__MAIN_TEXT__

Page 1

ფესტივალის კატალოგი წიგნის მაღაზია „პარნასი“ წინამდებარე კატალოგი სააღრიცხვო-საბუღალტრო ბაზის საფუძველზე შეიქმნა, რომელიც არ არის განკუთვნილი მარკეტინგული მიზნებისთვის. სხვაგვარად ამ მოცულობის ინფორმაციის თავმოყრა და წარმოდგენა ამ მოკლე დროში შეუძლებელი იქნებოდა. შედეგად თქვენ ამ კატალოგში ბევრ გრამატიკულ შეცდომას და თემატურ უზუსტობას გადააწყდებით, რის გამოც ბოდიშს გიხდით. ასევე შეუძლებელი იყო რუსული წიგნების რუსული შრიფტით დაწერა, თუმცა მსგავსი პრობლემა თვით amazon-საც კი აქვს. მიუხედავად ამისა, ვფიქრობთ კატალოგი თავისუფლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ წიგნების შესარჩევად და შესაკვეთად: -

კატალოგში წარმოდგენილია პარნასში არსებული თითქმის ყველა წიგნი, გარდა იმ გამომცემლობების წიგნებისა, რომლებიც თავად ღებულობენ მონაწილეობას ონლაინ ფესტივალში. წიგნების შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ დაგუგლოთ EAN კოდის მეშვეობით, რომელიც წიგნების უმეტესობას მითითებული აქვს. ბევრი, განსაკუთრებით უცხოური წიგნების რაოდენობა შეზღუდულია. ამიტომ შეკვეთის შემდეგ ჩვენ გადავამოწმებთ კონკრეტული წიგნი კიდევ დარჩენილი არის თუ არა. სია დალაგებულია თემატურად და შემდეგ ენების მიხედვით. ცალკე არის გამოყოფილი გერმანულენოვანი წიგნები. შეკვეთისას სიცხადისთვის სჯობს მიუთითოთ კოდიც. გასაგებია, რომ ძნელია ამ ფორმატში ამდენი წიგნის ძებნა. ამიტომ, ვისაც სურვილი გექნებათ, მოგვწერეთ და excel ფაილს გამოგიგზავნით.

ყიდვის მსურველები დაგვიკავშირდით Facebook გვერდზე https://www.facebook.com/Parnassus.books/

მიწოდების პირობები: თბილისი - ერთი ამანათის ფასი (მიუხედავად წონისა) - 3 ლარი (50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა) დანარჩენი საქართველო - ერთი ამანათის ფასი (მიუხედავად წონისა) - 10 ლარი


მხატვრული ლიტერატურა

დასახელება ქართულად ×ÈÌÓÊÈÑ ÑÀÑÀÞÊÄ (ÀÉÐÈÀÌÈ) ¼ÄÃÀ ÂÀÁÊÄÐÈ ¼ÄÈ ÀÐÈÑ ËÀÌà ÅÈÌËÄ 100 ÑÈÆËÀÐÈ 1001 ËÍÙÅÄÌÄÁÀ - ÂÍÒÈÉÓÐÈ ÎÐÍÆÀ Ò.3 133/1 ÊÄÕÑÄÁÈ ÃÀ ËÍÇÞÐÍÁÄÁÈ 133/2 ÊÄÕÑÄÁÈ ÃÀ ËÍÇÞÐÍÁÄÁÈ 133/3 ÁÐÍÜÄÓÊÈÑ ÔÄÐÈ 133/4 ÜÄÐÈÊÄÁÈ ÉÄÊÈÈÃÀÌ 152 ËÀÉÀÐÈÛÄ ÑÀÊÍËÄ 18+ 32 ÊÄÕÑÈ ÈÌÂÊÈÑÓÐ ÃÀ ÕÀÐÇÓÊ ÄÌÄÁÆÄ ÃÀ ÈÕËÌÀ ÌÀÇÄÊÈ ØÄÑÀÕËÈÃÀÌ ÌÍÄÑ ÉÈÃÍÁÌÀËÃÄ ÃÀ ÑÈ×ÅÀÐÓÊÈÑ ÀÑÄ ËÍÇËÄÌÀ ÁÀ×À×ÇÀ ÚÈÞÄ-ÉÍØÉÈ ÃÀÁÀÃÄÁÀ ÂÄÃÄÅÀÌÈ ÂÄÃÄÁÈ ÇÍÅÊÕÅÄØ ÂÀÃÀËÜÅÀÐÈ ËÆÄ ÁÄÃÈ ËÃÄÅÀÐÈ ÃÀÅÈÇÈÀÌÈ ÑÀÑÜÀÅÊÍ ÂÀËÍÚÄËÀ ÀÃÀËÈÑ ÃÀ ÄÅÀÑ ÃÖÈÓÐÄÁÈ ÀÅÀÊÍÌÈÑ ÇÍÔÄÁÈ ÐÍßÄÐ ÆÄÊÀÆÌÈ ÁÄÃÈÑ ËÜÄÐÊÄÁÈ ÃÀÅÈÜ×ÄÁÈÑ ÃÖÄ ÃÀÇÀ ÇÓÇÀØÞÈÀ ÅÄÐ ØÄËÃÂÀÐÈ ÀÖÑÀÐÄÁÀ

ავტორი

ფასი (ფასდაკლე ბით)

ფასი

კოდი

ÅÄÑÀÀÑ ÒÀÐßÄÈ ÈÁÑÄÌÈ ¼ÄÌÐÈÉ ÂÍÐÃÄÐÈ ÈÓÑÒÀÈÌ ÉÍËÀÞÈÛÄ ÇÄÍÌÀ ÂÍÒÈÉÓÐÈ ÎÐÍÆÀ ÂÀÁÈÑÉÈÐÈÀ ÃÀÅÈÇÈ ÂÀÁÈÑÉÈÐÈÀ ÃÀÅÈÇÈ ÂÀÁÈÑÉÈÐÈÀ ÃÀÅÈÇÈ ÂÀÁÈÑÉÈÐÈÀ ÃÀÅÈÇÈ ËÀÉÀÐÈÛÄ ÑÀÊÍËÄ ÀÔÚÈÀÓÐÈ ÄÉÀÒÄÐÈÌÄ ÙÀÙÀÅÀ ÇÀËÀÆÈ

7 5 7 6 12 10 10 10 10 11 7 7

8.3 6 8.3 7.5 13.8 12 12 12 12 12.9 8.3 8.3

2427 9789941080098 6671 9789941273315 1632 9789941951305 9789941951398 9789941956669 9789941956294 9789941959004 9789941469343 9789941948176

ØÒÐÀÈÒÈ ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍË ÂÍÐÃÄÐÈ ÈÓÑÒÀÈÌ ÀÉÐÈÀÌÈ ÃÀÇÍ ÂÀÁÐÈÀÛÄ ÐÄÆÍ ËÍÑÓÊÈØÅÈÊÈ ËÈÞÍ ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍËÈ ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍËÈ ÂÓÐÀËÈØÅÈÊÈ ÃÀÅÈÇÈ ËÀÐÉ ÒÅÄÌÈ ÆÄÊÀÆÌÈ ÐÀÒÈØÅÈÊÈ ËÄÐÀÁ ÑÒÓÐÓÀ ÊÈÀ ÀËÈÐÄßÈÁÈ ÝÀÁÓÀ ÂÍÊÄÇÈÀÌÈ ËÀÐÈÀËÈ

8 11 6 7 6 6 8 6 14 8 6 11 6 28 16

9.9 13.2 6.6 8.3 7 7 9.9 6.6 16.5 9.9 6.5 13.4 6.6 35 19.9

3317 15466 7555 2420 13527 211 9789941061363 99544 9789941057496 9789994091560 9789941180255 9789941954689 12389 9789941167133 9789941968631

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა

ÅÀÐÃÈ ÌÀÐÈÑ ÉÓÌÛÓÊÆÄ I

ÄËÈÊÈ ÔÊÈÂÀÐÄ-ÉÀÐÊÄÌ

8

ÅÀÐÃÈ ÌÀÐÈÑ ÉÓÌÛÓÊÆÄ II ÃÀÐÃÈ ÔÀÐÓÊÈ ÅÄÐÄÊÈ ÎÀÎÈÑ ÎÀÐÀÃÍÕÑÈ ÅÄÐÂÈÊÈÓÑÈÑ ÑÈÉÅÃÈÊÈ ÃÀÐÈÀÊÈÑ ÉÀÐÄÁÇÀÌ ÁÄÐËÓÃÈÑ ÑÀËÉÓÇÞÄÃÈ ÃÀÐÈÙÈÌÈÑÔÄÐÈ ËÀÖÀÆÈÄÁÈ (ÌÀÇÀÐÂËÌÈ ÎÍÊÍÌÓÐÈÃÀÌ) ÄÅÐÍÎÄÀÌÀ 20-Ä ÑÀÓÉÓÌÄ

ÄËÈÊÈ ÔÊÈÂÀÐÄ-ÉÀÐÊÄÌ ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍËÈ ÁÀÁÓÌÀØÅÈÊÈ ÈÊÈÀ ÁÐÍÞÈ ÜÈÉÊÀÓÐÈ ËÆÈÀ ÙÞÄÈÛÄ ÍÇÀÐ

8 7 4 16 5 6

9 8.3 5 20 6 6.6

9789941078354 9789941061431 9789941810268 9789941952548 7781 60102

ØÓÊÚÈ ÁÐÓÌÍ ÍÓÐÀßÄÃÌÈÉÈ ÎÀÒÐÈÉ

12 8

13.9 8.9

5326 579

ÁÄÐÜÈ ËÈÜÀ ÃÀÉÀÐÂÓÊÈ ÔÓÐÚÊÄÁÈ ÄÅÉÀÊÈÎÒÈÑ ÔÍÇÍÊÆÄ ÉÍÖÍ ÀÐ ßÃÄÁÀ ÂÅÈËÀÐÀ ÂÀÊÍÁÀÌÈ ÑÈÌÀÌÓÊÈÑÀÌÈ ÂÀËÍÁÐÜ×ÈÌÃÈ ËÈÓÖÜÄÅÄÊÍ ÅÀÊÑÈ ÇÄÇÐ ÆÍÊÆÄ ÂÀÌÂÄÁÈÑ ÉÀÐÒÈ (ÀËÁÄÐÈÑ ÕÐÍÌÈÉÄÁÈ 6) ÃÄÌÇÈÑ ÑÀÜ×ÍÁÈ ÂÀÌÑßÀÌÈ ÂÀÌÑÞÅÀÅÄÁÓÊÈ ÂÀÑÞÅÈÑÄÁÓÊÈ ËÀÐÂÀÊÈÒÄÁÈ ÂÀÒÄÞÈÊÈ ÂÓÊÈ ÂÀÔÐÄÌÈÊÈ ÙÈÒÈ ÀÃÓÖÄÁÓÊÈ ÚÐÄËÊÈÇ ÃÀÂÞÀÒÄ ÅÄÔÞÈÑÒ×ÀÍÑÀÌÈ (ÜÈÇÄÊÈ ÑÀÞÀÊÞÍ) ÅÄÔÞÈÑÒ×ÀÍÑÀÌÈ ÑÀË ÄÌÀÆÄ ÂÀÕÚÄÅÈÑ Ò×ÅÄÍÁÀ ÅÀÞÒÀÌÂÓÐÈ

ÄÊÈÍÒÈ ÒÍËÀÑ ÑÒÄÐÌÆ ÐÀÒÈØÅÈÊÈ ËÄÐÀÁ ÎÀÈÉÈÛÄ ÊÄÕÑÍ ÍÒÍÁÀÈÀ ÂÓÐÈ ÀÖËÀØÄÌÄÁÄÊÈ ÃÀÅÈÇ ÉÀÊÀÌÃÀÛÄ ÀÌÀ ÁÄÐÈÉÀØÅÈÊÈ ÎÀÀÒÀ ÆÄÊÀÆÌÈ ÈÄÌÑ ÁÈÍÐÌÄÁÓ ÉÅÀÝÀÌÒÈÐÀÛÄ ÇÀËÀÆÈ ÐÍÇÈ ÅÄÐÍÌÈÉÀ ÂÓÐÓÊÈ ÌÈÀ ÌÀËÍÐÀÛÄ ÝÉÀÃÓÀ ÀÁÓÊÀÛÄ ÂÍÐÃÄÆÈÀÌÈ ÂÓÐÀË ÐÓÑÇÀÅÄÊÈ ÐÓÑÇÀÅÄÊÈ ÉÍËÀÞÈÛÄ ÅÀÞÒÀÌÂÈ ßÀÅÀÞÀÛÄ ÅÀÞÒÀÌÂ

7 24 11 10 8 13 6 4 10 18 13 7 7 6 10 16 28 8 19

8.3 30 13 11.5 9.9 15.9 7.15 4.9 11.6 22 15.9 8 8.3 7.15 11.6 19 35 10 23

14793 9789941049927 9789941957307 72 1895 9789941907319 9789941079870 9789941181733 9789941048852 9789941058974 9789941443671 9789941952067 13544 9789941079849 9789941469251 8284 7876 9789941477492 3208

ÁÄÚÌÈ ÅÀÐÑÉÅÊÀÅÄÁÑ ÅÄÐ ÝÅÐÄÒÄÌ

ÃÀÇÈØÅÈÊÈ ÆÀÆÀ ÀÁÈÊÍ

5

6

9789941451539

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

9 ÄËÈÊÈ ÔÊÈÂÀÐÄ-É


მხატვრული ლიტერატურა ÃÀÜÓÌÄÁÓÊÈ ÕÅÈÑ ËÍÌÀÑÒÄÐÈ ÀÐÀÔÄÐÈ ×ÅÄÊÀÔÄÐÆÄ ËÄÒÈ ËÀËÀ ÎÄÒÐÄ ÄÐÇÈ ÑÀÀÇÈÇ ÂÅÈÀÌ ÄÐÇÌÀÈÐÈ ËÍÇÞÐÍÁÄÁÈ ÃÐÍÅ ËÄ ÂÅÄÐÃÑ ÀÂÈÅÊÈ ÀÐÑÀÈÃÀÌ ÀÐÑÀÈÇÉÄÌ ÀÐÚ ÃÀÁÀÃÄÁÀ ÀÃÀËÈÀÌÈ ÐÍËÄÊËÀÚ ØÄÚÅÀÊÀ ÈÑÒÍÐÈÀ ÎÈÄÑÄÁ ÀËÁÄÐÈÑ ÑÈÑÞÊÈ (ÀËÁÄÐÈÑ ÕÐÍÌÈÉÄÁÈ 7) ÀËÁÄÐÈÑ ÚÞÐÀ ÎÐÈÌÚÈ (ÀËÁÄÐÈÑ ÕÐÍÌÈÉÄÁÈ ÜÈÂÌÈ 1) ÀÊÁÄÐÒÀ ÃÀ ÈÀÉÍÁÈ ÀÊÁÀÒÐÍÑÄÁÈÑ ßÍÂÈ ÀËÄÐÈÉÓÊÈ ÍÚÌÄÁÀ ÕÀÐÇÓÊÀà ÀËÁÐÌÈ ÓËÁÐÌÈ ÃÀ ÀÐÀÁÌÈ ÃÈÃÈ ËÍÊÌÈ ÃÈÃÈ ÑÀÈÃÓËÊÍ

ØÄÌÂÄÊÈÀ ÐÀËÀÆ ËÀËÀ ÎÄÒÐÄ ÅÀÐÀÃÀ ÌÀÒÀ ßÀÅÀÞÀÛÄ ÈÐÀÉÊÈ ÚÅÄÒÀÄÅÀ ËÀÐÈÌÀ ËÍÑÓÊÈØÅÈÊÈ ËÈÞÍ

8 7 7 6 6 10

9.9 8.3 8.3 7.15 7 11.6

9789941004360 9789941940606 3464 9789941079832 9789941163869 9789941927331

8 4

10 4.9

9789941443435 9789941181740

ÂÄÊÀØÅÈÊÈ ÌÀÈÐÀ ÀÌÐÈ ÀÊÄÌ-ÔÓÐÌÈÄ ËÄÒÄÐÊÈÌÉÈ ËÍÐÈÑ

5 10 4 7 13 7 8

6 11.6 5 8.3 16 8 10

9789941180231 13307 9992839201 9789941254093 9789941279409 9789941069987 9556

ÃÈÃÈ ÜÈÂÌÈÑ ØÀÅÈ ÌÀÜÈÊÈ ËÍÂÅÈ ËÉÓÐÌÀÊÈ ÃÈÃÈ ÛÓ ÃÀÇÅÈ ÆÅÈÂÄÌÄÁÈ ÀËÀÖÊÄÁÀ ÅÈÇÀ ÑÈÆËÀÐÈ ÖÀËÈÑÀ ÅÈÐÒÓÀÊÓÐÈ ÓÐÇÈÄÐÇÍÁÄÁÈ ÆÈÂÔÐÈÃÈ ÃÈÍÂÄÌÄÑ ×ÀÅÀÐßÄÌÈ ÆÍÌÀÆÄ ÀÊÓÃÀ ÕÄÇÄÊÀÓÐÈ ÄÁÐÀÓÊÀà ÆÖÅÈÑ ÀÌÀÐÄÉÊÄÁÈ ÄÈÔÍÐÈÀ & ÄÈÔÍÐÈÀ 2 ÄÈÔÍÐÈÀ 3 ÃÈÕÒÀÒÓÐÀ (ÐÀÃÈÍÎÈÄÑÀ) ÀÌÃÀÆÄÁÈ ÀÌÂÄÊÍÆÇÀ ÀßÀÌ×ÄÁÀ

ÈÓÐÑÄÌÀÐÈ ËÀÐÂÀÐÄÒÈ ËÍÑÓÊÈØÅÈÊÈ ËÈÞÍ ÈÄÌÑ ÁÈÍÐÌÄÁÓ ÍÇÀÐ ÙÞÄÈÛÄ ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍËÈ ËÀÌÅÄÊÈ ÊÀÌÀ ÝÉÀÃÓÀ ÀÁÓÊÀÛÄ ÁÄÐÈÛÄ ÈÐÀÉÊÈ ÚÞÀÉÀÈÀ ÉÍÁÀ ÅÀÏÀ ÔØÀÅÄÊÀ ÞÓÁÓÀ ÂÈÀ ÇÈÌÀÇÈÌ ÁÍÌÈ ÁÍÌÈ ÇÈÌÀÇÈÌ ßÀÌÈÉÀØÅÈÊÈ ÁÀÑÀ ßÀÌÈÀØÅÈÊÈ ÔÐÀÌÑÈ ÀÌÀÒÍÊ

18 14 10 8 16 8 4 9 5 27 6 8 7 4 6 10

22 16.5 11.6 9.9 19.8 10 4.7 11 6 33 6.6 9.9 8.3 5 7 12

9789941094750 9789941451140 9789941045462 7211 13556 9789941056864 96904 9789941079962 223 9789657459409 9789941469183 9789941052309 9789941057557 9789941414114 9789941274596 9789941066146

ÁÄÐÈÀØÅÈÊÈ ËÀÃÈ ÆÄÊÀÆÌÈ ÐÍßÄÐ ÆÄÊÀÆÌÈ ÉÍÐÀ ÑÀÌÃÄÊÈ ÉÍÁÀ ÚÞÀÉÀÈÀ

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა ÀÌÀÐÄÉÊÄÁÈÑ ÐÀÈÌÃÈ ÂÍÐÀ ËÁÍÐÂÀÊÈ ÁÍÐÍÒÄÁÈÑ ×ÅÀÅÈÊÄÁÈ ÂÍÊÂÍÇÈÑ ÂÆÀ ÃÍÌ ÏÓÀÌÈ ÀÌÒÈÂÊÍÁÀÊÈÑÒÄÁÈ ÃÍÕÒÍÐ ¼ÍÌÈÂÁÄÐÂÄÐÈÑ ÑÀÈÃÓËÊÍ ÄÑÄ ÈÒ×ÍÃÀ ÄÐÄÉÊÄ ÒÀÒÈØÅÈÊÈ ÄÑÄÄÁÈ ÄÑÄÄÁÈ ÀÑÄÚ È×Í ÁÓ ÃÀ ÅÄØÀÎÈ

ÆÄÊÀÆÌÈ ÀËÈÐÄßÈÁÈ ÝÀÁÓÀ ÁÍÃÊÄÐÈ ËÈÞÀÊÈÑÍ ÈÐÄËÀÛÄ ÁÀÈÐÍÌÈ ËÄÂÐÄÊÈØÅÈÊÈ ÂÓÐÀË ÄÊÈÀÃÄ ËÈÐÙÀ ÙÞÄÈÛÄ ÕÈÕÍÛÄ ÀÐÙÈÊ ÓÌÀËÓÌÍ ÚÄÐÚÅÀÛÄ ÌÍÃÀÐ ÁÓÅÈÄ ÌÈÉÍÊÀÑ

4 25 15 5 10 6 13 27 10 10 7 6

5 30.9 18 6 12.5 7.5 15.9 33 12 12 8.3 6.6

9789941182297 9789941167126 61341 9789941276040 9789941911781 13171 9789941952524 521 9789941443138 9789941908903 9789994060351 1004

ÄÕÅÑÈ ÇÀÅÑÀÒÄÞÈ ÃÍÌ ÈÑÈÃÐÍ ÎÀÐÍÃÈÑÇÅÈÑ ÃÓÃÓ ÃÀÃÈÀÌÈ ÂÓÐÓÊÈ ÃÖÈÓÐÄÁÈ 2 ÂÓÐÓÊÈ ÃÖÈÓÐÄÁÈ 3 ÂÓÊÈÑÐÄÅÀ ÄÕÍ ÀÖÑÐÓÊÄÁÀ ÅÀËÎÈÐÓÊÈ ÍËÄÁÈ ÄÕÑÎÄÐÈËÄÌÒÈ ave eva ÌÀÚÌÍÁÈ ÑÀÇÀÓÐÄÁÈ ÀÅÄ ÄÅÀ

ÁÍÐÞÄÑÈ ÉÀÑÀÐÄÑÈ ÀÐÅÄÊÀÛÄ ÌÓÉÀ ÉÄÉÄÊÈÛÄ ÂÈÍÐÂÈ ÉÄÉÄÊÈÛÄ ÂÈÍÐÂÈ ÑÀÐÒÐÈ ËÀÖÐÀÛÄ ÃÀÇÍ ÃÄÈÅÈÑÈ Õ.Ð. ÑÀËÀÃÀØÅÈÊÈ ÆÓÐÀÁÈ ËÀÖÐÀÛÄ

15 10 6 7 14 14 14 6 4

18 11.6 7 8 16.6 16.5 16.5 7.15 5

9789941952500 61043 9789941443787 9789941443893 9789941073366 14173 9789941091377 96909 1502

ÇÀÅÈÑÓÔÊÄÁÀ ÂÈÑÍÑÄÁÑ ËÈÖËÀ ÎÍÄÆÈÀ ÎÐÍÆÀ ÇÀÅÈÑÓÔÊÄÁÈÑ ËÍËÄÌÒÈ ÇÄÇÐÈ ÊÀËÀ (ÌÀÜÈÊÈ 2) ÇÄÇÐÈ ÊÀËÀ ÌÀÜÈÊÈ 1) ÇÄÇÐÈ ÔÀÌÕÐÈÇ ÃÀÞÀÒÓÊÈ ÌÈÑÊÈ ÇÀÐÂËÀÌÄÁÈ ÇÅÈÇËÉÅÊÄÊÍÁÀ ÕÀÐÇÓÊÀÃ

ÁÈÍÐÌÄÁÓ ÈÄÌÑÈ ÐÀÒÈØÅÈÊÈ ËÄÐÀÁ ÐÀÒÈØÅÈÊÈ ËÄÐÀÁ ÁÀÁÓÌÀØÅÈÊÈ ÈÊÈÀ ×ÓÁÀÌÄÈØÅÈÊÈ ÉÍÒÄ ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍË

6 11 22 22 4 12 27

6.6 13.5 26.5 26.5 5 14 33

9789941039904 9789941044564 9789941040566 9789941442384 14097 9789941099359

ÇÍÊÈÀ ÑÀÞÄÊÀà ßÍÌÀÇÀÌ ÊÈÅÈÌÂÑÒÍÌÈ ÇÞÆÓÊÄÁÀÌÈ

ÐÈÙÀÐÃ ÁÀÞÈ ÁÈÓÞÌÄÐÈ ÂÄÍÐÂ

6 7

6.6 8.3

8805 9789941107030

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა ÇÞÆÓÊÄÁÀÌÈ - ÍÐÄÌÍÅÀÌÈ (ÕÀÐÇÓÊÀà ÃÀ ÂÄÐËÀÌÓÊÀÃ) ÐÄÂÅÄÌÄÁÈÑ ØÄÇÕËÓÊÄÁÀ ÐÀËÃÄÌÈ ÐÀËÄ ËÈÌÃÍÃÀ ËÄÇÕÅÀ ÐÄËÍÌÒÈ ÐÀÑ ÂÀÃÀÓÐÙÀ ÇÁÈÊÈÑÈ ÐÀÖÀÚ ÊÄÕÑÄÁÈ ÐÀÚ ÓÌÃÀ ÃÓËÈÊÈÇ ËÄÇÕÅÀ (ÙÀÌÀÜÄÐÄÁÈ) ÐÈÂÈ ÐÈÂØÈ ÇÄÇÐÈ ÉÅÀÃÐÀÒÈ ÐÍÁÀÈ ÐÍÆËÄÐѼÍÊËÈ ÐÍÂÍÐ ÃÀÅÀËÀÐÚÞÄ ÒÀÊÈ ÃÀ ÑÞÅÀ ÑÀÝÀÃÐÀÉÍ ÌÍÅÄÊÄÁÈ ÐÍÂÍÐ ÅÄÐ ËÍÉÊÄÑ ÕÀÐÇÅÄÊÄÁËÀ ÈÊÈÀ ÐÍÉ ÄÌ ÐÍÊÈÑ ÑÍÔÄÊÈ ÐÍËÀÌÈ ÃÀ ÈÑÒÍÐÈÀ ÐÓÑÇÅÄÊÈÀÌÀ (ÐÓÑÇÅÄÊÍÊÍÂÈÓÐÈ ÇÞÆÓÊÄÁÀÌÈ) ÐÓÑÇÅÄÊÍÊÍÂÈÓÐÈ ÇÞÆÓÊÄÁÀÌÈ ½2 ÐÓÑÇÅÄÊÈÀÌÀÑ ÄÎÈÊÍÂÈ ÐÙÄÓÊÈ ÇÞÆÓÊÄÁÄÁÈ (ÒÐÈÊÍÂÈÀ ÂÓØÈÌ ËÚÈÐÄËÚÍÃÌÄ) ÐÙÄÓÊÈ ÍÐ ÒÍËÀà ÐÙÄÓÊÈØÅÈÊÈ ÒÍËÈ 4 ÐÙÄÓÊÈØÅÈÊÈ ÒÍËÈ 5 ÐÙÄÓÊÈØÅÈÊÈ ÒÍËÈ 6 ËÄ ÈÑ ÅÀÐ ËÄ ÕÀÐÇÓÊÈ ÑÀÕÀÐÇÅÄÊÍ ÊÄÂÄÌÃÀ ÈÑÉÀÌÃÄÐÈÑÀ ÉÅÄÐÌÀÕÈ ËÄÂÐÓÊÈ ÎÍÄÆÈÈÑ ÀÌÇÍÊÍÂÈÀ ËÂÆÀÅÐÈ ÇÈÁÀÇÅÈÑ ËÆÄØÈ (ËÈÞÀÉÍ ÜÄÐÄÇÊÈÑ ÚÞÍÅÐÄÁÀ)

ÁÈÓÞÌÄÐÈ ÂÄÍРÒÓÊÈ ßÍÌ ÉÄÌÄÃÈ ÚÄÐÚÅÀÛÄ ÌÍÃÀÐ ÂÄÊÀÛÄ ÒÀÒÀ ÀÁÀØÈÛÄ ÈÐÀÉÊÈ ËÀØÀÅÀ ÊÄÅÀÌ ÚÞÍÌÃÈÀ ÆÓÐÀÁ ÑÍÐÍÉÈÌÈ ÑÍÐÍÉÈÌÈ ËÀÐÖÈÀ ÄÊÂÓßÀ ÈÁÑÄÌÈ ¼ÄÌÐÈÉ

19 13 6 8 8 11 8 7 13 7 5

23.1 16 6.6 10 9 13 9.9 8.3 16 8.3 6

9789941107047 56489 9789941097324 9789941443886 11565 9789941460586 9789941430565 5136 56487 9789941451812 9789941076770

ÁÐÄÂÀÛÄ ÊÄÅÀÌÈ ÃÀÐÙÈÀØÅÈÊÈ ÀÊÈÉÀ ËÈÉÀÄÊ ÌÈÄËÈ ÙÞÄÈÛÄ ÍÇÀÐ

7 5 13 14

8.3 6 16 16.5

15964 246 9789941052255 19232

ÈÌÂÍÐÍ×ÅÀ ÎÀÅÊÄ

16

19.8

97325

ÈÌÂÍÐÍ×ÅÀ ÎÀÅÊÄ

20

25

98235

ÀÂÍÒÀ ÉÐÈÑÒÍÔ ÊÄÁÀÌÈÛÄ ËÓÐËÀÌ ÐÙÄÓÊÈØÅÈÊÈ ÂÓÐÀË ÐÙÄÓÊÈØÅÈÊÈ ÂÓÐÀË ÐÙÄÓÊÈØÅÈÊÈ ÂÓÐÀË ÂÄÊÀØÅÈÊÈ ÌÀÈÐÀ ÅÀØÀÉÈÛÄ ÆÍÈÀ ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍË ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍËÈ ÍÒÍÁÀÈÀ ÂÓÐÈ

13 28 14 14 14 11 14 7 12 20

16 35 16.5 16.5 16.5 13 16.6 8.3 15 25

9789941014154 831 9994060007 9994060260 9994060295 9789941099120 9789941955372 620 99493 9789941092954

ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍË

16

19.8

7735

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა ÊÀÆÄÐØÍÓ ËÄÀËÁÍÞÄ ËÄÆÖÀÎÐÄ (ÐÍËÀÌÈ) ËÄÃÈÒÀÚÈÀ ÄÕÑÒÀÆÈÑ ÞÄÊÍÅÌÄÁÀ ÈÀÐÀ (ÐÍËÀÌÈ) ËÀÐÀÃÈ ËÂÆÀÅÐÈ ËÀÐÀÃÈÑÍÁÈÑ ÐÈÒÓÀÊÈ ËÀÐÀÃÈÑÍÁÈÑ ÒÀÊÖÄÁÈ (ÀÉÐÈÀÌÈ) ËÀÐÒÍÐÕÈÑ ÌÈØÀÌÈ (ÀËÁÄÐÈÑ ÕÐÍÌÈÉÄÁÈ ÜÈÂÌÈ 3) ËÀÐÒÍÞÄÊÀ ËÂÄÊÈ ÃÀ ÂÄÃÈÑ ÌÈÑÊÄÓÊÈ ËÆÄ ÃÀ ËÜÓÞÐÈ ÊÀËÀÐÀÑ ÜÄÐÈÊÄÁÈ ÀÌÓ ÉÍËÓÌÈÆËÈÑ ÙÀÑÅÄÌÄÁÈÑ ÃÖÄÄÁÈ ËÆÄÍ ÀÐ ÀËÍÞÅÈÃÄ ÉÅÈÐÀ ÃÀ ÄÐÇÈ ÃÖÄ ËÄÊÐÍÓÆÈÑ ËÍÌÀÑÒÄÐÈ ËÆÈÀÌÈ ÐÜËÄÌÈÑ ÑÀÓÔÊÍ ËÄÊÈÀ-ÒÓÊÄÔÈÀ: Fox-Trot ËÀËÊÈÑ ËÄÍÐÄ ×ÈÅÈÊÈÑ ÕÐÈÑÒÈÀÌÄÁÈ ÉÀÉÊÈÑ ÕÀÐÄÁÈ ËÆÈÑ ÃÀÓßÃÍËÄÊÈ ËÆÈÑ ÑÀÔÄÞÓÐÄÁÈ ËÃÈÌÀÐÄÑÀ ÆÄÃÀ ÕÑÌÈÑÀÑÀ ËÄÍÐÄ ÃÖÄ ËÄÍÐÄ ÑÈÚÍÚÞÊÄ ÅÀËÎÈÐÓÊÈ ÍËÄÁÈ 2 ËÄÍÐÀÃÈ ËÍÞËÀÐÄÁÈÑ ÑÈÆËÐÄÁÈ ÈÅÌÈÑÈÑ ÖÀËÄ

ÙÞÄÈÛÄ ÍÇÀÐ ÐÍÇÈ ÅÄÐÍÌÈÉÀ ÌÈÌÓÀ ÀÌÀ ÍØÍ ÐÀÒÈØÅÈÊÈ ËÄÐÀÁ ÀÊÞÀÆÈØÅÈÊÈ ÂÈÅÈ ÜÈÉÊÀÓÐÈ ËÀÐÈÀËÈ ÀÉÐÈÀÌÈ

6 14 16 16 14 14 4 14

6.6 17 20 19.9 17 16.5 5 16.6

999408487 9789941443831 9789941079689 60768 9789941803376 17431 12656 2530

ÆÄÊÀÆÌÈ ÐÍßÄÐ ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍË ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍË

5 6 16

6 6.6 20

9789941180323 99542 5223

ÉÓÐÚÞÀÊÈÀ ¼ÄÊÂÀ ÇÀÁÓÉÀØÅÈÊÈ ÐÄÆÍ ÂÄÐÑÀËÈÀ ÂÀÂÀ

ÇÀÐÈÀÈ ÅÄÑÍÑ

11 12 7 6 17 8 10 10 7 6 10 6 14 5 7

13 14 8.3 6.6 21 10 11.6 11.6 8.3 6.6 12 7 16.5 6 8.3

9789941443633 9789994060771 9789941451805 7999 9789941446467 9789941414718 9789941469367 14133 9789941451287 98236 60961 9789941443718 9789941097355 61197 11180

ÉÀÎÈÒÀÌÈ ÂÐÓÌÑÒÄÇÈ ËÄÌÒÀÊÓÐÈ ËÈÑÒÄÐÈÀ

ÈÐËÄÊÈÌ ÑÄÌÃËÀÌ ÊÈÊÈ ÂÈÂÀÓÐÈ ÐÀËÀÆ

10 8

12 10

9789941055980 9789941469411

ÊÄÎÒÍÎÈÀÃÀ

ÉÅÄÐÄÌÙÞÈÊÀÛÄ-ÉÀÐÒÀÈ

10

11.6

9789941451942

ÞÍÐÌÀÓÊÈ ÂÈÂÈ ÕÀÐÓËÈÛÄ ÕÀÐÍÑÀÌÈÛÄ ÁÀÃÐÈ ÇÀÅÀÛÄ ÍÊÄÑÈÀ ÜÈÉÊÀÓÐÈ ËÀÐÈÀË ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍË ÐÍÑÒÍË ÙÞÄÈÛÄ ÎÄÒÄÚÈ ÀÌÃÐÀØ ÃÄÈÅÈÑÈ

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა

ÈÀÒÀÉÕÅÄØÄÇÈÑ ÙÀÌÀÜÄÐÄÁÈ

10

12

9789941056970

ÉÀÔÈÀ ÂÀÊÄÕÑÄÁÀÌÈ ÉÀÔÉÀ ÐÙÄÓÊÈ ËÍÇÞÐÍÁÄÁÈ ÈÃÓËÀÊ ÜÀËÇÀ ÀÇÈÌÀÇÈ ÃÀ ÑÞÅÀ ÄÑÄÄÁÈ ÊÄÕÑÄÁÈ ÊÄÕÑÄÁÈ (ËÈÌÈÀÒÓÐÀ) ËÄÔÓÒÉÐÈÑ ÑÈÉÅÃÈÊÈ ËÄÛÀÅÈ (ÐÍËÀÌÈ) ËÄÙÄÙÈ ËÇÀÅÀÐÈ ÔÄÐÈ ØÄÈÀÐÀÖÄÁÓÊÈ ÑÀËÈÆÌÄ ËÇÀÂÐÄÞÈÊÈ ËÇÅÀÐÈÑ ÌÀÒÄÞÄÁÈ ÞÓÇ×ÓÐÄÁÈ ÈÊÈÀÃÈ (ßÓÖÀ 2) ËÈÊÈÍÌÀà ÖÈÐÄÁÓÊÈ ÜÄÐÈÊÈ ÊÈÊÈÒÈ ÊÈËÍÌÀÇÈÑ ÕÅÄ×ÀÌÀ

ÃÍÑÒÍÄÅÑÉÈ ÔÈÍÃÍÐ ÞÍÐÌÀÓÊÈ ÉÍÒÄÒÈØÅÈÊÈ ÉÀÔÉÀ ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍË ÅÀÑÀÛÄ ÊÄÅÀÌ ÍÌÈÀÌÈ ÄÑËÀ ÊÀÐÑ ÂÓÑÒÀÅÑÍÌ ÌÈÌÓÀ ÀÌÀ ÙÞÄÈÛÄ ÍÇÀÐ ÑÓÊÓÀØÅÈÊÈ ÉÀÞÀ ÙÞÄÈÛÄ ÍÇÀÐ ÅÀØÀÉÈÛÄ ÆÍÈÀ ÐÀÒÈØÅÈÊÈ ËÄÐÀÁ ËÀÝÀÅÀÐÈÀÌÈ ËÀÈÀ ÊÈÃÈÀ ÈÍÑÄÊÈÀÌÈ ßÀÁÀ

12 14 5 6 12 7 8 11 15 14 14 23 6 7 11

14 16.9 6 7 15 8.3 10 13.2 18 16.5 16.6 28 6.9 8.3 13.2

28281 9789941923463 60088 8837 9789993862635 9789941074745 62 7996 9789941087127 66631 9789941477744 9789941037818 9789941819520 11703 9789941955655

ËÈËÍÞÅÄÓÊØÈ ÈÈÑ ÑÓÐÌÄÊÈ ÇÍÅÊØÈ ËÈÑÈÑ ÃÄÊÍÓÄÈ ËÍÂÆÀÓÐÍÁÀ ÙÄËÈ ÍÇÀÞÈÑ ÂÀÐØÄËÍ ËÍÂÆÀÓÐÍÁÄÁÈÃÀÌ ÈÍÁÈ ËÍÃÈ ÂÄÛÀÞÈ ÀÇÀÑ ÜÊÈÑ ËÄÐÄ ËÍÐÔÈ. ÀÞÀÊÂÀÆÐÃÀ ÄÕÈËÈÑ ÙÀÌÀÜÄÐÄÁÈ ËÍÐÙÈÊÈ ËÍËÀÅÀÊÈ ÜÀÐÑÓÊÈ ÉÍÌÑÎÄÕÒÓÐÈ ËÈÇÍÊÍÂÈÀ ÉÍÌÑÒÈÒÓÚÈÈÑÀÇÅÈÑ ËÍÌÒÀÊÄ ËÍÑÀÊÍÃÌÄÊÈ ËÍÓÊÍÃÌÄÊÍÁÀÌÈ ÉÍØÉÈ ÎÈÐÄÌÄÄÁØÈ

ÁÀÂÐÀÒÈÍÌÈ ÁÀÁÀÃÈØÈ ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍËÈ ÅÓÊÔÈ ÅÈÐßÈÌÈÀ ÕÑÀÅÈÄÐ ÃÄ ËÄÑÒÐÈ ËļÐÄÌ ÑÒÄÈÌÈ ÐÍÇÈ ÈÍÆÄÔ ËÄÂÐÄÊÈØÅÈÊÈ ÌÀÇÈÀ ÁÓÊÂÀÉÍÅÈ ËÈÞÄÈÊ ÙÞÄÈÛÄ ÍÇÀÐ ÀÊÞÀÆÈØÅÈÊÈ ÂÈÅÈ ÀÌÔÈËÈÀÃÈ ÃÈÀÌÀ ÙÞÄÈÛÄ ÎÀÀÒÀ ÄÓßÄÌÈÍ ËÍÌÒÀÊÄ ÑÀËÀÃÀØÅÈÊÈ ÆÓÐÀÁÈ ÂÍÐÃÄÐÈ ÈÓÑÒÀÈÌ

14 6 5 8 6 7 16 7 7 11 4 5 14 7 7

16.6 6.6 5.8 9 6.6 8.3 19.8 8.3 8.3 13 5 6 17 8.3 8.6

9789941477133 15965 9789941051449 9789941063701 6012 9789941250323 8035 7992 60113 9789941414299 3331 5324 60538 96910 10003

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა ÉÍÖÍÑ ÌÀÉÁÄÌÈ ÈÌÒÍÕÑÈÉÀÚÈÀ ËÍÞÈÊÅÀ ÃÈÊÈÑ ÕÅÄ×ÌÈÑÀ ÈÑ ÍÇÞÈ ÜÄÊÈÜÀÃÈ ËÑÓÁÓÕÈ ÑÀÓÆËÄ ËÓÆÄÁÈÑ ÑÀÓÁÀÐÈ ÈÓÀÉÈË ÊÓÃÈÑ ÁÍÇÊÈÑ ÐÍËÀÌÈ

ÊÈÌÃÄ ¼ÀÈÃÈ ÝÉÀÃÓÀ ÀÁÓÊÀÛÄ ¼ÄÑÄ ¼ÄÐÌËÀÌÈ ÙÞÄÈÛÄ ÌÀÒÍ ÙÞÄÒÈÀÌÈ ÏÀÉÍÒÄ ¼ÀÓÂÄÌ ÇÓÐËÓà ÐÈËÈÌÄÌÈ ËÈÉÍ

4 6 8 7 5 8 7 7

5 7.15 10 8.25 6 9.9 8.3 8

9880 9789941079856 9789941952319 8336 9789941451119 9789941277078 9884 9789941080074

ÉÓÇÞÄ ÉÓÐÒ ÑÄÈÃÈ ÃÀ ØÓÐÀ ÊÓÐßÈ ÔÐÈÌÅÄÊÈ ËÞÈÀÐÓÊÈ ÊÀÌÃÄÁÈ ËÞÈÊÅÄÊÈÑ ÎÍÄÆÈÀ ËÚÈÐÄ ÍËÈ ÐÍËÄÊËÀÚ ËÑÍÔÊÈÍ ØÄÛÐÀ ËÚÈÐÄ ÒÐÀÕÒÀÒÈ ËÈÌÄÁÄÁÈÑ ØÄÑÀÞÄÁ ÍÁÄÐÍÌÈÑ ÞÄÊÈ (ÀËÁÄÐÈÑ ÕÐÍÌÈÉÄÁÈ 4) ÎÀÐÀÁÍÊÄÁÈ ÎÄÈÆÀÏÄÁÈ ÀÐÀÐÑÄÁÓÊÈ ÔÈÂÓÐÄÁÈÇ ÌÀÉÐÛÀÊÈ ÍÁÊÈÂÀÚÈÀ ÎÀÌÃÍÐÀÑ ×ÓÇÈ ÌÀÑÈÑÞÊÔÀÑÄÅÈ 20 ËÍÇÞÐÍÁÀ 2 ÎÈÄÑÀ ÎÀÒÀÐÀ ÓÔÊÈÑÜÓÊÈ ÑÀË ÄÌÀÆÄ ÌÄÒÀËÚ ËÍÂÄÉÀÊ ÌÀÔÄÞÓÐÄÁÈ Ü×ÀÊÆÄ

ÑÓÊÇÀÌÈØÅÈÊÈ ÃÀÅÈÇ ÁÄÆËÄÌÈ ËÄÒÄÐÊÈÌÉÈ ËÍÐÈÑ ÇÅÀÐÀÛÄ ÆÀÆÀ ÐÄËÁÍ ÀÐÒÓÐ ÀÑËÓÑÈ ÐÍÌÀÊà ÏÍÊÈÄÌ ÀÊÄÕÑÀÌÃÐ ÆÄÊÀÆÌÈ ÐÍßÄÐ ÉÀÔÉÀ ÔÈÊÈÎ ÏÀÉÍÒÄÒ ÙÞÄÈÛÄ ÍÇÀÐÈ ßÀÅÀÞÀÛÄ ÈÐÀÉÊÈ ÅÄÐÁÄÐÈ ÁÀÁÄÊÈ ÈÑÀÀÉ ÄÂÆÈÓÎÄÐÈ ÞÍÐÌÀÓÊÈ ÂÈÂÈ ËÀÖÐÀÛÄ ÃÀÇÍ

8 12 7 7 10 12 6 5 7 7 10 6 20 10 8 5 14

10 15 8.3 8.3 12.2 14.7 6.6 6 8.3 8.3 11.6 7 24.9 11.6 10 5.1 16.5

9789941082658 9789941443817 9789941820946 3382 3943 9789941912665 67677 9789941180866 9789941275005 13306 67179 60560 97889941961359 9789941055799 109 2697 9789941427121

ÌÄÒÍÙÉÀ ÌÄÆÅÀÌÍÅÀ ÌÀÒÓÐÔÈÊÍÑÍÔÈÓÐÈ ÇÞÆÓÊÄÁÄÁÈ (ÔÓÒÉÐÄÁÈ, ×ÅÀÅÈÊÄÁÈ, ÒÄÐ ÍÇÀÐ ÙÞÄÈÛÈÑ ÀÁÐÈÑÈ ÍÇÞÈ ÂÍÂÍ ÃÀ ÄÐÇÈ ßÈÌÑÈ ËÄÍÐÄ ÂÀÆÀÔÞÓÊÈ ÍÐÄÓÊÈ

ÃÍÑÒÍÄÅÑÉÈ ÔÈÍÃÍÐ

10

12

9789941088254

9 6

11.2 6.6

9881 7589

14 10

17 12

9789941076053 9789941074028

ËÄÒÄÐÊÈÌÉÈ ËÍÐÈÑ ÈÌßÈÀ ßÄËÀÊ ÄÌ ÁÐÀØÄÐÄÑÈ ÃÍÑÒÍÄÅÑÉÈ

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა ÍÐÈ ÐÍËÀÌÈ / ÄÅÀ ÃÀ ÄØËÀÉÈÑ ËÍËÐßÓÊÄÁÄÊÈ/ËÀÐÈ ÃÍÑÒÈ ÍÐÈ ËÃÈÌÀÐÈÑ ØÄÑÀ×ÀÐÆÄ ÎÐÍÔÈÊÈ ØÄÉÍÜÈÜÄÁÓÊ ÑÀÐÉÄØÈ ÎÊÀÌÄÒÈÑ ×ÅÄÊÀÆÄ ÂÍÌÈÄÐÈ ÚÞÍÅÄÊÄÁÈ ÎÈÄÑÄÁÈ ÊÄÕÑÄÁÈ ËÍÂÍÌÄÁÄÁÈ ÂÈÍÐÂÈ ÂÓÂÀ ÌÀÞÓÚÐÈØÅÈÊÆÄ ÎÈÌÂÅÈÌÇÀ ÉÓÌÛÓÊÈ ÌÈÏÀÐÄÁÈ ÌÈÖÁÄÁÈÑ ÕÀÊÀÕÈ ÍÑÒÀÒÈ ÃÀ ËÀÐÂÀÐÈÒÀ ÑÀÕ ËÀÚÌÄ

ØÀÇÈÐÈ ËÄÐÀÁÈ ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍË ÃÈËÍÅÈ

6 11 5 17

7.5 13.2 6 21

9789941442995 8256 863 9789941912634

ÌÀÞÓÚÐÈØÅÈÊÈ ÂÈÍÐÂÈ ÔÐÀÌÑÈ ÀÌÀÒÍÊ ÞÓÁÓÀ ÂÈÀ ÑÄÔÀØÅÈÊÈ ËÀÉÀ ÁÓÊÂÀÉÍÅÈ

14 12 6 8 14

16.5 13.9 6.6 10 16.5

15227 9789941095092 9789941469152 1849 9789941165191

ÍÕÐÍÑ ËÍÜËÄ ÃÄÒÄÕÒÈÅÈ ÌÓÍÑÓÑ ÑÈËÖÄÐÄÁÈ ÌÓØÄÁÈÑ ËÈÖËÀ ÑÀÂÀ ÅÀÞÒÀÌÂÓÐÈ ÑÅÄÊÈ ÀÂÓÐÈ ÑÀÀÖÃÂÍËÍ ÊÄÂÄÌÃÄÁÈ ÑÀÐÉËÄÊÈ ÑÄÐÈÍÆÓÊÈ ÇÀËÀØÈ ÑÀÈÃÓËÊÍ ÂÀÚÅÊÀ

ÅÀÐÀÆÀØÅÈÊÈ ÐÍÊÀÌà ÛÈÒÈ ËÀÛÈÀ ÔÈÊÈÎ ÏÀÉÍÒÄ ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍËÈ ÑÀËÀÃÀØÅÈÊÈ ÆÓÐÀÁÈ ÒÐÀȼÊÄÐÈ ¼ÀÌÑ ËÀÖÐÀÛÄ ÃÀÇÍ ÈÀÊËÀÐ ÑÄÃÄÐÁÄÐÈ ÏÀÉÍÒÄ ÔÈÊÈÎÈ

8 7 7 27 7 7 14 15 11

10 8.3 8.3 33 8.3 8.3 16.5 18 13.3

9789941477577 9789941469329 15857 9789941053375 97124 2681 14172 9789941083969 1329

ÑÀËÉÓÐÌÀÊÍ ÎÄÃÀÂÍÂÈÓÐÈ ÃÈÀÂÌÍÑÒÈÉÀ

ÉÈÍÌÈÂÈ ÉÀÐÊ

4

5

60744

ÑÀËÉÓÐÌÀÊÍ ÎÄÃÀÂÍÂÈÓÐÈ ÃÈÀÂÌÍÑÒÈÉÀ ÑÀÉÌÀÒÓÌÍ ÀÌÒÈÃÄÎÐÄÑÀÌÒÄÁÈ ÑÀËÌÈ ÄÐÇ ÌÀÅØÈ ÑÀËÑÀÞÄÍÁÀ ÇÀËÀÆ ÙÞÄÌÉÄÊÈÑÀ ÑÀÉÓÇÀÐÈ ÍÇÀÞÈ ÑÀËØÍÁÊÍÑ ÑÓÐÌÄÊÈ ÞËÀ ÄËÈÂÐÀÚÈÈÃÀÌ ÑÀÌÃÀÊÍÆÈÑ ÞÄ ÑÀÑÈÒ×ÅÄÇÈ ÑÀÑÒÓËÐÍ ÑÀÅÍÈ ÑÀÞÊÈÑ ÂÀ×ÈÃÅÀ

