Page 1

GESUBSIDIEERDE VRIJE BASISSCHOOL BRIGANDSSTRAAT 15 Met afdelingen: Brigandsstraat 13 8770 INGELMUNSTER tel.: 051 30 27 57 fax: 051 30 76 69 e-mail: olvs.ingelmunster@scarlet.be

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2012 - 2013

ONZE-LIEVE-VROUWSCHOOL

Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool

INGELMUNSTER


1. Algemene informatie WELKOM IN ONZE VRIJE BASISSCHOOL

OOK JOUW SCHOOL!!!

Verwelkoming Dag peuter, dag kleuter! Dag meisje, dag jongen! Van harte welkom op onze school! Kom maar binnen en voel je goed. Wij hopen dat je een fijn schooljaar beleeft. Met een fijn schooljaar bedoelen wij niet alleen dat je veel leert. Wij wensen ook echt dat je je goed voelt op school. Als schoolteam, kleuterleidster, leerkrachten, personeel en directie zullen wij daar ons uiterste best voor doen. De meesten onder jullie kennen de school reeds lange tijd, anderen zijn nieuw. De nieuwe leerlingen zullen door hun leerkracht en medeleerlingen geholpen worden zodat ze zich in hun nieuwe omgeving vlug thuis zullen voelen. Beste ouders Wij vinden het fijn dat u onze school koos voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind. Wij danken graag voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Wij willen een basisschool zijn met een open karakter. Dat betekent voor ons dat alle kinderen welkom zijn, met de nadruk op alle. Dat betekent dat u als ouder altijd welkom bent, niet alleen met eventuele suggesties, maar ook met eventuele problemen. Samen vinden we zeker een passend onderwijsklimaat op school, een christelijk geïnspireerde en eigentijdse, positieve opvoeding. Deze verwachtingen zijn ook onze doelstellingen. Wij hopen dat u uw kind aanmoedigt om leefregels na te leven. Klare afspraken scheppen een aangename werk - en leefsfeer. Daarom dit schoolreglement en ons pedagogisch project.

 Bewaar het schoolreglement  Met ENTHOUSIASME, ONDERWIJSERVARING en INZET wensen we ieder een goed schooljaar, vol ONTWIKKELINGS - en LEERIMPULSEN en met RIJKE, POSITIEVE LEERERVARINGEN. In naam van het ganse team! Ruddy Roose Directeur O.-L.-Vrouwschool.

Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


Hoofdstuk 1 Onze School

SCHOOLVISIE: Wat beogen wij? Onze school: een geïntegreerde geloofs - , leer- en leefgemeenschap: In onze school krijgen de kinderen een zo breed mogelijke ontplooiing. Elk kind moet zich in zijn totaliteit kunnen ontwikkelen, zowel op intellectueel, psychomotorisch als dynamisch - affectief vlak. De kinderen leren er niet alleen uit boeken, maar ook door zelf iets te doen (iets opzoeken, samen praten/bespreken, in de buurt gaan kijken, speelhoeken en aangepast gevarieerd spelmateriaal in de kleuterklassen…). Ieder kind krijgt de kans volledig open te bloeien en zijn persoonlijkheid te ontwikkelen. Het kind krijgt in de klas een individuele benadering en door een goed functionerende zorg klas bieden we de leerbedreigde kinderen een meer aangepast programma, dit in samenspraak en overleg met het CLB. Wij bieden de kinderen ruimte en proberen, binnen de begrensdheid van het gebouw, een zo kindvriendelijk mogelijke speelplaats te creëren. De overgangen (kleuter- lager, lager-secundair) worden zoveel mogelijk voorbereid en ondervangen (van speels naar ernstig, geleidelijk aan leren “leren”). Via een planmatige aanpak streven de leerkrachten en de directie naar eenheid en continuïteit in werken, doelstellingen, handboeken, aanpak … In onze school wordt veel belang gehecht aan orde en tucht. Discipline, gehoorzaamheid en respect voor leerkrachten, directie, personeel en medeleerlingen zijn noodzakelijk. In onze school hebben we de pest aan pesten. De school is een ontmoetingsplaats waar de kinderen in relatie treden met anderen en ook met de Ander. Wij begeleiden de kinderen in hun religieuze beleving, geïnspireerd vanuit het christelijk geloof dat inspiratiebron is van zowel godsdienstlessen als andere activiteiten.

Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


1.1.

Waar kun je ons vinden?

1.1.1. Schoolstructuur

Benaming: GESUBSIDIEERDE VRIJE BASISSCHOOL Brigandsstraat 15 8770 Ingelmunster  tel. 051 30 27 57 fax 051 30 76 69  e-mail: olvs.ingelmunster@skynet.be website: www.olvschool.be Onze school is een gemengde school. Er wordt opvoeding en onderwijs gegeven aan meisjes en jongens vanaf tweeëneenhalf tot twaalf jaar. Vandaar de benaming “basisschool” = kleuter- en lagere afdeling. ALGEMENE INFORMATIE: Administratieve zetel Vestigingsplaats 1

Brigandsstraat 15 (lager)  e-mail: olvs.ingelmunster@scarlet.be  051 30 27 57 fax 051 30 76 69 Vestigingsplaats 2: “de Berenboot” Brigandsstraat 13 (alleen kleuters )  051 30 48 77

DIRECTIE: Ruddy Roose Pijpestraat 4 8560 Wevelgem 051 30 27 57 e-mail: directie@olvschool.be

Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


1.1.2. Schoolorganisatie: Op 12 oktober 2004 werd het schoolbestuur ontbonden en werd de nieuwe raad van bestuur opgericht. De nieuwe structuur bestaat uit een raad van bestuur en een algemene vergadering. Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs van onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvormen en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Het schoolbestuur Zetel: OPVOEDING EN ONDERWIJS VZW SCHOOLSTRAAT 8 8770 INGELMUNSTER Het schoolbestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van het onderwijs in zijn school. Tevens staat het in voor alle noodzakelijke materiĂŤle voorzieningen. Samenstelling van het schoolbestuur. Raad van bestuur. Voorzitter De heer Hubert Schaubroeck

Oostrozebekestraat 240

-

8770 Ingelmunster

Schoolstraat 8

-

8770 Ingelmunster

Hendrik Consciencestraat 13 Weststraat 21 Izegemstraat 84 Kweekstraat 24 Heirweg Zuid 13 Hinnebilkstraat 78 Stationsstraat 6

-

8770 Ingelmunster 8770 Ingelmunster 8770 Ingelmunster 8770 Ingelmunster 8770 Ingelmunster 8770 Ingelmunster 8770 Ingelmunster

Secretaris E.Z. Martha Laleman Leden E.Z. Christiane Dupont E.H. Christophe Petit Mevr. Joke Opsomer De heer Jan Defreyne Mevr. Maddy Descheemaeker Mevr. Marijke Bouckaert Dr. Blanckaert F. Algemene vergadering Hierin zetelen alle leden van de Raad van bestuur, alsook E.H. Godfried Vansteenkiste E.Z. Godelieve Vandeputte

Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


Personeel

Directeur: De heer Ruddy Roose

Onderwijzend personeel:

Vestigingsplaats 1: 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B

De heer Danny Vandewalle Mevr. Petra Buytebier Mevr. Kaat Wilyn Mevr. Leen Rosseel De heer Kurt Deschamp Mevr. Hilde Lavens De heer Francky Vandekerckhove Mevr. Janne-Lynne Nijffels De heer Bruno Six Mevr. Stefanie Catteeuw… Mevr. Sabine Coopman Mevr. Maaike Corteville

Bijzondere leermeester Godsdienst: Mevr. Caroline Vermandere ICT-coördinator:

De heer Walter Werbrouck Zorgcoördinator:

Mevr. Katrien Lemiengre Zorgleerkracht: Mevr. Sylvie Duyck Bijzondere leermeester bewegingsopvoeding:

De heer Dieter Callewaert Ambulante – leerkrachten: Mr. Stefaan Monseré

Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


Vestigingsplaats 2: “de Berenboot” Peuter 1ste kleuter 1ste kleuter 2de kleuter 2de kleuter 3de kleuter 3de kleuter

Mevr. Veronique Soens Mevr. Joke Penninck Mevr. Leen Cottignier Mevr. Isabel Verhulst Mevr. Dominique Mommerency Mevr. Heidi Germonprez Mevr. Ann Couvreur

Gymmen + ambulante lkr.

Mevr. Stephanie Desrzumaux.

