Page 1

Graziella

D e s i g n b y KOLARZ


Graziella

0 1 0 7 . 5 3 . 3 . S s TA V Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS 速 Swarovski 速 36 cm 41 cm 3 lp.

0107.56.5.SsBGR Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS 速 Swarovski 速 36 cm 51 cm 6 lp.

Graziella 196 137 198 199 200 201 202 203

198


0107.36.3.SsT Hängeleuchte|pendant STRASS ® Swarovski ® 113 cm 51 cm 6 lp.

199

D e s i g n b y KOLARZ


Graziella

0107.13.5.SsT Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS 速 Swarovski 速 15 cm 41 cm 3 lp.

Graziella 196 137 198 199 200 201 202 203

200


0 1 0 7 . 1 6 . 3 . S s TA V Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS 速 Swarovski 速 15 cm 51 cm 6 lp.

201

D e s i g n b y KOLARZ


Graziella

0107.36.5.SsT Hängeleuchte|pendant STRASS ® Swarovski ® 113 cm 51 cm 6 lp.

Graziella 196 137 198 199 200 201 202 203

202


Index Hängeleuchte pendant

0 1 0 7 . 3 6 . X . S s YYY 6 lp., E 14, 60 W 113 cm 51 cm Glas 0107.G02

Deckenleuchte ceiling lamp

0 1 0 7 . 5 6 . X . S s YYY

0 1 0 7 . 5 3 . X . S s YYY

6 lp., E 14, 60 W

3 lp., E 14, 60 W

36 cm

36 cm

51 cm

41 cm

Glas 0107.G02

Glas 0107.G01

0 1 0 7 . 1 6 . X . S s YYY

0 1 0 7 . 1 3 . X . S s YYY

6 lp., E 14, 60 W

3 lp., E 14, 60 W

15 cm

15 cm

51 cm

41 cm

Glas 0107.G02

Glas 0107.G01

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y Kristall-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

T kristall

cr ystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

A amber

amber

flÌÚ‡¸

B blau

blue

Í‡ÒÌ˚È

G grün

green

áÂÎÂÌ˚È

V violett

purple

îËÓÎÂÚÓ‚˚È

STRASS ® Swarovski ®

Ersatzkristall

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

Replacement crystal

0106. X .K01.Ss Y

203

D e s i g n l e g a l l y p r o t e c t e d b y KOLARZ


Daisy


D e s i g n b y KOLARZ


Daisy

0043.71.3 Tischleuchte|table lamp OPTIC 速 KOLARZ 速 Crystal 37 cm 16 cm 1 lp.

0043.72.3 Tischleuchte|table lamp OPTIC 速 KOLARZ 速 Crystal 41 cm 30 cm 2 lp.

Daisy 204 205 206 207 208 209 210 211

206


0043.88.3 Luster|chandelier OPTIC 速 KOLARZ 速 Crystal 90 cm 75 cm 8 lp.

207

D e s i g n b y KOLARZ


Daisy

0043.85.3 Luster|chandelier OPTIC 速 KOLARZ 速 Crystal 95 cm 70 cm 5 lp.

Daisy 204 205 206 207 208 209 210 211

208


0043.61.3 Wandleuchte|wall lamp OPTIC 速 KOLARZ 速 Crystal 31 cm 16 cm 1 lp.

209

D e s i g n b y KOLARZ


Daisy

0043.62.3 Wandleuchte|wall lamp OPTIC 速 KOLARZ 速 Crystal 36 cm 20 cm 2 lp.

Daisy 204 205 206 207 208 209 210 211

210


Index Lu s t e r chandelier

0043.88.3 8 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W 90 cm 75 cm

0043.85.3 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W 95 cm 70 cm

Wandleuchte wall lamp

0043.61.3 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W 31 cm 16 cm

0043.62.3 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W 36 cm 20 cm

Tischleuchte table lamp

0043.71.3 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W 37 cm 16 cm

0043.72.3 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W 41 cm 30 cm

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

OPTIC ® KOLARZ ® Cr ystal

OPTIC ® KOLARZ ® Cr ystal

OPTIC ® KOLARZ ® Cr ystal

Ersatzkristall

Replacement crystal

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

0043.G01 0043.G02

211

D e s i g n l e g a l l y p r o t e c t e d b y KOLARZ


Lothus


D e s i g n b y KOLARZ


Lothus

0 1 1 1 . 1 2 M . 3 . Ko T Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC 速 KOLARZ 速 Crystal 16 cm 30 cm 2 lp.

