Page 1

Editorial

2

®®­Vm

3

Editorial

®®­Vj§p DNôd¡u ULu VôdúLô×

Auû]dùLôÚ RôXôhÓ

êjR NúLôRWu HNôûY HUôt± AYWÕ ©\l׬ûUûVj Rk§WjúRôÓ T±jÕdùLôiP VôdúLô× NúLôRWû]f Nk§dL ùNp¡u\ôo. TX BiÓLÞdÏl ©u Ruû] HtßdùLôsYôúWô G] Ag£ U]m LXe¡ CÚkRôo. CdLhPô] ¨ûX«p R²j§ÚkÕ ùN©dLj ¾oUô²d¡u\ôo.

"JÚ U²R²u EPÛs[ Eßl×Lù[pXôm SôdÏL[ôL Uô±àm U¬Vuû]ûV AYÚûPV RûLûUdÏ Ht\Yôß ×LZ Ø¥VôÕ. Gu¡\ôo ײR ALv§]ôo. Ui¦p ©\kR U²RàdÏ CqY[Ü Nd§ CÚdÏUô? Guß U¬Vuû]ûV TôojÕ ®VkúRu. JÚ LÚjÕ UhÓm Gu U]§p E§jRÕ. JÚ L®Oo U¬Vuû]ûV TôojÕ áß¡\ôo. GpXôm úTô] ©uú] YÚ¡uú\u ¿úVô, GÕÜm úTôL®pûX Guß ùNôu]ôn. úTô]Õ úTôLhÓm Õ¦kÕ YkúRu, Sôu úTôLôR ×Õ Y¯ûV LôhÓ¡u\ôn. CúVÑûY Rôe¡VÕ Auû] U¬Vô°u U¥, CúVÑ®u CRVjûR Rôe¡VÕ Auû] U¬Vô°u U]m. BL CúVÑ®u CRVm, CúVÑ®u EjúYLm, CúVÑ®u Bt\p, BoYm, Rôrf£, Ru]m©dûL U¬VôÜdÏm CÚkRÕ. BLúYRôu Auû]dùLpXôm Auû]VôL §Lr¡\ôo. Auû]dÏ LWm Ï®d¡u\ Sôm, AYs ùTt\ U¡ûUûV SôØm AûPV CúVÑûY Rm U]§úX ÑUlúTôm, CúVÑûY Ut\YoLÞdÏ A±®lúTôm, Auû]«u E«Wôt\Ûs[ ºPWôL UôßúYôm. Cû\Bºo ¨û\YôL CÚlTRôL AÚhRkûR ©XúYk§Wu (A§To, Cû\ CWdLj §ÚjRXm)

Ak¨ûX«p Cû\Yu JÚ BPYo EÚ®p AYÚdÏj úRôuß¡\ôo. ®Pôl©¥VôL VôdúLô× CWùYpXôm AYúWôÓ úTô¬hPôo. VôdúLôûT ùYt± ùLôs[ Ø¥VôÕ G] A±kR AkR BPYo AYWÕ ùRôûPf NkûRj ùRôhPôo. VôdúLô× AYúWôÓ úTô¬ÓûL«p ùRôûPfNkÕ CPm ®X¡VÕ. AlùTôÝÕ BPYo Guû]l úTôL®Ó, ùTôÝÕ ×XWlúTô¡\Õ G] á±]ôo. VôdúLô× ¿o G]dÏ Bºo YZe¡]ôùXô¯V Euû]l úTôL®P UôhúPu Guß UßùUô¯ ùNôu]ôo. BPYo, Eu ùTVo Gu]? G] AYo Sôu VôdúLô× Gu\ôo. AlùTôÝÕ AYo Eu ùTVo C² VôdúLô× G]lTPôÕ. CvWúVp G]lTÓm ¿ LPÜú[ôÓm, U²RúWôÓm úTôWô¥ ùYt± ùLôiPôn Gu\ôo. VôdúLô× AYûW úSôd¡ Em ùTVûWf ùNôpÛm Gu\ôo. Gu ùTVûW ¿ úLhTúRu? Guß AkR CPj§úXúV AYÚdÏ Bºo YZe¡]ôo. AlùTôÝÕ VôdúLô× Rôu LPÜ°u ØLjûRd LiÓm E«o Rl©l ©ûZjúRu Guß á±]ôo. YgNLm TiÔm U²RWôn CÚkR AYo EÚUô± úSoûUVô[u Gu\ ùTVûW ARôYÕ "CvWúVp" GuTûRl ùTß¡u\ôo. ùNTm, RYm, Uu\ôhÓ Cû\Yû] Uôtß¡\Õ GuTûR®P SmûU


4

Nôh£Ls

Nôh£Ls Sôu úUjRô SLo TeûL úNokRYs. Gu ULÞdÏ LPkR ¥NmTo UôRj§ÚkÕ EPp¨ûX N¬«pXôUp CÚkRÕ. ©lWY¬ UôRm 13-m úR§ ùWômT EPp¨ûX N¬«pXôUp CÚkRÕ. CWdLj§u BiPY¬Pm AÝÕ ù_©júRu. AÚhRkûRÙ-m ù_©jRôo. Gu ULÞdÏ GûP 43 ¡úXô CÚkRÕ. ªLÜm EPp¨ûX N¬«pXôUp CÚkRÕ. Sugar, B.P. Sô¥Õ¥l× ªLÜm Ïû\YôL CÚkRÕ. Gu ULÞdLôL Cû\CWdLj§u BiPY¬Pm úYi¥ú]u. PôdPoLs GûP Ïû\YôL CÚd¡\Õ.. §ÚmTÜm Ahªh TiQ úYiÓm Guß ùNôu]ôoLs. Sôm ªLÜm AÝÕ Gu ULÞdÏ GûP H\úYiÓm 50 ¡úXô CÚdL úYiPôm G] ¨û]júRu. B]ôp Gu ULÞdÏ 55 ¡úXô Cû\CWdLj§u BiPYo ùLôÓjRôo.Aû]jÕm SuûULÞm ùNnR CWdLj§u BiPYÚdÏ úLôPô] úLô¥ Su± !

Cû\CWdL BiPYÚdÏ úLôPô] úLô¥ Su± Gu ùTVo ©úXôª. Sôu AiQôSLo TeûL úNokRYs. Gu ULàdÏ §ÚUQm RûPThÓd ùLôiúP CÚkRÕ. Sôu Cû\CWdL BiPY¬Pm Uu\ô¥ú]u. AYàdÏ TX YWuLs YkÕm §ÚUQm úYiPôm Guß 3 YÚPeLs Rs°lúTônùLôiúP CÚkR]. AYàdÏ 32 YVÕ B¡®hPÕ. G]úY Sôu Cû\CWdL BiPY¬Pm AYu §ÚUQm Em BXVj§p SPdL úYiÓm Guß ®Pô ØVt£ÙPu Uu\ô¥ú]u. AYàdÏ SpX YWu AûUkRÕ. §ÚUQm ¨fNVm Ti¦ Ø¥kR©u AYu LpVôQj§tÏ RPeLp TX YkÕdùLôi¥ÚkRÕ. CkR §ÚUQm Su\ôL SPdL úYiÓm Guß Cû\CWdL BiPYo TôRj§p ûYjúRu. Gu ULu §ÚUQjûR Cû\CWdL BiPYo §ÚjRXj§úXúV Su\ôL Ø¥jÕ ùLôÓjR Cû\CWdL BiPYÚdÏ Su±. U¬úV YôrL. Gu ùTVo ÄVô ì©. Sôu ùNuû] YiQôWlúThûP«p Y£d¡ú\u. Gu ULÞdÏ 4 BiÓL[ôL HRôYÕ LôWQjRôp §ÚUQm RûPVô¡ ùLôiúP ùNu\Õ. LPkR úU UôRm Cû\CWdLj§u BiPY¬Pm Gu ULÞdLôL ù_©jÕ®hÓ ùNuú\ôm. ù_©jR AkR UôRj§úXúV SpX JÚ YWu AûUkRÕ. BLvh UôRm ¨fNVRôméXm Gu ULÞdÏ JÚ SpX JÚ YôrdûL ¡ûPjRRtÏ CWdLj§u BiPYÚdÏ úLôPô] úLô¥ Su±.... ClT¥dÏ ÄXô ì© TûZV YiQôWlúThûP, ùNuû] - 21.