Kinderverzorgster

Mevr. Linda Vandewege ZORGCEL Zorgcoördinator:

Mevr Katrien Lemiengre

Ambulante leerkrachten: CLB Psych.-Ped.: Directeur:

Mr. Stefaan Monseré Mevr. Maureen Vercaemste Mr. Ruddy Roose

SECRETARIAAT Mevr. Carine Landuyt Mevr. Anja Vanhoute Mevr. Heidi Simetier

ONDERHOUDSPERSONEEL-

KEUKENPERSONEEL

Mevr. Nadia Demaeght Mevr. Claudie Seurinck Mevr. Anne-Marie Verschaete Mevr. Deconinck Inge

Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


KINDEROPVANG

Mevr. Anne-Marie Verschaete Mevr. Inge Deconinck

SCHOOLBUS Het busvervoer wordt ingericht door de school. De bus zal kinderen ophalen op vaste stopplaatsen. We vragen de ouders (grootouders) om de kinderen daar op de bus te laten wachten, en hen daar dan ook weer opwachten. Chauffeurs: • Mr. Kurt Deschamp • (Mr. Directeur) De schoolbus rijdt op alle schooldagen:’s morgens en ’s avonds en woensdagmiddag. Het tarief, naar gelijkheid met de lijn, voor een korte rit 1,50 euro. Bij de aanvang van het jaar 2008 stappen we over op een abonnement. De kinderen kunnen een volledig abonnement kopen (= ’s morgens en ’s avonds), een half abonnement (= alleen ’s morgens of alleen ’s avonds). Wie sporadisch gebruik maakt van de bus koopt een reeks van 10 losse tickets. In uitzonderlijke omstandigheden (bv. ijzel, sneeuwval …) of bij een defect kan het gebeuren dat de bus vertraging heeft of niet rijdt. Voorbeeld: als het ’s morgens ijzelt, rijdt de bus NIET. Door gunstige weersomstandigheden tijdens de dag, kan er wel busdienst zijn ’s avonds. Een defect of slechte weersomstandigheden kunnen leiden tot GEEN busdienst ’s avonds. Daarom: bij twijfel of bij vertraging van minstens een kwartier, gelieve de school op te bellen op de administratieve vestiging (051 30 27 57). De verantwoordelijkheid van de leerkracht stopt zodra het kind de bus verlaten heeft. Ouders wachten hun kind op aan de kant van de stopplaats van de bus. De kinderen volgen de richtlijnen van de begeleiders. Het Oudercomité Iedere ouder die kinderen op school heeft, kan en mag gratis lid worden van ons oudercomité. U wilt wat meer weten over het oudercomité of u wilt zich inzetten voor de kinderen en onze school, u hebt interesse en een beetje tijd, u hebt voorstellen en/of nieuwe gedachten? We zouden heel blij zijn als u lid wordt! Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij één van de bestuursleden of bij de directeur. Voorzitter: Penningmeester: Secretaris:

De heer David Vandecasteele Mevr.Veerle Mevr. Heide Vandekerckhove Schoolraad

De schoolraad van de school wordt advies- en overlegbevoegdheid verleend tot de algemene organisatie en werking van de school, de planificatie van de school, de algemene criteria inzake begeleiding en evaluatie van de leerlingen, de vaststelling van de criteria tot de aanwending van het lestijdenpakket, de vaststelling en de wijziging van het schoolreglement en tot het treffen van maatregelen voor de veiligheid en de gezondheid van de leerlingen. De schoolraad heeft ook informatierecht. De schoolraad is een

Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


overlegorgaan tussen personeel, ouders en lokale gemeenschap.Deze vertegenwoordigers streven ernaar in goede verstandhouding de school uit te bouwen, ten bate van de kinderen en hun ouders. Maken deel uit van de schoolraad:

 Voorzitter: Mvr. Veerle Coppens  Secretaris:

 Voor het personeel: Mr. Danny Vandewalle Mevr. Maaike Corteville

 Voor de ouders: Mevr. Mvr. Veerle Coppens Mr. Dominique Callewaert

 Voor de lokale gemeenschap: Mr. Verstraete Chris Mr. Stefaan Naert Onderwijsbegeleiding Diocesane begeleiding: Dhr Didier Finet (hoofdbegeleider) Mevr. Iriis Bryneel. (Pedagogisch adviseur) Mevr. Sabien Lagrain (Inspecteur-adviseur Godsdienst)

Schoolgemeenschap Wij behoren tot de scholengemeenschap: de K.L.E.I. Het letterwoord K.L.E.I. staat voor:

de ges. Vrije bassischool van Kachtem de ges. Vrije bassischool van Lendelede de ges. Vrije bassischool van Emelgem de ges. Vrije bassischool van Ingelmunster (Centrum) de ges. Vrije bassischool van Ingelmunster (O.-L.-V.-school)

Klassenraad De klassenraad wordt samengesteld door de directie, leerkrachten van de klassengroep en de zorgcoördinator. De klassenraad komt geregeld samen met het C.L.B. om de leervorderingen van de leerlingen te bespreken. De klassenraad neemt deel aan overlegmomenten, geeft advies bij orde- en tuchtmaatregelen en neemt beslissingen inzake getuigschriften basisonderwijs.

Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


C.L.B. – (Centrum voor leerlingenbegeleiding) Onze school werkt nauw samen met het C.L.B. Izegem. U kan het bereiken in de Meensestraat 171 8870 Izegem Tel. 051 30 13 61 Fax 051 31 80 04 e-mail adres: izegem@clb.net.be

Openingsuren: elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur. Tijdens het kerst-, paas – en zomerverlof is het C.L.B. gesloten. Van 15 juli tot en met 15 augustus is er jaarlijks verlof.  Wat is een C.L.B.? Een Centrum voor Leerlingenbegeleiding of C.L.B. is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. In een C.L.B. werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologische assistenten, verpleegkundigen en administratieve krachten. Die verschillende vakmensen werken samen in een team om de school en de ouders te helpen bij het begeleiden van de kinderen of jongeren.  Wat doet een C.L.B.? Het C.L.B. helpt leerlingen, ouders en scholen op de volgende domeinen: * het ontwikkelen, leren en studeren * de schoolloopbaan: d.w.z. de keuzemomenten * de preventieve gezondheidszorg * de sociaal- emotionele begeleiding Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het C.L.B.om hulp vragen . Zo kan het zijn dat u zich zorgen maakt om uw kleuter die erg angstig is om naar school te gaan, of er is bezorgdheid om de steeds maar dalende schoolresultaten van uw kind. Wanneer uw kind zienderogen vermagert, of lijdt onder pesterijen, of wanneer u nood hebt aan wat ondersteuning bij de opvoeding, kunt u als ouder om het even welk moment een beroep doen op het C.L.B. voor informatie, advies of begeleiding. Eens de school, de ouders of de leerling een vraag gesteld hebben aan het C.L.B. , wordt in een eerste gesprek geprobeerd de juiste inhoud van de bezorgdheid te beluisteren. Soms kan de gevraagde informatie onmiddellijk gegeven worden. Indien nodig, volgt na het eerste gesprek nog verder onderzoek, verdere begeleiding of doorverwijzing naar andere instanties.  Wat is eigen aan de C.L.B. –begeleiding? De begeleiding waarvoor een C.L.B. instaat vertoont een aantal typische kenmerken: • De werking is grotendeels vraag gestuurd: een C.L.B. gaat in op vragen van ouders, leerlingen en scholen; daarnaast kan een C.L.B. ook voorstellen tot begeleiding aan scholen doen; zo is er ook een C.L.B. - medewerker aanwezig bij de klasbesprekingen op school;

Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


• • • • •

Er zijn twee onderdelen van de C.L.B. - begeleiding die verplicht zijn: bij spijbelgedrag en bij sommige medische onderzoeken en inentingen; Het centrum begeleidt in de eerste plaats de leerlingen die leerbedreigd zijn of bij wie de ontwikkeling niet zonder problemen verloopt; De begeleiding is multidisciplinair, want verschillende vakmensen werken samen aan een oplossing in teamverband; De geheimhouding van vertrouwelijke gegevens wordt gegarandeerd; dit waarborgt een onafhankelijke werking van het C.L.B.- personeel tegenover scholen en andere instellingen. De medewerking van het C.L.B. is gratis.

 Wanneer contact opnemen met het C.L.B.? Als ouders zich zorgen maken over eender wat betreffende de ontwikkeling van hun kind of over de relatie met hun kind, dan kunnen ze altijd contact opnemen met het C.L.B. Zo kan voorkomen worden dat de problemen groter worden. Wanneer een school vraagt om een leerling te begeleiden, doet het C.L.B. een begeleidingsvoorstel. Het C.L.B. zelf zet de begeleiding slechts voort met de toestemming van de ouders.

Het team dat de school van uw kind begeleidt:    

ARTS: Plasschaert Viviane VERPLEEGKUNDIGE: Vandewege Bea Maatschappelijk werk: Delcour Sophie Psycholoog / pedagoog: Devry Leen

 Specifieke projecten. 