ÉÈÍÌÈÉÈ ÉÀÐÊ ÉÓÞÈÀÌÈÛÄ ÈÅÃÈÇ ßÄÐÍË ßÄÐÍËÈ ÉÅÈÒÀÈØÅÈÊÈ ÄËÆÀÐÈ ÅÓÊÔÈ ÅÈÐßÈÌÈÀ

4 7 11 6 4 14 7 18 4 6

5 8.3 13 6.6 4 16.5 8.3 22 5 7.5

60744 9789941944673 9789941957314 15633 9789941014147 13545 11701 15073 9789941253317 9789941442841

ÅÄÑÍÑ ÇÀÐÈÀÈ ÉÅÀÝÀÌÒÈÐÀÛÄ ÇÀËÀÆ ÐÍÇÈ ÈÍÆÄÔ ÕÄÅÀÌÈØÅÈÊÈ ÄÉÀ

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა ÑÀÞÑÍÅÀÐÈ ÑÈ×ÅÀÐÓÊÈÑ ËÈÑÒÄÐÈÄÁÈ ÑÈÆËÐÄÁÈÑ ÀÞÑÌÀ ÑÈÆËÐÈÑ ÄÊÄËÄÌÒÄÁÈ ÑÈÉÅÃÈÊÈ ÅÄÌÄÚÈÈÑ ÍÎÄÐÀØÈ ÑÈÊÀÑÈ ÃÀ ØÀÅÈ ÔÀØÀÒÈ ÑÈËÖÄÐÄÁÈ ÃÀÜ×ÅÄÒÈÊÈ ÑÈËÄÁÈÑÀÇÅÈÑ ÑÈÑÉÊÈÀÌÈ ÑÎÍÐÒÈ ÑÈÑÞÊØÈ ËÍÚÄÉÅÀÅÄ ÕÄÇÈ ÈËÄÐÊÈØÅÈÊÈ ÞÀÐÀØÅÈÊÈ ÅÀÞÒÀÌ ÑÈÒ×ÅÀ ÑÈÚÍÚÞÊÄ ÂÀÌÑÀÆÖÅÐÓÊÈ ÀÐÒÈÉÊÈÇ ÑÈÚÍÚÞÊÄ ËÈÑßÈÊÈ ÑÈÙÓËÄ ÑÎÈÊÍÄÁÈÑ ÒÐÈÓËÔÈ ÑÓÊÈÉÍ ÎÈÄÑÀ ÑÓÌÇÕÅÈÑ ÑÀÕÀÌÄÊÀ ÑÞÅÀ ÚÞÍÅÐÄÁÀ ÑÞÅÀÌÀÈÐÈ ÃÐÍ ÑÞÅÈÑÈ ØÅÈÊÄÁÈ, ÑÀÎÌÈÑ ÍÎÓÑÈ (ÎÈÄÑÀ) ÑÚÄÌÀÐÄÁÈ ÊÄÕÑÄÁÈ ÂÀËÍÑÅÊÄÁÈ ÃÖÈÓÐÈ ËÍÇÞÐÍÁÄÁÈ ÂÀÞÑÄÌ ÕÄÁÀ ÑÈÆÀÐËÀÚÈÑÀ ØÄÀÅÑÄÇ ÑÈÚÀÐÈÄÊÄ ØÀÅÈ ÀÅÀÆÀ - ÀÅÒÍÐÇÀ ÉÐÄÁÓÊÈ ( ÉÍÐÛÀÈÀ ËÈÕÄÊÀÛÄ ÒÍÂÍ ØÀÅÈ ËÆÄ

ÉÈÉÈÊÀØÅÈÊÈ ÊÀËÀÐÀ ÄÊÈÀÅÀ ÊÈÀÌÀ ÝÈÊÀÛÄ ÇÀËÀÆÈ ÔÈÊÈÎ ÏÀÉÍÒÄ ÃÍÌÀ ÊÄÍÌÈ ÑÄÑÈÊ ÁÍÃÉÄÐÈ ßÍÐßÀÌÄÊÈ ÌÈÉÀ ÔÐÄÌÑÈÑÈ

8 7 4 6 8 10 10 8

9.9 8.3 5 6.6 9 12 11.6 9.9

7809 60962 882 14051 9789941076060 9789941058721 9789941914584 9789941180194

ÈËÄÐÊÈØÅÈÊÈ ÕÄÇÈ ÞÀÐ ÉÅÀÝÀÌÒÈÐÀÛÄ ÇÀËÀÆ ÜÄÐÄÇÄÊÈ ËÀÐÈÀËÈ ÍÒÍÁÀÈÀ ÂÓÐÈ ÈÄÌÑ ÁÈÍÐÌÄÁÓ ÃÄÊÀÐÓ ÉÊÍà ßÀÌÈÉÀØÅÈÊÈ ÁÀÑÀ ËÈÓÊÄÐÈ ¼ÄÐÒÀ ÃÍÅÊÀÒÍÅÈ ÑÄÐÂÄÈ ÌÀÞÓÚÐÈØÅÈÊÈ ÂÀÂÀ ÂÀÁÓÌÈÀ ÃÀÅÈÇ

8 14 8 20 10 7 4 8 6 7 4

10 16.5 9.9 25 11.6 7.8 5 10 7 8.3 5

9789941255700 15074 9789941920684 9789941461897 9789941048869 60669 9789941903267 9789941443527 9789941088261 9789994060429 9789941414480

ÇÀÁÓÉÀØÅÈÊÈ ÐÄÆÍ ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍË ÀÐÂÀÌÀØÅÈÊÈ ÂÈÀ

20 5 4

25 6 5

9789994028818 60087 9789941442650

ÇÀÌÃÀØÅÈÊÈ ÂÈÎÄÐÒÈ ÉÀÅÈÊÀÛÄ ËÀÐÈÀË

10 13

11.6 16

9789941442735 9789941485671

ØÀÅÈ ÒÈÒÀ ÔÄÐÄÁÈ ÃÀ ØÈËØÈÊÈ

ÃÈÓËÀ ÀÊÄÕÑÀÌÃÐÄ(ËÀË ÚÞÀÉÀÈÀ ÉÍÁÀ

7 4

8 5

9789941044946 405

ÔÄÐÇÀ ÑÈËÔÍÌÈÀ ÄÑËÀÑ ØÄËÍÕËÄÃÄÁÀØÈ. IB ÕÀÐÇÅÄÊÄÁÈ ÕÊÓÞÍÐØÈ ÕÀÐÇÓÊÈ ÅÀÆÈÑ ßÈØÄÁÈ

ÀÅÑÀßÀÌÈØÅÈÊÈ ÊÍÁÏÀÌÈÛÄ ÃÈËÈÒÐÈ ÓßËÀßÓÐÈÛÄ

14 8 120

16.6 9.9 150

9789941480218 2399 9789941952463

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა ÕÀÐÇÓÊÈ ÆÄÎÈÐÑÈÒ×ÅÈÄÐÄÁÈÑ ÑÀÂÀÌÛÓÐÈ ÆÖÀÎÀÐÈ 2 ÕÀÐÇÓÊÈ ÆÄÎÈÐÑÈÒ×ÅÈÄÐÄÁÈÑ ÑÀÂÀÌÛÓÐÈ ÎÍÄÆÈÀ 3 ÕÀÐÇÓÊÈ ÆÄÎÈÐÑÈÒ×ÅÈÄÐÄÁÈÑ ÑÀÂÀÌÛÓÐÈ ÇÕËÓÊÄÁÀ ÃÀ ÄÎÍÑÈ ÕÀÐÇÓÊÈ ÃÓÄÊÈÀÌÀ

12

15

9789941163173

12

15

9789941163180

ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍË

12 9

15 11

9789941163166 5719

ÕÀÐÇÓÊÈ ËÜÄÐÊÍÁÀ ÇÅÀÊÈÑ ÂÀÃÀÅÊÄÁÈÇ ÒÄÐÈ ÎÐÀÒÙÄÒÈ ÔÀÌÒÀÑÒÈÓÐÈ ÌÀÇÄÁÀ ÕÀÐÈ ÕÀÊÀÕØÈ ÔÀÐÓÊÈ ÂÀÌÆÍËÈÊÄÁÀÌÈ ÕÀÐÜÀÖÄÁÓÊÌÈ ÐÄÒÐÍ ÊÈÒÄÐÀÒÓÐÀ ÖÀËÄ ÂÀÐÄßÈÑ ÓÃÀÁÌÍØÈ ØÄËÀÛÐÜÓÌÄÁÊÀà ÇÅÈÇËÎ×ÐÍÁÄÊÈ ÕÀÊÈ ÂÀËÍÅÈÃÀ ÑÀÖÀÊÀ ÖÀËÈÑ ÙÈÒÄÁÈ ØÄÌ ÑÀÉËÀÐÈÑÈ ÀÐ ÞÀÐ ÕÀÍÑÈÑ ÉÀÐÈ ÐÍßÄÐ ÆÄÊÀÆÌÈ ÕÀÍÑÈÑ ÎÐÈÌÚÈ (ÀËÁÄÐÈÑ ÕÐÍÌÈÉÄÁÈ 10) ÕÀÍÑÈÑ ÌÈØÀÌÈ ÐÍßÄÐ ÆÄÊÀÆÌÈ ÔÀÌÒÀÑÒÈÉÓÐÈ ËÍÇÞÐÍÁÄÁÈ ÔÀÌÒÍËÀÑÈÑ ÉÅÀÊÃÀÉÅÀÊ ØÄÑÀÌÃÍÁÀÐÈ ÒÀÑËÀÌÈÓÐÈ ÅÄÔÞÅÈ ØÀÕÐÈÑ ÃÄÃÍÔÀÊÈ ØÄØÊÈÊÈ ÑÀÞÊÈ

ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍË ÎÐÀÒÙÄÐÈ ÁÄÐÈÉÀØÅÈÊÈ ÎÀÀÒÀ ÞÓÁÓÀ ËÈÒÙÄÊÈ ËÀÐÂÀÐÄÒ ÊÍÁÏÀÌÈÛÄ ÃÈËÈÒÐÈ ÀÌÃÄÐÑÍÌÈ ÊÄÌÀ ÈÍÑÄÊÈÀÌÈ ÍÒÈÀ ÇÓÐËÓà ¼ÀÓÂÄÌ ËÉÀÊÀÅÈØÅÈÊÈ ÌÈÌÍ ÆÄÊÀÆÌÈ ÐÍßÄÐ ÆÄÊÀÆÌÈ ÐÍßÄÐ ÆÄÊÀÆÌÈ ÐÍßÄÐ ÂÍÒÈÄ ÇÄÍÔÈÊ ÉÈÊÀÑÍÌÈÀ ÊÀÃÍ ÙÞÄÈÛÄ ÍÇÀÐÈ ÉÅÈÐÒÀÈÀ ÁÀÙÍ ÉÈÓÒÈ ÄÊÈÆÀÁÄÇ ÑÀËÀÃÀØÅÈÊÈ ÆÓÐÀÁÈ

10 7 5 6 15 10 10 13 6 10 6 4 4 10 6 14 11 7 7

11.6 7.9 5.8 6.6 18 11.6 12 15.4 6.6 11.9 6.8 4.9 4.9 12 7 16.5 13.2 8.5 8.3

9789941075766 9789941180309 9789941945502 9789941469381 9789941059551 9789941170812 9789941095078 9789941165528 8119 9789941263507 9789941180873 9789941182303 9789941182051 9789941088285 9789941442414 15646 9789941451256 9789941901942 9789941945571

ÔÄÞÁÓÐÇÈÑ ÐÅÀ ÂÀÌÆÍËÈÊÄÁÀ ÔÐÀÌÉÄÌØÒÄÈÌÈ - ÂÍÒÈÉÓÐÈ ÎÐÍÆÀ Ò.2 ÕÐÈÑÇÈÌÈ ÊÀÅÐÀÌÑÈÑ ÀÑÓÊÈ ÂÅÈÐÂÅÈÌÈ ÖÐÓÁÄÊÈ ØÀÐÅÊÈÀÌÈ ÒÈÅÈÑÞÄ ÓÉÀÌÀÑÉÌÄÊÈ ÓÁÈÞÈ

ÉÈÌÜÓÐÀØÅÈÊÈ ÞÓÚÈØÅÈ ÂÍÇÈÉÓÐÈ ÎÐÍÆÀ ÓÌÑÄÒÈ ËÂÄÊÀÛÄ ÂÈÍ ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍË ØÈÌÕÓÁÀ ÁÀÂÐÀÒ

10 10 13 16 20 14

11.6 11.8 16 20 25 17

9789941277238 1630 9789941069970 9789941276552 2861 9789941097287

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა ÔÈÕÐÄÁÈ ÖÐÓÁÊÄÁÈÑ ÕÅÄØ ØÈØÈÑ ÅÄÊÈ ØÍÁÈÑ ÃÖÄÑÀÑÜÀÓÊÈ ÓÌÀÎÈÐÍ ËÃÈÌÀÐÄ

ÔÈÊÈÎ ÏÀÉÍÒÄÒ ÉÍÌÀÌ ÃÍÈÊÈ ÀÐÒÓÐ ÑÉÐÀËÈ ÀËÄÊÈ ÑÞÈÊÀÛÄ ÂÍÙÀ

6 10 10 7

6.6 12 12 8.3

13305 9789941076992 9789941053320 9789941469121

ØÍÇÀ ÈÀÇÀØÅÈÊÈ - XXI ÑÀÓÉÓÌÈÑ ÃÀÑÀÜ×ÈÑÈ ØÍÐÈÀ ÍÇÀÐÜËÈÌÃÀËÃÄ ÍÇÀÐ ÕÍÐÈÑ ÛÀÞÈÊÈ ØÄËÍÃÂÍËÈÇ ÒÍÉÈÍÑ ÑÀÑÒÓËÐÍÑ ÁÀÐØÈ ÎÈÄÑÄÁÈ ÓÑÀÃÀÓÐÍ ÓÑÈÆËÐÍÌÈ ØÓÀÖÀËÄËÃÄ ÑÀÞÊØÈ ÅÈÕÌÄÁÈÇ ØÓÖÊÈ

ÈÀÇÀØÅÈÊÈ ÜÀÕÀÛÄ ÆÀÓÐ ÁÐÍÃÑÉÈ ÈÍÑÈÔ ÇÄÌÄÑÈ ÓÈÊÈÀËÑÈ ËÀÖÐÀÛÄ ÃÀÇÍ ÉÈÊÀÑÍÌÈÀ ÊÀÃÍ ÃÀÇÈØÅÈÊÈ ÆÀÆÀ ÀÐÀÁÓÊÈ ÌÍØÐÄÅÀÌ

10 5 7 8 4 9 16 6

11.8 6 8.3 10 5 10.8 20 6.6

9789941310744 5222 9789941030451 9789941908835 221 7779 9789941469404 57183

ÔÓÔÓÌÄÁÈÑ ÉÍËÄÃÈÀ ÓÚÀÁÄÃÀà ÓÚÌÍÁÈ ËÆÄ ßÄÁÈÐÈ ßÀÃÍÑÌÓÐÈ ÝÀÃÐÄÁÈ ßÀÉÍËÍ ÎÍÌÒÈ ßÓÖÀ ÞÀÅÑÈÑ ËÄÞÑÈÄÐÄÁÀ ÞÄÊÇÓÁÀÌÈ ÞÄÊÈÇ ÌÀÕÑÍÅÈ ÇÍßÈÌÄÁÈ ÞÀÌ ËÈÜÈÑÀ ÅÀÐ ÞÀÌ ÚÈÑÀ ÞÀÌÛÀÐÈ ÞÀÒÅÈÑ ÂÀÉÅÄÇÈÊÈ ÞÈÃÄÁÈ (ÀÉÐÈÀÌÈ) ÞËÀÓÐÈÀÌÈ ÃÖÄÄÁÈ

ÇÀÅÀÐÇÕÈÊÀÛÄ ËÈÐÈÀÌ ÌÀÞÓÚÐÈØÅÈÊÈ ÂÀÂÀ ÀÊÞÀÆÈØÅÈÊÈ ÂÈÅÈ ÙÞÄÈÛÄ ÍÇÀÐ ÒÀÐÈÄÊ ÌÀËÍÐÀÛÄ ËÀÖÐÀÛÄ ÃÀÇÍ ÐÀÒÈØÅÈÊÈ ËÄÐÀÁ ÆÀÕÀØÅÈÊÈ ÓÙÀ ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍË ÆÀÕÀØÅÈÊÈ ÓÙÀ ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍË ÇÀÐÈÀÈ ÅÄÑÍÑ ÑÀËÀÃÀØÅÈÊÈ ÆÓÐÀÁÈ ÅÄÑÍÑ ÇÀÐÏÈ ÑÀËÀÃÀØÅÈÊÈ ÆÓÐÀÁÈ

10 5 7 10 14 4 23 7 11 5 27 7 5 7 7

12 6 8.3 11.6 16.5 5 28 8.3 13.2 6 33 8.3 5.8 8.3 8.3

9789941086397 9789994060061 14299 18974 9789941451744 11132 9789941032639 9789941451645 9902 9789941918636 57033 11179 96911 2426 9789941945564

ÞÓÇÈ ÊÄÕÚÈÀ Ü×ÅÃÈÀÃÈ Ü×ÅÃÈÀÃÈÑ ÊÍÐÃÈ (ÐÍËÀÌÈ) ÙÅÄÌ

ÂÀËÑÀÞÓÐÃÈÀ ÉÍÌÑÒÀÌÒ ÏÀÉÍÒÄ ÔÈÊÈÎ ÌÈÌÓÀ ÀÌÀ ËÀÉÀÐÈÛÄ ÑÀÊÍËÄ

7 6 16 8

8.3 7 20 10

22803 14948 978994109202 9789941443749

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა ÙÀÐÇÅÀ ÜÄÐÈÊÄÁÈ ÈÑÒÍÐÈÈÑ ÜÈÑÕÅÈÊÈÃÀÌ ÜÀÐËÍÈÃÂÈÌÄ ÄÊÈÑÀÁÄà ÙÄËÈ ÂÆÀ ÙÄËÈ ÀÉÊÃÀËÀ ÙÄËÈ ÂÀËÍÐÈ×ÓÊÈ ÌÈÏÀÐÄÁÈ ÙÄËÈ ÌÀÖÅÊÈÀÌÈ ËÄÛÀÅÄÁÈ ÙÄËÈ ÑÀÂÅÀÐÄÓÊÍ ØÒÍ ÙÄËÈ ÑÀÅÀÌÄ ÙÄËÈ ÑÍÔÊÈÑ ÄÒÈÓÃÄÁÈÃÀÌ ÙÄËÈ ØÅÈÊÄÁÈ ÙÄËÈ ÜÈÊÈ ÅÀÒÄÐÊÍÍ ÙÄËÈ ÚÞÍÅÐÄÁÈÑ ÂÆÀ ÑÈÆËÀÐÈÀ ÙÄËÈ ÚÞÍÅÐÄÁÈÑ ÂÆÀÆÄ ÜÅÈËÈÑ ËÓÑÈÉÀ ÙÀÌÀÜÄÐÄÁÈ 1993-2011 ÛÀÔÆÄ ËÍÔÀÐÔÀÒÄ ÑÓÊÈ ÛÀÖÊÈÑ ÂÓÊÈ / ÑÀÁÄÃÈÑÜÄÐÍ ÉÅÄÐÚÞÄÁÈ ÛÀÞÈÊÈ (ËÍÇÞÐÍÁÄÁÈ) ÚÐÄËÊÈÑ ÌÀËÚÞÅÀÐÈ ÜËÄÌÃÀ ÜÈÂÌÈ "ÑÄÐ ÂÄÈÅÄÌÈ ÃÀ ËÜÅÀÌÄ ÐÀÈÌÃÈ" ÜÈÇÄÊÈ ÜËÈÌÃÀ ÆËÀÌÄÁÀÇÀ ÛÈÄÁÀ ØÄØÊÈÊ ÎÄÒÄÐÁÓÐÂØÈ ÙÈÌÓÐÈ ÑÀÚÄÐÈ ÚÈÑ ÍÐËÍ ÚÈÑÉÀÐÀÑ ËØÅÈÊÃÈ ÙÈÞÈ ÂÀÃÀÉÅÄÇÀËÃÄ ÚÍÊÄÁÈ ÂÄÂËÀÅÄÌ ÖÀÊÀÒÑ ÚÞÐÀÜ×ÀÐÍ ÚÞÍÅÄÊÇÀ ÐÅÄÓÊÈ zeppelin (ÀÉÐÈÀÌÈ) გასპარი, მელქიორი და ბალთაზარი მაიტრეი

ÂÓÂÓØÅÈÊÈ ÈÐÀÉÊÈ ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍË ÚÓÚÕÈÐÈÛÄ ÊÄÊÀ ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍË ÂÓÐßÈÌÇÀÞÈ ÇÍÐÌÈÉÄ ËÀÐÉÄÑÈ ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍË ÙÞÄÈÛÄ ÍÇÀÐ ÙÞÄÈÛÄ ÍÇÀÐ ÎÄÒÐÈÀØÅÈÊÈ ÂÓÐÀËÈ ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍË ÙÞÄÈÆÄ ÐÍÑÒÍË ÆÀÌÃÓÉÄÊÈ ÂÀÂÓÀ ÂÓÊÈÉÍ ÕÓÐÞÓÊÈ ÁÄÕÀ ÕÀÐÃÓÞÈ ÕÀÐÃÀ ÁÓÊÂÀÉÍÅÈ ËÈÞÄÈÊ ÂÈÍÐÂÀÛÄ ÐÍÊÀÌÃÈ ÈÀÐÖÀÌÀØÅÈÊÈ ÈÍÑÄÁ ÍÉÑÀÌÄÌÈ ÑÍÔÈ ÞÅÄÃÄÊÈÛÄ ÁÄÑÍ

16 10 10 5 9 5 6 6 11 4 12 10 8 6 7 7 7 6 8 5 6 4

20 11.6 11.6 6 10.6 6 6.6 6.6 13.2 5 15 11.8 10 6.6 8.3 8.3 8.3 6.6 10 6 6.9 5

9789941804472 61161 9789941469107 5718 10993 9789941908972 9014 60101 3519 9789941469169 17943 9789941270727 9789941942488 9789941815034 9789941451270 9789941451096 8002 9789941469190 9789941470530 1578 9789941182921 9789941918612

¼ÍÒÀÉÀÈÌÄÌÈ ÉÀÐÈ ØÀÇÈÐÈ ËÄÐÀÁÈ ÝÈÎÀØÅÈÊÈ ËÀÐÈÀËÈ ÀÉÐÈÀÌÈ ËÀËÀÊÀÛÄ ËÀÐÈÉÀ ÉÍÃÀÊÀØÅÈÊÈ ÊÄÊÀ ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍËÈ ÞÅÄÃÄÊÈÛÄ ÁÄÑÍ ÇÓÐËÓà ¼ÀÓÂÄÌ მიშელ ტურნიე მირჩა ელიადე

10 6 12 6 6 7 11 6 7 12 11

12 7.5 14.9 6.6 6.6 8.3 13.2 7.15 8.3 15 13.4

9789941050060 9789941442988 9789941961199 7998 9789941442919 14560 5187 9789941075858 7556 9789941091926 9809941952562

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა მეტეორები

მიშელ ტურნიე

14

16.65

9799941952555

1984 Orwell: Clarke: Arthur C. Clarke Philip K. Dick Toon:

20 22 20 20 18 7 18 20 12 18 14 15 21 32 13 20 16 12 28 14 59 12 18 20 20 20 20 20 20 20 17

25 27 24 24 22 8.3 22 24 15 22 17 18 26 39 16 25 19 15 35 17 73 15 22 24 24 24 24 24 24 24 21

9780141036144 9780751573756 9781407246376 9781407246383 9781471118784 9789941259951 9781407244105 9781473222342 9780345402875 9781782067481 9781447279990 9780571229123 9781400069637 9780812982039 50694007991 9781847247841 9780553239317 9780553249859 9780812980981 9780345427632 9780452008793 9780440243816 9780230748231 9780330457620 9780008277765 9780008279554 9780008277772 9780008277802 9780008277796 9780008277789 9780553565690

ინგლისურად 2001 A Space Odyssey A Fall of Moondust A Maze of Death Accidental Life of Jessie Jefferson ÀËÄÐÈÉÓÊÈ ÍÚÌÄÁÀ ÈÌÂÊÈÑÓÐÀÃ Affirmation Against the Fall of Night AIRFRAME (EXP) ALEX - OME Alice's Adventures In Wonderland All that Fall ALL THE TIME IN THE WORLD ALL THE TIME IN THE WORLD AMATEUR MARRIAGE, THE (EXP) ANARCHY AND OLD DOGS AND BE A VILLAIN AND FOUR TO GO ANDREW'S BRAIN ANGEL OF DARKNESS, THE ANTHOLOGY OF ISLAMIC LITERATUR APPEAL, THE (EXP) Archer: Sins of The Father (Stickered) Asher: Technician Asimov: Robot- Caves Of Steel Asimov: Robot- I Robot Asimov: Robot- Naked Sun Asimov: Robot- Rest Of The Robots Asimov: Robot- Robots & Empire Asimov: Robot- Robots Of Dawn ASSASSIN'S QUEST

Christopher Priest Arthur C. Clarke CRICHTON, MICHAEL lemaitre pierre Carroll: Samuel Beckett Doctorow E.L. DOCTOROW, E.L. TYLER, ANNE cotterill colin STOUT, REX STOUT, REX e l doctorow CARR, CALEB james kritzeck GRISHAM, JOHN Jeffrey Archer Asher: Asimov Asimov Asimov Asimov Asimov Asimov HOBB, ROBIN

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა Awakening & Selected Short Stories Back To Blood Bad Apple Bands of Mourning BASTARD OUT OF CAROLINA BATTLE OF THE SUN Beatrice and Virgil BEAUTIFUL ASSASSIN Beauty & the Inferno Beauty & the Inferno Before You Die Behold the Man Best Kept Secret BETTER THAN SEX BETTER THAN SEX Beyond Suspicion BIG STONE GAP bitter choices BLACK BEAUTY BLACK LIGHT BLACK ORCHIDS Blandings Blasphemer BLEACHERS (EXP) Blood Line BONESETTER'S DAUGHTER, THE Book of Imaginary Things Boy I Love BRANDWASHED (EXP) BREACH OF TRUST BREAKOUT BRIDGE OVER THE RIVER KWAI Bridget Joness Diary Bridget Jones's Diary

chopin wolfe Goodwin: sanderson allison Winterson Yann Martel michael white Roberto Saviano Roberto Saviano hayes Michael Moorcock Jeffrey Archer hunter s. thompson thompson Viel Tanguy trigiani khodarkovsky sewell HUNTER, STEPHEN STOUT, REX Wodehouse: Nigel Farndale GRISHAM, JOHN La Plante TAN, AMY borges bellingham lynda lindstrom ellis david stark boulle fielding fielding

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

16 22 18 36 40 15 26 23 20 2 21 20 18 34 40 16 37 47 12 12 16 20 15 12 22 12 21 26 44 20 23 37 20 20

19 27 22 44 49 18 32 28 24 2 26 24 22 42 49 19 46 58 14 15 19 24 18 15 27 15 26 32 55 25 28 46 24 24

9781840225846 9780099578543 9780755338054 9781473208254 9780452297753 9781408800423 9781847677655 9780857381330 9780857050106 9780857050090 9781780891514 9780575080997 9780230748248 9780345396358 58376 9781595581563 9780345438324 9780801449727 9780451531742 9780440223139 9780553257199 9780099580690 9780552776172 9780440243816 9781849833356 9780804114981 9780099442639 9781471149016 9780307956323 9780857381491 9781847244468 9780891419136 9780330332774 9780330332774


მხატვრული ლიტერატურა BRIGHT LIGHTS, BIG CITY BRODECK'S REPORT Broken Dolls BURNED Burning Soul Camilleri: Montalbano 5 Excursion to Tindari Canticle For Leibowitz Capital CAPTAIN ALATRISTE Cartes Postales from Greece CENTAUR, THE CHALLENGER CUSTOMER CHAMPAGNE FOR ONE Chandler: The High Window Chandler: The Lady in the Lake Charlie Parker 01 - Every Dead Thing CHELSEA IN VINTAGE POSTCARDS CHEMISTRY OF TEARS * OME CHESSMEN, Choke christmas holiday Chronic City

mcinerney philippe claudel James Carol thomas enger John Connolly Andrea Camilleri miller lanchester perez-reverte Hislop: updike jonh

Chronicles of St Mary's: Just One Damned Thing After Chronicles of St Mary's: Second Chance Chronicles of St Mary's: Symphony of Echoes City of Bones clean cut Coben: Six Years Cole: Dangerous Lady Collins: Love Killers Collins: Sinners COMEBACK Coming Home to Island House

STOUT, REX Chandler: Chandler: onnolly gerard w.brown peter carey peter may Palahniuk: maugham Lethem Jonathan

37 18 15 15 12 15 18 22 31 20 29 42 12 20 20 22 10 15 18 22 16 22

46 22 18 18 15 18 22 27 38 24 36 52 15 24 24 27 12 18 22 27 19 27

9780394726410 9781906694685 9780571302734 9780571272242 9780340993552 9781447235125 9780356513171 9780571327362 9780452287112 9781472247636 9780449912164 9781101980408 9780553244380 9780241985014 9780241985021 9781444712834 9780738536095 9780571280001 9781782061441 9780099422686 5180022599937 9780385518635

taylor taylor Connelly lynda la plante Coben Martina Cole Jackie Collins Jackie Collins stark James:

13 17 20 20 12 22 15 12 12 20 36

15.9 21 24 24 15 27 18 15 15 25 45

9781910939529 9781910939512 9781910939505 9781409155737 9781847398512 9781409103943 9780755399147 9781471134180 9781471134159 9781847242761 9781409159599

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა Complete Fairy Tales grimm Complete Novels of James Joyce Complete Novels of Jane Austen Configuring SAP R/3 FI/CO contemporary georgian fiction CORONER'S LUNCH THE Cosy Tea Shop In the Castle CRIME AND PUNISHMENT CURSE OF THE POGO STICK Daddy's Gone A Hunting Daddy's Little Girl DANCE WITH DRAGONS DANCE WITH DRAGONS Dante's Divine Comedy DARK PARADISE DARKANGEL David Copperfield DAY OF THE TRIFFIDS, THE Dead in the Water DEAD UNTIL DARK DEAD WON'T SLEEP,THE DEATH COMES FOR THE ARCHBISHOP Death Comes To Pemberley Death Comes To Pemberley Death in the Afternoon DEATH OF ACHILLES, THE Deaver: Twisted Deerslayer Definitive Guide to Creating Classic Cocktails DEMOCRACY Demolished Man Dick: Our Friends From Frolix DISCO FOR THE DEPARTED Dishonour

Grimm Jane Austen Quentin Hurst, David cotterill roberts gf newmans cotterill Higgins Clark: Higgins Clark: martin martin HOAG, TAMI meredith ann pierce Dickens john wyndham Cole Meredith harris anna smith catber james p.d james Hemingway: AKUNIN, BORIS Jeffery Deaver CooperyuTi henry adams Alfred Bester Philip K. Dick cotterill Jacqui Rose

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

34 32 40 106 28 18 20 20 20 21 21 21 24 36 12 15 18 31 15 19 18 33 20 22 21 20 12 12 20 27 20 17 18 12

42 39 49 132 35 22 24 25 24 26 26 26 29 45 15 18 22 38 18 23 22 41 25 27 26 25 15 15 25 33 24 21 22 15

9781853268984 9781840226775 9781840225563 9780782125979 9781564787163 9781849165181 9780008125417 9781849160124 9781849160117 9781471137846 9781471153365 9780553841121 9781101886038 9781848378575 9780553561616 9780316067232 9781853260247 9780812967128 9780312625047 9780441008537 9780857384928 9780679728894 9780571288007 9780571311170 9780099909101 9780812968804 9780340994245 9781853265525 9781784409524 9780143039808 9781857988222 9780575076716 9781847245854 9780007503599


მხატვრული ლიტერატურა Dispatch from a Cold Country Distant Hours Distant View of Everything Doctor Zhivago dog days glenn miller nights Doomed City DR. JEKYLL AND MR. HYDE DRAGONFLIGHT Dream of the Celt DREAMSONGS: VOLUME II Dubliners Dubliners DUNE: HOUSE ATREIDES DUNE: HOUSE CORRINO DUNE: HOUSE HARKONNEN

Cullen Robert morton McCall Smith: pasternak graham Strugatsky stevenson anne mccaffrey llosa mario vargas MARTIN, GEORGE R.R. joyce joyce herbert herbert herbert

15 20 18 23 20 20 14 16 36 20 18 18 19 19 19

18 25 22 28 24 24 17 19 45 25 22 22 23 23 23

9781933397894 9780330477581 9780349142692 9781785578052 9781849163989 9781473222281 9780553212778 9780345335463 9780571275717 9780553385694 9781843443308 9781843443308 9780553580273 9780553580334 9780553580303

Earthsea- A Wizard of Earthsea/The Tombs of Atuan/The Easton Ellis: Imperial Bedrooms Echo Park Edge of Always Eiger Dreams Eleanor & Park ELEGANCE OF THE HEDGEHOG ELEMENTARY PARTICLES ELEVEN DAYS Eligible EMPIRES OF SAND End of the World Running Club ESSAY/HUMAN UNDERSTANDING ESSENCE OF CHRISTIANITY ESSENTIAL KEYNES ETHICS,SEX EVENING CLASS EVIL EYE *OME*

Le Guin: Bret Easton Ellis Connelly: redmerski Krakauer: rowell barbery houellebecq carpenter sittenfeld BALL, DAVID walker locke ludwig feuerbach keynes BERTRAND RUSSELL maeve binchy jason goodwin

19 15 23 22 16 18 36 37 37 21 13 20 33 33 42 63 16 15

22.72 18 28 27 20 22 44 46 46 26 16 25 41 41 52 78 19 18

9780241367636 9780330452618 9781409156185 9780007536191 9780330370004 9781409120544 9781933372600 9780375727016 9780307951038 9780007486311 9780440236689 9781785032660 9780879759179 9780879755591 9781846148132 9780879754006 9780440223207 9780571239894

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა EXP WHEN THE KILLING'S DONE Far From the Madding Crowd faust & Urfaust FIFTH WOMAN, THE (EXP) FIFTY SHADES DARKER FIFTY SHADES OF GREY Filth Fire & Brimstone FIRE KIN Flavours of Love Flight Behaviour Floor Puzzle: Head To Tail- 123 Food Safety Regulation in Europe Forests of the Night Foundation & Empire FOURTH PROTOCOL, THE Frankenstein FRIDAY From First-Year to First-Rate GAME OF SORROWS A GANDHI GATES OF DAWN, THE Gateway GENERAL IN HIS LABYRINTH Genova: Still Alice (film tie in) Geography of Thought GET REAL Gillespie & I GIRL FROM THE GOLDEN HORN GIRL YOU LEFT BEHIND Gladiator: Son Of Spartacus Glukhovsky: Metro 2033 God Help the Child gold granite

boyle hardy goeth MANKELL, HENNING james el james Welsh: Punke: m.j. scott koomson kingsolver Ellen Vos, Frank Wen Davies David Stuart Asimov 2: FORSYTH, FREDERICK shelly mary heinlein Barbara L. (Louise) maclean adams newcomb Pohl: marquez Genova nisbett westlake Harris said kurban moyes jojo scarrow simon Glukhovsky morrison toni macbride

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

16 19 18 12 24 24 20 21 16 26 21 24 141 15 18 12 26 19 85 23 26 16 20 37 18 18 18 18 37 37 25 23 25 12

19 23 22 15 30 30 25 26 19 32 26 30 176 18 22 15 32 23 106 28 32 19 24 46 22 22 22 22 46 46 31 28 31 15

9780143120896 9780008127701 9781840221152 9780307946669 9780345803498 9780345803481 9780099591115 9780008189310 9780451465382 9781780875019 9780571290802 9781743009901 9789050956369 9781933397870 9780008117504 9780553251135 9789386869272 9780345309884 9781412916028 9781849162449 9780857381613 50694007991 9780575094239 9781400034703 9781471154720 9781529309416 9781849161077 9780571238279 9781400030828 9780143125778 9780141338729 9781407244082 9780701186050 9780007419449


მხატვრული ლიტერატურა Golden Lion Gomorrah: Italy's Other Mafia (Black Cover) Good Earth Good Husband Material Grafton: E is for Evidence Grafton: F is for Fugitive Grafton: G is for Gumshoe Grafton: H is for Homicide Grafton: U Is For Undertow Great Expectations Great Gatsby greenwich GUERNSEY LITERARY AND POTATO GUNS OF AUGUST Heartstone Heller: Forget Me Not Hemingway: First Forty Nine Stories Herbert: Secret Of Crickley Hall Heroes & Villains Higgins Clark: Before I Say Goodbye Higgins Clark: Cradle Will Fall Higgins Clark: Just Take My Heart Higgins Clark: Moonlight Becomes You Higgins Clark: Remember Me Higgins Clark: You Belong To Me Highsmith: Carol HIS ILLEGAL SELF *EXP* Home Improvement: Undead Edition HOME TO BIG STONE GAP HOMICIDE TRINITY Hound of the Baskervilles HOUSE AT SEA'S END House by the Sea HOUSE ON MANGO STREET

Smith: Roberto Saviano pearl s. buck Trisha Ashley Grafton Grafton Grafton Grafton Grafton dickens charles fitzgerald steven weinberg shaffer barrows tuchman Sansom: Mandasue Heller Hemingway James Herbert Carter mary higgins clark Mary Higgins Clark Mary Higgins Clark Mary Higgins Clark Mary Higgins Clark Mary Higgins Clark Patricia Highsmith peter carey Harris Charlaine trigiani STOUT, REX doyle griffiths elly Montefiori: ciseron

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

20 15 18 12 13 13 13 13 12 26 22 29 37 19 28 12 15 12 16 12 12 15 12 12 12 16 15 20 37 16 16 18 20 28

25 18 22 15 16 16 16 16 15 32 27 36 46 23 35 15 18 15 20 15 15 18 15 15 15 20 18 24 46 19 19 22 24 35

9780008132804 9780330450997 9781471147432 9781847562814 9780330516471 9780330455558 9780330455565 9780330455572 9781447212423 9789386869319 9789386869296 9782873865368 9780385341004 9780345476098 9780230711259 9780340820261 9780099339212 9781447231035 9780141192383 9781849831178 9781847396778 9781849834643 9781847392954 9781847390943 9781847396839 9781408808979 9780571231522 9781780872551 9780812967821 9780553234466 9781843441229 9781849163651 9781471142826 9780679734772


მხატვრული ლიტერატურა How To Be Single HUSBAND'S SECRET I AM HALF-SICK OF SHADOWS(EXP) IDEAL Ideology, Aesthetics, Literary History: Socialist Rea Illuminations IN SEARCH OF LOST TIME, VOL 1 IN SEARCH OF LOST TIME, VOL 4 IN SEARCH OF LOST TIME, VOL 5 IN SEARCH OF LOST TIME, VOL 6 INCENDIARY INDUSTRIAL MAGIC Infernal Desire Machines of Doctor Hoffman Ink Death Inside The O'Briens INTERVIEW WITH THE VAMPIRE Into the War Into Thin Air Introducing Psychoanalysis: A Graphic Guide Introduction to Mass Communication Invention of Wings Invisible Man IRON KIN Island Of Doctor Moreau Island of Secrets I've Got You Under My Skin JANUS STONE THE Jekyll & Hyde Jekyll & Hyde JOB: COMEDY OF JUSTICE Jonathan Strange & Mr Norrell Judge & Jury Kafka: Letters to Milena Keane: Black Widow

tuccillo liz moriarti BRADLEY, ALAN ayn rand Piotr Fast ohagan PROUST, MARCEL PROUST, MARCEL PROUST, MARCEL PROUST, MARCEL chris cleave armstrong Carter funke Genova: RICE, ANNE Calvino. Krakauer: ward Stanley J. Baran Monk Kidd: Wells m.j. scott wells wilson Higgins Clark: griffiths elly stivenson stevenson heinlein Clarke: Patterson: Kafka Jessie Keane

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

18 37 12 37 68 20 26 28 28 28 23 14 18 23 20 16 20 22 19 186 20 20 16 20 20 22 18 18 18 19 28 18 20 12

22 46 15 46 84 25 32 34 34 34 28 17 22 28 24 19 24 27 23 232 25 24 19 24 24 27 22 22 22 23 35 22 24 15

9781471146633 9780425267721 9780553841244 9780451473172 3631345267 9780571273669 9780375751547 9780375753107 9780375753114 9780375753121 9781439157176 9781400025282 9780141192390 9781905294848 9781471142925 9780345337665 9780141193731 9781447203681 9781848312104 9780071285056 9781472231161 9781473217980 9780451465054 9781473217997 9781785762789 9781471153358 9781849162296 9781471147401 9781471147401 9780345316509 9781582346038 9781472258519 9780749399450 9780007491803


მხატვრული ლიტერატურა Keane: Jail Bird Keane: Playing Dead Ketchup Clouds Kill Your Friends KILLED AT THE WHIM OF A HAT Killing Club KIM La Plante: Above Suspicion La Plante: Blind Fury Lamentation

jesse keane Jessie Keane pitcher niven cotterill finch kipling lynda la plante lynda la plante Sansom

12 12 21 20 20 20 12 12 12 32

15 15 26 25 24 24 14 15 15 39

9780007349401 9780007326563 9781780620305 9780099592686 9781849165549 9780007551255 9780553213324 9781847399861 9781849836609 9780230744196

LANGUAGE OF FLOWERS (EXP) Larsson: Girl Who Kicked The Hornet's Nest Last Ballad LAST DETECTIVE, THE LAST LETTER FROM YOUR LOVER Last orders LAST TALK WITH LOLA FAYE THE LATE NIGHTS ON AIR LAUGH LINES Leaving Time LEGEND leonardo dicabrio LES MISÉRABLES (RPKG) Let Me Call You Sweetheart Lifeguard Line of Beauty (Picador 40th) London Bridges Long Good-bye LOOP, THE Love Anthony Love In The Time Of Cholera Love Virtually LUCIA, LUCIA

DIFFENBAUGH, VANESSA Stieg Larsson cash wiley CRAIS, ROBERT moyes jojo swift graham thomas h. cook hay elizabeth LANE, ERIC Picoult: GEMMELL, DAVID brent furnas HUGO, VICTOR Higgins Clark: Patterson: Hollinghurst Alan Patterson: Chandler: EVANS, NICHOLAS Genova: Marquez: Glattauer Daniel trigiani

13 20 18 12 37 18 20 23 34 31 12 2 35 21 20 20 20 20 12 20 22 16 37

16 25 22 15 46 22 25 28 42 38 15 2 43 26 24 25 24 25 15 24 27 20 46

9780553841091 9781849163439 9780571340705 9780345451903 9780143121107 9781447202820 9780857381507 9781847247872 9780307277138 9781444778144 9780345379061 9780582366947 9780812974263 9781471153372 9781472258526 9781447202523 9780755381258 9780241985045 9780440224624 9781471147067 9780241972342 9780857050953 9780812967791

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა LULLABIES FOR LITTLE CRIMINALS Luminaries Mad Men & Bad Men Madame Bovary Maggie Cassidy MAGIC BITES Magic Strings of Frankie Presto MARCH MARK TWAIN'S LIBRARY OF HUMOR MARRIAGE PLOT Master & Margarita May We Be Forgiven

heather o'neill Eleanor Catton delaney flaubert gustave Kerouac: andrews ilona Albom: brooks steve martin eugenides Bulgakov: homes

23 31 24 26 18 19 20 37 44 15 18 18

28 38 29 32 22 23 24 46 55 18 22 22

9781847243935 9781847084316 9780571312382 9789386869289 9780141190037 9780441014897 9780751541229 9780143036661 9780679640363 9780007441303 9780330543934 9781847083234

McCarthy: Border Trilogy Volume 1: All the Pretty Hor McCarthy: Border Trilogy Volume 2: Crossing

Cormac Mccarthy Cormac Mccarthy

16 16

19 19

9780330510936 9780330544566

McCarthy: Border Trilogy Volume 3: Cities of the Plai McCarthy: Counselor MEDEA AND HER CHILDREN METALLIC LOVE Metamorphosis MIDNIGHT NEVER COME Midsummer Night's Dream Midwich Cuckoos Miss Smilla's Feeling for Snow Missing You moll flanders

Cormac Mccarthy Cormac McCarthy ulitskaya LEE, TANITH kafka brennan ShakespeareWyndham hoag peter Coben: daniel defoe

16 15 34 14 16 12 13 22 16 20 14

19 18 42 17 20 15 16 27 19 25 17

9780330544559 9781447227649 9780805211443 9780553584714 9781843444619 9780316020299 9781853260308 9780141033013 9780099599920 9781409103967 9781853260735

MOON AND SIXPENCE, THE MOON OVER SOHO MOON WOMEN Mountain MURDER ON THE LEVIATHAN MURDER ON THE LEVIATHAN

MAUGHAM, W. SOMERSET aaronovitch pamela duncan d andrea akunin AKUNIN, BORIS

27 19 12 18 28 28

33 23 14 22 35 35

9780143039341 9780345524591 9780440236481 9780857056924 9780812968798 9780812968798

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა Muse MY LIFE AS A FAKE

Burton: carey peter

17 15

21 18

9781509845231 9780571216215

Naked Ape: A Zoologist s Study of the Human Animal Name Of the Rose Night Rainbow No Country For Old Men No Place Like Home NO SECOND CHANCE Notes From The Underground & The Double Odd Child Out Odyssey Of Love & Evil OLD MARS OLD VENUS OLIVE KITTERIDGE ONE PLUS ONE One Summer in Tuscany Out of Sight Overlook Palahniuk: Pygmy PAPER MOON Patterson: Midnight Club PEN/O.HENRY PRIZE 2010

morris Eco king claire McCarthy: Higgins Clark: coben Dostoyevsky: macmillan homer Anne Rice martin martin strout moyes jojo dominica de rosa Grey Isabelle Connelly: palahniuk camilleri James Petterson FURMAN, LAURA

22 26 18 18 21 24 20 18 26 12 65 70 37 37 18 20 20 22 12 12 31

27 32 22 22 26 29 24 22 32 15 81 87 46 46 22 24 24 27 15 15 38

9780099482017 9780099466031 9781408841846 9781447201809 9781471153389 9780451210555 9780140455120 9780349412924 9788182528970 9780099556985 9780345537270 9780345537287 9780812971835 9780143127505 9781786484376 9780857383181 9781409157328 9780099526971 9780330457286 9780007858033 9780307472366

Percy Jackson: Heroes of Olympus - Blood of Olympus Perfect Daughter personal impressions Picture House By The Sea Pilcher: Shell Seekers Place of Dead Roads PLATFORM PLAYS FOR TWO Postmortem

riordan rick prowse amanda elizabeth m.harris hepburn holly pilcher Burroughs: houellebecq eric lane Cornwell:

36 26 28 18 22 18 37 32 16

45 32 35 22 27 22 46 40 20

9785699721948 9781784970338 9781567922684 9781471161711 9780340752463 9780007341931 9781400030262 9780345804549 9780751544398

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა Power Trip Pride & Prejudice Pride & Prejudice PRISONER'S BASE PROMISE OF RAIN THE Pygmalion PYGMY RACHEL PAPERS, THE Reader Reckless RED PLANET Redbird Christmas Religion Rendell: Adam & Eve & Pinch Me Rendell: Road Rage Rendell: Simisola Rendez Vous with Rama Reservation Road ROGUES ROOM FULL OF BONES Rose Petal Beach Rosemary's Baby ROUNDING THE MARK RUBY (OPRAH) Rules Of Attractions SAILOR SONG Santangelos SAP Interface Programming SAP Query Reporting SAP R/3 FI Transactions SAP Security SCHOOL OF ESS INGREDIENTS Sci-Fi Golden Age Masterworks: Earthlight Sci-Fi Golden Age Masterworks: Sands of Mars

Collins: austen jane Jane Austen's STOUT, REX milner donna Shaw, PALAHNIUK, CHUCK AMIS, MARTIN schlink Funke Cornelia heinlein flagg tim willocks Ruth Rendell Ruth Rendell Ruth Rendell clarke John Burnham Schwart martin dozois griffiths elly koomson Levin: camilleri bond Bret Easton Ellis ken kesey Collins: Johannes Meiners and Danielle Larocca Sig V. Narayanan Jim Stewart bauermeister Arthur C. Clarke Arthur C. Clarke

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

23 26 28 12 23 15 28 24 20 18 36 15 18 12 12 12 20 15 70 20 22 18 12 37 15 32 21 146 65 88 104 36 18 18

28 32 35 15 28 18 35 29 25 22 44 18 22 15 15 15 24 18 87 25 27 22 15 46 18 39 26 182 81 110 130 44 22 22

9781849831420 9788182528987 9781909242135 9780553242690 9781849162326 9783150092668 9780307389817 9780679734581 9780753804704 9781905294855 9780345493187 9780099599876 9780099493594 9780099426196 9780099470618 9780099437314 9781407230078 9780099513186 9780345537263 9781849163705 9781780874999 9781849015882 9780330442206 9780804188241 9781447212447 9780140139976 9781471112515 9781592290345 9780672329029 9781934015018 9781933804026 9780425232095 9781473222373 9781473222366


მხატვრული ლიტერატურა Screams In The Dark Second Child SECRET INTENSITY OF EVERYDAY LIF Selected Poems: Alfred Lord Tennyson Selection Day Sellout Sense & Sensibility SF Masterworks: Fifth Head of Cerberus SF Masterworks: Flow My Tears the Policeman Said SF Masterworks: Fountains Of Paradise SF Masterworks: Hard To Be A God SF Masterworks: Limbo SF Masterworks: Man Who Fell to Earth SF Masterworks: Martian Time Slip SF Masterworks: More Than Human SF Masterworks: Penultimate Truth SF Masterworks: Raft SF Masterworks: Sirens of Titan SF Masterworks: Tau Zero SF Masterworks: The Female Man SF Masterworks: The Gods Themselves SF Masterworks: The Snail on the Slope SF Masterworks: Wells- First Men In the Moon SF Masterworks: Wells- Shape Of Things To Come SF Masterworks: Wells- Time Machine SF Masterworks: Wells- War of the Worlds Shadow of Your Smile Shallow Foundations SHIP OF BRIDES Shoemaker's Wife Shooting in the Dark SICKNESS,THE Silence Film tie-in SILENT SPEAKER, THE

Anna Smith bond caroline nicholson tennyson adiga beatty paul austen jane Gene Wolfe Philip K. Dick Arthur C. Clarke Strugatsky Bernard Wolfe Walter Tevis Philip K. Dick Theodore Sturgeon Philip K. Dick Stephen Baxter vonnegut Poul Anderson Joanna Russ Isaac Asimov Strugatsky Wells Wells Wells Wells Mary Higgins Clark Braja M. Das moyes Trigiani: Hougan Carolyn barbara tyszka scorsese STOUT, REX

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

12 26 23 16 24 26 26 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 224 37 16 15 18 19 13

