__MAIN_TEXT__

Page 1

ელექტრონული კატალოგი 2020 თბილისის მასშტაბით წიგნების მიწოდება უფასოა. რეგიონებს - დაემატება საქართველოს ფოსტის მომსახურების ღირებულება. fasdaklebebi vrceldeba festivalis dReebSi

გამომცემლობა ბაკმი 20 წლისაა


SoTa rusTav eli vefxistyaosani

(`wereTliseuli~ - XVII­­­-­X VIII ss)

axali fasi 60 lari Zveli fasi 80 lari formati: 13.0X19.0 beWdva: feradi yda: qsovili ind. SefuTva (yuTi) gv. 424 Wra: oqro 2019 ww.

SoTa rusTaveli vefxistyaosani

(`begTabegiseuli~ - XVII­­­-­X VIII ss)

formati: 43.0X30.0

axali fasi 180 lari

yda: tyavi gverdebis raodenoba: 264

Zveli fasi 250 lari

Wra: oqro 2018 ww.


დაუჯდომელი RvTismSoblis daujdomeli da locvani axali fasi 35 lari Zveli fasi 50 lari formati: 14.0X20.0 beWdva: 4+4 yda: #7 Wra: oqro gv. 172 2017 ww.

mixeil javaxiSvili

axali fasi 15 lari Zveli fasi 25 lari formati: 15.5X22.5 beWdva: 1+1 yda: #4 (superi) gv. 744 2015 weli


ფრანსუა რაბლე gargantua

da

pantagrueli

axali fasi 25 lari Zveli fasi 40 lari formati: 19.5X28.0 beWdva: 1+1 yda: #4 (superi) gv. 886 ISBN: 978-9941-426-36-0 2013 weli

