Page 1

Kovács Szilárd MAGYAR MISE ÉNEKHANGRA ÉS ORGONÁRA

Pécs 2013


Kovács Szilárd MAGYAR MISE ÉNEKHANGRA ÉS ORGONÁRA

Pécs 2013

© by Kovács Szilárd All Rights Reserved.


Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék ................................................................................................................ i Püspöki ajánlások ............................................................................................................. ii Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök ajánlása .............................................. ii Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök ajánlása ................................................. ii Szerzői kommentár .......................................................................................................... iii ORGONA LETÉT: Kyrie .......................................................................................................................... 1 Gloria......................................................................................................................... 2 Sanctus ...................................................................................................................... 4 Agnus Dei.................................................................................................................. 5 Agnus Dei [transzpozíció]......................................................................................... 6 ÉNEK SZÓLAM: Kyrie .......................................................................................................................... 7 Gloria......................................................................................................................... 7 Sanctus ...................................................................................................................... 9 Agnus Dei................................................................................................................ 10

i


Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök ajánlása A II. Vatikáni Zsinat az egyházi zenéről zenér rendelkezve a művészek vészek és zeneszerzők zeneszerz számára a következő útmutatást adja:

„Az Az egyházi zene keresztény érzülettől érzülett áthatott művelőii érezzék át, hogy a szent zene ápolására és kincseinek gyarapítására hivatottak. Olyan dallamokat szerezzenek, amelyek magukon viselik az igazi igazi szent zene ismertetőjeleit, ismertet s melyeket nemcsak nagy énekkarok tudnak énekelni, hanem kisebb szkóláknak is megfelelnek, és elősegítik ősegítik a hívők hív k egész közösségének tevékeny részvételét. A szent énekekre szánt szövegek feleljenek meg a katolikus tanításnak, tanításnak merítsék azokat elsősorban sorban a Szentírás és a liturgia forrásaiból.” forrásaiból. (Sacrosanctum Concilium 121.p.)

Kovács Szilárd: Magyar mise című műve ve ezen kritériumoknak megfelel, ezért közzétételét támogatom és liturgikus használatát engedélyezem.

Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi nyíregyházi püspök Debrecen, 2012. április 17.

Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök ajánlása Kovács Szilárd 2011-ben ben komponált Magyar mise című cím műve ve a mai kornak megfelelő megfelel hangszereléssel ötvözi a hagyományos egyházi zene hagyományát. A mű m szép és gazdag dallamvilágot szólaltat meg a kórus előadásában el adásában és az orgonajáték kíséretével. A mise énekei ugyanakkor egyszerűen űen követhetők követhet a nép számára is, elősegítve segítve ezzel a hívők hívő közösségének tevékeny részvételét a liturgiában, mely teljes mértékben megfelel megfelel a II. Vatikáni Zsinat liturgikus előírásainak.

ii


Mindezek alapján szeretettel és jó szívvel ajánlom a Magyar mise közzétételét és liturgikus használatát.

Pécs, 2013. november 28.

Szerzői kommentár Szeretettel ajánlom a katolikus kántorok és hívek figyelmébe 2011-ben komponált Magyar misémet. A művet a liturgikus alkalmazhatóság szem előtt tartásával írtam, mindvégig követve a kodályi hagyományokat.

Az orgonaszólam kidolgozásakor kötetlen szólamszámot alkalmaztam, ebben Johann Sebastian Bach arnstadti orgonakoráljai szolgáltak mintául, melyek a liturgikus orgonajáték és gyülekezeti orgonakíséret gyöngyszemei, és szintén szabad szólamszám-kezeléssel íródtak. Az énekszólam kialakításában a gregorián dallamképzést és a magyar népénekkincs melodikus idiómáit követtem. Tapasztalataim szerint a mise könnyen betanítható, a hívek már két-három elhangzást követően éneklik és magukénak érzik, mert bár a dallam új, mégis minden zenei alapsejt ismerős számukra. A végeredmény orgonatechnikai és vokális szempontból sem nehezebb, mint Kodály Zoltán 1966-os Magyar miséje.