15 32 28 19 29 32 32 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 22 280 46 19 18 22 23 16

9781780871202 9781786493354 9781849161954 9781407221427 9781509806232 9781786070159 9788182528994 9780575094222 9781407233758 9781857987218 9781473208292 9781473212473 9781473213111 9781407244099 9781857988529 9780575074811 9781473224056 9781857988840 9781407239132 9780575094994 9780575129054 9781473228283 9781473218000 9781473221659 9781473217973 9781473218024 9781471139666 9780849311352 9780143126478 9781471131547 9781933397535 9781849164030 9781447299844 9780553234978


მხატვრული ლიტერატურა SILVER BAY Single Man SISTER PELAGIA/RED COCKEREL SLASH AND BURN Sliver Smith: Eagle In The Sky Snatched! Soft Machine Some Luck SPECIAL ASSIGNMENTS SPELL FOR CHAMELEON spilled blood SPOOL OF BLUE THREAD SPRING COLLECTION SPY STARS AND STRIPES IN PERIL STARS AND STRIPES TRIUMPHANT STILL LIFE WITH BREAD CRUMBS Stonemouth STORM OF SWORDS, A (MTI) STRANGER IN PARADISE STRONG OPINIONS Sunset Song Survivor SWEEPING UP GLASS SWEETNESS OF FORGETTING TALES FROM 1001 NIGHTS TALTOS Taming of the Shrew Tangled Lives

moyes jojo Isherwood: akunin cotterill Levin smith marks Burroughs: smiley AKUNIN, BORIS anthony piers brian freeman tyler KRANTZ, JUDITH coelho harrison harrison quindlen iain banks Martin George R.R. parker nabokov gibbon Palahniuk: carolyn wall harmel anne rice Shakespeare Hilary Boyd

37 16 28 18 17 22 15 18 21 28 19 15 21 13 34 14 13 37 23 34 18 40 16 20 23 23 37 16 8 18

46 20 35 22 21 27 18 22 26 35 23 18 26 16 42 17 16 46 28 42 22 49 20 24 28 28 46 19 10 22

9780143126485 9780099541288 9780812975154 9781780870960 9781472111517 9781447208402 9780746068403 9780007341917 9781447275619 9780812978605 9780345347534 9780857383204 9780812999280 76783007994 9781524711085 9780345409362 70999006994 9780812976892 9781408702505 9780345543974 9781847247315 9780679726098 9781846973567 9780099282648 9781849161626 9781780878416 9780140442892 9780345404312 9781853260797 9780857385192

Teach Yourself: Sport Psychology- A Complete Introduc Teardrop Tender is the Night

perry lauren kate Fitzgerald:

22 16 20

27 20 24

9781529362596 9780857532275 9780099541523

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა TENDERNESS OF WOLVES Terry Pratchett Diary The Affair the coffin dancer the firm The First Man The Good Life The Gospel according to John the Informers the janus stone The Kneeling Christian The Last Days of Madame Rey The Little Prince The Practice of God's Presence the shape of water The Smoke the sweetness at the botton of the pie the twilight saga: the official illustrated guide THEFT: A LOVE STORY *EXP* Third Wife THIRTY THREE TEETH Three Men In a Boat THREE WITNESSES Ticket that Exploded Tiger in Winter: Six Contemporary Irish Plays Tigers in Red Weather

stef penney

Liza Klaussmann

18 28 20 12 45 22 22 47 16 20 20 15 28 19 15 15 12 28 15 26 18 15 12 18 29 12

22 35 24 15 56 27 27 58 19 25 24 18 35 23 18 18 15 35 18 32 22 18 15 22 36 15

9780857388797 9781473208339 9781471143366 9780340960578 9780385416344 9780141185231 9781472247452 9780521092555 9781447253099 9781849162296 9780310334910 9781582435213 9781912714308 630809685902 9780330492867 9781933397153 9780553840766 9781905654437 9780571231492 9781846059254 9781849165198 9781843444534 9780553249590 9780007341924 9780413772275 9781447212201

Time To Dance: The Extraordinary Story of the Dancing TINY SUNBIRDS FAR AWAY TO DREAM OF THE DEAD TO SAIL BEYOND THE SUNSET to tel the truth TOBY'S ROOM TOPLOADER

waller watson rickman phil heinlein anna smith BARKER, PAT ed o'loughlin

23 20 23 21 12 24 23

28 25 28 26 15 29 28

9781848310537 9781849163750 9781847247926 9780441748600 9781780872490 9780307387813 9780857388339

Montefiori: deaver john grisham Camus: Cole: Alan Hunter Easton Ellis: elly griffiths Unknown Christian Hill A.W. exupery Andrew Murray Andrea Camilleri Broadbent Tony BRADLEY, ALAN meyer peter carey jewell liza cotterill jerom jerome STOUT, REX Burroughs:

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა Town Like Alice TRUE HISTORY OF KELLY GANG True History of the Kelly Gang TWO YEARS BEFORE THE MAST TWO YEARS EIGHT MONTHS UNDER THIRTY: PLAYS FOR A NEW Undertaking Universe Versus Alex Woods UP AT THE VILLA Us Valentine Grey Villa VILLAGES Vintage Cocteau: Les Enfants Terribles Vintage Faulkner: Absalom Absalom Vintage Fitzgerald: Great Gatsby Vintage Heller: Catch-22 Vintage Huxley: Antic Hay Vintage Huxley: Crome Yellow Vintage Murdoch: Under The Net Vintage Vonnegut: Armageddon In Retrospect Vintage Vonnegut: Hocus Pocus Vintage War: The Railway Man

shute peter carey Carey Peter dana rushdie LANE, ERIC magee audrey extence maugham Nicholls: Sandi Toksvig ley updike john Cocteau Faulkner Fitzgerald Heller Huxley Huxley Iris Murdoch Vonnegut Vonnegut Lomax

18 15 15 19 37 36 19 20 37 23 18 22 23 16 16 17 16 16 16 16 18 18 16

22 18 18 23 46 45 23 24 46 28 22 27 28 20 20 21 20 20 20 20 22 22 20

9781784870027 9780571207930 9780571207930 9780451531254 9780812988208 9781400076161 9781782391050 9781473622661 9780375724626 9780340896990 9781844088324 9781780875040 999999999993 9780099561378 9780099475118 9780099541530 9780099470465 9780099458180 9780099461890 9780099429074 9780099524083 9780099877103 9780099597551

Vintage Wilde: Importance of Being Earnest & Other Pl

Wilde

16

20

9781784871529

Vintage Wollstonecroft: A Vindication of the Rights o

Wollstonecroft

16

20

9780099595823

Vintage Woolf: A Room Of One's Own & Three Guineas Vintage Woolf: Mrs Dalloway Vintage Woolf: Orlando Vintage Woolf: To the Lighthouse VIOLIN VIVI Classics: Dubliners

Woolf Virginia Woolf Virginia Woolf Virginia Woolf anne rice joyce

18 16 16 16 16 22

22 20 20 20 19 27

9780099734314 9780099470458 9780099478287 9780099478294 9780345425300 9788182528949

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა Waterfall WEED THAT STRINGS, THE (EXP)

lauren kate BRADLEY, ALAN

16 13

20 16

9780857532305 9780553840896

What You Want Is in the Limo: On the Road with Led Ze White Teeth Smith: WHO ASKED YOU? Wilde: Canterville Ghost Wish You Were Here WOLF GIFT, THE (EXP) Woman Who Died A Lot Women of the Castle World According To Garp Wuthering Heights Z- Aaronovitch: 2 Moon Over Soho Z- Aaronovitch: 5 Foxglove Summer

michael walker Smith: mcmillan wild swift RICE, ANNE Jasper Fforde shattuck irving bronte emily Aaronovitch: aaronovitch

28 26 24 18 20 12 10 24 22 26 23 22

35 32 29 22 24 15 12 29 27 32 28 27

9780812992885 9780241979358 9780451417039 9780141192666 9780330535847 9780345803580 9780340963142 9781785762697 9781474614405 9788182529014 9780575097629 9780575132528

1984 oruell doncova Barikko Alessandro oruell klark artur gavalda anna bredberi rei bredberi rei iansi begbeder konstantin barbara shekli djennings tolstoi tolstoi aleksei azimov koelio

20 8 10 26 23 8 15 26 26 12 20 12 52 10 13 24 18

24 10 12 32 28 10 18 32 32 14 25 14 65 12 16 29 22

9785171035952 9785699843763 9785389031913 9785171126452 9785040957842 9785170895281 9785699923595 9785699938964 9785389106970 9785389095434 9785389067578 9785389151925 9785389054943 9785170108886 9785171025540 9785040939077 9785170834549

რუსულად 13eschastie geraklia 1900 legenda o pianiste 1984 skotni dvor esse 2001 kosmicheskaia odiseia 35 kilo nadejdi 451 po farengeitu 451 po farengeitu 5 - aia volna 99 frankov a bot i poletta absolutnoe oruzhie actek aelita aelita giperboliod inzhinera garina akademia alef

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა alenkii cvetochek dlia chudovishe almaznaia kolesnica aloe vostania altin tolobas alximik amazonka amerikanka amerikanskaia pustina amerikanskie bogi ampirnie spalni ana karenina ananasi v shampanskom - Severianin ananasnaia voa dlia prekrasnoi dami angel novogo pokalenia angeli i demoni angliskii pacient anna karenina arkhipelag gulag artemida ot avtora znamenitogo "marsianina" arxiv sherloka xolmsa avto stop po galaktike avtostopam po galaktike azazel babki caria solomona barishnia i khuligan baudolino bednie ludi bednii rodsttvenik beg beglianka begushaa za lunoi belaia gvardia belaia krepost belii klik

kalinina akunin braun pirs akunin koelio fermin maksans adichi everet persival geiman nil ellis tolstoi Severianin pelevin poliakova tatiana den braun ondatzhe maikl tolstoi solzhenicin veier endi doil adams duglas adamc duglas akunin doncova poliakova tatiana eko umberto dostoevski ulickaia bulgakov elis manro allen sara edison bulgakov pamuk orxan london

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

12 18 24 18 16 10 34 10 31 10 24 18 18 12 20 14 15 47 25 13 40 16 15 8 12 54 8 15 12 23 20 13 20 12

14 22 29 22 19 12 42 12 38 12 29 22 22 15 24 17 18 58 31 16 50 20 18 10 15 67 10 18 14 28 25 16 25 15

9785041108090 9785815915053 9785389082687 9785170771721 9785170883615 9785890913548 9785864717769 9785170331864 9785171047412 9785699721689 9785847509466 88106 9785699851683 9785041079376 9785170862115 9785040916818 9785389052642 9785040981700 9785171050191 9785389160415 9785170987481 9785170856374 9785815914957 9785040933594 9785041084158 9785170652112 9785895373712 9785171096304 9785445302124 18398 9785699709144 9785847509831 9785367003550 9785389026858


მხატვრული ლიტერატურა belii lama ÇÄÇÐÈ ÊÀËÀ ÐÓÑÓÊÀÃ belii otel belii paroxod benefis martovskoi koshki besi besi beskonechnoe more besmertnaia jizn genrietti laks besplodnie zemli bessonica bessonica gomer tugie parusa betmen apolo bez sroka davnosti bezmolvnii pacient beznadioga big sur bilet na planetu tranai bitva korolei blagie namerenia blesk i nisheta ruskoi literaturi blujdaiushaia zvezda boenni svet bogach bedniak boicovskii klub boina #5 bolno tolko kaogda smeus bolshie nadezhdi bozhestvennaia komedia bozhestvennaia komedia brachnii sezon brasleti skorbi kniga 3 brat otvetit bratia karamazovi bratia karamazovi

ratishvili merab tomas chingiz itmatov doncova dostoevski dostoevski iansi sklut rebekka king king stiven mandelshtam pelevin roberts nora mikhaelides king keruak shekli martin roberts nora dovlatov Leklezio ondatzhe shou palanik vonegut rubina dina dikkens aligieri dante aligieri dante vudkhaus sanderson litvinovi dostoevski dostoevski

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

32 13 10 8 16 15 23 45 15 20 18 15 13 18 15 12 12 40 13 12 18 30 24 13 15 13 16 18 20 15 26 13 16 20

40 16 12 10 20 18 28 56 18 24 22 18 16 22 18 14 14 49 16 15 22 37 29 16 18 16 20 22 24 18 32 16 20 24

9789941058028 9785389088429 9785170753666 9785699894666 9785699932733 9785699576609 9785389117136 9785904946135 9785170914432 9785170946402 9785699668922 9785389144699 9785040979240 9785041141455 9785171002640 9785389057944 9785389155220 9785170387243 9785040975419 9785389051355 9785751608620 9785041058425 9785171112417 9785171075507 9785170828685 9785040945283 9785041016203 9785171001803 9785699981953 9785171162665 9785389136366 9785041100285 9785041025281 9785699964109


მხატვრული ლიტერატურა bratia karamazovi bratia strugacki raznie bremia strastei chelovechestva brida bseobshaia istoria chustv bspominaia moikh neschasnikh shlushek buket prekrasnikh dam buria mechei buria mechei cad vechernikh tumanov carstvo strakha central park centurii chaika vishniovi sad piesi chapaev i pustata chasi chasi idushie nazad chelovek - nevidimka chelovek amfibia chelovek amfibia chelovek katori smeiotsa chelovek katorii prinosit schastie chelovek nevedimka chelovek s marsa chelovek v visokom zamke chernee chornogo chevo khochet zhenshina chiorni spisok chisla chisti produkt chorni gorod chorni zamok nad ozerom chorta sdva chto ia lubil

dostoevski bratia strugacki moem koelio akerman markes doncova martin martin djorj tan tvan ent tompson khanter muisso nostradamus mishel chexov pelevin kristi agata stipanova tatiana uells beliaev belaiev giugo floresku uells lem stanislav dik filip mantel poliakova tatiana marinina aleksandra pelevin benks akunin ostrovskaia ekaterin poliakova tatiana xustvedt

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

26 8 20 18 28 15 8 40 18 20 15 12 12 15 18 12 12 18 13 26 12 24 12 12 28 23 12 12 15 21 15 12 13 20

32 10 24 22 34 18 9 49 22 24 18 14 15 18 22 15 14 22 16 32 15 30 15 14 35 28 15 14 18 26 18 14 16 25

9785041009212 96243 9785170908776 9785170885503 9785389133006 9785170849260 9785699875498 9785170387250 9785170762088 9785040969913 9785171130855 9785041051150 9785389026421 9785847511049 9785170923540 9785041045388 9785041008383 9785170661190 9785847511315 9785699965632 9785389116795 9785040964925 9785389125889 9785170622085 9785040939114 9785699428557 9785041079369 9785699815937 9785699156214 9785699724284 9785815914803 9785041108168 9785041084219 9785271245459


მხატვრული ლიტერატურა chto propalo chudesa v kastrulke chudo rebionok chujak chuk i gek chuma chuma chustva i chustvitelnost chuvstva i chuvstvitelnost chuvstvo lda chuzhaia zhena i muzh pod kravatiu chuzhaia zhena patiomki chuzhak v strane chuzhoi chuzhekrovka mischling cifrovaia krepost cindrom petrushki citadel city cmert chinovnika coiuz evreiskix polismenov cveshennaia kniga oborotna cvet iz inikh mirov cveti eljernona dai vam bog zdarovia mister pozuoter dalnaia doroga dama s sobachkoi daniela stil raznie dar dar dozhdia daroga na velvill darozhnie raboti davaite vse ubiom konstanciu davno xotela tebe skazat davshi klatvu kniga 3

o flinn ketrin doncova iakobski roi zinger gaidar kamiu kamiu ostin djein ostin marinina aleksandra dostoevski romanova galina xainlain konar affiniti den braun rubina igan djenifer barikko chexov sheibon pelevin lavkraft kiz daniel vonegut sparks chexov daniela stil glatauer tan tvan ent boil koragessan king bredberi rei elis manro sanderson

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

18 8 24 26 10 16 21 12 15 12 13 10 13 22 18 14 24 15 12 32 13 12 16 15 12 8 12 15 20 10 15 15 26 56

22 10 30 32 12 20 26 15 18 14 16 12 16 27 22 17 29 18 15 39 16 14 20 18 15 10 15 18 25 12 18 18 32 69

9785271274640 9785699416370 9785170827015 9785751608842 9785389134614 9785170800834 9785170832729 9785389023987 9785847510011 9785699920181 9785389013674 9785041108106 9785389155244 9785389120907 9785170137763 9785699970209 9785271343742 9785890913494 9785389045125 9785389126015 9785389104563 9785041068721 9785699413324 9785170834662 9785171005306 9785699913855 9785699418534 9785699890286 9785040964734 9785942784669 9785170928910 9785699708284 9785389085503 9785389139916


მხატვრული ლიტერატურა dekameron delo nepogashonnoi luni delo smotritelnici demian den oprichnika dens dens dens derzhi karman shire derzhi menia krepche desiat negretiat detektiv deti khurina deti mertvix detskie albomi detstvo otrechectvo iunosti deviat rasskazov devochka katoraia lubila toma gordona devochki devushka is zolotova roga devushka katoraia vzrivala vazdushnie zamki devushka s cheshirskim zontikom devushki s deviatiu parikami diavol i seniorita prim diavol vo ploti dikie karti kniga 2 kozirnie tuzi dikie karti kniga 3 neistovie djokeri dikie karti kniga 4 tuzi za granicei dikie karti kniga 5 blef dikie palmi djein ear djein ear dlinaia ten grekha dnevnik jaklin pein dnivnik maga do svidania tam naverxu

bokkacho zaichik kristi agata gesse sorokin murakami kulikova liuis suzan kristi agata kheili artur tolkim jon elinek elfrida pavlova vera tolstoi selinjer king ulickaia said kurban larsson kalinina sofi van de stap koelio radige reimon martin martin martin martin folkner bronte sharlota bronte sharlota romanova galina veir arabella koelio lemetr

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

26 20 12 15 16 18 12 13 12 16 20 20 20 13 15 26 18 28 26 12 20 16 10 23 26 26 26 18 16 18 10 10 16 12

32 25 15 18 19 22 14 16 15 20 25 25 25 16 18 32 22 35 32 14 24 20 12 28 32 32 32 22 20 22 12 12 20 14

9785699938339 9785352015728 9785040985906 9785170861163 9785170866526 9785699443864 9785041051815 9785699954919 9785041034979 9785170996445 9785170886647 9785367000467 84157 9785389031470 9785699900329 9785171030995 9785171094195 9785389089907 9785699625895 9785041093051 9785170854455 9785170883875 9785306002637 9785699621866 9785699621880 9785699621897 9785699712090 9785170991716 9785699479009 9785699883820 9785041075491 9785942784232 9785170876402 9785389131798


მხატვრული ლიტერატურა doch partizana dokazatelstvo vini dokole dlitsia svet doktor babian dolgii put vniz dolina straxa dolores kleiborn dom s mezoninom dom u ozera don juan doroga peremen doroga peremen doroje samoi jizni drakon ego velichestva drakoni moria otchainnia drakoni poveliwelici nebes drakula drakula drevniaia rus i velikaia rus drugaia zhenshina drugie cveta drugoi put dublinci duel dumai kak miliarder dvadcat let spustia dvenadcat rasskazov-strannikov dvenadcat stlulev dvenadcat stulav dvenadcat stuliev dvenadcataya noch dvoe na odnu dvorec so siekhavshei krishoi dzhulieta streliaet pervoi

berner lui batcher djim kristi agata Cushchi sergei reinolds djeison konan doil king stiven chexob morton keit bairon ieits ieits elis manro novik naomi chekalov ueis, xikman stoker stoker gumiliov lev raian pamuk akunin chxartishvili djois chexov tramp diuma markes gabriel ilf i petrov ilf ilia petrov ilf i petrov shekspir kulikova doncova litvinovi

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

12 19 12 10 26 13 16 13 12 18 12 12 26 15 10 20 13 13 20 12 13 37 13 12 47 16 20 15 12 13 10 12 8 12

14 23 15 12 32 16 20 16 14 22 14 14 32 18 12 24 16 16 25 14 16 46 16 15 58 20 25 18 14 16 12 14 10 14

9785864716588 9785170681051 9785041028053 9795933210602 9785171135263 9785367033052 9785170786695 9785847509480 9785041008345 87102 9785389159006 9785389142633 9785389077843 9785170404612 9785170552368 9785913770479 9785847510134 9785389060227 9785171004255 9785699972593 9785389149960 9785815913424 9785389106178 9785389050013 9785961458862 9785170484508 9785170753949 9785847508698 9785389072183 9785847509251 9785389032026 9785041060855 9785040947355 9785040977482


მხატვრული ლიტერატურა edinstvennaia zhenshina na svete edip car ekzamen divertisment eleanor olifant v polnom poradke elektronnaia komercia elfi i ix xobbi emma empire V eneida eragon brisingr eragon nasledie eragon vozbrashenie esli odnazhdi zimnei nochiu putnik etiud v bagrovix tonax etiud v bogrovix tonax eva evangelia ot isusa evgeni onegin F.M. tom1 tom 2 ertad faktotum familnaia chest vusterov fanatka fanni khill fantasticheskie sozdania fantastika faust feia s zolotomi zubami fiesta filial foss fran ken shtein v bagdade francuzkii roman frankenshtein frankenshtein

poliakova tatiana sofokl kortasar khanimen geil kobelev ostin pelevin vergilii paolini kristofer paolini kristofer paolini kristofer kalvino konan doil doil iang saramago pushkin akunin bukovski vudkhaus rauel reinbou kleland geiman akunin gete doncova kheminguei dovlatov uait saadavi akhmed bregbeder shelli shelli

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

12 13 20 24 14 15 20 13 12 20 23 23 15 13 13 23 13 13 26 13 15 28 12 20 16 12 8 15 13 31 28 24 12 13

15 16 24 30 17 18 24 16 15 25 28 28 18 16 16 28 16 16 32 16 18 35 14 24 20 14 10 18 16 38 35 29 14 16

9785041100148 9785389079472 9785171125769 9785171043025 9785911317775 9785170772704 9785170649860 9785389108141 9785389060166 9785353041351 9785353055716 9785353041344 9785171137793 9785367033038 9785389139664 9785699954278 9785389106000 9785389088467 9785170821099 9785699912681 9785170981953 9785389096868 9785998511219 9785171064983 9785170885794 9785699812486 9785040995554 9785170801107 9785389051317 9785171199890 9785041036652 9785389075153 9785847508865 9785389076402


მხატვრული ლიტერატურა frankenshtein ili sovremenii prometei frankenstein frenni i zui gagarntua i pentagruel galapagosi gamlet korol lir gamp i kompania gari poter i prokliatoe ditia Generation p geograf globus propil geroi nashego vremeni glavbukh ipolcarstvo v pridachu glaza goluboi cobaki glaza goluboi sobaki gnev angelov golaia obeziana golem golii zavtrak golivudskaia trilogia golod golodni dom golodnie igri golodnie igri i vspixnet plamia golova kak resheto golova profesora douelia golova professora douela golovi stefani golubaia kniga golubchik gonki na mokrom asfalte gonki na mokrom asfalte gordest i predubezhdenia gordest i predubezhdenia gore nevinnim

meri shelli mary shelley selinjer rable vonegut shekspir grum rouling pelevin ivanov lermontov Doncova Daria markes markes sheldon morris mairink berrouz bredberi rei gamsun mitchel devid kollinz kollinz paundstoun belaiev belaev romen gari zoshenko ajar emil gart stain gart stain oster oster kristi agata

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

12 12 15 15 15 20 20 36 16 18 13 8 20 20 13 12 12 14 36 15 12 20 20 24 12 12 26 13 23 18 20 16 13 13

15 15 18 18 18 24 24 45 20 22 16 9 25 25 16 14 15 17 45 18 15 24 24 30 14 14 32 16 28 22 25 20 16 16

9785699418527 9785389076402 9785040924776 9785389052598 9785171059699 9785170876907 9785389136700 9785389120426 9785170923618 9785170903276 9785847511070 9785699753239 9785170760701 9785170760701 9785170878208 9785389155619 9785389093027 9785171137410 9785041007812 9785171071974 9785389137127 9785170769780 9785170809417 9785389087804 9785699948932 9785389125926 9785890914316 9785171057268 9785890914354 9785699741878 9785699741878 9785041054663 9785041054823 9785040947973


მხატვრული ლიტერატურა gorod gorod i zviozdi gorodskoi tarif gospazha bovari graf monte kristo 1i 2 tom grazovoi pereval griozi fevra griozi i pil grozdia gneva grozovoi pereval ha kitaiskoi shirme ha tom beregu rechi ha zapadnom fronte bez peremen i budu vek emu verna i dolshe veka dlitsa den i podjet etot dom ia genni plamennix rechei ia idu po gorodu ia io lubili ia ispovedius ia ne bous ia pasu ablaka ia shagaiu po maskve ia slezhu za toboi ia slezhu za toboi ia smotriu na tebia izdali ia vashi nepreatnosti ia zdes ne dla tgo chtobi ovorit rechi iantarnie cveti iarmarka korupcii iashik pandori ideal idiot idiot

saimak klark artur marinina aleksandra flober diuma bronte emil martin martin jorj steinbek bronte emili moem somerset pavlova vera remark poliakova tatiana aitmatov stairon uiliam xarms shpalikov gavalda kabre ammaniti smit pati shpalikov klark meri khigins driskoll poliakova tatiana poliakova tatiana markes khiberlin liss verber begbeder dostoevski dostoevski

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

16 23 12 12 18 15 36 32 13 15 12 19 21 12 12 20 12 12 12 44 10 16 22 12 23 12 12 20 12 12 20 21 21 13

19 28 14 14 22 18 45 39 16 18 14 23 26 15 15 24 15 15 14 55 12 20 27 14 28 15 15 24 14 14 24 26 26 16

9785041090890 9785040916801 9785699910090 9785040976416 9785389011960 9785040906536 9785170886111 9785170781232 9785389049949 9785170637065 9785170688340 9785170570362 9785170698639 9785041092108 9785389105232 9785170576197 9785389011267 9785389148628 9785170890750 9785389075702 9785389081475 9785271454554 9785170964352 9785041028558 9785041010263 9785041038359 9785041015237 9785271458491 9785171173531 9785389070271 9785041079963 9785389128293 9785847508445 9785847509985


მხატვრული ლიტერატურა iesli nastupit zavtra igra angela igra angela igra angela igra dzheralda igra endera igra na chuzhim pole igra prestolov igra v biser igra v biser igra v klasiki igrok igrok igroki s tumana iks ili igrek iliada imia mne krasnii imia rozi imitacia imitacia strasti infarmator inferno inie bogi inspektor i babochka inspektor miotvix interviu sina veka intriganka iPhuck 10 iskra zhizni iskri nad peplom iskrini vash shurik iskusstvo slishat ctuk serdca ispoved kurtizanki ispoved obmanutae zheni

sheldon sidni safon safon safon king stiven kard marinina aleksandra martin gesse gesse kortasar dostoevski dostoevski dik filip kristi agata gomer pamuk eko umberto roberts nora mikhailova evgenia grishem den braun lavkraft platova viktoria morel devid begbeder sheldon sidni pelevin remark martin jorj ulickaia zendker defo moll romanova galina

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

13 18 31 30 15 12 12 31 18 21 18 16 18 36 12 26 13 56 13 11 13 20 12 15 34 24 13 18 12 26 20 8 16 10

16 22 38 37 18 14 14 38 22 26 22 20 22 45 15 32 16 69 16 13 16 24 15 18 42 29 16 22 15 32 24 10 20 12

9785170876839 9785171002923 9785170821518 9785170821518 9785170956906 9785389148888 9785699806362 9785171144630 9785170828432 9785170828432 9785170801015 9785040964390 9785171156824 9785040978540 9785041050955 9785699765539 9785389097261 9785170826940 9785699969548 9785041110451 9785171144128 9785171084516 9785389069336 9785041076689 9785389109407 9785389120969 9785170874477 9785040978755 9785170854646 9785170781249 9785171112660 9785389075467 9785699753321 9785041099442


მხატვრული ლიტერატურა ispoved xuligana ispoved xuligana ispovnitelnica tiomnikh zhelanii istochnik voznesenia pozhdenii tumanom kniga 2 istoria lubvi istoria obiknavernova bezumia istoria pchel istoria rossiskogo gosudarstva ordinski period

esenin esenin romanova galina sanderson sigal bukovski lunde akunin

16 12 10 29 5 13 31 77

19 15 12 36 6 16 38 96

9785389151758 9785389023918 9785041085230 9785389092570 9785699899111 9785699602476 9785864717912 9785170825240

istoria rossiskogo gosudarstva ot istokov do mongolsk istoria rossiskogo gosudarstva ot ivana III do boris Istvikskie vedmi iunaia venera ivan from ivan vasilevich iz bloknota v vinnikh piatnakh izbrannoe izbrannoe chexov izmishlenie odinochestva iznanka i lico izobretenie lubvi jarkaa luna jena tigra jenshina rukovodstvo po ekspluatacii jioltaia strela jizn korotka jizn pi jizn prekrasna bratec moi k iugu ot granici na zapad ot solnca Kabala sviatosh kacheli dixania kafka na pliaje kak bi ne tak kak bi volsebnaia skazka

akunin akunin Apdaik jon martin djordj uorton bulgakov bukovski pushkin chexov oster pol kamiu stoppard djardinelli obrext tea pavlova vera pelevin dovlatov martel ian xikmet murakami Bulgakov miuler murakami poliakova tatiana grem djois

77 77 12 46 13 12 13 20 28 12 15 7 10 15 20 13 23 20 18 13 12 13 23 12 40

96 96 15 57 16 14 16 24 34 14 18 8 12 18 25 16 28 25 22 16 15 16 28 15 49

9785170804801 9785170825325 9785170734306 9785699869688 9785389045699 9785389104747 9785699964192 9785699376445 9785916311419 9785040974917 9785170907700 9785998507755 9785170221639 9785699583775 9785170693108 9785389117587 58706 9785699369348 9785837006425 9785040998791 9785389031982 9785367024494 9785040949328 9785041017729 9785389080263

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა kak podchinit sebe muzha -ispoved moei zhizni kak postroit kosmicheski korabl kak vsio eto nachilos kaka voron lunu ukral kama sutra kamasutra dlia miki mausa kamen terpenia kamennii angel kandid prostodushni kanikuli v kome kapinaskaia dochka kapkan na sponsora karalevski gambit karibskaia taina karmen i drugie noveli karol dama valet Karter pobejdaet diavola karter pobejdaet diavola karti na stole kasta mimov kazaki kazhdi za sebia kazus kukockova khazarskii slovar khikori dikori khitroumni idalgo donkikhot lamanchskii khizhina khleb s vichinoi khozhdenia pod mukhoi khranitelnica tain khrebti bezumia khrebti bezumia khroniki bustosa domeka khroniki zavadnoi ptici

zakher-mazokh gatri laivli penelopa stain doncova atik raximi lorens volter begbeder pushkin poliakova tatiana folkner uiliam kristi agata merime nabokov Gold glen devid gold kristi agata shennon tolstoi marinina aleksandra ulickaia pavich kristi agata servantes saavedra iang bukovski dancova morton lavkraft lavkraft borxes kasares murakami

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

18 36 10 20 12 8 12 16 12 24 13 12 23 12 13 12 13 10 12 23 13 12 20 15 12 34 15 13 8 12 12 26 13 20

22 44 12 25 14 10 15 20 14 29 16 15 28 15 16 14 16 12 15 28 16 14 24 18 15 42 18 16 10 15 14 32 16 24

9785906861344 9785389117594 9785389066533 9785699668427 9785389092976 9785699987900 9785751608569 9785751610753 9785389135871 9785389061583 9785699970735 9785041092115 9785171002589 9785040961160 9785389049901 9785389030961 9785170320714 9785170320714 9785041028060 9785389072640 9785445300939 9785699910021 9785171088590 9785389116429 9785041055301 9785170739752 9785699900220 9785699537983 6004 9785041004538 9785040917518 9785170991204 9785170716531 9785040975969


მხატვრული ლიტერატურა kladbishe domashnikh zhivotnikh klara i mister tiffani klara sh kleopatra s parashutam klub radosti i udachi knezhna s tarakanami kniaz serebrianii kniga djunglei kniga puteshestvia kniga strashnava suda kniga voina sveta kod da vinchi kod polovinni kogda bili sirotami kogda bogi smeiutsa kogda iscgezli golubi kolca aria solomona kolesa kolibel dlia koshki kollekcioner kolombia pikchers predztavlaiet komnata kompanonka kompromis konan prishestvie varvara koncert dlia kolobka s orkestrom konec sveta konec vechnosti konec vechnosti

king briland siuzan elinek elfrida doncova tan emi doncova tolstoi aleksei kipling verber uillis konni koelio den braun grin salli ishiguro marinina aleksandra oksanen lorenc konrad xeili vonegut faulz poliakova tatiana donaxiu lora moriarti dovlatov govard doncova sheldon sidni azimov azimov

24 23 12 8 24 8 16 16 19 24 16 20 40 13 12 26 13 18 15 16 12 12 20 12 21 8 13 24 13

30 28 15 10 29 10 20 19 23 30 19 24 50 16 14 32 16 22 18 19 15 14 25 15 26 10 16 29 16

9785170996261 9785170818464 9785981440816 9785040984886 9785170988440 9785040978281 9785041105969 9785847509374 9785386010782 9785170760923 9785170876556 9785170994076 9785040917235 9785041098582 9785699887064 9785170836529 9785171130794 9785170474417 9785170802289 9785699463893 9785041084080 9785389144057 9785699729944 9785389022775 9785699826896 9785699875498 9785170891245 9785041038823 9785040989188

Konfetnoraskrashennaia apelsinolepestkovaia obtekaema koordinati chudes korni korol richard 3 iuli cezar

Vulf Tom shekli kheili aleks shekspir

19 12 32 20

23 15 39 25

9785367003888 9785389147201 9785040989072 9785170143795

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა koroleva margo koronacia koshka sredi golubei koshmar na cipochkakh kot katori xodil skvoznsteni kotlovan krasivie derzkie zlii krasnaia planeta zviozdni zver krasnaia stena krasnoe i chornoe krestonosci kosmosa kriostni otec kris krisolov kristina krolik begi krov i zheleza perbi zakon kniga 1 krovojadnie skazki krutitsya-vertitsya kto prislal mne pismo kudjo kukolka lakomie kusochki lampa raziskivaet aladina lebedinnoe ozero ikhtiandra ledi almina i abbatstvo daunton ledi suzen zamok lesli istoria anglii ledianoi lozhe dlia brachnoi nochi lekcii po ruskoi literature nabokov leningrad tiflis leshii letnii ricar leto proshchai letushi samozvanec

diuma akunin kristi agata danelia georgi xainlain platonov andrei litvinovi xainlainer aberkrombi stendal anderson piuzo tolstaia tatiana shuit nevil king stiven apdaik aberkromb kirini borodinckaya marina douson lusi king faulz lanagan margo doncova doncova fiona karharvon djein ostin danilova anna nabokov Doloxov Pavel chexov batcher djim bredberi rei doncova

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

40 15 12 48 24 12 12 26 40 12 8 13 20 18 15 12 38 12 23 12 26 15 16 8 8 20 12 12 26 18 23 16 15 8

50 18 15 59 29 14 14 32 49 15 10 16 24 22 18 14 47 15 28 14 32 18 20 10 10 24 14 14 32 22 28 19 18 10

9785992203318 9785815915268 9785041045357 9785040898121 9785389150447 9785699955978 9785040995257 9785389140905 9785699723799 9785389102903 9785699432677 9785040040971 9785170911912 9785170716494 9785171056537 9785389094673 9785699940356 9785751609658 92020 9785171155285 9785170946334 9785041050207 9785170631513 9785040960415 9785040960347 9785170802883 9785170694068 9785041091668 9785389134393 9785837005831 9785170740840 9785170667741 9785699374717 9785040927005


მხატვრული ლიტერატურა leviaten libretto lingvo linkolni v bardo liogkie miri lirika lirika liubov dvukh cukembrinov liubovnik smerti liudi nashava caria liza iz lambeta loed malkvist i mister mun loshina lovec snov lubite li bi bramsa lubov sredi rib lubov vo vremia chumi lubovnica smerti lubovnica smerti luchshee sredstvo ot severnovo vetra luchshie piesi 2013 lujok chernogo lebedia lunatik izchezaet v polnoch lunni svet maara i dann macho chuzhoi mechti magia gospazhi metelici maiatnik fuko maktub makulatura malaia sobrania sachinenia balzak malaia sobrania sachinenia froid malaia sobrania sachinenia gogol malaia sobrania sachinenia uels

akunin vera pavlova dorren sonders tolstaia tatiana fet afanasii akhmatova pelevin akunin ulickaia moem somerset stoppard tom kristi agata king stiven sagan froind rene markes akunin akunin glattauer daniel mitchel devid doncova sheibon lessing doris doncova doncova eko umberto koelio bukovski balzak froid gogol uels

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

15 19 29 13 18 13 15 18 15 20 12 10 13 20 12 23 26 15 25 8 26 20 8 31 18 8 8 56 16 15 26 26 26 26

18 23 36 16 22 16 18 22 18 24 14 12 16 24 14 28 32 18 31 10 32 25 10 38 22 10 10 69 20 18 32 32 32 32

9785815914605 9785271433856 9785389096141 9785041069247 9785171139490 9785699595259 9785041024727 9785699852765 9785815914940 9785171108137 9785271403460 9785998507960 9785041014728 9785170946389 9785699957262 9785699814428 9785170734863 9785815915329 9785815910393 9785699628940 9785904584832 9785699689514 9785040988143 9785389124622 9785367007299 9785040947317 9785699935789 9785170831890 9785170883882 9785699467136 9785389147478 9785389075306 9785389012967 9785389127470


მხატვრული ლიტერატურა malchik v polosatoe pizhame malenkaa voina kotoraia potrasla mir malenkaia khozaika bolshova doma malenkaia strana malenki princ srisunkami ekziuperi malenkii drug malii ne promax maloe sobranie sochenenie maloe sobranie sochenenie maloe sobranie sochenenie maloe sobranie sochenenie kipling maltiiskii apelsin manikiur dlia pakoinika manuskript naidionni v akko

boin asmus ronald london jek fai gael ekziuperi tartt donna vonegut de sad markiz blok gofman kipling danilova anna doncova koelio

24 6 13 26 12 45 15 26 26 26 26 12 8 16

29 7 16 32 14 56 18 32 32 32 32 14 10 20

9785864716632 9789941915819 9785040938254 9785171050016 9785847511681 9785170887521 9785171163044 9785389147102 9785389080010 9785389113336 9785389066144 9785041091675 9785699797745 9785170892983

manuskript vsevlastia roman o koldovstve i neveroiat marina marsh odinokix marsianin marsianin marsianskii khroniki martin iden martovskie idi mashina vremeni chelovek nevidimka voina mirov mashina vremini ostrav doktora moro maskarad liubimikh utekh master i margarita master i margarita master i margarita master igri v go materinskoe voskresenie matiliok mavr sdelal svoe delo meifeirskie vedmi

xarkness safon dovlatov veier endi veier endi bredberi rei london jek uailder yels uels dancova bulgakov bulgakov bulgakov kavabata svift grem sharier poliakova tatiana rais enn

17 16 12 25 22 15 13 15 12 12 8 16 13 13 26 12 15 12 56

21 20 14 31 27 18 16 18 14 15 10 19 16 16 32 15 18 15 69

9785271445996 9785171000585 9785389090583 9785170844043 9785170844043 9785041091088 9785040986033 9785170801084 9785847510950 9785389126367 6007 9785847510400 9785847509770 9785389016668 9785367011715 9785040986019 9785389103481 9785041108083 9785389090385

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა mekhanicheskii khepi end melnici bogov mercaiushie nauchnaia fantastika mertvoe ozero messia diuni mest vladigora mesto naznachenii ne izvestno metro 2035 mexanicheskoe pianino mi utonuvshie mif linkolna mifi ktulkhu mifi ktulkhu mifi ktulkhu mikstura ot kasoglazia milanskii chert mili drug milie kosti milton v amerike minia zavut bergi miniaturist miniaturist minimalnaia velichina golem 14 mir kolca ctroitel mira kolca mirovoi detektiv raznie mishel turne mishel turne misis dolouei miss vaimoming missis svishe mister mersedes misterii mixael mizeri

bredberi rei sheldon sidni kosmatka kein reichel gerbert karpushenko kristi agata gluxovski dmitri vonegut iensen karsten berri stiv lavkraft lavkraft lavkraft doncova martin suter mopassan sibold akroid mannara franko berton djessi biorton lem stanislav niven lari liss devid kutzee djozef kutzee djozef vulf kouplend duglas poliakova tatiana king gamsun elinek king stiven

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

15 13 36 13 15 8 12 41 18 32 13 15 21 18 8 12 12 13 10 28 12 16 12 31 10 15 15 15 10 12 32 21 15 15

18 16 44.6 16 18 10 15 51 22 38.9 16 18 26 22 10 15 15 16 12 35 15 20 14 38 12 18 18 18 12 15 39 26 18 18

9785041069476 9785170884490 9785170967674 9785041119294 9785171037451 9785768406868 9785041046965 9785170905386 9785171128364 9785389034150 9785699989515 9785171017170 9785171187897 9785041054595 9785699804252 9785699590148 9785389012141 9785699413225 9785942783389 9785040996872 9785699904341 9785699904341 9785170659661 9785389129160 9785389070271 9785942784652 9785942784652 9785171156961 9785170636068 9785041084196 9785170853120 9785171180232 84895 9785170925643


მხატვრული ლიტერატურა mobilnik moi lubimi sputnik moi strannie misli molitva moriu molotoderjec mor uchenik smerti more more morfii morgii sobache serdce moriak kotori pazlubil more morskoi volk moskit most cherez reku kvai moxnatii shmel na dushistii xmel moxnatii shmel na dushistii xmel Mudrost otca Brauna mudrost placha mujchini i drugie jivotnie mukha s tatukhoi mumu mushka muzei nevinosti muzika i tishina na benzokanonke tolko devushki na beregu na grani katastrofi na pomash djivs derzhim udar djivs na zakate nad propastu vo rzhi nad propastu vo rzhi nakanune nakazac i dac umiret napishi sibe nekrolog narcis i zlatouct

king stiven murakami pamuk xossein maknill grem prechett teri merdok bulgakov bulgakov misima london tirn bul pier kipling kipling Chesterton Gilbert abdulaev chingiz lutikova kalinina turgenev pavich milorad pamuk tremein flegg fenn shiut nevil xeili vudkhaus sandra braun selinjer selinjer turgenev uilsson vvedinski gesse

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

15 13 13 20 26 13 13 12 13 12 10 13 13 13 13 8 12 13 12 12 10 13 15 18 18 12 18 12 18 15 12 12 15 15

18 16 16 25 32 16 16 14 16 15 12 16 16 16 16 10 14 16 14 14 12 16 18 22 22 14 22 15 22 18 14 14 18 18

9785170997190 9785699529742 9785389130449 9785864718056 9785918780183 9785041028534 9785389116412 9785389047556 9785847510806 9785389119451 9785389020283 9785864714843 9785040983582 9785699579754 9785699579754 9785883536112 9785041081362 9785170689163 9785041102616 9785389138612 9785367025118 9785389101340 9785942786472 9785864716830 9785170702626 9785170899500 9785171128456 9785699613502 9785040928118 9785699661121 9785389031494 9785389132900 9785041060244 9785171192143


მხატვრული ლიტერატურა nastoiashaia zhizn navinka ot avtora bestselera vodi slonam nazovu sebia gantenbain ne obeshai nechevo ne otpuskai menia ne otrekaius ne plakat nedorozumenia v moskve nefritovie chetki neiromant neopaznani khodiashi obiekt neopolitanskaia koshka ÑÈÞÀÐÓÊÈ recepti gruzinskoi kuxni neveraiatnaia polomnichestva garalda freia neveroatnaa i grusnaa istoria o proctodushnoi neveroatnaa i grusnaa istoria o proctodushnoi neveroatnaa i grusnaa istoria o proctodushnoi neveroiatnoe palomnichestvo garolda fraa nevesti djikhada nevidimaia deva nevidimki nevinnaia krov nezhnee ne bivaet nezhnii suprug oligarkha neznakomec v zerkale noch nezhna noch poslednovo dnia noch ulica fonar apteka nochnaia smena nochnoe kino nortengerskoe abastva norvezhzki les noshoa na troikh novaia zhizn

dedone gruen sara maks frish bakli ishiguro sagan salver de bouar akunin gibson uiliam poliakova tatiana danilova anna djois reichel markes markes markes djois rodiso tolstaia tatiana palanik djeims filip doroti pavlova doncova sheldon sidni ficdjerald poliakova tatiana blok king pessl marisha ostin murakami dancova pamuk

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

24 15 20 13 15 15 23 12 22 13 12 12 34 18 23 23 23 20 14 20 12 13 24 8 13 13 12 12 15 48 18 15 8 13

29 18 25 16 18 18 28 14 27 16 15 14 42 22 28 28 28 25 17 25 14 16 29 10 16 16 15 15 18 59 22 18 10 16

9785041066574 9785699882076 9785170669219 9785171193560 9785699373888 9785040986835 9785699873937 9785699946136 9785815915114 9785389147218 9785041100162 9785041077044 9785389131187 9785699869527 9785271398551 9785271398551 9785271398551 9785699657070 9785040985142 9785171183332 9785170854875 9785171106652 9785699907236 9785699880140 9785170871612 9785041005771 9785041038328 9785389044869 9785171025533 9785389079649 9785170909131 9785699378937 6005 9785389127630


მხატვრული ლიტერატურა novie prikluchenia stalnoi krisi novolunie 2 nulevoi nomer nulivoi nomer o divni novii mir o koshkakh o liubvi o mishakh i liudakh obelisk obeziana i sushnost obiavleno ubiistvo obiekt vlasti obitatel xolmov obitateli xolmov oblachni atlas obmani lokki lamori oborotnaia storona polunochi obrechonnaia obretenie kriiev obruchennie ocen patriarxa ochen xaroshaia zhizn oda blizorukosti odezhda nirialshchika lezhit pusta odiceia odin den ivana denisevicha odin nevernii shag odin plius odin odinacet minut odinochestva beguna ha dlinnae distancii odinokii muzhchina odiseia odorionni kniga 1 zemlia obetovania ofrei skodit v ad

garrison garri Maier stefani umberto eko eko umberto khaksli bukovski cvetaeva steinbek sorokin xaksli kristi agata abdulaev chingiz adams richard adams mitchel linch skot sheldon sidni silver kid monk eko umberto markes rouling borodickaya marina vida gomer solzhenicin koben kharlan moies djodjo koelio silitou alan ishervud gomer seiki markus uiliams

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

10 28 40 37 16 13 13 15 20 12 12 12 15 34 15 15 13 13 28 36 28 20 12 27 13 13 12 28 18 20 13 26 28 10

12 35 50 46 20 16 16 18 25 14 15 14 18 42 18 18 16 16 35 45 34 24 14 33 16 16 14 35 22 25 16 32 34 12

9785699671205 9785170656783 9785170910328 9785170910328 9785170800858 9785699992591 9785389037595 9785170995110 9785170500369 9785170631698 9785041035044 9785041093334 9785389127487 9785389110427 9785389130333 9785170600366 9785170871667 9785040951147 9785389074811 9785170772087 9785170734771 9785389138575 9785969103665 9785041035556 9785389026445 9785040956906 9785170904846 9785389074507 9785170887361 9785170927937 9785171140052 9785699923458 9785389087682 9785170727551


მხატვრული ლიტერატურა ogneni mstitel ojerelie golubki okhota na ovec okrug ford olimp olivia kitteridj omerta ona v moiom serdce ono opasnie sviazi opasnie sviazi opasnii metod oprokinutaia realnost os (fantastikka) osen patriakha oskar i rozavaia dama oskvernitel praxa oskvernitel praxa oskvernitel praxa osobaia poruchenia ostanovka v pustine ostatok dnia ostrie predmeti ostrov nakanune ostrov sakrovish ostrova v okeane ot ubistva do ubistva otci i deti povesti stixotvorenia v proze otcutstvuiushaia struktura otec gorio otec nashikh otcov otel otel poslednii nadezhdi otkritoe proizvedenia

sanderson xazm ibn murakami grishem simnos den straut piuzo poliakova tatiana king stiven laklo de laklo xempton abdulaev chingiz uilson markes shmitt Folkner Uiliam folkner Folkner Uiliam akunin brodski ishiguro flin eko stivenson xemingyhuei adiga turgenev eko umberto balzak verber kheili artur ustinova eko umberto

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

26 10 15 15 30 8 15 12 40 13 12 7 12 17 20 20 20 20 20 15 18 13 12 36 12 20 12 16 48 12 20 16 12 43

32 12 18 18 37 10 18 15 49 16 15 8 14 21 24 25 25 25 25 18 22 16 14 45 15 24 14 19 59 14 24 20 14 53

9785389093355 9785389066212 9785699963683 9785171189112 9785171031503 9785389058910 9785041015015 9785041108076 9785170654956 9785847510769 9785389019287 9785389037588 9785041104566 9785271418976 9785170801046 9785389052581 9785170720590 97851707020590 9785170720590 9785815915305 9785445307792 9785041071028 9785389141094 9785271385384 9785389092983 9785170521586 9785864715246 9785847510196 9785170933877 9785389078307 9785040990207 9785170939749 9785041092146 9785170933846


მხატვრული ლიტერატურა otpushenia bez grekhov otpusk c papoi otverzhonie otverzhonie ovechka v volchaei shkure oxota na ovec ozjog padenie padenie i carstvo palaa listva palaa listva palach parfiumer parijhskie pustiaki parmaskaia obitel parosachaia etika partniori po prestupleniu parus pasazhir pervovo klasa paxititel pcholi peizaj c navodneniem pelagia i belii buldog pelagia i chornii monakh pelagia i krasnii petukh per giunt perchatki dlia skvarca pered zakritoi dveriu peregruzka perekrestki peremeni pervi shag kpropasti pervii i poslednii pervii subbotnik peski vremini

mikhailova evgenia xeldt dora hiugo hiugo poliakova tatiana murakami aksionov kamiu markes markes koul zuskind likok stiven stendal o genri kristi agata visockii chexov folkner poll brodski akunin akunin akunin ibsen tretiakova nina elinek xeili artur pol iang mo ian romanova galina ulickaia sorokin sheldon sidni

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

11 18 15 40 12 23 13 13 20 20 13 12 12 12 12 12 12 12 20 22 21 16 18 18 12 9 10 15 24 24 10 18 10 13

13 22 18 50 15 28 16 16 25 25 16 14 14 14 14 15 15 15 25 27 26 20 22 22 15 11 12 18 30 29 12 22 12 16

9785041085094 9785170865130 9785041068653 9785171172541 9785041108069 9785040974627 9785389131736 9785170879618 9785271390883 9785271390883 9785171190842 9785389123328 9785170693009 9785389074842 9785946635622 9785041045319 9785389040533 9785389090712 9785170750290 9785040957354 9785445307839 9785171059842 9785171061661 9785171061722 9785389017894 9785448314643 9785890913418 9785170628193 9785389051560 9785699700363 9785041071301 9785171098216 76283 9785170912315


