Page 1

028.812+6 Luster|chandelier SPECTRA 速 Swarovski 速 104 cm 105 cm 18 lp.

297

D e s i g n b y KOLARZ


Licia

028.45+1 Bodenleuchte|floor lamp SPECTRA 速 Swarovski 速 165 cm 56 cm 6 lp.

L ic ia 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299

298


Index Lu s t e r chandelier

Wandleuchte wall lamp

028.812+6.X YYY

028.88+4.X YYY

18 lp., E 14, 40 W

12 lp., E 14, 40 W

104 cm

56 cm

105 cm

79 cm

028.88.X YYY

028.85.X YYY

8 lp., E 14, 40 W

5 lp., E 14, 40 W

54 cm

54 cm

62 cm

56 cm

028.62.X YYY 2 lp., E 14, 40 W 19 cm 27 cm 29 cm

Tischleuchte table lamp

Bodenleuchte floor lamp

028.74.X YYY

028.72.X YYY

4 lp., E 14, 40 W

2 lp., E 14, 40 W

40 cm

30 cm

38 cm

30 cm

028.45+1.X YYY 6 lp., E 14, 40 W 165 cm 56 cm

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 versilbert

silver- plated

ë ÒÂp·pÂÌÌ˚Ï ÔÓÍp˚ÚËÂÏ

YYY Kristall-Deko STR

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

STRASS ® Swarovski ® coloured

S T R SPECTRA ® Swarovski ® VOLL clear

299

D e s i g n l e g a l l y p r o t e c t e d b y KOLARZ


Amarone

D e s i g n b y KOLARZ


Amarone

0059.62 Wandleuchte|wall lamp PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 30 cm 28 cm 2 lp.

A marone 300 301 302 303 304 305 306 307

302


0059.88+4 Luster|chandelier PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 103 cm 66 cm 12 lp.

303

D e s i g n b y KOLARZ


Amarone

0059.61 Wandleuchte|wall lamp PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 30 cm 12 cm 1 lp.

A marone 300 301 302 303 304 305 306 307

304


0059.88 Luster|chandelier PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 77 cm 66 cm 8 lp.

305

D e s i g n b y KOLARZ


Amarone

0059.85 Luster|chandelier PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 60 cm 54 cm 5 lp.

A marone 300 301 302 303 304 305 306 307

306


Index Lu s t e r chandelier

0059.88+4 12 lp., E 14, 40 W 103 cm 66 cm

0059.88 8 lp., E 14, 40 W 77 cm 66 cm

0059.85 5 lp., E 14, 40 W 60 cm 54 cm

Wandleuchte wall lamp

0059.62 2 lp., E 14, 40 W 30 cm 28 cm 25 cm

0059.61 1 lp., E 14, 40 W 30 cm 12 cm 25 cm

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

307

D e s i g n l e g a l l y p r o t e c t e d b y KOLARZ


Victoria


D e s i g n b y KOLARZ


Victoria

003.85.3 Luster|chandelier Kristallglas 48 cm 50 cm 5 lp.

003.88.3 Luster|chandelier Kristallglas 48 cm 60 cm 8 lp.

Victoria 308 309 310 311 312 313 314 315

310


003.88+4.3 VS Luster|chandelier SPECTRA 速 Swarovski 速 53 cm 60 cm 12 lp.

311

D e s i g n b y KOLARZ


Victoria

003.63+2.3 Wandleuchte|wall lamp Kristallglas 55 cm 40 cm 5 lp.

Victoria 308 309 310 311 312 313 314 315

312


003.812+6.3 Luster|chandelier Kristallglas 61 cm 80 cm 18 lp.

313

D e s i g n b y KOLARZ


Victoria

003.62.3 Wandleuchte|wall lamp Kristallglas 22 cm 28 cm 2 lp.

003.61.3 Wandleuchte|wall lamp Kristallglas 22 cm 11 cm 1 lp.

Victoria 308 309 310 311 312 313 314 315

314


Index Lu s t e r chandelier

Wandleuchte wall lamp

003.812+6.3.YY

0 0 3 . 8 8 + 4 . 3. Y Y

18 lp., E 14, 60 W

12 lp., E 14, 40 W

61 cm

53 cm

80 cm

60 cm

0 0 3 . 8 8 . 3. Y Y

0 0 3 . 8 5 . 3. Y Y

8 lp., E 14, 60 W

5 lp., E 14, 60 W

48 cm

48 cm

60 cm

50 cm

0 0 3 . 6 3 + 2 . 3. Y Y

0 0 3 . 6 2 . 3. Y Y

5 lp., E 14, 60 W

2 lp., E 14, 60 W

55 cm

22 cm

40 cm

28 cm

25 cm

16 cm

0 0 3 . 6 1 . 3. Y Y 1 lp., E 14, 40 W 22 cm 11 cm 19 cm

YY

Kristall-Deko

VS

SPECTRA® Swarovski ®

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

Kristallglas

315

D e s i g n l e g a l l y p r o t e c t e d b y KOLARZ


Schรถnbrunn

D e s i g n b y KOLARZ


Schönbrunn

844.61

844.80

844.62

Wandleuchte|wall lamp

Luster|chandelier

Wandleuchte|wall lamp

SPECTRA ® Swarovski ® 22 cm 11 cm 1 lp.

SPECTRA ® Swarovski ® 35 cm 75 cm 8 lp.

SPECTRA ® Swarovski ® 24 cm 28 cm 2 lp.

S c hönbrunn 316 317 318 319 320 321

318


844.86

844.89

Luster|chandelier

Luster|chandelier

SPECTRA 速 Swarovski 速 35 cm 55 cm 6 lp.

SPECTRA 速 Swarovski 速 40 cm 55 cm 9 lp.

319

D e s i g n b y KOLARZ


Schönbrunn

C406.812/90 Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 55 cm 90 cm 12 lp.

S c hönbrunn 316 317 318 319 320 321

320


Index Lu s t e r chandelier

Wandleuchte wall lamp

844.812

844.88+4

12 lp., E 14, 40 W

12 lp., E 14, 40 W

45 cm

40 cm

75 cm

55 cm

844.89

844.88

9 lp., E 14, 40 W

8 lp., E 14, 40 W

40 cm

35 cm

55 cm

55 cm

844.86

844.85

6 lp., E 14, 40 W

5 lp., E 14, 40 W

35 cm

35 cm

55 cm

55 cm

844.80

C406.812/90

8 lp., E 14, 40 W

12 lp., E 14, 40 W

35 cm

55 cm

75 cm

90 cm

844.62

844.61

2 lp., E 14, 40 W

1 lp., E 14, 40 W

24 cm

22 cm

28 cm

11 cm

21 cm

21 cm

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

Ersatzkristall

Replacement crystal

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

844.Schüsserl

321

D e s i g n l e g a l l y p r o t e c t e d b y KOLARZ


Fiorenza

D e s i g n b y KOLARZ


Fi o r e n z a

0057.85.G Luster|chandelier Murano Glas, Handarbeit 85 cm 58 cm 5 lp.

