Page 1

Dion Arbo & Milieu ADVISERING Weten is één, doen is twee. Bij Dion staat dit niet los van elkaar. We inventariseren, adviseren en zorgen ervoor dat een effectief arbo- en milieubeleid, met gedegen advies, handen en voeten krijgt. Tot onze activiteiten behoren ondermeer:

ARBODIENSTVERLENING De Arbowet legt verplichtingen op aan werkgever én werknemers. Alle regelgeving heeft te maken met veiligheid, gezondheid en welzijn. Dion Arbo & Milieu adviseert en begeleidt trajecten als Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) met Plan van Aanpak, Risicoanalyses arbeidsmiddelen, Explosieveiligheid (ATEX), opstellen bedrijfsnoodplannen, uitvoeren van arbometingen, opzetten van managementsystemen ISO, VCA en OHSAS.

MILIEUADVISERING Dion Arbo & Milieu richt zich met name op advisering aan ondernemers in het Midden en Kleinbedrijf. Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit milieuadvies in relatie tot: vergunningen, beleidsplannen, luchtemissiemetingen, implementeren van een afvalbeheerplan, opstellen van milieurapportages en het opzetten van managementsystemen ISO (14001).

DUURZAAM ONDERNEMEN Maatschappelijk verantwoord ondernemen is “in”. Het aantal certificeringen neemt gestaag toe. Ook zijn er steeds meer niveaus waarop u zich kunt certificeren. Investeren in MVO verdient zichzelf terug. Samen met u en uw organisatie implementeren wij adviezen waarmee u invulling wilt geven aan MVO.

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN In toenemende mate is er binnen bedrijven aandacht voor veiligheid en veilig werken. Door het volgen van onze cursussen kan het kennisniveau op het gebied van arbeidsveiligheid van uitvoerend personeel worden verhoogd en zijn uw medewerkers beter in staat de risico's in te schatten die aan het werk zijn verbonden. Dion B.V. | Bruchterweg 88 | 7772 BJ Hardenberg T 0523 28 89 99 | info@dion.nl | www.dion.nl

meerwaarde voor mens en organisatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jaap Middel | hoofd Arbo & Milieu M 06 20 06 44 64 | jaap.middel@dion.nl


Algemeen Informatieblad 1

Dion Arbo & Milieu U kunt zich voor 100% op uw kernactiviteiten richten, dan doen wij voor u waar wij goed in zijn!

Dion Arbo & Milieu ondersteunt het bedrijfsleven bij vraagstukken op het gebied van Arbo, Milieu, Veiligheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarnaast bieden wij opleidingen en cursussen voor uw medewerkers. Dion Arbo & Milieu staat voor een praktische aanpak, klantgericht denken, pragmatische oplossingen, heldere rapportages en korte, flexibele lijnen. Klanttevredenheid en een duurzame klantrelatie staan hoog in ons vaandel. Onze diverse adviseurs beschikken over een ruime kennis door jarenlange ervaringen in het bedrijfsleven. De productenrange van Dion Arbo & Milieu is uitgebreid, reden temeer om eens te kijken wat Dion Arbo & Milieu voor u kan betekenen. Specifieke informatie is te vinden in de navolgende informatiebladen. Wilt u voor een specifiek onderwerp nog concretere details, vraag dan voor het betreffende onderwerp het productblad aan. Deze kunt u aanvragen via: info@dion.nl Symbiose is het harmonisch samenleven van twee levensvormen. Beide partners zijn zo goed op elkaar ingespeeld, dat de samenwerking meer oplevert dan de optelsom van één plus één. Een metafoor uit de natuur, die we bij Dion graag volgen. Want ook wij halen samen met onze klanten het beste uit mens en organisatie.

Wilt u een vrijblijvende afspraak maken met één van onze adviseurs, neem dan contact op via onderstaande telefoonnummers.

