Page 1


โครงการออกแบบกราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์คู่แข่งของสินค้า สบู่สมุนไพรสูตรมะขามน้้าผึ้ง วิชา การออกแบบกราฟิกส้าหรับบรรจุภัณฑ์ (ARTD3302) กลุ่มเรียน 101

จัดทาโดย นางสาว ดิศรามาศ ดวงกระโทก รหัสนักศึกษา 5411307324

เสนอต่อ ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขา ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


คานา โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTD3302 ซึ่งในโโครงการออกแบบพัฒนา กราฟิกส้าหรับบรรจุภัณฑ์สินค้าของกลุ่มท้าสมุนไพรและศิลปประดิษฐ์บ้านคลองมอญอ้าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท จัดท้า ขึ้นเพื่อสรุปผลของโครงการและใช้ประกอบการเรียนการสอน และการน้า เสนอโครงการในชั้นเรียน โดยผู้ศึกษาโครงการ ต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โครงการนี้ โดยเรีบยเรียงเนื้อหาให้เกิดความเข้าใจ ตามตาม หลัก 3ส. คือ ส.1 สืบค้น (Research) ส.2 สมมติฐาน (Resume) และ ส.3 สรุปผลการออกแบบ (Result) จัดท้าขึ้นบน Googel Document และสรุปเป็น E-Book ลงบน issuu.com เพื่อให้รุ่นต่อๆไปได้ศึกษาค้นคว้า ได้ง่ายสะดวกในการเปิด อ่านและตรวจงาน ในส่วนของรายงานชิ้นนี้ ผู้ศึกษาได้ตั้งใจและเรียบเรียงเนื้อหาให้เกิดความเข้าใจ ในขั้น ตอนการ ด้าเนินงานเรื่องการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วย

ด้วยความเคารพ นางสาวดิศรามาศ ดวงกระโทก


สารบัญ เรื่อง

หน้า

ส.1 สืบค้น (Research)

1-12

ส.2 สมมติฐาน (Resume)

13 - 24

ส.3 สรุปผลการออกแบบ (Result)

25 - 28


โครงการออกแบบกราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์คู่แข่งของสินค้า สบู่สมุนไพรสูตรมะขามน้้าผึ้ง นางสาว ดิศรามาศ ดวงกระโทก

ดาเนินงานตามกระบวนการ 3 ส.

ภาพที่ 1.1 ภาพแสดงวิธีการคิดและขั้นตอนการท้างาน ในแบบ Mind map ที่มา : นางสาวดิศรามาศ ดวงกระโทก


ใช้หลักการ 4W2H เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ สบู่สมุนไพรสูตรมะขามน้้ผึ้ง

ภาพกระบวนการออกแบบ โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ที่มาภาพ: http://arti3314.blogspot.com/search/label/Design%20Process


กระบวนการออกแบบ 4W2H การออกแบบ (Design) ประกอบด้วย"การวางแผนกระบวนการ" ซึ่งก่อนที่เราจะออกแบบกระบวนการนั้น ต้อง รู้เราซะก่อนโดยเราต้องเริ่มด้วยการเขียน เป็น แผนภาพความสัมพันธ์ของกระบวนการภายในองค์กร ทั้งหมดเพื่อให้เห็นความชัดเจนขึ้นมา ว่าองค์กรของเรา ที่เป็นอยู่ มี อะไร (what), อยู่ที่ไหน (where) ประสบการณ์ (when), ใครรับผิดชอบ (who),จ้านวนเท่าไหร่ (how much), และเป็นมาอย่างไร บ้าง (how to) สิ่งเหล่านี้แหละ จะเป็นตัวช่วย ที่ท้าให้เราสามารถตัดสินใจในเชิงธุรกิจได้ดีขึ้นโดยผลลัพธ์นั้น ก็เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสภาพการแข่งขันขององค์กร รวมทั้ง จ้าเป็น ที่เราจะต้องพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญ และมองถึงทรัพยากรที่มีอยู่ ของแต่ละกระบวนการท้างานด้วย


ส.1 สืบค้น (Research) ข้อมูลเบื่องต้นของผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ สบู่สมุนไพรสูตรมะขามผสมน้้าผึ้ง