A Kyrie tétel első három akklamációját ellenpontozó kromatikus anyag regisztrációs utasítása (Krummhorn 8’) a szólam kiemelésének céljával került bejegyzésre. Ez a balkéz dallam a követhetőség érdekében akár oktávban is játszható, vagy más erősebb nyelvregiszterrel is megszólaltatható. A Gloria végén az énekszólamban lehetőség van egy alacsonyabb hangon történő lezárásra, melyet lábjegyzetben közöltem. Ez a megoldás önállóan, vagy az elsődleges befejezéssel

szimultán

is

alkalmazható.

A

Credo

szövege

a

magyar

népmise-

hagyományokhoz és liturgikus praxishoz alkalmazkodva nem került megzenésítésre. A mise

iii


végén a teljes Agnus Dei tétel megtalálható alálható egy nagy szekunddal alacsonyabb transzpozícióban.1 A mélyebb változat közlését azért tartottam indokoltnak, mert az a tétel rendelkezik a legnagyobb ambitussal,, és így könnyebben optimalizálható az ideális hangmagasság.

A mise kottája kereskedelmi forgalomban nem kapható, anyagi haszonszerzés céljával nem terjeszthető,, nem árusítható! A mű m ingyenesen letölthető a Pécsi Egyházmegye és a szerző szerz a honlapjáról,, saját felhasználásra sokszorosítható, a liturgiákon, oktatási intézményekben szabadon használható. A könnyebb betaníthatóság kedvéért a mise énekszólama a partitúra végén – Ének szólam címen – külön megtalálható.

A szerzőii jogokat kizárólag a nyilvános műsorszórás, m a hangfelvétel készítés és terjesztés, illetve a koncertszerűű előadással őadással szemben érvényesítem.

Kovács Szilárd orgonaművész űvész Debrecen, 2012. május 28.

1

Lásd a 6. oldalon.

iv


Magyar mise

1

Énekhangra és orgonára

Kyrie Sostenuto

& b 44 ˙ . w p ? b 44 w˙

U -ram

œ œ n ˙w.

Ped.

Kovács Szilárd (1976*)

w ˙

˙ >

ir - gal - mazz!

U - ram

6 Œ œ œ œ œ 4 œœ œœ œ˙ œ œ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ Krummhorn 8' P Ó Œ œ ˙ 64 b ˙˙ œ w ˙ ˙ œ˙ . > Più mosso

5

ir - gal - mazz!

&b œ œ ˙ ? b ˙w..

U-ram

ir

Œ œ œ 44 ˙

nœ ˙

-

44 wœ # ˙

-

- gal

œ œ

-

-

˙

œ n˙ w

-

mazz!

˙

Krisz- tus

œ œ œœ œ . œ F cresc. œ œ w

w

ke - gyel - mezz!

ww

˙ ˙ ˙

Tempo I 10

Krisz - tus

ke-gyel - mezz!

Krisz - tus

43 n n œœœ n f 34 n n œœœ nœ

& b # œœ # œ # œœ œ . ˙˙ ? b # # wwœ #w

14

œ

˙

Œ ˙

ir - gal - mazz!

& b œw

œ

? b œ˙ œ .

˙ ˙

˙ ˙

U - ram

ke- gyel

-

mezz!

U - ram

ir - gal - mazz!

U-ram

Œ œ œ œœ Œ œœœ œ . 46 ww Œ œ œ œœ œ ˙ œ œ œ ˙ n # ww P Œ œ ww ˙˙ œ˙ œ ˙ œœ Œ œœœ 6 œ . 4 w œ ˙ œ œ

ir

4 œ œ 4 ˙˙ 44 # œ˙

-

-

-

œœ ˙

-

œœ

œ n œœ

© by Kovács Szilárd

gal

˙œ dim.

˙œ

-

-

-

-

mazz!

œ n ˙œ b œ

ww

œ˙ # œ

w w

œ


2

Gloria Allegro ma non troppo

# & # 43 œ˙ .œ . œ . œj f ? # # 43 ˙˙œ .. œ œ Di - cső - ség

a

Ped. 6

## 4 & 4 œœ . œ œœ ˙

em - be-rek-nek!

