Page 1

3


3


Inhoud Voorwoord .................................................................................................................. 5

Districtsbestuur Wilrijk Bevoegdheden.................................................................................................. 7 Districtsraad versus districtscollege .................................................................. 7 Bestuursakkoord 2007-2012 ............................................................................. 8 Samenstelling districtscollege ........................................................................... 8 Samenstelling districtsraad ............................................................................. 10 Districtsbudget 2010 Wat is het districtsbudget? .............................................................................. 11 Gewone dienst ................................................................................................ 11 Buitengewone dienst....................................................................................... 12 Burgerlijke stand Algemeen........................................................................................................ 14 Geboortes ....................................................................................................... 14 Huwelijken ...................................................................................................... 14 Huwelijksjubilea .............................................................................................. 15 Overlijdens...................................................................................................... 15

Openbaar domein Algemeen........................................................................................................ 16 Blikvangers ..................................................................................................... 16 2010 kort......................................................................................................... 18 Groen Algemeen........................................................................................................ 19 Blikvangers ..................................................................................................... 19 2010 kort......................................................................................................... 21 Cultuur Algemeen........................................................................................................ 22

3


Blikvangers ..................................................................................................... 22 2010 kort......................................................................................................... 23 Sport Algemeen........................................................................................................ 25 Blikvangers ..................................................................................................... 25 2010 kort......................................................................................................... 27 Jeugd Algemeen........................................................................................................ 28 Blikvangers ..................................................................................................... 29 2010 kort......................................................................................................... 31 Senioren Algemeen........................................................................................................ 33 Blikvangers ..................................................................................................... 33 2010 kort......................................................................................................... 35 Informatie en communicatie Algemeen........................................................................................................ 36 Blikvangers ..................................................................................................... 36 2010 kort......................................................................................................... 38 Inspraak en bewonersoverleg Algemeen........................................................................................................ 40 Blikvangers ..................................................................................................... 40 2010 kort......................................................................................................... 42

Evenementen en feestelijkheden Algemeen........................................................................................................ 43 Blikvangers ..................................................................................................... 43 2010 kort......................................................................................................... 45

4


Voorwoord districtsvoorzitter Beste lezer 2010 was voor Wilrijk geen jaar als een ander. Sterker zelfs, het afgelopen jaar onderging ons district een ware metamorfose. Zo werd, na jaren vol geduldig overleggen, denken, plannen en bouwen, op 27 september 2010 eindelijk het vernieuwde districtshuis in gebruik genomen. Het voormalige gemeentehuis werd grondig gerenoveerd met respect voor de rijke historiek. De districtsadministratie en loketdiensten namen hun intrek in de gloednieuwe ruimtes van het administratieve centrum, dat een moderne en efficiënte dienstverlening mogelijk maakt. De bouwkranen en cementmolens draaien ondertussen volop verder om de tweede fase van dit masterplan te voltooien: nieuwe gebouwen voor de politie, de bibliotheek en de twee Wilrijkse kunstacademiën. Tegenover dit gebouw werd ondertussen een jaar lang naarstig voortgewerkt aan de heraanleg van de Bist. Bij het ter perse gaan van dit document is de Bist volledig afgewerkt. Op twee jaar tijd onderging het centrum van ons district een ware metamorfose. 2010 is niet enkel om deze reden een memorabel jaar voor Wilrijk. Zo zagen we op zondag 19 september de enige echte Geitestoet door de straten trekken. De terugkeer naar het districtshuis naar de Bist en de rondgang van de Geitestoet zijn zonder twijfel dé twee hoogtepunten van 2010 in Wilrijk. Er is echter veel meer reden om tevreden terug te blikken op 2010, getuige de vele wapenfeiten die worden opgesomd in dit werkingsverslag. Het document dat u nu leest, geeft de hoofdlijnen weer van de acties en realisaties van het districtsbestuur van Wilrijk in het jaar 2010. Van elk beleidsdomein worden de voornaamste blikvangers kort belicht. Veel leesplezier!

Johan Peeters Districtsvoorzitter namens het districtscollege

5


6


Districtsbestuur Wilrijk Bevoegdheden Sinds 1 januari 2001 kent stad Antwerpen als enige in Vlaanderen een binnengemeentelijke decentralisatie. Sindsdien is de districtsraad bevoegd voor de aanleg en heraanleg van het openbaar domein, voor de burgerlijke stand en voor sport, cultuur, communicatie, jeugd- en seniorenwerking op lokaal vlak. Daarnaast kan het districtsbestuur adviezen verstrekken aan het stadsbestuur over de domeinen waarover het geen bevoegdheid heeft, maar die wel het grondgebied van het district aanbelangen. In het kader van de openbaarheid van bestuur kan iedereen de beslissingen van het districtsbestuur inkijken. De partijen sp.a, Open Vld en CD&V-N-VA vormen samen de meerderheid. Groen! en Vlaams Belang-VLOTT zitten in de oppositie.

Districtsraad versus districtscollege Het districtsbestuur bestaat uit de districtsraad en het districtscollege. De districtsraad is het beleidsorgaan van het district, terwijl het districtscollege het dagelijkse bestuur waarneemt. De districtsraad vergadert elke vierde donderdag van de maand, behalve in de zomermaanden juli en augustus, en staat onder leiding van de districtsvoorzitter, bijgestaan door vier districtsschepenen. Samen vormen de districtsvoorzitter en de districtsschepenen het districtscollege. Zij komen wekelijks bijeen op maandagavond.

7


De maandag voorafgaand aan de raadszitting, na de collegezitting van die dag, vindt de bestendige raadscommissie plaats. Hierin zetelen alle leden van de districtsraad. De raadscommissie staat onder leiding van een districtsraadslid dat geen deel uitmaakt van het districtscollege. Tot medio 2010 zat de districtsadministratie in tijdelijke containerunits aan de Doornstraat achter zwembad Ieperman. Tijdens de raadscommissie worden de agendapunten van de raadszitting inhoudelijk toegelicht, zodat de raadsleden alle informatie hebben om tijdens de raadszitting een beslissing te nemen. Zowel de raadszitting als de bestendige raadscommissie zijn openbaar. De vergaderingen van de districtsraad en het districtscollege worden vanuit de administratie gevolgd door de districtssecretaris. Hij is het hoofd van het districtspersoneel en zorgt ervoor dat de administratie de politieke beslissingen uitvoert. In 2010 behandelde de districtsraad 135 agendapunten. Het districtscollege nam 501 beslissingen.

Bestuursakkoord 2007-2012 De huidige districtsraadsleden werden rechtstreeks verkozen op 8 oktober 2006. Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode van zes jaar maken de leden van het districtscollege afspraken over wat ze tijdens de bestuursperiode willen verwezenlijken. Voor de huidige bestuursperiode staan die afspraken vervat in het bestuursakkoord 2007-2012: Globaal Lokaal, Denk globaal Handel lokaal.

Samenstelling districtscollege Het districtscollege van Wilrijk bestaat uit de districtsvoorzitter en vier districtsschepenen:

Johan Peeters (sp.a), districtsvoorzitter * Bevoegd voor burgerlijke stand, protocol, participatie, informatie en communicatie, verkeer en mobiliteit, inclusief de fietspadendossiers in het kader van de bovenlokale doelstelling "aanleg 100 km nieuwe fietspaden".

Gilbert Van Nuffel (Open VLD), 1ste districtsschepen ** Bevoegd voor openbare werken, coördinatie bovenlokale initiatieven openbaar domein, lokale economie (middenstand en bedrijfsleven), markten & foren, jumelages (en vriendschapsbanden), ruimtelijke ordening (coördinatie adviesbevoegdheid BPA’s en RUP’s).

8


Kris Matthijssens (CD&V - N-VA), 2de districtsschepen Bevoegd voor sociale aangelegenheden, senioren, gezin, diversiteit (inclusief kinderopvang, contacten met OCMW, …).

Hans Ides (CD&V - N-VA) 3de districtsschepen *** Bevoegd voor cultuur, feestelijkheden , jeugd, lokaal erfgoed (de educatief-culturele functies).

Thierry Vanderkindere (sp.a), 4de districtsschepen **** Bevoegd voor begroting en financiën, sport, openbaar groen (en begraafplaatsen), lokaal (onroerend en roerend) erfgoed (monumentenzorg), coördinatie adviesbevoegdheid milieu. * Op 25 maart 2011 nam Johan Peeters het districtsvoorzitterschap over van Thierry Vanderkindere. ** Op 10 januari 2011 nam Gilbert Van Nuffel de bevoegdheden openbare werken en coördinatie bovenlokale initiatieven openbaar domein over van Johan Peeters. Deze nam de bevoegdheden burgerlijke stand en protocol over van Van Nuffel. *** Op 24 juni 2010 nam Hans Ides de functie van districtsschepen over van Danny Van Assche, die ontslag nam uit het districtscollege en de -raad. **** Tot 25 maart 2011 was Thierry Vanderkindere tevens districtsvoorzitter. Deze functie werd overgenomen door Johan Peeters.

