Page 1

สารอาสนวิหารฯ

ตารางมิสซาอาสนวิหารฯ จันทร

1 อุทิศแดดวงวิญญาณ มารีอา สุดารัตน นามลายทอง และ มัทธิว คมศักดิ์ นามลายทอง

อังคาร

2 สุขสำราญสำหรับ คุณนิสสรณ ธนาภูริสวัสดิ์ และครอบครัว

พุธ

3 อุทิศแดดวงวิญญาณ นาย โอโต อหลุยส เอเซอร อุทิศแดดวง วิญญาณญาติพี่นองครอบครัวแสงหิรัญ ครอบครัวกังกง

พฤหัสบดี 4 อุทิศแดดวงวิญญาณ DA MEDA LUIGIA และ TONIOLO LUIGI ศุกร

5 อุทิศแดดวงวิญญาณ อันนา นิตยา ศุภภัทรเกษม

เสาร

6 อุทิศแดดวงวิญญาณ เปโตร ท็อก – เปโตร แกง เหงียนวัน

ประชาสัมพันธ วันอาทิตยนี้พระศาสนจักรเชิญชวนพี่นองสัตบุรุษรวมถวายเงินถุงทานเพื่อ พระประสงคของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสสมโภชนักบุญเป โตร เปาโลอัครสาวก อยาลืมภาวนาเปนพิเศษสำหรับคณะสงฆ และคณะ เซอรเซนตปอล เดอ ชารตร หมายเลขโทรศัพทติดตอ ผูอำนวยการสภาภิบาลฯ 088 594 2737 กรณี มีขอแนะนำเกี่ยวกับสารวัด ปายประกาศ หรือ เรื่องเกี่ยวกับงานพิธี ของวัดของเรา

สภาภิบาลอาสนวิหารแมพระประจักษที่เมืองลูรด 386/1 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

ปีที่ 1 ฉบับที่ 21 วันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2013

ÊสÁมâโÀภªช¹นÑั¡กºบØุ­Þญàเ»ปâโµตÃรáแÅลÐะàเ»ปÒาâโÅล ÍอÑั¤คÃรÊสÒาÇว¡ก


ÇวÑั¹นÍอÒา·ÝทÔิµตÂย·ÝทÕีè่ 30 ÁมÔิ¶ถØุ¹นÒาÂย¹น 2013 บทอานจากพระวรสารนักบุญมัทธิว !

มธ 16:13-19

Z เวลานั้นพระเยซูเจาเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซารียาแหงฟลิปและตรัสถาม บรรดาศิษยวา “คนทั้งหลาย กลาววาบุตรแหงมนุษยเปนใคร” เขาทูลตอบวา “บางกลาววาเปนยอหนผูทําพิธีลาง บางกลาววาเปนประกาศกเอลียาห บางกลาววาเปนประกาศกเยเรมียหรือประกาศกองคใดองคหนึ่ง” Z พระองคตรัสกับเขาวา “ทานละคิดวาเราเปนใคร” ซีโมน เปโตรทูลตอบ วา “พระองคคือพระคริสตเจา พระบุตรองพระเจาผูทรงชีวิต” พระเยซูเจาตรัส ตอบเขาวา “ซีโมน บุตรของยอหน ทานเปนสุข เพราะไมใชมนุษยที่ที่เปดเผยให ทานรู แตพระิบดาเจาของเราผูสถิตในสวรรคทรงเปดเผย เราบอกทานวา ทาน คือศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไมมีวันชนะ พระศาสนจักรได เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรคให ทุกสิ่งที่ทานจะผูก บนแผนดินนี้ จะผูกไวในสวรรคดวย ทุกสิ่งที่ทานจะแกในแผนดินนี้ ก็จะแกใน สวรรคดวย” Inside ¹นÑั¡กºบØุ­Þญàเ»ปâโµตÃร áแÅลÐะàเ»ปÒาâโÅล Z นักบุญเปโตรหรือเคฟาส พระสันตะปาปาองคแรก เจาชายแหงอัคร สาวก รวมกับนักบุญเปาโลเปนผูกอตั้งสันตะสำนักที่กรุงโรม Z เปโตรเปนชนพื้นเมืองเบธไซดา ใกลทะเลสาบทิเบเรีย เปนลูกชายของ ยอหนและทำงานเชนเดียวกับนองชายคือนักบุญแอนดรูวคือเปนชาวประมงใน ทะเลสาบเยเนซาเร็ธ แอนดรูวแนะนำเปโตรใหรูจักกับพระเยซูและพระคริสต เรียกเปโตรใหมาเปนศิษย ในพระวรสารนักบุญลูกาเลาเรื่องราวที่เปโตรจับ ปลาไดจำนวนมาก และพระเยซูและไดเขาวา, "อยากลัวเลยจากนี้ไปทานจะได จับมนุษย" พระเยซูยังใหชื่อใหมกับเขาวา: เคฟาสหรือศิลา เมื่อเปนสาวกของ พระเยซู เปโตรยอมรับวาพระองคเปน "... พระบุตรของพระเจาผูทรงชีวิต" พระ เยซู ค ริ ส ต ต รั ส ตอบว า :. "... ท า นคื อ ศิ ล าและบนศิ ล านี ้ เ ราจะสร า งพระ 2

