Page 1

1


2


AYLI Planet poslovna putovanja su konfigurisana na način da odgovaraju individualnim i promjenjivim potrebama kompanija. Obezbjeđujemo visokokvalitetnu uslugu uz potpunu uskladjenost sa politikama i procedurama vaše kompanije. Naš cilj je biti u svakom trenutku pouzdan biznis partner koji prevazilazi vaše standarde kvaliteta. Fleksibilnost, brzina, efikasnost i kontrola troškova su ključni faktori našeg uspjeha i zadovoljstva naših klijenata. Do savršenog poslovnog putovanja dolazimo uz pomoć najsavremenije tehnologije koja nam pruža mogućnost da kreiramo besprekoran plan putovanja, iskustva koje nas čini sposobnim da previdimo sve moguće promjene i znanja da brzo i proaktivno reagujemo u svim nepredviđenim situacijama tako da naši klijenti ostanu u potpunosti fokusirani na realizaciju poslovnih planova. Za nas nijedan detalj nije previše mali i nijedan zahtjev nije previše veliki.

3 3


AYLI Planet business travel services are configured to fit your company’s individual and changing needs. We provide high quality service with full compliance with the policies and procedures of your company. Our goal is to be a reliable business partner that exceeds your quality standards. Flexibility, speed, efficiency and cost control are the key factors of our success and satisfaction of our clients. We come to the perfect business trip with the help of the latest technology that enables us to create a flawless travel plan, with the experience that makes us able to anticipate all possible changes during the trip and with the skills and knowledge to quickly and proactively respond to all contingencies so that our clients stay fully focused on the realization of business plans. For us, there is no detail that is too small and no request that is too large.

44


Avio karte na redovnim, low cost, charter i jet letovima

Air tickets on the regular, low cost, charter and jet flights

Pregovaramo za korporativne cijene sa hotelima i aviokompanijama širom svijeta

We negotiate for corporate rates with hotels and airlines around the world

Garantovano najniže cijene avio karata i hotelskih smještaja uz mogućnost popusta i do 50 %

Guaranteed lowest prices of air tickets and hotels accommodation with the possibility of discounts up to 50%

Korišćenje povoljnosti u sklopu “Frequent flyer” programa Pristup sadržajima i udobnosti “Business lounge” aviokompanija ukoliko čekate na vaš let duže od 3 h

“Frequent Flyer” program benefits Access to amenities and comforts of airlines Business lounges if you will wait for your flight longer than 3 hours 76,000 hotels around the world

Mogućnost izbora izmedju 76.000 hotela širom svijeta Brinemo o svim detaljima uz maksimalno uvažavanje svih posebnih zahtjeva Predlažemo opcije koje će najbolje odgovarati vašim potrebama a koje će uštediti vaše vrijeme i sa kojim ćete izbjeći dodatne troškove u toku putovanja

We take care of all the details and any special requirements We suggest options that will best suit your needs, that will save your time and with whom you will avoid additional expenses during the trip

5


Poznavanje destinacija i naša partnerstva širom svijeta pružaju nam mogućnost planiranja posjeta sajmovima, konferencijama , kongresima kao i besprekornu organizaciju koja uključuje: - Avio karte , transfere i usluge Rent a Car-a - Rezervacija hotelskog smještaja koji omogućava učesnicima i/ili posjetiocima lak pristup mjestu održavanja događaja a u skladu je sa vašim budžetom - Putna osiguranja - Posebne usluge (rezervaciju restorana za večeru sa vašim partnerima, razgledanje grada, izleti, ulaznice) - Sistem kompletne podrške sa ciljem obezbjeđenja maksimalnog komfora u kome naši klijenti realizuju svoje planove i ostvaruju uspjeh

66

Knowledge of the destination and our partnerships around the world provide us with the opportunity of flawless planning and organization of fairs, conferences and congresses visit, that includes: - Airline tickets, transfers and rent a car services - Hotel accommodation, which allows easy access to the site of the event and that is in line with your budget - Travel insurances - Special services (booking restaurants for dinner with your partners, sightseeing, excursions, entrance fees and etc) - Support System in order to provide maximum comfort for our clients in which they will realize their plans and achieve success.