? # # 44 N œœ œ 11

&

##

œœ ˙˙ œ ˙

4 3 œœ œ . œœœ œœ 4 œ˙˙˙ œ ˙œœ œ œœ . œ œ˙ œ œ œ œœ œ 4 ˙œ œ œ œ œœ œ œ F ˙ œ 4 3 # œ # œ œœ ˙ ˙˙ œ 4 ˙ œ 4 œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙

ma-gas - ság - ban

Is - ten - nek!

Di-cső - í - tünk Té - ged,

i - má-dunk Té - ged,

jó - a - ka-ra - tú

44 44

ma-gasz - ta-lunk Té - ged!

œ œ œ œ nœ œ œ . Œ n n œœ Œ œœ Œ n n œœœ Œ nœ

Meno mosso

Há-lát a-dunk Né-ked

min - den - ha - tó

A - tya

#### j & a œ œ œj œ . œ œ Nw

U - runk és Is - te-nünk,

? # # # # Nœœ

œœ ˙˙

U - runk és Is - te-nünk, me - nnye- i Ki- rály, j nn 4 j b 4N œ œ œj œ œ œ œ. œ œ #œ œ. œ œ ˙. #œ Œ P dolce ˙œ œ œ œ œ˙ œ n n 4 œœ œ ˙ b 4 œ ˙

3 j 4 œ œ . . œœ ˙˙ œ œœ œ ˙˙ . . œ œ ˙ 3 ˙. 4 ˙ œ œ ˙.

nagy di-cső-sé - ge

-

& b 42 œœ œœ . œ œœ œ œ 43 œ œ Œ #œ ˙ œœ œ 3 ˙˙ ? b 42 œœ # œœ Œ œ 4

21

a föl-dön bé-kes-ség a

j j nœ œ œ œ # œ n n œœ # œœ œ œ œœ œ Œ Œ Œ Œ œ œ œ Œ n n œœ Œ œ Œ b œ Œ nœ

ál - dunk Té - ged,

œ œ n n œœ œ . œŒ œ # œœ Œ # # œœ f œ œ œ n n œœ Œ œœ Œ # # œœ #œ

œ˙ œ œ œ . œœ œœ œ œ ? ## ˙ ˙ œ œ 16

És

-

is - ten.

dért.

44 œ ˙œ œ . œ œ ˙

U-runk Jé - zus Krisz - tus,

44 œœ

œ œ

œ

œ œ œ œj œ . ˙ ˙

egy - szü-lött Fi - ú.

˙. ˙

˙ ˙

˙ œ

2 4 2 4

# n## # # n## #

Più vivo Is - ten Bá - rá-nya,

az A - tyá-nak Fi - a:

Te

nnn#

el - ve-szed a vi-lág bű - ne-

œ œ˙ œ œ œ œ˙ œ . œ . œ n œ˙˙ œ ˙ œ œ œ˙ œ œ œ œj œ œj ˙ F ˙˙ nn# ˙ w ˙. œ n ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ © by Kovács Szilárd

3


3 25

&

#

œ œ œ 43 œœ œ . j #œ. œ ‰ j 3 ˙ œ # œœ n œœ 4 ˙ œ‰ J

it,

ir - gal-mazz

˙w

? # ˙˙

né-künk!

Te

3 ## j 4 j œ œ 4 œ œ œ œ œ˙ œ . œ . œ ˙˙ ˙ œ œœ œ # œ œ œ œ ˙ œ # œ ˙ ˙ ˙ ˙˙ 4 ˙ ˙œ ˙ ## ˙ #˙ 4 ˙ ˙ œ

el - ve-szed a vi-lág bű - ne - it:

hall- gasd meg

kö-nyör - gé - sün - ket!

Tempo I 30

&

##

j œ˙ . œ œ˙ œ œ œ

Te

az A-tya jobb- ján

˙ œ

? # # ˙˙ 35

&

##

œ

ülsz:

˙˙

b ˙˙œ

ir - gal-mazz

œœ œœ œ œ

œ n œ n œœ œœ

né - künk! Mert

œœ œœ ˙ Ó rit. f #œ œ ˙ b œ œ Ó

Man.