9


Samenstelling districtsraad Naast de districtsvoorzitter en -schepenen zetelen de volgende raadsleden in de Wilrijkse districtsraad (samenstelling per 28 april 2011): sp.a Alia El Bouk, Annick Bracke, Alev Kurt, Viviane Wittock Open VLD Kristel Claes, Kristof Bossuyt, Werner Theuns CD&V - N-VA Simone Van Brussel-Ketels, Robert Moens Groen! Wendy Geens Vlaams Belang - VLOTT Eric Huijbrechts, Leopold Rouchet, Andy Aertgeerts, Palmyre Claessens, Joseph Verbruggen, Jozeph Van der Put Onafhankelijk Hugo Haazen, Peter De Jonghe Districtssecretaris Jan Schaut Plaatsvervangend districtssecretaris Antony Nuitten

10


Districtsbudget 2010 Wat is het districtsbudget? Een budget is een zo realistisch mogelijke raming van alle ontvangsten en uitgaven die gepland zijn in een kalenderjaar. Deze ontvangsten en uitgaven worden op een systematische manier weergegeven aan de hand van vastgelegde begrotingscodes. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de gewone dienst en de buitengewone dienst. De ontvangsten voor het district Wilrijk bestaan uit een dotatie van de stad Antwerpen, aangevuld met een subsidie die we ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap voor het ontbreken van een onafhankelijke, culturele infrastructuur. Met de ontvangsten voor de gewone dienst bekostigt het districtsbestuur de dagelijkse werking van het district. Van de ontvangsten voor de buitengewone dienst voert het districtsbestuur zijn investeringsbeslissingen uit.

Gewone dienst De gewone dienst omvat alle ontvangsten en uitgaven die nodig zijn om de dagelijkse werking mogelijk te maken. Drukwerk bestellen, onderhoudswerken aan wegen uitvoeren, onkostenvergoedingen voor jeugdmonitoren, toelagen aan verenigingen om hun werking te ondersteunen, enz. zijn voorbeelden van uitgaven die vastgelegd worden op de gewone dienst. De dotatie die het district Wilrijk in 2010 ontving, bedroeg 903 300 euro, aangevuld met een cultuursubsidie van 26 600 euro. Het geraamde resultaat van de begroting 2009 bedroeg 34,62 euro. De totale ontvangsten voor de gewone dienst bedroegen bijgevolg 929 934,62 euro. Bij budgetwijziging vloeien de boni van het vorige dienstjaar terug naar het district (58 164,58 euro). De te ontvangen cultuursubsidie van 2009 werd opnieuw ingeschreven (25 000 euro). De dotatie werd verhoogd met 12 600 euro. In het totaal was er 95 764,58 euro extra beschikbaar om de budgetwijziging door te voeren. De gebudgetteerde uitgaven voor de gewone dienst 2010 bedroegen 1 025 600 euro. Van dit bedrag is 834 982,01 euro vastgelegd. Het bestedingspercentage is bijgevolg 81,41 %. Onderstaande tabel bevat een overzicht van de budgetten per beleidsdomein, waarbij we een vergelijking maken tussen budgetopmaak en budgetwijziging. Daarnaast berekenen we ook het procentuele aandeel van elk beleidsdomein in het totale budget. In 2010 werden er twee budgetwijzigingen doorgevoerd, goedgekeurd in de districtsraad van respectievelijk mei en september.

11


districtswerking centrale aankoopdienst infrastructuur - openbare werken infrastructuur openbare verlichting jeugd senioren feesten en plechtigheden sport groen cultuur sociale bijdragen totaal gewone dienst

Initieel budget 2010 117.100 3.000 359.400

2010 na budgetwijziging 1 (mei) 120.900 3.000 423.200

2010 na budgetwijziging 2 (september) 121.800 3.000 423.200

% 11,88% 0,29% 41,26%

51.500 59.800 18.100 39.600 33.700 156.600 86.600 3.500

71.500 59.200 19.000 39.600 35.000 156.600 94.100 3.500

71.500 59.200 19.000 39.600 34.100 156.600 94.100 3.500

6,97% 5,77% 1,85% 3,86% 3,32% 15,27% 9,18% 0,34%

928.900

1.025.600

1.025.600

100,00%

Buitengewone dienst De buitengewone dienst omvat alle ontvangsten en uitgaven die betrekking hebben op investeringen om onroerend goed in stand te houden of te verrijken. De heraanleg van een straat, aankoop van verkeerssignalisatie, straatmeubilair en de aanleg van een speelplein zijn voorbeelden van uitgaven die vastgelegd worden op de buitengewone dienst. De dotatie die het district Wilrijk in 2010 ontving, bedroeg 1 713 600 euro. Het geraamde resultaat van de begroting 2009 bedroeg 22,85 euro. Het district ontving bovendien een dotatie in kader van het districtsontwikkelingsfonds (DOF). Het districtsontwikkelingsfonds houdt in dat de stad 100% prefinanciert voor projecten die aan bepaalde voorwaarden voldoen (zwarte punten, verkeersbegeleidende ingrepen, aanleg fietspaden, ‌). Het district betaalt na de eindafrekening 50% terug aan de stad. Het district Wilrijk ontving een dotatie DOF aangezien in de periode januari 2007 - juli 2008 het district enkele projecten heeft uitgevoerd die voldoen aan de later goedgekeurde voorwaarden voor prefinanciering vanuit het districtsontwikkelingsfonds. Het betrof het zwarte punt aan de Smedenstraat en De Bruynlaan. Voor verkeersbegeleidende ingrepen betrof het de Spoorweglaan, het Edenplein, de Groenenborgerlaan, de Toonkunstlaan, de Sportstraat, de Edegemsesteenweg, het Heldenplein, de Cederlaan en de Letterkundestraat. Het totaal van deze dotatie DOF bedroeg 272 562,47 euro. De totale ontvangsten voor de buitengewone dienst bedroegen bijgevolg 1 986 185,32 euro. Bij budgetwijziging vloeien de boni van het vorige dienstjaar terug naar het district (1 683 218,67 euro). De dotatie werd verhoogd met 23 800 euro. Het district ontving ook 25 411,59 euro voor de herstellingswerken aan de Burletlaan, aangezien het district Edegem deze werken heeft medefinancierd voor 30%. In het totaal was er 1 732 430,26 euro extra beschikbaar om de budgetwijziging door te voeren. De gebudgetteerde uitgaven voor de buitengewone dienst 2010 bedroegen 3 718 500 euro. Hiervan is 2 504 015,84 euro vastgelegd. Het bestedingspercentage is bijgevolg 67,34%.

12


Onderstaande tabel bevat een overzicht van de budgetten per beleidsdomein, waarbij we een vergelijking maken tussen budgetopmaak en budgetwijziging. Daarnaast berekenen we ook het procentuele aandeel van elk beleidsdomein in het totale budget.

Initieel 2010 45.000 859.000

2010 na budget budgetwijziging (mei) % 52.000 1,40% 2.247.500 60,44%

districtswerking infrastructuur - openbare werken infrastructuur openbare verlichting reservefonds jeugd senioren sport groen cultuur sociale bijdragen

208.000 466.800 30.000 5.000 60.000 272.300 35.000 5.000

209.400 599.900 230.000 5.000 60.000 264.700 45.000 5.000

5,63% 16,13% 6,19% 0,13% 1,61% 7,12% 1,21% 0,13%

totaal buitengewone dienst

1.986.100

3.718.500

100,00%

13


Burgerlijke stand Algemeen De Franse bezetter voerde in 1796 een effectieve burgerlijke persoonsregistratie in en vertrouwde deze verantwoordelijkheid toe aan de gemeentelijke overheden. Voordien berustte het opstellen en bewaren van akten van geboorten, huwelijken en overlijden bij de kerkelijke overheden. Tot de invoering van de wet op de binnengemeentelijke decentralisatie binnen de stad Antwerpen op 1 januari 2001 was de burgemeester van rechtswege ambtenaar van de burgerlijke stand. Sindsdien is deze bevoegdheid volledig toegewezen aan de districten en zijn het de districtsvoorzitters en districtsschepenen die deze taak op zich nemen. Als gevolg van de multiculturele samenleving en sinds de invoering van het ‘Wetboek op het internationaal Privaat Recht’ in oktober 2004 moet de ambtenaar van de burgerlijke stand bij onder meer de vaststelling van een afstamming, de bepaling van een familienaam en de vaststelling van een nationaliteit rekening houden met buitenlandse wetgevingen. Sinds 1 juli 2006 is de wetgeving rond de afstamming gewijzigd. Dit vereenvoudigt de taak van de ambtenaar van de burgerlijke stand niet.

De burgerlijke stand is bevoegd voor alle ingrijpende wijzigingen in het leven van een mens. De geboorte, erkenning, adoptie, huwelijk, naturalisatie, echtscheiding, naamswijzigingen en het overlijden.

Geboortes De geboorteaangifte gebeurt in het districtshuis van de geboorteplaats van de baby. Dit is een hele taak voor het district Wilrijk. De kraamafdeling van het AZ Sint-Augustinus is ieder jaar goed voor een paar duizend geboortes. Een overzicht van het aantal geboorten in deze kraamafdeling in onderstaande tabel: Jaar 2001 Aantal 2050

2002 2400

2003 2552

2004 2624

2005 2623

2006 2785

2007 2773

2008 2711

2009 2866

2010 2881

Huwelijken Bij het begin van het jaar voltrok de ambtenaar van de burgerlijke stand de huwelijken in de Legrellezaal van het kasteel Steytelinck omdat het districtshuis aan de Bist gerenoveerd 14


werd. Sinds 22 oktober 2010 vinden er opnieuw huwelijken plaats in de gerestaureerde trouwzaal van het vernieuwde districtshuis. Er werden 157 huwelijken voltrokken. Voor 20 geplande huwelijken liet de ambtenaar van de burgerlijke stand een bijkomend onderzoek uitvoeren door de cel schijnhuwelijken. Hiervan werden er uiteindelijk 15 huwelijken voltrokken. Er werden 4 huwelijken geweigerd, 1 huwelijk werd door de aanvrager stopgezet. Ieder bruidspaar krijgt twee porseleinen koffiekopjes met het wapenschild van Wilrijk. Dit is een typisch Wilrijks geschenk. Het aantal huwelijken is lichtjes gedaald omdat momenteel meer koppels verkiezen om wettelijk samen te wonen. Deze verbintenis biedt eveneens wettelijke garanties. Een huwelijksbelofte is een niet lichtzinnige stap die wordt gezet door het bruidspaar.