АYLI Planet nudi svojim klijentima mogućnost integracije sastanaka i poslovnih događaja sa programom putovanja uz optimizaciju troškova, kontrolu procesa, logistiku i sigurnost da će iskustva učesnika prevazići njihova očekivanja. Preuzimanje organizacije sastanaka i događa pomaže kompanijama u uštedi u prosjeku od 10% -30 % od ukupnog troška, dok savremena usluga i profesionalna organizacija vraća uloženu investiciju.

AYLI Planet offers possibility of integration meetings and business events to the travel programs with cost optimization, process control, logistics and guarantee that the experiences of the participants overcome their expectations. Outsourcing of meetings and events planning and organization helps companies in saving an average of 10% -30% of the total cost, while the contemporary service and professional organizations payback investment.

7


Svi vaši putnici će dobiti visoko kvalitetnu uslugu u svakom segmentu, dok za Izvršne direktore ili one čiji posao zahtjeva česta putovanja, vaše partnere ili specijalne goste možete zahtjevati poseban nivo usluge. Njihove rezervacije su strogo povjerljive i svaki segment puta se prati u svakom trenutku. Plan putovanja se kreira u skladu sa svim specijalnim zahtjevima a podrazumjeva vrhunsku uslugu i mogućnosti u skladu sa poslednjim svjetskim standardima.

88

All your passengers will receive a high quality service in every aspect, but for the Executive directors, those whose job requires traveling often, your partners or special guests you can request an ultimate level of service. Their reservations are strictly confidential and each segment is monitored during the whole trip. Travel plan is created in accordance with any special requirements and includes superior service and possibilities in line with the latest international standards.


Bez obzira da li vam je potreban najluksuzniji automobil kojim ćete impresionirati svoje partnere ili najpovoljnija opcija koja će vam omogućiti da stignete do željene tačke, imamo svaku opciju pokrivenu. Pored prilagođenih programa Rent a Car-a, za naše klijente obezbjeđujemo vozne i brodske karte širom svijeta, kao i druge vidove transfera do željene destinacije u skladu sa planiranim budžetom i vremenom.

Whether you need a luxurious car that will impress your partners or best low cost option that will allow you to reach the desired point, we have every option covered. In addition to custom programs of rent a car, we provide to our clients train and ferry tickets worldwide, as well as other types of transfer to the desired destination in accordance with the their budget and schedule.

9


Naš posao nije završen kada vaše putovanje započne. Mi pratimo i anticipiramo sve eventualne promjene kako bi na vrijeme reagovali i obezbjedili najbolje moguće opcije a da naši klijenti ostanu fokusirani na cilj svog putovanja. Servis podrške je dostupan 24 h u toku dana i svih 365 dana u godini u slučajevima svih neželjenih promjena ili događaja koji mogu omesti plan putovanja, potrebe za izmjenom plana od strane klijenta u poslednjem trenutku i svim ostalim posebnim zahtjevima koje klijent može imati u toku samog putovanja.

10 10

Our job is not over when you begin your journey. We monitor and anticipate any changes to react and provide in time the best possible options to our clients. Support service is available 24 h during the day and 365 days of a year in the case of unwanted changes or events that could disrupt travel plans, the need for the change of travel plans by the client and at the last minute and in all other special requirements that the client has in the time of travel .


