Page 1


Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία

Εκπόνηση Μελετών και ∆ιοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεµιναρίων για Εξαγωγικές Επιχειρήσεις και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Η ΜΚΟ «Εταιρία Ελληνο-Γαλλικής Φιλίας & Συνεργασίας» εκπονεί µελέτες (reports & policy papers) και διοργανώνει εκπαιδευτικά σεµινάρια για εξαγωγικές επιχειρήσεις και Μη κυβερνητικές Οργανώσεις. Οι συνεργάτες µας διαθέτουν πολύχρονη επαγγελµατική εµπειρία στο τοµέα της ανάλυσης επιχειρηµατικού ρίσκου. Συνεργαζόµαστε µε Ινστιτούτα Στρατηγικών Σπουδών στη Γαλλία και τη Τουρκία τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξειδίκευση προκειµένου να ανταποκριθούν στις αυξανόµενες ανάγκες της σύγχρονης εξαγωγικής και επενδυτικής δραστηριότητας τόσο στον εγγύς γεωγραφικό χώρο της Ελλάδος αλλά και σε περιοχές του πλανήτη µε ισχνή προς το παρόν Ελληνική επιχειρηµατική παρουσία.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική και γεω-οικονοµική ρευστότητα ο Έλληνας επιχειρηµατίας πρέπει να έχει άµεση και έγκυρη ενηµέρωση για το περιβάλλον (ξένο κράτος) όπου δραστηριοποιείται. Οι συνεργάτες µας, µε πολύχρονη εµπειρία στο χώρο της ανάλυσης / έρευνας και γνώστες των τοπικών γλωσσών, εκπονούν µελέτες (reports & policy papers) προκειµένου να αποκτήσετε γνώση της επί τόπου κατάστασης (situation on the ground) και να προετοιµάσετε τα επόµενα βήµατα σας. Οι µελέτες καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα παραγόντων οι οποίοι µπορούν να επηρεάσουν τις επαγγελµατικές προτεραιότητες όπως (έρευνες αγοράς, πολιτική σταθερότητα, οργανωµένο έγκληµα, δηµογραφικές τάσεις, στρατηγικές εξαγορές επιχειρήσεων, ένοπλες συγκρούσεις, ασφάλεια προσωπικού επιχείρησης κλπ)

Η µετεκπαίδευση a la carte έχει ως στόχο να προσφέρει σε ανώτερα / ανώτατα στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων µια ακριβή ανάλυση ενός συγκεκριµένου γεω-οικονοµικού χώρου, να υπογραµµίσει τις ιδιοµορφίες, τα ρίσκα και τις πιθανές εκθέσεις ενός εµπορικού ή επιχειρηµατικού βήµατος σε µία άγνωστη χώρα. Η οργάνωση των σεµιναρίων µπορεί να γίνει µε τη δηµιουργία µικρών οµάδων συµµετεχόντων (3-10 στελέχη επιχειρήσεων) και να λάβει εύκαµπτη (flexible) δοµή µε βάση τις ανάγκες της επιχείρησης. Η µετεκπαίδευση µπορεί να λάβει χώρα στην έδρα της επιχείρησης. Στόχος είναι ο επιχειρηµατίας να εµπλουτίσει τις γνώσεις του προτού επιχειρήσει να επενδύσει ή να συµµετάσχει σε διεθνείς διαγωνισµούς ανάληψης έργων ή παροχής υπηρεσιών.


Προσφέρουµε µετεκπαίδευση για στελέχη επιχειρήσεων που εκπατρίζονται προκειµένου να εργαστούν είτε σε θυγατρικές εταιρίες της επιχείρησης στο εξωτερικό, είτε στην ανάληψη εργολαβιών από τις µητρικές τους επιχειρήσεις σε ξένα κράτη (δηµόσια έργα κλπ). Οι συνεργάτες µας προσφέρουν µια ακριβή γεω-στρατηγική ανάλυση του Κράτους υποδοχής και της επί τόπου κατάστασης. Στόχος είναι η κατάλληλη εκπαίδευση των στελεχών προτού εγκατασταθούν µόνιµα στο τόπο εργασίας τους και η αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων λόγω διαφορετικού πολιτισµικού background στις χώρες υποδοχής τους. Στα σεµινάρια περιλαµβάνονται και µαθήµατα ιστορίας του κράτους υποδοχής.

Στο πλαίσιο ενός σεµιναρίου επιχείρησης (ηµερίδα, συµπόσιο κλπ), ένας συνεργάτης µας παρεµβαίνει προκειµένου να σχολιάσει – πληροφορήσει τους παρευρισκόµενους σε θέµατα διεθνών σχέσεων, τη γεωπολιτική και οικονοµική κατάσταση µίας γεωγραφικής περιοχής. Στόχος είναι να ενηµερωθεί ένα ευρύτερο κοινό (που δε γνωρίζει τα δεδοµένα της περιοχής) προκειµένου να υπάρξει ένας διάλογος και ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο του σεµιναρίου.

Σηµείωση: Οι παραπάνω περιγραφές των υπηρεσιών µας µπορεί να λειτουργήσουν σε συνδυαστική µορφή. ∆ηλαδή, µία επιχείρηση µπορεί να επιθυµεί ταυτόχρονα την εκπόνηση µελέτης και την µετεκπαίδευση των στελεχών της. Πρέπει να γίνει σαφές ότι η όποια παροχή υπηρεσιών προϋποθέτει ένα δεδοµένο διάστηµα προετοιµασίας (1-6 εβδοµάδες) προκειµένου οι συνεργάτες µας να ανταποκριθούν στις ανάγκες σας.

Aστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Εκπόνηση Μελετών και ∆ιοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεµιναρίων για Εξαγωγικές Επιχειρήσεις και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Αθηνάς 13, 12351, Αιγάλεω, Ελλάς Rue Janicot Βat C3, 13300, Salon de Provence, France Τηλ.: 0033490539717, Φαξ.: 210-5621093


ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

Editorial…………………………..…………………………………………………3 Bαλκάνια………………………………………………………………….……….4-6 Φάκελος: Σκόπια…………………………………………………………………8-9 Ελληνικές Εξαγωγές…….……………….......……………………….………10-12 Μαύρη Θάλασσα……………………………………………………………….13-15 Καύκασος …..…………………………………………………………………. 16-18 Κεντρική Ασία. ………………………………………………………….……..19-20 Βόρεια Αφρική …………………………………………………………………….22 Μέση Ανατολή……………………………..…………………………………..23-26 Επιµελητήρια……………………………..……………………………………….27 ∆ιπλωµατία & Εξαγωγές Μηνιαία Ηλεκτρονική Επιθεώρηση – ∆ιανέµεται ∆ωρεάν

Ιδιοκτησία : Εταιρία Ελληνο-Γαλλικής Φιλίας και Συνεργασίας (Aστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία) Εκδότης: Πικραµένος Κώστας ∆ιεύθυνση: Αθηνάς 13, 12351, Αιγάλεω, Αθήνα Rue Janicot, Salon de Provence, 13300, France Επικοινωνία: Tηλ.:0033490539717, Φαξ: 0033490533397 Επιστολές: kpikramenos@yahoo.gr

ETAIΡΙΑ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΦΙΛΙΑΣ - Αll rights reserved 2009-2011


του Κώστα Πικραµένου

Αγαπητοί Αναγνώστες, Το 2010 κρύβει πολλές προκλήσεις για τη νέα κυβέρνηση τόσο σε διπλωµατικό όσο και οικονοµικό επίπεδο. Είναι γνωστό ότι η χώρα έχει απωλέσει προ πολλού τη διεθνή της αναγνωρισιµότητα λόγω τόσο των « λογιστικών αλχηµείων » όσο και των θλιβερών από κάθε άποψη γεγονότων του ∆εκέµβρη του 2008.

Η ένταξη της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαική Ένωση δεν συνοδεύεται από προυποθέσεις και « κόκκινες γραµµές », σαφώς διατυπωµένες από την Ελληνική κυβέρνηση. (περιουσίες Βορειοηπειρωτών, Τσάµηδες, νεκροταφεία πεσόντων Ελληνο-Ιταλικού πολέµου κλπ).

Η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαική Ένωση δεν συνοδεύεται από προυποθέσεις και κόκκινες γραµµές », σαφώς διατυπωµένες από την Ελληνική κυβέρνηση (αλυτρωτισµός, µακεδονική γλώσσα και εθνότητα, σλαβοµακεδόνες ∆υτικής Μακεδονίας κλπ).

Η ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε δεν συνοδεύεται από προυποθέσεις και κόκκινες γραµµές », σαφώς διατυπωµένες από την Ελληνική κυβέρνηση (Κοσοβοποίηση Θράκης, προκλήσεις Αιγαίου, αναβάθµιση Τ∆ΒΚ, µη εφαρµογή αποφάσεων Ε∆Α∆ για τη µειονότητα στη Πόλη κλπ).

Στο οικονοµικό πεδίο η όλη «δηµιουργικότητα» της νέας κυβέρνησης εξαντλείται σε ένα «µίζερο» από κάθε άποψη Πρόγραµµα Σταθερότητας προκειµένου να µην χρεοκοπήσει η «αναξιόπιστη Ελλάδα» της Ευρω-ζώνης. Ουδέν σχέδιο για την Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), για την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών εξαγωγικών προϊόντων, καµία στρατηγική επένδυση στην Ελλάδα από διεθνείς βιοµηχανικούς κολοσσούς κανένα πλάνο για την δεκαετία που διανύουµε…

Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας ουσιαστικός προβληµατισµός από τις κοινωνικές δυνάµεις που µπορούν να προσφέρουν προοπτική στο τόπο και τη νεολαία. Επιχειρηµατίες και ακαδηµαϊκοί έχουν χρέος να βρουν ΛΥΣΕΙΣ για την Ελλάδα του 21ου αιώνα η οποία θα πρέπει τουλάχιστον να θέτει ως στόχο την συµµετοχή της στις πλέον 30 πιο αναπτυγµένες χώρες του πλανήτη.

Καλή ανάγνωση!


Εεδδ Β((πη

Οι Τούρκοι και η ελληνική κρίση

(του Ιωάννη Γρηγοριάδη, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)

H οικονοµική και κοινωνική κρίση έχει χαρίσει στην Ελλάδα διόλου ζηλευτά πρωτοσέλιδα και άρθρα στον διεθνή Τύπο. ∆εν θα µπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση και τα τουρκικά µέσα ενηµερώσεως. Υπό φυσιολογικές συνθήκες η ελληνική επικαιρότητα απασχολεί τον τουρκικό Τύπο λιγότερο από ό,τι η τουρκική επικαιρότητα τον αντίστοιχο ελληνικό. Ωστόσο η βαρύτητα της κρίσεως και οι πιθανές συνέπειές της σε περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο ήταν αρκετές για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του τουρκικού οικονοµικού και πολιτικού Τύπου. Πολλοί συγκρίνουν την επίδοση της ελληνικής και της τουρκικής οικονοµίας στην κρίση, για να αποτιµήσουν τη βελτίωση των αντοχών της τουρκικής οικονοµίας. ∆εν έχουν περάσει ούτε δέκα έτη από την παραλίγο κατάρρευση του τουρκικού τραπεζικού συστήµατος και την υποτίµηση της τουρκικής λίρας κατά 35%. Η κρίση του 2001, ωστόσο, δεν πήγε χαµένη. Τα µέτρα τα οποία έλαβαν η τουρκική κυβέρνηση και επιχειρήσεις, συνεπεία της κρίσεως του 2001, έχουν επιτρέψει στην τουρκική οικονοµία να αντέξει την παγκόσµια οικονοµική κρίση µε µικρές σχετικά απώλειες. Αυτό οφείλεται και στη βελτίωση βασικών δηµοσιονοµικών µεγεθών. Αν και το δηµόσιο χρέος εξακολουθεί να είναι µεγάλο, το έλλειµµα είναι πολύ µικρότερο από το παρελθόν, ενώ η ανταγωνιστικότητα της τουρκικής οικονοµίας έχει κατά πολύ βελτιωθεί.

Η οικονοµική και κοινωνική κρίση της Ελλάδος ενίοτε δίνει λαβή και στη χαιρεκακία. Παλαιές και ανθεκτικές προκαταλήψεις εναντίον της Ελλάδος διατυπώνονται συχνότερα. Παρά τις περί του αντιθέτου αντιλήψεις στην Ελλάδα, για πολλούς Τούρκους εθνικιστές η Ελλάς -και όχι η Τουρκία- είναι το «κακοµαθηµένο παιδί» της ∆ύσεως. Κατ’ αυτούς, µε ανεξαρτησία δοτή από τον συµµαχικό στόλο στην ναυµαχία του Ναυαρίνου, η Ελλάς απέφυγε µε δυτική παρέµβαση τα χειρότερα το 1897 και το 1922. Η εύνοια της Ευρώπης και πάλι εκδηλώθηκε το 1979, όταν αποφασίστηκε η ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα παρά την αρνητική εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά την άποψη αυτή η Ευρώπη πληρώνει σήµερα το τίµηµα της εντάξεως της Ελλάδος στην Ευρωζώνη το 2001, η οποία έγινε χωρίς η ελληνική οικονοµία στην πραγµατικότητα να πληροί τα σχετικά κριτήρια. Αλλοι σχολιαστές προσκαλούσαν τους Τούρκους τραπεζίτες να αδράξουν την ευκαιρία και να εξαγοράσουν ελληνικές τράπεζες τώρα που αυτές βρίσκονται σε στενωπό. Η εξαγορά της Φινάνσµπανκ πλήγωσε προφανώς τον εθνικισµό πολλών στη γείτονα και τώρα αναζητείται «εκδίκηση».

Πέραν των οικονοµικών προβληµάτων, εντύπωση προκαλεί και η αδυναµία του ελληνικού κρατικού µηχανισµού να επιβάλει τον νόµο και την τάξη. Οι πολυήµεροι αποκλεισµοί των εθνικών οδών και συνοριακών διαβάσεων από αγρότες ενισχύουν κατά τούτο την εικόνα των ταραχών του ∆εκεµβρίου του 2008.

Τέτοια γεγονότα θα ήταν αδιανόητα στην Τουρκία όπου η πολιτική βούληση για την παρέµβαση των αστυνοµικών δυνάµεων ουδέποτε έλειψε και η αποτελεσµατικότητα του κρατικού κατασταλτικού µηχανισµού είναι τέτοια που λειτουργεί και αποτρεπτικώς. Αυτό προκαλεί σε πολλούς Τούρκους διανοουµένους προβληµατισµό για το αν αυτή η «πειθαρχία» των Τούρκων πολιτών αποτελεί ένδειξη µιας ελλιπούς δηµοκρατικής κουλτούρας συµµετοχής στα πολιτικά δρώµενα, µιας «ιδιωτείας».

Είναι δύσκολο βεβαίως να φαντασθεί κανείς πώς η σωρηδόν παραβίαση άρθρων του Συντάγµατος και του Ποινικού Κώδικος µπορεί να αποτελέσει άσκηση δηµοκρατίας. Σε µια χώρα, ωστόσο, όπου το κράτος παραµένει η κύρια απειλή εναντίον του Συντάγµατος και των νόµων, η βιαία αντίσταση κατά της Αρχής και εν γένει η παραβατική συµπεριφορά µπορούν ακόµη να εξιδανικεύονται.


- Σκόπια: Αλλαγή ονόµατος µόνο µε δηµοψήµισµα! - Κροατία: Παραίτηση Υπουργού Οικονοµίας - Τουρκία: ΌΧΙ Ερντογάν σε πρόωρες εκλογές (πηγή: SETimes, Balkannews, Novosti, Zaman)

Η ELEM της ΠΓ∆Μ προχώρησε στην ανακατεσκευή 2 στροβίλων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τους οποίους έθεσε σε λειτουργία την Πέµπτη. Ο φορέας επένδυσε 3,5 εκατοµµύρια ευρώ για την ανακατασκευή και οι στρόβιλοι εντάχθηκαν ήδη στο δίκτυο, αποδίδοντας παραγωγή 30 MW. Επίσης η "Energetika" της οποίας οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στο συγκρότηµα "Μεταλλείων και Σιδηροδρόµων" των Σκοπίων, προβλέπεται να παράγει έως και 160 GWh ηλεκτρικής ισχύς ανά έτος, µε παράλληλη δυνατότητα για παραγωγή 200 GWh θερµικής ενέργειας. Οι εγκαταστάσεις θα λειτουργούν µε φυσικό αέριο.

Η Macedonian Telecom (T-HOME), προσφέρει πλέον πακέτα σύνδεσης στο Internet µε την χρήση της τεχνολογίας των οπτικών ινών. Οι ταχύτητες αυτής της τεχνολογίας είναι έως και 40 megabytes ανά δευτερόλεπτο. Αυτή η νέα τεχνολογία θα είναι διαθέσιµη για τους νέους αλλά και για τους υπάρχοντες πελάτες της εταιρείας. Η προσφορά για την δοκιµή της νέας τεχνολογίας χωρίς επιπλέον κόστος θα διαρκέσει µέχρι τις 31 του Μαρτίου 2010

Η ΕΤΑΑ θα δανείσει πέντε εκατοµµύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ περίπου, που αντιστοιχούν σε τριακόσια πενήντα εκατοµµύρια Ντέναρ, στην πόλη των Σκοπίων για επισκευές δρόµων καθώς και την δηµιουργία κέντρου ελέγχου κυκλοφορίας. Η δηµιουργία του κέντρου ελέγχου κυκλοφορίας θα απορροφήσει περίπου 2,5 εκατοµµύρια ευρώ. Επιπλέον, ο ∆ήµος Σκοπίων, ανακοίνωσε την παράδοση στόλου φορτηγών αυτοκινήτων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου καθώς και κάδων περισυλλογής απορριµµάτων. Για τον σκοπό αυτό, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε επιπλέον πίστωση ύψους 2,9 εκατοµµυρίων ευρώ.