3 4 ˙œ œ œœ œ œœ 4 œ˙ œ œœ 4 ˙˙

Úr,

e - gyet -len

Föl

- ség:

Szent - lé - lek - kel

&

##

œ œ œ

cresc.

? ## œ œ œ Ó.

œ

,

œ

e - gyütt,

2 4 œ˙˙˙

*

Á

2 4

˙˙ ˙ ˙

az

-

Jé - zus

˙˙

## 4 j & 4 n œ˙ œ œ˙ . œ œ œ Œ # œ œ œ œ œ ˙ ˙ Ó ? # # 44 bb ˙˙ n ˙ ˙ Ó n# ˙˙ ˙ ˙

45

œ

-

-

œ ˙

˙˙ ˙˙˙

* vagy:

-

ben.

42 ˙˙

œ

˙˙ ˙˙˙

men.

rit.

Ped.

## H \ H \ H \ h \\ & ======

Krisz -

j œ œœ œ . œœ œœ 42 ˙˙ ˙˙ œ

A-tya - is - ten di -cső - sé - gé

__________________________________________ Á - - men,

œœ œ œ œ œ ∑ œœ œ œ œ œ ∑

szent,

˙ Œ œ Œ

á - - men.

© by Kovács Szilárd

œ˙

œ œ œ œ œ œ œœ

Ped. Meno mosso

tus!

Œ œ œ 44 Ó A -

Ó

Tempo I

43 œ œ œ œ Á

43 œ . œ œ œ Ó Man.

˙˙ ˙˙ œ

Te vagy az

œœ œ œ œ

2 œ 6 4N œœœ n b œœœ 4 ˙˙˙ ˙˙˙ œœ 3 œœ œœ œ 4 b ˙œ a œ ˙œ œ 2 œ n œ 6 b Œœ œœ ˙˙ 4 4 4 4 b œœ ˙˙

Te vagy az

? # # œœ œœ œœ 40

e-gye-dül Te vagy a

˙˙ ˙ ˙

44


4

Sanctus U

Maestoso

# & # 46 ∑

œœœ 44 œœ œ œ œ nœ œ œ œ rit. œ œœœ ... œœ 4 wœ . œ 4 J

f ? # # 46 œ œœ œœœ ... œœœœ J # & # ˙˙œ ˙˙˙ œ

vagy!

min -den - ség U-ra,

# œ & # œ œœ ˙˙

11

föl - det!

? # # ˙˙˙ ˙

## 4 j & 4 œ˙ œ . f ? # # 4 ˙˙ 4

18

Ho - zsan - na a

Ho- zsan - na

˙˙

a

n œ˙ œ n˙ n˙

nœ n ˙˙

nœ ˙

Is - te - ne!

vagy!

œ

Szent

˙˙˙

œ˙˙ ˙˙ ˙

œ˙ œ œ œ ˙˙˙ ˙

Di - cső - sé - ged

j œ œ . œ œœ œ ˙ œ

œ˙ . œj ˙ ˙

ma -gas - ság

-

j œ˙ œ . œ˙ œ n œ˙j œ . œ˙ œ

˙˙˙œ ˙ œ ˙

Szent

œœœ ˙˙

œ˙ œ œœ œœ œ ˙ #œ #œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

? ## œ œ ˙ w

vagy!

œ œ œ ˙ ˙˙˙

Ped.

Man.

5

Szent

b˙ n ˙˙ b ˙˙

ma - gas - ság

j œ˙ œ . œ˙ œ ˙˙ b b ˙˙˙

-

œœ ˙˙

ban!

Ál

-

œ œ

j œ œ .œ œ œ œœ œ œœ œ

be - töl - ti

me-nnyet és

a-ki jön az

˙ ˙ ˙

Úr ne - vé- ben!

œ œ œ n œ œ 46 nœ n œ œ n œœ b ˙˙ œ˙ ˙˙ ˙˙ ˙ ˙ bœ P dolce ˙ 6 n˙ ˙ ˙ www ˙ œ œ b ˙ ˙ ˙ w ˙ b˙ 4 #˙ ww

ban!

