Page 1

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE ..........……………………….

SHKOLLA 9-VJEÇARE “..................................................................................”

PLANI MËSIMOR VJETOR KLASA VI FUSHA: MATEMATIKË LËNDA: MATEMATIKË


Tematikat

Numri (80 orë)

Matja (22 orë)

Shpërndarja e përmbajtjes lëndore për realizimin e kompetencave Shtator – Dhjetor Janar - Mars Prill - Qershor 55 orë 43 orë 42 orë 1. Numrat Natyrorë (krahasimi, zbërthimi, rrumbullakimi, veprime me mend, veprime me shkrim, pjesëtuesit dhe shumëfishat, kriteret e plotpjesëtimit.) 2. Numrat e plotë (kuptimi dhe krahasimi.) 3. Thyesat (llogaritja e pjesës, thyesat e rregullta, thyesat e parregullta, numrat e përzier, krahasimi i thyesave, mbledhja dhe zbritja e thyesave, lidhja e thyesës dhjetore me numrin dhjetor.) 4. Numrat dhjetorë (krahasimi, renditja vendvlera, rrumbullakimi, veprime e mend, veprime me shkrim, shumëzimi i numrave dhjetorë me 10, 100, 1000, zbatim në problema i mbledhjes dhe zbritjes me numra dhjetorë.) (43 orë) 1. Këmbimi i njësive të matjes deri në 3 shifra pas presjes, njësitë e matjes së kohës dhe këmbimi tyre, ora në zona të ndryshme të botës, kalendari dhe leximi i tij. (7 orë)

5. Numrat natyrorë (shumëfishat dhe pjesëtuesit, numrat e thjeshtë, faktorët e thjeshtë, mënyra të shpejta shumëzimi për veprimet me mend, pjesëtimi me mbetje dhe prova, përafrimi i herësit në një pjesëtim me mbetje.) 6. Përqindja (kuptimi, lidhja e përqindjes me thyesën dhe numrin dhjetor, llogaritja e përqindjes situata problemore me përqindjen.) (16 orë)

7. Numrat natyrorë. (pjesëtimi e shumëzimi, veti të tyre. Raporti, përpjesëtimi, zbatimi i tyre në situata nga jeta reale. (21 orë)

2. Njësitë e gjatësisë, masës, këndit (mbledhja e zbritja e gjatësive, masave etj., matja e këndit, ndërtimi i këndit, verifikim me raportor.) 3. Perimetri dhe syprina (perimetri i katrorit dhe drejtkëndëshit, perimetri i shumëkëndëshit të rregullt.) (9 orë)

4 . Koha (tabelat e orareve, zbatime ne situata nga jeta e përditshme.) 5. Syprinat (gjetja e syprinës së drejtkëndëshit dhe katrorit, dhe figurave të kombinuara.) (6 orë)


Gjeometria + shndërrime gjeometrike. (20 orë)

1. Trupat gjeometrikë. Elemente të trupave gjeometrikë. Hapja e tyre. (3 orë)

Algjebra dhe Funksioni (10 orë)

1. Algjebër (Numri që mungon në një shprehje numerike me numra natyrorë, numra dhjetorë, thyesa, ose të kombinuara.) (1 orë)

2. Gjeometria në plan (llojet e trekëndëshave, rombi, paralelogrami, drejtkëndëshi, katrori, trapezi, veti të këndeve dhe brinjëve, ndërtime të thjeshta gjeometrike me kompas, raportor, skuadër) 3. Shndërrimet gjeometrike (simetria boshtore, zhvendosja e figurave në rrjet, rrotullimi) 4. Gjeometria në hapësirë (përshkrimi i trupave gjeometrikë, sipas vetive të tyre, modelimi i kubit dhe kuboidit, sipas hapjeve të gatshme) (18 orë) 2. Funksioni (çiftimi i elementeve të dy bashkësive, vargje numerike me kufiza numra natyrorë ose dhjetorë zgjidhje ekuacionesh e inekuacionesh të thjeshta). (9 orë)


Statistika dhe Probabiliteti (8 orë)

