Page 1

Iedereen verdient een thuis

ACCOLADEontwerpbrochureversie5blauw.indd 1

17-12-12 12:27


We hebben geiten, kippen, konijnen en varkens.

Andreas

is een echt buiten-

mens. Door een tumor liep hij hersenletsel op en is hij nu voor een deel verlamd. Maar met één arm is hij nog altijd een onmisbare kracht bij de dierenweide van De Kuip. “We hebben kippen, geiten, konijnen en varkens. En een moestuin waar we om beurten in werken. Op dinsdag en vrijdag zorg ik voor de dieren, op woensdag werk ik in de moestuin. Ik hoef me hier nooit te vervelen!”

2

ACCOLADEontwerpbrochureversie5blauw.indd 2

17-12-12 12:27


Henry

is een dierenliefhebber in hart en nieren. Voor zijn ver-

jaardag vroeg hij twee biggen, om die cadeau te doen aan De Kuip. “Thuis in Barneveld hadden we kippen, maar ook varkens. De biggen voelen zich thuis, ze hebben het hier reuze naar hun zin. En ik kan er iedere dag even uit. Heerlijk vind ik dat!”

Kees

werkt als vrijwilliger bij Accolade. “Ik onderhoud de stal en

de hokken. Het is een heerlijke uitlaatklep voor de bewoners, en heel gezond. De dieren verzorgen we samen. Dan houd ik de zak vast en gooit Andreas de mest over mijn handen, hè Andreas?” Andreas lacht om de plagerijen van Kees, want ook dat is gezond.

3

ACCOLADEontwerpbrochureversie5blauw.indd 3

17-12-12 12:27


Dat is wat wij geloven. Maar niet iedereen kan helemaal zelfstandig

Iedereen verdient een thuis

wonen. Ouderen bijvoorbeeld, of mensen die op lichamelijk of psychisch gebied ondersteuning nodig hebben. Voor hen is er plek bij Accolade Zorggroep. Een plek zoals thuis. Vertrouwd en veilig. En met de zorg die nodig is.

Christelijk

Persoonlijk

Accolade Zorggroep is een

Het verlies van lichamelijke of psychische

gereformeerde stichting. We

mogelijkheden kan veel vragen en verdriet

laten ons inspireren door de

oproepen. Bij Accolade Zorggroep begrijpen we

Bijbel. Dat ziet u terug in ons respect voor men-

dat en geven we daar alle ruimte voor. We zijn er

sen en de betrokkenheid van onze medewerkers.

voor psychische ondersteuning aan bewoners en

Al onze medewerkers werken vanuit die christe-

hun mantelzorgers. Of gewoon voor een goed

lijke overtuiging. Van onze bewoners verwachten

gesprek. Over alledaagse dingen en hobby’s, of

we niet dat ze gelovig zijn. Iedereen die zich

over zorgen of geloofsvragen. Zo is op al onze

bij Accolade thuis voelt, is van harte welkom.

locaties een geestelijk verzorger werkzaam.

Net als thuis

Kwaliteit

Een fijne woonomgeving is belangrijk. Daarom

Onze zorg is persoonlijk en sluit zo veel mogelijk

heeft iedere bewoner bij Accolade een eigen

aan bij wat iedere cliënt zelf gewend is. Samen

kamer, voor partners zijn er tweepersoons-

met de cliënt maken we een plan voor de zorg en

kamers. Een eigen plekje, net als thuis. Er zijn

behandeling, dat we minimaal twee keer per jaar

allerlei activiteiten waarbij cliënten kunnen ont-

bespreken en zo nodig opnieuw afstemmen. En

spannen, plezier maken en elkaar ontmoeten.

iedere twee jaar doen we mee aan het landelijk

Want ook dat hoort bij het leven. Familie en

tevredenheidsonderzoek onder onze bewoners.

vrienden zijn van harte welkom, ook om

Accolade Zorggroep is in het bezit van het

te blijven logeren.

HKZ-certificaat voor zorgkwaliteit. Meer weten over de kwaliteit van onze zorg? Ga naar www.accoladezorggroep.nl.

4

ACCOLADEontwerpbrochureversie5blauw.indd 4

17-12-12 12:27


Ik weet dat er goed voor haar gezorgd wordt Paul Steijn

is lid van de centrale

cliëntenraad van Accolade. Zijn vrouw woont in De Wijngaard. “Door haar ziekte kon ze niet meer thuis wonen. Er was maar één organisatie waar ze heen wilde: Accolade. Ik ben er nog steeds zo blij mee. Ik bezoek haar minstens vijf keer per week. En het is altijd moeilijk als ik naar huis ga. Maar ik weet dat er goed voor haar gezorgd wordt, dat geeft mij rust. Er is aandacht, een klopje op haar schouder. Er wordt gelachen, er worden grappen gemaakt. Wat je gelooft maakt mij niets uit. Wat wel telt is of het werkt. Het geloof wordt hier heel praktisch, en dat zie je terug in de zorg, de liefde, de betrokkenheid. Medewerkers lopen hier niet met bedrukte gezichten, ze maken er een feest van.”