Het project schoolloopbaanbegeleiding in het zesde leerjaar werd bijgestuurd. In het begin van het schooljaar vindt een infoavond plaats waar informatie wordt gegeven aan de ouders over de keuzebegeleiding in het zesde leerjaar en het eerste leerjaar van het secundair onderwijs. In de klas wordt met het keuzewerkboekje gewerkt. De leerkracht geeft lesjes 1 tot 3 en bespreekt met de leerlingen de verschillende aspecten die bij het kiezen van een studierichting een rol spelen. In december wordt lesje 4, “ik leer het secundair onderwijs kennen”, gegeven door de C.L.B. medewerker. Bij de rapportbespreking op het einde van het eerste trimester wordt aan de ouders een vragenformulier bezorgd. Er wordt tevens ruimte voorzien voor een gesprek met de leerkracht over de studiekeuze. De vragenlijst geeft de ouders de kans twijfels en vragen omtrent de studiekeuze te formuleren en wordt na de kerstvakantie opgehaald. Daarna volgt een overleg tussen de leerkracht en de C.L.B. - medewerker, waarbij de vragen besproken worden. Leerlingen van wie de ouders geen vragen stellen, worden niet besproken. Er volgen tevens geen verdere C.L.B.- tussenkomsten.) Indien ook voor de leerkracht en de C.L.B. -medewerker verdere onduidelijkheid heerst, kan bijkomend onderzoek gedaan worden, dit op een woensdagnamiddag in het C.L.B. Ouders en leerlingen worden daarvan tijdig op de hoogte gebracht. Na het onderzoek vindt opnieuw een overleg plaats tussen de leerkracht en de C.L.B. - medewerker. Daarna worden de ouders uitgenodigd om de resultaten te bespreken. De ouders van de leerlingen met een advies 1B worden allen uitgenodigd.

Geregeld onderhoudt het C.L.B. contact met de leerkrachten van het kleuteronderwijs. Via gesprek en observatie worden de kleuters in hun ontwikkeling gevolgd. Problemen of vragen worden aan de ouders gemeld in functie van een vroegtijdig verhelpen. Ouders kunnen voor een gesprek steeds terecht bij de titularis of op het centrum zelf.

Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


In de derde kleuterklas kan naar het einde van het schooljaar toe een schoolrijpheidstest afgenomen worden, met als doel duidelijkheid te bekomen omtrent de meest aangewezen aanpak bij de overgang naar het eerste leerjaar. 

In het kader van de preventieve gezondheidszorg kan de C.L.B. - arts bij individuele leerlingen een medisch onderzoek uitvoeren als vorm van nazorg na consult, op vraag van de leerling, de school of de ouders of op eigen initiatief. Bij groepen van leerlingen kan het C.L.B. een medisch onderzoek uitvoeren, met betrekking tot specifieke gezondheidsrisico’s. Het C.L.B. werkt mee aan de gezondheidsvoorlichting in de school.

School en C.L.B. maken jaarlijks afspraken over deze medische onderzoeken. De algemene consulten (tweede kleuter en vijfde leerjaar) worden uitgevoerd in het C.L.B . De gerichte consulten (eerste kleuter, eerste leerjaar en derde) worden uitgevoerd in een lokaal op school. Deze onderzoeken worden kwaliteitsvol uitgevoerd en de privacy van de leerlingen wordt gerespecteerd.

Verder zijn er profylactische maatregelen. Dit zijn maatregelen die de verspreiding van besmettelijke ziekten moeten voorkomen.

EXTERNE HULP Hier denken we aan logopedie, revalidatie … Deze hulp kan in beperkte mate op school gebeuren en enkel voor kleuters. Dit kan als er vooraf een volledig dossier is samengesteld. Richtlijnen hieromtrent en de nodige formulieren zijn bij de directie te bekomen. Wanneer er kinderen een of andere vorm van revalidatie volgen buiten de school, is het aan te raden de eigen school in te lichten en op geregelde tijdstippen een evaluatie door te sturen. Samenwerken is samen grotere sprongen vooruit maken.

Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


Hoofdstuk 2 Wettelijke verplichtingen en leefregels WETTELIJKE VERPLICHTINGEN Inschrijven van leerlingen Voor de kleuters Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Vereiste bewijsstukken zijn de SIS- kaart van het kind, het trouwboekje of het geboortebewijs, (eventueel kan een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas …. gevraagd worden). Wij opteren voor de SIS – kaart. Kleuters mogen pas ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Wij verwachten ook dat de kinderen zindelijk zijn als ze naar school komen. Voor het starten op school zijn zes instapdata voorzien: de eerste schooldag na de zomervakantie, de eerste schooldag na de herfstvakantie, de eerste schooldag na de kerstvakantie, eerste schooldag in februari, de eerste schooldag na de krokusvakantie, de eerste schooldag na de paasvakantie. de eerste dag na O.-L.- Heer Hemelvaart Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven. Elke schooldag tijdens de openingsuren kan men inschrijven, maar ook de laatste 2 weken van augustus of na afspraak met de directie of op een info -avond voor de instapdatum. Bij de inschrijving zullen de ouders de inschrijving ondertekenen en worden eveneens gevraagd om het log – boek te ondertekenen. Kleuters zijn niet leerplichtig. In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het kind op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen of een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel in samenspraak en na advies van de directeur en het C.L.B. De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen. Wegens gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren. De ouders hebben het recht af te zien van individuele C.L.B. - begeleiding. De weigering gebeurt steeds schriftelijk en wordt onmiddellijk aan de directie gemeld. Voor de kleuters die automatisch doorschuiven naar het eerste leerjaar in onze school vragen we een verklaring te ondertekenen.

Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


Voor het lager. Toelatingsvoorwaarden Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari vanhet lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Vanaf 1 september 2009 geldt voor inschrijvingen vanaf het schooljaar 2010 –2011 onderstaande regeling: Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen: 1. het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest: 2. voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. De Vlaamse Regering legt de inhoud van die taalproef vast. Het CLB waarmee de school waar de betrokken leerling zich aanbiedt een beleidscontract heeft, is bevoegd die taalproef af te nemen. 3. beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie. Met uitzondering van de leeftijdsvereiste is deze regeling niet van toepassing op leerlingen die worden ingeschreven in Franstalige scholen in de rand - en taalgrensgemeenten die deel uitmaken van het Nederlandse taalgebied. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden, op voorwaarde dat hij tijdens het voorafgaande schooljaar was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 185 halve dagen aanwezig was geweest. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar en die tijdens het voorafgaande schooljaar niet was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs, kan in het lager onderwijs worden ingeschreven op basis van een taalproef. Privacy De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun beide ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zin of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website, in de schoolkrant,… Voor publicatie van gerichte foto’s vraagt de school bij het begin van het schooljaar een expliciete schriftelijke toestemming, overeenkomstig de privacywet. Voor de publicatie van nietgeposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden geldt de ondertekening van het schoolreglement als toestemming. Ouders die bezwaar hebben tegen de publicatie, delen dit schriftelijk mee aan de directie. Engagementsverklaring Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Ouders en school zullen op afgeproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren. Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders. We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we een contactdag, eind augustus voor de aanvang van het schooljaar. Alsook een ouderavond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van

Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


uw kind en de manier van werken. We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via rapporten, nota’s in de agenda, uitnodiging door de zorgcel… We organiseren geregeld oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten op welke data die zal doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn kan een gesprek aanvragen op een ander moment. Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elke moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment in die nu niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn. Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind. Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind. Aanwezig zijn op school en op tijd komen. De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons voor 9 uur verwittigd bij afwezigheid van uw kind. Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met u en met het CLB. Je kunt rechtstreeks naar het CLB (inteak-gesprek) Je kunt terecht bij de titularis van uw kind. Deze doet de melding in de zorgcel. In de zorgcel zoekt men de mogelijkheid om uw kind bij te staan en te helpen. Individuele leerlingenbegeleiding. Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden hun taalontwikkeling. Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan ondermeer door:  Zelf Nederlandse lessen te volgen.  Uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen.  Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen…  Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is.  Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging.  Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub.  Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep.  Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie.  Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hen over te praten.  Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren.  Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen. Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


     

Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek. Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw kind zelf te laten lezen. Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met anderen kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders. Uw kind, zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes. Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen.

Afwezigheden – Te laat komen op school Bij afwezigheden geldt volgende reglementering:  Kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten. Uit veiligheidsoverwegingen is het stellig aan te bevelen dat ouders de kleuteronderwijzer(es) en de directie informeren omtrent de afwezigheid van hun kind.  Lager onderwijs Afwezigheid wordt onmiddellijk telefonisch gemeld aan de directie. Schriftelijk attest moet volgen. Afwezigheden van meer dan drie opeenvolgende schooldagen moeten door middel van een medisch attest gewettigd worden. Voor andere afwezigheden volstaat een verklaring, ondertekend door de ouders of de personen die de leerling wettelijk of feitelijk onder hun bewaring hebben.De ouders kunnen maar 4 maal in één schooljaar een verklaring tekenen. Bij veelvuldige afwezigheid (dit is vanaf de vierde keer in hetzelfde schooljaar) moet een doktersattest voorgelegd worden. Wanneer dit niet zo is, kan de directeur voor elke afwezigheid de ouders ter verantwoording roepen. Bij niet-gewettigde afwezigheden wordt de gemeenschapsinspectie verwittigd. Deze kunnen dan de ouders wijzen op de gevolgen die de afwezigheid meebrengt.

