Page 1


<ºÉ +ÆEò ¨Éå 10

ºÉ¨{ÉÉnùEòÒªÉ 03 {ÉÉiÉÒ 04 |ÉYÉÉ {ÉÊ®ú¶ÉÉävÉxÉ 07 Eò½þÉxÉÒ........................................................... xÉÒxÉÉ {ÉÉì±É ´ÉÉä BEò {É±É l 10 UôÉä]õÉ nùnùÇ ¤ÉcÉ nùnùÇ l ¶Éè±ÉVÉÉ ºÉCºÉäxÉÉ 17 =kÉ®úɪÉhÉ l ºÉÖnù¶ÉÇxÉ Ê|ɪÉnùʶÉÇxÉÒ 21 ´ªÉÆMªÉ ............................................................ xÉÒxÉÉ {ÉÉì±É, ªÉÚ.Eäò. +É{É VɱÉÚ±É +ÉxÉÉ.... l ºÉ¨ÉÒ®ú ±ÉÉ±É "ºÉ¨ÉÒ®ú' 26 +ɱÉäJÉ .......................................................... 28 ºÉ®úEòÉ®ú, ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú... l nùä´Éäxpù {ÉÉ±É MÉÖ{iÉÉ 28 +ɱÉäJÉ ½þ¨É ºÉ象ò¨Éäb÷ xɽþÓ l ºÉÒiÉÉ®úÉ¨É MÉÖ{iÉÉ 30

´ÉÉä BEò

{ɱÉ

UôÉä]õÉ nùnùÇ ¤ÉcÉ nùnùÇ

{ÉɶSÉÉiªÉ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚʨÉ...

|ÉÒiÉ +®úÉäc÷É l 33

EòÊ´ÉiÉÉBÆ......................................................... ºÉÆ´ÉÉnùÉå EòÉ {ÉÖ±É ÊxɨÉÇ±É MÉÖ{iÉ l 37 +ÊxÉ±É ¸ÉÒ´ÉɺiÉ´É ºÉ®úEòÉ®úÒ +¡òºÉ®ú l 38 |ÉÊiɶÉÉävÉ EòÒ V´ÉɱÉÉ l {ÉÆEòVÉ ÊjÉ´ÉänùÒ 38 ¶Éè±ÉVÉÉ ºÉCºÉäxÉÉ, EèòxÉäb÷É ºÉ®úEòÉ®ú, ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ¤ÉÉnù±É l ¨ÉvÉÖ ´ÉɹhÉæªÉ 38 17 ºÉÒÊxɪɮú ʺÉ]õÒVÉxÉ ´ÉÉä ¤ÉÉiÉå l nùÒ{ÉEò "¨É¶ÉɱÉ' 39 +®ú¤ÉÒ §ÉÉiÉÉ+Éå Eäò... l ¦ÉÉ®úiÉäxnùÖ ¸ÉÒ´ÉɺiÉ´É 39 nùä´Éäxpù {ÉÉ±É MÉÖ{iÉÉ "ºÉÖ¾þnù', ¦ÉÉ®úiÉ VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù l ˤÉnÚù ˺ɽþ 40 NÉWÉ±É l b÷Éì. +¢ò®úÉäWÉ iÉÉVÉ 40 ""ʽþxnùÒ SÉäiÉxÉÉ'' ºÉ¦ÉÒ ±ÉäJÉEòÉå EòÉ º´ÉÉMÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò +É{É +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉɪÉå |ÉEòɶÉxÉ ½äþiÉÖ Ê´ÉxÉªÉ ¸ÉrùÉÆVÉ汃 l ¦ÉMÉ´ÉiɶɮúhÉ ¸ÉÒ´ÉɺiÉ´É 41 ½þ¨Éå ¦ÉäVÉå* ºÉ¨{ÉÉnùEòÒªÉ ¨Éhb÷±É EòÒ <SUôÉ ½èþ ÊEò ""ʽþxnùÒ SÉäiÉxÉÉ'' ºÉÉʽþiªÉ EòÒ BEò {ÉÚhÉÇ °ü{É BEò ®úÉiÉ EòÒ... l +±ÉEòÉ ºÉèxÉÒ 41 ºÉä ºÉÆiÉÖʱÉiÉ {ÉÊjÉEòÉ ½þÉä, +lÉÉÇiÉ ºÉÉʽþiªÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ {ÉIÉÉå EòÉ ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ* BEò ºÉÉʽþÎiªÉEò ¨ÉÉÄ EòÒ ®úºÉÉä<Ç+näùJÉxÉÉ l VɪÉ|ÉEòÉ¶É ¨ÉÉxÉºÉ 41 {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå +ɱÉäJÉ, EòÊ´ÉiÉÉ +Éè®ú Eò½þÉÊxɪÉÉå EòÉ =ÊSÉiÉ ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ ½þÉäxÉÉ +ɴɶªÉEò ½èþ, iÉÉÊEò Ê{É®úÉʨÉb÷ EòÒ ¨É¨ÉÒ l +ÊxÉ±É |ɦÉÉ EÖò¨ÉÉ®ú 43 ½þ®ú ´ÉMÉÇ Eäò {ÉÉ`öEò {ÉgøxÉä EòÉ +ÉxÉxnù |ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉEåò* <ºÉÒʱÉB ½þ¨É ºÉ¦ÉÒ ±ÉäJÉEòÉå EòÉä Ê{ÉSÉEòÉÊ®úªÉÉÄ+Eò±ÉÉ<Ç {É® l ®äúJÉÉ ¨ÉèjÉ 43 +ɨÉÆÊjÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ ÊEò ½þ¨Éå +{ÉxÉÒ ¨ÉÉèʱÉEò ®úSÉxÉÉBÄ ½þÒ ¦ÉäVÉå* +MɱÉä +ÆEò Eäò ʱÉB +{ÉxÉÒ Eò¦ÉÒ xɽþÓ l b÷Éì. {ÉsÉ Ê´ÉVÉªÉ nùÉºÉ 43 ®úSÉxÉÉBÄ ¶ÉÒQÉÉÊiɶÉÒQÉ ¦ÉäVÉ nåù* +MÉ®ú ºÉÆ¦É´É ½þÉä iÉÉä +{ÉxÉÉ ÊSÉjÉ ¦ÉÒ ºÉÉlÉ +´É¶ªÉ ¦ÉäVÉå* ±ÉPÉÖ EòlÉÉBÆ.................................................... ¤ÉɱÉ-EòlÉÉ : {ÉÉ{ÉÉ-¨ÉÉÄ l ®úSÉxÉÉ ¸ÉÒ´ÉɺiÉ´É 45 ®úSÉxÉÉBÄ ¦ÉäVÉiÉä ½ÖþªÉä ÊxɨxÉʱÉÊJÉiÉ ÊxɪɨÉÉå EòÉ vªÉÉxÉ ®úJÉå : ¤ÉäÊ]õªÉÉÆ l +ÉEòÉÆIÉÉ ªÉÉnù´É 47 1. ʽþxnùÒ SÉäiÉxÉÉ +|Éè±É, VÉÖ±ÉÉ<Ç, +C]Úõ¤É®ú iÉlÉÉ VÉxÉ´É®úÒ ¨Éå |ÉEòÉʶÉiÉ ½þÉäMÉÒ* ¨ÉÆjÉÒVÉÒ EòÉ Ê´É·ÉÉºÉ l ¨É½äþ¶É Êuù´ÉänùÒ 47 2. |ÉEòÉʶÉiÉ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ´ªÉCiÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉ {ÉÚhÉÇ =kÉ®únùÉʪÉi´É ±ÉäJÉEò {É®ú ½þÉäMÉÉ* 3. {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ®úÉVÉxÉèÊiÉEò iÉlÉÉ Ê´É´ÉÉnùɺ{Énù ʴɹɪÉÉå {É®ú ʱÉÊJÉiÉ ®úSÉxÉÉBÄ |ÉEòÉʶÉiÉ xɽþÓ {ÉÖºiÉEò ºÉ¨ÉÒIÉÉ ............................................. EòÒ VÉɪÉåMÉÒ* ®äúJÉÉ ¨ÉèjÉ Eäò... l MÉֱɶÉxÉ ¨ÉvÉÖ®ú 48 4. ®úSÉxÉÉ Eäò º´ÉÒEòÉ®ú ªÉÉ +º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉä EòÉ {ÉÚhÉÇ +ÊvÉEòÉ®ú ºÉÆ{ÉÉnùEò ¨ÉÆb÷±É EòÉ ½þÉäMÉÉ* EòÉèxÉ-ºÉÒ WɨÉÒxÉ l +ÊJɱÉä¶É ¶ÉÖC±Éò 50 5. |ÉEòÉʶÉiÉ ®úSÉxÉÉ+Éå {É®ú EòÉä<Ç {ÉÉÊ®ú¸ÉʨÉEò xɽþÓ ÊnùªÉÉ VÉɪÉäMÉÉ* +xÉÖº¨ÉÞÊiÉ... l ¦ÉMÉ´ÉiɶɮúhÉ ¶ÉÖC±É 53 6. {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå |ÉEòÉʶÉiÉ ºÉɨÉOÉÒ ±ÉäJÉEòÉå Eäò ÊxÉVÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú ½éþ* ºÉÆ{ÉÉnùEò iÉlÉÉ |ÉEòɶÉEò EòÉ Ê´É±ÉÉä¨É ÊSÉjÉEòÉ´ªÉ ¶ÉɱÉÉ 54 =xɺÉä ºÉ½þ¨ÉiÉ ½þÉäxÉÉ +ɴɶªÉEò xɽþÓ ½èþ* ÊSÉjÉEòÉ´ªÉ EòɪÉǶÉɱÉÉ 55 ºÉÉʽþiªÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ................................... 56-59 +vÉäc÷ =©É ¨Éå lÉɨÉÒ... l ½þ®úÒ¶É SÉÆpù ¶É¨ÉÉÇ 61 VÉxÉ´É®úÒ-¨ÉÉSÉÇ 2011 1 +ÉÊKÉ®úÒ {ÉzÉÉ l ºÉÖvÉÉ +Éä¨É føÓMÉ®úÉ 64


l

ºÉÆ®úIÉEò B´ÉÆ |ɨÉÖJÉ ºÉ¨{ÉÉnùEò ¸ÉÒ ¶ªÉÉ¨É ÊjÉ{ÉÉ`öÒ, EèòxÉäb÷É

l

ºÉ¨{ÉÉnùEò b÷Éì. ºÉÖvÉÉ +Éä¨É føÓMÉ®úÉ, +¨ÉäÊ®úEòÉ

l

ºÉ½þªÉÉäMÉÒ ºÉ¨{ÉÉnùEò b÷Éì. ÊxɨÉDZÉÉ +Énùä¶É, EèòxÉäb÷É +ʦÉxÉ´É ¶ÉÖC±É, +¨ÉäÊ®úEòÉ b÷Éì. +¢ò®úÉäWÉ iÉÉVÉ, +¨ÉäÊ®úEòÉ +Éi¨ÉÉ®úÉ¨É ¶É¨ÉÉÇ, ¦ÉÉ®úiÉ +ʨÉiÉ EÖò¨ÉÉ®ú ʺÉƽ, ¦ÉÉ®úiÉ

l

{É®úɨɶÉÇ ¨ÉÆb÷±É {ÉnÂù¨É¸ÉÒ Ê´ÉVÉªÉ SÉÉä{ÉcÉ, ¦ÉÉ®úiÉ ¨ÉÖJªÉ ºÉ¨{ÉÉnùEò, {ÉÆVÉÉ¤É EäòºÉ®úÒ {ÉjÉ ºÉ¨ÉÚ½þ {ÉÚÊhÉǨÉÉ ´É¨ÉÇxÉ, ¶ÉÉ®úVÉɽþ ºÉ¨{ÉÉnùEò, +ʦɴªÉÊHò-+xÉÖ¦ÉÚÊiÉ iÉäVÉäxpù ¶É¨ÉÉÇ, ±ÉÆnùxÉ ¨É½þɺÉÊSÉ´É, EòlÉÉ ªÉÚ.Eäò. Ê´ÉVÉªÉ ¨ÉÉlÉÖ®ú, EèòxÉäb÷É ºÉ®úÉäVÉ ºÉÉäxÉÒ, EèòxÉäb÷É ®úÉVÉ ¨É½þä·É®úÒ, EèòxÉäb÷É ¸ÉÒ xÉÉlÉ Êuù´ÉänùÒ, EèòxÉäb÷É b÷Éì. Eò¨É±É ÊEò¶ÉÉä®ú MÉÉäªÉxÉEòÉ, ¦ÉÉ®úiÉ SÉÉÄnù ¶ÉÖC±ÉÉ "½þÊnùªÉɤÉÉnùÒ', b÷äxɨÉÉEÇò b÷ɪɮúäC]õ®, ®úäÊb÷ªÉÉä ºÉ¤É®úÆMÉ, +vªÉIÉ, ´ÉèÊ·ÉEò ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ ®úäÊb÷ªÉÉä |ɺÉÉ®úhÉ ¨ÉÉvªÉ¨É

¨ÉÉèxÉ ¨Éå Ênù´ªÉ ºÉÆMÉÒiÉ ¤ÉVÉxÉä ±ÉMÉÉ, ¶É¤nù xÉ´É ¥É¨½þ EòÉ °ü{É ±ÉäxÉä ±ÉMÉä, SÉäiÉxÉÉ SÉäiÉxÉÉ ¨Éå Ê´É±ÉªÉ ½þÉä MɪÉÒ, ºÉÚªÉÇ =MÉxÉä ±ÉMÉÉ ®úÉiÉ ÊUô{ÉxÉä ±ÉMÉÒ, BEò ´ÉÒhÉÉ ¤ÉVÉÒ, +Éi¨ÉÉ ¨Éå Eò½þÓ,xÉÞiªÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ BEò ¨ÉxÉ ¨ÉÉä®ú ºÉÉ*

- +ʦÉxÉ´É ¶ÉÖC±É

ʴɶÉä¹É ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉ`öEòÉä! "ʽþxnùÒ SÉäiÉxÉÉ' EòÉ <ºÉ ´É¹ÉÇ EòÉ Ê´É¶Éä¹ÉÉÆEò ´ªÉÆMªÉ ªÉÉjÉÉ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEò |ÉÊiÉʹ`öiÉ ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú, b÷Éì. |Éä¨É VÉxɨÉäVÉªÉ {É®ú ½þÉäMÉÉ* +É{É +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉBÄ {ɽþ±ÉÒ +MɺiÉ iÉEò ½þ¨Éå ¦ÉäVÉ nùå* ®úSÉxÉÉBÄ ¦ÉäVÉxÉä Eäò ʱÉB <ǨÉä±É ½þé : ¶ªÉÉ¨É ÊjÉ{ÉÉ`öÒ : shiamtripathi@gmail.com ºÉÖvÉÉ +Éä¨É føÓMÉ®úÉ : sudhadrishti@gmail.com

l

Ê´Énùä¶É |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ +ÉEòÉÆIÉÉ ªÉÉnù´É, +Æb÷¨ÉÉxÉ-ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú ¨ÉÖiÉÇVÉÉ ¶É®úÒ¡ò, {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ ®úÉVÉä¶É b÷ÉMÉÉ, +Éä¨ÉÉxÉ nùÒ{ÉEò ¨É¶ÉɱÉ, ªÉÚ.Eäò. =ÊnùiÉ ÊiÉ´ÉÉ®úÒ, ¦ÉÉ®úiÉ b÷Éì. +ÆVÉxÉÉ ºÉÆvÉÒ®ú, ¦ÉÉ®úiÉ Ê´ÉxÉÉänù SÉxpù {ÉÉhbä÷ªÉ, ¦ÉÉ®úiÉ

Hindi Chetna is a literay magazine published quarterly in Toronto, Ontario under the editorship of Mr. Shiam Tripathi. Hindi Chetna aims to promote the Hindi language, Indian culture and the rich heritage of India to our children growing in the Canadian society. It focuses on Hindi Literature and encourages creative writers, young and old, in North America to write for the magazine. It serves to keep readers in touch with new trends in modern writing. Hindi Chetna has provided a forum for Hindi writers, poets and readers to maintain communication with each other through the magazine. It has brought many local and international writers together to foster the l spirit of friendship and harmony. ºÉ½þªÉÉäMÉÒ

ºÉֹɨÉÉ ¶É¨ÉÉÇ, +ɱÉÉäEò MÉÖ{iÉÉ, ¦ÉÉ®úiÉ +ÊnùÊiÉ ¨ÉVÉÚ¨ÉnùÉ®ú, b÷èxÉÒ EòɴɱÉ, EèòxÉäb÷É 2 +|Éè±É-VÉÚxÉ 2011

HINDI CHETNA 6 Larksmere Court, Markham, Ontario, L3R 3R1 Phone : (905) 475 - 7165 Fax : (905) 475 - 8667 e-mail : hindicehetna@yahoo.ca


l

l

l

l

l

EÖòUô ¦ÉÒ Ê±ÉJÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¨Éä®úÒ ±ÉäJÉxÉÒ +´É¯ûrù ½þÉä VÉÉiÉÒ ½þè +Éè®ú ¨ÉÖZÉä VÉÉ{ÉÉxÉ Eäò ¦ÉªÉÆEò®ú |ÉÉEÞòÊiÉEò iÉÉÆb÷´É ºÉä ´ªÉÉEÖò±É ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÒ SÉÒiEòÉ®ú ºÉÖxÉÉ<Ç {ÉciÉÒ ½þè* ±ÉMɦÉMÉ 60 ´É¹ÉÇ ½þÖB VÉ¤É ÊEò ½þÒ®úÉäʶɨÉÉ EòÒ +ÉMÉ +¦ÉÒ ¦ÉÒ ¶ÉÉÆiÉ xÉ ½þÉä {ÉɪÉÒ lÉÒ; ´Éä PÉÉ´É +¦ÉÒ iÉEò ¦É®ú ¦ÉÒ xÉ {ÉÉB lÉä ÊEò nùÖ¦ÉÉÇMªÉ xÉä ¦ÉªÉÆEò®ú iÉÚ¢òÉxÉ ºÉä nùä¶É EòÉä 50 ´É¹ÉÇ {ÉÒUôä vÉEäò±É ÊnùªÉÉ* ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úxÉä ¨Éå ªÉÖMÉ ±ÉMÉ VÉÉiÉä ½éþ ÊEòxiÉÖ =ºÉä v´ÉºiÉ ½þÉäxÉä ¨Éå {É±É ¦ÉÒ xɽþÓ ±ÉMÉiÉä* Ê´É·É EòÉä ʽþ±ÉÉ nùäxÉä ´ÉɱÉÒ <ºÉ nùÖPÉÇ]õxÉÉ xÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä VÉÉä {ÉÉ`ö ʺÉJÉɪÉÉ ½þè, ´É½þ ½þ¨É, ªÉÖMÉÉå-ªÉÖMÉÉå iÉEò ¦ÉÚ±É xɽþÓ {ÉɪÉåMÉä* <Ç·É®ú =ºÉ nùä¶É Eäò xÉäiÉÉ+ÉäÆ EòÉä ºÉÖ¨ÉÊiÉ +Éè®ú vÉèªÉÇ |ÉnùÉxÉ Eò®úä iÉlÉÉ =xÉEäò ¾þnùªÉÉå ¨Éå +ɶÉÉ EòÒ xÉ<Ç ÊEò®úhÉ {ÉènùÉ Eò®úä* ¨Éä®úÉ Ê´É·ÉÉºÉ ½þè ÊEò Ê´É·É Eäò ½þ®ú ±ÉäJÉEò EòÒ ºÉÉÄºÉ EÖòUô IÉhÉÉå Eäò ʱÉB +´É¶ªÉ `ö½þ®ú MɪÉÒ ½þÉäMÉÒ* ½þ¨É Eäò´É±É =xÉEäò ʱÉB nùÉä +ÉĺÉÚ ½þÒ ¤É½þÉ ºÉEòiÉä ½þé* "ʽþÆnùÒ SÉäiÉxÉÉ' =ºÉ =zÉÊiɶÉÒ±É nùä¶É Eäò =xÉ ±ÉÉJÉÉå ±ÉÉäMÉÉå EòÒ +Éi¨ÉÉ EòÒ ¶ÉÉÊxiÉ Eäò ʱÉB ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò {ÉÖ¹{É +Ê{ÉÇiÉ Eò®úiÉÒ ½þè* "ʽþÆnùÒ SÉäiÉxÉÉ' EòÉ |ÉlÉ¨É +ÆEò ºÉ®úº´ÉiÉÒ Eäò ¨ÉÖJÉ{ÉÞ¹`ö ºÉä |ÉÉ®ú¨¦É ½þÖ+É lÉÉ +Éè®ú <ºÉ +ÆEò EòÉ ¨ÉÖJÉ{ÉÞ¹`ö ¦ÉÒ ¨ÉÉÄ ºÉ®úº´ÉiÉÒ EòÉä ºÉ¨ÉÊ{ÉÇiÉ ½þè* ½þ¨ÉÉ®úä ¨ÉÖJÉ{ÉÞ¹`ö EòÉ ¸ÉäªÉ Eò±ÉÉEòÉ®ú ¸ÉÒ +®úÊ´Éxnù xÉ®úɱÉä VÉÒ EòÉä VÉÉiÉÉ ½þè VÉÉä +{ÉxÉÒ ¤Éʽþ¨ÉÇÖJÉÒ |ÉÊiɦÉÉ ºÉä ½þ¨ÉÉ®úÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÒ ¶ÉÉä¦ÉÉ ¤ÉgÉ ®ú½þä ½þé* ªÉ½þÒ xɽþÓ +xÉäEòÉå ±ÉÉäMÉ ÊVÉxÉEäò xÉÉ¨É ºÉɨÉxÉä xɽþÓ +ÉiÉä ´Éä MÉÖ{iÉ °ü{É ºÉä VÉÉä ºÉÉlÉ nùä ®ú½þä ½þé, ¨Éä®úä {ÉÉºÉ ¶É¤nù xɽþÓ ÊEò EèòºÉä =xÉEòÉ +ɦÉÉ®ú |ÉEò]õ Eò°üÄ* =nùɽþ®úhÉÉlÉÇ, +ʦÉxÉ´É ¶ÉÖC±É, +ÊnùÊiÉ ¨ÉVÉÚ¨ÉnùÉ®ú, nùÒ{ÉEò ¨É¶ÉÉ±É +Éè®ú ¦ÉÒ Eò<Ç ±ÉÉäMÉ ÊVÉxÉEäò ºÉ½þªÉÉäMÉ ºÉä <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå VÉÉä |ÉMÉÊiÉ ÊnùJÉÉ<Ç nùäiÉÒ ½þè, ´É½þ ¶ÉɪÉnù ºÉ¨¦É´É xÉ ½þÉä {ÉÉiÉÒ* ªÉä iɯûhÉ ±ÉÉäMÉ ½þÒ "ʽþÆnùÒ SÉäiÉxÉÉ' EòÉ ¦ÉʴɹªÉ ½éþ* ºÉÉlÉ ½þÒ VÉ¤É ¨Éé {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå |ɶÉƺÉÉ Eäò +xÉäEòÉå {ÉjÉ {ÉgiÉÉ ½þÚÄ iÉÉä ¨ÉxÉ ¤É½þÖiÉ ½þÒ |ɺÉzÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½þè* ªÉ½þÒ Ê½þxnùÒ SÉäiÉxÉÉ EòÒ |ÉMÉÊiÉ ½þè +Éè®ú ªÉ½þÒ =ºÉEòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ* +É{É ±ÉÉäMÉÉå Eäò ºxÉä½þ ¦É®úä {ÉjÉ ½þÒ ½þ¨ÉÉ®úÒ |Éä®úhÉÉ ½éþ +Éè®ú ½þ¨ÉÉ®úÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ* ªÉ½þ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½þ¨ÉÉ®úÉ |ÉÉäiºÉɽþxÉ ¤ÉgÉiÉä ½éþ +Éè®ú ½þ¨Éå xÉ<Ç Ênù¶ÉÉ ÊnùJɱÉÉiÉä ½þé* ½þ¨ÉÉ®úä xɪÉä- xɪÉä ±ÉäJÉEò VÉÉä ½þ¨ÉÉ®úä ºÉÉlÉÒ ½þé, =xÉEòÒ ºÉÖÆnù®ú ®úSÉxÉÉ+Éå ºÉä {ÉÉ`öEòÉå EòÉä VÉÉä +ÉxÉxnù ʨɱÉiÉÉ ½þè, ªÉ½þ +SUôä ºÉÉʽþiªÉ ºÉÞVÉxÉ EòÉ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ½þè* ½þÉÄ BEò ¤ÉÉiÉ º{ɹ]õ Eò®úxÉÉ SÉɽþÚÄMÉÉ ÊEò "ʽþÆnùÒ SÉäiÉxÉÉ' EòÉ ¨ÉÖJªÉ =qùä¶ªÉ ºiÉ®úÒªÉ ®úSÉxÉÉBÄ ½þé... ªÉ½þ {ÉÊjÉEòÉ EèòxÉäb÷É +Éè®ú =kÉ®úÒ +¨ÉäÊ®úEòÉ EòÒ ½þè +iÉ: {ÉÖ®úÉxÉä ±ÉäJÉEòÉå Eäò ºÉÉlÉ +É{É EòÉä Ê´Énùä¶ÉÉå Eäò xÉB ±ÉäJÉEò, EòÊ´É +Éè®ú ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú ¦ÉÒ <ºÉ¨Éå ʨɱÉåMÉä* =qùä¶ªÉ ªÉÖ´ÉÉ {ÉÒgÒ EòÉä |ÉÉäiºÉÉʽþiÉ Eò®úxÉÉ ½þè* +¦ÉÒ nùÉä ÊnùxÉ ½þÖB ÊEò ¦ÉÉ®úiÉ ºÉä <iÉxÉÒ nùÚ®úÒ {É®ú ¤Éè`öä ½þÖB VÉ¤É ½þ¨ÉxÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ÊGòEäò]õ ]õÒ¨É EòÉä +{ÉxÉä {ÉcÉäºÉÒ ¸ÉÒ±ÉÆEòÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê´É·É Eò{É ¨Éå JÉä±ÉiÉä ½þÖB nùäJÉÉ iÉÉä =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ½þ¨ÉÉ®úä ¾þnùªÉ ¨Éå ´É½þÒ vÉcEòxÉ lÉÒ VÉÉä ¦ÉÉ®úiÉ´ÉÉʺɪÉÉå ¨Éå vÉcEò ®ú½þÒ lÉÒ* ½þ¨ÉÉ®úÉ ºÉÖJÉ-SÉèxÉ, nùÖ:JÉ-nùnùÇ ¨ÉÉiÉÞ¦ÉÚ欃 Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉZÉÉ ½þè, ±ÉäÊEòxÉ JÉänù EòÒ ¤ÉÉiÉ ½þè ÊEò ½þ¨ÉÉ®úÉ ºÉÉʽþiªÉ BEò xɽþÓ VɤÉÊEò ½þ¨ÉÉ®úÒ ¦ÉɹÉÉ BEò ½þè* ½þ¨Éå <xÉ nùÚÊ®ú+Éå EòÉä ʨÉ]õÉxÉÉ ½þÉäMÉÉ +Éè®ú ºÉÉʽþiªÉ EòÉä {ÉÉxÉ EòÒ iÉ®ú½þ º´ÉÉÊnù¹]õ ¤ÉxÉÉxÉÉ ½þÉäMÉÉ* ʽþxnùÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉä {ÉÊgøªÉä, {ÉiÉÉ ½èþ :

+É{ÉEòÉ ¶ªÉÉ¨É ÊjÉ{ÉÉ`öÒ

http://hindi-chetna.blogspot.com

ʽþxnùÒ SÉäiÉxÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ +´É¶ªÉ näùJÉå : http://KathaChakra.blogspot.com

PÉ®ú ¤Éè`äö {ÉÖºiÉEåò |ÉÉ{iÉ Eò®åú : http://www.pustak.org

l

ʽþxnùÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉä +É{É +ÉìxɱÉÉ<xÉ ¦ÉÒ {Égø ºÉEòiÉä ½éþ : Visit our Web Site : http://www.vibhom.com http://www.vibhom.com/ hindi%20chetna.html

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 3


{ÉÉiÉÒ Ê½þxnùÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉ VÉxÉ´É®úÒ +ÆEò ʨɱÉÉ* {ÉÊjÉEòÉ |ɦÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½þè xÉ Eäò´É±É +{ÉxÉÒ °ü{É-ºÉVVÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¤ÉʱEò Ê´É¹ÉªÉ ºÉɨÉOÉÒ Eäò ´ÉèÊ´ÉvªÉ +Éè®ú =ºÉEäò ºiÉ®ú {É®ú ¦ÉÒ* +É{É ºÉ¤ÉEòÉä ¤ÉvÉÉ<Ç* ¨ÉÖZÉä ÊEò¶ÉÉä®ú SÉÉèvÉ®úÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ "<Eò ¢òɺɱÉä Eäò nù®ú¨ªÉÉxÉ ÊJɱÉä ½þÖB SɨÉä±ÉÒ Eäò ¡Úò±É' ¦ÉÒ +SUôÒ ±ÉMÉÒ* {ÉÖºiÉEò ºÉ¨ÉÒIÉÉ ºiɨ¦É |ɶÉƺÉxÉÒªÉ ½þè* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå BäºÉÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½þè {É®ú Ê´Énùä¶É ¨Éå ®ú½þiÉä ½þÖB, <ºÉ ºiÉ®ú EòÒ {ÉÊjÉEòÉ ÊxÉEòɱÉxÉä EòÉ EòÉ¨É ºÉ®úɽþxÉÒªÉ ½þè* <ºÉ BEò ´É¹ÉÇ ¨Éå ʽþxnùÒ SÉäiÉxÉÉ EòÒ ºÉɨÉOÉÒ ¨Éå VÉÉä ºÉEòÉ®úÉi¨ÉEò ¤Énù±ÉÉ´É +ÉB ½þé =ºÉ¨Éå +É{ÉEòÒ ¨Éä½þxÉiÉ +Éè®ú Êxɹ`öÉ EòÉä º{ɹ]õ nùäJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½þè* ¨Éä®úÒ ¶ÉÖ¦ÉEòɨÉxÉÉBÆ ÊEò {ÉÊjÉEòÉ +Éè®ú ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÞrù +Éè®ú ºÉ¡ò±É ½þÉä* +ÊxÉ±É |ɦÉÉ EÖò¨ÉÉ®ú xªÉÚVɺÉÔ, +¨ÉäÊ®úEòÉ "ʽþÆnùÒ SÉäiÉxÉÉ' ¨Éä®úä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ BEò +ʦÉzÉ +ÆMÉ ¤ÉxÉ SÉÖEòÒ ½þè* ¨Éé <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ ºÉä EòÉ¢òÒ Fò®úÒ¤É ºÉä VÉÖc÷Ò ½þÖ<Ç ½þÚÄ* ¨É½þɨÉxÉÉ ¨ÉnùxÉ ¨ÉÉä½þxÉ ¨ÉɱɴÉÒªÉVÉÒ Eäò ¤ÉÉ®úä ¨Éå ¤É½þÖiÉ EÖòUô VÉÉxÉxÉä EòÉä ʨɱÉÉ* <ºÉ +ÆEò ¨Éå ¸ÉÒ +ªÉÉävªÉÉ ÊºÉƽþ ={ÉÉvªÉ "½þÊ®ú+ÉèvÉ' +Éè®ú ¸ÉÒ ¨ÉèlɱÉҶɮúhÉ MÉÖ{iÉ EòÒ SÉÆnù {ÉÆÊHòªÉÉ ¦ÉÒ {ÉgxÉä EòÉä ʨɱÉÓ* {ªÉÉ®ú EòÒ ºÉÉèMÉÉiÉ, ´É½þ ªÉÖ´ÉEò, ªÉÉnùÉå Eäò ZÉ®úÉäJÉä <iªÉÉÊnù ±ÉäJÉ B´ÉÆ ºiɨ¦É ¨ÉÖZÉä ¤É½þÖiÉ +SUôä ±ÉMÉä* ¤É½þÖiÉ ¤ÉvÉÉ<Ç B´ÉÆ ¶ÉÖ¦ÉEòɨÉxÉÉBÄ* +ÊnùÊiÉ ¨ÉVÉÚ¨ÉnùÉ®ú, +¨ÉäÊ®úEòÉ Ê½þxnùÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉ VÉxÉ´É®úÒ-¨ÉÉSÉÇ +ÆEò nùäJÉ +ɶÉÉ ºÉä Eò<Ç MÉÖxÉÉ WªÉÉnùÉ |ɺÉzÉiÉÉ ½þÖ<Ç* ʽþxnùÒSÉäiÉxÉÉ Eäò |ÉÊiÉ ¨Éä®úÉ ªÉ½þ Ê´É·ÉÉºÉ +Éè®ú ¦ÉÒ |ÉMÉÉg ½þÖ+É ½þè ÊEò ºÉÉʽþiªÉ EòÒ Ê´É·ÉºiÉ®úÒªÉ {ÉÊjÉEòÉ+ÉäÆ

Eäò ¤ÉÒSÉ +±ÉMÉ ºÉä +{ÉxÉÒ {ɽþSÉÉxÉ Eò®úÉiÉÒ ªÉä ¨ÉxɨÉÉä½þEò {ÉÊjÉEòÉ =xÉ {ÉÊjÉEòÉ+ÉäÆ ¨Éå ºÉä ½þè ÊVÉxɨÉå ±ÉäJÉEò ªÉÉ EòÊ´É Eäò xÉÉ¨É EòÉä xɽþÓ ¤ÉʱEò =xÉEäò EÞòiªÉÉå EòÒ =iEÞò¹]õiÉÉ EòÉä ´É®úÒªÉiÉÉ nùÒ VÉÉiÉÒ ½þè* <ºÉÒʱɪÉä {ÉÉ`öEò Eäò ʱÉB +Sɨ¦Éä EòÒ ¤ÉÉiÉ xɽþÓ ÊEò xÉɨÉÒ-ÊMÉ®úɨÉÒ +Éè®ú ºlÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉʽþiªÉEòÉ®úÉå Eäò ¤ÉÒSÉ Eò<Ç EòÉä{ɱÉÉå EòÉä ¦ÉÒ ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½þè* {ÉÚ®úÉ Ê´É·ÉÉºÉ ½þè ÊEò <ºÉÒ iÉ®ú½þ +É{ÉEäò ºÉ¨{ÉÉnùxÉ ¨Éå ½þ¨ÉÉ®úÒ Ê½þxnùÒ-SÉäiÉxÉÉ xÉÉ ÊºÉ¡Çò {ÉÊjÉEòÉ+ÉäÆ ¨Éå ºÉ´ÉÉæSSÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úäMÉÒ ¤ÉʱEò +IÉ®ú¶É: ʽþxnùÒ Eäò |ÉSÉÉ®ú-|ɺÉÉ®ú ¨Éå +Éè®ú {ÉÊjÉEòÉ+ÉäÆ EòÉä |Éä®úhÉÉ nùäMÉÒ. nùÒ{ÉEò ¨É¶ÉɱÉ, ªÉÚ.Eäò. <ºÉ +ÆEò Eäò ºÉ¨{ÉÉnùEòÒªÉ ¨Éå |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò ªÉÉäMÉnùÉxÉ +Éè®ú =xÉ{É®ú ±ÉMÉä +É®úÉä{ÉÉå EòÒ SÉSÉÉÇ ½þè* +ÉVÉ iÉÉä =xÉEòÒ Eò½þÉÊxɪÉÉå EòÉä nùʱÉiÉÉå Eäò ʴɯûrù =`öÒ +É´ÉÉWÉ EòÉ +É®úÉä{É ¦ÉÒ ±ÉMÉ ®ú½þÉ ½þè* <ºÉ xÉɺɨÉZÉÒ EòÉä EòÉèxÉ ®úÉäEò ºÉEòiÉÉ ½þè* <ºÉ +ÆEò EòÒ Eò½þÉÊxɪÉÉÆ ºÉÖÆnù®ú ¤ÉxÉ {ÉcÒ ½þé* "SɨÉä±ÉÒ Eäò ¡Úò±É' ¨Éå =ºÉ ¨ÉÞMÉiÉÞ¹hÉÉ EòÉ +SUôÉ ÊSÉjÉhÉ ½þÖ+É ½þè ÊVɺÉä ±ÉÉäMÉ ºÉÖJÉ Eò½þiÉä ½þé* "¨Éé ®ú¨ÉÉ xɽþÓ' ¦ÉÉ´ÉÖEò Eò½þÉxÉÒ ¤ÉxÉ {ÉcÒ ½þè* +Ê´ÉxÉÉ¶É ´ÉÉSɺ{ÉÊiÉ iÉÉä +{ÉxÉä ´ªÉÆMªÉ +Éè®ú +ɺÉÖEòÊ´ÉiÉÉ Eäò ʱÉB |ÉʺÉrù ½þé* iÉÉäiÉä =c ®ú½þä ½þé... =xÉEòÉ Ê½þÆnùÒ ¤±ÉÉMÉ VÉMÉiÉ {É®ú EòºÉÉ ´ªÉÆMªÉ ½þè, ÊVɺÉEäò ´Éä ¦ÉÒ BEò ºÉnùºªÉ ½þé* nùÒ{ÉEò ¨É¶ÉÉ±É EòÒ Eò½þÉxÉÒ "+xɽþÉäxÉÒ' ¨Éå =ºÉ +xɽþÉäxÉÒ PÉ]õxÉÉ EòÉ ÊWÉGò ½þè ÊVɺɨÉå BEò xÉäiÉÉ PÉÉªÉ±É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½þè... +ÉÊJÉ®ú xÉäiÉÉ EòÉ PÉÉªÉ±É ½þÉäxÉÉ ¦ÉÒ iÉÉä BEò +xɽþÉäxÉÒ ½þè* ʴɱÉÉä¨É ÊSÉjÉ EòÉ´ªÉ¶ÉɱÉÉ BEò xɪÉÉ |ɪÉÉäMÉ ½þè* ¤ÉÊgªÉÉ +ÆEò Eäò ʱÉB ¤ÉvÉÉ<Ç º´ÉÒEòÉ®úå* +ÆiÉ ¨Éå xɴɴɹÉÇ Eäò +ÉMɨÉxÉ {É®ú bÉì. {ÉÚÊhÉǨÉÉ ´É¨ÉÇxÉ EòÉä =rùÞiÉ Eò®úiÉä ½þÖB ¶ÉÖ¦ÉEòɨÉxÉÉBÆ... +ʦÉxÉÆnùxÉ xÉ´É ´É¹ÉÇ EòÉ ¨ÉÆMÉ±É¨ÉªÉ ½þÉä ºÉɱÉ* @ñÊrù ºÉÖJÉ ºÉÆ{ÉnùÉ ºÉ¤É ºÉä ®ú½þä ÊxɽþɱÉ** SÉÆpù ¨ÉÉè±Éä·É®ú, ¦ÉÉ®úiÉ

4 +|Éè±É-VÉÚxÉ 2011

"ʽþÆnùÒ SÉäiÉxÉÉ' EòÉ VÉxÉ´É®úÒ-¨ÉÉSÉÇ 2011 +ÆEò +ÉEòÉÆIÉÉ ªÉÉnù´É VÉÒ Eäò ºÉÉèVÉxªÉ ºÉä nùäJÉxÉä EòÉ ºÉÖ+´ÉºÉ®ú |ÉÉ{iÉ ½þÖ+É* nùäJÉEò®ú KÉÖ¶ÉÒ ½þÖ<Ç ÊEò ¦ÉÉ®úiÉ ºÉä ¤Éɽþ®ú ¦ÉÒ Ê½þÆnùÒ ºÉÉʽþiªÉ EòÉä {ÉjÉ{ÉÊjÉEòÉBÆ ºÉ¨ÉÞrù Eò®ú ®ú½þÒ ½þé* ʽþÆnùÒ |ÉSÉÉÊ®úhÉÒ ºÉ¦ÉÉ, EòxÉÉb÷É uùÉ®úÉ "ʽþÆnùÒ SÉäiÉxÉÉ' VÉèºÉÒ ºiÉ®úÒªÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ |ÉEòɶÉxÉ EòÉʤɱÉä-iÉÉ®úÒ¡ò ½þè* +ÆEò ¨Éå ¤É±É®úÉ¨É +OÉ´ÉÉ±É EòÒ Eò½þÉxÉÒ "SÉÖcè±É' |ɦÉÉ´ÉÒ ±ÉMÉÒ ´É½þÓ {ÉÚÊhÉǨÉÉ ´É¨ÉÇxÉ Eäò nùÉä½þä ¦ÉÒ ¦ÉÉB* EòÊ´ÉiÉÉ+ÉäÆ ¨Éå +ÉEòÉÆIÉÉ ªÉÉnù´É, {ÉÆEòVÉ ÊjÉ´ÉänùÒ, ¦ÉMÉ´ÉiÉ ¶É®úhÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉɪÉå {ɽþ±ÉÒ ½þÒ xÉWÉ®ú ¨Éå vªÉÉxÉ +ÉEÞò¹]õ Eò®úiÉÒ ½þé* {ÉÖºiÉEò ºÉ¨ÉÒIÉÉ JÉÆb÷ ¦ÉÒ EòÉ¡òÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉäkÉäVÉEò ½þè* +ɶÉÉ EòÒ VÉÉxÉÒ SÉÉʽþB ÊEò ªÉÚÄ ½þÒ "ʽþÆnùÒ SÉäiÉxÉÉ' Ê´Énùä¶ÉÉå ¨Éå ʽþÆnùÒ EòÒ ºÉ¨ÉÞÊrù Eäò |ÉÊiÉ iÉi{É®ú ®ú½þäMÉÒ* EÞò¹hÉ EÖò¨ÉÉ®ú ªÉÉnù´É ÊxÉnùä¶ÉEò b÷ÉEò ºÉä´ÉÉBÄ +Æb÷¨ÉÉxÉ-ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þ, {ÉÉä]õǤ±ÉäªÉ®ú-744101 "ʽþÆnùÒ SÉäiÉxÉÉ' EòÉ +ÆEò {ɽþ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú nùäJÉÉ, ´ÉÉEò<Ç ¤Éä½þiÉ®úÒxÉ* VÉxÉ´É®úÒ-¨ÉÉSÉÇ 2011 +ÆEò ¨Éä®úä ºÉɨÉxÉä ½þè* ʽþÆnùÒ Eäò iɨÉÉ¨É ºlÉÉÊ{ÉiÉ +Éè®ú xÉ´ÉÉäÊnùiÉ xÉɨÉÉå EòÉä BEò ºÉÉlÉ {ÉgxÉä EòÉ +´ÉºÉ®ú |ÉÉ{iÉ ½þÖ+É* +ÆiÉVÉÉÇ±É ºÉä VÉÖcä iɨÉÉ¨É ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉBÄ ¦ÉÒ <ºÉ +ÆEò ¨Éå ½éþ* +É{ÉEòÉ ºÉ¨{ÉÉnùEòÒªÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉäkÉäVÉEò ½þè* {ÉÉ`öEòÉå Eäò {ÉjÉÉäÆ ºÉä {ÉÊjÉEòÉ EòÒ ±ÉÉäEòÊ|ɪÉiÉÉ EòÉ +½þºÉÉºÉ ½þÉäiÉÉ ½þè* nùÖ¦ÉÉÇMªÉ´É¶É ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +¦ÉÒ ¦ÉÒ iɨÉÉ¨É Ê½þÆnùÒ ®úSÉxÉÉEòÉ®ú <Æ]õ®úxÉä]õ <iªÉÉÊnù ºÉä xɽþÓ VÉÖcä ½þé, EòÉäÊ¶É¶É Eò®úå ÊEò =xÉ iÉEò ¦ÉÒ {ÉÊjÉEòÉ {ɽþÖÄSÉä iÉÉä <ºÉEòÉ nùɪɮúÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½þè* +ÉEòÉÆIÉÉ ªÉÉnù´É +Æb÷¨ÉÉxÉ-ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þ, {ÉÉä]õǤ±ÉäªÉ®ú.


ʽþxnùÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉ +ÆEò ʨɱÉÉ* ¤É½þÖiÉ +ɦÉÉ®ú! ¨ÉnùxÉ ¨ÉÉä½þxÉ ¨ÉɱɴÉÒªÉ Ê´É¶Éä¹ÉÉÆEò iÉÉä BEò vÉ®úÉä½þ®ú ½þè* 11 ÊnùºÉ¨¤É®ú EòÉä ¨Éé ±ÉPÉÖEòlÉÉ ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉä Eäò ʱÉB ]õÅäxÉ ºÉä {É]õxÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ* +SÉÉxÉEò ¨Éä®úÒ 1989 ¤ÉèSÉ EòÒ BEò UôÉjÉÉ EòÉ (´É½þ <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ʽþxnùÒ |É´ÉHòÉ ½þè) ¡òÉäxÉ +ɪÉÉ- "ºÉ®ú ¨ÉÖZÉä ¨ÉnùxÉ ¨ÉÉä½þxÉ ¨ÉɱɴÉÒªÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉÊxvÉiÉ EÖòUô ºÉɨÉOÉÒ SÉÉʽþB* UôÉjÉÉ+ÉäÆ EòÉä BEò |ÉÊiɪÉÉäÊMÉiÉÉ ¨Éå ʽþººÉÉ ±ÉäxÉÉ ½þè*' ¨Éé =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ =ºÉEòÒ ºÉ½þɪÉiÉÉ EèòºÉä Eò°üÄ? iÉÖ®úxiÉ ¨ÉÖZÉä ʽþxnùÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉ vªÉÉxÉ +ɪÉÉ* ºÉÖEäò¶É ºÉɽþxÉÒ VÉÒ ¦ÉÒ ºÉÉlÉ lÉä* =xÉEäò ¨ÉÉä¤ÉÉ<±É ºÉä <h]õ®úxÉä]õ {É®ú {ÉÊjÉEòÉ EòÉ {ÉÚ®úÉ Ê±ÉÆEò iɱÉÉ¶É Eò®úEäò ¨ÉÆVÉÖ ÊºÉƽþ EòÉä ¦ÉäVÉ ÊnùªÉÉ +Éè®ú =ºÉä ÊEòºÉÒ ±ÉÉ<¥Éä®úÒ EòÒ JÉÉEò xɽþÓ UôÉxÉxÉÒ {ÉcÒ* +É{É Ê´Énùä¶É ¨Éå ®ú½þEò®ú |ÉÊiÉEÚò±É {ÉÊ®úʺlÉÊiɪÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ +SUôÒ {ÉÊjÉEòÉ ÊxÉEòÉ±É ®ú½þÒ ½þé, ªÉ½þ BEò ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ ½þè* º´ÉÉlÉÔ ºÉÉʽþiªÉEòÉ® (?) iÉÉä ½þ®ú VÉMɽþ ½þé ÊVÉx½þå xÉÉEò EòÒ ºÉÒvÉ ºÉä +ÉMÉä EÖòUô ¦ÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç xɽþÓ nùäiÉÉ* +SUôÉ Ê±ÉJÉxÉä´ÉɱÉÉ ½þÒ Ê]õEäòMÉÉ, <ºÉ¨Éå iÉÉä nùÉä ¨ÉiÉ xɽþÓ ½þÉä ºÉEòiÉä* +¦ÉÒ ¤É±É®úÉ¨É +OÉ´ÉÉ±É EòÒ Eò½þÉxÉÒ, {ÉÚÊhÉǨÉÉ ´É¨ÉÇxÉ Eäò nùÉä½þä +Éè®ú nùä´ÉÒ xÉÉMÉ®úÉxÉÒ EòÒ MÉWÉ±É {ÉgÒ ½þè* ºÉÉ¢ò-ºÉÖlÉ®úä SɪÉxÉ Eäò ʱÉB ºÉÉvÉÖ´ÉÉnù! ®úɨÉä·É®ú Eòɨ¤ÉÉäVÉ "ʽþ¨ÉÉƶÉÖ', ¦ÉÉ®úiÉ ½þ¨ÉÉ®úÒ MÉÉè®ú´É-¦ÉɹÉÉ Ê½þÆnùÒ EòÉä ±ÉäEò®ú +É{É VÉÉä ¨É½þÉxÉ EòɪÉÇ Eò®ú ®ú½þä ½éþ, ´É½þ +ʦÉxÉÆnùxÉÒªÉ ½þè* ªÉ½þÉÄ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå Ê´ÉʦÉzÉ ºÉƺlÉÉ+Éå ¨Éå ʽþÆnùÒ ¦ÉɹÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉƺEÞòÊiÉ EòÒ nùèÊxÉEò nùÖnùǶÉÉ nùäJÉ-nùäJÉ nùÖJÉÒ ½þÉäiÉä ½þé* +ÉEòɶɴÉÉhÉÒ ½þÉä ªÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú-{ÉjÉ ºÉ¦ÉÒ EòÒ Ê½þÆnùÒ EòÉä Ê´ÉEÞòiÉ +Éè®ú +{ÉnùºlÉ Eò®úxÉä EòÒ EòÉäʶɶÉå VÉÉ®úÒ ½þé* =ºÉEäò lÉÉäcä-¤É½þÖiÉ Ê½þiÉè¹ÉÒ ½þé ¦ÉÒ iÉÉä ¤Éä¤ÉºÉ* BäºÉä EòÊ`öxÉ EòÉ±É ¨Éå ʽþÆnùÒ ¦ÉɹÉÉ EòÒ MÉÊ®ú¨ÉÉ ºÉ½þäVÉxÉä +Éè®ú =ºÉä ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ nùäxÉä Eäò +É{ÉEäò |ɪÉÉºÉ ºiÉÖiªÉ ½þé* +É{ÉEòÉä, +Énù®úhÉÒªÉÉ b÷Éì. ºÉÖvÉÉ +Éä¨É føÓMÉ®úÉ VÉÒ

EòÉä +Éè®ú +É{ÉEòÒ Ê½þÆnùÒ-SÉäiÉxÉÉ EòÉä EòÉäÊ]õ-EòÉäÊ]õ |ÉhÉɨÉ* +{ÉÊ®úʨÉiÉ +Énù®ú +Éè®ú ½þÉÊnùÇEò ¶ÉÖ¦É EòɨÉxÉÉ+ÉäÆ ºÉʽþiÉ* b÷Éì. nùä´Éäxpù ¶É¨ÉÉÇ, ¦ÉÉ®úiÉ VÉ¤É ºÉä ºÉÖvÉÉ +Éä¨É føÓMÉ®úÉ VÉÒ xÉä ʽþxnùÒ SÉäiÉxÉÉ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùxÉ EòÉ EòɪÉÇ ¦ÉÉ®ú ºÉ¨¦ÉɱÉÉ ½þè, SÉäiÉxÉiÉÉ EÖòUô +ÊvÉEò ½þÒ ¤Ég MÉ<Ç ½þè* {ÉÆÊb÷iÉ ¨ÉnùxÉ ¨ÉÉä½þxÉ ¨ÉɱɴÉÒªÉ Ê´É¶Éä¹ÉÉÆEò iÉÉä +¨ÉÚ±ªÉ ÊxÉÊvÉ ½þè* ¨ÉéxÉä iÉÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ ¨Éå xÉÉ¨É ½þÒ ºÉÖxÉÉ lÉÉ ´É ¤ÉÉnù ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÖxÉiÉä ½þÒ +ÉB lÉä ÊEò =x½þÉåxÉä ¤ÉxÉÉ®úºÉ ¨Éå ʽþxnùÚ Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ JÉÉä±ÉÉ lÉÉ* ÊEòxiÉÖ <ºÉ +ÆEò ºÉä +iªÉÉÊvÉEò VÉÉxÉEòÉ®úÒ |ÉÉ{iÉ ½þÖ<Ç* Eò½þÉÄ-Eò½þÉÄ ºÉä ºÉ¤É |ɺÉÆMÉ JÉÉäVÉ Eò®ú ±ÉMÉÉB MÉB ½þé* +¢ò®úÉäWÉ iÉÉVÉ VÉÒ EòÉ ±ÉäJÉ iÉÉä +iªÉÆiÉ ½þÒ |ɦÉɴɶÉɱÉÒ ±ÉMÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉ®ú EòÒ {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå Eò½þÉÊxɪÉÉÄ ¤É½þÖiÉ +SUôÒ ±ÉMÉÓ* EòÊ´ÉiÉÉBÄ +Éè®ú NÉWɱÉå ¦ÉÒ ¨ÉxÉ EòÉä ¦ÉÉ<È* ¨ÉɱÉiÉÒ ºÉiºÉÆMÉÒ, +¨ÉäÊ®úEòÉ ½þ¨Éä¶ÉÉ EòÒ iÉ®ú½þ ʽþxnùÒ SÉäiÉxÉÉ EÖòUô xÉ EÖòUô xɪÉÉ ±ÉäEò®ú +ÉiÉÒ ½þè* <ºÉ ¤ÉÉ®ú Eò´É®ú nùäJÉ Eò®ú Ênù±É JÉÖ¶É ½þÉä MɪÉÉ* Eò½þÉÊxɪÉÉå ¨Éå "¨Éé ®ú¨ÉÉ xɽþÓ', "SɨÉä±ÉÒ Eäò ¡Úò±É' +Éè®ú "SÉÖcè±É' iÉÒxÉÉå ½þÒ {ɺÉÆnù +É<È. ®úÉVÉÒ´É ®úÆVÉxÉ |ɺÉÉnù Eäò +|ÉEòÉʶÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò +Æ¶É ¤É½þÖiÉ +SUôä ±ÉMÉä, ={ÉxªÉÉºÉ EòÉ <ÆiÉWÉÉ®ú ®ú½þäMÉÉ* nùÒ{ÉEò ¨É¶ÉÉ±É EòÒ +xɽþÉäxÉÒ ±ÉPÉÖEòlÉÉ ºÉÆ´ÉänùxɶÉÒ±É ½þè* ¶É榃 {ÉÉvÉÉ EòÒ ½þÒ®úEò EòÊxɪÉÉÄ ±ÉPÉÖEòlÉÉ xɽþÓ PÉ]õxÉÉGò¨É ±ÉMÉÉ* +vÉäc =©É ¨Éå lÉɨÉÒ Eò±É¨É Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ¨ÉɱÉiÉÒ ºÉiºÉÆMÉÒ Eäò +xÉÖ¦É´É EòSÉÉä]õ MÉB* ¤ÉSSÉÉäÆ Eäò ʱÉB ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É EòÉä CªÉÉ-CªÉÉ Eò®úxÉÉ {ÉciÉÉ ½þè* <ºÉ ºiɨ¦É EòÉä ¶ÉÖ°ü Eò®úxÉä EòÒ |ɶÉƺÉÉ ÊEòB ʤÉxÉÉ xɽþÓ ®ú½þÚÄMÉÒ* ½þ®úäEò Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå Eò±{ÉxÉÉ Eäò {ÉJÉä°ü =ciÉä ½þé, Ê´ÉSÉÉ®ú EÖò±É¤ÉÖ±ÉÉiÉä ½þé ¤ÉºÉ Ê±ÉJÉxÉä ¨Éå ÊZÉZÉEò ½þÉäiÉÒ ½þè, VÉ¤É Ê½þ¨¨ÉiÉ ¤ÉÆvÉÉ nùÒ VÉÉB iÉÉä vÉÒ®úä-vÉÒ®úä Eò±É¨É SÉ±É {ÉciÉÒ ½þè* +ºÉ±ÉÒ Ê±ÉJÉxÉÉ iÉÉä |ÉÉèg +´ÉºlÉÉ ¨Éå ½þÒ ½þÉäiÉÉ ½þè VÉ¤É JÉÚ¤É

ºÉÉ®úä +xÉÖ¦É´É ½þÉäiÉä ½þé* {ÉÚÊhÉǨÉÉ ´É¨ÉÇxÉ Eäò xÉ´É ´É¹ÉÇ Eäò nùÉä½þä, +ɺlÉÉ xÉ´É±É EòÒ b÷ɪÉxÉ |ÉlÉÉ EòÊ´ÉiÉÉ, |ÉÉhÉ ¶É¨ÉÉÇ +Éè®ú xÉÒ®úVÉ MÉÉ亴ÉɨÉÒ EòÒ NÉWɱÉå EòÉ¢òÒ +SUôÒ ±ÉMÉÓ* =ÊSÉiÉ ºÉɨÉOÉÒ ºÉä ±ÉèºÉ {ÉÊjÉEòÉ ¤É½þÖiÉ {ɺÉÆnù +É<Ç* ¨ÉÉÊhÉEò ºÉÉä±ÉÆEòÒ, ºÉÚ®úÒxÉÉ¨É <ºÉ ¤ÉÉ®ú EòÒ Eò½þÉÊxɪÉÉÄ ¨Éé ®ú¨ÉÉ xɽþÓ, SɨÉä±ÉÒ Eäò ¡Úò±É nùÉäxÉÉå ½þÒ ¤Éä½þnù {ɺÉÆnù +É<È* iÉäVÉäxpù ¶É¨ÉÉÇ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ]õä±ÉÒ¢òÉäxÉ ±ÉÉ<ÇxÉ Eäò ¤ÉÉnù iÉÉä Eò½þÉÊxɪÉÉå EòÉ ºiÉ®ú ÊnùxÉ-¤É-ÊnùxÉ >ðÄSÉÉ ½þÒ =`öiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½þè* ±ÉPÉÖ EòlÉÉBÄ ¦ÉÒ +SUôÒ ±ÉMÉÓ* ±É¨¤ÉÒ {ÉÖºiÉEò ºÉ¨ÉÒIÉÉ {ÉgxÉä ¨Éå {É®úä¶ÉÉxÉÒ ½þÉäiÉÒ ½þè* ºÉ¨ÉÒIÉÉBÆ UôÉä]õÒ UôÉ{Éå* ºÉÉʽþÊiªÉEò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú lÉÉäcä ¤ÉgÉBÆ* {ÉÊjÉEòÉ EòÒ ÊVÉiÉxÉÒ ¦ÉÒ iÉÉ®úÒ¢ò Eò°üÄ Eò¨É ½þè* ºÉÉä±ÉxÉ ®úÉìªÉ, ¨ÉÉìÊ®ú¶ÉºÉ ʽþxnùÒ SÉäiÉxÉÉ +¤É BEò ºiÉ®úÒªÉ {ÉÊjÉEòÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç ½þè* EòÉì¢òÒ ]õä¤É±É {É®ú ®úJÉ Eò®ú MÉ´ÉÇ ¨É½þºÉÚºÉ ½þÉäiÉÉ ½þè* Ê´Énùä¶É EòÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉä BEò ¸ÉähÉÒ nùäxÉä Eäò ʱÉB +Éè®ú =kÉ¨É ºÉɨÉOÉÒ Eäò SɪÉxÉ Eäò ʱÉB ºÉ¨{ÉÉnùEò ºÉÖvÉÉ +Éä¨É føÓMÉ®úÉ ºÉÉvÉÖ´ÉÉnù EòÒ {ÉÉjÉÉ ½þé* =kÉ®úÒ +¨ÉäÊ®úEòÉ ¨Éå ʽþxnùÒ EòÒ {ÉÊjÉEòÉ EòÉä <iÉxÉä ´É¹ÉÉç iÉEò SɱÉÉxÉÉ BEò ºÉ®úɽþxÉÒªÉ EòɪÉÇ ½þè* ¨ÉÖJªÉ ºÉ¨{ÉÉnùEò ¶ªÉÉ¨É ÊjÉ{ÉÉ`öÒ B´ÉÆ Ê½þxnùÒ SÉäiÉxÉÉ EòÒ ]õÒ¨É EòÉä ¤ÉvÉÉ<Ç* ºÉ®úÉäVÉxÉÒ ¨Éä½þ®úÉ, +¨ÉäÊ®úEòÉ

nùÒ{ÉEò ¨É¶ÉɱÉ

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 5


±É-VÉÚ xÉ x2011 672+|Éè+|Éè ±É-VÉÚ É 2011


|ÉYÉÉ {ÉÊ®ú¶ÉÉävÉxÉ

Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ ¦ÉÒc

<xpùÉ (vÉÒ®ú) ´Écä½þ®úÉ, EèòxÉäb÷É

|ɶxÉ :

ªÉÉnù +ÉiÉä ½þé nùÉnùÉ VÉÒ Eäò ¶É¤nù VÉÉä +CºÉ®ú nùÉä½þ®úɪÉÉ Eò®úiÉä lÉä : "vªÉÉxÉ Eò®úxÉä ¤Éè`öÉä, ºÉÉvÉxÉÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉäMÉÒ!' vªÉÉxÉ +Éè®ú ºÉÉvÉxÉÉ ¨Éå EÖòUô ¦Éänù ½þè CªÉÉ? – ±ÉʱÉiÉÉ lÉÉ{É®, ¦ÉÉ®úiÉ

=kÉ®ú :

|ɶxÉ :

=kÉ®ú :

±ÉMÉiÉÉ ½þè +É{ÉEäò nùÉnùÉ VÉÒ EòÉ Eò½þxÉä EòÉ ¦ÉÉ´É lÉÉ "vªÉÉxÉ Eò®úxÉä ¤Éè`öÉä, ¨ÉÉèxÉ-IÉhÉ PÉ]õxÉä ±ÉMÉåMÉä!' ±ÉʱÉiÉÉ VÉÒ, {ÉÊ®ú¦ÉɹÉÉ EòÒ oùʹ]õ ºÉä, ¨ÉxÉ ºÉä +±ÉMÉ ½þÉä, ¨ÉxÉ EòÉä où¶ªÉ ºÉ¨ÉZÉ Eò®ú ÊxɽþÉ®ú ±ÉäxÉä EòÒ ªÉÖÊHò EòÉä "vªÉÉxÉ' Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½þè +Éè®ú ªÉ½þÒ |ÉÊGòªÉÉ {ÉÊ®ú{ÉC´É ½þÉäiÉä-½þÉäiÉä VÉ¤É ¨ÉxÉ ¨ÉÉèxÉ ¨Éå ¦ÉÒ Ê´É¸ÉÉ¨É ±ÉäxÉä ±ÉMÉä iÉÉä =ºÉä "ºÉÉvÉxÉÉ' Eò½þiÉä ½þé! ºÉÉvÉxÉÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ ½þ¨É +{ÉxÉä ¨ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ VÉÉMÉ°üEò ½þÒ xɽþÓ ®ú½þiÉä, ¤ÉʱEò ¨ÉÉèxÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É ¦ÉÒ Eò®úiÉä ½þé +Éè®ú ¨ÉÉèxÉ ºÉ¨ÉªÉ BEò ʴɶÉä¹É-ºÉÒ ¶ÉÉÊxiÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ¦ÉÒ ½þÉäiÉÒ ½þè! ±ÉʱÉiÉÉ VÉÒ, +É{É Eäò nùÉnùÉ VÉÒ EòÉ ´ªÉÊHòi´É =SSÉ EòÉäÊ]õ EòÉ ®ú½þÉ ½þÉäMÉÉ VÉÉä +{ÉxÉä xÉÉiÉÒ-{ÉÉäiÉä EòÉä Ê´É®úɺÉiÉ ¨Éå "¶ÉÉÊxiÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ' nùäxÉÉ SÉɽþiÉä lÉä! ´Éɽþ-´Éɽþ, ¨Éä®úÉ xɨɺEòÉ®ú ½þè +É{É Eäò nùÉnùÉ VÉÒ EòÉä! ¨ÉxÉ Eäò ºÉƤÉÆvÉ ¨Éå VÉÉxÉEòÉ®úÒ iÉÉä ½þ¨Éå ÊEòiÉɤÉÉå ºÉä ¦ÉÒ Ê¨É±É ºÉEòiÉÒ ½þè, Ê¡ò®ú ºÉÉvÉxÉÉ Eò®úxÉä EòÉ <iÉxÉÉ WªÉÉnùÉ ¨É½þi´É CªÉÉå ? - ºÉÖEäòiÉ vÉÒ®ú, ¦ÉÉ®úiÉ ºÉÖEäòiÉ VÉÒ, ¨ÉxÉ Eäò ºÉƤÉÆvÉ ¨Éå VÉÉxÉEòÉ®úÒ ±Éä ±ÉäxÉÉ BEò ¤ÉÉiÉ ½þè, ±ÉäÊEòxÉ, ¨ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ VÉÉMÉ°üEò ½þÉäxÉÉ +±ÉMÉ ¤ÉÉiÉ ½þè, ÊEòiÉÉ¤É {ÉgEò®ú ½þ¨É +{ÉxÉä ¨ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ VÉÉMÉ°üEò xɽþÓ ½þÉä {ÉÉBÆMÉä, <ºÉEäò ʱÉB +¦ªÉÉºÉ +ɴɶªÉEò ½þè! ºÉÉvÉxÉÉ EòÉ ¨É½þi´É VÉÉMÉ°üEò ½þÉäEò®ú VÉÒ ±ÉäxÉä ¨Éå ½þè! ¨ÉxÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå VÉÉxÉ ±ÉäxÉÉ

|ɶxÉ :

=kÉ®ú :

"YÉÉxÉ' ½þè, +Éè®ú +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä VÉÉxÉ ±ÉäxÉÉ "+Éi¨É-YÉÉxÉ' ½þè! ºÉÉvÉxÉÉ ½þ¨É +Éi¨É-YÉÉxÉ Eäò ʱÉB Eò®úiÉä ½þé! VÉÉMÉ°üEò ½þÉäEò®ú ®ú½þåMÉä iÉÉä ¨ÉxÉ ºÉä =`ö ®ú½þÒ ±É½þ®úÉå Eäò VÉÉ±É ¨Éå xɽþÓ ¡òƺÉåMÉä +Éè®ú EÖòUô º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä VÉÒBÆMÉä! ºÉÉvÉxÉÉ ¨Éå ¨É½þi´É ÊEòºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ ½þè? EèòºÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉ ¨É½þi´É ½þè? - ºÉÖ¨ÉxÉ ¨É±½þÉäjÉÉ ºÉÖ¨ÉxÉ VÉÒ, +{ÉxÉÒ Ê´É´ÉäEò ¶ÉÊHò EòÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò +xvÉc ´ÉäMÉ ºÉä nùÚ®ú ½þÒ ®úJÉxÉÉ SÉÉʽþB! Ê´ÉSÉÉ®ú SÉGò-´ªÉÚ½þ ºÉÉ VÉÉ±É ¤ÉÖxÉ, ´ÉÒ®ú +ʦɨÉxªÉÖ ºÉÒ Ê´É´ÉäEò ¶ÉÊHò EòÉ ½þ®úhÉ Eò®ú, =ºÉ {É®ú |ɽþÉ®ú Eò®ú VÉÉiÉä ½þé; <ºÉʱÉB Ê´ÉSÉÉ®ú ÊVÉMÉ®úÒ nùÉäºiÉ-ºÉÉ ½þÉä ªÉÉ nùÖ¶¨ÉxɺÉÉ, <xɺÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ Ê´ÉSUôänù ½þÒ ¦É±ÉÉ ½þè!

nùÒ{ÉEò ¨É¶ÉɱÉ

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 7


|ɶxÉ :

=kÉ®ú :

ºÉÖ¨ÉxÉ VÉÒ, ºÉÉvÉxÉÉ ¨Éå ¨É½þi´É ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉ xɽþÓ, ¨É½þi´É Eäò´É±É Ê´ÉSÉÉ®úÉå ºÉä ½þ]õ Eò®ú BEò iÉ®ú¡ò ½þÉä VÉÉxÉä EòÉ ½þè! Wɯû®úiÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ÊxɽþÉ®ú Eò®ú, =xÉEòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úiÉä ½þÖB =x½þå VÉÉxÉ ±ÉäxÉä EòÒ ½þè +Éè®ú ʴɶÉä¹É EòɪÉÇ +{ÉxÉä ½þÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉƤÉÆvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ xÉÉ ½þÉä <ºÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉ ½þè* |ɶxÉÉäkÉ®ú º{ɹ]õÒEò®úhÉ Eäò ʱÉB, ¨Éé BEò |ɶxÉ +Éè®ú ±Éä ®ú½þÒ ½þÚÄ, ÊVÉºÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä Eäò´É±É +É{É Eäò |ɶxÉ EòÉ =kÉ®ú ½þÒ º{ɹ]õ xɽþÓ ½þÉäMÉÉ, ¤ÉʱEò +É{ÉEòÉä ºÉÉvÉxÉÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå |ÉiªÉIÉ °ü{É ºÉä VÉÉxÉEòÉ®úÒ ¦ÉÒ Ê¨É±ÉäMÉÒ* (|ɶxÉ EòÉ Ê½þÆnùÒ +xÉÖ´ÉÉnù) : {ÉÒUôä +É{ÉxÉä ºÉ¨ÉZÉɪÉÉ lÉÉ ÊEò ºÉÉvÉEò Eäò ʱÉB ÊVÉiÉxÉÉ ¨É½þi´É +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä (+{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä) VÉÉxÉ ±ÉäxÉä EòÉ ½þè, =iÉxÉÉ ½þÒ ¨É½þi´É +Éi¨É-ʺlÉiÉ ½þÉä ¨ÉÉèxÉ ¨Éå `ö½þ®ú VÉÉxÉä EòÉ ½þè* ªÉ½þ iÉÉä ºÉ¨ÉZÉ +ɪÉÉ ½þè ÊEò +Éi¨É-ʺlÉiÉ ½þÉäiÉä ½þé iÉÉä +{ÉxÉä Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå VÉÉxÉEòÉ®úÒ +ɺÉÉxÉÒ ºÉä ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½þè +Éè®ú +{ÉxÉä Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå VÉÉxÉEòÉ®úÒ ½þÉä iÉÉä ¨ÉÉèxÉ ¨Éå +Éi¨ÉʺlÉiÉ ½þÉä VÉÉxÉÉ ¦ÉÒ +ɺÉÉxÉ ½þè; ªÉÉÊxÉ ªÉ½þ ¦ÉÒ VÉÉxÉ Ê±ÉªÉÉ ½þè ÊEò ªÉ½þ nùÉäxÉÉå ½þÒ BEò-nùںɮúä Eäò {ÉÚ®úEò ½þé* EòÉä<Ç BäºÉÉ ºÉÚjÉ ½þè ÊVɺɺÉä ªÉ½þ ºÉ¤É +ɺÉÉxÉÒ ºÉä ½þÉäxÉä ±ÉMÉä? - EòÉéʺɱɮú ´½þÉ<Ç], EèòxÉäb÷É +Éi¨ÉYÉÉxÉ ½þäiÉÖ EÖòUô ºÉÉvÉEò @ñÊ¹É Eäò +É¸É¨É ¨Éå ®ú½þxÉä ±ÉMÉä* BEò ¤ÉÉ®ú @ñÊ¹É +{ÉxÉä ʶɹªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ªÉÉjÉÉ Eäò ʱÉB ÊxÉEò±Éä, ®úɺiÉä ¨Éå ´É½þ BEò MÉÉÄ´É ºÉä MÉÖVÉ®ú ®ú½þä lÉä iÉÉä =x½þÉåxÉä =ºÉÒ MÉÉÄ´É ¨Éå xÉnùÒ Eäò ÊEòxÉÉ®úä EÖòUô ÊnùxÉ ®ú½þxÉä EòÉ ÊxɶSÉªÉ ÊEòªÉÉ* BEò ÊnùxÉ ´É½þ +{ÉxÉä ʶɹªÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú MÉÉÄ´É MÉB iÉÉä EÖòUô ¦ÉÒc ÊnùJÉÉ<Ç nùÒ* ´É½þÉÆ ºÉä ®úÉVÉÉ EòÒ ºÉ´ÉÉ®úÒ ÊxÉEò±É ®ú½þÒ lÉÒ* ±ÉÉäMÉ ¤Écä =iºÉɽþ ºÉä =ºÉä nùäJÉxÉä EòÒ <SUôÉ ºÉä JÉcä lÉä* VÉ¤É ºÉ¤É EÖòUô MÉÖVÉ®ú MɪÉÉ, iÉÉä ºÉÉ®úÒ ]õÉä±ÉÒ +{ÉxÉä {ÉcÉ´É {É®ú PÉ®ú ´ÉÉÊ{ÉºÉ ±ÉÉè]õÒ* PÉ®ú ±ÉÉè]õ @ñÊ¹É xÉä +{ÉxÉä ʶɹªÉÉå ºÉä {ÉÚUôÉ : +ÉVÉ +É{É xÉä CªÉÉ nùäJÉÉ? BEò ºÉÉvÉEò xÉä =kÉ®ú ÊnùªÉÉ : "¦ÉÒc nùäJÉÒ, EòÉÊ¡ò±ÉÉ ÊxÉEò±ÉÉ, ±ÉÉäMÉ ®úÉVÉÉ EòÒ ºÉ´ÉÉ®úÒ EòÉ <ÆiÉWÉÉ®ú Eò®ú ®ú½þä lÉä, ¨Éé ÊEòxÉÉ®úä {É®ú JÉcÉ ®ú½þÉ, xÉÉ ÊEòºÉÒ ®úÉVÉÉ EòÒ ºÉ´ÉÉ®úÒ EòÉ <ÆiÉWÉÉ®ú lÉÉ +Éè®ú xÉÉ ½þÒ ¦ÉÒc ºÉä ÊxÉEò±É VÉÉxÉä EòÒ VɱnùÒ! VªÉÉå ½þÒ ¦ÉÒc ÊxÉEò±ÉÒ, ¨Éé +{ÉxÉä PÉ®ú ±ÉÉè]õ +ɪÉÉ*’ ¤Éɽþ®úÒ où¶ªÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä @ñÊ¹É xÉä ªÉ½þÉÄ ¦ÉÒiÉ®ú Eäò +SÉäiÉxÉ EòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ ÊEòªÉÉ ½þè*

