Page 1

The Complete Business Journal

]pkvXIw 12 e째w 5

April 2013

`20/-


April 2013


April 2013


FUn-t‰m-dn-b¬

hnØp hn‰p-Æp-tºmƒ

thWw ap≥I-cp-X¬

h

f¿®m-\n-c°v h√msX Ipd-bp-∂p, t{SUv sU^nkn‰v h¿≤n-°p-∂p, ]W-s∏-cp∏w Dt±-in-®t- ]mse \nb-{¥-W -hn-t[-b-am-Ip-∂p-an-√. temIsØ aq∂m-asØ kmº-Øn-I-i-‡n-bm-Im≥ {ian°p∂ C¥y-bpsS Ct∏m-gsØ Ahÿ CXmWv. `oXn-P\ - I - a - mb Cu Ah-ÿsb adn-IS- ° - m\p-ff Nne ]cn-{i-aß - ƒ NnZw-_cw Ah-Xc - n-∏n® tI{µ-_-P-‰n-ep-s≠-¶nepw AsXms° ChnSpsØ CS-Øc-°msc kw_-‘n-®n-St- Ømfw Ibv]p-ff Ijm-b-am-Wv. BtKm-f-X-e-Øn¬ Xs∂ D≠m-bn-´p-ff kmº-ØnI amµysØ Ip‰w ]d™v \ΩpsS Ipd-hp-Is - f a - d - b - v°m≥ {ian-°p-∂Xv X¬°mew Bizm-ka - m-Ip-sa¶nepw ]n∂oSv henb A]-cm-[a - m-sW-∂p X - n-cn-®d - n-tb≠n-h-cpw. C‰-enbv°pw {Kokn\pw ]pdsI ]m∏¿kq-´S- n-°p∂ cmPy-ßf - psS ]´n-Ib - n¬ Ibdn-Iq-Sn-bn-´p-ff ss{k{]kpw \¬Ip∂ ap∂-dn-bn∏v CXp-Xs - ∂-bm-Wv. 2008 \p apºv \√-hf - ¿®m-\n-c° - p {]I-Sn-∏n°p∂ cmPy-am-bn-cp∂p ss{k{]kv. DZm-ch - ¬°c-WØ - ns‚ BZy-ZiIw C¥ybv°pw Aßn-s\Ø-s∂-bm-bn-cp-∂p. {Kokns‚ {]Xn-k‘n XcWw sNøm≥ ss{k{]knse _m¶p-Iƒ \¬Inb ISw PnUn-]n-bpsS 160 iX-am-\a - m-bncp-∂p. sIm-SpØ ISw Xncn®p In´m-Xm-bt- XmsS sh´n-emb ss{k{]kv {]Xn-k‘n ]cn-lc - n-°m≥ Is≠-Øn-bXv _m¶p-I-fn¬ Ipan-™p-Iq-Snb sUt∏m-kn-‰p-Is - f-bm-W.v Hcp e£w bqtdm hsc _m¶n¬ sUt∏m-kn-‰p sNbvXh - ¿°v AXns‚ 6.75 iX-am-\hpw AXn-\p-ap-If - n¬ sUt∏m-kn-‰v sNbvXh - ¿°v 9.9 iX-am-\hpw A[n-I- \nIpXn Np-aØn Ahn-SpsØ k¿-°m¿ . sUt∏m-kn‰pIƒ ] - n≥h-en-°m-\p-ff Xnc-°n-\n-Sb - n¬ ]e _m¶p-Ifnepw kmº-ØI {]Xn-k‘n G¿s∏´p. HcmgvN - t- bmfw _m¶p-Iƒ AS-®n-Sm-\m-bn-cp∂p \n¿t±-iw, cmPyw IpØp-]m-fs - b-SpØp F∂dnbn°m≥ CXnepw henb AS-bmfw Bh-iy-an-√. CsXms° F¥n\v C¥y-bp-am-bn t- N¿Øp]-db - p∂p F∂m-bn-cn°pw Nn¥. shdp-tX-b√ - , _P-‰nse [\-°Ωn Ipd-b° v m≥ Ign™ Ipsdt°m-ea - mbn \Ωfpw Nne KnΩn-°p-Iƒ - ImWn-

°p- ∂ p- ≠ v . "hnsØ- S p- Ø p- Æ pI' F∂p \mS≥`mj-bn¬ ]d-bp∂ ]m∏-c-Xz-Øns‚ AS-bm-fw-Xs - ∂-bmWv "UnkvC - ≥sh-Ãvsa‚ v' F∂v kmbn-∏ns‚ `mj-bn¬ ]d-bp∂ Hmlcn-hn-‰g- n-°¬ {]{In-b. cmPy-Øns‚ sNe-hn\p Imip-Xn-I-b-W-sa-¶n¬ ISw hmßn-bm¬ am{Xw t]mc Iøn-ep-f-f-sXms° hn¬°pIbpw thW-sa-∂¿∞w. G‰hpw HSphn¬ Cßns\ 15000 tImSn-cq-]t- bmfw kzcp-°q-´nbXv Ão¬ AtXm-dn-‰n Hm^v C¥y-bpsS Hmlcn-Iƒ hn‰-gn-®p-sIm-≠m-Wv. _P‰v IΩn Ipdbv°-W-sa-¶n¬ 2012-˛13 kmº-Øn-I-h¿jØn¬ Xs∂ hnev]\ \S-ØW - w. Hml-cn-hn]-Wn-bm-sW-¶n¬ \jvSØ - n¬ \n∂v \jvSØ - nte-°v. skbn-ens‚ hne ]pkvXI - a - q-ey-amb 90 cq]-tb-°mƒ Xm-sg-bn-dßn 63 cq]-tbm-SS- psØ-Ønb ka-bw. A\p-tbm-Py-amb as‰mcp ka-bt- Ø°v teew am‰n-sh-®m¬ Ct∏mƒ e`n-®X - ns‚ Cc-´n-sb¶nepw hne e`n-°m≥ tijn-bp-ff Hml-cn-Iƒ XnSp-°Ø - nepw \jvSØnepw hn‰-Xns‚ ]n∂nse clkyw CXmWv. Ign™ GXm\pw h¿j-ßf - mbn Hml-cnhn-ev]\ Hcp ioe-ambn amdn-bn-cn-°p-∂p. _P‰n¬ CXv Hcp hcp-am-\a - mbn Dƒs∏-Sp-Øp-∂p! IpØ-gn™ sNe-hp-Iƒ Hgnhm-°nbpw Agn-aX - nbpw [q¿Øpw XS™pw If-f∏ - Ww ]pd-Øp-sIm-≠p-h∂pw kº-ZL v S- \ - sb i‡ns∏-Sp-Øp-∂X - n\p ]Icw Ccp-´s v Im≠v Hm´-bS- °p∂ coXn-bm-Wn-t∏m-ƒ \ - S- ° - p-∂X - .v s]m-Xpta-J-em-ÿm-]-\-ß-fpsS Hml-cn-hn-‰-gn®p In´p∂ XpI \jvSØ - n¬ {]h¿Øn-°p∂ a‰p s]m-Xp-ta-Je - m-ÿm-]\ - ß - sf i‡n-s∏-SpØn Ahsb aqt∂m´p sIm≠p hcm-\mWv D]-tbmKn-t°-≠-Xv. adn-®m-hp-tºmƒ C‰-en-sbbpw {Kokn-s\bpw ]ns∂ ss{k{]kns\bpsams° ap∂n¬ I≠p-sIm-≠m-hW - w, A{X am{Xw.

Fkv. hn-. Aø¿

April 2013


{]XnIcWw

sI.-Fk - .v B - ¿.-Sn.kn c£-s∏-Sptam ? XmSn°p Xo ]nSn-®m¬ _oUn IØn-°mtam ? F∂ Xe-s°-´n¬ sI.F-k.v B - ¿.-Sn.knbnse ]pXnb FIvknIyq-´ohv Ub-dI - Sv ¿ \o°sØ ]cn-lkn®v Xøm-dm°nb tImIvsS-bn¬ \∂m-bn. HcmgvN°p-tijw F√m hm¿ØmNm\-ep-Ifpw CXv hm¿Ø-bm°n-bn-cp-∂p. IpØp-]m-fs - b-Sp-°m≥ Xøm-dm-bn-\n¬°p∂ sI.-Fk - .v B - ¿.Sn.knsb Bcp-hnNm-cn-®mepw c£n°m≥ Ign-bp-sa∂p tXm∂p-∂n-√. _nkn- \ kv \yqkv ]cn- l - k n- ® Xpt]mse C\n iº-fhpw s]≥j\pw \¬Im≥ _ p-Iƒ hn¬t°≠ KXntISpw hcp-sa∂p kwi-bn-°mw. Hcp kwLw Poh-\° - m¿ Xncp-h\ - ¥ - ] - pcw

kzmX-{¥yhpw Ah-Im-ihpw Nm\ens‚ h\n-Xm- dn-t∏m¿´¿ \nd-th‰n F∂p-am-{Xw. kmam-\y-a-cym-Z-bpsS t]cn¬ hm¿Ø A¬∏w sk≥k¿ sNbvXn-cp-∂p-sh¶n¬ kqcy-s\√n s]¨Ip´n ho≠pw Ah- t l- f n°s∏Sp∂ coXn-bn-em-hmsX t\m°mam-bn-cp∂p F∂p-am-{Xw. tUm.-Dj - m-Ip-amcn (Csa-bn¬)

h\nXm dnt∏m¿´-sd Nm\¬Nm-cb - m-°c - pXv kqcy-s\-√n-s]¨Ip-´nsb h√msX Ah-tl-fn® PÃokv _k-¥ns‚ X\n-\ndw Xpd∂p Im´nb h\nXm dnt∏m¿´sd lmky-Øns‚ t]cn-embmepw Nm\¬Nmc F∂p hnfn-®Xv icn-bm-bn-√. _k¥v F¥p ]d™p F∂v temIsØ tIƒ∏n-°m-\p-ff

April 2013

Ign™ e°-Øn¬ Rm≥ klI-c-W-cm-{jo-b-Øns‚ ]n∂m-ºpdw Fgp-Xn-bX - v icn-bm-sW∂p sXfn-bn-°p∂-XmWv Ign™ Znhkw Hcp klI-cW _m¶n¬ \n∂v ]pd-Øp-h∂ Ag-na- X - n. Htc kz¿Æw ]e-cpsS t]cnembn ]Wbw h®v 78 e£-Øn-e[nIw cq]-bm-Wn-hnsS Xncn-adn sNbvXncn-°p-∂X - .v Agn-aXn \S-Øn-bm¬ am{Xsa Agn-aX - n-sb-°p-dn-®d- n-bm-\mhq F¶n¬ Agn-a-Xn-sb-°p-dn®p ]d-bp-∂-h-scsb√mw Agn-a-Xn-°mcm-sW-∂t√ A¿∞-am-t°-≠Xv ? _jo¿ Im´p-Ipfw (t^m¨)

]Xn-hp-]w-‡n-Isf ]{Xm-[n-]¿ ad∂p

skv] - j - y¬ \yqkv am¿®v e°w _nkn-\kv \yqkn¬ skv - ] - j y¬ \yqkmbn \¬Inb Im¿jnI ISm-izmk hmbv]b - nse X´n∏ns‚ IY Hmcm-gN v b - ° v p-tijw F√m]{Xßfpw {][m\ hm¿Øbmbn {]kn-≤o-I-cn®p I≠p. Hcp kmºØnI {]kn-≤o-Ic- W - a- m-bn´pw CØcw X´n-∏n-s‚- hn-hc - ß - ƒ BZyw {]ko-≤oI-cn® _nkn-\kv \yqkn¬ \n∂v XpS¿∂pw CØcw hm¿Ø- I ƒ {]Xo-£n-°p-∂p. sI.-B¿. cmPtKm-]m¬ (Csa-bn¬)

bmYm¿∞y-߃ ]pd-Øp-hc - s´

_jo-dn-s‚ hne-bn-cp-ج icn-b√ kl-Ic - W - k - w-Lß - sf ssI∏nSn-bn-sem-Xp-°p-∂-h¿°v F¥-gn-aXnbpw \S-Øm-\mIp-sa∂ _jodns‚ Is≠-ج hnNn{Xw Xs∂. Aßn-s\-sb-¶n¬ GtXm Hcp kwLØns‚ Ub-dI - Sv ¿ÿm-\Øv 15 sIm√-tØm-fw- C-cp-∂-t∏mƒ _jo¿ Fs¥ms° sNbvXp F∂p ka-Imen-IØ - n-epsS hy‡-am-°n P\ßsf hniz-kn-∏n-°m-am-bn-cp-∂p. CjvS°m¿°v A¬∏- k z¬∏w t^h¿ sNøm-sa-∂√ - msX F¥v Agn-aX - nbpw \S-Øm-sa∂ sX‰mb ktµ-ia - mWv _jo¿ \¬In- b n- c n- ° p- ∂ - X v . At±lw Xs∂ A`n-{]mbw Xncp-Øpsa∂v {]Xo-£n-°mw. cma-Ir-jW v ≥(t^m¨)

hoSn-s\-°p-dn-®p-ff h¿Æ-\I - ƒ \ncØnb am¿®v e°-Øn¬ sl¬Øv, C≥jz-d≥kv, ayqNz¬ ^≠v, \yqkv \yqkv XpSßnb ]Xn-hp-]w-‡n-Isf ]{Xm-[n-]¿ ad∂p. _nkn-\kv \yqkv hmb-\° - m-sc-√mw-ho-Sp-sI-´m≥ Xømdmbn \n¬°p-Ib - m-sW∂p [cn-®pthm Ft¥m ! Bim B¿ \mb¿ \S-°m-h,v tImgn-t°mSv

ISw Ib-dp∂ hgn-Iƒ \√ Ih¿ tÃmdn s^{_p-hcn e°-Øn¬ "ISw Ibdp∂ hgn-Iƒ'hni-Zo-Ic- n-®Xp \∂m-bn. sXm-´X - n-s\ms° t]m°-‰n¬ I-øn-Sp∂ ]pØ≥ Xe-ap-d° - m¿°pw a\- n-em-°m\p-ff Imcy-ßf - m-WX - n¬ hmbn-°m≥ Ign-™X - .v ]s£, Ah¿ CsXm∂pw Dƒs°m-≈m- ≥ km[y-Xb - n-√. kzman-\m-Y≥(C˛-sa-bn¬) IØp-Iƒ Ab-t°≠ hnemkw Editor,_nkn-\kv \yqkv, A£b _n¬Unw-Kk v ,v ta´p-]mfbw kv{So‰v,,]me-°mSv ˛ 678 001.

t^m¨: 0491-˛2546490 e-mail : sviyerpkd@yahoo.com


D≈S°w hnZym` ymk c wK sØ 12]pXnb Xcw-Kß - ƒ

Chief Editor: S.V. Iyer Managing Editor: P. Vijayan Hon. Advisor: M.P. Sasidharan General Manager: K.G. Nair Manager Marketing: Dipeesh V Email:busynewskerala@gmail.com 9526644413 PRO: S.V. Hariharan Email:svswamipkd@yahoo.com 9495658409 Cover, Graphics & Layout : Busy Graphics Editorial: sviyerpkd@yahoo.com Mktg: busynews@yahoo.com Akshaya Buildings, Mettupalayam Street. Palakkad-678 001 Ph: 0491-2546490

ap∂dnbn∏v : _nkn\kv \yqkn¬ {]kn≤oIcn°p∂ teJ\ ßfptSbpw IW°pIfptSbpw t]cn¬ \SØp∂ Hcp CS]mSn\pw Cu {]kn≤oIcWtam AXnse Poh\°mtcm DØchmZnIfmbncn°n√. teJI≥ amcptSbpw amt\Pv s a‚ v hnZKv [ cptSbpw HmlcnIsf°pdn®pw ayq®¬ ^≠pIsf°pdn®pw AhtemI\w sNøp∂hcptSbpw A`n{]mbßfpw \n¿tZißfpw IW°pIfpw apJhnes°SpØv hnhc߃ hmb\°m¿°v \¬IpI F∂Xp am{XamWv _nkn\kv \yqkv Gs‰SpØncn°p∂ ZuXyw. GXpXcØnep≈ \nt£]w \SØp tºmgpw IqSpX¬ ]T\w \SØnbtijw am{Xw Xocpam\saSp°pI.

9 tIcfw hcƒ®m-Zp-cn-X-Øns‚ sIm-Sp-ap-Sn-bn-te°v 10 CXv amWn amPnIv 16 {iokp-{_-“Wym tImtfPv Hm^v F©n-\n-bd- nMv B‚v sSIvt\m-fPn 20 tImSo-izc]´n-I-bnse ae-bm-fn-c-Xv\-߃ 22 tkh-\-Øns‚ ]mX-bn¬ kzbw A¿∏n® bph-kw-cw-`-I≥ 24 IÆocpw Iøp-ambn Ieym-W-a-fi-]-߃ 28 \√ \nt£-]-I¿°v t\´w ]e-X-c-Øn¬ 29 IqSp-X¬ t\-´-Øn\v skIvS¿ ^≠p-Iƒ 30 ho´nepw thWw Hcp [\a{¥n 33 hmbv]-°p-w thWw C≥jz-d≥kv ]cn-c£ 34 Ip´n-Ifpw ]Tn-°s´ ]W-Øns‚ hne 35 kv{Xoap-t∂-‰-Øn¬ hnπhw krjvSn-°m≥ h\n-Xm-_m¶v 36 a[pcw Xncpa[pcw Sq´n {^q´n 38 ap≥I-cp-X-ep-s≠-¶n¬ sNhnbpw sXm-≠bpw kwc-£n°mw April 2013


tIm°vsS-bn¬

Kucn-bΩ - °pw \¬IWw s\m-t_¬ ss{]kv ≠Xpw th≠m-ØX - p-sams° Kucn-bΩ - bvs°Xnscbpw t]mcm-ØX - n\v Ct∏mƒ Pohn-®n-cn-∏n-√mØ Snhn tXma-kn-s\-Xn-scbpw hnfn-®vIqhn tPm¿÷v Ahsc bp≤-Øn\p hnfn-®n-cn-°p-I-bm-Wv. {]Xn-]£ FwF¬-Fa - msc sX≠n-Iƒ F - ∂v hnfn®pw A\m-Ym-eb - ØnseØp∂ Ip´n-I-fpsS AΩ-amsc A]-am-\n-®p-sams° t]sc-SpØ ]n.kn tPm¿÷n\v am∏p ]d- b ¬ Hcp ]pXpab√mØ- X n- \ m¬ F¥pw ]dbmw, ]ns∂ am∏p ]dbmw . t\Xm-°ƒ anXXzw ]men-°W - sa∂v It√- ] n- f ¿°p∂ Iev]\ ]pds∏- S p- h n®v apJy- a {¥nbpw t\Xm- ° ƒ hngp-∏e - ° - c - p-sX∂v D{K-im-k\ \¬In sN∂n-Øe - bpw Xß-fpsS ZuXyw `wKn-bmbn \n¿∆-ln-®n-cn-°p-Ib - m-Wv.

th

"]n.kn tPm¿÷v hnPbw" B´-°Y Aßn-s\-Xp-Sc - ptºmƒ Nne¿s°ms° Hcp kwi-bw. Kucn-bΩsb∂ BZ¿i-[o-cb - mb cmjv{So-b° - mcn Hcp ]n.kn tPm¿÷ns‚ \mW- t °- s Sm- g n- h m- ° m- \ mbn CS- \ n- e - ° m- c n- b mbn {]h¿Øn®v ssI°p-™p-am-sb-Ønb Hcp s]Æns\ hgnbm-[m-c-am-°n-bn-cn-°ptam ? ssI°p-™p-ambn h∂ kv{Xo°v 2000 cq] \¬In- Hgnhm°nbXv Xm\m-sW∂v Ah¿ Xs∂ ]d™ kml-Nc - y-Øn¬ kwi-bn-t°-≠. kw`-hß - ƒ°v am∏p-km-£n-bmbn tem\-∏≥ \ºm-S\ - pap-≠v. F¥m-bmepw kw`hw icn-bm-sW-¶n¬ Kucn-bΩ - bpsS kv{Xokw-c£ - W {]h¿Ø-\Ø - n\v \¬IWw Hcp s\m-t_¬ ss{]kv.

amWn-km-dns‚ Df-fn-en-cp∏v Wn-km¿ Ah-Xc - n-∏n® kwÿm\ _P-‰n¬ X\n°p Xr]vXnbn-s√∂v tIm¨{K-knse apXn¿∂ t\Xmhv IqSn-bmb a{¥n Bcym-S≥ apl-ΩZv Xpd∂p ]d-™p-If - ™ p. AsXt¥m \ΩpsS ap…ow eoKn\v A{X-b° v t- ßm´p Zln-®n-√. ]s≠ Bcym-St\mSv eoKn\v B`n-ap-Jy-an√. Xr]vXn-bn-s√-¶n¬ a{¥n-ÿm\w BcymS≥ cmPn-sh°W-sa∂v eoKv t\Xmhv aPoZv ]d-™X - n\v aPoZns\ am{X-a√ ]mW-°m-Sns\ hsc hna¿in-®n-cn-°p-Ib - mWv Bcym-S≥ . Nmhm≥ InS-°p∂ sI.-Fk - .v B - ¿.-Sn.knsb c£n-°m≥ Hcp \√ ]mt°Pv amWn-km¿ {]Jym-]n-°p-sa∂p [cn® Bcym-S≥ Xs‚ \ncmi Xpd-∂p-]d- ™ Xv amWn-km-dn- \pw A{X ]nSn-®a - ´- n-√. F¶nepw BcymSs‚ ]cmXn tIƒ°m-Xn-cn-°ms\m-°ptam ? tIm¨{K-kns‚ apXn¿∂ t\Xmhv \ncmi {]I-Sn-∏n-®Xv bYm¿∞-Øn¬ _P-‰n-t\m-SmtWm AtXm amWn-tbm-SmtWm F∂p kwin-bn-®h - ¿ ]e-cm-W.v F¥m-bmepw c≠pw Xo¿°m≥ amWn-km¿ am¿§w Is≠-Øn. sI.-Fk - .v B - ¿.-Sn.kn°v ho≠pw 100 tImSn IqSn A\p-hZ- n-®p-sIm≠v Bcym-Ss‚ ]cn`hw Xo¿Øn-c° - p-Ib - m-Wv amWn-km¿. amWn-km¿ F¥m-bmepw tIm¨-{K-kns‚ ssZh-am-Wv. CS-Xp-]-£-tØ°v hnFkpw koXmdmw sb®q-cnbpw Dƒ-s∏-sS-bp-ff - h - ¿ £Wn®n´pw Ct∏m-gn-s√∂p ]d-s™m-gn-™Xv At±lw a{¥n-k`- sb \ne-\n¿Øp∂ ssZh-am-bX - n-\m-em-W.v Ct∏m-gn-s√∂p ]d-s™-¶nepw CØncn Ign-bs´ t\m°mw F∂ Hcp [z\n AXn-ep-s≠∂p Xncn-®d- n-™X - n-\m¬ amWn-km¿ F¥p ]dt™m AXp-Xs∂ bp.-Un.-F^ - ns‚ thZ-hm-Iyw. Bcpw {i≤n-°n-s√∂p tXm∂p-tºmƒ s]s´∂v t_mt[m-Zbw h∂v bp.-Un.-F^v hnt´-°p-sa∂v `oj-Wn-s∏-Sp-Øp∂ Fw.-hn.-cm-Lh - ≥ ssS∏√ amWn-km¿. A®-S° - hpw ]mc-ºc - y-hp-ap-ff A`ym-ka - d- n-bp∂ t\Xm-hmWv. bp.-Un.-F^v hn´p-t]mbn hnF-kn-s\tbm tImSn-tb-cn-tbtbm apJya-{¥n-bm-°n-sIm-Sp-°m≥ At±-lØ - n-s\mcp Xm¬∏-cy-hp-an-√. C\n In´pI-bm-sW-¶n¬ c≠p-sIm-√s - a-¶n¬ c≠p-sIm√w apJy-a{- ¥n-°t- k-cX - s∂ In´-Ww. AXp--d∏p-\¬In-bm¬ ]cn-KW - n-°m-sa-∂X - mtWm Ft¥m Ct∏mgn-√ F - ∂ - p-am{Xw ]d-s™m-gn™ amWn-km-dns‚ Df-fn-encp∏v ?

am

]mew IS-∂t- ∏mƒ Iqcm-bW

cm

jv{Sobw Ifn-bn¬ C¥y≥ t\Xm-°sf sh√m≥ Bcpan-s√-∂mWv s]mXp-sh-bp-ff [mc-W. F∂m¬ C°mcy-Øn¬ H∂mw ÿm\w C‰-en-°m-sW-∂mWv hy‡am-Ip-∂X - .v tIc-fØ - nse c≠p a’y-sØm-gn-em-fn-Is - f-sh-Sn-h® - p-sIm∂ tIknse {]Xn-If - mb C‰m-en-b≥ \mhn-Isc sh®p-Xs∂ Ahn-SpsØ sIb¿tS-°¿ k¿°m¿ thm´p ]nSn® IY- b mWv Ct∏mƒ ]pdØph∂n-cn-°p-∂X - v. C‰en-bnse {][m-\a - {¥n acntbm tam≠nbpsS t\Xr-Xz-Øn-ep-ff k¿°m¿ \mhn-Isc sh®p-If - n-®Xv X\ncmjv{So-ba - m-bn-cp-∂p-sh∂pw hntZi- I m- c y- a {¥n Pnbp- e n- s bm sS¿kn cmPn-sh-°-W-sa∂pw Ahn-SpsØ {]Xn-]£w Bhiy-s∏-´n-cn-°p-Ib - m-Wv.

