Page 1

ელექტრონული კატალოგი 2020 თბილისის მასშტაბით წიგნების მიწოდება უფასოა. რეგიონებს - დაემატება საქართველოს ფოსტის მომსახურების ღირებულება.

გამომცემლობა- ბაკმი

2018

გამომცემლობა ბაკმი


SoTa rusTav eli vefxistyaosani

(`wereTliseuli~ - XVII­­­-­X VIII ss)

axali fasi 60 lari Zveli fasi 80 lari formati: 13.0X19.0 beWdva: feradi yda: qsovili ind. SefuTva (yuTi) gv. 424 Wra: oqro 2019 ww.

SoTa rusTaveli vefxistyaosani

(`begTabegiseuli~ - XVII­­­-­X VIII ss)

formati: 43.0X30.0

axali fasi 180 lari

yda: tyavi gverdebis raodenoba: 264

Zveli fasi 250 lari

Wra: oqro 2018 ww.


დაუჯდომელი RvTismSoblis daujdomeli da locvani axali fasi 35 lari Zveli fasi 50 lari formati: 14.0X20.0 beWdva: 4+4 yda: #7 Wra: oqro gv. 172 2017 ww.

mixeil javaxiSvili

axali fasi 15 lari Zveli fasi 25 lari formati: 15.5X22.5 beWdva: 1+1 yda: #4 (superi) gv. 744 2015 weli


ფრანსუა რაბლე gargantua

da

pantagrueli

axali fasi 25 lari Zveli fasi 40 lari formati: 19.5X28.0 beWdva: 1+1 yda: #4 (superi) gv. 886 ISBN: 978-9941-426-36-0 2013 weli

or wignad

formati: 11.0X16.0 yda: magari Wra: oqro, vercxli n wi g

iI

w

axali fasi 20 lari Zveli fasi 30 lari

i ign

II

gv. raod.: 142, 186 2016 weli


axali fasi 20 lari Zveli fasi 35 lari

formati: 15.0X26.5 beWdva: feradi yda: #4 gv. 288 2016 weli

nana tonia, zurab kiknaZe miTologiuri enciklopedia

12

aTena

fcekvf lf vjrdlfdbc ufvjodtdf vbbqj& gbhbcgbh lfluyty vtnjmtyb^ jh lf­ pufpt lfzbvtc cbahbafyf mctkb^ rf,bc rfk st,b fbrtwtc lf fxmfht,bs bo.tc xdtekb cfmvbfyj,f^ afaer ‘fat,pt uflvj­ q dfhtc jmhjc wbfkb lf mcjdbkt,pt ufvjcf[tc qvthst,bc ‘dtkb fv,t,b& fstyfv ofhvjcf[f lblt,ekb frhjgjkbcb lf fnbrfpt vteat ,bcsdbc fnt[bkb vbcb lfdf poseidonTan& [jkj fhfmytv vjm­ fhuf qvthssf w[jdht,bc bc cwtyt,b^ cflfw erdlfdyb^ flfvbfyeh dyt,fsfufy itg.hj,bkyb^ fhfqdsft,hbd cbcecntc bxtylyty& ufyhbc[lf fstyf­gfkfcb& qvthssf ,hfklt,t,bs fvjmfhuekb mctkb ufukb]f lf vbc vjvmfhudtkc vfmj ie,kib xfcw[j& itehfw[.­ jabkvf fhfmytv sfdb xfvjb[hxj^ vfuhfv itb,hfkf bub qdsft,fv^ sjrblfy xfvj[cyf lf cbwjw[ktc lfe,heyf^ sevwf j,j ,fl uf­ hlfcf[f^ hfsf vfc lf vstk vbc vjluvfc velfv tmcjdf mctkb& fstyfc ufycfresht,ek gfnbdc vbfut,lyty fnbrfib^ bm^ cflfw vlt,fhtj,lf vbcb cf[tkbs cf[tklt,ekb mfkfmb aTeni & fnbrfpt vteat,bcsdbc lfdf^ hj­ vtkbw fstyfv fhfmytcsfy it]b,ht,bcfc vjmcjdf^ fct fbcf[f vbsjcib% hjltcfw utfc df;vf kekrofsma ffuj fr hj gj kbcb^ qvth st­ ,c ijhbc lfdf ufbvfhsf bvfpt^ se dby bmyt,jlf mfkfmbc vakj,tkb& pt­ dcvf vj b o dbf rht,f lf ufvjfw[flf^ hjv mfkfmbc va f h dt kj,f vfc th ut­ ,jlf^ dbyw hfbvt ‘dbhafcc itc’tylf v[f htc& vfiby gjctbljyvf cfvrfgb xfcwf fstyf& ~’d& o& 438 o&`^ ablbfcbc mfylfrt,bc hjvfekb fckb& rkl tc lf pqdbc vkfit o.fkvf cfv zfdkfl fvj[t­ cb,t]bsbsf lf uekvjlubyt,bs kb,bbc smf vbobc cbqhvblfy^ [jkj fstyfv vbofib mfkfmt,ib lblb cf[tkb vjb[dtzf& bub yf­ ie,b xffcj lf ptsbc[bkb fqvjfwtyf& lfdf nbab jcnfnj,bs ybckbdbs afaer ‘fat,c rtrhjacvf uflfo.dbnf% vfy fstyfc ‘qdtyc hsfdlf lf /fthbdbs ufvzdbhdfkt mcjdb­ vbfybzf egbhfntcj,f& fvudfhfl^ mfkfmbc kt,c mcjdlf& hf smvf eylf^ fstyf ­ gfkfcvf vafhdtkj,f fstyfc thuj^ [jkj rtrhj­ fcofdkf vfc tc [tkjdyt,f^ vfuhfv fhfmyt acbc mfkfmc vbcb cf[tkb tojlf& vfc itvltu efh.jalf vbc itubhlj,fc& vfy it]b,ht­ ptsbc[bkb ovbylf vwtyfhtl bsdkt,f& ,fib ufvjbodbf lblb mfkqvthsb& .ehfl fstyf [ibhfl ufvjxylt,jlf [jkvt fh bqj vbcb ufahs[bkt,f^ lftjrt,byf areopagosSi vc]fdhbc ufvjnfybcfc& serb mtlvfqkj,f& vfiby rb fqfh lff[fyf ptdcbc vcf]eksf [vt,b sfyf,hfl ufb.jajlf^