Μετά την παραδοχή από τον επικεφαλής των Κροατικών Αερογραµµών, Ιβάν Misetic, ότι µόνο η πώληση µπορεί να σώσει τον Εθνικό Αεροµεταφορέα από τη χρεοκοπία, ειδικοί λένε ότι ο πιο πιθανός αγοραστής είναι ο από µακρού εταίρος , Lufthansa, η οποία είναι η πιο επιτυχηµένη µεγάλη εταιρεία για την αντιµετώπιση της κρίσης. Η Ιδιωτική εταιρεία Trade Air αναφέρει ότι δεν προσπάθησε να παρενοχλήσει την CA στην κροατική αγορά, η οποία ούτως η άλλως ελέγχεται από τη Lufthansa, δεδοµένου ότι θα αντιµετώπιζαν πρόβληµα,ως προς την κρατική στήριξη.

Πέντε από τους έξι επικεφαλής οικονοµολόγους των µεγαλυτέρων Τραπεζών της Κροατίας αναµένουν ότι η οικονοµία θα µειωθεί κατά το 2010, σε ποσοστό 1,1 τοις εκατό κατά µέσον όρο, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Hina. Η µεγαλύτερη απαισιόδοξη πρόβλεψη ήταν µείωση 2 τοις εκατό, ενώ η µεγαλύτερη αισιόδοξη πρόβλεψη αναµένει ότι η οικονοµική δραστηριότητα θα παραµείνει στο ίδιο επίπεδο µε πέρυσι. Η δηµοσκόπηση διενεργήθηκε από την Κροατική Ένωση Τραπεζών (HUB). Γενικά, οι οικονοµολόγοι δεν βρήκαν ίχνη ανάκαµψης στην µηνιαία εξέλιξη των δεικτών, όπως της βιοµηχανικής παραγωγής και του εµπορίου.

Η εταιρεία BMI (Business Monitor International) µέσω της Research & Markets ανακοίνωσε την δηµοσίευση της "Έρευνας για την αγορά λιανικής της Κροατίας το πρώτο τρίµηνο του 2010" Σύµφωνα µε την έρευνα, της BMI, προβλέπεται ότι το σύνολο των λιανικών πωλήσεων της χώρας θα αυξηθεί περίπου 18 τοις εκατό µέχρι το 2014, από τα 16,8 δισεκατοµµύρια δολάρια το 2009 στα 19,76 δισεκατοµµύρια δολάρια το 2014. Τα υψηλότερα διαθέσιµα εισοδήµατα θα συµβάλλουν για ένα µέρος της ετήσιας αύξησης (1,1 τοις εκατό) των λιανικών πωλήσεων, αφού οι Κροάτες ήδη ερευνούν και έχουν επιλογές για φθηνότερες τιµές από εγχώριες και ξένες αλυσίδες λιανικής έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε δανεισµό.

Η Βουλγαρική Ακαδηµία Επιστηµών (BAS), µαζί µε τη Γαλλική Επιτροπή των Πυρηνικών και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας σκοπεύει να κατασκευάσει ένα τεχνολογικό πάρκο στο Ποµόριε που θα ειδικεύεται στον τοµέα της έρευνας και σχεδιασµού των έργων στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Η Ακαδηµία σχεδιάζει επίσης την κατασκευή τριών άλλων κέντρων τεχνολογίας: στη Σόφια (νανοτεχνολογία), στο Plovdiv (φωτονική) και στην Varna (IT).

Η Κυβέρνηση της Βουλγαρίας σχεδιάζει να συνεχίσει την κατασκευή πυρηνικού σταθµού Belene διότι έχουν ήδη επενδυθεί πάρα πολλά χρήµατα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού, Traycho Traykov. Το υπουργικό συµβούλιο θα παρέχει ελκυστικές δυνατότητες χρηµατοδότησης για τους ξένους επενδυτές και προτίθεται να διαπραγµατευτεί € 2δις δάνειο από τη ρωσική εταιρεία Rosatom, της οποίας η θυγατρική εταιρεία Atomstroyexport είναι και ο βασικός κατασκευαστής.

Τα έσοδα της Βουλγαρίας από τον χειµερινό τουρισµό για την περίοδο 2009/2010 αναµένεται να µειωθούν κατά 20 µε 30% σε ετήσια βάση σε € 140 - 160 εκατ., σύµφωνα µε τον καθηγητή Tsvetan Tonchev, πρόεδρο του Βουλγαρικού Επιµελητηρίου Τουρισµού. Οι κύριοι λόγοι είναι η οικονοµική κρίση, οι καιρικές συνθήκες και τα κλειστά Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Ο Ετήσιος πληθωρισµός της Βουλγαρίας έφθασε το 0,5% τον Ιανουάριο του 2010, σύµφωνα µε τις πληροφορίες πουδηµοσιεύονται από την Βουλγαρική Στατιστική Υπηρεσία. Τα τρόφιµα & ποτά καθώς και οιµεταφορές αυξήθηκαν κατά 0,9% και 1,5% αντίστοιχα, ενώ τα είδη ένδυσης καιυπόδησης µειώθηκαν κατά 1,9%. Η εκτίµηση του πληθωρισµού σε µηνιαία βάση ήταν 0,7%.


(πηγή SETimes, Balkannews, Novosti, Zaman) - Aλβανία: Οι τηλεπικοινωνίες στη πρώτη θέση… Ρουµανία: Νέες στρατιωτικές βάσεις για τις ΗΠΑ Σερβία: Επίσκεψη Γκιούλ στη Σερβία

Το όριο του κύκλου εργασιών µειώθηκε από τα 8 στα 5 εκατοµµύρια ΛΕΚ, αυξάνοντας µε αυτόν τον τρόπο τους υπόχρεους σε καταβολή ΦΠΑ. Οι υπόχρεοι καταβολής ΦΠΑ είναι υποχρεωµένοι να: καταγράφουν µηνιαία έκθεση στα βιβλία του ΦΠΑ να καταβάλλουν τον ΦΠΑ εφ' όσον είναι χρεωστικός να υποβάλλουν µηνιαίες καταστάσεις πληρωµών να καταβάλλουν µηνιαίως κοινωνική ασφάλιση, ασφάλιση ιατρικής περίθαλψης και φόρους αµοιβών προσωπικού ( σε αντίθεση µε τις τριµηνιαίες καταβολές) να καταβάλλουν µηνιαία προκαταβολή φόρου να υποβάλλουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που θα περιλαµβάνουν Ισολογισµό, εισφορές κεφαλαίου, καταστάσεις κερδών και ζηµιών, και να ορίσουν λογιστή ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις.

Με περιορισµένες χρηµατιστηριακές συναλλαγές και περιορισµένη σύγκλιση µε την αγορά κεφαλαίων της ∆υτικής Ευρώπης, η Αλβανία έχει καταφέρει να ξεπεράσει την παγκόσµια ύφεση σχετικά καλά, και εκτιµάται ότι ήταν ένα από µια µόνο χούφτα κρατών στην αναδυόµενη Ευρώπη που θα αποφύγει την ύφεση του 2009. Λέγοντας αυτό, και µε µια σειρά από στοιχεία σηµαντικών δεικτών που συνεχίζουν να δείχνουν ότι µια σηµαντική επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας βρίσκεται σε εξέλιξη, προβλέπουµε ότι, το πραγµατικό ΑΕΠ αυξήθηκε µόνο κατά 2,5% το προηγούµενο έτος (µειωµένο από τον εκτιµώµενο µέσο ρυθµό ανάπτυξης του 5,9% µεταξύ 2003 -- 2008), και που είναι πιθανόν θα αυξηθεί στο 5,1% το 2010.

Ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών είναι ο πλέον δυναµικός κλάδος της Αλβανίας από την άποψη της οικονοµικής ανάπτυξης, αναφέρει ο Υπουργός Επικρατείας Genc Pollo. "Ο κλάδος καταγράφεται αύξηση 34,3% το τρίτο τρίµηνο 2009 σε σύγκριση µε το τρίτο τρίµηνο του 2008, και αύξηση 20,5% σε σύγκριση µε το δεύτερο τρίµηνο του 2009," είπε ο κ.Pollo σε δηλώσεις του. Η αύξηση προέκυψε από την εισαγωγή µιας τρίτης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανική αγορά, η οποία οδήγησε στην αύξηση του ανταγωνισµού, µείωσε τις τιµές, και συνέβαλλε στη βελτίωση της ποιότητας .

παρεχοµένων

υπηρεσιών

στους

Η Ρωσική Gazprom που έχει το µονοπώλιο φυσικού αερίου ζήτησε από τον Ρουµανικό κρατικό φορέα αγωγών φυσικού αερίου, Transgaz, να ενταχθεί στο έργο του αγωγού φυσικού αερίου South Stream , δήλωσε στο Reuters ο υπουργός Οικονοµίας Adriean VIDEANU στις 18 Φεβρουαρίου. Σε διερευνητική ερώτηση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης αν η Gazprom προσκάλεσε την Ρουµανία να ενταχθεί στο έργο του αγωγού South Stream, ο VIDEANU δήλωσε στους δηµοσιογράφους: "Γνωρίζω ότι η Transgaz έχει προσκληθεί." Η Transgaz είναι εταίρος στο σχέδιο του αγωγού φυσικού αερίου, Nabucco.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ), ολοκλήρωσε στις 19 Φεβρουαρίου, τον δεύτερο και το τρίτο έλεγχο των οικονοµικών επιδόσεων της Ρουµανίας σύµφωνα µε το πρόγραµµα της συµφωνίας stand-by (SBA). Η ολοκλήρωση των ελέγχων επιτρέπει την άµεση εκταµίευση των περίπου 2,45 δισ. ευρώ ή περίπου 3,32 δισεκατοµµυρίων δολαρίων ΗΠΑ , µε αποτέλεσµα το σύνολο των εκταµιεύσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος να ανέρχεται σε περίπου 9,32 δισεκατοµµύρια ευρώ.

Η Ρουµανία θα εισπράξει, στις αρχές Μαρτίου, την επόµενη δόσης του δανείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 1 δις ευρώ, µέρος του πακέτου διάσωσης των 20 δισεκατοµµυρίων ευρώ που χορηγήθηκε από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ), ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονοµικών της χώρας. Το ECOFIN, στο οποίο συµµετέχουν υπουργοί οικονοµικών των κρατών της ΕΕ, ενέκρινε την εκταµίευση την Τρίτη. Τον Ιανουάριο, το ∆ΝΤ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισαν την αποδέσµευση των ενισχύσεων στο πλαίσιο της stand-by συµφωνία µε τη Ρουµανία, µετά το το µπλοκάρισµα τους τον Νοέµβριο, που ακολούθησε την πτώση της κυβέρνησης µειοψηφίας της Ρουµανίας και την µετέπειτα πολιτική αστάθεια στη χώρα.

Η Nordzucker Γερµανίας σχεδιάζει να πουλήσει το µερίδιό της σε τέσσερις εγχώριες βιοµηχανίες ζάχαρης, αναφέρουν τα τοπικά µέσα ενηµέρωσης. Η Nordzucker αντιµετώπισε οικονοµικά προβλήµατα το 2009, αφότου αγόρασε τις επιχειρήσεις ζάχαρης Danisco της ∆ανίας, ανέφεραν τα µέσα ενηµέρωσης . Η Nordzucker προσπαθεί να επιτύχει συνολική µείωση του κόστους , που αποσκοπεί στην εξοικονόµηση περίπου 67 εκατ. ευρώ µέχρι το 2014-2015. Τα µέτρα περιορισµού του κόστους περιλαµβάνουν επίσης την µείωση του εργατικού δυναµικού κατά περίπου 300. Ένα από τα µέτρα εξοικονόµησης είναι επίσης η πώληση των εργοστασίων ζάχαρης στη Σερβία.

Υπάρχουν πάνω από 300 πηγές µεταλλικού νερού στη Σερβία και σύµφωνα µε τα υπάρχοντα αποθέµατα, η Σερβία είναι µία από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης και κόσµου. Οι πηγές αυτές, εδώ και αρκετές χιλιάδες χρόνια, παρέχουν έως και 500 λίτρα νερού ανά δευτερόλεπτο, και το νερό είναι πλούσιο σε πολλά ορυκτά που είναι πολύ σηµαντικά για τον ανθρώπινο οργανισµό, δήλωσε ο καθηγητής του τµήµατος Υδρογεωλογίας στο Πανεπιστήµιο του Βελιγραδίου, Petar Papic.

Σύµφωνα µε την Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας (NBS), η αποταµίευση σε συνάλλαγµα , στη Σερβία, ανήλθε στα € 6,14 δισεκατοµµύρια στο τέλος του 2009, το υψηλότερο επίπεδο από το 2001. "Η αύξηση της αποταµίευσης συναλλάγµατος είναι απόδειξη της µεγαλύτερης εµπιστοσύνης των πολιτών στις τράπεζες που επιβίωσαν από την οικονοµική κρίση και κατάφεραν να επανακτήσουν τις παλιές καταθέσεις αλλά και προσελκύσουν καινούριες, χάριν των προσπαθειών τους αλλά και χάριν των µέτρων που πάρθηκαν από την Πολιτεία και από την Κεντρική Τράπεζα.


.

Στο εντυπωσιακό ύψος των 950 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι ελληνικές επενδύσεις στην ΠΓ∆Μ, µέγεθος που καθιστά την Ελλάδα τον µεγαλύτερο ξένο επενδυτή στη γείτονα Μάλιστα, οι εγκατεστηµένες επί σκοπιανού εδάφους ελληνικές εταιρείες απασχολούν περισσότερα από 20.000 άτοµα, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του ελληνικού Γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων στα Σκόπια. Από τις 17 µεγαλύτερες ξένες επενδύσεις στην ΠΓ∆Μ, οι επτά είναι ελληνικές, ενώ οι 40 µεγαλύτερες εταιρείες ελληνικών συµφερόντων στη γειτονική χώρα διαθέτουν επενδεδυµένο κεφάλαιο 830 εκατ. ευρώ. Στο σύνολο της αξίας των ελληνικών επενδύσεων στην ΠΓ∆Μ, το 25% αντιπροσωπεύουν οι επενδύσεις στον τοµέα του πετρελαίου, το 17% αφορά τις τηλεπικοινωνίες, το 28% τις τράπεζες, το 10% τον κλάδο των τροφίµων, το 15% τη βιοµηχανία και το 5% λοιπούς τοµείς. Μάλιστα, µετά την εξαγορά της Stopanska Banka από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την παρουσία της Alpha Bank, ο ελληνικός τραπεζικός τοµέας κατέχει την πρώτη θέση µεταξύ των ξένων επενδυτών και στο συγκεκριµένο κλάδο, µε 40%.

Εταιρείες όπως τα Ελληνικά Πετρέλαια, η Εθνική Τράπεζα, ο ΟΤΕ, η Τιτάν, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η FHL Η. Κυριακίδης Μάρµαρα, η Βερόπουλος, η Alpha Bank και πολλές άλλες αποτελούν σηµαίνοντες οικονοµικούς παράγοντες στη γειτονική χώρα, µέσω των επενδύσεων που έχουν υλοποιήσει. Σηµειώνεται ότι βάσει του µετοχικού κεφαλαίου οι ελληνικές επενδύσεις στην ΠΓ∆Μ ανήλθαν την περίοδο 2000 - 2006 σε 262,4 εκατ. δολ., ή αν υπολογισθεί το σύνολο των ετησίων ροών επενδύσεων κατέλαβαν τη δεύτερη θέση µεταξύ των ξένων επενδύσεων. Στο δε πρώτο τρίµηνο του 2007, οι ελληνικές επενδύσεις στην ΠΓ∆Μ εµφανίζονται στην έκτη θέση της σχετικής κατάταξης. Όµως, όπως επισηµαίνεται σχετικά από την ελληνική πλευρά, ο υπολογισµός της ροής ξένων επενδύσεων βάσει µετοχικού κεφαλαίου δεν αφορά το πραγµατικό επενδεδυµένο κεφάλαιο των επιχειρήσεων, το οποίο εµφανίζεται µόνο στα στοιχεία του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών της Κεντρικής Τραπέζης της ΠΓ∆Μ. ∆εδοµένου ότι µεγάλο µέρος των ελληνικών επενδυτικών κεφαλαίων έχει εισρεύσει στην ΠΓ∆Μ µέσω εταιρειών ελληνικών συµφερόντων που έχουν την έδρα τους και σε άλλες χώρες (Ολλανδία, Λουξεµβούργο, Κύπρος, Ιρλανδία), το µέγεθος των ελληνικών επενδύσεων, βάσει του επενδεδυµένου κεφαλαίου, εµφανίζεται τελικά κατά πολύ ανώτερο του επισήµως εγγεγραµµένου.

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Στο µέτωπο του εµπορίου, η χώρα µας αποτελεί τον τρίτο εµπορικό εταίρο, κατά τάξη µεγέθους, της ΠΓ∆Μ, η οποία µε τη σειρά της αποτελεί τον τέταρτο κυριότερο προορισµό των ελληνικών εξαγωγών στη Βαλκανική, µετά τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και την Αλβανία (πλην της Τουρκίας). Το εµπορικό ισοζύγιο είναι πλεονασµατικό για την Ελλάδα, που στο πρώτο οκτάµηνο του 2007 πραγµατοποίησε στη γείτονα εξαγωγές ύψους 253 εκατ. ευρώ.