Huwelijksjubilea Het districtsbestuur huldigt zijn gouden, diamanten en briljanten huwelijksparen, respectievelijk 50, 60 en 65 jaar getrouwd, op passende wijze. De koppels kunnen kiezen voor een feestelijke ontvangst in het districtshuis of voor een huisbezoek van een lid van het districtscollege. De meeste koppels kiezen voor een ontvangst, wat telkens de laatste vrijdag van een kwartaal plaatsvindt (zie ook feestelijkheden).

Overlijdens In 2009 overleden er 891 personen in Wilrijk. In 2010 daalde het aantal overlijdensaangiften naar 883. Van dit aantal waren 258 personen afkomstig uit Wilrijk zelf. Bij 201 van de 258 overledenen werd gekozen voor crematie. Na een crematie volgt meestal een asverstrooiing, een bijzetting van de urne in een columbarium of een begraving van de urne. Af en toe wordt zelfs gekozen voor een alternatieve asbewaring door de nabestaanden.

15


Openbaar domein Algemeen Het district is bevoegd voor de aanleg en het onderhoud van het openbaar domein. De consulent techniek van het district is het aanspreekpunt voor alles wat met het openbaar domein en de mobiliteit op het grondgebied van Wilrijk te maken heeft, of het nu gaat om het onderhoud ervan of een volledig nieuwe heraanleg. Hij is projectleider van concept tot oplevering voor de heraanleg van straten, pleinen, parken en begraafplaatsen en voor de uitwerking van verkeersbegeleidende ingrepen en nieuwe verkeersregels zoals een zone 30. Hij maakt de bestekken op en volgt de uitvoering door de aannemers samen met de toezichter van het project. Daarnaast levert hij adviezen aan nutsmaatschappijen. De technisch consulent ondersteunt het districtscollege en de districtssecretaris bij het opmaken van de planning van het district zodanig dat de middelen van de begroting zo efficiĂŤnt mogelijk worden besteed. Met de onderhoudsverantwoordelijke stelt hij een optimale mix voor tussen heraanleg en onderhoud van het openbaar domein. Op basis van een inventarisatie van het openbaar domein in het district maakt de consulent techniek ook een voorstel tot meerjarenplanning. Tot slot heeft de consulent techniek een rol in de communicatie op diverse fora, zoals de commissies van de districtsraad en hoorzittingen of infovergaderingen met bewoners. Daarvoor werkt hij nauw samen met onder meer het stedelijk wijkoverleg.

Blikvangers Bist

Gedurende het hele jaar werd doorgewerkt aan de volledige heraanleg van het centrumplein. Onder de rijwegen werden nieuwe rioleringen geplaatst, op de bovengrond legde de aannemer een basketveld, zitruimte, voetgangerspasserelle en parking.

16


De werken vorderen vlot en nog voor de zomer wordt een eerste stuk nieuwe rijweg geopend. Tegen december 2010 zijn de grootste werken afgerond en kan gestart worden met de afwerking van het plein. Om de hinder door de werken zo veel mogelijk te beperken, wordt in elke fase uitgebreid gecommuniceerd, zowel naar handelaars en bewoners als naar heel Wilrijk en daarbuiten.

Frans De Cortlaan De stoepen in de Frans De Cortlaan lagen er erg slecht bij. Daarom werd in 2010 gekozen deze straat volledig van nieuwe stoepen te voorzien. Meteen kwamen er ook uitstulpingen aan de hoeken, zodat oversteken er nu veiliger kan. Tenslotte kwam er plek voor nieuwe bomen, wat de straat een fris groen uitzicht gaf.

Verkeersbegeleidende ingrepen In de Frans Gaillystraat kwam een grote hoekuitstulping, om de toegang tot de straat smaller te maken. Zo moet verkeer dat de straat inwil wel afremmen en wordt de straat meteen een stuk verkeersveiliger. Het kleine pleintje dat zo op de hoek ontstond, kreeg een fietsbeugel, boom en zitbank. Een kleine verblijfszone, die ook dienst kan doen voor de Johannesschool, die een achteruitgang heeft ter hoogte van de Frans Gaillystraat. Aan de Geleegweg werd het kruispunt met de Kernenergiestraat opnieuw aangelegd. De straat werd zo gemaakt dat auto’s die in de Kernenergiestraat richting Neerland rijden nu meer geneigd zijn af te slaan in de Geleegweg, in plaats van hun weg te zoeken door de woonwijk op het Neerland. Op die manier wil men het vele verkeer van de Ikea- en Saturnsite aanzetten om via de Geleegweg en de Boomsesteenweg weg te rijden. Dit moet

17


de (verkeers)leefbaarheid in de Planetariumlaan en omliggende straten op termijn gevoelig verbeteren.

2010 kort • • • • • • •

Voetpaden. In de Dennenlaan en de Groenenborgerlaan werden voetpaden vernieuwd. Rijweg. De Jozef Cuyversstraat kreeg een volledig nieuwe rijweg Asfalt. Het Edenplein en het Mastplein werden opnieuw geasfalteerd. Herstellingen. In de Boekstraat en de Groenenborgerlaan voerde de dienst onderhoud plaatselijke asfaltherstellingen uit. Wegdek. De Kwikstaartlaan en de Flamingolaan kregen een nieuwe slemlaag op het wegdek. Herstellingen. In totaal werd er voor 184 500 euro rijwegen en voetpaden hersteld. Aan asfalt werd 185 000 euro uitgegeven en slemlagen kostten 30 000 euro. Fietsbeugels. In de Heistraat en op het Universiteitsplein kregen een aantal fietsbeugels een overkapping. hier kunnen fietsen nu droog gestald worden.

18


Groen Algemeen Het groener maken van Wilrijk en het onderhoud van het bestaande groen zijn blijvende opdrachten. De groendienst staat in voor het onderhoud van alle parken en plantsoenen in het district. Het scheren van hagen, snoeien van bomen en heesters, verwijderen van onkruid en bladslag, het maaien van gras en het vellen van bomen in heel Wilrijk hoort daar allemaal bij. Een deel van al dit groenonderhoud wordt uitbesteed aan sociale tewerkstelling. De groendienst volgt wel de door hen uitgevoerde taken nauwgezet op. De groendienst hecht veel belang aan het vakkundig uitvoeren van alle taken. Vooral de parken vragen bijzondere aandacht. Het opmaken van beheerplannen voor de parken is volop aan de gang. Ook de aanvragen voor kapvergunningen voor bomen op het openbaar terrein worden opgevolgd en uitgevoerd door de groendienst. Kapvergunningen in privĂŠ-tuinen worden opgemaakt door de dienst zelf.

Blikvangers Barbecue in Steytelinckpark

Na een proefproject in Berchem werd in 2010 besloten in verschillende parken in de stad openbare barbecues te plaatsen. Ook in het park Steytelinck kan iedereen die wil sinds de

19


zomer van 2010 gezellig barbecueen. Vermits de historische doorkijk van het ‘eilandje’ naar het kasteel moest worden hersteld is besloten om van de plaatsing van de barbecue gebruik te maken om dit te realiseren. Een aantal uitgegroeide coniferen en heesters werden verwijderd.

Bloemmanden fleuren centrum op

Net als in 2009 kon men in het centrum genieten van bloemenpracht in de vele bloemmanden. Ook in 2010 kwamen er nog enkele bij. Op de Kern zorgden bloementorens voor de nodige kleur en sfeer.

Vaste planten in plantsoenen en op pleintjes In 2010 zette de Wilrijkse groendienst de inspanningen verder om verschillende pleintjes en plantsoenen opnieuw in te planten, ondermeer met vaste planten. Zo kreeg het Dokter Donnyplein vaste planten, grassen, klimplanten en Hydrangea in de plaats van een verwaarloosd heesterplantsoen. In de Legerstraat kreeg een nieuwe gedenksteen vaste planten rond zich en in de Pater Damiaanstraat kwamen vaste planten rond het nieuwe standbeeld. Verder friste de groensienst plantsoentjes op in de Lucas Henninckstraat, op het Ridderveld en op het Karel Mestdaghplein.

20


2010 kort • • • • • • • •

Bloembollen. Er werden 220m² bloembollen machinaal aangeplant, in de Damhertenlaan, Groenenborgerlaan, Ceurvorstlaan en Schaliemolenstraat. Bomen. 236 nieuwe bomen maken sinds 2010 Wilrijk een stuk groener. Vaste planten. Er werden 6000 vaste planten en heesters aangeplant Eenjarige bomen. 8 187 eenjarigen vonden een plekje in het district Wilrijk Tweejarige bomen. 100 000 tweejarigen geven nu Wilrijk mee kleur Valaarpark. In het Valaarpark werden 4440 bloembollen aangeplant, wat het park in het voorjaar extra mooi maakt. Dennenlaan - Fazantenlaan. In de Dennenlaan en de Fazantenlaan werd de dolomietrabat vervangen door een grasrabat. Eekhoornplein. Op het Eekhoornplein kwam, op vraag van de bewoners, een gloednieuw petanqueveld.

