Page 1

District Wilrijk Werkingsverslag 2011

1


Inhoud Voorwoord .................................................................................................................. 5

Districtsbestuur Wilrijk .............................................................................................. 6

Districtsbudget 2010 ................................................................................................ 10

Burgerlijke stand ...................................................................................................... 13

Openbaar domein..................................................................................................... 15

Groen ........................................................................................................................ 17

Cultuur ...................................................................................................................... 19

Sport.......................................................................................................................... 22

Jeugd ........................................................................................................................ 25

Senioren.................................................................................................................... 29

Informatie en communicatie .................................................................................... 32

Inspraak en bewonersoverleg ................................................................................. 35

Evenementen en feestelijkheden ............................................................................ 38

Colofon...................................................................................................................... 40

3


4


Voorwoord Beste lezer,

Voor u ligt het werkingsverslag van het district Wilrijk van 2011. Het jaar kende al in januari één van haar hoogtepunten, met de feestelijke opening van de Bist. De werken aan ons centraal plein hebben samen met de bouw van het gemeenschapscentrum de afgelopen jaren letterlijk en figuurlijk het centrum van Wilrijk gedomineerd. De komende maanden gaat men trouwens verder met het afwerken van het nieuwe politiekantoor en het nieuw onderkomen voor onze academies en bibliotheken.. Nu reeds merken we dat de Wilrijkenaar zijn centrumplein begint te gebruiken en appreciëren in al haar facetten. Het jaar eindigde voor Wilrijk gelukkig niet in januari. Het district realiseerde en startte nog heel wat andere projecten ten bate van de Wilrijkenaar. Zo werd een nieuw buurtpark geopend, werd er een nieuw wijkcirculatieplan opgestart en krijgen jongeren voortaan ook sms-berichten van het districtsbestuur. De jeugddienst organiseerde in het kader van Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad heel wat toffe activiteiten voor kinderen en jongeren. Het districtshuis werd omgeschapen tot een grote beurs voor actieve senioren en zoals gebruikelijk bruiste het een hele zomer in Wilrijk. Het jaar werd dan traditiegetrouw afgesloten met de gezellige kerstmarkt en de Geitencorrida, de Wilrijkse stratenloop. Deze en vele andere activiteiten vindt u terug in dit werkingsverslag. Ik wens u graag veel leesplezier. Namens het Wilrijkse districtscollege Vriendelijke groeten,

Johan Peeters districtsvoorzitter

5


Districtsbestuur Wilrijk Bevoegdheden Sinds 1 januari 2001 kent stad Antwerpen als enige in Vlaanderen een binnengemeentelijke decentralisatie. Sindsdien is de districtsraad bevoegd voor de aanleg en heraanleg van het openbaar domein, voor de burgerlijke stand en voor sport, cultuur, communicatie, jeugd- en seniorenwerking op lokaal vlak. Daarnaast kan het districtsbestuur adviezen verstrekken aan het stadsbestuur over de domeinen waarover het geen bevoegdheid heeft, maar die wel het grondgebied van het district aanbelangen. In het kader van de openbaarheid van bestuur kan iedereen de beslissingen van het districtsbestuur inkijken. De partijen sp.a, Open Vld en CD&V-N-VA vormen samen de meerderheid. Groen! en Vlaams Belang-VLOTT zitten in de oppositie.

Districtsraad versus districtscollege Het districtsbestuur bestaat uit de districtsraad en het districtscollege. De districtsraad is het beleidsorgaan van het district, terwijl het districtscollege het dagelijkse bestuur waarneemt. De districtsraad vergadert elke vierde donderdag van de maand, behalve in de zomermaanden juli en augustus, en staat onder leiding van de districtsvoorzitter, bijgestaan door vier districtsschepenen. Samen vormen de districtsvoorzitter en de districtsschepenen het districtscollege. Zij komen wekelijks bijeen op maandagavond.

De raadszaal van het nieuwe districtshuis

De maandag voorafgaand aan de raadszitting, na de collegezitting van die dag, vindt de bestendige raadscommissie plaats. Hierin zetelen alle leden van de districtsraad. De 6


raadscommissie staat onder leiding van een districtsraadslid dat geen deel uitmaakt van het districtscollege. Tot medio 2010 zat de districtsadministratie in tijdelijke containerunits aan de Doornstraat achter zwembad Ieperman. Tijdens de raadscommissie worden de agendapunten van de raadszitting inhoudelijk toegelicht, zodat de raadsleden alle informatie hebben om tijdens de raadszitting een beslissing te nemen. Zowel de raadszitting als de bestendige raadscommissie zijn openbaar. De vergaderingen van de districtsraad en het districtscollege worden vanuit de administratie gevolgd door de districtssecretaris. Hij is het hoofd van het districtspersoneel en zorgt ervoor dat de administratie de politieke beslissingen uitvoert.

Bestuursakkoord 2007-2012 De huidige districtsraadsleden werden rechtstreeks verkozen op 8 oktober 2006. Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode van zes jaar maken de leden van het districtscollege afspraken over wat ze tijdens de bestuursperiode willen verwezenlijken. Voor de huidige bestuursperiode staan die afspraken vervat in het bestuursakkoord 2007-2012: Globaal Lokaal, Denk globaal Handel lokaal.

Samenstelling districtscollege Het districtscollege van Wilrijk bestaat uit de districtsvoorzitter en vier districtsschepenen:

Johan Peeters (sp.a), districtsvoorzitter * Bevoegd voor burgerlijke stand, protocol, participatie, informatie en communicatie, verkeer en mobiliteit, inclusief de fietspadendossiers in het kader van de bovenlokale doelstelling "aanleg 100 km nieuwe fietspaden" en sport.

Kris Matthijssens (CD&V - N-VA), 1ste districtsschepen Bevoegd voor sociale aangelegenheden, senioren, gezin, diversiteit (inclusief kinderopvang, contacten met OCMW, ‌).

Hans Ides (CD&V - N-VA) 2de districtsschepen Bevoegd voor cultuur, feestelijkheden , jeugd, lokaal erfgoed (de educatief-culturele functies).

Werner Theuns (Open VLD), 4de districtsschepen ** Bevoegd voor openbare werken, coĂśrdinatie bovenlokale initiatieven openbaar domein, lokale economie (middenstand en bedrijfsleven), markten & foren, jumelages (en

7


vriendschapsbanden), ruimtelijke ordening (coördinatie adviesbevoegdheid BPA’s en RUP’s).

Vivane Wittock (sp.a), 4de districtsschepen *** Bevoegd voor begroting en financiën, openbaar groen (en begraafplaatsen), lokaal (onroerend en roerend) erfgoed (monumentenzorg), coördinatie adviesbevoegdheid milieu.

* Op 27 februari 2012 nam Johan Peeters de bevoegdheid 'sport' over. ** Op 9 januari 2012 nam Werner Theuns de functie van districtsschepen over van Gilbert Van Nuffel, die ontslag nam uit het districtscollege. *** Op 27 februari 2012 nam Viviane Wittock de functie van districtsschepen over van Thierry Vanderkindere, die ontslag nam uit het districtscollege en de -raad.

Bovenaan vlnr. Johan Peeters, Hans Ides en Werner Theuns. Onderaan vlnr. Kris Matthijssens en Viviane Wittock

Samenstelling districtsraad Naast de districtsvoorzitter en -schepenen zetelen de volgende raadsleden in de Wilrijkse districtsraad (samenstelling per 26 april 2012): sp.a Alia El Bouk, Annick Bracke, Alev Kurt, Martine Depauw Open VLD Gilbert Van Nuffel, Kristel Claes

8


CD&V - N-VA Simone Ketels, Robert Moens Groen! Wendy Geens Vlaams Belang - VLOTT Eric Huijbrechts, Leopold Rouchet, Andy Aertgeerts, Palmyre Claessens, Joseph Verbruggen, Jozeph Van der Put Onafhankelijk Hugo Haazen, Peter De Jonghe, Kristof Bossuyt Districtssecretaris Jan Schaut Plaatsvervangend districtssecretaris Antony Nuitten

9


Districtsbudget 2011

Wat is het districtsbudget? Een budget is een zo realistisch mogelijke raming van alle ontvangsten en uitgaven die gepland zijn in een kalenderjaar. Deze ontvangsten en uitgaven worden op een systematische manier weergegeven. Sinds de invoering van de beleids-en beheerscyclus op 1 januari 2011 wordt er gebudgetteerd op doelstellingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen exploitatiebudget, investeringsbudget en liquiditeitenbudget. Het exploitatiebudget omvat de uitgaven voor de dagelijkse werking. Het investeringsbudget omvat de uitgaven om onroerend goed in stand te houden of te verrijken. Het liquiditeitenbudget omvat de investeringstoelagen en de terugbetalingen aan de stad in het kader van het districtsontwikkelingsfonds. De ontvangsten voor het district Wilrijk bestaan uit een dotatie van de stad Antwerpen, aangevuld met een subsidie die we ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap voor het ontbreken van een onafhankelijke, culturele infrastructuur.