46 ww

n œ œœ œœœ

j œ œ œ ˙˙ œ œ . 6 4 œw œœ œœ .. œœ ˙˙˙˙

© by Kovács Szilárd

rit.

a

n œœ œœ œœ n œœ

˙ œ œœ n ˙ n˙

˙˙

dott,

a

œœœ œ

U.

ww . ww ..

ww ... w. w.

4 4 44


5

Agnus Dei Sostenuto

& b 44 ∑

Ó Œ œ œ ˙. œ nœ œ. nœ ˙ J

& b 44 œ œ ˙ . œ œ w Man.

8

U

& b œ . œj ˙ w Ó œ. œ ˙ ˙ J u ∑ ∑ &b

?

œ œœœœœœ ∑

œ œ ww b

j œ œ . œ œ 46 œ˙j œ . œ œ ˙ œ n œ˙ œ œ ˙ . œ œ ˙ n˙ ˙. ˙ ˙ ˙œ . œ bœ œ œ œ œ œ 46 b œ˙ œ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙

Is - ten Bá - rá - nya,

œ˙ p w˙

œ œ ˙w

˙w

ww

œœ˙

œ . œJ ˙

te

el - ve - szed a

vi - lág

bű - ne - it:

44 44

Ped. ir - gal-mazz

4 & b 4 ˙˙ œ œ ˙ n˙ b˙

14

? 4 ˙˙ b 4

-

j & b 46 œ œ . œ œ ˙ ˙ ˙ ˙

bű - ne - it:

? b 46 ˙ ˙

-

künk!

˙˙

˙˙

˙

ir

œœ œ˙ . œ œ œ F œ œ œ œ œ˙ ˙

ww -

gal - mazz né

˙ n œ œ ˙˙ w w˙

˙ ˙

˙

vi - lág bű - ne - it: j j . œ œ . 6 œ œ œ &b ˙ ˙ œ 4 ˙ n œ˙ œ ˙˙

25

el - ve - szed a

? b n ˙˙

˙

˙ 46 ˙

Is - ten Bá - rá -

ww

œ˙ œ œ ˙˙

˙˙

vi - lág

20

-

˙

n ˙˙

-

künk!

44 w w #w 44 w

adj

44 ˙ ˙

ne - künk

j œ˙ œ .

44 ˙ b œ˙j œ . ˙ dim.

© by Kovács Szilárd

nya,

˙˙ . . ˙œ .

j œ œ . œ œ 46 œœ ˙ ˙ œ ˙ ˙ 6 œœœ œ ˙ ˙ 4 te

Is - ten Bá - rá

el - ve - szed a

-

œ œ œ œ nœ n˙ n˙ f ˙w ˙ bé

-

˙˙˙ ˙˙˙ p ˙ ˙˙ w

nya,

te

˙ . œ œ œ n œœ œ œw n œ œ œ

két!

w˙ ˙˙˙ w ˙

˙

www w w


6

Agnus Dei (Transzpozíció) Sostenuto

b & b b 44 ∑

Ó Œ œ œ ˙ . œ n œ œ . n œj ˙

b & b b 44 œ œ ˙ . œ œ w Man.

8

U

b & b b œ . œj ˙ w Ó œ . œJ ˙ ˙ u bb b ∑ ∑ &

Is - ten Bá - rá - nya,

?

œ˙ œ n œ˙ œ œ p w˙ ˙

Ped. ir - gal-mazz

né -

b 4 &bb 4 ˙ œ œ ˙ ˙ n˙ b˙

14

? b 4 ˙˙ bb 4

-

˙˙

bű - ne - it:

b j & b b 46 œ œ . œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ? b b 46 ˙ ˙ ˙ b ˙ ˙

ir - gal-mazz né

˙ n œ œ ˙˙ w ˙ ˙

vi - lág bű - ne - it: j jœ bb œ . œ œ 6 . nœ œ ˙ b œ & œ 4 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

25

el - ve - szed a

? b b n ˙˙ b

˙

˙ 46 ˙

˙

n˙ ˙

el - ve - szed a

vi - lág

nya,

bű - ne - it:

-

künk!

44 w w 44 n ww

adj

44 ˙ ˙

ne - künk

j œ˙ œ .

44 ˙ œj œ . ˙ b˙ dim.

