Page 1

Nieuwsbrief 19 30 juni 2011

Onderwerpen: Onderwerpen: Geboren! Afscheid collega’s Afname leesniveaus Schoolfoto’s Luizencontrole Aanmelding cursus toetsenborvaardigheid toetsenborvaardigheid Verkiezing nieuw MRMR-lid Opbrengst Kika Kinderboekenweek Medailles avondvierdaagse Kinderkerk Viering Groot en Klein Uit de onderbouw Uit de middenbouw Uit de bovenbouw Agenda

Geboren! Juf Madelon is begin vorige week bevallen van een gezonde dochter. Ze heet June en we wensen het gelukkige gezin een fijne toekomst! Afscheid collega’s Aan het eind van dit schooljaar neemt een aantal collega’s afscheid van onze school. Door het teruglopend leerlingenaantal en de bezuinigingen is er voor hen geen plek meer op de Telgenkamp, hetgeen wij zeer betreuren. Esther Heuker of Hoek en Ellen Veelers versterken het team van de Schothorst, Elles Lansink gaat naar de Don Boscoschool en Roy Steggink krijgt eveneens een nieuwe werkplek op een van de Schaepmanscholen. In verband met de interne communicatie maken we de naam van deze school in de volgende Nieuwsbrief bekend. Voor al deze scholen is het een aanwinst; wij laten ze met pijn in ons hart gaan. Vanzelfsprekend nemen we op gepaste wijze afscheid. In de volgende Nieuwsbrief leest u meer hierover. Afname leesniveaus Volgend schooljaar starten we in de groepen 6 t/m 8 met het “leescircuit”. Hierover hebt u enkele weken geleden al informatie gehad en de bijbehorende vraag om boeken te verzamelen was een succes. Bij alle kinderen worden in deze periode de leesniveaus bepaald volgens het nieuwe AVIsysteem. Kinderen worden niet meer ingedeeld in

bijvoorbeeld AVI-7 maar in AVI-E7 of AVI-M6, waarbij de M staat voor Midden en de E voor Eind. Leesteksten zijn aangepast aan deze tijd en de indeling in nieuwe niveaus is nauwkeuriger. In de bovenbouw wordt de AVI-afname uitsluitend gebruikt als signaleringsinstrument met de bedoeling om de kinderen bij het leescircuit in te delen in groepen met hetzelfde leesniveau. Ook in de middenbouw (groepen 3, 4 en 5) worden de AVI-niveaus bepaald om de niveaus van lezen vast te stellen. Daarnaast wordt in deze groepen de Drie Minuten Toets (DMT) afgenomen waarbij kinderen geen teksten lezen maar losse woorden. De norm voor deze toets is onlangs iets verzwaard en daarmee helemaal aangepast aan de nieuwste leesontwikkelingen. Schoolfoto’s Vandaag krijgen de kinderen de schoolfoto’s mee naar huis die eind april zijn gemaakt. De financiële afhandeling geschiedt per eenmalige machtiging. Contante betaling via school is niet mogelijk. Wilt u de machtiging en niet afgenomen foto’s uiterlijk volgende week vrijdag inleveren bij de leerkracht van uw kind? Luizencontrole Luizencontrole Vorige week vond de preventieve luizencontrole plaats die altijd na een vakantie wordt gehouden. De werkgroep heeft de zaken goed onder controle. Bij slechts een leerling is hoofdluis geconstateerd. Hercontrole van de betreffende groep (1D) vindt plaat op woensdag 6 juli. Aanmelding cursus toetsenbordvaardigheid Kinderen die komend schooljaar in groep 7 en 8 zitten kunnen zich na de zomervakantie opgeven voor de cursus Toetsenbordvaardigheid/Basis Tekstverwerking. Nadere informatie volgt in september. Verkiezing nieuw MRMR-lid Volgend schooljaar verlaat Simone Bloemen de medezeggenschapsraad (MR) van onze school. Volgens het reglement worden er dan verkiezingen gehouden. De MR is het inspraakorgaan van de school en bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten. Ze houdt zich tijdens de maandelijkse vergaderingen bezig met tal van zaken die onze school aangaan, zoals de formatie, begroting, huisvesting en benoemingen.


Ook alle beleidsvoornemens van de school en de evaluatie komen in de vergaderingen van de MR aan de orde. Vanuit onze MR zijn twee leden afgevaardigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de overkoepelende raad van de Schaepmanstichting, ons schoolbestuur dus. Deze raad houdt zich bezig met zaken die betrekking hebben op bovenschoolse aangelegenheden. Indien u lid wilt worden van de MR kunt u zich tot vrijdag 15 juli kandidaat stellen bij Jan Goorhuis, lid van de personeelgeleding van de MR (jan.goorhuis@detelgenkamp.nl). De verkiezingen worden in de eerste weken van het nieuwe schooljaar gehouden. Op de Algemene Ledenvergadering van de Ouderraad van 12 september hopen we ons nieuwe MR-lid te kunnen presenteren. Als u meer informatie over de MR wilt kunt u contact opnemen met René Pigge (oudergeleding en tevens voorzitter) of met Jan Goorhuis (personeelsgeleding en coördinator bovenbouw) Opbrengst KIKA Wat hebben we genoten van al jullie optredens, muziek, levende standbeelden en schilderijen tijdens de afsluiting van de projectweken. De kunstroute werd door jullie extra gezellig. Het zag er allemaal prachtig uit. Voor Kika is er maar liefst € 251,94 opgehaald, een geweldig resultaat. Allemaal heel hartelijk bedankt hiervoor! Namens de werkgroep Van Kids naar Kunst, Hedy Mulder Kinderboekenweek In de eerste helft van oktober vindt traditioneel de Kinderboekenweek plaats. Omdat het nieuwe schooljaar pas in september begint, plaatsen we nu al vast een oproep aan ouders om mee te helpen met het versieren van de locaties waar de groepen 1 t/m 5 zijn gehuisvest. Op bijgevoegd strookje kunt u zich aanmelden. Het strookje graag uiterlijk 4 juli retour. De werkgroep is u dankbaar. Medailles Avondvierdaagse Wegens gebrek aan de juiste medailles bij de HWU hebben sommige kinderen niet de medaille gekregen met het goede nummer er op. De nieuwe medailles komen pas over vier weken binnen bij de Wandelunie maar dan begint bij ons de vakantie. Mocht u toch willen beschikken over de juiste medaille dan kunt u contact opnemen met mevrouw J.Eerhard Augustastraat 29 7559 TWHengelo tel: 074-2913680 Kinderkerk Op zaterdag 9 juli van 10.30 - 11.00 uur zijn alle kinderen van ca. 4 tot 7 jaar met hun vaders, moeders, opa’s of oma’s van harte welkom in de Kinderkerk. We ontmoeten elkaar, waar we door gebed, een Bijbelverhaal, liedjes en een kaarsje aan te steken het geloof mogen beleven.