Exploitatiebudget Het exploitatiebudget omvat alle ontvangsten en uitgaven die nodig zijn om de dagelijkse werking mogelijk te maken. Drukwerk bestellen, onderhoudswerken aan wegen uitvoeren, onkostenvergoedingen voor jeugdmonitoren, toelagen aan verenigingen om hun werking te ondersteunen, enz. zijn voorbeelden van uitgaven die vastgelegd worden op de gewone dienst. De dotatie die het district Wilrijk in 2011 ontving, bedroeg 934 200 euro, aangevuld met een cultuursubsidie van 26 600. De nog niet ingevorderde cultuursubsidie van 2009 werd opnieuw ingeschreven als een te vewachten ontvangst van 25 000 euro. De variabele dotatie bedroeg 2 763,95 euro. Het algemeen begrotingsresultaat van 2010 bedroeg 456 016,98 euro. De openstaande financiĂŤle verbintenissen uit voorgaande jaren bedroegen 512 390,09 euro. Deze verbintenissen werden boekhoudkundig en budgettair overgedragen naar het werkingsjaar 2011. De totale ontvangsten voor het exploitatiebudget bedroegen bijgevolg 1 956 971,02 euro. De gebudgetteerde uitgaven voor het exploitatiebudget 2011 bedroegen 1 838 600 euro. Van dit bedrag is 1 164 004,10 euro uitgegeven. Het bestedingspercentage is bijgevolg 63,31 %. Onderstaande tabel bevat een overzicht van de budgetten per beleidsdomein, waarbij we een vergelijking maken tussen budgetopmaak en budgetwijziging. Daarnaast berekenen we ook het procentuele aandeel van elk beleidsdomein in het totale budget.

10


exploitatiebudget algemeen communicatie openbare werken groen jeugd senioren sport cultuur Totaal

2011 109.400 44.700 439.900 155.500 66.300 18.500 39.400 87.100

2011 BW 129.100 57.900 1.225.000 171.000 73.700 22.600 47.100 112.200

960.800

% 7,02% 3,15% 66,63% 9,30% 4,01% 1,23% 2,56% 6,10%

1.838.600 100,00%

Investeringsbudget Het investeringsbudget omvat alle ontvangsten en uitgaven die betrekking hebben op investeringen om onroerend goed in stand te houden of te verrijken. De heraanleg van een straat, aankoop van verkeerssignalisatie, straatmeubilair en de aanleg van een speelplein zijn voorbeelden van uitgaven die vastgelegd worden op het investeringsbudget. De dotatie die het district Wilrijk in 2011 ontving, bedroeg 1 772 200 euro. Het algemeen begrotingsresultaat van 2010 bedroeg 1 294 702,81 euro. De openstaande financiĂŤle verbintenissen uit voorgaande jaren werden zowel boekhoudkundig als budgettair overgedragen voor een totaal bedrag van 3 760 270,09 euro. Het betreft vb. de heraanleg van een weg die nog niet volledig opgeleverd is. Er wordt bovendien 230 100 euro uit de bestemde gelden genomen. De totale ontvangsten voor het investeringsbudget bedroegen bijgevolg 7 057 272,90 euro. De gebudgetteerde uitgaven voor het investeringsbudget 2011 bedroegen 5 876 800 euro. Hiervan is bedrag 1 328 801,74 euro effectief uitgegeven (betaald). Het bestedingspercentage is bijgevolg 22,61 %. Onderstaande tabel bevat een overzicht van de budgetten per beleidsdomein, waarbij we een vergelijking maken tussen budgetopmaak en budgetwijziging. Daarnaast berekenen we ook het procentuele aandeel van elk beleidsdomein in het totale budget.

investeringsbudget algemeen communicatie openbare werken stads- en buurtonderhoud jeugd sport cultuur Totaal

2011 6.000 0 1.205.000 88.100 50.000 5.000 30.000

2011 BW 10.600 54.200 4.998.200 361.200 400.000 17.600 35.000

1.384.100

% 0,18% 0,92% 85,05% 6,15% 6,81% 0,30% 0,60%

5.876.800 100,00%

11


Liquiditeitenbudget Het liquiditeitenbudget omvat de investeringstoelagen en de terugbetalingen aan de stad in het kader van het districtsontwikkelingsfonds. De gebudgetteerde uitgaven voor het liquiditeitenbudget 2011 bedroegen 662 100 euro. Hiervan is 76 775,23 euro effectief uitgegeven (betaald). Het bestedingspercentage is bijgevolg 11,60%. Onderstaande tabel bevat een overzicht van de budgetten per beleidsdomein, waarbij we een vergelijking maken tussen budgetopmaak en budgetwijziging. Daarnaast berekenen we ook het procentuele aandeel van elk beleidsdomein in het totale budget. liquiditeitenbudget openbare werken stads- en buurtonderhoud jeugd senioren sport cultuur Totaal

2011 250.000 6.600 30.000 4.000 85.000 12.500

2011 BW 376.100 7.500 95.900 1.000 164.600 17.000

388.100

% 56,80% 1,13% 14,48% 0,15% 24,86% 2,57%

662.100 100,00%

12


Burgerlijke stand Algemeen De Franse bezetter voerde in 1796 een effectieve burgerlijke persoonsregistratie in en vertrouwde deze verantwoordelijkheid toe aan de gemeentelijke overheden. Voordien berustte het opstellen en bewaren van akten van geboorten, huwelijken en overlijden bij de kerkelijke overheden. Tot de invoering van de wet op de binnengemeentelijke decentralisatie binnen de stad Antwerpen op 1 januari 2001 was de burgemeester van rechtswege ambtenaar van de burgerlijke stand. Sindsdien is deze bevoegdheid volledig toegewezen aan de districten en zijn het de districtsvoorzitters en districtsschepenen die deze taak op zich nemen. Als gevolg van de multiculturele samenleving en sinds de invoering van het ‘Wetboek op het internationaal Privaat Recht’ in oktober 2004 moet de ambtenaar van de burgerlijke stand bij onder meer de vaststelling van een afstamming, de bepaling van een familienaam en de vaststelling van een nationaliteit rekening houden met buitenlandse wetgevingen. Sinds 1 juli 2006 is de wetgeving rond de afstamming gewijzigd. Dit vereenvoudigt de taak van de ambtenaar van de burgerlijke stand niet.

De burgerlijke stand is bevoegd voor alle ingrijpende wijzigingen in het leven van een mens. De geboorte, erkenning, adoptie, huwelijk, naturalisatie, echtscheiding, naamswijzigingen en het overlijden.

Geboortes De geboorteaangifte gebeurt in het districtshuis van de geboorteplaats van de baby. Dit is een hele taak voor het district Wilrijk. De kraamafdeling van het AZ Sint-Augustinus is ieder jaar goed voor een paar duizend geboortes. Een overzicht van het aantal geboorten in deze kraamafdeling in onderstaande tabel:

Jaar 2002 Aantal 2400

2003 2552

2004 2624

2005 2623

2006 2785

13

2007 2773

2008 2711

2009 2866

2010 2881

2011 2921


Huwelijken Sinds 22 oktober 2010 voltrekt de ambtenaar van de burgerlijke stand opnieuw huwelijken in de gerestaureerde trouwzaal van het vernieuwde districtshuis. Er werden 166 huwelijken voltrokken, dat zijn er 9 meer dan in 2010. Ieder bruidspaar krijgt twee porseleinen koffiekopjes met het wapenschild van Wilrijk. Dit is een typisch Wilrijks geschenk. Het aantal huwelijken is lichtjes gedaald omdat momenteel meer koppels verkiezen om wettelijk samen te wonen. Deze verbintenis biedt eveneens wettelijke garanties. Een huwelijksbelofte is een niet lichtzinnige stap die wordt gezet door het bruidspaar.

Huwelijksjubilea Het districtsbestuur huldigt zijn gouden, diamanten en briljanten huwelijksparen, respectievelijk 50, 60 en 65 jaar getrouwd, op passende wijze. De koppels kunnen kiezen voor een feestelijke ontvangst in het districtshuis of voor een huisbezoek van een lid van het districtscollege. De meeste koppels kiezen voor een ontvangst, wat telkens de laatste vrijdag van een kwartaal plaatsvindt (zie ook feestelijkheden).

Overlijdens In 2009 overleden er 883 personen in Wilrijk. In 2010 steeg het aantal overlijdensaangiften naar 895.

14


Openbaar domein Algemeen Het district is bevoegd voor de aanleg en het onderhoud van het openbaar domein. De consulent techniek van het district is het aanspreekpunt voor alles wat met het openbaar domein en de mobiliteit op het grondgebied van Wilrijk te maken heeft, of het nu gaat om het onderhoud ervan of een volledig nieuwe heraanleg. Hij is projectleider van concept tot oplevering voor de heraanleg van straten, pleinen, parken en begraafplaatsen en voor de uitwerking van verkeersbegeleidende ingrepen en nieuwe verkeersregels zoals een zone 30. Hij maakt de bestekken op en volgt de uitvoering door de aannemers samen met de toezichter van het project. Daarnaast levert hij adviezen aan nutsmaatschappijen. De technisch consulent ondersteunt het districtscollege en de districtssecretaris bij het opmaken van de planning van het district zodanig dat de middelen van de begroting zo efficiĂŤnt mogelijk worden besteed. Met de onderhoudsverantwoordelijke stelt hij een optimale mix voor tussen heraanleg en onderhoud van het openbaar domein. Op basis van een inventarisatie van het openbaar domein in het district maakt de consulent techniek ook een voorstel tot meerjarenplanning. Tot slot heeft de consulent techniek een rol in de communicatie op diverse fora, zoals de commissies van de districtsraad en hoorzittingen of infovergaderingen met bewoners. Daarvoor werkt hij nauw samen met onder meer het stedelijk wijkoverleg.