ÊสÒาÃรÍอÒาÊส¹นÇวÔิËหÒาÃรáแÁม‹‹¾พÃรÐะ»ปÃรÐะ¨จÑั¡กÉษ·ÝทÕีè่àเÁม×ืÍอ§งÅลÙูÃร´ด ¹น¤คÃรÃรÒาªชÊสÕีÁมÒา โกหก เพราะวาเปาโลและเปโตรเพิ่งจะเดินผานฉันไปเมื่อสักครูนี้ พวกเขาสวม เครื่องแตงกายของพระมหากษัตริยและมีมงกุฎประดับดวยอัญมณีบนศีรษะของ พวกเขาและพวกเขาก็คือผาคลุมหนามาใหฉัน นี่ไง" เธอแสดงใหเพชฌฆาตและ ผูที่อยูกับเขาไดเห็น พวกเขาประหลาดใจและเชื่อในพระคริสตเจา “แกหนึ่ง ฉันหนึ่ง” ที่นอกเมือง มีตนไทรใหญยักษอยูริมรั้วปาชา เด็กสองคนนั่งอยูใต ตนไทรเพื่อแบงถั่วตมกิน เสียงแววๆ วา “แกหนึ่ง ฉันก็หนึ่ง...แกเอา ไปหนึ่ง ฉันเอามาหนึ่ง ขณะที่แบงกันก็มีถั่วบางฝกตกกลิ้งลงไปที่ ริมรั้วปาชา Z เด็กชายอีกคนหนึ่งขี่จักรยานผานมาทางปาชา เขาไดยิน เสียงแววมาจากปาชา จึงชะลอจักรยานลง และไดยินเสียงวา “แกเอา ไปหนึ่ง ฉันเอามาหนึ่ง แกหนึ่ง ฉันหนึ่ง” เขาไดยินชัดเจนดังนั้นจึงมั่นใจวาเปน เสียงปศาจและนักบุญเปโตรกำลังแบงวิญญาณกันแนนอน จึงรีบขี่จักรยานออก ไป Z ยังไมทันพนโคงก็เห็นชายแกคนหนึ่งกำลังเดินกระยองกระแยง ถือไมเทา อยูขางทาง จึงเลาเรื่องนี้ใหชายแกฟง “เฮย ตาแกแลว แกไมเห็นหรือวาตาเดิน ลำบากแคไหน” แตเด็กนอยก็คะยั้นคะยอ จนตาแกตองเดินตาม Z เมื่อไปถึงรั้วพวกเขาก็ไดยินเสียงวา “แกเอาไปหนึ่ง ฉันเอามาหนึ่ง แก หนึ่ง ฉันหนึ่ง” ชายแกจึงพึมพำออกมาวา “นี่เธอไมไดโกหกตาหรอกหรือนี่...เรา ไปดูเจาปศาจตัวเปนๆ กันดีกวา” พวกเขาคอยๆ ยองไปริมรั้วตัวสั่น แอบมอง ลอดรั้วเขาไป แตก็ไมเห็นอะไร พวกเขาพยายามดึงลูกกรงรั้วใหถางออกเพื่อจะ ไดมองเห็นชัดขึ้น แตก็ยังไมเห็นอยูดี สุดทาย พวกเขาก็ไดยินวา ““แกเอาไปหนึ่ง ฉันเอามาหนึ่ง และสุดทายก็ของแก หมดแลว ตอนนี้เราลงไปจัดการกับที่อยูริม รั้วกันเถอะ”....(ตะแลมๆๆ) 7