โลโก้ของกลุ่มหัตถกรรมสุขภาพบ้านหนองสมบัติ

การศึกษาบรรจุภัณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีการสังเกตและรับรู้ทางการมอง Product and Package Visual Analysis


1.วิเคราะห์ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ประกอบการ: คุณไฉน มีมาก สินค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ : สบู่สมุนไพรสูตรมะขามผสมน้้าผึ้ง ชื่อสินค้า: สบู่สมุนไพรสูตร มะขามน้้าผึ้ง ประเภท : สบู่สมุนไพรสกัดธรรมชาติ สถานะผลิตภัณฑ์ : เป็นก้อนใส สีน้าตาล วิธีบริโภค : ใช้อาบน้้าท้าความสะอาดผิวกายและผิวหน้า ส่วนผสม : น้้ามันมะพร้าว + น้้ามันปาล์ม น้้ามันมะกอก น้้า โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือโซดาไฟ(ด่าง) น้้ามะขามเข้มข้น น้้าผึ้ง น้้าหอมเล็กน้อย ขนาด/มิติ : 5.5x7cm ผู้ผลิต : สมาชิก กลุ่มหัตถกรรมสุขภาพบ้านหนองสมบัติ ที่อยู่ : 193 หมู่ 3 ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 เบอร์โทรศัพท์ : 083-8729854 ,056-477201


2.วิเคราะห์ข้อมูลจากโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

สีของผลิตภัณฑ์ : น้้าตาลเข็มใสๆ ขนาด/มิติ : 5.5x7,5x2,5 cm. กว้างxยาวxหนา รูปแบบการบรรจุภัณฑ์ : มีการบรรจุภัณฑ์โดยใช้พลาสติกใสห่อก้อนสบู่แล้วติด ด้วยเทปใส ตรงข้างก้อนสบู่ แล้วติดฉลากที่เป็นสติกเกอร์ด้านหน้าของก้อนสบู่ รูปแบบการขาย : ก้อน ใช้เวลาในการผลิต ; 1 วัน ราคา : 50 บาท น้้าหนัก : 80 กรัม การน้าส่งสินค้า : ส่งขายในกลุ่มครัวเรือนและส้านักงานพัฒนาชุมชน อ้าเภอเมืองชัยนาท


3 วิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟิก

องค์ประกอบของกราฟิก ตัวอักษร(typographic) -ภาษา : อังกฤษ -ฟอนต์ : SR FahtalaiJone NP สีของฟอนต์:สีขาวและสีน้าตาล พื้นหลัง: สีน้าตาลและเหลืองเข็ม ข้อมูลบนฉลาก 1.โลโก้กลุ่มหัตถกรรมสุขภาพบ้านหนองสมบัติ 2.วิธีการใช้ 3.ตราสินค้าสบู่นวลใย 4.ข้อมูลติดต่อ 5. ตราสัญลักษณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน 6. ตราสัญลักษณ์ otop 7.ภาพกราฟิก


8.ราคา 9.ส่วนประกอบ สัญลักษณ์(symbol)

โลโก้ของกลุ่มหัตถกรรมสุขภาพบ้านหนองสมบัติ


บทบาทหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ บริหารงานพัฒนาชุมชนและการบริหารการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องในอ้าเภอให้เป็นไปตามนโยบายของอ้าเภอจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้ค้าปรึกษาแนะน้าในการส่งเสริมศักยภาพ ของผู้น้าชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ในการบริหารจัดการชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมี ส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในระดับอ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน ทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติงาน ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้น้าชุมชน อาสาสมัคร องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน จัดท้าศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับอ้าเภอ จัดเก็บและหรือ ประสานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน รวบรวมและท้าแผนงาน/ โครงการของอ้าเภอในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ ค้าปรึกษาแนะน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้บริการองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารและด้าเนินงาน เกี่ยวกับระบบข้อมูลและแผนงาน/ โครงการ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบข้อมูลและแผนงาน/ โครงการ

