Page 1

[\kºm-ZyØns‚ a - pJap{Z

]pkvXIw 12 e°w 7

PohnX- Ø - n¬ 100 \v {]m[m-\y-tasd lrZ-bm-LmXw: ]cn-tim-[\- I - fpw Xncn-®d- nhpw c£-bmIpw

\mhn-tK-j≥ k¿P-dn-bpsS {]m[m\yw

t{SUn-ßn\v t]mbm¬ ? hnPbw Dd-∏n-°m≥

19 tNmZy-߃

June 2013 `20/-


June 2013


June 2013


FUn-t‰m-dn-b¬

`b-s∏-Sp-Øp∂

bmYm¿∞y-߃

cm

PyØv ASpØ ImeØv sXm-gn-em-fn-Iƒ°nS-bn¬ \S∂ Hcp k¿t∆bpsS ^ew A£m¿∞-Øn¬ sR´n-°p-∂X - mWv. `-cWw, cmjv{Sobw, A[n-Im-ctamlw XpS-ßnb Xm¬°m-enI LS-Iß - s- f-sb√mw am‰n-\n¿Øn cmPy-Øns‚ kmº-ØnI `mhn-sb-°pdn-®mWv AXn¬ {][m-\a- mbpw ]d-™n-´p-ff-X.v sXmgn-em-fnIfn¬ aq∂p hn`m-Ka- p-s≠∂v ]d-bp∂ k¿t∆ H∂masØ hn`mKw Bflm¿∞-ambn ]Wn-sb-Sp°p-Ibpw ]Wn-sb-Sp-°p∂ ÿm-]\ - Ø - ns‚ Db¿® e£y-am°n Nn¥n-°p-Ibpw sNøp-∂p-sh∂v ]d-bp∂p. c≠m-asØ hn`mKw ]d-bp∂ tPmen-Iƒ am{Xw sNbvXv In´nb Imip hmßn kz¥w Imcyw t\m°n Pohn-°p-∂h - c - m-W.v aq∂m-asØ hn`m-Ka- m-Is - ´, Hcp Bflm¿∞-Xb - p-an-√msX icn-bmbn tPmen t]mepw sNømsX Dg∏n \S∂v Iqen hmßp--∂h - c - m-W.v Ch¿ kt¥m-jt- ØmsS tPmen sNøp-∂n-s√∂p am{X-a√, a‰p-ffhsc icn-bmbn tPmen-sN-øm≥ A\p-hZ- n°p∂pan√. cmPyØv 35 iX-am-\t- Ømfw sXm-gn-em-fn-Iƒ aq∂m-asØ hn`m-KØ - n¬s]Sp-∂p. C\n bYm¿∞ {]iv\ - Ø - n-te°v IS-°mw. aq∂m-asØ hn`m-KØ - ns‚ {]i-\ -v s - a-s¥∂pw AsXßns\ ]cn-lc - n-°m-sa∂pw ]Tn-°m≥ {ian® k¿t∆ kwLw Is≠-Ønb Nne hnh-cß - ƒ - Cß-ns\. cmPyw apgp-h≥ henb tXmXn-ep-ff Agn-aX - nbmWv \S-°p-∂X - .v AXn-cq-£a- mb hne-°b - ‰w PohnXsØ Zpcn-XØ - n-em-gØ v p-tºmƒ k¿°m¿ km[mc-W° - m¿°p-ta¬ Zpcn-Xß - ƒ ASn-t®-e] v n-°p-Ibpw sNøp-∂p. GXp k¿°m¿ Hm^o-knepw ssI°qen \¬I-Ww. k¿°m¿ Bip-]{- Xn-If - n¬ tUmIvSd- n√,- Nn-In-’b - n√, acp-∂n√, ]pdsa tUmIvS¿°pw s\gvkn\pw hsc ssI°qen \¬IWw. hm¿Uv Iu¨kn-e¿ apX¬ tI{µ-a{- ¥n-Xe - Ø - n¬ hsc Agna - Xn \SØn I´p-apSn°p∂ cmPy-Øn¬ F{X Bflm¿∞-ambn A≤zm-\n-°p-∂pthm A{Xbpw IqSp-X¬ ZpcnXw A\p-`h - n°mw F∂-XmWv Ahÿ-sb∂v a\ n-embXmWv Dg-∏∑ - m-cpsS FÆw IqSp-∂s - X∂v k¿t∆-bn¬ Is≠-Øn-bn-cn-°p-∂p-. DZm-ch - ¬°-cW - Ø - n\p XpS°w Ipdn® 1990 Ifn¬ temI-cm-Py-߃°n-Sb - n¬ C¥y t\Snb BZchv 2010 \v tij-ap-ff aq∂c h¿jw sIm≠v XI¿∂Sn-™n-cn-°p-∂p. ssN\-bn¬ hnizm-ka- ¿∏n-°p-∂X - ns\-°mƒ C¥y-bn¬ hnizm-ka- ¿ - ∏ - n-°p-∂Xv kmºØnI apt∂-‰Ø - n\v hgn-sbm-cp-°p-sa-∂m-bn-cp∂p

Ata-cn° Dƒs∏-sS-bp-ff hnI-kn-Xc - m-Py-߃ A∂p ]d-™Xv ! BtKm-fh - ¬°-cW - Ø - ns‚ \√-hi - ß - sf DƒsIm≠v i‡-amb DZm-ch - ¬°cW-Øn-eqsS Hcp kmº-ØI - h - n-πh - Ø - n\v A∂sØ [\-Imcy-a¥n tUm .-a≥tam-l≥ knwKv \S-Ønb Bflm¿∞-amb ]cn-{i-aß - f - m--bn-cp∂p CXn\p Imc-Ww. B [\-Im-cy-a{¥n {][m-\a- {¥nbmbn ÿm-\t- a-‰Xn\p tij-ap-ff BZy A©p-h¿j°m-ehpw C¥y-bn¬ hntZ-ic - m-Py-߃ henb {]Xo-£b - mWv ]pe¿Øn-bn-cp-∂X - .v Ata-cn-°s- bbpw bqtdm-∏n-s\-bp-sa√mw ]nSn®p Ipep-°nb kmº-Øn-Ia- mµyw C¥ysb hen-btXm-Xn¬ _m[n-°m-sX-t]m-bXv C¥y-tbm-Sp-ff hnizm-ksØ Ac-°n-´p-d∏ - n-°p-Ibpw sNbvXp. a≥tam-ls‚ {][m-\a- {¥n ]Z-Ønse c≠m-aq-gamWv kI-e{- ]-Xo-£I - f - pw X - I - ¿Øn-cn-°p-∂Xv. C¥y-bpsS kmº-ØnI aqt∂‰w aµo-`h - n-®p, Agna-Xn-If - psS ]dp-Zo-kb - mWv C¥y-sb∂Xn\v th≠Xn-e[ - nIw sXfn-hp-Iƒ ]pd-Øp-h∂ - p; cmjv{So-bm[x-∏X - \ - Ø - ns‚ s\√n-∏Sn I≠ Imehpw IqSnbm-Wn-X.v A[n-Im-cØ - n¬ Xp-Sc - p-∂X - n-\mbn F¥pw sNøm≥ Xøm-dm-Ip-sa-∂X - ns‚ hy‡-amb AS- b m- f - a mbn k¿°m- d ns‚ \ne- \ n¬∏v . kv{XoIƒ°v cmPyØv kpc-£b - n-s√∂v {][m-\a-{¥n-°p-Xs∂ temI-cm-j{v S-ßt- fmSv Xpd∂p ]dtb-≠n-h∂ - p. P\-kw-Jy-bpsS At©m Btdm iX-am\w am{X-amWv [\n-Icpw CS-Øc - ° - mcpw tN¿∂p-ff - h-cpsS kwJy. A≥]Xp iX-am-\Ø - n-te-sd almZ-cn-{Z-cp-ff cmPy-Øn¬, Ch-cpsS A≤zm-\Ø - ns‚ {]Xn-^ew apgp-h≥ Hcp iX-am\w t]mepw hcmØ IpØ-I° - mcpw `c-Wh - ¿§-ta-[m-hn-Ifpw X´n-sb-SpØv C¥y-°I - Øpw ]pdØpw kmºØnI km{amPyw ÿm]n-°p-∂p. sXm-gn-en¬ Bflm¿∞X thW-sa∂ Nn¥sb t]mepw \in∏n-°p∂ Cu `oI-cX aX-hm-Zs - Øbpw Xo{h-hm-ZsØbpw t]mse `bm-\I - a- m-W.v

Fkv. hn-. Aø¿

June 2013


{]XnI-cW - w

Ih¿t]Pv {it≤-ba- mbn {it≤-ba- mb Ih¿t]-P,v 12 Ifm¬ kar-≤a - mb Df-fS- ° - w. sabv e°w _nkn-\kv \yqkv Gsd hyXykvX ]pe¿Øp-∂X - m-bn. 12 s‚ \nd-hn-seØnb _nkn-\kv \yqkn\m-iw-kI - ƒ. hnP-bI - p-amcn tamt\m≥ (Csa-bn¬)

FIvkn‰v t]mbn‚ v IqSn \n¿t±-in-°Ww

thjhpw sI´p-∂h - c - psS X\n\ndw ]pd-Øp-sIm≠p hcp-∂X - n\p ]Icw AØ-c° - msc B\-∏p-dØ - s-gp-∂f - fn-°p-∂h - c - mWv Nm\-ep-If - n¬ N¿® \bn-°p-∂h - c - n¬ ]e-cpw. FXn¿t°≠-Xns\ FXn¿°p-∂X - n\p ]Icw \S-∏m-t°-≠h - sb FXn¿Øv \in-∏n°p∂ \b-Øn-s\-Xnsc bphm-°mfmWv i_vZa - p-b¿tØ-≠X - .v Sn.kn. [\p-jI v p-am¿ (Csa-bn¬)

tIc-fØ - n¬ hnhm-ZsØ hyh-kmb-am°n am‰p-∂Xv Snhn Nm\-ep-Ifpw A®-Sn-am-[y-aß - f - p-am-W.v GXp ImcyØnepw Ipsd N¿®-Iƒ \S-Øp-IbmWv \yqkv Nm\-ep-Iƒ ImWn°p∂ DØ-cm-hm-Zn-Øw. kpJ-ku-Icy-߃ A\p-`hn-°p-∂X - n\v F¥p

June 2013

12-˛mw hm¿jn-I] - X - n∏v ImgvN°v henb aXn-∏p-f-hm-°p-∂-Xm-bn´pw hmbn-°m≥ hfsc Ipd-®p-am-{Xsa D≠m-bn-cp-∂p-ff - p. Xe-Xn-cn™ Nn¥I-fpw cmta-´s‚ Nmb-°S- bpw t]mepff ]pXnb ]w‡n-Iƒ h∂-t∏mƒ _m¶nw-Kv, sl¬Øv XpSßn ]e ÿncw ]w‡n-If - pw I - m-Wm-Xmbn. hm¿jn-I] - X - n-∏n¬ IqSp-X¬ t]PpIƒ {]Xo-£n-®Xp hn^-ea - m-bn. B¿.-hn-iz-\m-Y≥ \mb¿, Ing-t°-tIm-´, Xncp-h\ - ¥ - ] - pcw

sabv e°-Øn¬ \n¿t±-in® Hmlcn-If - n¬ an°Xpw \√ t\´w kΩm-\n®p. F∂m¬ amknI ssIbn¬ In´ptºmƒ Xs∂ ]e-Xn-s‚bpw hne Db¿∂p Ign-™n-cp-∂p. {iodmw {Sm≥kvt]m¿´v ss^\m≥kv, F®vknF¬ sSIv F∂nh HcmgvN°p-ff - n¬ 100 cq]-bn-tesd h¿≤n®v henb t\´amWv \nt£-]I - ¿°p \¬In-bn-cn-°p∂-Xv. hne-Iƒ Ipdn-bv°p-tºm-ƒ FIvkn‰v t]mbn‚ v IqSn \n¿t±-in-®m¬ t\´w Dd-∏m°n Xmgv∂ hne-bn¬ do F≥{Sn km[n-°m-am-bn-cp-∂p. CØcw anI® Hml-cn-Iƒ Is≠Øn \n¿t±in-°p-∂Xv hcpw e°-ßf - nepw XpS-cpsa∂p {]Xo-£n-°p-∂p. Ih¿t]-Pnse ]pXp-abpw AIsØ t]Pp-If - psS t]men-abpw \∂m-bn-cp-∂p. sI.-]n.-cm-a\ - m-Y≥ (Csa-bn¬)

\S-∏m-t°-≠h - sb FXn¿°p∂ \bw

hn`-hß - ƒI - p-d™p

Biw-kI - ƒ {]ko-≤n-Ic - W - c - w-KØv thdn´ hgn-If - neqsS k©-cn®v 12 h¿jw ]n∂n´ _nkn-\kv \yqkn-\m-iw-kI - ƒ. ˛@ Sn.-B¿. in]-{]-kmZv hb-dp-\n-dsb ]ckyw \¬ImsX ]pdØn-d° - nb 12-˛m- w hm¿jnI ]Xn∏v \∂mbn. Biw-kI - ƒ. - ˛@ cmPq \mb¿ \∂v, ]s£ IqSp-X¬ \∂m-hW - w. {]ap-Jc - psS A`n-apJ-߃ Dƒs∏-Sp-ØWw. Biw-kI - ƒ ˛@ chn-i¶ - ¿

\√-Xnepw tZmjw ImWp-∂h - ¿ ]d-bm-\p-ff Imcy-߃ Xpd∂p ]d-™Xp \∂mbn. \√Xv ]d-bp-∂hscbpw sNøp-∂h - s - cbpw AwKo-Icn-°p∂ coXn-b√ \Ωp-sS-X.v G‰hpw \√-Xn¬ t]mepw Hcp tZmj-sa-¶nepw ImWm-\m-{K-ln-°p-∂h - c - m-tW-sd-bpw. tUm.- D-jm-Ip-amcn (t^m¨)

sIm-ff - mw. Biw-kI - ƒ ˛@ N{µ-]m-e≥

IØp-Iƒ Ab-t°≠ hnemkw Editor _nkn-\kv \yqkv, A£b _n¬Unw-Kk v ,v ta´p-]mfbw kv{So‰v,,]me-°mSv ˛ 678 001.

t^m¨: 0491-˛2546490 e-mail : sviyerpkd@yahoo.com


D≈S°w

Chief Editor: S.V. Iyer Managing Editor: P. Vijayan Hon. Advisor: M.P. Sasidharan General Manager: K.G. Nair Manager Marketing: Bibeesh V 9526644413 Email:catchmemktg@gmail.com PRO: S.V. Hariharan Cover, Graphics & Layout : Busy Graphics Editorial: sviyerpkd@yahoo.com Mktg: busynews@yahoo.com Akshaya Buildings, Mettupalayam Street. Palakkad-678 001 Ph: 0491-2546490

ap∂dnbn∏v : _nkn\kv \yqkn¬ {]kn≤oIcn°p∂ teJ\ ßfptSbpw IW°pIfptSbpw t]cn¬ \SØp∂ Hcp CS]mSn\pw Cu {]kn≤oIcWtam AXnse Poh\°mtcm DØchmZnIfmbncn°n√. teJI≥amcptSbpw amt\Pvsa‚ v hnZKv[cptSbpw HmlcnIsf°pdn®pw ayq®¬ ^≠pIsf°pdn®pw AhtemI\w sNøp∂hcptSbpw A`n{]mbßfpw \n¿tZißfpw IW°pIfpw apJhnes°SpØv hnhc߃ hmb\°m¿°v \¬IpI F∂Xp am{XamWv _nkn\kv \yqkv Gs‰SpØncn°p∂ ZuXyw. GXpXcØnep≈ \nt£]w \SØptºmgpw IqSpX¬ ]T\w \SØnbtijw am{Xw Xocpam\saSp°pI.

10

PohnX- Ø - n¬ 100 \v {]m[m-\y-tasd

12 lrZ-bm-LmXw: ]cn-tim-[\- I - fpw Xncn-®d- nhpw c£-bmIpw 14 AXn-\q-X\ NnIn-’m-co-Xn-If- p-ambn C F≥ Sn hn`mKw 15 apJ-ssh-Ir-Xß - ƒ Hgnhm°m≥ Z¥-apJ kuµcy ikv{X-{Inb 16 Aÿn-tcm-KN- n-In-’b - n¬ \mhn-tK-j≥ k¿P-dn-bpsS {]m[m\yw 17 K¿`-Im-e ]- c- n-c£ - I - f- pw \yqtdm-fP- n-bpw 19 hf¿®-bpsS ]S-hp-If- n¬ s]cp-at- bmsS ]me-°mSv Pn√m klIcW Biq-]{Xn 20 hym]m-ct- a-Je- bpw \nIpXn {]iv\ß - fpw 22 kz¿W-Ønse \nt£]hgn-Iƒ 24 Ct∏mƒ ae-bmfnIƒ°njvSw Hm∏¨ In®\p-Iƒ 25 Uo-en-k‰-v -v sN-bX-v Hml-cn-Iƒ F¥p sNømw ? 26 t{SUn-ßn\v t]mbm¬ Fs¥¥p em`w ? 27 Fw.-_n.F _nkn-\-kn¬ hgnbpw hgn-Im-´nbpw 29 _m¶pI-fnse \nt£-]hpw kpc-£bpw 30 ^-≠v \n-t£-]Ønse- km-[y-XI - fpw KpW-ßf- pw32 X´n-°q-´nb k¿°kv Iº\n t\Sn-bXv 86000 tImSn tUmf¿ 33 hnPbw Dd-∏n-°m≥ 19 tNmZy-߃ 34 {_m‚nw-Kns‚ KpWw D¬]m-ZI - \pw D]-t`m-‡m-hn\pw June 2013


tIm-°vsS-bn¬

l¿_-P≥ sIm-Sp-ØXv {ioim¥v shbn-Ãm-°n-bn√

]

s≠ms° ]ntf-f¿ Bcms‚ amhnte°v Is√-dn-™p t\m°p-am-bc - p-∂p. Gdv amß-bn¬ sIm-≠m¬ kt¥m-jw. ]‰-nb - m¬ amßm-IjvWw Xn∂p-Ib - p-am-hmw. adn®v I√v Bcms‚ a≠-bn¬ sIm-≠mtem, _m[yX ho´p-Im¿°pw ! C∂p amth¬ Is√-dn-bp∂ ]ntff¿ \m´pºp-dß - f - n- ¬ IqSn Ipd-hm-W.v FXnsc \n¬°p∂-hs‚ \m`n-bn-te°v I√n-s\-°mƒ I\-apff ]s¥-dn-be - mWv C∂p tlm_n. Fdp cs≠Æw icn-bm-b∏w C¥y≥ Soanse-Ønb tIc-fØ - ns‚ [oc-tZ-im-`n-am-\n-bmb {ioim¥v ]®-]m-ha - m-sW∂v B¿°m-Wd- n-bm-

ØXv. Ifn-°f - Ø - n¬ Iyma-d° - Æ - p-Iƒ Xpd∂n-cns° l¿_-P≥ Ic-W-Ø-Sn-®-t∏mƒ t]mepw Ic-™X - √ - msX B ]mh-Øm≥ {]XnI-cn-®t- X-bn-√. A∂v l¿_-P≥ X\n°p \¬Inb ASn shbn-Ãm-°msX kq£n-®h - ® {ioim¥v AXv Ct∏mƒ sF.]n.-F¬ hnizm-kn-If - mb F√mh-cp-sSbpw Ic-WØ - v hoXw h®p X∂n-cn-°pI-bm-W.v Gdv Ãwºn¬ sIm-≠n-s√-¶nepw \mSns‚ A`n-am-\Ø - n¬ sIm≠v \mW-t°-Sns‚ tNmcsbm-gp-Ip-tºm-ƒ sN°s\ s]m°n \S-∂h - scms° _m[y-X° - m-cm-hp-Ib - m-Wv.

a{¥n-am¿ hmgmØ a{¥m-ebw

c

≠mw bp]nF k¿°m¿ A[n-Imcw G‰-tijw G‰hpw henb IjvSImew dbn¬sh a{¥m-eb - Ø - n\mWv. a{¥n-am¿ hmg-mØ a{¥m-ebw F∂ A]-Jym-Xn-bmWv Ct∏m-ƒ dbn¬sh a{¥m-eb - Ø - n-\p-ff - X - v. XrW-ap¬ t\Xm-°f - mb aa-Xbpw Znt\iv {Xnth-Znbpw apIp-ƒ tdmbn-bpw A[n-Im-ct- a‰v henb Ime-Xm-ak - a - n-√msX cmPn-hs - ®m-gn-™p. bp.-]n.-Fb - p-ambn sX‰-n∏ - n-cn™ XrWp-a¬ tIm¨{Kkv, tIm¨{Kkn\v shdpw XrW-am-bt- ∏mƒ dbn¬sh a{¥n-ÿm\w tIm¨{K-kns‚ Iøn¬ h∂p-tN-¿∂p. KXm-KX - a - {- ¥nbm-bn-cp∂ tUm.-kn.-]n.-tPmjnbv°mbn ]n∂oSv dbn¬sh a{¥m-eb - Ø - ns‚ NpaX-e. sshImsX \S∂ a{¥n-k`m ]p\x- w-LS- \ - b - n¬ ]h≥Ip-am¿ _≥k¬ ]pXnb dbn¬sh-a{- ¥n-bm-bn. 17 h¿j-߃°p tijw dbn¬sh-a{- ¥n-ÿm- \w tIm¨{K-kn\p ssIh-s∂-¶nepw \mW-t°-Sp-≠m-°m≥ 17 amk-߃ IqSn- th≠n-h∂ - n-√. Agn-aXn shfn-®Ø - m-bX - ns\ XpS¿∂v ]h≥Ip-amdpw cmPn-h® - tXmsS \mep-h¿j-Øn-\nsS Bdm-asØ dbn¬sh a{¥n-°mbn ImØn-cn-°p-Ib - mWv a{¥m-eb - w.