AYLI Planet pomaže svojim klijentima u praćenju troškova i unaprijeđenju interne politike putovanja sa detaljnim mjesečnim i kvartalnim izvještajima koji su prilagodjeni potrebama svake kompanije a koji sadrze pokazatelje:

We help our clients to track the costs and in process of improvement of internal travel policies with detailed monthly and quarterly reports adapted to the needs of each company and which contain indicators of:

- Kupljenih Avio karata - po putniku i aviokompaniji uz prikaz troškova i pokazatelje koji putnici bi mogli dobiti niže cijene karata za naredna putovanja

- Purchased Air tickets - per passenger, per airline and with costs including indicators of passengers that could get a lower ticket prices for next trip

- Rezervisani hotelski smještaji - broj rezervacija, troškovi po putniku i po hotelima - Rent a Car usluge - tip usluge i troškovi Benefiti & Ušteda izvještavanje (kalkulacija ostvarenih benefita i uštede) - Izvještavanje po organizacionim djelovima kompanije, sektorima/odjeljenjima i kategorijama poslova - Komparativni izvještaji koji sadrže posebne kriterijume u skladu sa potrebama klijenta

- Reserved hotel accommodation with the number of reservations, the cost per passenger and hotels - Car service-type of services and costs - Benefits & Savings Reporting (calculation of realized benefits and savings in referent month) - Reporting by organizational units of the company, departments and job categories - Comparative reports that contain specific criteria in accordance with the client needs

11


Krizne situacije i neočekivani događaji (elementarne nepogode, prirodne katastrofe, teroristički napadi…) se dešavaju i nekada se ne mogu izbjeći. Naša usluga podrazumjeva brzu i efikasnu reakciju u obezbjeđenju sigurnosti i mogućnost brzog lociranja vaših putnika bilo gdje u svijetu u slučajevima kriznih situacija i kada nije moguće stupiti sa njima u kontakt. Informacija se dostavlja najkasnije 3 h od upućenog zvaničnog zahtjeva, isključivo u kriznim situacijama i unaprijed određenoj kontakt osobi u vašoj kompaniji.

12 12

Emergencies and unexpected events (such as natural disasters, terrorist attacks and etc) happen and sometimes cannot be avoided. Our service includes fast and efficient response with objective to provide safety for your passengers and the possibility for fast locating your passengers anywhere in the world. In cases of emergencies and when you are not able to contact them information is submitted no later than 3 hours of receiving the official request to contact person in your company.


- Za veliki broj kompanija danas troškovi putovanja predstavljaju drugi najveći godišnji trošak, od koga je veći samo trošak za plate i benefite i vrlo često je taj trošak veći od IT godišnjeg troška ili troška ostvarenog za nekretnine kompanije. - Hotelski smještaji obično iznose od 30%-50% od ukupnog budžeta planiranog za putovanja - Troškovima za usluge Rent a Car-a, transfere, vozne karte i sl. ne posvećuje se dovoljna pažnja a oni predstavljaju često 10 % ili više od ukupnog godišnjeg troška kompanije za putovanja - Troškovi avio karata predstavljaju najveći dio ukupnog troška ostvarenog za putovanja ali predstavljaju i stavku kod koje je moguće ostvariti značajnu uštedu.

- For many companies today, travel expenses are the second largest annual expense, after the cost of salaries and employees benefits and very often this cost is higher than the annual IT costs or Real Estate costs. - Hotel accommodations usually range from 30% -50% of the total planned Travel budget. - Companies usually doesn’t pay enough attention to costs for a Rent a Car, transfers, train tickets and etc. These costs are often in amount of 10% or more of the total annual travel cost. - The cost of air tickets are the largest part of the travel budget but also a part where is possible to achieve significant savings.

