Page 1


Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία

Εκπόνηση Μελετών και ∆ιοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεµιναρίων για Εξαγωγικές Επιχειρήσεις και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Η ΜΚΟ «Εταιρία Ελληνο-Γαλλικής Φιλίας & Συνεργασίας» εκπονεί µελέτες (reports & policy papers) και διοργανώνει εκπαιδευτικά σεµινάρια για εξαγωγικές επιχειρήσεις και Μη κυβερνητικές Οργανώσεις. Οι συνεργάτες µας διαθέτουν πολύχρονη επαγγελµατική εµπειρία στο τοµέα της ανάλυσης επιχειρηµατικού ρίσκου. Συνεργαζόµαστε µε Ινστιτούτα Στρατηγικών Σπουδών στη Γαλλία και τη Τουρκία τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξειδίκευση προκειµένου να ανταποκριθούν στις αυξανόµενες ανάγκες της σύγχρονης εξαγωγικής και επενδυτικής δραστηριότητας τόσο στον εγγύς γεωγραφικό χώρο της Ελλάδος αλλά και σε περιοχές του πλανήτη µε ισχνή προς το παρόν Ελληνική επιχειρηµατική παρουσία.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική και γεω-οικονοµική ρευστότητα ο Έλληνας επιχειρηµατίας πρέπει να έχει άµεση και έγκυρη ενηµέρωση για το περιβάλλον (ξένο κράτος) όπου δραστηριοποιείται. Οι συνεργάτες µας, µε πολύχρονη εµπειρία στο χώρο της ανάλυσης / έρευνας και γνώστες των τοπικών γλωσσών, εκπονούν µελέτες (reports & policy papers) προκειµένου να αποκτήσετε γνώση της επί τόπου κατάστασης (situation on the ground) και να προετοιµάσετε τα επόµενα βήµατα σας. Οι µελέτες καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα παραγόντων οι οποίοι µπορούν να επηρεάσουν τις επαγγελµατικές προτεραιότητες όπως (έρευνες αγοράς, πολιτική σταθερότητα, οργανωµένο έγκληµα, δηµογραφικές τάσεις, στρατηγικές εξαγορές επιχειρήσεων, ένοπλες συγκρούσεις, ασφάλεια προσωπικού επιχείρησης κλπ)

Η µετεκπαίδευση a la carte έχει ως στόχο να προσφέρει σε ανώτερα / ανώτατα στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων µια ακριβή ανάλυση ενός συγκεκριµένου γεω-οικονοµικού χώρου, να υπογραµµίσει τις ιδιοµορφίες, τα ρίσκα και τις πιθανές εκθέσεις ενός εµπορικού ή επιχειρηµατικού βήµατος σε µία άγνωστη χώρα. Η οργάνωση των σεµιναρίων µπορεί να γίνει µε τη δηµιουργία µικρών οµάδων συµµετεχόντων (3-10 στελέχη επιχειρήσεων) και να λάβει εύκαµπτη (flexible) δοµή µε βάση τις ανάγκες της επιχείρησης. Η µετεκπαίδευση µπορεί να λάβει χώρα στην έδρα της επιχείρησης. Στόχος είναι ο επιχειρηµατίας να εµπλουτίσει τις γνώσεις του προτού επιχειρήσει να επενδύσει ή να συµµετάσχει σε διεθνείς διαγωνισµούς ανάληψης έργων ή παροχής υπηρεσιών.


Προσφέρουµε µετεκπαίδευση για στελέχη επιχειρήσεων που εκπατρίζονται προκειµένου να εργαστούν είτε σε θυγατρικές εταιρίες της επιχείρησης στο εξωτερικό, είτε στην ανάληψη εργολαβιών από τις µητρικές τους επιχειρήσεις σε ξένα κράτη (δηµόσια έργα κλπ). Οι συνεργάτες µας προσφέρουν µια ακριβή γεω-στρατηγική ανάλυση του Κράτους υποδοχής και της επί τόπου κατάστασης. Στόχος είναι η κατάλληλη εκπαίδευση των στελεχών προτού εγκατασταθούν µόνιµα στο τόπο εργασίας τους και η αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων λόγω διαφορετικού πολιτισµικού background στις χώρες υποδοχής τους. Στα σεµινάρια περιλαµβάνονται και µαθήµατα ιστορίας του κράτους υποδοχής.

Στο πλαίσιο ενός σεµιναρίου επιχείρησης (ηµερίδα, συµπόσιο κλπ), ένας συνεργάτης µας παρεµβαίνει προκειµένου να σχολιάσει – πληροφορήσει τους παρευρισκόµενους σε θέµατα διεθνών σχέσεων, τη γεωπολιτική και οικονοµική κατάσταση µίας γεωγραφικής περιοχής. Στόχος είναι να ενηµερωθεί ένα ευρύτερο κοινό (που δε γνωρίζει τα δεδοµένα της περιοχής) προκειµένου να υπάρξει ένας διάλογος και ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο του σεµιναρίου.

Σηµείωση: Οι παραπάνω περιγραφές των υπηρεσιών µας µπορεί να λειτουργήσουν σε συνδυαστική µορφή. ∆ηλαδή, µία επιχείρηση µπορεί να επιθυµεί ταυτόχρονα την εκπόνηση µελέτης και την µετεκπαίδευση των στελεχών της. Πρέπει να γίνει σαφές ότι η όποια παροχή υπηρεσιών προϋποθέτει ένα δεδοµένο διάστηµα προετοιµασίας (1-6 εβδοµάδες) προκειµένου οι συνεργάτες µας να ανταποκριθούν στις ανάγκες σας.

Aστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Εκπόνηση Μελετών και ∆ιοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεµιναρίων για Εξαγωγικές Επιχειρήσεις και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Αθηνάς 13, 12351, Αιγάλεω, Ελλάς Rue Janicot Βat C3, 13300, Salon de Provence, France Τηλ.: 0033490539717, Φαξ.: 210-5621093


ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

Editorial…………………………..…………………………………………………3 Bαλκάνια………………………………………………………………….……….4-6 Φάκελος: Aλβανία……………………………………………………………..8-12 Μαύρη Θάλασσα……………………………………………………………….13-15 Καύκασος …..…………………………………………………………………. 16-18 Κεντρική Ασία. ………………………………………………………….……..19-20 Βόρεια Αφρική …………………………………………………………………….22 Μέση Ανατολή…………………………………………………………………..23-26 Επιµελητήρια……………………………………………………………………….27 ∆ιπλωµατία & Εξαγωγές Μηνιαία Ηλεκτρονική Επιθεώρηση – ∆ιανέµεται ∆ωρεάν

Ιδιοκτησία : Εταιρία Ελληνο-Γαλλικής Φιλίας και Συνεργασίας (Aστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία) Εκδότης: Πικραµένος Κώστας ∆ιεύθυνση: Αθηνάς 13, 12351, Αιγάλεω, Αθήνα Rue Janicot, Salon de Provence, 13300, France Επικοινωνία: Tηλ.:0033490539717, Φαξ: 0033490533397 Επιστολές: kpikramenos@yahoo.gr

ETAIΡΙΑ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΦΙΛΙΑΣ - Αll rights reserved 2009-2011


του Κώστα Πικραµένου

Αγαπητοί Αναγνώστες, Το 2010 κρύβει πολλές προκλήσεις για τη νέα κυβέρνηση τόσο σε διπλωµατικό όσο και οικονοµικό επίπεδο. Είναι γνωστό ότι η χώρα έχει απωλέσει προ πολλού τη διεθνή της αναγνωρισιµότητα λόγω τόσο των « λογιστικών αλχηµείων » όσο και των θλιβερών από κάθε άποψη γεγονότων του ∆εκέµβρη του 2008.

Η ένταξη της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαική Ένωση δεν συνοδεύεται από προυποθέσεις και « κόκκινες γραµµές », σαφώς διατυπωµένες από την Ελληνική κυβέρνηση. (περιουσίες Βορειοηπειρωτών, Τσάµηδες, νεκροταφεία πεσόντων Ελληνο-Ιταλικού πολέµου κλπ).

Η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαική Ένωση δεν συνοδεύεται από προυποθέσεις και κόκκινες γραµµές », σαφώς διατυπωµένες από την Ελληνική κυβέρνηση (αλυτρωτισµός, µακεδονική γλώσσα και εθνότητα, σλαβοµακεδόνες ∆υτικής Μακεδονίας κλπ).

Η ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε δεν συνοδεύεται από προυποθέσεις και κόκκινες γραµµές », σαφώς διατυπωµένες από την Ελληνική κυβέρνηση (Κοσοβοποίηση Θράκης, προκλήσεις Αιγαίου, αναβάθµιση Τ∆ΒΚ, µη εφαρµογή αποφάσεων Ε∆Α∆ για τη µειονότητα στη Πόλη κλπ).

Στο οικονοµικό πεδίο η όλη «δηµιουργικότητα» της νέας κυβέρνησης εξαντλείται σε ένα «µίζερο» από κάθε άποψη Πρόγραµµα Σταθερότητας προκειµένου να µην χρεοκοπήσει η «αναξιόπιστη Ελλάδα» της Ευρω-ζώνης. Ουδέν σχέδιο για την Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), για την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών εξαγωγικών προϊόντων, καµία στρατηγική επένδυση στην Ελλάδα από διεθνείς βιοµηχανικούς κολοσσούς κανένα πλάνο για την δεκαετία που διανύουµε…

Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας ουσιαστικός προβληµατισµός από τις κοινωνικές δυνάµεις που µπορούν να προσφέρουν προοπτική στο τόπο και τη νεολαία. Επιχειρηµατίες και ακαδηµαϊκοί έχουν χρέος να βρουν ΛΥΣΕΙΣ για την Ελλάδα του 21ου αιώνα η οποία θα πρέπει τουλάχιστον να θέτει ως στόχο την συµµετοχή της στις πλέον 30 πιο αναπτυγµένες χώρες του πλανήτη.

Καλή χρονιά σε όλους και όλες!

Καλή ανάγνωση!


Εεδδ Β((πη

Εφιάλτης στα Βαλκάνια: Η Βοσνία στα πρόθυρα διάσπασης Aν ο δυναµισµός είναι ο κατάλληλος χαρακτηρισµός για τη σηµερινή Τουρκική Εξωτερική πολιτική, τότε εµείς στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη έχουµε ήδη αισθανθεί αυτόν τον αντίκτυπο. Μολονότι όλη η Βαλκανική Χερσόνησος είναι µία από τις προτεραιότητες αυτής της πολιτικής, η Βοσνία χρειάζεατι την ενεργή Τουρκική µεσολάβηση14 χρόνια µετά το εµφύλιο πόλεµο, η Βοσνία είναι σήµερα σε πολιτική κρίση. Αναλυτές προβλέπουν τη σταδιακή απόσπαση της Σερβικής ∆ηµοκρατίας από το σηµερινό κράτος της Βοσνίας και Ερζχεγοβίνης. Εν τω µεταξύ, οι προσδοκίες από τις συνοµιλίες µεταξύ Βοσνίων (Μουσουλµάνων), Σέρβων και Κροατών, οι οποίες ξεκίνησαν µε πρωτοβουλία των ΗΠΑ και της Ε.Ε. δεν ήταν αισιόδοξες. Η συζήτηση συνεχίζεται στο Butmir, µία NATOική βάση κοντά στο Σεράγεβο δίχως όµως θετικά αποτελέσµατα. Οι Αµερικανοί και Ευρωπαίοι διαµεσολαβητές πρότειναν στους ηγέτες των πολιτικών κοµµάτων να δεχτούν ή να απορρίψουν ένα πακέτο συνταγµατικών µέχρι τις αρχές του 2010, ως προϋπόθεση για συνέχιση των διαδικασιών προς ένταξη στου ευρω-ατλαντικούς θεσµούς. Αποτελεί παράλληλα προϋπόθεση για άρση της visa σχετικά µε τους Βόσνιους πολίτες.

Οι Σέρβοι ηγέτες απορρίπτουν κάθε σοβαρή αλλαγή στο σύνταγµα της χώρας όπως αυτό θεσπίστηκε παράλληλα µε τις συµφωνίες Dayton το 1995 και το οποίο επιτρέπει τη διεξαγωγή εκλογών µε βάση τα εθνοτικά δεδοµένα της χώρας. Οι Μουσουλµάνοι ηγέτες είναι δυστυχώς ακόµη διχασµένοι µεταξύ τους. Ο Sulejman Tihic, πρόεδρος του κόµµατος της ∆ηµοκρατικής ∆ράσης θεωρεί το πακέτο Ε.Ε – ΗΠΑ ως επικίνδυνο ενώ ο Haris Silajdzic, πρόεδρος του κόµµατος της Bosnia – Herzegovina και ο Zlatko Lagumdzija, ηγέτης του αντιπολιτευτικού Social Democratic Party of Bosnia Herzegovina, βλέπει τις προτεινόµενες αλλαγές ως κοσµητικές. Οι Κροάτες είναι, ως συνήθως, κάπου στη µέση. Αν η αυξανόµενη φτώχεια, η απουσία των ξένων επενδύσεων και το οργανωµένο έγκληµα, οι απεργίες των εργατών και η δηµόσια απογοήτευση προστεθεί στο ήδη κακό πολιτικό κλίµα, η διατήρηση της Βοσνίας ως κράτος τίθεται υπό αµφισβήτηση. Έχοντας συνειδητοποιήσει την κατάσταση ο νέος Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Ahmet Davutoğlu, έφτασε και στο Σεράγεβο µετά από πολλές άλλες πρωτέυουσες του κόσµου. Πραγµατοποίησε συναντήσεις µε τους ΥΠΕΞ της Βοσνίας και της Σερβίας, Sven Alkalaj and Vuk Jeremic. ∆ύο από αυτές τις συναντήσεις έλαβαν χώρα στη Πόλη µέσα στον ίδιο µήνα Τόσο ο Τούρκος ΥΠΕΞ όσο και ο Πρόεδρος Abdullah Gül αξιοποίησαν την ευκαιρία να µιλήσουν στους Αµερικανούς οµολόγους τους για τους Βόσνιους.

Τι µπορεί να κάνει η Τουρκία Τι στρατηγικές κινήσεις πρέπει να κάνει η Τουρκία προκειµένου να αποφύγει µία επιδείνωση της κατάστασης στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη; Υπάρχουν δύο χαρτιά τα οποία η Τουρκία µπορεί να αξιοποιήσει θεσµικά αναφορικά µε τη Bοσνία: Το NATO και την Εκτελεστική Επιτροπή του Συµβουλίου Ειρήνης το οποίο θεσπίστηκε το 1995. Η Τουρκία εκπροσωπεί την Οργάνωση για την Ισλαµική ∆ιάσκεψη σε αυτή την επιτροπή.

Το NATO είναι, φυσικά, πολύ πιο σηµαντικό, ιδιαίτερα τώρα που η Bosnia και Herzegovina έχει ήδη ξεκινήσει εντατικό διάλογο για την ένταξη της στο ΝΑΤΟ. Η συνέχιση αυτού του διαλόγου και η αποδοχή της Βοσνίας στην οικογένεια του ΝΑΤΟ, ενδεχοµένως το 2010, θα αποτελέσει το πιο σηµαντικό γεγονός για την ενίσχυση της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. To να κρατήσουµε τη Βοσνία εκτός της ∆υτικής Συµµαχίας θα σήµαινε ότι διατηρούµε όλα τα σενάρια ανοικτά για τη διάσπαση της Βοσνίας. Η Σερβική ηγεσία (στη Βοσνία) απειλεί ακόµα και σήµερα να χρησιµοποιήσει το χαρτί του τοπικού δηµοψηφίσµατος για τη συµµετοχή ή µη της Βοσνίας στο ΝΑΤΟ και να οδηγήσει τη Βοσνία στη διάσπαση. Άλλωστε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός της Σερβικής ∆ηµοκρατίας της Βοσνίας Milorad Dodik χαρακτήρισε τη Βοσνία «ένα χαζό κράτος».


- Σκόπια: Αλλαγή ονόµατος µόνο µε δηµοψήµισµα! - Κροατία: Παραίτηση Υπουργού Οικονοµίας - Τουρκία: ΌΧΙ Ερντογάν σε πρόωρες εκλογές (πηγή: SETimes, Balkannews, Novosti, Zaman)

"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε το σχέδιο απόφασης για τη στρατηγική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2009 και συνέστησε στο Συµβούλιο της ΕΕ να ορίσει ηµεροµηνία για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας. Το σχέδιο απόφασης, που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν αποτελεί προθεσµία για την επίλυση της διαµάχης για την ονοµασία µε την Ελλάδα, αλλά ενθαρρύνει και τις δύο χώρες να ενισχύσουν τις σχέσεις τους και να βρουν µια αποδεκτή λύση.