© by Kovács Szilárd

Is - ten Bá - rá

-

˙˙ ˙˙ ˙ ˙ p ˙ ˙˙ w

44

el - ve - szed a

-

œ œ œ œ nœ b˙ n˙ f ˙ w˙ bé

44

j . œ œ œ œ œœ ˙ ˙ œ ˙ ˙˙ œ ˙

te

œœ œ˙ . œ œ œ ˙˙ .. F œ œ œ ˙œ . œ˙ œ œœœ ˙

ww

˙

te

Is - ten Bá - rá -

ww

˙w

j 6 j . œ œ 4 œ œ˙ œ . œ œ ˙ œ ˙˙ .. œ ˙ n˙ œ ˙ ˙ ˙œ . œ œ œ œ œ œ œ 46 œ˙ œ ˙ ˙ b œ œ ˙ b ˙ ˙

künk!

œ˙ œ œ ˙˙

˙˙

vi - lág

20

-

œ œœœœœœ

œ œ ˙w œ œ w bw

˙w

ww

œœ˙

œ . œJ ˙

nya,

6 4 te

˙. œ ˙ nœ œ œ œ wœ n œ œ

két!

w˙ ˙˙ ˙ w ˙

6 4

˙

ww w w w


Magyar mise

7

Ének szólam

Kyrie

& b 44 ˙ .

Sostenuto

Org.

œ œ ˙.

Œ œ œ 44 ˙

&b œ œ ˙

ir - gal-mazz!

U-ram

ir

&b œ œ ˙

Œ 64 ∑ œœ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ U-ram ir - gal-mazz! U-ram P -

œ œ

ir - gal-mazz!

-

˙

gal

œ œ œ œ. ˙

w

-

f

kegyel - mezz!

Œ

˙

mazz!

Krisz-tus ke-gyel-mezz!

43 n œ œ Œ œ œ . 46 w

& b œ #œ #œ œ. ˙ Krisz - tus

Kovács Szilárd (1976*)

Krisz - tus

œœ œ œ ˙

U-ram

ke - gyel

Œ œ œ 44 ˙

ir - gal-mazz!

U-ram

ir

-

-

œ œ

F

Œ

œ œ

P

mezz!

˙ -

gal

U - ram

˙

-

w

mazz!

Gloria

## 3 & 4 œ œ . œ . œj œ œ . œ œ 44 œ œ ˙ Allegro ma non troppo

f

Di-cső - ség

## 3 & 4 œœœœœ

jó - a - ka - ra - tú

# j & # œ œ Jœ n œ œ

i - má-dunk Té - ged,

a

ma-gas -ság - ban

4 4 œ. œ œ ˙

em - be-rek - nek!

œ œ. œ œ nœ œ ma-gasz-ta-lunk Té - ged!

Is - ten-nek!

3 4 œ œ œ œ œ. œ œ œ

F

És a föl-dön bé-kes-ség a

nœ œ. œ œ œ œ f

Di-cső - í - tünk Té - ged,

œ œ œ œ. œ œ

Há-lát a-dunk Né - ked

© by Kovács Szilárd

# œ #œ œ œ ál - dunk Té - ged,

3 j œ 4 œ . . œ œ œ

nagy di-cső - sé - ge -


8

Magyar mise

## 3 & 4 ˙.

nn 4 j b 4N œ œ œj œ œ œ œ . 42 œ œ . œ œ œ œ 43 œ œ. œ œ J dért. U - runk és Is - te-nünk, me-nnye -i Ki-rály, min-den-ha - tó A-tyaP dolce #### j j 3 4 j œ Œ œ n b œ œ œ. & 4 œ œ 4 œ œ. œ œ œ œ aœ œ œ œ. œ œ Meno mosso

is - ten.

&

####

&

Bá - rá- nya,

˙ it,

ir - gal-mazz

œœ œ œ œ œ e-gye-dül Te vagy a

Te

Te

szent,

œ œ œ œ œ. œ. œ

- ve-szed a vi-lág

˙

Te vagy az

ülsz:

˙ Úr,

œ œ œ

ir - gal-mazz

bű - ne -

œ œ œ hall-gasd meg

rit.

az A - tya jobb- ján

œ œ œ

˙

3

el - ve-szed a vi-lág bű - ne - it:

j œ. œ œ œ œ œ

kö - nyör - gé - sün - ket!