April 2013

8

thm´p-tc-Js - ∏-Sp-Øm≥ C¥y-bnse kp{]ow-tIm-SX - n-bpsS kΩXw t\Sn \m´n-se-Ønb \mhn-Isc Xncn®-b° - n-s√∂v C‰m-en-b≥ k¿°m¿ {]Jym]n-®p. Ahn-SpsØ {]Xn-]£ - Øns‚ hsc hmb-S∏ - n-®X - mbn Cu {]kvXm-h\ - . s]m-Xp-P\ - ߃°pw k¿°m-dn-t\mSv henb aa-Xb - m-bn. thms´-Sp∏p Ignbpw-hsc C‰m-en-b≥ k¿°m¿ Cu Xocp-am-\Ø - nep-d®p \n¬°p-Ibpw sNbvXp. P\-ßf - psS thm´v s - ]-´n-bn-em-btXm-sS, sh´n-emb C‰m-en-b≥ Aw_mkn-Usd c£n-°m-s\∂ t]cn¬ \mhnIsc C¥y-bn-se-Øn®p XSn-X-∏pIbpw sNbvXp. sXc-s™-Sp∏v thfbn¬ \mhn-Isc kzX-{¥-cm-°n-°mWn®v Imcyw Ign-™t- ∏mƒ Isøm-gns™-∂mWv C‰-en-bn¬ s]m-Xps-h D - b¿∂n´p-ff Btcm-]W - w. Ct∏m-gd- n-™ns√ cmjv{Sob-Øns‚ ]pØ≥ km[y-XI - ƒ!


kvs]jy¬ \yqkv

Cu h¿jw th\¬ am¿®v BZyw hsc s\cn-´v D≠m-°n-bn-´p-ff Irjn-\miw 5810.66 tImSn-cq-]b - p-sS-Xm-sW-∂mWv {]mY-anI \nK-a\ - w.

Im

e-Øn-\\ - p-kc - n®v tImew amdp-∂h-cmWv a\p-jy¿. ASpØ Xe-apd-sb-°p-dnt®m Ab¬°m-cs - \-°pdnt®m Nn¥n-°m≥ Xmev]cy-an√msX Ah≥ {]Ir-Xn-sbbpw a\p-jy-s\bpw NqjWw sNbvXv kz¥w kpJw tXSp-∂p.

hb-\m-Sn-s\-bmWv Imem-hÿ G‰hpw IqSp-X¬ {]l-cn-®n-cn-°p-∂Xv. kwÿm\ Irjnh-Ip-∏ns‚ am¿®v BZy-hm-csØ IW-°p-IfmWv `bm-\I - a - mb Cu Ahÿ ]pd-Øp-hn-´ncn-°p-∂X - .v 1.5 e£-tØmfw I¿j-Ic- psS 305787.3 slIvS¿ ÿesØ Irjn-bmWv h¿ƒ®-aqew \in-®n-cn-°p-∂X - .v

Imew-am-dp-∂X - n-\\ - p-kc - n®v a\p-jy≥ amdptºmƒ Imem-hÿ - bpw AXns‚ Xmfw am‰p-∂p. amdp∂ Im‰v, Ipd-bp∂ ag, h¿≤n-®N - q-Sv ... tIcfsØns‚ Irjn-k{- º-Zm-bsØ Xmdp-am-dm-°nbn-cn-°p-Ib - mWv Cu Xmf-am-‰w.

hb-\m-Sp-Pn-√b - n¬ am{Xw 1766.01 tImSn cq]-bpsS Irjn-\m-ia - mWv tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p∂-Xv. 38125 I¿j- I - c psS 63929 slIv S ¿ ÿesØ Ijn-bmWv ChnsS ]q¿Æ-ambpw \in-®X - .v Im∏n, Ipcp-ap-fI - ,v Gew Dƒs∏-sS-bpff \mWy-hn-f-Ifpw ChnsS \in-®p.

tIc-fØ - n¬ ASp-ØI - m-eØ - p-≠mb G‰hpw henb Irjn\miamWv Cu th\¬Im-eØ - ns‚ XpS°w Xs∂ hcp-Øn-h® - n-cn-°p-∂X - .v G{]n¬, sabv amk-ßfn¬ th-\¬ AXns‚ Xmfihw XpS-ßp-tºmƒ ÿnXn F¥m-bn-cn-°psa∂v I≠-dn-bp-I X - s∂ thWw.

Irjn-\miw Pn√-Xn-cn®v Pn√

Xncp-h-\-¥-]pcw sIm√w Be-∏pg ]Ø-\w-Xn´ tIm´bw CSp°n Fd-Wm-Ipfw Xriq¿ ]me-°mSv ae-∏pdw tImgn-t°mSv hb-\mSv IÆq¿ Imk¿tImSv BsI

\miw slIvS-dn¬

29935 11925.11 34266 27422 5267 15079 50 23040 67799.72 22127 3500 63929 427.5 1020 305787.3

_m[n® I¿j-I¿

26644 7312 7550 3252 752 3565 127 1250 24973 864 436 38125 153 728 115731

\jvSw cq]-bn¬

9,03,89,40,000 42,56,29,400 3,07,15,50,000 5,06,72,50,000 75,06,80,000 2,27,57,99,850 1,20,50,000 3,91,18,50,000 11,22,18,40,000 3,96,17,60,000 61,18,25,000 17,66,01,55,000 1,71,00,000 8,02,00,000 58,10,66,29,250

s\√- d - b mb ]me- ° mSpw Irjn-\m-i-Øns‚ Imcy-Øn¬ ]n∂ne√. 1112.21 tImSn cq]-bpsS Irjn-\m-ia- mWv ChnsS D≠m-bncn-°p-∂X - .v ]me-°m´v hym]-Iambn s\¬Irjn DW-ßn-\in®p. 24973 I¿j- I - c psS 67799.72 slIvS¿ ÿeØv Irjn-\miw kw`-hn-®n-´p-≠.v Fd-Wm-Ipfw Pn√-bn-emWv G‰hpw Ipdhp Irjn\m-iw. ChnsS 1.2 tImSn cq]-bpsS Irjn\m-isa kw`-hn-®n-´p-ffp. tIcfsØ I¿j-Ic - psS G‰hpw henb kwc-£I - cmb CS-h∏ - m-Xnbpw Xpem-h¿jhpw CØ-hW NXn-®n-cp-∂p. 30 iX-am-\Ø - n-te-sd-bmWv icmicn ag-°p-dh - .v ]Xn-‰m-≠p-Iƒ°p tij-amWv tIcfw C{X henb hcƒ®msI-Sp-Xnsb A`nap-Jo-Ic - n-°p-∂X - .v am¿®v BZy-hmcw Irjn-hI - p∏v ]pd-Øp-hn´ IW-°p-Iƒ {]Im-ca - p-ff Irjn\m-iØns‚ tXmXv ]´n-Ib - n¬.

9

April 2013


Ah-tem-I\w

tUm.-tPmkv tP°-_v, sIm®n

Xn-]-£-Øn-\p-t]mepw shdpsX hna¿in-°m≥ Ah-kcw \¬ImØ Hcp _P-‰mWv kwÿm\ [\-a{¥n \nb-ak - `- b - n¬ Ah-Xc - n-∏n-®X - .v {]Xn]-£Ø - nse Bsc-¶n-eptam BcymS≥ apl-ΩtZm Hs° Ip‰w h√Xw ]d-™n´p-s≠-¶n¬ AXv Akq-bs - Im≠pw \ncm-isIm-≠pw am{X-am-sW∂p Icp-Xn-bm¬ aXn.

{]

Dt±in®Xn-tesd hf¿®m-\n-c°v {]I-Sn-∏n® kwÿm-\Øv Im¿jn-It- a-Je - bv°pw t£a]-≤X - n-Iƒ°pw sXm-gn¬ta-Je - b - ° v p-sa√mw Icp-Øp-]I - c - p∂ Hcp_-P‰v Ah-Xc - n-∏n®v P\ß-fpsS ssIbSn hmßn-bn-cp-°p-Ib - m-Wv Xg°hpw ]g-°hpw h∂ sI.-Fw.-am-Wn. 2011-˛12 ¬ tIcfw ssIh-cn-®Xv 9.5 iXam\w hf¿®m-\n-c° - m-W.v cmPyw Xs∂ Hcp kmº-ØnI {]Xn-k‘ - nsb t\cn-Sp-tºm-gm-Wv tIcfw Cu t\´w ssIh-cn-®n-cn-°p-∂Xv . CuIm-eb - f - h - n¬ cmPy-Øns‚ hf¿®m-\n-c°v 6.2 iX-am\w am{X-am-sW-∂p IqSn Hm¿°p-tºmgmWv tIc-fØ - ns‚ t\´w bYm¿∞-Øn¬ Xncn-®d- n-bm-\m-hp-I. ]s£, Cu hf¿®m-\n-c°v XpS¿∂p-ff h¿j-ß-fnepw \ap°p \ne-\n¿Øm-\mhptam ? AXn\p Ign-bW - s - a∂ Nn¥ IqSn amWn Hcp amPnIv F∂ t]mse Ah-Xc - n∏n-®n-cn-°p∂ _P-‰n-ep-≠v. Irjn-bn¬ \n∂p 10 iX-am-\hpw hyhkm-bØ - n¬ \n∂v 20 iX-am-\hpw am{Xw A`y¥c Dev]m- Z\-ap-ff tIc-fØ - n¬ _m°n 70

April 2013

10


hn- c ¬h- ® p- t ]m- I pw. Xncp- h ¥]p- c sØbpw tImgn-t°m-s´bpw tamtWm-sdbn¬ ]≤-Xnbpƒs∏sSbpf-fh - bv°mbn 846 tImSn c - q-]- am-{XamWv HXp°n-bncn-°p-∂X - .v CXp hy‡-am-°p-∂Xv tIcf-hn-Ik - \ - Ø - n\v hen-bt- Xm-Xn¬ klmbn-°p∂ Cu ]≤-Xn-Is - f√mw C\nbpw h√m-sX- \o-fp-sa-∂p-Xs∂bmWv. iX-am-\hpw tkh-\t- a-Je - b - n¬ \n∂mWv. Im¿jn-It- a-Je - bpw hymh-km-bnI-ta-J-ebpw Imcy-amb ]ptcm-KXn ssIh-cn-®m¬ am{Xsa Cu h¿jsØ hf¿®m-\n-c°v XpS¿∂pw \ne\n¿Øm-\m-Iq. AXp-sIm≠p-Iq-Sn-bmWv Im¿-jn-Ita-Je - °pw hymh-km-bnI-ta-J-e°pw sXm-gn¬ taJ- e bv ° pw amWn _P- ‰ n¬ IqSp- X ¬ Du∂¬ \¬In-bn-cn-°p∂Xv F∂p Icp-Xmw. tImc-fØ - ns‚ kº-Zvhy-hÿ-bpsS \s´√v hntZ-iØp \n∂p-ff ]W-Øns‚ Hgp°m-Wv. tIc-fh - n-Ik - \-Øn\v Cu ]Ww k¬Ip∂ kw`mh\ sNdp-X-√. GsX-¶nepw Imc-WØm¬ adp-\m-S≥ ae-bm-fn-If - psS ]Ww hcp- ∂ - X n\p Ipdhp kw`- h n- ® m¬ hf¿®m-\n-c°p Ipd-bpI am{X-a√ - , ISpØ-km-ºØ - I amµysØ t\cn-tS≠ Zp¿KXn IqSn tIc-fØ - n-\p-≠m-hpw. CXv ap∂n¬ I≠p-sIm-≠mtWm Cu _P‰v Xøm-dm-°n-bn-cp-°p-∂sX∂p tNmZn-®m¬ DØ-cw-ap-´p-sa-∂pam-{X-a-√, ]Øm-b-Øn¬ X∏n-bn-´pt]mepw Imcy-ap-≠m-hn-√. Im¿jn-Ita-J-e-bv°q-∂¬ \¬In-sIm-≠p-ff Hcp t£a-_-P-‰mWv amWn-km¿ AhX- c n- ∏ n- ® n- c n- ° p- ∂ - s X∂p thW- s a¶n¬ ]d-bmw. ]Xm-I\ - uI F∂ t]cn¬ Nne-]≤-Xn-I-sfms° Ah-X-cn-∏n-®n´ps≠¶nepw Ct∏mƒ \o°n-h-®n-cn-°p∂ XpI sIm- ≠ p- a m{Xw Ah- s bms° F{X-tØmfw {]mtbm-Kn-I-am-°m≥ Ignbpw F∂p IqSn Nne¿ Nn¥n-®m¬ H´pw Ip‰w ]d-bm≥ ]‰n-√. CXp-am-{X-a√ - , tIcfw Ime-ßf - mbn ImØn-cn-°p∂ Nne ]≤-Xn-I-fp-≠v. Hmtcm h¿jw IqSp-tºmgpw ]≤Xn sNe-hn¬ h¿≤-\b - p-≠m-bn-s°m≠ncn°p∂p F∂-√msX ]e h≥InS hnIk\ ]≤-Xn-If - nepw Imcy-amb ]ptcmK- X n- s bm- ∂ pw ImWm- \ m- h p- ∂ n- √ . hngn™w ]≤Xn, IÆq¿ hnam-\Ø - mhfw ]≤Xn , sIm®n sat{Sm ]≤Xn XpSßnbhsbv°√m-ambn HXp°n-bXp tI´m¬ s]m-´≥am¿ t]mepw aq°-Øp-

Im¿jn-It- a-Je - s - b amWn \∂mbn Xtem-Sn-bn-´p-≠v. ae-tbm-ct- aJ-eb - nse I¿j-I-cpsS thm´v amWn-km-dns‚ s]´n-bn¬ Xs∂ G°m-ehpw hogp∂Xv shdp-sX-√.

Isfm∂pw _P-‰n¬ Dƒs∏-Sp-Øn-bn-´ns√∂p am{X-a√ hm‰v 13.5 iX-am-\Øn¬ \n∂v 14 iX-am-\a - m°n Db¿ØnbXv hne-°-b-‰-Øn\v tImWn-h-®psImSp°-ep-am-Ipw. F¶nepw hm‰v h¿≤n-∏n-®X - ns\ B¿°pw A{X-thKw hna¿in-°m≥ Ign-bn-√. Ht∂mct≠m h≥In-S-]-≤-Xn-Iƒ {]Jym-]n-®n-´ps≠-¶nepw hyh-km-bt- aJ-ebv°v _P‰v Imcy-amb Du∂¬ \¬In-bn-´n-√. s]m-Xp-ta-Je - m-ÿm-]\ - ß-fpsS im‡o-Ic - W - Ø - n\pw henb {]m[m\yw \¬In-Im-Wp-∂n-√.

sNdp-In-SI - ¿j-Ic - psS ]eni FgpXnX-f-fp-sa∂p ]d™ amWn-km¿ AXn-s\mcp \n_-‘\bpw h®n-´p-≠v. H‰Ø-hW Xo¿∏m-°¬ \S-]-Sn°v hnt[-ba - m-Ip-∂h - ¿°p-am-{Xsa CXns‚ B\q-Ipeyw e`n-°q.

F∂m¬ ]pXn-b-sXm-gn-e-h-k-c߃ krjvSn-°m≥ _P-‰n¬ \n¿t±-iap- ≠ v . CXv {]Xy- £ - Ø n- e s√∂p am{Xw. kwcw-`-I¿°p-ff Ãm¿´vA]v k_vkn-Un, Kth-jW - ߃°pw I≠p]n-Sn-Øß - ƒ°p-ff t{]m’m-l\w XpSßn-bh ]pXnb kwcw-`ß - ƒ XpS-ßp∂-Xn\pw AXp-hgn sXm-gn-eh - k - c - ß - ƒ krjvSn-°p-∂X - n\pw klm-bI - c - a - m-Ipw.

Im¿jnI - t- a-Je- s- b amWn \∂mbn Xtem-Sn-bn-´p-≠.v ae-tbm-ct- aJ-eb - nse I¿j-Ic- psS thm´v amWnkm-dns‚ s]´nb - n¬ Xs∂ G°m-ehpw hogp-∂Xv shdp-sX-√.

_P- ‰ nse Hmtcm Imcy- ß fpw FSpØv hni-Ie - \w sNøm≥ ÿe-]cn-anXn A\p-hZ- n-°p-∂n-√. sam-ØØ - n¬ _P-‰ns\ Xmsg ImWpw hn[w Npcp°n-Im-Wm- w.

Ct∏mƒXs∂ hmbv ] - s b- S pØv IpØp- ] m- s f- b - S p- ° p- ∂ - I¿j- I \v ]eni clnX hmbv]s - b∂ as‰m-cm-\pIq-eyhpw amWn-km¿ apt∂m´p h®n-cn°p-∂p. CXp-sIm-s≠ms° bph-X-eapd Irjn-bn-te-°m-I¿jn-Is - ∏-Sp-sa∂v Icp-Xp-∂Xv GXp kz¿§-Øn-en-cp-∂msW∂ tNmZyw _m°n. F¥p-Xs - ∂-bm-bmepw I¿j-I¿°v DtØ-P\w \¬Ip∂ _P‰v Xs∂bmWv amWn-km-dns‚ ]Xn-s\m∂mw _P-s‰∂v kΩ-Xn-°msX hø. as‰m∂v t£a- ] - ≤ - X n- I ƒ°p \¬In- b n- c n- ° p∂ {]m[m- \ y- a m- W v . t£a-s]≥j-\p-I-sf√mw h¿≤n-∏n®v {i≤-]n-Sn-®p-]‰ - n-bn-´p≠v . Zcn-{Z-hn-`m-KØns‚ {Ib-tijn sNdn-bt- Xm-Xn-se¶nepw Db¿Øm≥ Ign-bp∂ hn[-Ønep-ff h¿≤-\- Xs∂ bmWv an°- t£a-s]≥j-\p-If - nepw hcp-Øn-bn-cn-°p-∂Xv. F∂m¬ h¿≤n-®p-hc - p∂ hne-°b‰w XS- b m≥ Imcy- a mb ]≤Xn

Im¿jn- I - t a- J - e °v Imcy- a mbn Du∂¬ \¬In-bn-cn-°p-∂p. F∂m¬ Cu taJ-ebv°v henb DtØ-P\w \¬Im\pw IqSp-X¬ t]¿ Im¿jn-Ih - yØn-bn-te-°p-hc - m\pw th≠ \S-]S- n-Ifn-√. t£a- ] - ≤ - X n- I ƒ°v henb {]m[m\yw \¬In-bn-cn-°p-∂p. hnhn[t£a s]≥j-\p-Iƒ]-‰p-∂-h¿°v Bizm-k-am-Ip-sa-¶n-epw- hn-e-°-b‰w \nb-{¥n-°m≥ ]≤-Xn-If - n-√. B`y-¥c - D - e - v]m-Z\ - Ø - ns‚ 70 iXam-\t- Ømfw hcp-∂ t- k-h\taJ-esb, {]tXy-In®pw hym]m-cw, KXm-K-Xw, tlm´¬ sSentImw XpS-ßn-b-hsb _P‰v ]cn-KW - n-®n-´n-√. ]pXn-bk - w-cw-`ß - ƒ XpS-ßp-∂X - n\p-ff t{]m’m-l\w F∂ \ne°v Ãm¿´v A]v hnt√Pv t]mep-ff - h - bv°v k_vkn-Unbpw a‰pw {]Jym-]n-®n-´ps-≠¶nepw \ne-hn¬ {]Xn-k-‘n-bn-emb hyh-km-b-ßsf kwc-£n-°m-\p-ff ]≤-Xn-Is - fm-∂p-an-√. Npcp°n∏d-™m¬ F√m-h¿°pw t£aw, F√m-hn-jb - Ø - nepw Hcp S®v F∂m¬ B¿°pw Imcy-ambn H∂p-an√ F∂ {]Jym-]\ - a - mWv Xs‚ _P-‰n-eqsS a - m-Wn-km¿ ImWn-°p∂ amPn-°v.

11

April 2013


Ih¿tÃmdn

kz¥w tPmen Hcp `mc-am-bn-´√ ; adn®v kt¥m-jhpw kwXr-]vXnbpw \¬Ip∂ Hcp D]m-[n-bm-bn´v Icp-Xp-∂h - ¿°mWv a’-cm-[n- jvTn-Xa - mb Cu Ime-L´- Ø - n¬

s{]m-^. eX \mb¿

a

\- n-\n-W-ßnb Hcp sXm-gn¬ Xn-cs™-Sp-°pI F∂Xv Pohn-X-Ønse henb Hcp Xocp-am-\-am-Wv. F¥p-sNø- W - s a- ∂ - d n- b msX ]ecpw ]I- ® p\n¬°p-∂Xpw Cu hgn-Øn-cp-hn-em-Wv. kb≥kv sF-—nIhnj-ba- m-sb-SpØv ]Tn-°p∂ ka¿∞-cmb Ip´n-Iƒ saUn-

°¬ {]^- j - \ n- t ebv ° pw IW°v {][m\ hnj- b - a mbn ]Tn- ° p- ∂ - h ¿ F≥Pn-\o-b-dn-Mn-tebv°pw Xncn-bp∂ {]h-W-X-bm-bn-cp∂p hf-sc-°m-e-ambn XpS¿∂p-sIm-≠n-cp-∂X - v. B¿´vkv hnjb-sa-Sp-°p-∂-h¿ A`n-cqNn°\p-k-cn®v A`n-`m-j-I-hr-Øntbm A≤ym-]-\tam Xnc-s™-Sp-°p-am-bn-cp-∂p. F∂m¬ C∂v, kmt¶-Xn-Ih - n-Zym-hnπhw B™-Sn-®t- XmsS, F√m-cw-Kß - f - nep-ap-≠mb am‰Øns‚ {]Xn-^-e\w hnZym- ` ym- k - c w- K Øpw {]I- S - a mbn ImWm≥ Ign-bp-∂p-≠v. Ah-c-h-cpsS A`n-cp-Nnbv°pw Ign-hn\pw A\p-k-cn®v Xnc-s™-Sp-°m≥ \nc-h[n sXm-gn¬ Ah-kc߃ C∂sØ Xe-ap-d-bpsS apºn-ep-≠v. Ch-cn-jvS-s∏-Sp-∂, Ah-kc- ß fpw sh√p- h n- f n- I fpw \nd™ BI¿j-I-amb Nne sXm-gn¬ taJ-eIsf ChnsS ]cn-Nb - s - ∏-Sp-Øp-Ib - m-Wv.

tIm¿∏-td-‰p-If - psS ap≥K-W\ tIm¿∏- t d- ‰ p- I - f n¬ _ncp- Z - ] T\Øn\p tijw Ib-dn-°q-Sm≥ km≤y-Xbp-s≠-¶nepw _ncp-Zm-\¥ - c - _ - n-cp-Za - mWv G‰hpw Ipd™ tbmKy-Xb - mbn an° tIm¿∏-td-‰p-I-fpw IW-°m-°p-∂-Xv. amkv‰¿ Hm^v _nkn-\kv AUvan-\n-ktv {Sj≥ ( MBA ), Nm¿t´Uv A°u-≠≥kn (CA), Iº\n sk{I-´-dn-jn∏v (CS ), tImÃv A°u≠≥kn ( ICWA )XpSßnb hnZym-`ym-kt- bm-Ky-XI - ƒ tIm¿∏td-‰p-If - n-te-bv°p-ff {]th-i\w Ffp-∏ap-ff - X - m-°p-∂p. Fw.-_n.F hfsc tPmen-km-≤y-XI- f p- f f Hcp taJ- e - b m- W v . c≠ph¿jsØ ]T-\Ø - n\p tijw hn]-W\-cw-KØpw kmº-Øn-Iw, am\-hh - n-`h - ti-jn-am-t\-Pvsa‚ v , A¥¿tZ-iob _nkn-\k - ,v XpS-ßnb cwK-ßf - nepw Xnfß-m≥ Ignbpw . A≥]Xp iX-am\w

April 2013

12


am¿t°mSp IqSnb _ncp-Za - mWv Fw.-_n.Fbv°v {]th-i\w e`n-b° v m-\p-ff ASnÿm-\t- bm-Ky-X.

tbm-Sp-ff B`n-ap-Jy-Øn-\p-amWv ChnsS {]m[m-\yw. tdUntbm tPm°n, t^mt´m P¿W-enkw, kvt]m¿Svkv P¿Wenkw, t{]m{Kmw B¶¿ XpS-ßnb-hs - b√mw Bfl-hn-izm-ka - p-ff ]pXnb Xe-ap-dbv°v FØn-]nSn-b° v m-hp∂ sXm-gn¬ cwK-ßfm-Wv.B¶-dn-Mn¬ k¿´n-^n°‰v tImgvkp-Iƒ \S-Øp∂p≠.v X∑-bX - z-tØmsS Imcy߃ ]d-bm-\p-ff Ign-h,v AhX-cW - t- i-jn, CjvSs - ∏-Sp∂ hy‡nXzw Ch- s bms° Ds≠-¶n¬ B¶-dn-Mv cwKØv tim`n-b° v mw.