Welke afwezigheden zijn gewettigd? Ziekte Is een kind meer dan twee opeenvolgende schooldagen ziek dan is steeds een medisch attest vereist. Het doktersattest mag niet meer geaddidateerd zijn. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve dienst van een ziekenhuis of een erkend labo. Consultaties (zoals bezoek aan de tandarts…) moeten buiten de schooluren plaatsvinden. Wanneer een kind aan een chronische ziekte leidt en dit resulteert in meerdere keren afwezig zijn, hoeft men niet telkens een dokter te consulteren. Het is goed contact op te nemen met de school. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Van rechtswege gewettigde afwezigheden. In de volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een verklaring of een document met officieel karakter kunnen voorleggen ter staving van die afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directie nodig. De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden. • Het bijwonen van een begrafenis of een huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of aanverwant. • Het bijwonen van een familieraad.

Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


• • • •

De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank. Het onderwerp worden van maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg. De onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht. Het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants – evangelische godsdienst.) Concreet gaat het over: islamitische feesten: het Suikerfeest en het offerfeest (1dag): - joodse feesten: het joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen) – orthodoxe feesten: Kerstfeest (2 dagen), voor de jaren waarin het orthodox Kerstfeest niet samenvalt met het Katholiek Kerstfeest, Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orhtodox niet samenvalt met het Kathohiek Paasfeest.

De Katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijke vastgelegde vakanties. De protestantse – evangelische en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken. Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directie nodig is. Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op de specifieke situaties die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord is mits voorlegging van, naargelang het geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling gewettigd afwezig zijn om een van de onderstaande redenen:  Het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad.  Het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie, indien het kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijvoorbeeld de deelname aan een kampioenschap/competitie. Het kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn.  In echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het gaat om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar. Deze drie categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden tot te staan. De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

Problematische afwezigheden. Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het C.L.B. School en C.L.B. zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen. Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen met het C.L.B. een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs. Bij laattijdige aankomst van de kinderen geeft de leerkracht een verwittiging. Indien dit regelmatig voorvalt, volgt een schriftelijke verwittiging door de directie. Bij herhaling neemt de directie contact op met de ouders om eventuele maatregelen te bespreken. Voor alle andere afwezigheden dient men de toestemming te vragen aan de directeur.

Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


Onderwijs aan huis Leerlingen vanaf 5 jaar ( d.w.z. leerlingen die vijf jaar of ouder geworden zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar ) hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis (kleuter- of lager onderijs: 4 lestijden per week ) indien volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld: • het leerplichtig kind moet tenminste 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig zijn wegens ziekte of ongeval; • de ouders moeten een schriftelijke aanvraag vergezeld van een medisch attest indienen bij de directeur van de school. Uit het medisch attest blijkt dat het kind de school niet kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen. • De afstand tussen de school en de verblijfplaats van de leerling mag ten hoogste 10 km zijn.

Getuigschrift Basisonderwijs Op het einde van de lagere schooltijd kan de leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgen. Daarvoor is vereist dat de leerling op regelmatige wijze de lessen heeft gevolgd en bij de toetsen vijftig procent van de punten heeft behaald. Een klassenraad bestaande uit de directeur en de leerkrachten van de derde graad beslist over het al of niet toekennen van het getuigschrift. Indien ouders niet akkoord gaan met de beslissing van de klassenraad moeten ze zich binnen de zeven kalenderdagen tot de directeur wenden die de klassenraad binnen de drie werkdagen opnieuw bijeenroept. De betwiste beslissing wordt opnieuw besproken. De ouders worden schriftelijk verwittigd van het resultaat van deze bijeenkomst. Als de betwisting blijft bestaan, kunnen ze dan aangetekend beroep instellen bij de voorzitter van het schoolbestuur. p/a Opvoeding en onderwijs vzw De heer Hubert Schaubroeck Schoolstraat 8 8770 Ingelmunster Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een attest met de vermelding van het gevolgde lager onderwijs. Dit attest wordt afgeleverd door de directeur.

Schoolverandering Het is de nieuwe school die de oorspronkelijke school op de hoogte moet brengen van de schoolverandering. De ouders dienen geen contact met de oorspronkelijke school op te nemen (alhoewel dit beleefdheidshalve kan). De mededeling van schoolverandering wordt aangetekend of tegen ontvangstbewijs bezorgd door de directeur van de nieuwe school aan de directeur van de oude school. De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig de eerste schooldag na deze mededeling. Deze nieuwe regeling geldt voor elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni. LEEFREGELS Geen enkele samenlevingsvorm kan zonder rechten en verplichtingen, afspraken en regels. Een school die van haar doelstellingen werk wil maken, besteedt daarom veel zorg aan de naleving van deze afspraken en regels. Afspraken houden niet enkel verplichtingen in maar maken ook duidelijk dat je als leerling een aantal rechten hebt in de school. Naast het recht op degelijk onderwijs, dat uiteraard het belangrijkste is, heb je

Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


in de school ook recht op een faire behandeling, op begeleiding bij je taak als leerling en op inspraak op een aantal vlakken. Dit laatste zal meestal via de ouders gebeuren. Wij roepen de kinderen en de ouders dan ook op om hun verantwoordelijkheid op te nemen en zich te houden aan volgende

KLARE AFSPRAKEN EN REGELS VOOR ONZE SCHOOL

Openingsuren van de school

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag • • • •

’s morgens 08.30 uur 08.30 uur 08.30 uur 08.30 uur 08.30 uur

einde ‘s middags 11.40 uur 11.40 uur 11.15 uur 11.40 uur 11.40 uur

Namiddag 13.15 uur 13.15 uur

einde ’s avonds 16.00 uur 16.00 uur

13.15 uur 13.15 uur

16.00 uur 15.00 uur

De schoolpoort opent ’s morgens om 8 uur en ’s middags om 13.00 uur. Er is geen toezicht op de speelplaats voor deze uren. Voor hun veiligheid mogen de kinderen niet vroeger aan de poort staan. De kinderen van de lagere school wachten geduldig aan de poort voor de rode lijn. Ze mogen pas op de speelplaats wanneer de leerkracht van toezicht hiervoor toestemming verleent. Zowel kleuters als leerlingen van het lager gaan recht naar de speelplaats. Daar is toezicht door een leerkracht. De afspraak is dat de ouders afscheid nemen van hun kind aan de schoolpoort. Zo wordt de werking van de school niet gestoord. Eens op school mag geen enkel kind om welke reden dan ook de school verlaten. Verlaat men toch de school – zonder toestemming-, dan is dat op eigen verantwoordelijkheid. Wie de school tijdens de schooluren toch moet verlaten om één of andere reden, vraagt dit aan bij de directie. In principe wordt tijdens de normale lesuren aan kinderen van het lager onderwijs geen toestemming gegeven om de klas/school te verlaten voor logopedie of revalidatie of consultatie bij een arts.

Gebeurt er op school een ongeval met een kind, dan verwittigen wij de ouders telefonisch. Indien er dokterszorgen nodig zijn, brengen wij of de ouders het kind naar de eigen huisdokter of een dokter in Ingelmunster.

In september wordt een overzicht meegegeven met de belangrijke data voor onze school.

Toegang tot de klaslokalen Tijdens de lesuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaande toestemming van de directeur. Enkel wanneer er ernstige en dwingende redenen zijn, kan aan de ouders de toestemming verleend worden om een onderhoud te hebben met een leerkracht. Wanneer de directeur het nodig acht, kan hij aan de ouders voorstellen het onderhoud op een ander moment te laten plaatsvinden. De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouders.

Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


Na de lesuren mogen de kinderen zich niet begeven in de gebouwen van de school alsook niet op de speelplaats. Kinderen die toch de school of speelplaats betreden kunnen aangeklaagd worden voor eventuele schade. Na de lesuren worden de lokalen afgesloten. De kinderen zorgen dat ze altijd hun gerief meenemen naar huis.

De computerklas Het ICT - lokaal staat ter beschikking van alle kinderen en het personeel. De kinderen leren de pc op een behoorlijke wijze gebruiken door de ICT - coördinator. Deze vaardigheden kunnen ze aanwenden in de andere lessen waarin ze het ICT - lokaal kunnen gebruiken. Het afprinten van gegevens uit de PC kan enkel met toestemming van de leerkracht. Kinderen die het zich permitteren om zomaar af te printen zullen de rekening gepresenteerd krijgen van het aantal geprinte bladen (€ 0,25 per afdruk). Bij beschadiging van de toestellen (scherm, klavier,muis, pc zelf) zullen de herstelkosten aangerekend worden aan de ouders. Kinderen die vaardig zijn op de pc, mogen zich niet veroorloven om in de bios van de pc te werken. Hierdoor kan er storing op het netwerk van school komen. Wanneer we dit vaststellen, kunnen er dwingende sancties volgen. Internet wordt enkel gebruikt voor pedagogisch verantwoorde doeleinden. Het gebruik van internet is alleen maar toegankelijk onder toezicht van een leerkracht. Het is niet toegestaan om naar sites te surfen die niet horen. Bij vaststellen van dergelijke praktijken zal streng worden opgetreden en een passende sanctie getroffen worden. De kinderen brengen geen diskettes mee van thuis. Het gebruik van internet mag enkel na uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht. Foto’s van activiteiten van de leerlingen mogen gebruikt worden voor de website van de school. Indien je niet toestemt om foto’s van uw kind(eren) op de website of in Toeze te laten verschijnen dien je dit schriftelijk over te maken aan de directie.

