Page 1


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

INFORMACIÓ GENERAL / 2012 Pla de formació de la Diputació de Tarragona Presentació La Diputació de Tarragona i l’Associació Catalana de Municipis presentem el Pla de Formació 2012, que està emmarcat dins de l’Acord de formació per als empleats de les administracions públiques (AFEDAP). Aquest pla comprèn les accions formatives que tindran lloc durant els mesos de maig fins al juny. Entenem que la formació és un element bàsic per aconseguir una administració local eficaç, eficient i moderna. La ràpida evolució dels coneixements i de les tecnologies de la informació i de les comunicacions, la profusió de normatives legals, els canvis organitzatius previsibles en la situació de crisi en què es trobem i la necessitat de millorar l’eficàcia, la productivitat i l’agilitat en la prestació de serveis als ciutadans, tots aquests condicionants comporten la necessitat d’un sistema formatiu que pugui donar resposta als reptes que això suposa. Objectius

· Augmentar els nivells d’eficàcia dels serveis públics. · Afavorir l’autonomia en l’aprenentatge dels empleats públics. · Facilitar el procés continu de modernització dels ens locals i / Unitat de Formació

· ·

incrementar el paper de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament local i en la millora dels serveis als ciutadans. Afavorir el desenvolupament de les competències professionals i personals dels empleats públics. Donar suport als canvis organitzatius promoguts pels diferents ens locals.

Destinataris Personal funcionari i laboral de les administracions locals de la demarcació de Tarragona adherides al Pla Agrupat. Calendari L’execució del Pla es realitzarà durant els dies que s’aniran indicant a cada activitat formativa. Professorat Disposem, per a l’execució del nostre Pla de Formació, d’experts que provenen de l’Administració local de la nostra demarcació, d’altres administracions, de la Universitat i de l’empresa privada, garantint d’aquesta manera el grau de qualitat necessari de les diverses accions formatives.


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

Inscripcions Les inscripcions són gratuïtes i les places limitades. Donada la gran demanda de cursos i per tal de permetre l’accés a formació d’un gran número de persones, només s’admetran les inscripcions a TRES activitats formatives. Les despeses corresponents a la manutenció i eventuals viatges i allotjament, si s’escau, aniran a càrrec dels assistents o de les respectives corporacions locals. Es pot sol·licitar la inscripció trametent electrònicament el full que es troba a les següents adreces: http://www.diputaciodetarragona.cat/formacio http://esam.altanet.org Cal emplenar totes les dades que es demanen al full per tal de poder gestionar les inscripcions, especialment l’apartat de tasques, especificant les tasques que fa la persona que sol.licita el curs en relació als objectius i continguts de l’acció formativa. En cas que no s’especifiquen, la Unitat de Formació podrà no admetre la sol·licitud. El termini d’inscripció finalitza el dia 23 de maig exceptuant els cursos que comencin amb antelació a aquesta data, que serà des set dies abans de l’inici de l’activitat formativa. Les inscripcions que es presentin fora d’aquest termini seran admeses sempre que quedin places vacants. / Unitat de Formació

Admissions Un cop rebudes les sol·licituds i passat el termini per presentarles, es procedirà a la seva admissió o denegació tenint en compte els següents criteris: a) L’adequació del perfil del sol·licitant al del destinatari del curs. b) El número d’hores de formació realitzades en anys anteriors. c) La representativitat del màxim nombre d’ens locals, sempre que no respongui a la demanda concreta d’un d’ells. En aquest cas tindrà preferència el personal d’aquest ens local. d) Haver renunciat amb la suficient antelació a activitats formatives durant els anys anteriors. e) La no acceptació en una edició anterior del curs inclòs en aquest pla. f) Per sorteig. Hi han cursos en els que també es tindrà en compte per fer la selecció els resultats del test de coneixements previs (això queda especificat en la fitxa individual del curs). Realitzada la corresponent selecció, la Unitat de Formació confirmarà l’admissió o denegació. Els empleats admesos confirmaran el seu interès en assistir o participar en l’acció formativa omplint un formulari en línia que se’ls indica en la comunicació de l’admissió. Aquelles persones que no responguin es considerarà que renuncien a l’acció formativa.


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

Si alguna persona no disposa d’Internet, pot posar-se en contacte amb la Unitat de Formació per confirmar l’interès.

Es lliurarà un certificat d’aprofitament a aquells alumnes que superin els criteris d’avaluació establerts als cursos virtuals.

Si un cop confirmat l’interès, hi ha persones que no assisteixen a l’activitat formativa o no participen als cursos elearning, sense causa excepcional que ho justifiqui i sense haver renunciat 3 dies abans de l’inici de l’activitat formativa, aquestes seran admesas en noves activitats formatives només en el cas que quedin places vacants després de fer la selecció.

En la majoria dels cursos hi haurà la possibilitat d’obtenir un certificat d’assistència i aprofitament. Per obtenir-lo, els alumnes que voluntàriament així ho vulguin podran participar en un exercici d’aplicació pràctica de coneixements. Els que superin aquest exercici i hagin assistit a un 90% de les hores corresponents al curs, rebran un certificat d’assistència i aprofitament .

En el cas que el nombre d’inscrits sigui insuficient per desenvolupar l’activitat formativa, aquesta podrà ser anul·lada.

Avaluació de l’aplicació Alguns cursos formaran part d’un pla pilot per avaluar l’aplicació de l’aprenentatge al lloc de treball.

Certificats Es poden lliurar quatre tipus de certificats: certificat d’assistència, certificat de participació, certificat d’aprofitament i certificat d’assistència i aprofitament.

Per portar-lo a terme, uns mesos després d’acabada l’acció formativa, recollirem informació d’alguns alumnes dels cursos i dels seus superiors jeràrquics.

Es lliurarà un certificat d’assistència a tots els alumnes que hagin assistit un mínim d’un 90% de les hores corresponents al curs. Per arribar a aquest 90% només es podrà justificar la no assistència en un 10% del total d’hores del curs, justificació que es podrà fer fins 15 dies després de finalitzar el curs.