1. Klasifikimi, grupimi dhe paraqitja grafike e të dhënave. (2 ore)

2. Grumbullimi, organizimi, interpretimi dhe përpunimi i të dhënave ( mbledhja e të dhënave nëpërmjet anketave të thjeshta nga mjedise të njohura për nxënësin dhe klasifikimi e diskutimi rreth tyre, paraqitja e të dhënave në tabela statistikore e diagrame me shtylla, interpretimi i tabelave dhe diagrameve të gatshme) 3. Probabiliteti (kuptimi për probabilitetin, përdorimi i shprehjeve: "ka mundësi", "nuk ka mundësi", "mbase", "me siguri" dhe i të tjerave të ngjashme me to) (6 orë)


MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE ..............................................

SHKOLLA 9-VJEÇARE “.......................................................................” Mësuesi: .........................................................

PLANIFIKIMI 3-MUJOR (shtator - dhjetor) FUSHA: MATEMATIKË LËNDA: MATEMATIKË 6


Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit:. 1.. Shpreh mendimin e vet për një temë të caktuar me gojë ose me shkrim, si dhe në forma të tjera të komunikimit; 2. Dëgjon me vëmendje prezantimin dhe komentet e bëra nga të tjerët rreth një teme, duke bërë pyetje, komente, sqarime dhe propozime Kompetenca e të menduarit: 3. Zgjidh një problem (matematikor, gjuhësor, shoqëror, shkencor... etj) dhe arsyeton përzgjedhjen e procedurave përkatëse; 4. Përzgjedh dhe demonstron strategji të ndryshme për zgjidhjen e një problemi (matematikor, gjuhësor, shkencor, artistik, shoqëror) duke paraqitur rezultat të njëjtë. Kompetenca e të nxënit: 5. Përzgjedh të dhëna nga burime të ndryshme ( libra, revista, udhëzues, fjalorë, enciklopedi ose internet), të cilat i shfrytëzon për realizimin e temës/detyrës së dhënë dhe i klasifikon ato burime sipas rëndësisë që kanë për temën; 6. Shfrytëzon të dhënat për të demonstruar të kuptuarit e koncepteve numerike, grafike, simboleve, formulave në shkenca natyrore dhe shoqërore, matematikë ose arte, duke i sqaruar nëpërmjet formave të ndryshme të të shprehurit. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin: 7. Bashkëvepron në mënyrë aktive me moshatarët dhe të tjerët (pavarësisht statusit të tyre social, etnik etj.) për realizimin e një aktiviteti të përbashkët (projekti/aktiviteti në bazë klase/shkolle apo jashtë saj.) Kompetenca qytetare: 8. Zbaton dhe respekton rregullat e mirësjelljes në klasë, shkollë etj. dhe mban qëndrim aktiv ndaj personave, të cilët nuk i respektojnë ato, duke shpjeguar pasojat për veten dhe për grupin ku bën pjesë. Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës Zgjidhja problemore: Përdor simbole dhe fakte për zgjidhjen problemore që lidhen me numra natyrorë, të plotë dhe thyesorë; Përzgjedh dhe zbaton teknika të përshtatshme për zgjidhjen e problemave. Arsyetimi dhe vërtetimi matematik: Klasifikon numrat natyrorë, të plotë dhe thyesorë, dhjetorë. Të menduarit dhe komunikimi matematik: Demonstron zbatimin e numrave natyrorë, të plotë dhe thyesorë; Komunikon të menduarin e tij matematik (nëpërmjet të lexuarit, të shkruarit, diskutimit, të dëgjuarit ,të pyeturit) duke përdorur: gjuhën e përditshme, fjalorin fillestar matematik, paraqitje të ndryshme; Mendon matematikën si pjesë e kulturës njerëzore. Lidhja konceptuale: Bën lidhje ndërmjet koncepteve e procedurave matematikore; Integron njohuritë e shprehitë matematike me situata ose dukuri të marra nga kontekste të tjera (jeta e përditshme, lëndët e tjera, sportet etj.); Integron/lidh koncepte te ndryshme matematike në mënyrë që të zgjidhë problema të ndryshme. Përdorimi i teknologjisë në matematikë: Përdor makina llogaritëse të avancuara për verifikimin dhe zgjidhjen e problemeve të ndërlikuara matematikore.