Lothus 212 213 214 215 216 217 218 219

214


0 1 1 1 . 1 6 . 3 . Ko TA Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC速 KOLARZ速 Crystal 21 cm 51 cm 6 lp.

0 1 1 1 . 1 2 S . 3 . Ko TA Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC 速 KOLARZ 速 Crystal 13 cm 18 cm 2 lp.

215

D e s i g n b y KOLARZ


Lothus

0 1 1 1 . 1 2 S . 5 . Ko T Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC 速 KOLARZ 速 Crystal 13 cm 18 cm 2 lp.

0 1 1 1 . 1 2 M . 5 . Ko T R Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC 速 KOLARZ 速 Crystal 16 cm 30 cm 2 lp.

Lothus 212 213 214 215 216 217 218 219

216


0 1 1 1 . 1 6 . 5 . Ko T B k Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC 速 KOLARZ 速 Crystal 21 cm 51 cm 6 lp.

0111.12S.5.KoTBk Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC 速 KOLARZ 速 Crystal 13 cm 18 cm 2 lp.

217

D e s i g n b y KOLARZ


Lothus

0 1 1 1 . 1 3 . 3 . Ko T B Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC 速 KOLARZ 速 Crystal 16 cm 41 cm 3 lp.

Lothus 212 213 214 215 216 217 218 219

218


Index 0 1 1 1 . 1 6 . X . K o YYY * 2

Deckenleuchte ceiling lamp

6 lp., E 14, 60 W 21 cm 51 cm Glas 0111.G04

0 1 1 1 . 1 3 . X . K o YYY * 2 3 lp., E 14, 60 W 16 cm 41 cm Glas 0111.G03

0 1 1 1 . 1 2 M . X . K o YYY * 1

0 1 1 1 . 1 2 S . X . K o YYY * 1

2 lp., E 14, 60 W

2 lp., G9, 25 W

16 cm

13 cm

30 cm

18 cm

Glas 0111.G02

Glas 0111.G01

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

YYY Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

cr ystal clear

ÍËÒڇθÌÓ-·ÂÎ˚È

T A kristall-amber

cr ystal clear- amber

·ÂÎ˚È-flÌÚ‡¸

TR

kristall-rot

cr ystal clear- red

·ÂÎ˚È-Í‡ÒÌ˚È

TB

kristall-blau

cr ystal clear- blue

·ÂÎ˚È-ÒËÌËÈ

TBk kristall-schwarz

cr ystal clear- black

·ÂÎ˚È-˜ÂÌ˚È

Ersatzkristall

Replacement crystal

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

T

kristall

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

0111.B8.Ko YYY

ø 8 cm * 1

0111.B13.Ko YYY

ø 13 cm * 2

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

219

D e s i g n l e g a l l y p r o t e c t e d b y KOLARZ


Bouquet


D e s i g n b y KOLARZ


Bouquet

0 1 1 0 . 1 3 S . 3 . Ko T Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC 速 KOLARZ 速 Crystal 18 cm 30 cm 3 lp.

0 1 1 0 . 1 3 L . 3 . Ko TA Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC 速 KOLARZ 速 Crystal 20 cm 40 cm 3 lp.

Bouquet 220 221 222 223 224 225 226 227

222


0 1 1 0 . 1 6 L . 3 . Ko TA Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC 速 KOLARZ 速 Crystal 23 cm 60 cm 6 lp.

223

D e s i g n b y KOLARZ


Bouquet

0 1 1 0 . 1 6 S . 5 . Ko T B Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC 速 KOLARZ 速 Crystal 21 cm 50 cm 6 lp.

