Page 1

GROENKRANT GROEN WEVELGEM > HERFST 2013

MEER WELVAART, MINDER VERVUILING

4

FIETSAVOND BIEDT HEEL WAT INSPIRATIE VOOR WEVELGEM

Š Foto: Dirk Reynaert

3

Onze vertegenwoordigers in de Wevelgemse politiek. Gemeenteraadsleden Jasper Stragier (links) en Henk Vandenbroucke (rechts) en OCMW-raadslid Suzan Joye.

GROEN WEEGT BIJ OPMAAK BELEIDSPLAN Een gemeenteraadscommissie is al een tijdje aan het werk om een nieuw beleidsplan voor de komende zes jaren op te maken. De meerderheid en de andere partijen nemen daarbij heel wat groene programmapunten over. We maken ons sterk dat we gewoon een sterk programma hadden, waarbij we de vinger op de wonde legden voor de thema's waar Wevelgem ambitieuzer moet zijn. Groen hield de voorbije jaren een pleidooi voor meer en betere participatie bij het beleid. In voorbereiding van het beleidsplan heeft het bestuur deze keer gekozen voor een brede bevraging, voor een vernieuwende manier van inspraak. De invloed van Groen was hier dus al te merken. In het plan zelf zijn onze programmapunten duidelijk herkenbaar. Om te beginnen is er de opmaak van een fietsplan. Er is nood aan een visie die leidt tot duidelijke realisaties. Onze fietsavond (zie verder) maakte duidelijk dat dit werkt. Over het nieuwe en oude zwembad organiseerden we al in 2012 een druk bijgewoonde infoavond. Er zal een langetermijnvisie ontwikkeld worden voor het centrum van Wevelgem, op het vlak van handel, mobiliteit, gebouwen, meer groenvoorzieningen ... Groen is de enige partij die dit punt eerder al op de agenda zette. Op de gemeenteraad van oktober werd het Burgemeestersconvenant onderschreven. De gemeente engageert zich hiermee om op het grondgebied 20 procent minder CO2-uitstoot te realiseren tegen 2020. We hopen dat daarbij ook de keuze hoort voor een duurzame ontwikkeling van de grote nieuwe wijk 'de Kleine Molen', want dit is nog niet expliciet als beleidsoptie opgenomen.

Biodiversiteit, meer ruimte voor natuur, een groennorm voor buurt- en wijkgroen en meer ecologisch groenbeheer staan als beleidsdoelstellingen in de tekst. Iets wat in onze natuurarme regio zeker nodig is, en ook door Groen eerder geformuleerd. Een grotere samenwerking tussen gemeente en OCMW moet leiden tot een sterker (sociaal) beleid, met onder meer de uitbouw van een klusjesdienst waar senioren een beroep op kunnen doen. Andere groene voorbeelden zijn inspanningen op het vlak van fair trade en de uitbouw van een groter aanbod aan laagdrempelige basissporten, om zoveel mogelijk mensen te doen bewegen. Kortom, het Groen-programma heeft zeker een invloed gehad bij de opmaak van dit beleidsplan. Een bewijs dat degelijk inhoudelijk werk resultaten oplevert. In stemmen, maar ook in invloed. Bedankt aan iedereen om ons te blijven steunen!

HENK VANDENBROUCKE gemeenteraadslid henk@groenwevelgem.be

Š Foto: Dirk Reynaert

>

>

Suzan Joye is sinds januari OCMW-raadslid voor Groen.