Sol·licitud d’informació Es pot demanar tota la informació complementària que es necessiti a la Unitat de Formació del SAM de la Diputació de Tarragona, tel. 977 291 410, al fax 977 291 537 o a l’adreça electrònica: formacio@diputaciodetarragona.cat

Es lliurarà un certificat de participació als alumnes que facin el 90% de les activitats dels cursos virtuals, però que no superin les proves d’avaluació.

Podeu consultar dubtes, fer suggeriments i molt més, entrant a l’Aula virtual, a l’espai Unitat de Formació / Informació del teu interès.

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: ACTIVITAT ADMINISTRATIVA C12-014 / Curs virtual: Elaboració de documents administratius (2n nivell). Programa 1. Estil i estructura dels documents. 2. Redacció de textos. 3. Problemes més freqüents. 4. Resposta amb les eines adequades a les necessitats comunicatives. 5. Determinació de les deficiències que presenta un escrit.

Objectius

Elaborar documents administratius altament eficaços. Reconèixer les · esmenes que cal fer en un document per millorar-lo. Trobar eines que ajudin a resoldre dubtes. · · Controlar els diferents processos que intervenen en la redacció d’un escrit. Destinataris Personal de l’Administració local que hagi realitzat cursos relacionats amb el llenguatge administratiu. Metodologia Teoricopràctica amb tutoria en línia i participació de l’alumnat en l’estudi de la matèria, debats i resolució d’activitats pràctiques amb una dedicació setmanal aproximada de 3 hores. Requisits tècnics Un ordinador amb connexió a Internet ADSL; Windows 2000, XP, Vista o 2007; navegadors: Mozilla Firefox 6 o superior o Internet Explorer 7 o superior; Adobe Reader v. 7 o superior.

Altres dades · Del 16 al 20 de maig fer les activitats de l’Espai de pràctiques virtual per conèixer la plataforma d’e-learning. Durada: 24 h · Dies: del 21 de maig al 2 de juliol · Places: 25

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: ACTIVITAT ADMINISTRATIVA C12-053 / Curs: Gestió del Padró d’habitants Programa 1. Padró d’habitants. 1.1. Idapadron: funcionament general de la web. Propostes de codificació de noms i cognoms. 1.2. Estrangeria. 1.3. Moviment de població. 1.4. Duplicats. 1.5. Gestió d’errors (documentació, nacionalitats i altres) 1.6. Carrerer: definicions, canvis i gestió d’errors. 2. Estrangeria. 2.1. Concepte d’extranger i ciutadà de la Unió Europea. 2.2. Creuament de frontera per a turisme, estudis, estància i residència. Nacionalitat. 2.3. Documentació necessària. 3. Aplicació informàtica de gestió del padró d’habitants.

Objectius

Definir els tipus de documentació que poden presentar · les persones estrangeres per empadronar-se. Conèixer errors més freqüents sobre la gestió del · padró en els relació a l’INE. Resoldre dubtes sobre l’aplicatiu de padró de la · Diputació de Tarragona. Destinataris Secretaris-interventors i personal encarregat de la gestió del padró. Metodologia Teoricopràctica.

Altres dades · Durada: 8 h · Horari: de 9 a 14.30 h i de 16 a 18.30 h · Places: 25 * Termini d’inscripció: 1 de juny Lloc: Tarragona · Dia: 6 de juny Tortosa · Dia: 13 de juny

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: ACTIVITAT ADMINISTRATIVA C12-054 / Curs: Gestió de documents electrònics Programa 1. Conceptes i característiques dels documents electrònics. 2. Gestió d’expedients híbrids. 3. Tractament arxivístic en documents electrònics. 4. Infraestructura del Sistema d’Informació. 5. Metodologia d’elaboració i aplicació d’un Sistema de Gestió Documetal (SGD). 6. Instruments per a la creació i manteniment del SGD. 7. Normativa sobre arxius i gestió de documents.

Objectius

· Conèixer què són i com es gestionen els documents electrònics. · Saber quins elements formen un Sistema de Gestió Documental. Practicar la descripció de documents, l’estructura del gestor ·documental i la reenginyeria de procediments. Destinataris Personal administratiu o tècnic que treballi en l’àmbit de la gestió de documents. Metodologia Teoricopràctica. Exposicions teòriques del professor i pràctica d’algunes de les aplicacions de la matèria impartida. Una sessió serà eminentment pràctica i es portarà a terme amb ordinador (un per persona).

Altres dades · Durada: 15 h · Dies: 2, 7, 9, 14 i 16 de maig · Horari: de 16.30 a 19.30 h · Lloc: Tarragona · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: ACTIVITAT ADMINISTRATIVA C12-007 / Curs semipresencial: Introducció al llenguatge administratiu Programa 1. Introducció. Característiques del llenguatge administratiu. 2. Recursos lingüístics en línia. 3. Qüestions gramaticals conflictives en la redacció administrativa. 4. Planificació. Elements previs. 5. Redacció sobre el paper. 6. Revisió. 7. Tasques finals.

Objectius

Adquirir coneixements per ser autosuficient a l’hora d’elaborar · textos en l’àmbit de l’Administració. · Conèixer els errors que es cometen més freqüentment. Resoldre dubtes d’una manera àgil, intuïtiva i immediata a través · dels recursos en línia. Destinataris Personal tècnic i administratiu de l’Administració local que no hagi fet formació en aquesta matèria. Metodologia Pràctica i participativa amb tutoria en línia amb una dedicació setmanal aproximada de 3 hores. Requisits tècnics Un ordinador amb connexió a Internet ADSL; Windows 2000, XP, Vista o 2007; navegadors: Mozilla Firefox 6 o superior o Internet Explorer 7 o superior; Adobe Reader v. 7 o superior.

Altres dades · Entre el 18 i el 22 d’abril, fer les activitats de l’Espai de pràctiques virtual per conèixer la plataforma d’e-learning. Durada: 30 h · Dies: del 23 d’abril al 21 de juny · Sessions presencials: 24 de maig, 7 i 21 de juny Horari: de 16.30 a 19.30 h · Lloc: Tarragona · Places: 20 / Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: ACTIVITAT ADMINISTRATIVA C12-073 / Curs: Procediment administratiu Programa 1. El procediment administratiu local.