Nr.

Tematika

Temat mësimore

1. 2. 3.

Numrat dhe vendvlerat e tyre. Krahasimi dhe renditja e numrave. Rrumbullakimi i numrave natyrorë

4. 5.

Vendvlerat në numrat me presje. Numrat negative. Diferenca e temperaturave.

6. 7. 8.

Ushtrime për shkrimin e leximin e numrave natyrorë, të plotë, dhjetorë. Ditët, javët, muajt, vitet. Të punojmë me kalendarin.

9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Matja e kohës. Përsëri me matjen e kohës. Kohë të ndryshme në vende të ndryshme. Elemente të trupave gjeometrike Trupat gjeometrikë dhe hapja e tyre. Veprime me mend. Mbledhja e numrave natyrorë me mënyra të ndryshme. Ushtrime e problema për mbledhjen.

Situata e parashikuar e të nxënit

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Situata në treg me rrumbullakimin e krahasimin e numrave natyrorë.

Vlerësimi

Burimet

Vlerësim diagnostikues Teksti i

Krahasim temperaturash negative

Metoda interaktive,

matematikës intervistë me një

për klasën e VI;

listë treguesish; bashkëvepruese,

Në klasë: diskutim për gjetjen e datave të rëndësishme në kalendar. Parashikimi se “sa ditë më vonë” apo "sa ditë më pas”

 gjithëpërfshirëse;

vetëvlerësim me

Materiale nga

listë kontrolli;

interneti;

Vlerësim për të Puna në grup dhe puna

nxënë (Vlerësim

individuale;

formues)

Harta te botës,

Materiale nga enciklopedi;

 Hetimi dhe zbulimi;

vlerësimi i përgjigjeve me

Tekst nga fusha

gojë;

të tjera;


Zbritja e numrave natyrore. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

vlerësimi i punës në grup;

Ushtrime e problema me zbritje. Shumëzimi. Disa mënyra për të shumëzuar shpejt (fq. 25+26). Shumëzimi e pjesëtimi me 10, 100, 1000. Mënyra të ndryshme shumëzimi me shkrim. Situata problemore. (fq. 28 + 29). Pjesëtimi i numrave natyrorë. Problema me shumëzim dhe pjesëtim. Kriteret e plotpjesëtimit. Zbatime. (fq. 32 + 33) Test vlerësimi. Njësitë e matjes (fq. 34 + 35). Këmbimi i njësive të matjes. Njësitë e matjes së gjatësive. Punojmë me kilometrat. Kthimi i njësive tek njëra tjetra. Thyesat. Numrat e përzier dhe thyesat e parregullta. Kthimi i thyesave ne numra të parregullt dhe anasjelltas. Thyesat e barabarta. Përftojmë thyesa të barabarta. Klasifikimi dhe renditja e thyesave. Krahasimi i thyesave jo të rregullta.

Konkurs në klasë.

Zbatime praktike brenda dhe jashtë klase

vlerësim mes nxënësish;

Slide/ materiale të krijuara nga mësuesit;

Metoda integruese 

vlerësimi i aktivitetit gjatë debateve në klasë;

Bashkëbisedim

Modele të 

vlerësimi i

detyrave nga

detyrave të

nxënësit;

shtëpisë;

Teknika që zhvillojnë mendimin kritik dhe krijues

vetëvlerësim;

intervistë me një listë treguesish;

Prezantime në forma të ndryshme, përfshirë TIK


39. 40. 41. 42. 43.

Ushtrime për vendvlerën e numrave dhjetorë. Krahasimi i numrave dhjetorë. Rrumbullakimi i numrave dhjetorë. Rrumbullakimi i numrave dhjetorë. Ushtrime. Klasifikimi dhe grupimi i të dhënave Ushtrime mbi grupimin e të dhënave.

44.

51.