13


Ukoliko imate odredjena pitanja koja se odnose na planiranje i organizaciju poslovnih putovanja i zainteresovani ste za saradnju sa nama, kontaktirajte nas: e-mail: corporate@ayliplanet.com Tel: +382 67335002 Tel/Fax: +382 20656356 AYLI Planet d.o.o, PIB 02953226 Licenca broj 338 izdata od Ministarstva odr탑ivog razvoja i turizma Crne Gore Website: www.AYLIPlanet.com

www.facebook.com/AYLIPlanet www.twitter.com/AYLIPlanet www.pinterest.com/ayliplanet/ www.flickr.com/photos/ayliplanet/ 14 14


If you have specific questions related to the planning and organization of business travel and you are interested in cooperation with us, please contact us: e-mail: corporate@ayliplanet.com Phone: +382 67335002 Tel/Fax: +382 20656356 AYLI Planet Ltd, VAT 02953226 License number 338 issued by the Ministry of Sustainable development and Tourism Montenegro Website: www.AYLIPlanet.com

www.facebook.com/AYLIPlanet www.twitter.com/AYLIPlanet www.pinterest.com/ayliplanet/ www.flickr.com/photos/ayliplanet/ 15


Pored usluga u domenu organizacije poslovnih putovanja AYLI Planet radi na kreiranju individualnih putovanja koja prevazilaze očekivanja i najzahtjevnijih klijenata. Na web sajtu www.ayliplanet.com možete pronaći sugestije i primjere, koji lako mogu biti prilagođeni individualnim potrebama, interesovanjima, vremenu i budžetu.

In addition to Corporate Travel services AYLI Planet creates individual trips that exceed the expectations of even the most demanding clients. Check our website to find suggestions and examples of itineraries that can be easily customized to individual needs, interests, time and budget.

16


Za naše klijente i njihove zaposlene nudimo 10 % popusta na individualna putovanja. For our clients and their staff we offer 10% discount for all individual travel.

17


Avanturistička putovanja Ljudi su različiti i avantura ima različito značenje. Za nekoga avantura podrazumjeva ekstermnost i izazov prevazilaženja sopstvenih granica. Suočavanje sa nepredvidljivim i opasnim. Od istraživanja aktivnih vulkana do penjanja na vrh Kilimandžara i Everesta koji oduzima dah, od ekspedicije na Antartik do jahanja kamila ka pustinjskom kampu, avantura može da znači bilo šta. Avantura je i učenje, otkrivanje ruralne indijske kulture, plesanje salse sa Kubancima, život sa mještanima ili gledanje zalaska sunca negdje na kraju svijeta. Za nekoga avantura je samo jedan mali korak u nepoznato i otvorenost da se stvari same događaju. A najveća avantura će biti ona kada uradite ono o čemu sanjate.

18 18

Adventure People are different and adventure can mean different. For someone adventure is all about extreme and challenging own limits. Face with unpredictable and dangerous. From exploring live volcanoes, trekking to the top of Mt. Kilimanjaro or breathtaking Everest, from Antarctic expedition to riding a camel to a desert camp, adventure can mean anything. It’s about learning, discovering rural Indian culture, dancing salsa with the Cubans, living with locals or just looking the sunset somewhere far away. For someone adventure can mean just one step in unknown and letting things happen. And the biggest adventure would be to do what you dream about.


19


Tajland / Thailand adventure

Ekvador & Galapagos / Ecvador & Galapagos

Dana / Days: Od / From :

Dana / Days: Od / From :

20 20

12 1.450 €

12 3.500 €


Ledena ljepota Antartika / Frozen beauty of Antarctica Dana / Days: Od / From :

13 6.500 â‚Ź

21


22 22

Porodična putovanja

Family

Naš svijet je pun nevjerovatnih mjesta koja će probuditi maštu svakog djeteta i inspirisati mlade umove da razumiju razlike, druge kulture i okruženja. Istraživati i vidjeti svijet očima djeteta je magično iskustvo. Ponekad je zaista veliki izazov pronaći idelano putovanje za vašu porodicu ali predivnih mjesta koja kao da postoje za porodična putovanja je bezbroj. Od tematskih parkova i prilike da se upozna omiljeni junak u Diznilendu, preko avantura u nacionalnim parkovima koje su uzbudljivije od bilo koje video igrice, upoznavanja sa Nindžama i karateom u Kyoto-u, posmatranja životinja u prirodnom staništu na safariju, plivanja sa delfinima, nevjerovatnog krstarenja Galapagosom do predivnih zimskih odmora u skijaskim resortima Italije.