Bouquet 220 221 222 223 224 225 226 227

224


0 1 1 0 . 1 6 L . 5 . Ko T R Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC 速 KOLARZ 速 Crystal 23 cm 60 cm 6 lp.

225

D e s i g n b y KOLARZ


Bouquet

0 1 1 0 . 1 6 L . 5 . Ko T B k Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC 速 KOLARZ 速 Crystal 23 cm 60 cm 6 lp.

Bouquet 220 221 222 223 224 225 226 227

226


Index Deckenleuchte ceiling lamp

0 1 1 0 . 1 6 L . X . K o YYY 6 lp., E 14, 60 W 23 cm 60 cm

0 1 1 0 . 1 6 S . X . K o YYY 6 lp., E 14, 60 W 21 cm 50 cm

0 1 1 0 . 1 3 L . X . K o YYY 3 lp., E 14, 60 W 20 cm 40 cm

0 1 1 0 . 1 3 S . X . K o YYY 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W 18 cm 30 cm

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y Y Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

T

kristall

cr ystal clear

ÍËÒڇθÌÓ-·ÂÎ˚È

A

amber

amber

flÌÚ‡¸

R

rot

red

Í‡ÒÌ˚È

B

blau

blue

ÒËÌËÈ

Bk schwarz

black

˜ÂÌ˚È

Ersatzkristall

Replacement crystal

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

0110. X . B 0 1 . K o YY

227

D e s i g n l e g a l l y p r o t e c t e d b y KOLARZ


La Fenice


D e s i g n b y KOLARZ


L a Fe n i c e

0112.63.3.KpT Wandleuchte|wall lamp PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 50 cm 83 cm 44 cm 3 lp.

0112.S01.Bg Faltenschir m|pleated shade 14 cm 13 cm

0112.71.3.KpT Tischleuchte|table lamp PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 58 cm 31 cm 1 lp.

0112.S02.Bg Faltenschir m|pleated shade 20 cm 31/21 cm

La Fenice 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

230


0112.812.3.KpT Luster|chandelier PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 135 cm 85 cm 12 lp.

0112.S01.Bg Faltenschir m|pleated shade 14 cm 13 cm

231

D e s i g n b y KOLARZ


L a Fe n i c e

0112.87.3.KpT Luster|chandelier PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 135 cm 85 cm 7 lp.

La Fenice 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

232


0112.85.3.KpT Luster|chandelier PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 135 cm 55 cm 5 lp.

0112.S01.Bg Faltenschir m|pleated shade 14 cm 13 cm

233

D e s i g n b y KOLARZ


L a Fe n i c e

0112.85.9.KpT Luster|chandelier PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 135 cm 55 cm 5 lp.

0112.S01.R Faltenschir m|pleated shade 13 cm 14 cm

0112.61.9.KpT Wandleuchte|wall lamp PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 47 cm 19 cm 1 lp.

0112.S01.R Faltenschir m|pleated shade 13 cm 14 cm

La Fenice 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

234


0112.87.9.KpT Luster|chandelier PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 135 cm 85 cm 7 lp.

0112.S01.Bk Faltenschir m|pleated shade 13 cm 14 cm

235

D e s i g n b y KOLARZ


L a Fe n i c e

0112.41.3.KpT Bodenleuchte|floor lamp PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 174 cm 56 cm 1 lp.

0112.S03.Bg Faltenschir m|pleated shade PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 56 cm 39 / 37 cm