Paraqitja grafike e të dhënave në një studim statistikor. Paraqitja me vije e te dhënave. Ushtrime. (fq. 55 + 56) Shumëzimi dhe pjesëtimi i numrave dhjetorë me 10, 100. Ushtrime dhe problema për shumëzimin e pjesëtimin e numrave me presje me 10, 100. Shumëzimi e pjesëtimi i një numri dhjetor me një nr natyror. Mbledhja e zbritja e numrave dhjetorë. Ushtrime. Problema me mbledhje e zbritje numrash me presje.

52.

Dyfishojmë e përgjysmojmë.

53. 54.

Gjejmë numrin që mungon.

45. 46. 47. 48. 49. 50.

55.

Përsëritje të njohurive të tremujorit. Test përfundimtar për tremujorin e parë.

Test për një grup temash të caktuara;

Klasifikim dhe grumbullim të dhënash. Veprimtari praktike. Punë e pavarur (me fq. 57 dhe fq. 40 të fletores së punës.) 

Test në përfundim të një kohe të caktuar;

Vlerësim i portofolit


PLANIFIKIMI 3-MUJOR (janar - mars)


Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit:. 1. Shpreh mendimin e vet për një temë të caktuar me gojë ose me shkrim, si dhe në forma të tjera të komunikimit; 2. Dëgjon me vëmendje prezantimin dhe komentet e bëra nga të tjerët rreth një teme, duke bërë pyetje, komente, sqarime dhe propozime. Kompetenca e të menduarit: 3. Zgjidh një problem (matematikor, gjuhësor, shoqëror, shkencor... etj.) dhe arsyeton përzgjedhjen e procedurave përkatëse; 4. Përzgjedh dhe demonstron strategji të ndryshme për zgjidhjen e një problemi (matematikor, gjuhësor, shkencor, artistik, shoqëror) duke paraqitur rezultat të njëjtë. Kompetenca e të nxënit: 5. Shfrytëzon të dhënat për të demonstruar të kuptuarit e koncepteve numerike, grafike, simboleve, formulave në shkenca natyrore, matematikë ose arte, duke i Sqaruar nëpërmjet formave të ndryshme të të shprehurit; 6. Shfrytëzon portofolin personal për identifikimin e përparësive dhe mangësive në funksion të vetëvlerësimit të përparimit dhe përmirësimit të suksesit në fushën e caktuar;

Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin: 7. Zhvillon një projekt individual ose në grup për kryerjen e një aktiviteti mjedisor apo shoqëror me rëndësi për shkollën ose për komunitetin;

Kompetenca qytetare: 8. Zbaton dhe respekton rregullat e mirësjelljes në klasë, shkollë etj. dhe mban qëndrim aktiv ndaj personave, të cilët nuk i respektojnë ato, duke shpjeguar pasojat për veten dhe për grupin ku bën pjesë.

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës Zgjidhja problemore: Nxënësi përdor numrin, veprimet me to, llogaritjet me mend, matjet, konceptet gjeometrike, shprehjet algjebrike, grafikët, interpretimin e problemave, identifikimin e të panjohurave, zgjidhjen e ekuacioneve, diagramet, grafikët etj., për zgjidhjen e situatave problemore etj. Arsyetimi dhe vërtetimi matematik: Nxënësi përdor arsyetimin për veprimet me numrat, krahasimet, renditjet, zgjidhjen e ekuacioneve, interpretimin e shprehjeve algjebrike, për karakteristikat e figurave dhe trupave, transformimet gjeometrike, për interpretimin dhe formulimin e konkluzioneve etj. Të menduarit dhe komunikimi matematik: Demonstron zbatimin e numrave natyrorë, të plotë dhe thyesorë; Komunikon të menduarin e tij matematik (nëpërmjet të lexuarit, të shkruarit, diskutimit, të dëgjuarit, të pyeturit) duke përdorur: gjuhën e përditshme, fjalorin fillestar matematik, paraqitje të ndryshme; Mendon matematikën si pjesë e kulturës njerëzore. Lidhja konceptuale: Bën lidhjen ndërmjet koncepteve e procedurave matematikore; Integron njohuritë e shprehitë matematike (sidomos në situata ku zbatohet përqindja, në situata ose dukuri të marra nga kontekste të tjera (jeta e përditshme, lëndët e tjera, sportet etj.); Integron/lidh konceptet e ndryshme matematike në mënyrë që të zgjidhë problema të ndryshme. Përdorimi i teknologjisë në matematikë:Përdor makina llogaritëse të avancuara për verifikimin dhe zgjidhjen e problemeve të ndërlikuara matematikore;


Nr.