Nôh£Ls

5

ÏZkûR ùLôÓjR Cû\Yu GuàûPV ùTVo ®uùNuh ©Wôu£v. Gu Uû]®«u ùTVo úU¬ úWôvu. G]dÏ §ÚUQUô¡ GhÓ YÚPj§p G]dÏ CWiÓ Bi ÏZkûRLs ©\kÕ EPu C\kÕ®hPÕ. ÁiÓm AÓjRRôL CWiÓ LÚ Re¡ LûXkÕ®hPÕ. ÏZkûR YWm úYi¥ SôeLs TX BXVeLÞdÏf ùNuú\ôm. GuàûPV Uû]®dÏ, ÏZkûRdÏ CWjRm GÓjÕ ùNpÛm ÏZô«p £ß ©WfNû] CÚkRÕ. CkR ©WfNû] ¾oYRtLôL ¨û\V UÚjÕY £¡fûNLs GÓjÕdùLôiúPôm. ©u× ùNnR JÚ UÚjÕY £¡fûNÙm TVu A°dL®pûX. ©\Ï SôeLs CWdLj§u BiPYo BXVj§tÏ YkÕ ÏZkûR YWm úYi¥ Uu\ô¥ú]ôm. ARu©\Ï Gu Uû]® _]Y¬ 2011-p LtTUô]ôs. AûRjùRôPokÕ SôeLs CWdLj§u BiPY¬Pm úYi¥dùLôiÓ ùRôPokÕ UÚjÕY£¡fûN ùNnÕ ùLôiúPôm. 2011 AdúPôTo 6-m úR§ G]dÏ ùTi ÏZkûR ©\kÕ AkR ÏZkûRdÏ _ôvu Guß ùTV¬húPôm. GuàûPV úYiÓRuT¥ CkR Nôh£ L¥RjûR GÝÕ¡ú\u. úUÛm Gu LPu ©WfNû]Lû[ CWdLj§u BiPYo ®ûW®p ¾odL úYiÓ¡ú\u. úUÛm ClùTôÝÕ Sôu ùY°SôÓ ùNpX ØVt£ ùNnÕ ùLôi¥Úd¡ú\u. AûRÙm SpXT¥VôL ¨û\úY\Sôu CWdLj§u BiPYûW úYiÓ¡ú\u. Cû\YàúL ×Lr.


6

£k§dL JÚ £ßLûR

Tp­Ód¡p NdûL Nôo×j RuûU ÑYôNm úTôX YôrdûL«p Cu±VûUVôRRôL CÚd¡\Õ. ®§®XdÏLs CÚkRôÛm, UdLs SpXYoLs, ©\ÚdÏ SuûU ùNnÕ YôÝ¡\ôoLs. Su±ÙQoYôp SpÛ\ÜLÞm SiToLÞm Rôú] NØRôVj§p ¨û\k§ÚdL úYiÓm? Uô\ôL, ©[Ü YhP ÏÓmTeLÞm, E\ÜLÞm, Sh×LÞm ªÏk§ÚdLd LôWQùUu]? ¾oÜ Gu]? ÏUôo Ru Rô«Pm K¥ YkÕ Ru Ts° UôQYu C[eúLôûYl Tt± LÓûUVôLd Ïû\á±]ôu. C[eúLô Ru U]ûR LôVlTÓj§VRôLÜm á±]ôu. Rôn Ru ULàdÏ GkR T§Ûm á\ôUp, GÝkÕ JÚ RWôûNÙm ÏUôo ®û[VôP TVuTÓjÕm ÅÓLhÓm YiQ YiQ NÕW LhûPLû[Ùm GÓjÕ YkRôs. UL²Pm á±]ôs. Sôm ClùTôÝÕ JÚ ®û[VôhÓ ®û[VôPl úTô¡ú\ôm. ¿ C[eúLô®u RYß Juû\d áß Gu\ôs. ÏUôo á±]ôu. AYs YXÕ Rh¥p LhûP Juû\ûYjRôs. CûRlúTôX, CP§Ûm YX§Ûm ûYjRôs. YXl×\LhûPLú[ A§LUô«]. AûRd LiÓ EQokR ÏUôo, "AYu G]dÏ SuûULû[úV A§LUôLf ùNn§Úd¡\ôu, Gu SiTuRôu" G] Htßd ùLôiPôu. TX úSWeL°p YôojûRLú[ô, ùNVpLú[ô EQoÜ ùY¥l×L°u ùYßl× ÕLsL[ôLúY CÚd¡u\]. AûY RtLôLUô]ûY, JÚY¬u A¥lTûP ùLôsûL Uôt\j§u ùY°lTôPôL CÚlT§pûX. Uô\ôL, AûY Ntß Ï¥LôWu úTfÑ úTôX AûU¡u\]. AkR úLôTm Utßm úYLm R¦kÕ, U]m CVp× ¨ûXdÏj §Úm©V ©\Ï, AqYôß SPkRYoLú[, AûR Sôu ùNn§ÚdLj úRûY«pûX G] EQÚ¡\ôoLs. Aû]YÚm AqYôß EQokRôp SpXÕ. E\Ü Ï±jR AYNW Ø¥ÜLs, Tô§jR EQoÜ ùLô§ ¨ûX«u Ïû\úYdLôÓ ùTô¬VpRôu. ¨û\Yô]RôL CÚlT§pûX. CÕ ¿iP Sôs SpÛ\ûYÙm, Su±ÙQoûYÙm, Bj§W ¾«p A¯jÕ®Ó¡\Õ. Ït\m Tôod¡u Ñt\m CpûX Gu\ A\ùS±, ¿¥jR E\ùYàm LÚm×f ÑûY«u A¥jR[m. LÚmûT ùUuß ÑûYdÏm Sôm, NdûL TpÓd¡p Uôh¥d ùLôiPôp, Ntß £WUmRôu Gu\ôÛm, LÚm×f ÑûYûV UßjÕ®ÓúYôUô SiToLú[ ?

7

BuÁLm

YôrYRtÏ Rôu YôrdûL Gu ULû] LôlTôtßeLs G] ×jR¬Pm K¥ YÚ¡\ôs JÚ Rôn. AmUô........ UWQúU ¨LZôR Åh¥p ùNuß LÓÏ Yôe¡ Yô. Eu ULû] LôlTôtß¡ú\u Gu¡\ôo ×jRo. ¡WôUj§u AjRû] ÅÓL°Ûm ®Nô¬jÕ A±kR©\Ï Rôu AkR RôndÏ EiûU ׬¡\Õ. ""UWQm GuTÕ TôYjûRlúTôX GeÏm TW®«Úd¡\Õ ARu LWeL°p CÚkÕ VôÚm RlT Ø¥VôÕ ! Bm CkR EXLj§p U²R]ôL AYR¬jR Aû]YÚdÏm UWQm Rôu "Ø¥Ü' B]ôp Smªp £Xo, RtùLôûX Gu\ ùTV¬p CVtûL ¨VªjR LôX ùLÓÜdÏ Øu]o RôeLs YôZ Rϧ At\YoLs G] Ø¥Ü GÓlTÕ Hu? NÁTj§p JÚ UôQ® TjRôm YÏl× ùTôÕj úRo®p ØRp U§lùTi ùT\Ø¥V®pûXúV Guß ¾ ûYjÕ ùLôÞj§d ùLôiPôs. AYs ùTt\U§lùTiLs 420. LôRp úRôp® LôWQUôL Lpí¬«p ØRp U§lùTi ùTt\JÚ ùTô±«Vp UôQYu Ru ®Ó§ Aû\«p çd¡p ùRôe¡]ôu. AYu T¥lTÕ ØRXôm BiÓ ©.ùPd AkR ùTiÔPu AYàdÏ êuß UôReLs Rôu TZdLm. C§p LY²dL úYi¥VÕ, RtùLôûX ùNnÕ ùLôs¡\ GpXôÚúU ReLû[Ùm ׬kÕùLôs[ôUp, EXLjûRÙm ׬kÕ ùLôs[RYoL[ôLúY CÚd¡u\]o. YôrdûL«u EiûUVô] AojRjûR EQW úYiÓUô]ôp, SLWj§u NôûX KWjûR ùLôgNm EtßlTôÚeLs. HÕUt\ TWU HûZLs AÓjR úYûX EQÜdúL ¨fNVUt\ AkR E§¬ ùRô¯Xô[oLs.... CkR YôrûY GjRû] U¡rf£VôL G§o ùLôs¡\ôoLs GuTûR TôÚeLs ! CYoLs VôÚm JÚ úTôÕm YôrdûL ©WfNû]LÞdLôL RtùLôûX ùNnÕ ùLôsY§pûX GqY[Ü £dLXôL CÚkRôÛm YôrûY úSÚdÏ "úSo G§o ùLôsÞm' U] Eߧ CYoL°Pm EiÓ. CkR E«¬u U§l×m Eu]RØm ׬V úYiÓùU²p JÚ úTôodL[ ©WúRNjûR ¨û]jÕ TôÚeLs. AlTô®Ls, ÏZkûRLs, YVÕ Ø§okRYoLs G] Aû]YÚúU ÕlTôd¡ ÏiÓLÞdÏ TVkÕ KÓ¡u\]o. Eßl×Ls CZkÕm E«o ©ûZdL He¡ R®lTÕ GRtdLôL? SôUôL CeÏ ©\dL®pûX. BLúY GÕYûW YôrdûL AûU¡\úRô, AÕYûW SôØm ùNu±ÓúYôm. ®ûPùTßm úSWm YÚm úTôÕ £¬l©úX Su± ùNôpÓúYôm ! Gv. BiP², NkúRôx ãlTo vPôo