8 +|Éè±É-VÉÚxÉ 2011

"...VªÉÉå ½þÒ ¦ÉÒc ÊxÉEò±ÉÒ, ¨Éé +{ÉxÉä PÉ®ú ±ÉÉè]õ +ɪÉÉ*’ EòÉéʺɱɮú ´½þÉ<Ç]õ, PÉ®ú ±ÉÉè]õ +ÉxÉÉ, ªÉ½þÉÄ +Éi¨É-ʺlÉiÉ ½þÉä VÉÉxÉä EòÉ +ɱÉÆEòÉÊ®úEò ÊSÉjÉhÉ ½þè* VÉèºÉä PÉ®ú ½þ¨ÉÉ®úä ¶É®úÒ®ú EòÉ +ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ ºlÉÉxÉ ½þè, ´ÉèºÉä ½þÒ +Éi¨É-ʺlÉiÉ ½þÉä VÉÉxÉÉ ½þ¨ÉÉ®úä ¨ÉxÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ºlÉ±É ½þè* ºÉÉ®ú PÉ®ú ±ÉÉè]õ +ÉxÉä ¨Éå ½þè +Éè®ú "BEò iÉ®ú¡ò ÊEòxÉÉ®úä {É®ú JÉcÉ ®ú½þxÉÉ' PÉ®ú ±ÉÉè]õ +ÉxÉä ¨Éå ºÉ½þɪÉEò ½þè* +Éi¨ÉÉ EòÉ º´É°ü{É ®úºÉ¨ÉªÉ ½þè, <ºÉ ®úºÉ ¨Éå +ÉxÉÆnù ¦ÉÒ ½þè +Éè®ú iÉÞÊ{iÉ ¦ÉÒ* <ºÉʱÉB, +vÉÒ®ú ¨ÉxÉ PÉ®ú ´ÉÉÊ{ÉºÉ ±ÉÉè]õ VÉÉxÉä EòÉä +ÉiÉÖ®ú ½þè* ´É½þ VÉÒ´ÉxÉ Eäò {ÉÉä¹ÉhÉ ºjÉÉäiÉ ºÉä VÉÖc VÉÉxÉÉ SÉɽþiÉÉ ½þè* "...VªÉÉå ½þÒ ¦ÉÒc ÊxÉEò±ÉÒ, ¨Éé +{ÉxÉä PÉ®ú ±ÉÉè]õ +ɪÉÉ*’ ¦ÉÉ´ÉÉlÉÇ : ¨ÉxÉ ºÉä nùÚ®úÒ {ÉènùÉ Eò®úxÉä Eäò ʱÉB, ¨ÉxÉ ºÉä +±ÉMÉ ½þÉä "¨Éé ÊEòxÉÉ®úä {É®ú JÉcÉ ®ú½þÉ*’ +ʦÉ|ÉÉªÉ : ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÒ ±É½þ®ú ºÉÆMÉ ¤É½þ ±ÉäxÉä EòÉä ®úÉVÉÒ Eò®ú ®ú½þÒ lÉÒ +Éè®ú ¨Éé ºÉSÉäiÉ ®ú½þÉ* ªÉ½þÉÄ ºÉÉvÉEò <ºÉ iÉlªÉ ºÉä VÉÉMÉ°üEò ½þè, "SÉäiÉxÉÉ xÉä ZÉ{ÉEòÒ ±ÉÒ iÉÉä =±ÉZÉä*’ ºÉÉ®ú : ¦ÉÒiÉ®ú EòÉ +SÉäiÉxÉ ±É½þ®úå ±ÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½þè +Éè®ú <ºÉ ¨ÉÚUôÉÇ ¨Éå ½þ¨ÉÉ®úÒ Eò±{ÉxÉÉ EòÉ ºÉƺÉÉ®ú ¡èò±ÉiÉÉ SɱÉÉ VÉÉiÉÉ ½þè* ªÉ½þÉÄ ºÉÉvÉEò EòÉä xÉÉ iÉÉä ¨ÉɪÉÉ EòÒ SɨÉEò-nù¨ÉEò |ɦÉÉÊ´ÉiÉ Eò®ú {ÉÉ<Ç +Éè®ú xÉÉ ½þÒ PÉ®ú ±ÉÉè]õ +ÉxÉä EòÒ VɱnùÒ =ºÉEòÒ º´ÉɦÉÉÊ´ÉEòʺlÉ®úiÉÉ Eäò ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ ¤ÉxÉÒ* |ɶxÉ : où¶ªÉ ¨Éå ½þ¨É CªÉÉå =±ÉZÉiÉä ½þé? nùäJÉiÉä-nùäJÉiÉä ¨ÉÚUôÉÇ-ºÉÒ +É VÉÉiÉÒ ½þè +Éè®ú ½þ¨É où¶ªÉ Eäò ¦ÉÉäHòÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉä ½þé! SÉäiÉÉ´ÉxÉÒ : +É<Ç ±É½þ®ú, MɪÉÒ ±É½þ®ú, VÉÉä +ÉB +Éè®ú VÉÉB ´É½þ ¶ÉÉ·ÉiÉ xɽþÓ ½þè, ºÉiÉiÉ ®ú½þxÉä ´ÉɱÉÉ ¶ÉÉ·ÉiÉ ½þè* VÉÉä lÉÉäcÒ nùä®ú Eäò ʱÉB ½þè =ºÉ ¨Éå CªÉÉ =±ÉZÉxÉÉ, ¦ÉÉäHòÉ xɽþÓ où¹]õÉ ¤ÉxÉÉä, ºÉÉIÉÒ ¦ÉÉ´É ¨Éå ®ú½þÉä* ÊxɹEò¹ÉÇ : +Éi¨ÉÉ EòÉ º´É°ü{É ®úºÉ¨ÉªÉ ½þè, <ºÉ ®úºÉ ¨Éå +ÉxÉÆnù ¦ÉÒ ½þè +Éè®ú iÉÞÊ{iÉ ¦ÉÒ* <ºÉÒ ®úºÉ EòÒ ={ɱÉʤvÉ Eäò ʱÉB ºÉÉvÉEò +Éi¨ÉʺlÉiÉ ½þÉäxÉÉ SÉɽþiÉÉ ½þè* ¤ÉÖÊrù¨ÉÉxÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÒ PÉ®ú ´ÉÉ{ɺÉÒ, "+Éi¨É-ʺlÉiÉ ½þÉäxÉÉ' =xÉEäò +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ-{ÉÉä¹ÉhÉ-ºjÉÉäiÉ ºÉä ®úºÉ OɽþhÉ Eò®úxÉä ªÉÉ +{ÉxÉä +ÉxÉÆnù ºjÉÉäiÉ EòÒ EòcÒ ºÉä VÉÖcä ®ú½þxÉä Eäò ʱÉB ½þÉäiÉÒ ½þè* |ɶxÉ : ½þ¨ÉÉ®úä ¨ÉxÉ ¨Éå <iÉxÉÒ ¦ÉÒc ÊEòºÉ EòÉ®úhÉ ºÉä ®ú½þiÉÒ ½þè ? =kÉ®ú : ºÉÉä<Ç ½þÖ<Ç SÉäiÉxÉÉ ¨ÉɪÉÉ EòÒ MÉÖ±ÉÉ¨É ½þè +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´É <ºÉEòÒ SɨÉEò-nù¨ÉEò ºÉä §ÉʨÉiÉ ½þè* Eò½þÓ Mɽþ®úä ¨Éå +ÉxÉÆnù EòÒ SÉɽþ ¤ÉxÉÒ ®ú½þiÉÒ ½þè* +{ÉxÉä +É{É EòÉä


®úÉVÉÉ ºÉÉ ºÉ´ÉÉ®ú nùäJÉxÉä EòÒ <SUôÉ +Éè®ú =ºÉEòÉ <ÆiÉWÉÉ®ú EòÉ EòÉ®úhÉ ¦ÉÒc ½þè* ºÉÆiÉ iÉÖEòÉ ®úÉ¨É VÉÒ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå BEò ¤ÉÉiÉ VÉÉxÉxÉä ªÉÉäMªÉ ½þè* ºÉÆiÉ iÉÖEòÉ ®úÉ¨É VÉÒ ºÉä ÊEòºÉÒ xÉä {ÉÚUôÉ : +É{ÉEäò PÉ®ú ´ÉɱÉä +É{ÉEòÉä <iÉxÉÉ iÉÆMÉ Eò®úiÉä ½þé, +É{É iÉÉä {É®úä¶ÉÉxÉ ®ú½þiÉä ½þÉåMÉä* ºÉÆiÉ iÉÖEòÉ ®úÉ¨É VÉÒ ¤ÉÉä±Éä : ½þ®ú IÉhÉ ´É½þ ªÉÉnù Ênù±ÉÉ nùäiÉä ½þé iÉÉä +xnù®ú ZÉÉÄEò ±ÉäiÉÉ ½þÚÄ, "Eò½þÓ =lÉ±É {ÉÖlÉ±É iÉÉä xɽþÓ ½þÉä ®ú½þÒ*’ iÉÖEòÉ ®úÉ¨É VÉÒ Eäò ¶É¤nù =rùÞiÉ Eò®úxÉä ºÉä +ʦÉ|ÉÉªÉ ªÉ½þ ½þè ÊEò VÉÉä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä VÉÖcä ®ú½þxÉÉ SÉɽþiÉä ½þé ´É½þ +Ænù®ú EòÒ =lÉ±É {ÉÖlÉ±É Eäò |ÉÊiÉ ºÉnùÉ ºÉiÉEÇò ®ú½þiÉä ½þé +Éè®ú vªÉÉxÉ ®úJÉiÉä ½þé ÊEò ¦ÉÒiÉ®ú EòÉ ¨ÉÉèxÉ xɽþÓ b÷Éä±Éä* VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä EòÒ °ü{É®úäJÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ®ú½þÒ¨É VÉÒ Eäò ÊxɨxÉʱÉÊJÉiÉ ¶É¤nùÉå ºÉä ÊnùªÉÉ ½þè VÉÉä ºÉÉvÉxÉÉ |ÉÊGòªÉÉ Eäò ʱÉB ¦ÉÒ BEò ={ɪÉÖHò +ɱÉÆEòÉÊ®úEò ÊSÉjÉhÉ ½þè :

"®úʽþ¨ÉxÉ ªÉÉ iÉxÉ ºÉÚ{É ½þè, ±ÉÒVÉè VÉMÉiÉ {ÉUôÉä®ú! ½þ±ÉÖEòxÉ EòÉä =b÷Ò VÉÉxÉ nùè, MɯûB ®úÉJÉÒ ¤É]õÉä®ú!!’ ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú UôÉVÉ ºÉä +zÉ EòÉä ¡ò]õEò Eò®ú ½þ±Eäò nùÉxÉä ÊxÉEòÉ±É Eò®ú ¡åòEò ÊnùB VÉÉiÉä ½þé +Éè®ú ={ɪÉÖHò nùÉxÉä ®úJÉ Ê±ÉB VÉÉiÉä ½þé <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ½þä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ, <ºÉ ¨ÉÉxÉ´É-ªÉÉäÊxÉ-°ü{ÉÒ UôÉVÉ ºÉä ºÉÉƺÉÉÊ®úEò ʴɹɪÉÉå EòÉä ¡ò]õEòÉ Eò®ú nùäJÉ ±Éä +Éè®ú VÉÉä ºÉÉ®ú´ÉÉxÉ iÉi´É ½þè =ºÉä OɽþhÉ Eò®* ºÉ¤ÉEò : ¦ÉÉäHòÉ xɽþÓ oùù¹]õÉ ¤ÉxÉÉä, ºÉÉIÉÒ ¦ÉÉ´É ¨Éå ®ú½þÉä* ºÉÆIÉä{É ¨Éå : "vªÉÉxÉ' ºÉÉƺÉÉÊ®úEò ʴɹɪÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ºÉÆªÉ¨É Ê´ÉEòʺÉiÉ Eò®úxÉä Eäò ʱÉB +Éè®ú "ºÉÉvÉxÉÉ' ºÉÉ®ú´ÉÉxÉ iÉi´É EòÉä OɽþhÉ Eò®úxÉä Eäò ʱÉB EòÒ VÉÉiÉÒ ½þè* +ÊiÉ =kÉ¨É |ɶxÉ ¦ÉäVÉxÉä +Éè®ú |ɶxÉÉäkÉ®ú ´ÉÉiÉÉDZÉÉ{É ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉä Eäò ʱÉB +É{É ºÉ¤ÉEòÉ vÉxªÉ´ÉÉnù Eò®úiÉÒ ½þÚÄ*

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 9


Eò½þÉxÉÒ

´ÉÉä BEò

{ɱÉ

xÉÒxÉÉ {ÉÉì±É, ªÉÚ.Eäò.

´ÉÉä

¤ÉcÒ ¤ÉäºÉ¥ÉÒ ºÉä +{ÉxÉä Eò¨É®úä ¨Éå ]õ½þ±É ®ú½þÉ ½þè* nùÉäxÉÉå ½þÉlÉÉå EòÒ ¨ÉÖÊ_öªÉÉÆ EòºÉÒ ½þÖ<Ç ½þé* SÉä½þ®úä {Éä iÉxÉÉ´É ºÉÉ¢ò ÊnùJÉÉ<Ç nùä ®ú½þÉ ½þè* +ÉÊKÉ®ú =ºÉEäò ºÉÉlÉ +ÉVÉ ªÉä ºÉ¤É CªÉÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½þè* +Éä½þ MÉÉäb÷ ½þè±{É ¨ÉÒ* EòɶÉ! <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ BÆb÷Ê®úªÉÉ PÉ®ú +É VÉɪÉä* ´É½þ +ÉììÊ¢òºÉ ºÉä VɱnùÒ PÉ®ú xÉÉ +É MɪÉÉ ½þÉäiÉÉ iÉÉä ÊEòiÉxÉÉ +SUôÉ lÉÉ* =ºÉEäò +ÉÊ¢òºÉ ¨Éå <iÉxÉÒ VÉ´ÉÉxÉ +Éè®ú ºÉÖÆnù®ú ±ÉcÊEòªÉÉÆ ½þé ±ÉäÊEòxÉ =ºÉxÉä Eò¦ÉÒ =x½þå +ÉÆJÉ =`öÉ Eò®ú xɽþÓ nùäJÉÉ iÉÉä Ê¡ò®ú +ÉVÉ ªÉä ºÉ¤É CªÉÉå* xɽþÓ, ¨Éé VÉÉä ºÉÉäSÉ ®ú½þÉ ½þÚÆ NɱÉiÉ ½þè* {É®úxiÉÖ +xnù®ú EòÉ nùÉxÉ´É ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä =ºÉ {É®ú ½þÉ´ÉÒ ½þÉä ®ú½þÉ lÉÉ* nùÉxÉ´É iÉÉä ½þ®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò +xnù®ú Eò½þÓ UôÖ{ÉÉ ¤Éè`öÉ ½þÉäiÉÉ ½þè* ´É½þ ºÉnùÉ =ºÉ BEò Eò¨ÉWÉÉä®ú {É±É EòÒ iÉÉEò ¨Éå ®ú½þiÉÉ ½þè VÉ¤É ´É½þ ½þ¨É±ÉÉ Eò®ú ºÉEäò* BäºÉÉ Eò¨ÉWÉÉä®ú IÉhÉ +EòºÉ®ú ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ÊWÉÆnùMÉÒ ¨Éå +ÉiÉÉ ½þè* ÊVɺÉxÉä =ºÉ {É±É EòÉä EòɤÉÚ ¨Éå Eò®ú ʱɪÉÉ ´É½þ ºÉnùÉ Eäò ʱɪÉä =ºÉ =ºÉ nùÉxÉ´É ºÉä ¨ÉÖÊHò {ÉÉ ±ÉäiÉÉ ½þè* =ºÉ xÉÉWÉÖEò IÉhÉ Eäò MÉÖWÉ®úiÉä ½þÒ ¨ÉÉ<Eò±É {ɶSÉÉiÉÉ{É Eäò +ÉƺÉÖ+Éå ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ ¦É®ú MÉÉäiÉä ±ÉMÉÉiÉä ®ú½þä* ´É¹ÉÉç +Éè±ÉÉnù Eäò ʱɪÉä iÉ®úºÉiÉä ½þÖB ¦ÉÒ ÊEòºÉÒ {É®úºjÉÒ EòÉä Eò¦ÉÒ ¤ÉÖ®úÒ xÉWÉ®ú ºÉä xɽþÓ nùäJÉÉ +Éè®ú +ÉVÉ +{ÉxÉä ½þÒ PÉ®ú {É®ú b÷ÉEòÉ b÷É±É ÊnùªÉÉ* ºÉÉäÊxɪÉÉ EòÒ ½þè®úiÉ ºÉä iÉEòiÉÒ KÉɨÉÉä¶É +ÉÆJÉå ÊEòiÉxÉÉ EÖòUô ¤ÉÉä±É ®ú½þÒ lÉÓ* ºEÚò±É ºÉä +ÉiÉä ½þÖB ºÉÉäÊxɪÉÉ ¤ÉÉÊ®ú¶É ºÉä ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ ¦ÉÒMÉ MÉ<Ç lÉÒ* <ºÉ <ÆMɱÉéb÷ EòÒ ¤ÉÉÊ®ú¶É EòÉ iÉÉä ´ÉèºÉä ½þÒ EÖòUô ¦É®úÉäºÉÉ xɽþÓ ½þÉäiÉÉ ÊEò Eò¤É ʤÉxÉ ¤ÉÖ±ÉÉB ¨Éä½þ¨ÉÉxÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ]õ{ÉEò {Écä* =ºÉ {É®ú VÉÖ±ÉÉ<Ç ¨É½þÒxÉä EòÒ ¤ÉÉÊ®ú¶É, =ºÉä ÊVÉiÉxÉÒ VɱnùÒ +ÉxÉä EòÒ ½þÉäiÉÒ ½þè =ºÉºÉä +ÊvÉEò

10 +|Éè±É-VÉÚxÉ 2011


VɱnùÒ VÉÉxÉä EòÒ* BäºÉÒ ¤ÉÉÊ®ú¶É ¨Éå ¦ÉÒMÉxÉä EòÉ EÖòUô +{ÉxÉÉ ½þÒ ¨ÉWÉÉ ½þÉäiÉÉ ½þè* VÉ¤É MÉÒ±Éä Eò{Écä ¤ÉnùxÉ ºÉä ÊSÉ{ÉEò Eò®ú ¶É®úÒ®ú ¨Éå BEò ZÉÖ®úZÉÖ®úÒ ºÉÒ =i{ÉzÉ Eò®ú nùäiÉä ½þé* PÉ®ú Eäò ¤Éɽþ®ú b÷èb÷Ò EòÒ EòÉ®ú JÉcÒ nùäJÉ Eò®ú ºÉÉäÊxɪÉÉ KÉÖ¶É ½þÉä MÉ<Ç* Eò±É ºÉä ºEÚò±É ºÉ¨É®ú ½ÉìʱÉb÷äºÉ Eäò ʱɪÉä ¤ÉÆnù ½þÉä ®ú½þÉ ½þè* ¤ÉºÉ b÷èb÷Ò +Eäò±Éä ½þé +¤É ¨Éé =x½þå {É]õÉ ±ÉÚÆMÉÒ ÊEò ¨ÉÖZÉä ¨Éä®úÒ ¤ÉSÉ{ÉxÉ EòÒ ºÉ½þä±ÉÒ ¨ÉèMÉÒ Eäò ºÉÉlÉ +ÉªÉ±É +Éìì¢ò ´ÉÉ<]õ VÉÉxÉä nùå* +ÉªÉ±É +Éìì¢ò ´ÉÉ<]õ BEò UôÉä]õÉ ºÉÉ ¤É½þÖiÉ ½þÒ KÉڤɺÉÚ®úiÉ ºÉÉ¢ò ºÉÖlÉ®úÉ +É<±Ééb÷ ½þè* VÉÉä {ɪÉÇ]õEòÉå Eäò ʱɪÉä ¤É½þÖiÉ ¨É¶É½þÚ®ú ½þè* <ºÉEòÒ ºÉÖÆnù®úiÉÉ ½þÒ iÉÉä ½þè VÉÉä ±ÉÉäMÉÉå EòÉä +ÉEòʹÉÇiÉ Eò®úiÉÒ ½þè* =Uô±ÉiÉÒ ½þÖ< ±É½þ®úÉå ºÉä ¦É®ú{ÉÚ®ú xÉÒ±ÉÉ ºÉ¨ÉÖÆnù®ú* ½þ´ÉÉ+Éå ºÉä JÉä±ÉiÉÒ ½þÖ<Ç* MÉʨÉǪÉÉå ¨Éå iÉÉä ªÉ½þÉÆ +ÉxÉä EòÉ ¨ÉWÉÉ ½þÒ EÖòUô +Éè®ú ½þè* PÉ®úÉå Eäò ºÉɨÉxÉä ®úÆMÉ-ʤɮúÆMÉä ¡Úò±ÉÉå ºÉä ºÉÖºÉÊVVÉiÉ ¤ÉÉNÉ, iÉ®ú½þ-iÉ®ú½þ Eäò ¡Úò±É {ÉÊkɪÉÉå ºÉä ¦É®úÒ ±É]õEòiÉÒ ½þÖ< ]õÉäEòÊ®úªÉÉÆ <ºÉ UôÉä]õä ºÉä +É<±Ééb÷ EòÉä +Éè®ú ¦ÉÒ KÉڤɺÉÚ®úiÉ ¤ÉxÉÉ nùäiÉÒ ½þé* ºÉÉäÊxɪÉÉ EòÒ KÉڤɺÉÚ®úiÉÒ ½þÒ iÉÉä lÉÒ VÉÉä ¨ÉÉ<Eò±É... PÉÆ]õÒ EòÒ +É´ÉÉWÉ ºÉÖxÉ Eò®ú ¨ÉÉ<Eò±É xÉä VÉèºÉä ½þÒ nù®ú´ÉÉWÉÉ JÉÉä±ÉÉ ¦ÉÉéSÉCEäò ºÉä ®ú½þ MɪÉä* ¤ÉÉÊ®ú¶É ¨Éå ¦ÉÒMÉÒ ½þÖ< ºÉÉäÊxɪÉÉ* SÉä½þ®úä {É®ú MÉÒ±ÉÒ {ÉÉxÉÒ ]õ{ÉEòÉiÉÒ ½þÖ< PÉÖÆPÉ®úɱÉÒ ±É]õå* ¤ÉnùxÉ ºÉä ÊSÉ{ÉEòÉ ½þÖ+É ºÉ¢äònù MÉÒ±ÉÉ ¤±ÉÉ>ðWÉ +Éè®ú =ºÉ¨Éå ºÉä ZÉÉÆEòiÉÉ ½þÖ+É BEò BEò MÉ`öÒ±ÉÉ +ÆMÉ* MɨÉÔ ºÉä iɨÉiɨÉÉB MÉɱÉ* ¨ÉÉ<Eò±É xÉä BäºÉÉ °ü{É {ɽþ±Éä Eò¦ÉÒ xɽþÓ nùäJÉÉ lÉÉ* <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ =ºÉEäò ºÉɨÉxÉä ¤Éä]õÒ xɽþÓ ¤ÉÉnù±ÉÉå ºÉÆMÉ =iÉ®úiÉÒ ½þÖ<Ç EòÉä<Ç +{ºÉ®úÉ lÉÒ* ¨ÉÉ<Eò±É Eäò +Ænù®ú EòÉ nùÉxÉ´É WÉÉä®ú ¨ÉÉ®úxÉä ±ÉMÉÉ* ºÉÉäÊxɪÉÉ {ªÉÉ®ú ºÉä b÷èb÷Ò Eò½þ Eò®ú VÉèºÉä ½þÒ +ÉMÉä ¤ÉgÒ ¨ÉÉ<Eò±É BEònù¨É PÉÚ¨É Eò®ú +{ÉxÉä Eò¨É®úä ¨Éå SɱÉä MɪÉä* ¨ÉÉ<Eò±É EòÉ Ênù±É ¤ÉäEòɤÉÚ ½þÉä ®ú½þÉ lÉÉ ¨ÉMÉ®ú Ênù¨ÉÉMÉ NɱÉiÉ Eònù¨É =`öÉxÉä EòÒ <VÉÉWÉiÉ xɽþÓ nùä ®ú½þÉ lÉÉ* nùÉäxÉÉå ½þÉlÉÉå EòÒ ¨ÉÖÊ_öªÉÉÆ <iÉxÉÒ EòºÉ Eäò ʦÉÆSÉÒ ½þÖ<È lÉÒ VÉèºÉä +¦ÉÒ xɺÉå ¡ò]õ Eäò ¤Éɽþ®ú +É VÉɪÉåMÉÒ*

ºÉÉäÊxɪÉÉ EòÒ ]õÉÆMÉå EòÉÆ{É ®ú½þÓ lÉÒ* +ÉÆJÉÉå ¨Éå +ÉƺÉÚ ¦É®úä lÉä* +ÉVÉ b÷èb÷Ò EòÒ BEò ½þ®úEòiÉ xÉä =ºÉºÉä ´ÉÉä UôiÉ UôÒxÉ ±ÉÒ ÊVɺÉEäò xÉÒSÉä BEò ±ÉcEòÒ º´ÉªÉÆ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò ºÉÖ®úÊIÉiÉ ºÉ¨ÉZÉiÉÒ ½þè* xɽþÓ ÊEòºÉÒ SÉÒWÉ {É®ú <iÉxÉÉ ½þEò xɽþÓ VÉiÉÉxÉÉ SÉÉʽþªÉä* iÉEònùÒ®ú EòÉ BEò ½þÒ vÉCEòÉ ¨ÉÖƽþ Eäò ¤É±É EòÒSÉc ¨Éå ÊMÉ®úÉ nùäiÉÉ ½þè* =ºÉä ¤Éä®ú½þ¨É nùÖÊxɪÉÉ ¨Éå +Eäò±Éä ¦É]õEòxÉä Eäò ʱɪÉä UôÉäc ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½þè* ºÉÉäÊxɪÉÉ +{ÉxÉÒ `öÆb÷Ò =ÆMÉʱɪÉÉÆ MÉÒ±Éä ¤ÉɱÉÉå ºÉä PÉÖ¨ÉÉiÉä ½þÖB ºÉÉäSÉxÉä ±ÉMÉÒ, +ÉVÉ b÷èb÷Ò EòÉä CªÉÉ ½þÖ+É? WÉ°ü®ú +ÉìÊ¡òºÉ ¨Éå EòÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ½þÖ<Ç ½þÉäMÉÒ* Eò{Écä ¤Énù±É Eäò {ÉÚUôiÉÒ ½þÚÆ* ¤Énù±É iÉÉä ¨ÉÉèºÉ¨É ®ú½þÉ lÉÉ* iÉäWÉ ½þ´ÉÉ+ÉäÆ Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉںɱÉÉvÉÉ®ú ¤ÉÉÊ®ú¶É* ¨ÉÉ<Eò±É EòÒ ¤ÉäSÉèxÉÒ ¤ÉgiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ* =x½þÉåxÉä ºÉÉäSÉÉ +SUôÉ ½þè ¨Éé PÉ®ú ºÉä ¤Éɽþ®ú SɱÉÉ VÉÉ>ðÆ* ¨ÉÉ<Eò±É xÉä VÉèºÉä ½þÒ Eònù¨É =`öɪÉÉ ÊEò ¤ÉcÒ WÉÉä®ú ºÉä ʤÉVɱÉÒ EòcEòÒ* ºÉÉäÊxɪÉÉ Eäò ¨ÉÖƽþ ºÉä BEò SÉÒKÉ ÊxÉEò±É MÉ<Ç* SÉÒJÉ ºÉÖxÉiÉä ½þÒ ¨ÉÉ<Eò±É VɱnùÒ ºÉä +{ÉxÉä Eò¨É®úä ºÉä ¤Éɽþ®ú +ÉB* ºÉÉäÊxɪÉÉ ½þ¨Éä¶ÉÉ EòcEòiÉÒ Ê¤ÉVɱÉÒ ºÉä b÷®ú VÉÉiÉÒ ½þè* b÷èb÷Ò Eò½þ Eò®ú ºÉÉäÊxɪÉÉ ¨ÉÉ<Eò±É Eäò ºÉÉlÉ Ê±É{É]õ MÉ<Ç* ºÉÉäÊxɪÉÉ EòÉ ¤ÉnùxÉ EòÉÆ{É ®ú½þÉ

lÉÉ ÊVɺÉxÉä ¨ÉÉ<Eò±É EòÉ ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ +Éè®ú ¦ÉÒ Ê¤ÉMÉÉc ÊnùªÉÉ* ´É½þÒ ¨ÉÉ<Eò±É VÉÉä ¤ÉcÒ ¨ÉÖʶEò±É ºÉä º´ÉªÉÆ {É®ú EòɤÉÚ {ÉÉ ®ú½þä lÉä b÷MɨÉMÉÉ MɪÉä* <ºÉºÉä {ɽþ±Éä ÊEò ´É½þ ºÉ¨¦É±ÉiÉä ºÉÉäÊxɪÉÉ Eäò Eò®úɽþxÉä EòÒ +É´ÉÉWÉ +É<Ç - b÷èb÷Ò ªÉÚ +É®ú ½Í]õMÉ ¨ÉÓ* ¨ÉÉ<Eò±É ¯ûEò xÉÉ ºÉEäò +Éè®ú VÉÉä xÉÉ ½þÉäxÉÉ lÉÉ ½þÉä MɪÉÉ* ºÉÉäÊxɪÉÉ ¤ÉcÒ-¤ÉcÒ +ÉÆJÉÉå ¨Éå +ÉƺÉÚ ¦É®úä ½þè®úÉxÉÒ ºÉä b÷èb÷Ò EòÉä nùäJÉiÉÒ ®ú½þ MÉ<Ç* CªÉÉ ªÉ½ ´É½þÒ b÷èb÷Ò ½þé VÉÉä Eò¦ÉÒ =ºÉEòÒ +ÉÆJÉÉå ¨Éå +ÉƺÉÚ nùäJÉ Eò®ú Ê´ÉSÉʱÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉä lÉä* SÉÉä]õ ºÉÉäÊxɪÉÉ EòÉä ±ÉMÉiÉÒ lÉÒ +Éè®ú nùnùÇ =x½þå ½þÉäiÉÉ lÉÉ? +ÉVÉ =x½þå ºÉÉäÊxɪÉÉ Eäò <iÉxÉä SÉÒJÉxÉä, Eò®úɽþxÉä EòÒ +É´ÉÉWÉ ¦ÉÒ ºÉÖxÉÉ<Ç xɽþÓ nùÒ* ¨ÉÉ<Eò±É BEò ZÉ]õEäò ºÉä =`öä +Éè®ú Eò¨É®úä ºÉä

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 11


¤Éɽþ®ú SɱÉä MɪÉä* ºÉÉäÊxɪÉÉ MÉ֨ɺÉÖ¨É-ºÉÒ Ê¤ÉºiÉ®ú {É®ú ±Éä]õÒ ®ú½þÒ* BEò ±ÉcEòÒ EòÉä ¤Éä]õÒ, ¤É½þxÉ, ¨ÉÉÆ EòÒ xÉWÉ®ú ºÉä xÉÉ nùäJÉ ÊºÉ¢Çò BEò +Éè®úiÉ EòÒ xÉWÉ®ú ºÉä ½þÒ CªÉÉå nùäJÉÉ VÉÉiÉÉ ½þè? +ÉVÉ Eäò´É±É =ºÉEòÉ ½þÒ xɽþÓ =ºÉEäò Ê´É·ÉÉºÉ EòÉ ¦ÉÒ ¤É±ÉÉiEòÉ®ú ½þÖ+É ½þè* ¤Éɽþ®ú WÉÉä®ú ºÉä EòÉ®ú SɱÉxÉä EòÒ +É´ÉÉWÉ +É<Ç* WÉÉä®ú ºÉä iÉÉä ºÉÉäÊxɪÉÉ EòÉ Ênù¨ÉÉMÉ ¦ÉÒ SÉ±É ®ú½þÉ lÉÉ* ¨É¨ÉÉ b÷èb÷Ò ºÉä ¤É½þÖiÉ {ªÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ½þé* =x½þå ªÉÊnù <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ ¦ÉxÉEò ¦ÉÒ {Éc MÉ<Ç iÉÉä ´É½þ b÷èb÷Ò EòÉä UôÉäcxÉä ¨Éå BEò {É±É ¦ÉÒ xɽþÓ ±ÉMÉɪÉåMÉÒ* ¨Éé =xÉ nùÉäxÉÉå EòÉä +±ÉMÉ Eò®úxÉä EòÉ EòÉ®úhÉ xɽþÓ ¤ÉxÉxÉÉ SÉɽþiÉÒ* ¨Éé =ºÉ EòÉ®úhÉ EòÉä ½þÒ =xÉ nùÉäxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉä +±ÉMÉ Eò®ú nùÚÆMÉÒ* ºÉÉäÊxɪÉÉ xÉä =`öEò®ú ¤ÉèMÉ ¨Éå EÖòUô Eò{Écä ®úJÉä +Éè®ú PÉ®ú ºÉä ¤Éɽþ®ú ½þÉä MÉ<Ç* ºÉÉäÊxɪÉÉ EòÒ ]õÉÆMÉå EòÉÆ{É ®ú½þÓ lÉÒ* +ÉÆJÉÉå ¨Éå +ÉƺÉÚ ¦É®úä lÉä* +ÉVÉ b÷èb÷Ò EòÒ BEò ½þ®úEòiÉ xÉä =ºÉºÉä ´ÉÉä UôiÉ UôÒxÉ ±ÉÒ ÊVɺÉEäò xÉÒSÉä BEò ±ÉcEòÒ º´ÉªÉÆ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò ºÉÖ®úÊIÉiÉ ºÉ¨ÉZÉiÉÒ ½þè* xɽþÓ ÊEòºÉÒ SÉÒWÉ {É®ú <iÉxÉÉ ½þEò xɽþÓ VÉiÉÉxÉÉ SÉÉʽþªÉä* iÉEònùÒ®ú EòÉ BEò ½þÒ vÉCEòÉ ¨ÉÖƽþ Eäò ¤É±É EòÒSÉc ¨Éå ÊMÉ®úÉ nùäiÉÉ ½þè* =ºÉä ¤Éä®ú½þ¨É nùÖÊxɪÉÉ ¨Éå +Eäò±Éä ¦É]õEòxÉä Eäò ʱɪÉä UôÉäc ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½þè*

+Eäò±ÉÒ iÉÉä ´É½þ {ɽþ±Éä ¦ÉÒ ÊEòiÉxÉÒ ¤ÉÉ®ú b÷èb÷Ò Eäò ºÉÉlÉ PÉ®ú {É®ú ®ú½þÒ ½þè* ÊEòiÉxÉä Ê´É·ÉÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ =xÉEäò ʤɺiÉ®ú ¨Éå ºÉÉä<Ç ½þè iÉÉä Ê¡ò®ú +ÉVÉ CªÉÉ ¤Énù±É MɪÉÉ* ¤Énù±É iÉÉä ºÉ¤ÉEòÒ ÊWÉÆnùÊMɪÉÉÆ MÉ<È* SÉɽþ Eò®ú ¦ÉÒ ºÉ¤É EÖòUô {ɽþ±Éä VÉèºÉÉ xɽþÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ* SɱÉiÉä ½þÖB ºÉÉäÊxɪÉÉ ºEÚò±É OÉÉ>ðÆb÷ ¨Éå {ɽþÖÆSÉ MÉ<Ç* ¤ÉéSÉ {É®ú ¤Éè`ö ºÉÉäSÉxÉä ±ÉMÉÒ +¤É +ÉMÉä CªÉÉ Eò®úäMÉÒ, Eò½þÉÆ VÉɪÉäMÉÒ? ´É½þ VÉɪÉäMÉÒ* ªÉ½þÉÆ ºÉä ¤É½þÖiÉ nùÚ®ú* b÷èb÷Ò EòÉ ºÉɨÉxÉÉ Eò®úEäò ´É½þ =xÉEòÒ ¶ÉͨÉnùMÉÒ ºÉä ¦É®úÒ +ÉÆJÉå xɽþÓ nùäJÉ ºÉEòiÉÒ* ¨Éé ¨ÉèMÉÒ Eäò ºÉÉlÉ +ɪɱÉÉä´ÉÉ<]õ VÉÉ>ðÆMÉÒ* VɽþÉÆ ¨ÉÖZÉä EòÉä<Ç xɽþÓ VÉÉxÉiÉÉ* =ºÉxÉä VÉä¤É ºÉä ¨ÉÉä¤ÉÉ<±É ÊxÉEòɱÉÉ* ½þè±ÉÉä ¨ÉèMÉÒ... ºÉÉäÊxɪÉÉ... iÉÖ¨É `öÒEò ½þÉä? +Éä½þ ¨ÉèMÉÒ, ¶É¤nù =ºÉEäò ½þÉä`öÉå {É®ú EòÉÆ{É Eäò ®ú½þ MɪÉä* ºÉÉäÊxɪÉÉ iÉÖ¨É ½þÉä Eò½þÉÆ, VɱnùÒ ¤ÉÉä±ÉÉä ¨Éé +É ®ú½þÒ ½þÚÆ* ¨ÉèMÉÒ iÉÉä +É MÉ<Ç ¨ÉMÉ®ú ºÉÉäÊxɪÉÉ xÉä +{ÉxÉÉå ºÉä ¤É½þÖiÉ nùÚ®ú VÉÉxÉä EòÉ <®úÉnùÉ Eò®ú ʱɪÉÉ* VÉÉ iÉÉä

=ºÉxÉä iÉÉä ½þ¨ÉÉ®úä PÉ®ú EòÉä ®úÉä¶ÉxÉ ÊEòªÉÉ ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉéxÉä =ºÉEòÒ ÊWÉÆnùMÉÒ ¨Éå +ÆvÉä®úä ¦É®ú ÊnùªÉä* SÉɽþä MÉÉänù ±ÉÒ ½þÖ<Ç ½þè ¨ÉMÉ®ú ½þè iÉÉä ¤Éä]õÒ ½þÒ xÉÉ* +®úä ´É½þ iÉÉä ¤ÉäSÉÉ®úÒ ªÉ½þ ¦ÉÒ xɽþÓ VÉÉxÉiÉÒ ÊEò ´É½þ ½þ¨ÉÉ®úÒ ¤ÉɪɱÉÉìÊVÉEò±É ¤Éä]õÒ xɽþÓ ½þè* +ÉVÉ ¨ÉéxÉä +{ÉxÉÒ ½þÒ ¤Éä]õÒ Eäò Ê´É·ÉÉºÉ EòÉä ÊEòiÉxÉÒ ¤ÉcÒ SÉÉä]õ nùÒ ½þè*

12 +|Éè±É-VÉÚxÉ 2011

´É½þ +ÉªÉ±É +Éìì¢ò ´ÉÉ<]õ ½þÒ ®ú½þÒ ½þè {É®úxiÉÖ =ºÉ VÉÉxÉä ¨Éå +Éè®ú <ºÉ VÉÉxÉä ¨Éå ÊEòiÉxÉÉ +ÆiÉ®ú ½þè* iÉ¤É ´É½þ b÷èb÷Ò EòÒ ¨ÉWÉÒÇ ºÉä VÉÉiÉÒ +Éè®ú +¤É ´É½þ ¨ÉVɤÉÚ®úÒ ¨Éå VÉÉ ®ú½þÒ ½þè Eò¦ÉÒ ´ÉÉÊ{ÉºÉ xÉÉ +ÉxÉä Eäò ʱɪÉä* +Éä½þ ¨É¨ÉÉ +ÉVÉ +É{ÉEòÒ ¤Éä]õÒ EòÉä +É{ÉEòÒ MÉÉänù EòÒ ¤É½þÖiÉ WÉ°ü®úiÉ ½þè* BEò ¤ÉÉ®ú +{ÉxÉÒ ºÉÉäÊxɪÉÉ EòÉä ºÉÒxÉä ºÉä ±ÉMÉÉ ±ÉÉä* ºÉÉäÊxɪÉÉ, ºÉÉäÊxɪÉÉ ¤Éä¤ÉÒ, nùäJÉÉä ¨É¨ÉÉ iÉÖ¨½þÉ®úä ʱɪÉä CªÉÉ ±ÉÉ<Ç ½þè* ªÉ½þ ¤ÉSSÉÒ ¦ÉÒ xÉÉ WÉ°ü®ú ºEÚò±É ºÉä +ÉEò®ú ºÉÉä MÉ<Ç ½þÉäMÉÒ* +®úä ªÉä iÉÉä +{ÉxÉä Eò¨É®úä ¨Éå ¦ÉÒ xɽþÓ ½þè Eò½þÉÆ MÉ<Ç ½þÉäMÉÒ* <ºÉEäò EòÉ®úhÉ iÉÉä +ÉVÉ ¨Éé VɱnùÒ EòÉ¨É ºÉä PÉ®ú +É<Ç ½þÚÆ* ªÉä ¤ÉSSÉä ¦ÉÒ xÉÉ* ¨ÉäWÉ {É®ú BEò ʱÉJÉÉ ½þÖ+É EòÉMÉWÉ nùäJÉ Eò®ú BÆb÷Ê®úªÉÉ =vÉ®ú EòÉä ¤Ég MÉ<Ç* +É< B¨É ºÉÉì®úÒ ¨É¨ÉÉ, +É< ±É´É ªÉÚ? {ÉMɱÉÒ Eò½þÓ EòÒ* +ÉVÉ Ê¡ò®ú EòÉä<Ç ¶É®úÉ®úiÉ EòÒ ½þÉäMÉÒ, BÆb÷Ê®úªÉÉ ½þƺÉiÉä ½þÖB ¤Éä]õÒ Eäò Eò¨É®úä ºÉä ¤Éɽþ®ú +É MÉ<Ç* =ºÉä CªÉÉ ¨ÉɱÉÚ¨É ÊEò ¶É®úÉ®úiÉ iÉÉä ºÉÉäÊxɪÉÉ EòÒ iÉEònùÒ®ú Eäò ºÉÉlÉ ½þÖ<Ç ½þè* VÉ¤É ®úIÉEò ½þÒ ¦ÉIÉEò ¤ÉxÉ VÉɪÉä iÉÉä <xºÉÉ¢ò EòÒ =¨¨ÉÒnù EòÉ Ê´É·ÉÉºÉ ¦ÉÒ ¨É®ú VÉÉiÉÉ ½þè* ʴɶ´ÉÉºÉ iÉÉä ¨ÉÉ<Eò±É EòÉ ¦ÉÒ =`ö MɪÉÉ lÉÉ º´ÉªÉÆ {É®ú ºÉä* ´É½þ =ºÉ BEò {É±É EòÉä EòÉäºÉiÉä ½þÖB ¤Éä¨ÉEòºÉnù <vÉ®ú ºÉä =vÉ®ú EòÉ®ú ¦ÉMÉÉ ®ú½þä lÉä* ºÉÉäÊxɪÉÉ EòÒ ´ÉÉä nùnùÇ ¦É®úÒ ½þè®úÉxÉ +ÉÆJÉå* ¨Éé EèòºÉä =xÉ +ÉÆJÉÉå EòÉ ºÉɨÉxÉÉ Eò®ú {ÉÉ>ðÆMÉÉ* +É< B¨É ºÉÉì®úÒ ¨ÉÉ< ¤Éä¤ÉÒ? {ÉÉÆSÉ ¨É½þÒxÉä EòÒ UôÉä]õÒ-ºÉÒ ¤ÉSSÉÒ ½þÒ iÉÉä lÉÒ ºÉÉäÊxɪÉÉ VÉ¤É BÆb÷Ê®úªÉÉ ºÉÒxÉä ºÉä ±ÉMÉÉ Eò®ú =ºÉä PÉ®ú ±ÉÉ<Ç lÉÒ* nùºÉ ºÉÉ±É ºÉä +Éè±ÉÉnù Eäò ʱɪÉä iÉ®úºÉiÉÒ ½þÖ<Ç BÆb÷Ê®úªÉÉ xÉä VÉ¤É <ºÉ ±ÉÉ´ÉÉÊ®úºÉ UôÉä]õÒ-ºÉÒ ¤ÉSSÉÒ EòÉä +Eäò±Éä ¤Éä¤ÉÒEòÉì]õ ¨Éå JÉä±ÉiÉä nùäJÉÉ iÉÉä <iÉxÉä ºÉɱÉÉå EòÒ nù¤ÉÒ ½þÖ<Ç =ºÉEòÒ ¨É¨ÉiÉÉ VÉÉMÉ =`öÒ lÉÒ* =ºÉ ¤ÉSSÉÒ ¨Éå VÉÉxÉä CªÉÉ lÉÉ ÊEò BÆb÷Ê®úªÉÉ º´ÉªÉÆ EòÉä ®úÉäEò xÉÉ {ÉÉ<Ç +Éè®ú =ºÉä MÉÉänù ±Éä ʱɪÉÉ* <ºÉ UôÉä]õä ºÉä KÉÖʶɪÉÉå ºÉä ¦É®ú{ÉÚ®ú ¤ÉÆb÷±É xÉä +{ÉxÉÒ ÊEò±ÉEòÉÊ®úªÉÉå ºÉä ºÉÉ®úä PÉ®ú EòÉä ®úÉä¶ÉxÉ Eò®ú


ÊnùªÉÉ lÉÉ* =ºÉxÉä iÉÉä ½þ¨ÉÉ®úä PÉ®ú EòÉä ®úÉä¶ÉxÉ ÊEòªÉÉ ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉéxÉä =ºÉEòÒ ÊWÉÆnùMÉÒ ¨Éå +ÆvÉä®úä ¦É®ú ÊnùªÉä* SÉɽþä MÉÉänù ±ÉÒ ½þÖ<Ç ½þè ¨ÉMÉ®ú ½þè iÉÉä ¤Éä]õÒ ½þÒ xÉÉ* +®úä ´É½þ iÉÉä ¤ÉäSÉÉ®úÒ ªÉ½þ ¦ÉÒ xɽþÓ VÉÉxÉiÉÒ ÊEò ´É½þ ½þ¨ÉÉ®úÒ ¤ÉɪɱÉÉìÊVÉEò±É ¤Éä]õÒ xɽþÓ ½þè* +ÉVÉ ¨ÉéxÉä +{ÉxÉÒ ½þÒ ¤Éä]õÒ Eäò Ê´É·ÉÉºÉ EòÉä ÊEòiÉxÉÒ ¤ÉcÒ SÉÉä]õ nùÒ ½þè* ÊVÉºÉ ¤Éä]õÒ EòÉä <xÉ ½þÉlÉÉå xÉä ZÉÚ±ÉÉ ZÉÖ±ÉɪÉÉ, ÊVɺÉEäò ºÉÒxÉä ºÉä ±ÉMÉ Eò®ú ´É½þ ¤ÉäÊZÉZÉEò ºÉÉä VÉɪÉÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ =ºÉÒ ¤Éä]õÒ Eäò ºÉÉlÉ <iÉxÉÒ ÊPÉxÉÉèxÉÒ ½þ®úEòiÉ... UôÒ* ¨ÉÖZÉä ÊPÉxÉ +É ®ú½þÒ ½þè º´ÉªÉÆ {É®ú* ¨ÉÉ<Eò±É +{ÉxÉÒ ½þÒ +Éi¨ÉM±ÉÉxÉÒ ¨Éå VÉ±É ®ú½þä lÉä* VɱÉxÉÉ iÉÉä +¤É =x½åþ ºÉÉ®úÒ =©É ½þè {ɶSÉÉiÉÉ{É EòÒ +ÊMxÉ ¨Éå* +SÉÉxÉEò ¨ÉÉä¤ÉÉ<±É EòÒ PÉÆ]õÒ ºÉÖxÉ ¨ÉÉ<Eò±É Eäò ½þÉlÉ º]õäÊ®úÆMÉ ´½þÒ±É {É®ú EòºÉ MɪÉä* ¨ÉÉ<Eò±É Eò½þÉÆ ½þé +É{É, CªÉÉ ºÉÉäÊxɪÉÉ +É{ÉEäò ºÉÉlÉ ½þè? ºÉÉäÊxɪÉÉ CªÉÉ ½þÖ+É ºÉÉäÊxɪÉÉ EòÉä? ¨Éé iÉÉä =ºÉä ´É½þÓ UôÉäc Eò®ú +ɪÉÉ lÉÉ ¨ÉÉ<Eò±É Eäò ¨ÉÖƽþ ºÉä BEònù¨É ºÉä ÊxÉEò±É MɪÉÉ* +É{É Eò¤É ʨɱÉä ºÉÉäÊxɪÉÉ ºÉä* CªÉÉ +É{ɺÉä EÖòUô Eò½þ Eò®ú MÉ<Ç ½þè? ¨Éé PÉ®ú +É ®ú½þÉ ½þÚÆ* +¤É ´ÉÉä PÉ®ú-PÉ®ú xɽþÓ ®ú½þÉ ¨ÉÉ<Eò±É* iÉÖ¨ÉxÉä BEò ½þÒ ZÉ]õEäò ¨Éå ºÉ¤É EÖòUô ¤É®ú¤ÉÉnù Eò®ú ÊnùªÉÉ* Eò½þÉÆ MÉ<Ç ½þÉäMÉÒ ºÉÉäÊxɪÉÉ* Eò½þÓ =ºÉxÉä... xɽþÓxɽþÓ ªÉ½þ ¨Éé CªÉÉ ºÉÉäSÉxÉä ±ÉMÉÉ* ºÉÉäSÉ iÉÉä ºÉÉäÊxɪÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ ÊEò +¤É +ÉMÉä CªÉÉ Eò®úäMÉÒ* +¦ÉÒ ºÉÉä±É½þ ´É¹ÉÇ {ÉÚ®úä Eò®úxÉä ¨Éå nùÉä ¨É½þÒxÉä ¤ÉÉEòÒ ½þé* ¨É¨ÉÉ EòÉä ¨Éä®úä ºÉÉä±É½þ´Éå VÉx¨ÉÊnùxÉ EòÉ ÊEòiÉxÉÉ <xiÉWÉÉ®ú lÉÉ* ¤Éä]õÒ Eäò <xiÉWÉÉ®ú ¨Éå BÆb÷Ê®úªÉÉ EòÒ +ÉÆJÉÉå ºÉä xÉÓn ½þÒ NÉÉªÉ¤É ½þÉä MÉ<Ç lÉÒ* Eò®ú´É]õå ¤Énù±ÉiÉä ½þÖB VÉèºÉä ½þÒ Ê¤ÉºiÉ®ú {É®ú +ÉMÉä ½þÉlÉ MɪÉÉ iÉÉä ´É½þ KÉɱÉÒ lÉÉ* +®úä ¨ÉÉ<Eò±É Eò½þÉÆ MɪÉä?

¨ÉÉ<Eò±É ºÉÉäÊxɪÉÉ Eäò +ÆvÉä®úä Eò¨É®úä ¨Éå {ɱÉÆMÉ Eäò {ÉÉºÉ xÉÒSÉä EòɱÉÒxÉ {É®ú ¤Éè`öä vÉÒ®úä-vÉÒ®úä EÖòUô ¤ÉÉä±É ®ú½þä lÉä* ºÉÉäÊxɪÉÉ ¨Éä®úÒ NɱiÉÒ EòÉ +{ÉxÉÒ ¨É¨ÉÉ ºÉä ¤Énù±ÉÉ ¨ÉiÉ ±ÉÉä ¤Éä]õÉ* ¨Éé =ºÉä ªÉÚÆ iÉÖ¨½þÉ®úä ʱɪÉä iÉc{ÉiÉÉ xɽþÓ nùäJÉ ºÉEòiÉÉ* ´ÉÉÊ{ÉºÉ +É VÉÉ+Éä ºÉÉäÊxɪÉÉ* ¨Éé ´ÉÉnùÉ Eò®úiÉÉ ½þÚÆ iÉÖ¨½þÉ®úä ºÉɨÉxÉä Eò¦ÉÒ xɽþÓ +É>ðÆMÉÉ* BÆb÷Ê®úªÉÉ +Éè®ú xÉÉ ºÉÖxÉ ºÉEòÒ* ºÉÖxÉ ®ú½þÒ ½þÉä xÉÉ ºÉÉäÊxɪÉÉ ¨Éé Eò¤É ºÉä ¤ÉEò¤ÉEò Eò®ú ®ú½þÒ ½þÚÆ* +ÉVÉ ¶ÉÉ¨É EòÉä C±É¤É SɱÉåMÉå* ºÉÖxÉÉ ½þè <ºÉ C±É¤É ¨Éå KÉÚ¤É nùä®ú iÉEò Êb÷ºEòÉä ½þÉäiÉÉ ½þè* nùÉnùÒ EòÉä iÉÉä ¨Éé {É]õÉ ±ÉÚÆMÉÒ* ¤ÉºÉ +ÉVÉ EòÒ ¶ÉÉ¨É ¨ÉºiÉÒ Eäò xÉÉ¨É ¨ÉèMÉÒ ZÉÚ¨ÉiÉä ½þÖB ¤ÉÉä±ÉÒ* ¨ÉèMÉ UôÖÊ]õªÉÉÆ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä ´ÉɱÉÒ ½þé ¨Éé ºEÚò±É xɽþÓ VÉÉ>ðÆMÉÒ iÉÉä ±ÉÉäMÉ ¨Éä®úÒ ¨É¨ÉÉ ºÉä ºÉ´ÉÉ±É Eò®úåMÉä ºÉÉäÊxɪÉÉ xÉä {É®úä¶ÉÉxÉ ½þÉäiÉä ½þÖB Eò½þÉ* ¨Éé ½þÚÆ xÉÉ ºÉÉäÊxɪÉÉ* ¨Éé BäºÉÉ EÖòUô xɽþÓ ½þÉäxÉä nùÚÆMÉÒ, SÉ±É +¤É VɱnùÒ ºÉä iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉɪÉå* C±É¤É Eäò +Ænù®ú {Éè®ú ®úJÉiÉä ½þÒ =x½þå ±ÉcEäò±ÉcÊEòªÉÉå EòÉ ¶ÉÉä® ºÉÖxÉÉ<Ç ÊnùªÉÉ* iÉäWÉ ºÉÆMÉÒiÉ, ®úÆMÉ-ʤɮúÆMÉÒ ¤ÉÊkɪÉÉÆ, ÊMɱÉÉºÉ ]õEò®úÉxÉä EòÒ +É´ÉÉWÉå SÉÉ®úÉå +Éä® ½þƺÉÒ-¨ÉWÉÉEò* ªÉ½þÉÆ ÊEòºÉÒ EòÉä ÊEòºÉÒ EòÒ {É®ú´Éɽþ xɽþÓ ÊEò EòÉèxÉ CªÉÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½þè* SÉÉ®úÉå +Éä®ú ¤ÉºÉ ¨ÉºiÉÒ ½þÒ ¨ÉºiÉÒ* EòÉä<Ç +Éè®ú ºÉ¨ÉªÉ ½þÉäiÉÉ iÉÉä ºÉÉäÊxɪÉÉ ºÉ¤ÉºÉä WªÉÉnùÉ <ºÉ ¨ÉɽþÉè±É EòÉ +ÉxÉÆnù =`öÉiÉÒ {É®úÆiÉÖ <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ =ºÉä EÖòUô ¦ÉÒ +SUôÉ xɽþÓ ±ÉMÉ ®ú½þÉ lÉÉ* +SUôÉ iÉÉä =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ BÆb÷Ê®úªÉÉ EòÉä ¦ÉÒ xɽþÓ ±ÉMÉÉ lÉÉ VÉ¤É ¨ÉÉ<Eò±É iÉèªÉÉ®ú ½þÉä ½þÉlÉ ¨Éå ºÉÚ]õEäòºÉ ±ÉäEò®ú ºÉÒÊgøªÉÉå ºÉä xÉÒSÉä =iÉ®ú Eò®ú +ɪÉä lÉä* =ºÉEòÒ |ɶxÉ ¦É®úÒ xÉWÉ®úå {ÉixÉÒ EòÒ +Éä®ú =`ö MÉ<È* BÆb÷Ê®úªÉÉ ¨ÉéxÉä iÉÖ¨½þå ¤ÉiÉɪÉÉ lÉÉ xÉÉ ÊEò ¨ÉÖZÉä ±ÉÆnùxÉ ½þèb÷ +ÉÊ¢òºÉ ¨Éå ]õÅÉƺ¢ò®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ MɪÉÉ ½þè* ¨Éä®úä EèòÊ®úªÉ®ú EòÉ ªÉä BEò ¤É½þÖiÉ ¤ÉcÉ ¥ÉäEò ½þè* ´É½þÉÆ ¨ÉEòÉxÉ ´ÉMÉè®ú½þ EòÉ <xiÉWÉÉ¨É Eò®úEäò ¨Éé iÉÖ¨½åþ ¦ÉÒ ±Éä VÉÉ>ðÆMÉÉ* xɽþÓ ¨ÉÉ<Eò±É ¨Éé ±ÉÆnùxÉ xɽþÓ VÉÉ>ðÆMÉÒ*

+MÉ®ú ¨Éä®úÒ ¤Éä]õÒ ´ÉÉÊ{ÉºÉ +É MÉ<Ç iÉÉä... BÆb÷Ê®úªÉÉ +ÉƺÉÚ xÉÉ ®úÉäEò ºÉEòÒ* ¨ÉÉ<Eò±É +ÉMÉä ʤÉxÉÉ BEò ¶É¤nù ¤ÉÉä±Éä Eò¨É®úä ºÉä ¤Éɽþ®ú SɱÉä MɪÉä* ºÉÉäÊxɪÉÉ xÉä C±É¤É ºÉä ¤Éɽþ®ú +ÉEò®ú ®úɽþiÉ EòÒ ºÉÉÆºÉ ±ÉÒ* ´É½þ ºÉÉäSÉ ®ú½þÒ lÉÒ ÊEò ªÉä ¤ÉÉiÉ ¨ÉèMÉÒ EòÉä EèòºÉä ¤ÉiÉɪÉä* ±ÉäÊEòxÉ Eò±É ¨ÉèMÉÒ ´ÉÉÊ{ÉºÉ PÉ®ú VÉÉxÉä ´ÉɱÉÒ ½þè* ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ =ºÉºÉä UôÖ{ÉÉ Eò®ú ¦ÉÒ iÉÉä xɽþÓ ®úJÉ ºÉEòiÉÒ* ¨ÉèMÉÒ ¨Éé ¨ÉÉÆ ¤ÉxÉxÉä ´ÉɱÉÒ ½þÚÆ* CªÉÉ? ¨ÉèMÉÒ nùÉäxÉÉå ½þÉlÉ +{ÉxÉä EòÉxÉÉå {É®ú ®úJÉ Eò®ú ¤ÉÉä±ÉÒ ªÉä ¨ÉéxÉä CªÉÉ ºÉÖxÉÉ ºÉÉäÊxɪÉÉ Ê¡ò®ú ºÉä iÉÉä Eò½þxÉÉ* iÉÖ¨É {ÉÉMÉ±É ½þÉä MÉ<Ç ½þÉä* ÊVÉiÉxÉÒ VɱnùÒ ½þÉä ºÉEäò <ºÉ ¨ÉÖºÉÒ¤ÉiÉ ºÉä UôÖ]õEòÉ®úÉ {ÉÉ+Éä xɽþÓ iÉÉä iÉÖ¨½þÉ®úÒ ÊWÉÆnùMÉÒ iɤÉɽþ ½þÉä VÉɪÉäMÉÒ* +®úä ÊVɺÉxÉä ªÉä ÊWÉÆnùMÉÒ nùÒ ½þè VÉ¤É =ºÉxÉä <ºÉä iɤÉɽþ Eò®úxÉä ºÉä {ɽþ±Éä BEò ¤ÉÉ®ú ¦ÉÒ xɽþÓ ºÉÉäSÉÉ iÉÉä ½þÉä VÉÉxÉä nùÉä* nùäJÉ ºÉÉäÊxɪÉÉ {ÉÉMÉ±É ¨ÉiÉ ¤ÉxÉ* ½þ¨É Eò±É ½þÒ b÷ÉìC]õ®ú ºÉä ¤ÉÉiÉ Eò®Eäò <ºÉEòÉ EòÉä<Ç xÉÉ EòÉä<Ç ½þ±É føÚÆgø ±ÉåMÉä* xɽþÓ ¨ÉèMÉÒ <ºÉ ¤ÉSSÉä ¨Éå ¨Éä®úä b÷èb÷Ò EòÉ +Æ¶É ½þè* ¨Éé <ºÉ EòÉä WÉ°ü®ú VÉx¨É nùÚÆMÉÒ* VÉÉä ¨Éä®úä b÷èb÷Ò ÊWÉÆnùMÉÒ ¦É®ú +{ÉxÉÒ =ºÉ ¦ÉÚ±É EòÉä xÉÉ ¦ÉÚ±É ºÉEåò* ºÉÉäÊxɪÉÉ CªÉÉ VÉÉxÉä b÷èb÷Ò EòÉ ½þɱÉ* +Éè®ú ¨É¨ÉÉ, =xÉEòÒ iÉÉä +ÉÆJÉå nù®ú´ÉÉWÉä {É®ú +Éè®ú EòÉxÉ ½þ®ú v´ÉÊxÉ {É®ú Ê]õEäò ½þÖB ½þé* BÆb÷Ê®úªÉÉ <ºÉÒ =¨¨ÉÒnù {É®ú ÊWÉÆnùÉ ½þè ÊEò ºÉÉäÊxɪÉÉ BEò ÊnùxÉ WÉ°ü®ú ʨɱÉäMÉÒ* KÉɨÉÉä¶ÉÒ =ºÉEòÒ ¨ÉVɤÉÚ®úÒ ½þè CªÉÉåÊEò ¨ÉÉ<Eò±É EòÉ <ºÉ ¶É½þ®ú ¨Éå ¤É½þÖiÉ xÉÉ¨É ½þè <WWÉiÉ ½þè ºÉ¤É KÉi¨É ½þÉä VÉɪÉäMÉÉ* ¨ÉèMÉÒ +ÉÊJÉ®ú ºÉÉäÊxɪÉÉ EòÒ BäºÉÒ ¦ÉÒ CªÉÉ ¨ÉVɤÉÚ®úÒ lÉÒ ÊEò ÊEòºÉÒ ºÉä ʨɱÉä ʤÉxÉÉ ½þÒ ±ÉÆnùxÉ SɱÉÒ MÉ<Ç ºEÚò±É EòÒ ºÉ½þäʱɪÉÉå xÉä iÉÉxÉÉ ¨ÉÉ®úÉ* ¦É<Ç ¤ÉÉnù ¨Éå =ºÉä nùÉÊJɱÉÉ Ê¨É±ÉxÉä ¨Éå ¨ÉÖʶEò±É ½þÉäiÉÒ* Ê¡ò®ú =ºÉEäò b÷èb÷Ò ¦ÉÒ iÉÉä ´É½þÉÆ ½þé* UÖôÊ^õªÉÉå ¨Éå +É VÉɪÉäMÉÒ Ê¨É±ÉxÉä Eò½þ Eò®ú ¨ÉèMÉÒ xÉä

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 13


ºÉ¤É EòÉ ¨ÉÖĽþ ¤ÉÆnù Eò®ú ÊnùªÉÉ* ¨ÉÖʶEò±É EòÉ ºÉ¨ÉªÉ iÉÉä xÉÉWÉÉäÆ ºÉä {ɱÉÒ ½þÖ<Ç ºÉÉäÊxɪÉÉ Eäò ʱɪÉä lÉÉ* {Éä]õ ¨Éå {ɱÉiÉÒ ½þÖ<Ç xÉx½þÓºÉÒ VÉÉxÉ, {É¤É EòÒ xÉÉèEò®úÒ* ®úÉiÉ ¤ÉÉ®ú½þ ¤ÉVÉä Eäò ¤ÉÉnù lÉEò Eò®ú VÉ¤É Ê¤ÉºiÉ®ú {É®ú ±Éä]õiÉÒ iÉÉä ¨É¨ÉÉ EòÉ xɨÉÇ º{ɶÉÇ ªÉÉnù +É VÉÉiÉÉ* ºÉÉäÊxɪÉÉ xÉä iÉÊEòªÉä EòÉä BäºÉä ºÉÒxÉä ºÉä ±ÉMÉÉ Ê±ÉªÉÉ ¨ÉÉxÉÉä ´É½þ ¨É¨ÉÉ Eäò MɱÉä ¨Éå ¤Éɽþå b÷É±É Eò®ú ¤ÉÉiÉå Eò®ú ®ú½þÒ ½þÉä* ¨É¨ÉÉ +MÉ®ú ¨Éé ¤Éä]õÒ xÉÉ ½þÉä Eò®ú ¤Éä]õÉ ½þÉäiÉÒ iÉÉä +É{É ¨Éä®úÉ CªÉÉ xÉÉ¨É ®úJÉiÉÓ BÆb÷Ê®úªÉÉ Eäò {ÉÉºÉ ±Éä]õä ½þÖB UôÉä]õÒ-ºÉÒ ºÉÉäÊxɪÉÉ xÉä {ÉÚUôÉ* ½þÚÆ... ±ÉcEòÉå ¨Éå ¨ÉÖZÉä ºÉɪɨÉxÉ xÉÉ¨É +SUôÉ ±ÉMÉiÉÉ ½þè BÆb÷Ê®úªÉÉ xÉä ¤Éä]õÒ Eäò ¤ÉÉ±É ºÉ½þ±ÉÉiÉä ½þÖB Eò½þÉ* ¨É¨ÉÉ ¨ÉÖZÉä ºÉɪɨÉxÉ SÉÉʽþªÉä* ´ÉÉä iÉÉä ºÉ¨¦É´É xɽþÓ* ¨ÉÖZÉä ¨Éä®úÒ ¤ÉSSÉÒ ºÉ¤ÉºÉä {ªÉÉ®úÒ ½þè BÆb÷Ê®úªÉÉ xÉä =ºÉä EòºÉ Eäò MɱÉä ºÉä ±ÉMÉÉ Ê±ÉªÉÉ* {ªÉÉ®ú iÉÉä ºÉÉäÊxɪÉÉ ¦ÉÒ Eò®ú ®ú½þÒ lÉÒ vÉÒ®úä ºÉä +{ÉxÉä {Éä]õ {É®ú ½þÉlÉ Ê¡ò®úÉiÉä ½þÖB* ¨É¨ÉÉ ¨Éé +É{ÉEòÉä ºÉɪɨÉxÉ nùÚÆMÉÒ* +É{É ºÉɪɨÉxÉ EòÉä {ªÉÉ®ú Eò®úåMÉÒ xÉÉ ¨É¨ÉÉ ´ÉèºÉä ½þÒ VÉèºÉä b÷èb÷Ò xÉä +{ÉxÉÒ Ê|ÉƺÉäºÉ ºÉä ÊEòªÉÉ lÉÉ* ¨É¨ÉÉ PÉ®ú EòÒ ¤É½þÖiÉ ªÉÉnù +ÉiÉÒ ½þè +Éè®ú ºÉÖ¤ÉEòiÉä ½þÖB ºÉÉäÊxɪÉÉ EòÒ +ÉÆJÉ ±ÉMÉ MÉ<Ç* +ÉÆJÉ iÉÉä ¶ÉɪÉnù +¤É xÉÉ BÆb÷Ê®úªÉÉ EòÒ ±ÉMÉ {ÉÉBMÉÒ +Éè®ú xÉÉ ½þÒ ¨ÉÉ<Eò±É EòÒ* BEò EòÉ {ɶSÉÉiÉÉ{É =ºÉä EòSÉÉä]õ ®ú½þÉ lÉÉ +Éè®ú nùںɮúä EòÒ <ÆiÉWÉÉ®ú ¨Éå JÉÖ±ÉÒ +ÉÆJÉå* ½þÉÆ BEò <ÆiÉWÉÉ®ú WÉ°ü®ú ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÖ+É +Éè®ú ´ÉÉä lÉÉ ºÉÉäÊxɪÉÉ EòÉ* xÉx½åþ ºÉä VÉÒiÉä VÉÉMÉiÉä ÊJɱÉÉèxÉä EòÉä VÉ¤É =ºÉxÉä ¤ÉÉƽþÉå ¨Éå ʱɪÉÉ iÉÉä ¡Úò]õ Eäò ®úÉä {ÉcÒ* +ÉVÉ =ºÉEòÒ <ºÉ KÉÖ¶ÉÒ ¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É ½þÉäxÉä ´ÉɱÉÉ EòÉä<Ç +{ÉxÉÉ xɽþÓ lÉÉ* +®úä ¨Éé OÉèxÉÒ EòÉä EèòºÉä ¦ÉÚ±É ºÉEòiÉÒ ½þÚÆ VÉÉä ¨Éä®úÉ ÊEòiÉxÉÉ KªÉÉ±É ®úJÉiÉÒ ½þé* ´É½þ ¨ÉèMÉÒ EòÒ

OÉèxÉÒ ½þé ¨ÉMÉ®ú =x½þÉåxÉä Eò¦ÉÒ ¨ÉÖZÉä {É®úɪÉä{ÉxÉ EòÉ B½þºÉÉºÉ xɽþÓ ½þÉäxÉä ÊnùªÉÉ* OÉèxÉÒ ¨Éé EòÉ¨É {É®ú VÉÉ ®ú½þÒ ½þÚÆ ºÉÉäÊxɪÉÉ iÉèªÉÉ®ú ½þÉä Eò®ú xÉÒSÉä +É<Ç* +ÉVÉ VÉÉxÉÉ WÉ°ü®úÒ ½þè ¤Éä]õÉ* ¤Éɽþ®ú ¤É½þÖiÉ ºÉnùÔ ½þè +Éè®ú Ê¡ò®ú +ÉVÉ ºÉɪɨÉxÉ EòÒ iÉʤɪÉiÉ ¦ÉÒ EÖòUô `öÒEò xɽþÓ OÉèxÉÒ {ªÉÉ®ú ºÉä ¤ÉÉä±ÉÒ* "½þÒ <WÉ + ʤÉMÉ ¤ÉÉäªÉ OÉèxÉÒ' Eò±É ºÉä ¨Éä®úÒ nùÉä ½þ¢òÂiÉä EòÒ UôÖÊ^õªÉÉÆ ¦ÉÒ iÉÉä ½þé ½þ¨ÉÉ®úÒ ¨ÉèMÉÒ ¨Éè¨É VÉÉä +É ®ú½þÒ ½þé +{ÉxÉä ¤Éä]õä ºÉɪɨÉxÉ EòÉ nùںɮúÉ VÉx¨ÉÊnùxÉ ¨ÉxÉÉxÉä +Éè®ú ´É½þ OÉèxÉÒ +Éè®ú ºÉÉäB ½þÖB ºÉɪɨÉxÉ EòÉä BEò {ªÉÉ®úÉ ºÉÉ SÉÖ¨¤ÉxÉ nùäEò®ú PÉ®ú ºÉä ¤Éɽþ®ú ½þÉä MÉ<Ç* =¢ò, +ÉVÉ ÊEòiÉxÉÒ `öÆb÷ ½þè BÆb÷Ê®úªÉÉ ®úWÉÉ<Ç EòÉä SÉÉ®úÉå +Éä®ú ±É{Éä]õiÉä ½þÖB ¤ÉÉä±ÉÒ* VÉ¤É WªÉÉnùÉ `öÆb÷ ½þÉäiÉÒ lÉÒ iÉÉä ºÉÉäÊxɪÉÉ ½þ¨Éä¶ÉÉ ¨Éä®úä ʤɺiÉ®ú ¨Éå +É VÉÉiÉÒ lÉÒ MɨÉÇ ½þÉäxÉä Eäò ʱɪÉä* Eò½þÉÆ ½þÉäMÉÒ ¨Éä®úÒ ¤ÉSSÉÒ* ÊEòºÉ ½þÉ±É ¨Éå ½þÉäMÉÒ* +ÉVÉ iÉÉä `öÆb÷ Eäò ¨ÉÉ®úä ½þÉlÉÉå EòÉ ¤ÉÖ®úÉ ½þÉ±É ½þè VÉÚ±ÉÒ, ±ÉMÉiÉÉ ½þè WÉÉä®úÉå ºÉä ¤É¢Çò ÊMÉ®úxÉä ´ÉɱÉÒ ½þè iÉÖ¨½åþ CªÉÉ? iÉÖ¨É iÉÉä Eò±É ºÉä nùÉä ´ÉÒEò EòÒ UôÖÊ^õªÉÉå {É®ú VÉÉ ®ú½þÒ ½þÉä* EòÉä<Ç ½þ¨ÉºÉä {ÉÚUôä ÊVɺÉxÉä <iÉxÉÒ `öÆb÷ ¨Éå ¦ÉÒ EòÉ¨É {É®ú +ÉxÉÉ ½þè VÉÚ±ÉÒ =±ÉɽþxÉÉ nùäiÉä ½þÖB ¤ÉÉä±ÉÒ* +SUôÉ ºÉɪɨÉxÉ Eäò VÉx¨ÉÊnùxÉ xɽþÓ ¦ÉÚ±É VÉÉxÉÉ ¨ÉèMÉÒ ¦ÉÒ +É ®ú½þÒ ½þè ºÉSÉ ¨ÉWÉÉ +ɪÉäMÉÉ* EèòºÉä ¦ÉÚ±É ºÉEòiÉÒ ½þÚÆ VÉÚ±ÉÒ ¨ÉÖºEÖò®úÉ Eò®ú ¤ÉÉä±ÉÒ* nùäJÉÉä xÉÉ ºÉɪɨÉxÉ nùÉä ºÉÉ±É EòÉ ¦ÉÒ ½þÉä MɪÉÉ, ºÉ¨ÉªÉ EèòºÉä ¦ÉÉMÉiÉÉ ½þè* xÉWÉ®ú ¨ÉiÉ ±ÉMÉÉxÉÉ ¨Éä®úä ¤Éä]õä EòÉä +Éè®ú nùÉäxÉÉå ½þƺÉiÉä ½þÖB EòÉ¨É ¨Éå ±ÉMÉ MÉ<È* xÉWÉ®ú ÊEòºÉÒ ºÉä {ÉÚUô Eò®ú xɽþÓ ±ÉMÉiÉÒ* PÉÚ¨ÉiÉä ½þÖB xÉÉ VÉÉxÉä Eò½þÉÆ `ö½þ®ú VÉɪÉä* VÉèºÉä BÆb÷Ê®úªÉÉ EòÒ xÉWÉ®ú ºÉɨÉxÉä ¨ÉÖºEÖò®úÉiÉÒ ½þÖ<Ç ¤Éä]õÒ EòÒ iɺ´ÉÒ®ú {É®ú Ê]õEòÒ ½þÖ<Ç lÉÒ* ]õ®úÇ.. ]õ®úÇ.. +®úä <iÉxÉÒ ®úÉiÉ EòÉä EòÉèxÉ ½þÉä