Objectius

Conèixer el marc normatiu, els principis generals i l’estructura · del procediment administratiu. · Analitzar les característiques generals dels expedients.

2. El marc normatiu. 3. Principis generals. 4. Els actes administratius. 5. Fases del procediment administratiu. 6. Procediments especials. 7. L’expedient i els documents administratius.

Destinataris Personal al servei de l’Administració local dels grups C1 i C2 que presti els serveis, preferentment, en municipis de menys de 5.000 habitants. Metodologia Teoricopràctica. Exposició teòrica de conceptes i resolució d’exercicis pràctics.

Altres dades · Durada: 28 h · Dies: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 i 29 de maig · Horari: de 16.30 a 20 h · Lloc: Tarragona · Places: 25

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: ACTIVITAT ADMINISTRATIVA C12-095 / Curs: Procediment administratiu Programa 1. El procediment administratiu local.

Objectius

Conèixer el marc normatiu, els principis generals i l’estructura · del procediment administratiu. · Analitzar les característiques generals dels expedients.

2. El marc normatiu. 3. Principis generals. 4. Els actes administratius. 5. Fases del procediment administratiu. 6. Procediments especials. 7. L’expedient i els documents administratius.

Destinataris Personal al servei de l’Administració local dels grups C1 i C2 que presti els serveis, preferentment, en municipis de menys de 5.000 habitants. Metodologia Teoricopràctica. Exposició teòrica de conceptes i resolució d’exercicis pràctics.

Altres dades · Durada: 28 h · Dies: 31 de maig; 5, 7, 12, 14, 19, 21 i 26 de juny · Horari: de 16.30 a 20 h · Lloc: el Vendrell · Places: 25

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I HABILITATS C12-031 / Curs: Comunicació i atenció al ciutadà Programa 1. El nou enfocament sobre la comunicació i l’atenció al ciutadà. 2. El treball mental i emocional amb el ciutadà. 2.1. La relació amb el ciutadà. 2.2. Proactivitat i compromís. 2.3. Comunicació empàtica. 2.4. Comprensió i percepció. 3. L’escolta activa. 3.1. Habilitats socials en el tracte amb el ciutadà. 3.2. Normes bàsiques de la comunicació efectiva. 4. Resolució de problemes. 4.1. Assessorament i atenció de reclamacions. 4.2. Orientació cap a resultats. 4.3. Resistència a la frustració. 4.4. Com afrontar situacions difícils.

Objectius Reflexionar sobre l’estil comunicatiu propi per millorar la competència comunicativa.

· Adquirir tècniques per resoldre situacions · problemàtiques amb els ciutadans.

Destinataris Personal de l’Administració Local que realitzi tasques d’atenció al públic i que hagi fet el curs d’Habilitats comunicatives bàsiques, preferentment. Metodologia Pràctica, participativa i amb filmació en video dels alumnes.

Altres dades · Durada: 16 h · Dies: 3, 10, 24 i 31 de maig · Horari: de 16 a 20 h · Lloc: Tarragona · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I HABILITATS C12-097 / Curs: Comunicació i atenció al ciutadà Programa 1. El nou enfocament sobre la comunicació i l’atenció al ciutadà. 2. El treball mental i emocional amb el ciutadà. 2.1. La relació amb el ciutadà. 2.2. Proactivitat i compromís. 2.3. Comunicació empàtica. 2.4. Comprensió i percepció. 3. L’escolta activa. 3.1. Habilitats socials en el tracte amb el ciutadà. 3.2. Normes bàsiques de la comunicació efectiva. 4. Resolució de problemes. 4.1. Assessorament i atenció de reclamacions. 4.2. Orientació cap a resultats. 4.3. Resistència a la frustració. 4.4. Com afrontar situacions difícils.

Objectius Reflexionar sobre l’estil comunicatiu propi per millorar la competència comunicativa.

· Adquirir tècniques per resoldre situacions · problemàtiques amb els ciutadans.

Destinataris Personal de l’Administració Local que realitzi tasques d’atenció al públic i que hagi fet el curs d’Habilitats comunicatives bàsiques, preferentment. Metodologia Pràctica, participativa i amb filmació en video dels alumnes.

Altres dades · Durada: 16 h · Dies: 6, 11, 13 i 20 de juny · Horari: de 16 a 20 h. · Lloc: Tortosa · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I HABILITATS C12-045 / Curs: Parlar en públic Programa 1. Preparació 2. El sis eixos fonamentals: finalitat, destinataris, temes i continguts, lloc, temps, estructura. 3. Comunicació no verbal-comunicació verbal 4. Durant l’exposició 4.1. Recomanacions bàsiques 4.2. La preparació psicològica 4.3. El tancament 6. Utilització de mitjans i materials audiovisuals 6.1. Fase i tipus de preguntes 6.2. Tipus de respostes 6.3. Possibles problemes 6.4. Falta d’atenció 6.5. Assistents difícils

Objectius

Adquirit les habilitats i la desimboltura necessàries per · comunicar de forma amena, fluida i àgil davant de qualsevol tipus de públic.

Conèixer les tècniques de comunicació i millorar la · expressió oral. Destinataris Personal de l’Administració local que hagi de fer presentacions en públic. Metodologia Teoricopràctica.

Altres dades · Durada: 16 h · Dies: 29 de maig i 5, 12 i 19 de juny 2012 · Horari: de 16.30 a 20 Lloc: Tarragona · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: ENSENYAMENT C12-066 / Curs: Pedagogia musical de grup a la classe d’instrument. Programa 1. Definició de pedagogia de grup 2. Les condicions necessàries per dur-la a terme amb qualitat 3. Precursors de referència en la matèria 4. La identitat individual dins el grup, la seva gestió i avaluació 5. L’organització logística 6. L’organització docent 7. El rol de l’alumne, del professor i dels pares 8. La tècnica, la creativitat i el repertori 9. Problemes de disciplina i d’heterogeneïtat

Objectius

les condicions necessàries per dur a terme una · Conèixer pedagogia de grup eficaç: eines didàctiques, repertori,

·

rol de l’alumne, professors i pares. Entendre la necessitat de formació musical global dels alumnes d’escoles de música i valorar la pedagogia de grup com a eina òptima per aquesta necessitat.