მხატვრული ლიტერატურა pesn suzanni pesni poslednei vstrechi pesni suzani pesnia kaxunshi petep kamencid peterburgskie povesti revizor peterburgskii detektiv piatdesiat ottenkov serogo pigmei pinbol 1973 pir sterviatnikov pisatel sudb ÁÄÃÈÑ ËÜÄÐÊÄÁÈ ÐÓÑÓÊÀÃ pisha lubvi pisma o pisme pismo k zhenshine pismo neznakomki pitnacet zhizni gari ogasta plakha planeta liudei malenki princ planeta obezian planeta obezian

king akhmatova king stiven irani anosh gesse gogol djeims palanik murakami martin ratishvili merab kapella entoni bukovski esenin cvaig nort kler aitmatov ekziuperi bul pier bul pier

15 15 15 12 15 13 12 28 12 15 31 16 15 13 12 13 22 18 15 12 14

18 18 18 14 18 16 14 35 14 18 38 20 18 16 15 16 27 22 18 15 17

9785170928903 9785041106805 9785170928903 90075 9785171153595 9785847510448 9785040997961 9785699791897 9785170976058 9785699978243 9785171138646 9789941967900 9785986950150 9785699985241 9785389032644 9785389121454 9785170909674 9785041100476 9785847511773 9785699996490 9785699993413

plunet poceluet k serdcu prijmet k chertu poshlet svo po kom zvonit kolokol po tu storonu dobra i zla pobeditel pochemu mi lubim pocherk leonardo pochtamt pochtamt zhenshini makulatura pochti kak biuik pochti kak liudi pochtovii golub miortv pod alimi nebesami

elis manro kheminguei nicshe boldachi xelen fisher rubina bukovski bukovski king Saimak litvinovi salliban

26 15 13 15 23 18 15 34 15 15 12 23

32 18 16 18 28 22 18 42 18 18 14 28

18445 9785170955923 9785847510257 9785041045470 9785916712124 9785699943098 9785699546244 9785699832682 9785170930371 9785699705597 9785041071356 9785389138285

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა podnebesnaa podrostok podvig magelana podzemka poemi pogrebenni velikan pogrujenie poias oriona poidi postav storazha poiushi v ternovnike poka podruzhka v kome poka smert ne razluchit nas poliot nad gnezdom indiushka polkovniku nekto ne pishet polnaia illuminacia polnii idiot polnochnie vospominania poluzhizn polvoini popravka 22 portret doreana greia portret dpriana greia portret xudozhnika v iunoste posiolok posle pokharon poslednaia lubov v konstantinepole poslednaia milia poslednaia pesnia poslednaia zvezda posledni dovad koralei pervi zakon kniga 3 posledni seans posledniaia llubov gipnotiziora poslednii don poslednii edinorog

kei dostoevski cveig murakami lermontov ishiguro ledgard ustinova li kharper makkalou kouplend romanova galina doncova markes foer djonatan tommi iaud sheldon sidni xanna sofi aberkrombi xeller djozef uaild uaild dzhois dzheims folkner kristi agata pavich boldachi sparks iansi aberkromb kristi agata moriarti liana piuzo piter bigl

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

15 12 20 18 12 13 19 28 18 18 13 10 8 15 16 18 13 18 44 18 12 13 12 11 13 13 15 12 22 38 12 24 15 16

18 15 25 22 14 16 23 35 22 22 16 12 10 18 19 22 16 22 55 22 15 16 14 13 16 16 18 15 27 47 15 29 18 20

9785170779185 9785389104730 9785916781328 9785041107093 9785389030893 9785699908615 9785170884254 9785041139278 9785171188115 9785170986262 9785171112585 9785041091057 9785699868551 9785171014025 9785699982158 9785271402982 9785170927227 58655 9785699884841 9785170917792 9785389012158 9785847509909 9785389090538 68240 9785041098483 9785389117655 9785041028527 9785170871087 9785389130272 9785699979288 9785041050986 9785389089747 9785041047214 9785699482535


მხატვრული ლიტერატურა poslednii pobeg poslednii samurai poslemrak post sdal postaronni mif o sizife kaligula postaronni mif o sizife kaligula padenia poterashka povest o generale danne povesti pokoinova ivana petrovicha belkina poxoroni velikoi mami poxoroni velikoi mami poxoronite menia za plintusom poxvala skuke predbesnik vesni predchustvie ee ne obmanuli predstavlenia prekrasnaia otero prestuplenia i nakazania prestuplenia i nakazania prestuplenia i nakazania prevrashenie prezhde chem ia upadu prezhde chem ikh povesiat pervi zakon kniga 2 pribezhishe pridanoe lokhmatoi obezani prikluchenia geklbera fina prikluchenia sherloka xolmsa prikosnovenie princ gosplana princ ternii pripadok priumfalnaia arka privet mafia prividenia

shevale devitt murakami king stiven kamiu kamiu makgillouei lessing pushkin markes markes sanaev brodski o genri poliakova tatiana dovlatov posadas dostoevski dostoevski dostoevski kafka oliver loren aberkromb iuen kris doncova tven mark doil nort kler pelevin lourens mark chexov remark pisarjevskaia ibsen genrtix

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

20 12 23 31 16 21 12 20 12 24 24 21 18 12 12 15 10 16 18 26 12 13 38 12 8 16 12 26 13 24 10 18 10 8

25 15 28 38 20 26 15 24 14 30 30 26 22 15 15 18 12 20 22 32 15 16 47 14 10 19 15 32 16 29 12 22 12 10

9785699721887 9785389078482 9785040949014 9785170974023 9785170833849 9785170833818 9785040951123 9785367007978 9785699914937 9785271389696 9785271389696 9785170643226 9785445309673 9785040988990 9785041000370 9785389052734 9785170313327 9785699930166 9785171123932 9785699221899 9785389117891 9785699642434 9785699950966 9785040934621 9785040926992 9785847510882 9785389137639 9785170916801 9785699486915 9785918780589 9785170686032 9785171053987 9785170751518 9785998506567


მხატვრული ლიტერატურა prizraki pro fedora ctrelca udalobo molodca pro fedota strelca udalovo molodca pro fedota strelca udalovo molodca proces zamok process prodazhnaia tvar programiruia vselennuiu prokliatoe vremia prorok proshai oruzhie proshchai xeminguei detektiv prosta v meste providenia providenie prozrenie

palanik filatov leonid filatov leonid filatov kafka kafka baiti pol lloid markes djebran kalil djebra kheminguei padura gavalda kuong tong kuong saramago

13 13 15 15 21 12 28 28 23 24 18 12 15 8 12 13

16 16 18 18 26 15 35 35 28 29 22 14 18 10 14 16

9785170906123 9785171034061 9785170327348 9785170321742 9785847509459 9785389049840 9785040889327 9785916717792 9785271406652 9785906791160 9785171126032 9785271263965 9785170890798 9785699897698 9785699897698 9785389153264

psikhologicheskii portret ubiici fbr dokumentalnii d put k diune puteshestvennik puteshestvia tafa putnik pridesh kogda v spa rannie dila puaro raskolotie sni rassechenie stouna

olsheiker duglas begbert djennings geri martin bell genrix kristi agata sheldon sidni vergeze

26 18 37 30 21 12 13 36

32 22 45.9 37 26 15 16 45

9785907149724 9785170466443 9785389049147 9785170773862 9785170759477 9785041003227 9785170903207 9785864717318

rasskaz cheloveka okazavshegosia za bortom korablia rasskaz cluzhanki ravnaia solncu raz dva priazhku zastegni razbitie zviozdi razriv razrushitel korablei razrushitelnica piramid

markes etvut margaret amirezvani anita kristi agata kaufman snuper gogol bachigalupi poliakova tatiana

20 24 12 12 15 12 26 12

24 29 14 15 18 14 32 15

9785170748297 9785041078645 9785389081574 9785041010003 9785171007195 9785389025301 9785040916832 9785041069957

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა remeslo ribka po imeni zaika rizhavolosaia zhenshina rokkamatio iz xelsinki rol chitatelia romeo i julieta roza marena rubaiat ruka kormiashea tebia russkaa poezia serebranogo veka rvannie valenki madam pompadur s chistovo lista s sekundatami i bez S.N.U.F.F safari na cherepashku salo samaia sut samie golubie glaza samouchitel tancev dlia lunatikov saturnalla saxarni kreml sazdanie predstaviwelia dlia planeti vosem schastlivchiki schastlivi princ sedmaia zhertva sekreti ulichnix znakomstv semia korleon semia na zakaz semia o braien semievie separatnii mir serdce zver serebristi luch nadejdi sever i iug

dovlatov doncova pamuk martel eko umberto shekspir king khaiam omar rich doncova poliakova tatiana arinshtein leonid pelevin doncova sorokin djek morisson djeikob mira lourens horfolk sorokin lessing kortasar uaild marinina aleksandra bogachev falko roberts nora dzhenova laiza stivenson nik noulz miuller kvik metiu gaskel

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

12 8 13 13 48 15 24 15 12 12 8 12 18 18 8 12 10 28 34 28 32 20 15 12 12 15 16 12 16 39 20 12 20 12

14 10 16 16 59 18 30 18 15 14 10 15 22 22 10 15 12 35 42 35 39 24 18 14 14 18 20 14 20 48 24 14 24 15

9785389048157 9785040914890 9785389144026 9785699629558 9785170933853 9785171025212 9785170937295 9785041023348 9785699946334 9789939514192 9785699816675 9785041108052 9785988620617 9785699845408 9785040972838 96192 9785170224968 9785041082949 9785389081123 9785389061675 9785171034436 9785367008685 9785171168643 9785847511339 9785699886593 9785699435241 9785699841431 9785040955480 9785699944644 9785699998470 9785171055202 9785367024319 9785389038011 9785389022096


მხატვრული ლიტერატურა sezon kostei sgovar ostalopob shag za chertu shag za krai shagrenevaia kozha shangrenovaia kozha shantaram 2 ten gori sharlott-strit shelkni palcam tolko raz shkatulka jelanii shkola osnovnix ingredientov shliupka sholk shpionski roman shpionski roman shtorm v gavani vetrom sianie siciliec sidkharta silmarilion silnadeistvuishee lekarstvo sinaia boroda sinni mops schastia siplem cheriomuxa snegom sirano de berzherak sirano de berzherak sireni titana zavtrak dlia chempionov sirius eksperimentuet skaji volkam chti ia doma skandal s modiliani skotni dvor esse sluchainaa vakansia smell world ili ia ne zabil smert artura

shennon tul Rushdi salman seskis tina balzak balzak poberts uolles denni kristi agata delakur bauermaister rogan bariko akunin akunin martin king piuzo gesse tolkin xeili vonegut doncova esenin rostan edmon rostan edmon vonegut Lessing Doris kerol rifka brant follett ken oruell rouling suter tolkin

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

21 15 28 32 18 12 33 16 12 15 22 13 12 18 15 26 26 15 15 20 12 15 8 15 10 10 21 21 20 12 21 34 10 22

26 18 35 39 22 15 41 20 15 18 27 16 15 22 18 32 32 18 18 24 14 18 10 18 12 12 26 26 24 14 26 42 12 27

9785389072671 9785171156909 9785367013047 9785699862368 9785171175771 9785389049765 9785389105003 9785170850037 9785041097622 9785699720453 9785699609840 9785389104587 9785389050921 9785170875825 9785170875825 9785170790913 9785171181840 9785699533190 9785170915620 9785170956951 9785170919246 9785171130862 9785040910809 9785847510165 9785445300755 9785389041981 9785170932191 9785367008401 9785699726394 9785171083236 9785179824633 9785389050372 9785699642175 9785170866533


მხატვრული ლიტერატურა smert axilesa smert delo odinokoe smert kommivoajera smert lorda edzhvera smert na nule smert pod maskoi krasoti smert prikhodit v konce smertnici smeshnie liubovi smotri na menia smotritel snaf sneg sniga kilimandzharo snovidenia soavtori sobache serdce sobache serdce sobache serdce ( zelionaia oblojka) sobaka baskervilei sobaka baskervilei sobiratel avtografov sobor parizhskoi bogamateri sobor parizhskoi bogamateri solaris soldat velikoi voini solnce i stal solnechnie chasi solovei soneti soneti sorvat masku stalnaa krisa spasaet mir stalnie serdca cikl mstitelei kniga 1

akunin bredberi rei miller artur kristi agata kristi agata klark meri khiginz kristi agata garittsen kundera kerol djeims pelevin palanik fermin maksans kheminguei roberts nora marinina aleksandra bulgakov bulgakov bulgakov konan doil konan doil smit hiugo hiugo lem stanislav xalprin mark misima xanna sofi xanna shekspir shekspir sheldon sidni garrison garri sanderson

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

15 15 23 12 12 13 12 12 23 12 13 12 15 15 13 12 15 12 13 13 10 12 15 26 15 36 12 20 34 13 15 13 10 24

18 18 28 15 15 16 15 14 28 15 16 14 18 18 16 14 18 14 16 16 12 15 18 32 18 44 15 24 42 16 18 16 12 29

9785815915176 9785699410477 9785170748662 9785041083892 9785040992898 9785699967162 9785041060909 9785389132894 9785389117815 9785171084875 9785389154421 9785170898039 9785890913531 9785171060992 9785040975334 9785699887095 9785847511612 9785847509824 9785847509510 9785367033083 9785389067288 9785367001365 9785041037888 9785041003937 9785170838998 9785699804375 9785389135925 58650 9785864717394 9785699871537 9785699758470 9785170876815 9785699724574 9785389087361


მხატვრული ლიტერატურა stancia baxmach stanu rizhei i miortvaoi kak ti starik i more starik i more zelionia kholmi afriki starikam tut ne mesta statski sovetnik stena steni vselennoi stepnoi volk stichenie obstoiatelstvo stikhotvarenia stikhotvarenia stikhotvarenia skazki poemi stixi dlia tex, kto ne liubit chitat stixi stixi o prekrasnie dame Stixotvorenia sto let odinochestva sto let odinochestva stoia pod radugoi stouner strakh i otvrashenia v las vegase strana chudes bez tarmazov i konec sveta straniki v nochi strannaia istoria dokltara jekilsa i mistera khailda strast novoi evi strazha strazha striptiz zhar ptici sudia i ego palach sumerki supermarket svecha gorela svekhnuvsheesa vremia svet v avguste svetila

zinger danilova anna xeminguei kheminguei makkarti akunin sartr pol melkou gesse marinina aleksandra cvetaeva marina pushkin pushkin shchuplov aleksandr blok edgar allan po markes markes fleg fenni uiliams tompson khanter murakami lambron mark stivenson karter anzhela prechett teri doncova diurrenmatt gluxovski adzuti pasternak dik filip folkner katton elianor

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

18 12 6 15 13 15 15 12 15 12 15 15 26 15 12 15 23 28 26 26 15 16 11 13 28 26 8 12 39 12 13 36 20 13

22 14 7 18 16 18 18 15 18 14 18 18 32 18 14 18 28 35 32 32 18 20 13 16 34 32 10 14 48 15 16 45 25 16

9785751609689 9785041099664 9785170971428 9785170976539 9785389104549 9785815915220 9785170866892 9785170722686 9785170837427 9785699806355 9785040955640 9785040932399 9785040894277 86576 9785389047457 9785699598823 9785170908318 9785171041557 9785864716823 9785170908233 9785170851621 9785041123499 9785170658596 9785040933136 9785171121679 9785040902378 9785699900404 9785389119697 9785170920006 9785389017320 9785389123175 9785040963133 9785170686254 9785389131781


მხატვრული ლიტერატურა svidani c samare svina v apelsinax ili samie iarkie bluda iz svinini T taina galubova poezda taina golubinogo piroga taina otca brauna taina semi ciferblatov tainaia kniga tainaia zhizn pchiol tainstveni paseans tainstvennaia istoria bili miligana talisman tanatonabti tancuiushaia s loshadmi tanec s drakonam tanec blajennix tenei taras bulba tarif na lunnii svet tartuf ili obmanshik tartuf ili obmanshik tashnata tatarskaia pustina zagadka staravo lesa teatralnii roman zhizn gospadina de moliera ten avtora ten vetra ten vetra ten vorona

oxara pelevin kristi agata stiuart djulia Chesterton Gilbert kristi agata samak gregori kidd siu monk gorder iustain kiz daniel king verber bernard moies djodjo martin djon manro elis gogol kiurti moier molier sartr jan pol buccati bulgakov xarvud safon safon briggz patricia

13 20 12 12 28 4 12 12 23 20 18 17 20 29 66 26 12 20 13 13 20 22 15 10 20 31 15

16 25 15 15 35 5 15 14 28 25 22 21 24 36 82 32 15 25 16 16 24 27 18 12 24 38 18

9785170655243 9785699304608 9785389093379 9785040979257 9785389058095 9785883535771 9785041028213 9785040979523 9785389074804 9785367005998 9785699785513 9785170987948 9785170427178 9785389077775 9785170798124 9785389079861 9785389030756 9785367009248 9785389090552 9785389090552 9785170817115 9785171093532 9785170955367 9785389068117 9785170867899 9785170821495 9785170442560

teofil nort kaballa jenshina s androsa nebo moia obit tess iz roda derbervilei ti boishsia timnoti? ti kem voobrajaesh tingl tangl tiomnie taini

yailder tornton gardi sheldon sidni manro elis platova viktoria flinn

18 15 13 26 15 12

22 18 16 32 18 14

9785170644094 9785847508902 9785170891238 9785389081970 9785041082154 9785389137134

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა tisicha blagadarnasti djivs tixii don tolstaia tetrad tomnaia bashnia tomnaia bashnia tonkii raschiot toshnata tot kto znaet perekrostok tot kto znaiet opasnie vaprosi tramvai jelanie noch iguani trapichnaia kukla trening sili mozga luchshie treningi trepet i tma trepet namerenia tretaia devushka tretii glaz almaz tri dnia tri karotkikh slova tri sesrti tri tovarisha tri tovarisha tribuni trilobiti triumfalnaia arka trni istini kniga 2 troia v lodke ne schitaia sobaki troia v lodke ne schitaia sobaki trudno bit bogom trup v biblioteke tureckii gambit tvarci zaklinanii u kogo chto bolit u kromki vodi ubiica ha ulice morg

vudkhaus sholoxov mixail kristof agota king king stiven sheldon sidni sartr marinina aleksandra marinina aleksandra uiliams koul daniel filips grenvil elaiza entoni berdjis kristi agata doncova shlink korter eshli chexov remark remark grishem forti rchard remark sanderson djerom djerom djerom djerom strugackii kristi agata akunin prechett teri dal roald gruen sara po

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

15 36 12 18 40 13 15 12 12 10 13 29 23 21 12 8 10 10 12 23 17 8 31 15 24 12 26 15 12 15 26 12 23 12

18 45 15 22 50 16 18 14 14 12 16 36 28 26 15 10 12 12 14 28 21 10 38 18 29 14 32 18 15 18 32 14 28 14

9785171048044 9785170837984 9785389138902 9785170937288 9785170770670 9785170939466 9785170828036 9785699900572 9785699900527 9785271432101 9785171189754 66928 9785864716984 9785170655182 9785041003180 9785040941629 9785389044845 9785170855872 9785389105324 9785171011864 9785171115692 19092 18676 9785171053987 9785389129955 9785699480913 9785699848744 9785170921591 9785041035075 9785815914797 9785040890842 9785389118058 9785699882076 9785389026780


მხატვრული ლიტერატურა ubiica voin ubiistvo rodjera ekroida ubiistvo v mesopotamii ubiistvo v prikhodnom dvore ubit peresmeshnika ujin ukratitel meduzi gorgoni ulibka 45ogo kalibra uliss ulisse ulitka na sklpone umiraushi mir una i selinjer unesionnie vetrom (kompleqt iz 2 knig) unisionnie vetrom unizhenia i oskorblenie urania uroki dixania urozhai iadovitikh iagodok ustrici pod dojdiom utrachenni simbol utrennaia zvezda uzhasni nevinni uzi krovi uznik neba uznik neba uznik neba v 4:50 s vokzala paddington v doroge v doroge v lovushke v luchax mercaushix luni v neznakomoi komnate v ozhidanii apokalipsusa

sanderson kristi agata kristi agata kristi agata li kharper kox german doncova doncova djoise djeims djoise djeims strugackie martin begbeder mitchell mitchel dostoevski brodski tailer doncova robski oksana den braun braun pirs platova viktoria sheldon sidni safon safon safon kristi agata keruak keruak khitkot uorton deimon gelgut abdulaev chingiz

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

28 12 12 12 24 26 8 8 44 40 12 16 12 40 36 16 18 26 8 10 18 31 15 13 16 27 28 12 12 16 12 8 18 12

35 15 15 15 29 32 10 10 55 50 15 19 14 49 45 20 22 32 10 12 22 38 18 16 20 33 34 15 15 19 14 10 22 14

9785389132665 9785041035013 9785040985876 9785041028084 9785171047214 9785389048102 9785040954223 9785699890002 9785171113438 9785699923434 9785170930241 9785170846108 9785389114883 9785041137038 9785041110765 9785040964260 9785445307808 9785864717486 9785699765249 9785170429868 9785170862177 9785389114418 9785041098001 9785170878192 9785171143923 9785170806362 9785170806362 9785041009885 9785389021112 9785389021112 9785171106683 9785389078468 9785271396007 9785041097875


მხატვრული ლიტერატურა v posteli s king kongom v svobodnem padenii v teni vechnoi krasoti valkirii vce sem voln vce sem voln vdova vechni muzh krotkaia vedenia v psixoanaliz vedma sportobilo veliki gecbi velikii gecbi verdikt veronika reshaiet umiret ves mir teatr ves nevidimi nam svet vesolie pokhoroni vibor sofi vino iz oduvanchikov vino oduvanchika vinovata loj vinovati zvezdi visoki lord vitiaz v tigrovoi shkure vlastelin kolec vne podozrenia vneklasnoe chtenia vo tme edema vo ves golos voina i mir voina i mir 1 da 2 ertad voina i mir 1da 2 tom volchaia tropa volkhv

doncova litvinovi bu ketrin koelio glattauer daniel glattauer daniel barton fiona dostoevski froid koelio ficjerald ficdjerald grishem koelio akunin dorr entoni ulickaia stairon bredberi rei bredberi rei lokxart grin kanavan rustaveli tolkin diuran sabin akunin beket kris maiakovski tolstoi lev tolstoi lev tolstoi lev luis bet faulz jon

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

8 12 14 18 16 8 12 12 13 18 12 16 15 18 18 18 15 18 20 15 16 20 10 39 40 12 18 24 15 45 47 36 23 18

10 14 17 22 20 10 14 14 16 22 15 20 18 22 22 22 18 22 24 18 20 25 12 48 49 14 22 30 18 56 58 44 28 22

9785040933808 9785041027377 9785699730797 9785170717255 9785699468232 9785699690176 9785040887729 9785389101302 9785389106697 9785170876372 9785170923045 9785041044756 9785171114657 9785170892334 9785815915046 9785389118102 9785171112653 9785170659432 9785041053703 9785699946938 9785170867868 9785170867134 9785170297054 9785890914835 9785170893225 9785171169688 9785170938124 9785170871773 9785041024383 9785699524761 9785041079079 9785170607648 9785171036560 9785699821198


მხატვრული ლიტერატურა volki kalii volshebnaia gora voobrazhaemii drug vopros finklera voskresenia vosplameniaushaia vospominania neblo\agobospitanogo cheloveka vosstanie angelov vosxod vot ia vozmushchenie vozvrashenia so zviozd vozvrashenie semuelia leika vozvrashenie sherloka xolmsa vplesk iarosti vrata anubisa vsa korolevskaa rat vsadnik bez golobi vse ogni ogon vseobshaia istoria liubvi vsio predelno vsio sama vstrechennoe i nevstrechennoe vtoraia akademia vtoroi udar gonga vvoina mirov pervie ludi na lune vzletaut golubi Windows on the world xishnik xoroshii den dlia kenguru xranitelnica tain xroniki razdolbaa poxoronite menia za plintusom xroniki tisiachi mirov yelbek kakon est

king mann tomas chobski stiven djeikobson tolstoi king stiven begbeder frans anatol xislop viktoria foer rot filip lem stanislav vingfild jeni xolms strong pauers tim uorren rid main kortasar akerman diana king klark meri khigins danelia galina azimov kristi agata uels aboni begbeder djeninngs geri murakami morton sanaev martin nogez

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

18 26 34 10 14 24 21 8 29 16 18 12 12 15 5 26 12 14 18 31 15 12 28 24 12 16 18 12 48 26 28 26 26 13

22 32 42 12 17 29 26 10 36 20 22 14 14 18 6 32 14 17 22 38 18 14 35 29 15 20 22 15 59 32 35 32 32 16

9785170925650 9785170733484 9785041050320 9785389037526 9785389044104 9785171011758 9785389112308 9785389081161 9785389097872 9785040948024 9785367008180 9785170591916 90076 9785367033090 9785170348251 9785040977666 9785170418398 9785041063986 9785171006464 9785389133013 9785170940691 9785041035969 9785170537532 9785040947812 9785040971961 9785170937622 9785751611880 9785389032804 9785389112278 9785699933570 9785699871889 9785170779406 9785170808977 9785975700469


მხატვრული ლიტერატურა za ciganskoi zvezdoi kochevoi za spichkami zagadki lubvi zagadochnaia istoria benzhamina bartona zagadochnaia proisshestvie v stailze zagadochni dom na tumanom utiose zakliatue satani zakon triekh otricanii zamok noveli zamok prevrashenie i dr zamok v pireneiax zamok v pireniax zaoiski iz miortvova doma zapadnia dlia zolushki (16+) zapadnie zemli zapiski o sherlok xolmse zapiski o sherloke xolmse zapliv zapomni menia navsegda zapovednik goblinov zapovednik goblinov zavadnoi apelsin zavadnoi apelsin zavodnoi apelsin zavtrak dlia che,pionov zelionaia milia zelioni shater zerkalo dlia nevedimki zerkalo na odnu rol zerkalo zagadok zhazhda liubvi zhelat nevozmozhno zhemchuzhnie teni zhena maivo muzha

kipling lassila radzinskii ficdjerald kristi agata lafkraft eko umberto marinina aleksandra bulgakov kafka gorder iustein gorder iustein dostoevski japrizo berrouz uiliam doil konana doil sorokin diuran sabin saimak saimak klifford berdjes berjhes entoni berdjes vonegut king stiven ulickaia stipanova tatiana stipanova tatiana gorder iustein misima ostrovskaia ekaterin litvinovi korri

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

10 12 17 13 13 12 48 12 12 16 18 10 16 17 12 12 15 16 12 15 10 16 17 14 15 26 22 12 12 10 12 12 12 12

12 14 21 16 16 15 59 14 14 19 22 12 20 21 15 15 18 19 14 18 12 19 21 17 18 32 27 14 14 12 15 14 14 14

9785699681365 9785389080843 9785170471607 9785041005863 9785041110185 9785389088610 9785171005290 9785699887088 9785847509978 9785847508483 9785367011050 9785367024395 9785040966578 9785837005091 9785170677191 9785389104525 9785367033076 9785170496662 9785171205706 5329006058 9785329006056 9785170801091 9785170799749 9785170801091 9785170892976 9785170853489 9785171096298 9785041061234 9785041092153 9785367024388 9785389121126 9785041038175 9785041056582 9785171199708


მხატვრული ლიტერატურა zhena putishestvinika vo vremeni zhena smotritela zooparka zhenshina prestupnica i prostitutka zhenshini zhizn korotka zhizn nasikomikh zhizn vzaimi zhutko gromko i zapredelno blizko

niffenegger odri akerman lombrozo blokh bukovski dovlatov pelevin remark foer

28 12 26 20 12 16 12 23

35 14 32 24 14 20 15 28

9785389097797 9785389156913 9785907211056 9785699950027 9785389048140 9785171022921 9785170782796 9785699691098

zijn devida kopperfilda rasskazanna im samim 2 toma ziloniaia mila zima trevogi nashei zimniaia skazka zlo pod solncem zmeya znak chetiriox znakomtes mister muliner zoikina kvartira zolotoi gorshok kroshka caxec zolotoi pesok vremini zolotoi sin zolotoi telionok zolotoi telionok zolotoi telonok zolotoi xram zov kukushki zov kukushki zrelost zvanok za vash schiot zvezda napast kn3 mstiteli zvezdochka zviozdi svetiat vniz zviozdnaia pil zvozdnaia pil

dikkens king stiven steinbek xelprin mark kristi agata sapkovski doil vudkhaus bulgakov mixail gofman litvinovi braun pirs ilf i petrov ilf i petrov ilf petrov misima lavkraft lavkraft de bouar ctivenson braian sanderson lindkvist sheldon sidni geiman geiman

36 14 15 34 12 18 13 15 12 12 12 26 13 16 12 13 15 26 40 28 24 26 13 23 13

45 17 18 42 15 22 16 18 15 14 14 32 16 19 14 16 18 32 49 34 29 32 16 28 16

9785170638628 9785170867264 9785170983810 9785699713950 9785041035020 9785170715787 9785389143913 9785171121020 9785389041530 9785389021013 9785041019167 9785389084605 9785847509268 9785847508681 9785389071179 9785389119819 9785170992027 9785041043759 9785699873753 9785041071707 9785389144415 9785389064256 9785170871636 9785171034030 9785170963416

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა razriv s jizniu na edine schastlivaia rossia sin skotni dvor smilla i io chuvstva snega belaia gvardia bez krovi bruklin gospoja bovari i povsiudu tleiut pojari ia siju na beregu stixotvorenia i poemi stradania iunogo vertera strelok izbrannie komedii jelezni vek kartina mira katushka sinix nitok kolleqcia piesi domashni ogon chelovek nevidimka mashia vremeni dva larca nefritovi i beriuzovi empair folz ubiistvo vostochnom eksprese draiv zapiski primata

lelich xanna akunin chxartiSvili maier oruel xiog bulgakov barikko toibin flober ing galiego esenin gete king lope de vega kutzee klain tailer pinter shamsi uels russo kristi pink sapolski

10 31 37 34 15 36 13 10 26 15 34 23 15 23 21 15 13 28 31 18 28 13 13 35 12 37 34

12 38 46 42 18 45 16 12 32 18 42 28 18 28 26 18 16 34 38 22 35 16 16 43 15 46 42

9785864715437 9785864717929 9785815914308 9785864717110 9785171126049 9785890915009 9785847511704 9785890913456 9785864717226 9785847506908 9785864717943 9785837005367 9785171089641 9785847508414 9785171006259 9785847511469 9785942787905 9785864717783 9785864717295 9785367000979 9785864717974 9785847511490 9785837005053 9785864718070 9785040889549 9785961470956 9785916717952

იტალიურად, ფრანგულად, ესპანურად Benni,Il bar sotto il mare Pirandello,Sei personaggi Tabucchi,Sostiene Pereira

stefano benni luigi pirandello antonio tabucchi

22 17 20

27 21 24

9783150197646 9783150198483 9783150198599

Poem of my Cid (Selections) - Poema de Mio Cid (Selec

stanley appelbaum

10

12

9780486440163

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


მხატვრული ლიტერატურა Sender,Réquiem por u.campesi Villanes Cairo,Retorno libe. Adam,Je vais bien Antechrista Ayme ,Le Passe-muraille Benchetrit,Coeur en dehors Boileau/Narc,Fusil a flèches De Vigan,No et moi Delerm,C'est bien Gavalda,Je l'aimais Gavalda,L'Echappée belle Grimbert,Un secret Guene,Kiffe kiffe demain Houellebecq,Extension d.dom. Houellebecq,Soumission La Fontaine,Fables Laurain, Chapeau de Mitterrand Le Clezio,Villa Aurore Maupassant,Boule de suif Modiano,Dora Bruder Mourlevat,Lenfant Ocean Roger,La tête en friche Rostand,Cyrano de Bergerac Schmitt,La rêveuse d'Ostende Schmitt,Le sumo qui ne... Schmitt,L'enfant de Noé Schmitt,Les dix enfants.. Simenon,Amoureux Mme Maigret Smadja,Il faut sauver Said

ramon j.sender carlos cairo olivier adam amelie nothomb marcel ayme samuel benchetrit pierre boileau delphine de vigan philippe delerm Gavalda Gavalda philippe grimbert faiza guene houellebeq houellebeq jean de la frontaine antoine laurain le clezio maupassant patrick modiano mourlevat marie-sabine roger edmond rostand eric schmitt eric schmitt eic schmitt eric schmitt geogres simenon brigitte smadja

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

12 20 14 15 12 23 11 23 12 17 17 15 15 20 28 11 20 15 11 17 17 20 17 24 13 17 15 10 12

15 24 17 18 14 28 13 28 14 21 21 18 18 25 34 13 25 18 13 21 21 25 21 30 16 21 18 12 15

9783150197509 9783150199282 9783150197233 9783150197394 9783150091791 9783150198322 9783150092699 9783150197912 9783150197226 9783150197653 9783150197899 9783150197318 9783150197905 9783150090916 9783150199220 9783150091821 9783150199343 9783150198551 9783150090114 9783150199084 9783150091173 9783150198193 9783150090268 9783150197608 9783150197936 9783150091470 9783150198780 9783150092910 9783150197370


გამომცემლობა "აგორა"

საფესტივალო ფასი

ავტორი

წიგნი

აიფენ თუნჩი

მწვანე ფერიის ღამე

ალბერ კამიუ

ამბოხებული ადამიანი

14 http://www.agorabooks.ge/ka/books/214

ალბერ კამიუ

გადასახლება და სამეფო

11 http://www.agorabooks.ge/ka/books/173

ალბერ კამიუ ალბერ კამიუ ალბერ კამიუ ალბერ კამიუ ალბერ კამიუ

დაცემა კალიგულა რეკვიემი მონაზონისთვის სარჩული და პირი სიზიფის მითი

11 8 8 10 12

ალბერ კამიუ

უცხო

12 http://www.agorabooks.ge/ka/books/175

ალბერ კამიუ ალბერ კამიუ

ქორწინება. ზაფხული შავი ჭირი

11 http://www.agorabooks.ge/ka/books/177 12 http://www.agorabooks.ge/ka/books/216

ალფრედ ჰიჩკოკი

ჩემი საყვარელი მკვლელობები, 1

12 http://www.agorabooks.ge/ka/books/52

ალფრედ ჰიჩკოკი

ჩემი საყვარელი მკვლელობები, 2

13 http://www.agorabooks.ge/ka/books/221

ამელი ნოტომი ამინ მაალუფი

საწვავი ტანიოსის კლდე

4 http://www.agorabooks.ge/ka/books/191 13 http://www.agorabooks.ge/ka/books/231

ანტონ ჩეხოვი

ჩეხოვის მოთხრობები (რუსულად)

11 http://www.agorabooks.ge/ka/books/144

5 http://www.agorabooks.ge/ka/books/225

აჰმედ ჰამდი თანფინარი სიმშვიდე ბირჰან სომნეზი სტამბოლი, სტამბოლი, გაეტან სუსი გიორგი ეკიზაშვილი დანიელ პენაკი დანიელ პენაკი

ლინკი

http://www.agorabooks.ge/ka/books/181 http://www.agorabooks.ge/ka/books/96 http://www.agorabooks.ge/ka/books/125 http://www.agorabooks.ge/ka/books/171 http://www.agorabooks.ge/ka/books/179

7 http://www.agorabooks.ge/ka/books/142 5 http://www.agorabooks.ge/ka/books/226

გოგონა რომელსაც ძალიან უყვარდა ასანთი შორეული ჰანგები კამო ანუ საუკუნის იდეა კამო და მე

4 11 5 5

http://www.agorabooks.ge/ka/books/54 http://www.agorabooks.ge/ka/books/223 http://www.agorabooks.ge/ka/books/36 http://www.agorabooks.ge/ka/books/58

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


გამომცემლობა "აგორა"

დანიელ პენაკი დანიელ პენაკი დიმა თოფურიძე დონალ რაიანი ევი ვაილდი ერჟე ვათანდაში

კამოს გაქცევა ძაღლი ძაღლი ანიდან ჰოემდე გული ფრიალებს ყველა ჩიტი გალობს ფარაონის სიგარები, ტენტენის თავგადასავალი ვათანდაში

5 6 9 6 6

http://www.agorabooks.ge/ka/books/209 http://www.agorabooks.ge/ka/books/90 http://www.agorabooks.ge/ka/books/203 http://www.agorabooks.ge/ka/books/217 http://www.agorabooks.ge/ka/books/218

ვახტანგ იმნაიშვილი

ქართული მართლწერის სადავო საკითხები

იზაბელ ვერი

უძვლო მერლინი

იტალო ზვევო იტალო კალვინო იტალო კალვინო ლაფონტენი

ძენოს თვითშემეცნება ბარონი ხეზე განახევრებული ვიკონტი ლაფონტენის იგავები

7 11 8 12

ლევ ტოლსტოი ლორან გოდე მარია მეტლიცკაია

ტოლსტოის მოთხრობები (რუსულად) სკორტების მზე დედამთილის დღიური

11 http://www.agorabooks.ge/ka/books/146 5 http://www.agorabooks.ge/ka/books/76 7 http://www.agorabooks.ge/ka/books/38

მარკ ლევი

მომავალ შეხვედრამდე

მიშელ უელბეკი

ბრძოლის ველის განვრცობა, ახალი

12 http://www.agorabooks.ge/ka/books/202

მოლიერი ოლივიე როლენი პატრიკ მოდიანო პიერ პეჟუ

6 3 8 12

ჟაკლინ სირაძე ჟან პოლ სარტრი

დონ ჟუანი მეტეოროლოგი ბნელი ჯიხურების ქუჩა რა ხდება ზეცაში ჩემი გორა მბორგალი, ჯაზი, პოსტმოდერნიზმი და კორიდა ცხრაკლიტული

ჟან პოლ სარტრი

ალტონელი განდეგილები

5 http://www.agorabooks.ge/ka/books/199 5 http://www.agorabooks.ge/ka/books/64 12 http://www.agorabooks.ge/ka/books/6 6 http://www.agorabooks.ge/ka/books/150 http://www.agorabooks.ge/ka/books/48 http://www.agorabooks.ge/ka/books/215 http://www.agorabooks.ge/ka/books/42 http://www.agorabooks.ge/ka/books/230

7 http://www.agorabooks.ge/ka/books/120

http://www.agorabooks.ge/ka/books/193 http://www.agorabooks.ge/ka/books/46 http://www.agorabooks.ge/ka/books/22 http://www.agorabooks.ge/ka/books/224

10 http://www.agorabooks.ge/ka/books/228 6 http://www.agorabooks.ge/ka/books/103 https://www.facebook.com/agorageo/photos/a.10277 10 73123953156/3635205253209917

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


გამომცემლობა "აგორა"

ჟან ტიულარი ჟიულ რომენნი

ნაპოლეონი, კნოკი

12 http://www.agorabooks.ge/ka/books/195 3 http://www.agorabooks.ge/ka/books/109

ჟოელ დიკერი როლან ბარტი

სიმართლე ჰარი კებერის საქმის შესახებ მითოლოგიები

10 http://www.agorabooks.ge/ka/books/33 12 http://www.agorabooks.ge/ka/books/12

როლან ბარტი რომენ გარი რომენ გარი რომენ გარი

ფრაგმენტები შეყვარებულის საუბრიდან დაპირება განთიადისას მშვიდობით გარი კუპერ ფრანები

12 7 7 9

რომენ გარი რომენ გარი სებასტიან ჟაპრიზო სიმონიძე. ყირმელაშვილი ფოლ ქლივი ფრედ ვარგასი ფრედ ვარგასი ფრედ ვარგასი ფრედ ვარგასი ფრედ ვარგასი

ქალის ნათელი ცის ფესვები ხაფანგი კონკიასთვის

4 http://www.agorabooks.ge/ka/books/8 12 http://www.agorabooks.ge/ka/books/185 8 http://www.agorabooks.ge/ka/books/160

ქართული ტრადიციული კერძები დამლაგებელი აკრძალული ადგილი ლურჯი წრეები მარადიულ ტყესა შინა მაქცია ნეპტუნის ქარიშხლები

9 8 13 9 9 9 9

ფრედ ვარგასი

წადი სწრაფად დაბრუნდი გვიან

შარლ ფერდინან რამიუ დერბორანსი ჩილერ ილჰანი გადასახლება ბავშვი რომელიც ძაღლების ენაზე ჯოანა გრუდა ლაპარაკოდა ჰაქან გიუნდაი დასაბამიდან დასასრულამდე ჰაქან გიუნდაი ზიანი ჰაქან გიუნდაი კიდევ ჰაქან გიუნდაი მალაფა

http://www.agorabooks.ge/ka/books/212 http://www.agorabooks.ge/ka/books/2 http://www.agorabooks.ge/ka/books/140 http://www.agorabooks.ge/ka/books/183

http://www.agorabooks.ge/ka/books/32 http://www.agorabooks.ge/ka/books/18 http://www.agorabooks.ge/ka/books/220 http://www.agorabooks.ge/ka/books/162 http://www.agorabooks.ge/ka/books/167 http://www.agorabooks.ge/ka/books/50 http://www.agorabooks.ge/ka/books/68

8 http://www.agorabooks.ge/ka/books/165 3 http://www.agorabooks.ge/ka/books/66 6 http://www.agorabooks.ge/ka/books/156 7 6 5 6 7

http://www.agorabooks.ge/ka/books/205 http://www.agorabooks.ge/ka/books/62 http://www.agorabooks.ge/ka/books/227 http://www.agorabooks.ge/ka/books/44 http://www.agorabooks.ge/ka/books/148

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


საბავშვო ლიტერატურა

დასახელება ქართულად ÃÄÃÀËÆÄ ÃÀÅÉÐÀÅ ÔÄÞÑ ÃÀ ÜÀÅÀÊ ÉÀÒÄÁÇÀÌ ÁÀÅØÅÈÑ ÈÌÒÄÊÄÕÒÓÀÊÓÐÈ ÂÀÌÅÈÇÀÐÄÁÀ ÅÀÐÑÉÅÊÀÅÓÐÈ ËÃÈÌÀÐÄ ÅÄÔÞÈÑÒ×ÀÍÑÀÌÈ ×ÅÄÊÀÑÀÇÅÈÑ ÄÐÇÈ ÍÐÈ ÑÀËÈ one two three ÁÈÁÈ ÁÈÓÉÄÌÈÑ ßÀÃÍÑÌÓÐÈ ÁÈÁÊÈÍÄÇÀÉÀ ÂÈÅÈ ÙÈÖÅÈÌÀÛÄ, ËÇÄÁÈÑÀ ÃÀ Ò×ÄÄÁÈÑ ÀË ÆÖÀÎÐÄÁÈ ÓÀÈÊÃÈ ÀÌÁÀÌÇÕÄÁÀ ÀÌÁÀÌÈ ÄÐÇÀà ÅÈÑÜÀÅÊÍÇ ÉÈÇÞÅÀ ÀÌÁÀÌÈ ÄÐÇÀà ÅÈÑÜÀÅÊÍÇ ÜÄÐÀ ÃÍÕÒÍÐ ßÄÉÈÊÈÑÀ ÃÀ ËÈÑÒÄÐ ¼ÀÈÃÈÑ ÓÚÌÀÓÐÈ ÇÀÅÂÀÃÀÑÀÅÀÊ ÄÑÀÓÁÐÄÇ ÁÀÅØÅÄÁÑ ËÀÇÄËÀÒÈÉÀÆÄ ÁÓÁÓÑÈÉÀÑ ÇÀÅÂÀÃÀÑÀÅÀÊÈ ÃÀ ÁÄÅÐÈ ÑÞÅÀ ÑÀÈÌÒÄÐÄÑÍ ÀËÁÀ ÇÀËÀØÈ ÑÈÒ×ÅÍÁÀÌÀ ÙÀÌÇÈÇ ÇÀÔÊÈÑ ÔÓÊÈ ÀÌÓ ÇÄÇÐÈ ÑÀËÄÔÍÑ ÀËÁÀÅÈ ÐÈÉÈ ÒÈÉÈ ÒÀÅÈ È×Í ÃÀ ÀÐÀ È×Í ÐÀ ÈÂÀÅ-ÀÐÀÉÄÁÈ ÉÀÐÊÈ ÀÌÒÍÌÈ ÑÀÐÀ ÍÊÈÅÈÀ ÃÀ ËÀÇÈ ÜÈÌÀËÛÖÅÀÐÈ ÎÀÎÀ ËÆÄ ØÈÌÀ ÃÀ ËÆÄ ÂÀÐÄÇÀ

ავტორი

ფასი (ფასდაკლებ ით)

ფასი

კოდი

ÁÀÂÐÀÒÈÍÌ-ÁÀÁÀÃÈØÈ ÐÍÃÀÐÈ ßÀÌÈ

5 4

6 5

889 214

ÁÄÐÛÄÌÈØÅÈÊÈ ÇÄÀ ÙÓÁÈÌÈØÅÈÊÈ ÄÊÈÑÍ ËÓßÈÐÈ ÕÄÇÄÅÀÌ ÁÈÜÀÛÄ ÌÄÊÈ

16 10 8 9

20 12 10 11

9789941276934 9789941087226 9789941278778 9789941812712

ÂÍÐÃÄÐÈ ¼ÀÂÄÐÓÎÈ

10

11.6

17807

ÄÌÃÅÀÈÑÈ ÑÀËÓÄÊ ÙÈÖÅÈÌÀÛÄ,

8 10 6 36 24

9.3 11.9 6.5 45 29

9789941046988 9789941911392 9789941096839 6942248800414 6942248800421

ÑÒÈÅÄÌÑÍÌÈ ÀÁÀÉÄÊÈÀ

10 27

11.6 33

9789941176968 9789941825637

ËÓßÈÐÈ ÕÄÇÈ

10 33

11.6 41

9789941816895 18

3 2 5 9

3 2.5 6 10.5

9789941809767 9789941099779 227 13035

13 8

16 9.5

9789941054273 9789941278167

ËÈÌÃÈÀØÅÈÊÈ ÆÀÆÀ ÉÈÎÊÈÌÂÈ ÐÍÃÀÐÈ ßÀÌÈ ÜÄÐÄÇÄÊÈ ÀÉÀÉÈ ÁÄÕÑÄÊÈ ÄÅÀ ÙÈÖÅÈÌÀÛÄ

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


საბავშვო ლიტერატურა ËÀËÊÀÉÓÃÀ ÑÞÅÀ ÆÖÀÎÐÄÁÈ

ÊÍËÍÓÐÈ ÈÐÀÉÊÈ

8

9.9

ËÄÊÌÈÑÔÄÐÈ ÈÄÁÈ. IBN: 978-9941-480-33-1 ÍÌÈÀÌÈ ÄÑËÀ ËÄÒ×ÅÄÊÄÁÈÑ ÂÀÌÅÈÇÀÐÄÁÀÆÄ ËÓØÀÍÁÀ 34 ÜÊÈÑ ÀÑÀÉÈÑ ÁÀÅ ÕÓÐÞÓÊÈ ÊÈÀ ×ÓÔÀÐÀÛÄ ÉÍÁÀ ÁÀÁÓ ÑÀÞÀÊÈÑÍ ÀËÍÚÀÌÄÁÈ ÝÓËÁÓÐÈÛÄ ÉÍÁÀ

20

24.9

9789941480331

3 4

3.5 4

2239 92452

ÊÍÐÀÌÂÀ ËÀÑÀÐÈÌÈ ÃÀ ÃÀÐÒÀÌÈÀÌÂÈ ÈÕÄÇ ËÆÄ ÃÀ ÀÕÄÇ ÃÄÃÀ ËÛÈÅÄÁÈ ÌÀÝÐÈÑ ÜÈÂÌÈ ÑÀÁÀÅØÅÍ ÊÄÂÄÌÃÄÁÈ ÈÄÑÍÑ ÁÀÅØÅÍÁÀ ÃÀ ×ÐËÍÁÀ ÑÀÊÈ ÉÍÊÞÄÊÈ ÑÀØÍÁÀÍ ÑÈËÖÄÐÀ ÑÀÞÀÐÄÁÀ ÁÀÅØÅÄÁÈÑÇÅÈÑ ÑÀÞÀÊÈÑÍ ËÀÐÚÅÊÄÁÈ ÑÈÉÄÇÈÑ ÃÖÄ ÑÎÀÐÑÓÊÈ ÆÖÀÎÐÄÁÈ ÕÀÐÀÅÀÌÈ ÔÄÐÀÃÈ ÆÖÀÎÐÄÁÈ (ÐÁÈÊÈ ×ÃÈÇ) ØÅÈÊÈØÅÈÊÄÁÑ ØÄÌÈ ÀËÁÀÅÈ ØÄÌÈ ÀËÁÀÅÈ 2 ÔÐÓ ÂÈ ÃÀ ÑÞÅÄÁÈ ÔÓÊÈ ÑÈ×ÅÀÐÓÊÈ ÃÀ ÐÀ ÇÕËÀ ÓÌÃÀ ËÉÅÊÄÊÍÁÀ ØÓÕÈÔÄ shelkunchik i mishini karol

ÊÈÌÃÂÐÄÌÈ ÁÀÐÁÐÍ ÞÍÐÌÀÓÊÈ ÅÀÏÀ ÁÄÐ̼ÄËÈ ÑÒÄÔÀÌÈ

13 8 15 20

16 9.9 17.7 25

1986 9789941442438 9789941024085 9783788631772

ØÒÐÀÈÒÈ ÈÀÉÍÁ ÐÓÑÈÀØÅÈÊÈ ÊÈÀ ÃÈÉÄÌÑÈ

ÉÀÊÀÌÃÀÛÄ ÀÌÀÑÒÀÑÈÀ ÇÀР-ÊÍÁÏÀÌÈÛÄ ÂÈÍÐ ¼ÀÓÔÈ ÈËÀÌÒ ÆÈÄÃÍÌÈÑÈ ËÀÊÀÖÓÐÀÛÄ ßÓËÁÄÐ ËÓßÈÐÈ ÕÄÇÈ ËÓßÈÐÈ ÕÄÇÈ ÙÓÁÈÌÈØÅÈÊÈ ÄÊÈÑÍ

6 12 9 19 32 7 10 11 3 4 8 11 10

6.6 15 10.9 23 39 8.3 12 12.9 3 5 10 13 12

60746 7959 9789941923456 3420 6942248800438 9789941480089 60114 9789941917929 9789939512426 84859 9789941274374 9789941802577 13939

