æo=} ?oÚu<}œ Z’q?u¶|Ûoä DjEoO"Ó} aÔoÚ} æo=} Úur|<jœ<} Z’Dur|Øo EoIÚ} qD}?ušàå #ÔjØu~U qÛjf:} Aj"àÛjfä #Dox?oÖu iù›Ó}ä a;oÇ]nk~à q^ :oàU AjÀZ?oà EoIÚ} qD}bšàå aÔoÚ} æo=} Øur|<o<} DoºÔj:} ú?uàå —Úur|<}œ NàÙoºè}

=jOtšõÇ AjDo~Öur %ÛoD} ;j"/îoæljY:} Bjâ;oŠ‡àIb

1ST DEATH ANNIVERSARY In Ever Loving Memory of

I<j<} : 5-9-1926 PÔ}‹ : 18-1-1945 Aj"ÚjÜ} : 13-3-2012

Date of BIrth : 5-9-1926

AurÔoè} q^ ;uRAjà:} qAjO{} :j"à qa"¥ ùCoª-Aoàaª<} AurÔo<} úbO{} I:j<} ù"Ùo¶U Wa:oà:ušà ùC}ª-;jrÓ} Ôj"_:} ;nkjÚo<} DurDušO{} RÈ|d‰ Aur?oà^ WÒ"àA}x qAjtxà iùÒ"šàO{}å

Aurà\ PDoÈ;ur

GRACIE / PHILIP MONTEIRO ROBERT / YVETTE SIMON / LORNA Capt. VALARIAN / SAROJ Capt. PETER / CAROLINE BERNEDETTE / Dr. VINCENT MIRANDA PAUL / DESIREE

: 18-1-1945

Died

: 13-3-2012

T ill memor ts memoryy fades & life depar departs ever in our hear ts MAMA you will live for forever hearts

\ÖoÇ !:o¶õÇÓ} Boà\ AjtÔur<} =jOtšõÇ AjDo~Öu arD} 2013 AjtÖ}~ 13 :oYúÚ} N";koºÚo ]|D} DoàØuÚ} 6-30 AjÚoÚ} úr?oæoà:ošõÇ Eur|b<u|Aj{} Óo;nku;jÈ?oà:} ;jAj?o~àå DjA}~ \ÖoÇ DuãÚoÇàÓ}ä #CoªàÓ} q^ AurÔoÖoÇàÓ} ‘]AuÑ’ ;oºYà q=jAu®à MONTHIE LASRADO ]:oàA}å – \Uà AurÔoè} ælj"T~à W/o. Late Raymond Lasrado 7 Children

Married

A tribute of Love from

Let eternal rest grant unto her O Lord, and let perpetual light shine upon her, may her soul rest in peace... Amen First Death Anniversary Mass Offered on Wednesday, March 13, 2013, at 6.30 p.m. at The Holy Name Cathedral, Colaba

16 Grand-Children

PREETH / SUSAN & PRIYA Dr. JOANNE / Dr. JAMES HOLLIS, SUZANNE & DIANNE SYDNEY, LORRAINE & SHERILYN Dr. VERNET & MORGAN TARA, KAVI & RAHUL Dr. VERNON & BLAISE ASHLEY

3 Great Grand-Children : ARMAN MONTEIRO, MALAIKA & ROSHAN HOLLIS


‘]AuÑ’

March March 9, 9, 2013 2013

=oàÔo¿à:} DuãàÙ} Øur|<} _åO""å úr?uØ} æloà;oŒÖuà %Ôo‰AjÜ}

=oàÔo¿ ( Bj à ùÚj = j û Új ) _kÔj~Øuîo?} =oÙošÇ 6 AjDo~à ;nkoA}‹ Öj?ur<} AjÀÚo¥Ç DuãàÙ} Øur|<} _È-O""^Ajd~X úr?uW îo\Ú} %æloÚ}?ošÇ q;kj"^Ó} Buã?uÖoä aDo‰Ú} q^ qùc~:} æl o à;oŒÖu à %Ôo‰Aj Ü } q^ qi|Aj~Öj<} I<uÚ} 11 AuÚ} %Ûj"_ ]Ò"DuWÖur ;kA j t j ~;kÇj Óë} ØuÚo?}† *DoÓ} ?ur|æur æo=o<} ú?uàå %=oÈà:} Öj ? }?ošÇ ÓoOt~Öuà !;kÇj Óë} Do°<} íuì:}?ošÇ vDoŒ<} ù;nr uk bÓ} a;oÇ DjàDo°Çà^ iÓ}?uš ØoÒ"‰ IÜ} ;u|B}a;u|Boà^ %àÖoÒ"Ó} =oAošÇ:}å q:oàÖo O""AjÓ} -O""Aj\à^ DoAj~I^Ó} ú›|:oÈà:} Aj""ÓoÚ}

Ò"|ØoO{} Aj"Àèuàå =kjù:} 16 Aj"e<oÇà vl:jÚ} Dj"AjtÚ} )Ó} úrÚurÛ} Új"=jO{} GÖo~Öuà Aj"Ir’‡:}ä qùc~:} æoà;o=} %æoÖoÇ~ Aj""Óoà:}È a;oÇ]nk~àÓ} q;kj"^Ó} DjAjš:oÒr +;o¢A}‹ ]?ošÇ ‘=oàÔo¿Öu r q;kj"^Ó} ibŒ’ ØoAo‹Do¥Ç aÔoÚ} q^ #Durx?oàÖur DjàÖoPÓ} æo=} ?udš Z’Dur|ØoÓ} !vl<àj ;j<} ú?ošÇ vDoŒ<} %Ûj"_ ]Ò"DuW :j=ku~<} Bo?} =oàÔj"È<}ä =kjû?oà-Ï"?ur Õo?}‹ Ajt<} ú?urå vDoŒ<} ÓošD} Új"AjtàÖo ;o^àÓ}h"| Dj<o¶<} ú?urå EoÇ ÓoOt~à:} iAo~à aÔoÚ}AoÚ} æo=} Duª|^ :oAuÑÈä %ZŒÖur =ob~Au"àÙ} Doà;ur úå

IO"=jÈÓoB} EuÔu†ä AjtW Aj"à\È AjDàj :} aå Do?oÇ<}ä ùK=oZ ÔoÈAj" =jàÖoO":} !;kÇj Óë} a<jO" N?ošè}ä u Aj""àNOt¥ ‘_ÈàÙo^Ot’ îoÇ:uÖr %;jÇa" q^ =oP£Ú}Öo DuãàÙ} Øu r |<} %àÖošÇ Aj â \‰=j Ú } úr?uWàÖur Do°=jÓ} qP’Ù}~ ÛjNršÇå Z’Dur|Øo Aj""ú?} DjÒ"È ØoA}‹ EoIÚ} qD}?ušå =oàÔo¿ #Durx?oÖur q;urš a;oÇ]n~k h"| ØoAo‹Do¥Ç qP’Ùo~<} q=u®à iÓo‰<o =oÈ;nkja"Ó} Ejà:oÚ} qD}?ušà #Durx?} q:oà _ÈO""^Ajd~X Ejà:oÓ} =oA}?ošÇaià Djà:urD} %Öo?ur~ q^ =kjûÛuà úr?uØ} Ejà:oÓ} =oAjàAo¥Ó} %?ur ]|A}‹ EoÇ æov‰<} q=uњ DjEÓj oÚ} æloDoÒršå

DjàæljÈAjtAufà %Ph"?ošÇ DuãÚoÇà^ =kùj :} !Ûu|Ø} AjDo~à vl:Új } ?urÓoUà Óoèo§-Aj"<oà Wúr<}ä =oàÔo¿ #ÔjØ}~ q^ #Durx?oàÖuà :jDuà DjÔo¿Ç AjÚmoÚoÖuà Újr=}Ö} N]š?ošÇ aÔoÚ} æo=} ?udš Z’Dur|Øoaià aBu|C} EurT¿Ó} ]bå Dj"Au~Ú} =oàÔo¿ _kÔj~Ø} Ôura¿Ó} Aj"àÛjèÖ u r u %=o;kÇj Óë} q^ <jAoÇ æloà;oŒ îo\Ú} aBu|C} ;nÚjk o<} AoAj û Ú}?ošÇ Ûu r | (Ûj º Û}~ ?ur|æur<} =jÈDo‰Aj<oDjAàu DoºÔj:} ú?urå (DjAjtØ} AoAoÈà:} (ùŠà Dj"Ûj"œZ:} ØoAo‹Dur¥ Ûur| ?ur|æur =oàNrÚ}Öo ‘Ajt<jDj =jû<jAj~Dj\ q^ :jæ~u \ ú|à;}È’ EoÖur Do°=jÓ} - !;kÇj Óë} q^ qÛjèo‰Ç KÈdª ØoAo‹Doå

!Bj Ó }‰ æl j " ÔoÇ~àÖo BuÈ|Òr|vlAjâ]Š‡Ó} AoAjûÚ}?ošÇ îo\Ú} :oÓo ÚoC}Ä q^ ÚoØ}Ç Aj " ÙoªÖu r Ç =j È Bj D u r ‰Ç =k o Au Ñ Øo?oÇ:})å =oÈàBj"=o?} æo=} a<uœàÙ} ù"Au?urš<} úr?uW aCoÇà:} q^ æloà;oŒ aCoÇà:} aAjÚ} ]?urå aÔoÚ} æo=o<} (Óo<uÇÓo Y\Ú} æl o à;oŒÓ} q;k o Ú} ]?ošÇ DjAo~àÖur qæloÚ} Ajtà;uršå _k Ô j ~ Ø} Ôu r a¿Ó} Aj " àÛj è u U ÓoO"~;ji~ iÈ|Aj"\ =košaOt a"<u|IDo<} %=oxÚ} qKÒršå Du ã àÙ} Øu r |<} !ÓoÛu a " =oÈàBj " =o?} iÈ|Aj " \ *Ûo ù<u~bÒr<} ÓoÒ"~à ÖjPÒ"šàå Aj]~ : (Ö}åqÚ}å qèjº

hægᮅ PÝv…ÇÝÉ$ ÊæápÝíaæÅ aÜÇã æ ®… ±Ü䮅 hæãvÝÂí ‘©Êæä ’ B¯ ‘ÓæPÜãÂÆÅ ÔqÃÜkᮅ ’ ±ÜñÝÅíaæã ±ÜíWÜv… 11 ©ÓÝaÝÂ

»ÝWæÊÜíñ… hÝWÝÂaÝ ¿Þ£ÅP… ±Ü¿Þ¡íP… Êæáà¿ÞaÝ 15 ñÝÄPæÅ »Ý¿ÞÕÃݤ. ñÜáÊÜÞRíÀá ÖÝ ±ÜíWÝxíñ… ÓÝÌWÜñ… BÓÝ.

¥æãvæa…c Ôq EÃÝÉ$Âñ… ¨æPÜᮅ ÊæXYía… ŸáQRíW… PÜÃÝ

Focus on the Spiritual Aspect

HOLYLAND PILGRIMAGE Jordan, Israel & Egypt

Highlights: Mt. Nebo, Madaba, Nazareth, Cana, Sea of Galilee, Jerusalem, Golgotha, Way of the Cross, Palm Sunday Route, Tiberias, Jericho, Mount of Beatitudes, Capernaum, Mt. Calvary, Bethlehem, Mt. of Olives, Last Supper, Garden of Gethsemane, Bethany, Dead Sea, Mount Carmel, Mount Sinai, Monastery of St. Catherine, Egyptian Church, Nile Cruise, Sphinx, Pyramids, Egyptian Museum, etc.

Airfare l Visas l Accommodation in 3* / 4* Hotel l Travel Insurance l Transfers in A/C coach l sightseeing l Border Departure Taxes l Entrance Fees l Tips & Gratuities l Daily Breakfast, Lunch & Dinner l

For more details Contact :

The Secular Citizen / Divo : 22693578, 22654924

John G. Mendonca, Amboli : 9820384060, 9819866948

l

Cypri Sampige, Malad : 9821589600, 28899609, 65073246


!

March 9, 2013

Óoèu r Óo ;n k o A}‹ %ØoºÛoÓ} =jûDj‰Ó} 18 !àúr 48 Aj""àNO{} AjtÖ}~ 9, 2013 Aur?} : ;u|Boà:} < 4.00 a;u|Bo0:} : < 8.00

DIVO, Illustrated Konkani Weekly, 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai 400 001. Tel.: 2269 3578, 2265 4924, Fax: 22 - 2264 0996 E-Mails: secular@vsnl.com, secular@sezariworld.com, divo@mtnl.net.in Websites: www.secularcitizen.com & www.sezariworld.com

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

Djà=o;jR|O{} Ej";oŠõÇÓ} UÛurx<} ÚoAu‰?ošÇàÓ} )Ó} ;u|Ó}

=o=o æu<uZÓ}ª DurèoAoÇ<} ÚoW<oAur ]|A}‹ ^Ajâ:} Øoàa¥ aW¶:oÒ"U ÔjØo?} qa" DjAo~à^ qOtxbå DjàDoÚoà:} 2 vbOt ù;nkurbÓ} DjAj"";oOtÖur ;koa"~Ó} AjÀZ?} Aj"ÀÜo‰<o \ )Ó} !\| aBo?} IAoæoŠY ØoAo‹Doå #:ošõÇ AjÀÛ} ?ur|Ó} DjàîoÇÖoÇ ;koa"~Ó} DjA"j ";oOtÓ} !\¶|Ó} Y\<} ÖjPA}‹ AjÀÚuràÓ} AoÇ=jÓ} !<j"ælA j o DjàTà Aj"\U q^ ù"ZU æljfC}ª Djù:} ÔjØu~Uå =o=} DoO{}’ 87 AjDo~àÖoÇ %:jÚ} =oÈÒ"Ú} q=ošõÇ Aj"\U q^ ù"ZU Djù:} !Djx:} Øo:o<o IAoæoŠY Doàæoèj"àÓ} DjÓo<o Aj"ÀÜo‰<o úrÜoÒr¥ ;jæoA} <oDo‰<o DjºG"Bu<} =j;uº ;nkoA}‹ ^Ajâ:} Øoàa¥ ;nkoÚoa íuì\šå DjæoÚ} <oàAoZŠÓ} !à:jÚocÄ|O{} AjÇR‰à^ :oÜuà ÓoÛ}?ošõÇ Au"ÙoÖuÚ} =jÈBjàDoà úbå :oÓo WAjà:} qDo‰ =jOt~à:} =o=} DoO{}’ ØoA}‹ ÚoAuÇ:uàä =o=} DoO{}’ ØoA}‹ =j]º q=ošõÇ :oæoÇà:} qDur^ :oÜuà ÓoÛ}?ušà !Dj?uà Au"|Ù} ^Øoh"x Aj:oÇ~ BoæloDuxÖuà ØoAo‹Doå DjAjtØuà:} qAu"¥ æluràAoY DjæoÚ} ;koa"~Ó} :jBuà DoAjtWÓ} DjàÕ}-DjàDu° qDo:}å Óoæo~Yä Ej";uŠ;oÚ} :u DjàDu° ÖjPA}‹ qDo:}å ÖjÛoAj:} Eu DjàDu° !vlAjâ]Š‡ Øo?uš ]Dur<} Ò"<oà:}å DjæoÚ} AjDo~à ;nok A}‹ :oÇ DjàÕ}-DjàDo°õÇ^ \àÖ} :uràÛoàä :uÖ} Óoæo~Y qDur<} =jÈÔj\ Buèu?oÇå qD}?uš Óoæo~Yä Ej";uŠ;oÚ} q=ošõÇ ù;u?oÓ} UÛurx<} ÚoAošõÇ:}ä DurÛj"àÓ} qOtx<oà:}å )Ó} DjàDur° Aj"ÀÜo‰<o DjæoÚ} IÜ} DoàÔo:o Au"èur<} DuAo ]|àA}x Aj""ÓoÚ} Ò":o:}å :oÇ DjàDo°õÇÖuà Doà;u=Ü j } q=o®Ot‰:}å <jAoÇ -<jAoÇ :o?uà:oÓ} !AoxD} ?oælo‰<o DjàDo°õÇà:} <jAuÑ WAoè} æljÚur<} :ur =jÈÔj:uUà Au"Ùoà ÖjÛo‰å :oÇ DjàDo°õÇÖu Óoæo~Yä Ej";uŠ;oÚ} N;j?o‰<o EuÚoà Dj;Dj oÇàÓ} !<j"ælA j oÖur !AoxD} ?oælo‰å <jAu aÖoÚ}ä <jaà DjrÖj<oàä <jaà Òr|I<oà AjtàÛj"<} EoÛo‰<o DjÔu¿à Dj;jD}Ç DoàÔo:o Au"èur<} %ælu~<} q=uњ AoA}È q^ DuAo ]:o:}å DjàDur° =jI~èo‰ä :oÇ DjàDo°õÇÖu Dj;jD}Çh" =jI~èo‰:}å Øuà ÓoAj{} )Ó} AjÇR‰ (ù"œÚur ØoA}‹ ùÚj"àÓ} DjÓo<oä :uà (Óo DjàDo°õÇ ;oºYà DjbDoÒ"<} =uÑà:oÓ} =oAuÑÒ":}å ;uù"<}Ö} Aj"<o» Øo:} DjàÕ}-DjàDu° íjìÛj"<} aa;k} Òr|I<oà =uÑà:oÓ} =oOt‰:}å DjAt j Øuà:} qa" DjàÕ}-DjàDu° íjìÛo¥õÇà:} æur|A} =jÈa|Ü} ØoAo‹DoàA}å =jûÜ} ÖjPàAo¥õÇà:} Ajt:}È qAu"¥ \:ušà qfœ úr@ <oà:} Aj"ÀÜuÇ:}å DjàÕ}-DjàDu°õ íjìÛj"<} qa" DoàDjÂ\Ó} ÓoO"~ùÈAjtà ÚjÖj"<} EoÛo‰àA}å ;koa"~Ó}ä DoAjtWÓ} Y\-YAoW ÖjPA}‹ Aj:o~àA}å _R‹Óoà :jælu~\ ú|à;oÈà ÖjPA}‹ Aj:o~àA}å æloCjÜoàä aÖoÚ} Do:uà AjtàÛj"<} EoÛo‰àA}å q]n~k Ó} Òr|I<oà ÖjPOt‰àA}ä :jBàu Ö} EuÚ} DjæoÚ} Óoh"~à AjtàÛj"<} EoÛo‰àA}å qAjt¥õÇ ;nkurÛoÇ DjàDo°õÇà^ DoAjt<}Ç Dj;jD}Ç =kjù:}‰ <oàAoÓ} Ajt:}Èå Óoæo~Y q^ Ej";uŠ;oÚ} AjDo~àU AjDo~à q=uњ Ej";urŠ DurZ<oDo‰à ù;u?oÓ} UÛurx<} NDo‰:}å EuÚoàÓ} !AoxD} vP"x?} ]|<oà:}å ;nkurÛoÇ DjàDo°õÇà^ AjDo~àU AjDo~à :uÖ}¥ !;kjÇÓë}ä :uÖ}¥ ÓoO"~;ji~ä :uÖ}¥ GØo<oŠÚ}å EuÚ} ;nkurÛoÇ DjàDo°õÇà^ :uÖ}¥ (úš;ur|Ô} AjÇR‰ q=ušà AjÖj~D}º-!]kÓoÚ} ÖjPA}‹ qDo:}å DjàDo°õÇÖu NÚuà=jÜ} :oàÓoà =jÛur<} Ôu?ušà <oå \:ušàÖ} <jeà qDo‰àä ;nkurÛuùÛu AurDurÚ} Øoè} AuÑàú¥àä îurZ ÓoÛu¥à ÓoàO{} %Üuà <oå qAu"¥ DjàÕ}-DjàDu° IÚ} =jÈÔj:Ö u oÇ Au"Ùoà^ Öj?oØoO{} Øo?oÇÚ}ä Óoæo~ÚoÇà-Ej";uŠ;oÚoà Aj";kuà Öj"<oAo ;oºYà N;ošAjÜ} ØoàA}x ØoO{}å %æl~u Ajà:oàÓ} AoAoÈÓ} !AoxD} ?oælr u àÓ} ØoO{}å DjàDo°õÇà:} q^ Dj;Dj oÇà Aj";kàu æl? j oÒ"x ælYj :} Ao:oAjÚÜ j } qDu¥à ælr u |A} ÔjØ~u Öuàå

U|<o q^ I=o<oÖu ÚjÔu¿!!

;jOt~ Aj";kuàÔo:} q_š ÔjÛ} qDoä Aj"ÀÜ} ;ur|<}hr ;u | B} q:oà Új s "Ôu r †àÓ} ?oÔošÇ:}å ;urÔoà^ Duã<}Ç EoÛj"<} ;jOt~ Aj";kuà %æluà ú?oàå ÓoÚjÜ}ä q=ušà ÚoØ}Ç I=o<o<} qùÈAj " Ü} ú?oà Aj"ÀÜ} U|<o Aj"ÀÜo‰<oä :uà =kjÙ} Aj"ÀÜ} DoàÔo‰ I=o<}å !Buà-:jBuà Aj"ÀÜo‰<o Újs""Ø} ØoàAuÑ¥ DjàæljA} ]Do‰! EoÇ Aja~à \DuÈà Aj"Eo -Újs""Ø} qÚjàæl} ØoàA}xhr =jûÚur! !Au"YÓoÓ} U|<o AjO{}È )Ó} ;urèur qD}?ošÇ Aja~à :uà I=o<oÓ} ù"Aj"Ó} ùY:}å :oÇ AuèoÚ} U|<oÓ} Aj"I:} ]àAu¥à =oRDo°<o<} Ajt:}Èå :uàhr =oRDo°<} q=ošÇ ;k^j Ot aÚj";}Š‡ AjÖuràÓ} :jOtÚ} <oå :oÓo Eo:u Ú oà ]?u r š ;k j ^ ä !Au"|YÓoåååå!! —aåvå æoÚuÙurª

Ôur|àA} _ú¥ùÛu q:oà _Óo‰:} !:o‰ÇÖoÚ} q^ ælj"ÔoÇ~àUà PÔo‹à

Ôur|àA} _úr¥ ÔoàA} Aj"ÀÜo‰<o Ò":o?ur %Ôo†D} =jàØoæ} q^ EjYOtÜoÖurå Eu à q]à Øo?u à å q:oà !:o‰ÇÖoÚ} q^ æoè}PÔo‹à Aj"ÀÜo‰<o %ù"š<} ]Do‰ <oàA} Ej Y OtÜoÖu à å EoàÔoÖu r ÔuÈ|D}‰?ur|Ó}ä Aj";kjÇAj{} AjÚo¢U =j Ú o§ q^ ;j " æo¿Çà Aj " ;u š ;o;u š O{} !<oÔj Y Ó} !Aj t <j a |O"ŒÜoÓ} =oXà Ò":o:} Aj " Àf¿à G"Üoà ]Doà]|D} ÖjÛj"<} Ò":o:}å EoàÔoÖur AjOtšÇ (%àÖošÇ) Øo\àÖur =jàÔjÛ} EuÚoàÖuÚ} Nèo]k Ó } ;j æ oA} Õo?o‰å EjYOtÜoÖur DjÚoxÚ}ä DjÚoxY DjàDu° :jBàu !]kÓoYä Aj"<o»à EjÓoxà îo\Ú} Do°_:} Øo?uš !Òr|Ô}ä dé| DjàíjìK<oà DjùxÛ}h" EoÇ Ôu È |D}‰ Aj Ú o¢Ó} !Du r O{}