Blikvangers Vaderlandstraat Het tweede deel van de Vaderlandstraat wachtte al een tijdje op een heraanleg, naar analogie met het eerste deel dat al enkele jaren geleden vernieuwd werd. In 2011 kwam het deel tussen de Sint Bavostraat en het Dokter Donnyplein aan de beurt. De straat werd van gevel tot gevel heraangelegd. Een asverschuiving en smallere rijweg moeten het verkeer vertragen en zo veiliger maken. De kasseien maakten plaats voor een asfalt rijweg, zodat ook fietsers nu comfortabel op de rijweg kunnen rijden.

De vernieuwde Vaderlandstraat.

15


Zwarte punten Het wegwerken van alle zwarte punten binnen het district Wilrijk is een ambitie die het bestuur deze legislatuur graag wil uitvoeren. In 2011 verdwenen twee zwarte punten van de kaart. Ze werden vervangen door veiligere, overzichtelijke kruispunten. Op het kruispunt van de Letterkundestraat en de Chrysantenlaan kwam een kleine rotonde. Deze werken sloten meteen aan op het veilig maken van de schoolomgeving rond BS De Letter in de Letterkundestraat. Het kruispunt van de Acacialaan met de Berkenlaan werd een stuk compacter. De voetpaden werden op de hoeken een stuk breder en er kwamen bomen op de hoeken. Zo werd het kruispunt overzichtelijk en veiliger.

Nieuwe speeltuinen Het district Wilrijk kreeg in 2011 twee nieuwe speeltuinen in buurtparkjes bij. In de wijk Valaar kwam een nieuwe speeltuin in het Marmotteke, aan de Rooiboslaan. Het thema ‘boerderijdieren’ verwijst naar het dierenparkje dat jaren in het parkje lag. Aan de Planetariumlaan ligt in het Wanninkhoveparkje een mooie, nieuwe speeltuin met als thema sterren en planeten. Het park krijgt er in 2012 nog een parkbarbecue bij, en het dierenparkje krijgt een betere link met het park.

De nieuwe speeltuin op het Valaar.

2011 kort • • • • • •

De heraanleg van de De Bruynlaan startte in 2011. Midden 2012 moet dit klaar zijn. In de Doornstraat werd een deel van het fietspad onder handen genomen. De schoolomgeving in de Gustaaf Garittestraat en de Keizershoevestraat werd in samenwerking met het district Berchem een pak veiliger. Het kruispunt Doornstraat – Kleine Doornstraat werd een stuk overzichtelijker. De verkeerslichten moeten dit gevaarlijke punt helemaal wegwerken. Op 13 plaatsen, verspreid over het hele district, kunnen fietsen nu veilig gestald worden aan één van de in 2011 geplaatste fietsbeugels. Op de Bist staan fietsen droog onder de fietsoverkapping over het gemeenschapscentrum. Negen straten kregen een grondige onderhoudsbeurt, waarbij de stoep en/of de rijweg terug goed gelegd werd.

16


Groen Algemeen Het groener maken van Wilrijk en het onderhoud van het bestaande groen zijn blijvende opdrachten. De groendienst staat in voor het onderhoud van alle parken en plantsoenen in het district. Het scheren van hagen, snoeien van bomen en heesters, verwijderen van onkruid en bladslag, het maaien van gras en het aanplanten en vellen van bomen in heel Wilrijk hoort daar allemaal bij. Een deel van al dit groenonderhoud wordt uitbesteed aan sociale tewerkstelling. De groendienst volgt wel de door hen uitgevoerde taken nauwgezet op. De groendienst hecht veel belang aan het vakkundig uitvoeren van alle taken. Vooral de parken vragen bijzondere aandacht. Het opmaken van beheerplannen voor de parken is volop aan de gang. Ook de aanvragen voor kapvergunningen voor bomen op het openbaar domein worden opgevolgd en uitgevoerd door de groendienst. Kapvergunningen in privĂŠ-tuinen worden opgemaakt door de dienst zelf.

Blikvangers Bloemmanden fleuren centrum op Net als in 2010 kon men in het centrum genieten van zomerse bloemenpracht in de vele bloemmanden. In 2011 werd het totaal aantal manden verhoogd tot 253. De groendienst voorziet en onderhoudt ook nog 51 bloembakken en 24 bloemzuilen. Op toplocaties zoals winkelstraten en publieke voorzieningen zorgen al deze bloemen voor de nodige kleur en sfeer.

17


Opfrissing plantsoenen en pleintjes In 2011 zette de Wilrijkse groendienst de inspanningen verder om verschillende pleintjes en plantsoenen opnieuw in te planten, ondermeer met vaste planten en siergrassen. Volgende locaties kregen een opfrisbeurt: alle bloembakken in de Heistraat, het plantsoen op het Karel Mestdaghplein, Kleinesteenweg (tegenover politiebureel), Michel Geysemanstraat en op de Bist ter hoogte van het standbeeld Pater De Deken. Op het plein in de Frans Gaillystraat werden 3 groene kubussen geplaatst. Dit zijn kubussen uit staalmatomheining beplant met klimop. De obstakels verhinderen dat er gevoetbald kan worden op het pleintje.

2011 kort • • • • •

Er werden 4900 bloembollen aangeplant, waaronder een groot deel tulpen om het Tulpenjaar 2012 ook in Wilrijk goed in te kunnen zetten. 186 nieuwe bomen maken sinds 2011 Wilrijk een stuk groener. Er werden 6000 vaste planten en heesters aangeplant. 7865 eenjarigen vonden een plekje in het district Wilrijk. 9015 viooltjes geven Wilrijk mee kleur.

18


Cultuur Algemeen De cultuurantenne coรถrdineert het Wilrijks cultuurbeleid. Samen met de partners cultuurcentrum De Kern, de bibliotheken van Wilrijk, jeugdcentrum Vizit, de kunst- en muziekacademie in Wilrijk, de kring voor heemkunde Wilrica, ... timmert ze aan het cultuurbeleid. Het coรถrdineren bestaat enerzijds uit het ondersteunen en informeren waar er een cultuurvraag is. Anderzijds adviseert de cultuurantenne het beleid en geeft ze actief mee vorm aan een cultuurbeleid op maat van de Wilrijkse bevolking.

Blikvangers Groenbanken Op vier strategisch gekozen plekken in Wilrijk werden in juni 2011 Groenbanken onthuld. Het Monnikenplein, Berkenveld, Dr. Donnyplein en de Koolhofstraat (gelegen dus in vier aparte Wilrijkse wijken) vierden elk op hun beurt tijdens de zomermaanden de komst van deze unieke ontmoetingsplekken met een buurtbarbecue en live muziek - elk met een eigen uniek feestje.

Met de buurt aan tafel aan de groenbank.

Voor sommige wijken was een dergelijke aftrap voldoende om zelf het heft in handen te (blijven) nemen. Andere wijken hebben duidelijk meer nood aan een gestuurde aanpak. Sowieso, dat was vanaf de eerste dag het voornemen, blijven de partners van het Wilrijkse

19


lokaal cultuurbeleid uitgesproken voorstanders van blijvende culturele injecties in en rond de banken, maar steeds in samenspraak met de lokale buurt- en bewonersverenigingen.

Vila Cabral Wilrijk en 11.11.11 organiseerden voor het eerst een eigen editie van Vila Cabral. Van september tot december kon de Wilrijkenaar genieten van een gevarieerd programma met een waaier aan activiteiten rond het thema Noord-Zuid. Enerzijds hebben we zo mensen en verenigingen leren kennen waar we tot nu toe het bestaan niet van afwisten. Anderzijds was het enthousiasme van het publiek eerder gematigd. En het is duidelijk dat het merk ‘Vila Cabral’ zeker nog niet op de Wilrijkse kaart staat. Voor een volgende editie moeten we tijdig beginnen nadenken, zien met welke partners een samenwerking mogelijk is en het communicatieluik beter integreren opdat Vila Cabral véél meer een gedragen verhaal wordt en geen optelsom van kleine initiatieven.

Congolese kunst in het kader van Vila Cabral.

Podiumkunstenfestival Tijdens het weekend van 25 en 26 november bezetten enkele jonge toneelgroepen de schouwburg van cultuurcentrum De Kern. De jonge makers van Het Dionteater, Pit! Jongerenatelier en de Bijzonder Sympathieke Onruststokers brachten elk een eigen voorstelling, het publiek kreeg dus drie voorstellingen voor één prijs, en keken ook naar elkaars presentatie. Waardoor het een unieke toonervaring werd, die prijsgaf waar jong Wilrijks theatertalent anno 2011 toe in staat is.

2011 kort •

Cinékids 2. De tweede editie van het Wilrijkse kinderfilmfestival stond helemaal in het teken van Annie MG Schmidt. Tijdens de herfstvakantie veranderde cc De Kern, ook letterlijk, in de Petteflet van Pluk. Vijf familiefilms, inleidende kinderlezingen en erg avontuurlijke workshops completeerden de affiche. Een kinderfuif sloot deze tweede editie af. Meer dan 1300 deelnemers genoten van Cinekids 2.