Η Κροατία δεν θα έχει πρόβληµα να αναχρηµατοδοτήσει το εξωτερικό χρέος της του χρόνου, όπως έδειξε έρευνα τοπικών τραπεζών και πηγή του Υπουργείου Οικονοµικών είπε ότι η κυβέρνηση θα αναζητήσει περισσότερο µακροπρόθεσµο χρέος στο µέλλον. Η υποψήφια για ενσωµάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ελπίζει να ολοκληρώσει τις ενταξιακές συνοµιλίες το επόµενο έτος και να ενταχθεί το 2012, έχει προσπαθήσει σκληρά να καλύψει τις τρύπες του προϋπολογισµού φέτος και πολλές τοπικές εταιρείες έχουν υποστεί σοβαρά προβλήµατα ρευστότητας.

Η νέα κυβέρνηση της Βουλγαρίας θα κλείσει το 2009 µε έλλειµµα προϋπολογισµού στο 0,76% του ΑΕΠ αντί για το σχεδιασµένο µηδενικό έλλειµµα προκειµένου να δώσει στην ασθµαίνουσα αναδυόµενη οικονοµία µια ανάσα. Μερικοί σχολιαστές είπαν ότι η δηµοσιονοµική χαλάρωση, που είναι πιθανό να περιλαµβάνει το χριστουγεννιάτικο δώρο για τους συνταξιούχους, στοχεύει στην εκτόνωση της αυξανόµενης δηµόσιας δυσαρέσκειας για την οικονοµική οδύνη που έχει ήδη βλάψει τη στήριξη προς την κεντροδεξιά κυβέρνηση.

Η κροατική Βουλή υιοθέτησε τον προϋπολογισµό του 2010 που οι αναλυτές είπαν ότι δείχνει µικρή βούληση για την αντιµετώπιση των ζωτικών οικονοµικών µεταρρυθµίσεων πριν την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αναµένεται το 2012.

"Το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε το σχέδιο απόφασης για τη στρατηγική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2009 και συνέστησε στο Συµβούλιο της ΕΕ να ορίσει ηµεροµηνία για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας.

Η κυβέρνηση µείωσε το προγραµµατισµένο έλλειµµα στο 2,5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, ή 8,6 δισ. κούνα ($1,77 δισ.), από 3% που αναµένεται φέτος. Θα χρειαστεί επίσης να βρει περίπου 2 δισ. ευρώ για να χρηµατοδοτήσει χρέος που λήγει το 2010.

Το σχέδιο απόφασης, που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν αποτελεί προθεσµία για την επίλυση της διαµάχης για την ονοµασία µε την Ελλάδα, αλλά ενθαρρύνει και τις δύο χώρες να ενισχύσουν τις σχέσεις τους και να βρουν µια αποδεκτή λύση.

"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε το σχέδιο απόφασης για τη στρατηγική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2009 και συνέστησε στο Συµβούλιο της ΕΕ να ορίσει ηµεροµηνία για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας. Το σχέδιο απόφασης, που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν αποτελεί προθεσµία για την επίλυση της διαµάχης για την ονοµασία µε την Ελλάδα..

Στα πλαίσια της συζήτησης του

Η κροατική επιχειρηµατική αισιοδοξία µειώθηκε το Νοέµβριο για δεύτερο µήνα στη σειρά, κυρίως εξαιτίας των αναµενόµενων πτώσεων της προσωπικής κατανάλωσης και του τουρισµού το επόµενο εξάµηνο, όπως έδειξε η έρευνα. Ο δείκτης HLIPO έπεσε κατά 9,2 ποσοστιαίες µονάδες από τον Οκτώβριο στις 76,9 µονάδες. Ο δείκτης βασίζεται στην έρευνα εκατοντάδων εγχώριων εταιρειών που διεξήχθη από την εταιρεία έρευνας αγοράς Hendal και την επιχειρηµατική εβδοµαδιαία εφηµερίδα Lider.

Οι Ηνωµένες Πολιτείες προέτρεψαν τη νέα κυβέρνηση της Βουλγαρίας να προχωρήσει στην αναθεώρηση µεγάλων ενεργειακών έργων που στηρίζει η Ρωσία που συµφωνήθηκαν από την προηγούµενη σοσιαλιστική κυβέρνηση. Η κεντροδεξιά κυβέρνηση, που κέρδισε τις εκλογές του Ιουλίου, εξετάζει εάν η συµµετοχή της Βουλγαρίας στον αγωγό αερίου South Stream και το διαβαλκανικό πετρελαιαγωγό, καθώς και στα σχέδια για την κατασκευή εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας, εξυπηρετούν τα συµφέροντα της χώρας και την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η βιασύνη για εξαργύρωση των κινήτρων για την ανάπτυξη έργων ανανεώσιµης ενέργειας στη Βουλγαρία µπορεί να οδηγήσει σε τόσες πολλές νέες προµήθειες που µπορεί να προκληθούν µπλακάουτ στο εθνικό δίκτυο, όπως είπε η εταιρεία διαχείρισης ηλεκτρισµού στο Reuters. Ο Ivan Ayolov, διευθύνων σύµβουλος της κρατικής εταιρείας διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας (ESO) είπε σε συνέντευξη ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να επιβάλλει αυστηρότερους κανονισµούς για να αντιµετωπίσει τους κερδοσκόπους.


(πηγή SETimes, Balkannews, Novosti, Zaman) - Aλβανία: Καίριο ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών Ρουµανία: Νέες στρατιωτικές βάσεις για τις ΗΠΑ Σερβία: Επίσκεψη Γκιούλ στη Σερβία

Οι επιχειρηµατίες θα µπορούν να ανοίγουν σηµεία πώλησης τυχερών παιχνιδιών σε όλη την Αλβανία µόλις απελευθερωθούν οι άδειες, όπως ανέφερε η εγχώρια εφηµερίδα Korrieri. Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επιτροπή της Βουλής ενέκρινε το νοµοσχέδιο για την απελευθέρωση των αδειών, όπως είπε η εφηµερίδα. Σύµφωνα µε τον υπάρχοντα νόµο, τα σηµεία πώλησης µπορούν να λειτουργούν µόνο στις πόλεις των Τιράνων, του ∆υρραχίου, της Vlora και του Lezha. Το νοµοσχέδιο µειώνει επίσης στο µισό το φόρο στα στοιχήµατα αγώνων στο 5% από 10%, σύµφωνα µε την Korrieri.

Η Αλβανία στηρίζει την πολιτική ανοιχτής πόρτας του ΝΑΤΟ για την περαιτέρω επέκταση της Συµµαχίας, όπως είπε ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών, Ilir Meta.“Η Αλβανία στηρίζει την πολιτική ανοιχτής πόρτας του NATO. Στηρίζουµε επίσης την ένταξη του Μαυροβουνίου στο Σχέδιο ∆ράσης για την Ένταξη, µια θετική απόφαση που υιοθετήθηκε µε πλήρη επιτυχία,’’ ανέφερε ο Meta µετά από συνεδρίαση των υπουργών εξωτερικών του NATO στις Βρυξέλλες. Εξέφρασε επίσης τη στήριξη της Αλβανίας για τη στρατηγική του Προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Οµπάµα, για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στο Αφγανιστάν.

Ο Αλβανός Πρωθυπουργός Σαλί Μπερίσα ανακοίνωσε τη δηµιουργία νοµικού συµβουλίου για να βοηθήσει την κυβέρνηση στην καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος. Ο Μπερίσα είπε σε κυβερνητική συνεδρίαση ότι το συµβούλιο θα είναι ανεξάρτητο από πολιτική επιρροή και οι αρχές πρέπει να δείξουν µηδενική ανοχή προς τις εγχώριες οµάδες της µαφίας. “Έχουµε ήδη ξεκινήσει αυτή τη µάχη και θα συνεχίσουµε µε σοβαρές, ανελαστικές πρακτικές,’’ δήλωσε ο Πρωθυπουργός

Μια νίκη στην κόψη του ξυραφιού από τον τωρινό Πρόεδρο Traian Basescu στις εθνικές εκλογές δεν αποτελεί αρκετά ισχυρή εντολή για την επίλυση των οικονοµικών και πολιτικών προβληµάτων της Ρουµανίας και παρατείνει την αβεβαιότητα για τη µοίρα των µεταρρυθµίσεων και τη συµφωνία διάσωσης του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ). Μετά από µήνες διενέξεων που έχουν καθυστερήσει την ξένη βοήθεια, το µικρό περιθώριο δείχνει ότι η ευρεία συναίνεση για τις απαραίτητες οικονοµικές και δικαστικές µεταρρυθµίσεις θα συνεχίσει να είναι δύσκολο να επιτευχθεί καθώς οι διαφορές ανάµεσα στα κεντρώα και αριστερά κόµµατα επιµένουν

Η Ρουµανία έλαβε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χορήγηση σε επιχειρήσεις ως και 500.000 ευρώ έκαστη αν αντιµετωπίζουν χρηµατοδοτική κρίση εξαιτίας της πιστωτικής κρίσης. Η βοήθεια θα χορηγηθεί ως απευθείας επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις επιτοκίων, επιδοτούµενα δηµόσια δάνεια και αναδιοργάνωση χρέους. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕ, που είναι επιφορτισµένη µε τη διασφάλιση ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 εθνών δεν θα δώσουν στις εταιρείες παράνοµη βοήθεια που θα διαστρεβλώσει την αγορά, είπε ότι το σχήµα είναι περιορισµένο όσον αφορά το χρόνο και σύννοµο µε τους κανονισµούς της ΕΕ. Η βοήθεια µπορεί να χορηγηθεί µέχρι το 2010.

Η αυστριακή πετρελαϊκή OMV είπε ότι σχεδιάζει να µειώσει το στόχο της για την παραγωγή του 2010 και µπορεί µόνο να αυξηθεί πέρα από αυτό του χρόνου αν πραγµατοποιήσει εξαγορές, καθώς οι µειώσεις των πετρελαιοφόρων περιοχών, η χαµηλή ζήτηση αερίου και οι µειωµένες επενδύσεις επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρήσεις.

Το σερβικό εργοστάσιο αυτοκινήτων Zastava Automobili συναρµολόγησε 15.000 µοντέλα Fiat Punto τους τελευταίους οχτώ µήνες, όπως ανέφερε ο πρόεδρος Aleksandar Ljubic. "Ελπίζουµε … ότι το εργοστάσιο µας θα παράγει 30.000 αυτοκίνητα το 2010 και ότι θα έχουµε υπέροχα νέα για το σπάσιµο των ρεκόρ παραγωγής,’’ είπε ο Ljubic σε συνέντευξη τύπου. Είπε ότι το εργοστάσιο θα γίνει ιδιοκτησία της Fiat αφού η ιταλική εταιρεία κατέβαλε προκαταβολή. Σε πρόσφατη επίσκεψη στην Ιταλία από το Σέρβο Πρόεδρο Boris Tadic, η Fiat δήλωσε ότι θα αποκαλύψει ως το τέλος του χρόνου τις λεπτοµέρειες της επένδυσης ύψους 800 εκατοµµυρίων ευρώ στο Zastava

Η γαλλική αλυσίδα υπεραγορών ιδιοκατασκευών (do-it-yourself) Mr Bricolage άνοιξε το πρώτο της κατάστηµα στη Σερβία µε επένδυση ύψους εννέα εκατοµµυρίων ευρώ. Χτισµένο σε 5.800 τετραγωνικά µέτρα γης, το κατάστηµα στην πόλη της Nis απασχολεί 75 εργαζοµένους. Ο διευθυντής χώρας της εταιρείας, Milen Hristov, είπε στην καθηµερινή εφηµερίδα Blic ότι η εταιρεία σχεδιάζει να ανοίξει τέσσερα παρόµοια καταστήµατα λιανικής πώλησης στη Σερβία, µε κόστος ύψους περίπου 30 εκατοµµυρίων ευρώ.

Η ελληνική αλυσίδα σούπερ-µάρκετ Βερόπουλος σχεδιάζει να επεκτείνει το δίκτυο της στη Σερβία ανοίγοντας 20 νέα καταστήµατα, όπως ανακοίνωσε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του οµίλου Νίκος Βερόπουλος. "Σχεδιάζουµε να ανοίξουµε 20 καταστήµατα επιπλέον την επόµενη πενταετία. Αυτό σηµαίνει ότι σχεδιάζουµε να επενδύσουµε τουλάχιστον 120 εκατοµµύρια ευρώ στη Σερβία,’’ είπε ο Βερόπουλος σε συνέντευξη στην καθηµερινή εφηµερίδα Novosti.

"Έχουµε επενδύσει µέχρι στιγµής


.

H Ελλάδα κατέχει περίπου το 27% επί του συνόλου των ξένων επενδύσεων στην Αλβανία και την πρώτη θέση σε επενδυµένο κεφάλαιο, το οποίο υπερβαίνει τα 800 εκατ. δολάρια. Οι περίπου 270 ελληνικές και ελληνικών συµφερόντων επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται κυρίως στους τοµείς: τηλεπικοινωνιών, εµπορικών τραπεζών, εργοληψίας και κατασκευών, εµπορίας καπνού, εµπορίας και διακίνησης πετρελαίου και πετρελαιοειδών, κλωστοϋφαντουργίας, τροφίµων και ειδών ένδυσης - υπόδησης. Μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων στην Αλβανία αναφέρονται: τέσσερις τράπεζες - Εθνική, Εµπορική, η θυγατρική της Πειραιώς Tirana Bank και η Alpha - που συνεχώς επεκτείνονται, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας Albanian Mobile Communications (συµφερόντων Cosmote) και Vodafone (συµφερόντων Vodafone Ελλάδος).

Η τσιµεντοβιοµηχανία Τιτάν προχωρεί σε σηµαντική επένδυση, ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή βιοµηχανικής µονάδας. Οι ελληνικές τράπεζες, όπως η Alpha Bank, η Εθνική και η Εµπορική Τράπεζα, κατέχουν υψηλά ποσοστά στην τραπεζική αγορά στους τοµείς των χορηγούµενων δανείων, των καταθέσεων και των κερδών. Στον κατασκευαστικό τοµέα, όπου οι ελληνικές εταιρείες κατέχουν ποσοστό 30%-40% της εγχώριας αγοράς, δραστηριοποιούνται οι ∆ΙΕΚΑΤ ΑΕ, ΓΕΚ Τέρνα, Ατέρµων, Alpha Delta ΕΠΕ, ΜΤ Constructions ΕΠΕ, Εγνατία ΑΕ, ΜΤ Fidias ΕΠΕ κ.ά. Η ∆ΙΕΚΑΤ ΑΕ κατά το τρέχον έτος ανέλαβε το έργο της αναβάθµισης των δικτύων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας για λογαριασµό της Kesh Sh.a., ύψους 6,847 εκατ. ευρώ, χρηµατοδοτούµενο από την EBRD.

Η εταιρεία Prometheus Gas SA (του οµίλου Κοπελούζου) υπέγραψε Μνηµόνιο Κατανόησης µε την αλβανική κυβέρνηση για την ενεργειακή διασύνδεση της Αλβανίας µε τον αγωγό φυσικού αερίου της ∆υτικής Μακεδονίας (µε την κατασκευή αγωγού µήκους 320 χλµ. και τη δηµιουργία σταθµού παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο στην Κορυτσά). Πάνω από 270 εταιρίες δραστηριοποιούνται στην γειτονική χώρα. Οι υποδοµές ευνοούν και το άνοιγµα των Ηπειρωτών. Μεγάλα «αποθέµατα» επενδυτικών ευκαιριών για την δραστηριοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων, εξακολουθούν να παρουσιάζουν πολλές Βαλκανικές χώρες, ειδικότερα όµως η Αλβανία, η οποία για την Ήπειρο αποτελεί την φυσική της ενδοχώρα. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα, η χώρα µας είναι ο δεύτερος σηµαντικότερος εµπορικός εταίρος της Αλβανίας µετά την Ιταλία.