ปรัชญาของ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ “หนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวทางประการหนึ่ง ที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความ เป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็น เอกลักษณ์ของตนเองที่ สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจ้าหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมี หลักการ พื้นฐาน 3 ประการ คือ 1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global) 2) พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity) 3) การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)


การวิเคราะห์ปัญหาของสินค้าคู่แข่ง

จากผลิตภัณฑ์ของสบู่สมุนไพรมะขามน้้าผึ้งนั้นมีการบรรจุภัณ์ด้วยการห่อถุงพลาสติกใสติดด้วยเทปใสยังดูไม่เรียบร้อย และไม่มีการดีไซด์อะไรเลย เเล้วติดฉลากที่เป็นสติกเกอร์ด้านหน้า ซึ่งมีขอมูลในการใช้งานยังไม่ครบเเละไม่ชัดเจนและส้าหรับฉลาก สินค้าของผลิตภัณฑ์ยังไม่สามารถสื่อความหมายของ ผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อการจ้าหน่ายสินค้าได้ และโลโก้ของผลิตภัณฑ์ไม่มีสอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์ ท้า ให้ไม่มีความน่าสนใจและจดจ้าได้ยาก ส้าหรับเนื้อที่บนบรรจุภัณฑ์ที่ว่างควรจะมีข้อมูลการใช้งานเเละสรรพคุณของตัวผลิตภัณฑ์ให้ ชัดเจนเเละคอบคุมดังนั้นการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ต้องดีกว่าเดิมโดย 1.มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีขนาดที่เหมาะสมต่อการน้าไปใช้งาน 2.การสร้างบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ 3.สร้างกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ให้สื่อความหมายต่อผลิตภัณฑ์ได้อย่างเข้าใจง่าย 4.ข้อมุลการใช้งานควรชัดเจน อ่านเเละเข้าใจง่ายท้าให้มีความน่าเชื่อถือ 5.มีการพัฒนาผลิตภัณ์ให้เป็นชุดของขวัญ ของฝาก เพื่อเพิ่มความน่าสนใจได้


ส.2 สมมติฐาน (Resume) เเนวคิดการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์

จากผลิตภัณฑ์ของสบู่สมุนไพรมะขามน้้าผึ้งนั้นมีการบรรจุภัณ์ด้วยการห่อถุงพลาสติกใสติดด้วยเทปใสยังดูไม่เรียบร้อย และไม่มีการดีไซด์อะไรเลย เเล้วติดฉลากที่เป็นสติกเกอร์ด้านหน้า ซึ่งมีขอมูลในการใช้งานยังไม่ครบเเละไม่ชัดเจนและส้าหรับฉลาก สินค้าของผลิตภัณฑ์ยังไม่สามารถสื่อความหมายของ ผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อการจ้าหน่ายสินค้าได้ และโลโก้ของผลิตภัณฑ์ไม่มีสอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์ ท้า ให้ไม่มีความน่าสนใจและจดจ้าได้ยาก ส้าหรับเนื้อที่บนบรรจุภัณฑ์ที่ว่างควรจะมีข้อมูลการใช้งานเเละสรรพคุณของตัวผลิตภัณฑ์ให้ ชัดเจนเเละคอบคุมดังนั้นการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ต้องดีกว่าเดิมโดยมีเเนวคิดดังต่อไปนี้


