Page 1


Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία

Εκπόνηση Μελετών και ∆ιοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεµιναρίων για Εξαγωγικές Επιχειρήσεις και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Η ΜΚΟ «Εταιρία Ελληνο-Γαλλικής Φιλίας & Συνεργασίας» εκπονεί µελέτες (reports & policy papers) και διοργανώνει εκπαιδευτικά σεµινάρια για εξαγωγικές επιχειρήσεις και Μη κυβερνητικές Οργανώσεις. Οι συνεργάτες µας διαθέτουν πολύχρονη επαγγελµατική εµπειρία στο τοµέα της ανάλυσης επιχειρηµατικού ρίσκου. Συνεργαζόµαστε µε Ινστιτούτα Στρατηγικών Σπουδών στη Γαλλία και τη Τουρκία τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξειδίκευση προκειµένου να ανταποκριθούν στις αυξανόµενες ανάγκες της σύγχρονης εξαγωγικής και επενδυτικής δραστηριότητας τόσο στον εγγύς γεωγραφικό χώρο της Ελλάδος αλλά και σε περιοχές του πλανήτη µε ισχνή προς το παρόν Ελληνική επιχειρηµατική παρουσία.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική και γεω-οικονοµική ρευστότητα ο Έλληνας επιχειρηµατίας πρέπει να έχει άµεση και έγκυρη ενηµέρωση για το περιβάλλον (ξένο κράτος) όπου δραστηριοποιείται. Οι συνεργάτες µας, µε πολύχρονη εµπειρία στο χώρο της ανάλυσης / έρευνας και γνώστες των τοπικών γλωσσών, εκπονούν µελέτες (reports & policy papers) προκειµένου να αποκτήσετε γνώση της επί τόπου κατάστασης (situation on the ground) και να προετοιµάσετε τα επόµενα βήµατα σας. Οι µελέτες καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα παραγόντων οι οποίοι µπορούν να επηρεάσουν τις επαγγελµατικές προτεραιότητες όπως (πολιτική σταθερότητα, οργανωµένο έγκληµα, στρατηγικές εξαγορές επιχειρήσεων, τροµοκρατία, ένοπλες συγκρούσεις, ασφάλεια προσωπικού επιχείρησης κλπ)

Η µετεκπαίδευση a la carte έχει ως στόχο να προσφέρει σε ανώτερα / ανώτατα στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων µια ακριβή ανάλυση ενός συγκεκριµένου γεω-οικονοµικού χώρου, να υπογραµµίσει τις ιδιοµορφίες, τα ρίσκα και τις πιθανές εκθέσεις ενός εµπορικού ή επιχειρηµατικού βήµατος σε µία άγνωστη χώρα. Η οργάνωση των σεµιναρίων µπορεί να γίνει µε τη δηµιουργία µικρών οµάδων συµµετεχόντων (3-10 στελέχη επιχειρήσεων) και να λάβει εύκαµπτη (flexible) δοµή µε βάση τις ανάγκες της επιχείρησης. Η µετεκπαίδευση µπορεί να λάβει χώρα στην έδρα της επιχείρησης είτε σε προκαθορισµένο χώρο της Εταιρίας µας. Στόχος είναι ο επιχειρηµατίας να εµπλουτίσει τις γνώσεις του προτού επιχειρήσει να επενδύσει ή να συµµετάσχει σε διεθνείς διαγωνισµούς ανάληψης έργων ή παροχής υπηρεσιών.


Προσφέρουµε µετεκπαίδευση για στελέχη επιχειρήσεων που εκπατρίζονται προκειµένου να εργαστούν είτε σε θυγατρικές εταιρίες της επιχείρησης στο εξωτερικό, είτε στην ανάληψη εργολαβιών από τις µητρικές τους επιχειρήσεις σε ξένα κράτη (δηµόσια έργα κλπ). Οι συνεργάτες µας προσφέρουν µια ακριβή γεω-στρατηγική ανάλυση του Κράτους υποδοχής και της επί τόπου κατάστασης. Στόχος είναι η κατάλληλη εκπαίδευση των στελεχών προτού εγκατασταθούν µόνιµα στο τόπο εργασίας τους και η αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων λόγω διαφορετικού πολιτισµικού background στις χώρες υποδοχής τους. Στα σεµινάρια περιλαµβάνονται και µαθήµατα ιστορίας του κράτους υποδοχής.

Στο πλαίσιο ενός σεµιναρίου επιχείρησης (ηµερίδα, συµπόσιο κλπ), ένας συνεργάτης µας παρεµβαίνει προκειµένου να σχολιάσει – πληροφορήσει τους παρευρισκόµενους σε θέµατα διεθνών σχέσεων, τη γεωπολιτική και οικονοµική κατάσταση µίας γεωγραφικής περιοχής. Στόχος είναι να ενηµερωθεί ένα ευρύτερο κοινό (που δε γνωρίζει τα της περιοχής) προκειµένου να υπάρξει ένας διάλογος και ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο του σεµιναρίου.

Σηµείωση: Οι παραπάνω περιγραφές των υπηρεσιών µας µπορεί να λειτουργήσουν σε συνδυαστική µορφή. ∆ηλαδή, µία επιχείρηση µπορεί να επιθυµεί ταυτόχρονα την εκπόνηση µελέτης και την µετεκπαίδευση των στελεχών της. Πρέπει να γίνει σαφές ότι η όποια παροχή υπηρεσιών προϋποθέτει ένα δεδοµένο διάστηµα προετοιµασίας (1-6 εβδοµάδες) προκειµένου οι συνεργάτες µας να ανταποκριθούν στις ανάγκες σας.

Aστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Εκπόνηση Μελετών και ∆ιοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεµιναρίων για Εξαγωγικές Επιχειρήσεις και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Αθηνάς 13, 12351, Αιγάλεω, Ελλάς Rue Janicot Βat C3, 13300, Salon de Provence, France Τηλ.: 210-5610728, Φαξ.: 210-5621093 Tηλ.:0033490539717


ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

Editorial…………………………..…………………………………………………3 Bαλκάνια………………………………………………………………….……….4-6 Φάκελος: Ρουµανία……………………………………………………………..8-10 Αποκλειστική Συνέντευξη…………………....……………………….………11-12 Μαύρη Θάλασσα……………………………………………………………….13-15 Καύκασος …..…………………………………………………………………. 16-18 Κεντρική Ασία. ………………………………………………………….……..19-20 Βόρεια Αφρική …………………………………………………………………….22 Μέση Ανατολή…………………………………………………………………..23-26 Επιµελητήρια……………………………………………………………………….27 ∆ιπλωµατία & Εξαγωγές Μηνιαία Ηλεκτρονική Επιθεώρηση – ∆ιανέµεται ∆ωρεάν

Ιδιοκτησία : Εταιρία Ελληνο-Γαλλικής Φιλίας και Συνεργασίας (Aστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία) Εκδότης: Πικραµένος Κώστας ∆ιεύθυνση: Αθηνάς 13, 12351, Αιγάλεω, Αθήνα Rue Janicot, Salon de Provence, 13300, France Επικοινωνία: Tηλ.:0033490539717, Φαξ: 0033490533397 Επιστολές: kpikramenos@yahoo.gr

ETAIΡΙΑ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΦΙΛΙΑΣ - Αll rights reserved 2009-2011


του Κώστα Πικραµένου

Αγαπητοί Αναγνώστες,

Είναι αλήθεια ότι ο εξαγωγικός κλάδος (στην Ελλάδα) χαρακτηρίζεται από τη γνωστή θεσµική αρτηριοσκλήρωση που παρουσιάζει ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας. Συγκεκριµένα, ο κρατικός Οργανισµός Προώθησης Εξαγωγών περιορίζεται ΜΟΝΟ στη διοργάνωση επιχειρηµατικών αποστολών στο εξωτερικό όπου η όποια πληροφόρηση των επιχειρηµατιών προέρχεται από τα αναποτελεσµατικά (σε εποχή παγκοσµιοποίησης) γραφεία ΟΕΥ των κατά τόπους Πρεσβειών (∆ιαβάστε συνέντευξη κ. Σακελλαρίδη σελ. 11) Την ίδια στιγµή ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εξαγωγέων δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο των Ελλήνων εξαγωγέων καθώς µόνο οι µισές επιχειρήσεις είναι µέλη του εκ των οποίων πολλές δε πληρώνουν ούτε τις ετήσιες συνδροµές τους… ! Την ίδια στιγµή η Γενική Γραµµατεία ∆ΟΣ (του ΥΠΕΞ) περιορίζεται στην συλλογή δελτίων από τα κατά τόπους γραφεία ΟΕΥ χωρίς να ασκεί ουσιαστική Οικονοµική ∆ιπλωµατία. Στη γειτονική (και σοβαρή) Τουρκία, υπάρχει όχι µόνο Υφυπουργός ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων (του ΥΠΕΞ) αλλά και Υπουργός Εξωτερικού Εµπορίου (ανεξάρτητος από το ΥΠΕΞ) καθώς επίσης και το DEIK (από το 1988), το οποίο λειτουργεί ως οµπρέλα των διµερών εµπορικών επιµελητηρίων. Η Τουρκική Οικονοµική ∆ιπλωµατία παρουσιάζεται προς τα έξω ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ χωρίς γραφικότητες ελληνικού τύπου: Πρόσφατα ιδρύθηκε Ελληνο-Τουρκικό Εµπορικό Επιµελητήριο Βορείου Ελλάδος, τη στιγµή που υπάρχει Ελληνο-Τουρκικό Εµπορικό Επιµελητήριο. Με άλλα λόγια ο καθένας φτιάχνει το δικό του σωµατείο και νοµίζει ότι έτσι θα τον πάρουν στα σοβαρά οι ξένοι…!!!

Στο διπλωµατικό πεδίο, η νέα κυβέρνηση φοβάται να πει ξεκάθαρα ότι δε θέλει να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία για την άρνηση της να εφαρµόσει το Πρωτόκολλο της Άγκυρας αναφορικά µε την Κύπρο. Ο «οδικός χάρτης» αποτελεί ένα αστείο το οποίο έχει ξεκινήσει το 1999 και συνεχίζει παρά τις δεκάδες (πάνω από 50) συναντήσεις διπλωµατών Ελλάδος – Τουρκίας για τα θέµατα του Αιγαίου. Η αναγνώριση της Τ∆ΒΚ έρχεται αργά αλλά νοµοτελειακά και στην Ελλάδα συζητάµε ακόµα για τον όρο «Βόρεια Μακεδονία»…Θα έρθει η ώρα που µετά τη κατάθεση στεφάνου στο µαυσωλείου του Κεµάλ Ατατούρκ, θα καταθέτουµε στεφάνι και στο άγαλµα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Σκόπια…

Η Ελλάδα ποτέ δε πεθαίνει…

Καλή ανάγνωση!


Εεδδ Β((πη

Η Τουρκία επιστρέφει στα ∆υτικά Βαλκάνια Τα Βαλκάνια, τα οποία υπήρξαν µία από τις πιο τραγικές περιοχές στην Ευρωπαϊκή ιστορία, έγιναν σηµείο αναφοράς πολλών αιµατηρών συγκρούσεων από το 19ο αιώνα και έπειτα. Πρόσφατα οι Τούρκοι έκαναν την «επιστροφή» τους στη περιοχή. Πολλοί αναλυτές µεταφράζουν αυτή την επιστροφή ως επαφή µε τα αδέλφια τους (λόγω θρησκείας και εθνότητας). Η επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου Abdullah Gul στη Σερβία στις 25 Οκτωβρίου κατέδειξε πόσο περιορισµένη και τεχνητή είναι η ερµηνεία αυτή.

Η επίσκεψη στη Σερβία, κατά τη διάρκεια της οποίας αρκετοί υπουργοί, βουλευτές και γραφειοκράτες συνόδευσαν τον Τούρκο Πρόεδρο έδειξε πόσο µελετηµένο είναι το Βαλκανικό άνοιγµα της Τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Είναι ενδεικτικό ότι ο Σέρβος Πρόεδρος πριν τη τελετή προς τιµή του Τούρκου Προέδρου Abdullah Gul δήλωσε «Έχω φιλοξενήσει πολλούς προσκεκληµένους κατά τη διάρκεια της 7χρονης Προεδρίας µου. Είναι η πρώτη φορά που υποδέχοµαι τόσο πολύ κόσµο. Αυτό δείχνει τη σηµασία που δείχνει η Τουρκία προς τη Σερβία».

Η θρησκεία, η κουλτούρα και τα οικονοµικά συµφέροντα λειτούργησαν ως η βάση για εντάσεις και συγκρούσεις κατά το 19ο και 20ο αιώνα. Τα ίδια όµως στοιχεία µπορούν να λειτουργήσουν ως βάση για ειρήνη και σταθερότητα κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα. Αυτό διαφαίνεται από τα λόγια του Προέδρου Tadic. ” Ως αποτέλεσµα της µακράς φιλίας µου µε το Τούρκο Πρόεδρο Abdullah Gu, η Τουρκία και η Σερβία έχουν γίνει στρατηγικοί εταίροι που κατοχυρώνουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη περιοχή. Τα Βαλκάνια δεν µπορούν να αναλυθούν χωρίς το παράγοντα Τουρκία. Αν η Τουρκία δει τη Σερβία ως το πιο σηµαντικό της εταίρο στα Βαλκάνια θα µπορέσουµε να δούµε ειρήνη και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια».

Η απάντηση του Τούρκου Προέδρου Abdullah Gul ήταν ότι “αυτό που η Τουρκία προτείνει στις εθνικές και θρησκευτικές µειονότητες που βρίσκονται στα Βαλκανικά κράτη είναι να διατηρήσουν τις ιδιαιτερότητες τους ενώ παράλληλα να λειτουργήσουν ως πολίτες των κρατών αυτών προωθώντας την ειρήνη, την ευηµερία και τη σταθερότητα στις χώρες όπου βρίσκονται. Τρόπον τινά, θα καταφέρετε να γίνεται γέφυρα µεταξύ του κράτοςυ καταγωγής σας και του κράτους εγκατάστασης σας. Αυτή η προσέγγιση ξεκαθαρίζει ότι η Τουρκία ασκεί τη δύναµη της όχι µε τη βία αλλά µε τη διπλωµατία και αξιοποιεί την δυναµική ενσωµάτωσης που εµπεριέχουν οι έννοιες κουλτούρα, θρησκεία και εθνότητα.