&

nn# n j œ œ Te el F

3 4 j 4 œ œ œ œ œ œ. œ. œ ˙ œ

né - künk!

##

U - runk és Is - te-nünk,

Piu vivo

az A - tyá- nak Fi - a:

œ œ œ 43 œ œ .

# j & œ œ œj œ œ ##

egy - szü-lött Fi - ú.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ

Is - ten

#

U-runk Jé-zus Krisz-tus,

U ,Tempo I

œ œ ˙ né - künk! Mert f

œ œ œ 43 œ œ œ 44 ˙ ˙ 42

Te vagy az

e - gyet-len

Föl-ség:

Meno mosso ## 2 œ œ 6 j œ œ. j 4 2 Œ Œ & 4 4 ˙ ˙ œ œ 4 n œ œ œ . œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œœ 4 Jé - zus

Krisz-tus!

A

-

Szent-lé - lek - kel

© by Kovács Szilárd

e-gyütt,

az

Atya - -is - ten di-cső - sé-gé-


9

Magyar mise

## 2 & 4 ˙ ben.

3 4 œ œ œ œ Tempo I

œ œ œ œ

,

Á

-

men._______________

2 œ 4 œ˙

Á cresc.

Á

-

˙˙

˙˙

men,

á

˙˙

-

men.

Sanctus

U a tempo œ ? ## 6 œ œ œ . J 4 œ œ ˙ œ 4 & œ 4 nœ œ Maestoso

Org.

&

##

œ œ œ

œ

˙

Szent

be - töl - ti

&

##

a

ban!

## 4 j & 4a œ œ . f

U - ra,

Is - te - ne!

Di - cső - sé - ged

j œ œ. œ œ

me-nnyet és

föl

Ho- zsan - na

Ál

-

œ œ a

a

det!

œ œ œ nœ œ

dott,

j œ œ.

-

a - ki jön

46 w

œ œ

ma -gas - ság

az

-

ban!

© by Kovács Szilárd

a

46 œ œ n œ ˙ Úr

ne - vé

Ó

vagy!

j œ œ. œ œ

œ œ ˙

P

Ho - zsan - na

min - den - ség

œ ˙

Szent

nœ œ œ œ œ œ b˙

w

vagy!

j œ . œ œ œ œ œ œ ˙

˙ vagy!

# j & # œ œ. œ œ

Szent

rit.

j œ œ. œ œ

ma - gas - ság

-

˙

ben!

-

44


10

Magyar mise

Agnus Dei

4 &b 4

U j œÓ . œ ˙œ œ w˙ ˙ . J u

Sostenuto

7 Org.

j 6 j b & œ. œ œ œ 4 œ œ. œ œ ˙ el - ve - szed a

vi - lág

& b œ œ œ œ œ ˙. F

Is - ten Bá - rá - nya,

& b 44 w künk!

4 &b 4 ˙ F adj

bű - ne - it:

te

Is - ten Bá - rá

j œ œ.

ne - künk

p

Is - ten Bá - rá

œ œ

ir - gal-mazz

j . 6 œ œ . œ œ œ J œ 4 œ œ œ ˙ el - ve-szed a

œ œ œ œ nœ ˙. f

4 ˙ 4

œ œ œ œ œ ˙.

-

nya,

vi - lág

-

˙

nya,

te

-

˙

el - ve-szed a

-

© by Kovács Szilárd

-

w

p

két!

te

w

-

künk!

˙ nœ œ ˙

44

ir - gal-mazz né -

n œ œ . Jœ œ œ 46 œ œ . n œ œ ˙ J

˙ bé

bű - ne - it:

˙

-

œ

vi - lág bű - ne - it:

w

44


PĂŠcs 2013

Kovács Szilárd: Magyar mise (2011)  

Szeretettel ajánlom a katolikus kántorok és hívek figyelmébe 2011-ben komponált Magyar misémet. A művet a liturgikus alkalmazhatósa...

Advertisement