14 +|Éè±É-VÉÚxÉ 2011

ºÉEòiÉÉ ½þè* ºÉÉäÊxɪÉÉ! BÆb÷Ê®úªÉÉ xÉä ±É{ÉEò Eäò ¢òÉäxÉ =`öɪÉÉ* ½þè±ÉÉä BÆb÷Ê®úªÉÉ* ¨Éé ¨ÉèMÉÒ ¤ÉÉä±É ®ú½þÒ ½þÚÆ* BÆb÷Ê®úªÉÉ ºÉÉäÊxɪÉÉ ºÉä ʨɱÉxÉÉ ½þè iÉÉä VɱnùÒ ºÉä +ÉªÉ±É +Éìì¢ò ´ÉÉ<]õ +É VÉÉ+Éä* Eò½þÉÆ ½þè ¨Éä®úÒ ¤ÉSSÉÒ? EèòºÉÒ ½þè? KÉÖ¶ÉÒ ºÉä BÆb÷Ê®úªÉÉ EòÒ +É´ÉÉWÉ xɽþÓ ÊxÉEò±É ®ú½þÒ lÉÒ* BÆb÷Ê®úªÉÉ {±ÉÒWÉ VɱnùÒ +É VÉÉ+Éä Eò½þÓ nùä®ú xÉÉ ½þÉä VÉɪÉä +Éè®ú ¨ÉèMÉÒ xÉä {ÉiÉÉ Ê±ÉJÉ´ÉÉ ÊnùªÉÉ* BÆb÷Ê®úªÉÉ Eäò ½þÉlÉ-{Éè®ú ¡Úò±É ®ú½þä lÉä* ºÉ¨ÉZÉ ¨Éå xɽþÓ +É ®ú½þÉ lÉÉ ÊEò ªÉä KÉÖ¶ÉÒ ½þè ªÉÉ ¤ÉäSÉèxÉÒ* ®úɺiÉÉ lÉÉ ÊEò KÉi¨É ½þÉäxÉä EòÉ xÉÉ¨É ½þÒ xɽþÓ ±Éä ®ú½þÉ lÉÉ* ºÉÉäÊxɪÉÉ, ¨ÉÉ<Ç ¤Éä¤ÉÒ* ¨É¨ÉÉ +É ®ú½þÒ ½þè* +¤É ¨É¨ÉÉ iÉÖ¨½þå BEò {É±É Eäò ʱɪÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ xÉWÉ®úÉå ºÉä nùÚ®ú xɽþÓ ½þÉäxÉä nùäMÉÒ* +ÉVÉ iÉEò BÆb÷Ê®úªÉÉ xÉä +Eäò±Éä <iÉxÉÒ nùÚ®ú ºÉ¢ò®ú xɽþÓ ÊEòªÉÉ lÉÉ* +{ÉxÉÒ ¤Éä]õÒ EòÉä ¨ÉxÉÉxÉä Eäò ʱɪÉä iÉÉä ´É½þ nùÖÊxɪÉÉÆ Eäò ÊEòºÉÒ EòÉäxÉä ¨Éå ¦ÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½þè* ªÉä +ÉxÉä-VÉÉxÉä EòÉ ®úɺiÉÉ EòÉèxÉ VÉÉxÉiÉÉ ½þè* +SÉÉxÉEò nù®ú´ÉÉWÉÉ JÉÉä±É Eò®ú ¨ÉèMÉÒ EòÉä +Ænù®ú +ÉiÉä nùäJÉ OÉèxÉÒ SÉÉéEò MÉ<È* ¨ÉèMÉÒ iÉÖ¨É iÉÉä Eò±É +ÉxÉä ´ÉɱÉÒ lÉÒ* VÉÒ OÉèxÉÒ* ¨ÉéxÉä ºÉÉäSÉÉ BEò ÊnùxÉ {ɽþ±Éä +É Eò®ú ºÉÉäÊxɪÉÉ EòÉä ºÉ®ú{É®úÉ<ÇWÉ nùÚÆ* ºÉ®ú{É®úÉ<ÇWÉ iÉÉä ¨ÉèMÉÒ EòÉä ʨɱÉÉ VÉ¤É ºÉÉäÊxɪÉÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú +ÉvÉÒ ®úÉiÉ EòÉä {ÉÖÊ±ÉºÉ xÉä nù®ú´ÉÉWÉÉ JÉ]õJÉ]õɪÉÉ* ªÉä Ê¨ÉºÉ ºÉÉäÊxɪÉÉ Êº¨ÉlÉ EòÉ PÉ®ú ½þè BEò +ÉÊ¢òºÉ®ú xÉä xɨÉÔ ºÉä {ÉÚUôÉ* VÉÒ* CªÉÉ ½þÖ+É ºÉÉäÊxɪÉÉ EòÉä? Eò½þÉÆ ½þè ´ÉÉä? ºÉÉäÊxɪÉÉ EòÉ BäCºÉÒb÷å]õ ½þÖ+É ½þè +É{É ½þ¨ÉÉ®úä ºÉÉlÉ SÉʱɪÉä* ¨ÉèMÉÒ CªÉÉ ºÉÉäSÉ Eò®ú +É<Ç lÉÒ +Éè®ú CªÉÉ ½þÉä MɪÉÉ* ºÉÉäÊxɪÉÉ <¨É®úVÉéºÉÒ ´ÉÉb÷Ç ¨Éå lÉÒ* ¨ÉèMÉÒ EòÉä


VÉÚ±ÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç nùÒ ÊVɺÉEäò ºÉÉlÉ BEò {ÉÖÊ±ÉºÉ EòÒ ¨Éʽþ±ÉÉ lÉÒ* ¨ÉèMÉÒ EòÉä nùäJÉiÉä ½þÒ VÉÚ±ÉÒ =ºÉEäò MɱÉä ºÉä ʱÉ{É]õ MÉ<Ç* +Éä½þ ¨ÉèMÉÒ +ÉVÉ ºÉÉäÊxɪÉÉ ÊEòiÉxÉÒ KÉÖ¶É lÉÒ +{ÉxÉä ºÉɪɨÉxÉ Eäò VÉx¨ÉÊnùxÉ EòÉ ºÉÉäSÉ Eò®ú* ¨ÉèMÉÒ ¨Éé CªÉÉå =ºÉEòÒ ¤ÉÉiÉ ¨ÉÉxÉ Eò®ú {ɽþ±Éä {É¤É ºÉä ¤Éɽþ®ú +É MÉ<Ç EòÉ®ú {ÉÉEÇò ºÉä EòÉ®ú ÊxÉEòɱÉxÉä* `öÆb÷ ¤É½þÖiÉ lÉÒ ºÉÉäÊxɪÉÉ xÉä Eò½þÉ* VÉÚ±ÉÒ iÉÖ¨½þä EòÉ®ú {É®ú ºÉä ¢ò®úÉìº]õ ½þ]õÉxÉä ¨Éå nùä®ú ±ÉMÉäMÉÒ* iÉÖ¨É EòÉ®ú º]õÉ]õÇ Eò®úEäò ºÉcEò Eäò nùںɮúÒ +Éä®ú ¨Éä®úÉ <xiÉWÉÉ®ú Eò®úÉä ¨Éé EòÉ¨É ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úEäò +ÉiÉÒ ½þÚÆ* CªÉÉ =ºÉ iÉäWÉÒ ºÉä +ÉiÉÒ ½þÖ<Ç EòÉ®ú xÉä iÉÉä =ºÉä ½þÒ ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ* +Éä½þ ¨ÉèMÉÒ ºÉcEò {ÉÉ®ú Eò®úiÉä ½þÖB =ºÉ iÉäWÉÒ ºÉä +ÉiÉÒ EòÉ®ú xÉä ºÉÉäÊxɪÉÉ EòÉä <iÉxÉÒ WÉÉä®ú ºÉä ]õCEò®ú ¨ÉÉ®úÒ ÊEò ´É½þ ½þ´ÉÉ ¨Éå >ðÆSÉÒ =c Eò®ú ¤É½þÖiÉ nùÚ®ú VÉÉ Eò®ú ÊMÉ®úÒ* ´ÉÉä EòÉ®ú ´ÉɱÉÉ ¯ûEòÉ ¦ÉÒ xɽþÓ +Éè®ú ¨Éä®úÒ ºÉÉäÊxɪÉÉ... VÉÚ±ÉÒ +ÉMÉä EÖòUô xÉÉ ¤ÉÉä±É {ÉÉ<Ç* xɽþÓ VÉÚ±ÉÒ EÖòUô xɽþÓ ½þÉäMÉÉ ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉÉäÊxɪÉÉ EòÉä* ¨Éé =ºÉä EÖòUô xɽþÓ ½þÉäxÉä nùÚÆMÉÒ* ªÉ½þÉÆ ¨ÉèMÉÒ EòÉèxÉ ½þè BEò xɺÉÇ ¤Éɽþ®ú +É Eò®ú ¤ÉÉä±ÉÒ* ¨Éé ½þÚÆ ¨ÉèMÉÒ* SɱÉÉä ½þ¨ÉÉ®úä ºÉÉlÉ* ºÉɨÉxÉä VÉÉä ¨ÉèMÉÒ xÉä nùäJÉÉ ´ÉÉä iÉÉä ´É½þ Eò¦ÉÒ ºÉ{ÉxÉä ¨Éå ¦ÉÒ xɽþÓ ºÉÉäSÉ ºÉEòiÉÒ lÉÒ* ºÉÉäÊxɪÉÉ ÊºÉ®ú ºÉä {Éè®ú iÉEò {ÉÊ^õªÉÉå ºÉå ʱÉ{É]õÒ ½þÖ<Ç lÉÒ* ¨ÉèMÉÒ º´ÉªÉÆ EòÉä ®úÉäEò xÉÉ ºÉEòÒ* ¨ÉèMÉÒ ±ÉMɦÉMÉ SÉÒKÉ ½þÒ {ÉcÒ* ¨ÉèMÉÒ ºÉÉäÊxɪÉÉ EòÒ Eò¨ÉWÉÉä®ú +É´ÉÉWÉ +É<Ç* ¨ÉèMÉÒ ºÉɪɨÉxÉ* ºÉɪɨÉxÉ Ê¤É±EÖò±É `öÒEò ½þè ºÉÉäÊxɪÉÉ iÉÖ¨É =ºÉEòÉ Ê¢òGò ¨ÉiÉ Eò®úÉä ¤ÉºÉ VɱnùÒ ºÉä `öÒEò ½þÉä VÉÉ+Éä ºÉÉäÊxɪÉÉ* ¨ÉèMÉÒ ºÉɪɨÉxÉ ¨ÉɨÉÉ EòÉä nùä nùäxÉÉ ºÉÉäÊxɪÉÉ +ÉMÉä xÉÉ ¤ÉÉä±É ºÉEòÒ*

+{ÉxÉä KªÉɱÉÉå ¨Éå b÷Ú¤ÉiÉÒ iÉè®úiÉÒ BÆb÷Ê®úªÉÉ +ÉªÉ±É +Éìì¢ò ´ÉÉ<]õ {ɽþÖÆSÉ MÉ<Ç* ´É½þ ]õèCºÉÒ ±Éä ¤ÉiÉÉB ½þÖB {ÉiÉä {É®ú SÉ±É {ÉcÒ* =ºÉEòÉ Ênù±É WÉÉä®úÉå ºÉä vÉcEò ®ú½þÉ lÉÉ* ½þÉå`ö ¤ÉÉ®ú ¤ÉÉ®ú EòÉÆ{É VÉÉiÉä* ]õèCºÉÒ ¯ûEòiÉä ½þÒ BÆb÷Ê®úªÉÉ +Ænù®ú EòÒ +Éä®ú ¦ÉÉMÉÒ* Eò¨É®úä Eäò nù®ú´ÉÉWÉä {É®ú =ºÉEäò {Éè®ú Ê`ö`öEò MɪÉä* ºÉɨÉxÉä ¨ÉèMÉÒ BEò UôÉä]õä ºÉä ¤ÉSSÉä EòÉä MÉÉänùÒ ¨Éå ʱÉB JÉcÒ lÉÒ* BÆb÷Ê®úªÉÉ =ºÉ ¤ÉSSÉä EòÉä nùäJÉiÉÒ ®ú½þ MÉ<Ç* ʤɱEÖò±É ¨ÉÉ<Eò±É EòÉ UôÉä]õÉ °ü{É*

¤ÉÉä±É iÉÉä ¨ÉèMÉÒ ¦ÉÒ xÉÉ ºÉEòÒ* =ºÉEòÒ +É´ÉÉWÉ Ê½þSÉÊEòªÉÉå ¨Éå b÷Ú¤É MÉ<Ç* +{ÉxÉä KªÉɱÉÉå ¨Éå b÷Ú¤ÉiÉÒ iÉè®úiÉÒ BÆb÷Ê®úªÉÉ +ÉªÉ±É +Éìì¢ò ´ÉÉ<]õ {ɽþÖÆSÉ MÉ<Ç* ´É½þ ]õèCºÉÒ ±Éä ¤ÉiÉÉB ½þÖB {ÉiÉä {É®ú SÉ±É {ÉcÒ* =ºÉEòÉ Ênù±É WÉÉä®úÉå ºÉä vÉcEò ®ú½þÉ lÉÉ* ½þÉå`ö ¤ÉÉ®ú ¤ÉÉ®ú EòÉÆ{É VÉÉiÉä* ]õèCºÉÒ ¯ûEòiÉä ½þÒ BÆb÷Ê®úªÉÉ +Ænù®ú EòÒ +Éä®ú ¦ÉÉMÉÒ* Eò¨É®úä Eäò nù®ú´ÉÉWÉä {É®ú =ºÉEäò {Éè®ú Ê`ö`öEò MɪÉä* ºÉɨÉxÉä ¨ÉèMÉÒ BEò UôÉä]õä ºÉä ¤ÉSSÉä EòÉä MÉÉänùÒ ¨Éå ʱÉB JÉcÒ lÉÒ* BÆb÷Ê®úªÉÉ =ºÉ ¤ÉSSÉä EòÉä nùäJÉiÉÒ ®ú½þ MÉ<Ç* ʤɱEÖò±É ¨ÉÉ<Eò±É EòÉ UôÉä]õÉ °ü{É* BÆb÷Ê®úªÉÉ EòÒ xÉWÉ®úå iÉÉä +{ÉxÉÒ ¤Éä]õÒ EòÉä føÚÆfø ®ú½þÓ lÉÓ* <iÉxÉä ¨Éå =ºÉä BEò ¤É½þÖiÉ Eò¨ÉWÉÉä®ú VÉÉxÉÒ {ɽþSÉÉxÉÒ +É´ÉÉWÉ +É<Ç ÊVɺÉä ºÉÖxÉxÉä Eäò ʱɪÉä =ºÉEäò EòÉxÉ iÉ®úºÉ MɪÉä lÉä*

¨É¨ÉÉ* ºÉÉäÊxɪÉÉ, BÆb÷Ê®úªÉÉ EòÒ xÉWÉ®ú BEònù¨É Eò¨É®úä Eäò ¤ÉÒSÉÉå-¤ÉÒSÉ ®úJÉä {ɱÉÆMÉ {É®ú MÉ<Ç* ´É½þ iÉÉä ºÉÉäSÉ ¦ÉÒ xɽþÓ ºÉEòiÉÒ lÉÒ ÊEò =ºÉEòÒ ¤Éä]õÒ Eò¦ÉÒ =ºÉä <ºÉ ½þɱÉiÉ ¨Éå ʨɱÉäMÉÒ* ´É½þ VɱnùÒ ºÉä {ɱÉÆMÉ EòÒ +Éä®ú ±É{ÉEòÒ VɽþÉÆ {ÉÊ^õªÉÉå ¨Éå ʱÉ{É]õÒ ºÉÉäÊxɪÉÉ ¨É¶ÉÒxÉÉå ºÉä ÊPÉ®úÒ ½þÖ<Ç lÉÒ* ¨É¨ÉÉ... ºÉɪɨÉxÉ* <iÉxÉÉ ±É¨¤ÉÉ +ÉªÉ±É +Éìì¢ò ´ÉÉ<]õ {ɽþÖÆSÉxÉä EòÉ ®úɺiÉÉ iÉÉä VɱnùÒ Eò]õ MɪÉÉ lÉÉ {É®úÆiÉÖ nù®ú´ÉÉWÉä ºÉä {ɱÉÆMÉ iÉEò EòÉ ®úɺiÉÉ iÉªÉ Eò®úxÉä ¨Éå BÆb÷Ê®úªÉÉ xÉä ¤É½þÖiÉ nùä®ú Eò®ú nùÒ*

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 15


±É-VÉÚ xÉ x2011 1672+|Éè+|Éè ±É-VÉÚ É 2011


Eò½þÉxÉÒ

UôÉä]õÉ nùnùÇ ¤ÉcÉ nùnùÇ ¶Éè±ÉVÉÉ ºÉCºÉäxÉÉ, EèòxÉäb÷É

´É

½þ =ºÉä ¤É½þÖiÉ {ªÉÉ®ú Eò®úiÉÉ lÉÉ* VɽþÉÄ ¨ÉÉèEòÉ Ê¨É±ÉiÉÉ, ºÉ]õEò®ú ¤Éè`ö VÉÉiÉÉ, MÉÉänù ¨Éå ¤Éè`öxÉä EòÒ ÊVÉnù Eò®úiÉÉ* =ºÉ ÊnùxÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ ½þÉä¨É ´ÉEÇò Eò®úiÉä-Eò®úiÉä =ºÉä VÉÉxÉä CªÉÉ VÉÖÆMÉ SÉgÒ +{ÉxÉÉ MÉÉ±É =ºÉEäò MÉÉ±É ºÉä ºÉ]õÉ Eò®ú ¤ÉÉä±ÉÉ "iÉÖ¨É ¨ÉÖZÉä ºÉ¤ÉºÉä WªÉÉnùÉ {ªÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ½þÉä xÉ?' ´É½þ =ºÉä {ÉÖSÉEòÉ®ú Eò®ú +{ÉxÉÒ MÉÉänù ¨Éå ºÉ¨ÉÉiÉä ½þÖB ¤ÉÉä±ÉÒ "½þÉÄ, ºÉ¤ÉºÉä WªÉÉnùÉ*' ´É½þ Ê¡ò®ú nùÖÊ´ÉvÉÉi¨ÉEò xÉWÉ®úÉå ºÉä nùäJÉiÉÉ ½þÖ+É ¤ÉÉä±ÉÉ "{ÉÉ{ÉÉ ºÉä ¦ÉÒ WªÉÉnùÉ?' ´É½þ BEò IÉhÉ EòÉä ºÉÉäSÉ ¨Éå {Éc MɪÉÒ, "CªÉÉ Eò½þä?' =ºÉxÉä iÉÉä Eò¦ÉÒ iÉÉè±ÉEò®ú xɽþÓ nùäJÉÉ ÊEò ´É½þ ÊEòºÉEòÉä WªÉÉnùÉ {ªÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ½þè - ÊEòºÉEòÉä Eò¨É! ªÉä ¤ÉSSÉä +Éè®ú =ºÉEòÉ {ÉÊiÉ ½þÒ iÉÉä =ºÉEäò

Eò<Ç ¤ÉÉ®ú +Énù¨ÉÒ +{ÉxÉä ½þÒ ½þÉlÉÉå ÊEòiÉxÉÉ ±ÉÉSÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÉ ½þè, +{ÉxÉä ½þÒ ¶É®úÒ®ú uùÉ®úÉ ºÉÒʨÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½þè* =ºÉEòÉ ¨ÉxÉ ¦ÉÒ iÉÉä VÉÉxÉä Eò½þÉÄ-Eò½þÉÄ ¦ÉÉMÉiÉÉ Ê¡ò®úiÉÉ ½þè {É®ú {Éè®ú VÉèºÉä BEò ¦ÉÒ Eònù¨É =`öÉxÉä ºÉä <xEòÉ®ú Eò®ú nùäiÉä ½þé* +¤É ¨ÉxÉ +Éè®ú ¶É®úÒ®ú EòÒ ±ÉcÉ<Ç ®úÉäEò Eò®ú ´É½þ ¶É®úÒ®ú EòÉä ¨ÉxÉ Eäò +xÉÖEÚò±É ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò®ú ®ú½þÒ ½þè iÉÉä EÖòUô iÉÉä nùnùÇ =`öÉxÉÉ {ÉcäMÉÉ ½þÒ*

Ênù±ÉÉä-Ênù¨ÉÉMÉ ¨Éå ½þ®ú ºÉ¨ÉªÉ ºÉ¨ÉÉB ®ú½þiÉä ½éþ* ´É½þ =ºÉä ZÉEòZÉÉä®úiÉÉ, b÷Ú¤ÉiÉä ºÉä º´É®ú ¨Éå Eò½þ =`öÉ "¨Éé ºÉ¨ÉZÉ MɪÉÉ, iÉÖ¨É {ÉÉ{ÉÉ EòÉä WªÉÉnùÉ {ªÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ½þÉä*' ´É½þ =ºÉEäò ¡Úò±Éä ½þÖB MÉɱÉÉå EòÉä SÉÚ¨ÉiÉä ½þÖB ¤ÉÉä±ÉÒ- "iÉÚ iÉÉä {ÉMɱÉÉ ½þè!' ´É½þ +Éè®ú IÉÖ¤vÉ ½þÉä =`öÉ, "iÉÚ... +¤É iÉÖ¨É ¨ÉÖZÉä "iÉÚ' Eò½þ ®ú½þÒ ½þÉä? ¨ÉéxÉä CªÉÉ MɱÉiÉÒ EòÒ ½þè VÉÉä ¨ÉÖZÉä "iÉÚ' ¤ÉÉä±ÉÉ?' ´É½þ ½þè®úÉxÉ ½þÖ<Ç, "MɱÉiÉÒ EòÒ CªÉÉ ¤ÉÉiÉ? "iÉÚ' iÉÉä {ªÉÉ®ú ¨Éå Eò½þiÉä ½þé* ¨Éé iÉÖZÉä ¤É½þÖiÉ {ªÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ½þÚÄ iÉÉä "iÉÚ' Eò½þÉ*' "xɽþÓ, xɽþÓ...' ´É½þ ºÉ¨ÉZÉÉxÉä +Éè®ú ±ÉcxÉä nùÉäxÉÉå EòÒ ºÉ¨É´ÉäiÉ ¨ÉÖpùÉ ¨Éå lÉÉ*'

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 17


UôÉä]õÉ-ºÉÉ ¤ÉSSÉÉ nùnùÇ Eäò ¨ÉÉ{ÉnùÆb÷ EòÒ ¤ÉÉiÉ EèòºÉä VÉÉxÉ MɪÉÉ, EèòºÉä nùnùÇ EòÉ Ê½þººÉÉ Eò®ú ¤ÉÉÄ]õ ®ú½þÉ ½þè* nùnùÇ Eäò ¤Écä iÉÚ¢òÉxÉ ºÉä ¨ÉÉÄ ÊxÉEò±Éä, ªÉ½þ =ºÉä º´ÉÒEòÉ®ú xɽþÓ lÉÉ <ºÉʱÉB ´É½þ UôÉä]õä nùnùÇ ®úÉäWÉ ZÉä±É ±Éä* ªÉ½þÒ iÉÉä ´É½þ SÉɽþiÉÉ ½þè* BäºÉÉ ½þÒ iÉÉä ½þÉäiÉÉ ½þè ½þ¨É ºÉ¤É Eäò ºÉÉlÉ* Ê´ÉEò±{É ½þÉä iÉÉä ½þ¨É ½þ¨Éä¶ÉÉ UôÉä]õÉ nùnùÇ ½þÒ iÉÉä SÉÖxÉiÉä ½þé* "iÉÚ' iÉ¤É Eò½þiÉä ½þé VÉ¤É EòÉä<Ç MÉÆnùÉ ½þÉä ªÉÉ ±ÉciÉÉ ½þÉä ªÉÉ Ê®úC¶ÉÉ SɱÉÉiÉÉ ½þÉä, ¨ÉéxÉä CªÉÉ ÊEòªÉÉ VÉÉä ¨ÉÖZÉä "iÉÚ' Eò½þÉ?' "ªÉ½þ ÊEòºÉxÉä ¤ÉiÉɪÉÉ?' ´É½þ SÉÊEòiÉ lÉÒ* "Ê¡ò±¨ÉÉå ¨Éå ªÉ½þÒ ½þÉäiÉÉ ½þè* VÉ¤É ±ÉciÉä ½þé iÉÉä "iÉÚ' Eò½þiÉä ½þé* ¨ÉÖZÉä "iÉÚ' xɽþÓ ¤ÉÉä±ÉÉä, iÉÖ¨É ¤ÉÉä±ÉÉ Eò®úÉä*' "+SUôÉ-+SUôÉ, iÉÖ¨É Eò½þÚÄMÉÒ {É®ú BEò ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ>ðÄ, Ê¢ò±¨Éå NɱÉiÉ Eò½þiÉÒ ½þé* "iÉÚ' iÉÉä ¤É½þÖiÉ {ªÉÉ®úÉ ¶É¤nù ½þè* ªÉÉnù ½þè ´É½þ ¦ÉVÉxÉ VÉÉä ¨ÉéxÉä ºÉÖxÉɪÉÉ lÉÉ- EÞò¹hÉ VÉÒ +{ÉxÉÒ ¨É¨¨ÉÒ EòÉä ¦ÉÒ {ªÉÉ®ú ºÉä "iÉÚ' Eò½þiÉä lÉä' ´É½þ ±ÉÊb÷ªÉÉxÉä Eäò ºÉä ¨ÉÒ`öä º´É®ú ¨Éå ¤ÉÉä±ÉÒ* "iÉÉä ¨Éé ¦ÉÒ iÉÖ¨ÉEòÉä "iÉÚ' ¤ÉÉä±ÉÚÄ?' =ºÉxÉä ½þ`ö ºÉä iÉxÉ Eò®ú {ÉÚUôÉ* "xɽþÓ, "+É{É' EòÒ VÉMɽþ iÉÉä "iÉÖ¨É' ¤ÉÉä±ÉiÉÉ ½þè, +¤É "iÉÚ' ¤ÉÉä±ÉäMÉÉ?' =ºÉxÉä ÊZÉcEò ºÉÉ ÊnùªÉÉ* =ºÉä =ºÉEòÒ ªÉ½þÒ ¤ÉÉiÉ +SUôÒ xɽþÓ ±ÉMÉiÉÒ* ½þ®ú ¤ÉÉiÉ ¨Éå ¤É®úɤɮúÒ Eò®úiÉÉ ½þè* ¦É<Ç, iÉÖ¨É UôÉä]õä ½þÉä

iÉÉä UôÉä]õä ¤ÉxÉ Eò®ú ®ú½þÉä* {É®ú xɽþÓ, {ÉiÉÉ xɽþÓ <ºÉ nùä¶É Eäò ]õÒ.´ÉÒ. ªÉ½þ ºÉ¤É ʺÉJÉÉiÉä ½þé ªÉÉ ºEÚò±É EòÒ {ÉgÉ<Ç ªÉÉ ºÉÉlÉÒ ¤ÉSSÉä! ªÉ½þÉÄ ªÉ½þ ¤É®úɤɮúÒ EòÒ ¤ÉÉiÉå ½þÒ ¤ÉSSÉÉäÆ EòÉä WÉÖ¤ÉÉxÉ SɱÉÉxÉÉ ÊºÉJÉÉ nùäiÉÒ ½þé, ½þ¨É ±ÉÉäMÉ ¤ÉÉä±É Eäò iÉÉä nùäJÉiÉä BäºÉä ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå, ´ÉÉä ZÉÉc {ÉciÉÒ EòºÉ Eò®ú ÊEò ¤É®úɤɮúÒ EòÉ ºÉ¤É ¦ÉÚiÉ =iÉ®ú VÉÉiÉÉ* ´ÉÉä ¶ÉɪÉnù lÉÉäcÒ nùä®ú +Éè®ú ÊSÉgÒ-ºÉÒ ªÉ½þÒ ºÉ¤É ºÉÉäSÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ {É®ú =ºÉä Eò½þÉÄ SÉèxÉ lÉÉ* ºÉÆÊvÉ Eò®úxÉä EòÒ ¨ÉÖpùÉ ¨Éå ¤ÉÉä±ÉÉ, "`öÒEò ½èþ Ê¡ò®ú iÉÖ¨É ¦ÉÒ ¨ÉÖZÉä "iÉÖ¨É' ½þÒ ¤ÉÉä±ÉÉä... |ÉÉèʨɺÉ?' ´É½þ +{ÉxÉÒ iÉEÇò ¶ÉÊHò {É®ú ¨ÉÖMvÉ lÉÉ* "`öÒEò ½þè, `öÒEò ½þè, ¤ÉÉiÉ JÉi¨É Eò®úÉä +¤É!' "`öÒEò ½þè...' ´É½þ ¶ÉÉÆiÉ ½þÉä Eò®ú =ºÉºÉä +Éè®ú ÊSÉ{É]õ ºÉÉ MɪÉÉ* nùÉä ʨÉxÉ]õ ¦ÉÒ ¶ÉÉÆÊiÉ ºÉä xɽþÓ ¤ÉÒiÉä ½þÉåMÉä ÊEò =ºÉxÉä xÉB ºÉ´ÉÉ±É Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉÉ ÊºÉ®ú =`öÉ Eò®ú {ÉÚUôÉ, "iÉÖ¨É +É{É®úä¶ÉxÉ CªÉÉå Eò®úÉxÉÉ SÉɽþiÉÒ ½þÉä?' ´É½þ MÉƦÉÒ®ú lÉÉ* "¤Éä]õÉ, Eò®úÉxÉÉ WÉ°ü®úÒ ½þè, xɽþÓ ½þÉäiÉÉ WÉ°ü®úÒ iÉÉä lÉÉäcä ½þÒ xÉ Eò®úÉiÉÒ*' =ºÉxÉä ºÉɨÉÉxªÉ º´É®ú ¨Éå

18 +|Éè±É-VÉÚxÉ 2011

Eò½þÉ* "{É®ú iÉÖ¨½þÉ®úä {Éè®ú ¨Éå nùnùÇ ½þÉäMÉÉ, iÉÖ¨½þÉ®úä {Éè®ú ¨Éå {É^õÒ ¤ÉÄvÉÒ ½þÉäMÉÒ iÉÖ¨É SÉ±É ¦ÉÒ xɽþÓ {ÉÉ+ÉäMÉÒ, ʤɺiÉ®ú {É®ú ±Éä]õä-±Éä]õä {É®úä¶ÉÉxÉ ½þÉä VÉÉ+ÉäMÉÒ*' ´É½þ EÖòUô {É®úä¶ÉÉxÉ ÊnùJÉÉ<Ç nùä ®ú½þÉ lÉÉ* "½þÉÄ, ´É½þ iÉÉä ½þÉäMÉÉ {É®ú iÉÖ¨É VÉÉä ½þÉäMÉä ¨Éä®úä ºÉÉlÉ*' =ºÉxÉä +{ÉxÉÒ Pɤɮúɽþ]õ UôÖ{ÉÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É EòÒ* {É®ú ºÉSÉ iÉÉä ªÉ½þ lÉÉ ÊEò +Éì{É®úä¶ÉxÉ ºÉä ´É½þ ¦ÉÒ PɤɮúÉ ®ú½þÒ lÉÒ {É®ú EòÉä<Ç +Éè®ú SÉÉ®úÉ ¦ÉÒ iÉÉä xɽþÓ lÉÉ* Eò<Ç ¤ÉÉ®ú +Énù¨ÉÒ +{ÉxÉä ½þÒ ½þÉlÉÉå ÊEòiÉxÉÉ ±ÉÉSÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÉ ½þè, +{ÉxÉä ½þÒ ¶É®úÒ®ú uùÉ®úÉ ºÉÒʨÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½þè* =ºÉEòÉ ¨ÉxÉ ¦ÉÒ iÉÉä VÉÉxÉä Eò½þÉÄ-Eò½þÉÄ ¦ÉÉMÉiÉÉ Ê¡ò®úiÉÉ ½þè {É®ú {Éè®ú VÉèºÉä BEò ¦ÉÒ Eònù¨É =`öÉxÉä ºÉä <xEòÉ®ú Eò®ú nùäiÉä ½þé* +¤É ¨ÉxÉ +Éè®ú ¶É®úÒ®ú EòÒ ±ÉcÉ<Ç ®úÉäEò Eò®ú ´É½þ ¶É®úÒ®ú EòÉä ¨ÉxÉ Eäò +xÉÖEÚò±É ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò®ú ®ú½þÒ ½þè iÉÉä EÖòUô iÉÉä nùnùÇ =`öÉxÉÉ {ÉcäMÉÉ ½þÒ* ¤ÉºÉ ªÉ½þÒ +{ÉxÉä ¨ÉxÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉÒ ½þè +Éè®ú ªÉ½þÒ =ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉxÉä EòÉ |ɪÉÉºÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½þè* "¨Éé iÉÉä ½þÉä>ðÄMÉÉ {É®ú nùnùÇ iÉÉä iÉÖ¨½þå ½þÉäMÉÉ, Ê¡ò®ú iÉÖ¨½þå BäxɺlÉäʺɪÉÉ ¦ÉÒ iÉÉä "ºÉÚ]õ' xɽþÓ Eò®úiÉÉ* iÉÖ¨½þå =ʱ]õªÉÉÄ ½þÉåMÉÒ, iÉÖ¨½þå SÉCEò®ú +ÉBÆMÉä, iÉÖ¨½þÉ®úä {Éè®úÉå ¨Éå ÊEòiÉxÉÉ nùnùÇ ½þÉäMÉÉ? xɽþÓ... xɽþÓ, iÉÖ¨É +Éì{É®úä¶ÉxÉ ¨ÉiÉ Eò®úÉ+Éä...' ´É½þ ¯û+ÉĺÉÉ ½þÉä Eò®ú =ºÉEòÒ MÉnùÇxÉ ºÉä ʱÉ{É]õ MɪÉÉ* +{ÉxÉÉ ¨ÉÖĽþ =ºÉEäò MÉÉ±É +Éè®ú EÄòvÉä Eäò ¤ÉÒSÉ UôÖ{ÉÉ Eò®ú ´É½þ VÉèºÉä ºÉ¤É EÖòUô ºÉä ¤ÉSÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ* ´É½þ ¨ÉÉèxÉ =ºÉEòÒ {ÉÒ`ö ºÉ½þ±ÉÉxÉä ±ÉMÉÒ* VÉÉxÉiÉÒ ½þè ÊEò ¦ÉªÉ ¦ÉÒ ¶ÉÖ°ü Eäò EÖòUô IÉhÉ ½þÒ b÷®úÉiÉÉ ½þè Ê¡ò®ú ¨ÉxÉ =ºÉ b÷®ú Eäò EòÆ{ÉxÉ EòÉ +ÉnùÒ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½þè +Éè®ú b÷®úÉ´ÉxÉÒ SÉÒWÉäÆ nùںɮúÒ ¤ÉÉ®ú nùäJÉxÉä {É®ú =iÉxÉÒ b÷®úÉ´ÉxÉÒ xɽþÓ ±ÉMÉiÉÓ* EÖòUô IÉhÉÉå Eäò ¤ÉÉnù ´É½þ º´ÉªÉÆ ½þÒ EÖòUô føÒ±ÉÉ {ÉcÉ iÉ¤É =ºÉä +{ÉxÉä ºÉä +±ÉMÉ Eò®úiÉä ½þÖB ´É½þ ¤ÉÉä±ÉÒ, "+Éì{É®úä¶ÉxÉ xɽþÓ Eò®úɪÉÉ iÉÉä PÉÖ]õxÉä +Éè®ú {ÉÒ`ö ºÉ¤É ¨Éå nùnùÇ ½þÉäxÉä ±ÉMÉäMÉÉ, Ê¡ò®ú SɱÉxÉä ¨Éå ¦ÉÒ iÉEò±ÉÒ¢ò ½þÉäMÉÒ... EÖòUô ºÉɱÉÉäÆ ¤ÉÉnù Eò®úÉxÉä ºÉä iÉÉä +Éè®ú ¨ÉÖʶEò±É ½þÉäBMÉÒ... ºÉ¨ÉZÉÉ xÉ?' =ºÉxÉä "xÉÉ' ¨Éå ʺɮú ʽþ±ÉÉ ÊnùªÉÉ* UôÉä]õÉ ºÉÉ


iÉÉä ½þè, VÉÉä ºÉ¨ÉZÉäMÉÉ ´É½þ +{ÉxÉÒ ¤ÉÖÊrù Eäò ¨ÉÉ{É ºÉä ½þÒ iÉÉä ºÉ¨ÉZÉäMÉÉ* ½þ®ú +Énù¨ÉÒ EòÉ ´É½þÒ ½þÉ±É ½þè SÉɽþä ´É½þ ¤ÉcÉ ½þÉä ªÉÉ UôÉä]õÉ* ´É½þ Ê¡ò®ú =ºÉºÉä ʱÉ{É]õxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ, "iÉÖ¨É ºÉ¨ÉZÉiÉÒ CªÉÉå xɽþÓ... iÉÖ¨½þå <iÉxÉÉ føä®ú ºÉÉ nùnùÇ BEò ºÉÉlÉ ºÉ½þxÉä EòÒ WÉ°ü®úiÉ CªÉÉ ½þè... VÉèºÉä lÉÉäcÉ-lÉÉäcÉ ®úÉäWÉ ºÉ½þ ®ú½þÒ ½þÉä ´ÉèºÉä ½þÒ ºÉ½þiÉÒ ®ú½þÉä xÉ...' ´É½þ =ºÉEòÒ ¨ÉxÉÖ½þÉ®ú ºÉÒ Eò®ú ®ú½þÉ lÉÉ, +xÉVÉÉxÉä nùnùÇ ºÉä b÷®úÉ ½þÖ+É, ´É½þ =ºÉä =ºÉEäò {ÉÊ®úÊSÉiÉ, lÉÉäcä÷ nùnùÇ EòÉä ºÉ½þxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®úiÉÉ ½þÖ+É VÉèºÉä ´É½þ +{ÉxÉÒ =©É ºÉä ¤É½þÖiÉ ¤ÉcÉ ½þÉä MɪÉÉ lÉÉ* ´É½þ Ê´Éʺ¨ÉiÉ lÉÒ* UôÉä]õÉ-ºÉÉ ¤ÉSSÉÉ nùnùÇ Eäò ¨ÉÉ{ÉnùÆb÷ EòÒ ¤ÉÉiÉ EèòºÉä VÉÉxÉ MɪÉÉ, EèòºÉä nùnùÇ EòÉ Ê½þººÉÉ Eò®ú ¤ÉÉÄ]õ ®ú½þÉ ½þè* nùnùÇ Eäò ¤Écä iÉÚ¢òÉxÉ ºÉä ¨ÉÉÄ ÊxÉEò±Éä, ªÉ½þ =ºÉä º´ÉÒEòÉ®ú xɽþÓ lÉÉ <ºÉʱÉB ´É½þ UôÉä]õä nùnùÇ ®úÉäWÉ ZÉä±É ±Éä* ªÉ½þÒ iÉÉä ´É½þ SÉɽþiÉÉ ½þè* BäºÉÉ ½þÒ iÉÉä ½þÉäiÉÉ ½þè ½þ¨É ºÉ¤É Eäò ºÉÉlÉ* Ê´ÉEò±{É ½þÉä iÉÉä ½þ¨É ½þ¨Éä¶ÉÉ UôÉä]õÉ nùnùÇ ½þÒ iÉÉä SÉÖxÉiÉä ½þé* VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ÊEòiÉxÉÒ ½þÒ ¤ÉÉ®ú ºÉ½þÒ VÉÉxÉ Eò®ú ¦ÉÒ ¤Écä nùnùÉç ºÉä ¤ÉSÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É ¨Éå ®ú½þiÉä ½þé +Éè®ú ªÉlÉÉʺlÉÊiÉ ¤ÉxÉÒ ®ú½þiÉÒ ½þè* UôÉä]õä nùnùÇ +{ÉxÉÒ xÉÉåEò ºÉä ½þ¨Éå EÖò®úänùiÉä ®ú½þiÉä ½þé +Éè®ú iÉ¤É iÉEò EÖò®úänùiÉä ®ú½þiÉä ½þé VÉ¤É iÉEò EòÒ ´Éä xÉɺÉÚ®ú xÉ ¤ÉxÉ VÉÉBÄ +Éè®ú VÉ¤É ´Éä xÉɺÉÚ®ú ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½þé iÉ¤É ½þ¨É =xÉ ¤Écä nùnùÉç Eäò VÉ´ÉÉ¤É føÚÄføiÉä ½þé* ´É½þ ¦ÉÒ iÉÉä ÊEòiÉxÉä ½þÒ UôÉä]õä nùnùÉç Eäò ºÉÉlÉ ®úÉäWÉ ®ú½þiÉÒ ½þè* =ºÉ¨Éå ¤ÉcÉ nùnùÇ ZÉä±ÉxÉä EòÒ iÉÉEòiÉ Eò½þÉÄ ½þè* ºÉ¤ÉEòÒ iÉ®ú½þ ´É½þ ¦ÉÒ iÉÉä ªÉlÉÉʺlÉÊiÉ´ÉÉnùÒ ½þè* VÉ¤É iÉEò EòÉ¨É SɱÉä iÉ¤É iÉEò SɱÉÉ+Éä, ªÉÉÊxÉ ÊºlÉÊiÉ ¤Énù±ÉxÉä EòÒ ¤ÉVÉÉB =x½þå +xÉnùäJÉÉ Eò®ú nùÉä* ªÉ½þÒ Eò®úiÉä-Eò®úiÉä iÉÉä =ºÉxÉä ÊEòiÉxÉä ½þÒ UôÉä]õä-UôÉä]õä nùnùÇ VɨÉÉ Eò®ú ʱÉB ½þé* +¤É =ºÉä <xÉ º´ÉÒEÞòiÉ UôÉä]õä nùnùÉç Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ®ú½þxÉÉ ½þÉäMÉÉ SÉɽþä ªÉä nùnùÇ =ºÉä vÉÒ®úä-vÉÒ®úä ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä JÉÉäJɱÉÉ ½þÒ CªÉÉå xÉ Eò®ú nùå* ¤Écä÷ nùnùÇ ºÉ¤É `öÒEò Eò®ú nùäxÉä EòÒ ºÉƦÉÉ´ÉxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ +ÉiÉä ½þé +Éè®ú UôÉä]õä nùnùÇ ®úÉäWÉ EòÉ ®úÉäxÉÉ ±ÉäEò®ú* ʺlÉÊiÉ ¤Énù±ÉxÉä EòÒ +ɶÉÉ VÉMÉÉiÉä ½þé ¤Écä nùnùÇ VɤÉÊEò UôÉä]õä nùnùÇ VÉèºÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ Ê½þººÉÉ ¤ÉxÉ

¤Écä÷ nùnùÇ ºÉ¤É `öÒEò Eò®ú nùäxÉä EòÒ ºÉƦÉÉ´ÉxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ +ÉiÉä ½þé +Éè®ú UôÉä]õä nùnùÇ ®úÉäWÉ EòÉ ®úÉäxÉÉ ±ÉäEò®ú* ʺlÉÊiÉ ¤Énù±ÉxÉä EòÒ +ɶÉÉ VÉMÉÉiÉä ½þé ¤Écä nùnùÇ VɤÉÊEò UôÉä]õä nùnùÇ VÉèºÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ Ê½þººÉÉ ¤ÉxÉ Eò®ú ½þÒ ¤Éè`ö VÉÉiÉä ½þé* <x½þå ½þ]õÉxÉä EòÉ |ɪÉÉºÉ ¦ÉÒ ½þ¨É xɽþÓ Eò®úiÉä +Éè®ú xÉ <x½þå ¦ÉÚ±É {ÉÉiÉä ½þé* VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +xÉSÉɽþÒ ÊEò®úÊEò®úɽþ]õ ½þé ªÉä UôÉä]õä nùnùÇ* Eò®úÇ-Eò®úÇ Eò®úiÉÒ, nùÖ:JÉiÉÒ ½þd÷Ò Eäò ®úÉäMÉ VÉèºÉä* {É®ú ¤Écä nùnùÇ EòÉ ¤ÉcÉ ¨É½þk´É ½þè, <xÉEòÒ ={ÉäIÉÉ xɽþÓ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ, <x½þå ±ÉäEò®ú ÊVɪÉÉ xɽþÓ VÉÉ ºÉEòiÉÉ, <xÉEòÉ ÊxÉnùÉxÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ {ÉciÉÉ ½þè* <ºÉ ºÉä ¦ÉÉMÉÉ ¦ÉÒ xɽþÓ VÉÉ ºÉEòiÉÉ, ¦ÉÉMÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉʽþB ¦ÉÒ xɽþÓ* Eò®ú ½þÒ ¤Éè`ö VÉÉiÉä ½þé* <x½þå ½þ]õÉxÉä EòÉ |ɪÉÉºÉ ¦ÉÒ ½þ¨É xɽþÓ Eò®úiÉä +Éè®ú xÉ <x½þå ¦ÉÚ±É {ÉÉiÉä ½þé* VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +xÉSÉɽþÒ ÊEò®úÊEò®úɽþ]õ ½þé ªÉä UôÉä]õä nùnùÇ* Eò®úÇ-Eò®úÇ Eò®úiÉÒ, nùÖ:JÉiÉÒ ½þd÷Ò Eäò ®úÉäMÉ VÉèºÉä* {É®ú ¤Écä nùnùÇ EòÉ ¤ÉcÉ ¨É½þk´É ½þè, <xÉEòÒ ={ÉäIÉÉ xɽþÓ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ, <x½þå ±ÉäEò®ú ÊVɪÉÉ xɽþÓ VÉÉ ºÉEòiÉÉ, <xÉEòÉ ÊxÉnùÉxÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ {ÉciÉÉ ½þè* <ºÉ ºÉä ¦ÉÉMÉÉ ¦ÉÒ xɽþÓ VÉÉ ºÉEòiÉÉ, ¦ÉÉMÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉʽþB ¦ÉÒ xɽþÓ* <ºÉ ¤ÉSSÉä EòÉä +¦ÉÒ ºÉä nùnùÇ EòÉ º´ÉÒEòÉ®ú ¦ÉÉ´É ÊEòºÉxÉä nùä ÊnùªÉÉ* ÊEòºÉxÉä =ºÉä ¤Écä nùnùÇ ºÉä ¦ÉÉMÉxÉä EòÉ {ÉÉ`ö {ÉgÉ ÊnùªÉÉ* CªÉÉ ´É½þ =ºÉEäò +{ÉxÉä ¨ÉxÉ EòÉ ½þÒ Eòɪɮú +Æ¶É ½þÒ iÉÉä xɽþÓ lÉÉ VÉÉä =ºÉEäò nùÚvÉ ºÉä ½þÉäEò®ú ¤ÉSSÉä EòÒ ®úMÉÉå iÉEò {ɽþÖÄSÉ MɪÉÉ lÉÉ? CªÉÉ BäºÉä ½þÒ ªÉlÉÉʺlÉÊiÉ´ÉÉÊnùªÉÉå EòÒ {ÉÒgÒ ¤ÉxÉiÉÒ ½þè? ªÉä {ÉÒgÒ ½þÒ CªÉÉ ¤Écä ½þÉäEò®ú nùnùÇ EòÒ ¨ÉÉ{ÉiÉÉè±É Eò®úEäò +ɺÉÉxÉ ®úɺiÉÉå Eäò ºÉÉènùä xɽþÓ Eò®úäMÉÒ? ´É½þ EÖòUô PɤɮúÉ ºÉÉ MÉ<Ç* +xÉVÉÉxÉä ¨Éå ´É½þ ¤ÉSSÉä ¨Éå EòÉèxÉ ºÉä ºÉƺEòÉ®ú b÷É±É ®ú½þÒ ½þè? ´É½þ =ºÉä Eòɪɮú ¤ÉxÉxÉä ¨Éå ¨Énùnù xɽþÓ Eò®ú ºÉEòiÉÒ, =ºÉä +ɴɶªÉEò ¤Écä nnùÉç EòÉ ºÉɨÉxÉÉ Eò®úxÉÉ ÊºÉJÉÉxÉÉ ½þÒ ½þÉäMÉÉ* ´É½þ {ªÉÉ®ú ºÉä ¤ÉÉä±ÉÒ, "xɽþÓ ¤Éä]õÉ, UôÉä]õä nùnùÇ ½þ¨Éä¶ÉÉ iÉÉä xɽþÓ ºÉ½þä VÉÉ ºÉEòiÉä* Eò¦ÉÒ- Eò¦ÉÒ ¤Écä nùnùÇ WÉ°ü®úÒ ½þÉäiÉä ½þé, ºÉ¨ÉZÉä? +Éè®ú Ê¡ò®ú lÉÉäcä ½þÒ ÊnùxÉÉå EòÒ iÉÉä ¤ÉÉiÉ ½þè* ¨Éé iÉÖ¨½þÉ®úä ºÉÉlÉ Ê¡ò®ú ºÉä JÉä±É {ÉÉ>ðÄMÉÒ, Ê¡ò®ú ½þ¨É ºÉè®ú EòÉä VÉɪÉÉ Eò®úåMÉä, nùÚ®ú iÉEò...'

´É½ =ºÉEòÉ ¨ÉÉlÉÉ ºÉ½þ±ÉÉxÉä ±ÉMÉÒ lÉÒ* =ºÉEòÒ +{ÉxÉÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå <ºÉ nùnùÇ Eäò |ÉÊiÉ +É·ÉʺiÉ EòÉ ¦ÉÉ´É VÉÉMÉ ®ú½þÉ lÉÉ* ¤ÉSSÉä xÉä ¨ÉÉÄ Eäò SÉä½þ®úä {É®ú EÖòUô xɪÉÉ, ¯û{ɽþ±ÉÉ, VÉÉMÉiÉÉ nùäJÉÉ* ´É½þ ¨ÉÖMvÉ ºÉÉ nùäJÉiÉÉ ®ú½þÉ* EÖòUô IÉhÉ, Ê¡ò®ú ¤ÉÉä±ÉÉ, "ºÉSÉ Eò½þiÉÒ ½þÉä* JÉä±É ºÉEòÉäMÉÒ ¨Éä®úä ºÉÉlÉ? PÉÚ¨ÉxÉä VÉÉ+ÉäMÉÒ nùÚ®ú iÉEò?' "½þÉÄ ºÉSÉ, BEònù¨É ºÉSÉ*' ´É½þ ¨ÉÖºEÖò®úÉ nùÒ* "{É®ú iÉÖ¨½þÉ®úÉ nùnùÇ?' xɪÉÒ {ÉÒgÒ EòÉ xɪÉÉ ¤ÉSSÉÉ, BEònù¨É EèòºÉä ºÉÆiÉÖ¹]õ ½þÉä VÉÉB? "+¤É nùnùÇ EòÉä UôÉäcÉä, VÉ¤É ½þÉäMÉÉ iÉ¤É ºÉ½þ ±ÉåMÉä* =ºÉºÉä PɤɮúÉ Eò®ú VÉÒxÉÉ lÉÉäcä ½þÒ xÉÉ UôÉäc nùåMÉä*' ´É½þ ½þÄºÉ Eò®ú ¤ÉÉä±ÉÒ* +{ÉxÉÒ +ɪÉÖ ºÉä WªÉÉnùÉ ¤ÉcÒ ¤ÉÉiÉå Eò®úxÉä ´ÉɱÉÉ ´É½þ ¦ÉÒ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ =ºÉEòÒ ¤ÉÉiÉ xɽþÓ ºÉ¨ÉZÉ {ÉÉiÉÉ* EÖòUô ½þè®úÉxÉÒ ºÉä ´É½þ =ºÉEòÉ ¨ÉÖĽþ iÉÉEòiÉÉ ºÉÉ ¤Éè`öÉ ®ú½þ MɪÉÉ* ´É½þ =ºÉä MÉÖnùMÉÖnùÉiÉä ½þÖB ¤ÉÉä±ÉÒ, "ºÉ¨ÉZÉä ¤ÉÖrùڨɱÉ!' "+¤É ¨ÉÖZÉä ¤ÉÖrùÚ Eò½þ ®ú½þÒ ½þÉä, nùäJÉÉä iÉÉä CªÉÉCªÉÉ Eò½þiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½þÉä ¨ÉÖZÉä VɤÉÊEò ¨Éé ÊEòiÉxÉÉ +SUôÉ ½þÚÄ*' ´É½þ =ºÉºÉä Ê¡ò®ú ʱÉ{É]õxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ* "+SuôÉ ÊEòiÉxÉÉ +SUôÉ ½þè nùäJÉÚÄ iÉÉä...' Eò½þ Eò®ú =ºÉxÉä ¦ÉÒ =ºÉä EòºÉ Eò®ú ÊSÉ{É]õÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú ¤É½þÖiÉ ÊnùxÉÉå ¤ÉÉnù ´É½þ JÉÖ±É Eò®ú ¨ÉÖºEÖò®úÉ nùÒ*

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 19


±É-VÉÚ xÉ x2011 2072+|Éè+|Éè ±É-VÉÚ É 2011


Eò½þÉxÉÒ

ºÉÖnù¶ÉÇxÉ Ê|ɪÉnùʶÉÇxÉÒ, +¨ÉäÊ®úEòÉ

xÉÒ

¨ÉÉ xɽþÓ VÉÉxÉiÉÒ ÊEò vÉÒ®úä-vÉÒ®úä ´É½þ EèòºÉä ]õÚ]õÒ ½þè ªÉÉ ]õÚ]õiÉÒ ½þÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½þè* ʺlÉÊiɪÉÉå ºÉä ±ÉcxÉä ªÉÉ =xɺÉä ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ Eò®ú ±ÉäxÉÉ ±Éä-nùä Eäò ºÉ¦ÉÒ Eäò ʽþººÉä ¨Éå Eò¨ÉÉä¤Éä¶É +ÉiÉÉ ½þÒ ½þè, Ê¡ò®ú ´É½þ CªÉÉå ½þÉ®úiÉÒ SɱÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½þè* CªÉÉ ±ÉÉäMÉ =ºÉEòÒ iÉ®ú½þ ]õÚ]õEò®ú +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ®úÉäMÉÒ ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉä ½þè? ªÉ½þ iÉÉä ½þÉ®úxÉÉ ½þÖ+É* ʺlÉÊiÉ Eäò ºÉ¨ÉIÉ º´ÉªÉÆ EòÉä EÖòkÉä EòÒ ¤ÉÉä]õÒ ¤ÉxÉÉ Eò®ú b÷É±É nùäxÉä VÉèºÉÉ... ´É½þ xɽþÓ SÉɽþiÉÒ ÊEò <ºÉ iÉ®ú½þ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ÊxɽþilÉÒ +Éè®ú Eò¨ÉWÉÉä®ú ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úä, ÊEòxiÉÖ =ºÉEòÒ nùÖ¤ÉÇ±É EòɪÉÉ ZÉÉä]õä ºÉä {ÉEòcEò®ú =ºÉä ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ZÉÖEòÉ nùäiÉÒ ½èþ* ´É½þ ºÉ¨ÉZÉ MÉ<Ç ½þè ÊEò {ªÉÉ®ú BEò ¡ò±ÉºÉ¡òÉ

¤É½þÖiÉ ÊnùxÉÉå iÉEò ´É½þ +{ÉxÉÒ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ʶÉÊlɱÉiÉÉ EòÉä ÊUô{ÉÉiÉÒ ®ú½þÒ lÉÒ* ªÉ½þÉÄ iÉÉä bÉìC]õ®ú EòÉä ÊnùJÉÉxÉä VÉÉxÉÉ... Ê¡ò®ú =xÉEäò ʤɱÉÉå EòÉ b÷ÆEò ZÉä±ÉxÉÉ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ ºÉä VªÉÉnùÉ nùÖJÉnùɪÉÒ lÉÉ* <ºÉʱÉB, ´É½þ +Ænù®ú ½þÒ +Ænù®ú ZÉä±ÉiÉÒ ®ú½þÒ ½þè* +xnù®ú Eò½þÓ BEò b÷®ú ¦ÉÒ ¤Éè`ö MɪÉÉ lÉÉ ÊEò Eò½þÓ EòÉä<Ç ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ ÊxÉEòÉ±É +É<Ç iÉÉä... <ºÉʱÉB ´É½þ +{ÉxÉä +É{É ®úÉäWÉ Eò¦ÉÒ ¨É±]õÒ Ê´É]õÉʨÉxÉ Eäò Eèò{ºÉÚ±É, iÉÉä Eò¦ÉÒ ]õɪÉxÉÉä±É ¡òÉÄEòiÉÒ ®ú½þiÉÒ* <ºÉÒ iÉ®ú½þ ´É½þ ½þ®ú ÊnùxÉ +{ÉxÉÒ ÊnùxÉSÉɪÉÇ {ÉÚ®úÒ Eò®ú ±ÉäiÉÒ* ½þè, VÉÉä ÊWÉxnùMÉÒ EòÉ GÚò®ú ZÉÉåEòÉ ±ÉMÉiÉä ½þÒ vÉ®úɶÉɪÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½þè* vÉÚ{É +Éè®ú UôÉÄ´É EòÒ iÉ®ú½þ PÉä®ú Eò®ú JÉcä ½þÉäxÉä ´ÉɱÉä {ªÉÉ®ú EòÉä ½þ¨É ¶ÉÉ·ÉiÉ ¨ÉÉxÉ ¤Éè`öiÉä ½þé* ÊEòxiÉÖ VÉ¤É §É¨É ]õÚ]õiÉÉ ½þè, iÉÉä ]õÚ]õiÉÉ ½þÒ SɱÉÉ VÉÉiÉÉ ½þè... iÉ¤É =ºÉEòÒ ÊEò®úSÉä ºÉĦÉɱÉå xɽþÓ ºÉƦɱÉiÉÒ* =ºÉxÉä +{ÉxÉä-+É{É ¨Éå º´ÉÒEòÉ®ú ʱɪÉÉ ½þè ÊEò ´É½þ +¤É ®úäÊMɺiÉÉxÉ ¨Éå ZÉÒ±ÉÉå Eäò ºÉ{ÉxÉä xɽþÓ nùäJÉäMÉÒ* ÊEòxiÉÖ, ªÉ½þ º´ÉÒEòÉ®ú iÉ¤É +ɪÉÉ ½þè, VɤÉ

=ºÉEäò ¶É®úÒ®ú EòÒ BEò-BEò ÊZɱ±ÉÒ Uô±ÉxÉÒ ½þÖ<Ç VÉÉ ®ú½þÒ ½þè* ´É½þ EÖòºÉÔ {É®ú ¤Éè`öÒ-¤Éè`öÒ nùÒ´ÉÉ®ú {É®ú ±ÉMÉä Eèò±Éåb÷®ú EòÉä nùäJÉ ®ú½þÒ ½þè* <ºÉ Eèò±Éåb÷®ú EòÉ BEòBEò {ÉzÉÉ BEò-BEò ¨É½þÒxÉä EòÉä ½þÒ føÉä {ÉÉiÉÉ ½þè +Éè®ú ½þ®ú ¨É½þÒxÉä Eäò ¤ÉÉnù ´É½þ {ÉzÉÉ ÊxÉEòÉ±É ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½þè* ¤ÉÒiÉÉ ½þÖ+É Eò±É... +Éè®úiÉ ¦ÉÒ ¶ÉɪÉnù Eèò±Éåb÷®ú EòÒ BEò {ÉÖ®úÉxÉÒ iÉÉ®úÒKÉ ½þÒ ½þè... {ÉÖ®úÉxÉÒ ½þÉä MɪÉÒ iÉÉä ¡òÉcEò®ú ¢äòÆEò nùÒ* =ºÉEäò +{ÉxÉä

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 21


ºÉ{ÉxÉä =ºÉEòÒ ¨ÉÖ_öÒ ¨Éå ¤ÉÆnù ½þÖB ®ú½þ VÉÉiÉä ½þé* xÉÒ¨ÉÉ ºÉÉäSÉiÉÒ ½þè ÊEò ÊWÉÆnùMÉÒ EòÉä <iÉxÉä {ÉèxÉä +Éè®ú ¤Éä®ú½þ¨É føÆMÉ ºÉä xɽþÓ +ÉÄEòxÉÉ SÉÉʽþB* =`öä, +{ÉxÉä Eèò{ºÉÚ±É ±Éä ±Éä, iÉÉÊEò lÉÉäcÉ `öÒEò ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úä +Éè®ú PÉ®ú Eäò EÖòUô EòɨÉ-EòÉVÉ ÊxÉ{É]õ ºÉEåò* VÉ¤É ºÉä =ºÉEòÉ ¶É®úÒ®ú +xÉäEò ¶É±ªÉÊGòªÉÉ+Éå ºÉä MÉÖWÉ®úÉ ½þè, =ºÉEòÉ ¶É®úÒ®ú +{ÉxÉÉ xɽþÓ ®ú½þÉ* Eò½þÓ +xÉÉlÉ Ê¶É®úÉ+ÉäÆ EòÉ {ÉÖ¹{É ½þÉä MɪÉÉ ½þè* ®úÉäWÉ-®úÉäWÉ nù´ÉÉ<ªÉÉÄ, ʽþnùɪÉiÉå +Éè®ú nùںɮúÉå EòÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå =MÉÒ Ê´ÉiÉÞ¹hÉÉ =ºÉä ZÉä±ÉxÉÒ {ÉciÉÒ ½þè* vÉÒ®úä-vÉÒ®úä +±ÉMÉÉ´É ¤ÉgiÉä VÉÉ ®ú½þä ½þé* +{ÉxÉä nùä¶É ¨Éå ½þÉäiÉÒ, iÉÉä ¶ÉɪÉnù xÉÉèEò®úSÉÉEò®úÉå Eäò ºÉ½þÉ®úä ªÉÉiÉxÉÉ Eò¨É ½þÉä VÉÉiÉÒ* PÉ®ú ºÉƦɱÉÉ ®ú½þiÉÉ* ÊEòºÉÒ EòÒ +ÉÄJÉÉå EòÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú xɽþÓ ZÉä±ÉxÉÉ {ÉciÉÉ* xÉÉèEò®ú EòÉä ʽþnùɪÉiÉå nùäiÉÒ +Éè®ú EòÉ¨É ½þÉä VÉÉiÉÉ* +ÉVÉ =ºÉä ªÉÉnù +ÉiÉÉ ½þè ÊEò ´É½þÉÄ EèòºÉä ºÉ֤ɽþ-ºÉ֤ɽþ ºÉÉ®úä EòÉ¨É ¨ÉÖºiÉènùÒ ºÉä ½þÉä VÉÉiÉä lÉä* iÉֱɺÉÒ +ÉiÉÒ +Éè®ú ºÉ֤ɽþ-ºÉ֤ɽþ ÊEòSÉxÉ ºÉĦÉÉ±É ±ÉäiÉÒ* ¡ò]õÉ¡ò]õ ¤ÉSSÉÉäÆ EòÉ xÉɶiÉÉ iÉèªÉÉ®ú ½þÉäiÉÉ* xÉÒ¨ÉÉ ¤ÉÉä±ÉiÉÒ VÉÉiÉÒ +Éè®ú EòÉ¨É ½þÉäiÉÉ VÉÉiÉÉ* ʤɶÉxÉÉ ºÉÉcÒ |ÉäºÉ Eò®ú nùäiÉÉ +Éè®ú ½þä¨Éäxpù ¦ÉÒ ¦ÉÉMÉ-¦ÉÉMÉEò®ú iÉèªÉÉ®ú ½þÉäxÉä ¨Éå =ºÉEòÒ +Éè®ú ¤ÉSSÉÉäÆ EòÉä ºEÚò±É ¤ÉºÉ iÉEò {ɽþÖÄSÉÉxÉä ¨Éå ¨Énùnù Eò®úiÉä* ºÉÉlÉ ½þÒ, nùÉä{ɽþ®ú Eäò JÉÉxÉä EòÒ Ê±Éº]õ +Éè®ú ¶ÉÉ¨É EòÒ SÉÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ CªÉÉ ¤ÉxÉäMÉÉ, iÉªÉ ½þÉäiÉÉ SɱÉiÉÉ* iÉֱɺÉÒ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú nùÖ½þ®úÉ Eò®ú =xÉ SÉÒWÉÉäÆ EòÉä {ÉCEòÉ Eò®úiÉÒ ®ú½þiÉÒ =ºÉÒ ¤ÉÒSÉ ¤ÉSSÉä +Éè®ú ½þä¨Éäxpù ÊxÉEò±É VÉÉiÉä* lÉÉäcÒ nùä®ú ¨Éå ´É½þ ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ ºÉéb÷Ê´ÉSÉ {ÉèEò Eò®úEäò ¦ÉÉMÉ ±ÉäiÉÒ* ºÉ¤É EÖòUô iÉֱɺÉÒ Eäò ½þ´ÉɱÉä Eò®úEäò* VɤɺÉä iÉֱɺÉÒ +É<Ç lÉÒ, =ºÉEòÉ EòÉ¨É ¤É½þÖiÉ +ɺÉÉxÉ ½þÉä MɪÉÉ lÉÉ* iÉֱɺÉÒ ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ ¤ÉSSÉÉäÆ EòÉä ºÉĦÉɱÉiÉÒ, PÉ®ú EòÉä ºÉÄ´ÉÉ®ú Eò®ú ®úJÉiÉÒ =ºÉºÉä {ɽþ±Éä Eäò +É`ö-+É`ö xÉÉèEò®ú ¦ÉÒ xɽþÓ Eò®ú {ÉÉB lÉä* =xÉ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò xÉÉèEò®úÉå EòÉä ªÉÉnù Eò®úEäò ´É½þ +ÉVÉ ¦ÉÒ =¤É±É {ÉciÉÒ ½þè, ÊEòxiÉÖ =xÉ EòÒ xÉÉEòÉʨɪÉÉå EòÉä +{ÉxÉÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ+ÉäÆ Eäò EòÉ®úhÉ ZÉä±ÉxÉÉ {ÉciÉÉ lÉÉ* +ÉVÉ ºÉÉäSÉiÉÒ ½þè ÊEò VÉèºÉä-iÉèºÉä PÉ®ú SɱÉiÉÉ

®ú½þiÉÉ lÉÉ, xÉÉèEò®úÒ SɱÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ lÉÒ, iÉÉä ËWÉnùMÉÒ +ÉMÉä Ê`ö±ÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ lÉÒ* +É{ɺÉÒ iÉxÉÉ´É EòÒ Eò½þÓ VÉMɽþ ½þÒ xɽþÓ lÉÒ* ¶ÉÉ¨É EòÉä PÉ®ú {ɽþÖÄSÉiÉÒ iÉÉä ¤ÉSSÉä ÊEò±ÉEò Eò®ú ʱÉ{É]õ VÉÉiÉä* iÉֱɺÉÒ ¡ò]õÉ¡ò]õ nùäJÉiÉä ½þÒ SÉÉªÉ EòÉ {ÉÉxÉÒ SÉgÉ nùäiÉÒ* ¤É½þÉnùÖ®ú iÉ®úɶÉä ½þÖB MÉÖ±ÉÉ¤É ºÉVÉÉEò®ú ¨ÉäVÉ {É®ú ±ÉMÉÉ nùäiÉÉ* ºÉ±ÉÉ¨É Eò®úEäò Ê¡ò®ú {Éäc-{ÉÉèvÉä EòÉä iÉ®úɶÉxÉä ¨Éå ±ÉMÉ VÉÉiÉÉ* Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ±ÉMÉiÉÉ lÉÉ, ¨ÉÖ_öÒ ¨Éå ¤ÉÆnù ºÉÉ®úä ºÉ{ÉxÉä JÉÖ±ÉEò®ú {ÉÚ®úä ½þÉä ®ú½þä lÉä* ªÉ½þÉÄ >ðÄSÉÒ nùÖEòÉxÉ ¡òÒEòÉ {ÉEò´ÉÉxÉ* ªÉ½þÉÄ Ê´Énùä¶É ¨Éå ±ÉÉäMÉ ºÉ{ÉzÉiÉÉ +Éè®ú ´Éè¦É´É ¤É]õÉä®úxÉä +ÉiÉä ½éþ, ±ÉäÊEòxÉ Ê½þººÉä ¨Éå +ÉiÉÒ ½þè ÊiÉHòiÉÉ, +Eäò±ÉÉ{ÉxÉ +Éè®ú BEò ¤ÉäxÉÉ¨É Ê®úHòiÉÉ, VÉÉä vÉÒ®úävÉÒ®úä nùÒ¨ÉEò EòÒ iÉ®ú½þ ºÉ¤É EÖòUô SÉÉ]õ VÉÉiÉÒ ½þè* Ê®ú¶iÉä-xÉÉiÉä-{ªÉÉ®ú-ºÉ¨¤ÉxvÉ - ºÉ¤ÉEòÉ ºÉ¤É* ¤É½þÖiÉ ÊnùxÉÉå iÉEò ´É½þ +{ÉxÉÒ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ʶÉÊlɱÉiÉÉ EòÉä ÊUô{ÉÉiÉÒ ®ú½þÒ lÉÒ* ªÉ½þÉÄ iÉÉä bÉìC]õ®ú EòÉä ÊnùJÉÉxÉä VÉÉxÉÉ... Ê¡ò®ú =xÉEäò ʤɱÉÉå EòÉ b÷ÆEò ZÉä±ÉxÉÉ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ ºÉä VªÉÉnùÉ nùÖJÉnùɪÉÒ lÉÉ* <ºÉʱÉB, ´É½þ +Ænù®ú ½þÒ +Ænù®ú ZÉä±ÉiÉÒ ®ú½þÒ ½þè* +xnù®ú Eò½þÓ BEò b÷®ú ¦ÉÒ ¤Éè`ö MɪÉÉ lÉÉ ÊEò Eò½þÓ EòÉä<Ç ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ ÊxÉEòÉ±É +É<Ç iÉÉä... <ºÉʱÉB ´É½þ +{ÉxÉä +É{É ®úÉäWÉ Eò¦ÉÒ ¨É±]õÒ Ê´É]õÉʨÉxÉ Eäò Eèò{ºÉÚ±É, iÉÉä Eò¦ÉÒ ]õɪÉxÉÉä±É ¡òÉÄEòiÉÒ ®ú½þiÉÒ* <ºÉÒ iÉ®ú½þ ´É½þ ½þ®ú ÊnùxÉ +{ÉxÉÒ ÊnùxÉSÉɪÉÇ {ÉÚ®úÒ Eò®ú ±ÉäiÉÒ* BEò bÉìC]õ®ú ʨÉjÉ xÉä ¤ÉiÉɪÉÉ lÉÉ ÊEò =ºÉEòÉ ºxÉɪÉÖ-¨ÉÆb÷±É ¤É½þÖiÉ Eò¨ÉVÉÉä®ú ½þÉä MɪÉÉ ½þè +Éè®ú =ºÉä }±ÉÉÊ®úÇxÉ Eäò Eèò{ºÉÚ±É ¦ÉÒ JÉÉxÉä SÉÉʽþB +Éè®ú +¤É =ºÉxÉä =xÉEòÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ÊnùxÉSɪÉÉÇ ¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É Eò®ú ʱɪÉÉ ½è* +ÉVÉ ¤Éè`öä-¤Éè`öä =ºÉEòÉä SÉCEò®ú +É ®ú½þÉ ½þè* ´É½þ =`öxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É ¨Éå ±ÉcJÉcÉ Eò®ú +{ÉxÉÒ JÉÉ]õ iÉEò {ɽþÖÄSÉ VÉÉiÉÒ ½þè* CªÉÉ ½þÉä MɪÉÉ ½þè =ºÉä... ªÉ½þ xɪÉÒ +É¡òiÉ Eò½þÉÄ ºÉä +É ]õ{ÉEòÒ* ¶ÉɪÉnù <ºÉʱÉB ÊEò Eò±É =ºÉxÉä ºÉÉ®úä Eèò{ºÉÚ±É +Éè®ú ]õɪÉÉäxÉ±É <Eò^õä ½þÒ ¡òÉÄEò ʱÉB lÉä* ªÉ½þÒ xɽþÓ, ®úÉiÉ nùÚvÉ {ÉÒxÉÉ ¦ÉÒ ¦ÉÚ±É MɪÉÒ lÉÒ* =xÉ Eèò{ºÉÚ±É EòÒ MɨÉÔ SÉg MɪÉÒ ½þè ¶ÉɪÉnù... +Éè®ú SÉCEò®ú +É

22 +|Éè±É-VÉÚxÉ 2011

®ú½þÉ ½þè* ´É½þ ®úºÉÉä<Ç ¨Éå VÉÉEò®ú `öÆb÷É +Éè®ú ¡òÒEòÉ nùÚvÉ MÉ]õEò +ÉiÉÒ ½þè* ±ÉMÉÉ ÊEò ½þ±ÉEò ¨Éå iÉ®úÉ´É]õ +É MɪÉÒ ½þè* ¤ÉÉlÉ°ü¨É Eäò ¶ÉÒ¶Éä ¨Éå nùäJÉÉ, iÉÉä lÉÉäcÒ +ɷɺiÉ ½þÖ<Ç* iɦÉÒ =ºÉä ¦ÉÒiÉ®ú ½þÒ ¦ÉÒiÉ®ú EÖòUô PÉÖ¨ÉciÉÉ ¨É½þºÉÚºÉ ½þÖ+É +Éè®ú =ºÉEäò ºÉÉlÉ ½þÒ føä®ú ºÉÉ®úÉ ´É¨ÉxÉ... ´É½þ ½þ±EòÒ ½þÉä MɪÉÒ* º´ÉªÉÆ EòÉä º´ÉºlÉ ¨ÉÉxÉxÉä +Éè®ú ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úxÉä EòÉ Ênù±ÉɺÉÉ nùäxÉä ±ÉMÉÒ* ´ÉÉÊ{ÉºÉ EÖòºÉÔ {É®ú +ÉEò®ú ¤Éè`ö MɪÉÒ ºÉɨÉxÉä ¶ÉÒ¶Éä ºÉä ½þ]õä ½þÖB {É®únùä Eäò EòÉ®úhÉ ¤Éɽþ®ú EòÒ ºÉÖxɺÉÉxÉ ºÉcEò ÊnùJÉiÉÒ ½þè* Eò¦ÉÒ BEòÉvÉ EòÉ®ú <ºÉ nùÉä{ɽþ®úÒ Eäò ºÉzÉÉ]õä EòÉä ZÉ]õEò VÉÉiÉÒ ½þè, iÉÉä ±ÉMÉiÉÉ ½þè ÊEò Eò½þÓ º{ÉÆnùxÉ +¦ÉÒ ¤ÉÉEòÒ ½è* ºÉɨÉxÉä {Éäc EòÒ ½þÊ®úªÉɱÉÒ ¨Éå ÊUô{ÉÒ-nùÖ¤ÉEòÒ ÊMɱɽþÊ®úªÉÉÄ +É{ÉºÉ ¨Éå +`öJÉäʱɪÉÉÄ Eò®úiÉÒ ]õ½þÊxɪÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ±É]õEò-±É]õEò Eò®ú >ð{É®úxÉÒSÉä =Uô±É ®ú½þÒ ½þè* ½þ´ÉÉ ¦ÉÒ `ö½þ®úÒ- `ö½þ®úÒ nùÉä{ɽþ®ú EòÒ MÉÉänù ¨Éå >ðÄPÉ ®ú½þÒ ½þè* ¤Éɽþ®ú ºÉ¤É EÖòUô ´ÉèºÉÉ ½þÒ SɱÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½þè, SÉɽþä +xnù®ú-½þ®ú IÉhÉ EÖòUô nù®úEòiÉÉ ®ú½þä* |ÉEÞòÊiÉ ÊxÉªÉ¨É ºÉä +{ÉxÉÒ ÊSÉ®úÆiÉxÉiÉÉ ¨Éå VÉÒiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½è* =ºÉä +{ÉxÉä +Ænù®ú ¤É½þÖiÉ Eò¨ÉWÉÉä®úÒ ¨É½þºÉÚºÉ ½þÉä ®ú½þÒ ½þè* ¶ÉɪÉnù ´É¨ÉxÉ ºÉä BäºÉÉ ½þÖ+É ½þè* =`öEò®ú {ÉèiÉÞEò-{É®úÆ{É®úÉ ºÉä SɱÉä +ÉiÉä PÉ®ú ¨Éå ¤ÉxÉɪÉä SÉÚhÉÇ EòÉä SÉÉ]õiÉÒ ½þè* ¨ÉxÉ ½þ®úÉ-½þ®úÉ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½þè* ´É½þ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉÒ ½þè ÊEò ´É½þ {ɽþ±Éä ºÉä `öÒEò ½þè* =`öEò®ú PÉ®ú EòÉ EòÉ¨É ºÉĦÉÉ±É ±ÉäMÉÒ iÉÉä +Éè®ú +SUôÉ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉäMÉÒ, +xªÉlÉÉ +ÉiÉä ½þÒ ½þä¨Éäxpù EòÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå ÊiÉ®úºEòÉ®ú +Éè®ú ={ÉäIÉÉ EòÉä ZÉä±ÉxÉÉ {ÉcäMÉÉ* Eò½þxÉä EòÉä EÖòUô ¦ÉÒ xɽþÓ Eò½þåMÉä, ±ÉäÊEòxÉ EÖòUô ¤ÉÖnù¤ÉÖnùÉiÉä ½þÖB ®úºÉÉä<Ç PÉ®ú ¨Éå PÉÖºÉåMÉä +Éè®ú nùäJÉåMÉä ÊEò CªÉÉ ½þÖ+É ½þè +Éè®ú CªÉÉ xɽþÓ... +MÉ®ú ®úÉä]õÒ +ÉvÉÒ ¤ÉxÉÒ {ÉcÒ ½þÉäMÉÒ, iÉÉä JÉÖ¶É ½þÉä VÉɪÉåMÉä +Éè®ú +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ +Éägä Eò½þäMÉå - iÉÖ¨½þÉ®úÒ iÉʤɪÉiÉ `öÒEò xɽþÓ lÉÒ, iÉÉä Ê¡ò®ú CªÉÉå ÊEòªÉÉ ªÉ½þ ºÉ¤É* ¨Éé +ÉiÉÉ, iÉÉä EÖòUô xÉ EÖòUô Eò®ú ±ÉäiÉÉ... ´É½þ SÉÖ{ÉSÉÉ{É =xÉEòÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉiÉÒ ®ú½þäMÉÒ +Éè®ú EòÉä<Ç VÉ´ÉÉ¤É xɽþÓ nùäMÉÒ... nùÉäxÉÉå <xÉ ¤ÉÉiÉÉå Eäò {ÉÒUôä ÊUô{Éä ½þÖB ºÉÆEäòiÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉZÉiÉä BEònùںɮúä ºÉä +ÉÄJÉ SÉÖ®úÉiÉä ®½åþMÉä* ´É½þ vÉÒ®úä ºÉä =`öäMÉÒ


+¦ÉÒ ½þÉ±É ¨Éå ½þÒ BEò Eò½þÉxÉÒ {ÉgøÒ lÉÒ* {ÉÊiÉ{ÉixÉÒ ºÉä ¤Éä½þnù {ªÉÉ®ú Eò®úiÉÉ lÉÉ* +ɺÉ-{ÉÉºÉ ´ÉɱÉä ¦ÉÒ =xÉEäò {ªÉÉ®ú ºÉä ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ VɱÉiÉä lÉä* ±ÉäÊEòxÉ, BEò ÊnùxÉ {ÉixÉÒ EòÉä {ÉIÉÉPÉÉiÉ ½þÉä MɪÉÉ* {ÉÊiÉ vÉÒ®úä-vÉÒ®úä ¤Énù±ÉxÉä ±ÉMÉÉ* Ê´É®úHò ®ú½þxÉä ±ÉMÉÉ* BEò ÊnùxÉ {ÉixÉÒ EòÒ ´ÉÉhÉÒ ¦ÉÒ ¨ÉÚEò ½þÉä VÉÉiÉÒ ½þè* =ºÉEòÒ ±ÉcEòÒ, BEò ÊnùxÉ nùäJÉiÉÒ ½þè ÊEò Ê{ÉiÉÉ ¨ÉÉÄ EòÒ UôÉiÉÒ EòÉä EÚò]õ-EÚò]õ Eò®ú Eò½þ ®ú½þä ½þé - Eò¨ÉWÉÉiÉ... Eò¤É ¨É®úäMÉÒ... ¨Éä®úÒ ÊWÉxnùMÉÒ VÉÉäÊJÉ¨É ¤ÉxÉÉ nùÒ ½þè iÉÚxÉä...