Η σχέση φιλίας µεταξύ Τουρκίας και Σερβίας αποδίδει αποτελέσµατα και στον οικονοµικό τοµέα. Αυτό έχει γίνει πλέον εµφανές κατά τη διάρκεια της Τουρκο-Σερβικής Οικονοµικής ∆ιάσκεψης. Ο αναπτυξιακός οργανισµός TIKA (Turkish International Cooperation and Development Agency), ο οποίος αποτελεί εργαλείο επιρροής της Τουρκίας έχει προετοιµάσει το πεδίο για την εγκαθίδρυση µίας βιοµηχανικής ζώνης στη περιοχή Sanjak της Σερβίας. Ο Σέρβος Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι έδωσε το έργο της κατασκευής ενός αυτοκινητόδροµου, 2 αεροδροµίων και τουριστικών υποδοµών σε Τουρκικές επιχειρήσεις. Παράλληλα η Τουρκία έχει γίνει µετά τη Ρωσία ο δεύτερος σηµαντικότερος εµπορικός εταίρος. Ανακοινώθηκε δε ότι οι Τούρκοι επιχειρηµατίες θα µπορούν να ταξιδέψουν στη Σερβία χωρίς VISA.


- Σκόπια: Αλλαγή ονόµατος µόνο µε δηµοψήµισµα! - Κροατία: Παραίτηση Υπουργού Οικονοµίας - Τουρκία: ΌΧΙ Ερντογάν σε πρόωρες εκλογές (πηγή: SETimes, Balkannews, Novosti, Zaman)

Ο Πρωθυπουργός Νικόλα Γκρουέφσκι δήλωσε την ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αλλάξει το όνοµά της χωρίς δηµοψήφισµα. Συναντήθηκε άτυπα µε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Γιώργο Παπανδρέου, στο περιθώριο συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις Βρυξέλες. Σε συνέντευξη στο πρακτορείο ειδήσεων ΜΙΑ, ο Γκρουέφσκι τόνισε ότι η κυβέρνησή του στηρίζει την ιδέα δηµοψηφίσµατος, αν και κάποιοι ανώτεροι αξιωµατούχοι της ΕΕ -συµπεριλαµβανοµένου του αρχηγού εξωτερικής πολιτικής Χαβιέ Σολάνα -- το έχουν απορρίψει. Ο Γκρουέφσκι τόνισε ότι χωρίς το δηµοψήφισµα, δεν υπάρχει πιθανότητα επίλυσης της µακροχρόνιας διαφωνίας µε τη γειτονική Ελλάδα.

Ο Πρωθυπουργός της πΓ∆Μ Νικόλα Γκρουέφσκι δεσµεύθηκε ότι η χώρα του θα συνεχίσει µε τις µεταρρυθµίσεις που απαιτούνται για να προσεγγίσει την ΕΕ και θα συνεχίσει να προσπαθεί να επιλύσει τη µακροχρόνια διαφωνία ονόµατος µε την Ελλάδα. Σε κοινή συνέντευξή Τύπου µε τον αρχηγό εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Χαβιέ Σολάνα στις Βρυξέλλες, ο Γκρουέφσκι δήλωσε ότι η πΓ∆Μ ήταν ικανοποιηµένη από την πρόσφατη θετική έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα προσπαθήσει να επιλύσει τις αδυναµίες που αναφέρονται στο έγγραφο. Ο Σολάνα τόνισε ότι η ΕΕ επιθυµεί διευθέτηση του ζητήµατος του ονόµατος το συντοµότερο δυνατόν. ΠΓ∆Μ και Κοσσυφοπέδιο θέσπισαν επίσηµα διπλωµατικές σχέσεις σε επίπεδο πρεσβειών. Η κίνηση ανοίγει το δρόµο για υπογραφή και επικύρωση συµφωνιών που είχαν αναβληθεί λόγω έλλειψης επίσηµων δεσµών. Σε έγγραφο που υπεγράφη από τους αντίστοιχους υπουργούς Εξωτερικών, οι δυο χώρες δεσµεύτηκαν να ενισχύσουν τις φιλικές σχέσεις.

από τη

Έπειτα από βδοµάδες ισχυρών επικρίσεων από τον κόσµο και την κοινοβουλευτική αντιπολίτευση, ο Νταµίρ Πολάντσεκ, αντιπρόεδρος της Κροατικής κυβέρνησης και υπουργός Οικονοµίας, παραιτήθηκε. "Φεύγω καθώς δεν επιθυµώ να πλήξω το έργο της κυβέρνησης αυτής και τον κυβερνώντα συνασπισµό. ∆εν επιθυµώ να αναγκάσω την Πρωθυπουργό Γιαντράνκα Κοσόρ να αποφασίσει εάν θα µε έχει στην οµάδα της ή όχι", ανέφερε ο Πολάντσεκ σε δηµοσιογράφους.

Το κοινοβούλιο αναµένεται να ψηφίσει πρόταση για άρση της ασυλίας του πρώην υπουργού Άµυνας Μπέρισλαβ Ρόντσεβιτς, ως νοµοθέτης του κυβερνώντος κόµµατος Κροατική ∆ηµοκρατική Ένωση (HDZ). Η επιτροπή του κοινοβουλίου για ζητήµατα εντολής πραγµατοποίησε την πρόταση, ανοίγοντας το δρόµο για ποινικές διώξεις εναντίον του Ρόντσεβιτς. Οι εισαγγελείς επιθυµούν άρση της ασυλίας του σχετικά µε συµφωνία προµηθειών στρατιωτικών φορτηγών το 2004. Αναφέρουν ότι η σύµβαση κόστισε στο κράτος εκατοµµύρια κούνας.

∆ικαστής περιφερειακού δικαστηρίου διέταξε τη σύλληψη επτά πρώην Κροατών στρατιωτών για ένα µήνα. Όλοι είναι ύποπτοι για διάπραξη εγκληµάτων πολέµου εναντίον πέντε Σέρβων στρατιωτών το 1995. Τα εγκλήµατα φέρεται να έλαβαν χώρα σε βοσνιακά εδάφη κατά τη λήψη της σύγκρουσης του 1992-1995 στη χώρα.

Ο Πρόεδρος Αµπντουλάχ Γκιούλ δήλωσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να επικρίνει το Ισραήλ εάν κάνει "σφάλµατα". "Η Τουρκία αποτελεί µια από τις λίγες χώρες του κόσµου µε καλές σχέσεις τόσο µε το Ισραήλ όσο και µε τον Αραβικό κόσµο", δήλωσε ο Γκιούλ σε συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση TRT. "Ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να υψώσει τη φωνή της σε λάθη, εάν γίνουν. ∆εν πρέπει να πιστεύουν ότι η Τουρκία θα µείνει σιωπηλή", δήλωσε ο Γκιούλ.

Ο Πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέκλεισε το ενδεχόµενο διενέργειας κοινοβουλευτικών εκλογών πριν από αυτές που έχουν προγραµµατιστεί για το 2011. "Από τούδε, οι εκλογές θα διενεργούνται σε καθορισµένες ηµεροµηνίες, µε πιθανή απόκλιση ένα µε δυο µήνες," δήλωσε ο Ερντογάν σε δηµοσιογράφους στην Ιστανµπούλ, αποκρινόµενος σε δηµοσιεύµατα ΜΜΕ τα οποία ανέφεραν ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να διενεργήσει εκλογές ένα χρόνο νωρίτερα. Αναλυτές ανέφεραν ότι αποτελεί ενδεχόµενο, δεδοµένης της αναµενόµενης οικονοµικής ανάπτυξης το επόµενο έτος. Το δεξιό Κόµµα Μητέρα Πατρίδα (ΑΝΑΡ) και το ∆ηµοκρατικό Κόµµα (DP) αποφάσισαν σε συνέδριο να συγχωνευτούν σε ένα πολιτικό µπλοκ. Το ΑΝΑΡ, το οποίο ιδρύθηκε το 1983 από τον Τουρκούτ Οζάλ, θα γίνει DP, το οποίο είχε αρχικά συσταθεί το ίδιο έτος από τον Σουλεϊµάν Ντεµιρέλ υπό το όνοµα Ντογκρού Γιόλ, ή Κόµµα του Ορθού ∆ρόµου.


(πηγή SETimes, Balkannews, Novosti, Zaman) - Aλβανία: Καίριο ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών Ρουµανία: Νέες στρατιωτικές βάσεις για τις ΗΠΑ Σερβία: Επίσκεψη Γκιούλ στη Σερβία

Η EUROPOL αναφέρει ότι εγκληµατικές οργανώσεις που ηγούνται Αλβανοί δυσκολεύουν Ευρωπαϊκούς οργανισµούς µέσω διακίνησης ναρκωτικών. Στην ετήσια έκθεσή της που δηµοσιεύθηκε η Ευρωπαϊκή αστυνοµία ανέφερε ότι η Αλβανία θεωρείται πως διαδραµατίζει καίριο ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών και διατηρεί ισχυρές σχέσεις µε το Κοσσυφοπέδιο και την Ιταλία για διακίνηση ανθρώπων, ηρωίνης και µαριχουάνας.

Αλβανία και Βοσνία και Ερζεγοβίνη (Β-Ε) έλαβαν νέα ώθηση στη διαδικασία απελευθέρωσης των βίζα, όταν επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) υιοθέτησε τροποποίηση την Τρίτη η οποία προσθέτει τις δυο χώρες στη λεγόµενη "λευκή λίστα Σένγκεν". Επίσηµα, στο επόµενο κύµα απελευθέρωσης, το οποίο αναµένεται να λάβει ισχύ τον Ιανουάριο, αναµένονται µόνο Σερβία, πΓ∆Μ και Μαυροβούνιο. "Η Επιτροπή Αστικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ αναφέρει ότι η τροποποίησή της θα τεθεί σε ισχύ µόνο όταν τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Συµβούλιο της ΕΕ δουν πρόοδο από την Αλβανία και τη Β-Ε στην εκπλήρωση των κριτηρίων.

Η Τουρκία κατήργησε τέλος 10 ευρώ ανά βίζα για τους Αλβανούς πολίτες, έπειτα από συµφωνία µεταξύ των αντίστοιχων υπουργών Εξωτερικών στα Τίρανα. "Αποφασίσαµε να καταργήσουµε το τέλος βίζα για τους Αλβανούς, ως δώρο", ανέφερε ο ανώτερος διπλωµάτης της Τουρκίας Αχµέτ Νταβούτογκλου. Ο Αλβανός οµόλογός του, Ιλίρ Μέτα, δήλωσε ότι η κατάργηση του τέλους δίνει τέλος "σε ένα ψυχολογικό εµπόδιο".

Κοινοβουλευτικές επιτροπές ξεκίνησαν ακροαµατικές διαδικασίες για τους υποψήφιους του νέου υπουργικού συµβουλίου που προτάθηκαν από τον Πρωθυπουργό Λούτσιαν Κροϊτόρου. Έξι από τους προτεινόµενους υπουργούς έχουν συζητηθεί, ωστόσο θετικές ψήφους έλαβαν µόνο δύο. Ο Βασίλε Μπλάγκα, υποψήφιος να παραµείνει στο αξίωµα του υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης, κέρδισε έγκριση λαµβάνοντας στήριξη από τη ∆ηµοκρατική Συµµαχία των Ούγγρων. Ο Μπλάγκα είναι στενός φίλος του Προέδρου Τραϊάν Μπασέσκου και επιβλέπει την εκστρατεία επανεκλογής του. Ο διπλωµάτης καριέρας Μπογκντάν Αουρέσκου εγκρίθηκε για το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Το Πεντάγωνο θα δαπανήσει πάνω από 100 εκατ. δολάρια για να κατασκευάσει δυο νέες στρατιωτικές βάσεις σε Βουλγαρία και Ρουµανία, καθώς η κυβέρνηση του Προέδρου Μπαράκ Οµπάµα απέρριψε πρόσφατα σχέδια για κατασκευή πυραυλικής ασπίδας στην Ανατολική Ευρώπη, σύµφωνα µε δηµοσίευµα της ηλεκτρονικής εφηµερίδας Stars and Stripes. Ο συνταγµατάρχης Γκάρι Ρας, διοικητής της Κοινής Τακτικής ∆ύναµης Ανατολής, ανέφερε ότι οι βάσεις στη Ρουµανία και στη Βουλγαρία αποτελούν απόδειξη της ισχυρής δέσµευσης των ΗΠΑ στην Ανατολική Ευρώπη.

Περίπου 500 αγρότες διαδήλωσαν έξω από το κτίριο της προεδρίας στο Βουκουρέστι, απαιτώντας τις επιδοτήσεις που τους είχαν υποσχεθεί. Υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει πληρώσει επιδότηση 10 ευρώ ανά πρόβατο ή κατσίκα.

Η αστυνοµία συνέλαβε τον Ράντισαβ Ρόντιτς, ιδιοκτήτη της εφηµερίδας Glas Jabnosti του Βελιγραδίου και της εφηµερίδας µικρού µεγέθους Kurir, καθώς επίσης τον Σλαβολιούµπ Κατσάρεβιτς, αρχισυντάκτη της Glas Javnosti από το 1999 έως το 2004. Σε δήλωση, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι είναι ύποπτοι για κατάχρηση των θέσεών τους για προσωπικό όφελος. Ωστόσο, οι επιτροπές συντακτών των εφηµερίδων τους υποστηρίζουν ότι οι συλλήψεις έχουν υποκινηθεί πολιτικά και σχετίζονται µε επικριτικά άρθρα αναφορικά µε υποθέσεις διαφθοράς.

Τούρκος Πρόεδρος Αµπντουλάχ Γκιούλ ολοκλήρωσε διήµερη επίσκεψη στη Σερβία κατά τη διάρκεια της οποίας υπεγράφησαν αρκετές οικονοµικές συµφωνίες. Ο Γκιούλ ανέφερε ότι οι τουρκικές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη Σερβία, ιδιαίτερα στις υποδοµές, δεδοµένης της ιδανικής θέσης της Σερβίας στα Βαλκάνια. Οι διµερείς δεσµοί είναι ισχυροί, διαβεβαίωσε το Σέρβο οµόλογό του Μπόρις Τάντιτς. "Αν και [Σερβία και Τουρκία] δεν έχουµε κοινά σύνορα, ζούµε ως καλοί γείτονες", δήλωσε ο Γκιούλ. Η αστυνοµία συνέλαβε αρκετές εκατοντάδες σε πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα, στο πλαίσιο επιχείρησης κατά των ναρκωτικών. Στην επιχείρηση σκούπα, µε κωδικό όνοµα Μοράβα, συµµετείχαν περίπου 2.000 αστυνοµικοί. Ξεκίνησε ταυτόχρονα στις 6 π.µ., µε στόχο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιείται κυρίως σε σχολεία.


