Page 1

CONTRA LA IMMERSIÓ LLINGÜÍSTICA

Perquè discrimina la nostra llengua i la nostra cultura

FAN LA CONTRAREFORMA EDUCATIVA CONTRA L’EDUCACIÓ

.

CONTRA EL PROFESSORAT ● Reduint plantilles ● Rebaixant el salari: el 30% del poder adquisitiu ● Augmentant les càrregues de treball ● Precaritzant condicions laborals CONTRA ALUMNES I ESTUDIANTS ● No cobrint substitucions ● Reduint beques ● Augmentant les ràtios i reduint el suport educatiu ● Rebaixant els pressupostos dels centres ● Augmentant les taxes universitàries ● Posant preu a la formació professional ● Fent inviable l’educació infantil CONTRA LES FAMÍLIES ● En la mesura que baixen els pressupostos, un 20% a Catalunya, augmenten les despeses educatives de les famílies. ● Perquè s’impedeix a les famílies construir el projecte educatiu amb els centres. CONTRA EL PERSONAL DE SUPORT EDUCATIU i PAS ● Reduint personal ● Externalitzant serveis ● Rebaixant el salari: el 30% del poder adquisitiu CONTRA LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA ● Aturant el finançament dels programes LA LLUITA ÉS NECESSÀRIA : els hem d’aturar! ● ●

A

No podem renunciar a la millor política possible per a l’economia, la cultura i la cohesió social de Catalunya. És molt important el què estem aconseguint tots els moviments i organitzacions que defensem l’educació: anar units i organitzats. Això ens fa forts!

A la Universitat

A la Formació Professional

Al Batxillerat

A les escoles oficials d’idiomes

Als serveis educatius

A l’ESO

A l’Infantil i Primària

Al 0-3

A les escoles de música

A les escoles d’art

A les escoles de persones adultes

A les Escoles d’Educació Especial


COM ENS AFECTA A LA CONCERTADA? DISCRIMINA PROFESSORAT I ALUMNAT. El nostre rebuig a convertir l’avaluació de l’alumnat en una carrera competitiva entre els propis centres i entre les xarxes educatives a partir de la publicació de rànkings de col·legis, que no contemplen ni condicions socioeconòmiques, ni alumnats amb necessitats especials i que suposarà l’aparició de centres de primera i de segona. El nostre rebuig a les avaluacions/revalides per part de persones externes als centres. Denota una manca total de confiança envers els professionals de les escoles per portar a terme l’avaluació formativa.

Desapareix la garantia per a l’ocupació de la normativa actual que disposa: “l’acomiadament de professors de centres concertats requerirà que es pronunciï prèviament el Consell Escolar del centre mitjançant acord motivat adoptat per la majoria absoluta dels seus membres.” Amb la nova llei hi haurà molta més arbitrarietat a l’hora d’acomiadar ja que la decisió no estarà sotmesa a cap mena de control.

IMPOSA L´IDEARI DEL CENTRE.

INCREMENT DEL NÚMERO D´ACOMIADAMENTS. Els canvis curriculars introduïts en tots els nivells educatius són de tal magnitud que portaran greus repercussions laborals sobre la jornada contractada del professorat. L’actual reforma laboral facilitarà els acomiadaments i les reduccions de jornada per causes tècniques i/o organitzatives.

Des d’una posició purament ideològica i anticonstitucional es pretén que el conjunt del treballadors i treballadores dels centres concertats hagin d’assumir el caràcter propi del centre, el seu ideari, en comptes de respectar-lo tal com marca la normativa actual. S’ atenta contra la nostra llibertat i integritat personal. PROPOSTES DE CCOO Qualsevol llei educativa hauria de suposar avanços laborals o salarials. No és així amb la LOMCE i per això proposem: 1. Retirada de la LOMCE en els termes que està plantejada actualment.

SUPRIMEIX LA POSSIBILITAT DE DECIDIR. Pèrdua de totes les competències essencials del Consell Escolar del centre que passa a ser simplement un òrgan consultiu. Desapareixen totes les capacitats que tenia per aprovar, elaborar, establir o supervisar elements importants de l’activitat del centre i es limita la seva activitat a informar, afavorir o participar.

2. Creació de comissions, amb la incorporació dels sindicats representatius del sector, per renovar o atorgar concerts. 3. Acord de centres en crisi. Preferència del personal afectat per unitats concertades suprimides quan quedi lliure una vacant en el sector. 4. Inclusió dels salaris del personal d’administració i serveis a pagament delegat

Raons Vaga per la LOMCE  

Raons Vaga per la LOMCE