Kinderopvang Deze werd in de tijd opgestart door het oudercomité, maar wordt behartigd door de school. U kiest zelf wanneer en hoe dikwijls uw kinderen er opgevangen worden: dagelijks, wekelijks, maandelijks, sporadisch …. Uw kinderen zijn verzekerd in de opvang. ’s Morgens zijn de kinderen verzekerd vanaf het moment dat ze door de ouders naar de opvang gebracht worden. ’s Avonds zijn de kinderen verzekerd tot ze door hun ouders in de opvang afgehaald worden. De kinderopvang wordt verzekerd van 7 uur tot 8 uur. ’s Avonds is dat van 16 uur tot 18.30 uur. De vrijdag vanaf 15 uur tot 18 uur. Indien je vroeger of langer een beroep wilt doen op deze dienst, gelieve af te spreken met de mensen die de opvang verzorgen. Op woensdagmiddag is kinderopvang voorzien van 11.15 uur tot 12.30 uur. Vooraf wordt een tienurenkaart (van 16 euro) of een twintigurenkaart ( 32 euro) gekocht. Elke beurt die wordt gebruikt, wordt dan afgestempeld. Er wordt gerekend per begonnen kwartier. Na 18 uur is er een supplement van 2,50 euro per kwartier per kind. Het tarief is 1,60 euro per uur of 0,40 per begonnen kwartier De ouders kunnen een fiscaal attest bekomen op het secretariaat. De fiscale attesten worden afgehaald door de ouders zelf. Voor alle inlichtingen kunt u altijd terecht bij de directeur of bij de opvangmoeders.

Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


Studie De school biedt de mogelijkheid aan om studie te volgen, en dit voor de leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar. Dit gaat telkens door van 16.10 uur tot 17 uur. Een studiekaart van 10 beurten kost 10 euro. Op woensdag en vrijdag is er geen studie voorzien. Na 17 uur is het mogelijk om naar de opvang te gaan. De kinderen gaan alleen naar huis om 17 uur (geen begeleiding) of worden afgehaald. Wij bevelen sterk het gebruik van de studie aan daar het een rechtstreekse voorbereiding is op het zelfstandig werken naar het secundair onderwijs. Middagmaal op school We bieden de kinderen de kans om een gezonde warme maaltijd te nuttigen op school. We werken samen met een erkende firma die het eten levert en waar een diëtist de menu samenstelt. De kinderen brengen geen drank mee van thuis. Op de voorlaatste werkdag van elke week krijgt uw kind een overzicht mee wanneer het warm of boterhammen kan eten op school. Kruis per datum de keuze van uw kind(eren) aan. Elke volle schooldag krijgen de kinderen de kans om op school te blijven eten. De huidige prijs bedraagt 3,05 euro per maaltijd. Vaste overblijvers die eens niet op school eten, moeten dit voor 9 uur melden. Zonder tijdige verwittiging wordt de maaltijd toch aangerekend. Wie toevallig eens op school eet, geeft zijn naam op voor 9 uur. Leerlingen die hun boterhammen op school eten, kunnen soep krijgen of water.(€ 1,30) Hierin zijn inbegrepen, het onderhoud, de verwarming, de verlichting en opvang. Alles wordt op het einde van de maand afgerekend via rekening. Aan de overblijvers wordt gevraagd de elementaire tafelmanieren na te leven. Bij het nuttigen van een volle maaltijd is het wenselijk dat kinderen leren eten met mes en vork. De vraag naar goede tafelmanieren houdt ook in dat kinderen niet roepen aan tafel. Vandaar dat we vragen dat de kinderen zouden zwijgen tijdens het nuttigen van de maaltijd. Wie zich niet aan de afspraken kan houden in de refter, kan een sanctie oplopen, gegeven door het personeel dat dienst doet in de refter. Wij doen een beroep op de oudste leerlingen om, net zoals in een gezin, een handje toe te steken. De kinderen helpen bij het afruimen en de afwas. Een sociale vaardigheid die waardevol is. Tussendoortjes Tijdens de speeltijd kan uw kind een stuk fruit of een droge koek (liefst zonder chocolade) eten als tussendoortje. Snoep, chips of allerhande lekkernijen verbruiken we niet. De kinderen krijgen de kans om melk of fruitsap of water te drinken op school. De ouders maken bij het einde van elke maand een keuze voor de volgende maand. Bij extreme warmte kunnen leerlingen een glas water krijgen bij aanvang van het speelkwartier.

Welzijnsbeleid Thuisrijen - Ophalen van kinderen Om de veiligheid van uw kinderen te waarborgen worden bij het einde van de lessen (’s middags en ’s avonds) rijen gevormd.

Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


Om de leerkracht de kans te geven na te gaan of alle leerlingen zich in de thuisrij bevinden is het belsignaal aangepast. Het eerste belsignaal is er om aan te geven dat de lessen ophouden. De leerlingen hebben dan vier minuten de tijd om zich te begeven naar de rij (of de voorbehouden plaats waar ze worden opgehaald). Bij het tweede belsignaal mogen de kinderen onder begeleiding zich begeven buiten de schoolpoort. Kinderen afhalen in de Berenboot. Wanneer de busrij van de kleuters van de speelplaats is, kunnen de ouders/grootouders zich begeven naar de gymzaal. De ouders komen binnen via de hoofdingang, gaan tot bij de kleuter(s) die ze afhalen en verlaten de gymzaal via de schuifdeur. Kinderen afhalen in de Brigandsstraat 15. De persoon die kinderen komt afhalen blijft buiten de poort wachten. De kinderen die worden afgehaald verlaten ordentelijk de speelplaats. Ze laten eerst de rijen voorgaan onder begeleiding van een leerkracht. Administratieve Vestiging (Brigandsstraat 15) Rij 1 = Rij van de Kortrijkstraat. De rij vertrek langs het schoolgebouw via de H. Consciencestraat. Aan de Kortrijkstraat splitst de rij zich voor het eerst. Na de oversteek begeeft de rij zich richting station, in de Kortrijkstraat. Ter hoogte van de kerk begeeft de rij zich over het kerkplein naar de overweg. Na de oversteek aan de spoorwegstraat ontbindt de rij zich. Rij 2 = Rij van de Gentstraat. De rij vertrekt langs het schoolgebouw via de H. Consciencestraat en gaat verder via de Brigandsstraat. De kleuters die gebruik maken van die rij sluiten aan ter hoogte van de “Berenboot”. De rij splitst op de hoek van de Gentstraat met de Brigandsstraat. Na de oversteek aan de Gentstraat begeeft de rij zich richting station en ontbindt zich ter hoogte van de Handelsstraat. Rij 3 = Rij van de H.Consciencestraat. De rij vertrekt langs het schoolgebouw, dwarst de H. Consciencestraat en gaat verder tot aan de Pieter Deconinckstraat waar de kindeern worden overgezet. Waarna de rij ontbonden wordt. Fietsrij:

Vanaf dit schooljaar is er enkel één fietsrij. Deze vertrekt achteraan de school en volgt het volgende traject: O.-L.-Vrouwstraat, Gentstraat, Stationsplein, Spoorwegstraat waar de fietsrij wordt ontbonden. Er rijden 2 begeleiders mee.

Wanneer een kind zich niet houdt aan de afspraken voor de fietsrij, geldt volgende procedure: Eerst wordt het kind aangesproken en de ouders op de hoogte gebracht, hetzij telefonisch of schriftelijk. Bij herhaling mag het kind niet meer met de fiets naar school komen. De verantwoordelijkheid van de begeleidende leerkracht houdt op wanneer het eindpunt van de rij bereikt is. Ouders die hun kind uit de rij roepen, nemen dus alle verantwoordelijkheid op zich. Medewerking van de ouders is dus zeer belangrijk. • • • •

Parkeer uw auto niet vlak voor de schoolpoort of op een voetgangersstrook. Doorbreek een rij niet, noch met de auto, noch met de fiets. Wacht uw kind niet op aan de overkant van de straat of roep het niet weg uit de rij. Rij traag in de onmiddellijke omgeving van de scholen. (zone 30.)

Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


Medicatie In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een anderen opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. Rookverbod. Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen op het domein van de school. Tijdens extra - murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 u ’s morgens en 18.30 u ’s avonds. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden.

Orde in de school - Orde op de speelplaats 

Zowel de leerkrachten als de kinderen worden beleefd aangesproken.

De leerkrachten berispen bij - het trekken aan de kledij - het op de grond duwen van kinderen of zelf op de grond liggen - het mekaar plagen of verwijten - het gebruik van scheldwoorden

Leerlingen kunnen bij problemen steeds terecht bij hun leerkracht, die hun vertrouwenspersoon is. Bij klassikale problemen kan de leerkracht dit met alle kinderen uitpraten. Dit geldt ook voor pesterijen. Ook de directeur kan aangesproken worden om te helpen zorgen voor een oplossing.

De kinderen houden de speelplaats netjes. Alle afval werpen ze in de daartoe bestemde afvalbakken.