20


Gemeenschapsvormende projecten. De volgende projecten werden betoelaagd in 2011: o AES-project: voetbaltornooi met culturele randanimatie o Mundial Night – project: Exotisch festival voor jongeren in het cultuurcentrum o Davidsfonds en Vlaamse volksbeweging: Meesterwerken van Vlaamse componisten worden uitgevoerd door de stedelijke academie voor Muziek o Neerlandraad - project: tentoonstelling in de wijk o Karibu festival - multicultureel feest op een voetbaltornooi met culturele animatie

Kleinschalige cultuurprojecten. Het districtscollege ondersteunt jaarlijks verenigingen en organisaties die een meerwaarde bieden aan het culturele leven in Wilrijk. Het maximumbedrag dat u voor een kleinschalig project kan aanvragen, bedraagt 500 euro. De volgende projecten hebben een financiële tegemoetkoming ontvangen: o Persephone – Kerstconcert o Vereniging Vlaamse Letterkundigen – Literaire Estafette o Rampenplan – Rampenplan o Ask Stuwer – Drie Eikenloop o Koninklijke Harmonie St. Bavo – lenteconcert o Dennis Ravays – Art on Wheels o Oosterveldfeesten o Tentoonstelling – Kunstenaarscollectief Koornbloem o Wandelclub gun je de tijd – Pasar Boomt o Haikoe kern – 30e Haikoe dag o Kav H Naam Jezus Neerland – Haloweentocht o Sympathieke Onruststokers – De volgende graag o H. Rozenkransparochie - kerstconcert

21


Sport Algemeen Het district is bevoegd voor het lokale sportbeleid. Het ondersteunt en subsidieert een goed georganiseerde lokale sportraad, die intussen uitgroeide tot een representatieve lokale sportkoepel. De Wilrijkse sportraad adviseert het lokale sportbeleid en promoot het plaatselijke sportleven. Verenigingen die lid zijn van de Wilrijkse sportraad, kunnen rekenen op subsidies van het district voor de organisatie van evenementen, de aankoop van sportmateriaal en het uitvoeren van werken aan lokale sportinfrastructuur. De sportantenne zorgt voor de administratieve afhandeling van de subsidieaanvragen: zij controleert de dossiers, maakt ze voor advies over aan de sportraad en agendeert ze tot slot op het districtscollege. Verder ondersteunt het districtsbestuur de sportinitiatieven van plaatselijke sportclubs op logistiek vlak. De sportantenne neemt daarbij de administratieve afhandeling op zich. Tot slot staat het district in voor de aanleg en het onderhoud van de lokale sportpleintjes. Via de sportantenne geeft het districtsbestuur daarvoor opdrachten aan de stedelijke diensten. Het plaatsen of herstellen van toestellen, zoals voetbaldoelen of basketbalpalen, zijn daar voorbeelden van.

Blikvangers Seniorensportdag Eind april 2011 organiseerde het district haar eerste seniorensportdag. Doel was om de deelnemers te laten kennismaken met het bestaande aanbod voor 55+ers in Wilrijk. Er was een gevarieerd aanbod aan activiteiten, zoals onder andere aquagym, volksspelen, Wii, nordic walking, en yoga, zodat elke 55-plusser die dag aan z’n trekken kwam. Elke deelnemer kon naar eigen smaak zijn/ haar dag samenstellen. Deze dag werd ondersteund door de Wilrijkse ouderenraad en de 3 dienstencentra. 68 personen namen deel aan deze sportieve dag.

Geitepad In de lente van 2011 werden, mede door de bereidwillige hulp van de Wilrijkse wandelvereniging De Sinjorenstappers, de verdwenen bordjes langsheen het Geitepad terug aangevuld. Ook werd de bijhorende brochure in een fris, eigentijds jasje gestoken. Op 29 mei organiseerde het district een fietshappening waarbij jong en oud op eigen tempo het vernieuwde Geitepad konden affietsen. In de kinderboerderij werden de deelnemers getrakteerd op een drankje en een hapje. Sindsdien verkopen deze Geitepadbrochures als zoete broodjes.

Fietsen op het Geitepad.

22


Loopparcours Via een cofinanciering met de stad, werd begin 2011 in het Fort 6 domein een loopparcours aangelegd. Dit leuke 2km lange uitdagende parcours met een duidelijk overzichtelijk startbord en afstandspaaltjes is een must voor zowel de beginnende als de meer ervaren loper. Met een gezellige ontbijtjogging, ondersteund door atletiekvereniging AVI, werd dit op 15 mei ingehuldigd. Dit loopparcours werd ondertussen mee opgenomen in de Loopgids 2012.

Joggen in het groen op het nieuwe loopparcours van Fort 6.

2011 kort • •

• •

Wielrenster Lenny Druyts won de trofee voor sportverdienste 2010. In juni werd het Wilrijks zwemlessenproject afgerond (dit was in sept 2010 gestart). In het totaal schreven 151 kinderen geboren in 2004 zich in voor de lessenreeksen. Op de laatste les van elke reeks behaalde elke deelnemer een diploma watergewenning of baantjeszwemmen. De pistemeeting achter zware motoren in het Wielercentrum aan de Moerelei, een organisatie van de Koninklijke Wielerclub Feestcomité Wilrijk, kon rekenen op heel wat toeschouwers. Koninklijke Wielerclub Feestcomité Wilrijk organiseerde in juni weerom een wielerwedstrijd voor dames in Wilrijk. Het parcours liep door de wijk Neerland. Kelly Van den Steen (juniores) en Nele Segers (nieuwelingen) waren de winnaressen.

23


• • •

• • • • • •

Tijdens de zomermaanden werden er, in het kader van het 10 000 stappenproject, voor de 55+ers 10 wandelactiviteiten georganiseerd. ‘Schaken in het Park’ tijdens de 11-juliviering kon weer rekenen op een schare fans die in het Steytelinckpark op een klein of reuzegroot schaakbord hun tegenstrever trachtte schaakmat te zetten. De 17de dernywedstrijd tijdens de jaarmarkt op augustus kreeg met Bjorn Leukemans een verdienstelijke winnaar. Luca Paolini en Nico Eeckhout vervolledigden het podium. Duizenden toeschouwers waren getuige van een spannende eindspurt. In september werden er 2 pingpongtafels geïnstalleerd in het district; één bevindt zich naast het basketveld in de Kortestraat, de ander kan je terugvinden op het speel- en sportpleintje aan het Bernard De Pooterplein. De 8ste Fort 6-cross, ereprijs Jef Peeters vond plaats op 23 oktober. Bart Verschueren zegevierde bij de beloften en eliterenners zonder contract. 76 wandelaars bonden op 11 november de schoenen aan om deel te nemen aan Wilrijk Wandelt. Jessy Druyts, winnares van een zilveren medaille op het EK en WK junioren werd in november gehuldigd op het districtshuis. Reeds voor de 48ste keer vond tijdens het kerstweekend de loopwedstrijd Geitencorrida Jean Van Onselen plaats. Het district kende een evenementensubsidie van 600 euro toe aan volgende clubs: KFCO Wilrijk, Sinjorenstappers, K. Modern Skaters, HV Uilenspiegel, KFC RoodWit, Red Vic Wilrijk BBC, AVI en SK Wilrijk. Aan de volgende clubs werd een materiaal- en/of infrastructuursubsidie toegekend: Dansstudio Swing, Volleybalclub KWB Wilrijk, Royal Antwerp Eagles, AVI Wilrijk, Judoclub Asahi Wilrijk, SK De Brug, SK Wilrijk, KFCO, Red Vic Wilrijk BBC, Daehan, VK Valaarhof (voetbal), K. Modern Skaters en Judoclub Bujin Wilrijk.