The world is full of incredible places that will capture every child imagination and inspire young minds to understand difference, other cultures and environments. Exploring and seeing the world through the child eyes is magical experience. Sometimes can be challenging to find the holiday that is exactly right for your family but the choices of amazing places and experiences for your perfect family holiday are endless. From theme parks and the chance to meet favorite character at Disneyland, adventure in national parks-enjoyable more than any video game, Kyoto friendly ninjas and karate, spotting wildlife in natural habitat on safari, swimming with dolphins, fabulous Galapagos cruise or a wonderful winter holiday at a village ski resort in Italy.


23


Tigrovi i Taj Mahal / Tigers and Taj Mahal

Tajland porodicna avantura / Thailand Family Adventure

Dana / Days: Od / From :

Dana / Days: Od / From :

24 24

11 1.450 â‚Ź

13 1.180 â‚Ź


Cancun Mexico / Cancun Mexico Dana / Days: Od / From :

9 1.500 â‚Ź

25


26 26

Plaža &Sunce

Beach &Sun

Daleko od svega, pješčane bijele plaže, tirkizna topla voda, kokosove palme, koralni grebeni, delfini i morski lavovi u prirodnom okruženju, privatna ostrva, vile iznad vode sa staklenim podovima i fascinantnim pogledom, Robinzon Kruso stilizovane kućice na drvetu, hoteli sa uzavrelom atmosferom , žurkama na plaži i sofisticiranim noćnim životom, mogućnostima zaista nema kraja. Od izležavanja na bijelom pijesku, preko ispijanja svježe cijedjenih voćnih koktela, ronjenja, yachting-a, surfovanja, kajakinga, hranjenja ajkula, upoznavanja sa ostrvskim životinjskim vrstama, pravljenja dvoraca od pjeska i sakupljanja skoljki… toliko je aktvnosti u kojima je uživanje zagarantovano ili možete birati da prosto ne radite ništa na nekoj od tropskih plaža na kraju svijeta.

Far away from it all, pristine white sand beaches, turquoise warm waters, coconut palms, coral reefs, dolphin and sea lions in their natural habitat, private islands, overwater villas with glass floor and fascinating undersea views, Robinson Crusoe-style tree house, lively resorts with beach parties and sophisticated nightlife, choices are endless. From lying on the white sand beach, drinking fresh tropical fruit cocktails, scuba diving, yachting, surfing, deep sea fishing, sea kayaking, feeding a white sharks, exploring island wildlife, making sandcastles and collecting seashells there is plenty to do or to simple do nothing.


27


Krstarenje Maldivima / Maldives Cruising

Zanzibar / Zanzibar

Dana / Days: Od / From :

Dana / Days: Od / From :

28 28

9 1.455 €

8 1.600 €


Miami & Bahami / Miami & Bahamas Dana / Days: Od / From :

12 1.900 â‚Ź

29


30 30

Safari

Safari

Odlazak na safari je isksutvo koje ne može biti zamjenjeno ni sa jednim drugim : velika migracija (kada oko 1,4 miliona divljih životinja i oko 200,000 zebri i gazela počne migraciju od Tanzanije pa dalje ka sjeveru Kenije u najvećem prirodnom spektaklu), gledanje gorila u Rwandi, let iznad pustinje Namib, posmatranje životinja u zoru iz safari džipa, svježe Afričke noći i zvjezde na Afričkom nebu, miris kiše koja dolazi kroz vrelu savanu. Možete biti smješteni u kampovima ili kućicama na mjestima koja oduzimaju dah, u spektakularnom okruženju i birati od najluksuznijeg smještaja sa vrhunskom uslugom do pokretnih kampova.

