Page 1

สารอาสนวิหารฯ

ตารางมิสซาอาสนวิหารฯ จันทร

24 สุขสำราญสำหรับ ครอบครัว สินไชยรัตนากุล

อังคาร 25 อุทิศแดดวงวิญญาณ นาย ซวน แซโซว พุธ

26 อุทิศแดดวงวิญญาณ ยอแซฟ ธนพล พลประทิน

พฤหัสบดี 27 อุทิศแดดวงวิญญาณ อันนา นิตยา ศุภัทธเกษม และนายชุนเตี๊ยว แซลี้ ศุกร

28 อุทิศแดดวงวิญญาณ ฟรังซิสโก วิชัย จิตเพิ่มสุข และ เปโตร ไพโรจน กรรณิการ

เสาร

29 สุขสำราญสำหรับ เอลิซาเบธ พิชญาภา สุนทรศิลกุล

ประชาสัมพันธ เชิญชวนคูสามีภรรยาเขารวมการสัมมนาฟนฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 รุนที่ 58 ระหวางวันที่ 19 - 21 กรกฏาคมนี้ ณ บานเณรเล็กเปาโล (ภายใน โรงเรียนมารียรักษ หัวทะเล) วันอาทิตยหนา (30 มิถุนายน) พระศาสนจักรเชิญชวนพี่นองสัตบุรุษรวม ถวายเงินถุงทานเพื่อพระประสงคของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสสมโภชนักบุญเปโตร เปาโลอัครสาวก หมายเลขโทรศัพทติดตอ ผูอำนวยการสภาภิบาลฯ 088 594 2737 กรณี มีขอแนะนำเกี่ยวกับสารวัด ปายประกาศ หรือ เรื่องเกี่ยวกับงานพิธี ของวัดของเรา

สภาภิบาลอาสนวิหารแมพระประจักษที่เมืองลูรด 386/1 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

ปีที่ 1 ฉบับที่ 20 วันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2013

ÊสÑั»ป´ดÒาËห·ÝทÕีè่ 12 àเ·ÝทÈศ¡กÒาÅล¸ธÃรÃรÁม´ดÒา


ÇวÑั¹นÍอÒา·ÝทÔิµตÂย·ÝทÕีè่ 23 ÁมÔิ¶ถØุ¹นÒาÂย¹น 2013

ÊสÒาÃรÍอÒาÊส¹นÇวÔิËหÒาÃรáแÁม‹‹¾พÃรÐะ»ปÃรÐะ¨จÑั¡กÉษ·ÝทÕีè่àเÁม×ืÍอ§งÅลÙูÃร´ด ¹น¤คÃรÃรÒาªชÊสÕีÁมÒา

บทอานจากพระวรสารนักบุญลูกา ลก 9:18-24 [ วันหนึ่ง พระเยซูเจาทรงอธิษฐานภาวนาอยูเพียงพระองคเดียว บรรดา ศิษยเขามาเฝา พระองคจึงตรัสถามเขาวา “ประชาชนวาเราเปนใคร” เขาทูล ตอบวา “บางวาเปนยอหนผูทำพิธีลาง บางวาเปนเอลียาห บางวาเปน ประกาศกในอดี ต คนหน่ ึ ง ซ่ ึ ง กลั บ คื น ชี พ ” พระเยซู เ จ า ตรั ส ถามเขาว า “ทานละวาเราเปนใคร” เปโตรทูลตอบวา “พระองคคือพระคริสตของพระเจา” พระองคจึงทรงกำชับบรรดาศิษยมิใหพูดเรื่องนี้แกผูใด [ พระองคตรัสวา “บุตรแหงมนุษยจะตองรับทรมาน เปนอันมาก จะถูก บรรดาผูอาวุโส มหาสมณะและธรรมาจารยปฏิเสธไมยอมรับและจะถูก ประหารชีวิตแตจะกลับคืนชีพในวันที่สาม” [ หลังจากนั้น พระองคตรัสกับทุกคนวา “ถาผูใดอยากติดตามเราก็จง เลิกนึกถึงตนเอง จงแบกไมกางเขนของตนทุกวัน และติดตามเรา ผูใดใครรักษา ชีวิต ผูนั้นจะตองสูญเสียชีวิต แตถาผูใดเสียชีวิตเพราะเรา ผูนั้นจะรักษาชีวิต ได” Inside ·Ýท‹‹Òา¹นÅล‹‹ÐะÇว‹‹ÒาàเÃรÒาàเ»ปšš¹นãใ¤คÃร? [ ขณะนี้เรายังคงถามทานดวยคำถามเดียวกัน ทานคิดวาเราเปนใคร? คนอื่นวาเราเปนใคร? [ ดวแสงแหงพระวาจาศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา โดยธรรมเนียมของพระ ศาสนจักร และโดยไดรับความชวยเหลือจากความเชื่อในหัวใจของทาน ทานจะ ตองยอมใหพระจิตเจาเผยแสดงใหทานเห็นวาเราเปนใคร