Dion B.V. | Bruchterweg 88 | 7772 BJ Hardenberg T 0523 28 89 99 | info@dion.nl | www.dion.nl

meerwaarde voor mens en organisatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jaap Middel | hoofd Arbo & Milieu M 06 20 06 44 64 | jaap.middel@dion.nl


Algemeen Informatieblad 2

Dion Arbo & Milieu Als ondernemer hebt u te maken met wettelijke verplichtingen zoals de Arbowet, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, arbocatalogi en menig voorschrift van overheden. Over maatregelen om uzelf, uw werknemers en de woon-, werk- en leefomgeving te beschermen, mag niet lichtzinnig worden gedacht. Daarover is iedereen het wel eens. Het bijhouden en implementeren van al die regels is een vak op zich geworden. Wilt u met zo weinig mogelijk inspanningen aan alle verplichtingen voldoen? Een goede reden om snel te kijken wat Dion Arbo & Milieu voor u kan betekenen.

VERTROUWD

MET WET– EN REGELGEVING

De afdeling Dion Arbo & Milieu is bijzonder goed thuis in de complexe en voortdurend veranderende wet- en regelgeving op het gebied van milieu en (arbeids)veiligheid. Wij zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers, ook met het oog op de toekomst, hun verplichtingen nakomen én verantwoord investeren in milieu en (arbeids)veiligheid. Dion Arbo & Milieu is een professionele dienstverlener op het gebied van arbo, milieu, veiligheid, managementsystemen, besparingen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

ARBOCATALOGUS Geen ‘one size fits all’-aanpak, maar maatwerk. Dat is wat de nieuwe Arbowet beoogt met het stellen van doelvoorschriften. Werkgevers en werknemers kunnen samen afspraken maken over de wijze waarop zij aan wettelijke voorschriften kunnen voldoen en vastleggen in zogenoemde arbocatalogi. Elke branche of onderneming kan haar eigen arbocatalogus opstellen. Dit heeft als voordeel dat een arbobeleid gevoerd kan worden dat rekening houdt met de specifieke kenmerken van de bedrijfsprocessen.

EEN RI&E,

OMDAT HET MOET?

Om te kunnen vaststellen of uw bedrijf voldoende aandacht en zorg heeft voor arbeidsomstandigheden, is inzicht in de risico’s binnen het bedrijf van belang. Dat inzicht ontstaat door goed te kijken naar welke ongevallen hebben plaatsgevonden, of er gezondheidsschade bij de werknemers is opgetreden, de kans dat het gebeurt en hoe de risico’s kunnen worden beperkt. Als het toch misgaat, welke maatregelen zijn er dan nodig en hoe zorgt u ervoor dat de maatregelen worden doorgevoerd. Veel bedrijven zien de RI&E als een verplicht document dat van tijd tot tijd moet worden geactualiseerd. Het RI&E-document geeft een overzicht van alle tekortkomingen, waarmee u vervolgens energiek aan de slag gaat. U lost een aantal knelpunten op, maar ondertussen dienen nieuwe zaken zich aan: nieuwe machines, verbouwingen en veranderende regels. Eigenlijk loopt u voortdurend achter de feiten aan. Het kan anders. De nieuwe Arbowet en de rol van de preventiemedewerker lenen zich daar prima voor! Maak uw RI&E dynamisch, wij kunnen u daarin ondersteunen.

Dion B.V. | Bruchterweg 88 | 7772 BJ Hardenberg T 0523 28 89 99 | info@dion.nl | www.dion.nl

meerwaarde voor mens en organisatie

EIGEN ARBOCATALOGUS?

Nog geen arbocatalogus? Wij kunnen u ondersteunen bij het ontwikkelen van een dergelijke catalogus. Twee arbocatalogi van de NRK zijn mede ontwikkeld door participatie van Dion Arbo & Milieu.

PREVENTIEMEDEWERKER

ONDERSTEUNT

Werknemers kunnen bij de preventiemedewerker terecht met vragen over veiligheid en gezondheid. De preventiemedewerker zorgt voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf. De taken van deze functionaris zijn het meewerken aan het opstellen van de RI&E en het uitvoeren van daaruit voortvloeiende maatregelen, het voeren van overleg met en advies geven aan de OR of personeelsvertegenwoordiging en het fungeren als vraagbaak voor de medewerkers in het bedrijf. De preventiemedewerker moet dus niet alleen kennis hebben van de bedrijfsprocessen, maar ook over inhoudelijke kennis beschikken. Die kennis moet afgestemd zijn op de aanwezige risico’s in het bedrijf, daar hoort een gedegen opleiding bij. Dion Arbo & Milieu kan u daarin ondersteunen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jaap Middel | hoofd Arbo & Milieu M 06 20 06 44 64 | jaap.middel@dion.nl