8

Vatican News

2016m BiÓ, 51YÕ Aû]jÕXLj §ÚStLÚûQ UôSôÓ ©lûTuv Sôh¥u Cebu SL¬p SûPùTßm §ÚjRkûR §Ú AûY«u E«o Sô¥VôL ®[eÏm Koinonia Guß AûZdLlTÓm Ju±l×, ¡±vÕÜPàm Ut\UdLÞPàm ùLôi¥ÚdÏm E\ûY JqúYôo AÚsNôR]j§u Y¯VôLÜm, Ød¡VUôL §ÚStLÚûQ Y¯VôLÜm SUdÏl ׬V ûYd¡\Õ Guß §ÚjRkûR 16m ùT]¥dh á±]ôo. AVoXôk§u Pl°u SL¬p LPkR Oô«\uß ¨û\ÜdÏ YkR Aû]jÕXLj §ÚStLÚûQ UôSôh¥u ¨û\Üj §ÚlT«u úTôÕ §ÚjRkûR Aàl©«ÚkR J°f ùNn§ UôSôhÓj §Pp J°TWlTlThPÕ. ᥫÚkR UdLs BWYôWjÕPu YWúYt\AkR J°f ùNn§«p, CWiPôm Yj§dLôu ùTôÕf NeLj§u 50m BiÓ ¨û\Üm, 50m Aû]jÕXLj §ÚStLÚûQ UôSôÓm CûQkÕ Yk§ÚlTÕ R]dÏ ªÏkR U¡rûYj RÚ¡\Õ Guß §ÚjRkûR GÓjÕûWjRôo. AVoXôkÕ LjúRôdLj §Ú AûY«u YWXôtû\Ru EûW«p Lh¥d Lôh¥Vj §ÚjRkûR, §ÚStLÚûQ Td§ûV EXùLeÏm A±®dL AVoXôk§ÚkÕ ©\SôÓLÞdÏ Uû\T¦Vô[oL[ônf ùNu\TXûW Su±úVôÓ ¨û]Ü áokRôo. 2016m BiÓ SûPùT\®ÚdÏm 51YÕ Aû]jÕXLj §ÚStLÚûQ UôSôÓ ©lûTuv Sôh¥u Cebu SL¬p SûPùTßm Guß R]Õf ùNn§«u Cߧ«p §ÚjRkûR A±®jRôo

NôRû] U]kR[WôR úTôWô° ! BojRûWh¥v TÜiúP`u (Ck§Vô) AûUl©u ¨ßY]o §ÚU§. _ôdÏu ùLôXôúLô CYo "Just Mc.Jacqueline on my way" Gu\YWXôtß èûXl TûPj§Úd¡\ôo. TúWôPô Ye¡dLôL ¨ëVôod¡p T¦Vôt±V úTôÕ 30 BiÓLÞdÏ Øu× êhÓLû[j RôdÏm BojRûWh¥v úSôVôp Tô§dLlTh¥ÚlTÕ LiP±VlThPÕ.AlùTôÝÕ AYÚdÏ YVÕ 36. 1961 ØRp 1968 YûW úR£V aôd¡ úTôh¥«p ùRôPokÕ Nôm©Vu ThPm ùYu\ûUão A¦Vp ®û[Vô¥VYo CYo. ©u]o ULôWôx¥Wô A¦dLôLÜm ®û[Vô¥Ùs[ôo. 1971 Bm BiÓ ELôiPô A¦ûV G§ojÕ úLôYô®p ®û[Vô¥V úR£V aôd¡ A¦«Ûm ®û[Vô¥Ùs[ôo. BojRûWh¼v úSôVôp Tô§dLlTh¥ÚkRôÛm U]m J¥kÕ úTôLôUp RuàûPV U] YûUVôÛm, úTôÕUô] EPtT«t£VôÛm ÑVNôoúTôÓ YôZ ØtThPôo. aôd¡ úTh ©¥jÕ B¥VYo ûL«p SôtTÕ YV§p SûPTVQj§tÏ ÕûQVôL JÚ Yôd¡e v¥d ¨û]jÕl TôÚeLs ^ B]ôÛm U]m R[W®pûX. úTôWô¥]ôo. CYo GݧÙs[ AkRl ×jRLm CYúW LmlëhP¬p JqùYôÚ GÝjRôL A¥jÕ EÚYôd¡VÕ Gu\ôp AYÚûPV EûZlûT Gu]ùYuTÕ ! CYo BWm©jÕs[ BojûWh¥v TÜiúP`u CkúSôVôp Tô§dLlThúPôÚdÏ BúXôNû]Ùm, ¨§ÙR®Ùm ùNn¡\Õ. CYo GݧV TjRLm Jacqueline Colaco, "Charles Campbell Road, Cox Town, Bangalore - 560 005, Phone : 25486470 Gu\ØLY¬«p ¡ûPd¡\Õ. FdLm Ïu\ôR CkR _ôdÏu UeûLV¬p UôRYm ùNnRYo !

9

Article

“Intolerance, thy name is evil!” It was a lazy Sunday afternoon, on the 3rd of July 2011, when Dilson, a 13 year old boy from a nearby slum had climbed over the wall to enter the Officers' Enclave at Fort Glacis, Chennai to pluck some almonds from the tree something that he probably could not afford to buy from a shop. And the punishment he got for this? He was shot in the head by a retired Army Officer a Lieutenant Colonel. The boy died due to the bullet injury from the weapon of a person whom the country trusted in, to protect itself and its children from enemies. Tolerance has lost its meaning in today's world. We could tolerate it when the British ruled our land for 2 centuries, but not when a child from the neighbourhood plucks an almond from our tree! If our God the Creator, is intolerant with the sins we commit, for trespassing and destroying His property and disrupting His plan for the world, we would have ceased to exist long ago! So why is man so intolerant to others? All the wars we hear of, the killing of innocent people around the world, why even the honking of horns in a traffic-filled road which deafens our ears, is because of intolerance failure to tolerate people from other countries, other communities, other languages, other religions, other families or simply to people other than ourselves. So what causes this intolerance? The answer is simple. Intolerance is the little sister of Hatred. And it is definitely not a grown-ups topic. It is very relevant in fact to us, children! An intolerant child grows up to be an intolerant adult. So what can we do as children to inculcate the virtue of tolerance in us? When mother says she will be back in 20 minutes to attend to us, when our little sister or brother breaks our toy, when father forgets to bring home the snack we've been asking for a week, when our teacher corrects us for the mistake we made, when the next door child makes fun of how we look or how we play, when the uncle in the bus stamped our foot really hard, unknowingly we should learn to accept it with a smile. It is definitely easier said than done, but do remember, it is either now or never! If we show our anger by screaming, throwing tantrums, beating up a younger sibling or holding a grudge against the neighbour, we are moving one step ahead in our walk towards the intolerant adult who will shoot at a child for plucking ourflowers in the garden. And I'm sure that none of us, even in our worst nightmares, would want to be such a person! Love tolerates, even unto death. Let's live the lesson that was taught to us on the Cross! Sheryl Carmelin Std. VI


Parish News

10

PARISH ACTIVITY Greetings to all the parishers, In order to make our Parish vibrente variuos activites took place in the month of JULYAUGUST. To bring a view about the events of our parish the following has been formulated.