Atøm- ]mhw {][-m\-a{¥n

i

{Xp-°ƒ°v F¥pw ]d-bmw. Ata-cn°≥ Nmc-s\-t∂m, tImgbv°p Iq´pIm- c - s \t∂m, Hs° ]d- b p- ∂ - h ¿ a≥tam-l≥ knwKns‚ kXy-hm-Mvaqew H∂p hmbn-®p-t\m-°W - w. A m-an¬ \n∂v ho≠pw cmPy-k-`-bn-te°p Xnc-s™-Sp-°m≥ dnt´WnwKv Hm^o-k¿ apºmsI ka¿∏n® kXyhm-Mvaq-eØ - ns‚ Imcyw Xs∂-bmWv ]d-™Xv. A√msX temI-k-`-bn-tet°m \nba-k`-bn-te-t°m, t]ms´ ]©m-b-Øp-sa-º¿ ÿm-\t- Øt°m t]mepw H∂pw a’-cn-°m≥ \ΩpsS {][-m-\-a{¥n C∂p-hsc ss[cyw-Im´n-bn-´n-√-t√m.

June 2013

8

BsI- b p- f f kºmZyw 1996 tamU¬ amcpXn Im¿ am{Xw. ssIbn¬ Imsim∂p-an√. Imdp ]od-bm-sW-¶nepw ssIbn¬ Imin-s√-¶nepw hoSm-bn´pw _m¶v \nt£]-am-bn´pw A∏m¿´vsa‚m-bn-´p-sams° kzØp-≠v. SpPn sk]Iv{S-Øn-epw I¬°-cn-]m-SØn-eq-sams° a≥tam-ls‚ t]cv Iq´ns°-´p-∂-h¿°v Cud≥tXm¿Øpw ]g-¶™n-bp-ambn Ign-bp∂ kmº-Øn-I-imkv{X-Øns‚ cmjv{So-bh - n-Zy-Iƒ a\- n-em°m-\p-ff \√ a\ v thWw.


June 2013


saUn-¡Â kvs]jyÂ

`

Pohn-XØ - n¬

100 \v {]m[m-\y-tasd ]fl{io tUm. Pn.-`-‡-h’ -- ew sX∂n-¥y-bnse {]i-kvX-amb tImb-º-Øq¿ sI.Pn Bip-]{Xn sNb¿am≥. a{Zmkv aUn-°¬ tImtfPn¬ \n∂v amÿ _ncp-Zw t\Sn-b-tijw bp.-F-kn¬ D]-cn-]-T\w \SØn P\-d¬ k¿P-dn-bn¬ {]mhnWyw t\Sn. Btcm-Ky-kw-c-£-W-Ønse tÉv Hm^v B¿Sv sSIvt\m-fPn hgn tcmK-߃ Xncn-®dn-bp-∂-Xnepw sNdp-°p-∂-Xnepw _Z¬ ka-hn-[m\w Is≠-Øn. P∏m≥ kµ¿in®v \ho\ kmt¶XnI hnZy-Iƒ Xncn-®-dn™v Xs‚ Bip-]-{Xn-bn¬ {]mh¿Øn-I-am-°n. Btcm-Ky-cw-KØv tUm.-`-‡-h’ew sNbvXn-´p-ff tkh-\ß - f - pw kw`m-h\ - I - f - pw IW-°n-se-SpØv C¥y Kh¨sa‚ v ]fl{io _lpaXn \¬In BZ-cn-®p. tUmIvS¿ F∂ \ne-bn-epw kmaq-lnI{]h¿Ø-I≥ F∂ \ne-bnepw \nc-h[n _lp-a-Xn-Iƒ t\Sn-bn-´p-≠v. kmº-ØnI em`w {]Xo-£n-°msX s]m-Xp-P-\-B-tcm-Ky-kw-c-£-WØn-\mbn lrZbw Hcp t£{Xw F∂ saUn-°¬ {KŸw cNn®v Xan-gnepw ae-bm-f-Øn-ep-ambn e£I-W-°n\p tIm∏nIƒ A®-Sn®v hnX-cWw sNbvXp-h-cp-∂p. Xan-gv-\m-´nse AÆq¿{Km-a-Ønse ]cpØn hyh-kmbnbmbn-cp∂ [¿Ω-hoc sI.-tKmhnµ-kzm-an- \mbn-Up-hmWv ]nXm-hv.

\q

dv F∂ A°sØ Pohn-Xh - p-ambn _‘s∏-SpØn H∂p ]cn-tim-[n®p t\m°p-I. At∏m-gd - nbmw Pohn-XØ - n¬ Cu kwJy°p≈ {]m-[m-\yw. Btcm-Ky-]q¿W-amb Hcp Pohn-XØn\v tcmK-an-√m-Xn-cn-°emWv Bh-iyw. AXp-sIm-≠p-Xs∂ Pohn-XØn¬ ]ment°-≠X - mb Nne Nn´-If - p-≠.v Ch-bn¬ ]eXpw \qdv F∂ A°hp-ambn _‘s∏-´p-In-S° - p-∂p.

C¥y-bn¬ {]Xn-h¿jw Ggv e£-tØmfw t]¿ lrZ-bm-Lm-XØ - n¬ acn°p∂p F∂ thZ-\m-P\ - I-amb kXyw \ne-\n¬°p-∂p.CXn-t\-°mƒ thZ\mP\-Ia - mb as‰mcp Imcyw CX-v lrZ-bmLmXw kw`-hn-°p-∂h - c- n¬ A©v iX-am\w t]¿ am{X-amWv F∂-Xm-W.v

June 2013

10

C∂p \mw G‰hpw `b- s ∏- S p∂ H∂mWv lrZ-bm-Lm-Xw. ap≥Im-eß - f - n¬ A]q¿∆ambn am{Xw tI´n-cp∂ lrZ-bmLmXw Ct∏mƒ hym]-Ia- mbn tIƒ°p∂ H∂mbn amdn-bn-cn-°p-∂p. C¥y-bn¬ {]Xn-h¿jw Ggv e£tØmfw t]¿ lrZ- b m- L m- X - Ø n¬ acn°p∂p F∂ thZ-\m-P\ - I - a- mb kXyw \ne-\n¬°p-∂p. CXn-t\-°mƒ thZ\m P\-Ia - mb as‰mcp Imcyw. CX-v lrZ-bmLmXw kw`-hn-°p-∂h - c - n¬ A©v iXam\w t]¿ am{X- a mWv F∂- X m- W v . At∏mƒ {]Xn-h¿jw lrZ-bm-Lm-XØ - n\n-cb - m-Ip-∂h - ¿ Ht∂-Im¬ tImSn-bn-tesd-bm-W.v temI P\-kw-Jy-bn¬ c≠mw ÿm\Øv \n¬°p∂ Hcp cmPyØv {]Xnh¿jw 10 iX-am-\t- Ømfw t]¿ lrZ-bkw-_‘ - amb Akp-Jß - ƒ°v hnt[-bcm-Ip∂p F∂Xv sR´n-°p∂ bmYm¿Yyw Xs∂-bm-W.v GXp {]Xn-Iqe kml-Nc - y-Ønepw {]Xo£ ssIhn-SmsX PohnXw apt∂m´p-sIm-≠p-t]m-Im-\mWv a\p-jy¿ B{K-ln-


°p-∂-Xv. ]t£, ]Xn-bn-cp∂v B{I-an°p∂ Hfn-t∏m-cm-fn-bmbn lrZ-bm-LmXw IS-∂p-h∂v Ih¿s∂-Sp-°p-∂Xv Btc-bmsW∂pw Ft∏m-gm-sW∂pw ]d-bm≥ IgnbmØ Ah-ÿs - b-°p-dn®v Nn¥n-°p-I. AsX, \sΩ-°p-dn®pw \mw sNtø-≠Xmb Nne I¿Ω-ßs - f-°p-dn®pw t_m[hm-∑m-cm-Ip-tºmƒ BZyw tcmK-cl - n-Xamb Hcp kaq-lsØ Ipdn®v Nn¥n-t°≠-Xp-≠.v

ico-c`- mcw IqSp-∂Xv ISpØ {]iv\ß - ƒ°pw lrZ-bm-Lm-XØ - n\pw hgn-sbm-cp-°pw.

Ønse c‡ [a-\n-Isf \nh¿Øn-sh®m¬ 10 e£w Intem-ao-‰¿ \ofw-hc - pw. C{Xbpw `mK-tØ°v lrZbw c‡w ]ºp sNøp-∂p. ico-c` - mcw Hcp Intem IqSn-bm¬ 30 Intemao‰¿ Zqc-tØ°v A[n- I - a mbn c‡w ]ºp sNøm≥ lrZbw \n¿_-‘n-Xa - m-Ipw. AXn-\m¬ ico-c`- mcw Hcn-°epw 100 Intem{Kman-t\mS-Sp-°m≥ A\p-hZ- n-°cpXv.

lrt{ZmK \n¿W-bhpw B[p\nI NnIn¬km coXnbpw Xncn-®d - n-bpI-bmWvtcmK {]Xn-tcm[w i‡am-°p-∂X - n-\p≈ am¿Kw.

{]talw \ni_v Z sIme- b mfn F∂mWv {]talw Adn-bs - ∏-Sp-∂X - v. c‡-Øn¬ ]©-km-cb - psS Afhv IqSp-∂X - n-\m¬ D≠m-Ip∂ {]talw icn-bmb ka-bØv NnIn¬kn-®n-s√-¶n¬ hr°-ØI - c - m-dp-Iƒ, A‘-X, ]£m-Lm-Xw, ssIIm-ep-If - n-te°p≈ c‡-{]-hmlw XS-bp-∂Xv hgn Ah apdn®p amt‰≠ Ahÿ F∂n-h°v Imc-Wa - m-Ipw. CXns\√map]cn lrZ-bmLm-XØ - n-eqsS acWØn\phsc Imc-Wam-Ip∂ H∂mWv {]ta-lw. AXn-\m¬ c‡-Øn¬ ]©-kmcbpsS Afhv 100 F∂ tXmXn¬ \nb-{¥n®v \n¿tØ-≠Xv AXym-hi - y-am-W.v

c‡-kΩ - ¿±w c‡w AXv {]h-ln-°p∂ [a-\n-Ifn¬ A[nI kΩ¿±w krjvSn-°p∂ Ahÿ-bm-Wn-Xv. A[nI c‡-k-Ω¿±hpw Ipd™ c‡- k - Ω ¿±hpw lrZ- b mLmXØnte°v \bn-°p∂ Ahÿ krjvSn-t®-°pw. AXn-\m¬ c‡-kΩ - ¿±w 100 F∂ IW-°n¬ \nb-{¥n®v \n¿tØ≠-Xm-W.v

sImgp∏v c‡-Øn¬ sImgp∏v A[n-Ia - m-bm¬ AXv c‡-Ip-g-ep-I-fn¬ ASn-™p-IqSn AØn-tdmkv ¢ntdm-knkv F∂ Ahÿ krjvSn-°pw. CXv lrZb [a-\n-If - n-te°p≈ c‡-{]-hmlw Ipd-bv°p∂Xn\m¬ sImtdm-Wdn B¿´dn Unko-knte°v \bn-°pw. lrZ-b[ - a-\n-Iƒ - ]q¿Wambpw AS- b - p tºmƒ lrZbmLm XØn\pw ac-WØ - n\pw hsc Imc-Wa - mIpw. c‡-Øn¬ sImgp-∏ns‚ Afhv 100 F∂ tXmXn¬ \nb-{¥n®v \n¿Øp-∂h¿°v CØ-cØ - n-sem-ch - ÿ - s - b-°p-dn®v `b-s∏-tS-≠X - n-√.

am\-knI kΩ¿±w am\-knI kΩ¿±w, ]ncn-ap-dp°w, tIm]w F∂n-hbpw lrZ-bm-Lm-XØ - n\v hgn-sbm-cp-°pw. AXp-sIm≠v Ch 100 iXam\w Hgnhm-°W - w. Ft∏mgpw k¥p-jvScmbncn°p-∂Xv lrZ-bm-LmX km[yX Ipd-°p-sa-∂X - n\m¬ 100 iX-am\w kt¥mjtØmsS bncn-°m-\mWv {ian-t°-≠X - v.

Ch- s b√mw km[y- a m- t °- ≠ - h ¿ F¥p sNø-Ws - a∂ tNmZyw kzm`m-hnIw. Znh-tk\ aq∂v Intem-ao-‰¿ F∂ tXmXn¬ amk-Øn¬ \qdv Intem-ao-‰¿ \S°p-I. 100 iX-am\w kkym-lmcw am{Xw `£n- ° pI. IrXy- a mbn ]cn- t im- [ \ \SØn {]talw, c‡-kΩ - ¿±w, sImfkvt{Smƒ F∂nh 100 ¬ IqSp-∂pt≠m F∂-dn™v \nb-{¥n-°p-I.

hymbmaw

100 sIm√w Pohn-°W - s - a-∂m-{K-ln-°p∂p-sh-¶n¬ ta¬∏-d™ Imcy-ßf - n- se 100 Isf {]tXyIw {i≤n-°p-IX - s∂ thWw.

ico-c`- mcw IqSp-∂Xv ISpØ {]iv\߃°pw lrZ-bm-Lm-XØ - n\pw hgn-sbmcp-°pw. lrZbw Hcp XhW ]ºv sNøptºmƒ Ac en‰¿ c‡w ico-cØ - ns‚ \m\m-`m-Kß - f - n-seØn°p-∂p-≠v. i - c - o-c-

C\n 100 sIm√w Pohn-°-W-sa∂p \n¿_-‘a - n-√m-Øh - cpw CsXms° {i≤n°Ww ImcWw Pohn-®n-cn°pw hsc Btcm-Ky-tØmsS Pohn-°W - s - a-∂m-{K-ln°m-Øh - c - m-hn√ Ah¿.

11

June 2013


saUn-¡Â kvs]jyÂ

`

lrZ-bm-LmXw: ]cn-tim-[\- I - fpw Xncn-®d- nhpw c£-bmIpw tUm.Fkv.-sI.-h¿Ω

tUm.-ssh.-ssh. dmhp

bp.sI-.bnse FUn≥_¿Kv tdmb¬ tImtfPv Hm^v k¿P≥kn¬ \n∂v FRCS (Ed.) _ncpZw t\Snbn´pff tUm.-F-kv.-sI.-h¿Ω sh√q¿ saUn-°¬ tImtf-Xn¬ \n∂mWv Fw.-_n.-_n.-Fkv _ncp-Zhpw Im¿Untbm sXdm- k nIv k¿P- d n- b n¬ MCH _ncpZhpw t\Sn-bX - .v P\-d¬ k¿P-dn-bn¬ Fw.-Fkv _ncp-Zhpw t\Sn-bn-´p-≠v. bp.sI-.bnse enh¿]qƒ Nn¬{U¨kv tlmkv]n-‰¬, kuØvBw]vS≥ P\d¬ tlmkv]n-‰¬, Hmkvt{- S-en-bb - nse Su¨kzns√ P\-d¬ tlmkv]n-‰¬, sh√q¿ saUn-°¬ tImtfPv F∂n-hn-Sß - f - n¬ tkh\w A\p-jT v n-®n-´p-≠.v Ct∏mƒ tImb-ºØ - q-cnse sI.-Pn.-Bi - p-]{- Xn-bn¬ tkh\-a\ - p-jvTn-°p-∂p.

B{‘m-bq-Wn-th-gk v n-‰n-bn¬ \n∂v Fw.-_n.-_n.Fkv _ncp-Zhpw Hmƒ C¥y C≥Ãn‰yq´v Hm^v saUn-°¬ kb≥kn¬ \n∂v Fw.Un _ncpZhpw t\Sn. Xncp-h\ - ¥ - ] - p-csØ {io.-Nn-Ønc Xncp-\mƒ C≥Ãn‰yq´v Hm^v saUn-°¬ kb≥kn¬ \n∂v Im¿Un--tbm-fP - n-bn¬ Un.Fw _ncp-Zhpw t\Sn-bn-´p-≠.v C‚≥kohv sIb¿ bqWn‰v amt\-Ps v a‚ ,v Ub-t·m-ÃnIv sIm-tdmWdn B≥Pn-tbm, ]oUn-bm-{SnIv Im¿Un-tbm-fPn, C‚¿sh≥j≥ F∂n-hb - n¬ {]tXyI ]cnio-e\w t\Sn-bn-´p-≠.v Ct∏m-ƒ tImb-ºØ - qcnse sI.-Pn.-Bi - p-]{- Xn-bn¬ Im¿Un-tbm-fPn hn`m-KØ - n¬ {]h¿Øn-°p-∂p.

lr

ZbmLm-XØ - m¬ D≠m-Ip∂ ac-Wß - fn¬ `qcn-`m-Khpw Ae£yw H∂psIm-≠pam{Xw kw`-hn-°p-∂X - m-W.v icn-bmb coXnbn¬ Imcy-߃ - a\- n-em-°p-Ibpw bYmk-abw ]cn-tim-[-\-Iƒ \S-Øp-Ibpw sNbvXm¬ lrZ-bm-LmXw aqe-ap-ff acW-߃ Hcp ]cn[n hsc Hgnhm-°mw. CXn-\p-ff ]cn-tim-[\ - I - ƒ Fs¥m-s°sb∂p t\m°mw.

B≥Pn-tbm-{Kmw/B≥Pntbm-πmkv‰n B≥Pn-tbm{Kmw sNøp-∂Xv hgn lrZ-b[-a\ - n-If - nse XS w I≠p-]n-Sn-°p-hm≥ km[n-°pw. Cu ]cn-tim-[\ - ° - mbn tcmKn Bip]-{Xn-bn¬ InS-t°-≠-Xm-bn-´p-≠v. c‡-[a - \ - n-If - nse XS w B≥Pn-tbmπmkv‰n hgn \o°w sNøm≥ km[n-°pIbpw tcmKn°v ]q¿W kpJw sImSp-°phm≥ km[n-°p-Ibpw sNøpw.

lm¿´v kvIm≥ \mev sk°‚n¬ lrZ-b[ - a - \ - n-If - n-ep≈ XS- Ø - ns‚ DdhnSw ]ng-hn-√msX sk°‚p-Iƒ°p-

June 2013

12

≈n¬ I≠p-]n-Sn-°m≥ Ign-bp-sa-∂X - mWv Cta-PnMv sSIvt\m-f-Pn-bpsS ]pXnb I≠p-]n-Sp-Øw.

{]nkn-j≥ Cta-PnMv {]nh‚ohv Im¿Un- t bm- f - P n- b n- e mWv CXns‚ D]-tbmKw. am\-knI kΩ¿±ap≈ tPmen-If - n¬ G¿s∏-´n-cn-°p-∂h - cpw lrZ-bm-LmXw £Wn-®p-hc - p-Øp∂ PohnX-ssi-en-bp≈h¿°pw {]nkn-j≥ CtaPnMv ^e-{]-Za - mbn D]-tbm-Kn-°mw. Cu B[p-\nI kvIm\nMv hgn lrZ-bm-LmXw D≠m-Iptam F∂-dn-bp-hm≥ km[n-°p-∂p. c‡-[a - \ - n-bpsS Zzmcw Ipd-bp-∂Xv a\- nem°n Blmc \nb-{¥-WØ - n-eqsS C Xn\p≈ km[yX Ipd-bv°m\mhpw. Cu kvIm\nMv a‰p-≈h - b - n¬ \n∂pw hyXykvXa - m-Wv. CXn\v ssU am{Xw Rc-ºpIƒ hgn IpØn-h® - m¬ aXn. IØo-‰¿ hgn IS-tØ-≠-Xn-√. Cu 128 …bnkv kvIm\¿ \mev sk°‚p-am-{Xta FSp-°pI-bp-≈p. am{X-a-√, tcmKn°v B≥Pntbm{Kmw sNøptºmgp≠m-Ip∂ Hm∏-tdj≥ Xntb-‰¿ C^IvSv D≠m-Ip-∂n-√. CXns‚ D]-tbmKw lrZ-bØ - n¬ am{Xw


HXp-ßp-∂n-√. Xe-t®m-dn-tebpw Igp-Øntebpw Imep-If - n-tebpw c‡-[a - \ - n-Iƒ am{X-a√, icocw apgp-h\pw kvIm≥ sNøm≥ km[n-°p-∂p. \ne-hn¬ 128 ss…kv kn.-Sn. kvIm\¿ Gjy-bn¬ sI.Pn. Bip-]{- Xn-bn¬ am{X-am-Wp-≈X - v. -

sImtdm-Wdn B≥Pn-tbm-{Km^n lrZ-b[ - a - \ - n-If - n-ep-≠m-Ip∂ XS w I≠p-]n-S-°p-∂-Xn\v Cu ]cn-tim-[\ klm-bn-°p-∂p. ImØv e - m_v F∂ D]-Ic - Ww hgn c‡-[a-\nI-fpsS Dƒhiw hy‡-ambn ImWm≥ km[n-°p-∂p. sImtdmWn B≥Pn-tbm{Kmw ˛ izmkX-S  - a- p-≈h - c - nepw s\©p-th-Z\bpw Xmfhy-Xym-kt- Øm-sS-bp≈ s\©n-Sn∏p≈hcnepw Cu ]cntim-[\ Bhiyw sNtø≠-Xm-W.v

Cu ]cn-tim-[\ - °v {i≤n-t°≠ Imcy-߃ Hcp Znhkw Bip-]-{Xn-bn¬ InSt°≠n hcpw. {Zh-cq-]Ø - n-ep≈ Blmcw am{Xta ]cn-tim-[\ - °v apºv Ign-°m≥ ]mSp-≈p. IØo-‰¿ Ib-‰p∂ `mK-Øp≈ tcmaw \o°w sNtø-≠X - m-Wv. kΩ-X] - {Xw H∏n´v \¬tI-≠X - m-Wv. thZ\cln-X-am-bXpw Hm¿Ω sISpØmsX sNtø-≠-Xpamb ]cn-tim-[\bm-Wv. c‡-[a - \ - n-bn¬ ssU IpØn-sh-°ptºmƒ sNdnb NqSv A\p-`h - s - ∏-Sp-∂X - m-W.v Cu ]cn-tim-[\ 30 an\n-t´mfw \o≠p t]mIpw. A©v an\n-t´mfw c‡-[a - \ - nbn¬ Aa¿Øn ]nSn-t°-≠X - m-bp-≠.v c≠v aWn-°q¿ Ign-™m¬ tcmKnsb dqan¬ sIm≠p hcm-hp-∂Xm-Wv. AXv Ign™v Bdv a-Wn-°q-tdmfw InS∂v hn{iaw FSpt°-≠X - m-Wv. Cu ka-bØv km[m-cW Blmcw Ign-°mw. ASpØ 48 aWn-°q¿ hsc imcocnIm[zm\w Hgn-hm-°W - w. Cu ]cn- t im- [ \ Ign- ™ m- e p- S ≥ tUmIvS¿ hnh-cß - ƒ tcmKnsb [cn-∏n-°pIbpw dnt∏m¿´v ASpØ Znhkw \¬Ip- ∂ - X p- a m- W v . c‡- [ - a - \ nbpsS XS w hni-Za- mbn Adn-bp-hm≥ km[n-°p∂-Xm-Wv. Cu ]cn-tim-[-\°v tijw GXp-Xcw NnIn¬km-coXn (a-cp-∂p-Iƒ, kvs‰‚ ,v ss_]mkv k¿P-dn) kzoI-cn-° W-sa∂v Xocp-am-\n-°pw. Cu ]cn-tim-[\ K¿`n-Wn-If - n¬ sNøp∂-X√ - . Ip´n-If - nepw Cu ]cn-tim-[\ sNømhp-∂X - mWv.

c‡-[a- \ - n-If - n-ep-≠m-Ip∂ XS w \o°w sNbvXn-s√¶n¬ lrZ-bm-LmXw D≠m-Ipw. _eq¨ B≥Pnsbm πmkv‰n sNøp-∂X - n-\mbn IØo-‰¿ (\o≠ L\w Ipd™ Syq_v) c‡-[a- \n hgn ISØn-hn´v ]cn-tim-[n-°p-∂p

_eq¨ B≥Pntbm πmkv‰n CXv Xmc- X - t ay\ Ffp- ∏ - Ø n- e p- f f C≥th-kohv ]cn-tim-[-\m-Wv. lrZb [a-\n-I-fn-ep-≠m-Ip∂ XS w am‰p-∂Xn\v ^nkn-jy≥ Cu coXn-bp-]-tbmKn®v hcp-∂p. c‡-[-a-\n-I-fn-ep-≠mIp∂ XS w \o°w sNbvXn-s√-¶n¬ lrZ- b m- L mXw D≠m- I pw. _eq¨ B≥Pnsbm πmkv‰n sNøp-∂-Xn-\mbn IØo-‰¿ (\o≠ L\w Ipd™ Syq_v) c‡-[-a\n hgn IS-Øn-hn´v ]cn-tim-[n°p-∂p. IØo-‰-dns‚ A‰Øv LSn-∏n®n-cn-°p∂ _eq¨ c‡-[-a-\n-bn¬ XS-   - a p≈ `mKØv FØp- t ºmƒ DSs\ ho¿∏n®v XS-   - a p- ≠ m- ° p∂ tªm°v \o°w sNbvXv c‡-tbm´w ]p\x-ÿm-]n-°p-∂p. Nne Ah-k-c-ßfn¬ kvs‰‚ v XS- -ap≈ [a-\n-I-fn¬ ÿnc-ambn h®v c‡-tbm´w ]q¿h-ÿnXn-em-°p-∂p. Pohn-X-Øn¬ F√mw \qdn¬ \nb{¥n®v \n¿ØpI. lrZ-bm-Lm-XsØ `b-s∏-SmsX \qdphb-kp-hsc BtcmKy-tØmsS Pohn-°m≥ CXv A\n-hmcy-am-Wv.