Safari experience can’t be replaced with any other. Great migration (when the 1.4 million wildebeest and around 200,000 zebras and gazelles start their trek from Tanzania, further north to Kenya in biggest natural spectacle), gorilla trekking in Rwanda, Namibia flyover desert experience, game drives in early morning in an open safari vehicle, fresh air nights under the canvas, stars on African sky and smell that the rain is coming through hot savannah. You can be accommodated in safari camps or lodges in breathtaking location and dramatic scenery around, from ultimate luxury accommodation with exceptional service to comfortable classic lodges and mobile camps.


31


Safari – Kruger Park& Mauritius / Safari – Kruger Park& Mauritius

Kenya 4x4 Safari / Kenya 4x4 Safari

Dana / Days: Od / From :

Dana / Days: Od / From :

32 32

13 2.750 €

9 2.300 €


Južna Afrika & Namib / South Africa & Namib Dana / Days: Od / From :

16 2.700 €

33


34 34

SPA & Duhovnost

SPA & Spirituality

Posebni tretmani tijela i holistički pristup će podići i vratiti prirodnu ravnotežu. Od praktikovanja Yoge i spa tretmana, preko aktivnosti na otvorenom, posebne ishrane do luksuznih wellness &spa tretmana mogućnosti su neograničene ako hoćete da se posvetite dobrobiti tijela i duha u toku odmora. Naučite i vježbajte nacionalni sport Bhutan-a ‘’Zen umjetnost streličarstva’’, posjetite jedan od najboljih svjetskih wellness resort-a danas kao što je Ananda na Himalajima, uzmite časove Zen meditacije kod pravog budističkog monaha u Japanskom hramu, upoznajte Šamane kako bi naučili o drevnim plemenskim ritualima liječenja u Africi, gledajte kako hodočasnici peru svoje grijehe u Gangu, naučite sanskritski u Indijskom Ašramu ili se samo opustite i uživajte u nekom od poznatih svjetskih spa hotela.

Signature body treatments and holistic rituals will lift and restore your natural balance. From yoga retreats, spa treatments, outdoor activities and nutrition to luxury wellness spa retreats, there are many choices to enjoy in personal wellness and invest in well being on vacation. Practice “Zen in the Art of Archery,” – Bhutan national sport, visit home of the world’s finest wellness retreat such as Ananda in the Himalayas, take Zen meditation lesson with an authentic Buddhist monk at a renowned temple in Japan, meet with shamans to learn about ancient tribal healing rituals in Africa, watch pilgrims wash away their sins in the Ganges, learn Sanskrit at an Ashram in India or just relax in one of the world famous spa resorts.


Ananda Himalaji / Maldives Cruising

Bali Spa / Zanzibar

Dana / Days: Od / From :

Dana / Days: Od / From :

36 36

8 2.990 €

9 1.550 €


Maldivi Cocoa Island / Miami & Bahamas Dana / Days: Od / From :

12 2.600 â‚Ź

37


38 38

Put oko svijeta

Around the World

Vidjeti svijet obogaćuje i mjenja živote na nemjerljiv i absolutno nevjerovatan način. Karta za put oko svijeta je jedan od najvećih poklona života i vrhunsko iskustvo. Putovanje od 30 dana ili 1 godine i vidjeti sve te prizore ispred sebe koji oduzimaju dah od Angor Wata, Kineskog zida preko Velikog koralnog grebena Australije do Velike migracije u Africi. Plešite na karnevalu u Riu, krenite na krstarenje ostrvima Galapagosa, oprobajte sreću za stolom u nekom od spektakularnih kazina Vegasa, odsjedite u tradicionalnom ryokan-u i ostanite bez riječi pred izuzetnom ljepotom Mt Fuji-ja u Japanu, otkrijte sjeverni Tajland na leđima slona i Taj Mahal jednu od najljepših građevina izgrađenih ikad u ime ljubavi. Šta god da želite vidjeti na ovom svijetu i sve ono o čemu sanjate može biti uključeno u ovu ‘’kartu’’ života. Ako imate želju i još uvijek razmišljate o putovanju oko svijeta, uzmite tu kartu. To je privilegija.