Fiorenza 322 323 324 325 326 327

324


0057.88.G Luster|chandelier Murano Glas, Handarbeit 145 cm 80 cm 8 lp.

325

D e s i g n b y KOLARZ


Fi o r e n z a

0057.62.G Wandleuchte|wall lamp Murano Glas, Handarbeit 38 cm 38 cm 2 lp.

0057.71.G Tischleuchte|table lamp Murano Glas, Handarbeit 41,5 cm 20 cm 8 lp.

Fiorenza 322 323 324 325 326 327

326


Index Lu s t e r chandelier

0057.88.G 8 lp., E 14, 40 W 145 cm 80 cm

0057.85.G 5 lp., E 14, 40 W 85 cm 58 cm

Wandleuchte wall lamp

0057.62.G 2 lp., E 14, 40 W 38 cm 38 cm

Tischleuchte table lamp

0057.71.G 1 lp., E 14, 40 W 41,5 cm 20 cm

Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Murano Glas, Handarbeit

Murano glass, hand - crafted

åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ, ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡

327

D e s i g n l e g a l l y p r o t e c t e d b y KOLARZ


Toscanini


D e s i g n b y KOLARZ


To s c a n i n i

167.85.4 Luster|chandelier handgearb. Glasfr端chte 66 cm 46 cm 5 lp.

Toscanini 328 329 330 331 332 333 334 335

330


167.88.4 Luster|chandelier handgearb. Glasfr端chte 82 cm 60 cm 8 lp.

331

D e s i g n b y KOLARZ


To s c a n i n i

167.16 S Deckenleuchte|ceiling lamp handgearb. Glasfr端chte 20 cm 50 cm 6 lp.

Toscanini 328 329 330 331 332 333 334 335

332


167.16 G Deckenleuchte|ceiling lamp handgearb. Glasfr端chte 20 cm 60 cm 6 lp.

333

D e s i g n b y KOLARZ


To s c a n i n i

167.63.4 Wandleuchte|wall lamp handgearb. Glasfr端chte 38 cm 26 cm 3 lp.

Toscanini 328 329 330 331 332 333 334 335

334


Index Lu s t e r chandelier

167.88.4 8 lp., E 14, 60 W 82 cm 60 cm

167.85.4 5 lp., E 14, 60 W 68 cm 46 cm

Deckenleuchte ceiling lamp

167.16 S 6 lp., E 14, 60 W 20 cm 50 cm

167.16 G 6 lp., E 14, 60 W 20 cm 60 cm

Wandleuchte wall lamp

167.63.4 3 lp., E 14, 60 W 38 cm 26 cm 18 cm

Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È

Glasfrüchte, handgearb. Murano-Glas

Glass fruits, hand - crafted Murano glass

îÛÍÚ˚ ËÁ ÒÚÂÍ·, ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡ åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

335

D e s i g n l e g a l l y p r o t e c t e d b y KOLARZ


Klassik Projekt


D e s i g n b y KOLARZ


M a r i a Th e r e s i a

C437.830/150 Luster|chandelier SPECTRA 速 Swarovski 速 160 cm 150 cm 30 lp.

C436.815/85 Luster|chandelier SPECTRA 速 Swarovski 速 98 cm 85 cm 15 lp.

Maria Theresia 338 339 340 341

338


C445.75/84 Tischleuchte|table lamp SPECTRA 速 Swarovski 速 84 cm 52 cm 5 lp.

C462.818/95 Luster|chandelier SPECTRA 速 Swarovski 速 110 cm 95 cm 18 lp.

339

D e s i g n b y KOLARZ


M a r i a Th e r e s i a – I n d e x Lu s t e r chandelier

C436.815/85 10 + 5 lp., E 14, 40 W 98 cm 85 cm

C436.818/110 12 + 6 lp., E 14, 40 W 100 cm 110 cm

C436.824/120 16 + 8 lp., E 14, 40 W 110 cm 120 cm

C437.830/150 20 + 10 lp., E 14, 40 W 160 cm 150 cm

C437.836/175 24 + 12 lp., E 14, 40 W 200 cm 175 cm

C437.856/250 32 + 15 + 8 lp., E 14, 40 W 280 cm 250 cm

C437.8105/400 56 + 28 + 14 + 7 lp., E 14, 40 W 480 cm 400 cm

Maria Theresia 338 339 340 341

340


C462.812/78

Lu s t e r chandelier

12 lp., E 14, 40 W 93 cm 78 cm

C462.818/95 12 + 6 lp., E 14, 40 W 110 cm 95 cm

C462.824/120 16 + 8 lp., E 14, 40 W 110 cm 120 cm

Tischleuchte table lamp

C445.75/84 5 lp., E 14, 40 W 85 cm 52 cm

Kristall-Deko SPECTRA ® Swarovski ® STR

STRASS ® Swarovski ®

Re i n i g u n g cleaning

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

844.Cleaner

844.Cleaner-Set

Brillant Kristallreiniger

Verkaufsdisplay

Sprühflasche

inkl. 12 Brillant Kristallreiniger

341

D e s i g n l e g a l l y p r o t e c t e d b y KOLARZ


Empire

C300.65/40 Wandleuchte|wall lamp SPECTRA 速 Swarovski 速 46 cm 40 cm 5 lp.

C300.816/80 Luster|chandelier SPECTRA 速 Swarovski 速 110 cm 80 cm 16 lp.

Empire 342 343 344 345 346 347

342


C812.843/150 Luster|chandelier SPECTRA 速 Swarovski 速 105 cm 150 cm 38 lp. + 5 lp.

343

D e s i g n b y KOLARZ


Empire

C610.63/21 Wandleuchte|wall lamp SPECTRA ® Swarovski ® 26 cm 21 cm 3 lp.

C600.18/65 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 28 cm 65 cm 8 lp.

C610.88+4/65 Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 75 cm 65 cm 4 lp. + 8 lp.