Een blik op de eerste OCMW-maanden Mijn vuurdoop kwam er meteen in januari op de nieuwjaarsreceptie voor het OCMW-personeel. Ietwat onzeker maar vastberaden stapte ik op mijn mederaadsleden af en stelde me voor. De spits was er af. Ondertussen zijn we een klein jaar verder en heb ik al veel bijgeleerd. De eerste bijeenkomsten leverden immers vooral info over de dienstverlening van het OCMW, en dat is niet weinig! Met veel geduld en in een gemoedelijke sfeer kregen alle raadsleden de kans om vragen te stellen en opmerkingen te geven. Het OCMW heeft de vorige legislatuur mooie zaken gerealiseerd zoals het nieuwe Woon Zorg Centrum (WZC) het Gulleheem. Deze legislatuur staat er ook veel op het programma. Zo namen de bewoners van Ter Mote onlangs hun intrek in het gloednieuwe WZC Elckerlyc. Voor de inwoners van Moorsele is er het woonzorgproject MO2, zuurstof voor Moorsele. De raadsleden krijgen inspraak in de beslissingen van het OCMW, van de aankoop van meubilair tot het opmaken van beleidsdoelstellingen. Als raadslid voor Groen probeer ik erop toe te zien dat alle beslissingen genomen worden met in het achterhoofd duurzaamheid en kwaliteit. Ze moeten op de eerste plaats ten dienste staan van de mensen in de maatschappij die dat het meeste nodig hebben. Suggesties zijn altijd welkom! SUZAN JOYE OCMW-raadslid suzan@groenwevelgem.be


2

EEN EERLIJK EN LEEFBAAR PENSIOEN VOOR IEDEREEN

>

"Een duidelijke lijst met echt storend gedrag moet een einde maken aan willekeur en onzinnige GAS-boetes."

Groen geeft tegengas

>

We kennen allemaal de absurde voorbeelden van GAS-boetes voor het oprapen van confetti (Deinze) of vals zingen (Leuven). Men verwacht dat de politiek zulke onnozelheden uit de wereld helpt, maar nee. Alle partijen, behalve Groen, stemden net voor een uitbreiding van het systeem, met hogere boetes en een leeftijdsverlaging tot 16 jaar. En dit ondanks een dringende oproep van meer dan 230 verenigingen (jeugdbewegingen, vakbonden, culturele organisaties, ...) om dat vooral niet te doen.

Wouter De Vriendt voor de pensioentoren: "Groen wil werk maken van een volwaardig pensioen voor al onze senioren."

Wij zijn niet voor straffeloosheid en zaken als sluikstorten of wildplassen moeten aangepakt worden. Maar het systeem waarbij elke stad of gemeente, of erger nog de bekeurende ambtenaar, zelf kan invullen wat ‘overlast’ is, zorgt voor willekeur en rechtsonzekerheid.

Wie denkt dat mensen de crisis niet voelen, leeft niet in de realiteit. Veel mensen hebben het moeilijker dan ooit om met hun gezinsbudget alle rekeningen te betalen. 1 op de 7 Belgen kampt zelfs met regelrechte armoede. En 1 op 5 ouderen heeft een te klein pensioentje. Net daarom was ik ook zo verontwaardigd over een interview van de Oostendse burgemeester Jean Vandecasteele (SP.A) in Knack. Daarin zegt hij letterlijk het volgende: “Als blijkt dat wij een soort magneet zijn voor leefloners, moeten we daar iets aan doen, ja. De bevolking van een stad mag niet alleen uit rijken bestaan, maar ook niet alleen uit marginalen". Zo'n uitspraak kan niet voor mij, niet alleen als federaal parlementslid maar ook als Oostendenaar. In het parlement doe ik er alles aan om het thema armoede hoog op de agenda te houden. En als Oostendenaar was ik beschaamd over die uitspraak van onze burgemeester. Elke stad moet inzetten op het aantrekken van actieve gezinnen en jonge mensen. Een

In het Vlaams parlement diende ik daarom het voorstel in om een duidelijk afgebakende en algemeen geldende lijst op te stellen met gedrag dat een GAS-boete kan opleveren. En daar zal, wat ons betreft, geen belletjetrek op staan.

armoedebeleid nodig. BART CARON Vlaams parlementslid bart.caron@groen.be

Maar wat met onze gepensioneerden die moeilijk rondkomen? Op het recente Impulscongres van Groen keurden onze leden het voorstel van een basispensioen goed. Iedereen krijgt zekerheid over een basispensioen, onafhankelijk van het aantal gewerkte jaren. Dat basispensioen moet iedereen boven de armoededrempel tillen en bedraagt 1000 euro of 750 euro, afhankelijk van de gezinssituatie. Daarbovenop komt een supplement op basis van het aantal gewerkte jaren. Want werken moet lonen. Ons voorstel kost 2 miljard euro. Dat is zeker niet goedkoop, maar wel betaalbaar. Het is maar een fractie van wat de regering over had voor de redding van