Destinataris Equips directius i professors d’instrument de les escoles de música municipals. Per a l’admissió tindran prioritat els equips directius i els professors dels centres que hagin inscrit algun membre del seu equip directiu. Metodologia Exposició teórica amb petits grups de treball i elaboració de materials, debat, resolució de dubtes i rol-playing. Hi haurà una sessió pràctica diferenciada per a instruments polifònics, vent i corda.

Altres dades · Durada: 16 h · Dies: 27 de juny, 3, 10 i 13 de juliol · Horari: de 9.30 a 14 h. · Lloc: Tarragona · Places: 25

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: GESTIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT C12-050 / Curs: Funció directiva Programa 1. La gestió a les organitzacions. 2. Els models de referència més rellevants: EFQM i ISO 3. El lideratge. 4. L’estructura organitzativa. 5. L’arquitectura de processos. Procediments, indicadors i documents. 6. La planificació estratègica. 7. La revisió. El business intelligence. 8. La millora. La gestió de projectes.

Objectius Dissenyar un sistema de gestió organitzatiu per aplicar a una organització o a les unitats organitzatives que la formen.

· · Decidir les eines de gestió a aplicar.

Destinataris Persones que tenen responsabilitat de comandament d’unitats organitzatives. Metodologia La metodologia de treball és dinàmica i participativa, centrada en casos i exercicis pràctics aplicables a la realitat quotidiana dels llocs de treball dels assistents.

Altres dades · Durada: 20 h lectives · Dies: 29 de maig i 5, 14, 26 i 28 de juny · Horari: de 16 a 20 h · Lloc: Tortosa · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: GESTIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT C12-051 / Curs: Gestió de Projectes Programa 1. Introducció a la gestió de projectes. 1.1. La gestió de projectes versus la gestió de processos. 1.2. Elements bàsics d’un projecte: abast, temps i cost. 2. Metodologies de gestió de projectes: clàssiques i àgils. 3. PMI. Processos i àrees de coneixement. Pràctica. 3.1. Inici. 3.2. Planificació. 3.3. Execució. 3.4. Seguiment. 3.5. Tancament. 4. SCRUM. Pràctica. 4.1. Rols. 4.2. Components. 4.3. Reunions. 5. Eines pràctiques i informàtiques de gestió de projectes. 6. Introducció al programa OpenProject, aplicació informàtica gratuïta que gestiona projectes.

Objectius

Aprendre a dissenyar un sistema de gestió de projectes · amb independència del tipus de projectes que sigui. Dirigir projectes. Destinataris Responsables de projectes o persones que participen en l’execució de projectes. Caps d’unitat on es gestionin projectes. Metodologia Teoricopràctica, amb un ordinador per alumne. Es requerirà un treball fora de les hores lectives, que consistirà en la realització d’un projecte.

Altres dades · Durada: 29 hores (24 lectives i 5 corresponents a la realització d’un projecte) · Dies: 30 de maig; 6, 13, 20, 27 de juny i 4 de juliol Horari: de 16 a 20 h · Lloc: Tarragona · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: GESTIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT C12-006 / Curs semipresencial: Habilitats directives per a comandaments intermedis Programa 1. La figura del comandament intermedi. Funcions bàsiques 1.1. Gestió i lideratge. Estils de lideratge. 2. El treball en equip 2.1. Creació i desenvolupament d’equips de treball 2.2. Les reunions de treball 3. Habilitats d’influència i comunicació 3.1. La comunicació interpersonal, claus 3.2. Barreres a la comunicació 3.3. El feedback 3.4. Escolta activa i assertivitat 4. Gestió del canvi. Coaching per al desenvolupament 4.1. Els processos de canvi a l’administració 4.2. L’acompanyament de la transició de les persones 5. Negociació i resolució de conflictes 5.1. Resolució de conflictes 5.2. Negociació

Objectius Reflexionar sobre les funcions del comandament.

· · Conèixer les característiques d’equips de treball eficients. Avaluar l’estil comunicatiu propi per millorar les · competències comunicatives. Identificar els factors · canvi pugui tenir èxit.decisius per tal que un projecte de Destinataris Personal de l’Administració Local que pertanyi al grup A2 i que tingui responsabilitats de comandament. Metodologia Expositiva, pràctica reflexiva, participativa, amb dinàmiques de grup i resolució de casos pràctics. Requisits tècnics Un ordinador amb connexió a Internet ADSL; Windows 2000, XP, Vista o 2007; navegadors: Mozilla Firefox 6 o superior o Internet Explorer 7 o superior; Adobe Reader v. 7 o superior.

Altres dades · Durada: 35 h (21 presencials i 14 virtuals) · Dies: del 18 d’abril al 2 de juliol · Places: 25 Sessions presencials: 7, 14 i 21 de maig i 11, 18 i 25 de juny · Horari: de 16.30 a 20 h · Lloc: Tarragona

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES Curs: Conceptes bàsics d’administració electrònica Programa 1. Conceptes bàsics i exemples d’administració electrònica. 2. Identitat digital i signatura electrònica. 2.1. Certificats digitals. 2.2. Documents electrònics i validació. 2.5. Segellat de temps. 3. L’administració electrònica en el procediment administratiu. 3.1. El web municipal i la seu electrònica. 3.2. La factura electrònica. 4. La Tramitació electrònica 4.1. Front-office vs back-office 4.2. Tramitació electrònica (back-office) 4.3. Plataforma de tramitació electrònica 4.4. El registre telemàtic 4.5. Les comunicacions i notificacions telemàtiques 4.6. L’expedient electrònic

Objectius

què és un certificat digital, quins tipus existeixen · Conèixer i la seva importància. documents electrònics amb un certificat digital · Signar i validar les signatures. què són els codis segurs de verificació (CSV) i com · Entendre recuperar documents electrònics amb ells. per a què serveix un segell de temps i com verificar si · Saber un document en conté. els elements que han de formar part de la seu · Conèixer electrònica d’una administració pública. Destinataris Personal tècnic o administratiu que no desenvolupi les funcions en àrees tècniques informàtiques i que tingui certificat digital. Metodologia Teoricopràctica. Exposició teòrica de conceptes i resolució d’exercicis pràctics, amb un ordinador per alumne.