Empire 342 343 344 345 346 347

344


C505.62/23 Wandleuchte|wall lamp SPECTRA 速 Swarovski 速 38 cm 23 cm 2 lp.

C505.86/47 Luster|chandelier SPECTRA 速 Swarovski 速 48 cm 47 cm 6 lp.

345

D e s i g n b y KOLARZ


Empire窶的ndex Lu s t e r chandelier

C505.83/30 3 lp., E 14, 60 W 38 cm 30 cm

C505.85/40 5 lp., E 14, 60 W 45 cm 40 cm

C505.86/47 6 lp., E 14, 60 W 47 cm 48 cm

C505.86/55 6 lp., E 27, 60 W 55 cm 55 cm

C505.88/60 8 lp., E 27, 60 W 58 cm 60 cm

C610.88+4/65 4 lp., E14, 60 W + 8 lp. E27 75 cm 65 cm

C300.816/80 8 + 4 lp., E 14, 40 W + 4 lp. E27 110 cm 80 cm

C300.820/100 10 + 5 lp., E14, 60 W + 5 lp. E27 135 cm 100 cm

C812.843/150 16 + 22 lp., E 14, 40 W + 5 lp. E27 105 cm 150 cm

Empire 342 343 344 345 346 347

346


Wa n d l e u c h t e wall lamp

C505.62/23 2 lp., E 14, 40 W 38 cm 23 cm 12 cm

C610.63/21 3 lp., E 14, 40 W 26 cm 21 cm 12 cm

C300.65/40 5 lp., E 14, 40 W 40 cm 46 cm 19 cm

C812.65/40 5 lp., E 14, 40 W 46 cm 40 cm 19 cm

Deckenleuchte ceiling lamp

Kristall-Deko SPECTRA ® Swarovski ® STR

STRASS ® Swarovski ®

Re i n i g u n g cleaning

C600.18/65 8 lp., E 27, 40 W 28 cm 65 cm

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

844.Cleaner

844.Cleaner-Set

Brillant Kristallreiniger

Verkaufsdisplay

Sprühflasche

inkl. 12 Brillant Kristallreiniger

347

D e s i g n l e g a l l y p r o t e c t e d b y KOLARZ


Art Deco

C505.61/18 Wandleuchte|wall lamp SPECTRA 速 Swarovski 速 20 cm 18 cm 1 lp.

C505.71/22 Tischlampe|table lamp SPECTRA 速 Swarovski 速 22 cm 17 cm 1 lp.

Art Deco 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361

348


C505.86/52 Luster|chandelier SPECTRA 速 Swarovski 速 42 cm 52 cm 6 lp.

C505.83/42 Luster|chandelier SPECTRA 速 Swarovski 速 42 cm 42 cm 3 lp.

349

D e s i g n b y KOLARZ


Art Deco

C450.15.3/46 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA 速 Swarovski 速 39 cm 46 x 46 cm 5 lp., E 14

C450.15.3/34 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA 速 Swarovski 速 34 cm 34 x 34 cm 5 lp.

Art Deco 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361

350


C450.17/42 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA 速 Swarovski 速 40 cm 42 cm 6 lp.

351

D e s i g n b y KOLARZ


Art Deco

C450.62/21 Wandleuchte|wall lamp SPECTRA 速 Swarovski 速 21 cm 19 cm 2 lp.

C450.14/30 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA 速 Swarovski 速 30 cm 30 cm 3 lp.

Art Deco 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361

352


C138.87/50s Luster|chandelier SPECTRA 速 Swarovski 速 50 cm 50 cm 7 lp.

353

D e s i g n b y KOLARZ


Art Deco

C510.112/97 Deckenleuchte|ceiling lamp

Art Deco 348 349 350 351 352 353

SPECTRA 速 Swarovski 速 28 cm 97 cm 12 lp.

354 355 356 357 358 359 360 361

354


C510.111/75 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA 速 Swarovski 速 75 cm 25 cm 11 lp.

C500.16/40 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA 速 Swarovski 速 25 cm 40 cm 6 lp.

355

D e s i g n b y KOLARZ


Art Deco

Art Deco 348 349 350 351

C890.17/40

C892.17/40

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

SPECTRA 速 Swarovski 速 90 cm 40 cm 7 lp.

SPECTRA 速 Swarovski 速 90 cm 40 cm 7 lp.

352 353 354 355 356 357 358 359 360 361

356


C650.17/40

C652.17/40

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

SPECTRA 速 Swarovski 速 82 cm 40 cm 7 lp.

SPECTRA 速 Swarovski 速 82 cm 40 cm 7 lp.

357

D e s i g n b y KOLARZ


Art Deco

C311.62/27 Wandleuchte|wall lamp

Art Deco 348 349 350 351

SPECTRA 速 Swarovski 速 22 cm 27 cm 2 lp.

352 353 354 355 356 357 358 359 360 361

358


C311.86/60 Luster|chandelier SPECTRA 速 Swarovski 速 40 cm 60 cm 6 lp.