ÓoAu§:o:}T :oàÖoÇ !ùÈAjtàä !^:u q^ Bur|BjÜoà aÚj";}Š‡ qú›|=} %ÖoÚj"àÓ} :ur|àÛ} %íjìÛo‹à:}å NÔjÚ} :oàÖu Aj""X vl : j Ú } Ôj " ?oAj { } ØoA}‹ ÚoAošÇ:}å EoàÔoÖoÇ AjOtšÇ Aj Ú o¢ÖoÇàÓ} ( Öj Û oAj : } ;j"Ûoº<}ä !]kÓoÚo<} ÔuÈ|D}‰) :oàÖuà Do°<}íjì<} DurÛj"àÓ} vP"x?} Aj"<} <oå N?o:oxÚ} Ao=j Ú j " <} :u à Doàæoèj " <} qDo:}å vÈXBoà^ qAu"¥ AjO{}È ;jæo’fú ÖjPh"š q^ qa"¥à Djà=j<"j ¶èoà P"Xšà Aj"ÀÜ} qa" :oàÓoà ;j"Újœ:oàA}å 1929 AjÚoœ æoè}ÓoØoÚoà aÚj";k} :o@à Óo<jr<} EoÛjš?uAufà (#:jÚ} DjàT‰àO{} qD}?uršÇ: DjÓo†àÓ} iù=}ä a]ºàÓ} PÔ}‹ä Dj\ ÓoÒrŠä Aj"rÛ} =o:uÇÜurÇ) :oÓo !Ûjxè} EoÛ}bš =jûÚur|e:} AjOtšÇ Øo\ÖoÇ AjÚo¢<}ä !]kÓ} ùÚ}‹ =jûÚj"B} =jÈ;ko<} DjàDjÂ:u<} _ùš?oÇ =j à Ôo†<}å R:oÇÓ} !Dj ? u r Ç !^B}ª !^\Öu r Ç Y\YAoW Új;}Š‡ Øo?oÇÚ} :oàÖur =koÒrŠ-q;oO{} Öj"Óo‰ q^ :oàÖu Ôo]Ó} AjtÚ} NDo‰å ?oÀ<} ælj"Úo¢ÇàÓ} PÔ}‹ ùÚu¥à !=oÈ;k} Aj"Àèu¿à Óo<jr<} ØoÇY qDo:} :jÚ}h"ä EjYOtÜoÖur DjÚoxÚ} q^ ÚoØ}ÓoÚj@à AuT¿Ö} æloD} %PàA}x ?oÔošÇÓ}å !:o‰ÇÖoÚ} %Üur ØoàAu¥ îo\Ú} æoè} PÔo‹à ØoàAo¥ÇÓ} =u Ñ È|:oœE} ]|Øu å !Dj ? u à Óo<j r <} Ej Y OtÜoà:} Aj " àIrÚ} ùYØu Aj " ÀÜ} EjYOtÜoÖur q;urš Aj""ú?} Aj"à\Èä øà =jÈÓoD} ÖjAoª?oä %?u r àA}x ?oÔošå æoè}aAoE} =j;jŠ‡:} !^:uU q^ ælj"Úo¢ÇàÓ}ä !]kÓ} ùÚ}‹ ÖjbOtàÓ}ä ælur|A} P"ÓoœÜuU :jBuà !=oOtUå EjYOtÜoà:uš ;o;uš dé|OtàÓ} =jèu?ušAufàä dé| (ù"œY qDošÇÚ}ä Pàh"¢Ó} Aj"Du‰<} G"æoèo‰:} GàO{}å ;uù"<} DoAj"reÓ} !:o‰ÇÖoÚ} ÖjÛošÇ:} GàO{} ;nkjàO"œÚ}å :jD? j oÇ =jûÚ"j B} !=oÈ;koÇà aÚj";k} ùYmÜ} ùÈAj{} íuìàAo¥Ç N;ošÓ}ä

;nkjàÒr¥ ;j"Ûoº !]kÓoÚ} AjÚ}¢ ;o;ošÇàÓ} DurÛ};urÛ} ]A}‹ä æoOtšàÓ} q^ ÖjbOtàÓ} vTŠ:oå :oàÖu aÚj";k} qú›|=} %ÖoÚ}?ošÇàÓ} PÔoÛ} ÓoÛj"àÓ}h" :ur AjÚ}¢ =oXà DjÚj<oå q:oà:oà ;j"Ûj" =jÈ;ko<}ä !]kÓoÚ} =jÈ;ko<}ä Nè} =jÈ;ko<} :jBuà æluBoªAu®à =jÈ;ko<} DjàDjÂ\ (EoàÖu Aj";kuà =jÚjDjŒÚ} DjŒà;j<} qDo ) GàÖoÇà:}h" WÓo‰å R:oÇÓ} :oÖu?oTà qDjš?ur ;j æ oA} ( ;j " ÛoºÖu r ä !]kÓoÚoÖur æluBoªAo®ÇÖurä NèoÖur) Ao=jÚ}‹ \ DjàDjÂ\ =jÈ\DjŒ]nk~Ó} Djbº:oå ;uù"<} q;kj"^Ó} ÓoèoÚ} Dj:oÓ} W|Ó} Au " èj < o Aj " ÀÜu Ç :}å ;u ù "<} q;kj"^Ó} Aj"^D} ;jæoAoÓ} qBu:oå ØoàÙu q^ N";j º à:} Aj"ÀÜ} DjAjtØuà:} <oàA} Au?uš AjÇR‰Ö} !Ajt<ja|O{} q^ !^:uÖoÇ Aur?oàÓ} Aj"Ej:}º ]\:} Øo?oÇÚ}ä :oÖu AjÀÚu‰à !<oEj":} <o Aj"ÀÜuÇ:}å !Dj?uà GÚ}¢ EjYOtÜoà:} ^Bu:oå Eu Ú u ù Ûu < } <oàÖ} Aj " ÀÜ} <jÀO{}; EjYOtÜoà:} Eu \|A}È Øo?oàå ;o;urš =jÈ;ko<} (=jûÚj"C} =jÈ;ko<}) DjàDjÂ\ Aj"Új"àÓ} <o; WaÖ} q^ RÈOtè} qDoå Bj:jÓoà ;nkoA}‹ Új"ZÚ} qDjš?u \ vP"x?} !Djx:} Øoàa¥ <oå \Ö} Dj à Dj  \ qAj t ¥õÇ ;kjÚo¶à:}h" ^Bu:o :jBuà ÖoP" qDoå GàÖu à O{} Nè} q=o®àA}x Dj ù <o\šå Aj Ç R‰ä qú|YÓ} Ôj " àÛoTYÓ} Ao qÓoà:}Ao]àÖoÇ =jàÔo†Ó} YÔo‰å !Buà ælÒ j r|:oŒ;j<} Nè} \ AjÇR‰ ØurÛj"<} íuì:oå =oÈAjt@Ó} IÜ} Dj:oÖu Djú‰ÖuÚ} =o:uÇ@ ;jAjûÈ<} ]|D} DoÚo‰å DjàDoY DjàT‰àÖuà :oÈÜ} q=o®Ó} qDo Aj"Àf¿ ælj;jÈ\ :oÓo ØoàA}x =jûÚr u å ;u|A} q=o®DjàTà qDo Aj"Àèur¿ æloAoÛ}‰Ö} :oÖuà Nè}! —=koÈ;} aåØuåa"<u|Ø}

Aj"e<oÇÖur /ååå AjDo~Öur %Ôo†D} / !Ôo~à

#d‰EoÚ} ;jÚ} B/W

DjÔu¿à =o<} Új"å !;ku~à =o<} Új"å Óo?uŠà =o<} Új"å ù^C}ª Dj"Ao:} Új"å

9,000 6,000 4,000 3,000


"

9

Úoà;o=} ià;o=} -ÔuÈ|D} Z’ùrÈØ}

vàÛo DobÖur DoÚ} (Úur|D})

ÔjÚ}§ =jÛur¥Ç AjD}‰: 1 úr=} vàÛoàÖur Dobå 1 Óoà:}?urš <oÚuršå 3-4 :jÚur‹Ç a"ÚoœàÔurÇå 1/2” q?uàå 4-5 æurÒr ?urDj"Ü}å 1 qAoèo \\š qAjtœÜ}å 2 Au"Øo ù"?uÚoà ià;}bš ù^ŒÚ} æloWå a"|Ù} Új"UÓ}å u ‹Ç a"ÚoœàÔurä ùY¥ Y|:}: vàÛoàÖur Dobä Óoà:}?urš <oÚuršä :jÚr q?uàä ?urDj"Ü}ä qAjtœÜ} Õo?}‹ Ôjà;k} AoK"<} Úur|D} Ôoè}‹ ÓoÜu£å ;oÙ} Úur|D} q^ ;j"DuÈà #?ušBuà =jÚj:} %;jÓ} Õo?}‹ Úur|D} ÓoÛ}‹ ;ur^| DoàÔo:o æljY»å Óo:jÚ}bš ù^ŒÚ} æloW ià=o†O{}å a"|Ù} Új"UÓ} Õo?}å aåDjrå: Eur Úur|D} W|AoÓ} NÚurå ;nkjàÛ} _Ò"àA}x ØoO{} :jÚ} _kÈØo§à:} ;jAjÚ}‹ _Ò"AuÇ:}å i:} Øu|àA}xhr Ao=jÚuÇ:}å

‘ÙuÈD}œ’ EoàÔoDjÚ} ;oÛ}‹ ]Ot ‘ÙuÈDoœ’ aBoÇà:} Aj"Dj"‰ æurÚuà qOtx?ošõÇ EoàAuà q^ Aj"ÀØoÇ j o=kÛ j Óu } ‘ÙuÈD}œ’ %=jÒr|Tœ?ošõÇ<} DoàÔo:oÇà^ ‘Au"ãÔuÈ|<}’ q^ EuÚ} :júš =kÛ

qAjtxà Aj"Dj"‰ æurÚuà=jÜ} Øo?oàå ;nkurÛoÇàÖu ú|D} aBu|D} Újs"Ûur<} qD}?uš :u ÚoAošõÇ:}å

q:oà EoàÔoDjÚ} ‘ÙuÈDoœ’Öur Demand Aj"Dj"‰ ÖjÛ} Øo?oå ;uù"<} ;jOtùÚ}‹ qAjtxà EoàÔoDjÚ} ‘ÙuÈD}œ’ ;koÛj"<} ]àa¥ a?uAoY ùÚoÇå Sri Denis D’Souza, Hiran Nagar, 209801 (U.P.)

AjtÜoxà-Aur\Otà -72

Nãvæã B¯ αÝÀá

(Óo i=oOtùÛu )Ó} íj ì Ù}Aj " rÙ} Új s ""ØoÖu r íuìrÛur qD}?uršå :ur æloY| Nèo]kÓ} qD}?urš Øo?ošÇ<}ä :oÖoÇ =oXÚ} NDo¥Ç i=oOtàÓ} :ur ælj;jÈ:u<} Újs""ØoÖoÇ Aj";o£:} AjÀÚo‰?urå i=oO{} :oÓo Dj;oà NÚur ù"f:} q^ Eu Ú o Dj Ô u ¿ íjìÙoÒ"Öuà îoÜ} ÕoP"<} =uÑDo‰?urå Újs""Øoà:} íuìrÛur Wúršå i=oh"Ó} æloY| G"i Øobå :oÖuà ÓoAj{} Øo?uàå Új s ""Ø} ÚoAu š àå q:oà íuìrÛoÇU i=oOtÓ} ÔjØ}~ <o Øobå :oÓo íjìÙoÒ"Öuà îoÜ} ]àAu¥à Nà;k} ú?uàå \:ušàÖ} <jeàä :oÓo (Óo ÔuræoÈÖoÇ ÔoÛuÇÓ} æoà;uršå

- Øur|<} Wå Au"àÛur|<oœ !àæur|bä !à;ku|Y

íu ì rÛoÇÓ} æl o Y| !Ao¶Ot~;} æljTšàå !=o®Ó} ÔoÛoàA} ú?oà Aj"ÀÜ} :ur vl:jÚošÇ<} ùÔo~?urå =jÑÜ} :ur íuìrÛur !=ušà ;jr/î} úrÜoùÛu DoàÔo‰?urà? :oÜu æloY| Durd®ÓoÒ"<} !=uš ùC}ª \]Š?uå ;nkurÛoÇ :u|à=o<} =jÚj:} Újs""Ø} Dj"Új" Øo?uàå íuìrÛoÇÓ} Ôu r æoÈÖoÇ ÔoZÒ"Öu r DurÛurA}‹ EoÛuršå EuÚoà íu ì rÛoÇ Aj " "îoÚ} EoÓo ÓoàO{}¥ :oÈÜ} q^ ;kjO{}È <o Øo?uàå :ur ;koàAo‰<o =jÛuršå ;kj<oÇ<} :oÓo aÖoÚušà R:u Aj"e<oÇÖur /ååå AjDo~Öur Øo?oàÚu :j"Óo? :j"à #:urš %Ôo†D} / !Ôo~à Ej"BoÚ} qD}?uršO{}ä EoàA} #d‰EoÚ} ;jÚ} :j"ØuÚ} =o:uÇ?uršà! :u ; oèo íu ì rÛu r Eu à ùPšÚoà:} DjÔu¿à =o<} Új"å 15,000 :j"ØuàÖ} ÓoAj{} ;kj<oÇå :j"Auà !;ku~à =o<} Új"å 9,000 AjtÀÓo ÔoÛoºÖu îoÜ} q^ Óo?uŠà =o<} Új"å 6,000 ÓoAj { } ]?u š àO{}å q:oà EoàA} ÔoÛoºNY Øo?oàå

March 9, 2013

-

¨ÉÆzsï PÀxÁ (CªÀ¸Àégï: 107)

=jÈælj";oD}

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

¸æà±ÜÊÝìÁáaæí ÊæãDž ˲Åàñ…

vÁå ¸ÁUÀé¼ÉUÁgÁZÁå »vÁèPï zÉÆgÉÆ D¸ï¯ÉÆè. ªÀÄí¸ïÛ ªÀ¸ÁðA D¢üA vÉÆ ¨ÁAzsï¯ÉÆè zÉPÀÄ£ï vÁPÁ ªÉÃgï ¥Àqï°è. vÁå ¥ÁUÉÆgÁZÁå ¥À¯ÉÆÛra ¨sÀÄAAiÀiï SÁ° D¸ï°è D¤ vÁAvÀÄA eÁAiÉÆÛå Qæ«Ä, Qr, ¥Á°, ²¯Éð D¤ GA¢gï vÁAZÁå ¥ÀjªÁgÁ ¸ÀªÉA gÁªÁÛ¯É. ¥ÁUÉÆgÁZÁå ªÉÇtÂÝZÁå EqÁåAvÁèå£ï. ²¯Áåð£ï ºÉ«ê£ï AiÉÄAªÉÑ wvÉÆè eÁUÉÆ D¸ï¯ÉÆè. vÁå JPÁ ¢¸Á, ¸ÁUÀé¼ÉUÁgÁ£ï, vÁZÁå ¨ÁAi É Äè ¸ÁAUÁvÁ KPï ¥ÉÇnè ¸ÉÆqÀAªÉÑA ¥À¼É¯ÉA GAzÁæ£ï. “vÁå ¥ÉÇmÉèAvï QvÉA D¸ÁUÁAiÀiï?” GAzÁæ£ï, ªÀÄÄSÁèå ªÀÄmÁéå ¥ÁAAiÀiÁ£ï, D¥ÉÇè ªÀiÁAqÉÆ SÉƦð¯ÉÆ. ¥ÉÇnè ¸ÉÆqÀAiÀiÁÛ£Á, vÁAvÀÄA GAzÁæZÉÆ WÀÄqï ¥À¼Éªïß, GA¢gï WÀqÀâqÉÆè. ¸ÀÄPÁÚåA ¥À¬ÄÌ PÁªÉÇî ¨ÉÆÃªï ¨ÉƨÁmÁÛ ªÀÄí¼Éî vÀÄ«Ä eÁuÁAvï, ªÀiÁ¸Éîa KPï SÉÆgÀÄ ªÀ ªÀiÁ¸ÁZÉÆ KPï PÀÄqÉÆÌ ªÉļÁîågï ¥ÀÅgÉÆ, PÁªÉÇî ¨ÉƨÁlÄ£ï, D¥Áèå ¸ÁAUÁvÁåAPï D¥ÀAiÀiÁÛ. vÉZï ¥ÀjA, ¸ÉeÁZÁåð GAzÁæ£ï ¨ÉƨÁmï ªÀiÁgÀÄ£ï, EvÀgï GAzÁæAPï ZÀvÁæAiÀiï ¸ÁAVè. “ ¸ÉeÁZÁåð WÀgÁ GAzÁæAZÉÆ WÀÄqï ºÁqÁè, ¸ÉeÁZÁåð WÀgÁ GAzÁæAZÉÆ WÀÄqï ºÁqÁè......” ¦¯ÁA ¸ÁAUÁvÁ D¸ï°è PÉÆA© PÉAPÁgÀÄ£ï ªÀÄíuÁ° “GAzÁæZÉÆ WÀÄqï vÀÄPÁ D¤ vÀÄeÁå ¸ÁAUÁvÁåAPï ¨ÉÆêïZï WÁwÌ ªÀÄíuï ªÀiÁíPÁ ¸ÀªÀiÁÓvÁ. vÀÄPÁ vÁZÉ ªÀ«ðA DPÁAvï G¨ÁÓ¯Á ªÀÄí¼ÉîA¬Ä ºÁAªï eÁuÁ, ªÀiÁíPÁ vÁAvÀÄA PÁAAiÀiï

¥sÀgÀPï ¥ÀqÁ£Á D¤ ªÀiÁíPÁ vÁZÉ ©ügÁAvï ¢¸Á£Á.” GA¢gï xÀAAiÀiï xÁªïß zÀÄPÁæA ¸À²ð£ï ¥ÁªÉÇè. “ ¸ÉeÁZÁåð WÀgÁ GAzÁæAZÉÆ WÀÄqï ºÁqÁè, ¸ÉeÁZÁåð WÀgÁ GAzÁæAZÉÆ WÀÄqï ºÁqÁè.... ” vÁuÉ ZÀvÁæAiÀiï ¢°. zÀÄPÁæPï vÁa ©ªÀÄðvï ¢¹è. “ªÀÄíeÁå£ï PÁAAiÀiï PÀgÀÄAPï eÁAiÀiÁß” ªÀÄíuÁ¯ÉÆ zÀÄPÉÆgï. “vÁZÉ «¶A ºÁªÉA PÀZÉð vÀ¸À¯ÉA PÁAAiÀiï £Á. ºÁªÉA vÀÄeÉ SÁwgï ªÀiÁUÉåvï D¤ ºÁAªï ªÀiÁUÉÆÛ¯ÉÆA ªÀÄíuï vÀÄPÁ ¨sÁ¸ï ¢vÁA.” GA¢gï JzÉƼïZï xÀPï¯ÉÆè. xÀAAiÀiï xÁªïß vÉÆ UÉƪÁðAZÁå UÉÆmÁå ¸À²ð£ï UɯÉÆ D¤ ¨ÉƨÁlÄAPï ¯ÁUÉÆè. “ ¸ÉeÁZÁåð WÀgÁ GAzÁæAZÉÆ WÀÄqï ºÁqÁè, ¸ÉeÁZÁåð WÀgÁ GAzÁæAZÉÆ WÀÄqï ºÁqÁè...... ”. vÉA DAiÉÆÌ£ï UÁAiÀiï ªÀÄíuÁ° “ JzɱÁå WÀÄqÁ ªÀ«ðA ªÀiÁíPÁ PÁAAiÀiï ¨ÁzsÀPï £Á.”. ¤gÁ² eÁ¯ÉÆè GA¢gï ¨ÉeÁgÁAiÉÄ£ï vÀQè ¥ÀAzÁ WÁ®Ä£ï, vÁZÁå ©¼ÁPï ¥ÁnA UɯÉÆ. vÁå gÁw, «avïæ QvÉAV WÀqÉèA. ªÀíqÉÆè DªÁeï eÁ¯ÉÆ D¤ ¸ÁUÀé¼ÉUÁgÁZÁå ¸ÀUÁîå UÀÄqÀÄì¯ÁAvï UÁeÉÆè. RArvï eÁªïß vÉÆ DªÁeï, vÁå WÀÄqÁxÁªïß D¬Ä¯ÉÆè, QvÁåPï vÁAvÀÄA PÉÆuï ¥ÀÅt ²PÁð¯ÉÆè!! ¸ÁUÀé¼ÉUÁgÁa ¨ÁAiÀiïè GmÉÆ£ï, WÀÄqÁAvï QvÉA ¥ÀqÁèA ªÀÄíuï ¥À¼ÉAªïÌ UÉ°.

vÁå PÁ¼ÉÆPÁAvï wPÁ PÁAAiÀiï ¢¸ÉèA £Á. vÉÆ «PÁ¼ï ¸ÀgÉÆ¥ï eÁªÁ߸ï¯ÉÆè. vÁa ²«ÄÖ WÀÄqÁAvï ¸ÁA¥ÀqÉè°. ¸À¥Áð£ï ¸ÁUÀé¼ÉUÁgÁZÁå ¨ÁAiÉÄèPï SÉÆAZï ªÀiÁ°ð. ºÁPÉÆ ¨ÉƨÉÆ ªÀiÁZÁåð ¨ÁAiÉÄèPï vÀÄvÁð£ï D¸ÀàvÉæPï ¸ÁVì¯ÉA. D¸ÀàvÉæ xÁªïß w ¥Án DAiÀiÁèåj, wZÉÆ vÁ¥ï ¸ÀÄmÉÆè£Á. vÉÆ vÁ¥ï zɪÀAªÁÑå SÁwgï PÀÄAPÁØZÉÆ PÁ¯ïÝ §gÉÆ ªÀÄíuï PÉÆuÉAV ¸ÀÆZÀAiÉÄèA. ¸ÁUÀé¼ÉUÁgÁ£ï wPÁ ºÀÄ£ÉÆí¤ PÁ¯ïÝ PÀ£ï𠢯Áåj, vÁ¥ï zÉAªÉÇè£Á. ¸ÉeÁaðA D¤ ¸À¬ÄæA ªÀÄíuï ¸ÀvÉð£ï ¦qÉùÛtÂa ZÁQæ PÀgÀÄAPï AiÉÄvÁ°A vÁAPÁA ¸ÀÄzsÁ¸ÀÄðAZÉ SÁwgï ¸ÁUÀé¼ÉUÀgÁ£ï, zÀÄPÉÆgï ªÀiÁ¯ÉÆð. ¢Ã¸ï ¥Á±Áågï eÁ¯É ¥ÀÅuï w ¦qɹÛuï §j eÁ° £Á. PÀæªÉÄÃuï, w ªÉÄ°. wZÁå ªÀÄuÁðPï eÁAiÉÆÛ ¯ÉÆÃPï DAiÉÆè D¤ vÁAPÁA gÁAzÀÄ£ï ªÁqÉÑ SÁwgï, ¸ÁUÀé¼ÉUÀgÁ£ï UÉÆmÁåAvÁèå UÉƪÁðPï ªÀiÁ¯ÉðA. GA¢gï ºÉA ¸ÀPÀÌqï ¥ÁUÉÆgÁPï eÁ¯Áèå ªÉÃjAvÁèå£ï ¥À¼ÉvÁ¯ÉÆ. vÁå WÀrvÁA ªÀ«ðA GAzÁæPï ªÀÄí¸ïÛ ¨ÉeÁgÁAiÀiï eÁ°è. ¥s À ÅqÁèå f«vÁAvï, vÀĪÀiÁÌA PÉÆuï¬Ä ¸ÀªÀĸÁåAPï ªÀ PÀµÁÖAPï ¸ÁA¥ÀqÁ¯ÉÆè ªÉļÁvï eÁ¯Áågï, vÁAvÀÄA vÀĪÀiÁÌA PÁAAiÀiï PÀgÀÄAPï £Á ªÀÄíuï aAw£ÁPÁvï. GUÁظï D¸ÉÆA¢ - DªÉÄÑ ¥À¬ÄÌ PÉÆuÁAiÀiï JPÁè÷åPï ¸ÀªÀĸÉåA ªÀ PÀµïÖ ªÀÄÄSÁgï AiÉÄwvï vÀgï, DªÀiÁÌA¬Ä j¸ïÌ D¸Á, QvÁåPï D«Ä ¸ÀPÁØA fêÀ£ï ªÀÄí¼Áîå ¥ÀAiÀiÁÚZÉgï D¸ÁAªï. D«Ä JPÁªÉÄPÁZÉgï zÉÆ¼É zÀªÀgÀÄAPï eÁAiÀiï. vÉAZï eÁªÁ߸Á ftÂAiÉÄZÉA °¸ÁAªï.