ความชวยเหลือจากเทวดา ทานจึงมาทำพันธกิจใน การเผยแพรพระวรสารตอไปยังอันทิโอค โครินท และโรม ท า นกล า วอ า งอิ ง ถึ ง เมื อ งนิ ร ั น ดรใน จดหมายที่เขียนจากบาบิโลน เปนที่แนชัดวาทาน ตายในกรุงโรมเปนมรณสักขีในชวงจักรพรรดิเนโร ประมาณปค.ศ.Z64 Z ตามเรื ่ อ งราวที ่ เ ล า ขาน ท า นถู ก ตรึ ง กางเขนที่เนินเขาวาติกัน โดยหอยหัวลง เพราะ ท า นประกาศว า ท า นไม ส มควรจะตายเยี ่ ย งพระ อาจารยเจา แลวก็ถูกฝงที่เนินวาติกัน เมื่อมีการขุด ใตมหาวิหารเซนตปเตอร ก็ไดพบกับที่คาดวาจะเปนหลุมฝงศพของทาน และ อัฐิของทานก็ไดใสไวใตแทนบูชาที่มหาวิหารเซนตปเตอรตั้งแตยุคแรกของพระ ศาสนจักร นักบุญเปาโลอัครสาวก กอนการพบกับพระเยซูคริสต = นักบุญเปาโลเกิดในทารซัสเมื่อสองปกอนการถือกำเนิดของพระเยซู คริสต ทานเปนชาวยิวตระกูลเบนยามิน เปนฟาริสีลูกชายของฟาริสี ทานรูจัก กฎหมายของโตราหอยางดี การเผชิญหนากับพระคริสต 9 เซาโลขมเหงคริสตชน ตามจับคริสตชนมัดพวกเขาแลวนำพวกเขาไปยัง กรุงเยรูซาเล็ม Z ในขณะที่ทานเดินทางเขามาใกลดามัสกัสก็ไดพบการพระเยซูเจา (เรื่อง นี้เราทราบกันดี) นักเทศนผูยิ่งใหญ 4