+Éè®ú ¤ÉÉlÉ°ü¨É ¨Éå VÉÉEò®ú +ÉĺÉÚ {ÉÉåUô +ÉBMÉÒ +Éè®ú ¶ÉÒ¶Éä ºÉä ¤ÉÊiɪÉÉBMÉÒ... +{ÉxÉä ºÉä ½þÒ ºÉÉè-ºÉÉè |ɶxÉ Eò®úäMÉÒ... CªÉÉå ´É½þ <iÉxÉÒ ¦ÉÉ´ÉÖEò ½þè... CªÉÉå <iÉxÉÒ ºÉÆVÉÒnùÉ... ´É½þ CªÉÉå ½þ®ú ºÉ¨ÉªÉ ´ªÉÊHò Eäò nùÉä½þ®úä{ÉxÉ EòÉä føÚÄføiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½þè* BEò ¨ÉÉèVÉÚnùÉ ´ªÉÊHò +Éè®ú =ºÉÒ Eäò =ºÉ {ÉÉ®ú EòÉ nùںɮúÉ ´ªÉÊHò* Eò<Ç ¤ÉÉ®ú ´É½þ ºÉÉäSÉiÉÒ ½þè ÊEò EòɶÉ! ´É½þ º´ÉªÉÆ <ºÉ nùÉä½þ®úä{ÉxÉ EòÉä +Éäg {ÉÉiÉÒ* VÉ¤É ½þä¨Éäxpù PÉ®ú +ÉB, iÉÉä ÊiÉÊ®úªÉÉ-SÉÊ®úkÉ®ú +Éägä +Éè®ú {ÉcÒ ®ú½þä... ¥ÉÀ ¦ÉÒ <ºÉ +Éägä ½þÖB ºjÉÒ-SÉÊ®újÉ EòÉä xɽþÓ ºÉ¨ÉZÉ ºÉEòiÉä, Ê¡ò®ú =ºÉEäò ¨ÉɨɱÉä ¨Éå iÉÉä EòÉä<Ç ZÉÚ`ö ¦ÉÒ xɽþÓ ½þè* BEò ¤ÉÉ®ú º´ÉªÉÆ ½þä¨Éäxpù xÉä ¦ÉÒ Eò½þÉ lÉÉ iÉÖ¨É ±Éä]õÒ ®ú½þÉä iÉÉä ½þ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉɱÉÚ¨É ®ú½ä ÊEò iÉÖ¨É ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ½þÉä* ´É½þ ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ <ºÉ ¨É®úÉäc EòÉä nù¤ÉÉ MɪÉÒ lÉÒ +Éè®ú xɽþÓ Eò½þ ºÉEòÒ lÉÒ ÊEò VÉ¤É EòÉä<Ç <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉäMÉÉ iÉÉä =ºÉä ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ ¨Éå =`öxÉä EòÒ VÉ°ü®úiÉ ½þÒ CªÉÉå {ÉcäMÉÒ* BEò ¤ÉÉ®ú =ºÉä ¦É®ú{ÉÚ®ú +É®úÉ¨É Ê¨É±É VÉɪÉä iÉÉä ¶ÉɪÉnù ®úÉäWÉ-

®úÉäWÉ Ê¤ÉºiÉ®ú {É®ú {Écä ®ú½þxÉä EòÒ xÉÉè¤ÉiÉ ½þÒ xÉ +ɪÉä* SÉÚhÉÇ ºÉä =ºÉEòÉ ¨ÉxÉ º´ÉºlÉ ½þÉä MɪÉÉ ½þè* ¨ÉÖĽþ ¨Éå {ÉÖnùÒxÉä EòÉ ºÉÉ VÉɪÉEòÉ PÉÖ±É MɪÉÉ ½þè* ´É½þ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½þè ÊEò +¤É ´É½þ =`ö ºÉEòiÉÒ ½þè =ºÉxÉä vÉÒ®úä-vÉÒ®úä ½þ±EòÒ Eò®úɽþ]õÉå - VÉÉä Eò¦ÉÒ =ºÉEäò {Éä]õ ºÉä, iÉÉä Eò¦ÉÒ {ÉÒ`ö ºÉä =`öiÉÒ ½þè - Eäò ºÉÉlÉ ®úºÉÉä<Ç EòÉ EòÉ¨É ºÉĦÉÉ±É Ê±ÉªÉÉ ½þè* ʺÉÆEò ¨Éå {Écä ¤ÉiÉÇxÉÉå EòÒ vÉÖ±ÉÉ<Ç, ®úºÉÉä<Ç PÉ®ú Eäò ¡ò¶ÉÇ {É®ú VɨÉÒ ÊSÉ]õEò, ªÉ½þÉÄ-´É½þÉÄ ¶Éè±}ºÉ {É®ú ʤÉJÉ®úä ¤ÉiÉÇxÉ, ÊnùªÉɺɱÉÉ<Ç, SÉɪÉ{ÉkÉÒ EòÉ b÷¤¤ÉÉ, xɨÉEò-ʨÉSÉÇ Eäò JÉÖ±Éä Eò]õÉä®únùÉxÉ - ºÉ¦ÉÒ EòÉä =ºÉEòÉ ºlÉÉxÉ nùä ÊnùªÉÉ ½þè* ºÉ¤É +{ÉxÉÒ VÉMɽþ {ɽþÖÄSÉEò®ú VÉèºÉä ¨ÉÖºEÖò®úÉ ®ú½þä ½þé* ®úºÉÉä<Ç ÊJɱÉÊJÉ±É {Éc ®ú½þÒ ½þè* MÉèºÉ {É®ú SÉɴɱÉ, nùɱÉ, ºÉ¤VÉÒ ¦ÉÒ SÉg MɪÉÒ ½þè +Éè®ú +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ +É´ÉÉWÉÉäÆ ¨Éå SÉÉèEòÊcªÉÉÄ

¦É®ú ®ú½þÒ ½þé* +ÉVÉ ¤ÉSSÉä ¦ÉÒ JÉÖ¶É ½þÉä VÉɪÉåMÉä... Eò½þÓ BEò Eòɱ{ÉÊxÉEò ºÉÖJÉ EòÒ ÊºÉ®ú½þxÉ =ºÉ Eäò ºªÉÉxÉÖ-¨ÉÆb÷±É ¨Éå nùÉèc MɪÉÒ ½þè* VÉ¤É ¤ÉSSÉä MɱÉä ¨Éå ¤ÉÉĽþå b÷ɱÉiÉä +Éè®ú ½þä¨Éäxpù JÉÉxÉä EòÒ iÉÉ®úÒ¡ò Eò®úiÉä ½þé iÉÉä ´É½þ <ºÉ KÉÖ¶ÉÒ EòÉä ZÉä±É xɽþÓ {ÉÉiÉÒ* {É®ú =xÉEäò +Éè{ÉSÉÉÊ®úEò EÞòiÉYÉ SÉä½þ®úä Eò½þÓ =ºÉEòÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå ¤É®ú¤ÉºÉ +ÉĺÉÚ ±ÉÉ nùäiÉä ½é* VÉ¤É Eò¦ÉÒ ´É½þ ºÉ¤Éä®úä =`ö Eò®ú ºÉ¤ÉEäò ʱÉB `öÒEò xÉɶiÉÉ xɽþÓ ¤ÉxÉÉ {ÉÉiÉÒ ªÉÉ JÉÉxÉä EòÉ |ɤÉÆvÉ xɽþÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ +Éè®ú BEò +Éè{ÉSÉÉÊ®úEò b÷¤É±É ®úÉä]õÒ-+Æb÷ä EòÒ ¦ÉÖVÉÔ {É®úÉäºÉiÉÒ ½þè, iÉÉä ½þä¨Éäxpù ºÉä {ɽþ±Éä ¤ÉcÉ ¤Éä]õÉ ¤ÉÉä±É {ÉciÉÉ - ¨ÉÉÄ, ªÉ½þ CªÉÉ... ´É½þÒ ®úÉäWÉ-®úÉäWÉ +Æb÷É-b÷¤É±É ®úÉä]õÒ! ¨ÉÉÄ ´É½þ Ê¶É´É ½þè xÉ ¨Éä®úÉ nùÉäºiÉ ¨ÉéxÉä =ºÉEäò PÉ®ú BEò ÊnùxÉ nùäJÉÉ - ºÉ¤É ±ÉÉäMÉ ¨ÉäWÉ {É®ú JÉÉxÉÉ JÉÉ ®ú½þä lÉä* CªÉÉ ¨ÉäWÉ ºÉVÉÒ lÉÒ ¨ÉÉÄ! nùÉä-iÉÒxÉ ºÉʤVɪÉÉÆ, nùɱÉ, SÉ]õxÉÒ, {ÉÉ{Éc, +SÉÉ®ú +Éè®ú ¡ò±ÉÉå ºÉä ¦É®úÒ ¨ÉäWÉ

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 23


Eäò ¤ÉÒSÉÉå-¤ÉÒSÉ ®úJÉÒ ]õÉäEò®úÒ nùäJÉEò®ú ¨ÉWÉÉ +É MɪÉÉ, ¨ÉÉÄ... ªÉä ¤ÉÉiÉå, =ºÉä +xnù®ú iÉEò SÉÒ®úEò®ú ®úJÉ nùäiÉÓ +Éè®ú Eò½þÓ Mɽþ®úÒ EòSÉÉä]õ +Éè®ú M±ÉÉÊxÉ ºÉä ´É½þ ¦É®ú¦É®ú =`öiÉÒ* CªÉÉå xɽþÓ, ´É½þ Eò®ú {ÉÉiÉÒ ªÉ½þ ºÉ¤É +{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉäÆ Eäò ʱÉB, +{ÉxÉä ½þä¨Éäxpù Eäò ʱÉB... =ºÉä ½þ®ú ÊnùxÉ xÉÉEòÉʨɪÉÉå Eäò iÉ®úÉWÉÚ ¨Éå CªÉÉå iÉÉè±ÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½þè* =ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ÊEò ½þ®ú EòÉä<Ç +ÉiÉä-VÉÉiÉä =ºÉEòÒ ÊJɱ±ÉÒ =c÷É ®ú½þÉ ½þè* =ºÉEòÒ <ºÉ Ê´ÉpùÚ{É ÊºlÉÊiÉ {É®ú ½þÄºÉ ®ú½þÉ ½è* =ºÉEäò +xnù®ú EòÒ =`öÉ-{É]õEò ¤ÉgiÉÒ VÉÉiÉÒ* ¤ÉäSÉèxÉÒ MɱÉä EòÒ ¡òÉÄºÉ ¤ÉxÉEò®ú =ºÉEòÉ MɱÉÉ PÉÉå]õxÉä ±ÉMÉiÉÒ* ´É½þ SÉɽþiÉÒ BäºÉä ¨Éå ½þä¨Éäxpù =ºÉEòÒ føÉ±É ¤ÉxÉä* ¤ÉSSÉä iÉÉä xÉÉnùÉxÉ ½þé* {É®ú ´ÉÉä xÉÉnùÉxÉ xɽþÓ ½þè* ´É½þ iÉÉä VÉÉxÉiÉÉ ½þè ÊEò +ÉVÉ iɱÉEò =ºÉxÉä PÉ®ú {É®ú EèòºÉä +{ÉxÉÒ VÉÉxÉ ±ÉÖ]õÉ<Ç ½þè* xÉÉèEò®úÒ Eò®úEäò ¦ÉÒ ¤ÉSSÉä EòÒ, ½þä¨Éäxpù EòÒ VÉÒ VÉÉxÉ ºÉä ºÉä´ÉÉ EòÒ ½þè* VÉ¤É Eò¦ÉÒ ´É½þ ½þä¨Éäxpù ºÉä WÉ®úÉ-ºÉÉ {ɽþ±Éä {ɽþÖÄSÉiÉÒ iÉÉä ¶ÉÉ¨É EòÒ SÉÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ ¶ÉÉèEò ºÉä ºÉ¨ÉÉèºÉä-EòSÉÉèÊ®úªÉÉÆ, ÊSÉ{ºÉSÉ]õÊxɪÉÉÄ +Éè®ú xÉ VÉÉxÉä CªÉÉ-CªÉÉ ¤ÉxÉÉ b÷ɱÉiÉÒ* SÉ]õEòÉ®úä ±Éä-±Éä Eò®ú +Éè®ú =ºÉEòÒ =ÄMÉʱɪÉÉÄ SÉÚ¨ÉSÉÚ¨ÉEò®ú JÉÉiÉÉ ½þä¨Éäxpù* +ÉVÉ EèòºÉä ºÉ¤É EÖòUô ¦ÉÚ±É MɪÉÉ ´É½þ* +ÉVÉ =ºÉEòÒ +ÉÆJÉÉå ¨Éå BEò xÉEòÉ®ú ½þè, BEò ´ªÉÆMÉ ½þè* VÉèºÉä ªÉ½þ ºÉ¤É ´É½þ VÉÉxɤÉÚZÉ Eò®ú Eò®ú ®ú½þÒ ½þè ªÉÉ ÊºlÉÊiÉ EòÉä iÉÚ±É nùä ®ú½þÒ ½è* ´É½þ +{ÉxÉä +É{É ¨Éå ½þ®ú ÊnùxÉ UôÉä]õÒ ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½þè =ºÉEòÒ ºÉ±iÉxÉiÉ fø½þ ®ú½þÒ ½þè* =ºÉEòÉ VÉÒ SÉɽþiÉÉ ½þè ÊEò ¤Éä]õä ºÉä Eò½þä ÊEò ´É½þ +{ÉxÉä ¤ÉÉ{É ºÉä Eò½þä, nùںɮúÒ ¨ÉÉÄ ±Éä +ÉB iÉÖ¨½þÉ®úä ʱÉB* xɪÉÒxÉEòÉä®... VÉÉä xÉB ´ªÉÆVÉxÉÉå ºÉä +ɴɦÉMÉiÉ ¦ÉÒ Eò®úä +Éè®ú ºÉÉ®úÒ SÉÉEòÊ®úªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ iÉÖ¨½þÉ®úä ¤ÉÉ{É Eäò nù}iÉ®ú VÉÉiÉä ´ÉHò ¯û¨ÉÉ±É iÉEò ½þÉlÉ ¨Éå lɨÉÉB... EèòºÉÒ nùÖÊ´ÉvÉÉ Eäò EòMÉÉ®ú {É®ú JÉcÒ ½þè ´É½þ* xÉÉ®úÒ PÉ®ú-MÉÞ½þºlÉÒ Eäò ºÉÉlÉ +ÉVÉ ¤Éɽþ®ú EòÉ ¨ÉÉäSÉÉÇ ¦ÉÒ ºÉƦÉɱÉä* EèòºÉÒ Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ ½þè* BEò ½þÒ ´ªÉÊHò ºÉä <iÉxÉÒ ºÉÉ®úÒ +{ÉäIÉÉBÆ* ´É½þ SÉÖ{ÉSÉÉ{É ¨ÉäWÉ {É®ú ¤Éè`öÒ Sɨ¨ÉSÉÉå EòÒ

+É´ÉÉWÉ EòÉä ºÉÖxÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ +Éè®ú ½þä¨Éäxpù SÉÖ{ÉSÉÉ{É JÉÉxÉÉ JÉÉEò®ú ]õÒ.´ÉÒ. Eäò ºÉɨÉxÉä VÉÉ ¤Éè`öiÉÉ* =ºÉEäò +xnù®ú {ɽþÉc ¦ÉÖ®ú¦ÉÖ®úÉ VÉÉiÉä xÉ VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉÉ EÖòUô ]õÚ]õ VÉÉiÉÉ =xÉ IÉhÉÉå ¨Éå* ´É½þ <ÆiÉWÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ®ú½þiÉÒ ÊEò ½þä¨Éäxpù {ÉÚUôäMÉå - +ÉVÉ EèòºÉÒ ®ú½þÒ iÉÖ¨½þÉ®úÒ iÉʤɪÉiÉ ªÉÉ +¤É EèòºÉÒ ½þÉä? ´É½þ Ê¡ò®ú =ºÉÒ iÉ®ú½þ vÉÒ®úä-vÉÒ®úä ¨ÉäWÉ {É®ú ºÉä ¤ÉiÉÇxÉ =`öÉiÉÒ, VÉÚ`öÒ {±Éä]õå ʺÉÆEò ¨Éå b÷ɱÉiÉÒ, ºÉ±ÉÉnù EòÒ {±Éä]õ EòÉ ®úºÉ =`öÉiÉä-=`öÉiÉä ¨ÉäWÉ {É®ú ʤÉJÉ®ú VÉÉiÉÉ, iÉÉä ¦ÉÉMÉÒ-¦ÉÉMÉÒ iÉÉèʱɪÉÉ ±ÉäEò®ú =ºÉä ºÉÉäJÉiÉÒ +Éè®ú ½þÉÄ¡ò-½þÉÄ¡ò VÉÉiÉÒ* ]õÒ.´ÉÒ. EòÒ +É´ÉÉWÉ iɱÉä ºÉ¤É EÖòUô nù¤É VÉÉiÉÉ* ¤ÉcÒ-¤ÉcÒ <¨ÉÉ®úiÉå fø½þ VÉÉiÉÒ ½þé, =xÉEäò xÉÒSÉä nù¤ÉÒ ½þÖ<Ç ±ÉɶÉÉå EòÒ Eò®úɽþ ÊEòºÉä ºÉÖxÉÉ<Ç nùäiÉÒ ½þè* ®úÉiÉ ¦É®ú Eò®ú´É]õå ¤Énù±ÉiÉÒ ®ú½þä, {ÉÒcÉ ºÉä Eò®úɽþiÉÒ ®ú½þä, ºÉ֤ɽþ ÊEòºÉÒ EòÒ ÊnùxÉSɪÉÉÇ ¨Éå +ÆiÉ®ú xɽþÓ +É ºÉEòiÉÉ* =ºÉä BEò Eò{É SÉÉªÉ ¨ÉªÉººÉ®ú xɽþÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ, ÊVɺÉä {ÉÒEò®ú ´É½þ =`öxÉä ±ÉɪÉEò ½þÉä ºÉEäò +Éè®ú ¤ÉSSÉÉäÆ EòÉä føÆMÉ ºÉä ºEÚò±É ¦ÉäVÉ ºÉEäò* Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ =ºÉä ±ÉMÉiÉÉ ½þè ÊEò nùÉäxÉÉå ¤ÉSSÉä +Éè®ú {ÉÊiÉ =ºÉEäò ʱÉB ªÉÖrù Eäò +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ¨ÉÉäSÉæ ½þé, ÊVÉx½þå VÉèºÉä-iÉèºÉä +{ÉxÉä ±ÉÆMÉcÉiÉä ¶É®úÒ®ú ºÉä ¦ÉÒ ZÉä±ÉxÉÉ ½þè* {ÉÉ®ú Eò®úxÉÉ ½þè ªÉÉ VÉÒiÉxÉÉ ½þè* +xªÉlÉÉ <xÉ ºÉ¤É ¨Éå ´É½þ {ÉÖ®úÉxÉä Eäò±Éåb÷®ú EòÒ BEò ¤ÉÒiÉÒ ½þÖ<Ç iÉÉ®úÒJÉ ½þÉä VÉÉBMÉÒ* BEò ¤ÉÉ®ú =ºÉxÉä ÊEòºÉÒ Eò´ÉʪÉjÉÒ EòÒ BEò EòÊ´ÉiÉÉ {ÉgÒ lÉÒ, ÊVɺɨÉå =ºÉxÉä +{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉäÆ +Éè®ú {ÉÊiÉ EòÉä ªÉÖrù Eäò ¨ÉÉäSÉæ VÉèºÉÉ ½þÒ EÖòUô Eò½þÉ lÉÉ, ÊVɺÉä ½þ®ú ¨ÉÉäSÉæ EòÉä {ÉÉ®ú Eò®ú BEò ={ɱÉʤvÉ EòÉ +½þºÉÉºÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ´É½þ EòÊ´ÉiÉÉ +Éè®ú ´É½þ Eò´ÉʪÉjÉÒ =ºÉä ÊEòiÉxÉÒ ¤ÉÖ®úÒ ±ÉMÉÒ lÉÒ +Éè®ú ÊEòiÉxÉÒ Ê´ÉiÉÞ¹hÉÉ ½þÖ<Ç lÉÒ =ºÉ Eò´ÉʪÉjÉÒ ºÉä, ±ÉäÊEòxÉ ÊEòiÉxÉÉ ºÉSÉ lÉÉ, ÊEòiÉxÉÉ xÉÆMÉÉ ºÉSÉ! ½þä¨Éäxpù +Éè®ú =ºÉEäò ¤ÉÒSÉ xÉ®ú-xÉÉ®úÒ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú ¤ÉJÉÚ¤ÉÒ ¤É½þºÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ* +ɪÉä ÊnùxÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå ¨Éå +ÉxÉä ´ÉɱÉÒ PÉÉiÉEò +Éi¨É½þiªÉÉBÄ, {ÉÊiÉ +Éè®ú ºÉɺÉ-ºÉºÉÖ®ú uùÉ®úÉ nùÒ ½þÖ<Ç ªÉÉiÉxÉÉBÄ =ºÉä =nùÉºÉ Eò®ú nùäiÉÒ lÉÓ* ½þä¨Éäxpù ¦ÉÒ BäºÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ´ÉɱÉÉå EòÉä VÉÒ ¦É®ú Eò®ú EòÉäºÉiÉä lÉä

24 +|Éè±É-VÉÚxÉ 2011

+ɪÉä ÊnùxÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå ¨Éå +ÉxÉä ´ÉɱÉÒ PÉÉiÉEò +Éi¨É½þiªÉÉBÄ, {ÉÊiÉ +Éè®ú ºÉɺÉ-ºÉºÉÖ®ú uùÉ®úÉ nùÒ ½þÖ<Ç ªÉÉiÉxÉÉBÄ =ºÉä =nùÉºÉ Eò®ú nùäiÉÒ lÉÓ* ½þä¨Éäxpù ¦ÉÒ BäºÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ´ÉɱÉÉå EòÉä VÉÒ ¦É®ú Eò®ú EòÉäºÉiÉä lÉä +Éè®ú BEò +ɷɺiÉ ¦ÉÉ´É ºÉä Eò½þiÉä - "SɱÉÉä, iÉÖ¨É ÊEòº¨ÉiÉ ´ÉɱÉÒ ½þÉä VÉÉä nùä´ÉiÉÉ VÉèºÉÉ {ÉÊiÉ Ê¨É±ÉÉ ½þè +Éè®ú ºÉÉvÉÖ-ºÉÆiÉÉå ºÉ®úÒJÉä ºÉɺÉ-ºÉºÉÖ®, VɤÉÊEò Eò½þEò®ú ´É½þ SÉÖ{É ½þÉä VÉÉiÉä lÉä, VɤÉÊEò +Ænù®ú ½þÒ +xnù®ú ´É½þ ±É½þÚ-±ÉÖ½þÉxÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ lÉÒ* +Éè®ú BEò +ɷɺiÉ ¦ÉÉ´É ºÉä Eò½þiÉä - "SɱÉÉä, iÉÖ¨É ÊEòº¨ÉiÉ ´ÉɱÉÒ ½þÉä VÉÉä nùä´ÉiÉÉ VÉèºÉÉ {ÉÊiÉ Ê¨É±ÉÉ ½þè +Éè®ú ºÉÉvÉÖ-ºÉÆiÉÉå ºÉ®úÒJÉä ºÉɺÉ-ºÉºÉÖ®, VɤÉÊEò Eò½þEò®ú ´É½þ SÉÖ{É ½þÉä VÉÉiÉä lÉä, VɤÉÊEò +Ænù®ú ½þÒ +xnù®ú ´É½þ ±É½þÚ-±ÉÖ½þÉxÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ lÉÒ* ´É½þ =ºÉEäò {ÉÒUôä ÊUô{Éä +lÉÉç EòÉä ¤ÉJÉÚ¤ÉÒ VÉÉxÉiÉÒ lÉÒ* =ºÉEäò |Éä¨É-Ê´É´Éɽþ Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ iÉ®ú¡ò ºÉä =ºÉä ¦É®ú{ÉÚ®ú xÉEòÉ®úÉi¨ÉEò ¦ÉÉ´É ZÉä±ÉxÉÉ {ÉcÉ lÉÉ* ªÉÉå =xÉEòÒ EòÉä]õÇʶÉ{É <iÉxÉÒ ±É¨¤ÉÒ ÊJÉÆSÉÒ lÉÒ ÊEò ºÉ¤ÉEòÒ <SUôÉ ¶ÉÉÊ¨É±É ½þÉä ºÉEäò +Éè®ú ½þÖ<Ç ¦ÉÒ* ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò ºÉɱÉÉå- ºÉÉ±É ºÉMÉä ºÉ¨¤ÉÊxvɪÉÉå EòÉä <ºÉ ®ú½þºªÉ EòÒ ½þ´ÉÉ iÉEò xɽþÓ ±ÉMÉÒ lÉÒ* =ºÉxÉä ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É EòÒ <VVÉiÉà {É®ú WÉ®úÉ ¦ÉÒ +ÉÄSÉ xɽþÓ +ÉxÉä nùÒ lÉÒ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ, Eò½þÓ Mɽþ®úä ¨Éå EòÉä<Ç Ê´ÉiÉÞ¹hÉÉ lÉÒ, EòÉä<Ç ÊEò®úSÉ lÉÒ VÉÉä nùÉäxÉÉå {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå Eäò ¤ÉÒSÉ BäSÉÆEò-ºÉÒ iÉxÉÒ ®ú½þiÉÒ lÉÒ* Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ±ÉMÉiÉÉ ÊEò ªÉ½þ xɪÉÉ Ê®ú¶iÉÉ =xÉ ºÉÉ®úä {ÉÖ®úÉxÉä - +{ÉxÉä =©É ¦É®ú Eäò -xÉÉiÉÉå EòÉä


BEò ½þÒ ÊxÉ´ÉɱÉä ¨Éå ÊxÉMÉ±É MɪÉÉ ½þè* ¤É½þÖiÉ |ɪÉixÉÉå Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù Eò¦ÉÒ ºÉɨÉÆVɺªÉ xɽþÓ Ê¤É`öÉ {ÉɪÉÒ lÉÒ ´É½þ* Eò<Ç ¤ÉÉ®ú ¶É¤nùÉå EòÒ {ÉèxÉÒ iÉÒ®úÆnùÉVÉÒ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉäEò®ú +{ÉxÉä PÉ®ú ºÉä ¯û+ÉƺÉÒ ½þÉäEò®ú ±ÉÉè]õÒ lÉÒ ´É½þ* +ÉVÉ iÉEò Uô±ÉxÉÒ Eò®ú nùäxÉä ´ÉɱÉÒ ¦ÉɹÉÉ EòÒ ºÉ±ÉÒ¤ÉÉå {É®ú SÉgiÉÒ +É<Ç ½þè +Éè®ú +¤É iÉÉä ªÉ½þ ʺɱÉʺɱÉÉ nùÖvÉÉ®úÉ ½þÉä MɪÉÉ ½þè* BEò +Éä®ú ½þä¨Éäxpù +Éè®ú ¤ÉSSÉä, nùںɮúÒ +Éä®ú =ºÉEòÉ ÊMÉ®úiÉÉ º´ÉɺlÉ +Éè®ú Ê¡ò®ú +{ÉxÉÉå ºÉä xÉ ]õÚ]õxÉä ´ÉɱÉÉ iÉxÉÉ´É* ´É½þ VÉÉxÉiÉÒ ½þè ÊEò ªÉ½þ ºÉÉ®úä iÉxÉÉ´É ½þÒ =ºÉEòÒ <ºÉ nù¶ÉÉ Eäò =kÉ®únùɪÉÒ ½þé +Éè®ú ªÉ½þÒ =ºÉEäò +ÆiÉ Eäò ¦ÉÒ =kÉ®únùɪÉÒ ½þÉåMÉä* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´É½þ nùÉä¹É º´ÉªÉÆ EòÉä ½þÒ nùäiÉÒ +É<Ç ½þè* +ÉÄJÉÉå ¨Éå +ÉÄJÉå b÷ɱÉEò®ú =ºÉxÉä ʺlÉÊiɪÉÉå EòÉä xɽþÓ ZÉä±ÉÉ ½þè, ½þÊlɪÉÉ®ú b÷ɱÉEò®ú, ½þÉ®ú-½þÉ®úEò®ú ¨É®úxÉÉ ºÉÒJÉÉ ½þè* ´É½þ ºÉ֤ɽþ =`öiÉÒ ½þè, ±ÉMÉiÉÉ ½þè ÊEò ½þ®ú ÊnùxÉ =ºÉä BEò ¨É½þɦÉÉ®úiÉ +{ÉxÉä Eò¨ÉWÉÉä®ú EòxvÉÉå {É®ú føÉäxÉÉ ½þè +Éè®ú ¦ÉÒ¹¨É ¤ÉxÉEò®ú ¶É®ú-¶ÉèªÉÉ EòÒ SÉÖ¦ÉxÉ EòÉä SÉÖ{ÉSÉÉ{É ZÉä±ÉxÉÉ ½þè* =xÉEòÒ <SUôÉxÉÖºÉÉ®ú ºÉÚªÉÇ iÉÉä +ɪÉÉ ½þÒ Uô: ¨É½þÒxÉä ¤ÉÉnù =kÉ®ú®úɪÉhÉ ¨Éå, ±ÉäÊEòxÉ <ºÉ ʺlÉÊiɪÉÉå EòÉ ºÉÚªÉÇ =kÉ®úɪÉhÉ ¨Éå ¶ÉɪÉnù Eò¦ÉÒ xɽþÓ +ÉBMÉÉ* =ºÉä <ºÉ ¶É®ú-¶ÉèªÉÉ ºÉä Eò¦ÉÒ ¨ÉÖÊHò xɽþÓ Ê¨É±ÉäMÉÒ* ºÉɨÉxÉä EòÒ ÊJÉcEòÒ EòÉ {ÉnùÉÇ ½þ´ÉÉ ºÉä ±É½þ®úÉEò®ú xÉÒ¨ÉÉ Eäò ¨ÉÖĽþ {É®ú ¡ò½þ®úÉ MɪÉÉ ½þè* |ÉEÞòÊiÉ +{ÉxÉä ¤ÉÉè®ú ºÉä =ºÉä ¤É½þ±ÉÉxÉÉ SÉɽþiÉÒ ½þè* JÉÖ¨ÉÉxÉÒ +Éè®ú +Éb÷Ú Eäò {ÉäcÉäÆ EòÒ EòÉä{ɱÉÉå EòÒ JÉֶɤÉÚ =ºÉEäò xÉlÉÖxÉÉå ¨Éå ¨É½þEòxÉä ±ÉMÉÒ ½þè* +xnù®ú Eäò ¡èò±Éä ®úäÊMɺiÉÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ Eò½þÓ |ÉEÞòÊiÉ Êº¨ÉiÉ ¤ÉxÉEò®ú ½þÉå`öÉå {É®ú ÊJɱÉxÉä ±ÉMÉÒ ½è?* +ÉVÉ iÉEò =ºÉEòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ EòÉ EòÉä<Ç xÉɨÉEò®úhÉ xɽþÓ ½þÖ+É CªÉÉåÊEò +ÉVÉ iÉEò EòÉä<Ç føÆMÉ EòÉ SÉèEò+{É ½þÖ+É ½þÒ xɽþÓ, ¨ÉÉä]õä-¨ÉÉä]õä ʤɱÉÉå Eäò b÷®ú ºÉä* Eò¦ÉÒ ¤ÉÖJÉÉ®ú, Eò¦ÉÒ lÉEòÉ´É]õ, Eò¦ÉÒ ºÉ®ú ¨Éå nùnùÇ, ½þÉlÉ-{ÉÉÄ´É EòÉ ºÉÉä VÉÉxÉÉ, =`öxÉä EòÒ ¶ÉÊHò xÉ ®ú½þxÉÉ -- ªÉä ºÉ¤É ¤ÉÒ¨ÉÉÊ®úªÉÉÄ

xÉɨÉEò®úhÉ EòÒ ¨ÉÉä½þiÉÉVÉ xɽþÓ ½þè* <ºÉä BEò iÉ®ú½þ ºÉä ÊiɱÉ-ÊiÉ±É Eò®ú ʨÉ]õxÉÉ Eò½þ ºÉEòiÉä ½þé* <xÉ ¤ÉäxÉÉ¨É ±ÉIÉhÉÉå EòÒ +Éä®ú CªÉÉå EòÉä<Ç vªÉÉxÉ nùä* Ê®ú¶iÉä-xÉÉiÉä ¶É®úÒ®ú ºÉä ½þÉäiÉä ½þé, ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+ÉäÆ Eäò ½þÉäiÉä ½þé* ¨ÉxÉ Eäò Ê®ú¶iÉä ½þÉäiÉä ½þÒ Eò½þÉÄ ½þè, VÉÉä ¶É®úÒ®ú Eäò +¶ÉHò ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ VÉÖcä ®ú½þå* PÉ®´ÉɱÉÉå EòÒ ºÉnùɶɪÉiÉÉ iÉÉä =ºÉ Eäò ={ɪÉÉäMÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ SÉ±É ºÉEòiÉÒ ½þè xÉ! +¦ÉÒ ½þÉ±É ¨Éå ½þÒ BEò Eò½þÉxÉÒ {ÉgøÒ lÉÒ* {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ºÉä ¤Éä½þnù {ªÉÉ®ú Eò®úiÉÉ lÉÉ* +ɺÉ{ÉÉºÉ ´ÉɱÉä ¦ÉÒ =xÉEäò {ªÉÉ®ú ºÉä ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ VɱÉiÉä lÉä* ±ÉäÊEòxÉ, BEò ÊnùxÉ {ÉixÉÒ EòÉä {ÉIÉÉPÉÉiÉ ½þÉä MɪÉÉ* {ÉÊiÉ vÉÒ®úä-vÉÒ®úä ¤Énù±ÉxÉä ±ÉMÉÉ* Ê´É®úHò ®ú½þxÉä ±ÉMÉÉ* BEò ÊnùxÉ {ÉixÉÒ EòÒ ´ÉÉhÉÒ ¦ÉÒ ¨ÉÚEò ½þÉä VÉÉiÉÒ ½þè* =ºÉEòÒ ±ÉcEòÒ, BEò ÊnùxÉ nùäJÉiÉÒ ½þè ÊEò Ê{ÉiÉÉ ¨ÉÉÄ EòÒ UôÉiÉÒ EòÉä EÚò]õ-EÚò]õ Eò®ú Eò½þ ®ú½þä ½þé - Eò¨ÉWÉÉiÉ... Eò¤É ¨É®úäMÉÒ... ¨Éä®úÒ ÊWÉxnùMÉÒ VÉÉäÊJÉ¨É ¤ÉxÉÉ nùÒ ½þè iÉÚxÉä... nùںɮúä ½þÒ ÊnùxÉ {ÉixÉÒ ¨É®ú VÉÉiÉÒ ½þè* Eò½þÉxÉÒ {ÉgEò®ú ¨ÉxÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpù ºÉä ¦ÉÒ ´ÉÞ½þiÉ ¤Éc´ÉÉxÉ±É vÉvÉEò =`öÉ lÉÉ* ´É½þ nùÉä ÊnùxÉ iÉEò ®úÉiÉ-®úÉiÉ ¦É®ú +{ÉxÉä +É{É ¨Éå PÉÖ]õÒ +Éè®ú +ÉĺÉÚ {ÉÒiÉÒ ®ú½þÒ lÉÒ* ªÉ½þÒ xɽþÓ =ºÉä +{ÉxÉä ¤ÉSSÉä ´Éɱ¨ÉÒÊEò Eäò ¤ÉSSÉä ÊnùJÉxÉä ±ÉMÉä lÉä, ÊVÉx½þÉåxÉä Eò½þ ÊnùªÉÉ lÉÉ ÊEò ½þ¨É iÉÖ¨½þÉ®úä {ÉÉ{É Eäò ¦ÉÉMÉÒnùÉ®ú CªÉÉå ¤ÉxÉä! iÉÖ¨ÉxÉä ½þ¨Éå {ÉènùÉ ÊEòªÉÉ ½þè, iÉÖ¨½þÉ®úÉ ¢òWÉÇ ½þé ½þ¨Éä {ÉɱÉxÉÉ* +ÉiÉä-VÉÉiÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉÉå ¨Éå VÉ¤É ¦ÉÒ ´É½þ +{ÉxÉä +º´ÉºlÉ ®ú½þxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®úiÉÒ, iÉÉä Eò<Ç ±ÉÉäMÉ ºÉÆVÉÒnùÉ ½þÉäEò®ú ºÉ±Éɽþ nùäiÉä-¡ò±ÉÉÄ b÷ÉìC]õ®ú EòÉä ÊnùJÉÉ<B... ¡òÒºÉ ºÉä xÉ b÷Ê®úªÉä... VÉÉxÉ ½þè iÉÉä VɽþÉxÉ ½þè, ¦ÉɦÉÒ VÉÒ... +É{É EòÉ iÉÉä VÉèºÉä ®úÆMÉ ½þÒ ¤Éä®úÆMÉ ½þÉä MɪÉÉ ½þè... =ºÉä ªÉÉnù ½þè ÊEò ½þä¨Éäxpù Eäò ʺɮú ¨Éå ¨ÉɨÉÚ±ÉÒ nùnùÇ ºÉä ¦ÉÒ ´É½þ PɤɮúÉ VÉÉiÉÒ lÉÒ +Éè®ú UôÖ^õÒ ±ÉäEò®ú ¤Éè`ö VÉÉiÉÒ lÉÒ* ½þä¨Éäxpù {É®ú iÉxÉ-¨ÉxÉ xªÉÉèUôÉ´É®ú Eò®ú nùäiÉÒ* Eò¦ÉÒ- Eò¦ÉÉ®ú EòÉä<Ç ¤ÉSSÉÉ ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ½þÉäiÉÉ, iÉÉä =ºÉEäò {ÉÉ´ÉÄ nùä½þ®úÒ ±ÉÉÄPÉxÉä ºÉä VÉèºÉä <xEòÉ®ú Eò®ú nùäiÉä*

´É½þ Eò¤É ºÉä ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ½þè* ¤ÉÒSÉ-¤ÉÒSÉ ¨Éå BäºÉÒ ¦ÉÒ ÊºlÉÊiÉ +É<Ç ½þè ÊEò JÉÉ]õ ºÉä ʽþ±É iÉEò xɽþÓ ºÉEòÒ* ½þä¨Éäxpù Eäò +ÉìÊ¡òºÉ VÉÉxÉä ¨Éå EòÉä<Ç ´ªÉÊiÉGò¨É xɽþÓ +ɪÉÉ* ªÉ½þÒ xɽþÓ, nù}iÉ®ú VÉÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ ¦ÉÒ ´É½þÒ føÆMÉ, ´É½þÒ +{ÉäIÉÉBÆ ºÉÉ®úÒ EòɪÉxÉÉiÉ EòÒ* ´É½þ ¨ÉxÉ EòÒ ºÉ±ÉÒ¤É {É®ú ]õÉÄMÉ]õÉÄMÉ Eò®ú nùäJÉiÉÒ ½þè, ±ÉäÊEòxÉ ºÉ¦ÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ+{ÉxÉÒ ºÉÆMÉÒxÉÉå ºÉä nùÉMÉxÉä EòÉ ½þÒ EòÉ¨É ÊEòªÉÉ ½þè* +ÉVÉ ÊºlÉÊiÉ ªÉ½þÉÄ iÉEò {ɽþÖÄSÉ MÉ<Ç ½þè ÊEò ´É½þ º´ÉªÉÆ +{ÉxÉÒ ´ÉèºÉÉJÉÒ ¤ÉxÉxÉä ªÉÉäMªÉ xɽþÓ ®ú½Ò* +¤É ʺɮú-nùnùÇ lÉÉäcÉ Eò¨É ½þè* {É®úºÉÉå ÊEòºÉÒ Ê¨ÉjÉ Eäò ¤É½þÖiÉ +ÉOɽþ Eò®úxÉä {É®ú ½þä¨Éäxpù BEò º{Éäʱɺ]õ Eäò {ÉÉºÉ ±Éä MÉB lÉä* =ºÉxÉä ÊEòiÉxÉä ½þÒ ]õäº]õ ÊEòB* ¤±Éb÷, <Ç.VÉÒ.ºÉÒ., +±]õÅÉ ºÉÉ=Æb÷, lÉÉ<Ç®úÉ<b÷ +Éè®ú xÉ VÉÉxÉä CªÉÉ-CªÉÉ! +ÉVÉ bÉìC]õ®ú Eäò {ÉÉºÉ Ê¡ò®ú ºÉä VÉÉxÉÉ ½þè, CªÉÉåÊEò ]õäº]õ EòÒ Ê®ú{ÉÉä]ÂõºÉÇ +ÉxÉä ´ÉɱÉÒ ½þè* xÉÒ¨ÉÉ JÉÖ¶É ½þè ÊEò +¤É ®úÉäWÉ-®úÉäWÉ =ºÉä ÊEòºÉÒ EòÒ +ÉÄJÉÉå EòÉ xÉEòÉ®ú ªÉÉ ={ÉäIÉÉ xɽþÓ ZÉä±ÉxÉÒ {ÉcäMÉÒ* ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ EòÉ xÉÉ¨É ½þÉäMÉÉ +Éè®ú =ºÉÒ Eäò +xÉÖ°ü{É =ºÉEòÉ <±ÉÉVÉ* ´É½þ ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉÒ ½þè ÊEò ½þä <Ç·É®ú, xÉÉ®úÒ EòÉä VÉx¨É nùäiÉä ½þÖB =ºÉä ±ÉÉè½þä VÉèºÉÒ ¶ÉÊHò +Éè®ú ºÉÖxnù®úiÉÉ EòÉ ´É®únùÉxÉ ¦ÉÒ ÊnùªÉÉ Eò®ú* xɽþÓ iÉÉä ´É½þ ºÉʨÉvÉÉ ¤ÉxÉEò®ú <ºÉ ¨É½þÉEÖòÆb÷ ¨Éå vÉÖ+ÉÄ--vÉÖ+ÉÄ ½þÉäiÉÒ ®ú½äMÉÒ* +ÉVÉ =ºÉEòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ EòÉ xÉɨÉEò®úhÉ ½þÉä MɪÉÉ ½þè* +¤É ºÉä ®úÉäWÉ MÉɽþä-¤ÉMÉɽþä ¨É±]õÒ Ê´É]õÉʨÉxÉ, Eèòʱ¶ÉªÉ¨É, }±ÉÉäÊ®úxÉ, ¢òɺ¡òÉäÊ®úºÉ +ÉÊnù xɽþÓ ±ÉäxÉä ½é* b÷Éì. xÉä ½ä¨Éäxpù Eäò EòÉxÉ ¨Éå ¡ÖòºÉ¡ÖòºÉÉEò®ú Eò½É ½è - +É{ÉxÉä ¤É½ÖiÉ näù®ú Eò®ú nùÒ* EéòºÉ®ú {Éä]õ ¨Éå +{ÉxÉÒ VÉcå÷ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½ ¡èò±ÉÉ SÉÖEòÉ ½è* +ÆÊiÉ¨É º]õäõVÉ ½è* Eäò´É±É <x½å JÉÖ¶É ®úJÉå, iÉxÉÉ´É Eò¨É ºÉä Eò¨É... xÉÒ¨ÉÉ xÉä ºÉÖxÉ Ê±ÉªÉÉ ½è* =ºÉEòÒ Mɽ®úÒ ºÉÉÆºÉ ¨Éå Eò½Ó BEò ºÉÖEÚòxÉ PÉÖ±É MɪÉÉ ½è* =ºÉEòÉ ºÉÚªÉÇ ¦ÉÒ =kÉ®úɪÉhÉ ¨Éå +É MɪÉÉ ½è*

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 25


´ªÉÆMªÉ

+É{É VɱÉÚ±É +ÉxÉÉ SÉÉäxÉÚ! ºÉ¨ÉÒ®ú ±ÉÉ±É "ºÉ¨ÉÒ®', EèòxÉäb÷É

½þnù ½þè ªÉÉ®ú, CªÉÉ Ê¦ÉVÉ´ÉɪÉä iÉÖ¨½þå ÊEò: ¦ÉäVÉ ®ú½þÒ ½þÚÄ xÉä½þ ÊxɨÉÆjÉhÉ, Ê|ɪɴɮú iÉÖ¨½þå ¤ÉÖ±ÉÉxÉä EòÉä, ½þä ¨ÉÉxÉºÉ Eäò ®úÉVɽþƺÉ, iÉÖ¨É ¦ÉÚ±É xÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉä EòÉä* ½þé? ¨ÉMÉ®ú ¤ÉÉnù ¨Éå {ÉiÉÉ SɱÉÉ ÊEò ´ÉÉEò<Ç =xÉEòÉ }ªÉÚxÉ®ú±É ½þè STRICTLY ONLY BY INVITATION ªÉÉxÉä ÊEò ÊxɨÉÆjÉhÉ xɽþÓ ½þè iÉÉä +ÉxÉä EòÒ WÉ°ü®úiÉ xɽþÓ ½þè*

ÊVÉ

xnùMÉÒ EòÉ ºÉ¢ò®ú ¦ÉÒ ÊEòiÉxÉÉ +VÉÒ¤É ½þè* ®úÉäWÉ EÖòUô xɪÉÉ nùäJÉxÉä ªÉÉ ºÉÖxÉxÉä EòÉä Ê¨É±É VÉÉiÉÉ ½þè +Éè®ú ®úÉäWÉ EÖòUô xɪÉÉ ºÉÒJÉxÉä* {ɽþ±Éä ¦ÉÒ <ºÉÒ {ɽþ±ÉÚ {É®ú EÖòUô ºÉÒJÉÉ lÉÉ +Éè®ú +ÉVÉ xɪÉÉ ºÉÒJÉÉ* {ÉiÉÉ SɱÉÉ ÊEò nù}iÉ®ú EòÒ ¨Éʽþ±ÉÉ ºÉ½þEò¨ÉÔ EòÉ {ÉÊiÉ MÉÖVÉ®ú MɪÉÉ* ¤É½þÖiÉ +¡òºÉÉäºÉ ½þÖ+É* MɪÉä =ºÉEòÒ b÷äºEò iÉEò* JÉɱÉÒ =nùÉºÉ b÷äºEò nùäJÉEò®ú ¨ÉxÉ JÉ®úÉ¤É ºÉÉ ½þÉä MɪÉÉ* ªÉ½þÓ iÉÉä ´ÉÉä SɽþEòiÉÒ ½þÖ<Ç ½þ¨Éä¶ÉÉ ¤Éè`öä ®ú½þiÉÒ lÉÒ* ªÉÉnùÉå EòÉ ¦ÉÒ JÉÚ¤É ½þè, iÉÖ®úxiÉ SɱÉÒ +ÉiÉÒ ½þé VÉÉxÉä CªÉÉ-CªÉÉ ºÉÉlÉ {ÉÉä]õ±ÉÒ ¨Éå ±ÉÉnùä* =ºÉEòÒ JÉxÉJÉxÉÉiÉÒ ½þĺÉÒ ½þÒ ±ÉMÉÒ MÉÚÄVÉxÉä EòÉxÉÉå ¨Éå ¤Éä´ÉHò* +ɺÉ{ÉÉºÉ EòÒ b÷äºEòÉå {É®ú =ºÉEòÒ +xªÉ Eò®úÒ¤ÉÒ ºÉ½þEòʨÉÇÊhɪÉÉÄ

+¤É ¦ÉÒ {ÉÚ®úä VÉÉä¶É- JÉ®úÉä¶É Eäò ºÉÉlÉ ºÉVÉÒ ¤ÉVÉÒ ¤Éè`öÒ lÉÓ* xÉ VÉÉxÉä CªÉÉ JÉÖºÉÖ®ú-{ÉÖºÉÖ®ú Eò®ú ®ú½þÓ lÉÓ* ±ÉcÊEòªÉÉå EòÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉxÉÉ ½þ¨ÉÉ®úä ªÉ½þÉÄ ¤ÉÖ®úÉ

26 +|Éè±É-VÉÚxÉ 2011

±ÉMÉÉiÉä ½þé, <ºÉʱÉB ʤÉxÉÉ ºÉÖxÉä SɱÉä +ɪÉä +{ÉxÉÒ VÉMɽþ {É®ú* ½þɱÉÉÆÊEò ¨ÉxÉ iÉÉä ¤É½þÖiÉ lÉÉ ÊEò nùäJÉå, CªÉÉ ¤ÉÉiÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½þé? VÉÉä ¦ÉÒ Ê¨É±Éä ªÉÉ ½þ¨ÉÉ®úä {ÉÉºÉ ºÉä ÊxÉEò±Éä, =ºÉä ¨ÉÖĽþ =iÉÉ®úä ¦ÉÉ®úiÉ ]õÉ<Ç{É ¤ÉiÉÉiÉä VÉÉ ®ú½þä lÉä ÊEò VÉäxÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ¤ÉcÉ ½þÉnùºÉÉ ½þÉä MɪÉÉ* =ºÉEòÉ {ÉÊiÉ MÉÖWÉ®ú MɪÉÉ* JÉè®ú, ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ¤É½þÖiÉ WªÉÉnùÉ <x]õ®úäº]õ xÉ ±ÉäiÉÉ nùäJÉ ¨ÉxÉ +Éè®ú nùÖ:JÉÒ ½þÉä MɪÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉ ½þÉäiÉÉ iÉÉä ¦É±Éä ½þÒ xÉ {ɽþSÉÉxÉ EòÉ ½þÉä iÉÉä ¦ÉÒ Eò¨É ºÉä Eò¨É <iÉxÉÉ iÉÉä +Énù¨ÉÒ {ÉÚUôiÉÉ ½þÒ ÊEò CªÉÉ ½þÉä MɪÉÉ lÉÉ? ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú lÉä CªÉÉ? ªÉÉ EòÉä<Ç BCºÉÒb÷äx]õ ½þÉä MɪÉÉ CªÉÉ? EèòºÉä EòÉ]õäMÉÒ ¤ÉäSÉÉ®úÒ Eäò ºÉɨÉxÉä {ÉcÒ {ɽþÉc ºÉÒ ÊVÉxnùMÉÒ? +¦ÉÒ =©É ½þÒ CªÉÉ ½þè? Ê¡ò®ú ºÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®ú ±ÉäiÉÒ iÉÉä Eò]õ ½þÒ VÉÉiÉÒ VÉèºÉä-iÉèºÉä +Éè®ú ¦ÉÒ iɨÉÉ¨É +ʦɴªÉÊHòªÉÉÄ +Éè®ú ºÉ±Éɽþå* ¨ÉMÉ®ú ªÉ½þÉÄ iÉÉä EÖòUô xɽþÓ* +VÉ¤É ±ÉÉäMÉ ½þé* ºÉÉäSÉ Eò®ú ½þÒ +ÉÄJÉ ¦É®ú +É<Ç +Éè®ú MɱÉÉ


®úÉévÉ MɪÉÉ* ½þ¨ÉÉ®úä ªÉ½þÉÄ iÉÉä +ÉVÉ ¨É®úä +Éè®ú MÉ®ú ºÉÚªÉÉǺiÉ xɽþÓ ½þÖ+É ½þè iÉÉä +ÉVÉ ½þÒ ºÉÚªÉÉǺiÉ Eäò {ɽþ±Éä ºÉ¤É {ɽþÖÄSÉÉEò®ú ¡ÚòÄEò iÉÉ{É +ɪÉå* ´ÉèºÉÉ +ÊvÉEòiÉ®ú ½þÉäiÉÉ xɽþÓ CªÉÚÄÊEò xÉ VÉÉxÉä +ÊvÉEòiÉ®ú ±ÉÉäMÉ ®úÉiÉ ¨Éå ½þÒ CªÉÚÄ +{ÉxÉä +ÆÊiÉ¨É ºÉ¡ò®ú {É®ú ÊxÉEò±ÉiÉä ½þé* ½þÉäMÉÒ EòÉä<Ç ´ÉVɽþ.. ´ÉèºÉä ]õÉä®úÆ]õÉä ¨Éå ¦ÉÒ ®úÉiÉ EòÉ xÉWÉÉ®úÉ ÊnùxÉ Eäò xÉWÉÉ®úä EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ¦É´ªÉ ½þÉäiÉÉ ½þè +Éè®ú ´ÉèºÉÉ ½þÒ iÉÉä ¤É¨¤É<Ç ¨Éå ¦ÉÒ ½þè* ¶ÉɪÉnù ªÉ½þÒ ´ÉVɽþ ½þÉäMÉÒ* ºÉÉäSÉiÉä ½þÉåMÉä ÊEò +¤É ªÉÉjÉÉ {É®ú ÊxÉEò±ÉxÉÉ ½þÒ ½þè iÉÉä ¦É´ªÉiÉÉ ½þÒ ÊxɽþÉ®úå* JÉè®ú, VÉÉä ¦ÉÒ ½þÉä ¨ÉMÉ®ú BäºÉä ¨Éå ¦ÉÒ +MɱÉä ÊnùxÉ iÉÉä ¡ÚòÄEò ½þÒ VÉÉ+ÉäMÉä* ¨ÉMÉ®ú ªÉ½þÉÄ +MÉ®ú ºÉÉä¨É´ÉÉ®ú EòÉä ¨É®ú VÉÉ+Éä iÉÉä ¶ÉÊxÉ´ÉÉ®ú iÉEò {Écä ®ú½þÉä +º{ÉiÉÉ±É ¨Éå* ¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ®ú EòÉä ºÉ֤ɽþ +ÉEò®ú ºÉVÉÉxÉä ´ÉɱÉä ±Éä VÉɪÉåMÉä* ºÉVÉÉ-¤ÉVÉÉ Eò®ú ºÉÚ]õ {ɽþxÉÉ Eò®ú ®úJÉ nùåMÉä ¤Éä½þiÉ®úÒxÉ Eò¢òxÉ ¨Éå +Éè®ú iÉ¤É ºÉ¤É +É{ÉEäò nù¶ÉÇxÉ Eò®úåMÉä +Éè®ú Ê¡ò®ú +É{É SɱÉä nùÉä MÉWÉ WɨÉÒxÉ Eäò xÉÒSÉä ªÉÉ +ÉMÉ Eäò ½þ´ÉɱÉä* +ÉMÉ ¦ÉÒ ¡ò®úxÉäºÉ ´ÉɱÉÒ BäºÉÒ ÊEò 10 ʨÉxÉ]õ ¤ÉÉnù nùںɮúÒ iÉ®ú¡ò ºÉä ½þÒ®úÉ EòÉ ]õÖEòcÉ ¤ÉxÉ Eò®ú ÊxÉEò±ÉiÉä ½þÉä VÉÉä +É{ÉEòÒ ¤ÉÒ¤ÉÒ ±ÉÉEäò]õ ¤ÉxÉ´ÉÉEò®ú ]õÉÆMÉä PÉÚ¨ÉäMÉÒ EÖòUô ÊnùxÉ* MÉWÉ¤É iÉÉ{ɨÉÉxÉ... ½þd÷Òà ºÉä EòÉäªÉ±ÉÉ, EòÉäªÉ±Éä ºÉä ½þÒ®úÉ VÉèºÉÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ VÉÉä ºÉèEòcÉäÆ ºÉɱÉÉå ºÉÉ±É ±ÉMÉÉ nùäiÉÉ ½þè, ´ÉÉä ¦ÉÒ ¤ÉºÉ 10 ʨÉxÉ]õ ¨Éå* JÉè®ú, {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉ ÊEò VÉäxÉÒ Eäò {ÉÊiÉ EòÉ }ªÉÚxÉ®ú±É ¶ÉÊxÉ´ÉÉ®ú EòÉä ½þè* +¦ÉÒ iÉÒxÉ ÊnùxÉ ½þé* PÉ®ú +ÉEò®ú nùÖ:JÉÒ ¨ÉxÉ ºÉä ¦ÉɹÉhÉ ¦ÉÒ iÉèªÉÉ®ú Eò®ú ʱɪÉÉ ¶Éä®-¶ÉɪɮúÒ Eäò ºÉÉlÉ VÉèºÉÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¨É®úPÉ]õ {É®ú nùäiÉä lÉä* ¶ÉɪÉnù EòÉä<Ç EÖòUô Eò½þxÉä EòÉä Eò½þ nùä iÉÉä JÉɱÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉ VÉɪÉä <iÉxÉä nùÖ:JÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ* ¤ÉºÉ, ªÉ½þÒ ¨ÉxÉ ¨Éå lÉÉ +Éè®ú CªÉÉ... ¶ÉÖGò´ÉÉ®ú EòÉä nù}iÉ®ú ¨Éå +Éè®úÉå ºÉä {ÉÚUôÉ ¦ÉÒ ÊEò ¦É<Ç, ÊEòiÉxÉä ¤ÉVÉä {ɽþÖÄSÉÉäMÉä? EòÉä<Ç VÉÉxÉä ´ÉɱÉÉ Ê¨É±ÉÉ ½þÒ xɽþÓ* ¤ÉcÒ +VÉÒ¤É ¤ÉÉiÉ ½þè? <iÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ ºÉä ºÉÉlÉ EòÉ¨É Eò®ú ®ú½þä ½þé +Éè®ú <iÉxÉä ¤Écä nùÖ:JÉnù ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå EòÉä<Ç VÉÉ xɽþÓ ®ú½þÉ ½þè* ½þnù ½þÉä MÉ<Ç* ºÉ½þÒ ºÉÖxÉÉ lÉÉ BEò ¶Éɪɮú EòÉä, ¶ÉɪÉnù ªÉ½þÒ nùäJÉEò®ú Eò½þ MɪÉÉ ½þÉäMÉÉ : ºÉÖJÉ Eäò ºÉ¤É ºÉÉlÉÒ, nùÖJÉ EòÉ xÉ EòÉä<Ç ®úä!!