Οι ελληνικές εξαγωγές παρουσιάζουν ονοµαστική αύξηση, ωστόσο το µερίδιό τους επί του συνόλου των αλβανικών εισαγωγών συρρικνώνεται, καθώς το σύνολο των αλβανικών εισαγωγών αυξάνει µε ταχύτερους ρυθµούς, µε τη Γερµανία και τη Κίνα να αυξάνουν σηµαντικά τα ποσοστά τους. Οι άµεσες ελληνικές επενδύσεις διαµορφώνονται σε 1 δισ. δολάρια. Στην Αλβανία δραστηριοποιούνται 270 εταιρίες ελληνικών συµφερόντων. Το ελληνικό επενδυτικό ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στον τοµέα βιοµηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, στον οποίο δεν υπάρχει αξιόλογη εγχώρια παραγωγή και στην υλοποίηση της βοήθειας της διεθνούς κοινότητας προς την Αλβανία (χρηµατοδοτούµενα δηµόσια έργα από διεθνείς οργανισµούς, ιδιωτικοποιήσεις και άλλα). Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Πρεσβείας, πλέον σηµαντικοί τοµείς ενδιαφέροντος για την ελληνική επιχειρηµατική κοινότητα, είναι ο χρηµατοπιστωτικός, οι τηλεπικοινωνίες, τα πετρελαιοειδή, οι κατασκευές, η ενέργεια, τα τρόφιµα και ποτά και οι υπηρεσίες. Eξίσου σηµαντικές επιδόσεις παρουσιάζει η Eλλάδα και στο επίπεδο των εµπορικών συναλλαγών, καθώς κατατάσσεται στη 2η θέση των εµπορικών εταίρων της Aλβανίας πίσω από την Iταλία.

Το 2007 η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 653 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από τη γειτονική χώρα, αντίστοιχα, έφθασαν στα 88,7 εκατ. ευρώ. Tην ίδια στιγµή η Eλλάδα είναι και ο 2ος καλύτερος προορισµός για τα αλβανικά προϊόντα. Η µεγάλη αγορά της Αλβανίας, αποτελεί και την µεγάλη ευκαιρία για την Ήπειρο. Η γειτονική χώρα παρέχει σηµαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις αλλά και την δυνατότητα εξαγωγών σε τοπικά προϊόντα. Οι νέες οδικές συνδέσεις που έχουν ολοκληρωθεί αλλά και εκείνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, δηµιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιχειρηµατικό άνοιγµα προς την Αλβανία. Σηµαντική προς την κατεύθυνση αυτή, αναµένεται να είναι η ολοκλήρωση του δρόµου σύνδεσης του Τελωνείου Μαυροµατίου µε τους Αγίους Σαράντα. Η νέα οδική σύνδεση, θα στηρίξει τις τοπικές οικονοµίες και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Θα συµβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της οικονοµικής συνεργασίας, θα διευρύνει τις εµπορικές συναλλαγές και θα ενισχύσει τις ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία. Θα προσφέρει διασύνδεση της νότιας Αλβανίας µε το λιµάνι της Ηγουµενίτσας και την Εγνατία Οδό, µε τα δύο µεγάλα έργα υποδοµής που ανήκουν στο διευρωπαϊκό σύστηµα µεταφορών και θα αποτελέσει έναν ακόµα παράγοντα ανάπτυξης και σταθερότητας για την ευρύτερη περιοχή µας.


Η Αλβανική οικονοµία σε αριθµούς… Τα εµβάσµατα των Αλβανών µεταναστών αντιπροσωπεύουν το 15% του ΑΕΠ της χώρας Lagging behind its Balkan neighbors, Albania is making the difficult transition to a more modern open-market economy. Macroeconomic growth has averaged around 5% over the last five years and inflation is low and stable. The government has taken measures to curb violent crime, and recently adopted a fiscal reform package aimed at reducing the large gray economy and attracting foreign investment. The economy is bolstered by annual remittances from abroad representing about 15% of GDP, mostly from Albanians residing in Greece and Italy; this helps offset the towering trade deficit. The agricultural sector, which accounts for over half of employment but only about one-fifth of GDP, is limited primarily to small family operations and subsistence farming because of lack of modern equipment, unclear property rights, and the prevalence of small, inefficient plots of land. Energy shortages because of a reliance on hydropower, and antiquated and inadequate infrastructure contribute to Albania's poor business environment and lack of success in attracting new foreign investment. The completion of a new thermal power plant near Vlore has helped diversify generation capacity, and plans to upgrade transmission lines between Albania and Montenegro and Kosovo would help relieve the energy shortages. Also, with help from EU funds, the government is taking steps to improve the poor national road and rail network, a long-standing barrier to sustained economic growth.

GDP (purchasing power parity): $21.86 billion (2008 est.) $20.61 billion (2007 est.) $19.44 billion (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars Albania has an informal, and unreported, sector that may be as large as 50% of official GDP GDP (official exchange rate): $12.96 billion (2008 est.) GDP - real growth rate: $6.1% (2008 est.) $6% (2007 est.) $5.5% (2006 est.) GDP - per capita (PPP): $6,000 (2008 est.) $5,700 (2007 est.) $5,400 (2006 est.) GDP - composition by sector: $agriculture: 20.5% $industry: 19.8% $services: 59.7% (2008 est.) Labor force: $1.103 million (not including 352,000 emigrant workers) (2007 est.) $services: 27% (September 2006 est.) Unemployment rate: $12.5% (2008 est.) $13.2% (2007 est.) note: these are official rates, but actual rates may exceed 30% due to preponderance of near-subsistence farming


Η Αλβανική µαφία, οι παρακρατικές οργανώσεις και η διασπορά σε Ευρώπη και Αµερική Albanian organized crime groups are hybrid organizations, often involved both in criminal activity of an organized nature and in political activities, mainly relating to Kosovo. There is certain evidence that the political and criminal activities are deeply intertwined. Also, it has become increasingly clear that Albanian crime groups have engaged in significant cooperation with other transnational crime groups. Several extraneous factors explain the current, relatively strong, position of Albanian organized crime: 1.

Concerning Albanian organized crime in the United States, the 1986 break-up of the "Pizza connection" made it possible for other ethnic crime groups to "occupy" the terrain which had until then been dominated by the Italians. For Albanians this was especially easy since they had already been working with, or mainly for, Italian organized crime.

2.

Due to a highly developed ethnic conscience - fortified by a Serb anti- Albanian politics in the 80’s and 90’s, Albanians, particularly Kosovars, have developed a sense of collective identity necessary to engage in organized crime. It is this element, based on the affiliation to a certain group, which links organized Albanian crime to Panalbanian ideals, politics, military activities and terrorism. Albanian drug lords established elsewhere in Europe began contributing funds to the "national cause" in the 80’s. From 1993 on, these funds were to a large extent invested in arms and military equipment for the KLA (UCK) which made its first appearance in 1993.

3.

From 1990 on, the process of democratization in Albania has resulted in a loss of state control in a country that had been totally dominated by the communist party and a system of repression. Many Albanians lacked respect for the law since, to them, they represented the tools of repression during the old regime. Loss of state structures resulted in the birth of criminal activities, which further contributed to the loss of state structures and control.

4.

Alternative routing for about 60% of European heroin became necessary in 1991 with the outbreak of the war in Yugoslavia and the blocking of the traditional Balkan route. Heroin was thus to a large extent smuggled through Albania, over the Adriatic into Italy and from there on to Northern and Western Europe. The war also enabled organized criminal elements to start dealing arms on a large scale.

5.

Another factor which contributed to the development of criminal activities, is the embargos imposed on Yugoslavia by the international community and on the F.Y.RO.M. by Greece (1993-1994) in the early 90’s. Very quickly, an illegal triangular trade in oil, arms and narcotics developed in the region with Albania being the only state not hit by international sanctions.

6.

In 1997, the so-called pyramid savings schemes in the Albanian republic collapsed. This caused nation-wide unrest between January and March 1997, during which incredible amounts of military equipment disappeared (and partly reappeared during the Kosovo conflict): 38,000 hand-guns, 226,000 Kalashnikovs, 25,000 machine-guns, 2,400 anti-tank rocket launchers, 3,500,000 hand grenades, 3,600 tons of explosives. Even though organized crime groups were probably unable to "control" the situation, it seems clear that they did profit from the chaos by acquiring a great number of weapons. Albanian organized crime also profited from the financial pyramids which they seem to have used to launder money on a large scale. Before the crash, an estimated 500 to 800 million USD seem to have been transferred to accounts of Italian criminal organizations and Albanian partners. This money was then reinvested in Western countries.

7.

The Kosovo conflict and the refugee problem in Albania resulted in a remarkable influx of financial aid. Albanian organized crime with links to Albanian state authorities seems to have highly profited from these funds. The financial volume of this aid was an estimated $163 million. The financial assets of Albanian organized crime were definitely augmented due to this situation.

8.

When considering the presence of Albanians in Europe, one has to keep in mind the massive emigration of Albanians to Western European countries in the 90 s. In 2000, estimations concerning the Albanian diaspora are as follows:

United States and Canada: 500,000 EΛΛΑΣ:: 500,000 Germany: 400,000 Switzerland: 200,000 Turkey: 65,000 Sweden: 40,000 Great Britain: 30,000 Belgium: 25,000 France: 20,000 For those emigrants to EU countries or Switzerland, the temptation to engage in criminal activities is very high as most of them are young Albanian males, in their twenties and thirties, who are unskilled workers and who have difficulties finding a job. For Italian organized crime, these Albanians were ideal couriers in the drug trafficking business running through Albania as they were able to circumvent the area border patrols after the outbreak of the war in Yugoslavia. Many of them came into contact with Albanian organized crime through Albanian emigre communities located throughout Western Europe. This gave an impetus to the dispersion and internationalization of Albanian criminal groups. The typical structure of the Albanian Mafia is hierarchical. Concerning "loyalty", "honor" and clan traditions, (blood relations and marriage being very important) most of the Albanian networks seem to be "old-fashioned" and comparable to the Italian Mafia networks of thirty or forty years ago. Infiltration into these groups is thus very difficult. Heroin networks are usually made up of groups of fewer than 100 members, constituting an extended family residing all along the Balkan route from Eastern Turkey to Western Europe. The Northern Albanian Mafia which runs the drug wholesale business is also known by the name of "The Fifteen Families." (συνέχεια σελίδα 12)


Σχέδιο Μπερίσσα Καταπάτησης Περιουσιών των Οµογενών…

Ανακοίνωση της Ένωσης Χειµαριωτών Η Εθνική µας Κάθαρση και η Ευρωπαϊκή Πορεία της Αλβανίας Η Κυβέρνηση Μπερίσσα αποδεικνύει στην πράξη ότι δεν είναι έτοιµη να γίνει µέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας, καταπατώντας θεµελιώδη περιουσιακά και µειονοτικά δικαιώµατα αλλά και βασικές αρχές του δικαίου. Τα ξηµερώµατα της Παρασκευής, 9/1, στην Κακοµαία (επαρχία Χειµάρρας, στο Ιόνιο Πέλαγος) έγινε έφοδος από περίπου 200 άνδρες των ειδικών σωµάτων της Αλβανικής αστυνοµίας η οποία σκόπευσε να υποστηρίξει την ιδιωτική εταιρεία Riviera Sh.P.K. να καταπατήσει βίαια περιουσίες οµογενών. Κατά την έφοδο προκλήθηκαν συµπλοκές, υπήρξαν τραυµατισµοί και συλλήψεις 14 οµογενών. Πρόκειται για µία έκταση 700 στρεµµάτων, οι τίτλοι ιδιοκτησίας των οποίων ανήκαν σε κατοίκους του χωριού Νίβιτσα µέχρι το 1945 αλλά αφαιρέθηκαν από το καθεστώς του Εµβέρ Χότζα. Μετά το 1990 και την πτώση του καθεστώτος, η γη δεν επιστράφηκε στους νόµιµους ιδιοκτήτες, όπως συνέβη σε άλλες περιοχές της Αλβανίας παρά το γεγονός ότι οι κάτοικοι κατέχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Η Κυβέρνηση Μπερίσσα, αγνοώντας τα δικαιώµατα των ιδιοκτητών εκµίσθωσε στην εταιρεία Riviera για 99 χρόνια την παραπάνω έκταση, καίτοι οι εφέσεις των ιδιοκτητών δεν έχουν εκδικασθεί. Ως κύριος µέτοχος της Riviera φέρεται ένας Dritan Çelaj, αλλά πηγές στα Τίρανα συνδέουν µέλη της οικογένειας Μπερίσσα µε την εν λόγω εταιρεία Τα παραπάνω γεγονότα θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως µεµονωµένη διαφορά µεταξύ πολιτών µίας κοινότητας και ενός άρπαγα ηγέτη εάν δεν υπήρχαν, (α) η προϊστορία διώξεων της Ελληνικής µειονότητας (ο Μπερίσσα είχε φυλακίσει την ηγεσία της το 1994), και (β) ένα «σχέδιο οικονοµικής ανάπτυξης» που κατά τον Αλβανό πρωθυπουργό νοµιµοποιεί την εθνική κάθαρση.

Συγκεκριµένα το Albanian Southern Coast Development Plan (= το Αναπτυξιακό Σχέδιο της Αλβανικής Νοτίας Ακτής) έχει συνταχθεί υπό την καθοδήγηση διεθνών φορέων όπως την ∆ιεθνή Τράπεζα και συµπεριλαµβάνει τον τουρισµό ως κύριο άξονα ανάπτυξης. Έτσι µε την κάλυψη διεθνών φορέων ο Μπερίσσα έχει στοχοποιήσει τις περιουσίες της Ελληνικής µειονότητας της «Νοτίας Ακτής», δηλ. από την Χειµάρρα µέχρι τους Αγίους Σαράντα. Βάσει του παραπάνω πλαισίου η καταπάτηση των περιουσιών της Κακοµαίας είναι µόνο η αρχή µίας εκστρατείας απαλλοτριώσεων που σκοπεύουν στην εξάλειψη της οικονοµικής βάσης του Ελληνικού στοιχείου.

Αυτά γίνονται την ίδια στιγµή που η Αλβανική Κυβέρνηση προωθεί την τελική της ένταξη στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση εν ευθέτω χρόνω, και χρειάζεται την συγκατάθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης, και όταν εκατοντάδες χιλιάδες Αλβανοί υπήκοοι κερδίζουν τα προς το ζην στην χώρα µας. Με όλο τον σεβασµό ζητούµε από την Βουλή των Ελλήνων να αναβληθεί η συνεδρίαση που έχει προγραµµατισθεί την 14/1 «επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους αφ’ ενός, και της ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, µετά του Πρωτοκόλλου ∆ιόρθωσης αυτής». Η αναβολή αυτή θα περάσει το µήνυµα στον κο. Μπερίσσα ότι εάν θέλει να γίνει µέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας ωφείλει να σέβεται τις βασικές της αξίες και αρχές.

Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου και ώρα 5 µ.µ. η Ένωση Χειµαρριωτών, διοργάνωσει συγκέντρωση διαµαρτυρίας µπροστά από την Βουλή των Ελλήνων µε σκοπό να ενηµερωθούν οι Έλληνες βουλευτές καθώς και η κοινή γνώµη για την τεράστια αδικία που συντελείται από το αλβανικό κράτος εις βάρως Ελλήνων στην Βόρειο Ήπειρο την ώρα που στο ελληνικό κοινοβούλιο θα συζητάται η κύρωση της συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Αλβανίας µε την Ε.Ε.

Για την Ένωση Χειµαρριωτών, Μπελέρης Φρέντης ∆ιονύσιος, Κούτουλας Σπύρος Πρόεδρος Γενικός Γραµµατέας


Η Αλβανική µαφία, οι παραστρατιωτικές οργανώσεις και η διασπορά σε Ευρώπη και Αµερική The heavy involvement of Albanian criminal groups in drugs trafficking, mainly heroin is proven. Currently, more than 80% of the heroin on the European market has been smuggled through the Balkans, having mainly been produced in Afghanistan and traveled through Iran and Turkey or Central Asia. In the Balkan region, two routes seem to have replaced the former traditional route, disrupted by the Yugoslavian conflict: one Northern route running mainly through Bulgaria, then Romania and Hungary and one Southern route running from Bulgaria through F.Y.R.O.M., the Kosovo region and Albania. An average of more than a ton of heroin and more than 10 tons of hashish are seized along those Balkan routes each year. According to DEA estimations, between 4 and 6 tons of heroin leave Turkey each month bound for Western Europe, traveling along the Balkan routes. Albanian trafficking networks are becoming more and more powerful, partly replacing Turkish networks. This is especially the case in several German speaking countries, Sweden and Norway. According to some estimations, Albanian networks control about 70% of the heroin market today in Switzerland, Germany, Austria and the Scandinavian countries. According to analyses of the Swedish and Norwegian police, 80% of the heroin smuggled into the countries can be linked to Albanian networks. In 1998, Swiss police even estimated that 90% of the narco-business in the country was dominated by Albanians. Throughout Europe, around 40% of the heroin trade seems to be controlled by Albanians. Recent refugees from the Kosovo region are involved in street sales. Tensions between the established ethnic Albanians and newcomers seem to exist, heroin prices having dropped due to their arrival and due to growing competition in the market.