Nm¿t´Uv A°u-≠≥knbpw Iº-\n-sk-{I-´-dn-jn∏pw tImÃv A°u-≠≥knbpw Xnc-s™-SpØ-hs - cbpw tIm¿∏-td-‰p-Iƒ ImØn-cn-°p-∂p-≠v. ss^\m≥jy¬ A°u-≠nMv, HmUn-‰n-Mv, SmIvkv XpSßnb hnj-b-ß-fn¬ BgØn-ep-ff ]T-\a - m-Wv kn.-F.Xn-cs - ™-Sp-Øh - ¿ sNøp-∂X - .v Iº\n sk{I-´d- n-jn-]n¬ Iº\n-\n-ba - ß - f - m- Wv apJy-ambpw ]Tn-°p-∂X - .v ICWA Du∂¬ sIm-Sp-°p-∂Xv tIm¿∏-td‰vss^\m≥kns‚ hnhn[ hi-߃ - ° - m-W.v The Institute of Cost and Works Accountants of India(ICWAI) _ncpZw FSp-Ø-h¿°v BI¿j-I-ß-fmb \nc-h[n Ah-k-c߃ e`y-am-Wv.

Sn.-hn.-Nm-\¬ amt\-Pvsa‚ v sXm-gn-e-h-k-c-ß-fp-ff ]pXnb Hcp taJ-eb - m-W.v Nm\-ep-Iƒ h¿≤n®p-hc - p-∂X - n-\\ - p-kc - n®v Cu cwKsØ kmt¶-XnI hnZ-Kv≤¿°v [mcmfw Ahk-c-ß-ƒ e`y-am-Wv. ]c-ky-ß-ƒ icnbmbn ssIImcyw sNøpI, hnh-cß - ƒ {]t£-]Ww sNøm≥ ]pXnb coXn-Iƒ Ah-ew-_n-bv°pI, UnPn-‰¬ I≠≥kv ssIImcyw sNøpI XpS-ßn-bh - s - b√mw Nm\¬ amt\-P¿am-cpsS ]cn-[n-bn¬s]Sp∂-hb - m-W.v

amkv Iayq-Wn-t°-j\pw P¿W-en-khpw {`an-∏n-°p∂ Ah-kc - ß - f - mWv Nm\ep-If - psS hf¿®-tbmsS aoUn-bm-cw-KØv anSp-°∑ - m-scbpw anSp-°n-Is - fbpw ImØncn-°p-∂X - .v ""F√m-h¿°pw F√m-bn-SØpw F√m ka-bØpw FØn-t®-cm≥ Ign-bn-√. F∂m¬ AXn\v Ign-bp-∂-h¿°p-f-fXmWv P¿W-enkw '' F∂p ]d-bm-dp≠v. Hcp s{]m^j-W¬ P¿W-en-ÃmIm≥ an\naw hnZym-`ymk tbmKyX _ncpZhpw P¿W-en-kØ - n¬ Untπm-ab - p-am-W.v

\yqkv Id-ktv ]m-≠‚v , dnt∏m¿´¿, tImf-anÃv, ^o®¿ ssd‰nMv , C≥hÃn-tK-‰ohv P¿W-enkw XpS-ßn-hsb√mw Ignhn\pw A`n-cp-Nnbv°a\p-kc- n®v ]pXnb Xe-ap-dbv°v Xnf-ßm-hp-∂ cwK-ßf- m-W.v

sSen-hn-j≥ sSIvt\m-fP - nsb ad-∂psIm≠v Hcp Nm\- e n\pw {]h¿Ønbv°m≥ Ign-bn-√. aoUnbm am¿°-‰nMv, Snhn FUn-‰nMv, tUm°p-sa‚dn amt\Pvsa‚ v XpS-ßn ImgvN° - m-cpsS B{Kl-߃-°\ - p-kc - n®v t{]m{Km-ap-Iƒ Xømdm-°p∂ tPmen Sn.hn FUn-‰d - p-tS-Xm-Wv.

\yqkv Id-kvt]m-≠‚ v , dnt∏m¿´¿, tImf-anÃv, ^o®¿ ssd‰nMv , C≥h-ÃntK-‰ohv P¿W-enkw XpS-ßn-hs - b√mw Ignhn\pw A`n-cp-Nn-bv°a\p-k-cn®v ]pXnb Xe-ap-dbv°v Xnf-ßm-hp-∂ cwKß-fm-W.v CXp IqSm-sX-bmWv Broadcast P¿W-enkw, B¶-dnMv , TV Channel amt\-Ps v a‚ ,v sSen-hn-j≥ sSIvt\m-fnPn XpS-ßnb ]pXnb sXm-gn-eh - k - c - ß - f - p-ff taJ-eI - ƒ. sSen-hn-j≥, tdUn-tbm, C‚¿s\‰v XpS-ßnb aoUn-bm-If - n-eqsS icn-bmb hnhc߃ hniz- k v X - X - t bmsS \¬Ip∂ tPmen-bmWv t{_mUvImÃv P¿W-en-Ãn-t‚-Xv. _ncp-Zß - f - psS ]n≥_-et- Ø-°mƒ BI¿j-Ia - mb hy‡n-Xz-Øn\pw tPmen-

13

April 2013


h¿j-amWv BHM(Bachelor in Hotel Management) tImgvkns‚ Imemh[n.

^mj≥ Unssk-\nMvv hkv{X-ßfpw a‰v A\p-_‘ B`c-Wß - f - pw Unssk-≥ sNøp∂ taJe-bmWv ^mj≥ Unssk-\nM.v Db¿∂ hcp-am-\hpw BI¿j-IX - z-hp-ap-ff Hcp tPmen-bmWv ^mj≥ Unssk-\dptS-X.v {Inbm-flI - X - b - p-ff Hcp a\- ns‚ DSabv°v Cu cwKØv hfsc tim`nbv°m\mhpw. Un{Knbpw Untπm-abpw ^mj≥ Unssk-\n-ßn¬ FSp-°m-hp-∂-

P¿W- e n- k - Ø ntem AUz¿ssSkn ßntem ss^≥ B¿´vk - ntem _ncp-Zs - aSp-Øh - ¿°v Sn.hn FUn-‰d - mImw. tPmenbn-ep-ff ]cn-io- e - \ - a - mWv hnP-bØ - n\v B[-mc - w. k¿§m-flX - bpw \qX-\`- m-h\ - Ifpw Dffh¿°v Xnf-ßm≥ Ign-bp∂ taJ-eb - m-Wv sSen-hn-j≥.

aƒ´n-ao-Un-b B\n-ta-j≥ , {Km^nIv Unssk\nMv, sh_v Unssk-\nMv XpS-ßn-bh - sb√mw C¥y-bnepw hntZ-iØpw [mcmfw sXm-gn-eh - k - c- ß - ƒ t\Sn-Xc- p∂ taJ-eb - mWv. ^nenw C≥U-k{v Sn-bnepw ]c-ky-temIØpw aƒ´n-ao-Unbm B¿´n-Ãns\ Bhiy-ap-≠.v kzX-{¥-ambn, kz¥w Xmev]cy߃°pw `mh-\bv°pw A\p-k-cn®v kz¥w Iº\n ^v t fm´v sNbvXpw aƒ´n-aoUnbm{]h¿Ø\߃ sNøm≥ Ign-bpw.

tlm´¬ amt\-Ps v a‚ v temI- h n- ] Wn Hcp IpS-°o-gn¬ AWn-\n-c∂ - tXmsS tlmkv]n-‰-m-en‰n

kzX- { ¥- a mbn, kz¥w Xmev ] cy߃°pw `mh-\bv°pw A\p-kcn®v kz¥w Iº\n ^v t fm´v sNbvXpw aƒ´n-ao-Unbm{]h¿Ø\߃ sNøm≥ Ign-bpw. C≥Ukv{Sn Hcp henb hyh-kmbambn amdn-bn-cn-°p-∂p. hepXpw sNdp-Xp-amb \K-cß - f - n¬ tlm´¬ hyh-kmbw Xg®p-hf - c - p-Ib - mWv . AXp-sIm-≠p-Xs∂ Cu cwKØv s{]m^j- W ¬kns‚ Bhiyw Gsd-bm-Wv. tlm´¬ taJ-ebn¬ ]cn-N-b-k-º-∂-cmb tPmen-°mcpsS Ipdhv hfsc Ds≠-∂m-Wv Hcp IW°v tcJ-s∏-Sp-Øp-∂X - v. lukvIo∏oßv, {^≠v Hm^okv, ^pUv & _nhtd-Pkv k¿∆okv, dÃm-d‚ v amt\-P¿ XpS-ßnb hnhn-[U - n-∏m¿´p-sa‚p-If - n¬ tPmenbv°v tNcmw. 22 hb- n¬ IqSmØ, πkv Sp ]m m-bh - ¿°v tlm´¬ amt\-Pvsa‚ v tImgvkn\p tNcmw. 3

hepXpw sNdp-Xp-amb \K-c-ß-fn¬ tlm´¬ hyh-kmbw Xg-®p-h-f-cp-I-bmWv . AXp-sIm-≠pXs∂ Cu cwKØv s{]m^jW¬kns‚ Bhiyw Gsd-bm-Wv.

April 2013

14

XmWv National Institute of Fashion Technology , National Institute of Design Ch c≠pw Cu cwKsØ {]ivkXn-bm¿÷n® ÿm-]\ - ß - f - m-W.v

AUvh¿ssS-knßpw tamUn-enßpw Hcp t{]mU-IvSns\ °pdn-®p-ff hnh-c-߃ G‰hpw kpµ-c-amb coXnbn¬ D]-t`m-‡m-°sf Adn-bv°p∂ tPmen-bmWv AUvh¿ssS-knßv . hfsc-b-[nIw a’cw t\cn-Sp∂ taJ-eI-fmWv AUvh¿ssS-knßpw tamUnenßpw . AXp-sIm-≠p-Xs∂ Cu cwK-߃ Xnc-s™-Sp-°p-∂-h¿ GXp kml-N-cy-Ønepw tPmen sNøm≥ Xøm-dm-tI-≠-Xp-≠v. kzX-{¥-ambn Nn¥n-bv°p-hm\pw AtX kabw Hcp Soan¬ H∂n®v kl-I-cn®v apt∂m´p t]mIm-\p-apff Ignhv Cu taJ-e-


bn¬ {]h¿Øn-°p-∂-h¿ B¿÷nt°-≠-Xp-≠v. AUz¿ssS-knßv Untπmatbm Un{Kntbm Ic-ÿ-am-°p-∂Xv Cu cwKØv {]h¿Øn-bv°p-hm≥ IqSpX¬ Bfl-hn-izmkw \¬Ipw. 50 % am¿t°msS _ncpZw ]m m- I p- ∂ h¿°v AUvh¿ssS- k nßn¬ Untπma Ic-ÿ-am-°mw. Fw.-_n.F ]Tn-°p-∂h - ¿°v am¿°-‰nMv kvs]jyssekv sNøm≥ km[y-X-I-fp-≠v.

^pƒssS-ambpw ]m¿´v ssSambpw sNøm-hp∂ Hcp tPmen-bmWv tamUsenßv. bph-Xe- a- p-dsb hfsc BI¿jn-°p∂ Hcp cwK-amWv CsX¶nepw tamUne- nßn\v Bh-iy-amb khnti-jX - I - fpw hy‡nX - zhpw Cu cwKØv Xnf-ßp-hm≥ Bh-iy-am-W.v

^pƒssS-ambpw ]m¿´v ssSambpw sNøm-hp∂ Hcp tPmen-bmWv tamUenßv. bph-Xe - a- p-dsb hfsc BI¿jn°p∂ Hcp cwK-amWv CsX-¶nepw tamUn-enßn\v Bh-iy-amb khn-ti-jX-Ifpw hy‡n-Xzhpw Cu cwKØv Xnfßp-hm≥ Bh-iy-am-Wv. DZm-lc - W - Øn\v 6 ASn-bpsS Db-cw, `wKn-bp-ff ^ot®gvkv , BtcmKyw , Bfl-hnizmkw , D’mlw Ch-sb√mw Hcp tamU-en\v AXym-hi - y-am-W.v AUv h ¿ssS- k nßpw tamUnenßpw BI¿j-ß-fmb Ah-k-c߃ \¬Ip-∂p-s≠-¶nepw hy‡n-]c-amb Ignhpw {Inbm-flIXbp-amWv Un{Kn-tb-°mfpw Cu cwKØv tim`nbv°p-hm≥ Bh-iy-am-bn-´p-f-f-Xv.

GXv tPmen Xnc-s™-Sp-Ømepw tPmen-tbm-Sp-ff Xmev]c - yw, A`n-cpNn Ch {][m\ LS-I-ß-fmWv . Hu]-Nm-cnI Un{Knbpw Untπm-abpw Ic-ÿa - m-°p-∂Xn-t\m-sSm∏w kz¥w Xmev]cy-Øn-\\ - pk-cn®pff sXm-gn-ens‚ {]mY-anI Bhiy-ßfpw ]cn-KW - \ - I - fpw ]cn-io-et- °bv≠X - p-≠.v

{Smh¬ & Sqdnkw, Ghn-tb-j≥ , dns´-bn¬, _m¶nMv XpS-ßnb taJ-eI - f - nepw [mcmfw Ah-kc - ß - ƒ C∂p-≠.v tÃm°v FIvks v N-bn©p-Ifpw C≥jz-d≥kv Iº-\n-Ifpw sIm-tagvkv _ncpZ-°msc {]tXyIw ]cn-KW - n-°p-∂p-≠.v

ImcWw tPmen Hcp `mc- a m- b n- ´ √ , adn®v kt¥m- j hpw kwXr- ] v X nbpw \¬Ip∂ Hcp D]m- [ n- b m- b n´v Icp- X p∂- h ¿°mWv a’- c m- [ n- j v T n- X - a mb Cu Ime-L-´-Øn¬ hnP-bn-°p-hm≥ Ign-bp-∂-Xv.

15

April 2013


^o®¿

F©n-\n-bd- nMv hnZym-`ym-kc- w-KØv Icp-Øm¿Pn®v

{iokp-{_-“Wym tImtfPv Hm^v F©n-\n-bd- nMv B‚v sSIvt\m-fPn

{iokp-{_-“Wym FUp-t°-jW - ¬ {SÃns‚ Iogn¬ 2000 ¬ BWv tImtfPv Hm^v F©n-\n-b-dnMv B‚ v sSIvt\mfPnbpsS XpS°w.

]n.-F.-iin ]f-ft- Øcn ⁄m- \ - Ø ns‚ Icp- Ø n¬ temIsØ hnc¬Xp-ºn-sem-Xp°p-Ib - mWv bph-Xe - a - p-d. Ch¿ apt∂m- ´ p- f f IpXn- ∏ n\v Du¿÷w Is≠-Øp-∂Xv Adnhn¬ \n∂m-Wv. amd-p∂ Ime-Øns‚ Imsem® Xncn-®d - n-™p-ff hnZym-`ym-kc - oXn-Isf Ah-ew-_n-°p-I-bmWv PohnX hnP-bØ - n-te-°p-ff G‰hpw \√ am¿§sa∂v C∂sØ Xeap-dbv°v hy‡-ambn Adn-bmw. F∂m¬ Ah-cpsS hf¿®bv°m-hi - y-amb Znim-t_m[w \¬IpI F∂Xv kaq-lØ - n-s‚bpw c£n-Xm-°f - psSbpw DØ-cm-hm-ZnXz-am-Wv. CXp hgn-bpff apt∂-‰Ø - n\v kmt¶-XnI kuI-cyßfpw hy‡-Xbpw \¬Ip-Ib - mWv hnZym`ym-kÿ m- ] - \ - ß - ƒ sNøp-∂X - v.

hn

April 2013

16

kml-Nc - y-ßfpw km[y-XI - fpw Xncn®-dn™v hnZym¿∞n-Isf cmPy-Øns‚ kzØm-°n-am-‰pI F∂ e£y-hp-ambn Bcw-`n® kmt¶-XnI hnZym-`ym-kÿ m]-\a - m-Wv ]g-\n-bnse ae-bmfn kwcw-`amb {iokp-{_-“Wym tImtfPv Hm^v F©n-\n-bd - nMv B‚ v sSIvt\m-fPn.

km[m-c-W-°m¿°pw {KmaoW-P-\X°pw IqSn kmt¶-XnI hnZym-`ymkw km[y-am-°pI F∂-XmWv e£yw. GXp kmºØnI-\n-e-hm-c-Øn-ep-f-f-h¿°pw ChnsS ]Tn-®p-h-f-cm≥ Ah-k-c-ap-≠v. AÆm-bq-Wn-th-gvkn-‰n-bp-ambn A^n-entb‰v sNbvXn-´p-ff tImgvkp-Iƒ°vv FsF-kn-SnC A{]q-he - p-ap-≠v. amdn-hc - p∂ temI-Øn¬ AXn-thKw hf-cp∂ hymh-km-bnI kmt¶-Xn-IX Db¿Øp∂ sh√p-hn-fn-Isf AXn-Po-hn°m≥ hnZym¿∞n-Isf k÷-am-°p-IbmWv kp-{_-“Wym tImtfPv. \ho\ Bi-b-ß-fp-sSbpw kulr-Zm-¥-co-£Øn-s‚bpw anI-hn¬ am\-kn-Ihpw XmXznI-hp-am-b-co-Xn-bn¬ hnZym¿∞n-I-fpsS hy‡n-Xz-hn-Im-kw Dd∏m°n- A°m-Za - n°v anI-hn-te-°p-b¿Øp∂ coXn-bm-Wn-hnsS Ah-ew-_n-°p-∂X - v. apeym-[njvTnX hnZym-`ym-kØ - n-eqsS am\-kn-Ihpw Bflo-b-hp-amb anIhv


ssIh-cn®v apt∂-dm- ≥ Chn-SpsØ hnZym ¿∞n-Iƒ kzbw {]m]vXc - m-Ip∂p. Iºyq-´¿ kb≥kv, Ce-Ivt{Sm-WnIv B‚ v IΩyq-Wn-t°-j≥, Ce-Iv{Sn-°¬ B‚ v Ce-Iv{Sm-Wn-Ivkv, sa°m-\n-°¬, C≥^¿ta-j≥ sSIvt\m-f-Pn, knhn¬ F∂o hn`m-K-ß-fn¬ F©n-\n-b-dnMv tImgvkp-Iƒ {iokp-{_-“Wym tImtfPv Hm^v F©n-\n-bd - nMv B‚ v sSIvt\m-fPn \S-Øp-∂p-≠v. Chbv°p ]pdsa ]∆¿ Ce-Ivt{Sm-WnIvkv B‚ v ss{Uhvkv, Iºyq-´¿ kb≥kv B‚ v F©n-\n-bd- nMv, AssπUv Ce-Ivt{Sm-WnIvk,v am\p-^mIvN-dnMv F©n-\n-b-dnMv, ]∆¿knÃw F©n-\n-b-dnMv F∂o A©v t]mÃv {KmtUz-j≥ tImgvkp-Ifpw ChnsS \SØp- ∂ p. Ch- b v s °√mw {]tXyIw {]tXyIw Un∏m¿´p-sa‚p-Ifpw {]h¿Øn°p-∂p-≠v.

ssZ\w-Zn\ Pohn-XØ - n-em-hi - y-amb kIe D]-Ic - W - ß - fpw Ce-Iv{Sn-kn‰n-bpambn _‘-s∏´p InS-°p-∂p. Dev]m-Z\ - , hnX- c - W , {]k- c - W - t a- J - e - I - f n¬ hnZym¿∞n-Isf \n]p-Wc - m-°p-∂X - n-\p-ff ]q¿Æ-amb- k-÷o-Ic - W - ß - f - p--ff - X - mWv Ce-Iv{Sn-°¬ B‚ v Ce-Iv{Sm-Wn-Ivkv Un∏m¿´vsa‚ v.

\n¿Ωm-Wc - w-KsØ \qX\ kwhn-[m\-ßf - pw `mhn-bn¬ D≠m-Im-hp∂ am‰ßfpw Bh- i y- ß - f pw Xncn- ® - d n™v hnZym¿∞n-I-ƒ°v ]I¿∂p-\¬Im≥ Ignbpw hn[w k÷-am-°n-b-Xm-Wn-hnSpsØ knhn¬ F©n- \ n- b - d nMv Un∏m¿´vsa‚ v.

2001 ¬ Bcw-`n® sa°m-\n-°¬ F©n- \ n- b - d nMv Un∏m¿´v s a‚ v hnZym¿∞n-Iƒ°v knF-kn,-kn-F-Fw, tdmt_m-´n-{I-kv, sa°m-t{Sm-WnIvkv XpSßnb hnj-b-ß-fn¬ kvs]jy-ssekv sNøm≥ klm-bn-°p-∂X - m-Wv.