Parish News

11

PARENT ZONE

NEW ZONE

St. Paul’s zone

St. Peter’s zone

Rosa mystica zone

St. Faustina zone

St. Joseph’s zone

St. Sebastian zone

AREAS INCLUDED IN NEW ZONE

SENIOR CITIZEN'S GROUP: In the first week of july, Senior citizens group was formed in our parish to make a good environment and to provide a better interaction among the elderly people. Because of the growing number the group was sub divided into TAMIL and ENGLISH group. ST

rd

TIMING: ENGLISH - 1 & 3 THURSDAY of every month 7.15 pm TAMIL

- 2nd and 4th FRIDAY of every month 7.15 pm

5 star appartments, annai flats, chennai flats, thiruvaleeshwarer nagar, golden flats,ben foundation.

Devar nagar,kumaran nagar, bakiyathammal nagar, officers colony,golden colony.

ROAD SAFETY PROGRAM: On a fine Sunday (05/08/12) for the benifit of our parish children road safety patrol was conducted. In this program various instructions were given to the chidren for road safety and the traffic rules were taught to them. They were taught about how to ride their cyles and how to avoid accidents. BLOOD DONATION CAMP: On the Occasion of Youth Sunday (05/08/12),as the part of the activity of the youth, a GRAND MASS was celebrated followed by the planting of the sampling and the youth organised a blood camp for children affected by Dengue fever. ZONAL GROWTH: To strengthen the zones in our parish, in the presence of the parish priest, the zones with above 50 families were segregated into 2 smaller zones.

CATECHISM CLASSES: New syllabus has been formed, report card and attendance is made compulsary, ID cards and books are issued for our parish children exclusively. TIME: ST.LUKE'S : 7.30 am to 8.30 am(Tamil), 8.30 am to 9.30 am (English) DIVINE MERCY : 8.15 am to 9.15 am (English) PARISH CANTEEN will be open from 7.30 a.m. to 12 noon on every Sunday for our Parish News.


Parish News

12

Parish Feast Programme - 2012 Date

Theme

TeÏ ùNn§Ls

TeÏl ùTÚ®Zô ¨Lrf£Ls - 2012

Animated by (Zones)

12/10/12 - Friday - Flag Hoisting

Youth Day

Sagaya Mada / St. Paul / St Alphonsa

13/10/2012 - Saturday

Children's Day

OL of Fatima/ Rosa Mystica / St Faustina

14/10/12 – Sunday

Professionals’ Day

John de Britto/St Joseph/ OL Rosary

15/10/12 – Monday

Expectant mothers’ Day

OL Imm. Conception/ Francis of Assisi/ St Theresa of Child Jesus

16/10/12 – Tuesday

Religious’ Day

Sacred Heart/Lamb of God/ St Thomas

17/10/12 – Wednesday

Family Day

Divine Mercy/St Sebastian/ St Peter

18/10/12 – Thursday

Sick’s Day

St Luke/OL of Vailankanni/ St Michael

19/10/12 – Friday

Friendship Day

St Antony/OL of Veneration/ OL of Lourdes

20/10/12 – Saturday Car Procession

St Luke-Life & Mission

Good Shepherd/Infant Jesus/ Parish Council

21/10/12 – Sunday - Feast Day – Flag Lowering Community Day

13

All Pious Association

All Days - Novena / Rosary at 6.00 pm - Mass at 6.30 pm

GpXô SôhL°Ûm, UôûX 6.00 U¦dÏ SYSôs, ù_TUôûX, ùRôPokÕ §ÚlT­Ùm SûPùTßm


14

¿ BiPYûW ØÝ U]úRôÓ Sm×. ¿ GûR ùNnRôÛm BiPYûW U]§p ûYjÕ ùNn.

Nôh£Ls CúVÑÜdúL ×Lr CúVÑÜdúL Su± U¬úV YôrL

Gu ùTVo ùW´]ô. Sôu ùTWméo íoÕ Auû] TeûL NôokRYs. Gu êjR AiQu ÏÓmTj§]o Utßm E\®]oLs A§p ùT¬VYoLs 12 úTo ÏZkûRLs 3 úTo LPkR _øûX UôRm 20-m úR§ úY[ôeLi¦dÏ úY²-p ùNußd ùLôi¥ÚkR úTôÕ £RmTWj§p JÚ Tv úY²-p úUô§ ùT¬V ®TjÕdÏs[ô¡VÕ. A§p Tôoj§Tu GuTYo RûX«p TXjR A¥ThÓ AúR CPj§p E«¬ZkRôo Utßm êuß úTÚdÏ TXjR LôVm. A§p E«¬ZkRY¬u Uû]®dÏ JÚ ûLÙm, LôÛm EûPkÕ®hPÕ. Gu AiQu ULu ÏUôÚ-dÏ YXÕûL رÜ. AYàûPV ReûL ®dúPô¬Vô®t-dÏ ®Xô®p 5 GÛm×m Uôo× GÛm×m ©u ÖûWÂWp CWjRm EûWk§ÚkRÕ. AR]ôp êfÑ §]\p HtThPÕ. ùTÚm úTôWôhPj§tÏ ©\Ï AYoLû[ ùNuû]«p UÚjÕY Uû]«p úNojRôoLs. C§p ®dúPô¬Vô®t-dÏ GÝkÕ SPdL TX SôhLs BÏm Guß UÚjÕYo ùNôu]ôo. GeLs E\®]Úm SôeLs GpúXôÚm CWdLj§u BiPY¬Pm §]Øm 3 U¦dÏ úYi¥ ùLôi¥ÚkúRôm. Sôu CWdLj§u BiPY¬Pm CYs CkR UÚjÕYUû]ûV®hÓ úTôÏm Øu ¿o AYû[ SPdL ùNnV úYiÓm Guß úYi¥ú]u. UÚjÕYo So£Pm AYû[ ùUÕYôL EhLôW ØVt£ ùNnV ùNôu]ôo. B]ôp VôÚúU G§oTôWô A[ÜdÏ UÚjÕYoLÞdùLpXôm UÚjÕYWô] Sm BiPYo AYû[ 9 Sôs SPdLúY ùNnRôo. CúVÑÜdÏ Su±. úUÛm ÏUôo, úaUô AYoLÞm ÏQUûPkÕ YÚ¡\ôoLs Utßm CkR ®Tj§p 3 ÏZkûRLÞm JÚ £ß ¸WÛm Cu± Sm BiPYo LôlTôt± ùLôÓjR UôùTÚm ùLôûPdLôL úLôPô] úLô¥ vúRôj§WØm Su±Ùm ùNÛjÕ¡uú\u. Gu Es[eûLL°p Euû] YûWk§Úd¡ú\u. Gu £\ÏLs ¨Zp Euû] AWYûQj§Úd¡ú\u. Gu ¿§«u YXdLWj§]ôp Euû] RôeÏúYu Gu\ BiPY¬u Yôd¡tÏ vúRôj§Wm.