#

March 9, 2013

æloAoÛo‰Öuà AjÚ}œ 11.10.2012 - 24.11.2013

aÜvÜ¿å… BÊæãc »ÝÊÝv…¤

RÈDo‰àA} æloAoÛo‰aià EuæuÈAoàÓ} bGš?uà =j:}È ÔjràÛ} :jBuà DjaDo‰Ú} aAjÚ} ]:oå Eu r æl o AoÛ}‰ ØuI"RÈDo‰ÖuÚ} ú|à]È:} ùÚo‰ q^ ØuI"RÈDo‰Ó} ‘æloAoÛo‰Öur qÚjàæl} q^ BuAjÙ}’ Aj"Àèu¿à vÚj";k} ?oÔjOt‰å ØuI"RÈDo‰Ó} ú|à;}È ØoA}‹ íu ì A}‹ æloAoÛo‰aià ÖjZ:} DjAur§@ ØurÛo¥ÇÓ} qAjtxà =uÑÈ|:oœE} ]:oå ;uAoÖur DjÔur¿ ÚjEjD}Ç Ao ;uAoÖu DjÚ}º a"Du‰Ú} ØuI"RÈDo‰ ;nàjk O{} q^ :oÖu ;oºYà qAjtxà %Ôo†=u Øo?oÇ:}å ;uAo<} ØoA}‹ ùèj O tšÇ iAoO{} ;uAoU AjèjÓ} ùÚj"àÓ} q^ :oÖu?oTà DjàNà;} ÚjÖj"àÓ} qa" Dj ù <oàA}å :j B u à Øo?ošÇ<} æloAoÛo‰Öur =jÒrš ØoAo‹Do ;uAoÖuà %Ôo†=jÜ} (revelation of God)å q=ušà Dj º à:} G"Bu < }ä q=ošÇ NÚuà=jÜo<} :jBuà AurÔo<} ;u|A} q=o®Ó}Ö} %Ôo†=uÑ ùÚo‰ q^ Aj"<o»ù"èoÓ} q_š Aj è j Ó } ]:oå Eu æ u È AoàÓ} NÚjh"?ušà =j:}È !Buà qÚjàæl} Øo:o : ‘DjæoÚ} q^ ;nkjÚoAjè} Y\à^ qAjt¥Ç =jûÚjºØoà?oTà =jÈAo;oÇà Aj""Óoà:}È ;u|A} %PÒrš ’ å Eu à =j Ú o‹Ç ùÚjÚoà:ušà %Ôo†=jÜ}å <jAoÇ ùÚj Ú oà:u š à %Ôo†=j Ü } =j È Ao;oÇà ;oºYà <j À O{} NÔoÚ} q=ošÇÖ} =jû:o;oºYàå ‘ EoÇ !ú|YÖoÇ ]Doà^ q=ošÇÖ} =jû:o Aj""îoà:}È :ur qAu " ¥?oTà %POtšå ’

(EuæuÈAoàÓ} 1, 2)å Eur =jÑ:}

ØoAo‹Do Dj Ú }º Aj D j " ‰àÖu r AoÚuDoŠÚ}ä q^ :oÖu Aj""Óoà:}È DjÔr u ¿ DjàDoÚ} ;uAo<} ÚjÖ}?uršå ;uAoÖuà DoÚuxà :oÖu ;nàjk O{} ^Bu:o q^ :oÖoÇ %:oÈÖu Djú‰<} DjÔur¿ DjàDoÚ} :ur Doàæoèo‰å DjÚ}º =o:oxà ;k"j A}‹ ÓoÛo‰Ö}ä ;uAoÖoÇ %ØoºÇÓ} :ur NDošå qàØoàÓ} a"Óoº?ušà <oàA} :ur ØurÛj"àÓ} =oAošå Aj"Úo®ÖuÚ} !]kÓoÚ} Öj?uràAo¥Ç DjOt‰<oÓ} :oÜuà =jÛoA} ú?o q^ Aj"Úo®U =j]º :oÜuà AurÛošÇå :oÖuÚ} aBoºD} ÚmuAjš?oÇàÓ} q:oà vlÚoà:uaÜ} WÒ"àa¥ DoAj"]nk~ =koAuÑ Øo:oå qàØoàÖoÇÓ}hr Aj À Úu r ‰ ØoAo‹Do Eu r Øu I "RÈ|D}‰ä ;uAoÖur =jÑ:}! Øu I "Öu à aBu | D} q^ Aj"Ej:oºÖuà Do°<} qa" DjAr u §<} Ajt<j"<} íuàAo¥ÇÓ} =jOtšÇ ;ur|<} !;koÇOtà^ Eur aAjÚ} NÚjOt®Ú} qAjtxà ]:oå qAjt¥Ç æloAoÛo‰àU =oèoà ØuI" ;nàjk O{} ÚuràN"<} qDj"àÓ} ØoO{}; R:oÇÓ} :ur ØoAo‹Do qAjt¥Ç æloAoÛo‰Öur qÚjàæl}å =jÈAo;oÇàÖoÇÓ}hr AjÀÚur‰ ØoAo‹Do ØuI"RÈ|D}‰ : =o:oxà ;kj"A}‹ ÓoÛ}?ošÇ q^ DjOt‰<oU =j]º <oD} ú?ošÇ Øu I "Ó} ]?oà vÚj " ;} ‘DoPºDoàAoÖur qÚjàæl}’ (pioneer of salvation) (EuæÈu AoàÓ} 2, 10)å EoÇ ØuI"ÖoÇ ùÚo‹ÇàÖur =kjè} DjÚoºàÓ} =oAuÑàÓ} qDo; :oÖu AuàÔuà:} DjÚoºàÓ} vÛoÚ} Au"èuràÓ} qDoå :oÖur Ej"Durx DjÚoºàÓ} qÙo=o‰å ;uù"<} :ur

- =koÈ;} aåØuå a"<u|Ø}

Øo:o DjAo~à=jYà Aj"^D} ; Aj"<o»Öu Ôj\à:} :ur WÒ":o q^ DjÚoºà=jY ùCoªà;jÔoŠàÓ} :ur +èjÔ} Øo:oå ùC}ª DurDj"<} Aj"<o»DjàO{}’‡ ùDj?uà Aj"Àèur¿ q<ur’‡Ô} q=o®Ot‰ä q^ !Buà ùCoªàÓ} q^ :uà:uDoàAoàÓ} +èjÔ} ØoàAo¥Ç EjÚuÇ|ÓošÇÓ} DjAur§àÓ} q^ :oàU vÚur¶:} =oAjûàÓ} :ur DjÓo‰å :oÖuÚ} qa"¥ <j;Új } GàÖjOtšÇÚ} q^ :oÖuÚ} =o:uÇ?oÇÚ}ä qAjtxà :ur Øo:o <jÀO{}¥ Au"|?}=kjàÓ}‰ NÔjÚ} :ur ]:o Djù:} qa" qAjt¥Ç ùCoªà !<oºÚoàÖuÚ} IO{}‰ AjÀÚo¥ÇÓ} q^ =o:oxaÜ} Wa:} DoÚo¥ÇÓ}å #:ošÇ Aj t Úu Ó oÚ} ùCoªà;jÔoŠà Aj";uàO{} ØuI"<} ‘=o=}’ q;koÚj"àÓ} <o; :ur =jûÚj"ŒÚurš <oä ùCoªà;jÔoŠàÓ} %N¢?u r O{} <oå NÔj Ú } ùCoªàU Óo?}œ _Ò"?urå Aj"<o» Wa:oà:} G"YD} ( ùC}ª !<oºÚoà) Öj"úràA}x !Do;k}Çå :ur æloÚo]kÓ} qDošÇÚ}hr :ur AoÀAu Ñ àa¥ Bo\ Øu I "RÈDo‰ ;nkjàO{} q^ ;oºYà qAjtxà =oÈ=}‰ Øo:oå ùCoªàÖuà Aur|?} DjAoxD} qAjtxà ùf:} Øo:oå DjàDoY Wa:oà:} =uÑú¿à q^ <jRš qDjš?uà Dj:o q^ !dš ;nkoA}‹ aàÔjÛ} ùY¥ ØoÜoºO{} =oÈ=}‰ Øo:oå DjàDoÚoÖuà !]nkÚ}=jÜ} !;nk}~ ØoàA}x Dj"Új" Øo:oå EoÇ * %;oxÛu !à;o~?ošÇ d°:uÚ} q^ =uã?}œ qÚjàvlÓ} Ejà:oÚ} %=ox:o~å Ejà:oÚ} Uà:o‹à^ qD}?urš * \DoÈÇ ]Do ÚjÔo:} =oØoÖu~à ÚoAjOt‰å æloAoÛ}‰ ùÚo‹Çà^ RÈOtè} * EoÔu®Öu ;j"N~?} Øo?uršÇ iÚur-AuÑ@Š Nèo]kÓ} ;jAj:o~å ØoàAo¥ÇÓ} ;kjO{}È íuì:oå NrÓ} * %;oxÛu !à;j~?ošÇ d°:uÚ} !à:jAj"~è} ÖjP<} Djb|D} ùÚo‰å AoÖ}?uš q^ =jÈDjàÔ} qOtx?uš * =jÚj:} Nè} Au"èoBuà ùÚo‰å Aja~à iù<o:ušàä ùC}ª DurD}?uš 200 (à(?} dDošÇà^ aÓoÈõÇàÓ} =jÛošå ;oºYà qa" DjAjt§:oàA} q^ Western Ghats Pharmaceuticals iÓo‰àA}å ùCoªà^ ]àa¥à C-8, Kumbalgodu Indl. Est., Bangalore-560074 bDoàAoà ;j"DurÈÇ AoÙur qAjtxà Ph: 080-28437439 / 28437832 E-mail: westernghatspc@yahoo.co.in vP"x?} ]àAu Ñ ï¥Ç<oà:}å

‘±æãÈ®…’

Website: www.westernghatspharmaceutical.com

ØuI"ÖuÚ} ]|C}ª GàÖjOtšÇÚ} Eur a"Du‰Ú} Wù"<} ;kjÚur¥ %ØoºÛ} qAjtxà =koAuÑ Øo:oå ;uù"<} ØuI"U ?oT»b AjèjÓ} qAjtxà ÔjÚ}§å AurÒ"§ÖoÓ}hr AjÀÚur‰ ØuI"RÈ|D}‰ : =jÚo‹Ç Dur?ošÇà:ošÇ BuÈ|C}ª =jÈAo;oÇà =jh"x (úrš ØoAo‹Do AurÒ"§å #ØoÈÒ"?} =jÚu§Ó} (W=o‰ÖoÇ Ôj " ?oà=j Ü oà\š æloO{}È ÓoÛj"àÓ} q^ :oàÓoà æl o Dj O {}?ošÇ ÔoàAoÓ} =oàAjàAo¥ÇÓ} ;uAo<} :oÓo aàÖ}?uršå :oÖu Aj""Óoà:}È ;u A o<} ]bšà ^OtAj t à #ØoÈÒ"?} =jÚu§Ó} ‘AurÒ"§Öur ÓoÒrŠ’ Øo?urå EoÇ ÓoOtŠÇÖuÚ} æoà;j " <} qh"š \U !d¶:oO{}å ;uAoÓ} Ajt<jº?urš q^ aBoºd ÚoA}?urš; ;uAoÓ} Újr=}Újr=} =jèu?urš AjtÀ =jÈAo] Aj"Àf¿ îoÇ\ AurÒ"§U (]º\^O"Aj{} 34, 9-12) å :oÖu?oTà ;u|A} Aj""îoAj""Sà %POt‰?u r ; Eu Ú } =jÈAo;oÇà?oTà Dur=o®à^ q^ ]BoªAoÇà^ %PO{}?uš=jYà <jÀO{}å ;uAoÖuà Újr=} :ur ;u Ó o‰?u r Aj " ÀÜ} Ôj L <} =jûDj‰Óoà:} bîošà (12, 3-8)å AurÒ"§Ó} a"Óoº?urš =jÈAo] úr|Ü}hr <o Aj"ÀÜ}hr NÚjOtšà (]º\^O"Aj{} 34, 10)å =jÑÜ} ØuI"RÈ|D}‰ Ajt:}È Au r Ò"§ÖoÇÓ}hr Aj À Úu r ‰ =jÈAo] q^ :oÖoÇÓ}hr ÖjZ:} Ajt<} ØuI"Ó} =koAuÑå AurÒ"§ )Ó} ÖoÓoÈ æloBu<} aBoºd ÚoA}?u r š ; Øu I " aBoºd ÚoA}?urš )Ó} =jû:oNYå ØuI" ;nkjàO{} qAjtxàO{} q=jAu®à ?oælošà aBoºd qa" ÚoàAo¥ÇÓ} ÖoÓoÈà Ôj"?oAjtà =jYà <jÀO{}; NÔjÚ} =jû:oà ;kj"Aoà=jYàå qa" ÖoÓoÈàÔj "?oAj t àÖoÇ =j Ú o‹Ç GÚjÚoà:} <oàA}; qAu"¥à Do°<} <jAoÇ GÚjÚoà:}å EoàÔoDjÚ} =j û :o Øu I "RÈDo‰ ;n k j à O{} DjÓo†àO{} ;uAoUà ælj"Y¢à ; ;uAoÖu ù"Ùo¶ Doà;uå ;uAoÖur DjàNà;} qAu"¥?oTà q^ qAur¥ DjàNà;k} ;uAo?oTà ù"Ùo¶

AjÚo¢Öur; qAjO{}æo=jO{} æl j " ÔoÇ~à =j ; n k o Öu r ! EoÇ æoà;oà:} )Ó} íjì<} (dignity) qÙo=jû<} qDoå ØuI" ;n k j à O{} qAj t xà qDo¥Ç (ùºÙoà:} Euà íjì<} qa" q=o®àAu¥à q^ :uà <uÀDu¥àå ;uAo?oTà ÚjU:} ùÚur¥ Eu !d¶:oÒ" ;nkoA}‹ =uÈ|Y:} ØoàAuÑ¥ DjàNà;}ä Aj"ÀÜu¥ æo=jO{} ælj"Úo¢Çà Aj";uršå AurÒ"§ ;uAo?oTà ?oT»?u DjèoAjèu<} Öj?o‰?urä GÚuà; ;u A oÓ} æl o YÖ} ?oTà DjÚo‰?urO{}ä GÚuàå =jÑÜ} #ØoÈÒ"?} =jÚu§Ó} Ajt:}È ;uAoDjY»à ?oTà EoÛj"àÓ} :ur Djúrš <oå \ =jÚo§ ;uAoÓ} !iO{} vlÒ":ob R ;uAo<} :oàÖu?oTà Ò"àAu¥à <oÓoÖ} Aj"ÀÜ} =jÚj:o‰b q^ :oÜuà :oàÖu ? oTà Aj " "îoAj " "Sà %PàAu¥àO{} <oÓoÖ} Aj"ÀÜ} ÔoÈÜuà ùÚo‰bå ;u|A} ?oTà qÒrš q^ %PÒrš Øo?oÇÚ}ä :o@à Aj"Úu¥à GàZ:} Aj"Àèu¿à æluà :oàÖu iÚoà^ YÔj"<} Ôu?šu àå e a_È|:} ÓoAu§@ :oàÖu ;n k o A}‹ Ej " Aj " "ª<} ÓoÛo¥ÇÓ} AurÒ"§<} ;kjO{}È íu ì àA}x <oå NÔoÚ} \Öu ;oºYàÖ} :oÜuà #ØoÈÒ"?} ?u r ÓoÓ} ^O"à:j È ÜoÚ} Doàæoèu¿àå ØuI"RÈ|D}‰ qAjtxà ]:o ;u|A}Aur|Ô}; qAu"¥à =uÈ|ÚjÜ} =j a :}È !:u r ¶å qAj t xà ^O"à:jÈÜoÚ} ;kÚj o‰ q^ ;jAÚj o‰ ;uAoÖuà æluà vlÚoà:} <jÀO{}; NÔj Ú } ;u A oÖu r !Ôj @ :} Au r |Ô}å ÖoÓoÈU q^ Ôj"?oAjtU Öo?} vlOtU; ælj"Úo¢ÇU Öo?} AurÔoU q^ =o:uÇ@Uå <jAoÇ Dur?ošÇÖur æl o AoÛ}‰ EoÇ ÔoÈAoÖu r ; EoàÔoDjÚ} DjT¿ DoAj"]nk~ä DjT¿ Djù:} q^ DjÔu¿à :oÈÜ} Ò":o AurÔo ;nkoA}‹ä ;u|A} AurÔo ;nkoA}‹å Eur Aur|Ô} qAjt¥Ç Óoèo§à^ =ja:}È !:o¶Ç;oºYà ;u A o<} Au Ñ :ošå (ÚurAjtÔoÚoàÓ} 5, 5)å ØuI" ;nkjàO{} :ur Aur|Ô} qAjtxà =oÈ=}‰ Øo?oå


$

March 9, 2013

ÊÜÞW… B¯ ñÜáPÝ ñæí Çݸæ¤Çíæ ¸æãvÜ¿å… B¯ ñÜáPÝ ñæí EWæ¤í hÝñæÇíæ PÜÐÝrí, A®ÝÌÃÝíaÝ hÝÙÝíñæÉ ÓÜápæãíP…, ÓÝíñÝí »ÜPݤí ÇÝXí ÊÜÞWÝÂí Çݸ…ÇÝÉ$ E±ÝRÃÝíP…, PÝÙÝjaÝ WÜáívÝÁá ¥Ýʅ° AWÝìí ©ÊÝÂí

!Ôo~à ;jÚ}: æuršÓo aÜu Új"å 300; (Óo æuršÓoÓ} Új"å 400; =jÈ:uÇÓ} ÖjZ:} æuršÓoÓ} Új"å 200; <urAu<oà / AjtT®à Új"å600

!Ôo~à

Doà Ir;} ;nko;uŠAoÖu Aj " I\<} Aj t Ô}?u r š %=oxÚ} Au"èur¿å :oÓo Óoèo§ ;n k o A}‹ !Ôo~à ]:oàå — aAuÙ} =oO{}œä Aj"ÛoÇà:jÚ}

Thanksgiving

Pr;}~ Doh"’Ü}ä ^:oÇ;k o Ú} AjtàO{}ä ØuI"Öuà =ja:}È ÓofØ}ä Doàå ?u r Úu D }ä =k o å qÔu ‹ ?u r šä Au P àù@ Doh"’Ü} EoàÖu ? oTà Aj t Ô}?u r š %=oxÚ} Au"èur¿å :oàÓoà Óoèo§à ;nkoA}‹ !Ôo~à ]:oàå Au | è} Øo?ošÇÓ} =jBo¥:o‰=} =oAo‰àå q^Rh"| %=oxÚ} Au"èuràÓ} AjtÔo‰àå Duª|^ AoD} (;j"æoO{}).

May the Sacred Heart of Jesus be adored, loved, glorified & praised throughout the world now and forever. Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Sacred Heart of Jesus, Thy kingdom come. St. Jude worker of miracles pray for us. St. Jude helper of the hopeless pray for us. Amen, Say this prayer nine times a day for nine days. By the eighth day your prayer will be answered. It has never known to fail. Promise to publish this or distribute this as soon as your favour has been granted. —Ross Family

!Ôo~à ;jÚ} æuršÓo aÜu

Új"å 300

(Óo æuršÓoÓ}

Új"å 400

=jÈ:uÇÓ} ÖjZ:} æuršÓoÓ} Új"å 200 <urAu<oà / AjtT®à

Új"å600

æloå I"Øu AoØoÖu AjtÔu® Új".2500

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

]AuÑ =j:oÈU AjÔj~@ ;jÚ}

;uBoà:} (Óo AjDo~Ó} \|<} AjDo~0Ó}

=oàÖ} AjDo~0Ó} a;uBoÓ} (Óo AjDo~Ó}

Új"å 250

Új"å 700 Új"å 1000 Új"å 2200

DjæoÚ} æur\š ‘úr|<}œ’ PàÛj<oÓ} AjÀÚ}‹ Ôu?oÇà:}

PàÛj<} ;nok A}‹ ÚjØÚu } qAu"¢Ú} qh"?ošõÇ qAjt¥Ç DjOtÈÇàÖoÇ 12 AjÚoœàÖoÇ ælj"Úo¢õÇÓ} ;kjÚox?} æoà;j"<} aBu|D} îuràRš ÓoàÛur<} ÓoàÛur<} Ò":obå PàÛj<oà:} qDo‰<o ;nkoA}‹ e îuràRš qD}bš GàO{}å EoàÔoDjÚ} ;oú‰Úoà?oTà ;oùA}‹ aa;} îuràúšUà +Óo‰à Ao=jÚošõÇÚ}hr :j:ox?oÓ} Ajt:} NÚu=jÜ} ]Do‰?uàå qa" )Ó} æur|:}š ‘úr|<}œ’ EoÛ}‹ ]DoÓ} \|<}=oaªà ]|àA}x Dj"Új" ú?uàå ;ur<}Ö} ]Doà^ :oÖuà ;kjÚox?} =o:jè} ØoA}‹ Dj"ÙuràÓ} Dj"Új" Øo?uà q^ îuràRš ÚoAuÑ<} qh"šå %=oÈà:}hr ]DoÓ} ;ur|<}=oaªà ‘úr|<}œ’ Aj""à;jY?uà q^ îuràRš Djà=jÑÚ}® Úoašå =jÒ"šà #àTšB} +Óo‰à ]:o<o ØuAur<} qD}?urš ælj"Úur¢ DoÚurx Dj"Ûj"œZ:} Øo?urå ù"ZU =jÈ\Úur|;jÓ} Djù:} AoÛjàAo¥Ç îo\Ú} ]DoÓ} ;ur|<}=oaªà ‘úr|<}œ’ ]|A}‹Ö} qOtšõÇàA}å =jÒ"šà GàÖuàh" +ù:} íuìàA}x qOtx<o:}?urš ælj"Úur¢ ‘úr|<oœ’Öu Új"UAjYºàä qa" ]àAo¥Ç=jÒ"šàÖ} qAjtxà %ÛoD} ùÚo‰?urå e Djh"Èà =oXà PàÛj<oÓ} Au:o<o DjæoÚ} æur\š ‘úr|<}œ’ æoà;j"<} AjÀÚ}‹ Ôu?oÇà:}å K. Devananda, 579, K.S. Town, Bangalore 560 060.

BʅR »Üم & »ÜÇÝÀáR I?o¶?u r š Ej Ò "~Ó} Aj"^D} ?oàæ} qA}x æljè}æl j ? oh"x qBu : oå qa" EjÒ"~ÓošÇÓ} :oàÖo-:oàÖo I?o¶ - ]Doä Bu à æu r Ú} Aj D o~àÖu à qA}x æl j è } ælj?oh"x AjtÔo‰àA}å =jÑÜ} ^Øoh"x BuàæurÚ} AjDo~à qA}x qAj t xà Ôj Ø u ~ àÖu T Aj"Àèu¿à DjAo?}? I:j~Ú} _ÛuiÛuà:} Ajèjºèur<}ä Ajtà;uÈÚ} Újs"úr~Ûur<}ä ;j"DoÈÇàÓ} qAu"¥à Aja~à Ejù~:} Øo:o Øo?oÇÚ} ?oàæ} qA}x R:oÇÓ} %=oxÚo‰ ? =oÈO{} Øob Aj"ÀÜo‰<oà AjtÀ:oÚuà=jÜ}ä (ù"œÚ}=jÜ} Ò":oå qAjt¥ W|AoU Djù:} !Djx:} Øo:o<o æljè} %Üuà Øo:o<o qa" !Dj E oO"Ó} ØoA}‹ !Dj A j t ;k o ^ Øo:oàA}å EuÚoàÓ} =jû=jû~Úo‰àA} q^ :oÜuà ú?ušà DjA}~ ÖjrÓ}Ö}¥ ]Do‰å :oÇ AuèoÚ} íjìÚoà:} Dj"Új" Øo:o ùù~Úuä aÚoÚoO{}ä PÛoO{}-Újs"Ôu†àå qh"?ošÇ Dj"<uÓ} AjtàO{}-AjtàAoU ÖoRÈ ùÚj"àÓ} <oÓoå :oàÖur iRŒä NÚoÇ Øo\Öur =jÑ:} Aj t :}È ØoO{}å =oÈO{} Øo:o<o =jÑ:} =uÑDo‰?ur Aj"Àèur¿ æljAo~Dur ^=kj~è} Øo:oå :oÇ AuèoÚ} =jÑ:} !DjEoO"Ó} ØoA}‹ æoÒ"šÖo %:oÈà =jAjt~Üu Dj"Pæl} %=oA}ä =oÈÒ"Do‰àÓ} qBjÈAjtà:} ?urÙu¥àå EoÇ Aja~à AjtP£Z R\šà ;j"/îuD}‰ qDo:} Aj " ÀèoÇÚ} Dj º :j E o :oàÓoà qBj È Aj t Ó} æl u Ù } ]|A}‹ä :oàÖu Eo?}-Öo?} aÖoÚošÇÚ} =jYÔj\ DjAj"§AuÇ:}å q;ošÇ Óo?oÚ} (Óo qAjO{}‹ 8-10 IÜoà æl j " ÔoÇ~àÓ} ?oÀ<}-AjÀÛ} ùÚ}‹ä iÓo=} ]|A}‹ä :oàÖu r =k j û ÛoÚ} ;oùàA}x DjÓo‰bàå =jÑÜ} :oÇÖ} ;ko IÜoà ælj"ÔoÇ~àÓ} :oàÖo qAjO{}-æo=oO{}x =uÑDj"àÓ} EjÓ}x <oàT? :j"à-:ur Aj EoàA} Aj"ÀÜ} AuÑ;}AoÚjàÙ} ØoA}‹ ùÛu|Ó} :oàÓoà qBjÈAjtÖuà ;oÚ}Ö} =koAuÑ!