21


Cultuur Algemeen De cultuurantenne coördineert het Wilrijks cultuurbeleid. Samen met de partners cultuurcentrum De kern, de bibliotheken van Wilrijk, jeugdcentrum Vizit, de kunst- en muziekacademie in Wilrijk, heemkundige kring Wilrica, ... timmert ze aan het cultuurbeleid. Het coördineren bestaat enerzijds uit het ondersteunen en informeren waar er een cultuurvraag is. Anderzijds adviseert de cultuurantenne het beleid en geeft ze actief mee vorm aan een cultuurbeleid op maat van de Wilrijkse bevolking.

Blikvangers Zesde Geitestoet De Geitestoet is een vijfjaarlijks evenement. Op 19 september trok de stoet voor de zesde maal door de Wilrijkse straten. Met 1500 deelnemers, 12 originele praalwagens en 10 choreografische groepen heeft deze stoet een plaats in de top drie van Belgische stoeten verworven. Ongeveer 80 000 bezoekers genoten van dit wervelende spektakel. Het concept is door de jaren heen grotendeels hetzelfde gebleven met als vaste thema’s: geschiedenis en folklore, de geit en Lange Wapper. Hier en daar werden nieuwe accenten gelegd en andere onderwerpen in de kijker gezet. Zoals de mooie bloemenwagen - het paradepaardje van de stoet - die verwees naar de bloemencorso’s die in de jaren ’50 in Wilrijk werden georganiseerd. Naar schatting 40.000

22


bloemen werden door enthousiaste Wilrijkenaars op de praalwagen gestoken. De stoet boeit en amuseert verschillende generaties. Het kind kijkt verwonderd naar de forse trekpaarden, naar de weelderige klederdrachten en de senior denkt met nostalgie terug aan de tijd van toen. Zowel voor als na de stoet kon men genieten van de ambachtelijke Geitemarkt, de reclamestoet en de muzikale omkadering met als hoogtepunt een optreden van de Romeo’s. Een spetterend vuurwerk maakte een einde aan deze voor de Wilrijkenaar onvergetelijke dag.

Erfgoedproject Tijdens erfgoeddag in april werd het project Ik Bewaar Wilrijk gelanceerd. Op een speciaal voorziene website konden bewoners hun favoriete stukje van het district nomineren om in aanmerking te komen als Wilrijks erfgoed. Om iedereen de kans te geven om deel te nemen werden een 50-tal bokalen verspreid onder de lokale middenstanders (bakkers, slagers, buurtwinkels, enz.) waarin geïnteresseerden hun voorstel konden deponeren. Het resultaat werd een indrukwekkende lijst met ruim 80 erfgoedstukken. In 2011 gaan we met de resultaten aan de slag. Een eerste project dat op stapel staat is de erfgoedstrip. De website blijft bestaan als vast erfgoedsite voor het district.

Wilrijk Feest! In het kader van Vlaanderen feest werd een programma voorzien waaraan de verschillende deskundigen van het district meewerkten. In de namiddag kon men schaken in het park, was er Zumba voor senioren, trad de Jeuk Live Band op en waren er nog tal van andere kinderactiviteiten op het Sint-Bavoplein aan de gang. De muur-schildering Tietz, die in opdracht van het districtscollege in al zijn glorie werd hersteld, kon eindelijk terug bewonderd worden. De hoofdact van de avond was Johan Verminnen met band. Hij werd voorafgegaan door het Solidariteitskoor Frappant. Ondanks de gietende regen konden de muzikale acts het publiek toch bekoren.

2010 kort •

Cultuurmaand. Zoals steeds zat november boordevol cultuur met voorstellingen van Baron Janos in verschillende dienstencentra, kunst van Pascale Van Campfort op verschillende Wilrijkse locaties en exposities van de academie voor Beeldende Kunsten en Kunstkring Art. Daarnaast bracht het Dionteater werk van Elsschot, organiseerde cc De Kern het kinderfilmfestival Cinékids en las acteur Pol Goossen voor uit kinderboeken. Music for Life. Het district droeg met een lichtjestocht haar steentje bij aan de Studio Brussel-actie, die in 2010 23 haar thuisbasis in Antwerpen had. Voor de


muzikale omlijsting en de gezellige kerstsfeer op het St. Bavoplein zorgde het kamerorkest van de Harmonie St. Bavo en het kinderkoor verbonden aan de academie voor Muziek en Woord. Met dank aan de sponsors en de 200 bezoekers werd niet minder dan 1285 euro ingezameld. Kind & Klassiek. Kinderen van de lagere school leren klassieke muziek kennen door een bezoek te brengen aan een cultuurhuis en een voorstelling bij te wonen. In 2010 genoten 353 kinderen van ‘Het ongelofelijke verhaal van Marie’ op muziek van Peer Gynt gebracht door deFilharmonie. Cultuurprijs. Het bestuur van de Wilrijkse cultuurraad kwam in 2010 zevenmaal samen. Daarnaast vonden drie algemene vergaderingen plaats. Het hoogtepunt van de werking was de erg geslaagde uitreiking van de allereerste Wilrijkse Cultuurprijs. De laureaten waren Staf Damen en de muziekacademie. Gemeenschapsvormende cultuurprojecten. Tweemaal per jaar kunnen verenigingen en organisaties een subsidieaanvraag indienen voor een gemeenschapsvormend project. Het subsidiebedrag voor een gemeenschapsvormend cultuurproject is onbepaald, maar het cultuurproject moet dan ook een duidelijk gemeenschapsvormend karakter hebben. De volgende projecten werden betoelaagd in 2010: o Geitestoet vzw – project: bouwen van de bloemenwagen o Filmnatie – film: Ascese en Diamant (dit project werd uitgesteld) o District Wilrijk – project Groenbanken Kleinschalige cultuurprojecten. Het districtscollege ondersteunt jaarlijks verenigingen en organisaties die een meerwaarde bieden aan het culturele leven in Wilrijk. Het maximumbedrag dat u voor een kleinschalig project kan aanvragen, bedraagt 500 euro. De volgende projecten hebben een financiële tegemoetkoming ontvangen: o Vereniging van Vlaamse Letterkundigen – project: Literaire Estafette o Zie!Duif vzw – theatervoorstelling: De Dienstlift o KWB Valaar – tentoonstelling: Kunst op het Valaar o Art & Co – tentoonstelling: Echo’s uit de Valkstraat o Haikoe Kern – project: 29ste Haiku-dag Wilrijk

24


Sport Algemeen Het district is bevoegd voor het lokale sportbeleid. Het ondersteunt en subsidieert een goed georganiseerde lokale sportraad, die intussen uitgroeide tot een representatieve lokale sportkoepel. De Wilrijkse sportraad adviseert het lokale sportbeleid en promoot het plaatselijke sportleven. Verenigingen die lid zijn van de Wilrijkse sportraad, kunnen rekenen op subsidies van het district voor de organisatie van evenementen, de aankoop van sportmateriaal en het uitvoeren van werken aan lokale sportinfrastructuur. De sportantenne zorgt voor de administratieve afhandeling van de subsidieaanvragen: zij controleert de dossiers, maakt ze voor advies over aan de sportraad en agendeert ze tot slot op het districtscollege. Verder ondersteunt het districtsbestuur de sportinitiatieven van plaatselijke sportclubs op logistiek vlak. De sportantenne neemt daarbij de administratieve afhandeling op zich. Tot slot staat het district in voor de aanleg en het onderhoud van de lokale sportpleintjes. Via de sportantenne geeft het districtsbestuur daarvoor opdrachten aan de stedelijke diensten. Het plaatsen of herstellen van toestellen, zoals voetbaldoelen of basketbalpalen, zijn daar voorbeelden van.

Blikvangers 10 000 Stappen In de lente van 2010 ging het 10.000stappen project van start. Dagelijks 10.000 stappen zetten bevordert de gezondheid. Het startmoment bestond uit een infosessie over gezonde voeding gekoppeld aan een wandeling en een gezond 4 uurtje. Tevens kon iedereen wekelijkse bij de sportantenne terecht om een stappenteller uit te lenen.

25


Wandelvereniging de Sinjorenstappers stippelde ook 3 mooie wandelingen uit. En er werden op 5 verschillende plaatsen in het district bordjes opgehangen die het aantal stappen vermeldden vanaf de desbetreffende plaats tot 3 bekende locaties in het district. De koffer met stappentellers werd ook telkens 1 maand uitgeleend aan elk dienstencentra.

Tour de France Op zondag 4 juli zoefden de renners van de Tour de France voorbij. Op de Park & ride zone aan de R11 was een heus Tour-evenementendorp voorzien. Onder een stralende zon genoten duizenden wielerliefhebbers van animatie, een hapje en een drankje en muziek. Een groot scherm zorgde er voor dat er geen seconde moest gemist worden van de ganse etappe.

Zwemlessen In het najaar startte het district met haar zwemlessenproject. Zo wil het district tegemoetkomen aan het tekort aan zwemlessen in Antwerpen. Aan alle Wilrijkse kindjes geboren in 2004 ( iets meer dan 400) werden gratis zwemlessen aangeboden. Via een reeks van 10 lessen konden de kinderen zo hun brevet van watergewenning of 25m halen. Voor de eerste reeks die in december eindigde werden 84 kinderen ingeschreven. Reeksen 2 en 3 vinden in het voorjaar van 2011 plaats.