Tematika

Temat mësimore

56. 57. 58.

Figurat gjeometrike. Shumëkëndëshat. Trekëndëshat dhe vetitë e tyre. Veti të katërkëndëshave. (fq. 69 + 70)

59.

Llojet e paralelogrameve. (fq. 71 + 72) Numrat negative. Gjejmë figurën kur jepen vetitë. Perimetri i figurave. Ushtrime me perimetrin e figurave. Përsëri me shumëfishat.

60. 61. 62. 63.

65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

Numri (51 orë)

64.

Pjesëtuesit e një numri. Numrat e thjeshtë. Faktorët e thjeshtë.

Situata e parashikuar e të nxënit

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Ndërtime shumëkëndëshash të rregullt. Tangrami.

Vlerësimi Vlerësim diagnostikues

Teksti i Çfarë di? Çfarë mësova? Metoda interaktive, Përsëritje nga klasat e mëparshme.

matematikës intervistë me një

Njehsimi i masës së këndit. (fq. 86 + 87) Shuma e masave të këndeve të një trekëndëshi.

për klasën e VI;

listë treguesish; bashkëvepruese,  gjithëpërfshirëse;

vetëvlerësim me listë kontrolli;

Shumëzimi me shumëfisha të 10-s. Shumëzimi i shumëfishave të dhjetës. Veprime me mend. Mënyra të shpejta shumëzimi Pjesëtimi për shumëfishat e dhjetës. Ushtrime të përziera për shumëzimin e pjesëtimin. Matja dhe ndërtimi i këndeve.

Burimet

Materiale nga interneti; Puna në grup dhe

Vlerësim për të

puna individuale;

nxënë

Hetimi dhe zbulimi;

(Vlerësim formues)

Harta te botës,

vlerësimi i

Materiale nga

përgjigjeve me

enciklopedi;

gojë;


76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92.

M

Gjetja e masës së këndeve që mungojnë në trekëndësh. Këndet e rrotullimit. Test vlerësimi Kuptimi i përqindjes. Përqindja , thyesat dhe numrat dhjetorë. (fq. 91 + 92) Ushtrime me përqindje, thyesa dhe numra dhjetorë. Gjetja e përqindjes së një numri. Zbatime të përqindjes në ushtrime. Uljet e çmimeve dhe përqindja. Ushtrime me përqindje dhe numra dhjetorë. Ushtrime me rritjen e përqindjes. Situata nga jeta e përditshme. Udhëtimet dhe masat e valixheve. Ushtrime. Ushtrime me veprime me numra me presje. Probabiliteti. Probabiliteti i ngjarjes. (fq. 103 +104) Koordinatat e pikës në rrjetin koordinativ. (fq. 105 + 106) Rrjeti koordinativ dhe kuadratet. Simetria boshtore. (fq. 107 + 108) Zhvendosja e figurave në rrjet.

Tekst nga fusha 

vlerësimi i punës në grup;

Zbatime praktike brenda dhe jashtë klase

vlerësim mes nxënësish;

Situata në dyqan.

Slide/ materiale të krijuara nga

Metoda integruese 

vlerësimi i

mësuesit;

aktivitetit gjatë debateve në

Situata në restorant.

klasë;

Bashkëbisedim  Situata nga jeta e përditshme.

Teknika që

vlerësimi i

Modele të

detyrave të

detyrave nga

shtëpisë;

nxënësit;

zhvillojnë mendimin kritik dhe 

vetëvlerësim;

krijues  93.

të tjera;

intervistë me një listë treguesish;


Prezantime në forma të ndryshme, përfshirë TIK. 94. 95. 96. 97. 98.