Zn≠p-°¬-˛t- Im-bº - Ø - q¿ tZio-b] - mX-bn¬ ]g-Wn-bn¬ \n∂v 9 Intemao-‰¿ AI-se-bmbn ÿnXn-sN-øp∂ {iokp{_-“Wym tImtfPv Hm^v F©n-\n-bdnMv B‚ v sSIvt\m-fPn Iymºkv lcnXm`-bmepw {Kmao-W-ku-µ-cy-Ømepw kºq-jSv hpw a\- pJw \¬Ip-∂Xp-amb coXn-bn-em-Wv \n¿Ωn®ncn-°p-∂Xv !

sFSn Un∏m¿´vsa‚ v anI® em_v s^kn- e n- ‰ n- s Im≠pw kmt¶- X n- I - a nIhpsIm≠pw hnZym¿∞n-Is - f- G-Xp-sh√p-hnfn Gs‰-Sp-°m\pw {]m]vXc - m-°p-∂p.

ta¬∏-d™ anI-hp-Iƒ°p ]pdsa Chn-SpsØ Hmtcm hn`m-Khpw \qX-\ emt_md-´dn kuI-cy-ßtfmSpw ]T-\] - -

2012 ¬ ChnsS \n∂p ]mkmb Ip´n-Ifn¬ 351 t]¿ \nb-a\ DØ-ct- hm-sS-bmWv ]pd-Øn-d-ßn-b-Xv. hcpw h¿j-ß-fn¬ ]mkm- h p∂ F√m hnZym¿∞n- I - f pw \nba\ DØ-c-thm-sS-bmIpw ]pd-Øn-dßpI-sb∂v tImtf-Pns‚ sshkvsNb¿am\pw knCHbpamb Fw.-sI.-_m-_pcmPv , amt\-PnMv {SÃn ]n.-F.-N{- µ≥ F∂nh¿ ]d-™p. sF-_n-Fw, F®v.]n XpS-ßnb Iº-\nI-fp-ambn D≠m-°n-bn-´p-ff Fw.H.bp A\pk-cn®v Chn-Sß - f - n¬ \n∂p-ff Syq´¿am¿ Ipd™ Nne-hn¬ Chn-SpsØ hnZym¿∞nIƒ°v {]tXyI ]cn-io-e\w \¬Ipw. H∏w \memw h¿j hnZym¿∞n-Iƒ°v Ah-cpsS klm-b-tØmsS ChnsS \n∂p Xs∂ t{]mP-ISv p-Iƒ sNøm\pw Ign-bpw. CXn\p ]pd-sa, IΩyq-Wn-t°-j≥ kvIn¬, s]gvk\ - m-en-‰n, kv{Skv doenkv F∂nh Uh-e]v sNøp-∂X - n\v hntZ-iØ - p\n∂v hnZ-K[ v s - cØn Chn-SpsØ hnZym¿∞nIƒ°p ]cn-io-e\ - w \¬Ip-∂p-≠.v temIØv AXn-thKw hf-cp∂ hnhcm- k m- t ¶- X n- I hnZym- ` ymkcwKØv , BtKmf \ - n-eh - m-cØ - n¬ hm¿sØ-Sp-°p-∂Xn-\m¬ {iokp-{_-“Wym tImtfPv Hm^v F©n- \ n- b - d nMn¬ \n∂v Iºyq- ´ ¿ kb≥kv F©n-\n-b-dnMv ]mkm-Ip∂ hnZym¿∞n-Iƒ°v temI-sa-ßp-ap-ff sFSn Iº-\n-If - n¬ sXm-gn¬ km[yX Xpd-∂pIn-S° - p-Ib - m-W.v Ce-Itv {Sm-WnIv taJ-eb - nepw IΩyqWn-t°-j≥ taJ-e-bnepw D≠m-hp∂ Hmtcm sNdpNe-\h - pw- A-∏t- ∏mƒXs∂ Xncn-®d- n™v hnZym¿∞n-If - n-se-Øn-°Ø - °-hn[w k¿∆-k÷ - a- mWv Chn-SpsØ CeIvt{Sm-WnIv B‚ v IΩyq-Wn-t°-j≥ Un∏m¿´vsa‚ .v

amdn-hc- p∂ temI-Øn¬ AXn-thKw hf-cp∂ hymhkm-bnI kmt¶-Xn-IX Db¿Øp∂ sh√p-hn-fn-Isf AXn-Po-hn-°m≥ hnZym¿∞nIsf k÷-am-°p-Ib - mWv kp-{_-“Wym tImtfPv.

co-£W - k - u-Ic - y-ßt- fm-sSbpw k÷-am°n-bn-cn-°p-∂p. AXn-hn-ZvK[ - cpw Hmtcm taJ-eb - nepw \nc-h[n ]pc-kvIm-cß - ƒ t\Sn-bh - c - pw, tUmIvSt- d‰v _ncp-Z[ - m-cn-Ifp-amb s{]m-^k - ¿am-cmWv Hmtcm hn`mKØnepw {]h¿Øn- ° p- ∂ - s X- ∂ Xv as‰mcp t\´-am-Wv. hnZym¿∞n-I-fpsS Hmtcm Znh-ks - Øbpw lmP¿\n-e, Ct‚W¬am¿°p- I ƒ, s]¿t^m- a ≥kv XpSßn Imcy- ß ƒ c£n- X m- ° ƒ°v t\cn´p a\- n-em-°m-\mhpw hn[-am-Wnhn-SpsØ {Iao-Ic - W - ß - ƒ. hnZym-`ymkw anI-hp-d-d-Xm-I-W-sa¶n¬ anI® sse{_dn kuIcyw Bhiy-sa∂p Icp-Xp∂ tImtfPv hnim-eamb Hcp sse{_dn Xs∂ ChnsS Hcp°n-bn-cn-°p-∂p.

17

April 2013


hf-cp∂ temI-Øn\v hgn-Im-´n-If - mhpw

Fw.-sI.-_m-_p-cmPv sshkvsN-b¿am≥ & knCH

]n.-F.-N-{µ≥ amt\-PnMv {SÃn

B¨Ip- ´ n- I ƒ°pw s]¨Ip- ´ n- I ƒ°pw {]tXyIw {]tXyIw tlmÃ-¬ kuIcyw Hcp°n-bn-´p-≠v.ae-bm-fn-hnZym¿∞n-Iƒ°v tIc-fo-b-co-Xn-bn-ep-ff `£-W-amWv G‰hpw sslPn-\n-°mb tlmÃ-en¬ Hcp°p-∂-Xv. am{X-a-√, h\nXm tlmÃ-en¬ ae-bm-fn-I-fmb hm¿U≥am-scbpw \nb-an-®n-´p-≠v. IqSmsX So®nMv Ãm^vamsc tlmì hnZym¿∞n-I-fpsS NpaXe G¬∏n-®n-cn--°p∂p F∂Xpw tImtfPv ]cn-kcw apgp-h≥ 24 aWn-°qdpw knkn Sn hn skIyq-cn‰n G¿s∏-Sp-Øn-bn-´p-ffXpw hnZym¿∞n-I-fpsS kpc£ i‡n-s∏-Sp-Øp-∂p. dmKnwKv hnap‡ tImtf-sP∂ _lp-aXn Cu tImtf-Pn-\p-≠v.

hnZym¿∞n-Isf F©n-\n-bd - nMv _ncqZ[mcn-If - m-°p-∂Xn\p ]Icw amdp-∂t- em-IØ - n\p apt∂ \S∂v hgn-Im´n-If - m-°p-Ib - mWv {iokp-{_-“Wym tImtfPv Hm^v F©n-\n-b-dnMv B‚ v sSIvt\m-fPn sNøp-∂s-X∂v ÿm-]\ - Ø - ns‚ sshkv sNb¿am\pw No^v FIvknIyq-´ohv Hm^o-kd - p- amb Fw.sI _m_p-cmPv ]d-bp∂p. Chn-SpsØ ]T-\\ - n-eh - m-chpw hnZym-`ym-kc - o-XnIfpw A¥-co-£hpw A≤ym-]I - c - p-sa√mw AXn-\\ - pk-cn® coXn-bn-em-W.v C¥y-bnseXs∂ anI® tImtfPv F∂-hIm-i-s∏-Sp-∂n-s√-¶nepw Xan-gv\m-´nse anI® tImtfPv F∂ _lp-a-Xn-sb-¶nepw Cu ÿm]\w ssIh-cn-®n-´p-≠v.Bbn-cØ - n-tesd am¿t°msS Xan-gvam´n¬ \n∂v πkvSp ]mkmbn FØp∂ hnZym-bm¿∞nIsf kuP-\y-ambn ]Tn-∏n-®p-sIm≠v amXrI ImWn°p∂ tImtfPv IqSn-bm-Wn-Xv. tImtf-Pns‚ tkh-\an-Ihpw A°m-Za - nIv anIhpw kuI-cy-ßf - p-sa√mw ]cnK-Wn®v C‚¿\m-j\ - ¬ A{I-Unt-‰j≥ Hm¿K-ss\-tkjs‚ _lp-aXn kp{_-“Wy tImtfPv t\Sn-bn-´p-≠v. Xn-an-gv\m-´n¬ BsI aq∂p tImtf-Pp-Isf CXp t\Snbn-´p-ff - q. temIØv hcm-\n-cn-°p∂ am‰-ßsf ap≥Iq-´n-ImWm\pw AXn-\\ - p-kc - n-®c - o-Xn-bn¬ kuI-cy-ßs - fm-cp°m\pw amt\-Ps v a‚ v {]Xn-⁄m-_≤ - a - m-W.v AXp-sIm≠p-Xs∂ ChnsS \n∂p ]Tn-®n-dß - p∂ hnZym¿∞n-Iƒ shdpw _ncp-Z[ - m-cn-Iƒ am{X-am-hn-√, \qX-\k - m-t¶-XnI hnZy-bp-sSbpw hn⁄m-\Ø - n-s‚bpw {]hm-NI - cpw hgnIm-´n-If - p-am-bn-cn-°pw. cmPy-Øns‚ hnI-k\ - Ø - n\v Ch¿ Xo¿®-bmbpw A`n-am-\m¿l-amb kw`m-h\ \¬Im≥ sI¬∏p-ff - h - c - m-bn-cn°pw ˛ _m_p-cmPv ]d-bp-∂p. 1972 ¬ Xriq¿ F©n-\n-bd - nMv tImtf-Pn¬ \n∂v F©n-\n-bd - nMv _ncp-Zs - a-SpØ _m_p-cmPv 30 h¿jtØmfw Zp_m-bn¬ hnhn[ {_n´ojv Iº-\n-If - n¬ tPmen-sNbvXv A\p-`h - a - p-ff - b - m-fm-W.v Ign™ aq∂p h¿j-ambn tImtfPns‚ sshkvsN-b¿am≥, knCH F∂o \ne-If - n¬ \S-Ønb {]h¿Ø-\a- n-Ih - mWv {iokp{_-“Wym tImtfPns\ Xan-g\ -v m-´n¬ anI® F©n-\nb-dnMv tImtf-Pm°n am‰p-∂X - n\v klm-bn-®X - v.

24 aWn-°qdpw ]∆¿ _m°v A∏v G¿s∏-Sp-Øn-bn-´pf-f-Xn-\m¬ 18 aWn-°q-tdmfw hcp∂ ]∆¿°´v Chn-SpsØ hnZym¿∞n-I-fpsS ]T-\-sØtbm a‰p Imcy-ß-sftbm H´pw _m[n-°p-∂n-√. 1000 t]sc Dƒs°m-f-fm-hp∂ HmUnt‰mdnbw , ]q¿Æ-ambpw ioXn-I-cn® ¢mkv apdn-Iƒ, Hmtcm hnj-b-Ønepw Ad-nhv h¿≤n-∏n-°p-∂-Xn\v XpS¿®-bmbn kwL-Sn-∏n-°-s]-Sp∂ skan-\m-dp-Iƒ F∂n-h-sb√mw Cu F©n-\n-b-dnMv tImtf-Pns\ cmPym-¥-c-\n-e-hm-c-Øn-te°p-b¿Øp-∂p.F√m-hn[ kvt]m¿Svkn\pw {]m[m\yw \¬Ip∂ tImtf-Pn¬ CXn-\m-h-iy-amb kwhn-[m-\-ßsf-√m-ap-≠v. am{X-a-√, hnZym¿ ∞nƒ°mbn ChnsS Pnw\njyhpw Hcp°n-bn-cn-°p-∂p.

April 2013

18


April 2013


hy‡nIƒ

tImSo-izc]´n-I-bnse

ae-bm-fn-cX - v\ß - ƒ tem

I tImSo-izcamcpsS ]´n-I-bn¬ CØ-hW \mep ae-bm-fnIsf-bmWv t^m¿_vkv amKkn≥ Dƒs∏-Sp-Ønbn-cn-°p-∂X - v. Ch-bn¬ aq∂p-t]cpw Xriq¿ kztZ- i n- I - f m- s W- ∂ Xv ]qc- Ø ns‚ \m´n\p e`n® s]cp-ab - m-Wv. epep-{Kq∏v ta[mhn Fw.-F. bqk^-en, tPmbv Beq-°mkv {Kq∏v ta[mhn tPmbv Beq-°mkv, Ieym¨ Pz√dn irwJ-e-bpsS ta[mhn Ieym-W-cm-a≥

1

F∂n-h-cmWv kmwkvIm-cn-I -X-e-ÿm-\Øp \n∂v kºm-ZyØn‚- X-e-sXm-´-∏≥am-cmbn Db¿∂n-cn-°p-∂-Xv. t^m¿_vkv amknIbpsS ]´n-I-bn¬ F‰-hpw kº-∂\mb ae-bmfn bqk-^-enbmWv. c≠mw-ÿ-m-\Øv C≥t^mkn-kns‚ kv^m]-Ic - n-sem-cm-fmb {Inkv tKm]m-eI - r-jvW\pw aq∂mw-ÿm-\Øv tPmbv Beq-°mkpw \memw-ÿm-\Øp Ieym-W-cm-a\pam-Wv.

Fw.-F. bqk-^e - n

A

April 2013

20

8250 tImSn-

_p-Zm_n Bÿm-\a- m-bp-ff epep-{Kq∏v ta[mhn. temI-Øn¬ F‰hpw IqSp-X¬ hf¿®m-\n-c° - p-{]-IS- n-∏n-°p∂ ]Øp dos´-bn¬ irwJ-eI - fn-sem-∂mWv epep-{Kq∏v . sIm-®n-bnse CS-∏f - f - n-bn¬ am¿®n¬ 4 e£w kvIzb¿^o-‰n¬ C¥y-bnse Xs∂ G‰hpw henb amƒ Xpd∂p-sIm≠v cmPy-Ønepw Xs‚ hym]m-ck - m-{amPyw Xpd-∂p-Ig- n-™p. 150 tImSn Ata-cn-°≥ tUmf¿ (8250 tImSn-bn-tesd C¥y≥ cq]) BkvXn-bp-s≠∂v t^m¿_vkns‚ Is≠-ج. Xriq¿ kztZin-bmWv Cu 57-Im-c≥. 1970 Ifn¬ A_p-Zm_nbnse-Ønb bqk-^e - n°v C∂v 21 cmPyß-fn¬ hym]m-c˛- h - y-hk - mb km∂n-≤y-ap-≠.v sIm®n hnam-\Ø - m-hf Ub-dI - Sv ¿ t_m¿Uw-Ka - m-W.v ASpØ Ime-Ømbn ImØ-enIv kndnb≥ _m¶n¬ Hml-cn-]¶ - m-fnØw h¿≤n-∏n-®p. sIm-®n-bnse kvam¿´v kn‰n bmYm¿∞y-am-°m≥ a[y-ÿX hln® bqk-^e - n tIc-fØ - ns‚ hnI-k\ - I - m-cy-ßf - n¬ {]tXyIw Xmev]c - y-sa-Sp-°p-∂p.


{Inkv tKm]m-eI - r-jvW≥

C

¥y-bnse c≠m-asØ henb sF.Sn Iº-\n-bmb C≥t^m-knkns‚ ÿm-]I - c - n¬ Hcmƒ. 1981 ¬ \mcm-bWaq¿Ønbpw a‰p Nne-cp-ambn tN¿∂v XpS-ßnb ÿm]-\a - mWv C≥t^m-kn-k.v Xncp-h\ - ¥ - ] - pcw kztZ-in-bmb {Inkv tKm]m-eI - r-jvW\v 7425 tImSn-cq-]t- bmfw hcp∂ 135 tImSn Ata-cn-°≥ tUmfdns‚ BkvXn-bp-f-f-Xmbn Is≠-ج. C≥^¿ta-j≥ sSIvt\m-fnPn temIØv \mcm-bWaq¿ØntbmsSm∏w Xs∂ ]d-™p-tIƒ°p∂ t]cp-I-fn¬ H∂v {Inkv tKm]m-e-IrjvWs‚Xm-W.v sIm®n Bÿ-B\ - a - mbn Bcw-`n-®n-´p-ff Ãm¿´v A]v hnt√Pv F∂ sSIvt\m-fnPn C≥Ip-t_-‰d - n\v {Inkv tKm]m-eIr-jvWs‚ ]n¥p-Wb - p-≠v.

3

tPmbv Beq-°mkv

tPm

Sn. Fkv.Ieym-Wc - m-a≥

H

2

7425 tImSn-

5500 tImSn-

bv Beq-°mkv {Kq∏ns‚ ta[m-hn-bmb Cu 56 Imc≥ kz¿Æ-Øn-f-°-Øn-ep-sS-bm-Wv t^m¿_vkns‚ temI tImSo-izc ]´n-I-bn¬ ÿm\w t\Sn-bn-´p-f-f-Xv. Xriq¿ kztZ-inbmb tPmbv Beq-°mkv 1987 emWv K¬^n-te°p tNt°-dp-∂-Xv. C∂v C¥y-bnepw Kƒ^nep-ambn tPmbv Beq-°mkv {Kq∏n\v 85 tÃmdp-I-fp-≠v. Pz√dn irwJ-eI - ƒ°p ]pdsa shÕnwKv sk‚p-If - pw Bcw`n®v tPmbv Beq-°mkv {Kq∏v _nkn-\kv cwKØv apt∂‰w XpS-cp-∂p. Aøm-bn-cØn A™qdp tImSn-tbmfw cq] hcp∂ 100 tImSn Ata-cn-°≥ tUmf-dm- Wv tPmbv Beq-°mkn\v kz¥-am-bp-ff - s - X∂p t^m¿_vkv Is≠-Øn-bn-´p≠v.

4

5500 tImSn-

t´sd {]tXy-IX - I - tfm-sS-bmWv Ieym¨ Pz√dn {Kq∏v ta[mhn Sn. Fkv.Ieym-Wc - m-a≥ t^m¿_vkns‚ temI tImSo-izc ]´n-Ib - n¬ CSw ]nSn-®n-cn-°p-∂X - .v aney-W¿ ¢_n¬ CSw-]n-Sn-°msX t\cn´v _neyW¿ ¢_n¬ CSw-]n-Sn-® ae-bm-fn-sb∂ {]tXy-IX Ieym-Wc - m-a\p am{Xw AhIm-is - ∏´ H∂mWv. Xriq¿kz-tZ-in-bmb Cu 65 Imc\v Z£n-tW¥y-bn¬ am{Xw 45 Pz√-dn-If - m-Wp-ff - X - .v C¥y-bn¬ am{Xw _nkn-\kv km∂n[yw sXfn-bn-®p-sIm-≠mWv Ieym-Wc - m-a≥ temI tImSo-izc ]´n-Ib - n¬ ÿm\w ]nSn-®n´pf-fs - X-∂Xv as‰mcp {]tXy-IX - b - m-W.v XpS°w sSIvsì _nkn-\k - n¬ \n∂m-bn-cp-∂p. ]n∂oSv Pz√dn cwK-tØ°p Xncn-™p. 1993 embn-cp∂p Pz√dn cwKtØ°pff {]th-i\ - w.Cu h¿jw Xs∂ hntZ-ic - m-Py-ßf - n-te°v _nkn-\kv hym∏n-°m-\p-ff Xøm-sd-Sp-∏n-em-W.v H∏w C¥y-bnse _nkn-\kpw hn]p-es - ∏-Sp-Øp-∂p-≠.v CXns‚ `mK-ambn 36 ]pXnb tjmdq-ap-Iƒ IqSn XpS-ßm≥ Dt±-in-°p-∂p.

21

April 2013


^o®¿

tkh-\Ø - ns‚ ]mX-bn¬ kzbw A¿∏n® bph-kw-cw-`I - ≥ sIm√w AøØv Xd-hm-´p-_w-•m-hn¬ _∂s‚bpw ^ntem-an-\b - p-sSbpw \mep a°-fn¬ aq∂ma-\mbn ]nd∂ BÃn≥ s_∂≥ 1981 emWv Xs‚ _nkn-\kv PohnXw Bcw-`n-°p-∂X - v.

Fkv.-hn.-l-cn-l-c≥ ]me-°mSv fl- h n- i zm- k hpw ITn\m≤zm\hpw am{X- a mWv hf¿®-bn-te-°p-ff t\cmb ]mX-sb∂p sXfn-bn® \nch[n kwcw-`I - c - p-≠v. ]s£, Ah-sc√mw tkh-\Ø - ns‚ ]mX-bn¬ kzbw A¿∏n®-hc - m-bn-sIm-ff - s - a-∂n-√.

B

hf¿®-bnepw Xf¿®-bnepw ho≠p-apff hf¿®-bn-epw X - s‚ kl-k© - m-cnbmbn BÃn≥ s_∂≥ F∂ _mep sIm-≠p-\S- ∂ - Xv Bfl-hn-izm-ks - Øbpw tkh-\a - t- \m-`m-hs - Ø-bp-am-W.v hr≤- P \ kwc- £ - W - Ø n\v samss_¬ ¢n\n-°v, kp\m-an-_m-[nX {]tZi-ßf - n¬ \n¿≤-\¿°mbn kaq-lh - n-hmlw, 500 Hmfw AK-Xn-If - p-ff F - k - v.F - kv kan-Xn-bpsS c£m[nImcn F∂ \ne-bnep- f f kv X pXy¿l {]h¿Ø- \ w, sshkvam≥ C‚¿\m-j-W-\¬ 5 s‚ Kh¿Æ¿ F∂ \ne-bn¬ \S-Ønb tkh\-߃, sIm√w cq]X _nj-∏ns‚ {SÃn F∂ \ne-bnepw tdm´-dn-¢∫v saº¿ F∂ \ne-bnepw \S-Øp∂ tkh-\ß - ƒ ... Xs‚ _nkn-\kv Pohn-XØ - n-\n-Sbnepw kaq-l-Øn-\p-th≠n BÃn≥ s_∂≥ sNbvXXpw sNbvXp-sIm-≠n-cn°p∂Xpamb tkh-\ß - ƒ Nn√-db - √ - . Ct±-lØ - ns‚ tkh-\a - t- \m-`m-hØ - n\p-ff AwKo-Im-ca - mbn e`n® Ahm¿UpI-fpw \nc-h[ - n-bm-W.v BÃn\v _nkn-\kv kz¥w IpSpw-_Ø - n-\p-th≠n kºm-Zn®pIq-´m≥ am{X-a√ - , kaq-lØ - n\p IqSn AXp]-Ic - n-°ptºm-gmWv bYm¿∞ kwXr-]X v nsb-∂X - ns‚ amXrI IqSn-bm-Wv. _nkn\-kn¬ \n∂p-ff hcp-am-\Ø - ns‚ ]IpXn-bn-te-sdbpw Cu bph-kw-cw-`I - ≥ AXn\mbn sNe-hg- n-°p-∂p.