5

ACCOLADEontwerpbrochureversie5blauw.indd 5

17-12-12 12:27


Zelfstandig wonen of met dagelijkse ondersteuning?

Vertrouwd wonen

Tijdelijk of permanent? Het kan allemaal, op dezelfde vertrouwde manier zoals u thuis gewend bent.

Zelfstandig wonen

Volwassenen met NAH

Een aanleunwoning of

In De Kuip wonen volwassenen met niet-aange-

serviceappartement is de

boren hersenletsel. De bewoners krijgen onder-

ideale manier om zelfstandig

steuning op alle terreinen van het leven: bij wo-

te wonen, met zorg binnen

nen, dagbesteding, vrije tijd en sociale contacten.

handbereik. Bewoners van een aanleunwoning

De Kuip biedt een veilige omgeving, waar mensen

kunnen gebruikmaken van allerlei aanvullende

tot hun recht komen. Ze kunnen zich uitleven in

zorg. En ze profiteren van de voorzieningen op

de dierenweide, de moestuin of in de kaarsen-

het terrein: de maaltijdservice, winkel en een

makerij, computerruimte en houtwerkplaats in

kapsalon.

dagactiviteitencentrum Boschlust.

Verzorging en verpleging Onze verzorgings- en verpleeghuizen zijn er voor mensen die op lichamelijk of psychisch gebied ondersteuning nodig hebben. Dat bieden we waar dat nodig is, bijvoorbeeld bij het aankleden en eten, of met intensieve zorg gedurende de hele dag. Met als doel dat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en leven. Onze huizen zijn daarom van alle gemakken voorzien. Er is een gezellige ontmoetingsruimte en er zijn regelmatig ontspannende activiteiten.

6

ACCOLADEontwerpbrochureversie5blauw.indd 6

17-12-12 12:27


Zorg op maat

Accolade Zorggroep levert langdurige zorg of voor korte tijd. In onze huizen of thuis. Maar altijd persoonlijk en op maat. Zorg thuis

Kortdurende zorg

Woont u in de buurt van één van onze locaties?

Accolade Zorggroep biedt ook plek voor dag-

Dan kunt u thuis zorg op maat krijgen. Bijvoor-

verzorging, dagbehandeling of een kortdurende

beeld met het Volledig Pakket Thuis, of met

opname. Bijvoorbeeld als mensen voor korte

paramedische ondersteuning als fysiotherapie

tijd meer zorg of ondersteuning nodig hebben

of ergotherapie.

of om mantelzorgers te ontlasten. Bij Accolade Zorggroep kunnen zij de zorg even helemaal uit

Terminale zorg

handen geven.

Tijdens de laatste fase van hun leven op aarde vinden mensen bij Accolade Zorggroep een veilige en vertrouwde omgeving. We zien ieder mensenleven als een geschenk van God. Daarom is er in onze instelling geen plaats voor euthanasie. Maar we staan klaar met zorgvuldige zorg en professionele ondersteuning bij vragen en verdriet, zowel voor de cliënt als voor de mantelzorger.

Benieuwd of Accolade bij u past? Bekijk ons complete zorgaanbod op www.accoladezorggroep.nl of neem contact op met een van onze zorgconsulenten. Dan kijken we samen hoe wij u het beste kunnen ondersteunen.

7

ACCOLADEontwerpbrochureversie5blauw.indd 7

17-12-12 12:27


Anita Mensink

is zorgconsulent

bij Accolade Zorggroep. “Ik ben vaak de eerste medewerker van Accolade die mensen zien en spreken. Veel mensen zijn helemaal niet bekend met zorgbegrippen als indicaties en AWBZ. Sommigen zijn het spoor bijster in zorgland. Ik leg uit wat ik voor ze kan doen, wat Accolade voor ze kan doen en wat ze zelf moeten doen. Na een half uur gaan ze goed geïnformeerd en gerustgesteld weer naar huis. Dat is toch geweldig? Ik wijs de weg door zorgland. Mensen worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Bij ons probeer ik de lijnen kort te houden. Ik wil al hun vragen kunnen beantwoorden, zo snel en compleet mogelijk.”

Ik wijs de weg door zorgland

ACCOLADEontwerpbrochureversie5blauw.indd 8

17-12-12 12:27


Drie vragen over onze zorg?

Zorg aanvragen is soms ingewikkeld. Zo is een AWBZ-indicatie nodig om in aanmerking te komen voor zorg. Maar wat is de AWBZ en wat is een indicatie? En hoe komt u aan een indicatie?

Wat is AWBZ? Iedereen kan door ziekte

Wordt mijn zorg vergoed of moet ik een eigen bijdrage betalen?

of een handicap afhankelijk

De kosten voor de zorg en het verblijf in een

worden van langdurige

verpleeghuis of verzorgingshuis vallen onder

zorg. Voor die zorg zijn alle

de AWBZ. Daar hoeft u dus niet voor te betalen.