La Fenice 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

236


Index Lu s t e r chandelier

0112.812. X .KpT

0112.87. X .KpT

12 lp., E 14, 60 W

7 lp., E 14, 60 W

135 cm

135 cm

85 cm

85 cm

0112.85. X .KpT 5 lp., E 14, 60 W 135 cm 55 cm

Wandleuchte wall lamp

0112.63. X .KpT

0112.61. X .KpT

3 lp., E 14, 60 W

1 lp., E 14, 60 W

50 cm

47 cm

83 cm

19 cm

44 cm

0112.71. X .KpT

Tischleuchte table lamp

1 lp., E 14, 60 W 56 cm 31 cm

0112.41. X .KpT

Bodenleuchte floor lamp

1 lp., E 27, 100 W 174 cm 56 cm

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.9 versilbert

silver- plated

ë ÒÂp·pÂÌÌ˚Ï ÔÓÍp˚ÚËÂÏ

Shade Deco

Ä·‡ÊÛ Deko

Bg Beige

beige

·ÂÊ

Bk Schwarz

black

˜ÂÌ˚È

R Rot

red

Í‡ÒÌ˚È

Schirm

Shades

Ä·‡ÊÛ

Y Schirm-Deko PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

0112.S01. Y Y

Seide zu 0112.61/.812/.85/.87

0112.S02. Y Y

Seide zu 0112.71

0112.S03. Y Y

Seide zu 0112.41

PURE ® KOLARZ ® Crystal

237

D e s i g n l e g a l l y p r o t e c t e d b y KOLARZ


Scala

D e s i g n b y KOLARZ


Scala

0015.85.5.3 Luster|chandelier PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 107 cm 70 cm 5 lp.

0015.71.7.3 Tischleuchte|table lamp PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 52 cm 11 cm 1 lp.

S cal a 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247

240


0015.85.7 Luster|chandelier PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 107 cm 70 cm 5 lp.

241

D e s i g n b y KOLARZ


Scala

0015.89.7.6 Luster|chandelier PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 120 cm 90 cm 9 lp.

S cal a 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247

242


0015.89.5 Luster|chandelier PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 120 cm 90 cm 9 lp.

0015.71.5 Tischleuchte|table lamp PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 52 cm 11 cm 1 lp.

243

D e s i g n b y KOLARZ


Scala

0015.60.7 Wandleuchte|wall lamp PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 67 cm 15,5 cm 1 lp.

0015.61.7.4 Wandleuchte|wall lamp PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 35 cm 25 cm 1 lp.

S cal a 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247

244


0015.40.7

0015.41.7.3

Bodenleuchte|floor lamp

Bodenleuchte|floor lamp

PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 145 cm 16 cm 1 lp.

PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 188 cm 30 cm 1 lp.

245

D e s i g n b y KOLARZ


Scala窶的ndex Lu s t e r chandelier

0015.89.X.Y 9 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W 120 cm 90 cm

0015.85.X.Y 5 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W 107 cm 70 cm

Wandleuchte wall lamp

0015.60.X.Y 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W 67 cm 15,5 cm

0015.61.X.Y 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W 35 cm 11 cm 25 cm

Tischleuchte table lamp

0015.71.X.Y 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 60 W 52 cm 11 cm

Bodenleuchte floor lamp

0015.40.X.Y 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W 145 cm 16 cm

0015.41.X.Y 1 lp., E 27, 150 W 188 cm 30 cm

S cal a 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247

246


X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.7 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 versilbert

silver- plated

ë ÒÂp·pÂÌÌ˚Ï ÔÓÍp˚ÚËÂÏ

Y Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

white

·ÂÎ˚È

3 rot

red

Í‡ÒÌ˚È

4 gelb

yellow

ÜÂÎÚ˚È

6 aubergine

aubergine

·‡Í·ʇÌÓ‚˚È

Ersatzglas

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

PURE ® KOLARZ ® Crystal

weiß

PURE ® KOLARZ ® Crystal

0018.G01. Y

Glas klein|small |χÎÂ̸ÍÓÂ

0018.G02. Y

Glas groß|large |·Óθ¯ÓÂ

PURE ® KOLARZ ® Crystal

247

D e s i g n l e g a l l y p r o t e c t e d b y KOLARZ


Imperial


D e s i g n b y KOLARZ


Imperial

330.85.8C Luster|chandelier OPTIC 速 KOLARZ 速 Crystal 55 cm 60 cm 5 lp.

330.62.8C Wandleuche|wall lamp OPTIC 速 KOLARZ 速 Crystal 27 cm 30 cm 20 cm 2 lp.