26


2010 kort • • • • • • • •

De 7de Fort 6-cross, ereprijs Jef Peeters vond plaats op 24 oktober. Wietse Bosmans zegevierde bij de beloften en eliterenners zonder contract. De pistemeeting achter zware motoren in het Wielercentrum aan de Moerelei, een organisatie van de Koninklijke Wielerclub Feestcomité Wilrijk, kon rekenen op heel wat toeschouwers. De 16de dernywedstrijd tijdens de jaarmarkt op 9 augustus kreeg met Christophe Moureau een verdiende winnaar. Duizenden toeschouwers waren getuige van een spannende eindspurt. Koninklijke Wielerclub Feestcomité Wilrijk organiseerde in september weerom een wielerwedstrijd voor dames in Wilrijk. Het parcours liep door de wijk Neerland. De Wilrijkse Jessy Druyts kwam als eerste over de streep. Op 22 september vond in het Steytelinckpark de SVS Scholenveldloop plaats. Dit is een organisatie van de sportraden van Wilrijk, Hoboken en Antwerpen. 573 sportieve kinderen liepen onder een stralende herfstzon de ziel uit hun lijf. Reeds voor de 47ste keer vond tijdens het kerstweekend de loopwedstrijd Geitencorrida - Jean Van Onselen plaats. Wielrenster Lenny Druyts won de Trofee voor sportverdienste 2010. Het district kende een evenementensubsidie van 600 euro toe aan volgende clubs: o KFCO Wilrijk o K. Modern Skaters o KFC Rood-Wit o Red Vic Wilrijk BBC o het Wielercentrum o de Sinjorenstappers. Aan de volgende clubs werd een materiaal- en/of infrastructuursubsidie toegekend: o KFCO Wilrijk o Asahi o Judoclub Bujin o KWB o Volleybal o Red Vic BBC o SK Wilrijk o K. Modern Skaters o VK Valaarhof (voetbal) o Azua Tennis.

27


Jeugd Algemeen Sinds 2005 huizen de jeugddienst van Wilrijk en Stedelijk jeugdcentrum Vizit in het nieuwe jeugdcentrum op de Heistraat 34a. Waar vroeger de gemeenteschool was, en later de muziekschool, werd opnieuw een plek voor jongeren gecreëerd. Onder de leuze ‘een gebouw voor en door jongeren’, biedt deze infrastructuur met repetitieruimtes, een kaffee en een grote polyvalente zaal de jongeren alle mogelijkheden. De opdrachten waar de jeugddienst en het jeugdcentrum zich op toespitsen zijn in al die jaren ongeveer dezelfde gebleven. Zo staat de jeugddienst in voor de ondersteuning van jongeren en jeugdverenigingen en organiseert ze een hele reeks activiteiten zoals; de Grabbelpas, de Swap, knutselateliers voor kinderen en voorleesnamiddagen in de kinderbib, buitenspeeldag en Sinterklaasfeest,… Tijdens de schoolvakanties kan je er niet omheen: er heerst een gezellige drukte op de jeugddienst. Jaarlijks komen er meer dan 3000 kinderen en jongeren naar de jeugddienst in het kader van Grabbelpas en Swap. De activiteiten zijn erg divers zodat iedereen er iets kan vinden naar zijn zin: koken, sport, spel, knutselen, uitstapjes, toneel en improvisatie… alles komt aan bod. Enthousiaste monitoren staan in voor de begeleiding van activiteiten. Zij zorgen voor een vrolijke noot tijdens de vakantieperiode en zijn ondertussen uitgegroeid tot een vriendengroep. Het aanbod van de jeugddienst kan enkel georganiseerd en gerealiseerd worden dankzij de inzet van enthousiaste monitoren. Het is dankzij hun inzet, motivatie en creativiteit dat de activiteiten zo’n succes kennen. Om hen te bedanken voor hun vrijwillige inzet, worden zij in de bloemetjes gezet met een leuke ontspanningsactiviteit. De jeugdraad, de officiële spreekbuis voor jongeren, kent een opmars. Jongeren vinden de weg naar de jeugdraad en merken dat hun stem werkelijk wordt gehoord. Ze hebben inspraak in het jeugdbeleid van Wilrijk maar even goed in de (her)aanleg van straten of pleinen. Door de handen in elkaar te slaan, kunnen we met het jeugdbeleid van Wilrijk meer bereiken. Zij geven advies aan de schepen van jeugd die dit meeneemt naar het bestuur van het district. Er zijn vele jeugdverenigingen, 7 chirogroepen, 8 scoutsgroepen, waarvan één jingroep, twee jeugdhuizen, waar vrijwilligers zich op momenten wanneer de jeugddienst minder actief is inzetten om kinderen en jongeren een fijne tijd te laten beleven. De jeugddienst staat in voor ondersteuning bij vragen over subsidies, ledenwerving, uitlenen van materiaal… Zij kunnen beroepen doen op inhoudelijke, materiele en financiële ondersteuning: - infrastructuurwerken aan jeugdlokalen - fuifsubsidies voor jongeren en jeugdverenigingen - fuifsubsidies voor jeugdhuizen De jeugddienst realiseert mee projecten en ideeën waar jongeren mee rond lopen. Wie een idee heeft kan op de jeugddienst terecht voor ondersteuning bij de verwezenlijking van hun projecten. Speelruimte:een plek waar kinderen veilig kunnen spelen en kunnen ravotten vindt het district belangrijk. De jeugddienst staat in voor het onderhoud van deze plaatsen en is verantwoordelijk voor de (her)aanleg van nieuwe speelterreinen.

28


De opdracht van Vizit bestaat erin een infrastructuur te voorzien waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en hun ding kunnen doen (optredens, repetitielokalen,..). In dat gebouw organiseert Vizit ook een hele reeks workshops en voorstellingen. Maar de mooiste verwezenlijkingen zijn die activiteiten die de jongeren zelf in elkaar steken, zoals de kaffeewerking, optredens,‌

Blikvangers Opmaak jeugdbeleidsplan 2011-2013 Om de drie jaar maakt de jeugddienst het jeugdbeleidsplan op. 'Jeugdbeleid: jeugd watte?Het jeugdbeleidsplan' is het plan van aanpak voor de jeugddienst: de handleiding voor de jeugddienst. We stippelen de weg uit die we de komende drie jaar willen ingaan, welke doelstellingen willen we bereiken en welke acties hebben we hiervoor nodig om deze te realiseren. Dit plan werd niet op een saaie bureau geschreven door de jeugdconsulent, maar kwam tot stand door inspraak van jongeren en partners in het district. De jeugddienst zocht naar methodieken om te weten te komen bij jongeren wat er leeft, wat loopt er goed in Wilrijk, waar kan er aan gesleuteld worden, wat is overbodig, wat is er tekort? Dankzij de input van jongeren en het jeugdwerk, hadden we stof genoeg om te schrijven en op deze manier kwam het jeugdbeleidsplan 20112013 tot stand. De jeugddienst wil drie grote doelstellingen realiseren: 1. Het district Wilrijk voert een participatief en informatief beleid op maat van wie er woont, werkt of wie er op bezoek komt. 2. Het district Wilrijk biedt voldoende, veilige, goed onderhouden infrastructuur en ruimte op maat van de gebruikers. 3. Het district Wilrijk biedt aan iedereen een aantrekkelijk, gevarieerd en kwalitatief aanbod van activiteiten.

29


Speelruimte: opening skateterrein

Skaten is een deel van de jongerencultuur in Wilrijk. Helaas hebben de skaters het een tijd moeten stellen zonder skateterrein. Maar in september was het dan zover. Het skateterrein werd verhuisd naar een nieuwe locatie. De oude skatetoestellen namen hun intrek op de nieuwe locatie. Momenteel wordt er vanuit het districtsbestuur stappen ondernomen om in te spelen op de vraag van de skaters. Toch kon de pret in 2010 alvast niet op. Woensdag 22 september vond de Skatehappening plaats. 100 skaters namen delen aan de skatecontest. Op het nieuwe terrein haalde zij alle trucks boven die ze kunnen met hun skateboard. Om deze dag feestelijk te laten verlopen werden ook buurtbewoners uitgenodigd en werd de dag afgesloten met een optreden van 2000 Watt. Naast de inspraak en de realisatie van het skateterrein, werd er niet stil gezeten als het gaat om aanleg van speelterreinen. In het kader van BPA Neerland werden kinderen van de Neerlandschool en de Zonnebloemschool bevraagd. Ook de chiroleiding kon hun zegje houden over deze plannen. De Neerlandschool werd ook bevraagd rond de heraanleg van het Wannickhovepark.

Jeugddienst werkt op verplaatsing Om vast te stellen wat er echt leeft bij jongeren is het belangrijk om tussen hen te staan en dat kan je het beste doen door naar hen toe te gaan. Geregeld trok de jeugdwerker erop uit om gesprekken te voeren met jongeren: wat vinden zij en wat willen zij? Hieruit is een gloednieuw project ontstaan: Mich Mach. We namen pleinontwikkeling onder de arm om mee te werken, want we trokken naar de wijk op het Valaar, namelijk het Michel

30


Willemsplein. Pleinontwikkeling is daar met animatoren actief en zorgt voor een aanbod op het plein. Je kan hen de ervaringsdeskundige van het plein noemen. Het idee ontstond er om een ‘feest’ te organiseren op het Michel Willemsplein. Jongeren konden er mee helpen om dit feest vorm te geven: zo stonden er jongeren mee achter de barbecue, andere zorgde ervoor dat kinderen een mooie hennatekening op hun hand krijgen en andere zorgde voor de ambiance. En niet onbelangrijk was er die dag ook een panna tornooi en een podium waar jongeren hun kunstjes konden laten zien: diablo, beatbox, breakdance,… jongeren mochten zelf kiezen wat ze wilde laten zien! Door samen te werken realiseerde de jeugddienst, dat werken op locatie een meerwaarde kan zijn voor het jeugdbeleid. In de toekomst hopen we dit nog te realiseren en hopen om zo de weg vrij te maken om jongeren naar het jeugdcentrum te leiden.