.

Στα επίπεδα των 3 δισ. ευρώ έφτασαν οι ελληνικές επενδύσεις στη Ρουµανία, κατατάσσοντας τη χώρα µας στην 4η θέση µεταξύ των µεγαλύτερων ξένων χωρών-επενδυτών. Σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα δεδοµένα στο ποσό των 3 δισ. ευρώ έχουν περιληφθεί και κεφάλαια, τα οποία οι ελληνικές µητρικές εταιρείες επένδυσαν στη Ρουµανία, µέσω θυγατρικών τους στην Κύπρο, την Ολλανδία, το Λουξεµβούργο κ.α. Το φάσµα των κλάδων της ρουµανικής οικονοµίας, οι οποίοι έχουν απορροφήσει ελληνικά επενδυτικά κεφάλαια είναι ευρύτατο. Η ποσοστιαία κατανοµή των ελληνικών επενδύσεων είναι κατά κλάδους η ακόλουθη: α) Υπηρεσίες 31,4% (τηλεπικοινωνίες, τράπεζες κ.λπ.), β) Βιοµηχανία 27,7% ( Τρόφιµα-ποτά, κλωστοϋφαντουργία, εξόρυξη µεταλλευµάτων), γ) Χονδρεµπόριο 23,3%, δ) Κατασκευές 7,5%, ε) Γεωργία 4,2% και ζ) Λιανεµπόριο 3,5%. Εντυπωσιακή είναι η παρουσία των ελληνικών τραπεζών στη Ρουµανία, όπου δραστηριοποιούνται 7 χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µε 300 υποκαταστήµατα, ενώ απασχολούν πάνω από 6.000 άτοµα. Οι µεγαλύτερες ελληνικές επενδύσεις στη Ρουµανία είναι εκείνες του ΟΤΕ (ο οποίος κατέχει το 54% της Romtelecom) και της CosmΟΤΕ. Ωστόσο σύµφωνα µε στοιχεία, που έδωσε στη δηµοσιότητα το Εθνικό Γραφείο Εγγραφής Εµπορικών Εταιρειών της Ρουµανίας, τα ελληνικά επενδυµένα κεφάλαια (σωρευτικό σύνολο από το 1991 µέχρι και τις 31.08.2007) µε βάση το κατατεθειµένο ονοµαστικό κεφάλαιο ήταν µόλις 592,6 εκατοµµύρια ευρώ. Όµως σε αυτό το µέγεθος δεν λαµβάνονται υπόψη οι επανεπενδύσεις, αλλά ούτε και τα κεφάλαια θυγατρικών, που κατευθύνονται στη Ρουµανία, µέσω ξένων χωρών. Στο εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα οι ρουµανικές εταιρείες µε συµµετοχή αλλοδαπών έφτασαν τις 142.564, από τις οποίες οι 3.921 είναι ελληνικών συµφερόντων.

Επενδύσεις Την ίδια στιγµή σύµφωνα µε άλλα δεδοµένα, τα οποία προέρχονται από την Κεντρική Τράπεζα της Ρουµανίας, η Ελλάδα κατείχε στις 31.12.2005 επενδύσεις ύψους 1,82 δισ. ευρώ και βρισκόταν στην 4η θέση µετά την Ολλανδία (4,2 δισ. ευρώ), την Αυστρία ( 3,37 δισ. ευρώ) και τη Γερµανία (2,33 δισ. ευρώ). Σύµφωνα µε την ίδια πηγή ένα χρόνο πριν, δηλαδή στις 31.12.2004 , η Ελλάδα είχε επενδύσεις ύψους 1,23 δισ. ευρώ και κατατασσόταν στην 6η θέση µε τους µεγαλύτερους επενδυτές. Κραταιά είναι η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου και στη Ρουµανία, όπου δραστηριοποιούνται περίπου 50 εταιρίες ελληνικών συµφερόντων στον τοµέα των κατασκευών και των µελετών και άλλες 18 στις αγοροπωλησίες ακινήτων, ενώ 7 ελληνικές τράπεζες χρηµατοδοτούν επενδύσεις real estate και χορηγούν στεγαστικά δάνεια σε ιδιώτες στη χώρα.

Σηµαντικότερες Ελληνικές Επενδύσεις στη Ρουµανία No

Company Name

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Company Name

Amount

ΕΛΛΑ∆Α

(mil. Euro)

Contact person

1

ROMTELECOM

Ο.Τ.Ε.

761

JAMES HUBLEY

2

HELLENIC BOTTLING CO. 3E O.T.E.

317.3

SACRE ALEXIS

3

COCA COLA HBC ROMANIA COSMOROM

165

SPIROPOULOS SPIROS,

4

MOARA LOULIS SA

LOULIS GROUP

80

LOULIS KONSTANTINOS,

5

ALPHA BANK ROMANIA

41.96

IOANNOU ELEFTHERIOS)

6

NATIONAL BANK OF GREECE INTRACOM

41.63

ΚARALEKAS EVANGELOS

7

NATIONAL BANK OF GREECE INTRAROM S.A.

38.8

SOKRATIS KOKALIS

8 9 10

DELTA ROMANIA SA ICME ECAB SA BANC POST

DELTA VIOCHALCO EFG EURObank

38.44 30 29.3

GIANNAKOPOULOS SAPOUNTZIS PETCULESCU

11

CHIPITA ROMANIA

CHIPITA INT'L

28

SIMITSIS PANAGIOTIS

12

DOLPHIN SA

27.4

MALLIDEROS TH. ,

13

PIRAEUS BANK

PIRAEUS BANK

23

ODOBESCU EMANUEL

14

EMPORIKI BANKROMANIA SA

COMMERCIAL BANK OF GREECE

17.8

SOFIANOS STELYANOS

15

EGNATIA BANK ROMANIA

EGΝΑTIA BANK SA

17.57

STRATOPOULOS MARINOS

16

SOMETRA SA

15.69

MANAKANATAS GEORGI

17 18

ALUMIL-ROM ALEXANDRION

MYTILINEOS HOLDING ALUMIL

15 15

SOTIRIOU MICHALIS NAWAF SALAMEH


Πρώτη Επενδύτρια χώρα η Ελλάδα στη Ρουµανία µε «οδηγό» τον ΟΤΕ (…των Γερµανών) Στη Ρουµανία, οι 20 µεγαλύτερες ελληνικές επενδύσεις υπολογίζονται σε λίγο λιγότερο από 2 δισ. $. Επίσης, επισηµαίνουµε ότι η Ρουµανία κατά τη διάρκεια των ετών µετάβασης (1989-2003) έλαβε περισσότερα από 10 δισεκατοµµύρια US$ ως συσσωρευµένο απόθεµα ΞΑΕ. Οι ελληνικές εγγεγραµµένες επιχειρήσεις στη Ρουµανία είναι 2.555 και οι κυπριακές εγγεγραµµένες επιχειρήσεις είναι 1.144. Εντούτοις, λιγότερες από το 1/3 είναι ενεργές.

..

ΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή 2007-2009

Ρουµανικές Εισαγωγές 2007-2009

Ρουµανικό ΑΕΠ

2005-2009

Ρουµανικές Εξαγωγές 2007-2009

Έλλειµα Τρέχουσων Πληρωµών


H οικονοµία της Ρουµανίας προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 8% το 2009 µετά από µία ανάπτυξη 7.1% το 2008. Για το 2010 η ανάπτυξη προβλέπεται να είναι 1%. Μετά από συνεχή έτη ισχυρής ανάπτυξης, η Ρουµανία δοκιµάζει αυτήν την περίοδο µια σηµαντική οικονοµική επιβράδυνση, εξ αιτίας των µειωµένων εξαγωγών και των µειωµένων δραστηριοτήτων στο κατασκευαστικό τοµέα. Οι κύριοι προορισµοί Ρουµανικών εισαγωγών και εξαγωγών είναι κράτη-µέλη της Ε.Ε. Περίπου 58.65 % των συνολικών Ρουµανικών εξαγωγών απορροφήθηκαν από την Ε.Ε το 2006. Ο καλύτερος πελάτης είναι η Ιταλία (17.94 % συνολικών εξαγωγών) , ακολουθεί η Γερµανία (15.71 % συνολικών εξαγωγών) και η Γαλλία (7.5 % συνολικών εξαγωγών). Η Ισπανία κατέχει µόλις την 6η θέση µετά την Αγγλία, την Ολλανδία και την Αυστρία. Βασικός πελάτης της Ρουµανίας (στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης) παραµένει η Ουγγαρία (5% συνολικών εξαγωγών) ενώ ακολουθεί η Βουλγαρία και η Πολωνία. Μία ανερχόµενη αγορά για τις Ρουµανικές εξαγωγές είναι η Τουρκία. Οι υπερατλαντικές ∆υτικές χώρες (Αυστραλία, Καναδάς και ΗΠΑ) απορροφούν ένα µικρό ποσοστό των εξαγωγών. Αυτές οι εξελίξεις αποτελούν ένα πρώτο αποτέλεσµα αλλαγών στην εξαγωγική πολιτική της Ρουµανίας. Το 1992 η Ρουµανία εντάχτηκε στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερου Εµπορίου. Το 1993 η Ρουµανία υπέγραψε συµφωνία Σύνδεσης µε την Ε.Ε και την επικύρωσε το 1995. Τον ίδιο χρόνο (1995), η Ρουµανία υπέγραψε τη συµφωνία για το Γύρο της Ουρουγουάης του ΠΟΕ και το 1997 η Ρουµανία εντάχτηκε στη CEFTA. Ενώ η Συµφωνία Σύνδεσης µε την Ε.Ε είχε άµεση και θετική επίπτωση στις εξαγωγές, οι επιπτώσεις της CEFTA θεωρούνται µέτριες.

Εµπορικό Ισοζύγιο 1991-2006

Η δοµή των Ρουµανικών Εισαγωγών

Συνολικές Εξαγωγές 1991-2006

Μερίδια Εξαγωγών 1991-2006


-Πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν έχετε επισηµάνει καθαρή πτώση των εξαγωγών και κρούσατε το καµπανάκι του κινδύνου. Πόσο επηρεάζει την αρνητική αυτή εικόνα η κατάσταση µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις στα λιµάνια; Έχει συµπληρωθεί ένας χρόνος από τότε που ξέσπασε η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση και οι Έλληνες εξαγωγείς έχουν πληρώσει ήδη βαρύ τίµηµα. Τα στοιχεία για το οκτάµηνο του 2009 αποδεικνύουν του λόγου το αληθές, καθώς καταγράφουν µείωση των εξαγωγών κατά 18%, σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ένα ακόµη αρνητικό στοιχεία είναι το γεγονός ότι –όταν άλλες οικονοµίες δείχνουν να αναθερµαίνονται από την ύφεση, στηριζόµενες στην εξωστρέφειά τους- η ελληνική οικονοµία έχει να αντιµετωπίσει πρόσθετα εµπόδια, όπως για παράδειγµα την κατάσταση στο µεγαλύτερο λιµάνι της χώρας. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εξαγωγέων, όπως και στο παρελθόν, εξέφρασε έγκαιρα τις έντονες ανησυχίες του, τονίζοντας ότι ειδικά για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, το κόστος των συνεχιζόµενων απεργιακών κινητοποιήσεων θα είναι πολλαπλό, εάν λάβουµε υπόψη µας την αδυναµία παραλαβής πρώτων και βοηθητικών υλών για την παραγωγή των προς εξαγωγή προϊόντων, το αυξηµένο κόστος µεταφοράς, την αδυναµία αποστολής αυτών στους πελάτες του εξωτερικού, την απώλεια ξένων πελατών και αγορών, οι οποίες είναι δύσκολο να ξανακερδηθούν. Θέλουµε να πιστεύουµε ότι οι καλές προθέσεις και προσπάθειες της νέας Κυβέρνησης, µε στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων θα βρουν την ανάλογη ανταπόκριση, ώστε να οδηγηθούµε σύντοµα σε µια οριστική λύση του µεγάλου αυτού προβλήµατος που ταλανίζει επί δύο σχεδόν χρόνια το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων, µε απρόβλεπτες συνέπειες για την εθνική οικονοµία.

-Πώς αξιολογείται την Ελληνική Οικονοµική ∆ιπλωµατία; Λειτουργεί αποτελεσµατικά; Τι πρέπει να αλλάξει; Σε εκτελεστικό επίπεδο οι φορείς και τα όργανα της Οικονοµικής ∆ιπλωµατίας επιχειρούν να φέρουν εις πέρας τη δύσκολη αποστολή τους µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, µε συχνά περιορισµένα µέσα σε ανθρώπινο δυναµικό και υλικοτεχνική υποδοµή. Πάντα λέω όµως ότι «εχθρός του καλού είναι το καλύτερο». Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι να κατευθυνθούµε συνολικά σε νέο αναπτυξιακό µοντέλο της οικονοµίας, µε κυρίαρχο στόχο την εξωστρέφειά της και τη στήριξη της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας. Στην προσπάθεια αυτή η Ελληνική Οικονοµική ∆ιπλωµατία θα διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, σε πεδία όπως: νέες µέθοδοι προώθησης εξαγωγών, αφού οι παραδοσιακές µέθοδοι έχει αποδειχθεί πλέον ότι δεν αρκούν και δεν υποστηρίζουν κατάλληλα την παραγωγή νέων καινοτόµων και επώνυµων προϊόντων, τη στήριξη της εξωστρέφειας των εξαγωγικών επιχειρήσεων, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, µέσα από αναπτυξιακά προγράµµατα και ενδεχοµένως ένα νέο Οργανισµό Χρηµατοδότησης, στα πρότυπα αντίστοιχων του εξωτερικού, ισχυροποίηση των προϊόντων µας στις αγορές των παραδοσιακών µας εταίρων (µε Κέντρα ∆ιανοµής προϊόντων), και συντονισµένη εξόρµηση σε νέες αγορές (π.χ. Λεκάνη της Μεσογείου και Μέση Ανατολή). Με απαραίτητα προϋπόθεση την υλικοτεχνική υποστήριξη των αρχών της Οικονοµικής ∆ιπλωµατίας.