Ushtrime mbi simetrinë dhe zhvendosjen në rrjetin koordinativ. Përsëritje e njohurive të tremujorit. Test përfundimtar për tremujorin e dytë. Ese me temë: “Ku mund ti zbatoj njohuritë për përqindjen?” Vlerësimi i portofolit.

Test për një grup temash të caktuara;


PLANIFIKIMI 3-MUJOR (prill - qershor)


Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit:. 1. Shpreh mendimin e vet për një temë të caktuar me gojë ose me shkrim, si dhe në forma të tjera të komunikimit; 2. Dëgjon me vëmendje prezantimin dhe komentet e bëra nga të tjerët rreth një teme, duke bërë pyetje, komente, sqarime dhe propozime. Kompetenca e të menduarit: 3. Zgjidh një problem (matematikor, gjuhësor, shoqëror, shkencor... etj.) dhe arsyeton përzgjedhjen e procedurave përkatëse; 4. Përzgjedh dhe demonstron strategji të ndryshme për zgjidhjen e një problemi (matematikor, gjuhësor, shkencor, artistik, shoqëror) duke paraqitur rezultat të njëjtë. Kompetenca e të nxënit: 5. Përzgjedh të dhëna nga burime të ndryshme (libra, revista, udhëzues, fjalorë, enciklopedi ose internet), të cilat i shfrytëzon për realizimin e temës/detyrës së dhënë dhe i klasifikon ato burime sipas rëndësisë që kanë për temën; 6. Shfrytëzon të dhënat për të demonstruar të kuptuarit e koncepteve numerike, grafike, simboleve, formulave në shkenca natyrore dhe shoqërore, matematikë ose arte, duke i sqaruar nëpërmjet formave të ndryshme të të shprehurit. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin: 8. Bashkëvepron në mënyrë aktive me moshatarët dhe të tjerët (pavarësisht statusit të tyre social, etnik etj.) për realizimin e një aktiviteti të përbashkët (projekti/aktiviteti në bazë klase/shkolle apo jashtë saj.) Kompetenca qytetare: 9. Zbaton dhe respekton rregullat e mirësjelljes në klasë, shkollë etj. dhe mban qëndrim aktiv ndaj personave, të cilët nuk i respektojnë ato, duke shpjeguar pasojat për veten dhe për grupin ku bën pjesë. Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës Zgjidhja problemore: Përdor simbole dhe fakte për zgjidhjen problemore që lidhen me numra raportin e përpjesëtimin. Përzgjedh dhe zbaton teknika të përshtatshme për zgjidhjen e problemave. Arsyetimi dhe vërtetimi matematik: Nxënësi përdor arsyetimin për veprimet me numrat, krahasimet, renditjet, zgjidhjen e ekuacioneve, interpretimin e shprehjeve algjebrike, për karakteristikat e figurave dhe trupave, transformimet gjeometrike, për interpretimin dhe formulimin e konkluzioneve etj. Të menduarit dhe komunikimi matematik: Demonstron zbatimin e numrave natyrorë, të plotë dhe thyesorë; Komunikon të menduarin e tij matematik (nëpërmjet të lexuarit, të shkruarit, diskutimit, të dëgjuarit, të pyeturit) duke përdorur: gjuhën e përditshme, fjalorin fillestar matematik, paraqitje të ndryshme; Mendon matematikën si pjesë e kulturës njerëzore. Lidhja konceptuale: Bën lidhjen ndërmjet koncepteve e procedurave matematikore; Integron njohuritë e shprehitë matematike me situata ose dukuri të marra nga kontekste të tjera (jeta e përditshme, lëndët e tjera, sportet etj.); Integron/lidh konceptet e ndryshme matematike në mënyrë që të zgjidhë problema të ndryshme. Modelimi matematik:Nxënësi modelon me anë të numrave, simboleve, të shndërrimeve gjeometrike, në tabela, formulon ligjësi, formulon problema nga situata reale, ndërton e përdor formula etj. Krijon modele që përmbajnë konceptet bazë matematikore, si numër dhjetor, përqindje, raport. Përdorimi i teknologjisë në matematikë: Përdor makina llogaritëse të avancuara për verifikimin dhe zgjidhjen e problemeve të ndërlikuara matematikore;


Nr.