Algemeen Informatieblad 3

Dion Arbo & Milieu Het is belangrijk om te weten welke risico's medewerkers van een bedrijf lopen bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Om dit in kaart te brengen zijn de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en de arbocatalogus belangrijke instrumenten. De RI&E is een wettelijk verplicht onderzoek en geeft inzicht in de feitelijke én de gewenste arbeidsomstandigheden in de organisatie. Daarmee kunnen maatregelen worden genomen om de knelpunten te verbeteren. De arbocatalogus biedt een overzicht van maatregelen en voorzieningen om risico’s te beperken of op te heffen. Het ligt dus voor de hand om synergie te behalen uit de RI&E en de arbocatalogus.

RI&E

EN DE ARBOCATALOGUS

‘We hebben toch een arbocatalogus’. Een veelgehoord argument van ondernemers, daarmee denkt u te voldoen aan de wettelijke inventarisatie-eisen zoals de RI&E. Niets is minder waar. De arbocatalogus beschrijft de zogenoemde middelvoorschriften om aan de wet de kunnen voldoen. Wij kunnen u helpen om de vertaalslag van arbocatalogus naar de RI&E te maken.

RISICO-INVENTARISATIETRAJECTEN De arbowetgeving omschrijft in artikel 5 de verplichting tot het inventariseren en evalueren van risico’s, de zogenoemde algemene RI&E. Afhankelijk van uw bedrijfsprocessen kan een verdieping in de RI&E noodzakelijk zijn. Dion Arbo & Milieu biedt ondersteuning bij: • • •

• • • • •

opstellen algemene RI&E; RI&E Arbeidsmiddelen (machine RI&E); RI&E Explosieveiligheid (ATEX), en het opstellen van een explosieveiligheidsdocument; CE-markering machines; RI&E Beeldschermwerk; RI&E Fysieke belasting (ergonomie); RI&E Gevaarlijke stoffen; blootstellingsmetingen (Stof, VOS, Geluid).

TOETSEN

VAN DE

BEDRIJFSNOODPLAN

OF ONTRUIMINGSPLAN

De Arbowet verplicht elke werkgever maatregelen te treffen om gezondheidsschade te voorkomen. Bedrijven die veel gevaarlijke stoffen gebruiken en die verplicht zijn een veiligheidsrapport (VR) te maken, zoals BRZO en ARIE-plichtige bedrijven, moeten in ieder geval over een bedrijfsnoodplan beschikken. Het bevoegd gezag kan uw bedrijf ook via de omgevingsvergunning verplichten een bedrijfsnoodplan op te stellen. Dit is zeker het geval wanneer u meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen in emballage hebt opgeslagen. Ook al valt u niet in bovengenoemde categorieën, u dient altijd een plan te hebben, afgestemd op uw bedrijfsrisico’s. Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het opstellen van een bedrijfsnoodplan en op onderdelen adviseren, bijvoorbeeld bij het: • identificeren van potentiële noodsituaties; • opstellen van noodprocedures; • voorlichten van de medewerkers; • toetsen van het bedrijfsnoodplan door het oefenen van noodprocedures; • begeleiden van ontruimingsoefeningen; • opzetten van bedrijfshulpverlening.

RI&E

Bent u al in het bezit van een RI&E en wilt u deze laten toetsen? Ook dat kan Dion verzorgen, we hebben daarvoor een benodigde kerndeskundige beschikbaar. Trouwens, als u een bedrijf heeft met minder dan 25 werknemers en u maakt gebruik van een CAO erkend en gevalideerd RI&E-instrument, dan hoeft u uw RI&E niet te laten toetsen.