Τα Γραφεία Εµπορικών και Οικονοµικών Υποθέσεων εξυπηρετούν τις ανάγκες των Ελλήνων Επιχειρηµατιών; Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εξαγωγέων πρόσφατα ολοκλήρωσε µία µεγάλη µελέτη αξιολόγησης όλων των ΓΟΕΥ της χώρας µας ανά τον κόσµο, για λογαριασµό του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα ευρήµατα της µελέτης είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και ελπίζουµε να αξιοποιηθούν κατάλληλα από τη νέα Κυβέρνηση και τη νέα ηγεσία του ΥΠΕΞ. Για την ώρα και µέχρι την επίσηµη παρουσίαση των πορισµάτων της µελέτης, µπορώ µόνο να πω ότι αποδεικνύει και αυτή την ανάγκη περισσότερης εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας και στήριξης των φορέων της Οικονοµικής ∆ιπλωµατίας, όπως είναι τα ΓΟΕΥ, προκειµένου τα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες να αποκτήσουν διαρκή παρουσία σε αγορές-στόχος και να χρησιµοποιήσουν κοµβικές αγορές για περαιτέρω εξάπλωσή τους, σε γεωγραφικές περιοχές, που εµφανίζουν δυναµισµό και προοπτικές για τα επόµενα χρόνια, όπως η Λεκάνη της Μεσογείου, η Βόρεια Αφρική και η Μέση Ανατολή. Απαιτείται, λοιπόν, σε µία εθνική και συνεκτική αναπτυξιακή πολιτική να στηριχθεί η εξωστρέφεια της οικονοµίας από τον πρωτογενή τοµέα και τη γεωργία ως τον τριτογενή και τις υπηρεσίες και τελικά ως και τους φορείς της Οικονοµικής ∆ιπλωµατίας.

-Μερικοί από τους καλύτερους πελάτες µας είναι χώρες µε τις οποίες έχουµε προβλήµατα εθνικού ενδιαφέροντος (Αλβανία, Σκόπια, Τουρκία). Βρίσκετε κάποια αντίφαση σε αυτό; Η πείρα µου έχει δείξει ότι εµπόριο και πολιτική είναι έννοιες εντελώς διαφορετικές. Οι άνθρωποι του εµπορίου, άλλωστε, είµαστε φύσει και θέσει εξωστρεφείς και στην Ελλάδα του µεγάλου ελλείµµατος εξωστρέφειας δεν υπάρχει χώρος για διαχωρισµούς, περιχαρακώσεις και αποκλεισµούς, ειδικά σε περιόδους κρίσης. Εγώ εκτιµώ ότι είναι θέµα εθνικού ενδιαφέροντος η εξωστρέφεια της οικονοµίας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και όπως είπε και ο Αµερικανός ρήτορας, Robert Green Ingersoll «το εµπόριο είναι ο µεγαλύτερος εκπολιτιστής. Ανταλλάσουµε ιδέες ακόµα κι αν ανταλλάσουµε κλωστές».

-Στο σύγχρονο κόσµο η ανταγωνιστικότητα αρκεί για να κερδίσει µία χώρα νέες αγορές; Η διπλωµατία ποιο ρόλο µπορεί να διαδραµατίσει; Η ελληνική οικονοµία, σχεδόν τρεις δεκαετίες από την ένταξή της στην ΕΕ και µία δεκαετία στην ΟΝΕ παραµένει µία έντονα εσωστρεφής οικονοµία και µε υψηλό έλλειµµα ανταγωνιστικότητας. Με βάση έρευνα του ΠΣΕ, ο βαθµός εξωστρέφειας της Ελλάδας παραµένει ο χαµηλότερος στην ΕΕ (27) κι αυτό έχει αντίκτυπο συνολικά στην οικονοµία της χώρας. Την τελευταία διετία, όµως, το ποσοστό των εξαγωγών στο ΑΕΠ έχει καθηλωθεί στα επίπεδα του 7,2% (από 10,6% το 2000). Οι ίδιοι οι εξαγωγές έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες και τα τελευταία χρόνια, η συµµετοχή των εξαγωγών από τους λεγόµενους «φθίνοντες» κλάδους µειώνεται, ενώ αυξάνονται οι εξαγωγές των «δυναµικών» κλάδων. Όµως, αυτό δεν επαρκεί. Για παράδειγµα, η προβολή στις εξωτερικές αγορές περιορίζεται στην προώθηση υφιστάµενων προϊόντων, για µερικά από τα οποία ο κύκλος ζωής του έχει κλείσει. Κι εδώ θα πρέπει να παίξει κυρίαρχο ρόλο η διπλωµατία. Στη διευκόλυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας, βάσει σχεδίου και ενός νέου αναπτυξιακού µοντέλου. Αν η εξαγωγική δραστηριότητα είναι ένα καράβι, η διπλωµατία είναι τα αυτιά και τα µάτια του καπετάνιου και ο σύνδεσµος µε το εξωτερικό περιβάλλον, ραντάρ και ασυρµατιστής µαζί, εχέγγυα για µία οµαλή, ασφαλή και ταχεία πορεία.


Russia will deliver the last of six contracted Su fighter jets to Indonesia in 2010, a Russian Federal Service for Military and Technical Co-Operation deputy director said. Under a $300 million contract, signed in 2007, Russia is to supply three Su-30MK2 and three Su-27SKM fighters to Jakarta."Under the contract, two Su-27SK jets must be delivered by the end of 2009. One more fighter will be delivered in 2010Âť.

Modernization of the Russian economy is an issue for the country's survival in today's conditions. "We must start modernizing and technologically upgrading the entire production sphere. This is an issue of our country's survival in today's world," Medvedev said in his state-of-the-nation address to both houses of Russia's parliament.

Medvedev said Russia had to act promptly while lessons had to be learned from the global economic crisis.

Moscow will cut supplies if Kiev taps natural gas, the Russian prime minister said on Wednesday, pledging that gas deliveries will be uninterrupted if transiting countries honor their commitments. "If they do not pay for gas consumed in Ukraine, they will not get it. If they don't get it, then gas is likely to be tapped from the pipeline. As soon as tapping is reported, we will cut supplies," Vladimir Putin said after talks in Moscow with Austrian Chancellor Werner Faymann. Speaking about Ukraine's ability to pay for Russian gas, Putin reiterated, referring to the International Monetary Fund, that Kiev did have financial capacities.

. India wants to buy another 50 Sukhoi-30MKI multi-role fighters. According to The Times of India, the 50 air-superiority fighters will come on top of the 230 already contracted from Russia in three deals worth a total of $8.5 billion. The paper quoted Indian Air Force (IAF) chief Marshal P V Naik as saying his force was indeed "interested" in acquiring more Sukhois, which will be "the mainstay of India's fighter fleet for the foreseeable future, to further enhance its combat potential."

The Russian economy is expected to reach its 2008 pre-crisis level in 2012. Dvorkovich said however that the government would end anti-crisis support measures only after GDP growth was observed for several consecutive quarters. Russia's top statistics body Rosstat said on Thursday that the country's GDP grew an estimated 13.9% quarter-on-quarter in July-September 2009, but declined 8.9% yearon-year. In 2008, the Russian economy expanded 5.6%.

Russian state corporations have outlived their usefulness, have no future and should be reorganized and later privatized. State corporations that have fulfilled their purpose should be dissolved while those "operating in a commercial, competitive environment" should be restructured as shareholding companies, Dmitry Medvedev said in a state-of-the-nation address to parliament.He said these shareholding companies "will continue operating in the public sector or will be sold to private investors."

Russia's international reserves comprising gold, foreign exchange and a range of other assets increased by $1.1 billion to $433.9 billion in the week of October 30 - November 6. Apart from foreign currency and gold, Russia's international reserves are also composed of special drawing rights (SDRs), a reserve position in the International Monetary Fund (IMF) and other assets.

Russian Prime Minister Vladimir Putin and Austrian Chancellor Werner Faymann urged both their governments to expedite work on an agreement to build the Austrian section of a gas pipeline to southeast Europe. "A special agreement is now being drafted between our countries on the project's implementation and the federal chancellor and I spoke for finishing the work on the document within a short period of time," Putin said after talks in Moscow with Faymann. The South Stream gas project, scheduled to be completed by 2015, is part of Russia's efforts to cut dependence on transit nations. It is a rival project to the EU-backed Nabucco, which would bypass Russia.

Ukraine may face difficulties in paying for Russian natural gas in January if a "pause" in contacts with the IMF persists, the country's deputy prime minister said on Tuesday. Ukraine, caught in a deep economic crisis, has been surviving on a $16.4 billion loan from the International Monetary Fund, also using the money to pay for gas to Russia. The fund was due to release the fourth, $3.8 billion, tranche by the end of the year, but has so far delayed the release. Media reports said the IMF would resume cooperation with the ex-Soviet state after presidential elections due in January.

Ukraine's president blamed the government for signing a gas contract with Russia that he deems inappropriate and reiterated that it could be revised at any time. "The agreement can be revised at any moment," Viktor Yushchenko told Bloomberg. "I don't think an agreement based on such non-market principles added any stability to the issue of gas supplies to Europe."

Russian energy giant Gazprom could charge Ukraine nearly $8 billion in fines for failing to consume the contract-stipulated amounts of natural gas, President Viktor Yushchenko said Sunday. For the current year, Ukraine has consumed gas worth $4 billion.


Since independence Kazakhstan has followed stable foreign policies in line with the West when compared to other Central Asian countries. It has an effective influence on Central Asian countries, and behaves like a leader for them. These features have made Kazakhstan important for the EU, the U.S., Turkey and also Russia in the region. Nursultan Nazarbayev, the first president of Kazakhstan, has led the country since 1991. It can be said that he has successfully managed the country’s international and domestic affairs. While the country still has strong economic, political and social (Kazakhstan has a large Russian minority) relations with Russia, Kazakhstan has endeavored to cooperate with other countries, including the U.S., EU, China and India.

It is an attractive country, and it has developed good relations with all major players in the region in terms of its large territory, energy resources, and nuclear infrastructure as a legacy of the Soviet Union. Recent weeks, Sarkozy’s visit to Kazakhstan demonstrates the importance of this country for Europe. There has been a large range of agreement topics between Kazakhstan and France, the most striking of which during Sarkozy’s visit were regarding energy and military cooperation. Energy cooperation focuses not only on oil and gas but also nuclear power. Due to its position of being the world’s third uranium exporter after Australia and Canada, Kazakhstan has attracted France’s interest in energy cooperation. Also, according to the energy agreement, France and Kazakhstan improved the Hvalinkskoye gas basin by cooperating with each other. Sarkozy also declared that they plan to build the Eskene-Kurik pipeline, which will enable Kazakh oil to move from Baku to Europe. If the pipeline is completed successfully, Tengiz oil in Kazakhstan will be moved first to Baku and will continue through the Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline to Europe. Military agreements will allow French soldiers to pass through Kazakhstan on their way to Afghanistan [to support the international mission there to provide stability and security].

When we look at Turkey-Kazakhstan relations within the framework of Nazarbayev’s Turkey visit, it can be said that the two countries have supported each other’s policies. The Turkish Foreign Ministry explained that economy, agriculture and tourism were the focus of the agreements between Turkey and Kazakhstan during Nazarbayev’s visit. In addition, the ministry emphasized that such visits are important for cooperation between the two countries in terms of regional security and energy and strengthen the amity between the two nations. Turkey has always supported Kazakhstan on international issues such as the chairmanship of OSCE and Kazakhstan also has supported Turkey’s bid for EU membership. Kazakhstan holds the chairmanship of CICA (Confederation of International Contractors’ Associations) and will be holding during 2010 as well. However, Kazakhstan is willing to be the chairman country of OSCE in 2010; therefore, it wants to leave the chairmanship of CICA to Turkey for 2010.

Economic relations have been interrupted due to the global economic crisis, though some agreements were signed by the two countries in 2007 and 2009 to improve economic relations. Following Nazarbayev’s Turkey visit, relations between the two countries have accelerated. Nazarbayev, who was accompanied by more than 200 businessmen and several ministers, addressed the Turkish parliament and later attended the Turkish-Kazakh Businessmen's Forum in Istanbul. These relations are not only economic, but also cultural. The Turkish people have been introduced to Kazakh culture and music in Istanbul through the “Almaty Cultural Day” during Nazarbayev’s visit. Due to broad participation, this visit has ensured constructive cooperation and reinforces relations between the two countries. During this visit, Turkish Prime Minister Erdogan met his counterparts Putin and Berlusconi via teleconference. Putin emphasized that the Samsun-Ceyhan pipeline project has been signed in Italy and Russian officers are ready to cooperate with Kazakhstan on the pipeline. He added that negotiations are continuing between Russia and Kazakhstan. Russia attaches importance to Kazakhstan, since it shares a vast border with it and has long-established ties to Russia by virtue of its membership in the Soviet Union.

While Kazakhstan wants to maintain its closeness with Russia, it is willing to improve relations with the West. Moreover, Kazakhstan’s cooperation with China has gradually grown in terms of agreements on energy and technology. Consequently, Kazakhstan has effectively used diplomacy for improving relations with important players and powerful neighbors in the region. It seeks to balance among the East, West and Russia. Nazarbayev’s role cannot be ignored on this issue. It can be estimated that Kazakhstan will not give up the struggle to become an attractive country in Central Asia, at least during the Nazarbayev era.


On Friday, as Russia recognized its annual commemoration of political prisoners, President Dmitry Medvedev published a videoblog in which he condemned Joseph Stalin's crimes and called on the nation not to forget about past political repression or its victims. Medvedev called Stalin's repression "one of the greatest tragedies in Russian history" and expressed concern that "even today it can be heard that these mass victims were justified by certain higher goals of the state." He said that "no development of a country, none of its successes or ambitions can be reached at the price of human losses and grief." His statement, which led the state-controlled television news, was sharply at odds with official rhetoric of the past decade.

Medvedev's address may have sounded radical, but many here are skeptical that the president's words will actually bring change. The number of alarming signals of Stalin's rehabilitation is growing. And in general over the year and a half of his presidency, Medvedev's often well-intended rhetoric has not been matched with policy.