Tijdens de speeltijden gaan alle leerlingen naar de speelplaats. De leerlingen volgen de weg die ze bij het binnenkomen ook nemen. Wanneer de leerlingen op de speelplaats zijn kunnen ze de toiletten opzoeken via de buitendeur.Ze blijven niet in de gangen, noch op de trappen. Wie niet buiten mag op de speelplaats “wegens ziekte” blijft niet alleen in de klas. Wie echt ziek is, moet thuis blijven.

Bij de toiletten wachten de kinderen in stilte en ordentelijk hun beurt af.

Ballen worden onder toezicht van de leerkracht van het dak gehaald (op vrijdag).

De kinderen maken gebruik van de spelkoffers die per klas en per week worden aangeduid. Er is een regeling voor het spelen op de speelplaats. De leerkrachten beschikken over een overzicht. De kinderen worden geacht zich te houden aan deze regeling.

Vechten, trekken en sleuren alsook alle spelen of voorwerpen die gevaar kunnen opleveren voor de leerlingen of schade kunnen toebrengen aan kleding of persoonlijke eigendom van de leerlingen of aan de gebouwen en uitrusting van de school, zijn niet toegestaan. Bij niet-naleving kan een schadevergoeding opgelegd worden.

Snoepen is niet zo gezond, kauwgom is altijd verboden. Drinkbussen of blikjes tijdens de speeltijd zijn niet toegestaan. Een stuk fruit of een droge koek gedurende de pauze mag wel. Een jarige in de klas wordt “in de bloemetjes” gezet door de leerkracht en de klasgenootjes, maar brengt zelf niets mee. Uitnodigingen voor een verjaardagfeestje worden niet verdeeld op school. Daartoe dienen post, e-mail en telefoon. Kinderen voelen zich uitgesloten als ze uit de boot vallen.

Bij het einde van de speeltijd gaat iedereen, bij het horen van het eerste belsignaal, in de rij staan. Bij het tweede is het volledig stil. In stilte gaat men naar de klas.

Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


Bij het einde van de klas gaan de kinderen onder begeleiding van de leerkracht ordelijk en vlug naar de rij.

Omwille van veiligheid lopen we de trappen niet op en af. We letten op om de medeleerlingen niet te duwen.

Tijdens de speeltijden of gedurende de wachttijd na de lestijden zitten of staan de leerlingen niet op de omheining (muurtje) alsook niet op de tafels.

Het is verboden om ook maar enig speelgoed mee te brengen naar school, hoe klein of hoe onschuldig ook. Bij niet naleven wordt het speeltuig afgenomen.

De GSM is niet toegelaten op school voor de kinderen. Bij niet naleven wordt het toestel afgenomen. Ander multimedia-apparatuur zijn niet toegelaten op de school, zowel binnen als buiten het gebouw.

Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden zijn niet toegelaten op onze school.

Juwelen laten we thuis. Onze school sluit geen verzekering af om dergelijke zaken die verloren gaan te verzekeren.

Er is een vaste plaats voorzien om de schooltassen te plaatsen bij aankomst in de school. De kinderen plaatsen hun schooltas ordentelijk op die voorziene plaats.

Kledij Wij verwachten dat de kinderen verzorgd gekleed zijn, haartooi in orde. Buitensporigheden kunnen door de directie en leerkrachten verboden worden. In onze school is het verboden om het hoofd af te dekken met een hoofddoek. Vakantie - of vrijetijdskledij is geen schoolkledij. Ook bij zeer warm weer dienen de kinderen voorname kledij te dragen. Sieraden en opvallende kleinoden laat men best thuis. Alles wat extravagant is, hoort niet thuis op school zoals tatoeages, piercings,oorringen…. Dit is van kracht zowel voor jongens als voor meisjes. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van voorwerpen. De kinderen wordt aangeraden alleen de dag van de gymles in trainingspak naar school komen. Het is aan te raden kledingstukken en voorwerpen, die eigen zijn aan uw kind, te naamtekenen. Verloren voorwerpen Deze verzamelen we voor elke vakantieperiode. Die stallen we uit in de overdekte zaal van vestiging van het lager. Twee dagen na de vakantie worden ze aan een goed doel geschonken. Schoolbenodigdheden De kinderen mogen allen leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen bij de ouders. De kinderen hebben ALTIJD eerbied en respect voor ALLE benodigdheden, eigendom van de school of van iemand anders. Dit geldt in hoge mate voor het schoolmeubilair: De kinderen zitten niet te schommelen op de stoel, zitten niet op banken of tafels en schrijven er niet op ! Als het persoonlijk gerief getekend is (ook gym- en zwemkledij) met de naam en de klas, kan dit – indien er iets blijft liggen – gemakkelijk terugbezorgd worden. Tijdens het weekend, op vrije dagen blijft geen gerief in de gangen achter. Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


De kinderen nemen het gymgerief mee naar huis voor iedere vakantieperiode om het te wassen. Alle excentrieke balpennen, reukgommen, bijzondere potloodslijpers en andere snuisterijen leiden de kinderen af. Het is zeer nuttig af en toe de inhoud van de boekentas te controleren. Zo kunt u vermijden dat de kinderen met te zware boekentassen heen en weer sleuren. Huistaken De leerlingen kunnen geregeld een korte huistaak meekrijgen. Bedoeling is dat de kinderen datgene wat op school werd geleerd, inoefenen. In de derde graad kan een opdracht voor zelfstandig werken over meerdere dagen lopen. Wij willen zo de kinderen leren hun werk zelf te organiseren. Indien een kind veel moeilijkheden ondervindt bij het maken van de huistaken, spreken de ouders best met de leerkracht. De leerkrachten verwachten dat een huistaak wel degelijk gemaakt wordt en terug meegaat naar school. Indien er door uitzonderlijke omstandigheden een taak niet kan gemaakt worden, noteren de ouders waarom dit niet kon. Dit bespaart het kind onnodige opmerkingen. Veiligheid Sinds enkele jaren voorzien we onze kinderen van een fluo veiligheidsjasje. Dit jasje draagt het logo van de school of van de gemeente Ingelmunster. Het eerste veiligheidsjasje (van de gemeente is gratis). Bij verlies dient men een nieuw aan te kopen.De veiligheidsjasjes worden aangeschaft mits betaling op de school zelf. Andere veiligheidsjasjes zijn niet toegelaten. Uw kind draagt dit veiligheidsjasje wanneer het van thuis naar school gaat en van school terug naar huis. Onze kinderen dragen hun veiligheidsjasje zowel wanneer ze gebracht worden met de auto of als ze met de fiets komen of als ze te voet komen. Ze dragen zelf zorg voor hun jasje. Gelieve het veiligheidsjasje te naamtekenen. Wanneer uw kind geen zorg draagt voor zijn veiligheidsjasje, zal het gesanctioneerd worden. Het wegnemen van het veiligheidsjasje van een ander kind om zichzelf in orde te stellen zal gezien worden als diefstal en kan leiden tot een tuchtsanctie. Als uw kind met de fiets naar de school komt, is het van het grootste belang dat de fiets technisch in orde is. Tijdens de donkere wintermaanden is een goede verlichting zeker geen overbodige luxe. De fietsers stappen aan de schoolpoort af en gaan met de fiets aan de hand naar de fietsenstalling. Fietsen op de speelplaats doen we niet. De school rekent op de volledige medewerking van alle ouders om de veiligheid van alle kinderen te waarborgen. De kinderen leren op school hoe ze zich veilig kunnen gedragen langs de weg; diezelfde kinderen verwachten dat de volwassenen mee helpen zorgen voor een veilige verkeerssituatie‌ Schoolverzekering Uw kind is verzekerd tegen ongevallen op school, op weg van huis, naar school of een vast opvangadres en omgekeerd (gedurende een half uur voor en na de schooltijd), op voorwaarde dat het de normale weg van en naar school neemt. Bij eventueel ongeval betaalt de patiÍnt alle medische kosten zelf. Na tussenkomst van de mutualiteit wordt het bedrag dat men niet terugkrijgt (= remgeld) door de schoolverzekering terugbetaald. Stoffelijke schade (gebroken bril, gescheurde kledij, beschadiging van fietsen‌) wordt niet door de schoolverzekering gedekt. Er is een beperkte clausule voor tandverzorging met langdurige behandeling. Kinderen die zich kwetsen op school dienen onmiddellijk de titularis of sportleerkracht te verwittigen. Aangifte van een ongeval moet gebeuren bij de directie/secretariaat binnen de 24 uur na het ongeval.

Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


De ouders drukken de kinderen wel op het hart dat zij niet blijven spelen of slenteren langs de weg en dat ze zeker geen omzwervingen moeten maken. Vrijwilligers De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht onder meer de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte. Verplichte verzekering De school heeft en verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie van de vrijwilligers. Vergoedingen De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten. Aansprakelijkheid. De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. Geheimhoudingsplicht. Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht gedoeld in artikel 458 v.h. strafwetboek “geneesheren,heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, voedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekend maken buiten het geval dat zij geroepen zijn om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank. Op vrijwilligers die actief zijn binnen de scholen is deze bepaling in beginsel niet van toepassing. Contacten ouders – leerkrachten Contacten ouders – school Op het einde van de zomervakantie is er een info dag betreffende de bezetting van de klassen voor het komende schooljaar. In het begin van het schooljaar organiseert de school contacten met de ouders om hen kennis te laten maken met de school, de directie, de leerkrachten, het schoolgebeuren en ook om hen te informeren over leerresultaten en vorderingen van hun kinderen. Ook bij andere gelegenheden kunnen de ouders in contact komen met de school. Daarvoor hoeven de ouders niet te wachten tot de informatievergaderingen: een telefoontje volstaat om een afspraak te maken. Er is ook oudercontact voor de kleuters. Eén maal met algemene informatie. Bij een tweede oudercontact bespreken de kleuterleidsters de kleuters individueel. Onze school wil een open huis zijn waar iedereen welkom is. In voorbereiding van het H. Vormsel komen de ouders van de leerlingen van het zesde leerjaar samen voor allerlei informatie. Dit gebeurt ook voor de kinderen die hun eerste communie doen.

Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


Occasioneel worden de ouders van een bepaalde klas samengeroepen voor info over één of andere activiteit (vb. openluchtklas, zeeklassen..). Echtscheiding. Zorg en aandacht voor het kind. Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze “verliessituatie” moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden. Neutrale houding tegenover de ouders. De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag. Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind woden genomen..

Rapport a) tijdens het jaar: de kinderen krijgen rond half oktober voor de eerste maal een rapport mee naar huis. Leerlingen uit de andere klassen krijgen geregeld een rapportering van de vordering. Dit kan een tussentijdse toets zijn, een oefening die peilt naar een samenvattend geheel. Gelieve dit aandachtig te volgen a.u.b. b) halfjaarlijks: - juist voor de kerstvakantie - juist voor de grote vakantie Voor de eerste graad is dit de samenstelling van de toetsen per vakonderdeel. Voor de tweede en derde graad zijn het de punten behaald in de examens over de leerstof van een voorbije periode. Wanneer uw kind zijn rapport voorlegt, is het evident dat ouders dat bekijken en ondertekenen. Bij “alarmsignaal”, bij vragen of ongerustheid neemt men contact op met de titularis. Agenda / Heen - en weer - schriftje De schoolagenda of het heen-en-weer- schriftje is een leidraad voor de leerling en een middel tot contact tussen de ouders en de school. Geregeld vullen de kinderen, op aanwijzing van de leerkracht het werkinstrument in. Bij het eerste leerjaar is het een agenda met symbolen. Vanaf het tweede leerjaar houden de leerlingen de agenda bij. Daarin noteren ze huiswerk met onderwerp en aard van de oefening, een bepaalde opdracht, een herinneringsberichtje, een mededeling, een overhoring,…. Wekelijks wordt zowel de agenda als het heen-en-weer schriftje door de ouders nagezien en ondertekend. Ouders kunnen, indien nodig, zelf ook een nota in de agenda neerschrijven. De leerkracht controleert geregeld de agenda. Lichamelijke opvoeding - Zwemmen Alle kinderen nemen deel aan de gym- of zwemlessen. Deze lessen maken deel uit van de totale opvoeding die we onze kinderen aanbieden. Dit is een verplicht onderdeel. Gelieve een geschreven verklaring af te geven bij ziekte of verbod om medische redenen. Alleen een doktersattest telt voor niet-betaling van een zwembeurt De bijdrage voor het zwemmen 3.00 euro per beurt wordt iedere maand geïnd via de schoolrekening. Vanaf het schooljaar 2000-2001 heeft elk kind in het lager onderwijs recht op één schooljaar gratis zwemmen. Na bespreking in het schoolbestuur en overleg in de schoolraad is besloten voor de leerlingen van het zesde leerjaar geen bijdrage voor het zwemmen te vragen.

Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


Lang haar wordt samengebonden. Zorg voor twee handdoeken (badhanddoek en gewone handdoek) na de zwembeurt.

Gymkledij: - gymkledij aangekocht op school T-shirt ( € 7) en short (€10) - gymschoenen (naamtekenen a.u.b.) - sportschoenen zijn toegestaan vanaf het derde leerjaar. Eén – of meerdaagse schooluitstappen Extra Muros-activiteit Deze behoren tot de normale schoolactiviteit. Wie een ernstige reden meent te hebben om aan één van die activiteiten niet deel te nemen, bespreekt dat best vooraf met de directie of de leerkracht. Voor speciale activiteiten wordt de toestemming van de ouders gevraagd. Naast de overdracht van kennis en vaardigheden wordt heel veel aandacht besteed aan sociale en culturele ontplooiing door bijvoorbeeld het organiseren van openluchtklassen (zee - , bos - , sport -, of boerderijklas), door het bijwonen van toneelvoorstellingen, interessante leeruitstappen en bezoeken, deelname aan literaire, culturele en sportmanifestaties… De normale schoolverzekering loopt door voor deze activiteiten. (deze rubriek valt onder de regelgeving van maximumfactuur) Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op school aanwezig te zijn.

Eéndaagse uitstappen Sluiten aan bij het belangstellingspunt dat in de klas aanbod komt. De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndags uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij vooraf aan de school te melden. Leerlngen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen (reclame en sponsorbeleid ). Reclame en sponsoring kunnen alleen maar toegelaten worden in zoverre dat deze niet indruisen tegen het pedagogisch project en de werking van de school. Het mag in geen geval de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van de school in het gedrang brengen. BETALINGSMODALITEITEN Bij occasionele activiteiten die aangeboden worden aan de school zal de kostprijs aan de titularis betaald worden. De toestemming tot deelneming van het kind(eren) wordt schriftelijk gevraagd aan de ouders. De ouders ondertekenen de toestemming en betalen aan de titularis. Betalen van de factuur. Bij nalatigheid kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren. Er wordt de ouders gevraagd de bijdrage binnen de acht dagen te betalen.

Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


Na 1 maand niet-tijdige betaling wordt een herinnering meegestuurd. Indien u als ouder problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directeur. Zo nodig kunnen afspraken gemaakt worden over een aangepaste betalingsmodaliteit. We verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Gevallen van niet-betaling worden voorgelegd aan het schoolbestuur en start de volgende procedure. Rekeningen die na verloop van 14 dagen na de herinnering niet zijn betaald geven aanleiding tot een verhoging met een nalatigheidsrente van 10% op jaarbasis en tot een forfaitaire verhoging van â‚Ź 50 wegens administratieve kosten ten gevolge van de noodzakelijke inning. Conflictbeheer: Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directeur (Ruddy Roose). Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandelinge van uw vraag. Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiĂŤle problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verder stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke interestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

BIJDRAGEREGELING OUDERS In principe moet het basisonderwijs voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Dit is ook zo op onze school. Er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd. Wanneer kosten gemaakt worden die doorgerekend worden aan de ouders, zullen deze gemaakt worden als een goede huisvader en huismoeder. Zo zijn er verplichte en niet-verplichte uitgaven. Niet alle verplichte uitgaven moeten in de school gebeuren. We raden wel aan dat de producten, die erop gericht zijn eenheid in het pedagogisch-didactisch handelen te brengen, aan te kopen via school. De bijdrageregeling is beperkt tot de werkelijke kosten voor elke leerling, hier voldoen we aan de Kosteloosheid van het onderwijs. Voor een aantal posten kennen we de kostprijs niet vooraf. We geven daarvoor richtprijzen, deze zijn gebaseerd op vorige jaren. Een richtprijs geeft een idee van wat de activiteit kan kosten. Let wel, wanneer in het lopende schooljaar dergelijke activiteiten worden georganiseerd, kan de prijs afwijken van de richtprijs.