-ÔuÈ|D} Z’ùrÈØ} q:oàÖo Óo?oÖo æl j " ÔoÇ~àÓ} :oàÖo qØo qWOtU %DoxÇÚ} îuèu¥à æloÔ} Aj æurDu¥ qAoxD} GàO{} qDo? \à AjtÀ:oYàä :oàÖur ^AoD}Ö} qBjÈAj{} Aj"Àèu¿à Uà:o=} ! =k o Au Ñ :u NY WÒ"?oÇÚ} Ajt:}È ?oàæ} qA}x NÚuàå <o :jÚ} %ÜuàÖ} Aj D o~à WÒ"A}‹ Au r Úu ¥ à qA}xÖ} %\‰Aj{}! Aj";jÚ} :uÚØ u o<} ^Doº;n}k ~ DuAo úbå úrÛoxÚoÖuà ÕoO{} ;k"j ?uå EjÒ"~Ó} _ÛuDo‰à ;nàjk O{} \ ØuI"Öuà =jÈ\Újr=} ;uîo‰bå Øoh"\‰ \ ;j"æo¿Çà îo\Ú} AoAj û Yšå =k j ù:}‰ \Öu ùÛu < } qD}?ošÇ 5 Új"=oÇà:} \Üu DuAo Dj"Új" úbå ùPx:o‰U Wa Doà\Ü} Aj"ÀÜ} \Óo <oàA} =jÛušàå Doà :uÚuØo<}ä Doà Y|:o<}ä Doà qÔu‹Do<} AjÀZš-AjÀZš !Øo=oà ùÚj " àÓ} <oà:} :oàÖo WÜu Ç à:}å ?oÀ<} - ?oÀ<} ÓoAjtà ùÚj"<}ä ;uAoÓ} Ajtà;u¥ :jDjbà ÓoAjt ùÚ}‹ DjÔ}~ q=o®A}‹ qØ} Doà\Üu r Ç ØoàA}x =oAošÇà:}å qa" EoàÔo Úu\Ú} ;nàjk O{} ;koÇ<}ä qÚo;ko<}ä WàØoºÚ}ä %=oºD} Aj t Ôu ® à - Aj t Ôu ® à Aj"ÀèoÇÚ} =jÈÒr|I<} <oå :oÖu NÔoÚ} EuÚoàÖo ÔjØo~àÓ} =oàAu¥ä qAjt¥ :oàR vl:jYš ù"Aj " Ó} ;j " æo¿Ç -;oÓoªÇàÓ} ]àAu¥å _ÛuDo‰àÓ} (ù"œÚ} =jÜoà:} qD}?ošÇàÓ} æluÙ} ]A}‹ä :oàÖuùÛu<} AurÔo<} ;ur|<} Djæ}Š %PàAu¥àä Euà !\ Ôj Ø u ~ Öu à å NÚoÇ DoAjtY:o<} AoK"œÚoÇU I:j<} íu ì A}‹ä :oÖo Ôj Ø o~àÓ} =oA}?u š à ;j â B}Ç qa" æuãN?oà:} AoÖo‰àA}å :uàÖ} qAj t ¥ Aj " \à:} qÙu r A}‹ :oÇÖ}=jY WÒ"àA}x iÓoÇàå


%

¯ÉÃ

ï

:

March 9, 2013

E¨ÝÓܳOÝb ²vÝ&WÜá²ñ… ¥ÜÃÝ®… iàʅ TÝñÝ!

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890

DAiÀiÁÑå ¸ÀA¸ÁgÁAvï, GzÁ¸Ààuï, JPÁ ªÀiÁgÉSÁgï ¦qÉZÁå gÀÄ¥Á£ï ¸À¨sÁgÁAPï zÀVÝvÁ ªÀÄí¼Áågï Cw±ÀAiÀiï eÁAªÉÑA£Á. d£À¸ÀASÉÆ ªÁqÉè¯Áå ¥ÀjA, £Á£ÁAvÁå xÀgÁAZÉ vÀvÁégï, ¸ÀªÀĸÁåA, ¦qÁ, SÁå¸ïÛ, EvÁå¢ ªÀÄÄSÁgï AiÉÄvÁvï. zÉñÁZÁå ¥ÀæªÀÄÄSï ±ÀºÀgÁA¤ ¥sÁªÉÇ vÉA ©qÁgï £Á, PÁªÀiï, zÀAzÉÆ, ªÀåªÀ¸ÁAiÀiï ªÀ GzÉÆåÃUï ªÉļÁ£Á. ¸ÀévÁBPï ¸ÁA¨sÁ¼ÉÑA PÀµÁÖAZÉA eÁªÁ߸ÁÛ D¤ PÀÄmÁäZÁå ¸ÀzÀ¸ÁåAa dªÁ¨ÁÝj ªÀiÁvÁågï D¸Áè÷ågï, ªÀiÁVgï ¸ÁAUÉÑA £ÁPÁ. vÁAaA ¸ÀªÀĸÁåA ¸ÀªÉÆÓ£ï, vÁAPÁA ¥sÁªÉÇvÉA ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ï ¢£ÁvÁè÷ågï, ¹Üw ©ªÀÄðvÉa eÁvÁ ªÀÄíuï «AUÀqï ¸ÁAVÑ UÀeïð £Á. PÉÆuï GzÁ¹Ã£ï/ ¤gÀÄvÁì»/¤gÁ² eÁ¯Á ªÀ eÁªïß AiÉÄvÁ ªÀÄíuï ¢¸ÁÛ ªÀÄí¼ÉîA ¥ÁPÀÄðAZÉA PÀµïÖ eÁ¯Áåj, vÁå ¸ÀªÀĸÁåAPï ²PÁð¯ÁèåAPï ªÀÄdvÉa UÀeïð RArvï eÁªïß D¸Á. vÁå ¥Àj¹×vÉPï ²PÁð¯Áèå ªÀåQÛZÁå WÀZÁåðA¤ D¤ ¨sÀAªÁjAZÁå »vÀaAvÀPÁA¤,

vÁå ªÉ¼Ágï ¸ÁAUÁvï ¢Ãªïß, ¥sÁªÉÇ w aQvÁì ¯Á¨sÀAiÀiÁßvÁèågï, G¥ÁæAwè CªÀ¸ÁÜ ©ügÁAPÀļï eÁAªïÌ ¸Ázsïå D¸Á. ZÁ°Û RAvï¨ÉeÁgÁAiÀiï ªÀ RgÉÆÃRgï ¤gÀÄvÁìºï ªÀ GzÁ¸Ààuï ºÁAZÉ ªÀÄzs É Æè ªÀåvÁå¸ï ¥ÁPÀÄðAZÉA PÀ¸ÉA? ¨ÉÆêï PÀµÁÖAZÉA PÁªÀiï vÉA, vÀj D¸ÁÛA, ¸ÀPÀAiÀiïè zÁPÀªïß ¢¯Áèå RÄuÁAPï ¸ÉÆzsÁèågï, ¥ÁPÉÆðuÉPï PÀµïÖ eÁAªÉÑ£ÁAvï C¸ÉA ªÀiÁíPÁ ¢¸ÁÛ. ¦qÉøÁÛA xÀAAiÀiï GªÀiÁ¼ÁåAa ¨sÁªÀ£ÁvÀäPï RÄuÁA: * CvÁå¢üPï xÀgÁ£ï PÉÆuÉA¬Ä zÀÄBSÉøïÛ, gÁVµïÖ eÁAªÉÑA ªÀ zÉÆãï¬Ä CªÀÅöÎuï D¸ÉÑA; * GzÁ¸Ààuï, zÉÆö ªÀ CAiÉÆÃUÀåvÉaA aAvÁßA D¸ÉÑA; ¯ÉSÁ¨sÁAiÀiïæ ¸ÀĹÛ, D½ê D¤ C±ÁAvï GZÉðA, * fêÁÏvÁaA aAvÁßA ªÀÄwAvï AiÉÄAªÉÑA D¤ vÁZÉ SÁwgï ¥ÀæAiÀÄvÁßA PÀZÉðA EvÁå¢. ±ÁjjPï RÄuÁA: *¨sÀÄPï £Á eÁAªÉÑA, ¤zÉZÁå ªÀåªÀ¸ÉÜAvï §zÁèªÀuï eÁAªÉÑA. ¨ÉÆÃªï ªÉVA ¥ÀÅgÁ¸Àuï ¨sÀVÑ D¤ C¸ÀPïÛ

PÁAiÀiï ªÁqÉÑA, EvÁå¢. ºÁå §zÁèªÀuÉ ªÀ«ðA, RAAiÀiÁÑå¬Ä ¸ÀAVÛZÉgï ¦qÉøïÛ ªÀÄ£Áê÷åPï D¥ÉèA ªÀÄ£ï PÉÃA¢ævï PÀgÀÄAPï eÁAi À i Á ß; PÁAi À i Á ðªÀ½Avï G¨sÁð GgÁ£Á; ¸ÀzÁAZÁå PÁªÀiÁA¤ ªÀ ftÂAiÉÄZÁå ªÀÄÄRå ¸ÀA§AzsÁA¤ ºÀÄgÀÄ¥ï-DªÀqï D¸Á£Á. ºÁAZÉ ¥À¬ÄÌ KPï ªÀ zÉÆãï RÄuÁA, zÉÆÃ£ï ºÀ¥sÁÛåA ªÀ¤ð C¢üPï PÁ¼ÁPï ¢¸ÉÆAPï ¯ÁUÁÛ£Á, vÁå ªÀåQÛAPï ªÉåzÀQÃAiÀiï vÀeÁßAPï zÁPÀ¬Ä¯ÉèA §gÉA. vÁå ªÉ¼Ágï, eÉgÁ¯ï jw£ï PÀÄmÁäaA ªÀÄ£ÁêåA EvÀgï ¸ÀAVÛAPï ªÀĺÀvïé ¢vÁvï ªÀíAiÀiï eÁ¯Áåj, ¦qÉøÁÛAZÁå ±ÁjjPï §zÁèªÀuÉPï¬Ä ªÀĺÀvïé ¢AªÉÑA UÀeÉðZÉA eÁªÁ߸Á. zɪÁ£ï ªÀÄ£ÁêåPï ¢¯ÉèA CªÉÆ°Pï zÉuÉ eÁªÁ߸Á ft , QvÁåPï D«Ä ºÁå ¸ÀA¸ÁgÁAvï fAi É ÄvÁAªï eÁ¯Áågï ¥sÀPÀvï zɪÁ SÁwgï. D«Ä PÀaðA ¸Àªïð PÁªÀiÁA ªÀ PÁrÑA ¥ÁªÁèA, zɪÁ xÀAAiÀiï D«ÄÑ £ÀªÀÄævÁ zÁPÀAªÉÑA KPï «zÁ£ï; vÀ¸ÉA SÁ¯ÉÛ¥Àuï D¤ vÁåUï ¥ÀæzÀ¸ÀÄðAa KPï jÃvï.

zɪÁZÉÆ ¸À¨ïÝ, DªÉÄÑA aAvÁ¥ï §zÀÄè£ï, DªÀiÁÑå EZÁÒAPï gÀÆ¥ï ¢vÁ£Á, vÁuÉ DªÉÄÑ SÁwgï PÉ°è «AZÀªïÚ GwÛêÀiï ªÀÄíuï DªÀiÁÌA ¸ÀªÀiÁÓvÁ. vÉA aAvÁ¥ï RgÉA vÀj, DAiÉÄèªÁZÁåð xÉÆqÁå ªÀ¸ÁðA xÁªïß, ªÀÄ£ÁêåZÉÆ ¸Áéxïð ©ügÁAPÀļï jw£ï ªÁqÁè. vÁPÁ ¯ÁUÉÆ£ï, ªÀĤ¸ï PÉzÁ¼ÁZï vÀæ¦Û eÁ¯ÉÆè ¢¸Á£Á. D¥ÉÚA D¤Pï¬Ä eÉÆqÉåvÉA vÀ¸ÉA ¥ÀÅAeÁªÉåvÉA ªÀÄíuï vÉÆ ªÀĤ¸ï PÀUÁðvÁZÀÄZÀÄðvÁð. £À»A vÀgï, ªÀÄÄSÉèA f«vï PÀ¸ÉA D¸Ávï ªÀÄí¼Áîå C«±Áé¸Á£ï §¯Á¬ÄÌ ºÉÆUÁØAiÀiÁÛ. GzÁ¸ï/ ¤gÀÄvÁì»/¤gÁ² eÁvÁ. GzÁ¸Ààuï, DAiÀiÁÑå ¸ÀA¸ÁgÁAvï ©ü g ÁAPÀÄ¼ï ¸ÀªÀĸÉåA eÁ¯ÁA ªÀiÁvïæ £À»A, ºÁZÉ ªÀ«ðA ¸À¨sÁgï CPÀ¸ÁävÁA WÀqÁÛvï. C¸ÉA ¤gÁ¸ÀàuÁAvï ²PÁð¯ÁèåA ¥À¬ÄÌ 15% ªÀÄ£ÁêåA fêÁÏvï PÀvÁðvï ªÀÄí¼ÉîA JPÁ SÁ¹Î ¸À«ÄPÉë ªÀ«ðA PÀ¼ÉÆ£ï DAiÀiÁèA. ºÁZÉÆ ¥ÀjuÁªÀiï eÁªïß, ªÀÄ£Áê÷åPï ©bÁuÁåPï ±ÉªÁÖAªÁÑå ¦qÉA ¥À¬ÄÌ PÁ¼ÁÓa, qÁAiÀÄ©n¸ï, EvÁå¢

- ¥sÉ°Pïì J. r¸ÉÆÃeÁ ¦qÁ D¸Ávï ¥ÀÅuï ¸ÀzÁÝ÷åPï, ªÉåzÀQÃAiÀiï ¥Àæ«ÃuÁA¤ ¸ÁAUÉÑ ¥ÀæªÀiÁuÉ, 2020 E¹é GzÉAªÁÑå ¥ÀAiÉÄèA, PÁ¼ÁÓZÁå ¦qÉ £ÀAvÀgï GzÁ¸ÀàuÁa ¦qÁ zÀĸÁæå ¥s À AUÉÛgï ¯ÉÆPÁPï EeÁ ¢Ãªïß D¸ÉÛ°. ¤gÁ¸ÀàuÁPï ¯ÁUÉÆ£ï ¸À¨sÁgï EvÀgï ¦qÁ ¸ÀÄgÀÄ eÁvÁvï ªÀÄíuï vÁAZÉA ¸ÁAUÁ¥ï. vÁå ¦qÉPï N¼ÀUï eÁ¯ÁèåAPï, vÁAZɬÄvÁèåPï ¸ÉÆr£ÁAiÉÄ, §UÁgï eÁvÁ wvÉÆè ¸ÁAUÁvï ¢eÁAiÀiï. ºÁZÉ ²ªÁAiÀiï, ¦qÉøÁÛPï ¥À¸ÀAzï D¸ï¯Áèå «µÀAiÀiÁA¤ C©ügÀÆZï zÁPÀAªÉÑ ¸ÀAzÀ¨sïð ¢eÁAiÀiï. vÀ¸ÉA ¸ÀzÁAZÁå ¸ÀĪÁvÉgï xÁªïß, ªÉUÁîå ¸ÀĪÁvÉPï ªÀí£ïð, £ÀªÁåZï ªÁvÁªÀgÀtPï ªÀUÁðAiÀÄÄì£ï, aQvÁì ¯Á¨sÀAiÀiÁÓAiÀiï.

PÉÆAQÚ ¨sÁ±Á ªÀÄAqÀ¼Á xÁªïß PÀ«UÉÆÃ¶Ö ªÉ°. PÀ«UÉÆöÖAvï ¥sÁæ¤ì¸ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï PÁ¹ìAiÀiÁ, ¸ÀÄ¢ügï PÉÆqÁ̤, jmÁ C®ÄâPÀPïð, Lj£ï gÉÆræUÀ¸ï, ¦ü°¥ï r’¸ÉÆÃeÁ PÁAdÆgïªÀiÁUïð,«PÀÖgï PÉÆ£Éì¸ÉÆ, ªÉgÉƤPÁ r’¸ÉÆÃeÁ, °ÃAiÉÆ ¥sÉ£ÁðAr¸ï, ¹j¯ï PÁå¸ÉÛ°£ÉÆ. ºÁt ªÁAmÉÆ WÉvÉÆè. ²æà ¹j¯ï PÁå¸ÉÛ°£ÉÆ£ï D¥ÀŨsÁðAiÉÄ£ï PÁAiÉÄðA ZÀ®ªïß ªÉí¯ÉA. ªÀ¢üð: D¤ì ¥Á®qÁÌ

ºÁåZï ¥sɨÉægï 19ªÉgï PÉÆAQÚ ¨sÁ±ÁªÀÄAqÀ¼ï ªÀĺÁgÁµÁÖç ºÁt PÀ«gÁeï eÉ © ¹PÉéÃgÁ ¸ÁägÀPï PÀ«UÉÆÃ¶Ö ªÀiÁlÄAUÁZÁå ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀÄA¢gÁAvï DAiÉÆÃfvï PÉ°è. ªÉâgï CzsÀåPïë eÉÆãï r’¹¯Áé, G¥ÁzsÀåPïë D®âmïð qÀ§Æèå. r’¸ÉÆÃeÁ, ZÉÃgïªÉÄ£ï ºÉ¤æ ¯ÉÆèÉÆ, PÁAiÀÄðzÀ²ð ¯ÉÆÃgÉ£ïì r’¸ÉÆÃeÁ-PÀªÀiÁ¤, ¸ÀA¥À£ÀÆä¼ï ªÀåQÛ D¤ì r’¸ÉÆÃeÁ ¥Á®qÁÌ, ‘¢ªÉÇ’ ¸ÀA¥ÁzÀPï ¯ÉÆÃgÉ£ïì PÀĪɯÉÆè D¤ £ÁlQ¸ïÛ ¥sÁæ¤ì¸ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï PÁ¹ìAiÀiÁ ºÁdgï D¸ï¯Éè. D¤ì ¥Á®qÁÌ£ï PÀ«vÉZÉÆå ¨ÁAzÁªÀ½ D¤ PÀ«vÁ §gÀA«Ñ jÃvï ºÁå «²A G¯Éƪïà ¢¯ÉA D¤ PÀ«UÉÆÃ¶Ö ZÀ®ªïß


&

March 9, 2013

ÓoPŒ^Ó}

?u|å: bÒr dúº|Úo !:jr‰Ú} =oÓoÇÚ} ;nkoA}‹ EoàAuà :j"Óo %?ur AjtÚušàä Ò"| Óoa"~Üoå !Duà %?ur AjtY:}‰ =oÓoÇÚ} ;nok A}‹ DjùO{}š ;uàAuњ d?oå Úo\Ó} =oA}œ qh"?uršå :jBuà qàAjûóߊ =oA}œ AuT¢à qh"?ošÇ<}ä =jÒrš =oA}œ íjìÚo vl:jÚ}Ö} =jÛuršå :jBuà qàAj û óß Š úr?oºU (;u r è} ÓoàO{} Nà;jND}‰ ØoàA}x <oàå ÓoØoÚ} ØoA}‹ ÖoÚ} AjÚoœ^ :oÓo ÖuÚurx IP¶?oå :oÇ Aj a ~à d?o æoYÖ} Dj"Ûj"œZ:} Øo?oå Óoa"~ÜoÖoÇ æoàèu‰ÚoÓ}ä q^ Aj"e<u =jÑÚo ØoOt‹Do‰<oà IP¶?ošÇ ÖuÚoxÇU I:j<} ùÚj"àÓ} Aj"ÀÜ} IAur ú?ušà =jÒ"»ä ÓoæoÚ} ØoA}‹ä ;n k u r Ûu à Y|Ü}h" Øo?oàå :jY| d?oÓ} ;uAoÖuÚ} ælA j ~j Dur qD}?uršä :ur q=o®Ó} DurÛ}‹ Õo?ur¥ <oà Aj"ÀÜ}å EoÇÖ} Uà:o‹à^ íjìÚo vl:jÚ} \èo‰<oàä Óoa"~Ü} ÖuÚoxÇÓ} %DoxÇÚ} ÓoÜu£A}‹ :u|?} =jûDu¥à =j è j A }‹ä :u r æl o OtšÇ æloO{}ÈÖ} q=ošÇ ÓoAjt<} Ôu?urå d?o<} =oÓoÇÚ} ;nkoA}‹

¨æàʅ BÊæác$ ÓÝíWÝñÝ

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

%?ur AjtÚo‰<oàä Óoa"~Ü} ;j"DoÈÇÖ} DjàDoÚoà:} qD}?ušàå =j Ò rš Öu Ú u r x æoè} :oÓo I?o¶?oå æloYÖ} I:u‹<} :oÓo Doàæoèo‰å :u | ?} =j û Dj " <} <oLàA}x :jOtÚoO{} ùÚ}‹ qDo‰<oä =kjûÛoÚoUà ÚoAu¿Úoà æoà;o‰ q^ q=o®Ó}Ö} aÖjÚo‰å \:ošÇ vl:jÚ} =jû:oÖuà ÓoØoÚ} ùÚo‰ä Dj"<}O{} EoÛo‰ä q^ <o:oÈàO{} Øo:o:}å <o:oÈàÓ} %DoxÇÚ} îuèjA}‹ qDo‰<oàä d?o<} q=jÒ"šà :oÓo GàO{} qOtx:}? :j B u à =oÓoÇÚ} ;n k o A}‹ ;uàA}?urš d?oä ÖoÚ} =uàZ úrPr ÓoÜu£A}‹ =jÚj:} =oÓoÇÚ} ÖjÛuršå :jBuà =oÓoÇÚ} ÖjÛ}?urš :urh" q=o® ;nkjàO{} (;urè} íjìÛ}?ošÇ Uà:o‹à^ N"Ûur<} Ôu?urå ?oÀ<} ;nkoA}‹àÖ} \à ;j"v¿àÖ}å iÓo=} :oÓo <oàå =oÈÒ"Ó} =oAo‰<o Óoa"~ÜoùÛu ÓoØoÚ} ØoàA}x Aj " "îoÚ} DjÚ}?ošÇ<}ä qAjO{}æo=jO{}‹ q^ ù"Ùo¶àÖoÇ^ :oÓo =jO{}œ ú?ušàå =jù:}‰ ÖuÛoºÖuà ù"KAj{} <jAàu RÈ|Do‰àA} Aj"Àèo¿Ç îo\Ú}å d?oO{} :j<o~Ùurä :urhr EjÙoÓ} =jÛuršå =jàÖoO{}‰ Doà;oÇàÖoÇ ;jÒ"<}ä DjÓo~Y ØoÔoÇY )Ó} ?oÀ<} Ôj"Ûj"œ?} æoà;ušàå q^ :uà qùÈAjt/DjùÈAjt ùÚ}‹ ÓoÜu£?uàå q^ q:oà #àÔušàÛ} ;nkoA}‹

d?oÓ} )Ó} ÓoÔj;} qÒ"šàå !iRŒ :oÜuà =uÑ|D}ªAu"<oùÛu ÓoÔj;} AoÖjÒ"šàå ‘:j"Óo <jAuà íjìÚ} Duàù›<} Øo?oàä :j"ØoÇ ØoÔoÇÖoÇ <jÓëoU ØuÚoÓë} Újr=} vP†ÚoÓ} ]|å Dj Aj"e<oÇ vl:jÚ} :j"Øuà íjìÚ} ÚuZ| Øo:u?uàå ;jDuàNÚ} Aj"e<oÇà:} RÈDj¶Do =jÒ"šàä qAur¥ AjÀZ?} Ò"|A}‹ :j"Ajtxà íjìÚ} DurÛ}‹ ]:ur?urå’ aCjO{} qÒrx<} d?o æloYÖ} Gà\Ô} AjèjÔ} Øo?urå úr|Ü} :jY| q=o®U îuèj"xèoà ùÚo‰ä !Bu à Uà:j " <} d|;o =o;oÈÇæoùÛu Ôu?urå !Duà :oÓo Dj A j " §<o:}bšà íj ì Z:oà Ò":o<oàä :oÜuà =jÒ"šà AuÖuà =o;oÈÇæoùÛu å :j B u à =o;oÈÇæ}O{} :oÓo DjæoÚ} Y\U ù"Aj"Ó} ]|A}‹ qD}?uršå qØ} EoÓo =jèuA}‹àÖ} Uà:ušà :oÜuàä R:uà :jY| EoÛ}‹ qOtš Aj"ÀÜ}å =o;oÈÇæoùÛu æu D oàA} ÓoÜu£?ušàÖ}ä qh"?ušà ÓoÔj;} :oÓo ]?uàå ÓoÔj;} AoÖj"<} =o;oÈÇæoÓ} æoYÖ} G"i Øobå ;j " æo¿ÇàÖu à Aj t Ôu ® à ;u | A} qOtx:oä Aj " ÀÜo?u r :u r å !vl<àj ;j<} :j"Óo Aj"ÀÜo?ur :urå ;nkurÛoÇ :uà=o =jÒ"šà #àÔušàÛ} ;nkoA}‹ )Ó} ÖoYX DjàDo°ÇÖu EoàÔoDjÚ} qh"?uš Aj"ÀØuùÛuå ;j"æo¿ÇàÓ} ;jAjt~;nk}~ íjìÚoà æoà;j"<} ]:oàA} Aj"ÀÜ}å EoàAuà :j"Øuà <oàA} ]?ušàå

Smt. L. D’Souza, Kinnigoly - 574 150.