Οι µεγαλύτερες ελληνικές επενδύσεις στην πΓ∆Μ OKTA-SKOPJE AD ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 200.000.000 ∆ιυλιστήριο STOPANSKA BANKA ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 178.000.000 Τράπεζα COSMOFON ΟΤΕ 135.000.000 Τηλεπικοινωνίες USJE CEMENTARNICA ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ 75.000.000 Τσιµέντο PIVARA ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 60.000.000 Τρόφιµα/Ποτά MERMEREN KOMBINAT ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ 50.000.000 Μάρµαρο VERO-VEROPOULOS ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 40.000.000 Σούπερ µάρκετ ALPHA BANK ALPHA BANK 25.000.000 Τράπεζα ZITOLUKS ELBISKO-ΦΙΛΙΠΠΟΥ 15.000.000 Τρόφιµα NIKAS SKOP DOO NIKAS 7.000.000 Τρόφιµα RODON HAPPENING ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΚΙΝΗΣ 6.000.000 Ενδύµατα STRUMICA TABAK L. TOBACCO MICHAILIDIS 4.600.000 Καπνά PASCALIN PASCALIN 3.969.000 Παραγωγή καφέ DS STEEL DS STEEL 3.500.000 Χαλυβουργία LARIN MRAMOR AD ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ 3.000.000 Μάρµαρο KRI-KRI KRI-KRI 2.930.000 Γαλακτοκοµικά NESTLE ICE SKOPJE DELTA DAIRY HELLAS 2.000.000 Γαλακτοκοµικά ELLASKOM HELLASCOM 2.000.000 Τηλεπικοινωνίες DOJRAN STEEL ΣΙ∆ΕΝΟΡ 2.000.000 Χαλυβουργία DS FOOD DS STEEL 1.700.000 Χαλυβουργία 22 ELENA-M Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ 1.400.000 Κλωστοϋφαντουργία KUZMAN&DAMIAN Π. ΑΡΓΥΡΙΑ∆ΗΣ 1.300.000 Ιατρικό κέντρο ALUMIL SYSTEMS ALUMIL HELLAS 1.000.000 Αλουµίνιο IRON FROZEN ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΡΟΥΚΗΣ 1.000.000 Τρόφιµα VIMER LTD FACON-GARMENTS 800.000 Κλωστοϋφαντουργία HELENA MOTORS HELENA MOTORS 750.000 Αυτοκίνητα EUROCONSULTANTS EUROCONSULTANTS 750.000 Σύµβουλοι MAKKAR-BALFINKO MIROSLAV VRANESEVIK 707.000 Αυτοκίνητα AMVROSIA ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΕΠΤΣΗΣ 700.000 Εµπόριο κρεάτων AGROEFODIA ΖΗΣΣΗΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ 700.000 Αγροτικά προϊόντα INTRACOM INTRACOM HELLAS 660.000 Τηλεπικοινωνίες GERMANOS TELECOM GERMANOS 500.000 Τηλεπικοινωνίες MICRON Ε. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 370.000 Ηλεκτρικές συσκευές


Η πορεία των Ελληνικών επενδύσεων στα Σκόπια… Ανοδο κατέγραψαν οι ελληνικές επενδύσεις στην ΠΓ∆Μ το περσινό έτος (2008), προσεγγίζοντας τα 985 εκατ. ευρώ µε τουλάχιστον 280 επιχειρήσεις συµφερόντων της χώρας µας να δραστηριοποιούνται στα Σκόπια. Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση του 2008 του Ελληνικού Γραφείου Συνδέσµου στην ΠΓ∆Μ, πέρσι οι ελληνικές επενδύσεις στη γειτονική χώρα αυξήθηκαν κατά 42 εκατ. ευρώ τουλάχιστον. Σε απόλυτα επίπεδα το ελληνικό επενδυµένο κεφάλαιο στα Σκόπια είναι σχετικά χαµηλό, σε σύγκριση µε άλλες βαλκανικές χώρες (όπως η Ρουµανία και η Βουλγαρία). Ωστόσο εάν συγκριθεί σε αναλογία µε το µέγεθος της χώρας, είναι αρκετά υψηλότερο, σε σχέση µε άλλα κράτη της περιοχής.

Κατάταξη Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της ΠΓ∆Μ αναφορικά µε το σύνολο των άµεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στη χώρα για την περίοδο 1997-2007, βάσει του αρχικού επενδυµένου κεφαλαίου των επιχειρήσεων, η Ελλάδα κατατάσσεται στην τρίτη θέση µε ποσοστό επί του συνόλου των ΑΞΕ 15,2%, έπειτα από την Ολλανδία (ποσοστό 16,9%) και την Ουγγαρία (16,6%). ∆εδοµένου όµως ότι τα επίσηµα στοιχεία λαµβάνουν υπόψη µόνο το κατά την ίδρυση της εταιρείας επενδυµένο κεφάλαιο, παραβλέποντας το συνολικά επενδυµένο, που αφορά και σε επανεπενδύσεις, µεταβιβάσεις κεφαλαίων µέσω άλλων χωρών (όπως Ολλανδία, Λουξεµβούργο, Κύπρος κ.ά.), ιδιωτικοποιήσεις και εξαγορές, η Ελλάδα, κατά την τελευταία δεκαετία, κατέχει στην πραγµατικότητα την πρώτη θέση στις ΑΞΕ στην ΠΓ∆Μ. Οι δέκα µεγαλύτερες ελληνικές επενδύσεις στη γείτονα έχουν επενδύσει κεφάλαια περίπου 800 εκατ. ευρώ.

20.000 θέσεις εργασίας Οι εν λόγω επιχειρήσεις, σε µια χώρα µε υψηλότατα επίπεδα ανεργίας, παρέχουν απασχόληση σε περίπου 20.000 εργαζόµενους, ενώ πολλές ακόµα θέσεις εργασίας δηµιουργούνται δευτερογενώς. Οι κύριοι τοµείς δραστηριότητας στους οποίους συγκεντρώνονται οι ελληνικές επενδύσεις είναι οι τράπεζες (28% επί του συνόλου των ελληνικών επενδύσεων), η ενέργεια (25%), οι τηλεπικοινωνίες (17% - το ποσοστό έχει µεταβληθεί καθοδικά έπειτα από την φετινή πώληση της Cosmofon στην Telekom Slovenije), η βιοµηχανία (15%), το εµπόριο τροφίµων/ποτών (10%) και άλλες επενδύσεις (5%).

Κάθετη πτώση των Ελληνικών επενδύσεων το 2009… Κάθετη πτώση των ελληνικών επενδύσεων στην ΠΓ∆Μ καταγράφηκε την περασµένη χρονιά όπου επενδύθηκαν µόλις 12 εκατ. ευρώ από 44,6 εκατ. ευρώ που ήταν το 2007. Οι Έλληνες επενδυτές έχουν αρχίσει να αποχωρούν από την πΓ∆Μ ενώ οι σκοπιανοί αρθρογράφοι ευελπιστούν πως τώρα µπορεί να εισρεύσουν σλοβενικά κεφάλαια. Οι ελληνικές επενδύσεις οι οποίες, έως το παρελθόν έτος, ήταν κυρίαρχες στη χώρα, άρχισαν να παύουν. Κατά την ίδια πάντοτε πηγή, κάποιοι επενδυτές έχουν ήδη αποσυρθεί από τη χώρα ενώ οι υπόλοιποι αδρανούν. Η οικονοµική επέκταση της ελληνικής πλευράς, η οποία, έως πρόσφατα, αποτελούσε µία πραγµατικότητα και σήµαινε την είσοδο «φρέσκων» κεφαλαίων στην αναιµική οικονοµία της χώρας, είναι πλέον παρελθόν. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της πΓ∆Μ το παρελθόν έτος οι Έλληνες επένδυσαν στη χώρα µόνο 12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2 εκατ. αποτελούν επανεπενδυµένα κέρδη, ενώ τα υπόλοιπα 10 εκατ. είναι δάνεια που συνήφθησαν για να διασφαλίσουν τις τρέχουσες δραστηριότητες των εταιρειών.

Η κρίση στην Ελλάδα προβληµατίζει το οικονοµικό επιτελείο των Σκοπίων… ∆ραστική πτώση στις εξαγωγές σηµείωσαν οι µακεδονικές εταιρίες που εµπορεύονται µε την Ελλάδα. Η εξαγωγή υφασµάτων έχει µειωθεί ακόµα και 75%, ενώ µεγαλύτερη πτώση σηµειώθηκε και στην έγχρωµη µεταλλουργία. Από το κρατικό Εµπορικό Επιµελητήριο δηλώνουν πως δεν υπάρχουν νέες αιτήσεις για το άνοιγµα νέων επιχειρήσεων από ελληνικές εταιρίες, ενώ οι εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των δύο χωρών έχουν µειωθεί κατά 50%. Σηµαντική πτώση βεβαίως υπάρχει και στις εισαγωγές. Η Ελλάδα είναι ο µεγαλύτερος εξωτερικός επενδυτής στη χώρα και ο τρίτος εµπορικός συνέταιρος της Μακεδονίας. Στα χέρια Ελλήνων επιχειρηµατιών βρίσκονται µερικές από τις µεγαλύτερες εταιρίες όπως η παραγωγή µπίρας Skopska Pivara, η τσιµεντοποιία Usje, το εργοστάσιο µαρµάρου Prilep, η τράπεζες Stopanska banka και Alpha, το διυλιστήριο OKTA και η εµπορική αλυσίδα «Βερόπουλος». Οι Έλληνες επενδυτές στο ύφασµα είναι παρόντες στην Μπίτολα (Μοναστήρι), το Βέλες, το Στιπ, τη Γεύγελη και τη Στρούµιτσα. Οι επιχειρήσεις αυτές στις περισσότερες περιπτώσεις δουλεύουν µε προϊόντα «loan» για τις αγορές στην Ελλάδα. Η κεντρική τράπεζα το 2008 κατέγραψε µόνο 6,7 εκατοµµύρια ευρώ ως ελληνικές επενδύσεις, ποσό το οποίο ήταν 80% λιγότερο σε σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια. Το 2007 η Ελλάδα επένδυσε περίπου 45 εκατοµµύρια ευρώ στη Μακεδονία, και το 2006 περίπου 41 εκατοµµύρια ευρώ. Πολλοί ντόπιοι αναλυτές φοβούνται ότι η βαθιά κρίση που συγκλονίζει την ελληνική οικονοµία θα µπορούσε να µεταδοθεί και στη Μακεδονία, Αυτό θα συνέβαινε αν οι ελληνικές µητρικές εταιρίες αποσύρουν χρήµατα από τις ντόπιες θυγατρικές τους εταιρίες, µε σκοπό να καλύψουν τις ζηµιές τους αλλά επίσης και άν µειωθούν οι ελληνικές επενδύσεις στη χώρα. Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ζόραν Στάβρεσκι λέει ότι η καθυστέρηση της οικονοµικής ανάπτυξης στην Ελληνική ∆ηµοκρατία είναι γεγονός που ασφαλώς δεν µπορεί να είναι θετικό για την χώρα επειδή πρόκειται για ένα σηµαντικό εµπορικό συνέταιρο µας. «Σε σχέση µε τις επενδύσεις, δεν προσδοκώ δραµατικές αλλαγές, επειδή στη χώρα µας δίνεται στους επενδυτές η δυνατότητα για παραγωγή µε χαµηλότερα έξοδα και αυτοί θα επιµένουν να κρατήσουν τις θέσεις τους και στο µέλλον», δηλώνει ο κ. Στάβρεσκι. Οι ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα γενικά αρνούνται να σχολιάζουν το θέµα και αυτή τη στιγµή δε βλέπουν απειλή για τη λειτουργία τους. ∆ηλώνουν, λοιπόν, ότι είναι στην ουσία ντόπιες εταιρίες και ότι δεν τους επηρεάζει η κατάσταση στις γειτονικές χώρες. λειτουργίας της και έχει προβεί σε απολύσεις εργαζοµένων..


Τα αποτελέσµατα της κρίσης του 2009: Μείωση ελληνικών εµπορευµατικών εξαγωγών κατά 17,5% ή κατά 1,3% ΑΕΠ σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ και µείωση των ελληνικών εξαγωγών υπηρεσιών κατά 20,9% σύµφωνα µε την ΤτΕ

Εµπορευµατικές συναλλαγές Σύµφωνα µε την σηµερινή ανακοίνωση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (ΕΣΥΕ) για το κλείσιµο του έτους 2009, οι ελληνικές εξαγωγές εµπορευµατικών συναλλαγών κατέγραψαν σηµαντική µείωση κατά 17,5% συγκριτικά µε το 2008, ενώ σε αξία ανήλθαν σε €14,4 δις, επιστρέφοντας στα επίπεδα του 2005, όπου υπολογίζονταν σε €14,7 δις. Σηµειώνουµε ακόµα ότι οι ελληνικές εξαγωγές, καταγράφουν το 2009 µείωση έπειτα από έξι συνεχή έτη ανόδου (από το 2003 και έπειτα). Μείωση αντίστοιχα κατά 24,4% σηµειώνουν και οι ελληνικές εισαγωγές για το 2009 συγκριτικά µε το προηγούµενο έτος, ενώ σε αξία ανέρχονται σε €44,3 δις. Θετικές και αναµενόµενες είναι οι συνέπειες για το εµπορικό έλλειµµα της χώρας µας, το οποίο για το 2009 µειώθηκε σηµαντικά, κατά 27,4% και σε αξία ανήλθε σε €29,9 δις.

Πίνακας 1. Ελληνικό εξωτερικό εµπόριο εµπορευµατικών συναλλαγών, για την περίοδο 2005-2009

2005

2006

2007

2008

2009

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ελληνικές Εισαγωγές

44.379,4

Ελληνικές Εξαγωγές Εµπορικό Ισοζύγιο

48.008,70

53.006,60

58.365,10

ΕΤ 09/08

MΕΤ 05/09

44.331,70 -24,4%

0,0%

14.731,6

16.433,60

17.139,50

17.333,10

14.392,90 -17,5%

-0,6%

(29.647,8)

(31.575,1)

(35.867,1)

(41.032,0)

(29.938,8) -27,4%

0,2%

33,2%

34,2%

32,3%

29,7%

Εξαγωγές / Εισαγωγές

32,5%

9,2%

-0,6%

Πηγή: ΕΣΥΕ Επεξεργασία: Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) - ΣΕΒΕ

Ελληνικό Εξωτερικό Εµπόριο εκφρασµένο ως % ΑΕΠ Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ΕΣΥΕ, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιµές για το 2009 (εποχικά διορθωµένα στοιχεία) ανήλθε σε €237,5 δις. Οι ελληνικές εξαγωγές εκφρασµένες ως ποσοστό του ΑΕΠ για το 2009 ανέρχονται σε 6,1%, ποσοστό µειωµένο κατά 1,2 ποσοστιαίες µονάδες συγκριτικά µε το προηγούµενο έτος. Οι ελληνικές εισαγωγές αντίστοιχα, εκφρασµένες ως ποσοστό του ΑΕΠ για το ίδιο έτος ανέρχονται σε 18,7%, παρουσιάζοντας µείωση κατά 5,6 ποσοστιαίες µονάδες. Τέλος, το εµπορικό έλλειµµα ως ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχεται σε 12,6% για το 2009, µειωµένο κατά 4,4 ποσοστιαίες µονάδες.

Εξωτερικό Εµπόριο Υπηρεσιών Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το εξωτερικό εµπόριο των υπηρεσιών του 2009 αποδίδουν µείωση κατά 20,9% στις ελληνικές εξαγωγές υπηρεσιών, µε σηµαντικότερο το πλήγµα για τον κλάδο των µεταφορών – ετήσια µείωση κατά 29,4%. Οι εισαγωγές υπηρεσιών αντίστοιχα για το 2009 σηµειώνουν µείωση κατά 14,9%, ενώ το πλεόνασµα των υπηρεσιών µειώθηκε κατά 26,9%, ενώ ανήλθε συνολικά σε €12,5 δις. Πίνακας 3.

Ελληνικό Εξωτερικό Εµπόριο Υπηρεσιών, για την περίοδο 2006-2009

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Εισαγωγές

2006

2007

2008

2009

ET 09/08

13.027,0

14.745,6

16.930,6

14.384,9

-14,9%

Εξαγωγές

28.364,1

31.337,3

34.066,2

26.952,2

-20,9%

Ισοζύγιο

15.337,1

16.591,7

17.135,6

12.567,3

-26,9%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος Επεξεργασία: Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) - ΣΕΒΕ

Τα µεγέθη που ανακοινώθηκαν για την επίδοση του εξωτερικού εµπορίου για το σύνολο του 2009 επιβεβαιώνουν τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης και για την οικονοµία της Ελλάδας, και ήταν σε ένα βαθµό αναµενόµενες, παρακολουθώντας την µηνιαία πορεία των εξαγωγών της χώρας µας.


Εντονο προβληµατισµό προκαλεί στην κυβέρνηση και τον επιχειρηµατικό κόσµο η σηµαντική έκθεση της Ελλάδας στην «επικίνδυνη» πλέον περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η κρίση, που έχει χτυπήσει τόσο την πραγµατική οικονοµία όσο και τα δηµοσιονοµικά µεγέθη των βαλκανικών χωρών, δηµιουργεί φόβους ότι σηµαντικό µέρος των ελληνικών επενδεδυµένων κεφαλαίων (ύψους άνω των 16 δισ. ευρώ στην ευρύτερη περιοχή) θα χαθεί, προκαλώντας ταυτόχρονα νέο πλήγµα στην ήδη προβληµατική ελληνική οικονοµία.

4.000 ελληνικές επιχειρήσεις Οι ελληνικές επενδύσεις έχουν δηµιουργήσει 200.000 θέσεις εργασίας, µέσω των 4.000 ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή και των 3.200 παραρτηµάτων των ελληνικών τραπεζών. ∆ηλαδή, στα Βαλκάνια και την Τουρκία τα ελληνικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ελέγχουν το 20% της τραπεζικής αγοράς, γεγονός που δηµιουργεί επιπλέον ανησυχία για το αν θα µπορέσουν να αντεπεξέλθουν στη κρίση χωρίς να δηµιουργήσουν αρνητικές επιπτώσεις στις µητρικές τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα. Μάλιστα, το τελευταίο διάστηµα υπάρχουν αντικρουόµενες απόψεις σχετικά µε το αν οι τράπεζες που αξιοποιούν τη ρευστότητα την οποία τους προσφέρει το ∆ηµόσιο, µέσω του σχεδίου στήριξης της οικονοµίας έως 28 δισ. ευρώ, θα πρέπει να κατευθύνουν µέρος των χρηµάτων αυτών και προς τα Βαλκάνια. H κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αφενός µεν τα κεφάλαια πρέπει να διοχετευτούν στην ελληνική αγορά, αφετέρου σε πως «οι τράπεζες διαβεβαιώνουν ότι διαθέτουν αυξηµένη ρευστότητα και δεν ζητούν παραπάνω ενίσχυση για να διατηρήσουν τις θέσεις τους στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης». H πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων, και κατ' επέκταση της ελληνικής οικονοµίας, στις χώρες αυτές εξαρτάται άµεσα από: 1. Tο πόσο ευάλωτες είναι στις επιπτώσεις της κρίσης, λόγω της µη συµµετοχής τους στην Ευρωζώνη. 2. Tο µέγεθος της επιβράδυνσης της ανάπτυξης που θα έχουν τα επόµενα χρόνια. 3. Tο ύψος της πιστωτικής επέκτασης που θα επιτευχθεί το προσεχές διάστηµα. 4. Tο κατά πόσο η υπάρχουσα καταναλωτική δύναµη έχει χρηµατοδοτηθεί από το πιστωτικό σύστηµα. 5. Tο αν θα υπάρξει ισχυρή καταναλωτική δύναµη τον επόµενο κρίσιµο χρόνο, που θα στηρίξει συνεπακόλουθα την ανάπτυξη και το τραπεζικό σύστηµα. 6. Tην εξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τους. Εκτός όµως από το σκέλος των επενδύσεων, η Ελλάδα έχει και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα στις βαλκανικές χώρες, η οποία απειλείται εξίσου, κυρίως όµως λόγω της κάµψης της κατανάλωσης στις χώρες αυτές. Ηδη, τα διαθέσιµα στοιχεία δείχνουν ότι µε ελάχιστες εξαιρέσεις καταγράφεται πτωτική τάση των ελληνικών εξαγωγών στα Βαλκάνια.