April 2013

22

sIm√w Nh-d-bn¬ F_n t{SUv en¶vkv F∂ t]cn¬ Ce-Iv{Sn-°¬ km\n-´d - n-tjm-∏m-bn-cp∂p XpS-°w. H∏w _PmPv _ƒ_p-I-fpsS Unkv{Sn-_yqj\pw Gs‰-Sp-Øp. ssk°n-fn¬ sIm-≠p\- S ∂v Hm¿U¿ FSpØv sUen- h dn sNbvXp-sIm-≠mWv Xs‚ BZy-kw-cw`w

Ct±-lØ - ns‚ tkh-\a- t- \m`m-hØ - n\ - p-ff AwKo-Im-cambn e`n® Ahm¿Up-If- pw \nch - [ - nb - m-W.v BÃn\v _nkn\ - kv kz¥w IpSpw-_Øn\ - p-th≠n kºm-Zn®p-Iq´m≥ am{X-a√- , kaq-lØ - n\p IqSn AXp-]I - c- n° - ptºmgmWv bYm¿∞ kwXr-]X v nsb-∂X - ns‚ amXrI IqSnb - m-W.v

hnP-bn-∏n-®X - .v CXp Xncn-®d - n™v _PmPv Iº\n At±-lØ - n\v Hcp ss_°v kΩm\ - ambn \¬In. Cu A\p-`hw BÃns\ \bn-®Xv hf¿®-bpsS ]mX-bn-te-°m-bncp-∂p. 1985 ¬ sSen-hn-js‚ ]m¿´p-Iƒ hcpØn Ah Akw-ºnƒ sNbvXv sSenhn- j ≥ D≠m- ° p∂ kwcw- ` - Ø n\p XpS°w Ipdn-®p. 2000 tØmsS "shtè' {_m≥Uv sSen-hn-j\ - p-If - p-ambn sIm√w SuWn¬ tlmw Aπ-b≥kv tjmdp-an\pw XpS°w Ipdn-®p. tIc-fØ - nse G‰hpw anI® Krtlm]-Ic - W - h - n-ev]\ - °mcmb A©p-t]-cn¬ Hcmfmbn amdnb BÃn\v CXp- h - g n temIØnse 32 cmPy-߃ kµ¿in°m≥ Ah-kc - hpw e`n-®p. 2000 ¬ F¬Pn Snhn-bpsS ant√-\nbw Uoe¿ Bbn BÃn≥ sXc-s™-Sp-°s - ∏-´p. Z£n-WsIm-dn-bb - n¬ Iº-\n-bpsS {]kn-U‚n¬ \n∂v CXn-\p-ff ]pc-kvImcw At±lw G‰p-hm-ßn. ]n∂oSv Krtlm-]I - c - W hn]W-\t- a-Je - b - n¬ BÃns\ tXSn-sb-ØnbXv \nc-h[n ]pc-kvIm-cß - f - m-bn-cp-∂p. kz¥-ambn kwcw`w XpS-ßn-bt- Xm-sShym]m-cn-hy-h-kmbn GtIm-]-\-k-an-XnbpsS bqØv hnMn¬ AwK-am-bn.-Pn-√m-sk{I-´d - n,-kw-ÿm\ sk{I-´dn ]n∂oSv kan-


C‚¿\m-jW - \ - ens‚ 66 cmPy-ßf - n¬\n∂p-ff 50000 ¢∫p-If - n¬ sh®v s_Ãv Kh¿W¿ F∂ Akq-bm-hl - a - mb _lpa-Xn-bm-Wv. CXn-\nsS tdm´dn C‚¿\m-j\n- e ns‚ _nkn- \ kv FIv k e≥kn Ahm¿Upw BÃns\ tXSn-sb-Øn. Xs‚ ITn-\m-≤zm\w am{X-a√ ssZhm-\p-{K-lhpw IqSn-bmWv Cu t\´-߃s°√mw ImcW-sa∂v BÃn≥ ]d-bp-∂p.

Xn-bpsS tÉvIu¨kn¬ saº¿ F∂o\n- e - I - f n¬ kwL- S - \ m- { ]- h ¿Ø- \ Ønepw kPo- h - a mbn Db- c - ß ƒ Xm≠m≥ Ign™p. sI.-Ic - p-Wm-Ic - ≥ apJy-a{- ¥n-bm-bncns° hym]m- c n- I ƒ°p- a m- { X- a mbn sIm≠p-h∂ Db¿∂ sshZypXn Xmcn^n-s\-Xnsc kwÿm-\Ø - p-S\ - ofw hml\-{]-Nm-cW - P - mY \bn-°m≥ GtIm-]\ - k-anXn Npa-Xe - s - ∏-Sp-Øn-bXv BÃns‚ kwL-S-\m-{]-h¿Ø-\- an-I-hn-\p-ff AwKo-Im-ca - m-bn.

500 Hmfw AK-Xn-If - p-ff F-kvF - kv kan-Xn-bpsS ]m{S¨ Bbn XpS-cp∂ BÃ-n≥ ap≥ `£y-a{¥n C N{µ-ti-Jc≥ \mb-cn¬ \n∂v tkh-\-Xn-eIw Ahm¿Uv G‰p-hm-ßn. cma-h¿Ω ¢∫v, t_m´v ¢∫v, sIm√w B¿Svkv skm-ssk‰n, C¥y≥ sdUvt{Imkv skm-ssk‰n F∂-hb - n-se√mw BÃ-n≥ AwK-am-W.v

CXn-\n-Sb - n¬ sIm√w tdm´-dn- ¢-∫v, sshkvam≥ C‚¿\m-j-W\¬ ¢∫v XpS-ßnbhbn¬ AwKXzw t\Sn kmaqly-tk-h\ - c - w-KØpw {]h¿Øn-®p-Xp-Sßn-bn-cp-∂p. tdm´dn C‚¿\m-j-W\ens‚ t]mƒlmcnkv s^tem-jn∏pw sshkvam≥ C‚¿\m-j-W-\ens‚ sshkvam≥ t]mƒ hneyw Ae-Ivkm≠¿ s^tem-jn∏pw t\Snb BÃn≥ sshkv a m≥ C‚¿\m- j - W - \ ens‚ Kh¿Æ-dmbpw Db¿∂p. Cu Ime-L´- Øn¬ Ht´sd tkh-\{- ]-h¿Ø-\ß - ƒ \S- Ø m≥ Ah- k cw e`n- ® - X mbn BÃn≥ ]d-bp-∂p. Xnan- c - h n- a p‡ Pn√bmbn sIm√sØ {]Jym-]n-°m≥ Ign-™Xv C°me-Øm-bn-cp-∂p.-CX - n-\mbn 100 e - [ - nIw t\{X NnIn-’m-Iym-ºp-If - mWv kwLSn-∏n-®X - v. sIm√w Pn√m Bip-]{- Xn-bnbnse Im≥k¿ C≥Ãn-´yq´v B[p-\n-Ico-Xn-bn¬ \ho-Ic - n-®Xpw hy≤-P\ kwc£-Øn-\mbn samss_¬ ¢n-\n°v XpSßn-bXpw BÃn≥ sshkvam≥ C‚¿\mj-W\ - ¬˛5 s‚ Kh¿W-dm- b - n-cp∂ ImeØm-bn-cp-∂p. kp\m-an-_m-[nX {]tZ-i-ß-fn¬ \n∂v \n¿≤-\-cmb 12 bph-Xn-Isf Is≠Øn kaq-l-hn-hm-l-Øn-eqsS Ahsc \h Pohn-X-Øn-te°p \bn®Xpw BÃns‚ Ime- Ø p- X - s ∂. e£v a o- ` m- b n- X - º p- c m- ´ n- b m- b n- c p∂p NSßn¬ apJym-Xn-Yn. A¿∏W at\m-`-

C{X-sb√mw t\´ßƒ ssI-hc - n-°m≥ Ign-™t- ∏m-gpw 2005 ¬ Xs‚ _nkn-\kn¬ Xmf-∏ng D≠m-bXv BÃn≥ ad-®ph-bv°p-∂n-√. A∂v Hcp _lp-aX - nbpw kwL-S\ - bpw BÃns‚ klm-bØ - n-\p≠m-bn-√. XpS-°Ø - n-se∂ t]mse-Xs∂ Bfl-hn-izm-k-sØbpw ITn-\m-≤zm-\sØbpw Iq´p-]n-Sn-®p-ff apt∂-‰a- m-bn-cp∂p ]n∂o-S.v ssZhhnizm-kP - o-hn-kØ - n-te-°pff {]bm-WØ - ns‚ XpS-°hpw Chn-sS\n-∂m-bn-cp-∂p.

Xnan-ch - n-ap‡ Pn√bmbn sIm-√sØ {]Jym-]n-°m≥ Ign-™Xv C°m-eØ - m-bn-cp∂p.-CX - n-\mbn 100 e- [ - nIw t\{X NnIn-’m-Iym-ºp-IfmWv kwL-Sn-∏n-®X - .v m-hhpw tkh-\-X¬∏cXbpw A≤zm\hpw H∏w _nkn-\kv Pohn-XØ - ns‚ Xnc°pw Htc kabw sIm-≠p-\-S∂ BÃns\ tXSn-sb-Øn-bXv sshkvam≥

Xf¿®bv°p tij-ap-ff - - D-b¿sØ-gpt∂¬∏v BÃ-ns\ IqSp-X¬ Icp-Ø\ - m°n. Xs‚ _nkn-\kv ]pXnb taJ-eI - f- n - t e°pw ]pXnb {]tZi- t Ø°pw hym]n-∏n-°m≥ At±lw Xocp-am-\n-®p. hnt\m-Z-k-©m-cn-I-fpsS ]dp-Zo-kbmbn amdnb ]me-°mSv ae-ºp-g-bpsS Dƒ{]-tZ-ia - mb B\-°√ - n¬ BÃ-ns‚ slh≥en t{]m{]-´o-kv {]Ir-Xn-ca - W - o-bamb Hcp hn{i- a - l ¿Ωyw ]Sp- Ø pb¿Øm\p-ff Xøm-sd-Sp-∏n-em-Wv. ]me°mSv I©n-t°m´v tdmUn¬ {]h¿Øn°p-∂ s - l-h≥en t{]m∏¿-´okv ]me-°mSns‚ hnI- k \w ap≥\n¿Øn- b p- f f hnhn[ ]≤-Xn-Iƒ°p cq]w sIm-SpØp hcn-Ib - m-Wv. Pohn-Xb - m-{X-bn¬ A\p-`h - k - º - Øv bm{Xm-hn-h-cWØneqsS temIsØ Adn- b n®p sIm- ≠ n- c n- ° p- I - b m- W v BÃn≥ . kz¥w Pohn-X-Øn-te°v IS∂p- h - ∂ - t ijw Xs‚ hf¿®- b nepw Xf¿®-bnepw Xmß-m-bn -\n-∂Xv hnhn[ Iº-\n-I-fpsS Ub-d-IvS¿ IqSn-bmb `mcy lWn-bm-sW∂v BÃ-n≥ ]d-bp∂p. F©n-\n-b-dnMv hnZym¿∞nbmb B≥t{Sm-bpw πkv Sp hnZym¿∞n-\n-bmb B≥{Sn-b-bp-amWv a°ƒ.

23

April 2013


^o®¿

IÆocpw Iøp-ambn IeymW - a- fi - ]- ß - ƒ F≥. A-\n¬ Ip-am¿, Xncq¿ hmlw kz¿§-Øn¬ \S-°p-∂psh-∂mWv k¶-e] v w. Aßn-s\sb-¶n¬ B kz¿§w C∂p Ieym-Wa- fi ] - ß - f - m-W.v {]Xm]-Øn-s‚bpw {]uUn-bp-sSbpw {]Xo-Iß - f - m-bn-cp∂ Ch {]Xn-k‘ - n-Ifn¬s∏´v ac-Wi - zmkw hen°p-Ib - m-W.v

hn

\m´p-Im-cp-sSbpw _‘p-°f - p-sSbpw Iq´m- b v a - b n¬ h[q- { K- l - Ø n¬ Hcp IXn¿aWvU] - s - am-cp°n Ieym-Wß - ƒ \SØn-bn-cp∂ Imew Hm¿Ω-bn¬ am{Xw. C∂v afi-]Ø - ns‚ Hgnhp-t\m-°n-bmWv XnøXn \n›-bn-°p-∂X - p-t]m-epw. F∂n´pw HmUnt‰m-dn-bß - ƒ {]Xn-k‘ - n-bn-em-sW∂p ]d™m¬ Bsc-¶nepw hniz-k° n-- ptam ! hnhm-lß - ƒ Ipd-hm-bX - n-\m-e√ - , afi]-ßsf k¿°m¿ Id-h∏ - i - p-hmbn ImWp∂-Xn-\m-emWv {]iv\ß - s - f∂p ]d-bp∂p HmUn-t‰m-dnbw HmtWgvkv Atkm-kn-tbj≥ {]kn-U‚ v kn.-hn.-aq-k.

HmUn-t‰m-dn-bß - ƒ C∂p t\cn-Sp∂ {]iv\ß - ƒ Nn√-db - √. CXn¬ G‰hpw {][m\w sI´n-S\ - n-Ip-Xn-bm-W.v Hcp kvIzb¿ ao‰-dn\v 30 cq] apX¬ 60 cq] hsc-bmWv \nIpXn \n›-bn-®n-cn-°p-∂X - .v April 2013

24

"HmUn-t‰m-dn-bß - ƒ C∂p t\cn-Sp∂ {]iv\ß - ƒ Nn√-db - √'˛ At±lw ]d-bp∂p. CXn¬ G‰hpw {][m\w sI´n-S\ - n-IpXn-bm-W.v Hcp kvIzb¿ ao‰-dn\v 30 cq] apX¬ 60 cq] hsc-bmWv \nIpXn \n›bn-®n-cn-°p-∂X - .v 5000 kvIzb¿ ao‰-sd-¶n-epan-√msX Hcp HmUn-t‰m-dn-bh - pw kuI-cy-{]Z-am-°m-\m-hn-√. At∏mƒ sI´n-S\ - n-Ip-Xn-bn\-Øn¬ am{Xw H∂c-e£w apX¬ 3 e£w cq] hsc HmUn-t‰m-dn-bØns‚ DSa AS-btv °≠ \ne-bm-W.v hep-∏hpw kuIcyhpw h¿≤n-°p-∂X - n-\\ - p-kc - n®v \nIpXnbpw h¿≤n-°pw. sImta-gk v y¬ ÿm]-\ß - f - psS ]´nI-bn¬s]-Sp-Øn-bmWv \nIp-Xn-\n-c°v \n›bn-®n-cn-°p-∂X - .v a‰p sImta-gk v y¬ ÿm]\-߃ h¿j-Øn¬ 300 Znhkw {]h¿Øn°p-tºmƒ HmUn-t‰m-dn-bß - ƒ 50-˛60 Znh-k߃ am{X-amWv {]h¿Øn-°p-∂X - .v ]s£, \nIpXn \¬Ip-∂X - n¬ Hcp Ipd-hp-an-√.


as‰m∂v BUw-_-c-\n-Ip-Xn-bm-Wv. Hcp hnhmlØn\v sshZyp-Xnbpw shffhpw ¢o\n-Mp-apƒs∏-sS-bp-ff F√m sNe-hp-Ifpw tN¿Øv 10000 cq] hsc hmSI hmßp-∂h - ¿ 10 iX-am\w \nIpXn-bS- ° - Ww. 10001 cq]- apX¬ 20000 cq] hsc CXv 15 iX- a m- \ - a m- W v . 20000 cq]bv°p apIfnemsW¶n¬ 20 iX-am\-amWv \nIp-Xn. Hcp amk-Øn¬ \mtem At©m _p°nwKv am{X- a mWv an° afi- ] ߃°pw e`n-°p-∂X - .v kmam\yw t`Z-s∏´ kuI-cy-ßt- fm-sS-bp-ff Hcp HmUn-t‰m-dnbØn\p am{Xsa Hcp hnhm-lØ - n\v 20000 cq]bv°p apI-fn¬ hmSI hmß-m\ - m-hq. HmUn-t‰m-dn-bØ - n¬ ÿncw Poh-\° - mcp-s≠-¶nepw Cs√-¶nepw 2500 cq] sXmgn¬ \nIp-Xn-bn-\Ø - n¬ AS-btv °-≠Xpw HmUn-t‰m-dn-bw- DSa Xs∂-bm-W.v sXm-gn-emfn-If - psS iº-fw, Id≠v _n¬, shf-f° - cw, ¢o\n-M,v amen-\y-\n¿Ωm¿P-\w, sabn‚\≥kv F∂n-hb - psS IW-°p-IqSn F-SpØm¬ HmUn-t‰m-dn-bw- \S-Øm≥ DS-aÿ - ≥ _nkn-\kv thsd \S-tØ≠n hcpw.

hnhm-lØ - ns‚ {]uUnI - q´m≥ Bbnc- ß - sf £Wn°p∂ coXnb - m-Wn∂ - .v hcp-∂h-cn¬ Xs∂ henb Hcp hn`m-Khpw kz¥w hml-\ß - fne - m-bnc- n° - pw. CXp aqew D≠m-Ip∂ KXm-KX - X - S- w Nn√d- b - √ - . HmUnt- ‰mdnbØns‚ DSa hnNm-cn® - m¬ Xocm-hp∂ {]iv\h - p-a√ CXv.

hyXym-kØ - n¬t]mepw ]pXnb HmUn-t‰mdn-b߃ Db-cp-tºmƒ- A-hk - c - ß - ƒ ]¶ph-b° v s - ∏-Sp-∂X - n-\m¬ Hmtcm HmUn-t‰m-dnbØn\pw e`n-°p-∂ hnhm-l-ß-fpsS FÆw Ipd-™p-hc - n-Ib - m-W.v AXn-\m¬ Xs∂ hmSI Iq´n- Dff hcp-am-\hpw apS°m≥ Bcpw Xøm-dm- h - n√. kvIpfp-Iƒ, Aº-eß - ƒ, a{Z-kI - ƒ, N¿®-pIƒ XpS-ßn-bh - sNdnb hmS-Ibv°v hnhm-lß - ƒ°v HmUn-t‰m-dn-bw \¬Ip∂Xpw Ah-kc - ߃ Ipd-b° v m≥ Imc-Wam-Ip-∂p-≠.v ]ecpw {^o F∂ hymtP\ Hcp XpI hmßn-sIm≠p Xs∂-bmWv Cßns\ \¬Ip-∂X - .v Nne {SÃp-If - pw kwL-S\ - I - fpw AhcpsS lmfp-Iƒ CØ-cØ - n¬ \¬In ]Ww kºm-Zn-°p-∂p-≠.v Ch¿s°ms°

CXn-s\√mw ]pd-sa, HmUn-t‰m-dnbØns‚ hm¿jn-Ih - c- p-am\w 10 e£w cq]bn¬ IqSp-X-em-bm¬ 12.32 iX-am\w sk≥{S¬ FIvsskkv \nIp-Xnbpw ASbv°W - w. _nkn-\kv sNbvtXm K¬^n¬ t]mbn kºm-Znt®m Hs° CØncn ÿew hmßn-bn-´h - ¿ Hcp ÿncw hcp-am\w F∂ \ne-b°mWv HmUn-t‰m-dnbw XpS-ßp-∂Xv. hen-sbmcp XpI temsW-SpØp sIm≠mWv an°-hbpw ]q¿Øn-bm-°n-bn-cn-°p∂Xv . 16 apX¬ 14 iX-am\w hsc ]enibpw hmbv]m-Xp-Ib - p-sam-s°-bS- b - ° v m≥ F¥p sNø-Ws - a-∂d- n-bmsX Ipgßp-∂h - cmWv ]e DS-aI - f - pw. _p°nwKv Ipd-hm-sW∂p Xpd-∂p-]d- ™m¬ B HmUn-t‰m-dn-bØ - n\p Unam‚ns√∂ Zpjvt]cv hogpw. AXv XpS¿∂p-ff _p°n-Mp-Isf Kpcp-Xc- a- m-bn-Xs∂ _m[n°pw. KXy-¥c- a- n-√msX ssIam‰w sNømsa∂p Icp-Xn-bm¬ t]mepw CØcw HmUnt‰m-dnb߃°v hne-Ip-dt® ImWq. AXn\m¬ _p°n-ßn-s√-¶nepw Ds≠∂p ]dtb≠ KXn-tI-Sn-em-Wp-ff - s - X∂v Nne DS-aI-sf-¶nepw cl-ky-ambn kΩ-Xn-°p-∂p-ap-≠.v

Imcy-amb \nIp-Xn-bn-fh - p-Ifpw e`n-°p-∂p. kuP-\y-sa∂ hym-tP\ \¬Ip-∂X - n-\m¬ sImta-gk v y¬ F∂ Ipcp°v Ch-cpsS IgpØn-te°v \ofm-dn-√. {Kma-˛\ - K - c hyXym-kan-√sX Hmtcm h¿jhpw Bbn-cI - W - ° - n\p ]pXnb hml\-ßfmWv \nc-Øn-en-dß - p-∂Xv. CSp-ßnb tdmUp-Iƒ am{X-ap-ff {Kmaß-fn¬ ÿnXn sNøp∂ HmUn-t‰mdnb߃ CXp-sIm-≠p-Xs∂ henb AhK-W\ t\cn-Sp-∂p-≠.v

Ch-sbms° sNe-hp-ambn _‘-s∏´p InS-°p∂ {]iv\ß - ƒ am{Xw. sNe-hs- √mw IW-°m°n sNdnb em`-hpw- Iq´n \ymbamb Hcp hmSI \n›-bn-°m≥ t]mepw Ign-bmØ kml-Nc - y-amWv D≠m-bn-sIm≠n-cn-°p-∂X - .v

kn.-hn.-aq-k

HmUn-t‰m-dn-bßfpsS FÆw {Iam-XoX-ambn h¿≤n-®X - mWv Imc-Ww. 25 ao‰¿

{]kn-U‚ v, HmUn-t‰m-dnbw HmtWgvkv Atkm-kn-tb-j≥

hnhm-lØ - ns‚ {]uUn-Iq-´m≥ Bbnc-ßsf £Wn-°p∂ coXn-bm-Wn-∂.v hcp∂-hc - n¬ Xs∂ henb Hcp hn`m-Khpw kz¥w hml-\ß - f - n-em-bn-cn-°pw. CXp aqew D≠m-Ip∂ KXm-KX - X - S- w Nn√-db - √ - .

25

April 2013


Icp-tØmsS apt∂-dm≥ Hscm‰ kwL-S\˛FHF Un-t‰m-dn-b߃ t\cn-Sp∂ {]iv\ß - sf Iq´mbn t\cn-Sm≥ th≠n cq]oI-cn® kwL-S-\-bmWv HmUn-t‰m-dn-bw HmtWgvkv Atkm-kn-tbj≥.(FHF). XpS-°Ø - n¬ hnc-en-se-Æm-hp-∂h - ¿ am{Xw AwK-ßf - mbn-cp∂ Atkm-kn-tb-j\ - n¬ C∂v 500 ¬ A[nIw AwK-ßf - p-≠.v ae-∏pdw Pn√-bn-em-bn-cp∂p kwL-S\ - b - psS XpS-°w. ]n∂oSv ]me-°mSv Pn√bnepw {]h¿Ø\w XpS-ßn. kwÿm-\Øv HmUn-t‰m-dn-bw DS-aI - ƒ°p th≠nbp-ff GI kwL-S\ - b - m-Wn-X.v cmjv{So-bw, aXw, PmXn XpS-ßnb ]cn-KW - \ - I - sfm-∂p-an-√msX amXr-Im-]c - a - mbn {]h¿Øn-°p-∂X - n-\m¬ kw-LS- \ Icp-Øm¿Pn®p-hc - n-Ib - m-W.v kwL-S\ - b - psS {]h¿Ø\w kwÿ-m\w apgp-h≥ hym]n-∏n-°m-\p-ff {]h¿Ø-\ß - ƒ \S-∂p-hc - n-Ib - msW∂v kwÿm-\s - k-{I-´dn Sn.-]n.-keow ]d-™p. Xrip-cn¬ {]h¿Ø\w ]ptcm-Ka - n-°p-Ib - m-Wv. tImgnt°m´p Pn√-bn¬ {]h¿Ø\w hf-sc-tbsd apt∂m´p t]mbn-°g- n-™p. kwL-S\ - bv°v Cu h¿jw Xs∂ \mep Pn√-If - n¬ IqSn bqWn‰v Bcw-`n-°m-\m-hpw. c≠m-bn-ct- Ømfw HmUn-t‰m-dn-bßfmWn∂v tIc-fØ - nep-ff - X - .v F√m Pn√-If - nepw bqWn-‰p-Iƒ XpSp-ßp-∂Sn.-]n.-keow tXmsS Ch-bn¬ _lp-`p-cn-`m-Khpw Atkm-kn-tbkwÿm-\ -sk-{I-´dn js‚ AwK-ßf - m-bn-am-dpw, keow ]d-™p.