Altres dades · C12-029_1 Durada: 14 h · Lloc: Tarragona · Dies: 16, 21, 23 i 30 de maig · Horari: de 16.30 a 20 h · Places: 20 C12-029_3 Durada: 14 h · Lloc: Tarragona · Dies: 6, 13, 20 i 27 de juny · Horari: de 16.30 a 20 h · Places: 20 / Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES C12-093 / Curs semipresencial: Eines i bones pràctiques per evitar l’infoxicació Programa 1. Valoració del treball en xarxa. 2. Xarxes socials corporatives. 3. Eines per treballar en equip: calendaris compartits, presentacions, grups de discussió, captura de continguts, allotjament al núvol. 4. Identificació de factors per mesurar i establir criteris de fiabilitat. 5. Marcadors socials. 6. Eines per crear un entorn personal d’aprenentatge.

Objectius

habilitats de cerca d’informació per identificar referents a · laAdquirir xarxa a les àrees de coneixement que ens interessin. · Establir criteris de fiabilitat i gestió dels marcadors socials. Utilitzar recursos útils i gratuïts per gestionar el coneixement i · treballar en xarxa. Dissenyar el propi entorn personal d’aprenentatge (PLE). · Destinataris Personal dels grups A1 i A2 que utilitzin la xarxa web per gestionar el coneixement. Metodologia Teoricopràctica amb participació activa de l’alumne i treball en grup. Requisits tècnics Un ordinador amb connexió a Internet ADSL; Windows 2000, XP, Vista o 2007; navegadors: Mozilla Firefox 6 o superior o Internet Explorer 7 o superior; Adobe Reader v. 7 o superior.

Altres dades · Entre el 25 i el 29 d’abril, fer les activitats de l’Espai de pràctiques virtual per conèixer la plataforma d’e-learning. Durada: 30 h · Dies: del 30 d’abril al 3 de juny de 2012 · Places: 20 Sessions presencials: 7, 8, 14, 22 i 29 de maig · Horari: de 16 a 20 h · Lloc: Tarragona

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES C12-062 / Curs: Marketing digital per a professionals de premsa i comunicació Programa 1. Les xarxes professionals: Linkedin i Xing. 2. Web 2.0: què és i on publicar continguts. 3. La comunicació periodística a internet. 4. El lloc web relacionat amb la promoció d’esdeveniments: com ha de ser un lloc web a nivell de marqueting i a nivell tècnic; eines per analitzar els llocs web de tercers. 5. Tècniques per atraure visites. 6. Les xarxes socials: Facebook i Twitter. 7. Els factors clau de l’éxit d’una estratègia 2.0. 8. La analítica web: com funciona Google analytics, métriques per seguir cada setmana i quina informació rellevant podem obtenir.

Objectius

les principals tecnologies de la informació i la · Conèixer comunicació aplicades als departaments de premsa i comunicació. Destinataris Tècnics municipals de premsa i comunicació. Metodologia Pràctica i participativa, amb un ordinador per alumne.

Altres dades · Durada: 10 h · Lloc: Tarragona · Dies: 1 i 7 de juny · Horari: de 9 a 14.30 h · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES C12-063 / Curs: Mètodes innovadors per compartir i obtenir informació a Internet Programa 1. Introducció al web 2.0. 2. Webmail: Gmail, Hotmail. 3. Cercadors 2.0. 4. Weblogs: sistemes de creació, allotjament. 5. Pàgines d’inici personalitzades. 6. Eines virtuals: Google Docs, Calendar i Formularis. 7. Lectors RSS. 8. Xarxes socials: Facebook, Twitter. 9. Aplicacions sobre mapes: Google Maps. 10. Marcadors socials: Delicious. 11. Compartició de fotos: Picasa, Flickr. 12. Compartició de vídeos: Youtube, Google Video. 13. Wikis.

Objectius

Adquirir els coneixements necessaris per utilitzar les · aplicacions més novedoses a Internet que ens permeten compartir tot tipus de dades, treballar en línia i obtenir informació i recursos. Destinataris Personal de l’Administració local amb coneixements bàsics d’informàtica. Metodologia Pràctica i participativa, amb un ordinador per alumne.

14. Recerca de recursos i eines d’ús lliure. Altres dades · Durada: 21 h · Dies: 31 de maig i 5, 7, 12, 14, 19 i 21 de juny · Horari: de 16.30 a 19.30 h · Lloc: Tarragona · Places: 15

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES C12-067 / Curs: Plataformes i tecnologies de virtualització de infraestructures de Sistemes. Programa 1. Introducció a les tecnologies de Virtualització. 2. Introducció i característiques bàsiques del VMWARE Vsphere 4./5. 3. Instal·lació i configuració bàsica de VMWARE Vsphere 5i. 4. Introducció als elements d’administració. 5. Creació i administració dels elements de xarxa. 6. Creació i administració dels recurs de disc 7. Creació i administració de màquines virtuals 8. Creació i configuració d’una plataforma d’alta disponibilitat en en VMWARE vSPHERE 5i.

Objectius Obtenir els coneixements per instal·lar vSphere 5i en un servidor, configurar les comunicacions de Networking i el sistema per accedir als sistemes d’emmagatzematge i per administrar els equips virtuals creats o migrats a la plataforma.

·

Destinataris Responsables de informàtica i tècnics de sistemes de corporacions municipals. Metodologia Presentació teòrica dels continguts i aplicació pràctica amb un ordinador per alumne.

Altres dades. Durada: 20 h · Dies: 31 de maig i 5, 7, 12 i 14 de juny · Horari: de 9 a 13.30 h · Lloc: Reus · Places: 10

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES C12-025 / Curs virtual: Tractament de les dades (Inicial) Programa 1. Què és una base de dades 2. Creació de taules 3. Ordenació, recerca i filtre d’ordenació 4. Consultes de dades 5. Formularis de dades 6. Informes 7. Privacitat de dades 8. Còpia de seguretat de bases de dades

Objectius

coneixements sobre el programari: treballar amb dades, crear · Adquirir taules, aplicar consultes, crear informes, filtrar dades... Destinataris Personal de l’Administració local que hagi d’utilitzar un programa de tractament de dades. Metodologia Teoricopràctica amb tutoria en línia i participació de l’alumnat en l’estudi de la matèria i resolució d’activitats pràctiques. Requisits tècnics Un Pc amb connexió a Internet ADSL. El curs contempla les versions 2003 de Ms Access i l’Open Office Base v.3, per tal que els usuaris puguin seguir el curs en qualsevol dels dos programaris.