Met uitkeringen en pensioenen onder het bestaansminimum maak je de armoede gewoon structureel

>

Provincieraadsleden Maarten Tavernier en Alex Colpaert zijn bezorgd over de leefbaarheid van ons platteland

Wat doen we met onze mest? sociale mix is cruciaal. Maar wie spreekt over leefloners als marginalen versus rijken, verdeelt de stad en vergroot de spanningen die er al zijn. Zeker van een burgervader verwachten we een verbindend verhaal, een positief beleid en een strijd tegen de oorzaken van kansarmoede. Wat kan een lokale overheid doen? Veel, zo blijkt. Inzetten op de activering van werklozen, de sociale economie uitbouwen, aanvullende steun geven aan de meest kwetsbaren, een wijkgezondheidscentrum oprichten, en het sociaal werk in de wijken met kansarmoede versterken, ... Om een stad vooruit te helpen, is een stevig

onze grootbanken. Groen investeert dit geld liever in mensen die na een leven lang werken, nu moeten schrapen om te overleven. Bovendien komen deze pensioenen niet op slapende spaarrekeningen terecht. Ze vloeien direct terug naar de economie, en dat komt dan weer de werkgelegenheid ten goede.

WOUTER DE VRIENDT Federaal parlementslid wouter.devriendt@groen.be

West-Vlaanderen telt meer varkens dan mensen. Zeker in sommige regio’s zijn er veel veeteeltbedrijven. Sinds 2008 mogen de veestapels weer onbeperkt groeien, op voorwaarde dat de mest verwerkt wordt. Dit zorgt tot een wildgroei aan mestverwerkingsinstallaties. Die leiden ertoe dat het landschap aangetast wordt, dat er meer en grotere transporten op landbouwwegen passeren en er geurhinder is. Veel vergunningsaanvragen leiden dan ook tot buurtprotest. Groen stelde in de provincieraad voor om een beleidsvisie rond mestverwerkingsinstallaties op te maken en zo de inplanting meer te sturen. Want niemand - landbouwers noch bewoners - is gebaat bij onderlinge wrevel. Groen wil het platteland leefbaar houden, zowel voor de landbouwsector als voor wie er woont. MAARTEN TAVERNIER Provincieraadslid maarten.tavernier@west-vlaanderen.be


Kinderopvang voor elk kind Veel (toekomstige) jonge ouders kunnen ervan getuigen: een plaats voor je kind(eren) vinden is niet simpel. Wachtlijsten, onzekerheid… Goede kinderopvang is nochtans cruciaal, zowel voor de kinderen als voor de ouders. Daarom wil Groen dat er snel kinderopvang is voor elk kind. ‘We moeten radicaal kiezen voor een gezinsbeleid dat investeert in jonge kinderen’, zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman. De Vlaamse belofte om tegen 2020 voor elk kind een plaats in de kinderopvang te reserveren, komt geen seconde te vroeg. Maar om dat doel te halen, zijn er snel duizenden extra plaatsen nodig. En daarvoor zijn er dus extra investeringen nodig, vindt Meuleman. ‘Want kwalitatieve kinderopvang is cruciaal: het zorgt ervoor dat ouders kunnen gaan werken, en het zorgt vooral voor een goede ontplooiing en ontwikkeling van kleine kinderen. Veel onderzoek wijst uit dat kinderopvang en kleuteronderwijs de meest cruciale fase is in de ontwikkeling van kinderen.’ Elisabeth Meuleman kijkt vooral naar het Hoge Noorden als voorbeeld van hoe het moet. ‘Scandinavische landen tonen aan dat kwalitatieve kinderopvang een cruciaal element is voor een goed functionerende verzorgingsstaat. Nergens zijn er meer werkende vrouwen, is de emancipatie zo ver gevorderd, de armoede teruggedrongen of de economie zo competitief als in het hoge Noorden. Waarom kan dat niet in Vlaanderen’?