Hm

XpS-°Ø - n≥ kwL-S\ - s - b∂ Bibw apt∂m-´p-h® - t- ∏mƒ XWp-∏≥ {]XnI-cW - a - m-bn-cp-∂p-sh∂v kwÿm\ {]kn-U‚ v kn.-hn.-aq-k. AXp-sIm-≠p-Xs∂ kwL-S\ cq]w sIm-≠X - p-an-√. 2 h¿j-߃°p-tijw HmUn-t‰m-dn-b߃°v k¿°m¿ BVw-_c - \ - n-IpXn G¿s∏-Sp-Øn. Hcp F≥{Sn°v 6000 cq]bv°p apI-fnem-sW-¶n¬10 iX-am\w \nIpXn F∂m-bn-cp∂p Adn-bn-®n-cp-∂X - .v ]s£, \nbaw \ne-hn¬ h∂-t∏mƒ CXv 3000 cq]bv°v apI-fn-se-∂m-bn. CXp-sIm-≠p-Xs∂ an°-hcpw h≥XpI \nIp-Xn-bn-\Ø - n¬ AS-btv °-≠X - mbn h∂p. \nIpXn ASbv°m-Øh - ¿s°-Xnsc sdbvUpƒs∏-sS-bp-ff ]oU\ \S-]S- n-Ifpw XpS-ßn. CXv ho≠pw kwL-S\ F∂ Bh-iy-Øn\v _ew \¬In. BZyw ae-∏p-dØ - m-bncp∂p ao‰n-M.v 119 t]mcn¬ 60 t]cpw BZy-tbm-KØ - n¬ ]s¶-Sp-Øp. \nb-aß - f - pw `c-WL - S- \ - bpw Xøm-dm°n kwL-S\ cPn-ÿ sNbvXp. Hcp h¿jw sIm≠v ]me-°m-t´°pw {]h¿Ø\w hym]n-∏n-°m-\m-bn. kw-ÿm-\s - aßpw kwL-S\ - bpsS {]h¿Ø\w hym]n-∏n-°pIbmWv e£yw˛ aqk ]d-™p. kwL-S\ h∂-tXmsS HmUn-t‰m-dn-b߃ XΩn-ep-ff InS-a¬kcw Hgnhmbn Nne Nn´-Iƒ ssI h∂p. AXn¬ {][m\w DS-aI - f - p- sS sFIyw Xs∂-bm-W.v HmUn-t‰m-dn-bßfpsS hmS-Ib - n¬ Hcp ÿn-cX ssIh-cn-°m\pw kwL-S\ - - klm-bI - a - m-bn. CtXmsS k¿°m-dn\v e`n-°p∂ \nIp-Xn-hc - p-am-\hpw h¿≤n-®p. HmUn-t‰m-dn-bw DS-aI - ƒ t\cn-Sp∂ henb {]iv\ß - f - psS ]›m-Øe - Ø - n¬ kwL-S\ - sb i‡n-s∏-Sp-Øp-Ibpw \ne-\n-ev]n-\mbn \nc-¥cw t]mcm-Sp-Ibpw sNøp-Ib - mWv Ct∏m-gsØ e£y-sa∂v aqkbpw keoapw ]d-bp-∂p.

HmUn-t‰m-dnbØns‚ DSa hnNm-cn-®m¬ Xocm-hp∂ {]iv\h - p-a√ CXv. Cu Hscm-‰-{]-iv\-Øm¬ am{Xw _p°nwMv \jvSs - ∏-Sp∂ \nc-h[n HmUnt‰m-dnb߃ kwÿm-\Ø - p-≠.v HmUn-t‰m-dnbßfpsS FÆ-Øns‚ Imcy-Øn¬ ]me-°mSv Pn√-°mWv H∂mw ÿm\w. ae-∏p-dØ - n\p c≠mw ÿm-\a- mWv. Ct∏m-gsØ \ne-h®p t\m°p-tºmƒ

April 2013

26

Sp-∂Xv XS-bp-I, ipNo-I-c-Wm-h-iy߃°mbn D]tbm-Kn-® aen-\-Pew Hgp°n-I-f-b¬ XpS-ßn-bh-sbms° henb {]iv\-ß-fmbn amdp-I-bm-Wv. km[m-cW - K - X - n-bn¬ Hcp hnhmlw Ignbptºmƒ 15000 en‰¿ shf-fs - a-¶nepw D]tbm-Kn-®n-cn-°pw. amen-\y-kw-kI v c - W - Ø - n-\mbn t`Zs∏´ Hcp πm‚ v kz¥-ambn \n¿Ωn-°W - sa-¶n¬ 30 e£w cq] apX¬ 40 e£w hsc sNehp hcpw. hm´¿{So-‰s - a‚ v πm‚ v XpS-ßm≥ 40 e£w cq]bpw ÿe-kuI-cyhpw thsd ImW-Ww. AXn-\m¬ 99.99 iX-am\w HmUn-t‰m-dn-bßfpw Ch-sbm-∂pan-√m-Øh - b - m-W.v CXns‚ ad-hn¬ aen-\oI-cW \nb-{¥-Wt- _m¿Uv \S-Øp∂ ]oU-\ß - ƒ thsd-bpw. G‰hpw ]pXn-bX - mbn Db¿∂n-´p-ff {]iv\w `£y-kp-c£ - m-\n-baw HmUn-t‰mdn-b߃°pw _m[-Ia- m-°p-∂X - m-W.v 2007 ¬ `£ykp-c£m\n-baw hs∂-¶nepw 2012 emWv CXv {]mh¿Øn-Ia- m-°s - ∏-´X - .v 2013 s^{_p-hcn 4 apX¬ CXv I¿i-\a- m°p-Ibpw sNbvXn-cn-°p-∂p. HmUn- t ‰m- d n- b Øn¬ hnX- c Ww sNøp∂ `£-WØ - ns‚ \ne-hm-cØ - n-\pt]mepw DS-asb {]Xn-bm-°p∂ Kpcp-Xc - amb {]iv\w Cu \nb-aØ - n-ep-≠.v 99 iXam\w HmUn-t‰m-dn-bßfnepw hnhmlw _p°p sNøp-∂h - ¿ ]pdsa \n∂p-ff - h - sc G¿∏mSp sNbvXmWv `£Ww D≠m-°p∂Xpw hnX-cWw sNøp-∂X - p-sa-∂n-cns° HmUn-t‰m-dn-bw DS-abv°v CXns‚ DØ-chm-ZnØzw Gs‰-Sp-°m-\m-hptam ? GXp hn[-Ønepw HmUn-t‰m-dn-bw DS-asb IpSp°p∂ hn[-Øn-emWv CXns‚ cPn-ktv {Sj≥ Xøm-dm-°n-bn-cn-°p-∂X - .v C∂v hnhm-lß - ƒ B¿`m-Sß - f - psS {]I-S\ - w- Iq-Sn-bmWv. hnhm-lt- Øm-S\ - p_-‘n®v ]S-°ß - ƒ D]-tbm-Kn-°p∂ {]h-WX h¿≤n-®p-hc - p-∂p-≠.v CXp-hgn D≠m-hp∂ A]-IS- ß - ƒ°p ]gn-Nm-cs∏-Sp-∂Xpw HmUn-t‰m-dn-bw DS-a-bmsW∂ \n¿`m-Ky-Ic - a - mb Ah-ÿbpw \ne-hn-ep-≠v.

ae-∏pdw sshImsX H∂mw ÿm\w ssIh-cn-t®-°pw. Hmtcm {]tZ-iß - fnepw HmUn-t‰m-dnb߃ s]cp-Ip-∂X - n-\m-ep-≠mIp∂ ZpcnX-߃ Ipd-h√ - .

tIc-fØ - n¬ c≠m-bn-ct- Ømfw IeymW-afi - ] - ß - f - nt∏mgp-ff - X - v ]eXpw \jvSØns‚ Iø-∏p-\o¿ IpSn®p ssIam-dn-°gn-™p. ]pXn-bX - mbn HmUn-t‰m-dn-bw XpSßm≥ NmSn ]pd-s∏´v ]Ip-Xn-hg- n-bn¬ \n¿ΩmWw \n¿Øn-h® - h - cpw Ipd-h√ - .

ASp-ØS- pØv HmUn-t‰m-dn-b߃ hcp∂-Xn-\m-ep-ff aen-\o-Ic - W - ß {]iv\ß - fmWv Xe-th-Z\ krjvSn-°p-∂- as‰m-∂.v Im°bpw ]´nbpw `£ym-hin-jSv ß - ƒ ASp-Øp-ff hoSp-If - n-se-Øn-°p-∂Xv XSbp-I, πmÃnIv amen-\y-߃ Ipan™pIq-

sat{Sm-\K - c - ß - n-sebpw aoUnbw \Kc-ßf - n-sebpw HmUn-t‰m-dn-bßsf am‰n \n¿Øn-bm¬ {Kma-ßf - nse HmUn-t‰m-dnbßfn¬ ]eXpw Bfp- h-cm≥ X]- n-cn°p-∂h - b - m-W.v


April 2013


Hmlcn

Ah-Imi Hml-cn-Iƒ

\√ \nt£-]I - ¿°v t\´w ]e-Xc - Ø - n¬ ]n.-F.-Ir-jvW≥, tImgn-t°mSv

Hm

lcn hn]-Wn-bn¬ \√ \nt£]-I¿ Zo¿L-Im-et- Ø-°m-bncn°pw \nt£]w \S-Øp-I. CS- ° m- e Øv hn]- W n- b n¬ D≠m-hp∂ Nm©m-´ß - s - fm∂pw C hsc Hcp-Xc - Ø - nepw _m[n-°n√. {]mY- a nI hn]Wn Xs∂ C∂v ssIs]m-≈n-°p∂ \ne-hm-cØ - n-emWv \nt£-]I - sc kao-]n-°p-∂ v Xv. F∂m¬, AXn-epw-Ip-d™ hne°v sk°≥ddn am¿°-‰n¬ \n∂v AtX Hmlcn e`ns®∂pw hcmw. Ft∏mgpw G‰hpw Xmgv∂ \ne-bn¬ Hml-cn-hn-]Wn k©-cn-°p∂p F∂p hnizmkw hcp-tºm-gm-bn-cn °pw \√ \nt£- ] - I ¿ Hml- c n- I ƒ hmßpI. AØc-Øn¬ Ipd-™h - n-e°v hmßp-∂ Hml-cn-If - nt∑¬ Zo¿L-Im-eØ - n¬ D≠mIp∂ t\´-am-bn-cn°pw Ah¿ ap∂n¬ ImWp- ∂ - X v . Aßns\bp≈- h ¿°v Fs¥m-s°-t\-´ß - f - mWv Hmlcn hn]Wn kΩm-\n-°pI F∂p ]cn-tim-[n-°mw.

em`w Zo¿L-Ime \nt£]w \S-Øp-∂h¿°v anI® em`w e`n-°m-\p≈ km[yX Gsd-bm-Wv. Ipd™ hne°v hmßp- I bpw A\pIqekml-Nc - y-Øn¬ hn]-Wnbn¬ \√ hne e`n-°pIbpw sNøp∂ kabØv am{Xw

hn¬°p-Ibpw sNøm≥ ]Tn® \nt£-]I\v \nt£] aqeyw ]e-t∏mgpw ]e-aSßv A[nIw Xs∂-bm-bn-cn-°pw.

Unhn-sU‚ v \√ Hml- c n- I - f n¬ Zo¿L- I me \nt£]w \S- Ø p- ∂ - h ¿°v Iº\n {]Jym-]n-°p∂ em`-hn-lnXw e`n-°pw. Hml-cn-bpsS apJ-hn-e° - m-bn-cn°pw em`hn-lnXw e`n-°p-I. apJ-hn-e°v 300 iXam-\-Øn-tesd em`-hn-lnXw \¬Ip∂ Iº-\n-Iƒ t]mep-ap-≠v. sNdnb XpIbmWv em`n-hn-l-X-sa-¶n-epw- \n-IpXn clnX hcp-am-\a - mbn Hmtcm h¿jhpw As√-¶n¬ Iº\n {]Jym-]n-°p-tºmsg√mw em`-hn-lnXw AYhm UnhnsU≥dv e`n-°p-∂Xv \nt£-]I - ¿°v KpWI-ca - m-bn-cn-°pw.

Iº\n ho≠pw [\-ka - m-lc - Ww \SØp-Ib - m-sW-¶n¬ Ub-dI - vS¿ t_m¿Uv Xocp-am-\n-°p-∂X - n\-\p-kc - n®v Ah-Imi Hml-cn-Iƒ {]Jym-]n-°mw. Aßns\ Ah-Imi Hml-cn-Iƒ {]Jym-]n-°p-tºmƒ an° \√ Iº-\n-Ifpw hn]Wn hnetb°mƒ Ipd™ hne-°m-bn-cn°pw \ne-hnep≈ Hmlcn DS-aI - ƒ°v CXv A\p-hZ- n°p-I. AXp-hgn Hmlcn DS-aI - ƒ°v anI® t\´-ap-≠m-hm≥ km[y-Xb - p-≠v.

t_mWkv Hml-cn-Iƒ Db¿∂ hcp- a m- \ hpw anI® UnhnsU≥dpw \¬Ip∂ Iº-\n-Iƒ Ah-bpsS em`-Øns‚ henb Hcwiw dnk¿hv ^≠m°n sh°pw. CXv Iº-\nbpsS Hmlcn aqe-[\ - Ø - ns‚ A\-h[n aS-ßp-If - mbn h¿[n-°p-tºmƒ Ub-dI - Sv ¿ t_m¿Uv Xocp-am-\n-°p-I-bm-sW-¶n¬ Hmlcn DS-aI - ƒ°v kuP\y Hml-cn-Iƒ {]Jm-]n-°mw. GX-\p-]m-X-Øn¬ CXv {]Jym-]n-®mepw Hmlcn DSa AXv e`n°m≥ A¿l-\m-bn-cn°pw. \n›nX XnbXn°v Iº-\n-bpsS cPn-kv‰d - n¬ Hml-cnbp-Sa- I - f - m-bp≈h¿s°√mw ssIh-ia- p≈ Hml-cn-°\ - p-]m-Xa - mbn CXv e`n-°p-∂p. CØ-cØ - n¬ e`n-°p∂ t_mWkv Hmlcn-Ifpw ]n∂oSv Iº\n {]Jym-]n-°p∂ Unhn-sU≥dv t_mWkv XpS-ßnb F√m B\p-Iq-ey-߃°pw A¿l-am-bn-cn-°pw.

hm¿jnI dnt∏m¿´v Hmtcm h¿jhpw Iº- \ n- b psS hm¿jnI dnt∏m¿´v Hmlcn DS-aI - ƒ°v e`n-°p-∂p. CXp-hgn Iº-\n-bpsS CXph-sc-bp≈ {]h¿Ø-\s - Ø-°p-dn®pw em`km- [ y- X - s b- ° p- d n®pw Iº- \ n- b psS dnk¿hv ^≠v F{X-bm-sW-∂X - n-t\-°pdn®psams°bp≈ \√ Adnhv t\Sm\pw AXphgn IqSp-X¬ \nt£]w \S-ØpItbm A√-¶n¬ D≈ \nt£-]Ø - n¬ Ipd-hp-hcp-ØpI-tbm DNn-Xw-t]mse sNøm-\m-Ipw.

t\m sS≥j≥ CXn- s \√mw ]pdsa Zo¿L- I me \nt£-]I - \v hn]-Wn-bpsS ssZ\w-Zn\ Nm©m-´ß - sf Hm¿Øv sS≥j-\S- n-t°≠ Bhiyw hcp-∂n-√. am{X-a√ - , Hmtcm Znhkhpw D≠m-hp∂ \jvShpw em`hpw Hm¿Øv Xe-]p-Æm-°p-Ibpw th≠.

\nIpXn Cfhv Zo¿L- I me aqe- [ - \ m- Z m- b - Ø n\v e`n- ° p∂ F√m \nIpXn Cf- h pIƒ°pw Zo¿L- I m- e - \ n- t £- ] - I ≥ A¿l-\m-bn-cn-°p-sa-∂Xpw henb Hcp t\´w Xs∂-bm-Wv.

April 2013

28


ayqNz¬^≠v

IqSp-X¬ t\-´-Øn\v skIvS¿ ^≠p-Iƒ sF.]n coXn-bn¬ Zo¿L Ime \nt£- ] - Ø n\v skIvS¿ ^≠v, ssUh¿ knss^Uv ^≠v F∂nh- b n¬ GXm- bncn°pw A\p-tbmPyw F∂ At\z-jWw ]e \nt£-]I - c - n¬ \n∂pw Db-cp-∂p-≠.v {][m\-ambpw ^≠v Hm∏-td-‰¿amcpw GP‚pamcpw CXn- s \- ° p- d n®v hy‡- a mb \n¿tZiw \¬Ip-∂n-s√∂v \nt£-]I - ¿ ]cmXns]Sp-∂p-≠.v

Fkv

C°m-cysØ Ipdn-®p≈ At\z-jW - Øn\v hmb-\° - m¿°v adp-]Sn \¬Ip-∂Xn-\mbn {]apJ ayqNz¬ ^≠v GP‚mb B¿.-sI. ta-Øbpambn _‘-s∏´t∏mƒ e`n® hnh-c-ß-fmWv Nph-sS-bp≈Xv. \nt£- ] - I ¿ IqSp- X ¬ At\z- j Ww \SØn Xr]vXn-s∏´-Xn\v tijw am{Xw Xocp-am-\s - a-Sp-°p-I. skIv S ¿ ^≠mtWm AtXm ssUh¿kn-ss^Uv ^≠v BtWm \√Xv F∂v tNmZn- ® m¬ Xo¿®bmbpw ssUh¿kn-ss^Uv ^≠v F∂p-am-{Xta Rm≥ DØcw ]dbq F∂v taØ hfsc hy‡-ambn adp-]Sn Xs∂-¶nepw ImcyIm-cW klnXw hni-Zo-Ic - n-°W - s - a∂ A`y¿Y\ At±lw AwKo-Ic - n-®p. \nt£-]-Øn-s\m-cpßpw apºv Hcp \√ \nt£-]I - ≥ - Xm≥ \nt£-]n-°m-\pt±-in-°p∂ ^≠n-s\-°p-dn®v hy‡-ambn Adn- ™ n- c n- ° - W w. AXp- s Im ≠v ssUh¿kn-ss^Uv ^≠pw skIvS¿

^≠pw XΩn-ep≈ hyXymkw Fs¥∂v ]cn-tim-[n-°mw. Hcp ^≠v Bcw-`n-°p-tºmƒ Xs∂ AXn-te°v kzcq-]n-°p∂ XpI GXv taJ-eb - n¬ \nt£-]n-°m-\mWv Dt±-in°p- ∂ - s X∂p hy‡- a m- ° n- b n- c n- ° pw. GsX-¶nepw Hcp skIvSd - n¬ {]h¿Øn°p∂ Iº-\n-If - psS Hml-cn-If - n¬ am{Xw \nt£]w \S-Øp∂ ^≠p-Is - f-bmWv skIvS¿ ^≠p-Iƒ F∂v ]d-bp-∂X - v. DZm-lc - W - Ø - n\v C≥{^m-kv{S-IvN¿ taJebn¬ {]h¿Øn-°p∂ Iº-\n-IfpsS Hml-cn-If - n¬ \nt£]w \SØn em`-ap-≠m-°p∂ ^≠p-Isf C≥{^m-^≠p-Iƒ F∂v ]d-bpw. {]kvXpX taJe Xf¿®-bn-em-bn-cp-∂mepw Cu ^≠pIƒ°v B taJ- e - b n¬ am{Xsa \nt£]w \S-Øm-\m-hp. At∏mƒ GsX-

C≥{^m-k{v S-IN v ¿ taJebn¬ {]h¿Øn-°p∂ Iº-\n-If- psS Hml-cn-If- n¬ \nt£]w \SØn em`-ap-≠m-°p∂ ^≠p-Isf C≥{^m-^≠ - p-Iƒ F∂v ]dbpw. {]kvXpX taJe Xf¿®-bnem-bn-cp-∂mepw Cu ^≠pIƒ°v B taJ-eb - n¬ am{Xsa \nt£]w \S-Øm-\m-hp.

¶nepw taJe ct≠m apt∂m h¿jw Xf¿®sb t\cn-´m¬ AXp-ambn _‘s∏´ Hml-cn-If - n¬ \nt£-]n-°p∂ ^≠pIfpw Xf¿®sb t\cn-Sp-∂p. C-Xn-\m¬ F≥.-F.hn h - f - sc Ipd-hm-bn-cn-°p-sa∂v ]dtb≠n hcpw. AXn-\m¬ Fkv.-sF.]n coXn-bn¬ Zo¿L-Ime \nt£-]Ø - n-s\mcp-ßp∂h¿ CØcw ^≠p-Isf am‰nsh®v ssUh¿kn-ss^Uv ^≠p-Isf sXc-s™-Sp-°p-∂X - mWv \√-Xv. C\n ssUh¿kn-ss^Uv ^≠v F¥v F∂pw AXns‚ coXn F¥v F∂pw IqSn hy‡-am-°mw. GsX-¶nepw Hcp taJe XI¿®-bn-em-sW-¶n¬ AXn¬ {]h¿Øn°p∂ Iº- \ n- I - f psS Hml- c n- I - f n¬ \n∂p≈ \nt£]w ]n≥h-en®v IqSp-X¬ hf¿- ® m- k m- [ y- X - b p≈ taJ- e - I - f n¬ {]h¿Øn-°p∂ Iº-\n-If - nse Hml-cn-Ifn¬ \nt£-]n-°m≥ Ign-bp∂ ^≠p-IfmWv ssUh¿kn-ss^Uv ^≠p-Iƒ. AXn-\m¬, Htc taJ-eb - n¬ Xs∂ Zo¿L-Im-et- Ø°v \nt£]w XpS-tc≠ kml-Ncyw C√mØ CØcw ^≠p-Iƒ Zo¿L-Im-eØ - n¬ IqSp-X¬ hf¿®m \nc°p-Im-Wn-°m≥ km[y-XI - ƒ Gsd-bm-W.v \√ coXn-bn¬ Xnfßn \n¬°p-∂ taJ-eb - n¬ \n∂v lrkz-Ime t\´w FSp°m≥ Dt±-in-°p-∂h - ¿°v B taJ-eb - pambn _‘-s∏´ Hml-cn-If - n¬ \nt£-]n°p∂ skIvS¿ ^≠p-If - n¬ \nt£-]n®v \√ t\´w sImøm-\m-Ip-sa-∂mWv taØbpsS hni-Zo-Ic - W - w.