24


Jeugd Algemeen Sinds 2005 huizen de jeugddienst van Wilrijk en Stedelijk jeugdcentrum Vizit in het nieuwe jeugdcentrum op de Heistraat 34a. Waar vroeger de gemeenteschool was, en later de muziekschool, werd opnieuw een plek voor jongeren gecreëerd. Onder de leuze ‘een gebouw voor en door jongeren’, biedt deze infrastructuur met repetitieruimtes, een kaffee en een grote polyvalente zaal de jongeren alle mogelijkheden. De opdrachten waar de jeugddienst en het jeugdcentrum zich op toespitsen zijn in al die jaren ongeveer dezelfde gebleven. Zo staat de jeugddienst in voor de ondersteuning van jongeren en jeugdverenigingen en organiseert ze een hele reeks activiteiten zoals; de Grabbelpas, de Swap, knutselateliers voor kinderen en voorleesnamiddagen in de kinderbib, buitenspeeldag en Sinterklaasfeest,… Tijdens de schoolvakanties kan je er niet omheen: er heerst een gezellige drukte op de jeugddienst. Jaarlijks komen er meer dan 3000 kinderen en jongeren naar de jeugddienst in het kader van Grabbelpas en Swap. De activiteiten zijn erg divers zodat iedereen er iets kan vinden naar zijn zin: koken, sport, spel, knutselen, uitstapjes, toneel en improvisatie… alles komt aan bod. Enthousiaste monitoren staan in voor de begeleiding van activiteiten. Zij zorgen voor een vrolijke noot tijdens de vakantieperiode en zijn ondertussen uitgegroeid tot een vriendengroep. Het aanbod van de jeugddienst kan enkel georganiseerd en gerealiseerd worden dankzij de inzet van enthousiaste monitoren. Het is dankzij hun inzet, motivatie en creativiteit dat de activiteiten zo’n succes kennen. Om hen te bedanken voor hun vrijwillige inzet, worden zij in de bloemetjes gezet met een leuke ontspanningsactiviteit. De jeugdraad, de officiële spreekbuis voor jongeren, kent een opmars. Jongeren vinden de weg naar de jeugdraad en merken dat hun stem werkelijk wordt gehoord. Ze hebben inspraak in het jeugdbeleid van Wilrijk maar even goed in de (her)aanleg van straten of pleinen. Door de handen in elkaar te slaan, kunnen we met het jeugdbeleid van Wilrijk meer bereiken. Zij geven advies aan de schepen van jeugd die dit meeneemt naar het bestuur van het district. Er zijn vele jeugdverenigingen, 7 chirogroepen, 8 scoutsgroepen, waarvan één jingroep, twee jeugdhuizen, waar vrijwilligers zich op momenten wanneer de jeugddienst minder actief is inzetten om kinderen en jongeren een fijne tijd te laten beleven. De jeugddienst staat in voor ondersteuning bij vragen over subsidies, ledenwerving, uitlenen van materiaal… Zij kunnen beroepen doen op inhoudelijke, materiele en financiële ondersteuning: - infrastructuurwerken aan jeugdlokalen - fuifsubsidies voor jongeren en jeugdverenigingen - fuifsubsidies voor jeugdhuizen De jeugddienst realiseert mee projecten en ideeën waar jongeren mee rond lopen. Wie een idee heeft kan op de jeugddienst terecht voor ondersteuning bij de verwezenlijking van hun projecten. Speelruimte:een plek waar kinderen veilig kunnen spelen en kunnen ravotten vindt het district belangrijk. De jeugddienst staat in voor het onderhoud van deze plaatsen en is verantwoordelijk voor de (her)aanleg van nieuwe speelterreinen.

25


De opdracht van Vizit bestaat erin een infrastructuur te voorzien waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en hun ding kunnen doen (optredens, repetitielokalen,..). In dat gebouw organiseert Vizit ook een hele reeks workshops en voorstellingen. Maar de mooiste verwezenlijkingen zijn die activiteiten die de jongeren zelf in elkaar steken, zoals de kaffeewerking, optredens,…

Blikvangers Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad 2011 Antwerpen was in 2011 Europese jongerenhoofdstad en dat hebben we ook gemerkt in Wilrijk. Het hele jaar lang werden er allerlei activiteiten voor kinderen en jongeren georganiseerd waar zij de centrale rol in speelden. •

• •

• •

Graffiti Jam XL. Op zaterdag 17 september 2011 vond de Graffiti Jam XL plaats onder het viaduct aan de A12. Dit evenement was een organisatie vanuit de jeugddienst, jeugdcentrum, cc De Kern de jeugdhuizen én jongeren zelf. Die dag vonden er allerlei activiteiten plaats die te maken hadden met urban cultuur. Nationale en internationale graffitiwriters kregen de kans om een pijler te bespuiten, er vond een workshop graffitispuiten plaats voor beginners, skaters konden zich uitleven op de De Graffiti Jam XL. skateramp, er was een loungebar waar er eten en drinken was. Er waren optredens van hiphop groepen: Steen, Boef en Gelogeerde Aap stonden op het podium. Achteraf trakteerden de jeugdhuizen ons nog op een afterparty. In totaal kwamen er 1271 jongeren. EVS-vrijwilliger: Tijdens de periode van 1 tot 15 juli was er een Spaanse vrijwilligster actief op de jeugddienst. Zij was voor 6 maanden in Antwerpen en werkte mee aan verschillende projecten. Europees land in de kijker: Ieder week werd er één Europees land in de kijkers gezet in het jeugdcentrum en de jeugddienst. Dit kon gaan van frieten bakken (België), camping kosmos (Nederland), tekenactiviteit rond Mona Lisa (Frankrijk) Lego is té gek (Denemarken),… Knikkerkampioenschap @ de Bist: Op 25 mei namen 30 kinderen deel aan het knikkerkampioenschap. De finale vond plaats in Park Spoor Noord. De Nieuwe Antwerpenaar voor kinderen : zie communicatie

26


District luistert naar kinderen en jongeren De stem van kinderen en jongeren is erg waardevol, wie beter als zij kunnen ons input en advies geven om het jeugdbeleid zo goed mogelijk te realiseren. Maandelijks komt de jeugdraad samen, zij zijn het officiële advies orgaan voor het districtscollege. Zij vergaderen over thema’s die jongeren aanbelangen en schrijven hierover advies dat wordt doorgegeven aan het districtscollege. De jeugdraad is een verzamelplek voor leden van jeugdverenigingen waar ze allerlei informatie kunnen uitwisselen rond hun werking. Naast het inhoudelijke denkwerk zorgen zij ook voor activiteiten die jeugdverenigingen dichter samen brengen. Zo organiseerde zij een barbecue voor de leiding en een jeugddag voor alle leden van de jeugdvereniging. Zij verzamelden met 600 in fort 6 waar ze samen een spel speelden. Sinds november is er ook en kinderdistrictsraad, dat is het jongere broertje van de jeugdraad. In de districtsraad zetelen kinderen van het 5e en 6e leerjaar van de Wilrijkse basisscholen. Zij kwamen op 30 november voor het eerst samen in de raadszaal van het districtshuis en kregen eerst een uitleg over de werking van het district om dit na dien te zien in de praktijk door een rondleiding te krijgen in het districtshuis. Nadien werden zij aan het werk gezet en konden zij advies geven over een nieuwe speeltuin die aan de Rendierstraat komt. Er werden drie voorstellen opgemaakt waarna er een stemming plaatsvond van het beste concept. Dit concept werd meegegeven aan de ontwerpers van de speeltuin. De kinderdistrictsraad stemt.

Speelterreinen In 2011 waren er heel wat realisaties van aanleg van nieuwe speelterreinen. Zo werd er in maart een speeltuig aan de Bist geopend. Kinderen die op de Bist komen, kunnen hun bezoek combineren met een leuk moment op de speeltuin. Het parkje aan de Rooiboslaan, beter bekend als ’t Marmotteke, werd in het najaar helemaal heraangelegd. De aannemer ging met het thema dieren aan de slag en deze kom je overal tegen aan de speelinfrastructuur. In november werd deze nieuwe speeltuin feestelijk ingehuldigd met een openingsfeest. Bezoekers werden getrakteerd met koffie, thee en taart en voor de kinderen was er een ontdekkingszoektocht doorheen de nieuwe speeltuin. Het was een mooi openingsfeest. In het najaar werd ook het speelterrein aan de Planetariumlaan heringericht, het centrale thema is sterren en planeten. Kinderen kunnen zich uitleven op verschillende nieuwe speeltoestellen.

27


2011 kort • • • • • • • • • • • • • •

De jeugdraad heeft sinds september een nieuw bestuur. Deze kwamen 8 keer samen en gaven 10 adviezen aan het districtscollege. De jeugdraad organiseerde een jeugddag voor alle Wilrijkse jeugdverenigingen, in totaal namen er 600 kinderen en jongeren deel aan deze activiteit. Sinds de zomervakantie worden jongeren op de hoogte gebracht via gratis smscommunicatie. Er worden sms'en gestuurd rond workshops, feestjes en activiteiten van het jeugdwerk. Tijdens de zomervakantie zijn er twee speelpleinen waar kinderen terecht kunnen als hun ouders moeten werken. Gekkootje Wilrijk is een organisatie van Kindervreugd en Florifant wordt georganeerd door Koraal. Jeugdvereningen kregen het aanbod om een vorming te volgen rond evacueren. Chiro Sint Jan Vianney kreeg 2 115,07 euro voor de bouw van een extra opslagruimte voor materiaal. 6 fuiven kregen de steun van het district door gebruik te maken van de fuifsubsidies. 8 organistoren konden gratis gebruik maken van de jeugdhuizen. Tijdens oudejaarsnacht reen 474 gebruikers gratis met de feestbus van De Lijn. Jeugdcentrum Vizit organiseerde 4 vormingen: tapcursus, fiets herstellen, vorming alcohol en rookpreventie en EHBO. Vzw Leerlingen begeleiding Antwerpen, kon rekenen op een subsidie van 500 euro. De jeugddienst verkocht 359 Grabbelpassen, 1969 verschillende kinderen kwamen naar de Grabbelpasactiviteiten. De A kaart deed zijn intrede voor het tieneraanbod, het tieneraanbod kreeg een andere naam namelijk YTV?! (Youth service Teens Vizit), 192 jongeren namen deel aan de activiteiten. Woensdag 6 april werd er buiten gespeeld op de Bist, het was Vlaamse Buitenspeeldag. De Bist werd omgetoverd tot één groot speelparadijs. 1625 kinderen kwamen mee spelen met de speltrappers op verschillende evenementen: Zomer van Antwerpen, Willrock,… Op 10 november werden alle Wilrijke vrijwilligers van het jeugdwerk bedankt voor hun inzet met een discofeest.