13

June 2013


saUn-¡Â kvs]jyÂ

`

AXn-\q-X\ NnIn-’m-co-Xn-If- p-ambn

C F≥ Sn hn`mKw tUm.-]n.-sI.-j-d-^p-±o≥ Hmkvt{S-en-b≥ tImtfPv Hm^v k¿P≥knse _tbm-WnIv C≥Ãn-‰yq-´n¬ \n∂v tIm¢n-b¿ Cwπm-t‚-j≥ k¿P-dnbn¬ {]-tXyI ]cn-io-e\w t\Snb C¥y-bnse Npcp°w tUmIvS¿am-cn¬ Hcmƒ. tIm´bw saUn-°¬ tImtf-Pn¬ \n∂v C F≥ Sn hn`m-KØ - n¬ Un.H.B¿.-F¬, Fw.-Fkv F∂nh ]q¿Øn-bm-°n. ChnsS \n∂pw s_Ãv Hu´vtKmbnMv t]mÃv {KmPp-th‰v ÃpU‚ v Bbn-´mWv At±lw ]pd-Øn-ßn-bX - v. sIm-®n-bnse AarXm C≥Ãn‰yq´v Hm^v saUn-°¬ kb≥kn¬ Akn-kv‰‚ v s{]m^-kd - mbn tkh-\a - \ - p-jvTn-®n-´p-≠v. t{Kkv bqWn-thgvkn‰n ¢n\n-°nse temI-{]-ivkX-\mb F≥tUm-kvtIm-]nIv ssk\kv k¿P≥ s{]m-^. Ãmw sh¿K-dns‚ Iogn¬ ]cn-io-e\w t\Snbn-´p-≠v. tIcf kma-qly-t£a hIp-∏ns‚ Coclear Implant ]≤-Xn--bpsS Fw]-th¿Uv IΩn‰n saº-dm-Wv. IqSmsX tIc-f-Ønse G‰hpw {]ivk-X-amb Coclear Centre s‚ ta[m-hn-bm-Wv. ssk\-ssk‰nkn-\p-ff AXym[p\nI NnIn-’b - mb _eq¨ ssk\pπm-Ãn tIc-fØ - n¬ BZy-ambn \S-∏n-em-°nb tUm. j - d - ^ - p-±o≥, bqk^v˛ ^m-Øna Zº-Xn-If - psS aI-\m-Wv. `mcy cPne. a°-fmb \mkv\n 10 epw emanb 6 epw Ban¿ 5 epw ]Tn-°p-∂p.

sN

hn, sXm≠, aq°v F∂n-hbpsS NnIn-’b - n¬ am{Xw HXpßn-bn-cp-∂ C F≥ Sn hn`m- K - Ø ns‚ tkh- \ Øn¬ henb am‰-ßf - mWv kw`-hn-®n-cn°p-∂X - .v _[n-cX , sXm-≠t- cm-Kß - ƒ, ssk\kv tcmK-߃ F∂n-hbv°p ]pdsa Igp-Øp apX¬ inc- p-hs - c-sbØp∂ NnIn-’I - fpw ikv{X-{In-bI - fpw Cu hn`mKw ssIImcyw sNøp-∂p-≠.v

c-X, \mUn-hyql _[n-cX - , tI{µ-{i-hW - hy-hÿ - bnse XI-cm-dp-Iƒ F∂n-ßs\ _[n-cX - sb th¿Xn-cn-®n-´p-≠.v

eqsSbpw BwKy-ßf - n-eq-sSbpw `mj Xncn®-dn™v {ItaW kwkm-c-tijnbpw t\Snsb-Sp-°m-\m-hpw.

F√m-X-c-Øn-ep-ff _[n-c-Xbpw C∂v NnIn-’b - n-eqsS am‰m≥ Ign-bpw. acp∂p-Iƒ, {ihW klm-bn-Iƒ, hnhn-[Xcw ikv{X-{In-b-Iƒ F∂n-h-bmWv _[n-cX - am‰p-∂X - n-\p-ff {][m-\ NnIn’m-co-Xn-Iƒ.

sNhn tIƒ°m≥th≠n am{X-ap-ff Ah-bhw F∂ [mcW amdn ico-cØns‚ k¥p- e n- X m- h ÿ \ne\n¿Øp∂ {][m\ Ah-bh - a - msW∂pw _[n-cX NnIn’ sIt≠m ikv{X-{Inb sImt≠m am‰m≥ Ign-bp∂ tcmK-amsW∂papff Xncn-®d - nhv Cu cwKsØ NnIn- ’ m- c o- X n- I - f n¬ henb am‰w krjvSn-®n-´p-≠.v

Snºm-t\m-πm-Ãn, amtÃm-bs v U-ISv a - n, sÃ]n-sUt-IvSm-an, acnw-tKm-´an F∂o ikv{X-{In-bI - f - mWv _[n-cX - bI-‰m- ≥ C F≥ Sn hn`m-KØ - nse k¿P≥am¿ Ahew-_n-°p-∂Xv. tIm¢n-b¿ Cwπm‚ v F∂ AXn-\q-X\ ikv{X-{In-bm-co-Xnbpw C∂p≠v. tIm¢n-bb - nse tImi-߃ Xf-cp-∂Xn-\m¬ i‡n-tb-dnb {ih-Wk - l - mbn sIm≠pt]mepw KpWw e`n-°m-Øh¿°p-f-f-XmWv tIm¢n-b¿ Cwπm‚ v. P∑\m _[n-cX - bpff Ip´n-Iƒ°pw ISpØ-tIƒhn-°p-dh - p-\p-`h - s - ∏-Sp-∂h - ¿°pw Cu NnIn’ ^e-{]-Za - m-W.v i_vZß - f - n-

Xe-t®m-dn-te-°p-ff hgn-bmWv \mkmZzm-cß - ƒ. Xe-t®m-dns‚ ASn-`m-KØ - p-≠mhp∂ Syqa-dp-Ifpw k¶o¿Æ-amb a‰p Akp- J - ß - f pw F≥tUm- k v t Im- ] n ikv{X-{Inb hgn aq°n-eqsS Xs∂ k¿Pdn sNbvXv kpJ-s∏-Sp-Øm-hp-∂X - mWv. Iºyq-´-¿h¬IrX \mhn-tK-j≥ knÃ-Øns‚ D]-tbmKw Cu cwKØv hnπ-hI - c - a - mb am‰-߃ krjvSn-®n-´p-≠.v

P∑-\m-ep-ff XI-cm-dp-Iƒ sIm≠pw hnhn-[-Xcw tcmK-߃ sIm-≠p-amWv _[n-cX kw`-hn-°p-∂X - .v t{]jW _[n-

i_vZh - y-Xn-bm\ {]iv\ß - ƒ ]cn-lcn-°p-∂X - nepw henb ]ptcm-KX - n-bm-Wp≠m-bn-´p-ff - X - .v apºv Iodn ikv{X-{In-b \SØn- b n- c p∂ ÿm\Øv C∂v ssXtdmπmÃn, emcn≥Py¬ t{^wh¿°v k¿Pdn F∂nh hgn icn-bm-°mw. Iq¿°w-hen {]iv\hpw C∂v Hm∏-td-j\n-eqsS ]cn-lc - n-°mw. _eq¨ ssk\pπm-Ãn hgn ssk\ssk‰nkn\v C∂p ^e-{]-Za- mb NnIn-’bp-≠.v ssk\-kns‚ Zzmcw hep-Xm-°p∂-Xn-\v ikv{X{Inb IqSmsX-bp-ff Hcp AXn-\q-X\ am¿§-amWv ssk\pπm-Ãn. tIc-fØ - n¬ BZy-ambn ssk\pπm-Ãn \S-∏n-em-°n-bXv Chn-sS-bmWv. Npcp°n∏d-™m¬ aq°v, sNhn, sXm≠ F∂n-h-bn-eq-≠m-Ip∂ tcmK߃°v Xm¬°m- e nI ]cn- l mcw \n¿t±-in-°p∂ hn`mKw F∂ \ne-bn¬ \n∂v Igp-Øn\p apI-fn-ep-ff GXp tcmK- Ø n\pw imiz- X - ] - c n- l mcw ImWm≥ Ign-bp∂ hn`m-K-ambn C F≥ Sn amdn-bn-´p-≠v.

June 2013

14


` saUn-¡Â kvs]jyÂ

apJ-ssh-Ir-Xß - ƒ Hgnhm°m≥

Z¥-apJ kuµcy ikv{X-{Inb tUm.-ap-l-ΩZv blnb Z¥-˛a - pJ kuµcy ikv{X-{Inbbn¬ sshZKv[yw t\Sn-bn-´p-ff tUm.-ap-lΩ - Zv blnb 20 h¿j-ßt- fm-fambn A¬ in^ Bip-]{- Xn-bnse Cu hn`m-KØ - ns‚ Xe-h\ - m-Wv. ae-∏pdw Pn√-bnse Xncq¿ F∂ ÿesØ Xøn¬ Ing-t°-Xn¬ Ip™p-sam-bvXphns‚bpw ]f-fn-]d - º - n¬ ^m-ØnabpsSbpw aI-\m-Wv. ssakq¿ bqWn-th-gvkn-‰n-bn¬ \n∂v _nUn-Fkv _n-cp-Zhpw sNss∂-bnse FwPn-B¿ bqWn-th-gvkn-‰nbn¬ \n∂v amIvknt√m t^jy¬ k¿P-dn-bn¬ Fw-Un-Fkv _n-cp-Zhpw t\Sn. `mcy tUm.^uknb CtX hn`m-KØ - n¬ Z-¥{- I-ao-Ic - W hnZKv[ (Hm¿tØmtUm‚nÃv) bmbn tkh\w \S-Øp-∂p. a°ƒ apl-ΩZv APvem≥ 9 epw emanb 5 epw ]Tn-°p-∂p.

{]

[m-\-ambpw Hmtcm hy‡nbp- s Sbpw apJ- Ø ns‚ BIrXn \n¿Æ-bn-°p-∂Xv B hy‡n-bpsS apJsØ Aÿn-I-fpsS {Iao-I-c-W-a-\p-k-cn-®mWv. ]√nepw apJsØ Aÿn-I-fn-epap-ff sshcq-]y-ßsf Is≠-Øp-Ibpw XS- b p- I bpw sNøp∂ hn`m- K - a mWv Hm¿tØmtUm≠nIvkv. s]m-ßn-bXpw \nc sX‰n-bXpw hnS-hp-f-f-Xp-amb ]√pIƒ icn-bmb \nc-bn-te°v sIm-≠p-hcp∂ Z¥-{I-ao-Ic - W - s - Ø-bmWv km[mc-W-bmbn ]√vsI-´¬ F∂p ]d-bp-I. Cu Ah-ÿbv°p ]pdsa Z¥-ssh-cq]y- t ØmSp IqSn apJ- ÿ n- I - f psS hf¿®-bn¬ G‰-°p-d®n-ep-≠m-Imw, AXm-bXv XmSn-sb-√p-Iƒ°v \ofw IqSp-I-tbm Ipd-bp-I-tbm sNøpI, tamW ImWn-®p-ff Nncn apJ-ÿn-IfpsS Ak-¥p-en-Xm-hÿ apX-embh CXns‚ DZm- l - c - W - ß - f m- W v. Cßs\bpff kµ¿`- Ø n- e mWv Hm¿tØm- · m- Ø nIv k¿Pdn (apJ kuµcy ikv{X-{Inb) bpsS {]m[m\yw. Cu ikv{X-{Inb hgn apJ-mÿnIfpsS cq]w tamSn ]nSn-∏n-°p-hm\pw XZzmc apJ- k u- µ cyw h¿≤n- ∏ n- ° phm\pw ss\k¿KnI {]h¿Ø-\-ßsf Du¿÷n-X-s∏-Sp-Øm\pw km[n-°pw. anI® A\-kvtXt-jy-mfPnÃ,v Z¥{I- a o- I - c W hnZ- K v [ - ≥ (Hm¿tØm tUm≠nÃv), apJ-ku-µcy ikv{X{InbmhnZ-Kv[≥ F∂n-h-cpsS ]q¿Æ-

amb Iq´m-bvab - mWv Cu ikv{X-{In-bbpsS hnP-bw. apJ-Øns‚ hnhn[ t^mt´m-Ifpw FIvk-tdbpw FSpØv Iºyq-´d - ns‚ klm-bt- ØmsS ikv{X{In-b-bpsS cq]w D≠m-°p-∂p-. aq∂p aWn-°q¿ apX¬ A©v aWn-°q¿ hsc \o≠p-\n¬°pw Cu ikv{X-{Inb. GItZiw A©v Znh-kt- Ømfw Bip-]{- Xnhmkw Bh-iy-am-Wv. Bdm-gvNI - t- fmfw {Zh-cq-]Ø - n-ep-ff `£-Wa - mWv tcmKn Ign-t°-≠X - v. ]d-bØ - ° ]m¿iz-^e߃ C√mØXmWv Cu ikvX{- Inb. hmbv ° p- f fn- e q- s S- b m- b Xv sIm≠v apJØv Ietbm ]mtSm D≠m-hp-∂n-√. 3 amk-tØmsS tcmKn°p ] - q¿Æambpw km[m-cW PohnX coXn XpSm-cm-hp-∂Xm-W.v 15 hb-kn\p tij-amWv Cu coXnbn- e p- f f ikv { X- { Inb sNøp- ∂ - X v . ]q¿Æambpw ab°w sImSpØp sIm≠mWv CXp sNøp-I.

]d-bØ - ° ]m¿iz-^e߃ C√mØXmWv Cu ikvX{- Inb. hmbv°p-ffneq-sS-bm-bXv sIm≠v apJØv Ietbm ]mtSm D≠m-hp-∂n-√.

Z¥-tcmK-Nn-In’m cwKØpw apJku-µcy NnIn’m cwKØpw temtImØc \ne-hm-c-ap-ff NnIn’m kuIcy-߃ Ipd™ \nc-°n¬ e`y-am°n A¬ in^ tlmkv]n-‰ense sU‚¬ B‚ v amIvkntem t^jy¬ hn`m-Kw CXn-\Iw P\-{i≤ ]nSn®p ]‰n-bn-´p-≠v. tIc-f-Ønepw Ab¬ kwÿm-\-߃°p ]pdsa Atd-_y≥ \mSp-I-fn¬ \n∂pw a‰p hntZi cmPy-ßf - n¬ \n∂pap-ff tcmKn-Is - f-Øn ]q¿Æ-kw-Xr]vXn t\Sn-bn-´p-≠v.

15

June 2013


saUn-¡Â kvs]jyÂ

`

Aÿn-tcm-KN - n-In-’b - n¬

\mhnt- K-j≥ k¿P-dnb - psS {]m[m\yw tUm.-C.-Pn.-taml≥ Ipam¿ ]oUn-bm--{S-nI - v, Hm¿tØm-]o-Un-Ivkv, kvss]\¬ k¿Pdn, B¿t{Xm-πm-Ãn, t{Sma, B¿t{Xm-kvtIm]n XpSßn 30000 ¬ Gsd ikv{X-{In-b-Iƒ \S-Øn-bn-´p-ff tUm.-C.-Pn.-taml≥ Ipam¿ P¿Ω-\n-bnse ôvK¿´v (STUTTGART )¬ \n∂v Iºyq-´¿ Akn-ÃUv Knee Arthroplasty bnepw TUTTLINGAN ¬ \n∂v B¿t{Xm-kvtIm-∏n-bnepw Hmkvt{S-en-b-bnse hnb-∂-bn¬ \n∂v B¿t{Xm-πm-Ã-n-bnepw {]tXyI ]cn-ioe\w t\Sn-bn-´p-≠v. tPmbn‚ v dotπ-kvsa‚ v k¿P-dn-bnepw \s´√v ikv{X-{In-b-bnepw {]tXyIw Xm¬∏cysa-Sp-°p-∂p. \ypU¬ln-bnse \mj-\¬ t_m¿Uv Hm^v FIvkm-an-t\-js‚ So®-dpw ssKUp-am-Wv. Fw._n.-_n.-F-kn\p ]pdsa D'Ortho, MS(Ortho), M.Ch(Ortho) _ncp-Z-ß-fpw t\Sn-bn-´p-≠v. \nc-h[n XhW kz¿Æ-sa-Uep-I-fpw ]pc-kvIm-c-ß-fpw t\Sn-bn-´p-≠v. tIcfmHm¿tØm-]o-UnIv Atkm-kn-tb-js‚ (KOA) Xnc-s™-Sp-°-s∏´ {]kn-U‚m-bn-cp-∂n-´p-ff tUm.-taml≥ Ipam¿, IMA, IOA, IGOF, C¥y≥ B¿t{XmkvtIm-]nIv Atkm-kn-tb-j≥ XpSßn \nc-h[n kwL-S-\-I-fn¬ AwK-am-Wv. A¬ in^ Bkv]-{Xnbnse Hm¿tØm-hn-`mKw ta[m-hn-bmWv. `mcy tUm.kpPmX ChnsS Xs∂ ªUv _m¶n-s‚- ta-[m-hn-bm-Wv.

B

Xpc-Nn-In-’m-cw-KØv Iºyq´¿tkh\w hym]-Ia - mbn D]tbm-K-s∏-Sp-Øp-∂Xv B[p\nI ImeØv Hcp ]pXnb hm¿Ø-b√ - . a\p-jy-kl - P - a- mb ]ng-hp-Iƒ Hgnhm°n AXn-kq-£vahpw IrXy-Xb - papff ^e-{]m-]X v n°v CXv klm-bn-°p-∂p.

‰vamsc klm-bn-°p∂ hnZy-bm-Wn-X.v Cu kmt¶- X n- I - h nZy Aÿn- t cm- K - NnIn’bv ° v D]- t bm- K - s ∏- S p- Ø p- º mƒ ikv{X-{In-bm-th-fb - n¬ D≠m-hm-\n-Sb - p-ff k¶o¿Æ-XI - fpw ]ng-hp-Ifpw a\- n-em°n Ah Hgnhm°n ikv{X-{Inb kpK-a-am°m≥ tUmIvS¿ am¿°p Ign-bp-∂p.

Aÿn-tcm-K- Nn-In’mcwKØv Iºyq´dns‚ D]-tbmKw henb am‰-ßf - m-Wp-≠m°n-bn-´p-ff - X - v. ]ng-hp-Iƒ ]q¿Æ-ambpw Hgnhm°p∂ Iºyq- ´ ¿ Aknkv - ‰ Uv Hm¿tØm-]o-Un-bmIv k¿Pdn (CAOS) bv°v Aÿn-tcm-K- Nn-In’mcwKØv hym]I-amb {]Nmcw kn≤n-®p-hc - n-Ib - m-W.v

\s´-√n¬ th≠n-hc - p∂ ikv{X-{In-bbnepw ap´p-am-‰n-hb - ° v ¬ ikv{X{In-bb - nepw Cu kmt¶-Xn-Ih - nZy hym]-Ia- mbn D]-tbmK-s∏-Sp-Øp-∂p-≠.v Aÿn HSnhv icn-bm-°p∂Xn-\p-ff (Trauma Surgery) ikv{X-{Inbbnepw Cu hnZy ]cn-an-Xa- m-sb-¶nepw D]tbm-Ks - ∏-Sp-∂p-≠.v

Fb-tdm-kvt]kv sSIvt\m-fPnbn¬ \mhn-tK-j≥ hnZy-sb∂v s]m-Xpth Adnb-s∏-Sp∂ t•m_¬ s]m-kn-j-\nwKv knÃw (GPS) X - s - ∂bmWv CXn-epw D]tbm-Ks - ∏-Sp-Øp-∂X - .v {]Xn-Iqe Imem-hÿ-bnepw d¨th IrXy-ambn ImWm≥ Ign-bmØ Ah-ÿb - nepw kpK-aa - mbn hnam\w em‚ v sNøn-°p-∂X - n\v ss]e-

a - m-‰n-h® ap´v km[m-cW \ne°v 10-˛15 h¿j-ßf-m-Wv \ne-\n-ev°pI. CXns‚ ]q¿Æ-amb KpWw e`n-°p-∂Xv ap´ns‚ ]q¿∆m-hÿ ]p\-ÿm-]n-°p∂Xnse IrXyXsb B{i-bn-®n-cn-°pw. ikv{X-{Inb thf-bn¬ A]q¿∆-am-sb-¶nepw D≠m-hm-dpff t\cnb ]ng-hp-Iƒ k‘n-If - n¬ DS≥ tZmj-^-e-ß-sfm∂pw ImWn-°m-dn-√.