Albanian networks are not only linked to heroin. In the Macedonian border region, production laboratories for amphetamine and methamphetamine drugs seem to have been set up. Currently, these pills are destined for the local market. Cannabis is grown in Albania and cultivation seems to have become more and more popular, especially in the South. Annual Albanian marijuana revenue is estimated at $40 million. In 1999, cannabis plantations existed in the regions of Kalarat (about 80 kilometers from Vlore/Albania) and close to Girokaster in the regions of Sarande, Delvina and Permetti. Albanian cannabis is mainly sold on the Greek market. In order to transport the drugs to Greece, Albanian crime groups work together with Greek criminals.

Albanian criminals are also involved in the traffic of illegal immigrants to Western European countries. It is part of international trafficking networks, which not only transport Albanians, but also Kurds, Chinese and people from the Indian subcontinent. The Albanian groups are mainly responsible for the crossing of the Adriatic Sea from the Albanian coast to Italy. Departures mainly take place from Vlore, some of them from Durres or even from Ulcinj in the South of Montenegro. By the end of 1999, the crossing costs about $1,000 USD for an adult and $500 USD for a child. It is interesting to notice that some illegal immigrants had to pay for their journey only once in their home country (e.g. $6,000 in Pakistan), but that the nationality of the trafficking groups changed as they moved along. This implies that Albanian groups are only a part of international distribution networks. In 1999, approximately 10,000 people were smuggled into EU countries via Albania every month. The Italian border patrol intercepted 13,118 illegal immigrants close to the Puglian coast from January until July 1999. It estimated arrivals only in this coastal region at 56,000 in 1999. For the Albanian crime groups, illegal immigration - even though it can not be compared to the narco-business - is an important source of income, bringing in an estimated fifty million USD in 1999.

Immigration is not only a source of income, it is also very important in order to create networks in foreign countries and thus create bridgeheads for the Albanian Mafia abroad. Reports indicate that of the people admitted into Western European or North America as refugees during the Kosovo conflict, at least several had been carefully chosen by the Albanian Mafia to stay in the host country and act as a future liaison for the criminal networks. Trafficking in women and forced prostitution seem to have become much more important for Albanian organized crime in 1999, with thousands of women from Kosovo having fled to Albania during the armed conflict in the region. About 300,000 women from Eastern European countries work as prostitutes in Europe. More and more seem to be "organized" in Albanian networks that are not only limited to ethnic Albanian prostitutes, but also comprise women from Romania, Bosnia, Moldova, Russia, etc. The pimps often pretend to be Kosovars in order to have the status of a political refugee, even though many of them come from Albania. Some seem to control the "business" from abroad. Belgium, in particular, seems to be the seat of several leaders of the trafficking networks. In 1999, ten people linked to Albanian crime were shot in Brussels. Finally, Albanian criminal groups frequently engage in burglaries, armed robberies and car theft in Europe and the United States. There might still be links between political/military Kosovar Albanian groups (especially the KLA) and Albanian organized crime. Of the almost 900 million DM which reached Kosovo between 1996 and 1999, half was thought to be illegal drug money. Legitimate fundraising activities for the Kosovo and the KLA could have been be used to launder drug money. In 1998, the U.S. State Department listed the KLA as a terrorist organization, indicating that it was financing its operations with money from the international heroin trade and loans from Islamic countries and individuals, among them allegedly Usama bin Laden. Another link to bin Laden is the fact that the brother of a leader in an Egyptian Djihad organization and also a military commander of Usama bin Laden, was leading an elite KLA unit during the Kosovo conflict. In 1998, the KLA was described as a key player in the drugs for arms business in 1998, "helping to transport 2 billion USD worth of drugs annually into Western Europe". The KLA and other Albanian groups seem to utilize a sophisticated network of accounts and companies to process funds. In 1998, Germany froze two bank accounts belonging to the "United Kosova" organization after it had been discovered that several hundred thousand dollars had been deposited into those accounts by a convicted Kosovar Albanian drug trafficker.


Russia's GDP fell 8.9% in the third quarter yearon-year and grew 13.8% on the second quarter, the Federal Statistics Agency said on Friday. Russian Finance Minister Alexei Kudrin said last Wednesday GDP decrease in 2009 would exceed the forecasted figure of 8.5%, but did not say whether the decrease would be less than 9%. The Russian Economics Ministry earlier predicted the national economy would shrink 8.5% in 2009, but grow 3% in 2011 and 4.3% in 2012. President Dmitry Medvedev approved on December 2 the 2010 federal budget and basic budget parameters through 2012. The 2010 budget will run a deficit of 6.8% of GDP, or 2.9 trillion rubles ($100 billion). It should fall to 4% of GDP in 2011 and 3% in 2012.

Russia could slightly reduce oil export duty on its Urals blend from the current $271 to $266-268 per metric ton starting in January, a Finance Ministry official said. Alexander Sakovich, head of the ministry's integrated analysis department, said the average oil price was $75.66 per barrel from November 15 through December 10. "If the price keeps within a $68-72 band, the monitoring price for the period will be $74.9375.31 per barrel," Sakovich said. Based on the export duty calculation formula, the maximum rate could be set at $266-268 per metric ton from January 1.

Russian aircraft construction company Irkut published on Thursday a list of companies it has selected to supply major systems for its newgeneration MS-21 airliner. The MS-21 plane, developed by Russia's major manufacturing companies Ilyushin, Tupolev and Yakovlev, is to replace the aging Tu-154, which currently accounts for some 80% of Russia's passenger and freight traffic. It is also set to compete with the Airbus A-320 and Boeing 737 aircraft. Russian company Avionika and U.S. Rockwell Collins, a provider of aviation and information technology systems, will jointly deliver avionics systems to be assembled by Irkut. Another U.S. company, Pratt & Whitney, has won a tender to supply the high-bypass turbofan engine PW1000G for the MS-21. The engine is also used for the Bombardier C-Series and Mitsubishi

The Russian Navy is continuing discussions on whether to purchase a French warship, the Russian Defense Ministry said on Wednesday. The chief of the General Staff said on Tuesday that Russia would decide by the end of 2009 whether to purchase a Mistral class amphibious assault ship from France. "Specialists at different levels are currently studying the Mistral's specifications, as well as infrastructural and basing requirements for this class of warship," a ministry official told RIA Novosti. He said training operation, service and maintenance personnel following the ship's integration into the Russian Navy would demand extra attention. He also said that a final decision should be based on "a thorough assessment of the effectiveness of [French] technology in the framework of domestic shipbuilding program."

.Russia's budget deficit rose to 4.9% of GDP in January-November 2009 from 4.7% in September-October, the Finance Ministry reported on Wednesday. The federal budget deficit was estimated at 7.9% in November 2009, the ministry said. Federal budget revenues equaled an estimated 6,446 billion rubles ($215 billion) or 90% of the budget revenue figure for the year, while expenditures stood at about 8,202 billion rubles ($273 billion) or 82.6% of the adjusted budget spending plan in 2009, the ministry said. The 2010 budget will run a deficit of 6.8% of GDP. It should fall to 4% of GDP in 2011 and 3% in 2012. . Russia's largest diversified consumer services group Sistema said on Wednesday its US GAAP net income grew 1,500%, year-on-year, in July-September 2009 to $1.68 billion. Sistema, which provide services in telecommunications, high-tech, oil and energy, radio and aerospace, banking, real estate, retail trade, media, tourism and healthcare sectors, posted a net income of $99.86 million a year ago. Revenues in July-September 2009 grew 20.8%, year-on-year, to $5.33 billion compared with $4.41 billion a year ago, Sistema said in a statement.

. President Viktor Yushchenko renewed on Wednesday his appeal for a "drastic review" of a 10-year natural gas contract with Russia, which ended the ex-Soviet states' latest pricing and debt row. "The Yalta agreements represent sarcasm and irony at the expense of Ukraine's economy," Yushchenko said in televised remarks in the eastern Sumy region. "We will survive a few months, but they are only an opportunity to prepare for new talks." Ukraine's Naftogaz and Russia's Gazprom signed the deal in January, ending the New Year dispute which caused losses for industries and left households in Europe without heating amid freezing temperatures. The pact agreed on by the two countries' premiers stipulates that Kiev start paying European-level prices for Russian gas in 2010, ending discounts enjoyed by the country.

President Viktor Yuschenko is sure that the Verkhovna Rada will support the dismissal of Internal Affairs Minister Yurii Lutsenko, he told the ICTV TV Channel. He called of the deputies of all factions to support Lutsenko's dismissal. Yuschenko also considers that to improve the efficiency of the Cabinet of Ministers, not only Lutsenko should be dismissed. As Ukrainian News earlier reported, on December 10, Yuschenko called on Prime Minister Yulia Tymoshenko to initiate the dismissal of Lutsenko. Yuschenko considers that the law enforcement agencies are inefficient today. He believes that Lutsenko is trying to accuse others of his unprofessional actions

Prime Minister Yulia Tymoshenko opposes the declaration of independence of Abkhazia and South Ossetia, Georgia, she told the Hotov Otvechat project on the Ukraina TV Channel. "We have never admitted these things like separation of Georgia and we will accept Georgia as the integral state. In fact, this issue is sacred for us, as someone is always eager to get part of our territory," she said.

She also said that the integrity of


Το Ρωσικό σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια δηµιουργεί ερωτηµατικά… Η περίοδος προετοιµασίας για το Ρωσικό σχέδιο του Συµφώνου Ευρωπαϊκής Ασφάλειας ήταν ασυνήθιστα µεγάλη. Ο πρόσφατα εκλεγµένος Ρώσος πρόεδρος Dmitry Medvedev ανακοίνωσε στις 8/5/2008 ότι επρόκειτο να ετοιµάσει ένα νέο σχέδιο για την Ευρωπαϊκή ασφάλεια. Το σχέδιο δηµοσιεύτηκε µόλις στις 30 Νοεµβρίου 2009. Τώρα η Μόσχα έχει αρχίσει να προωθεί το προσχέδιο της τόσο στον ΟΑΣΕ όσο και στο ΝΑΤΟ. Η Ρωσική πρόταση έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά µε άλλα σχέδια της προεδρίας Medvedev: Της λείπουν δηλαδή οι µηχανισµοί υλοποίησης της. Η προτεινόµενη συµφωνία είναι ανοιχτή σε όλες τις χώρες και διεθνείς οργανισµούς (NATO, EU, OSCE). Αλλά υπάρχει µία ενδιαφέρουσα εξαίρεση: ∆εν αναφέρεται ο Οργανισµός της Συµφωνίας της Shanghai. Εποµένως η Κίνα δεν είναι προσκεκληµένη. Η Ρωσία και άλλα ευρωπαικά κράτη δεν αναγνωρίζουν το Κόσοβο ενώ η Ρωσία αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της Αµπχαζίας και της Νότιας Οσετίας.

Η πρόσκληση σε συµµαχίες και διεθνείς οργανισµούς να υπογράψουν έχει δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι η νοµιµότητα αδύνατων οργανισµών που ίδρυσε η Ρωσία όπως CIS και CSTO. Ο δεύτερος στόχος είναι σχετικοποιήσει τις συµβατικές υποχρεώσεις των ΝΑΤΟικών µελών. Σύµφωνα µε τη µε το προσχέδιο οι πολιτικές των ήδη υπαρκτών αµυντικών συµµαχιών ∆ε θα επιδρούν αρνητικά στην ασφάλεια τρίτων κρατών.

Η αποφυγή µίας αρνητικής επίπτωσης στην ασφάλεια των συµβαλλόµενων µελών είναι το κεντρικό σηµείο στη προτεινόµενη συµφωνία. Στην πραγµατικότητα θα δηµιουργηθεί σε πρώτη φάση ένα φόρουµ καταγγελιών για πράξεις και παραλήψεις κρατών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια τρίτων κρατών. Βέβαια δεν υπάρχει σαφής διατύπωση της απειλής Συγκεκριµένα ορίζει ότι η συµφωνία θα απαγορεύει όχι µόνο στρατιωτικές κινήσεις ενός κράτους έναντι ενός άλλου αλλά επίσης κάθε ενέργεια που θα επηρεάζει την ασφάλεια άλλων. Το αποτέλεσµα είναι ότι το οποιοδήποτε κράτος θα µπορεί να κάνει χρήση της συµφωνίας για οποιοδήποτε λόγο.

Ο µηχανισµός επιβολής του σχεδίου είναι αρκετά αδύνατος: η έκτακτη διάσκεψη των µελών της, που καλείται σε περίπτωση κρίσης, µπορεί να λάβει τις αποφάσεις µόνο εάν περισσότερο από τα τέσσερα πέµπτα των υπογραφόντων συνθήκης είναι παρόντα. Αυτή η παροχή είναι στην πραγµατικότητα ευνοϊκότερη στο ΝΑΤΟ, το οποίο θα µπορούσε σε µια κρίση να µποϊκοτάρει απλά τη διάσκεψη. Η Ρωσία, που δεν έχει κανέναν αξιόπιστο σύµµαχο, θα είχε το πρόβληµα κάνοντας το ίδιο. Οι αποφάσεις της έκτακτης διάσκεψης πρέπει να είναι οµόφωνες, αλλά το συµβαλλόµενο µέρος του οποίου η συµπεριφορά έχει αναγκάσει τη διάσκεψη για να συγκληθεί δεν έχει κανένα δικαίωµα ψηφοφορίας. Αυτό πηγαίνει ενάντια στην πρακτική της σοβιετικής και ρωσικής διπλωµατίας, η οποία έχει στηριχθεί µε συνέπεια στο δικαίωµα βέτο στο Συµβούλιο Ασφαλείας των Η.Ε. Οι συµµετέχοντες στη συνθήκη δεν υποχρεούνται να βοηθήσουν ένα θύµα της επιθετικότητας. Κατά συνέπεια, το ΝΑΤΟ θα συνέχιζε να είναι ο µόνος αξιόπιστος µηχανισµός της συλλογικής υπεράσπισης στην Ευρώπη.

Οι µικρότεροι και πιό αδύνατοι γείτονες της Ρωσίας, ακόµα αβέβαιοι της ανεξαρτησίας τους από τη Μόσχα, βρίσκουν τέτοια συµπεριφορά ανησυχητική. Ακόµα χειρότερα, αυτές οι δυναµικές ωθήσεις η πολιτική αυτών των εθνών µακρυά από τα ευρωπαϊκά ιδανικά της ανοχής και της σταθερότητας και προς τον εθνικισµό και τη µαχητικότητα. Αυτή η δυναµική της σχέσης µεταξύ του µεγαλύτερου κράτους της Ευρώπης (και της πυρηνικής υπερδύναµης) και των γειτόνων της δηµιουργεί µια ατµόσφαιρα της δυσπιστίας που κανένα οργανωτικό τέχνασµα δεν µπορεί να θεραπεύσει. Μόνο το πέρασµα του χρόνου και η γνήσια αναγνώριση από τη Ρωσία ότι το σκόρπισµα της αυτοκρατορίας είναι ευεργετικό στους ανθρώπους του µπορούν να οδηγήσουν στην ποιοτική βελτίωση της θέσης της Ρωσίας στην Ευρώπη.


Περί αµοιβαιότητας προστασίας µειονοτικών δικαιωµάτων µε βάση τη Συνθήκη της Λοζάννης… Back in 1923, Turkey and Greece were bound by the Lausanne Treaty to treat their respective minorities with reciprocal rights. But to hear complaints on either side of the Aegean, one might think the two nations’ leaderships have misread the pact to believe they have an obligation to mutually violate basic freedoms. President Abdullah Gül and Prime Minister Recep Tayyip Erdogan urged Greece to listen to the demands of the Turkish minority in the country in connection to the re-opening of the Halki Seminary on Heybeliada, one of the Princes’ Islands off Istanbul. “The Turkish minority in Greece has still been suffering from violations of human rights although the European Union has forced remarkable improvements over recent years,” Çetin Mandaci, a Turkish-origin deputy from the ruling PASOK Party, told the Hürriyet Daily News and Economic Review in a phone interview Tuesday. “We need bilingual schools and so radical changes must be done in minority education system,” said Mandaci, who is from Xanthi (Iskeçe in Turkish), a city populated mainly by Turks in Thrace.