‘úràÔuÈI"?u|Bj<}’ Aj"ÀÜo?urå

íjìÚoU Öoa ÓoÜu£?ošÇ d?oÖo q^ Óoa"~ÜoÖo Djà:urDoÓ} ar:}Ö} <o:}bšå <j A oÇ íjìÚoà:} <j:? j oà =kDu }‰ä d?oÓ} Uà:j " àÓ}h" Øo?u à <oàå Óoa"~Üo<} =jû:o ;nkjàO{} Uà:}bšà Djº=o®à q:oàÖ} GYà Øoàa¥à G"Üoà ]Dur<} Ò":obå :oàÖo îo?o‰Ç=jÜoÓ} ;uAo<} ]?ušà #<oAj{} :uàå =o;oÈÇæo<} :oàÖo íjìÚoÓ} ‘ #Aj t ¶<j " Ò"?} ’ Aj " ÀÜ} <oàA} ]?uàå R:oÇÓ} ;u|A} Dj;oàÖ} :oàÖo DoàÔo:o qD}?uršå

QÅàÓݤíʅ ÓÜÊÜáv…¤ RÈ|Do‰àA} Dj A j " Û}‰ä DjàDoÚoÖoä Dj"Au~Ú} ;nkoA}‹Ö} qD}bšå q;oàA}ä )A}ä Óoh"<} q^ !æu ? } ; !NÈEoAj { }ä #DoÓ}ä Øoúræ}; ;nkjàO{} ;n k o A}‹ ;oa;} ÚoO{}ä Dj ? o¶àA} ÚoO{} :oÖo %=oÈà:} AurÒ"§ q^ :oÖo %=oÈà:} ØuI"RÈ|D}‰å !Buàä Djà:j\ ;nok A}‹ Djà:j\Ó} AoÛurA}‹ qh"bš ØoAo‹Doå q:oà DjÔo¿Ç DjàDoÚoÓ} aDo‰?oÇ~å EoÖoR| Aj\~ DjAj"Û}‰ä ;j"dÈ <oàå :oÇ Aja~à qa"ä RÈDo‰àA}

- DoPº;urÚ} Z’Dur|Iä BjàùÚj=jûÚj

DjAj"Û}‰ä RÈDo‰ %=oÈà\šÖ} Aj"ÀÜuràÓ} <jÀØurå RÈDo‰àA} Dj A j " Z‰ \\š Dj A j t ;k o <u U DjA"j Û}‰ ;j"dÈ <oà Aj"ÀÜ} qa" Ajt<j"<} íuìAoÇà; q^ RÈ|Do‰ îo\Ú} WÒ"àA}x q^ Aj " Úu r àÓ} qa" :j O tÚ} ØoAoÇàå

ÊÜÓÝÀá ©ÁáÓæh…

AuDjªÚ}‹ ÕoÙ}œ ‘AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ}’ ^ØoR| æloY =jÈæoa:} ØoAo‹Do

qAjtxà ?oÀ<}=jÜoÚ};nkoA}‹ AuÑ|Aj"AuÑKÚoU DjAjO{} qAjt¥Ç AjtÀP¢ÛoÇà^ iùh"?ošõÇ<}ä qa"¥ =uÑÙoU ælj?oh"x ú;oèoh" æloY NY qD}bšå :oÇ ÓoèoÚ} (úrš =oÈO"ºà:} :oÖoÇÖ} íjìÚoà:} AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ} :jOtÚ} ùÚ}‹ qAjtxà Aj"O{}<oÇ Aj"O{}<oÇÓ} EoÛj"<} ]:o?urå Eur =oÈO"ºà:} íjìÚo Ò"àAuÑ¥ ÚoAošõÇ%=oÈà:} qAjtxà qàT†Öuà AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ} EoàÛj"Ó} Dj"Új" ú?uàå :jÚ}h" qàT†Öuà AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ} íuìrÙ}-íuìrÙ} _Ò"?oÇÚ}h" AuÑ|Aj"AuÑKÚoU \ÓoœÜ} :uràÛoà:} ælurÔo‰b Øo?oÇÚ}h" =uÑÙoà:} NÚu=jÜ} ØoOt‹:}?ušàå =jÈ:uÇ|Ó} ØoA}‹ AjtÀÓo ?oÀ<};nkoA}‹ îu?ušà ØuA}?ušà #?ušà ÖjÛj"Üuà Øo?oÇÚ} ;kj"àAjÚ} (Dj"Úu) ;kuàÓ} Ò"|A}‹ =uÑ|Ù} Gèjxèu¥à qD}?ušàå qàT†Öuà AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ} ;nkurÛu=oaªà DjT¿ æur|:}š îob ú?oÇÚ}h" %=oxÚoÓ} =jÛj<oDo‰à æloY ùBoª:obàå :j"Au"¥à ‘AuDjªÚ}‹ ÕoÙoœ’Öuà AuÑ|Aj"AuÑ|KÚ} Au"èuràÓ} Dj"Új" Øo?oÇ%=oÈà:} EoàA} q:oà Dj"BuÔo:} qDoàå ÔjÚu§ÖoÇ AuèoÚ} )Ó} Ùu|N?}DjrŒ<} :j"Ajt¥õÇ AuÑ|Aj"AuÑKÚoÓ} #?ušà a"|Ù} Õo?}‹ _Ò"?ušàÖ} =uÑÙoà:} Aj"D}‰ Dj"Ó} Øo:oå ;kj"àAuÑÚ} ;kuàÓ} q^ =uÑÙoÖu Aj""Ûur†@ <oàÖ} Øo?oÇå

R:u à O{} ØoàaŠ Ò"àAo¥Ç <j:o?oà =kuDo‰Ó} ØuI" ;nkoA}‹ä <jAuà íjìÚ} :j"Óo #<oAj{} ØoA}‹ Au"èu‰?uàå d?oÓ} )Ó} íjìZä q=jûÜ} GàO{} qDoà :uà aDjÚuršä îob =o;oÈÇæo<} DoàÔ}?ošÇ<} Ajt:}È =o:uÇ?urå DoÚuxà Dj Aj"e<oÇà^ íjìÚ} :jOtÚ} Øo?uàå <j:j?oà =kuDo‰Ó} )Ó} Ej=uщ qDo‰<oà :oÇ DjàDo°ÇÖur AjÀZ?} ^úrPD} qÒršä #ÔjØu~à:} arDo %=oÈà:} (Óo ?oÀ<} ÓoO"~ùÈAjtà:}ä ^úr|PDo<}ä íjìÚoU Öoa d?oÓ} ]|A}‹ä

=oÈW:} ÓoèoÓ} (ùÚuØo¶à:}) úràR® Úu\Ú} AjtàÛj"<} EoÛo‰ ØoÔur : Ôur<oœ?ur ÔoÈdOt _kÔj~Ø}ä NÚoà=jûÚ}ä AjDoh" (AuD}ª) :oYÓ} : 8, 9 q^ 10 AjtÖ}~ 2013 =jOt~à:} =jÈAjÖjÓ} : ÓoAu"~b:} OtIÓ}

G"Do~U AoÙ}ä Dj;oàh" ù"AjtœÚoà q^ arD}ä Ôura¿æo=oÖuà æuDoàA}

Diocese of Vasai Organising the Lenten Konkani Retreat

Venue : St. Gonsalo Garcia Church, Barampur, Vasai (West) Date : 8th, 9th & 10th March 2013 Time : 5.00 p.m. to 9.00 p.m. Preacher : Carmelite Fathers Archishop Felix Machado Bishop of vasai

Way of The Cross, Confession, Mass, Blessings of the Bishop More Details Contact : Rev. Fr. Prashanth Saldanha - 8806879487

ÖjZ:} aAjÚoÓ} Djà=jÓ}~ ùÚo : =koå =jÈBoà:} Dj?o†<oÀ 8806879487


'

March 9, 2013

AÊÜ Ó Ü Ì Ã … &17 Aj""0;jYœ?oÇ =oBoÚ} Øo?ošÇ Aj"e<oÇà^à q^ AjDo~à^à +DjxÚ} q^ :ur (ÓoAu"Óo =jèu:o?u :jY :oàÖuÇ Aj";kuà ùDj?uàhr %PAu®à Öj?ušà <oå ùDj ? oÇhr %PAo®ÇU ÔjÚjØ}hr <o:}bšàå NDoœÖo ;j"Újà:o<} ØurW~ !à:jÚur<} =oÙo=oÙ} bbš Au"|Y<}h" q=uњ =oÈÜ} DurÛo¥ <jà:jÚ} (Óo Aj " e<oÇ %=oÈà:}ä æo=oO{} ?oTà Øoh":u‰à :jÓ}~ a:jÓ}~ q^ PÛoh"Ö} AjtÚj"<} W<j"‹ÖoÇ Aj"I\|<} ?udš<} )Ó} arD} ;jAjÚušàå :uà ØoA}‹ =oXà Ò":o<o +DjxÚo<} - Øur ùDj?oÇT ÓoÚoÜoàÓ} ?oÔur<} a"DoÓ} qh"?urš ?udšÓ} eBoÚur ùÚj"<} ;uÔu<} q=jÒršå “ Dj A }~ Dj à =j ; j ? u à å e|Úu r !” :u r Aj " ÀÜo?u r AjÇàÔ}=j@ “;o;urš Øoàa¥à G"Üoà ;oùOt‰O{} =jûÜ} NrÈD} b ØoàA}x <oàO{}å <jÀO{} :jÚ} Euà DjA}~ íjìÛu‰à <oå” :ur da":jYÖuÇ ù"i<} =jèu?oÔuršå “ØurW~h" Ôu?uà q^ bb Au"|Y<} =oÙošA} ú?u r å =j û Ü} bZOt q^ æuàIa"<} q:oàhr qØo;} æl j à Au Ñ <} qDo:}å R:u à Aj"ÀÜo‰àO{} :j"à?” R:u à “ EoàAu à Aj"ÀÜoIO{}?” ÖurÚoà=jYà EuÜu :uÜu =jèu?oÔurš ?udšå W<j"‹ =uã - a"DoÓ} qh"?urš - =jO{}œ ÚoAuÑ<} EoàÓoà =jèu:o?urå :oÖoÇ æurÙoà Aj";kuà dÔuÈÙ} ;kj"àAuÑ:o~bå “:j"à qAjtxà TÈ|<} dÔu‹?} ]!” Aj"ÀÜo?urå +DjxÚ} q=ošõÇ =oàOtà ÔoàXàÖuÚ} ;k? j r u <}å “:j"W AoÙ} RšO"Ú} Øoh"» ùÚo‰à EoàA}å” “Aj"ÀW AoÙ} RšO"Ú} ùÚo‰O{}?” DjAo?} aÖoÚo‰à aÖoÚo‰à ?u d š<} W<j " ‹Ó} =jèu?uàå “Aj"ÀØoÇ AjtÙuÓ} R:uà Øo?oà?” “:oÓo =jè< u oÓo!” ù"Durx<} EoDurš +DjxÚ}å “:ur qAjt¥õÇ eà] _k?o¶à:urš ÖurúšÙ} e|Úurå :j"ØoÇ AoÙuÓ} R:uà Øo?oà?” ?udšÖuà DjAo?} =jÚo‰ññÇ<} %ÖoÚušàå +DjxÚo<} “Do;koÜ}~ <oÀàO{}Úu _?oxÙoÇ

“:j"àÖ} DoàÔ}!” DjA}~ Ò":u?àu !” :ur Aj"ÀÜo?ur “Au | è} Ò":o<o Dj A }~ (Ó} %Aur :oÖo ù=o?oÖuÚ} Doú~à Øo:u?uàå” GàÖjA}‹å “EoàA} :j"Øur “:j"à AuèoÓ} ÚoÓo‰O{} :jÚ} Aur|Ô} ùÚo‰àä bàÛo!” :j"ØuÇ DjàTà ÚoúràÓ} EoàA}h" :u à “ EoàA}hr !”

-

ÓÝíPÜم PÝ~ —50

:j " à ! q:oàÖ} bàÛoÖo Eo:oà:} Eo:} Õo?}‹ ælàj Ao‰O{}å” Euà qOtx:o<o ?udšÖu ;urèu PK"ª íjì"àA}?ušõÇ=jYà íjì"àAuš q^ +DjxÚoÖuÚ} ú|à]È:} Øo?uå “:j"Øur Eur íjì"Ù} ú;urè} =jÚoÇà:} íjì"Ù} ØoA}‹ %Úo:} Aj"Àèu¿à EoàA} <uÜoàå =jûÜ} Aur|Ô} ù"Ûur~ Aj"ÀÜo¥õÇÓ} :j"à (Ó} Wa Új"Øoº:}å :j"ØoÇ AoÙu Aj Ò "š ;u r |<} qÛo‘:j Ú } q=o_àÖ} %Ùur<} Ôu?åu q:oà :j"W ?oO{}‹ q^R RšO"Ú} ùYØoO{} :jÚ} EoàA} :j"ØoÇ DuAuÓ} qÒr‰à qDoà!” “AjtÀÓo :j"Øuà %PAu®à DjAt j §<o!” “:uà EoàA} =jÒ"šàÖ} ØoÜoà!” q=ušà Ej;ku~à =uÑBu ?oÔurš +DjxÚ}å “EoàA} EoÇ Bj E j Ú oà:u r š =j È îoÇ:} Ot ù"îoÇ:} Ôj"àÛoä Aj"ÀAob q^ NÖo¥bå ØoàA}! =jûÜ} EoÇ BjEjÚoà:} íjìÛu¥à DjA}~ EoàA} ØoÜoàå :j"Au"¥õÇ AjÚÚj o@ bZOt =ku<o~àZDoÓ} EoÇ ]Doà^ (Óo ;kj<jºà:oÖur =oXàæur ?oæloš Aj"Àèu¿à :j"à ØoÜoàO{}?” “ååååå” “:j"à ØoÜoàO{} =jûÜ} Dj A u r §àÓ}<oàO{} !” q=ošÇ DjAo?oU Øo=} +DjxÚo<}àÖ} ]bå “U|:} ]àA}x q:oà qÒr‰

Øoå bZOt :jDj?oÇàÓ} EoÇ BjEjÚoà:} =koÓoÙu =kjûPàA}x DurÛj"àÓ} <jØr u å :oàÓoà Aj""èoà ;nkoA}‹ <jbÒrÇ N"Z~?ušõÇ=jYà N"Ûj"~A}‹ ÓoZIO{}å “:jÚ} Aj"ÀW ùæoš:} R:oÇÓ} AjtÔo‰O{}?” “#àTšC} Aj"Øu~Öur :j"Øur æo=jO{} Eoà:j"à Au":uÚ} Øo?o <jÀO{}?! æurÚur Aj"^D} :ur =jûÜ} Djº:oÖu !Djx:oxÒ"<} !Dur Øo?oå” “Aj"ÀØoÇ =o=oŒÓ} æurÚur Aj"^D} :j"àÖ} ØoAuÇ:}!” q:oà ;kO j {}È qÚoÒ"šà ?udš<}ä “W<j"‹ æoæoÓ} q^ ØurW~Ó} Nr;} iùOt Aj"ÀÜ} :oÜuàÖ} :j"Óo DoàÔ}?u š Aj " ÀÜ} EoàAu à qOtx?ušàå” ;nkurZà ù›ÜoàæljÚ} +DjxÚ} Öj"=} ÚoAuÑšå “%PàA}x =jû@ iÓošO{} !” %=oÈà:} :u r Aj"ÀÜo?urä NÚuàÖ} Pù›Ü} W<j"‹Ó} ØoAuÇ:} =jûÜ} :j"ØoÇ æljh"®Ó} ØurW~Ó} GàÖoh" Y\Ú} q=oO{} EoÛur¥ %;uŠ|B} qAur¥ <jÀO{} qD}?uršå :uàÖ} q=ošÇ EjÙoª<} Aj";kuà =jÛušà!” “Aur|Ô} ù"Ûur~ ØoAo‹Do!” “BjEjæloD}! =jûÜ} :oàÖoÇ Aj";košõÇ AurÔoaià :j"à R:uà ØoÜoàO{}ä ?udš <urÒ"?} a"Úoà;o?” “:jÚ} q:oà R:uà?

:jOtÚ} qDoàå =jûÜ} EoàA} Aj"ÀØur Ôj"_:}‰ AoA}È ÖoP" ;jAj:ur~?uràå R:uà Aj"ÀÜo‰O{} :j"à?” :oÓo (Ó} ]|C}ª =oKA}‹ ?udš ;nkjàO{} ;nkoA}‹ Dj"Ùurš q^ i|;o W<j"‹ Dji~à Ôu?r u å W<j"‹U ]|C}ªÖ} ØoAo‹D}bš (Ó} NfC}ª DjAo?} :oÓo Øo=} ]|<oDo‰à ÚoAuÑàÓ} ?udšÖoÇ<} Øo?uà <oå “ Aj t ÀÓo :j " Øu Ç ?oTà %PàA}x qDo W<j"‹ æoæo!” “ EoàA} :u à ØoÜoà !” :jù›Ü} Aj"Àèuà W<j"‹<} “Öj?oÇàä DoAu¿à:} ÚoAuÑ<} %?urAoÇàå” a"DoÓ} qh"?urš Aj"rÙ} æljÚ} ?ur|Ó} W<j"‹ =uãÓ} <jàØof ]cª =oKA}‹ =oBoÚ} Øo?u r å DoAu¿à:} =oAu‰Ö} ?udš<} q=o®à q^ +DjxÚo Aj";kuà ;ur|<}h" =oaªàä Öj?}?ošõÇ %PAo®õÇÖur DjaDo‰Ú} aAjÚ} W<j"‹Ó} ]?urå =jûÜ} Öj"úr<} =jû@ bàÛoÖuà <oàA} :oÜu Aj";kuà EoÛušà <oå :oÖuà %PAu®à qîu|Ú} ØoàAu¥õÇ =jÚoÇà:} Öj"=} qD}?urš W<j"‹ (Óo ^|è} DoºDoDjàTà ælj"Øoà %ÛjOtšÔuršå “:j"Øuà Dj"Öj<} NÚuàÖ}!” :ur Aj"ÀÜo:ur ^Új":oœEo<}å “Au|è} Ò":o =jÚoÇà:} Úoú¥àå” “Aj":jšæl}? +DjxÚoU qAjtxà ÔjÚ}§ =jÛo:}?” W<j"‹ =uã q=uњ qùi~Ó} EoDur EoDuršå “Au|è} Ò"àAu¥Ç =jÚoÇà:} ÚoÓ}?ošõÇà:} R:uà qDo?” :ur Aj"ÀÜo?urå “q:oà íjìÚoà:urš GÚur ;o;urš :j"àÖ}å :j"W aàÖjA}®àÖ} Ajtà;j"<} íuìàAu¥Ç :jDjbå” “=jûÜ} :j"à AjtÀÓo DoàÛj"<} Ôob<oÓo W<j"‹ æoæo! ?udš =jÚo\‰?oÔurš :oÖur Eo:} ;kjÚj"<}å :oÖoÇ ;urèoÇà^à ;j"Óoà qD}bšàå W<j"‹<} R:uàÖ} Aj"Àèuà <o NÔjÚ} ?udšÖuà Ajt:uà =uÑBu?uàå “ ùDj ? oÇ Uà:o‹à^à N"Ûu r šO{} :j " à ?” :oÖo AuàÔuà:} Ej"èurºèur<} :oÖo Aj""GAj"èoÓ} =jèu?oÔušà bàÛoå “:j"Øuà DjrxKÚ} ú;jèo Ò":j?àu ?” :ur EoDuršå “Au|è} Ò":o<o

Aj " ÀÜo?u à (Óo ?oàæ} %DoºDoDjàTàå ?udš <urÒ"?} a"Úoà;oU DjàT|:} :jæ~ul \ =oÈÚjàæl} Øobå Aj"àÔj"¿Úoà:}ä æuàÔj"¿Ú} q^ Aj";oÈDoà:} a;u|i DjàT|:} qÓo;ja"Ó} ù"èoºÚoà ùÚj"<} qD}bšà Boèoà %@ <o:}bšà q^ ?udšÓ} &àÖoà\šà &àÖ} :j æ l u ~ \ Au " èo¥õÇà:} :oÈD} Øo?u<oà:}å DjàT|:} :oÖoÇ ÚjÔo‰à:}Ö} qD}?ušà q^ :oÓo :jæ~ul \ ]:u?oÇàÓ} ÓoØ} qD}bš qàæur ùY¥ ùDjbh" ÔjØ}~ %;ubà <oå :jælu~\ ÖoP" qDo‰à qDo‰à ?udšå ùú|~ÚoÖo =jàÔo†à:urš Dj"Ùurš q^ (Óo =oÙošÇ<} (Ó} a;u | B} AoÀØoà:oÈà Eo\à Ò":o<o :oÜu :oÖu r Ö} =j à Ôj Û } æloà;j"<} EoÛuršå =oÈÚjàæloÖuÚ} ÓoØoÚoàÓ} q^ ;nkurÛoÇ ?oÀ<} ?oÀ<} ÓoO"~ùÈAj t àÓ} Dj à T|:} ]|àA}x :ur :jOtÚ} Øo?ur q^ :oÖuà <oàA} Úoà;jºÒ"Öur æu|?} ÖjÚ}?ušõÇ=jYà =kjÒršàÓ} ?oÔuršå _à=uÑÈõÇ =jÛ}?uršõÇ q^ :urÇ Ir<} ØoàA}x =kjù:} AuèoU ÔjÚ}§ qD}bšå W<j"‹Öo =jYL:} Eo:oà^ :ur ^àAuÑ<} îoàA}x iúršå :oÜu ]àAo¥õÇ DjàT|:o AjtY=ko:} ;j"Ûj" vl:Új } Ò"àA}x =oÈÚjàæl} Øo?uršå =kjû?ur<} Ò"àAo¥õÇ :oÖoÇ =jÈîoÇ\Öo Ajtà:o =jà;oÓ} :oÖur q^ bàÛoÖur Aur|Ô} qÛjxè} <oDo‰à AoÀèuràÓ} ?oÔuršå !Buà ØurW~ q^ bbš Au " |Y<} EoÇ Dj à DoÚoÓ} q;u|A}œ AjtÔj"<} !Ûu|Ø} AjDo~à Djà=o‰<o ?udš <urÒ"?} a"Úoà;o Aj"àÔj"¿Úoà:} q_š =jÈ;nA jk {j } DjàT|:} DoàØ} ]àA}x qÒr‰ Øo?urä :oÖo Óoèo§à:} Aj""Do¿Öu =koÚ} Øo:o?u R:oÇÓ} :oÜu =ko?oÇà DoàØuÚ} DjàT|:} =u È |a"àÓ} ]àAu ¥ à Dj A }~ <jAàu Ö} :oÖuàÖ} Djºà:} =j;oàä %:oÈàä :oèu q^ DjàT|:} :oÖuàÖ}å (ÖoP" qDo)
March 9, 2013

ÖjbÒrä =oÈO"ºà:} Eo@à vlÚoà\aÜuà WÒ"àA}x R:uà ùYØoO{}?

