Page 1

DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN


DIT LIV. DINE MULIGHEDER


Informations- og holdningskampagnen ”Dit Liv. Dine Muligheder”, gennemføres af Als Research for Integrationsministeriet. Kampagnens overordnede målsætning er at reducere omfanget af social kontrol og æresrelaterede konflikter, at flere søger hjælp og vejledning og at sætte en holdningsændring i gang hos både de unge og deres forældre. Målene i kampagnen søges opnået ved en dialogbaseret og inkluderende tilgang, hvor unge, forældre og relevante fag- og videnspersoner bliver inviteret til at deltage i kampagnens landsdækkende aktiviteter fra august til oktober 2011.


BAGGRUND OG FORMÅL MED KAMPAGNEN Erfaringer fra bl.a. Rehabiliteringscenter for Etniske

Baggrunden for kampagnen er således et behov for

kvinder i Danmark (RED), pige- og ungdomsinstitutioner,

at informere om, dels hvilke former social kontrol

Døgnkontakten, Landsorganisation af Kvindekrisecentre

og æresrelaterede konflikter kan antage og dels at

(LOKK), kommunale sagsbehandlere, politiet, lærere og

åbne op for dialogen mellem unge og deres forældre.

unge med etnisk minoritetsbaggrund samt viden fra

Social kontrol og æresrelaterede konflikter er i mange

nordiske undersøgelser på området viser, at der i nogle

sammenhænge behæftet med et tabu og derfor i

familier med anden etnisk baggrund end dansk foregår

udgangspunktet svært at tale åbent om. Både inden

en social kontrol, der kan have alvorlige konsekvenser for

for målgruppen men også som en samfundsmæssig

de unge.

problemstilling.


Kampagnens omdrejningspunkt i forhold til forældrene

RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

vil være at informere og minde dem om deres børns muligheder ud fra en positiv indgangsvinkel. Fokus i kommunikationen med forældrene er derfor: Dine børn – deres muligheder. Med afsæt heri præsenteres forældrene for, hvilke muligheder og rettigheder deres

Kampagnens budskab til de unge er: Dit Liv. Dine Muligheder. Kampagnen tager afsæt i muligheder som et konstruktivt, opbyggende og positivt begreb. Muligheder er indgangen til at tale om rettigheder, ligestilling, lovgivning m.v. Kampagnen skal især oplyse de unge om, at de har ret til at vælge selv – det gælder retten til at vælge en mand eller kone, retten til at vælge uddannelse og retning i livet – og til at gøre brug af deres mange muligheder.

børn har som unge i Danmark, og hvordan hele familien kan få glæde og gavn af børnenes muligheder.


HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Social kontrol kan antage mange former, men har som

For drengenes og de unge mænds vedkommende kan

fællesnævner begrænsninger af frihed, valg, personligt

social kontrol og krænkelser af familiens ære omhandle

råderum og muligheder.

homoseksualitet, kriminalitet, valg af uddannelse, valg af ægtefælle m.v. Drengene kan derudover have

For pigernes og de unge kvinders vedkommende kan

en dobbeltrolle, som både udsat for social kontrol og

det f.eks. handle om påklædning, ’upassende’ adfærd

som udøver af social kontrol og beskytter af familiens

i forhold til drenge, at de færdes alene på steder,

ære. Dermed bliver det i nogle tilfælde drengene, der

familien ikke finder acceptable, valg af uddannelse og

kontrollerer pigernes adfærd.

beskæftigelse, valg af partner og ægtefælle, ønsker og valg for familieforhold og fremtid.


AKTIVITETER OG MATERIALER Kampagnens aktiviteter møder de unge i øjenhøjde i form af den interaktive rap-, R’N’B- og danseperformancen

Spørgsmål

“Bær Dit Ansigt” og på Facebooksiden “Dit Liv. Dine

Spørgsmål vedrørende kampagnen kan rettes

Muligheder.“ Derudover afholdes fire dialogmøder for

til Als Research.

forældre samt fag- og videnspersoner. Helle Rahbæk Asserhøj, Kampagnen har desuden to trykte publikationer til

projektleder

henholdsvis forældre og unge: Den flersprogede pjece:

hr@alsresearch.dk

“Dine børn. Deres Muligheder - guide til forældre om

Direkte 33917778

ungdomsliv i Danmark” samt bookletten: “Dit Liv. Dine

Mobil 51808158

Muligheder - Ung i to kulturer.” Katrine Friis, Begge publikationer vil kunne rekvireres til dialogmøder

juniorkonsulent

og performances samt downloades fra linket

kf@alsresearch.dk

www.alsresearch.dk/ditliv

Direkte 33917778 Mobil 51912165


OM DIALOGMØDERNES OPLÆGSH


HOLDERE

Inge Loua er psykolog fra Københavns Universitet og

Basim Osman har gennem flere år som psykolog

har arbejdet med interkulturelle problemstillinger siden

arbejdet med børn, unge og voksne med etnisk

1992. Hun har beskæftiget sig med traumatiserede

minoritetsbaggrund i forbindelse med bl.a traumer,

flygtninge, tværkulturelle ægteskaber, ungdomsproblemer

æresrelaterede generationskonflikter, vold i familier,

og kulturelle forskelle på arbejdspladsen. Hun har især

mægling, social kontrol og identitetsudvikling. Som

haft fokus på rådgivning af etniske minoritetsunge, der

underviser, supervisor og terapeut har Basim omfattende

er i klemme mellem forskellige forventninger og normer,

kendskab til, viden om og erfaring med interkulturelle

hos familien og i samfundet. Som en fortsættelse af

problemstillinger og udfordringer, herunder også arbejdet

arbejdet som ungdomsrådgiver var hun fra 2004-09 leder

med fædre-, mødre- og ungegrupper.

af Bostedet Kastaniehuset, som er en døgninstitution for etniske minoritetspiger, der ikke kunne være hjemme pga. omsorgssvigt, vold, overdreven social kontrol og pres til ægteskab. I 2012 udgiver hun en bog om psykosocialt arbejde med etniske minoritetspiger på Hans Reitzels Forlag.

I dag arbejder Basim som selvstændig psykologisk konsulent og er timelærer ved UCL Odense og UCC København.


DIT LIV. DINE MULIGHEDER

Materialet er en del af kampagnen Dit Liv. Dine Muligheder, udviklet af Als Research for Ministeriet For Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Dit liv. Dine muligheder. Om Kampagnen  

Informations- og holdningskampagnen ”Dit Liv. Dine Muligheder”,gennemføres af Als Research for Integrationsministeriet.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you