Προσπάθειες για στήριξη των επενδύσεων ∆εν υπάρχουν σκέψεις για εγγύηση επενδύσεων στο εξωτερικό», αλλά αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι «να βοηθάει στην εξασφάλιση των εγγυήσεων των επενδύσεων, για έργα που αναλαµβάνουν ελληνικές επιχειρήσεις σε συνεργασία µε τις εκάστοτε κυβερνήσεις». Πάντως, οι κλάδοι που αναµένεται να αναπτυχθούν τα επόµενα χρόνια είναι αυτοί των κατασκευών και των µεταλλείων. Oι επιχειρηµατίες πιστεύουν ότι η «κρίση γεννάει επενδύσεις» και αυτό θα προσπαθήσει να το πετύχει η Ελλάδα: 1. Στέλνοντας πολιτικό µήνυµα, ότι «θέλουµε να παραµείνουµε και δεν υπάρχει κίνδυνος να φύγουν οι επιχειρήσεις από τις χώρες αυτές». 2. Μέσα από την επιτόπια προώθηση - επίλυση των προβληµάτων. Στο πλαίσιο αυτό θα επισκεφθεί το προσεχές διάστηµα την Αλβανία, τη Σερβία και τη Ρουµανία. 3. Με την πίεση προς τις τράπεζες να συνεχίσουν να χρηµατοδοτούν τις επενδύσεις.

Η θέση της Ελλάδας στα Βαλκάνια Στην Aλβανία, το κεφάλαιο που έχουν επενδύσει οι περίπου 270 ελληνικές επιχειρήσεις ξεπερνάει τα 630 εκατ. ευρώ και έχει δηµιουργήσει 9.000 νέες θέσεις εργασίας.

Σε άµεσες ξένες επενδύσεις, η Eλλάδα είναι πρώτη και στην ΠΓ∆Μ. Oι 251 επιχειρήσεις ελληνικών συµφερόντων που λειτουργούν στην ΠΓ∆M επένδυσαν κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ και δηµιούργησαν 20.000 θέσεις εργασίας.

Στη Σερβία, το συνολικό ελληνικό επενδεδυµένο κεφάλαιο ανέρχεται σε 2,5 δισ. ευρώ και υπάρχουν 150 µικτές ελληνο - σερβικές εταιρίες, καθώς και 150 περίπου αµιγώς ελληνικές, στις οποίες απασχολούνται περίπου 27.000 εργαζόµενοι. Στη Σερβία είναι έντονη και η παρουσία του ελληνικού τραπεζικού τοµέα, καθώς λειτουργούν υποκαταστήµατα της Alpha Bank, της Τράπεζας Πειραιώς, της EFG - Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας.

Στη Ρουµανία, η Eλλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση µεταξύ των χωρών µε τα περισσότερα επενδεδυµένα κεφάλαια, τα οποία ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ. ∆ραστηριοποιούνται περίπου 800 επιχειρήσεις και ο ελληνικός τραπεζικός τοµέας κατέχει πλέον τη δεύτερη θέση µεταξύ των ξένων επενδυτών. Tην τρίτη θέση στον σχετικό κατάλογο των ξένων επενδυτών κατέχει η Eλλάδα στη Bουλγαρία, έχοντας επενδύσει πάνω από 1,5 δισ. ευρώ, µέσω 1.500 ενεργών επιχειρήσεων. Oι ελληνικές τράπεζες κατέχουν το 23,6% των συνολικών τραπεζικών κεφαλαίων.


Μειώνονται οι Ελληνικές Επενδύσεις στην περιοχή Το 2009, η παγκόσµια οικονοµική κρίση έδειξε το σκληρό της «πρόσωπο» και στις επιχειρήσεις ελληνικών συµφερόντων, που επέλεξαν-εδώ και χρόνια- τη Σερβία, την Αλβανία και την ΠΓ∆Μ ως επενδυτικούς προορισµούς. Επενδυτικά σχέδια έµειναν επί...χάρτου, ενώ παρατηρήθηκαν µειώσεις προσωπικού και κλείσιµο µονάδων. Μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας, Βασίλης Ντερτιλής, ο πρόεδρος του Ελληνοαλβανικού Επιµελητηρίου, Γιώργος Καρακώστας και ο πρόεδρος του Συµβουλίου Ξένων Επενδυτών στην ΠΓ∆Μ, Αριστείδης Βλάχος, «σκιαγράφησαν» την εικόνα των ελληνικών επενδύσεων στις τρεις αυτές χώρες:

Σερβία Κανένα «ίχνος» ελληνικού κεφαλαίου δεν εισέρευσε, πέρυσι, µε τη µορφή άµεσης ξένης επένδυσης- αξίας άνω του 1 εκ. ευρώ- στη Σερβία, σύµφωνα µε τα πρώτα στοιχεία της Υπηρεσίας Προώθησης Επενδύσεων και Εξαγωγών, µας δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Επιχειρήσεων, Βασίλης Ντερτιλής. Ωστόσο, πρόσθεσε, και εν µέσω οικονοµικής κρίσης, «κάποιοι Έλληνες επενδυτές προχώρησαν σε επέκταση των επενδύσεών τους (π.χ. ASCO Vidak, Grand Casino d.o.o)». Όπως είπε, οι εταιρίες ελληνικών συµφερόντων αντιµετώπισαν, εν γένει, επιτυχώς την οικονοµική κρίση. Οι κινήσεις που επέλεξαν για να προσαρµοστούν στις νέες οικονοµικές συνθήκες είναι συνάρτηση του µεγέθους τους και της σύνδεσής τους ή όχι µε ισχυρές µητρικές εταιρίες στην Ελλάδα. «Σίγουρα, υπήρξαν και περιπτώσεις, όπου κάποιες απ' αυτές προχώρησαν σε απολύσεις προσωπικού αλλά, δεν φαίνεται αυτό να έχει επηρεάσει την εικόνα της χώρας µας στην εγχώρια αγορά», πρόσθεσε. Οι άµεσες ελληνικές επενδύσεις διαµορφώνονται σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ, το δε σύνολο (άµεσων και έµµεσων) υπερβαίνει τα 2,5 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα κατατάσσεται διαχρονικά µεταξύ των µεγαλύτερων ξένων επενδυτών στη Σερβία. Στη σερβική αγορά δραστηριοποιούνται 200 αµιγώς ελληνικές επιχειρήσεις και 250 µεικτές, που απασχολούν περισσότερους από 25.000 εργαζοµένους, σε τοµείς όπως ο χρηµατοπιστωτικός, των τηλεπικοινωνιών, της πετρελαιοβιοµηχανίας, της τσιµεντοβιοµηχανίας και του τουρισµού. Η Σερβία είναι ένας ελκυστικός προορισµός για τις επενδύσεις, κυρίως λόγω της έλλειψης υποδοµής σε πολλούς χώρους (επικοινωνία, µεταφορά, παιδεία, υπηρεσίες, κλπ.). Η κεντρική της θέση, στη διάβαση από τα νότια Βαλκάνια προς την κεντρική Ευρώπη, ενισχυµένη από την περαιτέρω ανάπτυξη του Άξονα 10, την κάνει έναν ελκυστικό προορισµό για πολλές επιχειρήσεις, υπογράµµισε. Ο κ. Ντερτιλής υπογράµµισε πως, «ο ρόλος της (Σερβίας) µεταξύ των γειτονικών χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας καθώς και οι παραδοσιακά καλές σχέσεις µε την πρώην Σοβιετική Ένωση, ειδικά µε τη Ρωσία, µπορούν να γίνουν µια καλή βάση για τις εταιρίες, οι οποίες σκοπεύουν να αναπτύξουν επιχειρηµατικές σχέσεις µε αυτήν τη χώρα». Νέες επενδυτικές ευκαιρίες για τους Έλληνες επενδυτές διαφαίνονται στους τοµείς των κατασκευών, της ενέργειας (ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών, αξιοποίηση της απελευθέρωσης της αγοράς πετρελαιοειδών από το 2011), των τηλεπικοινωνιών και του τουρισµού (ιδίως έπειτα από την απελευθέρωση του καθεστώτος χορήγησης θεωρήσεων εισόδου από τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής ?Ενωσης στους Σέρβους πολίτες).

Αλβανία ∆ύσκολη χρονιά ήταν το 2009 για την Αλβανία, µε τις ισχυρότερες πιέσεις να δέχεται ο κλάδος της ένδυσης: ελληνικές επιχειρήσεις παραγωγής ενδυµάτων µε τη µέθοδο του φασόν έκλεισαν, στην Κορυτσά, και 300 εργαζόµενες βρέθηκαν εκτός αγοράς εργασίας, όπως είχε επισηµανθεί και σε έκθεση του γραφείου ΟΕΥ της ελληνικής πρεσβείας στα Τίρανα. Πέραν του τοµέα της ένδυσης, οι τοµείς του λιανεµπορίου, της υπόδησης και των τροφίµων δέχθηκαν τις πιέσεις της οικονοµικής κρίσης, ωστόσο, όχι στον ίδιο βαθµό όπως των κατασκευών, είπε ο πρόεδρος του Ελληνοαλβανικού Επιµελητηρίου, Γιώργος Καρακώστας. Σύµφωνα µε τον ίδιο, στον τραπεζικό τοµέα δεν υπήρξαν απολύσεις προσωπικού, ούτε κλείσιµο καταστήµατος, απλά περιορίστηκε το πρόγραµµα δράσης και επέκτασης. «Οι τράπεζες ήταν και είναι δυνατές. ∆εν είχαν και δεν έχουν πρόβληµα, ούτε ακόµη και οι µικρές τράπεζες. Η κεντρική τράπεζα ασκεί µια ώριµη και σώφρονα πολιτική. Οι τράπεζες, πέραν αυτών, είναι ξένες, µε οµίλους που τους στηρίζουν αν χρειαστεί», ανέφερε. Στο µεταξύ, σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, θετική είναι η εικόνα στις ελληνικές επενδύσεις που κατευθύνθηκαν στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών και της τσιµεντοβιοµηχανίας, πέραν των τραπεζικών υπηρεσιών. Η Ελλάδα κατέχει-σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία- περίπου το 27% επί του συνόλου των ξένων επενδύσεων και την πρώτη θέση σε επενδεδυµένο κεφάλαιο, το οποίο διαµορφώνεται στο ποσό των 545 εκ. ευρώ. Οι περίπου 270 ελληνικές και ελληνικών συµφερόντων επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών, των εµπορικών τραπεζών, της εργοληψίας και των κατασκευών, της εµπορίας καπνού, της εµπορίας και διακίνησης πετρελαίου, των πετρελαιοειδών, της κλωστοϋφαντουργίας, των τροφίµων και των ειδών ένδυσης - υπόδησης. Εξάλλου, η εθνική στατιστική υπηρεσία της Αλβανίας, INSTAT, ανακοίνωσε πως οι τοµείς που έχουν πληγεί από την κρίση, είναι εκείνοι των κατασκευών και της βιοµηχανίας, ενώ συνεχίζουν να αναπτύσσονται µε θετικό ρυθµό οι τοµείς των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. Η στενότητα ρευστότητας, το τελευταίο τρίµηνο του 2009, είχε ως συνέπεια να παρατηρούνται καθυστερήσεις πληρωµών σε όλους τους τοµείς της δηµόσιας διοίκησης, καθώς και καθυστερήσεις στην εξόφληση δεδουλευµένων σε δηµόσια έργα.

Σκόπια Στην ΠΓ∆Μ, όπου το ελληνικό επενδεδυµένο κεφάλαιο από το 1998 µέχρι σήµερα «αγγίζει» το 1 δισ. ευρώ και οι επιχειρήσεις ελληνικών συµφερόντων προσφέρουν άµεση ή έµµεση εργασία σε 20.000 άτοµα, το 2009 ήταν δύσκολο, καθώς σηµειώθηκαν περιπτώσεις µείωσης του προσωπικού. Η Ελλάδα παραµένει πρώτη στη λίστα των ξένων επενδυτών, δήλωσε ο πρόεδρος του Συµβουλίου Ξένων Επενδυτών, Αριστείδης Βλάχος, επισηµαίνοντας, ωστόσο, πως, «δεν γίνονται πια ξένες επενδύσεις στη χώρα, γεγονός που σηµαίνει ότι η πραγµατικότητα καθίσταται πολύ δύσκολη για τη χώρα». Οι ελληνικές επενδύσεις αφορούν κυρίως τους ακόλουθους τοµείς: τρόφιµα - αναψυκτικά (είδη αρτοποιίας, παγωτά, µπίρα, µη οινοπνευµατώδη ποτά), ενέργεια - πετρέλαιο, βιοµηχανία τσιµέντου, ορυχεία, µάρµαρα, τράπεζες, καπνοβιοµηχανία, έτοιµο ένδυµα και αξεσουάρ (παραγωγή φασόν) και σύσταση εµπορικών εταιριών και αντιπροσωπειών.


Russia's largest truck maker Kamaz said on Thursday it was opening an assembly facility in India on Friday with an annual output of 5,000 vehicles. "The joint venture has been established using the production facilities of Indian Vectra Group, which is a Kamaz partner," Kamaz said in a statement. "In March 2009, the partners signed an agreement on the alliance and on the joint venture, Kamaz Vectra Motors Limited, with designed capacity of 5,000 vehicles per year," the statement said. During the first stage, the joint venture will roll out several right-wheeled truck models using the Kamaz-6540 chassis, and also Kamaz-5460 mainline prime movers, the statement said.

Russia and Saudi Arabia are finalizing an array of agreements on the sale of Russian armored vehicles anti-aircraft systems and combat helicopters, a Russian defense industry official said on Monday. "We are actively working along three lines - helicopters, armor and airdefense systems," said Alexander Fomin, first deputy director of the Federal Service for Military and Technical Cooperation. He added that several delegations from various branches of the Russian defense industry were negotiating with their Saudi partners. "The negotiations are largely centered on prices. A contract has been drawn up. Our proposals are very specific, and our respected partners are considering them," Fomin said. Russian and foreign media earlier reported that Russia and Saudi Arabia were drafting an arms contract to a tune of $4-6 billion.

Russia's environmental regulator said on Wednesday that the Russian-British joint oil venture TNK-BP may lose its license to develop a huge gas field in Siberia over a failure to comply with the terms of the agreement. Rosprirodnadzor has completed an unscheduled audit of TNK-BP's operations at the Kovykta gas condensate field, with estimated reserves of over 2 trillion cubic meters of natural gas, and will recommend that the Natural Resources Ministry revoke the license, the watchdog said.It was earlier reported that a decision on the revoking of the license for the gas field, which also contains 2.3 billion cubic meters of helium and 115 million metric tons of gas condensate, could be made before March 1, 2010. The gas field is located in East Siberia's Irkutsk Region.

The Russian government intends to hold auctions in the coming months to offer stakes in state companies as part of a program to privatize government shareholdings, a Kremlin economic aide said on Tuesday. Arkady Dvorkovich said that initial public offerings (IPOs) could also be held to privatize state companies. Dvorkovich did not specify, however, which share packages would be offered for sale or which companies could make initial public offerings. He earlier suggested transport, logistics and ship-building companies, as well as airports would be auctioned off

The Russian government is planning to increase tenfold fines for firms manufacturing substandard products, a first deputy prime minister said Tuesday. Viktor Zubkov said fines would be raised from the current 500-50,000 rubles ($16-$1,600) to 5,000-500,000 ($160-$16,000). He added that final proposals would be submitted to the Cabinet by April 1. "We act on the assumption that businesses have received plenty of leeway but if they violate [regulations], they will face stiffer fines," he said. On February 15, Russia scrapped the mandatory certification of perfumery, cosmetics and foodstuffs, which had been in effect for almost 20

years.

Bulgaria will ask Russia for a loan of some 2 billion euros ($2.75 billion) to finance the construction of the Belene nuclear power plant over the next two years, the Bulgarian economy minister said Tuesday.Traicho Traikov said Bulgaria was determined to complete the project because a lot of money had already been sunk into it, the BTA news agency reported. "The government's strategy from now on will be to get as much economic mileage as possible from every lev that has been invested in the project. We are going to offer incentives that will attract foreign investors," Traikov said.

. Viktor Yanukovych, Ukraine's presidentelect, is prepared to initiate talks on the country's entry into the Customs Union with Russia, Belarus and Kazakhstan, a Russian business daily reported on Wednesday. Ukraine's possible participation in the Customs Union was criticized on Tuesday by Ukrainian Prime Minister Yulia Tymoshenko, Yanukovych's rival in the February 7 presidential runoff, at a meeting with members of parliament from the Our Ukraine party of outgoing President Viktor Yushchenko, Kommersant said. Tymoshenko said the Party of Regions leader had already agreed with Russia on signing documents on Ukraine's accession to the Customs Union with Russia, Belarus and Kazakhstan, the paper said. Tymoshenko said the agreement with Russia would offer Ukraine a 20-30% discount in the price of natural gas supplied to the ex-Soviet republic, the paper reported, citing Anatoly Hrytsenko, chairman of the Ukrainian parliament's national security and defense committee.

The speaker of the lower house of Russia's parliament, the State Duma, said on Monday a customs union between Russia, Belarus and Kazakhstan would boost economic growth in the three countries and could raise their GDP by 14-15% by 2015. The presidents of Russia, Belarus and Kazakhstan signed a package of deals on November 27 to create a customs union with common tariffs, paving the way for a single economic space.