MEER WELVAART, MINDER VERVUILING Veel mensen botsen in hun dagelijks leven op problemen. Jonge ouders vinden geen plaats in een crèche. Mensen hebben te veel stress van hun job. Gepensioneerden komen niet toe met hun te laag pensioen. Er zit te veel fijn stof in de lucht en daar worden mensen ziek van. Groen vat de koe bij de horens. Voorzitter Wouter Van Besien: ‘We willen een gezonder milieu én we willen genoeg welvaart voor iedereen. Dat zijn de twee sterke benen waar onze partij op steunt.’ Op het Impulscongres van oktober stoomde Groen samen met 500 leden concrete oplossingen klaar, die de basis vormen van het verkiezingsprogramma. We zetten en paar belangrijke voorstellen op een rij. Kwaliteitsvolle jobs Groen maakt het werk voor werknemers aangenamer met minder stress en meer ruimte voor feedback en overleg. Groen voorziet ook meer mogelijkheden om vrijwillig en tijdelijk minder uren te presteren. De haalbaarheid van de job

© iStockphoto

ELISABETH MEULEMAN Vlaams parlementslid elisabeth.meuleman@groen.be

moet even centraal staan in het overleg tussen werknemers en werkgevers als de afspraken over lonen. Federaal

parlementslid Kristof Calvo: “Kwaliteitsvolle jobs zijn ook voor de werkgevers een ongelooflijk cadeau. Want zij krijgen beter gemotiveerd personeel met minder ziekteverzuim. Dat is goed voor de toekomst van de onderneming.”

Hogere nettolonen door hogere lasten op grote vermogens ‘De belastingen zijn vandaag niet eerlijk georganiseerd. De sterkste schouders zouden de zwaarste lasten moeten dragen, maar dat is nu niet’, zegt federaal parlementslid Meyrem Almaci. ‘Dat willen wij met Groen rechtzetten. Hoe? Door drie dingen te doen: de lasten te verschuiven, de fiscaliteit te vereenvoudigen en ze witter te maken.’ Door de lasten rechtvaardiger te verdelen, kunnen heel wat lasten – te beginnen met die op arbeid - gevoelig naar omlaag. ‘Voor meer dan 2 miljoen werknemers willen wij die lasten gevoelig verlagen, zodat ze meer nettoloon overhouden’, zegt Almaci. ‘Dat kan door een eerlijke belasting op de rendementen uit de vermogens hoger dan 1 miljoen euro.’ Onze fiscaliteit is ook niet duurzaam. Op vlak van milieufiscaliteit bengelen we achteraan het Europese peloton. Nochtans is fiscaliteit een sterke hefboom voor een meer duurzame economie. Zo kunnen we energieverspilling tegengaan en CO2-uitstoot verminderen.

Slimme kilometerheffing Groen schaft de jaarlijkse verkeersbelasting (om en bij 400 euro) af en vervangt die door een slimme kilometerheffing. Rij je minder met de wagen en minder tijdens de spits, dan moet je minder betalen. Je betaalt voor het gebruik in plaats van voor het bezit van de auto. Je wordt dus gestimuleerd om daar

files, is er minder fijn stof. Dat is goed voor de gezondheid van ons allemaal, en zeker voor de kinderen en de ouderen. Zij hebben immers het meeste last van het fijn stof.