Dion B.V. | Bruchterweg 88 | 7772 BJ Hardenberg T 0523 28 89 99 | info@dion.nl | www.dion.nl

meerwaarde voor mens en organisatie

ONTRUIMINGSPLATTEGRONDEN Ontruimingsplattegronden zijn een essentieel hulpmiddel in geval van calamiteiten. Dion Arbo & Milieu kan u helpen de plattegronden op te stellen door het toepassen van de daarvoor geldende norm.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jaap Middel | hoofd Arbo & Milieu M 06 20 06 44 64 | jaap.middel@dion.nl


Algemeen Informatieblad 4

Dion Arbo & Milieu De bouwnijverheid wordt gekenmerkt door een grote verwevenheid van activiteiten. Elke realisatie van een bouwproject is uniek en verschillend. Een belangrijk gevolg hiervan is dat de bouwsector, in vergelijking met andere sectoren, een relatief hoog aantal, vaak ernstige, arbeidsongevallen kent. Het is dan ook van groot belang dat de samenwerking tussen de verschillende aannemers op een bouwwerk voldoende gecoördineerd wordt. Kijk wat Dion daarin voor u kan betekenen.

MVK voor VCA-gecertificeerde bedrijven. Veel VCA-gecertificeerde (bouw)bedrijven Bij een bouwproject zijn veel verschillende partijhebben geen eigen, verplichte, middelbaar veiligen betrokken: opdrachtgevers, vergunningheidskundige. Contractueel ondersteunen we VCAverleners, ontwerpers en architecten, adviseurs, gecertificeerde bedrijven bij de verplichtingen voor werkgevers (hoofd-, neven- en gespecialiseerde een veiligheidskundige volgens VCA 2008/5.1. Er aannemers), (buitenlandse) werknemers, zelfzijn diverse contractmogelijkheden. standigen en (toe)leveranciers. Zij moeten er met elkaar voor zorgen dat het werk op de Bouwplaatsinspecties en toolboxen bouwplaats veilig en gezond kan gebeuren. Bouwbedrijven met VCA* of VCA** moeten aantoonbare bouwplaatsinspecties en toolboxmeetings Preventie, samenwerking en coördinatie houden. Die frequente bouwplaatsinspecties kan Bij het organiseren van veilig en gezond werken Dion Arbo & Milieu voor u houden en daarvan kunop een bouwplaats zijn de belangrijkste aannen wij een gedegen rapportage opstellen. Specidachtspunten preventie, samenwerking en coörfieke toolboxmeetings worden door ons ontwikkeld dinatie. Belangrijk is dat duidelijk is wie waaren geven we op de bouwlocatie aan uw personeel. voor verantwoordelijk is. Vraag eens naar de mogelijkheden.

VEILIGHEID

IN DE BOUW

De Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) moet van toepassing zijn op de actuele stand van zaken op de bouwplaats. Dus u moet als werkgever niet alleen een RI&E voor uw bedrijf hebben, maar ook een locatiespecifieke object- of project-RI&E voor de verschillende bouwwerken. Een standaard RI&E, zonder duidelijke relatie met de feitelijke situatie op de bouwplaats, voldoet niet. Voor risicovolle en grote bouwwerken moet de opdrachtgever een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) opstellen. Dion Arbo & Milieu kan voor u de formats verzorgen die benodigd zijn voor het opstellen van een werkbare project RI&E of een format voor een V&G-plan, voor zowel de ontwerp de uitvoeringsfase. Ook Taakrisicoanalyses (TRA) en Last Minute Risicoanalyses (LMRA) behoren tot ons dienstenpakket.

Dion B.V. | Bruchterweg 88 | 7772 BJ Hardenberg T 0523 28 89 99 | info@dion.nl | www.dion.nl

meerwaarde voor mens en organisatie

Detachering veiligheidskundigen (HVK-MVK) Kiest u liever voor een vaste veiligheidskundige voor uw projecten? Dion Arbo & Milieu detacheert HVK en MVK op uw projectlocatie. VCA-certificering en VCA-opleidingen De VGM Checklist Aannemers (VCA) is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Het VCA-certificaat is een verklaring dat er vertrouwen bestaat dat uw bedrijf de werkzaamheden waarvoor u gecertificeerd bent, veilig kan uitvoeren. Dion Arbo & Milieu adviseert en begeleidt ondernemingen in het certificatietraject voor VCA* of VCA **. Vervalt binnenkort het certificaat van uw medewerkers? Dion organiseert VCA-trainingen en examineringen, eventueel bij u op locatie. Informeert u eens naar de mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jaap Middel | hoofd Arbo & Milieu M 06 20 06 44 64 | jaap.middel@dion.nl