1.จากการสังเกตุส่วนประกอบของสินค้าคู่แข็งเเล้ว พบว่าสบู่มีการน้าน้้าผึ้งเเละน้้ามะขามเปียกมาเป็นส่วนประกอบหลักในการท้า สบู่เเละเป็นชื่อของสินค้า จึงมีเเนวคิดที่จะพัฒนาสินค้าให้มีความน่าสนใจเเละหลากหลายขึ้นโดย สิ้นค้าตัวใหม่นี้จะใช้น้าผึ้งเป้น ส่วนประกอบหลักในการสร้างผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกเพื่อเพิ่มคุณค่าและราคาให้กับน้้าผึ้งที่จะน้ามาแปรรูป 2.การสร้างบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ 3.สร้างกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ให้สื่อความหมายต่อผลิตภัณฑ์ได้อย่างเข้าใจง่าย 4.ข้อมุลการใช้งานควรชัดเจน อ่านเเละเข้าใจง่ายท้าให้มีความน่าเชื่อถือ 5.มีการพัฒนาผลิตภัณ์ให้เป็นชุดของขวัญ ของฝาก เพื่อเพิ่มความน่าสนใจได้ จากการวิเคราะห์สินค้าของคู่แข่ง พบปัญหาต่างๆจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เรียบร้อยและไม่แข็งแรงการออกแบบกราฟิกยังไม่ สื่อความหมายได้ชัดเจนเท่าที่ควร และรูปแบบของสิ้นค้าไม่น่าสนใจ จึงต้องมีการพัฒนาให้สิ้นค้ามี ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยเริ่มจากการเพิ่มส่วนผสมของสบู่ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นและยังท้าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่มากขึ้น และ สามารถน้าสบู่ที่มีหลากหลายมาจัดเป็นชุดเพื่อท้าเป็นของฝากได้อีกด้วย จะท้าให้เรามีการจ้าหน่ายที่ดีขึ้น โดยสินค้าคู่แข่ง คือ สบู่มะขามผสมน้้าผึ้ง เมื่อน้ามาพัฒนาเราจะใช้น้าผึ้งเป็น ส่วนผสมหลักของทุกสูตรเพราะน้้าผึ้งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและหาง่าย ในจังหวัดชัยนาท Sketch Idea Logo Bee loved

ภาพแสดงการร่างแบบโลโก้ Bee loved


ภาพแสดงการออกแบบโลโก้ ในโปรแกรม illustrator


กล่องบรรจุภัณฑ์สบู่ BEE loved soap

ภาพแสดงPattern กล่องสบู่


ส.3 สรุปผลการออกแบบ (Result) เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทางกลุ่มมีหลายชนิด นักศึกษาจึงเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะน้า มาออกแบบพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้าง มูลค้าเพิ่มให้กับตัวสินค้า 1 ตัว คือ สบู่สมุนไพรนวลใย โดยออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีขนาดที่เท่าๆกันและเลือกกล่องสบู่ที่เป็น พลาสติกเพื่อหารมองเห็นที่ชัดเจนเพราะเป็นกล่องที่ใส ติดสติกเกอร์ฉลากของสบู่แต่ละสูตรไว้อย่างชัดเจน เป็นเซ็ทเพื่อวาง จ้าหน่ายเ และกล่อง display box เพื่อให้ประหยัดพื้นที่ในการวางขายและการขนส่ง Artwork ฉลากบนกล่องสบู่น้าผึ้ง BEEloved

ภาพแสดง Artworkบนกล่องสบู่ BEE loved ทั้ง 6 สูตร


ภาพแสดง Model กล่องบรรจุภัณฑ์ Artwork Display Box Artwork Display Box


Artwork Display Box สบู่ BEE loved สูตร น้้าผึ้งผสมแอ็ปเปิ้ล

สบู่ BEE loved สูตร น้้าผึ้งผสมขมิ้น

สบู่ BEE loved สูตร น้้าผึ้งผสมมะขาม


สบู่ BEE loved สูตร น้้าผึ้งผสมมะเขือเทศ

สบู่ BEE loved สูตร น้้าผึ้งผสมว่านหางจระเข้


ภาพแสดง Artwork Display Box

ส3.(Results) การสรุปและเผยแพร่ แสดง-แบ่งปัน ผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคลของแต่ละคนในเว็บไซต์ issuu.com ดูผลงานของนักศึกษาที่ส่งงานได้ในกลุ่มหน้าและจัดการแสดงงานเพื่อเสนองานแก่อาจารย์ให้เรียบร้อยต้องมี ข้อมุ ลของการออกแบบให้ครบเเละเรียบร้อย


Name : นางสาว ดิศรามาศ ดวงกระโทก Email : dissaramas.dog@gmail.com Blog : http://artd3302-dissaramas.blogspot.com/


Dissaramas 5411307324 artd3302 โครงการออกแบบกราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์คู่แข่งของสินค้าสบู่นวลใย new  

Dissaramas 5411307324 artd3302 โครงการออกแบบกราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์คู่แข่งของสินค้าสบู่นวลใย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you