ËÓßÈÐÈ ÕÄÇÈ ÂÄÊÀØÅÈÊÈ ËÀÈÀ gofman

10 8 8

11.6 9.5 10

9789941820779 9789941961311 9785847511568

ÛÅÄÊÈ ÁÄÐÛÌÓÊÈ ËÈÇÍÊÍÂÈÀ (Ì.ÉÓÌÈ) ÜÈÂÌÈ ÙÅÄÌÈ ÇÍÅÊÈÑ ÁÀÁÓÀ ÜÈÌÜÉÊÀÁÈÑ ÕÍÞÈ ÚÈÚÕÌÀ ÚÈÉÍÑ ÚÈÑÕÅÄØÄÇÈ

ÉÓÌÈ ÂÍÂÁÀÈÛÄ ÞÀÇÓÌÀ ÂÄÊÀØÅÈÊÈ ÌÀÈÐÀ ÂÓÊÄÓÐÈ ÅÀÑÈÊ

15 11 20 8

17.9 13.2 24.9 9.9

9789941923418 9789941094354 9789941818363

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


საბავშვო ლიტერატურა

ÚÈÚÕÌÀÑ ÇÀÅÂÀÃÀÑÀÅÀÊÈ ინგლისურად 1000 Sticker Dress-Up Fashion Designer 1001 Sticker: Disney Pixar Adventures of Robin Hood Alana Dancing Star: Viennese Waltz Alice in Wonderland (incl cd) Alice's Adventures In Wonderland Amazing Alphabet Away in a Manger (sound book) Ballerina Sticker Handbag Barbie: Princess & the Popstar Charm Board Beast Quest: Muro the Rat Monster Beast Quest: Soara the Stinging Spectre bedtime stories Blyton Adventure: Castle of Adventure Blyton Adventure: Circus of Adventure Blyton Adventure: Island of Adventure Blyton Adventure: Mountain of Adventure Blyton Famous Five: Five Go Down To The Sea Blyton: Famous Five Are Together Again Blyton: Famous Five Fall Into Adventure Carry & Play Christmas Sticker & Activity Christmas Sticker Activities Christmas Sticker Activity Book DC Wonder Woman Ultimate Guide Deck the Halls (sound book) disney collection Disney Junior: Playtime Story Pack Disney Minnie: My Purse Book

ÀÑÊÀËÀÆÈØÅÈÊÈ ÅÊÀÃÈË

carroll

blade adam blade adam blyton blyton blyton blyton blyton blyton blyton

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

14

16.5

9789941442759

8 10 26 10 20 15 10 14 10 9 10 10 13 12 12 12 12

10 12 32 12 24 18 12 17 12 11 12 12 16 15 15 15 15

9781472391667 9781788108904 9781408349878 9780571259939 9781786705891 9781843443971 9788193281390 9781785577741 9781786707048 57984 9781408307243 9781408340882 4007148053833 9781447205241 9781447220633 9781447205234 9781447220640

12 12 12 10 8 8 8 32 14 20 20 12

15 15 15 12 10 10 10 39 17 25 24 15

9781444927542 9780340681268 9780340681145 9781408864111 9781782969082 9781848959224 9781849152778 9780241285312 9781785577758 9781783438921 9781472317254 9781472341129


საბავშვო ლიტერატურა Disney Moana: Activity Tin Disney Moana: Book of Destiny

19 12

22.72 14

9781474826716 9781474852883

Disney Pixar Brave: Merida's Book of Secrets Disney Princess: Cinderella Disney Sofia tom and jarry

12 12 10

14 15 12

9781445465326 9781474898669 10077

Disney The Good Dinosaur: Book of the Film Disney: Frozen (Book of the Film) Disney: Infinity Play Without Limits Character Encycl Disney: The Jungle Book Drawing Christmas Dumbo EDGE: I HERO: Legends: Freya EDGE: I HERO: Legends: Hercules english books Famous Five: Five Go To Mystery Moor First Christmas Library

11 10

13 12

9781474800860 9781472325204

24 12 10 16 10 10 12 12 31

29 15 12 20 12 12 14 15 38

9781474898584 9781782021339 9781789055290 9781445152370 9781445152288 57976 9781444935134 9781785578052

26 10

32 12

9781760062965 9781472908476

10 14 12 20 12 20 40 23 24 12 13

12 17 15 25 15 25 50 28 30 15 16

9780007578450 9781785577659 9781474857017 9788182529571 9781788109512 9781445441627 9780241300817 9781780972275 9781409345763 9781408347515 9780500515709

Floor Puzzle: Head To Tail- My Country Train Gunpowder Plot - A Time For Treason Hobbit: The Battle of the Five Armies (Movie Storyboo Jingle Bells (sound book) Letter to Santa Little Prince Magical Bath Book: Turbo Turtle Magical Christmas Tales Marvel: Black Panther The Ultimate Guide monster creativity book Muppets Character Encyclopedia My Little Pony: Magical Sound Book My Monster Notebook

blyton

exupery

craig shemin

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


საბავშვო ლიტერატურა Paper Aliens Peppa & Friends: Zoe Zebra Peppa Pig: Best Pet Peppa Pig: Daddy Pig Gets Fit Peppa Pig: Happy Holidays Peppa Pig: Wonderful Weather Peter Rabbit Tale: Happy Birthday! Pocket Fairytales: Cinderella Pocket Fairytales: Hansel & Gretel Sea Quest: Fangor the Crunching Giant Sea Quest: Gubbix the Poison Fish Secret Seven Star Wars Geektionary Star Wars Rebels: Rise of the Rebels Storybook Collection Team Hero: Battle for the Shadow Sword Team Hero: Falcon of Fury Team Hero: Fight for the Hidden City Temple Run: Castle Chase Temple Run: Doom Lagoon Temple Run: Volcano Island

16 8 8 8 8 8 12 12 12 10 10 12 24 10 18 10 10 10 12 12 12

19 10 10 10 10 10 15 15 15 12 12 15 30 12 22 12 12 12 15 15 15

9781782403630 9780241404225 9780723298007 9780723297956 9780723298076 9780723298052 9780241402436 9781783702459 9781783702473 9781408340998 9781408328675 9780340680919 9781405284790 9781405275804 57953 9781408343517 9781408343630 9781408343593 9781405276337 9781405275002 9781405276344

Heavenly morpurgo

10 16 16 20 13 12

12 20 20 25 16 14

9780857511454 9780241196458 9781409352600 9780141338606 9781782064282 9781406378726

WHAT CAN YOU DO WITH OLD RED SHOE? When We Were Very Young Winnie-the-Pooh Classics Box set

milne milne

16 15 47

20 18 58

9780805082906 9780603572661 9780603572685

Winnie-the-Pooh Classics: House At Pooh Corner

milne

15

18

9780603572654

Transformers Prime: Bulkheads's Biggest Battle Ultimate Factivity Collection: Lego Ninjago Ultimate Factivity Collection: Star Wars Vampire Academy Graphic Novel Vivien's Heavenly Ice Cream Shop Walker Readers: Cool as a Cucumber

blade adam blade adam blyton

blade adam blade adam blade adam

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


საბავშვო ლიტერატურა Winnie-the-Pooh Classics: Now We Are Six Winnie-the-Pooh Classics: Now We Are Six Winnie-the-Pooh Classics: Winnie-the-Pooh Winnie-the-Pooh Classics: Winnie-the-Pooh

milne milne milne

15 15 12 15

18 18 15 18

9780603572678 9780603572678 9780603572647 9780603572647

რუსულად 100 liubimikh stikhov i skazok

chukovski

15

18

9785171150099

alisa v strane chudes alisa v zazerkalie ill. kazakob alisa v strane chudes ill studio alisa v strane chudes ill. patelinoi alisa vstrane chudes alisa vstrane chudes bukvar s ochen krupnimi bukvami chto takoe khorosho i chto takoe plokho doktor aibolit dvafcat tisiach lei pod vodoi frankenshtein glaz razuma ia rastu igraem c bukvami i slovami kradenoe solnce stikhi i skazki legendi i mifi drevnei grecii luchshie skazki i stikhi ill. kanivca luchshie stikhi i skazki malenki princ (ast) malenki princ (malish)

kerrol liuis kerrol kerrol liuis kerroll kerroll uzorova maiakovskii vladimir chukovski vern zhiul shelli meri saks barto marshak chukovskii kornei kun chukovskii kornei marshak samuil ekziuperi ekziuperi

32 26 29 26 15 19 12 20 15 12 26 15 16 12 18 34 13 15 15

39 32 36 32 18 23 14 25 18 15 32 18 20 15 22 42 16 18 18

9785699951369 9785041064068 9785699701919 9785699872183 9785171032401 9785170869831 9785699825417 9785699736096 9785040938520 9785389028654 9785171098759 9785699730650 9785170879298 9785041086428 9785040958306 9785041059118 9785171162443 9785171128036 9785171128166

malenki princ (srisunkami avtora chorno-beli) malenki princ na francuzskom iazike mifi i legendidrevnei grecii mnogo shuma iz nichego princ i nishii puteshestvie nilsa s dikimi gusiami

ekziuperi ekziuperi kun nikolai shekspir uiliam tven mark lagerliof selma

10 13 18 10 16 32

12 16 22 12 20 39

9785847511643 9785171132071 9785040973835 9785389032033 9785041075613 9785040957460

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


საბავშვო ლიტერატურა russkie narodnie skazki russkie narodnie skazki samie russkie skazki skazka v ramke (+cd) skazki skazki ill vlasovoi skazki ill. vlasovoi skazki ill.kovaliova skazki moie zhizni skazki o ribake i ribke skazki o ribke i ribake skazki o zhivotnikh stikhi detiam stikhi i skazki ill kanivca stikhi i skazki ill. kanivca zolotoi kliuchik ili prikluchenia buratino zolotoi kliuchik ili prikluchenia buratino ill. razuv

grimm pero sharl pushkin aleksandr pushkin aleksandr andersen pushkin aleksandr pushkin aleksandr grimm barto agnia chukovskii kornei chukovskii tolstoi aleksei

28 15 32 12 20 31 29 29 15 10 13 36 36 36 23 13

34 18 40 15 25 38 36 36 18 12 16 45 45 45 28 16

9785699617166 9785699730575 9785699980765 9785953969611 9785699375998 9785699375509 9785699371372 9785699749256 9785041045968 9785040902903 9785699780938 9785699932757 9785699170999 9785699729043 9785699725830 9785041091514

tolstoi aleksei

31

38

9785699375318

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ბიოგრაფიები, ავტობიოგრაფიები

დასახელება

ავტორი

ფასი (ფასდაკლ ებით)

ქართულად ÀÂÀÒÀ ÉÐÈÑÒÈ ½28 ÂÀÇÀÅÈÑÓÔÊÄÁÀ - ÚÍÒÀ ÐÀË ÔÈÐÍÑËÀÌÆÄ ÃÀÐÃÄÁÈÑ ØÄËÂÐÍÅÄÁÄÊÈ ËÍÂÍÌÄÁÄÁÈ ÂÍÃÄÐÛÈ ÙÍÞÄÊÆÄ ÅÄÐÃÈ ½26 ÃÀÐÅÈÌÈ ½46 ÂÀÊÀÉÒÈÍÌ ÒÀÁÈÛÄ ÃÀ ÇÁÈÊÈÑÈ ÂÀÊÈÊÄÍ ÂÀÊÈÊÄÈ ½35 ÀËÄÐÈÉÓÊÈ ÃÖÈÓÐÈ ÄËÈÌÄËÈ ÙÄËÈ ÂÆÀ ÀÊÔÐÄÃ ÌÍÁÄÊÈ ½16 ÀËÓÌÃÑÄÌÈ ½18 ÀÌÀ ÃÍÑÒÍÄÅÑÉÀÈÀ ËÍÂÍÌÄÁÄÁÈ ÅÍÊÔÂÀÌÂ ÀËÀÃÄÓÑ ÓËÚÐÍÑÈ ÐÍÂÍÐÈÀ ËÍÚÀÐÒÈÑ ØÅÈÊÍÁÀ bratia rait liudi kotorie nauchili mir ÇÓËÍÐÍÔÍÁÈ ÛÅÄÊÈ ÐÀËÀÉÐÈØÌÀÑ ÚÞÍÅÐÄÁÀ ÐÍÁÄÐÒ ÔÈØÄÐÈ ½30 ÐÍÌÀÊÃ ÐÄÈÂÀÌÈ ½ 17 ÐÓÆÅÄÊÒÈ ½20 ËÄ ÅÀÐ ÃÈÄÂÍ ÉÀÆÀÌÍÅÀ ½23 ËÀÐÉÄÑÈ Ò.½7 ËÀÐÉÍ ÎÍÊÍ ÒÍËÈ 14 ËÀÉÈÀÅÄÊÈ 45 ËÀÍ ÛÄÃÓÌÈ ½38 ÈÊÈÀ ÃÀ ÇÁÈÊÈÑÈ

ფასი

კოდი

10

12

9789941923968

ËÄÞÐÈØÅÈÊÈ ßÄËÀÊ

10

12

9789941046452

ÆÄÃÄÊÀØÅÈÊÈ ÌÈÌÍ ÒÀÐÍÚÈ ßÓÆÄÎÄ ÉÄÈÌÄÑÈ ÐÄÌÃÄÊ

14 10 10 34 10 5 12 10 10 13

16.5 12 12 42 12 6 14.95 12 12 15.9

87459 9789941923944 9789941444166 9789941808005 9789941924057 204 9789941952425 9789941922008 9789941922008 9789941952418

5 42 7 11 10 10 10 11 10 10 10 10 10 34

6 52 8.6 13.3 12 12 12 13.2 12 12 12 12 12 42

9789941251504 9785916716801 9789941039348 9789941012686 9789941923982 9789941922008 9789941922008 9789941940613 9789941923913 9789941919060 9789941922008 9789941444159 9789941444029 9789941820915

ÑÍÁÄÊÈ ÃÀÅÀ ÃÀÅÈÇÀÈÀ ÅÀÞÒÀÌ ÄËÈÌÄËÈ ÉÄÌÄ ÔÀÌÒÈ ÐÓÀÊ ÀËÓÌÃÑÄÌÈ ÃÍÑÒÍÄÅÑÉÀÈÀ ÀÌÀ ÊÀ¼ÄÐÈ ÊÓÃÅÈ makkalou ÆÀÐÃÈÀØÅÈÊÈ ÐÍÊÊÀÌ ÐÍËÄÌ ÎÀÉÈ, ÁÀÐÀÌÈÓÉÈ

ËÀÐÀÃÍÌÀ ÃÈÄÂÍ ÓÁÄÌ ÎÄÊÀÈÍ ¼ÀÐÒÈ ¼ÄÌÐÈ ÉÀÎÍÌÈ ÌÈÉÍÊÍ ÑÎÄÌÑÈ ßÍÌÀÇÀÌ

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ბიოგრაფიები, ავტობიოგრაფიები

ÈÍÀÌÄ ÎÀÅÊÄ II ½40 ËÍÂÍÌÄÁÄÁÈ ÃÀ ÂÀÑÀÍÚÀÐÈ ÔÀÕÒÄÁÈÇ ËÈÖÄÁÓÊÈ ØÇÀÁÄÝÃÈÊÄÁ ÈÑÒÍÐÈÈÑ ÑÜÍÐÈ ËÞÀÐÄ ÓÈÊÈÀË ÁÓÊÈÒÈÑ ÈÌÒÄÊÄÕÒÓÀÊÓÐÈ ÁÈ ËØÅÈÃÈ ÚÓÐÅÀ ÍÃÐÈ ¼ÄÎÁÄÐÌÈ ÑÈ×ÅÀÐÓÊÈÑ ÂÀËÞÄÊÀ ÌÄÊÑÍÌ ËÀÌÃÄÊÀ ½32 ÌÀÜÈÊÈÀÌÈ

ÑÒÍÓÐÒÍÌÈ ÄÃÓÀÐÃ

10

12

ÕÀÅÇÀÐÀÛÄ ÀÌÀÒÍÊÈ

8

10

18 12 28 10 14

21.9 14 35 12 16.5

9789941952302 9789941959004 9789941961342 9789941923906 12661

ÍÐÇÀÁÐÛÍÊÀ ÀÌÒÈÉÍËÓÌÈÑÒÈÑ ÙÀÌÀÜÄÐÄÁÈ ÍÐÈ ÑÈÌÀËÃÅÈÊÈÑ ÆÖÅÀÐÆÄ ÎÈÌÍÙÄÒÈ ½50 ÎÍÄÆÈÀ ÃÀÌÀÐÙÄÌÈ ÊÈÒÄÐÀÒÓÐÀ ÃÀ ÃÀÌÀÐÙÄÌÈ ÑÄÐÅÀÌÒÄÑÈ ½5 ÑÀÊÅÀÃÍÐ ÃÀÊÈ ½24 ÑÒÀÊÈÌÈ ½48 ÕÀÐÇÅÄÊ ÇÀÅÀÃ-ÀÆÌÀÓÐÇÀ ÂÅÀÐÄÁÈÑ ÀÖÜÄÐÀ

ÉÐÀÑÈÌÈ ÀÊÞÀÆÈØÅÈÊÈ ÂÈÅÈ

20 14 10

24 16.5 12

9789941180989 9789941451461 9789941444296

ÁÈÁÈÊÀØÅÈÊÈ ÆÀÆÀ ÀÂÈÀØÅÈÊÈ ÌÈÉÀ

7 10 10 10

8.3 12 12 12

9789941469091 9638 9789941923937 9789941444241

ÁÄÐÀÈÀ ÊÄÅÀÌÈ

27

33.3

9789941099113

ÚÄÐÚÅÀÛÄ ÌÍÃÀÐ ËÀÈÑÀÈÀ ÅÀÞÒÀÌÂÈ

20 7 11

25 8.3 13.2

9789941262517 9789941458941 9789941057137

ËÀÐÒÍÌÈ ÊÀÅÐÄÚÉÈ ÈÍÑÄÁ

12 10

14.9 12

9789941180330 9789941444005

ÅÀÈÑÀËÄÌÈ ÑÒÈÅÄÌ ÜÄÐÄÇÄÊÈ ÀÉÀÉÈ ßÄÉ ÓÄÆÄÐÔÍÐÃÈ

10 6 10

12 6.5 12

9789941922008 9789941181030 9789941290930

ØÅÈÊÈØÅÈÊÄÁÈÑ ÑÈÉÄÇÈÑ ÞÓÐÍÇËÍÛÖÅÐÄÁÀ ØÄÜ×ÅÄÒÈÊÈ ÉÀÃÐÈ ßÀØÓØÈÑ ÙÀÌÀÜÄÐÄÁÈ ÞÀÊÞÈÑ ËÒÐÄÁÈ ÙÄËÈ ÍßÀÞÈÑ ÂÆÀ ÀËÄÐÈÉÀËÃÄ ÙÄ ÂÄÅÀÐÀ ½37 ÙÀÐÊÈ ÙÀÎÊÈÌÈ ËÍÉÊÄ ÁÈÍÂÐÀÔÈÀ ½13 ÒÍËÈ ÙÄËÈ ÇÀÅÂÀÃÀÑÀÅÀÊÈ ÙÈÌÂÈÆ ×ÀÄÌÈ ½19

ÄÒÉÈÌÃÈ ÙÀÐÉÅÈÀÌÈ ÈÐÀÉÊÈ

ÆÄÃÄÊÀØÅÈÊÈ ÌÈÌÍ

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

9789941444067


ბიოგრაფიები, ავტობიოგრაფიები ინგლისურად ALICE COOPER, GOLF MONSTER AMERICAN DESPERADO Banksy: The Man Behind the Wall BROKEN MUSIC CEZANNE FLYING CLOSE TO THE SUN

COOPER, ALICE ROBERTS, JON Banksy: STING DANCHEV, ALEX WILKERSON, CATHY

24 24 22 31 58 28

29 29 27 38 72 35

9780307382917 9780307450432 9781781315972 9780385338653 9780307377074 9781583229255

Furiously Happy: A Funny Book About Horrible Things Hunter: Gonzo Papers Anthology

lawson Hunter S Thompson

22 34

27 42

9781447238348 9781447200529

21

26

9780330544887

Hunter: Gonzo Papers Vol. 2 Generation of Swine- Tale Hunter: Gonzo Papers Vol. 3: Songs Of The Doomed Hunter: Gonzo Papers Vol. 4 Better Than Sex MEMO FROM DAVID O. SELZNICK NOW AND THEN Robert Pattinson SAM WALTON: MADE IN AMERICA

Hunter: Hunter SELZNICK, DAVID O. HELLER, JOSEPH robert pattinson WALTON, SAM

21 21 40 25 23 12

26 26 49 31 28 15

9780330510790 9780330510752 9780375755316 9780375700552 9781843174042 9780553562835

რუსულად albert ainshtein biografia bessmertnaa jizn genrietti laks dedushka evropeiskie princesi gala dla dali Glavari avtobiografia lidera footboknix fanatov gruzinskii peizaj ia sam sebe jena ia tak dumau

aizekson sklut pikasso xartig delassen Brimsov kazmina natalia malsdorf sharlota

60 28 10 20 18 8 31 12 20

75 35 12 25 22 9 38 15 25

9785170796359 9785904946135 9785751605339 9785367011289 9785751606824 9785367010466 9785906339218 9785875320378 9785895332160

imperia nobelei istoria o znamenitis shvedax bakinsko

osbrink brita

36

45

9785443808376

innovatori kak neskolko geniev xakerov i gikov sovers

aizekson

59

73

9785170904600

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ბიოგრაფიები, ავტობიოგრაფიები istoria moei jizni 2 tomax kak posaditaerobus komiki velikie i zabitie

Kazanova Jakomo mei djeims komiki

34 0 15

42 18

9785815908956 9785699477197 9785170536443

miubimii rukovoditel -segodnia priblizhionnii vozhdia mne est chto vam skazat moia istoria mishel obama moio mnenie ne nadeitesizbavitsa ot knig neizbejnost i blagost

chan chzhin son djonson boris obama mishel sarkozi karer eko aleinikov

20 36 56 12 25 18

25 45 69 15 31 22

9785041014629 9785916711332 9785041018924 9785890914019 9785890914712 9785480002539

ot kleopatri do madonni- misli vidaiushikhsia zhenshi pisma k druziam po pravde govoria put jurnalista razmishlenia komandante revolucii smutnii obekt jelania (luis bunuel) socialnaa set the question samie strannie voprosi obo vsiom

dushenko manchkha van gog larri king king larri fidel kastro luis bunuel kirkpatrik devid akunin dolin i dr.

34 15 16 31 18 28 28 28

42 18 20 38 22 35 35 34

9785040980970 9785041010751 9785271398155 9785961451085 9789660347502 9785170568949 9785699454860 9785170938247

zhizn kak podvig istoria khokinga rasskazannaia ego z

khoking dzhei

39

48

9785040943241

zhizn v moei golove 31 realnaia istoria iz zhizni pop zvezdi nemogo kino aktiorskaya kniga

burkhart djesika aktiorskaya kniga

24 15

29 18

9785040979516 9785170543700

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


კომიქსები

დასახელება

ავტორი

ფასი (ფასდაკლებ ით)

ფასი

კოდი

All New All Different Avengers Vol 1: Magnificent Sev

31

38

9780785199670

All New, All Different Avengers Vol. 2: Family Busine

24

29

9780785199687

All-New X-Men: Inevitable Vol. 1: Ghost Of The Cyclop Amazing Spider-Man Vol. 5: Spiral Amazing Spider-Man: Amazing Grace Amazing Spider-Man: Worldwide Vol. 2 AQUAMAN VOL 02 OTHERS Avengers World Vol. 1: A.I.M.Pire AXE COP V 1 Batman / Superman Vol. 3: Second Chance

24 24 24 24 35 24 35 24

29 29 29 29 43 29 43 29

9780785196303 9780785193166 9780785196617 9780785199434 9781401242954 9780785189817 9781595826817 9781401257545

Batman / Two-Face : Face the Face Deluxe Edition Batman : Gothic Deluxe Edition Batman Vol 1 I Am Gotham Batman Vol 7 : Endgame (The New 52) Batman Vol 8 : Superheavy (The New 52) Batman Vol 9 : Bloom (The New 52) Batman Vol. 3 Death Of The Family Batman/Superman Vol. 1: Cross World

50 32 26 32 32 32 32 24

62 39 32 39 39 39 39 29

9781401265724 9781401255169 9781401275983 9781401256890 9781401259693 9781401264628 9781401242343 9781401249342

Black Widow Vol. 1: S.H.I.E.L.D.'S Most Wanted

24

29

9780785199755

Black Widow Volume 1: Finely Woven Thread Civil War Captain America/Iron man Civil War: Warzones!

24 39 24

30 48 29

9780785188193 9780785195634 9780785198666

Comical Tragedy or Tragical Comedy of Mr Punch

20

25

9781408869741

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


კომიქსები Daredevil: Back In Black Vol. 1: Chinatown Daredevil: Back In Black Vol. 2: Supersonic DC Comics: Batman Zero Year DC Comics: Superman H'el on Earth

24 24 51 51

29 29 63 63

9780785196440 9780785196457 9781401249373 9781401243197

DC Comics: Superman- The Final days of Superman Extraordinary X-Men Vol. 1: X-Haven GAME OF THRONES/GRAPHIC VOL. 2 GAME OF THRONES/GRAPHIC/VOL. 3 GAME OF THRONES/GRAPHIC/VOL. 4 GENERAL IN HIS LABYRINTH

51 24 59 59 59 35

63 29 73 73 73 43

9781401267223 9780785199342 9780440423225 9780440423232 9780345529190 9781401254728

Girl With the Dragon Tattoo Graphic Novel Book 1

32

39

9781401235574

Girl With the Dragon Tattoo Graphic Novel Book 2

32

39

9781401235581

Harley Quinn Vol 1 : Hot in the City (The New 52)

32

39

9781401248925

Harley Quinn Vol 3 : Kiss Kiss Bang Stab (The New 52) Invincible Iron Man Vol. 1: Reboot Invincible Iron Man Vol. 2: War Machines

32 32 32

39 39 39

9781401257644 9780785195207 9780785195214

Legendary Star-Lord Volume 1: Face It, I Rule Manga Action Manga Art: Inspiration & Techniques

24 20 28

29 25 35

9780785191599 9783864074608 9780385346313

Marvel: Superman: The Ultimate Guide to the Man of St New Avengers Vol 1: Everything Dies PLANETARY VOL 01 Return Of The Living Deadpool SANDMAN THE DOLL'S HOUSE SANDMAN VOL 03 NEW EDITION SANDMAN VOL 04 SEASON OF MIST Star Wars: The Last Jedi Visual Dictionary

32 24 35 24 47 47 47 28

39 29 43 29 58 58 58 35

9780241330159 9780785166610 9781563896484 9780785192572 9781401227999 9781401229351 9781401230425 9780241281093

martin martin martin

gaiman

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


კომიქსები

Superman Unchained: Deluxe Edition (The New 52)

51

63

9781401245221

Superman Vol 1 : What Price Tomorrow ( The New 52) V FOR VENDETTA NEW EDITION Wolverine

24 47 40

29 58 49

9781401236861 9781401208417 9780785183839

Wolverine by Jason Aaron : The Complete Collection Vo Wolverine: Not Dead Yet

39 24

48 29

9780785185765 9780785167105

Wolverine: The Best There Is; The Complete Series

51

63

9780785167662

Wolverines Volume 1: Dancing With The Devil World According to Batman

24 20

29 25

9780785192862 9780593074251

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, რელიგია

დასახელება

ავტორი

ქართულად ×ÍÔÈÄÐÄÁÀ ÃÀ ÃÐÍ ¼ÓÑÄÐÊÈÑ ÔÄÌÍËÄÌÍÊÍÂÈÀ ÀÃÀËÈÀÌÈ ÃÀ ÞÀÊÞÈ ÁÀÅØÅÇÀ ÀÂÐÄÑÈÀ ÂÆÀ ÁÄÃÌÈÄÐÄÁÈÑÀÉÄÌ ÂÀÌÅÈÇÀÐÄÁÈÑ ÔÑÈÕÍÊÍÂÈÀ ÄÇÈÉÀ ÅÈÅÄÉÀÌÀÌÃÀ ÎÐÀÕÒÈÉÓÊÈ ÅÄÃÀÌÒÀ

ფასი (ფასდაკლებ ით)

¼ÀÈÃÄÂÄÐÈ ÆÀ¼ÀÅÈ ÂÀÑÄÒÈ ÕÓÐÞÓÊÈ ÊÈÀ ÐÍÌ ¼ÀÁÀÐÃÈ

ფასი

კოდი

ÌÈÉÈÒÈÙ ÊÓÃËÈÊÀ 9.78994E+12

47 8 9 11 44 20 27 7

58 8.9 10.9 13 55 25 33.2 8.3

9789941811104 9789941181931 9789941164705 61159 9781599700656 9789941485800 9789941940200 9789941270031

ÀËÀÐÒÈÀ ÑÄÌÈ ÈÃÄÌÒÍÁÀ ÃÀ ÛÀÊÀÃÍÁÀ ÃÈÀÌÄÒÈÉÀ ËÄÚÌÈÄÐÄÁÈÑ ÄÅÍÊÓÚÈÀ ÃÈÀÌÄÒÈÉÀ ÑÀÜ×ÈÑÈ ÇÄÆÈÑÄÁÈ ÄËÎÄÃÍÉÊÄ ÁÍÐÍÒÄÁÀ ÀÌÓÇÀÅÈÑÓÔÊÄÁÈÑ ÃÐÀËÀ ÑÄÐÈÀ ÔÈÊÍÑÍÔÈÓÐÈ ÁÈÁÊ ÄÕÑÒÐÄËÀÊÓÐ ÎÈÐÍÁÄÁØÈ ÓÐÇÈÄÐÇÍÁÄÁÈÑÀ ÃÀ ËÍÊÀÎÀÐÀÉÄÁÄ ÇÅÈÇ ÀÌÀÊÈÆÈ ÇÅÈÇËÉÅÊÄÊÍÁÈÑ ØÄÑÀÞÄÁ

ÑÄÌÈ ÐÍÌ ¼ÀÁÀÐÃÈ ÐÍÌ ¼ÀÁÀÐÃÈ ¼ÈÍÊÃÄÐÊÈÌÈ

6 44 44 10

6.9 55 55 11.3

9789941180538 9788776885328 9788776885342 9789941099403

ÑÀÔÐÀÌÑÉÈ

10

11.9

9789941182419

ÐÍÌ ¼ÀÁÀÐÃÈ ÁÄÐÃÈÀÄÅÈ ÌÈÉÍÊÀÈ

14 44 4

16.6 55 5

9789941955334 9788776886899 9789941449468

ËÄÐÀÁ ËÀËÀÐÃÀØÅÈÊÈ - ÅÈÊÌÈÓÑÈÑ ÊÄÕÚÈ ËÀÐÀÃÈÓÊÈ ÃÀÁÐÓÌÄÁÈÑ ËÈÇÈ ËÀÐÈÀËÈ ÕÀÊÈÑÈÄÐÈÑ ÞÀÒÈ ËÄÌÄßËÄÌÒÈÑ ÔÑÈÕÍÊÍÂÈÀ ËÀÚÞÍÅÐÈÑ ËÄÍÐÄà ËÍÑÅÊÀ ÃÀ ÑÀÒÀÌÈÑ ÂÀÌÑÞÄÓÊÄÁÀ ËÇÀÅÀÐÈ ËÈÇÄÁÈ, ÑÈÆËÐÄÁÈ ÃÀ ËÈ

ËÀËÀÐÃÀØÅÈÊÈ ÄÊÈÀÃÄ ËÈÐÙÀ ¼ÄÊÄÌ ¼ÈÍÐÌÈ ÈÓÌÂÈ ÄÐÈÀØÅÈÊÈ

16 14 28 14

19.9 17 35 16.6

9789941952579 9789941097041 9789941043482 9789941921322

ÉÅÀÐÀÚÞÄÊÈÀ ÀËÈÐÀÌ ËÀÉÈÀÅÄÊÈ ÄÊÈÀÃÄ ËÈÐÙÀ

3 10 14

2.6 12 16.9

60332 502 9789941952531

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, რელიგია

ËÈÇÍÊÍÂÈÓÐÈ ÊÀÁÈÐÈÌÈÇÈ ÈÊÓÆÈÄÁÈÑ ÑÀË×ÀÐÍ ÉÍÌÔÊÈÕÒÈÑ ÔÑÈÕÍÊÍÂÈÀ ÇÄÍÐÈÈÃÀÌ ÎÐÀÕÒÈÉÀËÃÄ ÎÄÒÐÄ ÈÁÄÐÈ

ËÈÐÚÞÓÊÀÅÀ ÐÓÑÓÃÀÌÈ ËÈÌÃÀÛÄ ÈÅÀ

13 8

16 9

9789941957284 9789941461033

ÚÅÄÒÉÍÅ ÇÄÅÆÀÛÄ ÂÓÐÀË

16 3

20 3.5

9789941921384 8819

ÑÀÄÌÒÍÊÍÂÈÀ ÀÆÐÍÅÌÄÁÈÑ ÑÀÔÓÛÅÊÄÁÈ ÃÈÀÌÄÒÈÉÀ ÇÀÌÀËÄÃÐÍÅÄ ËÄÚÌÈÄÐÄÁÀ ÂÍÌÄÁÈÑ ØÄÑÀÞÄÁ

ÐÍÌ ¼ÀÁÀÐÃÈ

44

55

9788776885304

ÐÍÌ ¼ÀÁÀÐÃÈ

59

73

9788776885311

ÑÀË×ÀÐÍ ÅÈÇÀÐÚÀ ÌÄÁÀ ÃÀ ÜÀÐËÍÃÂÄÌÀ

ØÍÎÄ̼ÀÓÄÐÈ ÀÐÒÓÐ

34

42

2798

ÑÀÈÌÒÍÊÍÂÈÀ ÀÞÀÊÈ ËÆÄÐÀ ÑÀË×ÀÐÍÆÄ ÑÀËÑÀÞÓÐÄÍÁÐÈÅÈ ÑÀÕËÈÀÌÍÁÈÑ ÔÑÈÕÍÊÍÂÈÀ ÑÀËÓØÀÍÑ ÎÐÍÁÊÄËÄÁÈ

ÐÍÌ ¼ÀÁÀÐÃÈ

44

55

9788776885359

ÄÐÈÀØÅÈÊÈÑ ÐÄÃÀÕÚÈÈÇ ÐÍÌ ¼ÀÁÀÐÃÈ

16 44

20 55

9789941955389 9788776885298

ÑÀÓÁÐÄÁÈ ÔÈÊÍÑÍÔÈÀÆÄ - ËÄÐÀÁ ËÀËÀÐÃÀ ÑÀÓÊ ÉÐÈÎÉÄ ÑÀÞÄÊÃÄÁÀ ÃÀ ÀÓÚÈÊÄÁÊÍÁÀ ÑÀÕËÈÀÌÈ ÓÐÇÈÄÐÇÍÁÈÑ ÔÑÈÕÍÊÍÂÈÀ ÎÐÀÕÒÈÉÓËÈ ÑÀÞÄÊËÜÈÔÍ ÎÊÀÒÍÌÈ

ËÀËÀÐÃÀØÅÈÊÈ

12

15

9789941952487

4

4.6

9789941182174

7 27

8.3 33

9789941955310 9789941969911

7

8.3

9789941277702

7

7.7

9789941181375

ÉÐÈÎÉÉÄ ÀËÈÌÍÅÈ ÄÐÈÀØÅÈÊÈ ÎÊÀÒÍÌÈ

ÑÈÚÍÚÞÊÈÑÀÇÅÈÑ ÈÑÒÍÐÈÈÑ ÑÀÐÂÄÁÊÈÑÀ ÌÈÚØÄ ÑÍÚÈÀÊÓÐÈ ÕÚÄÅÈÑ ÄÅÍÊÓÚÈÀ HomoËÃÄ ÃÀ ØÄËÃÄÂË ÇÄÅÆÀÛÄ ØÄÊÈÌÂÈÑ ÂÀËÍÚÞÀÃÄÁÈÑ ÔÈÊÍÑÍÔÈÀ

ÁÀÇÈÀØÅÈÊÈ ÈÐÀÉÊÈ

16

20

9789941964251

ÔÈÊÍÑÍÔÈÓÐ ÎÍÊÈÒÈÉÓÐÈ ÉÐÄÁÓÊÈ ÔÈÊÍÑÍÔÈÓÐÈ ÒÐÀÕÒÀÒÄÁÈ

ÐÚÞÈÊÀÛÄ ØËÈÒÈ ÊÍÑÄÅ ÐÓÑÍ

8 10

9.2 11.9

9789941477805 9789941182815

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, რელიგია ÔÈÌÀÊÍÁÈÑ ÎÐÍÁÊÄËÀ ÌÈÉÍÊÀÈ ¼ÀÐÒËÀÌÈÑÀ ÃÀ ËÀÐÒÈÌ ¼ÀÈÃÄ ØÍÎÄ̼ÀÓÄÐÈ ÐÍÂÍÐÚ ÀÖËÆÐÃÄÊÈ ÔÑÈÕÍÊÍÂÈÀ ÔÑÈÕÍÊÍÂÈÀ ÃÀ ÎÄÃÀÂÍÂÈÉÀ ÔÑÈÕÍÊÍÂÈÈÑ ÑÀÔÓÛÅÊÄÁÈ ÙÄËÈ ÎÀÒÐÈÀÐÕÈ ინგლისურად 120 Ways to Annoy Your Mother (And Influence People) 50 Philosophy Classics a companion to philosophy in the middle ages A Secure Base A Short History of Ethics A Short History of Modern Philosophy ABC of Relativity After The Open Society Animal Physiology: Adaptation and Environment Answer to Job antiquity Argonauts of the Western Pacific Art of War Art of War Authority and the Individual Autobiography being and event Bertrand Russell's Best Body Language Brief Guide to Secret Religions

ËÀÐÂÅÄÊÀØÅÈÊÈ ÌÈÚØÄ

14 11

16.5 13.2

9789941081804 9789941818189

ÄÐÈÀØÅÈÊÈ ÀËÍÌÍÅÈ ÑÓ ÑÒÍÊÈÀÐÄÌÉÍ ÄÐÈÀØÅÈÊ ÀÊÄÕÑÈÛÄ ÌÓÂÆÀÐ

14

17

9789941940255

10 12 16

11.6 15 20

9789941940279 96888 13327

28 26 116 46 36 45 34 60

35 32 145 57 45 56 42 75

9780500291467 9781529303711 9780631216735 9780415355278 9180475287494 9780415267632 9780415473828 9780415610230

136 35 160 58 20 44 32 49 60 32 21 22

170 43 200 72 24 55 39 61 75 39 26 27

9780521570985 9780415289979 9781138038837 9780415738644 9781444727364 9781912714056 9780415487337 9780415473736 9781472511065 9780415473583 9781848319585 9781849015950

botler-bowdon gracia jorge Bowlby MacIntyre Scruton Russell Popper Knut Schmidt-Nielsen Jung C.G. tadgell Malinowski sun tzu sun tzu Russell Russell badiou Russell wilson

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, რელიგია

Brief History of Misogyny: The World's Oldest Prejudi Buddha cambridge campanion to bertrand russell Conjectures and Refutations Content and Consciousness Dalai Lama: An Open Heart Dalai Lama: Essential Dalai Lama Dalai Lama: Good Heart. His Holiness the Dalai Lama E Dalai Lama: Heart of the Buddha's Path Distinction ESSENCE OF RELIGION Flying Saucers Foucault Reader: An Introduction to Foucault Godel's Proof Great Philosophers: Lives & Ideas of History's Greate HISTORY OF PHILOSOPHY, VOL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, HISTORY OF PHILOSOPHY, VOL 3 HISTORY OF PHILOSOPHY, VOL 4 HISTORY OF PHILOSOPHY, VOL 5 HISTORY OF PHILOSOPHY, VOL 6 HISTORY OF PHILOSOPHY, VOL 7 HISTORY OF PHILOSOPHY, VOL 8 How to Change Things When Change is Hard In Praise of Idleness Introducing Buddhism Introducing Japanese Religion islam Islam: A Short History LETTER CONCERNING TOLERATION Lost At Sea

holland armstrong griffin Popper Dennett

22 20 96 49 43 20 22

27 25 120 61 53 25 27

9781472122070 9780753813409 9780521636346 9780415285940 9780415567862 9780340794319 9780340834961

Bourdieu feuerbach Jung rabinow Nagel

20 20 52 33 35 23 35

25 25 65 41 43 28 43

9780712657037 9780007899111 9780415567886 9781591022138 9780415278379 9780140124866 9780415355285

law

22

27

9781787477209

360 47 47 47 47 47 22 18 36 84 84 160 24 31 22

450 58 58 58 58 58 26.78 22 44 104 105 200 29 38 27

58426 58246 9780385470414 9780385470421 9780385470438 9780385470445 9780385470452 9781847940322 9780415325066 9780415550017 9781138958760 9781138038899 9781842125830 9780879755980 9781447223917

frederick copleston,

Switch: russell prebish Robert Ellwood tadgel armstrong locke Ronson:

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, რელიგია Machiavelli's Prince Man Meets Dog modernity Myth and Meaning Night School On Creativity On Dialogue On Education ON PAINTING Prophet Psychology from An Empirical Standpoint reformations RELIGS, VALUES, & PEAK-EXPRS Sacks: Seeing Voices Schools and Styles of Anthropological Theory Science, Order and Creativity Sex and Repression in Savage Society Story Of Philosophy Suicide The Cambridge Companion to Adam Smith The Cambridge Companion to Adorno The Cambridge Companion to Aristotle The Cambridge Companion to Augustine The Cambridge Companion to Critical Theory The Cambridge Companion to Darwin The Cambridge Companion to Descartes

Machiavell Lorenz tadgell Claude Lévi-Strauss wiseman Bohm Bohm Russell alberti gibran kahli franz bretano tadgell maslow Sacks Candea Bohm Malinowski garvey Durkheim Haakonssen Huhn Barnes Meconi Rush Hodge Cottingham

28 35 160 35 44 40 44 45 36 18 58 160 28 21 107 47 38 26 44 96 96 96 96 96 96 96

35 43 200 43 55 49 54 56 44 22 72 200 35 26 133 58 47 32 54 120 120 120 120 120 120 120

9789386869333 9780415267458 9781138038820 9780415253949 9781447248408 9780415336406 9780415336413 9780415487405 9780140433319 9780099416937 9781138019171 9781138038912 9780140194876 9780330523646 9781138229723 9780415584852 9780415255547 9781786484390 9780415278317 9780521779241 9780521775007 9780521422949 9781107680739 9780521016896 9780521711845 9780521366960

The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy The Cambridge Companion to German Idealism The Cambridge Companion to Greek and Roman Philosophy The Cambridge Companion to Habermas The Cambridge Companion to Hobbes The Cambridge Companion to Hume

Long Ameriks

96 96

120 120

9780521446679 9781316602362

Sedley White Sorell Norton

96 96 96 96

120 120 120 120

9780521775038 9780521446662 9780521422444 9780521677349

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, რელიგია The Cambridge Companion to Husserl The Cambridge Companion to Kierkegaard The Cambridge Companion to Liberalism The Cambridge Companion to Locke

Smith Hannay Wall Chappell

96 96 96 96

120 120 120 120

9780521436168 9780521477192 9781107439412 9780521387729

The Cambridge Companion to Logical Empiricism The Cambridge Companion to Machiavelli The Cambridge Companion to Medieval Logic The Cambridge Companion to Mill The Cambridge Companion to Pascal The Cambridge Companion to Popper The Cambridge Companion to Pragmatism The Cambridge Companion to Rawls The Cambridge Companion to Rousseau The Cambridge Companion to Sartre The Cambridge Companion to Schopenhauer The Cambridge Companion to Wittgenstein The Dogma of Christ the east

Richardson Najemy Dutilh Novaes Skorupski Hammond Shearmur Malachowski Freeman Riley Howells Janaway Sluga Fromm tadgell

96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 38 160

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 47 200

9780521796286 9780521678469 9781107656673 9780521422116 9780521006118 9780521672429 9780521125802 9780521657068 9780521576154 9780521388122 9780521629249 9781107545946 9780415289993 9781138038981

The Idea of a Social Science and Its Relation to Phil The Making and Breaking of Affectional Bonds The Poverty of Historicism

Winch Bowlby Popper

38 37 38

47 46 47

9780415423588 9780415354813 9780415278461

The Routledge Companion to Philosophy of Science 2e

Psillos

96

120

9780415518758

The Routledge Encyclopedia of Social and Cultural Ant The Sovereignty of Good The Two Fundamental Problems of the Theory of Knowled The Way of Man the west The World of Perception Thus Spake Zarathustra

Barnard Murdoch

206 32

257 40

9780415809368 9780415253994

Popper Buber tadgell Merleau-Ponty nietzsche

58 24 160 41 28

72 29 200 51 35

9780415610223 9780415278294 9781138038929 9780415773812 9789386869326

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, რელიგია Tibetan Book of the Dead Tractatus Logico-Philosophicus transformations VIVI Classics: Communist Manifesto What I Believe What is Literature?