2

“เกาพอกัน” [ พอเจาวัดจอดรถในบริเวณหามจอด แตก็เกรงใจคุณ ตำรวจ ก็เลยเขียนโนตติดไวตรงที่ปดน้ำฝน ความวา “ผมขับ รถวนแถวนี้เปนรอยรอบ แตไมมีที่จอด ถาไมจอดตรงนี้ ผม ผิดนัดแนนอน โปรดอภัยใหแกขาพเจาเหมือนขาพเจาใหอภัยแกผูอื่น” [ เมื่อคุณพอกลับมาก็พบใบสั่งติดอยูหนารถ พรอมกับมีคำตอบเขียนตอ ทายโนตวา “ผมก็วนอยูแถวนี้เปนสิบปแลว ถาผมไมใหใบสั่ง ผมก็ตกงาน โปรด ชวยขาพเจาไมใหแพการผจญ”....(ตะแลมๆๆ) 7


[ อยาปฏิเสธความปรารถนาของเรา แตจงยอมรับของขวัญของพระที่มา จากเรา รวมถึงกางเขน โดยใชชีวิตเลียนแบบของคุณงามความดีของเรา ทาน จะไดรับการเตรียมพื้นที่ที่มั่นคงสำหรับชีวิตในอนาคตของทาน เราจะเปนผู เลี้ยงที่ดีที่นำทานผานทุงหญาสีเขียว ปกปองทานจากพายุของชีวิตและจะนำ ทานดวยมือของเราเองไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แหงพันธสัญญา จงตามเรามาเถิด! การขอมิสซา [ การขอมิสซา เปนกิจอยางหนึ่งที่คริสตชนปฏิบัติกันเปนประจำ แตวา อาจจะยังขาดความรูความเขาใจอยูบาง ดังนั้นจึงจะขออธิบายเกี่ยวกับการขอ มิสซาใหเขาใจโดยใชการถามตอบ Q: การขอมิสซาคืออะไร? ใชการเปนเจาของมิสซาหรือไม?

มิสซาเปนพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ไมสามารถซื้อขายได แตเงินนี้มอบใหกับพระสงฆ เพื่อกิจการของพระศาสนจักร และการเอาใจใสศาสนบริกร (กฎหมายพระ ศาสนจักร มาตรา 946-947) [ จำนวนเงินที่จะตองถวายใหกับพระสงฆนั้นขึ้นกับขอกำหนดของแตละ ทองถิ่น (สังฆมณฑล) นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับความประสงคหรือความสามารถ ของผูขอมิสซา ที่จะถวายเงินมากกวาหรือนอยกวาขอกำหนดก็ได และแมไมมี เงินถวายให พระสงฆก็ตองถวายมิสซาตามจุดประสงคที่สัตบุรุษรองขอ (กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 945 วรรค 2 และมาตรา 952) Q: พระสงฆสามารถถวายมิสซาไดวันละกี่จุดประสงค? A:  ในวันหนึ่งๆ พระสงฆสามารถถวายมิสซาไดหลายมิสซา แตจะไดรับเงิน ถวายสำหรับตนเองเพียงมิสซาเดียวเทานั้น (กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 951 วรรค 1)

A: การขอมิสซา เปนคำพูดสั้นๆ ซึ่งถาจะพูดใหเต็มก็คือ การขอใหพระสงฆ ถวายมิสซาตามจุดประสงคพิเศษ (Mass intentions) ที่ผูขอตองการ ซึ่งโดย ปกติพระสงฆจะตองถวายมิสซาเพื่อประชากรของพระเจาเปนสวนรวมอยู แลว ซึ่งการขอมิสซาไมไดหมายความวาผูที่ขอเปนเจาของมิสซานั้น เพราะ มิสซาเปนกิจศรัทธาสาธารณะ (public devotion) ที่ทุกคนสามารถมีสวนรวม ได

Q: เมื่อขอมิสซาแลวจะตองไปรวมมิสซานั้นดวยหรือไม

Q: คามิสซาคืออะไร? และตองใหเทาไร?