2010 kort • • •

• • • • • • • • • • • •

Subsidiereglementen. De drie subsidiereglementen werden in samenspraak met de jeugdraad gewijzigd. Fuifsubsidies. Er werden vier fuifsubsidies verdeeld onder jongeren en jeugdverenigingen, in jeugdhuis jong Valaar konden zeven fuiven rekenen op een financiële ondersteuning vanuit het district, in Jeugdhuis joké was dat er één. Willrock. Op zaterdag 7 augustus organiseerde vzw Willrock, een muziekfestival voor jong en oud in het park. Op het podium stonden The Kids en The Opposites. Ondanks het slechte weer waren er 2 500 muziekliefhebbers die kwamen rocken. Jeugdcentrum Vizit en de jeugddienst zorgde voor randanimatie op het festivalterrein. Leerlingenbegeleiding. Vzw Leerlingenbegeleiding werd financieel ondersteund door het district en kreeg 500 euro. Festival. Enkele jongeren organiseerden voor de eerste keer op zondag 29 augustus een drum and bass-festival in Wilrijk. Jeugdraad. Maandelijks kwam de jeugdraad samen. In januari werd er een casino avond georganiseerd in juni een bbq waar iedereen op werd uitgenodigd. Infrastructuursubsidie. Zeven jeugdverenigingen kregen een subsidie voor werken aan de jeugdlokalen. Vrijwilligers. Zaterdag 2 oktober trokken we met 40 vrijwilligers naar Six Flags, dit was een groepsbevorderende activiteit en ook een bedankingsactiviteit. Grabbelpas en Swap. Er werden 364 Grabbelpassen verkocht en 57 Swappassen. Voorleesweek. Tijdens de voorleesweek kwam Pol Goossen voorlezen uit zijn favoriete boeken. Speltrappers. De speltrappers trokken er tijdens de zomervakantie geregeld op uit. Zij zorgde voor animatie op evenementen. Bijvoorbeeld: 11 juli-viering, jaarmarkt, zomer van Antwerpen. Buitenspeeldag. Op 31 maart werden er onder het thema ‘Fit met Nick’ buiten gespeeld in het park. Geitestoet. In aanloop van de Geitestoet organiseerde we een kinderhappening op de Bist. 110 kinderen kwamen een kijkje nemen. Music for Life. In het kader van Music For Life organiseerde het district: Lichtjes for Life. Kinderopvang. Het district sluit een samenwerkingsovereenkomst af met vzw

31


• •

Kindervreugd, hierdoor is er kinderopvang in het district. Feestbussen. De jeugddienst verdeelde 638 gratis lijntickets voor oudejaarsnacht. Inspraak. In samenwerking met het Stedelijk Wijkoverleg werden er drie inspraaktrajecten opgestart in scholen. Voor de heraanleg van Wannickhove park en BPA Neerland. Ook de skaters hadden ruimte voor inspraak bij de opmaak van het nieuwe skateterrein. Ilfeld. De Givers van Scouts Valaar trokken tijdens de zomermaand naar Ilfeld om daar hun zomerkamp te organiseren.

32


Senioren Algemeen Het lokaal ouderenbeleid behoort tot de bevoegdheidsdomein van het district. In tijden van vergrijzing en verzilvering wil het lokaal ouderenbeleid haar verantwoordelijkheid naar de groep van oudere burgers opnemen. Door het uittekenen van een duidelijk en krachtig ouderenbeleid, kan de samenwerking tussen de vele partners, zoals de Ouderenraad, dienstencentra, WZC; seniorenverenigingen, CC De Kern, BiB, sportantenne, vrijwilligers en het district optimaal verlopen. De rode draad in 2010 was het dichten van de digitale kloof. Indien onze senioren hun mediakennis wilde ontplooien moesten zij zich steeds wenden naar het ABC – centrum, gelegen in Antwerpen wat voor vele niet mogelijk was. Daar we de opleidingsnoden – behoeften rond mediatechnieken van onze senioren niet kenden zijn we gestart met de mediabeurs om deze gegevens te weten waardoor wij optimaal de opleidingsnoden – en behoeften konden detecteren en de nodige stappen konden ondernemen.

Blikvangers Mediabeurs en computer-opleidingen Wie niet overweg kan met een computer, gsm of internet, mist tal van kansen in de huidige maatschappij. Vooral senioren dreigen hierdoor uit de boot te vallen. Op de Wilrijkse mediabeurs op 5 maart konden bezoekers zich op een laagdrempelige wijze laten informeren over de mogelijkheden van pc’s, internet en moderne toepassingen zoals digitale foto’s, elektronisch bankieren en Skype. Deze en andere technologieën werden gedemonstreerd door specialisten van onder meer Digipolis, Seniornet Vlaanderen en Vormingplus. Senioren konden bij leerlingen van SintUrsula terecht met al hun vragen rond hun persoonlijke gsm. Ook acteur Pol Goossen, bekend van o.a. de serie "Thuis" en peter van de Digitale Week, was op de beurs aanwezig en woonde samen met de bezoekers enkele demonstraties bij. 300 bezoekers bezochten de beurs.

33


Er werd een wachtlijst opgemaakt voor de verschillende computeropleidingen zoals 'Ontdek de pc', 'pc+' en 'Ontdek het internet'. Hieruit bleek een grote nood aan een computerlokaal en vrijwilligers om opleidingen te verzorgen. Er werd campagne gevoerd via de “Nieuwe Antwerpenaar” om vrijwilligers aan te trekken. Verschillende kanalen werden aangesproken om het computerlokaal te kunnen installeren. Er werd een locatie gevonden in het DC Oversnes.

Op 23 september 2010 werd de eerste computerles gegeven door een trainer van het ABCcentrum en een begeleidende vrijwilliger. Alle vrijwilligers volgden een “estafette-opleiding” bij het ABC-centrum waardoor zij al vlug als trainer konden fungeren. Het computerlokaal werd officieel geopend op 21 oktober. We eindigden in 2010 met 6 vrijwilligers. Volgende sessies werden gegeven: • 3 sessies van de opleiding “ontdek de PC” • 2 sessies van de opleiding “PC+” • 1 sessie van de opleiding “ontdek het internet” Alle deelnemers waren zeer enthousiast, vooral door het geduld en de vriendelijkheid waarop de vrijwilligers de opleidingen brachten. De deelnemers die na een opleidingsdag vragen hadden konden zich steeds inschrijven voor het volgen van een permanentieles.

Aanpassingspremie voor kleinschalige aankoop hulpmiddelen voor de 65+

aanpassingen

en/of

Net zoals 2009 was er in de begroting een budget opgemaakt voor het verlenen van bovenstaande premie. Er werden 24 aanvragen ingediend allen met gunstig advies door het districtscollege, het was wel opmerkelijk dat de aanvragen regelmatig gingen over kleine bedragen zoals een helping hand: 15 EUR. Het is dus duidelijk dat onze senioren zelf een klein bedrag nodig hebben.

Activiteitenkalender najaar 2010 - voorjaar 2011 De activiteiten ingericht voor de senioren werden samengebracht in een kleurrijke brochures en op verschillende plaatsen verspreid. De indicator voor het succes van deze activiteitenkalender was het aantal nieuwe leden per seniorenvereniging. Het ledenaantal is niet spectaculair gestegen maar daar dit initiatief nog vrij recent is gaan we opnieuw evalueren in september 2011.

34


2010 kort •

Valbus. De valbus was present tijdens Valaar-kermis maar lokte door het slechte weer weinig bezoekers. Ook op Pius X-kermis waren de valbus en praatcaravan aanwezig. De praatcaravan is een activiteit van Atlas, zij hielden interviews met jong en oud met als doelstelling het project “generatie Stad” uit te werken. Er waren 30 bezoekers voor de valbus. Het project “valbus” is ten einde.

Werking Ouderenraad. Het bestuur van de Wilrijkse Ouderenraad kwam maandelijks bijeen. Drie werkgroepen werden opgericht: o matinee/uitstappen o cultuur/workshops o opleidingen/ondersteuning activiteiten ingericht door het district.

Activiteiten Ouderenraad. Ingerichte activiteiten door de Ouderenraad: o Seniorenuitstap: In totaal werden zeven bussen ingelegd voor een daguitstap naar de Kataraktroute, dit zijn er vier meer dan in 2009. o De leden van de Ouderenraad hebben geflyerd op de wekelijkse markten. o Er werd een matineeconcert met Jacques Raymond georganiseerd o Er werd een toneelvoorstelling 'Bloed, zweet en tranen' georganiseerd o De ouderenraad organiseerde een workshop 'opfrissing verkeersreglement' o Een natuurwandeling onder begeleiding van een gids versterkte de teamsfeer onder de leden van de Ouderenraad

35


Informatie en communicatie Algemeen Het districtsbestuur streeft naar een duidelijke, éénvormige en samenhangende communicatie met de Wilrijkenaars en besteedt aandacht aan districtspromotie. Om de districtsinformatie voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar te maken zet het district een ruim assortiment aan informatiekanalen in. Eén van de belangrijkste informatiekanalen is het stadsmagazine De Nieuwe Antwerpenaar. Elke twee weken krijgen alle Wilrijkenaars de editie Wilrijk van de stadskrant in de bus. Daarnaast koopt het district regelmatig redactionele ruimte in de huis-aan-huisbladen PassePartout, De Streekkrant en OpSinjoren. Daarmee wordt informatie van het district Wilrijk verspreid in de districten Wilrijk, Antwerpen, Borgerhout, Berchem, Hoboken en de gemeenten Hemiksem, Aartselaar, Kontich, Hove, Edegem en Mortsel. Voor de promotie van activiteiten die het zelf organiseert, laat het district affiches en strooibiljetten drukken. Meer uitgebreide districtsthema’s, informatie over de dienstverlening, een overzicht van het Wilrijkse verenigingsleven of een kijk op Wilrijkse bezienswaardigheden komen aan bod in folders en brochures. Eén maal per jaar organiseert het district een onthaalavond voor nieuwe inwoners. Alle mensen die in het afgelopen jaar naar Wilrijk verhuisden, worden uitgenodigd. Bij een hapje en een drankje kunnen de genodigden kennismaken met de diensten in het district en al hun vragen stellen. De aanwezigen krijgen ook een informatiepakket mee naar huis. Ook via de geschreven en audiovisuele pers probeert het district zoveel mogelijk districtsinformatie te verspreiden. Het district verstuurt persberichten als het kan, nodigt de pers uit waar nodig en organiseert persmomenten, indien ze nuttig zijn. Sinds 2008 informeert het district Wilrijk zijn burgers ook via moderne media zoals lichtkranten en sms. Aan deze waaier van moderne media werd in 2010 ook Bluetooth toegevoegd (zie verder). Tot slot kan iedereen op elk moment van de dag informatie over het district opzoeken via de website www.wilrijk.be.