I mperial 248 249 250 251 252 253 254 255

250


330.88.8C Luster|chandelier OPTIC 速 KOLARZ 速 Crystal 58 cm 80 cm 8 lp.

251

D e s i g n b y KOLARZ


Imperial

I mperial 248 249 250 251 252 253

3 3 0 . 6 1 . 8C

330.60.8C

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 27 cm 32 – 58 cm 1 lp.

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 27 cm 26 cm 1 lp.

330.71.8C

330.72.8C

Tischleuchte|table lamp

Tischleuchte|table lamp

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 50 cm 20 cm 1 lp.

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 78 cm 45 cm 2 lp.

254 255

252


330.63.8C Wandleuchte|wall lamp

330.810+5.8C Luster|chandelier OPTIC 速 KOLARZ 速 Crystal 75 cm 125 cm 15 lp.

253

OPTIC 速 KOLARZ 速 Crystal 87 cm 35 cm 20 cm 3 lp.

D e s i g n b y KOLARZ


Imperial

330.42.8C Bodenleuchte|floor lamp OPTIC 速 KOLARZ 速 Crystal 165 cm 55 cm 2 lp.

I mperial 248 249 250 251 252 253 254 255

254


Index Lu s t e r chandelier

Wandleuchte wall lamp

Tischleuchte table lamp

Bodenleuchte floor lamp

330.810+5.8C

330.810.8C

15 lp., E 14, 60 W

10 lp., E 14, 60 W

75 cm

75 cm

125 cm

125 cm

330.88.8C

330.85.8C

8 lp., E 14, 60 W

5 lp., E 14, 60 W

58 cm

55 cm

80 cm

60 cm

330.63.8C

330.62.8C

3 lp., E 14, 60 W

2 lp., E 14, 60 W

87 cm

27 cm

35 cm

30 cm

20 cm

20 cm

330.61.8C

330.60.8C

1 lp., E 27, 60 W

1 lp., E 27, 60 W

27 cm

27 cm

32 – 58 cm

26 cm

Schirm 330.S01

Schirm 330.S04

330.72.8C

330.71.8C

2 lp., E 27, 60 W

1 lp., E 27, 60 W

78 cm

50 cm

45 cm

20 cm

Schirm 330.S02

Schirm 330.S02

330.42.8C 2 lp., E 27, max. 100 W 165 cm 55 cm Schirm 330.S03

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

255

D e s i g n l e g a l l y p r o t e c t e d b y KOLARZ


Bolschoi


D e s i g n b y KOLARZ


Bolschoi

0017.62.7 Wandleuchte|wall lamp PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 27 cm 30 cm 15 cm 2 lp.

B olschoi 256 257 258 259 260 261

258


0017.87.7 Luster|chandelier PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 52 cm 60 cm 7 lp.

259

D e s i g n b y KOLARZ


Bolschoi

0017.71.7 Tischleuchte|table lamp PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 42 cm 11 cm 1 lp.

B olschoi 256 257 258 259 260 261

260


Index Lu s t e r chandelier

0017.87.7 7 lp., incl. NV-Halogen, 12 V, 20 W 52 cm 60 cm

Wa n d l e u c h t e wall lamp

0017.62.7 2 lp., incl. NV-Halogen, 12 V, 20 W 27 cm 30 cm 15 cm

Tischleuchte table lamp

0017.71.7 1 lp., incl. NV-Halogen, 12 V, 20 W 42 cm 11 cm

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

261

D e s i g n l e g a l l y p r o t e c t e d b y KOLARZ


Catier


D e s i g n b y KOLARZ


C at i e r

161.13.7 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA 速 Swarovski 速 28 cm 35 cm 3 lp.

161.26.7 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA 速 Swarovski 速 15 cm 170 cm 6 lp.

Catier 262 263 264 265 266 267

264


161.16.7 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA 速 Swarovski 速 30 cm 60 cm 6 lp.