อางอิง: ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร บรรพ 4 หนาที่ทำใหศักดิ์สิทธิ์ของ พระศาสนจักร

A: คามิสซา (Mass stipends) เปนคำที่ใชกันติดปาก เพื่อหมายถึง เงินถวาย เพื่อการถวายบูชามิสซา ซึ่งผูขอมิสซามอบใหกับพระสงฆในการถวายมิสซา ตามจุดประสงค ซึ่งไมใชคาตอบแทนหรือคาจางในการถวายมิสซา เพราะ 4

A: ดังที่กลาวไวตอนตนวา การขอมิสซาคือการขอใหพระสงฆถวายมิสซาเพื่อ จุดประสงคตามที่เราตองการ ดังนั้นจึงเปนหนาที่ที่พระสงฆจะตองรับผิดชอบ ใหมีการถวายมิสซาตามจุดประสงค สำหรับผูขอมิสซาถาสามารถไปรวม มิสซาไดก็จะเปนการดี เพื่อจะไดรวมใจกับพระสงฆในการภาวนาสำหรับจุด ประสงคที่เราตองการ

5


[ เราเปนผูที่เราเปน เปนจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดอวสาน เปนอัลฟาและ โอเมกา เปนผูหนึ่งซึ่งเคยเปน และจะเปนตลอดไป เราเปนแหลงที่มาของสิ่งมี ชีวิตสิ่งมีชีวิตทั้งหมด; เราเปนแสงของโลก เปนความจริงและความหวังของ ทุกคน [ เราเปนเถาองุนและทานเปนกิ่งกานสาขา ดังนั้นทานจะเห็นวาเมื่อ ตัดขาดจากเราทานจะไมมีอะไรเลย ทานตองเขาใจวาทานจะตองอยูในเรา เพื่อวาเราจะอยูในทานและทานจะอยูตอไป [ ไมมีเราจะไมมีสิ่งใดดำรงอยู เนื่องจากเราเปนแหลงที่มาของการดำรง อยู เราคือการดำรงอยู เราเปนนายเหนือเวลา อากาศที่และความเปนนิรันดร สสารและจิตวิญญาณอยูในมือของเรา เราเปนสถาปนิกสูงสุดของจักรวาล เปนจิตใจที่ควบคุมความเปนจริง [ มันเปนเรื่องที่มีความซับซอนมากสำหรับความคิดของมนุษยที่จะ เขาใจความลึกลับศักดิ์สิทธิ์ที่อธิบายถึงเรา แตกระนั้นดวยความชวยเหลือ ของพระจิตเจา ทานก็ไดเขามาใกลชิดเราที่ละกาว ในทุกครั้งที่ทานมาหาเรา ในคำอธิษฐานภาวนาและในเวลาที่ทานทำอะไรบางอยางที่เราโปรดปราน [ ในขณะที่เราอยูในโลก เรารักมนุษยชาติโดยไมจำกัด เรากลายเปน เหยื่อที่ลบลางบาปของโลกทั้งโลกโดยการเสียสละของเราที่เขากัลวาร [ เนื่องจากเราแบงปนทรัพยสินทั้งหมดที่เรามีกับทาน และไดมอบของ ขวัญแหงความเปนอมตะและความสุขนิรันดร สิ่งนี้จึงทำใหทานมีสวนรวมใน กางเขนของเราในชวงเวลาสักครูหนึ่ง เพื่อวาโดยการใครครวญถึงมหา ทรมานของเราและรวมแบงปนความทุกขยากของเรา ทานก็ไดชำระตนเองให บริสุทธิ์เพื่อสมควรที่จะอยูกับเราตลอดไป 6

3

23 มิถุนายน 2013  

สารอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา ปีที่ 1 ฉบับที่ 20

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you