axali fasi 60 lari

aTeni

polisi

ზურაბ კიკნაძე

ქართული მითოლოგია fstyf ghjvfmjcb ~obyvt,h’jkb`& ,hby]fjc mfylfrt,f ~’d& o& 480­470 oo&`&

fstyf& vbhjyb ~’d& o& 450­440 oo&`&

fstyfc reknb ufdhwtkt,ekb b.j vstk cf,th’ytsib& vfc vhfdfkb lqtcfcofekb t’qdyt­ ,jlf& ufycfresht,bs vhfdfkhbw[jdfyb b.j bc ptbvt,b^ hjvkt,bw vbofsvjmvtlt,fc erfdibh­ lt,jlf& cf.jdtksfj [fcbfsbcf b.j lblb gfyfstyehb lqtcfcofekb ­ fgjstjcb fstyfc cf[tkvobajt,hbdb cb,h’ybcf& fstyfc hjvfekb cf[tkb b.j vbythdf& hjvft­ kt,b vfc ofhvjcf[fdlyty vhbc[fyt ufvjvtn.dt­ kt,bc lblt,ek mfkfl^ hjvtkcfw sfdc thmdf vepfhflb lf fqzehdbkb b.j jhjkbsf lf tubcbs& ablbfcbc vbth ~’d&o&| c&` cgbkjc ‘dkbsf lf jmhjsb itchekt,ekb wyj,bkb epfhvfpfhb mfylfrt,blfy^ hjvtkbw fstybc frhjgjkbcpt vlt,fht gfystjybc nf’hbc vidtyt,f b.j^ xdty­ fvlt itvjhxf v[jkjl fckt,b lf htgkbrt,b ~vfufkbsfl^ fstyf gthufvjyblfy* fstyfc sfdb^ hjvtkbw lfwekbf rjgty/futyib lf c[df`& xdt­ yfvlt vjfqobf ablbfcbc wyj,bkb mfylfrt,bc^ fstyf­ktvybfc ahfuvtynt,vf ~lfwekbf lht­ pltybcf lf ,jkjybbc veptevt,ib`^ fuhtsdt ‘d&o& |­+| cfe re ytt,bc vhfdfkhbw[jdfyvf ufvjcf[ekt,fv^ hjvtkptw qdsft,f ofhvjlu­ tybkbf lblt,ekb lf vidblb cf[bs^ hfw vbc rtsbkujybtht,fcf lf vidblj,bcvj.dfht aeym­ wbfpt vbudfybiyt,c&