+ÉÊJÉ®ú ¨ÉxÉ xɽþÓ ¨ÉÉxÉÉ iÉÉä +{ÉxÉä BEò ºÉÉlÉÒ ºÉä {ÉÚUô ½þÒ Ê±ÉªÉÉ ÊEò ¦É<Ç, +É{É CªÉÚÄ xɽþÓ VÉÉ ®ú½þä ½þÉä? ´ÉÉä ¤Écä xÉɨÉÇ±É +ÆnùÉVÉ ¨Éå ¤ÉiÉÉxÉä ±ÉMÉÉ ÊEò ´ÉÉä <x´ÉÉ<Ç]õäb÷ xɽþÓ ½þè* ±ÉÉä, +¤É =x½þå }ªÉÚxÉ®ú±É Eäò <Êx´É]õä¶ÉxÉ EòÉ <ÆiÉVÉÉ®ú ½þè* ½þnù ½þè ªÉÉ®ú, CªÉÉ Ê¦ÉVÉ´ÉɪÉä iÉÖ¨½þå ÊEò: ¦ÉäVÉ ®ú½þÒ ½þÚÄ xÉä½þ ÊxɨÉÆjÉhÉ, Ê|ɪɴɮú iÉÖ¨½þå ¤ÉÖ±ÉÉxÉä EòÉä, ½þä ¨ÉÉxÉºÉ Eäò ®úÉVɽþƺÉ, iÉÖ¨É ¦ÉÚ±É xÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉä EòÉä* ½þé? ¨ÉMÉ®ú ¤ÉÉnù ¨Éå {ÉiÉÉ SɱÉÉ ÊEò ´ÉÉEò<Ç =xÉEòÉ }ªÉÚxÉ®ú±É ½þè STRICTLY ONLY BY INVITATION ªÉÉxÉä ÊEò ÊxɨÉÆjÉhÉ xɽþÓ ½þè iÉÉä +ÉxÉä EòÒ WÉ°ü®úiÉ xɽþÓ ½þè* MÉVÉ¤É ½þÉä MɪÉÉ ¦É<Ç* iÉÉä ÊxɨÉÆjÉhÉ iÉÉä ½þ¨Éå ¦ÉÒ xɽþÓ +ɪÉÉ ½þè* Ê¡ò®ú EèòºÉä VÉɪÉåMÉä* EèòºÉä ¤ÉÉÄ]õÚÆ =ºÉEòÉ nùnùÇ... ½þɪÉ! ºÉÉäSÉÉ ÊEò ¶ÉɪÉnù <iÉxÉä nùÖ:JÉ ¨Éå ¦ÉÚ±É MÉ<Ç ½þÉäMÉÒ* <ºÉʱɪÉä +MɱÉä ÊnùxÉ ºÉ֤ɽþ ¡òÉäxÉ ±ÉMÉÉ ½þÒ Ê±ÉªÉÉ* ¶ÉɪÉnù ¡òÉäxÉ {É®ú ½þÒ <x´ÉÉ<Ç]õ Eò®ú ±Éä* SɱÉä VÉɪÉåMÉä* ¦ÉɹÉhÉ {Ég nùåMÉä* nùÉä ¤ÉÚÄnù +ÉĺÉÚ ¤É½þÉ Eò®ú EÄòvÉÉ +ÉMÉä Eò®ú nùåMÉä ÊEò ´ÉÉä ¦ÉÒ ºÉ®ú ®úJÉ Eò®ú <ºÉ nùnùÇ ¦É®úÒ PÉcÒ ¨Éå ½þ±EòÒ ½þÉä ±Éä* <xºÉÉxÉʪÉiÉ

EòÉ iÉEòÉWÉÉ iÉÉä ªÉ½þÒ Eò½þiÉÉ ½þè +Éè®ú <ºÉ¨Éå +{ÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ¦ÉÒ CªÉÉ ½þè* EÄòvÉÉ EòÉä<Ç ¶ÉCEò®ú EòÉ iÉÉä ½þè xɽþÓ ÊEò =ºÉ nùÖÊJɪÉÉ Eäò +ÉĺÉÖ+ÉäÆ ºÉä MÉ±É VÉɪÉäMÉÉ* {ÉiÉÉ SɱÉÉ ÊEò ¤ªÉÚ]õÒ {ÉɱÉÇ®ú Eäò ʱÉB ÊxÉEò±É MÉ<Ç ½þè }ªÉÚxÉ®ú±É ¨ÉäEò+{É Eäò ʱÉB* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ½éþ iÉÉä lÉÉäcÉ Mɽþ®úÉ<Ç xÉÉ{ÉxÉä EòÒ <SUôÉ ½þÉä +É<Ç +Éè®ú WÉ®úÉ EÖò®úänùÉ iÉÉä {ÉiÉÉ SɱÉÉ ÊEò ¤±ÉèEò b÷ÅäºÉ iÉÉä iÉÒxÉ ÊnùxÉ {ɽþ±Éä ½þÒ {ɺÉÆnù Eò®ú +É<Ç lÉÒ +ÉVÉ Eäò ʱÉB +Éè®ú ¨ÉäEò+{É Eò®ú´ÉÉ Eò®ú ºÉÒvÉä ½þÒ }ªÉÚxÉ®ú±É ½þÉä¨É SɱÉÒ VÉɪÉäMÉÒ* Eò¢òxÉ EòÉ ¤ÉCºÉÉ {ªÉÚ®ú ]õÒEò EòÉ Êb÷WÉɪÉxÉ®ú ®úäxVÉ EòÉ ½þè ¡ò±ÉÉÄ Eò¨{ÉxÉÒ xÉä ¤ÉxÉɪÉÉ ½þè +Éè®ú MÉcÉxÉä EòÒ WɨÉÒxÉ ¦ÉÒ |ÉÉ<Ç¨É ±ÉÉäEäò¶ÉxÉ ½þè ¨É®úPÉ]õÉ<Ç EòÒ* +MÉ®ú <Êx´É]õä¶ÉxÉ xɽþÓ ½þè iÉÉä +É{É }ªÉÚxÉ®ú±É +]õåb÷ xɽþÓ Eò®ú ºÉEòiÉä ½þé ¨ÉMÉ®ú +MÉ®ú SÉèÊ®ú]õÒ Eäò ʱÉB b÷ÉäxÉä¶ÉxÉ nùäxÉÉ ½þè iÉÉä ]õź]õ ¡òhb÷ ¡ò±ÉÉxÉä ¤ÉéEò ¨Éå ºÉä]õ +{É Eò®ú ÊnùªÉÉ MɪÉÉ ½þè, ´É½þÉÄ ºÉÒvÉä b÷ÉäxÉä]õ Eò®ú nùå Bhb÷ BEò º{Éä¶É±É ʽþnùɪÉiÉ, º´ÉÉ<ÇxÉ }±ÉÚ Eäò SɱÉiÉä, EÞò{ªÉÉ }±ÉɴɺÉÇ xÉ Ê¦ÉVÉ´ÉɪÉå* º´ÉÒEòɪÉÇ xɽþÓ ½þÉåMÉä* ½þ¨É ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ ¨ÉÖĽþ ʱÉB ºÉ¡äònù EÖòiÉÉÇ {ÉVÉɨÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉCºÉä ¨Éå ®úJÉ ÊnùB +Éè®ú ºÉÉäSÉxÉä ±ÉMÉä ÊEò +MÉ®ú ½þ¨ÉÉ®úä ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¦ÉÒ BäºÉÉ ½þÉäiÉÉ iÉÉä ¦ÉÉÆVÉä EòÉ º]õä]õ¨Éäx]õ ¦ÉÒ ±Éä]õäº]õ ¡èò¶ÉxÉ Eäò ʽþºÉÉ¤É ºÉä ÊxɨÉÆjÉhÉ {ÉjÉ ¨Éå WÉ°ü®ú ®ú½þiÉÉ :

òÉä äMÉÉ. É E Ú ª É É É ¨ É V É É ¨ ¨Éä±Éä É EòÉä ¡ÚòÄEò UôÊxÉ´ÉɱɱÉÚ±É +ÉxÉÉ... +É{É V SÉÉäxÉÚ*

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 27


+ɱÉäJÉ

ºÉ®úEòÉ®ú, ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú

ºÉÒÊxɪɮú ʺÉ]õÒVÉxÉ nùä´Éäxpù {ÉÉ±É MÉÖ{iÉÉ "ºÉÖ¾þnù', ¦ÉÉ®úiÉ

xÉÉ

¨É xɪÉxÉ ºÉÖJÉ {É®ú VÉx¨É ºÉä +ÆvÉä, <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú xÉÉ¨É Eò®úÉäc{ÉÊiÉ ÊEòxiÉÖ {Éä¶Éä ºÉä ʦÉJÉÉ®úÒ* BäºÉÉ ½þÒ Eò±ÉªÉÖMÉ ¨Éå BEò ¶É¤nù MÉgÉ MɪÉÉ ½þè "ºÉÒÊxɪɮú ʺÉ]õÒVÉxÉ', ºÉ®úEòÉ®úÒ +´É½þä±ÉxÉÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå |ɨÉÖJÉiÉÉ ºÉä ʴɽþÒxÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä WªÉÉnùÉ ¶ÉÉäʹÉiÉ, {ÉÒÊciÉ, |ÉiÉÉÊciÉ, MÉ®úÒ¤ÉÉå ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò MÉ®úÒ¤É, ®úÉä]õÒ, Eò{ÉcÉ, ¨ÉEòÉxÉ ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò <±ÉÉVÉ iÉEò Eäò ʱÉB ¨ÉÉä½þiÉÉVÉ, ¶É®úÒ®ú ºÉä +{ÉÉʽþVÉ, PÉ®ú Eäò ºÉ¤ÉºÉä +xÉÖ{ɪÉÉäMÉÒ Eò¨É®úä ¨Éå {Écä ®ú½þxÉä ´ÉɱÉä |ÉÉhÉÒ EòÉ xÉÉ¨É ®úJÉ ÊnùªÉÉ "ºÉÒÊxɪɮú ʺÉ]õÒVÉxÉ' VÉÉä ´ÉɺiÉ´É ¨Éå ½þè "VÉÚÊxɪɮú ¨ÉÉäº]õ {É®úºÉxÉ'* ºÉ®úEòÉ®ú ÊnùJÉÉ´Éä Eäò ʱÉB =x½þå EÖòUô ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÄ nùäiÉÒ ½þé iÉÉÊEò =xÉEòÉ ´ÉÉä]õ ¤ÉéEò ¤ÉxÉÉ ®ú½þä* Eò¦ÉÒ =x½þå ®úä±É´Éä ÊEò®úɪÉä ¨Éå UôÚ]õ nùäiÉÒ ½þè VÉÉä ¨Éʽþ±ÉÉ+Éå EòÉä 50 |ÉÊiɶÉiÉ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÉä 30

|ÉÊiɶÉiÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ ¦ÉÒ ¡Úò]õ b÷ɱÉiÉä ½þÖB ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´ÉvÉÉxÉ EòÒ vÉÊVVɪÉÉÄ =cÉ nùÓ ÊVɺɨÉå »ÉÒʱÉÆMÉ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹ÉʱÉÆMÉ ¨Éå EòÉä<Ç ¦Éänù¦ÉÉ´É Eò®úxÉÉ ´ÉÊVÉÇiÉ ½þè* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú <xÉEò¨É Eò¨É +Éè®ú ¤ÉÚgä {É®ú ]õèCºÉ WªÉÉnùÉ ½þè Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´É½þ ¤ÉäSÉÉ®úÉ ¤Éä¤ÉºÉ Eò®úɽþiÉä ½þÖB ¨É®úiÉÉ ½þè VɤÉÊEò xÉäiÉÉ +Éè®ú ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ SÉÉä®úÒ ¨Éå SÉÚEòiÉä xɽþÓ +Éè®ú ºÉÉ`ö-MÉÉÄ`ö ºÉä ¤ÉSÉä ®ú½þiÉä ½éþ* ºÉƪÉÖHò ®úɹ]õÅ ºÉÆPÉ VÉèºÉÒ vÉÉƺÉÚ +ÆiÉ®úÉǹ]õÅÒªÉ ºÉƺlÉÉ+Éå ºÉä ¦ÉªÉ¦ÉÒiÉ ½þÉäEò®ú ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú xÉä ¤ÉcÒ ¨ÉWɤÉÚ®úÒ ºÉä, +xÉSÉɽþä ¨ÉxÉ ºÉä, EÖòUô EòÉxÉÚxÉ

28 +|Éè±É-VÉÚxÉ 2011

iÉÉä ¤ÉxÉɪÉä ¨ÉMÉ®ú ÊnùJÉÉ´Éä Eäò ʱÉB* <xɨÉå ºÉä |ɨÉÖJÉ ÊxɨxÉ ½þé : 1. National Policy on older persons (NPOP) ÊVɺÉä 11 ºÉɱÉ

¤ÉÒiÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ EÖò±É 7 ®úÉVªÉÉå ¨Éå +ÉÆʶÉEò °ü{É ºÉä SÉɱÉÚ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòÉ ½þè* 2. The Maintenance and welfare of Parents and senior citizens Act-2007 ÊVɺÉEòÉ Eäò´É±É 3 ®úÉVªÉ

ºÉ®úEòÉ®ú +ÉÆʶÉEò °ü{É ºÉä +xÉÖ{ÉɱÉxÉ Eò®ú

PÉ®ú Eäò ºÉ¤ÉºÉä +xÉÖ{ɪÉÉäMÉÒ Eò¨É®úä ¨Éå {Écä ®ú½þxÉä ´ÉɱÉä |ÉÉhÉÒ EòÉ xÉÉ¨É ®úJÉ ÊnùªÉÉ "ºÉÒÊxɪɮú ʺÉ]õÒVÉxÉ' VÉÉä ´ÉɺiÉ´É ¨Éå ½þè "VÉÚÊxɪɮú ¨ÉÉäº]õ {É®úºÉxÉ'*


®ú½þÒ ½þé ¶Éä¹É xÉä `öåMÉÉ ÊnùJÉÉ ®úJÉÉ ½þè* ªÉ½þ EòÉxÉÚxÉ ¦ÉÒ CªÉÉ ½þè ÊVɺɨÉå ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ +{ÉxÉä JÉÉxÉä JÉSÉÇ Eäò ʱÉB ¤Éä]õÉ-¤ÉäÊ]õªÉÉå Eäò ʴɯûrù ¨ÉÖEònù¨ÉÉ nùɪɮú Eò®ú MÉÖWÉÉ®úä ¦ÉkÉä EòÒ ¨ÉÉÆMÉ Eò®úåMÉä* +¦ÉÒ iÉEò nùÉä VÉÚxÉ EòÒ °üJÉÒ-ºÉÚJÉÒ ®úÉä]õÒ Ê¨É±É VÉÉiÉÒ lÉÒ, ´É½þ ¦ÉÒ ¤Éxnù Eò®ú nùÒ VÉɪÉäMÉÒ ÊEò VÉÉ+Éä EäòºÉ EòÉ ¡èòºÉ±ÉÉ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù nùäJÉåMÉä* 3. Old Age Homes for 150 persons in each district as mandated in MWPS Act <ºÉä +¦ÉÒ iÉEò ÊEòºÉÒ ®úÉVªÉ

xÉä SÉɱÉÚ xɽþÓ ÊEòªÉÉ ½þè* 4. The Indira Gandhi National Old Age pension Scheme ¦ÉÒ +ÉÆʶÉEò

°ü{É ºÉä 11 ®úÉVªÉÉå ¨Éå |ÉSÉʱÉiÉ ½þè ¶Éä¹É xÉä `öåMÉÉ ÊnùJÉÉ ®úJÉÉ ½þè* BäºÉÉ EòÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä CªÉÉ ±ÉÉ¦É ÊVÉx½þå ®úÉVªÉ ºÉ®úEòÉ®úå +Éè®ú ªÉÚÊxɪÉxÉ ]õäÊ®ú]õÉä®úÒ ¦ÉÒ º´ÉªÉÆ +xÉÖ{ÉɱÉxÉ xÉ Eò®úä +Éè®ú ¤ÉÚgä +{ÉxÉä ¤ÉÖgÉ{Éä EòÉä +Éè®ú ºÉ®úEòÉ®ú EòÉä EòÉäºÉiÉä ®ú½þå* ªÉ½þÉÄ ªÉ½þ ¤ÉiÉÉxÉÉ +ºÉÆMÉiÉ xɽþÓ ½þÉäMÉÉ ÊEò +xÉäEò BäºÉä EòÉxÉÚxÉ ½éþ VÉÉä ºÉƺÉnù +Éè®ú ºÉ®úEòÉ®ú xÉä ¤ÉxÉɪÉä lÉä, ´É¹ÉÉç ºÉä ºÉ®úEòÉ®úÒ ®úqùÒ EòÒ ]õÉäEò®úÒ ¨Éå {Écä vÉÚ±É SÉÉ]õ ®ú½ä ½þé* CªÉÉ ½þ¨ÉÉ®úä ¤ÉÚgä ºÉÉƺÉnù VÉÉä ºÉnùè´É +{ÉxÉÒ iÉxÉJ´Éɽþ +Éè®ú ¦ÉkÉÉå EòÒ ¤ÉgÉäkÉ®úÒ EòÒ ÊiÉEòc¨É ±ÉMÉÉiÉä ®ú½þiÉä ½þé, Eò¦ÉÒ <vÉ®ú ¦ÉÒ ºÉÉäSÉåMÉä ÊEò º´ÉMÉÇ´ÉɺÉÒ ½þÉäxÉä ºÉä {ɽþ±Éä +{ÉxÉä NÉ®úÒ¤É ¤ÉÚgä ºÉÉÊlɪÉÉå EòÒ ºÉÖJÉ-ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eäò ʱÉB EÖòUô ºÉƺÉÉvÉxÉ ºÉÞÊVÉiÉ Eò®úiÉä VÉÉ´Éå* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉ®úEòÉ®ú xÉä BäºÉä ¦ÉÒ +xÉäEò ¶ÉɺÉEòÒªÉ +Énùä¶É {ÉÉÊ®úiÉ ÊEòªÉä ½þé, ÊVɺɨÉå ºÉä´ÉÉÊxÉ´ÉÞkÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ +ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉå Eäò +xÉÖ¦É´É ºÉä ±ÉɦÉÉÊx´ÉiÉ ½þ É ä x Éä Eä ò ʱÉB =x½þ å ¶ÉɺÉEòÒªÉ/+vÉǶÉɺÉEòÒªÉ ºÉʨÉÊiɪÉÉå ¨Éå ºÉʨ¨ÉʱÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉB ÊEòxiÉÖ BäºÉä +Énùä¶É ʺɡÇò ÊnùJÉÉ´Éä ¨ÉÉjÉ ½þé, ÊVÉxÉEòÒ +´É½þä±ÉxÉÉ ºÉnùÉ ºÉä ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ ½þè iÉlÉÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þäMÉÒ* ºÉ®úEòÉ®ú SÉxpù¨ÉÉ {É®ú JÉÉäVÉ ¨Éå Eò®úÉäc÷Éå ¯û{ɪÉä JÉSÉÇ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉIÉ¨É ½èþ ÊEòxiÉÖ =xÉ ´ÉÊ®ú¹`ö xÉÉMÉÊ®úEòÉå, ÊVÉx½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ VÉ´ÉÉxÉÒ MÉ´ÉÉÄ Eò®ú º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ EòÒ +Éè®ú nùä¶É

ºÉ®úEòÉ®ú SÉxpù¨ÉÉ {É®ú JÉÉäVÉ ¨Éå Eò®úÉäc÷Éå ¯û{ɪÉä JÉSÉÇ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉIÉ¨É ½èþ ÊEòxiÉÖ =xÉ ´ÉÊ®ú¹`ö xÉÉMÉÊ®úEòÉå, ÊVÉx½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ VÉ´ÉÉxÉÒ MÉ´ÉÉÄ Eò®ú º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ EòÒ +Éè®ú nùä¶É EòÒ =zÉÊiÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ ºÉ¤É EÖòUô ±ÉÖ]õÉ ÊnùªÉÉ* +¤É =xÉEòÒ ¦ÉÚJÉ-{ªÉÉºÉ Ê¨É]õÉxÉä iÉlÉÉ <±ÉÉVÉ Eäò ʱÉB ¨É½þÉxÉ EòÉäiÉɽþÒ ¤É®úiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½þè* ¡òÆb÷ xɽþÓ ½èþ, EèòºÉÒ Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ ½èþ* EòÒ =zÉÊiÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ ºÉ¤É EÖòUô ±ÉÖ]õÉ ÊnùªÉÉ* +¤É =xÉEòÒ ¦ÉÚJÉ-{ªÉÉºÉ Ê¨É]õÉxÉä iÉlÉÉ <±ÉÉVÉ Eäò ʱÉB ¨É½þÉxÉ EòÉäiÉɽþÒ ¤É®úiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½þè* ¡òÆb÷ xɽþÓ ½èþ, EèòºÉÒ Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ ½èþ* ¤ÉÚgä EòÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ʤÉJÉ®ú MɪÉÉ ½þè, ¤Éä]õÒ ¶ÉÉnùÒ ½þÉäEò®ú {É®úɪÉä PÉ®ú SɱÉÒ MÉ<Ç, ¨ÉMÉ®ú ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É EòÒ ÊSÉÆiÉÉ =ºÉä ºÉnùè´É ºÉiÉÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½þè* ¤Éä]õÉ ¦ÉÒ ¶ÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù {É®úɪÉÉ ½þÉä MɪÉÉ* ´É½þ ¦ÉÒ "½þ¨É nùÉä ½þ¨ÉÉ®úä nùÉä' Eäò ºÉ®úEòÉ®úÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉä ¤ÉÆvÉ MɪÉÉ* +{ÉxÉä ´ªÉÉ{ÉÉ®ú +Éè®ú xÉÉèEò®úÒ Eäò SÉCEò®ú ¨Éå ´É½þ EòÉä±½þÚ Eäò ¤Éè±É EòÒ iÉ®ú½þ SÉCEò®úÊPÉzÉÒ ºÉÉ PÉÚ¨ÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½þè* ÊSÉcÊSÉcÉiÉä ½þÖB =ºÉä ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É ºÉä ¤ÉÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ ¡Öò®úºÉiÉ Eò½þÉÄ? +MÉ®ú EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉSÉiÉÉ ½þè iÉÉä =ºÉ {É®ú =ºÉEòÒ ¤ÉÒ¤ÉÒ +Éè®ú ¤ÉSSÉÉå EòÒ ¤É{ÉÉèiÉÒ ½þè* ºÉ®úEòÉ®úÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ÊxɪÉÉäVÉxÉ ´ÉɱÉÉå xÉä ´É¹ÉÉç ºÉä xÉÉ®úÉ ¤ÉÖ±ÉÆnù Eò®ú ®úJÉÉ ½þè ÊEò "½þ¨É nùÉä ½þ¨ÉÉ®úä nùÉä' +¤É ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É EòÒ ÊWɨ¨ÉänùÉ®úÒ EòÉèxÉ =`öÉ´Éä? ¤Éä]õÉ-¤Éä]õÒ {É®úɪÉä ½þÉä MÉB* ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ºÉ®úEòÉ®ú EòÉä ºÉ®úÉäEòÉ®ú xɽþÓ iÉÉä ´É½þ Eò½þÉÄ VÉÉB? VÉ¤É iÉEò ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É nùÉäxÉÉå ®ú½þiÉä ½þé iÉ¤É iÉEò

+É{ÉºÉ ¨Éå ½þÒ ¤ÉÊiɪÉÉiÉä ®ú½þiÉä ½þé* +{ÉxÉä VÉ´ÉÉxÉÒ Eäò ÊnùxÉ, +{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå EòÒ ¤ÉÉiÉå Eò®úiÉä ½þé, ÊEòxiÉÖ VÉ¤É =xɨÉå ºÉä BEò ʤÉUôÖc VÉÉiÉÉ ½þè iÉÉä {ÉÒcÉ +ºÉ½þxÉÒªÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½þè +Éè®ú <ºÉ ¦ÉÉ®úÒ-¦É®úEò¨É nùÖÊxɪÉÉ EòÒ ¦ÉÒc ¨Éå +{ÉxÉÉå EòÉä JÉÉäVÉxÉä ¨Éå ½þÒ =xÉEòÒ +ÉÄJÉå {ÉlÉ®úÉ VÉÉiÉÒ ½þé* "½þ¨É nùÉä ½þ¨ÉÉ®úä nùÉä' EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ¨Éå ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É ºÉ¨ÉÉiÉä xɽþÓ iÉÉä +¤É ´Éä Eò½þÉÄ VÉÉBÄ? VÉÒÊ´ÉiÉ ®ú½þiÉä ½þÖB º´ÉMÉÇ +Éè®ú xÉEÇò Eäò nù®ú´ÉÉWÉä ¦ÉÒ ¤Éxnù ½þé* <Ç·É®ú ¦ÉÒ =x½þå ¦ÉÖ±ÉɪÉä ¤Éè`öÉ ½þè CªÉÉåÊEò ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉÚgÉ iÉÉä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ½þÒ ½þè +Éè®ú =ºÉ¨Éå ¦ÉÒ ºÉƦɴÉiÉ: ¤ÉÖgÉ{Éä EòÒ ´ªÉlÉÉBÄ ´ªÉÉ{iÉ ½þÉä SÉÖEòÒ ½þé* +¤É ¤ÉÚgøÉå EòÒ ¤ÉÉMÉb÷Éä®ú º´ÉªÉÆ ¤ÉÚgøÉå EòÉä ½þÒ lÉɨÉxÉÒ {ÉcäMÉÒ +Éè®ú BEò ¤ÉÉ®ú {ÉÖxÉ: VÉ´ÉÉxÉÒ EòÉ VÉÉä¶É ÊnùJÉÉxÉÉ {ÉcäMÉÉ* ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¦ÉÒ =x½þÓ EòÒ ¨Énùnù Eò®úiÉÉ ½þè, VÉÉä +{ÉxÉÒ ¨Énùnù +{ÉxÉä +É{É Eò®úiÉä ½éþ +iÉ:... JÉÖnùÒ EòÉä Eò®ú ¤ÉÖ±ÉÆnù <iÉxÉÉ, ÊEò ½þ®ú iÉFònùÒ®ú ºÉä {ɽþ±Éä, JÉÖnùÉ ¤Éxnùä ºÉä ªÉ½þ {ÉÚUôä, ¤ÉiÉÉ iÉä®úÒ ®úWÉÉ CªÉÉ ½þè*

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 29


+ɱÉäJÉ

½þ¨É ºÉ象ò¨Éäb÷ xɽþÓ EÖòUô ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É ºÉä ½þÒ xɽþÓ {ÉÚ®úä ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä ʶÉEòɪÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½þè* =xÉEòÉ {ÉÚUôxÉÉ ½þè ÊEò nùÖÊxɪÉÉ xÉä =xÉEäò ʱÉB +ÉÊKÉ®ú ÊEòªÉÉ ½þÒ CªÉÉ ½þè? BäºÉä ±ÉÉäMÉ |ÉɪÉ: º´ÉªÉÆ ¨Éå, º´ÉªÉÆ Eäò uùÉ®úÉ +Éè®ú º´ÉªÉÆ Eäò ʱÉB ÊxÉʨÉÇiÉ ½þÉäiÉä ½þé* =xÉEäò ʱÉB ºÉ¤ÉEòÒ ÊWɨ¨ÉänùÉ®úÒ ½þÉäiÉÒ ½þè ±ÉäÊEòxÉ ´Éä JÉÖnù ÊEòºÉÒ Eäò ʱÉB ÊWɨ¨ÉänùÉ®ú xɽþÓ ½þÉäiÉä* ´ÉÉä Eò¦ÉÒ ªÉä ºÉÉäSÉxÉä EòÒ Wɽþ¨ÉiÉ xɽþÓ =`öÉiÉä ÊEò =x½þÉåxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ʱÉB CªÉÉ ÊEòªÉÉ ½þè +lÉ´ÉÉ Eò®úxÉÉ SÉÉʽþB*

ºÉÒiÉÉ®úÉ¨É MÉÖ{iÉÉ, ¦ÉÉ®úiÉ

Ê{É

Uô±Éä ÊnùxÉÉå BEò Ê®ú¶iÉänùÉ®ú PÉ®ú +ÉB* ºÉÉlÉ ¨Éå =xÉEòÒ {ÉixÉÒ ¦ÉÒ lÉÓ* nùÉä-iÉÒxÉ ÊnùxÉ ¯ûEäò* Eò<Ç ºÉɱÉÉå ¤ÉÉnù +ÉB lÉä* JÉÚ¤É +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉå ½Öþ<È* +SUôÉ ±ÉMÉÉ* {ɽþ±Éä +ÉÊlÉÇEò ʺlÉÊiÉ {ÉiɱÉÒ lÉÒ CªÉÉåÊEò xÉ iÉÉä Eò¦ÉÒ º´ÉªÉÆ ½þÒ EòÉä<Ç EòÉ¨É ÊEòªÉÉ +Éè®ú xÉ ½þÒ Eò¦ÉÒ =xÉEäò Ê{ÉiÉɸÉÒ xÉä EòÉä<Ç EòÉ¨É ÊEòªÉÉ lÉÉ* VÉ¤É ºÉä =xÉEäò ¤ÉSSÉÉå xÉä ºÉkÉÉ ºÉƦÉɱÉÒ +ÉÊlÉÇEò ʺlÉÊiÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É +ɪÉÉ* ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ZɱÉEòiÉÉ lÉÉ ÊEò +¤É +ÉÊlÉÇEò ʺlÉÊiÉ ¤É½þÖiÉ +SUôÒ ½þè ±ÉäÊEòxÉ VÉ¤É iÉEò ¯ûEäò {ÉÊiÉ{ÉixÉÒ nùÉäxÉÉå EòÒ BEò ½þÒ Ê¶ÉEòɪÉiÉ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú |ÉÊiÉv´ÉÊxÉiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ, ½þ¨Éå iÉÉä ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É +Éè®ú nùÉnùÉ-nùÉnùÒ ºÉä EÖòUô xɽþÓ Ê¨É±ÉÉ* ½þ¨ÉÉ®úÒ VÉÉä ºÉÆ{ÉÊkÉ ½þè ´É½þ ºÉ¤É ½þ¨ÉxÉä º´ÉªÉÆ +ÊVÉÇiÉ EòÒ ½þè* ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉÞÊrù ½þ¨ÉÉ®úÒ +{ÉxÉÒ ¨Éä½þxÉiÉ EòÉ ½þÒ ¡ò±É ½þè* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ Ê¶ÉEòɪÉiÉ Eò®úxÉä ´ÉɱÉä +xÉäEò ±ÉÉäMÉÉå ºÉä ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½þÒ ®ú½þiÉÒ ½þè* EÖòUô EòÉ Eò½þxÉÉ ½þÉäiÉÉ ½þè ÊEò nùä +É®ú EòÆ{±ÉÒ]õ±ÉÒ ºÉ象ò¨Éäb÷* ªÉ½þ ¨ÉÉjÉ +½þÆEòÉ®ú ½þè* ªÉ½þ +ÉÆʶÉEò ºÉiªÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½þè {ÉÚhÉÇ ºÉiªÉ EònùÉÊ{É xɽþÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ* VɽþÉÄ iÉEò ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É +Éè®ú nùÉnùÉ-nùÉnùÒ ºÉä Ê´É®úɺÉiÉ ¨Éå ºÉÆ{ÉÊkÉ Eäò ʨɱÉxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ ½þè =ºÉEäò Eò<Ç {ɽþ±ÉÚ ½þÉä ºÉEòiÉä ½þé* ªÉÊnù ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É +Éè®ú nùÉnùÉ-nùÉnùÒ Eäò {ÉÉºÉ ºÉÆ{ÉÊkÉ ½þÉäiÉÒ iÉÉä ´É½þ +´É¶ªÉ ½þÒ iÉÖ¨½þå ʨɱÉiÉÒ ±ÉäÊEòxÉ ªÉÊnù =xÉEäò {ÉÉºÉ EÖòUô lÉÉ ½þÒ xɽþÓ iÉÉä ´Éä Eò½þÉÄ ºÉä iÉÖ¨½þå EÖòUô nùäiÉä*

BEò +Éè®ú |ɶxÉ =`öiÉÉ ½þè ÊEò CªÉÉ ¨ÉÉjÉ vÉxÉ-nùÉè±ÉiÉ +lÉ´ÉÉ {ÉèºÉÉ ½þÒ ´ÉɺiÉÊ´ÉEò Ê´É®úɺÉiÉ ½þè* vÉxÉ-nùÉè±ÉiÉ +lÉ´ÉÉ {ÉèºÉÉ xÉ Ê¨É±ÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É ºÉä ¤É½þÖiÉ EÖòUô ʨɱÉiÉÉ ½þè ½þ¨É ªÉä ¦ÉÚ±É VÉÉiÉä ½þé* ½þ¨É ªÉä ¦ÉÚ±É VÉÉiÉä ½þé ÊEò ½þ¨ÉÉ®úä +ʺiÉi´É ¨Éå +ÉxÉä Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå ½þ¨ÉÉ®úä ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ ½þÒ iÉÉä ½þÉäiÉä ½þé* ½þ¨É VÉÉä ¦ÉɹÉÉ ¤ÉÉä±ÉiÉä ½þé ´É½þ ½þ¨ÉxÉä ÊEòºÉÒ ºEÚò±É ªÉÉ ¨Énù®úºÉä ¨Éå xɽþÓ +Ê{ÉiÉÖ ¨ÉÉiÉÉÊ{ÉiÉÉ Eäò ºÉÉÊzÉvªÉ ¨Éå ½þÒ ºÉÒJÉÒ ½þÉäMÉÒ* =x½þÉåxÉä ½þÒ =ÄMɱÉÒ {ÉEòcEò®ú SɱÉxÉÉ ¦ÉÒ ÊºÉJÉɪÉÉ ½þÉäMÉÉ* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ ½þèʺɪÉiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú xÉ Eäò´É±É +SUôÒ {É®ú´ÉÊ®ú¶É EòÒ ½þÉäMÉÒ +Ê{ÉiÉÖ Ê¶ÉIÉÉ-nùÒIÉÉ Ênù±ÉÉxÉä EòÉ |ɪÉÉºÉ ¦ÉÒ +´É¶ªÉ ÊEòªÉÉ ½þÉäMÉÉ* PÉÉä®ú NÉ®úÒ¤ÉÒ EòÒ ½þɱÉiÉ ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉÉÄ º´ÉªÉÆ ¦ÉÚJÉÒ ®ú½þEò®ú +{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå EòÉ {Éä]õ ¦É®úxÉä EòÒ VÉÒ iÉÉäc EòÉäÊ¶É¶É Eò®úiÉÒ ½þè <ºÉ¨Éå ºÉÆnùä½þ xɽþÓ* BäºÉä ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É ºÉä ºÉÆ{ÉÊkÉ xɽþÓ Ê¨É±ÉÒ iÉÉä CªÉÉ Ê´É¹É¨É {ÉÊ®úʺlÉÊiɪÉÉå ¨Éå VÉÒxÉä EòÉ ºÉɽþºÉ +Éè®ú |Éä®úhÉÉ iÉÉä +´É¶ªÉ ʨɱÉÒ ½þÉäMÉÒ* Ê¡ò®ú EèòºÉä Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½þè ÊEò ½þ¨Éå

30 +|Éè±É-VÉÚxÉ 2011

¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É ºÉä EÖòUô xɽþÓ Ê¨É±ÉÉ? EÖòUô ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É ºÉä ½þÒ xɽþÓ {ÉÚ®úä ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä ʶÉEòɪÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½þè* =xÉEòÉ {ÉÚUôxÉÉ ½þè ÊEò nùÖÊxɪÉÉ xÉä =xÉEäò Eäò ʱÉB +ÉÊKÉ®ú ÊEòªÉÉ ½þÒ CªÉÉ ½þè? BäºÉä ±ÉÉäMÉ |ÉɪÉ: º´ÉªÉÆ ¨Éå, º´ÉªÉÆ Eäò uùÉ®úÉ +Éè®ú º´ÉªÉÆ Eäò ʱÉB ÊxÉʨÉÇiÉ ½þÉäiÉä ½þé* =xÉEäò ʱÉB ºÉ¤ÉEòÒ ÊVɨ¨ÉänùÉ®úÒ ½þÉäiÉÒ ½þè ±ÉäÊEòxÉ ´Éä JÉÖnù ÊEòºÉÒ Eäò ʱÉB ÊVɨ¨ÉänùÉ®ú xɽþÓ ½þÉäiÉä* ´ÉÉä Eò¦ÉÒ ªÉä ºÉÉäSÉxÉä EòÒ Wɽþ¨ÉiÉ xɽþÓ =`öÉiÉä ÊEò =x½þÉåxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ʱÉB CªÉÉ ÊEòªÉÉ ½þè +lÉ´ÉÉ Eò®úxÉÉ SÉÉʽþB* ªÉ½þ ºÉ½þÒ ½þè ÊEò +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ +{ÉxÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ÊEòªÉÉ* +É{ÉxÉä +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÉ ºÉnùÖ{ɪÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ, JÉÚ¤É ¨Éä½þxÉiÉ Eò®úEäò {ÉgÉ<Ç EòÒ +Éè®ú BEò +SUôÒ ºÉÒ xÉÉèEò®úÒ +lÉ´ÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ¨Éå +É MÉB* ªÉ½þ `öÒEò ½þè ÊEò +É{ÉxÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ ÊEòªÉÉ* ´ÉèºÉä ¦ÉÒ +É{É {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ xɽþÓ Eò®úiÉä iÉÉä +É{ÉEòÉ ½þÒ +ʽþiÉ ½þÉäiÉÉ* {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ Eò®úEäò +É{ÉxÉä +{ÉxÉä ʱÉB +SUôÉ ÊEòªÉÉ ±ÉäÊEòxÉ CªÉÉ <ºÉEäò


{ÉÒUôä ÊEòºÉÒ =i|Éä®úEò iÉk´É xÉä EòÉ¨É xɽþÓ ÊEòªÉÉ? CªÉÉ +É{ÉEòÉä <ºÉEäò ʱÉB Eò½þÓ ºÉä |Éä®úhÉÉ +Éè®ú |ÉÉäiºÉɽþxÉ xɽþÓ Ê¨É±ÉÉ? CªÉÉ +xÉäEò ´ªÉÊHòªÉÉå +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ xÉä +É{ÉEòÉä +ÉMÉä ¤ÉgxÉä Eäò +´ÉºÉ®ú ={ɱɤvÉ xɽþÓ Eò®úÉB? VɽþÉÄ {É®ú +É{ÉxÉä ʶÉIÉÉ |ÉÉ{iÉ EòÒ ´Éä ºEÚò±É, EòÉì±ÉäVÉ, ºÉƺlÉÉxÉ +Éè®ú Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ CªÉÉ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ ÊxÉʨÉÇiÉ ÊEòªÉä lÉä? ÊVÉºÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ +lÉ´ÉÉ |ÉÊiɹ`öÉxÉ ¨Éå +É{É EòɪÉÇ®úiÉ ½þé CªÉÉ ´É½þ +É{ÉEäò ½þÒ {ÉÊ®ú¸É¨É EòÉ ¡ò±É ½þè? +É{É VÉÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eò®ú ®ú½þä ½þé CªÉÉ ´É½þ +xªÉ ±ÉÉäMÉÉå Eäò ºÉ½þªÉÉäMÉ Eäò ʤÉxÉÉ ºÉÆ¦É´É ½þè? +É{É VÉÉä =tÉäMÉ SɱÉÉiÉä ½þé CªÉÉ =ºÉEäò =i{ÉÉnù º´ÉªÉÆ ={ɦÉÉäMÉ ¨Éå ±ÉÉEò®ú {ÉèºÉÉ Eò¨ÉÉ ®ú½þä ½þé? ¨ÉÉxÉÉ +É{ÉEäò {ÉÉºÉ +lÉɽþ ºÉÆ{ÉÊkÉ ½þè {É®ú CªÉÉ ¨ÉÉjÉ {ÉèºÉä Eäò ¤É±É {É®ú ʤÉxÉÉ BEò b÷ÉìC]õ®ú EòÒ ¨Énùnù Eäò ®úÉäMÉÒ ½þÉäxÉä {É®ú º´ÉºlÉ ½þÉä {ÉÉB ½þé? +É{É BEò b÷ÉìC]õ®ú ½þé iÉÉä CªÉÉ Ê¤ÉxÉÉ ¨ÉWÉnùÚ®úÉå EòÒ ¨Énùnù Eäò ªÉä +ɱÉÒ¶ÉÉxÉ PÉ®ú +Éè®ú C±ÉÒÊxÉEò º´ÉªÉÆ ¤ÉxÉÉ ºÉEòiÉä ½þè? BEò ¨ÉWÉnùÚ®ú ½þÒ CªÉÉ Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÉxÉ EòÒ ¨Éä½þxÉiÉ Eäò +zÉ EòÉ BEò nùÉxÉÉ ¦ÉÒ ¨ÉÖĽþ ¨Éå b÷É±É ºÉEäòMÉÉ? BEò ÊEòºÉÉxÉ EòÉä ¦ÉÒ +SUôÒ JÉäiÉÒ Eäò ʱÉB xÉ VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉä ±ÉÉäMÉÉå {É®ú ÊxɦÉÇ®ú ½þÉäxÉÉ {ÉciÉÉ ½þè* BEò Ê´ÉtÉlÉÔ EòÉä ¦ÉÒ {ÉgxÉä-ʱÉJÉxÉä +Éè®ú +ÉMÉä ¤ÉgxÉä Eäò ʱÉB EòÉ{ÉÒ-ÊEòiÉÉ¤É +Éè®ú Fò±É¨É-nù´ÉÉiÉ +ÉÊnù xÉ VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉÒ SÉÒWÉÉå EòÒ WÉ°ü®úiÉ {ÉciÉÒ ½þè ÊVɺÉEäò ʱÉB ´É½þ nùںɮúÉå {É®ú ÊxɦÉÇ®ú ½þÉäiÉÉ ½þè* ¤ÉcÒ-¤ÉcÒ SÉÒWÉÉå EòÒ ¤ÉÉiÉ UôÉäÊcªÉä UôÉä]õÒUôÉä]õÒ SÉÒWÉÉäÆ +Éè®ú WÉ°ü®úiÉÉå Eäò ʱÉB ¦ÉÒ ½þ¨É nùںɮúÉå {É®ú ÊxɦÉÇ®ú ½þÉäiÉä ½þé* BEò ¨ÉɨÉÚ±ÉÒ ºÉÒ ±ÉMÉxÉä ´ÉɱÉÒ Fò¨ÉÒWÉ VÉÉä ½þ¨ÉxÉä {ɽþxÉ ®úJÉÒ ½þè =ºÉä ½þ¨ÉÉ®úä iÉxÉ {É®ú ºÉÖ¶ÉÉäʦÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉèEòcÉäÆ ±ÉÉäMÉÉå EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½þè* JÉäiÉ ¨Éå ¤ÉÒVÉ ¤ÉÉäxÉä ºÉä ±ÉäEò®ú {ÉÉèvÉä =MÉxÉä +Éè®ú =xɺÉä Eò{ÉÉºÉ Ê¨É±ÉxÉä iÉlÉÉ Eò{ÉÉºÉ ºÉä Eò{ÉcÉ +Éè®ú Fò¨ÉÒWÉ ¤ÉxÉxÉä Eäò ¤ÉÒSÉ +ºÉÆJªÉ ½þÉlÉÉå EòÉ {ÉÊ®ú¸É¨É ½þè* Eò{Écä ºÉä Fò¨ÉÒWÉ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò ʱÉB BEò ʺɱÉÉ<Ç ¨É¶ÉÒxÉ EòÒ WÉ°ü®úiÉ {ÉciÉÒ ½þè* ´É½þ ±ÉÉä½þä iÉlÉÉ +xªÉ Eò<Ç {ÉnùÉlÉÉå ºÉä ¤ÉxÉiÉÒ ½þè* JÉÊxÉEòÉå uùÉ®úÉ ±ÉÉä½þÉ +Éè®ú +xªÉ JÉÊxÉVÉ

{ÉnùÉlÉÇ JÉÉxÉÉå ºÉä ÊxÉEòɱÉä VÉÉiÉä ½þé* ¤Écä-¤Écä EòÉ®úJÉÉxÉÉå ¨Éå ¨ÉVÉnùÚ®úÉå uùÉ®úÉ ±ÉÉä½þÉ ºÉÉ¢ò ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½þè* Ê¡ò®ú nùںɮúä ¤Écä-¤Écä EòÉ®úJÉÉxÉÉå ¨Éå ±ÉÉä½þä ºÉä ¤ÉcÒ-¤ÉcÒ ¨É¶ÉÒxÉÉå uùÉ®úÉ UôÉä]õÒ ¨É¶ÉÒxÉå ¤ÉxÉiÉÒ ½þé* =x½þÓ ¨Éå ºÉä BEò ¨É¶ÉÒxÉ {É®ú EòÉ®úÒMÉ®ú Eò{Écä ºÉä BEò +SUôÒ ºÉÒ Fò¨ÉÒWÉ ÊºÉ±ÉEò®ú +É{ÉEòÉä {ɽþxÉÉiÉÉ ½þè* +¤É WÉ®úÉ ºÉÉäÊSɪÉä ÊEò ªÉÊnù Fò¨ÉÒWÉ ¨Éå ¤É]õxÉ xÉ ±ÉMÉä ½þÉå iÉÉä EèòºÉÉ ±ÉMÉä* BEò ¤É]õxÉ VÉèºÉÒ +±{É ¨ÉÚ±ªÉ EòÒ ´ÉºiÉÖ ¦ÉÒ BäºÉä ½þÒ xɽþÓ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ* =ºÉEäò ʱÉB ¦ÉÒ xÉ VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉä ½þÉlÉÉå Eäò ºÉ½þÉ®úä EòÒ WÉ°ü®úiÉ {ÉciÉÒ ½þè* BEò ¤É]õxÉ ]õÉÄEòxÉä Eäò ʱÉB VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä WÉ°ü®úÒ ªÉÆjÉ ½þè ´É½þ ½þè ºÉÖ<Ç* Eò½þiÉä ½þé ºÉÖ<Ç ºÉä ±ÉäEò®ú VɽþÉWÉ iÉEò ªÉÉxÉÒ ºÉÖ<Ç EòÉä ºÉ¤ÉºÉä iÉÖSUô ´ÉºiÉÖ ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉiÉÉ ½þè ±ÉäÊEòxÉ =ºÉÒ ºÉÖ<Ç Eäò ʤÉxÉÉ ½þ¨ÉÉ®úÉ EòÉ¨É xɽþÓ SÉ±É ºÉEòiÉÉ* ½þÉÄ <ºÉ UôÉä]õÒ ºÉÒ iÉÖSUô SÉÒWÉ EòÉä iÉÉä +É{É +´É¶ªÉ ½þÒ º´ÉªÉÆ ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉä ½þÉåMÉä? <ºÉEäò ʱÉB iÉÉä +É{ÉEòÉä xÉ EòSSÉä ¨ÉÉ±É EòÒ WÉ°ü®úiÉ ½þè +Éè®ú xÉ Eò±É EòÉ®úJÉÉxÉÉå EòÒ +Éè®ú xÉ EÖò¶É±É EòÉ®úÒMÉ®úÉå EòÒ* xɽþÓ Ê¨ÉjÉ BäºÉÉ xɽþÓ ½þè*

SÉʱÉB ¨ÉÉxÉ ±ÉäiÉä ½þé ÊEò ºÉ¨ÉÉVÉ xÉä +É{ÉEòÉä EÖòUô xɽþÓ ÊnùªÉÉ* ªÉ½þÉÄ ºÉ¤É º´ÉÉlÉÔ ½þé* ʤÉxÉÉ EòÉ®úhÉ EòÉä<Ç ÊEòºÉÒ EòÉä EÖòUô xɽþÓ nùäiÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ BEò VÉMɽþ ½þè VɽþÉÄ ºÉä +É{ÉEòÉä ¤É½þÖiÉ EÖòUô ʨɱÉiÉÉ ½þè +Éè®ú ´ÉÉä ¦ÉÒ ={ɪÉÉäMÉÒ +Éè®ú ʤɱÉEÖò±É ¨ÉÖ}iÉ* |ÉEÞòÊiÉ iÉÉä ½þ¨Éå ¤É½þÖiÉ EÖòUô nùäiÉÒ ½þè {É®ú ½þ¨É =ºÉä CªÉÉ nùäiÉä ½þé ʺɴÉÉªÉ =ºÉä |ÉnùÚʹÉiÉ +Éè®ú xɹ]õ Eò®úxÉä Eäò* Ê¡ò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ¦ÉÒ |ÉnùÚʹÉiÉ +Éè®ú xɹ]õ Eò®úå, =ºÉEòÒ ={ÉäIÉÉ Eò®úå iÉÉä EòÉèxÉ ºÉÒ ¤ÉcÒ ¤ÉÉiÉ ½þè? ±ÉäÊEòxÉ ´ÉɺiÉÊ´ÉEòiÉÉ ªÉä ½þè ÊEò ½þ¨É ºÉ¤É BEò-nùںɮúä Eäò ºÉ½þªÉÉäMÉ Eäò ʤÉxÉÉ +{ÉÚhÉÇ ½þé* ½þ¨ÉÉ®úä Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ½þ¨ÉÉ®úÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ ½þÒ xɽþÓ +xªÉ ºÉ¦ÉÒ EòÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ +{ÉäÊIÉiÉ ½þè* CªÉÉ ¨ÉÉiÉÉÊ{ÉiÉÉ, CªÉÉ ¦ÉÉ<Ç-¤ÉÆvÉÖ, CªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú CªÉÉ |ÉEÞòÊiÉ <xÉ ºÉ¤ÉEäò ºÉʨ¨ÉʱÉiÉ |ɪÉɺÉÉå ºÉä ½þÒ ½þ¨ÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ MÉÊiÉ {ÉÉiÉÉ ½þè* <xÉ ºÉ¤ÉEäò ºÉ½þªÉÉäMÉ Eäò ʤÉxÉÉ BEò ºÉÉÆºÉ ±ÉäxÉÉ ¦ÉÒ ¨ÉÖ¨ÉÊEòxÉ xɽþÓ* +É+Éä <ºÉ §É¨É EòÉä iÉÉäcå÷ ÊEò ½þ¨É ºÉ象ò¨Éäb÷ ½þé* ½þ¨É ºÉ¤ÉEòÉä ¨É½þk´É nùåMÉä +Éè®ú ºÉ¤ÉEòÒ ®úIÉÉ Eò®úåMÉä iɦÉÒ ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉÖ®úIÉÉ ºÉÆ¦É´É ½þè*

nùÒ{ÉEò ¨É¶ÉɱÉ

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 31


32 +|Éè±É-VÉÚxÉ 2011


+ɱÉäJÉ

{ÉɶSÉÉiªÉ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚ欃 {É® xÉÉ®úÒ Ê´É¨É¶ÉÇ EòÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ

|ÉÒiÉ +®úÉäcÉ ¶ÉÉävÉ-UôÉjÉÉ, ʽþÆnùÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, {ÉÆVÉÉ¤É Ê´É·ÉÊ´ÉtɱɪÉ

{ÉÖ

¯û¹É ´ÉSÉǺ´É´ÉÉnùÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò +ÊvÉEòÉ®úÉå +Éè®ú =ºÉEòÒ +ʺ¨ÉiÉÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®úxÉÉ +Éè®ú =x½þå {ÉÉxÉä ½þäiÉÖ xÉÉ®úÒ Ê´É¹ÉªÉEò ÊSÉÆiÉxÉ "xÉÉ®úÒ Ê´É¨É¶ÉÇ' ½þè ÊVɺɨÉå xÉÉ®úÒ Eäò +ÊvÉEòÉ®ú, =ºÉEòÒ +ʺ¨ÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÆPɹÉÉç Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå, =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ Eäò +xÉäEò {ɽþ±ÉÖ+ÉäÆ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú-ʴɨɶÉÇ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½þè, ´É½þ xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ Eò½þ±ÉÉiÉÉ ½þè* +ÉVÉ EòÉ xÉÉ®úÒ-ʴɨɶÉÇ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É EòÒ ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ, ºjÉÒ-º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +Éè®ú ºjÉÒ +ʺ¨ÉiÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú SÉ±É ®ú½þÉ ½þè* ºjÉÒ-ʴɨɶÉÇ ¨Éå =`öxÉä ´ÉɱÉä ºÉ´ÉÉ±É ¨É½þVÉ Ê»ÉªÉÉå ºÉä VÉÖcä ½þÖB ½þÒ xɽþÓ, +Ê{ÉiÉÖ =xɺÉä ½þ¨Éå Ê{ÉiÉÞºÉkÉÉi¨ÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò nùÉä½þ®úä ¨ÉÉ{ÉnùÆb÷Éå, Ê{ÉiÉÞEò ¨ÉÚ±ªÉÉå, ʱÉÆMÉ ¦Éänù EòÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ +Éè®ú ºjÉÒ-=i{ÉÒcxÉ Eäò +xiÉÊxÉÇʽþiÉ EòÉ®úhÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä EòÒ ¦ÉÒ Mɽþ®úÒ oùʹ]õ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ ½þè* ºÉ¨{ÉÚhÉÇ Ê´É·É ¨Éå xÉÉ®úÒ-ʴɨɶÉÇ B´ÉÆ xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉ =qùä¶ªÉ ºÉ¨ÉOÉiÉ: {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+ÉäÆ, °üÊgOɺiÉ ´ÉVÉÇxÉÉ+Éå iÉlÉÉ +iªÉÉSÉÉ®úÉå Eäò |ÉÊiÉ Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ SÉäiÉxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ {ÉÖ¯û¹É uùÉ®úÉ ÊxÉʨÉÇiÉ ¶ÉÉä¹ÉEò ºÉƺlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉäÆ +ÉÊnù ºÉä ¨ÉÖHò ½þÉäxÉä EòÒ SÉäiÉxÉÉ VÉÉOÉiÉ Eò®úxÉÉ ½èþ* {ÉʶSÉ¨É ¨Éå xÉÉ®úÒ ÊSÉxiÉxÉ EòÒ ºÉÖnùÒPÉÇ {É®ú¨{É®úÉ ®ú½þÒ ½þè* +¨É®úÒEòÉ VÉèºÉä nùä¶ÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ÊºjɪÉÉå EòÒ nù¶ÉÉ +É®ú¨¦É ºÉä ½þÒ Ê¤É±ÉEÖò±É Ê{ÉUôcÒ ½þÖ<Ç lÉÒ* ´É½þ xÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ÊMÉxÉÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ, xÉ =ºÉä ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú ½þÒ |ÉÉ{iÉ

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 33


lÉÉ* VÉè´ÉÒªÉ ¶ÉɺjÉ =ºÉä Eò¨ÉWÉÉä®ú ʺÉrù Eò®ú SÉÖEòÉ lÉÉ +Éè®ú ¤Écä-¤Écä YÉÉxÉÒ ¦ÉÒ ÊºjɪÉÉå EòÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉå ºÉä xÉÒSÉä ºiÉ®ú Eäò ¨ÉÉxÉ´É Eäò °ü{É ¨Éå nùäJÉiÉä lÉä* ªÉ½þÉÄ iÉEò EòÒ {ÉÉä{É xÉä ¦ÉÒ ºjÉÒ EòÉä xÉÒSÉÉ ºlÉÉxÉ nùä ®úJÉÉ lÉÉ* ʺjɪÉÉÄ Ê±ÉÆMÉ´ÉÉnùÒ vÉÉ®úhÉÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ Eò¨ÉWÉÉä®ú ´É Ê{ÉUôcÒ ½þÖ<Ç ¨ÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ* "xÉÉ®úÒ EòÉ +ʺiÉi´É {ÉÖ¯û¹É ¨ÉÉjÉ Eäò ʱÉB ½þè'-- <ºÉ +ÉÊnù¨É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú nùÉä½þ®úɪÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ* ºÉjɽþ´ÉÓ ¶ÉiÉɤnùÒ ¨Éå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É xÉÉ®úÒ xÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÉÄMÉ =`öÉ<Ç, ÊEòxiÉÖ ªÉ½þ ¨ÉÉÄMÉ Ê¶ÉIÉÉ ´É ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ½þÒ lÉÒ ÊVɺÉä vÉÉʨÉÇEò ¤ÉxvÉxÉÉå ´É ¨ÉÉxªÉiÉÉ+ÉäÆ Eäò EòÉ®úhÉ nù¤ÉÉ ÊnùªÉÉ MɪÉÉ* ªÉÚ®úÉä{ÉÒªÉ nùä¶ÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÉå EòÒ ¨ÉÉÄMÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ºÉä ½þÒ =`ö ®ú½þÒ lÉÒ* ±ÉäÊJÉEòÉ "ºÉ®ú±ÉÉ ¨Éɽþä·É®úÒ' +{ÉxÉÒ {ÉÖºiÉEò "xÉÉ®úÒ |ɶxÉ' ¨Éå ʱÉJÉiÉÒ ½þè, "+ÉvÉÖÊxÉEò ºÉ¦ªÉiÉÉ Eäò Eåòpù ªÉÚ®úÉä{É Eäò nùä¶ÉÉå ¨Éå +`öÉ®ú´ÉÓ ¶ÉiÉɤnùÒ ¨Éå ½þÖB xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ Eäò |ÉÉ®úÆ¦É ºÉä ½þÒ xÉÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÉå EòÉ |ɶxÉ =`ö JÉcÉ ½þÖ+É lÉÉ* ªÉÚ®úÉä{É ¨Éå 15´ÉÓ ºÉnùÒ Eäò <]õÉʱɪÉxÉ ®úèxÉäºÉÉ EòÒ SÉ®ú¨É {ÉÊ®úÊhÉÊiÉ 18´ÉÓ ºÉnùÒ Eäò YÉÉxÉ-|ɺÉÉ®ú +ÉxnùÉä±ÉxÉ Eäò °ü{É ¨Éå ½þÖ<Ç, ÊVÉºÉ nùÉè®ú ¨Éå ¤ÉÖÊrù´ÉÉnù ÊSÉÆiÉxÉ Eäò Eåòpù ¨Éå +É MɪÉÉ iÉlÉÉ ºÉ¦ÉÒ {É®úÆ{É®úÉMÉiÉ ºÉƺlÉÉ+Éå EòÉä VɤɮúnùºiÉ SÉÖxÉÉèÊiɪÉÉÄ nùÒ MÉ<È*' <ºÉ |ÉEòÉ®ú YÉÉxÉ-|ɺÉÉ®ú Eäò =nùÉ®úiÉÉ´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉå xÉä xÉÉÊ®úªÉÉå EòÒ +ÊvÉEòÉ®ú-SÉäiÉxÉÉ EòÉä Ê´ÉEòʺÉiÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ªÉ½þÒ ºjÉÒ-VÉÉMÉ®úhÉ ªÉÚ®úÉä{É ¨Éå £òÉƺÉÒºÉÒ GòÉÆÊiÉ iÉlÉÉ +¨É®úÒEòxÉ +ÉxnùÉä±ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ =¦É®úÉ +Éè®ú 18´ÉÓ ºÉnùÒ Eäò +ÆiÉ iÉEò <ÆM±Éèhb÷, £òÉƺÉ, VɨÉÇxÉÒ +ÉÊnù nùä¶ÉÉå Eäò ¤ÉÖÊrùVÉÒʴɪÉÉå xÉä xÉÉ®úÒ´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä +ʦɴªÉÊHò nùÒ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú {ÉɶSÉÉiªÉ xÉÉ®úÒ Ê´É¨É¶ÉÇ EòÉ +É®ú¨¦É ½þÖ+É ÊVɺÉxÉä BEò ´ªÉÉ{ÉEò +ÉxnùÉä±ÉxÉ EòÉ °ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®ú ʱɪÉÉ* <ºÉÒ xÉÉ®úÒ +ÉxnùÉä±ÉxÉ EòÉä |ɦÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úxÉä ´ÉɱÉä EÖòUô EòÉ®úEò ®ú½þä ½þé, ÊVÉxÉEòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ Ê´É´É®úhÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½þè : 1. <ÆÊM±É¶É GòÉÆÊiÉ. 2. +¨É®úÒEòxÉ GòÉÆÊiÉ. 3. £òÉƺÉÒºÉÒ GòÉÆÊiÉ.

ÊuùiÉÒªÉ Ê´É·É ªÉÖrù 5. |ɨÉÖJÉ SÉÊSÉÇiÉ {ÉÖºiÉEåò B´ÉÆ Ê´ÉSÉÉ®úEò VÉÉä +ÉxnùÉä±ÉxÉ Eäò |Éä®úhÉÉ »ÉÉäiÉ ¤ÉxÉä* <ÆÊM±É¶É GòÉÆÊiÉ : ªÉ½þ ºÉxÉ 1648 ¨Éå PÉÊ]õiÉ GòÉÆÊiÉ ½þè ÊVɺÉEòÉ =qùä¶ªÉ VÉÒ´ÉxÉ-ºiÉ®ú EòÉä =`öÉxÉÉ lÉÉ* <ºÉ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ-¤ÉºÉ®ú Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ Ê»ÉªÉÉå EòÒ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå ºÉÖvÉÉ®ú ±ÉÉxÉÉ BEò =qùä¶ªÉ lÉÉ* +¨É®úÒEòxÉ GòÉÆÊiÉ : ºÉxÉ 1770 ¨Éå +¨É®úÒEòÉ EòÉä º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ |ÉÉÊ{iÉ ¦ÉÒ <ºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ PÉ]õxÉÉ lÉÒ* <ºÉ GòÉÆÊiÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ¨ÉÖJªÉ ¨ÉÉÆMÉå lÉÓ +ÊvÉEòÉ®ú |ÉÉÊ{iÉ, ʶÉIÉÉ, vɨÉÇ EòÉ nù¤ÉɤÉ, +¨ÉÉxÉÖʹÉEò ´ªÉ´É½þÉ®ú +ÉÊnù {É®ú +É´ÉÉWÉ =`öÉxÉÉ ÊVɺɨÉå ʴɶÉä¹ÉEò®ú xÉÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÉå EòÒ ¨ÉÉÆMÉ =`öÉ<Ç MÉ<Ç* £òÉƺÉÒºÉÒ GòÉÆÊiÉ : ºÉxÉ 1789 ¨Éå PÉÊ]õiÉ ªÉ½þ GòÉÆÊiÉ +¨É®úÒEòxÉ GòÉÆÊiÉ +Éè®ú +ÆOÉäVÉÒ (<ÆÊM±É¶É) GòÉÆÊiÉ Eäò ʨɱÉä-VÉÖ±Éä °ü{É EòÉ ½þÒ +ÉxnùÉä±ÉxÉ lÉÉ, ÊEòxiÉÖ ºÉɨÉÆiÉ´ÉÉnù Eäò JÉÉi¨Éä, {ÉÚÆVÉÒ´ÉÉnù EòÉä |ÉÉäiºÉɽþxÉ +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò ±ÉÉäEòjÉÆjÉ Eäò ʺÉrùÉÆiÉÉå EòÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò ¨ÉɨɱÉä ¨Éå =ºÉEòÉ ´ªÉÉ{ÉEò +Éè®ú MÉƦÉÒ®ú |ɦÉÉ´É {ÉcÉ* <ºÉ GòÉÆÊiÉ ºÉä xÉÉ®úÒ´ÉÉnùÒ +ÉxnùÉä±ÉxÉ EòÉä |ÉÉäiºÉɽþxÉ Ê¨É±ÉÉ* ÊuùiÉÒªÉ Ê´É·ÉªÉÖrù : ÊuùiÉÒªÉ Ê´É·ÉªÉÖrù Eäò ¤ÉÉnù ªÉÚ®úÉä{É B´ÉÆ =kÉ®úÒ +¨ÉäÊ®úEòÉ ¨Éå BEò xɪÉÉ +Éi¨ÉÊ´É·ÉÉºÉ +Éè®ú ¦ÉʴɹªÉÉäx¨ÉÖJÉÒ +ɶÉÉ´ÉÉnù =¦É®ú ®ú½þÉ lÉÉ* <ºÉ +Éi¨ÉÊ´É·ÉÉºÉ Eäò {ÉÒUôä lÉÒ =zÉiÉiÉEòxÉÒEòÒ, +ÉÊlÉÇEò, ºÉɨÉÉÊVÉEò B´ÉÆ ¶ÉèIÉÊhÉEò IÉäjÉÉäÆ ¨Éå <ºÉ Eònù®ú iÉäWÉ |ÉMÉÊiÉ VÉÉä ¨ÉÉxÉ´É <ÊiɽþÉºÉ ¨Éå +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ lÉÒ* <ºÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¸É¨É EòÒ ¨ÉÉÆMÉ ¤ÉcÒ, <ºÉºÉä ʺjɪÉÉÄ ®úÉäWÉMÉÉ®ú iÉlÉÉ EòɪÉÇIÉäjÉ ¨Éå |Éʴɹ] ½þÖ<Ç, =xÉEòÒ ÊºlÉÊiÉ +Éè®ú +Éi¨É¤ÉÉävÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É +ÉB* ÊEòxiÉÖ ªÉÖrù EòÒ ºÉ¨ÉÉÊ{iÉ ½þÉäxÉä {É®ú ʺjɪÉÉå EòÉä EòÉ¨É ºÉä ½þ]õÉEò®ú PÉ®ú EòÒ SÉÉ®únÒù´ÉÉ®úÒ ¨Éå ®ú½þxÉä EòÉä |ÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ 4.

1.

2.

3.

4.

34 +|Éè±É-VÉÚxÉ 2011

MɪÉÉ* =xɺÉä MÉÞ½þhÉÒ EòÒ ¦ÉÚʨÉEòÉ ¨Éå ´ÉÉ{ÉºÉ ±ÉÉè]õ VÉÉxÉä EòÉä Eò½þÉ MɪÉÉ* ÊEòxiÉÖ +¤É xÉÉ®úÒ +{ÉxÉÒ IɨÉiÉÉ EòÉä {ɽþSÉÉxÉ SÉÖEòÒ lÉÒ +Éè®ú +ÉÊlÉÇEò º´ÉiÉÆjÉiÉÉ xÉä =ºÉEòÒ +ÊvÉEòÉ®ú SÉäiÉxÉÉ EòÉä ¤ÉgɪÉÉ, <ºÉÒ EòÉ®úhÉ xÉÉ®úÒ EòÉä +{ÉxÉÒ +ÊvÉEòÉ®ú ®úIÉÉ +Éè®ú º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÊ{iÉ Eäò ʱÉB +ÉxnùÉä±ÉxÉ EòÉä iÉÒµÉ Eò®úxÉÉ {Éc* |ɨÉÖJÉ Ê´ÉSÉÉ®úEò +Éè®ú =xÉEòÒ {ÉÖºiÉEåò : xÉÉ®úÒ Ê´É¨É¶ÉÇ EòÒ +ÉvÉÉ®ú ¦ÉÚ欃 iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò EÖòUô |ɨÉÖJÉ Ê´ÉSÉÉ®úEò +Éè®ú =xÉEòÒ {ÉÖºiÉEòÉå EòÉ ¦ÉÒ ¨É½þk{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½þè* <xÉ Ê´ÉSÉÉ®úEòÉå xÉä xÉÉ®úÒ EòÒ {É®úiÉÆjÉiÉÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ ½þÒxÉ ÊºlÉÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå JÉÖ±ÉEò®ú ¤ÉiÉɪÉÉ ÊVɺÉEäò EòÉ®úhÉ xÉÉ®úÒ ÊSÉÆiÉxÉ EòÒ BEò xɪÉÒ {É®úÆ{É®úÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÖ+É*

ºÉ®úɽþ ½þä±É VÉx¨É 24 +C]õڤɮú 1788 EòÉä xªÉÚ ½þä¨{ɶÉɪɮú ¨Éå* xÉÉ®úÒ-¨ÉÖÊHò +ÉxnùÉä±ÉxÉ EòÒ {ɽþ±ÉÒ xÉäjÉÒ ºÉ®úɽ ½þä±É xÉä "±Éäb÷ÒWÉ ¨ÉèMÉWÉÒxÉ' xÉɨÉEò {ÉÊjÉEòÉ |ÉEòÉʶÉiÉ EòÒ* <ºÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉ®úɽþ ½þä±É xÉä xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ Eäò º´É®ú ºÉÉ®úä Ê´É·É ¨Éå MÉÖÆVÉɪɨÉÉxÉ Eò®ú ÊnùB* ºÉ®úɽþ ½þä±É xÉä ʺjɪÉÉå Eäò +ÊvÉEòÉ®úÉå Eäò ʱÉB +ÉxnùÉä±ÉxÉ SɱÉɪÉÉ +Éè®ú ±ÉcEäò-±ÉcÊEòªÉÉå Eäò ʱÉB ºÉ¨ÉÉxÉ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú ¨ÉÉÄMÉÉ*

¨Éä®úÒ ´ÉɱºÉ]õÉäxÉGòÉ}]õ VÉx¨É 27 +|Éè±É 1759 EòÉä ±ÉxnùxÉ ¨Éå* ¨Éä®úÒ xÉä +{ÉxÉÒ {ÉÖºiÉEò "nù Ê´ÉÆb÷ÒEäò¶ÉxÉ +Éìì¢ò nù ®úÉ<]õ +Éìì¢ò ʴɨÉäxÉ' (1792 <Ç.) ¨Éå xÉÉ®úÒ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ {ÉÖ®úÉiÉxÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+ÉäÆ ´É +´ÉvÉÉ®úhÉÉ+ÉäÆ EòÉä JÉÆÊb÷iÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉ {ÉÖºiÉEò EòÉä xÉÉ®úÒ+ÊvÉEòÉ®ú EòÉ ¤ÉÉ<¤É±É Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½þè* ¨Éä®úÒ xÉä ʺjɪÉÉå EòÉä {ÉÖ¯ûú¹ÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ +ÊvÉEòÉ®ú |ÉÉÊ{iÉ EòÒ ¨ÉÉÄMÉ EòÒ*

VÉÉxÉ º]õÖ+]õÇÊ¨É±É ºÉxÉ 1873 ¨Éå +É<Ç VÉÉxÉ º]õÖ+]õÇÊ¨É±É EòÒ


{ÉÖºiÉEò "ºÉ¤VÉäC¶ÉxÉ +Éìì¢ò ʴɨÉäxÉ' (ºjÉÒ EòÒ {É®úÉvÉÒxÉiÉÉ) EòÉä xÉÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÉå Eäò ʱÉB MÉB ºÉÆPɹÉÇ Eäò <ÊiɽþÉºÉ ¨Éå ¨ÉÒ±É EòÉ {ÉilÉ®ú ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½þè* ªÉ½þ {ÉÖºiÉEò ºjÉÒ EòÒ {É®úÉvÉÒxÉiÉÉ +Éè®ú º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ ºÉä VÉÖcä MÉÚg ®ú½þºªÉÉå {É®ú ºÉä ¤ÉcÒ ¤Éä¤ÉÉEòÒ ºÉä {ÉnùÉÇ ½þ]õÉiÉÒ ½þè* 19´ÉÓ ºÉnùÒ ¨Éå xÉÉ®úÒ Ê´É¨É¶ÉÇ º´É°ü{É : 19´ÉÓ ºÉnùÒ iÉEò +ÉiÉä-+ÉiÉä {ÉʶSÉ¨É ¨Éå ʺjɪÉÉå Eäò ʱÉB ºÉ¨ÉÉxÉ +ÊvÉEòÉ®ú EòÒ ¨ÉÉÄMÉ BEò |ɨÉÖJÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò |ɶxÉ EòÉ °ü{É ±ÉäxÉä ±ÉMÉÒ* ʶÉIÉÉ, EòÉxÉÚxÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ +ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ IÉäjÉÉäÆ ¨Éå BEò +ÉxnùÉä±ÉxÉ-ºÉÉ +É®ú¨¦É ½þÉä MɪÉÉ iÉlÉÉ ÊºjɪÉÉå Eäò ʱÉB ¨ÉiÉnùÉxÉ Eäò +ÊvÉEòÉ®ú EòÒ ¨ÉÉÄMÉ xÉä BEò VÉxÉ-+ʦɪÉÉxÉ EòÉ °ü{É ±Éä ʱɪÉÉ* <ºÉ nùÉè®ú Eäò |ɨÉÖJÉ xÉÉ®úÒ´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úEòÉå ¨Éå VÉÉxÉ º]õÖ+]õÇ

ʨɱÉ, =xÉEòÒ {ÉixÉÒ ½þäÊ®úªÉ]õ ]õä±É®ú iÉlÉÉ +¨É®úÒEòÉ EòÒ BʱÉWÉɤÉälÉ Eäòb÷Ò º]õå]õxÉ, ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ¤Éä^õÒ, ʺɨÉÉäxÉ nù ¤ÉÖ+É®ú, EÖò¨ÉÉ®úÒ ´ÉxÉÉÇ nùä´É±ÉÒxÉ +ÉÊnù Ê´ÉSÉÉ®úEò |ɨÉÖJÉ ®ú½þä ½þé*

ʺɨÉÉäxÉ nù ¤ÉÖ+É®ú ªÉ½þ +ÉvÉÖÊxÉEò xÉÉ®úÒ´ÉÉnùÒ Ê´É¨É¶ÉÇ B´ÉÆ +ÉxnùÉä±ÉxÉ EòÉ BEò ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò {ÉÊ®úÊSÉiÉ xÉÉ¨É ½þè* =xÉEòÒ {ÉÖºiÉEò "nù ºÉäEòÆb÷ ºÉäCºÉ' (ʽþÆnùÒ ¨Éå +xÉÖ´ÉÉnù "ºjÉÒ ={ÉäÊIÉiÉÉ' ¶ÉÒ¹ÉÇEò ºÉä 1949 ¨Éå) xÉä xÉÉ®úÒ´ÉÉnù ʴɨɶÉÇ Eäò ʱÉB BEò xɪÉÉ xÉÉ®úÒ´ÉÉnùÒ {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ |ɺiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ* "nù ºÉäEòÆb÷ ºÉäCºÉ' xÉä nù¶ÉÇxÉ-¶ÉɺjÉ, <ÊiɽþɺÉ, ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ +Éè®ú ¨ÉÉxɴɶÉɺjÉ EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ ±ÉäiÉä ½þÖB ªÉ½þ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ÊEò ʺjɪÉÉå EòÉ nù¨ÉxÉ

<ÊiɽþÉºÉ +Éè®ú ºÉƺEÞòÊiÉ EòÒ ={ÉVÉ ½þè +Éè®ú <ºÉä BEò |ÉÉEÞòÊiÉEò |ÉÊGòªÉÉ xɽþÓ ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* =xÉEòÉ Eò½þxÉÉ lÉÉ "+Éè®úiÉ {ÉènùÉ xɽþÓ ½þÉäiÉÒ, ¤ÉʱEò ¤ÉxÉÉ nùÒ VÉÉiÉÒ ½þé*' +lÉÉÇiÉ ºjÉÒºÉÖ±É¦É MÉÖhÉ-nùÉä¹É ªÉÉ ´ªÉÊHòi´É ʱÉÆMÉ-¦Éänù Eäò |ÉÉEÞòÊiÉEò +ÉvÉÉ®ú {É®ú xɽþÓ ¤ÉʱEò ºÉƺÉÉ®ú +Éè®ú ºÉÒJÉ Eäò ºÉɨÉÉÊVÉEò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ¤ÉxÉiÉÒ ½þè* <ºÉ |ÉEòÉ®ú <xÉ ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úEòÉå xÉä xÉÉ®úÒ EòÒ {É®úiÉÆjÉiÉÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ ½þÒxÉ ÊºlÉÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉÉå {É®ú Mɽþ®úÉ<Ç ºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú-ʴɨɶÉÇ Eò®úiÉä ½þÖB Ê´É·É ÊSÉÆiÉxÉ ¨Éå BEò xɪÉÒ ¤É½þºÉ EòÉä VÉx¨É nùäEò®ú xÉÉ®úÒ Ê´É¨É¶ÉÇ EòÉä ºÉɨÉxÉä ®úJÉÉ* ÊxÉʶSÉiÉ °ü{É ºÉä {ÉɶSÉÉiªÉ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚ欃 {É®ú xÉÉ®úÒ-ʴɨɶÉÇ EòÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ ºÉ®úɽþxÉÒªÉ ½þè*

¸ÉrùÉÆVÉÊ±É Ê¤É½þÉ®ú Eäò Ê´Éʶɹ]õ ´ªÉÊHòi´É "ʤɽþÉ®ú MÉÉè®ú´É' EòÒ ºÉ¨¨ÉÉxÉÉä{ÉÉÊvÉ ºÉä ʴɦÉÚʹÉiÉ ®úÉvÉÉEÞò¹hÉ |ɺÉÉnù +{ÉxÉÒ nùÒPÉÇ +ɪÉÖ ¨Éå <ºÉ ºÉƺÉÉ®ú ºÉä SɱÉä MɪÉä* ´Éä BEò =SSÉ ºiÉ®úÒªÉ ±ÉäJÉEò, Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú, ={ÉxªÉɺÉEòÉ®ú, iÉlÉÉ ¤ÉÉ±É ºÉÉʽþiªÉ Eäò |É´ÉiÉÇEò lÉä* MÉiÉ 5-6 ´É¹ÉÉç ºÉä +É{É ½þ®ú ´É¹ÉÇ EèòxÉäb÷É +ÉiÉä lÉä +Éè®ú "ʽþÆnùÒ SÉäiÉxÉÉ' Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå +{ÉxÉä ºÉÖZÉÉ´É nùäiÉä lÉä* ʤɽþÉ®ú Eäò +xÉäEòÉå ºÉÉʽþiªÉEòÉ®úÉå ´É ´É½þÉÄ EòÒ ºÉÉʽþiªÉ BEäòb÷¨ÉÒ iÉEò "ʽþÆnùÒ SÉäiÉxÉÉ' EòÒ {ɽþSÉÉxÉ Eò®ú´ÉÉxÉä EòÉ ¸ÉäªÉ =x½þå VÉÉiÉÉ ½þè* 2011 VÉxÉ´É®úÒ ¨Éå =xÉEòÉ ÊxÉvÉxÉ ½þÉä MɪÉÉ* ®úÉvÉÉ EÞò¹hÉ |ɺÉÉnù VÉÒ ®úäÊb÷ªÉÉä |ɺÉÉ®úhÉ ´É EäòxpùÒªÉ +ÉEòɶɴÉÉhÉÒ Ê´É¦ÉÉMÉ Ênù±±ÉÒ ¨Éå +xÉäEòÉå ´É¹ÉÉç iÉEò ºÉ½þɪÉEò ÊxÉnùä¶ÉEò ¤ÉxÉä ®ú½þä* ʽþxnùÒ SÉäiÉxÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú =x½þå ¸ÉÞrùÉ Eäò ¡Úò±É +Ê{ÉÇiÉ Eò®úiÉÉ ½þè* ¶ªÉÉ¨É ÊjÉ{ÉÉ`öÒ ¨ÉÖJªÉ ºÉ¨{ÉÉnùEò