But it would be wrong to dismiss the speech and conclude instead -- as observers at home and abroad sometimes do -- that Russia has made a definitive turn "back" toward the Soviet Union and an admiration of Stalin. In fact, perceptions of Stalin are conflicted, and this conflict reflects Russia's attempts -very feeble, so far -- to reinvent itself as a modern nation.

On the one hand, there is evidence of a warming in attitudes toward Stalin. In one recent example a stanza from the old Soviet anthem was returned to the Kurskaya metro station in Moscow. Those lines "Stalin raised us, he inspired us to loyalty to the people, to the labor and heroic deeds" had been removed in the 1950s as part of Nikita Khrushchev's de-Stalinization campaign; they were brought back this fall when the station's original decor was restored. Another instance is the prosecution, on a far-fetched pretext of privacy violation, of a provincial historian conducting archival research of the fates of ethnic Germans deported and killed on Stalin's orders. In December, Stalin came in third in a TV station's poll of greatest Russian historical figures. Contest organizers are rumored to have tinkered with the results after discovering that the man who masterminded the extermination of millions of his compatriots actually finished first.

Yet the peak of Stalin's terror is also recognized for what it was. In 2007, 72 percent of respondents told the Levada polling agency that the repression of 1937-38 were "political crimes that can't be justified." The day of remembrance of political repression, officially introduced in 1991, is not marked by major national events, but on Thursday, just outside the infamous Lubyanka building, the KGB's headquarters and prison, the names of Stalin's victims were read for 12 straight hours by any who wanted to participate. Other commemorations were staged elsewhere in Russia.

Prime Minister Vladimir Putin recently met with the widow of Alexander Solzhenitsyn, and they discussed how best to teach his work "The Gulag Archipelago" in schools. Two years ago, Putin visited a site of mass executions in the 1930s. The Gulag volumes are available in bookstores, as are a broad range of works about the history of Communist terror and books that take a much more positive view of Stalin. Likewise on television, praise of Stalin and his henchmen appears side by side with series and programs based on works by Solzhenitsyn and other chroniclers of Stalin's repression. The perception of Stalin and his crimes has much more to do with the nature of Russian statehood than with the monstrous actions of the man himself. Russians cling to the image of Stalin as the embodiment of the great state, and he is particularly inseparable from the triumph of the Soviet Union over Nazi Germany. The implication is that individuals may have been cowed, and that the ferocious state treated them mercilessly, but the state was the vehicle that inspired Russia's victory in world War II, its greatest achievement of the 20th century. Ruling elites today are no longer ferocious; rather, they are seen as greedy and self-serving, but the model of the omnipotent state and the impotent people is still generally accepted.


. Tbilisi presumes, Russia is getting ready for new provocations against Georgia – Head of Georgian Parliament's External Relations Committee, Akaki Minashvili, said when commenting on the Russian GRU (Chief Intelligence Agency) chief, LG Alexander Shlyakhturov's statement on possible resumption of attacks against Abkhazia and South Ossetia by the Georgian side

Bank of Georgia announced last week that it is cutting its interest rate on loans and deposits as of Nov 16. Home mortgage, consumer and car loans will become available at a lower cost and the Bank will also improve mortgage assessment conditions.

Foreign direct investments (FDI) in Georgia fell to USD 226.1 million in the first half of 2009, down from USD 1.143 billion in the same period of 2008, according to the Georgian Statistics Department.2009 second quarter FDI was also down to USD 92.18 million, against USD 133.9 million in the first quarter of this year. (Initial figures for Q1 FDI released by the Statistic Department in June showed USD 124.7 million, instead of now released figure - USD 133.9 mln). The bulk of the second quarter FDI – USD 73.6 million – came from the United Arab Emirates. Like in the first quarter, transport and communications suffered most with outflows of USD 16.4 million in the second quarter of the year; followed by the energy and agriculture sectors – USD 4.8 million and USD 4.4 million, respectively. Real estate saw the most foreign investment, at USD 57.7 in the second quarter, reaching total of USD 81.3 million in the first half of 2009. Construction sector attracted USD 3.6 million in the second quarter, down from USD 4.3 million in the first quarter of 2009.

Bank of Georgia has acquired several professionals with great experience and knowledge who will further strengthen our team,” Bank of Georgia CEO Irakli Gilauri said on October 15 while unveiling his new management team to the media. Bank of Georgia will have a new Deputy General Director of Corporate Banking, Archil Gachechiladze. He replaces Ramaz Kukuladze. who is now the First Deputy Director.

Armenian National Assembly Speaker Hovik Abrahamyan received today Bulgarian ambassador to Armenia Todor Staykov. NA public relations department told Armenpress that during the meeting the Bulgarian ambassador conveyed to Hovik Abrahamyan the letter of chairwoman of the Bulgarian National Assembly Tsetska Tsacheva in which she invites her Armenian counterpart to pay an official visit to Sofia.

The annual gathering of the foreign ministers of the OSCE member states will take place in Athens December 1-2. Spokesman for the Armenian Foreign Ministry Tigran Balayan told Armenpress that usually the Armenian delegation in this gathering is being headed by the Armenian Foreign Minister and this time too Edward Nalbandyan is expected to take part in the session

There has not been registered a single case of infection with H1N1 flu in Nagorno Karabakh Republic up today. NK Health Care Minister Armen Khachatryan told Armenpress that taking into consideration the periodical nature of hard virus flu, preventing works are carried out by the department, as the symptoms of swine flu are very like the ordinary flu symptoms. In order to arrange the work more coordinated, NKR government has extended 4, 5 million AMD from its reserve fund on purpose of buying relevant materials and accessories

In case of opening the Armenian-Turkish border both the roads and the railway leading from Armenian to Turkey will be exploited without problems. Armenian Minister of Transport and Communication Gurgen Sargsyan noted at the meeting with journalists that as of roads, Armenia has two entrances to Turkey, one by Margara and the other by Gyumri, and one more entrance by the railway

President Ilham Aliyev of Azerbaijan is paying a working visit to Bulgaria at the invitation of his Bulgarian counterpart Georgi Purvanov, the Bulgarian Presidency Press Secretariat said. The two heads of state will have a meeting and will give a joint news conference, Bulgarian news agency (BTA) reported. Bulgarian Economy, Energy and Tourism Minister Traicho Traikov told a news conference at the Council of Ministers Wednesday that Bulgaria and Azerbaijan will establish a joint venture company to make a feasibility study of the opportunities for the supply of natural gas from Azerbaijan to Bulgaria, Bulgarian news agency (BTA) reported. The Government has authorized the minister to sign a Memorandum of Cooperation with the Azerbaijani Ministry of Energy.

After the discussions, Speaker Ogtay Asadov noted that the government had two weeks to consider the proposals offered in the parliament during the 3-day discussions. He added that the document would be submitted to the parliament for ratification. After the discussions, Finance Minister Samir Sharifov delivered a speech. The minister took stance on the proposals made. According to him, there is 10.2 per cent of shadow economy in Azerbaijan and the State Statistics Committee takes it into consideration while accounting the GDP. The global finance crisis did not have any negative impact on realization of the Baku– Tbilisi-Kars railway, deputy prime minister of Azerbaijan Abid Sharifov said. He noted though there are delays in implementation of the project, they have nothing to do with the crisis, and it will remain on schedule to be completed in 2012

Following the signing ceremony, SOCAR President Rovnag Abdullayev said that the agreement establishes a legal framework for SOCAR to sell natural gas to National Iranian Gas Company.


Η Ρωσία επιστρέφει στο Μεγάλο Παιχνίδι του 19ου αιώνα… ∆ύο δεκαετίες µετά την αποχώρηση των Σοβιετικών από το Αφγανσιτάν και τη πτώση του τοίχους του Βερολίνου και σχεδόν 20 χρόνια από τη διάλυη της Σοβιετικής Ένωσης, η Ρωσία εγκατέλειψε το κοµουνισµό και έχασε την αυτοκρατορία της. Παρόλα αυτά δεν έχει βρει το ρόλο που θέλει να διαδραµατίσει στον 21ο αιώνα. Αντιθέτως, βρίσκεται αµήχανα µεταξύ Ευρώπης και Ασίας και κοιτάει µε προβληµατισµό τον Μουσουλµανικό κόσµο.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90, η Μόσχα προσπάθησε να προσαρµοστεί στους ∆υτικούς µηχανισµούς. Αυτές οι προσπάθειες απέτυχαν διτόι η ∆ύση δεν είχε τη σταθερή βούληση να αγκαλιάσει τη Μόσχα αλλά επίσης γιατί οι Ρωσικές ελίτ επέλεξαν να ακολουθήσουν µία εθνο-κεντρική και συντηρητική ατζέντα τός στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Ως αποτέλεσµα, στη δεύτερη θητεία του Vladimir Putin, η Ρωσία εγκατέλειψε το στόχο της να ενταχθεί στη ∆ύση και επέστρεψε Russia στη παλιά συνταγή της ανεξάρτητης µεγάλης δύναµης. Το νέο δόγµα είναι: Χαλαρή κυριαρχία στην άµεση γειτονία της δηλαδή επί των χωρών, πρώην µέλη της ΕΣΣ∆ ενώ ταυτόχρονα ισότιµη σχέση µε τις παγκόσµιες δυνάµεις όπως η Κίνα, η Ευρωπαική Ένωση και οι ΗΠΑ.

5 χρόνια µετά από αυτή την επιλογή του Πόυτιν, η πολιτική αυτή έχει αναδείξει τα αρνητικά της σηµεία Τα περισσότερα έχουν να κάνουν µε την ανικανότητα της Ρωσικής κυβέρνησης και την έλλειψη διάθεσης να µεταρρυθµίσει την οικονοµία της η οποία στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην εξαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική οι Ρώσοι ηγέτες δεν κατάφεραν να απαλλαγούν από το σύνδροµο της ΕΣΣ∆. Από τη µία πλευρά άνοιξαν τη πόρτα την παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας του 21ου αιώνα και από την άλλη την πόρτα των ιµπεριαλιστικών επιλογών του 19ου αιώνα.

Όπως έχει καταδείξει η παγκόσµια οικονοµική κρίση, το µοντέλο που έχουν επιλέξει οι Ρώσοι ηγέτες είναι ανάπτυξη χωρίς ευηµερία, καπιταλισµός χωρίς δηµοκρατία και επιθετική εξωτερική πολιτική χωρίς διεθνή κάλυψη. Η Ρωσία ρισκάρει να αποτύχει στους στόχους τις εξωτερικής της πολιτικής σε ένα κόσµο ο οποίος χαρακτηρίζεται από επικοινωνία και ανοιχτά σύνορα Με άλλα λόγια ρισκάρει όχι µόνο να χάσει το στάτους που απολαµβάνει αλλά και να θέσει σε κίνδυνο την ίδια της την ύπαρξη…Η πολιτική της Ρωσίας χρειάζεται µία νέα στρατηγική και νέα εργαλεία για να την εφαρµόσει.


Recently the Turkish government has started to pursue a pro-active policy on delicate issues both in the domestic and foreign policy spheres, and this political choice has the potential of having serious repercussions for the leading party’s political power on the public level. Political will put forward in terms of solving the Kurdish issue and normalizing Turkish-Armenian relations are two issues among those being criticized by opposition parties in the country. Perhaps due to poorly managed public relations, this creates a favourable environment for opposition party leaders to harshly criticize the AKP government and to gain some points from this situation. However, these initiatives have the potential to change the current status quo in the region.

In terms of the Turkish-Armenian rapprochement, similar developments can be seen on Armenian side too, and the Armenian government’s position is not better than their Turkish counterparts. Sarkisian’s meetings with intellectuals in Armenia or Diaspora members abroad were anything but positive for the president’s political career. Yet, both Turkish and Armenian governments are taking steps that would break taboos on the socio-political level. Turkish and Armenian foreign ministers have left behind one of the main obstacles on the way to the long lasting solution on 10 October 2009. Protocols that were released six weeks ago were signed both by Turkey and Armenia in spite of the last minute crisis that emerged in Zurich. Armenian Minister Nalbandyan, implicitly referring to the Nagorno-Karabakh issue, wanted to emphasize the principle of starting relations unconditionally.

However, his counterpart Ahmet Davudoglu wanted to underline the importance of the solution of all regional problems in the South Caucasus, an indirect reference to the Nagorno-Karabakh problem. Existence of these issues in the texts of the ministers’ speeches caused the ceremony’s start to be delayed, but Turkey’s proposition to cancel ministerial speeches after the ceremony helped to overcome this problem. Moreover, once again the position of the international community proved to be efficient in terms of overcoming this situation when the necessary political will was shown by Minsk Group members, particularly Russia and the US.

There are still some obstacles ahead for reaching a long lasting solution in the Caucasus. One of the main questions is how fast the next steps will be taken for these protocols to be ratified in the national parliaments of Turkey and Armenia. Frankly speaking, the Turkish government continues to emphasize the Nagorno-Karabakh issue and underlines that these two processes are not independent from each other. It has the majority to ratify the protocols in the parliament, but, as Erdogan suggests, this process would not be easy without a solution in Karabagh. In Armenia, the leading party is in power with the support of the coalition party, and it is hard to presume whether members of parliament are going to vote in favour of the protocols. Moreover, the hardliner Dashnaktsutyun party threatens the government with ‘regime change’ and pushes for the president’s resignation. Remembering the fate of Levon Ter-Petrossian, it becomes harder to ignore these kinds of comments from opposition parties.

Under these circumstances, it is important that this process be concluded as soon as possible for the stability of the region. Another war between Azerbaijan and Armenia would definitely deeply affect the future of many projects and would change the status quo once again after the Georgia-Russia war. Thus, the role of international community is quite delicate from now on.

It seems that the Armenian President, who has decided to come to the football match that will be played on October 14th, expects Turkey to take the next step, ratifying the protocols, in a “reasonable timeframe”. Sarkisian’s position is understandable, since he had to bear serious opposition during the last six weeks. However, it is also Armenia and Azerbaijan’s obligation to present a decisive stance for the solution of the Nagorno-Karabakh issue. Sarkisian and Aliyev convened for the solution of this problem in 2009 more than Kocharyan and Aliyev did in nearly half a decade. Both parties at least preserve their optimism regarding a solution and this chance should not be missed. Unless ratifying the protocols under the circumstances of ignoring Azerbaijan’s demands would not pave the way for a further integration process in the Caucasus that would reach to Central Asia. Rather, this would have the potential of exposing other risks in the region and could cause Azerbaijan to take an aggressive position due to a feeling of isolation in the region


. The Ministry of Finance of Kazakhstan has forecasted increase in deliveries of fruit-andvegetable products from Russia to the country home market in connection with introduction to the Customs Union. The head of the department, Bolat Zhamishev, informed during a selector government meeting, the Kazakhstan Today agency reports. "We expect that volume of deliveries from Russia will increase. As of today, 36 % of vegetables are imported from Russia," B. Zhamishev said. A considerable part of fruit-and-vegetable products is imported to Kazakhstan from the Central Asia countries and China.