- _k?ur|a<o dúº|Úoä =kÚu oÚ}

Ûubšà:} =jOt®Ú} qDo¥Ç _k W Òr|;n k u Ú j _ k a;oÇ]n k ~ ^ AjO{}È 6 IÜoà^ !:oÇÖoÚ} ú?oÇ %=oÈà:} EoAuà Euà ?u|G<} NÚuãØoh"Ö}¥ =jÛošàå :jÚ} Aj""àNh"ä Ûubš :jDj?oÇ AjÀÛ} BjEjÚoà^ WÒ"àAo¥Ç :jÚo‹ÙoÇ ÖjbOt^à <o (ù"œÚuà WÒ"àAo¥Ç =oÈO"ºà:o^à vlÚoà\aÜuà WÒ"àA}x R:uà ùÚuÇ:}? 1. Eu?}Œ?oã<} Djàîur ØoÜo ØoàAu¥à : Aj"EoÚoCjÄ ÚoØ}Ç DjÚoxÚoÖur Eu?}Œ?oã<} Djàîur 1091; Aj"EoÚoCjÄ =uÑbDo^à =oÈO"ºà:oàÓ}ä æl"j Úo¢ÇàÓ} q^ dé|Otà îo\Ú} qDo ú?urš Eu?}Œ?oã<} Djàîur 103 q^ (Au " ¶Øu ~ ^œ =u Ñ b|D} Eu?}Œ?oã<} Djàîur 100. Eur Djàîur æoOtŒÙ} ùÚoå 2. DoAj~\ÈÓ} ØoÔoÇÚ} qDo‰<o Auræoã?oÚ} %Ph"?ošÇNY <jK<} ùÚo : ]DoÓ} Ao Úo\Ó} dé|Ot^à Ao =oÈO"ºà:o^à AjtÔo~Ú} Au:o<o (ù"œÚuà/Úur

qDo Aj"ÀÜ} ùè}?ušàÖ} :j"Au"¥à Auræoã?} =uÑ|<} æloO{}È ÓoÛ}‹ ;o;ošÇ Aj"<o»Öuà <oàA} ÓoÛ}‹ æluDuªàÖ} %PàA}x Dj"Új" ùÚoå :j"a" GàO"œÚ} Öj?o‰:} Ao =oAošÇ:} :uà DoàÔj"<}àÖ} ÚoAoå 3. ;j"æoAoÖuà R:u :jY| qDoT| :uà DjAur§àÓ} :j"Au"¥ ;urèu q^ Óo<} Öj"Új"Ó} qDurà]:}å 4. :j"Óo :j"ØuÚ}Ö}¥ aBoºD} qDuràÓ} ØoO{} : Eur aBoºD} <oà :jÚ} (ù"œÚuà qDuš?oÇ ØoÔoÇ ;nkoA}‹ ùrÛuš ?urÓo IAur qDo¥ÇùÛu AjÀÖoå 5. ù"AurÓ} aÖoÚj"àÓ} Au:oO{} :jÚ} : =jÒ"šà :j"ØoÇ íjìÚo¥ÇàÓ} =kuÑ|<} ùÚ}‹ ù"AurÓ} aÖoÚo¥Ç AjÇR‰Öuà =kuÑ|Ùur Auræoã?oÚ} ÓoÛ}å Øo:o\:u š à æoO{}š Aj"<o»àU ù"Aj"Ó} íuìå :j"à GàO"œÚ} qDoO{} :uà íjìÚo¥ÇàÓ} ùèurà]å 6. ú;o‹àO{} dé|Otà^ ÔurAjtªÇÓ} Õo?o¥Ç Öuã^Ó} 3-4 Aj À Û} DoãWÖu r Ç Du | _ª_<} qDurà]:}å úr@| :jY| ?oTà qÒrš q^ qàÔoÚ} Eo:} Õo?ur :u;o‹à :oà:j"à :oÓo Nèo<} :ur=jû<} DurÛoå :u|Ô} <o ÖurA}¢ IÜo^à !:oÇÖoÇÚ} ùÚj"àÓ} :j"Óo qÛ} Õo?uà :jÚ} _<} ;u r èoÇàÓ} :u r =j û <} DurÛuÇ:}å

7. ;o;uš :j"ØoÇ AjO{}È qùÈAj"Ü} ùÚj"àÓ} Ò"\:} :jÚ}; :j"a"¥

=oÙ} ÓoÚoÓ} Ao GàÖoÇhr AuÑ@‰Ó} ?oÔur<} ÚoAoå :u;o‹à :oàÓoà =oÙošÇ<} ;n k o A}‹ qùÈAj"Ü} ùÚu¥à ÚoAuÑAuÇ:}å 8. IÜo %Üu à qDošÇùÛu ä Úo\àÖoÇ AuèoÚ} Ao (ù"œÚuàÖ} DoAj~I^Ó} ØoÔoÇÚ} qDo‰<o SMS ;k o Ûu ¥ à Ao =u Ñ ;oà qÒrxàUà ùY<oÓo:}å :u;o‹à :j"Au"¥à Aj"<} :oÇ ù"i<} Au:o q^ :j"a"à Doà=jÛo‰:}å 9. =kušÙoà:} ‘(ù"œÚuà’ ÚoàAu¥à :jÚ} ù"iÖoÇ DuØoÚoÇàùÛu AurÔoAj"OtŒDoÖur ^Újà:jÚ} Djà=jÓ}~ ;jAÚj oå :j"Ajt¥ DuãÚoÇàùÛu Ej=o‰ÇÓ} )Ó} =oaªà :jY| %PA}‹ :j"a"à ú;o‹à a"DoÓ}ä Ajtú~XÓ} Au:o:} :uà DoàÔoå 10. Øo:o\:ušà Úo\ÖoÇ Auèo (ù"œÚuà =jO{}® ùÚu¥à qÛoOtå Óo?}DuàKÚoà:} ÓoAj{} ùÚu¥à :j Ú } ; Du à KÚo<} ;oÛu š ?oÇ ÓoÚoÚ}Ö}¥ AjÖoå q:oàÖoÇ <urAoÇ ÚuÔoÈ =jÈÓoÚ} ÖoPÓ} dé| ØoàA}x ØoO{}å (Úo\ÖoÇ =jOt® Auèo) Aj"ÀÜ} ^O"Aj{} EoÛošàå 11. Ajh"šà DjA}~ a;ko<oà :j"Auà =oèo¿ÇY| :j"à (ù"œÚuà =koDoÓ} Doà=jÛušàO{} :jÚ} :u;o‹à ?oTà qh"?ošÇ ;o;ošÇÖuà Euæu’Ù}ª Eo:o ;nok A}‹ æloO{}È æoÔur¢A}‹ DurÛoå ù"i ;nkoA}‹ qÒrš :jÚ}

;j"/îoæljY:} Bjâ;oŠ‡àIb DurAjtÚo ]|D} DjÓofà 5 AjÚoÚ} Au"è}bš GæoÚ} ;j"/îoUà Uà:j"àÓ} <o qa"à Au"èoà:} Aj"ÀÜ} !Djbà Djæol Ú} AjDo~àU qAjt¥à ;ur|<} ù"Ùo¶àU +èjÓ} (ÓoAu"Óo Dj"î};j"/îoà:} AoàÙubà Øo?ušà ]|D}å ÛurÚoæoO{} qØ} qAu"¥à Aj";kàu <oà :jY %ÛoD} %Úur‰?ur Óoèo§àAj"<o:} qAjt¥õÇ Dj;oàå

Ûur|Úo ?ur|æur ù"à;o=jûÚ}

=j\Ü} : iÈ| (D}å ?ur|æur EoUà Aj"ÚjÜ} : 24 =kuæuÈÚ} 2013

:j"ØoÇ EoÇ AuÔo¿ÖoÚo Aja~à ;j"/îoà:} qDo¥õÇ :j"ØoÇ =j\ Duª|^ ?ur|æurÓ} q^ ælj"ÔoÇ~àÓ} DjAjt;ko<} =oKOt‰àA} q^ :oàÖoÇ EoÇ !=jYa"\ ;j"/îoà:} qa"à AoàÙubà Øo:oàA}å q^ :j"ØoÇ !:o¶õÇÓ} DoDo®Öuà Dj"î} ?oæuràÓ} AjtÔo‰àA}å — =koÈ^œD}

=ku<o~àZD} ÓodœOt q^ ù"KAj{}

Aj""àÔuãÖo EoÛo<} AoIO{}å Aj""ÓošÇ<} ;nkoA}‹ #?ušà =jO{}œ qDo :jÚ} =oOtÖoÇ ÔoàX<} :oÖoÇ =oOtà Aj";kuà Nèo<} AjtÚ} ]Otå q^R| :ur Nè} qDo :jÚ} :oÖoÇ ;urèoÇà vl:jÚ} :j"Au"¥ ;ur^| æurÙoà YÔjOtå <oÓo AjO{}È Nèo<} AjtÚ} ]Otå #:ušà DjÚ}º ú?oÇY| :ur !:oÇÖoÇÚ} ùÚj " àÓ} q^R| Aj""ÓoÚ} Ò":o :jÚ}; :oÖoÇ =oOtà Aj";uà Eo:} ;jAjÚ}‹ ÔjÙ}ª AuÑ|Û}‹ DurÛoå %=oÈà:} Dj Ej=u‰ :ur %Ùur¥ <oå

a"ÚoÇà (Pepper) _ÙoÇÖuà Ôj<} (Gun)

Mace Aj"Àèo¿Ç ùà=u^<} ‘ =u = j Œ Ú} Ôj < } ’ aÓoÈ=oÓ} Õo?oàå Eoà:j"à 8 ;nkoA}‹ 12

=kûj Ù} Aj"ÀÜoDjÚ} a"ÚoÇ _ÙoÇÖu N"?uÙ} DurÛuÇ:}å )Ó} =oaªà !Dj?u 20 N"?uÙ} ?ur|Û} ùÚuÇ:oå EoÖuà Aur|?} 150 Új"=oÇà ;nkoA}‹ 500 Új"=jO{} Aj"ÀÜoDjÚ} qDo:}å N"?uÙ} ?oÔ}?uršÖ}¥ ;urèoÇà:} q^ ÔjèoÇà:} \|A}È DjºÚjr=oÖur Ej"?ur=} Dj"Új" Øo:oå 45 a"<j"Ùoà :oÇ AjÇR‰Ó} R:uàÖ} ]Do<oå :u;o‹à ;nkjàO{} ;nkoA}‹ =uÑèo=jè} íuìØoO{}å :oÇ =kûj Ûàu ;k j O {}È qDo :j Ú } :oU Auræoã?oÚ} =kuÑ|Ùur ÓoÛoå =uÑb|DoàÓ} ]|àA}x %=oxÚo‰å EoÇ a"Yà N"?u Ù oU =jÈæloA} 4 AjÚoœàå :oÇ <jà:jÚ} <j A u à N"?u Ù } Ôj < o‹à:} æljYØoO{}å a"YOtà Ôj<} - Eoàù"à AjÇR‰ AurÚo<oàå !a¥:}‰ Ôj<} ;nok A}‹ N"?u Ù } æl o O{}È Ò"|<oå N"?uÙ} Aj""ÔoŠ?ušÖ}¥ =jÚj:} Ôj < o‹à:} æl j Ú u Ç :}å 500 Új"=oÇàÖoÇ Ôj<o‹à:} LED ?oãÙ} qDo‰ q^ !:oÇÖoÇÚ} ùÚj " àÓ} Ò"àAo¥ Aj Ç R‰ÖoÇ ;urèoÇàU ]|C}ª Ôjh"È ùÚo‰å !Bu à qa"à a"YOtÖu à N"?uÙ} DoÚurx Øur|=} ;kjÚ}‹ AjtÚjràÓ} Øo:oå

ÊÜÓ¿ Ü Þíñ… ZÅ ¸ÝvÝÂP… BÓÝ AjDjO{}ä Ajt@Ó}=jûÚ} DuãàÙ} Au"ãù?} #ÔjØu~ ?oÔoœÚ} =kj^~B} ú?ušà )Ó} ÚjrAj{}ä Eur?} q^ RÖj<} æoÛoÇÓ} qDoå <jAoÇ ÓoØoY ØurÛoÇÓ} ÚoAuÑàÓ} NÚuà AoÚuà qd¥õ Dj"Ao:}å Djà=jÓ}~ ùÚo :

9820499835
March 9, 2013

ªÉÄÃdgÁ£ï D¥ÁÚPï «fävÁÌAiÉÄ£ï D¤ zÀĨsÁªÁ£ï ¥À¼ÀAªÉÑA ¸ÀªÀiÁÓ¯Éèå vÉå ¹ÛçÃAiÉÄ£ï ¸ÁAUÉèA “ ºÁAªï eÁuÁA, vÀÄPÁ ªÀÄíf Rj ªÀ¼ÀPï DAiÉÆÌ£ï CeÁå¥ï eÁ¯ÉA! vÉA eÁAªÉÑAZï D¤ ªÁ¸ÁÛ«ÃPï. QvÁåPï ªÀÄí¼Áågï ªÀÄíeÁ ¥ÀÅvÁ£ï ªÀiÁíPÁ PÉzÁßAZï DªÀAiÀiï ªÀÄí¼Áîå ¸ÀA§AzsÁgï ¥À¼À¬Ä¯ÉèA £Á ªÀ ºÁAªï¬Ä vÁZÉ ªÀÄÄSÁgï vÁa DªÀAiÀiï ªÀÄíuÉÆ£ï ¥ÀqÉÆAPï £Á....” ªÉÄÃdgÁZÁ “? ” zÉƼÁåA¤ D¸ï¯ÉèA ¸ÀªÁ¯ï ¸ÀªÉÆÓ£ï vÉå ¹ÛçÃAiÉÄ£ï D¥ÉèA £ÁAªï ¸ÁAUÉèA “ ªÀÄíeÉA £ÁAªï qÉÆgÉÆn Då£ïìmÉåmï ¥sÉÇAmÉÆ....” “ºÁA, GUÁظï DAiÉÆè, vÀÄA ¸ÀĪÀiÁgï ªÀgÁìA D¢üA DSÁå DªÉÄjPÁa ¸ÉƨsÁAiÀiï eÁªïß ‘«Ä¸ïì DªÉÄjPÁ’ ªÀÄíuï «AZÀÄ£ï D¬Ä°è.... ” ¥ÁmÁèå£ï xÁªïß D¬Ä¯Áèå vÁ¼ÁåPï ªÉÄÃdgï D¤ w ¹Ûçà vÉ«ê£ï ¥À¼ÉvÁ£Á, ºÁvÁAvï xÀAqï ¦ÃªÁ£Áa mÉæÃAiÀiï Wɪïß ¥ÉÇ°¸ï PÁªÀiÁZÉÆ ¥ÁæAiÉĸïÛ ªÀĤ¸ï G¨sÉÆ D¸ï¯ÉÆè. vÁå ªÀÄ£ÁêåPï ªÉÄÃdgÁ£ï ¥À¼ÉvÁ£Á, vÁuÉ vÉÆAqÁgï ºÁ¸ÉÆ zÀªÀgÀÄ£ï mÉæÃAiÉÄAvÉè ¦ÃªÀ£ÁZÉ UÁè¸ï ªÉÄeÁgï zÀªÀgÉè. vÉÆ ªÉvÀZï ªÉÄÃdgÁPï GUÁظï DAiÉÆè, ¸ÀĪÀiÁgï ªÀgÁìA D¢A DSÁå DªÉÄjPÁa ¸Éƨs Á AiÀiï eÁªïß «Ä¸ïì DªÉÄjPÁ ªÀÄíuï «AZÀÄ£ï D¬Ä°è £ÁAªÁrÝÃUï ¸ÀÄAzÀj ¤Ãeï eÁªïß vÁZÉ ªÀÄÄSÁgï §¸ÉÆ£ï D¸Á ªÀÄíuï. ¸ÀªÁ̸ï vÉÆ vÉå ¹ÛçÃAiÉÄPï ¥À¼Éªïß ªÀÄíuÁ¯ÉÆ “ vÁå ¢¸ÁA¤ ¸ÀUÁîå zÉñÁZÁ «ÄrAiÀiÁ ¥Á£ÁA¤ (R¨Áæ¼Áå ¥ÀvÁæA¤) ªÀÄÄSÁèå ¥Á£ÁgïZï vÀÄeÉÆå ©Q¤gï

±Üñ椨ÝÄ ÓÝíPÜم PÝ~

ÓÝíPÜم & 34 (¨ÁdÄ D¤ ZÀqÉØågï) ¸ÉƨÉÆÑå vÀ¹éÃgÉÆå ¥ÀæUÀmï eÁvÁ£Á ¸Áé¨sÁ«ÃPï ¥ÀÅt ºÁAªï¬Ä vÀÄeÉå ¸Éƨs Á AiÉÄZÉÆ D©ü ª ÀiÁ¤ eÁªÁ߸ï¯ÉÆèA. vÉA ªÀgÀ¸ï DvÁAAiÀiï ªÀiÁíPÁ GUÁظï D¸Á, 1968. ºÁAªï vÁå ªÉ¼Á DAPÁégï vÀ£ÁðmÉÆ, ¥ÉÇ°¸ÁAvï ¯Áí£ï ºÀÄzÁÝ÷ågï D¸ï¯ÉÆèA” ªÉÄÃdgÁZÁ vÉÆAqÁA vÁèå£ï D¥Éèå DzÉèå ¸ÉƨsÁAiÉÄa ¥Àæ±ÀA¸Á DAiÉÆÌ£ï vÉå ¹ÛçÃAiÉÄPï D¦è D¢è ft D¥Áèå ªÀÄw¥ÀqÁÝ÷ågï fªÁ¼ÉÆ£ï AiÉÄA«Ñ ¢¹è.... ªÀíAiÀiï, w ¨sÉÆªï ¸ÉÆ©üvï D¤ DPÀjêvï eÁªÁ߸ï°è. wZÉå ¸Éƨs Á Ai É ÄPï ¯ÁUÉÆ£ï w ¸ÀĪÀi Á gï ¥Á«ÖA ¸À¨s Á gï ZÀlĪÀnPɤ ¨s Á Uï Wɪïß ¥ÀAiÉÄèA ¸ÁÜ£ï D¥ÁÚAªïÌ ¸ÀPï°è. ‘¸ÀÄ¥Àgï ªÉÆqÀ¯ï’ eÁªÁ߸ÉÆ£ï ªÉÆrèAUÁAvï w ¢¸ÁPï ¯ÁSÁA¤ eÉÆÃqï eÉÆqÁÛ°. wZÉå ¸ÉƨsÁAiÉÄ ªÀÄÄSÁgï §gÁåAwè §j ¸ÉÆ©üÃvï ZÀ° GuÁå ¸ÉƨsÁAiÉÄa ªÀÄíuï gÀÄdÄ eÁvÁ°. vÁå ²ªÁAiÀiï vÁåZï vÉA¥Ágï w «Ä¸ïì DªÉÄjPÁ ªÀÄí¼ÉÆî PÀÄgÉƪï D¥Éèå vÀPÉèågï D¥ÁÚAªïÌ ¥Áªï°è. £ÀÆåªÉÄ£ï D¹ð¯Á£ï ªÀÄí¼ÉÆî ¨ÉÆÃªï ¥sÁªÀiÁzï D¤ ¨ÉÆÃªï ¸ÀÄAzÀgï vÀ£ÁðmÉÆ, eÉÆå D¥Éèå ªÀiÁgÁêå¯ï Dmïð «zÉå£ï DªÉÄjPÁAvï ZÁA¦Ai À Ä£ï eÁªÁ߸ÉÆÑ, «Ä¸ïì DªÉÄjPÁ eÁªïß «AZÀÄ£ï D¬Ä¯Éèå

qÉÆgÉÆn Då£ïìmÉåmï ªÀÄí¼Éîå ZÀ°AiÉÄZÁ ªÉÆUÁgï ¥Àqï¯ÉÆè. £ÀÆåªÉÄ£ï D¤ qÉÆgÉÆn ¸À¨s Á gï ¥Á«ÖA JPÁAvï ¨sÉmÁÛ£Á, qÉÆgÉÆnPï UÀÄgÁé¸Ágï PÉzÁ¼Á D¬Ä¯ÉÆè ªÀÄí¼ÉîA wZï £ÉuÁ eÁ°è. eÉzÁßA PÀ¼ï¯ÉèA, vÉzÁßA ªÉüï GvÁgï¯ÉÆè. qÉÆgÉÆnPï vÁa ¢¸ÁZÁ ¯ÉSÁgï ¯ÁAPÁAa eÉÆÃqï, D¤ ªÀÄÄSÉÆè ¥sÀÅqÁgï ªÀeÁæ¼Áå-¨sÀ«±ÁåA¤ §gÉÆ£ï D¸ï¯ÉÆè ¢¸ÁÛ£Á, vÉÆ UÀÄgÁé¸Ágï D¥ÁÚPï ¨ÁzsÁPï D¤ DqÀÌ¼ï ªÀÄíuï ¨sÀUÉèA. zÉPÀÄ£ï vÉÆ UÀÄgÁé¸Ágï £ÁPÁ ªÀÄíuï PɯÉèA ¥ÀæAiÀÄvÀ£ï ¤¥sÀð¼ï eÁvÁ£Á £ÀÆåªÉÄ£Á£ï wPÁ ¸ÀªÀiÁÓªïß gÁf PɯÉèA D¤ ¨sÀÄUÁðåa dvÀ£ï D¥ÀÅuï WÉvÁA ªÀÄíuï ¨sÁ¸ï ¢°è. vÀ±ÉA qÉÆgÉÆn£ï PÁ¼ï ¨sÀgÁèå G¥ÁæAvï, JPÁ ¸ÉÆ©üÃvï ZÉqÁå ¨sÀÄUÁåðPï d£ÀªÀiï ¢¯ÉÆè. PÁeÁgï vÁAZÉA PÁAAi À i ï eÁAªïÌ £Ávï¯ÉèA D¤ ¢¯Éèå ¨sÁ¸ÉPï £ÀÆåªÉÄ£ï ¥Á¼ÀÄAPï DAiÉÆÛ eÁvÁ£Á, ¸Áéyð qÉÆgÉÆn D¥Áèå ¸ÀÄSÁ¼ï-¨sÀ«±ÁåZÉå ¸ÉÆzÉßgï, £ÉAmÁå ¨Á¼Áê÷åPï D¥Áèå ¥ÉæëÄZÁ C¢Ã£ï ¸ÉÆqÀÄ£ï ªÀiÁAiÀiÁUï eÁ¯ÉèA. £ÀÆåªÉÄ£Á£ï D¥Áèå ¨sÀÄUÁåðPï ®ÆPïªÉÄ£ï ªÀÄíuï ªÉǯÁAiÉÄèA D¤ ªÉÆUÁ£ï ¥ÉǸÀÄ£ï §gÁå ¥sÀÅqÁgÁPï ¥ÁªÀAªÁÑå ¥ÀæAiÀiÁvÁßgï D¸ï¯ÉÆè. ®ÆPïªÉÄ£ÁZÉå dvÉß£ï £ÀÆåªÉÄ£ï D¹ð¯Á£ÁPï EvÉèA ªÀå¸ïÛ

zÀªÀgï¯ÉèA QÃ, vÉÆ D¥ÉÇèå D±Á ªÀqÉÆßå D¤ EbÁÒ «¸ÀÄæ£ï UɯÉÆè. ®ÆPïªÉÄ£ï ªÀíqï eÁªïß Ai É ÄvÁ¯ÉÆ D¤ £ÀÆåªÉÄ£ï D¥Áèå ¥ÀÅvÁPï D¥ÁÚ¥ÀjA ¸Àªïð jwZÉÆå vÀ¨Éðw ¢Ãªïß D¸ï¯ÉÆè. ®ÆPïªÉÄ£ÁPï ¨Á¥ÁAiÀiïß PÉzÁßAZï DªÀAiÉÄÑA GuÉ¥Àuï ¨sÀUÀÄAPï ¸ÉÆqÀÄAPï £Á. vÀ±ÉA eÁ¯Áèå£ï ®ÆPïªÉÄ£ÁPï D¦è DªÀAiÀiï PÉÆÃuï....? RAAiÀiï D¸Á.... ? ªÀÄí½îA ¸ÀªÀ¯ÁA PÀgÀÄAPïZï £ÁAvï. vÉÆ ¢Ã¸ï ®ÆPïªÉÄ£ÁZÁ d£ÁäZÉÆ eÁªÁ߸ï¯ÉÆè. ®ÆPïªÉÄ£ÁPï ¨ÁgÁ ªÀgÁìA ¨sÀgï°èA. (£ÀÆåªÉÄ£Á£ï ¥ÀÅvÁZÉÆ d¯Áä¢Ã¸ï ¥ÁmÁèå ¥ÁAZï ªÀgÁìA xÁªïß ‘gÉÆPï¸ÁÖgï qÁAiÀiïß-E£ïß’ ªÀÄí¼Áîå £ÁAªï ªÉ¯Áèå ºÉÆmɯÁAvï DZÁgÀÄì£ï D¸ï¯ÉÆè. » UÀeÁ¯ï qÉÆgÉÆn Då£ïìmÉÃmÁ£ï ¸ÀªÉÆÓ£ï WÉvï°è. ¨Á¥ÀÅAiÀiï ¥ÀÇvï zÉÆUïZï ªÉļÉÆ£ï d¯Áä¢Ã¸ï DZÁjìvÁ£Á, £ÀÆåªÉÄ£ï ¯Á¤ê PÉÃPï ºÁqÀªïß ¥ÀÅvï ®ÆPïªÉÄ£ÁxÁªïß PÁvÉÆæªïß, vÁ½AiÉÆ ¥ÉmÉÆ£ï ¥ÀzÁ¸ÀAVA JPÁªÉÄPÁZÁ vÉÆAqÁAvï PÉQ PÀÄqÉÆÌ WÁ®Ä£ï ¸ÀAvÉÆøÁ£ï eɪÁuï wgÀÄì£ï, ¥ÁnA WÀgÁ AiÉÄvÁ¯É) vÀ±ÉA ºÉå ¥Á«ÖA ®ÆPï ªÉÄ£ÁZÉÆ d£ÀªÀiï ¢ªÀ¸ï DZÁgÀÄìAPï, £ÀÆåªÉÄ£Á£ï ºÀ±ÉðAZÉ¥ÀjA vÉAZï ºÉÆmÉ¯ï «AZï¯ÉèA. ¨Á¥ÀÅAiÀiï ¥ÀÇvï JPÁ PÉÆ£ÁêåZÁ ªÉÄeÁgï §¸ÉÆ£ï