or wignad

formati: 11.0X16.0 yda: magari Wra: oqro, vercxli n wi g

iI

w

axali fasi 20 lari Zveli fasi 30 lari

i ign

II

gv. raod.: 142, 186 2016 weli


axali fasi 20 lari Zveli fasi 35 lari

formati: 15.0X26.5 beWdva: feradi yda: #4 gv. 288 2016 weli

nana tonia, zurab kiknaZe miTologiuri enciklopedia

12

aTena

fcekvf lf vjrdlfdbc ufvjodtdf vbbqj& gbhbcgbh lfluyty vtnjmtyb^ jh lf­ pufpt lfzbvtc cbahbafyf mctkb^ rf,bc rfk st,b fbrtwtc lf fxmfht,bs bo.tc xdtekb cfmvbfyj,f^ afaer ‘fat,pt uflvj­ q dfhtc jmhjc wbfkb lf mcjdbkt,pt ufvjcf[tc qvthst,bc ‘dtkb fv,t,b& fstyfv ofhvjcf[f lblt,ekb frhjgjkbcb lf fnbrfpt vteat ,bcsdbc fnt[bkb vbcb lfdf poseidonTan& [jkj fhfmytv vjm­ fhuf qvthssf w[jdht,bc bc cwtyt,b^ cflfw erdlfdyb^ flfvbfyeh dyt,fsfufy itg.hj,bkyb^ fhfqdsft,hbd cbcecntc bxtylyty& ufyhbc[lf fstyf­gfkfcb& qvthssf ,hfklt,t,bs fvjmfhuekb mctkb ufukb]f lf vbc vjvmfhudtkc vfmj ie,kib xfcw[j& itehfw[.­ jabkvf fhfmytv sfdb xfvjb[hxj^ vfuhfv itb,hfkf bub qdsft,fv^ sjrblfy xfvj[cyf lf cbwjw[ktc lfe,heyf^ sevwf j,j ,fl uf­ hlfcf[f^ hfsf vfc lf vstk vbc vjluvfc velfv tmcjdf mctkb& fstyfc ufycfresht,ek gfnbdc vbfut,lyty fnbrfib^ bm^ cflfw vlt,fhtj,lf vbcb cf[tkbs cf[tklt,ekb mfkfmb aTeni & fnbrfpt vteat,bcsdbc lfdf^ hj­ vtkbw fstyfv fhfmytcsfy it]b,ht,bcfc vjmcjdf^ fct fbcf[f vbsjcib% hjltcfw utfc df;vf kekrofsma ffuj fr hj gj kbcb^ qvth st­ ,c ijhbc lfdf ufbvfhsf bvfpt^ se dby bmyt,jlf mfkfmbc vakj,tkb& pt­ dcvf vj b o dbf rht,f lf ufvjfw[flf^ hjv mfkfmbc va f h dt kj,f vfc th ut­ ,jlf^ dbyw hfbvt ‘dbhafcc itc’tylf v[f htc& vfiby gjctbljyvf cfvrfgb xfcwf fstyf& ~’d& o& 438 o&`^ ablbfcbc mfylfrt,bc hjvfekb fckb& rkl tc lf pqdbc vkfit o.fkvf cfv zfdkfl fvj[t­ cb,t]bsbsf lf uekvjlubyt,bs kb,bbc smf vbobc cbqhvblfy^ [jkj fstyfv vbofib mfkfmt,ib lblb cf[tkb vjb[dtzf& bub yf­ ie,b xffcj lf ptsbc[bkb fqvjfwtyf& lfdf nbab jcnfnj,bs ybckbdbs afaer ‘fat,c rtrhjacvf uflfo.dbnf% vfy fstyfc ‘qdtyc hsfdlf lf /fthbdbs ufvzdbhdfkt mcjdb­ vbfybzf egbhfntcj,f& fvudfhfl^ mfkfmbc kt,c mcjdlf& hf smvf eylf^ fstyf ­ gfkfcvf vafhdtkj,f fstyfc thuj^ [jkj rtrhj­ fcofdkf vfc tc [tkjdyt,f^ vfuhfv fhfmyt acbc mfkfmc vbcb cf[tkb tojlf& vfc itvltu efh.jalf vbc itubhlj,fc& vfy it]b,ht­ ptsbc[bkb ovbylf vwtyfhtl bsdkt,f& ,fib ufvjbodbf lblb mfkqvthsb& .ehfl fstyf [ibhfl ufvjxylt,jlf [jkvt fh bqj vbcb ufahs[bkt,f^ lftjrt,byf areopagosSi vc]fdhbc ufvjnfybcfc& serb mtlvfqkj,f& vfiby rb fqfh lff[fyf ptdcbc vcf]eksf [vt,b sfyf,hfl ufb.jajlf^

axali fasi 60 lari

aTeni

polisi

ზურაბ კიკნაძე

ქართული მითოლოგია fstyf ghjvfmjcb ~obyvt,h’jkb`& ,hby]fjc mfylfrt,f ~’d& o& 480­470 oo&`&