There is an acute problem in fulfilling educational demand because there are only two minority schools for elementary and secondary students serving 150,000 Turks in Thrace. Locals are forbidden from opening new schools or making additions to existing ones even if they use private funds. Violations of religious and cultural rights Ahmet Mete, Xanthi’s elected mufti and a consultation board head for all of Greece’s Turks, expressed similar concerns to Patriarch Bartholomew in regarding the treatment of religious minorities in the country: “Why is nobody asking if there is an imam problem in Thrace? We do not have a religious vocational school to raise the next generation.” “We had once two madrasahs that the state converted into normal high schools. All the imams are elderly and we will have to transfer imams from Bulgaria and other European countries,” Mete told the Daily News on Tuesday. Despite European Human Rights Court verdicts, it is still impossible to establish private schools in Greece. “If we are equal citizens of Greece, which is an EU member, we must have the right to an open imam-hatip [religious vocational],” Mete said. The Turkish minority has no right to elect its own religious leader nor to administrate its charitable foundations despite critical reports on the matter from both the United Nations and European bodies. People in the community elected Mete as mufti but the Greek government ignored the election and assigned another mufti. “Patriarch Bartholomew is asking for an official recognition of his ecumenical title, but here the Greeks insult me by calling me a ‘fake mufti’ even though I’m a theologist and elected by the Turkish community,” said Mete.

“I published a notice asking for minority rights and the papers responded with insulting headlines saying, ‘worm mufti’. When will the Greek government hear our voice?” he said. The word “Turk” is forbidden in the name of minority associations, according to Greek law, in contrary to both bilateral agreements and EU principles. The Xanti Turkish Union was established in 1927 and officially survived until 1983. When a local court ordered its closure, a 27-year legal fight began. The European court unanimously decided to re-open the association in 2008, ordering Greece to pay compensation. “We have not received payment since we don’t have a tax number. We cannot get a tax number because the local court has yet to recognize our status,” Mehmet Hacihalil, the president of the union told the Daily News. “We are still suffering because the local court did not recognize [European court] verdict,” he said.


. . Young Georgians are reviving a lost tradition of hymns and folk music as they strive to reestablish their country’s cultural identity and historical tradition as something distinct from Russian or Soviet influence. In recent years, Georgia has seen a surge of interest in preserving traditions that predate the country’s 1804 annexation by the Tsarist Empire and 1921 re-annexation by Bolshevik Russia - an interest in national identity partly stimulated by the uncertainties of the present. Among teenage and 20-something Georgians, born not long before or after their country’s 1991 declaration of independence from the Soviet Union, that interest

The Russian-backed rebel region of South Ossetia freed three Georgian teenagers today in a move that appeared designed to boost opponents of Georgian President Mikheil Saakashvili. The prisoners were escorted over the de facto border by former Georgian Prime Minister Zurab Nogaideli, a fierce Saakashvili critic. It followed a visit by Nogaideli to Moscow this week. Russia and South Ossetia say they want nothing to do with Saakashvili since Moscow crushed an assault by U.S. ally Georgia on the rebel region last year in a five-day war that rocked the South Caucasus, a transit route for oil and gas to the West. Georgian President Mikheil Saakashvili has sacked a regional governor after a mother and her young daughter were apparently accidently killed when workers set off an explosion to raze a Soviet World War II memorial. Presidential spokeswoman Manana Manjgaladze said Saakashvili cut short his visit to the Copenhagen international climate conference to return to Georgia to convene a government meeting following the deadly blast Saturday in the city of Kutaisi. The spokeswoman said Saakashvili had decided to sack the Imereti regional governor Mikhail Chogovadze over the incident. Reports said the victims -- a mother and her daughter, seven or eight years old -- were killed when lumps of concrete were thrown by the explosion toward their home..

Once Armenia and Turkey establish diplomatic ties, EU will assume the responsibility for the development of bilateral relations, Head of the European Commission Raul de Lyutsenberger stated at the Dec. 11 briefing. He said this intention was also voiced in the course of the last of Armenia-EU Commission session.EU will render both technical and political assistance, Lyutsenberger said adding that a technical issue might a border guarding after the Armenia-Turkey Protocols’ ratification.

The European Commission is negotiating an Association Agreement with Armenia, Azerbaijan and Georgia, Ambassador of Sweden for the South Caucasus, Mr. Hans Gunnar Aden said. “Discussions on simplifying visa regime with Armenia, as one of the Eastern Partnership components, have already started in the European Council. During the Swedish EU presidency, visa regime Macedonia, Serbia and Montenegro was canceled. The same will be for Armenia, but it's the matter of time,” he said. "The European Union has already set the conditions for conclusion of an Association Agreement with Armenia and creation of a free trade zone. The budget was adopted with 82 votes for, 16 against and 1 abstention. MPs of oppositional Heritage and Dashnaktsutun factions voted against the document. The budget revenue will total 742 billion Armenian drams, expenditures — 935.5 billion drams while deficit will total 193.4 billion drams.Economic growth is estimated at 1.2 percent whereas inflation at 4± 1.5 percent. Russia halted gas supplies to ally Armenia after bombs were found under a pipeline in the volatile southern region of Ingushetia, but Armenia said today it had enough reserves to supply consumers. Police today defused two bombs and searched the area for other explosive devices,.

European Union countries are 'scared' that SOCAR is planning to export increasing volumes of oil and gas to Azerbaijan's Eastern neighbours at their prices, SOCAR investment and marketing vice-president Elshad Nasirov said. "Our priority is the European Union, but we need investment and we need participation from other countries," Nasirov said

Azerbaijan is not only the fastest growing economy in the world, but the top reforming country, according to the World Bank, stated Sevinj Hasanova, deputy minister of economic development of Azerbaijan, at the first official Azerbaijan investment conference in London. Overall GDP levels have increased by an astonishing five times over the past five years, reaching 34.5 per cent in 2006. While GDP per head is now above $5,000, the population's standard of living has improved dramatically and poverty has fallen, Azerbaijan appears to have avoided the worst problems associated with the global recession.

Participants of the Property Market Public Union of Azerbaijan has released outcomes of the October monitoring into the state of the land market in the Azerbaijani capital. The monitoring revealed that as in previous months, capital’s land portfolio was primarily formed of new vacant lots, although this trend weakened slightly compared with previous months. The monitoring showed that one hundred part of land in the capital averaged $1,641. The most expensive land was put on sale in the Narimanov district of Baku near the Ataturk Avenue. The price was $250,000. Turkan settlement of Baku saw the lowest price at $625 per one hundred part of land.


Η διαφθορά στην Αρµενία αυξήθηκε από το 2008 … Παρά τις εκκλήσεις της κοινωνίας των πολιτών προκειµένου η Αρµενία να λάβει µέρος στις εκδηλώσεις για την παγκόσµια ηµέρα ενάντια στη διαφθορά (9 ∆εκέµβρη), µερικοί τοπικοί παρατηρητές παρατηρούν ότι η στρατηγική διαφάνειας (του Αρµένιου Προέδρου Serzh Sargsyan έχει προς το παρόν βαλτώσει... Η επίσηµη πολιτική καταπολέµησης της διαφθοράς ξεκίνησε από τον προηγούµενο πρωθυπουργό Andranik Margarian το 2003. Από την εκλογή του Προέδρου Sargsyan (2008) και ύστερα, ο συνεχής αγώνας ενάντια στη διαφθορά έχει γίνει προτεραιότητα για τη κυβέρνηση. Στο συνέδριο της 28ης Νοεµβρίου του Ρεπουµπλικανικού Κόµµατος της Αρµενίας, ο Sargsyan ανακοίνωσε ότι ο αγώνας ενάντια στη διαφθορά , ανάµεσα σε άλλες απειλές, σηµαίνει καταρχάς τον αγώνα του κυβερνώντος κόµµατος ενάντια σε αυτές. Μόνο ένα ισχυρό κόµµα µπορεί να διεξάγει ένα τέτοιο αγώνα. Τα ΜΜΕ καλύπτουν από κοντά τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης ενάντια στη διαφθορά. Από τον Οκτώβριο του 2009, 309 ποινικές διώξεις έχουν δροµολογηθεί.

Η επικεφαλής της ΜΚΟ Transparency International, Aµαλία Kostanian, υποστηρίζει ότι έχει δει κάποια πρόοδο µέχρι τώρα αλλά εκφράζει την πεποίθηση ότι η µάχη της κυβέρνησης απευθύνεται µόνο ενάντια στα κατώτερα επίπεδα της γραφειοκρατίας. Πολλές από τις έρευνες που βλέπουν το φως της δηµοσιότητας αφορούν αστυνοµικούς και χαµηλόβαθµα στελέχη της διοίκησης. Ξέρουµε πόσο βαθιά τα οικονοµικά και πολιτικά συµφέροντα αλληλοσυνδέονται. Αν όµως δε στοχεύεις τα ψηλά στρώµατα της εξουσίας, τους υπουργούς, τους βουλευτές, τότε δε πρόκειται για πραγµατικό αγώνα . ∆εν υπάρχει η πολιτική βούληση που να καταδεικνύει ότι οι αρχές έχουν την πρόθεση να χτυπήσουν τα µεγάλα ψάρια.

Σε αντίθεση µε τις γειτονικές χώρες, Γεωργία και Αζερµπαϊτζάν, η διαφθορά στην Αρµενία έχει εδραιωθεί από το 2008 µέχρι σήµερα. Στο παγκόσµιο δείκτη της ΜΚΟ Transparency International η Αρµενία υποβαθµίστηκε στην 120 θέση ανάµεσα σε 180 χώρες – παράλληλα µε το Kazakhstan, Mongolia, Ethiopia και Vietnam . Η Γεωργία βρίσκεται στην 66η θέση ενώ το Αζερµπαϊτζάν στην 143 θέση.

Η κυβέρνηση τονίζει ότι θα αξιολογήσει τα αποτελέσµατα για τη χρονιά 2009-2010 στο τέλος του χρόνου. Αλλά πολύ Αρµένιοι παραµένουν σκεπτικοί ότι ήθη και συνήθειες της Σοβιετικής εποχής, όπως η διαφθορά και η σπατάλη µπορούν εύκολα να εξαλειφθούν. Ένας ακτιβιστής υπέρ της διαφάνειας, ο Arthur Sakunts υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση εστιάζει µόνο σε ποινικές υποθέσεις έναντι «µικρών ψαριών. Η όλη καµπάνια ενάντια στη διαφθορά δεν είναι µία πραγµατική µάχη.

Μερικοί Αρµένιοι υποστηρίζουν ότι νέες µορφές απάτης και διαφθοράς έχουν δηµιουργηθεί προκειµένου να ξεπεραστούν τα εµπόδια που έχει θέσει η κυβέρνηση. Για παράδειγµα, πολλοί ταξιτζήδες υποστηρίζουν ότι η τροχαία άρχισε να επιβάλλει µεγαλύτερα πρόστιµα προκειµένου να εκβιάζουν τους οδηγούς ταξί σε φιλοδωρήµατα. Αν πριν µπορούσες να ξεφύγεις από ένα πρόστιµο, λαδώνοντας το τροχονόµο µε 1-2$, τώρα τα «φακελάκια» έχουν αυξηθεί παράλληλα µε τα πρόστιµα του ΚΟΚ. Αυτό το καλείτε εσείς βελτίωση;


Aναβαθµίζονται οι σχέσεις Ρωσίας – Αζερµπαιτζάν… Μερικοί αναλυτές θεωρούν ότι οι τελευταίες ενέργειες των Αρχών του Αζερµπαιτζάν είναι µια προσπάθεια να εξασφαλιστεί η υποστήριξη της Ρωσίας στη διαδικασία ειρήνης του Ναγκόρνο-Καραµπάχ. Η πιο εκπληκτική πρόταση που ήρθε από το Μπακού ήταν µια πρόσκληση προς τη Ρωσία να επανεγκαθιδρύσει τη στρατιωτική της παρουσία στο Αζερµπαϊτζάν Τα ρωσικά στρατεύµατα αναχώρησαν από τη χώρα το 1993 και καµία αναφορά δεν είχε γίνει, µέχρι τώρα, για την πιθανή επιστροφή τους. Στις 26 Νοεµβρίου, ο βουλευτής Gudrat Hasanguliyev πρότεινε ότι το Αζερµπαϊτζάν πρέπει να προσχωρήσει στη Συνθήκη Συλλογικής Ασφαλείας, ένα στρατιωτικό σύµφωνο της Μόσχας, και να επιτρέψει στη Ρωσία να καθιερώσει µια στρατιωτική βάση στο Αζερµπαϊτζάν. Ο Hasanguliyev, ηγέτης του ενωµένου Λαϊκού Μετώπου του Αζερµπαϊτζάν, παρουσίασε την ιδέα ως ανταλλαγή για τη ρωσική αναγνώριση της Κυριαρχίας του Αζερµπαϊτζάν στο Karabakh.

Αν και η στρατηγική εθνικής ασφάλειας του Μπακού, που εγκρίθηκε το 2007, καθορίζει σαφώς τη συνέχιση της ευρωατλαντικής προσέγγισης ενσωµάτωσης ως διπλωµατική προτεραιότητα για το Αζερµπαϊτζάν, ο Hasanguliyev και άλλοι τώρα παραπονιούνται ότι το Μπακού έχει λάβει λίγα από τη ∆ύση σε αντάλλαγµα του ενδιαφέροντός του για τους πιο στενούς δεσµούς µαζί της. Η εµπειρία της Γεωργίας µε την Ατλαντική συµµαχία προτείνει ότι το Αζερµπαϊτζάν δεν θα κέρδιζε ποτέ την ιδιότητα µέλους του ΝΑΤΟ.

Οι αντιπρόσωποι της κυβέρνησης και του κόµµατος του Yeni Αζερµπαϊτζάν δεν έχουν αποκηρύξει τη δήλωση Hasanguliyev. Επιπλέον, η δήλωση εµφανίζεται να είναι µέρος µιας τάσης. Σε µια διάσκεψη στις 20 Νοεµβρίου στο Μπακού που οργανώθηκε από το Κέντρο Στρατηγικής Έρευνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωµένες Πολιτείες δέχτηκαν βαριά κριτική για την υποτιθέµενη αποτυχία τους να επιλύσουν τη διαφωνία του ΝαγκόρνοΚαραµπάχ. Η Ρωσία, που µεσολαβεί στις συζητήσεις µαζί µε τη Γαλλία και τις Ηνωµένες Πολιτείες, απέφυγε την επίκριση. Η πίεση που ασκήθηκε πρόσφατα στην Αρµενία και τη Τουρκία για να υπογράψει τα πρωτόκολλα σχετικά µε τη συνδιαλλαγή "δεν έχει συµβεί ποτέ στο ζήτηµα του Karabakh". Μια τέτοια δυσαναλογία θα µπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγές στην Εξωτερική πολιτική του Αζερµπαϊτζάν.

Ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός οµιλητής Ziyafet Askerov πήγε ένα βήµα περαιτέρω: ∆εδοµένου ότι η δύναµη έχει αποδειχθεί να είναι αποτελεσµατικότερη από το διεθνές δίκαιο -- µια αναφορά στον πόλεµο Γεωργίας -Ρωσίας του 2008 και την αναγνώριση Κοσόβου -- η σύγκρουση του Karabakh θα µπορούσε να λυθεί από τον στρατό του Αζερµπαϊτζάν. Η αµερικανική εξωτερική πολιτική έχει γίνει όµηρος του αρµενικού λόµπι.