_n.-F≥._n, sNss∂

29

April 2013


πm- \ nMv

ho«nepw thWw

Hcp [\a{´n Xr]-vXn Zn]o-j-v

e-°b - ‰ - Ø - ns‚ kmt¶-XnI imkv{Xsam∂pw R߃°dn-bn-√. Adn-tb≠ Imcy-hp-an-√. Ign™ amkw ]e-Nc - ° - p-IS- b - n¬ sImSp-ØXv 3420 cq]-bm-sW-¶n¬ Cu amkw AtX km-[\߃°v 3680 cq]-bm-Wv \¬tI≠n h∂-Xv. CsX¥m sh≈-cn-°m-]´- Wtam ?-

hn

tNmZyw tImgn-t°ms´ ho´-Ωb - mb \nj-bp-tS-XmWv. \njbn¬ \n∂p am{X-a√ - , CXn-\p-ka - m-\a - mb {]XnI-cWw ]e-cn¬ \n∂pw tIƒ°p-∂p-≠v. hne-°b - ‰w bYm¿Y-Øn¬ IpSpw-_P - o-hn-XsØ _m[n®p XpS-ßnbn-cn-°p∂p F∂Xn\v as‰m-cp- DZm-lc - W - a - mWv a´m-t©cnbnse h\-P. "Hcp h¿jw apºp-hsc Hcp-hn[w Pohn-®p-t]m-∂ncp-∂p. ]t£, Ct∏mƒ Imcy-߃ Gsd ]cp-ß-enemWv. sNehv Npcp-°p-Ia - m-{X-amWv Fs‚ ap∂nse GI am¿Kw. AXn-\m¬ ho´n¬ I™n apJy-`£ - W - ambn amdn-bn-cn-°p-∂p. a´m-t©-cn-bnse hmS-Ih - oSn\v ap∂n¬ \n∂v h\P s\Sp- h o¿∏n- ´ psIm≠p]d-bp-∂p. k¿°m-dns‚ IW-°n¬ Chcpw CS-Øc - °m- c psS ]´n- I - b n- e pƒs∏- S p∂p F∂ sshcp≤yw thsd-bpw. sIm®n-bnse kzImcy ÿm]-\-Øn¬ A‰‚-dmWv h\-P. amk iºfw 6500 cq]. `¿Ømhv Pohn-®n-cn-∏n-√. AcpWpw Acp-Wbpw a°ƒ. Ch¿ F´nepw ]Ønepw ]Tn-°p-∂p. ho´p-hm-SI am{Xw 2300 cq]. iºf h¿[\ Bh-iys∏-Sp-tºm-sg√mw ÿm]-\Ø - ns‚ amt\-P¿ ]d-bp-∂X - v Htc Imcyw. ÿm]-\Ø - ns‚ Ct∏m-gsØ Ah-ÿb - n¬ Hcp A‰‚¿ Bh-iy-an-√. F∂n´pw ]d-™p-hn-Sm≥ a\ n-√m-ØX - n-\m¬ AXp-sN-øp-∂n-√s - {X. ]ns∂ h\-P°v an≠m≥t]mepw Ahkcw e`n-°m-dn-√. \nj- b psS ÿnXn thsd- b mWv . \njbpw `¿Ømhpw c≠p-a-°-fp-a-S-ßp∂ IpSpw-_w tImgnt°ms´ amhq-cn-emWv Xma-kw. hS-Ic - b - n¬ kz¥-ambp≈ hoSv hmS-I°v \¬In-bn-´mWv tImgn-t°m-t´°p Xmakw am‰n-bn-cn-°p-∂X - .v `¿Øm-hn\v 12,000 cq]tbmfw iº-fa - p-≠v. Dj°v A®m¿ _nkn-\k - p-≠v. 2000 cq]tbmfw AXn-eqsS e`n-°pw. ho´p-hm-SI - b - n-\Ø - n¬ 3500 cq]bpw e`n-°p-∂p-≠v. h\-Ps - bbpw \nj-tbbpw XΩn¬ Xmc-Xayw sNøptºmƒ h\P \c-IØ - nepw \nj kz¿K-ØnepamWv Pohn-°p-∂s - X∂p ]d-bmw. ]t£, ]d-™n-s´-¥p-Imcyw. Ccp-hcpw {]iv\Ø - n¬ Xs∂-bm-Wv. hne-°b - ‰w c≠v IpSpw-_t- Øbpw Hcp-t]mse _m[n-®n-cn-°p-∂psh-∂¿Yw. \nj Bh-tdPv kv‰m≥tU¿Unepw h\P _ntem kv‰m≥tU¿Unepw Pohn-°p-∂p. Ccp-h¿°pap≈ kam\X Hcp Imcy am{Xw. Fs¥ms° kw`-hn-®mepw Ccphcpw ISw-hm-ßn-s√∂p \n›-bn-®n-cn-°p-∂p. AXv Fßs\ km[n-°p∂p F∂p-tNm-Zn-®t- ∏mƒ c≠p-t]cpw ]d™ DØcw H∂p-Xs - ∂. ""^manen _UvP‰v Xømdm-°p∂p''. C\n c≠p-t]-cp-tSbpw ^manen _UvP‰v ]cn-tim[n-®m¬ Ch¿ hne-°b - ‰ - sØ Fßns\ t\cn-Sp∂p F∂p Xncn-®d - n-bmw.

April 2013

30


\nj-bpsS IpSpw_Øns‚ _UvP‰v C\w

hchv

`¿Øm-hns‚ iºfw \nj-bpsS hcp-am\w ho´p-hm-SI Ct∏mƒ kma-kn-°p∂ hoSns‚ hmSI Ip´n-I-fpsS hnZym-`ymk sNehv Acn,-]-e-N-c°v amXm-]n-Xm-°ƒ°v Ab-°p∂ XpI ]®-°-dn, Cd®n ]m¬-˛-]{Xw Kymkv tÃj-\-d-n, ]e-hI acp∂v hnt\mZw sshZypXn˛sh-ffw ]e hI

12,000 2,000 3,500

BsI

17,500

sNehv

4,300 2,700 3,700 3000 1,500 750 500 1,000 500 1,000 200 300

19,450

{]Xn-amkw 17500 cq] am{Xw hcp-am-\a - p-≈t- ∏mƒ \nj-bpsS IpSpw-_Ø - n\v IpSpw_ _P‰v {]Imcw 19450 cq] sNehp≠v. H∂pw an®-an-s√∂p am{X-a√ - , 1950 cq]-tbmfw IS-hp-ap-≠m-Ip∂ Ah-ÿ.

C\w

h\-Pb - psS IpSpw_Øns‚ _UvP‰v hchv

i_fw ho´p-hm-SI Ip´n-I-fpsS ]T\w Acn,-]-e-N-c-°v,-tÃ-j-\dn ]®-°-dn,-ao≥ ]m¬ Kymkv (c≠p amk-tØ°v Hcp knen-≠¿) sshZyp-Xn,-sh-ffw bm{Xm-sN-ehv ]e-hI

BsI

sNehv

6500 2100 350 1700 600 500 250 250 400 200

6,500

6,350

sNehv IrXy-ambn \nco-£n-°p-∂X - n-\m¬ {]Xn-amkw an®w ]nSn-°m≥ 150 cq]sb¶nepw _m°n. Ccphcpw c≠-‰hpw Iq´n-ap-´n-°p∂sXßn-s\-sb∂v tNmZn-°mw. \njsb kw_-‘n-®n-StØmfw [mcm-fn-sbm-∂p-as - √¶nepw ASn-s]mfn PohnXw B{K-ln-°p-∂p. AXn¬ Ipd-°m-hp∂ sNehv GsX∂v ]cn-tim-[n®v Ah IrXyambn Ipd-°p-∂p. ""`¿Øm- h ns‚ t_mWkv Rm≥ Hcn°epw _P‰v hc-hn¬ tN¿°m-dn-√. h¿j-Øn¬ Hcn-°¬ am{Xw e`n-°p∂ B XpI _m¶n-en´p sh°p∂p.

XpWn-Ø-c-߃, kvIqƒ Xpd-°p-tºmƒ D≠m-Ip∂ {]tXyI sNe- h p- I ƒ, C≥jz- d ≥kv t]mfn- k n, saUn-s¢bnw t]mfnkn F∂nh°p≈ XpI AXn¬ \n∂v Is≠-Øp-∂p.'' \nj CXp ]d-bp-tºmƒ DS≥ tNmZn-®p-t]mbn ""t_mWkv F{X-In´pw?'' adp-]Snbpw DS≥ ""Hcp-am-ksØ iºfw''. Ct∏m-gsØ _P-‰n¬ \n∂v \nj Ipd-®n-cn-°p∂ Imcy-߃ {i≤n-°mw. hnt\m-Z-Øn-\mbn \o°n-sh-®Xv 1000 cq]-bmWv.

31

April 2013


]t£, Ct∏mƒ AXn-\mbn sNe-hg- n-°p-∂Xv 300 cq]am-{X-am-W.v BgvNb - n¬ Hcp kn\na F∂Xv amk-Øn¬ Hcp kn\n-ab - m°n Ipd-®n-cn-°p-∂p. kvt‰j\dn sNe-hn-\Ø - n-te °v am‰n-sh-°p∂ XpI bYm¿Y-Øn¬ \nj°v shdpw \o°nbn-cp∏p am{X-am-Wv. Imc-Ww, tkm∏v, s]bnkv‰v XpS-ßn-bh-sbms° ]e-Nc - ° - n¬ Dƒs∏-Sp-Øb - mWv hmßp-∂X - v. ho´p-hm-SI 4000 cq]bpw shf-fw, sshZypXn 300 cq]bpw tN¿ØmWv BZyta sNe-hn-\Ø - n¬ 4300 Fs∂-gp-Xn-bn´p≈Xv. At∏mƒ sh≈w sshZypXn C\-Øn¬ tN¿Øn-cn°p∂ 300 cq]bpw \o°n-bn-cn-∏p-Xs - ∂-bm-Wv. kz ¥w _P‰n¬ Aev]w A[n-Is - N-eshgpXnbXn\m¬ am{Xw Ipd°m≥ Ign-™Xv 2000 cq] !

tºmƒ c≠v knen-≠¿ aXn-bm-hpw. At∏mƒ aq∂v amkØn-sem-cn-°¬ Hcp knen-≠d - ns‚ ss]k em`n-°mw. Aßns\ t\m°n-bm¬ amkw 150 cq]-tbmfw sNehv Ipdbp-∂p. ]e-hI - b - ° v m-bnam‰nh® Xp-Ib - nepw 150 cq]-tbmfw an®w hcpw. Ct∏mƒ BZyw Ipd® 2000 cq]°v ]pdsa 600 cq] IqSn em`n-°m≥ Ign-bp-∂p. samØw sNe-hn¬ \n∂v C{Xbpw Ign-®m¬ {]Xn-amkan®w 650 cq]-tbmfw hcpw. CXv Fkv.s - F.]n coXn-bn¬ ayqNz¬ ^-≠n¬ \nt£-]n°p-∂p-≠v. kz¥w _nkn-\k - n¬ \n∂v Nne amk-ßf - n¬ e`n-°p∂ A[nI hcp-am-\hpw IqSn \nt£-]Ø - n-\mbn am‰n-sh-°p-∂X - n\m¬ Hcp amkw _nkn-\k - n¬ \n∂p-≈ hcp-am\w A¬∏w Ipd-™mepw {]iv\w D≠m-Ip-∂n√. CsXm-s°-bm-sW-¶nepw hne-Iƒ IpXn-®m¬ Imcy߃ ssIhn- ´ p- t ]m- I p- s a∂ `oXn- b mWv \njsb Ae-´p-∂-Xv.

bYm¿YØn¬ hcp∂ sNe-hp-If- n¬ ]eXpw \mw hnNm-cn-®m¬am{Xw aXn A¬]w IqSn Ipd-°m≥ Ign-bp-sa-∂p-d∏ - .v hcp-am\w hep-Xm-bmepw sNdp-Xm-bmepw Bh-iy-߃ hep-Xm-W,v ]e-Xm-W.v AXn¬ GXp-th-Wsa∂pw Fßns\ thW-sa∂pw πm≥ sNø-Wsa-¶n¬ Hcp ^manen _UvP‰v D≠m-t°-≠Xv AXym-hiyw Xs∂-bm-W.v Cd®n Ct∏mƒ BgvNb - n¬ Hcn-°¬am-{X-ambn Npcp°n-bn-´p-≠v. ]®°dnbpsS Imcy-Øn¬ Hcp ]nip-°p-an-√mØ-Xn-\m¬ B hI-bn¬ Hcp Nn√n-°mipw em`n-°m≥ Ignbp∂n√. ]ns∂, Fßns\ t]mbmepw 300 cq]-tbmfw hnZym-`ymk sNehn¬ an®w ]nSn-°m≥ Ign-bp-∂p-≠v. Kymkns‚ Imcyhpw Aßn-s\-Xs - ∂. aq∂v amkw IqSp-

April 2013

32

h\-P° - mIs´ henb Xe-th-Z\ - s - bm-∂p-an-√. A[n-Ih-cp-am-\a- mbn e`n-°p-∂Xv h¿j-Øn¬ Hcn-°¬ e`n-°p∂ t_mWkv am{X-am-Wv. AXpw Hcp amksØ XpI Xs∂bm-Wv. Ip´n-Iƒ°v Ipd®v {Ukv FSp-°¬ am{X-amWv BsI hcp∂ A[n-Is - ®-eh - .v AXv t_mWkv In´n-bmepw hne-°n-gnhp≈ kabØp am{Xta hmßm-dp-≈p. an®w ]nSn°m≥ IpSpw-__ - P - ‰ - n¬ H∂pw _m°n-bp-≠mhn√. AcnbmWv apJy-ambpw hmß-p∂-Xv. ]e-Nc - °v hfsc Ipd-®pam-{Xw. F∂pw cm{Xn-bn¬ I™n-bm-Wv. D ®°v efn-Xamb DuWpw. amk-Øn¬ Hcn-°¬am{Xw ao≥. ]m¬ t]cn\p-am-{Xw. bm{Xm-sN-ehn¬ A¬]w an®w ]nSn-°p-∂p-≠v. ]e-t∏mgpw A¬]-w t\csØbndßn \-S° - pw. Ac aWn°q¿ sIm≠v Hm^n-kn-se-Ømw. shdpsXsb¥n\v _kn¬ Ibdn Imip-If - b - W - s - a∂v h\P tNmZn-°p-∂p. F¥m-bmepw 150 cq]-b√ 350 ˛ 400 cq] an®w ]nSn-°p-∂p≠v. CXv aIƒ Acp-Wb - psS t]cn¬ Hcp Nn´n-bn¬ \nt£]n-°p-∂p. t_mWkv XpIbpsS _m°n _m¶nepw \nt£]n-°pw. ]t£, Ip´n-Iƒ Ipd-®p-IqSn hep-Xm-bm¬ F¥p sNøpw F∂XmWv h\-Pb - psS t]Sn. as‰-s¥-¶nepw hcpam\ am¿§w Is≠-Øm-\p-ff Hcp°-Øn-em-Wn-h¿. Ct∏mƒ a\- n-em-bnt√ sNehp Ipd-°e - ns‚ Ipdp°p-h-gn. IpSpw-_-_P‰v Xøm-dm-°p-I. bYm¿YØn¬ hcp∂ sNe-hp-If - n¬ ]eXpw \mw hnNm-cn-®m¬am{Xw aXn A¬]w IqSn Ipd-°m≥ Ign-bp-sa-∂p-d∏ - v. hcp-am\w hep-Xm-bmepw sNdp-Xm-bmepw Bh-iy-߃ hep-Xm-Wv, ]e-Xm-Wv. AXn¬ GXp-th-Ws - a∂pw Fßns\ thWsa∂pw πm≥ sNø-Ws - a-¶n¬ Hcp ^manen _UvP‰v D≠mt°-≠Xv AXym-hiyw Xs∂-bm-W.v


C≥jzd- ≥kv

hmbv]° - p-w thWw

C≥jz-d≥kv ]cn-c£ bv ] - s b- S p- ° p- º mƒ AXn\v C≥jz-d≥kv ]cn-c£ Bh-iyapt≠m ? ]ecpw D∂-bn-°p∂ kwi-bß - f - n-sem-∂m-WnXv. {][m-\a- mbpw sse^v C≥jz-d≥kv Ih-tdPpw saUn-s¢bnw t]mfn-knbpw Bh-iy-Øn\p tSw t]mfn-kn-bp-sams° FSp-Øn-´p-ff kml-Nc- y-Øn¬ `h-\h - m-b] v ° - p-am-{X-ambn as‰mcp t]mfnkn IqSn FSp-°p-∂Xv A\mh-iy-am-bn-tXm-∂mw. F∂m¬ CXns‚ {]tbm-P\ - ß - ƒ ]e-Xm-W.v

hm

`h-\h - m-bv]bv°v C≥jz-d≥kv FSpØn-´p-s≠-¶n¬ CØcw kµ¿`-ßf - n¬ Ih-tdPv XpIbv°v Xpey-amb XpI t\Sn hmbv] t¢mkv sNbvXv hoSv A\¥cmhmImin°v kz¥-am-°m-\m-hpw.

iº-f° - mcpw sNdnb _nkn-\k - p-Imcp-sams° hoSv F∂ kz]v\w km£mXvIc - n-°p-∂Xv IqSp-Xe - mbpw hmbv]b - neq-sS-bmWv . Cßns\ hmbv]s - b - Sp-°p∂-h-cn¬ ]ecpw CXn\v C≥jz-d≥kv t]mf-nk - n-sb-Sp-°m≥ aSn-°p-∂h - c - m-Wv.

adn®v hmbv]bv°v C≥jz-d≥kv FSpØn-´n-s√-¶n¬ CØcw kµnKv[L´-Øn¬ IpSpw_w henb {]Xn-k‘ - nsb t\cn-

`h-\h - mbv]m Xncn-®S- hv Dd-∏m-°p-∂Xn\v CØ-c-Øn¬ Hcp C≥jz-d≥kv t]mfnkn AXym-hiyw Xs∂-bm-Wv. GXv C≥jz-d≥kv t]mfn-kn-bm-sW¶nepw AXv {][m-\a - mbpw kpc-£sb Icp-Xn-bp-ff - X - m-W.-v sse^v C≥jz-d≥kv IpSpw- _ - c - £ - s b- ° - c p- X nbpw saUns¢bnw t]mfnkn Btcm-Ky-c£ - sb IcpXnbpw FSp- ° p- ∂ - X p- t ]m- s e- `h- \ hmbv]m C≥jz-d≥kv Fs¥-¶nepw ImcW-Øm¬ hmbv]° - m-c\v Akw-`m-hnXw \S-∂m¬ IpSp-w_w XI¿®sb t\cn-SmXn-cn-°m≥ D]-Ic - n-°p-∂X - m-Wv.

XpS¿∂v CFw-sF AS-b° v p-∂X - n-s\°p-dn®v hmbv]° - m-cs‚ IpSpw-_Ø - n-ep-ff-h¿ Btem-Nn-°t- ≠-Xn-√. hmbv]° - m-c\p e`n-°p∂ sse^v C≥jz-d≥kv XpI IpSpw-_Ø - ns‚ apt∂m-´p-ff Pohn-XØ - n\v D]-tbm-Kn-°m-\m-hpw.

sse^v C≥jz-d≥kv IpSpw-_c-£s- b-°c- p-Xnbpw saUns¢bnw t]mfnkn Btcm-Ky-c£sb Icp-Xnbpw FSp-°p-∂Xp-t]m-se- `h-\h - mbv]m C≥jz-d≥kv Fs¥-¶nepw Imc-WØ - m¬ hmbv]° - m-c\v Akw-`m-hnXw \S-∂m¬ IpSp-w _w XI¿®sb t\cn-Sm-Xn-cn°m≥ D]-Ic- n-°p-∂X - m-W.v

tS≠ Ahÿ hcpw. sse^v Ih-td-Pn¬ \n∂p e`n-°p∂ XpI t]mepw Nne-t∏mƒ hmbv]bpw ]en-ibpw Xncn-®S- b - v°p-∂Xn\p XnI-bm-sX-ht- ∂-t°mw. C\n `mcybpw `¿Ømhpw kwbp-‡am-bmWv `h-\h - m-bv]s - b - Sp-Øn-´p-ff - s - X¶n¬ Hcmƒ°v Akw-`m-hnXw kw`-hn-®m¬ _m[yX apgph≥ at‰-bm-ƒ Gs‰-Sp-t°-≠Xn-√. ac-Wa - S- ™ b - m-fpsS _m[y-Xb - ° v \p-k-cn® XpI-bv°p-ff s¢bnw t\Sn {]kvXpX _m[yX Ah-km-\n-∏n-°mw. at‰-bmƒ Xs‚ _m[y-Xb - v°\ - p-kc - n® CFw-sF am{Xw AS-®m¬ aXn-bm-Ipw. CØcw hmbv]Iƒ°v FSp-°p∂ C≥jz-d≥kn\v aq∂p Xc-Øn¬ {]aobw AS-b° v m-hp-∂X - m-W.v H‰Ø-hW {]ao-bw, hmbv]m-XpI Ipd-bp-∂X - n-\\ - p-kc - n®v {]oanb-Øn¬ Ipdhp hcp∂ dn°-dnMv Ih¿ Hm]vj≥, hm¿jnI {]oanbw F∂n-ßn-s\bmWv {]oanbw sNep-Øm-\m-hp-I. 35 hb-kp-{]mbw hcp-∂ Hcmƒ 25 e£w cq] 25 h¿j Imem-h[ - n°v `h-\hm-bv]-bmbn FSp-°p-∂p-sh-¶n¬ hcmhp∂ GI-tZiw {]oanbw XpI Xmsg. H‰Ø-hW {]oanbw ˛87000 cq]. hm¿jnI {]oanbw ˛ 7000 cq]. dn°-dnMv Ih¿ Hm]vj≥ ˛ 64900 cq]. Ih-tdPv \¬Ip∂ Iº-\n-°\ - p-kc - n®v sNdnb hyXym-kß - ƒ hcm-sa∂p am{Xw.

_n.-F≥._n, apwss_

33

April 2013


k¼m-Zy-w

Ip´n-Ifpw ]Tn-°s´

]W-Øns‚ hne -sI.-kp-[m-aWn, Xncp-h-\-¥-]pcw √m-Øn-t‚bpw ASn-ÿm\w ]Ww Xs∂-bm-Wv. AXv Ip´n-Isf Adn-bn-°p-I. cq]˛- t \m´v F∂m- s e¥v . ..? tImbn≥ F∂m- s e- ¥ v XpSßnbh ]d™p sImSpØv BZyw ]W-tØbpw ]n∂oSv kºm-Zy-tØbpw Ah-tcmSv Ah-Xc - n-∏n-°p-I.

F

kv°qfn¬ t]mIm≥ XpS-ßp-tºmƒ Ip´nIƒ°v t]m°‰v aWn \¬Ip-I. AXv sNe-hm-°m-Xn-cn-°m≥ Ah¿°v IpSp° hmßn-s°m-Sp-°W - w. ASpØ kºm-Zyam¿§ßfmb t]mtÃm-^o-kv, _m¶v \nt£-]-sØ-∏‰n ]d-™p-sIm-Sp-°p-I. Ahsc Iq´n-sN∂v Ah-cpsS t]cn¬ Xs∂ A°u≠v Bcw-`n®v kºmZyw XpSßn hbv°p-I. ]Ww kºm-Zn-°p-∂-Xn-\m¬ F¥v dnt´¨ In´pw-˛F - {X ]en-i˛- F - ¥p em`w

April 2013

34

XpS-ßn-b-h-sb√mw ]d™p sImSpØv kºm- Z y- Ø ns‚ {]m[m\yw Ahsc t_m[y-s∏-Sp-Øp-I. Xß-fpsS tPmen-Iƒ kzbw sNøpwhn[w Ip´n-Isf ]cnio-en-∏n-°pI. apdn hrØn-bm-°p-∂-Xv, XpWn-Iƒ Ae-°p∂Xv XpSßn Ah¿ sNøp∂ tPmenIƒ°v ]Ww kΩm-\a - mbn \¬In t{]m ’m-ln-∏n-°p-I. B kΩm\ XpI kºm-Zy-am°n am‰ms\mcp hgn ]d-™p-sIm-Sp-°p-I. \nßfpsS hnZym-`ymk sNe-hn\v Cu XpI {]tbm-P\ - s∏-Sp-ØW - s - a∂v ]d-bp-tºmƒ X߃ kºm-Zn-°p∂ ]Ww Xß-fpsS ]Tn- ∏ n\v {]tbm- P - \ - s ∏- S p- ∂ p- s h∂ D’mlw Ah-cn-ep-≠m-Ipw. temI hnj-b-߃ Adn-bm≥ XpSßp∂ hb- n¬ kºm-Zyw, \nt£]w XpS-ßn-bh - s - b-°p-dn®v hni-Za - mbn Ah-

tcmSv ]d-bW - w. GXv \nt£-]a - mWv em`w Xcp-∂X - ,v AXnep≈ dnkvs°¥v XpS-ßnbXpw IqSn ]d-bmw. kv°qƒ Ah[n Znh-kß - f - n¬ Ac-Znhkw Fs¥-¶nepw ssI sXm-gn-en¬ G¿s∏-Sm≥ ]d-bp-I. CXn-eqsS e`n-°p∂ ]Ww \nt£-]n-°m≥ \n¿t±-in®v AtXmsSm∏w \nß-fpsS ]¶mbn Hcp Xp I tN¿Øv ssk°nƒ, Iºyq-´¿ XpS-ßn-bh hmßn-s°m-Sp-°p-I. Ip´n-Iƒ°Xv henb kt¥m-ja - mhpw. \nß-fpsS Ip´n-Iƒ Fs¥-¶nepw Ifn km[-\-߃ Bh-iy-s∏-Sp∂p-s≠-¶n¬ AXv DSs\ hmßn- s °m- S p- ° - c p- X v . AXns‚ hne Adn-bn®v IpSp-°bn¬ sNdnb sNdnb XpI-Iƒ tN¿°m-\mbn Ah-tcmSv ]d-bp-I. CXv kºm-Zy-ioew hf¿Øp-sa∂v am{X-a-√, Hcp km[\w hmßp-∂Xv Ffp-∏a - s - √∂pw ITn\ {iaam-hi - y-am-sW-∂p-ap≈ Xncn-®d - nhv Ip´nIƒ°p-≠m-hpw. F√m-hcpw Adn-™n-cn-t°≠ apJy hnj-b-am-Wn-Xv. {]mbw sN∂-h-cpsS kºmZy ioew AtX t]mse A\p-Ic - n°p-∂h - c - mWv Ip™p-߃. BZyw \mw kºm-Zy-amWv ioen--t°-≠Xv. AXp I≠v Ip´n-Iƒ ]Tn-®n-cn-°p-w.