Altres dades · Del 23 al 28 de maig fer les activitats de l’Espai de pràctiques virtual per conèixer la plataforma d’e-learning. Durada: 20 h · Dies: Del 29 de maig al 29 de juny · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES C12-023 / Curs virtual: Tractament de la informació escrita (Avançat) Programa Objectius

1. Funcions avançades de text

coneixements avançats del programari: crear · Adquirir índexs i formularis electrònics, personalitzar tasques amb

2. Marges i marcadors 3. Creació d’índexs

macros...

4. Imatges i efectes

Destinataris Personal de l’Administració local que utilitzi qualsevol dels tres programaris i que tingui coneixements mitjans.

5. Ortografia i gramàtica 6. Correspondència de correus 7. Formularis electrònics

Metodologia Teoricopràctica amb tutoria en línia i participació de l’alumnat en l’estudi de la matèria i resolució d’activitats pràctiques.

8. Hipervincles 9. Macros NOTA: Juntament amb la inscripció s’ha de fer el test de coneixements previs. Has d’entrar en www.testmoz.com/44117 en l’espai de Your name, has de posar primer els teus cognoms i després el nom i en l’espai passcode, hauràs de posar C12-023 (atenció majúscula i guió) i en acabar el test clicar submit. Donat que és un curs avançat, si no tens els coneixements necessaris, no podràs fer-lo.

Requisits tècnics Un Pc amb connexió a Internet ADSL. El curs contempla les versions 2003 i 2007 de Ms Word i l’Open Office Writer v.3, per tal que els usuaris puguin seguir el curs en qualsevol dels tres programaris.

Altres dades · Entre el 15 i el 20 de maig fer les activitats de l’Espai de pràctiques virtual per conèixer la plataforma d’e-learning. Durada: 20 h · Dies: del 21 de maig al 22 de juny · Places: 20 / Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES C12-017 / Curs virtual: Tractament de la informació numèrica (Mitjà) Programa Objectius

1. Rangs

coneixements sobre el programari: treballar amb · Adquirir rangs, emprar fórmules, crear gràfics...

2. Utilitats del full de càlcul 3. Ordenació bàsica de dades 4. Opcions avançades d’impressió i emmagatzematge 5. Estils i formats 6. Assistent de funcions

Destinataris Personal de l’Administració local que utilitzi qualsevol dels tres programaris i que tingui coneixements bàsics. Metodologia Teoricopràctica amb tutoria en línia i participació de l’alumnat en l’estudi de la matèria i resolució d’activitats pràctiques.

7. Treball amb diversos fulls de càlcul 8. Gràfiques NOTA: Juntament amb la inscripció s’ha de fer el test de coneixements previs. Has d’entrar en www.testmoz.com/44113 en l’espai de Your name, has de posar primer els teus cognoms i després el nom i en l’espai passcode, hauràs de posar C12-017 (atenció majúscula i guió) i en acabar el test clicar submit. Donat que és un curs mitjà, si no tens els coneixements bàsics necessaris, no podràs fer-lo.

Requisits tècnics Un Pc amb connexió a Internet ADSL. El curs contempla les versions 2003 i 2007 de Ms Excel i l’Open Office Calc v.3, per tal que els usuaris puguin seguir el curs en qualsevol dels tres programaris.

Altres dades · Entre el 15 i el 20 de maig fer les activitats de l’Espai de pràctiques virtual per conèixer la plataforma d’e-learning. Durada: 20 h · Dies: del 21 de maig al 22 de juny · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: JURÍDIC C12-038/ Curs: Contractació bàsica Programa 1. Normativa vigent i règim transitori 2. Àmbit d’aplicació: objectiu i subjectiu 3. Tipus de contractes: administratius, privats i especials. 4. Els procediments de contractació 5. L’expedient administratiu 5.1. El plec de clàusules administratives 5.2. Les fases del procediment contractual 6. La competència per a contractar. La delegació de competències.

Objectius

Aprendre a tramitar un expedient de contractació, · coneixent els documents que l’integren. Diferenciar adequadament els diferents tipus de · contractes. Conèixer el procediment de contractació aplicable en · cada cas. Destinataris Personal de l’Administració Local tècnic i aministratiu no vinculat directament a les àrees de contractació. Metodologia Combinació de tècnica expositiva i resolució de casos pràctics de forma col·lectiva.

Altres dades · Durada: 18 h · Dies: 5, 7, 12, 14, 19 i 21 de juny · Horari: de 16.30 a 19.30 h · Lloc: Amposta · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: RECURSOS HUMANS C12-098 / Curs: Gestionar els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva Programa 1. El concepte de corrupció. Definició, conseqüències i marc normatiu. 2. Ètica i valors en l’exercici de la funció directiva. 3. Eines per millorar la transparència, per enfortir la integritat i per identificar i gestionar els riscos de corrupció. 4. La responsabilitat directiva i el lideratge ètic. 5. L’oficina Antifrau de catalunya.

Objectius

Sensibilitzar-nos que els valors ètics es construeixen en · l’activitat diària. Identificar la responsabilitat que tenim com a directius · sobre la integritat professional del nostre equip i la contribució del nostre lideratge a l’ètica institucional de la organització on treballem.

Disposar d’algunes eines contra la corrupció, mitjançant el · diagnòstic de riscos i l’aplicació de plans d’acció preventius i contingents. Destinataris Personal de comandament de la policia local. Metodologia Teoricopràctica.