Wittgenstein tadgell marx karl engels Russell Sartre

22 40 160 28 32 38

27 49 200 35 39 47

9780007899098 9780415254083 9781138038950 9789386869302 9780415325097 9780415254045

რუსულად lguni i fantaziori pravda o destskoi lji

ekman

27

33

9785496029506

malenkii isledovatel 52 uvlekatelnix zaniatia na svej pedagogika ugnetionnix psixologia emocii sistemi vlasti agressia ili tak nazivaemoe zlo anatomia depressii anatomia razuma ob intelekte religii antikhrist anti-makiavelli apokalipsis nashego vremeni arkhetipi i kollektivnoe bessoznatelnoe arkhetipi i kollektivnoe bessoznatelnoe begstvo ot svobodi bog ne igraet v kosti moia teoria otnositelnosti budushchee odnoi illuzii

yord freire ekman xomski lorenc konrad solomon shredinger nicshe fridrikh fridrikh velikii rozanov vasilii iung karl iung karl fromm erikh einshtein albert freid

35 34 31 29 16 44 24 15 13 32 16 58 15 28 12

43 42 38 36 19 55 29 18 16 39 19 72 18 34 14

9785961454680 9785389121898 9785446109401 9785389071049 9785171053253 9785171121488 9785907255951 9785699869923 9785699995462 9785699791590 9785171171797 9785171087531 97851709168187 9785907332614 9785170723898

budushee veshei kak skazka i fantastika stanoviatsia chelovecheskoe slishkom chelovecheskoe chelovek prestupnii chto takoe zhizn dialogi doktor vremia dumai i bogatei eon issledovania o simvolike samosti

rouz devid nicshe fridrikh lambrozo chezare shredinger platon zimbardo svord khill napoleon iung karl

36 15 26 13 23 35 13 40

45 18 32 16 28 43 16 49

9785916715316 9785699869916 9785906995421 9785171106270 9785171022259 9785446105830 9785170790746 9785171192419

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, რელიგია etika aristotel etika- mudrost samaia tonkaia iz nauk etika spinoza etika, politika, ritorika, izbrannie aforizmi fenomen voli s komentariami i obiasneniami filosofia dukha filosofia zhiteiskoi mudrosti 100 glavnikh knig genialnost i pomeshatelstvo golaia jenshina stoiashaia na golove gosudar gosudar gosudar gosudarstvo gosudarstvo i politika govorite tochno

aristotel aristotel spinoza aristotel shopengauer gegel georg shopengauer artur lambrozo chezare smoll vorgan makiavelli makiavelli nikkolo makiavelli platon platon piz alan i barbara

16 15 16 37 24 15 31 31 20 14 16 21 15 42 15

19 18 19 46 29 18 38 38 24 17 19 26 18 52 18

9785041030537 9785040955947 9785171130497 9785040944361 9785170973231 9785171085384 9785699999453 9785171041694 9785170788071 9785170941131 9785699606931 9785171199654 9785040946822 9785170998524 9785699963485

iazik vzaimootnoshenii kak nauchitsia obshatsia s pr igri v kotorie igraiut liudi, liudi kotorie igraiut v igri vkotoria igraiut liudi, liudi v kotorie igraiut intiucia iskusstvo pobezhdat v sporakh iskusstvo voini ispoved isskustvo voini s komentariami i obisneniami issledovanie o chelovecheskom razumenii

puz allan i barbara bern bern erik maiers shopengauer artur sun czi russo zhan- zhak sun czi ium devid

17 34 16 39 13 24 13 35 15

21 42 19 48 16 29 16 43 18

9785699952366 9785699182992 9785040905300 9785446107063 9785699782185 9785171172817 9785040935475 9785171076399 9785040992287

kak govorit chtobi deti slushali i kak govorit chtobi kak khoroshii chelovek stanovitsia negodiaem

faber, mazlish milgrem stenli

24 42

29 52

9785699944873 9785179823698

kak ne soiti s uma navesti poriadok v misliakh i chuc

perri filipp

26

32

9785041032357

kniga o puti zhizni s komentariami i obiasneniami mal kritika chistogo razuma kritika chistogo razuma

lao czi kant emanuel kant imanuil

24 21 63

29 26 78

9785171045449 9785040943968 9785829116583

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, რელიგია krtitika prakticheskogo razuma

kant emanuil

15

18

9785699784011

krugom odni idioti-esli vam tak kazhetsia, vozmozhno, leviafankomentariami i obisneniami logika

erikson tomas gobbs tomas gegel geopg

24 26 16

29 32 19

9785040989041 9785171179915 9785171156121

lovushka schastia perestaiom perezhivat-nachinaem zhi lubov master iracionalnosti metafizika misli moi tainii shimpanze kak pomoch detiam motivacia i lichnost (3-e izdanie) nachalo beskonechnosti naedine s soboi naedine s soboi maksimi naedine s soboi razmishlenia

kheppis rass prext osho aristotel paskal blez piters stiv maslou abrakham doich devid avrelii avrelii avrelii markus

16 23 15 15 16 42 36 40 15 13 26

19 28 18 18 19 52 44 49 18 16 32

9785040971640 9785170667529 9785399001135 9785040943999 9785171126322 9785041022808 9785496004947 9785916713022 9785041033743 9785699853007 9785171099183

naskolko vi sovmestimi testi i soveti dlia schastlivi nauka logiki nauka logiki navazchivost paranoia i perversia

piz allan i barbara gegel gegel froid

15 23 23 13

18 28 28 16

9785699813124 9785171131661 9785171186722 9785389103085

ne richite na sobaku-kniga o dressirovke liudei, zhiv novii iazik teledvizhenii nravstvennie pisma k luciliu

praior karen piz alan i barbara seneka

24 24 16

29 29 19

9785699929580 9785699909681 9785171094720

o chudesax skomentariami i obiasneniami markova o voennom iskustve

lokk dzhon Makiaveli

24 13

29 16

9785171179946 9785389088320

o zhizni echeniakh i izhrecheniakh znamenitikh filoso oborotnaia storona zerkala obosnovanie nepostizhimogo

laertskii iogen lorenc konrad kant immanuil

20 34 15

25 42 18

9785171193577 9785171188399 9785040888764

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, რელიგია

oderzhimie bleskom o dragocennostiax i otom kak zhela reiden adzha

17

21

9785040913343

otvet poverennaia metodika dostizhenia nedostizhimogo piz allan i barbara

24

29

9785040947362

paradoks shimpanze kak upravliat emociami dlia dostiz

piters stiven

24

29

9785041024413

paradoks shimpanze kak upravliat emociami dlia dostiz po tu storonu dobra i zla pochemu ia ne khristianin pochemu muzhchini vrut, a zhenshini revut podenia kumirov pokhvala gluposti pokhvala gluposti politika pollitika polnii kurs nlp polovaia psikhopatia priroda cheloveka s komentariami i obisneniami problemi metapsixologii proekt schastia- mechti, plan, novaia zhizn

piters stiv nicshe fridrikh rassel bertran piz allan i barbara nicshe roterdamskii erazm roterdamskii erazm aristotel aristotel kholl kraft-ebing ium devid freid rubin gretkhen

28 15 40 16 13 15 13 16 13 56 55 24 15 16

35 18 49 19 16 18 16 19 16 69 68 29 18 19

9785040992799 9785699869886 9785171094607 9785699952342 9785389102293 9785171086022 9785040892907 9785040965847 9785040966301 9785170884728 9785907211414 9785171123406 9785170597659 9785699732579

psikhologia soglasia revolucionnaia metodika pre-ubez

chaldini robert

24

29

9785040892860

psikhologia vliania vnushai, upravliai. zashishaisa rassuzhdenie o metode razmishlenia imperatora ritorika ritorika poetika semia ogliadivaa vperiod shambala smisl sushestvovania cheloveka sravnitelnaia psixologia sravnitelnie zhizneopisania

chaldini robert dekart avrelii aristotel aristotel shneider rerix yulson

24 15 15 15 23 47 13 15 4 34

29 18 18 18 28 58 16 18 5 42

9785040913237 9785699829729 9785040955961 9785699829743 9785171158972 9785496005319 9785389107243 9785916719239 9785170268122 9785699751716

plutarkh

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, რელიგია strax caria solomona sumerki idolov pozhdenie tragedii suzhdenia i besedi suzhdenia i besedi

adjar emil nicshe fridrikh konfucii konfucii

26 16 13 34

32 19 16 42

9785890914804 9785699981557 9785699782192 9785171063122

taini nashego mozga ili pochenu liudi delaiut glupost tak govoril zaratustra tak govoril zaratustra tak govoril zaratustra tak govoril zaratustra teoria kognitivnogo dissonansa tolkovania snovidenia totem i tabu traktat o voennom iskustve traktati tvorcheskaia evolucia

amodt vong nicshe fridrikh nicshefridrikh nicshe fridrikh nicshe fridrikh festinger froid froid sun ci leonardo da vinchi bergson anri

31 15 45 15 24 37 13 13 13 15 15

38 18 56 18 30 46 16 16 16 18 18

9785699365524 9785699758371 9785171089030 9785699869831 9785171154110 9785699957057 9785389079137 9785389101371 9785389096318 9785041108984 9785040956012

utopia-zolotaia knizhechka o nailuchshem ustroistve g

mor tomas

13

16

9785040935451

vash bespokoini podrostok prakticheskoe rukovodstvo d velikoe uchenie s komentariami i obiasneniami vesiolaia nauka volia k vlasti

baiard p. d konfucii nicshe nicshe fridrikh

31 24 13 16

38 29 16 20

9785829119072 9785171056650 9785389101395 9785040896240

vozrast ni pri chiom kak zastavit mozg bistro dumat i

medina dzhon

29

36

9785040991747

vvedenie v filosofiu, lekcii po estetike, nauka logik vzlamlivaia filosofiu za predelami igr i scenariev zakoni dialekrtiki zakoni i taini povedenia cheloveka

gegel koen martin bern erikh gegel georg

37 29 42 31 55

46 36 52 38 68

9785040944385 9785171053581 9785040961955 9785907149465 9785938786318

zapomnit vsio usvoenii znanii bez skuki izubriojki zastenchevi rebionok

braun rediger zimbardo

39 26

48 32

9785961461480 9785916714449

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, რელიგია zdorovoe obshestvo zhenshina prestupnica i prostitutka zhizn vechnaia

fromm erikh lombrozo rerix

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

16 13 13

19 16 16

9785171164683 9785389129047 9785389141070


ჰუმანიტარული მეცნიერებები

დასახელება

ავტორი

ქართულად ×ÍÅÄÊÈ ÑÀÕÀÐÇÅÄÊÍ 100 ËÜÄÐÀÊÈ ÃÀ ËÍÕÀÊÀÕÄ 100 ÖÈÐÑÀÞÑÍÅÀÐÈ ÑÀÞÄÊÈ Â. ÀÌÙÀÁÀÛÄ ÑÀÞÄÊËÛÖÅÀÌÄÊÍ ÑÀÕÀÐÇÅÄÊÍÑ ÑÀËÞÄÃÐÍ ÈÑÒÍÐ ÃÀÅÈÇ ÀÐÑÄÌÈØÅÈÊÈ ÄÑÉÈÆÄÁÈ ØÄËÍÕËÄÃÄÁÈÇÈ ÎÍÐÒÐÄÒÈÑÀÇÅ ÃÀÅÈÇ ÉÊÃÈÀØÅÈÊÈÑ ÁÄÃÌÈÄÐÈ ÇÅÀÊÈ

ფასი (ფასდაკლე ბით)

ÀÁÀØÈÛÄ ÅÀØÀÉÈÛÄ ÁÈÍÊÈ

ფასი

კოდი

8 7 28

9 8.3 35

9789941066368 9789941275937 9789992820445

7

8.6

9789941912603

17 6

21 7

8416 25

4

5

9789941930973

ÙÀÙÀÅÀ ÇÀËÀÆÈ ÈÓÐËÀÌÈ ¼ÄÐËÈÄÌ ÀÌÙÀÁÀÛÄ ÆÀÆÀ ØÒÀÈÌÄÐÈ

4 3 34 11

5 3.3 42 13.3

9789941948183 11243 9789941078798 9789941933059

ØÒÀÈÌÄÐÈ

14

16.6

9789941970313

ÀÌÙÀÁÀÛÄ ÅÀÙÌÀÛÄ ÌÀÇÄÊÀ ÀÅÀÊÈÀÌÈ ÊÀÊÈ

ÀÃÀËÈÀÌÈÑ ÂÆÀ ÇÅÈÇØÄËÄÚÌÄÁÈÑÀÉÄÌ ÀÃÀËÈÌÈÑ ÑÓÊÈ ÃÀ ËÈÑÈ ÐÄÀÊÍÁÀ ÖËÄÐÇÈÑ ÂÀÌÓÜ×ÅÄÒÄÊÈ ÞË ÄÅÀÑ ÑÈÆËÀÐÈ (ÑÀÀÃÅÄÌÒÍ ËÍÇÞÐÍÁÀ) ÄÅÐÍÎÓÊÈ ÑÀÕÀÐÇÅÄÊÍ ÄÆÍÇÄÐÈÉÈÑ ÛÈÐÈÇÀÃÈ ÄÊÄËÄÌÒÄÁÈ ÄÆÍÇÄÐÓÊÈ ÕÐÈÑÒÈÀÌÍÁÀ ÃÀ ÉÀÚÍÁÐÈÍÁÈÑ ÑÓÊÈÄÐÈ ÜÀÐËËÀÐÇ

ØÒÀÈÌÄÐÈ ÐÓÃÍÊÔ

ÃÄËÍÉÐÀÒÈÓÊÈ ÑÀÂÈÏÄÇÈ ÃÀËÞËÀÐÄ ÑÀÞÄÊËÛÖÅÀÌÄÊÍ ËÈÇÈ ÈÑÒÍÐÈÀ ÊÍÂÍÑÈ ÐÄÊÈÂÈÀ ÂÀÌÀÇÊÄÁÈÑ ËÈÆÀÌÈ ÅÀÏÀ-ÔØÀÅÄÊÀÑ ÍÌÍËÀÑÒÈÉÍÌÈ

ÈËÄÐÊÈØÅÈÊÈ ÕÄÇÈ

7

8.3

9789941254109

ÄÁÀÌÍÈÛÄ ËÈÐÈÀÌÈ ÎÍÑÒËÀÌÈ ÞÍÐÌÀÓÊÈ ÂÈÂÈ

8 7 8

10 7.9 10

9789941954931 9789994002931 8326

ÄÂÍÈÆËÈ ÔÈÊÍÑÍÔÈÀØÈ ÀÐÀËÄÓÊÈ ÃÀËÜÄÐÊÍÁÈÑ ÂÀÌÅÈÇÀÐÄÁÀ

ØÒÀÈÌÄÐÈ ÐÓÃÍÊÔ ÌÀÅÄ

6 4

6.6 4.9

9789941270505 9789941180293

ÄÐÈÑÇÀÅÈÑ ÕÀÊÈ

ÔÀÅÊÄÌÈØÅÈÊÈ ÌÀÒÍ

14

16.6

9789941485183

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ჰუმანიტარული მეცნიერებები

ÀÊ.ÐÍÌÃÄÊÈ - ÑÀÄÐÇÀØÍÐÈÑÍ ÓÐÇÈÄÐÇÍÁÄ ÀËÄÐÈÉÀ 1950-ÈÀÌ ÜÊÄÁØÈ ÃÈÃÈ ÕÀÐÇÅÄÊÄÁÈ (ÚÞÍÅÐÄÁÈÑ ÕÐÍÌÈÉÄÁÈ) II ÌÀÜÈÊÈ

ÐÍÌÃÄÊÈ ÉÀÝÀÐÀÅÀ ÅÀÑÈÊ ÆÍÆÐÀØÅÈÊÈ ÒÀÐÈÄÊ

10 16

12 20

9994086685 9789941415340

20

25

9789941923593

ÀÉÀØÀ-ÕÐÍÌÈÉÈÃÀÌ ÄÊÈÆÀÁÄÇ I ÒÈÓÃÍÐÈ ÑÈ×ÅÀÐÓÊÈ ÃÀ ÛÀÊÀÓÔÊÄÁÀ ÄËÈÊ ÊÄÅÈÄ ÄÉÍÌÍËÈÉÓÐÈ ÐÀÈÍÌÄÁÈÑÀ ÃÀ ÃÀÑÀÞÊÄÁÀÇÀ ÃÀÂÄÂËÀÐÄÁÈÑ ÑÀ ÅÈÑ ÄØÈÌÈÀ ÔÄËÈÌÈÆËÈÑ ÑÀÕÀÐÇÅÄÊÍØÈ ÕÀÊÇÀ ÎÍÊÈÒÈÉÓÐÈ ÀÌÇÐÍÎÍÑÍÔÈÀ ÀÌÇÐÍÎÍÑÍÔÈÓÊÈ ËÑÍÔÊËÞÄÃÅÄÊÍÁÈÑ ØÄÑÀÅÀÊÈ ÀÌÇÐÍÎÍÑÍÔÈÀ ÔÐÀÂËÄÌÒÈ

ØÒÀÈÌÄÐÈ ÐÓÃÍÊÔ

11

13.3

9789941096341

ËÄÌÇÄØÀØÅÈÊÈ ÈÅÀÌÄ ÌÀÃÈÐÀÛÄ ÂÈÍÐÂÈ

7 14

8.4 16.6

9789941416194 9789941445149

ËÀÊÀÖÓÐÀÛÄ ßÓËÁÄÐ

21

26

9789941208249

7

8.3

9789941272516

ØÒÀÈÌÄÐÈ ÐÓÃÍÊÔ ØÒÀÈÌÄÐÈ

6 9

7 11

14026 9789941270512

ÀÌÇÐÍÎÍÑÍÔÈÓÊÈ ÇÄÆÈÑÄÁÈ ÁÍÐÍÆÃÈÌÈ ÑÀËÄÂÐÄÊÍ ÃÀ ÑÅÀÌÄÇÈ ÂÍÌÈÅÐÓÊÈ ÑÉÍÊÄÁÈ ÀÌÒÐÍÎÍÑÍÔÈÀ ÀÌÇÐÍÎÍÑÍÔÈÓÊÈ ËÑÍÔÊËÞÄÃÅÄÊÍÁÈÑ ØÄÑÀÅÀÊ ÄÑÇÄÒÈÉÀ ÄÑÇÄÒÈÉÓÐÈ ÀÆÐÈÑ ÈÑÒÍÐÈÈÃÀÌ ÄÑÉÈÆÄÁÈ 1991 ÇÀÐÂËÀÌÄÁÈ ÑÒÀÒÈÄÁÈ ÍÌÍËÀÑÒÈÉÀÆÄ ÁÓÌÄÁÈÑËÄÒ×ÅÄÊÄÁÀ ÃÀ ËÑÍÔÊÈÍ ÈÑÒÍÐÈÓÊÈ ÂÀÌÅÈÇÀÐÄÁÀ ÁÓÌÄÁÈÑËÄÒ×ÅÄÊÄÁÈÑ ÜÀÐËÍÕËÌÀ ÃÀ ÂÀÌÈÇÀÐÄÁÀ ËÑÍÔÊÈÍ ÈÑ

ØÒÀÈÌÄÐÈ ÐÓÃÍÊÔ ÎÄÐÉÈÌÑÈ

12 12 9

14 15 10.9

2000000034829 9789941961328 9789994002948

ØÒÀÈÌÄÐÈ ÌÈÉÈÒÈÙ ÜÓÐÜÓËÈÀ ÊÈÀ

7 20 10

8.4 24.9 11.6

10164 9789941940224 12084

ËÀÚÀÁÄÐÈÛÄ-ÎÀÎÀÅÀ ÈÌ

1

1

60838

ØÒÀÈÌÄÐÈ ÐÓÃÍÊÔ

9

11

9789941090929

ØÒÀÈÌÄÐÈ ÐÓÃÍÊÔ

8

10

9789941090936

ÀÞÀÊÈ ÄÉÍÌÍËÈÉÓÐÈ ËÄÚÌÈÄÐÄÁÈÑ ÀËÍÚÀÌÄÁÈ

ØÒÀÈÌÄÐÈ

5

5.6

5728

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ჰუმანიტარული მეცნიერებები ÀÞÀÊÈ ÑÓÊÈÄÐÄÁÀ ÃÀ ÕÐÈÑÒÄÑ ÂÀÌÚÃÀ 20 ÑÀÓÉÓÌÄØÈ ÇÅÀÊÑÀÆÐÈÑÈ (ÑÒÀÒÈÄÁÈÑ ÃÀ ÜÄÐÈÊÄÁÈÑ ÉÐÄÁÓÊÈ ÇÀÅÈÑÓÔÊÄÁÀ ÃÀ ÇÀÅÈÑÓÔÊÄÁÀ ÑÈÒ×ÅÀ ÃÀ ÚÌÄÁÀ

8

10

9789941082979

14

16.5

9789941090240

ÌÀÌÄÈØÅÈÊÈ ËÈÞÄÈÊ

6

7

9789941047633

ØÒÀÈÌÄÐÈ ÐÓÃÍÊÔ ÃÈËÈÒÐÈÀÃÈÑÈ ÉÀËÁÄÐÄ ÒÐÀÌÉÅÈÊÈÓÑÈ

11

13.3

9789941270536

6 11

6.9 12.9

9789941180088 9789941920615

ÐÀ ÀÐÈÑ ÀÌÒÐÍÎÍÑÍÔÈÀ ÐÀ ÀËÁÀÅ ËÍÞÃÀ ÄÖÍÑÀ ÐÄÊÈÂÈÈÑ ÈÑÒÍÐÈÈÑ ÑÀÉÈÇÞÄÁÈ 1 ÐÀÈÌÃÓÊÍ ÑÀÕÀÐÇÅÄÊÍÅ ÀÖÑÃÄÕ Cd-ÈÇ ËÍÞÄÒÈÀÊÄ ÁÄÜÅËÍÑÈÊ ÐÓÑÇÅÄÊÍÊÍÂÈÓÐÈ ÇÞÆÓÊÄÁÄÁÈ ½4 ÅÄÔÞÈÑÒ×ÀÍÑÌÈÑ ÉÐÈÒÈÉÓ ÐÓÑÇÅÄÊÍÊÍÂÈÓÐÈ ÇÞÆÓÊÄÁÀÌÈ ½3 ÒÍËÈ ØÍÇÀ ÐÓÑÇÀÅÄÊÈ 11 ËÄ ËÑÓÐÑ ÛËÀ ÅÈ×Í ØÄÌÈ ËÄ-20 ÑÀÓÉÓÌÈÑ ÞÄÊÍÅÌÄÁÀ

ÔÐÄÌÉÊ ÊÓÌÃÁÍÐÂÈ ÙÞÄÈÛÄ ÍÇÀÐ ÀÁÀØÈÛÄ

4 14 7

5 16.5 8.3

6710 19233 96895

×ÄÈÌÀØÅÈÊÈ ÈÓÐÈ

12

14

9789994090822

ÈÌÂÍÐÍ×ÅÀ

27

33

9901

ÈÌÂÍÐÍ×ÅÀ ÎÀÅÊÄ ØÒÐÀÈÒÈ ÈÀÉÍÁ კინწურაშვილი

16 8 15

19.8 9.9 18.3

99545 60748 9789941964435

ËÄÃÈÀ ÃÀ ËÍÃÄÐÌÓÊÍÁÀ - ßÍÌ Á ÇÍËÎÑÍÌÈ ËÄÃÈÀÑÈÑÒÄËÄÁÈÑ ØÄÃÀÐÄÁÀ

ÇÍËÎÑÍÌÈ ¼ÄÊÈÌÈ ËÀÌÙÈÌÈ ÉÀÐÁÄÊÀØÅÈÊÈ ÎÍÊÈÄÅÕ ÔÄÌÄÌÉÍ ØÒÀÈÌÄÐÈ

9 12

11.2 13.9

9789941182150 9789941182327

8 16 12

9.9 20 14.4

4605 9789941921308 9789941970320

ÝÀÁÀØÅÈÊÈ ÑÓËÁÀÛÄ

31

38

6620

ÁÄÐÈÛÄ ÈÐÀÉÊÈ

13

16

9789941800597

ÇÀÅÈÑÓÔÊÄÁÈÑ ÔÈÊÍÑÍÔÈÀ ÇÄÍÐÈÀ ÂÀÌÀÇÊÄÁÈÑÀÇÅÈÑ ÇÍÐËÄÒÈ ÉÄÈÑÐÈÑ ÚÞÍÅÐÄÁÀ

ÉÀÇÍÊÈÉÍÑÌÈ ÃÀ ËÖÅÃÄÊËÇÀÅÀÐÌÈ ËÀÐÇÅÈÑ ÑÍÚÈÍÊÍÂÈÀ ÉÀÐËÈÑ ÂÀËÍÚÞÀÃÄÁÄÁÈ ËÀÐÉÍ ÎÍÊÍ ÕÅÄ×ÌÈÄÐÄÁÈÑ ËÐÀÅÀÊÔÄÐÍÅÌÄÁÈÑÇÅÈÑ (ÐÁÈÊ ×à ÈÃÈÍËÄÁÈÑ ÈÌÂÊÈÑÓÐ ÕÀÐÇÓÊÈ ÊÄÕÑÈÉÍÌÈ

ØÒÀÈÌÄÐÈ ÐÓÃÍÊÔ ÂÈÍÐÂÈ ÁÓÖÀÛÄ

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ჰუმანიტარული მეცნიერებები

ÈÃÓËÀÊÇËÄÒ×ÅÄÊÄÁÈÑ ÉÀÐÈÁÝÄÑÇÀÌ

ØÒÀÈÌÄÐÈ ÐÓÃÍÊÔ

9

11

9789941047671

ÈÃÓËÀÊÇËÄÒ×ÅÄÊÄÁÈÑ ÌÀÐÉÅÄÅÄÁÈ ÉÀÚÍÁÐÈÍÁÈÑ ËÐÀÅÀÊÑÀÓÉÓÌÍÅÀÌÈ ÈÌÒÄÊÄÕÒÓÀÊÓÐÈ ØÄËÍÕËÄà ÊÈÀÌÀ ÈÑÀÉÀÛÈÑ ËÄÃÈÒÀÚÈÄÁÈ

ØÒÀÈÌÄÐÈ ÐÓÃÍÊÔ

11

13.3

9789941270543

ËÀÝÀÐÀØÅÈÊÈ ÐÄÅÀÆ ÙÀÙÀÅÀ ÇÀËÀÆÈ

104 7

130 8.3

9789941809088 7625

ÈÑÄÅ ÃÐÍ ÔÈÕÐÈ ÑÈÒ×ÅÀ

ÇÈÇËÄÐÈÀ ßÓËÁÄÐÈ

5

6

865

ËÑÍÔÊÈÍ ÈÑÒÍÐÈÀ ÈÑÒÍÐÈÓÊÈ ÑÈËÎÒÍËÀÒÍÊÍÂÈÀ

ØÒÀÈÌÄÐÈ ÐÓÃÍÊÔ ØÒÀÈÌÄÐÈ

10 11

12 13.3

9789941055485 9789941933042

ËØÅÈÌÅÈÄÐÈ ÚÞÍÅÐÄÁÈÑ ËÄÒ ËØÅÈÌÅÈÄÐÈ ÚÞÍÅÐÄÁÈÑ ËÄÒÀËÍÐÔÍÆÄÁÈ 2ÌÀÜÈÊÈ / ËØÅÈÌÅÈÄ ÉÓÊÒÓÐÀ ÀÐÕÈÒÄÕÒÍÐÆÄ ËÞÀÒÅÐÍÁÈÇÀÚ ÎÍÄÆÈÈÇÀÚ ÉÓÊÒÓÐÈÑ ÉÅÊÄÅÄÁÈ ÃÀ ÎÍÎÊÀÐÓÊÈ ÉÓÊÒÓÐÈÑ ØÄÑÜÀÅÊÀ

ØÒÀÈÌÄÐÈ ÐÓÃÍÊÔ

12

14

9789941270550

ØÒÀÈÌÄÐÈ ÐÓÃÍÊÔ

8

10

14022

44

55

9789941260926

6

6.3

9789994002955

ÉÓÊÒÓÐÍÊÍÂÈÀ

ÄÐÈÀØÅÈÊÈ ÁÀÐÀËÈÛÄ

20

24.9

9789941921377

8

10

9789941955365

ÔÀÅÊÄÌÈØÅÈÊÈ ÌÀÒÍ ÜÓÐÜÓËÈÀ ÊÈÀ

11 16

13.3 20

9789941109003 9789941823053

ÉÅÄÐÄÌÙÞÈÊÀÛÄ ÐÄÅÀÆ

14

16.5

98063

2

2.5

210

10

11.9

9789941182938

ÉÓÊÒÓÐÍÊÍÂÈÀ(ËØÍÁÊÈÓÐÈ ÉÓÊÒÓÐÀ) ËÞÀÐÂÐÛÄÊ-ÔÀÅÊÄÌÈØÅÈÊÇÀ ÔÄÍÃÀÊÓÐÈ ÑÀÞÊÈ ÃÀ ÐÍÑÒÍË ÐÀÝ ËÞÀÒÅÐÓÊÈ ÉÓÊÒÓÐÓÀÑ ÈÑÒÍÐÈÀ ËÜÄÐÀÊÈ ÃÀ ÚÞÍÅÐÄÁÀ ÎÀÈÃÄÀÑÄÓÊÈ ØÄÇÀÅÀÆÄÁÀ ÑÀÂÀÌËÀÌÀÇÊÄÁÊÍ ËÀÌÈÔÄÑÒÈ ÏÀÌ ØÀÐÃÄÌÈÑ ËÍÂÆÀÓÐÍÁÀ ÑÎÀÐÑÄÇÑÀ ÃÀ ÀÖËÍÑÀÅÊÄÇÈÑ ÑÞ

ËÀÊÀÖÓÐÀÛÄ ßÓËÁÄÐ ÑÇÍÐÈ

ÀÃÊÄÐÈ

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ჰუმანიტარული მეცნიერებები

ÌÀØÄÌÇÀ ÞÓÐÍÇËÍÛÖÅÐÓÊÈ ÌÀÜÈÊÄÁÈ ÌÀÚÈÍÌÀÊÄÉÍÌÍËÈÉÓÐÈ ÉÓÐÑÈ ÍÐÂÀÌÈÆÀÚÈÓÊÈ ÕÚÄÅÈÑ ÑÀÔÓÛÅÊÄÁÈ ÍÐÈ ËÀÄÑÒÐÍ (ÍÇÀÐ ÙÞÄÈÛÄ ÃÀ ÄÐÊÍË ÀÞÅÊÄÃÈÀÌÈ ÍÊÈËÎÈÀÃÄÁÈÑ ÈÑÒÍÐÈÀ ÃÀ ÀÐÀÍÊÈËÎÈÓÐÈ ÈÑÒÍÐÈÄÁÈ ÑÅÊÄÁÈ ÐÍËÄÊÇÀÚ ÅÈÐÙÄÅÇ

ËÀÊÀÖÓÐÀÛÄ ßÓËÁÄÐ ØÒÀÈÌÄÐÈ ÐÍÁÈÌÑÈ

20 10 16

25 11.6 20

9789941205392 9757 9789941911743

ÙÞÈÉÅÈØÅÈÊÈ ÌÈÌÍ

7

8.3

9789941442575

ÁÀÕÐÀÛÄ ÑÀÌÀÄÅÈ ÙÞÄÈÛÄ ÐÍÑÒÍË

8 6

10 6.6

9789941821622 17944

ÑÀËÉÓÐÌÀÊÍ ÎÄÃÀÂÍÂÈÓÐÈ ÉÓÐÑÈ ÑÀÓÁÐÄÁÈ ÑÀÕÀÐÇÅÄÊÍÑ ÁÄÃÈ ÃÀ ÕÀÐÇÓÊÈ ÊÈÒÄÐÀÒÓÐÀ ÃÀ ÞÄÊÍÅÌÄÁÀ ÑÀÕÀÐÇÅÄÊÍÑ ÈÑÒÍÐÈÀ (ÓÛÅÄÊÄÑÈ ÃÐÍÈÃÀÌ ÀÞÀÊÈ ÜÄÊÇÀÖÐÈÚ

ØÒÀÈÌÄÐÈ ÐÓÃÍÊÔ ÇÈÇËÄÐÈÀ ßÓËÁÄÐ

11 5

13.2 6

60745 248

ÉÅÄÐÄÌÙÞÈÊÀÛÄ ÐÄÅÀÆ ÜÍÜÉÍÊÀÓÐÈ ÀÅÇÀÌÃÈÊÈ

14

16.5

98062

27

33

9789941451799

ÑÀÕÀÐÇÅÄÊÍÑ ÍÕÐÍÑ ÞÀÌÀ

ÇÀËÀÐÈÑÛÄ ÂÓÊÀÁÄÐ

4

5

96890

ÑÀÕÀÐÇÅÄÊÍÑ ÑÀËÄÔÍÑ ÓÉÀÌÀÑÉÌÄÊÈ ÜÊÄÁÈ

ÃÄÅÈÃ ÊÄÌÂÈ

11

13.2

11627

ÑÀÕËÈÀÌÈ ÓÐÇÈÄÐÇÍÁÈÑ ÔÑÈÕÍÊÍÂÈÀ ÀËÈÌÍÅÈ ÄÐÈÀØÅÈÊÈ ÑÀÞÅÈÇÈ ÃÀ ÂÀËÍ×ÄÌÄÁÈÇÈ ÞÄÊÍÅÌÄÁÀ ÃÀÜ×ÄÁÈÇ ÉÊÀÑÄÁØÈ ÉÀÞÈÀÌÈ ÑÀÞÀÊÈÑÍ ÑÀÓÁÐÄÁÈ ÊÄÕÑÈÉÍÊÍÂÈÀÆÄ ÂÀÁÄÑÉÈÀ ÚÈÚÈ

33

41

9789941921360

10 7

11.9 8.2

9789941180620 9789941479267

ÑÈËÁÍÊÈÆËÈ ÔÐÀÌÂÓÊ ÎÍÄÆÈÀÑÀ ÃÀ ËÓÑÈÉ ÑÈÒ×ÅÈÑ ÃÄÂÓÑÒÀÚÈÀ ÑÍËÞÓÐÈ ÂÄÍÂÐÀÔÈÀ VII Ñ. ÑÍÚÈÀÊÈÆËÈ ÕÀÐÇÓÊ ÔÄÐÄÁØÍ

ßÀÍØÅÈÊÈ ËÀÌÀÌÀ ÉÓÎÐÄÈØÅÈÊÈ ÌÍÌÀ ÀÐÅÄÊÀÛÄ ÁÍÌÃÍ ÑÒÈÅÄÌ ßÍÌÑÈ

10 8 14 11

11.9 9.9 16.5 13.7

9789941968530 9789941442568 9789941258817 9789941183003

ÑÍÚÈÀÊÓÐÈ ËÍËÀÅÀÊÈ

ØÒÀÈÌÄÐÈ ÐÓÃÍÊÔ

8

10

9789941930805

ÑÍÚÈÀÊÓÐÈ ÑÀÉÈÇÞÈÑ ÀÐÑÍÁÐÈÅÈ ÎÓÌÕÒÄÁÈ

ØÒÀÈÌÄÐÈ ÐÓÃÍÊÔ

7

8.3

5727

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ჰუმანიტარული მეცნიერებები

ÑÓÊÈÄÐÄÁÈÑ ÃÀ ËØÅÄÌÈÄÐÄÁÈÑ ÇÀÅØÄÑÀÔÀÐÈ ÑÜÀÅÊÄÁÈÑ ËÄÇÍÃÈÉÀ ÃÀ ÀÖÆÐÃÈÑ ÑÀÑÈÚÍÚÞÊÍ ÎÈÐÍÁÄÁÈ

ÙÀÙÀÅÀ ÇÀËÀÆÈ

5

6

9789941948190

ØÒÀÈÌÄÐÈ ÐÓÃÍÊÔ ÀÑÒÀÞÈØÅÈÊÈ ÄÐÄÉÊÄ

6

6.6

6308

24

30

9789941800610

ÀÐÅÄÊÀÛÄ

14

16.5

9789941251986

6

7

9789941066511

ÕÀÐÇÓÊÈ ÑÀÄÐÍ ÃÀ ÑÀÑÓÊÈÄÐÍ ÉÈÊÍÄÁÈ

ÝÈÝÈÌÀÛÄ ÇÄÈËÓÐÀÆÈ ÉÀÐÁÄÊÀØÅÈÊÈ ÎÍÊÈÄÅÕ

6

6.6

4606

ÕÀÐÇÓÊÈ ÑÈÒ×ÅÈÑ ÁÀÆÈÄÐÈ

ÉÅÈÒÀÈØÅÈÊÈ ÄËÆÀÐ

6

6.6

27

ÕÀÐÇÓÊÈ ÔÄËÈÌÈÆËÈÑ ÓÚÌÍÁÈ ÈÑÒÍÐÈÄÁÈ ÕÀÐÇÓÊÈ ÞÄÊÌÀÜÄÐÄÁÈ

ËÈÕÄÊÀÛÄ ÉÀÒÍ ËÀÝÀÅÀÐÈÀÌÈ ÄÊÄÌÄ ÅÀÐÃÍÑÀÌÈÛÄ ÅÊÀÃÈËÄÐ

5 12

5.5 15

9789941822872 96896

7 7

8.3 8.4

9789941082412 9789941825323

ÂÈÍÐÂÈ ØÀÐÀØÈÛ ØÒÀÈÌÄÐÈ

4 9

3.8 11

9789941180279 9789941096358

ÔÀØÈÆËÈÑ ÇÄÍÐÈÄÁÈ ØÄÕÑÎÈÐÈ ÃÀ ÐÄÊÈÂÈÀÑÄÐÈÀ ËÍÃÄÐÌÓÊÍÁÈÑ ÈÑÒÍÐÈÀ ÃÀ ÇÄÍÐ

ÊÀÃÀÐÈÀ ËÀÈÑÓÐÀÛÄ

4

4.9

9789941182389

4

4.5

9789941182273

ÕÐÈÑÒÄÑ ÂÀËÍÚÞÀÃÄÁÀ ÄÇÄÐÓÊ ÑÀË×ÀÐÍØÈ

ØÒÀÈÌÄÐÈ

8

9

61350

ÒÉÈÅÈÊÈÑ ÃÈÀÊÄÕÒÈÉÀ ÔÑÈÕÍÃÄÊÈÓÐÈ ÕÐÍÌÈÉÀ 2009

ÀËÈÐÞÀÌÀØÅÈÊÈ ÈÅÀÌÄ ÕÓÐÃÀÛÄ ÎÀÀÒÀ

6 7

6.4 8.4

846 60433

ÕÀÐÇÅÄÊÄÁÈ ÃÀ ÂÀÐÄ ÑÀË×ÀÐÍ ÕÀÐÇÓÊÈ ÄÉÊÄÑÈÄÁÈ ÑÀÕÀÐÇÅÄÊÍÑÀ ÃÀ ÑÍËÞÄÇØÈ ÐÓÑÓÊ ÄÌÀÆ ÕÀÐÇÓÊÈ ÄÉÍÌÍËÈÉÈÑ ËÉÅÊÄÊÄÁÈ

ÕÀÊÀÕÈÑ ÉÍÌÒÓÐÄÁÈ ÔÄËÈÌÈÆËÈÑ ÇÀÅÂÀÃÀÑÀÅÀÊÈ-ÌÄÌÑÈ ÔÐÄÈ ØÄÑÀÅÀÊÈ ÕÀÐÇÓÊÈ ÔÄÍÃÀÊÈÆËÈÑÉÅÊÄÅÀØÈÄÐÈÀ ËÍÃÄÐÌÓÊÍÁÈÑ ØÄÑÀÕËÈÑ ÁÈÁÊÈÓÐÈ ÈÑÒÍÐÈÀ

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ჰუმანიტარული მეცნიერებები

ØÓÀ ÑÀÓÉÓÌÄÄÁÈÑ ËÈÑÒÄÐÈÀÇÀ ÚÄÌÒÐÄÁÈ ØÓÀ ÑÀÓÉÓÌÄÄÁÈÑ ÕÀÐÇÓÊÈ ÑÀËÞÄÃÐÍ ÞÄÊÍÅÌÄÁÈÑ ÈÑÒÍÐÈÈÑ ÔØÀÅÈ Ò.1 ÀÖËÍÑÀÅÊÄÇ ÑÀÕÀÐÇ. ËÇÈÑ ÒÍÎÍÌÈËÈÀ

ØÒÀÈÌÄÐÈ ÐÓÃÍÊÔ

8

10

9789941047664

ÂÍÂÍÊÀÛÄ ÀÌÃÐÍ

20

25

18028

ÞÍÐÌÀÓÊÈ ÂÈÂÈ

17

21

98071

ÞÄÊÃÀÑÞËÓÊÇÀ ÚÌÍÁÈÄÐÄÁÀ

ØÒÀÈÌÄÐÈ ÐÓÃÍÊÔ

12

14.4

9789941082986

ÜÄÐÈÊÄÁÈ ÑÀÆÍÂÀÃÍÄÁÈÑ ÜÄÅÐÄÁÑ

ØÒÀÈÌÄÐÈ ÐÓÃÍÊÔ

5

5.6

60335

ÜÀËÄÁÈÑ ÂÆÀ (ÜÈÂÌÈ 1) ÜÄÊÈÜÀÃÈ ËÄÚÞÅÀÐÄÄÁÇÀÌ ÝÀÁÓÀÃÀÌ ÀÉÀËÃÄ

ÉÅÄÐÄÌÙÞÈÊÀÛÄ ÐÄÅÀÆ ÚÍÚÀÌÈÛÄ ÀÅÀÊÈÀÌÈ ÊÀÊÈ

14 14 7

16.5 16.5 8.3

98061 9789941469046 23

ÝÄØËÀÐÈÒÄÁÀ ÃÀ ËÄÚÌÈÄÐÄÁÀ

ØÒÀÈÌÄÐÈ ÐÓÃÍÊÔ

6

6.6

60328

80 124 44 108 104 120 84 92 68 20 100

100 155 55 135 130 150 105 115 85 25 125

9780521361071 9781138917460 9780415378499 9780815353010 9781138932999 9781138963481 9780415235501 9780415458276 9780415496391 9781845617691 9781412998055

48 65 22 20

59 81 27 25

9781138643659 9780313234989 9781841194691 9781472110541

ინგლისურად a history of the university in europe A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory A Theory of Literary Production Additive Combinatorics Advancing Wood Architecture Ancient Christianity in the Caucasus ancient egypt anatomy of a civilization ancient world Archaeology 5e A-Z of Baby Names becoming a multicultural educator

walter ruegg Selden Macherey BAJNOK menges Mgaloblishvil Barry Kemp l.de blois Greene william a howe

Best Practices for Teaching with Emerging Technologie between two ages Brief History of Fighting Ships Brief History Of Gangsters

PACANSKY-BROCK brzezinski davies david robb

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ჰუმანიტარული მეცნიერებები Brief History of Samurai British Politics: The Basics Caucasian Battlefields: A History of the Wars on the Concise Introduction to Linear Algebra Concrete Introduction to Real Analysis Contemporary India: The Basics contested holy places in israel palestine culturally proficient instruction curriculum theory divination and prediction in early china and ancient doctrine and principles Edward Luce: Retreat of Western Liberalism Equal Power & how you can make it happen Essential Public Affairs for Journalists falling behind Foreign Policy of the Republic of Azerbaijan: The Dif From Puritanism to Postmodernism gender and human rights History of Violence how to grow a playspace

clements Bill Jones William Edward David HU CARLSON Datta yitzhak reiter nuri - robins schiro Lisa Raphals lowry luce edward swinson jo james morrison fukuyama Jamil Hasanli Ruland knop karen martinez Katherine Masiulanis

22 47 152 72 101 53 101 60 76 144 72 20 40 56 47 152 52 104 34 161

27 58 190 89 126 66 126 75 95 180 90 24 49 69 58 190 65 129 42 201

9781845299477 9780415835718 9781108013352 9781138044494 9781500000000 9780415841566 9781138243514 9781412988148 9781412988902 9781107010758 9781841135403 9780349143026 9781786491879 9780199663859 9780199754199 9780765640505 9781138642065 9780199260911 9781784781682 9781138907065

How To Lose A Country: The 7 Steps From Democracy To Inside Book Publishing Interpreting Proclus: From Antiquity to the Renaissan introducing intercultural communication Introducing Rousseau. A Graphic Guide

temelkuran ece Giles Clark, Angus P Stephen Gersh shuang liu

31 168 72 68 18

38 209 90 85 22

9780008294014 9780415537179 9781108465359 9781446285916 9781848312128

Introduction to Contemporary Political Geographies Iran and Russian Imperialism: The Ideal Anarchists, 1 Journalism Studies Mammoth Book of Gangs Mass Uprisings in the USSR: Protest and Rebellion in Milk of Paradise MODERN AMERICAN NOVEL, THE

BARCUS & HALFACREE Moritz Deutschmann Calcutt morton james V. A. Kozlov, Elaine inglis lucy bradbury malcolm

53 128 50 24 120 40 34

66 160 62 29 150 50 42

9780415569958 9781138495470 9780415554312 9781780330884 9780765606686 9781447285762 9780140170443

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ჰუმანიტარული მეცნიერებები mtskheta and tbilisi another tale of two capitals multicultural education narrative of travels in europe asia and africa in the Narrative of Travels in Europe, Asia, and Africa in t Numero Zero On This Day Outlaw Culture Outside in the Teaching Machine oxford concise chronology of english literature Physical Geography: The Basics Phyto Pocket Essentials: Freemasonry Population and Development Principles of American Journalism Principles of Horticulture: Level 3 Principles of Literary Criticism Probability and Statistics with R program budgeting and the performance movement rethinking the L word in higher education Routledge Handbook of Japanese Culture and Society Rural Families in Soviet Georgia: A Case Study in Rat russian literature and empire russian mediaeval architecture Safe: How to stay safe in a dangerous world sas for data analysis Seapower Secret History of the World Semiotics: The Basics Stigmata

gorji david james a banks Evilya Celebi Evliya Çelebi eco hooks Spivak cox Holden kate kennen morgan giles Gould Stephanie Craft, Cha Charles Adams Richards Ugarte william f.west kezar carducci Bestor Tamara Dragadze layton david roden buxton ryan chris marasinghe Till black Chandler Cixous

39 64 184 192 24 39 38 49 20 32 104 18 50 159 110 48 119 20 32 144 120 121 62 20 48 132 26 60 39

48 80 229 240 29 48 47 61 25 39 130 22 62 198 137 60 148 25 40 180 150 151 77 25 60 164 32 75 48

9789941271157 9780132696333 9781108041782 9781108041805 9781910701089 9780753733387 9780415389587 9780415964821 9780198610540 9780415559300 9780415814157 9781842438886 9781138794429 9781138910317 9780415859097 9781138123748 9781466504394 9781589017771 9780787986773 9780415709149 9781138993679 9780521020015 9781107434509 9781473664364 9780387773711 9781138657670 9780857380975 9781138232938 9780415345453

Technology, Curriculum, and Professional Development Television Television Production the ancient near east c3000-330 bc 1 da 2 tomi erta

John Woodward, Larry Williams Jim Owens amelie kuhrt

115 38 130 160

143 47 162 200

9780761977421 9780415314565 9781138841666 9780415167642

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ჰუმანიტარული მეცნიერებები The Articulate Mammal the babylonian world the bondage and travels of johann schiltberger The Cambridge Companion to American Novelists The Cambridge Companion to American Poets The Cambridge Companion to Autobiography The Cambridge Companion to Children's Literature The Cambridge Companion to Fantasy Literature The Cambridge Companion to French Literature The Cambridge Companion to Modern British Culture

Aitchison leick philip brunn Parrish Richardson DiBattista Grenby James Lyons Higgins

52 160 71 96 96 96 96 96 96 96

65 200 88 120 120 120 120 120 120 120

9780415610186 9780415497831 9781108011495 9781107600973 9781107560789 9781107609181 9780521687829 9780521728737 9781107665224 9780521683463

The Cambridge Companion to Modern French Culture

Hewitt

96

120

9780521794657

The Cambridge Companion to Modern Russian Culture The Cambridge Companion to Modernism The Cambridge Companion to Old English Literature The Cambridge Companion to Science Fiction The Cambridge Companion to the Graphic Novel

Rzhevsky Levenson Godden James Tabachnick

96 96 96 96 96

120 120 120 120 120

9780521175586 9780521281256 9780521154024 9780521016575 9781107519718

The Cambridge Companion to the Latin American Novel the cambridge history of china The Literature of Georgia: A History The Location of Culture The Media Handbook 6e the orthodox chistian world The Performance Studies Reader the quran The Rebuilding of Greater Russia: Putin's Foreign Pol The Routledge Atlas of the Arab-Israeli Conflict The Routledge Linguistics Encyclopedia 3e The Russian Conquest of the Caucasus the sumerian world To Hell With Culture Understanding Cultural Geography

Kristal john k. faibrank Donald Rayfield bhabha Katz casiday henry bial campanini Bertil Nygren Martin Gilbert Malmkjaer J. F. Baddeley crawford Read Anderson

96 120 120 55 80 160 107 52 124 61 96 124 160 34 80

120 150 150 68 99 200 133 65 155 76 120 155 200 42 100

9780521532198 9780521243384 9780415759977 9780415336390 9781138689169 9781138109957 9781138023369 9781138666313 9780415590457 9780415699761 9780415424325 9780415515184 9781138238633 9780415289931 9780415734509

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ჰუმანიტარული მეცნიერებები Understanding Media Unrecognized States in the International System Uses of Heritage Ways of Reading რუსულად aforizmi afrikanski polukrug aristotel i mraved edut v vashington bitva za boga chelovek dlia sebia chelovek igraiushii ia i ona ispoved cheloveka kotorii ne perestaval zhd iskusstvo sozdania iazikov istoki i smisl ruskogo komunizma istoria istoria istoria boga 4000 let iskanii v iudaizme xristianstve izbrannoe xomski kniga o raznoobrazii mira konstruirovanie iazikov kratchaishaia istoria vremeni kratkie otveti na bolshie voprosi lekcii po russloi literature mcxeta i tbilisi mirovaia istoria - enciklopedia luchshikh znanii molot vedm na kogo upalo iabloko ot xirosimi do fukusimi proiskhozhdenie tvorchestva razlomannoe vremia romanticheski manifest ruskaia idea slovar religii obriadov i verovanii

McLuhan Nina Caspersen, Gare laurajane smith Montgomery

strindberg katkard klein armstrong fromm erikh xaizinga mintemarano nikolas piterson devid berdaev fukidid gerodot armstrong xomski marko polo piperski khoking khoking aksionov vasilii gorji david shprenger kramer kesselman sliviak uolson edvard xobsbaum ain rend berdaiev eliade kuliano

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

44 128 68 117

54 160 85 146

9780415253970 9781138788954 9780415318310 9780415677479

12 26 23 50 16 13 16 34 13 16 16 56 60 15 34 35 31 29 39 16 20 32 20 31 36 20 13 31

15 32 28 62 19 16 19 42 16 19 19 69 75 18 42 43 38 36 48 19 25 39 24 38 45 25 16 38

84220 9785367012514 9785916711691 9785001390220 9785171098841 9785389155657 9785699610853 9785171033941 9785389109643 9785389148741 9785389091320 9785916717082 9785990565234 9785389079496 9785916718119 9785171022808 9785040994434 9785041030223 9789941271533 9785699960743 9785699521395 9785916781359 9785699521371 9785040965946 9785170865642 9785961471205 9785389104211 9785829115913


ჰუმანიტარული მეცნიერებები sudba rossii toponimi csha v poiskax zolotovo runa Vo Vlasti Xaosa vseobshaia istoria mirovoi zhivopisi vsobshaia istoria mirovoi civilizacii -taini mirovoi ytopia dlia realistov zadavaia pravilnie voprosi zagadki lubvi Znamenitie ludie planeti - Cherchil

berdaev leonovich gorji david Arinshtein muter rikhard uelss gerbert bregman sesno obolenski igor

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

13 16 39 20 72 26 39 36 36 10

16 19 48 25 89 32 48 45 45 12

9785389113459 9785060049695 9789941271540 9785988620419 9785041007584 9785041017729 9785961466805 9785961470888 9789941042843 9789660351134


არქიტექტურა, ხელოვნება, მუსიკა, ალბომები

დასახელება

ავტორი

ქართულად ¼ÀÑÀÌ ¼ÄÊÈËÈØÈ (ÎÍÄÆÈÀ, ËÞÀÒÅÐÒÍÁÀ) / Hasan Helimishi ÄÃÂÀÐ ÃÄÂÀ ÁÀÇÓËÈ - ÕÀÌÃÀÉÄÁÈÑ ËÄ-2 ÑÀÄÐÇÀØÍÐÈÑÍ ÎÊÄÌÄÐÈ / Batum ÁÀÐÀÇÀØÅÈÊÈ ÀÃÐÄÓÊÈ ØÓÀ ÑÀÓÉÓÌÄÄÁÈÑ ÕÀÐÇÓÊÈ ËÚÈÐÄ ÕÀÌÃÀÉÄÁÀ ÄÃÓÀÐà ËÀÌÄ ÃÐÍ ËÈÃÈÑ ÉÀÃÐÄÁÈ ÉÈ ÐÙÄÁÀ ÂÈÅÈ ×ÀÌÃÀÐÄÊÈÑ ÀÊÁÍËÈ ÆÀÕÀÐÈÀ ÔÀÊÈÀØÅÈÊÈÑ ÚÞÍÅÐÄÁÀ ÃÀ ËÍÖÅÀÜÄÍÁÀ ÄËÈÐ ÁÓÐßÀÌÀÛÄ ÀÊÁÍËÈ ÆÓÐÀÁ ÌÈÏÀÐÀÛÄ ÀÌÐÈ ËÀÒÈÑÈ ÂÍÈÀ ÏÄÐÈÉÍ ÃÄÊÀÉÐÓÀ - ÔÍÚÞÅÄÐÀØÅÈÊÈ ÀÌÒÍÌÈÍÌÈÑ 7 1/2 ÀÌÒÓÀÌ ÁÓÐÃÄÊÈ ÄÑËÀ ÍÌÈÀÌÈ, ÂÐÀÔÈÉÀ;ÎÍÄÆÈÀ; ÔÄÐÜÄÐÀ. IB

ფასი (ფასდაკლებ ით)

ÔÍÚÞÅÄÐÀØÅÈÊÈ

ßÀÅÀÞÈØÅÈÊÈ ÂÈÍÐÂÈ ÔÍÚÞÅÄÐÀØÅÈÊÈ ÃÈÀÌÀ ÂÅÀÆÀÅÀ ÊÓÉÀ ÂÈÅÈ ×ÀÌÃÀÐÄÊÈ

ÀÊÁÍËÈ ÔÍÚÞÅÄÐÀØÅÈÊÈ ÃÈÀÌÀ ÎÈÊÈÎÎÈ ÊÄÊÈÍ ÔÍÚÞÅÄÐÀØÅÈÊÈ ÃÈÀÌÀ ÍÌÈÀÌÈ ÄÑËÀ

ÀÝÀÐÈÑ ÇÀÌÀËÄÃÐÍÅÄ ËÞÀÒÅÐÍÁÀ / Modern painting of Aja ÇÀËÀØÈ ÔÊÈÐÒÈ ÇÁÈÊÈÑÈ ÇÁÈÊÈÑÈÑ ¼ÄÐÁÀÐÈÓËÈ ÇÁÈÊÈÑÈÑ ÑÀÇÀËÀØÍÄÁÈÑ ÃÀ ÇÍßÈÌÄÁÈÑ ËÓÆÄÓËÈ 50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

ფასი

კოდი

39 11

48 13.3

9789941039447 9789941479458

34 11

42 13.5

9789941047039 9789941275173

16

20

9789941108648

11 14 16

13 16.6 20

9789941457678 2278 5658

80 56 60

100 70 75

9789941272905 13347 9789941059315

12 11 27

14 13.3 33

9789941436802 9789941479205 99503

12 67

14 83

9789941436086 9789941480485

34 16 24 27

42 20 29 33.2

9789941039454 13254 9789941436109 9789941445002

104

130

9789941272066


არქიტექტურა, ხელოვნება, მუსიკა, ალბომები ÇÁÈÊÈÑÓÐÈ ÑÀÃÀÐÁÀÆÍÄÁÈ ÐÄÉÊÀËÈÑ ÄÑÇÄÒÈÉÀ ËÄÃÄÀ ßÀÔÀÐÈÛÄ ËÄÐÀÁ ÉÍÑÒÀÅÀ ËÀÑÎÈÌÛÄÊÈÀ ÑÀÕÀÐÇÅÄÊÍ 1 ÌÀÜÈÊÈ (×ÓÐÛÌÈÑ ËÒÄÅÌÈÑ ÂÀËÍ ËÀÑÎÈÌÛÄÊÈÀ ÑÀÕÀÐÇÅÄÊÍ 2 ÌÀÜÈÊÈ ÊÈÒÄÐÀÒÓÐÓÊÈ ÇÀËÀØÈ ËÍÂÆÀÓÐÍÁÀ ÑÀÕÀÐÇÅÄÊÍØÈ ËÍÂÆÀÓÐÍÁÀ ÑÀÕÀÐÇÅÄÊÍØÈ ÀÞÀÊÈ ÈÑ ÀÌÓ ÀÞÀÊÈ ÞÍÊÑÒÍËÄÐÈ (ÈÐÀÉÊÈ ÑÓÇÈÛÈÑ ÀÊÁÍËÈ) golivudski standart ÎÈÉÀÑÍ ÌÈÉÍ ÔÈÐÍÑËÀÌÈØÅÈÊÈ (ÕÀÐÇÓÊ-ÐÓÑÓÊ) ÌÈÉÍ ÔÈÐÍÑËÀÌÈØÅÈÊÈ (ÕÀÐÇÓÊ-ÈÌÂÊÈÑÓÐ) ËÀÊØÒÐÄËÈ ËÍÃÄÐÌÈÆËÈ