. The session of the Uzbek-Latvian intergovernmental commission for economic, industrial, scientific and technical cooperation was held in Tashkent on 12 November. The representatives of the ministries and companies related to the sectors of foreign trade, investments, science, IT, pharmaceuticals, textile, insurance, tourism, transport, food and construction materials industries participated in the meeting. The first deputy minister of foreign economic relations, investments and trade of Uzbekistan, commission co-chairman N.Najimov said the relations between the two countries were developing successfully.

The forum of business circles of Uzbekistan and Norway was held in Tashkent on 11 November. The aim of the event was to discuss the issues of expansion of the trade, economic and investment cooperation between the two countries. The deputy minister for foreign economic relations, investments and trade of Uzbekistan Shavkat Tulyaganov and the Deputy Director General of the CIS Department of the Norway Foreign Ministry Bard Svensen noted that the relations between the two states were developing successfully. Creation of the Customs Union will allow three countries to achieve by 2015 GDP growth of 19 %. The Responsible Secretary of the Customs Commission of the Customs Union of Belarus, Russia and Kazakhstan, Sergey Glazyev, informed at the Belarus investment-economic forum, Kazakhstan Today agency. "Transition to a common system of economic regulation and formation of economic partnership in the Customs Union will allow achieving 19 % GDP growth in 2015 that will total approximately $0.5 trillion," S. Glazyev said. Creation of the Customs Union from July 1, 2010 will allow cancelling all forms of state control on the border of Russia and Belarus.

Unemployment rate in Kazakhstan in October, 2009 has been 6.4 %, the Statistics Agency of Kazakhstan informed. "The number of unemployed people in October of 2009 amounted to 539.9 thousand people. The unemployment rate - 6.4 %. 85.5 thousand people have officially been registered in the employment centers of the Ministry of Labor and Social Protection of the Republic of Kazakhstan, as of the end of October, 2009. The share of the registered unemployed people has been 1 % of economically active population that is by 0.3 percentage points more in comparison with the similar indicator of the last year."

The meeting of Tashkent region administration focused on the results of socio-economic development for the first nine months of this year and aims at further expansion of economic reforms. The meeting, which was chaired by the hokim of Tashkent region R. Kholmatov, was associated with a series of works on the consistent application of reforms in all sectors of the economy under the leadership of President Islam Karimov, the modernization of large industrial enterprises, start-up of new production capacity, the enforcement programs aimed at increasing employment and welfare, support of farmers, small businesses and private entrepreneurship, improvement of social infrastructure in villages under the State program “Year of development and improvement of the village.

Prominent Turkmen environmental activist Andrei Zatoka has been sentenced to five years in prison for hooliganism, RFE/RL's Turkmen Service reports. Zatoka, 53, was found guilty in a court in Dashoguz of attacking a man in a market in the northern Turkmen city on October 20. His supporters say he was attacked by the man and attempted to detain him until police arrived. However, police detained Zatoka instead of the man.

In early October three young men, former students of the American University of Central Asia (AUCA), who were supposed to continue their studies at the American University in Bulgaria, were not allowed to board a Turkish Airlines plane. At the same, another two former students of the American University, who were going to Uzbekistan to continue their studies in another country, were also stopped at the Farab check point. According to the border guards, their names were on the list of those banned from exiting Turkmenistan.

On Thursday, November 5, the Turkmen Initiative for Human Rights organized a rally in support of the imprisoned public activists from the Central Asia Countries in front of the Central OSCE building, the Hofburg Palace. The rally, held during the session of the OSCE Permanent Council was designed to draw the attention of the representatives of this international organization to the fact that the public activist and environmentalist Andrey Zatoka from Turkmenistan and the prominent human rights activist Evgeniy Zhovtis from Kazakhstan were sentenced to lengthy terms in prison.

The British energy consulting company Gaffney, Cline and Associates (GCA) has announced that its report from last year on natural gas reserves in Turkmenistan's South Yolotan gas field was overstated


Οι Γάλλοι ανακαλύπτουν την Κεντρική Ασία… Η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Νικολά Σαρκοζύ στο Καζακστάν σηµατοδοτεί µία σηµαντική αλλαγή στη παρουσία της Γαλλίας στη Κεντρική Ασία. Αν και για πολλά χρόνια η περιοχή αυτή δεν είχει λάβει τη δέουσα προσοχή από τη Γαλλία και την Ε.Ε, δε µπορούσε πλέον να παραµένει terra incognita στην εξωτερική πολιτική της Ε.Ε και των µελών της. Η Ε.Ε (υπό Γερµανική προεδρεία) αποφάσισε το 2007 ενός νέου εταιρικού σχήµατος µε την Κεντρική Ασία. Πολλά µέλη της Ε.Ε (Γερµανία, Iταλία) ήταν ήδη αρκετά χρόνια παρόντα οικονοµικά στην περιοχή και ιδιαίτερα στο Kazakhstan. Με την επίσκεψη του Nicolas Sarkozy στην Αστάνα, η Γαλλία µπαίνει στο club των χωρών ήδη παρόντα στο Καζακστάν, καθώς πέρα από την οικονοµία προσπαθεί να θεσµοθετήσει µία στρατηγική συµµαχία µε µία χώρα-κλειδί σε µία περιοχή σταυροδρόµι. .

Κατ’ αρχάς, η Κεντρική Ασία είναι πολύ κοντά στο επίκεντρο των γεω-στρατηγικών εξελίξεων του 21ου αιώνα, όπως το Αφγανιστάν. Το Καζακστάν αναµφισβήτητη περιφερειακή δύναµη, µπορεί να παίξει ένα σταθεροποιητικό ρόλο σε µία σηµαντική ζώνη για την ασφάλεια της Ευρώπης και της Γαλλίας. Η χώρα, αναλαµβάνει την προεδρία του ΟΑΣΕ το 2010, απέχει κατά πολύ cαπό τα δυτικά δηµοκρατικά standards. Παρόλα αυτά το Καζακστάν είναι πολύ πιο πολιτικά σταθερό από τα γειτονικά του κράτη.

Το Καζακστάν, πλούσιο σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο, είναι ένας εταίρος-κλειδί για να στηρίξει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και της Γαλλίας µετά και τα τελευταία προβλήµατα µεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Η περιοχή της Κασπίας αποτελεί την εναλλακτική πηγή αντί της Ρωσίας σε θέµατα τροφοδότησης και κατέχει σηµαντικά αποθέµατα. Ήδη παρούσα στη Kashagan, οι Γαλλικές Total και GDF-Suez, συµµετέχουν στη εκµετάλλευση του φυσικού αερίου στο πεδίο του Khvalinskoye. Το Καζακστάν έχει µία από τις πιο δυναµικές οικονοµίες στο µετα-σοβιετικό χώρο de αλλά οι Γαλλικές εταιρίες είναι ακόµη ελάχιστα παρούσες . Εκτός από τον κλάδο ενέργειας, η υπογραφή συµβολαίων από την EADS (για κατασκευή δορυφόρων), από την Thalès (για ένα σύστηµα στρατιωτικής επικοινωνίας) και από την Alstom (για την κατασκευή ενός τραµ) δείχνουν ενθαρρυντικά σηµάδια

Ούτε καθαρή υποστήριξη προς ένα δικτάτορα, ούτε απλό επιχειρηµατικό ταξίδι, η επίσκεψη Σαρκοζί στο Καζακστάν είναι ένα πρώτο βήµα προς µία χώρα στρατηγικής σηµασίας σε περίοδο µεταρρυθµίσεων στα πλαίσια ενός προγράµµατος υπό το τίτλο «Ο δρόµος προς την Ευρώπη».


The 12th International Food-Processing and Packaging Exhibition (SIAC 2009) opened Sunday at Algiers' Exhibition Centre with the participation of some thirty Algerian and foreign enterprises. Organized by the Algerian Fairs and Exports Company (SAFEX), the trade event, which will run till 18 November, aims to bring together "the professionals of the food-processing industry, particularly of oils, fats, meat, fruits and vegetables, as well packaging products," said the organizers.

The third international housing and real estate show (LOGIMMO) has opened Sunday in Algiers with the participation of more than 100 domestic and foreign exhibitors. Inaugurated by Housing and Urban Development Minister Noureddine Moussa, the event is bringing together property developers, real estate agents, financial institutions, insurance agents, architects and other building industry operators, who are presenting their products and services, allwoing visitors to discover real estate offers and concrete solutions.

Brahim Bendjaber, Chairman of the Algerian Chamber of Commerce and Industry (CACI), on Sunday has offered Chinese investors to benefit from the advantages of Algerian legislation to strengthen their activities in Algeria and export their products and services especially to Arab countries, the European Union and the United States. "Algeria intends to become an export base for Chinese products manufactured in Algeria to Arab Free Trade Area (AFTA) countries, the European Union (EU) and the United States, entities with which we are bound by cooperation agreements," he told the China-Algeria Business Forum held in Algiers.

The 2nd edition of environmental forum “Green Ifriqiya 2009″ closed on Saturday at the El Kram Exhibitions Hall. The forum which was held from November 12 to 14, 2009 provided several partnership opportunities in terms of environmental promotion for Maghrebi and African economic partners, attending the event.

Mr. Abderrahim Zouari, Minister of Transport and Mr. Mohamed Rachid Kechich, Minister of Finance launched on Friday the new one StopShop for business operations at Rades port. They also inaugurated two new beams and marine guard new speed-boat. On this occasion, the ministers attended a show presented by “Tunisia Trade Net” and The Office of Merchant Navy and Ports “on transport single bundle system” that was generalized by late October 2009 to all Tunisian ports and which helped reduce customs clearance delays. A meeting was held at “La Maison des Exportateurs”, by Centre for the Promotion of Exports (CEPEX) on ways to “export opportunities in the Hungarian market”. Mr. Zoltan Fodor, Economic and Commercial Adviser of the Embassy of Hungary presented the market situation of his country, indicating that priority sectors of international cooperation include biotechnology, computer science, electrical industries, automotive industry, shared service centers, logistics centers and spa tourism. Mr. Mohamed Ghannouchi, Prime Minister inaugurated on Friday in Hammamet, the First International Exhibition of Food-Processing Industry and Services (SIIAS 2009), which will run until November 15, 2009. The Fair is organized by the Global Exhibition Corporation company, in collaboration with Tunisian International Centre for Environmental Technologies (CITET), the United Nations Organization for Industrial Development.

Noting that Moroccan imports of wheat in the season are expected to fall to 2.1 million tons, the USDA said that the grain harvest during the growing season 2009-2010 is estimated at 2.275 tons per hectare.According to the report, overall cereal production is estimated at 6.37 million tons, up from the previously estimated 1.17 million tons. The USDA also stressed that this year's harvest is one of the most important that Morocco has ever witnessed.

Morocco's wheat production could grow by 71%, to register a record 6.37 million tons during the agricultural season that started in July 2009, according to a recent report by the U.S. department of agriculture. Noting that Moroccan imports of wheat in the season are expected to fall to 2.1 million tons, the USDA said that the grain harvest during the growing season 2009-2010 is estimated at 2.275 tons per hectare. According to the report, overall cereal production is estimated at 6.37 million tons, up from the previously estimated 1.17 million tons.

A statement issued by the prime minister's office after the meeting said that the two officials discussed the "special" relations between Morocco and Germany. They also tackled cooperation in the economic and environmental fields. Earlier, Germany had expressed its willingness to participate in the development of Morocco's 9-billion dollar solar energy project which the country has decided to carry out. In its latest report, the Moroccan office of industrial and commercial property (OMPIC) said that limited liability companies come in the first place (61%), followed by single shareholder limited companies (37%).


Η νέα Μέση Ανατολή του Τούρκου ΥΠΕΞ κ. Νταβούτογλου… Κατά την επίσκεψη του στο Ερµπίλ του αυτόνοµου Κουρδιστάν στο Βόρειο Ιράκ, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Ahmet Davutoglu τόνισε τη σηµασία των δεσµών της Τουρκίας µε το Ιράκ το οποίο χαρακτήρισε ως «η είσοδος της Άγκυρας στο Περσικό κόλπο. Κατά τη διάρκεια αυτή της ιστορικής επίσκεψης στο Ιρακινό Κουρδιστάν του οποίου οι προθέσεις ανεξαρτητοποίησης αποτελούν πηγή προβληµάτων για τις Τουρκικές αρχές, ο κ. Νταβούτογλου δήλωσε ότι έφτασε η στιγµή να «ξανακτίσουµε τη Μέση Ανατολή», ένα φιλόδοξο πρόγραµµα στο οποίο η Τουρκία επιθυµεί να συµβάλλει τα µέγιστα. «Είναι ώρα για τους Άραβες, τους Τούρκους και τους Κούρδους είτε είναι σιίτες, είτε σουνίτες ενα ξανακτίσουν τη Μέση Ανατολή. Άρα πρέπει πλέον ο καθένας να αναλάβει πρωτοβουλίες» δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Davutoglu, κατά τη διάρκεια µίας συνέντευξης Τύπου υπό την παρουσία του Κούρδου ηγέτη Massoud Barzani.