28


Senioren Algemeen Het lokaal ouderenbeleid behoort tot de bevoegdheidsdomein van het district. In tijden van vergrijzing en verzilvering wil het lokaal ouderenbeleid haar verantwoordelijkheid naar de groep van oudere burgers opnemen. Door het uittekenen van een duidelijk en krachtig ouderenbeleid, kan de samenwerking tussen de vele partners, zoals de Ouderenraad, dienstencentra, WZC; seniorenverenigingen, CC De Kern, Bibliotheek, sportantenne, vrijwilligers en het district optimaal verlopen. De voornaamste aandachtspunten van het Wilrijkse seniorenbeleid waren in 2011 het dichten van de digitale kloof en het langer zelfstandig wonen.

Blikvangers "Voel je goed"-beurs Het district organiseerde deze beurs op 18 maart 2012 voor de eerste keer in het districtshuis. Partners waren de dienstencentra en de Wilrijkse ouderenraad. Tijdens deze beurs werden verschillende workshops en infostanden aangeboden zoals: • Geheugentraining • Gezonde voeding • Osteoporose • Hoe je gsm gebruiken

Gezellig nakaarten op de Voel je goed-beurs.

29


Daarnaast konden de bezoekers bij volgende infostanden terecht voor nuttige informatie: • Inbraakpreventie • A- Kaart • Zorgbedrijf • Verschillende verenigingen De dag werd afgesloten met een toneelstuk opgevoerd door senioren: “Het leven zoals het is: het dienstencentrum." De workshops waren vlug volzet, in totaal telden we 350 bezoekers.

Uitbouw netwerk "potentieel kwetsbare vereenzaamde ouderen" Vereenzaamde ouderen werd als thema reeds meerdere malen aangekaart. Wilrijk is het district met het hoogste aandeel oudere bewoners: 27% van de bevolking behoort tot deze doelgroep. Het project "Eenzaamheid" richt zich tot senioren die tijdens de kalenderjaren 2009-2010 alleen zijn komen te staan door het verlies van hun partner. Een werkgroep, samengesteld uit leden van de Ouderenraad en nieuwe externe vrijwilligers volgden eerst een opleiding rond “de verschillende manieren om verdriet te verwerken” en “hoe hier mee omgaan”. Op 8 december 2011 vond een eerste ontmoetingsdag plaats. De deelnemers werden ontvangen met een glaasje cava en verwelkomd door de districtsschepen voor senioren en de voorzitter van de ouderenraad. Verder werd overlopen welke activiteiten in de toekomst wenselijk zijn. De ontmoetingsdag werd afgesloten met een lunch. Voor de ontmoetingsdag werden 200 alleenstaande senioren aangeschreven, waarvan er 50 positief reageerden. Het project wordt voortgezet in 2012.

Verjaardagskalender voor senioren In november 2011 stuurde het district een kalender op naar alle inwoners ouder dan 70. De kalender, die voor meerdere jaren gebruikt kan worden, bevat heel wat nuttige informatie voor senioren en praktische tips en weetjes. Door deze informatie eerder in een kalender dan een gids te integreren, wordt ze zichtbaarder en hopelijk vaker benut.

Een verjaardagskalender vol tips.

30


2011 kort • • • • • •

Op 28 april 2011 werd de eerste sportdag voor 55-plussers georganiseerd. Meer informatie over deze activiteit vindt u bij het hoofdstuk 'Sport'. Tijdens de zomermaanden organiseerden de sportantenne, de seniorenconsulent en de dienstencentra van Wilrijk een wandelingenreeks in het kader van het 10 000 stappen-plan. Het district bracht ook in 2011 twee activiteitenkalenders uit (voorjaar & najaar) met een heleboel activiteiten van onder meer de Wilrijkse ouderverenigingen en dienstencentra. In het kader van de seniorenparagraaf bracht de ouderenraad 5 adviezen uit omtrent openbare werken, dit op vraag van het district. Er werden 10 vragen gesteld over openbaar domein aan het districtscollege. De ouderenraad organiseerde, in samenwerking met het district, een seniorenuitstap naar mol op 30 mei 2011. In november 2011 werd, in het kader van de week van de senior, in het districtshuis een reeks informatiesessies gehouden over uiteenlopende thema's als testamenten, media van nu en waardig sterven.

31


Informatie en communicatie Algemeen Het districtsbestuur streeft naar een duidelijke, éénvormige en samenhangende communicatie met de Wilrijkenaars en besteedt aandacht aan districtspromotie. Om de districtsinformatie voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar te maken zet het district een ruim assortiment aan informatiekanalen in. Eén van de belangrijkste informatiekanalen is het stadsmagazine De Nieuwe Antwerpenaar. Elke twee weken krijgen alle Wilrijkenaars de editie Wilrijk van de stadskrant in de bus. Daarnaast koopt het district bij grote evenementen redactionele ruimte in de huis-aanhuisbladen Passe-Partout en De Streekkrant. Daarmee wordt informatie van het district Wilrijk verspreid in de districten Wilrijk, Antwerpen, Borgerhout, Berchem, Hoboken en de gemeenten Hemiksem, Aartselaar, Kontich, Hove, Edegem en Mortsel. Voor de promotie van activiteiten die het zelf organiseert, laat het district affiches en flyers drukken. Meer uitgebreide districtsthema’s, informatie over de dienstverlening, een overzicht van het Wilrijkse verenigingsleven of een kijk op Wilrijkse bezienswaardig-heden komen aan bod in folders en brochures. Eén maal per jaar organiseert het district een onthaalavond voor nieuwe inwoners. Alle mensen die in het afgelopen jaar naar Wilrijk verhuisden, worden uitgenodigd. Bij een hapje en een drankje kunnen de genodigden kennismaken met de diensten in het district en al hun vragen stellen. De aanwezigen krijgen ook een informatiepakket mee naar huis. Ook via de geschreven en audiovisuele pers probeert het district zoveel mogelijk districtsinformatie te verspreiden. Het district verstuurt persberichten als het kan, nodigt de pers uit waar nodig en organiseert persmomenten, indien ze nuttig zijn. Sinds 2008 informeert het district Wilrijk zijn burgers ook via moderne media zoals lichtkranten en sms. Tot slot kan iedereen op elk moment van de dag informatie over het district opzoeken via de website www.wilrijk.be.

Blikvangers Uitbouw sms-communicatie In 2008 startte het district als eerste openbaar bestuur in Vlaanderen met het informeren van haar burgers via sms. Hierbij ging het in eerste instantie om informatie over de werken aan de Bist. In 2010 werd een nieuwe verzendgroep gestart waarin deelnemers berichten ontvangen over wegwerkzaamheden in heel Wilrijk. Eind 2011 telde deze dienst 508 ingeschreven gebruikers. Er werden 20 berichten uitgestuurd in 2011. Ontvang informatie via sms.

32


In augustus 2010 breidde Wilrijk haar sms-communicatie uit naar de doelgroep jongeren. De deelnemers ontvangen informatie over het jongerenaanbod van het district en fuiven van lokale jeugdverenigingen. Na een moeizame start maakten eind 2011 al 100 jongeren gebruik van dit kanaal. Er werden op vier maanden tijd 9 berichten uitgestuurd.

Bijzondere publicaties De communicatiecel van Wilrijk staat de diensten van het district bij in het communiceren van de initiatieven en evenementen die georganiseerd worden. Dit kan via een uitgebreide reeks van kanalen gebeuren, gaande van een persbericht over flyers tot publicaties op maat. Een overzicht van enkele markante publicaties die de communicatiecel dit jaar mee realiseerde: • Vernieuwde wandelbrochure van het Geitepad • Verjaardagskalender met nuttige inlichtingen en praktische tips voor Wilrijkse senioren • Creatie van panelenset voor openluchttentoonstelling en huldiging van de Wilrijkse oorlogsslachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Wilrijkse kinderen maken De Nieuwe Antwerpenaar Het stedelijk infomagazine De Nieuwe Antwerpenaar vervult een belangrijke rol in de communicatie van het district Wilrijk met haar inwoners. Tweewekelijks vindt de Wilrijkenaar in het magazine zeven bladzijden met districtsinformatie, en dit 21 keer per jaar. Naar aanleiding van Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad 2011 organiseerde het district op maandag 11 april een bijzondere activiteit voor Wilrijkse kinderen. Zij mochten zelf het leeuwendeel van de Wilrijkse bladzijden van De Nieuwe Antwerpenaar vullen met teksten, foto's en tekeningen. Onder begeleiding schreven de kinderen.artikels over onder andere Lenny Druyts (winnares van de Trofee voor Sportverdienste), de nieuwe speelinfrastructuur op de Bist en het evenement 'Met belgerinkel naar de winkel'. De jonge redacteurs mochten zelf poseren voor een paginagrote foto en kregen het bezoek van hun volwassen collega's, echte journalisten van onder meer Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. De artikels van de jonge journalisten verschenen op 15 mei in een bijzondere Wilrijkse editie van De Nieuwe AntwerWilrijkse kinderen aan de slag penaar. voor De NIeuwe Antwerpenaar.