15

Article

× § R ô L LhPlTÓm GkR Lh¥Pj§tÏm ªL Ød¡VUô] Juß ARu A¥jR[UôÏm. A¥jR[m GkR A[®tÏ EߧVôL CÚd¡\úRô AkR A[®túL AkR A¥jR[j§u úUp LhPlTÓ¡u\Lh¥Pj§u EߧjRuûUÙm CÚdÏm. CÕ GpúXôÚdÏm ùR¬Ùm. AÕúTôXúY LjúRôdL ¡±vRYoL°u YôrdûL«p ªL Ød¡VUô] Juß Uû\Lp® BÏm. LiÔdÏm, A±ÜdÏm GhPôR Cû\WL£VeLû[Ùm §ÚfNûT«u YWXôtû\Ùm, TôWmT¬VjûRÙm Tt± A±kÕ ùLôsYÕ GuTÕ ªL AY£VUôÏm. Uû\dLp® SUdÏ LPÜû[l Tt±V ùR°Yô] A±ûY RÚ¡\Õ. ULjÕYm ùNnÙm Uû\dLp®

Uû\dLp® SUdÏ HúRô CúVÑûY Tt±úVô Lt©lTÕ UhÓm ¡ûPVôÕ. Uô\ôL ¡±vÕûY HtßdùLôs[ çiÓ¡\JÚ ùSÚlTôLÜm, JqùYôÚ ¡±vRYu Utßm ¡±vÕYs Utù\ôÚ ¡±vÕYôL YôZ, Uô\AûZd¡\JÚ YôndLôp. Uû\dLp® Lt©lTÕm, úTô§lTÕm ÏÚdLs, Lu²VoLÞdÏ UhÓúU E¬V LPûUVuß CÕ Sm JqùYôÚY¬u LPûU, Åh¥p ÏÓmT Uû\dLp®, Ts°«p Oô] Uû\Lp® G] Sôm T¦ùNnÙm, YôÝm GpXô CPeL°Ûm §ÚfNûTúVôÓ CûQkÕ Uû\Lp® A±®dÏm T¦ûV BoYØPu ùNVXôt\úYiÓm Cuß ØRp JqùYôÚ R² STÚm C§p BoYm LôhP úYiÓm. úYRjûRÙm, §ÚfNûT«u TôWmT¬VeLû[Ùm, YWXôtß ©u]¦Lû[Ùm A±V TpúYß Yônl×Ls SUdÏ RWlTÓ¡u\]. A¯kÕ YÚ¡\LjúRôdL TiTôÓLs ÁiÓm RûZjúRôeL úYiÓm. ùTtú\ôoLÞm, Oô]lùTtú\ôoL Þm ©sû[Lû[ EXL Lp®«p £\kÕ ®[d¡]ôoLs.


Youth

16 1

2

3

4

5

9

8

6

7

D M Cross Word No. 3 Refer R S V Bible

10

11

16

27

29

11. 14. 15. 18. 19. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Clues Across 1. and so prove to be my 12 13 ___________. (Jn Ch 15) 14 15 17 5. __________ the mount of God 18 19 (1 Kings Ch 19) 20 21 22 8. but the ____________ of the 24 25 23 righteous will never be 26 removed. (Prov. Ch 12) 28 9. like a ___________ in a 30 cucumber field ( Is Ch 1) 10.Resist a __________ and he will flee (Jas Ch 4) For Adam was formed first, then ____________; (1 Tim Ch 2) __________ not yourselves because of the wicked ( Ps Ch 37) __________, shine; for your light has come (Js Ch 60) to ___________ quarrelling, to be gentle, (Tit Ch 3) Not a _________ of him shall be broken (Jn Ch 19) They are a people who __________ in heart, (Ps. Ch 95) and what you have whispered in private _______ shall be proclaimed upon the house tops (LK Ch 12) And those who walk in pride he is able to __________ (Dan Ch4) You shall not upon interest to you r brother (Dent Ch 23) You will __________ upon the lion and the adder (Ps Ch 91) lovers of __________ rather than lovers of God ( 2 Tim Ch 3)

CLUES DOWN 1. And __________ said to the king, "let it be done as you have said". (Dan Ch 14) 2. and the leader as one who ______ (LK Ch 22) 3. and the houses of ________ shall perish (Amos Ch 3) 4. the two _______ rose and ran after her, (Dan Ch 13) 5. I lift up my eyes to the ________, from whence does my help come? (Ps Ch 121)

Youth

17 6. 7. 12. 13. 16. 17. 20. 21. 22. 23. 24.

the most high God their ________ (Ps Ch 78) Then Paul answered, " what are you doing weeping and _________ my heart (Acts Ch 21) We get on bread at the __________ of our lives, (Lam Ch 5) and came and sat down under a ________ tree ; (1 King Ch 19) Every one who is _________________ is an abomination to the Lore ; (Prov. Ch 16) The kingdom of heaven may be compared to a king who gave a ________ feast for his son, (Mt Ch 22) and she called his name ___________ (1 Sam Ch 1) What shall I ____________ to the Lord for all his bountry to me? (Ps Ch 116) You adoersary the devil _________ around like a roaring lion (1 Pet Ch 5) And in their __________ they will exploit you with false wards (2 pet Ch 2) Contribute to the ______ of the saints (Rom Ch 12) Answers to D.M. Cross Word No.2 Across Down 1. 5. 6. 7. 10. 11. 13. 15. 16. 18. 22. 23. 25. 26. 27. 28.

Blessing Salted Eleven Draw nature Thine Delight Maidens Deliver Baptist Exalt Isaiah Mist Spirit Tongue Minister

1. 2. 3. 4. 5. 8. 9. 12. 14. 16. 17. 19. 20. 21. 24. 26.

Blessed Eternal Inn Gatcher Sows Raise Weeds Cana Head Dream deads Inherit Jenupter Wisdom Bore Sin


£k§dL JÚ £ßLûR

18

LY²l× Ko B£¬Vo, AkR Lp®Vôi¥u ØRp Sô°p £X ùTôÚhLÞPu YÏlTû\dÏs ÖûZkRôo. UôQYoL°Pm RmûU A±ØLlTÓj§dùLôiP ©u, Rôm Ko BnÜ ùNnÕ LôhPlúTôYRôLd á±, Rôu ùLôiÓ Yk§ÚkR JÚ LiQô¥j ùRôh¥ûV úUûN«p ûYjRôo. AÕ LôVôL CÚkRÕ. AkR B£¬Vo JÚ ûT«ÚkÕ ùT¬V LÚeLtLû[ GÓjÕ AkRd LiQô¥j ùRôh¥ ¨û\Ùm YûW ûYjRôo. ©u UôQYoLû[ úSôd¡ "ùRôh¥ ¨û\kÕ®hPRô?" Gu\ôo. Bm Gu\]o UôQYoLs. EPú] AYo Cuù]ôÚ ûTûV GÓjÕ, A§ÚkÕ £±V áZôeLtLû[l úTôhPôo. ©u UôQYoLû[d úLhPôo. "ùRôh¥ ¨û\kÕ®hPRô?" Guß. "Bm" G] T§p YkRÕ. ÁiÓm JÚ ûTûV GÓjR B£¬Vo A§ÚkR Btß UQûX A§p úTôhPôo. BeLôeÏ CûPùY° CÚkRRôp UQÛm AeÏ ÖûZkÕ ¨û\kRÕ. 'ClùTôÝÕ ùRôh¥ ¨û\kÕ ®hPRô?' G]d úLhPôo. UôQYoLs T§ÚdL®pûX. B£¬Vo, JÚ ÏYû[j Ri½ûW A§p Ft±]ôo. AÕÜm ùRôh¥«p ¨Wm©VÕ. ©u B£¬Vo UôQYoLû[l TôojÕf ùNôu]ôo; Lp®VôLhÓm, YôrdûLVôLhÓm ØRp L¥]Uô], B]ôp A¥lTûPVô] ®`VeLû[ EQokÕ ùLôiPôp ©u]o HtTÓm £±V ®`VeLû[ G°§p HtßdùLôs[Xôm. B]ôp G°Õ Guß LÚ§ ØR-p ¿ûW ¨Wl©«ÚkRôp AÕ JÚ £±V LpûXd áP HtLôÕ. CÚdÏm Ri½Úm ùY°úV YkÕ®Óm" Guß ®[d¡]ôo. ùT¬V ùT¬V ®j§VôNeLs GpXôm ùY°«p ùR¬Y§pûX.

§ÚYÚhNôR]eLs

19

§ÚUQm

§ÚUQm Gu\ôp Gu]?

