Page 1

Ci nema: Unc opal as et manael snensgaudi r and' unas es s i ódec i nemaamb l ess evesc r i s pet esi begudaal sCi nemesdel ' I l l aCar l emany. I ndi anaBi l l : Dur antl as et manael snenspas s ar anes t onesdi ver t i dess al t anti j ugant ambel smoni t or sdel I ndi anaBi l l , ambel ss eusi nf l abl es , mat al as s os , pi s c i nadepi l ot es , j oc sps i c omot r i uset c . Pi sci na Hem r eser vatundi apergaudi rdel ’ ai guaal api sci na. Vi si t escul t ur al s Teni m acor dadesvar i esvi si t esadi f er ent smuseusdelPat r i moni Cul t ur alAndor r àcom:Cent r ed' Ar t D' Escal desEngor dany( CAEE) ,ielCent r ed' I nt er pr et aci ó del ' Ai guaidelMadr i u( CI AM)onel snensgaudi r andet al l er seducat i us. Act i vi t at sal ’ ai r el l i ur e iTal l er sd’ educaci óambi ent alacàr r ec del aempr esaLamoi xer aeducaci óambi ent al .

Act i vi t at s 1 21 5anys

Pag3  
Pag3  
Advertisement