Algemeen Informatieblad 5

Dion Arbo & Milieu Iedereen heeft met veiligheid en gezondheid te maken. Zowel in de Arbowet als de Preventieregeling is voorlichting en onderricht een verplicht onderwerp. Dion speelt in op de dagelijkse praktijk en op specifieke risico’s van de branches waarin u werkzaam bent door cursussen op maat aan te bieden voor uw organisatie. Naast trainingen zijn managementtools tegenwoordig noodzakelijk bij elk bedrijf, wij ondersteunen u bij het implementeren van die managementsystemen.

LEERTRAJECTEN

BIJ

DION B.V.

Het is belangrijk om over goed opgeleide medewerkers te beschikken. Daarom biedt Dion Arbo & Milieu diverse cursussen en trainingen aan. Naast cursussen met een open inschrijving geven wij ook incompanytrainingen over uiteenlopende onderwerpen. Alle opleidingen worden gegeven door vakkundige en ervaren adviseurs. Voor een aantal trainingen werken we nauw samen met gedegen opleidingsinstituten. Ons aanbod onder andere: • basistraining Preventiemedewerker; • VCA-Basis; • VCA VOL; • basistraining explosieveiligheid (ATEX); • gevaarlijke stoffen; • basistraining ADR; • PGS 15; • machineveiligheid; • NEN 3140; • BHV.

CULTUUR

EN GEDRAG IN ORGANISATIES

Cultuur en gedrag spelen een essentiële rol in het succes van iedere organisatie. Het zijn immers de mensen die de organisatie maken. In hun gedrag naar klanten, omgeving en elkaar komt tot uitdrukking waar de organisatie werkelijk voor staat. Natuurlijk is primair het management dat stuurt op cultuur en gedrag. Maar ook individuele medewerkers hebben een rol hier in. Dion kan organisaties onder andere bijstaan in de cultuurverandering met betrekking tot arbeidsveiligheid.

MANAGEMENTSYSTEMEN

Elke organisatie kent één of meerdere managementsystemen die gemanaged dienen te worden. Of het nu gaat om kwaliteit, arbo, milieu, veiligheid, productnormen of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om al deze zaken goed te beheren is een integrale aanpak niet meer weg te denken. Dion Arbo & Milieu ondersteunt bedrijven bij de ontwikkeling, de implementatie en het beheer van INCOMPANYTRAININGEN hun managementsystemen zoals: VCA*; We kunnen onze bestaande trainingen en cursus- • VCA**; sen voor uw organisatie op uw eigen locatie ver- • • ISO 9001; zorgen. Natuurlijk kunnen we ook in overleg • ISO 14001; maatwerk aanbieden. • OHSAS 18001; • ISO 26000 / MVO volgens prestatieladder; E-LEARNING • CKB. Voor een aantal onderwerpen is het mogelijk dat uw medewerkers via E-learning opgeleid worden. MILIEUZAKEN Het voordeel is dat u de medewerkers niet hoeft te missen in de dagelijkse werkzaamheden. De verantwoordelijkheid voor ons milieu is een E-learning is opgebouwd in modulevorm zaak van ons allemaal. Van energie besparen tot eventueel voorzien van eindtoetsen en wordt be- investeren in duurzaam ondernemerschap. naderd met een eigen inlogcode per cursist. Met Voor specifieke milieugerelateerde onderwerpen deze vorm van opleiding voldoet u aan de verwerken we nauw samen met ons dochterbedrijf plichtingen zoals omschreven in de relevante BMD Advies Oost uit Deventer. wetgeving.

Dion B.V. | Bruchterweg 88 | 7772 BJ Hardenberg T 0523 28 89 99 | info@dion.nl | www.dion.nl

meerwaarde voor mens en organisatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jaap Middel | hoofd Arbo & Milieu M 06 20 06 44 64 | jaap.middel@dion.nl

Informatieblad Dion Arbo & Milieu  

Algemeen informatieblad met een beschrijving van het dienstenpakket van Dion, afdeling Arbo & Milieu.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you