§ÚUQm Ko AÚhNôR]m. UQULàm, UQULÞm Ju±jÕ YôrSôs ØÝYÕm úNokÕ YôZ ®Úm© Cû\Vô£ÙPu ÏÚ Øu²ûX«Ûm, CWiÓ Nôh£Ls Øu²ûX«Ûm, ReLs CpX\YôrûY ÕYeÏm ¨LrúY §ÚUQUôÏm. §ÚUQØm ... ÏÓmT YôrÜm EXL NêLj§tÏm, §ÚfNûT NêLj§tÏm ÏÓmTm Rôu E«oSô¥; ØÕùLÛm× AR]ôp Rôu CWiPôm Yj§Lôu NeLm 'ÏÓmTm JÚ Ïh¥ §ÚfNûT' Gu¡\Õ. §ÚUQm GuTÕ ùYßm LpVôQm TiÔm NPeÏ UhÓUpX. Uô\ôL §ÚUQm ÏÓmT YôrûY ϱjÕ LôhÓ¡\Õ. AkR ÏÓmT YôrÜm, §ÚdÏÓmT YôrûY ©W§TdL úYiÓm. AlTô®u LPûULs Gu]? JÚ ÏÓmTj§p AlTôúY Åh¥u RûXYo. ÏÓmTj§tÏ úRûYVô] Aû]jÕ Lô¬VeLû[Ùm AYúW ùNnV úYiÓm. R]Õ Uû]®, ©sû[LÞdLôL EûZdL úYiÓm. AYoLû[ úS£dL úYiÓm. ©sû[Lû[ Ti×Pu Y[odL úYiÓm. "¡±vÕ §ÚfNûTûV Au× ùNÛj§VÕ úTôX ¿eLÞm EeLs Uû]®V¬Pm Au× ùNÛjÕeLs. LQYoLs Uû]®VûW Rm ùNôkR EPùX]d LÚ§ Au× ùNÛjR LPûUlThÓs[ôoLs. RkûRVúW ! EeLs ©sû[LÞdÏ G¬fNp êhPô¾oLs. BiPYÚdúLt\Øû\«p A±Ü ×Lh¥ Y[odL úYiÓm." AmUô GuTYo Vôo? 'AmUô' ÏÓmT RûX®. LQYàPu CûQkÕ ÏÓmTjûR Y¯SPjR EûZdL úYiÓm. ©sû[LÞdÏ TôNjÕPu Td§ûVÙm LtßjRWúYiÓm. LQYàPu NiûP«pXôUÛm, ÏÓmT ãr¨ûXLû[ ׬kÕ ÏÓmTj§p AûU§ûVÙm, U¡rf£ûVÙm GlúTôÕm RdL ûYdÏm ùTôßl× RôndÏ EiÓ. ùTiLú[ BiPYÚdÏ T¦k§ÚlTÕ úTôX EeLs LQYÚdÏ ¿eLs T¦k§ÚeLs... Uû]®Ùm Rm LQYÚdÏ Ag£ YôZ úYiÓm ©sû[L°u LPûULs Gu]? Sôm SpX LjúRôdL ©sû[L[ôL úYiÓùUu\ôp ØRp ùTtú\ôÚdÏ ¸rlT¥V úYiÓm. Su\ôL T¥lTÕPu JÝdLØPu CÚdL úYiÓm. ùNTm §]Øm ùN©dL úYiÓm. BL ùUôjRm JÚ Ïh¥


20

§ÚYÚhNôR]eLs

úVÑ úTôp CÚdL úYiÓm. "©sû[Lú[ EeLs ùTtú\ôÚdÏ ¸rlT¥ÙeLs BiPY¬u A¥VôÚdÏ CÕúY Ht×ûPVÕ. Eu RkûRÙm, RôûVÙm U§jÕSP" CR]ôp ¿ SXm ùTßYôn. UiÔX¡p ¿Ó¯ YôrYôn". §ÚUQm Ko EPuT¥dûL GqYôß? Ts°dáPm ùNuß Su\ôL T¥lTRtLôL BûNVôn JÚ ûNd¡s YôeÏ¡ú\ôm. ØRp JÚ YôWm §]Øm AûRlTôojÕ Ñt± Ñt± YÚúYôm. GpXô CPj§tÏm AûR GÓjÕf ùNpúYôm. ©\Ï UôRm JÚ Øû\ûNd¡s ÕûPlúTôm. 5 YÚPm L¯jÕ CÚm× LûP«p úTôhÓ "ApYô" Yôe¡ Nôl©ÓúYôm. CÕúTôXYô §ÚUQ YôrÜ ? CpXúY CpûX. GkR BÔm JÚ ùTiûQ ®ûXdÏ YôeL Ø¥VôÕ. B]ôp Cuß YWRhNûQ Gu\ùTV¬p ùTiûQ ®ûXdÏ ®tÏm êPoLÞm ¡±vÕY URj§p CÚd¡\ôoLs. AjRûLV YWRhNûQûV Ru ULàdLôL YônáNôUp úLhÏm G§o ¡±vRYoLs Es[]o. CÕ RYß. §ÚUQ YôrÜ Ko EPuT¥dûL. LQYàm, Uû]®Ùm JÚYûW JÚYo Au× ùNnÕ CߧYûW CuT ÕuTeLû[ T¡okÕ SpX ¡±vRYoL[ôL YôZÜm, ReLs ÏZkûRLû[ SpX ¡±vRYoL[ôL Y[odLÜm LPûUlThÓs[ôoLs. §ÚUQ Au× TûZV HtTôh¥p Cû\YàdÏm, CvWôúVp UdLÞd¡ûPúVÙs[ EPuT¥dûLÙm, קV HtTôh¥p ¡±vÕÜdÏm §ÚfNûTdϪûPúVÙs[ EPuT¥dûLÙm ùY°lTÓjÕ¡\Õ. §ÚUQjûRl Tt± Sôm ùR¬kÕ ùLôs[ úYi¥V ùNn§Ls * §ÚUQm Ko EPuT¥dûL ; LQYàm, Uû]®Ùm YôÝm YûW ¿¥dÏm E\Ü. (§N. 1055 1) * §ÚUQm JÚ AÚs AûPVô[m JqùYôÚ §ÚUQØm Cû\Yu Øuú] SûPùTß¡\Õ. * LjúRôdL §ÚUQm SUÕ úLô®úX, ÏÚ Øu×m, Cû\UdLs Nôh£VôLÜm SûPùT\úYiÓm * §ÚUQ YVÕ : Bi 21, ùTi 18 YVÕ éoj§VûPkÕ CÚdL úYiÓm. * LjúRôdL §ÚUQj§p UQ®XdÏ (Divorce) ¡ûPVôÕ. Hù]u\ôp LQYàm, Uû]®Ùm YôÝm LôXm YûW CûQkõ§ÚlTRôL §ÚfNûT«u Øu×m Cû\YàdÏm YôdL°jÕ ¨û\úYtß¡u\AÚs AûPVô[m. * LjúRôdL¬u §ÚUQjûR SUÕ AWNôeLúUô, ¿§Uu\úUô Ïßd¡hÓ UQ®XdÏ YZeL Ø¥VôÕ. LPÜs CûQjRûR U²Ru ©¬dLô§ÚdLhÓm. * ùSÚe¡V E\ÜØû\«]ûW §ÚUQm ùNnYûR .... (E-m. ùNôkR AdLô ULû]úVô, ULû[úVô §ÚUQm ùNnYÕ) §ÚfNûT Ußd¡\Õ Hù]u\ôp CjRûLV §ÚUQj§p CûQÙm RmT§VÚdÏ, ©\dÏm ÏZkûRLs EPpSX ETôûRLÞdÏ Es[RôúX LôWQUôÏm.