Altres dades · Durada: 5 h · Dia: 20 de juny · Horari: de 9.30 a 15 h · Lloc: Tarragona · Places: 15

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: SALUT I MEDI C12-071 / Curs: Primers auxilis en nadons i nens Programa 1. Característiques especials en l’atenció als nens. 2. Cadena de supervivència. 3. Pautes d’actuació davant d’una situació d’emergència: conducta PAS. 4. Parada cardiorrespiratòria en pediatria: causes, consideracions. 5. Valoració: Triangle de valoració pediàtrica. 6. Suport vital Basic. Algoritme universal, adequació per nadons i nens. 7. Seqüència d’actuació. Posició lateral de seguretat. 8. Exploració secundària. 9. Primers auxilis davant de: 9.1. Obstrucció de la via aèria per cos estrany 9.2. Hemorràgies i xocs 9.3. Cremades 9.4. Traumatismes 9.5. Patologies pediàtriques més freqüents 10. La farmaciola. 11. Prevenció: conducta AVA.

Objectius

i resoldre situacions d’urgència vital en · Identificar nadons i nens. procediments i tècniques adequades · Aplicar d’autoprotecció als primers auxilis en nadons i nens. · Aprendre a prevenir els accidents. Destinataris Personal de l’Administració local que treballi directament amb nadons i nens. Metodologia Teoricopràctica.

Altres dades · Durada: 8 h · Lloc: Tarragona · Dies: 30 de maig i 6, 13 i 20 de juny · Horari: de 18 a 20 h · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: SEGURETAT CIUTADANA C12-027 / Curs d’actualització en seguretat ciutadana Programa 1. El procediment de la detenció 2. Actuacions en seguretat ciutadana 3. Intervencions en matèria de trànsit 4. Actuacions de seguretat ciutadana relacionada amb policia d’investigació. 5. Policia administrativa 6. Atestats 7. Tècniques operatives

Objectius Adquirir els coneixements i els criteris d’actuació en l’àmbit de la seguretat ciutadana.

·

Destinataris Personal del col·lectiu de la policia local de les Terres de l’Ebre. Metodologia Teoricopràctica.

Altres dades · Durada: 42 hores lectives · Dies: 29 i 31 de maig i 5, 7, 12, 14 i 19 de juny · Horari: de 9 a 15.30 h · Lloc: Tortosa · Places: 25 *Amb la col·laboració de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: SEGURETAT CIUTADANA C12-084 / Curs: Convivència, cohesió social i seguretat en l’àmbit de la diversitat Programa 1. Comunicació, cultura i comunicació intercultural. 2. El paper dels valors, les creences i la visió del món en les percepcions. 3. Influència dels prejudicis, etnocentrisme i estereotips en la comunicació. 4. La repercussió de les conductes verbals i no verbals en la relació amb altres cultures. 5. Característiques culturals dels grups predominants (romanesos, marroquins, sud-americans...) 6. Competència intercultural. Com respondre de manera efectiva i apropiada en el marc de la diversitat cultural.

Objectius

Analitzar com la pròpia cultura i les pròpies pautes · comunicatives influencien la nostra interacció amb persones d’altres cultures.

Comprendre els punts de vista i les perspectives d’altres · cultures que no siguin la pròpia. Aprendre a regular les pròpies emocions quan interactuem · amb persones amb altres pautes culturals per tal de minimitzar les reaccions i maximitzar les respostes. Destinataris Personal del col·lectiu de la policia local. Metodologia Teoricopràctica.

Altres dades · Durada: 30 h lectives · Lloc: Tarragona · Dies: 25 de maig, 1, 8, 15, 22 i 26 de juny · Horari: 9 a 14.30 hores · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: SERVEIS SOCIALS C12-046 / Curs: El professional davant de la pressió de la demanda. Habilitats de comunicació i estratègies de resolució de conflicte en la intervenció social. Programa 1. La comunicació. Comunicació verbal i no verbal. 2. Habilitats d’escolta i l’escolta activa. Mesures preventives i l’abordatge en situacions de crisis. 3. Competències i responsabilitat professional. Educació emocional, empatia, assertivitat. 4. Resolució de conflictes que es pugin presentar en el lloc de feina. 5. Casos pràctics de resolució de conflictes. 6. Paranys ètics i metodològics.

Objectius

· Aportar estratègies comunicatives per conduir l’entrevista. Entrenar en habilitats i tècniques per permetin la gestió de · conflictes en el lloc de treball. · Dotar d’estratègies d’intervenció que afavoreixin l’atenció. Desenvolupar eines per a protegir el criteri tècnic de la · pressió usuària, institucional i política. Destinataris Professionals dels serveis socials bàsics. Metodologia Pràctica i participativa amb exposicions teòriques del professor.

Altres dades · Durada: 20 h lectives · Dies: 27 d’abril i 4, 11 i 18 de maig · Horari: de 9 a 14.30 h · Lloc: Tarragona · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: SERVEIS SOCIALS C12-041/ Curs: Habilitats socials i primers auxilis. Programa ÀREA SOCIAL 1. Habilitats socials : comunicació, relacions interpersonals, gestió i resolució de conflictes. 2. La mort i el dol. 3. Tècniques d’animació i estimulació. 4. Drets i legislació entorn a les persones grans. 5. Recursos i prestacions socials. ÀREA DE PRIMERS AUXILIS 1. Exploració de la persona. Signes vitals. 2. Obstrucció de la via aèria. 3. Suport vital bàsic. 4. Hemorràgies. 5. Traumatismes. 6. Asèpsia i desinfecció. 7. Cremades. 8. Altres problemàtiques.

Objectius Millorar les habilitats socials per establir una bona comunicació i interacció amb les persones grans.

· Conèixer les diferents situacions i problemes d’urgència · amb els quals es poden trobar els cuidadors i utilitzar tècniques bàsiques de primers auxilis.

Conèixer els recursos i prestacions socials que · s’ofereixen així com la legislació pertinent. Destinataris Personal de l’Administració local amb funcions de treballadors familiars de les Terres de l’Ebre. Metodologia Teoricopràctica.