Een basispensioen van 1. 000 euro (met daarbovenop een supplement) “Meer dan 20% van de 65-plussers dreigen

Onze belastingen zijn veel te ingewikkeld. Wie geen boekhouder heeft – de meeste mensen dus – betaalt hierdoor vaak te veel belastingen. Het moet dus eenvoudiger. Tot slot wil Groen dat de wet voor iedereen gelijk is. Fraude en belastingontduiking kan gewoon niet door de beugel, en moet dan ook strenger gestraft worden.

in de armoede te geraken. Daarom is het belangrijk om een basispensioen in te voeren,” zegt Brussels parlementslid Elke Van den Brandt. Vanaf 65 jaar krijg je 1.000 euro per maand. Daarbovenop komt © iStockphoto

MEYREM ALMACI Federaal parlementslid meyrem.almaci@groen.be

© Shutterstock

waar het kan, van het openbaar vervoer gebruik te maken. Op die manier zijn er minder

een supplement dat afhankelijk is van het aantal jaren dat je gewerkt hebt. Hoe langer je gewerkt hebt, hoe hoger dus je pensioen, want werken moet lonen.

LEES MEE/DOE MEE/WORD LID Zin in Pesto, de driemaandelijkse sympathisantenkrant van Groen? Wil je mee folders bussen, acties organiseren of artikels schrijven? Misschien wil je Groen steunen en lid worden? Laat het ons weten: 02 219 19 19

www.groen.be

WOUTER VAN BESIEN

KRISTOF CALVO

ELKE VAN DEN BRANDT

Voorzitter Groen wouter.vanbesien@groen.be

Federaal parlementslid Voorzitter Impulscongres kristof.calvo@groen.be

Brussels parlementslid Voorzitter Impulscongres elke.vandenbrandt@groen.be


Maarten Tavernier, actiefste Wevelgemnaar in de provincieraad Maarten is natuurlijk niet de enige Wevelgemnaar in de provincieraad, maar wel veruit degene die het meest van zich laat horen. In tegenstelling tot anderen die bijvoorbeeld alleen hun stem laten horen als het over de cafetaria van provinciedomein Bergelen in de eigen gemeente gaat. Maarten had het de voorbije maanden over de waterzuivering in provinciale domeinen, windmolens, de erosie, een klimaatneutrale provincie, mestverwerking, de luchthaven van Wevelgem. Daarnaast had hij het over provinciale subsidies voor lokale zwembaden, het ruimtelijk structuurplan, onterechte verplaatsingsvergoedingen of restaurantkosten, het uitpluizen van bestekken, de huurkosten van provinciale gebouwen, de veiligheid van treintransporten, de interne staatshervorming, de leefbaarheid van Zwankendamme. Maarten bewijst zo elke maand dat Groen allesbehalve een one-issuepartij is. Door de beperking van de financiële mogelijkheden van de provincie legt de provinciefractie van Groen ook sterk de nadruk op een sober beleid. Want daar zijn zeker nog verbetermogelijkheden voor het provinciebestuur. Heb je zelf suggesties voor een groene inbreng in de provincieraad of concrete besparingsmogelijkheden? Of zit je met een vraag? Mail gerust naar maarten.tavernier@west-vlaanderen.be. www.groenwestvlaanderen.be/provincieraad -

Nog eens autoloze zondag, 40 jaar later De reeks van autoloze zondagen naar aanleiding van de oliecrisis in de jaren zeventig is exact veertig jaar geleden gestart. Toen ik recent een platgereden egeltje op straat zag liggen, moest ik weer denken aan een van die zondagen. Ik was op weg naar vrienden - te voet, want het was immers een autoloze zondag - en ik zag een egeltje een drukke straat oversteken. Toen dacht ik: wat een geluk voor die egel dat het autoloze zondag is. Het diertje kon zonder kleerscheuren de overkant bereiken, wat voor zijn soortgenootje veertig jaar later jammer genoeg niet het geval was. Vandaag de dag zitten we niet alleen met een olie-, maar met een globale klimaatcrisis. De problematiek van toen lijkt maar klein bier in vergelijking met wat onze kinderen en kleinkinderen te wachten staat als we nu niet genoeg inspanningen leveren. Ook vandaag worden autoloze (of autoarme) zondagen georganiseerd. Zo verregaand als toen zijn ze niet meer, meestal gaat het over stadscentra die autovrij gehouden worden. Autosnelwegen waarover je kan rolschaatsen, zijn er niet meer bij. Toch is het nuttig om mensen te tonen wat er allemaal mogelijk is op straat als de auto minder koning is. Ook Wevelgem deed dit jaar mee, in het centrum van Gullegem was er alvast veel volk. Hopelijk zet dit wat mensen aan het denken. Patrick Gheysens -

Zin om mee te doen? Heb je zelf een suggestie die Groen kan aankaarten op de gemeenteraad? Zie je het zitten om zelf een bijdrage te leveren, op vlak van inhoud of praktische hulp? Eén adres: info@groenwevelgem.be.