359

D e s i g n b y KOLARZ


Art Deco窶的ndex Lu s t e r chandelier

C505.81/28

C505.81/33

1 lp., E 27, 40 W

1 lp., E 27, 40 W

34 cm

36 cm

28 cm

33 cm

C505.83/42 3 lp., E 14, 40 W 42 cm 42 cm

C505.86/52

C311.86/52

6 lp., E 14, 40 W

6 lp., E 14, 40 W

42 cm

40 cm

52 cm

52 cm

C311.86/60

C138.86/42 X

6 lp., E 27, 40 W

6 lp., E 14, 40 W

45 cm

48 cm

60 cm

42 cm

C138.87/50 X 7 lp., E 14, 40 W 50 cm 50 cm

Deckenleuchte ceiling lamp

C450.17/42 6 lp., E 14, 40 W + 1 lp. E27 40 cm 42 cm

C450.14/30 3 lp., E 14, 40 W + 1 lp., E27 30 cm 30 cm

C500.16/40 6 lp., E 14, 40 W 25 cm 40 cm

C650.17/40

C652.17/40

7 lp., E 14, 40 W

7 lp., E 14, 40 W

82 cm

82 cm

40 cm

40 cm

350 351

C892.17/40

C890.17/40

352 353

7 lp., E 14, 40 W

7 lp., E 14, 40 W

354 355

90 cm

90 cm

356 357

40 cm

40 cm

Art Deco 348 349

358 359 360 361

360


Deckenleuchte ceiling lamp

Wa n d l e u c h t e wall lamp

C510.111/75

C500.18/50

11 lp., E 14, 40 W 25 cm 75 cm 36

8 lp., E 14, 40 W

C510.112/97

C510.123/150

12 28 97 42

23 lp., E 14, 40 W 36 cm 150 cm 60 cm

30 cm 50 cm

lp., E27, 40 W cm cm cm

C505.61/18 1 lp., E 14, 40 W 20 cm 18 cm 12 cm

C450.62/21 2 lp., E 14, 40 W 19 cm 21 cm 12 cm

C311.62/27 2 lp., E 14, 40 W 22 cm 27 cm 14 cm

Tischleuchte table lamp

C505.71/22 1 lp., E 14, 40 W 22 cm 17 cm

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

G 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

S versilbert

silver- plated

ë ÒÂp·pÂÌÌ˚Ï ÔÓÍp˚ÚËÂÏ

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

Kristall-Deko SPECTRA ® Swarovski ® STR

STRASS ® Swarovski ®

Re i n i g u n g cleaning

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

844.Cleaner

844.Cleaner-Set

Brillant Kristallreiniger

Verkaufsdisplay

Sprühflasche

inkl. 12 Brillant Kristallreiniger

361

D e s i g n l e g a l l y p r o t e c t e d b y KOLARZ


Charlotte

C161.18/50 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA 速 Swarovski 速 16 cm 50 cm 8 lp.

Charlotte 362 363 364 365

362


C161.16/40 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA 速 Swarovski 速 15 cm 40 cm 6 lp.

363

D e s i g n b y KOLARZ


Charlotte

C161.61/17 Wandleuchte|wall lamp SPECTRA 速 Swarovski 速 16 cm 17 cm 1 lp.

C161.62/22 Wandleuchte|wall lamp SPECTRA 速 Swarovski 速 18 cm 22 cm 2 lp.

Charlotte 362 363 364 365

364


Index Deckenleuchte ceiling lamp

C161.18/50

C161.18/60

C161.18/70

8 lp., E 14, 40 W

8 lp., E 14, 40 W

8 lp., E 27, 40 W

16 cm

20 cm

25 cm

50 cm

60 cm

70 cm

C161.16/40 6 lp., E27, 40 W 15 cm 40 cm

Wa n d l e u c h t e wall lamp

C161.13/25

C161.13/33

3 lp., E 14, 40 W

3 lp., E 14, 40 W

14 cm

15 cm

25 cm

33 cm

C161.112/80

C161.116/100

12 lp., E 27, 40 W

16 lp., E27, 40 W

30 cm

35 cm

80 cm

100 cm

C161.61/17 1 lp., E 14, 40 W 16 cm 17 cm

C161.62/22 2 lp., E 14, 40 W 18 cm 22 cm

Kristall-Deko SPECTRA ® Swarovski ® STR

STRASS ® Swarovski ®

Re i n i g u n g cleaning

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

844.Cleaner

844.Cleaner-Set

Brillant Kristallreiniger

Verkaufsdisplay

Sprühflasche

inkl. 12 Brillant Kristallreiniger

365

D e s i g n l e g a l l y p r o t e c t e d b y KOLARZ


Klassik

Design by KOLARZ


V i o l e t ta 340.86.5 Luster|chandelier STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ® 50 cm 55 cm 6 lp., E 14, 60 W

340.61.5 Wandleuchte|wall lamp STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ® 28 cm 20 cm 1 lp., E 14, 60 W

340.88.5 Luster|chandelier STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ® 50 cm 70 cm 8 lp., E 14, 60 W

Violetta 368 369

368


340.61.3 Wandleuchte|wall lamp STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ® 28 cm 20 cm 1 lp., E 14, 60 W

340.86.3 Luster|chandelier STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ® 50 cm 55 cm 6 lp., E 14, 60 W

340.88.3 Luster|chandelier STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ® 50 cm 70 cm 8 lp., E 14, 60 W

369

D e s i g n b y KOLARZ


Charleston

262.11.5 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 24 cm 8,5 cm 1 lp., G9, 40 W

262.13.5 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 33 cm 16 cm 3 lp., G9, 40 W

262.61.5 Wandleuchte|wall lamp

262.31.5 Hängeleuchte|pendant SPECTRA ® Swarovski ® 25 cm 10 cm 1 lp., G9, 40 W

262.86.5 Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 37 cm 36 cm 6 lp., G9, 40 W

Charleston 370 371

370

SPECTRA ® Swarovski ® 23 cm 14,5 cm 10 cm 1 lp., G9, 40 W


262.11.3 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 24 cm 8,5 cm 1 lp., G9, 40 W

262.13.3 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 33 cm 16 cm 3 lp., G9, 40 W

262.61.3 Wandleuchte|wall lamp

262.31.3 Hängeleuchte|pendant

SPECTRA ® Swarovski ® 23 cm 14,5 cm 10 cm 1 lp., G9, 40 W

SPECTRA ® Swarovski ® 25 cm 10 cm 1 lp., G9, 40 W

262.86.3 Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 37 cm 36 cm 6 lp., G9, 40 W

371

D e s i g n b y KOLARZ


Aida 127.62 Wandleuchte|wall lamp SPECTRA® Swarovski® 28 cm 28 cm 23 cm 2 lp., E 14, 40 W

127.85 Luster|chandelier SPECTRA® Swarovski® 45 cm 44 cm 5 lp., E 14, 40 W

127.87 Luster|chandelier SPECTRA® Swarovski® 45 cm 60 cm 7 lp., E 14, 40 W

Aida 372 373

372


T u r a n d o t / Tr o u b a d u r

135.62K Wandleuchte|wall lamp SPECTRA® Swarovski® 20 cm 25 cm 14 cm 2 lp.

128.85 Luster|chandelier SPECTRA® Swarovski® 43 cm 40 cm 5 lp.

135.85K Luster|chandelier SPECTRA® Swarovski® 42 cm 53 cm 6 lp.