Ο Μπαρζάνι, ο οποίος προεδρεύει της αυτόνοµης περιοχής του ιρακινού Kurdistan, αφού είχε ήδη διεξάγει µε τους «peshmerga », ένα µακράς διάρκειας πόλεµο ενάντια στη κεντρική εξουσία της Βαγδάτης, είχε και ο ίδιος χαιρετήσει τις προσπάθειες της Τουρκίας να θέσει τέλος στη διαµάχη του Τουρκικού στρατού έναντι των ανταρτών του PKK, οι οποίοι διαθέτουν στρατιωτικές βάσεις στο Ιρακινό Κουρδιστάν. ∆ίνοντας έµφαση στο πολύεθνικό χαρακτήρα του Ιράκ, ο κ. Davutoglu τόνισε ότι κάθε απειλή έναντι της ασφάλειας του Ιράκ αποτελεί απειλή έναντι της ίδιας της Τουρκίας. Ο επικεφαλής της Τουρκικής διπλωµατίας δήλωσε ότι η Τουρκία επιθυµεί να γίνει η είσοδος του Ιράκ προς την Ευρώπη και το Ιράκ η είσοδος της Τουρκίας προς το Περσικό Κόλπο. « Τα βουνά (του Κουρδιστάν) δεν µας χωρίζουν αλλά µας ενώνουν)» τόνισε ο Τούρκος ΥΠΕΞ και ξεκαθάρισε ότι η φιλία µεταξύ του Ιράκ και της Τουρκίας αποτελεί την ατµοµηχανή για την νέα Μέση Ανατολή.

Ο κ. Νταβούτογλου εξοµολογήθηκε στους δηµοσιογράφους που το συνόδευαν ότι «αισθανόταν σπίτι του» κατά την επίσκεψη του στο Βόρειο Ιράκ. Mία δήλωση η οποία θα µπορούσε να προκαλέσει σύγχυση πριν από λίγα χρόνια όταν η Τουρκία ανησυχούσε για την επιρροή που θα είχε ένα ανεξάρτητο Κουρδιστάν (στο Βόρειο Ιράκ) επί των Κούρδων της Τουρκίας. Ο κ. Davutoglu ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα ανοίξει ένα Προξενείο στο Ερµπίλ και φιλοφρόνησε το κούρδο ηγέτη Barzani ως φωτισµένο ηγέτη και φίλο της Τουρκίας. Ο Μπαρζάνι ανταπάντησε λέγοντας ότι στηρίζει τις προσπάθειες της Τουρκίας για λήξη του πολέµου µε το PKK. «Ο ρόλος της Τουρκίας είναι πολύ σηµαντικό για το µέλλον της περιοχής και την οικονοµική της ανάπτυξη» δήλωσε ο Μπαρζάνι.

Σύµφωνα µε το κ. Νταβούτογλου, η περίοδος της καχυποψίας έχει τελειώσει ανάµεσα στους Κούρδους του Βόρειου Ιράκ και την Τουρκία και έχει έρθει η ώρα για ένα κοινό όραµα στη περιοχή και ελεύθερη διακίνηση αγαθών από τη Βασόρα του Νότιου Ιράκ µέχρι την Ανδριανούπολη στην Ανατολική Θράκη. Η Τουρκία και το Ιράκ έχουν υπογράψει 48 συµφωνίες στρατηγικής σηµασίας. Η επίσκεψη του κ. Νταβούτογλου εντάσσεται στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής συνεργασίας και ιδιαίτερα στην οικονοµική της διάσταση. Τον Υπουργό Εξωτερικών συνόδευαν 70 κρατικοί αξιωµατούχοι και επιχειρηµατίες τους οποίους υποδέχτηκαν στο αεροδρόµιο του Erbil ο πρωθυπουργός του Κουρδιστάν Barham Saleh και ο Ιρακινός ΥΠΕΞ Hoshyar Zebari, κουρδικής καταγωγής.


Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξφγ ξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξφηξφ γξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξηγξξφξφ γξφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Egypt's inflation rate increased for a second month φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ in a row, backing the central bank’s decision to halt φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ a series of cuts that pushed the key interest rates to φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ a three-year low. Urbanφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ inflation, the benchmark that the central bank φφφφφφδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκ monitors, accelerated to 13.3% in October from κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ 10.8% the month before, the Cairo-based Central Agency for Public Mobilization and Statistics said today on its Web site. Nationwide inflation picked-up to 12.8% from 10.2%. Urban pricesΚφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφφ increased 2.2% in the month.

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδ

Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξφγ ξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξφηξφ γξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξηγξξφξφ γξφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ The consortium, which also includes Royal φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Dutch Shell, agreed to boost production from West Qurna oil field from its current level of φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ 160,000 barrels per day (bpd) to 2.325 million φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ bpd over the course of its 20-year contract. φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκ κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ

Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφφ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Iraq is becoming the new emerging real estate δδδδδδδδδδδδδδδδ investment market of the Middle East, led by a groundbreaking residential project in the northern Kurdish region, according to a development company.

Mixed earnings announcements and weak global markets put the UAE markets under pressure in October. The DFM index gained a mere 0.3% while the ADX lost 3.2%. Despite strong results by key UAE companies, including Emaar Properties, Aldar Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξφγ Properties, National Bank of Abu Dhabi and First Gulf Bank, a number of UAE companies ξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξφηξφ reported disappointing results raising concerns to γξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξηγξξφξφ the actual extent of earnings recovery by UAE γξφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ companies. Egypt was the second best performing φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Arab market in October, after the Lebanese market, φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ maintaining its position as the best performing Arab market year to date. φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ

φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκ Egypt's prime minister told Reuters on Tuesday it κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ .

was still too early to expect President Hosni Mubarak to decide whether to run again for president in a 2011 election, and sought to reassure investors over the issue of succession. Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφφ "I think it is not fair for the president to take that δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ decision two years in advance. I don't think any δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ president ... would be able to do that," Ahmed Nazif δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ said in a Reuters Middle East Investment δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Summit, saying Mubarak was in "good health." δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ He told Reuters that should Mubarak, 81, decide againstδδδδδδδδδδδδδδδδ running, the ruling party could find an alternative. When asked if the president's son, GamalΚφκφξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ Mubarak, had the capability to take the job, Nazif ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξκγξκ said: "I see him as a possibility, why not?" Egypt's prime minister told Reuters on Tuesday he aimed to get economic growth back above 7% a year within two years but this would depend on a recovery in foreign investment and other external factors. Prime Minister Ahmed Nazif .

The Kurdistan Regional Government (KRG) inaugurated its new headquarters in Washington, D.C., at 1532 16th Street, NW on 17 September, further underscoring its commitment to maintain and deepen its relationship with the United States and to help its friends 'Know Kurdistan.' Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξφγ Led by the KRG Representative to the United ξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξφηξφ States, Qubad J. Talabani, the KRG Headquarters γξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξηγξξφξφ will be the hub to provide testimony, education and guidance on a wide range of issues and γξφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ opportunities, while working to meet the KRG's φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ goals and priorities as part of Iraq. φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ One of the office's key missions is to promote φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ ongoing, multi-level consultations on all aspects φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ of relations between the KRG and U.S. φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ government entities. φφφφφφδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκ The office also focuses on encouraging foreign κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ investment, promoting knowledge and understanding of the people living in the Kurdistan Region; facilitating political, cultural and educational visits; and cultivating Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφφ educational links.

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Motorola, Inc. has announced the signing of a δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ multi-million dollar contract with Zain Iraq to δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ provide managed services to the operator. δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ The contract will enhance Zain Iraq’s overall δδδδδδδδδδδδδδδδ

network performance, improving the customer experience and enabling subscribers to enjoy Κφκφξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ feature rich services. The contract commences ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξκγξκ immediately and will run for three years. Under the managed services contract, Motorola has been entrusted to improve Zain Iraq’s network performance, operate and maintain it as well as provide training to its technical support team. This level of network management and technical expertise will enable Zain Iraq to focus on building a better network for its customers.

ω Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξ φγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξ The UAE has toppled Egypt as the top φηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξη regional (MENA) country in the fifth γξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφφφφ annual Country Brand Index (CBI). φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Driven largely by the meteoric rise of φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Dubai as a world city and the emergence of Abu Dhabi as an economic powerhouse, φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ the UAE has become a relatively strong φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ brand that is still maturing, the survey φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ conducted by consultancy Futurebrand φφφφφφφφφφφφφφφφφδκδγξδφηγξ said. Ranked 29th overall out of 102 ηφγξκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ country brands and the highest ranking κκκκκκκκκκκκκκ Middle East country, the UAE’s ascension was also indicative of the softening of Egypt’s brand, Futurebrand added.

Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφ φδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ The third edition of the Legatum Prosperity δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Index, published today, ranks 104 countries δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ (covering 90% of the world's population), δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ based on a definition of prosperity that combines economic growth together with δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ measures of happiness and quality of life. δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ At 47th, the UAE is the only Arab nation ranked in the top 50 for the second year running, thanks to strong scores in security and safety, and health. In contrast, several other Middle East and North African nations are clustered in the bottom quarter, such as Saudi Arabia (81st), Egypt, (88th), Iran (94th), Algeria (96th), and Yemen (102nd).

The UAE moved up to be among the top Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξ five economies in the world in the φγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξ “Trading Across Borders” topic of the φηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξη World Bank’s “Doing Business” report for γξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφφφφ 2010. From its 13th rank in last year’s φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ report, the country has surged to the 5th φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ rank in the latest annual evaluation of 183 global economies. φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ The UAE also improved its overall World φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Bank ranking in “Ease of Doing Business” φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ by 14 positions, from 47 in the 2009 to 33 φφφφφφφφφφφφφφφφφδκδγξδφηγξ in 2010 report, reflecting the strength of its ηφγξκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ trade flow strategies, which are efficiently κκκκκκκκκκκκκκ supported by the innovative online services of Dubai Trade, the leading business facilitator under Dubai World.

Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφ φδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Kuwait's interior ministry, represented by δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ the immigration department, will begin δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ registering the fingerprints of wives and δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ adult children sponsored by their husbands or fathers as of the beginning of next week, δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ according to a report on Saturday. δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ A reliable source informed the Kuwaiti Al Watan Daily that the new procedure is Κφκφξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ being instituted as a precautionary security ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξκγξκ measure as part of a long‫ـ‬term security scheme to register the fingerprints of any foreigner who enters the country.


Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξ φγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξ φηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξη γξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφφφφ The recovery φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ in oil prices is set to accelerate Gulf Arab economic growth to as much as 6.2 percent in φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ 2010 compared to a projected contraction of 0.9 φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ percent φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ in 2009. The global credit crunch brought a boom in Gulf Arab economies to a grinding halt φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ this year but high state spending and a turnaround in oil φφφφφφφφφφφφφφφφφδκδγξδφηγξ prices are helping the world's top oil ηφγξκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ exporting region recover. κκκκκκκκκκκκκκ

Saudi Arabia has granted Pakistan a $380m soft Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφ loan to φδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ mainly support its budget, in the biggest single donation since donors pledged $5.7 billion δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ of aid δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ in April to the violence-torn country.A senior Saudi official said the loan was part of δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ $700m Saudi Arabia has pledged to give Pakistan δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ at the Tokyo donors meeting.

Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξφγξ φξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξφηξφγξ φηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξηγξξφξφγξφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ The Syrian government is keen to boost φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ cooperation between Syria and Turkey and to φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ establish for future coordination of the economic policies including the five-year plans and the φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ financial, trade and investment policies, Syrian φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφδκδγ Deputy Prime Minister for Economic Affairs ξδφηγξηφγξκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ Abdullah al-Dardari said on Sunday. κκκκκκκκκκκκκκκκκ Al-Dardari was speaking at the end of the SyrianTurkish forum on joint cooperation held in Damascus. HeΚφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφφδδ added that Syria and Turkey share a common goal which is to build economic cooperation that δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ serves as a passage for political and economic δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ stability and prosperity in the region.

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδ

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ

Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξ φγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξ φηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξη In a report released on September 29, 2009, the γξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφφφφ United States Government Accountability Office φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ (GAO) commended the Kingdom of Saudi Arabia for its φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ ongoing efforts to fight domestic and regionalφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ terrorism, along with its implementation of strict φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ regulations to prevent funds from reaching terroristφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ organizations and its programs to combat the spread of extremist ideologies. φφφφφφφφφφφφφφφφφδκδγξδφηγξ "The GAO's report is an affirmation of Saudi ηφγξκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ Arabia'sκκκκκκκκκκκκκκ commitment to combating terrorism and terror financing throughout the globe," said Saudi Ambassador to the United States Adel A. AlJubeir.

Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφ φδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Κφκφξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξκγξκ

Vice President Farouk al-Shara discussed on Saturday with Secretary General of the Palestinian National Initiative Mustafa alBarghouti the situation in Palestine in the light of Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξφγξ theφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξφηξφγξ continuing Israeli occupation of Arab lands and denial of the Palestinian people's national φηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξηγξξφξφγξφ and historic rights. φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Talks also touched on the political efforts being φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ exerted to achieve the unity of the Palestinian φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ people in their struggle to liberate their land and φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ reclaim their rights. Inφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ a statement to the press following the meeting, al-Barghouti said the current circumstances call φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφδκδγ forξδφηγξηφγξκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ speeding up the achievement of Palestinian national reconciliation since it is the best method κκκκκκκκκκκκκκκκκ for protecting the future and interests of the Palestinian people.

Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφφδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Syria and the United Nations Educational, δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Scientific and Cultural Organization UNESCO δδδδ an agreement on establishing six signed educational centers in the Eastern Region. The agreement aims at eliminating illiteracy, Κφκφξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ providing vocational training for grown ups and ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξκγξκ achieving development in Raqqa, Deir Ezzor and Raqqa governorates in the Eastern Region. The agreement grants scholarships with a value of U.S.D 120,000 for those who work at the project and it stipulates that the Syrian government provides the requirements of the project such as the staff, tools and sites.

Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγ ξφγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφη γξφηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγη φξηγξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Kuwaiti low cost carrier Jazeera Airways φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ on Thursday posted a 53 percent fall in φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ third quarter profit and said its performance φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ was improving after being hit by φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ restructuring. Profit in the three months ended September 30 fell to KD762,745 φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ ($2.67 million) from KD1.6 million the φδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκκκκ year before, on revenue that grew 4 percent κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ to

KD15.9

million.

Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγ ξφφδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδ

In its latest economic brief on the oil market and budget developments, NBK reports that, crude prices staged a significant rally through March, as the more intense negative investor sentiment Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγ seen at the beginning of the year dissipated, ξφγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφη and global policy authorities took ever γξφηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγη bolder steps to address weaknesses in their φξηγξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφ economies. The price of Kuwait Export φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Crude (KEC) rallied from a low of $37.2 perφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ barrel (pb) in mid-February to $50.9 on 3rd April, its highest since mid-November. φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ

φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ The Deputy Head of the National Security φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Apparatus Sheikh Thamer Al-Ali Al-Sabah φδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκκκκ received here on Monday the Vice κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ Assistant Secretary for Economic Energy Office and the Vice Assistant Secretary for Policy and International Affairs in the US Department of Energy. Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγ Talks covered bilateral relations and issues ofξφφδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ common interest, as well as the latest δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ developments in the regional and δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ international arenas

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ The new Kuwaiti Ambassador to Hungary δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Abdelhamid Al-Failekawi is to focus δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ particularly on cultural and economic δδδ cooperation and exchange, the diplomat told a local television station here over the Κφκφξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ weekend. ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξκ Interviewed by DUNA TV, the diplomat γξκthe Hungarian Foreign Minister is said planned to visit Kuwait early next week.

expressing optimism relations in


Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγ Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγ ξφγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφη ξφγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφη To Iσραήλ µε τη πολιτική Οbama Iσραήλ προβληµατίζεται Οbama στη Μέση Ανατολή… γξφηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγη γξφηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγη φξηγξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφ φξηγξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Aντιµέτωποι µε όλο και πιο ισχυρές πιέσεις από τη διεθνή κοινότητα, οι Ισραηλινοί ηγέτες χρησιµοποιούν και πάλι το όρο περί «υπαρξιακής απειλής». φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Συγκεκριµένα υποστηρίζουν ότι το Ιράν και το πυρηνικό του πρόβληµα απειλούν άµεσα την ύπαρξη του Ισραήλ. Αλλά µία καλύτερη ανάλυση των φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ προβληµάτων αποκαλύπτει ότι η «υπαρξιακή απειλή» προκύπτει µάλλονφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ από µία κρίση ταυτότητας στο Ισραήλ και από τη συνέχιση µίας εξωτερικής φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ πολιτικής η οποία βρίσκει τις ρίζες της στο Ψυχρό Πόλεµο. φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκκκκ φδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκκκκ κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ

Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγ Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγ ξφφδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ ξφφδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Μετά από χρόνια Αµερικανικής υποστήριξης άνευ όρων προς το Ισραήλ, υπάρχουν σήµερα σηµάδια αλλαγής υπό της διακυβέρνησης του Barack δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Obama. O Aµερικανός Πρόεδρος έχει επιλέξει να συνδιαλλαγεί µε το Ιράν και έχει διαµορφώσει µία νέα πολιτική έναντι του Ισραήλ. Ως ο µεγαλύτερος δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ αποδέκτης Αµερικανικής βοήθειας στην περιοχή, το Ισραήλ είναι υπό µεγάλη πίεση να τερµατίσει την οικοδόµηση νέων κατοικιών για εποίκους στη δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ ∆υτική όχθη. Ανησυχία προκαλεί ακόµα το σχόλιο Αµερικανών αξιωµατούχων ότι θα ήθελαν να δουν το Ισραήλ να υπογράφει τη Συνθήκη για τη Μη δδδ δδδ διάδοση των πυρηνικών, γεγονός που θα το έθετε υπό πίεση να τερµατίσει το πυρηνικό του πρόγραµµα.

Υπάρχουν βέβαια κάποια σηµάδια ότι η διεθνής κοινότητα κινείται στη κατεύθυνση ανάκτησης ενός ενεργού ρόλου έναντι της Ισραηλινής κατοχής της ∆υτικής όχθης. Το Μάιο 2009, µία απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία κατατέθηκε από τη Ρωσία και ψηφίστηκε από την Αµερική. επιβεβαίωσε την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας για µία φόρµουλα η οποία προαναγγέλλει ένα ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος.

Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγ Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγ ξφγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφη ξφγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφη γξφηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγη γξφηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγη φξηγξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφ φξηγξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκκκκ φδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκκκκ Σε αντίδραση προς αυτές τις εξελίξεις, το Ισραήλ χρησιµοποιεί την «υπαρξιακή απειλή» από το Ιράν προκειµένου να αποσπάσει τη προσοχή της κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ διεθνούς κοινότητας από το κεντρικό πρόβληµα που είναι το Παλαιστινιακό. Προκειµένου να ασκήσει πίεση προς την Αµερική για να διακόψει τη πολιτική προσέγγισης µε το Ιράν, οι Ισραηλινοί προβαίνουν σε επίσηµες διακηρύξεις ότι αν η Αµερική δεν επιδείξει σκληρότερη στάση προς το Ιράν, το Ισραήλ είναι έτοιµο να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Προβάλλοντας µία νέα υπαρξιακή απειλή, η κυβέρνηση του Νετανιάχου υποστηρίζει ότι το Ισραήλ θα προχωρούσε σε παραχωρήσεις έναντι των Παλαιστινίων µόνο εφόσον σκληρήνει τη στάση του έναντι του Ιράν.

Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγ Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγ ξφφδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ ξφφδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Μολονότι ένα πυρηνικό Ιράν θα προκαλέσει ραγδαίες και δραµατικές επιπτώσεις στη Μέση Ανατολή, οι Ισραηλινές προσπάθειες να συσπειρώσουν δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ τους Άραβες έναντι του Ιράν δε έχουν βρει ανταπόκριση καθώς το Ισραήλ κατέχει από µόνο του περισσότερες από 200 πυρηνικές κεφαλές που θέτουν δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ από µόνες τους απειλή για τη περιφερειακή ασφάλεια. Εν τω µεταξύ, έχει γίνει ευρέως κατανοητό ότι το σχόλιο του Ιρανού Προέδρου Αχµαντινετζάντ δδδ από το χάρτη, είχε να κάνει περισσότερο µε έκφραση δδδ περί εξαφάνισης του Ισραήλ αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους. Κφκφξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξκ γξκ

Κφκφξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξκ γξκ

Αυτά τα σχόλια δεν αφορούν τη χρήση βίας έναντι των Εβραίων ή των κατοίκων του Ισραήλ. Παρόλα αυτά, οι Ισραηλινοί ηγέτες χρησιµοποιώντας την υπαρξιακή απειλή από το Ιράν έχουν προκαλέσει φόβο και χάος στη κοινωνία του Ισραήλ µε αποτέλεσµα να παρατηρείται το φαινόµενο το ποσοστό των Ισραηλινών που εγκαταλείπουν το Ισραήλ να είναι µεγαλύτερο από αυτούς που εγκαθίστανται στο Ισραήλ. Πολλοί ειδικοί έχουν ήδη χτυπήσει το καµπανάκι προβλέποντας ότι αν συνεχιστεί αυτή η τάση θα είναι µοιραία για την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ.


Eπιστολή των Επιµελητηρίων των Πυρόπληκτων περιοχών της Πελοποννήσου προς τη Κυβέρνηση!

Αξιότιµη κυρία Υπουργέ, Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα και σε συνέχεια του κοινού εγγράφου των Επιµελητηρίων των πυρόπληκτων νοµών θέλουµε να θέσουµε υπόψη σας στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχετε θέσει τις κάτωθι προτάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα για την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων νοµών: Εξειδικευµένη ∆ράση Στήριξης της Επιχειρηµατικότητας στα αντίστοιχα ΠΕΠ Λαµβάνοντας υπόψη τη µείωση του πληθυσµού και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, θεωρούµε σηµαντικό να προβλεφθούν επιπλέον µέτρα για τη στήριξη των επενδύσεων στις περιοχές αυτές. Συγκεκριµένα, θα ήταν πολύ σηµαντική η προσθήκη στο ήδη υπάρχον ΠΕΠ µιάς νέας δράσης, που θα αφορά αποκλειστικά στις επιχειρήσεις των πυρόπληκτων νοµών και που θα προβλέπει µέτρα, ειδικά σχεδιασµένα για τους πυρόπληκτους νοµούς. Σε ένα τέτοιο πρόγραµµα, για να έχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα για τις πυρόπληκτες περιοχές, θα πρέπει να περιληφθούν και οι νέες, υπό σύσταση επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρηµατικότητα και να δηµιουργηθούν νέες εστίες ανάπτυξης και απασχόλησης. Η πρόταση αυτή έχει φυσικά ως προϋπόθεση την αύξηση του προϋπολογισµού του Επιχειρησιακού Προγράµµατος των αντίστοιχων Περιφερειών. Οι ενέργειες αυτές µέσω των ΠΕΠ θεωρούνται οι πιο ενδεδειγµένες και άµεσα αποτελεσµατικές, δεδοµένου ότι οι επενδύσεις µέσω του Αναπτυξιακού νόµου, αφενός βρίσκονται σε στασιµότητα αφετέρου είναι τελείως απρόσιτες για τις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, τη στιγµή που µόνο τέτοιες επιχειρήσεις εκ των πραγµάτων θα µπορούσαν να ιδρυθούν ή να επιβιώσουν και ν’ αναπτυχθούν και να δώσουν ζωή στους παραπάνω νοµούς. Ως άµεσο µέτρο θα πρέπει να προωθηθεί η αντιµετώπιση των καθυστερήσεων, που εµφανίζονται όσον αφορά α) την εξέταση και έγκριση των επενδύσεων που έχουν υποβληθεί για ένταξη (η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις υπερβαίνει το ένα έτος) και β) της καταβολής των οφειλοµένων ποσών επιχορήγησης. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό, σε όσους χειρίζονται τις επενδύσεις αυτές, ότι οι υποψήφιοι επενδυτές, σχεδόν στο σύνολό τους µικροµεσαίοι, έχουν ήδη προβεί σε δαπάνες, σε µια τραγική για τις περιοχές τους συγκυρία, µέχρι στιγµής χωρίς αντίκρυσµα. Προγράµµατα εγγυοδοσίας της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Θεωρούµε, ότι τα εγγυηµένα από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ δάνεια θα πρέπει να παραταθούν για ένα έτος και οι προβλεπόµενες 6 δόσεις να µετατραπούν σε 12 για να καταστεί δυνατή η αποπληρωµή χωρίς τη δηµιουργία προβληµάτων ρευστότητας στις επιχειρήσεις. Ρευστότητα της οικονοµίας Για τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ συγχαίρουµε και επικροτούµε την απόφαση της Κυβέρνησης να αυξήσει το χρόνο αναγγελίας των ακάλυπτων επιταγών και να διαγράψει από τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ όσους επιχειρηµατίες εξοφλήσουν τις ακάλυπτες επιταγές, οι οποίες δηµιουργήθηκαν κατά τη περίοδο της οικονοµικής κρίσης. Αυτό όµως που θα πρέπει να επανεξετάσει η Κυβέρνηση είναι το όριο της αναγγελίας στο σύστηµα το οποίο θα πρέπει να είναι σε ένα λογικό ποσό και όχι στα 1.000 ευρώ. Ολοκληρωµένος επιχειρησιακός σχεδιασµός Παράλληλα, και δεδοµένου, ότι η «επιστροφή» των πυρόπληκτων περιοχών σε µια ικανοποιητική οικονοµική και κοινωνική ζωή προϋποθέτει ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχεδιασµό, θεωρούµε αναγκαίο να σηµειώσουµε, ότι στις περιοχές αυτές η επιχειρηµατικότητα θα στηριχθεί µε ένα σύνολο στοχευµένων µέτρων, που να εξασφαλίζουν: 1.

Οργάνωση υποδοχέων άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας (Βιοµηχανικές Περιοχές, Επιχειρηµατικά και Τεχνολογικά Πάρκα)

2.

Παραγωγή και διάθεση ποιοτικών, αναγνωρίσιµων προϊόντων µε ταυτότητα, µε δράσεις που αφορούν τόσο στην προσαρµογή της παραγωγικής διαδικασίας στις απαιτήσεις της αγοράς όσο και µε δράσεις που στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος

3.

Προβολή & προώθηση των παραγόµενων προϊόντων µέσα από τη συµµετοχική διαδικασία των επιχειρήσεων σε δράσεις αυτού του τύπου

4.

∆ηµιουργία εργαλείων προσαρµοσµένων στην τοπική οικονοµία για την υποστήριξη και ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας (οδηγός ενίσχυσης εξαγωγών, προώθηση προϊόντων, πράσινη ανάπτυξη, διασύνδεση οικονοµικών δραστηριοτήτων, κ.ο.κ.)

5.

∆ηµιουργία κοινής συνείδησης στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, ως µέσο ενίσχυσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και ανάπτυξής τους.

6.

Βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού µε δράσεις ενηµέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης

7.

Ενίσχυση της παιδείας σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης

8.

∆ηµιουργία θέσεων εργασίας για την υποστήριξη των επιχειρήσεων προκειµένου για την υποστήριξη των επιχειρήσεων, την προώθηση και διάθεση των παραγόµενων προϊόντων κ.ο.κ.

9.

∆ιεύρυνση των αγορών για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα µας στο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον

10. Οργάνωση της τυποποίησης και συσκευασίας των προϊόντων, προκειµένου να δηµιουργείται προστιθέµενη αξία σε αυτά 11. και φυσικά ενίσχυση των δηµόσιων υποδοµών, τεχνικών και οργανωτικών (οδοποιία, συγκοινωνιακοί κόµβοι, περίθαλψη, φροντίδα για την 3η ηλικία, εκπαίδευση κ.λπ.) διότι αυτές διαδραµατίζουν τεράστιο ρόλο στην προσπάθεια για µια επιστροφή σε ζωή µε συνθήκες κανονικότητας και καθηµερινότητας και εγκατάλειψη των συνθηκών έκτακτης ανάγκης, τις οποίες βιώνουν ακόµη και σήµερα οι πυρόπληκτοι νοµοί. Οι Πρόεδροι των Επιµελητηρίων Αρκαδίας Πρόεδρος Ιωάννης Μπουντρούκας Αχαΐας ΠρόεδροςΚων/νος Αντζουλάτος Εύβοιας ΠρόεδροςΠαναγιώτης Σίµωσης Ηλείας Πρόεδρος Άγγελος Αγγελόπουλος Λακωνίας Πρόεδρος Κων/νος Πανδής Μεσσηνίας Πρόεδρος Γιώργος Καραµπάτος


NOEMBΡΙΟΣ 2009  

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

NOEMBΡΙΟΣ 2009  

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Advertisement