Nederlanders automatisch

Wel vraagt de overheid een eigen bijdrage, af-

verzekerd door de Algemene Wet Bijzondere

hankelijk van uw inkomen. Benieuwd? Bereken

Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ dekt medische

uw eigen bijdrage op www.hetcak.nl.

kosten die niet onder de zorgverzekering vallen.

Meer weten?

Niet alle zorg valt dus onder de AWBZ.

Lees meer over de AWBZ en indicaties op

Heb ik een indicatie nodig?

www.ciz.nl. Staat uw vraag er niet bij?

Voor veel zorg van Accolade en voor verblijf in

Neem gerust contact met ons op.

een verpleeg- of verzorgingshuis heeft u een

Onze zorgconsulenten geven u graag

indicatie nodig van het Centrum voor Indica-

advies op maat.

tiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt of u aanspraak kunt maken op AWBZ-zorg, welke hulp u nodig heeft, hoeveel en hoe lang. Bij het wonen in een verpleeghuiswoongroep waar psychogeriatrische zorg wordt geboden, is ook

 

een BOPZ-verklaring nodig. Uw huisarts kan u helpen bij het aanvragen van deze indicaties, of vraag ze zelf aan op www.ciz.nl.

9

ACCOLADEontwerpbrochureversie5blauw.indd 9

17-12-12 12:27


Ik ben hier helemaal op mijn plek

Mevrouw Van der Tol

woont

sinds 2005 in d’Amandelboom. “Ik wilde graag naar d’Amandelboom, want ik wist dat het hier goed was. Het is hier veilig en ik voel me thuis. Dat komt voor een groot deel doordat de mensen die mij verzorgen me dat gevoel geven. Iedereen is even behulpzaam en vriendelijk voor me. Mijn kinderen wilden eigenlijk niet dat ik naar zo’n ‘inrichting’ zou gaan. Maar zo is het helemaal niet. Toen ik hier kwam, zei de zuster: dit is uw plek, hier bent u de baas. Ze heeft gelijk: ik ben hier helemaal op mijn plek.”

ACCOLADEontwerpbrochureversie5blauw.indd 10

17-12-12 12:27


Zoek jij een gezonde, gezellige en christelijke werkomgeving?

Werken bij Accolade

Vind dan bij Accolade je droombaan. Je krijgt er alle ruimte om te groeien. En we letten erop dat je je werk goed kunt combineren met je thuissituatie. Want goede zorg begint bij jezelf.

Medewerker

Gezocht: vrijwilliger met karakter

Als medewerker ben je het

Als vrijwilliger bij Accolade maak je veel verschil

gezicht van onze organisa-

in het leven van ouderen of mensen met een

tie. We verwachten daarom

beperking. Bijvoorbeeld door te helpen met

dat je deelt in onze christelijke levensovertui-

huiskameractiviteiten, met een bewoner te

ging en motivatie om Gods liefde door te geven.

wandelen, een bewoner naar de kerk te brengen of mee te gaan met uitjes. En net als

Vakantiewerk

voor betaalde krachten zijn er allerlei groei-

Kom stagelopen of werken in je vakantie.

en scholingsmogelijkheden. Wil je je leven

Dan kun je werkervaring opdoen én geld

verrijken, en dat van onze cliënten? Lees meer

verdienen! Je helpt mee in de zorg en met

op www.accoladezorggroep.nl

huishoudelijke taken. Volg je een zorgopleiding of heb je werkervaring in de zorg? Dan kun je bijvoorbeeld ook meehelpen met het wassen en aankleden van cliënten. Meld je aan op www.accoladezorggroep.nl.

11

ACCOLADEontwerpbrochureversie5blauw.indd 11

17-12-12 12:27


Direct in contact Op zoek naar een plek om onbezorgd te wonen of zorg op maat? Kijk op www.accoladezorggroep.nl/wachtlijsten of neem gelijk contact met ons op.

De Wijngaard

Woonzorgcentrum Arendshorst De Klenckestraat 40, 9402 JK Assen T (0529) 34 11 16 E arendshorst@accoladezorggroep.nl Woonzorgcentrum d’Amandelboom Noord Houdringelaan 82, 3722 BT Bilthoven

d’Amandelboom

T (030) 229 56 00 E amandelboom@accoladezorggroep.nl Verpleeghuis De Wijngaard Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin T (030) 697 34 00 E wijngaard@accoladezorggroep.nl Voorzieningencentrum De Kuip

Arendshorst

Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin T (030) 697 34 00 E wijngaard@accoladezorggroep.nl

De Kuip

Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin T (030) 697 34 00 E info@accoladezorggroep.nl W www.accoladezorggroep.nl

ACCOLADEontwerpbrochureversie5blauw.indd 12

17-12-12 12:27

Corporate brochure Accolade Zorggroep  

Maak kennis met Accolade Zorggroep, voor zorg en wonen met een christelijk karakter. Met deze brochure gaven we gelijk de huisstijl van Acco...

Advertisement