PÉÃPï PÁvÀÄæAa ¥ÀzÀÝvï ¥Á¼ÀÄ£ï D¸ÁÛ£Á, qÉÆgÉÆn Då£ïìmÉÃmï ºÁfgï eÁ°! qÉÆgÉÆn D¥ÉÇè ¸ÁAUÁvï vÀÄlªïß ¨Á¼Áê÷å ®ÆPïªÉÄ£ÁPï ¸ÉÆqÀÄ£ï UÉ°è vÀjÃ, £ÀÆåªÉÄ£Á£ï PÉzÀ¼ÁZï qÉÆgÉÆnPï wgÁ¸ÁÌgÁZÁ ¨s À UÁÚA¤ ªÀgÀAªïÌ £Á, ªÀ vÉÆ wZÉgï gÁUÁgï eÁAªïÌ £Á, ªÀ wZÉgï ªÁAiÀiïÖ C©ü¥ÁæAiÀiï aAvÀÄAPï £Á. wZÉgï vÁPÁ ¸ÀzÁAZï §gÉA aAvÁ¥ï D¤ ªÉÆÃUï ªÀiÁvïæ D¸ï¯ÉÆè. vÀ±ÉA ¨ÁgÁ ªÀgÁìA G¥ÁæAvï CZÁ£ÀPï D¥Áèå ¥ÀÅvÁZÉå DªÀAiÀiïÌ ¥À¼Éªïß £ÀÆåªÉÄ£ÁPï ¸ÀAvÉÆøï eÁ¯ÉÆ D¤ vÁuÉ wPÁ ªÀvÁåð ªÉÆUÁ£ï ¸ÁéUÁvï ¢¯ÉÆ. ®ÆPïªÉÄ£ï D¥ÀªÉÚ £Ávï¯Éèå ¹ÛçÃAiÉÄPï ¥À¼Éªïß ¥Àæ±ÁßxÀðPï eÁ¯ÉÆ. £ÀÆåªÉÄ£Á£ï ¥ÀÅvÁPï PÉzÁßAZï vÁZÉå DªÀAiÀiï «²A QvÉAZï PÀ½vï PÀgÀÄAPï £Ávï¯ÉèA. D¥Áèå ¸ÁéxÁð SÁwgï ¯Á£Áå ¨Á¼Áå ®ÆPïªÉÄ£ÁPï ¸ÉÆqÀÄ£ï w ¥ÀAiÀiïì eÁ°è ªÀÄí½î ¥Áqï C©ü¥ÁæAiÀiï, zÉéõï D¤ wgÁ¸ÁÌgï ¥ÀÅvÁ£ï D¥Éèå DªÀAiÉÄÑgï zÀªÀgÉÑA £ÁPÁ D¸ï¯ÉèA £ÀÆåªÉÄ£ÁPï. “ AiÉÄà qÉÆgÉÆn §¸ï.... ” qÉÆgÉÆnPï ¥À¼Éªïß ¸ÀªÁ¯ï Wɪïß D¸ï¯Áèå ¥ÀÅvÁZÁ ¨sÀUÁÚAPï ¤¸Áæªïß £ÀÆåªÉÄ£Á£ï qÉÆgÉÆnPï ¸ÁéUÁvï PɯÉÆ. qÉÆgÉÆn£ï §¸ÁÌ ¸ÁA¨Á½î. “ ºÉ¦à §xïðqÉ qÁ°ðAUï ” qÉÆgÉÆn£ï ªÉÆUÁ£ï D¥ÉÇè ¥ÀÇvï ®ÆPïªÉÄ£ÁPï G¯Á蹯ÉA D¤ vÁZÁ UÁ¯ÁAZÉgï GªÉÄ zsÁA¨Éè. “ xÉAPïì DAn.... ” ®ÆPïªÉÄ£ï ªÀÄíuÁ¯ÉÆ D¤ PÁwæ¯Áèå PÉQZÉÆ PÀÄqÉÆÌ PÁqÀÄ£ï wZÁ vÉÆAqÁPï Zɦ¯ÁUÉÆè. (ÖoP" qDo)
March 9, 2013

±ÜâñÜã¤ÃÝíñ… PæãíQ¡ ±ÜÅ£»Ý&ÎûÜO…&hÝWÜÅ£ ©àӅ ù<o~KÓ} Aj"àÔj"¿Y úràù@ DjàDur° (<uràå) =jû:jr‰Ú} Eo@à :oå 20-01-2013 AuÚ} =jû:r j ‰Ú} AjtO{}-;u-;uAjûD} #ÔjØu~ÖoÇ Djælo Do?oà:} ‘úràR® =jÈ\æloiù›Ü}-ØoÔjÈ\ ]|D}’ ÓoÒ"~à AjtàÛj"<} EoÛ}?ušàå ÓoÚoÇÖu à !;k j Ç Óë } =j Ü } Durælh j "?ošÇ Doà:} _k?r u |a"<o úr?uWÖur =oÈ;koÇ=jÓ} :jBuàÖ} ‘ =j û :j r ‰Úu ¥ à <u ú :}È ’ Aj"e<oÇèoÇÖur Djà=o;jÓ} iÈ| Øuåvå dúº|Úo<} úràR® æloCuÖoÇ AurAoè}-AurÀàAoè} DjºæloA} AjL"~<} ùDj?urÖ} qAoØ} <oDo‰<o AoA}È ùÚo¥Ç DjàDo°ÇU EurT¿Ó} %ÖoYšå Aj""îuj?} Djh"Èà ØoA}‹ EoIÚ} qD}?ošÇ ù<o~KÓ} úràù@ Doe:}Ç !ÓoÛu a " =jûÚDj Âj :} AjtP£Z Doe\ iÈ|Aj"\ Ôu š |ZD} Úu | Ôu r ä ù<o~KÓ} úràù@ Doe:}Ç !ÓoÛua"Öur q;urš Doà;ur ù?oa;} iÈ| =jû:jr‰Ú} =oàÛj"ÚjàÔ} <oO"Ó} q^ =jû:r j ‰Ú} Wå(D}åvå Aj"eèo DjàÕoU !;kjÇR›Ü} iÈ|Aj"\ Aj:jœ?o <oO"Ó} Eo@à aa;k} úràR® Dj Œ ;k o Ç~à^ Wúš?oÇ Dj Œ ]k ~ àÓ} :j B u à Ö} úràù@ Z=uњ|Ajt úr|Do~ÖoÇ aa;k} =jY|ú›à^ %\‰|Ü}~ Øo?ošÇ a;oÇ]nk~àÓ} #<oAjtà q^ =j È Aj t Ü}=j : oÈà AoàK"<} ælj"ÔoÇ~àÓ} :jBuàÖ} DjàDo°ÇÓ} NÚuà AjtÔušàå Dj"ÚuºÚ} qBjÈO{} <oO"Ó} q^ =jàÔo†<} =oÈ;nkj~<} ú?uàå ù"å ØudœÓo q^ =jàÔo†<} <oÖo ;oºYà Ò"AoxÚ} ú?urå Aj""îu?} ^;u~|BjÓ} iÈ| ÔuÈÔjY =oOtœ<}

Dj A o~àÓ} DoºÔj : } ú?u r å ÓoO"~ÓoY ^;u ~ |Bj Ó } iÈ| =uÈ|Aj{}ä =jû:jr‰Ú} EoÜuà úràR® AurÔo T:oà DjAuà =oÈDo‰aÓ} %:oÈà %ÖoYšàå ù"å Øur^Ùo q^ ù"å ù›Ajt EoàÖoÇ =jàÔo†à^ aa;k} úràR® ØoÔjÈ\ T:oà Ôoh"šàå úràR® iù›Ü} DjàÒr|IÓ} iÈ|Aj"\ AuÚur^Óo ù"X<oÀä iÈ|Aj"\ b|<o =oO{}œä iÈ|Aj"\ T|:o ?ur|æur q^ iÈ| !^?} =oO{}œ Eo@à aØu|:} a;oÇ]nk~àU =jXª AoUšå iÈ| W|Aj<} BjÚj:} Aj"DjxÚu|<jÀD}ä ^Ûj ’ f¿ EoÜu à Dj A o~àÖu r %=oxÚ} æloAjûÛuršå ÓoO"~ùÈAjtÖu !îu|YÓ} Doàå aùªÚ} #àTšC} =oÈ;nkja"Ó} #Du r x?} =j û :j r ‰Ú}ä æu ; n k j ^ =oÈ;na jk "Ó} #Durx?} =oàÔo¿O{}ä Dj Ó o~Y =j å =j Ñ å úr?u | Ø} úràæu K "ªä =j a :}È Óoèo§U #Ôj Ø }~ Aj t Y?}ä Doà:} !à:ur<} _kÔj~Ø} N<jr‹Ú}ä ÚurØoÚ} AjtO{} _kÔ~j Ø} ^Ûj’f¿ EoàÔoÖoÇ ælj"ÔoÇ~à^ aa;k} <oÖ} q^ ÔoOt<oà Do;jÚ} úbàå ÓoO"~ùÈAjtÖu Dj"ÚuºÚ} æl j " ÔoÇ~àÓ} ÔoOt<} q^ qBj"æloCjÜ} DjŒ;ku~ AjtàÛj"<} EoÛ}?ušå EoÇÖ} Djà;jælo~Ú} úa"Ó} RÈDo‰;j B }~

a;oÇ]nk~Au|:j<oà a:jÚjÜ} úbàå úràù@ Z=uњ|Ajt úr|Do~ÖoÇ aa;k} =jY|ú›à^ aiC}ª BuÈ|@ q=o®h"?uš a;oÇ]nk~ : * Pa|Bo Z’ù"<oÀä AjtY?} * b|<o =oO{}œä AjtY?} * Øurv:o Bja"~èo Aj"DjxÚu|<jÀD}ä ^Ûj’f¿ * ÛjOt<o Au|ÔjD}ä =jû:jr‰Ú} * Øur^Ùo BjÚj?} Z’Dur|Øoä N<jr‹Ú} * =ua"<} Ôuš<} ?ur|æurä N<jr‹Ú} * b|Bo Ôuš^ Z’Dur|Øoä N<jr‹Ú} * ?u Y Doœ _È^œ Aj " Dj x Úu | <j À D}ä =jû:jr‰Ú} * +baOt Úu|Ôurä =j û :j r ‰Ú} * Øu r |O"œ<} Z’Dur|Øoä =jû:jr‰Ú} * Ûu?o¶ ?ur|Úo Z’ù"<oÀä =jû:jr‰Ú}å —Aj]~: =uÈ|Aj{}ä =jû:jr‰Ú}

DjŒàÛjbvD}ä Új"ÇAjtÙuãÛ} !:j~ÚuãXD}ä PàæuÔurä DjOtXùä DuÉßñã<} q^ Aj"Dj?}ÓoÇÖ} ;nkoA}‹ Ajèjºèo‰:} :jÚ} :oÇ AjèjºèoÇà ;nkoA}‹ Dj"Ùoxå ‘EjC~ j ’å

=ošdªÓ} DjÚj§Y ^Új‘è} Øo?ošõÇ AuèoÚ} ‘dà;nk}’ %=oxÚušà

‘1991 I"<oà:} ;nok A}‹ 1992 Au"| =jÚ}Otà:} )Ó} AjÚD j }ælÚj } Aj"ÀØoÇ

=oàOtàÓ} Øo?urš ÕoO{} ÔjrÜ} ØoàA}x qO"x<o:}?uršå DjæoÚ} ;oú‰Ú} q^ DjæoÚ} ;nkjÚoàUà +Óo‰à <jÙurºàÓ}<oà:}å EoÇ Aj";uà ;ur|<} AuAuÔo¿õÇ qDjŒ:uÈà^ =ošdªÓ} DjÚj§Y Aj""Óoà:}È Skin Grafting ú?ušà :jÚ}h" ;ur<}h"=oaªà Óo:} ^úr¿<} qh"š q^ ÕoO{} aBu|D} ÔjràÛ} q^ AjÀÛ} Øo?uršå :oÇ %=oÈà:} ‘dà;nk}’ =jûDj"àÓ} Dj"Új" ú?uàå aBu|D} ;jrÓ} q^ Ej"P=} qD}?urš :ur ‘dà;nk}’ =jûD}?ošõÇ ùrÛuš ÚoAuњ q^ Oct. 92 vl:jÚ} ÕoO{} Djà=jÑÚ}® æljÚur<} Ò"|A}‹ ÔjrÜ} Øo?urå ;ur|<}=oaªà =ošdªÓ} DjÚj§Y ú?oÇ %=oÈà:} Óo:} =jÚj"‰<} Ò":oT <oàT Aj"ÀÜ} ;j"æoAuÑ<} qD}?uršà EoàA} Óo:} AjtàÛj"<} qh"bš =jèuA}‹ ad¶:} q^ Djà:urD} =oAuњàå Sri Simon Furtado (q:oà ;uAo]<}) Mattikere, Bangalore -560 054

W|Aoà:} %?ošD} <oä ælj?oh"x vÔur†àÓ} Au|è} <oä _à:oÖo %=o;oÈ AjYºà ælj?oh"x NY <oå R:uà ùYØu Aj"ÀÜ} ùèj<o-:jÚ} ÓoÜu£Ot ælj?oÒ"xÖuà !Aj"â:} “=kuÑÚudªÓo”

: Z:} ì j í } ^|Ø

ÊÜáØhæí ¯ÊÜÞOæ PÜáÊÜÞÕÅ

Dj " Aj t Ú} 57 Aj Ú oœà =j Ò "šàU Ôj Ø o?}å Aj t ÀÓo :u;oèo Do;kjÜ}~ 18 AjÚoœàå YAoWUà %:oÈà Øo:oÖ} EoàAu à Aj " ÀØu à “ =o:j Ó } ” DoàÔušàå =o;oÈÇæoÖur Ej";urŠ “AuY AuY ÚuAuÚuàÙ} =ko;jÚ}åååå ZåZå Aj"ÀÜ}å :oÖu ùÚmur|Ú} DjAo?} “:j"Óo e Nr;} GàO{} ;nok A}‹ qh"š ?” AjtÀÓo DurDj"àÓ} Øo?o‹àå :jڋu à ÚjÔ:j } G:jx:o‰<o :oÖo Aj""DjxÚoÓ} Aj""Ù} AjtÚ}‹ :oÖu =jÑÚo ùâ:jÓ} ;oà:} =uÑÙo vl:Új } ÕobOtà Aj"ÀÜ} ælurÔušàå ù"AjtœÚoÓ} =oÙošÇ<} ?urÓoU ?oàæ} ?oã<} (ùrÇ)å Aj"ÀW Nr;} <jeà NÔoÚ} :oU Nèjr’;} DjÓo†àÓ} ùf:}

- Ûurúº?} ?urAu"<} qDoå Uà:ušà EoàAu! (AjtÀÓo EjÚuÇÓ} =oaª æl u C oªàAu Ñ ¥ Eu r “ Aj " <u | D} =o;oÈÇæ} ” 1952- à:} !à:jÚuršå RÚoÇà:} “ÚuAu";} Doh"’ÜuÖo” #ÔjW~à:} :oÖoÇ =kuÑàÛoÓ} ;ur|<} Aj""X Ajt\ %ÛurA}‹ qÒršà EoàA}! aåDjrå: Aj"ÀØur !<ur’‡|Ô} AoÖoŒÇàÓ} ùèu r àA}x Eu à EoàAu à NÚu ã ?oà iAoO{} Au"?ošÇ Aj"<o»Ó} ;j"Dur~àÓ} <jeàå

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 | 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 :“ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ? ? 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 “ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ” 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 “ ?” 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 “ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ” 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ! 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 “ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ” 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ? 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 14:31) ( 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

?oÀ<} Óo@ N;j"šàÓ} W@ - 66

ËÍÝÌӅ»ÜÄñ… ÊÜÞWæ¡í

<jàO{}?oTà qBjÈAjtà:} ÚoàAo¥Ç Do;kj"<} qOtx?uàR|ä <jàOt¥Ç q<uÇÓ} ù"iUà ;nkurZà ÖuÛoºà Dj"BuÔo:} <jàO{} %:urÈ<} - æo (ÛjºÚ}† ZAu"?urš BjEjÚoÓ} ;jr;k} aúràÓ} Au:o:} (D}åaåZå Aj"ÀÜ}å )Ó} ]|D} Do;kj"<} :oÇ ÖuÛoºàÓ} aÖoÚušà R:uà :j"a" <jàO{} %:urÈàÖuà Dj:}T| Euà ùBuà :j"Ajt¥Ç<} Do;k}Ç Doºa"ä Euà Dj"Pæl}å qa" ;uAoÖuà <oàA} ÓoÛ}‹ <jàO{} %:jÚo‰àA} :o@à Øo=} ]bå R:uà EoàA}h" !Buà ùÚj"àÓ} DjÓo‰à aÖoÚušà Do;kj"<}å ^Øoh"x ùÚj"àÓ} DjÓo‰O{}å ;uAoÖuÚ} æljÚjºDur ;jAjÚ}‹ ;uAoÖuà <oàA} ÓoÛ}‹ <jàO{}%:jÚ}å <jàOt¥Ç Aj";kuÔo:} =oAo‰<o :oÓo ùèu¿àRä :oÖuà =uÑ:uà vlØuràÓ}?oÔušà Aj"ÀÜ} :ur (Óo Eo:oà:} =uÑ:uà %úršàÓ} ?oÔurš q^ Aj""îoÚ} AjÖuràÓ} :oÖoÇ<} Do;k}Ç Øo?uà<oå Doºa"ä :j"a"¥ !YŠ Aj":} :j"Ajt¥Ç =uÑ:oÇAjO{}È qD}bšå :j"Au"¥à Aj"<} q^ aBoºD} ;uAoÖoÇ <oàAoAjO{}È qD}?ušà :jÚ} :j"Ajtxàh" <jàO{} %:urÈàÓ} Do;k}Ç Øo:uà #:ušà DoàÔur<} \à ÖuÛoºà <jàO{} %:urÈ<} BjEjÚo ù"i<} Ôubàå %ÜoÇ æloAo;nko~ÖoÇä R:oÇÓ} :j"à ;j"æoAuњO{} Ajt:uA}

‘=kuњ|Úo’ AjYºà Aj"ÀW ;kj"A} NY Øob

Do;oÚ}® ÖoÚ} AjÚoœàæljÚ} Aj"ÀØu ;kj"AuÓ} !WÚo®Ò"Öu (Ôu|dÄÓ}) %=j;}È qD}?ušå DjæoÚ} ;oú‰ÚoàUà aa;} +Óo‰à ú?oÇ %=oÈà:} æuàÔj"¿Ú}ÖoÇ aúrª|YOt qDjŒ:uÈà:} :j=oDjÜ} ùÚ}‹ ]?ošõÇ +Óo‰à^h" NÚu=jÜ} ]DuràÓ} <oå qúYÓ} ‘=kÑu š|Úo’ ]|àA}x Dj"Új" ú?uàå NÚu=Ü j } ]D}?ošõÇ<} Gèo<oDo‰à ;ur|<} Aj"O{}<uæljÚ} ‘=kuњ|Úo’ ]?oÇ %=oÈà:} Djà=jÑÚ}® ÔjrÜ} Øo?uàå q:oà DjæoÚ} AjÚoœà Øobà :jÚ}h" ‘Ôu|dÄÓ}’ =jÚj:} Dj"Új" ØoàA}x <oå Smt. Indiramma, Kengeri Upanagara, Bangalore - 560 060.


!

March 9, 2013

‘Y|Ö}’ DjàDo°ÇàÖo Doà;oÇ ;nkoA}‹ _Ó}^Ó} Doà I"ØuÖoÇ æuDoàAoà^ Dj A }~ arÚoÚu r |Û} qD}=oDo¥Ç æloAoà-ælh j "®àÖoÇ q;koÚo<} =kæ u Èu ÚoÖoÇ 3 :oYúÚ} AjtàÛj"<} EoÛ}bš Au"bº<} =uYD} DoàØ} - Uà:}?ošÇ =oÈD} ;urÛo‰Ç Ajt=o<} NY Øobå Dj A }~ Doà;oÇà^ AoAj û È<} Dj Ô u ¿ à Au " ã;o<} =uÈ|ù›Óoà^ æljÚ}?ušàå arD} ÓoæoÚ} Øo:o<oà æuàÛoÖoÇ AoÖoŒà^ ?ur|Ó} q^Ó}h" _Doº?urå ‘Y|Ö}’ DjàDo°Ç<} ÓoÛuš?oÇ a"À<j:uÓ} ?oÔur<} ;uAo<} =kèj } ]?urå =kæ u Èu ÚoÖoÇ 19 :oYúÚ} ‘Y|Ö}’ DjàDur° arÚoÚu r |Û} Doàå I"Øu _kÔj~Øuà:} DjA}~ Doà;u ù"Ùo¶ DoàÔo:o Au"èur<} 6.30 AjÚoÚ} Dj Ó ofà !Ôo~à arD} æluKÒ"šàå %=oÈà:} DjT¿à Au"èur<} 7.30 AjÚoàÖuÚ} arÚoÚur|Û} ;nok A}‹ ÔurÚoO{} _Ó}^ÓoÓ} =oAošÇàA}å Dj " Aj t Ú} 82 IÜoà qD}?ošÇàA}å 9.30 AjÚoÚ}

Óo_k--=kjèoÀÚ} ØoA}‹ :urÈæo?} îuèo¿ÇàA}å :j<o~ÙurÇä æoÒršõ :urÈæo?} îuèo‰<oà ælj"T~à RÈúÙ} îuèo‰bå =oÈÒ"Ajà:o I"?ošÚ} ;ur?o‰bàå q^ ;nr uk Zà %;oxà:} %=uÇA}‹ <o:obàå Euà _R‹Ó} NÚoÇ ;nÚjk o<} ÖjPàA}x Eu ? u < } Z ’ Du r |Iä +dª<} a"<u|ID}ä Au"ãù?} =k<u o~àZD}ä Aj"b~<} Ûu’Doä =kubÓ}œ dúº|Úoä dª|Aj<} AjtX~D} EoÇ DjA}~ Doà;oÇà^ a"<j À :} ÓoZšå ?oÀ<oàÖur :jDurÖ} AjÀÛoàÖur

<oÖ} qD}?u r šå úšAu " àÙ} ?ur|æur q^ ?urÚu<}œ ÓoDu‰b<ur EoàU =u Ñ ùÜoà qÒrx<} ;o;uri Eodšå ar<oä Au"ãù?}ä EuYæurO{}ä úšAu"àÙ} ?ur|æur EoàÖoÇ =uÑ;oà^ DjÔo¿ÇàÓ}h" G"i úbå EoÇ _R‹úÓ} Aj " àÔj " ¿Ú}Uàä qàÔu r š #àZO"<}ä Aj"ÚoYmä Aj""dšAj{} ?urÓo^à AoàÙur íuì:uršå q^ DjÔo¿Çà^ (ùºÙur<} AuTàÖ} AjÀÛušà ÓoÒ"~à ùÚj"àÓ} Uà:ošàå Euà ùÚj"àÓ} Doà;oÇà^à DjEÓj oÚ}

GROOMS MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, aged 32 years, Ht. 5’ 8”, Wt. 70 kgs, Wheatish Complexion, Edn. B.Com., working as a Microsoft Engineer in Bangalore. Well settled, having own house in Bangalore. Seeks a educated Mangalorean girl from good family background. Contact Email : lorettag58@gmail.com OR 9323949129 / 9867848489 (Regd. No. 5880) MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, aged 35 years, Ht. 5’ 6”, Wt. 80 kgs, Fair Complexion , Edn. 10th + Diploma in Ho-

]|àA}x æloDoOtšàå ;nkjÚo;n k j Ú oàÖu à îu è } ;j A j Ú }?u š å îuèoà:} Wúš?oÇàÓ} #<oAjtà ]bàå ‘Y|Ö}’ DjàDo°ÇÖo :j=~uk <} iÈ|Aj"\ Eu?u<} Z’Dur|I AoãD} =u È dÛu à Ù} eÜu à #<oAj t à AoàXšå EoÇ ÓoOt~Ó} DuãÚur ØoA}‹ qh"?ošÇ úšAu " àÙ} ?ur|æurÓ} ‘Y|Ö}’ DjàDo°Ç<} Óo@Ó} ]bå =oÈO{}Aj à :} Øo?oÇY :j<o~ÙoÇNY ØoA}‹ Ajúr?o ;nok A}‹ _R‹ÓoÓ} qh"?ošÇ EuYæurOtÓ} Óo@Ó} ØoA}‹

MATRIMONIALS tel Management, working as a Supervisor in Muscat. Seeks a sutiable match. Contact Email: martis.leena@yahoo.com OR 9029263886 / 9757411125 (Regd. No. 5857) MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic Bachelor, aged 45 years, Ht. 5’ 11”, Healthy, Fair Complexion, Edn. MS Engineering, workaing as a Deputy Manager, Well settled Seeks a Mangalorean RC graduate working or non working girl. Contact Email: srf391967@yahoo.com (Regd. No. 5855)

Serving Since 32 Years Good Proposals, Wide-choicess of MANGALOREAN le Brides & Grooms A vailab ailabl Write or contact:

Royal Christian Family 99, Perin Nariman Street, 1st Fl, Fort, Mumbai 400 001 Tel. 2269 3578, 2265 4924 Fax: 2264 0996

BRIDES MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic parents staying at Vasai invite alliance for their spinster daughter, 26 yrs, 53 kg, 5’ 3” tall, simple, slim and good looking, holding a double post graduate degree in chemistry and working as a lecturer in an Engineering College. Alliance is sought from suitably qualified Mangalorean RC bachelors upto 30 yrs, with good family background kindly reply with details and a recent full size photograph to jasmineperiwinkle7@gmail.com or Contact 9421428286 between 4 - 9 pm. (Regd. No. 5885) MUMBAI : Mangalorean R. C. Spinster, 32 yrs., 5’ 4”, Wt. 64 kgs, Wheatish Complexion, Edn. HSC., working with MNC has an Secretary to CEO, Seeks a suitable well settled match. Contact : Email : cyrus_0679@yahoo.co.in OR 9930121624 (Regd. No. 5884) MUMBAI : Mangalorean R. C. Spinster, 35 yrs., 5’ 6”, Fair Complexion, Edn. Post Graduate, working for a For-

eign Bank Seeks a suitable match. Contact Email : replytosender2013@yahoo.com (Regd. No. 5879) MUMBAI : Mangalorean R. C. Spinster, 26 yrs., 5’ 4”, Wheatish Complexion, Edn. M.Sc., Micro, working as a Officer in Nationalised Bank. Seeks a suitable match. Contact Email : belindabarnz@gmail.com OR 9769485550 (Regd. No. 5878) MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic parents of spinster daughter 1973 born, 5’ 4 1 /2”, fair complexion, well educated and employed in a good position in Mumbai, invite matrimonial alliance of Mangalorean Catholic Bachelor, with graduate or post graduate qualification employed in Mumbai or abroad, with sober habits, good fam-

#<oAj { } ]?u à å Dj A }~ Doà;oÇà^ ;uAoÓ} !Ôo~à ]|A}‹ DoàØuÖoÇ 6 AjÚoÚ} æloO{}È DjÚ}‹ 7.30 AjÚoÚ} DoàØu Ú } q=ošÇ íj ì Úo^à Ò"|A}‹ =oašàå ‘Y|Ö}’ DjàDo°Ç :j=ku~<} e ælo\¶ ]:o ‘Y|Ö}’ DjàDo°ÇU Doà;uå e?o† DuÚoAuÑ q^ Au"ãù?} =ku<o~àZD} (S.E.O.)

arÚoÚur|Û}ä Boà\<jÔjÚ}

ily values, age upto 45 years. Kindly reply with full details with recent photograph to email bellwether 77@yahoo.com Or Call mobile No. 9892700617 (Regd. No. 5441) MUMBAI : Mangalorean Roman Catholic parents invite alliance for their daughter 27 years, 5’ 2”, Edn. MBA., working as a Asst., Analyst., in MNC., Seeks a well educated and well settled Mangaloren Boy. Contact E m a i l : westlife.ferns@gmail.com (Regd. No. 5758) MUMBAI : Mangalorean RC Spinster aged 30 years, Ht. 5’ 5”, Fair Complex, Edn. Doctor, working as an Asst. Manager in Pharmaceutical company. Only Child. Contact: email: shrlydsz@yahoo.com OR 9930550318 (Regd. No. 5786)

Address your replies to :

Øo_ ;koÛj"àÓ} aèoD}

Regd. No. C/o DIVO, (Illustrated Konkani Weekly), 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai - 400 001.