_m¶nwKv

kv{Xoap-t∂-‰Ø - n¬ hnπhw

krjvSn-°m≥ h\n-Xm-_m¶v sI.-Fw.-hn-\b, ]me-°mSv {µ-_-P-‰n¬ [\-a{¥n NnZw-_cw kv{XoI-fpsS _m¶v F∂ Bibw apt∂m´p h®n-cn-°p-∂p. 2013 ˛14 kmº-ØnI h¿j-Øn¬ Xs∂ CXp \S-∏m°p-sa∂pw At±lw hy‡-am-°n-bn-´p-≠v. U¬ln-bn¬ kplr-Øn-t\m-sSm∏w _ n¬ k©-cn® s]¨Ip´n Iq´-_e - m-’w-KØ - n-\n-cb - mbn sIm-√s - ∏´ kw`hw Db¿Ønb tImem-l-e-߃ k¿°m-dnt\¬∏n® If¶w ambv®v kv{XoI-fpsS hnizmkw ]nSn®p ]‰m-\mWv ]pXnb ]≤Xn-sb-¶nepw henb {]Xo-£I - f - mWv CXp \¬Ip-∂X - v.

tI

{KmaoW taJ-e-I-fn¬ kv{XoI-fpsS kmº-Øn-I-kzmX{¥yw Db¿Øm≥ kv{XoI-fpsS am{Xw _m¶v hgn-sbm-cp°pw. A]q¿∆w Nne _m¶p-Iƒ kv{XoI-fpsS imJ Xpd-∂n´p-s≠-¶nepw kv{XoI-fpsS ]q¿Æ-\n-b{- ¥-WØ - n-ep-ff _m¶n\v cmPysØ kv{XoI-fn¬ Bfl-hn-izmkhpw kmº-Øn-I-hf¿®bpw D≠m°m≥ Ign-bpw. CXn-\mbn {Kmao-Wt- a-Je - I - f - n¬ _m¶nMv kuI-cy-ßfn-√mØ {]tZ-iß - ƒ Xnc-s™-SpØv imJ-Iƒ Bcw-`n-t°≠-Xp-≠v. {Kma-ßf - n¬ kv{Xo-im-‡o-Ic - Ww hn]p-es - ∏-Sp-Øm\p-X-Ip∂ coXn-bn¬ ]≤-Xn-Iƒ Bhn-jvI-cn-°m-\m-bm¬ kv{XoI-fpsS _m¶n\v hnπ-hI - c - a - mb am‰-߃ - hcp-Øm-\mIpsa∂v hnZ-Kv[¿ hne-bn-cp-Øp∂p. C≥jz-d≥kv t]mfn-kn-Iƒ, saUn-s¢bnw t]mfn-kn-Iƒ , kv{XoIƒ°m-bp-ff sNdp-\n-t£-]- ]-≤X - n-Iƒ F∂nh BhnjvIc - n®v hfsc hnP-bI - c - a - m-bn X - s∂ ]pXnb _m¶n\p \S∏m-°m-\m-hpw. {Kmao-Wt- a-Je - b - nse kv{XoIsf GtIm-]n®v kzbw sXmgn¬ ]≤-Xn-Iƒ°ptØ-P\w \¬Ip-I, AXn-\mh-iyamb kmº-ØnI klmbw \¬Ip-I, hmbv]b - n¬ kv{XoIƒ°v ap≥K-W\ \¬IpI XpS-ßnb Imcy-ßf - nepw _m¶n\v XS- ß - fn√msX {]h¿Øn-°m-\p-ff kzmX{¥yap≠m-hW - w. \ne-hn-ep-ff _m¶p-If - psS {]h¿Ø-\c - o-Xnbpw kv{Xo \n-b{¥-Wh - p-amWv k¿°m¿ Dt±-in-°p-∂s - X-¶n¬ Imcy-amb t\´ßƒ°v CSw \¬ImsX t]mIp∂ H∂mbnamdpw CXv. kv{XoI-fpsS sNdp-\n-t£]߃ bYm-hn[n kq£n-°m≥ hgn-bn-√m-ØX - n-\m¬ X´n-∏p- ]-Wa - n-S] - m-Sp-ÿm-]\ - ß - fpw Nn´n°-º\ - nIfpw Ahsc NqjWw sNøp-∂Xv {Kmao-Wt- a-Je - bn¬ A[n-Ic - n-®p-hc - p-∂p-≠.v CsXm-gn- h - m°n kv{XoIsf kmºØnIkm£-ccm-°m\pw IpSpw-_-Øn-s‚bpw \mSn-s‚bpw hf¿®bv°v Ahsc {]m]vXc - m-°m\pw Ignbpw hn[pw kv{XoIfpsS _m¶n\v {]h¿Øn-°m-\m-hpw. {Kma-ßf - n-embmepw \K-cß - f - n-embmepw C∂v kv{XoIƒ sNdn-bt- Xm-Xn-ep-ff IpSn¬ hyh-km-bß - f - n-te¿s∏´v sNdp-hcp-am-\ k - m-[y-XI - ƒ tXSp-∂p-≠v. CØ-c° - m¿°v Ah-cpsS hf¿® Dd-∏m-°p-∂X - n\pw IqSp-X¬ anI-®k - u-Ic - y-߃ D≠m°p- ∂ - X n\pw Bh- i y- a mb kmº- Ø nI klm- b - ß ƒ \¬Im\pw hn]Wn Is≠-Øm\pw kv{XoI-fpsS _m¶p-

Iƒ°p Ign-bpw. henb Hcf-hn¬ kv{Xokzm-X{¥yw km[yam-°p∂ H∂m°n CXn-s\-am-‰m≥ Ign-bpw. kmº-ØnI kzmX{¥yw, IpSp-_ Btcm-Kyw, s]¨Ip´n-I-fpsS hnZym-`ym-kw, hnhm-lw, kv{Xoc-£, kv{XoIƒ°p-ff kzbw-sXm-gn¬ ]≤-Xn-I-ƒ, IpSpw-_{io bqWn-‰pI-fpsS hn]p-eo-I-c-Ww, kv{Xo im‡o-I-cWkwL- cq-]oI-c-Ww, Im¿jn-I-ta-J-e-bn¬ kv{Xoapt∂-‰w, kv{XoIfpsS kzbw kl-I-c-W-kwL cq]o-I-cWw XpSßn hnime-amb taJ-e-Iƒ Xpd-°m≥ kv{XoI-fpsS _m¶p-Iƒ°p Ign- ™ ¬ kv { Xoapt∂- ‰ - Ø nepw {Kmao- W - t a- J - e - b n¬ Zmcn{Zy \n¿Ωm¿÷-\-Ønepw ASpØ A©p h¿j-Øn\Iw Hcp hn-πhw Xs∂ krjvSn-°m≥ kv{XoI-fpsS _m¶n\p Ign-bpw.

35

April 2013


kwcw`w

tI°v, sFkv{Iow, _¨, dkvIv, {^q´v {_Uv F∂n-h°v ]pdsa Nnebn\w _nkvI‰- p-If- n¬ t]mepw Sq´n {^q´n D]-tbm-Kn-°p-∂p-≠v.

`

£-WØ - n\v tijw A¬]w a[pcw Ign-°pI F∂Xv ]e-cp-tSbpw ioeambn amdn-bn-´p-≠.v AXpw ISpw-a[ - pc-Øn-ep≈ km[-\ß - f - m-sW-¶n¬ Ip´n-It- fbpw bphm-°t- fbpw BI¿jn°m≥ as‰m∂pw tXSn-t∏m-tI≠n hcn-√. ho´n- e n- c p∂v A¬]w sa\s°Sm≥ Xømdp≈ B¿°pw D¬∏mZn∏n°mhp∂ Sq´n {^q´n D¬]mZn∏n®m¬ a[pcw Xcp∂ hcpam\hpw Dd∏n°mw.

hfsc Ipd™ sNe-hn¬ ho´-Ωam¿°pt]mepw Bcw-`n®v t`Z-s∏´ hcpam\w D≠m°m\mhp∂ Hcp _nkn-\kmWv Sq´n {^q´n \n¿am-Ww. henb tXmXn¬ D¬]mZ\w \SØn Db¿∂ hcp-am\w t\Sm≥ Dt±-in-°p-∂h¿°pw CXns‚ D¬]mZ\-Øn¬ G¿s∏-Sm≥ henb apX¬ apS-°ns‚ Bh-iy-an-√. a[pc]elmcw t]mse Ip´nIƒ°pw apXn¿∂- h ¿°pw D®t°m cm{Xnt°m `£-WØ - n\v tijw Ign°m≥ ]mI-Øn¬ henb IjvW-ßfmbpw t_°-dn, _oUhn¬∏-\-°m¿ XpSßn ÿm]-\ß - f - n-te-°m-hiyapff XcØn¬ sNdnb IjvWß - f - mbpw Sq´n {^q´n \n¿an®v hn¬∏\ \S-Øm-hp-∂X - mWv. {]tXy-In®pw \K-cß - f - n¬ hn¬∏\ XIr-Xn-bmbn \S-Øm\mhpw. Imc-Ww, CXns‚ Unam‚ v h¿[n-®p-hc - n-Ib - m-Wv. tI°v, sFkv{Iow, _¨, dkvIv, {^q´v {_Uv F∂n-h°v ]pdsa Nne-bn\w _nkvI‰ - p-If - n¬ t]mepw Sq´n {^q´n D]tbm-Kn-°p-∂p-≠v. CXn\v ]pdsa kzo‰v _oU°pw CXp-]-tbm-Kn-°p-∂p. an° tlm´-ep-I-fnepw Ch hn¬∏-\-°mbn {]Z¿in-∏n-°p-∂p. CXn\v ]pdsa hnhml-]m ¿´n-Iƒ, kZy-Iƒ F∂n-h-°ptijw kzo‰v _oU hnX-cWw sNøp∂ ioehpw ae-bm-fn-Iƒ°n-Sb - n¬ h¿[n-®ph-cn-Ib - m-Wv. H∏w Xnc-°p≈ ÿe-ßfnse hgn-tbm-cß - f - n¬ ]m≥I-®h - S- ° - mcpsS FÆhpw h¿[n-®n-cn-°p-Ib - m-sW-∂Xn-\m¬ hn]-Wn-hn-im-ea - m-W.v

April 2013

36


bqWn‰v ho´n¬ Xs∂ A¬]w ÿe-ap-s≠¶n¬ Sq´n-{^q´n D¬∏m-Zn-∏n-°p-∂X - n-\mbn {]tXyIw ÿe-sam∂pw ImtW-≠X - n-√. hrØn- b mb A¥- c o- £ hpw ]m°v sNbv X D¬∏- ∂ w hrØn- b mbn kq£n°m\p≈ ÿehpw D≠m-bn-cn-°W-sa∂p am{Xw.

D¬∏m-Z\ - c - oXn efn-Xa- mb D¬]m-Z\ - c - o-Xn-bmWv CXn\p-ffXv. ]d-ºp-If - nepw sXmSn-If - nepw Nne ho´p-ap-‰Øpw ImWp∂ ]∏m-bbmWv Sq´n {^q´n D¬]m-Zn-∏n-°m≥ {][m\-ambpw th≠-Xv. I¿tam-kp-Im-b, ]∏mfn, I∏-fß XpSßn ]e Pn√-If - nepw ]e t]cp-If - n-emWv ae-bmfn CXns\ hnfn°m-dp-≈X - .v ]gp-°mØ \√ ]∏mb s\SpsI IjvW-ß-fm°n sXmenbpw Ipcphpw If™v Xnf-°p∂ sh≈-Øn¬ ]Øv an\p´v kabw C´p-sh-°p-I. ]n∂oSv 30 iX-am\w ]©-km-cbpw aq∂v iX-am\w kn{SnIv BknUpw tN¿Øv \n¿an® an{in-XØ - n¬ ap°n ho≠pw ]Øv an\pt´mfw NqSm°-Ww. CXn¬ Bh-iyamb \ndw tN¿Øv F´v apX¬ ]Øv aWn°q¿ hsc sh®v XWp-∏n®v De¿Øn-sbSp-°W - w. b{¥-kl - m-bt- ØmsS Chsb sNdpI-jvWß - f - mbpw H∂-c, c≠v C©v hep∏-Øn¬ Ub-a≠v BIr-Xn-bnepw apdns®-SpØv 60 Un{Kn sk‚n-t{KUv NqSn¬ {Ub-dn¬ sh®v DW-°n-sb-Sp-°-Ww. henb IjvWß - ƒ Hmbn¬ t]∏-dn¬ s]mXn™pw sNdnb IjvWß - ƒ 100, 200, 500, 1000 {Kmw ]m°-‰p-If - n¬ \nd®pw Fb¿ ssS‰mbn ko¬ sNbvXm¬ hn¬∏\°v Xøm¿.

b{¥-߃ XpI¬ \o°¬, ss…kn- M v, ss{Ub¿ F∂o b{¥-ß-fmWv henb

t_°dnIƒ, sFkv{Iow ]m¿e-dp-Iƒ, tlm´-ep-Iƒ, kq∏¿am¿°-‰p-Iƒ, _oUI-SI - ƒ, kzo‰v Ãmfp-Iƒ, Im‰-dnMv k¿ho-kp-Im¿ F∂n-hbnte°v am¿°‰v sNømw.

Akw-kvIrX hkvXp-°ƒ ]∏m-bbpw, ]©-km-cbpw, kn{SnIv BknUpw, If¿ s]mSn- b p- a mWv {][m\ Akw-kvIrX hkvXp-°ƒ. H∂-c, c≠v C©v hep-∏-Øn¬ Xømdm- ° p∂h°v IqSp- X ¬ cpNn- ° mbn ]uU¿ cq]-Øn¬ s]mSn® Ge-°bpw tN¿°mw. CXv Aeph t]mse t\cn´v Xn∂m≥ Ip´n- I fpw apXn¿∂- h cpw Gsd CjvS-s∏-Spw.

{]h¿Ø\ aqe-[\w tXmXn¬ D¬]m-Z\w \S-Øm-\p-t±-in°p- ∂ - h ¿°v Bh- i yw. _wK- f q- c p, ssl{Zm-_mZv F∂n-hn-S-ß-fn¬ b{¥ßƒ e`n-°pw.

Bh-iy-amb apX¬ap-S°vv ÿew

kz¥w/hmS-I°v b{¥-߃

2.00 e£-w bm{X, sshZypXn ssek≥kv

0.50 e£-w {]h¿Ø-\- aq-e-[\w

0.50 e£-w BsI

3.00 e£-w

sNdnb coXn-bn¬ D¬∏m-Zn-∏n-°p-∂Xn\v Imcy-amb {]h¿Ø\ aqe-[\w Bh-iy-an-√. henb coXn-bn¬ D¬∏m-Zn∏n-°p-∂X - n\v 50,000 cq] hsc Icp-Xp-∂Xv \√Xv.

t{_°v Cuh¨ D¬]m-Z\w henb coXn-bn-em-hptºmƒ D¬∏m-Z\ £a-Xb - psS 50 iXam\w D¬∏m-Zn-∏n-®mepw sNdnb em`w {]Xo-jn-°mw.

dnkvIv F√m- b n- S Øpw F√m- b v - t ∏mgpw ]∏mb Bh-iy-Øn\v e`n-°m-\n-Sb - n-√. CXv D¬∏m-Z\ - sØ _m[n°pw. `£y D¬∏- ∂ - a m- b - X n- \ m¬ Bh- i y- a mb ssek≥sk-Sp-°W - w.

am¿°-‰nMv t_°dnIƒ, sFkv { Iow ]m¿e- d p- I ƒ, tlm´- e p- I ƒ, kq∏¿am¿°-‰p-Iƒ, _oU-I-SIƒ, kzo‰v Ãmfp-Iƒ, Im‰-dnMv k¿ho- k p- I m¿ F∂nhbnte°v am¿°‰v sNømw.

em`w samØ hn¬∏-\-bpsS ]Øv-˛-]-Xn-\©v iX-am\w em`w {]Xo-£n-°mw.

37

April 2013


sl¯v

ap≥I-cp-X-ep-s≠-¶n¬ sNhnbpw sXm-≠bpw kwc-£n°mw tUm.-A≥h-dp-±o≥

kz

¥w ico-csØ kwc-£n-°p-IbmWv Pohn-°m-\m-{K-ln-°p∂ Hmtcm hy‡n-bp-sSbpw BZy Xmev ] - c yw. tIƒhnbpw

i_vZhpw CXn¬ ImgvNsb t]mse Xs∂ {][m-\a - m-W.v sNhn-bpsS Imcy-sa-Sp-°mw. tIƒhn ]c-a{- ]-[m-\a - m-Wt- √m. sNhn kwKoXw Bkz-Zn-°m-\pw a‰p-f-f-h-cpsS kw`mjW߃ tIƒ°m\pw am{X-a√ D]-tbmK-s∏-Sp-∂X - v. CXv Hcp c£m-Ih - Nw IqSnbm-Wv. hml-\m-]I - S- ß - f - n¬ \n∂pw a‰p A]-IS- ß - n¬ \n∂pw \mw c£-s∏-Sp-∂Xv i_vZß - ƒ tI´m-Wt√m. AXp-sIm≠v sNhnsb kwc-£n-t°-≠Xv \ΩpsS ISa-bm-W.v BZy-ambn sNtø-≠Xv sNhn-bn¬ Hcp A\y hkvXphpw IS-Øc - p-sX-∂X - mWv. Cb¿_-Uk v ,v ] - n≥kq-Nn, Xqh¬, ISem- k v , Xmt°m¬, Xos∏- ´ n- t °m¬ F∂nh sNhn-bn-eS- c - p-X.v sNhn-bn¬ apdnhp-≠m-Im-\pw ]q∏¬ _m[bv°pw CXpw Imc-Wa - m-Ipw.- ]q-∏¬ sNhn-bn¬ h∂m¬ sNhn-sNm-dn-bm≥ XpS-ßpw.-sN-hn-bn¬ FÆ Hgn°p-∂Xpw Hgn-hm-t°-≠X - m-Wv. CXpw ]q∏-en\v Imc-Wa - m-Ipw. Ipfn-Ig- n-™m¬ sNhn-bnse shf-fsa-Sp-°m≥ _Uvtkm, tXm¿Øv ap≠ns‚ Xncntbm CSm≥ ]mSn-√. Xe sNcn-®p-]nSn-®m¬ shffw Xms\ h∂p-sIm-ff - pw. sNhn-bnse sN∏n Hcp tcmK-a√ - . CXv A\m-hi - y-ambn FSp-Øp-If - b - c - p-X.v sNhnbnse sNdnb {]iv\-߃s°m∂pw GsX-¶nepw acp∂v Hgn°-cp-Xv. {]tXyIn®v B‚n-_t- bm-´nIv Cb¿t{Um]vkv A\m-hi - y-ambn D]-tbm-Kn-®m¬ sNhnbn¬ ]q∏-en\v CS-bm-°pw.

hfsc D®-Øn-ep-ff i_vZw tI´m¬ sN-hn-bnse Rcºv Zp¿_-eam-Im≥ CSbp-≠v. Iøn¬ ]nSn®v Hme-∏-S°w s]m´n-°p-I, shSnsI´v \S-°p-tºmƒ ASpØp-\n¬°p-I, ]©-hmZyw ASpØv \n∂v tIƒ°p-I Hs° tIƒhnRcºn\v £oWw D≠m- ° p- ∂ - X mbn Is≠Ønbn-´p-≠v. sNhn-°n´v ASn-bv°p-Itbm sNhn Fhn-sS-sb-¶nepw X´p-It- bm ap´p-Itbm sNb-X v mepw sNhn-bpsS ]mS (C-b¿{Uw) s]m-´pw. Pe-tZm-ja- m-W] v e - t- ∏m-gpw sNhn-bnse ]gp-∏n\pw sNhn-sbm-en-∏n\pw CS-bm-°p∂-Xv. AXp-sIm≠v ag-°m-eØv PetZmjw ]nSn-°msX {i≤n-°p-I. AYhm Pe-tZm-ja- p-≠m-bm¬ DSs\ NnIn-’n-®m¬ sNhn-bn-tebv°v tcmKw hym]n-°p-∂Xv XSbmw, {]tXy-In®v Ip´n-If - psS Imcy-Øn¬. Sn.-_n°p Ign-°p∂ acp-∂p-I-fn¬ NneXv sNhn-bnse Rc-ºns\ _m[n-

Ipfn-Ig- n-™m¬ sNhn-bnse shf-fs- a-Sp-°m≥ _Uvtkm, tXm¿Øv ap≠ns‚ Xncntbm CSm≥ ]mSn-√. Xe sNcn-®p-]nSn-®m¬ shffw Xms\ h∂psIm-ff- pw.

s®∂p hcmw.- C-Øcw acp-∂p-Ig- n-°p-∂h¿ CSbv°v tIƒhn ]cn-tim-[n-°p-∂Xv \√-Xm-W.v Pemi-bß -- f - n¬ A[nIw Bg-Øn¬ apß-p∂ - Xv sNhn-bpsS ]mS s]m-´p-∂X - n\v Imc-Wa - m-Ipw. Xmtgm´v t]mIp-t¥mdpw a¿±w IqSp-sa-∂d - n-bm-at- √m. ASn-Ø´- nse IqSnb kΩ¿±-amWv Cb¿{Uw s]m-´m≥ CS- b m- ° p- ∂ - X v . \mS≥ ap߬ hnZKv[≥am¿°v CØ-cØ - n¬ kw`-hn-°m-dp≠v. sNhnbv°v th≠-{X- kw-c£ - Ww \evIntb apßm≥ ]mSp-ff - p. C\n sXm-≠b - psS Imcy-sa-Sp-°mw. sXm-≠b - ° v p-≠m-hp∂ km[m-cW - t- cmKw tSm¨k-sse-‰nkv BWv. CXv an°t∏mgpw XWpØ `£W km[-\ß - ƒ Ign-®n-´m-Wv D≠m-Im-dv. DZm-lc - W - Ø - n\v \√-Nq-Sp-ff ka-bØv sF-kv{Iow, Pqkv, XÆn-aØ - ≥, sNdp-ap-¥ncn F∂nh Ign®m¬ sXm-≠t- h-Z\ hcpw. th\¬°meØv ico-tcm-ja v m-hn-\S- pØ Xm]-\n-eb - nep-ff `£-W] - Z- m¿∞-ßsf Ign-°m-hp. sXm- ≠ - b n¬ ao≥apffv Xd- ® pw Nn°s‚ Aÿn- ° - j - W ߃ IpSpßnbpw ]ecpw hcm-dp-≠.v `£Ww Ign°p- t ºmƒ, {]tXy- I n®v Nn°- \ pw a’yhpw hfsc kq£n®v Ign-°p-I. ]m≥]-cm-Kpw aZy-]m-\-hpw ]pI-henbpw Xo¿Øpw Hgnhm°pI. hmbn-epw sXm-≠b - nepw Iym≥k¿ hcp-∂Xv XSbm≥ CXp-sIm-≠m-Ipw.

April 2013 Printed & Published by S.Venkiteswara Iyer. Editor S.Venkiteswara Iyer, Akshaya Buildings, Mettupalayam Street.Palakkad-678 001 Printed at Cochin Printech, Ernakulam for M K Printers Editor:( Responsible for selection of news under the PRB Act ) Ph: 0491-2546490


KERMAL 2010 / 34088 PGT/042/2013-2015

BUSINESS NEWS

PricePrice `20/April 2013

Business news april  
Business news april  

Business News published in Malayalam since the year 2001 is now 12th year of its successful existence. The magazine has been covering throug...

Advertisement