The Ukrainian metals and mining sector has several competitive advantages compared to other regions, although some $10-15 billion has to be invested into raising its efficiency, according to Alexey Pertin, Smart-holding's director general. Speaking at the fifteenth CIS Metals summit in Moscow on Thursday, he said that among the fundamental competitive advantages of the region on the will be large iron ore deposits (nine billion tons or 12% of global deposits), favorable geographical location for supplies to Turkey, South and East Europe and North Africa, and a skilled workforce.


Τουρκία: Συνελήφθησαν οι στρατηγοί…!!!

Η Standard & Poor’s ανέβασε την αξιολόγησή της για την µακροπρόθεσµη πιστοληπτική ικανότητα της Τουρκίας από ΒΒ- σε ΒΒ. Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης εκτίµησε ότι η τουρκική οικονοµία διατηρήθηκε παρά τις εξωτερικές δυσκολίες που δηµιουργεί ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας και πως η Τουρκία τα δέκα τελευταία χρόνια ελαχιστοποίησε το βάρος του χρέους της. Σε περίπτωση που η θετική αυτή πορεία έχει συνέχεια, η βαθµολογία ενδέχεται να ξανανέβει σε 12-24 µήνες, σύµφωνα πάντα µε την S&P. Η εξέλιξη είχε θετικό αντίκτυπο στις αγορές µε παράλληλη άνοδο του χρηµατιστηρίου

Ο υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού Ertuğrul Günay, δήλωσε ότι η Τουρκία είναι η µοναδική χώρα που έκλεισε το 2009 κερδισµένη τονίζοντας ωστόσο ότι δεν θα πρέπει να επαναπαυτεί ο τουρκικός τουρισµός. Ο Günay, έκανε ορισµένες εκτιµήσεις σχετικά µε την εξέλιξη στον τοµέα κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Antalya. Ο υπουργός σηµείωσε ότι παρά την παγκόσµια κρίση, τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει πως µπορούµε να επαναπαυόµαστε. Πρόσθεσε επίσης ότι φέτος αναµένεται έλευση 10 εκατοµµυρίων τουριστών στον αγαπηµένο προορισµό της Antalya.

O πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας Durmuş Yılmaz, δήλωσε πως η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα δεν πρόκειται να επηρεάσει την Τουρκία. Ο Yılmaz έκανε κάποιες εκτιµήσεις από τη Mersin σε σχέση µε την οικονοµική κρίση που αντιµετωπίζει η γείτονα χώρα. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Τουρκία δεν θα επηρεαστεί επικαλούµενος µε έµφαση τις σωστές οικονοµικές πολιτικές που εφαρµόζονται.

Ελπίδες εµπνέει στις δυο όχθες του Ege, το εµπόριο που έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια ανάµεσα στα ελληνικά νησιά και τα παράλια της Τουρκίας. Τα τουρκικά προϊόντα προσελκύουν το ενδιαφέρον του γείτονα µε την φτήνια και την ποιότητά τους. Ο όγκος των εµπορικών συναλλαγών µε την Ελλάδα στην περιοχή Ege που ήταν 110 εκατοµµύρια, ανέβηκε στα 365 εκατοµµύρια δολάρια µέσα σε 8 χρόνια. Όπως πιστεύει η ελληνική πλευρά, υπάρχουν πλεονεκτήµατα στην εµπορική συνεργασία των δύο χωρών, συγκριτικά µε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ετοιµάζεται να αναλάβει πρωτοβουλία για την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι Τούρκοι στη ∆υτική Θράκη. Στην ατζέντα του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου υπάρχει µια έκθεση που προβλέπει την υπαγωγή των θεµάτων σχετικά µε τους Τούρκους από το υπουργείο Εξωτερικών στο Εσωτερικών. Το ελληνικό ΥΠΕΞ χειρίζεται όλα τα θέµατα των Τούρκων της ∆υτικής Θράκης, ακόµα και τα θέµατα θρησκείας και παιδείας, παρότι είναι Έλληνες πολίτες. Σε περίπτωση που γίνει το λεγόµενο άνοιγµα, θα έχουν τεθεί σε ισχύ ορισµένα δικαιώµατα των Τούρκων που προβλέπει η Συνθήκη της Λωζάνης. Το υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας θα ασχοληθεί µε την επίλυση των προβληµάτων των Τούρκων της ∆υτικής Θράκης όπως έλλειψη σχολικών κτιρίων και αριθµού διδασκάλων και µαθητών. Σε αυτό το πλαίσιο θα λειτουργήσουν δίγλωσσα νηπιαγωγεία που θα προσφέρουν εκπαίδευση σε τουρκικά και ελληνικά. Οι ιεροδιδάσκαλοι θα είναι µέλη της µειονότητας. . Στη Μαδρίτη της Ισπανίας διοργανώθηκε η δεύτερη διακυβερνητική διάσκεψη. Ο πρωθυπουργός Recep Tayyip Erdoğan που µετέβη στην Ισπανία µε εννέα υπουργούς, διατύπωσε τις προσµονές της Τουρκίας στην οµιλία που έκανε στο "Nueva Economia Forum". "Συνεχίζουµε να οδεύουµε µε αποφασιστικότητα στο δρόµο προς την πλήρη ένταξη, θέλω να υπογραµµίσω όµως ότι η ταχύτητα των διαπραγµατεύσεων απέχει πολύ από το να απαντήσει στις προσµονές της Τουρκίας, αναβλήθηκαν διάφορα κεφάλαια που δεν έχουν σχέση µε το καταστατικό, δεν είναι σωστό να τίθενται εµπόδια πολιτικού περιεχοµένου" σηµείωσε ο πρωθυπουργός της Τουρκίας. Ο κος Erdoğan είπε επίσης ότι τρέφουν ελπίδες για την ισπανική προεδρία.

Επικρίσεις για τον ρόλο της Τουρκίας στο Αφγανιστάν σε µαγνητοφωνηµένη ταινία της τροµοκρατικής οργάνωσης Αλ Κάιντα. Όπως µετέδωσε το αµερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, η φωνή πιθανολογείται ότι ανήκει στον υπ' αριθµόν δύο στην ιεραρχία της Αλ Κάιντα, Αϊµάν αλ Ζαουάχρι.Η µαγνητοφωνηµένη ταινία η οποία περιέχει κριτικές προς την Τουρκία, δεν επικαλείται οποιαδήποτε επιχείρηση των τουρκικών δυνάµεων στο Αφγανιστάν.Στην είδηση του CNN διευκρινίστηκε ωστόσο πως οι τουρκικές δυνάµεις δεν συµµετέχουν στις επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν και πως έχουν αναλάβει καθήκοντα που έχουν να κάνουν µε την ασφάλεια και την ανοικοδόµηση της περιοχής.

Ο Πρωθυπουργός Recep Tayyip Erdoğan δήλωσε ότι εκπονούν εργασίες σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στη δικαιοσύνη και την Συνταγµατική αναθεώρηση. Ο Erdoğan, δήλωσε ότι αυτή η εργασία διενεργείται έτσι ώστε να µπορεί να τεθεί σε δηµοψήφισµα. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός προέβη σε αυτές τις δηλώσεις πριν την αναχώρησή του για την Ισπανία όπου θα συµµετάσχει στην ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη. Ο Erdoğan αφού επισήµανε ότι η πραγµατική τους επιθυµία είναι να κάνουν τροποποιήσεις και στο Σύνταγµα και στη δικαιοσύνη σχηµατίζοντας µια επιτροπή συµφιλίωσης εξέφρασε την αποφασιστικότητα τους στο θέµα αυτό και ότι θα φέρουν το θέµα στην επικαιρότητα της ολοµέλειας της Βουλής µόλις ολοκληρωθεί.

Οι µακροπρόθεσµες ρεαλιστικές πολιτικές είναι αυτές που είναι δυνατόν να γλυτώσουν τις κυβερνήσεις αντί της προσπάθειας εξάλειψης της σηµερινής παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής εικόνας», εκτίµησε στις δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ali Babacan στην οµιλία του στη σύνοδο της Ένωσης Επιµελητηρίων και Βιοµηχανίας Ευρώπης που διοργανώθηκε στην İstanbul και τόνισε ότι κύµα της κρίσης αυτή εµφανίζει σοβαρά ρήγµατα στη ∆υτική Ευρώπη και αυτό κάλλιστα µπορεί να εµφανίσει αρνητικές επιδράσεις σε ένα συγκεκριµένο ποσοστό τη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου και Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ali Babacan σχολίασε την οικονοµική επικαιρότητα. Ο Babacan σηµείωσε ότι κυριότερος λόγος που στην Τουρκία δεν παρατηρούνται οικονοµικά προβλήµατα παρόµοια µε αυτά στην Ελλάδα και Πορτογαλία είναι τα µέτρα που λήφθηκαν έγκαιρα και δήλωσε ότι συνεχίζονται οι συνοµιλίες µε το ∆ΝΤ αλλά δεν είναι ανάγκη να κάνουν σχέδια µε το IMF. Ο Babacan δήλωσε «∆εν το λέµε εµείς, το λένε οι διεθνείς οργανώσεις. Ακόµα και το ∆ΝΤ στο Νταβός είπε "η Τουρκία δεν έχει ανάγκη να συνάψει συµφωνία µαζί µας".

Θα πραγµατοποιήσει σήµερα την δεύτερη συνεδρίαση της η Επιτροπή Νοµισµατικής Πολιτικής.∆εν αναµένεται παρέµβαση της Επιτροπής για τα επιτόκια και σε αυτή τη συνεδρίαση.Η Επιτροπή Νοµισµατικής Πολιτικής είχε µειώσει για 13 συνεχόµενους µήνες τα επιτόκια, τα οποία έπεσαν µέχρι στο 9,75% ενώ από το ∆εκέµβριο του 2009 διατηρεί σταθερά τα ποσοστά επιτοκίων.


Ρωσία και Τουρκία στρατηγικοί εταίροι… Η Ουκρανία, η οποία κέρδισε την προσοχή της διεθνούς κοινότητας κατά τη διάρκεια της Πορτοκαλί Επανάστασης, είναι και πάλι ένα καυτό θέµα λόγω των αποτελεσµάτων των Προεδρικών εκλογών. Σύµφωνα µε την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Ουκρανίας, ο ηγέτης του Κόµµατος των Περιφερειών, Βίκτορ Γιανουκόβιτς, έλαβε 48,61% των ψήφων στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών και η πρωθυπουργός, Γιούλια Τιµοσένκο, 45,72%. Η Ουκρανία διαιρείται όχι µόνο γεωγραφικά αλλά και ηθικά και θρησκευτικά. Ο ρωσόφιλος Γιανούκοβιτς υποστηρίχθηκε από το ανατολικό τµήµα της χώρας, ενώ η Γιούσενκο υποστηρίχθηκε από τη δυτική Ουκρανία. Λόγω της διαίρεσης αυτής η δυτική Ουκρανία διαµαρτυρήθηκε για αλλοίωση των εκλογών ενώ η ανατολική Ουκρανία γιορτάζει τη νίκη του Γιανούκοβιτς. Πράγµατι, αυτή η διαίρεση της Ουκρανίας είναι εµφανής σε µία από τις έρευνες που επικεντρώνονται στην αντίληψη της Πορτοκαλί Επανάστασης. Σύµφωνα µε την έρευνα αυτή, η οποία διεξήχθη το 2005, 58,2% της δυτικής Ουκρανίας αξιολόγησε την Πορτοκαλί Επανάσταση ως µια συνειδητή προσπάθεια από τους πολίτες για τα δικαιώµατά τους, και µόνο 5,8% από αυτούς αντιλαµβάνονται ως ένα πραξικόπηµα που υποστηρίζονται από τη ∆ύση. Από την άλλη πλευρά, η Ανατολική Ουκρανία θεωρεί ότι η Πορτοκαλί Επανάσταση λειτουργεί ως «κατοχή» της χώρας. Μετά την Πορτοκαλί Επανάσταση παρουσιάζεται κυρίως ως µια µάχη µεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ κατά της Ουκρανίας, η χώρα δεν έφερε µόνο τις δύο αυτές εξουσίες πρόσωπο µε πρόσωπο, αλλά άνοιξε επίσης τον δρόµο για διάλογο σχετικά µε ένα δεύτερο ψυχρό πόλεµο. Λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία του παρελθόντος, διαδικασία προεδρικές εκλογές της Ουκρανίας ακολουθήθηκε από τα διάφορα µέρη. Σύµφωνα µε τον ΟΑΣΕ, οι προεδρικές εκλογές της Ουκρανίας ήταν υψηλής ποιότητας και έδειξαν σηµαντική πρόοδο σε σχέση µε προηγούµενες εκλογές. Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτµεντ Mark Toner συνεχάρη τους Ουκρανούς για την οργάνωση των εκλογών. Ο κ.Toner είπε ότι οι προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της δηµοκρατίας.

Τι σηµαίνει η Ουκρανία για τη Ρωσία Η σηµασία της Ουκρανίας για τη Ρωσία είναι αδιαµφισβήτητη, δεδοµένου ότι έχει ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσµούς. Για πολλούς Ρώσους, η Ουκρανία και οι Ουκρανοί είναι σχεδόν ένα µέρος τους. Σύµφωνα µε τον Νικολάι Travkin, η σχέση της Ρωσίας µε την Ουκρανία θα πρέπει να είναι διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη χώρα εξαιτίας ιστορικής αναγκαιότητας. Επιπλέον, υπάρχουν επίσης συγγραφείς που δείχνουν ότι η Ουκρανία θα πρέπει να είναι µέρος της Ρωσίας. Πρώτα απ 'όλα, η Ουκρανία είναι µέρος του µεγάλου Σλαβικού έθνους. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η ευαισθησία της Ρωσίας σχετικά µε τη δεσπόζουσα θέση της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Πράγµατι, η ακτή της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα καλύπτει περισσότερο από το ήµισυ του βορείου τµήµατος της Μαύρης Θάλασσας. Από την άποψη αυτή, σύµφωνα µε τη Μόσχα, η απώλεια της Ουκρανίας θα ανοίξει το δρόµο για τη µείωση της υπεροχής της Ρωσίας η οποία διήρκεσε περισσότερο από τρεις αιώνες στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Από την άλλη πλευρά, ο Ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας βρίσκεται στην πόλη της Κριµαίας τη Sevastopol. Η Ρωσία χρησιµοποιεί µια σειρά από ναυτικές εγκαταστάσεις στην Κριµαία της Ουκρανίας, στο πλαίσιο της συµφωνίας του 1997, σύµφωνα µε την οποία η Ουκρανία συµφώνησε να µισθώσει τις βάσεις της στη Ρωσία µέχρι το 2017.

Όπως η Ουκρανία σηµαίνει τόσα πολλά για τη Ρωσία, η στάση της Ρωσίας κατά τη διάρκεια των εκλογών στην Ουκρανία αξίζει να αναφερθεί. Ο Ρώσος Πρόεδρος Dmitry Medvedev ανακοίνωσε ότι τον Αυγούστου 2009, το οποίο κρατούσε από την αποστολή νέων πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ουκρανία για την καταπολέµηση του Κιέβου-ρωσικές πολιτικές. Παρόλα αυτά το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών είχε ήδη εγκρίνει το διορισµό του πρώην υπουργού υγείας Mikhail Zurabov στη θέση αυτή, Ο Medvedev είπε ότι ο χρόνος άφιξης του Zurabov θα πρέπει να καθοριστεί αργότερα, ανάλογα µε την εξέλιξη των διµερών σχέσεων. Η κατάλληλη στιγµή για το Κρεµλίνο ήταν µετά τον πρώτο γύρο των εκλογών. Πράγµατι, αφού ήταν σαφές ότι Γιούσενκο δεν θα είναι ένας από τους υποψηφίους για το δεύτερο γύρο και οι Γιανούκοβιτς και Τιµοσένκο είναι συγκριτικά πιο κοντά στη Μόσχα, το Κρεµλίνο ανακοίνωσε το νέο Πρέσβη. Η Ρωσία δεν θεωρεί τους Γιανούκοβιτς και Timoshenko εχθρούς της. Οι έρευνες που διενεργήθηκαν πριν από τις εκλογές έδειξαν, ότι η Πορτοκαλί Επανάσταση έχει τελειώσει. Με το νέο Πρόεδρο της Ουκρανίας, Γιανούκοβιτς, ο οποίος σχεδιάζει να κάνει τη ρωσική γλώσσα δεύτερη επίσηµη γλώσσα, η Ουκρανία θα µπορούσε πιθανότατα να προσεγγίσει τη Ρωσία.


. . Bank of Georgia announced last week that it is cutting its interest rate on loans and deposits as of Nov 16. Home mortgage, consumer and car loans will become available at a lower cost and the Bank will also improve mortgage assessment conditions. General Director of Bank of Georgia Irakli Gilauri says that it has cut the interest rate because there is abundant liquidity in the bank and an improved economical situation in the country. “Bank of Georgia has abundant liquidity of 260 million GEL, a record breaking figure. Several months ago we had 100-120 million GEL and the amount has increased almost three times. We will give this money as loans.”

The Bank of Georgia Fund, the Caucasus Protected Areas Fund (CPAF) and the Agency of Trotected Territories of Georgia have signed an agreement under which Bank of Georgia will allocate 75,000 USD to support Borjomi-Kharagauli Park for a year. Bank of Georgia Fund will organise various kinds of activities for protecting the environment. The Bank of Georgia Fund (formally known as the Bank of Georgia Aid Fund for Victims of the Conflict) was created to help the victims of Georgia’s territorial conflicts and was the first of its kind in Tbilisi. The Bank transferred 1,000,000 GEL to it. It has existed for a year and has funded many projects including direct humanitarian aid to the victims of the war and psychological and physical rehabilitation schemes.

2010 might hold a great array of surprises and breakthroughs which are impossible to foresee at the moment. However, one innovation in mobile technology is already poised to embrace Georgia next year. As people get in the champagne in readiness to celebrate all the good the New Year might bring, The Georgian Times gladly introduces a development in mobile technology that can make their lives better and more hassle-free. In this exclusive interview with The Georgian Times Allen Gilstrap, Chief Executive of the USbased Open Revolution company, reveals its plan to launch a mobile financial services business in Georgia. Open Revolution is poised to storm 15 countries in the region: Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan, Georgia, Armenia, Azerbaijan.