June 2013

16

F∂m¬ \n¿±n-jSv I - m-eØ - n\p apºp-Xs∂ k‘n CfIn amdmw. CØcw {]iv\ß - ƒ hfsc Nne-th-dnb Hcp ]p\¿i-k{v X-{Inb-bn-te°p \bn-°m-\n-Sb - p-≠.v CXv Hcp ]cn[n hsc H-gn-hm-°m≥ \mhn-tK-j≥ k¿Pdn klm-b-I-am-Wv. ikv{X-{In-b-bpsS Hmtcm L´-Ønepw D≠m-hm-\n-S-bp-ff t\cn-b- ]n-g-hp-Iƒ t]mepw CXn-eqsS Is≠Øn Hgnhm-°m\m-hpw. CXv NnIn-’b - psS Ah-km\w KpW-\n-e-hmcw Iq´p∂p. km[m-cW k¿P-dn-bn¬ \n∂pw e`n°p-∂-Xn-t\°mƒ Db¿∂ ^ew kn≤n-°psa∂-Xn\m¬, H∂pw \jvSs - ∏-Sm-\n√ F∂m¬ IrXyX Dd-∏m-°p-∂-Xn-\m¬ t\Sm≥ Gsd- b p≠v F∂ Bizm- k - a mWp tcmKn°p \¬Ip-∂Xv. \s´-√n¬ D≠m-hp∂ £X-߃, \s´√ns‚ hfhv \nh¿Ø¬ ikv{X-{In-bbnepw \mhn-tK-j≥ sSIvt\m-fP - n Db¿∂ ^e-kn≤n Dd-∏m-°p-∂p. kvss]\¬ tImUn\v ÿm-\N - e - \w kw`-hn® tIkpI-fn¬ \S-Øp-∂ ikv{X-{In-b-I-fn¬ {]tXy-In®pw CXns‚ {]tbm-P\w hfsc hep-Xm-W.v kv{Iq D]-tbm-Kn®v \s´√v bYmÿm-\Øv Dd-∏n®p \n¿Øptºmƒ D≠mIp∂ G‰hpw sNdnb ]ng t]mepw - tcmKnbpsS ssIIm-ep-If - psS Ne-\t- ijn \jvSs∏-Sp-Øn-tb-°mw. C-Arm Imaging t]mepw Nne tIkp-If - n¬ D]-Ic - n-°msX t]mIpw. CØcw tIkp- I - f n¬ k¶o¿ÆX Hgnhm°n _p≤n-ap-´p-Iƒ XcWw sNbvXv Akm-≤y-sa∂p Icp-Xp∂-hsb hsc km[y-am-°m≥ \mhn-tK-j≥ sSIvt\m-fP - n°p Ign-bp-sa-∂Xv henb t\´w Xs∂-bm-W.v


` saUn-¡Â kvs]jyÂ

K¿`-Im-e ] - c- n-c£ - I - f- pw \yqtdm-fP - n-bpw tUm.-Fw.-{]-Zo]v Ata-cn-°b - nse sSIvkmkv bqWn-th-gvkn-‰n-bn¬ \n∂v \yqtdmtkmtWm-fP - n-bn¬ _ncpZw t\Snb tIcf-Ønse {]Ya tUmIvS¿. kzn‰vk¿em‚n¬ \n∂v FINR INTERVENTIONAL NEUROLOGY _ncpZhpw sNss∂ Iogv]m-°n¬ \n∂v Fw.-Un. _ncp-Zhpw t\Sn. a{Zmkv saUn-°¬ tImsf-Pnse C≥Ãn‰yq´v Hm^v \yqtdm-fP - n-bn¬ \n∂v UnFw _n-cp-Zhpw t\Sn-bn-´p-≠.v GIANTS INTERNATIONAL Ahm¿UpI-ƒ Dƒs∏sS \nc-h[n ]pc-kvIm-cß - ƒ e`n-®p. taXn¬ Kuco tam\m≥ tate-ho-´n¬ IrjvW≥Ip´n tamt\m≥ Zº-Xn-If - psS aI-\m-Wv. `mcy ]pjv]e - X - . aIƒ {ioe£van saUn-kn≥ hnZym¿∞n\n-bmWv. aI≥ Zo]Iv 9 ¬ ]Tn-°p-∂p.

kv

{XoIƒ°v ku`m- K yhpw kt¥m-jhpw {]Zm\w sNøp-∂Xm-Wv K¿`-Im-ew. Cu kt¥mjhpw ku`mKyhpw \ne\n¬°p∂-Xn\v icn-bmb BtcmKy ]cnc£ Bh-iy-am-W.v AΩbv°pw Ip´n°pw hnhn-[-Xcw Akp-Jß - ƒ - D≠m-Im-≥ km[y-XI - ƒ Gsdbp-ff - K¿`ImeØv icn-bmb sshZy-]c - ntim-[\ - b - n-eqsS A]-IS km[y-XI - ƒ Xncn®-dn-bm\pw Ah Hgnhm°m\pw Ign-bp-w. Db¿∂ c‡-kΩ - ¿±w K¿`n-Wn-If - n¬ henb A]-IS- Ø - n\p Imc-Wa- m-Ip-∂p. bYmk-ab - ß - f - n¬ _n.]n ]cn-tim-[n-®ncn-°W - w. Db¿∂ c‡- k - Ω ¿±w Xe- t ®m- d ns\ _m[n®v At_m-[m-hÿ - b - n-te-°v hsc K¿`n-Wnsb \bn-°m-hp∂ PreEclampsia, Eclampsia F∂o tcmK-߃°p Imc-Wam-Imw.

{]k-ht- ijw AΩ-bpsS ico-cØ - n¬ Pemwiw Ipd-bp∂ Ahÿ (Dehydration) hcmsX {i≤n-°W - w. \ΩpsS \m´n¬ ]£m-LmXw D≠m-Ip-∂X - n-\p-ff ImcW-ßf - n¬ {][m-\s- ∏´ H∂v Dehydration BWv

K¿`w [cn-°m-\p-ff Db¿∂ {]mb-]cn[n ( 35 hb- )v °pta-ep-ff K¿`-[m-cW - w, Aan- X - h Æw, Hm∏- t dj≥ hgnbpw k¶o¿Æ-am-bXpw D]-Ic- W - k - l - m-ba- p-t]mtbmKn-®p-apffXpamb {]khw F∂n-hsb√mw ]£m-Lm-XØ - n\p Imc-Wa- m-Im-dp≠v. Ch-s°√mw ]pdsa K¿`n-Wn°v t\csØ c‡w I´-]n-Sn® (Clot) A\p-`h - ap-s≠-¶nepw P∑-\m¬ t¢m´nwKv D≠m-Im\p-ff km[yX (Thrombophilia)bps≠¶nepw CXp kw`-hn-°mw. c‡w I´ ]nSn-°m-\p-ff km[y-X- ]cntim-[\ - b - n-eqsS Adn-bm-hp-∂X - m-W.v Factor v Leiden, Protein C, Protein S , Antithrombin III , Serum Homocysteine, APL Antibody XpS-ßnb ]cn-tim-[\ - I - ƒ CXv Xncn®-dn-bm≥ klm-bn-°p-∂p.

Xe-th-Z\ - , A]-ka v mcw (Convulsion), Aan-Xa- mb Dd°w, ImgvN° - p-dh - ,v Xe-Np-‰¬, At_m-[m-hÿ F∂n-h-sbms° Cu tcmK-ßf - psS e£-Wßfm-W.v A]-IS- I - c-amb Hcp Akp-Ja- m-Wn-X.v hfsc t\csØ Is≠Øn NnIn-’n-®m¬ ]q¿Æ-ambpw tcmK-hn-ap‡n t\Sm-\m-hpw. ªUv {]j¿ IyXy-ambn \nb-{¥n®p \n¿Øp-I, tcmK-e£-Wß - ƒ I≠ DS≥ sshZy-]c - n-tim-[\ e`y-am-°pI F∂n-hb - mWv ]cn-lm-ca- m¿§ßƒ. Eclampsia °p ]pdsa Stroke AYhm ]£m-LmXw D≠m-Im-\p-ff km[y-Xbpw K¿`-Im-eØv IqSp-Xe - mWv. c‡w I´ ]nSn°m-\p-ff A[n-Ik - m-[y-Xb - m-Wn-Xn\p ImcWw. K¿`-Im-etØm {]khw Ign™ DSs\tbm ]£m-LmXw D≠m-Imw.

17

June 2013


{]k-h-tijw AΩ-bpsS ico-cØn¬ Pemwiw Ipd-bp∂ Ahÿ (Dehydration) hcmsX {i≤n-°W - w. \ΩpsS \m´n¬ ]£m-LmXw D≠mIp-∂X - n-\p-ff Imc-Wß - f - n¬ {][m-\s∏´ H∂v Dehydration BWv. CXv kw`-hn-®m¬ Cerebral venous thrombosis (CVT) D≠m- I p- ∂ - X n- \ m¬ AΩbv°v kwkm-ct- i-jn \jvSs - ∏-t´°pw. ico-cØ - ns‚ Hcp `mKw Xf-cp-I, At_m-[m-hÿbn-em-hpI XpS-ßn-bh CXp aqew kw`-hn-°mw. icn-bmb ka-bØp Xncn-®d- n-bm-\mbm¬ ]q¿Æ-ambpw NnIn-’n®p am‰mhp∂ tcmK-am-Wn-Xv. {]km-hm-\¥ - cw AΩ Bh-iy-am-b{X {Zhm-lm-cß - ƒ Ign-°p-∂p-s≠∂v Dd-∏m-°W - w. Db¿∂ c‡-kΩ - ¿±w aqew Xet®m-dn¬ Hemorrhage D≠m-Imw. Xeth-Z\ - , A]-ka v m-cw, ssIIm-ep-Iƒ°v _e-°p-dh - \ - p-`h - s - ∏-Sp-I, Xe-Np-‰¬, ImgvNa - ß - ¬, c≠m-bn-Im-Wp-I, ab-

°w, kwkm-cn-°m≥ _p≤n-ap-´-\p-`-hn°pI XpS-ßn-bh Xs∂-bmWv CXns‚bpw e£-Ww. IrXr-amb t_m[-h¬°-cW - w, tcmKe-£W - ß - s-f° -- p-dn-®p-ff Adnhp \¬I¬, K¿`-Im-e ]cn-tim-[\ - I - ƒ F∂nh Cu tcmKsØ {]Xn-tcm-[n-°m≥ klm-bn-°p∂p. GsX-¶nepw Xc-Øn-ep-ff e£-W߃ I≠m¬ DS≥ \yqtdm-fn-Pn-Ãns‚ D]tZiw tXS-t≠-Xm-W.v XSnIpd-b° v p-I, c‡-kΩ - ¿±w, {]talw F∂nh \nb-{¥n-°p-I, \SØw ÿnc-am-°pI, sNdp-tcm-Kß - ƒ - °pw IrXy-amb NnIn’ tXSpI F∂n-hs- b-√mw tcmKw hcmsX kwc£n-°m-\p-ff am¿§-ßfmWv. Rc-ºp-tcmK kw_-‘a- mb k¶o¿ÆX-Iƒ (Neurological complications) Hcp \yqtdm-fP - n-Ãn\p am{Xw Xncn-®d- n-bm≥ Ignbp-∂X - m-bX - n-\m¬ {]k-hc- £ - bv°v ssK\t°m-f-PnÃns‚ D]-tZ-i-Øn\p ]pdsa \yqtdm-fP - n-Ãns‚ D]-tZihpw {][m\am-W.v

™ Corporate Events ™ Conference Management ™ Product Launches & Promotions ™ ™ Teambuilding Activities ™ Wedding Planning & Management ™ Theme Dinners ™ ™ Exhibitions ™ Celebrity & Cultural Shows ™ 37/3327-A, Palliparambu lane, Ponoth Road, Kaloor, Kochi-17

Call us : 9947624024, 9947591118 e-mail : info@sagaeventz.com, sagaeventz@gmail.com

June 2013

18


` saUn-¡Â kvs]jyÂ

hf¿®-bpsS ]S-hp-I-fn¬ s]cp-a-tbmsS

]me-°mSv Pn√m klIcW Biq-]{Xn

B

[p-\nI NnIn-’m-cw-KØv km[m-c-W-°m¿°p IqSn klm-b-I-c-am-Ip-∂ -X-cØn¬ {]h¿Øn®v amXr-Ibm-hp-Ib - mWv ]me-°mSv Pn√m klI- c W Bip- ] {Xn skmssk‰n. kvs]jy-en-kv‰v H]nIƒ, sFknbp, em_v, Bw_p-e≥kv, ^m¿akn XpSßnb kuI-cyß-sf√mw Dff Bip]-{Xn-bn¬ C∂v 150 tcmKn-Isf InSØn NnIn-’n-°m≥ kuI-cy-ap-≠v. ]n.-_m-e≥ satΩm-dn-b¬ ]men-tb‰ohv sIb¿ sk‚¿, tIm˛-Hm-∏t- d-‰ohv ªUv _m¶v, tIm˛-Hm-∏t-‰ohv ^nkntbm-sX-dm∏n bqWn‰v XpS-ßnb A\p_‘ ÿm-]-\-߃ Cu Bip-]{Xn°p Iogn¬ {]h¿Øn-°p-∂p-≠v. Ft°m, I - f - ¿ t{Um-π¿ kvIm\nw-Kv, c≠v sFknbp, \ntbm \m‰-d¬ sFkn-bp, c≠v Hm∏-td-j≥ Xntb-‰d - p-Iƒ - , FIvkvtd, ^m¿a-kn, emt_m-d-´-dn, te_¿ dqw, sh‚n-te-‰¿, -emt{]m kvtIm-∏n, Iotlmƒ k¿P-dn, hoUntbm F≥tUm-kvtIm∏n, {Itbm k¿P-dn, kn.-Bw, _¿Øv B‚ v UØv Intbm-kvIv, C.-kn.-Pn, kv ] o®v sXd- m ∏n, Bw_- e p≥kv , Im‚o≥ XpS-ßnb kuI-cy-ßfpw C∂v Bip-]-{Xn-bn-ep-≠v.

Fkv.-hn.-l-cn-l-c≥

]pXnb sI´n-Shpw B[p-\nI kuI-cyß-fp-sam-cp-ßp-∂tXmsS ]me-°mSv Pn√m kl-Ic- W Bip-]{- Xn-bn¬ 500 tcmKn-Is- f-sb-¶nepw InSØn NnIn’n°m≥ Ign-bp-w B[p-\nI kuI-cy-߃ ASn-b¥ - nc L´- ß - f n¬ tcmKn- I ƒ°v henb Bizm-ka - m-Ipw. am{X-a√ - , BXp-ct- kh-\-cw-KØv ]me-°mSv \K-c-Øn¬ ]pXnb Hcp A≤ymbw Fgp-XntN¿°¬ IqSn-bmIpw AXv.

Bip-]{Xn \ho-Ic - W - Ø - ns‚ `mKambn 50 tImSn cq] Nne-hn¬ HºXv \ne- sI-´n-S-Øns‚ ]Wn GXm≠v ]q¿Øn-bm-bn-°g- n-™p. \mep e£w kvIzb¿^o-‰n\p ta¬ hnkvXo¿Æ-Xbp-ff - X - mWv ]pXnb sI´n-Sw. CXns‚ D¬Lm-S\w \n¿∆-ln-°p∂-tXmsS ]me-°mSv \KclrZ-bØ - n¬ kl-I-c W Bip- ] {Xn Hcp°p∂

sI.-F.-N{- µ≥

sI.-aW - n-IW - vT≥

{]kn-U‚ v

amt\-PnwKv Ub-dI - vS¿

saUn-°¬ tImtf-Pp-Itfm a‰p henb NnIn’mkuIcyßtfm C√mXn-cp∂ ]me-°m´v km[m-cW - ° - m¿°p KpWw sNøp∂ Hcp anI® BXp-ci - q{ijm tI{µw thW-sa∂ tXm∂-emWv 1984 ¬ ]me-°mSv Pn√m kl-Ic - W Bip-]{Xn skm-ssk‰n cq]o-Ic - n-°m≥ Imc- W - a m- b - X v . H‰]mew tdmUn¬ It√°mSv 34 G{I ÿew hmßp-Ib - pw sI´nS \n¿Ωm-WØ - n-\p- πm≥ Xøm-dm°p-Ibpw sNbvsX-¶nepw 1989 ¬ I¬afi- ] - Ø n- e mWv Bip- ] - { Xn - { ]h¿Ø\w XpS-ßn-bX - v. 28 tcmKn-Isf InSØn NnIn-’n-°m≥ kuI-cy-ap-ff Bip-]{- Xn-bm-bn-cp∂p CXv. ]n∂oSv Cu Bip-]{Xn \K-cl - r-Zb - Øn-te°v am‰n-ÿm-]n-°p-bm-bn-cp-∂p. CtXmsS 40 tcmKn-Is - f InSØn NnIn’n-°m≥ kuI-cy-ßs - fm-cp-ßp-Ibpw sNbvXp. kmaq-ln-I˛- c - m-jv{- Sob cwK-ßf - n¬ Xnf-ßn-\n¬°p∂ kn.-hn. cma-N{- µ-\mWv Bip-]{- Xn-°p cq]w \¬In-bs - X-¶nepw ap≥ \-Kc - k - `- m- sN-b¿am≥ Fw.-Fk - .v t- Km]m-eI - r-jW v s‚ t\Xr-Xz-Øn-em-bn-cp∂p {]h¿Ø\w XpS-ßn-bX - .v \K-cl - r-Zb - Ø - nte°v am‰n ÿm-]n-®-Xm-Is´ Ct∏mgsØ ae-_m¿ tZhkzw t_m¿Uv {]knU‚pw ap≥ FwF¬F bpamb sI.-F. N{µs‚ t\Xr-Xz-Øn-em-bn-cp-∂p. ]pXnb sI´n- S hpw B[p- \ nI kuI-cy-ßf - p-sam-cp-ßp-∂t- XmsS ]me°mSv Pn√m kl-I-cW Bip-]-{Xnbn¬ 500 tcmKn-Is - f-sb-¶nepw InSØn NnIn’n-°m≥ Ign-bp-sa∂v Bi-p]{Xn {]kn-U‚ v sI.-F.-N-{µ≥, amt\PnwKv Ub-d-IvS¿ sI.-a-Wn-I-WvT≥ F∂n-h¿ ]d-™p.

19

June 2013


hym]mcw

`

kn.-F.-K-^q¿, ]me-°mSv

km

º-ØnI imkv{X-Øns‚ ]nXm-sh-∂d- nb-s∏-Sp∂ BUw kvanØv Db¿Øn-°m´nb \mep Imcy-߃ C∂pw Nnt¥m-±o]-Iß - f - m-W.v 1. k¿°m-dn¬ \n∂p P\-߃°p- e-`n°p∂ {]tbm-P\ - ß - f - psS ASn-ÿm-\Øn-em-bn-cn-°Ww P\-߃°p taep-ff \nIpXn `mcw. 2. \nIp-Xn-Zm-bI - ¿°v Hcp kwi-bh - p-ap≠m-ImØ coXn-bn¬ \nIpXn AS-

P\-ßf - psS t£a-Øn\pw t£a-Øn\v tZmj-Ic- a- mb hkvXp-°f - psS D]-tbmKw Ipd-b° v p-∂X - n-\p-amWv {][m-\a- mbpw \nIp-Xn-∏Ww D]-tbm-Ks- ∏-Sp-tØ-≠Xv. ]s£, \n¿`m-Ky-Ic- s- a∂p ]d-bs- ´, P\-ßsf ]cam-h[n _p≤n-ap-´n-°p∂ \nIpXn k{º-Zm-bhpw G‰hpw ]cn-an-Xa- mbn am{Xw P\-ßf - n-te-s°-Øp∂ t£a-{]-h¿Ø-\ß - f - p-amWv C∂p-ff - X - v

June 2013

20

bvt°≠ ka-bw, XpI, coXn F∂n-hsb-°p-dn®v Adnhp \¬In-bn-cn-°W - w. 3. \nIp-Xn-Zm-bI - \v ]c-am-h[n kuIcyw e`n-°-Ø° coXn-bnepw kabØpw \nIpXn Npa-Øp-I. 4. ]ncn-™p-In-´p∂ \nIpXn ]c-am-h[n k¿°m¿ JP-\m-hn-te°v FØp∂ hn[Øn¬ \nIpXn ]ncn-hns‚ Nnehp Ipdbv°p-I. P\-ßf - psS t£a-Øn\pw t£aØn\v tZmj-Ic - a- mb hkvXp-°f - psS D]tbmKw Ipd-b° v p-∂X - n-\p-amWv {][m-\ambpw \nIp-Xn-∏Ww D]-tbm-Ks - ∏-Sp-tØ≠-X.v ]s£, \n¿`m-Ky-Ic - s - a∂p ]d-bs´, P\-ßsf ]c-am-h[n _p≤n-ap-´n-°p∂ \nIpXn k{º-Zm-bhpw G‰hpw ]cn-an-Xambn am{Xw P\-ß-fn-te-s°-Øp∂ t£a-{]-h¿Ø-\ß - f - p-amWv C∂p-ff - X - .v \nb-aØ - nse ]gp-Xp-Iƒ Is≠Øn Cfhp-Iƒ Xc-s∏-Sp-Øp-∂Xpw \nIpXn sh´n∏p \S-Øp-∂Xpw k¿∆-km-[m-cW - ambn-cn-°p-∂p. \nIpXn \¬Ip-∂X - psIm≠v P\-߃°v henb {]tbm-P\ - an-s√∂p Xncn-®d - n-bp-tºmgpw \nIp-Xn∏Ww [q¿Ø-Sn-°s - ∏-Sp-tºm-gpw \nIp-Xnb-St- °-s≠∂ Nn¥-bp-≠m-hpI km[m-


c-Wa- m-W.v CXv \nIp-Xn-sh-´n-∏n-te°v hgn Xpd-°p∂ Hcp Imcyw am{Xw. k¶o¿Æ-amb \nIpXn hyh-ÿ , Db¿∂ \nIpXn \nc-°p-Iƒ, \nIpXn AS-bv°p-∂-Xn-\p-≠m-Ip∂ {]bm-k߃, Nne-hp-Iƒ, ]n∂oSv \nIpXn AS°p-∂Xv BZyw AS-®X - n-t\-°mƒ Ipd™p t]mbm¬ D≠m-Ip∂ tamiamb ImgvN] - m-Sp-Iƒ F∂n-hbpw \nIpXn-sh-´n-∏ns\ t{]m’m-ln-∏n-°p∂ LSI-ßf - m- W - .v C∂v \nIp-Xn-If - psS XS-hd- b - n-emWv Hmtcm hy‡n-bpw. {]Xy-£-amtbm ]tcm-£a - mtbm AXv ]nSn-ap-dp-°p-∂p.