47

58

161012345

ÑÀÌÀÃÈÐÀÛÄ

6 31 80

7 38 99

9789941143267 60247 9789941818837

ÄÃÈØÄÐÀØÅÈÊÈ ÄÃÈØÄÐÀØÅÈÊÈ

63 63 16 62 54

78 78 20 77 67

46 13253 6226 9781234567897

66 45

82.5 56

1380 9785916717433

12 15 15 40 24

14 18 18 50 30

9789941416873 61120 61121 9789941080043 9788301203030

12

14

9789941457166

9 60 47 47 47 47

11.2 75 58 58 58 58

9789941436444 9789941090707 2000000094373 2000000094380 2000000094397 2000000094403

40

50

9789941815423

67 45 56

83 56 70

4616 17371 9789941028427

ÔÍÚÞÅÄÐÀØÅÈÊÈ ÃÈÀÌÀ

ÀÌÃÐÈÀÛÄ ÑÓÇÈÛÄ ÔÍÚÞÅÄÐÀØÅÈÊÈ ÃÈÀÌÀ ÁÄÐÈÛÄ ÅÀÞÒÀÌÂ ÁÄÐÈÛÄ ÅÀÞÒÀÌÂ

ÃÈÀÌÀ ÔÍÚÞÅÄÐÀØÅÈÊÈ ÔÍÚÞÅÄÐÀØÅÈÊÈ ÃÈÀÌÀ

ÎÍÑÒÈËÎÐÄÑÈÍÌÈÆËÈ ÑÈÅÐÚÄ-ÃÐÍ ÑÀÞÅÈÇ ÞÄÊÍÅÌÄÁÀØÈ ÕÀÐÇÓÊÈ ÃÀËÜÄÐÊÍÁÀ ÃÀ ÒÈÎÍÂÐÀÔÈÉÀ ÕÀÐÇÓÊÈ ÔÄÐÜÄÐÀ ÒÍËÈ 1 ÕÀÐÇÓÊÈ ÔÄÐÜÄÐÀ ÒÍËÈ 2 ÕÀÐÇÓÊÈ ÔÄÐÜÄÐÀ ÒÍËÈ 3 ÕÀÐÇÓÊÈ ÔÄÐÜÄÐÀ ÒÍËÈ 4 ÖÅÈÌÈÑ ÉÅÀÊÃÀÉÅÀÊ ËÀÑÎÈÌÛÄÊÈÀ ÑÀÕÀÐÇÅÄÊÍ ØÄÌÃÍÁÈÇ ËÍËÈÞÑÄÌÈÄÇ ÔÈÐÍÑËÀÌÈ ÔÈÐÍÑËÀÌÈ ÑÀË ÄÌÀÆÄ

ÀÐÀÁÓÊÈ ÇÀÇÀÐÀÈÛÄ ÐÓÐÓÀ ÅÀÞÒÀÌÂ

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


არქიტექტურა, ხელოვნება, მუსიკა, ალბომები

ÔÈÊËÈÑ ÉÄÇÄÁÈÑ ÔÄÞÃÀÔÄÞ ÔÍÒÍÀÊÁÍËÈ ÑÀÕÀÐÇÅÄÊÍ ÑÀË ÄÌÀÆÄ

ÔÄÊÈÌÈ ÔÄÃÄÐÈÉÍ

ØÓÀ ÑÀÓÉÓÌÄÄÁÈÑ ÃÀÑÀÅÊÄÇ ÄÅÐÍÎÈÑ ÞÄÊÍÅÌÄÁÀ ÓÔÑÉÐÓÊÈ ÓÔÑÉÐÓÊÑ ÂÀÑÛÀÞÈÑ (ÀÊÁÍËÈ) ßÍÒÈ ÁÏÀÊÀÅÀ ÀÊÁÍËÈ ÞÄÊÍÅÌÄÁÈÑ ÈÑÒÍÐÈÀ ËÄ-18 ÑÀÓÉÓÌÈÃÀÌ ÃÖÄËÃÄ ÞÀÑÀÌ ÈÌÀÈØÅÈÊÈ / Hasan Inaishvili ÜÄÐÈÊÄÁÈ ÜÀÐÑÓÊÈÃÀÌ 10000 Years Of Art (3 Covers) 30 Novelty Architecture 500 Tricks: Accessories 500 Tricks: Lighting ÃÄÃÀ ÄÌÀÃÀÌ H2SO4ËÃÄ ÃÀÅÈÇ ÉÀÉÀÁÀÛÈÑ ÀÊÁÍËÈ ÃÀÅÈÇ ÉÀÉÀÁÛÄ ინგლისურად Anness: The Life & Works of Cezanne Anness: The Life & Works of Leonardo da Vinci Anness: The Life & Works of Michelangelo Anness: The Life & Works of Monet Anness: The Life & Works of Van Gogh Apartment Rooms ARABIC TATTOOS Architects Architectural Houses - City Lofts Architecture & Surrealism architecture in context Art Masterclass with Wassily Kandinsky art of champa Artless- Art & Illustration by Simple Means Beatles- Band That Changed the World

ÔÍÚÞÅÄÐÀØÅÈÊÈ ÃÈÀÌÀ ÂÈÍÐÂÈ ÁÓÖÀÛÄ ÁÏÀÊÀÅÀ ßÍÒÈ ÑÇÍÕÑÇÄÃÈ ÕÍÇÐÄÌÈ

tadgell chidtopher jean francis hubert

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

20 64

25 80

9789941822612 9789941271632

14 27 66

16.6 33 82.5

9789941479021 9789941091100 9789941085819

24 34 44 26 60 24 24 32 52 120

30 42 54 32 75 29 29 40 65 150

9789941097393 9789941047237 9789941808029 9780714849690 9789812457639 9788499362472 9788499362632 9788378932475 9788301203016 9788301202835

40 40 40 40 40 52 18 40 47 60 960 18 36 36 48

50 50 50 50 50 65 22 50 58 75 1,200.00 22 45 45 60

9781782143680 9781782143697 9781782143703 9781782143727 9781782143734 9789812452641 9780977985081 9783866540286 9789812453907 9780500343203 9781138086234 9781786031709 9781859959756 9781780678535 9781780979298


არქიტექტურა, ხელოვნება, მუსიკა, ალბომები Being Modern: MoMA in Paris Big Art x Small Art BOB DYLAN THE BRAZIL SERIES Bob Dylan: Mammoth Book of Bob Dylan Bob Dylan: Tarantula Bob Marley: The Untold Story Brief History of Seven Killings Brief History of Tea Bring It On Home Can't Stop Won't Stop: History of the Hip-Hop Generat Casa Mundi:Inspirational Living Around the World Cash: Autobiography of Johnny Cash Cats CHILDRENS HISTORY OF weapons CHOCOLATE CITY FASHION BERLIN Cloud 9: Rooftop Architecture COMPLETE ILL HISTORY knights COMPLETE ILLUSTRATED GT ISLAM:A COMPREHE Complete Pink Floyd Complex Packaging (With CD) Contemporary Architecture In China Craft Traditions Of The World Dada: The Revolt of Art David Lynch Dead Gods: The 27 Club DEGAS: HIS LIFE & WORKS IN 500 IMAGES Design Book: 1000 New Designs for the Home and Where dinosaurs ÉÀÉÀÁÀÛÈÑ ÀÊÁÍËÈ ABSTRACTING FROM REALITY ÉÀÉÀÁÀÛÈÑ ÀÊÁÍËÈ ARTIST AND INVENTOR ÉÀÉÀÁÀÛÈÑ ÀÊÁÍËÈ BIOMORPHIC ABSTRACTION ÉÀÉÀÁÀÛÈÑ ÀÊÁÍËÈ CUBISM ÉÀÉÀÁÀÛÈÑ ÀÊÁÍËÈ IMERETIAN LANDSCAPES ÉÀÉÀÁÛÈÑ ÀÊÁÍËÈ THE SOVIET PERIOD

egan sean

marlon james roy moxham

carr patrick

shara aaron Christine Bierhals

salewicz

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

76 52 56 23 18 23 50 20 23 28 72 20 24 36 20 18 36 32 44 60 63 50 44 16 180 26 64 64 120 16 16 16 16 16 16

95 65 69 28 22 28 62 25 28 35 90 25 29 45 25 22 45 40 55 75 78 62 55 20 225 32 80 80 150 20 20 20 20 20 20

9780500239797 9780500239223 9783791350981 9781849014663 9780007215041 9780007255535 9781780749761 9781845297473 9781472126900 9780091912215 9780500514443 9780002740807 9781781978894 9781861473592 9781591026532 9783833160622 9789812458728 9781782142010 9781846815140 9781780976518 9789057681455 9789812459756 9780500514665 9780500301197 9783791384702 9781784295653 9780754823889 9781780670997 9781847244178 9788378931584 9788378931515 9788378931621 9788378931553 9788378931546 9788378931591


არქიტექტურა, ხელოვნება, მუსიკა, ალბომები Earthflight Ethno Architecture & Interiors extrime spot the difference wonders of the world Fashion Made Fair Fashion Textiles & Patterns: Cheongsam (with CD) Fashion Textiles & Patterns: Flower Power (with CD) Ferruccio Laviani flake ramshtein foundamentals of architectural lighting france from the air GAUGUIN: HIS LIFE WORKS IN 500 IMAGES greek cooking Guitarist Magazine: The World's Greatest Electic Guit Hargreaves: Alchemy of Landscape Architecture Heavier Than Heaven: The Biography of Kurt Cobain High Fit Home High Touch- Tactile Design & Visual Explorations HISTORIC ORNAMENT & DESIGN illus dict of silverware ILLUSTRATED ENCY OF machine guns ILLUSTRATED ENCY OF ISLAMIC ART AND ISLANDS ÍÚÞÄÊÈ Japanese Modern Architecture Jean-Marie Massaud John Lennon- Imagine John Lennon: I Met The Walrus knights Kolon: Country Hotels Konemann Loft: Lofts Landscape Analysis LetterScapes Life Story Life: Nature's Fury Lines of Vision- Irish Writers on Art

john downer

mills samuel

susanna tee george hargreaves

giulio ferrari thames hundson

Fletcher Mark

Stahlschmidt

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

47 132 32 40 40 40 52 42 152 63 64 52 44 96 23 32 56 20 36 31 68 76 96 31 52 20 39 20 28 39 142 72 42 80 48

58 165 39 50 50 50 65 52 190 78 80 65 55 120 28 40 70 25 45 38 85 95 120 38 65 25 48 25 35 48 177 90 52 100 60

9781846079733 9788499367637 9781780973067 9783791381763 9789460090011 9789460090028 9783866540415 9785040925780 9781138506763 9780500017722 9780754829140 9781407568096 9781787391512 9780500514993 9781529324969 9780060751616 9783899554441 800759452750 9780500281963 9781780193755 9780754820871 9783833152009 9788378932345 9781785002489 9783937718880 9781847808967 9780061713262 9781783121465 9788496936263 9783864072178 9781138927155 9780500241431 9781849906647 9781603200110 9780500517567


არქიტექტურა, ხელოვნება, მუსიკა, ალბომები Lists of Note Lomo Life: The Future Is Analogue Magnum Atlas: Around the World in 365 Photos from the Making Contemporary Sculpture Mammoth Book of the Beatles markings Marvel, Captain America MEAL: Raphael Moneo MEAL: Richard Meier Memorabilia Collection: Formula 1 MICHELANGELO:HIS LIFE & WORKS IN 500 IMA Mick Jagger mimo mone biografia Mother: Portraits By 40 Greatest Artists My Dog & Me Nail Art New Pavilions Nobody Likes You: Inside the Turbulent Life, Times & Noovo 1: Contemporary Portraits: Fashion, Photography ÔÈÐÍÑËÀÌÈ Office Rooms ONE TRAIN LATER Patios, Porches & Verandas pirate ship plainsong in the age of polyphony POPES, THE ILLUSTRATED HISTORY OF T PRISONERS OF WAR 2 VOL SET Prodigy: Electronic Punks 1988-1994 RENOIR: HIS LIFE AND WORKS IN 500 IMAGES Respect: Life Of Aretha Franklin Sensational Billboards in Advertising Special Packaging (incl templates cd) STAMPS . STAMP COLLE STAMPS . STAMP Stieglitz Camera work

egan sean

eric nash juliet heslewood the kennel club

Thomas Forrest Kelly clive l.lloyd

david ritz pepin

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

52 40 44 47 23 28 26 36 40 46 64 26 16 32 36 20 20 60 20 32 72 52 20 44 24 77 76 176 20 64 44 28 47 40 56

65 50 55 58 28 35 32 45 50 57 80 32 20 39 45 25 25 75 25 39 90 65 25 55 30 96 95 220 25 80 55 35 58 50 70

9781782114529 9780500544211 9783791383767 9781847974303 9781845299439 9780976090540 9783836567831 9788864130125 9788864130040 9780857806697 9780754820772 9780061944864 765145105026 9785040911172 9780711229655 9780711232921 9781848589766 9780500343227 9780751538656 9789054961635 9788378932406 9789812452573 9780312359140 9789812453952 9781783121526 9780521106894 9780754830252 9781851495283 9781906191177 9780754823476 9780316196833 9789812456304 9789057681592 9781844777259 9783836544078


არქიტექტურა, ხელოვნება, მუსიკა, ალბომები Stripes: Design Between the Lines Structural Package Designs (incl templates cd) SuperLux- Smart Light Art, Design & Architecture for Swing Dance Tattoo Art the art of mehndi henna body deoration The Cambridge Companion to Ballet The Cambridge Companion to Hip-Hop The Cambridge Companion to Jazz The City Reader The Gentrification Reader the muses of gwinn Timber Gridshells Architecture, Structure and Craft Times: Explorers Traffic Design Treasures of Monet (slipcase) Twentieth Century Classics: Architecture 3 Ultimate Tropical Uncovered: Revolutionary Magazine Covers uniforms of world war 1 uniforms of the roman world uniforms of world war 2 Vampire Art Now van gog biografia Visionaries: Art Visionaries: Fashion Visionaries: Photography Water Within Modern Offices WORLD ENCY OF COINS WORLD ENCY OF C World of Art: Body Art World of Art: Maya Art & Architecture WOW- Experiential Design for a Changing World Yohji Yamamoto Young Americans - New Architecture in the USA

pepin

russ thorne Kant Williams Cooke legates Loretta Lees, Tom Sl robin karson John Chilton, Gabrie

Jasmine Becket-Griff

joachim fischer

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

68 47 68 47 48 24 96 96 96 125 98 20 132 48 71 52 40 52 40 90 90 90 47 32 52 36 40 38 31 68 20 36 88 40 84

85 58 85 58 59 30 120 120 120 156 122 25 165 59 88 65 50 65 50 112 112 112 58 39 65 45 50 47 38 85 25 45 110 50 105

9780500516690 9789057681608 9780500343043 9781910254172 9780857756039 9781780973012 9780521539869 9781107643864 9780521663885 9781138812918 9780415548403 9780898310344 9781138775305 9780007932665 9783937718675 9780233003986 9780714838687 9780500514153 9781844039043 9780754823872 9780754829881 9780754823407 9781907579110 9785040897902 9781780675770 9781780675787 9781780674759 9783833150241 9789812456731 9780754823452 9780500204207 9780500204221 9780500343029 9781851776276 9789812455628


არქიტექტურა, ხელოვნება, მუსიკა, ალბომები

რუსულად Akvarium Arxitekturnie pamiatniki Gruzii brilliantovaa ruka DVD built neizvestnie istorii izvestnikh zdanii chiornii kvadrat suprematizm, mir kak bespredmetnost gruzia peshkom gruzia polnii putevoditel kak snimaiut blokbasteri tarantino skorseze spilberg khroniki leonardo da vinchi velikie izobretenia eskizi shtudi lubimie komedii mimino o dukhovnom v iskusstve o dukhovnom v iskustve o duxovnom v iskusstve tochka i linia na ploskosti portreti starovo tiflisa - gruzinskie krasavici progulki po gruzii putevoditeli dlia peshexodov tarantul vsobshaia istoria arikhitekturi sergei parajanov Shelfie sobaka kotoraia siela pikasso

Dzhanberidze

malevich kazimir sincov artem kenvorti kristofer dilan bob da vinchi kandinskii vasilii kandinskii kandinskii obolenski mukhranov aleksei dilan bob shauzi ogiust

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

20 66 4 39 34 35 28 43 29 32 23 10 8 29 16 28 29 68 40 20 61

25 82 5 48 42 43 35 53 36 39 28 12 10 36 20 35 36 85 50 25 76

9789851662100 2000000094434 9785367026801 9785041012526 9785171107048 9785040901364 9785171078706 9785040998821 9785699945085 9785171118754 9785367026788 9785171078379 9785699917686 9785171181598 9785990306295 9785171078508 9785699945115 9785699970827 13944 9781784725273 9785911034351


კულინარია, სასმელები

დასახელება

ავტორი

ქართულად ËÄËÀÐÌÈÑ ÓÁÈÑ ÜÈÂÌÀÉÈ ÉÓÊÈÌÀÐÈÓÊÈ ÀÉÍÐÃÈ ÕÀÐÇÓÊÈ ÊÓÃÈ

ფასი (ფასდაკლებ ით)

კოდი

10 19 19

12 23 23

9789941254611 9789941823015 9682

ÕÀÐÇÓÊÈ ÑÀËÆÀÐÄÓÊÍ ÄÁÐÀÓÊ ÄÌÀÆÄ ÕÀÐÇÓÊÈ ÑÀËÆÀÐÄÓÊÍ ÂÄÐËÀÌÓÊÀÃ

34 34

42 42

9789941045486 9789941026188

ÕÀÐÇÓÊÈ ÑÀËÆÀÐÄÓÊÍ ÁÄÐÛÌÓÊ ÄÌÀÆÄ ÕÀÐÇÓÊÈ ÑÀËÆÀÐÄÓÊÍ ÀÆÄÐÁÀÈßÀÌÓÊ ÄÌÀÆÄ

34

42

9789941065132

34

42

9789941047619

ÕÀÐÇÓÊÈ ÑÀËÆÀÐÄÓÊÍ ÄÑÎÀÌÓÐ ÄÌÀÆÄ

34

42

9789941038631

ÕÀÐÇÓÊÈ ÑÀËÆÀÐÄÓÊÍ ÈÀÎÍÌÓÐ ÄÌÀÆÄ ÕÀÐÇÓÊÈ ÑÀËÆÀÐÄÓÊÍ ÎÍÊÍÌÓÐÀà ÕÀÐÇÓÊÈ ÑÀËÆÀÐÄÓÊÍ ÕÀÐÇÓÊÀà ÕÀÐÇÓÊÈ ÑÀËÆÀÐÄÓÊÍ ÔÐÀÌÂÓÊÀà ÕÀÐÇÓÊÈ ÑÀËÆÀÐÄÓÊÍ ÓÉÐÀÈÌÓÊÀà ÕÀÐÇÓÊÈ ÑÀËÆÀÐÄÓÊÍ ÈÒÀÊÈÓÐÀà ÕÀÐÇÓÊÈ ÑÀËÆÀÐÄÓÊÍ ÈÌÂÊÈÑÓÐÀà ÕÀÐÇÓÊÈ ÑÀËÆÀÐÄÓÊÍ ÙÈÌÓÐÀà ÖÅÈÌÈÑ ÃÄÂÓÑÒÀÚÈÀ ÓÁÈÑ ÜÈÂÌÀÉÈ ËÍ×ÅÀÐÓÊÇÀÇÅÈÑ

34 34 34 34 34 34 34 34

42 42 42 42 42 42 42 42

9789941031250 9789941038648 9789941031267 9789941045479 9789941045448 9489971056031 9789941038655 9789941045455

20

25

9789941810954

39 30 20 32 23 44

48 36.35 25 39 28 55

9781844037711 9781846815874 9780600633372 9781454916598 9781607743866 9781906650728

ინგლისურად 1001 Beers You Must Try Before You Die 150 Dutch & Belgian Recipes 200 Veggie Feast Recipes At My Table: Vegetarian Feasts Cannabis Cupcakes Capital Spice

ÌÈÉÍÊÀÛÄ ËÈÐÈÀÌÈ ËÍÌÒÂÍËÄÐÈ ÌÀÃÈÐÀÛÄ ÄÊÃÀÐ

ფასი

ÁÄÐÀÛÄ

mccartney mary

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


კულინარია, სასმელები Chilli & Spice Cocktails & Drinks Cocktails ×ÓÇÈ Craft Beer Tin Culinaria Germany Culinaria Hungary Drink Me Now: Cocktails Essential Winetasting Food Lovers: Cooking For Children Healthy Cuisine: For Diabetics Homemade Presents

19 20 20 22 30 30 20 36 8 20 36

22.72 25 25 27 36.35 36.35 25 45 10 25 45

9781474838085 4050847017552 9781781978252 9781786708977 9783848008216 9783848008766 9780600633662 9781784720919 9781908533531 4050847025694 76387

How to Boil An Egg: 184 Simple Recipes for One How To Store Your Home Grown Produce Iconic Whisky Jamie Oliver's Food Escapes

18 18 52 36

22 22 65 45

9780716022206 9780716022466 9781910254639 9781401324414

Luke's Cookbook: 100 Classic Favourites Given a Moder Magic Soup Perfect Preserves Social Sweets Unusual Wines Whisk(e)y- History, Manufacture & Enjoyment Women's Institute: Comfort Food Women's Institute: Traditional Favourites

26 30 30 30 36 28 36 24

32 36.35 36.35 36.35 45 35 45 29

9780718178864 9781409154921 9781444792577 9781472905567 9782361951399 9783848004089 9781471132568 9781471101786

რუსულად bluda iz nastoiashei dichi gruzinskaia kukhnia gruzinskaia kuxnia

7 32 52

8 39 65

9785699301843 9785171080945 9785171080945

74 34

92 42

9785041043100 9789941026171

kavkaz kulinarnaia kniga po gruzii, azerbaidzjanu ÕÀÐÇÓÊÈ ÑÀËÆÀÐÄÓÊÍ ÐÓÑÓÊÀÃ

kiladze elena

gerkules olia

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


პოლიტიკა, სოციოლოგია, სამართალი

დასახელება

ავტორი

ფასი (ფასდაკლებ ით)

ფასი

კოდი

ქართულად ÀÃÀËÈÀÌÈÑ ÓÔÊÄÁÄÁÈ ÑÈÑÞÊÈÑ ÑÀËÀÐÇÊÈ ÂÀÐÈÂÄÁÄÁÈ ÑÀËÀÐÇÊÄÁÐÈÅÈ ÁÓÌÄÁÀ ÃÀ ÌÍÐËÀÒÈÓÊÈ ÐÄÂÓÊÈÐ ÄÅÐÍÉÀÅØÈÐÈÑ ÀØØ-Ñ ÃÈÃÈ ÁÐÈÒÀÌÄÇÈÑ ÑÀÉÍÐÎÍÐÀÚÈÍ ÑÀËÀ ÃÀÉÈÇÞÅÈÑ ÇÀÌÀËÄÃÐÍÅÄ ÎÐÍÁÊÄËÄÁÈ ÑÈÑÞÊÈÑÑÀËÀÐÇÀÊÜÀÐËÍ ÀËÄÐÈÉÈÑ ÑÀÂÀÐÄÍ ÎÍÊÈÒÈÉÀ

ÒÐÄÕÑÄÊÈ

12

13.9

9789941908590

ÇÓËÀÌÈØÅÈÊÈ

4

4.9

9789941181108

ÉÀÐÓÌÀ

3

3

9789941181566

ÃÄÉÀÌÍÆÈØÅÈÊÈ ÂÈÀ ßÄÌÒÊÄÑÍÌÈ

12 25

14 31.2

3370 9789941182365

ÆÓÐÀÁ ÉÈÉÌÀÛÄ-80 ÑÀÈÓÁÈÊÄÍ ÉÐÄÁÓÊÈ ÐÍËÈÑ ÑÀËÀÐÇÀÊÈ ÉÐÈËÈÌÍÊÍÂÈÀ

ÉÈÉÌÀÛÄ ÆÓÐÀÁ ËÈÞÀÈÊÍÅÀ ÈÅÀÌÍÅÈ ÄÐÈÀØÅÈÊÈ ÀÅÀÌÄÑÍÅÈ

5 14 20

5.1 16.6 24.9

9789941181795 9789994098552 9789994098507

ÈÓÐÈÃÈÓÊÈ ÊÄÕÑÈÉÍÌÈ ÈÓÐÈÃÈÓÊÈ ÔÑÈÕÍÊÍÂÈÀ

ÃÀÌÄÊÈØÅÈÊÈ ËÄÑÞÈØÅÈ ÉÀÐÀÈÀÌÈ ÚÅÄÒÉÍÅÈ

28 10

35 11.7

5135 9789941921353

27

33.2

9789941921384

12 14

14.9 16.6

9789941181597 9789941940262

16

19

9789941180347

8

10

9789941229145

9 40

10.9 49

9789941181801 9789994098576

ÈÓÐÈÃÈÓÊÈ ÔÑÈÕÍÊÍÂÈÀ ËÄÍÐÄ ÂÀËÍÚÄËÀ ÎÍÊÈÒÈÉÈÑ ËÄÚÌÈÄÐÄÁÈÑ ÉÅÊÄÅÈÑ ÑÀÉÈÇÞÄÁÈ ßÍÌÑÍÌÈ ÑÀÀÃÅÍÉÀÒÍ ÄÇÈÉÀ ÄÐÈÀØÅÈÊÈ ÑÀÄÐÇÀØÍÐÈÑÍ ÎÍÊÈÒÈÉÀ - ÀÐÒÈ ßÄÐÅÈÑÈ ßÄÐÅÈÑÈ ÑÀÄÐÇÀØÍÐÈÑÍ ÎÍÊÈÒÈÉÀ ÅÄÑÒÔÀÊÈÈÃÀÌ ÁÈÎÍÊÀÐÓÊÈ ÑÈÑÒÄËÈ ÉÀÉÀÙÈÀ ÉÍÐÌÄÊÈ ÑÀÄÐÇÀØÍÐÈÑÍ ÎÍÊÈÒÈÉÀ ÇÀÌÀËÄÃÐÍÅÄ ÇÄÍÐÈÄÁÈ ÃÀ ÀËÍÚÀÌÄ ÑÄÌÀÐÉÊÄÌÈ ÑÀÄÐÇÀØÍÐÈÑÍ ÑÀËÀÐÇÀÊÈ ÄÐÈÀØÅÈÊÈ

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


პოლიტიკა, სოციოლოგია, სამართალი ÑÀÁÝÍÇÀ ÎÍÊÈÒÈÉÀ ÂÀÌÑÞ ÑÀËÍÑÀËÀÐÇÊÍ ÄÇÈÉÀ ÑÀÞÄÊËÜÈÔÍÑÀ ÃÀ ÄÉÊÄÑÈÈÑ ÑÀËÀÐÇÊÄÁÐÈÅÈ ÓÐÇÈÄÐÇÍÁÀ Xl-

ÐÄÃÄÄÅÈ

7 14

7.9 16.5

9789941181221 9789941940231

ÑÍÌÖÓÊÀØÅÈÊÈ ÅÀÞÒÀÌÂ

10

12

9789941226311

ÑÀÞÄÊËÜÈÔÍÑÀ ÃÀ ÑÀËÀÐÇÊÈÑ ÇÄÍÐÈÀ ÑÍÚÈÍÊÍÂÈÀ ÈÓÐÈÑÒÇÀÇÅÈÑ ÓÐÁÀÌÓÊÈ ÎÐÍÒÄÑÒÈ ÃÀ ÎÍÊÈÒÈÉÀ ÑÀÕÀÐÇ ØÐÍËÈÑ ÓÑÀÔÐÇÞÍÄÁÀ pax georgiana ÀÔÞÀÆÓÐÈ ÑÀÉÈÇÞÈ ÕÀÐÇÓÊÈ ÎÐÄÑÈÑ ÃÖÈÑ ÜÄ ÞÄÊØÄÉÐÓÊÄÁÈÑ ØÄÃÂÄÌÈÑ ÒÄÕÌÈÉÀ ÜÈÌÀÑÜÀÐÈ ÂÀËÍÛÈÄÁÈÑ ÔÑÈÕÍÊÍÂÈÓÐÈ ÇÀÅÈÑÄÁÓÐÄÁÄÁÈ

ÈÅÀÌÍÅÈ ÃÀÐÁÀÈÛÄ ÄÐÈÀØÅÈÊÈ ÁÄÊÑÉÈ

10 27

11.6 33

9789994098545 9789994098583

ÉÍÐÍÁÉÍ ÄÐÈÀØÅÈÊÈ

10 11

11.9 13.3

9789941090417 9789941966392

ËÀÈÑÀØÅÈÊÈ ÂÍÂÍÊÀÛÄ ÇÓËÀÌÈØÅÈÊÈ

16 7

20 7.9

9789941069147 9789941181139

ÄÐÈÀØÅÈÊÈ ÌÍÃÀÐ

16

20

9789994098569

Thomas A Birkland fulbright Chomsky: Chomsky Chomsky:

159 44 40 20 20

198 55 50 25 25

9780765646620 9780812992625 9781847920645 9780241980804 9780241965245

contemporary environmentalism in the baltic states Contemporary Social Theory 2e Crime Control As Industry Dear Leader democratic values in the history of azerbaijan developing european internal security policy GIS and the Social Sciences handbook of intelligence studies history of islamic philosophy

galbreath Elliott Christie Nils jang jin-sung kaunert BALLAS ET AL loch k. johnson corbin

151 68 48 23 14 47 68 121 104

188 85 60 28 16.8 58 85 151 129

9780415572262 9780415521376 9781138690127 9781846044205 9789952260687 9780415688826 9781138785120 9780415777834 9780415760089

International Organization and Global Governance

Thomas G. Weiss, Ror

191

238

9780415627603

ინგლისურად An Introduction to the Policy Process ARROGANCE OF POWER Chomsky: Essential Chomsky: On Anarchism Chomsky: Power Systems

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


პოლიტიკა, სოციოლოგია, სამართალი International Relations Theory 4e introducing chinese religions Introduction to Business Law Iran justifying interventions in africa Planning for Small Town Change

Weber poceski lucy jones Ehteshami wilen nina Powe

68 89 79 149 72 142

85 111 98 186 90 177

9780415713061 9780415434065 9780199662876 9780415710855 9780230313989 9781138025660

Policing Cities: Urban Securitization and Regulation Policy Making in the Public Interest

Randy K Lippert, Kev ABELS

120 60

150 75

9780415838498 9781138064812

Political Economy of Statebuilding: Power after peace Politics in India Primitive Rebels Routledge Handbook of Political Islam Russia and the Western Far Right sociological theory

Mats Berdal, Dominik Mitra hobsbawm Akbarzadeh Shekhovtsov adams sydie

130 107 24 142 78 60

162 133 30 177 97 75

9780415521574 9781138018136 9780349143019 9781138577824 9781138658646 9780761985570

State Capture, Political Risks and International Busi Terrorism and Counterterrorism

Johannes Leitner, Ha NACOS

104 112

130 140

9781138361317 9781138190146

The Cambridge Companion to Human Rights Law The Cambridge Companion to International Criminal Law The Cambridge Companion to International Law

Gearty

96

120

9781107602359

Schabas Crawford

96 96

120 120

9781107695689 9780521143080

the european union and the social dimension of global The High Cost of Free Parking The Language of Persuasion in Politics

jan orbie Shoup Partington

72 103 96

90 128 119

9780415663984 9781932364965 9781138038486

the political economy of europes incomplete single ma The Populist Radical Right The Routledge Handbook of Insurgency and Counterinsur The Routledge Handbook of Terrorism Research

howarth Cas Mudde

78 159

97 198

9780415677684 9781138673878

Rich schmid

145 144

181 180

9780415747530 9780415520997

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


პოლიტიკა, სოციოლოგია, სამართალი THE SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT READER

WHELLER REATLEY

136

170

9780415707763

zacklin maier RESENTEIN BJOLA

40 144 58 56

50 180 72 70

9780521194136 9780415447119 9781138695351 9781138717343

farrow ronan Yoram Dinstein

36 130

45 162

9780007575626 9781316641668

kasparov

42

52

9781782397861

რუსულად anarkhia i nravstvennost dialogi i aforizmi diplomatia epizodi revolucionnoi voini na kube gosudarstvennost i anarkhia

kropotnik piotr platon kissindjer genri Che Gevara bakunin mikhail

18 13 76 24 16

22 16 95 30 20

9785171111212 9785040935505 9785170993925 9785170635115 9785171168896

ia perezhil dve voini dvukh zhon i odnogo gitlera international migration

einshtein albert koser khalid

13 24

16 29

9785041105181 9780198753773

issledovanie o prirode i prichinakhbogatstva narodov kak ia voeval s rosiei manifest kommunisticheskoi partii

smi adam cherchil uinston marks engels

20 71 13

25 88 16

9785171174507 9785907255067 9785041125547

mashinaudnogo dlia razrabotka plana iadernoi voini medvedev mirovoi poriadok nato v ukraine (sekretnie materiali) nuzhna li amerike vneshniaia politika o kitae o voine

ellsberg svanidze nikolai kissindjer genri

36 24 20 10 51 47 52

45 29 25 12 63 58 65

9785961471175 9785367007435 9785171110987 71118 9785170943425 9785171025496 9785171142735

the united nations secretariat and the use of force i totalitarianism and political religions Understanding Cultural Policy Understanding International Diplomacy War On Peace: The End Of Diplomacy & The Decline Of A War, Aggression and Self-Defence Winter is Coming: Why Vladimir Putin & the Enemies of

kissindjer genri kissindjer klauzevic karl

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


პოლიტიკა, სოციოლოგია, სამართალი ot rusi k rossii

gumiliov lev

15

18

9785699665273

pochemu odni strani bogatie a drugie bednie proiskozh povednevnaia jizn v severnoi koree rechi buntovshika prav ne daiut ix berut rossia vo mgle

adzhemoglu robinsin demik barbara kropotnik piotr uells gerbert

51 38 12 13

63 47 14 16

9785170927364 9785916713237 9785041015770 9785040903719

kissindjer zakaria dzheferson tomas bzejinski bzjezinskii zbignev latinina

15 15 23 15 16 13

18 18 28 18 19 16

9785170782246 9785170782246 9785906914040 9785171064525 9785171064525 9785170592395

stanet li XXI vek vekim kitaiamankovskie diskussii o stanet li XXI vek vekom kitaa velikaia amerika tainaia sila vlasti velikaia shaxmatnaia doska velikaia shaxmatnaia doska zemlia voini

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ბიზნესი და ეკონომიკა

დასახელება

ავტორი

ფასი (ფასდაკლ ებით)

ფასი

კოდი

ქართულად ÂÀÃÀÑÀÞÀÃÄÁÈ ÃÀ ÑÀÂÀÃÀÑÀÞÀÃÍ ÃÀÁÄÂÅÐÀ ÂÀÐÃÀËÀÅÀÊÈ ÄÉÍÌÍËÈÉÈÑ ÇÄÍÐÈÈÑÀ ÃÀ ÎÐÀÕÒÈÉÈÑ ÀÕÒÓÀÊÓÐ

ÁÀÐÀÇÀØÅÈÊÈ ÀÁÐÀÊÀÅÀ

31

38

15927

ÁÀÞÒÀÛÄ ÊÄÊÀ

18

22

7687

ÂÀÐÄËÍÑ ÃÀÚÅÈÑ ÄÉÍÊÍÂÈÓÐÈ ÎÐÈÌÚÈÎÄÁÈ ÅÄÔÞÈÑÒ×ÀÍÑÀÌÈ ÑÀÑÉÍÊÍ ÀÉÀÃÄËÈÓÐÈ ÜÄÐÀ ÃÀËÜ×ÄÁÇÀÇÅÈÑ ÄÉÍÊÍÂÈÀ ÄÉÍÊÍÂÈÀ ÐÄÊÈÂÈÀ ÄÇÈÉÀ ÄÉÍÌÍËÈÉÀ ÃÀ ÀÆÐÍÅÌÄÁÀ 1 ÒÍËÈ ÄÉÍÌÍËÈÉÓÐÈ ÃÀ ÔÈÌÀÌÑÓÐÈ ÐÈÑÉÄÁÈÑ ËÀÐÇÅÀ ÅÈÑÀÓÁÐÍÇ ÕÀÐÇÓÊÀà ÐÄÂÈÍÌÓÊÈ ÁÈÆÌÄÑÈÑ ËÃÂÍËÀÐÄÍÁÀ ÃÀ ËÈÑÈ ÂÀÌÅÈÒÀÐÄÁÈÑ Ø ÐÄÅÍÊÓÚÈÀ QUIXTAR ÁÈÆÌÄÑÈÑ ÀÞÀÊÈ ËÀÖÀÊÒÄÕÌÍÊÍÂÈÓÐÈ ØÄ

ÕÀßÀÈÀ ÂÈÀ ÌÀÇÀÛÄ ÌÍÃÀÐ ÉÀÝÀÐÀÅ ËÀÐÜ×ÅÈØÅÈÊÈ ÕÀßÀÈÀ ÄÊÈÀÅÀ ÌÀÞÓÚÐ ÕÀßÀÈÀ ÂÈÀ ÃÀÐÁÓÀØÅÈÊÈ ÌÀÑ×ÈÃÈÀ

14 8 9 20 12 26

17 10 10.9 25 14 32

10153 9789941271113 9789994087365

ÉÀÉÓÊÈÀ ÁÀÞÒÀÛÄ

31 48

38 60

3992 9789941801075

ÙÄÐÕÄÆÈØÅÈÊÈ ÃÀÅÈÇÈ

27

33

9789941962608

ÁÄÀÔÓÒÈ ÉÍÈ

11

13

1027

ÐÓÑÓÊÈ ÄÌÀ ÈÌÂÊÈÑÓÐÄÌÍÅÀÌÄÁÈÑÇÅÈÑ ÐÓÑÓÊ-ÕÀÐÇÓÊÈ ÑÀÑÀÓÁÐÍ

ßÀÅÀÞÀÛÄ ËÀÈÀ ÂÄÊÀØÅÈÊÈ ÞÀÇÓÌÀ

67 12

83 15

9789941937156 9789941803093

ËÀÐÉÄÒÈÌÂÈÑ ÔÑÈÕÍÊÍÂÈÀ ËÄÜÀÐËÄÍÁÀ ÀÞÀÊÈ ÑÀÜÀÐËÍÑ ÜÀÐËÀÒÄÁÓÊÈ ÜÀËÍÜ×ÄÁÈÑÇÅÈÑ ÈÒÀÊÈÓÐÈ ÄÌÈÑ ÑÀÞÄÊËÛÖÅÀÌÄÊÍ ÎÐÍÔÀÈÊÈÌÂÈ ËÀÐÇÊÑÀÜÈÌÀÀÖËÃÄÂÍ ÕËÄÃÍÁÄÁÈÑ ÀÑÀÚÈÊÄÁÄÊÈ

ÄÐÈÀØÅÈÊÈ ÑÒÍÊÈÀÐÄÌÉ

6

6.6

9789941921315

ÁÀÐÈÌÃÄÐÈ ÀÈÐÊÄÌÃÈ ÑÈÔÐÀØÅÈÊÈ ÒÀÁÀÒÀÛÄ

56 33

69 41

9789941818431 19218

ÄÐÈÀØÅÈÊÈ ÉÀËÄÌÄÅÀ

16

20

9789941955327

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

9789941956768 13524


ბიზნესი და ეკონომიკა ÎÍÊÈÒÈÉÓÐÈ ÄÉÍÌÍËÈÈÑ ÃÀ ÃÀÁÄÂÅÐÈÑ ÑÀÔÓÛÅÊÄÁÈ ÑÀÂÀÃÀÑÀÞÀÃÍ ÑÀÕËÄ ÑÀÁÀÌÉÍ ÑÀÕËÄ ÑÀÁÀÏÍ ÃÀÁÄÂÅÐÀ ÑÀÄÐÇÀØÍÐÈÑÍ ÑÀÅÀÊÓÒÍ ÑÀÔÈÌÀÌÑÍ ÃÀ ÑÀÉÐÄÃÈÒÍ ÓÐÇÈÄÐÇÍ ÑÀÆÍÂÀÃÍÄÁÀÑÇÀÌ ÓÐÇÈÄÐÇÍÁÀ PR ÑÀÕËÈÀÌÈ ÇÀÇÁÈÐÈÑ ÑÀÔÓÛÅÊÄÁÈ ÑÀÕËÈÀÌÈ ÓÐÇÈÄÐÇÍÁÄÁÈÑ ÔÑÈÕÍÊÍÂÈÈÑ ÑÀÔÓÛÅÊÄÁÈ ÑÀßÀÐÍ ÔÈÌÀÌÑÄÁÈ ÕÀÐÇÓÊ-ÄÑÎÀÌÓÐÈ ÑÀÑÀÓÁÐÍ ÕÀÐÇÓÊ-ÇÓÐÕÓÊÈ ÑÀÑÀÓÁÐÍ ÕÀÐÇÓÊ-ÐÓÑÓÊÈ ÑÀÑÀÓÁÐÍ

ÐÈÉÀÐÃÍ ÓÐÈÃÈÀ ÂÍÌÄÐ ÉÀÉÓÊÈÀ ÁÀÞÒÀÛÄ ÓÐÈÃÈÀ ÂÍÌÄÐ

8 24 31 20

9.9 30 38 24

9789994068258 9789941261305 5551 9789941261299

ÉÀÉÓÊÈÀ ÁÀÞÒÀÛÄ ØÓÁÈÇÈÛÄ ÅÀÏÀ ËÈÞÀÈÊÍÅÀ ÈÅÀÌÍÅÈ

18 11 14

22 12.6 16.6

1853 1790 9789941940286

ÑÀÕËÈÀÌÈ ÓÐÇÈÄÐÇÍÁÄÁ ÉÀÉÓÊÈÀ ÁÀÞÒÀÛÄ

11 31 6 5 5

13.3 38 7 6 6

9789941955303 7690 9789941926617 9789941926631 9789941087141

ÕÀÐÇÓÊÈ ÂÐÀËÀÒÈÉÀ ÆÀÐËÀÚÄÁÈÑÇÅÈÑ

ÂÀÁÈÙÅÀÛÄ ÆÈÌÀ

11

13

9789941443503

ÕÀÐÇÓÊÈ ÄÌÀ ÈÒÀÊÈÓÐÄÌÍÅÀÌÇÀÇÅÈÑ ÕÀÐÇÓÊ-ÈÌÂÊÈÑÓÐÈ ÑÀÑÀÓÁÐÍ ÓÐÇÈÄÐÇÍÁÀ ÑÀÆÍÂÀÃÍÄÁÀÑÇÀÌ ÔÈÌÀÌÑÓÐÈ ÁÀÆÀÐÈ ÔÈÌÀÌÑÓÐÈ ÄÉÍÌÍËÈÉÀ ÔÈÌÀÌÑÓÐÈ ÀÌÀÊÈÆÈ ÔÈÒÌÄÑÈ ËÄ ËÆÀÃ ÅÀÐ

ÌÈÉÍÊÀÈØÅÈÊÈ ßÀÅÀÞÀÛ ÅÄÐÀ ÐÍÑÈ ÁÀÞÒÀÛÄ ÊÄÊÀ ÉÀÉÓÊÈÀ ÐÄÅÀÆ ÇÓÐËÀÌÈÛÄ ÇÄÈËÓÐÀÆÈ ÄÃÈÁÄÐÈÛÄ ØÀÕÀÐÀØÅÈÊ

20 6 24 18 23 10 8

24.9 7 30 22 28 11.6 10

55343 9789941926624 9789941076459 1852 1851 9789941921346 9789941272370

ÒÓÐÈÆËÈÑ ËÀÐÉÄÒÈÌÂÈ ÒÓÐÈÆËÈÑ ËÄÌÄßËÄÌÒÈ

ØÓÁÊÀÛÄ ÃÍÊÈÉÀØÅÈÊÈ ØÓÁÊÀÛÄ ÂÈÍÐÂÈ

23 20

28 25

11059 9789941076725

ÒÓÐÈÆËÈÑ ÑÀÈÌÔÍÐËÀÚÈÍ ÒÄÕÌÍÊÍÂÈÄÁÈ

ÁÄÌÉÄÌÃÍÐÔÈ ÔÀÆÄÌËÀÈ

19

23

9789941182587

23 128

28 160

9781529303704 9781292093147

ინგლისურად 50 Economics Classics A Framework for Marketing Management

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ბიზნესი და ეკონომიკა AFTERSHOCK(INEQUALITY/ALL MTI) applied human resource management

REICH, ROBERT B. kenneth m york

26 144

32 180

9780345807229 9781412954921

Are You Indispensable? How to drive your career & cre

Linchpin:

22

27

9780749953652

beyond market access for economic development Can "It" Happen Again? collective security Comodity Derivatives competition policy Complete Guide to Special Education Conferences and Conventions 3rd edition 3e

faber orbie Hyman Minsky tsagourias PETERSON massimo motta WILMSHURST Rogers

56 56 144 80 52 40 68

70 69 180 100 65 49 85

9780415482608 9781138641952 9781107015401 9780765645371 9780521016919 9781138085053 9780415526692

Creating a Lean Culture Tools to Sustain Lean Convers Destination Brands 3e Essential Organic Chemistry, Global Edition Finance: The Basics financial analysis in practice financial analysis in practice Financial Management: Core Concepts Global Economic Issues and Policies Income Approach to Property Valuation

David Mann Morgan paula yurkanis bruic erik banks akhrakhadze shalva akhrakhadze shalva DANIELS BAUM

101 66 144 55 22 26 144 79 62

126 82 180 68 27 32 180 98 77

9781482243239 9780080969305 9781292089034 9781138919785 9789941058882 9789941058882 9781292101422 9781138244177 9781138639638

International Management: Managing Across Borders and international trade the basics Introduction to Air Transport Economics Introduction to Sustainable Transportation LEAN OFFICE AND SERVICE SIMPLIFIED Lean Production Simplified, Third Edition managerial accounting Managing Airports

poon jessie VASIGH SCHILLER LOCHER Pascal Dennis garrison GRAHAM

144 49 72 68 130 116 24 63

180 61 90 85 162 144 30 78

9781292153537 9781138824393 9781138237759 9781138185487 9781439820315 9781498708876 78111005 9781138285347

Marketing for Hospitality and Tourism, Global Edition marketing scales

philip kotler bearden

144 232

180 290

9781292156156 9781412980180

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ბიზნესი და ეკონომიკა Marketing: An Introduction moderate man

kotler saviour humane

144 4

180 4.2

9781292017518 9789941220340

On Time, In Full Achieving Perfect Delivery with Lean One Mission Principles of Horticulture: Level 2 Principles of Marketing European Edition Property Asset Management

Timothy McLean fussell Charles Adams, kotler SCARRETT

116 23 99 144 55

144 28 123 180 68

9781498768641 9781509859795 9780415859080 9781292092898 9781138644236

Prosperity without Growth Foundations for the Economy schools as professional learning communities services marketing Stone Age Economics Sustainable Business the basics of hoshin kanri the business of media disribution The Community Planning Handbook The Effective Executive The Essential Drucke the one minute meneger the world that trade created Understanding Sustainable Development

Tim Jackson sylvia m roberts jochen wirtz Marshall Sahlins KOPNINA randy k.kesterson jeffrey c ulin Wates drucker Drucke kenneth blnchard pomeranz BLEWITT

38 76 144 72 50 51 98 110 66 44 12 119 63

47 95 180 90 62 63 122 137 82 54 15 148 78

9781138935419 9781412968935 9781944659011 9781138702615 9781138087903 9781482218695 9780240824239 9781844074907 9780750685078 9780750685061 9780743509176 9780765623553 9781138205956

რუსულად istoria ekonomicheskoi misli moi pravila

robbins brenson

50 42

62 52

9785932555057 9785961468120

razrabotat i protestirovat novi produkt vsego za piat biznes s nulia blumberg o blumberge david i goliaf kak autsaideri pobejdaut favoritov dilemma innovatora dumai i bogatei kak ocenit i prodat svoi biznes

sprint ris blumberg malkolm gladuell kleiton xill xeslop

39 34 33 34 39 18 24

48 42 41 42 48 22 29

9785961463835 9785961468373 9785961412376 9785961445893 9785961450064 9785699976164 9785961409970

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ბიზნესი და ეკონომიკა kak prevratit pasetitelia v pakupatelia

lamanova viktoria

44

55

9785961453171

marketing dla gosudarstvennix i obshestvennix organiz marketing sporta osnovi xudojestvennoi grafiki kostiuma poleznii angliskii samouchitel put kremnievoi dolini rabota ne volk radikalnii startap startap po kavasaki storinomika vsemirnaia istoria reklami zapusk

kotler li chedvik mishenko vasilev sheryun morran endi kessler kavasaki djeras tangeit mark uoker

26 84 10 15 10 17 28 42 42 52 31

32 105 12 18 12 21 35 52 52 65 38

9785911803612 9785961467543 9785769538759 9785170316878 9785170249985 9785982930699 9785961417302 9785961471557 9785916719475 9785961457872 9785496016414

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ზუსტი მეცნიერებები

დასახელება

ავტორი

ქართულად ÎÀÐÀÊÄÊÓÐÈ ÑÀË×ÀÐÍÄÁÈ ÑÀÕÀÐÇÅÄÊÍÑ ËÈÌÄÐÀÊÓÐÈ Ü×ÊÄÁÈ ÒÐÈÂÍÌÍËÄÒÐÈÓÊÈ ÔÓÌÕÚÈÄÁÈ, ÂÀÌÒÍÊÄÁÄÁÈ ÃÀ ÓÒÍÊÍÁÄÁÈ

ფასი (ფასდაკლე ბით)

ფასი

კოდი

ÁÓÇÁÀÈÀ ÚÄÐÚÅÀÛÄ ÌÍÃÀÐ

27 14

33 16.5

9789941224065 9789941457821

ÆÄÌÀÈØÅÈÊÈ

11

13.3

408

ინგლისურად ADVANCED CALCULUS (REVISED EDITION) Advanced Nutrition Advanced Structural Dynamics Applied Elasticity and Plasticity APPLIED MECHANICS WITH SOLIDWORKS Astronaut's Guide Life on Earth Basics of Precision Engineering BIOCATALYSIS: BIOCHEMICAL FUNDAMENTALS AND APPLICATIO Biofuels Building-Integrated Solar Energy Systems Calendrical Calculations: The Ultimate Edition Ceramic Processing Circuit Analysis with Pspice Circuits and Electronics CLASSICAL MECHANICS (5TH EDITION) COMPLEX ANALYSIS: AN INVITATION (2ND EDITION)

STERNBERG Berdanier CARPINTERI KASSIR ONWUBOLU hadfield LEACH

83 124 136 144 176 34 168

103 155 169 179 220 42 210

9789814583930 9781482205176 9780415580373 9781138061910 9781783263806 9781447257103 9781498760850

GRUNWALD SINGH PARKIN Edward M. Reingold, RAHMAN SABAH ATTIA KIBBLE

163 168 148 120 159 168 116 83

203 210 184 150 198 210 145 103

9781860947711 9781498723596 9781498727761 9781107683167 9781498716413 9781498796040 9781138297326 9781860944352

RAO

111

138

9789814579599

CONCEPTS OF TRANSPORTATION ECONOMICS Concise Optics

PRENTICE HAIJA

130 101

162 126

9789814656160 9781138107021

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ზუსტი მეცნიერებები

Constructed Wetlands and Sustainable Development Construction Materials COSMOLOGY WITH MATLAB: WITH COMPANION MEDIA PACK Craig's Soil Mechanics Eighth Edition 8e CRYSTAL ENGINEERING: A TEXTBOOK Dimensions of Food

Austin SOUTSOS

181 104

226 130

9781138908994 9781498741101

GREEN Knappett DESIRAJU VACLAVIK

92 66 111 116

115 82 138 145

9789813108400 9780415561266 9789814366861 9781138631267

Electrical Power Transmission System Engineering 3e elementary particles and their interactions embedded computing and mechatronics with the pic32 mi ENERGY AND ECONOMIC THEORY Engineering Noise Control Engineering Science ENGINEERING THERMODYNAMICS WITH WORKED EXAMPLES (2ND Fiber Optics Principles and Advanced Practices FINANCIAL VALUATION AND ECONOMETRICS (2ND EDITION) FIRST COURSE IN INTEGRAL EQUATIONS, A (SECOND EDITION FIRST LOOK AT RIGOROUS PROBABILITY THEORY, A (2ND EDI Foundations of Vibroacoustics

Gonen quang ho kim

116 312

145 390

9781482232226 9783642083495

kevin m.lynch BANKS HANSEN Tooley

96 158 88 84

120 197 110 105

9780124201651 9789814366106 9781498724050 9781856177757

WIJEYSUNDERA AL-AZZAWI

168 190

210 237

9789813148086 9781498774321

LIM KIAN

116

145

9789814667722

WAZWAZ

111

138

9789814675123

83 84

103 105

9789812703712 9781138093812

Fundamental Food Microbiology Fifth Edition 5e fundamentals of geomorphology

Ray huggett

136 230

170 287

9781466564435 9781138940659

Geometry of Crystals Polycrystals and Phase Transform gravity and grace Green Engineering GREEN STUDIO HANDBOOK

BHADESHIA weil HABASH KWOK ...