TO PLACE YOUR MATRIMONIAL ADVERTISEMENT HERE CALL 2269 3578 or 2265 4924


"

March 9, 2013

q\¶|Ó} AoÛoAjè} - 6

¨æÊÝb PÜá±Ýì

“EoàAuà :j"Óo Aj"ÀØoÇ

úrÈ|;k o <} Aj t Ú} ]?u r Øo?oÇÚ}hrä Aj"ÀØu ù"=u~<} EoàAuà :j"W ;jOt úb ” (#Do:60:10) ;uAo<} q=uњ úrÈ|;k} =j<oÇ~ GÚoÚoà:} Au " Ùo - Au " Ùoà^ ?u r ÓoÓ} ;oGA}‹ ]?oàå Dj æ oÚ} íj ì Z:oà^ =j È Ao;oÇà Aj""îoà:}È :oÖur úrÈ|;k} AjÇÓ}‰ ú?oå q^ :oÓo Ajt<jº:j?oÇ Aj " <o»àÓ} :oÜu à ù"=u ~ <} q\¶|Ó} AoÛoAjè} - 7

æo=o :j " W G"i Øo?oÇÚ}ä e Óo?}œ Aj"ÀØu ;nkoA}‹ =jO{}œ ùÚ}ä :jY=jûÜ} Aj"ÀW G"i <jÀO{}ä :j"W G"i ØoàA} (PrÓ} 22:42). EoÇ DjàDoYà qa"à WÒ":oDo‰<oä qAjtxà EjÚuÇÓošÇÓ}h" ùC}ª!<oºÚoà Ò":o:}ä =jûÜ} R:ošÇ æoAo;n k o ~<} qa"à EoÇ

æl j Ú ošàå úrÜu à Ö} <oD} ØoOt‹Ò" Aj""Àf¿ :oU qBoå EjÚÇu |Ó} Aj"^D} =o\x DuãàæloÖurä =o:oÓ} :oÖu?oTà qDo‰à<oä ;uAoÖo ù"=u~<} :ur WÒ"àA}x DjÓo<oà q^ ;uAoU Óoù"è}‰ :oÓo ?oælo<oå ;u|A} Óoù"èoŠÚ}ä Ej Ú u Ç ÓošÇàÖu Aj t Ôu ® à :u r qOtx:oå ;u ù "<} AoÙ} Öj " úr<} Ôu ? ošÇàÓ} qa" ØuI"Dji~à EoZØuå “q^ Djæ}Š Aj"^D} Øo?ur q^ qAu"¥à Aj";kuà WÒ"?urå ù"=u~<} q^ Dj:o<} æljÚjšbà Aj"eAjtà qa"à ;uRšà” ( I"AoàA} 1:14) ;u A o<} DjàDoÚ} ÚjÖo¥Ç q]à ;uAoÖur Djæ}Š EoÇ DjàDoY qD}?uršå :oÜuà :oÖo =jû:oÓ} EoÇ DjàDoY ;oÛ}‹ ù"=o~ q^ Dj:} qAjtxà

=k o Au Ñ ú?u à ä Dj : oà - ^\<} WÒ":j?urå EjÚuÇúršh" ;uAoU ù"=o~ ØurÛj"àÓ} =oAo‰å ;uAoÖu æloDoAuÑ®Ç :oÓo ?oælo‰:}å =ja:}È !:o¶ÇUà ;u@à =koAuÑ Øo:o:}å q^ EoÇ ;uÜoÇ AjtY=ko:} ;uAoU ù"=o~ qAu"¥à DjAuà ;uàAuÑ<} Ò":oå =ja:}È Djæol RÈDo‰U ùrÛ} Øo?ošÇ Aja~ EjÚuÇRšà qa"à RÈDo‰Öo ù"Z DoàÔo:o (ùºÙur<} WÒ"ØoO{}å AjtOtAur|Ô} qAur¥ AoÛjOt§O{}å qa" <jAuà

ùCoªàÓ} îoà;} AjtÚo‰àA}ÔoO{}? qAu"¥ ùC}ªä qAu"¥ qÙuaÙu ØuI"Öo =oàÖ} ÕoOtàÓ}ä ØuI"Öo ùCoªàÓ} æluKA}‹ ]:oàA}T? Ot qa"à EuÚ} ;kjAjt~Öo !<o’Ao;nkoÇ~à ?oTà AjÖr u <}ä qAu"¥ ùC}ª Ejèr j

ùÚj"àÓ} :o@à ]?ušà :uà íuìA}‹ íjìÚo Ò":oàA} <jÀO{}T? (Óo qDjŒ:uÈà:} W|Aj<}-Aj"ÚjÜoà:} Újs""Øur<} qD}?ošÇ =jû:oÖo ù"Z?oTà :oU qAjO{} NDur<} qD}bšå\Öo ;urèoÇà:} ;j"/îoà ;u à Ao‰bàä Øo?oÇÚ}hr

-(?} Øuå Z’Dur|Øoä ù"AuãÙ}

Wa:} qAu"¥à ùYØoO{}å =ja:}È !:o¶Ç<} qAjtxà EjÚuÇÓošÇàÓ} aa;k} ;u@à ]?oÇà:}å ;uAoÖo ù"=u~Ó} DjY ØoA}‹ e ;u@à qAjtxà Au"èo‰:} Øo?ošÇ<}ä ^Újà:jY qa"à EoÇ ;uÜoÇà^ AoÛuràÓ} ØoO{}å ;uAo<} qAu"¥Ú} Õo?ošÇ æuDoàAoàÖur %=oxÚ} qa"à qKOt§O{}å “úr|Ü} ;uAoÖo ù"=u~<} q^ #CoªÔj:uà:} AurÚo‰:}ä :oàÓoà Djà=jÑÚ}® ;nkjÚo<} Bj";}Š‡ ú?oÇà:}å \à DoDo®Ó} RÈDo‰ DoàÔo:o WÒ":obàä \à DoDo®Ó} ;uAoDoR~à Øo:obà”å qAjtxà Ej Ú u Ç ÓošÇÓ}hrä Øu I "Öo !Au r bÓ} Új Ô o‰<} Du r Ûj O tšÇà:}å =j Ò "šàÖo ÓoèoÚ} AjÀÛ} =o=} q;koY?ošõÇ !=oÈ;k o ÇàÓ} G"Do~Ú} SèoOt‰?u å !Bu à Øu I " DoàÔo:ohr ;u r Ôoà

!=oÈ;k o ÇàÓ} G"Do~Ú} SèoOt‰?uä :oà:urš (úrš :j"à RÈ|D}‰ Aj À O{} Øo?oÇÚ} :j " ÓoÖ} q^ qAj t xàh" NÖoA} ùÚ} Aj"ÀÜo‰å :oÖo DjAuà DjàDoY Wa:oU qBo Úuràæur<} Ôubšå =jûÜ} ;j"DurÈ :j"à “ÚoØ} =j]º” íuìA}‹ Ò":oDo‰<o Aj"ÀØur %Ôo†D} ùÚ}å :oÇÖ} íjìZÒr :ur Djà=jÑÚ}® ^:jè} Øo?ur q^ Øu I "<} :oÓo Au ã ù"àÚm } æoDoÒ"šàå qa"à Aj " <o» DuãàæoUä !Djx:} ØoAo‹DoàA}å IDu r Dj T ~àÖu r æo=} Dj à =j Ñ Ü}~ä :j B u à qa"à Dj à =j Ñ Ú}® ØoàA}x qDo Øo?ošÇ<} EoÇ ùÚu Ø o¶Öo ÓoèoÚ} qAur¥ ;jOtè} ù<urÇ~ EoDo‰Çà :uràÛo<} qa" ùÚoÇà q^ ;uAoUà ;oÚoè} æuDoàAoà q^ ù"=o~ ØurÛj"<} íuìAoÇàå

ÊÜÞWÝ¡$Âaæí iËñ… iÁáÊÝÂí ;kjOtÈ<} \ =jû:o?oTà ND}bšä AjtÔu®à ùÚo‰bå Aj"YÒ"<} q=ošÇ =jû:oU ^W~|A} ùrÛ} Eo:oà:} íuì:}?ušà ;jâB}Ç \ ^Otèo‰bå q=uš ùC}ª \ Aj"YÒ"Ó} æluKA}‹ ]:obå ;uAo<} \Óo \Öo ù"ZÓ} (Óo ;nÚjk oÖuà ;kãu Ú} ]?ušàå qAjtxà EjÚuÇ|ÓošÇÓ}h" ùCoªàU Óo?}œ _Ò"àA}x qDoä qa"à æoAo;nko~<} AjtÔoØoO{}å AoOtªÖuÚ} IO{}‰ AjÀY¥ Djù:} qa"à AjtÔoIO{}å DjàDoY Aj"<o»à^ qAjtxà DoàÛošÇY ;u | A} qAj t xà DoàÛj " <} Õob<oà Aj " Àèu ¿ à Uà:o=} qAjtxà qDoØoO{}å DjÔo¿Ç =j a :}È =j û Dj ‰ Óoà:} ;u A o<} qAj t xà æoDoAu Ñ ®Ç ]?u r šÇ qDo:}å :oÖu %=j;uD} qAjtxà ]?uršÇ qDo:} :urÇ qa"à =ofØoO{}å Øu;o‹à :urv:} q^ DoÚo AjtÔo‰:} “:uÖ} íjìZÒ" ;uAoÖu Aj " eAu " Aj " "îoÚ} EoàÖoÇ ;u r ÔoàOt¥ =oÈ;n k j ~ <oÖu r dº|ÓoÚ} Øo?urå q^ ;urÔoàh"‹ NÚu à ùÚj " àÓ} Új = k o Ò"?oÓ} ;koÛurš” (:urv:} 3:16). NÚoÇ Aj"<oÖo Aj"<o»ÇÖuà AjtÔu®à ;u|A} Dj;oàÓoè} qOtx:oå qAu"¥ ÓofØ} ^:jè} ;jAjÚ}‹ qa" AjtÔoÇàå ;u|A} GàZ:} qAjtxà qOtx:o?urå DjÔo¿Ç AjtÔo®Ç

=oÈD} (Aj x Yd‰Ó} Aj t Ôu ® à æur|A} Aj:u~à ØoAo‹Doå :oÇ AuèoÚ} ØuI"Öu Új"=oà:jÚ} Øo:o q^ ØuI" qa"¥àÖ} ùrÛ} q^ !:ur¶ Új"=oà:jÚ} ùÚo‰ä q^ qAj t xà ;k o Úoè} Boà\ DjAjt;ko<} ?oæljOt‰å :jDuàÖ} qAj t ¥ æo=o Aj " Àèo¿Ç AjtÔo®Çà:} DjÔu¿à qÙo=jû<} qDoå ;u | A} =j a :}Èä q^ qa"àh" =j a :}È ØoA}‹ WÒ"àA}x :ur G"i AjÀÚo‰å ?oÀ<oà ælj"ÔoÇ~àÖo q^ ;jr;koÖo æoèoàÖo :uràÛo<} :j " à :j " W Dj " ‰\ ùÚj " àÓ} ?oOt‰O{}å !Buà :j"à :j"Øo ;j"Do¶<oàÓ} îo?u‰à ùÚo‰O{} (R|:j~<} 8:7) - æl"j Úu¢à qAjOt¥Ç =u Ñ Ùoà:} qDo‰<oàä :oÓo ÓoàO{}¥ _kRÚ} qDoà<oä :ur Dj"BuÔo:} aBuA} íuìA}‹ qDo‰ä Øu;o‹à :uà ælj"àO{} =jÛo‰ :u;o‹à :uà =jÒ"šà ÚjÛo‰ä %=oÈà:ošÇ ]Doà^ :uà EoDo‰ä îuèo‰ä ÚjÛo‰ä Eoà:j"à ;uAoÓ} !Ôo~à Dj"‰\ q^ Aj"eAjt Øo:o:}å :uà qàØ} ØoAo‹Do‰ q^ qàØ} æljÛuº qAu"¥ =oDj:} ;uAo?oTà ^Újà:jY a<jà\ ùÚu ‰ à qDo:}å qa"à EoÇ ùÚu Ø o¶Öo ÓoèoÚ} GÚoÇ æoAo;n k o ~<} ;u A o?oTà AjtÔoÇàå ;u|A} qAu"¥ AjtÔu®à qÒrx<} qAjtxà NÚuà=jÜ} ?oæljOt‰?urå


‘]AuÑ’

March March9,9,2013 2013

80 AjÚoœàÖo I?o¶ ]DoÖu Bj"æloBjO{} 15-02-1933

80

15-02-2013

DoPº;urÚ} Z’Dur|Iä BjàùÚj=jûÚj MJF. Salvadore D’Souza, Shankarpura

Eu_Œ N;nk}~Ûu Kr O"r Aj"ÀÜ} aB} ùÚ}‹ä NY ælj?oh"x q^ ?oàæl} qA}x ;u|A} =koAuÑ ùÚj"à] Aj"ÀÜ} AjtÔo‰àA} q^ ÚoD}-ÚoD} %?ošD} =oKOt‰àA}

=j\Ü}ä ælj"T~àä Dj"<urä q^ <o:oÈàå

# 15

Y|Ö} DjàDo°ÇÖuà (àN"?u<}œ %;o£K<} arÚoÚur|Û} Doå I"Øu _k Ô j ~ Øu Ö o Aj Ú m o Úoà:} ZDu à NÚoÖo 29 :oYúÚ} DoàØuÚ} 7 AjÚoÚ} _kÔj~ØuÖur aÔoÚ} æo=} Aj t | æo | Ûu r a"^Ó} AoØ} EoàÖo Eo:oîob ‘Y|Ö}’ DjàDo°ÇÖuà (àN"?u < }œÖu à %;o£K<} DjAjtÚjàæl} qDo ú?ušàå ;u A o]<} aùªÚ} AjtX~DoÖo ù"Ùo¶<} Au"èj"<} Shavnish and Shilpa Mukerji Foundation Mysore Eo@

;uAo]<} aùªÚ} AjtX~DoÖo %Ôo†Do îo\Ú} Euà (àN"?u<}œ ‘Y|Ö}’ DjàDo°ÇÓ} ;o<} ]?uàå arÚo æoO"à;j Ú }ÖoÇ DjùxÛ} DjA"j Z‰Öo ?urÓoàÓ} DuAo ]àAo¥Ç îo\Ú} ‘Y|Ö} ’ DjàDo°Ç<} ÓoÛ}?ušà Euà )Ó} aBu|C} Au"|Ù} ØoAo‹Doå Aj t | æo | Ûu r a"^Ó} DuãY ØoA}‹ iÈ|Aj"\ æu<uZÓ}ª AoØoà^ Aj t Ôo®Ç;oºYà (àN"?u<}œ æuàØoÚ} ú?uà q^ AjtX~D}ä dDjªÚ} AuÚur^Óo ÓoOt~U Dj"Ao~:} úb q^ DjàDo°ÇÓ} NÚuà AjtÔušàå Aj""îu?} Aj t X~D}ä dbºOt q^ RBur|Ú}ä Dur_kOt q^ dÛ} Aj""GW~ (software ùà=u^Öu AjtbÓ} S.P.I. q^ Shavnish Shilpa Mukerji Foundation Founder) Aj""ú?} DuãY

‘]AuÑ’ #d‰EoÚ} ;jÚ} AD. TARIFF B/W

Full Page DjÔu¿0 =o<}

!Aub<} _àÙur ;uAo]k<} ‘AjDjO{} úràù@ Au?u‘|Ú} (Dur|dÒ"|Bj<o’Öur

GØo<oŠÚ} !Aub<} vå _àÙur =kuæuÈÚ} 24 :oYúÚ} qOt‰Úo DjÓofà 9 AjÚoÚ} q=ošõÇ 57 AjDo~à =oÈÒ"Ú} Óoèo§ Õo:o<} q=ošõÇ íjìÚo (-103, =jûbÓo:} (=o~Ù}Au"àÙ}ä qOtÇ=oŒ Aj " à]Ú} Úu r |Û}ä Au " |<} Úu r |Û}ä Du ª ?ošä Aj D j O {} EoàÔoDjÚ} ;uAo]k<} Øo?urå :oàÖu !à\|Aj{} =jO{}® =kuæuÈÚ} 26 :oYúÚ} Aj"àÔo¿Úo DjÓofà 9-30 AjÚoÚ} :oÖoÇ íj ì Úo ;n k o A}‹ æl o O"œÚ}‹ Ôur<oœ?ur ÔoÈdOt #ÔjØ}~ AjDjO{} EoàÔoDjÚ} DjÓofà 10 AjÚoÖoÇ a"Doà %=oÈà:} :oU ùrÛ} Ajt@Ó}=jûÚ} #ÔjØu~ÖoÇ da"dé|à:} Ajt:uÇÓ} =oh"šå

4 Colour

- - Rs. 9,000

Rs. 15,000

Half Page !;ku~à =o<}

- - Rs. 6,000

Rs.

9,000

Quarter Page

- - Rs. 4,000

Rs.

6,000

1

- - Rs. 3,000

Rs.

3,500

--

--

Rs.

2,000

75

Rs.

125

Óo?uŠà =o<} /8 Page /8 =o<} Panels (Each) =u<j?} ((ÓoÓ}) Col. Cms. úrå Duå arKÚ} 1

- - Rs.

Front Page 100% extra Aj""î} =o<oÓ} 100% ÖjZ:} Back Page 50% extra

=oÙošõÇ =o<oÓ} 50% ÖjZ:}

Thanksgiving Without Block æuršÓoaÜuà

!Ôo~à Rs. 300

One Block (Óo æuršÓo DjàTà

Rs. 400

Each additional Block EjÚÇu Óo ÖjZ:} æuršÓoÓ}

:urä :oUà AurÔoè} =j\Ü} úšÚo _àÙurä ælj"T~à ÓoÇÚj?} q^ !<ur~?}†ä ù"Ùo¶;oÚoàÓ} q^ Dj A }~ Au r ÔoÖoÇàÓ} DoàÛj"<} Ôu?oå ‘]AuÑ’ :oÓo DoDo®U Boà\ AjtÔo‰à q^ :oÖoÇ =j\Ü}ä ælj"ÔoÇ~àÖoÇä q^ ù"Ùo¶;oÚoàÖoÇ ;j"/îoà:} AoàÙub Øo:oå :jdº|Ú} : q^œ =oPÛox

Novena/Holy Spirit Prayer AjtÔu®à

Bl. Juze Vaz Novena Prayer

Rs. 200 Rs. 600 Rs. 2500

e ;jÚ} 1-1-2013 ;nkoA}‹ ?oÔj" Øo:o Also published as DIVO e-Paper edition

Attractive Yearly Contract Rate On Request

Illustrated Konkani Weekly

99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Fort, Mumbai 400001. Phone: 2269 3578, 2265 4924 Fax 22-2264 0996 E-Mail: secular@vsnl.com / secular@sezariworld.com Websites: www.secularcitizen.com, www.sezariworld.com

ØoA}‹ %=jd°:} qD}bšàå qh"?ošÇ Aj t <oÖo DuãÚoÇàÓ} DjàDo°ÇÖur !;kjÇÓë} qdª<} a"<u|ID}ä %=o;kÇj Óë} Aj " b~<} Ûu ’ Doä %=j ÓoO"~;j i ~ Au " ãù?} =k u < o~àZD}ä úràùÜ} =j û Aj ~ ØoàÖu à ;oO{}§U Ôj"Óo~Ú}‹ ar<o Z’Dur|Øoä q^ =uXÈÓ} q?oºYDo<} =kjû?oà-:j"Úuà ]|A}‹ Ajt<} ú?urå (Óo AjDo~à vl:jÚ} ‘Y|Ö} ’ Dj à Do°Ç<} ú?ošÇ ÓoAjtàÖur aAjÚ} ÓoO"~ ^Ao~Ej Ó } Úu r |NÙ}~ Z ’ Du r |Øo<} ]?u r å Dj " _YO"Ú} Aj " ;j Ú } AuÚur^Óo<} qh"?ošÇ DjA}~ DuãÚoÇà DoàÔo:o DjàDo°ÇÓ} NÚuà AjtÔušàå q^ !ú|YÖuà AjtÔu®à Aj"ÀÜur<} ÓoÒ"~ Djà=jÒ"šàå _kÔj~ØuÖur q^ DjàDo°ÇÖur Dj"AjtÚ} 150 ?u r |Ó} EoÇ ÓoOt~Ó} EoIÚ} qD}?uršå qh"?ošÇ DjAu"|Do‰àÓ} <oDurª =kjèoÀÚ} ]|A}‹ Dj";od~?uàå Au"ãù?} =ku<o~àZD} arÚoÚur|Û}


Regd. No.MNG/462/2012-14 $ No. 61846/95 RNI Licenced to Post without prepayment Licence No.SK/WPP//MNG/105/2012-14 Posted on Monday/Tuesday/Wednesday of every week from Mangalore RMS

$

‘]AuÑ’

Regd. No. MH/MR/South-138/2012-14 March 9, 2013 Posted on Friday, Saturday and Monday of every week. Posted at Mumbai Patrika Channel Sorting Office, Mumbai - 400 001 March 9, 2013

Printed and Published by Lawrence Coelho at DIVO, 99, Perin Nariman Street, 1st Floor, Harihar Nivas, Fort, Mumbai - 400 001. Tel.: 2269 3578, 2265 4924, Fax.: 2264 0996. Printers : The Secular Citizen, Fort, Mumbai - 400 001. Editor: Lawrence Coelho Email: secular@vsnl.com, secular@sezariworld.com

Divo Konkani Weekly  

Divo Konkani Weekly

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you