\nIpXn \¬Im≥ P\-ßs-f t{]m¬kmln-∏n-°pI F∂XmWv D]-t`m-‡mhv \nIpXn \¬Im-ØXn\v hym]m-cnsb ]oUn-∏n-°p-∂X - n\p ]Icw sNtø-≠X - v

BZm-b\ - n-Ip-Xn, FIvssk-kv\n-IpXn, tkh\ \nIp-Xn, Cd-°p-aXn Np¶w, aqey-h¿≤nX- \nIpXn, hn¬∏\ \nIpXn, Im¿-jn-ImZmb \nIpXn, `q \nIp-Xn, sI´nS \nIp-Xn, sXm-gn¬ \nIp-Xn, cPnkvt{S-j≥ \nIpXn, kzØp \nIpXn XpSßn F¥n\pw GXn-epw- \n-Ip-Xn-bpsS Icm-fl - k - vXß - ƒ Hfn™n-cn-°p-∂p.

hmßp∂ Dev ] - ∂ - ß - f psS hnh- c w, hnev]\ \S-Øp-∂ ÿm]-\-Øns‚ hnhcw F∂nh cPn-ktv {S-j≥ k¿´n^n°- ‰ n¬ AXXp kwÿm- \ - ß - f n¬ \n¿_-‘a- mbpw ImWn-®n-cn-°W - w. sNdpInS I®-hS- ° - mcpw cPn-ktv {S-j≥ FSpt°-≠X - m-W.v D]-t`m-‡m-hn¬ \n∂p \nIpXn ]ncn®v k¿°m-dn-te-s°-Øn-°p-∂X - n¬ hym]m-cn-Iƒ henb ]¶mWv hln-°p∂Xv. AXv hym]m-csØ _m[n-°m-Xncn-°m\pw \nIpXn ]ncnhv kpK-a-am°m\pw k¿°m-dn-s‚ hen-bt- Xm-Xn-ep-ff kl-I-cWw Bh-iy-am-Wv. \nIpXn \¬Im≥ P\-ßs-f t{]m¬km-ln-∏n°pI F∂-XmWv D]-t`m-‡mhv \nIpXn \¬Im-ØX - n\v hym]m-cnsb ]oUn-∏n°p-∂X - n\p ]Icw sNtø-≠X - .v

2003 ¬ \S-∏n-em-°nb aqey-h¿≤nX \nIpXn (hm-‰v) \na-b{- ]-Imcw \nIp-Xnbn-√mØ Nc-°p-Isfbpw Hcp iX-am\w apX¬ 20 iX-am\w hscbpw \nIp-Xnbp-ff - h - s - bbpw hm‰n\p ]pd-Øp-ff - h - sbbpw {]tXyI \nIpXn \nc-°p-Iƒ°\p-kc - n®v hnhn-[] - ´- n-II - f - mbn Xcw Xncn®n-´p-≠v. Cu \nb-a{- ]-Imcw hn‰p-hc - hv A©p e£tam AXn¬ IqSp-Xtem Dff hym]m-cn-Iƒ kzta-[bm cPn-ktv {S-j≥ FSp-Øn-cn-°W - w. CXn\v t^mdw \º¿ H∂v ]qcn-∏n®v 100 cq]-bpsS ap{Z-]{- XØn¬ k-Xy-hm-Mvaqew Xøm-dm°n t\m´dn A‰-Ãv sNbvXv \n›nX ^okvA-S®v N√m≥ klnXw hmWn-Py-\nIpXn Hm^o-kn¬ ka¿∏n-t°-≠X - p-≠.v At]-£-tbm-sSm∏w ÿm-]\w XpSßm≥ A\p-aXn \¬Inb Hm^o-kn¬ \n∂p-ff km£y-]{X-Øns‚bpw Xncn®-dn-b¬ Im¿Un-s‚bpw tIm∏n-Ifpw ka¿∏n-®n-cn-°W - w. cPn-ÿ sNøp∂ ÿm-]\ - Ø - n\v SmIvkv sF-U‚n-^n-t°-j≥ \-ºdpw ]mkvthUpw e`n°pw. Hmtcm h¿jhpw {]tXyI ^ok-S®v cPn-ktv {S-j≥ ]pXpt°-≠X - p-≠.v cPn-ktv {S-j≥ FSp-°p∂ hym]mcn Hmtcm amkhpw t^mdw \º¿ 10 ]qcn-∏n®v AXXp amksØ hn‰p-hchv IW-°p-Iƒ C˛-^b - ¬ sNbvXn-cn°-Ww. hnhn-[-\n-IpXn \nc-°p-Iƒ hmWnPy \nIpXn hIp- ∏ ns‚ sh_vssk-‰n¬ \n∂pw Is≠-ØnbmWv \nIpXn ]ncn-t°-≠X - v.

amk -dn-t´¨ ka¿∏n-°p-tºmƒ samØw CuSm- ° nb \nIp- X n- b n¬ \n∂pw HSp°nb \nIpXn Ingn®v _m°n \¬In-bm¬ aXn-bm-Ipw. CuSm-°nb \nIpXn XpI \n›nX-ka- b - Ø - n-\p-ff - n¬ dnt´¨ ka¿∏n®v ASbv°m-Xn-cp-∂m¬ s]\m¬´n CuSm-°m-\p-ff A[n-Imcw k¿°m-dn¬ \n£n-]X v a - m-W.v C¥y-bnse a‰p kwÿm-\ß - f - n¬ \n∂v Dev]∂ - ß - ƒ hmßp-Itbm AhntS°v hn¬°p-Itbm sNøp-∂-Xn\v sk≥{S¬ skbn¬ SmIvkv (kn-Fk - Sv n) cPn-ktv {S-j≥ FSp-Øn-cn-°W - w. XpS-ßm-\p-t±-in-°p∂ I®-hS- Ø - ns‚ hnh-cß - ƒ a‰p kwÿm-\ß - f - n¬ \n∂p

Dev ] - ∂ - ß ƒ If- f - Ø - c - Ø n¬ kºm-Zn®v \nIp-Xn-bn-√msX hn‰-gn-°p∂-hsc D]-t`m-‡mhv tXSn-s®-√p∂ Ah-ÿ-bm-Wn-∂p-f-f-Xv. \ymb-ambn I®- h Sw sNøp- ∂ - h - s c- b mWv CXv _m[n-°p-∂X - v. AUzm≥kv, IS-hm-S-I, C‚o-cnb¿h¿°p- I ƒ, tÃm°v , hnhn[ ssek≥kp-Iƒ, iº-fw, Ce-I{v Sn-kn-‰n, cPn-ktv {S-j≥, k¿∆okv SmIvkv XpSßn \nc-h[n {]iv\-߃°n-S-bn¬ \n∂psIm≠v hym]mcw sNøp-∂h - sc IqSpX¬ IqSp-X¬ _p-≤n-ap-´n®v hym]mcw Hcp hyh-lm-ca- m-°p-∂Xv Cu taJ-esb XI¿°ms\ D]-Ic - n-°q.

21

June 2013


\nt£]w

`

kz

¿Æw B`-c-W-ambn hmßn ioen-®-h¿ a‰p coXnIfn¬ AXn¬ \nt£]w \SØm sa∂Xnt\-°p-dn®v BtemNn- ° p- ∂ n√. AXp- t ]mse kz¿Æw \mW-b-ambn hmßp-∂-h¿ XpS¿∂pw \mW-ba - mbn hmßn-s°m≠n-cn-°pIbpw sNøp-∂p. CØ-c-°m¿°v Hcp am‰-Øn\m-sb-¶nepw a‰p coXn-Ifn¬ kz¿ÆØn¬ \nt£]w \S- Ø p∂Xns\ Ipdn®v Nn¥n-°mw.

kz¿Æ-\m-Wb - ß - ƒ kz¿Æ\mW-bß - s - f-∂Xv ]pcm-X\ Imew sXm´p-Xs∂ {]Nm-cØ -- n-ep-≠m-bncp-∂p-sh-¶nepw Ign™ GXm\pw h¿j߃°n-S-bn-emWv \nt£] coXn-I-fnsem-∂mbn {]kn-≤n-bm¿÷n®-Xv. kz¿Æ- \ m- W - b - ß ƒ hn¬°p∂ F√m B`-c-W-im-e-Ifpw _m¶p-Ifpw AXv Xncn-®p- hm-ßm-dn-√. AXym-h-iy-Øn\v hn‰v ]W-am°n am‰m-≥ Ffp-∏a - √. _m¶n¬ CuSv h®v hmbv]s - b-Sp-°m-\pw _p≤n-ap-´p≠v.

June 2013

22

kz¿W-Ønse \nt£]hgn-Iƒ kz¿Æ _nkv°‰- p-Iƒ

If-f≥amsc `b-s∏-Sm-sXbpw _m¶v tem°-dns‚ klm-b-an-√m-sXbpw kz¿Æw kq£n°m≥ \nt£]w tKmƒUv CSnF^nem-°nbm¬ -a-Xn

ap≥s]√mw Hcp Intem-bp-tStXm As√¶n¬ AXn\v taep≈ Af-hn-em-bn-cp∂p kz¿Æ _nkv°-‰p-Iƒ e`n-®n-cp-∂-Xv. kº∂¿°p am{Xta AXp hmßm-\m-bncp-∂p≈p. Ct∏mƒ A©v {Kman¬ XpSßn 400 {Kmw hsc ]e Xc-Øn¬ kz¿Æ _nkv°‰- p-Iƒ e`y-am-W.v CXv IqSp-Xepw ip≤-amb kz¿Æ (99.5%) ambn-cn-°pw.

tKmƒUv C Sn F^v FIv k v t N©v t{SUv ^≠v hgn kz¿Æw bqWn-‰p-If - mbn hmßn kºm-Zn°m-hp-∂X - m-W.v kz¿Æw B`-cW - a- mbn hmßp-tºmƒ Ingn-°s- ∏-Sp∂ tNXmcw, ]Wn-°qen {]iv\߃ CXn-en-√.


Ae-am-c-bn¬ ]q´n kq£n-t°≠Xmb Bh-iyhpw D≠m-hp-∂n-√. Hcp bqWn-s‰-∂Xv Gsd-°psd Hcp {Kmw kz¿ÆsØ kqNn-∏n-°p-∂X - m-W.v kz¿Æ-hne am‰-Øn-\\ - p-kc - n®v CXns‚ F≥-.F.hn amd-s∏Spw. Nnehv Ipd-hm-sW-¶nepw CXn¬ \nt£]w \S-Øp-hm≥ Uo am‰v A°u≠v Bh-iy-am-W.v tKmƒUv]okv, tKmƒUv sjb¿, sImUm°v tKmƒUv, dneb≥kv tKmƒUv, Izm≠w tKmƒUv, Fkv_nsF tKmƒUv, sFkn-sF-knsF {]qU≥jy¬ tKmƒUv F∂n-ßns\ Ht´sd Iº-\n-If - mWv tKmƒUv CSn F^v ]≤-Xn-Iƒ \SØn hcp-∂X - .v

tKmƒUv ayqNz¬ ^≠p-Iƒ Ipd™ dnkv°p≈ kºmZyhgn-If - n-sem∂mWv kz¿Æ ayqNz¬ ^≠v ]≤-Xn. CXv ^≠v Hm^v ^≠v C\-hp-ambn _‘-s∏-´n-cn°p-∂p. C¥y-bn¬ c≠v ^≠v Iº-\n-I-fmWv kz¿Æ ayqNz¬ ^≠v ]≤-Xn-Iƒ \SØn hcp∂-X.v F.sF.Pn thƒUv tKmƒUv ^≠,v Sn.-Fkv.]n. ªm°vdm°v thƒUv tKmƒUv ^≠v XpSßn BtKmfXe- Ø n¬ kz¿Æ- J \n {]h¿Ø-\ß - f - n-te¿s∏´p hcp∂ Iº\nIƒ \nt£-]Ø - n\v tbmPn-®h - b - m-W.v

tKmƒUv ^yqt®gvkv

ItamUn-‰nhn-]W - n-bn¬ kz¿Æw hmß-p∂Xv IqSp-X¬ dnkv°p-ff H∂m-W.v

ItΩm- U n‰n hn]- W n- b n¬ kz¿Æw hmßm-hp-∂-Xm-Wv. IqSp-X¬ dnkv°v CXne-S-ßn-bn-cn-°p-∂p. \nt£-]n® ]Ww apgph≥ \jvSs - ∏-Sm\pw km≤y-Xb - p-≠v. AtX kabw ]e-a-Sßv em`w t\Sm\pw km≤yX-bp≠v. ItΩm- U n‰n ^yqt®gv k v hn]- W ntb°pdn®v IrXy-ambn Adn-hp-≈-h¿°p am{Xw tbmPn-®-Xm-Wn-Xv. kz¿Æ-Øn¬ \nt£]w \S-Øp-∂X - n-t‚ ]e hgn-Ifpw ]d™p Ign-™p. C\n IfØn-en-dt- ß-≠Xv \nß-fpsS Imcyw.

23

June 2013


Krlw

`

a

e-bm-f-n-I-fpsS amdp∂ kmaqlnIhyh- ÿ n- X n- b p- s Sbpw Pohn-Xc - o-Xn-If - psSbpw {]Xn-^e-\a - mbn amdp-Ib - m-Wv B[p-\nI-Kr-lß - f - nse ASp-°f - . h\n-XI - f - psS am{Xw hnlmc cwK-am-bn-cp∂ ASp-°f C∂v IpSpw- _ - Ø nse F√m- h cpw Hcpt]mse D]-tbm-Kn-°p∂ Hm∏¨ dqan\p Xpey-ambn-°g- n-™p.

Ct∏mƒ ae-bmfnIƒ°njvSw

Hm∏¨ In®\p-Iƒ

]pIbpw Icn-bp-sams° ]g-¶-Y. enhnMv dqan-t\-°mƒ BVw-_c- hpw kuIcyhpw ASp-°f - b - ° v m-Wn-t∏mƒ \¬Ip-∂Xv.- ssa-t{Im-thhv HmhWpw Unjvhm-jdpw anIvknbpw tSmÃdpw ^pUvlpUpsams° ASp-°-f-bn¬ ÿm\w ]nSn-°p-tºmƒ ASp°pw Nn´bpw sX‰m-Xn-cn-°m≥ Bhiy-Øn\p hen-∏hpw kuµ-cy-hp-sams° ASp-°f - bv°p thWw. `mcy°v ASp-°f - ∏ - W - nbpw `¿Øm-hn\v Hm^okv ]Wnbpw F∂ HmƒUv Xnb-dnsbm∂pw C∂p hne-t∏m-hn-√. ASp-°f - b - nem-bmepw tPmen°p t]mIp∂ Imcy-Ønem-bmepw C∂v Ccp-h¿°pw Xpey DØ-chm-Zn-ØamWv. ASp-°f - Hm∏-Wm- b - m¬ KpW-߃ ]eXm-W.v - t{_-°^ v mÃv apX¬ Un∂¿ hsc In®-\n¬ ^m-an-en-bm-bn-cp∂p Ign-°mw. km[-\ß - ƒ Bbm-kc - l - n-Xa- mbn tÃm¿ sNømw. AWp IpSpw_ kml-Nc - y-Øn¬ `¿Øm-hn-t\m-sSm∏w `mcybpw {_Uvhn-∂¿ ÿm-\t- Ø°p h∂-t∏mƒ sshIn´v ]et∏m-gpw Ip´n-Iƒ kzbw `£Ww Ign-t°≠n hcp-∂p. CXn\pw kuIcyw In®\pw Ub-\nw-Kl v m-fp-sams° tN¿∂ kpµc≥ In®≥ Xs∂. CØ- c - Ø n¬ cq]- s ∏- S p- Ø p∂ Hm∏¨In-®\ - p-Iƒ°mWv Ct∏mƒ {]nbw IqSn hcp-∂X - .v - Snhn ImWmw, IpSpw-_mw-K߃°v H∂n®n-S] - gImw, AS-®a - p-dn-bn¬ apjn-™n-cp∂v tlmwh¿°v sNøp-∂X - n\p ]Icw Nncn®pw Ifn®pw D√m-kt- ØmsS Ub-\nw-Kv tS-_n-fn- e - ncp∂v Ip´n-Iƒ°v AXp ]q¿Øn-bm-°mw. em]vtSm∏v Iøn¬h-®p-sIm-≠p-Xs∂ `¿Øm-hnt\m `mcybvt°m ^manen amt\Pvsa‚ v \S-Ømw. enhnw-Kv-˛-U-b-\nwKv F∂n-hn-Sß - f - n-te°p {i≤-sb-Øpw-hn[w Hm∏-Wn- wKv sIm-SpØv In®≥ \n¿Ωn-°ptºmƒ Ip°nwKv thf-bnepw Snhn-bn¬ CjvS]-cn-]m-Sn-Iƒ ImWmw. tPmen Hcp `mc-am-ImsXbpw PohnXw Zpcn-Xa- m-Im-sXbpw lukv kPo-ha - m°n \n¿Øm≥ Hm∏¨ In®≥ Xs∂ thW-sa∂p iTn-°p-∂h - c- psS FÆw IqSn-hc - p-Ib - m-W.v

June 2013

24

Hm¸¬In-¨\ - p-IÄ ¡mWv Ct¸mÄ {]nbw IqSn hcp-¶X - v.Snhn ImWmw, IpSpw-_mw-K§ - Ä¡v H¶n¨n-S] - gImw.

CsXm-°b - m-sW-¶nepw hnkn-t‰gvkv ho´n-te°p tIdn-hc - p-tºmƒ In®-Wn-te°v Ub-dIvSv hyq hcm-Xn-cn-°m≥ {]tXyIw {i≤n-®n-cn-°W - w. Hm∏¨ In®≥ F∂p ]d-™m¬ F√mw Hm∏-Wm-°n-bn-Sp-Is - b-∂¿∞-am-t°≠. B¿®v, lm^v B¿®v, kvIzb¿ F∂nh-bn¬ GsX-¶nepw Hcp amXrI In®sWbpw enhnMv lmfn-s\bpw th¿Xn-cn°m≥ kzoI-cn-°mw.


`

Hmlcn

Uo-en-k‰-v -v sN-bX -v Hml-cn-Iƒ F¥p sNømw ?