373

D e s i g n b y KOLARZ


Turandot

135.85 Luster|chandelier SPECTRA 速 Swarovski 速 38 cm 51 cm 6 lp.

135.62 Wandleuchte|wall lamp SPECTRA 速 Swarovski 速 20 cm 13 cm 2 lp.

Turandot 374 375

374


T u r a n d o t / Tr o u b a d o u r I n d e x Lu s t e r chandelier

135.85K 6 lp., E 14, 40 W 42 cm 53 cm

135.85 6 lp., E 14, 40 W 38 cm 51 cm

128.85 5 lp., E 14, 40 W 43 cm 40 cm

Wandleuchte wall lamp

135.62K 2 lp., E 14, 40 W 20 cm 25 cm 14 cm

135.62 2 lp., E 14, 40 W 20 cm 13 cm 13 cm

Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

Kristall-Deko

Crystal Deco

SPECTRA ® Swarovski ®

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

Re i n i g u n g cleaning

844.Cleaner

844.Cleaner-Set

Brillant Kristallreiniger

Verkaufsdisplay

Sprühflasche

inkl. 12 Brillant Kristallreiniger

375

D e s i g n l e g a l l y p r o t e c t e d b y KOLARZ


Rigoletto

602.11 Deckenleuchte|ceiling lamp 40 cm 36 cm 3 lp., E 27, 60 W

602.12 Deckenleuchte|ceiling lamp 46 cm 47 cm 3 lp., E 27, 60 W

602.60 Wandleuchte|wall lamp 30 cm 26 cm 12 cm 1 lp., E 14, 40 W

Rigoletto 376 377

376


Acapulco

034.14.5 Deckenleuchte|ceiling lamp PURE ® KOLARZ ® Crystal 23 cm 60 cm 4 lp., E 14, 40 W

034.12.5 Deckenleuchte|ceiling lamp PURE ® KOLARZ ® Crystal 12 cm 35 cm 2 lp., E 14, 40 W

034.14 Deckenleuchte|ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 23 cm 60 cm 4 lp., E 14, 40 W

034.13.5 Deckenleuchte|ceiling lamp PURE ® KOLARZ ® Crystal 20 cm 45 cm 3 lp., E 14, 40 W

034.13 Deckenleuchte|ceiling lamp PURE ® KOLARZ ® Crystal 20 cm 45 cm 3 lp., E 14, 40 W

034.12 Deckenleuchte|ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 12 cm 35 cm 2 lp., E 14, 40 W

377

D e s i g n b y KOLARZ


Charlotte 079.16 / 40.3 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 15 cm 40 cm 6 lp.

079.16 / 40.5 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 15 cm 40 cm 6 lp.

079.62 / 22.3 Wandleuchte|wall lamp SPECTRA ® Swarovski ® 18 cm 22 cm 2 lp.

Charlotte 378 379

378

137.18.3

137.13.3

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

SPECTRA ® Swarovski ® 27 cm 50 cm 8 lp.

SPECTRA ® Swarovski ® 25 cm 40 cm 6 lp.


Charlotte / Romeo & Julia – Index Deckenleuchte ceiling lamp

079.16/40.X 6 lp., incl. HV-Halogen G 9, 25 W 15 cm 40 cm

Wandleuchte wall lamp

079.62/22.X 2 lp., incl. HV-Halogen G 9, 25 W 18 cm 22 cm 12 cm

Wandleuchte wall lamp

137.18.X 8 lp., E 14, 40 W 27 cm 50 cm

Deckenleuchte ceiling lamp

137.13.X 6 lp., E 14, 40 W 25 cm 40 cm

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Kristall-Deko

Crystal Deco

SPECTRA ® Swarovski ®

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

Weitere Ausführungen dieser Serie siehe Klassik Projekte, Seite 362 – 365.

Re i n i g u n g cleaning

844.Cleaner

844.Cleaner-Set

Brillant Kristallreiniger

Verkaufsdisplay

Sprühflasche

inkl. 12 Brillant Kristallreiniger

379

D e s i g n l e g a l l y p r o t e c t e d b y KOLARZ


Renzo

339.16.3 Deckenleuchte|ceiling lamp PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 25 cm 50 cm 6 lp., E 14, 60 W

339.16G.3 Deckenleuchte|ceiling lamp PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 30 cm 65 cm 6 lp., E 14, 60 W

Renzo 380 381

380


Maria Louise

149.62.3 Wandleuchte|wall lamp PURE® KOLARZ® Crystal 30 cm 32 cm 2 lp.

149.18.3 Deckenleuchte|ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 30 cm 57 cm 8 lp.

149.72.3 Tischleuchte|table lamp PURE® KOLARZ® Crystal 38 cm 25 cm 2 lp.

149.88.3 Luster|chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 44 cm 66 cm 8 lp.

381

D e s i g n b y KOLARZ


Maria Louise 149.61.3 Wandleuchte|wall lamp PURE® KOLARZ® Crystal 30 cm 12 cm 1 lp.

149.85.3 Luster|chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 44 cm 66 cm 5 lp.

149.88+4.3 Luster|chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 55 cm 72 cm 12 lp.

Maria Louise 381 382 383 384

382


149.812+6.3 Luster|chandelier PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 55 cm 74 cm 18 lp.

383

D e s i g n b y KOLARZ


Maria Louise–Index Lu s t e r chandelier

Deckenleuchte ceiling lamp

149.812+6.3

149.88.3

18 lp., E 14, 40 W

8 lp., E 14, 40 W

55 cm

44 cm

74 cm

66 cm

149.88+4.3

149.85.3

12 lp., E 14, 40 W

5 lp., E 14, 40 W

55 cm

44 cm

72 cm

66 cm

149.18.3 8 lp., E 14, 40 W 30 cm 57 cm

Wandleuchte wall lamp

149.62.3 2 lp., E 14, 40 W 30 cm 32 cm 16 cm

149.61.3 1 lp., E 14, 40 W 30 cm 12 cm 22 cm

Tischleuchte table lamp

149.72.3 2 lp., E 14, 40 W 38 cm 25 cm

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.7 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

Kristall-Deko

Crystal Deco P U R E ® KO L A R Z ® C r y s t a l

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

P U R E ® KO L A R Z ® C r y s t a l

Re i n i g u n g cleaning

P U R E ® KO L A R Z ® C r y s t a l

844.Cleaner

844.Cleaner-Set

Brillant Kristallreiniger

Verkaufsdisplay

Sprühflasche

inkl. 12 Brillant Kristallreiniger

Maria Louise 381 382 383 384

384

D e s i g n l e g a l l y p r o t e c t e d b y KOLARZ


Valerie

960.816+8 Luster|chandelier Kristallglas 77 cm 110 cm 16+8 lp.

385

D e s i g n b y KOLARZ


Valerie

960.85 Luster|chandelier Kristallglas 43 cm 58 cm 5 lp.

960.810+5 Luster|chandelier Kristallglas 55 cm 74 cm 18 lp.