Tematika

Pjesëtimi me mend. Pjesëtimi i numrave natyrorë. Pjesëtimi me mbetje dhe prova.

99. 100. 101.

Përafrimi i herësit në një pjesëtim me mbetje. Rrumbullakimi i numrave para se të kryhen veprimet Shumëzimi i numrave katërshifrorë me një numër njëshifror. Shumëzimi me një numër dyshifror. Problema që zgjidhen me shumëzim dhe pjesëtim. Kuptimi ii raportit. Ushtrime me raport. (fq. 119 + 120)

102. 103. 104. 105. 106.

Numri (51 orë)

107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121.

Temat mësimore

M

Përpjesëtimi. Problema me raport dhe përpjesëtim. Hetojmë për shumëzimin dhe vetitë e tij. (fq. 123 + 124) Veti të shumëzimit. Ushtrime. Vetia e përdasisë së shumëzimit në lidhje me mbledhjen dhe zbritjen. Interpretimi i grafikëve me shtylla. Leximi i grafikëve me vija. Moda dhe amplituda. Mesorja. Mesatarja aritmetike. Test vlerësimi Modelimi i figurave. Gjejmë rregullën e modelit ose vargut. “Makinat” e numrave.

Situata e parashikuar e të nxënit Ndërtime shumëkëndëshash të rregullt. Tangrami.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Vlerësimi

Burimet

Teksti i Vlerësim diagnostikues Metoda interaktive,

intervistë me

matematikës për klasën e VI;

një listë bashkëvepruese, Përsëritje nga klasat e mëparshme.

gjithëpërfshirëse;

treguesish; 

vetëvlerësim

Materiale nga

me listë

interneti;

kontrolli; Puna në grup dhe

Harta te botës,

puna individuale; Materiale nga enciklopedi; Vlerësim për të

Situata në klasë Hetimi dhe zbulimi;

nxënë (Vlerësim formues)

Tekst nga fusha të tjera;


122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133.

Ushtrime me makinat funksion. Vargjet numerike. Gjemë numrin që mungon në një varg. Ushtrime me vargjet numerike. Veprime me njësitë e matjes së kohës. (fq. 139 + 140) Tabelat e orareve. Syprinat e figurave plane. Syprina e figurave të kombinuara. Gjetja e syprinës së përafërt të figurës që ndodhet në rrjet.(fq. 144 + 145) Problema. Zbatime të sipërfaqes. Pjesëtimi me mbetje. Pjesëtimi i një numri treshifror me një numër dyshifror. Ushtrime mbi pjesëtimin. (fq. 148 + 149) Pjesëtimi i numrave me presje me një numër natyror.

Krijojnë tabela oraresh. Diskutojnë.

vlerësimi i

Zbatime praktike

përgjigjeve me

brenda dhe jashtë

gojë;

klase

vlerësimi i

Slide/

punës në grup;

materiale të

vlerësim mes

krijuara nga

nxënësish;

mësuesit;

vlerësimi i

Modele të

mendimin kritik dhe

aktivitetit gjatë

detyrave nga

krijues

debateve në

nxënësit;

Prezantime në forma

klasë;

të ndryshme, përfshirë  TIK, postera.

vlerësimi i

Metoda integruese

Bashkëbisedim Teknika që zhvillojnë

134.

detyrave të shtëpisë;

vetëvlerësim;

intervistë me një listë treguesish;

135 136. 137. 138. 139. 140.

Ushtrime të përziera

Test për një grup

Ushtrime të përziera. Problema të përziera Gjejmë numrin që mungon në inekuacione.

temash të caktuara;

Test vlerësimi përfundimtar. Detyra për përmirësim.


ShĂŤnime:

Matematika 6 - Plani mësimor  
Matematika 6 - Plani mësimor  
Advertisement