Deze krant is een uitgave van Groen. Gedrukt op 100% gerecycleerd papier en zonder water door Eco Print Center.

®

Verantwoordelijke uitgever: Wouter Van Besien, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

FIETSAVOND BIEDT HEEL WAT INSPIRATIE VOOR WEVELGEM

© Foto: Dirk Reynaert

4

>

Wevelgem sluit de koers in het hart, maar de aandacht voor kinderen, scholieren, volwassenen en senioren die dagelijks fietsen kan nog veel beter.

Op 10 september organiseerde Groen Wevelgem een inspiratieavond over fietsbeleid. Gastspreker was Walter Duré uit Mortsel, waar Groen, met burgemeester Ingrid Pira, twaalf jaar in de meerderheid zat. Het was inspirerend om te merken dat een volgehouden, consequente beleidskeuze duidelijke resultaten kan opleveren. Daar kan het beleid in Wevelgem nog iets van leren! Wevelgem profileert zich met de wielerwedstrijden Gent-Wevelgem en Arrivee, de samenwerking met Roubaix, als een wielergemeente. Dat is zeer goed, maar de dagelijkse fietser verdient volgens Groen minstens evenveel aandacht, en daar is nog wat werk aan de winkel. Groen wil het bestuur prikkelen door te tonen hoe het beter kan. Op 10 september lieten we eerst Walter Duré aan het woord over het fietsbeleid in Mortsel. Walter is oprichter van de lokale fietsersbondafdeling en gemeenteraadslid in Mortsel, waar Groen twaalf jaar in het bestuur zat. Tijdens die periode werden heel wat inspanningen gedaan om het voor de fietser zo veilig en aangenaam mogelijk te maken: de uitbouw van een kwalitatief fietsnetwerk (met onder meer een ‘fiets-o-strade’), de aanleg van meer dan 1000 degelijke openbare fietsenstallingen, de organisatie van fietscursussen voor scholen en senioren, een dienstwagen die vervangen werd door twee elektrische dienstfietsen en alle fietsende werknemers van Mortsel die jaarlijks worden uitgenodigd op een fietsontbijt! Het tweede deel van de avond bestond uit een panelgesprek met enkele mensen die nauw betrokken zijn bij het fietsen in Wevelgem, onder wie Yves Gevaert (W-Evilghem Fixed) en

CONTACT

Dries Verhauwaert (WTC De Trappers). Zij gaven ons enkele boeiende inzichten (zowel positief als negatief) over fietsen in Wevelgem. Het panelgesprek breidde al snel uit naar een groepsgesprek, waarbij het aanwezige publiek ook zijn mening kwijt kon. De belangrijkste pijnpunten die hierbij naar boven kwamen, waren de slecht onderhouden fietspaden, een gebrek aan (kwalitatieve) fietsenstallingen, onveilige situaties voor fietsers, fietsdiefstallen … Knelpunten genoeg om aan te kaarten! Kortom, Groen Wevelgem blijft zich inzetten voor de fietsers in Wevelgem. Bedankt aan het aanwezige publiek! Laten we hopen dat we de aankomende winter veilig kunnen rondfietsen in Wevelgem …

JASPER STRAGIER gemeenteraadslid jasper@groenwevelgem.be

Groen Wevelgem

info@groenwevelgem.be

p/a Carlo De Winter

www.groenwevelgem.be

Guido Gezellestraat 21

www.facebook.com/

8560 Wevelgem

groenwevelgem

0497 26 32 26

Groen wevelgem herfst 2013  

Groenkrant Groen Wevelgem herfst 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you