F

I - vk - vt- N-©n¬- t{S-Up- sN-øp∂- Hm-lc - n-If - p-sS- ]-´n-Ib - n¬\n- ∂ v - Hcp- I- º - \ n- b p- s SHm-l-cn-- Uo-en-kv-‰v- sN-bvXm¬- AXv- ssI-hi - w- h-®n-´p-≈- Hm-lcn- D-Sa - I - ƒ- F-¥m-Wp- sN-tø-≠s - X-∂tNm-Zyw- ]-ec - pw- D-b¿-Øp-∂p-≠v.F-¥p- Im-cW - Ø - m-em-Wv- B- Hm-lcn- Uo-en-Ãp- sN-øs - ∏-´s - X-∂-v I-s≠-ØpI-bm-Wv- B-Zyw- sN-tø-≠-Xv.- C-Xv- \nß-fp-sS- t{_m-°t- dm-Sp- tNm-Zn-®p- a-\ - nem-°mw.- A-s√-¶n¬- {]-kvX - p-X- Hm-lc - nen-Ãp- sN-bvX - n-cp-∂- tÃm-Iv- F-Ivk - vt- N©n-s‚- sh-_vs - sk-‰n¬- t\m-°n- a-\  - nem-°mw.km-[m-cW - - K-Xn-bn¬- Hm-lc - n- hn-]Wn-bn-se- hn-[n-ap-dI - ƒ- Ir-Xy-am-bn- ]men-°m≥- Iq-´m-°m-Xn-cp-∂m¬- Cu- Hm-lcn-If - p-sS- hym-]m-cw- \n-dp-Øn-hb - -v °m≥- C-Sb - p-≠v.- I-º\ - n-°p- e-`n®n-´p-≈- ]p-Xn-b- I-cm-dp-It- fm- Hm¿U-dp-It- fm- H-s°- F-Ik v- tv- N-©ns\- A-dn-bn-°m-Xn-cp-∂m-epw- C-Øc-Øn¬- kw-`h - n-°mw.

km-[m-cW - - K-Xn-bn¬Hm-lc - n- hn-]W - n-bn-sehn-[n-ap-dI - ƒ- Ir-Xy-am-bn]m-en-°m≥- Iq-´m-°mXn-cp-∂m¬- CuHm-lc - n-If - p-sS- hym-]m-cw\n-dp-Øn-hb - ° -v m≥C-Sb - p-≠.v -

F-Ivk - vt- N-©v- h-gn- Hm-lc - n-Iƒ- hym]m-cw- sN-øp-∂-Xn-\v- I-º-\n-Iƒ- \¬tI-≠- ^o-kv- A-Sb - v° - m-Xn-cp-∂m-epw- FIv-kv-tN-©v- Cu- Hm-l-cn-I-fp-sS- hym]m-cw- \n¿-Øn-sh-bv-°pw.C-Ø-c-Øn-ep-≈- hn-hn-[- {]iv-\-ß-fm¬- hym-]m-cw- \n¿-Øn-hbv-°-s∏-´- Hm-l-cn-I-fn¬-ta¬- {]iv-\-]-cn-lm-c-am-Ip-∂- ap-d-bv-°v- ho≠pw- hym-]m-cw- B-cw-`n-°p-∂p.-

C-Xn-s\-√mw- ]p-ds - a- I-º\ - n- X-ßf - psS- Hm-lc - n- aq-e[ - \ - Ø - n-s‚- 75 i-Xa - m-\Øn-\p- ap-If - n¬- ssI-hi - w- h-b° -v m≥- Xocp-am-\n-®v- \-S∏ - m-°n-bm¬- B- I-º\ - n-bpsS- Hm-lc - n- kzm-`m-hn-Ia- m-bpw- Uo-en-Ã-v sNø-s∏-Spw. C-Øc - Ø - n¬- H-cp- Xo-cp-am-\s - a-Sp-°ptºmƒ- I-º\ - n- A-°m-cyw- Hm-lc - n- D-Sa - I-sf- A-dn-bn-®n-cn-°pw.- C-Øc - Ø - n¬- H-cdn-bn-∏p-≠m-hp-tºmƒ- b-Ym-ka - b - w- X-ßfp-sS- ssI-hi - a - p-≈- Hm-lc - n-Iƒ- hn-‰g- n-°p∂-Xm-Wv- Hm-lc - n- D-Sa - I - ƒ-°p- \-√X - v.A-Xn-\p- I-gn-™n-s√-¶n¬- {]-kX -v p-XI-º\ - n- \¬-Ip-∂- Un-hn-U‚ - v- hm-ßn- Hml-cn-Iƒ- ssI-hi - w- h-®n-cn-°p-It- b- am¿§-ap-≈p.- th-Ws - a-¶n¬- X-s‚- ssI-hi - ap-≈- Hm-lc - n-Iƒ- Iq-Sn- hm-ßW - s - a-∂mh-iy-s∏-´-v I-º\ - n-°-v A-t]-£- A-b° - mw.F-∂m¬- A-t]-£- ]-cn-KW - n-®v- Hm-lc - nIƒ- hm-ßp-∂X - pw- hm-ßm-Xn-cn-°p-∂X - pwI-º\ - n-bm-bn-cn-°pw- Xo-cp-am-\n-°p-I.- a-s‰m∂v- F-Ik v- tv- N-©n¬- hym-]m-cw- \-S° - mØ- km-lN - c - y-Øn¬,- Hm-lc - n-Iƒ- \n-ßfn¬- \n-∂-v hm-ßm≥- I-º\ - n- k-ΩX - n-®m¬X-s∂- A-Xn-\v- F-¥p- hn-e- \¬-IW - s - a∂p- \n-›b - n-°p-∂X - pw- I-º\ - n-Xs - ∂-bmbn-cn-°pw. A-hk - m-\a - m-bn- B- Hm-lc - n- t{S-UpsN-bX v- - hn-e- e-`n-°p-sa-∂- {]-Xo-£t- bmsS-bm-Wv- \n-߃- I-º\n-sb- k-ao]n-°p-∂s - X-¶n¬- Iq-Sp-Xe - pw- ^-ew\n-cm-ib - m-bn-cn-°pw.- am-{X-a√ - ,- Hml-cn- kzo-Ic - n-®v- ]-Ww- e-`n-°m≥Im-eX - m-ak - t- a¿-s∏-Sm-\pw- km-[yX-bp-≠v.-

25

June 2013


Hmlcn

`

Hm

lcn hn]- W n- b n¬ DS- \ Sn em`w {]Xo- £ n®p t{SUnßn\v t]mIp- ∂ - h - c psS FÆw h¿≤n-®p-h-cn-I-bm-Wv. {][m-\-ambpw henb XpI ssIbn¬ Icp- X msX t\´- s a- S p- ° m- s a∂ Nn¥bmWn-Xn\v ]n∂n¬. ]t£, hnNmcn-®- t]mse Imcy߃ F∂pw \S°ptam? Hcp Zn\w em`w HºXv Znhkw \jvSw F∂mWv Cu hym]m-c-Øn¬ G¿s∏-Sp∂ ]ecpw ]d-bp-∂-Xv. Hmlcn hn]-Wn-bnse {]Xn-Zn\ hym]m-cn-I-fn¬ Nnesc kao- ] n®v Ah- c psS t\´w Fs¥m-s°-sb∂v At\z-jn-®-t∏mƒ In´nb Nne- hn-h-c-߃ ck-I-c-am-b-hbm-Wv. _nkn-\kv \yqkns‚ hmb-\°m¿°v th≠n B hnh-c-߃ ]¶psh°p∂p.

t{_m°-tdPpw SmIvkpw t{SU¿ em`w D≠m- ° n- b mepw \jvSw D≠m- ° n- b mepw em`w t{_m°¿am¿°v. \jvSw \nI-Øm≥ t{SU¿ ]Tn-®-]WnIsfms° ]b-‰ptºmgpw t{_m°¿ kt¥m- j - h m≥. ImcWw \n߃ IqSp- X ¬ t{SUv sNøpw. At∏mƒ IqSp-X¬ t{_m°tdPv e`n-°pw. t{SU¿t°m F∂p tNmZn®m¬ tIm¨{SmIvSv t\m´p-If - nse A°ß-fn¬ t\m°n Dd°w If-b¬ em`w. ˛ sI.-k-Xo-jvIp-am¿, ]me-°mSv

F√mw Hcp t\c-tºm°v Rßsf t]mep≈ apXn¿∂ ]uc∑m¿°v \√ t\c-tºm-°mWv t{SUnMv. H∂pw In´m-dn-√. an°-t∏mgpw Fs¥-¶n-

sS≥j≥

ep-sams° \jvS-am-hp-Ibpw sNøpw. F∂mepw t{_m°¿ Hcp-°p∂ F.kn apdn-bn¬ Hmkn-Nm-bbpw IpSn®v A©mdp-aW - n-°q¿ kabw If-bma-t√m. t]cn\v Hcp t{SUnMv \S-Øn-bm¬ am{Xw aXn. ˛ KwKm-[-c≥, sIm®n

\nIpXn \¬I¬ _m°n \∂mbn t{SUv sNbvXv kmam\yw em`w D≠m-°p∂ t{SU¿am¿°v in£bmbn hcp-am\ \nIpXn ]pd-sI-bp-≠v. t{SUnßn¬ \n∂p-≠m-hp∂ em`sØ lrkz-Ime BZmb--ambn IW-°m°n \nIpXn hnt[- b - a m- ° n- b n- c n- ° p- ∂ - X n\m¬ IW-°p-kq£n-°m\pw k¿°mdn\v \nIp-Xn-b-S-°m\pw HmUn-‰¿ ^okv sImSp-°m-\p-ap≈ Npa-Xe Hcp ]Wnbmbn amdn-bn-cn-°p-∂p. ˛ Sn.-sI.-l-\o^, IÆq¿

tIm¨{SmIvSv t\m´p-Iƒ temMv t]mbmepw tjm¿´v t]mbmepw Hcpt]mse D≠m-hp-∂Xv sS≥j≥ am{X-am-Wv. CXns‚ Ahkm\ \ne kvIzb¿ A]v sNøpI F∂Xm- W v . \jv S - Ø n- e - √ msX hym]mcw Ahkm-\n-∏n-°m≥ ]b-‰p∂ X{¥-ßfn¬ ]eXpw ]mfp-∂-Xn-\m¬ \jvSw h¿≤n--°pI am{X-amWv t\´w. s]mknj≥ FSp-°m-sa-∂p-sh-®m¬ sImSp°m≥ ]W-ap-≠m-hn-√. t{SU¿ F∂ \ne- b n¬ s]mkn- j ≥ FSp- ° m≥ Xm¬]-cy hp-ap-≠m-hmdn-√. At∏mƒ ]ns∂ \jvS-Øn¬ hym]mcw Ah-km\n-∏n®v \msf-bn¬ {]Xo-£s - h®v ]n∑mdp∂p. ˛ Sn.-l-cn-Zm-kv, -Xr-iq¿

June 2013

26

{][m-\a- mbpw henb XpI ssIbn¬ IcpXmsX t\´-sa-Sp-°msa∂ Nn¥bmWnXn\v ]n∂n¬. ]t£, hnNm-cn-®- t]mse Imcy߃ F∂pw \S-°ptam?

t{SUn-Mn¬ em`w In´n-bmepw Cs√¶n epw sshIp-t∂-c-tØmsS t{SU¿°v tIm¨{SmIvSv t\m´p-Iƒ e`n°p∂p. AXn¬ t\m°n A∂sØ \jvShpw em`hpw Adn™v IÆo¿hm¿°p-Itbm B\-µn-°p-Itbm sNømw. IW-°p-Iq´n Xe- ] p- Æ m- h pI Bgv N - b ntem amkØntem em`w F{X- F ∂p t\m°ptºmƒ am{X-amhpw. ]e-t∏mgpw AXv a\- n¬ Xs∂ Iq´p-∂-Xn-\m¬ IS-emknse kXyw Adn-bm≥ Xm¬]cyw D≠m-hm-dn-√. ˛ B\n tPmk^v, sIm®n


`

B

dph¿jw apºv Xncp- h - \ ¥]pcw sSIvt\m-]m¿°n¬ C≥Iyq- _ - t ‰v sNø- s ∏´ "tam_v a n' hb¿ekv skmeqj≥kns‚ Ncn{Xw

Adn-bmtam ? Bdp-h¿jw apºp am{Xw XpS-ßnb Hcp ÿm-]-\-Øn\v F¥p Ncn{Xw F∂m-bn-cn-°pw. Iº\n C∂v sF-]nHhnseØn \n¬°p∂p F∂Xp Xs∂-bmWv Ncn-{Xw. t\c-tºm-°n\pw Nn√d kºm-Zy-Øn\p-ambn Hcp Iq´w hnZym¿∞n-Iƒ ]T-\Øn-\nsS XpS-ßnb knwIm¿Uv hnev]\ - bmWv ]n∂oSv tam_van Bb-namdn-bX - v. Iº- \ n- b psS Aa- c - Ø n- c n- ° p∂ kRvPbv hnP-bvIp-am¿, hnthIv Ãohv, tkmWn tPmbv XpS-ßn-bh - c - psS thdn´ Nn¥-Ifpw A≤zm-\h - p-amWv Iº-\nsb hf-sc-thKw Db-cØ - n-se-Øn-®X - .v amdp∂ ImesØ ap∂n¬ I≠v apt∂-dp-∂XmWv _nkn-\kv hnP-bØ - ns‚ {][m\ i‡n. \√ Nmbbpw ]e-lm-chpw F∂-Xnt\m-sSm∏w ]pØ≥ Xe-ap-db - v°m-hi - yamb jh¿Ω hsc-bp-ff `t£ym¬∏-∂߃- B-[p-\nI coXn-bn¬ Xøm-dm-°pIbpw Bh-iy-Øn-\mƒ°m-sc-h®v hn]qeo-Ic - n°p-Ibpw sNbvXm¬ cma≥\m-bcpsS Nmb-°S {ItaW ss^hv Ãm¿ tlm´-embn amdpw.

hnP-b-Øns‚ hgn-I-ƒ ˛2

Fw.-_n.F _nkn-\k - n¬ hgnbpw hgn-Im-´nbpw sI.-Pn.-\m-b¿

_nkn-\kv F∂m¬ hmßepw hnev°epw am{X-a√ - . F∂m¬ I®-hS- hpw Hcp _nkn\kv Xs∂-bm-W.v

KXy-¥c - a - n-√msX Xm≥ hkn-°p∂ tNcn-{]-tZ-iØv CUvVe - n-°® - h - Sw XpSßnb Zo]°v aI≥ icXv _m_p klmbn-bmbn \n∂p. Kymkv ASp-∏v IØp∂ shfn-®Ø - n-em-bn-cp∂p ic-Øns‚ ]T-\w. hn⁄m- \ - Ø ns‚ Imcy- Ø n¬ icØns‚ {]tXyI Ignhv Xncn-®-dn™v _n¿em C≥Ãn-‰yq´v Hm^v sSIvt\mf-Pokv, Al-ΩZ- m-_mZv C¥y≥ C≥Ãn-‰yq´v Hm^v amt\-Pvsa‚ v XpS-ßnb ap≥\nc hn-Zym-`ym-k- ÿ-m] - \ - ß - ƒ - hmXn¬ Xpd∂p-h® - p. amt\-Pvsa‚ v ]T\w ]q¿Ønbm°n ]pd-Øn-dß - nb DS≥ Zi-e£ - -

tam_vanbpsS Aa-cØ - n-cn-°p∂h¿

Ata- c n- ° - b nse sI‚- ° n- s b∂ Ip{Km-a-Øn¬ tImgn-s]-mcn®phn‰n-cp∂ Hcp X´p-IS- ° - m-c\ - mWv C∂v temIw apgph≥ cpNn-°p∂ sI‚°n Nn°s‚ ]nXmsh∂p tI´m-¬ hn-iz-kn-°ptam ? Xm≥ D≠m-°p∂ Nn°≥ Aev]w AI-se-bpff a‰p Nne IS-If - n-te°v IqSn Cbmƒ hn‰p XpS-ßn. CXns‚ km[y-XI - ƒ Xncn®- d n™ as‰mcmƒ A©v sk‚ v tdmb¬‰n \¬In sIm≠v Dev]∂ - Ø - ns‚ t^m¿ape kz¥-am-°n. AXv ]n∂oSv sI‚°n Nn°\mbn temIw apg-p-h≥ hnX-cWw sNø-s∏-´p. sNss∂- b nse aSn- ∏ m°w F∂ ÿesØ as‰mcp IY IqSn tIƒ°mw. kvIqƒ hnZym¿∞n-Iƒ°v Xangv\mSv k¿°m¿ G¿s∏-Sp-Ønb t]mj-Im-lmc-]-≤Xnbpambn _‘-s∏´v tPmen-sNbvXp-h∂ Zo] F∂ kv{Xo°v a°ƒ Bdv. Ch¿s°-√mw `£Ww \¬Ip-∂Xn\pw hnZym-`ymkw \¬Ip-∂-Xn-\psam∂pw hgn-bn-√. In´p∂ hcp-am\w hfsc XpOvNw.

27

June 2013


cma≥\m-bc - psS Nmb-°S sNdp-Xm-bX - n\m¬ skbn¬kv amt\-Pdpw ]¿t®bvkv at\-Pdpw ss^\m≥kv amt\-Pdpw {]mU£≥ amt\-Pd- p-sa√mw cma≥ \mb¿ Xs∂. F∂m¬ CXv Hcp ss^hv Ãm¿ tlm´-embn amdp-tºm-ƒ AXp ]‰n-√t√m .

icXv _m_p ߃ hm¿jn-I i - º - fw hmKvZm\w sNbvXpsIm≠v Hm^-dp-If - p-≠m-bn. ]s£ icXv FSpØ Xocp-am\w \m´p-Im-scbpw ho´p-Imscbpw \ncm-is - ∏-Sp-Øp-∂X - m-bn-cp-∂p. Xm≥ Im‰nwKv k¿∆okv XpS-ßp∂p F∂m-bncp∂p B {]-Jym-]\w . icØns‚ Xocpam\w icn-bm-bn-cp∂p F∂p ]n∂oSv t_m[y-am-bn. Bdp-h¿jw sIm≠v icXv Xs‚ _nkn-\kv tStWm-h¿ {]Xn-h¿jw 10 tImSn cq]bv°p apI-fn¬ F∂ \ne-bnse-Øn-®p. ]Tn∏pw sNøp∂ _nkn-\kpw XΩn¬ hen-b _ - ‘ - a - p-≠m-bns°m-ff - W - s - a-∂n-√. hy‡-amb ImgvN∏ - mSpw FØn-t®-tc-≠ e£yhpw AXn-te-s°-Øn-s∏-Sm-\p-ff

June 2013

28

emt`-Ot- bmsS sNøp∂ hym]m-cw, tkh-\w, Dev]m-Z\w XpS-ßn-bh - s- b√mw _nkn-\kv F∂ KW-Øn¬ Dƒs∏-Spw am¿§hpw D≠m-bn-cn-°pI F∂-XmWv {][-m\w. Fw_nF ]T\w CXn\p \nßsf klm-bn-°p-∂p.

_nkn- \ kv F∂m¬ hmßepw hnev°epw am{X-a√ - . F∂m¬ I-®h - S- hpw Hcp _nkn-\kv Xs∂-bm-Wv. Ce-Iv{Sojy≥, πw_¿ XpS-ßn-bh - s - cms° tPmensNbvX tijw {]Xn-^ew hmßp-∂p. Hcp sXm-gn¬ Bbn I≠m¬ aXn-sb-¶nepw bYm¿∞-Øn¬ Ch k¿∆okvHmdn-b‚Uv _nkn-\kv Xs∂-bm-W.v Iºyq-´¿ C≥Ãn´yq-´nepw ´yqt´m-dn-b¬ tImtf-Pnepw ^okv sIm-SpØp ]Tn-°p∂ \n߃ AhnsS \n∂v hmßp-∂Xv Ad-nh - m-Wv. h≥InS F©n-\n-bd- nMv ÿm]-\ß - fpw sFSn ÿm-]\ - ß - fpw t{]mP-ISv p-Iƒ ]q¿Ønbm-°m-\mbn F©n\nb¿am¿ apX¬ Poh-\°msc hsc hntZ-i-tØ-°-b-°p-∂Xpw _nkn-\kv Xs∂-. Npcp- ° n- ∏ - d - ß m¬ emt`- O - t bmsS sNøp∂ hym]m-cw, tkh-\w, Dev]m-Z\w XpSßn-bh - s - b√mw _nkn-\kv F∂ KW-Øn¬ Dƒs∏-Spw. _nkn-\k - n¬ Fs¥ms° tPmen-If - m- Wp-ff - s - X∂pw Ahsb Fßn-s\-sbms° ]cn-]m-en-°m-sa-∂p-amWv C\n Xncn-®d- n-tb-≠Xv. ASpØ e°-Øn¬ AXpw Xncn-®d- n-bmw.


` _m-¦nwKv

]p

Xnb _m¶p-Iƒ°v ssek ≥kv \¬Im\pw s]m-Xp-ta-Je - m_m-¶p-Isf i‡n-s∏-Sp-Øm-\pap-ff \o°-߃ \S-°p-∂p. G‰-hpw- kp-c£ - n-Xa - m-b- \n-t£-]- am¿-§am-bn-´m-W-v _m-¶p-If - n-se- ÿn-c\ - n-t£-]sØ- s]m-Xp-sh- I-W° - m-°n-bn-cn-°p-∂X - .v \n-t£-]ß - ƒ-°p-≈- ]-en-i- h¿-[n-®t- XmsS- _m-¶p-If - p-sS- ÿn-c\ - n-t£-]- ]-≤X - nIƒ-°-v B-hi - y-°m¿- Iq-Sn- h-cp-∂p-ap-≠.v ayqNz¬- ^-≠p-If - n-se- \n-t£-]w- hen-b- t\-´h - pw- dn-k° -v -v Ip-dh - p-am-sW-∂p-≈^-≠-v am-t\-P¿-am-cp-sS- A-hI - m-ih - m-Zß - sf-√mw- Hm-lc - n- hn-]W - n- X-I¿-®b - n¬- Bb-tXm-sS- s]m-fn-™p-Xp-Sß - n-bn-cn-°p-∂p.t\-´a- n-s√-¶n-epw- \n-t£-]n-®- ]-Ww- In´n-bm¬- a-Xn-sb-∂p {]m¿-∞n-°p-∂h - ¿- Cuta-Je - b - n¬- G-sd-bp-≠.v Hm-lc - n- \n-t£-]I - c - pw- I-Sp-Ø- {]-Xnk-‘n-bn-em-bn-cn-°p-∂p.- sIm-®n-bn-se- C≥t^m- ]m¿-°n¬- tPm-en- sN-øp-∂- A-cp-¨Ip-am¿- H-∂c - h - ¿-jw- ap-º-v Hm-lc - n- hn-]W - nbn¬- \n-t£-]n-®- A-©p- e-£w- cq-]- 2013 am¿®v- 29 \v- hn-]W - n- t¢m-k-v sN-bX -v t- ∏mƒ2.-42 e-£a - m-bn- Ip-d™ n-cn-°p-∂p.- km-ºØn-I- hn-ZK - [ -v c - p-sS- A-`n-{]m-bß - ƒ- tX-Sns°m-≠p-Xs - ∂-bm-W-v \n-t£-]n-®s - X-∂-v Acp-¨I - p-am¿- B-Wb - n-Sp-∂p.-

∂-X.v - ]-s£,- ssI-øn-ep-≈X - pw-Iq-Sn- I-ft- b≠- A-hÿ - b - n-te-°n-s√-∂m-W-v A-cp-¨Ip-am¿- ]-db - p-∂X - .v ssI-øn-ep-≈- Xp-Is - b-√mw- _m-¶n¬- \nt£-]n-®-v ]-en-ib - n¬- kw-Xr-]X -v \ - m-Im≥Xo-cp-am-\n-®- A-cp-¨I - p-am-dn-\-v A-dn-tb-≠Xv- _m-¶-v s]m-fn-™m¬- \n-t£-]- Xp-Ibpw- t]m-Ip-tam- F-∂X - m-W.v C-°m-cy-Øn-\-v a-dp-]S- n- ]-db - p-∂X - -v Z¬ln-bn¬- _m-¶nw-K-v cw-Ks - Ø- {]-ap-J\ - m-bA-\q-]-v kp-µd- m-W.v b-Ym¿-∞Ø - n¬- H-cp- e-£w- cq-]b - n¬Iq-Sp-X¬- Xp-I- H-tc- _m-¶n¬- \n-t£-]n-

ayqNz¬ ^-≠p-If - n-se\n-t£-]w- h-en-b- t\-´hpw- dn-k° -v -v Ip-dh - p-amsW-∂p-≈- ^-≠-v am-t\P¿-am-cp-sS- A-hI - m-ih - mZ-ßs - f-√mw- Hm-lc - nhn-]W - n- X-I¿-®b - n¬- Bb-tXm-sS- s]m-fn-™p-XpS-ßn-bn-cn-°p-∂p.