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 35


36 +|Éè±É-VÉÚxÉ 2011


EòÊ´ÉiÉÉBÆ xɽþÓ ÊnùªÉÉ* Ê{ÉiÉÉ Eäò ʱÉJÉä ºÉÉ®úä KÉiÉ ¨ÉéxÉä ®úJÉä ½þé +ÉVÉ ¦ÉÒ ¤É½þÖiÉ ºÉ½þäVÉ Eò®ú +{ÉxÉä {ÉɺÉ* ÊxɨÉÇ±É MÉÖ{iÉ, ¦ÉÉ®úiÉ

¨Éé ʱÉJÉÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ EòÉä KÉiÉ VÉ¤É ¨Éé ½þÉäiÉÉ lÉÉ =ÊuùMxÉ, ´ªÉÊlÉiÉ ªÉÉ Ê¡ò®ú ¤É½þÖiÉ =nùÉºÉ VÉ¤É ¨ÉÖZÉä ÊnùJÉÉ<Ç nùäiÉÒ lÉÓ +{ÉxÉÒ ®úɽþ ¨Éå ʤÉUôÒ xÉÉMÉ¡òxÉÒ ½þÒ xÉÉMÉ¡òxÉÒ ªÉ½þÉÄ ºÉä ´É½þÉÄ iÉEò* ¨Éä®úÉ ¤Éä]õÉ ¨ÉÖZÉä Eò¦ÉÒ KÉiÉ xɽþÓ Ê±ÉJÉiÉÉ ¢òÉäxÉ ½þÒ Eò®úiÉÉ ½þè Eäò´É±É =ºÉEòÒ +É´ÉÉWÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú Eäò EòÆGòÒ]õ Eäò VÉÆMÉ±É ºÉä ÊxÉEò±É Eò®ú MÉÉÄ´É-Eòº¤ÉÉå, JÉäiÉ-JÉʱɽþÉxÉÉå ¤ÉÉWÉÉ®úÉå EòÉä ±ÉÉÆPÉiÉÒ v´ÉxÉÒ iÉ®úÆMÉÉå ¨Éå fø±É Eò®ú {ɽþÖÄSÉiÉÒ ½þè VÉ¤É ¨Éä®úä EòÉxÉÉå iÉEò iÉ¤É =ºÉ¨Éå xɽþÓ ½þÉäiÉÒ Eèò¶ÉÉäªÉÇ EòÒ EòÉä<Ç =¨ÉÆMÉ =ºÉ¨Éå ºÉä ZÉ®úiÉÒ ½þè ÊxÉ®úɶÉÉ EòÒ ®úÉJÉ ½þÒ ®úÉJÉ* <ºÉÒ ®úÉJÉ ¨Éå WÉ°ü®ú ½þÉåMÉä +ÉºÉ Eäò +ÆMÉÉ®úä ¦ÉÒ

¨Éä®úä EòÉxÉ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úxÉÉ SÉɽþiÉä ½þé =ºÉ iÉÊ{É¶É EòÉä {É®ú +CºÉ®ú ®ú½þiÉä ½þé xÉÉEòɨɪÉÉ¤É ½þÒ* ¨Éä®úä Ê{ÉiÉÉ ¨Éä®úä ʱÉJÉä KÉiÉ EòÉ iÉÖÆ®úiÉ ¦ÉäVÉiÉä lÉä VÉ´ÉÉ¤É =ºÉ¨Éä ½þÉäiÉÒ lÉÓ føä®ú ºÉÉ®úÒ +ɶÉÒ¹Éå, ¶ÉÖ¦ÉEòɨÉxÉÉBÄ, +º¡Öò]õ ºÉÚSÉxÉÉBÄ, ¤Énù±ÉiÉä ¨ÉÉèºÉ¨É EòÉ Ê´É´É®úhÉ +Éè®ú =ºÉºÉä JÉÖnù EòÉä ¤ÉSÉÉªÉ ®úJÉxÉä EòÒ EÖòUô iÉÉEòÒnùå* ¨Éé Ê{ÉiÉÉ EòÉ KÉiÉ {ÉgiÉÉ +Éè®ú ¨ÉÖiɨÉ<ÇxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ EÖòUô {É±É Eäò ʱÉB ªÉ½þ ºÉÉäSÉ Eò®ú ÊEò ªÉÊnù Eò¦ÉÒ +É{ÉnùÉ Eäò ¨ÉäPÉ ¤É®úºÉä iÉÉä ¨Éä®úä Ê{ÉiÉÉ ={ÉʺlÉiÉ ½þÉä VÉÉBÆMÉä UôÉiÉÉ ±ÉäEò®ú ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ¨ÉéxÉä VÉÉxÉÉ VÉ¤É Eò¦ÉÒ ¨ÉäPÉ ¤É®úºÉä ¨Éä®úä Ê{ÉiÉÉ +É MÉB UôÉiÉÉ ±ÉäEò®ú =x½þÉåxÉä ¨ÉÖZÉä Eò¦ÉÒ ¦ÉÓMÉxÉä

¨ÉÖZÉä {ÉiÉÉ ½þè ªÉä KÉiÉ VÉÉnùÖ<Ç ½þé WÉ°ü®úiÉ {ÉcxÉä {É®ú Eò¦ÉÒ føɱÉ, Eò¦ÉÒ iɱɴÉÉ®ú iÉÉä Eò¦ÉÒ UôÉiÉÉ ¤ÉxÉ ºÉEòiÉä ½þé* ±ÉäÊEòxÉ ¨Éé +{ÉxÉä ½þiÉɶÉ, ÊxÉ®úɶÉ, ¤ÉèSÉèxÉ ¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ +xiÉÊ®úIÉ ¨Éå ¦ÉʴɹªÉ½þÒxÉiÉÉ EòÉä ZÉä±ÉiÉä BEòÉEòÒ ºÉÆPɹÉÇ®úiÉ ¤Éä]õä EòÉä ¢òÉäxÉ Eäò VÉÊ®úªÉä +{ÉxÉä ºxÉä½þ EòÉ º{ɶÉÇ, v´ÉÊxÉ-iÉ®ÆúMÉÉå ¨Éå ʱÉ{É]õÉ Ê{ÉiÉÉ ºÉ®úÒJÉÉ Ê´É·ÉºiÉ +É·ÉɺÉxÉ +É{ÉnùÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä ´ÉɱÉÉ UôÉiÉÉ nùäxÉÉ ¦ÉÒ SÉɽþÚÄ iÉÉä EèòºÉä nùÚÆ? EòÉMÉWÉ {É®ú +ÆÊEòiÉ ¶É¤nù ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½þé <ÊiɽþÉºÉ =ºÉ¨Éå |É´ÉÉʽþiÉ ½þÉäiÉÉ ½þè >ðVÉÉÇ EòÉ +VÉ»É »ÉÉäiÉ ±ÉäÊEòxÉ v´ÉÊxÉiÉ iÉ®úÆMÉå iÉÉä JÉÉä VÉÉiÉÒ ½þé {ɱÉEò ZÉ{ÉEòiÉä +Éè®ú ®ú½þ VÉÉiÉÉ ½þè Ê{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÆ´ÉÉnùÉå EòÉ BEò Eò¨ÉVÉÉä®ú {ÉÖ±É* ÊVɺÉEòÉ nù®úEòxÉÉ iÉªÉ ½þè ¨ÉÉèºÉ¨É EòÒ {ɽþ±ÉÒ ¤ÉÉÊ®ú¶É ¨Éå*

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 37


EòÊ´ÉiÉÉBÆ

¤ÉÉnù±É

ºÉ®úEòÉ®úÒ +¡òºÉ®ú EÖòºÉÔ iÉÉäc ®ú½þÉ ½þÚÄ, {ÉzÉä ¨ÉÉäc ®ú½þÉ ½þÚÄ, Eò®úxÉä EòÉä EÖòUô xɽþÓ ½þè, ¤ÉÉä®ú ½þÉä ®ú½þÉ ½þÚÄ*

+ÉiÉÉ EÖòUô xɽþÓ ½þè, VÉÉiÉÉ EÖòUô xɽþÓ ½þè, MÉvÉä EòÒ ÊWÉxnùMÉÒ ½þè, EòÉä<Ç {ÉÚUô xɽþÓ ½þè*

Eò¦ÉÒ EÖòUô VÉÉäciÉÉ ½þÚÄ, Eò¦ÉÒ EÖòUô iÉÉäciÉÉ ½þÚÄ, ʱÉB ½þÉlÉ ¨Éå EòÉì¡òÒ, <iÉ =iÉ nùÉèciÉÉ ½þÚÄ*

¶ÉÉä®ú Eò®ú SÉÖEòÉ ½þÚÄ, ¤ÉÉä®ú Eò®ú SÉÖEòÉ ½þÚÄ, Eò®úEäò ¡òÉäxÉ ºÉ¤ÉÉå EòÉä, <ǨÉä±É JÉÉä±É SÉÖEòÉ ½þÚÄ*

¤ÉÒB EòÉ EòÉäºÉÇ ÊEòªÉÉ ½þè, ¶ÉÉnùÒ +Éìì¢òEòÉäºÉÇ ÊEòªÉÉ ½þè, ¤ÉSSÉä ½þé ¶ÉɪÉnù +{ÉxÉä, ¤ÉÉEòÒ +É=]õºÉÉäºÉÇ ÊEòªÉÉ ½þè*

Bb÷ʨÉxÉ EòÉä UôäciÉÉ ½þÚÄ, nùÉxÉä ¡äòEòiÉÉ ½þÚÄ, ¤ÉxÉEò®ú ¶ÉäJÉÊSɱ±ÉÒ JÉÖnù {É®ú ZÉå{ÉiÉÉ ½þÚÄ*

EòÆ{ªÉÚ]õ®ú SÉEòÉä®ú ¤ÉxÉÉ ½þÚÄ, EòÒ-¤ÉÉäb÷Ç {É®ú iÉxÉÉ ½þÚÄ, ºÉ¨ÉZÉiÉä ½þé ¤ÉÉìºÉ ¨Éä®úä, ÊEò EòÉ¨É ¨Éå ºÉxÉÉ ½þÚÄ*

{ÉÉ]õÔ ¨Éå +EòciÉÉ ½þÚÄ, ±ÉÉäMÉÉå {Éä ¤É®úºÉiÉÉ ½þÚÄ, ºÉ®úEòÉ®úÒ +¡òºÉ®ú ½þÚÄ, +C±É EòÉä iÉ®úºÉiÉÉ ½þÚÄ*

|ÉÊiɶÉÉävÉ EòÒ V´ÉɱÉÉ ¦ÉcEò ®ú½þÒ ½þè ¨Éä®úä +Ænù®ú PÉÖ]õxÉ-ºÉÒ ¨É½þºÉÚºÉ ½þÉäiÉÒ ½þè ÊxÉ®úɶÉÉ ¦ÉÒ ½éþ, vÉÉäJÉÉ ¦ÉÒ ½þé, +ɶÉÉ-+{ÉäIÉÉ EòÒ xÉÓ´É {É®ú JÉcÒ lÉÒ ºÉ{ÉxÉä EòÒ <ǨÉÉ®úiÉ ´ÉÉä ¦ÉÒ +¤É ÊMÉ®ú SÉÖEòÒ ½þé ÊEòºÉ iÉ®ú½þ ºÉä VÉÒxÉÉ ½þÉäMÉÉ ¨ÉÖZÉä ªÉ½þ ¦ÉÒ xɽþÓ {ÉiÉÉ lÉÉ ¨ÉMÉ®ú ½þ®ú {É±É ºÉ¤ÉEòÉä ºÉÉlÉ ±ÉäEò®ú ÊEòºÉÒ Eäò BEò ¤ÉÉä±É {É®ú nùÉèciÉÉ ®ú½þiÉÉ +Éè®ú

+ÊxÉ±É ¸ÉÒ´ÉɺiÉ´É "¨ÉÖºÉÉÊ¡ò®ú', +¨ÉäÊ®úEòÉ

{ÉÆEòVÉ ÊjÉ´ÉänùÒ, ¦ÉÉ®úiÉ xÉ VÉÉxÉä CªÉÚÄ? EÖòUô xɽþÓ Eò½þxÉÉ ½þé ¨ÉÖZÉä... VÉÉxÉä nùÉä =ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä... +¤É ¨Éé VÉÉä ¦ÉÒ ½þÉä... JÉi¨É ½þÉäxÉÉ ½þé ¨ÉÖZÉä ±ÉÉäMÉ SÉɽþå ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ ¦ÉÒ JÉi¨É Eò®úå ¨Éé =x½þå ºÉ½þªÉÉäMÉ nùäiÉÉ ®ú½þÚÄMÉÉ ¨ÉMÉ®ú +{ÉxÉÒ <ƺÉÉÊxɪÉiÉ EòÉä, +{ÉxÉÒ +Éi¨ÉÉ EòÉä, Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ JÉi¨É xɽþÓ ½þÉäxÉä nùÚÄMÉÉ...!

38 +|Éè±É-VÉÚxÉ 2011

¨ÉvÉÖ ´ÉɹhÉæªÉ, EèòxÉäb÷É ¤ÉÉnù±ÉÉå iÉÖ¨É CªÉÉå MÉ®úVÉiÉä ½þÉä ¶ÉÉä®ú ¨ÉSÉÉiÉä ½þÉä WÉÉä®ú-WÉÉä®ú ºÉä ÊSɱ±ÉÉ Eò®ú ºÉ¤ÉEòÉä ¤ÉiÉÉiÉä ½þÉä ºÉ¤ÉEòÉä VÉiÉÉiÉä ½þÉä ÊEò iÉÖ¨É {ÉÞl´ÉÒ EòÉä {ÉÉxÉÒ nùäiÉä ½þÉä* {É®ú =ºÉ IÉhÉ ªÉ½þ CªÉÉå ¦ÉÚ±É VÉÉiÉä ½þÉä ÊEò ªÉ½þ {ÉÉxÉÒ {ɽþ±Éä {ÉÞl´ÉÒ xÉä +{ÉxÉä ʴɶÉÉ±É ¾þnùªÉ ºÉä iÉÖ¨½þå ÊnùªÉÉ ½þè* Ê¡ò®ú CªÉÚÄ =¨Éc-=¨Éc Eò®ú <iÉ®úÉiÉä ½þÉä* +{ÉxÉä nùäxÉä EòÉ b÷ÆEòÉ ¤ÉVÉÉiÉä ½þÉä* {ÉÞl´ÉÒ ÊnùxÉ ®úÉiÉ nùäiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½þè, iÉÖ¨½þÉ®úä ¶ÉÉä®ú MÉÖ±É EòÉä SÉÖ{ÉSÉÉ{É ºÉÖxÉiÉÒ ½þè* ÊEòºÉÒ ºÉä ÊVÉGò iÉEò xɽþÓ Eò®úiÉÒ* <iÉxÉÒ Ê´ÉxÉ©É ½þè, ºÉ½þxɶÉÒ±É ½þè, vÉÒ®úVÉ vÉ®úä ®ú½þiÉÒ ½þè, <ºÉÒ Ê±ÉB Eò½þ±ÉÉiÉÒ ½þè ¨ÉÉiÉÉ vÉ®úiÉÒ ¨ÉÉiÉÉ vÉ®úiÉÒ...


´ÉÉä ¤ÉÉiÉå nùÒ{ÉEò "¨É¶ÉɱÉ', ªÉÚ.Eäò. JÉÖnù EòÉä SÉÖ¦ÉiÉÓ nùÉä ÊnùxÉ EòÒ =MÉÒ ¶Éä´É EòÒ iÉ®ú½þ JÉÖnù EòÉä ½þÒ iÉEò±ÉÒ¡ò nùäiÉÓ ±ÉäÊEòxÉ Eò<Ç ¤ÉÉ®ú ½þEòÒEòiÉ EòÒ iÉ®ú½þ ½þÉäiÉÓ Eòc´ÉÒ ¨ÉMÉ®ú ¨ÉWÉänùÉ®ú...

=ºÉEäò ¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ +ÉGòɨÉEòiÉÉ Eò¦ÉÒ iÉÉä ʺÉJÉÉiÉÒ |ÉÊiÉ®úIÉÉ Eò¦ÉÒ =EòºÉÉiÉÓ |ÉÊiÉPÉÉiÉ Eò¦ÉÒ +Éi¨ÉPÉÉiÉ Eäò ʱÉB |ÉEò]õ +Éè®ú ʴɱÉÖ{iÉ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÒSÉ =ºÉEäò ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ {ÉÊ®ú±ÉIÉhÉ ¨ÉÆMÉ±É EòÒ Ê¨É^õÒ EòÉ ºÉÉ ½þÉäiÉÉ ÊVɺÉä Eò±{ÉxÉÉ ¨Éå ºÉÉEòÉ®ú Eò®úxÉÉ ½þ¨ÉÉ®úä ´É¶É ¨Éå lÉÉ {É®ú Eò±{ÉxÉÉ EòÉä ºÉÉEòÉ®ú Eò®úxÉÉ |ÉiªÉIÉ =ºÉEòÉ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú... ±ÉMɦÉMÉ ºÉ¨ÉÆnù®ú ¨Éå MÉÉäiÉÉ ±ÉMÉÉ Eò®ú ¶ÉÉEÇò EòÉä vÉÉMÉä ¨Éå ¤ÉÉÄvÉ ±ÉÉxÉä ºÉ®úÒJÉÉ =ºÉEäò +Éè®ú ¨Éä®úä ¤ÉÒSÉ EòÉ ¤ÉÉ®úÒEò ºÉÉ Ê®ú¶iÉÉ VÉÉä EòÉ¡òÒ lÉÉ ½þ¨Éå VÉÉäcxÉä Eäò ʱÉB ¨ÉMÉ®ú =iÉxÉÉ ½þÒ +±ÉMÉ ¦ÉÒ ®ú½þiÉÉ ÊVÉiÉxÉÒ +ÉiÉÒ-VÉÉiÉÒ ºÉÉÄºÉ ¨Éä®úä +Éè®ú =ºÉEòÒ ºÉÉäSÉ Eäò ºÉÆMÉÒiÉ Eäò ºÉÖ®úÉå ¨Éå iÉÉ®úiɨªÉ xÉÉ nùÖÊxɪÉÉ EòÉä ÊnùJÉiÉÉ xÉÉ ¨Éä®úÒ ¤Éɽþ®ú EòÒ +ÉÄJÉÉå EòÉä {ɽþÉcÒ ºÉÆMÉÒiÉ EòÒ ¶É½þÊnùªÉÉ MÉÚÄVÉ ºÉÒ ZÉÉÆZÉ®ú EòÒ ¨ÉÊrù¨É ºÉÒ nùÚ®ú ºÉä +ÉiÉÒ ZÉÒxÉÒ º´É®ú ±É½þ®úÒ EòÉxÉÉå ¨Éå ®úºÉ ¦É®ú-¦É®ú nùäiÉÒ ½þè Eò¦ÉÒ iÉÉä Eò¦ÉÒ ¨ÉèlÉÒ Eäò ¤ÉÒVÉÉå EòÉ ºÉÉ +½þºÉÉºÉ º´ÉÉnù OÉÆÊlɪÉÉå EòÉä Eò®úÉiÉÒ =ºÉEòÒ JÉÖnù EòÉä EòÉäºÉiÉÒ EòEÇò¶É v´ÉÊxÉ

EòÊ´ÉiÉÉBÆ ¦ÉÉ®úiÉäxnùÖ ¸ÉÒ´ÉɺiÉ´É, EòxÉÉb÷É +®ú¤ÉÒ §ÉÉiÉÉ+ÉäÆ! ¨Éä®úÉ ¶ÉiÉ-¶ÉiÉ ´ÉxnùxÉ iÉÉxÉÉ ¶ÉɽþÒ Ê´É¯ûrù UôäcÉ +nÂù¦ÉÖiÉ ®úhÉ* ]õÖxÉÒʶɪÉÉ, ʨɻÉ, ±ÉÒʤɪÉÉ +Éè®ú +xªÉ nùä¶É, Eò®úEäò Ê´É{±É¤É nùä ®ú½þä VÉMÉ EòÉä ºÉÆnùä¶É, xÉ SÉÉʽþB ½þ¨ÉEòÉä iÉÉxÉɶÉɽþÒ ¶ÉɺÉxÉ* ={ÉÊxÉ´Éä¶ÉÒ nùä¶ÉÉå ºÉä ʨɱÉÉ lÉÉ ºÉƤɱÉ, ¶ÉɺÉEòÉå xÉä VÉÉäcÉ pù´ªÉ +¯û {ÉɪÉÉ ¤É±É, ®úɹ]õÅÒªÉ ºÉ¨{ÉnùÉ xÉ {ÉɪÉÉ ºÉɨÉÉxªÉ VÉxÉ* ¨ÉWɽþʤɪÉÉå xÉä Ê´Énùä¶ÉÒ ÊEòªÉä +É®úÉäÊ{ÉiÉ, {É® º´Énùä¶ÉÒ ±ÉÖ]õä®úÉå {É®ú xÉ ¤É½þÖiÉ GòÉäÊvÉiÉ, ʽþƺÉEò ¤ÉxÉ Eò®ú ®ú½þä ÊxÉnùÉæ¹ÉÉå EòÉ ½þxÉxÉ* ªÉÊnù Eò½þÓ Ê¨É±ÉÉ ®úÉVªÉ iÉÉä ¦ÉÚ±Éä ºÉSÉ vɨÉÇ, ¨ÉÉxÉ´ÉÉÊvÉEòÉ® +´É½þä±ÉxÉÉ EÞòiÉ +vɨÉÇ, ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ Eò®ú ʴɺ¨É®úhÉ* "<º±ÉÉ¨É iÉÉxÉɶÉɽþÒ ½þè' Eò½þÉ Eò®úiÉä, "¨ÉÖʺ±É¨É ®úɹ] |ÉVÉÉiÉÉÆÊjÉEò xÉ ½þÉä ºÉEòiÉä', =xÉEòÒ §ÉÉÊxiÉ EòÉ ½þÉäMÉÉ CªÉÉ +¤É ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ? {ÉèMɨ¤É®ú ºÉɽþ¤É xÉä ÊEòB iÉÖ¨É ¤É±É´ÉÉxÉ, ¶ÉɺÉEò ½þÖB ʽþƺÉEò +¯û +ɪÉÉ +ʦɨÉÉxÉ, ÊxÉVÉ |ÉVÉÉ {É®ú xÉ Eò®úÉä GÚò®úiÉÉ ÊnùMnù¶ÉÇxÉ* +±±ÉÉ! iÉ֨ɺÉä "¦ÉÉ®úiÉäxnùÖ' Eò®ú ®ú½þÉ Ê´ÉxɪÉ, ½þÉå +®ú¤ÉÒ ´É +£òÒEòÒ ºÉ¡ò±É {ÉɪÉå Ê´ÉVɪÉ, ½þÉå =±±ÉÉʺÉiÉ, º´ÉÉvÉÒxÉ ºÉ¤É ºÉɨÉÉxªÉ VÉxÉ*

=}¡ò ªÉä +ÆiÉ®úÉi¨ÉÉ Eò¦ÉÒ {ÉÒUôÉ CªÉÉå xɽþÓ UôÉäc÷iÉÒ? +|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 39


NÉWɱÉ

EòÊ´ÉiÉÉBÆ

b÷Éì. +¢ò®úÉäWÉ iÉÉVÉ, ªÉÚ.BºÉ.B.

SɱÉä VÉÉBÄ iÉÉä ªÉÉnù ½þ¨Éå Eò¦ÉÒ Eò®ú ʱɪÉÉ Eò®úxÉÉ ÊEòºÉÒ iÉÉè®ú-iÉ®úÒEäò ºÉä xÉ ºÉ½þÒ ªÉÚÄ ½þÒ ¤ÉºÉ ºÉÉäSÉ Eäò ½þÄºÉ Ê±ÉªÉÉ Eò®úxÉÉ ¦ÉÚ±É ¦ÉÒ VÉÉ+Éä iÉÉä +{ÉxÉä +iÉÒiÉ ¨Éå Eò½þÓ ®úJÉ ±ÉäxÉÉ ½þÉÄ EòÉä<Ç ¤ÉÆÊnù¶É xɽþÓ ¤ÉºÉ... ½þ¨ÉÉ®úÒ ¤ÉÉiÉÉå EòÉä ªÉÉnù Eò®ú +{ÉxÉä KÉɱÉÒ ´ÉDiÉ EòÉä ¦É®ú ʱɪÉÉ Eò®úxÉÉ*

ºÉÖxÉÉ ½þè ÊEò =xÉEòÒ Eò½þÉxÉÒ xɽþÓ ½þè CªÉÉ =xÉ {Éä +¦ÉÒ iÉEò VÉ´ÉÉxÉÒ xɽþÓ ½þè xÉ MÉÖWÉ®úä VÉxÉÉWÉÉ ¨Éä®úÉ =ºÉ MɱÉÒ ºÉä ¤ÉÖZÉÒ +ÉMÉ Ê¡ò®ú ºÉä ±ÉMÉÉxÉÒ xɽþÓ ½þè =`öÉxÉÉ ½þè {ÉnùÉÇ iÉÉä KÉÖnù ½þÒ =`öÉBÄ ½þ¨Éå Ênù±É EòÒ FòÒ¨ÉiÉ ÊMÉ®úÉxÉÒ xɽþÓ ½þè ¤ÉÖZÉÉ {ÉÉBMÉÉ CªÉÉ ¨Éä®úÒ ÊiɶÉxÉMÉÒ EòÉä ºÉ¨ÉÆnù®ú ¨Éå <iÉxÉÉ iÉÉä {ÉÉxÉÒ xɽþÓ ½þè =x½þÉåxÉä MÉÆ´ÉÉ<Ç ºÉ¦ÉÒ ¤ÉÉnù¶ÉɽþÒ ÊVÉx½þÉåxÉä ¢òFòÒ®úÉå EòÒ ¨ÉÉxÉÒ xɽþÓ ½þè ªÉ½þÉÄ ±ÉÉ Eäò Eò½þiÉÉ ½þè ±É½þ®úÉå {Éä WÉÉÊ±É¨É ÊEò +¤É ¨ÉÖZÉEòÉä Eò¶iÉÒ ¤ÉSÉÉxÉÒ xɽþÓ ½þè

ʤÉÆnùÖ ÊºÉƽþ, +¨ÉäÊ®úEòÉ

¨ÉÉxÉÉ ÊEò iÉÖ¨É +Éè®ú ¦ÉÒ ´ªÉºiÉ ½þÉä VÉÉ+ÉäMÉä {É±É ¦É®ú +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ½þ¨ÉÉ®úä KɪÉÉ±É Eäò ʱÉB ÊxÉEòÉ±É Ê±ÉªÉÉ Eò®úxÉÉ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ MÉ®ú ºÉ¨ÉªÉ xÉ Ê¨É±Éä iÉÉä ¦ÉÚ±Éä ºÉä ½þÒ ºÉ½þÒ SÉɽþä IÉhÉ ¦É®ú Eäò ʱÉB ½þÒ SɱÉÉä Ênù±É ½þÒ ®úJÉxÉä Eäò ʱÉB xÉÉ¨É ½þ¨ÉÉ®úÉ ±Éä ʱɪÉÉ Eò®úxÉÉ*

´É½þ ʱÉJÉiÉÒ ½þè ¨ÉÖZÉEòÉä ¨Éä®úä ¨ÉxÉ Eäò ®úÉVÉÉ Eò½þÉä CªÉÉ ´É½þ ±ÉcEòÒ nùÒ´ÉÉxÉÒ xɽþÓ ½þè ºÉ¤ÉÉ ¤Éä Ê¢òWÉÉ ½þè ¨ÉWÉÉ <Eò ºÉWÉÉ ½þè CªÉÉ ªÉ½þ <¶F EòÒ iÉVÉÇÖ¨ÉÉxÉÒ xɽþÓ ½þè ½þè <Ç-¨Éä±É =xÉEòÉ ¨Éä®úÒ ÊJÉcÊEòªÉÉå {É®ú ªÉ½þ ®úº¨É-B-Eò¤ÉÚiÉ®ú {ÉÖ®úÉxÉÒ xɽþÓ ½þè ´É½þ ºÉSɨÉÖSÉ SɱÉÒ ½þè ¨Éä®úÒ VÉÉxÉ ±ÉäxÉä MÉÖWÉÉÊ®ú¶É Eäò ¨ÉÉxÉÒ iÉÉä VÉÉxÉÒ xɽþÓ ½þè ´É½þÉÄ ZÉÚ`ö {É®ú ½þé ½þWÉÉ®úÉå nù±ÉÒ±Éå ªÉ½þÉÄ ºÉSÉ EòÒ EòÉä<Ç ÊxɶÉÉxÉÒ xɽþÓ ½þè ®ú½þÉ "iÉÉVÉ' EòÉä +ÉVÉ ¨ÉÖ½þiÉÉVÉ ÊVɺÉxÉä ¶É½þ®ú nù®ú ¶É½þ®ú KÉÉEò UôÉxÉÒ xɽþÓ ½þè*

40 +|Éè±É-VÉÚxÉ 2011


Ê´ÉxÉªÉ ¸ÉrùÉÆVÉʱÉ

EòÊ´ÉiÉÉBÆ

¦ÉMÉ´ÉiɶɮúhÉ ¸ÉÒ´ÉɺiÉ´É "¶É®úhÉ', EèòxÉäb÷É

+Éä! vÉ®úiÉÒ ¨ÉÉÄ iÉÖ¨É {ÉÖxÉ: CªÉÚÄEò®ú +GòÉä¶É ÊnùJÉÉiÉÒ ½þÉä +{ÉxÉä ½þÒ ±ÉÉb÷±ÉÉå EòÉä CªÉÚÄ iÉÚ ¨ÉÞiªÉÖ EòÒ MÉÉänù ºÉÖ±ÉÉiÉÒ ½þÉä* iÉÖ¨½þå {ÉÚVÉiÉä ºÉnùÉ ºÉ¦ÉÒ ½þé ¨ÉÉÄ iÉÖ¨É iÉÉä VÉxÉxÉÒ Eò½þ±ÉÉiÉÒ ½þÉä ¤ÉÉä±ÉÉä ¨ÉÉiÉÉ ¤ÉÉä±ÉÉä ¨ÉÉiÉÉ +®úä CªÉÚÄ <iÉxÉÉ Ê´ÉxÉÉ¶É Eò®ú´ÉÉiÉÒ ½þÉä* ºÉÉMÉ®ú iÉÉä iÉä®úÒ MÉÉänùÒ ¨Éå ºÉnùÉ ¶ÉÉÄiÉ ¦ÉÉ´É ±Éä ¤É½þiÉÉ lÉÉ =ºÉEòÉä ¦ÉÒ CªÉÚÄ +¶ÉÉxiÉ Eò®úEäò iÉÖ¨É |É±ÉªÉ xÉÉ¶É Eò®ú´ÉÉiÉÒ ½þÉä* ÊEòiÉxÉä +¤ÉÉävÉ ÊEòiÉxÉä +VÉÉxÉ Êxɯû{ÉÉªÉ ºÉÉäªÉä VÉ±É EòÒ ºÉ¨ÉÉÊvÉ iÉä®úÉ Ê½þªÉÉ CªÉÉ EòÉÄ{ÉÉ ½þÉäMÉÉ EèòºÉä iÉÖ¨É ¶ÉÉÆiÉÒ {ÉÉiÉÒ ½þÉä* ½þÉäiÉÉ SÉÒiEòÉ®ú ½þ®ú Ênù¶ÉÉ ¨Éå ½þÒ |É±ÉªÉ ¤ÉxÉ MɪÉÒ ½þè PÉɱÉEò ¨ÉÉÄ GòÉävÉ UôÉäc ½þÉä ¶ÉÉÆiÉ ¦ÉÉ´É iÉÖ¨É nùªÉÉ ¨ÉªÉÒ Eò½þ±ÉÉiÉÒ ½þÉä +¤É VÉÒ´ÉxÉ EòÉ xÉ +ÆiÉ Eò®úÉä Eò½þ nùÉä ºÉÉMÉ®ú ºÉä vÉÒ®ú vÉ®úÉä +¤É ¤É½þÖiÉ ½þÉä SÉÖEòÉ v´ÉƺÉ, v´ÉºiÉ ÊxɨÉÉÇiÉÉ iÉÖ¨É Eò½þ±ÉÉiÉÒ ½þÉä* ¸ÉrùÉÆVÉ汃 =xÉ ºÉ¤É EòÉä ¨Éä®úÒ =xÉEòÉ vÉÒ®úVÉ ¨ÉxÉ ¶ÉÉÆiÉ Eò®úä +É+Éä ½þ¨É ¨ÉÉÄ ºÉä Ê´ÉxÉªÉ Eò®úå iÉÖ¨É ºÉ¤ÉEòÉä ¶É®úhÉ ±ÉMÉÉiÉÒ ½þÉä ÊxɨÉÉÇhÉ {ÉÖxÉ: iÉÉä ½þÉäMÉÉ ½þÒ +ɪÉäMÉÉ ´É½þ xÉ´É ´ÉºÉÆiÉ ¤ÉxÉEò®ú {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ xɽþÓ ½þè ZÉÖEòÉ Eò¦ÉÒ ¨ÉÉÄ iÉÚ vÉèªÉÇ´ÉÉxÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½þÉä*

¨ÉÉÄ EòÒ ®úºÉÉä<Ç VɪÉ|ÉEòÉ¶É ¨ÉÉxɺÉ, ¦ÉÉ®úiÉ

+±ÉEòÉ ºÉèxÉÒ, ¦ÉÉ®úiÉ <Eò ®úÉiÉ EòÒ nùÖ±½þxÉ, ®úɽþå ½þé ¨Éä®úÒ `ö½þ®úÒ-`ö½þ®úÒ ¾þnùªÉ ºÉ¨ÉÖxpù ºÉÉ Ê´É¶ÉɱÉ, +ÉÄJÉå "ZÉÒ±É' ºÉÒ Mɽþ®úÒ, xÉÉ ½þÒ ¨Éä®úÉ EòÉä<Ç ®úɺiÉÉ, xÉÉ ½þÒ EòÉä<Ç ÊEòxÉÉ®úÉ SÉɽþEò®ú ¤É½þ xÉÉ {ÉÉ>ðÆ ¤ÉxÉEò® xÉnùÒ EòÒ vÉÉ®úÉ xÉÉ ½þÒ ¨Éä®úÒ EòÉä<Ç ¨ÉÆÊVɱÉ, xÉÉ ¨ÉÖZÉ iÉEò EòÉä<Ç +ÉB {ÉÖ®ú´É<Ç ½þ´ÉÉBÄ ºÉ¨ÉÖxpù EòÉ {ÉèMÉÉ¨É nùäEò®ú VÉÉBÄ ¨Éé <Eò ®úèxÉ ¤ÉºÉä®úÉ, ¾þnùªÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ Eäò xÉÉ b÷ä®úä ½þÖºxÉ ¨Éä®úÉ ½þ®ú ®úÉiÉ EòÉä xÉ´É Uô]õÉ Ê¤ÉJÉä®úä ½þ®ú EòÉä<Ç ¨Éä®úä °ü{É ºÉ±ÉÉäxÉä Eäò MÉÖhÉ MÉÉB SÉɽþiÉ ¨Éä®úÒ EòÒ Mɽþ®úÉ<Ç EòÉ EòÉä<Ç {ÉÉ®ú xÉÉ {ÉÉB +xÉäEòÉå ºÉè±ÉÉxÉÒ ½þ®ú ÊnùxÉ +ÉEäò ¨ÉxÉ +{ÉxÉÉ ¤É½þ±ÉÉB VÉ±É ¨Éä®úÉ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ÊEòºÉÒ EòÒ {ªÉÉºÉ ¤ÉÖZÉÉ xÉÉ {ÉÉB EòɱÉÒ JÉÖ¶Eò ®úÉiÉÉå ¨Éå ÊVɺ¨É ´ÉÒ®úÉxÉÉå ¨Éå ¦É]õEòiÉÉ {ɱÉEòÉå ºÉä ¨Éä®úÒ VɱÉiÉä PÉÉ´ÉÉå EòÉ ±É½þÚ ]õ{ÉEòiÉÉ ¨Éä®úä Ênù±É EòÉ ½þ®ú ]õÖEòcÉ nùnùÇ EòÒ <Eò nùɺiÉÉÄ iÉÚ¡òÉxÉÉå ¨Éå ÊPÉ®úÉ ½þè ¨Éä®úä ¦ÉÚ-ºlÉ±É EòÉ MÉÖʱɺiÉÉÄ °ü½þ ¨Éä®úÒ FòªÉɨÉiÉ EòÒ =ºÉ ®úÉiÉ EòÉä iÉ®úºÉ VÉÉB VÉ¤É ¨ÉxÉ ¨ÉÆÊnù®ú Eäò nùä´ÉiÉÉ ¨Éä®úÉ ½þ®ú +ÉÆºÉ +{ÉxÉÉB ºÉÊnùªÉÉå ºÉä ¤Éè`öÒ ½þÚÄ ¤ÉxÉEò®ú ·ÉɺÉ- ½þÒxÉ vÉÉ®úÉ <Eò ®úÉiÉ EòÒ nùÖ±½þxÉ, ¨ÉxÉ +ɺ¨ÉÉÆ ºÉÉ `ö½þ®úÉ..

nùäJÉxÉÉ!

ºÉÉ®úä {ÉcÉäºÉ EòÉä {ÉiÉÉ SÉ±É VÉÉiÉÉ ½þè EòÉèxÉ-ºÉÒ ºÉ¤VÉÒ {ÉEò ®ú½þÒ ªÉ½þÉÄ +ÉEò®ú ½þ¨É ¦ÉÉ<ǪÉÉå EòÒ ¦ÉÚJÉ BEòÉBEò VÉÉMÉ =`öiÉÒ MÉÉä±É PÉä®úä ¨Éå ¤Éè`ö VÉÉiÉä Ê{ÉiÉÉ +Éè®ú nùÉnùÉ ¦ÉÒ Ê¤ÉxÉÉ ¨ÉÖĽþ ¡Öò±ÉɪÉä ÊEò =x½þå +{ÉxÉä ¤Éä]õÉå ºÉä EÖòUô ʶÉEòɪÉiÉ ½þè JÉÉxÉÉ {É®úÉäºÉiÉÒ ½þÖ<Ç

¤É½þxÉÉå ºÉä nùÉnùÉ Eò½þiÉä – ºÉºÉÖ®úÉ±É ¨Éå ºÉ¦ÉÒ EòÉä ¤É®úÉä¤É®ú ÊJɱÉÉxÉÉ ´É®úxÉÉ ±ÉI¨ÉÒ xÉÉ®úÉWÉ ½þÉä VÉɪÉåMÉÒ ¨ÉÉÄ EòÒ ®úºÉÉä<Ç ½þÒ +zÉ{ÉÚhÉÉÇ EòÉ `öÒ½þÉ ½þè ¤Éä]õÒ <ºÉä ºÉƦÉÉ±É Eò®ú ®úJÉxÉÉ ¨ÉÖZÉä xɽþÓ {ÉiÉÉ ¤É½þxÉå EèòºÉä ºÉƦÉɱÉiÉÒ ½þÉåMÉÒ ®úºÉÉä<Ç {É®ú ¨ÉÉÄ ºÉä ºÉƦɱÉiÉÒ ½þè ½þ¨ÉÉ®úÒ ®úºÉÉä<Ç +Éè®ú ®úºÉÉä<Ç ºÉä ½þ¨ÉÉ®úÉ PÉ®ú*

<Eò ®úÉiÉ EòÒ nùÖ±½þxÉ

¦ÉɱÉÉ-¤É®úUôÒ ®úJÉxÉÉ ¦ÉÚ±É MɪÉä +¤É ªÉ½þÉÄ {ÉilÉ®ú ¦ÉÒ ¨ÉªÉººÉ®ú xɽþÓ EòÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xɽþÓ EòÆEòc ½þÒ ºÉÆEäò±É Eò®ú {ÉÉä]õ±ÉÒ ¨Éå ¤ÉÉÄvÉ ±ÉÉä <ºÉºÉä {ɽþ±Éä ÊEò +Éè®ú xÉWÉnùÒEò +ɪÉä WÉÉä®ú-WÉÉä®ú ºÉä MÉÉä±É-MÉÉä±É PÉÖ¨ÉÉiÉä ®ú½þÉä nùäJÉxÉÉVÉÉxÉ´É®ú ¦ÉÉMÉ JÉcÉ ½þÉäMÉÉ

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 41


±É-VÉÚ xÉ x2011 4272+|Éè+|Éè 68 ±É-VÉÚ É 2011


EòÊ´ÉiÉÉBÆ

Ê{É®úÉʨÉb÷ EòÒ ¨É¨ÉÒ

Ê{ÉSÉEòÉÊ®úªÉÉÄ

+ÊxÉ±É |ɦÉÉ EÖò¨ÉÉ®, +¨ÉäÊ®úEòÉ Ê{ÉiÉÉ EòÉä, {ÉÚ´ÉÇVÉÉå ºÉä ʨɱÉÉ lÉÉ +Éè®úiÉ EòÉä FòɤÉÚ ¨Éå ®úJÉxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú*

¤Éä]õÉ VÉ´ÉÉxÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ Ê½þ®úɺÉiÉ EòÉ, ½þÉäxɽþÉ®ú ½FònùÉ®ú*

Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¤Éä]õÒ EòÉä ÊnùªÉÉ ¦É®ú{ÉÚ®ú nùÖ±ÉÉ®ú, JÉä±ÉxÉä EòÉä JÉÖ±ÉÉ +ÉÆMÉxÉ*

¨ÉÉÆ EòÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ nùä ºÉEòiÉÉ ½þè VÉÉxÉ*

iÉ¤É ¦ÉÒ JÉÓSÉ nùÒ ºÉÒ¨ÉÉ +ÊMxÉ-®úäJÉÉ EòÒ +ÉnùiÉxÉ* {ÉÊiÉ xÉ©É, =nùÉ®ú ºÉÒ¨ÉÉ+ÉäÆ EòÒ ®úäJÉÉBÆ Ê¨É]õÉEò®ú SÉÉ®úÉå +Éä®ú ¤ÉÉÆvÉ nùÒ {ªÉÉ®ú EòÒ ¤ÉÉc* >ðÆSÉÒ nùÒ´ÉÉ®úÉå {É®ú ¦ÉÒ ÊxɹÉävÉÉå Eäò ]õÚ]õä ¶ÉÒ¶Éä ÊnùB b÷ɱÉ* ʽþiÉè¹ÉÒ ½þé ´É½þ ¨Éä®úä KÉÖnù b÷ªÉÉägÒ {É®ú ½þé JÉcä EèòºÉä ºÉEòiÉÒ ½þÚÆ ±ÉÉÆPÉ?

iÉÖ¨½þÉ®úÒ føä®úÉå Ê{ÉSÉEòÉÊ®úªÉÉÄ +¤É ¦ÉÒ ´ÉèºÉÒ ½þÒ {ÉcÒÆ ½þé ¨Éé =xɺÉä iÉÖ¨½þÉ®úÒ ¦ÉÉäVÉxÉ xɱÉÒ ¨Éå iÉ®ú±É ¦ÉÉäVÉxÉ ÊnùªÉÉ Eò®úiÉÒ +Éè®ú iÉÖ¨É Eò½þÉ Eò®úiÉä ÊEò <x½þå ºÉƦÉÉ±É Eò®ú ®úJÉxÉÉ ½þÉä±ÉÒ {É®ú <xɺÉä ®úÆMÉ JÉä±ÉåMÉä

¨ÉÉÆ Eò½þÓ SÉÉä]õ xÉ JÉÉB ÊMÉ®ú xÉ VÉÉB lÉÉ¨É Eò®ú JÉcÉ ½þè BEò ½þÒ VÉMɽþ {É®ú ºÉÒ¨ÉÉ+ÉäÆ EòÉ {ɽþ®úänùÉ®ú ´É½þ SÉÉèEòzÉÉ, iÉèxÉÉiÉ*

+¤É VÉ¤É iÉÖ¨É ªÉ½þÉÄ ºÉä nùÚ®ú SɱÉä MÉB ½þÉä iÉÉä +ÉEòÉ¶É EòÉä nùäJÉiÉÒ ½þÚÄ +Éè®ú ºÉÉäSÉiÉÒ ½þÚÄ ÊEò <ºÉ ¤ÉÉ®ú CªÉÉ ºÉ¨ÉÚSÉä +ºÉ¨ÉÉxÉ EòÉä ®úÆMÉxÉÉ ½þÉäMÉÉ iÉÉÊEò ®úÆMÉ iÉÖ¨É iÉEò {ɽþÖÄSÉå ªÉÉ ÊEò JÉÖnù EòÉä ®úÆMÉ b÷ɱÉÚÄ CªÉÉåÊEò iÉÖ¨É iÉÉä ¨ÉÖZÉ ¨Éå ½þÒ PÉÖ±Éä ʨɱÉä ½þÉä!

¨Éä®úä iÉÒxÉ-iÉÒxÉ ¶ÉÖ¦ÉÊSÉÆiÉEò ¨Éä®úä iÉÒxÉ-iÉÒxÉ |ÉÊiÉ®úIÉEò =xÉEòÒ iÉÒxÉ-iÉÒxÉ {ÉÒÊgªÉÉÆ MÉÖWÉ®ú MÉ<È* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¨Éé CªÉÚÆ JÉcÒ ´É½þÓ EòÒ ´É½þÓ ®ú½þ MÉ<Ç ºÉÖ®úÊIÉiÉ |ÉÊiÉ®úÊIÉiÉ Ê{É®úÉʨÉb÷ EòÒ ¨É¨ÉÒ ºÉÒ*

Eò¦ÉÒ xɽþÓ... +Éä ¶É¤nù ¨Éä®úä ¨ÉÒiÉ ¨Éä®úÒ =¨ÉÔ EòÉä ¨Éä®úä MÉÒiÉÉå ¨Éå ¨ÉiÉ VÉEòcxÉÉ ¨Éä®úÒ |ÉÒÊiÉ EòÉä Ê®ú¶iÉÉå ¨Éå Eèònù xÉ Eò®úxÉÉ ¨Éä®úÒ ¦ÉÊHò EòÉä iÉ®úÉWÉÚ ¨Éå xÉ iÉÉä±ÉxÉÉ CªÉÉåÊEò --

®úäJÉÉ ¨ÉèjÉ, +¨ÉäÊ®úEòÉ

Eò±ÉÉ<Ç {É®ú ¤ÉÆvÉÉ ´ÉHò b÷Éì. {ÉsVÉÉ Ê¤ÉVÉªÉ nùɺÉ, +¨ÉäÊ®úEòÉ

´É]õ´ÉÞIÉ EòÉä "¤ÉÉäxɺÉɪÉ' Eò®ú ¦ÉÒ ±ÉÉäMÉä ´ÉÉä ºÉÖxnù®ú iÉÉä ÊnùJÉäMÉÉ ±ÉäÊEòxÉ =ºÉEäò +xÉÉlÉ +ÉĺÉÖ+ÉäÆ EòÉä "¤ÉÉäxɺÉɪÉ' Eò¦ÉÒ xɽþÓ Eò®ú {ÉÉ+ÉäMÉä ... Eò¦ÉÒ xɽþÓ ...

®úäJÉÉ ¨ÉèjÉ, +¨ÉäÊ®úEòÉ <iÉxÉÉ ºÉÉ®úÉ ´ÉHò CªÉÉå ¤ÉÉÄvÉ MÉB ½þÉä ¨Éä®úÒ Eò±ÉÉ<Ç {É®ú +¤É <iÉxÉä ºÉÉ®úä ´ÉHò EòÉ CªÉÉ Eò°üÆMÉÒ ¨Éé! <iÉxÉÉ iÉÉä ¤ÉiÉÉ VÉÉiÉä! {ÉlÉ®úÉ<Ç +ÉÄJÉå nùäJÉ ®ú½þÓ ½þé ¡èò±Éä ½þÖB ´ÉHò EòÉä...

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 43


±É-VÉÚ xÉ x2011 4472+|Éè+|Éè 68 ±É-VÉÚ É 2011


¤ÉÉ±É EòlÉÉ

{ÉÉ{ÉÉ-¨ÉÉÄ

¨ÉÖZÉä ¨ÉÉ¢ò Eò®ú nùå ®úSÉxÉÉ ¸ÉÒ´ÉɺiÉ´É, +¨ÉäÊ®úEòÉ BEò ¤É½þÖiÉ {ªÉÉ®úÒ ºÉÒ ±ÉcEòÒ ½þè* ´É½þ +Éb÷ǨÉÉä®ú +ÉäC±ÉɽþÉä¨ÉÉ ¨Éå ®ú½þiÉÒ ½þè* ¶ÉÉÄiÉ +Éè®ú Eò¨É ]õÅäÊ¡òEò ´ÉɱÉÒ ªÉ½þ BEò UôÉä]õÒ ºÉÒ {É®ú ¤É½þÖiÉ ½þÒ ºÉÖÆnù®ú VÉMɽþ ½þè* ®úÉä¨ÉÉ C±ÉÉºÉ iÉÒxÉ ¨Éå {ÉgiÉÒ ½þè* ´É½þ +CºÉ®ú ½þÒ +{ÉxÉä ¨ÉÉÄ-{ÉÉ{ÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ´ÉÉì±É¨ÉÉ]õÇ VÉÉiÉÒ ½þè* ´É½þÉÄ ºÉä ºÉɨÉÉxÉ JÉ®úÒnùxÉä +Éè® ]õÅɱÉÒ ¨Éå ®úJÉxÉä ¨Éå =ºÉä ¤É½þÖiÉ ¨ÉWÉÉ +ÉiÉÉ ½þè* {É®ú =ºÉEòÒ BEò MÉxnùÒ +ÉnùiÉ ½þè VɽþÉÄ ´É½þ EÖòUô ¦ÉÒ +{ÉxÉä ¨ÉiÉ±É¤É EòÉ nùäJÉiÉÒ ½þè iÉÉä ±ÉäxÉä EòÒ ÊWÉqù Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½þè* SÉɽþä =ºÉ SÉÒWÉ EòÒ WÉ°ü®úiÉ xÉÉ ¦ÉÒ ½þÉä, =ºÉEòÉä ¦ÉÒ ±ÉäxÉÉ SÉɽþiÉÒ ½þè* {ÉÉ{ÉÉ ¤É½þÖiÉ ºÉ¨ÉZÉÉiÉä- ¤Éä]õÉ VÉÉä WÉ°ü®úÒ ½þè ´É½þÒ ±ÉäxÉÉ SÉÉʽþB* {ÉèºÉä ¤ÉäEòÉ®ú ¨Éå JÉSÉÇ xɽþÓ Eò®úxÉä SÉÉʽþB* {É®ú ®úÉä¨ÉÉ ºÉ¨ÉZÉxÉä EòÒ ¤ÉVÉÉB +Éè®ú ¦ÉÒ {É®úä¶ÉÉxÉ Eò®úiÉÒ* {ÉÉ{ÉÉ EòÉ Eò½þxÉÉ xÉÉ ¨ÉÉxÉiÉÒ* +¤É iÉÉä {ÉÉ{ÉÉ xÉä =ºÉä Eò½þÓ ¦ÉÒ ¶ÉÉìÊ{ÉÆMÉ {É®ú ±Éä VÉÉxÉÉ ¤ÉÆnù Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ* ¨ÉÉÄ-{ÉÉ{ÉÉ ¤É½þÖiÉ {É®úä¶ÉÉxÉ lÉä* VÉ¤É Eò½þÓ ¤Éɽþ®ú PÉÚ¨ÉxÉä VÉÉiÉä iÉÉä

ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¨ÉÉEæò]õ ¨Éå VÉÉxÉä ºÉä ´Éä PɤɮúÉxÉä ±ÉMÉä lÉä CªÉÉåÊEò ®úÉä¨ÉÉ {ÉÖxÉ: ¶ÉÖ°ü ½þÉä VÉÉiÉÒ ªÉ½þ ±Éä ±ÉÉä ´É½þ ±Éä ±ÉÉä* ªÉä SÉÉʽþB, ´ÉÉä SÉÉʽþB* BEò ÊnùxÉ ®úÉä¨ÉÉ ºEÚò±É ºÉä PÉ®ú +É<Ç* ¨ÉÉÄ xÉä Eò½þÉ "®úÉä¨ÉÉ +{ÉxÉÉ ½þÉä¨É´ÉEÇò Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¨ÉèlÉ EòÉ ªÉä BÊb÷¶ÉxÉ Eò®úxÉÉ ½þè*' "{É®ú ¨ÉÉÄ ªÉä iÉÉä ¨Éé C±ÉÉºÉ ... ¨Éå Eò®ú SÉÖEòÒ ½þÚÄ, +¤É ªÉä ʺÉÆ{É±É ´ÉɱÉä ¨ÉèlÉ xɽþÓ ½þÉäiÉä ¨Éä®úÒ C±ÉÉºÉ ¨Éå* Ê¡ò®ú <xÉEòÉä Eò®úxÉä EòÉ CªÉÉ ¡òɪÉnùÉ?' "+®úä iÉÉä CªÉÉ ½þÖ+É Ê¡ò®ú Eò®ú ±ÉÉä*' "¨ÉÉÄ {±ÉÒWÉ <ºÉ EòÉ EòÉä<Ç ªÉÚWÉ xɽþÓ ½þè Ê¡ò®ú CªÉÉå Eò°üÄ?' "+SUôÉ ¤Éä]õÉ SɱÉÉä EòÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xɽþÓ, ªÉ½þ VÉÉä BxÉÒ¨É±É ´ÉɱÉÒ ¤ÉÖEò ½þè xÉ <ºÉ EòÉä {Ég ±ÉäxÉÉ*' "¨ÉÉÄ ªÉ½þ iÉÉä ¨Éé {Ég SÉÖEòÒ ½þÚÄ*' "¤Éä]õÉ iÉÉä nùÉä¤ÉÉ®úÉ {Ég ±ÉÉä*' "{É®ú ¨ÉÉÄ...'

"{É®ú ´É®ú EÖòUô xɽþÓ, ¤Éä]õÉ +É{É <ºÉ EòÉä {Égåø*' "{ÉÉ{ÉÉ nùäÊJɪÉä xÉ ¨ÉÉÄ ´É½þ ¨ÉèlÉ Eò®úxÉä EòÉä Eò½þ ®ú½þÒ ½þè, ÊVɺÉEòÉ <ºÉ C±ÉÉºÉ ¨Éå EòÉä<Ç ={ɪÉÉäMÉ xɽþÓ ½þè +Éè®ú ´É½þ ¤ÉÖEò {ÉgxÉä EòÉä Eò½þ ®ú½þÒ ½þè, ÊVɺÉEòÉä ¨Éé {ɽþ±Éä {Ég SÉÖEòÒ ½þÚÄ*' "¤Éä]õÉ +É{É <iÉxÉÉ {É®úä¶ÉÉxÉ CªÉÉå ½þÉä ®ú½þÓ ½þé? ¨ÉÉÄ xÉä EÖòUô MɱÉiÉ iÉÉä xɽþÓ Eò½þÉ ½þè* +É{É ¦ÉÒ iÉÉä ¤ÉÉWÉÉ®ú ¨Éå ½þ®ú ºÉɨÉÉxÉ JÉ®úÒnùxÉä EòÉä Eò½þiÉÒ ½þé, VÉÉä +É{É Eäò {ÉÉºÉ ½þè, {É®ú lÉÉäcÉ ºÉÉ +ÆiÉ®ú ½þè iÉÉä =ºÉ EòÉä ±ÉäxÉä EòÉä Eò½þiÉÒ ½þé ªÉÉ Ê¡ò®ú ÊVÉºÉ EòÒ +É{É EòÉä EòÉä<Ç VÉ°ü®úiÉ xɽþÓ ½þè, =ºÉ EòÉä ¦ÉÒ ±ÉäxÉä Eäò ʱÉB Eò½þiÉÒ ½þé*' ªÉä ºÉÖxÉ Eò®ú ®úÉä¨ÉÉ EòÉä B½þºÉÉºÉ ½þÉä MɪÉÉ ÊEò ´ÉÉä ÊEòiÉxÉÉ NɱÉiÉ Eò®úiÉÒ ½þè, +ÉVÉ ´ÉÉä ºÉ¨ÉZÉ MÉ<Ç lÉÒ, ÊVÉºÉ SÉÒWÉ EòÒ WÉ°ü®úiÉ xÉ ½þÉä ´É½þ xɽþÓ ±ÉäxÉÒ SÉÉʽþB* “{ÉÉ{ÉÉ-¨ÉÉÄ ¨ÉÖZÉä ¨ÉÉ¢ò Eò®ú nùå.. +¤É ¨Éé BäºÉÉ xɽþÓ Eò°ÄüMÉÒ*'

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 45


BEò Ê´Éʶɹ]õ ´ªÉÊHòi´É

b÷Éì. ®úÊ´É EòCEòc÷

1984 ºÉä EèòxÉäb÷É ÊxÉ´ÉɺÉÒ b÷Éì. ®úÊ´É EòCEòc÷ xÉä +{ÉxÉä bÉìC]õ®úÒ Eäò {Éä¶Éä ¨Éå VÉÉä |ÉMÉÊiɶÉÒ±É {ÉcÉ´É {ÉÉ®ú ÊEòªÉä ½þé =xÉ {É®ú ½þ®ú |É´ÉɺÉÒ EòÉä MÉ´ÉÇ ½þÉäxÉÉ SÉÉʽþB* +É{É {Éä¶Éä ºÉä BEò ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò b÷ÉìC]õ®ú ½þé* +É{ÉxÉä xªÉÚ xªÉÖ¡òÉéb÷ ±Ééb÷ ¨Éä¨ÉÉäÊ®úªÉ±É Ê´É·É´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ¨Éå ºÉÉ<ÇEèòÊ]õÅEò ʶÉIÉhÉ ´É ¶ÉÉävÉ EòɪÉÇ ¨Éå ¤É½þÖiÉ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚʨÉEòÉ ÊxɦÉÉ<Ç ½þè* +É{ÉEäò ¨ÉäÊb÷Eò±É {ÉÖºiÉEòÉå B´ÉÆ ¨ÉäÊb÷Eò±É VÉxÉDZºÉ ¨Éå +xÉäEòÉå ±ÉäJÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ½þÖB ½þé* ÊVÉxÉEäò +ÉvÉÉ® {É®ú +xÉäEòÉå +Éè¹ÉÊvɪÉÉå EòÉ =i{ÉÉnùxÉ ½þÖ+É ½þè* <iÉxÉÉ ½þÒ xɽþÓ, +É{ÉxÉä ºÉɨÉÉÊVÉEò ºÉä´ÉÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +xÉäEòÉå b÷ÉìC]õ®úÉå, ´ÉEòÒ±ÉÉå, ¡òɨÉæʺɪÉÉå EòÒ ºÉä´ÉÉ EòÒ ½þè* +É{É ]õÒ.´ÉÒ., ®úäÊb÷ªÉÉä iÉlÉÉ ¨ÉÒÊb÷ªÉÉ Eäò uùÉ®úÉ ¨ÉÉxÉʺÉEò º´ÉɺlÉ {É®ú +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú |ɺiÉÖiÉ Eò®úiÉä ®ú½þä ½þé* 2010 ¨Éå +É{É Ê¥ÉÊ]õ¶É {ÉÉʱÉǪÉɨÉå]õ Eäò uùÉ®úÉ +{ÉxÉÒ Ê´Éʶɹ]õ ºÉä´ÉÉ+Éå Eäò ʱÉB {ÉÖ®úºEòÉÊ®úiÉ ÊEòªÉä MÉB* 2011 ¨Éå +É{É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ MÉhÉiÉxjÉ Ênù´ÉºÉ Eäò +´ÉºÉ®ú {É®ú ¦ÉÉ®úiÉ Eäò |ÉvÉÉxɨÉÆjÉÒ +Énù®úhÉÒªÉ ¨ÉxɨÉÉä½þxÉ ÊºÉƽþ uùÉ®úÉ {ÉÖ®úºEÞòiÉ ÊEòªÉä MɪÉä* <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ºÉ¨¨ÉÉxÉ ¤É½þÖiÉ ½þÒ Eò¨É ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ={ɱɤvÉ ½þÉä ºÉEäò ½éþ* EòCEòc VÉÒ BEò ºÉ®ú±É, ªÉÉäMªÉ, xÉ©É, ¦ÉÉ´ÉÖEò, ºÉÆ´ÉänùxɶÉÒ±É, +±{ɦÉɹÉÒ ´ªÉÊHò ½éþ* +É{É BEò +Énù¶ÉÇ {ÉÊiÉ, 3 ¤ÉSSÉÉå Eäò {É®ú¨É ºxÉä½þÒ Ê{ÉiÉÉ +Éè® ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò BEò =kÉ®únùɪÉÒ {ÉlÉ|Énù¶ÉÇEò ½þé* +É{É ÊVÉºÉ EòÉ¨É EòÉä ½þÉlÉ ¨Éå ±ÉäiÉä ½þé =ºÉä ¤É½þÖiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÒ ºÉä {ÉÚ®úÉ Eò®úiÉä ½þé* +É{É +{ÉxÉä

46 +|Éè±É-VÉÚxÉ 2011

¨ÉÉxÉʺÉEò ®úÉäÊMɪÉÉå EòÒ ¤ÉÉiÉ ¤É½þÖiÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇEò ºÉÖxÉiÉä ½þé +Éè®ú =xÉEäò ={ÉSÉÉ®ú ¨Éå EòÉä<Ç EòºÉ®ú xɽþÓ UôÉäciÉä* b÷Éì. EòCEòc BEò EÖò¶É±É +xÉ֦ɴÉÒ b÷ÉìC]õ®ú ½þé ÊVÉxÉEòÉ xÉÉ¨É ¸ÉÞrùÉ +Éè®ú ºÉ¨¨ÉÉxÉ ºÉä ʱɪÉÉ VÉÉiÉÉ ½þè* +É{É ]õÉä®úÆ]õÉä xÉMÉ®ú Eäò ÊMÉxÉä-SÉÖxÉä |ɨÉÖJÉ ´ªÉÊHòªÉÉå ¨Éå +{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ ®úJÉiÉä ½þé* ÊxÉ:ºÉÆnùä½þ +É{É BEò ºÉSSÉä nùä¶É¦ÉHò +Éè® ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úxÉä EòÒ IɨÉiÉÉ ®úJÉiÉä ½þé* +É{ÉEòÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +xÉäEòÉå ¤ÉÉ®ú ®úÉVÉxÉèÊiÉEò {ÉnùÉå {É®ú ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ½þÉäxÉä Eäò ʱÉB +´ÉºÉ®ú |ÉÉ{iÉ ½þÉä SÉÖEäò ½þé* =xÉEòÉ Ê´É·ÉÉºÉ ½þè ÊEò ´Éä BEò ÊnùxÉ <ºÉ nùä¶É EòÒ ºÉƺÉnù Eäò ºÉnùºªÉ ¤ÉxÉåMÉä* ʴɶÉä¹É EòɪÉÇ-{ÉÖ®úºEòÉ®ú B´ÉÆ ºÉ¨¨ÉÉxÉ : 26 VÉxÉ´É®úÒ 2011 MÉhÉiÉxjÉ Ênù´ÉºÉ Eäò +´ÉºÉ®ú {É®ú "ʽþxnù ®úixÉ' ºÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ* ʺÉiɨ¤É®ú 2010 Ê¥ÉÊ]õ¶É ½þÉ=ºÉ +Éì¡ò ±ÉÉb÷Ç, ±ÉxnùxÉ ¨Éå |É´ÉɺÉÒ º´ÉhÉÇ ¨Éäb÷±É ºÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ* 2010 ¨Éå EèòxÉäb÷É EòÒ +Éä®ú ºÉä º´ÉhÉÇ ¨Éäb÷±É* EèòxÉäb÷É Eäò |ÉvÉÉxɨÉÆjÉÒ +Énù®úhÉÒªÉ ¸ÉÒ º]õÒ¡òxÉ ½þÉ{ÉÇ®ú uùÉ®úÉ Ê´É¶Éä¹É |ɨÉÉhÉ {ÉjÉ* EèòxÉäb÷É EòÒ EòxVÉ´ÉæÊ]õ´É {ÉÉ]õÔ Eäò ¡òÆb÷ ®úäÊVÉÆMÉ ºÉʨÉÊiÉ Eäò |ɨÉÖJÉ ºÉÆSÉɱÉEò* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úHò +É{ÉxÉä +xÉäEòÉå ºÉɨÉÉÊVÉEò, ¨ÉäÊb÷Eò±É, ´É ¨ÉÉxÉʺÉEò {ÉÒÊciÉ ±ÉÉäMÉÉå Eäò ʱÉB vÉxÉ BEòÊjÉiÉ Eò®úxÉä Eäò EòɪÉÉç ¨Éå ºÉÊGòªÉ ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*


±ÉPÉÖEòlÉÉ

¨ÉÆjÉÒVÉÒ EòÉ Ê´É·ÉɺÉ

B

Eòòò ¨ÉÆjÉÒ BEò ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ Eäò ´ÉÉʹÉÇEòÉäiºÉ´É {É®ú UôÉjÉÉå EòÉä ºÉ¨¤ÉÉäÊvÉiÉ Eò®úiÉä ½þÖB Eò½þ ®ú½þä lÉä, "<ºÉ ´É¹ÉÇ ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ +ÉÊlÉÇEò Ê´ÉEòÉºÉ nù®ú +É`ö |ÉÊiɶÉiÉ ºÉä +ÊvÉEò ®ú½þäMÉÒ, VÉÉä +¨ÉäÊ®úEòÉ, Ê¥É]õäxÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ VÉèºÉä Ê´ÉEòʺÉiÉ nùä¶ÉÉå EòÒ nù®ú ºÉä Eò<Ç MÉÖxÉÒ +ÊvÉEò ½þè* ½þ¨ÉÉ®úÉ Ê´É·ÉÉºÉ ½þè ÊEò <ºÉ nù®ú ºÉä ½þ¨É EÖòUô ´É¹ÉÉç ¨Éå ½þÒ VÉÉ{ÉÉxÉ EòÉä

¤ÉäÊ]õªÉÉÄ

+ÉEòÉÆIÉÉ ªÉÉnù´É, +Æb÷¨ÉÉxÉ-ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú +{ÉxÉÒ VÉ´ÉÉxÉÒ Eäò ÊnùxÉÉå ¨Éå EÖò±É´ÉÆiÉ ÊºÉƽþ xÉä ¤Éä]õÉå EòÉä EòÉä<Ç iÉEò±ÉÒ¢ò xɽþÓ ½þÉäxÉä nùÒ* =xÉEòÒ ½þ®ú ¡ò®ú¨ÉÉ<¶É {ÉÚ®úÒ EòÒ* =xÉEäò nùÉä ¤Éä]õä lÉä* {ÉcÉäʺɪÉÉå +Éè®ú Ê®ú¶iÉänùÉ®úÉå ºÉä ¤É½þÖiÉ MÉ´ÉÇ Eäò ºÉÉlÉ Eò½þiÉä ÊEò WÉ°ü®ú Ê{ÉUô±Éä VÉx¨É ¨Éå EÖòUô +SUôä EòÉ¨É ÊEòB lÉä ÊEò <Ç·É®ú xÉä =x½þå nùÉä-nùÉä ¤Éä]õä ÊnùB* ´É½þ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ® +{ÉxÉä {ÉcÉäºÉÒ ®úÉvÉ䶪ÉÉ¨É EòÉä ºÉÖxÉÉiÉä ®ú½þiÉä, ÊVÉxÉEäò {ÉÉºÉ iÉÒxÉ ±ÉcÊEòªÉÉÄ lÉÓ* ´ÉHò ¤ÉÒiÉxÉä Eäò ºÉÉlÉ EÖò±É´ÉÆiÉ ÊºÉƽþ Eäò nùÉäxÉÉå ¤Éä]õä +SUôÒ xÉÉèEò®úÒ {ÉÉEò®ú Ê´Énùä¶É ¨Éå ºÉä]õ±É ½þÉä MÉB, ´É½þÓ ®úÉvÉ䶪ÉÉ¨É iÉÒxÉÉå ¤ÉäÊ]õªÉÉå EòÒ ¶ÉÉnùÒ Eò®ú ¨ÉÉxÉÉä MÉÆMÉÉ xɽþÉ Ê±ÉªÉä ½þÉå* +SÉÉxÉEò EÖò±É´ÉÆiÉ ÊºÉƽþ EòÒ iÉʤɪÉiÉ Ê¤ÉMÉcÒ iÉÉä +º{ÉiÉÉ±É ¨Éå ¦ÉiÉÔ ½þÉäxÉÉ {ÉcÉ* ¤Éä]õÉå EòÉä ºÉÆnùä¶É ¦ÉäVÉÉ iÉÉä UôÖ^õÒ xÉ Ê¨É±ÉxÉä EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ¤ÉiÉÉEò®ú =x½þÉåxÉä ½þÉlÉ JÉcä Eò®ú ÊnùB* =xÉEòÒ

¨É½þä¶É Êuù´ÉänùÒ, ¦ÉÉ®úiÉ

{ÉUôÉcEò®ú Ê´É·É EòÒ iÉҺɮúÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉcÒ +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉ VÉɪÉåMÉä...' BEò UôÉjÉ, VÉÉä VÉÉ]õÉå uùÉ®úÉ +É®úIÉhÉ ½þäiÉÖ ÊEòªÉä VÉÉxÉä ´ÉɱÉä Ê´Év´ÉÆºÉ Eäò EòÉ®úhÉ +{ÉxÉä ¨ÉÞiªÉÖ¶É說ÉÉ {É®ú {Écä Ê{ÉiÉÉ EòÉä nùäJÉxÉä PÉ®ú xɽþÓ VÉÉ {ÉɪÉÉ lÉÉ, +{ÉxÉä EòÉä xÉ ®úÉäEò {ÉɪÉÉ +Éè®ú ¤ÉÒSÉ ¨Éå ¤ÉÉä±É {ÉcÉ, "ºÉ®ú! VÉÉ{ÉÉxÉ ¨Éå |ÉÉEÞòÊiÉEò +É{ÉnùÉ Eäò °ü{É

±ÉPÉÖEòlÉÉ {ÉixÉÒ +Eäò±Éä +º{ÉiÉÉ±É ¨Éå {ÉcÒ ®ú½þÓ, {É®ú ¤ÉÖgÉ{Éä ¨Éå ÊEòiÉxÉÉ nùÉèciÉÓ* +MɱÉä ÊnùxÉ ®úÉvÉ䶪ÉɨÉ, EÖò±É´ÉÆiÉ ÊºÉƽþ EòÉ ½þɱÉ-SÉÉ±É ±ÉäxÉä +º{ÉiÉÉ±É {ɽþÖÄSÉä iÉÉä ºÉÉlÉ ¨Éå ¤Éä]õÒ ¦ÉÒ lÉÒ* ®úÉvÉ䶪ÉÉ¨É xÉä VÉ¤É EÖò±É´ÉÆiÉ ÊºÉƽþ EòÒ ÊºlÉÊiÉ nùäJÉÒ, ´É½þ iÉÉä ¤Éä½þÉä¶É {Écä lÉä* EÖò±É´ÉÆiÉ EòÒ {ÉixÉÒ xÉä ¤ÉiÉɪÉÉ ÊEò ¤Éä]õÉå EòÉ +ÉxÉÉ ¨ÉÖʶEò±É ±ÉMÉiÉÉ ½þè, +Eäò±Éä ÊEòiÉxÉÒ ¦ÉÉMÉ-nùÉèc Eò°üÄ* <iÉxÉÉ ºÉÖxÉiÉä ½þÒ ®úÉvÉ䶪ÉÉ¨É EòÒ ¤Éä]õÒ xÉä iÉ{ÉÉEò ºÉä Eò½þÉ- "½þ¨É ½þé xÉ +ÉÆ]õÒVÉÒ, +É{É ÊSÉÆiÉÉ ¨ÉiÉ EòÒÊVÉB*' nù´ÉÉ+ÉäÆ Eäò ±ÉÉxÉä ºÉä ±ÉäEò®ú ¡ò±É ´É JÉÉxÉÉ ±ÉÉxÉä iÉEò EòÉ EòɪÉÇ ®úÉvÉ䶪ÉÉ¨É ´É =xÉEòÒ ¤Éä]õÒ xÉä Eò®ú ÊnùªÉÉ* VÉ¤É EÖò±É´ÉÆiÉ ÊºÉƽþ EòÉä ½þÉä¶É +ɪÉÉ iÉÉä ºÉɨÉxÉä ®úÉvÉ䶪ÉÉ¨É ´É =xÉEòÒ ¤Éä]õÒ EòÉä nùäJÉEò®ú ¡ò¡òEò¡ò¡òEò Eò®ú ®úÉä {Écä* ¤ÉºÉ =xÉEäò ¨ÉÖĽþ ºÉä <iÉxÉÉ ½þÒ ÊxÉEò±ÉÉ ÊEò iÉÖ¨½þÉ®úÒ ¤ÉäÊ]õªÉÉÄ iÉÉä ¤Éä]õÉå ºÉä ¦ÉÒ ¤ÉgEò®ú ½þé*