Seeing the world enrich and change lives on immeasurable and on absolutely indescribable way. Ticket for around the world travel is one of life’s biggest gift and ultimate experience. Travel for 30 days or 1 year and seeing the breathtaking landscapes from Angkor Wat and the Great Wall of China to the Great Barrier Reef and witnesses of Great migration in Africa. Dance in Rio Carnival, take Galapagos Islands cruise, try out luck at the gaming tables in Las Vegas, stay in a traditional ryokan and explore stunning beauty of Mt Fuji in Japan, discover the northern Thailand on the back of elephant and Taj Mahal one of the world most beautiful monument build for love and most famous icon of India. Whatever you want to see and you dream to do you can include in this ticket of lifetime. If you have desire and still thinking about round the world… Take it, its privilege


39


London – Rio – Santiago – Auckland – Christchurch – Sydney – Bangkok – London Od / From : 1.980 € (FIFA World Cup 2014)

40 40

London - USA - Australia Singapore - Bangkok - London Od / From :

1.459 €


London - Hong Kong Tokyo - Honolulu - Los Angeles New York – London Od / From :

1.850 €

41


42 42

Romantična putovanja

Romance

Romantična mjesta znače različito različitim ljudima ali svijet nudi zaista posebna i jedinstvena mjesta obojena romansom gdje je možete osjetiti čak iako je ne tražite. Romantični šarm uskih ulica u Italiji i intimna vožnja gondolom u Veneciji, iskustvo La Dolce Vita i romantična atmosfera Italijanske rivijere ne može se vidjeti i doživiti negdje drugo. Vratite se sa uspomenama koje traju čitav život sa romantičnog putovanja u Grčku, istražite istoriju Atine i ljepotu ostrva kao što su Mikonos, Santorini, Rodos i Crete. U Parizu ljubav je u vazduhu gdje god da pogledate : u malim kafeima, u svjetlima Ajfelovog Tornja, u vožnji brodićima Senom na mjesečini, romantičnim mostovima koji nose svoju priču i legende, u najboljem šampanjcu…Ako tražite romantično mjesto gdje ćete biti samo vi i vaša voljena osoba, postoje nevjerovatna mjesta kao sto su Maldivi, osamljeni arhipelag Fernando de Noronha u Brazilu, privatna ostrva kao sto je spektakularno Mnemba ostrvo u Tanzaniji, Musha Cay na Bahamima, Ostrvo Cousine na Sejšelima.

Romantic places means different to people but the world offer us unique places colorful with romance, where you can feel it, even if you are not seeking it. The romantic charm of the narrow streets in Italy an intimate gondola ride in Grand Canal Venice., experience La Dolce Vita and the romantic atmosphere of the Italian Riviera can’t be seen and experience anywhere else. Take home memories to last a lifetime from your romantic escape in Greece, exploring the antiquities of Athens and the beauty and romance on the islands of Mykonos, Santorin, Crete, and Rhodes. In the Paris love is in the air and wherever you look around, in the small cafes, in the Eiffel Tower lights at night, moonlit cruise down the Seine, romantic bridges with own legends and the best champagne. If you’re looking for a romantic setting where it’s just you and your loved one, there are stunning places on earth such as Maldives, the secluded archipelago of Fernando de Noronha in Brazil, private islands such as the beautiful Mnemba Island in Tanzania, Musha Cay in Bahamas or Cousine island in the Seychelles for ultimate Robinson Crusoe experience.