fstyf& vbhjyb ~’d& o& 450­440 oo&`&

fstyfc reknb ufdhwtkt,ekb b.j vstk cf,th’ytsib& vfc vhfdfkb lqtcfcofekb t’qdyt­ ,jlf& ufycfresht,bs vhfdfkhbw[jdfyb b.j bc ptbvt,b^ hjvkt,bw vbofsvjmvtlt,fc erfdibh­ lt,jlf& cf.jdtksfj [fcbfsbcf b.j lblb gfyfstyehb lqtcfcofekb ­ fgjstjcb fstyfc cf[tkvobajt,hbdb cb,h’ybcf& fstyfc hjvfekb cf[tkb b.j vbythdf& hjvft­ kt,b vfc ofhvjcf[fdlyty vhbc[fyt ufvjvtn.dt­ kt,bc lblt,ek mfkfl^ hjvtkcfw sfdc thmdf vepfhflb lf fqzehdbkb b.j jhjkbsf lf tubcbs& ablbfcbc vbth ~’d&o&| c&` cgbkjc ‘dkbsf lf jmhjsb itchekt,ekb wyj,bkb epfhvfpfhb mfylfrt,blfy^ hjvtkbw fstybc frhjgjkbcpt vlt,fht gfystjybc nf’hbc vidtyt,f b.j^ xdty­ fvlt itvjhxf v[jkjl fckt,b lf htgkbrt,b ~vfufkbsfl^ fstyf gthufvjyblfy* fstyfc sfdb^ hjvtkbw lfwekbf rjgty/futyib lf c[df`& xdt­ yfvlt vjfqobf ablbfcbc wyj,bkb mfylfrt,bc^ fstyf­ktvybfc ahfuvtynt,vf ~lfwekbf lht­ pltybcf lf ,jkjybbc veptevt,ib`^ fuhtsdt ‘d&o& |­+| cfe re ytt,bc vhfdfkhbw[jdfyvf ufvjcf[ekt,fv^ hjvtkptw qdsft,f ofhvjlu­ tybkbf lblt,ekb lf vidblb cf[bs^ hfw vbc rtsbkujybtht,fcf lf vidblj,bcvj.dfht aeym­ wbfpt vbudfybiyt,c&

fstyb^ frhjgjkbcb^ cfthsj [tlb&

formati: 23.0X30.0 beWdva: feradi yda: magari

Zveli fasi 80 90 lari

13

FSTYB - ,th’y& fnbrbc vsfdfhb mfkfmb& lqtc cf,th’ytsbc ltlfmfkfmb& fstyb vsfujhbfy flubkfc b.j ufityt,ekb pqdblfy 5 rbkjvtnhbc^ [jkj cfgjhnj mfkfm gbhtjcblfy 8 rbkjvtnhbc lfijht,bs& mfkfmbc wtynhib vlt,fhtj,lf pqdbc ljyblfy 156 vtnhbc cbvfqkbc ,jhwdb^ hjvtkcfw akrotojlt,jlf& fstyb ]th rbltd vbrtyeh tgjmfib cfvtaj htpbltywbfc ofhvjflutylf& fnbrbc ufthsbfyt,f lf vbcb vjmwtdf fstybc ufyvut,kj,bc mdti vbtotht,f ktutylfhek vtat Tesevss& itcf,fvbcfl^ sfdlfgbhdtkfl fstyc ufyfut,lyty vtatt,b^ hjvtksfufyfw egbhdtktcb b.j kekropsi& vfc itvltu fs­ tyib cf[tkvobaj o.j,f vhfdfkupbc itbwdfkf& mfkfmbc lblt,f ltvjrhfnbekb fstybc kblthbc^ gthbrktcbc tgjmfcsfy fhbc lfrfdibht,ekb& vfy ,th’ty­cgfh­ ctksf jvt,bc lhjc lfyuhtekb mfkfmbc fqcflutyfl lf lfcfvidtyt,kfl sfdbcb lhjbc cf[tkjdfyb [ehjsvj’qdht,b^ v[fndht,b^ vjmfylfrtt,b lf vtwybtht,b vjb[vj& vfhsfkbf^ vfsb itvjmvtlt,f yfyuhtdt,fl lf ktutylt,fl itvjhxf^ vfuhfv lqtcfw vyf[dtksf fqahsjdfyt,fc bodtdc&

.jdtksdbc b.j vc]fdhlt,ekbc itvo.f­ kt,tkb& bub vt,h’jksf vafhdtkbw b.j& vbcb o.fkj,bs bvfh]dt,lyty v’bvt ,h’j­ kt,ib bctsb uvbht,b^ hjujht,bw b.dyty herakle, diomedesi da odisevsi&

gv. 432 2019 weli


mixeil mixeil Wanturia Wanturia axali axali fasi fasi 55 lari lari

-

Zveli Zveli fasi fasi 10 10 lari lari

კოლო

ბაკმი

formati: formati:20.5X20.5 20.5X20.5 gverdebis raodenoba gverdebis raodenoba64 64 2017 2017weli weli