Valerie 385 386 387 388

386


960.62 Wandleuchte|wall lamp Kristallglas 25 cm 27 cm 2 lp.

960.88 Luster|chandelier Kristallglas 43 cm 60 cm 8 lp.

960.61 Tischleuchte|table lamp Kristallglas 25 cm 10 cm 1 lp.

960.71

960.88+4

Tischleuchte|table lamp

Luster|chandelier

Kristallglas 38 cm 25 cm 1 lp.

Kristallglas 52 cm 60 cm 12 lp.

387

D e s i g n b y KOLARZ


Valerie – Index Lu s t e r chandelier

960.816+8

960.810+5

24 lp., E 14, 40 W

15 lp., E 14, 40 W

77 cm

55 cm

110 cm

74 cm

960.88

960.88+4

8 lp., E 14, 40 W

12 lp., E 14, 40 W

43 cm

52 cm

60cm

60 cm

960.85 5 lp., E 14, 40 W 43 cm 58 cm

Wandleuchte wall lamp

Tischleuchte table lamp

960.62

960.61

2 lp., E 14, 40 W

1 lp., E 14, 40 W

25 cm

25 cm

27 cm

10 cm

20 cm

20 cm

960.71 1 lp., E 14, 40 W 38 cm 25 cm

Kristall-Deko

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

Crystal Deco

Kristallglas

Re i n i g u n g cleaning

844.Cleaner

844.Cleaner-Set

Brillant Kristallreiniger

Verkaufsdisplay

Sprühflasche

inkl. 12 Brillant Kristallreiniger

Valerie 385 386 387 388

388


Index Art. Nr.

Seite

Art. Nr.

Seite

0015.40.7

245

0041.810.6.VR03/05

0015.40.X.Y

246

0041.810.X.VRYY/YY

0015.41.7.3

245

0043.61.3

209

0015.41.X.Y

246

0043.62.3

0015.60.7

244

0015.60.X.Y 0015.61.7.4

Art. Nr.

Seite

Art. Nr.