Altres dades · Durada: 20 h lectives · Dia: per confirmar · Horari: per confirmar · Lloc: Amposta · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: TÈCNIC C12-034 / Curs: Actualització dels coneixements en normativa d’incendis. Programa 1. Marc normatiu relatiu a la prevenció d’incendis en edificació. 2. Llei 3/2010 de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 3. Criteris d’accessibilitat per a la intervenció de Bombers. 4. La protecció activa i passiva a l’edificació 5. El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE): 5.1. Document Bàsic de Seguretat contra Incendis 5.2. Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat. 6. Rehabilitació d’edificis i el CTE. 7. Casos pràctics d’aplicació del CTE: 7.1. Ús pública concurrència: edifici multifuncional 7.2. Ús pública concurrència: sales d’actes en edificis administratius (usos compartits). 7.3. Ús docent.

Objectius Actualitzar els coneixements en matèria i normativa d’incendis.

· Revisar els documents bàsics de seguretat en matèria · d’incendis. Destinataris Personal dels serveis tècnics municipals que desenvolupen tasques de revisió i informació d’expedients i d’informació de llicències d’obres. Metodologia Teoricopràctica.

Altres dades · Durada: 20 h · Lloc: Tarragona · Dies: 30 de maig i 1, 6 i 8 de juny · Horari: de 9 a 14.30 h · Places: 20

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: TURISME C12-040 / Curs: Aplicacions mòbils per a patronats de turisme Programa 1. Introducció general als canvis en les tendències de comportament dels turistes en les activitats de preparació, organització i mobilitat en les destinacions. 2. Les TICS i el turisme: noves eina per a la descoberta de les destinacions i impactes en el comportament del visitant i en l’economia de les destinacions. 3. Estructura del mercat i proveïdors de les aplicacions mòbils per a l’organització de les activitats en la destinació. 4. Funcionament i requeriments tecnològics per a la integració de destinacions específiques en les aplicacions mòbils.

Objectius

· Les funcions i impactes esperats de les aplicacions mòbils. · La presència-cobertura de la zona en les apps més populars. La gestió per aquests serveis de la informació sobre atraccions i · serveis específics o conjunts d’ells. · Les diferents aplicacions. L’equipament tecnològic necessari que li cal a la destinació per · permetre el màxim nivell d’interacció. Destinataris Personal de l’Administració local que sigui agent turístic d’una destinació, i especialment els responsables d’ens de foment del turisme i els gestors d’atraccions i serveis turístics Metodologia Expositiva.

Altres dades · Durada: 7 h · Dies: 4 i 6 de juny · Places: 20 · Horari: de 16.30 a 20 h · Lloc: Tarragona

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: TURISME C12-079 / Curs: Iniciació a la llengua russa Programa 1. Lletres de l’alfabet rus. 2. Salutacions. 3. Frases de cortesia. 4. Números i preus. 5. Explicació de llocs d’interès, hotels i museus. 6. Informació sobre compres. 7. Com donar informació utilitzant un plànol. 8. Nocions bàsiques de gramàtica. 9. Vocabulari: hores, dies de la setmana, mesos. 10. Explicació d’adreces. Orientació sobre carrers o llocs.

Objectius Adquirir un nivell bàsic de competència en l’expressió i comprensió de la llengua russa per utilitzar-la en situacions quotidianes relacionades amb l’atenció turística.

·

Destinataris Personal dels patronats de turisme que realitzi tasques d’atenció al públic i que no tingui cap coneixement de rus. Metodologia Pràctica amb participació i estudi per part dels alumnes.

11. Les dates en rus i els festius. Altres dades · Durada: 40 h · Dies: 19, 24 i 26 d’abril; 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 i 31 de maig i 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 i 28 de juny Horari: de 16.30 a 18.30 h · Lloc: Tarragona · Places: 10

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: TURISME C12-096 / Curs: Iniciació a la llengua russa Programa 1. Lletres de l’alfabet rus. 2. Salutacions. 3. Frases de cortesia. 4. Números i preus. 5. Explicació de llocs d’interès, hotels i museus. 6. Informació sobre compres. 7. Com donar informació utilitzant un plànol. 8. Nocions bàsiques de gramàtica. 9. Vocabulari: hores, dies de la setmana, mesos. 10. Explicació d’adreces. Orientació sobre carrers o llocs.

Objectius Adquirir un nivell bàsic de competència en l’expressió i comprensió de la llengua russa per utilitzar-la en situacions quotidianes relacionades amb l’atenció turística.

·

Destinataris Personal dels patronats de turisme que realitzi tasques d’atenció al públic i que no tingui cap coneixement de rus. Metodologia Pràctica amb participació i estudi per part dels alumnes.

11. Les dates en rus i els festius. Altres dades · Durada: 40 h · Dies: 24, 29 i 31 de maig; 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 i 28 de juny i 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 i 31 de juliol Horari: de 18.30 a 20.30 h · Lloc: Tortosa · Places: 10

/ Unitat de Formació


AFEDAP / Acord de formació per als empleats de les administracions públiques Diputació de Tarragona i Associació Catalana de Municipis

ÀMBIT: URBANISME I ACTIVITATS C12-081 / Curs: Sessió d’actualització sobre la incidència de les lleis òmnibus en matèria de llicències. Programa 1. Modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 3/2012, de 22 de febrer. 2. Modificacions en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 3. Modificacions en la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre: horaris dels establiments oberts al públic. 4. Modificacions en la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i en la Llei 13/2002, del 21 de juny, de turisme de Catalunya. 5. Modificacions en el text refós sobre comerç interior, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, del 9 de març ,en la Llei 8/2004, del 23 de desembre, d’horaris comercials i en el Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.

Objectius

les modificacions de la normativa · Conèixer que té incidència en matèria de llicències urbanístiques, en activitats ambientals, recreatives i d’espectacles públics i innòcues. Destinataris Personal de l’Administració local que hagi d’informar en matèria de llicències i pertanyi als grups A1 o A2. Metodologia Explicació de la normativa que s’ha modificat, amb especial incidència en matèria de llicències.

Altres dades · Durada: 3 h · Lloc: Reus · Dia: 4 de juny · Horari: de 16.30 a 19.30 h · Places: 25 Lloc: Falset · Dia: 6 de juny Lloc: Móra d’Ebre · Dia: 11 de juny Lloc: Tortosa · Dia: 13 de juny Lloc: Tarragona · Dia: 18 de juny / Unitat de Formació


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.