Z ทานเปนคนที่เต็มไปดวยพระคุณแหงการปลอบประโลมใจและทานก็ ประกาศอยางกลาหาญศรัทธา ทานไปทั่วโลกเพื่อประกาศเทศนาเรื่องพระ เยซูคริสตผูถูกตรึงกางเขน ทานไดรับ ทุกขทรมานและการเฆี่ยนตีเปนจำนวน มาก ถูกจำคุกและถูกพันธนาการดวย โซ ต รวน ดั ง ที ่ ม ี ก ล า วถึ ง ในหนั ง สื อ กิจการของอัครสาวกและในจดหมาย ของทาน Z จนกระทั ่ ง คนจำนวนมากนำ ผาเช็ดหนาและผากันเปอนที่ไดสัมผัส เปาโลมาวางบนรางผูปวย เขาก็หายจากโรคภัย และแแมแตปศาจรายก็หนีไป ดวย (กจ 19:12) Z หนังสือกิจการอัครสาวกมีเรื่องของนักบุญเปาโลอยูมากมาย โดย เฉพาะอยางยิ่งหลังจากสภาเยรูซาเล็ม ทาน “ทำงานหนักกวาคนอื่น” (1 คร 15:10) ทานไดรับพระหรรษทานและการไขแสดง และขึ้นไปสวรรคชั้นที่สาม (2 คร 12:2-7) ทานตองทนทุกขทรมานจากการพยากรณของทาน (2 คร 11) Z ทานไดเทศนสอนเผยแพรในพระศาสนจักรที่ยิ่งใหญ ทานทำหนาที่ มากมายในกรุงเยรูซาเล็มและในอันทิโอค ทานกอตั้งพระศาสนจักรในกรีซ เชนเดียวกับในกรุงโรมซึ่งทานพำนักอยูเปนเวลาสองปที่ เพื่อเทศนสอนเรื่อง "อาณาจักรของพระเจา ......... ดวยความมั่นใจทั้งหมด และไมมีใครหาม ทาน" (28 กจ 30 -31) Z ทานตองเหนื่อยกับการสอนทั้งบนบกและในทะเล เผยแพรเทศนาใน สามการเดินทางในเอเชีย ยุโรปจนทานมาถึงทางตะวันตกของสเปนที่ทานได กอตั้งพระศาสนจักรของสเปน ทานทำหนาที่อยูในหมูเกาะมากมายในประเทศ ไซปรัส, ครีต, มอลตา, ซิซีเลีย, และทานกอตั้งพระศาสนจักรทองถิ่นขึ้น ใน เอเชียทานเทศนในกรุงเยรูซาเล็ม, เทอร เซซาริยา อันทิโอค, เอเฟซัส, เมเลทิ ส และบางเมืองในเอเชียไมเนอร ในยุโรปทานไดเทศนในไซปรัส กรีซ มาซิโด 5


เนีย, ฟลิปป เธสะโลเนีย, เบอเรีย, เอเธนส, โครินธ เมืองโตรอัส โรมและ เมืองอีกหลายเมืองในประเทศอิตาลี Z ทานเทศนในโบสถและธรรมศาลาและในบานและในศาลสูง วัดและ อาจจะในทุกสถานที่ ทานถูกกลาวหาเท็จเปนจำนวนมากจากชาวยิว ทานลุก ขึ้นยืนตอหนาผูวาการรัฐและกษัตริยเฟลิกซ, เฟสตัส, อากริปปา, ซีซารและ สภาซาเนดริม ทานถูกจำคุกและถูกคุมขังหลายครั้ง ในฟลิปป, เซซารียาและ สองครั้งในโรม Z ทานไปยังกรุงโรมและประกาศความเชื่อที่นั่น และมีหลายคนเชื่อโดย ผานทางทาน ทานเขียนจดหมายถึงถึงชาวโรม ซึ่งเปนจดหมายแรกในสิบสี่ ฉบับของทาน Z ทานเขียนจดหมายสิบสี่ฉบับ สองผูนิพนธพระวรสารเปนสาวกของ ทานคือมาระโกและลูกา นอกจากนี้ในหมูสาวกของทานก็มี อริสตาคัส, ทิโมธี ติตัสและคนอื่นๆ Z ทานไดรับสมญาวาเปนอัครสาวกของคนตางศาสนา พระเจาพูดกับ ทานวา "เราจะสงเจาออกไปยังคนตางศาสนาที่อยูหางไกล" (กิจการ 22:21) "เจาไดเปนพยานยืนยันถึงเราในกรุงเยรูซาเล็มอยางไร เจาก็จะตองเปน พยานที่กรุงโรมอยางนั้นดวย" (กิจการ 23:11) มรณสักขีของทาน 9 ในที่สุดจักรพรรดิเนโรก็จับทานทรมานอยางรุนแรง และสั่งใหตัด ศีรษะของทาน ในขณะที่ทานเดินไปพรอมกับเพชฌฆาต ทานไดพบกับหญิง สาวที่เปนญาติของจักรพรรดิเนโรซึ่งกลับใจมามีความเชื่อโดยทานเปนผูเทศน สอน เธอเดินไปพรอมกับทาน รองไหไปจนถึงที่ประหาร ทานปลอบโยนเธอ และขอผาคลุมหนาของเธอ ทานหอศีรษะของทานดวยผาคลุมหนาและขอให เธอกลับไป Z เพชฌฆาตตัดศีรษะของทานและทิ้งใหหอในผาคลุมหนาของหญิงสาว นั่นเปนป ค.ศ. 67 หญิงสาวไดพบกับเพชฌฆาตระหวางทางที่เขากลับไปหา จักรพรรดิ จึงไดถามถึงนักบุญเปาโล เขาตอบวา "เขานอนอยูตรงที่ฉันทิ้งเขา ไว และหัวของเขาก็หออยูในผาคลุมหนาของเจา" เธอจึงบอกเขาวา "ทาน 6