Seite

69

0107.13.X.SsYYY

203

0110.13S.X.KoYYY

74

0107.13.5.SsT

200

0110.13S.3.KoT

222

0107.16.X.SsYYY

203

0110.16L.X.KoYYY

227

210

0107.16.3SsTAV

201

0110.16L.3.KoTA

223

0043.71.3

206

0107.36.X.Ss

203

0110.16L.5.KoTBk

226

246

0043.72.3

206

0107.36.3.SsT

199

0110.16L.5.KoTR

225

244

0043.85.3

208

0107.36.5.SsT

202

0110.16S.X.KoYYY

227

0015.61.X.Y

246

0043.88.3

207

0107.53.X.SsYYY

203

0110.16S.5.KoTB

224

0015.71.5

243

0057.62.G

326

0107.53.3.SsTAV

198

0111.12M.X.KoYYY

219

0015.71.7.3

240

0057.71.G

326

0107.56.X.SsYYY

203

0111.12M.3.KoT

214

0015.71.X.Y

246

0057.85.G

324

0107.56.5.SsBGR

198

0111.12M.5.KoTR

216

0015.85.5.3

240

0057.88.G

325

0108.112.X.TYYY

65

0111.12S.X.KoYYY

219

0015.85.7

241

0059.61

304

0108.112.5.TRBk

60

0111.12S.3.KoTA

215

0015.85.X.Y

246

0059.62

302

0108.19.X.T

65

0111.12S.5.KoT

216

0015.89.5

243

0059.85

306

0108.19.3.TA

62

0111.12S.5.KoTBk

217

0015.89.7.6

242

0059.88

305

0108.63.X.TYYY

65

0111.13.X.KoYYY

219

0015.89.X.Y

246

0059.88+4

303

0108.63.3.TA

64

0111.13.3.KoTB

218

0017.62.7

258

0062.63.3

122

0108.73.X.TYYY

65

0111.16.X.KoYYY

219

0017.71.7

260

0062.73.3

124

0108.73.3.TA

64

0111.16.3.KoTA

215

0017.87.7

259

0062.815.3

123

0108.818.X.TYYY

65

0111.16.5.KoTBk

217

003.61.3

314

0106.16L.X.SsYYY

170

0108.818.3.TA

63

0112.41.X.KpT

237

003.61.3 VS

315

0106.16L.3.SsTA

162

0108.824.X.TYYY

65

0112.41.3.KpT

236

003.62.3

314

0106.16M.X.SsYYY

170

0108.824.5.TRBk

61

0112.61.X.KpT

237

003.62.3 VS

315

0106.16M.3.SsT

162

0109.112.X.Ko YYY

19

0112.61.9.KpT

234

003.63+2.3

312

0106.36L.X.SsYYY

170

0109.112.3.KoT

8

0112.63.X.KpT

237

003.63+2.3 VS

315

0106.36L.5.SsBGR

161

0109.112.5.KoT

17

0112.63.3.KpT

230

003.812+6.3

313

0106.36M.X.SsYYY

170

0109.118.X.Ko YYY

19

0112.71.X.KpT

237

003.812+6.3 VS

315

0106.36M.3.SsTAV

163

0109.118.3.KoT

8

0112.71.3.KpT

230

003.85.3

310

0106.41.X.SsYYY

171

0109.118.5.KoT

17

0112.812.X.KpT

237

003.85.3 VS

315

0106.41.3.SsT

164

0109.63.X.Ko YYY

19

0112.812.3.KpT

231

003.88+4.3 VS

311

0106.56L.X.SsYYY

170

0109.63.3.KoT

10

0112.85.X.KpT

237

003.88+4.3

315

0106.56L.5.SsTBG

160

0109.63.5.KoT

18

0112.85.3.KpT

233

003.88.3

310

0106.56M.X.Ss

170

0109.73.X.Ko YYY

19

0112.85.9.KpT

234

003.88.3 VS

315

227

0106.56M.5.SsT

160

0109.73.3.KoT

10

0112.87.X.KpT

237

0041.62.6.VR03/06

70

0106.62L.X.SsYYY

171

0109.73.5.KoT

18

0112.87.3.KpT

232

0041.62.X.VRYY/YY

74

0106.62L.3.SsTA

166

0109.824.X.Ko YYY

19

0112.87.9.KpT

235

0041.63.4.VR01/02

72

0106.62M.X.SsYYY

171

0109.824.3.KoT

11

0113.115.X.T

57

0041.63.6.VR03/06

71

0106.62M.5.SsT

168

0109.824.5.KoT

16

0113.115.3.SsT

54

0041.63.X.VRYY/YY

74

0106.62S.X.SsYYY

171

0109.836.X.Ko YYY

19

0113.19.X.YYT

57

0041.65.6.VR03/05

70

0106.62S.3.SsT

166

0109.836.3.KoTA

9

0113.19.3.SpT

56

0041.65.X.VRYY/YY

74

0106.64.X.SsYYY

170

0109.836.5.KoT

15

0113.63.X.YYT

57

0041.72.6.VR03/05

68

0106.64.5.SsTBG

167

0109.836.5.KoTB

13

0113.63.5.SsT

52

0041.72.X.VRYY/YY

74

0106.66.X.SsYYY

170

0109.836.5.KoTBk

12

0113.73.X.YYT

57

0041.73.6.VR03/07

68

0106.66.5.SsBGR

169

0109.836.5.KoTR

14

0113.73.5.SpT

52

0041.73.X.VRYY/YY

74

0106.68.X.SsYYY

170

0110.13L.X.KoYYY

227

0113.818.X.YYT

57

0041.810.4.VR01/02

73

0106.68.3.SsTAV

165

0110.13L.3.KoTA

222

0113.818.5.SpT

53

389


Art. Nr. 0113.830.X.YYT 0113.830.3.SsT

Seite

Art. Nr.

Seite 379

57

027.84.11 STR JET

101

079.62/22

55

027.84.3 STR NEU

103

079.62/22.X

378

180

027.84.5

102

104.45.5 STR

117

0118.14.3.SsT

174

027.84.5 STR

102

104.45.X Y

118

0118.16.3.SsT

174

027.84.5.VSP04/07

0118.16.GA.KpT

178

027.84.X Y

104.63.3 STR NEU

116

0118.34.XX.YYY

180

027.84.X.VSPYY/YY

86

104.63.5

116

0118.34.GA.KpT

179

027.860.11 STR JET

94

104.63.5.VSP05

0118.36.XX.YYY

180

027.860.3 STR NEU

96

104.63.X Y

0118.36.3.SsT

175

027.860.5 STR

97

104.63.X.VSPYY/YY

87

0118.54.XX.YYY

180

027.860.X Y

104.73.5.VSP07

84

0118.54.GA.KpT

177

027.860.X.VSPYY/YY

0118.56.XX.YYY

180

027.87.11

0118.56.3.SsT

176

027.87.3

98

104.83.X Y

118

0118.61.3.SsT

176

027.87.5 STR

99

104.85.11

110

0118.61.GA.KpT

178

027.87.5 STR VOLL

98

104.85.3 STR NEU

114

0127.11.5.YYYY

137

027.87.5.VSP05

78

104.85.5

115

0127.11.5.SsTB

136

027.87.X Y

0127.13.5.YYYY

137

027.87.X.VSPYY/YY

0127.13.5.SsTB

134

028.45+1

0127.15.5.YYYY

137

028.45+1.X YYY

0127.15.5.SsT

135

026.44.5

156

026.62.5

79 106

106 86 100

106

104.45.X.VSPYY/YY

104.73.X Y 104.73.X.VSPYY/YY

104.85.5.VSP04/07

87

84 118

118 87

83

104.85.6

114

298

104.85.X Y

118

299

104.85.X.VSPYY/YY

028.62

296

104.87.11 STR JET

111

028.62.X YYY

299

104.87.3 STR NEU

112

154

028.72

296

104.87.5

113

026.72.5

155

028.72.X YYY

299

104.87.5 STR

112

026.84.5

155

028.74

296

104.87.5.VSP04

027.45.3

105

028.74.X YYY

299

104.87.X Y

028.812+6

297

104.87.X.VSPYY/YY

028.812+6.X YYY

299

127.62

372

027.45.X Y

85 107

86

87

82 118 87

028.85.5

292

127.85

372

027.63.5

104

028.85.X YYY

299

127.87

372

027.63.X Y

107

028.88

294

128.85

373

028.88 STR

295

135.62

374

027.45.X.VSPYY/YY

027.63.X.VSPYY/YY

86

86

027.73.5 STR

104

028.88+4

293

135.62K

373

027.73.X Y

107

028.88+4.X YYY

299

135.85

374

027.73.X.VSPYY/YY

86

028.88.5 STR

295

135.85K

373

027.810.11 STR JET

95

028.88.X YYY

299

137.13

379

027.810.3

92

034.12

377

137.13.X

378

027.810.3 STR NEU

93

034.12.5

377

137.18

379

027.810.5 STR

90

034.13

377

137.18.X

378

027.810.5 STR VOLL

91

034.13.5

377

149.18.3

381

027.810.5.VSP04

81

034.14

377

149.61.3

382

027.810.5.VSP05

80

034.14.5

377

149.62.3

381

106

079.16/40

379

149.72.3

381

86

079.16/40.5

379

149.810+5

388

106

079.16/40.X

378

149.812+6.3

383

027.810.X Y 389

Art. Nr.

0118.14.XX.YYY

027.45.5.VSP04

Index

Seite

027.810.X.VSPYY/YY 027.83.X Y

390 391 392

390


Index Art. Nr.

Seite

Art. Nr.

Seite

Seite

Art. Nr.