33


2011 kort • •

• •

Persberichten. Het district Wilrijk stuurde 33 persberichten uit in 2011. Daarnaast werden 6 persuitnodigingen verzonden voor persconferenties, openingen en evenementen allerhande. Wilrijkse polo. Er werd een polo ontworpen die door het personeel kan worden gedragen bij activiteiten van het district. De polo, die zwart is en het stads- en districtslogo en de url www.wilrijk.be bevat, maakt dat medewerkers zichtbaarder zijn en makkelijker aanspreekbaar voor het publiek. Jaarmarkt. Sinds twee jaar krijgt elk Wilrijks gezin een folder in de brievenbus met informatie over het jaarmarktweekend. Ook in 2011 werd deze folder gemaakt, dit keer op 18 000 exemplaren. De folder bevatte informatie over de jaarmarkt, de dernywedstrijd, de ticketdagen van CC De Kern, de zomercinema en Willrock. De Nieuwe Antwerpenaar. Het district Wilrijk krijgt tweewekelijks 7 bladzijden met eigen informatie in het stedelijke informatiemagazine De Nieuwe Antwerpenaar, dat huis aan huis wordt bedeeld en 21 maal per jaar verschijnt. Lichtkranten. Het district bestelde drie nieuwe lichtkranten in 2011 voor de locaties Doornstraat, Valaardreef en Heistraat. Deze laatste vervangt een exemplaar dat werd aangereden op 9 september. Daarmee zal het totaal aantal Wilrijkse lichtkranten op vijf komen. De lichtkranten worden in 2012 geplaatst en geoperationaliseerd. 44 verenigingen maakten in 2011 gebruik van de Wilrijkse lichtkranten om hun activiteit aan te kondigen. Draadloos internet. Sinds juni kunnen bezoekers van het Wilrijkse districtshuis gebruik maken het draadloos Wifi-netwerk. Wilrijk biedt deze gratis internettoegang als eerste districtshuis aan.

34


Inspraak en bewonersoverleg Algemeen Het stedelijk wijkoverleg organiseert communicatie, inspraak en participatie op maat van de Wilrijkenaar. Voor elk project wordt een aangepast communicatietraject uitgewerkt. Belangrijk is dat de communicatie, tussen bewoners enerzijds en bestuur anderzijds, in twee richtingen plaatsvindt, dus zowel top-down als buttom-up. Daardoor wordt de betrokkenheid van de bewoners vergroot en kan er beter ingespeeld worden op behoeften en wensen van de Wilrijkenaars. Initiatieven van het wijkoverleg kunnen op straat-, buurt- of wijkniveau, en dit zowel voor lokale als voor bovenlokale projecten. Meer en meer kiest het Wilrijkse bestuur, maar ook het stedelijk college, voor één of andere vorm van overleg met zijn bewoners. Daarbij zijn de bewonersgroepen of actieve Wilrijkenaars een belangrijke partner. Maar elke buurtbewoner kan als ervaringsdeskundige een positieve invloed hebben op een concreet project. Inspraaktrajecten gaan de laatste jaren niet meer enkel over de aanleg van het openbaar domein, waar het al langer gebruikelijk was om overleg te organiseren. In projecten rond bijvoorbeeld groen of jeugd kan inspraak een belangrijke meerwaarde betekenen en het draagvlak in de buurt vergroten. Dit bevordert mee het slagen van een beleid. Naast het overleg met de bewoners, is ook een nauwe samenwerking met de beleidsmakers en de verschillende stedelijke diensten nodig om het juiste kader voor een participatietraject te kunnen creëren. Enkel zo kan het stedelijk wijkoverleg over de juist informatie beschikken om met voldoende expertise in dialoog te gaan met de bewoners. Verschillende communicatiekanalen worden ingezet om de participatie en communicatie voor een project optimaal uit te voeren. Een aantal klassieke communicatiekanalen, zoals infobrieven of nieuwsbrieven, infovergaderingen, website, De Nieuwe Antwerpenaars en persartikels worden vaak gebruikt en blijken meestal ook efficiënt. Daarnaast maakt het stedelijk wijkoverleg waar mogelijk ook gebruik van andere kanalen zoals een tentoonstelling, een inspraakspel voor kinderen, een infobeurs of een bevraging. Ook de nieuwe media, zoals de lichtkranten of SMS-communicatie, wordt meer en meer ingezet om meer bewoners te bereiken.

Blikvangers Wijkcirculatieplannen (WCP) De stad wil voor zoveel mogelijk wijken een studie laten uitvoeren om het verkeer in de wijk in kaart te brengen, problemen te detecteren en oplossingen te zoeken. De opmaak van zo’n WCP neemt heel wat tijd in beslag. Eind 2011 werd het wijkcirculatieplan voor de wijk Koornbloem goedgekeurd door de gemeenteraad en de districtsraad. Daarmee wordt het startschot gegeven om enkele infrastructurele ingrepen uit te werken die het sluipverkeer in de wijk moeten tegengaan. Zo zal de enkelrichting in de Legerstraat worden omgekeerd en ook het laatste stukje Legerstraat wordt enkelrichting gemaakt. Het Berkenveldplein wordt in een eerste fase door middel van een proefopstelling een echt plein, waar geen doorgaand verkeer meer langs kan.

35


Deze plannen werden uitgewerkt na een lange studieperiode, waarbij de bewoners betrokken werden. Ook nu kregen ze de definitieve plannen te zien en konden ze nog bemerkingen kwijt. Daarnaast werd in 2011 de opmaak van een WCP opgestart voor de Wilrijkse wijk Hoogte en de Antwerpse wijken Middelheim en Tentoonstelling. Door ook over de districtsgrenzen heen te kijken kunnen de problemen beter aangepakt worden, wat de verkeersveiligheid voor de bewoners zal vergroten. Voor dit WCP werd er eerst een bevraging georganiseerd bij de betrokken bewoners. Hieraan namen 919 bewoners uit de betrokken wijken deel. De resultaten van deze bevraging vormen mee de basis voor het voorontwerp dat door het studiebureau Omgeving opgemaakt zal worden.

Opening Bist Na twee jaar hard werken is de metamorfose een feit. De nieuwe Bist is klaar. Omdat de Bist het centrumplein van Wilrijk is, omdat veel Wilrijkenaars de werken op de voet volgden, omdat bijna iedereen wel eens hinder ondervond van de werken, besloot het distictscollege al zijn inwoners te bedanken voor het geduld. Op 21 januari werd met de nodige toeters en bellen, onder meer muziek en gratis frietjes, de vernieuwde Bist plechtig geopend. Iedereen kon op de foto met het mooie plein als achtergrond, er was kinderanimatie, kortom, het werd een spetterend feest!

Veel volk op de opening van de Bist.

Nieuwe speeltuintjes in Marmotteke en Wanninkhove In de wijken Valaar en Neerland werden in 2011 gloednieuwe speeltuintjes geplaats. De firma Krambamboel werkte een voorstel op maat uit, ge誰nspireerd door de rijke geschiedenis

36


van de wijken. In het Marmotteke werd er gekozen voor het thema kinderboerderij. Zo blijft het parkje toch verbonden met dieren, die er lang een plek vonden. In het Wanninkhovepark werd de speeltuin opgebouwd rond het thema sterren en planeten, naar de nabijgelegen Planetariumlaan. In de voorbereidende planningsfase werden de buurtbewoners van beide wijken steeds betrokken. Op het Valaar startte dit traject al in 2010, met een breed participatietraject waarvoor alle Valarianen werden uitgenodigd. Hiervoor werkte het stedelijk wijkoverleg nauw samen met de bewonersgroep Valaar. In de wijk Neerland werd de Neerlandraad en de Neerlandschool nauw betrokken bij het uittekenen van de plannen. De Neerlandraad vond de nodige vrijwilligers zodat het dierenparkje kon blijven bestaan. De speeltuin op het Valaar werd feestelijk geopend in november 2011. Die op het Neerland volgt in het voorjaar van 2012.