ศาสนจักรของเรา ...."เราจะมอบกุญแจของ อาณาจักรแหงสวรรค สิ่งที่ทานผูกมัดในโลก จะผูกมัดในสวรรคดวย... และสิ่งที่ทานปลอย บนแผนดินโลกจะถูกปลอยในสวรรค" Z เปโตรมักจะอยูในรายชื่อแรกของสากใน พันธสัญญาใหม เปนสานุศิษยใกลชิดพระเยซู เจา กับเจมสและยอหน ทานไดรับการบันทึก ในพระวรสารมากวาศิษยคนอื่น ทานอยูกับ พระเยซูเจาเมื่อทรงจำแลงพระกาย ตอนที่ เรียกลูกสาวของไจรัสจากความตาย อยูรวม ในพระมหาทุ ก ข ท ี ่ ส วนเกทเสมนี ท า นช ว ย จัดการเรื่องอาหารค่ำมื้อสุดทาย มีบทบาทสำคัญในพระมหาทรมานของพระ เยซูเจา เมื่อพระอาจารยถูกจับทานตัดใบหูขวาของคนรับใชของมัสคัส พระ ผูใหญ แลวทานก็ปฏิเสธพระเยซูสามครั้งดังที่พระองคไดทำนายไว แลวเปโต รก็ออกไปรองไหคร่ำครวญดวยความเสียใจอยางขมขื่น หลังจากกลับเปนขึ้น มา เปโตรไปยังพระคูหากับศิษยคนอื่นๆ หลังจากสตรีไดบอกเรื่องนี้กับพวก เขา พระเยซูผูทรงกลับเปนขึ้นมาไดปรากฏพระวรกายตอหนาเปโตร ที่ ทิเบเรียส พระองคมีคำสั่งใหเปโตร “จงเลี้ยงดูแกะของเรา เลี้ยงดูลูกแกะของ เรา....ดูแลแกะของเรา” หลังจากที่พระเยซูเจาเสด็จสูสวรรค เปโตรเปน หัวหนาอัครสาวกโดยไมมีใครปฏิเสธ ตำแหนงของทานเห็นไดชัดในกิจการ อัครสาวก ทานไดแตงตั้งอัครสาวกมาแทนที่ยูดาส อิสคาริโอท ทานเปนคน แรกที่กลาวกับฝูงชนหลังจากไดรับพระจิตเจาแลว ทานเปนสานุศิษยคนแรก ที่ทำอัศจรรยในนามของพระเจา ทานทำการตัดสินการหลอกลวงของอานานิ อัสและซาฟฟรา Z เปโตรเปนเครื่องมือในการนำพระวรสารสูคนตางศาสนา ทานโปรด ศีลลางบาปใหคอรเนลิอุส และในสภาเยรูซาเล็มทานใหความสนับสนุนการ สอนศาสนาใหแกคนตางศาสนา และทำใหพระศาสนจักรใหมเปนพระ ศาสนจักรสากล เมื่อถูกจองจำโดยกษัตริยเฮโรด แหงอากริปปา ทานไดรับ 3

30 มิถุนายน 2013  

สารอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา ปีที่ 1 ฉบับที่ 21