Seite

149.85.3

382

275.110.6

141

307.830.X.Y

32

314.63.X

276

149.88+4.3

382

275.410.6

140

149.88.3

381

275.61.6

140

307.830.3

24

314.85.3

272

307.830.3.VR01/03

45

314.85.X

276

161.13.7

264

275.71.6

140

307.830.4.VR01/02

47

314.87.5

273

161.16.7

265

306.110.6

128

307.830.5

31

314.87.X

276

161.26.7 161.61.7

264

306.110.7

128

307.830.5.VR03/05

38

330.42.8C

254

266

306.62.7

130

307.830.X.VRYY/YY

48

330.60.8C

252

161.62.7

266

306.62.X

131

307.842.X.Y

32

330.61.8C

252

167.16.G

333

306.72.7

130

307.842.3

23

330.62.8C

250

167.16.S

332

306.72.X

131

307.842.5.VR03/07

37

330.63.8C

253

167.63.4

334

306.810.6

129

307.842.X.VRYY/YY

48

330.71.8C

252

167.85.4

330

306.810.X

131

307.89.X.Y

32

330.72.8C

252

167.88.4

331

307.115.X.Y

32

307.89.3

29

330.810+5.8C

253

194.89.5S

142

307.115.3

27

307.89.5.VR03/04

43

330.810.8C

255

234.61.3

280

307.115.3.VR03/04

44

307.89.X.VRYY/YY

48

330.85.8C

250

234.61.X

289

307.115.4.VR01/02

46

308.110.3

146

330.88.8C

251

234.62.3

280

307.115.5.K

30

308.16.3

146

339.16.3

380

234.62.X

289

307.115.5.VR03/05

41

308.63.3

148

339.16G.3

380

234.71.5

280

307.115.X.VRYY/YY

48

308.72.3

148

340.61.3

369

234.71.X

289

307.19.X.Y

32

308.810.3

147

340.61.5

368

234.810+5.3

282

307.19.3.K

26

309.12.4

190

340.86.3

369

234.810+5.X

288

307.19.5.VR.MULTI

40

309.12.7

187

340.86.5

368

234.810.3

281

307.19.X.VRYY/YY

48

309.12.X.Y

192

340.88.3

369

234.810.X

288

307.418.X.Y

33

309.13.5

187

340.88.5

368

234.85.3

284

307.418.3

22

309.13.X.Y

192

344.112.3

270

234.85.5

286

307.418.5.VR07

36

309.41.4

191

344.112.X

276

234.86.3

284

307.418.X.VRYY/YY

49

309.41.7

186

344.16.5

270

234.86.5

286

307.63.X.Y

33

309.41.X.Y

192

344.16.X

276

234.88+4.3

283

307.63.3

25

309.61.4

189

369.19.W

274

234.88+4.X

288

307.63.3.VR01/03

44

309.61.7

188

369.85.W

275

234.88.3

285

307.63.5.K

30

309.61.X.Y

192

369.87.W

274

234.88.5

287

307.63.5.VR03/06

39

309.80.4

189

406.12.3.VR05

194

262.11.3

371

307.63.X.VRYY/YY

49

309.80.7

185

406.12.5.VR04

194

262.11.5

370

307.73.X.Y

33

309.80.X.Y

192

406.12.X Y

195

262.13.3

371

307.73.3.K

22

309.81.7

188

406.13.3.VR02

194

262.13.5

370

307.73.4.VR01/02

46

309.81.X.Y

192

406.13.5.VR06

194

262.31.3

371

307.73.5.VR05

36

309.82.5

184

406.13.X Y

195

262.31.5

370

307.73.X.VRYY/YY

49

309.82.X.Y

192

602.11

376

262.61.3

371

307.815.X.Y

32

309.83.4

190

602.12

376

262.61.5

370

307.815.3.K

28

309.83.7

184

602.60

376

262.86.3

371

307.815.5.VR03/06

42

309.83.X.Y

192

844.61

318

262.86.5

370

307.815.X.VRYY/YY

48

314.116.3

271

844.62

318

267.112+6.6

150

307.818.X.Y

32

314.116.X

276

844.80

318

267.112+6.7

150

307.818.3.K

25

314.18.5

271

844.812

321

267.18+4.6

150

307.818.5.VR05

39

314.18.X

276

844.85

321

267.18+4.7

150

307.818.X.VRYY/YY

48

314.63.5

272

844.86

319

391

Art. Nr.


Index 389

Art. Nr.

Seite

Art. Nr.

844.88

321

C462.818/95

339

Stretta

108 | 119

844.88+4

321

C462.824/120

341

Umbrella

120 | 125

844.89

319

C500.16/40

355

Cyrano

126 | 131

960.61

387

C500.18/50

361

Helix

132 | 137

960.62

387

C505.61/18

348

Sphera

138 | 143

960.71

387

C505.62/23

345

Astra

144 | 149

960.810+5

386

C505.71/22

349

Luxor

150 | 151

960.816

388

C505.81/28

360

Eclipse

152 | 157

960.816+8

385

C505.81/33

360

Arabesque

158 | 170

960.85

386

C505.83/30

346

Cornaro

172 | 181

960.88

387

C505.83/42

349

Bellissima

182 | 193

960.88+4

387

C505.85/40

346

Fiorella

194 | 195

C138.86/42.X

360

C505.86/47

345

Graziella

196 | 203

C138.87/50

360

C505.86/52

349

Daisy

204 | 211

C138.87/50s

353

C505.86/55

346

Lothus

212 | 219

C161.112/80

365

C505.88+4/65

346

Bouquet

220 | 227

C161.116/100

365

C505.88/60

346

La Fenice

228 | 237

C161.13/25

365

C510.111/75

355

Scala

238 | 247

C161.13/33

365

C510.112/97

354

Imperial

248 | 255

C161.16/40

363

C510.123/150

361

Bolschoi

256 | 261

C161.18/50

362

C600.18/65

344

Catier

262 | 267

C161.18/60

365

C610.63/21

344

Prisma

268 | 273

C161.18/70

365

C610.88+4/65

344

Prisma Colonial

274 | 277

C161.61/17

364

C650.17/40

357

Carmen

278 | 289

C161.62/22

364

C652.17/40

357

Licia

290 | 299

C300.65/40

342

C812.65/40

347

Amarone

300 | 307

C300.816/50

346

C812.843/150

343

Victoria

308 | 315

C300.820/100

346

C890.17/40

356

Schรถnbrunn

316 | 321

C311.62/27

358

C892.17/40

356

Fiorenza

322 | 327

C311.86/52

360

Toscanini

328 | 335

C311.86/60

359

Maria Theresia

338 | 341

C406.812/90

320

Empire

342 | 347

C436.815/85

338

Art Deco

348 | 361

C436.818/110

340

Charlotte

362 | 365

C436.824/120

340

Violetta

368 | 369

C437.8105/400

340

Charleston

370 | 371

C437.830/150

338

Aida

372 | 372

C437.836/175

340

Explosion

6 | 19

Turandot

C437.856/250

340

Twister

20 | 33

Troubadur

373 | 375

C445.75/84

339

Twister Rosy

34 | 49

Rigoletto

376 | 376

C450.14/30

352

Polaris

50 | 57

Acapulco

377 | 377

C450.15.3/34

350

Diavolo

58 | 65

Charlotte

C450.15.3/46

350

Quadra Rosy

66 | 75

Romeo & Julia

378 | 379

C450.17/42

351

Stretta Spiralo

Renzo

380 | 380

C450.62/21

352

Dragon Spiralo

Maria Louise

381 | 384

C462.812/78

341

Dragon

Valerie

385 | 388

Serie

390 391 392

392

Seite

Seite

76 | 87 88 | 107

Art. Nr.

Seite


With Compliments

kolarz_addition_88_1_3  

kolarz_addition_88_1_3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you