Tot zaterdag in de Lambertus! Viering Groot en Klein in de Thaborkerk op 3 juli om 11 uur Trouw

Viering Groot & Klein m.m.v. de Telgenkamp Speciaal voor de kinderen die de eerste communie hebben gedaan! Uit de onderbouw onderbouw Rapport en 10 min.gesprekken Op maandag 4 juli krijgen de kleuters hun rapport. De kinderen die in mei en juni in een groep1 zijn ingestroomd krijgen geen rapport, wel kan de PRAVOO-observatie “Binnengekomen 4-jarige” worden besproken. Zoals u in de Telgenkalender kunt lezen zijn de gespreksavonden op 5 en 7 juli. Op het aangehechte strookje staat de tijd waarop u op school wordt verwacht. Schoolreisje groep 0a Op woensdag 6 juli gaan de kinderen van groep 0a een ochtend naar kinderspeelboerderij ’t Hofke in Bentelo. Vervoer wordt onderling geregeld. De kinderen komen om 8.30 uur in de klas en zijn om 12.00 uur terug op school. Verjaardagen juffen Op woensdag 13 juli vieren juf Ellen (groep 2A) en juf Chantal en juf Joyce (2B) hun verjaardag. Op woensdag 20 juli vieren alle andere kleuterjuffen hun verjaardag: de juffen van groep 0A, groep 1A, groep 1B, groep 1C, groep 1D, groep 2C en groep 2D. Voor alle groepen geldt dat de kinderen op deze dag in pyjama op school mogen komen! Overige informatie volgt, indien nodig, via de klassenouders. Ook de inzameling van het geld voor het cadeau verloopt via de klassenouders. Uit de middenbouw Juffendag groepen 3 en 4 Op 13 juli vieren alle juffen van de groepen 3 en 4 hun verjaardag. Die ochtend hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen. De kinderen kunnen voor een cadeautje voor de juf, € 0,50 inleveren bij de eigen leerkracht. Dit geldt


niet voor juf Femke van 4C en juf Carolien van 3B. In groep 3D viert ook juf Sabine haar verjaardag. Juffen/menerendag groepen 5 Op dinsdag 12 juli vieren de kinderen van de groe pen 5 feest! Alle juffen, meneer Roy en meneer Rick zijn dan jarig. De kinderen mogen € 0,50 voor een gezamenlijk cadeautje inleven bij de groepsleerkracht. Uit de bovenbouw Zwemsportdag Twentebad Begin juli zijn er sportdagen in het Twentebad voor de groepen 6. Op 4 juli zijn de groepen 6A, 6B en 6C aan de beurt en op 5 juli de overige groepen 6. De kinderen moeten van tevoren zwemkleding aantrekken en sportkleding er over. Daarnaast moeten ze een handdoek, droge kleding, ondergoed en een lunchpakket meenemen. Rond 15.15 uur zijn de groepen 6 terug op school. Verjaardagen leerkrachten groepen 7

Op woensdag 6 juli a.s. vieren juf Myriam, juf Dagmar, meneer Frans en juf Shirley hun verjaardag in de groep. De kinderen mogen € 0,50 per leerkracht inleveren voor een gezamenlijk cadeautje Op dinsdag 12 juli viert juf Marloes (7E) haar verjaardag. De kinderen mogen € 0,50 inleveren bij juf Sabine of juf Hedy. Landenproject groepen 7 In de vorige nieuwsbrief stond een klein foutje: Op dinsdag 5 juli bent u welkom vanaf 13.45 uur! Workshop Urenco groepen 8 De firma Urenco uit Almelo verzorgt in alle groepen 8 begin volgende week een workshop techniek. D.m.v. proefjes leren de kinderen hoe je stoffen kunt scheiden, bijvoorbeeld door magnetisme, statische elektriciteit of centrifugeren. Agenda 4 juli: MR- en OR-vergadering 4, 5 en 7 juli: 10-min. gesprekken groepen 1 en 2 14 juli: Nieuwsbrief 20

Strookje Kinderboekenweek ………………………………………………………………………………………………… Ik meld mij aan om te helpen met het versieren van de school (locatie Luxemburgstraat) voor de Kinderboekenweek Naam: Groep: E-mail

Nieuwsbrief 19  

newspaper school children

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you