Blikvangers Wilrijk communiceert als eerste district via Bluetooth en WiFi Het district hecht grote waarde aan een goede en vooruitstrevende informatieverstrekking. Daarom maakte het in het najaar als eerste openbaar bestuur gebruik van Bluetooth en WiFi als communicatiekanaal met de burger. Bluetooth en WiFi zijn draadloze technologiën die voorkomen in vrijwel alle moderne gsm's en draagbare elektronische apparatuur. Vanaf 23 oktober plaatste het district een zuil in de wachtruimte van het districtshuis. Die zond aan alle ontvangers die dit toestonden een boodschap met daarin een exclusieve uitnodiging voor de feestelijke opening van de Bist (22 januari 2011). Het district zal dit proefproject in 2011 evalueren en eventueel permanent toevoegen aan haar arsenaal van communicatiemiddelen.

36


Geitestoet krijgt uitgebreide communicatiecampagne 2010 was voor Wilrijk ontegensprekelijk het jaar van de Geitestoet. De stad en het district zette zwaar in op een uitgebreide communicatiecampagne om dit evenement tot ver buiten het district en de stad aan te prijzen. Zo werd de Geitestoet opgenomen in de bovenlokale "Geen zomer zonder A"-koepelcampagne. Daarnaast werd een omvangrijke communicatiemix ingezet: • De Nieuwe Antwerpenaar: Vanaf het voorjaar verscheen om de twee edities een uitgebreid artikel over een aspect van de Geitestoet-voorbereidingen. In de editie voorafgaand aan de Geitestoet werden twee bovenlokale (ook in andere districten gepubliceerde) en vijf lokale pagina's gewijd aan dit evenement. • Huis-aan-huisbladen: De Geitestoet werd aangekondigd in de lokale edities van de drie huis-aan-huisbladen waarmee het district Wilrijk een structurele samenwerking heeft: Passe-Partout, De Streekkrant en OpSinjoren. Een extra inspanning werd geleverd door bijkomende advertentieruimte aan te kopen in de edities Zuid-Oost en Rupel van De Streekkrant. Hierdoor werd via de huis-aan-huisbladen de volledige bevolking bereikt van de stad Antwerpen en alle gemeenten in het gebied tussen Boom, Hemiksem, Wommelgem en Lint. Het magazine OpSinjoren, dat optrad als mediapartner van dit evenement, bracht bovendien een speciale editie uit over de Geitestoet. • Folder: 40 000 folders met daarin informatie in meerdere talen, werden verspreid via toeristische kanalen over gans België.

37


• • •

Brochure: Tijdens de Geitestoet werd een programmabrochure te koop aangeboden op het parcours. Daarin worden alle taferelen van de stoet uitvoerig beschreven. E-mailbanner: Vanaf 20 mei plaatste het districtspersoneel in al haar e-mails een banner onder de digitale handtekening, waarin promotie wordt gemaakt voor de Geitestoet. Andere initiatieven: De Geitestoet werd ook gepromoot via ATV, de stedelijke website en het stedelijke personeelsinformatieblad 'Antenne'. Daarnaast werden ettelijke persberichten aan de Geitestoet gewijd.

Wilrijkenaar maakt kennis met nieuw districtshuis

Op vrijdag 24 september verliet het districtspersoneel de tijdelijke containerlocatie aan de Doornstraat 3c en keerde het terug naar het vernieuwde districtshuis aan de Bist. Aan deze verhuis ging een uitgebreide communicatiecampagne vooraf. Hiervoor werd onder meer gebruikt gemaakt van infopanelen en een informerende flyer. Daarnaast werden de districtswebsite aangepast en het briefpapier, digitale e-mailhandtekeningen en de naamkaartjes van het personeel vernieuwd. Op zaterdag 23 oktober werd het vernieuwde administratief centrum feestelijk ingehuldigd door het grote publiek. Dit evenement, waarbij de Wilrijkenaar een rondleiding kreeg doorheen de nieuwe en gerenoveerde gebouwen en een stand van zaken kreeg van de rest van het project, lokte naar schatting 2 000 bezoekers.

2010 kort • De Nieuwe Antwerpenaar. Het district Wilrijk krijgt tweewekelijks 7 bladzijden met eigen informatie in het stedelijke informatiemagazine De Nieuwe Antwerpenaar, dat huis aan huis wordt bedeeld en 21 maal per jaar verschijnt. • Sms-communicatie. De inzet van dit (voor de ontvanger volledig gratis) medium werd in 2010 uitgebreid van communicatie over de werken op de Bist naar algemene informatie over wegenwerken op het Wilrijks grondgebied. Het district stuurde elf berichten door in 2010. Eind december telde deze doelgroep 250 abonnees.

38


• Persberichten. Het district Wilrijk stuurde 30 persberichten uit in 2010. Daarnaast werden 12 persuitnodigingen verzonden voor openingen en evenementen allerhande. • Infogids. Naar aanleiding van de verhuis van de administratieve diensten naar het vernieuwde districtshuis werd de infogids ingrijpend geüpdatet. • Lichtkranten. De drie Wilrijkse lichtkranten (in de Groenenborgerlaan, Berkenrijslaan en Heistraat) projecteerden in 2010 in totaal 161 verschillende berichten. De lichtkrant in de Heistraat werd naar aanleiding van de jaarmarkt en de Geitestoet voorzien van een apart zendschema met praktische informatie over deze evenementen. 31 verenigingen maakten gebruik van de mogelijkheid om hun Wilrijks evenement aan te kondigen via de Wilrijkse lichtkranten. Het districtsbestuur keurde de aankoop goed van twee bijkomende lichtkranten, die in het voorjaar van 2011 zullen worden ingepland in de Valaardreef en de Doornstraat. • Spandoeken. Het district kocht acht spandoeken aan waarmee het district zichtbaar aanwezig is op haar eigen evenementen of manifestaties die het actief ondersteunt. • Jaarmarkt. Sinds twee jaar krijgt elk Wilrijks gezin een folder in de brievenbus met informatie over het jaarmarktweekend. Ook in 2010 werd deze folder gemaakt, dit keer op 18 000 exemplaren. De folder bevatte informatie over de jaarmarkt, de dernywedstrijd, de ticketdagen van CC De Kern, de zomercinema en Willrock.

39


Inspraak en bewonersoverleg Algemeen Het stedelijk wijkoverleg organiseert bij verschillende projecten communicatie, inspraak en participatie op maat van de Wilrijkenaar. Het wijkoverleg organiseert de communicatie tussen de burgers enerzijds en het beleid anderzijds. Belangrijk is dat deze communicatie in twee richtingen plaatsvindt, dus zowel van het bestuur naar de bewoners als omgekeerd. Daardoor wordt de betrokkenheid van de bewoners vergroot en kan er beter ingespeeld worden op behoeften en wensen van de Wilrijkenaar. Initiatieven van het wijkoverleg kunnen op straat-, buurt- of wijkniveau, en worden steeds per project uitgewerkt. Meer en meer kiest het Wilrijkse bestuur, maar ook het stedelijk college, voor inspraak en overleg met zijn bewoners. Daarbij zijn de bewonersgroepen of actieve Wilrijkenaars een belangrijke partner. Bij concrete projecten zijn echter alle buurtbewoners betrokken partij. Inspraaktrajecten gaan lang niet meer enkel over openbaar domein, waar het reeds langer gebruikelijk was om overleg te organiseren. In projecten rond bijvoorbeeld groen of jeugd kan inspraak een belangrijke meerwaarde betekenen en het draagvlak voor een beleid vergroten. Ook voor bovenlokale projecten komt er meestal een inspraaktraject. Samenwerking met andere stedelijke diensten is nodig om over de juiste informatie te beschikken Ên om met voldoende expertise in dialoog te gaan met bewoners. Verschillende communicatiekanalen kunnen bij zo’n inspraak- of communicatietraject worden ingezet. Daarbij denken we onder meer aan de klassieke communicatiekanalen, zoals infobrieven, nieuwsbrieven, infovergaderingen, de stedelijke website of artikels in de lokale pers. Daarnaast maakt het stedelijk wijkoverleg waar nodig ook gebruik van andere kanalen, zoals een tentoonstelling, een inspraakspel voor kinderen, een infobeurs of een bevraging.