Οι αναλυτές του Μπακού διαιρούνται πέρα από την αιτία αυτής της ρητορικής. Η ενόχληση του Αζερµπαϊτζάν ότι περισσότερη πρόοδος έχει σηµειωθεί στη συνδιαλλαγή µεταξύ της Αρµενίας και της Τουρκίας απ' ό, τι µε τη διαδικασία ειρήνης στο Karabakh, θα µπορούσε την κριτική του Μπακού της δύσης, θεωρεί Μετά από τα τουρκικός-αρµενικά πρωτόκολλα, το Αζερµπαϊτζάν γίνεται αισθητό ότι αποµόνωσε και χρειάζεται τη γρήγορη πρόοδο στο Karabakh ζήτηµα. Η απουσία της Ρωσίας από την κριτική των µεσολαβητών Karabakh δείχνει ότι το Μπακού ελπίζει εκείνο το " αυξανόµενοι όγκοι των εφοδιασµών υγραερίου και του ευρύτερου οικονοµικού cooperation" σηµάνετε εκείνο το " Η Μόσχα θα βοηθούσε στη Karabakh σύγκρουση, " Shahinoglu προστιθέµενο. Ο ετήσιος εµπορικός κύκλος εργασιών µεταξύ του Αζερµπαϊτζάν και της Ρωσίας στέκεται αυτήν την περίοδο σε $2.5 δισεκατοµµύρια.


. The prices for second-hand cars in Kazakhstan will grow after introduction to the Customs Union. Vice President of the Customs Control Committee of the Ministry of Finance of Kazakhstan, Igor Ten, informed in an interview to journalists, Kazakhstan Today agency reports. Answering the question about the price for automobiles after introduction to the Customs Union since new year, I. Ten said: "We conducted research. In Russia, automobile duties are higher, but the prices for the new cars are cheaper." "The prices for the second-hand automobiles, over 7 years, old cars, will likely to grow. I can not tell if the prices will go up for the new automobiles," he said.

KazAgro JSC purchases grain only from those farmers who have credit debts. The chairman of the board of JSC KazAgro Company, Asylzhan Mamytbekov, informed at XII session of the Republican Social Council on struggle against corruption at the People's Democratic Party Nur Otan, Kazakhstan Today agency reports. A. Mamytbekov reminded that earlier 120 billion KZT has been allocated for agriculture development from the National KazAgro Fund. "30 billion has been spent for investment projects and 83 billion KZT has been used for crediting of spring-field and harvest works," he said.

The leaders of Belorussia, Alexander Lukashenko, the Republic of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, and the Russian Federation, Dmitry Medvedev, support introduction to the Customs Union of other countries. The joint statement signed on Saturday during an informal meeting of the leaders of the CIS states in Almaty states, Kazakhstan Today agency reports. "We, the Presidents of Belorussia, Kazakhstan and the Russian Federation, declare formation of the Customs Union of three states, which will start to function from January 1, 2010. It is a new, breakthrough integration stage of our countries.

Twenty new houses were built in Pakhtazor neighborhood in Syrdarya district of Syrdarya region in accordance with the State Program “Year of Rural Development and Improvement”. The houses, raised by Qishloq Qurilish Invest engineering company, have four to five rooms and local heating systems. Next year, 30 more houses will be built on this territory. The construction materials are provided by local producers, which helps reduce costs. The rural housing is being built across Uzbekistan in line with the President’s resolution of 3 August 2009 on expansion of construction of housing in rural areas.

Andrei Zatoka's harsh five-year sentence for assault has been overturned and replaced with an undisclosed fine, marking the second time in three years the prominent Turkmen environmental activist has narrowly avoided going to prison for what he believes were trumped-up charges. A regional court in Turkmenistan's northern Dashoguz Province overturned the sentence handed down last week against Zatoka for assault, RFE/RL's Turkmen Service reported from the court hearing. The court ruled that Zatoka, 53, be freed upon paying an undisclosed fine.

The international magazine The Banker in its annual survey named Agrobank the bank of the year in Uzbekistan in 2009. The Agrobank, created this year on the basis of the former Pakhtabank, provides support to the agricultural sector, assists reforms in agriculture and provides a wide range of banking services to agricultural producers. The stable financing of the of the Agrobank, noted by The Banker magazine, is one of the important factors contributing to the successful development of the agro-industrial sector in Uzbekistan. Uzbek President Islam Karimov and Turkmen President Gurbanguly Berdymukhammedov have signed an agreement to ease cross-border transit for people living along their common frontier, RFE/RL's Uzbek Service reports. The protocol signed on December 13 amends a 2004 bilateral agreement.

The Uzbekenergo state joint stock company held a seminar to explain the clauses of the new law on electric power industry. The heads of power producing enterprises and electric networks, as well as representatives of the ministries and other bodies participated in the event. The new law on electric power industry entered in force on 30 September 2009. It establishes clear rues of regulation of relations in the field of electric power production, transmission, distribution, sale and consumption. The adoption of the law creates a balanced legal system of management of the electric power industry and regulation of relations between the energy suppliers and consumers

Karimov, who is on a two-day visit to Turkmenistan for the opening ceremony of the Turkmenistan-China natural-gas pipeline, said the Uzbek-Turkmen talks are deeply symbolic for bilateral relations.

If there was ever any doubt, it has been made clear that the Obama administration views Central Asia as an important part of U.S. foreign policy.George Krol, the U.S. deputy assistant secretary of state for South and Central Asian affairs, sent the message during a special Senate Foreign Relations subcommittee hearing on December 15. "This administration does not consider Central Asia a forgotten backwater, peripheral to U.S. interests," Krol said.


Το Κιργιστάν σε πόλεµο µε τους Ισλαµιστές… Η κεντρική κυβέρνηση του Κιργιστάν διατηρεί την πίεση στους ισλαµιστές ριζοσπάστες και ιδιαίτερα στα µέλη της οµάδας hizb-ut-Tahrir. Η καταστολή όχι µόνο συµπιέζει τους ισλαµιστές ριζοσπάστες, τοποθετεί επίσης πολλούς τοπικούς ανώτερους υπαλλήλους στο νότιο Κιργιστάν δεσµεύει. Παρά τη νοµοθεσία περί µηδενικής ανοχής για τα µέλη της hizb-ut-Tahrir και άλλες υποτιθέµενες ριζοσπαστικές οµάδες, µερικοί τοπικοί ανώτεροι υπάλληλοι αναγνωρίζουν ότι είναι απρόθυµοι να επιβάλουν αυστηρά τις πολιτικές της κεντρικής κυβέρνησης. Οι Ισλαµιστές, σε τελευταία ανάλυση, είναι οι γείτονές τους και οι συγγενείς. Η κεντρική κυβέρνηση έχει εφαρµόσει µία πληθώρα µέτρων - που περιγράφονται σε έναν νέο νόµο σχετικά µε τη θρησκεία και υπογράφεται από τον Πρόεδρο Kurmanbek Bakiyev τον περασµένο Ιανουάριο - αυτός ενισχύει αποτελεσµατικά τη δυνατότητα των ανώτερων υπαλλήλων να ελέγξουν την πνευµατική ζωή στο κεντρικό ασιατικό έθνος.

Ο νόµος, παραδείγµατος χάριν, επιβάλλει τους ακριβέστερους κανόνες στην εγγραφή των µουσουλµανικών τεµενών και των σχολών. Η καταχώρηση ενός νέου µουσουλµανικού τεµένους απαιτεί τώρα τις υπογραφές 200 ανθρώπων. Η προηγούµενη νοµοθεσία απαίτησε µόνο 10. Οι κληρικοί πρέπει να περάσουν από τους περιοδικούς διαγωνισµούς να καθιερώσουν τη θεολογική/ιδεολογική αξιοπιστία τους. Ο νόµος απαγορεύει επίσης την ιδιωτική θρησκευτική παράδοση ιδιαίτερων µαθηµάτων, η διανοµή των θρησκευτικών υλικών, και του προσυλητισµού. Επιπλέον, απαγορεύει τα µουσουλµανικά τεµένη από την αναγνώριση των παιδιών. Και το Φεβρουάριο, το Kyrgyz Υπουργείο Παιδείας καθιέρωσε έναν κώδικα ντυσίµατος που προέγραψε αποτελεσµατικά headscarves.

Οι τοπικοί ανώτεροι υπάλληλοι ανακάλυψαν γρήγορα πόσο µη δηµοφιλείς οι κυβερνητικές θρησκευτικές πρωτοβουλίες είναι, ειδικά στις νότιες περιοχές όπου τα θρησκευτικά συναισθήµατα τρέχουν ισχυρό. Σε απάντηση στις κρατικές προσπάθειες να επιβληθεί ο κώδικας ντυσίµατος, παραδείγµατος χάριν, πολλές οικογένειες σταµάτησαν τα παιδιά στο σχολείο. Οµοίως, ο ανώτερος υπάλληλος προσπαθεί να αποτρέψει τα παιδιά από τα µουσουλµανικά τεµένη παρουσίας, να ελέγξουν την ιδιωτικούς παράδοση ιδιαίτερων µαθηµάτων και τον έλεγχο που προσυλητίζουν έχει προκαλέσει το διαδεδοµένο θυµό. Συνερχόµενοι µε τη δηµόσια αντίσταση, οι τοπικοί ανώτεροι υπάλληλοι σε διάφορες πόλεις επαρχιών Osh φαίνονται ο άλλος τρόπος όταν τις οδηγίες Bishkek. Σύµφωνα µε έναν δήµαρχο, ένας λόγος για αυτήν την συµπεριφορά είναι ότι οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν συχνά λίγους πόρους και περιορισµένο προσωπικό για να εφαρµόσουν τις κεντρικές οδηγίες για τη θρησκεία.

Ο προϋπολογισµός µας καλύπτει κυρίως τους µισθούς των τοπικών δασκάλων, συντήρηση των σχολείων, δρόµοι καθορισµού και διάθεση των αποβλήτων. Υποβάλλουµε αίτηση για τις διάφορες [κυβέρνηση και διεθνής] επιχορηγήσεις να καλύψουµε άλλες δαπάνες, " είπε στον όρο της ανωνυµίας. " Ο έλεγχος [πώς ο νέος νόµος σχετικά µε τη θρησκεία εφαρµόζεται] είναι η εργασία της αστυνοµίας και του SNB [Kyrgyz υπηρεσία εθνικής ασφάλειας]. ∆εν παρεµποδίζουµε that." Και η αστυνοµία Υπουργείου Εσωτερικών και οι δραστηριότητες SNB ελέγχονται από το εξειδικευµένο τµήµα της κυβέρνησης σε Bishkek


Minister of Housing and Urban Development Noureddine Moussa said Sunday in Algiers, that the objective of achieving one million house during the five-year plan 2005-2009 has been "reached." The minister made the remarks at the 8th General Assembly of the Guarantee Fund and bond mutual of property development (FGCMPI). In this regard, he said that until the end of September, 953,420 homes have been delivered in addition to 80,000 other homes in the last quarter of 2009 to reach more than one (1) million homes in the end of the year as planned by the five-year program.

More than 400,000 young people, including 50% of university graduates, have been inserted in the workplace under the new professional integration supporting device initiated by the state in June 2008, it was learned Sunday from National Agency for Employment (ANEM). Some 419,927 young people, half them university graduates, were inserted into the working world, said Aziza Chibane, CEO of ANEM, in a statement to reporters on the sidelines of the workshop training for the agancy’s executives.

The implementation of an effective strategy for the sustainable development of tourism was highlighted Sunday in Tamanrasset (1970 km south of Algiers) on the second and final day of the international symposium on tourism. In his speech about the "barriers and prospects of tourism development in Algeria," Dr. Rabah Hamdi Bacha, Professor at the University of Algiers, has focused on the need to apply a clear strategy for making the most of tourism. "The decline observed in the sector's activities is due to several causes, hence the imperative need to modernize facilities, but also to train specialized executives," he underscored, adding that current issues impeding the development of tourism "depend largely on the current state of various services."

According to the website www.leaders.com.tn, the Hilton hotel chain will soon return to Tunisia, following the recent signing of a managing agreement between Hilton Worldwide and the Societe Touristique Tunisie Golfe. Following the terms of the agreement, the “Karthago Palace” Hotel located in Gammarth, north of Tunis, will be renamed “Hilton Tunis Carthage Hotel”. Mr Patrick Fitzgibbon, Senior Vice – President of Hilton Worldwide, said that the agreement illustrates company’s desire to have a Hilton hotel in each capital throughout the world. The newly renamed hotel will start operating early in 2010.

Germany plans to help Morocco develop a water-desalination plant and electricity generators using solar power as part of a larger program to expand the use of renewable energy in the North African nation, reported Bloomberg citing a German official. Funding and specifics of the solar accord will be discussed at talks next week in Rabat between the two governments, Sabine Brickenkamp, a spokeswoman for the German economic cooperation and development ministry, told the news provider in an interview. Morocco, the only country in the region with a power cable to Europe, imports 97% of its energy. The nation is vying with Algeria, Tunisia and Libya for €400 billion (US$596 billion) of investments in solar-energy systems over the coming decades as the EU seeks to trim emissions from coal and natural gas power plants by importing clean power from the Sahara.

Tunisian airports play an important role in the development of the economy. Accordingly, the sector continues to receive particular interest from the country’s authorities. This was affirmed today in Tabarka, by Mr. Abderrahim Zouari, Minister of Transport, during a preparatory meeting to the next national conference on development prospects of Tunisian airports. A convention was signed on Saturday in Tunis, respectively between Mr. Afif Chelbi, the Minister of industry, energy, and small and medium enterprises, and Mr. Gabriel Barzescu, Director General of “Tethys Oil and Mining Inc.” and Mr. Khaled Becheikh, the managing director of the Tunisian Enterprise of Petrol Activities (ETAP). The third edition of the “Tunisian Real Estate Fair in Paris” (SITAP) will be held from June 4 to 6, 2010, in “Espace Champerret” exhibition hall in Paris’s 17th district. “ORSAF” (Fairs Organization), located in Tunisia, will organize the annual event. Tunisia and the Entreprise Tunisienne d’Activités Petrolières (ETAP), The Tunisian oil and gas exploration and production company, have announced the launch of gas production at the offshore Hasdrubal Gas Processing Plant 106 km from Sfax.

Speaking in Marrakech Monday at a press conference with Moroccan Foreign Minister Taib Fassi Fihri, following a meeting with King Mohammed VI, Secretary of State Hillary Clinton reaffirmed the current US policy on resolving the Western Sahara conflict -- that autonomy under Moroccan sovereignty is the only realistic solution for ending the more than 30-year dispute. Morocco’s first Six Senses Spa is set to create a new benchmark of luxury and wellness in the region by combining contemporary Moroccan architecture and cutting-edge spa design with unique and enriching wellness experiences designed to balance the senses. Scheduled to open late 2011, the 1,500 square metre or 16,000 square feet spa will be a centrepiece of The Baglioni Marrakech - a boutique 5-star hotel set within a stunning 34acre parkland resort and residential development located just 5-minutes by car from Marrakech Airport.


Το κλείσιµο του DTP και το ∆ηµοκρατικό άνοιγµα… Το Κόµµα ∆ηµοκρατικής κοινωνίας (Demokratik Toplum Partisi, DTP) ιδρύθηκε το 2005. Στις εκλογές του 2007, το DTP έλαβε περίπου το ένα τέταρτο των ψήφων των Κούρδων στην Τουρκία και εξέλεξε 21 βουλευτές. Τα συµφέροντα που το DTP αντιπροσώπευε στο Κοινοβούλιο και η πολιτική γραµµή στην οποία ενέµεινε, οδήγησε σε έντονες αντιπαραθέσεις στην Τουρκία. Στο τέλος, το DTP απαγορεύθηκε από το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο στις 11 ∆εκεµβρίου 2009, για υποτιθέµενες σχέσεις µε το Κόµµα εργαζοµένων του Κουρδιστάν (PKK), και ως ένα υποστηρικτής της βίας. Αν και το κλείσιµο των πολιτικών κοµµάτων στην Τουρκία είναι µια διαδεδοµένη παράδοση, η πλειοψηφία των πολιτικών κοµµάτων και οι διανοούµενοι έχουν αρχίσει να τοποθετούνται ενάντια στις απαγορεύσεις πολιτικών κοµµάτων τα τελευταία χρόνια. Η διαδικασία στη περίπτωση του DTP στο Συνταγµατικό ∆ικαστήριο πραγµατοποιήθηκε σε µια ευρεία δηµόσια πλατφόρµα µε την αντίθεση αυτών των διανοούµενων και µε σκέψεις ενάντια στο κλείσιµο του του Κουρδικού κόµµατος.