2011 kort •

BPA Neerland | De ontwikkeling van het park krijgt in 2011 stilaan vorm. Er wordt een concreet plan uitgetekend voor de groene zone, met respect voor de bestaande natuurlijke elementen en zorg voor de waterhuishouding in dit natte gebied. De plannen worden aan de buurt en de geïnteresseerden voorgesteld tijdens een lentepicknick. De Bruynlaan | Eén van de grotere projecten tijdens deze legislatuur, is de heraanleg van de De Bruynlaan, samen met de VIIde Olympiadelaan. Sinds begin 2011 was de voorbereiding in volle gang. Er werd een hoorzitting georganiseerd, samen met de collega’s van het wijkoveleg Kiel. Na de zomer startte de aannemer met de eerste fase van de werken. Tegen het einde van 2011 is de zijde met de even huisnummers al opnieuw aangelegd, met gescheiden riolering en een gloednieuw fietspad. Bewoners worden tijdens de werken regelmatig geïnformeerd door middel van infobrieven. Ook in De Nieuwe Antwerpenaar wordt er ruimte voor deze werken voorzien. Olympiadekruispunt | AWV zorgde aan de rand van Wilrijk wel voor de grootste werf van 2011. Het Olympiadekruispunt werd volledig vernieuwd. Daarbij gaat veel aandacht naar verkeersveiligheid, vooral voor de zwakke weggebruikers. Het nieuwe kruispunt, in vijfhoekige vorm, krijgt meer verkeerslichten en duidelijke fietspaden. In het kader van dit project wordt er ook een nieuwe Park&Ride-parking aangelegd tussen de Boomsesteenweg en de Kruishofstraat. Ook de keerlus en eindhalte van tram 6 werd verplaatst naar deze zone. De tramlijn loopt nu langs de Kruishofstraat en de Populierenlaan. Stedelijk wijkoverleg Wilrijk nam de coördinatie voor het communicatietraject voor zijn rekening. Uiteraard was er een nauwe samenwerking met AWV, De Lijn, stedelijk wijkoverleg Kiel en de communicatiedienst van SW. Er kwam een startvergadering voor de omwonenenden, alle buurtbewoners kregen een nieuwsbrief, er werd een uitgebreide website opgesteld en tijdens de werken werden betrokken bewoners ook regelmatig geïnformeerd met infobrieven. Vaderlandstraat fase 2 | In maart 2011 startten de werken aan het tweede deel van de Vaderlandstraat. Naar analogie van de werken die in 2006 werden afgerond, werd ook dit deel van de straat vernieuwd. Daarbij was er aandacht voor verkeersremmende maatregelen en groen. De bewoners werden voor de werken uitgenodigd voor een infovergadering. SMS Werken | Sinds dit jaar kunnen alle Wilrijkenaars inschrijven voor deze gratis SMS-dienst. Via gratis SMS-en die het district verspreid, worden geïnteresseerde bewoners verwittigd van wegenwerken in het district, die het doorgaand verkeer hinderen. Zo worden ook niet-buurtbewoners geïnformeerd en kunnen ze hun reisroute indien nodig aanpassen.

37


Evenementen en feestelijkheden Algemeen Het district is bevoegd voor het organiseren van feestelijkheden, waaronder recepties en ontvangsten, naast andere evenementen. Grote publiekstrekker is elk jaar weer de jaarmarkt. Maar het hele jaar door zijn er wel ontvangsten en feesten, waar het district zich telkens van zijn sterkste kant laat zien. Sinds 2009 heeft het district een eigen feesten-medewerkster. Daardoor worden alle feestelijkheden nog beter voorbereid en opgevolgd. Voor verenigingen en partners is er ook één aansprekingspunt.

Blikvangers Jaarmarktweekend Het tweede weekend van augustus wordt er traditioneel de jaarmarkt georganiseerd. In 2011 vierden we dit voor de 120de maal. Gedurende dit jaarmarktweekend worden er meerdere activiteiten georganiseerd. Op zaterdag had in het Steytelinckpark de 14e editie van Willrock plaats. Dit is een gratis concert waar zowel jong als aan bod komt Ook dit jaar waren er op zondag heel wat activiteiten: het schildersateljee, het schildersmarktje Oversnes en de kinderrommelmarkt waar kinderen hun speelgoed verkopen. Traditioneel vond het Belgisch kampioenschap geitenlammeren plaats. Voor de grote of kleine honger konden de bezoekers terecht aan de kraampjes van de Geitemarkt of de barbecue. In de namiddag waren er podiumoptredens met als hoogtepunt Willy Sommers. Aansluitend was er de Swinging Bist top 20 o.l.v. Marc Fransen. Maandag is het jaarmarktdag. Zoals ieder jaar zijn er in de voormiddag de veeprijskampen. Alle mogelijke rassen van paarden, geiten, koeien en schapen werden opnieuw tentoongesteld. In de voormiddag kan je de feestmarkt in de Jules Moretuslei bezoeken. In de namiddag werden de straten van Wilrijk vrijgemaakt voor de wielerwedstrijd achter derny’s. Als afsluiter van het feestweekend was er Sam Gooris die zowel jong als oud kon bekoren. Afsluiten deden we met het spetterend vuurwerk. De veeprijskampen, een jaarmarkttraditie.

38


Kerstmarkt Het 2e weekend van december is er de kerstmarkt. Voor de 121de keer werd de Bist aangekleed met talrijke feestkraampjes. De gigantische kerstboom werd voor de 27e maal geschonken door Verkehrsverein Weywertz, een deelgemeente van Butgenbach. Een delegatie van het gemeentebestuur van Butgenbach overhandigde tijdens de openingsceremonie de boom aan het Wilrijkse districtsbestuur en werd de kerstverlichting plechtig ontstoken. Op zondagnamiddag kon iedere sportieveling deelnemen aan de Wilrijkse Geitencorrida-J.Van Onselen die dit jaar voor de 48ste keer werd georganiseerd.

De Geitetrofee Elk jaar reikt het districtsbestuur de Geitentrofee uit. Dit jaar konden alle Wilrijkenaars tijdens de nieuwjaarsdrink hun stem uitbrengen. Op vrijdag 21 januari 2012 werd de Geitetrofee 2011 uitgereikt aan Jessy Druyts voor haar prestaties op het wereldkampioenschap te Kopenhagen waar zij de zilveren medaille behaalde. Jessy Druyts wint de Geitetrofee 2011.

2011 kort •

Huwelijksjubilarissen. Wilrijk koestert zijn bewoners. Paren die hun 50ste, 60ste, 65ste of 70ste huwelijksverjaardag vieren, worden in de bloemetjes gezet tijdens een receptie in het districtshuis. De jubilarissen krijgen een diploma van het koningshuis en van het district een medaille en een bloemen. Een fotograaf komt langs voor een eigen foto en ook de groepsfoto is een mooie herinnering. Als ze willen, komt er een schepen thuis met hun geschenken.

Wapenstilstand. Op 11 november wordt wapenstilstand herdacht, ook in Wilrijk. Samen met de Nationale Strijdersbond van België, afdeling Antwerpen, organiseert het district jaarlijks een herdenking. Om de Wilrijkenaar meer te betrekken bij deze herdenkingsplechtigheid waren er op de evenementenzone op de Bist herdenkingpanelen geplaatst met de namen van de oorlogsslachtoffers van de 1e en 2e wereldoorlog.

Onthaalavond nieuwe inwoners. Nieuwe inwoners krijgen tijdens de onthaalavond de kans uitgebreid kennis te maken met de districtsdiensten. Ook verschillende externe partners, zoals de bibliotheek en het OCMW, stellen hun werking voor. In 2011 werden er 1346 gezinnen uitgenodigd voor de onthaalavond. Dit jaar konden we de nieuwe inwoners ontvangen in het gerenoveerd en gerestaureerd districtshuis.

39


Colofon Tekst en foto's:

Maria Bouwens, Joost Claessens, An Roels, Karen Fremault, Suzy Lauwens Leen Hikketik, Ine Van de Kerkhove, Matthias Van Goethem, Nina Vermeulen, Nadine De Jongh, Julie Poelmans

Eindredactie:

Joost Claessens

Vormgeving:

Joost Claessens en Grafisch Centrum van de Stad Antwerpen

Verantwoordelijke uitgever: Jan Schaut, Bist 1, 2610 Wilrijk Wettelijk depotnummer:

D/2012/0306/121

40


Voorwoord Beste lezer, Het voorliggende werkingsverslag geeft op hoofdlijnen overzicht en inzicht van acties en realisaties op beleidsdomeinen waarvoor het districtsbestuur bevoegd is. Tevens worden enkele markante evenementen als blikvangers kort belicht. De redactie verdient een pluim voor de beknopte en heldere teksten, de mooie illustraties en haar bezielende inspiratie. Op haast prozaïsche wijze kunnen we ons district me dunkt in volgende zinsneden beschrijven: • “Wilrijk combineert in de zuidrand van t’stad op unieke wijze bedrijvenzones, een populair winkelcentrum, aangename woonwijken en rustgevende natuur; • Het mekkert en feest, het theatert en is zot van koers, het “stript” en zit niet stil, oh “(W) onderweg”; • Het “stoet” ook éénmaal om de 5 jaar, de jeugd van tegenwoordig “viziteert” er; • Met rookpluim als ordinaire landmark in schril contrast met het gevelritme van de “Résidence Elsdonk”; • Met culinaire smaakmakers en al dan niet vergane “châteaus” als hoven van weleer plaisantie; • Met veel te drukke verkeersassen inclusief unief als poorten naar de wereld, met als relikwie expo ’58, Koornbloem en Slijkhoek naast Minervawijk en Groenenhoek; • Met weldra nieuwe Bist en weg die centrumkankers; • Met “cola” en “copco” als sterren op onze thuisvloer; • Met ca. 39.000 geiten en toch geen stad ook géén gemeente, slechts district, bloemrijk district maar niet rebels! • Geen vergane glorie, maar op zoek naar verzoening tussen vroeger en nu, ook morgen”. Veel leesplezier.

Thierry Vanderkindere Districtsvoorzitter namens het districtscollege


www.wilrijk.be

03 338 53 11

Werkingsverslag district Wilrijk 2011  

De activiteiten van het district Wilrijk, administratieve deelgemeente van de stad Antwerpen, tijdens het kalenderjaar 2010

Werkingsverslag district Wilrijk 2011  

De activiteiten van het district Wilrijk, administratieve deelgemeente van de stad Antwerpen, tijdens het kalenderjaar 2010

Advertisement