265

D e s i g n b y KOLARZ


C at i e r

161.62.7 Wandleuchte|wall lamp SPECTRA 速 Swarovski 速 45 cm 15 cm 2 lp.

161.61.7 Wandleuchte|wall lamp SPECTRA 速 Swarovski 速 14 cm 12 cm 1 lp.

Catier 262 263 264 265 266 267

266


Index Deckenleuchte ceiling lamp

161.16.7 6 lp., incl. HV-Halogen, G 9, 40 W 30 cm 60 cm

161.13.7 3 lp., incl. HV-Halogen, G 9, 40 W 28 cm 35 cm

161.26.7 6 lp., incl. HV-Halogen, G 9, 40 W 15 cm 170 cm

Wandleuchte wall lamp

161.62.7 2 lp., incl. HV-Halogen, G 9, 40 W 45 cm 15 cm

161.61.7 1 lp., incl. HV-Halogen, G 9, 40 W 14 cm 12 cm

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

Ersatzkristall

Replacement crystal

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

161.G02

267

D e s i g n l e g a l l y p r o t e c t e d b y KOLARZ


Prisma

Prisma Colonial

D e s i g n b y KOLARZ


Prisma

344.112.3 Deckenleuchte|ceiling lamp

344.16.5 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA 速 Swarovski 速 21 cm 45 cm 6 lp.

Prisma 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277

270

SPECTRA 速 Swarovski 速 21 cm 60 cm 12 lp.


314.116.3 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA 速 Swarovski 速 20 cm 55/55 cm 16 lp.

314.18.5 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA 速 Swarovski 速 20 cm 40/40 cm 8 lp.

271

D e s i g n b y KOLARZ


Prisma

314.85.3 Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 46 – 246 cm 80 cm 5 lp.

314.63.5 Wandleuchte|wall lamp SPECTRA ® Swarovski ® 22 cm 50 cm 3 lp.

Prisma 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277

272


314.87.5 Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 46 – 246 cm 120 cm 7 lp.

273

D e s i g n b y KOLARZ


Prisma Colonial

369.19.W Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 22 cm 60/60 cm 9 lp.

369.87.W Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 46 – 130 cm 120 cm 7 lp.

Prisma 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277

274


369.85.W Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 46 – 120 cm 80 cm 5 lp.

275

D e s i g n b y KOLARZ


Prisma–Index Luster chandelier

314.87.X 7 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W (max. 40 W) 46 – 246 cm 120 cm

314.85.X 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W (max. 40 W) 46 – 246 cm 80 cm

Deckenleuchte ceiling lamp

344.112.X 12 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W (max. 40 W) 21 cm 60 cm

344.16.X 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W (max. 40 W) 21 cm 45 cm

314.116.X 16 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W (max. 40 W) 20 cm 55/55 cm

314.18.X 8 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W (max. 40 W) 20 cm 40/40 cm

Wa n d l e u c h t e wall lamp

314.63.X 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W (max. 40 W) 22 cm 50 cm 10 cm

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

268 269

Kristall-Deko

Crystal Deco

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

270 271

Prisma SPECTRA ® Swarovski ®

272 273 274 275 276 277

276


Prisma Colonial–Index Luster chandelier

369.87.W 7 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W (max. 40 W) 46 – 130 cm 120 cm

369.85.W 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W (max. 40 W) 46 – 120 cm 80 cm

Deckenleuchte ceiling lamp

369.19.W 9 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W (max. 40 W) 22 cm 60/60 cm

Kristall-Deko

SPECTRA ® Swarovski ®

Crystal Deco

SPECTRA ® Swarovski ®

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ SPECTRA ® Swarovski ®

277

D e s i g n l e g a l l y p r o t e c t e d b y KOLARZ


Carmen


D e s i g n b y KOLARZ


Carmen

234.61.3

234.62.3

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

PURE ® KOLARZ ® Crystal 27 cm 10 cm 1 lp.

PURE ® KOLARZ ® Crystal 27 cm 24 cm 2 lp.

234.71.5 Tischleuchte|table lamp PURE ® KOLARZ ® Crystal 23 cm 11 cm 1 lp.

C armen 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

280


234.810.3 Luster|chandelier PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 84 cm 100 cm 10 lp.

281

D e s i g n b y KOLARZ


Carmen

234.810+5.3 Luster|chandelier PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 100 cm 100 cm 15 lp.