zaza abaSiZe baxtaZe bondomixeil macaberiZe oTar janeliZe

saqarTvelo da qarTvelebi formati: 17.0X24.0 gverdebis raodenoba: 700 formati: 19.0X26.0 yda: tyavi beWdva: feradi 2020 weli yda: rbili gverdebis raodenoba: 102

bondo macaberiZe

axali fasi 50 lari 2020 weli Zveli fasi 65 lari axali fasi 10 lari Zveli fasi 15 lari


bondo macaberiZe werilebi weros budidan formati: 26.5X26.5 beWdva: feradi yda: magari gverdebis raodenoba: 72 2017 weli

axali fasi 15 lari Zveli fasi 20 lari

mariam wiklauri uCveulo kviradRe formati: 26.0X26.0 beWdva: feradi yda: magari gverdebis raodenoba: 36 2020 weli

axali fasi 15 lari Zveli fasi 20 lari


fsalmunni formati: 18.0X26.0 beWdva: feradi yda: tyavi gv. 320 Wra: oqro 2014 weli

fasi 100 lari biblia bavSvebisTvis

formati: 20.5X25.5 beWdva: 4+4 yda: #4 Wra: oqro gv. 290 2017 ww.

fasi 50 lari


wmidaĂŽ oTxTavi formati: 19.0X26.0 beWdva: feradi yda: tyavi gv. 384 Wra: oqro

fasi 100 lari

dekanozi zaqaria maCitaZe saqarTvelos eklesiis wmidaTa cxovrebani

beWdva: feradi yda: tyavi gverdebis raodenoba: 430 gamocemis weli: 2019

fasi 50 lari


zaza abaSiZe mixeil baxtaZe zaza abaSiZe oTar janeliZe

saqarTvelo da qarTvelebi

mixeil baxtaZe oTar saqarTvelojaneliZe da qarTvelebi

formati: 17.0X24.0

form

gverdebis raodenoba: 700

gverd

yda: tyavi

yda: ty

2020 weli

2020 w

axali fasi 50 lari

axal

Zveli fasi 65 lari

Zvel

lia sturua

poezia formati: 11.0X20.0 gverdebis raodenoba: 304 yda: tilo 2019 weli

axali fasi 10 lari poezia

Zveli fasi 15 lari

ცხენისკუდები დილასთვის formati: 13.0X19.5 gverdebis raodenoba: 146 yda:rbili 2017 weli

maka ldokoneni

cxeniskudebad Sekruli JRali Tmis sifrifana Reri calke rom aiRo, sulis Sebervasac ver gauZlebs, Tumca qalebi swored umniSvnelo detalebiT axerxeben warmoudgenels  abedniereben garSemomyofebs. movlenebi wvimian, Tveebareul da axirebul qalaq gaidsiaSi viTardeba. misi binadrebis gacnobis Semdeg aRmoaCenT, rom gaidsia nebismieri qalaqi SeiZleba iyos. personaJebs TbilisTanac uamravi detali da movlena akavSirebT, iqneba es wyaldidobis Semdeg zooparkidan gaqceuli behemoTi, patara gogonas saxeli dila Tu Tanamedrove qarTveli poetebis leqsebi. sabas laureati mwerlis maka ldokonenis mcire romani „cxeniskudebi dilasTvis“ trilogiis pirveli wignia. „rogor gadavabrunoT pingvini“ da „kata-kaci“ uaxloes momavalSi gamova. manamde ki mkiTxvels sakuTari STabeWdilebebisa Tu survilebis gaziareba SeeZleba specialurad am wignisTvis Seqmnil feisbuq-gverdze #cxeniskudebidilasTvis##

ISBN 978-9941-426-89-6

axali fasi 6 lari ბაკმი

Zveli fasi 12 lari

Profile for dir-gpba

ბაკმი კატალოგი  

ბაკმი კატალოგი  

Profile for dir-gpba
Advertisement