Page 1

Akcionarsko društvo za osiguranje Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Singidunum

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE Pravni položaj akcionarskog društva za osiguranje Akcionarsko društvo za osiguranje je pravno lice koje obavlja delatnost osiguranja imovine i lica radi sticanja dobiti.Osnivaju ga najmanje dva pravna,odnosno fizička lica. Akcionarsko društvo za osiguranje može obavljati poslove: -samo jedne ili više vrsta osiguranja u okviru iste grupe osiguranja,ili -samo reosiguranja. Što se tiče pravnog položaja akcionarskog društva za osiguranje,bitno je naglasiti da je društvo za osiguranje pravno lice koje obavlja delatnost osiguranja imovine i lica. Akcionarsko društvo posluje kao jedinstvena organizacija,sa izvornim pravnim subjektivitetom,koji stiče upisom u registar.Delovi akcionarskog društva su:direkcije, glavne filijale i filijale.Direkcije su delovi akcionarskog društva u okviru kojih se objedinjavaju pojedine funkcije akcionarskog društva.Glavna filijala je deo akcionarskog društva koji u pravnom prometu sa trećim licima ima ovlašćenja da u ime i za račun akcionarkog društva obavlja sve poslove iz delatnosti akcionarskog društva,izuzev poslova reosiguranja.Filijala je deo akcionarskog društva koji u pravnom prometu sa treći licima ima ovlašćenja da u ime i za račun akcionarskog društva obavlja poslove zaključenja i izvršenja ugovora o osiguranju. Osnivanje i registracija Postupak osnivanja društva za osiguranje je detaljno regulisan u Zakonu o osiguranju. Privredno društvo stiče svojstvo pravnog lica unošenjem podataka o tom društvu u Registar koji se vodi na način propisan zakonom kojim se uredjuje registracija privrednih subjekata. Registracija osnivanja privrednog društva,uključujući i društvo za osiguranje,ništavna je ako: 1.osnivački akt nije sastavljen u propisanoj formi,2.delatnosr društva nezakonita ili suprotna javnom interesu,3.osnivački akt ne sadrži podatke o poslovnom imenu društva, vrednosti i vrsti uloga svakog osnivača ili iznosa osnovnog kapitala koji je propisan zakonom ili podatke o delatnosti društva,4.minimalni iznos uloga nije uplaćen u skladu sa zakonom,5.ne postoji pravna i poslovna sposobnost svih osnivača,6.broj osnivača manji od broja utvrdjenog zakonom. Imovina i osnovni kapital Akcionari privrednog društva dužni sa da ulože svoje ugovorene uloge u imovinu društva u skladu za Zakonom o privrednim društvima,osnivačkim aktom,ugovorom ili drugim aktom društva.Na osnovu uloga akcionari stiču akcije u društvu. Akcionari koji ne izvrše obaveze u vezi sa osnivanjem privrednog društva ili daju netačne podatke o ulogu, odgovaraju društvu za prouzrokovanu štetu.Na izvršenje obaveze prema privrednom društvu u vezi sa ulogom u imovinu društva se odredbe Zakona o privrednim društvima i Zakona o obligacionim odnosima. Imovinu društva u smislu Zakona o privrednim društvima čini pravo svojine i druga prava koje društvo ima na ulozima ili je steklo poslovanjem.Osnovni kapital društva jeste razlika izmedju ukupne vrednosti imovine i ukupnih obaveza društva,donosno ukupna vrednost akcija u društvu. Sedište i poslovno ime Sedište društva za osiguranje jeste mesto iz koga se upravlja poslovima društva.Ono se odredjuje sa osnivačkim aktom i registruje se u skladu sa zakonm kojim se uredjuje registracija privrednih subjekata.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ----------

www.maturskiradovi.net


MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:

maturskiradovi.net@gmail.com

Akcionarsko društvo za osiguranje - seminarski  

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ---------- Akcionarsko društvo za osiguranje Vrsta: Seminarski |...

Advertisement