¨Éå ¦ÉÚEòÆ{É +ɪÉÉ +Éè®ú ºÉÖxÉɨÉÒ ±ÉɪÉÉ, ¦É´ÉxÉ fø½þ MɪÉä, +É´ÉÉMɨÉxÉ Eäò ¨ÉÉMÉÇ v´ÉºiÉ ½þÉä MɪÉä B´ÉÆ xªÉÚÊC±ÉªÉ®ú {±ÉÉÆ]õ +ÊMxÉ =MɱÉxÉä ±ÉMÉä* ¶ÉɺÉxÉ xÉä ºÉ¤ÉºÉä ¶ÉÉÆiÉ ®ú½þEò®ú jÉɺÉnùÒ EòÉä ºÉ½þxÉä B´ÉÆ BEò-nùںɮúä EòÒ ºÉ½þɪÉiÉÉ Eò®ú nùä¶É EòÉä {ÉÖxÉÊxÉÇʨÉÇiÉ Eò®úxÉä EòÒ +{ÉÒ±É EòÒ* ºÉ¤É +{ÉxÉä+{ÉxÉä EòÉ¨É ¨Éå VÉÖ]õ MɪÉä - xÉ Eò½þÓ +É{ÉÉvÉÉ{ÉÒ, xÉ Eò½þÓ ±ÉÚ]õ{ÉÉ]õ +Éè®ú xÉ ®úäÊb÷B¶ÉxÉOɺiÉ xªÉÚÊC±ÉªÉ®ú {±ÉÉÆ]õ ºÉä +{ÉxÉä EòÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÊ®úiÉ Eò®úÉxÉä EòÉ +ʦɪÉÉxÉ* {ÉÊ®úhÉɨÉiÉ: nùä¶É ¨Éå Eòʨ{ÉiÉ +Éi¨ÉÊ´É·ÉÉºÉ {ÉÖxɺlÉÉÇÊ{ÉiÉ ½þÉäxÉä +Éè®ú VÉxÉVÉÒ´ÉxÉ ºÉɨÉÉxªÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* <x½þÓ ÊnùxÉÉå =kÉ®ú|Énùä¶É ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò ¦ÉÚʨÉ-ºÉ¨ÉÞrù, vÉxÉ-ºÉ¨ÉÞrù B´ÉÆ ¤Éɽþ֤ɱɺɨÉÞrù VÉÉ]õÉå uùÉ®úÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ xÉÉèEòÊ®úªÉÉå ¨Éå ªÉÉäMªÉ +¦ªÉÊlÉǪÉÉå EòÉ ½þEò ¨ÉÉ®úEò®ú +É®úIÉhÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä ½þäiÉÖ ®úä±É-±ÉÉ<xÉå fø½þÉ<Ç MÉ<È, +É´ÉÉMɨÉxÉ v´ÉºiÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ B´ÉÆ ®úä±É-ºÉ¨{ÉnùÉ ¨Éå +ÉMÉ ±ÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç* =kÉ®|Énùä¶É EòÉ ¶ÉɺÉxÉ, ÊVɺÉEòÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÊxÉEò nùÉʪÉi´É EòÉxÉÚxÉ-´ªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉɪÉä ®úJÉxÉä EòÉ ½þè, {ɽþ±Éä ÊxÉʹGòªÉ ®ú½þEò®ú Ê´Év´ÉÆºÉ EòÉä nùäJÉiÉÉ ®ú½þÉ +Éè®ú Ê¡ò®ú =ºÉxÉä Ê´Év´ÉƺÉEòÉå EòÉ =i|Éä®úEò ¤ÉxÉEò®ú Eåòpù ¶ÉɺÉxÉ ºÉä ºÉƺiÉÖÊiÉ Eò®ú nùÒ ÊEò =xÉEòÉ nù±É VÉÉ]õÉå EòÉä +É®úIÉhÉ ÊnùªÉä VÉÉxÉä Eäò {ÉIÉ ¨Éå ½þè* {ÉÊ®úhÉɨÉiÉ: VÉÉ]õÉå xÉä ½þÊ®úªÉÉhÉÉ, ®úÉVɺlÉÉxÉ +ÉÊnù ¨Éå ¦ÉÒ ®úä±É ´É ®úÉäb÷ ¨ÉÉMÉÇ ®úÉäEòEò®ú Ê´Év´ÉÆºÉ |ÉÉ®ú¨¦É Eò®ú ÊnùªÉÉ* ...CªÉÉ +É{ÉEòÉä Ê´É·ÉÉºÉ ½þè ÊEò EÖòUô ´É¹ÉÉç ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú xÉäiÉÉ ¦ÉÉ®úiÉ EòÉä BEò nùä¶É ®ú½þxÉä nùåMÉä +lÉ´ÉÉ ¶ÉÚpù-nùä¶É, Ê{ÉUôcÉ-nùä¶É B´ÉÆ +MÉcÉ nùä¶É ¨Éå ¤ÉÉÆ]õ nùåMÉä?' ¨ÉÆjÉÒ VÉÒ ÊxɯûkÉ®ú B´ÉÆ Ê´ÉSÉÉ®ú¨ÉMxÉ ½þÉäEò®ú +{ÉxÉÒ EÖòºÉÔ {É®ú ¤Éè`ö MɪÉä lÉä*

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 47


{ÉÖºiÉEò ºÉ¨ÉÒIÉÉ

®úäJÉÉ ¨ÉèjÉ Eäò

"¤ÉäxÉÉ¨É Ê®ú¶iÉä' MÉֱɶÉxÉ ¨ÉvÉÖ®ú, +¨ÉäÊ®úEòÉ

¤Éä

xÉÉ¨É Ê®ú¶iÉä Eäò ¨ÉÖJÉ +É´É®úhÉ Eäò {ÉÉ·ÉÇ {É®ú ®úäJÉÉ ¨ÉèjÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+ÉäÆ EòÉä "+ÉvÉÖÊxÉEò ÊWÉÆnùMÉÒ ºÉä ¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉBÆ' Eò½þÉ MɪÉÉ ½þè* ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ EÖòUô =±ÉZÉxÉ ¨Éå b÷É±É MÉ<Ç, CªÉÉåÊEò ¨ÉÖZÉä ®úäJÉÉ Eäò <ºÉ xÉ´ÉÒxÉiÉ¨É ºÉÆOɽþ EòÒ EÞòÊiɪÉÉÆ nù®ú+ºÉ±É VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉIÉÉäÆ Eäò |ÉÊiÉ Mɽþ®úä +ÉEò¹ÉÇhÉ EòÒ, VÉÒxÉä Eäò |ÉÊiÉ +xÉÖ®úÉMÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉBÆ VÉÉxÉ {Éc÷Ó, ÊVÉxɨÉå Eò´ÉʪÉjÉÒ +{ÉxÉä +ɺÉ-{ÉÉºÉ EòÉä ±ÉäEò®ú +Éè®ú {ÉÊ®úÊSÉiÉÉå-+{ÉÊ®úÊSÉiÉÉå Eäò ºÉƤÉÆvÉ ¨Éå +nù¨ªÉ ±ÉMÉÉ´É ºÉä, ºÉÉlÉ ½þÒ Mɽþ®úä EòÉèiÉÚ½þ±É ºÉä, ºÉ®úɤÉÉä®ú ÊnùJÉÉ<Ç nùäiÉÒ ½þè* BEò ºÉɨÉÉxªÉ {ÉÉ`öEò Eäò °ü{É ¨Éå ºÉÆOɽþ EòÒ ½þ®ú ®úSÉxÉÉ BEò ¨ÉÖJÉ®ú ºÉEòÉ®úÉi¨ÉEò ºÉÆnùä¶É Eäò °ü{É ¨Éå |ɺiÉÖiÉ ½þÉäiÉÒ ±ÉMÉiÉÒ ½þè* ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ +Éè®ú ½þè ÊEò +ɶÉÉ EòÒ {ÉÊ®úhÉÊiÉ iÉEò {ɽþÖÆSÉxÉä ¨Éå ®úäJÉÉ Eò<Ç EòÊ`öxÉ ¨É®ú½þ±Éä iÉªÉ Eò®úiÉÒ ½þé, VÉÉä ºÉSɨÉÖSÉ <iÉxÉä UôÉä]õä Eò±Éä´É®ú EòÒ ®úSÉxÉÉ+ÉäÆ Eäò ®úɺiÉä ¶ÉɪÉnù ®úäJÉÉ ½þÒ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½þé* VÉèºÉä ÊEò BEò xÉx½þÒ ºÉÒ IÉÊhÉEòÉ Eäò ºÉ½þVÉ ºÉÆIÉä{É ¨Éå ºÉƤÉÆvÉÉå EòÒ ¨ÉʱÉxÉiÉÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ¦ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ Eäò {ÉÖʹ{ÉiÉ ½þÉäxÉä EòÉ ªÉ½þ ºÉÆnùä¶É :

+Éi¨ÉÉ EòÉ Eò¨É±É VÉÉä Ê®ú¶iÉÉå Eäò EòÒSÉc ¨Éå VÉx¨ÉÉ ½þè =x½þå UôÉäcEò®ú Eò½þÉÆ VÉÉBMÉÉ? ´É½þÒ iÉÉä =ºÉEòÒ ÊxɪÉÊiÉ ½þè =x½þÓ Eäò ¤ÉÒSÉ =ºÉä ÊJɱÉxÉÉ ½þÉäMÉÉ* VÉèºÉÉ ÊEò <xÉ {ÉÆÊHòªÉÉå ºÉä º{ɹ]õ ½þè, Eò´ÉʪÉjÉÒ {ÉÆEòVÉ EòÉä VÉx¨É nùäxÉä ´ÉɱÉä {ÉÆEò ºÉä ¤ÉäKɤɮú xɽþÓ ½þè* ±ÉäÊEòxÉ =ºÉEòÉ vªÉÉxÉ EòÒSÉc {É®ú xɽþÓ Ê]õEòiÉÉ, ¤ÉʱEò =ºÉ¨Éå ºÉä BEò +ɶSɪÉÇ EòÒ iÉ®ú½þ +ÆEÖòÊ®úiÉ ½þÉä =`öxÉä ´ÉɱÉä ¡Úò±É {É®ú VÉÉ EåòÊpùiÉ ½þÉäiÉÉ ½þè* VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉEÞòÊiɪÉÉå +Éè®ú ÊxÉ®úɶÉÉ+ÉäÆ Eäò iÉ¨ÉºÉ ¨Éå ºÉä =¨ÉMÉxÉä ´ÉɱÉÒ =VɱÉÒ =¨¨ÉÒnù {É®ú* ºÉƤÉÆvÉÉå ºÉä ʨɱÉxÉä ´ÉɱÉÒ ÊxÉ®úɶÉÉ ¦ÉÒ <ºÉ ®úSÉxÉÉEòÉ®ú Eäò EòÉ´ªÉ EòÒ VÉx¨É¦ÉÚ欃 ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½þè, VÉèºÉä "]õÒºÉ' ¶ÉÒ¹ÉÇEò ®úSÉxÉÉ EòÒ ªÉä ºÉiÉ®úå : iÉ֨ɺÉä ʨɱÉÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú ¨Éä®úä ºÉ®ú ¨ÉÉlÉä {É®ú ´ÉÉä +Éè®ú ´ÉDiÉ lÉÉ ÊEò ´ÉVÉÚnù ºÉÉ®úÉ fø½þxÉä ±ÉMÉiÉÉ lÉÉ +¤É iÉÉä MÉֱɨÉÉä½þ®úÒ °ü½þ EòÉä

48 +|Éè±É-VÉÚxÉ 2011

WÉ®úÉ ºÉÒ `öäºÉ ±ÉMÉÒ ÊEò EòÉNÉWÉÒ WɨÉÒxÉ {É®ú EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ {ÉÉÆJÉÖ®úÒ Ê¤ÉJÉ®úÒ* ®úäJÉÉ ¨ÉèjÉ EòÉ ªÉ½þ +ɶÉÉ´ÉÉnùÒ VÉÒ´ÉxɤÉÉävÉ ºÉÆOɽþ EòÒ ±ÉMɦÉMÉ ½þ®ú ®úSÉxÉÉ ºÉä ZÉÉÆEòiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç nùäiÉÉ ½þè* ªÉ½þ +OÉnù¶ÉÔ ºÉÉäSÉ Eò¦ÉÒ BEò =VɱÉÒ +ɶÉÉ´ÉÉÊnùiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ´ªÉHò ½þÉäiÉÒ ½þè +Éè®ú Eò¦ÉÒ ºÉ¨ÉÚ½þ EòÉä {ÉÒUôä UôÉäc Eò®ú +{ÉxÉÉ BEò +±ÉMÉ ®úɺiÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò ºÉÆEò±{É Eäò °ü{É ¨Éå : nùä®ú iÉEò ¦ÉÒc Eäò ºÉ¨ÉÆnù®ú ¨Éå b÷Ú¤ÉiÉÒ-=iÉ®úÉiÉÒ ®ú½þÒ EòÉä±Éɽþ±É EòÉ +ÉxÉxnù ±ÉäiÉÒ ®ú½þÒ FòÒ¨ÉiÉÒ ½þÉäxÉä Eäò +½þºÉÉºÉ EòÉä VÉÒiÉÒ ®ú½þÒ vÉÒ®úä-vÉÒ®úä ´É½þ KɪÉÉ±É ¤Éä¨ÉÉxÉÒ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉÉ iÉ¤É ÊxÉEò±É +É<Ç ¦ÉÒc ºÉä +Eäò±Éä +IÉ®ú ºÉÒ ¨Éé ¶É¤nù ½þÉäxÉÉ SÉɽþiÉÒ ½þÚÆ º´ÉªÉÆ EòÉä +lÉÇ nùäxÉÉ SÉɽþiÉÒ ½þÚÆ* ½þÉ®ú ¨ÉÉxÉxÉÉ <ºÉ Eò´ÉʪÉjÉÒ EòÒ VÉÒ´ÉxÉ oùʹ]õ EòÉ ºÉiªÉ xɽþÓ ½þè* =ºÉEäò +½þºÉÉºÉ ¨Éå ¡Úò±É VÉèºÉÒ


EòÉä¨É±ÉiÉÉ WÉ°ü®ú ½þè, {É®ú VɽþÉÆ ºxÉä½þ-ºÉƤÉÆvÉÉå ºÉä VÉÖcÒ =ºÉEòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ BEò Mɽþ®úä ºÉÆ´ÉänùxÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉÊiɦÉÉʺÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½þè, ´É½þÓ +ʺiÉi´É Eäò ºÉÆEò]õÉå ºÉä VÉÚZÉ VÉÉxÉä EòÉ =ºÉEòÉ +ÉOɽþ EèòC]õºÉ EòÒ iÉ®ú½þ Eò`öÉä®ú ½þè : ªÉ½þ VÉÉä EòÆ]õÒ±ÉÒ WÉÉiÉ ´ÉɱÉÒ Ê´É®ú±É ºÉÒ ±ÉÉ±É Eò±ÉÒ iÉÉä½þ¢äò EòÒ ºÉÚ®úiÉ ¨Éå ¦ÉäVÉÒ ´É½þ <iÉxÉÉ iÉÉä ¤ÉiÉÉ MÉ<Ç ÊEò ¨Éé WÉ°ü®ú EèòC]õºÉ ºÉÒ ¨ÉWɤÉÚiÉ EòÉ`öÒ ºÉä ¤ÉxÉÒ ½þÚÆ ´ÉxÉÉÇ ÊWÉÆnùMÉÒ Eäò ®úɺiÉä ¨Éå ʤÉJÉ®úä føä®úÉå EòÉÆ]õä Eò¤É EòÉ ¨ÉÖZÉä WÉK¨ÉÒ Eò®ú b÷ɱÉiÉä ¶ÉɪÉnù ´ÉVÉÚnù ½þÒ Ê¨É]õÉ b÷ɱÉiÉä* ®úäJÉÉ ¨ÉèjÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉBÆ, ʴɶÉä¹É °ü{É ºÉä "¤ÉäxÉÉ¨É Ê®ú¶iÉä' EòÒ ®úSÉxÉÉBÆ, VÉèºÉÉ ÊEò ºÉÆOɽþ Eäò xÉÉ¨É ºÉä ½þÒ º{ɹ]õ ½þè, ¤ÉÖÊxɪÉÉnùÒ iÉÉè®ú {É®ú ¨ÉÉxɴɺÉƤÉÆvÉÉå EòÒ EòÊ´ÉiÉÉBÆ ½éþ* ªÉä ºÉƤÉÆvÉ ½þÒ ´É½þ ={ÉVÉÉ>ð WɨÉÒxÉ ½þè, ÊVɺɺÉä ®úäJÉÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+ÉäÆ Eäò +ÆEÖò®ú ¡Úò]õiÉä ½þé* Ê®ú¶iÉÉå EòÉä {ÉÊ®ú¦ÉɹÉÉ+ÉäÆ ¨Éå ºÉ¨Éä]õxÉÉ =x½þå ºÉÒʨÉiÉ Eò®úxÉÉ ½þè* <ºÉ ºÉÆOɽþ EòÉä xÉÉ¨É nùäxÉä ´ÉɱÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ "¤ÉäxÉÉ¨É Ê®ú¶iÉä' ®úäJÉÉ EòÒ <ºÉ ºÉÉäSÉ EòÒ iÉVÉÇÖ¨ÉÉxÉÒ Eò®úiÉÒ ½þè* EòÉä<Ç-EòÉä<Ç Ê®ú¶iÉÉ xÉɨÉÉå EòÉ ¨ÉÉä½þiÉÉVÉ xɽþÓ ½þÉäiÉÉ =ºÉ BEò Ê®ú¶iÉä ¨Éå føä®úÉå Ê®ú¶iÉä PÉÖ±Éä ½þÉäiÉä ½þé nùÚvÉ ¨Éå SÉÒxÉÒ EòÒ iÉ®ú½þ ʺɢÇò WÉɪÉEäò ºÉä =ºÉEòÉ ½þÉäxÉÉ ¨ÉɱÉÚ¨É ½þÉäiÉÉ ½þè* ºÉSɨÉÖSÉ EÖòUô Ê®ú¶iÉÉå EòÉä xÉɨÉÉå EòÒ Fèònù ¨Éå ¤ÉÉÆvÉxÉÉ ºÉ½þVÉ ¦ÉÒ Eò½þÉÆ ½þÉäiÉÉ ½þè? =x¨ÉÖHò Ê´ÉSÉ®úiÉä {ÉÆÊUôªÉÉå EòÉä Ê{ÉÆVÉ®úÉå ¨Éå ¤ÉÆnù ®úJÉxÉä VÉèºÉÉ* ºÉÆEò±ÉxÉ EòÒ {ɽþ±ÉÒ ½þÒ ®úSÉxÉÉ Eò´ÉʪÉjÉÒ Eäò <ºÉ =±±ÉʺÉiÉ =nÂùPÉÉä¹É ºÉä ¶ÉÖ°ü ½þÉäiÉÒ ½þè : ±ÉÉä Eò®ú ÊnùB +¤É Ê®ú¶iÉä xÉɨÉÉå EòÒ Fèònù ºÉä +ÉWÉÉnù ¨ÉéxÉä =cxÉä ±ÉMÉä ´Éä JÉÖ±Éä +ɺɨÉÉxÉ ¨Éå +{ÉxÉä KÉڤɺÉÚ®úiÉ {ÉÆJÉ ¡òc¡òcÉiÉä*

ªÉä ºÉƤÉÆvÉ Eò<Ç +±ÉMÉ-+±ÉMÉ +ɪÉɨÉÉå ¨Éå =VÉÉMÉ®ú ½þÉäiÉä ½þé, VÉÉä ®úSÉxÉÉEòÉ®ú Eäò ÊxÉiÉÉÆiÉ ÊxÉVÉÒ ºÉÆMÉ-ºÉÉlÉ EòÒ ºÉÒʨÉiÉ {ÉÊ®úÊvÉ ºÉä Eò½þÓ +ÉMÉä ÊxÉEò±ÉEò®ú, Eò½þÓ +ÊvÉEò ´ªÉÉ{ÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉä +{ÉxÉä ¨Éå ºÉ¨Éä]õiÉä ½þé* ´É¹ÉÉç Eäò |É´ÉÉºÉ Eäò ¤ÉÉnù 15 +MɺiÉ EòÉ ÊnùxÉ =ºÉEäò ʱÉB +¤É ¦ÉÒ MÉÞ½þÊ´É®ú½þ EòÒ EòSÉÉä]õ ºÉä ¦É®úÉ ½þè* ªÉ½þÒ xɽþÓ, ºÉƤÉÆvÉÉå EòÉ ªÉ½þ ¦ÉÉ´ÉxÉÉi¨ÉEò nùɪɮúÉ {ÉÚ®úä Oɽþ EòÉä +{ÉxÉÒ {ÉÊ®úÊvÉ ¨Éå ¤ÉÉÆvÉiÉÉ ½þè, "´ÉºÉÖvÉè´É EÖò]õÖ¨¤ÉEò¨É' EòÒ =ÊHò EòÉä SÉÊ®úiÉÉlÉÇ Eò®úiÉä ½þÖB* Eò´ÉʪÉjÉÒ "Ê®ú¶iÉÉå EòÒ VªÉÉʨÉÊiÉ' ºÉä ÊxÉEò±ÉEò®ú +£ÃòÒEòÉ EòÒ +±ÉMÉxÉÒ {É®ú ]õÆMÉä Eò{Écä nùäJÉ {ÉÉiÉÒ ½þè +Éè®ú º´ÉªÉÆ EòÉä, ½þèWÉä Eäò ʶÉEòÉ®ú ½þÉäiÉä ±ÉÉJÉÉå ¤ÉSSÉÉäÆ EòÒ jÉɺÉnù Eò½þÉxÉÒ EòÉ Ê½þººÉÉ ¤ÉxÉÉ nùäJÉiÉÒ ½þè* ®úäJÉÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+ÉäÆ EòÒ BEò ÊxÉ®ú{É´ÉÉnù ʴɶÉä¹ÉiÉÉ <ºÉ ºÉÆEò±ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ ¤É®úEò®úÉ®ú ½þè* ´É½þ ªÉ½þ ÊEò ªÉä EòÊ´ÉiÉÉBÆ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉäÆ EòÉ ¤ÉäSÉèxÉ =iºÉVÉÇxÉ xɽþÓ ½þé, ¤ÉʱEò =xɨÉå BEò ´ÉªÉºEò `ö½þ®úÉ´É ½þè* ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ BEò BäºÉÒ º´ÉÒEÞòÊiÉ, VÉÉä ½þÉ®ú ¨ÉÉxÉxÉä EòÉ ºÉÆEäòiÉ xɽþÓ ½þè, ¤ÉʱEò ºÉƤÉÆvÉÉå EòÒ {ÉäSÉÒnùÊMɪÉÉå Eäò ºÉiªÉ EòÉ ºÉ½þVÉ º´ÉÒEòÉ®ú ½þè* VÉÒ´ÉxÉ VÉèºÉÉ ½þè, =ºÉä ´ÉèºÉÉ ¨ÉÉxÉ ±ÉäxÉÉ* Eò¦ÉÒ ºÉÆMÉÒiÉ EòÒ BEò ºÉÖ½þÉxÉÒ vÉÖxÉ VÉèºÉÉ, Eò¦ÉÒ ºÉSSÉä ºÉÖ®ú EòÒ ÊEòºÉÒ ¦É]õEòiÉÒ iɱÉÉ¶É ºÉÉ : ÊWÉÆnùMÉÒ BEò ʺÉiÉÉ®ú ºÉÒ ½þè Eò¦ÉÒ iÉÉä ºÉÉ®úä iÉÉ®ú EòºÉä ®ú½þå MÉÒiÉ-ºÉÆMÉÒiÉ ZÉ®úiÉÉ ®ú½þä +Éè®ú Eò¦ÉÒ ºÉÉ®úä iÉÆiÉÖ føÒ±Éä EòÉä<Ç ºÉÖ®ú ½þÒ xÉ ¤ÉVÉä BEò KÉɨÉÉä¶ÉÒ {ɺɮúÒ ®ú½þä =nùÉºÉ ºÉÒ, ¨ÉɪÉÚºÉ ºÉÒ* `ö½þ®úÉ´É EòÉ ªÉ½þ iÉi´É ¶Éè±ÉÒ EòÒ BEò +xÉÚ`öÒ ºÉ½þVÉiÉÉ Eäò ®úɺiÉä +ʦɴªÉHò ½þÉäiÉÉ ½þè* ºÉÆ|Éä¹ÉhÉ ¨Éå ªÉ½þ ÊxÉ®úɪÉɺÉiÉÉ ®úSÉxÉÉEòÉ®ú Eäò ´ªÉÊHòi´É EòÉ ½þÒ +ÆMÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½þè* ±ÉMÉiÉÉ ½þè VÉ¤É ®úäJÉÉ EòÉNÉWÉ {É®ú Eò±É¨É =iÉÉ®úiÉÒ ½þé, iÉ¤É iÉEò {ÉÚ®úÒ Ê¶ÉqùiÉ Eäò ºÉÉlÉ ¨É½þºÉÚºÉ EòÒ MÉ<Ç +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ BEò ¨ÉÆlÉxÉ ºÉä, +´ÉSÉäiÉxÉ ¨Éå VÉÉ®úÒ +ɺɴÉxÉ EòÒ BEò |ÉÊGòªÉÉ ºÉä MÉÖWÉ®ú SÉÖEòÒ ½þÉäiÉÒ ½þè* iÉ¤É iÉEò nùÖÊ´ÉvÉÉ

+Éè®ú b÷Ú¤ÉxÉä-=iÉ®úÉxÉä Eäò +ʺlÉ®ú IÉhÉ VÉÉ SÉÖEäò ½þÉäiÉä ½þé +Éè®ú {ÉÆÊHòªÉÉÆ Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ ´ÉÉMÉÉb÷Ƥɮú EòÉ +ÉvÉÉ®ú {ÉEòcä +½þºÉÉºÉ EòÒ ºÉiɽþ {É®ú =¦É®ú +ÉiÉÒ ½þé - ¶Éè±ÉÒ Eäò Uô±É ºÉä ®úʽþiÉ* ®úäJÉÉ EòÒ ºÉiÉ®úå EÖòUô NÉWÉ¤É Eò®ú MÉÖWÉ®úxÉä Eäò nùÆ¦É Eäò ʤÉxÉÉ {ÉÉ`öEò ºÉä ºÉÒvÉä-ºÉ½þVÉ iÉÉnùÉi¨ªÉ EòÒ ¨ÉÉÆMÉ Eò®úiÉÒ ½þé, {ÉÉ`öEò Eäò |ÉÊiÉ {ÉÚ®úä ºÉ¨¨ÉÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ* BEò =nùɽþ®úhÉ ½þè xÉx½þÒ ºÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ "{ªÉÉ®ú Eäò UôÓ]õä' : +Eäò±Éä ½þÒ {ÉÉ®ú ÊEòªÉÉ lÉÉ =ºÉxÉä ÊWÉÆnùMÉÒ EòÉ iÉ{ÉiÉÉ-VɱÉiÉÉ ®úäÊMɺiÉÉxÉ {ªÉÉ®ú iÉÉä EÖòUô BäºÉä ½þÒ +ɪÉÉ ÊEò VÉèºÉä iÉ{ÉiÉÒ EòcɽþÒ ¨Éå {ÉÉxÉÒ Eäò EÖòUô UôÓ]õä {ÉcäÆ UôzÉ ºÉä xÉÉSÉiÉä-xÉÉSÉiÉä JÉ^õ ºÉä +où¶ªÉ ½þÉä VÉÉBÆ* +ÉEòÉ®ú EòÒ BäºÉÒ ±ÉPÉÖiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ EòlªÉ EòÒ ºÉÚI¨É ¨ÉÉʨÉÇEòiÉÉ ®úäJÉÉ ¨ÉèjÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+ÉäÆ EòÉä +{ÉxÉÒ BEò {ɽþSÉÉxÉ, BEò +±ÉMÉ{ÉxÉ nùäiÉÒ ½þè* nùÉä UôÉä]õä-UôÉä]õä =nùɽþ®úhÉ : ¨ÉÖZÉä UôÉä]õÉ ÊnùJÉÉxÉä ¨Éå ÊVÉiÉxÉä ±É~WÉ ¤É®ú¤ÉÉnù Eò®úiÉä ½þÉä =ºÉºÉä +ÉvÉä ±É~WÉ KÉÖnù EòÉä ¤ÉcÉ Eò®úxÉä ¨Éå KÉSÉÇ Eò®úiÉä iÉÉä +¤É iÉEò iÉÖ¨½þÉ®úÉ Fònù ÊEòiÉxÉÉ ±ÉƤÉÉ ÊxÉEò±É +ɪÉÉ ½þÉäiÉÉ +Éè®ú ʨɱÉxÉä EòÉä ¨ÉxÉ lÉÉ iÉÉä ªÉÚÆ ½þÒ SɱÉä +ÉxÉÉ lÉÉ ¤ÉÒSÉ ¨Éå ¤ÉäSÉÉ®úä ¤É½þÉxÉä EòÉä CªÉÉå ±ÉÉxÉÉ lÉÉ* BEò ¤ÉÉiÉ +Éè®ú +CºÉ®ú ÊEòºÉÒ EòÊ´ÉiÉɺÉÆOɽþ EòÒ EÖòUô EÞòÊiɪÉÉÆ ¶Éä¹É ®úSÉxÉÉ+ÉäÆ Eäò ¨ÉÖFòɤɱÉä +ÊvÉEò vªÉÉxÉ JÉÓSÉiÉÒ ½þé* Eò½þå, +ÊvÉEò ¤Éä½þiÉ®ú ¤ÉxÉ {ÉcÒ ½þÉäiÉÒ ½þé* "¤ÉäxÉÉ¨É Ê®ú¶iÉä' ºÉÆEò±ÉxÉ <ºÉ °üÊgMÉiÉ vÉÉ®úhÉÉ EòÉä SÉÖxÉÉèiÉÒ nùäiÉÉ VÉÉxÉ {ÉciÉÉ ½þè* SÉÖxÉxÉÉ ¨ÉÖʶEò±É ½þè ÊEò ºÉÆEò±ÉxÉ EòÒ EòÉèxÉ ºÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ ÊEòºÉ +xªÉ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ¤Éä½þiÉ®ú ½þè ªÉÉ Eò¨ÉiÉ®ú*

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 49


{ÉÖºiÉEò ºÉ¨ÉÒIÉÉ

Ê´ÉSÉÉ®ú ªÉÉäMªÉ ºÉÆOɽþ ½þè

EòÉèxÉ-ºÉÒ WɨÉÒxÉ +{ÉxÉÒ +ÊJɱÉä¶É ¶ÉÖC±É JªÉÉiÉ <Ç-ºÉ¨ÉÒIÉEò, ±ÉäJÉEò ´É ºÉÉʽþiªÉEòÉ®ú

ªÉ

½þ Ê´É·É ÊVÉiÉxÉÉ {ÉÖ®úÉxÉÉ ½þè =iÉxÉÒ ½þÒ {ÉÖ®úÉxÉÒ Eò½þÉÊxɪÉÉÄ ¦ÉÒ ½þé* ¨ÉÉxÉ´É xÉä VÉx¨É ±ÉäxÉä Eäò {ɶSÉÉiÉ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPɹÉÉç Eäò ¨ÉvªÉ {ÉɪÉÉ ½þè* =ºÉEäò ºÉÆPɹÉÇ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+ÉäÆ Eäò ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉEò®ú Eò½þÉxÉÒ EòÉ +ÉEòÉ®ú OɽþhÉ Eò®úiÉä ®ú½þä ½þé* {ÉɶSÉÉiªÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ xÉä BEò ºÉ¨ÉÉxÉ ÊºlÉÊiɪÉÉå EòÉ ºÉɨÉxÉÉ ÊEòªÉÉ ½þè* ªÉ½þ +±ÉMÉ ¤ÉÉiÉ ½þè ÊEò =ºÉEäò ºÉÆPɹÉÇ EòÉ °ü{É ºÉ¨ÉªÉºÉÉ{ÉäIÉ ®ú½þÉ ½þè* {ÉɶSÉÉiªÉ EòlÉÉEòÉ®úÉå xÉä ÊVÉºÉ °ü{É ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉ lÉÉ `öÒEò =ºÉÒ °ü{É EòÉä lÉÉäcä ¡äò®ú¤Énù±É Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Eò½þÉÊxɪÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ¨É½þºÉÚºÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½þè* |ÉiªÉäEò EòlÉÉEòÉ®ú +{ÉxÉä +ɺÉ{ÉÉºÉ Eäò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ iÉlÉÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É ºÉä EòlÉÉxÉEò |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÉ ½þè* ªÉ½þÒ iÉi´É =ºÉEäò ¨ÉʺiɹEò EòÉä +ÉÆnùÉäʱÉiÉ Eò®úiÉä ®ú½þiÉä ½þé* ¨ÉÉxÉ´É

¨ÉʺiɹEò Eäò +Ænù®ú nùèÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò +xÉÖ¦É´É xÉ<Ç ®úSÉxÉÉ EòÉ ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úiÉä ½éþ* ´É½þ ®úSÉxÉÉ iÉ¤É Eò½þÉxÉÒ Eò½þ±ÉÉiÉÒ ½þè VÉ¤É ´É½þ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ¸ÉÆÞJɱÉɤÉrù °ü{É ¨Éå VÉÖcÒ ½þÉäiÉÒ ½þè* JªÉÉiÉ EòlÉÉEòÉ®ú |Éä¨ÉSÉÆnù xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞò¹ÉEòÉå, nùʱÉiÉÉå iÉlÉÉ MÉ®úÒ¤ÉÉå EòÒ {ÉÒcÉ EòÉä ÊVÉºÉ °ü{É ¨Éå +{ÉxÉä EòlÉÉxÉEò EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ¤ÉxÉɪÉÉ lÉÉ ±ÉMɦÉMÉ ´É½þÒ {ÉÊ®úʺlÉÊiɪÉÉÆ EÖòUô {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÉlÉ +ÉVÉ ¦ÉÒ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½þé* b÷Éì. ºÉÖvÉÉ +Éä¨É føÓMÉ®úÉ EòÒ Eò½þÉÊxɪÉÉÄ |Éä¨ÉSÉÆnù EòÒ Eò½þÉÊxɪÉÉå EòÒ +MɱÉÒ EòcÒ Eò½þÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ*

50 +|Éè±É-VÉÚxÉ 2011

ªÉtÊ{É |Éä¨ÉSÉÆnù Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ =xÉEòÒ Eò½þ É ÊxɪÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ OÉɨªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ MɽþxÉ MÉƦÉÒ®ú ÊSÉjÉhÉ xɽþÓ ½þè ÊEòÆiÉÖ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ VÉxɨÉÉxÉºÉ EòÒ {ÉÒcÉ ºÉä =xÉEòÉ VÉÖcÉ´É ºÉÉ¢ò ÊnùJÉÉ<Ç nùäiÉÉ ½þè* ºÉɨÉÉxªÉiÉ: Ê´Énùä¶ÉÒ Ê½þxnùÒ ºÉÉʽþiªÉEòÉ®úÉå {É®ú ªÉ½þ +ÉIÉä{É ±ÉMÉɪÉÉ VÉÉiÉÉ ®ú½þÉ ½þè ÊEò ´Éä Eäò´É±É +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´É·É {É®ú ½þÒ +{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ EäòÊxpùiÉ Eò®úiÉä ½þé* =xÉEòÉ ºÉÞVÉxÉ +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ iÉlÉÉ {ÉɶSÉÉiªÉ SÉEòÉSÉÉévÉ iÉEò ºÉÒʨÉiÉ ½þè* ªÉ½þ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½þè ÊEò EÖòUô +xªÉ Ê´Énùä¶ÉÒ ±ÉäJÉEò ®úSÉxÉÉEòÉ®ú VÉÉä +{ÉxÉä nùä¶É EòÒ Ê¨É^õÒ +Éè®ú =ºÉEòÒ ºÉÉévÉÒ JÉֶɤÉÚ ºÉä +±ÉMÉ ½þÉä MÉB ½þÉå, =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå +iªÉÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ Ê¨É±Éä? ±ÉäÊEòxÉ b÷Éì. ºÉÖvÉÉ +Éä¨É føÓMÉ®úÉ Eäò ºÉƤÉÆvÉ ¨Éå ªÉ½þ


Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½þè ÊEò <iÉxÉä ±É¨¤Éä +ÆiÉ®úÉ±É Eäò ¤ÉÉn ¦ÉÒ =xÉEòÒ Eò½þÉÊxɪÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½þé* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úSÉxÉÉEòÉ®úÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉcÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ªÉ½þ ½þè ÊEò ´É½þ |ÉÊiÉÊnùxÉ ªÉ½þÉÄ EòÒ {ÉÊ®úʺlÉÊiɪÉÉå ºÉä ´ÉÉÊEò¢ò ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½þè* ´É½þ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ Ê´ÉpùÚ{ÉiÉÉ+ÉäÆ iÉlÉÉ Ê´ÉºÉÆMÉÊiɪÉÉå Eäò ºÉÆ{ÉEÇò ¨Éå ¦ÉÒ ±ÉMÉÉiÉÉ®ú ®ú½þiÉÉ ½þè* ±ÉäÊEòxÉ ÊEòºÉÒ +É|É´ÉɺÉÒ Eäò ʱÉB <xÉ {ÉÊ®úʺlÉÊiɪÉÉå ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉäxÉÉ ºÉÆ¦É´É xɽþÓ ½þè* =ºÉä iÉÉä Eäò´É±É nùںɮúÉå Eäò +xÉ֦ɴÉÉå EòÉä +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉEò®ú ½þÒ ªÉ½þÉÄ EòÒ ÊºlÉÊiɪÉÉå EòÉ +ÉEò±ÉxÉ Eò®úxÉÉ {ÉciÉÉ ½þè* ºÉÖvÉÉ +Éä¨É føÓMÉ®úÉ BäºÉÒ EòlÉÉEòÉ®ú ½þé ÊVÉxÉEäò ºÉÞVÉxÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É iÉlÉÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò {ÉÊ®úʺlÉÊiɪÉÉå EòÉ Ê´É´É®úhÉ nùäJÉEò®ú +ɶSɪÉÇ ½þÉäiÉÉ ½þè* +ÉÊJÉ®ú ÊEòºÉ iÉ®ú½þ ºÉä ´Éä ªÉ½þÉÄ Eäò VÉxɨÉÉxÉºÉ ºÉä VÉÖciÉÒ ½þÉäMÉÓ? Ê´Énùä¶ÉÒ Ê½þxnùÒ ®úSÉxÉÉEòÉ®úÉå, ±ÉäJÉEòÉå ¨Éå ´Éä +Eäò±ÉÒ BäºÉÒ ½þºiÉÒ ½þé VÉÉä Ê®ú¶iÉÉå Eäò ʤÉJÉ®úxÉä Eäò {ɶSÉÉiÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ WɨÉÒxÉ iɱÉÉ¶É Eò®úiÉÒ ®ú½þÒ ½þé* =xÉEòÉ ºÉÞVÉxÉ "]õÉ®úxÉäb÷Éä' ºÉä "BÊMWÉ]õ' ½þÉäiÉä ½þÖB ¦ÉÒ "ÊIÉÊiÉVÉ ºÉä {É®úä' SɱÉÉ VÉÉiÉÉ ½þè* +ɶSɪÉÇ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ½þè ÊEò +ÉÊJÉ®ú CªÉÉå ʽþÆnùÒ Eäò +ɱÉÉäSÉEòÉå, ºÉ¨ÉÒIÉEòÉå EòÉ vªÉÉxÉ =xÉEäò ºÉÞVÉxÉ {É®ú xɽþÓ MɪÉÉ ½þè* VɤÉÊEò =xÉEäò +¤É iÉEò +xÉäEò EòÉ´ªÉ ºÉÆOɽþ, Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOɽþ, +xÉÖÊnùiÉ ={ÉxªÉɺÉ, EòÉ´ªÉ ºÉÒ.b÷Ò. iÉlÉÉ +xªÉ ®úSÉxÉÉBÄ |ÉEòÉ¶É ¨Éå +É SÉÖEòÒ ½þé* b÷Éì. ºÉÖvÉÉ +Éä¨É føÓMÉ®úÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ½þÉäiÉä ½þÖB ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {É®úÆ{É®úÉ+ÉäÆ ºÉä VÉÖcÒ ½þé* =xÉEòÒ Eò½þÉÊxɪÉÉå ¨Éå VɽþÉÄ BEò +Éä®ú {ÉÆVÉÉ¤É EòÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É, ¨ÉCEäò EòÒ ®úÉä]õÒ, ¨É½þÉ´É®ú Eäò SÉ]õJÉ ±ÉÉ±É ®úÆMÉ iÉlÉÉ ¨Éå½þnùÒ EòÒ EòilÉ<Ç ZɱÉEò ½þè* ´É½þÓ nùںɮúÒ +Éä®ú +¨É®úÒEòÉ EòÉ +iªÉÉvÉÖÊxÉEò ºÉƺÉÉ®ú ¦ÉÒ ½þè* ´Éä xÉ iÉÉä |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù EòÉ |ÉÊiÉEòÉ®ú Eò®úiÉÒ ½þé +Éè®ú xÉ ½þÒ +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ EòÒ +xÉÆiÉ ºÉÒ¨ÉÉ iÉEò {ÉIÉvÉ®ú ½þé* =xÉEòÒ Eò½þÉÊxɪÉÉå EòÉä ÊEòºÉÒ ´ÉÉnù, {É®úÆ{É®úÉ +lÉ´ÉÉ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ¤ÉÉÆvÉEò®ú =ºÉEòÉ +ÉxÉÆnù xɽþÓ |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½þè* =xÉEòÒ Eò½þÉÊxɪÉÉå EòÉ ®úºÉɺ´ÉÉnùxÉ iɦÉÒ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½þè VÉ¤É {ÉÉ`öEò +{ÉxÉä WÉä½þxÉ ¨Éå =ºÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ iÉlÉÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉä

b÷Éì. ºÉÖvÉÉ +Éä¨É føÓMÉ®úÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ½þÉäiÉä ½þÖB ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {É®úÆ{É®úÉ+ÉäÆ ºÉä VÉÖcÒ ½þé* =xÉEòÒ Eò½þÉÊxɪÉÉå ¨Éå VɽþÉÄ BEò +Éä®ú {ÉÆVÉÉ¤É EòÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É, ¨ÉCEäò EòÒ ®úÉä]õÒ, ¨É½þÉ´É®ú Eäò SÉ]õJÉ ±ÉÉ±É ®úÆMÉ iÉlÉÉ ¨Éå½þnùÒ EòÒ EòilÉ<Ç ZɱÉEò ½þè* ´É½þÓ nùںɮúÒ +Éä®ú +¨É®úÒEòÉ EòÉ +iªÉÉvÉÖÊxÉEò ºÉƺÉÉ®ú ¦ÉÒ ½þè* ºÉÉEòÉ®ú Eò®ú ±Éä* ºÉÆOɽþ EòÒ |ÉlÉ¨É Eò½þÉxÉÒ ½þè "EòÉèxÉ ºÉÒ WɨÉÒxÉ +{ÉxÉÒ' ªÉ½þ BEò BäºÉÉ |ɶxÉ ½þè ÊVɺÉEòÉ =kÉ®ú ´É¹ÉÉç ºÉä +{ÉxÉÉ PÉ®-ú¤ÉÉ®ú UôÉäcEò®ú Ê´Énùä¶É ¨Éå ®ú½þ ®ú½þä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Eäò Ênù¨ÉÉMÉ ¨Éå EòÉévÉiÉÉ ®ú½þÉ ½þè* º´Énùä¶É ¨Éå ®ú½þ ®ú½þä +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ JªÉÉ±É ®úJÉiÉä ½þÖB ´ªÉÊHò {É®únùä¶É ¨Éå ªÉ½þ +ɶÉÉ Ê±ÉB ®ú½þiÉÉ ½þè ÊEò VÉ¤É ´É½þ º´Énùä¶É ±ÉÉè]õäMÉÉ iÉÉä =ºÉä +{ÉxÉÉ{ÉxÉ Ê¨É±ÉäMÉÉ* ¨ÉxÉVÉÒiÉ VÉèºÉä xÉ VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉä ±ÉÉäMÉ ½þé ÊVÉx½þÉåxÉä º´Énùä¶É ¨Éå <ºÉ +ɶÉÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ PÉ®ú ¤ÉxÉɪÉÉ lÉÉ ÊEò ±ÉÉè]õEò®ú +{ÉxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ®ú½þåMÉä* ±ÉäÊEòxÉ BEò ®úÉiÉ VÉ¤É ´É½þ {ÉÉxÉÒ{ÉÒxÉä =`öÉ iÉÉä nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ<Ç +Éè®ú nùÉ®úVÉÒ EòÒ ¤ÉÉiÉå ºÉÖxÉEò®ú =ºÉEòÉ ¶É®úÒ®ú {ɺÉÒxÉä ºÉä ¦ÉÒMÉ MɪÉÉ* SɱÉxÉä EòÒ Ê½þ¨¨ÉiÉ xɽþÓ ®ú½þ MÉ<Ç, ¶É®úÒ®ú EòÒ >ðVÉÉÇ VÉèºÉä ±ÉÖ{iÉ ½þÉä MÉ<Ç lÉÒ* ÊVÉºÉ WɨÉÒxÉ EòÉä +{ÉxÉÉ ºÉ¨ÉZÉÉ lÉÉ =ºÉÒ ¨Éå nù¢òxÉ ÊEòB VÉÉxÉä EòÒ iÉèªÉÉ®úÒ ½þÉä iÉÉä EòÉèxÉ ´É½þÉÄ ¯ûEäòMÉÉ? =ºÉEäò uùÉ®úÉ ¦ÉäVÉä MÉB b÷ɱɮú {É®ú iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ MɪÉÉ =ºÉEòÉ ºÉ{ÉxÉÉ =ºÉEäò ºÉɨÉxÉä ½þÒ ]õÚ]õEò®ú ʤÉJÉ®ú MɪÉÉ lÉÉ* ºÉÖvÉÉ VÉÒ xÉä ¤É½þÖiÉ ½þÒ ¨ÉÉʨÉÇEò føÆMÉ ºÉä Eò½þÉxÉÒ EòÉ iÉÉxÉɤÉÉxÉÉ iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½þè* +ÆiÉ iÉEò ±ÉMÉiÉÉ ½þè ÊEò ¨ÉxÉVÉÒiÉ iÉlÉÉ ¨ÉxÉÊ´ÉÆnù®ú EòÉä ´É½þ WɨÉÒxÉ Ê¨É±É VÉÉBMÉÒ ÊVɺÉEòÒ =x½þå iɱÉÉ¶É ½þè* ±ÉäÊEòxÉ +xÉäEò ±ÉÉäMÉ ½þé VÉÉä +¤É ¦ÉÒ ªÉ½þ {ÉÚUôiÉä ½þÖB ¦É]õEò ®ú½þä ½þé ÊEò +ÉÊJÉ®ú "EòÉèxÉ ºÉÒ WɨÉÒxÉ' =xÉEòÒ ½þè? ºÉÆOɽþ EòÒ BEò +xªÉ Eò½þÉxÉÒ ½þè "BÊMWÉ]õ'* ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ +¨É®úÒEòÉ EòÒ ¨ÉÆnùÒ Eäò nùÉè®ú EòÒ ¦ÉªÉɴɽþiÉÉ EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úiÉÒ ½þè* ¨Éä½þiÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò {ÉÉºÉ ºÉ¤É EÖòUô ½þè* ºÉ¨{ÉzÉiÉÉ, PÉ®ú, ¤ÉéEò ¤Éä±ÉäxºÉ +ÉÊnù* ±ÉäÊEòxÉ xÉ iÉÉä ºÉÆiÉÉä¹É ½þè +Éè®ú xÉ ½þÒ =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ´É½þ ¨ÉvÉÖ®ú ºÉÆMÉÒiÉ ½þè ÊVɺÉEòÒ SÉɽþiÉ ½þ®ú ÊEòºÉÒ EòÉä ½þÉäiÉÒ ½þè* =xÉEòÉ

{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉ¨{ÉzÉ ½þÉäiÉä ½þÖB ¦ÉÒ EòWÉÇ ¨Éå b÷Ú¤ÉÉ ½þÖ+É lÉÉ* +Éb÷Ƥɮú iÉlÉÉ ZÉÚ`öÒ ¶ÉÉxÉ-¶ÉÉèEòiÉ VÉ¤É BEò ZÉ]õEäò ¨Éå SɱÉÒ VÉÉiÉÒ ½þè iÉÉä Ê¡ò®ú ´ªÉÊHò Eäò {ÉÉºÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå BÊMWÉ]õ Eäò ʺɴÉÉªÉ EÖòUô xɽþÓ ¤ÉSÉiÉÉ ½þè* Eò½þÉxÉÒ EòÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É iÉlÉÉ EòlªÉ ¦É±Éä ½þÒ +¨É®úÒEòÒ ½þÉä {É®ú ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉ¨{ÉzÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå ¨Éå +¨ÉÚ¨ÉxÉ <ºÉÒ iÉ®ú½þ EòÒ {ÉÊ®úʺlÉÊiɪÉÉÆ ÊnùJÉÉ<Ç {ÉciÉÒ ½þé* Eò½þÉxÉÒ ªÉ½þ ¦ÉÒ º{ɹ]õ Eò®úiÉÒ ½þè ÊEò Eò±{ÉxÉÉ ±ÉÉäEò EòÉ Ê´ÉSÉ®úhÉ ¦ÉʴɹªÉ Eäò ʱÉB nùÖ:JÉnùɪÉÒ ½þÉäiÉÉ ½þè* +¨ÉäÊ®úEòÉ ¨Éå ʱÉJÉÒ ½þÖ<Ç ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ +SUôä ʶɱ{É ¨Éå MÉÖlÉÒ ÊEòºÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú EòÒ Eò½þÉxÉÒ ±ÉMÉiÉÒ ½þè* ªÉ½þÒ <ºÉ Eò½þÉxÉÒ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉcÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ½þè* Eò½þÉxÉÒ "]õÉ®úxÉäb÷Éä' {ÉɶSÉÉiªÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ¸Éä¹`öiÉÉ |ÉÊiÉ{ÉÉÊnùiÉ Eò®úiÉÒ ½þè* Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ´ÉÆnùxÉÉ ºÉÉäSÉiÉÒ, ¶ÉɪÉnù ¶ªÉÉ¨É ¦ÉÒ ¨ÉÒ®úÉ ¨Éå BäºÉä ½þÒ ºÉ¨ÉÉB ½þÉåMÉä? +ÉÆiÉÊ®úEò ºÉ¨Éx´ÉªÉ |Éä¨É EòÒ VªÉÉäÊiÉ |ÉVV´ÉʱÉiÉ Eò®ú nùäiÉÉ ½þè, =ºÉEòÒ ±ÉÉè {ÉÚ®úÉ ¤ÉnùxÉ |Éä¨É¨ÉªÉ Eò®ú nùäiÉÒ ½þè* Ê¡ò®ú ¤Éɽþ®úÒ ºÉÖJÉ EòÒ <SUôÉ xɽþÓ ®ú½þiÉÒ* ªÉ½þÉÄ iÉEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´ÉSÉÉ®ú iÉlÉÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ ÊnùJÉÉ<Ç {ÉciÉÒ ½þè* ±ÉäÊEòxÉ <ºÉEäò {ɶSÉÉiÉ EòÉ EòlÉxÉ +¨É®úÒEòÒ +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ ºÉä {ÉÉ`öEò EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Eò®úÉiÉÉ ½þè* =ºÉxÉä VÉäÊxÉ¡ò®ú EòÉä ªÉä {ÉÖºiÉEåò {ÉgÉxÉÒ SÉɽþÒ, =ºÉxÉä =x½þå nùäJÉEò®ú nùÚ®ú ®úJÉ ÊnùªÉÉ* ºÉSÉ ½þè ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ nù¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ¨ÉÒ¨ÉÉƺÉÉ =iÉxÉÉ ºÉ®ú±É ¦ÉÒ xɽþÓ ÊEò =ºÉä ½þ±Eäò-¡Öò±ÉEäò føÆMÉ ºÉä nùäJÉEò®ú ®úJÉ ÊnùªÉÉ VÉÉB* nùÉä {ÉÒÊgªÉÉå Eäò ¨ÉÉxÉʺÉEò +ÆiÉuÈùnùÉå ºÉä VÉÚZÉiÉÒ, nùÉä ºÉƺEÞòÊiɪÉÉå EòÒ {ÉciÉÉ±É Eò®úiÉÒ ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ ½þè* Eò½þÉxÉÒ ¨Éå Eäò±É¤É EòÉ SÉÊ®újÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +vÉäc ºÉä ¤É½þÖiÉ +±ÉMÉ xɽþÓ ½þè*

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 51


Eò½þÉxÉÒ "ºÉÚ®úVÉ CªÉÉå ÊxÉEò±ÉiÉÉ ½þè?' EòÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É Ê´Énùä¶ÉÒ ½þÉäiÉä ½þÖB ¦ÉÒ +ÆiÉ®úÉi¨ÉÉ º´Énùä¶ÉÒ ½þè* ªÉ½þÉÄ ¨Éé EòlÉÉEòÉ®ú, ={ÉxªÉɺÉEòÉ®ú {ÉÆEòVÉ ºÉÖ¤ÉÒ®ú ºÉä ºÉ½þ¨ÉiÉ ½þÚÄ ÊVÉx½þÉåxÉä <ºÉ Eò½þÉxÉÒ Eäò ¤ÉÉ®úä ¨Éå ʱÉJÉÉ ½þè- "ªÉä Eò½þÉxÉÒ EòlÉÉ ºÉ©ÉÉ]õ |Éä¨ÉSÉÆnù EòÒ ªÉÉnù Ênù±ÉÉiÉÒ ½þè* <ºÉʱÉB xɽþÓ ÊEò <ºÉEòÒ EòlÉɴɺiÉÖ ªÉÉ Ê¶É±{É ¨Éå ´ÉèºÉÉ EÖòUô ½þè, ¤ÉαEò <ºÉʱÉB ÊEò <ºÉ Eò½þÉxÉÒ Eäò {ÉÖ¯û¹É {ÉÉjÉ VÉä¨WÉ +Éè®ú {ÉÒ]õ®ú EòÉä ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä =ºÉÒ Ê¨É^õÒ ºÉä MÉgÉ ½þè ÊVÉºÉ Ê¨É^õÒ ºÉä vÉÒºÉÚ +Éè®ú ¨ÉÉvÉ´É EòÉä MÉgÉ MɪÉÉ lÉÉ* ªÉä {ÉÉjÉ EòÉä<Ç ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úSÉxÉÉEòÉ®ú ½þÒ MÉg ºÉEòiÉÉ ½þè*' "±ÉcEòÒ lÉÒ ´É½þ' ¨Éå {ÉÆVÉÉ¤É EòÒ EòcÉEäònùÉ®ú ºÉnùÔ ¨Éå Eò{ÉcÉäÆ ¨Éå ʱÉ{É]õä xÉ´ÉVÉÉiÉ Ê¶É¶ÉÖ Eäò +ɺÉ{ÉÉºÉ Eò½þÉxÉÒ PÉÚ¨ÉiÉÒ ½þè* MÉ`ö®úÒ EòÒ iÉ®ú½þ ºÉä ʱÉ{É]õÉ ½þÖ+É ´É½þ ¤ÉSSÉÉ BEò ±ÉcEòÒ lÉÒ* ÊVɺÉä ÊEòºÉÒ +¦ÉÉÊMÉxÉ ºjÉÒ xÉä ¡åòEò ÊnùªÉÉ lÉÉ* Eò½þÉxÉÒ EòÉ ºÉÖJÉÉÆiÉ |ɦÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½þè* "BäºÉÒ ¦ÉÒ ½þÉä±ÉÒ' Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä

¤É½þÖiÉ ½þÒ ºÉÖÆnù®ú føÆMÉ ºÉä xÉÉ®úÒ ¨ÉxÉ EòÒ ÊxɶUô±ÉiÉÉ EòÉä =VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ ½þè* Eò½þÉxÉÒ EòÒ {ÉÉjÉ ´ÉäxÉäºÉÉ EòÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {É®úÆ{É®úÉ, ºÉƺEÞòÊiÉ iÉlÉÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ EòÉ ¦ÉÉ´É º´ÉÉMÉiÉ ªÉÉäMªÉ ½þè* {ÉÆVÉÉ¤É Eäò ÊEòºÉÉxÉÉå EòÒ +Éi¨É½þiªÉÉ Eäò <nùÇÊMÉnùÇ PÉÚ¨ÉiÉÒ Eò½þÉxÉÒ "¡òÆnùÉ CªÉÉå' BEò BäºÉÒ Eò½þÉxÉÒ ½þè VÉÉä ¤ÉcÒ Ê¶ÉqùiÉ Eäò ºÉÉlÉ <ºÉ ¨ÉÖqùä EòÉä =`öÉiÉÒ ½þè ÊEò VÉx¨É¦ÉÚ欃 ºÉä +ÉB ºÉ¨ÉÉSÉÉ®úÉå ºÉä ¦ÉÉ®úiÉ´ÉÆʶɪÉÉå EòÉä VÉÉä {ÉÒcÉ ½þÉäiÉÒ ½þè, ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ´É¹ÉÉç ºÉä Ê´Énùä¶É ¨Éå ®ú½þ ®ú½þä ÊEòºÉÉxÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =ºÉä ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½þè* <ºÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¨ÉÖJÉ®ú °ü{É ºÉä ªÉ½þÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ =¦É®ú Eò®ú ºÉɨÉxÉä +É<Ç ½þè ÊEò nùä¶É´ÉÉʺɪÉÉå EòÒ SÉÉä]õ Ê´Énùä¶É ¨Éå ¦ÉÒ ¨É½þºÉÚºÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½þè* <ºÉ ºÉÆOɽþ EòÒ ¤É½þÖiÉ ºÉÒ Eò½þÉÊxɪÉÉå ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò ºÉ®úÉäEòÉ®úÉå Eäò |ÉÊiÉ ¤É½þÖiÉ ºÉVÉMÉ ½þè +Éè®ú Eò<Ç ¨ÉÖqùÉäÆ EòÒ {ÉciÉÉ±É Eò®úiÉÒ ½þè* ]õÚ]õiÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú, ¤ÉÖWÉÖ®MÉÉç EòÒ ={ÉäIÉÉ, ʺjɪÉÉå Eäò |ÉÊiÉ +xªÉÉªÉ VÉèºÉÒ ¤ÉÉiÉÉå EòÒ ¤ÉäSÉèxÉÒ, Uô]õ{É]õɽþ], ʤÉJÉ®úiÉä Ê®ú¶iÉä, =ºÉEòÉ +ÉEòɶÉ

vÉÖÆvɱÉÉ ½þè iÉlÉÉ {ÉÊ®úSÉªÉ EòÒ JÉÉäVÉ ¨Éå ¨É½þºÉÚºÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½þè* <xÉ Eò½þÉÊxɪÉÉå ¨Éå <xÉEòÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ EèòxÉ´ÉÉºÉ {ÉÉ`öEò EòÉä ¤ÉÉÆvÉä ®úJÉxÉä ¨Éå {ÉÚhÉÇiÉ: ºÉ¡ò±É ®ú½þÉ ½þè* {ÉÖºiÉEò Eäò }±Éè{É {É®ú {ÉÆEòVÉ ºÉÖ¤ÉÒ®ú xÉä ʱÉJÉÉ ½þè - "ÊIÉÊiÉVÉ ºÉä {É®úä' ´ÉÉä Eò½þÉxÉÒ ½þè ÊVɺÉEòÉ ÊWÉGò ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ +ɴɶªÉEò ½þè* ªÉä Eò½þÉxÉÒ Ê¤É±EÖò±É SÉÉéEòÉ nùäxÉä ´ÉɱÉä iÉ®úÒEäò ºÉä ºÉɨÉxÉä +ÉiÉÒ ½þè* ºjÉÒ EòÉä nùÉäªÉ¨É nùVÉæ EòÉ ºÉ¨ÉZÉxÉä ´ÉɱÉä {ÉÖ¯û¹É ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò |ÉÊiÉ ªÉ½þ BEò ¨ÉÉèxÉ GòÉÆÊiÉ EòÉ nùºiÉÉ´ÉäWÉ ½þè* <ºÉ¨Éå Ê´ÉpùÉä½þ Eäò ʱɪÉä Eò½þÓ EòÉä<Ç ¶ÉÉä®ú ¶É®úɤÉÉ ªÉÉ xÉÉ®úä¤ÉÉWÉÒ xɽþÓ ½þè* ʤɱEÖò±É ºÉÒvÉä +Éè®ú ºÉ½þVÉ iÉ®úÒEäò ºÉä +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ ®úJÉÒ MÉ<Ç ½þè* +Éi¨É¨ÉÖMvÉ {ÉÖ¯û¹É Eäò xÉÉ®úʺÉʺÉV¨É EòÉ nùÆ¶É ZÉä±ÉiÉÒ BEòÉEòÒ ºjÉÒ EòÉ |ÉÊiÉEòÉ®ú <iÉxÉÉ ºÉvÉÉ ½þÖ+É ½þè ÊEò =ºÉEòÒ MÉÚÆVÉ ½þ®ú ºÉzÉÉ]õä EòÉä ¦É®úiÉÒ ½þÖ<Ç NÉWÉ®úiÉÒ ½þè* "ºÉÆnù±ÉÒ nù®ú´ÉÉVÉÉ' {ɽþ±ÉÒ xÉWÉ®ú ¨Éå {ÉÖ¯û¹É Eäò BEòiÉ®ú¡òÉ |Éä¨É EòÒ Eò½þÉxÉÒ xÉWÉ®ú +ÉiÉÒ ½þè* ±ÉäÊEòxÉ <ºÉä ʴɶ±ÉäʹÉiÉ Eò®úxÉä {É®ú º{ɹ]õ ½þÉäiÉÉ ½þè ÊEò xÉÉʪÉEòÉ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ Eò½þÓ xÉ Eò½þÓ xÉɪÉEò Eäò |ÉÊiÉ ±ÉMÉÉ´É ®ú½þÉ ½þè* Ê¡ò®ú ¦É±Éä ½þÒ ´É½þ =ºÉä ´ªÉHò xÉ Eò®ú {ÉÉ ®ú½þÒ ½þÉä* ºÉÖEäò¶É Eäò nù{ÉÇhÉ EòÉä {ÉjÉ Ê±ÉJÉxÉä Eäò {ɶSÉÉiÉ Eò½þÉxÉÒ ºÉÖJÉÉÆiÉ EòÒ +Éä®ú ¨ÉÖciÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç {ÉciÉÒ ½þè* ºÉÖEäò¶É EòÉ +{ÉxÉÉ ºÉ¤É EÖòUô nù{ÉÇhÉ Eäò xÉÉ¨É Eò®úxÉÉ +ÊvÉEò º{ɹ]õ xɽþÓ ½þÉä ºÉEòÉ ½þè* <ºÉ ʤÉÆnùÖ {É®ú +Éè®ú ʴɺiÉÉ®ú ¨Éå VÉÉxÉä EòÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ lÉÒ* Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOɽþ "EòÉèxÉ ºÉÒ WɨÉÒxÉ +{ÉxÉÒ' Eäò 128 {ÉÞ¹`öÉäÆ ¨Éå ºÉ¨ÉÉʽþiÉ <xÉ 12 Eò½þÉÊxɪÉÉå ¨Éå {ÉÉ`öEòÉå Eäò ʱÉB ¤É½þÖiÉ EÖòUô ½þè* <x½þå {ÉgiÉä ½þÖB =`öÉB MÉB ¨ÉÖqùÉäÆ {É®ú MÉƦÉÒ®úiÉÉ {ÉÚ´ÉÇEò Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòB VÉÉxÉä EòÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ ½þè* +ɶÉÉ ½þè ÊEò ¦ÉʴɹªÉ ¨Éå b÷Éì. ºÉÖvÉÉ +Éä¨É føÓMÉ®úÉ EòÒ +xªÉ +SUôÒ Eò½þÉÊxɪÉÉÄ {ÉgxÉä ¨Éå +ɪÉåMÉÒ* Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOɽþ : EòÉèxÉ-ºÉÒ WɨÉÒxÉ +{ÉxÉÒ ¨ÉÚ±ªÉ : 200 °ü{ɪÉä |ÉEòɶÉEò : ¦ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉEòɶÉxÉ, 109-B, {É]õ{ÉcMÉÆVÉ, Ênù±±ÉÒ -110091

52 +|Éè±É-VÉÚxÉ 2011


{ÉÖºiÉEò ºÉ¨ÉÒIÉÉ

+xÉÖº¨ÉÞÊiÉ {É®ú BEò ºÉÚI¨É oùʹ]õ ¦ÉMÉ´ÉiɶɮúhÉ ¸ÉÒ´ÉɺiÉ´É "¶É®úhÉ', EèòxÉäb÷É +Éè +ÆiÉ®ú {ÉÒcä JÉÉä±ÉÉä, CªÉÚÄ +vÉÒ®ú iÉÖ¨É <iÉxÉÒ +ÉVÉ' "¨Éä®úä +ÆiÉ®ú iÉ±É ¨Éå ®ú½þiÉÉ ºÉnùÉ iÉÖ¨½þÉ®úÉ ½þÒ iÉÉä ®úÉVÉ' "¨ÉÞMÉ iÉÞ¹hÉÉ' EòÉ´ªÉ ºÉä ºÉɦÉÉ®ú "+xÉÖº¨ÉÞÊiÉ' +xÉÖ®úÉvÉÉ ®úÉVÉ VÉÉä¶ÉÒ EòÉ |ÉlÉ¨É EòÉ´ªÉ ºÉÆOɽþ ½þè* ¨ÉéxÉä +xÉÖº¨ÉÞÊiÉ EòÉä +xÉäEò ¤ÉÉ® {ÉgÉ +Éè®ú {ÉgEò®ú ±ÉMÉÉ ÊEò <iÉxÉÉ ¨É½þÉxÉ ´ªÉÊHòi´É ®úJÉxÉä´ÉɱÉÒ Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå +lÉɽþ {ÉÒcÉ +Éè®ú |ÉiÉÒIÉÉ Eäò IÉhÉÉå EòÉ <iÉxÉÉ ¨É½þÉxÉ ºÉÆMÉ¨É ½þè ÊEò =ºÉEòÉä {ÉÞlÉEò Eò®ú {ÉÉxÉÉ ºÉ®ú±É xɽþÓ ½þè* ¤ÉÉÁ +Éè®ú +ÆiÉ®ú VÉMÉiÉ ¨Éå EòÉä<Ç <iÉxÉÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ EèòºÉä ®úJÉ ºÉEòiÉÉ ½þè* +{ÉxÉÒ |ÉÊiɦÉÉ EòÉä EòÉä<Ç <iÉxÉÉ +xiɨÉÇÖJÉÒ EèòºÉä ®úJÉ ºÉEòiÉÉ ½þè... ºÉ®úɽþxÉÒªÉ ½þè* +xÉÖ®úÉvÉÉ ®úÉVÉ VÉÉä¶ÉÒ VÉÉä ÊEò BEò ¨É½þÉxÉ EòÊ´É º´É. +ªÉÉävªÉÉ ÊºÉƽþ ={ÉÉvªÉÉªÉ EòÒ |É{ÉÉèjÉÒ lÉÓ* ±ÉMÉiÉÉ ½þè =xÉEòÉä EòÊ´É ¾þnùªÉ

Ê´É®úɺÉiÉ ¨Éå ½þÒ Ê¨É±ÉÉ ½þè xɽþÓ iÉÉä <iÉxÉÒ Mɽþ®úÒ ºÉÉäSÉ Eò½þÉÄ ºÉä +ÉiÉÒ* <xÉEäò ±ÉäJÉxÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå Eò½þ ºÉEòiÉÉ ½þÚÄ ÊEò =xÉEäò ¦ÉÉ´É =xÉEòÉ YÉÉxÉ =xÉEòÒ ±ÉäJÉxÉ ¶Éè±ÉÒ +ÊiÉ |ɦÉɴɶÉɱÉÒ ½þè, VÉÉä ÊEò ºÉ®ú±É ½þÉäxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉ`öEò {É®ú ºÉÒvÉÉ |ɦÉÉ´É b÷ɱÉiÉÒ ½þè* "¨ÉxÉ Eò®úiÉÉ ½þè' ¶ÉÒ¹ÉÇEò EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ªÉ½þ ¦ÉÉ´É º{ɹ]õ ½þÉä VÉÉiÉä ½þé... ¨ÉxÉ Eò®úiÉÉ ½þè EòÉä<Ç ½þÉäiÉÉ ¨Éä®úä {ÉÉºÉ /+ÆiɨÉÇxÉ EòÒ ½þÉäiÉÒ ¤ÉÉiÉ* EÖòUô ¦É®ú¨ÉÉiÉÒ, EÖòUô EÖò¨½þ±ÉÉiÉÒ / EÖòUô ±ÉVÉÉiÉÒ, ¤ÉÒiÉ VÉÉiÉÒ ®úÉiÉ* +Éè®ú +ÉMÉä Eò½þiÉÒ ½þé... =nùÉºÉ ½þÉäiÉÉ ½þè VÉ¤É ¨ÉxÉ, EòÉä<Ç EÄòvÉÉ ¦ÉÒMÉ VÉÉiÉÉ / EòÉä<Ç ½þÉlÉ =`öÉiÉÉ +Éè®ú +ÉĺÉÚ ºÉ¨Éä]õ VÉÉiÉÉ*