ØLl× LhÓûW

21

CúVÑ®u RônU¬Vô EXL YWXôt±p ªLÜm Ød¡VUô]Yo GuT§p £±R[Üm NkúRLªpûX. LjúRôdL ¡±vRYoLs Auû] U¬VôÜdÏ Ød¡VUô] CPjûRd ùLôÓjÕ, AYÚdÏ úUXô] YQdLm ùNÛj§ YÚ¡u\]o. LjúRôdLj§ÚfNûT«u BXVeLs Aû]jÕm UôRô úLô®p Gu\ùTVWôp AûZdLlTÓYúR CRtÏ Nôuß. AkR Auû]ûVl Tt± ûT©s Gu] áß¡\Õ GuTûR CeÏ LôiúTôm. Rôrf£ õªÏkRYo Auû] U¬Vô EXL ÁhTWôm Cû\ULu CúVÑûYj R]Õ §ÚY«t±p ÑUkÕ ùTt\j Rôn. LPÜs Aàl©V L©¬úVp Yô]çRo Lu² U¬Vô®u Øu úRôu±, U¬Vô, AgNúYiPôm LPÜ°u AÚû[d LiPûPkÕsÇo. CúRô, LÚÜtß JÚ ULû]l ùTßÅo AYÚdÏ CúVÑ Guàm ùTV¬ÓÅo. AYo ùT¬VYWô«ÚlTôo Eu]R LPÜ°u ULu G]lTÓYôo Gu\ôo... JuߪpûX Gu\ôo. EPú] U¬Vô, Sôu BiPY¬u A¥ûU EmùNôtT¥úV G]dÏ ¨LZhÓm Gu\ôo. (ídLô 1:26 - 38) LPÜ°u §ÚÜ[jûR GlùTôÝÕm ¨û\úYtßm U]¨ûX«p U¬Vô CÚkRôo. Lu² LÚjRôeÏYÕ GuTÕ R]dÏ ×¬VôR Ju\ôL CÚkRôÛm, LPÜ°u Øu²ûX«p AYo Rôrf£úVôÓ ¸rlT¥kRûR CeÏ Lôi¡ú\ôm. T¦®ûP ùNnTYo U¬Vô Cû\UL²u RôVôLl úTôYûR A±kRÕm U¡rf£ AûPk§ÚlTôo GuT§p GkR NkúRLØm CpûX. GkR JÚ ùTiÔm LPÜ°u Rôn Gu\ùTÚûUûVl ùTt\ôp, AYo Õs°d ϧj§ÚlTôo. ARtÏ Uô\ôL U¬Vô Ru]PdLm ªÏkRYWôL CÚkRûRd Lôi¡ú\ôm. Lu² U¬Vô Rôu LÚÜt±ÚkRôÛm R]Õ E\®]Wô] GNùTjÕ Ø§okR YV§p LÚÜt±ÚlTûR A±kÕ AYÚdÏ T¦®ûP ùNnV TX ûUp çWm ùRôûX®Ûs[ Ko FÚdÏ ùNu\ôo. AlúTôÕ AYo EWjR ÏWp, ùTiLÞdÏs ¿o B£ ùTt\Yo Em Y«t±p Y[Úm ÏZkûRÙm B£ ùTt\úR ! Gu BiPY¬u Rôn Gu²Pm YW Sôu Vôo? Em YôrjÕûW Gu Lô§p ®ÝkRÕm Gu Y«t±àsú[ ÏZkûR úTÚYûLVôp Õs°tß. (ídLô 1:39-59) Cû\UL²u RôVôLl úTôÏm ¨ûX«Ûm ©\ÚdÏ T¦®ûP ùNnTYWôL U¬Vô §LrkRûR ûT©s CqYôß SUdÏ GÓjÕûWd¡\Õ. ÕuTeLû[ Ht\Yo CúVÑ®u RôVôL, Cû\Vuû]VôL U¬Vô úRokùRÓdLlThPôÛm AYo NôRôWQl ùTiLû[l úTôX, Hu ARtÏm úUXôLúY TpúYß ÕuTeLû[ HtL úYi¥VÕ CÚkRÕ. ùTjXúLªp CúVÑûYl ùTtù\ÓjRúTôÕ, U¬VôÜdÏ UôÓLû[d LhÓm ùRôÝYj§pRôu CPm ¡ûPjRÕ. G]úY ©sû[ûVj Õ¦L°p ùTô§kÕ ¾Y]j ùRôh¥«p ¡Pj§]ôo. (ídLô 2:7) CúVÑûY GÚNúXm úLô®p Lô¦dûLVôL Jl×d ùLôÓdL ùNu\úTôÕ,

®®­Vj§p Auû] U¬Vô


22

ØLl× LhÓûW

U¬Vô®u ÕuTeLs £ªúVôu GuTYWôp Øu]±®dLlThP]. £ªúVôu ÏZkûRûVd ûL«p Hk§, ARu RôVô¡V U¬VôûY úSôd¡, "CúRô CdÏZkûR CvWúVp UdLÞs TX¬u Årf£dÏm GÝf£dÏm LôWQUôL CÚdÏm. CqYôß TXÚûPV Uû\Yô] GiQeLs ùY°lTÓm. EUÕ Es[jûRÙm JÚ Yôs FÓÚ®lTôÙm Gu\ôo. (ídLô 2:28-35) £ªúVôu á±VT¥ U¬Vô®u ÕuTeLs CúVÑ®u UWQm YûWj ùRôPokR]. AuúTôÓ úRÓTYo Rôn U¬VôÜdÏm, Y[ol×jRkûR úVôúNl×dÏm ùR¬VôUp Tu²WiÓ YVÕ £ßYu CúVÑ GÚNúXm BXVj§p Re¡®hPôo. CÕ Auû] U¬VôÜdÏ GqY[Ü úYRû]ûV ùLôÓj§ÚdÏm GuTûR SmUôp EQW Ø¥¡\Õ. U¬VôÜm, úVôúNl×m êuß SôsLÞdÏl©u CúVÑûYd úLô®p LiPôoLs. AeúL AYo úTôRLoLs SÓ®p AUokÕ AYoLs ùNôpYûRd úLhÓd ùLôiÓm AYoL°Pm úLs®Lû[ GÝl©d ùLôÓiªÚkRôo. AlùTôÝÕ CúVÑ®u Rôn AYûW úSôd¡, ULú] Hu ClT¥f ùNnRôn? CúRô Tôo, Eu RkûRÙm, Sôàm Euû] ªÏkR LYûXúVôÓ úR¥d ùLôi¥ÚkúRôúU Gu\ôo. AYo AYoL°Pm ¿eLs Hu Guû]j úR¥ÉoLs? AYÚûPV Rôn Ck¨Lrf£Lû[ùVpXôm RUÕ Es[j§p T§jÕ ûYj§ÚkRôo. (ídLô 2:2835) U¬Vô GlùTôÝÕm LPÜ°u §hPjûRl ׬kÕùLôiÓ YôZ ®Úm©]ôo GuTûR CkR ¨Lrf£ SUdÏ Ñh¥dLôhÓ¡\Õ. Auû]«u T¬kÕûW CúVÑ §ÚØÝdÏ ùTtß R]Õ T¦ YôrûYj ùRôPe¡V úYû[«p, AYûW ØRp At×Rm ùNnVj çi¥VÕ Auû] U¬Vô®u T¬kÕûWRôu. LúXVô®p Es[ Lô]ô®p §ÚUQm Juß SûPùTt\Õ. CúVÑ®u RôÙm AeÏ CÚkRôo. CúVÑÜm AYÚûPV ºPÚm Aj§ÚUQj§tÏ AûZl×l ùTt±ÚkR]o. §ÚUQ ®Zô®p §WôhûN WNm ¾okÕ úTôLúY CúVÑ®u Rôn AYûW úSôd¡, §WôhûNWNm ¾okÕ®hPÕ Gu\ôo. CúVÑ AY¬Pm AmUô AûRlTt± Sôm Gu] ùNnV Ø¥Ùm? G]Õ úSWm Cuàm YW®pûXúV Gu\ôo. CúVÑ®u Rôn T¦Vô[¬Pm, AYo EeLÞdÏf ùNôpYùRpXôm ùNnÙeLs Gu\ôo. CúVÑ AYoL°Pm CjùRôh¥L°p Ri½o ¨Wl×eLs Guß á±]ôo. AYoLs AYtû\®°m× YûW ¨Wl©]ôoLs. ©u× AYo, ClúTôÕ ùUôiÓ Tk§ úUtTôoûYVô[¬Pm ùLôiÓ úTôeLs Guß AYoL°Pm á±]ôo. AYoLÞm AqYôú\ùNnRôoLs. CÕúY CúVÑ ùNnR ØRp AÚm AûPVô[m. (úVôYôu 2:1-11) Cû\ULu CúVÑûY At×Rm ùNnVj çiÓYRôL Auû] U¬Vô®u T¬kÕûW CÚlTRôúX,