°p-∂X - -v dn-k° -v -v X-s∂-bm-W.v - F-s¥-¶nepw- Im-cW - h - i - m¬- _m-¶-v X-I¿-®s - b- t\cn-´m¬- H-cp-e£ - w- cq-]b - ° -v -v ap-If - n-ep-≈- Hcm-fp-sS- \n-t£-]Ø - n-\-v C≥-jq-d≥-k-v ]-cnc-£- e-`n-°n-√.X-I¿-∂- _m-¶n¬- h-en-b- Xp-I- \n-t£]-am-bn- D-s≠-¶n¬- \n-߃-°-v e-`n-°m-hp∂- ]-ca - m-h[ - n- Xp-I- H-cp-e£ - w- cq-]a - m-{Xam-bn-cn-°pw.- F-∂m¬- km-[m-cW - - K-Xnbn¬- \n-t£-]I - s - c- ap-gp-h≥- Ip-Øp-]m-fF-Sp-∏n-®p-sIm-≠p-≈- H-cp- X-I¿-®- C-¥y≥_m-¶nw-Kv- ta-Je - b - n¬- D-≠m-Im-dn-√.- At∏m-tg-°pw- dn-k¿-∆v- _m-¶n-s‚- C-Ss - ]-Sen-eq-sS-tbm- a-t‰-sX-¶n-epw- co-Xn-bn-tem- GsX-¶n-epw- s]m-Xp-ta-Je - m- _m-¶n¬- X-I¿®-sb- t\-cn-Sp-∂- _m-¶n-s\- e-bn-∏n-°p-Ibm-Wv- sN-øm-dp-≈X - v.- G-s‰-Sp-°p-∂- _m¶v- \n-t£-]I - c - p-sS- Xm¬-]c - yw- kw-c£ - n°p-Ib - m-Wv- C-Xp-hs - c- sN-bX v- n-´p-≈X - v.tI-cf - Ø - n¬- G-‰h - pw- A-hk - m-\a - m-bnt\-cn-´p-≈- X-I¿-®s - b- A-`n-ap-Jo-Ic - n-®X - vs\-Sp-ßm-Sn- _m-¶m-Wv.- C-S] - m-Sp-Iƒ-°vsam-dt- ´m-dn-bw- {]-Jym-]n-°p-∂- A-hÿ - bn-te-°v- F-Øn-b- _m-¶n-s\- ]n-∂o-Sv- ]©m-_v- \m-jW - ¬- _m-¶v- G-s‰-Sp-°p-Ibm-bn-cp-∂p.- \n-t£-]I¿-°-v Xp-Is - bm-∂pw\-jSv- s - ∏-´n-s√-¶n-epw- Hm-lc - n- D-Sa - I - ƒ-°vap-S° - n-b- Xp-It- ]m-epw- Xn-cn-®v- e-`n-®n-s√∂-Xv- k-ao-]I - m-e- N-cn-{Xw.

C-t∏m-gpw- km-ºØ - n-I- hn-ZK - [ -v ¿- Iq-SpX¬- \n-t£-]w- \-SØ - m-\m-W-v \n¿-t±-in-°p-

_n F≥ _n

29

June 2013


ayq-Nz¬- ^-≠v

`

^-≠v \n-t£-]Ønse-

km-[y-X-Ifpw KpW-ß-fpw-

Hm

l- c n- h n- ] - W n- s b∂p tIƒ°p- t ºmƒ Xs∂ t]Sn-°p-∂h - ¿°v Hml-cn-hn-]W - nbpsS KpWw Xmc- X - t ay\ Ipd™ dnkv I n¬ t\Sm≥ klm- b n- ° p- ∂ H∂mWv ayq-Nz¬- ^-≠v.- [\-Im-cy-ÿm]- \ - ß fpw Db¿∂ hcp- a m- \ - ° mcpw ^≠p-If - n¬ \nt£-]n-°m-dp-s≠-¶nepw tIc-f-Ønse `qcn-]-£w- km-[m-c-WImcpw C∂pw ayq-Nz¬- ^-≠ns‚ ]cn[n°p ]pd-Øp-X-s∂-bm-Wv.

]pXn-b-Xmbn ayq-Nz¬- ^-≠pI-fn¬ \nt£- ] n- ° m≥ B{K- l n- ° p- ∂ - h ¿ AXym-hiyw Adn-™n-cn-t°≠ Nne hnh-c߃ Xmsg.

ayq-Nz¬- ^-≠n-s‚k-hn-ti-j-X-IƒC„w- t]m-se- hm-ßm-\pw- hn¬°m-\p-am-hp-∂p.sam-Ø-am-tbm- A-s√-¶n¬- C-S-hnt´m- \n-t£-]w- \-S-Øm-\p-≈- ku-I-cywk-ab - t- Ø-bpw- Nn-eh - p-It- f-bpw- Ipd-bv-°p-∂p.-

^-≠-v I-º\ - n-If - n¬- t\-cn-´-v \n-t£-]w- \-SØ - m-sa-¶n-epwBZy CS-]mSv G-P‚ - -v h-gn\-SØ - p-∂X - m-bn-cn-°pw- \√Xv

A-[n-I- dn-kv-In¬- \n-∂pw- ]-WØn-\v- kp-c-£n-X-Xzw- \¬-Ip-∂p.-

F-ß-s\- \n-t£-]wXp-S-ßmwscm-°w- ]-Ww- \¬-In- ^-≠n¬\n-t£-]n-°m-\m-hn-√sN-°v- ap-Jm-¥n-cw- am-{X-ta- F-√m-

June 2013

30


C-S-]m-Sp-I-fpw- \-S-°p-I-bp-≈q-sh-∂-Xn\m¬- _m-¶v- A-°u-≠v- B-h-iy-am-Wv.ayq-Nz¬- ^-≠n¬- \n-t£-]w- \-SØm≥- ]m≥- Im¿-Uv- B-h-iy-am-Wv.-

sI.-ssh.-kn- t^mwD-]t- `m-‡m-°s - f-°p-dn-®v- A-dn-bp-∂Xn-\p-≈X - m-Wv- sI.-ssh.-kn- t^mw.- CXv]q-cn-∏n-®v- ]m≥- Im¿-Un-s‚- tIm-∏n,- ]mkvt- ]m¿-´v- ssk-kv- t^m-t´m,- thm-t´-gvk - vsF-U-‚ n-‰n- Im¿-Un-s‚- t^m-t´m- tIm∏n- F-∂n-ht- bm-sSm-∏w- \¬-tI-≠X - m-Wv.H-∂n¬- Iq-Sp-X¬- ayq-Nz¬- ^-≠p-If - n¬\n-t£-]n-°p-∂X - n-\pw- H-cp- sI.-ssh.-knt^mw- a-Xn-bm-Ipw.-

\v- Ip-d™ X - v- A-©p- h¿-js - a-¶n-epw- sXc-s™-Sp-Øm¬- \-√- h-cp-am-\w- e-`n-°m\p-≈- km-[y-X- Iq-Sp-Xe - m-Wv.-

sam-Ø- \n-t£-]w-

A-Sn-b¥ - n-cm-hi - y-߃-°-v A-√Nn-e¿- A-ºX - n-\m-bn-cw- cq-]t- bm- Hcp- e-£w- cq-]t- bm- sam-Øa - m-bn- ^-≠n¬\n-t£-]n-°m-dp-≠.-v A-ßs - \- H-‰Ø - h - W - bm-bn- H-∂n-®p- \n-t£-]n-°m-sX- kn-Ãam-‰n-Iv- {Sm≥-kv^ - ¿- πm≥- h-gn- \n-t£]w- \-SØ - p-∂X - m-bn-cn-°pw- \-√X - v.-

G-P‚ - v- B-hi - y-am-tWm-?^-≠v- I-º\ - n-If - n¬- t\-cn-´v- \n-t£]w- \-SØ - m-sa-¶n-epw- BZy CS-]mSv GP-‚ v- h-gn- \-SØ - p-∂X - m-bn-cn-°pw- \√Xv .- F-√m- ]-≤X - n-Is - f-°p-dn-®pw- A-dn-™ph-®n-cn-°p-∂X - n-\m¬- \n-ßf - p-sS- kw-ib - ߃- A-h¿-°v- Zq-co-Ic - n-°m-\m-hpw.-

F-kv.s - F.--]nayq-Nz¬- ^-≠n¬- sam-Øa - m-sbm-cp- XpI- \n-t£-]n-°m-\m-hm-Øh - ¿-°v- B-gN v- tXm-dp-tam- am-kt- ¥m-dp-tam- \n-t£-]n-°mhp-∂X - m-W.v - knÃ-am-‰nIv C≥sh-Ãs v a‚ v πm≥ hgn (F-kv.s - F.-]n)- \n-t£-]Ø - n-

X-cn-∏n-°p-∂- ^-≠p-Iƒ- (F≥.-F^ - v.H - )- F-ßn-s\- {]-h¿-Øn-°p-∂p- F-∂d - n-bmØ-Xn-\m¬- \n-t£-]w- th-s≠-∂p- h-bv°p-∂X - m-hpw- \-√X - v.-

_m-¶v- B¿.-Un-bn¬- ]-Ww- \n-t£]n-°p-∂X - p- I-Wt- °- ^-≠p-If - n-epw- \nt£-]n-°m-sa-∂-v I-cp-Xp-∂h - c - p-≠.v - A-Xmb-Xv- A-Xym-hi - y-Øn-\v- ]-Ws - a-Sp-°m-sa∂v- I-cp-Xn- ayq-Nz¬- ^-≠p-If - n¬- \n-t£]n-°cpXv.- arq-Nz¬- ^-≠n¬- \n-t£-]n°p-∂- Xp-I- A-t©m- ]-tØm- h¿-jß - ƒI - gn--™m- hpw anI® hcp-am\w \¬°pI. F≥ .F.hn Db-cp-∂-Xn-\pk-cn®v bqWn-‰p-Iƒ ]W-am-°n-am-‰p-I. CXn\v Imem-h[ - n-sbm∂pw t\mt°≠-Xn-√.

dnkvIv \n-t£-]Ø - n-\v- ap≥-]vIp-d™ - hn-e° - v- ^-≠p-If - p-sS- bqWn-‰p-Iƒ- e-`n-°p-∂p-sh-∂v- I-cp-Xn- AXn¬- \n-t£-]n-°p-∂s - Xm-gn-hm-°W - w.- Ct∏mƒ- \-∂m-bn- {]-h¿-Øn-°p-∂- ^≠n¬- \n-t£-]n-°p-∂X - n-t\-°m-fpw- AXn-s‚- ]q¿-hI - m-e- {]-h¿-Ø\ - ß - s - f-ßns\- F-∂d - n-™v- \n-t£-]n-°p-∂X - m-bn-cn°pw- t\-´s - am-cp-°p-I.- ]p-Xp-Xm-bn- A-h-

Hml-cn-hn-]W - n-bp-ambn _‘-s∏´p InS°p∂ ]≤-Xn-If - n¬ arq-Nz¬- ^-≠pI-fnepw dnkvIp-≠.v F∂m¬ anI® coXn-bn¬ dnkvIv amt\Pv sNøm≥ Ign-hp-ff - h - c - mbn-cn°pw an° ^≠v Hm∏-td-‰¿am-cpw. Hml- c n- h n- ] - W n- b p- a mbn _‘- a n√mØ Ht´sd ^≠p-Ifpw hn]-Wn-bn-ep≠v. dnkvIv IqSpXepff ^≠p-I-f-n¬ em`hpw IqSp-X-em-bn-cn-°pw. ]s£ \jvSk - m-[yXXbpw AXp t]mse-Xs - ∂bm-bn-cn-°pw.

31

June 2013


AXn-Po-h\w

`

k

¿°kv F∂p tI´m¬ ae-bm-fnIƒ IÆq-cn-s\- Hm¿°p-w. \nch[n k¿°kv Iem-Im-c∑ - mcpw k¿°kv Iº\n-Ifpw IÆqcns‚ kw`m-h\ - b - m-W.v tIc-fØ - n¬ am{X-a√, C¥y-bn¬ Adn-bs- ∏-Sp∂ ]e k¿°kv Iº-\n-If - nepw IÆq¿ kztZ-in-If - m- b IemImc∑-m¿ {]h¿Øn-°p-∂p. C∂v ]≠sØ t]mse k¿°-kn\v henb Bth-is - am∂pw krjvSn-°m≥ Ignbp-∂n-√. {][m-\a- mbpw Ip´n-If - mWv k¿°kns‚ Bcm-[I - ¿. C∂sØ Ip´n-Iƒ°v Iºyq-´¿ sKbn-anepw {In°‰nepw am{X-amWv IqSp-X¬ XmXv]c - yw. \nb-{¥-Wß - ƒ h∂-tXmsS arK-ßf - p- sS A`ym-kß - f - pw k¿°-kn¬ \n∂v A{]-Xy£-am-bt- ∏mƒ XmXv]cyw ]ns∂bpw Ipd™p. k¿°kv Iq-Sm-cß - f - n¬ \jvSØ - ns‚ IÆo¿ ]pg-t]m-sem-gp-Ip∂p. tIc-fØ - nse am{Xw ÿnXn-b√ CXv. temI-am-kI - ew k¿°-knep-ff XmXv]cyw 1- 980 Ifn¬ Xs∂ Ipd-™pXp-Sß - nbncp∂p tKbv emen_¿s´ F∂ Im\-U° - m-c\mb k¿°kv Iem-Im-c≥ ]s£, Xs‚ Xe-Xn-cn™ Nn¥-IƒsIm≠v henb Hc¬`p-Xa- mWv krjvSn-®X - .v Ip´n-°mew apX¬ k¿°-kn¬ henb XmXv]-cy-am-bn-cp∂p emen_¿s´bv°v. kv°qfn¬ ]Tn-°p-tºmƒ tKbv sXcphv k¿°-kp-Im-tcm-sSm∏w tN¿∂p. k¿°kv F∂ Ie-bn¬ henb {]mhnWyw t\Sn. At°m¿Un-b≥ (Accordion) F∂ kwKotXm-]I - c- Ww hmbn-°p-∂X - nepw s]mbv°men¬ \n∂v A`ym-kß - ƒ ImWn-°p-∂X - nep-sa√mw tKbv hnZ-K[ v \ - m-bn. ]s£, Xs‚ Ign-hn\v henb AwKo-Imcw Int´-≠I - m-

June 2013

32

eØv k¿°-kn-t\mSv P\-߃°v B`napJyw Ipd™p . k¿°kv Iº\nIƒ ]eXpw IqSnb {]Xn-^e - Ø - n\v henb IemIm-c∑msc ]nSn-®p-\n¿Ønbpw ]c-ky-Øn\v IqSp- X ¬ Nne- h - g n®v Imgv N - ° msc BI¿jn°m≥ {ian®pw ]cm-Pb - s - ∏´v AS®p-]q´n XpS-ßn. k¿°kv Iem-Imc∑m¿ X߃ ]Tn® sXm-gn¬ Dt]£n®v a‰p sXm-gn-ep-Iƒ tXSn t]mbn. k¿°-kns\ am{Xw kz]v\w I≠p Pohn® tKbv ]s£, AXns\ Dt]-£n°m≥ Xøm-dm-bn-√. ]Icw Hcp k¿°kv Iº\n XpS-ßp-∂X - n-s\-°p-dn-®mWv BtemNn-®X - .v adp-]S- n-bmbn e`n-®Xv ]cn-lm-kh - m°p-Ifpw {`m¥≥ F∂ ap{Z-bp-am-bn-cp-∂p. tKbv \ncm-i\m-bn√. kz¥w Xocp-am\w am‰nb-Xp-an-√. hnhn[ k¿°kv Iº-\n-If - n¬ \n∂v ]ncn-™p-t]m-Ip∂ CS-Øcw Iem-Im-c∑msc Iq´n-tN¿Øv tKbv 1985 ¬ kqcy k¿°kv F∂¿∞w hcp∂ k¿IypUn tkmfn¬ ( Cirque du soleil) F∂ {^©p-\m-aØ - n¬ Hcp k¿°kv Iº\n Bcw-`n-®p.

tKbv Xs‚ \mSI k¿°kv Bcw-`n-®X - p a- p-X¬ ASp-ØI - mew hsc 271 \K-cß - f - n¬ Ah Ah-Xc- n-∏n®p Ign-™p.

arK-ßsf ]q¿Æambn Hgnhm°n km[m-cW k¿°kn¬ ImWm-dp-ff tPm°¿am- c psS Xam-iI - ƒ, H‰®-{Issk-°nƒ, BImi Du™m¬ XpSßnb sF-‰-߃ Xs∂-bmWv tKbv Xs‚ k¿°kv tjmIfnepw Dƒs∏-Sp-Øn-bX - .v ]£, Chsbms° H∂n\p ]pdsI H∂mbn ImWn®v ImWnIsf t_md-Sn-∏n-°p-∂X - n\p ]Icw At±lw sNbvX as‰mcp Imcy-ap-≠.v H∂m¥cw Hcp IY Xøm-dm°n \√ coXn-bn¬ kwhn-[m\w \n¿∆-ln®v \mSI-Øns‚ cq]-Øn-em-bn-cp∂p Ah-X-cWw. k¿°kv sF-‰ß - ƒ \mS-IØ - nse IYm-kµ - ¿`-߃°-\pk-cn®v Ah-Xc - n∏n- ° pw. tPm°¿am¿ \mS- I - Ø nse tImaUn IYm-]m-{X-ßf - mbn amdn.- \m-bI\pw \mbn-Ibpw D]-\m-bI - \pw D]-\mbn- I - a mcpw hn√- \ p- s am- s °- b p- f f H∂m¥cw {Uma ImWm≥ k¿°kv Xntø-‰dn-te°v P\w CSn®p Ib-dn. tKbv Xs‚ \mSI k¿°kv Bcw-`n-®Xp a- p-X¬ ASp-ØI - mew hsc 271 \K-cß - fn¬ Ah Ah-Xc- n-∏n®p Ign-™p. HcnSØp ImWn-Iƒ Ipd-bp-tºmƒ a-s‰m-cn-St- Ø°p am‰¬ am{X-a√ - , ]pØ≥ \mS-Iß - ƒ Xømdm°n Ah-b° v n-Sb - n¬ ]pXnb k¿°kv sF-‰ß - ƒ AhXcn-∏n-°p-∂X - nepw {i≤n-°p∂p. GXm≠v H≥]Xp tImSn P\-ßf - mWv CXp-hsc Cu k¿°kv \mS-Iß - ƒ I≠n´p-ff - Xv. CXn¬ \n∂p-ff em`-ad- n-tbt≠. shdpw 8600 tImSn Ata-cn-°≥ tUmf¿ !


`

\n

` kwcw`w t£-]I - c - psS temIw Adn-hn-t‚bpw Xocp-am-\Ø - nt‚bpw CS-°p-≈-Xm-Wv. AXm-bXv Xocp-am\w FSp°pw apºv hy‡-ambn Adn-bp-∂h - c - p-tS-Xm-sW∂¿Yw. Hml-cn-I-fn-sebpw ayqNz¬^-≠p-I-fn-sebpw a‰pw \nt£-]Ø - ns‚ Imcyw am{X-a√ - ChnsS kqNn∏n-°p-∂X - v. tdmUn¬ \S∂v tem´dn I®-hSw Bcw`n-°p-∂X - p-ap-X¬ Bbncw tImSn apX¬ap-S° - p≈ h≥InS enan-‰Uv Iº\n XpS-ßp-∂h - c - psS hsc Imcy-am-W.v "\√ ^o¬UmWv, em`w AºXv iX-am\w e`n°p-∂p-≠v'' F∂v Hcp _nkn-\k - n-s\-°p-d®v Hcmƒ ]d-™m¬ DS≥ AXv \√ ^o¬UmWv F∂v Xocpam-\n-°p-∂Xv A_-≤-Øn\nS-bm-°pw. AXv \√ ^o¬UmtWm A√tbm F∂v Xocp-am-\n°pw apºv {]kvXpX ^o¬Un-s\-°p-dn®v \nc-h[ - n-Im-cy-߃ Adn-bm-\p-≠m-hpw.

hnPbw Dd-∏n-°m≥ 19 tNmZy-߃ 15. Cu ^o¬Un¬ _n-kn-\kv sNbvXv Bsc¶nepw ]cm-Pb - s - ∏-´n-´pt≠m? 16. Ds≠-¶n¬ Ah¿ ]cm-Pb - s - ∏-Sm≥ Imc-Wsa¥mWv?

1. am¿°-‰n¬ B ^o¬Un-t\m-Sp≈ Xm¬]cyw F¥v? 2. am¿°-‰n¬ Ct∏m-gp≈ Xm¬]cyw F{X-Imew \ne-\n¬°m≥ km[y-Xb - p≠v? 3. GXv coXn-bn-ep≈ Bƒ°m-cmWv CXn-t\mSv Xm¬]cyw ImWn-°p-∂X - v? 4. ^o¬Uv \nb-ah - n-t[-ba - mbn {]h¿Øn-°m≥ A\ph-Zn-°p-∂X - mtWm? 5. Fs¥√mw ssek≥kp-If - mWv CXn-\mbn FSpt°≠n hcnI? 6. \nIpXn F{X? 7. \nIpXn IrXy-ambn \¬In-bm¬ Dt±-in® em`Øn\v km[y-Xb - p-t≠m? 8. sXm-gn-em-fn-Iƒ F{X th≠n hcpw? 9. Hmtcm sXm-gn-em-fn-bp-tSbpw D¬]m-Z\ £aX F{X? 10.{]kvXpX ^o¬Un¬ \ap°pw Hcp sXmgnemfnbmbn {]h¿Øn-°p-hm≥ Ign-bptam? 11. Ign-bn-s√-¶n¬ F¥p-sIm≠v? 12. sshZyp-Xn,-sh-ffw F∂n-hb - psS D]-tbmKw F{X? 13. Ch c≠pw XpS¿®-bmbn e`n-°m≥ _p≤n-ap-´n√mØ ÿe-ØmtWm XpS-ßm≥ Dt±-in-°p-∂Xv? 14. F¥-Sn-ÿm-\Ø - n-emWv \n›n-Xe - m`w {]Xo-£n°p-∂Xv?