76 44 101 144

95 54 126 180

9781138070783 9780415290012 9781138035881 9780080890524

ROSENTHAL HANSEN

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ზუსტი მეცნიერებები

Handbook of Energy Engineering Seventh Edition 7e HANDS-ON MATRIX ALGEBRA USING R: ACTIVE AND MOTIVATED Higher Engineering Mathematics 8e Introducing Food Science Introducing Human Geographies Introduction to Polymer Chemistry 4e INTRODUCTION TO BIOENERGY, AN Introduction to Composite Materials Design INTRODUCTION TO ELECTRONIC MATERIALS FOR ENGINEERS, A

Thumann

174

217

9781466561618

VINOD John Bird Shewfelt cloke Carraher Jr HALFORD BARBERO

112 88 100 146 120 92 136

139 110 125 182 150 115 169

9789814313698 9781138673571 9781482209747 9781444135350 9781498737616 9781783266241 9781138196803

GAO

148

185

9789814293693

Introduction to Fluid Mechanics Fourth Edition 4e Introduction to Generalized Linear Models INTRODUCTION TO HETEROGENEOUS CATALYSIS Introduction to Industrial Automation Introduction to Renewable Energy INTRODUCTION TO STOCHASTIC CALCULUS WITH APPLICATIONS INTRODUCTION TO THE CALCULUS OF VARIATIONS (3RD EDITI KENKEN METHOD - PUZZLES FOR BEGINNERS, THE: 150 PUZZL Landscape Analysis LECTURES ON DIFFERENTIAL GEOMETRY LINEAR ALGEBRA: PURE & APPLIED MATERIALS CONCEPTS FOR SOLAR CELLS MECHANICS OF ENGINEERING STRUCTURES, THE MECHANICS OF SOLIDS AND STRUCTURES (2ND EDITION)

Janna DOBSON

178 85

222 106

9781482211610 9781138741515

PRINS MANESIS Nelson

111 124 116

138 155 145

9781786340818 9781498705400 9781498701938

KLEBANER

111

138

9781848168329

DACOROGNA

120

150

9781783265527

FUHRER ROBERT per stahl schmidt CHERN GOODAIRE DITTRICH

28 113 83 136 128

35 141 103 170 160

9789813232556 9781138927155 9789810241827 9789814508377 9781783264452

REES

130

162

9781783264087

REES

148

185

9781783263967

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ზუსტი მეცნიერებები Modeling of Dynamic Systems with Engineering Applicat NEWTONIAN MECHANICS FOR UNDERGRADUATES Numerical Methods in Mechanics of Materials Pavement Engineering 3e Photovoltaic Systems Engineering

DE SILVA

144

180

9781498798488

TYMMS CHONG Mallick MESSENGER

92 116 168 132

115 145 210 165

9781786340085 9781138719163 9781498758802 9781498772778

Physical Properties of Materials Second Edition 2e POPULATION EXPLOSION AND OTHER MATHEMATICAL PUZZLES, Principles of Real Analysis

White

112

140

9781138569171

HESS DICK I JUNGHENN

71 100

88 125

9789814733755 9781498773287

Principles of Sustainable Energy Systems Second Editi PROBABILITY AND FINANCE THEORY (2ND EDITION) PROJECT MANAGEMENT FOR ENGINEERS quantum chromodynamics on the lattice QUANTUM MECHANICS: FOR ELECTRICAL ENGINEERS Reliability Engineering: A Life Cycle Approach Restless Creatures RIEMANN-FINSLER GEOMETRY Robust Control Engineering Small Cities with Big Dreams

Kreith

178

222

9781466556966

LIM KIAN BENNETT gattringer

184 148 144

230 185 180

9789814641920 9789814447928 9783642018497

MAYERGOYZ BRADLEY wilkinson CHERN GARCIA-SANZ Richards

132 140 34 68 151 117

165 174 42 85 188 146

9789813148017 9781498765367 9781785780455 9789812383587 9781138032071 9780815391661

Spaceman: An Astronaut's Unlikely Journey to Unlock t STATISTICAL MECHANICS MADE SIMPLE (2ND EDITION) Structural Design from First Principles Surface And Underground Excavations 2e Teaching High School Science Through Inquiry the briefest history of time The Cambridge Companion to Einstein

massimino

52

65

9781471149528

111 62 194 113 68 92

138 77 242 141 85 115

9789812779090 9781498741217 9780415621199 9780761939375 9789814749855 9780521535427

MATTIS BYFIELD Tatiya Douglas J. Llewellyn arieh ben naim Michel Janssen, Chri

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ზუსტი მეცნიერებები The Passivhaus Designer’s Manual the theoty of quark and gluon interactions Thermodynamics for Engineers 2nd Edition 2e Tour Through Graph Theory UNDERSTANDING VOLTAMMETRY (2ND EDITION) Urban Drainage

christina j hopfe francusco j yndurain Wong SAOUB

104 200 155 116

130 250 193 145

9780415522694 9783642069741 9781439845592 9781140000000

COMPTON BUTLER

131 79

163 98

9781848165861 9781498750585

bolshoi roman o matematike istoria mira zherez prizmu chelovek i kompiuter vzgliad na budushee

lone mikael kasparo

23 42

28 52

9785041112721 9785961466317

dostuchatsia do nebes nauchni vzgliad na ustroistbo v estestvennii otbor o sebe i proisxozhdenii vidov evoluia triumf idei fizika budushego giperprostranstva

rendal liza darvin charlz cimmer kaku kaku

40 31 18 23 48

50 38 22 28 60

9785916715705 9785907028463 9785916719314 9785916719079 9785916714920

golubaia tochka kocmicheskoe budushee chelovechestva kak ia ubil pluton i pochemu eto bilo neizbejno kniga zvuka akusticheski chudes kontaqt astronomia kosmicheskie istorii ot pervogo lica

sagan braun maik koks sagan atkinson

23 28 34 36 63

28 35 42 45 78

9785916718621 9785904946333 9785389127142 9785916717617 9785040914319

kosti skali i zviozdi nauka o tom kogda chto proizos

tiorni

18

22

9785001390039

kpsmososnovnie fakti i teorii smerti i rozhdenie zvio

martiusheva anastasi

16

20

9785041096151

kratkaia istoria vremeni -ot bolshogo vzriva do chorn kratkie voprosi na bolshie otveti mir polni demonov nauka kak svecha vo tme mir pozavchera ob evolucii chelovechestva

khoking khoking sagan karl djared daimon

42 23 23 50

52 28 28 62

9785171022808 9785041112622 9785916718645 9785170801329

რუსულად

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ზუსტი მეცნიერებები

mozg otpravre po odresu lenin maiakovski belii bagric

spivak

60

75

9785271245510

neyiazvimost otchego sistemi daiut sboi i kaka s etim posle cheloveka zoologia budusheva

klirfild tilchik dikson dugal

37 45

46 56

9785389142602 9785389122253

poslednee izobretenie chelovechestva iskustvenni int prostaia slozhnaia vselennaia rukovodstvo astronavta po jizni na zemle samoe gracioznoe shou na zemle ob evolucii slepoi chasovshik steklianaia kletka avtomatizacia i mi

barrat galfar kristof xedfild kris dokinz dokinz karr

29 39 40 45 42 32

36 48 49 56 52 40

9785916714364 9785699949021 9785916714814 9785170833078 9785170863747 9785389087781

visshii zamisel vzgliad astrofiziki na sotvorenie mir vlast nad mirom vselennaia na ladoni vselennaia stivena xokinga zanimatelnaia astronomia evoluia triumf idei fizika budushego giperprostranstva

khoking tesla nikola stiuart kolin xoking perelman cimmer kaku kaku

42 26 29 52 13 18 23 48

52 32 36 65 16 22 28 60

9785170977666 9785907149755 9785040993055 9785171022853 9785389131743 9785916719314 9785916719079 9785916714920

golubaia tochka kocmicheskoe budushee chelovechestva kak ia ubil pluton i pochemu eto bilo neizbejno kniga zvuka akusticheski chudes kontaqt astronomia kosmicheskie istorii ot pervogo lica

sagan braun maik koks sagan atkinson

23 28 34 36 63

28 35 42 45 78

9785916718621 9785904946333 9785389127142 9785916717617 9785040914319

kosti skali i zviozdi nauka o tom kogda chto proizos

tiorni

18

22

9785001390039

kpsmososnovnie fakti i teorii smerti i rozhdenie zvio

martiusheva anastasi

16

20

9785041096151

kratkaia istoria vremeni -ot bolshogo vzriva do chorn kratkie voprosi na bolshie otveti

khoking khoking

42 23

52 28

9785171022808 9785041112622

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ზუსტი მეცნიერებები mir polni demonov nauka kak svecha vo tme mir pozavchera ob evolucii chelovechestva

sagan karl djared daimon

23 50

28 62

9785916718645 9785170801329

mozg otpravre po odresu lenin maiakovski belii bagric

spivak

60

75

9785271245510

neyiazvimost otchego sistemi daiut sboi i kaka s etim posle cheloveka zoologia budusheva

klirfild tilchik dikson dugal

37 45

46 56

9785389142602 9785389122253

poslednee izobretenie chelovechestva iskustvenni int prostaia slozhnaia vselennaia rukovodstvo astronavta po jizni na zemle samoe gracioznoe shou na zemle ob evolucii slepoi chasovshik steklianaia kletka avtomatizacia i mi

barrat galfar kristof xedfild kris dokinz dokinz karr

29 39 40 45 42 32

36 48 49 56 52 40

9785916714364 9785699949021 9785916714814 9785170833078 9785170863747 9785389087781

visshii zamisel vzgliad astrofiziki na sotvorenie mir vlast nad mirom vselennaia na ladoni vselennaia stivena xokinga zanimatelnaia astronomia

khoking tesla nikola stiuart kolin xoking perelman

42 26 29 52 13

52 32 36 65 16

9785170977666 9785907149755 9785040993055 9785171022853 9785389131743

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


სამედიცინო ლიტერატურა

დასახელება ქართულად ÃÀÀÅÀÃÄÁÄÁÈÑ ËÄÒÀÔÈÆÈÉÀ ÇÄÐÀÎÈÓÊÈ ÑÒÍËÀÒÍÊÍÂÈÀ ÇÄÐÀÎÈÓÊÈ ÑÒÍËÀÒÍÊÍÂÈÀ ÑÀÑÀËÀÐÇÊÍ ËÄÃÈÚÈÌÀ ÓÑÜÍÐÍ ÉÀÐÀÁÀÃÈÌÈ ÜÈÂÌÈ 1 ÓÚÌÀÓÐÈ ÇÀÅÈÑ ÒÉÈÅÈÊÈ ßÀÌÃÀÚÅÈÑ ÎÍÊÈÒÈÉÀ

ავტორი

ფასი (ფასდაკლებ ით)

ÁÓÇÁÀÈÀ ÁÍÐÈÑÍÅÈ ÁÍÐÈÑÍÅÈ ÉÈÊÀÑÍÌÈÀ ÁÄÑÀÐÈÍÌ ÉÓÞÈÀÌÈÛÄ ÂÄÂÄÊÀØÅÈÊÈ ÂÈÍÐÂÈ ÅÄÐÓÊÀÅÀ

ინგლისურად CURRENT Diagnosis & Treatment NEPHROLOGY & HYPERTENSI edgar v.lerma documenting occupational therapy practice karen m.sames Exercise Testing and Exercise Prescription for Specia James S Skinner faut il avoir peur de la chimie bensaude vincent Introduction to Nutrition and Metabolism Fifth Editio Bender Kaplan and Sadock's Pocket Handbook of Psychiatric Dr Benjamin J Sadock, V paediatrics and neonatology in focus ros thomas periodontology prostate cancer usamle immunology and microbiology kaplan medical usamle step 1 anatomy 2017 kaplan medical usamle step 1 behavioral science and social sciences kaplan medical usamle step 1 biochemistry and medical genetics kaplan medical usamle step 1 pathology 2017 kaplan medical usamle step 1 pathology 2017 kaplan medical usamle step 1 pharmacology 2017 kaplan medical usamle step 1 physioiogy 2017 kaplan medical usmle step1 lecture notes 2017 kaplan medical

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

ფასი

კოდი

35 25 25 40 16 20 8

43 30.8 30.8 50 19.8 25 9.9

9789941266416 9789994090754 9251 9789941034725 2202 14286 9789941182471

96 80 112 16 93 98 8 12 64 36 36 36 36 36 36 36 36 36

120 99 140 20 116 122 10 15 80 45 45 45 45 45 45 45 45 45

9780071447874 9780133110494 9780781741132 9782846711265 9781466572249 9780781762151 9780443074363 9780723415398 9783540408970 9781506254821 9781506254678 9781506254708 9781506208725 9781506208749 9781506254852 9781506254883 9781506208763 9781506208732


ლექსიკონები, თვითმასწავლებლები, სასაუბროები, ენციკლოპედიები

დასახელება

ავტორი

ქართულად ÂÄÐËÀÌÓÊÈ ÄÌÈÑ ÇÅÈÇËÀÑÜÀÅÊÄÁÄÊÈ ÂÐÀËÀÒÈÉÈÑ ÑÀË×ÀÐÍØÈ ÁÈÊÈÉÈ ÑÀËÓØÀÍ ÐÅÄÓÊÈ I ÁÈÊÈÉÈ ÑÀËÓØÀÍ ÐÅÄÓÊÈ II ÁÈÊÈÉÈ ÑÀËÓØÀÍ ÐÅÄÓÊÈ III ÁÈÊÈÉÈ ÕÀÐÇÓÊÈ ÃÈÀÊÍÂÄÁÈ II ÁÈÊÈÉÈ ÜÈÂÌÈ I ÕÀÐÇÓÊÈ ÄÌÀ ინგლისურენოვანთათვის ÁÈÊÈÉÈ ÜÈÂÌÈ II "ÕÀÐÇÓÊÈ ÄÌÀ ინგლისურენოვანთათვის ÁÈÊÈÉÈ ÜÈÂÌÈ III ÕÀÐÇÓÊÈ ÄÌÀ ინგლისურენოვანთათვის Anness: Encyclopedia of Dinosaurs Atlas of Human Anatomy BRYSON'S DICTIONARY FOR WRITER ÇÓÐÕÓÊÈ ÄÌÈÑ ÇÅÈÇËÀÑÜÀÅÊÄÁÄÊÈ Collins English Dictionary & Thesaurus dictionary of american art and artists ÐÓÑÓÊÈ ÄÌÈÑ ÇÅÈÇËÀÑÜÀÅÊÄÁÄÊÈ ÐÓÑÓÊÈÑ ÇÅÈÇËÀÑÜÀÅÊÄÁÄÊÈ + CD e learning 2.0 ÈÌÂÊÈÑÓÐÈ ÄÌÈÑ ÂÐÀËÀÒÈÉÀ

ფასი (ფასდაკლები თ)

კოდი

ØÀÅÇÅÀÊÀÛÄ ØÀÅÇÅÀÊÀÛÄ ØÀÅÇÅÀÊÀÛÄ ØÀÅÇÅÀÊÀÛÄ

16 9 41 41 41 31

20 11 51 51 51 38

9789941272035 9789941819650 9789941061615 18820 9789941275975 9789941071331

ØÀÅÀÇÅÀÊÀÛÄ ÌÀÌÀ

84

105

9789994087983

ØÀÅÇÅÀÊÀÛÄ

84

105

9789941910708

ØÀÅÇÅÀÊÀÛÄ

84 36 76 26 11 21 20 14 16 12 14

105 45 95 32 13.3 26 25 16.7 20 15 16.7

9789941068447 9781782143604 9781788825054 9780767922708 9789941066160 9780007955596 9780195373219 9789941083464 9789941089633 9780814416785 9789941084928

11 16

13.3 20

9789941066177 9789941093869

ØÀÅÇÅÀÊÀÛÄ

20

25

9789941059575

ØÀÅÇÅÀÊÀÛÄ

20

25

18830

BRYSON, BILL

ann lee morgan

anita rosen

ÈÌÂÊÈÑÓÐÈ ÄÌÈÑ ÂÐÀËÀÒÈÉÈÑ ÒÄÑÒÄÁÈ ÈÌÂÊÈÑÓÐÈ ÄÌÈÑ ÇÅÈÇËÀÑÜÀÅÊÄÁÄÊÈ ËÍÓÑËÈÌÄÇ ÕÀÐÇÓÊ ÃÈÀÊÍÂÄÁÑ I CD-ÈÇ . CD I. Ä ËÍÓÑËÈÌÄÇ ÕÀÐÇÓÊ ÃÈÀÊÍÂÄÁÑ II CD-ÈÇ CD II . Ä

ფასი

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ლექსიკონები, თვითმასწავლებლები, სასაუბროები, ენციკლოპედიები ÑÀ×ÅÄÊÎÓÐÍ ÕÀÐÇÓÊÈ ÕÀÐÇ.-ÂÄÐ.; ÂÄÐ.-ÕÀÐÇ. ÑÀÑÀÓÁÐÍ ÕÀÐÇ.-ÈÌÂ. ÑÀÑÀÓÁÐÍ ÕÀÐÇÓÊ - ÄÑÎÀÌÓÐÈ ÑÀÑÀÓÁÐÍ ÕÀÐÇÓÊ - ÔÐÀÌÂÓÊÈ ÑÀÑÀÓÁÐÍ ÕÀÐÇÓÊ ÇÓÐÕÐÓÊÈ ÑÀÑÀÓÁÐÍ ÕÀÐÇÓÊ ÇÓÐÕÓÊÈ; ÇÓÐÕ.-ÕÀÐÇ. ÕÀÐÇÓÊ ÈÒÀÊÈÓÐÈ ÑÀÑÀÓÁÐÍ ÕÀÐÇÓÊ-ÂÄÐËÀÌÓÊÈ ÑÀÑÀÓÁÐÍ ÕÀÐÇÓÊ-ÁÄÐÛÌÓÊÈ ÑÀÑÀÓÁÐÍ ÕÀÐÇÓÊ-ÐÓÑÓÊÈ ÑÀÑÀÓÁÐÍ ÕÀÐÇÓÊÈ ÃÈÀÊÍÂÄÁÈ I ÕÀÐÇÓÊÈ ÃÈÀÊÍÂÄÁÈ III ÕÀÐÇÓÊÈ ÄÌÀ CD ÕÀÐÇÓÊÈ ÔÐÀÆÄÍÊÍÂÈÓÐÈ ßÈÁÈÑ ÊÄÕÑÈÉÍ ÈÌÂÊÈÑÓÐ ÕÀÐÇÓÊ ÕÀÐÇÓÊ ÈÌÂÊÈÑÓÐÈ ËÀÇÄËÀÒÈÉÓÐÈ ÊÄÕÑÈÉ ÈÌÂÊÈÑÓÐ ÕÀÐÇÓÊÈ ÃÀ ÕÀÐÇÓÊ ÈÌÂÊÈÑÓÐÈ ÇÀÌÀËÄÃÐÍÅÄ ÒÄÕÌ ÈÌÂÊÈÑÓÐ-ÐÓÑÓÊ-ÕÀÐÇÓÊ ÒÄÕÌÈÉÓÐÈ ÊÄÕÑÈÉÍÌÈ ÈÌÂÊÈÑÓÐÈ ÄÌÈÑ ÂÐÀËÀÒÈÉÀ ÈÌÂÊÈÑÓÐ-ÕÀÐÇÓÊÈ ÊÄÕÑÈÉÍÌÈ ÑÀËÒÀËÍËÄÓÊÈ ÈÌÂÊÈÑÓÐ-ÕÀÐÇÓÊÈ ÈÓÐÈÃÈÓÊÈ ÂÀÌËÀÐÒÄÁÈÇÈ ÊÄÕÑÈÉÍÌÈ ÐÁ ÈÌÂÊÈÑÓÐ-ÕÀÐÇÓÊÈ ÕÀÐÇÓÊ-ÈÌÂÊÈÑÓÐÈ ÊÄÕÑÈÉÍÌÈ ÈÌÂÊÈÑÓÐ-ÕÀÐÇÓÊÈ ÓÌÈÅÄÐÑÀÊÓÐÈ ÈÓÐÈÃÈÓÊÈ ÃÀ ÁÈÆÌÄÑÈÑ ÊÄÕÑÈÉÍÌÈ ÈÒÀÊÈÓÐ-ÕÀÐÇÓÊÈ ÊÄÕÑÈÉÍÌÈ

ØÀÅÇÅÀÊÀÛÄ

ØÀÅÇÅÀÊÀÛÄ ØÀÅÇÅÀÊÀÛÄ ÂÄÊÀØÅÈÊÈ ÞÀÇÓÌÀ

8 6 4 4 4 4 6 4 4 4 5 31 31 28

10 6.6 4.2 4.2 4.2 4.2 6.6 4.2 4.2 5 5.8 38 38 35

9789941803277 9789941092510 9789941066207 9789941066221 9789941066238 9789941027352 9789941066191 9781565812314 9789941066245 9789941027345 9789941066214 9789994097685 9789941819643 9789994060528

ØÀÅÇÅÀÊÀÛÄ

32

39

9789941024474

ÂÍÊÄÇÈÀÌÈ ÇÄÌÂÈÆÈ

23

28

7027

ÞÍËÄÐÈÉÈ

11

13

9789941964527

ÁÄÐÓÊÀÅÀ ÕÅÀÙÀÞÈÀ ÉÓÎÐÀÛÄ ÞÅÈÑÒÀÌÈ

2 14

1.6 16.6

60301 9789941273919

ÁÄÐÓÊÀÅÀ

13

16

60246

ÁÄÐÓÊÀÅÀ

20

25

60165

ÂÅÀÐßÀÊÀÛÄ

12

13.9

9189992828685

7

8.3

60167

10

11.5

9789941108662

ÁÄÐÓÊÀÅÀ ÃÄÁÈÀÆÈ ÁÓÞÌÈÉÀØÅÈÊÈ

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ლექსიკონები, თვითმასწავლებლები, სასაუბროები, ენციკლოპედიები

ÑÀÑÉÍÊÍ ÊÈÒÄÐÀÒÓÐÓÊÈ ÊÄÕÑÈÉÍÌÈ ÑÀÒÐÀÌÑÎÍÐÒÍ ÒÄÐËÈÌÄÁÈÑ ÂÀÌËÀÐÒÄÁÈÇÈ ÊÄÕÑÈÉÍÌÈ ÕÀÐÇÓÊ-ÈÌÂÊÈÑÓÐ-ÐÓÑÓÊÈ ÂÀÌËÀÐÒÄÁÈÇÈ ÊÄÕÑÈÉÍÌÈ (ÈÓÐÈÃÈ

ÉÀÉÀÊÀÛÄ ÄÇÄÐ

20

25

61262

ÁÄÐÓÊÀÅÀ

2

1.6

60168

ÁÄÐÓÊÀÅÀ ÃÄÁÈÀÆÈ ÁÓÞÌÈÉÀØÅÈÊÈ ÓÐÓØÀÛÄ ÌÀÇÄÊÀ ÆÄÃÂÄÌÈÛÄ ÂÈÍÐÂÈ

7

8.3

9538

10 6 14

11.5 6.6 16.5

9789941251092 21 15114

10 16

11.6 19.8

9789941955709 2267

26 31 52 26 26

32 38 65 32 32

9780199298549 9780199548552 9780233005041 9783625136019 9783625120520

miuller miuller

12 15 42 17

15 18 52 21

9785170211159 9785170148011 9785699549962 83171

lapicki

44

55

9785699614110

23 15 10 18 20

28 18 12 22 25

9785170531714 9785847507448 9785170440672 9785699676132 9785170732944

ÕÀÐÇÓÊ-ÈÒÀÊÈÓÐÈ ÊÄÕÑÈÉÍÌÈ ÓÙÅÄÓÊÍ ÇÄÀÒÐÀÊÓÐÈ ÊÄÕÑÈÉÍÌÈ ßÀÅÀÞÓÐÈ ÊÄÕÑÈÉÍÌÈ ßÈÁÈÑ ÈÌÂÊÈÑÓÐ-ÕÀÐÇÓÊÈ ÑÀÑÀÓÁÐÍ ÃÀ ÊÄÕÑÈÉÍÌÈ ÈÌÂÊÈÑÓ ÞÍËÄÐÈÉÈ ÞÄÞÈÊÈÑ ÁÍÒÀÌÈÉÓÐÈ ÊÄÕÑÈÉÍÌÈ ÁÀÃÐÈØÅÈÊÈ ინგლისურად Oxford Beginner's Russian Dictionary The Oxford Companion to Classical Literature World Of Dinosaurs World of Knowledge: Technology World of Knowledge: The Human Body რუსულად anglo-ruskii slovar anglo-russkii slovar balshoi anglo-ruski slovar 200 000 words francuzski iazik francuzsko ruskii-rosko francuzski slovar 60000 slov ispancko-russki russko-ispanski slovar (60000 sclov) ispansko-ruskii russko-spanskii ispansko-ruskii slovar 10 000 slov mini slovar italiansko ruskii-rusko italianski novii italiansko russkii slovar

m.c. howatson

laxtionova

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


ლექსიკონები, თვითმასწავლებლები, სასაუბროები, ენციკლოპედიები novii nemecko-russkii russko-nemeckii slovar novii russko angliskii slovar (170000 slov) polnii anglo-russkii slovar russko-angliisko-ispansko-francusko-kitaiskii slovar russko-azerbaijanskii slovar russko-grecheskii razgovornik russko-italianskii slovar (220000 slov) russko-kitaiskii razgovornik russko-kitaiskii slovar russko-tureckii turecko -russkii slovar universalnii russko-tureckii razgovornik

miuller miuller marchuk iakovleva

kanestri

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

15 34 36

18 42 45

9785699626588 96645 9785699693405

7 8 6 79 12 12 20 12

8 10 7 98 14 15 25 14

9785170303946 9785170310982 9785699730520 73034 9785170182053 9785170322060 9785271420177 9785170608966


სხვადასხვა ლიტერატურა

დასახელება

ავტორი

ფასი (ფასდაკლებ ით)

ფასი

კოდი

ქართულად ÅÀÆÈÑ ÃÀ 850 ÜÊÈÑ ÐÓÑÇÀÅÄÊÈÑ ÑÀÓÁÀÐÈ ÃÀÅÈÚÅÀÇ ÕÀÐÇÓÊÈ ÄÉÊÄÑÈÄÁÈ ÅÈÚÍÃÄÇ ÙÅÄÌÈ ÕÅÄ×ÌÈÑ ÌÀËà ÃÄËÍÂÐÀÔÈÈÑ ÑÀÞÄÊËÛÖÅÀÌÄÊÍ ÀÌÈÃÀÌ ¼ÍÄËÃÄ ÀÖËÍÑÀÅÊÄÇ ÑÀÕÀÐÇÅÄÊÍÑ ÔÐÈÌÅÄÊÄÁÈ ÑÀÅÄÊÄ ÑÀÐÉÅÄÅÈ ÄÛÈÄ ÅÀÐÑÉÅÊÀÅÈ ØÄÌÈ ÇÁÈÊÈÑÈÑ ÕÀÌÃÀÉÄÁÄÁÈÑ ÂÆÀËÉÅÊÄÅÈ ÑÀÂÀÌÈ ÑÈÅÐÚÄØÈ ÃÀ ËÈÑÈ ÉÍÌÒÑÒÐÓÕÚÈÀ ÑÀË×ÀÐÍÑ ÓÃÈÃÄÑÈ ÑÀÈÃÓËÊÍÄÁÀ Ü×ÀÊÈ ÑÀËÀÂÈÃÍ ÇÀËÀØÈ ÅÄÔÞÈÑÒ×ÀÍÑÀÌÈ ÑÈÂÀÐÄÒÈÑ ÂÀÃÀÂÃÄÁÈÑ ÈÍÊÈ ÂÆÀ ÕÀÐÇÓÊÈ ÂÅÀÐÈÑ ÐÍÃÈÌÃÄÊÍÁÀ ÕÀÐÇÓÊÈ ÄÉÊÄÑÈÄÁÈ ÑÀÕÀÐÇÅÄÊÍÑÀ ÃÀ ÑÍËÞÄÇØÈ ÕÀÐÇÓÊÀà ÔÍÐËÓÊÀ 1-ÈÑ ÑÀÇÀÅÄÄÁÇÀÌ ÞÄÅÑÓÐÄÇÈÑ ÒÍÎÍÌÈËÈÀ ÜÈÂÌÈ "ÂÄÈÞÀÐÄÇ ÂÓÐÓÊÄÁÍ"

10

12

9789941264818

14 7 23

16.5 7.9 28

98272 9789941182228 9789994029938

ÂÍÂÍÊÀÛÄ ÇÄÀ

14 15 15

17 18 18

9789994071654 100 9781908755339

ÚÓÚÕÈÐÈÛÄ ÊÄÅÀÌ

53

66

9789941003073

ÉÀÐÈ ÀÊÄÌ ÞÍÐÌÀÓÊÈ ÂÈÂÈ

4 24 14 5

5 30 16.6 5.6

98230 9789941092640 9789941051814 11264

ÀÐÅÄÊÀÛÄ ÁÍÌÃÍ ÃÂÄÁÓÀÛÄ ÂÓÐÀË ÞÍÐÌÀÓÊÈ ÂÈÂÈ ÆÄÌÀÈØÅÈÊÈ

14 14 17 6

16.5 16.5 21 6.7

9 11566 9789941936357 100

12

15

9781780722870

60 26 142

75 32 177

9780500288535 9780854420933 9780415639330

ÀÐÅÄÊÀÛÄ ÁÍÌÃÍ ÜÓÊÀÛÄ ÑÓÊÀÁÄÐÈÛÄ

ინგლისურად 101 Things To Do When You're Not Drinking Atlas of the Real World: Mapping the Way We Live Celebrating Boxes City of Well-being

david linley Barton

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


სხვადასხვა ლიტერატურა documentum content management foundation Dynasties - The Rise & Fall of Animal Families estreme sport Fashion Fairy Princess: Catkin in Jewel Forest ferran adria and elbulli Floor Puzzle: My First Zoo Animals Forgotten Women: The Artists Forgotten Women: The Writers georgia starts here georgian churches in georgia and in armenia

pawan kumar moss stephen

fernan andria zing tsjeng zing tsjeng ÀÐÅÄÊÀÛÄ ÁÍÌÃÍ

Greek Myths: Daedalus & Icarus & Orpheus & Eurydice hair styles ancient to present hair styles ancient to present How to Survive a Plague Japan: The Basics Langford's Advanced Photography Low Impact Living MAKERS Mammoth Book of Prison Breaks Million Dollar Mates: Golden Girl Perks of Being A Wallflower Phyto Purity and Danger QI: 1,227 QI Facts To Blow Your Socks Off QI: 1:227 QI Facts To Blow Your Socks Off QI: 1:411 QI Facts to Knock you Sideways QI: 1234 QI Fact to Leave You Speechless QI: 1339 QI Facts Make Your Jaw Drop QI: 1339 QI Facts Make Your Jaw Drop QI: 1423 QI Facts to Bowl You Over Real Estate Development Matrix Rose Under Fire She Said: Wise Words from Witty Women

anthony mascolo charlotte fiell Hood Efthimia Bilissi, M Chatterton chris anderson simpson hopkins Kennen Douglas

KOHLHEPP wein

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

28 40 32 10 44 28 44 44 24 14

35 50 39 12 55 35 55 55 29 16.5

9781847192400 9781785943010 9781780975030 9781407145914 9780233003832 9781743009680 9781788400176 9781788400183 9789941813900 9789941252495

10 44 68 24 57 101 110 31 20 15 13 132 44 23 15 15 15 15 23 23 124 21 28

12 55 85 29 71 126 137 38 25 18 15.9 164 54 28 18.18 18.18 18.18 18.18 28 28 155 26 35

9781406371567 9781847960405 9781906863104 9781509839407 9780415629713 9780240521916 9780415661614 9780307720962 9781472100238 9781847387608 9781471116148 9780415814157 9780415289955 9780571297917 9780571297917 9780571317776 9780571326686 9780571308941 9780571308941 9780571339105 9781138745049 9781405265119 9781782439271


სხვადასხვა ლიტერატურა SMITHSONIAN INSTITUT soild of the past the china tea book The Planting Design Handbook ULTIMATE BLOGS Where to take tea World's Greatest Idea: the Fifty Greatest Ideas That worldwide destinations atlas de la chimie

RARE BKS & SPECIAL C retallack Robinson BOXER, SARAH susan cohen

31 95 63 149 23 13

38 118 78 186 28 16

9781560986256 9780632053766 9781608871568 9781472415493 9780307278067 9781566564823

boniface hans breuer

20 130 120

25 162 150

9781848312456 9781138901810 9782253130222

37 18

46 22

9785040980116 9785170755851

28 20 52 23 34 15 15 37 20 15 15 15 15 44 15 15 15 8

34 24 65 28 42 18 18 46 25 18 18 18 18 55 18 18 18 10

9785040962631 9785170641369 9785699822508 9785918520826 9780991404520 9785367021097 9785367021172 9785699913046 2326 97853670121103 9785367021158 9785367021127 9785367021134 9785699379675 9785367021165 9785367021141 9785934573837 9785769536182

რუსულად 100 velichaishikh khuliganok v istorii zhenshini koto 150 samix neudachnix avtomobilei 2000 luchshikh aforizmov vsekh vremion i narodov akvariumistika bolshaa enciklopedia bolshaia kniga mudrosti i ostroumia geometria biliardnix traektorii v mnogougolnikax gruzia zemlia blagorodstva ili blagodatnaa iveria ia bil dushoi durnogo obshestva CD kaus kaus kaus CD kratkaia istoria semi ubistv legendi xokeia letela jizn v ploxom avtomobile CD lovite veter vsemi parusami CD luboi iz nas nu chem ne charodei CD lukomoria bolshe net CD marki bolshaia enciklopedia ne krichi nejnix slov Cd prigotovtes seichas budet grustno CD sadovie vodoiomi spravochnik zakroishika

dzhevell xanna

gurjii dushanko konstantin kravcov devid gordji visockii visockii dzheims marlon visockii visockii visockii visockii visockii visockii ilina valeria radchenko kosinec

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა


სხვადასხვა ლიტერატურა superavtomobili texnologicheskoe oborudovanie predpriatii obshestvenn viajem dla malenkix neposed vkrasote vokrug sveta v poiskax sovershennoi edi vot i sbivaetsa vse chto prorochitsa Cd vse aforizmi ximia polera

zolin smit Burden Etien visockii ranevskaia faina

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

79

98

9785170580514

15 10 27 20 15 28 18

18 12 33 25 18 34 22

9785769575440 9785699377428 9785986950532 9785699405558 9785367021189 9785995509851 9785170700943


გერმანულენოვანი წიგნები დასახელება Meisterwerke d. Architektur Fachworterbuch kompakt Recht English . Farworterbuch kompakt technik Russisc FW Kompakt Medizin English fontane irrungen george geist identitat und gesellschaft verfilmte kinder und iugendlitaratur methodologie und methoden medienpadagogischer forschungen Schiller,Verschw.d.Fiesco Kafka,Das Schloß Hauff,Gesch.vom kleinen Muck Stirner,Einzige u.s.Eigentum Zweig,Angst Keller,Kleider machen Leute Buchner,Lenz (XL) Schiller,Maria Stuart Muller,Der Auftrag Kleist,Michael Kohlhaas Busch,Max und Moritz Antike Mythen in der Kunst Horváth,Jugend ohne Gott Und plotzlich flimmert's Kafka,Der Verschollene Ich und Du und grose Leute gedichte fur kinder Goetz,Dr.med.Hiob Prätorius Bergengruen,Feuerprobe Schnitzler,Fräulein Else Grimm,Kinder-u.Hausmärchen Franz. Lyrik 50 Gedichte Hoffmann,Klein Zaches Roth, Radetzkymarsch Grimm,Kinder-u.Hausmärchen Zweig,Verwirrung d.Gefühle Lessing,Fabeln Lessing,Emilia Galotti Augustus,Res gestae(3sprach) Franz v. Assisi,Sämt.Schrift

ავტორი

კოდი

ფასი (ფასდაკლებით)

gunter baumann

schiller franz kafka wilhelm hauff max stirner stefan zweig keller georg buchner schiller heiner muller kleist wilhelm busch lars olof larsson horvath franz kafka goetz werner bergengruen schnitzler bruder grimm hoffmann joseph roth grimm zweig lessing lessing augustus

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

26 36 52 52 17 31 15

32.1 45 65 65 20.7 38 18

9783150186046 9783861172406 9783861172529 9783861172796 9783150190388 9783518276280 9783871167959

72 11 22 8 35 8 5 11 8 14 8 8 28 14 26 20 12 8 6 8 15 18 13 35 14 17 17 6 13 28

90 13.5 26.4 10 42.8 9.3 5.7 13.5 10 17.1 9.3 9.3 34.9 16.4 31.4 24.2 14.3 9.3 7.1 9.3 17.8 21.4 15.7 42.8 17.1 20.7 20.7 7.1 15.7 34.9

9783658047177 9783150000519 9783150096789 9783150077023 9783150030578 9783150190494 9783150074701 9783150192320 9783150000649 9783150084700 9783150002186 9783150182185 9783150185926 9783150186121 9783150109281 9783150096888 9783150190807 9783150084458 9783150072141 9783150181553 9783150031797 9783150183090 9783150003060 9783150185339 9783150185209 9783150192887 9783150000274 9783150000458 9783150097731 9783150190449


გერმანულენოვანი წიგნები Molière,Dom Juan Echnaton,Sonnenhymnen Weber,Politik als Beruf Vega,Fuente Ovejuna Petrarca,Canzoniere Apollonios v.Rhodos,Argonau. Euripides,Die Troerinnen Ovid,Amores/Liebesgedichte Horaz,Ars Poetica Ovid,Metamorphoses Horaz,Sermones Sophokles,Elektra Sophokles,Antigone Petron,Satyrica (Ausw.) Sapientia Romanorum,Weisheit Euripides,Medea Petrarca,Reisebuch Heil.Grab Pindar,Oden Quintilian,Institut.Oratoria Cicero,De re publica Herodot,Historien Buch 3 Hesiod,Theogonie Aischylos, Perser Bellini,Norma Apuleius,Amor und Psyche Caesar,Bürgerkrieg Aristophanes,Die Vögel Menander,Dyskolos Werfel, Blaßblaue Frauenschr. Maupassant,Boule de suif Goethe,Faust 1-2teil Lao-Tse,Tao-Te-King Ludwig,Zwisch.Himmel u.Erde Habermas,Politik,Kunst,Rel. Freud,Jenseits v.Lustprinzip Aristoteles,Politik Literatur Kalender 2018 Fontane,Effi Briest (XL) Wittgenstein,Ein Reader Luther,Vom ehelichen Leben

moliere weber lope de vega francesco perarca rhodos euripides horaz ovid horaz sopokles sophokles petron euripides francesco petrarca pindar cicero herodot hesiod aischylos vincenzo bellini apeleus caesar aristophanes menander franz werfel guy-de maupassant goethe lao-tse ludwig habermas sigmund freud aristoteles theodor fontane ludwig wittengstein martin luther

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

19 12 9 19 28 46 20 23 12 14 22 18 14 13 10 16 11 24 15 35 18 15 11 9 17 34 18 11 14 19 17 13 20 14 13 37 12 17 29 13

23.5 14.3 10.7 23.5 34.9 57 24.2 27.8 14.3 17.1 26.4 21.4 17.1 15.7 12.1 19.3 12.8 29.9 17.8 42.8 21.4 17.8 12.8 10.7 20.7 42.1 21.4 12.8 17.1 22.8 21 15.7 24.2 16.4 15.7 45.6 14.3 20.7 35.7 15.7

9783150085561 9783150184929 9783150088333 9783150088845 9783150183786 9783150182314 9783150084243 9783150194911 9783150094211 9783150197813 9783150004319 9783150190227 9783150076828 9783150198452 9783150185582 9783150079782 9783150008881 9783150083147 9783150029565 9783150188804 9783150182239 9783150097632 9783150194676 9783150040195 9783150004869 9783150185674 9783150193563 9783150184851 9783150191668 9783150096864 9783150000021 9783150067987 9783150034941 9783150099025 9783150189573 9783150085226 9783150194591 9783150193792 9783150094709 9783150188378


გერმანულენოვანი წიგნები Aristoteles,Rhetorik Xenophon,Anabasis Kleist,Marquise v.O/Erdbeben Lessing,Minna von Barnhelm Zweig,Schachnovelle Schnitzler,Lieutenant Gustl Schiller,Über d.ästh.Erzieh. Schiller,Der Geisterseher Schelling,Wesen d.menschl. Jandl,Laut und Luise Schelling,Texte z.Philosph. Geschichte Japans Meister Suns Kriegskanon Gesch.d.antiken Griechenland Gadamer,Anfang des Wissens Wieland,Geschichte d.Agathon Kleine Weisheiten f.Clevere Vatsyayana,Das Kamasutra Nusslein-Volhard,Gene u.Embr Aristoteles,Metaphysik Rothmann,Kl.Gesch.d.dt.Liter Weisheit fur alle Tage Lessing,Laokoon (StA) Hauff,Saemtliche Märchen Schiller,Don Karlos Hartmann v.Aue,Arme Heinrich Upanischaden Dtsch.Kurzprosa d.Gegenwart Lessing,Miss Sara Sampson Musil,Vereinigungen Mann,Konstlernovellen Hegel,Philosophie d.Gesch. Dostojewskij,Der Spieler Rilke,Malte Laurids Brigge Goethe,Leiden d.jg.Werthers Hoffmann,Der Sandmann Tieck,Blonde Eckbert/Runenb. Roth,Radetzkymarsch Horvath,Jugend ohne Gott(XL) Klass.Dt.Kurzgeschichten

aristoteles xenophon kleist lessing zweig schnitzler schiller schiller f.w.j. schelling jandl

con raimund schulz gadamer wieland vatsyayana nusllein-volhard aristiteles kurt rothmann weisheit lessing wilhelm hauff schiller

lessing robert musil heinrich mann hegel dostojewskij rilke goethe hoffmann ludwig tieck horvath

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

20 22 6 8 6 6 23 15 18 12 23 35 15 34 15 36 9 18 7 32 32 26 28 29 9 17 9 18 9 13 15 43 15 17 29 11 6 26 14 28

25 27.1 7.1 9.3 7.1 7.1 27.8 17.8 21.4 14.3 27.8 42.8 17.8 42.1 17.8 44.9 10.7 21.4 8.6 39.2 39.2 31.4 34.9 35.7 10.7 20.7 10.7 21.4 11 15.7 17.8 52.8 17.8 20.7 35.5 12.8 7.1 31.4 16.4 34.9

9783150180068 9783150011843 9783150080023 9783150000106 9783150189337 9783150181560 9783150180624 9783150074350 9783150089132 9783150098233 9783150057773 9783150189610 9783150188415 9783150187777 9783150097564 9783150099339 9783150183229 9783150097816 9783150182628 9783150079133 9783150176856 9783150108604 9783150188651 9783150003015 9783150000380 9783150191316 9783150087237 9783150183878 9783150000168 9783150189917 9783150083819 9783150083888 9783150021286 9783150096260 9783150000670 9783150002308 9783150077320 9783153150125 9783150190395 9783150182512


გერმანულენოვანი წიგნები Werfel,Tod des Kleinbürgers Weber,Wissenschaft als Beruf Loriot,Menschen,Tiere,Katas. Hoffmann,Nussknacker u.Mause Deutsche Geschichte Cantate Latine Musil,Nachlass Bauerkemper,Faschismus Roth,Hiob Valentin,Buchbinder Wanninge Herder,Ursprung der Sprache Luther,Von d.Freiheit.(StA) Musil,Verwirrung Zogling Hegel,Phenomenologie d.Geist Gebrauchsanweis.Chinesisch Doyle,Abenteuer d.Sh.Holmes Bruns,Das Ratsel Farbe Klassiker zum Vergnugen Saint-Exupéry,Kleine Prinz Berg,Sex 2 Yamamoto,Hagakure Yijing Buch der Wandlungen Liebesgedichte a.aller Welt Kronauer,Tricks/Kleider Göttert,Eile mit Weile Yogaleitfaden des Patanjali Deutsche Sprichwörter Carroll, Die Alice-Romane Zweig,große Erzählungen Collier/Manley,Hieroglyphen Wood,Spuren d.Konquistadoren Grimm, Kinder-und Hausmärchen Doblhofer,Entziff.Schriften das eiserne theater roman Herodot,Historien Buch 7 Thukydides,Peloponnes.Krieg Herodot,Historien Buch 1 Herodot,Historien Buch 6 Herodot,Historien Buch 2 Herodot,Historien Buch 4

werfel weber loriot hoffmann reclam sachbuch rober musil arn bauerkamper joseph roth karl valentin gottfried herder martin luther robert musil francoise hauser conan doyle margarete bruns

siylle berg yamamaoto yijing brigitte kronauer karl gottert karl simrock lewis carroll zweig marc collier michael wood bruder grimm ernst diblhofer tschiladse otar herodot thukydides herodot herodot herodot herodot

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

7 9 12 9 35 12 18 16 14 11 15 12 17 37 38 26 29 20 24 26 58 29 64 29 26 38 37 28 26 26 44 58 29 52 22 52 22 19 19 20

7.8 10.7 14.3 10.7 42.8 14.3 21.4 19.3 16.4 13.5 17.8 14.3 20.7 45.6 47 32 36 25 29 32 72 36 80 36 32 47 46 35 32 32 54 72 36 65 27.1 65 27.1 22.8 22.8 24.2

9783150082683 9783150093887 9783150088203 9783150185032 9783150190852 9783150191477 9783150189900 9783150170496 9783150185322 9783150089415 9783150087299 9783150098967 9783150187890 9783150084601 9783150109939 9783150217269 9783150202500 9783150109441 9783150110850 9783150216651 9783150106945 9783150107645 9783150109175 9783150202128 9783150201893 9783150204665 9783150203798 9783150205013 9783150202777 9783150202746 9783150203415 9783150111406 9783150204153 84697 9783150182277 9783150018088 9783150182215 9783150182260 9783150182222 9783150182246


გერმანულენოვანი წიგნები Caesar,De bello Gallico Velleius,Historia Romana Xenophon,Das Gastmahl Herodot,Historien Buch 5 Al Farabi, Prinzipien Feuerbach,Wesen d.Christen. Die Sophisten Gadamer,Anfang d.Philosophie Hegel,Ästhetik I/II Rousseau,Gesellschaftsvertr. Schnitzler,Reigen Hegel,Ästhetik 3-Die Poesie Machiavelli,Il Principe ÍÐÄÌÍÅÀÌÈ Ulr.v.Liechtenstein,Frauen Lukian,Symposion Aristeas,Der König u.d.Bibel Clausewitz,Vom Kriege Demosthenes,Politische Reden Luther,95 Thesen Weber,Protestant.Ethik

caesar paterculus xenophon herodot al-farabi feuerbach gadamer hegel rousseau schnitzler hegel niccolo machiavelli lukian carl von clausewitz demosthenes martin luther max weber

50 ლარიდან თბილისში მიწოდება უფასოა

40 35 14 18 18 37 34 18 43 28 12 23 20 20 9 20 28 28 18 24

49.2 42.8 17.1 21.4 21.4 45.6 42.1 21.4 52.8 34.9 14.3 27.8 24.2 25 10.7 24.2 34.2 34.9 21.4 29.9

9783150099605 9783150085660 9783150020562 9783150182253 9783150186633 9783150045718 9783150182642 9783150094952 9783150079768 9783150186824 9783150181584 9783150079850 9783150012192 9783150182901 9783150183779 9783150185766 9783150099612 9783150009574 9783150193297 9783150194478

Profile for dir-gpba

Parnasi  

Parnasi  

Profile for dir-gpba
Advertisement