“Armavia” airlines will restart from today Yerevan-Beirut-Larnaka flight. Press secretary of the company Nana Avetisova told Armenpress that the flights will yet be implemented once in a week. This year the airlines will also implement new flights to Barcelona, the USA, Poland, Rimini, proposal on opening of new flight to Canada is also being discussed. N. Avetisova said that in general the implementation of transit flights to Europe through Yerevan have also activated. In late February “Armavia” will operate YerevanDelhi-Yerevan flight and from March 28 another direction Yerevan-Tel Aviv-Yerevan will operate implemented twice in two weeks. As of today, the company has seven jets. This year the national air-carrier is planning to acquire jets for Trans-Atlantic flights and another two “Sukhoi Superjet”.

Armenian National Assembly today with 71 for and 21 against approves the amended package of bills on changes in the laws “About Taxes”, “About Budget System” and “Local Self Government”. The latter has been prolonged from the past four-day session. With the presented bill the property tax and land tax are established as local taxes, that is to say all the administration will pass to the local self-governmental bodies. The bill also establishes tax types for hotel and transport means and stops. Chairman of the NA’s territorial administration and local self governmental affairs standing committee Hovhannes Margaryan welcomed the decision of the NA, saying that it will promote the development of local selfgovernmental bodies and financial stabilization.

The normalization of the Armenian-Turkish relations and Karabakh conflict regulation are not inter-connected, Edward Nalbandyan said during today’s government-NA Q&A, in response to the question of the member of parliament Vardan Khachatryan. According to him, with this approach and mutual understanding Armenia started negotiations with the Turkey and “if Turkey did not have the same understanding it would not have started the negotiations”. “There is no inter-connection between the Armenian-Turkish protocols and Karabakh conflict regulation,” Armenian foreign minister said, adding that the same approach is being displayed by mediator Switzerland, OSCE Minsk Group countries - France, the USA and Russia.

The European Bank for Reconstruction and Development is planning to fund $220 million worth of 12 projects in Azerbaijan in the fields of natural resources, telecommunication, agriculture and finance.

The Azerbaijani government says that in January population’s electricity payments totaled 74.8 percent compared to 97.7 in December, 2009 (best figure for 2009). This January the best electricity indicators were registered in Shirvan city (98 percent), Zardab (96.8 percent and Gazakh (86 percent) regions. Payments made up 73.8 percent in Baku last month

As reported earlier, Azerbaijan's First Lady, President of the Heydar Aliyev Foundation, UNESCO and ISESCO Goodwill Ambassador Mehriban Aliyeva was awarded with the Officer rank of the Legion of Honor by the French President's order, AzerTAj state news agency reported. The French leader Nicolas Sarkozy has sent a letter to Azerbaijan's first lady Mrs. Mehriban Aliyeva on this occasion.

SOCAR's Ecology Vice-President Mukhtar Babayev said, the country declared 2010 the year of ecology.In 2010, the company will continue to implement projects to clean up land, water and air. Several research institutes and centers submitted proposals and projects to clean up oil-polluted land, and therefore it was decided to hold their presentations.

Tax department branches No. 1, 2 and 3 in Baku were closed, he said."The changes correspond to international practice, and we observed processes in many countries," the minister said.Improving tax administration and strengthening tax control will lead to a significant increase in tax revenues, he added.


Η παρουσία της Αλ Κάιντα στην Τουρκία… The emergence of Al Qa’ida in Turkey and the associated violence is a major cause for concern, not only emotionally but for strategic considerations. Turkish society, unlike modern Arab societies, seems to have found an accommodation between the military establishment of the state and political Islamic activism. Radical Turkish secularism appears to be more forgiving in this respect than its neighbouring Arab secular states, perhaps because of the spread of Sufism in Turkish society and its propensity towards compromise and the avoidance of conflict with the state. Turkey, therefore, does not appear to be a natural breading ground for Al Qa’ida or a place where Al Qa’ida’s ideas could take hold or flourish Furthermore, Al Qa’ida’s demands of standing firm in the face of Israeli intransigence, refusal to accept the American occupation of Iraq, a show of selfrespect on the part of Muslim political leaders and their ability to exercise political independence are all things that the present Turkish Government has demonstrated in the past and continues to demonstrate today with increasing vigour, bearing in mind that it is not always possible to achieve all that you want nor is it politically wise to put everything you can into practice. Patience is needed to deal with a deeply rooted hostile political heritage that will require time to overcome. So, what new excuses will Al Qa’ida add to its long list of excuses every time it wants to open a new front? Why this desire to embarrass Turkey and threaten its security? Why force Turkey to open a new internal front at the very time she is trying to resolve a number of internal conflicts that have been a drain on its human and financial resources for many decades, and at a time when Turkey is working hard to establish its place in the region and the wider world?

The surfacing of Al Qa’ida, traditionally through violent outrages and the consequent loss of security leading to the total collapse of the state, is of particular concern in Anatolia. An example of what could happen is provided by Yemen. This south Arabian state straddling the entrance to the Red see is now faced with collapse, threatening strategic Arab waterways and putting the whole of the Eastern Arab world and its resources and exports under a logistic stranglehold. Al Qa’ida threatens all political structures in the area with disintegration, leaving a vacuum in which political reform is not possible and their year zero projects can flourish. This deeply worrying scenario appears to be relatively easy to implement and duplicate at any time and place of their choosing, and with minimal resources. There are concerns about new strategic alliances between Islamic movements and incompatible political forces, and concerns about the possible abortion of a political example not yet fully shaped or established. The example is that of the Turkish political, social and economic experiment which many hope will breathe new life into the dying politics of a region ravaged by sectarianism and dictatorship. The region in its entirety is nervous about the possible destabilisation of the state that appears with every passing day to be the last remaining peg securing our tent in the face of the storm.

Observers of the Turkish scene who follow the various attempts by the Generals to bring down the present Turkish Government and de-stabilise the security and political situation in the country (including bomb attacks on historical mosques in Istanbul to create a pretext for military intervention and the construction of an armed confrontation with Greece to then blame the Government for the failure to protect the Fatherland) will know only too well how delicate the political situation is and how it only needs a spark from somewhere to ignite the country and destroy the efforts of 8 years of reforms; to turn Turkey once more into the paralysed state it used to be 15 years ago. Just one Al Qa’ida operation would be enough to provide such a spark. Turkey itself will then be lost and not just its political system. It is difficult to be sure of the reasons behind the timing of the emergence of Al Qa’ida in Turkey. It is possible that the decision was taken centrally by Al Qa’ida’s leadership. It is also possible that independent groups aligned with Al Qa’ida are behind these activities, forming pragmatic alliances with other Groups with whom they often have ideological enmities (sometimes falling under the influence of such Groups, as is the case with Iran and Al Qa’ida in Iraq). A more likely scenario for Turkey would be a mirroring of the position in Yemen with the separatist Kurdish Workers Party taking the role of the Ja’feri Houthis and the Communists, especially in the South East of the country in the boarder areas with unstable Iraq where the Turkish security authorities have already announced a number of Al Qa’ida related arrests. This scenario is more easily implemented and would have a better chance of success if the Turkish Government were to be headed by a political party other than the Justice and Development Party with its close relationship with the Muslim masses. It is easy to affirm, however, that many parties would benefit from an inward looking, economically weak Turkey, pre-occupied with its own internal problems, isolated from its neighbours, bereft of any regional ambitions and governed by a succession of weak coalition governments. First among those would be Israel who has had to suffer a number of blows, from a confident Turkey assured in its role as a regional power, following the uncovering of the Mossad’s activities in Northern Iraq. Others include traditional regional rivals like Iran, unhappy about the growing political and economic influence enjoyed by Turkey and the strategic cultural blending with its neighbouring Arab populations.


Aναβαθµίζονται οι σχέσεις Ισραήλ – Αζερµπαιτζάν… Israeli President Shimon Peres’s visit to Azerbaijan last year and Israeli Foreign Minister Avigdor Lieberman’s visit to the country in early February have carried fast-growing relations between Israel and Azerbaijan far beyond their original place of departure, perhaps leading to Israel taking over the role Turkey has traditionally played in Azerbaijan.

Over the past two years, Turkish-Israeli relations have deteriorated; even to the point of cutting off diplomatic relations. This was very visible following a recent crisis surrounding Turkish Ambassador Ahmet Oguz Celikkol, in what came to be called the “armchair crisis.” Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan’s Davos showdown in January 2009, in protest of Israel’s Gaza offensive in the same month, the subsequent exclusion of Israel from an international military exercise in Turkey, the TV series “Ayrlk” (Separation) which is aired on Turkish state TV and depicts Israeli soldiers as engaging in violence against Palestinians were among the factors that slowly escalated already tense relations. Israel’s worsening relations with Turkey also followed a very steady pattern of improving relations with Azerbaijan in terms of entering into a strategic partnership and engaging in regional cooperation. Steering this process reasonably well, Israel’s attempt to find reliable partners in the region planned to undermine Turkey’s goal to be a regional leader or, in Turkish Foreign Minister Ahmet Davutoglu’s terms, a “central state” in the region.

Azerbaijan has a substantial prosperous Jewish population, particularly in the northern city Quba, bordering Russia. Estimated to be around 12,000, Azeri Jews, who are also scattered throughout the capital Baku, have always felt the caring face of the central Azerbaijani authority, with special ties to President Ilham Aliyev. Azerbaijan is one of only a few countries in the world that have banned Hitler’s book “Mein Kampf.” A single attempt a few years ago to publish the translation of the book resulted in the short detention of the translator and a ban on publishing it, with the reason being that it will incite ethnic and religious discrimination. An oil-rich, predominantly Muslim Shiite and ethnically Turkic country of 9 million people, Azerbaijan has always been under the constant attention of Israel since gaining its independence in 1991 following the chaotic collapse of the Soviet Union. Sandwiched between Russia and Iran, Azerbaijan has an enduring conflict with Armenia over the disputed territory of Nagorno-Karabakh, a dispute in which Israel has notably assisted Azerbaijan. Recognizing Azerbaijan’s territorial integrity, Israel has provided artillery and other type of weaponry to Azerbaijan for almost a decade.

The first phase of close relations between the two countries started with then Prime Minister Benjamin Netanyahu’s visit to Azerbaijan in 1997. Azerbaijan is one of a few countries with a Muslim majority (along with Turkey, Jordan and Egypt) to develop diplomatic and strategic relations with Israel. Israel’s primary partnership with Azerbaijan covered technological assistance to the Azerbaijani Armed Forces and Israeli investment in Azerbaijan’s key industries, including its mobile operator and textile sector. In June 2009, President Shimon Peres signed several agreements on military development assistance while visiting Azerbaijan en route to Kazakhstan. It was during that visit that Israel’s Aeronautics Defense Systems Ltd. unveiled their plan to build a military factory in Baku. The last brick in the wall completing Azerbaijan’s close partnership with Israel was Foreign Minister Avigdor Lieberman’s visit last week. While harshly criticizing Turkey’s foreign policy and calling for amendments, Lieberman applauded Azerbaijan as a model of stability and tolerance for other Muslim states. “Israel’s relations with Azerbaijan are a great example of cooperation between a Muslim and a Jewish state,” Lieberman noted during his meeting with Azerbaijan’s Parliament Speaker Oqtay Asadov. The visits of several ministers from Azerbaijan to Israel in the near future have also been put on the agenda on the Azerbaijani side.

Israel long enjoyed being a traditional military ally of Turkey, at least until the recent quarrel between the two countries. Despite being a close ally of Turkey, ex-Soviet Azerbaijan showed no solidarity with Turkey in its “weekly condemnation” of Israel’s policies. Azerbaijan’s importance for Israel is central considering the large Azeri population in Iran who mostly oppose Iran’s current regime. Although silenced through constant intimidation, oppression and imprisonment, the Western world has seen the Azeri population in Iran as a key in the peaceful transformation of Iran’s bellicose regime into one which cooperates with its neighbors and recognizes Israel’s right to exist.

After all, Israel’s increasing relations with Azerbaijan appears to be a remarkable example of building an ever-lasting friendship for more cooperation in the region. Former Prime Minister Ehud Olmert's scheduled visit to Azerbaijan last week is also a clear testimony of growing strategic cooperation between two countries.


Transportation of Kazakh oil via Baku-TbilisiCeyhan (BTC) n.a. Heydar Aliyev launched in October 2008 was ceased since this year. The Azerbaijani State Statistics Committee (SSC) informs that no transportation of Kazakh oil via BTC pipeline was carried out this January. According to State Oil Company of Azerbaijan (SOCAR), in 2009 Kazakh oil transportation via BTC pipe totaled 1.9 million tons. In December it was carried 175,300 tons versus 188,700 tons in November, 187,300 tons in October, 100,000 tons in September, 200,000 tons in August, 92,300 tons in July, 152,900 in June, 163,000 tons in May, 137,700 tons in April, 152,800 tons in March, 240,200 tons in February and 161,100 tons in January of 2009.

Two Kyrgyz opposition parties have declared their support for calls to release former Defense Minister Ismail Isakov from prison, RFE/RL's Kyrgyz Service reports. Erk (Liberty) party leader Yuruslan Istanov told RFE/RL on February 25 that "people's patience has reached a critical point." He added that if the government continues to ignore widespread demands from rights activists, former colleagues, and other supporters to free Isakov, the opposition may demand President Kurmanbek Bakiev's resignation. The Ata-Meken (Fatherland) party also announced that it supports the campaign to have Isakov released.

Officers arrested six activist of banned Hizb-ut Tahrir organization, press service of the Kyrgyz State National Security Council reported. As of 25 February, 2010, the officers detained five Kyrgyzstani that were the activist of the banned organization in Tyup district of Issyk-Kul oblast. Officers confiscated huge amount of extremist literature, news agency "24.kg" reported.Meanwhile, police arrested another activist of the same outfit in Osh city. All activists have been taken into custody. Police said the investigation is on.

President of Uzbekistan Islam Karimov met with Richard Holbrooke, US Special Representative for Afghanistan and Pakistan, at Oqsaroy on February 19, 2010. Welcoming the prominent US diplomat, the head of Uzbekistan expressed the attitude of the country toward further development of Uzbek-American relations on a constructive basis to ensure peace and stability in Afghanistan. Today, Uzbekistan supplies this country with energy, soft commodities, builds transportation system and provides aid in different spheres of socioeconomic reconstruction. For example, the volume of Uzbek energy supplied to Afghanistan has increased several times this year. Uzbek specialists construct the Hairaton – Mazari-Sharif railway. Large volumes of humanitarian goods and cargo are delivered to Afghanistan through the territory of Uzbekistan. President of Uzbekistan Islam Karimov received President of the Asian Development Bank Haruhiko Kuroda at Oqsaroy residence in Tashkent on 16 February. Welcoming the head of ADB, President Karimov said that Uzbekistan was actively cooperating with many international financial institutions, and that ties with ADB were especially important for the country. Being a long-time reliable partner of Uzbekistan, the ADB, jointly with Uzbek specialists, continuously develops and implements the strategy of cooperation in many sectors of the country’s economy.

Almost 600 new houses will be built in 10 settlements of Khorezm region this year, QIshloq Qurilish Invest said. According to the company, 45.6 hectares of land have been allocated for this purpose. Currently, 60 modern houses are being raised in Khanka, Khiva and Bagat districts of Khorezm region. The houses are designed on the basis of the latest requirements, with consideration of the local climate and landscape. The residential areas will be provided with gas and water, electricity and canalization, and new roads will be built, too.

Turkmenistan is set to allow the creation of a second political party this year, breaking up the one-party system that has been in place since the Central Asian nation gained independence, state media reported Friday.

In what is the first report of its kind, rights activists have documented a wide variety of abuses in Turkmenistan’s prison system. The report portrayed Turkmen prisons as spawning grounds for serious diseases. Watchdog groups perennially rank Turkmenistan as one of the world’s foremost human rights abusers. But the closed nature of the Turkmen political system hampers outsiders from getting a full picture of the country’s authoritarian system. The Turkmenistan Prison Report, prepared by Turkmenistan’s Independent Lawyers Association and the Turkmen Initiative for Human Rights, outlines systematic rights abuses in 22 institutions. It also shines a light on one of the key aspects of Turkmenistan’s state security apparatus. The font of many problems connected with the penal system is overcrowding, the report found.

Turkmenistan appears ready to experiment cautiously with the multiparty system. In his speech, 18 Feb, at the combined meeting of the top government officials and the Turkmen diplomats, President Berdymuhamedov said, “I want to emphasize that our government will continue to evolve and improve on the principles of true democracy. Proceeding from this position, I would like to say openly that if you are willing to put forward the initiative to establish a new political party, in affordance with the constitution of our country, such a party can be registered later this year. This may be an agrarian political party or of any other orientation.”


Το Αζερµπαϊτζάν διαφοροποιεί τους ενεργειακούς του δρόµους… By signing natural gas agreements with Russia and Iran, Azerbaijan diversifies its energy transmission routes. Turkey especially is influenced by these new Azerbaijani policies. In the 21st century as an energy era, Azerbaijan is aware of its growing importance in the world. Although the Middle East is known to be the most energy-rich region, its insecure and unstable conditions make it necessary to find alternative energy resources. At this point Azerbaijan comes forward with its 1.5 trillion cubic meters of proven natural gas reserves, including the Shah-Deniz field located in the Azerbaijan’s sector of the Caspian Sea. As for recoverable reserves of natural gas, these are more than 1.3 trillion cubic meters. However, gas consumption in Azerbaijan accounts for only 10-11 billion cubic meters in a year. Therefore, the remaining gas reserves are exported to other countries. Today, approximately fifty percent of the Azerbaijani budget revenue is gained from the energy sector. In spite of the global economic crisis, the growth rate of Azerbaijan was 9.3 percent in 2009. Thanks to the energy exportation related to these economic developments, the head of the Azerbaijani state, Ylham Aliyev, declared Azerbaijan the most important country in the Caucasus. Accordingly, agreements for diversified energy routes support Azerbaijan’s new position in the region and increase its self-confidence against other countries.