<iÉxÉÒ Mɽþ®úÉ<Ç ¨Éå ¤Éè`öEò®ú ʱÉJÉä MɪÉä ½þé ªÉä ¦ÉÉ´É VÉÉä ºÉiªÉ ½þÒ +xɨÉÉä±É ½þé, ¾þnùªÉº{ɶÉÔ ½þé* <xÉEòÒ ¦ÉɹÉÉ <iÉxÉÒ ºÉ®ú±É ʽþxnùÖºiÉÉxÉÒ ½þè* ÊVɺɺÉä ʽþÆnùÒ +Éè®ú =nùÇÚ EòÉ |ɦÉɴɶÉɱÉÒ Ê¨É¸ÉhÉ ½þè* ÊVɺÉä ºÉ®ú±ÉiÉÉ ºÉä {ÉÉ`öEò ºÉ¨ÉZÉ ºÉEòiÉÉ ½þè* EÖòUô BEò EÞòÊiɪÉÉÄ +iªÉÆiÉ MÉÚg ¦ÉÉ´É Ê±ÉB ½þé, ÊVɺɺÉä Eò´ÉʪÉjÉÒ EòÒ Mɽþ®úÒ ºÉÉäSÉ ÊºÉrù ½þÉäiÉÒ ½þè* <xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+ÉäÆ ¨Éå EòÉä<Ç ¦ÉÒ ¤ÉxÉÉ´É]õÒ{ÉxÉ xɽþÓ ½þè* EÖòUô ®úSÉxÉÉBÄ +ÊiÉ ±ÉPÉÖ +Éè®ú +{ÉÚhÉÇ ®ú½þ MÉ<È ½þé, {É®úxiÉÖ ªÉlÉÉlÉÇ ¨ÉªÉ ½þé* BäºÉÒ ¤ÉÉiÉ xɽþÓ ÊEò Eò´ÉʪÉjÉÒ xÉä nùnùÇ Eäò +ÊiÉÊ®úHò EÖòUô +Éè®ú ʱÉJÉÉ xÉ ½þÉä* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä +ɺÉ-{ÉÉºÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä VÉÖcÒÆ PÉ]õxÉÉ+ÉäÆ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷ɱÉÉ ½þè* ºÉÖxÉxÉä EòÒ ¨ÉÉä½þ±ÉiÉ Ê¨É±Éä, iÉÉä +É´ÉÉWÉ ½þè {ÉilÉ®úÉå ¨Éå / =VÉcÒ ½þÖ<Ç ¤ÉʺiɪÉÉÆ +Éè®ú +ɤÉÉnùÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÒ ½éþ / ¨ÉMÉ®ú EòÉä<Ç xɽþÓ ¤ÉÉä±ÉiÉÉ VÉ¤É iÉx½þÉ<ªÉÉÆ ¤ÉÉä±ÉiÉÒ ½þé* <ºÉºÉä ªÉ½þ ʺÉrù ½þÉäiÉÉ ½þè ÊEò Eò´ÉʪÉjÉÒ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå ªÉ½þ ¦ÉÉ´É ¦ÉÒ =`öÉ ÊEò VÉÉä ÊxÉ:¶É¤nù Eò`öÉä®ú ½þè {É®ú =xÉEäò ¨ÉxÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò ʱÉB =xÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå ZÉÉÄEòxÉÉ {ÉcäMÉÉ* ÊEòiÉxÉä MÉÚg Ê´ÉSÉÉ®ú ½þé* ¨Éé ªÉ½þÉÄ ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½þxÉÉ SÉɽþiÉÉ ½þÚÄ ÊEò º´ÉMÉﻃ +xÉÖ®úÉvÉÉ ®úÉVÉ VÉÉä¶ÉÒ BEò ºÉ¡ò±É Eò´ÉʪÉjÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ½þ¨ÉÉ®úä ºÉ¨ÉIÉ +ÉiÉÒ ½þé* <Ç·É®ú xÉä =x½þå +ºÉ¨ÉªÉ ½þÒ +{ÉxÉä {ÉÉºÉ ¤ÉÖ±ÉÉ Ê±ÉªÉÉ xɽþÓ iÉÉä EÖòUô +Éè®ú ºÉÖÆnù®ú ®úSÉxÉÉBÄ ½þ¨ÉÉ®úä ºÉ¨ÉIÉ +ÉiÉÓ* VÉÉä ¦ÉÒ <ºÉ {ÉÖºiÉEò EòÉä nùäJÉäMÉÉ ´É½þ Eò´ÉʪÉjÉÒ Eäò <xÉ EòÉä¨É±É Ê´ÉSÉÉ®úÉå ºÉä +UôÚiÉÉ xɽþÓ ®ú½þ ºÉEòiÉÉ* <ºÉ {ÉÖºiÉEò Eäò |ÉEòɶÉxÉ Eäò ʱÉB ¨Éé ¸ÉÒ ¶ªÉÉ¨É ÊjÉ{ÉÉ`öÒ, ºÉ¨{ÉÉnùEò, ʽþÆnùÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nùäiÉÉ ½þÚÄ ÊEò <x½þÉåxÉä ªÉ½þ ¤É½þÖiÉ ½þÒ ºÉ®úɽþxÉÒªÉ EòɪÉÇ ÊEòªÉÉ ½þè* <x½þÉåxÉä ´ÉɺiÉ´É ¨Éå º´É. +xÉÖ®úÉvÉÉ ®úÉVÉ VÉÉä¶ÉÒ EòÉä ºÉÉʽþiªÉ VÉMÉiÉ ¨Éå ºÉVÉÒ´É Eò®ú ÊnùªÉÉ* +ɶÉÉ Eò®úiÉÉ ½þÚÄ ÊEò {ÉÉ`öEò <ºÉ {ÉÖºiÉEò EòÉ º´ÉÉMÉiÉ Eò®úåMÉä*

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 53


ʴɱÉÉä¨É ÊSÉjÉ EòÉ´ªÉ ¶ÉɱÉÉ ÊSÉjÉEòÉ® : +®úÊ´Éxnù xÉ®úɱÉä EòÊ´É : ºÉÖ®úäxpù {ÉÉ`öEò

54 +|Éè±É-VÉÚxÉ 2011

{ɱÉ]õEäò +¤É ÊSÉjÉ EòÉä nùäJÉÉä, Eò®úÉä ±ÉcEäò EòÒ {ɽþSÉÉxÉ ¤ÉMÉ±É ¨Éå ¶ÉÒ±b÷ nù¤ÉÉEò®ú ¦ÉÉMÉÉ, Eò½þÓ ºÉä VÉÒiÉÉ ½þè <ÇxÉÉ¨É nùɪÉå ]õÉÄMÉ ºÉä =ºÉEòÉ EÖòkÉÉ, <ºÉ iÉ®ú½þ ºÉä ʱÉ{É]õÉ VÉÉB ¤ÉÉBÄ ½þÉlÉ ºÉä JÉåSÉ Eäò ®úººÉÒ, ´ÉÉä EÖòkÉä EòÉä {ÉÒUôä ½þ]õÉB EÖòkÉÉäÆ EòÒ |ÉÊiɪÉÉäÊMÉiÉÉ ¨Éå, =ºÉEòÉ EÖòkÉÉ MɪÉÉ ½þè VÉÒiÉ <iÉxÉÒ KÉÖ¶ÉÒ ½þÖ<Ç =ºÉEòÉä, EÖòkÉÉ nùäJÉ ½þÖ+É ¦ÉªÉ¦ÉÒiÉ EÖòkÉä EòÉä {ɽþ±ÉÉ <ÇxÉÉ¨É Ê¨É±ÉÉ iÉÉä, ZÉ]õ ±ÉcEòÉ >ð{É®ú =Uô±ÉÉ MÉ®ú EÖòkÉÉ xÉÉ ]õÉÄMÉ {Éä SÉgiÉÉ, <ºÉEäò {ÉÉÄ´É ¨Éå VÉÉiÉÉ EÖòSɱÉÉ VÉÉä lÉÉ EÖòkÉä EòÉä ʺÉJɱÉɪÉÉ, ´É½þÒ EÖòkÉä xÉä Eò®ú ÊnùJɱÉɪÉÉ {É®ú xÉ VÉÉxÉä EÖòkÉÉ ¤ÉäSÉÉ®úÉ, =ºÉxÉä CªÉÉ ºlÉÉxÉ ½þè {ÉɪÉÉ +{ÉxÉä ¨ÉÉʱÉEò EòÉ ½þÖC¨É ¨ÉÉxÉxÉÉ, EÖòkÉÉ iÉÉä ¤ÉºÉ <iÉxÉÉ VÉÉxÉä ®úÉä]õÒ nùäxÉä ´ÉɱÉÉ nùÉäºiÉ, ¤ÉÉEòÒ ½þè ºÉ¤É ¤ÉäMÉÉxÉä

ªÉ½þÒ ºÉÉäSÉEò®ú BEò ÊnùxÉ ´ÉÉä, ±Éä +ɪÉä EÖòkÉä EòÉ ¤ÉSSÉÉ {ÉÚ®úÉ ºÉ¡äònù ®úÆMÉ lÉÉ =ºÉEòÉ, nùäJÉxÉä ¨Éå ¦ÉÒ lÉÉ ´É½þ ¤É½þÖiÉ +SUôÉ Ê¡ò®ú ±ÉcEäò EòÉä {ÉÉºÉ ¤ÉÖ±ÉÉEò®ú, =x½þÉåxÉä =ºÉEòÉä ºÉ¨ÉZÉɪÉÉ +ÉVÉ ºÉä ½þ¨ÉxÉä <ºÉ EÖòkÉä EòÉä, iÉä®úÉ ºÉÉlÉÒ ½þè ¤ÉxÉɪÉÉ <ºÉä ºÉƦÉɱÉxÉÉ +Éè®ú {ÉɱÉxÉÉ, ªÉ½þ ½þè iÉä®úÒ ÊWɨ¨ÉänùÉ®úÒ <ºÉEòÉä +SUôÒ ¤ÉÉiÉ ÊºÉJÉÉ nùä, ÊnùJÉÉ nùä +{ÉxÉÒ iÉÚ ½þÖʶɪÉÉ®úÒ ±ÉcEäò xÉä EÖòkÉä EòÉä =ºÉä, Ê¡ò®ú ¤Écä ¶ÉÉèEò ºÉä {ÉɱÉÉ nùäJɦÉÉ±É Eò®úEäò =ºÉEòÒ, ¤ÉxÉ ¤Éè`öÉ =ºÉEòÉ ®úJÉ´ÉɱÉÉ Eò¦ÉÒ ´ÉÉä EÖòkÉä Eäò {ÉÒUôä ¦ÉÉMÉä, Eò¦ÉÒ EÖòkÉÉ =ºÉEäò {ÉÒUôä ¦ÉÉMÉä nùÉècä JÉä±Éä EÚònùä, ±ÉÉè]õä BEò nùÚVÉä Eäò >ð{É®ú-xÉÒSÉä EÖòkÉä xÉä ±ÉcEäò Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå, BEò xÉ<Ç º¡ÚòÊiÉÇ ¦É®ú nùÒ Eòc´ÉÉ{ÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ¦ÉÉMÉÉ, VÉÉMÉÒ Ênù±É ¨Éå ½þ¨ÉnùnùÔ*

iÉÉi{ɪÉÇ : ʤÉxÉ ºÉÉlÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ºÉÚxÉÉ, ºÉÉlÉÒ ½þÉä iÉÉä +ɪÉä ¤É½þÉ®ú Ênù±É {ÉilÉ®ú ¨Éå {ªÉÉ®ú EòÒ +ÊMxÉ, VɱÉäMÉÒ VÉ¤É ½þÉäMÉÉ <Eò®úÉ®ú ¨ÉÉxÉ´É EòÉ xÉÉ ºÉÉlÉ Ê¨É±Éä, ÊEòºÉÒ {ɶÉÖ EòÉä ½þÒ +{ÉxÉÉ ±ÉÉä ¤ÉxÉ VÉÉ+Éä ½þ¨ÉnùnùÔ =ºÉEäò, =ºÉä +{ÉxÉÉ ½þ¨ÉnùnùÇ ¤ÉxÉɱÉÉä ¨ÉÉxÉ´É ºÉä xÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ¨ÉÉxÉ´É, EèòºÉä ¤ÉxÉ {ÉÉiÉÉ ªÉ½þ ºÉ¨ÉÉVÉ ´É½þÉÄ ¨ÉÖxɹªÉ {ɽþÖÄSÉ xÉ {ÉÉiÉÉ, VɽþÉÄ {ɽþÖÄSÉÉ ½þè ´ÉÉä +ÉVÉ...

nùäÊJɪÉä <ºÉ ªÉÖ´ÉEò EòÉä, ÊEòiÉxÉÉ ¤Éè`öÉ ½þè =nùÉºÉ Ê¤ÉJÉ®úä-ʤÉJÉ®úä ½þé ºÉ®ú Eäò ¤ÉɱÉ, VÉèºÉä JÉÉä ¤Éè`öÉ +½þºÉÉºÉ lÉEò MɪÉÉ VÉèºÉä SɱÉiÉÉ-SɱÉiÉÉ, +Éè®ú ®úºiÉä {Éä +É Eäò ¤Éè`öÉ MɱÉä EòÉ Eò{ÉcÉ ¤ÉÉBÆ ºÉä {ÉEòc, nùɪÉÉÄ ½þÉlÉ +Ænù®ú ±É{Éä]õä nùÉƪÉÉÄ MÉÉäcÉ ]õäEò WɨÉÓ {É®, ¤ÉÉBÆ ºÉä EòÉä½þxÉÒ EòÉä nùäEäò ºÉ½þÉ®úÉ nùÚ®ú-nùÚ®ú iÉEò EÖòUô xÉWÉ®ú xÉ +ɪÉä, ºÉÉäSÉ ®ú½þÉ ½þè ¤Éè`öÉ Ê¤ÉSÉÉ®úÉ BEòÉÆiÉ ¨Éå PÉ®ú lÉÉ <ºÉEòÉ, xÉ nùÚ®ú-nùÚ®ú iÉEò {ÉÉºÉ {ÉcÉäºÉ +{ÉxÉÉ ½þ¨É =©É xÉÉ EòÉä<Ç, ½þ®ú ºÉ¨ÉªÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ JÉɨÉÉä¶É =ºÉEäò +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉ, ºÉÉäSÉiÉä ®ú½þiÉä lÉä ¨ÉÉÆ-¤ÉÉ{É EèòºÉä <ºÉEòÉ Ênù±É ¤É½þ±ÉÉB, ÊEòºÉºÉä Eò®ú nùå <ºÉEòÉ Ê¨É±ÉÉ{É?


ÊSÉjÉEòÉ´ªÉ-EòɪÉǶÉɱÉÉ

±ÉMÉiÉÉ ½þè iÉä®úÉ-¨Éä®úÉ {ÉÊ®ú¸É¨É +Éä xÉÉMÉ nùä´ÉiÉÉ! ¶ÉxÉè:-¶ÉxÉè: ½þÉä ®ú½þÉ ºÉ¡ò±É iÉ֨ɺÉä ºÉ¤É b÷®úiÉä ½þé +ÆiÉiÉ: iÉÖZÉä +É MɪÉÉ ZÉÚ¨ÉxÉÉ ÊVɺÉEòÉä b÷ºÉ ±ÉÉä iÉÖ¨É VÉ¤É ½þÉäiÉÉ ¤ÉÒxÉ EòÒ v´ÉÊxÉ EòÉ ºÉɨÉxÉÉ ´É½þ ºÉÉÄºÉ xɽþÓ ±Éä {ÉÉiÉÉ ±ÉɪÉÉ VÉ¤É iÉÖZÉä lÉÉ ÊxɤÉÇ±É +Éè®ú ¨É®úÉ ºÉÉ lÉÉ ½þ¨É iÉÖ¨½þå nùä´ÉiÉÉ Eò½þiÉä ½þé ÊJɱÉÉ-Ê{ɱÉÉ Eò®ú iÉÖZÉä º´ÉºlÉ ÊEòªÉÉ ±ÉäÊEòxÉ iÉÖ¨É Eò¤É ÊEòºÉEòÒ ºÉÖxÉiÉä ½þÉä ¤ÉxÉäMÉÉ +¤É ¨Éä®úÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉ½þÉ®úÉ iÉÚ* ¨Éé ¤ÉÒxÉ ¤ÉVÉÉEò®ú iÉÖ¨½þå ªÉ½þÒ ¤ÉiɱÉÉiÉÉ ½þÚÄ iÉÖ¨ÉEòÉä JÉÚ¤É xÉSÉÉiÉÉ ½þÚÄ ¨Éé +Éè®ú iÉÚ Eò±É ¶É½þ® VÉɪÉåMÉä +Éè®ú ªÉ½þÒ iÉÖ¨½þå ʺÉJɱÉÉiÉÉ ½þÚÄ ºÉÉlÉ Ê¨É±É BäºÉÉ JÉä±É ÊnùJÉɪÉåMÉä ¨ÉiÉ Eò¦ÉÒ ÊEòºÉÒ EòÉä EòÉ]õÉä! MÉʱɪÉÉå-EÚòÆSÉÉå ¨Éå ¤ÉSSÉä-¤Écä ½þÉä ºÉEäò iÉÉä {ªÉÉ®ú ºÉ¦ÉÒ ¨Éå ¤ÉÉÆ]õÉä* ºÉ{Éä®úÉ ¤ÉÒxÉ ¤ÉVÉÉB n iÉÉʱɪÉÉå EòÒ MÉcMÉcɽþ]õ ºÉä +ÉEòÉ¶É MÉÖÆVÉɪɨÉÉxÉ |ÉÒiÉÒ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ, EòxÉÉb÷É ºÉÉÄ{É EòÉä ºÉ¨ÉZÉ ¨Éå xÉ +ÉB b÷ʱɪÉÉ ¨Éå ½þ¨ÉÉ®úä {ÉèºÉä ¤É®úºÉåMÉä CªÉÉå ªÉä ¤ÉÒxÉ ¤ÉVÉä ±ÉÉè]õiÉä PÉ®ú iÉÖZÉä Eäò¶É®ú nùÚvÉ CªÉÉå ´É½þ xÉÉSÉä... +{ÉxÉä VÉÚiÉä Eò¨ÉÒWÉ +Éè®ú ®úÉvÉÉ ¤ÉÉ´É®úÒ ½þÖ<Ç ¤ÉÒxÉ EòÒ ¨ÉvÉÖ®ú vÉÖxÉ {ÉixÉÒ EòÒ ºÉÉcÒ JÉ®úÒnùÚÆMÉÉ iÉÉxÉ ¨ÉÖ®ú±ÉÒ EòÒ ºÉÖxÉ ºÉ{ÉxÉÉå Eäò VɽþÉÄ ¨Éå ±Éä VÉÉBÄ iÉÖZÉä +{ÉxÉä ¤ÉSSÉä EòÒ iÉ®ú½þ ¨Éé ®úJÉÚÆMÉÉ ¦ÉHò xÉä ºÉ®ú ZÉÖEòɪÉÉ ºÉÉÄ{É ¦ÉÒ ¨Énù ¨ÉºiÉ ½þÉä +¤É iÉÚ ½þÒ ¨Éä®úÉ ¦ÉÉMªÉ ½þè iÉÚ ½þÒ VÉÒ´ÉxÉ* ¨ÉÊxnù®ú EòÒ PÉÆ]õÒ EòÉä ºÉÖxÉ vÉÖxÉ {É®ú xÉÉSÉ ÊnùJÉÉB... n ®úÉVÉ ¨É½þä·É®úÒ, EèòxÉäb÷É xÉnùÒ xÉä ±ÉÒ +ÄMÉcÉ<Ç ºÉÉMÉ®ú EòÒ iÉ®úÄMÉ EòÉä ºÉÖxÉ ºÉ{Éä®úÉ ¤ÉÒxÉ ¤ÉVÉÉ Eò®ú ®úÉä]õÒ Eò¨ÉÉB ¨ÉÉxÉ´É MɪÉÉ ½þ®ú =ºÉ ®úɽþ {É®ú ºÉÉÄ{É xÉÉSÉ Eò®ú Eò±ÉÉ ÊnùJÉÉB +®úä ºÉ{Éä®úä iÉä®úÒ ¤ÉÒxÉ ¨Éå xɽþÓ EòÉä<Ç ½þè ºÉÖÆnù®ú ®úÉMÉ VÉÉä ´ÉHò xÉä ±ÉÒ SÉÖxÉ ¤ÉÒxÉ ¨Éå ¦ÉÒ CªÉÉ VÉÉnùÚ ½þè iÉÖ¨½þå ºÉÖxÉÉ>ðÆ xÉÉMÉ ®úÉMÉ ¨Éé ÊVɺɨÉå ¦É®úÒ ¤É½þÖiÉ ½þÒ +ÉMÉ ºÉ{ÉÇ xÉä ¤ÉÉÆvÉä PÉÚÆPÉ°ü {Éä]õ EòÒ ¦ÉÚJÉ Ê¨É]õÉxÉä EòÉä iÉä®úÒ ¤ÉÒxÉ xÉ ¨ÉÉä½þ ºÉEäòMÉÒ ¨ÉÖZÉEòÉä ºÉÖxɱÉä +Éä xÉÉnùÉxÉ ºÉÖxÉ ¤ÉÒxÉ EòÒ vÉÖxÉ* ¶É½þnù +Éè®ú Wɽþ®ú <Eò_öä ®úÉºÉ ®úSÉÉBÆ... ¨Éé ¨ÉiÉ´ÉɱÉÉ +ÊiÉ Ê¤É¹É´ÉɱÉÉ ÊVɺÉä b÷ºÉÚÆ nùä VÉÒ´ÉxÉ iªÉÉMÉ* n ʤÉÆnùÖ ÊºÉƽ, +¨ÉäÊ®úEòÉ n +ÊnùÊiÉ ¨ÉVÉÚ¨ÉnùÉ®, +¨ÉäÊ®úEòÉ n ¦ÉMÉ´ÉiɶɮúhÉ ¸ÉÒ´ÉɺiÉ´É "¶É®úhÉ', EòxÉÉb÷É <ºÉ ÊSÉjÉ EòÉä näùJÉEò®ú +É{ÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå EòÉä<Ç ®úSÉxÉÉi¨ÉEò {ÉÆÊHòªÉÉÄ =¨Éc÷-PÉÖ¨Éc÷ ®ú½þÒ ½éþ. iÉÉä näù®ú ÊEòºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ iÉÖ®úxiÉ ½þÒ EòÉNÉVÉ Eò±É¨É =`öÉ<ªÉä +Éè®ú ʱÉÊJɪÉä. Ê¡ò®ú ½þ¨Éå ¦ÉäVÉ nùÒÊVɪÉä. ½þ¨ÉÉ®úÉ {ÉiÉÉ ½èþ : HINDI CHETNA 6 Larksmere Court, Markham, Ontario, L3R 3R1 e-mail : hindicehetna@yahoo.ca

69 VÉxÉ´É®ú +|ÉèÒ±-¨ÉÉSÉÇ É-VÉÚxÉ 2011 2011 55


ºÉÉʽþÎiªÉEò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú

xÉÉ´Éæ ¨Éå ½þÉä±ÉÒ +Éè® ½þäxÉÊ®úEò <¤ÉºÉäxÉ EòÉ VÉx¨ÉÊnùxÉ ¨ÉxÉɪÉÉ MɪÉÉ ´ÉÉ<iÉ´ÉäiÉ ¤ªÉÉä±MÉäxÉ (´ÉÉ<iÉ´ÉäiÉ ±É½þ®ú) xÉɨÉEò BEò ºÉ{iÉɽþ SɱÉxÉä ´ÉɱÉä EòɪÉÇGò¨É Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ 20 ¨ÉÉSÉÇ EòÉä ½þÒ ´ÉÉ<iÉ´ÉäiÉ ºÉå]õ®ú ¨Éå ±ÉäJÉEò Eèò¡äò ¨Éå xÉÉ´Éæ Eäò Ê´É·É |ÉʺÉrù xÉÉ]õEòEòÉ®ú EòÉ VÉx¨ÉÊnùxÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ, EòÊ´ÉiÉÉ{ÉÉ`ö +Éè®ú Eò½þÉxÉÒ{ÉÉ`ö ºÉä ºÉÆ{ÉzÉ ½þÖ+É* EòɪÉÇGò¨É EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ xÉÉ´Éæ EòÒ ºÉÉƺEÞòÊiÉEò ¨ÉÆjÉÒ +ÉÊxÉCEäòxÉ ½þªÉÖiÉ´ÉäiÉ xÉä ÊEòªÉÉ ÊVÉx½þå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ-xÉÉ´ÉæVÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +Éè®ú ºÉÉƺEÞòÊiÉEò ¡òÉä®ú¨É EòÒ +Éä®ú ºÉä ½þäxÉÊ®úEò <¤ÉºÉäxÉ Eäò xÉÉ]õEòÉå Eäò ʽþÆnùÒ +xÉÖ´ÉÉnùÉå "MÉÖÊcªÉÉ EòÉ PÉ®ú', +Éè®ú "¨ÉÖMÉÉǤÉÒ' iÉlÉÉ "MÉÆMÉÉ ºÉä M±ÉÉä¨ÉÉ iÉEò' EòÒ |ÉÊiɪÉÉÄ º´ÉªÉÆ +xÉÖ´ÉÉnùEò +Éè®ú EòÊ´É ºÉÖ®úä¶ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É "¶É®únù +ɱÉÉäEò' xÉä ¦Éå]õ EòÒ*

56 +|Éè±É-VÉÚxÉ 2011

20 ¨ÉÉSÉÇ EòÉä ´ÉÉ<iÉ´ÉäiÉ ºÉÉƺEÞòÊiÉEò Eåòpù, +É亱ÉÉä ¨Éå ʽþÆnùÒ ºEÚò±É EòÒ +Éä®ú ºÉä ½þÉä±ÉÒ EòÉ ¤É½þÖiÉ ºÉÖxnù®ú {É´ÉÇ Ê´ÉtÉÊlÉǪÉÉå +Éè®ú ʶÉIÉEòÉå xÉä ʨɱÉEò®ú ¨ÉxÉɪÉÉ* <ºÉ EòɪÉÇGò¨É ¨Éå ®úÆMÉÉå ºÉä ºÉ¦ÉÒ Eäò SÉä½þ®úä nù¨ÉEò ®ú½þä lÉä* VÉ¤É ºÉ¦ÉÒ ½þÉä±ÉÒ {É®ú +É{ÉºÉ ¨Éå ¶ÉÖ¦ÉEòɨÉxÉÉBÆ nùäxÉä {ɽÖÆSÉä iÉÉä +{ÉxÉä ÊSÉEòxÉä-SÉä½þ®úÉå EòÉä ®úÆMÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ xɽþÓ ºÉEäò* <iÉxÉä |Éä¨É ºÉä, ¤ÉSSÉä, ʶÉIÉEòÉå EòÉä ¦É®ú{ÉÚ®ú ®úÆMÉ ±ÉMÉÉ ®ú½þä lÉä ÊEò ºÉÉ®úÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ®úÆMÉÉå ºÉä ºÉ®úɤÉÉä®ú ½þÉä MɪÉÉ* ºÉÆMÉÒiÉÉ ¶ÉÖC±É ºÉÒ¨ÉÉäxɺÉäxÉ +Éè®ú iɯû ´ÉÉxÉMÉäxÉ xÉä <ºÉä ½þÉä±ÉÒ Eäò {ÉEò´ÉÉxÉÉå MÉÖÊZɪÉÉ, {ÉÉ{ÉcÉäÆ, ʨÉ`öÉ<ªÉÉå ºÉʽþiÉ ¦ÉÉ®úiÉ ÊEò ªÉÉnù iÉÉVÉÉ Eò®ú nùÒ* xÉÉ´Éæ ¨Éå 31 ´É¹ÉÉç ¨Éå BäºÉÒ ºÉÖxnù®ú +Éè®ú ®úÆMɦɮúÒ ½þÉä±ÉÒ EòÉ ÊnùxÉ ½þ¨Éä¶ÉÉ ªÉÉnù ®ú½þäMÉÉ* ʽþÆnùÒ ºEÚò±É Eäò BäºÉä +ɪÉÉäVÉxÉÉå ºÉä xÉÉ´ÉæVÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ iÉlÉÉ ¤ÉSSÉÉäÆ EòÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {É´ÉÇ iªÉÉä½þÉ®úÉå Eäò ¤ÉÉ®úä ¨Éå {ÉiÉÉ SɱÉiÉÉ ½þè VÉÉä ºÉ®úɽþxÉÒªÉ ½þè*

½þäxÉÊ®úEò <¤ÉºÉäxÉ EòÉ VÉx¨ÉÊnùxÉ

EòɪÉÇGò¨É EòÒ +vªÉIÉiÉÉ ºlÉÉxÉÒªÉ ¨ÉäªÉ®ú lÉÚ®úºiÉÉ<xÉ Ê´ÉxMÉä®ú lÉä* VÉÒxÉÉäxÉä <¤ÉºÉäxÉ {É®ú ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÊnùªÉÉ +Éè®ú º´ÉÉMÉiÉ ÊEòªÉÉ ¨ÉɪÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒ xÉä* <ºÉ +´ÉºÉ®ú {É®ú +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉBÆ {ÉgxÉä ´ÉɱÉÉå ¨Éå ¨ÉÖJªÉ lÉä <ÆMÉä®ú ¨ÉÉÊ®úªÉä ʱɱ±ÉäBxMÉäxÉ, lÉÚ®úºiÉÉ<xÉ Ê´ÉxMÉä®ú, ¡èòºÉ±É xÉ´ÉÉVÉ SÉÉèvÉ®úÒ, ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®ú ¦É^õÒ iÉlÉÉ ®úÉªÉ ¦É^õÒ* +ÉMÉɨÉÒ EòɪÉÇGò¨É Ê´É·É {ÉÖºiÉEò Ênù´ÉºÉ Eäò °ü{É ¨Éå 23 +|Éè±É EòÉä ´ÉÉ<iÉ ´ÉäiÉ Eò±SÉ®ú ºÉå]õ®ú (´ÉÉ<iÉ ´ÉäiÉ ºEÚò±É Eäò {ÉÒUôä ʺlÉiÉ) ¨Éå 15.00 ¤ÉVÉä ¨ÉxÉɪÉÉ VÉÉBMÉÉ* ÊVɺɨÉå ºÉ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ {ɺÉÆnù EòÒ {ÉÖºiÉEò ºÉä BEò EòÊ´ÉiÉÉ ªÉÉ MÉt (]õäCº]õ) EòÉ BEò ʽþººÉÉ {ÉgäÆMÉä*


ºÉÉʽþÎiªÉEò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƪÉÖHò ®úÉVªÉ +¨ÉäÊ®úEòÉ ÊºlÉiÉ TheThinkClub (http://www.thethinkclub.com/)

ʶɴÉxÉÉ |ÉEòɶÉxÉ uùÉ®úÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ¸ÉÒ ºÉ¨ÉÒ®ú ±ÉÉ±É EòÒ ={ÉxªÉÉʺÉEòÉ "nùäJÉ ±ÉÚÄ iÉÉä SɱÉÚÄ' EòÉ Ê´É¨ÉÉäSÉxÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ <Æ]õ®úxÉä]õ iÉlÉÉ ¤±ÉÉMÉ VÉMÉiÉ Eäò SÉÊSÉÇiÉ xÉÉ¨É ¸ÉÒ ºÉ¨ÉÒ®ú ±ÉÉ±É ºÉ¨ÉÒ®ú EòÒ ±ÉPÉÖ ={ÉxªÉÉʺÉEòÉ "nùäJÉ ±ÉÚÄ iÉÉä SɱÉÚÄ' EòÉ Ê´É¨ÉÉäSÉxÉ MÉiÉ 18 VÉxÉ´É®úÒ EòÉä VɤɱÉÖ{É®ú ¨Éå nùä¶É Eäò ¶ÉÒ¹ÉÇ Eò½þÉxÉÒEòÉ®ú ¸ÉÒ YÉÉxÉ®úÆVÉxÉ xÉä ÊEòªÉÉ* <ºÉ +´ÉºÉ®ú {É®ú ´ÉÊ®ú¹`ö ºÉÉʽþiªÉEòÉ®ú ¸ÉÒ ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú nùÖ¤Éä ¦ÉÒ ={ÉʺlÉiÉ lÉä* ¤±ÉÉMÉ VÉMÉiÉ ¨Éå =cxÉiɶiÉ®úÒ Eäò xÉÉ¨É ºÉä +{ÉxÉÉ ¤É½þÖSÉÊSÉÇiÉ ¤±ÉÉMÉ SɱÉÉxÉä ´ÉɱÉä ¸ÉÒ ºÉ¨ÉÒ®ú ±ÉÉ±É EòÒ ªÉä {ÉÖºiÉEò ʶɴÉxÉÉ |ÉEòɶÉxÉ ºÉä |ÉEòÉʶÉiÉ ½þÉäEò®ú +É<Ç ½þè* ªÉÉjÉÉ ´ÉÞkÉÉÆiÉ EòÒ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ʱÉJÉÒ MÉ<Ç <ºÉ ={ÉxªÉÉʺÉEòÉ ¨Éå Eò<Ç ®úÉäSÉEò ºÉƺ¨É®úhÉ ¸ÉÒ ºÉ¨ÉÒ®ú xÉä VÉÉäcä ½þé* VɤɱÉ{ÉÖ®ú Eäò ºÉiªÉ +¶ÉÉäEòÉ ½þÉä]õ±É Eäò ºÉ¦ÉÉMÉÉ®ú ¨Éå +ɪÉÉäÊVÉiÉ Ê´É¨ÉÉäSÉxÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ ¨Éå ¨ÉÖJªÉ +ÊiÉÊlÉ Eäò °ü{É ¨Éå {ɽþ±É Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEò iÉlÉÉ nùä¶É Eäò ¶ÉÒ¹ÉÇ EòlÉÉEòÉ®ú ¸ÉÒ YÉÉxÉ®úÆVÉxÉ ={ÉʺlÉiÉ lÉä VɤÉÊEò EòɪÉÇGò¨É EòÒ +vªÉIÉiÉÉ ´ÉÊ®ú¹`ö ºÉÉʽþiªÉEòÉ®ú ¸ÉÒ ½þÊ®ú¶ÉÆEò®ú nùÖ¤Éä xÉä EòÒ*

ʽþÆnùÒ ¦ÉɹÉÉ EòÒ =zÉÊiÉ Eäò ʱÉB |ÉÊiɤÉrù ½þè* <ºÉ vªÉäªÉ EòÉä ºÉÉEòÉ®ú Eò®úxÉä Eäò ½þäiÉÖ "ÊlÉÆEò C±É¤É' BEò ´ÉÉʹÉÇEò {ÉÖ®úºEòÉ®ú EòÒ PÉÉä¹ÉhÉÉ Eò®úiÉÉ ½þè* ªÉ½ ´ÉÉʹÉÇEò {ÉÖ®úºEòÉ®ú +YÉÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÆPɹÉÇ®úiÉ ±ÉäJÉEòÉå EòÉä ÊnùªÉÉ VÉÉBMÉÉ* +É{É ªÉÉ +É{ÉEòÒ ºÉƺlÉÉ BäºÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ±ÉäJÉEò ªÉÉ EòÊ´É EòÉä <ºÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú Eäò ʱÉB ¨ÉxÉÉäxÉÒiÉ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½éþ* ¨ÉxÉÉäxÉÒiÉ ±ÉäJÉEò ªÉÉ EòÊ´É EòÒ ®úSÉxÉÉ =kÉ¨É ºiÉ®ú EòÒ ½þÉäxÉÒ SÉÉʽþB* +É{É ÊEòºÉÒ EòÒ EòÒÊiÉÇ ªÉÉ ±ÉäJÉxÉ EòÉä ¨ÉxÉÉäxÉÒiÉ Eò®úxÉÉ SÉɽþå iÉÉä =xÉEòÒ ÊºÉ¡òÉÊ®ú¶É ½þ¨Éå 15 +C]õڤɮú, 2011 iÉEò +´É¶ªÉ ¦ÉäVÉå* +É{É ÊxɨxÉʱÉÊJÉiÉ {ÉiÉä {É®ú ½þ¨ÉºÉä ºÉÆ{ÉEÇò Eò®ú ºÉEòiÉä ½þé : The Think Club Publication, PO Box 451, Bloomfield Hills, MI 48303-0451

½þ¨ÉÉ®úÉ <ǨÉä±É ½þè: {ÉÖ®úºEòÉ®ú EòÒ +ÊvÉEòiÉ¨É ®úEò¨É 15,000 (¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¯û{ɪÉÉ) iÉEò ½þÉäMÉÒ* ªÉ½þ ®úEò¨É Ê´ÉVÉäiÉÉ+ÉäÆ Eäò ¤ÉÒSÉ Ê´ÉiÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉBMÉÉ* Ê´ÉVÉäiÉÉ+ÉäÆ EòÒ ºÉÆJªÉÉ BEò ºÉä iÉÒxÉ iÉEò ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½þè* ªÉ½þ ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäJÉxÉÒ Eäò ºiÉ®ú {É®ú ÊxɦÉÇ®ú ½þÉäMÉÉ* {ÉÖ®úºEòÉ®ú EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ Eäò´É±É "ÊlÉÆEò C±É¤É' Eäò uùÉ®úÉ ½þÒ ÊEòªÉÉ VÉÉBMÉÉ* {ÉÖ®úºEòÉ®ú EòÒ PÉÉä¹ÉhÉÉ ½þ®ú ´É¹ÉÇ 28 ÊnùºÉ¨¤É®ú EòÉä EòÒ VÉÉBMÉÒ* +É{ÉEòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ½þ¨ÉÉ®úä ʱÉB ¤É½þÖiÉ ¨ÉÚ±ªÉ ®úJÉiÉÉ ½þè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ Eäò ºÉÆ®úIÉEò ¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¤ÉɱÉÉ |ɺÉÉnù, b÷Éì. +ÊVÉiÉ ¶Éɽþ B´ÉÆ "ÊlÉÆEò C±É¤É' Eäò |ɤÉÆvÉEò/ºÉÆ{ÉÉnùEò ½þé* hindi@thethinkclub.com

+ÊxÉ±É ¸ÉÒ´ÉɺiÉ´É, +¨ÉäÊ®úEòÉ nùÒ{ÉEò ¨É¶ÉɱÉ

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 57


58 +|Éè±É-VÉÚxÉ 2011


ºÉÉʽþÎiªÉEò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú 17´ÉÉÆ

+ÆiÉ®úÉǹ]ÅõÒªÉ <ÆnùÖ ¶É¨ÉÉÇ EòlÉÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ PÉÉäʹÉiÉ*

EòlÉÉ (ªÉÚ.Eäò.) Eäò ¨É½þÉ-ºÉÊSÉ´É B´ÉÆ |ÉÊiÉʹ`öiÉ EòlÉÉEòÉ®ú ¸ÉÒ iÉäVÉäxpù ¶É¨ÉÉÇ xÉä ±ÉÆnùxÉ ºÉä ºÉÚÊSÉiÉ ÊEòªÉÉ ½þè ÊEò ´É¹ÉÇ 2011 Eäò ʱÉB +ÆiÉ®úÉǹ]ÅõÒªÉ <ÆnùÖ ¶É¨ÉÉÇ EòlÉÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ {ÉjÉEòÉ®ú EòlÉÉEòÉ®ú ¸ÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ EÖò¨ÉÉ®ú ZÉÉ EòÉä =xÉEäò (®úÉVÉEò¨É±É |ÉEòɶÉxÉ ºÉä 2010) ¨Éå |ÉEòÉʶÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉ ¨ÉèEò±ÉÖºEòÒMÉÆVÉ {É®ú nùäxÉä EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ Ê±ÉªÉÉ MɪÉÉ ½þè* ªÉ½þ ={ÉxªÉÉºÉ nùÖÊxɪÉÉÆ Eäò BEò +Eäò±Éä BÆM±ÉÉä-<ÆÊb÷ªÉxÉ OÉÉ¨É EòÒ ¨É½þÉMÉÉlÉÉ ½þè* <ºÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ Eäò +xiÉMÉÇiÉ Ênù±±ÉÒ-±ÉÆnùxÉÊnù±±ÉÒ EòÉ +ÉxÉä-VÉÉxÉä EòÉ ½þ´ÉÉ<Ç ªÉÉjÉÉ EòÉ Ê]õEò], B+®ú{ÉÉä]õÇ ]õèCºÉ, <ÆMɱÉéb÷ Eäò ʱÉB ´ÉÒºÉÉ ¶ÉÖ±Eò, BEò ¶ÉÒ±b÷, ¶ÉÉì±É iÉlÉÉ ±ÉÆnùxÉ Eäò JÉɺÉ-JÉÉºÉ nù¶ÉÇxÉÒªÉ ºlɱÉÉå EòÉ §É¨ÉhÉ +ÉÊnù ¶ÉÉÊ¨É±É ½þÉåMÉä* ªÉ½þ ºÉ¨¨ÉÉxÉ ¸ÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ EÖò¨ÉÉ®ú ZÉÉ EòÉä ±ÉÆnùxÉ Eäò ½þÉ=ºÉ +Éìì¡ò EòÉì¨ÉxºÉ ¨Éå 27 VÉÚxÉ 2011 EòÒ ¶ÉÉ¨É EòÉä BEò ¦É´ªÉ +ɪÉÉäVÉxÉ ¨Éå |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉɪÉäMÉÉ* ºÉ¨¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ +Éè®ú Ê´Énùä¶ÉÉå ¨Éå ®úSÉä VÉÉ ®ú½þä ºÉÉʽþiªÉ {É®ú MÉƦÉÒ®ú ÊSÉÆiÉxÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ VÉɪÉäMÉÉ* <ÆnùÖ ¶É¨ÉÉÇ ¨Éä¨ÉÉäÊ®úªÉ±É ]õź]õ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉƦÉÉ´ÉxÉɶÉÒ±É EòlÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ B´ÉÆ Eò´ÉʪÉjÉÒ <ÆnùÖ ¶É¨ÉÉÇ EòÒ º¨ÉÞÊiÉ ¨Éå EòÒ MɪÉÒ lÉÒ* <ÆnùÖ ¶É¨ÉÉÇ EòÉ EéòºÉ®ú ºÉä ±ÉciÉä ½þÖB +±{É +ɪÉÖ ¨Éå ½þÒ ÊxÉvÉxÉ ½þÉä MɪÉÉ lÉÉ* +¤É iÉEò ªÉ½þ |ÉÊiÉʹ`öiÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ ÊSÉjÉÉ

¨ÉÖnÂùMɱÉ, ºÉÆVÉÒ´É, YÉÉxÉ SÉiÉÖ´ÉænùÒ, BºÉ.+É®. ½þ®úxÉÉä]õ, ʴɦÉÚÊiÉ xÉÉ®úɪÉhÉ ®úɪÉ, |ɨÉÉänù EÖò¨ÉÉ®ú ÊiÉ´ÉÉ®úÒ, +ºÉNÉ®ú ´ÉVÉɽþiÉ, ¨É½þÖ+É ¨ÉÉVÉÒ, xÉÉʺɮúÉ ¶É¨ÉÉÇ, ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ nùÉºÉ ¨ÉÉä®ú´ÉÉ±É B´ÉÆ ¾þʹÉEäò¶É ºÉÖ±É¦É EòÉä |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ SÉÖEòÉ ½þè* 7 +C]õڤɮú 1963 EòÉä VÉx¨Éä Ê´ÉEòÉºÉ EÖò¨ÉÉ®ú ZÉÉ xÉä ºÉÉäʶɪÉÉì±ÉÉäVÉÒ ¨Éå B¨É.B. EòÒ Êb÷OÉÒ ½þÉÊºÉ±É EòÒ ½þè* ´Éä ®úÊ´É´ÉÉ®ú, +É=]õ±ÉÖEò B´ÉÆ ¨ÉɪÉÉ VÉèºÉÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ºÉÆ{ÉÉnùxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ºÉä VÉÖcä ®ú½þä* +ÉVÉEò±É ´Éä ®úɹ]õÅÒªÉ |ɺÉÆMÉ {ÉÊjÉEòÉ Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEò Eäò °ü{É ¨Éå EòɪÉÇ®úiÉ ½þé* ´Éä ʽþxnùÒ B´ÉÆ +ÆOÉäWÉÒ ¨Éå ºÉ¨ÉÉxÉ °ü{É ºÉä ʱÉJÉiÉä ®ú½þä ½þé* ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÊiÉÊ®úHò =xÉEòÉ EòÊ´ÉiÉÉ ºÉÆOɽþ <ºÉ ¤ÉÉÊ®ú¶É ¨Éå, ={ÉxªÉÉºÉ ¦ÉÉäMÉ, ÊxɤÉxvÉ ºÉÆOɽþ/{ÉÊ®úSÉªÉ {ÉjÉ B´ÉÆ º´ÉiÉÆjÉ ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò <ÊiɽþɺÉ/ºÉkÉÉ Eäò ºÉÚjÉvÉÉ®ú |ÉEòÉʶÉiÉ ½þÉä SÉÖEäò ½þé* ´Éä ]õä±ÉÒÊ´ÉWÉxÉ {É®ú BäÆEò®ú Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÒ EòÉ¨É Eò®ú SÉÖEäò ½þé* <ºÉ EòɪÉÇGò¨É Eäò nùÉè®úÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉ B´ÉÆ Ê´Énùä¶ÉÉå ¨Éå ®úSÉä VÉÉ ®ú½þä ʽþxnùÒ ºÉÉʽþiªÉ Eäò ¤ÉÒSÉ Eäò Ê®ú¶iÉÉå {É®ú MÉƦÉÒ®ú SÉSÉÉÇ ½þÉäMÉÒ* ´É¹ÉÇ 2011 Eäò ʱÉB {ÉsÉxÉxnù ºÉÉʽþiªÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ú ±Éäº]õ®ú ÊxÉ´ÉɺÉÒ EòlÉÉEòÉ®ú B´ÉÆ NÉWɱÉEòÉ®ú xÉÒxÉÉ {ÉÉì±É EòÉä =xÉEäò ={ÉxªÉÉºÉ iɱÉÉ¶É (+ªÉxÉ

|ÉEòɶÉxÉ) Eäò ʱɪÉä ÊnùªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½þè* +¨¤ÉɱÉÉ (¦ÉÉ®úiÉ) ¨Éå VÉx¨ÉÒ xÉÒxÉÉ {ÉÉì±É xÉä B¨É.B., ¤ÉÒ.Bb÷. EòÒ Êb÷ÊOɪÉÉå Eäò +ÊiÉÊ®úHò ºÉÆMÉÒiÉ EòÒ ¦ÉÒ ¤ÉÉFòɪÉnùÉ Ê¶ÉIÉÉ ±ÉÒ ½þè* ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eäò +ÊiÉÊ®úHò =xÉEäò {ÉÉÆSÉ NÉWÉ±É ºÉÆOɽþ EòºÉEò, xɪÉɨÉiÉ, +ÆVÉÖ¨ÉxÉ, Sɶ¨É-B-K´ÉÉnùÒnùÉ, ¨ÉÖ±ÉÉFòÉiÉÉå EòÉ ºÉ¢ò®ú +Éè®ú BEò ={ÉxªÉÉºÉ Ê®ú½þÉ<Ç |ÉEòÉʶÉiÉ ½þÉä SÉÖEäò ½þé* =xÉEòÒ NÉWɱÉÉå EòÉ BEò +ÉììÊb÷ªÉÉä ºÉÒ.b÷Ò. EòºÉEò Eäò xÉÉ¨É ºÉä ¦ÉÒ VÉÉ®úÒ ½þÉä SÉÖEòÉ ½þè* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ Ê¥É]õäxÉ Eäò |ÉÊiÉʹ`öiÉ Ê½þxnùÒ ±ÉäJÉEòÉå Gò¨É¶É: b÷Éì. ºÉiªÉäxnù ¸ÉÒ´ÉɺiÉ´É, Ênù´ªÉÉ ¨ÉÉlÉÖ®ú, xÉ®úä¶É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ, ¦ÉÉ®úiÉäxnùÖ Ê´É¨É±É, b÷Éì. +SɱÉÉ ¶É¨ÉÉÇ, =¹ÉÉ ®úÉVÉä ºÉCºÉäxÉÉ, MÉÉäÊ´ÉÆnù ¶É¨ÉÉÇ, b÷Éì. MÉÉèiÉ¨É ºÉSÉnùä´É, =¹ÉÉ ´É¨ÉÉÇ, ¨ÉÉä½þxÉ ®úÉhÉÉ, ¨É½þäxpù nù´ÉäºÉ®ú B´ÉÆ EòÉnù¨¤É®úÒ ¨Éä½þ®úÉ EòÉä {ÉsÉxÉxnù ºÉÉʽþiªÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ ºÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ SÉÖEòÉ ½þè* EòlÉÉ ªÉÚ.Eäò. {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú =xÉ ºÉ¦ÉÒ ±ÉäJÉEòÉå, {ÉjÉEòÉ®úÉå, ºÉÆ{ÉÉnùEòÉå ʨÉjÉÉå +Éè®ú ¶ÉÖ¦ÉÊSÉÆiÉEòÉå EòÉ ½þÉÊnùÇEò +ɦÉÉ®ú ¨ÉÉxÉiÉä ½þÖB =xÉEäò |ÉÊiÉ vÉxªÉ´ÉÉnù YÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½þè ÊVÉx½þÉåxÉä <ºÉ ´É¹ÉÇ Eäò {ÉÖ®úºEòÉ®ú SɪÉxÉ Eäò ʱÉB ±ÉäJÉEòÉå Eäò xÉÉ¨É ºÉÖZÉÉ Eò®ú ½þ¨ÉÉ®úÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉÉ* nùÒÊ{iÉ ¶É¨ÉÉÇ (±ÉÆnùxÉ ºÉä)

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 59


±É-VÉÚ xÉ x2011 6072+|Éè+|Éè ±É-VÉÚ É 2011


+vÉäc =©É ¨Éå lÉɨÉÒ Eò±É¨É

iÉÖ¨½þÉ®úÉ Eäò´É±É <iÉxÉÉ ½þÒ ºÉ¨¤ÉxvÉ lÉÉ ½þ®úÒ¶É SÉxpù ¶É¨ÉÉÇ, EèòxÉäb÷É ÊnùxÉ +SÉÉxÉEò ¨Éä®úÒ xÉWÉ®ú PÉ®ú EòÒ BEò {ÉÖ®úÉxÉÒ B±¤É¨É ¨Éå ±ÉMÉä EÖòUô ÊSÉjÉÉå {É®ú {ÉcÒ +Éè®ú ¨ÉéxÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÄ ºÉä {ÉÚUôÉ, "ªÉ½þ EòÉèxÉ ½þè?' ¨ÉÉÄ EòÒ +ÉÄJÉä +ÉĺÉÖ+ÉäÆ ºÉä ¦É®ú MÉ<ÇÆ +Éè®ú ®úÉäiÉä-®úÉäiÉä =x½þÉåxÉä ¨ÉÖZÉä ºÉÉ®úÒ Eò½þÉxÉÒ ºÉÖxÉÉ<Ç* ´É½þ Eò½þÉxÉÒ +É{É Eäò ºÉÉlÉ ¤ÉÉÄ]õxÉÉ SÉɽþiÉÉ ½þÚÄ ½þɱÉÉÄÊEò ¨Éé ʱÉJÉiÉÉ xɽþÓ ½þÚÄ +Éè®ú xÉ ½þÒ Eò¦ÉÒ Ê±ÉJÉxÉä EòÉ ºÉÉäSÉÉ lÉÉ {É®ú +vÉäc =©É ¨Éå lÉɨÉÒ Eò±É¨É +É{ÉEäò ºiɨ¦É xÉä ¨Éä®úÉ ½þÉéºÉ±ÉÉ ¤ÉgɪÉÉ +Éè®ú +ÉVÉ +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ +xÉEò½þÒ, +xɺÉÖ±ÉZÉÒ MÉÉlÉÉ +É{ÉEäò ºÉÉlÉ ºÉÉZÉÒ Eò®ú ®ú½þÉ ½þÚÄ*

BEò

ªÉ½þ ¤ÉɱÉEò +ÊvÉEò ºÉä +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ +{ÉxÉÒ ¨ÉÉèºÉÒ Eäò ºÉÉlÉ Ê¤ÉiÉÉxÉä ±ÉMÉÉ +Éè®ú =ºÉä ʺÉJÉɪÉÉ MɪÉÉ ÊEò ´É½þ =xÉEòÉ ½þÒ ¤Éä]õÉ ½þè* ¨ÉÉèºÉÒ¨ÉÉèºÉÉ Eäò {ªÉÉ®ú EòÒ EòÉä<Ç ºÉÒ¨ÉÉ xɽþÓ lÉÒ* EòÒ¨ÉiÉÒ ´ÉºjÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ EòÒ ½þ®ú ´ÉºiÉÖ EòÉ {ÉÚ®úÉ vªÉÉxÉ ®úJÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ*

ºÉÆ 1930/32 ¨Éå ±ÉɽþÉè®ú ¶É½þ®ú ¨Éå {ÉÆÊb÷iÉ ¨ÉÖ±Eò®úÉVÉ EòÒ ¤ÉcÒ ¤Éä]õÒ Ê´ÉtÉ´ÉiÉÒ EòÉ Ê´É´Éɽþ ¤ÉcÒ vÉÚ¨É-vÉÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ¶ªÉÉ¨É ±ÉÉ±É ¶É¨ÉÉÇ Eäò ºÉÉlÉ ½þÖ+É* ¶ªÉÉ¨É ±ÉÉ±É VÉÒ, EòÒÊxɪÉÉ (xÉɪɮúÉä¤ÉÒ) ¨Éå BEò +SUôä {Énù {É®ú ÊxɪÉÖHò lÉä* {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Ê´É´Éɽþ Eäò ¤ÉÉnù xÉɪɮúÉä¤ÉÒ ¨Éå BEò ºÉÖÆnù®ú PÉ®ú ¨Éå ®ú½þxÉä ±ÉMÉä* PÉ®ú ¨Éå xÉÉèEò®-SÉÉEò®, EòÉ® +ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÄ lÉÓ* Ê´ÉtÉ´ÉiÉÒ VÉÒ BEò ºÉ´ÉÇMÉÖhÉ ºÉ¨{ÉzÉ ¨Éʽþ±ÉÉ lÉÓ* =xɨÉå xÉÉ®úÒ Eäò ºÉ¦ÉÒ MÉÖhÉ ¨ÉÉèVÉÚnù lÉä* =x½þå ÊSÉjÉEòÉ®úÒ, ʺɱÉÉ<Ç, EògÉ<Ç +Éè®ú +xÉäEòÉå |ÉEòÉ®ú Eäò ¦ÉÉäVÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ ¤É½þÖiÉ ¶ÉÉèEò lÉÉ* ºÉ¤É EÖòUô ½þÉäiÉä ½þÖB ¦ÉÒ =x½þå

+|Éè±É-VÉÚxÉ 2011 61


ºÉxiÉÉxÉ EòÉ ºÉÖJÉ |ÉÉ{iÉ xɽþÓ ½þÖ+É* ´É½þ ¨ÉÉÄ xɽþÓ ¤ÉxÉ {ÉÉ<È* EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ Eäò ¤ÉÉnù Ê´ÉtÉ´ÉiÉÒ EòÒ UôÉä]õÒ ¤É½þxÉ ºÉ®ú±ÉÉ nùä´ÉÒ EòÉ Ê´É´Éɽþ ¦ÉÒ xÉɪɮúÉä¤ÉÒ Eäò ÊxÉEò]õ ÊEòºÉÒ MÉÉÄ´É Eäò ÊxÉ´ÉɺÉÒ {ÉÆÊb÷iÉ Eò±ªÉÉhÉvÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ ºÉä ½þÖ+É* nùÉäxÉÉå ¤É½þxÉÉå ¨Éå ¶ÉÖ°ü ºÉä ¤É½þÖiÉ |Éä¨É lÉÉ, Ê´É´Éɽþ Eäò ¤ÉÉnù {É®únùäºÉ ¨Éå ´Éä BEò-nùںɮúä Eäò +Éè®ú ¦ÉÒ ÊxÉEò]õ +É MÉ<È* UôÉä]õÒ ¤É½þxÉ EòÉä +{ÉxÉÒ ¤ÉcÒ ¤É½þxÉ Eäò ÊxÉ:ºÉxiÉÉxÉ ½þÉäxÉä EòÉ ¤É½þÖiÉ nùÖ:JÉ lÉÉ* =ºÉxÉä ¨ÉxÉ ¨Éå ºÉÉäSÉÉ ÊEò =ºÉEòÒ EòÉäJÉ ¨Éå ªÉÊnù <Ç·É®ú xÉä {ÉÖjÉ ÊnùªÉÉ iÉÉä ´É½þ =ºÉä +{ÉxÉÒ ¤É½þxÉ EòÉä nùä nùäMÉÒ* ºÉ¨ÉªÉ xÉä =ºÉEòÒ ºÉÖxÉÒ +Éè® EÖòUô ÊnùxÉÉå Eäò ¤ÉÉnù =ºÉEäò PÉ®ú BEò xÉx½þÉ ºÉÉ ¤ÉɱÉEò +ɪÉÉ* ¤ÉɱÉEò EòÉ xÉÉ¨É xÉ®úäxpù ®úJÉÉ MɪÉÉ* VªÉÉå- VªÉÉå ªÉ½þ ¤ÉɱÉEò ¤ÉcÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ, MÉÉè®ú ´ÉhÉÇ +Éè®ú =ºÉEäò PÉÖÄPÉ®úɱÉä ¤ÉɱÉÉå EòÉä nùäJÉ Eò®ú ±ÉÉäMÉ +ÉEòʹÉÇiÉ ½þÉäiÉä lÉä* =ºÉEòÒ iÉÉäiɱÉÒ ¤ÉÉiÉÉå EòÉä ºÉÖxÉEò®ú ºÉ¦ÉÒ =ºÉEòÉä {ªÉÉ®ú ºÉä +{ÉxÉä ºÉÉlÉ ÊSÉ{ÉEòÉ ±ÉäiÉä lÉä* ´ÉSÉxÉÉxÉÖºÉÉ®ú ªÉ½þ ¤ÉɱÉEò +ÊvÉEò ºÉä +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ +{ÉxÉÒ ¨ÉÉèºÉÒ Eäò ºÉÉlÉ Ê¤ÉiÉÉxÉä ±ÉMÉÉ +Éè®ú =ºÉä ʺÉJÉɪÉÉ MɪÉÉ ÊEò ´É½þ =xÉEòÉ ½þÒ ¤Éä]õÉ ½þè* ¨ÉÉèºÉÒ-¨ÉÉèºÉÉ Eäò {ªÉÉ®ú EòÒ EòÉä<Ç ºÉÒ¨ÉÉ xɽþÓ lÉÒ*

EòÒ¨ÉiÉÒ ´ÉºjÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ EòÒ ½þ®ú ´ÉºiÉÖ EòÉ {ÉÚ®úÉ vªÉÉxÉ ®úJÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* 1942 ¨Éå VÉ¤É xÉ®úäxpù 4/5 ºÉÉ±É EòÉ lÉÉ, Ê´ÉtÉ´ÉiÉÒ xÉä ¦ÉÉ®úiÉ VÉÉxÉä EòÉ ÊxɶSÉªÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ºÉÉäSÉÉ ÊEò xÉÉxÉÉ-xÉÉxÉÒ iÉlÉÉ +xªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ºÉnùºªÉÉå ºÉä =ºÉä ʨɱÉɪÉÉ VÉÉB* ±ÉɽþÉè®ú ¶É½þ®ú ¨Éå {ÉÆÊb÷iÉ ¨ÉÖ±JÉ®úÉVÉ VÉÒ Eäò PÉ®ú {É®ú ¤É½þÖiÉ ¶ÉÉxÉnùÉ®ú {ÉÉ]õÔ nùÒ MÉ<Ç* ºÉ¨ÉªÉ ¤É½þÖiÉ iÉäWÉÒ ºÉä ÊxÉEò±É MɪÉÉ +Éè®ú EòÒÊxɪÉÉ ´ÉÉ{ɺÉÒ EòÉ ºÉ¨ÉªÉ ÊxÉEò]õ +É MɪÉÉ* =x½þÓ ÊnùxÉÉå VÉ¤É ´Éä ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå lÉÓ iÉÉä =x½þå BEò ºÉÖJÉnù ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ʨɱÉÉ ÊEò ºÉ®ú±ÉÉ nùä´ÉÒ xÉä BEò {ÉÖjÉ EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ ½þè* <ºÉ ¤ÉSSÉä EòÉ xÉÉ¨É ®úJÉÉ MɪÉÉ ½þ®úÒ¶É SÉxpù VÉÉä EòÒ ¨Éé ½þÚÄ* VÉ¤É xÉ®úäxpù EòÉä ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç iÉÉä ¤É½þÖiÉ ½þÒ JÉÖ¶É ½þÖ+É ÊEò =ºÉEòÉ UôÉä]õÉ ¦ÉÉ<Ç +ɪÉÉ ½þè* ´Éä EòÒÊxɪÉÉ ±ÉÉè]õxÉä Eäò ʱÉB WÉÉä®ú-¶ÉÉä®ú ºÉä iÉèªÉÉ®úÒ Eò®úxÉä ±ÉMÉä* =xÉ ÊnùxÉÉå ±É¨¤ÉÒ ªÉÉjÉÉ Eäò ʱÉB {ÉÉxÉÒ ´ÉɱÉä VɽþÉWÉ ½þÒ |ɪÉÉäMÉ ÊEòªÉä VÉÉiÉä lÉä* ÊuùiÉÒªÉ ªÉÖrù EòÉ ºÉ¨ÉªÉ lÉÉ, VɽþÉWÉ EòÒ Ê]õEò]õ ʨɱÉxÉÉ ¦ÉÒ +ɺÉÉxÉ EòÉ¨É xɽþÓ lÉÉ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ xɴɨ¤É®ú 1942 ¨Éå ªÉºÉ ªÉºÉ ÊiɱÉÉ´ÉÉ xÉÉ¨É Eäò VɽþÉWÉ ¨Éå =x½þå ºÉÒ]õ Ê¨É±É MɪÉÒ*

62 +|Éè±É-VÉÚxÉ 2011

+¦ÉÒ VɽþÉWÉ EÖòUô ÊnùxÉ ½þÒ SɱÉÉ lÉÉ ÊEò VÉÉ{ÉÉxÉÒ VÉ±É ºÉäxÉÉ Eäò ºÉèÊxÉEòÉå xÉä <ºÉ VɽþÉWÉ EòÉä ®úÉäEò ʱɪÉÉ +Éè®ú Eò½þÉ ÊEò ªÉ½þ ªÉÉÊjɪÉÉå EòÉ VɽþÉWÉ xɽþÓ ½þè* =x½þÉåxÉä VɽþÉWÉ ¨Éå ºÉèÊxÉEò ºÉɨÉÉxÉ ½þÉäxÉä EòÒ ¶ÉÆEòÉ ´ªÉHò EòÒ 24 PÉÆ]õä EòÉ ºÉ¨ÉªÉ nùäEò®ú Eèò{]õxÉ EòÉä +Énùä¶É ÊnùªÉÉ ÊEò ´É½þ VɽþÉWÉ iÉÖ®úÆiÉ JÉɱÉÒ Eò®ú nùä +Éè®ú +{ÉxÉä ºÉÉ®úä ªÉÉÊjɪÉÉå EòÉä ¤Éɽþ®ú =iÉÉ®ú ±Éä iÉÉÊEò ´Éä <ºÉä VÉ±É ¨Éå b÷Ö¤ÉÉä ºÉEåò* <ºÉºÉä VɽþÉWÉ ¨Éå JɱɤɱÉÒ ¨ÉSÉ MɪÉÒ* ºÉ¦ÉÒ ªÉÉjÉÒ <vÉ®ú-=vÉ®ú ¦ÉÉMÉxÉä ±ÉMÉä* Eò<Ç ±ÉÉäMÉÉå xÉä nùäJÉÉ lÉÉ ÊEò Ê´ÉtÉ´ÉiÉÒ +Éè®ú ¤ÉɱÉEò xÉ®úäxpù BEò xÉÉ´É {É®ú ºÉ´ÉÉ®ú ½þÖB lÉä, =xɨÉå ºÉä EÖòUô ±ÉÉäMÉ ¤ÉÉnù ¨Éå +{ÉxÉä Ê`öEòÉxÉÉå {É®ú {ɽþÖÄSÉ MÉB ÊEòxiÉÖ =xÉ nùÉäxÉÉå EòÉ +ÉVÉ iÉEò {ÉiÉÉ xɽþÓ SÉ±É {ÉɪÉÉ* =vÉ®ú xÉɪɮúÉä¤ÉÒ ¨Éå ºÉ®ú±ÉÉ nùä´ÉÒ (¨Éä®úÒ ¨ÉÉÄ) +{ÉxÉä ¤Éä]õä xÉ®úäxpù +Éè®ú ¤É½þxÉ Ê´ÉtÉ´ÉiÉÒ Eäò +ÉxÉä EòÉ ¤ÉäºÉ¥ÉÒ ºÉä <ÆiÉWÉÉ®ú Eò®ú ®ú½þÓ lÉÓ* =x½þÉåxÉä ½þ®ú VÉMɽþ {ÉÚUô-iÉÉUô EòÒ, ¡òÉäxÉ Ê¨É±ÉÉB, {ÉjÉ ¦ÉäVÉä, ±ÉäÊEòxÉ EÖòUô ¦ÉÒ ½þÉlÉ xÉ ±ÉMÉÉ* EÖòUô ÊnùxÉÉå ¤ÉÉnù ±ÉÉ{ÉiÉÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÒ Ê±Éº]õ ʨɱÉÒ, ÊVɺɨÉå =xÉEòÉ ¦ÉÒ xÉÉ¨É ½èþ* <ºÉ nùÖ:JÉnù ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú xÉä ¨Éä®úÒ ¨ÉÉÄ EòÉä ZÉEòZÉÉä®ú ÊnùªÉÉ +Éè®ú ´Éä <iÉxÉÒ ¦ÉÉ´ÉÖEò ½þÉä MÉ<È ÊEò +ÉVÉÒ´ÉxÉ <ºÉ ¶ÉÉäEò ºÉä ¤Éɽþ®ú xÉ +É {ÉÉ<È* ¨Éä®úä Ê{ÉiÉÉ ½þ¨Éä¶ÉÉ =x½þå Ênù±ÉɺÉÉ nùäiÉä ®ú½þä ÊEò ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ BEò ÊnùxÉ =xÉ nùÉäxÉÉå EòÉä iÉÖ¨½þÉ®úä {ÉÉºÉ ±Éä +ɪÉäMÉÉ* =x½þÉåxÉä ¤É½þÖiÉ ºÉä VªÉÉäÊiɹɪÉÉå EòÉä +{ÉxÉä ½þÉlÉ EòÒ ®úäJÉÉBÆ, VÉx¨É-{ÉjÉÒ ¦ÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç ÊEòxiÉÖ ½þ®ú BEò ºÉä ÊxÉ®úɶÉÉ ½þÒ ½þÉlÉ ±ÉMÉÒ* ºÉ¦ÉÒ xÉä ªÉ½þÒ Eò½þÉ ÊEò iÉÖ¨½þÉ®úÉ =ºÉEäò ºÉÉlÉ Eäò´É±É <iÉxÉÉ ½þÒ xÉÉiÉÉ lÉÉ* iÉÖ¨½þÉ®úÉ EòÉ¨É iÉÉä Eäò´É±É =ºÉä VÉx¨É nùäxÉÉ lÉÉ* ºÉ¨ÉªÉ SÉGò SɱÉiÉÉ ®ú½þÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå xɪÉä ºÉnùºªÉ +É MÉB* ±ÉäÊEòxÉ ¨Éé ½þ®úÒ¶É SÉxpù +ÉVÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉä =ºÉ ʤÉUôcä ¦ÉÉ<Ç EòÉä ÊVɺÉEòÒ ªÉÉnù ¨Éå ¨ÉÉÄ +ÉĺÉÚ ¤É½þÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½þè +Éè®ú ¨ÉÉÄ Eäò ¤É½þiÉä +ÉĺÉÖ+ÉäÆ ¨Éå =ºÉä nùäJÉÉ Eò®úiÉÉ ½þÚÄ, ÊVɺÉä Eò¦ÉÒ nùäJÉÉ xÉ lÉÉ*


+ÉÊKÉ®úÒ {ÉzÉÉ BEò ¤ÉÚgäø ÊEòºÉÉxÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ¨Éå ºÉÖxÉÒ lÉÒ -- BEò ÊEòºÉÉxÉ Eäò Uô½þ ¤Éä]õä lÉä* ´Éä ºÉ¦ÉÒ +É{ÉºÉ ¨Éå ±ÉciÉä ®ú½þiÉä lÉä* =xÉEäò ZÉMÉc÷Éå ºÉä ¤ÉÚgÉ ÊEòºÉÉxÉ ¤É½þÖiÉ nùÖ:JÉÒ ®ú½þiÉÉ lÉÉ* BEò ÊnùxÉ =ºÉxÉä +{ÉxÉä ¤Éä]õÉå EòÉä VÉÆMÉ±É ºÉä ±ÉEòÊcªÉÉÄ ±ÉÉxÉä Eäò ʱÉB Eò½þÉ* +Éè®ú Ê¡ò®ú =xÉ ±ÉEòÊcªÉÉå EòÉ BEò ¤Éhb÷±É ¤ÉxÉÉ Eò®ú +{ÉxÉä ±ÉcEòÉå ºÉä Eò½þÉ ÊEò <ºÉä iÉÉäcÉä* ´Éä =ºÉä iÉÉäc xɽþÓ {ÉÉB* Ê¡ò®ú =ºÉxÉä BEò-BEò ±ÉEòcÒ +±ÉMÉ Eò®úEäò =x½þå iÉÉäcxÉä EòÉä nùÒ iÉÉä ±ÉcEòÉå xÉä ZÉ]õ ºÉä iÉÉäc nùÒ* <ºÉ =nùɽþ®úhÉ ºÉä =ºÉxÉä +{ÉxÉä ¤Éä]õÉå EòÉä ºÉ¨ÉZÉɪÉÉ ÊEò <Eò_öä ®ú½þxÉä ¨Éå VÉÉä iÉÉEòiÉ ½þè ´É½þ +±ÉMÉ ½þÉäxÉä ªÉÉ ±ÉcxÉä-ZÉMÉcxÉä ¨Éå xɽþÓ* =ºÉEäò ¤ÉÉnù =ºÉEäò ¤Éä]õä <Eò_öä ®ú½þxÉä ±ÉMÉä* <ºÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉä ºÉÖxÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù +{ÉxÉä ¤Éc÷Éå EòÉä ½þ¨ÉxÉä ªÉ½þÒ Eò½þiÉä ºÉÖxÉÉ ÊEò BEòiÉÉ ¨Éå ¤É±É ½þè* ªÉ½þ Eò½þÉxÉÒ ¨ÉÖZÉä <ºÉʱÉB ªÉÉnù +É<Ç ÊEò Ê{ÉUô±Éä ÊnùxÉÉå <ºÉ Eò½þÉxÉÒ EòÉ =nùɽþ®úhÉ nùäJÉxÉä EòÉä ʨɱÉÉ VÉ¤É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ÊGòEäò]õ ]õÒ¨É EòÒ Ê´ÉVÉªÉ ½þÖ<Ç* ]õÒ¨É ´ÉEÇò Eäò °ü{É ¨Éå ´É½þ BEòiÉÉ xÉWÉ®ú +É<Ç* EòɶÉ! BäºÉÉ ]õÒ¨É ´ÉEÇò nùä¶É EòÒ =zÉÊiÉ Eäò ʱÉB ½þÉä iÉÉä nùä¶É EòÉ ´ÉiÉǨÉÉxÉ +Éè®ú ¦ÉʴɹªÉ ¤Énù±É VÉÉB* EòɶÉ! BäºÉÉ ]õÒ¨É ´ÉEÇò ʽþxnùÒ +Éè®ú ºÉÉʽþiªÉ Eäò =ilÉÉxÉ Eäò ʱÉB ½þÉä* EòɶÉ! BäºÉÉ ]õÒ¨É ´ÉEÇò ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¤Ég ®ú½þä +ÆOÉäWÉÒ Eäò ´ÉSÉǺ´É Eäò ¨ÉvªÉ ʽþxnùÒ Eäò |ÉÊiÉ ªÉÖ´ÉÉ+Éå EòÉä +ÉEòʹÉÇiÉ Eò®úxÉä Eäò ʱÉB ½þÉä* KÉè®ú ¨Éä®úä SÉɽþxÉä ºÉä CªÉÉ ½þÉäiÉÉ ½þè... ¨Éé iÉÉä ʽþxnùÒ ºÉÉʽþiªÉ ¨Éå MÉÖ]õ¤ÉÆÊnùªÉÉÄ xɽþÓ SÉɽþiÉÒ... ÊEòºÉÒ iÉ®ú½þ EòÉ ¤ÉÄ]õ´ÉÉ®úÉ xɽþÓ SÉɽþiÉÒ* <ºÉºÉä ½þ¨ÉÉ®úÒ >ðVÉÉÇ EòÉ ¿ÉºÉ ½þÉäiÉÉ ½þè +Éè®ú ºÉÉʽþiªÉ iÉlÉÉ ºÉÉʽþiªÉEòÉ®úÉå Eäò ºÉÉlÉ <ƺÉÉ¡ò xɽþÓ ½þÉä {ÉÉiÉÉ* ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ VÉ¤É iÉEò ʽþxnùÒ |ÉäʨɪÉÉå Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä xɽþÓ +ÉBMÉÒ iÉ¤É iÉEò ¨Éä®úä VÉèºÉä ʽþxnùÒ|Éä¨ÉÒ +Éè®ú <ºÉ ¤ÉÉiÉ Eäò ºÉ¨ÉlÉÇEò EÖòUô xɽþÓ Eò®ú {ÉÉBÄMÉä* <ºÉ ¤ÉÉ®ú ¤ÉºÉ <iÉxÉÉ ½þÒ... {ÉÖºiÉEòÉå ºÉä ±ÉnùÒ-¦É®úÒ nùÖEòÉxÉ ¨Éå OÉɽþEòÉå EòÉä nùäJÉEò®ú EòÉäxÉä ¨Éå nùÖ¤ÉEòÒ {Éc÷Ó vÉÚ±É ºÉä ºÉxÉÒ nùÉä-iÉÒxÉ Ê½þxnùÒ EòÒ {ÉÖºiÉEåò Eò¨ÉʺÉxÉ ¤ÉɱÉÉ-ºÉÒ ºÉEÖòSÉÉiÉÓ Ê´É®ú½þhÉÒ-ºÉÒ Ê¤É±ÉJÉiÉÓ +ÄMÉÖʱɪÉÉå Eäò º{ɶÉÇ EòÉä iÉ®úºÉiÉÓ {ÉÉ`öEò |Éä¨ÉÒ Eäò ½þÉlÉÉå ¨Éå VÉÉxÉä EòÒ ±ÉɱɺÉÉ ¨Éå |ÉiÉÒIÉÉ®úiÉ ½þé {É®ú +ÆOÉäWÉÒ nùÉnùÉ EòÉ ´ÉSÉǺ´É |ÉäʨɪÉÉå EòÉä =xÉ iÉEò {ɽþÖÄSÉxÉä xɽþÓ nùäiÉÉ... 64 +|Éè±É-VÉÚxÉ 2011

+É{ÉEòÒ Ê¨ÉjÉ ºÉÖvÉÉ +Éä¨É føÓMÉ®úÉ


Hindi-Chetna April-June 2011  

Hindi sahityik patrika Hindi-chetna from Canada issue- April-June 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you