C armen 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

282


234.88+4.3 Luster|chandelier PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 100 cm 100 cm 12 lp.

283

D e s i g n b y KOLARZ


Carmen

234.85.3 Luster|chandelier PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 50 cm 68 cm 5 lp.

234.86.3 Luster|chandelier PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 50 cm 68 cm 6 lp.

C armen 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

284


234.88.3 Luster|chandelier PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 50 cm 68 cm 8 lp.

285

D e s i g n b y KOLARZ


Carmen

234.85.5 Luster|chandelier PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 50 cm 68 cm 5 lp.

234.86.5 Luster|chandelier PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 50 cm 68 cm 6 lp.

C armen 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

286


234.88.5 Luster|chandelier PURE 速 KOLARZ 速 Crystal 50 cm 68 cm 8 lp.

287

D e s i g n b y KOLARZ


Carmen窶的ndex Lu s t e r chandelier

234.810+5.X 15 lp., E 14, 60 W 100 cm 100 cm

234.88+4.X 12 lp., E 14, 60 W 100 cm 100 cm

234.810.X 10 lp., E 14, 60 W 84 cm 100 cm

234.88.X 8 lp., E 14, 60 W 50 cm 68 cm

234.86.X 6 lp., E 14, 60 W 50 cm 68 cm

234.85.X 5 lp., E 14, 60 W 50 cm 68 cm

C armen 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

288


Index Lu s t e r chandelier

Wandleuchte wall lamp

028.812+6.X YYY

028.88+4.X YYY

18 lp., E 14, 40 W

12 lp., E 14, 40 W

104 cm

56 cm

105 cm

79 cm

028.88.X YYY

028.85.X YYY

8 lp., E 14, 40 W

5 lp., E 14, 40 W

54 cm

54 cm

62 cm

56 cm

028.62.X YYY 2 lp., E 14, 40 W 19 cm 27 cm 29 cm

Tischleuchte table lamp

Bodenleuchte floor lamp

028.74.X YYY

028.72.X YYY

4 lp., E 14, 40 W

2 lp., E 14, 40 W

40 cm

30 cm

38 cm

30 cm

028.45+1.X YYY 6 lp., E 14, 40 W 165 cm 56 cm

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 versilbert

silver- plated

ë ÒÂp·pÂÌÌ˚Ï ÔÓÍp˚ÚËÂÏ

YYY Kristall-Deko STR

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

STRASS ® Swarovski ® coloured

S T R SPECTRA ® Swarovski ® VOLL clear

299

D e s i g n l e g a l l y p r o t e c t e d b y KOLARZ


Licia


D e s i g n b y KOLARZ


Licia

028.85.5 Luster|chandelier

L ic ia 290 291

SPECTRA 速 Swarovski 速 54 cm 56 cm 5 lp.

292 293 294 295 296 297 298 299

292


028.88+4 Luster|chandelier SPECTRA 速 Swarovski 速 60 cm 79 cm 12 lp.

293

D e s i g n b y KOLARZ


Licia

028.88 Luster|chandelier

L ic ia 290 291

SPECTRA 速 Swarovski 速 54 cm 62 cm 8 lp.

292 293 294 295 296 297 298 299

294


028.88 STR

028.88.5 STR

Luster|chandelier

Luster|chandelier

STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ®

54 cm 62 cm 8 lp.

54 cm 62 cm 8 lp.

295

D e s i g n b y KOLARZ


Licia

028.62 Wandleuchte|wall lamp SPECTRA ® Swarovski ® 19 cm 27 cm 2 lp.

L ic ia 290 291 292 293 294 295

028.74

028.72

Tischleuchte|table lamp

Tischleuchte|table lamp

SPECTRA ® Swarovski ® 40 cm 38 cm 4 lp.

SPECTRA ® Swarovski ® 30 cm 30 cm 2 lp.

296 297 298 299

296

kolarz_addition_88_1_2  

kolarz_addition_88_1_2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you