Although Azerbaijan and Russia have had poor relations since the collapse of the Soviet Union - related to Russia’s support for the NagornoKarabakh problem- they recently set out to improve their collaboration by depending on Russia’s coordinated foreign energy policy. Accordingly, Gazprom and the State Oil Company of Azerbaijan (SOCAR) signed an energy agreement on 14 October 2009. This agreement has a great importance as it is the first Russia-Azerbaijan gas agreement. As we can remember, in 1988 Armenia made territorial demands against Azerbaijan, which Russia upheld. In 1990 Russia assaulted many Azerbaijanis who protested Armenian demands. This event became a national day of mourning and a symbol of heroism for the Azerbaijani people. The opposition to Russian intervention brought together Azerbaijani people in a national mood. When Armenia occupied NagornoKarabakh and the surrounding seven districts in 1992 and they signed a ceasefire in 1994, Armenia always got support from Russia and this weakened Azerbaijan’s rightful situation. In spite of Aliyev’s balanced policy in international relations, the two states were unable to collaborate until 2000. In the mean time, Russia protested Azerbaijan owing to the fact that Azerbaijan had signed an oil contract with Western firms. Turkey had been the most significant supporter of Azerbaijan in the NagornoKarabakh problem in the international arena until the protocols were signed between Turkey and Armenia on 10 October 2009. One of the reasons that Turkey did not want to open its border with Armenia was the NagornoKarabakh problem. However, Azerbaijan perceived that Turkey was ignoring its brother’s interests with the protocols. Some argue that this situation urged Azerbaijan to turn away from Turkey. In this regard, the energy agreement between Russia and Azerbaijan comes into prominence with the diversified Azerbaijani energy policies. The Russian-Azerbaijani gas agreement was signed just four days after Turkey and Armenia had signed protocols. It was like a reprisal to the Turkish government’s actions. By January, the transmission of 1 billion cubic meters of natural gas from the ShahDeniz region to Russia began pursuant to the long-term agreement. Gazprom Management Committee Chairman Alexey Miller stated: ‘‘Russia will buy gas from Azerbaijan as much as Azerbaijan supply.’’

There is no doubt that with this agreement Azerbaijan aims both to gain Russian support on the NagornoKarabakh problem and to display that it might have alternative energy partners apart from Turkey. Nabucco, the natural gas project supported by Western states, is expected to transport Caspian natural gas to the Western countries passing through Turkey. Turkey has many transition interests on this project as an energy bridge, but the agreement transferring Caspian gas to Russia can endanger the future of Nabucco. Besides, Aliyev stated last week that Turkey was buying natural gas from Azerbaijan at a very low price and Azerbaijan was not satisfied this situation anymore. He also complained about the Nabucco project and its complicated future with regard to indefinite circumstances such as the countries supporting the project, marketing policy and volumes and prices of gas which will be transferred. Which country will take the lead on the project is also uncertain since the agreement was signed on 13 June 2009. There is an unquestionable need for reliable leader in order to persuade Nabucco supplier states, such as Azerbaijan, and therefore Azerbaijan is lacking the confidence to depend on Turkey and the Western countries. These all can be perceived as Azerbaijan wanders away from Turkey especially by getting closer to Russia. If Russian efforts for solution on NagornoKarabakh problem via the OSCE Minsk Group are observed, the dimension of relations can be understood more easily. Russia changed its primary attitudes on the issue of course because of the expectations of participation in energy projects in Azerbaijan. In this way two states seem to have met their recent needs.

As for Iran, SOCAR and the Iranian National Gas Export Company have signed a short-term contract on 13 January 2010 for Azerbaijani gas supplies to Iran. According to the agreement 100 million cubic meters of natural gas will be supplied to Iran’s northern region, which is far from major gas fields, for three months. The negotiations for a long-term agreement will continue. If the long-term agreement is provided, it will conclude 500 billion cubic meters of natural gas per year. It is really thought provoking that how Azerbaijan will support Nabucco project while it is transporting its all gas to Russia and Iran. Agreements signed one after the other demonstrate that Azerbaijan can sacrifice Turkey priority position.


Algeria seeks to develop an industrial partnership with the Czech Republic for the transfer of technology and know-how, said Wednesday here Industry and Investment Promotion Minister Hamid Temmar. "We are interested in the transfer of the Czech technology, know-how and experience in the fields of mechanics, petrochemistry, medicines, and food-processing," Temmar said at an Algerian-Czech economic forum held in Algiers. The Czech delegation comprises Industry and Trade Minister Vladimir Tosovsky, Agriculture Minister Jakub Sebesta, and the vice-ministers of Industry and Trade Milan Hovorka, of Agriculture Stanislav Kozak, of Foreign Affairs Hynek Kmonicek, and of Defence Jan Fulik, as well as representatives of 21 enterprises

The Algerian-Omani Joint Committee, meeting from 21 to 24 February in the Omani capital Muscat, emphasized countries determination to foster relations in various realms. In the final release ending Wednesday the 5th AlgerianOmani Joint Committee, both sides reaffirmed their determination to reinforce cooperation process to reach the objectives set by President of Republic Abdelaziz Bouteflika and Sultan Qabous Ibn Saοd by working for "bolstering bilateral relations in various realms in both peoples interests and aspirations to more coordination and complementarity."

National Hydrocarbon Company Sonatrach banks on export receipts worth $50 billion during 2010, the company’s Interim CEO Abdelhafid Feghouli said Wednesday. "With a $70-per- barrel price, the turnover by Sonatrach exports has reached $4.3 billion in January," Feghouli said, stating that" based on the same price, the annual turnover should reach $50 billion." January’s exports were up 33% over the same months of the previous year and down 37% compared to January 2008, the same official told the national radio. For all of 2009, exports have now reached $ 44.3 billion, down 42% and 28% in comparison with respectively 2008 and 2007.

A seminar was held on Tuesday in Tunis by the Tunisian Union of Industry, Commerce and Handicrafts (UTICA), the Tunisian Chamber of Commerce and Industry (CCIT) and the Tunisian Union of Agriculture and Fisheries (UTAP), on “retail distribution and employment opportunities”. As part of an information campaign on the new law passed in August 2009 related to retail trade, the seminar focused on the investment potentials offered by sector especially in high-added value activities. The new law aims at organizing the retail distribution sector for the first time in Tunisia, and establishing regulations dedicated to franchise agreements.

Jaguar, the British luxury car manufacturer has recently announced the arrival in Tunisia of the new 2010 Jaguar XF equipped with a 3.0 liter diesel engine. The car which will be marketed through “Alpha International Tunisia”, sets new standards for performance, efficiency and fuel economy. The car will be a great opportunity for Tunisian drivers seduced by the car maker’s unique British blend of luxury and feline raciness. The new 3.0 liter diesel engine for the 2010 Jaguar XF is available in two diesel versions, the first deploys 240 horsepower and bears the simple name XF Diesel, the second version (XF Diesel S) also offers 275 horsepower.

Tunisia will host from April 29 to 30, 2010 the 2nd edition of technology and mobility solutions tradeshow dubbed “2010 Mobil Expo” on the theme “convergence of technologies and media” at the exhibition center in UTICA’s headquarter. Mobile operators, suppliers and owners of mobile content, will take part in the event providing the cutting edge technologies in terms of mobility, including telephony, multimedia, electronic banking, E-Banking and mobile networks. 2010 Mobile Expo” comprises 4 themes on Tunisian motilities including namely infrastructure and telecommunication (mobile phones), new strategies of finance( E-Banking), m-Commerce (consisting of the use of wireless technology to trade and especially via mobile phones).

The agreement providing for the grant was signed on Wednesday in Rabat by the Moroccan Education minister, Ahmed Akhchichine, and the Head of the European Commission Delegation in Rabat, Eneko Landaburu. According to Landaburu, Moroccan education benefited from a financial assistance of euro 29 million last year. Landaburu had said that Morocco topped the list of partners that benefited from the European Union's financial support as part of neighborhood assistance, as it received about euro 205 million in 2009.

Organized by the Foundation of the Three Mediterranean Cultures, the conference has brought together officials, researchers, academics and civil society players from both Morocco and Spain. It has also seen the participation of Benita Ferrero-Waldner, Commissioner responsible for External Relations and European Neighborhood Policy, and the Moroccan General Consul in Seville, Mohamed Said Douelfakar. They will discuss the MoroccanEU relations, focusing on the economic, political and institutional aspects.

This increase is the result of a rise in both food prices (+0.3%) and non-food prices (+0.2%), specified the HCP in its latest report.Concerning food, the increases registered between December 2009 and January 2010 concerned mainly fish and sea fruit (+6.1%) and vegetables (+5.4%). Compared to the same month last year, the CPI in January 2010 declined by 0.7%, reflecting a fall of 2.4% in food prices and a rise of 0.8% in

non-food

prices.


Οι Τουρκο-Ιρανικές σχέσεις το 2010 .

On the basis of the historical records, Iran and Turkey were great powers and had a very significant experience in case of nation-state-oriented and administrative system focusing on how to deal with ruling and regulating different parts of their vast territories and domains. 400-year peace and stability on the Iranian-Turkish Borders, indicates positive and progressive relations in the fields of political, economic and cultural arena between two countries. This above mentioned stability of the borders is unique throughout the world. And we are proud of such friendly and peaceful relationship which has been recognized as considerable record in the International Relations history. The said situation has been raised remarkable ties between both nations. In this regard, both nations benefited so many common grounds because of two close cultures. This common cultural grounds are the main factors in strengthening ties in one hand and promoting economic and political affairs on the other hand. Although, both countries were in the western camp in 1970's, bilateral trade exchanges were stopped on 30 million dollars. However, after the Islamic Revolution in Iran bilateral trade relationships reached the record 3 billion dollars after just 5 years. Different mechanisms considered which regulates the relations in different aspects such as political, economic, security, parliamentarian and cultural etcetera. After the Islamic Revolution, my country gave first priority to extend the relationships with the neighboring countries specially Turkey. In the comparison with the past, relations with Turkey relatively progressed. I said "relatively" because the real potentials and capabilities of both countries have remained unrecognized. In my opinion all political, economic, security and parliamentarian potentials left untouched or if it is taken into consideration remained unimplemented.

In addition to the efforts of two countries officials, recognition of more potentialities is needed and think Tanks such as USAK should try their best to pave the way in finding the forgotten and unknown potentialities and making new initiatives in these regards. As the ambassador plenipotentiary of the Islamic Republic of Iran since the beginning of my responsibility I have tried to recognize and implement the new potentials in different fields. In this regard, projects such as trade exchanges based on national currencies, establishment of industrial zones next to the common borders, launch the transit line between Bandar Abbas and Trabzon ports, mutual investment in energy and economic projects I thank God some of them came into operation. I would like to say that if any serious plan or feasible project offered by USAK or any other Iranian and Turkish institutes, it would not only be prized but also be introduced to the relevant authorities of both countries and after feasibility study and final approval, it would be implemented. The most important thing in relations between two countries is confidence, which should be observed with mutual benefits. Fortunately we have this item available and of course there is need to execute and implement some mutual strategic projects institutionalize this conception. Talking about boundaries of the Islamic Republic of Iran, and the Republic of Turkey which is known as peaceful borders, should not be just as a slogan. But in reality we should follow it as matter of implementation.


Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξφγ ξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξφηξφ γξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξηγξξφξφ γξφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ An industrial incentive program, launched in 2007 with φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ the aim of attracting investment to the southern provinces of Upper Egypt, has so far φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ yielded 61 new factories out of a targeted 150, φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ according to Amr Assal, head of the state-run φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ General Authority for Industrial Development. φφφφφφδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκ Assal explained that investment incentives κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ

provided by the program were proportionate to the number of job opportunities created by new industrial projects. "We Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφφ give investors between LE10,000 and LE15,000 for every new job their projects create," δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ he said. "We also provide them with a number of δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ additional privileges, such as tax exemptions and δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ reduced license fees."

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδ

Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξφγ ξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξφηξφ γξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξηγξξφξφ γξφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Iraq reaped more than four billion dollars in oil φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ revenues in January from almost 60 million φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ barrels of exports, the oil ministry announced on φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Tuesday."We made 4.44 billion dollars in φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ revenues in January on an average price of 73.97 USφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ dollars a barrel for an estimated 59.7 million barrels in exports," ministry spokesman Assem φφφφφφδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκ Jihad told AFP. He said 45 million barrels were κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ exported from the southern terminal of Basra on the Gulf and 14.7 million barrels from the northern fields in Kirkuk.

Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφφ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Iraqi Minister of Housing and Reconstruction δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Bayan Daza Yi discussed on Tuesday with δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Jordanian Prime Minister Samir Rifai means of δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ strengthening bilateral relations especially in the δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ areas of housing, according to Petra news δδδδδδδδδδδδδδδδ agency. “During the meeting, the Jordanian prime minister stressed the need to boost the historical bilateral cooperation to serve the common interests of the two countries,” the Jordanian news agency said.

Foreign direct investment in Egypt slumped 35 percent in the first half of the fiscal year, making it hard for the government to meet its target of attracting $10 billion by June 2010. Foreign investment was about $2.6 billion in the Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξφγ six months to end-December compared with $4 ξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξφηξφ billionγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξηγξξφξφ in the same period a year earlier, the central bank said in an e-mailed statement today. γξφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ “It’s very difficult to reach the government’s target φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ now,” Mona Mansour, director at CI Capital φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Research in Cairo, said in a telephone interview. “It meansφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ they need about $8 billion in the second φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ half. That’s very difficult unless there is a major deal.” φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ

φφφφφφδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκ κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ Egyptian Government has admitted that the number of unemployed persons in Egypt has increased over the past few months. Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφφ Egyptians have fewer Σφάλµα! Η αναφορά του δεσµού δεν είναι έγκυρη. both overseas and in the δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ domestic private sector, said a report by Egypt's δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Ministry of Economic Development, according to δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Egypt's daily newspaper Al Masry AL Youm δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ A report on economic performance for the second δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ quarter of the fiscal year 2009/2010 said the δδδδδδδδδδδδδδδδ number of unemployed persons has risen to 2.37 million.

Κφκφξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξκγξκ

The Ministry of Electricity and Energy on Thursday rejected recent reports in the international media about planned Egyptian electricity projects to be undertaken in cooperation with Israel. According to ministry spokesman Aktham Abul Ela, Israel is not one of the eight countries involved in the ongoing regional electricity grid project.

Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξφγ ξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξφηξφ γξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξηγξξφξφ γξφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ The International Monetary Fund has approved a φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ USD 3.6 billion loan to Iraq to help the war-torn φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ country meet pressing financial needs. φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ The IMF executive board approved the two-year φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ so-called Stand-By Arrangement for Iraq "to φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ cover the country's balance of payments needs" φφφφφφδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκ after the economy was hit hard by falling oil κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ prices in 2009, the Washington-based institution said

yesterday.

Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφφ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδ

An Indian commercial delegation wrapped up visit to Karbala on Tuesday, where it agreed to Κφκφξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ hold a commercial conference in the city in mid ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξκγξκ April with the participation of Iraqi and Indian traders, the advisor of the Karbala Chamber of Commerce said. “The Indian delegation during its week-long visit knew about the security, trade and tourist reality in the city and held talks with several officials,” Abdulaal al-Yasseri told Aswat al-Iraq news agency.

ω Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξ φγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξ The suspected killers of a Hamas leader φηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξη stole the identities of French citizens, using γξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφφφφ forged French passports to go to Dubai last φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ month for the assassination, France's φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ foreign ministry said on Thursday. The three passports were "clearly forged" φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ allowing the "impersonation of French φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ citizens," foreign ministry spokesman φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Bernard Valero told reporters. φφφφφφφφφφφφφφφφφδκδγξδφηγξ Dubai police on Wednesday listed a further ηφγξκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ 15 suspects in the investigation of the κκκκκκκκκκκκκκ killing of Mahmud al-Mabhuh, a commander of the Hamas movement that rules the Gaza Strip, in a luxury hotel room in the emirate last month. Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφ

φδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Dubai and the companies it controls have δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ as much as $109bn of debt, which is equal δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ to 130% of its GDP, the National has δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ reported, citing a new report the IMF. The δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ estimate is larger than previous consensus projections of roughly $85bn for the combined debts of Dubai.

Emirates Airline has announced that it will deploy the A380 on its Beijing-Dubai service from August 1, the carrier said on Monday. The new service marks the first time that the superjumbo will be used to fly to China and represents the carrier's fourth inaugural flight to a country using the Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξ double-decker aircraft. The superjumbo φγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξ will be deployed on the existing EK306 φηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξη service that departs Dubai daily at 04:10 γξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφφφφ hrs, returning from Beijing Capital International Airport at 23:55 hrs. φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ

φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ An Islamic studies institute devoted to φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ promoting moderate forms of Islam and φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ preparing students to be imams will open φφφφφφφφφφφφφφφφφδκδγξδφηγξ this month in Abu Dhabi. The school is a ηφγξκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ branch of Morocco's Université κκκκκκκκκκκκκκ Mohammed V-Agdal, an established centre of Islamic studies that teaches both men and women. Students will be able to take a bachelor of arts degree in Islamic studies, Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφ and will be expected to speak Arabic, φδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ English and French, the National has δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ reported.

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Economists say the UAE may take steps to δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ increase bank credit, as a slowdown in δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ lending and a surge in interest rates δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ threaten to stall the country's recovery from the global crisis, Bloomberg has reported. 'The most effective way to lower the Κφκφξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ interbank rate would be to increase ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξκγξκ

government deposits in the banking system to boost liquidity,' Monica Malik, Dubaibased economist at EFG- Hermes Holding told the news service.


Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξ φγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξ φηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξη . Saudi γξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Arabia's banks are expected to ease their φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ new tough lending policy and gradually reopen credit taps φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ this year to take advantage of a massive project potential of more than $600 billion (Dh2.2 φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ trillion),φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ its largest bank said yesterday. φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ National Commercial Bank (NCB) said the 12 φφφφφφφφφφφφφφφφφδκδγξδφηγξ commercial banks in the major oil exporter appear ηφγξκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ to be hesitant to resume normal lending operations κκκκκκκκκκκκκκ following the first decline in credit in nearly seven years because of the global fiscal crisis and domestic debt default problems.

Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφ φδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ

Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξφγξ φξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξφηξφγξ φηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξηγξξφξφγξφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Germany is a key economic partner for Syria, φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Deputy Prime Minister for Economic Affairs φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Abdullah al-Dardari said on Tuesday. Speaking at φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ the Syrian-German Businessmen Council which kicked off in Damascus, al-Dardari invited φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφδκδγ German businessmen to benefit from the ξδφηγξηφγξκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ investment opportunities made available by the κκκκκκκκκκκκκκκκκ

11th five-year plan. Head of the Syrian side at the Council Omar Karkour presented future plans for developing economic relations with Germany and increasing trade exchange. State Secretary at Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφφδδ the Federal Ministry of Economic Affairs and δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Technology Bernd Pfaffenbach said in a δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ statement "Germany is seeking to boost δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ economic relations with Syria which enjoys a δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ special importance in the Middle East given its δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ strategic position."

δδδδ

Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγ ξφγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφη γξφηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγη φξηγξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Drake & Scull International for Electrical φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Contracting - Kuwait has said it has won φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ two contracts worth over Dhs90m within theφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ education sector in Kuwait City, φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Kuwait. The contract wins are the first for DSK since being acquired by Drake & φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Scull International (DSI) in December last φδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκκκκ year. κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ Aref Energy Holding, part of Kuwaiti Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγ investment firm Aref Investment Group, ξφφδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ has agreed to sell 95% of its stake in USδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ based GeoGas, a natural-gas joint venture, forδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ $117m, Bloomberg has reported. The company, which owns 50% of the GeoGas δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ venture, said it expects to make $70m δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ profit from the sale. δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ

δδδ

The United States on Wednesday removed Saudi Arabia from a government list of alleged intellectual property rights violators, saying it has made "significant progress" in tackling the issue. The decision to remove Saudi Arabia from the "Special 301 Watch List" resulted from a review of the effectiveness of IPR protection and Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξ enforcement in the kingdom, the top US trade φγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξ official said. φηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξη "Saudi Arabia has made significant progress in γξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφφφφ improving protection for intellectual property φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ rights during the past year," said US Trade φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Representative Ron Kirk.

φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ A visiting American businesswoman has said she is φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ highly impressed by Saudi women. She says they are veryφφφφφφφφφφφφφφφφφδκδγξδφηγξ confident and educated and possess all the qualitiesηφγξκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ to become successful entrepreneurs. Sharon T. Freeman, an expert in small business κκκκκκκκκκκκκκ enterprises and author of several books on a variety of subjects including export and import, also praised the Saudi economy, saying the Kingdom has doneΚφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφ well by building infrastructure and investingφδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ heavily in human resource development. This, according to her, was unlike other oil-based δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ economies in Africa that failed to use their income δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ wisely.

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Saudi Arabia and Yemen will sign nine agreements

during the coordination council meeting that begins Κφκφξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ in Riyadh on Saturday. The agreements will include ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξκγξκ deals to finance water, electricity, health and educational projects in Yemen. Crown Prince Sultan, deputy premier and minister of defense and aviation, will chair the Saudi side and Prime Minister Ali Mujawwar will lead the Yemeni delegation during the 19th session.

Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγξφγξ φξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφηγξφηξφγξ φηγξφηξφηγξφηγξφηξγηφξηγξξφξφγξφ Minister of Economy and Trade Lamia Assi φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ affirmed on Tuesday the importance of the φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Syrian-Turkish Businessmen and Investors φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Forum in bolstering the growing cooperation φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ between the two countries.During her meeting φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ with Deputy Chairman of the Justice and Development Party of Turkey Kursad Tuzmen φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφδκδγ and Turkish State Minister Faruk Ozak, Assi ξδφηγξηφγξκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ noted that the two countries' achievements during κκκκκκκκκκκκκκκκκ

recent years is satisfactory, promising and affirms the honest intent for establishing advanced cooperation relations based on the two countries capabilities and geographic location. Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγξφφδδ

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Cooperation in investment, technology transfer δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ and power generation in the Syrian industrial δδδδand hard waste recycling was the main cities point of discussion between Minister of Local Administration Tamer al-Hijah and Chairman of Κφκφξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ Iranian Chamber of Commerce, Industries and ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξκγξκ Mines Mohammad Parham. During a meeting on Wednesday, Al-Hijah briefed Nahavandian on the potential investment opportunities including electricity generating projects in the industrial cities, hard waste recycling and cooperation in the fields of sewerage and treatment plants.

Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγ

Nabil bin Salama, the newly appointed ξφγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφη chief executive of Kuwait's Zain, has said theγξφηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγη company will concentrate on the Gulf φξηγξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφ and Middle East region and is open to new φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ investments, Reuters has reported. Zain φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ sees great growth opportunities in Iraq, Saudi Arabia and Sudan, he told the news φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ service. Last week Zain said it would earn φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ upφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ to $5bn in profit from the planned sale ofφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ its African assets, excluding Sudan and Morocco, to Bharti Airtel in a $9bn deal φδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκκκκ and use the rest to pay down debt.

κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ

Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγ Bader al-Khashti, managing director of Kuwait Gulf Oil Co, has said the firm ξφφδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ expects oil production from the al-Khafji δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ oilfield to reach 300,000 barrels per day δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ byδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ the end of the first quarter. 'The company is working on a big number of δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ exploration and drilling operations in the δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ divided zone to reach the set goals of the δδδ and its Saudi partner,' Bader alfirm Khashti was quoted as saying by Kuwaiti Κφκφξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ daily al-Seyassah. Kuwait's current oil production from the field is at 272,000 ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξκ

,

γξκ

bpd Khashti said. Khafji, which is in the Neutral Zone between Kuwait

Saudi Arabia, has


Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγ Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγ ξφγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφη ξφγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφη Ο Αµµαρ Αλγξφηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγη Χακίµ, ηγέτης του Σιιτικού µπλόκ µιλάει για το σηµερινό Ιράκ γξφηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγη φξηγξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφ φξηγξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Mr. Sayed Ammar Al Hakim, would you mind elaborating the results of your visit in Turkey? φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ MR. HAKIM: We found that there is an opportunity for strategic relations between Turkey and Iraq. Islamic Supreme Council of Iraq (ISCI) is φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ specifically adopting such a theory. We are trying to use our influence to implement this. There are practical and logical considerations making us feel the importance of suchφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ an alliance. In addition to the geographical positionφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ we are neighboring countries. We always hoped that Turkey can actually have the membership of EU. Because after all it will help as a window for Iraq,φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ regarding the relations with EU. We are very pleased for the policy of φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Turkey’s openness towards Iraq and Arabic countries. I believe that long and friendly discussions that we had with the officials in Turkey during the last φδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκκκκ φδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκκκκ years were very important and useful. We’ve been always seeking for such opportunities and practical relations, Iraqi-Turkish relationship, and ISCI with κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ Turkey relationship we believe in such a raising relation. Politics, security and economics and others can all be done within mutual frame. We can benefit from the increasing role of Turkey such as in reconstruction projects in Iraq. Also the importance role of democracy in Turkey and getting benefit from their experiences is important for us. The diversity in Turkey and success to unite those elements positively is an experience that Iraqis can benefit from. Turkish openness towards the relations with the others and not being cuffed with the physiological barriers is very important to learn from. Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγ Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγ

ξφφδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ

ξφφδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ

What do you think should be Turkey’s attitude towards Iraqi Shia people? What are the positive and missing points in this relationship? δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ We don’t look at this situation as if Turkey should build special relations with Shia and isolate the others. But we hope to see openness in relations from δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Turkey towards all Iraqis in the same level as it is now. And to see that they are having mutual interest with the areas which have majority of Shia δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ population. We can build an equation that can overcome the negative things of the past. δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ

δδδShia reality has been recognized by all neighboring δδδ and regional countries? Do you think the Iraqi We always hoped to see Turkey playing an open role towards all of the Iraqi groups. This is why we welcomed very much when Turkey opened their consulate in Basra, Mousul and Arbil. With all our respect to Ottoman Empire in the past, but we know they didn’t deal in a fair way with Iraqi Shia. But we should not forget when the Ottoman Empire became under an attack by the British occupation the Iraqi Shia people were the first to defend the Ottomans at that time.

Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγ Γξφγξφηγξφηγξφηγξφηξφξγφξξφγ ξφγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφη ξφγξφξφγξφγξφξφξηφξγηφξγηξφη γξφηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγη γξφηξφγξφηγξφηξφηγξφηγξφηξγη φξηγξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφ φξηγξξφξφγξφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Has the Shia reality in Iraq been recognized by all neighbouring and regional countries? φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ I think we should be more patient. We should give more time to some of our brothers in order to realise the realities. We also evaluate the situation of φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ Shia as a new power emerged in the region. It’s not because of an urgent reality. But because during the long history the majority people of Iraq were φδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκκκκ φδκδγξδφηγξηφγξκκκκκκκκκκκκ prevented from their rights for long periods of times. Today we are not expecting that the majority will go ahead and rule only by itself. We are working κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ

to see it as a real partnership in this country. I touched the sense of a new understanding from those countries towards this issue. And there is more desire for having better relationships after the election. I hope that judging on the Iraqi affairs will not be based on sectarianism because of the diversity we have amongst the different components.

Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγ

Κφκξγκφξγγγγγγγγγγγγγγγγγγξφκδγ

Al Hakim family, since Grant Ayetullah Seyyid Muhsin Al Hakim has played a historical role in Iraqi Shia movement. What would you like to ξφφδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ ξφφδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ tell us about this leading role in the light of Iraqi Shia struggle?

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ The role of this family is to strengthen the patriotic spirit of all the components of Iraq, not only for Iraqi Shia. We are always proud when we take a look δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ at our history during the early 50’s till present time. This is in the modern δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ history. But of course the contributions of this family goes deeper that, and late δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Imam Muhsin al Hakim participated in the Al-Eshsreen Revolution whichδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ took place in 1920 in Iraq. We saw that this religious authority (The Marja’i of Imam Muhsin Al Hakim) had played a significant role in demanding the rights of all the Muslim people, and not only Shia people. Imam Muhsin Al δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ Hakim defended Sunni, δδδKurd, Christian and other brothers or groups’ rights δδδas well. Of course tens of sons of Imam Al Hakim were later on martyred while demanding the rights of the Iraqi people. We are nowadays proud that 65 members of this family are among the martyrs on the path of demanding Iraqi people’s rights. So this position that the family gained during the history of this country was through sacrifices and honorary situations. Κφκφξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ Κφκφξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ

ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξκ γξκ

ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξκ γξκ

Could you please lighten about the special mission of ISCI for Iraqi Shia now and in the future?

ISCI from day it was founded, till now, and in the future has a project to serve all Iraqi people not only Shia. The slogans we were raising all the time are freedom, independence and justice. These three principals are for all Iraqi and not only for Shia. There is an acceptable level of freedom achieved until now. We are concentrating more to achieve the full independence for the country. And also to achieve the social justice, through making the life of the Iraqi citizens more prosper, and activating the reconstruction, strengthening the partnership between all Iraqi groups in administrating the country, providing equal opportunities for all the citizens, and building balanced relationships with regional countries and the world.


Kραυγή αγωνίας από το Σύνδεσµο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος! Απειλή της βιωσιµότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων συνιστούν η κλιµάκωση της απεργίας των τελωνειακών υπαλλήλων και το πάγωµα επιστροφής Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ), τονίζει σε σηµερινή ανακοίνωσή του ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Η απεργία των τελωνειακών και η κλιµάκωσή της για διάστηµα πέραν της εβδοµάδας επηρεάζουν δραµατικά τις εξαγωγές και εισαγωγές και την εν γένει διακίνηση εµπορευµάτων µέσω οδικών συνοριακών σταθµών, λιµανιών και αεροδροµίων και επιτείνουν ακόµα περισσότερο την αγωνία των επιχειρηµατιών, των βιοτεχνών, των επαγγελµατιών και του προσωπικού τους που έχουν αποθέσει τις τελευταίες τους ελπίδες στα εµπορεύµατα που µπλοκάρονται και βέβαια θα µειώσουν τα έσοδα του ∆ηµοσίου από δασµούς, φόρους, πρόστιµα, κ.ά., πέραν των ελέγχων για λαθρεµπόριο.

Παραπλανητικός παραµένει ο ισχυρισµός για την εξυπηρέτηση από το προσωπικό ασφαλείας των τελωνείων στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου που για τα τελωνεία χαρακτηρίζονται, µεταξύ άλλων, η εισαγωγή και εξαγωγή ευπαθών, ζωτικής ή εθνικής σηµασίας προϊόντων, καθώς η µέχρι σήµερα εµπειρία δείχνει ότι και τα προϊόντα αυτά (ψάρια, κρέατα, φρούτα-λαχανικά και γαλακτοκοµικά) επίσης δεν τελωνίζονται στη διάρκεια απεργίας των τελωνειακών.

Ο ΣΕΒΕ επεσήµανε έγκαιρα µε επιστολή του στη ∆ιοίκηση της Οµοσπονδίας Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΤΥΕ) ότι σε αυτή την περίοδο της κρίσης, καλούµαστε όλοι να συνεισφέρουµε, ο καθένας ανάλογα µε τις δυνατότητές του. Οι επιχειρηµατίες άλλωστε είναι οι πρώτοι που έχουν πληρώσει και συνεχίζουν να συνεισφέρουν στη δηµοσιονοµική εξυγίανση µε την αυξηµένη συµµετοχή τους στις φορολογικές υποχρεώσεις (έκτακτη εισφορά, κ.λ.π.), την εκµηδένιση ή κατακόρυφη µείωση των κερδών τους (σε όσες επιχειρήσεις καταφέρνουν να επιβιώσουν) και κυρίως µε τις σηµαντικές επιβαρύνσεις τους λόγω δανεισµού από την τρ 2 απεζική αγορά για κάλυψη των αναγκών τους, µε επιτόκια πολύ υψηλότερα από εκείνα των ανταγωνιστών τους στις άλλες κοινοτικές χώρες που οφείλονται ακριβώς στο µεγάλο δηµοσιονοµικό έλλειµµα.

Ο κ. Θωµαϊδης Βασίλης, Πρόεδρος ΣΕΒΕ Οι επιχειρηµατίες και ιδίως οι εξαγωγείς είναι αυτοί που υφίστανται για µια ακόµη φορά τις συνέπειες των κινητοποιήσεων άλλων κοινωνικών οµάδων, µε άµεσες και έµµεσες ζηµίες, πολλές από τις οποίες δεν είναι δυνατό να αποτιµηθούν όπως η απώλεια πελατών εξωτερικού ούτε βεβαίως να διεκδικηθούν. Ζηµίες που µπορεί να κλονίσουν ακόµη και την επιβίωση µιας επιχείρησης µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον επιχειρηµατία, την οικογένεια και τους εργαζοµένους του. Εξάλλου οι εξαγωγικές επιχειρήσεις βιώνουν ήδη τις επιπτώσεις από τη µείωση της υπόληψης της πατρίδας µας στις διεθνείς αγορές όπου το κάθε προϊόν συνδέεται µε την χώρα προέλευσης.

Είναι δε βέβαιο ότι σε λίγο χρόνο δεν θα υπάρχουν επιχειρήσεις για να καταβάλλουν τα ∆ικαιώµατα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (∆ΕΤΕ) ή αυτές που θα επιβιώσουν, θα έχουν περιορισµένη εξαγωγική δραστηριότητα µε αντίστοιχη µείωση των καταβαλλόµενων ∆ΕΤΕ. Στο επιτακτικό πρόβληµα της απεργίας των τελωνειακών προστέθηκε η χθεσινή εντολή του Υπουργείου Οικονοµικών στις ∆ΟΥ για πάγωµα των επιστροφών ΦΠΑ µέχρι νεωτέρας, επιτείνοντας την αναξιοπιστία του κράτους µας, αυτή τη φορά στο εσωτερικό της χώρας. Το πάγωµα ανατρέπει τον οικονοµικό προγραµµατισµό των επιχειρήσεων και συνιστά ένα ακόµη κύριο πλήγµα στην κλονισµένη ρευστότητα και την πιστωτική ασφυξία των εξαγωγικών επιχειρήσεων, µε άµεσο κίνδυνο για τη βιωσιµότητά τους.

Ο ΣΕΒΕ απευθύνει την τελευταία προειδοποίηση-SOS- και απαιτεί από την Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της αλλά και από τους τελωνειακούς και τις άλλες κοινωνικές οµάδες να αντιληφθούν την τραγική κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε, ώστε να αποφύγουµε τα χειρότερα. Απαιτεί την αναστολή της απεργίας των τελωνειακών σε αυτή την κρίσιµη φάση που επιβάλλει σε όλους µας ψυχραιµία, σύνεση, συνεργασία και υπευθυνότητα. Πιστεύουµε ότι καλύτερη µορφή διεκδίκησης δεν είναι άλλη από ένα ουσιαστικό και συνεχή διάλογο που και τα συµφέροντα του κλάδου µπορεί σε κάποιο βαθµό να διασφαλίσει διαχρονικά και δεν θα πλήξει περαιτέρω τη δηµοσιονοµική δυσπραγία, την εθνική οικονοµία και την κοινωνία.

Επίσης απαιτεί από την Πολιτεία να λάβει µέτρα και να προχωρήσει σε ανάκληση του παγώµατος των επιστροφών ΦΠΑ, οι οποίες, ούτως ή άλλως, είναι µόνιµα και διαχρονικά καθυστερηµένες και υπερβαίνουν, ως προς το πιστωτικό υπόλοιπο σε εξαγωγικές επιχειρήσεις, κατά πολύ την προβλεπόµενη στις ισχύουσες διατάξεις προθεσµία των 30 ηµερών, συρρικνώνοντας τη ρευστότητά τους. ∆εν νοείται να αναζητούνται νέα µέτρα και θεσµοί για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, όταν δεν διασφαλίζονται τα υφιστάµενα, εις βάρος του πιο ζωτικού κοµµατιού της ελληνικής οικονοµίας, των εξαγωγών και των εξωστρεφών επιχειρήσεων. ∆υστυχώς, οι διαρκείς εξαγγελίες για στήριξη των εξαγωγών, υιοθέτηση ενός νέου µοντέλου ανάπτυξης στηριζόµενου στην εξωστρέφεια και στην καινοτοµία και αξιοποίηση των υγιών επιχειρηµατικών δυνάµεων για ακόµη µια φορά υπονοµεύονται από πράξεις που επιφέρουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσµα.


ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ & ΕΞΑΓΩΓΕΣ  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you