17. em`-Øn-\mbn Ipdp-°p-hg- n-Isf B{i-bnt°≠n hcptam? 18. {]kvXpX _nkn-\k - n¬ em`w D≠m-°p∂-h¿ A\p-h¿Øn-°p∂ sSIv\n-°p-Iƒ Fs¥√mw? 19. AØcw sSIv \ n- ° p- I ƒ \Ωƒ°pw \nb-a-hn-t[-b-ambn {]mh¿Øn-I-am-°m≥ Ign-bptam? G‰hpw Ipd- ™ Xv Cu 19 tNmZy߃s°-¶nepw IrXyamb DØcw Is≠Øm≥ {ian-°p-I. AXn\v Ign-bp-sa-¶n¬ \mw {]kvXpX ^o¬Un-s\-°p-dn®v A¬∏-sa¶nepw Adn-hp-km-ºm-Zn®p F∂p ]d-bmw. AXn\v tijw am{Xw Xocp-am-\n-°pI B ^o¬Uv \√-XmtWm AtXm, tami-amtWm F∂v. tijw apX¬ap-S° - p-∂X - n-s\-°p-dn-®v Nn¥n-°p-I.

33

June 2013


{_mâ nwKv {_mânwKv

`

{_m‚nw-Kns‚ KpWw D¬]m-ZI - \pw D]-t`m-‡m-hn\pw

D

¬∏-∂s-Ø {_m‚m°n am‰nbm¬ KpWw B¿s°√mw ? Dev]m-ZI - \pw D]-t`m-‡m-hn\pw AXns‚ KpWw e`n-°pw. D]-t`m‡m-hns‚ a\- n¬ ]Xn-bp∂ {_m‚ v \maØn\v KpW-\n-eh - m-chpw Xmßm-hp∂ hnebpam-sW-¶n¬ Xo¿®-bmbpw D]-t`m-‡mhv B {_m‚ v D]t-£n- ° - n-√. AtX-ka - bw \nc-h[n {_m‚p-Iƒ hn]Wn-bn-ep-f-f-t∏mƒ GXp Xnc-s™--Sp-°-Wsa∂v ]I-®p-\n¬°t≠ Ahÿ D]-t`m‡m-hn-\p-ap-≠m-hp-∂n-√.

IqSp-X hne e`n¡pw hn¬∏\ h¿[n-∏n-°m≥ am{Xsa {_m‚-v klm-bIcamhp-Ib - p-ffp F∂p Icp-Xc - p-Xv. hn¬∏\ h¿≤n∏n-°p-∂t- Xm-sSm∏w IqSp-X¬ hne e`n-°m-\nS hcp-Øp-∂X - mWv {_m‚ v. DZm-l-c-W-Øn-\v tem°-embn \n¿Ωn°p∂ Hcp j¿´n\v 150 cq]-bm-sW-¶n¬ eqbn ^nen∏v \n¿Ωn® j¿´ns‚ hne1,500 cq]-bmWv. F¥p sIm-≠m-Wv hne-bnse Cu hyXymkw? eqbn ^nen∏v Iº-\n°vta¬ P\߃°p-ff hnizmk-am-WX - n\v Imc-Ww. Cu Iº-\n-bpsS D¬∏-∂ß - ƒ Ft∏mgpw Db¿∂

kmº-ØnI tijn-bp-ff - h - ¿ B{K-ln-°p-∂XmbXn- \ m¬ IqSp- X ¬ hne \¬In B D¬∏∂w hmßm≥ Ah¿ aSn-°p-∂n-√. AXn\m¬ a‰p¬∏-∂ß - sf°mfpw \nßfpsS D¬∏∂-Øn\v IqSp-X¬ hne e`n-°W - s - a-¶n¬ B D¬∏-∂sØ hniz-kvXa - mb {_m‚m°n am‰nbm¬ aXnbmIpw.

I¼-\n-bpsS CtaPv Db-cpw {_ms‚∂Xv IÃ-a-dp-ambn _‘-s∏´ Imcyw am{X-a√ - , Iº-\n-bpsS CtaPv hf¿Ønsb-Sp-°m\pw CXv klm-bI - a - m-hp-∂p. \nßfpsS ssIhiw A¬∏w ]W-ap-s≠-¶n¬ GsX-¶n-ep-samcp Iº-\n-bn¬ \nt£-]n®v em`w t\Sm- \ m- b n- c n°pw B{Kln- ° p- I . F∂m¬, GXn-emWv \nt£-]n-°pI ? icn°pw {]h¿Øn-°msX {_m‚ v s\bnw \in-∏n®p If™ Iº-\n-If - n¬ \nt£-]n-°ms\m-cn-°epw \n߃ Xøm-dm-hn-√. F∂m¬ \√ {_m‚ v CtaPv Dff Iº-\n-bm-sW-¶n¬ \n߃ \nt£-]Ø - n\v Xøm-dm-tb-°pw. Iº\n-bpsS {]h¿Ø\w kXy-k‘ - a - mbpw kwib-Øn-\v t]mep-anS \¬Im-sX-bp-amWv \S∂p hcp-∂Xv F∂ tXm∂-em-Wn-Xn\v ]n∂n¬. ImcWw B {_m‚n\v ta¬ P\-߃ A{X-tbsd hnizm-ka - ¿∏n-®n-cn-°p-∂p-sh-∂X - mWv. XpS¿®-bmb ]c-ky-{]-Nm-c-W-Øn-eqsS am{Xw t\Sn-b-Xm-hn√ CXv. h¿j-ß-fmbn IrXy-amb tkh\w \¬In-bXv hgn t\Sn-sbSp-ØX - m-Wv B hnizm-kw.

D]-t`m-àm-hn\pw t\«w Dev]m-ZI - ¿°pw hnev]\ - ° - m¿°p-sams° {_m‚ v henb t\´-amWv \¬Ip-∂X - .v F∂m¬ km[m-cW - ° - m-c\v CXp-sIm≠v F¥p {]tbmP\w ? hnhn[ {_m‚p-I-fn¬ \n∂v KpWta∑tbdn-bXp Xnc-s™-Sp-°mw. ]cm-Xn-If - ps≠-¶n¬ {]kvXpX {_m‚ns‚ Dev]m-ZI - ¿s°Xnsc D]-t`m-‡r-tIm-SX - nsb kao-]n-°mw. a‰p {_m‚p-If - p-ambn hne Xmc-Xayw sNømw.

June 2013

34


\yqkv \yqkv

aW-∏p-dØ - n\p `oa≥ \jvSw kz¿Æ-]W - b hmbv]m-ÿm-]\ - a - mb

Db¿∂Xpw \jvSw h¿≤n-°m≥ Imc-Wa - m-bn.

aW-∏pdw ^n\m≥kn\v am¿®v 31 \v Ah-km-\n-® ss{Xam-kØ - n¬ 141.43 tImSn cq]-bpsS \jvSw. ap≥h¿jw CtX Ime-bf - h - n¬ 186.95 tImSn cq] em`-ap-≠m-°nb ÿm\-ØmWv Iº\n Cu h¿jw I\Ø \jvSw tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂X - v. kz¿Æ-hn-eb - n¬ CSn-hp- h-∂Xpw dnk¿hv_m¶v F≥_nF-^vkn-Iƒ°v ISpØ \nb-{¥-Ww- G¿s∏-Sp-Øn-bXpw Iº-\n°v Xncn-®-Sn-bm-bn. In´m-°Sw henb tXmXn¬

Ign™ am¿®v 31 \v Ah-km-\n® kmºØn-Ih - ¿j-Øn¬ 208.4 tImSn-bmWv Iº-\nbpsS em`w. 12 am¿®v 31 \h-km-\n® h¿jsØ-°mƒ 65 iX-am\w Ipd-hm-Wn-Xv. 12-˛13 h¿j-Øn¬ 591.46 tImSn-bm-bn-cp∂p Iº-\n-bpsS em`w. In´m-°Sw 0.32 iX-am-\Ø - n¬ \n∂v 0.77 iX-am-\a - m-bmWv Db¿∂n-´p-ff - Xv. kz¿Æ-hn-eb - n¬ C\nbpw CSn-hp-≠m-bm¬ In´m-°Sw h¿≤n-°m≥ km[y-Xb - p-ff - Xv aW-∏pdw Hml-cn-If - p- sS hnebn-Sn-bm\pw Imc-Wa - m-bn-´p-≠v.

tImgn-t°m´v sslsse‰v _nkn-\kv ]m¿°v Xpd∂p tImgn-t°m´v sslsse‰v kn‰n-bpsS `mK-am-bp-ff _nkn\kv kap-®b - a - mb sslsse‰v _nkn-\kv ]m¿°v Xpd∂p. sslsse‰v {Kq∏v sNb¿am≥ ]n.-kp-sse-am≥ D¬LmS\w \n¿∆-ln-®p. ]m¿°n¬ \qtdmfw Hm^o-kn-Sß - ƒ cq]I¬∏\ sNbvXn-´p-s≠∂v {Kq∏v sNb¿am≥ ]n.-kp-sse-am≥, sslsse‰v _n¬tUgvkv Ub-dI - vS¿ Fw.F .sa-l_ - q_v F∂n-h¿ Adn-bn-®p. t_m¿Uv dqap-Iƒ, tIm^n-jm-∏v, 1125 kvIzb¿^o‰v apX¬ 19000 kvIzb¿^o‰v hsc-bp-ff Hm^o-kp-Iƒ, s^knen-‰n-am-t\-Ps - a‚ v, 250 ko‰p-If - p-ff aƒ´n-bq-´n-en‰n lmƒ F∂n-hb - mWv 13 \ne-If - n-embn tI{µo-IrX Fb¿I-≠oj≥ kuI-cy-tØmsS k÷o-Ic - n-®ncn°p-∂Xv . A©p \neI-fn-embn Bkq-{XWw sNbvXn-´p-ff Im¿]m¿°nwKv kuIcyhpw ]m¿°ns‚ khn-ti-jX - b - m-Wv.

sXm-≠b - mSv F≥F®v ss_]m-kn\p A`n-ap-Jy-ambn 16 G°-dn-embn hn`m-h\w sNbvXn-´p-ff sslsse‰v kn‰nbn-emWv sslsse‰v _nkn-\kv ]m¿°v.

s^bvkv _p°n-eqsS Hmlcn hmßmw s^bvkv _p°n¬ Nm‰v sNøp-

t]cn¬ Cu kwhn-[m\w G¿s∏Sp- Ø n- b n- c n- ° p- ∂ - X v . _n.- F - k v . C Hml-cn-I-fmWv ^vfn]v tkmjy¬ hgn hmßm-\m-hp-I. ASp-Øp-Xs∂ F≥.-F-kv.C Hml-cn-Ifpw hmßm\p-ff kuI-cy-߃ G¿s∏-Sp-Øpsa∂v Pntbm- P nXv _nF≥]n. ]mcn_ ta[-mhnIƒ ]d-™p.

∂- X n- \ n- S - b n¬ Hmlcn hn]Wnsb ad-°p-∂h - ¿ C\n Hm¿°pI, s^bv k v _p°v hgnbpw Hmlcn hmßmw. ap≥\nc t{_m°nwKv ÿm]- \ - a mb Pntbm-PnXv _nF≥]n ]mcn-_bm-Wv ^vfn]v tkmjy¬ F∂

`h\ \n¿ΩmW cwK-tØ°v ^vfmKv am¿°v lm∏n B≥Uv dq_n {Kq∏pw tIc-sS°v _n¬tUgv k pw kwbp- ‡ - a mbn ^vfmKvam¿°v _n¬tUgvkv F∂ ]pXnb kwcw`Øn\v XpS-°-an-´p. A_p-Zm_n Bÿm-\a - mbn _n. hnPb\pw Fkv.h - n-Pb - I - p-amdpw tN¿∂v 1983

¬ Bcw- ` n® {]apJ _nkn- \ kv kwcw-`a - mWv lm_n B≥Uv dq_n {Kq∏v . A¬km- P v I ¨sh≥j≥ sk‚n¬ \S∂ NS-ßnemWv ^vfmKv am¿°ns‚ {]h¿Øt\m¬LmS\w \S-∂Xv.

35

June 2013


C∂-th-j≥

hnjw Xncn-®d- n-bm\pw •ukv

\

°m\pw A]-ISw Hgnhm-°m\pw BWv Cu •ukv {][m-\a- mbpw D]tbm-Kn-°p-∂X - .v

ap°v Np‰pw amb-ßf - m-W.v If-fØ - c - Øn-eqsS IqSp-X¬ ]W-ap-≠m°mw F∂v Nn¥n-°p-tºm-gmWv amb-ßfpw hnj- ß fpw `£- W - ] - Z m¿∞- Ø n¬ t]mepw Ie¿Øm≥ aSn-°m-ØX - .v Cu hnj-ß-fpsS CSbnte°mWv hnjw sXm´v a\- n-em-°m≥ Ign-bp∂ Hcp hkvXp-hns‚ IS-∂p-hc - hv .kwKXn Hcp •ukm-W.v Cu •ukv D]-tbm-Kn®v sXm´m¬, •ukns‚ \ndw amdp-∂X - \ - p-kc - n®v AXn¬ hnjmw-ia- pt≠m F∂p a\- nem-°m≥ Ign-bpw.

t{^m¨tlm-^¿ dnk¿®v C≥Ãn‰yq-´nse imkv{X-⁄≥am-cmWv Cu •ukv Is≠-Øn-bn-cn-°p-∂X - .v {]tXyI-am-b- sk≥k¿ ]m¿´n-°n-fp-Iƒ AS-ßn-bn-cn-°p∂ ssU XpWn-If - n¬ D]-tbm-Kn-°p-∂X - ns‚ Bi-bØ - n¬ \n∂mWv Cu •ukv \n¿Ωn-®n-cn-°p∂-X.v Nne ]Zm¿∞-ßf - psS km∂n≤y-Øn¬ am{X-amWv Cu ssU ]m¿´n-°n-fp-Iƒ hnhn[ \nd-ßf - n¬ {]Xn-Ic - n-°p-∂X - .v DZm-lc - W - Ø - n\v Im¿- _ ¨ tamtWm- I v s sk- U v , ssl{U-P≥ kƒ ss^Uv XpS-ßnb-hb - psS km∂n-≤y-Øn¬ Cu ssU \oe \nd-amWv ]pd-s∏-Sp-hn-°p-∂X - .v

F∂m¬ CXv `£-Wa- m-bß - ƒ I≠p-]nSn-°p-∂X - n-\√ D]-tbm-Kn-°m≥ Ign-bp-∂Xv. aWtam \ndtam D]-tbm-Kn®v Xncn-®dn-bm≥ Ign-bmØ ]e cmk-hk - X v p-°fpw \ΩpsS em_p-If - n-ep-≠.v CØcw cmk-hk - X v p-°f - psS kz`mhw a\- n-em-

sshZypXn C\n ASp-°f - t- Øm-´Ø - n¬ \n∂pw

{]

Imikwivtf-jW - sØ ]‰n \mw ]Tn-®n-´p-≠-t√m. kqcy-{]-Im-iØns‚ km∂n-≤y-Øn¬ Ce-Ifnse t¢mtdm-^n-√ns‚ km∂n≤yØn¬ Pe-IW - n-II - sf th¿Xn-cn®v Ce-Itv {Sm-WpI-fm°n am‰p-∂p. Cu Ce-Ivt{Sm-Wp-I-fmWv ]n∂oSv A∂-Pa - mbn amdn sNSn-bpsS hyXy-kX v `m-Kß - f - n¬ tiJ-cn-°s - ∏-Sp-∂X - .v tPm¿Pnb bqWn- t h- g v k n- ‰ n- b nse Kth- j - I ¿ {]Imikwivtf-jW - Øn\n-Sb - n¬ th¿Xncn°-s∏-Sp∂ Ce-Ivt{Sm-Wp-Ifn¬ \n∂v sshZypXn D¬]m-Zn-∏n-°m≥ km[n-°p-sa∂v Is≠-Øn-bn-cn-°p-∂p. CØ-cØ - n¬ th¿Xn-cn-°s - ∏-Sp∂ CeIvt{Sm-Wp-Iƒ - \mt\m Syq_p-Iƒ D]-tbmKn®v Ce-I-fn¬ \n∂v tiJ-cn-°p-∂p. XpS¿∂v Ce-Iv{Sn°v hb-dp-I-fn-eqsS sshZypX D]-Ic - W - hp-ambn LSn-∏n-°p-∂p. Xpey-he - n-∏a- p-ff Hcp tkmfm¿ ]m\-en¬ \n∂v e`n-°p∂ A{Xbpw sshZypXn Cu {]{Inb hgn t\Sm≥ km[n-°p-sa-∂mWv Kth-jI - c - psS Is≠-ج.

June 2013

36

Cßns\ sNSn-If - n¬ \n∂pw ac-ßf - n¬ \n∂pw sshZypXn D¬]m-Zn-∏n-°m≥ km[n°p-sa-¶n¬ Hcp sNdnb ]qt¥m-´hpw ASp°-ft- Xm-´h - p-sams° aXn-bmIpw Hcp ho´n-

te°v Bh-iy-ap-ff sshZypXn D¬∏mZn-∏n-°m≥. temI-Ønse Hmtcm IpSpw_hpw sshZyp-Xn-bpsS Imcy-Øn¬ Aßns\ kzbw-]c - ym-]X v X t\Spw.


ag ambn®v If--bp∂ slUvsse-‰p-Iƒ

a

Iv‰ns‚ kz`m-ha- m-Wp-ff - X - .v Cu slUvsse‰v knÃ-Øn-s\m-∏-ap-ff Hcp Iymad slUvsse-‰ns‚ {]Im-iØ - n-\p-ff - n-te°v IS-°p∂ ag-Øp-ff - n-Isf kkq£vaw ]cntim-[n-°pw. Iyma-db - n¬ \n∂p-ff hnh-c߃ slUvsse-‰ns‚ t{]mk nwKv bqWn-‰n- \v DS≥ Xs∂ sIam-dp- w. Cu hnhc-a\ - p-kc - n®v Hmtcm ag-Øp-ff - nbpw hogp∂ kabw a\- n-em-°p∂ slUvsse-‰v t{]m -k¿ ag-Øp-ffn-Isf Hgnhm°n _m°n hcp∂ `mKØv sse‰v s{]m-PIv‰v sNbvXv {]Im-in-∏n-°pw.

g-bØv bm{X sNøp-∂Xv F√mh¿°pw CjvS-ap-ff Imcy-am-bn-cn°mw. F∂m¬ ag-bØ - p-ff cm{XnIm-eb - m-{X-Iƒ A¬∏w t]Sn-t°-≠Xv Xs∂-bm-W.v tdmUv hy‡-ambn ImWm≥ Ign-bm-Xm-Ip-∂Xv aqew A]-I-S-߃ D≠m-Im-\p-ff km[yX Gsd-bm-W.v ssh∏-dp-Iƒ F{X XpS-®p-am-‰n-bmepw ag Ahy- ‡ - a mbn Xs∂ ap∂n¬ \n¬°pw. agsb I¨ap-∂n¬ \n∂v AZrir-am-°m≥ Ign-hp-ff slUvsse-‰p-Iƒ AXn-s\mcp ]cnlmcw apt∂m-´p-hb - ° v pI-bm-W.v

hfsc thK-Øn¬ CXv \S-°p-∂X - n\m¬ shf-f-Øp-f-fn-Isf sslsse‰v sNømØ {]Im-iØ - n¬ ImWm≥ Ignbn-√. km[m-cW Hcp sse‰n-s\-°mƒ CXv hfsc Nne-th-dn-bX - m-bX - n-\m¬ DS\-Sn-sbm∂pw Imdp-If - n-te°v Cu kmt¶XnI hnZy IS∂p IqSm-\p-ff km[yX Ipd-hm-Wv.

`mhn-bpsS slUvsse-‰v F∂-hI - m-is∏-Smhp∂ Cu slUvsse-‰v C‚epw Im¿s\-Pn-sa-e¨ k¿∆-I-em-im-ebpw kwbp-‡a - m-bmWv \n¿Ωn-®n-cn-°p-∂X - .v shfn®w ]c-Øp∂ slUvsse-‰v F∂-Xn\v ]pdsa CXn\v Hcp s{]m-P-

Smª-‰p-Isf Nn¥-Iƒ sIm≠v \nb-{¥n°mw

Nn

¥n-°p∂ am{X-bn¬Xs∂ Smª-‰pIƒ AXn- \ - \ p- k r- X - a mbn {]h¿Øn-°p∂ Imew AXn-hn-Zqc-as - √-∂mWv imkv{X-tem-IØ - ns‚ A`n{]m-bw. kmwkMv Fa¿PnwKv sSIvt\m-fPn em_nse imkv{X-⁄¿ a\p-jy\pw Iºyq-´d - p-Ifpw XΩn-ep-ff Bi-bh - n-\nabw IqSp-X¬ Ffp-∏a - m-°m-\p-ff Xømsd-Sp-∏n-em-Wv. sSIvkmkv bqWn-th-gk v n-‰n-bnse CeIv{Sn-°¬ F©n-\n-bd - nwKv Aknkv v t{]m^--kd - mb dqkvs_lv P^m-cn-bpsS t\Xy-Xz-Øn¬ imkvX⁄ ¿ CXn-\p-ff

{iaw Bcw-`n-®p-Ig- n- ™ p. Hcp ]m´v Xncs™-Sp-°p-Itbm kmwkMv KmeIvkn t\m´v 10.1 \nb-{¥n-°p-Itbm sNøm≥ km[n-°p∂ Xc-Øn¬ Hcp Bπn-t°j≥ hnI-kn-∏n-s®-Sp-°pI F∂mWv Ch-cpsS {][-m\ e£yw. Xe-t®mdnse C C Pn Xcw-Kß - ƒ Xncn-®d - nbm-\p-XI - p∂ {]tXy-IX - cw sXm-∏n-Iƒ imkvX⁄ ¿ CXn-\Iw hnI-kn-∏n-s®Sp- Ø n- ´ p- ≠ v . A[nIw sshImsX Xs∂ t\cn´v kv]¿in-°msX Xs∂ Smª-‰p- Iƒ {]h¿Øn-∏n-°m-\m-hp-sa∂v {]Xo-£n-°mw.

37

June 2013


Juneby 2013 Printed & Published S.Venkiteswara Iyer. Editor S.Venkiteswara Iyer, Akshaya Buildings, Mettupalayam Street.Palakkad-678 001 Printed at Cochin Printech, Ernakulam for M K Printers Editor:( Responsible for selection of news under the PRB Act ) Ph: 0491-2546490


KERMAL 2010 / 34088 PGT/042/2013-2015

BUSINESS NEWS

PricePrice `20/June 2013

Business news june  

Business News published in Malayalam since the year 2001 is now 12th year of its successful existence. The magazine has been covering throug...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you