fstyb^ frhjgjkbcb^ cfthsj [tlb&

formati: 23.0X30.0 beWdva: feradi yda: magari

Zveli fasi 80 lari

13

FSTYB - ,th’y& fnbrbc vsfdfhb mfkfmb& lqtc cf,th’ytsbc ltlfmfkfmb& fstyb vsfujhbfy flubkfc b.j ufityt,ekb pqdblfy 5 rbkjvtnhbc^ [jkj cfgjhnj mfkfm gbhtjcblfy 8 rbkjvtnhbc lfijht,bs& mfkfmbc wtynhib vlt,fhtj,lf pqdbc ljyblfy 156 vtnhbc cbvfqkbc ,jhwdb^ hjvtkcfw akrotojlt,jlf& fstyb ]th rbltd vbrtyeh tgjmfib cfvtaj htpbltywbfc ofhvjflutylf& fnbrbc ufthsbfyt,f lf vbcb vjmwtdf fstybc ufyvut,kj,bc mdti vbtotht,f ktutylfhek vtat Tesevss& itcf,fvbcfl^ sfdlfgbhdtkfl fstyc ufyfut,lyty vtatt,b^ hjvtksfufyfw egbhdtktcb b.j kekropsi& vfc itvltu fs­ tyib cf[tkvobaj o.j,f vhfdfkupbc itbwdfkf& mfkfmbc lblt,f ltvjrhfnbekb fstybc kblthbc^ gthbrktcbc tgjmfcsfy fhbc lfrfdibht,ekb& vfy ,th’ty­cgfh­ ctksf jvt,bc lhjc lfyuhtekb mfkfmbc fqcflutyfl lf lfcfvidtyt,kfl sfdbcb lhjbc cf[tkjdfyb [ehjsvj’qdht,b^ v[fndht,b^ vjmfylfrtt,b lf vtwybtht,b vjb[vj& vfhsfkbf^ vfsb itvjmvtlt,f yfyuhtdt,fl lf ktutylt,fl itvjhxf^ vfuhfv lqtcfw vyf[dtksf fqahsjdfyt,fc bodtdc&

.jdtksdbc b.j vc]fdhlt,ekbc itvo.f­ kt,tkb& bub vt,h’jksf vafhdtkbw b.j& vbcb o.fkj,bs bvfh]dt,lyty v’bvt ,h’j­ kt,ib bctsb uvbht,b^ hjujht,bw b.dyty herakle, diomedesi da odisevsi&

gv. 432 2019 weli


mixeil Wanturia axali fasi 5 lari

-

Zveli fasi 10 lari

ლო

formati: 20.5X20.5

ბაკმი

gverdebis raodenoba 64 2017 weli

zaza abaSiZe mixeil baxtaZe oTar janeliZe

saqarTvelo da qarTvelebi formati: 17.0X24.0 gverdebis raodenoba: 700 yda: tyavi 2020 weli

axali fasi 50 lari Zveli fasi 65 lari


bondo macaberiZe werilebi weros budidan formati: 26.5X26.5 beWdva: feradi yda: magari gverdebis raodenoba: 72 2017 weli

axali fasi 15 lari Zveli fasi 20 lari

mariam wiklauri uCveulo kviradRe formati: 26.0X26.0 beWdva: feradi yda: magari gverdebis raodenoba: 36 2020 weli

axali fasi 15 lari Zveli fasi 20 lari


fsalmunni formati: 18.0X26.0 beWdva: feradi yda: tyavi gv. 320 Wra: oqro 2014 weli

fasi 100 lari biblia bavSvebisTvis

formati: 20.5X25.5 beWdva: 4+4 yda: #4 Wra: oqro gv. 290 2017 ww.

fasi 50 lari


wmidaĂŽ oTxTavi formati: 19.0X26.0 beWdva: feradi yda: tyavi gv. 384 Wra: oqro

fasi 100 lari

dekanozi zaqaria maCitaZe saqarTvelos eklesiis wmidaTa cxovrebani

beWdva: feradi yda: tyavi gverdebis raodenoba: 430 gamocemis weli: 2019

fasi 50 lari

Profile for dir-gpba

კატალოგი ბაკმი  

კატალოგი ბაკმი  

Profile for dir-gpba
Advertisement