Schoolbrochure 2012 - 2013 Ges. Vrije Basisschool


Overzicht van de uitgaven Peuterklas

1-2 klas

€ 28

€ 28 € 28

2-3 klas

1ste leerjaar

2de leerjaar

3de leerjaar

4de leerjaar

5de leerjaar

6de leerjaar

€ 19.0 € 34 € 22

€ 19.0 € 34 € 22

€ 19.0

€ 19.0

€ 34 € 16 €5 € 6,95 €7

€ 34 € 16 €5 € 6,95 €7

Vrijblijvende uitgaven Abonnementen Dopido Dokadi Dorimi Maan, roos, vis Zonnekind Boekentoppers Zonnestraal Leeskriebels Zonneland Kits Vakantieboek Vakantieblaadjes Vakantiekalender

Andere uitgaven Maaltijden + toezicht Boterhammen + toezicht Studie Opvang Fruitsap Melk Water

€ 28 € 28 € 29.00 € 19.0

€5 € 6,95

€5 € 6,95

€5 € 6,95 €7

€5 € 6,95 €7

€ 34 € 19.0

€5 € 6,95 €7

€5 € 6,95 €7

€5 € 6,95 €7

€ 3,05 € 1,30 10 of 20 Beurtenkaart (€ 10 of € 20) € € € €

0,50 per 0,40 per 0,30 per 0,35 per

begonnen half uur drankje brickje flesje

Peuterklas

1-2 klas

2-3 klas

1ste

2de

3de

4de

5de

6de


leerjaar

leerjaar

leerjaar

leerjaar

leerjaar

leerjaar

€ 10 €7

€ 10 €7

€ 10 €7

€ 10 €7

€ 10 €7

€ 10 €7

€ 3,5 € 24 € 125

€ 3,5 € 24

gratis € 24

€ 130

€ 130

gymgerief Short T-shirt

Bus vervoer Volledig abonnement Half abn. ‘s morgens Half abn. ‘s avonds Losse tickets Intern busvervoer

€ € € € €

1 per rit maal het aantal ritten. ( 20% korting vanaf het 2de kind) 1,25 per rit maal het aantal dagen (20% korting vanaf het 2de kind) 1,25 per rit maal het aantal dagen (20% korting vanaf het 2de kind) 1,50 per ticket (te bekomen per 10) 1 per uitstap

Verplichte uitgaven Zwemmen Schoolreizen Bosklassen Zeeklassen Sportklassen Culturele uitstappen Hesje (met logo school)

€ 16

€ 16

€3 € 16

€ 3,5 € 24

€ 3,5 € 24

€ 3,5 € 24 € 125

€ 3/dag

€ 3/dag

€ 3/dag

€ 3/dag

€ 3/dag

€ 3/dag

€ 3/dag

€ 3/dag

€ 3/dag

€ 10 € 7,50

€ 10 € 7,50

€ 10 € 7,50

€ 10 € 7,50

€ 10 € 7,50

€ 10 € 7,50

€ 10 € 7,50

€ 10 € 7,50

€ 10 € 7,50


Hoofdstuk 3 Afwijkend gedrag

Om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren kan de directeur met ondersteuning van het schoolbestuur maatregelen nemen. Frequent storend gedrag wordt gesanctioneerd. Er kunnen maatregelen genomen worden op klasniveau en maatregelen op schoolniveau. De genomen maatregelen moeten de leerling helpen zijn gedrag te verbeteren en zo aan te passen dat een goede samenwerking met alle personeelsleden en alle medeleerlingen van de school opnieuw mogelijk wordt. Onverminderd de latere toepassing van een tuchtmaatregel kan de leerling, in erge gevallen, voorlopig uit de school verwijderd worden, voor zover het belang van het onderwijs dit vereist, en dit voor de duur van het onderzoek. Wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een probleem betekent voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/ of het opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt, kan de leerling door het schoolbestuur definitief uit de school verwijderd worden. Een kind mag niet het slachtoffer worden van het gedrag van zijn ouder(s). De school heeft naast haar onderwijsopdracht ook een opvoedingsopdracht. Deze laatste opdracht kan de school pas goed vervullen wanneer zij hierin volledig gesteund wordt door de ouder(s). Gebrek aan het nodige vertrouwen verstoort de relatie ouder(s) – school. In voorkomend geval kan de school vragen aan de ouders om voor hun kind(eren) een andere school te zoeken. Tegen de beslissing van het schoolbestuur is er verhaal voor de ouders bij de Beroepscommissie Basisonderwijs Secretariaat Basisonderwijs Heilige Geeststraat 4 8000 Brugge


Rookverbod in en rond de school.

Roken kan uw gezondheid schaden. Dit is een slogan die we kennen. Toch zijn er jongeren en volwassenen die graag een sigaret opsteken. Steeds meer jongeren roken, vooral meisjes. Vele meisjes beginnen te roken en blijven roken om hun gewicht op peil te houden of zelfs om te vermageren. Er is ook een duidelijk verband tussen rookgedrag en studierichting. Het roken vangt steeds op jongere leeftijd aan. Tabaksrook bevat meer dan 4000 chemische stoffen. De meest schadelijke bestanddelen zijn teer, koolstofmonoxyde en nicotine. Teer is een kankerverwekkende stof in de tabaksrook. Koolstofmonoxyde verdringt de zuurstof in het bloed. Nicotine is de giftige stof die zorgt voor het verslavende effect. In ons gezondheidsbeleid vestigen we de aandacht op de negatieve effecten van het roken. Ook beschikt de school over richtlijnen van de overheid inzake roken in openbare instellingen. Hier valt ook de school onder. Gezien ons beleid en de richtlijnen van de overheid stellen we de volgende regels op.

Roken op onze school is altijd verboden. Ook op het domein waarop de school werd ingeplant is het verboden te roken.

Drugs…. Drugs zijn allen middelen die invloed hebben op ons bewustzijn en worden gebruikt als genotsmiddel. Verdovende middelen : alcohol, slaap- en kalmeringsmiddelen, pijnstillers. Stimulerende middelen: cafeïne, nicotine, amfetamine, cocaïne. Bewustzijnsveranderende middelen: marihuana, LSD, XTC, benzine ether. Fasen van verslaving:

kennismaking Leren gebruiken Geregeld gebruiken Overmatig gebruik Verslaving Het risico’s van het druggebruik worden bepaald door: de drug zelf De gebruiker Het milieu. Drug gebruik kan de gezondheid schaden. Vandaar dat wij, op school, alert zijn voor signalen die wijzen op druggebruik. Dit kunnen wij merken aan het veranderend gedrag van jongeren. Wanneer we vast stellen dat een kind: Zijn vrienden laat vallen Geen interesse meer vertoont of zich niet meer engageert voor een hobby Verminderde prestaties neerzet op school Plots verandert van uiterlijk Zich afsluit Liegt en bedriegt, zullen we genoodzaakt zijn dit verder te onderzoeken. De school is genoodzaakt om het CLB op de hoogte te brengen. Indien de feiten zo ernstig zijn raadplegen we de schoolarts en nodigen de ouders uit tot overleg. In samenspraak met de schoolarts, CLB, de ouders en de leerkrachten kunnen we een specifiek stappenplan uitwerken om dat kind te helpen.


Hoofdstuk 4 Verantwoording

Onze maatschappij neemt meer en meer een streng juridisch geregelde vorm aan. Dit maatschappelijk verschijnsel manifesteert zich ook op het niveau van de school. Een schoolreglement maakt deel uit van de overeenkomst die juridisch bestaat tussen het schoolbestuur en de ouders van de leerlingen. Toch heeft een schoolreglement meer dan louter een juridische functie. Het heeft ook in zich een opvoedende waarde. Elke school is een kleine “rechtssamenleving” met regels en voorschriften. Kinderen moeten leren hierin te leven en hiermee rekening te houden. Het is een stap op weg naar samenleving. De opvoedingsgemeenschap zal het kind tonen wat dit samenleven inhoudt en daartoe het geëigende ervaringsveld uitbouwen. Zo bouwt men ook aan een samenleving waarin bijvoorbeeld gerechtigheid en vrede geen ijdele woorden zijn, waarin kinderen “evenwaardig” zijn en recht hebben op een behandeling volgens hun mogelijkheden. Rechten van kinderen behartigen is voor alles een morele opgave en is dus ook een educatiefpedagogische opdracht. Het schoolreglement is dan ook een onderdeel van het ruimere opvoedingsproject dat de doelstellingen en de waarden beschrijft die de opvoedingsgemeenschap wil bereiken. De bepalingen van het schoolreglement zijn slechts afdwingbaar op voorwaarde dat de ouders en de leerlingen kennis hebben gekregen van de inhoud van het schoolreglement


Daarom vragen wij beleefd het ontvangstbewijs hieronder te dateren, te ondertekenen en binnen de week terug te bezorgen via uw kind aan de titularis. De heer/mevrouw …………………………………………………………………………………

De heer/mevrouw

…………………………………………………………………………………

(naam invullen)

ouder of voogd van

(naam invullen)

---------------------------------------------------

ouder of voogd van

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

(naam en voornaam van uw kind(eren) invullen)

--------------------------------------------------(naam en voornaam van uw kind(eren) invullen)

verklaart het schoolreglement, opgemaakt op datum van 1 september 2012 te hebben ontvangen en tekent hieronder “voor akkoord” ………………………………………………………. En verklaart hierbij dat mijn kind meestal naar school komt  met de wagen gebracht  per fiets  te voet  met de bus Bij het naar huis gaan neemt mijn kind de volgende richting  rij Gentstraat  rij Kortrijkstraat  fietsrij  afgehaald

verklaart het schoolreglement, opgemaakt op datum van 1 september 2012 te hebben ontvangen en tekent hieronder “ voor akkoord”. ………………………………………………………………. En verklaart hierbij dat mijn kind meestal naar school komt  met de wagen (gebracht)  per fiets  te voet  met de bus Bij het naar huis gaan neemt mijn kind de volgende richting  rij Gentstraat  rij Kortrijkstraat  fietsrij  afgehaald

Te …………………………………………………………. (plaats) Te …………………………………………………………. (plaats) ……………………………………………………………… (datum) Handtekening ouder(s)/ voogd:

……………………………………………………………… (datum) Handtekening ouder(s)/ voogd:

****** TE BEWAREN ****** ****** Mee te geven naar school *******

schoolreglement  

reglementering van toepassing op school

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you