43


Denis – Privatno ostrvo Seychelles / Denis –Private Island Seychelles

French Polynesia Tahiti - Bora Bora - Moorea - Huahine

Dana / Days: Od / From :

Dana / Days: Od / From :

44 44

8 3.850 €

14 4.260 €


Hong Kong & Fiji Dana / Days: Od / From :

11 2.259 €

45


46 46

Specijalna interesovanja

Special Interests

Posebna interesovanja sa kojima ljudi kreću na putovanja su raznovrsna, od arhitekture, upoznavanja sa kulturama, istorijom, umjetnošću, preko sportskih aktivnosti i događaja, časova kulinarstva koje održavaju poznati šefovi kuhinja širom svijeta, putovanja privatnim avionima koji se mogu spustiti gdje avioni velikih aviokompanija ne mogu što pruža mogućnost pristupa nevjerovatnim mjestima izuzetno lako, do odmora gdje možete igrati golf na najljepšim terenima na svijetu. Bez obzira na to da li želite da istražite Kineske savremene znamenitosti, tradicionalni ples Balija, da igrate golf na spektakularnim golf terenima Novog Zelanda, upoznate domoroce, posmatrate ptice u Namibiji, krenete na arheološku ili fotografsku turu, letite balonom ili pratite konjske trke širom svijeta, nevjerovatnih mjesta je mnogo da uživate u vašem hobiju, istražujete, upoznate ljude koji imaju ista interesovanja i naučite mnogo.

Travel interest can vary, from seeing architecture, exploring art, culture, heritage sites to sports activities and sport events, from cooking lessons by the first class chefs in regions known worldwide for their cuisine, travelling by private jet which can land where the large airlines cannot and allowing to access the some of the highlights of our globe easily to golf vacation in the most beautiful golf courses on earth. Whether you want to experience and explore Chinas contemporary art attractions, Traditional Balinese dance, golfing in the stunning courses of New Zealand, meeting indigenous people, birding in Namibia, take unique archaeological, fishing and photography tour around the world, sailing, yachting, ballooning or have an authentic Polo Tour experience from Canada to Australia there are so many amazing places to enjoy in your passion, learn and explore.


47


Kulinarska tura - Mexico Culinary journey- Mexico

FIFA Svjetsko prvenstvo 2014 u Brazilu FIFA World Cup 2014 Brazil

Dana / Days: Od / From :

Dana / Days: Od / From :

48 48

8 1.650 €

12 3.220 €


Borneo – Fotografska tura / Borneo – Photography tour Dana / Days: Od / From :

12 2.380 €

49


50 50

Sezonski odmori

Seasonal holidays

Bez obzira da li tražite savršeno ski selo, avanturu na snijegu, zimski haski odmor u Finskom Laplandu ili želite da uživate u ljetu bilo kada u godini, proslavite Novu Godinu na tropskoj plaži ili budete svjedok spektakularnom novogodisnjem vatrometu u Sydney-ju, Hong Kongu ili Brazilu, proslavite Božićne praznike na nekoj od nevjerovatnih tura u kojima hvatate Polarnu svjetlost, Vaskrs u Grčkoj gdje je to zaista praznik godine čak i značajniji od Božića, ili u Španiji gdje se on proslavlja na zaista spektakularan način, oduševite se Japansim vrtovima u proljeće ili u jesen kada su obojeni nevjerovatnim bojama, mogućnosti je zaista mnogo koje bi savršeno zadovoljile vaše potrebe i interesovanja u bilo kom dijelu godine.

Whether you are seeking for ski village, snow adventures, winter husky holiday in Finnish Lapland or you want to get away and enjoy in summer whenever, celebrate New Year on tropical beach or be a part of unforgettable fireworks party in Australia, Hong Kong or Brazil, celebrate a Christmas on some of fabulous Northern Lights tours and cruises in Norway, enjoy Easter in Greece- the biggest holiday of the year, even more important than Christmas and in Spain where the Easter is celebrated in spectacular style, be amazed with Japanese gardens in spring and nature’s breathtaking palette colors in autumn there are a plenty of options which will perfectly suit you in each season.

Prema zahtjevu

Upon request


www.AYLIPlanet.com 51


e-mail: corporate@ayliplanet.com Tel: +382 67335002 Tel/Fax: +382 20656356 www.AYLIPlanet.com 52

ALYI Planet  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you