23

ØLl× LhÓûW

TdRoLs Aû]YÚm úLhP YWeLû[l ùTtßd ùLôs¡\ôoLs. úTßùTt\Auû] CúVÑûY A±k§ÚkR Aû]YÚm AYWÕ RônU¬VôûYÙm A±kÕ ûYj§ÚkR]o. CYo RfNo ApXYô U¬Vô®u ULuRôú] (UôtÏ 6:3) CYÚûPV Rôn U¬Vô GuTYoRôú]? (UjúRÙ 13:55) CúVÑ®u YpX ùNVpLû[l TôojR Aû]YÚm ClT¥ Rôu ®VkÕ úLs® GÝl©]ôoLs. CúVÑ úTô§jÕd ùLôi¥ÚkRúTôÕ, áhPj§ÚkR ùTi JÚYo, EmûUd LÚjRôe¡l Tôíh¥, Y[ojR Em Rôn úTßùTt\Yo Guß ÏWùXÝl©d á±]ôo. (ídLô 11:27-28) CeÏ CúVÑ R]Õ Rôn U¬VôûY A§LUôL ùTÚûUlTÓjÕYûRd Lôi¡ú\ôm. U¬VôÜm CûRd ϱjÕ ©uYÚUôß áß¡\ôo. BiPYûW G]Õ Es[m úTôt±l ùTÚûUlTÓjÕ¡u\Õ. Gu ÁhTWôm LPÜû[ ¨û]jÕ G]Õ U]m úTÚYûL ùLôs¡u\Õ. Hù]²; AYo Rm A¥ûU«u Rôr¨ûXûVd LiúQôd¡]ôo. CÕ ØRp GpXôj RûXØû\«]Úm Guû]l úTßùTt\Ys GuTo. (ídLô 1:47-48) ¡±vRYoL°u Rôn : Yôr®u GpXôf ãZpL°Ûm CúVÑûYl ©u ùRôPokÕ ùNu\Yo Auû] U¬Vô. JÚØû\CúVÑ úTôRû] ùNnÕ ùLôi¥ÚkRúTôÕ, AúRô EmRôÙm NúLôRWoLÞm, NúLôR¬LÞm ùY°úV ¨ußùLôiÓ EmûUj úRÓ¡\ôoLs Guß UdLs AY¬Pm ùNôu]ôoLs. CúVÑ AYoLû[l TôojÕ, LPÜ°u §ÚÜ[jûR ¨û\úYtßTYúW Gu NúLôRWÚm NúLôR¬Ùm RôÙm BYôo Gu\ôo. (UôtÏ 3:31-35) LPÜ°u ®ÚlTjûR ¨û\úYt±VRôúXúV Auû] U¬Vô R]dÏ RôVôÏm úTßùTt\ôo GuTûR CúVÑ CeÏ GÓjÕûWlTûRd Lôi¡ú\ôm. £ÛûY YûW Auû] U¬Vô CúVÑûYl ©uTt±f ùNu\ûR ûT©s SUdÏ GÓjÕûWd¡\Õ. £ÛûY«p ùRôe¡d ùLôi¥ÚkRúTôÕ, CúVÑ Rm RôûVÙm AÚ¡p ¨u\Rm Au×f ºPûWÙm LiÓ Rm Rô«Pm, AmUô, CYúW Em ULu Gu\ôo. ©u]o Rm ºP¬Pm, CYúW Em Rôn Gu\ôo. (úVôYôu 19:2527) CúVÑ Ru ºPûW ØRp Auû] U¬Vô®Pm JlTûPd¡\ôo. ©u× Ru RôûV HtßdùLôsÞUôß CúVÑ ºP¬Pm áß¡\ôo. CúVÑ®u ºPoL[ô¡V ¡±vRYoLs Aû]YÚdÏúU RôVôL U¬Vô YZeLlTh¥Úd¡\ôo GuTûR CkR ¨LrÜ ùR°ÜTÓjÕ¡\Õ. ®iQL Uôh£ U¬Vô®u ®iQL Uôh£ Tt±V Tϧ §ÚùY°lTôÓ èp LôQlTÓ¡\Õ. Yô²p ùT¬VúRôo AûPVô[m úRôu±VÕ ùTi JÚYo LôQlThPôo AYo L§WYû] BûPVôL A¦k§ÚkRôo ¨Xô AYÚûPV LôX¥«p CÚkRÕ AYo Tu²Ú ®iÁuLû[j RûXÁÕ ã¥«ÚkRôo. AYûWl úTÔUôß LPÜs AYÚdùL] Ko CPjûR HtTôÓ ùNn§ÚkRôo. (§ÚùY°lTôÓ 12:1-6) CkR YôojûRLû[ £jR¬dÏm YûL«úXúV, úY[ôeLi¦ UôRô®u ùNôìTm AûUkÕs[Õ. CqYôß LPÜ[ôp ùTÚûUlTÓjRlThPYWôL Auû] U¬Vô §LrYûR ûT©s ªLj ùR°YôL GÓjÕûWd¡\Õ. G]úY AkR Auû]ûVl ùTÚûUlTÓjÕYÕ, AYWÕ ©sû[L[ô¡V SUdÏm LPûUVô¡\Õ.


Parish News

24

St. Luke’s Family Grows Mr. Alphonse No: 8/98 , 4th street, NSK Nagar, Arumbakkam Chennai -600 106. Mr. V. Roy Jose, No: 503/4 CRP Qts., Anna Nagar West, Chennai 600 040.

Mr. Anandan T.R. No: 2-B K.V.Staff Qaatress, CPWD Campus, Thirumangalam, Anna Nagar , Chennai-600 040. Mr. Savarimuthu AE Block , 7th street, Anna Nagar , Chennai-600 040.

Mr. Vincent Thomas Plot no: 1688 ,'H' Block, 15th street , Anna Nagar West, Chennai-600 040. Mr. Paul Vincent, No: 23/12 , Radial House, Anna Nagar West Extn., Chennai-600 101.

Mr. Alphonse Surendar Babu No: 13/21 New Colony, 1ststreet, VOC Nagar, Anna Nagar East, Chennai-600 102. Mrs. Dale Burby No: 37, AE Block, 3rd street, 10th Main Road, Shanthi colony, Chennai-600 040.

Awaiting Parousia “ Always You will be in our rememberance “

Mrs.Kathlene Locke Age: 88 Years Died on: 04-08-2012

: Fr. Gregory SSP

Chief Editor

Consultant Editor : Fr. Plavendran SSP Associate Editors : Ms. R.Shiny

Mr. F. Joseph Raj : Mrs. Adeline D'Mello

Editorial Team

Mrs. Christina Surrao Mr. Vinoo Antony Mr. Nirmal Ephrim Resource Team

: Mrs. Punitha Paul

®®­Vj§p U¬Vô - 21

Mr. James, Jane Mr. Chinnappa Raj

CONTENTS

: Mr. Vijayakumar

Media Advisors

Mr. Michael, PS Design & Layout : Mr. Edward Surrao

Editorial

-

2

®®Vj§p VôdúLô×

-

3

Nôh£Ls

-

4

£k§dL JÚ £ßLûR

-

6

BuªLm

-

7

Vatican News

-

8

Article

-

9

Parish News

-

10

TeÏ ùNn§Ls

-

13

Nôh£Ls

-

14

Article

-

15

Youth

-

16

£k§dL JÚ £ßLûR

-

18

§ÚYÚhNôR]eLs

-

19

®®Vj§p U¬Vô

-

21

Parish News

-

24

: Mr. M.J. Ravi,

DTP & Printing

Auxilium Printers

Divine Vision Shrine of Divine Mercy D-171, Anna Nagar East, Chennai - 600 102. Phone : 044-26633132, 9884082754 Email : magazine@divinemercyshrine.in Website : www.divinemercyshrine.in

TOGETHER FOREVER 20/07/12

-

Kannan alias Joseph & Rajeshwari alias Rabeca

20/07/12

-

Babu alias Indra

20/07/12

-

Raja Gopal alias Michael & Karuna alias Esther

30/07/12

-

Joseph Immanel Jude Crescent .V. Rayan & Selva Mary

Printed At: Auxilium Printers 127, Brick-kiln Road, Purasawalkam, Chennai - 600 007. Phone : 2646 0900 Cell : 94440 33341 E-mail : mjravi_1959@yahoo.com

01/08/12

-

Gerald Joseph & Bibiana Nesam


i

ØLl×

Divine Vision - Sep - Oct 2012  

Divine Vision magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you