Πολλοί τούρκοι διανοούµενοι υποστήριξαν ότι µια τέτοια διάθεση για κλείσιµο κοµµάτων είναι απαράδεκτη σε µια σύγχρονη δηµοκρατία. Αυτοί οι διανοούµενοι υπεράσπισαν το δικαίωµα του Κουρδικού κόµµατος να επιζήσει ακόµα κι αν αυτό αντιπροσωπεύει µόνο µια µερίδα των Κούρδων και δεν απορρίπτει το διάλογό του µε PKK, το οποίο έχει υιοθετήσει την τροµοκρατία ως µέθοδο. Τα τελευταία οκτώ χρόνια, η ευρωπαική διαδικασία της Τουρκίας, η διαδικασία εκδηµοκρατισµού και οι µεταρρυθµίσεις στον τοµέα του εκλογικού νόµου έχουν αναπτύξει ένα πλουραλιστικό περιβάλλον που είναι πολύ ελκυστικό για τους Κούρδους επίσης. Το DTP δεν εκµεταλλεύτηκε το δηµοκρατικό περιβάλλον και την ευκαιρία να ενεργήσει ως πολιτικός αντιπρόσωπος των κούρδω. Η ΕΕ απαίτησε από το DTP να πάρει αποστάσεις από τη βία αρκετές φορές εντούτοις, το DTP φάνηκε ειρωνικά να νοµιµοποιεί τη βία, ειδικά τη βία του PKK. Η πόλωση αυξήθηκε στη χώρα λόγω των πρόσφατων γεγονότων, τη δολοφονία ενός νεαρού άνδρα στο Diyarbakir και πρόσφατα το θάνατο επτά στρατιωτών σε µια ενέδρα του PKK στο Tokat.

Εκτός από αυτό, οι δηλώσεις της Emine Ayna , αντιπροέδρου του DTP που δικαιολόγησαν τη βία, η αποκάλυψη ότι µερικά από τα στελέχη του κόµµατος ήταν τα ίδια µαχητές των οργανώσεων πόλεων του PKK, ο πόλεµος των εξτρεµιστών του DTP ενάντια στο δηµοκρατικό άνοιγµα άρχισε να το καθιστά εξαιρετικά δύσκολο και για τους κούρδους και τούρκους δηµοκράτες να υπερασπίσουν το DTP. Ο Πρόεδρος Αµπντουλάχ Γκιουλ, που επέδειξε µεγάλο παράδειγµα θάρρους στην έναρξη της µεταρρύθµισης εκδηµοκρατισµού, συµπεριλαµβανοµένης της λύσης στο κουρδικό πρόβληµα, εξέφρασε την απογοήτευσή του ότι µε την απόφαση κλεισίµατος.

Το κλείσιµο ενός πολιτικού κόµµατος από το δικαστήριο είναι µια τραγική κατάσταση. Πριν από την απόφαση κλεισίµατος από το Συνταγµατικό ∆ικαστηρίο, το DTP εξέφρασε ότι δεν θα µπορούσαν να κάνουν τίποτα ενάντια σε µερικούς από τους αναπληρωτές του DTP που δείχνουν µια ανοχή στη νοµιµότητα της βίας. Συγχρόνως, το DTP αρνήθηκε µια χρυσή ευκαιρία που δηµιουργήθηκε µε τη διαδικασία εκδηµοκρατισµού και ευθυγραµµίστηκε µε το εθνικιστικό MHP και το κοσµικό εθνικιστικό CHP. Αντίθετα από τις άλλες περιπτώσεις απαγόρευσης κοµµάτων, αυτή είναι βασισµένη σε συγκεκριµένες ενέργειες και συγκεκριµένες συνδέσεις µεταξύ του DTP και του PKK.

Η απόφαση του κλεισίµατος του DTP δείχνει ότι αυτός ο χειµώνας θα είναι σκληρός για την Τουρκία. Από αυτήν την άποψη, η απόφαση είναι ενοχλητική. Η νοµική κριτική της απόφασης του δικαστηρίου δεν φαίνεται πολύ σηµαντική. Μια πολιτική κριτική µπορεί να γίνει αλλά η αναµονή των δικαστηρίων για πολιτικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν δεν θα ήταν µια ηθική και σωστή προσέγγιση. Μετά από αυτή την απόφαση, µπορούν να υπάρξουν µερικά προβλήµατα βραχυπρόθεσµα. Μεσοπρόθεσµα, ο αριθµός των κούρδων που είναι έτοιµοι να τιµωρήσουν το DTP που τους απογοήτευσε αυξάνεται εντυπωσιακά καθηµερινά.


Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξφγ ξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξφηξφ γξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξηγξξφξφ It hasγξφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ become the neverending story of Egypt’s φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Zahi Hawass to get Germany to return the famous Nefertiti bust. He has made threat upon threat φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ againstφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Berlin, demanding they give back what is rightfully Egypt’s. The threats have been met with φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ laughter and skirting. Germany has no intention of φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ returning their prized possession, taken from φφφφφφδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκ Egypt’s sands in the early part of last century. κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ Either way the diplomacy falls, the two sides will

Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξφγ ξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξφηξφ γξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξηγξξφξφ Iranian troops who for three days controversially γξφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ occupied a disputed border oil well left the φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ facility during the night but remain on Iraq's soil, Iraqi officials said on Sunday. φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ "The Iranian forces have pulled back 50 metres φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ from the well and have taken their flag but we φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ now demand they return to where they have φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ come from and that negotiations begin on the φφφφφφδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκ demarcation of the border," said Iraqi κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ government spokesman Ali al-Dabbagh.

hold talks this month in order to see what will be done about the statue. Hawass believes the 3,400year-old treasure was illegally taken from Egypt Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφφ and should be returned

Earlier, Mayssam Lafta, chief of security and defence of Iraq's Maysan province where the well is situated, said the Iranian troops had Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφφ departed from the facility. δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ "The Iranian troops left overnight and the δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ workers of the oil company returned to the well onδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Sunday," he said.

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδ

Algerian Oil Minister Chekib Khelil said Friday that Egyptian-Algerian ties, marred by violence over a World Cup qualifying match, were improving and the two nation will set up a joint oil Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξφγ company. ξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξφηξφ "They already improved, I am here," said Khelil on arrivalγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξηγξξφξφ in Cairo to attend on Saturday a meeting for γξφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ the Organisation of Arab Petroleum Exporting φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Countries. φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ "We have first the OAPEC meeting tomorrow. Then Iφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ have a meeting with my Egyptian colleague on Sunday. I hope we will be signing an agreement φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ to set φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ a joint company to do (oil) exploration and production," Khelil said. φφφφφφδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκ

κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ Senior Muslim Brotherhood leader denied that the group has invited Islamic leaders from abroad to take control as the Brotherhood's Supreme Guide. Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφφ The source stated that there is an internal dispute δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ over the regulation. "How could we skip the δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ regulations that provoked the disagreement and bring δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ a supreme guide from abroad?" the source said. δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ However, Osama Nasr Eddin, a member of the δδδδδδδδδδδδδδδδ Brotherhood's Guidance Bureau, did not rule out the possibility of a foreign leader taking control of the Brotherhood. Κφκφξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ

ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξκγξκ Egyptian Foreign Minister Ahmed Aboul Gheit says that Israel must respond to the demands of Hamas if it wants to see its captured soldier released. “We told the Israelis that if you want your soldier, you must pay the price demanded by the Palestinians,” Egypt's official news agency MENA quoted Aboul Gheit as saying on Saturday.

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδ

The group led by Russian energy giant Lukoil won a deal to develop one of Iraq's most attractive oilfields on Saturday, in the country's Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξφγ second auction of contracts that promise to thrust it ξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξφηξφ into the ranks of the world's top producers. The West Qurna Phase Two oilfield, with a γξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξηγξξφξφ massive 12.9 billion barrels of reserves, produced γξφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ fierce competition among the 30-odd φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ international oil companies that braved the threat φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ of violence and attacks to come to Baghdad. φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ The Russian company's win of West Qurna is φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ made sweeter by the fact it had lobbied φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ unsuccessfully since the 2003 U.S. invasion to φφφφφφδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκ revive a Saddam Hussein-era contract for the field. κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ Lukoil is partnered by Norway's Statoil in the deal. Competition was also strong on Saturday for the smaller Gharaf oilfield, also in southern Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφφ Iraq.

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Royal Dutch Shell, the Anglo-Dutch company, in δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ partnership with Malaysia's state-run Petronas δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Carigali, beat a consortium of France's Total and δδδδδδδδδδδδδδδδ China National Petroleum Corp (CNPC), to win a contract in an historic auction to develop a Κφκφξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ major Iraqi oil field. ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξκγξκ The Manjoon oil field, a 12.88 billion barrel site in the Basra region, is one of the largest in the world. The Shell-Petronas consortium will receive US$1.39 a barrel produced from the field. The companies said they would raise production from the current 45,900 barrels per day to 1.8 million barrels per day over a 10-year period.

ω Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξ φγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξ Dubai-headquartered Topaz Energy and φηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξη Marine has announced it had raised $42m γξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφφφφ from Standard Chartered Bank-Dubai to φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ support its fleet expansion plans, taking its φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ total financing raised in 2009 to $150m. The company plans to pursue growth in φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ 2010 through acquisitions into geographies φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ of strategic importance to the global φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ hydrocarbon markets φφφφφφφφφφφφφφφφφδκδγξδφηγξ ηφγξκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ κκκκκκκκκκκκκκ Abu Dhabi Tourism Authority has announced plans to step up its destination international promotional programme in 2010. ADTA's 2010 International Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφ Promotions Programme spans 11 countries φδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ and includes first-time participation in δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ three key trade and consumer tourism δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ exhibitions; Spain's FITUR and India's δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ SATTE, both of which will be held in δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ January, and MATTA in Malaysia, which δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ takes place in March. Gerald Lawless, CEO of Jumeirah Group has said that the luxury hospitality firm will not be sold by Dubai World to pay off debts maturing next year, Reuters has reported. 'Jumeirah and Dubai Holding are part of each other and Jumeirah is not going anywhere,' Lawless said. 'Dubai Holding will be fine.'

Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξ Manu Mahdi, general manager for Sharp φγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξ Middle East has said that the UAE φηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξη consumer electronics market had dropped γξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφφφφ 15% in value in 2009, compared to 2008 φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ which was approximately around $3bn, φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Gulf News has reported. In 2010 the φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ regional market value is expected to be φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ around $14-16bn, the same level as in φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ 2008, Mahdi noted. φφφφφφφφφφφφφφφφφδκδγξδφηγξ ηφγξκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ κκκκκκκκκκκκκκ

UAE nationals who work in the federal government will be given a 70% pay rise on their basic salary, the National has reported. The pay increases also apply to Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφ emiratis working at schools and Ministry φδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ of Health-run hospitals, or other bodies δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ which come under the control of the δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ federal government. The pay rises do not δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ apply to expatriates working in the same

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ roles

.

Dubai Financial Services Authority has Κφκφξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ granted a licence to Stibbe, a Dutchξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξκγξκ Belgian law firm with an internationally oriented general commercial practice, to operate from the Dubai International Financial Centre (DIFC).


Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξ φγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξ φηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξη γξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Abdullah al-Dabbagh, CEO of Saudi Arabian φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Mining Co. (Maaden) has said the firm has signed φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ an agreement with US-based aluminium giant, φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Alcoa to build a $10.8bn aluminium complex, Reuters φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ has reported. The two firms will build a 1.8 million φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ tonnes per year aluminium refinery and a 740,000φφφφφφφφφφφφφφφφφδκδγξδφηγξ million tonnes per year smelter in Ras Azzour ηφγξκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ on the kingdom's Gulf coast. The smelter is scheduled to start production in 2013 while the κκκκκκκκκκκκκκ refinery would come online in 2014, al-Dabbagh said.

Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφ Sami Baroum, chief executive of Saudi sugar refiner, φδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Savola Group has said the firm is looking δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ at opportunities in Egypt and Sudan, after pulling out of bids for six sugar mills put up for sale by δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Turkey, δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Reuters has reported. Savola has a total sugar refining capacity of 2 million tonnes per δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ year, placing it ahead of its closest regional rival, δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ the UAE-based al-Khaleej Sugar Co, which has capacity of around 1.1 million.

Swiss elevators company Schindler has announced the acquisition of an additional 80% of shares in Saudi Elevator Corp, which makes it the sole owner of its equity. 'The acquisition strengthens the position of the Schindler Group in the Gulf region's largest market,' the firm said in a statement. The agreement is subject to the approval of the appropriate authorities in the kingdom. Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξ

φγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξ φηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξη γξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφδκδγξδφηγξ ηφγξκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ κκκκκκκκκκκκκκ Saudi Arabian Airlines plans to launch direct Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφ flights from the city of Abha to the Egyptian capital, φδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Cairo, by the beginning of 2010, the Saudi Gazette δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ has reported. The new direct flights will take offδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ from Abha at 8:30am every Sunday and Thursday and return from Cairo at 11:25pm, the δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ carrier said. δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Education officials in Saudi Arabia have said that parents Κφκφξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ and guardians have shown a lukewarm responseξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξκγξκ to the kingdom's H1N1 vaccination drive in schools, Arab News has reported. A primary schoolteacher told the newspaper that parents are hesitant to give the vaccine to their children in fear of side effects.

Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξφγξ φξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξφηξφγξ φηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξηγξξφξφγξφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Turkish Undersecretary of the Ministry of φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Environment and Forests Hasan Zuhuri Sarikaya φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ said on Sunday that the Turkish and Syrian sides discussed various issues related to cooperation in φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ theφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφδκδγ field of water during the visit of a delegation from the Ministry of Irrigation headed by Syrian ξδφηγξηφγξκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ Minister of Irrigation Nader al-Bunni earlier in κκκκκκκκκκκκκκκκκ December. In a statement to SANA, Sarikaya said the meetings of the Syrian delegation with Minister ofΚφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφφδδ Environment and Forests Veysel Eroglu and other officials at the ministry delat with the issue δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ of establishing a friendship dam on the Orontes δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ River on the Syrian-Turkish borders, in addition toδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ establishing a pumping station on the Syrian δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ side of Tigris River, and a memo of δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ understanding on quality of water, combating δδδδ and the use of water resources. drought

Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγ ξφγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφη γξφηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγη φξηγξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφ Nakheel has reportedly begun paying φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ some of its debts, with Kuwait-based φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ lender Al-Ahli Bank saying its has received φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ $23.4m from the Dubai-based developer. φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ The payment is the original debt plus φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ interest, the bank said in a statement. φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Earlier this week, the Abu Dhabi φδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκκκκ government confirmed it would provide κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ $10bn to the Dubai Financial Support Fund, of which $4.1bn would be used by Dubai World, Nakheel's parent company, to help bail out the developer.

Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγ ξφφδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Fitch Ratings has affirmed ratings for the Industrial δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Bank of Kuwait (IBK) as Longterm Issuer Default (IDR) 'A+' with 'Stable' δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ outlook, and downgraded the Individual δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Rating to 'C/D' from 'C', Emirates Business δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ has reported. The downgrade of the δδδ individual rating reflects the impact of the deteriorating operating environment, which has affected the Kuwaiti banking sector, on the bank's profitability and asset quality, Fitch said. The bank's other ratings are affirmed at short-term IDR 'F1', Support '1' and support rating Floor 'A+'.

Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξφγξ φξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξφηξφγξ Minister of Petroleum and Mineral Resources φηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξηγξξφξφγξφ Sufyan al-Allaw said on Saturday that Syria's φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ natural gas production has reached 25 million φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ cubic meters per day, producing 18 to 19 million φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ cubic meters of clean gas in addition to importing 2.5φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ million cubic meters of Egyptian gas per day. During a tour of the South-Central Area and Ebla φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ gas plants, Minister al-Allaw noted that the φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφδκδγ increasing production of natural gas lowers the ξδφηγξηφγξκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ importing of state-subsidized fuel, which κκκκκκκκκκκκκκκκκ

supports national economy by saving considerable amounts of foreign currency and reducing pollution resulting from burning fuel.

Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφφδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Citrus production in Syria for the current season δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ amounted to around 1,050,000 tons, with δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ 135,000 tons of lemon, 215,000 tons of δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ mandarin, 660,000 tons of orange and 40,000 δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ tons of grapefruit. Statistics show that production has been δδδδ increasing each year, with production in 2008 amounting to 1,046,456 tons produced by Κφκφξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ 12,500,000 trees planted on approximately ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξκγξκ 37,521 hectares of land. Most of this production comes from Lattakia governorate (the Syrian coast), which produces around 860,000 tons of citrus and providing income for around 400,000 peoples. Tartous governorate produces around 175,000 tons, while Homs produces around 5,473 tons.

Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγ ξφγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφη γξφηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγη φξηγξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Kuwait-based Jazeera Airways has φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ reported an 83% increase in passenger φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ numbers for October, compared to the φδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκκκκ same month in 2008, on a capacity increase ofκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ 73%. The airline's market share has increased by over 51% so far for the year, from operating 1,301 sectors in January 2009 to 1,973 sectors in October 2009.

Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγ ξφφδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Kuwait's finance minister, Sheikh δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Mohammad al-Salem al-Sabah has said δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ that his country has offered to help the δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ UAE in overcoming the Dubai debt crisis, δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Reuters has reported. 'I called my brother theδδδ foreign minister of the UAE ,... and

offered help. I said we are with you in Κφκφξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ good times and the bad,' the minister told a news conference at the GCC summit. ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξκ

γξκ


Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγ Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγ ξφγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφη ξφγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφη Ο εµφύλιος γξφηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγη στην Υεµένη και οι περιφερειακές συνέπειες… γξφηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγη φξηγξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφ φξηγξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Μαζί µε τα χαρακτηριστικά πέτρινα σπίτια της ,την έντονη ανεργία, τα υψηλά ποσοστά γεννητικότητας, τους σκληρούς όρους κλίµατος και τα χαµηλά φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ ποσοστά αναλφαβητισµού, η Υεµένη, που συνδέει τη Ερυθρά Θάλασσα µε τον Ινδικό Ωκεανό, έχει έρθει στην παγκόσµια ηµερήσια διάταξη λόγω των φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ εσωτερικών συγκρούσεών της στα πρόσφατα τελευταία έτη. Η Βόρεια Υεµένη, που µοιράστηκε µια κοινή ιστορία µε τους Οθωµανούς για 400 έτη, και φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ η νότια Υεµένη, το 1967 κέρδισαν την ανεξαρτησία τους από το βρετανούς. Εκτός από τη διαφωνία συνόρων µε τη Σαουδική Αραβία, οι πρόσφατες φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ συγκρούσεις που έχουν εκραγεί στις περιοχές Βορρά και Νότου της χώρας, και οι δραστηριότητες της Αλ Κάιντα, συµβάλλουν όλες στην αστάθεια στη φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ χώρα τα επόµενα έτη φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ από την επανένωση. Εκτός από τις εσωτερικές συγκρούσεις που µολύνουν την Υεµένη, η γεωργική ζηµία που προέρχεται από τον ξηρό καιρό έχει επιπτώσεις στη γεωργική οικονοµία και οι άνθρωποι εισάγουν τρόφιµα από το εξωτερικό. Η οικονοµία τους στηρίζεται στη βενζίνη που φδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκκκκ φδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκκκκ επίσης µειώνεται, και κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ λόγω του αυξανόµενου πληθωρισµού, οι άνθρωποι κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ γίνονται φτωχότεροι.

Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγ ξφφδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδ

Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγ ξφφδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδ

Η κεντρική κυβέρνηση πρέπει να αντιµετωπίσει τις διασπαστικές οµάδες στο νότο. Μετά από τη ενοποίηση µε τη νότια Υεµένη, όπου ένα µαρξιστικό καθεστώς κυβέρνησε για 20 έτη, η χώρα είχε έναν εµφύλιο πόλεµο το 1994, αλλά η κυβέρνηση Salih συνέχισε να κυβερνά τη χώρα. Ο νότος παραπονιέται επίσης λόγω της πεποίθησής τος ότι παραµένουν φτωχοί λόγω της κεντρικής κυβέρνησης. Η Αλ Κάιντα, έχει επιτεθεί στην κυβέρνηση και τις ξένες εγκαταστάσεις βενζίνης, τους τουρίστες, τους πρεσβευτές και τα πολιτιστικά κέντρα των δυτικών χωρών.

Η Υεµένη έχει µια κεντρική κυβέρνηση παρόµοια µε το Σουδάν και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξει τη χώρα λόγω του εσωτερικού χάους και της οικονοµικής ανεπάρκειας. Τα τελευταία ζητήµατα βάζουν την Υεµένη σε µια θέση δανική για την Al - qaeda Όσον αφορά στο Βορρά, η κυβέρνηση έχει αντιµετωπίσει δύσκολες ηµέρες λόγω των Houties που είναι σιιτες και υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση είναι Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγ Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγ άδικη προς αυτούς. Τα προβλήµατα στην περιοχή έχουν προκύψει από τη διασύνδεση πολιτικών, γεωγραφικών προβληµάτων και ιδεολογίας. Η οµάδα ξφγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφη ξφγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφη ήταν γνωστή ως Houti µετά το θάνατο του ηγέτη τους το 2004, Hussain Badrattin Al-Houti. Η οργάνωση, γνωστή ως «νεολαίες οπαδών» αναπτύσσουν γξφηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγη δραστηριότητες που µοιάζουν µε εκείνων της Hezbollah του Λιβάνου σε γξφηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγη µερικά σηµεία .

φξηγξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκκκκ κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ

φξηγξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκκκκ κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ

Η σύγκρουση που συνεχίζεται από το Ιουνίου 2004, έχει το προβάδισµα στους θανάτους χιλιάδων και την εκτόπιση δεκάδων χιλιάδων. Η ανταπόδοση των Houties από τους Σαουδάραβες µετά από την επίθεσή τους στα σαουδικά σύνορα στις 5η Νοεµβρίου επίσης καταδεικνύει την κατάσταση της επέµβασης της Σαουδικής Αραβίας στα Υεµενικά εδάφη. Μετά από ενάµισι έτη δεδοµένου ότι η συµφωνία µεταξύ της Υεµένης και των επαναστατών, και µε τη µεσολάβησηΚφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγ του Κατάρ, οι συγκρούσεις άρχισαν όταν έκλεισανΚφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγ οι Houties τις συνδέσεις εθνικών οδών µεταξύ της περιοχής Sa'ada του Βορρά ξφφδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ ξφφδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ και του Sana'a. Προσπάθησαν επίσης να επεκταθούν στις πόλεις και επιτέθηκαν στα στρατιωτικά στρατόπεδα.

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδ

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδ

Κφκφξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ Κφκφξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξκ ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξκ γξκ το κέντρο στα ζητήµατα της υπανάπτυξής τους γξκκαι για τη σχέση του µε τις ΗΠΑ και τη δύση. Ενώ ο Πρόεδρος Salih λέει Οι Houties έχουν επικρίνει ότι οι Houties δεν δέχονται την επανάσταση του 1962, και να θελήσει να καθιερώσει τη γραφείου κυβέρνησή τους, οι Houties δηλώνουν ότι θέλουν δικαιοσύνη και είναι να διευθύνουν µόνοι τους την περιοχή τους. Ως αποτέλεσµα της σύγκρουσης, περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το 2004 και οι οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας δεν µπορούν να µπουν σε µερικά µέρη της πόλης Sa'ada που ελέγχεται από τους Houties


Φιλόδοξο άνοιγµα προς τη µεγάλη αγορά της Κίνας από τους παραγωγούς του Ηρακλείου Κρήτης!

Εποικοδοµητικά αξιοποιεί η Νοµαρχία Ηρακλείου το χρόνο έπειτα από το ταξίδι και τις επαφές που ανέπτυξε στην Κίνα τον περασµένο Νοέµβριο, µε στόχο την προώθηση των κρητικών προϊόντων και των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του Νοµού. Σε αυτά τα πλαίσια αντιπροσωπεία της Νοµαρχίας Ηρακλείου µε επικεφαλής τη Νοµάρχη κ. Βαγγελιώ Σχοιναράκη – Ηλιάκη βρέθηκε στην Αθήνα, όπου συναντήθηκε µε τον Πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα κ. Luo Linquan, στην κατοικία του στο Παλαιό Ψυχικό. Τη Νοµάρχη συνόδευαν οι Πρόεδροι των τεσσάρων Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών του Νοµού και συγκεκριµένα ο κ. Μανώλης Γαβαλάς από την ΕΑΣ Ηρακλείου, ο κ. Γιώργος Φραγκιαδουλάκης από την ΕΑΣ Πεζών, ο κ. Μενέλαος Κουτσάκης από την ΕΑΣ Μεσαράς και ο κ. Γιώργος Ξυλούρης από την ΕΑΣ Μονοφατσίου. Επιπλέον στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Γενικός ∆ιευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου κ. Γιάννης Χαλκιαδάκης και ο υπεύθυνος πωλήσεων της ΕΑΣ Πεζών στην Αθήνα κ. Γιώργος Μαράκης. Σκοπός της συνάντησης, η οποία προγραµµατίστηκε έπειτα από αίτηµα της κ. Σχοιναράκη που έγινε δεκτό µε ευχαρίστηση από τον Πρέσβη, ήταν να του αποδοθούν ευχαριστίες για την πολύτιµη στήριξη και βοήθεια τόσο του ίδιου, όσο και των συνεργατών του, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση αναπτύσσει επαφές µε την Κίνα, καθώς και στη διάρκεια του ταξιδιού της στις επαρχίες Guangdong και Fujian. Παράλληλα η κ. Σχοιναράκη ζήτησε από τον Πρέσβη τη συνέχιση της στήριξής και της συνεργασίας του, προκειµένου τα κρητικά προϊόντα να γεµίσουν τα ράφια των καταστηµάτων τροφίµων στην Κίνα και τη βοήθειά του, προκειµένου οι πολίτες της Κίνας να τα συνδέσουν µε την άριστη ποιότητα. Επιπλέον, η κ. Σχοιναράκη αναφέρθηκε στη σηµασία που απέδωσαν οι πολίτες και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας στις επαφές της αντιπροσωπείας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µε κυβερνητικούς παράγοντες της Κίνας, τόσο κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ταξιδιού εκεί, όσο και κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αποστολών από τις επαρχίες Hainan και Guangdong στο Ηράκλειο, παραδίδοντάς του φακέλους µε φύλλα των εφηµερίδων, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό. Έκδηλος ήταν ο ενθουσιασµός του Κινέζου Πρέσβη, ο οποίος ευχαρίστησε θερµά τη Νοµάρχη για τη φιλία της προς το λαό της χώρας του και τις απέδωσε εύσηµα για τη δραστηριότητά της στον τοµέα της σύσφιξης των σχέσεων και της προώθησης των ανταλλαγών ανάµεσα στην Κρήτη και την Κίνα. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κυρία Νοµάρχη δεχτείτε τα συγχαρητήριά µου, καθώς η αποστολή της Νοµαρχίας Ηρακλείου στην Κίνα στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχία. Θεωρώ ότι είστε ιδιαίτερα ικανή πολιτικός, µε οράµατα και γνώσεις. Η συµβολή σας είναι καθοριστική στην ανάπτυξη των σχέσεων των λαών µας. Χάρη σε εσάς και την εγκάρδια υποδοχή υψηλών αντιπροσωπειών της Κίνας στη Νοµαρχία σας, αυξάνονται συνεχώς οι επαφές της Κίνας µε την Κρήτη».

Στη συνάντηση η κ. Σχοιναράκη ενηµέρωσε µε λεπτοµέρειες τον κ. Πρέσβη για τις επαφές και τις δράσεις της αποστολής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια της παραµονής της στην Κίνα και δήλωσε εντυπωσιασµένη από την πολύ µεγάλη ανάπτυξη που παρουσιάζει η χώρα του – µια υπερδύναµη, όπως τη χαρακτήρισε. Στη συνέχεια η Νοµάρχης ενηµέρωσε τον κ. Linquan για επόµενες κινήσεις της Νοµαρχίας που θα δώσουν ώθηση στην προβολή των αγροτικών προϊόντων της Κρήτης στην αγορά της Κίνας, όπως η συµµετοχή στην αγροτική έκθεση της Σαγκάης που πραγµατοποιείται τον Απρίλιο. Η κ. Σχοιναράκη ζήτησε εκ νέου τη στήριξη του κ. Πρέσβη στις προσπάθειες της Νοµαρχίας για την ενίσχυση των κρητικών εξαγωγών στην Κίνα, καθώς και την πολύτιµη βοήθειά του, προκειµένου να ξεκινήσει συνεργασία µε την κοινότητα των Κινέζων πολιτών του Ηρακλείου και ιδιαίτερα των ιδιοκτητών παραδοσιακών Κινέζικων εστιατορίων. Σκοπός της συνεργασίας θα είναι η χρήση του ελαιολάδου κατά τη διάρκεια παρασκευής των φαγητών, προκειµένου η µαγειρική µε λάδι ελιάς να γίνει συνείδηση στους πολίτες της Κίνας, γεγονός που θα έχει πολλαπλά οφέλη στην υγεία τους. Όπως επεσήµανε ο κ. Πρέσβης οι Κινέζοι χρησιµοποιούν το ελαιόλαδο µόνο στη σαλάτα και ως καλλυντικό προϊόν, καθώς δε γνωρίζουν τη µαγειρική του χρήση στο φαγητό. Στα πλαίσια αυτά συζητήθηκε και η κοινή δράση Νοµαρχίας Ηρακλείου και Κινεζικής Πρεσβείας στη διοργάνωση εκδηλώσεων σε Ηράκλειο και Αθήνα, µε τον Πρέσβη να αποτυπώνει το φιλικό αίσθηµα του κινεζικού προς τον ελληνικό λαό και την αγάπη του για τα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά της κ. Σχοιναράκη στο σπουδαίο έργο των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών του Νοµού µας και στο έντονο ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη εµπορικών συναλλαγών µε την Κίνα. Η Νοµάρχης τόνισε για µια ακόµη φορά τη σωστή δουλειά που γίνεται στις άριστες εγκαταστάσεις και τα τυποποιητήρια που διαθέτουν για την εµφιάλωση ελαιολάδου και κρασιού. ∆εν παρέλειψε µάλιστα να επισηµάνει τον ενθουσιασµό των Κυβερνητών επαρχιών της Κίνας για το ποιοτικό προϊόν που παράγεται, όταν βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις των Ενώσεων, στις πρόσφατες επισκέψεις τους στη Νοµαρχία Ηρακλείου. Ο κ. Πρέσβης δήλωσε ότι στόχος του είναι να προωθήσει το κρητικό ελαιόλαδο και κρασί στην Κίνα, κατεύθυνση η οποία έχει δοθεί ως προτεραιότητα στον εµπορικό ακόλουθο της Πρεσβείας. Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε θέµατα τουρισµού, παιδείας, ιστορίας και πολιτισµού µε την κ. Σχοιναράκη και τον κ. Linquan να συµφωνούν στη σπουδαιότητα των ιστορικών καταβολών, τόσο του ελληνικού όσο και του κινεζικού πολιτισµού. Άριστα ενηµερωµένος ήταν ο Κινέζος Πρέσβης σε θέµατα που σχετίζονται µε την ελληνική ιστορία, δηλώνοντας το σεβασµό του στην Κρήτη, κοιτίδα του ευρωπαϊκού πολιτισµού, την Ελλάδα και το λαµπρό ελληνικό πολιτισµό. Μάλιστα ο κ. Πρέσβης υπογράµµισε ότι κάθε φορά που µέλη υψηλών αντιπροσωπειών από την Κίνα επισκέπτονται την Ελλάδα, επιθυµούν πάντα να επισκεφθούν και την Κρήτη για να νιώσουν ότι βρίσκονται στη χώρα µας, εισπράττοντας τη ζεστή κρητική φιλοξενία. Αξιοσηµείωτο ήταν πάντως το ιδιαίτερα ευχάριστο κλίµα που χαρακτήρισε τη συνάντηση στην Κινεζική Πρεσβεία µε χαµόγελα ικανοποίησης να διαφαίνονται στα χείλη τόσο των Ελλήνων όσο και των Κινέζων συµµετεχόντων. Πέρα από τη θερµή υποδοχή του κ. Πρέσβη και την εποικοδοµητική συνάντηση που ακολούθησε, το θερµό κλίµα συνεχίστηκε µε δείπνο που παραχώρησε ο κ. Linquan στην κ. Σχοιναράκη και τους Προέδρους των Ενώσεων, αποδεικνύοντας τα φιλικά αισθήµατα του ίδιου και του λαού του προς την Κρήτη και τους ανθρώπους της. της στην κινεζική αγορά.


ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ & ΕΞΑΓΩΓΕΣ  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you