Blikvangers Werken Bist De heraanleg van het centrumplein van Wilrijk startte in 2009, maar liep heel 2010 door. De verschillende fases werden steeds gecommuniceerd naar de buurt en de Wilrijkenaar in het algemeen. Daarvoor werden in de loop van het jaar bijna alle communicatiekanalen die het district ter beschikking heeft ingezet. In het kader van de heraanleg organiseerde het stedelijk wijkoverleg ook een bevraging over de plaats van de markt in de toekomst: Jules Moretuslei of Bist. Een meerderheid van gebruikers, omwonenden en marktkramers koos voor een terugkeer naar de Bist, wat het districtscollege dan ook volgde.

40


Boekstraat In de Boekstraat ontstond, ondermeer door het drukkere verkeer van wagens die de Bist vermijden, een zeer gevaarlijke verkeerssituatie. Omdat de straat te smal is voor twee wagens om te kruisen, weken auto’s uit naar het fietspad om een tegenligger te passeren. Hierbij kwamen fietsers en voetgangers in de verdrukking. Daarom besloot het districtscollege enkelrichtingsverkeer in te voeren in de Boekstraat. Stedelijk wijkoverleg organiseerde communicatie naar de bewoners, scholen in de buurt en de gebruikers van de straat. Hierbij werden infobrieven, infoborden, lichtkranten en De Nieuwe Antwerpenaar en de districtswebsite ingezet.

WCP Centrum en Koornbloem in opmaak Na de bevraging en het onderzoek naar de huidige situatie, die doorgingen in 2009, maakte het studiebureau omgeving een voorontwerp op voor de wijkcirculatieplannen Centrum en Koornbloem. Beide voorontwerpen werden voorgesteld op hoorzittingen in de betrokken wijk. Daar werd het voorontwerp voorgesteld en kregen de aanwezige bewoners ruim de kans vragen te stelen of opmerkingen te formuleren. Met ondermeer deze opmerkingen kon het studiebureau weer aan de slag om een definitief voorstel op te maken.

41


Het stedelijk wijkoverleg organiseerde beide hoorzittingen, waarbij in primeur voor Wilrijk bewoners ook uitgenodigd werden via sms. Tijdens de hoorzitting rond het WCP Koornbloem werd gewerkt met speciaal gemaakte placemats om het voorstel bevattelijk te maken voor de aanwezigen. Via deze placemats kon ook meteen feedback gegeven worden op het voorontwerp. In totaal namen 170 bewoners deel aan de hoorzittingen, 100 in de wijk centrum en 70 in Koornbloem.

2010 kort •

Krijgslaan. In het kader van het BPA Neerland vormt het district Wilrijk de Krijgslaan om van een drukke baan voor doorgaand verkeer tot een parkboulevard. De werken startten al in 2009 en liepen heel 2010 verder. SWO staat in voor alle werfcommunicatie en het beantwoorden van bewonersvragen. De Nieuwe Antwerpenaar. In De Nieuwe Antwerpenaar verschenen in de loop van het jaar een 30-tal artikels over dossiers van het stedelijk wijkoverleg. Deze artikels weden steeds in samenwerking met de communicatiedeskundige opgemaakt. Met belgerinkel naar de winkel. Voor de derde maal op rij ondersteunde het district Wilrijk de actie ‘Met belgerinkel naar de winkel’. Stedelijk wijkoverleg stond naar goede gewoonte in voor de logistiek en de promotie van de actie bij de Wilrijkse handelaars. Werfcommunicatie. Voor verschillende onderhoudswerken aan openbaar domein verzorgde het stedelijk wijkoverleg de (werf)communicatie naar de buurtbewoners. Zo werd er gewerkt in de Jozef Cuyversstraat, de Frans De Cortlaan en de Kwikstaartlaan. In de Fazantenlaan en Chrysantenstraat en op het Monnikenplein werden bomen gekapt en waar mogelijk vervangen. Openbare barbecue. In het Steytelinckpark werd één van de openbare barbecues ingehuldigd. Uitnodigingen voor deze inhuldiging en de communicatie rond dit initiatief voor de buurt nam het stedelijk wijkoverleg op zich.

42


Evenementen en feestelijkheden Algemeen Het district is bevoegd voor het organiseren van feestelijkheden, waaronder recepties en ontvangsten, naast andere evenementen. Grote publiekstrekker is elk jaar weer de jaarmarkt. Maar het hele jaar door zijn er wel ontvangsten en feesten, waar het district zich telkens van zijn sterkste kant laat zien. Sinds 2009 heeft het district een eigen feesten-medewerkster. Daardoor worden alle feestelijkheden nog beter voorbereid en opgevolgd. Voor verenigingen en partners is er ook ĂŠĂŠn aansprekingspunt.

Blikvangers Jaarmarktweekend 8 -9 augustus Het tweede weekend van augustus wordt er traditioneel de jaarmarkt georganiseerd. In 2010 vierden we dit voor de 119de maal. Gedurende dit jaarmarktweekend worden er meerdere activiteiten georganiseerd.

Op zaterdag had in het Steytelinckpark de 13e editie van Willrock plaats. Dit is een gratis concert waar zowel jong als aan bod komt.

43


Ook dit jaar waren er op zondag heel wat activiteiten: het schildersateljee (de schilderswedstrijd voor zondagschilders met de tentoonstelling van de winnaar 2009 mevrouw Christel Weyts), het schildersmarktje Oversnes en de kinderrommelmarkt waar kinderen hun speelgoed verkopen. Traditioneel vond het Belgisch kampioenschap geitenlammeren plaats. Voor de grote of kleine honger konden de bezoekers terecht aan de kraampjes van de Geitemarkt of de barbecue. In de namiddag waren er podiumoptredens van Greg’s one man band, meezingers voor kinderen rn ambiancemaker Andy De Witt. Het hoogtepunt van de avond was Liliane St Pierre die de aanzet gaf tot de Swinging Bist top 20 o.l.v. Marc Fransen. Maandag is het jaarmarktdag. Zoals ieder jaar zijn er in de voormiddag de veeprijskampen. Alle mogelijke rassen van paarden, geiten, koeien en schapen werden opnieuw tentoongesteld. In 2010 waren de dikbilrunderen ook te bezichtigen. Tevens kon je in de voormiddag de feestmarkt bezoeken, die ook in 2010 op de Jules Moretuslei plaatshad. In de namiddag werden de straten van Wilrijk vrijgemaakt voor de wielerwedstrijd achter Derny’s met klinkende namen als Robbie McEwen en Christophe Moreau. Als afsluiter van het feestweekend was er het volksbal met Franky Hayes en Reginald en een spetterend vuurwerk.

Kerstmarkt

Het 2e weekend van december is er de kerstmarkt. Voor de 120de keer werd de Bist aangekleed met talrijke feestkraampjes. De gigantische kerstboom werd voor de 26e maal geschonken door de vzw Handel en Industrie Wilrijk, de Verkehrsverein Weywertz, een deelgemeente van Butgenbach. Een delegatie van het gemeentebestuur van Butgenbach overhandigde tijdens de openingsceremonie de boom aan het Wilrijkse districtsbestuur en werd de kerstverlichting plechtig ontstoken. Op zondagnamiddag kon iedere sportieveling deelnemen aan de Wilrijkse GeitencorridaJ.Van Onselen die dit jaar voor de 47ste keer werd georganiseerd.

44


De Geitetrofee Elk jaar reikt het districtsbestuur tijdens de nieuwjaarsreceptie voor verenigingen de Geitentrofee stemgerechtigden hun favoriet kiezen. Op vrijdag 28 januari 2011 werd de Geitetrofee 2010 uitgereikt aan Etienne Mommerency zie zich in 2010 speciaal had ingezet voor de uitstraling van het district Wilrijk met het mega-evenement waaraan 75.000 toeschouwers zich vergaapten, De organisatie van de Geitestoet aan de vooropgestelde criteria die in het reglement van de Geitetrofee zijn opgenomen.

2010 kort •

• •

Jubilarissenviering. Wilrijk koestert zijn bewoners. Paren die hun 50ste, 60ste, 65ste of 70ste huwelijksverjaardag vieren, worden in de bloemetjes gezet tijdens een receptie in het districtshuis. De jubilarissen krijgen een diploma van het koningshuis en van het district een medaille en een bloemen. Een fotograaf komt langs voor een eigen foto en ook de groepsfoto is een mooie herinnering. Als ze willen, komt er een schepen thuis met hun geschenken. Wapenstilstand. Op 11 november wordt wapenstilstand herdacht, ook in Wilrijk. Samen met de Nationale Strijdersbond van België, regio Antwerpen, organiseert het district jaarlijks een herdenking. Onthaalavond voor nieuwe inwoners. Nieuwe inwoners krijgen tijdens de onthaalavond de kans uitgebreid kennis te maken met de districtsdiensten. Ook verschillende externe partners, zoals de bibliotheek en het OCMW, stellen hun werking voor. In 2010 werden er 996 uitgenodigd voor de onthaalavond. De onthaalavond werd dit jaar organiseert in het jeugdcentrum Vizit. Afsluiten konden ze buiten op het terras waar het goed vertoeven was.

45


Colofon Redactie:

Maria Bouwens, Joost Claessens, Niels Dupon, Karen Fremault, Leen Hikketik, Ine Van de Kerkhove, Matthias Van Goethem, Nina Vermeulen

Eindredactie:

Joost Claessens

Vormgeving:

Joost Claessens en Grafisch Centrum van de Stad Antwerpen

Verantwoordelijke uitgever: Jan Schaut, Bist 1, 2610 Wilrijk Wettelijk depotnummer:

D/2011/0306/186

46


47


48

Werkingsverslag district Wilrijk 2010  
Werkingsverslag district Wilrijk 2010  

De activiteiten van het district Wilrijk, administratieve deelgemeente van de stad Antwerpen, tijdens het kalenderjaar 2010.

Advertisement